Knjižne novosti
Na domačo stran CTK


Knjižne novosti št. 1
januar - februar 2000

VSEBINA

 • NASLOVNO KAZALO
 • IMENSKO KAZALO

 • 02 KNJIŽNIČARSTVO.
 • 33 GOSPODARSTVO. VARSTVO (VARNOST) PRI DELU.
 • 34 PRAVO.
 • 37 VZGOJA.
 • 50 ŠTUDIJ IN VARSTVO OKOLJA.
 • 51 MATEMATIKA.
 • 519.68 RAČUNALNIŠTVO. RAČ.(MAT.) PROGRAMIRANJE.
 • 52 ASTRONOMIJA. GEODEZIJA.
 • 53 FIZIKA.
 • 54 KEMIJA.
 • 55 GEOLOGIJA. METEOROLOGIJA IN SORODNE VEDE.
 • 57 BIOLOGIJA. EKOLOGIJA.
 • 58 BOTANIKA.
 • 61 MEDICINA.
 • 62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH.
 • 620.1/.2 PREISKAVA MATERIJALA. NAUK O MATERIJALIH.
 • 620.9 ENERGETIKA.
 • 621 SPLOŠNO STROJNIŠTVO. JEDRSKA TEHNIKA. ELEKTROTEHNIKA. MEHANSKA TEHNOLOGIJA.
 • 621.039 JEDRSKA TEHNIKA.
 • 621.3 ELEKTROTEHNIKA.
 • 624/625 GRADBENIŠTVO.
 • 628 ZDRAVSTVENA TEHNIKA. VODA. SANITARNE NAPRAVE. SVETLOBNA TEHNIKA.
 • 629 TEHNIKA VOZIL.
 • 65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA V INDUSTRIJI TRGOVINI IN PROMETU.
 • 656 TRANSPORTNE USLUGE. ORGANIZACIJA IN KONTROLA PROMETA.
 • 66 KEMIJSKA IN SORODNE INDUSTRIJE.
 • 669 METALURGIJA.
 • 67/68 RAZNE INDUSTRIJE IN OBRTI. MEHANSKA TEHNOLOGIJA.
 • 681 FINA MEHANIKA. RAČUNALNIŠTVO.
 • 681.5 TEHNIKA AVTOMATSKE REGULACIJE.
 • 69 GRADBENI MATERIJAL. GRADBENA DELA.
 • 7 UMETNOST.
 • 71 PROSTORSKO UREJANJE. REGIONALNO PLANIRANJE. URBANIZEM. OBLIKOVANJE KRAJINE.
 • 72 ARHITEKTURA.
 • 74 RISANJE. OBLIKOVANJE. UPORABNA UMETNOST.
 • 8 JEZIKOSLOVJE. SLOVARJI. LITERATURA.
 • 9 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA. BIOGRAFIJE. ZGODOVINA.02 KNJIŽNIČARSTVO.


1.
BURKE, Mary A.
        Organization of multimedia resources : principles and practice of information retrieval / Mary A. Burke. - Aldershot ; Brookfield : Gower, 1999. - XII, 224 str. : ilustr. ; 26 cm

ISBN 0-566-08171-7
a) knjižničarstvo b) informatika c) informacijske poizvedbe d) digitalne knjižnice e) interaktivna multimedia f) neknjižna gradiva g) elektronske strukture podatkov h) vizuelne informacije i) audio informacije j) pregledno delo

025.5
COBISS-ID 21362949

2.
CENTRALNA tehniška knjižnica (Ljubljana)
        50 let Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani : 1949-1999 : / . - 1. natis. - Ljubljana : Centralna tehniška knjižnica Univerze, 1999 (Kočevje : Kočevski tisk). - 30 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 961-6112-03-1
a) Centralna tehnična knjižnica (Ljubljana) - 1949-1999 - Zborniki b) knjižničarstvo c) specialne knjižnice d) CTK e) 1949-1999 f) zbornik

027.7(497.4 Ljubljana)
COBISS-ID 104300544

3.
        PRIROČNIK za UNIMARC. Format za bibliografske podatke / Mednarodna zveza bibliotekarskih združenj in ustanov ; . - 2. izd. - Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 1999 (Ljubljana : Pleško). - 1 fasc. (loč. pag.) ; 32 cm

Prevod dela: UNIMARC manual. Bibliographic format. - V dodatku M bibliografija (5 str.). - Kazalo
ISBN 961-6162-45-4
a) UNIMARC format - Priročniki b) Bibliografski opis - Katalogizacija - Priročniki c) knjižničarstvo d) bibliografski opis e) katalogizacija f) UNIMARC g) priročniki

025.3:681.3(035)
COBISS-ID 100059904

4.
STROKOVNO posvetovanje visokošolskih knjižničark in knjižničarjev z mednarodno udeležbo (1 ; 1999 ; Ljubljana)
        Pomen in delo visokošolskih knjižnic = The role and activity of academic libraries : ob 50-letnici Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani : / 1. strokovno posvetovanje visokošolskih knjižničark in knjižničarjev z mednarodno udeležbo, Ljubljana, Trg republike 3, 18. - 19. novembra 1999 ; . - Ljubljana : Centralna tehniška knjižnica Univerze, 1999 (Ljubljana : Centralna tehniška knjižnica Univerze). - 250 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

150 izv. - Bibliografija in povzetek pri posameznih prispevkih
ISBN 961-6112-07-4
a) Library science - Congresses b) Libraries - Congresses c) Knjižničarstvo - Kongresi d) Knjižnice - Kongresi e) knjižničarstvo f) visokošolske knjižnice g) delovanje h) evalvacija dela i) organizacija knjižnic j) status knjižničarjev k) povezovanje knjižnic l) izobraževanje m) zborniki

027.7(497.4)(063)"1999"
COBISS-ID 104713472

5.
        UVOD v UNIMARC / Mednarodna zveza bibliotekarskih združenj in ustanov ; . - Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 1999 (Ljubljana : Pleško). - 15 str. ; 21 cm

Prevod dela: UNIMARC. - 700 izv. - Kratka bibliografija: str. 13-14
ISBN 961-6162-46-2
a) knjižničarstvo b) katalogizacija c) UNIMARC d) priročniki

025.3:681.3(035)
COBISS-ID 100060416


33 GOSPODARSTVO. VARSTVO (VARNOST) PRI DELU.


6.
SEAR, Simon
        What every business needs to know about the Euro / Simon Sear. - Aldershot ; Brookfield : Gower, 1999. - VIII, 133 str. ; 25 cm

ISBN 0-566-08195-4
a) ekonomija b) gospodarsto c) Evropska skupnost d) poslovne finance e) denarna unija f) Evropski denarni sistem g) Evro

339.923:061.1 EC
COBISS-ID 21368325

7.
        ZAKLADNICA pogajalskih taktik : 201 prepričljivih in učinkovitih pogajalskih taktik / . - Lesce : Oziris, 1998 ( : Kagraf). - XXIII, 521 str. ; 32 cm

Prevod dela: The negotiator's tacticbank
ISBN 961-6256-08-4
a) Pogajanje - Priročniki b) menedžment c) poslovno komuniciranje d) poslovna psihologija e) verbalne komunikacije f) pogajanje g) reševanje konfliktov h) priročniki

331.106.42:316.772.4(035)
COBISS-ID 74919680


34 PRAVO.


8.
        GALBRAITH'S building and land management law for students / Anne Galbraith ... . - 4th ed. - Oxford : Butterworth-Heinemann, 1998. - XX, 396 str. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-7506-3896-6
a) urbanizem b) gradbeništvo c) zakonodaja d) upravljanje z zemljišči e) gradnja f) Evropska unija g) Velika Britanija h) lokalna uprava i) najemna razmerja j) prostorsko planiranje k) sprememba namembnosti zemljišč l) avtoceste m) lastništvo zemljišč n) zakon o graditvi objektov

349.442=20
COBISS-ID 658273


37 VZGOJA.


9.
MELEZINEK, Adolf
        Ingenieurpadagogik : Praxis der Vermittlung technischen Wissens / Adolf Melezinek. - 4., neubearbeitete Aufl. - Wien ; New York : Springer, 1999. - XV, 239 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 3-211-83305-6
a) visoko šolstvo b) tehniško izobraževanje c) učni načrti d) inženirstvo e) pedagogika f) učni cilji g) učni pripomočki h) psihološki vidiki i) sociološki vidiki j) učne metode k) pregledno delo

378.662:371.3.031.4
COBISS-ID 21011973


50 ŠTUDIJ IN VARSTVO OKOLJA.


10.
        AIR pollution in the 21st century : priority issues and policy / edited by T. Schneider. - Amsterdam : Elsevier, 1998. - XI, 1100 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (Studies in environmental science ; 72)

ISBN 0-444-82799-4
a) ekologija b) okolje c) onesnaževanje zraka d) trdni delci e) organski polutanti f) ozon g) dušikovi oksidi h) transport i) klimatske spremembe j) ekonomski razvoj k) ekološka politika l) ekološko planiranje m) urbanizem n) zborniki

504.05:504.3
COBISS-ID 21329157

11.
DEVINNY, Joseph S.
        Biofiltration for air pollution control / Joseph S. Devinny, Marc A. Deshusses, Todd S. Webster. - Boca Raton : Lewis, 1999. - 299 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 273-287. - Kazalo
ISBN 1-56670-289-5
a) ekologija b) onesnaževanje zraka c) kontrola onesnaževanja d) biofiltracija e) mehanizmi f) biofiltri g) delovanje h) matematični modeli i) konstruiranje j) kontrola delovanja k) regulativa l) aplikacije

504.3.054:628.353
COBISS-ID 21309445

12.
        FEARING food : risk, health and environment / edited by Julian Morris and Roger Bate. - Oxford : Butterworth - Heinemann, 1999. - XXXIII, 302 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu posameznih poglavij. - Kazalo
ISBN 0-7506-4222-X
a) kemija hrane b) zdrava prehrana c) onesnaževanje okolja d) učinki na živila e) zdravje ljudi f) pesticidi g) umetna gnojila h) antibiotiki i) genetsko modificirana hrana j) zastrupitve s hrano k) evropska regulativa l) svetovna nedohranjenost m) zborniki

<631.57+664> :504.054
COBISS-ID 21648901

13.
INTERNATIONAL Symposium on Environmental Concerns in Rights-of-Way Management (6 ; 1997 ; New Orleans)
        The sixth International Symposium on Environmental Concerns in Rights-of-Way Management, 24-26 February 1997, New Orleans, Louisiana, USA / edited by James R.(Randy) Williams ... . - Oxford ; New York ; Tokyo : Elsevier, 1997. - X, 511 str. : ilustr. ; 31 cm

Kazalo
ISBN 0-08-043198-4
a) ekologija b) varstvo okolja c) javno dobro d) ravnanje z okoljem e) vegetacija f) ceste g) planiranje projektov h) divjad i) biološka raznovrstnost j) GIS k) močvirja l) kontrola erozije m) pesticidi n) zborniki

504.03/.06
COBISS-ID 21330693

14.
PAENSON, Isaac
        Environment in key words : a multilingual handbook of the environment : English, French, German, Russian / Isaac Paenson. - Oxford : Pergamon Press, 1998. - 2 zv. : graf. prikazi ; 29 cm

Ov. nasl. - Na začetnih straneh: L'environnement en mots-cles = Die Umwelt in Stichworten = Ključevye terminy okružajuščej sredy
Vsebina:
Vol. 1. - XXXIV, 662 str.
Vol. 2: Index. - VII, 268 str.
ISBN 0-08-024524-2
a) ekologija b) varsto okolja c) onesnaževanje okolja d) upravljanje z naravnimi viri e) tehnologije f) terminologija g) enciklopedični slovar h) angleški i) francoski j) nemški k) ruski

504.05/.06:81'374.823
COBISS-ID 21328901

15.
ROBERTS, Hewitt
        ISO 14001 EMS implementation handbook / Hewitt Roberts & Gary Robinson. - Oxford : Butterworth Heinemann, 1998. - XVI, 407 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Environmental management)

ISBN 0-7506-4020-0
a) poslovna ekologija b) industrijska proizvodnja c) učinki na okolje d) sistemi upravljanja e) ekološka politika f) ISO 14000 g) priročniki

504.05/.06:006.3/.8:65.012
COBISS-ID 43644929


51 MATEMATIKA.


16.
ALIPRANTIS, Charalambos D.
        Infinite dimensional analysis : a hitchhiker's guide / Charalambos D. Aliprantis, Kim C. Border. - 2nd, completely revised and enlarged ed. - Berlin : Springer, 1999. - XX, 672 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. <635>-650. - Kazalo
ISBN 3-540-65854-8
a) matematika b) matematična analiza c) toplogija d) metrični prostori e) merljivost f) topološki vektorski prostori g) Rieszova predstavitvena teorija h) sekvenčni prosotri i) korespondence j) učbeniki

517.986
COBISS-ID 21017861

17.
BREN, Matevž
        Mere različnosti : disertacija / Matevž Bren. - Ljubljana : , 1998. - 111 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 109-111. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za matematiko in mehaniko
a) matematika b) analiza podatkov c) mere različnosti d) mere podobnosti e) mere povezanosti f) mere odvisnosti g) primerjalke h) različnostni prostori i) metrični prostori j) urejenostna enakovrednost primerjalk k) eksponent metričnosti l) doktorska disertacija

519.23(043.3)
COBISS-ID 2402067

18.
CEDILNIK, Anton
        Zbirka rešenih nalog iz matematike / Anton Cedilnik, Petar Pavešić ; . - Ljubljana : Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo, 1998 ( : Bori). - 110 str. : graf. prikazi ; 24 cm

ISBN 961-6020-20-X
a) Matematika - Učbeniki za visoke šole b) matematika c) analiza d) linearna algebra e) števila f) zaporedja g) funkcije h) odvodi i) integrali j) diferencialne enačbe k) verjetnost l) naloge m) rešitve n) učbeniki za visoke šole

51(075.8)(076.3)
COBISS-ID 97091328

19.
CONWAY, John H.
        The book of numbers / John H. Conway, Richard K. Guy. - New York : Copernicus, 1995, cop. 1996. - IX, 310 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo
ISBN 0-387-97993-X
a) matematika b) teorija števil c) matematične igre d) pregledno delo

51-8
COBISS-ID 8600409

20.
GARDNER, Martin
        The universe in a handkerchief : Lewis Carroll's mathematical recreations, games, puzzles, and world plays / Martin Gardner. - New York : Copernicus, 1996. - X, 158 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 0-387-94673-X
a) matematika b) matematične igre c) uganke d) besedne igre e) literarna dela f) Lewis Caroll g) pregledno delo

51-8
COBISS-ID 200322

21.
GOVEKAR-Leban, Darja
        Morerovi pogoji in Cauchy-Riemannove funkcije na realnih hiperploskvah v C N : doktorska disertacija / Darja Govekar-Leban. - Ljubljana : , 1999. - 74 f. ; 30 cm

Bibliografija: f. 72-74. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za matematiko in fiziko
a) matematika b) kompleksna analiza c) holomorfne funkcije d) Cauchy-Riemannove funkcije e) Morelovi pogoji f) enodimenzionalna razširitvena lastnost g) doktorska disertacija

517.55(043.3)
MSC 91:
32A10
32F40
COBISS-ID 8886617

22.
        A HISTORY of algorithms : from the pebble to the microchip / Jean-Luc Chabert (ed.) ; . - Berlin : Springer, 1998. - IX, 524 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Prevod dela: Histoire d'algorithmes : du caillou a la puce
ISBN 3-540-63369-3
a) matematika b) algoritmi c) zgodovinski pregled d) aritmetične operacije e) magični kvadrati f) Arnauldova metoda g) metode napačnih stanj h) Euclidov algoritem i) Newtonowe metode j) aproksimacije k) konvergence l) pregledno delo

510.5
COBISS-ID 21320453

23.
HSIEH, Po-Fang
        Basic theory of ordinary differential equations / Po-Fang Hsieh, Yasutaka Sibuya. - New York : Springer, 1999. - XI, 468 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Universitext)

Kazalo
ISBN 0-387-98699-5
a) matematika b) matematična analiza c) diferencialne enačbe d) teoremi e) splošna teorija linearnih sistemov f) singularnost g) mejne vrednosti h) stabilnost i) diferencialčna enačba drugega reda j) pregledno delo

517.9:519.61/.64
COBISS-ID 21472773

24.
INTERNATIONAL Conference on Sequences and Their Applications (1998 ; Singapore)
        Sequences and their applications : proceedings of SETA '98 / C. Ding, T. Helleseth and H. Niederreiter (eds.). - London : Springer, cop. 1999. - IX, 392 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Discrete mathematics and theoretical computer science)

"This volume contains the refereed proceedings of the International Conference on Sequences and Their Applications ... held .... in Singapore during December 14-17, 1998 ..." --> predgovor
ISBN 1-85233-196-8
a) diskretna matematika b) sekvence c) obdelava podatkov d) diskretne strukture e) aplikacije f) informacijske tehnologije g) komunikacijske tehnologije h) Welch-Berlekamp-Styleov algoritem i) Hadamardove matrike j) Mahlerjeve enačbe k) zborniki

510(061.3)
COBISS-ID 21289477

25.
KAVKA, Dušan
        Matematika v srednji šoli : pregled temeljne učne snovi in nalog srednješolske matematike : / Dušan Kavka ; . - 3. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2000 (Ljubljana : "Tone Tomšič"). - 192 str. : graf. prikazi ; 26 cm

ISBN 961-6183-35-4
a) Matematika - Priročniki b) Matematika - Vaje za maturo c) matematika d) množice e) števila f) geometrija g) vektorji h) funkcije i) polinomi j) zaporedja k) vrste l) kombinatorika m) verjetnostni račun n) statistika o) odvodi p) integrali q) učbeniki za srednje šole

51(075.3)(076.3)
COBISS-ID 105511424

26.
MEERSCHAERT, Mark M.
        Mathematical modeling / Mark M. Meerschaert. - 2nd ed. - San Diego : Academic Press, cop. 1999. - XVI, 351 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu posameznih poglavij. - Kazalo
ISBN 0-12-487652-8
a) matematika b) matematično modeliranje c) optimizacijski modeli d) eno-variabilna optimizacija e) multi variabilna optimizacija f) variable g) spremenljivke h) računalniške metode optimiranja i) dinamični modeli j) analize k) simulacija l) probabilistični modeli m) stohastični modeli n) simulacija probabilističnih modelov

519.8
COBISS-ID 21650437

27.
SASTRY, Shankar
        Nonlinear systems : analysis, stability, and control / Shankar Sastry. - New York : Springer, 1999. - XXV, 667 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Interdisciplinary applied mathematics)

Kazalo
ISBN 0-387-98513-1
a) uporabna matematika b) nelinearni sistemi c) analize sistemov d) stabilnost e) krmiljenje f) dinamična obnašanja g) planarni dinamični sistemi h) matematične osnove i) Lyapunova teorija j) razvejitve k) linearizacija l) pregledno delo

51-7
COBISS-ID 21514245


519.68 RAČUNALNIŠTVO. RAČ.(MAT.) PROGRAMIRANJE.


28.
ADA-Europe International Conference on Reliable Software Technologies (1999 ; Santander)
        Reliable software technologies - Ada-Europe '99 : proceedings / 1999 Ada-Europe International Conference on Reliable Software Technologies, Santander, Spain, June 7-11, 1999 ; Michael Gonzales Harbour, Juan A. de la Puente (eds.). - Berlin : Springer, 1999. - XIII, 449 str. : graf. prikazi ; 30 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1622)

ISBN 3-540-66093-3
a) računalništvo b) programska oprema c) programske tehnologije d) zanesljivost tehnologij e) integriteta sistemov f) arhitektura programske opreme g) načrtovanje h) testiranje objektno orientiranih sistemov i) formalne metode j) izobraževanje k) tolerance napak l) programski jeziki m) Ada n) zborniki

681.3.06(061.3)
COBISS-ID 21706501

29.
ADVANCES in conceptual modeling : ER'99 Workshops on Evolution and Change in Data Management, Reverse Engineering in Information Systems, and the World Wide Web and Conceptual Modeling, Paris, France, November 15-18, 1999 : proceedings / Peter P. Chen ... (eds.). - Berlin : Springer, 1999. - XI, 387 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1727)

"... 18th International Conference on Conceptual Modeling ..." --> predgovor. - Kazalo
ISBN 3-540-66653-2 (softcover : alk. paper)
a) Database management - Congresses b) Reverse engineering - Congresses c) World Wide Web (Information retrieval system) - Congresses d) računalništvo e) shemantično modeliranje f) upravljanje podatkov g) razvoj upravljanja h) objektne baze podatkov i) spremembe podatkov j) informacijski sistemi k) vzvratno inženirstvo l) metodologije m) relacijske baze podatkov n) Web modeliranje o) zborniki

681.3.01:519.683.5(061.3)
COBISS-ID 21709829

30.
        ADVANCES in databases and information systems : third East European Conference, ADBIS '99, Maribor, Slovenia, September 13-16, 1999 : proceedings / Johann Eder, Ivan Rozman, Tatjana Welzer (eds.). - Berlin ; Heidelberg : Springer, 1999. - XIII, 381 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1691)

"The 3rd Eastern European Conference on Advances in Databases and Information Systems ..." --> predgovor. - Kazalo
ISBN 3-540-66485-8
a) računalništvo b) informatika c) zbirke podatkov d) baze podatkov e) informacijski sistemi f) elektronske trgovinske transakcije g) objektni modeli h) avtomatski pristopi i) semantični pristopi j) sheme k) povezovanje shem l) iskanje informacij m) multimedijski sistemi n) indeksirane strukture o) rudarjenje podatkov p) modeliranje podatkov q) povpraševanje r) teorija baz podatkov s) objektno orientirani sistemi t) distribuirani informacijski sistemi u) posvetovanja v) mednarodne konference w) zborniki

659.2:681.3(061.3)
COBISS-ID 357397

31.
        ALGORITHMIC learning theory : 10th international conference, ALT '99, Tokyo, Japan, December 6-8, 1999 : proceedings / Osamu Watanabe, Takashi Yokomori (eds.). - Berlin : Springer, 1999. - XI, 363 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1720. Lecture notes in artificial intelligence)

"This volume contains all the papers presented at the International Conference on Algorithmic Learning Theory ..." --> predgovor
ISBN 3-540-66748-2
a) računalništvo b) teorija algoritemskega učenja c) nevronske mreže d) učenje s spreševanjem e) vzorčni jeziki f) Karnel-Hilbertovi prostori g) logično programiranje h) logični programi i) matematična orodja j) zborniki

681.327.12:159.95(061.3)
COBISS-ID 21699077

32.
        APPLIED algebra, algebraic algorithms and error-correcting codes : 13th international symposium, AAECC-13, Honolulu, Hawaii, USA, November 15-19, 1999 : proceedings / Marc Fossorier ... (eds.). - Berlin : Springer, 1999. - XIII, 510 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1719)

ISBN 3-540-66723-7
a) računalništvo b) uporabna algebra c) komunikacijski sistemi d) modulacije e) kode f) kombinatorika g) grafi h) matrike i) kriptografija j) kodiranje k) dekodiranje l) Groebnerjeve osnove m) zborniki

519.688:512(061.3)
COBISS-ID 21701637

33.
ASIA-Pacific Conference on Simulated Evolution and Learning (2 ; 1998 ; Canberra)
        Simulated evolution and learning : selected papers / Second Asia-Pacific Conference on Simulated Evolution and Learning, SEAL '98 Canberra, Australia, November 24-27, 1998 ; Bob McKay ... (eds.). - Berlin : Springer, 1999. - XIII, 472 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1585. Lecture notes in artificial intelligence)

ISBN 3-540-65907-2
a) računalništvo b) umetna inteligenca c) strojno učenje d) simulacija razvoja e) simulacija postopnega razvoja f) naravne kompjuterizacije g) razvojne strategije h) generični algoritmi i) Darwinov razvoj j) Lemarchov razvoj k) razvojno programiranje l) razvojni algoritmi m) nenadzorovano nevronsko učenje n) celični avtomati o) fuzzy sistemi p) modeliranje q) nevronske mreže r) študije primerov s) objektno orientirani algoritmi t) mednarodna posvetovanja u) zborniki

681.3:159.95(061.3)
COBISS-ID 21401349

34.
ASIAN Computing Science Conference (5 ; 1999 ; Phuket)
        Advances in computing science - ASIAN'99 : 5th Asian Computing Science Conference, Phuket, Thailand, December 10-12, 1999 : proceedings / P. S. Thiagarajan, R. Yap (eds.). - Berlin : Springer, 1999. - XI, 395 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1742)

Kazalo
ISBN 3-540-66856-X
a) računalništvo b) formalno sklepanje c) kriptografske tabele d) paralelni algoritmi e) aproksimacijski algoritmi f) fuzzy krmilniki g) odprti porazdeljeni sistemi h) strukturna delitev i) varnostni modeli j) inteligentni agenti k) tehnike sklepanja l) dedukcija m) zborniki

519.681(061.3)
COBISS-ID 21697541

35.
AUSTRALIAN Joint Conference on Artificial Intelligence (12 ; 1999 ; Sydney)
        Advanced topics in artificial intelligence : proceedings / 12th Australian Joint Conference on Artificial Intelligence, AI '99, Sydney, Australia, December 6-10, 1999 ; Norman Foo (ed.). - Berlin : Springer, 1999. - XV, 500 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1747. Lecture notes in artificial intelligence)

ISBN 3-540-66822-5
a) računalništvo b) umetna inteligenca c) strojno učenje d) nevronske mreže e) predstavitev znanja f) znanje slovnice g) naravni jeziki h) opredelitev neznanih besed i) algoritmi j) avtomatsko sklepanje k) nevronsko učenje l) aplikacije m) zborniki

681.327.12:159.95(061.3)
COBISS-ID 21697285

36.
        AUTOMATED deduction in geometry : second international workshop, ADG '98, Beijing, China, August 1-3, 1998 : proceedings / Xiao-Shan Gao, Dongming Wang, Lu Yang (eds.) ; Dongming Wang (ed.). - Berlin : Springer, 1999. - VI, 285 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1669. Lecture notes in artificial intelligence)

"The second International Workshop on Automated Deduction in Geometry ..." --> predgovor
ISBN 3-540-66672-9
a) računalništvo b) avtomatska dedukcija c) izpeljave v geometriji d) dokazovanje teoremov e) reševanje problemov f) Keplerjev zakon g) Cliffordove algebrske metode h) geometrijsko sklepanje i) zborniki

519.68:514(061.3)
COBISS-ID 21571589

37.
        AUTOMATED reasoning with analytic tableaux and related methods : international conference, TABLEAUX '99, Saratoga Springs, NY, USA, June 7-11, 1999 : proceedings / Neil V. Murray (ed.). - Berlin : Springer, 1999. - X, 323 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1617. Lecture notes in artificial intelligence)

"... the International Conference on Analytic Tableaux and Related Methods ..." --> predgovor
ISBN 3-540-66086-0
a) računalništvo b) avtomatsko sklepanje c) metode sklepanja d) relacijske metode e) analitski slikovni prikazi f) urejanje g) sistemi urejanja h) varnostni protokoli i) analitski računi j) projekcijska logika k) Lambekov račun l) zborniki

519.681:510.6(061.3)
COBISS-ID 21708037

38.
BACON, Jonathan
        Director 7 and Lingo bible / Jonathan Bacon, Robert Martin, and John R. Nyquist. - Foster City : IDG Books, cop. 1999. - XXXV, 964 str., <8> str. barvnih pril. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
- - Director 7 and Lingo bible . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
Nasl. s CD-ROM-a
ISBN 0-7645-3348-7
a) računalništvo b) programski jeziki c) Director 7 d) Lingo e) 3D oblikovanje f) animacije g) video h) zvok i) priročniki

519.682
COBISS-ID 21668613

39.
BARKAKATI, Naba
        Red hat Linux secrets / Naba Barkakati. - 3rd ed. - Foster City : IDG Books, cop. 1999. - XXVIII, 976 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
- - Red hat Linux secrets . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
Nasl. s CD-ROM-a
ISBN 0-7645-4639-2
a) računalništvo b) operacijski sistemi c) Linux 6 d) namestitev e) upravljanje f) računalniške mreže g) priročniki

681.3.066 Linux 6
COBISS-ID 21668101

40.
BLUM, Daniel
        Understanding active directory services / Daniel Blum. - Redmond : Microsoft, 1999. - VIII, 326 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 1-57231-721-3
a) računalništvo b) računalniške mreže c) servis imenika d) aktivni imeniki e) industrijski standardi f) upravljanje omrežij g) Microsoftovi proizvodi h) ADSI programiranje i) ADSI - Active Directory Service Interfaces j) priročniki

681.324
COBISS-ID 21585157

41.
BOTT, Ed
        Using Microsoft Office 2000 / Ed Bott, Woody Leonhard. - Special ed., small business ed. - Indianapolis : Que, cop. 1999. - XXXI, 1074 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
- - Using WOPR 2000 pack . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
Nasl. s CD-ROM-a
ISBN 0-7897-1969-X
a) računalništvo b) programska oprema c) Office 2000 d) vmesniki e) upravljanje datotek f) oblikovanje teksta g) skupna uporaba podatkov h) računalniške mreže i) Web strežniki j) Word k) Excel l) OutLook m) Publisher n) priročniki

681.3.06
COBISS-ID 20489733

42.
BROOKS, Wayne F.
        Access 2000 programming : blue book / Wayne Brooks, Lars Klander. - Scottsdale : Coriolis, 1999. - XVI, 639 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
- - Access 2000 programming . - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm
Nasl. s CD-ROM-a
ISBN 1-57610-328-5
a) računalništvo b) programska oprema c) Access 2000 d) SQL programiranje e) VBA programiranje f) objektno orientirano programiranje g) priročniki

681.3.06:519.681
COBISS-ID 21584645

43.
BURLESON, Donald
        High performance Oracle data warehousing / Donald Burleson. - Albany : Coriolis, cop. 1997. - XX, 540 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
- - High performance Oracle data warehousing . - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm
Nasl. s CD-ROM-a
ISBN 1-57610-154-1
a) računalništvo b) skladiščenje podatkov c) shranjevanje podatkov d) relacijske baze podatkov e) Oracle 8 f) bitno indeksiranje g) aplikacije h) praktični primeri i) priročniki

681.3.06/.07
COBISS-ID 21584133

44.
CARDIS, Julia A.
        The complete idiot's guide to planning a trip online / Julia A. Cardis and Kendal Smith. - Indianapolis : Que, 1999, cop. 2000. - XII, 335 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-7897-2168-6
a) računalništvo b) planiranje potovanja c) računalniške mreže d) Web strani e) on-line viri podatkov f) iskalniki g) iskalna orodja h) rezervacije hotelov i) rezervacije letalskih vozovnic j) najem avtomobila k) razne informacije l) zdravstvene m) turistične zanimivosti n) turistične znamenitosti o) trgovine p) priročniki

681.324:379.85
COBISS-ID 21378821

45.
CLARKE, David James
        Novell's CNA study guide for NetWare 5 / David James Clarke. - San Jose : Novell Press, cop. 1999. - XXVI, 882 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
- - Novell's CNA study guide for NetWare 5 . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
Nasl. s CD-ROM-a
ISBN 0-7645-4542-6
a) računalništvo b) računalniške mreže c) operacijski sistemi d) programska oprema e) Net Ware 5 f) CNA program g) CNA - Certified Novell Administrator h) priročniki

681.324.06
COBISS-ID 21645317

46.
        COMPUTER safety, reliability and security : 18th international conference, SAFECOMP '99, Toulouse, France, September 27-29, 1999 : proceedings / Massimo Felici, Karama Kanoun, Alberto Pasquini (eds.). - Berlin : Springer, 1999. - XVIII, 382 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1698)

ISBN 3-540-66488-2
a) računalništvo b) računalniški sistemi c) varnost d) zanesljivost e) metode zaščite f) management g) človeški faktor h) aplikacije i) zborniki

681.3.004.4(061.3)
COBISS-ID 21459205

47.
CONFERENCE on Current Trends in Theory and Practice of Informatics (26 ; 1999 ; Milovy)
        SOFSEM '99, theory and practice of informatics : proceedings / 26th Conference on Current Trends in Theory and Practice of Informatics, Milovy, Czech Republic, November 27 - December 4, 1999 ; Jan Pavelka, Gerard Tel, Miroslav Bartošek (eds.). - Berlin : Springer, 1999. - XIII, 498 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1725)

ISBN 3-540-66694-X
a) računalništvo b) informatika c) informacijski inženiring d) programska oprema e) od podatkov do znanja f) aplikacije g) simulacije h) sistemi učenja i) zborniki

659.2:681.3(061.3)
COBISS-ID 21699845

48.
COURTER, Gini
        Mastering Microsoft Office 2000 / Gini Courter, Annette Marquis. - Premium ed. - San Francisco : SYBEX, cop. 1999. - XXXVIII, 1449 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
- - Mastering Microsoft Office 2000 . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
Nasl. s CD-ROM-a
ISBN 0-7821-2312-0
a) računalništvo b) programska oprema c) Office 2000 d) Word e) PowerPoint f) OutLook g) Excel h) namizno založništvo i) orodja za analizo podatkov j) aplikacije k) priročniki

681.3.06
COBISS-ID 21646085

49.
        CRYPTOGRAPHIC hardware and embedded systems : first international workshop, CHES '99, Worcester, MA, USA, August 12-13, 1999 : proceedings / Cetin K. Koc, Christof Paar (eds.). - Berlin : Springer, 1999. - XI, 352 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1717)

"... first Workshop on Cryptographic Hardware and Embedded Systems ..." --> predgovor
ISBN 3-540-66646-X
a) računalništvo b) kriptografska strojna oprema c) vgrajeni sistemi d) arhitektura strojne opreme e) pametne kartice f) aritmetični algoritmi g) kriptografski algoritmi h) zborniki

681.3-181.4:621.391.7(061.3)
COBISS-ID 21543941

50.
        CRYPTOGRAPHY and coding : 7th IMA international conference, Cirencester, UK, December 20-22, 1999 : proceedings / Michael Walker (ed.). - Berlin : Springer, 1999. - IX, 312 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1746)

ISBN 3-540-66887-X
a) računalništvo b) kriptografija c) komunikacije d) Booleove funkcije e) nelinearnost f) ortogonalne sekvence g) komunikacijski sistemi h) kodiranje i) sheme kodiranja j) zaščita dokumentov k) dekodiranje l) kriptografski sistemi m) zborniki

621.391.7:681.3.05
COBISS-ID 21696517

51.
DEMANT, Christian
        Industrial image processing : visual quality control in manufacturing / Christian Demant, Bernd Streicher-Abel, Peter Waszkewitz. - Berlin : Springer, 1999. - 353 str. : ilustr. ; 24 cm

- - Industrial image processing . - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm
Nasl. s CD-ROM-a
ISBN 3-540-66410-6
a) računalništvo b) obdelava digitalnih slik c) kontrola kakovosti d) pozicioniranje e) segmentiranje f) identifikacija znakov g) klasifikacija h) dimenzijsko preverjanje i) iluminacija j) aplikacije k) industrija l) pregledno delo

681.327.11
COBISS-ID 21298949

52.
        DEVELOPING industrial case-based reasoning applications : the INRECA methodology / Ralph Bergmann ... . - Berlin : Springer, 1999. - XX, 188 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1612. Lecture notes in artificial intelligence)

Kazalo
- - Developing industrial case-based reasoning applications . - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm
Nasl. s CD-ROM-a
ISBN 3-540-66182-4
a) računalništvo b) umetna inteligenca c) sklepanje na osnovi d) industrijske aplikacije e) razvoj aplikacij f) poslovne odločitve g) katalog iskalnih aplikacij h) INRECA metodologija i) pregledno delo

007:681.3.012
COBISS-ID 21281285

53.
        DISTRIBUTED computing : 13th internatinal symposium, DISC '99, Bratislava, Slovak Republic, September 27-29, 1999 : proceedings / Prasad Jayanti (ed.). - Berlin : Springer, 1999. - X, 355 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1693)

"... International Symposium on Distributed Computing ..." --> predgovor
ISBN 3-540-66531-5
a) računalništvo b) porazdeljeno računanje c) komunikacijski sistemi d) Chandra - Tovegov detektor napak e) širokopasovni sistemi f) byzantinski sistemi g) tolerance napak h) zborniki

681.3.019(061.3)
COBISS-ID 21459973

54.
FINE, Terrence L.
        Feedforward neural network methodology / Terrence L. Fine. - New York : Springer, 1999. - XVI, 340 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Statistics for engineering and information science)

Kazalo
ISBN 0-387-98745-2
a) računalništvo b) nevronske mreže c) naprej povezane mreže d) metodologija povezav e) načrtovanje omrežij f) algoritmi načrtovanja g) LTU vozlišča h) LTU - Linear Treshold Unit i) pregledno delo

681.324:007.5
COBISS-ID 20596997

55.
FORRESTER, William H.
        The online searcher's companion / William H. Forrester, Jane L. Rowlands. - London : Library Association, 2000. - 152 str. : ilustr. ; 22 cm

Kazalo
ISBN 1-85604-293-6
a) računalništvo b) informatika c) on - line informacije d) iskanje informacij e) informacijski specialisti f) iskalne tehnike g) on line servisi h) strojna oprema i) strategije iskanja j) priročniki

659.2:681.3
COBISS-ID 18806277

56.
        FUNCTIONAL and logic programming : 4th Fuji International Symposium, FLOPS'99, Tsukuba, Japan, November 11-13, 1999 : proceedings / Aart Middeldorp, Taisuke Sato (eds.). - Berlin : Springer, 1999. - X, 368 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1722)

"This volume contains the papers presented at the 4th Fuji International Symposium on Functional and Logic Programming ..." --> predgovor. - Kazalo
ISBN 3-540-66677-X
a) Functional programming (Computer science) - Congresses b) Logic programming - Congresses c) Logic programming - Congresses d) Functional programming (Computer science) - Congresses e) računalništvo f) logično programiranje g) funkcionalno programiranje h) vrste programiranja i) semantika j) objektno programiranje k) zakasnjena funkcionalna logika l) abstraktne interpretacije m) zborniki

519.681(061.3)
COBISS-ID 21714949

57.
GANDER, Walter
        Solving problems in scientific computing using Maple and MATLAB / Walter Gander, Jiri Hrebiček. - 3rd, expanded and revised ed. - Berlin : Springer, 1997. - XVII, 408 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Kazalo
ISBN 3-540-61793-0
a) računalništvo b) programska oprema c) Matlab d) računalniška orodja e) Maple f) računalniška algebra g) obdelava podatkov h) aplikacije i) znanost j) reševanje problemov k) priročniki

681.3.06:62
COBISS-ID 21321221

58.
GETZ, Ken
        Access 2000 developer's guide / Ken Getz, Paul Litwin, Mike Gilbert. - San Francisco : SYBEX, 1999-2000. - 2 zv. : ilustr. ; 24 cm

Vsebina:
Vol. 1: Desktop edition. - 1999. - XLVIII, 1613 str. + 1 CD-ROM
Vol. 2: Enterprise edition. - 2000. - XLVII, 1071 str. + 1 CD-ROM
ISBN 0-7821-2370-8 (zv. 1) ISBN 0-7821-2372-4 (zv. 2)
a) računalništvo b) programska oprema c) Access 2000 d) baze podatkov e) izmenjava podatkov f) SQL programiranje g) priročniki

681.3.06
COBISS-ID 21646853

59.
GRALLA, Preston
        How to expand & upgrade PCS / Preston Gralla. - Indianapolis : Que, 1999. - V, 238 str. : ilustr. ; 26 cm

Kazalo
ISBN 0-7897-1672-0
a) računalništvo b) strojna oprema c) osebni računalniki d) PC e) razširitev f) nadgradnja g) priročniki

681.3-181.4.004.68
COBISS-ID 20347141

60.
        GRAPH-theoretic concepts in computer science : 25th international workshop, WG '99, Ascona, Switzerland, June 17-19, 1999 : proceedings / Peter Widmayer, Gabriele Neyer, Stephan Eidenbenz (eds.). - Berlin : Springer, 1999. - XI, 414 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1665)

"The 25th International Workshop on Graph-Theoretic Concepts in Computer Science ..." --> predgovor. - Kazalo
ISBN 3-540-66731-8
a) računalništvo b) matematično modeliranje c) teorija grafov d) diskretne optimizacijske metode e) dekompozicija f) permutacije g) Petersonov graf h) algoritmi i) zborniki

519.68:519.17(061.3)
COBISS-ID 21715973

61.
GREENWALD, Rick
        Oracle WebDB bible / Rick Greenwald and Jim Milbery . - Foster City : IDG Books, cop. 1999. - XXIV, 787 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
- - Oracle WebDB bible . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
Nasl. s CD-ROM-a
ISBN 0-7645-3326-6
a) računalništvo b) računalniške datoteke c) Oracle WebDB d) relacijske baze podatkov e) računalniške mreže f) Web strežniki g) aplikacije h) razvoj aplikacij i) pregledovanje baz j) upravljanje baz k) priročniki

681.3.06/.07
COBISS-ID 21668869

62.
GRUMAN, Galen
        Adobe InDesign bible / Galen Gruman, John Cruise, and Kelly Kordes Anton. - Foster City : IDG Books, cop. 1999. - XL, 820 str., <8> str. barvnih pril. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
- - Adobe InDesign bible . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
Nasl. s CD-ROM-a
ISBN 0-7645-3243-X
a) računalništvo b) programska oprema c) InDesign d) namizno založništvo e) obdelava teksta f) obdelava slike g) priročniki

681.3.06
COBISS-ID 21668357

63.
GUMZEJ, Roman
        Vzporedno načrtovanje arhitekture vgrajenih sistemov in njena validacija : doktorsko delo / Roman Gumzej. - Maribor : , 1999. - III, 97 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Dokt. dis., Univ. Maribor, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 1999
a) računalništvo b) informacijski sistemi c) vgrajeni sistemi d) sistemi v strogem realnem času e) večprocesorski sistemi f) arhitekture aparaturne in programske opreme g) vzporedno načrtovanje h) validacija i) doktorska disertacija

681.3.02:681.518
COBISS-ID 4873238

64.
HALL, Jon
        Red hat Linux for dummies / by Jon "maddog" Hall and Paul G. Sery. - Foster City : IDG Books Worldwide, cop. 2000. - XXIV, 374 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
- - Red hat Linux for dummies . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
Nasl. s CD-ROM-a
ISBN 0-7645-0663-3
a) računalništvo b) operacijski sistemi c) Linux d) namestitev e) uporaba f) priročniki

681.3.066
COBISS-ID 21645061

65.
HARRISON, Richard
        ASP/MTS/ADSI Web security / Harrison. - Upper Saddle River : Prentice Hall, 1999. - XXVI, 593 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Microsoft certified systems engineer series) (Prentice Hall series on Microsoft technologies)

- - ASP/MTS/ADSI Web security . - 1 CD-ROM : barve ; 12 cm
Nasl. iz enote
ISBN 0-13-084465-9
a) računalništvo b) računalniške mreže c) varnostni ukrepi d) WWW e) sistemi iskanja informacij f) zaščitni sistemi g) nivojska zaščita h) kreiranje zaščite i) priročniki

681.34.004.4
COBISS-ID 21540357

66.
HART-Davis, Guy
        Word 2000 developer's handbook / Guy Hart-Davis. - San Francisco : SYBEX, cop. 1999. - XL, 1271 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-7821-2329-5
a) računalništvo b) programska oprema c) Word 2000 d) urejevalniki besedil e) objektni modeli f) VBA - Visual Basic for Aplications g) priročniki

681.3.06
COBISS-ID 21646597

67.
HOLZNER, Steven
        Perl black book / Steven Holzner. - Scottsdale : Coriolis, 1999. - XLIII, 1283 str. : ilustr. ; 23 cm

Kazalo
- - Perl black book . - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm
Nasl. s CD-ROM-a
ISBN 1-57610-465-6
a) računalništvo b) programski jeziki c) Perl d) Internet programiranje e) CGI programiranje f) objektno orientirano programiranje g) priročniki

519.682
COBISS-ID 21585925

68.
HUNT, Shane
        CorelDRAW 9 f/x and design / Shane Hunt. - Scottsdale : Coriolis, 1999. - XVII, 402 str. : ilustr. ; 26 cm

Kazalo
- - CorelDRAW 9 f/x and design . - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm
Nasl. s CD-ROM-a
ISBN 1-57610-514-8
a) računalništvo b) programska oprema c) CorelDRAW 9 d) računalniška grafika e) risanje f) posebni efekti g) animacije h) urejanje risb i) priročniki

681.3.06:747
COBISS-ID 21585413

69.
HUNTBACH, Matthew M.
        Agent-oriented programming : from prolog to guarded definite clauses / Matthew M. Huntbach, Graem A. Ringwood. - Berlin : Springer, 1999. - XIV, 386 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1630. Lecture notes in artificial intelligence)

ISBN 3-540-66683-4 (softcover : alk. paper)
a) Object-oriented programming (Computer science) b) Intelligent agents (Computer software) c) Intelligent agents (Computer software) d) Object-oriented programming (Computer science) e) računalništvo f) objektno programiranje g) programski jeziki h) Actor i) Prolog j) inteligentni agenti k) umetna inteligenca l) 5. generacija arhitekture m) metamorfoza n) pogojna sinhronizacija o) meta interpretacije p) delni razvoj q) pregledno delo

519.683
COBISS-ID 21714693

70.
        INFORMATION and communication security : second international conference, ICICS '99, Sydney, Australia, November 9-11, 1999 : proceedings / Vijay Varadharajan, Yi Mu (eds.). - Berlin : Springer, 1999. - XI, 323 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1726)

"... the second International Conference on Information and Communication Security ..." --> predgovor
ISBN 3-540-66682-6
a) računalništvo b) informatika c) komunikacije d) varnostni sistemi e) kriptografske analize f) elektronsko založništvo g) digitalne signature h) varnostni protokoli i) kriptografija j) aplikacije k) zborniki

659.2:681.3.004.4(061.3)
COBISS-ID 21543685

71.
        INFORMATION extraction : towards scalable, adaptable systems / Maria Teresa Pazienza (ed.). - Berlin : Springer, 1999. - VIII, 164 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1714. Lecture notes in artificial intelligence)

ISBN 3-540-66625-7
a) računalništvo b) informatika c) informacijski management d) upravljanje informacij e) ekstrakcija informacij f) zajemanje informacij g) iskanje informacij h) relevantni dokumenti i) integriranje informacij j) rudarjenje podatkov k) generiranje poročil l) ekstrakcija znanja m) baze znanja n) zbirke podatkov o) procesiranje naravnega jezika p) večjezične metodologije q) metanivojska neodvisnost r) lingvistične analize besedil s) statistični pristopi t) umetna inteligenca u) prilagodljivost sistemov v) učinkovitost sistemov w) objektno orientirani pristopi x) digitalne knjižnice y) zborniki

659.2:681.3(061.3)
COBISS-ID 21448965

72.
        INFORMATION security : second international workshop, ISW '99, Kuala Lumpur, Malaysia, November 6-7, 1999 : proceedings / Masahiro mambo, Yuliang Zheng (eds.). - Berlin : Springer, 1999. - IX, 275 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1729)

ISBN 3-540-66695-8
a) računalništvo b) informatika c) informacijski sistemi d) elektronski denar e) elektronska plačila f) varnost omrežij g) računalniške mreže h) digitalni vodni znaki i) zaščita programske oprme j) zaščita podatkov k) zborniki

659.2:681.3.004.4(061.3)
COBISS-ID 21555717

73.
INTERNATIONAL Computer Science Conference (5 ; 1999 ; Hong Kong)
        Internet applications : 5th International Computer Science Conference ICSC '99, Hong Kong, China, December 13-15, 1999 : proceedings / Lucas Chi-Kwong Hui, Dik Lun Lee (eds.). - Berlin : Springer, 1999. - XX, 518 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1749)

ISBN 3-540-66903-5
a) računalništvo b) informatika c) računalniške mreže d) Internet aplikacije e) filtriranje informacij f) aktivna omrežja g) rudarjenje podatkov h) iskanje podatkov i) Web baze podatkov j) uporabniški vmesniki k) multimedia l) informacijske poizvedbe m) porazdeljene baze podatkov n) porazdeljeni sistemi o) protokoli p) elektronsko založništvo q) zborniki

659.2:681.324(061.3)
COBISS-ID 21698309

74.
INTERNATIONAL Conference on Artificial Neural Nets and Genetic Algorithms (4 ; 1999 ; Portorož)
        Artificial neural nets and genetic algorithms : proceedings of the International Conference in Portorož, Slovenia, 1999 / eds. Andrej Dobnikar ... . - Wien ; New York : Springer, cop. 1999. - IX, 352 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija ob vsakem prispevku
ISBN 3-211-83364-1
a) računalništvo b) umetne nevronske mreže c) genetski algoritmi d) Groverjev algoritem e) Newtonovi filtri f) Hopfieldova mreža g) Ojajeva mreža h) dinamično programiranje i) učeči algoritmi j) zborniki

007.5:681.3
COBISS-ID 14224679

75.
INTERNATIONAL Conference on Conceptual Modeling (18 ; 1999 ; Paris)
        Conceptual modeling - ER '99 : proceedings / 18th International Conference on Conceptual Modeling, Paris, France, November 15-18, 1999 ; Jacky Akoka ... (eds.). - Berlin : Springer, 1999. - XIV, 540 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1728)

Kazalo
ISBN 3-540-66686-9
a) računalništvo b) shematično modeliranje c) konceptualno modeliranje d) baze podatkov e) informacijski sistemi f) načrtovanje g) transformacijske sheme h) razvoj i) začasne baze podatkov j) shranjevanje podatkov k) zborniki

659.2:681.3(061.3)
COBISS-ID 21715205

76.
INTERNATIONAL Conference on the Theory and Applications of Cryptology and Information Security (1999 ; Singapore)
        Advances in cryptology - ASIACRYPT'99 : proceedings / International Conference on the Theory and Applications of Cryptology and Information Security, Singapore, November 14-18, 1999 ; Kwok Yan Lam, Eiji Okamoto, Chaoping Xing (eds.). - Berlin : Springer, 1999. - XI, 414 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1716)

ISBN 3-540-66666-4
a) računalništvo b) kriptografski sistemi c) asimetrični ključi d) analize e) eliptične krivulje f) javni ključi g) varnost omrežij h) upravljanje ključev i) zborniki

681.3.07(061.3)
COBISS-ID 21543429

77.
INTERNATIONAL Work-Conference on Artificial and Natural Neural Networks (1999 ; 1999 ; Alicante)
        International work-conference on artificial and natural neural networks, IWANN' 99, Alicante, Spain, June 2-4, 1999 : proceedings / Jose Mira, Juan V. Sanchez-Andres (eds.). - Berlin : Springer, 1999. - 2 zv. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1606-1607)

Vsebina:
Vol. 1: Foundations and tools for neural modeling. - XXIII, 865 str.
Vol. 2: Engineering applications of bio-inspired artificial neural networks. - XXIII, 907 str.
ISBN 3-540-66069-0 (zv. 1) ISBN 3-540-66068-2 (zv. 2)
a) računalništvo b) nevronsko modeliranje c) umetne nevronske mreže d) inženirske aplikacije e) biofizikalni modeli f) strukturni modeli g) umetna inteligenca h) simulacije i) implementacije j) zborniki

681.324:007.5(061.3)
COBISS-ID 21545477

78.
INTERNATIONAL Workshop on Implementing Automata (3 ; 1998 ; Rouen)
        Automata implementation : revised papers / Third International Workshop on Implementing Automata, WIA '98, Rouen, France, September 17-19, 1998 ; Jean-Marc Champarnaud, Denis Maurel, Djelloul Ziadi (eds.). - Berlin : Springer, 1999. - X, 243 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1660)

ISBN 3-540-66652-4
a) računalništvo b) formalni jeziki c) razpoznavanje jezikov d) Glushkovovi avtomati e) implementacije končnih avtomatov f) HandiAS sistem g) računska verjetnost h) zborniki

519.681/.682(061.3)
COBISS-ID 21570309

79.
        JOB scheduling strategies for parallel processing : IPPS/SPDP '99 workshop, San Juan, Puerto Rico, April 16, 1999 : proceedings / Dror G. Feitelson, Larry Rudolph (eds.). - Berlin : Springer, 1999. - 235 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1659)

"This volume contains the papers presented at the fifth Workshop on Job Scheduling Strategies for Parallel Processing ..." --> predgovor
ISBN 3-540-66676-1
a) računalništvo b) paralelne obdelave c) vzporedno računanje d) algoritmi razvrščanja e) razvrščanje poslov f) sledilni procesi g) upravljanje sistemov h) zborniki

681.3.012(061.3)
COBISS-ID 21543173

80.
JOHNSON, Dave
        How to use Microsoft Outlook 2000 : visually in full color / Dave Johnson. - Indianapolis : Sams, 1999. - 257 str. : barvne ilustr. ; 26 cm

Kazalo
ISBN 0-672-31588-2
a) računalništvo b) programska oprema c) OutLook 2000 d) upravljanje s časom e) osebni informacisjki sistemi f) management g) urejanje sporočil h) priročniki

681.3.06
COBISS-ID 20492549

81.
KABIR, Mohammed J.
        Apache server administrator's handbook / Mohammed J. Kabir. - Foster City : IDG Books, 1999. - XXVIII, 547 str. ; 22 cm

Kazalo
ISBN 0-7645-3306-1
a) računalništvo b) računalniške mreže c) Web strežniki d) računalniške datoteke e) Apache f) upravljanje strežnikov g) namestitev h) konfiguracija i) priročniki

681.324.06
COBISS-ID 21654533

82.
KABIR, Mohammed J.
        Apache server bible / Mohammed J. Kabir. - Foster City : IDG Books, cop. 1998. - XXVI, 593 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
- - Apache server bible . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
Nasl. s CD-ROM-a
ISBN 0-7645-3218-9
a) računalništvo b) računalniške mreže c) Web stržniki d) programska oprema e) Apache f) upravljanje Web strani g) Windows okolje h) priročniki

681.324.06
COBISS-ID 21667845

83.
KAEO, Merike
        Designing network security : / Merike Kaeo. - Indianapolis : Cisco Press, cop. 1999. - XIV, 426 str. : ilustr. ; 24 cm

Dodatek k nasl. na ov. - Kazalo
ISBN 1-57870-043-4
a) računalništvo b) računalniške mreže c) varnost d) zanesljivost e) osnove varnosti f) zakonodaja g) praktične izvedbe h) priročniki

681.324.004.4
COBISS-ID 20347653

84.
KALAKOTA, Ravi
        E-business : roadmap for success / Ravi Kalakota, Marcia Robinson. - Reading : Addison-Wesley, 1999. - XIX, 378 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 0-201-60480-9
a) računalništvo b) informatika c) elektronsko poslovanje d) elektronsko založništvo e) tehnologije prihodnosti f) fleksibilnost oblikovanja poslov g) naraščajoča hitrost uslug h) poslovno povezovanje i) študije primerov j) povezovanje aplikacij k) upravljanje povezovanja strank l) upravljanje prodajnih verig m) upravljanje verig dobaviteljev n) procesi v realnem času o) projektiranje p) planiranje elektronskega poslovanja q) poslovni modeli r) elektronsko trgovanje s) pregledno delo

659.2:681.3
COBISS-ID 2607123

85.
KAMPS, Thomas
        Diagram design : a constructive theory / Thomas Kamps. - Berlin : Springer, 1999. - XIV, 191 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 3-540-65439-9
a) računalništvo b) obdelave podatkov c) prikazi dejstev d) grafi e) vizuelne komunikacije f) grafični prikazi g) avtomatsko oblikovanje diagramov h) Bertinov pristop i) Mackinlayev pristop j) Marksov pristop k) Casnerjev pristop l) pregledno delo

681.3.019:003.63
COBISS-ID 4928022

86.
KELTON, W. David
        Simulation with Arena / W. David Kelton, Randall P. Sadowski, Deborah A. Sadowski. - Boston : WCB/McGraw-Hill, 1998. - 547 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 CD-ROM. - (McGraw-Hill series in industrial engineering and management science)

Bibliografija: str. 521-523. - Kazalo
ISBN 0-07-115770-0
a) računalništvo b) programska oprema c) Arena d) računalniške simulacije e) osnove simulacij f) statistične analize g) priročniki

681.3.06:519.876.5
COBISS-ID 4220438

87.
KLANDER, Lars
        Access 2000 developer's black book / Lars Klander, Dave Mercer. - Scottsdale : Coriolis, 1999. - XXXV, 1328 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
- - Access 2000 developer's black book . - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm
Nasl. s CD-ROM-a
ISBN 1-57610-349-8
a) računalništvo b) programska oprema c) Access 2000 d) upravljanje baz podatkov e) uporaba f) aplikacije podatkovnih baz g) programiranje h) načrtovanje baz i) priročniki

681.3.06
COBISS-ID 21584901

88.
KODEK, Dušan
        Arhitektura računalniških sistemov / Dušan Kodek. - 2. popravljena in razširjena izd. - Ljubljana : Bi-tim, 2000 ( : Intek). - VIII, 451 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu posameznih poglavij. - Kazalo
ISBN 961-6046-09-8
a) Računalniki - Učbeniki za visoke šole b) računalništvo c) računalniški sistemi d) stroji za računanje e) razvoj strojev f) Charles Babbagejevi stroji g) zgodovinski pregled h) principi delovanja i) Von Neumannov računalniški model j) Amdahlov zakon k) računalniška aritmetika l) ukazi m) CPE - centralna procesna enota n) cevovodi o) paralelnost p) glavni pomnilniki q) predpomnilniki r) navidezni pomnilniki s) vhod t) izhod u) učbeniki za visoke šole

681.3(075.8)
COBISS-ID 105365760

89.
LEVY, Mike
        Managing the millennium bug and its implications for your organisation / Mike Levy and Gill Thomas. - Aldershot : Gower : Mills & Reeve, cop. 1999. - XI, 206 str. : ilustr. ; 26 cm

Kazalo
ISBN 0-566-08177-6
a) računalništvo b) računalniški sistemi c) računalniška kriza d) rešitve za leto 2000 e) konverzije podatkov f) informacijski sistemi g) upravljanje h) zakonodaja i) zborniki

681.3.004.4(063)
COBISS-ID 21368069

90.
        LOGIC programming and nonmonotonic reasoning : 5th international conference, LPNMR '99, El Paso, Texas, USA, December 2-4, 1999 : proceedings / Michael Gelfond, Nicola Leone, Gerald Pfeifer (eds.). - Berlin : Springer, 1999. - XI, 388 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1730. Lecture notes in artificial intelligence)

"This volume cosists of the ... papers presented at the Fifth International Conference on Logic Programming and Nonmonotonic Reasoning ..." --> predgovor
ISBN 3-540-66749-0
a) računalništvo b) logično programiranje c) nemonotono sklepanje d) logični programi e) LUPS - Language for Updating Logic Programs f) DLP - Disjunctive Logic Programming g) uporaba logične slovnice h) predstavitev znanja i) Reiterjeva logika j) zborniki

519.681:007.5(061.3)
COBISS-ID 21700613

91.
LONDON, Sherry
        Illustrator 8 f/x and design / Sherry London, T. Michael Clark. - Scottsdale : Coriolis, 1999 (printed in the USA). - XIX, 490 str. : ilustr. ; 26 cm

Kazalo
- - Illustrator 8 f/x and design . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
Nasl. s CD-ROM-a
ISBN 1-57610-408-7
a) Računalniška grafika - Priročniki b) računalništvo c) programska oprema d) Illustrator 8 e) računalniška grafika f) obdelava slik g) urejanje slik h) transformacije i) posebni efekti j) priročniki

681.3.06
COBISS-ID 8026935

92.
MACCLELLAND, Deke
        FreeHand 8 Bible / Deke McClelland. - Foster City, CA : IDG Books Worldwide, cop. 1998. - XXV, 652 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 0-7645-3234-0
a) računalništvo b) programska oprema c) FreeHand 8 d) računalniška grafika e) risanje f) 3D vmesniki g) namizno založništvo h) Windows okolje i) Macintosh okolje j) priročniki

681.3.06
COBISS-ID 43880705

93.
MACCLELLAND, Deke
        Web design studio secrets / Deke McClelland and Katrin Eismann. - Foster City : IDG Books, cop. 1998. - XXII, 305 str. : barvne ilustr. ; 26 cm

Kazalo
- - Web design studio secrets : companion CD-ROM. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
Nasl. s CD-ROM-a
ISBN 0-7645-3171-9
a) računalništvo b) računalniške mreže c) Web načrtovanje d) oblikovanje strani e) računalniško oblikovanje f) računalniška grafika g) GIF animacije h) GIF - Graphics Interchange Format i) 3D oblikovanje j) VRML - Virtual Reality Modeling Language k) priročniki

681.324.012
COBISS-ID 21667333

94.
        MACHINE learning and data mining in pattern recognition : first international workshop, MLDM '99, Leipzig, Germany, September 16-18, 1999 : proceedings / Petra Perner, Maria Petrou (eds.). - Berlin : Springer, 1999. - VIII, 215 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1715. Lecture notes in artificial intelligence)

ISBN 3-540-66599-4
a) računalništvo b) informatika c) umetna inteligenca d) strojno učenje e) rudarjenje podatkov f) prepoznavanje vzorcev g) prepoznavanje slik h) nevronske mreže i) simbolično učenje j) učenje simbolov k) obdelava dokumentov l) procesno orientirano rudarjenje m) fuzzy sistemi n) zborniki

659.2:681.3(061.3)
COBISS-ID 21423109

95.
MAHNIČ, Viljan
        Oberon skozi primere / Viljan Mahnič. - 1. izd. - Ljubljana : BI-TIM, 1999 ( : Littera picta). - 328 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 961-6046-07-1
a) Oberon (programski jezik) - Učbeniki za visoke šole b) računalništvo c) programski jeziki d) Oberon e) preprosti programi f) tabele g) zapisi h) množice i) podatkovne strukture j) objektno orientirano programiranje k) učbeniki za visoke šole

519.682(075.8)
COBISS-ID 103738880

96.
MALONEY, Jim
        Distributed COM application development using Visual Basic 6.0 / Jim Maloney. - Upper Saddle River : Prentice Hall, 1999. - XVIII, 699 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Prentice Hall series on Microsoft technologies)

Kazalo
- - Distributed COM application development using Visual Basic 6.0 . - 1 CD-ROM : barve ; 12 cm
Nasl. iz enote
ISBN 0-13-021343-8
a) računalništvo b) računalniška arhitektura c) DCOM - Distributed Component Object Model d) elektronska obdelava podatkov e) aplikacije uporabnik-strežnik f) uporabniški vmesniki g) ActiveX h) priročniki

519.681
COBISS-ID 21536261

97.
MAREMAA, Tom
        QuickTime for Java : a developer's reference / Tom Maremaa and William Stewart. - San Diego : Morgan Kaufmann : Academic Press, cop. 1999. - XVIII, 655 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
- - QuickTime for Java . - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm
Nasl. s CD-ROM-a
ISBN 0-12305-440-0
a) računalništvo b) programska oprema c) QuickTime d) Java e) objektno orientirano programiranje f) Windows okolje g) Macintosh okolje h) video predvajalniki i) predvajalniki filmov j) priročniki

681.3.06
COBISS-ID 21008389

98.
MARTINEZ, Anne
        Get Cisco certified and get ahead / Anne Martinez. - New York : McGraw-Hill, 1999. - XIV, 396 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-07-135258-9
a) računalništvo b) elektronska obdelava podatkov c) računalniške mreže d) povezovanje med omrežji e) povezovalniki f) usmerjevalniki g) CISCO potrdila h) učenje i) priročniki

681.324
COBISS-ID 21540101

99.
MATTHEWS, Brian
        AutoCAD 2000 3D f/x and design / Brian Matthews. - Scottsdale : Coriolis, 1999. - XXI, 513 str., <16> str. barvnih pril. : ilustr. ; 26 cm

Kazalo
- - AutoCAD 2000 3D f/x and design . - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm
Nasl. s CD-ROM-a
ISBN 1-57610-406-0
a) računalništvo b) programska oprema c) AutoCAD 2000 d) računalniška grafika e) risanje f) načrtovanje g) priročniki

681.3.06:747
COBISS-ID 21583877

100.
        MAXIMUM Linux security : a hacker's guide to protecting your Linux server and workstation / anonymous. - Indianapolis : Sams, 1999, cop. 2000. - XVII, 743 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
- - Maximum Linux security . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
Nasl. s CD-ROM-a
ISBN 0-672-31670-6
a) računalništvo b) operacijski sistemi c) Linux d) varnost e) zanesljivost f) strežniki g) delovne postaje h) računalniške mreže i) priročniki

681.3.066.004.4
COBISS-ID 21667077

101.
MILBURN, Ken
        Flash 4 Web animation f/x and design / Ken Milburn and John Croteau. - Scottsdale : Coriolis, 2000. - XXII, 415 str., <16> str. barvnih pril. : ilustr. ; 26 cm + CD-ROM

Kazalo
ISBN 1-57610-555-5
a) računalništvo b) programska oprema c) Flash 4 d) računalniška grafika e) Web animacije f) multimedijski sistemi g) priročniki

681.324.06
COBISS-ID 21643781

102.
        MULTIMEDIA applications, services and techniques - ECMAST '99 : 4th European conference, Madrid, Spain, May 26-28, 1999 : proceedings / Helmut Leopold, Narciso Garcia (eds.). - Berlin : Springer, 1999. - XV, 574 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1629)

ISBN 3-540-66082-8
a) računalništvo b) multimedia c) učenje na daljavo d) računalniške mreže e) multimedijski terminali f) omrežja g) video oddajanje h) Internet i) zborniki

681.3:<621.397+681.8>(061.3)
COBISS-ID 21545733

103.
NEGUS, Christopher
        Red hat Linux bible / Christopher Negus. - 3rd ed. - Foster City : IDG Books, cop. 1999. - XXVIII, 872 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
- - Red hat Linux bible . - 2 optična diska (CD-ROM) ; 12 cm
Nasl. s CD-ROM-a
ISBN 0-7645-4574-4
a) računalništvo b) operacijski sistemi c) Linux 6.1 d) namestitve e) upravljanje f) računalniške mreže g) priročniki

681.3.066 Linux 6.1
COBISS-ID 21669381

104.
        NETWORKED group communication : first international COST264 workshop, NGC '99, Pisa, Italy, November 17-20, 1999 : proceedings / Luigi Rizzo, Serge Fdida (eds.). - Berlin : Springer, 1999. - XIII, 3388 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1736)

ISBN 3-540-66782-2
a) računalništvo b) računalniške komunikacije c) skupinske komunikacije d) računalniške mreže e) razpošiljanje na več naslovov f) protokoli g) razvrščanje v skupine h) aplikacije zanesljivih skupin i) zborniki

681.324:621.39(061.3)
COBISS-ID 21702661

105.
        NEW directions in rough sets, data mining, and granular-soft computing : 7th international workshop, RSFDGrC '99, Yamaguchi, Japan, November 9-11, 1999 : proceedings / Ning Zhong, Andrzej Skowron, Setsuo Ohsuga (eds.). - Berlin : Springer, 1999. - XIV, 558 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1711. Lecture notes in artificial intelligence)

"... the seventh International Workshop on Rough Sets, Fuzzy Sets, Data Mining, and Granular-Soft Computing ..." --> predgovor
ISBN 3-540-66645-1
a) računalništvo b) iskanje podatkov c) grobe množice d) fuzzy logika e) aplikacije f) aproksimativno sklepanje g) odkrivanje znanja h) strojno učenje i) zborniki

681.3:007.5(061.3)
COBISS-ID 21544453

106.
NGUYEN, Hung T.
        A first course in fuzzy logic / Hung T. Nguyen, Elbert A. Walker. - 2nd ed. - Boca Raton : Chapman & Hall/CRC, 2000. - 373 str. : graf. prikazi ; 24 cm

ISBN 0-8493-1659-6
a) računalništvo b) nevronske mreže c) fuzzy logika d) mehka logika e) mehke množice f) osnove povezovanja g) mehke relacije h) delovno znanje i) teorija verjetnosti j) pregledno delo

681.324:165.151
COBISS-ID 21300229

107.
NORTON, Peter
        Peter Norton's complete guide to Microsoft Office 2000 / Peter Norton, Jill T. Freeze, Wayne S. Freeze. - Indianapolis : Sams, 1999. - XIX, 792 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-672-31174-7
a) računalništvo b) programska oprema c) Office 2000 d) Word 2000 e) Excel 2000 f) OutLook 2000 g) PowerPoint 2000 h) Publischer i) Access j) priročniki

681.3.06
COBISS-ID 20348933

108.
        ORACLE8 Bible / Carol McCullough-Dieter ; with contributions by Jatinder Prem, Ramesh Chandak, and Purshottam Chandak. - Foster City, CA : IDG Books, cop. 1998. - XXXV, 1140 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 CD-ROM

ISBN 0-7645-3198-0
a) računalništvo b) relacijske podatkovne baze c) kreiranje baz d) upravljanje baz e) programska oprema f) Oracle 8 g) objektne baze h) razčlenjevanje i) sprotno zapisovanje j) priročniki

681.3.06/.07
COBISS-ID 44491777

109.
ORFALI, Robert
        Client/server survival guide / Robert Orfali, Dan Harkey, Jeri Edwards. - 3rd ed. - New York : J. Wiley & Sons, cop. 1999. - XXVII, 762 str. : ilustr. ; 23 cm

Kazalo
ISBN 0-471-31615-6
a) računalništvo b) osebni računalniki c) sistemi uporabnik-strežnik d) programski paketi e) programski jeziki f) računalniški sistemi g) oblikovanje sistemov h) operacijski sistemi i) NOS - Network Operating Systems j) integracije k) porazdeljeni sistemi l) priročniki

681.3.06
COBISS-ID 5472053

110.
OTT, Chris
        Global solutions for multilingual applications : real-world techniques for developers and designers / Chris Ott. - New York : J. Wiley & Sons, 1999. - XXI, 248 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-471-34827-9
a) računalništvo b) večjezične aplikacije c) rešitve d) večjezično računanje e) aplikacijska programska oprema f) obdelava teksta g) povezave med jeziki h) internacionalizacija i) razvoj večjezičnih aplikacij j) večjezične komunikacije k) elektronsko založništvo l) multinedija m) WWW večjezične strani n) priročniki

681.3.012:519.681
COBISS-ID 21651973

111.
PETERSEN, Richard
        Linux programmer's reference / Richard Petersen. - Berkeley : McGraw-Hill, cop. 1998. - XIV, 303 str. ; 22 cm

Kazalo
ISBN 0-07-882587-3
a) računalništvo b) operacijski sistemi c) Linux d) programiranje e) programski jeziki f) BASH Shell g) TSCH Shell h) priročniki

681.3.066
COBISS-ID 21449733

112.
PETRIŠIČ, Jože
        Interpolacija in osnove računalniške grafike / Jože Petrišič. - Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, 1999 (Ljubljana : Planprint). - 198 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

Nasl. na ov.: Interpolacija. - 400 izv. - Bibliografija: str. 196. - Kazalo
ISBN 961-6238-27-2
a) matematika b) obdelava podatkov c) interpolacije d) interpolacijske metode e) oblikovanje krivulj f) računanje krivulj g) računanje krivulj h) računalniška grafika i) Lagrangeov polinom j) Newtonov polinom k) Aitkenova metoda l) polinomi m) zlepki n) Hermitovi zlepki o) parametrično podane krivulje p) Bezierove krivulje q) De Casteljauova metoda r) De Boorov algoritem s) ploskve t) Shepardova metoda u) učbeniki za visoke šole

519.65:519.688(075.8)
COBISS-ID 104777472

113.
PRAGUE, Cary N.
        Microsoft Access 2000 bible / Cary N. Prague and Michael R. Irwin with Jennifer Reardon. - Gold ed. - Foster City : IDG Books, 1999. - XLVI, 1498 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
- - Microsoft Access 2000 bible . - 2 optični diska (CD-ROM) ; 12 cm
Nasl. s CD-ROM-a
ISBN 0-7645-3404-1
a) računalništvo b) programska oprema c) Access 2000 d) baze podatkov e) upravljanje baz podatkov f) priročniki

681.3.06 Access 2000
COBISS-ID 21666821

114.
        PREMO : a framework for multimedia middleware : specification, rationale, and Java binding / David J. Duke, Ivan Herman, M. Scott Marschall. - Berlin : Springer, 1999. - XII, 254 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1591)

ISBN 3-540-66720-2
a) računalništvo b) porazdeljena multimedija c) multimedijski sistemi d) predstavitveno okolje e) standard za grafiko f) PREMO - Presentation g) Environment of Multimedia h) Objects i) objektno orientirano načrtovanje j) programiranje k) pregledno delo

681.3.087
COBISS-ID 21715717

115.
        PRINCIPLES and practice of declarative programming : international conference PPDP '99, Paris, France, September 29 - October 1, 1999 : proceedings / Gopalan Nadathur (ed.). - Berlin : Springer, 1999. - X, 434 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1702)

"... International Conference on Principles and Practice of Declarative Programming ..." --> predgovor
ISBN 3-540-66540-4
a) računalništvo b) logično programiranje c) deklarativno programiranje d) zbirni jeziki e) modulni jeziki f) omejeno programiranje g) modeli izvajanja h) Starlog i) zborniki

519.681(061.3)
COBISS-ID 21460485

116.
        RECENT trends in algebraic development techniques : 13th international workshop, WADT '98, Lisbon, Portugal, April 2-4, 1998 : selected papers / Jose Luiz Fiadeiro (ed.). - Berlin : Springer, 1999. - X, 340 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1589)

"... the 13th WADT Workshop on Algebraic Development Techniques ..." --> predgovor
ISBN 3-540-66246-4
a) računalništvo b) matematično programiranje c) algebra d) logični sistemi e) parametrizacija logike f) funkcionalna semantika g) zapisovanje grafov h) Rasiowa-Sikorskijev dedukcijski sistem i) CASL - Common Algebraic Specification Language j) zborniki

519.85(061.3)
COBISS-ID 21708293

117.
SCHNEIDER, Robert D.
        Microsoft SQL server : planning and building a high performance database / Robert D. Schneider. - Upper Saddle River : Prentice Hall, cop. 1997. - XIX, 582 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 disketa

Kazalo
ISBN 0-13-266222-1
a) računalništvo b) baze podatkov c) upravljanje baz podatkov d) načrtovanje baz e) strategije indeksiranja f) SQL strežniki g) okolje Windows NT h) aplikacije podatkovnih baz i) priročniki

681.3.01
COBISS-ID 21449989

118.
        SCI : scalable coherent interface : architecture and software for high-performance computer clusters / Hermann Hellwagner, Alexander Reinefeld (eds.). - Berlin : Springer, 1999. - XXI, 490 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1734)

ISBN 3-540-66696-6
a) računalništvo b) koherentni vmesniki c) standardi medsebojnih povezav d) SCI - Scalable Coherent Interface e) aplikacije f) hitra omrežja g) medsebojno povezovanje omrežij h) strojna oprema i) PCI/SCI adapter j) programska oprema k) programiranje skupnega pomnilnika l) pregledno delo

681.324-181.4
COBISS-ID 21715461

119.
SMITH, J. T.
        C++ toolkit for engineers ans scientists / James T. Smith. - 2nd ed. - New York : Springer, cop. 1999. - XV, 388 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Kazalo
- - C++ toolkit for engineers and scientists . - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm
Nasl. s CD-ROM-a
ISBN 0-387-98797-5
a) računalništvo b) programski jeziki c) C++ d) numerične analize e) razvoj programske opreme f) programska orodja g) objektno orientirano programiranje h) aplikacije i) tehnika j) znanost k) priročniki

519.682
COBISS-ID 21011205

120.
        SOCIAL navigation of information space / Alan J. Munro, Kristina Hook and David Benyon (eds.). - London : Springer, 1999. - XIII, 277 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Computer supported cooperative work)

Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo
ISBN 1-85233-090-2
a) računalništvo b) civilizacija c) interakcije človek stroj d) računalniški sistemi e) uporabniški vmesniki f) sociološki vidik g) socialno usmerjanje h) navidezne skupnosti i) informatika j) aplikacije k) pregledno delo

681.3:303.4
COBISS-ID 21281029

121.
SOUKUP, Ron
        Inside Microsoft SQL server 7.0 / Ron Soukup, Kalen Delaney. - <2nd ed.> . - Redmond (Washington) : Microsoft Press, cop. 1999. - XXXII, 948 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm + 2 CD-ROMa (12 cm). - (Microsoft programming series : for enterprise developers)

"Includes 120-day evaluation copy of SQL Server 7.0 ; The developer's guide to design, architecture, and implementation" --> na ov. - Kazalo
- - Inside microsoft SQL server 7.0 : companion CD. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Nasl. z enote
- - Inside microsoft SQL server 7.0 : evaluation copy of SQL server 7.0. - 1 CD-ROM ; 12 cm. - Nasl. z enote
ISBN 0-7356-0517-3
a) računalništvo b) SQL strežniki c) sistemi odjemalec-strežnik d) relacijske baze podatkov e) poizvedovalni strukturirani jeziki f) upravljanje baz podatkov g) podatkovne strukture h) informacijska omrežja i) priročniki

681.3.01
COBISS-ID 357141

122.
        SPATIO-temporal database management : international workshop STDBM '99, Edinburgh, Scotland, September 1999 : proceedings / Michael H. Bohlen, Christian S. Jensen, Michel O. Scholl (eds.). - Berlin : Springer, 1999. - X, 241 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1678)

"The 1999 Workshop on Spatio-Temporal Database Management ..." --> predgovor
ISBN 3-540-66401-7
a) dinamika gibanjau b) računalništvo c) informatika d) upravljanje e) prostorsko-časovne baze podatkov f) integracija g) izmenjava h) vizualizacija i) procesiranje povpraševanj j) indeksno vrednotenje k) generalizirane časovna odvisnost l) omejitve m) zborniki

659.2:681.3(061.3)
COBISS-ID 21417221

123.
SPENCE, Greg
        SAP R/3 Oracle backup and recovery / Greg Spence. - Harlow : Addison-Wesley, 1999. - VI, 181 str. : graf. prikazi ; 23 cm

Kazalo
ISBN 0-201-59622-9
a) računalništvo b) SAP R/3 arhitektura c) podatkovne baze d) baze podatkov e) poslovne obdelave f) programska oprema g) Oracle h) programske rešitve i) priročniki

681.3.06/.07
COBISS-ID 21540869

124.
        The STUDENT edition of MATLAB : version 5 : user's guide : / The MathWorks Inc. ; with tutorial by Duane Hanselman and Bruce Littlefield. - London : Prentice Hall, 1997. - XII, 833 str. : graf. prikazi ; 24 cm + CD-ROM. - (The Matlab curriculum series)

Kazalo
ISBN 0-13-272550-9
a) računalništvo b) programska oprema c) MATLAB d) programski jeziki e) tehnično računanje f) obdelave podatkov g) numerične analize h) procesiranje podatkov i) Windows j) Windows okolje k) Macintosh okolje l) tehnične aplikacije m) znanstvene aplikacije

681.3.06
COBISS-ID 2535195

125.
        SYMBOLIC and quantitative approaches to reasoning and uncertainty : London conference, ECSQARU '99, London, July 5-9, 1999 : proceedings / Anthony Hunter, Simon Parsons (eds.). - Berlin : Springer, 1999. - IX, 396 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1638. Lecture notes in artificial intelligence)

"... the European Conference on Symbolic and Quantitative Approaches to Reasoning and Uncertainty ..." --> predgovor
ISBN 3-540-66131-X
a) računalništvo b) privzeto sklepanje c) iskalni algoritmi d) CNF formule e) privzeta logika f) Bayesianova teorija g) odkrivanje znanja h) Sugenoov integral i) Dempster-Shaferjeva funkcija j) zborniki

681.327.12:159.95(061.3)
COBISS-ID 21347077

126.
TAYLOR, Grant
        Linux complete : Linux documentation project / compiled by Grant Taylor. - San Francisco : Sybex, cop. 1999. - XXXVIII, 985 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-78212-567-0
a) računalništvo b) operacijski sistemi c) osebni računalniki d) Linux e) strojna oprema f) računalniška omrežja g) varnost h) Internet protokoli i) PPP - Point to Point Protocol j) priročniki

681.3.066
COBISS-ID 21449477

127.
TRIEBEL, Walter A.
        The 8088 and 8086 microprocessors : programming, interfacing, software, hardware, and applications / Walter A. Triebel, Avtar Singh. - 3rd ed. - Upper Saddle River : Prentice Hall, cop. 2000. - XIII, 978 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-13-085262-7
a) računalništvo b) strojna oprema c) mikroračunalniki d) mikroprocesorji e) 80 X 86 f) 8086 g) 80 X 88 h) 8088 i) arhitektura programske opreme j) programiranje mikroprocesorjev k) vmesniška vezja l) osebni računalniki m) priročniki

681.325.5-181.4
COBISS-ID 21450757

128.
        UML '99 - the unified modeling language : beyond the standard : second international conference, Fort Collins, CO, USA, October 28-30, 1999 : proceedings / Robert France, Bernhard Rumpe (eds.). - Berlin : Springer, 1999. - XVII, 724 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1723)

ISBN 3-540-66712-1
a) računalništvo b) združljivi modelni jeziki c) UML - Unified Modeling Language d) meta modeliranje e) sistemi realnih časov f) modeliranje procesov g) UML modeli h) analiziranje modelov i) zborniki

519.682(061.3)
COBISS-ID 21571077

129.
UNHELKAR, Bhuvan
        After the Y2K fireworks : business and technology strategies / Bhuvan Unhelkar. - Boca Raton : CRC Press, 1999. - 421 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Advanced and emerging communications technologies series)

Kazalo
ISBN 0-8493-9599-2
a) računalništvo b) računalniški sistemi c) problem leta 2000 d) pretvarjanje datuma e) tehnološki procesi f) sociologija g) sociološki procesi h) leto 2000 i) rešitve problemov j) pregledno delo

681.3.001.7
COBISS-ID 20793349

130.
VERBER, Domen
        Vključitev objektnega pristopa v razvojni cikel sistemov v strogem realnem času : doktorska disertacija / Domen Veber. - Maribor : , 1999. - VII, 105 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Dokt. dis., Univ. Maribor, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 1999
a) računalništvo b) informacijski sistemi c) sistemi v strogem realnem času d) vgrajeni sistemi e) varnostno kritični sistemi f) objektno orientirano snovanje g) objektno programiranje h) prevajalniki i) analiza časa izvajanja j) doktorska disertacija

681.3.02:681.518
COBISS-ID 4872982

131.
VIEIRA, Robert
        Professional SQL server 7.0 programming / Robert Vieira. - Birmingham : Wrox Press, cop. 1999. - XXIX, 1138 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 1-861002-31-9
a) računalništvo b) upravljanje baz podatkov c) razvoj podatkovnih baz d) relacijske baze podatkov e) objektno programiranje f) SQL strežniki g) SQL-Structured Query Language h) T-SQL-Transact-Structured Query Language i) RDBMS-Relational Database Management System j) priročniki

681.3.01
COBISS-ID 21450245

132.
        VISUAL Basic 6 object-oriented programming gold book / Gene Swartzfager ... . - Scottsdale : Coriolis, 1999. - XXIV, 388 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
- - Visual Basic 6 object-oriented programming gold book . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
Nasl. s CD-ROM-a
ISBN 1-57610-255-6
a) računalništvo b) objektno orientirana programiranja c) programski jeziki d) Visual Basic 6 e) priročniki

519.683
COBISS-ID 21643525

133.
        VISUAL information and information systems : third international conference, VISUAL '99, Amsterdam, The Netherlands, June 2-4, 1999 : proceedings / Dionysius P. Huijsmans, Arnold W. M. Smeulders (eds.). - Berlin : Springer, 1999. - XVIII, 827 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1614)

"... third International Conference on Visual Information Systems ..." --> predgovor
ISBN 3-540-66079-8
a) računalništvo b) informacijski sistemi c) vizualne informacije d) interaktivno vizualno iskanje e) pregledovanje informacijskega prostora f) iskalna orodja g) video razpoznavanje h) posebni podatki i) objektne poizvedbe j) vizualni jeziki k) poizvedovalni sistemi l) navidezno okolje m) sistemi prepoznavanja n) zborniki

659.2:681.3(061.3)
COBISS-ID 21707781

134.
WALKENBACH, John
        Microsoft Excel 2000 power programming with VBA / John Walkenbach. - Foster City : IDG Books Worldwide, 1999. - XVI, 869 str. : ilustr. ; 24 cm + CD-ROM

Appendix: str. 816-839. - Kazalo
ISBN 0-7645-3263-4
a) računalništvo b) programska oprema c) Excel 2000 d) elektronske preglednice e) programiranje f) programski jeziki g) VBA-Visual Basic for Applications h) razvoj aplikacij i) pogovorno okno j) UserForm k) priročniki

681.3.06:519.681
COBISS-ID 21644805

135.
WALSER, Joachim Paul
        Integer optimization by local search : a domain-independent approach / Joachim Paul Walser ; foreword by Henry Kautz. - Berlin : Springer, 1999. - XV, 137 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1637. Lecture notes in artificial intelligence)

ISBN 3-540-66367-3
a) računalništvo b) celoštevilska optimizacija c) lokalno iskanje d) umetna inteligenca e) kombinatorična optimizacija f) lokalna sklepanja g) metodologije h) aplikacije i) pregledno delo

519.68/.7
COBISS-ID 21312005

136.
WATSON, Richard T.
        Data management : databases and organizations / Richard T. Watson. - 2nd ed. - New York : J. Wiley & Sons, cop. 1999. - XVI, 604 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu posameznih poglavij. - Kazalo
ISBN 0-471-18074-2
a) računalništvo b) baze podatkov c) upravljanje baz d) modeliranje podatkov e) SQL f) arhitekture podatkovnih baz g) organizacija pomnilnika h) upravljanje pomnilnika i) priročniki

681.3.07
COBISS-ID 44477441

137.
WELLS, Nicholas
        Linux Web server toolkit / Nicholas Wells. - Foster City (CA) : IDG Books Worldwide, cop. 1998. - XXVI, 502 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm + 1 CD-ROM (12 cm)

Kazalo. - Vsebina na ov.: Build and run a successful LINUX-based Web site ; Planning ; Installation ; Server configuration ; Internet connection ; Content creation ; Administration ; Security ; Disaster recovery
- - LINUX Web server toolkit : OpenLinux lite / by Nicholas Wells. - 1 CD-ROM ; 12 cm
ISBN 0-7645-3167-0
a) Linux (operacijski sistem) - Priročniki b) računalništvo c) operacijski sistemi d) Linux e) računalniške mreže f) WWW g) Internet h) sistemi odjemalec-strežnik i) računalniški programi j) procesna informatika k) varstvo podatkov l) računalniško izmenjavanje podatkov m) priročniki

681.3.066
COBISS-ID 4758812

138.
WILSON, Casey
        Creating and implementing virtual private networks / Casey Wilson, Peter Doak. - Scottsdale : Coriolis, 2000. - XIV, 558 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 1-57610-430-3
a) računalništvo b) računalniške mreže c) navidezne mreže d) privatna omrežja e) Extranet f) Internet g) gradnja mrež h) upravljanje mrež i) VPN-Virtual Private Networking j) LAN-Local Area Network k) WAN-Wide Area Network l) komunikacijski protokoli m) PPTP-Point to Point Tunneling Protocol n) priročniki

681.324
COBISS-ID 21642757


52 ASTRONOMIJA. GEODEZIJA.


139.
CANARY Islands Winter School of Astrphysics (9 ; 1996 ; Tenerife)
        Internet resources for professional astronomy : proceedings of the IX Canary Islands Winter School of Astrophysics / edited by Mark R. Kidger, Ismael Perez-Fournon and Francisco Sanchez. - Cambridge : Cambridge University Press, 1999. - VIII, 328 str. : graf. prikazi ; 26 cm

ISBN 0-521-66308-3
a) astronomija b) Internet c) viri podatkov d) astronomski katalogi e) podatkovni centri f) radioastronomija g) IR astronomija h) baze podatkov i) astronomski arhivi j) UV astronomija k) optična astronomija l) x žarkovna astronomija m) zborniki

52:681.324 Internet
COBISS-ID 21374981

140.
EVANS, James
        The history and practice of ancient astronomy / James Evans. - New York ; Oxford : Oxford University Press, 1998. - XIII, 480 str. : ilustr. ; 29 cm

Kazalo
ISBN 0-19-509539-1
a) astronomija b) zgodovina astronomije c) stara astronomija d) astronomski instrumenti e) sončne ure f) koledar

52(091)
COBISS-ID 21379845

141.
HARLAND, David Michael
        Exploring the moon : the Apollo expeditions / David M. Harland. - London : Springer : Praxis, 1999. - XXXI, 411 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Springer-Praxis series in space science and technology)

Bibliografija: str. <379>-392. - Kazalo
ISBN 1-85233-099-6
a) astronavtika b) vesoljska vozila c) projekt Apollo d) luna

629.78:523.3
COBISS-ID 21649157

142.
LEWIS, John S.
        Comet and asteroid impact hazards on a populated earth : computer modeling / John S. Lewis. - San Diego : Academic Press, cop. 2000. - XV, 200 str. : graf. prikazi ; 23 cm + 1 disketa

Kazalo
ISBN 0-12-446760-1
a) astronomija b) kometi c) asteroidi d) trki z zemljo e) izračun verjetnosti f) učinki g) ocena nevarnosti

523.64/.68:523.31:531.66
COBISS-ID 20296453

143.
LITTMANN, Mark
        The heavens on fire : the great Leonid meteor storms / Mark Littmann. - Reprinted. - Cambridge : Cambridge University Press, 2000. - X, 349 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo
ISBN 0-521-77979-0 (broš.) ISBN 0-521-62405-3 (vezano)
a) astronomija b) meteorji c) leonidi d) asteroidi e) kometi f) zgodovinski pregled

523.64/.68(091)
COBISS-ID 21373957

144.
MANLY, Peter L.
        The 20-cm Schmidt-Cassegrain telescope : a practical observing guide / Peter L. Manly. - 1st paperback ed. - Cambridge : Cambridge University Press, 1999. - XVIII, 265 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-521-64441-0 (broš.) ISBN 0-521-43360-6 (vezano)
a) astronomija b) instrumentacija c) Schmidt-Cassegrainov teleskop d) astronomska opazovanja e) tehnike opazovanja f) luna g) planeti h) dvojne zvezde i) nebo j) kometi k) sonce l) pripomočki m) astronomska fotografija n) priročniki

520.2
COBISS-ID 21374213

145.
NICOLSON, Iain
        Unfolding our universe / Iain Nicolson ; original illustrations by Mark McLellan. - Cambridge : Cambridge University Press, 1999. - IX, 294 str. : ilustr. ; 29 cm

Kazalo
ISBN 0-521-59270-4
a) astronomija b) fizikalne osnove c) sončni sistem d) planeti e) zemlja f) luna g) sonce h) zvezde i) meglice j) kalaksije k) kozmologija

523/524
COBISS-ID 21372421

146.
RIDPATH, Ian
        The monthly sky guide / Ian Ridpath, Wil Tirion. - 5th ed. - Cambridge : Cambridge University Press, 1999. - 64 str. : ilustr. ; 30 cm

Kazalo
ISBN 0-521-66771-2
a) astronomija b) astronomska opazovanja c) mesečna opazovanja d) zvezdne karte e) priročniki

520.32
COBISS-ID 21372677

147.
ROWAN-Robinson, Michael
        The nine numbers of the cosmos / Michael Rowan-Robinson. - Oxford : Oxford University Press, cop. 1999. - XII, 173 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-19-850444-6
a) astronomija b) vesolje c) nastanek vesolja d) temna snov e) tvorba galaksij

52-1/-5
COBISS-ID 21380101

148.
WHYTE, Walter S.
        Basic surveying / W. S. White and R. E. Paul. - 4th ed., reprinted. - Oxford : Laxton, 1998. - IX, 335 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-7506-1771-3
a) geodezija b) merjenje zemljišč c) metrični sistemi d) nacionalni zemljevidi e) preiskovanje krajev f) merjenje razdalj g) merjenje višin h) merjenje detajlov i) merjenje zgradb j) pregledno delo

528
COBISS-ID 20751877


53 FIZIKA.


149.
ALFIREVIĆ, Ivo
        Nauka o čvrstoći II / Ivo Alfirević. - Zagreb : Golden marketing, 1999 ( : Kratis). - 279 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (Biblioteka Tehnička mehanika ; 5) (Udžbenici sveučilišta u Zagrebu)

Bibliografija: str. 271-273. - Kazalo
ISBN 953-6168-85-5
a) Trdnost - Učbeniki za visoke šole b) fizika c) tehniška mehanika d) trdnost e) energijske metode f) palične konstrukcije g) paličja h) analize konstrukcij i) debelostenske posode j) rotirajoče plošče k) membranske sile l) krožne plošče m) upogibanje plošč n) dinamične obremenitve o) izračuni trdnosti p) učbeniki za visoke šole

539.4(075.8)
COBISS-ID 8025911

150.
        APPLIED optical measurements / Markus Lehner, Dieter Mewes, (eds.) ; assisted by Udo Dinglreiter and Robert Tauscher. - Berlin : Springer, 1999. - XVI, 462 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Heat and mass transfer)

Kazalo
ISBN 3-540-66173-5
a) fizika b) finomehanika c) merilne metode d) optične meritve e) optične naprave f) merjenje toplote g) prevajanje toplote h) toplotni izmenjevalci i) prevodnost j) holografska interferometrija k) optični senzorji l) večfazni pretoki m) zgorevanje n) emisije o) zborniki

535.08:536(061.3)
COBISS-ID 21286405

151.
FOWLES, Grant R.
        Analytical mechanics / Grant R. Fowles, George L. Cassiday. - 6th ed. - Fort Worth : Saunders College : Harcourt Brace College, cop. 1999. - XII, 484 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Saunders golden sunburst series)

Bibliografija. - Kazalo
ISBN 0-03-022317-2
a) fizika b) klasična mehanika c) nihanja d) gibanje e) gravitacija f) dinamika sistemov g) učbeniki

531.1/.3
COBISS-ID 21647621

152.
GOULD, Phillip L.
        Introduction to linear elasticity / Phillip L. Gould. - 2nd ed. - Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, 1999. - XIII, 237 str. : graf. prikazi ; 25 cm

ISBN 3-540-94100-2 ISBN 0-387-94100-2
a) mehanika elastičnih teles b) mehanika togih teles c) teorija elastičnosti d) napetosti e) deformacije f) obnašanje materialov g) raztezanje h) upogibanje i) torzija j) tanke plošče k) upogib plošč l) pregledno delo

539.2/.3
COBISS-ID 21284357

153.
HARMS, Ulrich
        Schwingungslehre : / Harms, Krahn, Kurz. - Leipzig : Fachbuchverlag, cop. 1998. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm, v škatli 22 x 15 x 2 cm + navodilo. - (! Switch on CD-ROM)

Sistemske zahteve: IBM kompatibilni PC 386 ali 486; 4 MB pomnilnika; 3 MB prostora na trdem disku; Windows 3.x, Windows 95 ali Windows NT; CD-ROM pogon. - Nasl. s CD-ROM-a. - Dodatek k nasl. na škatli
ISBN 3-446-19168-2
a) fizika b) analitična mehanika c) dinamični problemi d) teorija nihanja e) nihanje f) simulacije g) analize

534(075.8)
COBISS-ID 21382661

154.
HUGHES, William F.
        Schaum's outline of theory and problems of fluid dynamics / William F. Hughes, John A. Brighton. - 3rd ed. - New York : McGraw-Hill, 1999. - VIII, 391 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Schaum's outline series)

ISBN 0-07-031118-8
a) fizika b) mehanika tekočin c) mehanika fluidov d) hidrodinamika e) hidrostatika f) stisljiv tok g) nestisljiv tok h) turbolentni tok i) hipersonični tok j) magnetohidrodinamika k) ne-Newtonovi fluidi l) naloge m) učbeniki za visoke šole

532.5(075.8)(076)
COBISS-ID 4947478

155.
LE, Khanh Chau
        Vibrations of shells and rods / Khanh Chau Le. - Berlin : Springer, 1999. - 423 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. <413>-417. - Kazalo
ISBN 3-540-64516-0
a) fizika b) vibracije c) nizkofrekvenčne d) visokofrekvenčne e) elastične lupine f) elastične palice g) piezoelektrične lupine h) piezoelektrične palice i) frekvenčni spektri j) pregledno delo

534
COBISS-ID 21018373

156.
LONG, Christopher
        Essential heat transfer / Christopher Long. - London : Longman, cop. 1998. - XX, 387 str. : ilustr. ; 23 cm

Kazala. - Bibliografija po posameznih poglavjih
ISBN 0-582-29279-4
a) fizika b) termodinamika c) prevajanje toplote d) analitične metode e) aplikacije f) toplotna prevodnost g) numerične metode h) konvekcija i) izmenjavanje toplote j) učbeniki za visoke šole

536.2(075.8)
COBISS-ID 146527

157.
MACCOMB, W. D.
        Dynamics and relativity / W. D. McComb. - Oxford : Oxford University Press, 1999. - XIX, 372 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo
ISBN 0-19-850112-9
a) fizika b) mehanika c) dinamika d) relativnost e) teorija relativnosti f) Newtonov zakon g) sila h) težnost i) masa j) Newtonova mehanika k) Galileova relativnost l) gibanje telesa m) energija n) mehanska nihanja o) mehanska valovanja p) gibanje togega telesa q) sipanje delcev r) relativistična dinamika s) učbeniki za visoke šole

531.391:530.12(075.8)
COBISS-ID 21647877

158.
MACGOVERN, James A.
        The essence of engineering thermodynamics / James A. McGovern. - London : Prentice Hall, 1996. - XV, 251 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (The essence of engineering series)

Kazalo
ISBN 0-13-518192-5
a) fizika b) termodinamika c) sistemi d) procesi e) interakcije f) delo g) energija h) temperatura i) toplota j) termodinamični diagrami k) parne tabele l) idealni plini m) enačbe ravnotežja n) zakoni termodinamike o) entropija p) Ottov cikel q) toplotni stroji r) pregledno delo

536
COBISS-ID 21568261

159.
OMNES, Roland
        Understanding quantum mechanics / Roland Omnes. - Princeton : Princeton Univerity Press, cop. 1999. - XIII, 307 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija: str. 295-301. - Kazalo
ISBN 0-691-00435-8
a) fizika b) kvantna mehanika c) kvantna teorija d) osnove e) zgodovinski pregled f) lastnosti g) dinamika h) stanje sistema i) komplementarnost j) dekoherenca k) pregledno delo

530.145
COBISS-ID 744033

160.
SLAVINEC, Mitja
        Površinsko inducirani defekti v smektičnih A tekočih kristalih : disertacija / Mitja Slavinec. - Ljubljana : , 1999. - 91 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 89-91. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za matematiko in fiziko
a) fizika snovi b) ograjeni smektični tekoči kristali c) pozicijsko sidranje d) defekti e) strukturni prehodi f) smektični ureditveni parameter g) doktorska disertacije

538.9:544.252(043.3)
COBISS-ID 8647176

161.
        SPACE from Zeno to Einstein : classic readings with a contemporary commentary / edited and with a commentary by Nick Huggett. - Cambridge (Mass.) ; London : MIT Press, 1997. - XI, 274 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 0-262-08271-3 (vezano) ISBN 0-262-58169-8 (broš.)
a) fizika b) filozofija fizike c) zgodovina fizike d) prostor e) čas f) Platon g) Evklid h) Aristotel i) Descartes j) Newton k) Leibniz l) Clarke m) Berkeley n) Mach o) Kant p) Poincare q) Einstein

53:114/115(091)
COBISS-ID 14194215

162.
STANIČ, Samo
        Search for charged Higgs bosons at LEP 2 collider : doctoral thesis / Samo Stanič. - Ljubljana : , 1999. - IV, 100 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 97-100. - Abstract ; Povzetek. - Univ. Ljubljana, Faculty of Mathematics and Physics
a) fizika osnovnih delcev b) nabiti Higgsov bozon c) masa Higgsovega bozona d) model z dvema dubletoma e) presek f) DELPHI g) LEP h) doktorska disertacije

539.12(043.3)
COBISS-ID 61691

163.
ŠKRK, Damijan
        Calibration of the ring imaging Čerenkov counter of the HERA-B spectrometer : doctoral thesis / Damijan Škrk. - Ljubljana : , 1999. - 168 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 165-168. - Abstract ; Povzetek. - Univ. Ljubljana, Faculty of Mathematics and Physics
a) fizika osnovnih delcev b) trki c) spektrometer HERA-B d) detektor obročev Čerenkova e) umeritev detektorja f) doktorska disertacija

539.1.074.4(043.3)
COBISS-ID 1047140

164.
VEROVNIK, Ivo
        Kontinuirano opazovanje in merjenje interferenčne slike neodvisnih laserjev : disertacija / Ivo Verovnik. - Ljubljana : , 1999. - 76 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 68-71. - Povzetek ; Abstract. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko
a) fizika b) optika c) He-Ne laser d) interferenčne slike e) doktorska disertacije

535.4:681.7.069.24(043.3)
COBISS-ID 8455688


54 KEMIJA.


165.
        APPLICATIONS of solid phase microextraction / edited by Janusz Pawliszyn. - Cambridge : Royal Society of Chemistry, cop. 1999. - XVIII, 655 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (RSC chromatography monographs)

Kazalo
ISBN 0-85404-525-2
a) analitska kemija b) priprava vzorcev c) mikroekstrakcija d) trdna faza e) instrumentacija f) aplikacije g) fizikokemijska analiza h) ekologija i) hrana j) začimbe k) dišave l) feromoni m) farmacija n) medecina o) sodna medicina p) zborniki

54.056
COBISS-ID 21317893

166.
BAN, Irena
        Sinteza in karakterizacija hidroksilamonijevih fluorometalatov titana, cirkonija in hafnija : doktorska disertacija / Irena Ban (Bajc). - Maribor : , 1999. - 80 f. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 35-37. - Osebna bibliografija za obdobje 1988-1999: f. 1-2. - Povzetek ; Abstract. - Dokt. dis., Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 1999
a) anorganska kemija b) sintezna kemija c) kristalokemija d) fluorotitanati e) fluorocirkonati f) fluorohafnati g) sinteze h) strukturna analiza i) rentgenska analiza j) spektroskopija k) termična analiza l) doktorska disertacija

548.73:546.16:661.783/.789
COBISS-ID 4824342

167.
BERAVS, Katarina
        Slikanje enosmernih in radiofrekvenčnih električnih tokov z magnetno resonanco : doktorsko delo = Magnetic resonance imaging of direct and radiofrequency electric currents / Katarina Beravs. - Ljubljana : , 1999. - IV, 68 f. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 53-60. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za farmacijo
a) fizika trdne snovi b) NMR spektroskopija c) slikanje z magnetno resonanco d) enosmerni električni tokovi e) radiofrekvenčni električni tokovi f) elektrokemoterapija g) vzbujena depolarizacija h) aplikacije i) medicina j) diagnostika k) doktorska disertacija

543.429.23:537.635(043.3)
COBISS-ID 500337

168.
        CAPILLARY electrophoresis : theory and practice / edited by Patrick Camilleri. - 2nd ed. - Boca Raton : CRC Press, cop. 1998. - 552 str. : graf. prikazi ; 26 cm. - (New directions in organic and biological chemistry)

Kazalo
ISBN 0-8493-9127-X
a) analitska kemija b) biokemija c) biomedicina d) farmacija e) kapilarna elektroforeza f) instrumentacija g) detekcijski sistemi h) micelna elektrokinetična kromatografija i) ločevanje enantiomer j) majhne organske molekule k) anorganski anioni l) kovinski kationi m) analiza ogljikovih hidratov n) peptidi o) proteini p) DNA q) učbeniki

543.545.2
COBISS-ID 21368581

169.
DIVJAK, Blaž
        Vplivi matričnih komponent na separacijske procese in detekcijo v ionski kromatografiji : doktorska disertacija / Blaž Divjak ; . - Ljubljana : , 1999. - 103 f. : ilustr. ; 30 cm

Povzetek. - Bibliografija: f. 97-103. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
a) analitska kemija b) ionska kromatografija c) separacijski procesi d) detekcija e) vplivi matričnih komponent f) doktorska disertacije

543.544.14(043.3)
COBISS-ID 21588485

170.
EITENMILLER, Ronald Ray
        Vitamin analysis for the health and food sciences / Ronald R. Eitenmiller, W. O. Landen ; . - Boca Raton : CRC Press, 1998, cop. 1999. - 518 str. : graf. prikazi ; 26 cm

Bibliografija ob posameznih poglavjih. - Kazalo
ISBN 0-8493-2668-0
a) analitska kemija b) vitamini c) lastnosti d) analitske metode e) bibliografija

543.645.5
COBISS-ID 1839642

171.
GOBEC, Stanislav
        Načrtovanje in sinteza fosforjevih analogov muramil dipeptida : doktorska disertacija = Design and synthesis of phosphorus muramyl dipeptide analogs / Stanislav Gobec. - Ljubljana : , 1999. - 117 f. : ilustr. ; 30 cm. - (Fakulteta za farmacijo, Ljubljana. Doktorske naloge)

Bibliografija: f. 111-117. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za farmacijo. Mentor: Uroš Urleb
a) farmacija b) aminofosfonske kisline c) fosfapeptidi d) encimski inhibitorji e) peptidoglikan f) analogi muramil dipeptida g) biosinteza h) doktorska disertacija

543.645.057:615.011.015(043.3)
COBISS-ID 569457

172.
HEILBRONNER, Edgar
        A philatelic ramble through chemistry / Edgar Heilbronner, Foil A. Miller. - Weinheim : Wiley-VCH, 1998. - IX, 268 str. : barvne ilustr. ; 29 cm

Kazalo
ISBN 3-906-39017-9
a) filatelija b) priložnostne znamke c) alkimija d) zgodovina kemije e) anorganska kemija f) odkritje elementov g) organska kemija h) fizikalna kemija i) spektroskopija j) x-žarkovna strukturna analiza k) aplikativna kemija

656.835.91:54
COBISS-ID 21325829

173.
        INDEX of organic compunds. Subvol. A, Compounds with 1-7 carbon atoms / editor V. Vill ; authors V. Vill, G. Peters, H. Sajus. - Berlin : Springer, 1999. - 485 str. : graf. prikazi, tabele ; 28 cm. - (Numerical data and functional relationships in science and technology. New series)

Na vrhu nasl. str.: Landolt-Bornstein
- - Index of organic compounds . - 1 CD-ROM : barve ; 12 cm
Nasl. iz enote
ISBN 3-540-66203-0
a) organska kemija b) organske spojine c) indeks d) molekularne formule e) kemijska struktura f) tabele g) priročniki

54(035)
COBISS-ID 21547525

174.
JUKIĆ, Lucija
        Sinteze in pretvorbe -heteroaril substituiranih propenoatov : disertacija / Lucija Jukić ; . - Ljubljana : , 1999. - 158 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 151-158. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
a) organska kemija b) organske sinteze c) organske reakcije d) amino kisline e) substituirani propenoati f) doktorske disertacije

547.466:54.05(043.2)
COBISS-ID 21573381

175.
KOZLEVČAR, Bojan
        Bakrovi(II) karboksilati z izbranimi N-donorskimi ligandi in njihova fungicidnost : disertacija / Bojan Kozlevčar. - Ljubljana : , 1999. - 97 f. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 92-97. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
a) organska kemija b) bakrovi (II) karboksilati c) sinteze d) biološki sistemi e) učinki f) aplikacije g) fungicidna aktivnost h) doktorska disertacija

<547.733+546.56> :615.282(043.3)
COBISS-ID 105395968

176.
KRAJNC, Peter
        Vpliv akrilatnih enot v visokomolekularnih nosilcih na reaktivnost zamreženih poli(stiren-akrilatov) : doktorsko delo / Peter Krajnc. - Ljubljana : , 1999. - 116 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 110-116. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
a) kemija polimerov b) ionski izmenjevalci c) zamreženi polimerni nosilci d) reaktivnost zamreženih poli (stiren-akrilatov) e) doktorska disertacije

661.183.12:54-126(043.3)
COBISS-ID 104353792

177.
KREFT, Samo
        Razvoj kapilarno elektroforeznih metod za uporabo v farmacevtski biologiji : doktorska disertacija = Development of the capillary electrophoretic methods for application in pharmaceutical biology / Samo Kreft. - Ljubljana : , 1999. - 56 f. : graf. prikazi, ilustr. ; 30 cm. - (Fakulteta za farmacijo, Ljubljana. Doktorske naloge)

Bibliografija: f. 45-56. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za farmacijo. Mentor: Borut Štrukelj
a) biokemija b) farmacevtska biologija c) kapilarna elektroforeza d) rastlinski metaboliti e) analitika f) doktorska disertacija

543.54:581.19(043.3)
COBISS-ID 565873

178.
KUŠČER Hrovatin, Danjela
        Sinteza in karakteristike perovskitov za visokotemperaturne gorivne celice : disertacija / Danjela Kuščer Hrovatin. - V Ljubljani : , 1999. - VI, 160 f. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 151-158. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
a) anorganska kemija b) keramika c) perovskiti d) aplikacije e) visokotemperaturne gorivne celice f) doktorska disertacija

621.315.612:544.642(043.3)
COBISS-ID 104679936

179.
MITROVIĆ, Bojan
        Razvoj in uporaba kromatografskih in spektroskopskih tehnik za ločevanje kemijskih zvrsti aluminija v naravnih sistemih : doktorska disertacija / Bojan Mitrović. - Ljubljana : , 1999. - 97 f. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 94-97. - Povzetek. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
a) kemija okolja b) vzorci iz okolja c) aluminij d) kemijske oblike e) določanje sledov f) analizne metode g) doktorska disertacija

546.62:<543.544.14+543.421>(043.3)
COBISS-ID 100699136

180.
OMERZU, Aleš
        Magnetne, transportne in optične raziskave spojin na osnovi fulerenov : disertacija / Aleš Omerzu. - Ljubljana : , 1999. - 91 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 83-87. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko
a) fizika trdne snovi b) organski feroelektriki c) fulereni d) neurejeni sistemi e) magnetne lastnosti f) transportne lastnosti g) doktorska disertacija

546.26:539.2
COBISS-ID 1047652

181.
        ONIUM ions / George A. Olah ... . - New York : J. Wiley & Sons, 1998. - XV, 509 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 480-486. - Kazalo
ISBN 0-471-14877-6
a) organska kemija b) organske reakcije c) azonijevi ioni d) oksonijevi ioni e) sulfonijevi ioni f) selenonijevi ioni g) teluronijevi ioni h) fosfonijevi ioni i) arzonijevi ioni j) italonijevi ioni k) karboksonijevi ioni l) karbonijevi ioni m) silikonijevi ioni n) onijevi dikationi o) učbeniki

547-3:661.718/.719
COBISS-ID 21324805

182.
OPARA-Krašovec, Urša
        Vibracijske, elektrokemijske in gasokromne lastnosti filmov volframovega(VI) oksida, z molibdenom dopiranega kositrovega(VI) oksida ter nekaterih dvojnih oksidov cerija s kovinami prehoda = Vibrational, elekctrochemical and gasochromic properties of tungsten(VI)oxide, molybdenum doped tin(IV) oxide and double oxides of cerium with transition metal films : doktorska disertacija / Urša Opara Krašovec ; . - Ljubljana : , 1999. - 118 f. : ilustr. ; 30 cm

Povzetek ; Abstract. - Bibliografija: f. 110-118. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
a) anorganska kemija b) tanki filmi c) volframov (VI) oksid d) kositrov (IV) oksid e) dvojni oksidi cerija f) vibracijske lastnosti g) elektrokemijske lastnosti h) gasokromne lastnosti i) doktorska disertacija

<546.78+546.814+546.655> :54-31:539.216(043.3)Đ Đ. COBISS-ID 21497093

183.
PEVEC, Andrej
        Organotitanovi fluoridi kot gostitelji kovinskih ionov : doktorska disertacija / Andrej Pevec. - Ljubljana : , 1999. - 88 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 76-86. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
a) anorganska kemija b) sintezna kemija c) organokovinske spojine d) kristalna struktura e) NMR spektroskopija f) fluoridi g) doktorska disertacija

546.82:661.783/.789(043.3)
COBISS-ID 105396480

184.
PLANINŠEK, Odon
        Določanje proste površinske energije trdnim snovem z metodo močenja in z inverzno plinsko kromatografijo = Solid surface free energy determination by means of wettability assessment and inverse gas chromatography : doktorsko delo / Odon Planinšek. - Ljubljana : , 1999. - 121 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Fakulteta za farmacijo, Ljubljana. Doktorske naloge)

Povzetek ; Abstract. - Literatura: str. 116-121. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo. Mentor: Stane Srčič
a) fizikalna kemija b) trdne snovi c) prosta površinska energija d) močenje e) inverzna plinska kromatografija f) aplikacije g) večkomponentne farmacevtske formulacije h) optimizacija lastnosti i) doktorska disertacija

544.313.2:544.722.3(043.3)
COBISS-ID 590961

185.
REBOLJ, Nataša
        Vpliv strukture površinsko aktivnih snovi na fizikalno - kemične lastnosti eno- in večfaznih sistemov : doktorska disertacija = Influence of the surfactant structure on the physico - chemical properties of one- and multiphase systems / Nataša Rebolj. - Ljubljana : , 1999. - 116 f. : graf. prikazi, ilustr. ; 30 cm. - (Fakulteta za farmacijo, Ljubljana. Doktorske naloge)

Bibliografija: f. 112-116. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za farmacijo. Mentor: Julijana Kristl
a) kemija b) površinsko aktivne snovi c) večfazni sistemi d) mikroemulzije e) fizikalne lastnosti f) kemične lastnosti g) doktorska disertacija

544.77.051:547.1'128(043.3)
COBISS-ID 565617

186.
ROVŠEK, Barbara
        Polarni smektiki v omejenih planarnih geometrijah : disertacija / Barbara Rovšek. - Ljubljana : , 1999. - 98 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 95-98. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za matematiko in fiziko
a) fizika b) feroelektrični tekoči kristali c) prostostoječi filmi d) diskretni fenomenološki model e) strukturni prehodi f) elipsometrija g) planarna celica h) planarna sklopitev i) doktorska disertacija

544.25:532.75(043.2)
COBISS-ID 1047396

187.
SOTLER Pečan, Tjaša
        Raziskave vplivov strukture fenil-substituiranih alkenov in reakcijskih spremenljivk na potek fluoriranja z 1-fluoro-4-hidroksi-1,4-diazoniabiciklo <2.2.2>oktan bistetrafluoroboratom (NFTh) : doktorsko delo / Tjaša Sotler Pečan. - Ljubljana : , 1999. - 138 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 132-138. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
a) organska kemija b) organske reakcije c) fenil-substituirani alkeni d) vpliv strukture e) fluoriranje f) doktorska disertacija

547.313(043.3)
COBISS-ID 100695808

188.
ŠTIMAC, Anton
        Stereoselektivna sinteza pentofuranozil azidov in nadaljnje pretvorbe do novih 1,2, 3-triazolo<4,5-c>piridinskih nukleozidov : doktorska disertacija / Anton Štimac. - Ljubljana : , 1999. - 165 str., <35> str. pril. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Disertacija v slov., članki v angl. - Bibliografija: str. 155-164 in na koncu vsakega članka. - Abstract. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
a) organska kemija b) organske sinteze c) stereoselektivne sinteze d) pentofuranozil azidi e) piridinski nukleozidi f) doktorska disertacija

547.821:547.79(043.3)
COBISS-ID 105395456

189.
TURK, Cvetka
        Sinteze heterocikličnih sistemov iz azometin iminov in hidrazonov sladkorjev : disertacija / Cvetka Turk ; . - Ljubljana : , december 1999. - 133 f. : ilustr. ; 30 cm

Povzetek. - Bibliografija: f. 128-133. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
a) organska kemija b) organske sinteze c) heterociklični sistemi d) analogi C-nukleozidov e) azometin imin f) hidrazoni sladkorjev g) sinteze h) struktura i) doktorska disertacija

547.745.057
COBISS-ID 21586181

190.
UDOVIC, Boris
        Sinteza in posebnosti dimolibdenovih(II,II) spojin s 3,5-diaminobenzojevo kislino : doktorska disertacija / Boris Udovic. - Ljubljana : , 1999. - V, 184 f. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 174-179. - Povzetek. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
a) anorganska kemija b) dimolibdenove (II, II) spojine c) sinteze d) lastnosti e) spektri f) termična analize g) kemična analiza h) doktorska disertacija

546.77(043.3)
COBISS-ID 104679168

191.
WISSIAK, Katarina Senta
        Bio in fotokemične razgradnje modelnih spojin organskih onesnaževal v vodnem mediju : doktorska disertacija / Katarina Senta Wissiak ; mentor Boris Šket. - Ljubljana : , 1999. - 122 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Opombe z bibliografijo na dnu nekaterih strani. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
a) organska kemija b) ekologija c) onesnaževanje voda d) organski polutanti e) modelne spojine f) halosubstituirani benzilalkoholi g) biokemična razgradnja h) fotokemična razgradnja i) doktorska disertacije

504.4.054:547.1-3(043.3)
COBISS-ID 1093980

192.
ZUPANČIČ, Marija
        Kovinski kompleksi s kinoloni : doktorska disertacija / Marija Zupančič ; . - Ljubljana : , 1999. - 138 f. : ilustr. ; 30- cm

Povzetek ; Abstract. - Bibliografija: f. 129-138. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
a) anorganska kemija b) kovinski kompleksi c) interakcije kovin d) kinoloni e) aplikacije f) protimikrobne učinkovine g) doktorska disertacija

547.567:661.783/.789(043.3)
COBISS-ID 21497349

193.
ŽUPANC-Mežnar, Lea
        Sol-gel priprava in karakterizacija kositrovih, silicijevih in itrijevih oksidov, dopiranih z oksidi evropija, terbija ali cerija : doktorska disertacija / Lea Županc Mežnar ; . - Ljubljana : , 1999. - 116 f. : ilustr. ; 30 cm

Povzetek. - Bibliografija: f. 110-116. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
a) anorganska kemija b) luminiscenčne spojine c) sol-gel sinteza d) doktorska disertacija

544.022.822:661.143(043.3)
COBISS-ID 21588741


55 GEOLOGIJA. METEOROLOGIJA IN SORODNE VEDE.


194.
ANDJELOV, Mišo
        Radioaktivne prvine v tleh Slovenije : doktorska disertacija / Mišo Andjelov ; mentor Simon Pirc. - Ljubljana : M. Andjelov, 1999. - 225 f. : zmv., tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 132-146
a) geologija b) radioaktivni elementi c) Slovenija d) tla e) doktorska disertacija

553.495(497.4)(043.3)
COBISS-ID 171614

195.
ČINČ Juhant, Breda
        Petrološke in geokemične značilnosti kamnin karavanškega tonalitnega pasu : disertacija / Breda Činč Juhant. - Ljubljana : , 1999. - 160 f., <8> f. barvnih pril. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 95-102. - Abstract ; Povzetek. - Univ. Ljubljana, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo
a) geologija b) petrologija c) geokemija d) Karavanke e) Slovenija f) magmatske kamnine g) tonalitni pas h) doktorska disertacija

552.1(497.4)(043.2)
COBISS-ID 105143296

196.
HAFNER, Janez
        Integracija GIS-a in umetne inteligence v geologiji : doktorska disertacija / Janez Hafner ; mentor Mihael Ribičič. - Ljubljana : , 1999. - 170 str. ; 30 cm : ilustr. + pril.

Povzetek ; Abstract. - Bibliografija: str. 162-170. - Univ. v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo, 1999
a) geologija b) daljinsko zaznavanje c) satelitska opazovanja d) GIS e) interpretacija posnetkov f) uporaba umetne inteligence g) standardne metode h) nevronske mreže i) geološki modeli j) SOM model k) doktorska disertacija

55:659.2:007.52(043.3)
COBISS-ID 12786989

197.
JONES, E. J. W.
        Marine geophysics / E. J. W. Jones. - Chichester : J. Wiley & Sons, 1999. - VIII, 466 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija na koncu posameznih poglavij. - Kazalo
ISBN 0-471-98693-3 (vezano) ISBN 0-471-98694-1 (broš.)
a) pomorska geofizika b) opazovanje morja c) seizmične raziskave d) morsko gravitacijsko polje e) zemeljsko magnetno polje f) pretok toplote g) morsko dno h) oceanska litosfera i) učbeniki

550.83(26)
COBISS-ID 21648645

198.
LABITZKE, Karin G.
        The stratosphere : phenomena, history and relevance / Karin G. Labitzke, Harry van Loon. - Berlin : Springer, 1999. - XI, 179 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Die Stratosphare. - Kazalo
ISBN 3-540-65784-3
a) meteorologija b) stratosfera c) meteorološka opazovanja d) klimatske spremembe e) stratosferska klima f) tople zime g) hladne zime h) kvazi-dvoletna nihanja i) ozonska plast j) sončne pege k) 11-letni ciklus l) enajst-letni ciklus m) pregledno delo

551.510
COBISS-ID 21302789

199.
SVETINA, Marta
        Geokemična študija vnosa kadmija v tla v Šaleški dolini : doktorska disertacija = Geochemical study of cadmium input in soil in the Šalek Valley : doctoral thesis / Marta Svetina ; . - Velenje : Erico, 1999. - XV, 164 f. : večinoma barvne ilustr., tabele ; 30 cm

Ilustr. na spojnih listih. - Bibliografija: f. 116-128. - Summary. - Univ. Ljubljana, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo
a) Tla - Onesnaževanje - Šaleška dolina - Disertacije b) geologija c) geokemija d) onesnaževanje okolja e) kadmij f) akumulacija v tleh g) mobilnost h) rastline i) doktorska disertacija

550.4:546.48(497.4-116)(043.3)
COBISS-ID 97530880

200.
TURNER, Thomas P.
        Weather patterns and phenomena : a pilot's guide / Thomas P. Turner. - 2nd ed. - New York : McGraw-Hill, 1999. - XIV, 309 str. : ilustr. ; 24 cm. - (An aviation week book)

Kazalo
ISBN 0-07-065607-X
a) meteorologija b) aeronavtika c) zračne mase d) atmosfera e) oblaki f) fronte g) veter h) vremenske spremembe i) letni časi j) nevihte k) turbulenca l) zmanjšana vidljivost m) led n) letalske nesreče o) planiranje poletov p) napovedovanje vremena q) učbeniki

551.5:629.7.07
COBISS-ID 20724229


57 BIOLOGIJA. EKOLOGIJA.


201.
        BIONIKA : naravni vzori za tehniko prihodnosti / ; slovensko izdajo pripravila Romana Erhatič Širnik>. - Ljubljana : Tehniški muzej Slovenije, 1999 (Ljubljana : Set Vevče). - 103 str. : fotogr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 101-103
ISBN 961-90361-8-2
a) Bionika - Razstavni katalogi b) arhitektura c) tehnika d) biologija e) industrijsko oblikovanje f) organske oblike g) naravne rešitve h) narava kot vzor i) katalogi razstav

573.6:62(064)
COBISS-ID 103346944

202.
REPIČ Lampret, Barbka
        Mehanizmi delovanja in fiziološka vloga peptidnih inhibitorjev aminopeptidaz : doktorsko delo / Barbka Repič Lampret. - Ljubljana : , 1999. - 105 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 90-105. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
a) biokemija b) encimatika c) aminopeptidaze d) peptidni inhibitorji e) mehanizmi delovanja f) fiziološka vloga g) doktorska disertacija

577.15(043)
COBISS-ID 104354304

203.
SMITH, Robert Leo
        Elements of ecology / Robert Leo Smith, Thomas M. Smith. - 4th ed. - Menlo Park (California) : Benjamin Cummings, cop. 1998. - XIX, 555 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 507-521. - Kazalo
ISBN 0-321-01518-5
a) ekologija b) okolje c) življenski pogoji d) klima e) svetloba f) temperatura g) vlaga h) periodičnost i) hranila j) zemlja k) populacije l) medsebojne interakcije m) združbe n) ekosistemi o) biogeokemijski ciklusi p) globalne ekološke spremembe q) vrste ekosistemov r) učbeniki

574
COBISS-ID 610667


58 BOTANIKA.


204.
        C <sub> 4 plant biology / edited by Rowan F. Sage, Russel K. Monson. - San Diego : Academic Press, cop. 1999. - XV, 596 str. : graf. prikazi ; 24 cm

ISBN 0-12-614440-0
a) biologija rastlin b) biokemija fotosinteze c) $C_4$ fotosinteza d) ekološki učinki e) evolucija $C_4$ metaboličnega fenotipa f) taksonomska porazdelitev g) kmetijske rastline h) razvoj človeških družb

581.132
COBISS-ID 20288261


61 MEDICINA.


205.
SCHWEIGER, Ana
        Biokemijska karakterizacija in fiziološka vloga katepsina H pri malignih obolenjih : doktorska disertacija / Ana Schweiger. - Ljubljana : , 1999. - V, 96 f. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 75-96. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
a) Tumor - Katepsin H - Koncentracija - Disertacije b) Katepsin H - Prognostična vrednost - Disertacije c) biokemija d) fiziologija e) rakasta obolenja f) cisteinske proteinaze g) katepsin H h) biološki vzorci i) določevanje koncentracije j) klinične karakteristike k) doktorska disertacija

616-006-037:616-008.831(043.3)
COBISS-ID 104354048

206.
VLAARDINGERBROEK, Marinus T.
        Magnetic resonance imaging : theory and practice / Marinus T. Vlaardingerbroek, Jacques A. de Boer. - 2nd, revised and enlarged ed. - Berlin : Springer, cop. 1999. - XXIII, 481 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Kazalo
ISBN 3-540-64877-1
a) medicina b) medicinska diagnostika c) magnetna resonanca d) MRI - Magnetic Resonance Imaging e) tomografija f) oprema g) pregledno delo

616-073
COBISS-ID 21293317


62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH.


207.
DHILLON, B. S.
        Design reliability : fundamentals and applications / B. S. Dhillon. - Boca Raton : CRC Press, 1999. - 396 str. : graf. prikazi ; 24 cm

ISBN 0-8493-1465-8
a) inženirstvo b) inženirsko načrtovanje c) mehanska zanesljivost d) zgodovinski pregled e) sofisticirani inženirski sistemi f) načrtovanje proizvodnih procesov g) upravljanje zanesljivosti h) matematična zanesljivost i) analize napak j) človeška zanesljivost k) zanesljivost računalniških sistemov l) zanesljivost robotov m) zanesljivost medicinskih naprav n) pregledno delo

62.004.15
COBISS-ID 21021189

208.
HALL, Carl W.
        Laws and models : science, engineering, and technology / Carl W. Hall. - Boca Raton : CRC Press, 1999, cop. 2000. - XXXI, 524 str. : graf. prikazi ; 26 cm

ISBN 0-8493-2018-6
a) zakoni b) modeli znanosti c) tehnologija d) kemija e) biologija f) fizika g) pregledno delo

<5+6> :094.5
COBISS-ID 21287429


620.1/.2 PREISKAVA MATERIJALA. NAUK O MATERIJALIH.


209.
BROBERG, K. Bertram
        Cracks and fracture / K. Bertram Broberg. - San Diego : Academic Press, cop. 1999. - XVI, 752 str. : graf. prikazi ; 25 cm + popravki

Kazalo
ISBN 0-12-134130-5
a) materiali b) mehanika elastičnih teles c) mehanika loma d) lomna trdnost e) procesi loma f) razpoke g) elastičnost h) dinamika razpok i) pregledno delo

620.2:539.3
COBISS-ID 21009157

210.
        HIGH-cycle metal fatigue : from theory to applications / edited by Ky Dang Van, Ioannis Vassileiou Papadopoulos. - Wien ; New York : Springer, cop. 1999. - 209 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Courses and lectures / International Centre for Mechanical Sciences ; no. 392)

ISBN 3-211-83144-4
a) materiali b) utrujenost kovin c) strukture kovin d) načrtovanje utrujenosti e) analize utrujenosti f) aplikacije končnih elementov g) visoki cikli utrujenosti h) pregledno delo

620.178:539.388
COBISS-ID 21022469

211.
HOADLEY, R. Bruce
        Identifying wood : accurate results with simple tools / R. Bruce Hoadley. - 4th printing. - Newtown : The Taunton Press, 1998. - XV, 223 str. : ilustr. (nekatere barvne) ; 29 cm

Kazalo
ISBN 0-942391-04-7
a) materiali b) preskušanje materialov c) les d) vrste lesa e) struktura lesa f) ugotavljanje strukture g) vzorci za preskušanje h) anatomske slike

620.1/.2
674.03
COBISS-ID 20601861

212.
KOVAČ, Miran
        Gradiva. Zapiski predavanj / Miran Kovač. - Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, 1999 (Ljubljana : Planprint). - XVI, 30.8, xxxvii : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija: str. i-iv. - Kazala
ISBN 961-6238-21-3
a) Materiali - Učbeniki za visoke šole b) materiali c) gradiva d) fizikalni vidik e) kristalne mikrostrukture f) površine g) kristalizacija h) binarni fazni diagrami i) preskušanje materialov j) pridobivanje kovin k) rafiniranje l) tehnične zlitine m) žarjenje jekla n) kaljenje jekla o) maloogljična jekla p) tračna jekla q) konstrukcijska jekla r) nerjavna jekla s) železove zlitine t) neželezne zlitine u) utrjevanje v) prašna metalurgija w) praškasta metalurgija x) keramika y) anorganske nekovine z) polimeri š) korozija đ) oblike korozije ć) korozijska zaščita č) litje &127;) gnetenje !) učbeniki za visoke šole

620.1/.2(075.8)
COBISS-ID 100044032

213.
        MULTIAXIAL fatigue and fracture / editors E. Macha, W. Bedkowski and T. Lagoda. - Amsterdam : Elsevier, 1999. - IX, 278 str. : ilustr. ; 25 cm. - (ESIS publication ; 25)

"... contains 18 papres selected from 90 presented at the Fifth International Conference on Biaxial/Multiaxial Fatigue and Fracture held in Cracow, Poland, 8-12 September 1997.". - Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazali
ISBN 0-08-043336-7
a) mehanika loma b) večosne obremenitve c) defekti d) dislokacije e) obremenitve f) zborniki g) kongresi h) materiali i) utrujanje materialov j) raziskave materialov k) kovine l) jeklo m) neproporcionalna obtežba n) utrjevanje o) preskušanje materialov p) ciklična obtežba q) obremenitve r) deformacije s) napetostni odziv t) mikrostruktura jekla 304 u) nerjaveče jeklo v) napake w) varjenje x) razpoke y) večosno utrujanje z) lom š) mehanika loma đ) zborniki

620.1/.2:539.3
COBISS-ID 14570279

214.
        STRUCTURAL materials / edited by George Weidmann, Peter Lewis and Nick Reid. - Reprinted. - Oxford : Butterworth-Heinemann, 1996. - 430 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Materials in action series)

Kazalo
ISBN 0-7506-1901-5
a) materiali b) gradbeništvo c) struktura materialov d) strojništvo e) mehanika f) lastnosti materialov g) napake h) strukturirana analiza i) korozija j) kovine k) železo l) jeklo m) keramika n) steklo o) polimeri p) kompoziti q) cementi r) betoni s) ojačani betoni t) študije primerov u) kemična struktura v) uporaba materialov w) pregledno delo

620.1/.2
691
COBISS-ID 20752133

215.
VDI-Jahrestagung Schadensanalyse (11 ; 1999 ; Wurzburg)
        Korrosion in Kraftwerken : 11. Jahrestagung Wurzburg, 29. und 30. September 1999 / 11. VDI-Jahrestagung Schadensanalyse ; VDI-Gesellschaft Werkstofftechnik. - Berlin : VDI, 1999. - 250 str. : graf. prikazi ; 21 cm. - (VDI Berichte, ISSN 0083-5560 ; 1484)

Na vrhu nasl. str.: Verein Deutscher Ingenieure
ISBN 3-18-091484-X
a) materiali b) elektrarne c) poškodbe materialov d) korozija e) antikorozojska zaščita f) zborniki

620.193(061.3)
COBISS-ID 21462789

216.
VOYIADJIS, George Z.
        Advances in damage mechanics : metals and metal matrix composites / G. Z. Voyiadjis, P. I. Kattan. - 1st ed. - Amsterdam : Elsevier, 1999. - XV, 541 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 507-524. - Kazalo
ISBN 0-08-043601-3
a) materiali b) mehanika c) preskušanje materialov d) mehanika loma e) elastičnost f) poškodbe g) plastičnost h) kompozitini materiali i) matematično modeliranje j) napetostna stanja k) modeliranje l) elastične kovine m) elasto-plastičnost n) matrike o) vektorska formulacija p) izotropske poškodbe q) anizotropske poškodbe r) vrednotenje s) preskušanje t) pregledno delo

620.1/.2:519.6
COBISS-ID 21410053


620.9 ENERGETIKA.


217.
        GEOTERMALNA energija : islandske in slovenske izkušnje / . - Ljubljana : Ministrstvo za znanost in tehnologijo, 1999 (Ljubljana : Kalipso). - 174 str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 961-6101-06-4
a) Geotermalna energija - Izkoriščanje b) energetika c) alternativni energetski viri d) geotermalna energija e) Islandija f) Slovenija g) študije primerov h) zborniki

620.92:550.36(082)
COBISS-ID 104729856


621 SPLOŠNO STROJNIŠTVO. JEDRSKA TEHNIKA. ELEKTROTEHNIKA. MEHANSKA TEHNOLOGIJA.


218.
EFFENBERGER, Helmut
        Dampferzeugung / Helmut Effenberger. - Berlin : Springer, 2000. - XIII, 854 str. : ilustr. ; 24 cm. - (VDI-Buch)

Kazalo
ISBN 3-540-64175-0
a) strojništvo b) proizvodnja pare c) parni kotli d) goriva e) izgorevanje f) kurjenje g) kurišča h) parni stroji i) parne naprave j) onesnaževanje okolja k) emisije l) pregledno delo

621.18
COBISS-ID 21284869

219.
        ERGONOMICS and safety in hand tool design / Charles A. Cacha. - Boca Raton : Lewis, 1999. - 117 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 107-108. - Kazalo
ISBN 1-56670-308-5
a) strojništvo b) ročna orodja c) načrtovanje orodij d) varnost orodij e) ergonomija orodij f) človeški faktor g) delovanje človeške roke h) epidemiologija i) patologija j) psihologija k) anatomija l) antropometrija m) kineziologija n) pregledno delo

621.9.021:65.015.11
COBISS-ID 21016069

220.
FRIEDRICH, Alfred
        PC-Simulation von Mechanismen : Untersuchung des dynamischen Verhaltens von Getriebemechanismen / Alfred Friedrich. - Renningen-Malmsheim : Expert, 1999. - 192 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 disketa. - (Edition expertsoft ; 32)

ISBN 3-8169-1671-6
a) strojništvo b) gonilni mehanizmi c) nelinearni matematični modeli d) računalniške simulacije e) Newtonow aksiom f) d'Alembertov princip g) Hamiltonov princip h) prestopne stopnje mehanizmov i) gonila j) pregledno delo

621.83:519.6
COBISS-ID 20268037

221.
HORNSBY, M. J.
        Hot-dip galvanizing : a guide to process selection and galvanizing practice / M. J. Hornsby. - London : The Food and Agriculture Organization of the United Nations : Intermediate Technology, 1995. - IX, 69 str. : graf. prikazi ; 26 cm

ISBN 1-85339-190-5
a) strojništvo b) obdelovalni postopki c) nanašanje kovinskih prevlek d) toplotne obdelave e) galvanizacija f) galvanizacijski procesi g) pregledno delo

621.793.5
COBISS-ID 21677317

222.
ILEGBUSI, Olusegun J.
        Mathematical and physical modeling of materials processing operations / Olusegun J. Ilegbusi, Manabu Iguchi, Walter Wahnsiedler. - Boca Raton : Chapman & Hall, 1999. - 494 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Kazalo
ISBN 1-58488-017-1
a) strojništvo b) obdelava materialov c) proizvodni procesi d) mehanska tehnologija e) matematični modeli f) fizikalni modeli g) teorija transporta h) mehanika fluidov i) prenosi toplote j) prenos mase k) tehnike modeliranja l) pregledno delo

621.7+621.9:67/68
COBISS-ID 20393733

223.
INTERNATIONAL Conference on Technology of Plasticity (6 ; 1999 ; Nuremberg)
        Advanced technology of plasticity 1999 : proceedings of the 6th International Conference on Technology of Plasticity, Nuremberg, September 19-24, 1999 / edited by M. Geiger. - Berlin : Springer, 1999. - 3 zv. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija in summary pri posameznih prispevkih. - Kazalo
Vsebina:
Vol. 1. - XLIV, 732 str.
Vol. 2. - XXXII str., str. 735-1580
Vol. 3. - XXXI str., str. 1583-2498
ISBN 3-540-66066-6
a) strojništvo b) obdelovalni postopki c) obdelovanje kovin d) oblikovanje kovin e) kakovost obdelav f) ekonomičnost g) inženiring znanja h) orodni stroji i) obdelovalni stroji j) tribologija k) materiali l) metalurgija m) modeliranje n) simulacije o) ekološka proizvodnja p) kovanje q) hitrorezne obdelave r) laserske obdelave s) obdelave lahkih materialov t) praškasta metalurgija u) spajanje v) vlečenje w) zborniki

621.7+621.9(061.3)
COBISS-ID 21299717

224.
JAHRESTAGUNG Kuhlhauser im Warenfluss (12 ; 1999 ; Berlin)
        Trends in der Kuhlkette / 12. Jahrestagung Kuhlhauser im Warenfluss, Tagung Berlin, 16. und 17. September 1999 ; VDI-Gesellschaft Fordertechnik, Materiafluss, Logistik. - Dusseldorf : VDI, 1999. - 121 str. : graf. prikazi ; 21 cm. - (VDI Berichte, ISSN 0083-5560 ; 1496)

Na vrhu nasl. str.: Verein Deutscher Ingenieure
ISBN 3-18-091496-3
a) logistika b) hladilne verige c) hladilnice d) razvoj e) novi trendi f) uravnavanje temperature g) zborniki

621.565:658.286(061.3)
COBISS-ID 21558021

225.
KOLLMANN, Franz Gustav
        Maschinenakustik : Grundlagen, Mestechnik, Berechnung, Beeinflussung / Franz Gustav Kollmann. - 2., neubearbeitete Aufl. - Berlin : Springer, 2000. - XVI, 413 str. : graf. prikazi ; 24 cm

ISBN 3-540-61344-7
a) strojništvo b) stroji c) naprave d) sestavni deli e) hrup strojev f) akustika strojev g) širjenje zvoka h) po zraku i) po telesih j) numerično optimiranje k) numerični izračuni l) pregledno delo

621-75
COBISS-ID 21298693

226.
KOLOVSKIJ, Mihail Zaharovič
        Nonlinear dynamics of active and passive systems of vibration protection / M. Z. Kolovsky ; translated by A. K. Belyaev. - Berlin : Springer, 1999. - 425 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Foundations of engineering mechanics)

Kazalo
ISBN 3-540-65661-8
a) strojništvo b) nelinearna dinamika c) tehnološki procesi d) stroji e) sistemi naprav f) vibracije naprav g) vibracije sestavnih delov h) vibracije sklopov i) zaščita pred vibracijami j) pregledno delo

62-752
COBISS-ID 20393221

227.
LAKOTA, Miran
        Prispevek k zgodnjemu odkrivanju razpok na enostopenjskih gonilih : doktorska disertacija / Miran Lakota ; . - Maribor : , 1999. - XII, 137 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Dokt. dis., Univ. Maribor, Fakulteta za strojništvo, 1999
a) strojništvo b) strojni elementi c) enostopenjska gonila d) razpoke na gonilih e) odkrivanje razpok f) frekvenčne analize g) časovni signali h) poškodbe i) vibracije j) diagnostika k) doktorske disertacije

621.833:53.088(043.3)
COBISS-ID 5069334

228.
        MASCHINENAKUSTIK '99 : Entwicklung Larm- und schwingungsarmer Produkte : Tagung Wiesloch, 9. und 10. September 1999 / Normenausschuss Akustik, Larmminderung und Schwingungstechnik (NALS) im DIN und VDI VDI-Gesellschaft Entwicklung, Konstruktion, Vertrieb (VDI-EKV). - Dusseldorf : VDI, 1999. - 531 str. : ilustr. ; 21 cm. - (VDI Berichte, ISSN 0083-5560 ; 1491)

Na vrhu nasl. str.: Verein Deutscher Ingenieure
ISBN 3-18-091491-2
a) strojništvo b) stroji c) naprave d) sestavni deli e) nihanja f) vibracije strojev g) hrup strojev h) akustika strojev i) numerične simulacije j) preprečevanje nihanj k) optimiranje akustike l) zborniki

621-75(061.3)
COBISS-ID 21557253

229.
        MECHANICS and design of tubular structures / edited by Karoly Jarmai and Jozsef Farkas. - Wien ; New York : Springer, cop. 1999. - 337 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Courses and lectures / International Centre for Mechanical Sciences ; no. 394)

ISBN 3-211-83145-2
a) strojništvo b) varjenje konstrukcij c) cevaste strukture d) mehanika e) načrtovanje f) spoji cevi g) nosilci h) analize konstrukcij i) obremenitve konstrukcij j) utrujanje konstrukcij k) statične lastnosti zvarov l) utrujenost m) zlomi n) pregledno delo

621.791:621.643
COBISS-ID 21023493

230.
NORTON, Robert L.
        Design of machinery : an introduction to the synthesis and analysis of mechanisms and machines / Robert L. Norton. - International ed. - Boston : WCB McGraw-Hill, 1999. - XXI, 809 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 CD-ROM. - (McGraw-Hill series in mechanical engineering)

Kazalo
ISBN 0-07-116605-X ISBN 0-07-048395-7 ISBN 0-07-913272-3 (zbirka) ISBN 0-07-847978-9 ISBN 0-04-847978-9 ! (CD-ROM)
a) strojništvo - konstruiranje - kinematika mehanizmov - pozicijska analiza - vektorska analiza - analiza pospeševanja - računalniški programi - CAM - pogoni - dinamika strojev - analiza sil - uravnoteženje - učbeniki za visoke šole

621-23:531.1/.3(075.8)
COBISS-ID 44430593

231.
        PARALLEL kinematic machines : theoretical aspects and industrial requirements / C. R. Boer, L. Molinari-Tosatti, K. S. Smith (eds.). - London : Springer, cop. 1999. - XIII, 455 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Advanced manufacturing series)

ISBN 1-85233-613-7
a) strojništvo b) obdelovalni stroji c) kinematika d) PKM - Parallel Kinematic Machines e) vzporedni kinematični stroji f) fleksibilni proizvodni sistemi g) vzporedni kinematični sistemi h) vzporedni manipulatorji i) Stewartovi manipulatorji j) optimalno načrtovanje k) industrijske aplikacije l) industrijske zahteve m) zborniki

621.06(061.3)
COBISS-ID 21286917

232.
        PRODUKTION und Management. 3, Gestaltung von Produktionssystemen / Herausgeber Akademischer Verein Hutte, herausgegeben von Walter Eversheim, Gunther Schuh. - Berlin : Springer, 1999. - 1 zv. (loč. pag.) : graf. prikazi ; 24 cm

Kazalo
ISBN 3-540-65453-4
a) strojništvo b) proizvodni sistemi c) obdelovalni postopki d) organizacija proizvodnje e) projektiranje sistemov f) planiranje sistemov g) planiranje tovarn h) krmiljenje sistemov i) proizvodne tehnologije j) vzdrževanje sistemov k) litje l) praškasta metalurgija m) masivno preoblikovanje n) preoblikovanje pločevine o) rezanje p) odrezavanje q) odvzemanje materialov r) erozijske obdelave s) spajanje t) oslojevanje u) toplotne obdelave v) organizacija dela w) delovni sistemi x) učbeniki za visoke šole

621:658.5.01(075.8)
COBISS-ID 20188933

233.
        SICHERHEIT bei Kranen / Hans-Otto Hannover ... . - 8., korrigierte Aufl. - Berlin : Springer, 1999. - IX, 309 str. : ilustr. ; 24 cm. - (VDI-Buch)

Kazalo
ISBN 3-540-66406-8
a) strojništvo b) tovorna dvigala c) varnost d) izgradnja e) delovanje f) preskušanje g) smernice h) standardi i) pregledno delo

621.87:614.8
COBISS-ID 21293573

234.
        The VERTICAL transportation handbook / George R. Strakosch, editor. - 3rd ed. - New York : J. Wiley & Sons, 1998. - IX, 564 str. : graf. prikazi ; 26 cm

Kazalo
ISBN 0-471-16291-4
a) strojništvo b) vertikalni transport c) transport ljudi d) transport blaga e) dvigala f) pomične stopnice g) zgodovinski razvoj h) načrtovanje i) konstruiranje j) varnost k) varnostni ukrepi l) pregledno delo

621.876
692.66/.67
COBISS-ID 19170821

235.
        WEAR processes in manufacturing / Shyam Bahadur and John Magee, editors. - West Conshohocken : ASTM, 1999. - IX, 163 str. : ilustr. ; 24 cm. - (STP ; 1362)

"This publication ... contains papers presented at the symposium of the same name held in Atlanta, Georgia on May 6, 1998 ..." --> predgovor
ISBN 0-8031-2603-4
a) strojništvo b) obdelovalni postopki c) obraba orodij d) procesi obrabe e) obdelave f) brušenje keramike g) tračno brušenje h) odrezovanje i) vibracijski podajalniki j) trenje k) erozija l) tribologija m) pregledno delo

621.9.02.004.62
COBISS-ID 21316869

236.
WOJTECKI, Rudy G.
        Air logic control for automated systems / Rudy Wojtecki. - Boca Raton : CRC Press, 1999. - 178 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 171. - Kazalo
ISBN 0-8493-2057-7
a) strojništvo b) pnevmatika c) zgoščanje fluidov d) logični sistemi e) MPL - Moving Part Logic f) logično krmiljenje zraka g) logični elementi h) elektronske naprave i) krmilni sistemi pritiska j) pregledno delo

621.51/.54
COBISS-ID 21014789


621.039 JEDRSKA TEHNIKA.


237.
        FUZZY systems and soft computing in nuclear engineering / Da Ruan (editor). - Heidelberg ; New York : Physica-Verlag, 2000. - XIV, 479 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Studies in fuzziness and soft computing ; vol. 38)

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 3-7908-1251-X
a) jedrska tehnika b) jedrsko inženirstvo c) jedrski reaktorji d) merilne metode e) uporaba fuzzy logike f) fuzzy sistemi g) simulacije h) hidravlične analogije i) diagnosticiranje napak j) nevronske mreže k) obdelave signalov l) zborniki

621.039.5.004(063)
COBISS-ID 21292293


621.3 ELEKTROTEHNIKA.


238.
AKIMARU, Haruo
        Teletraffic : theory and applications / Haruo Akimaru and Konosuke Kawashima. - 2nd ed. - London : Springer, cop. 1999. - XIII, 225 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Telecommunication networks and computer systems)

Kazalo
ISBN 1-85233-162-3
a) elektrotehnika b) telekomunikacije c) komunikacijska omrežja d) računalniški sistemi e) ATM f) VAN g) LAN h) Markovi modeli i) ne-Markovi modeli j) alternativni povezovalni sistemi k) simulacije prometa l) pregledno delo

621.391
COBISS-ID 21302277

239.
        The ARRL antenna book / editor R. Dean Straw. - 18th ed., 3rd printing. - Newington : The American Radio Relay League, cop. 1997-99. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 28 cm + 1 disketa

Kazalo
ISBN 0-87259-613-3
a) elektrotehnika b) radijske komunikacije c) antene d) materiali e) dodatni deli f) antenski sistemi g) prenosne linije h) VHF i) UHF j) učbeniki za visoke šole

621.396.67
COBISS-ID 1704276

240.
AMERICAN Radio Relay League
        The ARRL handbook for radio amateurs : 2000 / editor R. Dean Straw. - 77th ed. - Newington : American Radio Relay League, cop. 1999. - 1 zv. (loč. pag.) : graf. prikazi ; 28 cm

ISBN 0-87259-183-2
a) elektrotehnika b) radijske komunikacije c) uporabna elektronika d) radio amaterstvo e) osnovne teroije f) praktično načrtovanje g) oddajniki h) sprejemniki i) antene j) filtri k) priročniki

621.396.72(035)
COBISS-ID 21678597

241.
AMERICAN Radio Relay League
        The ARRL UHF/microwave projects manual. Vol. 1. - Newington : American Radio Relay League, cop. 1994. - 1 zv. (loč. pag.) : graf. prikazi ; 28 cm

ISBN 0-87259-449-1
a) elektrotehnika b) radio amaterstvo c) mikrovalovi d) UHF naprave e) načrtovanje f) konstruiranje g) pretvorniki h) močnostni ojačevalniki i) predojačevalniki j) antene k) merilna oprema l) radio amaterski valovi m) priročniki

621.396:621.375
COBISS-ID 21677573

242.
        AUTOMOTIVE microcontrollers / edited by Ronald K. Jurgen. - Warrendale : Society of Automotive Engineers, cop. 1998. - X, 490 str. : graf. prikazi ; 29 cm. - (PT : progress in technology / Society of Automotive Engineers ; 75. Automotive electronics series)

ISBN 0-7680-0396-2
a) elektrotehnika b) digitalna elektronika c) mikrokrmilniki d) mikroprocesorji e) načrtovanje f) procesna tehnika g) značilne aplikacije h) komunikacije i) pregledno delo

621.38:681.326.32
COBISS-ID 20864773

243.
BENOIT, Herve
        Satellite television : techniques of analogue and digital television / H. Benoit. - London ; Sydney ; Auckland : Arnold ; New York ; Toronto : J. Wiley & Sons, cop. 1999. - VIII, 189 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Television par satellite : technique de la reception analogique et numerique. - Kazalo
ISBN 0-340-74108-2 (Arnold) ISBN 0-471-35824-X (Wiley)
a) elektrotehnika b) komunikacije c) satelitska televizija d) digitalna televizija e) analogna televizija f) satelitski signali g) PAL h) SECAM i) NTSC j) D2MAC k) pregledno delo

621.397.444
COBISS-ID 20759301

244.
BILAN, Ozren
        Akustika prostorija : zvučnici, pojačala i spojni vodovi / Ozren Bilan. - Split : , 1998. - 479 str. : ilustr. ; 21 cm + popravki

Kazalo
ISBN 953-97685-0-0
a) tehnična akustika b) akustika prostorov c) zvočniki d) ojačevalniki e) nivo hrupa f) izvori hrupa g) zvok v prostoru h) zvočni sestavi i) priročniki

681.84:534.84
COBISS-ID 21676805

245.
BLACK, Uyless D.
        ATM. Vol. 1, Foundation for broadband networks / Uyless Black. - 2nd ed. - Upper Saddle River : Prentice Hall, cop. 1999. - XVIII, 446 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Prentice Hall series in advanced communications technologies)

Naslov kompleta na zaščitnem ovoju: ATM resource library. - Bibliografija: str. 228-231. - Kazalo
ISBN 0-13-784182-5 ISBN 0-13-083786-5 (komplet)
a) elektrotehnika b) telekomunikacije c) širokopasovne komunikacije d) ATM - Asynchronous Transfer Mode e) digitalna omrežja f) medomrežno povezovanje g) blokovno posredovanje h) lokalna omrežja i) LAN j) ATM k) asinhroni prenosi l) komunikacijski protokoli m) protokoli n) računalniške mreže o) pregledno delo

621.39:681.324
COBISS-ID 21541637

246.
BLACK, Uyless D.
        ATM. Vol. 2, Signaling in broadband networks / Uyless Black. - Upper Saddle River (New Jersey) : Prentice Hall, cop. 1995. - XV, 191 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Prentice Hall series in advanced communications technologies)

Naslov kompleta na zaščitnem ovoju: ATM resource library. - Bibliografija: str. 183-186. - Kazali
ISBN 0-13-571837-6 ISBN 0-13-083786-5 (komplet)
a) elektrotehnika b) telekomunikacije c) digitalna omrežja d) širokopasovni prenosi e) širokopasovna omrežja f) B-ISDN g) širokopasovni ISBN h) signalna omrežja i) signalizacija 7 j) ISDN k) arhitektura omrežij l) protokoli m) vmesniki n) računalniške mreže o) asinhroni prenosi p) ATM q) pregledno delo

621.39:681.324
COBISS-ID 1233492

247.
BLACK, Uyless D.
        ATM. Vol. 3, Internetworking with ATM / Uyless Black. - Upper Saddle River (New Jersey) : Prentice Hall, cop. 1995. - XXI, 236 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Prentice Hall series in advanced communications technologies)

Naslov kompleta na zaščitnem ovoju: ATM resource library. - Bibliografija: str. 228-231. - Kazala
ISBN 0-13-784182-5 ISBN 0-13-083786-5 (komplet)
a) elektrotehnika b) telekomunikacije c) digitalna omrežja d) medomrežno povezovanje e) blokovno posredovanje f) lokalna omrežja g) LAN h) ATM i) asinhroni prenosi j) komunikacijski protokoli k) protokoli l) računalniške mreže m) pregledno delo

621.39:681.324
COBISS-ID 1233748

248.
BOED, Viktor
        Networking and integration of facilities automation systems / Viktor Boed with contributions from Ira Goldschmidt ... . - Boca Raton : CRC Press, 1999. - 249 str. : graf. prikazi ; 26 cm

Kazalo
ISBN 0-8493-0699-X
a) avtomatizacija zgradb b) elektrotehnika c) komercialne zgradbe d) inteligentne zgradbe e) digitalni krmilni sistemi f) upravljanje zgradb g) telekomunikacijska omrežja h) upravljanje zgradb i) računalniški sistemi j) omrežni protokoli k) komunikacijski protokoli l) zborniki

681.513.6:721(063)
COBISS-ID 21282309

249.
BOYLESTAD, Robert
        Electronic devices and circuit theory / Robert Boylestad, Louis Nashelsky. - 7th ed. - Upper Saddle River : Prentice-Hall, cop. 1999. - XVIII, 926 str. : graf. prikazi ; 28 cm. - (Prentice Hall International editions)

Kazalo
- - Electronics workbench to accompany Electronic devices & circuit theory . - International ed. - 2 optična diska (CD-ROM) : barve ; 12 cm
Nasl. s CD-ROM-a
ISBN 0-13-973777-4
a) elektrotehnika b) elektronika c) teorija vezij d) polprevodniški elementi e) diode f) tranzistorji g) diskretna vezja h) integrirana vezja i) ojačevalniki j) oscilatorji k) regulatorji l) osciloskopi m) merilni instrumenti n) učbeniki za višje in visoke šole

621.37/.38(075.8)
COBISS-ID 21569797

250.
CHEN, Yangquan
        Iterative learning control : convergence, robustness and applications / Yangquan Chen, Changyun Wen. - London : Springer, cop. 1999. - XII, 199 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in control and information scieces ; 248)

Kazalo
ISBN 1-85233-190-9
a) elektrotehnika b) krmilni sistemi c) inteligentni sistemi d) krmilna teorija e) nelinearni sistemi f) nezanesljivi sistemi g) interaktivno učenje krmilnikov h) diskretni sistemi i) povratni sistemi j) aplikacije k) pregledno delo

681.5
COBISS-ID 21291781

251.
CHOW, Weng W.
        Semiconductor-laser fundamentals : physics of the gain materials / Weng W. Chow, Stephan W. Koch. - Berlin : Springer, cop. 1999. - X, 245 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Kazalo
ISBN 3-540-64166-1
a) elektrotehnika b) polprevodniški laserji c) teorija prostih nosilcev d) Colombovi efekti e) korelacijski efekti f) polprevodniški material g) pregledno delo

621.375.8
COBISS-ID 21515013

252.
DEMAW, Doug
        W1FB's design notebook / by Doug DeMaw. - 2nd printing. - Newington : American Radio Relay League, 1994. - 195 str. : graf. prikazi ; 28 cm. - (Practical circuits for experiments)

ISBN 0-87259-320-7
a) elektrotehnika b) radio amaterstvo c) radijske komunikacije d) polprevodniški elementi e) diode f) tranzistorji g) integrirana vezja h) aplikacije i) sprejemniki j) oddajniki k) načrtovanje l) naredi sam m) priročniki

621.396
COBISS-ID 21678341

253.
DEMAW, Doug
        W1FB's QRP notebook / by Doug DeMaw. - 2nd ed., 3rd printing. - Newington : American Radio Relay League, 1999. - 174 str. : graf. prikazi ; 28 cm

ISBN 0-87259-365-7
a) elektrotehnika b) radio amaterstvo c) radijske komunikacije d) radijski oddajniki e) oddajniki malih moči f) načrtovanje g) konstruiranje h) sprejmniki i) sestavni deli j) naredi sam k) priročniki

621.396.6
COBISS-ID 21677829

254.
DOLINAR, Drago
        Splošna teorija električnih strojev : izbrana poglavja iz dinamičnega modeliranja / Drago Dolinar, Peter Jereb. - 1. izd. - Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 1995 ( : Tiskarna tehniških fakultet). - , 274 str. : graf. prikazi ; 23 cm

250 izv. - Kazalo. - Bibliografija: str. 273-274
ISBN 86-435-0118-2
a) Električni stroji - Matematični modeli - Učbeniki za visoke šole b) elektrotehnika c) električni stroji d) modeliranje električnih strojev e) osnove modeliranja f) dinamični modeli g) matematični modeli h) komutatorski stroji i) strojni ojačevalniki j) osnove transformacije k) asinhronski stroji l) sinhronski stroji m) transformatorji n) učbeniki za visoke šole

621.313(075.8)
COBISS-ID 38051073

255.
EDWARDS-Shea, Linda
        The essence of solid-state electronics / Linda Edwards-Shea. - London : Prentice Hall, 1996. - XXIV, 236 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (The essence of engineering series)

Kazalo
ISBN 0-13-192097-9
a) elektrotehnika b) polprevodniška elektronika c) polprevodniki d) elektroni e) atomi f) periodična tabela elementov g) kvantna števila h) P-N spoji i) diode j) tranzistorji k) pregledno delo

621.382
COBISS-ID 21567749

256.
FEINLEIB, David
        The inside story of interactive TV and Microsoft WebTV for Windows / David Feinleib. - San Diego : Morgan Kaufmann, an imprint of Academic Press, cop. 1999. - XXVII, 366 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-12251-570-6
a) elektrotehnika b) interaktivna televizija c) interaktivno programiranje d) računalniške mreže e) komunikacijska omrežja f) širokopasovna omrežja g) povezava televizija-internet h) programska oprema i) Web TV j) Windows 98 okolje k) priročniki

621.397.13:681.324
COBISS-ID 21000709

257.
        FEMTOSECOND technology : from basic research to application prospects / T. Kamiya ... . - Berlin : Springer, 1999. - XXIII, 426 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Springer series in photonics ; 2)

Kazalo
ISBN 3-540-65996-X
a) elektrotehnika b) optoelektronika c) optika d) fotonika e) femtosekundna tehnologija f) optoelektronske naprave g) tehnološki razvoj h) uporaba tehnologije i) telekomunikacijski sistemi j) laserji k) uporaba laserjev l) kvantne strukture m) materiali n) pregledno delo

621.375.8
COBISS-ID 21287173

258.
FIELDBUS Conference (1999 ; Magdeburg)
        Fieldbus technology : systems integration, networking, and engineering : proceedings of the Fieldbus Conference FeT '99 in Magdeburg, Federal Republic of Germany, September 23-24, 1999 / D. Dietrich, P. Neumann, H. Schweinzer (eds.). - Wien ; New York : Springer, cop. 1999. - XVI, 452 str. : graf. prikazi ; 25 cm

ISBN 3-211-83394-3
a) elektrotehnika b) komunikacije c) komunikacijska omrežja d) komunikacijske mreže e) fieldbus sistemi f) krmilna vodila g) medomrežne povezave h) krmilni sistemi i) protokoli j) vgrajena omrežja k) uporaba radijskih tehnologij l) brezžični prenos podatkov m) industrijske mreže n) upravljanje o) sistemi realnih časov p) PROFIBUS omrežja q) INTERBUS r) PROFIBUS - Process Fields Buc s) OLE - Object Linking and Embedding t) NOAH ESPRIT 26951 projekt u) pregledno delo

621.39
COBISS-ID 21296901

259.
GUIZANI, Mohsen
        Designing ATM switching networks / Mohsen Guizani, Ammar Rayes. - New York : McGraw-Hill, 1998, cop. 1999. - XXI, 370 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (McGraw-Hill series on computer communications)

Kazalo
ISBN 0-07-025217-3
a) elektrotehnika b) računalniške mreže c) ATM d) asinhroni prenosni način e) širokopasovna omrežja f) komunikacijski sistemi g) medomrežja h) komunikacijske mreže i) priročniki

621.39:681.323/.324
COBISS-ID 21569029

260.
        HANDBOOK of electrical engineering calculations / edited by Arun G. Phadke. - New York ; Basel : M. Dekker, 1999. - VII, 313 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Electrical engineering and electronics ; 106)

Bibliografija na koncu posameznih poglavij. - Kazalo
ISBN 0-8247-1955-7
a) elektrotehnika b) inženirski izračuni c) uporabna matematika d) načrtovanje e) dimenzioniranje f) izračunavanje g) aplikacije h) energetika i) elektromagnetika j) komunikacijski sistemi k) krmilni sistemi l) računalništvo m) priročniki

621.3:51-7
COBISS-ID 21719045

261.
HAYWOOD, Trevor
        Only connect : shaping networks and knowledge for the new millennium / Trevor Haywood. - London : Bowker Saur, cop. 1999. - XXXVII, 330 str. ; 23 cm

Kazalo
ISBN 1-85739-216-7
a) elektrotehnika b) telekomunikacije c) omrežja d) oblike omrežij e) znanje za leto 2000 f) povezovanje mrež g) organizacija povezav h) pregledno delo

621.39.001.7
COBISS-ID 20999173

262.
HUSSU, Alojz
        Elektrotehnika / Alojz Hussu. - Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, 1999 ( : Littera picta). - 1 zv. (loč. pag.) : graf. prikazi ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 10-1
ISBN 961-6238-25-6 ISBN 961-6238-26-4 !
a) Elektrotehnika - Učbeniki za visoke šole b) elektrotehnika c) zgodovinski pregledi d) elektrostatična polja e) električni tok f) elektromagnetna polja g) električna vezja h) Nortonovo nadomestno vezje i) Millmanov izrek j) Theveninovo nadomestno vezje k) Lacourov izrek l) Tellegenov izrek m) meritve n) zaščite o) večfazni sistemi p) električni stroji q) učbeniki za visoke šole

621.3(075.8)
COBISS-ID 103841792

263.
HUTCHINSON, Chuck
        ARRL's wire antenna classics : a collection of the best articles from ARRL publications / compiled by Chuck Hutchinson. - Newington : American Radio Relay League, cop. 1999. - 1 zv. (loč. pag.) : graf. prikazi ; 28 cm

ISBN 0-87259-707-5
a) elektrotehnika b) radijske komunikacije c) antene d) vrste anten e) delovanje f) zbrani članki g) zborniki

621.396.67(063)
COBISS-ID 21678085

264.
ISIDORI, Alberto
        Nonlinear control systems II / Alberto Isidori. - London : Springer, cop. 1999. - XII, 293 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Communications and control engineering)

Kazalo
ISBN 1-85233-188-7
a) elektrotehnika b) avtomatska regulacija c) teorija vodenja d) nelinearni sistemi e) regulacijski sistemi f) stabilnost sistemov g) medsebojno povezani sistemi h) povratne zanke i) moteno dušenje j) pregledno delo

681.511.4
COBISS-ID 21289221

265.
LINDNER, Douglas K.
        Introduction to signals and systems / Douglas K. Lindner. - Boston : McGraw-Hill, 1999. - XIV, 969 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (McGraw-Hill series in electrical and computer engineering)

Kazalo
ISBN 0-07-116489-8
a) elektrotehnika b) obdelava signalov c) matematični modeli d) transformacije e) analize sistemov f) signali g) realne funkcije h) teorija matrik i) prenosne funkcije j) diskretni časovni sistemi k) pregledno delo

621.391:681.3
COBISS-ID 21565189

266.
LUNN, Colin
        The essence of analog electronics / Colin Lunn. - London : Prentice Hall, 1997. - X, 325 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (The essence of engineering series)

Kazalo
ISBN 0-13-360223-0
a) elektrotehnika b) analogna elektronika c) osnove elektronike d) Theveninov teorem e) Nortonov teorem f) operacijski ojačevalniki g) preklopna vezja h) diode i) bipolarni tranzistorji j) MOSFET k) pregledno delo

621.382
COBISS-ID 21567237

267.
MANN, Steve, 1950-
        Programming applications with the wireless application protocol : the complete developer's guide / Steve Mann. - New York : J. Wiley & Sons, 1999, cop. 2000. - XVII, 226 str. : ilustr. ; 25 cm

Hrbtni nasl.: Programming applications with WAP. - Kazalo
- - Programming applications with the wireless application protocol . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
Nasl. s CD-ROM-a
ISBN 0-471-32754-9
a) elektrotehnika b) programski protokoli c) računalniške mreže d) komunikacijski sistemi e) brezžične komunikacije f) komunikacijski protokoli g) WML - Wireless Markup Language h) brezžična telefonija i) WAP - Wireless Application Protocol j) priročniki

621.395:681.324
COBISS-ID 21803013

268.
METZ, Dieter
        Kleine Formelsammlung Elektrotechnik / von Dieter Metz, Uwe Naundorf, Jurgen Schlabbach. - 2. verbesserte Aufl. - Leipzig : Fachbuchverlag im C. Hanser, 1998. - 228 str. : ilustr. ; 17 cm, v škatli 23 x 16 x 2 cm. - (! Switch on CD-ROM)

Kazalo
- - Kleine Formelsammlung Elektrotechnik . - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm + navodilo
Nasl. s CD-ROM-a
ISBN 3-446-19392-8 (knjiga) ISBN 3-446-19171-2 (CD-ROM)
a) elektrotehnika b) osnove c) definicije d) električno polje e) enosmerni tok f) magnetno polje g) elektromagnetno polje h) izmenični tok i) tuljave j) kondenzatorji k) električni stroji l) električne mreže m) polprevodniški elementi n) preklopna vezja o) učbeniki

621.3(075)
COBISS-ID 21382149

269.
MUTAMBARA, Arthur G. O.
        Design and analysis of control systems / Arthur G. O. Mutambara. - Boca Raton : Springer, 1999. - 802 str. : graf. prikazi ; 26 cm

Kazalo
ISBN 0-8493-1898-X
a) elektrotehnika b) krmilni sistemi c) avtomatska regulacija d) načrtovanje sistemov e) regulacijski sistemi f) odprte zanke g) zaprte zanke h) dinamični sistemi i) povratne zanke j) Root Locus metoda k) frekvenčni odzivi l) prostori stanj m) učbeniki za visoke šole

681.5(075.8)
COBISS-ID 21020933

270.
NATHAN, Julian
        Back-to-basics audio / Julian Nathan. - Boston : Newnes, an imprint of Butterworth-Heinemann, cop. 1998. - XIII, 344 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-7506-9967-1
a) elektrotehnika b) električni principi c) električne meritve d) ojačevalniki e) prenosne poti f) zvočni valovi g) decibeli h) prenosne karakteristike i) omrežja j) zvočniki k) mešalne naprave l) aparati za zapisovanje zvoka m) aparati za reprodukcijo zvoka n) akustika o) ožičenje p) napajalniki q) audio sistemi r) priročniki

621.39:681.84
COBISS-ID 21568773

271.
NEKOOGAR, Farzad
        Digital control using digital signal processing / Farzad Nekoogar, Gene Moriarty. - Upper Saddle River : Prentice Hall, 1998, cop. 1999. - XIV, 433 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Prentice Hall information and system sciences series)

Kazalo
ISBN 0-13-089103-7
a) elektrotehnika b) digitalni krmilni sistemi c) obdelave signalov d) digitalne tehnike e) diskretni sistemi f) matematične metode g) analize sistemov h) načrtovanje krmilnih sistemov i) DSP - Digital Signal Processor j) aplikacije k) digitalni procesorji l) učbeniki za visoke šole

681.5(075.8)
COBISS-ID 21450501

272.
PRINCE, Betty
        High performance memories : new architecture DRAMs and SRAMs - evolution and function / Betty Prince. - Revised ed. - Chichester : J. Willey & Sons, cop. 1999. - X, 338 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 0-471-98610-0
a) elektrotehnika b) mikroelektronika c) polprevodniški elementi d) pomnilniki e) visoke hitrosti pomnilnikov f) pomnilniški sistemi g) aplikacije h) DRAM - Dynamic Ram i) SRAM - Static Ram j) RAM - Random Access Memory k) arhitekture hitrih pomnilnikov l) grafika m) pregledno delo

621.382:681.327.28
COBISS-ID 21719301

273.
        RECENT advances in mechatronics : / Okyay Kaynak, Sabri Tosunoglu, Marcelo Ang. - Singapore : Springer, 1999. - XI, 589 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 589
ISBN 981-4021-34-2
a) elektrotehnika b) avtomatizacija c) mehatronika d) robotika e) inteligentne tehnike f) navidezne tehnike g) mobilni roboti h) daljinsko upravljanje i) krmiljenje gibanja j) aplikacije k) biomedicina l) odkrivanje napak m) zborniki

621.38:007.5(063)
COBISS-ID 4526102

274.
        RELIABILITY of optical fibres and components : final report of COST 246 / edited by Michel Gadonna ... . - London : Springer, 1999. - XX, 421 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Kazalo
ISBN 1-85233-147-X
a) elektrotehnika b) optične telekomunikacije c) optična vlakna d) optične komponente e) optični elementi f) zanesljivost elementov g) preverjanje zanesljivosti h) pregledno delo

621.39:681.7.068.004.15
COBISS-ID 21011461

275.
        ROBUSTNESS in identification and control / A. Garulli, A. Tesi and A. Vicino, (eds.). - London : Springer, 1999. - XIV, 467 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in control and information sciences ; 245)

Kazalo
ISBN 1-85233-179-8
a) elektrotehnika b) avtomatske regulacije c) krmiljenje d) robustni sistemi e) regulacijski sistemi f) krmilni sistemi g) zanesljivost sistemov h) identifikacija i) modeli j) pregledno delo

681.5
COBISS-ID 21022725

276.
        SOFT computing in mechatronics / Kaoru Hirota, Toshio Fukuda, (eds.). - Heidelberg : Physica-Verlag, 1999. - 186 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Studies in fuzziness and soft computing ; vol. 32)

ISBN 3-7908-1212-9
a) elektrotehnika b) mehatronika c) analize stabilnosti d) krmilni sistemi e) koncepti hibridnega učenja f) inteligentni roboti g) ping-pong robot h) inteligentno krmiljenje i) regulacije j) zborniki

621.38:007.5
COBISS-ID 20596741

277.
ŠTUMBERGER, Bojan
        Raziskava obratovanja sinhronskega motorja s trajnimi magneti v režimu slabljenja polja : doktorska disertacija / Bojan Štumberger ; mentor Božidar Hribernik. - Maribor : , 1999. - VI, 111 f. : graf. prik. ; 30 cm

Dokt. dis., Univ. v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 1999
a) elektrotehnika b) električni stroji c) sinhronski motorji d) permanentni magneti e) slabljenje polja f) izgube v železu g) izmenični magnetno polje h) krožno rotacijsko magnetno polje i) eliptično rotacijsko magnetno polje j) metoda končnih elementov k) numerične metode l) doktorska disertacija

621.313.8
COBISS-ID 4684310

278.
        TIME domain electromagnetics / edited by S. M. Rao. - San Diego : Academic Press, 1999. - XI, 372 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Academic Press series in engineering)

Kazalo
ISBN 0-12-580190-4
a) elektrotehnika b) elektromagnetizem c) analize časovnih področij d) numerične rešitve e) integralne enačbe f) diferencialne enačbe g) TDIE - Time Domain Integral Equation h) prevodniki i) dielektriki j) končne diference k) končni elementi l) časovne domene m) pregledno delo

537.8
COBISS-ID 21010949

279.
VITTORIA, Carmine
        Elements of microwave networks : basics of microwave engineering / Carmine Vittoria. - Singapore : World Scientific, 1998. - IX, 287 str. : ilustr. ; 23 cm

Kazalo
ISBN 981-02-3424-4
a) elektrotehnika b) mikrovalovna vezja c) mikrovalovna omrežja d) prenosne linije e) matematični modeli f) Maxwellove enačbe g) strukture valovodov h) telegrafske enačbe i) analitične rešitve j) grafične rešitve k) elektromagnetna sipanja l) pregledno delo

621.382.049.7:621.372.8
COBISS-ID 21562117

280.
WAGNER, Andreas
        Photovoltaik engineering : die Methode der effektiven Solarzellen-Kennlinie / Andreas Wagner. - Berlin : Springer, 1999. - XVI, 230 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Kazalo
ISBN 3-540-66256-1
a) elektrotehnika b) energetika c) sončna energija d) sončne celice e) fotoelektrični sistemi f) sestavni deli g) dimenzioniranje h) sončni generatorji i) pregledno delo

621.311.243:621.383.5
COBISS-ID 21281797

281.
WATKINS, Albert James
        Electrical installation calculations. Vol. 1 / A. J. Watkins. - 6th ed. / prepared by R. K. Parton. - London ; Sydney ; Auckland : Arnold, 1998. - VIII, 134 str. : graf. prikazi ; 22 cm

ISBN 0-340-73184-2
a) elektrotehnika b) električna vezja c) osnove vezij d) izračuni e) toplotni efekt f) elektromagnetni efekt g) cene materialov h) tok i) moč j) elektrostatika k) priročniki

621.3.049:51-7
COBISS-ID 20758533

282.
WATKINS, Albert James
        Electrical installation calculations. Vol. 2 / A. J. Watkins. - 5th ed. / prepared by Russell K. Parton. - London ; Sydney ; Auckland : Arnold, cop. 1998. - VIII, 124 str. : graf. prikazi ; 22 cm

ISBN 0-340-73185-0
a) elektrotehnika b) električna vezja c) izračuni d) izmenični tok e) faktorji moči f) trofazna vezja g) merilni inštrumenti h) voltmetri i) nizko uporovni instrumenti j) izračun osvetljave k) elektromagnetna indukcija l) priročniki

621.3.049:51-7
COBISS-ID 20758789

283.
WATKINS, Albert James
        Electrical installation calculations. Vol. 3 / A. J. Watkins ; revised by R. K. Parton. - 3rd ed. / prepared by Russell K. Parton. - London ; Sydney ; Auckland : Arnold, cop. 1999. - VIII, 189 str. : graf. prikazi ; 22 cm

ISBN 0-340-73186-9
a) elektrotehnika b) električna vezja c) vzporedne vezave d) zaporedne vezave e) zvezda vezave f) delta vezave g) izračuni h) elektromagnetizem i) izračun motorja j) izračun generatorja k) izračun transformatorja l) elektrostatika m) priročniki

621.3.049:51-7
COBISS-ID 20759045

284.
WILLIAMSON, Darrell
        Discrete-time signal processing : an algebraic approach / Darrell Williamson. - London : Springer, 1999. - XI, 421 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Advanced textbooks in control and signal processing)

Kazalo
ISBN 1-85233-161-5
a) elektrotehnika b) krmiljenje c) obdelave signalov d) sistemi diskretnih časov e) digitalni signali f) analogni signali g) digitalni filtri h) FIR filtri i) FIR - Finite Impulse Response j) IIR filtri k) IIR - Infinite Impulse Response l) FWL filtri m) FWL - Finite Wordlength n) pregledno delo

621.391:517.44
COBISS-ID 21288453

285.
ZAJC, Baldomir
        Integrirana vezja / Baldomir Zajc. - Ljubljana : Elektrotehniški vestnik, 1994 (Ljubljana : Somaru). - 159 str. : ilustr. ; 24 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo
ISBN 961-90142-1-9
a) Integrirana vezja - Učbeniki za visoke šole b) elektrotehnika c) elektronika d) integrirana vezja e) definicija vezij f) delitev vezij g) tehnologije vezij h) elementi vezij i) logična vezja j) učbeniki za visoke šole

621.382.049.77(075.8)
COBISS-ID 44333568


624/625 GRADBENIŠTVO.


286.
BRAUN, Hans-Peter
        Facility management : Erfolg in der Immobilienwirtschaftung / H.-P. Braun, E. Oesterle, P. Haller. - 2. erweiterte Aufl. - Berlin : Springer, 1999. - XII, 177 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 3-540-65419-4
a) gradbeništvo b) gradbeno poslovanje c) energetsko poslovanje d) izvajanje gradnje e) energija f) gradnja g) vzdrževanje objektov h) organizacija i) poslovanje z energijo j) pogodbe k) zakonodaja l) vodenje stavbe m) pregledno delo

624:330.1
COBISS-ID 20394501

287.
BRETT, Peter
        An illustrated dictionary of building : an illustrated reference guide for practitioners and students / Peter Brett. - 2nd ed., Reprint. - Oxford : Butterworth-Heinemann, 1998. - 333 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo
ISBN 0-7506-3684-X
a) gradbeništvo b) arhitektura c) zgradbe d) konstrukcija zgradb e) gradbeni materiali f) terminološki slovar g) slikovni slovar

624/72(038)
COBISS-ID 4253206

288.
CHANSON, Hubert
        The hydraulics of open channel flow : an introduction : basic principles, sediment motion, hydraulic modelling, design of hydraulic structures / Hubert Chanson. - London ; Sydney ; Auckland : Arnold, a member of the Hodder Headline Group ; New York ; Toronto : Wiley, 1999. - XLIV, 495 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. <470>-482. - Kazali
ISBN 0-340-74067-1 ISBN 0-470-36103-4 (Wiley)
a) gradbeništvo b) fizika c) mehanika fluidov d) hidravlika e) odprti kanali f) pretok vode g) transport sedimentov h) hidravlično modeliranje i) hidrotehnika j) konstruiranje k) objekti l) učbeniki

627.4/.8(075.8)
COBISS-ID 44431361

289.
COOK, Robert D.
        Advanced mechanics of materials / Robert D. Cook, Warren C. Young. - 2nd ed. - Upper Saddle River : Prentice Hall, 1999. - XII, 481 str. : graf. prikazi ; 25 cm

ISBN 0-13-396961-4
a) gradbeništvo b) gradbena mehanika c) statika d) materiali e) nosilni elementi konstrukcije f) obtežbe g) obremenitve h) napetosti i) napake j) teoretična analiza k) analitične obdelave l) strig m) pregledno delo

624.04:620.17
COBISS-ID 4418070

290.
CRISFIELD, M. A.
        Non-linear finite element analysis of solids and structures. Vol. 1, Essentials / M. A. Crisfield. - Reprinted as a paperback. - Chichester : J. Wiley & Sons, 1997. - XV, 345 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-471-97059-X
a) gradbeništvo b) računanje konstrukcij c) analiza konstrukcij d) nelinearna analiza e) nelinearni končni element f) dvodimenzionalna formulacija nosilcev in polic g) elastoplastičnost h) plastičnost i) numerična analiza j) mehanika kontinuuma k) lupine

624.04
COBISS-ID 20781573

291.
DERUCHER, Kenneth N.
        Materials for civil and highway engineers / by Kenneth N. Derucher, George P. Korfiatis, A. Samer Ezeldin. - 4th ed. - Upper Saddle River, New Jersey : Prentice Hall, cop. 1998. - X, 470 str. : graf. prikazi ; 24 cm

ISBN 0-13-905043-4
a) gradbeništvo b) gradbeni materiali c) materiali d) lastnosti materialov e) beton f) cementi g) dodatki betonov h) Fly ash i) pucoloni j) tehnologija mešanja betonov k) problemi l) les m) asfalt-cement n) jeklo o) metali p) plastika q) ekologija r) pregledno delo

620.1/.2
COBISS-ID 43213825

292.
DRESCHER, Joachim
        Deponiebau / Joachim Drescher. - Berlin : Ernst & Sohn, 1997. - IX, 294 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo
ISBN 3-433-01297-0
a) gradbeništvo b) geomehanika c) geotehnika d) gradbeno inženirstvo e) deponije f) ekologija g) vodenje deponij h) zaščita deponij i) oblike deponij j) načrtovanje k) regulativa l) izračuni m) varnost n) priročniki

624.1:69
69:628.4
COBISS-ID 425348

293.
        EMPFEHLUNGEN des Arbeitsausschusses "Ufereinfassungen" Hafen und Wasserstrasen, EAU 1996 / herausgegeben vom Arbeitschausschus "Ufereinfassungen" der Hafenbautechnischen Gesellschaft und der Deutschen Gesellschaft fur Geotechnik. - 9. Aufl. - Berlin : Ernst & Sohn, 1997. - XX, 593 str. : graf. prikazi ; 22 cm

Kazalo
ISBN 3-433-01287-3
a) gradbeništvo b) hidrotehnika c) geotehnika d) pristanišča e) vodne poti f) prekopi g) brežine h) izkopi i) pregrade j) vodni pritiski k) utrjevanje zemljine l) zemeljski pritiski m) talni pritiski n) stabilnost zemljin o) zemeljska dela p) zagatne stene q) gradbena jema r) pregledno delo

624.1:626/627
COBISS-ID 20726021

294.
        EMPFEHLUNGEN des Arbeitskreises "Baugruben", EAB / herausgegeben von der Deutschen Gesellschaft fur Geotechnik. - 3. Aufl. - Berlin : Ernst & Sohn, 1994. - XII, 165 str. : graf. prikazi ; 22 cm

ISBN 3-433-01278-4
a) gradbeništvo b) geotehnika c) geomehanika d) gradbena jama e) izračuni f) obtežbe g) obremenitev h) zemeljski pritiski i) nosilnost sten j) temeljne stene k) horizontalna obtežba l) raznos obtežbe m) stene gradbene jame n) pregledno delo

624.152
COBISS-ID 20727813

295.
        EMPFEHLUNGEN fur Bewehrungen aus Geokunststorten - EBGEO / herausgegeen von der Deutschen Gesellschaft fur Geotechnik. - Berlin : Ernst & Sohn, 1997. - XII, 174 str. : graf. prikazi ; 22 cm

Kazalo
ISBN 3-433-01324-1
a) gradbeništvo b) geomehanika c) geotehnika d) temeljenje e) deponije f) zemljine g) nosilnost zemljine h) DIN v 4017-100 i) stabilnost j) armiranje zemljin k) izračuni l) standardi m) cestogradnja n) umetni materiali o) preskusi p) pregledno delo

624.15:628.4
COBISS-ID 20725765

296.
        GDA-Empfehlungen Geotechnik der Deponien un Altlasten / herausgegeben von der Deutschen Gesellschaft fur Geotechnik (DGGT). - 3. Aufl. - Berlin : Ernst & Sohn, 1997. - XXXI, 716 str. : ilustr. ; 22 cm

ISBN 3-433-01318-7
a) gradbeništvo b) geotehnika c) geomehanika d) priporočila e) temeljenje f) deponije g) obtežbe h) lokacije deponij i) raznos obtežbe j) modeliranje k) izračuni l) ekologija m) zaščita deponij n) pregledno delo

624.15:628.4
COBISS-ID 20725253

297.
        GEOTECHNICAL aspects of the design of shallow bored tunnels in soils and soft rock : recommendations of the ISSMFE Working Committee ERTC 9 / edited by Walter Wittke. - Berlin : Ernst & Sohn, 1997. - VIII, 130 str. : graf. prikazi ; 22 cm

Kazalo
ISBN 3-433-01320-9
a) gradbeništvo b) geotehnika c) geomehanika d) regulativa e) načrtovanje predorov f) tuneli g) zemljine h) stabilnost zemljin i) skala j) monitoring k) mehanika tal l) temeljenje m) pregledno delo

624.15:624.191
COBISS-ID 20726277

298.
GERWICK, Ben C.
        Construction of marine and offshore structures / Ben C. Gerwick. - 2nd ed. - Boca Raton : CRC Press, 1999. - XV, 657 str. : ilustr. ; 27 cm

Kazalo
ISBN 0-8493-7485-5
a) hidrotehnika b) marine c) ploščadi d) pristanišča e) obalna gradnja f) plavajoče konstrukcije g) geotehnika h) ekologija i) materiali j) temeljenje k) pilotiranje l) betonske konstrukcije m) jeklene konstrukcije n) sanacije o) podvodne sanacije p) konstrukcije na morju q) arktične marine r) izvajalska dela

626/627
COBISS-ID 20395525

299.
HERZOG, Max
        150 Jahre Stahlbeton : (1848-1998) / Max Herzog. - Berlin : Ernst & Sohn, 1999. - 47 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Bautechnik spezial, ISSN 0932-8351)

Ov. nasl.
a) gradbeništvo b) nosilne konstrukcije c) betonske konstrukcije d) mostovi e) viadukti f) 1848-1998 g) zgodovinski pregled

624.2/.8
COBISS-ID 20756741

300.
INTERNATIONAL Conference on Advances in Steel Structures (2 ; 1999 ; Hong Kong)
        Advances in steel structures : proceedings of the second International Conference on Advances in Steel Structures, 15-17 December 1999, Hong Kong, China / edited by S.-L. Chan and J. G. Teng ; organised by Department of Civil and Structural Engineering, The Hong Kong Polytechnic University. - Amsterdam : Elsevier, 1999. - 2 zv. (, 1196, <44> str.) : graf. prikazi ; 24 cm

Na ov. tudi: ICASS '99
ISBN 0-08-043015-5 (zv. 1)
a) gradbeništvo b) nosilne konstrukcije c) jeklene konstrukcije d) kompozitne konstrukcije e) preskušanje konstrukcij f) materiali g) jeklo h) aluminij i) preskušanje materialov j) anlize k) numerične anlize l) mostovi m) računanje konstrukcij n) prostorske konstrukcie o) numerično modeliranje p) okviri q) hladno oblikovanje jekla r) stikovanje s) plošče t) nosilci u) lupine v) načrtovanje w) dimenzioniranje x) obremenitve y) dinamične anlize z) prednapete konstrukcije š) optimizacija načrtovanja đ) temeljenje ć) napetosti č) potresno načrtovanje &127;) duktilnost !) varjenje #) silosi Ž) nelinearne analize o) modeliranje A) načrtovanje konstrukcij A) kompoziti A) visoke stavbe A) nosilci A) obremenitve konstrukcij A) zborniki

624.04+624.07
620.1/.2
COBISS-ID 21639173

301.
INTERNATIONAL Conference on Steel and Aluminium Structures (4 ; 1999 ; Espoo)
        Light-weight steel and aluminium structures / Fourth International Conference on Steel and Aluminium Structures, Espoo, 20-23 June 1999 ; edited by P. Makelainen, P. Hassinen. - Amsterdam : Elsevier, 1999. - XV, 877 str. : ilustr. ; 25 cm

Ov. nasl.: Light-weight steel and aluminium structures ICSAS '99. - Povzetek pri vseh prispevkih. - Kazali
ISBN 0-08-043014-7
a) gradbeništvo b) metalne konstrukcije c) gradbeni materiali d) lahke nosilne konstrukcije e) konstrukcije f) nosilne konstrukcije g) tankostenske jeklene konstrukcije h) aluminij i) jeklo j) jeklene konstrukcije k) aluminijske konstrukcije l) modeliranje konstrukcij m) analize konstrukcij n) nosilni konstrukcijski elementi o) nosilci p) okvir q) lupine r) gradbeni proizvod s) kompozitne konstrukcije t) računanje konstrukcij u) obtežitve v) dinamične obremenitve w) materiali x) preskušanje materialov y) elastoplastičnost z) zborniki

624.04+624.07
620.1/.2:691
COBISS-ID 146090

302.
INTERNATIONAL Symposium on Computer Methods in Structural Masonry (4 ; 1997 ; Firenze)
        Computer methods in structural masonry - 4 : proceedings of the fourth International Symposium on Computer Methods in Structural Masonry, 3-5 September 1997, Florence, Italy / edited by G. N. Pande, J. Middleton, B. Kralj ; ed. by G. N. Pande, J. Middleton, B. Kralj. - London ; New York : E & FN Spon, 1998. - X, 348 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Kazali
ISBN 0-419-23540-X
a) gradbeništvo b) opečne konstrukcije c) računalniške analize d) preskušanje materialov e) modeliranje konstrukcij f) numerično modeliranje g) eksperimentalno preskušanje h) elasto-plastični modeli i) analiziranje opečnih konstrukcij j) računanje konstrukcij k) statične analize l) dinamične analize m) zborniki

624.012.2:519.61/.64
COBISS-ID 19500293

303.
KRŽIČ, Franci
        Jeklene konstrukcije I / Franci Kržič. - Ljubljana : Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, Oddelek za gradbeništvo in geodezijo, 1992 (). - 169 str. : ilustr. ; 30 cm

a) gradbeništvo b) jeklene konstrukcije c) računanje konstrukcij d) mehanske lastnosti jekla e) elementi jeklenih konstrukcij f) nosilnost konstrukcij g) metode plastičnosti h) sovprežne konstrukcije i) nosilni sistemi j) učbeniki za visoke šole

624.014.2
COBISS-ID 33061120

304.
        LEITFADEN fur die Erfassung und Bewertung der Materialien eines Abbruchobjektes / von Theo Rommel ... . - Berlin : Beuth, 1999. - 51, str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss fur Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 493)

ISBN 3-410-65693-6
a) gradbeništvo b) gradbeni materiali c) gradbene konstrukcije d) nosilni sistemi e) nosilne gradbene konstrukcije f) popisi g) materiali v konstrukciji

624.07:691
COBISS-ID 21736965

305.
MESKOURIS, Konstantin
        Statik der Stabtragwerke : Einfuhrung in die Tragwerkslehre / Konstantin Meskouris, Erwin Hake. - Berlin : Springer, 1999. - XV, 294 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Springer-Lehrbuch)

ISBN 3-540-66136-0
a) gradbeništvo b) nosilni elementi c) konstrukcijski elementi d) nosilne konstrukcije e) palične konstrukcije f) statika elementov g) statika paličja h) izračuni i) pregledno delo

624.071.3.041
COBISS-ID 21282053

306.
SCHULITZ, Helmut C.
        Stahlbau Atlas / Schulitz, Sobek, Habermann ; . - Koln : Muller, 1999. - 404 str. : ilustr. ; 31 cm

Bibliografija: str. 388-391. - Kazalo
ISBN 3-481-01507-0
a) gradbeništvo b) inženirstvo c) gradbeno inženirstvo d) jeklene konstrukcije e) gradbene konstrukcije f) tipologija konstrukcij g) detajli h) jeklo i) konstruiranje j) materiali k) obremenitve l) primeri

624.94.014.2
COBISS-ID 820100

307.
        SIE bauen und forschen : Bauingenieure und ihr Werk / Herausgeber Klaus Stiglat. - Berlin : Ernst & Sohn, cop. 1999. - 131 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Beton- und Stahlbetonbau spezial, ISSN 0005-9900. Sonderheft)

a) gradbeništvo b) gradbeni inženiring c) biografije d) bibliografije e) pomembni prispevki f) zbrana dela

624(082)
COBISS-ID 20756997

308.
        The USE of and need for preservation standards in architectural conservation / Lauren B. Sickels-Taves, editor. - West Conshohocken : ASTM, 1999. - X, 245 str. : ilustr. ; 24 cm + popravki (118 str.). - (STP ; 1355)

"The International Symposium on the Use of and Need for Preservation Standards in Architectural Conservation was held 18-19 April 1998 in Atlanta, GA. ... " --> predgovor. - Kazali
ISBN 0-8031-2606-9
a) arhitektura b) gradbeništvo c) sanacija d) konzervatorstvo e) tehnična izvedba f) gradbena dela g) standardi h) gradbeni sistemi i) mateteriali j) malte k) konstrukcije l) zgodovinski objekti m) izvedbe n) študije o) standardi p) analize

624.004.69
72.004.69
69.059
COBISS-ID 21313029

309.
        VERSTARKEN von Betonbauteilen / Sachstandsbericht mit Beitragen von Gerhard Baatjer ... . - Berlin : Beuth, 1996. - 74, 11 str. : graf. prikazi ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss fur Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 467)

ISBN 3-410-65667-7
a) gradbeništvo b) nosilne konstrukcije c) ojačane konstrukcije d) beton e) ojačitev konstrukcije f) jeklo g) nosilni sistemi h) modeliranje i) zaščita nosilnih elementov j) kostruiranje armature

624.07
COBISS-ID 21671685

310.
WIENKE, Burkhard
        Stahlfaserbeton fur Dicht- und Verscheisschichten auf Betonkonstruktion / von Burkhard Wienke. Einflus von Stahlfasern auf das Verschleisverhalten von Betonen unter extremen Betriebsbedingungen in Bunkern von Abfallbehandlungsanlagen / von Thomas Hocker. - Berlin : Beuth, 1996. - 170, 11 str. : graf. prikazi ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss fur Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 468)

ISBN 3-410-65668-5
a) gradbeništvo b) gradbeni materiali c) beton d) ojačan beton e) betonske konstrukcije f) nosilnost konstrukcij g) numerično modeliranje h) železobeton

624.07:691.3
COBISS-ID 21671429

311.
ZIMMERMANN, Georg
        Anforderungen an Stahlbetonlager thermischer Behandlungsanlagen fur feste Siedlungsabfalle / von Georg Zimmermann. Temperaturbeanspruchung in Stahlbetonlagern fur feste Siedlungsabfalle / von Ralf Bruning. - Berlin : Beuth, 1996. - 243, 11 str. : graf. prikazi ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss fur Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 470)

ISBN 3-410-65670-7
a) gradbeništvo b) gradbene konstrukcije c) materiali d) odpadni materiali e) shranjevanje odpadkov f) deponije g) bunkerji za odpadke h) konstrukcija odpadnega bunkerja i) statični sistemi j) tesnenje k) termični vplivi l) analize m) načrtovanje n) izdelava o) uporaba

624.07
COBISS-ID 21671941


628 ZDRAVSTVENA TEHNIKA. VODA. SANITARNE NAPRAVE. SVETLOBNA TEHNIKA.


312.
CRAMPTON, Norman J.
        Preventing waste at the source / Norman J. Crampton. - Boca Raton : Lewis, 1998, cop. 1999. - 174 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 1-56670-317-4
a) ekologija b) ravnanje z odpadki c) embalaža d) minimizacija odpadkov e) povratna embalaža f) ponovna uporaba g) študije primerov

628.477.6:658.567.1/.3
COBISS-ID 21307653

313.
INTERNATIONAL Conference on the Environmental and Technical Implications of Construction with Alternative Materials (1997 ; Houthem St. Gerlach)
        Waste materials in construction : putting theory into practice : proceedings of the International Conference on the Environmental and Technical Implications of Construction with Alternative Materials, WASCON '97, Houthem St. Gerlach, The Netherlands, 4-6 June 1997 / edited by J. J. J. M. Goumans, G. J. Senden, H. A. van der Sloot. - Amsterdan : Elsevier, 1997. - XVIII, 886 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Studies in environmental science ; 71)

ISBN 0-444-82771-4
a) ekologija b) odstranjevanje odpadkov c) predelava odpadkov d) tehnološki procesi e) ponovna uporaba f) gradbeništvo g) alternativni materiali h) študije primerov i) zborniki

628.477.6/.7:691
COBISS-ID 21329669

314.
        MUNICIPAL solid waste incinerator residues / A. John Chandler ... . - Amsterdan : Elsevier, 1997. - XXXI, 974 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Studies in environmental science ; 67)

Kazalo
ISBN 0-444-82563-0
a) ekologija b) odstranjevanje odpadkov c) komunalni odpadki d) sežiganje e) tehnologije sežiga f) kontrola emisij g) regulativa h) ostanki sežiga i) vzorčevanje j) karakterizacija k) kemijska sestava l) učinki na okolje m) kontrola onesnaževanja n) ekstrakcija o) separacijski procesi p) stabilizacija pepela q) termična obdelava r) uporaba pepela s) odlaganje t) priročniki

628.477.6/.7
COBISS-ID 21329925

315.
ROWE, Donald R.
        Handbook of wastewater reclamation and reuse / Donald R. Rowe, Isam Mohammed Abdel-Magid. - Boca Raton : Lewis, 1995. - 550 str. : graf. prikazi ; 26 cm

Kazalo
ISBN 0-87371-671-X
a) ekologija b) odstranjevanje odpadkov c) odpadne vode d) čiščenje e) recikliranje f) ponovna uporaba g) zdravstveni aspekt h) tehnologija i) ekonomski aspekt j) pravni aspekt k) kontrola kvalitete l) študije primerov m) raziskave

628.3:628.16
COBISS-ID 21308421


629 TEHNIKA VOZIL.


316.
MEGSON, T. H. G.
        Aircraft structures for engineering students / T. H. G. Megson. - 3rd ed. - London ; Sydney ; Auckland : Arnold ; New York ; Toronto : J. Wiley & Sons, 1999. - VIII, 590 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 0-340-70588-4 (Arnold) ISBN 0-470-34937-9 (Wiley)
a) strojništvo b) tehnika vozil c) aeronavtika d) strukture letal e) elastičnost materialov f) strukturne analize g) nestabilnost materialov h) testiranje sestavnih delov i) pregledno delo

629.7.02
COBISS-ID 20759813

317.
        TRUCK and bus safety issues. - Warrendale : Society of Automotive Engineers, cop. 1998. - 70 str. : ilustr. ; 28 cm. - (SP : / Society of Automotive Engineers ; 1400)

"The papers ... are drawn from 1998 SAE International Truck and Bus Meeting and Exposition ...Indianapolis, IN, November 16-18, 1998 ..." --> predgovor
ISBN 0-7680-0324-5
a) strojništvo b) tehnika vozil c) tovorna vozila d) avtobusi e) traktorji f) varnost potnikov g) stabilnost vozil h) upravljanje vozila i) zborniki

629.114.2/.4-78(063)
COBISS-ID 20865285

318.
        VIRTUELLE Produktentstehung in der Fahrzeugtechnik : Tagung Berlin, 9. und 10. September 1999 / VDI-Gesellschaft Fahrzeug- und Verkehrstechnik. - Dusseldorf : VDI, 1999. - 225 str. : ilustr. ; 21 cm. - (VDI Berichte, ISSN 0083-5560 ; 1489)

Na vrhu nasl. str.: Verein Deutscher Ingenieure
ISBN 3-18-091489-0
a) strojništvo b) tehnika vozil c) proizvodnja vozil d) nastanek proizvodnje e) virtualne tehnike f) razvoj proizvodov g) moderna proizvodnja h) digitalni procesi i) optimiranje proizvodov j) digitalni prototipi k) navidezni prototipi l) zborniki

629.1:681.3(061.3)
COBISS-ID 21556997


65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA V INDUSTRIJI TRGOVINI IN PROMETU.


319.
        BASIC manufacturing / Ken Saunders ... ; revised by Roger Timings. - Oxford : Butterworth-Heinemann, cop. 1999. - <7>, 332 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo
ISBN 0-7506-3650-5
a) organizacija proizvodnje b) proizvodni procesi c) obratni inženiring d) proizvodni sistemi e) finalizacija izdelkov f) planiranje proizvodnje g) stroški h) kontrola kakovosti i) zagotavljanje kakovosti j) pregledno delo

658.5
COBISS-ID 3410971

320.
BOHLEN, Fred N.
        Zielwirksam beurteilen und fordern : von der Beurteilung zur Zielvereinbarung / Fred N. Bohlen. - Renningen-Malmsheim : Expert ; Wien : Linde, 1998. - 132 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Praxiswissen Wirtschaft ; Bd. 42)

ISBN 3-8169-1651-1 (Expert) ISBN 3-85122-752-2 (Linde)
a) organizacija poslovanja b) vodenje sodelavcev c) ocenjevanje sodelavcev d) kriteriji ocenjevanja e) spodbujanje sodelavcev f) določevanje ciljev g) pogovori s sodelavci h) vodenje pogovorov i) odgovornost vodij j) etika k) nasveti l) pregledno delo

65.012.4:331.101.3
COBISS-ID 21380613

321.
BROJAN, Matjaž
        Začetki radia na Slovenskem / Matjaž Brojan. - Ljubljana : Modrijan : Radio Slovenija, 1999 (Ljubljana : "Tone Tomšič"). - 112 str. : ilustr. ; 29 cm

Bibliografija: str. 110. - Kazalo
ISBN 961-6183-99-0 (Modrijan)
a) Radiotelevizija Slovenija (Ljubljana) - Zgodovina b) Radio - Zgodovina - Slovenija c) telekomunikacije d) poročevalska služba e) radio f) radijski oddajniki g) radijski studio h) rojstvo radia i) poskusno oddajanje j) začetki radia k) med drugo svetovno vojno l) zgodovinski pregled

654.19(497.4 Ljubljana)(091)
COBISS-ID 105201152

322.
CHAPANIS, Alphonse
        Human factors in systems enginneering / Alphonse Chapanis. - New York : J. Wiley & Sons, 1996. - XII, 332 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Wiley series in systems engineering)

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali
ISBN 0-471-13782-0
a) tehnika b) računalništvo c) inženirski sistemi d) človeški faktor e) človeški inženiring f) inženirski procesi g) življenski cikli h) standardi i) kode j) specifikacije k) človekove fizikalne karakteristike l) človekove mentalne karakteristike m) selekcija oseb n) pregledno delo

65.011.4
COBISS-ID 21719813

323.
EHRLENSPIEL, Klaus
        Kostengunstig Entwickeln und Konstruieren : Kostenmanagement bei der integrierten Produktentwicklung / K. Ehrlenspiel, A. Kiewert, U. Lindemann. - 3., bearbeitete Aufl. - Berlin : Springer, cop. 2000. - XVI, 523 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (VDI-Buch)

Kazalo
ISBN 3-540-66134-4
a) organizacija poslovanja b) konstruiranje c) razvoj izdelkov d) stroški e) stroškovni management f) stroškovne kalkulacije g) življenski stroški h) lastni stroški i) pregledno delo

658.512.2:657.47
COBISS-ID 21298181

324.
FACHTAGUNG Menschengerechte Bedienung technischer Gerate (2 ; 1999 ; Kaiserlautern)
        Menschengerechte Bedienung technischer Gerate 2 : aktuelle Trends und Perspektiven / 2. Fachtagung Menschengerechte Bedienung technischer Gerate, 15./16. Juni 1999 ; Detlef Zuhlke, Kerstin Rose (Hrsg.). - Dusseldorf : VDI, 1999. - 161 str. : ilustr. ; 21 cm. - (VDI Berichte, ISSN 0083-5560 ; 1498)

Na vrhu nasl. str.: Verein Deutscher Ingenieure
ISBN 3-18-091498-X
a) organizacija proizvodnje b) proizvodne tehnike c) sistemi človek - stroj d) razvoj industrijskih robotov e) pogonski sistemi f) dokumentacija g) globalizacija h) zborniki

658.5(061.3)
COBISS-ID 21556741

325.
FRIEDERICI, Ingolf
        Prozesse im Unternehmen - einfach dargestellt, sicher verstanden : das Werkzeug zum erfolgreichen Management / Ingolf Friederici, Holger Schunemann. - Renningen-Malmsheim : Expert, 1999. - 105 str. : ilustr., tabele ; 24 cm. - (Edition expertsoft ; 35)

- - Prozesse im Unternehmen - einfach dargestellt, sicher verstanden . - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm
Nasl. s CD-ROM-a
ISBN 3-8169-1703-8
a) organizacija poslovanja b) procesi v podjetju c) oblike procesov d) povezave e) dejavnosti f) opisi procesov g) poslovni procesi h) pregledno delo

65.01
COBISS-ID 20267781

326.
FRIEND, John
        Planning under pressure : the strategic choice approach / John Friend, Allen Hickling. - 2nd ed., reprinted. - Oxford : Butterworth-Heinemann, 1999. - XXIV, 372 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-7506-2955-X
a) organizacija poslovanja b) strateško odločanje c) strateško planiranje d) metode planiranja e) koncepti planiranja f) računalniška podpora g) smeri razvoja h) praktične izkušnje i) primeri j) javni sektor k) pregledno delo

65.012.2
COBISS-ID 20744453

327.
GARSIDE, John
        Make it! : engineering the manufacturing solution / John Garside. - Oxford : Butterworth-Heinemann, 1999. - XI, 273 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-7506-4569-5
a) organizacija proizvodnje b) proizvodni procesi c) proizvodni sistemi d) načrtovanje sistemov e) dinamično načrtovanje f) planiranje proizvodnje g) finančni vidiki h) komisioniranje i) krmiljenje proizvodnje j) krmilni sistemi k) pregledno delo

658.5
COBISS-ID 21677061

328.
GATES, Bill
        Poslovanje Ž s hitrostjo misli : ob uporabi digitalnega živčnega sistema / Bill Gates in Collins Hemingway ; . - Ljubljana : Orbis, 1999. - 359 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Business Ž the speed of thought
ISBN 961-90779-2-X
a) organizacija poslovanja b) digitalni prenos podatkov c) informacijske tehnologije d) elektronsko poslovanje e) upravljanje z znanjem f) poslovne informacije g) poslovne analize h) poslovno komuniciranje i) organizacija poslovnih operacij j) internetna trgovina k) priročniki

65.011:681.324
659.23:681.3
COBISS-ID 105171456

329.
GUDEHUS, Timm
        Logistik : Grundlagen, Strategien, Anwendungen / Timm Gudehus. - Berlin : Springer, 1999. - XIV, 889 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Kazalo
ISBN 3-540-65206-X
a) organizacija proizvodnje b) industrijska proizvodnja c) logistika d) logistični sistemi e) optimiranje sistemov f) vidiki logistike g) organiziranost h) planiranje i) realizacija j) strategije k) ekonomski vidik l) komisioniranje m) transportni sistemi n) skladiščni sistemi o) skladiščenje p) pretok materiala q) pregledno delo

658.286.2:658.78
COBISS-ID 21280773

330.
HELBER, Stefan
        Performance analysis of flow lines with non-linear flow of material / Stefan Helber. - Berlin : Springer, 1999. - IX, 280 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in economics and mathematical systems, ISSN 0075-8442 ; 473)

ISBN 3-540-65954-4
a) organizacija proizvodnje b) upravljanje proizvodnje c) proizvodni inženiring d) stohastične analize e) matematični modeli f) pretok materiala g) analize pretokov h) aproksimacijske tehnike i) pregledno delo

658.5.012.4
COBISS-ID 21018629

331.
        An INTRODUCTION to technical analysis. - Singapore : J. Wiley & Sons, 1999. - 188 str. : graf. prikazi ; 24 x 27 cm. - (The Reuters financial training series)

Kazalo
ISBN 0-471-83127-1
a) organizacija poslovanja b) tehnične analize c) analize naložb d) investicije e) analize tržišč f) diagrami prikazov g) indikatorji h) poslovne odločitve i) pregledno delo

658.14/.15
COBISS-ID 20291845

332.
LATINO, Robert J.
        Root cause analysis : improving performance for bottom line results / Robert J. Latino, Kenneth C. Latino. - Boca Raton : CRC Press, 1999. - 186 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Plant engineering series)

Kazalo
ISBN 0-8493-0773-2
a) organizacija proizvodnje b) krmiljenje kakovosti c) obdelave podatkov d) industrijske nesreče e) preiskave nesreč f) RCA - Root Cause Analyses g) analize vzrokov h) Buzzwordov sindrom i) zanesljivost zmogljivosti j) PROACT metoda k) pregledno delo

658.5
COBISS-ID 21021445

333.
NYHUIS, Peter
        Logistische Kennlinien : Grundlagen, Werkzeuge und Anwendungen / Peter Nyhuis, Hans-Peter Wiendahl. - Berlin : Springer, 1999. - XVI, 286 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo
- - Logistische Kennlinien : Grundlagen, Werkzeuge und Anwendungen. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
Nasl. s CD-ROM-a
ISBN 3-540-65875-0
a) organizacija proizvodnje b) proizvodna logistika c) logistične karakteristike d) modeliranje e) logistični modeli f) logistične analize g) Trichterjev model h) simuliranje i) skladiščni procesi j) uporaba k) pregledno delo

658.51:658.286
COBISS-ID 21283077

334.
ORNA, Elizabeth
        Practical information policies / Elizabeth Orna. - 2nd ed. - Aldershot : Gower, 1998, cop. 1999. - 375 str. : ilustr. ; 26 cm

Nasl. raztegnjen čez dve str. - Kazalo
ISBN 0-566-07693-4
a) organizacija poslovanja b) informatika c) informacijski sistemi d) informacijske tehnologije e) industrijske tehnologije f) komunikacije g) organizacija podjetja h) javne organizacije i) poslovne organizacije j) uporaba informacij k) strategije uporabe l) informacijska politika m) informacijska kontrola n) aplikacije o) pregledno delo

65.012.45:<659.2:681.3>
COBISS-ID 21371653

335.
PLINKE, Wulff
        Industrielle Kostenrechnung : eine Einfuhrung / Wulff Plinke. - 5. Aufl. - Berlin : Springer, 1999. - XI, 301 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Springer-Lehrbuch)

Kazalo
ISBN 3-540-66298-7
a) organizacija poslovanja b) stroškovno računovodstvo c) cene d) stroški e) kalkulacije f) izdelava računov g) planiranje stroškov h) uspešnost poslovanja i) pregledno delo

657.471.1
COBISS-ID 21284101

336.
        PRODUKTION und Management. 1, Integriertes Management / Herausgeber Akademischer Verein Hutte, herausgegeben von Walter Eversheim, Gunther Schuh. - Berlin : Springer, 1999. - 1 zv. (loč. pag.) : graf. prikazi ; 24 cm

Kazalo
ISBN 3-540-65450-X
a) organizacija poslovanja b) vodenje podjetij c) integrirani management d) inovacijski management e) tehnološki management f) strateški management g) koncepti vodenja h) sistemi vodenja i) organizacijske strukture j) organizacijski koncepti k) podjetniška politika l) podjetniške filozofije m) pregledno delo

65.012.4
COBISS-ID 20188421

337.
        PRODUKTION und Management. 2, Produktmanagement / Herausgeber Akademischer Verein Hutte, herausgegeben von Walter Eversheim,. - Berlin : Springer, 1999. - 1 zv. (loč. pag.) : graf. prikazi ; 24 cm

Kazalo
ISBN 3-540-65451-8
a) organizacija proizvodnje b) raziskave izdelkov c) razvoj izdelkov d) izdelava izdelkov e) vodenje raziskav f) vodenje razvoja g) kontroling izdelkov h) strategije raziskav i) strategije razvoja j) planiranje raziskav k) planiranje razvoja l) planiranje izdelkov m) organizacija raziskav n) organizacija razvoja o) planiranje dela p) planiranje procesov q) procesi izdelave r) metode s) pregledno delo

658.512.2
COBISS-ID 20188677

338.
        PRODUKTION und Management. 4, Betrieb von Produktionssystemen / Herausgeber Akademischer Verein Hutte, herausgegeben von Walter Eversheim, Gunther Schuh. - Berlin : Springer, 1999. - 1 zv. (loč. pag.) : graf. prikazi ; 24 cm

Kazalo
ISBN 3-540-65454-2
a) organizacija proizvodnje b) proizvodni sistemi c) krmiljenje proizvodnje d) sistemi planiranja e) strategije planiranja f) postopki planiranja g) PPS sistemi h) proizvodni kontroling i) organizacijske strukture j) zagotavljanje kakovosti k) upravljanje kakovosti l) metode zagotavljanja kakovosti m) proizvodna logistika n) logistične strategije o) logistični sistemi p) informacijski management q) pregledno delo

658.5.01
COBISS-ID 20189445

339.
REBERNIK, Miroslav
        Ekonomika podjetja / Miroslav Rebernik. - 3., dopolnjena izd., 2. natis. - Ljubljana : Gospodarski vestnik, 1999 (Ljubljana : Itagraf). - 445 str. : graf. prikazi, tabele ; 25 cm

Bibliografija: str. 443-445 in na koncu vsakega poglavja. - Kazalo
ISBN 86-7061-152-X
a) Podjetja - Ekonomika - Učbeniki za visoke šole b) ekonomika c) ekonomika podjetja d) poslovni proces e) podjetja f) analiza poslovanja g) organizacija h) lastništvo i) uspešnost poslovanja j) financiranje k) stroški l) investicije m) učbeniki za visoke šole

65.011.1:657.47.01(075.8)
COBISS-ID 102981888

340.
SAMUEL, Andrew
        Introduction to engineering design : modelling, synthesis and problem solving strategies / Andrew Samuel, John Weir. - Oxford : Butterworth-Heinemann, BH, 1999. - XVIII, 405 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

Bibliografija: str. 365-372. - Kazalo
ISBN 0-7506-4282-3
a) organizacija proizvodnje b) konstruiranje c) strojni elementi d) modeliranje e) komponente f) spajanje g) reševanje problemov h) zasledovanje stroškov i) študije Case

658.512.2
COBISS-ID 3426075

341.
SCHWAB, Adolf J.
        Managementwissen fur Ingenieure / Adolf J. Schwab. - 2., neubearbeitete Aufl. - Berlin : Springer, 1999. - XIII, 457 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (VDI-Buch) (VDI Karriere)

Kazalo
ISBN 3-540-66116-6
a) organizacija poslovanja b) vodenje c) inženirji d) znanja vodenja e) tehnike vodenja f) funkcije vodenja g) podjetniški procesi h) optimiranje procesov i) organizacija podjetij j) stroški k) bilance l) davki m) finance n) planiranje o) projektno vodenje p) trženje q) TQM r) vodenje raziskav s) vodenje ljudi t) informacijski management u) pregledno delo

65.012.04
COBISS-ID 21283845


656 TRANSPORTNE USLUGE. ORGANIZACIJA IN KONTROLA PROMETA.


342.
BANKS, James H.
        Introduction to transportation engineering / James H. Banks. - International ed. - Boston : WBC/McGraw-Hill, 1998. - XII, 388 str. : ilustr. ; 24 str. - (McGraw-Hill series in transportation) (Civil engineering series)

Bibliografija na koncu posameznih poglavij. - Kazalo
ISBN 0-07-116067-1
a) transport b) transportni sistemi c) varnost prometa d) transportne možnosti e) fizikalno načrtovanje f) geometrijsko načrtovanje g) analize prometa h) krmiljenje prometa i) nadzorovanje transporta j) planiranje transporta k) pregledno delo

656
COBISS-ID 21651717

343.
KOSI, Miha
        Potujoči srednji vek : cesta, popotnik in promet na Slovenskem med antiko in 16. stoletjem / Miha Kosi. - Ljubljana : ZRC SAZU, Založba ZRC, 1998 (Ljubljana : Littera Picta). - 344 str. : večinoma barvne ilustr. ; 25 cm + 1 zganjen zvd. - (Zbirka ZRC ; 20)

O avtorju / Stane Granda: str. <346>. - Bibliografija: str. 266-281 in na dnu strani. - Summary / prevod, translated by Hugh Brown ; Zusammenfassung / prevod, Ubersetzung Niko Hudelja. - Kazalo
- - Prometno omrežje na Slovenskem okrog leta 1400 . - 1 zvd : barve ; 60 x 42 cm, zložen na 16 x 22 cm
ISBN 961-6182-66-8
a) Promet - Slovenija - Srednji vek b) promet c) Slovenija d) srednji vek e) prometno omrežje f) trgovina g) transport h) komunikacije i) prometna infrastruktura j) znanstveno delo

656"653"(091)
COBISS-ID 79566080


66 KEMIJSKA IN SORODNE INDUSTRIJE.


344.
COLLOQUIUM on Chemical Reaction Engineering (16 ; 1999 ; Veszprem)
        Novel chemical reaction engineering for cleaner technologies / 16th Colloquium on Chemical Reaction Engineering, 27-29 May 1999, Veszprem, Hungary ; organized by the Working Party on Chemical Reaction Engineering of the European Federation of Chemical Engineering. - Vesprem : University of Vesprem, <1999?>. - 67 str. : graf. prikazi ; 30 cm. - (Hungarian journal of industrial chemistry, ISSN 0133-0276 ; vol. 1, no. 1)

ISBN 963-7220-23-X (napačno)
a) kemijska tehnologija b) kemijsko reakcijsko inženirstvo c) čiste tehnologije d) odstranjevanje odpadkov e) kataliza f) termični razklop g) detoksifikacija odpadkov h) kemijske konverzije i) polimerizacija j) biokemijski reaktorji k) katalitično hidrogeniranje l) predelava odpadkov m) tehnološki procesi n) farmacevtski odpadki o) kemijsko orožje p) odpadni proteini q) mulji r) zborniki

66.01:628.4.038
COBISS-ID 21476357

345.
DEUTSCHER Flammentag (19 ; 1999 ; Dresden)
        Verbrennung und Feuerungen / 19. Deutscher Flammentag, Tagung Dresden, 14. und 15. September 1999 ; VDI-Gesellschaft Energietechnik. - Dusseldorf : VDI, 1999. - 722 str. : graf. prikazi ; 21 cm. - (VDI Berichte, ISSN 0083-5560 ; 1492)

Na vrhu nasl. str.: Verein Deutscher Ingenieure
ISBN 3-18-091492-0
a) energetika b) toplotno gospodarstvo c) goriva d) tehnologija goriv e) izgorevanje f) optimiranje izgorevanja g) simulacije izgorevanja h) industrijska kurišča i) zgorevanje v turbinah j) zborniki

662.7(061.3)
COBISS-ID 21557765

346.
        FLAVOURINGS : production, composition, applications, regulations / edited by Erich Ziegler and Herta Ziegler. - Weinheim : Wiley-VCH, 1998. - XVI, 710 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo
ISBN 3-527-29786-3
a) kemijska tehnologija b) dišave c) arome d) proizvodni procesi e) surovine f) dišavne mešanice g) aplikacije h) prehrambeni izdelki i) pijače j) kontrola kvalitete k) recepture l) toksikologija m) zakonodaja n) FAO/WHO o) Evropska skupnost p) Amerika q) Azija r) Avstralija s) verska pravila t) bibliografija

664/665
COBISS-ID 43851009

347.
SLATTERY, John C.
        Advanced transport phenomena / John C. Slattery. - Cambridge ; New York ; Melbourne : Cambridge University Press, 1999. - XXII, 709 str. : graf. prikazi ; 26 cm. - (Cambridge series in chemical engineering)

Kazalo
ISBN 0-521-63203-X (vezano) ISBN 0-521-63565-9 (broš.)
a) kemijska tehnologija b) transportni pojavi c) prenos mase d) prenos energije e) prenos momenta f) učbeniki

66.021.2/.3
COBISS-ID 20303109


669 METALURGIJA.


348.
        ADVANCES in the production and use of steel with improved internal cleanliness / John K. Mahaney, editor. - West Conshohocken : ASTM, 1999. - IX, 93 str. : ilustr. ; 24 cm. - (STP ; 1361)

"This publication ... contains papers presented at the symposium of the same name held in Atlanta, Georgia on May 4, 1998 ..." --> predgovor
ISBN 0-8031-2605-0
a) metalurgija b) materiali c) jekla d) proizvodnja jekel e) čistoča jekel f) uporaba jekel g) inženirska jekla h) mednarodna čistoča jekel i) Dan-Vanov kriterij utrujenosti j) čiste tehnologije k) kakovost jekel l) pregledno delo

669.14
COBISS-ID 21317125

349.
GAVRILJUK, Valentin G.
        High nitrogen steels : structure, properties, manufacture, applications / Valenti G. Gavriljuk, Hans Berns. - Berlin : Springer, 1999. - XII, 378 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Engineering materials)

Kazalo
ISBN 3-540-66411-4
a) metalurgija b) dušikova jekla c) avstenitna jekla d) koncentracija dušika e) atomske strukture f) vplivi na strukture g) dušik h) ogljik i) lastnosti j) proizvodnja k) aplikacije l) pregledno delo

669.14
COBISS-ID 21299205


67/68 RAZNE INDUSTRIJE IN OBRTI. MEHANSKA TEHNOLOGIJA.


350.
CONOVER, Ernie
        Turning for furniture : creating furniture parts on your lathe / Ernie Conover. - Newtown : The Taunton Press, 1996. - 136 str. : ilustr. ; 26 cm

Kazalo
ISBN 1-56158-117-8
a) obrtniška dela b) mizarstvo c) orodja d) tehnike obdelovanja lesa e) les f) lesne zveze g) stružnice h) stikovanje lesa i) stiki j) pohištvo k) stoli l) mize m) omare n) okrogle oblike

674.2
COBISS-ID 20603397

351.
FRID, Tage
        Tage Frid teaches woodworking : . - 3rd printing. - Newtown : The Taunton Press, 1996, cop. 1993. - XII, 210 str. : ilustr. ; 28 cm

Oba dodatka k nasl. na ov. - Vsebina: Book 1: Joinery ; Book 2: Shaping, veneering, finishing
ISBN 1-56158-068-6
a) obrtniška dela b) mizarstvo c) orodja d) materiali e) tehnike oblikovanja lesa f) les g) oblikovanje lesa h) žage i) pohištvo j) lesne zveze k) stružnice l) stikovanje lesa m) stiki n) ikviri o) lepila p) izdelovanje lesenih skled

674.2
COBISS-ID 20601605

352.
FRID, Tage
        Tage Frid teaches woodworking. Book 3, Furnituremaking. - 2nd printing. - Newtown : The Taunton Press, 1986. - VII, 231 str. : ilustr. ; 29 cm

ISBN 0-918804-40-X
a) mizarstvo b) obrtniška dela c) oblikovanje lesa d) omare e) mize f) stoli g) detajli h) orodja i) tehnike j) lesne zveze k) stiki l) načrti

674.2
COBISS-ID 20602373

353.
GRAUBNER, Wolfram
        Encyclopedia of wood joints / Wolfram Graubner. - 3rd printing. - Newtown : The Taunton Press, 1998. - 151 str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: Holzverbindungen. - Kazalo
ISBN 1-56158-004-X
a) obrtniška dela b) mizarstvo c) orodja d) tehnike oblikovanja lesa e) lesne zveze f) stiki g) vozlišča h) leseni okviri i) pagoda

674.2(031)
COBISS-ID 20602117

354.
HOADLEY, R. Bruce
        Understanding wood : a craftsman's guide to wood technology / R. Bruce Hoadley. - 11th printing. - Newtown : The Taunton Press, 1997. - XIII, 256 str. : ilustr. ; 29 cm

Kazalo
ISBN 0-918804-05-1
a) materiali b) preskušanje materialov c) les d) vrste lesa e) struktura lesa f) oblikovanje lesa g) tehnologija obdelave h) površinska obdelava

674.02/.05
COBISS-ID 20602629

355.
JACKSON, Barry
        Making shaker furniture / Barry Jackson. - Reprinted. - Lewen : Guild of Master Craftsman, 1998. - 127 str. : 127 str., <4> str. barvnih pril. ; 25 cm

ISBN 0-946819-22-X
a) obrtniška dela b) mizarstvo c) orodja d) tehnike obdelovanja lesa e) les f) lesne zveze g) stružnice h) stikovanje lesa i) stiki j) pohištvo k) stoli l) mize m) omare n) okrogle oblike

674.2
COBISS-ID 20634629

356.
KLANČNIK, Maja
        Kinetika hidrolize in alkoholize nekaterih homobifunkcionalnih in monofunkcionalnih triazinskih reaktivnih barvil : doktorska disertacija / Maja Klančnik. - Ljubljana : , 1999. - IV, 196 str. : graf. prik. ; 30 cm

Povzetek. - Bibliografija: str. 142-145. - Univ. Ljubljana, Naravoslovnotehniška fak., Oddelek za tekstilstvo
a) kemijska tehnologija b) tekstilna tehnologija c) triazinska reaktivna barvila d) kinetika e) hidroliza f) metanoliza g) HPLC h) doktorska disertacija

677.027.423.5:544.421:543.544(043.2)
COBISS-ID 730992

357.
TOLPIN, Jim
        Working at woodworking : how to organize your shop and your business / Jim Tolpin. - Newtown : The Taunton Press, 1990. - XI, 147 str. : ilustr. ; 26 cm

Kazalo
ISBN 0-942391-67-5
a) mizarstvo b) orodja c) mizarska delavnica d) ureditev delavnice e) stroji f) proces izdelovanja pohištva g) način poslovanja delavnice

674.2
COBISS-ID 20603653

358.
ULČNIK-Krump, Manica
        Compatibilisation of thermoplastic polyuretane and styrene-acrylonitrile blends : dissertation / Manica Ulčnik-Krump. - Maribor : , 1999. - 148 str., <14> str. pril. : ilustr., tabele ; 30 cm

Nasl. na prelim. str.: Kompatibilizacija mešanic termoplastičnega poliuretana in stiren-akrilonitrila : disertacija. - Opombe na dnu nekaterih str. - Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Povzetek. - Univ. Ljubljana, Faculty of Chemistry and Chemical Technology
a) kemija polimerov b) mešanice polimerov c) termoplastični poliuretan d) stiren e) akrilonitril f) kompatibilizacija g) termične lastnosti h) termomehanske lastnosti i) morfologija j) reološke lastnosti k) doktorska disertacija

678-19(043.3)
COBISS-ID 104680960


681 FINA MEHANIKA. RAČUNALNIŠTVO.


359.
BARTLETT, Bruce
        On-location recording techniques / Bruce Barlett with Jenny Barlett. - Boston : Focal Press, 1999. - XXIII, 278 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 0-240-80379-5
a) tehnična akustika b) zapisovanje zvoka c) reprodukcija zvoka d) magnetni zapisi zvoka e) magnetofoni f) tehnike snemanja g) stereo tehnika h) CD i) DVD - Digital Versatile Disc j) pregledno delo

681.846.7
COBISS-ID 20770309


681.5 TEHNIKA AVTOMATSKE REGULACIJE.


360.
SEBORG, Dale E.
        Process dynamics and control / Dale E. Seborg, Thomas F. Edgar, Duncan A. Mellichamp. - New York : J. Wiley & Sons, 1989. - XVI, 717 str. : graf. prikazi ; 26 cm. - (Wiley series in chemical engineering)

ISBN 0-471-85933-8 ISBN 0-471-86389-0
a) elektrotehnika b) krmilni sistemi c) matematični modeli d) vodenje procesov e) Laplaceove transformacije f) povratne zanke g) krmilne tehnike h) regulacije i) načrtovanje regulacijskih sistemov j) digitalni krmilniki k) dinamične lastnosti l) stabilnost m) analize n) frekvenčni odzivi o) sistemi diskretnih časov p) radijsko krmiljenje q) digitalni računalniki r) priročniki

681.5
COBISS-ID 489750


69 GRADBENI MATERIJAL. GRADBENA DELA.


361.
CHUDLEY, Roy
        Building construction handbook : / R. Chudley and R. Greeno. - 3rd ed., reprinted. - Oxford : Butterworth-Heinemann, 1999. - 608 str. : ilustr. ; 24 cm

Dodatek k nasl. na ov. - Kazalo
ISBN 0-7506-3753-6
a) gradbeništvo b) izvedba c) materiali d) konstrukcije e) detajli f) gradbeni elementi g) osnove načrtovanja h) gradnja i) gradbišče j) gradbena mehanizacija k) temeljenje l) zidanje m) betoniranje n) opaženje o) streha p) stopnice q) gradbeniški priročnik

69(035)=20
COBISS-ID 20751109

362.
        CONCRETE construction handbook / Joseph A. Dobrowolski. - 4th ed. - New York : McGraw-Hill, 1998. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 24 cm. - (McGraw-Hill handbooks)

ISBN 0-07-017198-X
a) gradbeništvo b) gradbena dela c) gradbeni materiali d) beton e) armirani beton f) betonske konstrukcije g) cementi h) opaži i) izvedbena dela j) vgrajevanje betona k) priročniki

691.32:693.5(035)
COBISS-ID 43578881

363.
ILIĆ, Slobodan N.
        Klasični drveni krovovi / Slobodan N. Ilić. - 5. dopunjeno izd. - Beograd : Građevinska knjiga, 1999. - 716 str. : ilustr. ; 22 x 29 cm

Bibliografija str: 716
ISBN 86-395-0342-7
a) gradbene konstrukcije b) lesene konstrukcije c) lesene strehe d) podstrešja e) rekonstrukcija f) ostrešja g) obtežbe h) lesena ostrešja i) lesne zveze j) konstrukcija ostrešij k) tipologija ostrešij l) računanje konstrukcij m) strešna kritina n) katalogi

692.4(083.8)
694.5(083.8)
COBISS-ID 218727

364.
        KERAMIČARSKA dela : standardizirani opisi in normativi / . - 1. izd. - Ljubljana : Obrtna zbornica Slovenije, Sekcija gradbincev, Odbor keramičarjev in pečarjev : Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za gradbeništvo in IGM, 1999 (). - 71 str. : tabele ; 30 cm

1.000 izv.
ISBN 961-90722-1-9 (Obrtna zbornica Slovenije)
a) Keramičarska dela b) gradbeništvo c) obrtniška dela d) keramične ploščice e) keramičarska dela f) polaganje g) normativi h) standarizirani opisi i) obloge sten j) obloge podov k) bazenska keramika

693.7(083.7)
COBISS-ID 104341760

365.
LAROCK, Bruce E.
        Hydraulics of pipeline systems / Bruce E. Larock, Roland W. Jeppson, Garry Z. Watters. - Boca Raton : CRC Press, 1999. - 537 str. : graf. prikazi ; 26 cm

- - Hydraulics of pipeline systems . - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm
Nasl. s CD-ROM-a
ISBN 0-8493-1806-8
a) gradbena dela b) cevovodi c) cevne inštalacije d) hidrodinamika e) cevna omrežja f) pretoki g) načrtovanje cevovodov h) ekonomsko načrtovanje i) črpalke j) pregledno delo

696.1.001.6
COBISS-ID 21016325

366.
LEVY, Sidney M.
        Construction databook / Sidney M. Levy. - New York : McGraw-Hill, cop. 1999. - VII, 692 str. : ilustr. ; 29 cm

ISBN 0-07-038365-0
a) gradbeništvo b) gradbene konstrukcije c) izvedbena dela d) gradbišče e) gradbena dela f) materiali g) beton h) opeka i) jeklo j) nosilne konstrukcije k) stiki l) izvedba stikov m) akustika n) požarna varnost o) krovska dela p) oblaganje tal q) dvigala r) ogrevanje s) prezračevanje t) elektrika u) tabele v) diagrami w) standardi x) normativi y) priročniki

69(035)
624(035)
COBISS-ID 44124673

367.
RICHARDSON, Barry A.
        Remedial treatment of buildings / Barry A. Richardson. - 2nd ed. - Oxford : Butterworth-Heinemann, 1995. - XIII, 344 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-7506-2158-3
a) gradbeništvo b) arhitektura c) sanacije d) prenova e) poškodbe f) bolezni materialov g) zdravljenje konstrukcij h) postopki i) les j) vlaga k) toplotna izolacija l) opeka m) zaščita

69.059.25
COBISS-ID 20753669

368.
ZEITLER, Ralf
        Zum Bruchverhalten von hochfestem Beton bei einer Zugbeanspruchung durch formschlussige Verankerungen / von Ralf Zeitler. - Berlin : Beuth, 1997. - 80, 11 str. : graf. prikazi ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss fur Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 471)

ISBN 3-410-65671-5
a) gradbeništvo b) gradbeni materiali c) mehanika loma d) beton e) napetosti f) razpoke g) preskušanje materialov h) numerično modeliranje

691.3:620.17
COBISS-ID 21671173


7 UMETNOST.


369.
AITKEN, Peter
        Digital camera design guide / Peter Aitken. - Scottsdale : Coriolis, cop. 1998. - XVIII, 269 str. : barvne ilustr. ; 26 cm

Kazalo
- - Digital camera design guide . - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm
Nasl. s CD-ROM-a
ISBN 1-57610-184-3
a) fotografija b) fotografska tehnika c) fotografska oprema d) digitalne kamere e) shranjevanje fotografij f) delovanje kamere g) skeniranje slik h) korekcija barv i) retuširanje j) posebni efekti k) tiskanje fotografij l) namizno založništvo m) priročniki

777.31:621.377.6
COBISS-ID 21585669

370.
        The BEST of newspaper design / designer & editor C. Marshall Matlock ; the Society for News Design. - 20th ed. - Gloucester (Mass.) : Rockport, cop. 1999. - 272 str. : barvne ilustr. ; 31 cm

Besedilo v angl. in špan. - Kazalo
ISBN 1-56496-619-4 ISBN 1-878107-10-0 (broš.)
a) umetnost b) grafično oblikovanje c) design d) časopisi e) primeri najbolje oblikovanih časnikov f) plakati g) novice h) športne strani i) revije j) politična ilustracija k) dokumentarna fotografija l) informacijska grafika m) naslovnice

76:070
COBISS-ID 20563461

371.
BOSSERT, Jill
        Children's book illustration : step by step techniques : a unique guide from the masters / Jill Bossert. - Crans-Pres-Celigny : RotoVision, cop. 1998. - 159 str. : barvne ilustr. ; 30 cm

ISBN 2-88046-335-1
a) umetnost b) grafično oblikovanje c) ilustracije d) otroške knjige e) vodnik po korakih f) postopki g) tehnike h) risanje i) predstavitve avtorjev

75.02/.04:929
COBISS-ID 21524229

372.
CLARK, T.J.
        Farewell to an idea : episodes from a history of modernism / T.J. Clark. - New Haven ; London : Yale university press, 1999. - VII, 451 str. : ilustr. ; 28 cm

Kazalo
ISBN 0-300-07532-4
a) umetnost b) zgodovina umetnosti c) filozofija umetnosti d) kubizem e) teoretski teksti

7.036=20
COBISS-ID 43783169

373.
DUNBAR, Michael
        Make a Windsor chair with Michael Dunbar. - 3rd printing. - Newtown : The Taunton Press, 1996. - X, 165 str. : ilustr. ; 28 cm

Kazalo
ISBN 0-918804-21-3
a) umetno mizarstvo b) notranja oprema c) stoli d) Windsor-stol e) sestavni deli f) zgodovinski pregled g) tehnologija izdelave h) oblikovanje i) načrti izdeleva j) materiali

7.04:684.439
COBISS-ID 20603909

374.
HELLER, Steven
        Typology : type design from the Victorian era to the digital age / Steven Heller and Louise Fili. - San Francisco : Chronicle Books, cop. 1999. - 196 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija: str. 196. - Kazalo
ISBN 0-8118-2308-3
a) umetnost b) grafično oblikovanje c) tipografija d) zgodovina e) zgodovinski pregledi f) od viktorijanske do računalniške dobe g) plakati h) reklame i) propagandni letaki j) pisava k) črke l) tiskane publikacije m) umetnostna obdobja

766=20
COBISS-ID 701040

375.
HOGARTH, William
        The analysis of beauty / William Hogarth ; edited with an introduction and notes by Ronald Paulson. - New Haven ; London : Yale University Press, 1997. - LXII, 162 str. : ilustr. ; 22 cm

Kazalo
ISBN 0-300-07346-1 (broš.) ISBN 0-300-07335-6 (vezano)
a) umetnost b) teorija c) estetika d) slikarstvo e) literatura f) 18.st. g) Velika Britanija h) objekt lepote i) analize j) grafične tablice

7.01=20
COBISS-ID 4851042

376.
IRISH, Lora S.
        Classic carving patterns / Lora S. Irish. - Newtown : The Taunton Press, 1997. - 185 str. : ilustr. ; 31 cm

ISBN 1-56158-173-9
a) umetnost b) rezbarstvo c) umetniško oblikovanje lesa d) uporabna umetnost e) vzorci v lesu f) okviri slik g) okviri ogledal h) omare i) načrti vzorcev

745.51
674.5
7.05:62
COBISS-ID 20602885

377.
NADEAU, Luis
        Encyclopedia of printing, photographic, and photomechanial processes : a comprehensive reference to reproduction technologies : containing invaluable information on over 1500 processes / by Luis Nadeau. - One volume ed., 2nd printing. - New Brunswick : Atelier Luis Nadeau, 1997. - 542 str. ; 25 cm

Kazalo
ISBN 0-9690841-5-3
a) enciklopedija b) fotografija c) reprodukcije d) tiskanje e) tehnologije f) angleški g) nemški

77(031)=20=30
COBISS-ID 21262597

378.
OLSEN, Gary
        Getting started in multimedia design : / Gary Olsen. - Cincinnati : North Light, 1997. - 144 str. : barvne ilustr. ; 28 cm

Dodatek k nasl. na ov. - Kazalo
ISBN 0-89134-716-X
a) umetnost b) informatika c) grafično oblikovanje d) računalniška grafika e) elektronsko oblikovanje f) programska oprema g) multimedijske predstavitve h) proces načrtovanja i) tehnike j) osnove k) internet l) spletne strani m) domače strani n) teorija o) praktični prikazi p) priročniki

766:681.3.06=20
COBISS-ID 21521925

379.
ONIANS, Dick
        Essential woodcarving techniques / Dick Onians. - Reprinted. - Lewes : Guild of Master Craftsman, 1998. - VIII, 182 str. : ilustr. (nekatere barvne) ; 28 cm

Kazalo
ISBN 1-86108-042-5
a) umetnost b) uporabna umetnost c) les d) rezbarstvo e) orodja f) tehnike obdelave lesa g) tehnologija rezbarjenja h) okviri i) vzorci

745.51
COBISS-ID 20635909

380.
PETERSON, Susan
        Lucy M. Lewis : American Indian potter / by Susan Peterson. - Tokyo ; New York ; London : Kodansha, 1992. - 218 str. : ilustr. (nekatere barvne) ; 30 cm

ISBN 4-7700-1698-0
a) umetnost b) keramika c) oblikovanje gline d) ameriški Indijanci e) Acoma pueblo f) zgodovinsko izročilo g) tradicionalni ornamenti h) posoda i) sklede j) vaze k) postopki izdelave l) umetniki m) biografije n) Lewis L. M.

738:929 Lewis, L.M.=20
COBISS-ID 20642565

381.
PYE, Chris
        Lettercarving in wood : a practical course / Chris Pye. - Reprinted. - Lewes : Guild of Master Craftsman, 1998. - VIII, 232 str. : ilustr. (nekatere barvne) ; 28 cm

Kazalo
ISBN 1-86108-043-3
a) umetnost b) rezbarstvo c) umetniško oblikovanje lesa d) uporabna umetnost e) črke f) izrezovanje črk g) tehnike obdelave lesa h) tehnike rezbarstva i) orodja

745.51
COBISS-ID 20635653

382.
PYE, Chris
        Relief carving in wood : a practical introduction / Chris Pye. - Lewes : Guild of Master Craftsman, 1998. - 163 str. : večinoma barvne ilustr. ; 28 cm

Kazalo
ISBN 1-86108-096-4
a) rezbarjenje b) uporabna umetnost c) priprava lesa d) izdelovanje figur e) orodja f) tehnologija obdelave lesa g) tehnike rezbarjenja

745.51
COBISS-ID 20632069

383.
SAWAHATA, Lesa
        Black white and two-color design : working with black-and-white and two-color design / Lesa Sawahata. - Gloucester (Mass.) : Rockport, cop. 1999. - 95 str. : večinoma barvne ilustr. ; 28 cm. - (Graphic idea resource)

ISBN 1-56496-596-1
a) umetnost b) grafično oblikovanje c) design d) črno in belo e) oblikovanje v dveh barvah f) embalaža g) zaščitni znaki h) nakupovalne vrečke i) posterji j) promocijski material

766:655.26
COBISS-ID 20563717

384.
        UNDERSTANDING woodcarving : the best from Woodcarving magazine. - Lewes : Guild of Master Craftsman, 1997. - 117 str. : ilustr. (nekatere barvne) ; 30 cm

Kazalo
ISBN 1-86108-045-X
a) uporabna umetnost b) rezbarstvo c) oblikovanje figur d) lesene igrače e) les f) orodja g) tehnike rezbarjenja

745.51
COBISS-ID 20636165

385.
        WOODTURNING techniques : the very best from Woodturning magazine. - Reprinted. - Lewes : GCM, 1996. - 113 str. : ilustr. ; 30 cm

Kazalo
ISBN 0-946819-75-0
a) uporabna umetnost b) oblikovanje lesa c) les d) okrogline e) posode f) priprava lesa g) sušenje h) intarzija i) tehnike obdelave lesa

745.51
COBISS-ID 20635397


71 PROSTORSKO UREJANJE. REGIONALNO PLANIRANJE. URBANIZEM. OBLIKOVANJE KRAJINE.


386.
BERRIZBEITIA, Anita
        Inside outside : between architecture and landscape / Anita Berrizbeitia and Linda Pollak. - Gloucester (Mass.) : Rockport, cop. 1999. - 191 str. : barvne ilustr. ; 31 cm

ISBN 1-56496-631-3
a) krajinska arhitektura b) povezava interier-eksterier c) teorija d) primeri e) notranji vrtovi f) dvorišča g) zunanje ureditve h) stik pritličja z zunanjostjo i) odpiranje stavbe navzven j) pokopališča k) urbanizirani parki l) bazeni ob morju m) urbana oprema n) obcestne ureditve o) vizualne barjere ob pristanišču p) ozelenitve večnivojskih križišč

712=20
COBISS-ID 20566533

387.
ELLIN, Nan
        Postmodern urbanism / Nan Ellin. - Revised ed. - New York : Princeton Architectural Press, 1999. - VIII, 392 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 335-379. - Kazalo
ISBN 1-56898-135-X
a) urbanizem b) postmodernizem c) teorija d) urbano planiranje e) prostorsko urejanje f) anglo-ameriško področje g) Evropa h) zgodovinski pregled i) razvoj mest j) dileme mestnega razvoja k) krize l) študije primerov m) teorija urbanističnega načrtovanja

71/72
COBISS-ID 20920069

388.
FLAGGE, Ingeborg
        Leipzig : Bauten = buildings : 1989-1999 / Ingeborg Flagge mit, with Anette Hellmuth ; . - Basel ; Berlin ; Boston : Birkhauser, 1999. - 252 str. : večinoma barvne ilustr. ; 33 cm

Vzpor. besedilo v nem. in angl.
ISBN 3-7643-5957-9 (Basel, Berlin) ISBN 0-8176-5957-9 (Boston)
a) urbanizem b) arhitektura c) Leipzig d) zgodovinski pregled e) 1989-1999 f) javne stavbe g) primeri h) tlorisi

71/72
COBISS-ID 21525253

389.
GOOD, Albert H.
        Park and recreation structures / Albert H. Good ; foreword by Randall J. Biallas. - New York : Princeton Architectural Press, cop. 1999. - str. : ilustr. ; 31 cm

Ponatis izdaje iz leta 1938. - Vsebina na nasl. str.: Pt. 1: Administration and basic service facilities ; Pt. 2: Recreational and cultural facilities ; Pt. 3: Overnight and organized camp facilities
ISBN 1-56898-171-6
a) krajinarstvo b) prostorsko urejanje c) oblikovanje krajine d) parki e) nacionalni parki f) konstrukcije za rekreacijo g) koče h) servisne dejavnosti v parkih i) oznake j) vhodi k) ograje l) stene m) zgradbe v parkih n) oprema parkov o) fontane p) počivališča q) načrti zgradb r) mostovi s) lesene hiše t) kampi u) prostori za druženje v) hoteli w) gozdne hiše x) odprto gledališče y) gledališča z) avditoriji š) rekonstrukcije parkov đ) muzeji ć) športni objekti č) kopališča

712.23
COBISS-ID 20917765

390.
INAJI, Toshiro
        The garden as architecture : form and spirit in the gardens of Japan, China and Korea / Toshiro Inaji ; translated and adapted by Pamela Virgilio. - Tokyo ; New Yokr ; London : Kodansha, 1998. - XI, 204 str. : ilustr. ; 31 cm

Kazalo
ISBN 4-7700-1712-X
a) krajinska arhitektura b) oblikovanje vrtov c) Japonska d) Kitajska e) Koreja f) japonski vrt g) orientalski vrtovi h) zgodovina i) tradicija j) principi k) načrtovanje l) načrti

712(1-11)=20
COBISS-ID 20637957

391.
JENGER, Jean
        Le Corbusier : arhitektura, ki vznemirja / Jean Jenger ; . - Ljubljana : DZS, 1998 (Trst : Libraria per azioni). - 168 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Zbirka Mejniki)

Prevod dela: Le Corbusier : l'architecture pour emouvoir. - Le Corbusierove knjige in članki: str. 162. - Bibliografija: str. 163. - Kazalo
ISBN 86-341-2064-3 ISBN 86-341-1200-4 (zbirka)
a) Le Corbusier (1869-1954) - Monografije b) arhitektura c) arhitekti d) zgodovina e) življenje in delo f) slikarstvo g) skice h) tapiserije i) skulpture j) načrti k) pričevanja

72(494):929 Le Corbusier
COBISS-ID 77165824

392.
MOUGHTIN, Cliff
        Urban design : street and square / Cliff Moughtin. - 2nd ed. - Oxford : Architectural press, an imprint of Butterworth-Heinemannn, 1999. - XII, 238 str. : ilustr. ; 21 cm

Kazalo
ISBN 0-7506-4274-2
a) urbanizem b) urejanje prostora c) mesto d) urbano planiranje e) načrtovanje mest f) planiranje neselij g) koncept načrtovanja h) trgi i) ulice j) kanali k) obala l) nabrežje m) študija primera n) elementi mesta o) oprema ulic

711.4
COBISS-ID 20743429

393.
POGAČNIK, Andrej
        Urbanistično planiranje : univerzitetni učbenik / Andrej Pogačnik. - 3. predelana izd. - Ljubljana : Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 1999 ( : Tiskarna Ljubljana). - 252 str. : ilustr. ; 30 cm

Podatek o izd. naveden v CIP-u. - Bibliografija: str. 235-237. - Kazala
ISBN 961-6167-30-8
a) urbanizem b) prostorsko planiranje c) urbanistično načrtovanje d) terminologija e) zgodovina f) zakonodaja g) dokumenti za urejanje prostora h) metodologija načrtovanja i) planski akti j) inventarizacija k) naravne danosti l) ustvarjene danosti m) numerične metode n) gostota naselitve o) procent zazidanih površin p) faktor zazidave q) faktor izrabe r) tipologija stanovanjskih zgradb s) centralne dejavnosti t) načrtovanje industrije u) mestne zelene površine v) pokopališča w) promet x) parkiranje y) normativi z) komunalna infrastruktura š) mestna prenova đ) učbeniki za visoke šole

711.4.01(075.8)
COBISS-ID 103255552

394.
REID, Grant W.
        Landscape graphics : / Grant W. Reid. - New York : Whitney Library of Design, 1987. - 215 str. : ilustr. ; 22 x 28 cm

Dodatek k nasl. na ov.
ISBN 0-823-07331-9 (broš.) ISBN 0-8230-7332-7
a) urbanizem b) urejanje krajine c) krajinska arhitektura d) grafična podoba e) skiciranje f) grafični simboli g) detajli h) perspektiva i) načrtovanje j) razvojni koncepti k) načrti l) tehnike risanja m) odvodnjavanje n) objekti o) krajinski načrti

712
COBISS-ID 20745733

395.
        WIEN : Stadterhaltung, Stadterneuerung : der Stand der Dinge III = Vienna : urban preservation and renewal = the state of the art III / ; Ubersetzung Roderick O'Donovan ... >. - Wien : Stadtplanung, cop. 2000 . - 128 str. : ilustr. ; 32 cm

Publikacija tiskana vzporedno v nem. in angl. jeziku
ISBN 3-902015-01-2
a) arhitektura b) urbanizem c) sodobni dosežki d) urejanje mest e) Dunaj f) prenova arhitekturne dediščine g) mesta spomina h) muzeji i) spominska obeležja j) interploacije k) novo in staro l) dozidave m) kavarne n) restavracije o) katalogi razstav

71/72(436.1)=20=30
COBISS-ID 897668

396.
ZUPAN, Gojko
        Ulično pohištvo = Urban furniture : mesto Ljubljana 1800-2000 / Gojko Zupan ; . - Ljubljana : DZS, 2000 (Ljubljana : Hren). - 166 str. : večinoma barvne ilustr. ; 32 cm

Besedilo v slov. in angl. prevod. - Bibliografija: str. 161-166
ISBN 86-341-2359-6
a) Ljubljana - Urbana oprema - Zgodovina b) prostorsko oblikovanje c) urbani ambient d) javne površine e) zgodovinski pregledi f) 19./20.st. g) kioski h) izveski i) svetilke j) mesta k) urbanizem l) ulično pohištvo m) spomeniki

711.4.024(497.4 Ljubljana)
725.95(497.4 Ljubljana)
COBISS-ID 105529088


72 ARHITEKTURA.


397.
        ARCHITECTURE in Austria : a survey of the 20th century / . - Basel ; Boston ; Berlin : Birkauser ; Barcelona : ACTAR, cop. 1999. - 333 str. : ilustr. ; 23 cm

ISBN 3-7643-6031-3 ISBN 0-8176-6031-3
a) arhitektura b) zgodovina c) Avstrija d) kronologija e) 20.st. f) 1900-1997 g) arhitekti h) značilni predstavniki i) znamenite zgradbe j) načrti k) fotografije l) geografske preglednice

72(436)
COBISS-ID 44461569

398.
        ARKITEKTURGALLERIET 2 : Brandt, Hell, Hansted, Holscher. - Kobenhavn : Dansk Arkitektur Center, 1998. - 39 str. : ilustr. ; 22 cm

ISBN 87-90668-01-4
a) arhitektura b) arhitekturne skupine c) mlajši avtorji d) zbrana dela e) Brandt E. D. f) Hell S. H. g) Hansted H. J. h) Holscher N. i) natečajni projekti j) ureditev trgov k) danska arhitektura l) pregledno delo

72.01
COBISS-ID 20020997

399.
        ARKITEKTURGALLERIET 2 : entasis. - Kobenhavn : Dansk Arkitektur Center, 1998. - 31 str. : ilustr. ; 22 cm

ISBN 87-90668-04-9
a) arhitektura b) arhitektne skupine c) mlajši avtorji d) zbrana dela e) Entasis f) Danska g) pregledno delo

72.01
COBISS-ID 20021509

400.
        ARKITEKTURGALLERIET 3 : Andersen & Sigurdsson. - Kobenhavn : Dansk Arkitektur Center, 1998. - 35 str. : ilustr. ; 23 cm

ISBN 87-90668-02-2
a) arhitektura b) arhitektne skupine c) mlajši avtorji d) zbrana dela e) Andersen C. E. f) Sigurdsson T. g) natečajni projekti h) Danska i) pregledno delo

72.01
COBISS-ID 20021253

401.
        ATLANTE dei tetti / Eberhard Schunck ... ; . - Torino : UTET, cop. 1999. - 394 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Grande atlante di architettura ; 4)

Prevod dela: Dach Atlas : geneigte Dacher. - Kazali
ISBN 88-02-05369-3
a) arhitektura b) gradbeništvo c) načrtovanje d) izvedba e) arhitekturni atlasi f) strehe g) krovstvo h) zgodovina i) razvoj j) materiali za prekrivanje streh k) gradbena mehanizacija l) osnovne oblike m) ostrešja n) nosilne konstrukcije o) izolativnost p) toplotna prehodnost q) kritina r) značilnosti s) lastnosti t) slamnata streha u) lesena streha v) nakloni w) konstrukcijski detajli x) ravne strehe y) zelena streha z) prenova š) analiza izvedenih primerov

692.4:72.011
COBISS-ID 20446981

402.
        ATLANTE del cemento / Friedbert Kind-Barkauskas ... ; . - Torino : UTET, cop. 1999. - 285 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Grande atlante di architettura ; 1)

Prevod dela: Beton Atlas : Entwerfen mit Stahlbeton im Hochbau. - Kazali
ISBN 88-02-05368-5
a) arhitektura b) gradbeništvo c) načrtovanje d) izvedba e) arhitekturni atlasi f) beton g) armirani beton h) zgodovina i) zgodovinski pregledi j) lastnosti k) značilnosti l) statika m) računanje n) površinska obdelava o) večnadstropne konstrukcije p) stolpnice q) nebotičniki r) nosilci s) zgibane strehe t) temeljenje u) konstrukcijski detajli v) interpolacija w) novo v starem x) znamenite armirano-betonske stavbe

691.3:72.011=50
COBISS-ID 20447237

403.
        ATLANTE del vetro / Christian Schittich ... . - Torino : UTET, cop. 1998. - 334 str. : ilustr. (nekatere barvne) ; 30 cm. - (Grande atlante di architettura ; 6)

Prevod dela: Glasbau Atlas. - Kazalo
ISBN 88-02-05529-7
a) arhitektura b) gradbeništvo c) načrtovanje d) izvedba e) arhitekturni atlasi f) steklo g) zgodovina h) zgodovinski pregledi i) okna j) zasteklitve k) značilnosti l) lastnosti m) struktura n) steklo kot gradbeni material o) pritrditve p) toplotna prevodnost q) konstrukcijski detajli r) steklene strehe s) steklene fasade t) steklene stopnice u) steklene stene v) interpolacije w) novo v starem x) znamenite steklene stavbe

691.6:72.011=50
COBISS-ID 20447749

404.
        ATLANTE della muratura / Walter Belz ... ; . - Torino : UTET, cop. 1999. - 331 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Grande atlante di architettura ; 3)

Prevod dela: Mauerwerk Atlas. - Kazalo
ISBN 88-02-05366-9
a) arhitektura b) gradbeništvo c) načrtovanje d) izvedba e) arhitekturni atlasi f) gradbeni materiali g) zidaki h) opeka i) zidanje j) zgodovina k) značilnosti l) lastnosti m) zidane stavbe n) konstrukcijski detajli o) reziva p) malte q) nosilnost r) izolativnost s) toplotni mostovi t) zidanje kleti u) vgrajevanje oken

691.421:72.011=50
COBISS-ID 20446725

405.
        BEYOND the cube : the architecture of space frames and polyhedra / J. Francois Gabriel, editor. - New York : J. Wiley & Sons, 1997. - XIV, 510 str. : ilustr. ; 29 cm

Kazalo
ISBN 0-471-12261-0
a) arhitektura b) kompozicija c) prostorski okviri d) polieder e) zgodovinski pregled f) kocka g) Pitagora h) Goft B. i) Kahn L. j) Fuller B. k) poliedrične konstrukcije l) morfologija osnovnega poliedra m) proporci poliedra n) simbolizem poliedra o) dekonstrukcija kocke p) računalniško procesiranje q) teorija r) aplikacije s) kvazikristalna arhitektura

72.01
COBISS-ID 21121029

406.
BURL, Aubrey
        Great stone circles : fables, fictions, facts / Aubrey Burl. - New Haven ; London : Yale University Press, 1999. - 199 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija: str. <194>-196. - Kazalo
ISBN 0-300-07689-4
a) arhitektura b) arheologija c) zgodovina d) krožna svetišča e) megaliti f) grobnice g) geografske preglednice h) sheme postavitev i) merski podatki j) Stonehenge

726.1:903.6=20
COBISS-ID 20624389

407.
DUYSHART, Bruce
        The digital document : a reference for architects, engineers and design professionals / Bruce Duyshart. - Oxford : Butterworth-Heinemann, 1997. - IX, 218 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo
ISBN 0-7506-3602-5
a) arhitektura b) računalništvo c) digitalizacija d) digitalni dokumenti e) arhitekti f) gradbeni inženirji g) industrijski oblikovalci h) načrtovanje i) delovni proces j) elektronske komunikacije k) distribucija dokumentov l) upravljanje z dokumenti m) varnost n) shranjevanje o) arhiviranje

72.011:681.32=20
COBISS-ID 20746245

408.
EHRLICH, Steven
        Steven Ehrlich architects / introduction by Joseph Giovannini ; essay by Steven Ehrlich. - New York : Rizzoli, 1998. - 231 str. : ilustr. (nekatere barvne) ; 28 cm

ISBN 0-8478-2075-0
a) arhitektura b) arhitekti c) skupine arhitektov d) arhitekturni biroji e) ZDA f) Kalifornija g) zbrana dela h) knjižnice i) otroški vrtci j) fitnes centri k) razkošne individualne stanovanjske hiše l) hiše z bazeni m) snemalni studiju n) umetnostni ateljeji o) načrti p) pregledno delo

72(73)=20
COBISS-ID 21501189

409.
        ENVIRONMENTAL design : an introduction for architects and engineers / edited by Randall Thomas, Max Fordham & Partners. - 2nd ed. - London ; New York : E & FN Spon, 1999 (Bury St Edmunds, Suffolk : St Edmundsbury Press). - XVI, 259 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo
ISBN 0-419-23760-7
a) arhitektura b) načrtovanje c) varstvo okolja d) udobje e) zdravje f) okoljska fizika g) prenos toplote h) energija v stavbah i) osončenje j) prezračevanje k) ekološke hiše l) viri energije m) ogravalni sistemi n) analize energetske učinkovitosti stavb

72.011:504=20
COBISS-ID 7714871

410.
FLETCHER, Banister
        A history of architecture / Sir Banister Fletcher's ; edited by Dan Cruickshank ; consultant editors Andrew Saint, Peter Blundell Jones, Kenneth Frampton ; assistant editor Fleur Richards. - 20th ed. - Oxford : Architectural press : Butterworth-Heinemann, 1996. - XXXVIII, 1794 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 1671-1712. - Kazalo
ISBN 0-7506-2267-9
a) arhitektura b) zgodovina c) teorija d) arhitektonski stili e) arhitekturni členi f) grafične tablice g) detajli h) rekonstrukcije i) gradbena tehnika j) zgodovinske preglednice k) geografske karte l) primerjalni tlorisi

72(091)
COBISS-ID 1724476

411.
GAST, Klaus-Peter
        Louis I. Kahn / Klaus-Peter Gast ; . - Basel ; Berlin ; Boston : Birkhauser, 1999. - 190 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Studio Paperbacks)

Vzpor. nem. in angl. besedilo
ISBN 3-7643-5964-1 (Basel, Berlin) ISBN 0-8176-5964-1 (Boston)
a) arhitektura b) zgodovina c) teorija d) Kahn e) biografija f) bibliografija g) skice h) načrti i) makete j) retrospektiva dela

72.01(048/(092)
COBISS-ID 21518341

412.
        GLASS construction manual / Schittich ... ; . - Basel ; Boston ; Berlin : Birkhauser, 1999. - 328 str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: Glasbau-Atlas. - Bibliografija: str. 322-323. - Kazali
ISBN 3-7643-6077-1 (Basel, Berlin) ISBN 0-8176-6077-1 (Boston)
a) arhitektura b) gradbeništvo c) načrtovanje d) gradbeni materiali e) steklo f) zgodovina g) razvoj h) lastnosti i) požarna varnost j) konstrukcijski detajli k) znamenite steklene stavbe

691.6:72.011=20
COBISS-ID 20892165

413.
        GRUNDRIsATLAS : Wohnungsbau = Floor plan atlas : housing / herausgegeben von, edited by Friederike Schneider ; mit einem neuen Vorvort von, with a new introduction by Reinhard Gieselmann ; fachliche Beratung Reinhard Gieselmann, Hellmuth Sting ; . - 2., uberarbeitete und erweiterte Aufl. = 2nd, revised and expanded ed. - Basel ; Boston ; Berlin : Birkhauser, 1997. - 295 str. : ilustr. ; 34 cm

Vzpor. besedilov v angl. in nem. - Kazalo
ISBN 3-7643-5665-0 (Basel) ISBN 0-8176-5665-0 (Boston)
a) arhitektura b) načrtovanje c) stanovanska gradnja d) večstanovanjske stavbe e) individualne hiše f) zgodovinski razvoj tlorisa g) stanovanjski kareji h) mestne "plombe" i) vogalne stavbe j) linijske zazidave k) "vila bloki" l) samostoječe večstanovanjske stavbe m) stanovanjske stolpnice n) terasaste hiše o) prostorske strukture zazidav p) stanovanjski dvojčki q) vrstne hiše r) velika gostota nizke etažnosti s) tlorisi t) situacije

72.011:728=20=30
COBISS-ID 44514049

414.
        HANDBOOK of sports and recreational building design. Vol. 3, Swimming pools and ice rinks / The Sports Council, Technical Unit for Support ; edited by Geraint John and Kit Campbell. - 2nd ed., reprinted. - Oxford : Architectural Press : The Sports Council, 1999. - 245 str. : ilustr. ; 31 cm

Kazalo
ISBN 0-7506-2256-3
a) arhitektura b) načrtovanje c) stavbe za rekreacijo in prosti čas d) športni objekti e) plavalni bazeni f) pokrita kopališča g) hotelski bazeni h) drsališča i) dvorane za hokej na ledu j) programske sheme k) koncepti načrtovanja l) primeri tlorisnih zasnov m) normativi n) konstrukcijski detajli o) sistemi strojnih inštalacij

724.74=20
725.86=20
COBISS-ID 21470981

415.
IZENOUR, George C.
        Roofed theaters of classical antiquity / George C. Izenour. - New Haven ; London : Yale University Press, 1992. - XXI, 234 str. : ilustr. ; 31 cm

Bibliografija: str. 223-229. - Kazalo
ISBN 0-300-04685-5
a) arhitektura b) zgodovina c) pokrita gledališča d) teatri e) antika f) Grčija g) Rim h) arheološke najdbe i) rekonstrukcije j) tlorisi k) konstrukcijske analize

725.82:7.032.6=20
725.82:7.032.7=20
COBISS-ID 20623109

416.
IZENOUR, George C.
        Theater technology / by George C. Izenour. - 2nd ed. - New Haven ; London : Yale University Press, cop. 1996. - XXIX, 558 str. : ilustr. ; 30 x 31 cm

Bibliografija: str. 535-540. - Kazala
ISBN 0-300-06766-6
a) arhitektura b) zgodovina c) gledališča d) teatri e) tehnologija f) razvoj g) barok h) zahodna Evropa i) ameriško gledališče j) moderno gledališče k) oderski mehanizmi l) razsvetljava m) scena n) načrti o) rekonstrukcije p) študijske makete q) delovne risbe

725.82=20
COBISS-ID 20623621

417.
JENCKS, Charles
        Ecstatic architecture : the surprising link : from a debate of the Academy International Forum at the Royal Academy / Charles Jencks. - Chichester : Academy Editions, 1999. - 176 str. : večinoma barvne ilustr. ; 28 cm

Kazalo
ISBN 0-471-98398-5
a) arhitektura b) teorija c) zgodovinski pregled d) ekstatična arhitektura e) preseganje funkcionalizma f) ekstaza g) ekstatične forme h) človeško telo v arhitekturi i) obrazi j) kupole k) barok l) eruptivne organske oblike m) Wright F. L. n) upodobitve gibanja o) materializacija trenutka p) Himmelblau C. q) Alsop & Stormer r) Decq O. s) Arad R. t) Goff B. u) Gehry F. O. v) kibernetični prostor

72.01=20
COBISS-ID 20762885

418.
KOLLHOFF, Hans
        Kollhoff : Architekten Kollhoff und Timmermann : examples = esempi = Beispiele / Annegret Burg ; . - Basel ; Boston ; Berlin : Birkhauser Verlag, 1998. - 204 str. : ilustr. ; 29 cm

Bibliografija: str. 204
ISBN 3-7643-5771-1 (Basel) ISBN 0-8176-5771-1 (Boston)
a) Kollhoff, Hans (1946-) b) arhitektura c) arhitekti d) Kollhoff H. e) izbrani teksti f) izbrana dela g) projekti h) natečaji i) razstave j) biografije k) bibliografije l) fotografije m) tlorisi n) detajli o) reliefi kličnih fasad p) angleški q) nemški r) italijanski

72.011:929=20=30=50 Kollhoff H.
COBISS-ID 829572

419.
KREČIČ, Peter
        Jože Plečnik, moderni klasik / Peter Krečič. - Ljubljana : DZS, 1999 (Ljubljana : "Jože Moškrič"). - 176 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Zbirka Mejniki. Arhitektura)

Kazalo
ISBN 86-341-2245-X ISBN 86-341-1200-4 (zbirka)
a) Plečnik, Jože (1872-1957) - Monografije b) arhitektura c) zgodovina d) biografije e) bibliografije f) življenje in delo g) Plečnikova šola h) znamenita dela i) slike j) skice k) načrti l) spomeniki m) pričevanja n) dokumenti

72(497.4):929 Plečnik J.
COBISS-ID 100388352

420.
LANDAU, Sarah Bradford
        Rise of the New York skyscraper : 1865-1913 / Sarah Bradford Landau & Carl W. Condit. - New Haven ; London : Yale University Press, 1999. - XVI, 478 str. : ilustr. ; 29 cm

Nasl. raztegnjen čez dve str. - Bibliografija: str. 449-465. - Kazalo
ISBN 0-300-06444-6
a) arhitektura b) zgodovina c) nebotičniki d) razvoj e) urbanizem f) poslovne stavbe g) dvigala h) banke i) korporacije j) tehnične rešitve k) skeletne konstrukcije l) jekleni skelet m) Amerika n) New York o) 1865/1913

72.011:69.032.22=20
COBISS-ID 20622341

421.
LAWRENCE, Mike
        Dekoriranje i uređenje doma : uradi sam / . - Rijeka : Leo-Commerce, 1997. - 256 str. : barvne fotogr. ; 31 cm

Prevod dela: The complete decorating and home improvement book. - Avtor naveden na zaščitnem ovitku. - 3.000 izv.
ISBN 953-6232-36-7
a) popravila - dom b) tapetništvo c) obrtniška dela d) oblaganje prostorov e) dekoriranje prostorov f) oblikovanje notranjščine g) notranja oprema h) zidni reliefi i) detajli j) talne obloge k) mozaiki l) ploščice m) lepljenje zidnih oblog

747:684.7
COBISS-ID 2008115

422.
LEEUWEN, Thomas A. P. van
        The springboard in the pond : an intimated history of the swimming pool / Thomas A. P. van Leeuwen ; edited by Helen Searing. - Chicago : Graham Foundation for Advanced Studies in the Fine Arts ; Cambridge (Mass.) ; London : The MIT Press, 1998. - VI, 321 str. : ilustr. ; 26 cm. - (MIT Press series in contemporary architectural design)

Kazalo
ISBN 0-262-22059-8
a) arhitektura b) plavalni bazeni c) zgodovina d) šport e) kultura f) prosti čas g) kopališča h) pokriti bazeni i) javno in zasebno j) vodne uprizoritve na filmu k) bazeni za živali l) fotografije m) stari načrti

725.74:930.85=20
COBISS-ID 21524485

423.
MACK, Gerhard
        Art museums into the 21st century / Gerhard Mack ; . - Basel ; Berlin ; Boston : Birkhauser, 1999. - 109 str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 3-7643-5962-5 ISBN 3-7643-5963-3 (Basel) ISBN 0-8176-5963-3 (Boston)
a) Muzejske zgradbe - Arhitektura - Intervjuji b) Umetnostne galerije - Arhitektura - Intervjuji c) arhitektura d) javne zgradbe e) umetnostni muzeji f) galerije g) predstavitve znamenitih del h) Guggenheim muzej Bilbao i) Muzej moderne umetnosti New York j) Tate galerija London k) Getty center Los Angelles l) Arhitekturni muzej in muzej Moderne umetnost Stockholm m) kulturni in kongresni center Luzern Švica n) Fondacija Beyeler Švica o) Kulturni center Bregenz Avstrija p) Gehry F. O. q) Herzog in de Meuron r) Meier R. s) Moneo J. R. t) Nouvel J. u) Piano R. v) Zumthor P. w) načrti x) fotografije y) biografije

727.7=20
COBISS-ID 99539968

424.
NATTERER, Julius
        Atlante del legno / Julius Natterer, Thomas Herzog, Michael Volz ; . - Torino : UTET, cop. 1999. - 360 str. : ilustr. (nekatere barvne) ; 30 cm. - (Grande atlante di architettura ; 2)

Prevod dela: Holzbau Atlas. - Kazalo
ISBN 88-02-05370-7
a) arhitektura b) gradbeništvo c) načrtovanje d) izvedba e) gradbeni materiali f) arhitekturni atlasi g) les h) značilnosti i) lastnosti j) struktura k) zaščita l) zgodovina m) zgodovinski pregledi n) lesene konstrukcije o) lesene zgradbe p) leseni mostovi q) lesene hiše r) konstrukcijske metode s) lesena paličja t) vezna sredstva u) lesene fasade

691.11:72.011=50
COBISS-ID 20447493

425.
        The PASSIVE solar design and construction handbook / Steven Winter Associates ; edited by Michael J. Crosbie. - New York : J. Wiley & Sons, 1997, cop. 1998. - IX, 291 str. : ilustr. ; 29 cm

Kazalo
ISBN 0-471-18308-3
a) arhitektura b) enodružinske stanovanjske stavbe c) načrtovanje d) sončna energija e) solarne hiše f) akumuliranje sončne energije g) analize h) konstrukcijski detajli i) prostorska zasnova j) tipski načrti k) zimski vrtovi l) solarni kolektorji m) gradbeni materiali n) termične lastnosti

72.011:697.7=20
COBISS-ID 21121285

426.
PEHNT, Wolfgang
        Gottfried Bohm / Wolfgang Pehnt ; . - Basel ; Berlin ; Boston : Birkhauser, 1999. - 176 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Studio paperbacks)

Vzpor. besedilo v nem. in angl.
ISBN 3-7643-5965-X (Basel) ISBN 0-8176-5965-X (Boston)
a) arhitektura b) zgodovina c) teorija d) biografije e) bibliografije f) skice g) načrti h) makete i) prikaz izvedenih del j) retrospektiva dela

72.01:929 Bohm, G.
COBISS-ID 21500933

427.
PORTER, Tom
        Design drawing techniques for architects, graphic designers & artists / Tom Porter and Sue Goodman. - Reprinted. - Oxford : Architectural Press, 1999. - 144 str. : ilustr. ; 21 x 28 cm

Kazalo
ISBN 0-7506-0812-9
a) arhitektura b) risanje c) skiciranje d) senčenje e) tehnike risanja f) perspektiva g) aksonometrija h) risanje opreme i) risanje stavb j) risanje kamenja k) risanje objektov l) drevesa m) tlaki n) oznake materialov o) prerezi p) pogledi

72.01
COBISS-ID 20750853

428.
ROBSON, David
        Homes for the third age : a design guide for extra care sheltered housing / David Robson, Anne-Marie Nicholson, Neil Barker. - London : E & FN Spon, 1997. - 184 str. : ilustr. ; 22 x 31 cm

ISBN 0-419-23120-X
a) arhitektura b) načrtovanje c) tipologija stanovanj d) stanovanjska gradnja e) stanovanja za invalide f) stanovanja za ostarele g) ostareli h) kriteriji načrtovanja i) invalidi j) planiranje k) tlorisi l) urejanje prostorov m) urejanje krajine n) detajli o) sociologija p) standardi q) normativi r) priporočila s) primeri

72.011
COBISS-ID 20897797

429.
SCHEUERMANN, Rudi
        Tensile architecture in the urban context / Rudi Scheuermann and Keith Boxer. - Oxford : Butterworth, 1996. - XI, 217 str. : ilustr. ; 28 cm

Kazalo
ISBN 0-7506-0438-7
a) arhitektura b) načrtovanje c) viseče konstrukcije d) natezne sile e) šotoraste konstrukcije f) jambori g) cirkuški šotori h) platnene strehe i) membrane j) vmestitev v urbani prostor k) klimatske značilnosti šotorastih struktur l) študije m) znamenite stavbe n) načrti o) detajli

72.01:692.47
COBISS-ID 20744197

430.
SCHULITZ, Helmut C.
        Atlante del'acciaio / Helmut C. Schulitz, Werner Sobek, Karl J. Habermann ; . - Torino : UTET, cop. 1999. - 423 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Grande atlante di architettura ; 7)

Prevod dela: Stahlbau Atlas. - Kazalo
ISBN 88-02-05436-3
a) arhitektura b) gradbeništvo c) načrtovanje d) izvedba e) gradbeni materiali f) arhitekturni atlasi g) jeklo h) zgodovina i) tehnologija j) jeklene konstrukcije k) jeklene zgradbe l) proizvodnja jekla m) lastnosti n) spoji o) jeklene vrvi p) jekleni mostovi q) statika r) konstrukcijski detajli s) primeri znamenitih stavb t) analize

693.8:72.011=50
COBISS-ID 20446469

431.
VIOLLET-le-Duc, Eugene-Emmanuel
        Lectures on architecture : in two volumes / by Eugene-Emmanuel Viollet-le-Duc ; translated by Benjamin Bucknall. - New York : Dover, 1987. - 2 zv. (VIII, 487 str., <37> f. pril.; VIII, 468 str.) : ilustr. ; 22 cm. - (Dover books on architecture)

Prevod dela: Entretiens sur l'architecture
ISBN 0-486-25520-4 (zv. 1) ISBN 0-486-25521-2 (zv. 2)
a) arhitektura b) zgodovina c) teorija d) proporci e) detajli f) načrtovanje g) romanska arhitektura h) grška arhitektura i) ornamenti j) oboki k) stebri l) koncepti načrtovanja m) konstruiranje n) zidane konstrukcije o) ornament p) monumentalne skulpture q) stanovanjska arhitektura r) podeželske hiše s) meščanske hiše t) učenje arhitekture u) grafične tablice v) arhitekturni detajli

72.03/.04
COBISS-ID 47415808

432.
WANG, Wilfried
        Herzog & de Meuron / Wilfried Wang ; . - 3., erweiterte und aktualiseirte Aufl. - Basel ; Boston ; Berlin : Birkhauser, 1998. - 212 str. : ilustr. ; 34 cm. - (Studio Paperback)

Vzpor. besedilo v nem. in angl.
ISBN 3-7643-5617-0 (Basel, Berlin) ISBN 0-8176-5617-0 (Boston)
a) arhitektura b) zgodovina c) teorija d) bibliografije e) skice f) načrti g) prikaz izvedenih del h) retrospektiva dela

72.01(048)=20
COBISS-ID 21518085

433.
WENZ, Philip S.
        Adding to a house : planning, design & construction / Philip S. Wenz. - 2nd printing. - Newtown : The Taunton Press, 1998. - 263 str. : ilustr. ; 29 cm

Kazalo
ISBN 1-56158-072-4
a) gradbeništvo b) arhitektura c) prizidave d) prezidave e) sanacije objektov f) ojačanje konstrukcij g) pravila izvajanja del h) konstrukcijska pravila i) primeri j) stanovanjska gradnja k) principi prizidav l) načrtovanje m) integracije novega in starega n) principi temeljenja o) odvodnjavanje p) okvirne konstrukcije q) lahke konstrukcije r) leseni okviri s) nosilnost konstrukcije

72.01:69
COBISS-ID 20606469

434.
        WIEN : Architektur : der Stand der Dinge III = Vienna : architecture = the state of the art III / ; Ubersetzung Roderick O'Donovan>. - Wien : Stadtplanung, cop. 2000 . - 126 str. : ilustr. ; 32 cm

Publikacija tiskana vzporedno v nem. in angl. jeziku
ISBN 3-902015-00-4
a) arhitektura b) urbanizem c) sodobni dosežki d) urejanje mest e) Dunaj f) efemerna arhitektura g) mobilnost h) novi mestni centri i) poslovne stavbe j) stanovanjska naselja k) večstanovanjske stavbe l) šole m) otroški vrtci n) elektrarne o) toplarne p) mostovi q) brvi r) katalogi razstav

71/72(436.1)=20=30
COBISS-ID 897412

435.
WILSON, Laura
        Daily life in a Tudor house / Laura Wilson. - London : Heinemann, 1995. - 48 str. : večinoma barvne ilustr. ; 28 cm

Kazalo
ISBN 0-600-58882-3 ISBN 0-600-58638-3 (vezano)
a) arhitektura b) etnologija c) zgodovina d) tipi hiš e) angleška hiša f) tudorska hiša g) življenje v družine h) navade i) oblačenje j) prehranjevanje k) zabava l) prostori v stanovanju m) notranjost hiše

728.1:392=20
COBISS-ID 21521413

436.
WILSON, Laura
        Daily life in a Victorian house / Laura Wilson. - London : Hamlyn, 1995. - 48 str. : večinoma barvne ilustr. ; 28 cm

Kazalo
ISBN 0-600-58684-7
a) arhitektura b) etnologija c) zgodovina d) tipi hiš e) angleška hiša f) viktorijanska hiša g) življenje v družini h) prostori v stanovanju i) navade j) oblačenje k) prehranjevanje l) zabava

728.1:392=20
COBISS-ID 21520645

437.
WILSON, Laura
        Daily life in a wartime house / Laura Wilson. - London : Heinemann, 1995. - 48 str. : večinoma barvne ilustr. ; 28 cm

Kazalo
ISBN 0-600-58695-2 ISBN 0-600-58694-4 (vezano)
a) arhitektura b) etnologija c) tipi hiš d) zgodovina e) angleška hiša f) obdobje druge svetovne vojne g) življenje v družini h) navade i) oblačenje j) prehranjevanje k) prostori v stanovanju l) notranjost hiše

728.1:392=20
COBISS-ID 21520901

438.
WITTKOWER, Rudolf
        The art and architecture in Italy 1600-1750 / Rudolf Wittkower. - 6th ed. / revised by Joseph Connors and Jennifer Montagu. - New Haven ; London : Yale University Press, 1999. - 3 zv. : barvne ilustr. ; 30 cm. - (Pelican history of art)

Vsebina:
Vol. 1: The early barogue, 1600-1625. - XV, 114 str.
Vol. 2: The high barogue, 1625-1675. - 198 str.
Vol. 3: The late barogue and rococo, 1675-1750. - 194 str.
ISBN 0-300-07890-0 (komplet) ISBN 0-300-07889-7 (komplet) ISBN 0-300-07998-2 (zv. 1) ISBN 0-300-07999-0 (zv. 2) ISBN 0-300-08001-8 (zv. 3)
a) arhitektura b) umetnost c) zgodovina d) arhitekturni stili e) Italija f) barok g) 1600-1750 h) slikarstvo i) kiparstvo j) palače k) tlorisi l) prerezi m) notranja ureditev n) zunanja ureditev

72.03
73.034.7
COBISS-ID 20611333


74 RISANJE. OBLIKOVANJE. UPORABNA UMETNOST.


439.
BYARS, Mel
        50 products : innovations in design and materials / Mel Byars ; introduction by David Revere McFadden ; research by Cinzia Anguissola d'Altoe, Brice d'Antras ; technical drawings by Marvin Klein. - Crans-Pres-Celigny : RotoVision, cop. 1998. - 160 str. : barvne ilustr. ; 28 cm. - (Prodesign series)

Kazalo
ISBN 2-88046-376-9
a) umetnost b) design c) industrijsko oblikovanje d) katalogi izdelkov e) gospodinjski pripomočki f) pisarniški pripomočki g) posoda h) jedilni pribor i) vaze j) koši za smeti k) ekologija l) ekološko oblikovanje

745/749=20
COBISS-ID 1328494

440.
        INTERIORS in blue. - Gloucester (Mass.) : Rockport, cop. 1998. - 96 str. : barvne ilustr. ; 28 cm

Kazalo
ISBN 1-56496-441-8
a) arhitektura b) notranja oprema c) interieri d) barve e) modra f) barvne sheme g) stilno pohištvo h) razkošna stanovanja

747:643=20
COBISS-ID 20574213

441.
        INTERIORS in yellow. - Gloucester (Mass.) : Rockport, cop. 1998. - 96 str. : barvne ilustr. ; 28 cm

Kazalo
ISBN 1-56496-444-2
a) arhitektura b) notranja oprema c) interieri d) barve e) rumena f) barvne sheme g) stilno pohištvo h) razkošna stanovanja

747:643=20
COBISS-ID 20574981

442.
KOIZUMI, Kazuko
        Traditional Japanese furniture : a definitive guide / Kazuko Koizumi ; translated by Alfred Birnbaum. - Tokyo ; New York ; London : Kodansha, 1986. - 223 str. : ilustr. (nekatere barvne) ; 31 cm

Kazalo
ISBN 0-87011-722-X (New York) ISBN 4-7700-1222-5 (Tokyo)
a) arhitektura b) oblikovanje c) notranja oprema d) japonsko pohištvo e) zgodovina f) tradicija g) tehnika izdelave h) predalniki i) omare-stopnice j) skrinje k) "španske stene" l) svetilke

645.4:745.11(520)=20
COBISS-ID 20640773

443.
MAYS, Vernon
        Office + work spaces : international portfolio of 43 designers / Vernon Mays. - Gloucester (Mass.) : Rockport, cop. 1999. - 183 str. : barvne ilustr. ; 31 cm

ISBN 1-56496-581-3
a) arhitektura b) notranja oprema c) poslovni prostori d) pisarniški prostori e) uradi f) delovno mesto g) javne službe h) biroji i) agencije j) predstavništva k) recepcije l) prostori za odmor m) čakalnice n) sodobno pohištvo o) delo z računalnikom

747:725.23=20
COBISS-ID 20573189

444.
RICHARDS, Kristen
        Retail and restaurant spaces : an international portfolio of 41 designers / Kristen Richards. - Gloucester (Mass.) : Rockport, cop. 1999. - 190 str. : barvne ilustr. ; 31 cm

ISBN 1-56496-488-4
a) arhitektura b) notranja oprema c) interieri d) restavracije e) prodajalne f) bari g) kavarne h) pivnice i) trgovine j) nočni klubi k) igralnice l) okrepčevalnice

747:725.21=20
747:725.71=20
COBISS-ID 20572165

445.
        UNDERSTANDING woodcarving in the round : the best from Woodcarving magazine. - Reprinted. - Lewes : Guild of Master Craftsman, 1998. - 117 str. : ilustr. (nekatere barvne) ; 30 cm

Kazalo
ISBN 1-86108-091-3
a) umetnost b) uporabna umetnost c) les d) oblikovanje lesa e) lesene figure f) orodje g) tehnologija obdelave h) tehnike rezbarjenja

745.51
745/749
COBISS-ID 20631557

446.
        USEFUL woodturning projects : the best from Woodturning magazine. - Reprinted. - Lewes : Guild of Master Craftsman, 1996. - 121 str. : ilustr. (nekatere barvne) ; 30 cm

Kazalo
ISBN 0-946819-80-7
a) uporabna umetnost b) umetnost c) rezbarstvo d) tehnike rezbarstva e) orodje f) okrogline g) oblikovanje lesa h) posode

745.51
COBISS-ID 20635141

447.
WORMER, Andrew
        The builder's book of bathrooms / Andrew Wormer. - Newtown : The Taunton Press, 1998. - 215 str. : ilustr. ; 28 cm

Kazalo
ISBN 1-56158-230-1
a) gradbeništvo b) arhitektura c) obrtniška dela d) izvedbena dela e) notranja oprema f) kopalnice g) načrtovanje h) izbira oprema i) vodovodna napeljava j) kanalizacija k) izdelava predelnih sten l) inštalacijski jaški m) tlaki n) sanitariji

747:643.52=20
COBISS-ID 20783109


8 JEZIKOSLOVJE. SLOVARJI. LITERATURA.


448.
ALLEN, Charles Geoffry
        A manual of European languages for librarians / C. G. Allen. - 2nd ed. - London : Bowker-Saur, 1999. - XIII, 994 str. ; 22 cm

ISBN 1-85739-241-8
a) Evropski jeziki - Priročniki b) jezikoslovje c) evropski jeziki d) germanski jeziki e) latinščina f) romanski jeziki g) keltski jeziki h) grščina i) albanščina j) slovanski jeziki k) baltski jeziki l) ugrofinski jeziki m) malteški jezik n) turščina o) baskovski jezik p) esperanto q) osnove slovnice r) priročniki

81'36(03)
COBISS-ID 44024577

449.
BROWN, Colin D.
        Dictionary of metallurgy / Colin D. Brown. - Chichester : J. Wiley and Sons, 1998. - VIII, 308 str. : graf. prikazi ; 24 cm

ISBN 0-471-96155-8
a) metalurgija - terminologija - angleščina - slovarji b) tehniški slovarji c) enciklopedični slovarji d) strokovni izrazi e) metalurgija f) angleški

801.316.4:669=20
COBISS-ID 43301377

450.
COMYNS, Alan E.
        Encyclopedic dictionary of named processes of chemical technology / Alan E. Comyns. - 2nd ed. - Boca Raton : CRC Press, 1999. - 303 str. ; 26 cm

ISBN 0-8493-1205-1
a) kemija b) kemijski procesi c) enciklopedični slovar d) angleški

81'374.2'373.46:54
COBISS-ID 21318149

451.
DZHAMALOV, Roald G.
        Elsevier's dictionary of geoenvironment and natural disasters : Russian-English and English-Russian / compiled by Roald G. Dzhamalov and Yurii V. Safronov. - Amsterdam : Elsevier, 1998. - 460 str. ; 25 cm

ISBN 0-444-82906-7
a) ekologija b) geologija c) naravne nesreče d) slovar e) ruski f) angleški

81'374.2'373.46:502.58
COBISS-ID 21327621

452.
GRAD, Anton, 1907-1983
        Veliki angleško-slovenski slovar = English-Slovene dictionary / Anton Grad, Ružena Škerlj, Nada Vitorovič. - Ljubljana : DZS, 1998 (Ljubljana : Delo). - XV, 1377 str. ; 24 cm. - (Slovarji DZS)

ISBN 86-341-0824-4
a) Slovarji - Angleščina - Slovenščina b) angleški c) slovenski d) slovarji

(038)=111=163.6
COBISS-ID 78504448

453.
MULJEVIĆ, Vladimir
        Elektrotehnički rječnik njemačko-hrvatski / Vladimir Muljević. - 1. izd. - Zagreb : Školska knjiga, 1996. - 1232 str. ; 25 cm

Na vzpr. nasl. str.: Elektrotehnisches Worterbuch Deutsch-Kroatisch. - Ov. nasl.: Deutsch-Kroatisches elektrotechnisches Worterbuch = Njemačko-hrvatski elektrotehnički rječnik
ISBN 953-0-40311-9
a) tehniški slovarji b) strokovni izrazi c) elektrotehnika d) nemški e) hrvaški

801.316.4:621.3=30=862
COBISS-ID 2823446

454.
        PASSWORD : English dictionary for speakers of Slovenian / . - Ljubljana : DZS, 1995 (Ljubljana : Delo). - 868 str. ; 25 cm. - (Slovarji DZS) (Kernerman semi-bilingual dictionaries)

Grammatical notes: str. 859-868
ISBN 86-341-0767-1
a) slovar b) angleški c) slovenski

802.0-3=863
COBISS-ID 46834688

455.
        PASSWORD : English dictionary for speakers of Slovenian / . - Nova, dopolnjena izd. - Ljubljana : DZS, 1999 (Ljubljana : Delo). - 852 str. ; 25 cm. - (Slovarji DZS) (Kernerman semi-bilingual dictionaries)

ISBN 86-341-2195-X
a) Slovarji - Angleščina - Slovenščina b) slovar c) angleški d) slovenski

811.111'374=163.6
COBISS-ID 99744768

456.
PFANNKUCH, Hans-Olaf
        Elsevier's dictionary of environmental hydrogeology : in English, French and German / compiled by Hans-Olaf Pfannkuch. - Amsterdan : Elsevier, 1990. - 332 str. ; 25 cm

ISBN 0-444-87269-8
a) ekologija b) hidrogeologija c) slovar d) angleški e) francoski f) nemški

81'374.2'373.46:556.3
COBISS-ID 21328645

457.
SCOTT-Sabic, Vanessa
        Logistik-Worterbuch : Deutsch-Englisch, Englisch-Deutsch = Dictionary of logistics : German-English, English-German / Vanessa Scott-Sabic. - Berlin : Springer, 1999. - V, 376 str. ; 19 cm. - (VDI-Buch)

ISBN 3-540-65873-4
a) tehniški slovarji b) strokovni izrazi c) logistika d) nemški e) angleški

801.316.4:658.286=30=20
COBISS-ID 21020677

458.
ZILBERBERG, Louis-Jacques
        Elsevier's dictionary of marine pollution : English-French / compiled by Louis-Jacques Zilberberg. - Amsterdam : Elsevier, 1998. - 697 str. ; 25 cm

Bibliografija: str. 453-456
ISBN 0-444-50067-7
a) ekologija b) onesnaženost morja c) slovar d) angleški e) francoski

81'374.2'373.46:504.42.054
COBISS-ID 13641255


9 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA. BIOGRAFIJE. ZGODOVINA.


459.
BAJT, Drago
        Slovenski kdo je kdo / Drago Bajt. - 1. izd. - Ljubljana : Nova revija, 1999 (Ljubljana : Delo). - 655 str. ; 25 cm

Bibliografija: str. 655-<656>
ISBN 961-6017-90-X
a) Biografski leksikoni - Slovenija b) biografski leksikon c) Slovenija d) znanstveniki e) umetniki f) gospodarstveniki g) politiki h) enciklopedije

929(497.4)(031)
COBISS-ID 103618304


NASLOVNO KAZALO


 • The 8088 and 8086 microprocessors 127

 • Access 2000 developer's black book 87
 • Access 2000 developer's guide 58
 • Access 2000 programming 42
 • Adding to a house 433
 • Adobe InDesign bible 62
 • Advanced mechanics of materials 289
 • Advanced technology of plasticity 1999 223
 • Advanced topics in artificial intelligence 35
 • Advanced transport phenomena 347
 • Advances in computing science - ASIAN'99 34
 • Advances in conceptual modeling 29
 • Advances in cryptology - ASIACRYPT'99 76
 • Advances in databases and information systems 30
 • Advances in steel structures 300
 • Advances in the production and use of steel with improved internal cleanliness 348
 • After the Y2K fireworks 129
 • Agent-oriented programming 69
 • Air logic control for automated systems 236
 • Air pollution in the 21st century 10
 • Aircraft structures for engineering students 316
 • Akustika prostorija 244
 • Algorithmic learning theory 31
 • The ARRL antenna book 239
 • The ARRL handbook for radio amateurs 240
 • The ARRL UHF/microwave projects manual. Vol. 1 241
 • ARRL's wire antenna classics 263
 • The analysis of beauty 375
 • Analytical mechanics 151
 • Anforderungen an Stahlbetonlager thermischer Behandlungsanlagen fur feste Siedlungsabfalle 311
 • Apache server administrator's handbook 81
 • Apache server bible 82
 • Applications of solid phase microextraction 165
 • Applied algebra, algebraic algorithms and error-correcting codes 32
 • Applied optical measurements 150
 • Architecture in Austria 397
 • Arhitektura računalniških sistemov 88
 • Arkitekturgalleriet 2 398 , 399
 • Arkitekturgalleriet 3 400
 • The art and architecture in Italy 1600-1750 438
 • Art museums into the 21st century 423
 • Artificial neural nets and genetic algorithms 74
 • ASP/MTS/ADSI Web security 65
 • ATM. Vol. 1, Foundation for broadband networks 245
 • ATM. Vol. 2, Signaling in broadband networks 246
 • ATM. Vol. 3, Internetworking with ATM 247
 • Atlante dei tetti 401
 • Atlante del cemento 402
 • Atlante del legno 424
 • Atlante del vetro 403
 • Atlante del'acciaio 430
 • Atlante della muratura 404
 • AutoCAD 2000 3D f/x and design 99
 • Automata implementation 78
 • Automated deduction in geometry 36
 • Automated reasoning with analytic tableaux and related methods 37
 • Automotive microcontrollers 242

 • Back-to-basics audio 270
 • Bakrovi(II) karboksilati z izbranimi N-donorskimi ligandi in njihova fungicidnost 175
 • Basic manufacturing 319
 • Basic surveying 148
 • Basic theory of ordinary differential equations 23
 • The best of newspaper design 370
 • Beyond the cube 405
 • Bio in fotokemične razgradnje modelnih spojin organskih onesnaževal v vodnem mediju 191
 • Biofiltration for air pollution control 11
 • Biokemijska karakterizacija in fiziološka vloga katepsina H pri malignih obolenjih 205
 • Bionika 201
 • Black white and two-color design 383
 • The book of numbers 19
 • The builder's book of bathrooms 447
 • Building construction handbook 361

 • C <sub> 4 plant biology 204
 • C++ toolkit for engineers and scientists 119
 • C++ toolkit for engineers ans scientists 119
 • Advances in damage mechanics 216
 • Calibration of the ring imaging Čerenkov counter of the HERA-B spectrometer 163
 • Capillary electrophoresis 168
 • Children's book illustration 371
 • Classic carving patterns 376
 • Client/server survival guide 109
 • Comet and asteroid impact hazards on a populated earth 142
 • Compatibilisation of thermoplastic polyuretane and styrene-acrylonitrile blends 358
 • The complete idiot's guide to planning a trip online 44
 • Computer methods in structural masonry - 4 302
 • Computer safety, reliability and security 46
 • Conceptual modeling - ER '99 75
 • Concrete construction handbook 362
 • Construction databook 366
 • Construction of marine and offshore structures 298
 • Le Corbusier 391
 • CorelDRAW 9 f/x and design 68
 • Cracks and fracture 209
 • Creating and implementing virtual private networks 138
 • Cryptographic hardware and embedded systems 49
 • Cryptography and coding 50

 • Daily life in a Tudor house 435
 • Daily life in a Victorian house 436
 • Daily life in a wartime house 437
 • Dampferzeugung 218
 • Data management 136
 • Dekoriranje i uređenje doma 421
 • Deponiebau 292
 • Design and analysis of control systems 269
 • Design and synthesis of phosphorus muramyl dipeptide analogs 171
 • Design drawing techniques for architects, graphic designers & artists 427
 • Design of machinery 230
 • Design reliability 207
 • Designing ATM switching networks 259
 • Designing network security 83
 • Developing industrial case-based reasoning applications 52
 • Development of the capillary electrophoretic methods for application in pharmaceutical biology 177
 • Diagram design 85
 • Dictionary of logistics 457
 • Dictionary of metallurgy 449
 • Digital camera design guide 369
 • Digital control using digital signal processing 271
 • The digital document 407
 • Director 7 and Lingo bible 38
 • Discrete-time signal processing 284
 • Distributed COM application development using Visual Basic 6.0 96
 • Distributed computing 53
 • Določanje proste površinske energije trdnim snovem z metodo močenja in z inverzno plinsko kromatografijo 184
 • Dynamics and relativity 157

 • E-business 84
 • Ecstatic architecture 417
 • Einflus von Stahlfasern auf das Verschleisverhalten von Betonen unter extremen Betriebsbedingungen in Bunkern von Abfallbehandlungsanlagen 310
 • Ekonomika podjetja 339
 • Electrical installation calculations. Vol. 1 281
 • Electrical installation calculations. Vol. 2 282
 • Electrical installation calculations. Vol. 3 283
 • Electronic devices and circuit theory 249
 • Electronics workbench to accompany Electronic devices & circuit theory 249
 • Elektrotehnički rječnik njemačko-hrvatski 453
 • Elektrotehnika 262
 • Elements of ecology 203
 • Elements of microwave networks 279
 • Elsevier's dictionary of environmental hydrogeology 456
 • Elsevier's dictionary of geoenvironment and natural disasters 451
 • Elsevier's dictionary of marine pollution 458
 • Empfehlungen des Arbeitsausschusses "Ufereinfassungen" Hafen und Wasserstrasen, EAU 1996 293
 • Empfehlungen des Arbeitskreises "Baugruben", EAB 294
 • Empfehlungen fur Bewehrungen aus Geokunststorten - EBGEO 295
 • Encyclopedia of printing, photographic, and photomechanial processes 377
 • Encyclopedia of wood joints 353
 • Encyclopedic dictionary of named processes of chemical technology 450
 • Engineering applications of bio-inspired artificial neural networks 77
 • English-Slovene dictionary 452
 • Environment in key words 14
 • Environmental design 409
 • Ergonomics and safety in hand tool design 219
 • The essence of analog electronics 266
 • The essence of engineering thermodynamics 158
 • The essence of solid-state electronics 255
 • Essential heat transfer 156
 • Essential woodcarving techniques 379
 • Exploring the moon 141

 • Facility management 286
 • Farewell to an idea 372
 • Fearing food 12
 • Feedforward neural network methodology 54
 • Femtosecond technology 257
 • Fieldbus technology 258
 • 50 products 439
 • A first course in fuzzy logic 106
 • Flash 4 Web animation f/x and design 101
 • Flavourings 346
 • Floor plan atlas 413
 • Foundations and tools for neural modeling 77
 • FreeHand 8 Bible 92
 • Functional and logic programming 56
 • Fuzzy systems and soft computing in nuclear engineering 237

 • Galbraith's building and land management law for students 8
 • The garden as architecture 390
 • GDA-Empfehlungen Geotechnik der Deponien un Altlasten 296
 • Geochemical study of cadmium input in soil in the Šalek Valley 199
 • Geokemična študija vnosa kadmija v tla v Šaleški dolini 199
 • Geotechnical aspects of the design of shallow bored tunnels in soils and soft rock 297
 • Geotermalna energija 217
 • Get Cisco certified and get ahead 98
 • Getting started in multimedia design 378
 • Glass construction manual 412
 • Global solutions for multilingual applications 110
 • Gottfried Bohm 426
 • Gradiva. Zapiski predavanj 212
 • Graph-theoretic concepts in computer science 60
 • Great stone circles 406
 • Grundrisatlas 413

 • Handbook of electrical engineering calculations 260
 • Handbook of sports and recreational building design. Vol. 3, Swimming pools and ice rinks 414
 • Handbook of wastewater reclamation and reuse 315
 • The heavens on fire 143
 • Herzog & de Meuron 432
 • High nitrogen steels 349
 • High performance memories 272
 • High performance Oracle data warehousing 43
 • High-cycle metal fatigue 210
 • The history and practice of ancient astronomy 140
 • A history of algorithms 22
 • A history of architecture 410
 • Homes for the third age 428
 • Hot-dip galvanizing 221
 • How to expand & upgrade PCS 59
 • How to use Microsoft Outlook 2000 80
 • Human factors in systems enginneering 322
 • 150 Jahre Stahlbeton 299
 • The hydraulics of open channel flow 288
 • Hydraulics of pipeline systems 365

 • Identifying wood 211
 • An illustrated dictionary of building 287
 • Illustrator 8 f/x and design 91
 • Index of organic compounds 173
 • Index of organic compunds. Subvol. A, Compounds with 1-7 carbon atoms 173
 • Industrial image processing 51
 • Industrielle Kostenrechnung 335
 • Infinite dimensional analysis 16
 • Influence of the surfactant structure on the physico - chemical properties of one- and multiphase systems 185
 • Information and communication security 70
 • Information extraction 71
 • Information security 72
 • Ingenieurpadagogik 9
 • Inside Microsoft SQL server 7.0 121
 • Inside microsoft SQL server 7.0 121
 • Inside outside 386
 • The inside story of interactive TV and Microsoft WebTV for Windows 256
 • Integer optimization by local search 135
 • Integracija GIS-a in umetne inteligence v geologiji 196
 • Integrirana vezja 285
 • Interiors in blue 440
 • Interiors in yellow 441
 • International work-conference on artificial and natural neural networks, IWANN' 99, Alicante, Spain, June 2-4, 1999 77
 • Internet applications 73
 • Internet resources for professional astronomy 139
 • Interpolacija in osnove računalniške grafike 112
 • Introduction to engineering design 340
 • Introduction to linear elasticity 152
 • Introduction to signals and systems 265
 • An introduction to technical analysis 331
 • Introduction to transportation engineering 342
 • ISO 14001 EMS implementation handbook 15
 • Iterative learning control 250

 • Jeklene konstrukcije I 303
 • Job scheduling strategies for parallel processing 79
 • Jože Plečnik, moderni klasik 419

 • Keramičarska dela 364
 • Kinetika hidrolize in alkoholize nekaterih homobifunkcionalnih in monofunkcionalnih triazinskih reaktivnih barvil 356
 • Klasični drveni krovovi 363
 • Kleine Formelsammlung Elektrotechnik 268
 • Kollhoff 418
 • Kontinuirano opazovanje in merjenje interferenčne slike neodvisnih laserjev 164
 • Korrosion in Kraftwerken 215
 • Kostengunstig Entwickeln und Konstruieren 323
 • Kovinski kompleksi s kinoloni 192

 • Landscape graphics 394
 • Laws and models 208
 • Lectures on architecture 431
 • Leipzig 388
 • Leitfaden fur die Erfassung und Bewertung der Materialien eines Abbruchobjektes 304
 • Lettercarving in wood 381
 • Light-weight steel and aluminium structures 301
 • Linux complete 126
 • Linux programmer's reference 111
 • Linux Web server toolkit 137
 • LINUX Web server toolkit 137
 • Logic programming and nonmonotonic reasoning 90
 • Logistik 329
 • Logistik-Worterbuch 457
 • Logistische Kennlinien 333
 • Louis I. Kahn 411
 • Lucy M. Lewis 380

 • Machine learning and data mining in pattern recognition 94
 • Magnetic resonance imaging 206
 • Magnetic resonance imaging of direct and radiofrequency electric currents 167
 • Magnetne, transportne in optične raziskave spojin na osnovi fulerenov 180
 • Make a Windsor chair with Michael Dunbar 373
 • Make it! 327
 • Making shaker furniture 355
 • Managementwissen fur Ingenieure 341
 • Managing the millennium bug and its implications for your organisation 89
 • A manual of European languages for librarians 448
 • Marine geophysics 197
 • Maschinenakustik '99 228
 • Maschinenakustik 225
 • Mastering Microsoft Office 2000 48
 • Matematika v srednji šoli 25
 • Materials for civil and highway engineers 291
 • Mathematical and physical modeling of materials processing operations 222
 • Mathematical modeling 26
 • Maximum Linux security 100
 • Mechanics and design of tubular structures 229
 • Mehanizmi delovanja in fiziološka vloga peptidnih inhibitorjev aminopeptidaz 202
 • Menschengerechte Bedienung technischer Gerate 2 324
 • Mere različnosti 17
 • Microsoft Access 2000 bible 113
 • Microsoft Excel 2000 power programming with VBA 134
 • Microsoft SQL server 117
 • The monthly sky guide 146
 • Morerovi pogoji in Cauchy-Riemannove funkcije na realnih hiperploskvah v C N 21
 • Multiaxial fatigue and fracture 213
 • Multimedia applications, services and techniques - ECMAST '99 102
 • Municipal solid waste incinerator residues 314

 • Načrtovanje in sinteza fosforjevih analogov muramil dipeptida 171
 • Nauka o čvrstoći II 149
 • Networked group communication 104
 • Networking and integration of facilities automation systems 248
 • New directions in rough sets, data mining, and granular-soft computing 105
 • The nine numbers of the cosmos 147
 • Non-linear finite element analysis of solids and structures. Vol. 1, Essentials 290
 • Nonlinear control systems II 264
 • Nonlinear dynamics of active and passive systems of vibration protection 226
 • Nonlinear systems 27
 • Novel chemical reaction engineering for cleaner technologies 344
 • Novell's CNA study guide for NetWare 5 45

 • Oberon skozi primere 95
 • Office + work spaces 443
 • On-location recording techniques 359
 • Onium ions 181
 • The online searcher's companion 55
 • Only connect 261
 • Oracle WebDB bible 61
 • Oracle8 Bible 108
 • Organization of multimedia resources 1
 • Organotitanovi fluoridi kot gostitelji kovinskih ionov 183

 • Parallel kinematic machines 231
 • Park and recreation structures 389
 • The passive solar design and construction handbook 425
 • Password 454 , 455
 • PC-Simulation von Mechanismen 220
 • Performance analysis of flow lines with non-linear flow of material 330
 • Perl black book 67
 • 50 let Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani 2
 • Peter Norton's complete guide to Microsoft Office 2000 107
 • Petrološke in geokemične značilnosti kamnin karavanškega tonalitnega pasu 195
 • A philatelic ramble through chemistry 172
 • Photovoltaik engineering 280
 • Planning under pressure 326
 • Polarni smektiki v omejenih planarnih geometrijah 186
 • Pomen in delo visokošolskih knjižnic 4
 • Poslovanje Ž s hitrostjo misli 328
 • Postmodern urbanism 387
 • Potujoči srednji vek 343
 • Površinsko inducirani defekti v smektičnih A tekočih kristalih 160
 • Practical information policies 334
 • PREMO 114
 • Preventing waste at the source 312
 • Principles and practice of declarative programming 115
 • Priročnik za UNIMARC. Format za bibliografske podatke 3
 • Prispevek k zgodnjemu odkrivanju razpok na enostopenjskih gonilih 227
 • Process dynamics and control 360
 • Produktion und Management. 1, Integriertes Management 336
 • Produktion und Management. 2, Produktmanagement 337
 • Produktion und Management. 3, Gestaltung von Produktionssystemen 232
 • Produktion und Management. 4, Betrieb von Produktionssystemen 338
 • Professional SQL server 7.0 programming 131
 • Programming applications with the wireless application protocol 267
 • Prometno omrežje na Slovenskem okrog leta 1400 343
 • Prozesse im Unternehmen - einfach dargestellt, sicher verstanden 325

 • QuickTime for Java 97

 • Radioaktivne prvine v tleh Slovenije 194
 • Raziskava obratovanja sinhronskega motorja s trajnimi magneti v režimu slabljenja polja 277
 • Raziskave vplivov strukture fenil-substituiranih alkenov in reakcijskih spremenljivk na potek fluoriranja z 1-fluoro-4-hidroksi-1,4-diazoniabiciklo <2.2.2>oktan bistetrafluoroboratom (NFTh) 187
 • Razvoj in uporaba kromatografskih in spektroskopskih tehnik za ločevanje kemijskih zvrsti aluminija v naravnih sistemih 179
 • Razvoj kapilarno elektroforeznih metod za uporabo v farmacevtski biologiji 177
 • Recent advances in mechatronics 273
 • Recent trends in algebraic development techniques 116
 • Red hat Linux bible 103
 • Red hat Linux for dummies 64
 • Red hat Linux secrets 39
 • Reliability of optical fibres and components 274
 • Reliable software technologies - Ada-Europe '99 28
 • Relief carving in wood 382
 • Remedial treatment of buildings 367
 • Retail and restaurant spaces 444
 • Rise of the New York skyscraper 420
 • Robustness in identification and control 275
 • The role and activity of academic libraries 4
 • Roofed theaters of classical antiquity 415
 • Root cause analysis 332

 • SAP R/3 Oracle backup and recovery 123
 • Satellite television 243
 • Schaum's outline of theory and problems of fluid dynamics 154
 • Schwingungslehre 153
 • SCI 118
 • Search for charged Higgs bosons at LEP 2 collider 162
 • Semiconductor-laser fundamentals 251
 • Sequences and their applications 24
 • Sicherheit bei Kranen 233
 • Sie bauen und forschen 307
 • Simulated evolution and learning 33
 • Simulation with Arena 86
 • Sinteza in karakteristike perovskitov za visokotemperaturne gorivne celice 178
 • Sinteza in karakterizacija hidroksilamonijevih fluorometalatov titana, cirkonija in hafnija 166
 • Sinteza in posebnosti dimolibdenovih(II,II) spojin s 3,5-diaminobenzojevo kislino 190
 • Sinteze heterocikličnih sistemov iz azometin iminov in hidrazonov sladkorjev 189
 • Sinteze in pretvorbe -heteroaril substituiranih propenoatov 174
 • The sixth International Symposium on Environmental Concerns in Rights-of-Way Management, 24-26 February 1997, New Orleans, Louisiana, USA 13
 • Slikanje enosmernih in radiofrekvenčnih električnih tokov z magnetno resonanco 167
 • Slovenski kdo je kdo 459
 • Social navigation of information space 120
 • SOFSEM '99, theory and practice of informatics 47
 • Soft computing in mechatronics 276
 • Sol-gel priprava in karakterizacija kositrovih, silicijevih in itrijevih oksidov, dopiranih z oksidi evropija, terbija ali cerija 193
 • Solid surface free energy determination by means of wettability assessment and inverse gas chromatography 184
 • Solving problems in scientific computing using Maple and MATLAB 57
 • Space from Zeno to Einstein 161
 • Spatio-temporal database management 122
 • Splošna teorija električnih strojev 254
 • The springboard in the pond 422
 • Stahlbau Atlas 306
 • Stahlfaserbeton fur Dicht- und Verscheisschichten auf Betonkonstruktion 310
 • Statik der Stabtragwerke 305
 • Stereoselektivna sinteza pentofuranozil azidov in nadaljnje pretvorbe do novih 1,2,3-triazolo<4,5-c>piridinskih nukleozidov 188
 • Steven Ehrlich architects 408
 • The stratosphere 198
 • Structural materials 214
 • The student edition of MATLAB 124
 • Symbolic and quantitative approaches to reasoning and uncertainty 125

 • Tage Frid teaches woodworking 351
 • Tage Frid teaches woodworking. Book 3, Furnituremaking 352
 • Teletraffic 238
 • Temperaturbeanspruchung in Stahlbetonlagern fur feste Siedlungsabfalle 311
 • Tensile architecture in the urban context 429
 • Theater technology 416
 • Time domain electromagnetics 278
 • Traditional Japanese furniture 442
 • Trends in der Kuhlkette 224
 • Truck and bus safety issues 317
 • Turning for furniture 350
 • The 20-cm Schmidt-Cassegrain telescope 144
 • Typology 374

 • Ulično pohištvo 396
 • UML '99 - the unified modeling language 128
 • Understanding active directory services 40
 • Understanding quantum mechanics 159
 • Understanding wood 354
 • Understanding woodcarving 384
 • Understanding woodcarving in the round 445
 • Unfolding our universe 145
 • The universe in a handkerchief 20
 • Urban design 392
 • Urban furniture 396
 • Urbanistično planiranje 393
 • The use of and need for preservation standards in architectural conservation 308
 • Useful woodturning projects 446
 • Using Microsoft Office 2000 41
 • Using WOPR 2000 pack 41
 • Uvod v UNIMARC 5

 • Veliki angleško-slovenski slovar 452
 • Verbrennung und Feuerungen 345
 • Verstarken von Betonbauteilen 309
 • The vertical transportation handbook 234
 • Vibracijske, elektrokemijske in gasokromne lastnosti filmov volframovega(VI) oksida, z molibdenom dopiranega kositrovega(VI) oksida ter nekaterih dvojnih oksidov cerija s kovinami prehoda 182
 • Vibrational, elekctrochemical and gasochromic properties of tungsten(VI)oxide, molybdenum doped tin(IV) oxide and double oxides of cerium with transition metal films 182
 • Vibrations of shells and rods 155
 • Vienna 434 , 395
 • Virtuelle Produktentstehung in der Fahrzeugtechnik 318
 • Visual Basic 6 object-oriented programming gold book 132
 • Visual information and information systems 133
 • Vitamin analysis for the health and food sciences 170
 • Vključitev objektnega pristopa v razvojni cikel sistemov v strogem realnem času 130
 • Vpliv akrilatnih enot v visokomolekularnih nosilcih na reaktivnost zamreženih poli(stiren-akrilatov) 176
 • Vpliv strukture površinsko aktivnih snovi na fizikalno - kemične lastnosti eno- in večfaznih sistemov 185
 • Vplivi matričnih komponent na separacijske procese in detekcijo v ionski kromatografiji 169
 • Vzporedno načrtovanje arhitekture vgrajenih sistemov in njena validacija 63

 • W1FB's design notebook 252
 • W1FB's QRP notebook 253
 • Waste materials in construction 313
 • Wear processes in manufacturing 235
 • Weather patterns and phenomena 200
 • Web design studio secrets 93
 • What every business needs to know about the Euro 6
 • Wien 434 , 395
 • Woodturning techniques 385
 • Word 2000 developer's handbook 66
 • Working at woodworking 357

 • Začetki radia na Slovenskem 321
 • Zakladnica pogajalskih taktik 7
 • Zbirka rešenih nalog iz matematike 18
 • Zielwirksam beurteilen und fordern 320
 • Zum Bruchverhalten von hochfestem Beton bei einer Zugbeanspruchung durch formschlussige Verankerungen 368


IMENSKO KAZALO


 • Abdel-Magid, Isam Mohammed (avtor) 315
 • Abel, Bernd Streicher- glej Streicher-Abel, Bernd
 • Ada-Europe International Conference on Reliable Software Technologies (1999 ; Santander) 28
 • Aitken, Peter 369
 • Akademischer Verein Hutte 232 , 336 , 337 , 338
 • Akimaru, Haruo 238
 • Akoka, Jacky (urednik) 75
 • Albrecht, Rudolf F. (urednik) 74
 • Alfirević, Ivo 149
 • Aliprantis, Charalambos D. 16
 • Allen, Charles Geoffry 448
 • Anderson, Ene Cordt (umetnik) 400
 • Andjelov, Mišo 194
 • Ang, Marcelo (urednik) 273
 • Anton, Kelly Kordes (avtor) 62
 • Asia-Pacific Conference on Simulated Evolution and Learning (2 ; 1998 ; Canberra) 33
 • Asian Computing Science Conference (5 ; 1999 ; Phuket) 34
 • Australian Joint Conference on Artificial Intelligence (12 ; 1999 ; Sydney) 35

 • Baatjer, Gerhard (avtor) 309
 • Bacon, Jonathan 38
 • Bahadur, Shyam (urednik) 235
 • Bajc, Irena glej Ban, Irena
 • Bajt, Drago 459
 • Ban Bajc, Irena glej Ban, Irena
 • Ban, Irena 166
 • Banks, James H. 342
 • Bappert, Reiner (avtor) 201
 • Barkakati, Naba 39
 • Barkauskas, Friedbert Kind- glej Kind-Barkauskas, Friedbert
 • Barker, Neil (avtor) 428
 • Bartlett, Bruce 359
 • Bartlett, Jenny (avtor) 359
 • Batagelj, Vladimir (mentor) 17
 • Bate, Roger (urednik) 12
 • Bedkowski, W... (urednik) 213
 • Belz, Walter (avtor) 404
 • Benoit, Herve 243
 • Beravs, Frančišek (mentor) 356
 • Beravs, Katarina 167
 • Bergmann, Ralph (avtor) 52
 • Berns, Hans (avtor) 349
 • Berrizbeitia, Anita 386
 • Bilan, Ozren 244
 • Birt, Peter (avtor) 319
 • Black, Uyless D. 245 , 246 , 247
 • Blum, Daniel 40
 • Boed, Viktor 248
 • Boer, C. R. (urednik) 231
 • Boer, Jacques A. de (avtor) 206
 • Bohlen, Fred N. 320
 • Bohlen, Michael H. (urednik) 122
 • Bohm, Gottfried (umetnik) 426
 • Border, Kim C. (avtor) 16
 • Bornstein, Richard (začetnik/ustanovitelj) 173
 • Bossert, Jill 371
 • Bott, Ed 41
 • Boxer, Keith (avtor) 429
 • Boylestad, Robert 249
 • Bradford Landau, Sarah glej Landau, Sarah Bradford
 • Brandt Dam, Erik (umetnik) 398
 • Braun, Hans-Peter 286
 • Bren, Matevž 17
 • Brett, Peter 287
 • Brežnik, Boštjan (ilustrator) 199
 • Brian, Michael (avtor) 319
 • Brighton, John A. (avtor) 154
 • Broberg, K. Bertram 209
 • Brojan, Matjaž 321
 • Brooks, Wayne F. 42
 • Brown, Colin D. 449
 • Brown, Hugh (prevajalec povzetka) 343
 • Bruning, Ralf 311
 • Bucknall, Benjamin (prevajalec) 431
 • Bukovec, Peter (mentor) 192 , 193
 • Burke, Mary A. 1
 • Burl, Aubrey 406
 • Burleson, Donald 43
 • Byars, Mel 439

 • Cacha, Charles A. (urednik) 219
 • Camilleri, Patrick (urednik) 168
 • Canary Islands Winter School of Astrphysics (9 ; 1996 ; Tenerife) 139
 • Cardis, Julia A. 44
 • Cassiday, George L. (avtor) 151
 • Cedilnik, Anton 18
 • Centralna tehniška knjižnica (Ljubljana) 2
 • Chabert, Jean-Luc (urednik) 22
 • Champarnaud, Jean-Marc (urednik) 78
 • Chan, Siu-Lai (urednik) 300
 • Chandler, A. John (avtor) 314
 • Chanson, Hubert 288
 • Chapanis, Alphonse 322
 • Charlesworth, Chris (prevajalec) 418
 • Chen, Peter P. (urednik) 29
 • Chen, Yangquan 250
 • Chi-Kwong Hui, Lucas (urednik) 73
 • Chow, Weng W. 251
 • Chudley, Roy 361
 • Clark, Michael T. (avtor) 91
 • Clark, T.J. 372
 • Clarke, David James 45
 • Colloquium on Chemical Reaction Engineering (16 ; 1999 ; Veszprem) 344
 • Colnarič, Matjaž (mentor) 63 , 130
 • Comyns, Alan E. 450
 • Condit, Carl W. (avtor) 420
 • Conference on Current Trends in Theory and Practice of Informatics (26 ; 1999 ; Milovy) 47
 • Conference on Logic Programming and Nonmonotonic Reasoning (5 ; 1999 ; El Paso) 90
 • Connors, Joseph (urednik) 438
 • Conover, Ernie 350
 • Conway, John H. 19
 • Cook, Robert D. 289
 • Coopeer, Julian (prevajalec) 397
 • Courter, Gini 48
 • Crampton, Norman J. 312
 • Crisfield, M. A. 290
 • Crosbie, Michael J. (urednik) 425
 • Croteau, John (avtor) 101
 • Cruickshank, Dan (urednik) 410
 • Cruise, John (avtor) 62
 • Cunnew, Terry (avtor) 319

 • Činč Juhant, Breda 195

 • Davis, Guy Hart- glej Hart-Davis, Guy
 • De Meuron, Pierre glej Meuron, Pierre de
 • Delaney, Kalen (avtor) 121
 • Demant, Christian 51
 • DeMaw, Doug 252 , 253
 • Demšar, Alojz (komentor) 183
 • Demšar, Franci (komentor) 167
 • Derucher, Kenneth N. 291
 • Deshusses, Marc A. (avtor) 11
 • Deutsche Gesellschaft fur Geotechnik 295 , 296
 • Deutsche Gesellschaft fur Geotechnik. Arbeitskreis "Baugruben" 294
 • Deutscher Flammentag (19 ; 1999 ; Dresden) 345
 • Devinny, Joseph S. 11
 • Dhillon, B. S. 207
 • Dieter, Carol McCuulough- glej McCullough-Dieter, Carol
 • Dietrich, Dietmar (urednik) 258
 • Dimec, Zlata (prevajalec) 3
 • Dimec, Zlata (urednik,prevajalec) 5
 • Ding, Cunsheng (urednik) 24
 • Divjak, Blaž 169
 • Doak, Peter (avtor) 138
 • Dobnikar, Andrej (urednik) 74
 • Dobrowolski, Joseph A. (urednik) 362
 • Dolenec, Tadej (mentor) 195
 • Dolinar, Drago 254
 • Drescher, Joachim 292
 • Drozg, Bronka (prevajalec) 454
 • Družovec, Tatjana Welzer glej Welzer Družovec, Tatjana
 • Duke, David J. (urednik) 114
 • Dunbar, Michael 373
 • Dungl, Leopold (urednik) 395 , 434
 • Duyshart, Bruce 407
 • Dzhamalov, Roald G. 451

 • Eastern European Conference on Advances in Databases and Information Systems (3 ; 1999 ; Maribor) 30
 • Eder, Johann (urednik) 30
 • Edgar, Thomas F. (avtor) 360
 • Edwards, Jeri (avtor) 109
 • Edwards-Shea, Linda 255
 • Effenberger, Helmut 218
 • Ehrlenspiel, Klaus 323
 • Ehrlich, Steven 408
 • Eismann, Katrin (avtor) 93
 • Eitenmiller, Ronald Ray 170
 • Ellin, Nan 387
 • Erhatič Širnik, Romana (urednik) 201
 • European Conference on Symbolic and Quantitative Approaches to Reasoning and Uncertainty (1999 ; London) 125
 • European Federation of Chemical Engineering. Working Party on Chemical Reaction Engineering 344
 • Evans, James 140
 • Eversheim, Walter (urednik) 232 , 336 , 337 , 338
 • Ezeldin, Samer A. (avtor) 291

 • Fachtagung Menschengerechte Bedienung technischer Gerate (2 ; 1999 ; Kaiserlautern) 324
 • Feinleib, David 256
 • Feitelson, Dror G. (urednik) 79
 • Felici, Massimo (urednik) 46
 • Fiadeiro, Jose Luiz (urednik) 116
 • Fieldbus Conference (1999 ; Magdeburg) 258
 • Fili, Louise (avtor) 374
 • Fine, Terrence L. 54
 • Flagge, Ingeborg 388
 • Flašker, Jože (mentor) 227
 • Fletcher, Banister 410
 • Foo, Norman (urednik) 35
 • Fordham, Max (urednik) 409
 • Forrester, William H. 55
 • Fossorier, Marc (urednik) 32
 • Fowles, Grant R. 151
 • France, Robert (urednik) 128
 • Freeman, John (fotograf) 421
 • Freeze, Jill T. (avtor) 107
 • Freeze, Wayne S. (avtor) 107
 • Frid, Tage 351 , 352
 • Fridl, Jerneja (kartograf) 343
 • Friederici, Ingolf 325
 • Friedrich, Alfred 220
 • Friend, John 326
 • Fuji International Symposium on Functional and Logic Programming (4 ; 1999 ; Tsukuba) 56

 • Gabriel, J. Francois (urednik) 405
 • Gadonna, Michel (urednik) 274
 • Galbraith, Anne (avtor) 8
 • Gander, Walter 57
 • Gao, Xiao-Shan (urednik) 36
 • Gardner, Martin 20
 • Garside, John 327
 • Garulli, Andrea (urednik) 275
 • Gast, Klaus-Peter 411
 • Gates, Bill 328
 • Gavriljuk, Valentin G. 349
 • Geiger, Manfred (urednik) 223
 • Gelfond, Michael (urednik) 90
 • Gerwick, Ben C. 298
 • Getz, Ken 58
 • Gieselmann, Reinhard (avtor dodatnega besedila) 413
 • Gilbert, Mike (avtor) 58
 • Giovannini, Joseph (avtor dodatnega besedila) 408
 • Globevnik, Josip (mentor) 21
 • Gobec, Stanislav 171
 • Golič, Ljubo (komentor) 166
 • Golobič, Marjan (prevajalec) 396
 • Gonzales Harbour, Michael (urednik) 28
 • Good, Albert H. 389
 • Goodman, Sue (avtor) 427
 • Gould, Phillip L. 152
 • Goumans, J. J. J. M. (urednik) 313
 • Govekar-Leban, Darja 21
 • Grad, Anton (1907-1983) 452
 • Gradišar, Vera (urednik) 2 , 4
 • Gralla, Preston 59
 • Granda, Stane (avtor dodatnega besedila) 343
 • Graubner, Wolfram 353
 • Green, Andrew (ilustrator) 421
 • Greeno, Roger (avtor) 361
 • Greenwald, Rick 61
 • Gruman, Galen 62
 • Gudehus, Timm 329
 • Guizani, Mohsen 259
 • Gumzej, Roman 63
 • Guy, Richard K. (avtor) 19

 • Habermann, Karl J. (avtor) 306
 • Hafenbautechnische Gesellschaft. Arbeitsausschus "Ufereinfassungen" (Hamburg) 293
 • Hafner, Janez 196
 • Hake, Erwin (avtor) 305
 • Hall, Carl W. 208
 • Hall, Jon 64
 • Haller, Peter (avtor) 286
 • Hannover, Hans-Otto (avtor) 233
 • Hanselman, Duane (avtor) 124
 • Harbour, Michael Gonzales glej Gonzales Harbour, Michael
 • Harkey, Dan (avtor) 109
 • Harland, David Michael 141
 • Harms, Ulrich 153
 • Harrison, Richard 65
 • Hart-Davis, Guy 66
 • Hassinen, Paavo (urednik) 301
 • Haywood, Trevor 261
 • Hebermann, Karl J. (avtor) 430
 • Heilbronner, Edgar 172
 • Helber, Stefan 330
 • Heller, Steven 374
 • Hellmuth, Anette (avtor) 388
 • Hellwagner, Hermann (urednik) 118
 • Hemingway, Collins (avtor) 328
 • Herzog, Jacques (umetnik) 432
 • Herzog, Max 299
 • Herzog, Thomas (avtor) 424
 • Hickling, Allen (avtor) 326
 • Hirota, Kaoru (urednik) 276
 • Hoadley, R. Bruce 211 , 354
 • Hocker, Thomas 310
 • Hogarth, William 375
 • Holc, Janez (mentor) 178
 • Holzner, Steven 67
 • Hornsby, M. J. 221
 • Hrebiček, Jiri (avtor) 57
 • Hribernik, Božidar (mentor) 277
 • Hrovatin, Danjela Kuščer glej Kuščer Hrovatin, Danjela
 • Hsieh, Po-Fang 23
 • Hudelja, Niko (prevajalec povzetka) 343
 • Huggett, Nick (urednik) 161
 • Hughes, William F. 154
 • Huijsmans, Dionysius P. (urednik) 133
 • Hunt, Shane 68
 • Huntbach, Matthew M. 69
 • Hunter, Anthony (urednik) 125
 • Hussu, Alojz 262
 • Hutchinson, Chuck 263
 • Hutte glej Akademischer Verein Hutte

 • ICSAS glej International Conference on Steel and Aluminium Structures (4 ; 1999 ; Espoo)
 • Iguchi, Manabu (avtor) 222
 • Ilegbusi, Olusegun J. 222
 • Ilich, Bojan (prevajalec) 7
 • Ilić, Slobodan N. 363
 • Inaji, Toshiro 390
 • International Computer Science Conference (5 ; 1999 ; Hong Kong) 73
 • International Conference on Advances in Steel Structures (2 ; 1999 ; Hong Kong) 300
 • International Conference on Algorithmic Learning Theory (10 ; 1999 ; Tokyo) 31
 • International Conference on Analytic Tableaux and Related Methods (1999 ; Saratoga Springs) 37
 • International Conference on Artificial Neural Nets and Genetic Algorithms (4 ; 1999 ; Portorož) 74
 • International Conference on Biaxial/Multiaxial Fatigue and Fracture (5 ; 1997 ; Cracow) 213
 • International Conference on Conceptual Modeling (18 ; 1999 ; Paris) 29 , 75
 • International Conference on Information and Communication Security (2 ; 1999 ; Sydney) 70
 • International Conference on Principles and Practice of Declarative Programming (1999 ; Paris) 115
 • International Conference on Reliable Software Technologies (1999 ; Santander) glej Ada-Europe International Conference on Reliable Software Technologies (1999 ; Santander)
 • International Conference on Sequences and Their Applications (1998 ; Singapore) 24
 • International Conference on Steel and Aluminium Structures (4 ; 1999 ; Espoo) 301
 • International Conference on Technology of Plasticity (6 ; 1999 ; Nuremberg) 223
 • International Conference on the Environmental and Technical Implications of Construction with Alternative Materials (1997 ; Houthem St. Gerlach) 313
 • International Conference on the Theory and Applications of Cryptology and Information Security (1999 ; Singapore) 76
 • International Conference on Visual Information Systems (3 ; 1999 ; Amsterdam) 133
 • International Federation of Library Associations and Institutions 3 , 5
 • International Symposium on Computer Methods in Structural Masonry (4 ; 1997 ; Firenze) 302
 • International Symposium on Distributed Computing (13 ; 1999 ; Bratislava) 53
 • International Symposium on Environmental Concerns in Rights-of-Way Management (6 ; 1997 ; New Orleans) 13
 • International Symposium on Functional and Logic Programming (4 ; 1999 ; Tsukuba) glej Fuji International Symposium on Functional and Logic Programming (4 ; 1999 ; Tsukuba)
 • International Symposium on the Use of and Need for Preservation Standards in Architectural Conservation (1998 ; Atlanta) 308
 • International Truck and Bus Meeting and Exposition (1998 ; Indianapolis) glej SAE International Truck and Bus Meeting and Exposition (1998 ; Indianapolis)
 • International Work-Conference on Artificial and Natural Neural Networks (1999 ; 1999 ; Alicante) 77
 • International Workshop on Automated Deduction in Geometry (2 ; 1998 ; Beijing) 36
 • International Workshop on Graph-Theoretic Concepts in Computer Science (25 ; 1999 ; Ascona) 60
 • International Workshop on Implementing Automata (3 ; 1998 ; Rouen) 78
 • International Workshop on Rough Sets, Fuzzy Sets, Data Mining, and Granular-Soft Computing (7 ; 1999 ; Yamaguchi) 105
 • Irish, Lora S. 376
 • Irwin, Michael R. (avtor) 113
 • Isidori, Alberto 264
 • Izenour, George C. 415 , 416

 • Jackson, Barry 355
 • Jahrestagung Kuhlhauser im Warenfluss (12 ; 1999 ; Berlin) 224
 • Jarmai, Karoly (urednik) 229
 • Jayanti, Prasad (urednik) 53
 • Jeanneret, Charles-Edouard glej Le Corbusier
 • Jencks, Charles 417
 • Jenger, Jean 391
 • Jeppson, Roland W. (avtor) 365
 • Jereb, Peter (avtor) 254
 • Jereb, Peter (pisec recenzij) 262
 • Joger, Darja (prevajalec) 199
 • John, Geraint (urednik) 414
 • Johnson, Dave 80
 • Jones, E. J. W. 197
 • Jovanović, Marko (prevajalec) 421
 • Juhant, Breda Činč glej Činč Juhant, Breda
 • Jukić, Lucija 174
 • Jurgen, Ronald K. (urednik) 242

 • Kabir, Mohammed J. 81 , 82
 • Kaeo, Merike 83
 • Kahn, Louis I. (umetnik) 411
 • Kalakota, Ravi 84
 • Kamiya, Takeshi (avtor) 257
 • Kamps, Thomas 85
 • Kapfinger, Otto (avtor dodatnega besedila) 397
 • Kattan, Peter Issa (avtor) 216
 • Kautz, Henry (avtor dodatnega besedila) 135
 • Kavka, Dušan 25
 • Kawashima, Konosuke (avtor) 238
 • Kaynak, Okyay (urednik) 273
 • Kelton, W. David 86
 • Kidger, Mark R. (urednik) 139
 • Kiewert, Alfons (avtor) 323
 • Kind-Barkauskas, Friedbert (avtor) 402
 • Klančnik, Maja 356
 • Klander, Lars 87
 • Klander, Lars (avtor) 42
 • Koc, Cetin K. (urednik) 49
 • Koch, Stephan W. (avtor) 251
 • Kočevar, Marijan (mentor) 188
 • Kodek, Dušan 88
 • Koizumi, Kazuko 442
 • Kolar, Drago (mentor) 178
 • Kollhoff, Hans 418
 • Kollmann, Franz Gustav 225
 • Kolovskij, Mihail Zaharovič 226
 • Kolovsky, Mikhail Z. glej Kolovskij, Mihail Zaharovič
 • Kordes Anton, Kelly glej Anton, Kelly Kordes
 • Korfiatis, George P. (avtor) 291
 • Kos, Janko (komentor) 205
 • Kosi, Miha 343
 • Kovač, Miran 212
 • Kozlevčar, Bojan 175
 • Krahn, Helga (avtor) 153
 • Kraigher, Maja (prevajalec) 391
 • Krajnc, Peter 176
 • Kralj, Peter (urednik) 217
 • Kralj, Samo (komentor) 160
 • Krašovec, Urša Opara- glej Opara-Krašovec, Urša
 • Krečič, Peter 419
 • Kreft, Samo 177
 • Kristl, Julijana (mentor) 185
 • Križan, Peter (mentor) 163
 • Krump, Manica Ulčnik- glej Ulčnik-Krump, Manica
 • Kržič, Franci 303
 • Kurz, Gunther (avtor) 153
 • Kuščer Hrovatin, Danjela 178
 • Kuščer, Danjela glej Kuščer Hrovatin, Danjela
 • Kuzmany, Marion (prevajalec) 397

 • Labitzke, Karin G. 198
 • Lagoda, T. (urednik) 213
 • Lakota, Miran 227
 • Lam, Kwok Yan (urednik) 76
 • Lampret, Barbka Repič glej Repič Lampret, Barbka
 • Landau, Sarah Bradford 420
 • Landen, W. O. (avtor) 170
 • Landolt, Hans (začetnik/ustanovitelj) 173
 • Larock, Bruce E. 365
 • Latino, Kenneth C. (avtor) 332
 • Latino, Robert J. 332
 • Lawrence, Mike 421
 • Le Corbusier (oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 391
 • Le, Khanh Chau 155
 • Leban, Darja Govekar- glej Govekar-Leban, Darja
 • Leban, Ivan (mentor) 175
 • Leeuwen, Thomas A. P. van 422
 • Lehner, Markus (urednik) 150
 • Leonhard, Woody (avtor) 41
 • Leopold, Helmut (urednik) 102
 • Levy, Mike 89
 • Levy, Sidney M. 366
 • Lewis, John S. 142
 • Lewis, Lucy M. (umetnik) 380
 • Likar, Andrej (mentor) 164
 • Lindemann, Udo (avtor) 323
 • Lindner, Douglas K. 265
 • Littlefield, Bruce (avtor) 124
 • Littmann, Mark 143
 • Litwin, Paul (avtor) 58
 • London, Sherry 91
 • Long, Christopher 156
 • Loon, Harry van (avtor) 198
 • Lunn, Colin 266

 • MacClelland, Deke 92 , 93
 • MacComb, W. D. 157
 • MacGovern, James A. 158
 • Macha, Ewald (urednik) 213
 • Mack, Gerhard 423
 • MacKay, Bob (urednik) 33
 • MacLellan, Mark (ilustrator) 145
 • Madžarevič, Branko (urednik) 455
 • Madžarevič, Branko (urednik,906) 454
 • Mahaney, John K. (urednik) 348
 • Mahnič, Viljan 95
 • Makelainen, Pentti (urednik) 301
 • Malavašič, Tatjana (mentor) 358
 • Maloney, Jim 96
 • Mambo, Masahiro (urednik) 72
 • Manly, Peter L. 144
 • Mann, Steve (1950-) 267
 • Maremaa, Tom 97
 • Marquis, Annette (avtor) 48
 • Maršanić-Jovanović, Rajna (prevajalec) 421
 • Martin, Robert (avtor) 38
 • Martinez, Anne 98
 • The Mathworks (avtor) 124
 • Mathworks glej The Mathworks
 • Matlock, C. Marshall (urednik) 370
 • Matthews, Brian 99
 • Mays, Vernon 443
 • McClelland, Deke glej MacClelland, Deke
 • McComb, W. D. glej MacComb, W. D.
 • McCullough-Dieter, Carol (avtor) 108
 • McGovern, James A. glej MacGovern, James A.
 • McKay, Bob glej MacKay, Bob
 • McLellan, Mark glej MacLellan, Mark
 • Mednarodna zveza bibliotekarskih združenj in ustanov glej International Federation of Library Associations and Institutions
 • Meerschaert, Mark M. 26
 • Megson, T. H. G. 316
 • Melezinek, Adolf 9
 • Mellichamp, Duncan A. (avtor) 360
 • Mercer, Dave (avtor) 87
 • Meskouris, Konstantin 305
 • Metz, Dieter 268
 • Meuron, Pierre de (umetnik) 432
 • Middeldorp, Aart (1963-,urednik) 56
 • Mihailović, Dragan (mentor) 180
 • Milačič, Radmila (komentor) 179
 • Milberry, Jim (avtor) 61
 • Milbery, James glej Milberry, Jim
 • Milbery, Jim glej Milberry, Jim
 • Milburn, Ken 101
 • Miller, Foil A. (avtor) 172
 • Mira, Jose (urednik) 77
 • Mitrović, Bojan 179
 • Monson, Russell K. (urednik) 204
 • Moriarty, Gene (avtor) 271
 • Morris, Julian (urednik) 12
 • Moughtin, Cliff 392
 • Muljević, Vladimir 453
 • Munro, A. J. (urednik) 52
 • Munro, Alan J. (urednik) 120
 • Murray, Neil V. (urednik) 37
 • Mutambara, Arthur G. O. 269

 • Nadathur, Gopalan (urednik) 115
 • Nadeau, Luis 377
 • Nashelsky, Louis (avtor) 249
 • Nathan, Julian 270
 • Natterer, Julius 424
 • Naundorf, Uwe (avtor) 268
 • Negus, Christopher 103
 • Nekoogar, Farzad 271
 • Nguyen, Hung T. 106
 • Nicholson, Anne-Marie (avtor) 428
 • Nicolson, Iain 145
 • Norton, Peter 107
 • Norton, Robert L. 230
 • Novič, Milko (mentor) 169
 • Nyhuis, Peter 333
 • Nyquist, John R. (avtor) 38

 • Oesterle, Eberhard (avtor) 286
 • Olah, George A. (avtor) 181
 • Olsen, Gary 378
 • Omerzu, Aleš 180
 • Omnes, Roland 159
 • Onians, Dick 379
 • Opara-Krašovec, Urša 182
 • Orel, Boris (mentor) 182
 • Orfali, Robert 109
 • Orna, Elizabeth 334
 • Ott, Chris 110

 • Paenson, Isaac 14
 • Pande, G. N. (urednik) 302
 • Parton, Russell K. (urednik) 281 , 282 , 283
 • Paul, R. E. (avtor) 148
 • Paulson, Ronald (avtor dodatnega besedila,urednik) 375
 • Pavelka, Jan (urednik) 47
 • Pavešić, Petar (avtor) 18
 • Pawliszyn, Janusz (urednik) 165
 • Pazienza, Maria Teresa (urednik) 71
 • Pearson, David W. (urednik) 74
 • Pečan, Tjaša Sotler glej Sotler Pečan, Tjaša
 • Pečar, Slavko (mentor) 167
 • Pehnt, Wolfgang 426
 • Perner, Petra (urednik) 94
 • Petersen, Richard 111
 • Peterson, Susan 380
 • Petrišič, Jože 112
 • Pevec, Andrej 183
 • Pfannkuch, Hans-Olaf 456
 • Phadke, Arun G. (urednik) 260
 • Pihlar, Boris (mentor) 169 , 179
 • Pilih, Brane glej Pilih, Branko
 • Pilih, Branko (fotograf) 396
 • Pirc, Simon (mentor) 194 , 199
 • Pirker, Sasha (avtor dodatnega besedila) 397
 • Planinšek, Odon 184
 • Plečnik, Jože (oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 419
 • Plinke, Wulff 335
 • Pogačnik, Andrej 393
 • Pogačnik, Vladimir (prevajalec) 454 , 455
 • Pollak, Linda (avtor) 386
 • Porter, Tom 427
 • Poznič, Andrej (prevajalec) 328
 • Prague, Cary N. 113
 • Prince, Betty 272
 • Pye, Chris 381 , 382

 • Ramšak, Rudi (fotograf) 199
 • Rao, Sadasiva M. (urednik) 278
 • Rayes, Ammar (avtor) 259
 • Reardon, Jennifer (avtor) 113
 • Rebernik, Miroslav 339
 • Rebolj, Nataša 185
 • Reid, Grant W. 394
 • Renko, Metka (mentor) 202
 • Repič Lampret, Barbka 202
 • Ribičič, Mihael (mentor) 196
 • Richards, Kristen 444
 • Richardson, Barry A. 367
 • Ridpath, Ian 146
 • Ringwood, Graem A. (avtor) 69
 • Rizzo, Luigi (urednik) 104
 • Roberts, Hewitt 15
 • Robinson, Gary (avtor) 15
 • Robinson, Marcia (avtor) 84
 • Robinson, Michael Rowan- glej Rowan-Robinson, Michael
 • Robson, David 428
 • Rommel, Theo (avtor) 304
 • Rovšek, Barbara 186
 • Rowan-Robinson, Michael 147
 • Rowe, Donald R. 315
 • Rowlands, Jane L. (avtor) 55
 • Rozman, Ivan (urednik) 30
 • Ruan, Da (urednik) 237

 • Sabic, Vanessa Scott- glej Scott-Sabic, Vanessa
 • Sadowski, Deborah E. (avtor) 86
 • Sadowski, Randall P. (avtor) 86
 • SAE International Truck and Bus Meeting and Exposition (1998 ; Indianapolis) 317
 • Safronov, Yurii V. (avtor) 451
 • Sage, Rowan F. (urednik) 204
 • Samuel, Andrew 340
 • Sastry, Shankar 27
 • Saunders, Ken (avtor) 319
 • Sawahata, Lesa 383
 • Scheuermann, Rudi 429
 • Schittich, Christian (avtor) 403
 • Schittich, Christian (redaktor prevoda) 412
 • Schlabbach, Jurgen (avtor) 268
 • Schneider, Friederike (urednik) 413
 • Schneider, Robert D. 117
 • Schneider, T. (urednik) 10
 • Schulitz, Helmut C. 306 , 430
 • Schunck, Eberhard (avtor) 401
 • Schunemann, Holger (avtor) 325
 • Schwab, Adolf J. 341
 • Schweiger, Ana 205
 • Scott-Sabic, Vanessa 457
 • Sear, Simon 6
 • Searing, Helen (urednik) 422
 • Seborg, Dale E. 360
 • Sery, Paul G. (avtor) 64
 • Shea, Linda Edwards- glej Edwards-Shea, Linda
 • Sibuya, Yasutaka (avtor) 23
 • Sickels-Taves, Lauren B. (urednik) 308
 • Sigurdsson, Thorhallur (umetnik) 400
 • Singh, Avtar (avtor) 127
 • Slattery, John C. 347
 • Slavinec, Mitja 160
 • Smith, J. T. 119
 • Smith, Kendall (avtor) 44
 • Smith, Robert Leo 203
 • Smith, Thomas M. (avtor) 203
 • Sobek, Werner (avtor) 306 , 430
 • Society for News Design (Providence) 370
 • Sotler Pečan, Tjaša 187
 • Soukup, Ron 121
 • Spence, Greg 123
 • Sports Council. Technical Unit for Support 414
 • Srčič, Stane (mentor) 184
 • Stančič, Zoran (član komisije za zagovor) 196
 • Stanič, Samo 162
 • Stanovnik, Branko (mentor) 174 , 189
 • Stavber, Stojan (komentor) 187
 • Steele, Nigel C. (urednik) 74
 • Steiner, Dietmar (avtor dodatnega besedila) 397
 • Steven Winter Associates 425
 • Stewart, William (avtor) 97
 • Stiglat, Klaus (urednik) 307
 • Strakosch, George R. (urednik) 234
 • Straus, Bronka (prevajalec) 455
 • Straw, R. Dean (urednik) 239 , 240
 • Streicher-Abel, Bernd (avtor) 51
 • Strokovno posvetovanje visokošolskih knjižničark in knjižničarjev z mednarodno udeležbo (1 ; 1999 ; Ljubljana) 4
 • Svetina, Marta 199
 • Swartzfager, Gene (avtor) 132

 • Šegedin, Primož (mentor) 175 , 183 , 190
 • Širnik, Romana Erhatič glej Erhatič Širnik, Romana
 • Škerlj, Ružena (avtor) 452
 • Šket, Boris (mentor) 191
 • Škrk, Damijan 163
 • Štimac, Anton 188
 • Štrukelj, Borut (mentor) 177
 • Štumberger, Bojan 277

 • Taylor, Grant 126
 • The Mathworks Inc. glej The Mathworks
 • Thiagarajan, P. S. (urednik) 34
 • Thomas, Gill (avtor) 89
 • Thomas, Randall (urednik) 409
 • Timmermann, Helga (umetnik) 418
 • Tirion, Wil (avtor) 146
 • Tolpin, Jim 357
 • Triebel, Walter A. 127
 • Turk, Cvetka 189
 • Turk, Vito (mentor) 205
 • Turner, Thomas P. 200

 • Udovic, Boris 190
 • Ulčnik-Krump, Manica 358
 • Unhelkar, Bhuvan 129
 • Urleb, Uroš (mentor) 171

 • Van Leeuwen, Thomas A. P. glej Leeuwen, Thomas A. P. van
 • Van Loon, Harry glej Loon, Harry van
 • Van, Ky Dang (urednik) 210
 • Varadharajan, Vijay (urednik) 70
 • VDI-Jahrestagung Schadensanalyse (11 ; 1999 ; Wurzburg) 215
 • Verber, Domen 130
 • Verein Deutscher Ingenieure (Dusseldorf) 215 , 224 , 228 , 318 , 324 , 345
 • Verovnik, Ivo 164
 • Vieira, Robert 131
 • Vill, V. (urednik) 173
 • Viollet-le-Duc, Eugene-Emmanuel 431
 • Vitorovič, Nada (avtor) 452
 • Vittoria, Carmine 279
 • Vlaardingerbroek, Marinus T. 206
 • Volavšek, Bogdan (mentor) 166
 • Volz, Michael (avtor) 424
 • Voyiadjis, George Z. 216

 • WADT Workshop on Algebraic Development Techniques (13 ; 1998 ; Lisboa) 116
 • Wagner, Andreas 280
 • Wahnsiedler, Walter (avtor) 222
 • Walkenbach, John 134
 • Walker, Elbert A. (avtor) 106
 • Walker, Michael (urednik) 50
 • Walser, Joachim Paul 135
 • Wang, Wilfried 432
 • Waszkewitz, Peter (avtor) 51
 • Watanabe, Osamu (urednik) 31
 • Watkins, Albert James 281 , 282 , 283
 • Watson, Richard T. 136
 • Watters, Gary Z. (avtor) 365
 • Webster, Todd S. (avtor) 11
 • Weidmann, George (urednik) 214
 • Weir, John (avtor) 340
 • Wells, Nicholas 137
 • Welzer Družovec, Tatjana (urednik) 30
 • Wen, Changyun (avtor) 250
 • Wenz, Philip S. 433
 • Whyte, Walter S. 148
 • Widmayer, Peter (urednik) 60
 • Wiendahl, Hans-Peter (avtor) 333
 • Wienke, Burkhard 310
 • Williams, James Randy (urednik) 13
 • Williamson, Darrell 284
 • Wilson, Casey 138
 • Wilson, Laura 435 , 436 , 437
 • Wissiak, Katarina Senta 191
 • Wittke, Walter (urednik) 297
 • Wittkower, Rudolf 438
 • Wojtecki, Rudy G. 236
 • Wolter, Chiara (prevajalec) 418
 • Workshop on Algebraic Development Techniques (13 ; 1998 ; Lisbon) glej WADT Workshop on Algebraic Development Techniques (13 ; 1998 ; Lisboa)
 • Workshop on Cryptographic Hardware and Embedded Systems (1 ; 1999 ; Worcester) 49
 • Workshop on Job Scheduling Strategies for Parallel Processing (5 ; 1999 ; San Juan) 79
 • Workshop on Spatio-Temporal Database Management (1999 ; Edinburgh) 122
 • Wormer, Andrew 447

 • Young, Warren C. (avtor) 289

 • Zajc, Baldomir 285
 • Zavrtanik, Danilo (mentor) 162
 • Zeitler, Ralf 368
 • Zemljič, Martin (ilustrator) 25
 • Zhong, Ning (urednik) 105
 • Ziegler, Erich (urednik) 346
 • Zilberberg, Louis-Jacques 458
 • Zimmermann, Georg 311
 • Zuhlke, Detlef (urednik) 324
 • Zupan, Gojko 396
 • Zupan, Marko (mentor) 176 , 187
 • Zupančič, Boštjan (prevajalec) 454 , 455
 • Zupančič, Marija 192

 • Žekš, Boštjan (mentor) 186
 • Željko, Matjaž (ilustrator) 18
 • Žumer, Maja (prevajalec) 3
 • Žumer, Slobodan (mentor) 160
 • Županc-Mežnar, Lea 193

Avtorji spletnih strani CTK CTK Zadnja sprememba: 27.3.2000 Webmaster Pošljite sporočilo uredniku na naslov: webmaster@ctk.uni-lj.si