Knjižne novosti
Na domačo stran CTK


Knjižne novosti št. 1
januar - februar 2007

VSEBINA

 • NASLOVNO KAZALO
 • IMENSKO KAZALO
 • PREDMETNO KAZALO • 0 SPLOŠNO.


  1.
  ALLAN, Stuart, 1962-
          Online news : journalism and the Internet / Stuart Allan. - Maidenhead : Open University Press, 2006. - 208 str. ; 23 cm

  Bibliografija: str. 191-197. - Kazalo
  ISBN 0-335-22121-1 (ISBN-10, broš.) ISBN 978-0-335-22121-9 (ISBN-13, broš.) ISBN 0-335-22122-X (ISBN-10, vezano) ISBN 978-0-335-22122-6 (ISBN-13, vezano)
  a) Online journalism b) Electronic newspapers c) Electronic news gathering d) novinarstvo e) publiciranje f) spletni časopisi g) medijske hiše h) poročanje novinarjev i) spletni dnevniki j) vojne k) politične krize

  070:004.738.5
  COBISS.SI-ID 28098053


  001 ZNANOST IN ZNANJE NASPLOH.


  2.
  CSERMELY, Peter
          Weak links : stabilizers of complex systems from proteins to social networks / Peter Csermely. - Berlin : Springer, cop. 2006. - XIX, 392 str. : ilustr. ; 25 cm. - (The frontiers collection, ISSN 1612-3018)

  Bibliografija: str. 329-375. - Kazalo
  ISBN 3-540-31151-3 (ISBN-10) ISBN 978-3-540-31151-5 (ISBN-13)
  a) Stability b) Equilibrium c) naravoslovje d) kompleksni sistemi e) stabilnost sistemov f) stabilnost omrežij g) šibke povezave h) atomi i) molekule j) makromolekule k) celice l) organizmi m) socialne povezave n) človeška kultura o) ekosistemi p) globalni ekosistemi

  001:5
  COBISS.SI-ID 27699717

  3.
  GOSLING, Patricia A.
          Mastering your PhD : survival and success in the doctoral years and beyond / Patricia Gosling, Bart Noordam. - Berlin : Springer, cop. 2006. - X, 154 str. : ilustr. ; 19 cm

  ISBN 3-540-33387-8 (ISBN-10) ISBN 978-3-540-33387-6 (ISBN-13)
  a) znanost b) raaziskovalno delo c) raziskovalne metode d) pisanje znanstvenih tekstoov e) načrtovanje eksperimentov f) iskanje znanstvene literature g) terminski plan

  001.891
  COBISS.SI-ID 27836165

  4.
          NANOTECHNOLOGY challenges : implications for philosophy, ethics and society / editors, Joachim Schummer, Davis Baird. - Hackensack : World Scientific, 2006. - VII, 468 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 981-256-729-1
  a) Nanotechnology - Philosophy b) Nanotechnology - Moral and ethical aspects c) Nanotechnology - Social aspects d) znanost e) tehnologije f) nanotehnologija g) filozofija h) etični aspekt i) moralni aspekt j) sociološki aspekt

  001:17
  COBISS.SI-ID 27924997

  5.
          SPOZNANJA in odkritja človeštva / [avtorji Beate Buhl ... [et al.] ; prevedla Lydia Frece]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006 ([Ljubljana] : Mkt print). - 384 str. : ilustr. ; 28 cm

  Prevod dela: Faszinierende Forschung. - Kazalo
  ISBN 86-11-17363-5
  a) Znanost b) Naravoslovje c) Znanstvena odkritja d) znanost e) znanstvena odkritja f) tehnološki razvoj g) iznajdbe h) naravoslovje i) astronomija j) fizika k) geografija l) medicina m) psihologija n) zgodovina

  5:001.894(100)
  001.894(100)
  COBISS.SI-ID 224233728

  6.
  ŽUPANČIČ, Andrej O.
          O ustvarjalnosti v znanstvenem raziskovanju : vabilo na dvom o dvomu / Andrej O. Župančič. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2006 (Ljubljana : Colleghium graphicum). - 90 str. : ilustr. ; 21 cm

  Kazalo. - Bibliografjia na str. 85
  ISBN 961-6568-34-5
  a) Raziskovanje - Ustvarjalno delo b) znanstveno raziskovanje c) znanstvene metode d) ustvarjalnost e) pregledno delo

  001.8:159.928
  COBISS.SI-ID 226509056


  02 KNJIŽNIČARSTVO.


  7.
  BALL, David, bibliotekar
          Managing suppliers and partners for the academic library / David Ball ; with contributions from Jane Ryland and Jill Beard. - London : Facet, 2005. - 184 str. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 171-179. - Kazalo
  ISBN 1-85604-547-1
  a) Academic libraries - Quality control b) Academic libraries - Administration c) knjižničarstvo d) univerzitetne knjižnice e) nabava gradiva f) dobavitelji g) administracija h) outsourcing i) sodelovanje knjižnic j) zborniki

  025
  COBISS.SI-ID 27250181

  8.
  BROPHY, Peter, 1950-
          Biblioteka u dvadeset prvom veku : nove usluge za informaciono doba / Piter Brofi ; prevela s engleskog Tanja Tasić. - Beograd : Clio, 2005. - 273 str. : graf. prikazi, tabele ; 21 cm. - (B plus)

  Bibliografija: str. 243-260. - Kazalo. - Prevod dela: The library in the twenty-first century / Peter Brophy.
  ISBN 86-7102-193-9
  a) Libraries b) Information resources c) Information resources management d) Libraries e) Information resources f) Information resources management g) knjižničarstvo h) knjižnice i) informacijski servisi j) informacijska tehnologija k) digitalne knjižnice l) hibridne knjižnice m) funkcije knjižnice n) nove tehnologije

  025:004.3/.4
  COBISS.SI-ID 30705762

  9.
  CHARLESTON Conference (24 ; 2004 ; Charleston)
          Charleston Conference proceedings 2004 / edited by Rosann Bazirjian, Vicky Speck, and Beth R. Bernhardt. - Westport : Libraries Unlimited, 2006. - 301 str. : ilustr. ; 28 cm

  Bibliografija na koncu nekaterih prispevkov. - Kazalo
  ISBN 1-59158-339-X
  a) Library science - United States - Congresses b) Libraries - Information technology - United States - Congresses c) Collection development (Libraries) - United States - Congresses d) Serials librarianship - United States - Congresses e) Libraries and electronic publishing - United States - Congresses f) Libraries and booksellers - United States - Congresses g) Acquisitions (Libraries) - Costs - United States - Congresses h) Cataloging of electronic journals - United States - Congresses i) Books - United States - History - Congresses j) Library Science - United States - Congresses k) Bibliothéconomie - États-Unis - Congres l) Bibliotheques - Technologie de l'information - États-Unis - Congres m) Développement des collections (Bibliotheques) - États-Unis - Congres n) Bibliothéconomie appliquée aux publications en série - États-Unis - Congres o) Bibliotheques et édition électronique - États-Unis - Congres p) Bibliotheques et libraires - États-Unis - Congres q) Acquisitions (Bibliotheques) - Cout - États-Unis - Congres r) Catalogage - Périodiques électroniques - États-Unis - Congres s) Livres - États-Unis - Histoire - Congres t) knjižničarstvo u) knjižnice v) razvoj knjižničnih zbirk w) informacijska tehnologija x) serijske publikacije y) elektronsko publiciranje z) nabava gradiva {) katalogizacija elektronskih revij

  02(73)
  COBISS.SI-ID 28141829

  10.
          DIGITAL library development : the view from Kanazawa / edited by Deanna B. Marcum and Gerald George ; foreword by Kakugyo S. Chiku. - Westport : Libraries Unlimited, 2006. - XIII, 269 str. : ilustr. ; 24 cm

  Na hrbtu nasl. str.: "Papers presented from 1999 to 2003 at the Kanazawa Institute of Technology (KIT) International Roundtable on Library and Information Science". - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-59158-244-X
  a) Digital libraries - Congresses b) Libraries - Special collections - Electronic information resources - Congresses c) Libraries and electronic publishing - Congresses d) Communication in learning and scholarship - Technological innovations - Congresses e) Digitale bibliotheken f) Ontwikkeling (proces) g) knjižničarstvo h) knjižnice i) specialne zbirke j) digitalne knjižnice k) elektronsko publiciranje l) informacijska tehnologija m) učenje n) priročniki

  026:004.4
  COBISS.SI-ID 28145157

  11.
  EVANS, G. Edward, 1937-
          Developing library and information center collections / G. Edward Evans and Margaret Zarnosky Saponaro. - 5th ed. - Westport ; London : Libraries Unlimited, 2005. - XX, 446 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Library and information science text series)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  - - Developing library and information center collections [Elektronski vir] : supplemental materials. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  ISBN 1-59158-218-0 (vezano) ISBN 1-59158-219-9 (broš.)
  a) Knjižnice - Nabavna politika - Priročniki b) Informacijski centri - Nabavna politika - Priročniki c) knjižničarstvo d) knjižnice e) ZDA f) informacijske službe g) izbor gradiva h) serijske publikacije i) elektronski viri j) nabava k) knjižnični fondi l) dobavitelji m) založniki n) financiranje o) avdio-vizualno gradivo p) razvoj knjižničnih zbirk q) koordinacija nabave r) avtorsko pravo s) medknjižnična izposoja t) zaščita gradiva u) zakonodaja v) intelektualna svoboda

  025
  COBISS.SI-ID 5516062

  12.
  GORDON, Rachel Singer
          The nextgen librarian's survival guide / Rachel Singer Gordon. - Medford : Information Today, 2006. - XIV, 208 str. ; 23 cm

  Bibliografija: str. 187-200. - Kazalo
  ISBN 1-57387-256-3
  a) Library science - Vocational guidance b) Library science - Vocational guidance - United States c) Librarians - Employment d) Librarians - Employment - United States e) Generation X - Employment f) Generation Y - Employment g) knjižničarstvo h) knjižnice i) zaposlovanje j) poklicno usmerjanje k) izobraževanje l) vseživljensko učenje m) napredovanje n) priročniki

  02(-051):37
  OILJ:
  36-22 GOR nex
  COBISS.SI-ID 27930885

  13.
  HARVEY, Douglas Ross, 1951-
          Preserving digital materials / Ross Harvey. - München : K. G. Saur, 2005. - XVI, 246 str. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 221-237. - Kazalo
  ISBN 3-598-11686-1
  a) knjižničarstvo b) knjižnično gradivo c) digitalne knjižnice d) hranjenje gradiva e) varovanje gradiva f) metode g) študije primerov h) priročniki

  02/027:004.4
  COBISS.SI-ID 27682309

  14.
  HSIEH-Yee, Ingrid
          Organizing audiovisual and electronic resources for access : a cataloging guide / Ingrid Hsieh-Yee. - 2nd ed. - Westport : Libraries Unlimited, 2006. - XIX, 376 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Library and information science text series)

  Bibliografija: str. 365-370. - Kazalo
  ISBN 1-59158-051-X
  a) Anglo-American cataloguing rules b) Anglo-American cataloguing rules c) Cataloging of audio-visual materials d) Cataloging of electronic information resources e) Catalogage - Fichiers (Informatique) - États-Unis f) Catalogage - Multimédias interactifs - États-Unis g) knjižničarstvo h) katalogizacija i) angloameriška katalogizacijaska pravila j) avdiovizuelno gradivo k) elektronski informacijski viri l) priročniki

  02.33/34
  COBISS.SI-ID 28148485

  15.
          INFORMATION sources in engineering / editors, Roderick A. MacLeod and Jim Corlett. - 4th ed. - München : K. G. Saur, 2005. - XX, 683 str. ; 24 cm. - (Guides to information sources)

  Bibliografija na koncu nekaterih poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-598-24442-8
  a) Technology - Information services b) Engineering - Bibliography c) knjižničarstvo d) informatika v tehniki e) informacijski viri f) vrste virov g) tiskani viri h) elektronski viri i) abstraktni viri j) polni teksti k) poročila l) raziskave m) konference n) standardi o) bibliografije p) uporaba q) pregledno delo

  025.5
  COBISS.SI-ID 28141573

  16.
  INTNER, Sheila S.
          Metadata and its impact on libraries / Sheila S. Intner, Susan S. Lazinger, and Jean Weihs. - Westport ; London : Libraries Unlimited, 2006. - V, 262 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Library and information science text series)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-59158-145-1
  a) Metadata b) Information organization c) Cataloging - Standards d) Cataloging of electronic information resources e) Cataloging of integrating resources f) Information storage and retrieval systems g) Machine-readable bibliographic data formats h) Electronic information resources - Management i) Digital preservation j) Digital libraries k) Métadonnées l) Organisation de l'information m) Catalogage - Normes n) Catalogage - Sources d'information électronique o) Catalogage - Ressources intégratrices p) Systemes d'information q) Données bibliographiques lisibles par machine - Formats r) Sources d'information électroniques - Gestion s) Numérisation t) Bibliotheques virtuelles u) Metadata v) Catalogisering w) Bibliotheken x) knjižničarsto y) katalogizacija z) standardi {) elektronski informacijski viri |) shranjevanje podatkov }) iskalni podatki ~) meta podatki ) strojno čitljivi formati !) upravljanje zbirk ¤) digitalne knjižnice ©) arhiviranje podatkov °) priročniki

  026/027:004.4
  COBISS.SI-ID 28147205

  17.
  KISOVEC Trček, Damijana
          Informacije za založnike / [besedilo Damijana Kisovec Trček, Alenka Kanič, Dunja Kalčič]. - 1. izd. - Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 2006. - 29 str. ; 21 cm

  ISBN 961-6551-16-7
  a) Obvezni izvod b) knjige c) založništvo d) mednarodni identifikatorji e) serijske publikacije f) CIP g) ISBN h) ISMN i) ISSN j) bibliotekarstvo

  021.84(497.4)
  006(497.4):655.4/.5
  COBISS.SI-ID 228265216

  18.
  KLOBAS, Jane E.
          Wikis : tools for information work and collaboration / Jane Klobas ; with additional contributions from Angela Beesley ... [et al.]. - Oxford : Chandos Publishing, 2006. - XXI, 229 str. ; 24 cm. - (Chandos information professional series)

  Bibliografija: str. 209-214. - Kazalo
  ISBN 1-84334-178-6 (ISBN-10, broš.) ISBN 978-1-84334-178-9 (ISBN-13, broš.) ISBN 1-84334-179-4 (ISBN-10, vezano) ISBN 978-1-84334-179-6 (ISBN-13, vezano)
  a) knjižničarstvo b) informatika c) računalniške mreže d) programska oprema e) Wiki f) programi za pregledovanje g) spletne strani h) informacijski viri i) izobraževanje j) poslovne informacije

  004.42:02
  COBISS.SI-ID 228894720

  19.
          MARKETING library and information services : international perspectives / edited on behalf of IFLA by Dinesh K. Gupta ... [et al.]. - München : K. G. Saur, 2006. - XV, 419 str. : ilustr. ; 22 cm

  ISBN 3-598-11753-1 (ISBN-10) ISBN 978-3-598-11753-4 (ISBN-13)
  a) Libraries - Marketing b) Information services - Marketing c) Libraries - Public relations d) Information services - Public relations e) knjižničarstvo f) knjižnice g) informacijske službe h) marketing i) trženje storitev j) študije primerov k) knjižničarska združenja l) izobraževanje m) raziskave n) podatkovne zbirke o) zborniki

  02:658.8
  COBISS.SI-ID 31785570

  20.
  NISONGER, Thomas E.
          Evaluation of library collections, access and electronic resources : a literature guide and annotated bibliography / Thomas E. Nisonger. - Westport ; London : Libraries Unlimited, 2003. - XXVI, 316 str. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-56308-852-5
  a) Collection development (Libraries) - Evaluation - Bibliography b) Développement des collections (Bibliotheques) - Évaluation - Bibliographie c) Collectievorming d) Digitale bibliotheken e) Evaluatie f) knjižničarstvo g) knjižnice h) razvoj knjižničnih zbirk i) evalvacija zbirk j) vodnik po literaturi k) bibliografija

  02(01)
  COBISS.SI-ID 28145413

  21.
  POWELL, Ronald R.
          Basic research methods for librarians / Ronald R. Powell and Lynn Silipigni Connaway. - 4th ed. - Westport (Connecticut) ; London : Libraries Unlimited, 2004. - X, 347 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Library and information science text series)

  Bibliografija: str. 309-325. - Kazali
  ISBN 1-59158-103-6 (vezano) ISBN 1-59158-112-5 (broš.)
  a) knjižničarstvo b) informacijska znanost c) raziskovalne metode d) znanstveno raziskovalno delo e) vzorčenje f) zbiranje podatkov g) eksperimentalne raziskave h) kvalitativne metode i) analiza podatkov

  02(035)
  COBISS.SI-ID 223985664

  22.
  SKUPNO posvetovanje specialnih in visokošolskih knjižnic (2 ; 2006 ; Ljubljana)
          Informacijska pismenost med teorijo in prakso - vloga visokošolskih in specialnih knjižnic : zbornik prispevkov = Information literacy between theory and practice - the role of academic and special libraries : proceedings / 2. skupno posvetovanje specialnih in visokošolskih knjižnic (11. strokovno posvetovanje specialnih knjižnic in 4. strokovno posvetovanje visokošolskih knjižnic z mednarodno udeležbo), Ljubljana, 19. oktober 2006 = 2nd Joint Conference of Special and Academic Libraries (11th Slovenian Conference of Special Libraries and 4th Slovenian Conference of Academic Libraries with International Attendance), Ljubljana, October 19th, 2006 ; [urednici Karmen Stopar, Zlatka Rabzelj ; programski odbor Karmen Stopar ... et al.]. - Ljubljana : Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2006 ([Ljubljana] : ABO grafika). - V, 148 str. ; 24 cm

  ISBN 961-90557-8-0 (ISBN-10) ISBN 978-961-90557-8-6 (ISBN-13)
  a) Informacijska pismenost - Posvetovanja b) knjižničarstvo c) knjižnice d) informacijska pismenost e) Slovenija

  659.2(063)(082)
  COBISS.SI-ID 229064960

  23.
  SMITH, Susan Sharpless
          Web-based instruction : a guide for libraries / Susan Sharpless Smith. - 2nd ed. - Chicago : American Library Association, cop. 2006. - XV, 263 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija: str. 221-253. - Kazalo
  ISBN 0-8389-0908-6 (vezano)
  a) Library orientation - Computer-assisted instruction b) Web sites - Design c) Library Web sites - Design d) Web-based instruction e) Libraries and the Internet f) knjižničarstvo g) knjižnice h) pomoč uporabnikom i) internet j) programska orodja k) uporabniški vmesniki l) multimedia m) interaktivnost n) evalvacija o) testiranje

  004.42/.43:004.7:028.8
  COBISS.SI-ID 27105797

  24.
          SUBJECT retrieval in a networked environment : proceedings on the IFLA Satellite Meeting held in Dublin, OH, 14-16 August 2001 and sponsored by the IFLA Classification and Indexing Section, the IFLA Information Technology Section and OCLC / edited by I. C. McIlwaine. - München : K. G. Saur, 2003. - IX, 193 str. ; 25 cm. - (UBCIM publications. New series ; vol. 23)

  Kazalo
  ISBN 3-598-11634-9
  a) Subject cataloging b) Classification c) World Wide Web - Subject access d) knjižničarstvo e) informacije f) iskanje informacij g) omrežno okolje h) Web okolje i) večjezično okolje j) iskalne tehnike k) razvoj tehnik iskanja l) zborniki

  025.6
  COBISS.SI-ID 123744512

  25.
  TEDD, Lucy A.
          Digital libraries : principles and practice in a global environment / Lucy A. Tedd, Andrew Large. - München : K. G. Saur, 2005. - XIX, 280 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na kocu poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-598-11627-6
  a) Bibliotheques virtuelles b) knjižničarstvo c) digitalne knjižnice d) uporabniki e) storitve f) digitalni informacijski viri g) standardi h) organizacija dostopa i) oblikovanje vmesnikov j) iskanje k) listanje l) štdije primerov

  026/027:004.4
  COBISS.SI-ID 1445488


  3 DRUŽBENE VEDE. SOCIOLOGIJA. STATISTIKA.


  26.
          PRISPEVKI k zgodovini meroslovja na Slovenskem / pripravil Martin Sever. - Ljubljana : Elektrotehniška zveza Slovenije, Slovensko društvo za merilno procesno tehniko, Sekcija za zgodovino meroslovja, 1988-<1989>. - Zv. <1-3> : ilustr. ; 21 cm. - (Elektrotehniška zveza Slovenije ; zv. št. 7; 8; 9)

  Bibliografija na koncu vseh zv.
  Dosedanja vsebina:
  Del 1. - 1988. - 38 str.
  Del 2. - 1988 ([Ljubljana : Formatisk]). - 51 str.
  Del 3. - 1989 (v Ljubljani : Formatisk). - 36 str.
  Samo zv. 1-2: NMLJ: 24191/1-2
  a) metrologija b) meroslovje c) zgodovinski pregledi d) Slovenija e) pregledno delo

  389(497.12)(091)
  COBISS.SI-ID 3238146


  35 JAVNA UPRAVA. VOJNE VEDE.


  27.
  KRANJC, Vesna, 1956-
          Zakon o javnem naročanju ZJN-2 ; Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS) / uvodna pojasnila Vesna Kranjc. - 1. natis. - Ljubljana : GV založba, 2007 (Ljubljana : Itagraf). - 331 str. ; 21 cm

  ISBN 978-961-247-000-5
  a) pravo b) zakonodaja c) Slovenija d) javna naročila e) zakon o javnem naročanju

  351.712(497.4)(094.5)
  COBISS.SI-ID 231066624

  28.
  SCHNEIER, Bruce, 1963-
          Beyond fear : thinking sensibly about security in an uncertain world / Bruce Schneier. - New York : Copernicus Books, cop. 2003. - 295 str. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-387-02620-7
  a) Terrorism - United States - Prevention b) War on Terrorism, 2001- c) mednarodni terorizem d) vojna proti terorizmu e) varnost f) varnostne službe g) ZDA

  356.35
  COBISS.SI-ID 27390469


  50 ŠTUDIJ IN VARSTVO OKOLJA.


  29.
          ENVIRONMENTAL health in Central and Eastern Europe / edited by K. C. Donnelly and Leslie H. Cizmas. - Dordrecht : Springer, cop. 2006. - XXII, 249 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 1-4020-4844-0 (ISBN-10) ISBN 978-1-4020-4844-9 (ISBN-13)
  a) ekologija b) onesnaževanje okolja c) onesnaževanje zraka d) onesnaževanje zemljin e) toksikologija f) Vzhodna Evropa g) Srednja Evropa h) prebivalstvo i) učinki na zdravje j) delovna okolja k) biološki monitoring l) biomarkerji m) bolezni n) epidemiologija o) učinki na rastlinstvo p) nevarne snovi

  504.05/.05
  COBISS.SI-ID 28089861

  30.
          The METRICS of material and metal ecology : harmonizing the resource, technology and environmental cycles / M. A. Reuter... [et al.]. - 1st ed. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2005. - XIV, 706 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM). - (Developments in mineral processing, ISSN 0167-4528 ; 16)

  Bibliografija: str. 667-698. - Kazalo
  ISBN 0-444-51137-7 (ISBN-10) ISBN 978-0-444-51137-9 (ISBN-13) ISBN 0-444-52099-6 (CD-ROM)
  a) Industrial ecology b) Recycling (Waste, etc.) c) ekologija d) industrijska ekologija e) recikliranje odpadkov f) industrijski odpadki g) trajnostni razvoj h) kovine i) odpadna elektronika j) avtomobili k) industrija aluminija l) dinamično modeliranje m) optimizacija procesa n) načrtovanje tehnologije

  620.284:658.567:504.062.2
  COBISS.SI-ID 27345669

  31.
  NATO Advanced Research Workshop on Assessment and Remediation of Contaminated Sediments (2005 ; Bratislava)
          Assessment and remediation of contaminated sediments / [proceedings of the NATO Advanced Research Workshop on Assessment and Remediation of Contaminated Sediments, Bratislava, Slovak Republic, 18-21 May 2005] ; edited by Danny Reible and Tomas Lanczos. - Dordrecht : Springer, cop. 2006. - XXI, 246 str. : ilustr. ; 24 cm. - (NATO science series. Series IV, Earth and environmental sciences ; vol. 73)

  Avtor naveden na hrbtni str. nasl. str. - Bibliografija na koncu prispevkov
  ISBN 1-4020-4957-9 (ISBN-10, vezano) ISBN 978-1-4020-4957-6 (ISBN-13, vezano) ISBN 1-4020-4958-7 (ISBN-10, broš.) ISBN 978-1-4020-4958-3 (ISBN-13, broš.)
  a) Contaminated sediments - Congresses b) Water - Pollution - Congresses c) ekologija d) onesnaževanje okolja e) onesnaženi sedimenti f) karakterizacija sedimentov g) fizikokemijski procesi h) čiščenje i) izolacija j) remediacija k) bioremediacija

  553.6:504.05/.06
  COBISS.SI-ID 28090117

  32.
  SCHOLZ, Miklas
          Wetland systems to control urban runoff / Miklas Scholz. - 1st ed. - Amsterdam : Elsevier, 2006. - XXVI, 333 str. : graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija: str. 315-325. - Kazalo
  ISBN 0-444-52734-6 (ISBN-10) ISBN 978-0-444-52734-9 (ISBN-13)
  a) Constructed wetlands b) Wetland management c) Urban runoff - Management d) ekologija e) čiščenje odpadnih vod f) meteorne vode g) komunalne vode h) organske spojine i) predhodno čiščenje j) usedanje k) koagulacija l) čiščenje blata m) flotacijski sistemi n) filtracija o) biološko čiščenje p) rastlinske čistilne naprave q) aktivno blato r) odstranjevanje kovin s) mikrobiologija vode t) dezinfekcija u) odlaganje blata v) modeliranje učinkovitosti w) sonaravni mestni drenažni sistemi

  628.16:504.456
  COBISS.SI-ID 28030469

  33.
  THOMAS, William, 1948-
          Chemtrails confirmed / William Thomas. - Carson City : Bridger House Publishers, cop. 2004. - 327 str. : ilustr. ; 22 cm

  ISBN 1-893157-10-5
  a) Condensation trails b) Airplanes, Military c) Unidentified flying objects d) Air forces - Environmental aspects e) Air - Pollution - Health aspects f) ekologija g) onesnaževanje zraka h) kondenzacijske sledi reaktivnih letal i) vojaško letalstvo j) ZDA k) škropljenje z letali l) kemikalije m) mikroorganizmi n) učinki na zdravje

  504.054
  COBISS.SI-ID 28258053

  34.
          WETLANDS : functioning, biodiversity conservation, and restoration / R. Bobbink ... [et al.] (eds.). - Berlin : Springer, cop. 2006. - XXV, 315 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Ecological studies, ISSN 0070-8356 ; vol. 191)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-540-33188-3 (ISBN-10) ISBN 978-3-540-33188-9 (ISBN-13)
  a) ekologija b) mokrišča c) močvirja d) ogroženost rastlin e) vodna okolja f) vloga makrofitov g) biološka invazija h) tujerodne vrste i) ohranjanje ekosistemov j) bibavični pas k) evropska plitva jezera l) rečne kotanje m) umetna mokrišča n) barja o) ekohidrološko delovanje

  504.456.062
  COBISS.SI-ID 28021253

  35.
          WETLANDS and natural resource management / J. T. A. Verhoeven ... [et al.] (eds.). - Berlin : Springer, cop. 2006. - XXII, 347 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Ecological studies, ISSN 0070-8356 ; vol. 190)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-540-33186-7 (ISBN-10) ISBN 978-3-540-33186-5 (ISBN-13)
  a) ekologija b) mokrišča c) močvirja d) ekološki vplivi e) čiščenje vode f) biogeokemijski vplivi g) klimatske spremembe h) integrirano ravnanje z vodnimi viri i) poplavna območja j) sonaravno kmetovanje k) umetna močvirja l) rastlinske čistilne naprave m) močvirski ekosistemi n) hidrološki režim o) rečno ribištvo p) mikrobiološki habitat q) močvirske rastline r) priobalna mokrišča s) arktična mokrišča t) vpliv podnebja u) populacije arktičnih gosi v) šotišča w) področja tajge x) Evrazija

  504.456.062
  COBISS.SI-ID 28020997


  51 MATEMATIKA.


  36.
  ANDERSEN, Kirsti, 1941-
          The geometry of an art : the history of the mathematical theory of perspective from Alberti to Monge / Kirsti Andersen. - New York : Springer, cop. 2007. - XXXVII, 812 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Sources and studies in the history of mathematics and physical sciences)

  Bibliografija: str. 747-793. - Kazalo
  ISBN 0-387-25961-9 (ISBN-10) ISBN 978-0-387-25961-1 (ISBN-13)
  a) Perspective b) matematika c) geometrija d) opisna geometrija e) geometrijska perspektiva f) konstruiranje g) matematična pravila h) matematična teorija perspektive i) umetnost j) razvoj slikarstva k) Alberti l) Piero dela Francesca m) Leonardo da Vinci n) italijanska renesansa o) Dürer p) Guido Baldo q) barok r) Holandija s) Francija t) Britanija u) Monge

  742:514.18
  COBISS.SI-ID 27390981

  37.
          BIOMATHEMATICS : modelling and simulation / editor J. C. Misra. - Singapore : World Scientific, cop. 2006. - XXIII, 500 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 981-238-110-4
  a) Biomathematics b) Biological models c) matematika d) matematični modeli e) računalniške simulacije f) biologija g) medicina h) aplikacije i) prenos bolezni j) statistična metodologija k) AIDS l) biološke celice m) lastna reorganizacija n) peristaltični transport o) fiziološke tekočine p) DNK q) srčno tkivo r) pretok krvi s) velike arterije t) bioelektromagnetizem u) humanoidni roboti v) reproduktivna biomedicina w) populacijska dinamika x) ekologija

  [5+61]:519.87
  COBISS.SI-ID 26629381

  38.
  CALTER, Paul
          Technical mathematics with calculus / Paul A. Calter, Michael A. Calter. - 5th ed. - Hoboken : J. Wiley & Sons, cop. 2007. - XVI, 908, [84] str. : ilustr. ; 29 cm

  Potiskani spojni listi. - Kazalo
  ISBN 0-471-69592-0 (ISBN-10) ISBN 978-0-471-69592-9 (ISBN-13)
  a) Engineering mathematics b) Calculus c) matematika d) algebra e) enačbe f) funkcije g) grafi h) geometrija i) vektorji j) matrike k) determinante l) kompleksna števila m) zaporedja n) vrste o) odvodi p) integrali q) naloge r) rešitve

  51(076.3)
  COBISS.SI-ID 28350981

  39.
  DEMIDENKO, Eugene, 1948-
          Mixed models : theory and applications / Eugene Demidenko. - Hoboken : Wiley-Interscience, cop. 2004. - XVIII, 704 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Wiley series in probability and statistics)

  Sorodni elektronski vir: http://www.e-streams.com/es0802/es0802%5F3914.html. - Bibliografija: str. 665-695. - Kazalo
  ISBN 0-471-60161-6 (vezano)
  a) Analysis of variance b) Analysis of Variance c) matematika d) statistika e) statistična analiza f) analiza variance g) statistični modeli h) analiza podatkov i) statistična analiza slike

  519.25
  COBISS.SI-ID 27408645

  40.
  DOROFEEV, Sergey
          Statistics for real-life sample surveys : non-simple-random samples and weighted data / Sergey Dorofeev and Peter Grant. - Cambridge : Cambridge University Press, 2006. - IX, 266 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 261-263. - Kazalo
  ISBN 0-521-85803-8 (ISBN-10, vezano) ISBN 978-0-521-85803-8 (ISBN-13, vezano) ISBN 0-521-67465-4 (ISBN-10, broš.) ISBN 978-0-521-67465-2 (ISBN-13, broš.)
  a) Sampling (Statistics) b) matematika c) statistika d) obdelava podatkov e) vzorčenje f) vteženje podatkov g) varianca h) statistična pomembnost i) analiza večih variabel j) regresijska analiza k) analiza gruč

  519.25
  COBISS.SI-ID 28004357

  41.
  GAITHER, Carl C., 1944-
          Physically speaking : a dictionary od quotations on physics and astronomy / selected and arranged by Carl C. Gaither and Alma E. Cavazos-Gaither ; illustrated by Andrew Slocombe. - New York ; Milton Park : Taylor & Francis Group, 1997. - XII, 492 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 364-400. - Kazali
  ISBN 0-7503-0470-7 (ISBN-10) ISBN 978-0-7503-0470-2 (ISBN-13)
  a) fizika b) astronomija c) citati d) humor e) slovar

  [51/52:82-84](038)
  COBISS.SI-ID 485220

  42.
          GEOMETRIES of nature, living systems and human cognition : new interactions of mathematics with natural sciences and humanities / edited by Luciano Boi. - Singapore ; Hackensack ; London : World Scientific, cop. 2005. - XXIII, 419 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu prispevkov
  ISBN 981-256-474-8
  a) Geometry b) Mathematical physics c) Cognition - Mathematical models d) matemaatika e) geometrija f) matematična fizika g) oblike v naravi h) živi sistemi i) kognitivni procesi j) kvantna fizika k) klasična fizika l) vozli m) topološki modeli vozlov n) matematično modeliranje o) logično modeliranje p) naravoslovne znanosti

  5.001.573:519.87
  COBISS.SI-ID 27371525

  43.
  LANGENBERG, Tobias
          Standardization and expectations / Tobias Langenberg. - Berlin ; Heidelberg ; New York : Springer, cop. 2006. - IX, 122 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm. - (Lecture notes in economics and mathematical systems ; 562)

  Bibliografija: str. 117-122. - Thesis (doctoral) - Universität, Hamburg
  ISBN 978-3-540-28112-2 (ISBN-13) ISBN 3-540-28112-6 (ISBN-10)
  a) matematika b) matematični sistemi c) aplikacije d) ekonomija e) standardizacija f) kompatibilnost standardov g) taksonomija standardov h) izobraževanje odraslih i) zaposlovanje j) nove tehnologije k) konkurenca l) profit

  510.8:006:338.58
  COBISS.SI-ID 27111429

  44.
  MONTGOMERY, Douglas C.
          Introduction to linear regression analysis / Douglas C. Montgomery, Elizabeth A. Peck, G. Geoffrey Vining. - 4th ed. - Hoboken : Wiley-Interscience, 2006. - XVI, 612 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Wiley series in probability and statistics)

  Bibliografija: str. 594-607. - Kazalo
  ISBN 0-471-75495-1 (ISBN-10) ISBN 978-0-471-75495-4 (ISBN-13)
  a) Regression analysis b) Lineaire regressie c) Regressieanalyse d) matematika e) matematična statistika f) regresijske analize g) vrste regresij h) diagnostika vpliva i) indikatorji spremenljivk j) pregledno delo

  519.22
  COBISS.SI-ID 28287749

  45.
          MULTISCALE methods in science and engineering / Björn Engquist, Per Lötstedt, Olof Runborg, editors. - Berlin ; Heidelberg ; New York : Springer, cop. 2005. - XI, 289 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in computational science and engineering, ISSN 1439-7358 ; 44)

  V uvodu: "The papers presented in the conference, Multiscale Methods in Science and Engineering, which was held in Uppsala, Sweden on January 26-28, 2004". - Bibliografija pri vseh prispevkih
  ISBN 978-3-540-25335-8 (ISBN-13) ISBN 3-540-25335-1 (ISBN-10)
  a) Finite element method b) Homogenization (Differential equations) c) Differential equations d) matematika e) numerične metode f) večvelikostni objekti g) računalniške metode h) aplikacije i) znanost j) tehnika k) diskretne mrežne aproksimacije l) adaptivni Monte Carlo algoritmi m) heterogena večvelikostna metoda n) adaptivno modeliranje o) večvelikostna homogenizacija p) numerične simulacije

  519.6
  COBISS.SI-ID 529897

  46.
  PIAN, Theodore H. H., 1919-
          Hybrid and incompatible finite element methods / Theodore H. H. Pian, Chang-Chun Wu. - Boca Raton ; London ; New York : Chapman & Hall/CRC, 2006. - XVI, 378 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (Modern mechanics and mathematics ; 4)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-58488-276-X (vezano)
  a) Finite element method b) matematika c) matematična analiza d) metoda končnih elementov e) aplikacije f) mehanika trdne snovi g) elastičnost h) obremenitve i) hibridni elementi j) optimizacijski model k) numerična stabilnost l) analiza plastičnosti struktur m) lom n) materiali

  517.962.2
  COBISS.SI-ID 27411973

  47.
  STÖCKER, Horst
          Matematični priročnik z osnovami računalništva / Horst Stöcker ; [prevajalci Aleš Berkopec ... [et al.] ; slikovno gradivo po izvirniku]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, cop. 2006 ([s. l.] : Tisk Schwarz). - XX, 905 str., [4] str. pril. : ilustr. ; 21 cm

  3.000 izv. - Prevod dela: Taschenbuch mathematischer Formeln und moderner Verfahren, 4. prenovljena izd. - Kazalo
  ISBN 86-365-0587-9 (ISBN-10) ISBN 978-86-365-0587-8 (ISBN-13)
  a) matematika b) računalništvo c) aritmetika d) algebra e) enačbe f) geometrija g) trigonometrija h) funkcije i) vektorska analiza j) koordinatni sistemi k) matrike l) Boolova algebra m) diferencialni račun n) vrste o) integralski račun p) integralske transformacije q) verjetnostni račun r) mehka logika s) nevronske mreže t) uporaba računalnika u) tabele integralov v) priročniki

  51(035)
  004(035)
  COBISS.SI-ID 229576192


  519.68 RAČUNALNIŠTVO. RAČ.(MAT.) PROGRAMIRANJE.


  48.
  ABDULEZER, Loren
          Skype for dummies / by Loren and Susan Abdulezer and Howard Dammond ; foreword by Niklas Zennström. - Hoboken : Wiley Publishing, cop. 2007. - XXII, 332 str. : ilustr. ; 24 cm. - (--For dummies)

  Kazalo
  ISBN 0-470-04891-3 (ISBN-10) ISBN 978-0-470-04891-7 (ISBN-13)
  a) Skype b) Broadband communication systems c) Internet telephony d) računalništvo e) širokopasovne komunikacije f) internetna telefonija g) Skype h) možnosti uporabe i) klicanje j) izdelava imenikov k) glasovna pošta l) izvedba konferenc m) Bluetooth n) Wi-Fi o) priročniki

  004.738.5
  COBISS.SI-ID 27867141

  49.
  ABEL, John
          Oracle e-business suite security / John Abel. - New York : McGraw-Hill, cop. 2007. - XX, 384 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-07-226276-1 (ISBN-10) ISBN 978-0-07-226276-6 (ISBN-13)
  a) Oracle (Computer file) b) Database security c) Electronic commerce d) računalništvo e) baze podatkov f) Oracle okolja g) elektronsko poslovanje h) poslovne aplikacije i) varnost j) zaščita informacij k) kriptografija l) VPD tehnike m) VPD - Virtual Private Database n) priročniki

  004.6
  COBISS.SI-ID 28220165

  50.
          ACCESS 2007 bible / Michael R. Groh ... [et al.]. - Indianapolis : Wiley Publishing, cop. 2007. - LII, 1356 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Ov. nasl.: Microsoft Office Access 2007 bible. - Kazalo
  ISBN 0-470-04673-2 (ISBN-10) ISBN 978-0-470-04673-9 (ISBN-13)
  a) Microsoft Access (Computer file) b) računalništvo c) programska oprema d) Microsoft Access 2007 e) baze podatkov f) upravljanje baz podatkov g) vzdrževanje h) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 27870469

  51.
  AMMERAAL, Leendert, 1957-
          Computer graphics for Java programmers / Leen Ammeraal, Kang Zhang. - 2nd ed. - Hoboken : J. Wiley & Sons, 2007. - X, 376 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 371-372. - Kazalo
  ISBN 0-470-03160-3 (ISBN-10) ISBN 978-0-470-03160-5 (ISBN-13)
  a) Computer graphics b) Java (Computer program language) c) računalništvo d) računalniška grafika e) programiranje f) programski jeziki g) geometrija h) algoritmi i) fraktali j) priročniki

  004.43:004.4
  COBISS.SI-ID 28096005

  52.
  BARKAKATI, Nabajyoti, 1956-
          Linux all-in-one desk reference for dummies / by Naba Barkakati. - 2nd ed. - Indianapolis : Wiley Publishing, cop. 2006. - XXIV, 803 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM). - (--For dummies)

  Kazalo
  ISBN 0-471-75262-2 (ISBN-10) ISBN 978-0-471-75262-2 (ISBN-13)
  a) Linux b) Operating systems (Computers) c) računalništvo d) operacijski sistemi e) Linux f) upravljanje sistema g) varnost h) strežniki i) programiranje j) priročniki

  004.45
  COBISS.SI-ID 28286469

  53.
  BARNES, David John, 1959-
          Objects first with Java : a practical introduction using BlueJ / David J. Barnes and Michael Kölling. - 3rd ed. - Harlow : Pearson/Prentice Hall, 2006. - XXXI, 480 str. : ilustr. ; 25 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Kazalo
  ISBN 0-13-197629-X (ISBN-10) ISBN 978-0-13-197629-0 (ISBN-13)
  a) Object-oriented programming (Computer science) b) Java (Computer program language) c) Computer science - Study and teaching d) računalništvo e) programski jeziki f) Java g) Bluej h) objektno orientirano programiranje i) aplikacije j) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 27830789

  54.
  BECKMANN, Patricia
          Exploring 3D modeling with Maya 7 / Patricia Beckmann, Scott Wells. - Clifton Park : Thomson/Delmar Learning, cop. 2007. - XVIII, 433 str., [32] str. pril. : ilustr. ; 23 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM). - (Design exploration series)

  Kazalo
  ISBN 1-4180-1612-8 (ISBN-10) ISBN 978-1-4180-1612-8 (ISBN-13)
  a) Maya (Computer file) b) Computer graphics c) Three-dimensional display systems d) računalništvo e) računalniška grafika f) grafična animacija g) 3D tehnologija h) programska oprema i) MAYA 7 j) priročniki

  004.42:004.97
  COBISS.SI-ID 28096261

  55.
  BIJAOUI, Pierre
          Microsoft Exchange Server 2003 scalability with SP1 and SP2 / Pierre Bijaoui. - Burlington ; Oxford : Elsevier Digital Press, cop. 2007. - XXI, 587 str. : ilustr. ; 24 cm. - (HP technologies)

  Kazalo
  ISBN 1-55558-300-8 (ISBN-10) ISBN 978-1-55558-300-2 (ISBN-13)
  a) Microsoft Exchange server (Computer file) b) Electronic mail systems c) Client/server computing d) Computer networks - Scalability e) računalništvo f) računalniške mreže g) odjemalec-strežnik h) Exchange Server 2003 i) elektronska pošta j) priročniki

  004.75
  COBISS.SI-ID 28081413

  56.
  BLANCHETTE, Jasmin
          C++ GUI programming with Qt 4 / Jasmin Blanchette, Mark Summerfield. - 2nd printing. - Upper Saddle River : Prentice Hall in association with Trolltech Press, 2006. - XVII, 537 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Kazalo
  ISBN 0-13-187249-4
  a) Graphical user interfaces (Computer systems) b) C++ (Computer program language) c) računalništvo d) programski jeziki e) grafični vmesniki f) C++ GUI g) Qt 4 h) osnove Qt i) programiranje j) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 27829253

  57.
  BOUCHER, Thomas O.
          Design of industrial information systems / Thomas O. Boucher, Ali Yalçin. - Burlington : Elsevier/Academic Press, cop. 2006. - XVII, 432 str. : ilustr. ; 27 cm

  Bibliografija: str. 425-427. - Kazalo
  ISBN 0-12-370492-8 (ISBN-10) ISBN 978-0-12-370492-4 (ISBN-13)
  a) računalništvo b) informatika c) informacijski sistemi d) industrijski sistemi e) relacijske baze podatkov f) modeli podatkov g) arhitektura baz h) funkcionalno načrtovanje baz i) informacijska arhitektura j) uporabniški vmesniki k) elektronsko poslovanje l) združljivi modelni jeziki m) UML n) upravljanje sistemov o) priročniki

  659.2:004
  COBISS.SI-ID 27558661

  58.
  BROWN, Daniel M.
          Communicating design : developing web site documentation for design and planning / Daniel M. Brown. - Berkeley : Peachpit Press, cop. 2007. - XIV, 352 str. : ilustr. ; 24 cm

  Na ov.: "Learn how to prepare and present wireframes, site maps, flow charts, and more". - Kazalo
  ISBN 0-321-39235-3
  a) Electronic data processing documentation b) Web site development c) računalništvo d) programska oprema e) razvoj spletnih strani f) dokumentacija g) planiranje h) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 28097541

  59.
  CASTELLANO, Joseph A.
          Liquid gold : the story of liquid crystal displays and the creation of an industry / Joseph A. Castellano. - Singapore ; Hackensack ; London : World Scientific, cop. 2005. - XI, 302 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 981-238-956-3 (vezano)
  a) Liquid crystal displays - History b) Liquid crystals industry - History c) informacijska tehnologija d) industrija tekočih kristalov e) LCD zasloni f) LCD televizorji g) razvoj h) raziskave i) zgodovinski pregled

  004.353.24:532.783(091)
  COBISS.SI-ID 27379205

  60.
  CASTRO, Elizabeth
          HTML, XHTML & CSS / by Elizabeth Castro. - 6th ed. - Berkeley : Peachpit Press, cop. 2007. - 456 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Visual quickstart guide)

  Kazalo
  ISBN 0-321-43084-0 (ISBN-10) ISBN 978-0-321-43084-7 (ISBN-13)
  a) Hypertext systems b) HTML (Document markup language) c) Cascading style sheets d) XHTML (Document markup language) e) Electronic publishing f) računalništvo g) programski jeziki h) označevalni jeziki i) spletne strani j) HTML k) XHTML l) CSS m) priročniki

  004.7:004.42
  COBISS.SI-ID 28181253

  61.
          COLOR desktop printer technology / edited by Noboru Ohta, Mitchell Rosen. - Boca Raton : CRC/Taylor & Francis Group, 2006. - 279 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Optical science and engineering ; 106)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8247-5364-X (ISBN-10) ISBN 978-0-8247-5364-1 (ISBN-13)
  a) Color computer printers b) Color printing c) računalništvo d) strojna oprema e) barvni tiskalniki f) osnove g) vrste tiskalnikov h) priročniki

  004.356.2
  COBISS.SI-ID 27969541

  62.
  COX, Joyce, 1946-
          Microsoft Press PowerPoint 2007 step by step / Joyce Cox and Joan Preppernau. - Redmond : Microsoft Press, cop. 2007. - LXIII, 298 str. : ilustr. ; 23 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM). - (Step by step)

  Ov. nasl.: Microsoft Press PowerPoint 2007. - Kazalo
  ISBN 0-7356-2301-5 (ISBN-10) ISBN 978-0-7356-2301-9 (ISBN-13)
  a) računalništvo b) programska oprema c) PowerPoint 2007 d) računalniška grafika e) predstavitve f) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 58145281

  63.
  COZENS, Simon
          Advanced Perl programming / Simon Cozens. - 2nd ed. - Sebastopol : O'Reilly, 2005. - XIII, 281 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-596-00456-7
  a) računalništvo b) programski jeziki c) Perl d) kompleksne podatkovne strukture e) Unicode f) parsing g) baze podatkov h) naravbni jeziki i) interakcija Perl/C/ j) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 11378

  64.
  CROMIE, John, 1961-
          QuickTime for .NET and COM developers / John Cromie. - Amsterdam [etc.] : Morgan Kaufmann/Elsevier, cop. 2006. - XVI, 341 str. : ilustr. ; 24 cm. - (QuickTime developer series)

  Kazalo
  ISBN 0-12-774575-0 (ISBN-10) ISBN 978-0-12-774575-6 (ISBN-13)
  a) QuickTime b) Motion pictures - Editing - Data processing c) Microsoft .NET Framework d) COM (Computer architecture) e) računalništvo f) programska oprema g) QuickTime h) video predvajalniki i) uporaba QuickTime j) priročniki

  004.5
  COBISS.SI-ID 57955841

  65.
  DAVID, Jean-Luc, 1971-
          Professional Team foundation server / Jean-Luc David, Mickey Gousset, and Erik Gunvaldson. - Indianapolis : Wiley Publishing, 2007. - XXXIV, 486 str. : ilustr. ; 24 cm

  Na ov.: "Programmer to programmer". - Kazalo
  ISBN 0-471-91930-6 (ISBN-10) ISBN 978-0-471-91930-8 (ISBN-13)
  a) Microsoft Visual studio b) Computer software - Development - Computer programs c) Teams in the workplace - Data processing d) računalništvo e) programska oprema f) Team Foundation Server g) Microsoft Visual Studio h) razvoj programov i) projektno vodenje j) timsko delo k) obdelava podatkov l) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 28070149

  66.
  DERRY, Roger
          PC audio editing with Adobe Audition 2.0 : broadcast, desktop and CD audio production / Roger Derry. - 1st ed. - Oxford : Elsevier/Focal Press, 2006. - XVI, 253 str. : ilustr. ; 25 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Kazalo
  ISBN 0-2405-1969-8 (ISBN-10) ISBN 978-0-2405-1969-2 (ISBN-13)
  a) Computer sound processing b) računalništvo c) programska oprema d) Adobe Audition 2.0 e) avdio f) obdelava g) peka CD h) priročniki

  004.4
  COBISS.SI-ID 28237317

  67.
          DICTIONARY of information science and technology / Mehdi Khosrow-Pour [editor]. - Hershey : Idea Group Reference, cop. 2007. - 2 zv. (loč. pag.) ; 29 cm

  Bibliografija na koncu obeh zv. - Vsebina: Vol. 1: A-J ; Vol. 2: K-Z
  ISBN 1-59904-385-8
  a) Information science - Dictionaries b) Information technology - Dictionaries c) tehniški slovarji d) strokovni izrazi e) terminologija f) informacijska znanost g) informacijska tehnologija h) računalništvo i) definicije j) sinonimi k) akronimi l) slovarji

  004=20
  COBISS.SI-ID 28100357

  68.
  DYSZEL, Bill
          Outlook 2007 for dummies / by Bill Dyszel. - Hoboken : Wiley Publishing, cop. 2007. - XVIII, 363 str. : ilustr. ; 24 cm. - (--For dummies)

  Ov. nasl.: Microsoft Office Outlook 2007 for dummies. - Kazalo
  ISBN 0-470-03830-6 (ISBN-10) ISBN 978-0-470-03830-7 (ISBN-13)
  a) Microsoft Outlook (Computer file) b) računalništvo c) programska oprema d) Outlook 2007 e) elektronska pošta f) koledar g) elektronski rokovniki h) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 27864837

  69.
  EDWARDS, James
          The JavaScript anthology : 101 essential tips, tricks & hacks / by James Edwards and Cameron Adams. - 1st ed. - Collingwood : SitePoint, 2006. - XVI, 588 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 0-9752402-6-9
  a) JavaScript (Computer program language) b) Internet programming c) računalništvo d) programska oprema e) JavaScript f) izdelava spletnih strani g) HTML h) DHTML i) priročniki

  004.43:004.738.5
  COBISS.SI-ID 28183045

  70.
  EKEDAHL, Michael V.
          Programming with Microsoft Visual Basic 2005 : an object-oriented approach / Michael Ekedahl. - 2nd ed. - Boston : Thomson/Course Technology, cop. 2007. - XXV, 915 str. : ilustr. ; 28 cm

  Kazalo
  ISBN 1-4188-3546-3 (ISBN-10) ISBN 978-1-4188-3546-0 (ISBN-13)
  a) Microsoft Visual BASIC b) Internet programming c) Object-oriented programming (Computer science) d) računalništvo e) programski jeziki f) Visual Basic 2005 g) spletne aplikacije h) objektno orientirano programiranje i) .NET Framework j) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 28095749

  71.
  ENGLISH, Bill, 1961-
          Microsoft Office SharePoint Server 2007 administrator's companion / Bill English with the Microsoft SharePoint Community Experts. - Redmond : Microsoft Press, cop. 2007. - XLIV, 1155 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Kazalo
  ISBN 0-7356-2282-5 (ISBN-10) ISBN 978-0-7356-2282-1 (ISBN-13)
  a) Intranets (Computer networks) b) Web servers c) računalništvo d) računalniške mreže e) programska oprema f) SharePoint 2007 g) interaktivni portali h) nadgradnja serverjev i) priročniki

  004.7
  COBISS.SI-ID 28352261

  72.
  FINKELSTEIN, Ellen
          How to do everything with Microsoft Office PowerPoint 2007 / Ellen Finkelstein. - Emeryville : McGraw-Hill/Osborne, cop. 2007. - XVI, 432 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-07-226339-3 (ISBN-10) ISBN 978-0-07-226339-8 (ISBN-13)
  a) Microsoft PowerPoint (Computer file) b) računalništvo c) programska oprema d) PowerPoint 2007 e) računalniška grafika f) predstavitve g) prezentacije h) priročniki

  004.42:004.92
  COBISS.SI-ID 28102149

  73.
  FLYNT, John P.
          Beginning math concepts for game developers / John P. Flynt, Boris Meltreger. - Boston : Thomson/Course Technology, cop. 2007. - XVI, 319 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Kazalo
  ISBN 1-59863-290-6 (ISBN-10) ISBN 978-1-59863-290-3 (ISBN-13)
  a) Computer games - Mathematics b) Calculus c) Video games - Design d) računalništvo e) programska oprema f) računalniške igre g) matematični izračuni h) razvoj iger i) načrtovanje iger j) Visual Code k) Visual Formula l) priročniki

  004.4:51
  COBISS.SI-ID 28099845

  74.
  FLYNT, John P.
          Java programming for the absolute beginner / John P. Flynt. - 2nd ed. - Boston : Thomson/Course Technology, cop. 2007. - XV, 459 str. : ilustr. ; 24 cm

  Na ov. : "No experience required". - Kazalo
  ISBN 1-59863-275-2 (ISBN-10) ISBN 978-1-59863-275-0 (ISBN-13)
  a) Java (Computer program language) b) Object-oriented programming (Computer science) c) Internet programming d) računalništvo e) programski jeziki f) objektno orientirano programiranje g) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 28092421

  75.
  FRASER, Bruce
          Real world image sharpening with Adobe Photoshop CS2 : industrial-strength production techniques / Bruce Fraser. - Berkeley : Peachpit Press ; [San Jose] : Adobe, cop. 2007. - XVI, 288 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 0-321-44991-6
  a) Adobe Photoshop b) Computer graphics c) računalništvo d) programska oprema e) računalniška grafika f) Adobe Photoshop CS2 g) ostrenje slik h) obdelava slik i) priročniki

  004.42:004.9
  COBISS.SI-ID 28097029

  76.
  FREEMAN, Robert G., 1965-
          Oracle Database 10g new features / Robert G. Freeman. - Emeryville : McGraw-Hill/Osborne, cop. 2004. - XVIII, 240 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-07-222947-0
  a) računalništvo b) baze podatkov c) Oracle 10g d) nadgradnja baze podatkov e) upravljanje strežnika f) virtualne osebne baze g) priročniki

  004.6
  COBISS.SI-ID 28227589

  77.
  FRYE, Curtis, 1968-
          Microsoft Office Excel 2007 step by step / Curtis D. Frye. - Redmond : Microsoft Press, cop. 2007. - LXIII, 367 str. : ilustr. ; 23 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM). - (Step by step)

  Ov. nasl.: Microsoft Office Excel 2007. - Kazalo
  ISBN 0-7356-2304-X (ISBN-10) ISBN 978-0-7356-2304-0 (ISBN-13)
  a) Microsoft Excel (Computer file) b) Business - Computer programs c) Electronic spreadsheets d) računalništvo e) programska oprema f) Excel 2007 g) elektronske preglednice h) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 58143233

  78.
  GOOKIN, Dan
          Word 2007 for dummies / by Dan Gookin. - Hoboken : Wiley Publishing, cop. 2007. - XX, 410 str. : ilustr. ; 24 cm. - (--For dummies)

  Ov. nasl.: Microsoft Office Word 2007 for dummies. - Kazalo
  ISBN 0-470-03658-3 (ISBN-10) ISBN 978-0-470-03658-7 (ISBN-13)
  a) Microsoft Word (Computer file) b) računalništvo c) programska oprema d) urejevalniki besedil e) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 27863301

  79.
  GOPALAKRISHNAN, Ganesh
          Computation engineering : applied automata theory and logic / Ganesh Gopalakrishnan. - New York : Springer, cop. 2006. - XXXV, 471 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 453-460. - Kazalo
  ISBN 0-387-24418-2 (ISBN-10) ISBN 978-0-387-24418-1 (ISBN-13)
  a) Computer science - Mathematics b) Computer logic c) Machine theory d) Informatique - Mathématiques e) Logique informatique f) Automates mathématiques, Théorie des g) računalništvo h) računalniška tehnika i) računalniška logika j) teorija strojev k) matematične osnove l) matematična logika m) binarni odnosi n) DFA - Deterministic Finite-State Automation o) avtomati p) kompleksnost q) teorija avtomatov r) pregledno delo

  004.43
  COBISS.SI-ID 28035589

  80.
  GRALLA, Preston
          How the Internet works / Preston Gralla ; illustrated by Michael Troller. - 8th ed. - Indianapolis : Que, cop. 2007. - XIII, 416 str. : ilustr. ; 26 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7897-3626-8
  a) Internet b) računalništvo c) računalniške mreže d) Internet e) svetovni splet f) kako deluje g) priročniki

  004.738.5
  COBISS.SI-ID 27797253

  81.
  GUNDERLOY, Mike
          Mastering Microsoft SQL Server 2005 / Mike Gunderloy, Susan Sales Harkins. - Express ed. - Indianapolis : Wiley Publishing, cop. 2006. - XXII, 576 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  - - Microsoft Visual Basic 2005 [Elektronski vir]. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-7821-4402-0 (ISBN-10) ISBN 978-0-7821-4402-4 (ISBN-13)
  a) Microsoft SQL Server (Computer file) b) Client/server computing c) računalništvo d) relacijske baze podatkov e) SQL Server 2005 f) SQL strežniki g) sistem odjemalec-strežnik h) priročniki

  004.6
  COBISS.SI-ID 28219909

  82.
  HAN, H. M.
          Dreamweaver 8 accelerated / [author, H. M. Han]. - [Seoul] : YJIP Publishing Team, cop. 2006. - 247 str. : ilustr. ; 27 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM). - (Accelerated series)

  Avtor naveden na vzpor. nasl. str. - Kazalo
  ISBN 981-05-3848-0 (ISBN-10) ISBN 978-981-05-3848-4 (ISBN-13)
  a) Dreamweaver (Computer file) b) računalništvo c) računalniška grafika d) programska oprema e) Dreamweaver 8 f) animacije g) večpredstavnost h) dinamične spletne strani i) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 27291909

  83.
          HANDBOOK of constraint programming / edited by Francesca Rossi, Peter van Beek, Toby Walsh. - 1st ed. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2006. - XIX, 955 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Foundations of artificial intelligence)

  Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 0-444-52726-5 (ISBN-10) ISBN 978-0-444-52726-4 (ISBN-13)
  a) Constraint programming (Computer science) b) računalništvo c) programiranje z omejitvami d) logično programiranje e) funkcionalne omejitve f) iskalni algoritmi g) iskalne metode h) omejitve i) kompleksnost j) modeliranje k) aplikacije l) programski jeziki m) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 5520724

  84.
  HANLY, Jeri R.
          Problem solving and program design in C / Jeri R. Hanly, Elliot B. Koffman. - 5th ed. - Boston : Pearson/Addison Wesley, cop. 2007. - XVIII, 920 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-321-46464-8
  a) C (Computer program language) b) računalništvo c) programski jeziki d) C e) reševanje problemov f) modularno programiranje g) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 28066053

  85.
  HARINATH, Sivakumar, 1971-
          Professional SQL server analysis services 2005 with MDX / Sivakumar Harinath, Stephen R. Quinn. - Indianapolis : Wiley Publishing, cop. 2006. - XXVI, 828 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Wrox professional guides)

  Na ov.: "Programmer to programmer". - Kazalo
  ISBN 0-7645-7918-5 (ISBN-10) ISBN 978-0-7645-7918-9 (ISBN-13)
  a) SQL server b) Client/server computing c) Relational databases d) MDX (Computer program language) e) SQL Server f) Architecture client-serveur (Informatique) g) Bases de données relationnelles h) MDX (Langage de programmation) i) računalništvo j) relacijske baze podatkov k) SQL Server l) Analysis Services 2005 m) MDX n) kreiranje podatkovnih baz o) priročniki

  004.6
  COBISS.SI-ID 28221189

  86.
  HART-Davis, Guy
          Mastering Microsoft VBA / Guy Hart-Davis. - 2nd ed. - Hoboken : Wiley Publishing, cop. 2005. - XXVIII, 707 str. : ilustr. ; 23 cm

  Na ov. in hrbtu navedena založba SYBEX. - Kazalo
  ISBN 0-7821-4436-5 (ISBN-10) ISBN 978-0-7821-4436-9 (ISBN-10) ISBN 978-0-7821-4436-5 !
  a) Microsoft Visual Basic for applications (Computer file) b) Visual Basic (računalniški programi) - Priročniki c) računalništvo d) programski jeziki e) VBA - Visual Basic f) programiranje g) aplikacije h) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 11583282

  87.
  HARVEY, Greg
          Excel 2007 all-in-one desk reference for dummies / by Greg Harvey. - Hoboken : Wiley Publishing, cop. 2007. - XXII, 777 str. : ilustr. ; 24 cm. - (--For dummies)

  Ov. nasl.: Microsoft Office Excel 2007 all-in-one desk reference for dummies. - Kazalo
  ISBN 0-470-03738-5 (ISBN-10) ISBN 978-0-470-03738-6 (ISBN-13)
  a) Microsoft Excel (Computer file) b) računalništvo c) programska oprema d) Microsoft Excel 2007 e) elektronske preglednice f) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 27862277

  88.
  HARVEY, Greg
          Microsoft Office Excel 2007 for dummies / by Greg Harvey. - Hoboken : Wiley Publishing, cop. 2007. - XVIII, 384 str. : ilustr. ; 24 cm. - (--For dummies)

  Kazalo
  ISBN 0-470-03737-7 (ISBN-10) ISBN 978-0-470-03737-9 (ISBN-13)
  a) Microsoft Excel (Computer file) b) računalništvo c) programska oprema d) Microsoft Excel 2007 e) elektronske preglednice f) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 27861765

  89.
  IERUSALIMSCHY, Roberto
          Programming in Lua / Roberto Ierusalimschy. - 2nd ed. - Rio de Janeiro : Lua.org, 2006. - XVII, 307 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 85-903798-2-5
  a) Lua (Programming language) b) računalništvo c) programski jeziki d) skriptni jeziki e) vgrajeni sistemi f) spletne aplikacije g) Lua h) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 27856133

  90.
  KAPLAN, Steve, 1955-
          Citrix Access Suite 4 advanced concepts : the official guide / Steve Kaplan, Andy Jones. - 2nd ed. - New York : McGraw-Hill/Osborne, cop. 2006. - XXXIV, 603 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-07-226293-1
  a) Citrix MetaFrame b) Client/server computing c) računalništvo d) računalniške mreže e) aplikacijski strežniki f) CITRIX Access Suite 4 g) administracija h) vzdrževanje i) odprava napak j) priročniki

  004.738.52
  COBISS.SI-ID 27918085

  91.
  KINKOPH, Sherry
          Teach yourself visually Microsoft Office 2007 / by Sherry Willard Kinkoph. - Hoboken : Wiley Publishing, cop. 2007. - 415 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Visual read less, learn more)

  Kazalo
  ISBN 0-470-04590-6 (ISBN-10) ISBN 978-0-470-04590-9 (ISBN-13)
  a) Microsoft Office (Computer file) b) računalništvo c) programska oprema d) Office 2007 e) Internet f) grafična orodja g) obdelava besedil h) tiskanje i) preglednice j) predstavitve k) podatkovne zbirke l) OutLook m) elektronska pošta n) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 27868165

  92.
  KISSELL, Joe
          Mac maintenance and backups / Joe Kissell. - Berkeley : Peachpit : Take Control Books, cop. 2007. - IX, 228 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Real world)

  Kazalo
  ISBN 0-321-49218-8
  a) Macintosh (Computer) - Maintenance and repair b) računalništvo c) programska oprema d) Mac OS X e) posodobitve f) nadgradnja g) vzdrževanje h) priročniki

  004.45
  COBISS.SI-ID 28101637

  93.
  KOCH, Alan S.
          Agile software development : evaluating the methods for your organization / Alan S. Koch. - Boston ; London : Artech House, cop. 2005. - XXVIII, 272 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Artech House computing library)

  Bibliografija na koncu nekaterih poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-58053-842-8
  a) Computer software - Development b) računalništvo c) programska oprema d) razvoj programske opreme e) objektivne analize f) razvojne metode g) pregledno delo

  004.42
  COBISS.SI-ID 27327237

  94.
  KOLETZKE, Peter
          Oracle JDeveloper 10 g for Forms & PL/SQL developers : [a guide to J2ee development with Oracle ADF] / Peter Koletzke, Duncan Mills. - New York : McGraw-Hill, cop. 2007. - XXX, 562 str. : ilustr. ; 24 cm

  Dodatek k nasl. z ov. - Kazalo
  ISBN 0-07-225960-4 (ISBN-10) ISBN 978-0-07-225960-5 (ISBN-13)
  a) Oracle JDeveloper (Computer file) b) Java (Computer program language) c) Application software - Development d) računalništvo e) baze podatkov f) računalniški programi g) Oracle JDeveloper 10g h) relacijske baze i) J2EE internetne aplikacije j) ADF - Application Development Framework k) priročniki

  004.6
  COBISS.SI-ID 28220933

  95.
  KONFERENCA Objektna tehnologija v Sloveniji (8 ; 2003 ; Maribor)
          OTS'2003 : Objektna tehnologija v Sloveniji : zbornik osme konference, Maribor, 18. in 19. junij 2003 / urednika Marjan Heričko, Aleš Živkovič. - V Mariboru : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Center za objektno tehnologijo, 2003 (v Mariboru : Založniška tiskarska dejavnost tehniških fakultet). - 278 str. : ilustr., preglednice ; 30 cm

  Nasl. na ov. in v kolofonu: Zbornik prispevkov osme konference OTS'2003 Objektna tehnologija v Sloveniji, Maribor, 18. in 19. junij 2003. - Na nasl. str. tudi: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za informatiko. - Prispevki v slov. ali angl. - 300 izv. - Bibliografija na koncu prispevkov
  ISBN 86-435-0553-6
  a) računalništvo b) objektno orientirane tehnologije c) sodobni pristopi d) komponentne arhitekture e) storitveno naravnane arhitekture f) razvoj informacijskih rešitev g) smernice razvoja h) zborniki

  004.4.045(063)
  COBISS.SI-ID 50544385

  96.
  KOSTREVC, Ljubomir
          Hitri vodnik po internetu in Googlu / Ljubomir Kostrevc. - Ljubljana : Pasadena, 2006 ([Ivančna Gorica] : Tiskarna Ljubljana). - VI, 129 str. : ilustr. ; 22 cm

  ISBN 961-6361-82-1 (ISBN-10) ISBN 978-961-6361-82-8 (ISBN-13)
  a) Google (spletni iskalnik) - Priročniki b) Internet (računalniško omrežje) - Priročniki c) računalništvo d) računalniške mreže e) internet f) svetovni splet g) WWW h) internetni iskalnik i) Google j) elektronska pošta k) priročniki

  004.738.52(035)
  COBISS.SI-ID 229195264

  97.
  KROPIVNIK, Samo
          Analize podatkov z SPSS-om 12.0 : predavanja in vaje / Samo Kropivnik, Tina Kogovšek, Meta Gnidovec. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2006 ([Petrovče] : Marginalija). - 142 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Knjižna zbirka Maklen)

  ISBN 961-235-245-3 (ISBN-10) ISBN 978-961-235-245-5 (ISBN-13)
  a) SPSS (računalniški program) - Učbeniki za visoke šole b) računalništvo c) programska oprema d) statistika e) analiza podatkov f) SPSS 12.0 g) univariantna analiza h) bivariantna analiza i) transformacija podatkov j) programski stavki k) učbeniki za visoke šole

  004.42:311.1(075.8)
  004.4/.6(075.8):519.2
  COBISS.SI-ID 229089536

  98.
  LAMBERT, Steve, III
          Microsoft Office Access 2007 step by step / Steve Lambert, M. Dow Lambert III, Joan Lambert Preppernau. - Redmond : Microsoft Press, cop. 2007. - LXV, 313 str. : ilustr. ; 23 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM). - (Step by step)

  Ov. nasl.: Microsoft Office Access 2007. - Kazalo
  ISBN 0-7356-2303-1 (ISBN-10) ISBN 978-0-7356-2303-3 (ISBN-13)
  a) računalništvo b) programska oprema c) Microsoft Access 2007 d) baze podatkov e) upravljanje baz podatkov f) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 58146817

  99.
  LEONHARD, Woody
          Windows Vista all-in-one desk reference for dummies / by Woody Leonhard. - Hoboken : Wiley Publishing, cop. 2007. - XXIV, 762 str. : ilustr. ; 24 cm. - (--For dummies)

  Kazalo
  ISBN 0-471-74941-9 (ISBN-10) ISBN 978-0-471-74941-7 (ISBN-13)
  a) Microsoft Windows (Computer file) b) računalništvo c) operacijski sistemi d) Windows Vista e) računalniške mreže f) večpredstavnost g) priročniki

  004.451
  COBISS.SI-ID 27866373

  100.
  LHOTKA, Rockford
          Expert C# 2005 business objects / Rockford Lhotka. - 2nd ed. - Berkeley : Apress, cop. 2006. - XXVI, 668 str. : ilustr. ; 24 cm. - (The expert's voice in .NET)

  Kazalo
  ISBN 1-59059-632-3 (ISBN-10) ISBN 978-1-59059-632-6 (ISBN-13)
  a) C# (Computer program language) b) Object-oriented programming (Computer science) c) Business - Data processing d) Computer software - Development e) računalništvo f) programski jeziki g) C# h) objektno orientirano programiranje i) porazdeljeno programiranje j) poslovne implementacije k) CSLA.NET razredi l) WEB vmesniki m) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 28221445

  101.
  LOWE, Doug, 1959-
          PowerPoint 2007 for dummies / by Doug Lowe. - Hoboken : Wiley Publishing, cop. 2007. - XX, 336 str. : ilustr. ; 24 cm. - (--For dummies)

  Ov. nasl.: Microsoft Office PowerPoint 2007 for dummies. - Kazalo
  ISBN 0-470-04059-9 (ISBN-10) ISBN 978-0-470-04059-1 (ISBN-13)
  a) Microsoft PowerPoint (Computer file) b) računalništvo c) programska oprema d) PowerPoint 2007 e) računalniška grafika f) predstavitve g) prezentacije h) priročniki

  004.42:004.92
  COBISS.SI-ID 27862789

  102.
  MAHER, Tim
          Minimal Perl : for UNIX and Linux people / by Tim Maher. - Greenwich : Manning, cop. 2007. - XXXVII, 464 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 1-932394-50-8 (ISBN-10) ISBN 978-1-932394-50-4 (ISBN-13)
  a) Perl (Computer program language) b) računalništvo c) programski jeziki d) Perl e) Unix okolje f) Linux okolje g) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 28307461

  103.
  MARMEL, Elaine
          Teach yourself visually Word 2007 / by Elaine J. Marmel. - Hoboken : Wiley Publishing, cop. 2007. - 303 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Visual read less, learn more)

  Ov. nasl.: Teach yourself visually Microsoft Office Word 2007. - Kazalo
  ISBN 0-470-04593-0 (ISBN-10) ISBN 978-0-470-04593-0 (ISBN-13)
  a) Microsoft Word (Computer file) b) računalništvo c) programska oprema d) Word 2007 e) urejevalniki besedil f) vizualno učenej g) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 27868421

  104.
  MARTELLI, Alex
          Python in a nutshell / Alex Martelli. - 2nd ed. - Farnham : O'Reilly, 2006. - XIV, 695 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 0-596-10046-9
  a) Python (Computer program language) b) računalništvo c) programski jeziki d) objektno orientirano programiranje e) spletno programiranje f) numerično programiranje g) aplikacije h) priročniki

  004.44
  COBISS.SI-ID 28065029

  105.
  MEDNARODNA multi-konferenca Informacijska družba (5 ; 2002 ; Ljubljana)
          Zbornik A 5. mednarodne multi-konference Informacijska družba IS'2002, 14. do 18. oktober 2002 = Proceedings A of the 5th International Multi-Conference Information Society IS'2002, 14-18th October, Ljubljana, Slovenia / uredili, edited by Marko Bohanec ... [et al.]. - Ljubljana : Institut "Jožef Stefan", 2002 (Ljubljana : ABO Grafika). - V, 152 str. : ilustr. ; 30 cm

  Prispevki v angl., slov. ali hrv. - 45 izv. - Bibliografija pri vsakeh prispevkih. - Kazalo. - Vsebina na nasl. str.: Inteligentni sistemi = Intelligent systems / uredila, edited by Marko Bohanec, Matjaž Gams ; Izkopavanje znanja in podatkovna skladišča = Data mining and warehouses / uredila, edited by Dunja Mladenič, Marko Grobelnik
  ISBN 961-6303-41-4
  a) računalništvo b) informacijske družbe c) informacijske tehnologije d) inteligentni sistemi e) iskanje podatkov f) skladiščenje podatkov g) gradnja informacijskih podatkov h) zborniki

  004.93(063)
  COBISS.SI-ID 120289536

  106.
  MEDNARODNA multikonferenca Informacijska družba (5 ; 2002 ; Ljubljana)
          Jezikovne tehnologije : zbornik konference = Language technologies : proceedings of the conference / Information Society Multi-Conference, IS 2002, 14.-15. oktober 2002, Ljubljana, Slovenija ; uredila, edited by Tomaž Erjavec, Jerneja Gros. - Ljubljana : Institut "Jožef Stefan", 2002 (Ljubljana : ABO Grafika). - VI, 174 str. : ilustr. ; 30 cm

  Podnasl. na ov.: zbornik B 5. mednarodne multikonference Informacijska družba IS'2002, 14.-18. oktober 2002 = proceedings B of the 5th International Multi-Conference Information Society IS' 2002, 14-15th October 2002, Ljubljana, Slovenia. - Prispevki v slov. ali angl. - 60 izv. - Povzetek v slov. ali angl. in bibliografija pri večini. - Kazalo
  ISBN 961-6303-42-2
  a) računalništvo b) informacijske družbe c) informacijske tehnologije d) govorne tehnologije e) iskanje podatkov f) skladiščenje podatkov g) izobraževanje h) upravljanje i) kognitivne znanosti j) zborniki

  004.934(063)
  81'25:004.6(063)(082)
  COBISS.SI-ID 120290048

  107.
          MICROSOFT Office Access 2007 all-in-one desk reference for dummies / by Alan Simpson ... [et al.]. - Hoboken : Wiley Publishing, cop. 2007. - XXVI, 736 str. : ilustr. ; 24 cm. - (--For dummies)

  Kazalo
  ISBN 0-470-03649-4 (ISBN-10) ISBN 978-0-470-03649-5 (ISBN-13)
  a) Microsoft Access (Computer file) b) računalništvo c) programska oprema d) Microsoft Access 2007 e) baze podatkov f) upravljanje baz podatkov g) vzdrževanje h) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 27864069

  108.
          MICROSOFT SQL Server 2005 administrator's companion / Edward Whalen ... [et al.]. - Redmond : Microsoft Press, cop. 2007. - XXXIII, 1186 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Kazalo
  ISBN 0-7356-2198-5 (ISBN-10) ISBN 978-0-7356-2198-5 (ISBN-13)
  a) Microsoft SQL server 2005 b) Client/server computing c) računalništvo d) relacijske baze podatkov e) zgradba sistema f) upravljanje strežnika g) uporaba h) priročniki

  004.6
  COBISS.SI-ID 28352773

  109.
  MILES, Russell
          Learning UML 2.0 / Russ Miles and Kim Hamilton. - 1st ed. - Sebastopol : O'Reilly, cop. 2006. - XIII, 269 str. : ilustr. ; 24 cm

  Na ov.: "A pragmatic introduction to UML". - Kazalo
  ISBN 0-596-00982-8
  a) UML (Computer science) b) Computer software - Development c) računalništvo d) združljivi modelni jeziki e) UML 2.0 f) razvoj programska oprema g) upravljanje kompleksnosti h) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 5594708

  110.
  MUELLER, John, 1958-
          Microsoft Office Visio 2007 for dummies / by John Paul Mueller and Debbie Walkowski. - Indianapolis : Wiley Publishing, cop. 2007. - XVI, 387 str. : ilustr. ; 24 cm. - (--For dummies)

  Kazalo
  ISBN 0-470-08983-0 (ISBN-10) ISBN 978-0-470-08983-5 (ISBN-13)
  a) Microsoft Visio b) Computer graphics c) Business - Data processing d) računalništvo e) programska oprema f) Visio 2007 g) računalniška grafika h) risbe i) obdelava j) aplikacije k) priročniki

  004.4:004.92
  COBISS.SI-ID 28348677

  111.
  MUIR, Nancy, 1954-
          Teach yourself visually Excel 2007 / by Nancy C. Muir. - Hoboken : Wiley Publishing, cop. 2007. - 292 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Visual read less, learn more)

  Ov. nasl.: Teach yourself visually Microsoft Office Excel 2007. - Kazalo
  ISBN 0-470-04595-7 (ISBN-10) ISBN 978-0-470-04595-4 (ISBN-13)
  a) Microsoft Excel (Computer file) b) računalništvo c) programska oprema d) Excel 2007 e) elektronske preglednice f) vizualno učenej g) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 27868677

  112.
  MURACH, Joel, 1968-
          Murach's C# 2005 : training & reference / Joel Murach. - Fresno : M. Murach & Associates, cop. 2006. - XVIII, 812 str. : ilustr. ; 26 cm

  Hrbtni nasl.: C# 2005. - Kazalo
  ISBN 1-890774-37-5 (ISBN-10) ISBN 978-1-890774-37-0 (ISBN-13)
  a) Microsoft Visual studio b) C# (Computer program language) c) Programming languages (Electronic computers) d) Microsoft .NET Framework e) računalništvo f) programski jeziki g) C# 2005 h) Visual Studio i) objektno orientirano programiranje j) baze podatkov k) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 28095237

  113.
  NASH, Trey
          Accelerated C# 2005 / Trey Nash. - Berkeley : Apress, cop. 2006. - XXV, 401 str. : ilustr. ; 24 cm. - (The expert's voice in .net)

  Kazalo
  ISBN 1-59059-717-6 (ISBN-10) ISBN 978-1-59059-717-0 (ISBN-13)
  a) računalništvo b) programski jeziki c) C# d) objektno orientirano programiranje e) CLR - Common Language Runtime f) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 28094213

  114.
  NEGUS, Christopher, 1957-
          Fedora 6 and Red Hat Enterprise Linux bible / Christopher Negus. - Indianapolis : Wiley Publishing, cop. 2007. - XXXIV, 1082 str. : ilustr. ; 24 cm + 3 el. optični diski (DVD in CD-ROM-a)

  Kazalo
  ISBN 0-470-08278-X (ISBN-10) ISBN 978-0-470-08278-2 (ISBN-13)
  a) Linux b) Operating systems (Computers) c) računalništvo d) operacijski sistemi e) Fedora 6 f) RHEL - Red Hat Enterprise Linux g) uporaba h) administracija i) nastavitve j) strežniki k) mreže l) priročniki

  004.451
  COBISS.SI-ID 28349957

  115.
  NEGUS, Christopher, 1957-
          Fedora 5 and Red Hat enterprise Linux 4 Bible / Christopher Negus. - Indianapolis : Wiley Publishing, cop. 2006. - XXII, 1068 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  - - Fedora 5 and red hard enterprise Linux 4 Bible [Elektronski vir]. - 2 el. optična diska (CD-ROM-a) ; 12 cm
  - - Fedora 5 and Red Hat enterprise Linux 4 Bible [Elektronski vir]. - 1 el. optični disk (DVD) ; 12 cm
  ISBN 0-471-75491-9 (ISBN-10) ISBN 978-0-471-75491-6 (ISBN-13)
  a) računalništvo b) operacijski sistemi c) Fedora 5 d) Linux 4 e) Internet strežniki f) WEB g) DNS h) FTP i) večpredstavnost j) varnost k) priročniki

  004.451
  COBISS.SI-ID 57807873

  116.
  NEGUS, Christopher, 1957-
          Linux bible : boot up to Fedora, KNOPPIX, Debian, SUSE, Ubuntu, and 7 other distributions / Christopher Negus. - 2006 ed. - Indianapolis : Wiley Publishing, cop. 2006. - XXIX, 870 str. : ilustr. ; 24 cm + 2 el. optična diska (CD-ROM in DVD)

  Kazalo
  ISBN 0-471-75489-7 (ISBN-10) ISBN 978-0-471-75489-3 (ISBN-13)
  a) Linux b) Operating systems (Computers) c) računalništvo d) operacijski sistemi e) Linux f) aplikacije g) strežniki h) programiranje i) priročniki

  004.45
  COBISS.SI-ID 5593172

  117.
  PATRICK, Tim, 1966-
          Visual Basic 2005 cookbook / Tim Patrick and John Clark Craig. - 1st ed. - Sebastopol : O'Reilly Media, 2006. - XXIV, 713 str. : ilustr. ; 24 cm

  Na ov.: "Solutions for VB 2005 programmers". - Kazalo
  ISBN 0-596-10177-5 (ISBN-10) ISBN 978-0-596-10177-0 (ISBN-13)
  a) Microsoft Visual BASIC b) BASIC (Computer program language) c) Visual programming (Computer science) d) računalništvo e) programski jeziki f) Visual Basic 2005 g) objektno orientirano programiranje h) aplikacije i) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 28065541

  118.
  PREPPERNAU, Joan
          Microsoft Office Outlook 2007 step by step / Joan Preppernau and Joyce Cox. - Redmond : Microsoft Press, cop. 2007. - LXV, 361 str. : ilustr. ; 23 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM). - (Step by step)

  Ov. nasl.: Microsoft Office Outlook 2007. - Kazalo
  ISBN 0-7356-2300-7 (ISBN-10) ISBN 978-0-7356-2300-2 (ISBN-13)
  a) Microsoft Outlook b) Business - Computer programs c) Time management - Computer programs d) Personal information management - Computer programs e) računalništvo f) programska oprema g) Outlook 2007 h) upravljanje s časom i) osebni informacijski sistemi j) urejenost sporočil k) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 58152449

  119.
  PREPPERNAU, Joan
          Microsoft Windows Vista step by step / Joan Preppernau and Joyce Cox. - Redmond : Microsoft Press, cop. 2007. - LXXIII, 389 str. : ilustr. ; 23 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM). - (Step by step)

  Ov. nasl.: Windows Vista. - Kazalo
  ISBN 0-7356-2269-8 (ISBN-10) ISBN 978-0-7356-2269-2 (ISBN-13)
  a) Microsoft Windows (Computer file) b) Operating systems (Computers) c) računalništvo d) operacijski sistemi e) Windows Vista f) priročniki

  004.51
  COBISS.SI-ID 28351237

  120.
          PROFESSIONAL Java JDK / W. Clay Richardson ... [et al.]. - 6th ed. - Indianapolis : Wiley Publishing, 2007. - XXIII, 741 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Wrox professional guides)

  Na ov.: "Programmer to programmer". - Kazalo
  ISBN 0-471-77710-2 (ISBN-10) ISBN 978-0-471-77710-6 (ISBN-13)
  a) Java (Computer program language) b) računalništvo c) programski jeziki d) objektno orientirano programiranje e) Java 6 f) razvoj aplikacij g) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 28284421

  121.
  RHYNO, Art
          Using open source systems for digital libraries / Art Rhyno. - Westport ; London : Libraries Unlimited, 2004. - XVI, 160 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 123-133. - Kazalo
  ISBN 1-59158-065-X
  a) Digital libraries - Computer programs b) Open source software c) Bibliotheques virtuelles - Logiciels d) Logiciels libres e) računalništvo f) informatika g) odprtokodni sistemi h) protokoli i) avtorizacija j) relacijske baze k) skriptni jeziki l) aplikacije m) digitalne knjižnice n) vzdrževanje zbirk o) priročniki

  004.42/.43:026/027
  COBISS.SI-ID 28148997

  122.
  ROSENBERG, Jacob, 1973-
          Adobe Premiere Pro 2.0 Studio Techniques / Jacob Rosenberg. - [San Jose] : Adobe Press ; Berkerly : Peachpit, cop. 2006. - XIX, 603 str. : ilustr. ; 23 cm + 1 el. optični disk (DVD)

  Kazalo
  ISBN 0-321-38547-0
  a) Adobe Premiere b) Motion pictures - Editing - Data processing c) Digital video - Editing - Data processing d) računalništvo e) programska oprema f) Premiere Pro 2.0 g) obdelava filmov h) digitalni video i) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 27855365

  123.
  RUSSEL, Charlie
          Microsoft Windows server 2003 : administrator's companion / Charlie Russel, Sharon Crawford, Jason Gerend. - 2nd ed., fully updated for Service Pack 1 and R2. - Redmond : Microsoft Press, cop. 2006. - LI, 1439 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Kazalo
  ISBN 0-7356-2047-4 (ISBN-10) ISBN 978-0-7356-2047-6 (ISBN-13)
  a) računalništvo b) operacijski sistemi c) Windows server 2003 d) konfiguracije sistemov e) upravljanje mrež f) varnost g) internetni strežniki h) vzdrževanje i) priročniki

  004.451
  COBISS.SI-ID 275967

  124.
  SATO-Ilic, Mika
          Innovations in fuzzy clustering : theory and applications / Mika Sato-Ilic, Lakhmi C. Jain. - Berlin : Springer, cop. 2006. - XIII, 152 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Studies in fuzziness and soft computing ; vol. 205)

  Bibliografija: str. 147-150. - Kazalo
  ISBN 3-540-34356-3 (ISBN-10) ISBN 978-3-540-34356-1 (ISBN-13)
  a) računalništvo b) matematika c) Fuzzy Clustering d) mehki klastri e) mehka logika f) priročniki

  004.8:51
  COBISS.SI-ID 28103685

  125.
  SCHILDT, Herbert
          Java 2 : a beginner's guide / Herbert Schildt. - Oracle Internet Academy, special ed. - Emeryville : McGraw-Hill/Osborne, cop. 2002. - XXIV, 565 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-07-222513-0
  a) Java (Computer program language) b) računalništvo c) programski jeziki d) Java 2 e) objektno orientirano programiranje f) internetne aplikacije g) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 28220677

  126.
          SCIENTIFIC visualization : the visual extraction of knowledge from data / Georges-Pierre Bonneau, Thomas Ertl, Gregory M. Nielson, editors. - Berlin ; Heidelberg ; New York : Springer, 2006. - IX, 432 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Mathematics and visualization)

  Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 978-3-540-26066-0 (ISBN-13) ISBN 3-540-26066-8 (ISBN-10)
  a) Science - Methodology b) Visualization - Technique c) Digital computer simulation d) Computer graphics e) računalništvo f) računalniška grafika g) računalniške simulacije h) matematični modeli i) znanost j) metodologija k) tehnike vizualizacije l) mreže za vizualizacijo m) vizualizacija n) mmedicinske aplikacije o) vizualizacija vektorskega polja

  004.9.001.573
  COBISS.SI-ID 27389701

  127.
  SHERMAN, Jackie
          How to pass NewCLAIT 2006 : using Microsoft Office 2003 / Jackie Sherman. - Harlow : Pearson/Prentice Hall, 2007. - X, 299 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Kazalo
  ISBN 0-13-236935-4 (ISBN-10) ISBN 978-0-13-236935-0 (ISBN-13)
  a) Microsoft Office (Computer file) b) Microsoft Office (Computer file) - Examinations c) računalništvo d) uporaba računalnika e) CLAIT 2006 f) upravljanje z datotekami g) tabele h) grafi i) baze podatkov j) izdelava E-dokumentov k) izdelava spletnih strani l) delo na spletu m) priročniki

  004.5
  COBISS.SI-ID 27972869

  128.
  SIMMONS, Curt, 1968-
          How to do everything with Windows Vista / Curt Simmons. - Emeryville : McGraw-Hill/Osborne, cop. 2007. - XIV, 362 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-07-226375-X (ISBN-10) ISBN 978-0-07-226375-6 (ISBN-13)
  a) Microsoft Windows (Computer file) b) računalništvo c) operacijski sistemi d) Windows Vista e) uporaba f) optimiranje g) inštalacije h) Iternet i) priročniki

  004.45
  COBISS.SI-ID 28100613

  129.
  SITTER, Martin
          DVD studio pro 4 / Martin Sitter, Adrian Ramseier. - Berkeley : Peachpit Press, cop. 2006. - XIII, 722 str. : ilustr. ; 23 cm + 1 el. optični disk (DVD). - (Apple pro training series)

  Na ov.: "Authoring professional DVDs". - Na nasl. str.: "Apple certified". - Kazalo
  ISBN 0-321-33482-5
  a) DVD studio pro b) Digital video - Editing c) DVD-Video discs - Authoring programs d) računalništvo e) programska oprema f) APPLE g) DVD Studio Pro 4 h) digitalni studio i) snemanje DVD-jev j) avdio k) priročniki

  004.43:621.377.6
  COBISS.SI-ID 28079621

  130.
  SKLAR, David
          PHP cookbook / David Sklar and Adam Trachtenberg. - 2nd ed. - Sebastopol : O'Reilly, 2006. - XXIV, 784 str. : ilustr. ; 24 cm

  Na ov.: "Covers PHP 5". - Kazalo
  ISBN 0-596-10101-5 (ISBN-10) ISBN 978-0-596-10101-5 (ISBN-13)
  a) PHP (Computer program language) b) Web site development c) PHP d) Algoritmen e) računalništvo f) programski jeziki g) PHP h) dinamične WEB aplikacije i) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 28064773

  131.
  SMED, Jouni
          Algorithms and networking for computer games / Jouni Smed, Harri Hakonen. - Chichester : J. Wiley & Sons, cop. 2006. - XX, 264 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija: str. 247-254. - Kazalo
  ISBN 0-470-01812-7 (ISBN-10) ISBN 978-0-470-01812-5 (ISBN-13)
  a) Computer games - Programming b) Computer algorithms c) računalništvo d) računalniške igre e) algoritmi f) igralni turnirji g) iskanje pravih rešitev h) modeliranje negotovosti i) razvoj iger j) povezovanje v mreže k) odločanje l) priročniki

  004.42:794
  COBISS.SI-ID 28292101

  132.
  SMITH, Roderick W.
          Linux administrator : a real world guide to Linux certification skills / Roderick W. Smith. - Indianapolis : Wiley Publishing, cop. 2007. - XXIV, 335 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Street smarts)

  Kazalo
  ISBN 0-470-08348-4 (ISBN-10) ISBN 978-0-470-08348-2 (ISBN-13)
  a) Linux (Computer file) b) računalništvo c) operacijski sistemi d) Linux e) upravljanje sistema f) naloge g) priročniki

  004.451
  COBISS.SI-ID 28092677

  133.
  SOROKA, Barry I.
          Java 5 : objects first / Barry I. Soroka. - 1st ed. - Sudbury : Jones and Bartlett Publishers, 2006. - XXXIV, 970 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7637-3720-8 (ISBN-10) ISBN 978-0-7637-3720-7 (ISBN-13)
  a) Java (Computer program language) b) računalništvo c) programski jeziki d) Java 5 e) objektno orientirano programiranje f) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 28304645

  134.
  SPURGEON, Charles E.
          Ethernet : the definitive guide / Charles E. Spurgeon. - 1st ed. - Beijing [etc.] : O'Reilly, 2000. - XX, 498 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 1-56592-660-9
  a) Računalniška omrežja - Priročniki b) Krajevna omrežja - Priročniki c) računalništvo d) računalniške mreže e) lokalna omrežja f) Ethernet g) tehnologija h) komponente i) izgradnja sistema j) odprava napak k) priročniki

  004.7
  004.732(035)=111
  COBISS.SI-ID 11924281

  135.
  SRIGANESH, Rima Patel
          Mastering enterprise JavaBeans 3.0 / Rima Patel Sriganesh, Gerald Brose, Micah Silverman. - Indianapolis : Wiley Publishing, 2006. - XXXI, 685 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-471-78541-5 (ISBN-10) ISBN 978-0-471-78541-5 (ISBN-13)
  a) JavaBeans b) Java (Computer program language) c) računalništvo d) programski jeziki e) JavaBeans 3.0 f) objektno orientirano programiranje g) računalniške mreže h) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 28293125

  136.
  SUMATHI, S.
          Introduction to data mining and its applications / S. Sumathi, S. N. Sivanandam. - Berlin : Springer, cop. 2006. - XXII, 828 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Studies in computational intelligence, ISSN 1860-949X ; vol. 29)

  Bibliografija: str. 799-828
  ISBN 3-540-34350-4 (ISBN-10) ISBN 978-3-540-34350-9 (ISBN-13)
  a) Data mining b) Data warehousing c) računalništvo d) baze podatkov e) rudarjenje podatkov f) iskanje podatkov g) skladiščenje podatkov h) OLAP - OnLine Analytical Processing i) poizvedovalni analizatorji j) OLAP tehnologije k) iskalni algoritmi l) odkrivanje znanja m) iskalni sistemi n) aplikacije o) uporaba p) pregledno delo

  659.2:004
  COBISS.SI-ID 28103941

  137.
  TUCKER, Allen B.
          Programming languages : principles and paradigms / Allen B. Tucker, Robert E. Noonan. - 2nd ed. - Boston : McGraw-Hill/Higher Education, 2007. - XXIII, 600 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 587-590. - Kazalo
  ISBN 0-07-286609-8 (ISBN-10) ISBN 978-0-07-286609-4 (ISBN-13)
  a) Programming languages (Electronic computers) b) računalništvo c) programski jeziki d) C e) Ada f) Perl g) Java h) Smalltalk i) Python j) Scheme k) Haskell l) Prolog m) upravljanje spomina n) programiranje o) pregledno delo

  004.42
  COBISS.SI-ID 28095493

  138.
  ULRICH Fuller, Laurie
          Access 2007 for dummies / by Laurie Ulrich Fuller, Ken Cook & John Kaufeld. - Hoboken : Wiley Publishing, cop. 2007. - XIV, 409 str. : ilustr. ; 24 cm. - (--For dummies)

  Ov. nasl.: Microsoft Office Access 2007 for dummies. - Kazalo
  ISBN 0-470-04612-0 (ISBN-10) ISBN 978-0-470-04612-8 (ISBN-13)
  a) Microsoft Access (Computer file) b) računalništvo c) programska oprema d) Microsoft Access 2007 e) baze podatkov f) upravljanje baz podatkov g) vzdrževanje h) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 27863813

  139.
  VANDER Veer, Emily A.
          Flash 8 : the missing manual / E. A. Vander Veer. - 1st ed. - Sebastopol : O'Reilly, 2006. - XI, 446 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Missing manual)

  Na ov.: "Covers Windows and Macintosh". - Na ov.: "Animation and interactivity for great web sites". - Kazalo
  ISBN 0-596-10137-6
  a) Flash (Computer file) b) Computer animation - Computer programs c) Web sites - Design d) računalništvo e) računalniški programi f) računalniška grafika g) animacija h) spletne strani i) aplikacije j) priročniki

  004.42:004.9
  COBISS.SI-ID 28083461

  140.
  VIEIRA, Robert
          Professional SQL server 2005 programming / Robert Vieira. - Indianapolis : Wiley Publishing, cop. 2007. - XXVII, 884 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Wrox professional guides)

  Na ov.: "Programmer to programmer". - Kazalo
  ISBN 0-7645-8434-0 (ISBN-10) ISBN 978-0-7645-8434-3 (ISBN-13)
  a) SQL server b) Client/server computing c) računalništvo d) relacijske baze podatkov e) upravljanje baz f) obdelava podatkov g) strežnik-odjemalec h) SQL Server 2005 i) programiranje j) priročniki

  004.6
  COBISS.SI-ID 27883269

  141.
          VIRTUALIZATION with Microsoft Virtual Server 2005 / Rogier Dittner, technical editor [and lead author] ... [et al.]. - Rockland : Syngress, cop. 2006. - XXIII, 456 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 1-59749-106-3
  a) Operating systems (Computers) b) Virtual computer systems c) računalništvo d) navidezni strežniki e) Microsoft Virtual Server 2005 f) konfiguracija g) inštalacija h) upravljanje i) navidezna strojna oprema j) navidezne mreže k) navidezni diski l) priročniki

  004.45
  COBISS.SI-ID 28229125

  142.
  VON Hagen, William
          Ubuntu Linux bible / William von Hagen. - Hoboken : Wiley Publishing, cop. 2007. - XXVI, 904 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Kazalo
  ISBN 0-470-03899-3 (ISBN-10) ISBN 978-0-470-03899-4 (ISBN-13)
  a) Linux b) računalništvo c) operacijski sistemi d) Ubuntu Linux e) uporaba Ubuntu f) upravljanje sistema g) konfiguracija strežnikov h) priročniki

  004.451
  COBISS.SI-ID 28093957

  143.
  WALKENBACH, John, 1952-
          Excel 2007 bible / John Walkenbach. - Indianapolis : Wiley Publishing, cop. 2007. - XLII, 866 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Ov. nasl.: Microsoft Office Excel 2007 bible. - Kazalo
  ISBN 0-470-04403-9 (ISBN-10) ISBN 978-0-470-04403-2 (OSBN-13)
  a) Microsoft Excel (Computer file) b) Microsoft Excel for Windows c) Electronic spreadsheets - Computer programs d) Business - Computer programs e) Microsoft Excel 2007 (računalniški program) - Formule - Časovna perspektiva - Priročniki f) računalništvo g) programska oprema h) Microsoft Excel 2007 i) elektronske preglednice j) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 9011740

  144.
  WANG, Wally
          Office 2007 for dummies / by Wallace Wang. - Hoboken : Wiley Publishing, cop. 2007. - XX, 410 str. : ilustr. ; 24 cm. - (--For dummies)

  Ov. nasl.: Microsoft Office 2007 for dummies. - Kazalo
  ISBN 0-470-00923-3 (ISBN-10) ISBN 978-0-470-00923-9 (ISBN-13)
  a) Microsoft Office (Computer file) b) računalništvo c) programska oprema d) Office 2007 e) Word f) Excel g) PowerPoint h) Outlook i) Access j) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 27860997

  145.
  WENZ, Christian
          JavaScript phrasebook : essential code and commands / Christian Wenz. - Indianapolis : Sams, cop. 2007. - X, 262 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Developer's library)

  Kazalo
  ISBN 0-672-32880-1
  a) JavaScript (Computer program language) b) Web sites - Design c) računalništvo d) programski jeziki e) JavaScript f) ukazi g) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 28097797

  146.
  WEVERKA, Peter
          Office 2007 all-in-one desk reference for dummies / by Peter Weverka. - Hoboken : Wiley Publishing, cop. 2007. - XXX, 782 str. : ilustr. ; 24 cm. - (--For dummies)

  Ov. nasl.: Microsoft Office 2007 all-in-one desk reference for dummies. - Kazalo
  ISBN 0-471-78279-3 (ISBN-10) ISBN 978-0-471-78279-7 (ISBN-13)
  a) Microsoft Office (Computer file) b) računalništvo c) programska oprema d) Office 2007 e) Word f) Excel g) PowerPoint h) OutLook i) Access j) Publischer k) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 27861509

  147.
  WEVERKA, Peter
          PowerPoint 2007 all-in-one desk reference for dummies / by Peter Weverka. - Hoboken : Wiley Publishing, cop. 2007. - XXVI, 646 str. : ilustr. ; 24 cm. - (--For dummies)

  Ov. nasl.: Microsoft PowerPoint 2007 all-in-one desk reference for dummies. - Kazalo
  ISBN 0-470-04062-9 (ISBN-10) ISBN 978-0-470-04062-1 (ISBN-13)
  a) Microsoft PowerPoint (Computer file) b) računalništvo c) programska oprema d) PowerPoint 2007 e) računalniška grafika f) predstavitve g) prezentacije h) priročniki

  004.42:004.92
  COBISS.SI-ID 27863045

  148.
  WILSON, Ed
          Microsoft VBScript step by step : step by step / Ed Wilson. - Redmond : Microsoft Press, cop. 2007. - XXVI, 478 str. : ilustr. ; 23 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM). - (Step by step)

  Ov. nasl.: Microsoft VBScript. - Kazalo
  ISBN 0-7356-2297-3 (ISBN-10) ISBN 978-0-7356-2297-5 (ISBN-13)
  a) Microsoft Windows (Computer file) b) Operating systems (Computers) c) VBScript (Computer program language) d) računalništvo e) upravljanje operacijskih sistemov f) avtomatsko upravljanje g) VBSCRIPT h) ADSI - Active Directory Service Interface i) aktivni vmesniški imeniki j) priročniki

  004.451
  COBISS.SI-ID 28352517

  149.
  WONG, K. Daniel
          Wireless Internet telecommunications / K. Daniel Wong. - Boston ; London : Artech House, 2005. - XIII, 250 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Artech House mobile communications series)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-58053-711-1
  a) Wireless Internet b) Wireless communication systems c) računalništvo d) računalniške mreže e) brezžična omrežja f) mobilne komunikacije g) brezžični internet h) omrežni protokoli i) RTP protokoli j) priročniki

  004.738.5
  COBISS.SI-ID 27325957

  150.
  YUZWA, Erik
          Learn C++ by making games / Erik Yuzwa, François Dominic Laramée. - Boston : Charles River Media, cop. 2007. - XX, 476 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM). - (Charles River Media programming series)

  Kazalo
  ISBN 1-58450-455-2 (ISBN-10) ISBN 978-1-58450-455-9 (ISBN-13)
  a) C++ (Computer program language) b) Computer games - Programming c) računalništvo d) programski jeziki e) C++ f) objektno orientirano programiranje g) stavki h) funkcije i) strukturirano programiranje j) struktura podatkov k) kazalci l) grafika m) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 28065797

  151.
  ZAKAS, Nicholas C.
          Professional Ajax / Nicholas C. Zakas, Jeremy McPeak, Joe Fawcett. - Indianapolis : Wiley Publishing, 2006. - XXIII, 406 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Wrox professional guides)

  Na ov.: "Programmer to programmer". - Kazalo
  ISBN 0-471-77778-1 (ISBN-10) ISBN 978-0-471-77778-6 (ISBN-13)
  a) JavaScript (Computer program language) b) Asynchronous transfer mode c) World Wide Web d) Websites e) Programmatuurtechniek f) računalništvo g) programski jeziki h) osnove i) razvoj spletnih strani j) XML k) XPATH l) XSLT m) spletni servisi n) spletne aplikacije o) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 5497428

  152.
  ZIMIC, Nikolaj
          Temelji zmogljivosti računalniških sistemov / Nikolaj Zimic, Miha Mraz. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za računalništvo in informatiko, 2006 (Ljubljana : Fakulteta za računalništvo in informatiko). - XII, 140 str. : ilustr. ; 25 cm

  200 izv. - Bibliografija: str. 141
  ISBN 961-6209-56-6
  a) računalništvo b) računalniški sistemi c) analiza d) napake e) planiranje f) breme g) izbira metode h) monitorji i) meritve j) simulacije k) pohitritve programske opreme l) učbeniki za visoke šole

  004.45(075.8)
  COBISS.SI-ID 227199232


  52 ASTRONOMIJA. GEODEZIJA.


  153.
          COMETS and the origin and evolution of life / Paul J. Thomas ... [et al.] (eds.). - 2nd ed. - Berlin : Springer, cop. 2006. - XVI, 346 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Advances in astrobiology and biogeophysics, ISSN 1610-8957)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-540-33086-0 (ISBN-10) ISBN 978-3-540-33086-8 (ISBN-13)
  a) astronomija b) kemija c) zemlja d) razvoj življenja e) nastanek astronomije f) nastanek oceanov g) eksobiologija h) mikrometeoriti i) planetologija j) klimatologija k) nastanek življenja l) makromolekule m) viri organskih spojin n) trki kometov o) meteorski prah

  573.5:52
  COBISS.SI-ID 28033029

  154.
  FRIDL, Jerneja
          Metodologija tematske kartografije nacionalnega atlasa Slovenije / [[avtorica in] kartografka] Jerneja Fridl. - Ljubljana : ZRC, 1999 ([Ljubljana] : Littera picta). - 135 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm. - (Geografija Slovenije ; 2)

  Potiskana spojna lista. - Bibliografija: str. 130-134
  ISBN 961-6182-83-8
  a) Kartografija - Metodologija - Slovenija b) geodezija c) kartografija d) nacionalni atlasi e) atlas Slovenije f) tematske karte g) priprava h) prostorski podatki i) kartografski znaki j) kartografska generalizacija

  528.9
  COBISS.SI-ID 100614144

  155.
  LUGARO, Maria
          Stardust from meteorites : an introduction to Presolar Grains / Maria Lugaro. - Hackensack : World Scientific, cop. 2005. - XIV, 209 str. : ilustr. ; 24 cm. - (World Scientific series in astronomy and astrophysics ; vol. 9)

  Bibliografija: str. 185-205. - Kazalo
  ISBN 981-256-099-8
  a) Cosmic grains b) astronomija c) nastanek zvezd d) nukleosinteza zvezd e) meteeoriti f) meteorski prah g) kemijska analiza h) izvor zrn i) težki elementi j) kemijska sestava delcev

  523.68
  COBISS.SI-ID 27700485

  156.
  MILLAR, William
          The amateur astronomer's introduction to the celestial sphere / William Millar. - Cambridge : Cambridge University Press, 2006. - XV, 299 str., [7] str. pril. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 282-285. - Kazalo
  ISBN 0-521-67123-X (ISBN-10) ISBN 978-0-521-67123-1 (ISBN-13)
  a) Celestial sphere - Observers' manuals b) astronomija c) astronomska opazovanja d) koordinatni sistemi e) zvezde f) ozvezdja g) gibanje zemlje h) letni časi i) lunine mene j) sončni mrki k) lunini mrki

  520
  COBISS.SI-ID 28003077

  157.
  MULLANEY, James
          Double and multiple stars and how to observe them / James Mullaney. - New York : Springer, 2005. - X, 131 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Astronomers' observing guides)

  Kazalo
  ISBN 1-85233-751-6
  a) Multiple stars - Observations b) Optische astronomie c) Dubbelsterren d) astronomija e) mnogozvezdja f) astrofizika g) astronomska opazovanja h) opazovalne metode i) instrumentacija

  524.38
  COBISS.SI-ID 28033797

  158.
  PROSEN, Marijan
          Jurij Vega in astronomija : Keplerjeva enačba, središčna enačba, določitev mas sonca in planetov osončja : [delo matematika Jurija Vege na področju astronomije] / Marijan Prosen ; [prevod iz nemščine (gotice) Stana Prosen, prevod povzetka v angleščino in nemščino Maja Prosen]. - Ljubljana : Jutro, 2005. - 47 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Svet naravoslovja)

  Drugi podnasl. naveden na ov. - Vsaj že pet tisoč let / Edvard Kobal: str. 7. - O avtorju: str. 47. - Bibliografija: str. 46. - Povzetek ; Summary ; Zusammenfassung ; Rezjume
  ISBN 961-6433-46-6
  a) Vega, Jurij (1754-1802) - Astronomija b) astronomija c) Jurij Vega d) Vegove razprave e) masa planeta f) lega planeta g) Keplerjevi zakoni h) Keplerjeva enačba i) središčna enačba j) polarna enačba elipse k) Newtonov gravitacijski zakon

  52(497.4):929 Vega J.
  929 Vega J.
  COBISS.SI-ID 218788864

  159.
  SCHMADEL, Lutz D.
          Dictionary of minor planet names : addendum to fifth edition : 2003-2005 / Lutz D. Schmadel. - Berlin : Springer, cop. 2006. - VIII, 343 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 265-266. - Kazalo
  ISBN 3-540-34360-1 (ISBN-10) ISBN 978-3-540-34360-8 (ISBN-13)
  a) astronomija b) manjši planeti c) nomenklatura d) slovar imen e) datum odkritja f) slovarji

  523.4(038)
  COBISS.SI-ID 28033541

  160.
  ŠUMRADA, Radoš
          Tehnologija GIS / Radoš Šumrada. - Ljubljana : Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2005. - VI, 330 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

  Besedilo v slov., dodatek v angl. - 500 izv. - Bibliografija: str. 327-330
  ISBN 961-6167-77-4
  a) Geografski informacijski sistemi - Učbeniki za visoke šole b) gradbeništvo c) geodezija d) prostorski informacijski sistemi e) značilnosti f) razvojne faze g) načrtovanje h) jezik za modeliranje i) orodja j) kataster k) modeliranje stvarnega prostora l) geoinformatika m) standardizacija n) zakonodaja o) preobrazba geodetskih ustanov

  528:659.2
  COBISS.SI-ID 220726784


  53 FIZIKA.


  161.
  AGRAWAL, Govind P., 1951-
          Nonlinear fiber optics / Govind P. Agrawal. - 4th ed. - Burlington : Elsevier/Academic Press, cop. 2007. - XVI, 529 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-12-369516-3 (ISBN-10) ISBN 978-0-12-369516-1 (ISBN-13)
  a) Fiber optics b) Nonlinear optics c) fizika d) fotonika e) nelinearna optika f) optična vlakna g) karakteristike vlaken h) pulzno širjenje valov i) modulacija j) polarizacijski efekti k) Ramanovo sipanje l) Brilliovinovo sipanje m) mešanje valovanj n) poregledno delo

  535:681.7.068
  COBISS.SI-ID 28240133

  162.
  ASLAMAZOV, Lev Grigor'evič
          The wonders of physics / L. G. Aslamazov, A. A. Varlamov ; scientific editor, A. A. Abrikosov, Jr. ; translators, A. A. Abrikosov, Jr. & D. Znamenski. - 2nd ed. - Hackensack : World Scientific, cop. 2004. - XII, 273 str. : ilustr. ; 24 cm

  Prevod dela: Udivitel'naja fizika
  ISBN 981-256-056-4
  a) Physics - Popular works b) fizika c) valovanje d) svetloba e) toplota f) kvantna mehanika g) aplikacije h) naravni pojavi i) tehnika j) fizika vsakodneevnih stvari

  53
  COBISS.SI-ID 27382277

  163.
  BAIS, Sander
          The equations : icons of knowledge / Sander Bais. - Cambridge : Harvard University Press, 2005. - 96 str. : ilustr. ; 20 cm

  ISBN 0-674-01967-9
  a) Equations, Theory of b) Logic, Symbolic and mathematical c) teoretična fizika d) enačbe e) plinski zakoni f) Boltzmannova enačba g) Newtonove enačbe h) Maxwellove enačbe i) Schrödingerjeva enačba j) Diracova enačba k) specialna relativnost l) Einsteinove enačbe m) kvantna kromodinamika n) šibke elektromagnetne interakcije o) teorija strun

  53
  COBISS.SI-ID 27932677

  164.
          ENTANGLED world : the fascination of quantum information and teleportation / Jürgen Audretsch, editor. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2006. - XII, 300 str. : ilustr. ; 22 cm

  Bibliografija: str. 294-296. - Kazalo
  ISBN 3-527-40470-8 (ISBN-10) ISBN 978-3-527-40470-4 (ISBN-13)
  a) Quantum theory b) Quantum computers c) fizika d) kvantna mehanika e) kvantna teorija f) kvantna informacija g) kvantni računalniki h) obdelava kvantnih informacij

  530.14
  COBISS.SI-ID 27398917

  165.
  GUIMARAES, Alberto Passos
          From lodestone to supermagnets : understanding magnetic phenomena / Alberto P. Guimaraes. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2005. - XI, 236 str. : ilustr. ; 22 cm

  Bibliografija: str. 195-215. - Kazalo
  ISBN 3-527-40557-7 (ISBN-10) ISBN 978-3-527-40557-2 (ISBN-13)
  a) Magnetism b) Magnetism - History c) fizika d) magnetizem e) raziskave f) zgodovinski pregled

  537(091)
  COBISS.SI-ID 27400709

  166.
  MASSOUD, Mahmoud
          Engineering thermofluids : thermodynamics, fluid mechanics, and heat transfer / Mahmoud Massoud. - Berlin : Springer, cop. 2005. - XXIV, 1119 str. : ilustr. ; 25 cm + [1] f. popravkov + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Bibliografija: str. 1097-1109. - Kazalo
  ISBN 3-540-22292-8 (ISBN-10) ISBN 978-3-540-22292-7 (ISBN-13)
  a) Thermodynamics b) Fluid dynamics c) Heat - Transmission d) fizika e) termodinamika fluidov f) termodinamika g) mehanika fluidov h) prenos toplote i) dvofazni pretok j) uporaba k) aeronavtika l) kemijska industrija m) jedrska tehnika n) učbeniki

  532:536.7(075)
  COBISS.SI-ID 28005637

  167.
          OUT of the shadows : contributions of twentieth-century women to physics / edited by Nina Byers and Gary Williams. - Cambridge : Cambridge University Press, 2006. - XXV, 471 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-521-82197-5 (ISBN-10) ISBN 978-0-521-82197-1 (ISBN-13)
  a) Women physicists b) Physics - History - 20th century. c) fizika d) zgodovina fizike e) 20. stol. f) ženske v fiziki

  53(091)-055.2
  COBISS.SI-ID 28004101

  168.
  ZLATEV, Zahari, 1939-
          Computational and numerical challenges in environmental modelling / Zahari Zlatev, Ivan Dimov. - 1st ed. - Amsterdam : Elsevier, 2006. - XVIII, 373 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm. - (Studies in computational mathematics, ISSN 1570-579X ; 13)

  Bibliografija: str. 333-356. - Kazali
  ISBN 0-444-52209-3 (ISBN-10) ISBN 978-0-444-52209-2 (ISBN-13)
  a) Environmental protection - Mathematical models b) Ecology - Mathematical models c) Pollution - Mathematical models d) fizika e) valovanje f) svetloba g) toplota h) kvantna mehanika i) aplikacije j) naravni pojavi k) tehnika l) fizika vsakodnevnih stvari

  53
  COBISS.SI-ID 28030725


  54 KEMIJA.


  169.
  ADAMS, Dany Spencer
          Lab math : a handbook of measurements, calculations, and other quantitative skills for use at the bench / Dany Spencer Adams. - Cold Spring Harbor : Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2003. - XI, 275 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-87969-634-6
  a) Mathematics - Laboratory manuals b) kemija c) stehiometrija d) laboratorijsko delo e) laboratorijska oprema f) meritve g) raztopine h) vrednotenje podatkov i) statistična obdelava

  542:311.1
  COBISS.SI-ID 3076216

  170.
  BENDER, Herbert F.
          Hazardous chemicals : control and regulation in the European market / Herbert F. Bender, Philipp Eisenbarth. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2007. - XII, 397 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-527-31541-1 (ISBN-10) ISBN 978-3-527-31541-3 (ISBN-13)
  a) Hazardous substances - Law and legislation - European Union countries b) Hazardous substances - European Union countries - Safety measures c) Hazardous substances - Safety regulations - European Union countries d) Industrial safety - European Union countries e) kemija f) kemikalije g) nevarne snovi h) zakonodaja i) Evropska skupnost j) toksikologija k) klasifikacija substanc l) trženje spojin m) regulativa n) označevanje o) varnost pri delu p) učinki na zdravje q) transport r) REACH

  620.26:54-039.6/.7
  COBISS.SI-ID 28350725

  171.
  BHAT, Sujata V.
          Chemistry of natural products / Sujata V. Bhat, Bhimsen A. Nagasampagi, Meenaskshi Sivakumar. - 2nd reprint. - New York : Springer ; New Delhi : Narosa, 2006. - XXXI, 840 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-540-40669-7 (Springer) ISBN 81-7319-481-5 (Narosa)
  a) Biochemistry b) Natural products c) naravne spojine d) naravni produkti e) sinteza naravnih spojin f) organske snovi g) biokemija h) steroidi i) terpenoidi j) maščobne kisline k) alkaloidi l) amino kisline m) proteini n) nukleinske kisline o) ogljikovi hidrati p) fenoli q) pigmenti r) vitamini s) antimikrobne snovi t) steroli u) hormoni v) prostaglandini w) encimi x) kolagen y) DNK z) RNK {) monosaharidi |) disaharidi }) polisaharidi ~) tanin ) flavonoidi !) klorofil ¤) hemoglobin ©) morski naravni produkti °) antibiotiki

  547.9
  COBISS.SI-ID 28269573

  172.
  BOKSHTEIN, Boris Samuilovič
          Thermodynamics and kinetics in materials science : a short course / Boris S. Bokstein, Mikhail I. Mendelev and David J. Srolovitz. - Oxford : Oxford University Press, 2005. - XIII, 326 str. : ilustr. ; 25 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Podnasl. na CD-ROM-u: computer tests and laboratories. - Kazalo
  ISBN 978-0-19-852803-6 (ISBN-13, vezano) ISBN 978-0-19-852804-3 (ISBN-13, broš.) ISBN 0-19-852803-5 (ISBN-10, vezano) ISBN 0-19-852804-3 (ISBN-10, broš.)
  a) Thermodynamics - Textbooks b) Chemical kinetics c) fizikalna kemija d) termodinamika e) fazna ravnotežja f) termodinamična teorija raztopin g) kemijska kinetika h) kemične reakcije i) ireverzibilni procesi j) difuzija k) statistična termodinamika l) plini m) kondenzirana snov

  544.3/.4
  COBISS.SI-ID 475899

  173.
  BUKOVEC, Nataša
          Kemija za gimnazije 1. Učbenik / Nataša Bukovec in Jurij Brenčič ; [fotografije poskusov Nedžad Žujo ; tehniške risbe Aleksander Rovan, Hinko Šolinc ml.]. - 1. izd., 6. natis. - Ljubljana : DZS, 2005 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 160 str. : ilustr. ; 27 cm

  Bibliografija: str. 160. - Kazalo
  ISBN 86-341-2497-5
  a) Kemija - Učbeniki za srednje šole b) kemija c) lastnosti snovi d) formule e) enačbe f) zgradba atoma g) kemijske vezi h) Van der Waalsove vezi i) struktura snovi j) energijske spremembe k) kemijske reakcije l) hitrost reakcij m) kemijska ravnotežja n) ravnotežja v vodnih raztopinah o) Bronsted-Lowrjeva teorija p) redoks reakcije q) periodni sistem elementov r) uvcbeniki za srednje šole

  54(075.3)
  COBISS.SI-ID 218004224

  174.
          CHEMICAL compounds / Neil Schlager, Jayne Weisblatt, and David E. Newton, editors ; Charles B. Montney, project editor. - Detroit : Thomson Gale/UXL, 2006. - 3 zv. : ilustr. ; 25 cm

  Vsebina: Vol. 1: 1,3 butadiene-ethyl acetate. - 1 zv. (loč. pag.). - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazala ; Vol. 2: Ethyl alcohol-polysiloxane. - 1 zv. (loč. pag.). - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazala ; Vol. 3: Polystyrene-zinc oxide. - 1 zv. (loč. pag.). - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazala
  ISBN 1-4144-0150-7 (komplet) ISBN 1-4144-0451-4 (zv. 1) ISBN 1-4144-0452-2 (zv. 2) ISBN 1-4144-0453-0 (zv. 3)
  a) Chemicals b) Organic compounds c) Inorganic compounds d) kemija e) kemikalije f) organske spojine g) anorganske spojine h) kemijsko ime i) formula j) sinonimi k) fizikalne lastnosti l) uporaba m) zanimivosti n) reference

  [54-4+615](031)
  COBISS.SI-ID 27652101

  175.
          The CHEMISTRY of the actinide and transactinide elements / edited by Lester R. Morss, Norman M. Edelstein, Jean Fuger ; honorary editor Joseph J. Katz. - 3rd ed. - Dordrecht : Springer, cop. 2006. - 5 zv. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo na koncu vsakega zv. - Vsebina: Vol. 1: XVII, 698, I-33 str. ; Vol. 2: XVII, str. 699-1395, I-33 ; Vol. 3: XVII, str. 1397-2111, I-33 ; Vol. 4: XVII, str. 2113-2798, I-33 ; Vol. 5: XVII, str. 2799-3474, I-157
  ISBN 1-4020-3555-1 (ISBN-10) ISBN 978-1-4020-3555-5 (ISBN-13)
  a) Actinide elements b) Transuranium elements c) anorganska kemija d) aktinidi e) nahajališča f) pridobivanje g) fizikalne lastnosti h) spojine i) analitika j) aplikacije k) sinteze l) reference

  546.797/.798
  COBISS.SI-ID 28017413

  176.
          CHEMISTRY. 1971-1980 / editor-in-charge Tore Frängsmyr ; editor Sture Forsén. - Singapore : World Scientific, 1993. - X, 447 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Nobel lectures : including presentation speeches and laureates' biographies)

  Ov. nasl.: Nobel lectures, chemistry, 1971-1980. - Bibliografija na koncu prispevkov
  ISBN 981-02-0786-7 (vezano) ISBN 981-02-0787-5 (broš.)
  a) Nobelove nagade b) kemija c) biografije d) bibliografije e) 1971-1980 f) zborniki

  011:54
  COBISS.SI-ID 3197991

  177.
          CHEMISTRY. 1981-1990 / editor-in-charge Tore Frängsmyr ; editor Bo G. Malmström. - Singapore : World Scientific, 1992. - X, 708 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Nobel lectures : including presentation speeches and laureates' biographies)

  Ov. nasl.: Nobel lectures, chemistry, 1981-1990. - Bibliografija na koncu prispevkov
  ISBN 981-02-0788-3 (vezano) ISBN 981-02-0789-1 (broš.)
  a) Nobelove nagade b) kemija c) biografije d) bibliografije e) 1981-1990 f) zborniki

  011:54
  54:011
  COBISS.SI-ID 3066663

  178.
          CHEMISTRY. 1991-1995 / editor, Bo G. Malmström. - Singapore : World Scientific, 1997. - IX, 296 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Nobel lectures : including presentation speeches and laureates' biographies)

  Ov. nasl.: Nobel lectures, chemistry, 1991-1995. - Bibliografija na koncu prispevkov
  ISBN 981-02-2679-9 (vezano) ISBN 981-02-2680-2 (broš.)
  a) Chemistry b) Nobel Prizes c) Chemists - Biography d) Nobelprijzen e) Chemie f) Nobelove nagrade g) kemija h) biografije i) bibliografije j) 1991-1995 k) zborniki

  011:54
  COBISS.SI-ID 28049925

  179.
  GREENBERG, Arthur, kemik
          From alchemy to chemistry in picture and story / Arthur Greenberg. - Hoboken : Wiley-Interscience, cop. 2007. - XXIII, 637 str., [24] str. pril. : ilustr. ; 29 cm

  Kazalo
  ISBN 0-471-75154-5 (ISBN-10) ISBN 978-0-471-75154-0 (ISBN-13)
  a) Chemistry - History b) kemija c) zgodovina kemije d) rudarstvo e) metalurgija f) alkimija g) medicina h) kemijska revolucija i) industrijska revolucija j) poučevanje kemije k) moderna kemija

  54(091)
  COBISS.SI-ID 27722757

  180.
  KÜRTI, László, chemistry
          Strategic applications of named reactions in organic synthesis : background and detailed mechanisms / by László Kürti and Barbara Czakó. - Amsterdam [etc.] : Elsevier Academic Press, cop. 2005. - LII, 758 str. : ilustr. ; 28 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Kazalo. - Bibliografija: str. 531-714
  ISBN 0-12-369483-3 (ISBN-10, vezano) ISBN 978-0-12-369483-6 (ISBN-13, vezano) ISBN 0-12-429785-4 (ISBN-10, broš.) ISBN 978-0-12-429785-2 (ISBN-13, broš.)
  a) Organic Chemicals - chemical synthesis b) Organic compounds - Synthesis c) Chemistry, Organic d) organska kemija e) pomen f) organske sinteze g) organske reakcije h) organske spojine i) mehanizem j) aplikacije

  547.1.057(035)
  COBISS.SI-ID 1831025

  181.
          MINERALNA bogastva Slovenije / [Suppl. 3 uredil, edited by Miha Jeršek ; avtorji fotografij Jože Bedič ... [et al.] ; avtorji risb Miha Jeršek ... [et al.] ; oblikovanje, design by Jurij Kocbek. - Ljubljana : Prirodoslovni muzej Slovenije = Slovenian Museum of Natural History, 2006 (Ljubljana : Schwarz). - 545 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Scopolia, ISSN 0351-0077. Supplementum, ISSN 0354-0138 ; 3)

  Na zadnji str. ovoja tudi: Mineral treasures of Slovenia. - 1.500 izv. - Bibliografija ob posameznih prispevkih. - Kazala. - Summary
  a) Minerali - Slovenija b) mineralogija c) minerali d) nahajališča e) rudišča f) površinske najdbe g) Slovenija

  549(497.12)
  COBISS.SI-ID 519413

  182.
          MODERN instrumental analysis / edited by S. Ahuja, N. Jespersen. - 1st ed. - Amsterdam : Elsevier, 2006. - XXXII, 864 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Wilson & Wilson's comprehensive analytical chemistry, ISSN 0166-526X ; vol. 47)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-444-52259-X (ISBN-10) ISBN 978-0-444-52259-7 (ISBN-13)
  a) Instrumental analysis b) analizna kemija c) instrumentalne metode d) vzorčenje e) določevanje fizikalnih lastnosti f) termična analiza g) spektroskopske metode h) IR spektroskopija i) rentgenska difrakcijska analiza j) rentgenska flourescenčna analiza k) atomska spektroskopija l) jedrska magnetna resnančna spektroskopija m) masna spektroskopija n) separacijske metode o) tankoplastna kromatografija p) plinska kromatografija q) HPLC r) superkritična tekočinska kromatografija s) potenciometrija t) elektromigracijske metode u) voltametrija v) optični senzorji w) detektorji drog x) detektorji bioaktivnosti

  543.4/.5
  COBISS.SI-ID 28014597

  183.
  MORAN, Bruce T.
          Distilling knowledge : alchemy, chemistry, and the scientific revolution / Bruce T. Moran. - Cambridge ; London : Harvard University Press, 2005. - 210 str. : ilustr. ; 22 cm. - (New histories of science, technology, and medicine)

  Bibliografija: str. 191-199. - Kazalo
  ISBN 0-674-01495-2
  a) Chemistry - History b) Alchemy - History c) Science, Renaissance d) Chemistry - history e) Alchemy f) History, 16th Century g) History, 17th Century h) Chemie i) Alchemie j) Wetenschapsdynamica k) kemija l) alkimija m) zgodovinski pregled n) 16. stol. o) 17. stol. p) pregledno delo

  54(091)
  COBISS.SI-ID 27932421

  184.
          REVIEWS and accounts on heterocyclic chemistry / editors Orazio A. Attansai, Domenico Spinelli. - 1st ed. - Roma : Societa Chimica Italiana, 2004. - 293 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Targets in heterocyclic systems chemistry and properties, ISSN 1724-9449 ; vol. 7 (2003))

  Bibliografija na koncu prispevkov
  ISBN 88-86208-28-6 (zv. 7)
  a) Heterocyclic compounds b) Heterocyclic chemistry c) organska kemija d) heterociklične spojine e) sinteze f) reaktivnost g) organske reakcije h) stereokemija i) kemijske lastnosti

  547./7/.8
  COBISS.SI-ID 27784197

  185.
  SPERLING, Leslie Howard, 1932-
          Introduction to physical polymer science / L. H. Sperling. - 4th ed. - Hoboken : Wiley-Interscience, 2006. - XXX, 845 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-471-70606-X (ISBN-10) ISBN 978-0-471-70606-9 (ISBN-13)
  a) Polymers b) Polymerization c) Polymeres d) Polymérisation e) fizikalna kemija f) kemija polimerov g) polimeri h) zgradba i) stereokemija j) termodinamika raztopin k) molekularna teža l) velikost molekul m) fazni diagrami n) difuzija o) amorfno stanje p) kristalinično stanje q) tekoči kristali r) prehod steklo-guma s) zamreženost polimerov t) elastičnost gume u) reologija v) mehanske lastnosti w) površine polimerov x) večkomponentni polimerni materiali

  678:544
  COBISS.SI-ID 28041221

  186.
          SUPERCRITICAL carbon dioxide in polymer reaction engineering / edited by Maartje F. Kemmere and Thierry Meyer. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2005. - XIX, 339 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Green chemistry)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-527-31092-4 (ISBN-10) ISBN 978-3-527-31092-0 (ISBN-13)
  a) Supercritical fluid extraction b) Liquid carbon dioxide c) Polymerization d) organska kemija e) organske sinteze f) sinteze polimerov g) nadomeščanje organskih topil h) tehnlogija superkritičnih fluidov i) ogljikov dioksid j) transportne lastnosti k) kinetika polimerizacije l) heterogene polimerizacije m) inverzna emulzijska polimerizacija n) katalitska polimerizacija o) proizvodnja fluoropolimerov p) sinteza novih materialov

  66.095.26:546.264-31
  COBISS.SI-ID 28040965

  187.
  TANG, Walter Z.
          Physicochemical treatment of hazardous wastes / Walter Z. Tang. - Boca Raton : Lewis Publishers, cop. 2004. - 583 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-56676-927-2
  a) Hazardous wastes - Purification b) organska kemija c) organske spojine d) nevarni odpadki e) ravnanje z odpadki f) zakonodaja g) čiščenje odpadkov h) fizikokemijski procesi i) oksidacijski procesi j) QSAR k) Fentonov reagent l) vodikov peroksid m) ozon n) titanov dioksid o) oksidacija s superkritično vodo p) sonoliza q) visokoenergetski elektronski žarki r) železo

  547:66.094.3:628.4.04
  COBISS.SI-ID 27728389

  188.
  TODRES, Zory V., 1933-
          Organic mechanochemistry and its practical applications / Zory Vlad Todres. - Boca Raton : CRC/Taylor & Francis, 2006. - 158 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8493-4078-0
  a) Mechanical chemistry b) Chemistry, Organic c) organska kemija d) mehanska kemija e) organske reakcije f) organske spojine g) reaktivnost h) mehanska aktivacija i) mehanokromizem j) maziva k) mazalne plasti l) mehansko inducirane reakcije m) fazni prehodi n) premestitev plasti o) nanoplasti p) biotribologija q) tribologija r) aplikacije s) strojništvo

  547:621.89
  COBISS.SI-ID 27673605

  189.
  TOEDT, John
          Chemical composition of everyday products / John Toedt, Darrell Koza, and Kathleen Van Cleef-Toedt. - Westport ; London : Greenwood Press, 2005. - XI, 205 str. ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 0-313-32579-0
  a) Chemistry, Analytic b) Chemistry, Analytical c) Household Products - analysis d) Manufactured Materials - analysis e) analizna kemija f) analiza proizvodov g) kemijska sestava h) kozmetika i) čistila j) mila k) detergenti l) zdravila m) svetila n) gnojila o) insekticidi p) mehčalci vode q) goriva r) motorna olja s) lepila t) baterije u) recikliran papir v) pisarniški pribor

  543-035.85
  COBISS.SI-ID 27492101

  190.
  WILLIAMS, Andrew, 1937-
          Free energy relationships in organic and bio-organic chemistry / Andrew Williams. - Cambridge : RSC, cop. 2003. - XI, 297 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-85404-676-3
  a) Linear free energy relationship b) Vrije energie c) fizikalna kemija d) organska kemija e) kemijska kinetika f) prosta energija g) mehanizmi reakcij h) struktura molekul i) enačbe j) efektivni naboj k) hitrost reakcij l) reakcijske poti m) reakcijski centri n) vezi o) nelinearnost p) aplikacije

  544.323.2
  COBISS.SI-ID 27783941


  55 GEOLOGIJA. METEOROLOGIJA IN SORODNE VEDE.


  191.
          USE of chlorofluorocarbons in hydrology : a guidebook. - Vienna : International Atomic Energy Agency, 2006. - 277 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Bibliografija: str. 253-276
  ISBN 92-0-100805-8
  a) Chlorofluorocarbons b) Kloro-floro ogljikovodiki c) Tritium d) Tritij e) Radioactive tracers f) Radioaktivni sledniki g) Hydrology h) Hidrologija i) Groundwater recharge j) Obnavljanje podzemne vode k) Ground water l) Podtalnica m) hodrologija n) podtalnica o) obnavljanje podzemne vode p) radioaktivni sledniki q) tritij r) klorofluoro ogljikovodiki s) dokument IAEA

  556.143:621.039.85
  COBISS.SI-ID 271600


  57 BIOLOGIJA. EKOLOGIJA.


  192.
          A BEGINNER'S guide to microarrays / edited by Eric M. Blalock. - Boston : Kluwer Academic Publishers, cop. 2003. - XVI, 347 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija navedena pri posameznih poglavjih. - Kazalo
  Vsebina:
  Slide coating and DNA immobilization chemistries / Kathryn Aboytes ... [et al.]
  Diagnostic oligonucleotide microarrays for microbiology / Levente Bodrossy
  Printing technologies and microarray manufacturing techniques : making the perfect microarray / Todd Martinsky
  Arrays for the masses - setting up a microarray core facility / Robert P. Searles
  Microarray data normalization : the art and science of overcoming technical variance to maximize the detection of biologic variance / Maureen A. Sartor, Mario Medvedovic, Bruce J. Aronow
  Experimental design and data analysis / Eric Blalock
  Microarray experiment design and statistical analysis / Xuejun Peng and Arnold J. Stromberg
  Strategies for clustering, classifying, integrating, standardizing and visualizing microarray gene expression data / Willy Valdivia Granda
  ISBN 1-4020-7472-7 (alk. paper)
  a) Oligonucleotide array sequence analysis - Methods b) Data interpretation, statistical - Methods c) Gene expression profiling - Methods d) Research design e) Oligonukleotidna sekvenčna razporeditev, analiza - Metode f) Statistična interpretacija podatkov - Metode g) Gensko izražanje, prikaz - Metode h) Raziskava, načrtovanje i) genetika j) mikrobiologija k) bioinformatika l) mikromreže DNK m) genska ekspresija n) imobilizacija DNK o) diagnostične olinukleotidne mikromreže p) statistična analiza podatkov q) načrtovanje eksperimentov

  577.2:519.22
  COBISS.SI-ID 2761492

  193.
  BERG, Jeremy Mark
          Biochemistry / Jeremy M. Berg, John L. Tymoczko, Lubert Stryer. - 6th ed., 1st printing. - New York : W. H. Freeman, cop. 2007. - XXXV, 1026, [91] str. : ilustr. ; 29 cm

  Spojni listi zadaj potiskani. - Bibliografija na koncu posameznih poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-7167-8724-5
  a) Biokemija - Učbeniki za visoke šole b) biokemija c) proteini d) DNK e) RNK f) genomi g) geni h) bioinformatika i) encimi j) ogljikovi hidrati k) lipidi l) celične membrane m) prenos signalov n) metabolizem o) glikoza p) ciklus citronske kisline q) oksidativna fosforizacija r) fotosinteza s) katabolizem t) biosinteza u) aminokisline v) nukleotidi w) genska ekspresija x) imunski sistem y) čutila z) molekularni motorji {) načrtovanje zdravil

  577(075.8)(076.2)
  COBISS.SI-ID 12207410

  194.
  BRODY, Tom
          Nutritional biochemistry / Tom Brody. - 2nd ed. - San Diego [etc.] : Academic Press, 1998, cop. 1999. - XIX, 1006 str. : graf. prikazi ; 26 cm

  Kazalo
  ISBN 0-12-134836-9
  a) biologija b) biokemija c) prehrana d) metabolizem e) prebavljanje f) absorpcija g) biokemijski mehanizmi h) neprebavljive snovi i) energija metabolizma j) energetske zahteve k) lipidi l) debelost m) proteini n) vitamini o) anorganska hranila p) prehrana q) rakasta obolenja r) učbeniki

  612.015.3:577.1:572.023
  COBISS.SI-ID 20293381

  195.
  CAMPBELL, Mary K.
          Biochemistry / Mary K. Campbell, Shawn O. Farrell. - 5th ed. - Belmont [etc.] : Thompson Brooks/Cole, cop. 2006. - XXIII, 689, G-10, A-52, I-16 str. : ilustr. ; 29 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazala
  ISBN 0-534-40521-5 (Student ed.) ISBN 0-534-40523-1 (Instructor's ed.) ISBN 0-534-39499-X (International student ed.)
  a) Biochemistry b) Biokemija - Učbeniki za visoke šole c) biokemija d) biokemijske reakcije e) aminokisline f) peptidi g) tridimenzionalna struktura proteinov h) čiščenje proteinov i) karakterizacija j) encimi k) lipidi l) proteini m) biološke membrane n) nukleinske kisline o) biosinteza p) replikacija q) genetska koda r) transkripcija s) biosinteza RNA t) biotehnološke metode u) molekularna biologija v) metabolizem w) ogljikovi hidrati x) glikoza y) citrus citronske kisline z) oksidativna fosforizacija {) metabolizem lipidov |) fotosinteza }) metabolizem dušika ~) celična signalizacija

  577(075.8)
  COBISS.SI-ID 16050743

  196.
  CLAVERIE, Jean-Michel
          Bioinformatics for dummies / by Jean-Michel Claverie and Cedric Notredame. - 2nd ed. - Hoboken : Wiley Publishing, cop. 2007. - XVIII, 436 str. : ilustr. ; 24 cm. - (--For dummies)

  Kazalo
  ISBN 0-470-08985-7 (ISBN-10) ISBN 978-0-470-08985-9 (ISBN-13)
  a) Bioinformatics b) bioinformatika c) informacijski viri d) podatkovne zbirke e) sekvenčne baze podatkov f) obdelava podatkov g) poizvedovanje h) proteini i) genomi j) nukleidi

  575:004
  COBISS.SI-ID 28349189

  197.
          CONFORMATIONAL proteomics of macromolecular architecture : approaching the structure of large molecular assemblies and their mechanisms of action / R. Holland Cheng & Lena Hammar, editors. - River Edge : World Scientific, cop. 2004. - XI, 420 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 981-238-614-9 (vezano) ISBN 981-238-615-7 (broš.)
  a) Macromolecules - Structure b) Biological systems c) Proteomics d) Macromolecular Substances e) Molecular Conformation f) Proteomics - methods g) Structure-Activity Relationship h) biokemija i) genetika j) molekularna biologija k) proteomika l) biološki sistemi m) makromolekularne spojine n) določevanje strukture o) konformacije molekul p) virusi q) biološke membrane r) proteini s) encimi t) ribosomi

  577:544.122.4
  COBISS.SI-ID 27421189

  198.
  HAMES, David B.
          Instant notes biochemistry / B. D. Hames & N. M. Hooper. - 2nd ed., reprinted. - Oxford : Bios Scientific Publishers, 2002. - IX, 422 str. : ilustr. ; 25 cm. - (The Instant notes series)

  Bibliografija: str. 405-411. - Kazalo
  ISBN 1-85996-142-8
  a) Biokemija - Učbeniki za visoke šole b) biokemija c) organizacija celice d) aminokisline e) proteini f) encimi g) protitelesa h) membrane i) DNK j) RNK k) metabolizem ogljikovih hidratov l) metabolizem lipidov m) metabolizem dušika n) fotosinteza o) specializacija celic

  577.1(075.8)
  COBISS.SI-ID 1297777

  199.
          HERBAL supplements - drug interactions : scientific and regulatory perspectives / edited by Y. W. Francis Lam, Shiew-Mei Huang, Stephen D. Hall. - New York : Taylor & Francis, 2006. - XIII, 332 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Drugs and the pharmaceutical sciences ; vol. 162)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8247-2538-7 (ISBN-10) ISBN 978-0-8247-2538-9 (ISBN-13)
  a) Drug-herb interactions b) Herbs - Therapeutic use - Side effects c) Consumer protection - Law and legislation d) Herb-Drug Interactions e) Consumer Product Safety f) Medicine, Herbal - legislation & jurisprudence

  [615.31+615.322]:612.06:577
  COBISS.SI-ID 27962373

  200.
  HOCHFELD, William L.
          Producing biomolecular substances with fermenters, bioreactors, and biomolecular synthesizers / William L. Hochfeld. - Boca Raton : CRC/Taylor & Francis, 2006. - 383 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 357-372. - Kazalo
  ISBN 0-8493-2270-7 (ISBN-10) ISBN 978-0-8493-2270-9 (ISBN-13)
  a) Biomolecules - Synthesis b) Bioreactors c) biotehnologija d) sinteze biomolekul e) bioprocesi f) rekombinantne metode g) DNK h) encimi i) reagenti pomnoževanja DNK j) celične kulture k) ferbentorji l) bioreaktorji

  577.2:57.08
  COBISS.SI-ID 27731461

  201.
          INTRODUCTORY practical biochemistry / editors S. K. Sawhney, Randhir Singh. - 2nd ed. - Harlow : Alpha Science International, cop. 2005. - XVIII, 452 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-84265-245-1
  a) Biochemistry b) biokemija c) laboratorijske vaje d) eksperimentalno delo e) priprava kemikalij f) ogljikovi hidrati g) lipidi h) aminokisline i) proteini j) nukleinske kisline k) minerali l) vitamini m) encimi n) frakcioniranje celic o) kromatografija p) elektroforeza q) spektroskopija r) radioizotopske metode s) imunokemijske metode t) metode molekularne biologije

  577(076.5)
  COBISS.SI-ID 2441338

  202.
          MOLECULAR biology and biotechnology / edited by John M. Walker and Ralph Rapley. - 4th ed., reprinted. - Cambridge : Royal Society of Chemistry, 2002. - XXIV, 563 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-85404-606-2
  a) biotehnologija b) molekularna biologija c) tehnologija fermentacije d) molekularna analiza e) rekombinantna DNA tehnologija f) genska ekspresija g) kloniranje h) rastlinska biotehnologija i) farmacevtske raziskave j) genetsko modificirana hrana k) dedne bolezni l) molekularna diagnoza m) sodna medicina n) ceplenja o) transgeneza p) proteinski inženiring q) bioinformatika r) biokataliza s) ekstrakcija proteinov t) monoklonska protitelesa u) biosenzorji v) učbeniki

  577(075.8)
  COBISS.SI-ID 28266245

  203.
          MOLECULAR to global photosynthesis / editors, Mary D. Archer, James Barber. - London : Imperial College Press, 2004. - XX, 764 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Series on photoconversion of solar energy ; vol. 2)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-86094-256-3
  a) Photosynthesis b) Energy crops c) Photosynthesis d) biotehnologija e) fotosinteza f) alternativni viri energije g) rastline h) biomasa i) fotokonverzija j) absorbcija svetlobe k) transfer elektronov l) vodna okolja m) fotofiziološke prilagoditve organizmov n) alge o) proizvodnja vodika p) fotosintezni mikroorganizmi q) gojenje rastlin r) biogoriva s) termična kemična predelava t) globalni ogljikov ciklus u) vegetacija v) klimatske spremembe

  62-67:581.132:577
  COBISS.SI-ID 26823173

  204.
          NATURALLY occurring bioactive compounds / [edited by] Mahendra Rai, María Cecilia Carpinella. - 1st ed. - Amsterdam : Elsevier, 2006. - XII, 502 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Advances in phytomedicine, ISSN 1572-557X ; vol. 3)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-444-52241-7 (ISBN-10) ISBN 978-0-444-52241-2 (ISBN-13)
  a) Natural products in agriculture b) Natural products c) Bioactive compounds d) biokemija e) fitomedicina f) zdravilne rastline g) naravne spojine h) biološka aktivnost i) aplikacije j) kmetijstvo k) pesticidi l) fungicidi

  615.322:633.88:632.934:577
  COBISS.SI-ID 28032005

  205.
          RADIATION oncology physics : a handbook for teachers and students. - Vienna : International Atomic Energy Agency, 2005. - 657 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 92-0-107304-6
  a) medicinska fizika b) onkologija c) sevanje d) meritve e) dozimetrija f) dozimetri g) radioterapija h) dokument IAEA

  616-006
  COBISS.SI-ID 19277351

  206.
  SHIMOMURA, Osamu, 1928-
          Bioluminescence : chemical principles and methods / Osamu Shimomura. - Hackensack : World Scientific, 2006. - XXVII, 470 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 379-454. - Kazalo
  ISBN 981-256-801-8
  a) Bioluminescence b) Chemiluminescence c) biokemija d) bioluminiscenca e) kemiluminiscenca f) luciferin g) luciferaza h) kemijske reakcije i) mehanizmi reakcij j) analiza aktivnosti k) žuželke l) raki m) koraljnaki n) mehkužci o) kolobarniki p) praživali q) glive

  [591.148+58.035.7]:535.374:577.31
  COBISS.SI-ID 27924741

  207.
  THIEMAN, William J.
          Introduction to biotechnology / William J. Thieman, Michael A. Palladino. - San Francisco : Pearson/Benjamin Cummings, cop. 2004. - XIV, 304, [33] str. : ilustr. ; 28 cm

  Bibliografija pri vseh poglavjih. - Kazalo
  ISBN 0-8053-4825-5
  a) Biotechnology b) Biotehnologija c) biotehnologija d) genetika e) genomika f) genski inženiring g) proizvodnja proteinov h) cepiva i) transgene rastline j) analiza DNK k) forenzične preiskave l) bioremediacija m) genska terapija n) regulativa o) zakonodaja p) etika

  577:575(075.8)
  COBISS.SI-ID 2831892

  208.
  WALKER, Sharon
          Biotechnology demystified : [a self-teaching guide] / Sharon Walker. - New York : McGraw-Hill, cop. 2007. - XII, 276 str. : ilustr. ; 24 cm

  Dodatek k nasl. z ov. - Bibliografija na koncu nekaterih poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-07-144812-8 (ISBN-10) ISBN 978-0-07-144812-3 (ISBN-13)
  a) Biotechnology b) biotehnologija c) struktura celice d) prenos informacij e) genetika f) imunologija g) imunoterapija h) rekombinantne emetode i) DNK j) izvorne celice k) aplikacije l) medicina m) kmetijstvo n) industrijska proizvodnja o) ekologija p) bioetika q) naloge r) rešitve

  576/577
  COBISS.SI-ID 28075269

  209.
  WILKINSON, David M., 1963-
          Fundamental processes in ecology : an earth systems approach / David M. Wilkinson. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2006. - XI, 182 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 150-171. - Kazalo
  ISBN 0-19-856846-0 (ISBN-10) ISBN 978-0-19-856846-9 (ISBN-13)
  a) Ecology b) Earth sciences c) ekologija d) življenje na zemlji e) osnovni procesi f) pretok energije g) biološka raznovrsnost h) ekološki hiperciklusi i) fiziologija organizmov j) biomasa k) fotosinteza l) sekvestracija ogljika m) biogeokemijski ciklusi n) razvoj planetarnega ekosistema

  574.4:523.31
  COBISS.SI-ID 28053253

  210.
  ŽALOHAR, Jure
          Preteklost, odtisnjena v kamnu : izjemno najdišče fosilov v Tunjiškem gričevju / Jure Žalohar, Tomaž Hitij, Matija Križnar ; [risbe Matija Križnar in Jure Žalohar ; fotografije fosilov (zbirka Jureta Žaloharja in Tomaža Hitija) ... [et al.]. - Ljubljana : Prirodoslovni muzej Slovenije, 2006 (Kranj : Adoz). - 32 str. : Ilustr. ; 30 cm

  Bibligrafija: str. [33]
  ISBN 961-6367-15-3 (ISBN-10) ISBN 978-961-6367-15-8 (ISBN-13)
  a) Fosili - Tunjiško gričevje b) geologija c) paleontologija d) fosili e) Tunjiško gričevje f) Slovenija

  57.07:56(497.4 Tunjiško gričevje)
  COBISS.SI-ID 229112320


  58 BOTANIKA.


  211.
  BIRD, Richard, 1942-
          Planting : for visual impact and scent in borders and containers / Richard Bird, Jackie Matthews and Andrew Mikolajski. - London : Southwater, cop. 2006. - 320 str. : ilustr. ; 20 cm

  Kazalo
  ISBN 1-84476-240-8 (ISBN-10) ISBN 978-1-84476-240-8 (ISBN-13)
  a) Aromatic plants b) Fragrant gardens c) Garden borders d) Container gardening e) Color in gardening f) Plants, Ornamental - Color g) botanika h) vrtnarstvo i) aromatične rastline j) dišeče rastline k) enoletne rastline l) trajnice m) gojenje v posodah

  635.968:582
  COBISS.SI-ID 28133381

  212.
  GLIMN-Lacy, Janice
          Botany illustrated : introduction to plants, major groups, flowering plant families / by Janice Glimn-Lacy and Peter B. Kaufman. - 2nd ed. - New York : Springer, cop. 2006. - XIV, 146 str. : ilustr. ; 28 cm

  Bibliografija: str. 131-132. - Kazalo
  ISBN 0-387-28870-8 (ISBN-10) ISBN 978-0-387-28870-3 (ISBN-13)
  a) Botany b) botanika c) zgradba rastlin d) deli rastlin e) tkiva f) vrste rastlin g) cvetoče rastline h) priročniki

  581/582
  COBISS.SI-ID 28036101

  213.
  JOSEPH, Jenny, 1932-
          Led by the nose : a garden of smells / Jenny Joseph. - Reprinted. - London : Souvenir, 2004. - 197 str. : ilustr. ; 21 cm

  Bibliografija: str. 192. - Kazali
  ISBN 0-285-63653-7 ISBN 0-285-63652-7 !
  a) Joseph, Jenny (1932-) b) Women gardeners - England - Gloucestershire c) Gardening d) botanika e) vrtnarstvo f) dišeče rastline g) vrste rastlin

  582:635.9
  COBISS.SI-ID 28088581

  214.
  KINGSBURY, Noël
          Seedheads in the garden / Noël Kingsbury ; photographs by Jo Whitworth. - Portland : Timber Press, 2006. - 144 str. : ilustr. ; 28 cm

  Kazalo
  ISBN 0-88192-796-1 (ISBN-10) ISBN 978-0-88192-796-2 (ISBN-13)
  a) Seedheads b) Seedheads - Ecology c) Native plants for cultivation - Seeds d) botanika e) vrtnarstvo f) uvajanje novih rastlin g) načrtovanje vrtov h) opis rastlin

  635.9:582
  COBISS.SI-ID 27915781

  215.
  KOOPOWITZ, Harold
          Clivias / Harold Koopowitz ; with photographs by James Comstock ; foreword by Sir Peter Smithers. - Portland ; Cambridge : Timber Press, 2002. - 384 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 372-375. - Kazalo
  ISBN 0-88192-546-2
  a) Clivia b) botanika c) vrtnarstvo d) klivije e) vrste f) vzgoja hibridov

  582.57:635.9
  COBISS.SI-ID 28055557


  61 MEDICINA.


  216.
  MESSÉGUÉ, Maurice
          Narava ima vselej prav / Maurice Mességué ; [prevedla Meta Sever]. - Posodobljena izd., 4. natis. - V Ljubljani : Cankarjeva založba, 2005 ([Ivančna Gorica] : Tiskarna Ljubljana). - 183 str. : ilustr. ; 23 cm

  Prevod dela: C'est la nature qui a raison
  ISBN 961-231-389-X
  a) Fitoterapija b) naravoslovje c) zelišča d) zdravilna zelišča e) zelenjava f) sadje g) zdravilni učinki h) naravno zdravljenje i) ljudska medicina j) zdrava prehrana

  582:615.322:615.89
  COBISS.SI-ID 220933376

  217.
          NUCLEAR medicine resources manual. - Vienna : International Atomic Energy Agency, 2006. - 529 str. ; 25 cm

  Bibliografija pri poglavjih
  ISBN 92-0-107504-9
  a) nuklearna medicina b) oprema c) terapija d) dozimetrija e) kontrolne meritve f) varnostni ukrepi g) varstvo pri delu h) dokument IAEA

  615.849.2/.5
  COBISS.SI-ID 19737127

  218.
          SCREENING of newborns for congenital hypothyroidism : guidance for developing programmes. - Vienna : International Atomic Energy Agency, 2005. - 122 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 115-119
  ISBN 92-0-109905-3
  a) medicina b) kongenitalni hipotiroidizem c) novorojenčki d) neonatalno presejanje e) zdravljenje f) endokrinologija g) pediatrija h) dokument IAEA

  616.4-053.2
  COBISS.SI-ID 19738407


  62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH.


  219.
  HATCH, Sybil E.
          Changing our world : true stories of women engineers / Sybil E. Hatch. - Reston : ASCE Press, 2006. - IX, 221 str. : ilustr. ; 25 x 28 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7844-0841-6 (vezano) ISBN 0-7844-0835-1 (broš.)
  a) Women engineers b) tehnika c) inženirska dela d) raziskave e) ženske v inženirstvu

  62
  COBISS.SI-ID 27564037

  220.
          KAKO deluje? / [prevajalci Miroslav Adlešič ... et al. ; redakcija Albin Wedam ; ilustracije po nemškem izvirniku]. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 1978. - 2 zv. (725 ; 750 str.) : ilustr. ; 19 cm

  Prevod dela: Wie funktioniert das?
  a) tehnika b) metalurgija c) medicina d) strojništvo e) kemijska tehnologija f) elektrotehnika g) industrija kemičnih izdelkov h) priročniki

  62(032)
  COBISS.SI-ID 10846209

  221.
  LUCAS, Adam
          Wind, water, work : ancient and medieval milling technology / by Adam Lucas. - Leiden ; Boston : Brill, 2006. - XX, 439 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Technology and change in history, ISSN 1385-920X ; vol. 8)

  Bibliografija: str. 401-418. - Kazalo
  ISBN 90-04-14649-0 (ISBN-10) ISBN 978-90-04-14649-5 (ISBN-13)
  a) Milling machinery - History b) Grain - Milling - History c) Flour mills - History d) Windmolens e) Watermolens f) Machines a moudre - Histoire g) Céréales - Mouture - Histoire h) Moulins a farine - Histoire i) tehnologija j) zgodovina k) mlini l) samostani m) tehnlogija mletja moke n) etnologija o) mlini na veter p) vodni mlini

  533:662
  621.548
  664.71
  COBISS.SI-ID 28334085

  222.
          TEHNIŠKI slovar za ceste : slovenski, nemški, angleški in francoski izrazi / [izdajo tega slovarja je pripravil Janez Žmavc ; pri izdelavi sta sodelovala: Franc Krajnčič, France Mlakar ; pri pripravi publikacije so sodelovali še: Drago Gostiša ... [et al.]. - Ljubljana : Skupnost za ceste Slovenije : Društvo za ceste Ljubljana, 1988 (Celje : Tiskarna Cinkarna). - 155 str. : graf. prikazi ; 23 cm. - (Skupnost za ceste Slovenije <in> Društvo za ceste Ljubljana ; 7)

  1.100 izv. - Pripravil Janez Žmavc, sodelovala Franc Krajnčič in France Mlakar --> uvod
  ISBN 86-81171-08-9
  a) gradbeništvo b) nizke gradnje c) ceste d) terminološki slovarji e) večjezični slovarji f) terminologija g) strokovni izrazi h) slovenski i) nemški j) angleški k) francoski

  625.7:801.316.4
  COBISS.SI-ID 3875584


  620.1/.2 PREISKAVA MATERIJALA. NAUK O MATERIJALIH.


  223.
  BAI, Chunli
          Single molecule chemistry and physics : an introduction / C. Wang, C. Bai. - Berlin : Springer, cop. 2006. - XI, 303 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Nanoscience and technology, ISSN 1434-4904)

  Bibliografija: str. 259-297. - Kazalo
  ISBN 3-540-25369-6 (ISBN-10) ISBN 978-3-540-25369-3 (ISBN-13)
  a) Molecules b) Molecular spectroscopy c) Nanotechnology d) nanotehnologija e) molekule f) molekularna spektroskopija g) procesi tuneliziranja h) karakterizacija strukture i) kemijske reakcije j) difuzija molekul k) mikroskopije l) intermolekularne interakcije m) intramolekularne interakcije n) električna prevodnost o) fluorescenčno slikanje p) fluorescenčna spektroskopija q) SERS

  66.017:620.1/.2
  COBISS.SI-ID 28019205

  224.
  HASAN, Syed Danish
          Civil engineering materials and their testing / Syed Danish Hasan. - Oxford : Alpha Science International, cop. 2006. - X, 124 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 121. - Kazalo
  ISBN 1-84265-323-7
  a) Materials b) Materials - Testing c) Civil engineering d) materiali e) gradbeništvo f) cement g) agregat h) beton i) jeklo j) opeka k) preskušanje materialov l) testne metode

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 27888901

  225.
  ISBELL, William M.
          Shock waves : measuring the dynamic response of materials / William M. Isbell. - London : Imperial College Press, cop. 2005. - XVI, 324 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-86094-471-X
  a) Materials - Dynamic testing b) Shock waves - Measurement c) materiali d) utrujenost materiala e) dinamično preskušanje f) dinamične lastnosti g) meritve h) eksperimentalne metode i) obremenitve j) udarni valovi k) visoki pritiski l) porozni materiali m) interferometrične metode

  620.178.16
  COBISS.SI-ID 27371269

  226.
  SCHWEITZER, Philip A.
          Paint and coatings : applications and corrosion resistance / Philip A. Schweitzer. - Boca Raton : CRC/Taylor & Francis, 2006. - 652 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Corrosion technology)

  Bibliografija na koncu nekaterih poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-57444-702-5 (ISBN-10) ISBN 978-1-57444-702-6 (ISBN-13)
  a) Protective coatings b) Corrosion and anti-corrosives c) materiali d) protikorozijska zaščita e) premazi f) barve g) površinska kemija h) teorija lepljenja i) priprava površin j) aplikacije k) kemična sestava barv l) organski premazi m) primerjalna oddpornost n) korozijske tabele o) kovinski premazi p) fosfatni premazi q) kromatni premazi r) oksidni premazi s) anodni premazi t) cementitni premazi u) visokotemperaturni premazi

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 27974917

  227.
          TISSUE, cell and organ engineering / edited by Challa S. S. R. Kumar. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2006. - XXI, 519 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Nanotechnologies for the life sciences ; vol. 9)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-527-31389-3 (ISBN-10) ISBN 978-3-527-31389-1 (ISBN-13)
  a) materiali b) nanotehnologija c) aplikacije d) biomedicinski inženiring e) tkivne kulture f) nanovlaknaste skeletne strukture g) biološki učinki h) nanomateriali i) nadomestki kostnih tkiv j) magnetni nanodelci k) ogljikove nanocevke l) nano-žice m) površine bioloških materialov

  717:576.35:620.1/.2
  COBISS.SI-ID 27705349


  620.9 ENERGETIKA.


  228.
          ALTERNATIVE energy / Neil Schlager and Jayne Weisblatt, editors. - Detroit : Thomson Gale/UXL, 2006. - 3 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 25 cm

  Kazalo na koncu vseh zv.
  ISBN 0-7876-9440-1 (komplet) ISBN 0-7876-9439-8 (zv. 1) ISBN 0-7876-9441-X (zv. 2) ISBN 0-7876-9442-8 (zv. 3)
  a) Renewable energy sources b) energetika c) alternativni viri energije d) fosilna goriva e) bioenergija f) geotermalna energija g) energija vodika h) jedrska energija i) sončna energija j) energija vode k) energija vetra l) racionalna raba energije

  620.92
  COBISS.SI-ID 27651845

  229.
  KHARTČENKO, Nikolaj Vasil'evič, 1936-
          Green power : the eco-friendly energy engineering : fundamentals and design / Nikolai V. Khartchenko. - 1st updated English ed. - New Delhi : Tech Books International, cop. 2004. - XVI, 591 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 579-584. - Kazali
  ISBN 81-88305-09-X
  a) energija b) pridobivanje energije c) goriva d) zgorevanje e) elektrarne f) generatorji pare g) parne turbine h) plinske turbine i) alternativni viri energije j) sončne celice k) kolektorji l) energija vode m) energija vetra n) geotermalna energija o) energija morja p) biomasa q) shranjevanje energije r) racionalna poraba energije s) učinkovitost izrabe t) vodik u) gorivne celice v) energetski sistemi w) eksergijska analiza

  620.92
  COBISS.SI-ID 27382021

  230.
  SMIL, Vaclav
          Energy : a beginner's guide / Vaclav Smil. - Oxford : Oneworld, cop. 2006. - X, 181 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Beginners' guides)

  Kazalo
  ISBN 1-85168-452-2 (ISBN-10) ISBN 978-1-85168-452-6 (ISBN-13)
  a) Force and energy b) Power resources c) energetika d) energija e) biosfera f) ekosistemi g) metabolizem h) biomasa i) goriva j) elektrika k) gretje l) razsvetljava m) transport n) informacijska tehnologija o) obnovljivi viri energije p) inovacije q) izumi

  620.92
  COBISS.SI-ID 27615237


  621 SPLOŠNO STROJNIŠTVO. JEDRSKA TEHNIKA. ELEKTROTEHNIKA. MEHANSKA TEHNOLOGIJA.


  231.
  AKERS, Arthur
          Hydraulic power system analysis / Arthur Akers, Max Gassman, Richard Smith. - Boca Raton : CRC/Taylor & Francis, 2006. - 365 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8247-9956-9 (ISBN-10) ISBN 978-0-8247-9956-4 (ISBN-13)
  a) Fluid power technology - Study and teaching b) Hydraulic engineering - Study and teaching c) CD-ROMs d) strojništvo e) hidravlični sistemi f) hidravlična energija g) analize sistemov h) dinamične analize i) lastnosti tekočin j) dinamični modeli k) frekvenčni odzivi l) ventili m) uporaba ventilov n) črpalke o) hidrostatični prenosi p) regulacijski ventili q) nadzorovanje hrupa r) pregledno delo

  621.22+621.6
  COBISS.SI-ID 28210437

  232.
          FINITE-element plasticity and metalforming analysis / G. W. Rowe ... [et al.]. - 1st paperback version. - Cambridge : Cambridge University Press, 2005. - XXVI, 297 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij in na str. 246-293. - Kazalo
  ISBN 0-521-01731-9 (ISBN-10, broš.) ISBN 978-0-521-01731-2 (ISBN-13, broš.) ISBN 0-521-38362-5 (ISBN-10, vezano) ISBN 978-0-521-38362-2 (ISBN-13, vezano)
  a) Metal-work - Data processing b) Finite element method c) Plasticity - Mathematical models d) strojništvo e) obdelovalni postopki f) obdelave kovin g) optimiranje procesov h) analize obdelav i) plastičnost j) računalniško podprte tehnike k) kovanje l) valjanje m) izrivanje n) metoda končnih elementov o) 3D problemi p) simulacije q) pregledno delo

  621.7
  COBISS.SI-ID 28058885

  233.
          ROLL forming handbook / edited by George T. Halmos. - Boca Raton : CRC/Taylor & Francis, 2006. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 26 cm. - (Manufacturing engineering and materials processing ; 67)

  Bibliografija na koncu nekaterih poglavij in na str. R-1 - R-19. - Kazalo
  ISBN 0-8247-9563-6 (ISBN-10) ISBN 978-0-8247-9563-4 (ISBN-13)
  a) Roll forming (Metalwork) - Handbooks, manuals, etc b) strojništvo c) obdelovalni postopki d) valjanje e) postopki valjanja f) valjarne g) stroji h) operacije valjanja i) načrtovanje j) materiali k) maziva l) vzdrževanje m) varnost n) tehnologije valjanja o) prioročniki

  621.771
  COBISS.SI-ID 27969797


  621.039 JEDRSKA TEHNIKA.


  234.
          COMPETENCY assessments for nuclear industry personnel. - Vienna : International Atomic Energy Agency, 2006. - 149 str. : tabele ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Bibliografija: str. 143-144
  ISBN 92-0-110105-8
  a) Nuclear industry b) Jedrska industrija c) Personnel d) Osebje e) Evaluation f) Vrednotenje g) jedrska industrija h) osebje i) izobraževanje j) preverjanje znanja k) evalvacija l) dokument IAEA

  621.039:377.4
  COBISS.SI-ID 272880

  235.
          MANAGEMENT of problematic waste and material generated during the decommissioning of nuclear facilities. - Vienna : International Atomic Energy Agency, 2006. - 71 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Technical reports series, ISSN 0074-1914 ; no. 441)

  Bibliografija: str. 45-50
  ISBN 92-0-104605-7
  a) IAEA b) IAEA c) jedrske elektrarne d) jedrska tehnika e) ravnanje z odpadki f) radioaktivni odpadki g) demontaža objektov h) dokument IAEA

  621.039.75/.77
  COBISS.SI-ID 19664679


  621.3 ELEKTROTEHNIKA.


  236.
          AUTONOMOUS mobile robots : sensing, control, decision making and applications / [edited by] Shuzhi Sam Ge, Frank L. Lewis. - Boca Raton : CRC/Taylor & Francis, 2006. - XXI, 709 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Control engineering series ; 22)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8493-3748-8 (ISBN-10) ISBN 978-0-8493-3748-2 (ISBN-13)
  a) Mobile robots b) elektrotehnika c) robotski sistemi d) mobilni roboti e) avtonomni roboti f) senzorji g) krmiljenje h) vizuelno zaznavanje i) uporaba j) pregledno delo

  007.5
  COBISS.SI-ID 28211205

  237.
          ELECTROMAGNETIC compatibility in power systems / edited by Francesco Lattarulo. - 1st ed. - Oxford : Elsevier, 2007. - XVI, 305 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-0804-5261-2 (ISBN-10) ISBN 978-0-0804-5261-6 (ISBN-13)
  a) Electromagnetic compatibility b) elektrotehnika c) elektroenergetski sistemi d) elektromagnetna kompatibilnost e) EMC problemi f) praktične aplikacije g) elektromagnetna interferenca h) zaščita sistemov i) prenapetostni udari j) udari strele k) elektromagnetne motnje l) elektrostatični opis človeškega telesa m) zaščita pred strelo n) elektrostatična praznenja o) pregledno delo

  621.316.9
  COBISS.SI-ID 28237061

  238.
  FLESCH, Peter
          Light and light sources : high-intensity discharge lamps / P. Flesch. - Berlin : Springer, cop. 2006. - XIII, 344 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 329-337. - Kazalo
  ISBN 3-540-32684-7 (ISBN-10) ISBN 978-3-540-32684-7 (ISBN-13)
  a) Electric lamps b) Light sources c) elektrotehnika d) svetlobna tehnika e) svetlobni viri f) svetila s plinom g) HID - HIGH Pressure Discharge Lamps h) numerične simulacije i) priročniki

  621.327
  COBISS.SI-ID 28063749

  239.
  INTERNATIONAL Conference on Power System Protection (13 ; 2002 ; Bled)
          Proceedings of the 13th International Conference on Power System Protection - PSP 2002, Bled, Slovenia, September 25-27, 2002 / organized by University of Ljubljana ; co-organized by SLOKO CIGRE [and] Slovenian IEEE Section [and] Ministry of Science and Technology, Republic of Slovenia ; [edited by Jurij Curk, Ferdinand Gubina]. - Ljubljana : Faculty of Electrical Engineering, 2002 (Ljubljana : Pleško). - II, 274 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

  140 izv. - Povzetek v angl. in bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo
  ISBN 961-6371-35-5
  a) elektrotehnika b) elektroenergetika c) energetski sistemi d) analize signalov e) zaščite sistemov f) razvoj algoritmov g) odkrivanje napak h) lociranje napak i) digitalna zaščita j) vzdrževanje zaščit k) zborniki

  621.311.004.4(063)
  COBISS.SI-ID 120015104

  240.
  KHANDPUR, Raghbir Singh, 1942-
          Troubleshooting electronic equipment / R. S. Khandpur. - New York : McGraw Hill, cop. 2007. - XVI, 422 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 415-416. - Kazalo
  ISBN 0-07-147731-4 (ISBN-10) ISBN 978-0-07-147731-4 (ISBN-13)
  a) Electronic apparatus and appliances - Maintenance and repair b) elektrotehnika c) elektronske naprave d) elektromehanske komponente e) pasivne komponente f) polprevodniške naprave g) popravilo napak h) postopki popravil i) preventivni ukrepi j) oprema za testiranje k) vzdrževanje l) priročniki

  621.3.038
  COBISS.SI-ID 28101381

  241.
  KOTNIKOVI dnevi (27 ; 2006 ; Radenci)
          27. posvetovanje Kotnikovi dnevi : izobraževalni program : [Radenci, 23. in 24. marec 2006] / [organizator] Elektrotehniško društvo Maribor ; [urednik Marjan Zorman]. - Maribor : Elektrotehniško društvo, 2006 ([Sp. Polskava] : Tiskarna Horvat s. p.). - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 30 cm

  350 izv.
  ISBN 961-91294-2-3
  a) elektrotehnika b) inštalacijski sistemi c) električne napeljave d) požarna odpornost napeljave e) zagon asinhronskih motorjev f) sistem mehkega zagona g) tehnologija sončnih celic h) inštalacijski odklopniki i) preizkušanje odklopnikov j) standard SIT EN 50423 k) protieksplozijska zaščita l) elektrostatika v zaščiti m) daljinski nadzor tehnoloških procesov n) pravilnik za nizkonapetostne električne inštalacije o) zborniki

  621.3(082)
  COBISS.SI-ID 56326657

  242.
  PERTIJS, Michiel A. P.
          Precision temperature sensors in CMOS technology / by Michiel A. P. Pertijs and Johan H. Huijsing. - Dordrecht : Springer, cop. 2006. - XII, 301 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-4020-5257-X (ISBN-10) ISBN 978-1-4020-5257-6 (ISBN-13)
  a) Detectors - Design and construction b) Temperature measuring instruments c) elektrotehnika d) temperaturni senzorji e) CMOS tehnologija f) bipolarni tranzistorji g) sigma-delta A/D h) kalibracija i) izvedba senzorjev j) priročniki

  621.317.39
  COBISS.SI-ID 28102661


  621.38 ELEKTRONIKA. FOTOELEKTRIKA. POSPEŠEVALNIKI DELCEV. RENTGENSKA TEHNIKA.


  243.
  AHN, Hee-Ran, 1956-
          Asymmetric passive components in microwave integrated circuits / Hee-Ran Ahn. - Hoboken : Wiley-Interscience, 2006. - XII, 291 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Wiley series in microwave and optical engineering)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-471-73748-8 (ISBN-10) ISBN 978-0-471-73748-3 (ISBN-13)
  a) Microwave integrated circuits b) Electronic books c) elektrotehnika d) mikrovalovna integrirana vezja e) asimetrične pasivne komponente f) komponente vezij g) parametri vezij h) hibridi i) delilniki moči j) atenuatorji k) fazni množilniki l) filtri m) impedančni pretvorniki n) pregledno delo

  621.38.049
  COBISS.SI-ID 28290053

  244.
  HOFFMANN, Kurt, 1951-
          Systemintegration : vom Transistor zur großintegrierten Schaltung / von Kurt Hoffmann. - 2., korrigierte und erweiterte Aufl. - München ; Wien : Oldenbourg Verlag, cop. 2006. - XXVII, 562 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-486-57894-4 (ISBN-10) ISBN 978-3-486-57894-2 (ISBN-13)
  a) elektrotehnika b) fizikalne lastnosti polprevodnikov c) polprevodniki d) bipolarni tranzistorji e) tranzistorji na poljski efekt f) CMOS preklopniki g) MOS pomnilniki h) BICMOS preklopniki i) uporaba j) lastnosti k) izračuni l) vezja m) pregledno delo

  621.382
  COBISS.SI-ID 28300805

  245.
          MICROFABRICATION and nanomanufacturing / edited by Mark J. Jackson. - Boca Raton : CRC/Taylor & Francis, 2006. - 401 str. : ilustr. ; 27 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8247-2431-3 (ISBN-10) ISBN 978-0-8247-2431-3 (ISBN-13)
  a) Microelectronics b) Integrated circuits - Design and construction c) Microelectromechanical systems - Design and construction d) elektrotehnika e) industrija polprevodnikov f) nanotehnologije g) mikroelektronika h) litografske obdelave i) mikro obdelave j) nano obdelave k) obdelave površin l) CVD diamantna tehnologija m) CVD - Chemical Vapor Deposition n) laserske obdelave o) pregledno delo

  621.38.049.77
  COBISS.SI-ID 27969285

  246.
  PLOEG, Hendrik van der
          Calibration techniques in Nyquist A/D converters / by Hendrik van der Ploeg and Bram Nauta. - Dordrecht : Springer, cop. 2006. - XVIII, 190 str. : ilustr. ; 25 cm. - (The international series in engineering and computer science. Analog circuits and signal processing ; 873)

  Bibliografija: str. 177-187. - Kazalo
  ISBN 1-4020-4634-0 (ISBN-10) ISBN 978-1-4020-4634-6 (ISBN-13)
  a) Analog-to-digital converters - Calibration b) elektrotehnika c) CMOS integrirana vezja d) A/D pretvorniki e) Nyquist f) kalibracija g) mešani signali h) izkoristki moči i) priročniki

  621.38:621.317
  COBISS.SI-ID 28062213

  247.
          POWER electronics handbook : devices, circuits, and applications / edited by Muhammad H. Rashid. - 2nd ed. - Burlington : Elsevier/Academic Press, cop. 2007. - XVI, 1172 str. : ilustr. ; 29 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-12-088479-8 (ISBN-10) ISBN 978-0-12-088479-7 (ISBN-13)
  a) Power electronics - Handbooks, manuals, etc b) elektrotehnika c) močnostna elektronika d) diode e) bipolarni tranzistorji f) MOSFET g) tiristorji h) usmerniki i) pretvorniki j) napajalniki k) obnovljivi viri l) elektro motorji m) filtri n) priročniki

  621.382
  COBISS.SI-ID 28091397

  248.
  SCHNEIDER, Harald, fizik
          Quantum well infrared photodetectors : physics and applications / H. Schneider, H. C. Liu. - Berlin : Springer, cop. 2007. - XVI, 248 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Springer series in optical sciences, ISSN 0342-4111 ; 126)

  Bibliografija: str. 231-245. - Kazalo
  ISBN 3-540-36323-8 (ISBN-10) ISBN 978-3-540-36323-1 (ISBN-13)
  a) Photon detectors b) Optoelectronic devices c) Quantum wells d) Infrared detectors e) elektrotehnika f) optoelektronika g) infrardeči fotodetektorji h) QWIP - Quantum Well Infrared Photodetectors i) fizikalne osnove j) fotoprevodni QWIP k) fotovoltaični QWIP l) aplikacije m) termoslikanje n) QWIP kamere o) priročniki

  621.38:535.14
  COBISS.SI-ID 28102917

  249.
  SCHRODER, Dieter K.
          Semiconductor material and device characterization / Dieter K. Schroder. - 3rd ed. - [Piscataway] : IEEE Press ; Hoboken : Wiley-Interscience, cop. 2006. - XV, 779 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo
  ISBN 0-471-73906-5 (ISBN-10) ISBN 978-0-471-73906-7 (ISBN-13)
  a) Semiconductors b) Semiconductors - Testing c) elektrotehnika d) polprevodniški materiali e) polprevodniške naprave f) upornosti g) dopirna gostota h) Schottky bariere i) dolžine kanalov j) mobilnost k) življenska doba nosilcev l) optične lastnosti m) kemijske lastnosti n) fizikalne lastnosti o) merjenje lastnosti p) pregledno delo

  621.382
  COBISS.SI-ID 479995

  250.
  SHAFFER, Randall Alan, 1959-
          Fundamentals of power electronics with MATLAB / Randall Shaffer. - 1st ed. - Boston : C. River Media, 2007. - XVI, 384 str. : ilustr. ; 25 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM). - (Da Vinci engineering series)

  Kazalo
  ISBN 1-58450-852-3 (ISBN-10) ISBN 978-1-58450-852-6 (ISBN-13)
  a) MATLAB b) Power electronics c) Electric circuit analysis - Data processing d) elektrotehnika e) močnostna elektronika f) MATLAB g) programska oprema h) simulacija vezij i) primeri j) usmerniki k) DC-DC pretvorniki l) DC-AC pretvorniki m) priročniki

  621.3.049:004.43
  COBISS.SI-ID 28062981

  251.
  UKITA, Hiroo
          Micromechanical photonics / H. Ukita. - Berlin : Springer, cop. 2006. - XI, 250 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Microtechnology and MEMS, ISSN 1615-8326)

  Bibliografija: str. 227-242. - Kazalo
  ISBN 3-540-31333-8 (ISBN-10) ISBN 978-3-540-31333-5 (ISBN-13)
  a) Photonics b) Microelectronics c) Microelectromechanical systems d) elektrotehnika e) optoelektronika f) fotonika g) mikromehanika h) MEMS - Microelectromechanical Systems i) laserske diode j) resonančni senzorji k) Optical Tweezers l) Optical Rotor m) priročniki

  621.382
  COBISS.SI-ID 28064005


  621.39 TELEKOMUNIKACIJE. DALJINSKO VODENJE.


  252.
  BROWN, E. Dennis
          RFID implementation / Dennis E. Brown. - New York : McGraw-Hill, cop. 2007. - XIII, 466 str. : ilustr. ; 25 cm. - (McGraw-Hill communications)

  Bibliografija: str. 419-426. - Kazalo
  ISBN 0-07-226324-5 (ISBN-10) ISBN 978-0-07-226324-4 (ISBN-13)
  a) Radio frequency identification systems b) elektrotehnika c) avtomatizacija delovnih procesov d) RFID - Radio Frequency Identification Systems e) RFID sistemi f) komponente sistema g) uporaba h) aplikacije i) priročniki

  621.396.029:658.787.6
  COBISS.SI-ID 28100101

  253.
  ČOP, Rudi
          Radionavigacija in telematika / Rudi Čop. - Portorož [i. e.] Piran : samozal., 2001 (Ljubljana : LaserPrint). - 125 str. : ilustr. ; 30 cm

  200 izv. - Spremna beseda / Primož Kerkoč: str. 3. - Ob izidu knjige / Peter Marn: str. 3-4. - Namesto uvoda / Norbert Petrovič: str. 4. - Bibliografija pri vseh poglavjih
  ISBN 961-236-094-4
  a) elektrotehnika b) telekomunikacije c) navigacija d) razvoj e) radionavigacija f) satelitska g) navigacija v letalstvu h) GPS i) telematika j) učbeniki za visoke šole

  621.39(075.8)
  COBISS.SI-ID 110805760

  254.
  EUROCON (2 ; 2003 ; Ljubljana)
          The IEEE Region 8 EUROCON 2003 : computer as a tool : 22-24. September 2003, Faculty of Electrical Engineering, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia : proceedings / edited by Baldomir Zajc, Marko Tkalčič. - Piscataway : IEEE, cop. 2003. - 2 zv. (XXII, 520 str.; XX, 441 str.) : ilustr. ; 30 cm

  Povzetek in bibliografija pri vsakem prispevku
  ISBN 0-7803-7763-X
  a) elektrotehnika b) teorija komunikacij c) mediji za učenje d) predstavitve e) mobilni celični sistemi f) komunikacije g) internetne usluge h) modeliranje i) simulacije j) meritve k) telekomunikacije l) razpoznavanje vzorcev m) biomedicinski inženiring n) elektroenergetski sistemi o) zborniki p) mednarodna posvetovanja

  621.39(063)
  COBISS.SI-ID 3835476

  255.
          HOW to cheat at securing a wireless network / [technical editor and contibutor] Chris Hurley ; [contributing authors] Brian Baker ... [et al.]. - Rockland : Syngress, cop. 2006. - XXV, 453 str. : ilustr. ; 23 cm

  Vrste avtorstva navedne na str. VII-XII. - Kazalo
  ISBN 1-59749-087-3
  a) Wireless LANs - Security measures b) elektrotehnika c) komunikacije d) računalniške mreže e) brezžična omrežja f) varnost g) WLAN h) načrtovanje mrež i) aplikacije j) priročniki

  621.39
  COBISS.SI-ID 28092165

  256.
  KORHONEN, Juha
          Introduction to 3G mobile communications / Juha Korhonen. - 2nd ed. - Boston ; London : Artech House, 2003. - XVIII, 544 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Artech House mobile communications series)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-58053-507-0
  a) elektrotehnika b) komunikacijski sistemi c) brezžični sistemi d) 3G tehnologije e) CDMA - Code Division Multiple Access f) WCDMA - WideBand CDMA g) modulacijske tehnike h) spekter razširjanja i) kode kanalov j) omrežni protokoli k) planiranje omrežij l) upravljanje omrežij m) UMTS n) kodiranje o) pregledno delo

  621.396
  COBISS.SI-ID 28264197

  257.
  KÜHN, Volker
          Wireless communications over MIMO channels : applications to CDMA and multiple antenna systems / Volker Kühn. - Chichester : J. Wiley & Sons, cop. 2006. - XXIV, 363 str. : graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija: str. 347-358. - Kazalo
  ISBN 0-470-02716-9 (ISBN-10) ISBN 978-0-470-02716-5 (ISBN-13)
  a) MIMO systems b) Code division multiple access c) eelektrotehnika d) brezžične komunikacije e) CDMA f) digitalne komunikacije g) MIMO kanali h) informacijska teorija i) kodiranje korekcij j) večuporabniško odkrivanje k) večkratni antenski sistemi l) pregledno delo

  621.395/.396
  COBISS.SI-ID 28083205

  258.
  MICELI, Andrew
          Wireless technician's handbook / Andrew Miceli. - 2nd ed. - Boston ; London : Artech House, 2003. - XIII, 292 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Artech House mobile communications series)

  Bibliografija: str. 277. - Kazalo
  ISBN 1-58053-357-4
  a) Wireless communication systems b) elektrotehnika c) komunikacijski sistemi d) brezžične komunikacije e) radijski sistemi f) celična mobilna omrežja g) mobilna telefonija h) TDMA - Time Division Multiple Access i) NA-TDMA j) GSM k) GPRS l) EDGE m) CDMA n) WCDMA o) APMS - Advanced Mobile Phone Service p) pregledno delo

  621.395/.396
  COBISS.SI-ID 28264453

  259.
  REYNAERT, Patrick
          RF power amplifiers for mobile communications / by Patrick Reynaert and Michiel Steyaert. - Dordrecht : Springer, cop. 2006. - X, 251 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Analog circuits and signal processing series)

  Bibliografija: str. 239-247. - Kazalo
  ISBN 1-4020-5116-6 (ISBN-10) ISBN 978-1-4020-5116-6 (ISBN-13)
  a) elektrotehnika b) komunikacijski sistemi c) mobilne komunikacije d) močnostni ojačevalniki e) RF ojačevalniki f) načrtovanje ojačevalnikov g) CMOS tehnologija h) pretvarjanje impedance i) modulacija j) uporaba ojačevalnikov k) GSM-EDGE l) Bluetooth m) pregledno delo

  621.39:621.375
  COBISS.SI-ID 28103173


  624/625 GRADBENIŠTVO.


  260.
  CARROLL, John Michael, 1949-
          Working alone : tips & techniques for solo building / John Carroll. - Newtown : The Taunton Press, 2001. - 152 str. : ilustr. ; 26 cm. - (For pros, by pros)

  Kazalo
  ISBN 1-56158-545-9
  a) Building - Technique b) House construction - Technique c) Self-employed d) gradbeništvo e) samograditeljstvo f) izvedbena dela g) zidanje h) tlaki i) zidovi j) strehe k) vgradnja oken in vrat l) inštalacije m) interier n) zasebna dejavnost

  624.05
  COBISS.SI-ID 24974085

  261.
  FANG, Hsai-Yang
          Introductory geotechnical engineering : an environmental perspective / Hsai-Yang Fang and John L. Daniels. - London ; New York : Taylor & Francis, 2006. - XXIX, 545 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 518-538. - Kazalo
  ISBN 0-415-30401-6 (ISBN-10, vezano) ISBN 978-0-415-30401-6 (ISBN-13, vezano) ISBN 0-415-30402-4 (ISBN-10, broš.) ISBN 978-0-415-30402-3 (ISBN-13, broš.)
  a) Environmental geotechnology b) Engineering geology c) geotehnika d) mehanika tal e) zemljine f) kamnine g) gline h) interakcije zemlja-voda i) hidravlična prevodnost j) termične lastnosti k) električne lastnosti l) obremenitve tal m) plitvo temeljenje n) lateralni zemeljski pritisk o) stabilnost brežin p) plazišča q) okoljska geotehnologija r) naloge s) rešitve

  624.131
  COBISS.SI-ID 27889157

  262.
  KAVEH, Ali, 1948-
          Optimal structural analysis / A. Kaveh. - 2nd ed. - Chichester : J. Wiley & Sons ; Baldock : Research Studies Press, 2006. - XX, 512 str. : ilustr. ; 24 cm. - (RSP bird)

  Bibliografija: str. 477-493. - Kazali
  ISBN 0-470-03015-1 (ISBN-10) ISBN 978-0-470-03015-8 (ISBN-13)
  a) Structural analysis (Engineering) b) Structural optimization c) gradbeništvo d) statika e) metoda strukturnih analiz f) skeleti g) napetostna analiza h) teorija grafov i) strukturna mehanika

  624.04
  COBISS.SI-ID 28293381

  263.
  MONDORF, Paul
          Concrete bridges / Paul E. Mondorf. - London ; New York : Taylor & Francis, 2006. - 968 str. : ilustr. ; 25 cm

  Prevod dela: Betonbroer. - Kazalo
  ISBN 0-415-39362-0
  a) Bridges, Concrete - Design and construction b) Reinforced concrete construction c) Prestressed concrete construction d) gradbeništvo e) nizke gradnje f) mostovi g) viadukti h) betonski mostovi i) načrtovanje j) statika k) izvedba l) primeri

  624.2
  COBISS.SI-ID 28145669

  264.
          POGLED v Evropo : zbornik 2004 / [uredil Vladimir Železnikar]. - Redna letna izd. - Ljubljana : Društvo tehničnih vodij - površinsko odkopavanje, 2005 (Litija : Aco). - 133 str. : ilustr. ; 21 cm

  Prispevki v slov. ali nem. - 500 izv.
  ISBN 961-6428-04-7
  a) Površinski kop - Zborniki b) gradbeništvo c) strokovna združenja d) površinsko odkopavanje e) analize nesreč f) horizontalni drobilniki g) reciklaža v kamnolomih h) kamnolomi v Schwarzwaldu i) rudarska inšpekcija j) stavbna zemljišča k) Strunjanske soline l) sanacije brežin kamnolomov m) kokosove mreže n) okoljski monitoring

  624.1
  COBISS.SI-ID 219400704

  265.
  ZBOROVANJE gradbenih konstruktorjev Slovenije (22 ; 2000 ; Bled)
          Zbornik 22. zborovanja gradbenih konstruktorjev Slovenije, Bled, 19. - 20. oktober 2000 / urednika J. Lopatič, F. Saje. - Ljubljana : Slovensko društvo gradbenih konstruktorjev, 2000 (Ljubljana : Formatisk). - III, 266 str. : ilustr. ; 24 cm

  200 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov
  ISBN 961-90266-5-9
  a) Gradbene konstrukcije - Posvetovanja b) gradbeništvo c) strokovna srečanja d) gradbeni konstruktorji e) Slovenija f) mostovi g) konstrukcije h) gradbena informatika i) računske analize konstrukcij j) gradbeni materiali k) standardi l) sodobni dosežki

  624
  624(063)(082)
  COBISS.SI-ID 109465088


  625 TEHNIKA PROMETNIH POTI. GRADNJA ŽELEZNIC CEST IN POTOV.


  266.
          A1 Maribor - Ljubljana - Koper, 230,7 km / [fotografije Miran Kambič]. - [Ljubljana] : DARS, [2004]. - 1 zv. : ilustr. ; 28 cm

  Ovojni nasl.
  a) gradbeništvo b) nizke gradnje c) ceste d) avtoceste e) Slovenija f) avtocesta Maribor-Koper g) preglednica h) podatki i) odcepi j) predori k) viadukti l) počivališča m) razdalje n) projektanti

  625.711.3(497.4)
  COBISS.SI-ID 1840516

  267.
  BONNETT, Clifford F.
          Practical railway engineering / Clifford F. Bonnett. - 2nd ed. - London : Imperial College Press, cop. 2005. - XXI, 190 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu nekaterih poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-86094-515-5
  a) Railroad engineering b) gradbeništvo c) nizke gradnje d) železnice e) zgodovina f) želeniške postaje g) zemeljska dela h) mostovi i) predori j) signalizacija

  625.1
  COBISS.SI-ID 28142597

  268.
  JACKSON, Robert Wendell, 1950-
          Rails across the Mississippi : a history of the St. Louis Bridge / Robert W. Jackson. - Urbana ; Chicago : University of Illinois Press, 2001. - IX, 265 str. : ilustr. ; 25 cm

  Gl. stv. nasl. razširjen čez dve str. - Bibliografija: str. 245-249. - Kazalo
  ISBN 0-252-07409-2 (ISBN-10) ISBN 978-0-252-07409-7 (ISBN-13)
  a) Bridges - Mississippi River b) Eads Bridge (Saint Louis, Mo.) c) gradbeništvo d) nizke gradnje e) železnica f) zgodovina g) ZDA h) Mississippi i) teorija j) detajli

  625.1
  COBISS.SI-ID 28099333


  626/627 HIDROTEHNIKA. GRADNJA KANALOV. UREJANJE KMETIJSKEGA PROSTORA.


  269.
  SYMPOSIUM on the Protection & Restoration of Urban and Rural Streams (2003 ; Philadelphia)
          Protection and restoration of urban and rural streams : proceedings of the symposium, June 23-25, 2003, Philadelphia / sponsored by Urban Streams Committee of the Urban Water Resources Research Council, River Restoration Committee, Waterways Council, Environmental and Water Resources Institute (EWRI) of the American Society of Civil Engineers ; edited by Michael Clar ... [et al.]. - Reston : American Society of Civil Engineers, cop. 2004. - IX, 486 str. : ilustr. ; 22 cm

  Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazali
  ISBN 0-7844-0695-2
  a) Stream restoration - Congresses b) Stream conservation - Congresses c) ekologija d) hidrotehnika e) vodotoki f) meteorne vode g) regulacijska dela h) mesta i) podeželje j) geomorfološki vplivi k) metode obnavljanja l) študije primerov m) modeliranje n) sedimenti o) rečno dno

  627.42:504.453
  COBISS.SI-ID 27368197


  628 ZDRAVSTVENA TEHNIKA. VODA. SANITARNE NAPRAVE. SVETLOBNA TEHNIKA.


  270.
          BIOGRANULATION technologies for wastewater treatment / by Joo-Hwa Tay ... [et al.]. - 1st ed. - Oxford : Elsevier, 2006. - XXI, 277 str., [8] str. pril. : ilustr. ; 25 cm. - (Waste management series, ISSN 1478-7482 ; 6)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-08-045022-9 (ISBN-10) ISBN 978-0-08-045022-3 (ISBN-13)
  a) Aerated package treatment systems b) Sewage - Purification - Anaerobic treatment c) Biological products - Granulation d) ekologija e) čiščenje odpadnih vod f) anaerobno čiščenje g) biološki produkti h) mikrobni granulati i) modeliranje j) aplikacije k) mehanizmi reakcij l) faktorji vpliva m) struktura mikrobnih granul n) mikroorganizmi o) odpadne vode p) odstranjevanje nutrientov q) odstranjevanje fenolov r) biosorbcijske lastnosti s) raziskave

  628.313/.316:663.1
  COBISS.SI-ID 28030213

  271.
          BIOTECHNOLOGY for odor and air pollution control / Zarook Shareefdeen, Ajay Singh (eds.). - Berlin : Springer, cop. 2005. - XVIII, 409 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-540-23312-1
  a) Bioremediation b) Odor control c) Air quality management d) biotehnologija e) aplikacije f) ekologija g) kontrola onesnaževanja zraka h) odpadni plini i) smrad j) regulativa k) metode l) bioreaktorji m) izbira medijev n) mikrobiološke metode o) čiščenje odpadnih plinov p) tehnologije bioloških reaktorjeev q) modeliranje r) študije primerov s) zakonodaja

  628.512:614.7
  COBISS.SI-ID 27835653

  272.
  SMITH, Paul G.
          Dictionary of water and waste management / Paul G. Smith and John S. Scott. - 2nd ed. - Oxford : Elsevier Butterworth-Heinemann : Iwa Publishing, 2005. - 486 str. : ilustr.

  Prejšnja izd.: 2002
  ISBN 0-7506-6525-4 (Elsevier Butterworth-Heinemann publications) ISBN 1-8433-9103-1 (Iwa Publishing)
  a) Sanitary engineering - Dictionaries b) Refuse and refuse disposal - Dictionaries c) Sewage - Dictionaries d) ekologija e) ravnanje z odpadki f) varovanje voda g) upravljanje h) varstvo okolja i) odlagališča odpadkov j) smetišča k) načrtovanje l) gradnja m) terminologija

  628.4
  COBISS.SI-ID 3314970

  273.
          SUSTAINABLE management of sediment resources : sediment and dredged material treatment / edited by Guiseppe Bortone, Leonardo Palumbo. - Amsterdam : Elsevier, 2007. - XII, 209 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Sustainable management of sediment resources, ISSN 1872-1990 ; vol. 2)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-444-51963-7 (ISBN-10) ISBN 978-0-444-51963-4 (ISBN-13) ISBN 0-444-51959-9 (komplet)
  a) Dredging spoil - Environmental aspects b) Soil remediation c) ekologija d) sedimenti e) peščeni morski materiali f) ravnanje s sedimenti g) trajnostni razvoj h) odlaganje materiala i) tehnologije obdelave j) kemične metode k) biološke metode l) fizikalne metode m) termične metode n) ponovna uporaba o) evalvacija kontaminacije p) stroški q) študije primerov r) zakonodaja s) Evropa

  553.61/.63:628.47:502.6
  COBISS.SI-ID 28012293

  274.
  TRIFUNOVIĆ, Nemanja
          Introduction to urban water distribution / Nemanja Trifunović. - London : Taylor & Francis, 2006. - XV, 509 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM). - (UNESCO-IHE lecture note series)

  Bibliografija: str. 500-503. - Kazalo
  ISBN 0-415-39517-8 (ISBN-10, vezano) ISBN 978-0-415-39517-5 (ISBN-13, vezano) ISBN 0-415-39518-6 (ISBN-10, broš.) ISBN 978-0-415-39518-2 (ISBN-13, broš.)
  a) Municipal water supply b) Waterworks c) CD-ROMs d) gradbeništvo e) urbanizem f) vodovod g) oskrba z vodo h) načrtovanje i) vodovodno omrežje j) vzdrževanje k) študije primerov

  628.1
  COBISS.SI-ID 3360353


  629 TEHNIKA VOZIL.


  275.
          The ROLE of nuclear power and nuclear propulsion in the peaceful exploration of space. - Vienna : International Atomic Energy Agency, 2005. - 133 str. : ilustr. ; 24 cm. - (STI/PUB, ISSN 0074-1884 ; 1197)

  Bibliografija: str. 131-132
  ISBN 92-0-107404-2 (broš.)
  a) vesoljska tehnika b) astronomske raziskave c) vesoljska plovila d) jedrski pogon e) raziskave f) mednarodni vesoljski programi g) dokument IAEA

  629.7.036.5:621.039
  COBISS.SI-ID 27282693


  65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA V INDUSTRIJI TRGOVINI IN PROMETU.


  276.
          The HANDBOOK of group research and practice / [edited by] Susan A. Wheelan. - Thousand Oaks ; London ; New Delhi : Sage, cop. 2005. - XVI, 589 str. : ilustr. ; 27 cm

  Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 0-7619-2958-4
  a) družbene skupine - skupinska dinamika - komuniciranje - psihologija skupin - metodologija - priročniki b) vodenje c) organizacija poslovanja d) psihologija skupin e) socialne skupine f) odnosi v skupinah g) izobraževanje

  65.012
  COBISS.SI-ID 55874305

  277.
  INTERNATIONAL Conference on Management of Innovative Technologies (8 ; 2005 ; Fiesa)
          Proceedings of the 8th International Conference on Management of Innovative Technologies - MIT'2005, Fiesa, Slovenia, 22-24 September 2005 / editors Mihael Junkar and Paul R. Levy ; [organizers Laboratory of Alternative Tecnologies ... et al.]. - Ljubljana : TAVO Slovene Society for Abrasive Water Jet Technology : LAT - Laboratory for Alternative Technologies, 2005 ([Ljubljana] : Laboratory for Alternative Technologies). - XI, 328 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

  100 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo
  ISBN 961-6238-96-5 (Fakulteta za strojništvo)
  a) organizacija proizvodnje b) tehnološki razvoj c) razvojne strategije d) inovacije e) inovacijske tehnologije f) upravljanje tehnologij g) rast podjetij h) obdelovalni postopki i) razvoj obdelovalnih postopkov j) zborniki

  005.2:001.895(063)
  330.341.1(063)(082)
  COBISS.SI-ID 222019584

  278.
  LOCKER, Kitty O., Dr.
          Business and administrative communication / Kitty O. Locker. - 7th ed. - Boston (Mass.) : McGraw-Hill, 2006. - XXX, 686 str. : ilustr. ; 29 cm

  Bibliografija: str. 659-668. - Kazali
  ISBN 0-07-296446-4 ISBN 0-07-125712-8 (ISBN-10) ISBN 978-0-07-125712-1 (ISBN-13)
  a) Business communication b) Communication in management c) Communicatie d) Organisaties e) poslovne komunikacije f) poslovno komuniciranje g) pisno sporazumevanje h) sporočanje i) poslovna korespondenca j) medosebne komunikacije k) administracija l) uspešnost poslovanja m) medosebni odnosi n) informacije o) pismenost p) zaposlenost q) poslovni razgovori r) učbeniki za visoke šole

  659.2/.4:655.53(075.8)
  COBISS.SI-ID 16593382

  279.
  MEGILL, Kenneth A., 1939-
          Thinking for a living : the coming age of knowledge work / Kenneth A. Megill. - München : K. G. Saur, 2004. - XIV, 193 str. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 183-189. - Kazalo
  ISBN 3-598-11638-1
  a) Knowledge management b) Knowledge workers c) Kennismanagement d) menedžment e) organizacija podjetja f) upravljanje znanja g) kadrovska politika h) izobraževanje delavcev i) organizacija dela j) podjetniška kultura k) informacijska tehnologija l) timsko delo

  65.012
  COBISS.SI-ID 27682565


  66 KEMIJSKA IN SORODNE INDUSTRIJE.


  280.
          ALCOHOLIC fuels / [edited by] Shelley Minteer. - Boca Raton : CRC/Taylor & Francis, 2006. - 273 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Chemical industries ; 112)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8493-3944-8 (ISBN-10) ISBN 978-0-8493-3944-8 (ISBN-13)
  a) Alcohol as fuel b) kemična industrija c) obnovljivi viri energije d) alkoholna goriva e) biomasa f) metanol g) deponijski plin h) lucerna i) koruza j) mešana goriva k) aplikacije l) tehnologija gorivnih celic m) biogoriva n) predelava pekarskih odpadkov

  62-631.4+662.754
  COBISS.SI-ID 27726597

  281.
  KOROVESSI, Ekaterini
          Batch processes / Ekaterini Korovessi, Andreas A. Linninger. - Boca Raton : CRC/Taylor & Francis, cop. 2006. - 543 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Chemical industries ; vol. 106)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8247-2522-0 (ISBN-10) ISBN 978-0-8247-2522-8 (ISBN-13)
  a) Process control - Data processing b) Chemical process control - Data processing c) kemijska tehnika d) kemijska industrija e) kontrola procesov f) šaržni procesi g) modeliranje h) optimizacija i) vodenje procesov

  66-9
  COBISS.SI-ID 27731717


  669 METALURGIJA.


  282.
  JOSHI, Vydehi Arun
          Titanium alloys : an atlas of structures and fracture features / Vydehi Arun Joshi. - Boca Raton : CRC/Taylor & Francis, 2006. - 227 str. : ilustr. ; 29 cm + 3 el. optični diski (CD-ROM-i)

  Bibliografija: str. 219. - Kazalo
  ISBN 0-8493-5010-7 (ISBN-10) ISBN 978-0-8493-5010-8 (ISBN-13)
  a) Titanium alloys - Fracture b) materiali c) titan d) titanove zlitine e) titanovi aluminidi f) lastnosti materialov g) strukture materialov h) mikrostrukture i) lom materialov j) fraktografija k) vrste zlitin l) pregledno delo

  669.2/.8
  COBISS.SI-ID 27843589


  681 FINA MEHANIKA. RAČUNALNIŠTVO.


  283.
  BETTS, Jonathan
          Time restored : the Harrison timekeepers and R. T. Gould, the man who knew (almost) everything / Jonathan Betts. - Reprinted. - Oxford ; New York : Oxford University Press : The National Maritime Museum, 2006. - XVI, 464 str., [16] str. pril. : ilustr. ; 23 cm

  Bibliografija: str. 361-400. - Kazalo
  ISBN 0-19-856802-9 (ISBN-10) ISBN 978-0-19-856802-5 (ISBN-13)
  a) Gould, Rupert Thomas (1890-1948) b) Chronometers c) Nautical instruments d) Gould, Rupert T. e) biografija f) zgodovina tehnike g) kronometri h) nautični instrumenti i) restavriranje j) muzejske zbirke k) Velika Britanija

  681.113.92(092):929 Gould R. T.
  COBISS.SI-ID 28052997


  681.5 TEHNIKA AVTOMATSKE REGULACIJE.


  284.
  CORRIPIO, Armando Benito
          Tuning of industrial control systems / by Armando B. Corripio. - 2nd ed. - Research Triangle Park : ISA, cop. 2001. - VIII, 254 str. : ilustr. ; 27 cm

  Bibliografija: str. 225-226. - Kazalo
  ISBN 1-55617-713-5
  a) Process control - Automation b) Feedback control systems c) Automaçao industrial d) Sistemas de realimentaçao e) elektrotehniak f) avtomatizacija g) krmilni sistemi h) industrijsko krmiljenej i) povratni krmilniki j) delovanje krmilnikov k) krmilne zanke l) histereza zank m) kaskadno krmiljenje n) pregledno delo

  681.5
  COBISS.SI-ID 28046597

  285.
  RIEFENSTAHL, Ulrich
          Elektrische Antriebssysteme : Grundlagen, Komponenten, Regelverfahren, Bewegungssteuerung / Ulrich Riefenstahl. - 2., bearbeite und erweiterte Aufl. - Wiesbaden : Teubner, 2006. - XIII, 443 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 435-438. - Kazalo
  ISBN 3-8351-0029-7
  a) elektrotehnika b) krmiljenje naprav c) električni pogoni d) vrste krmiljenj e) inteligentno krmiljenje f) mehanske skupine pogonskih sistemov g) binarno krmiljenje h) elektronska prožila i) pregledno delo

  681.5
  COBISS.SI-ID 28301061

  286.
          ROBOT grippers / Gareth J. Monkman ... [et al.]. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2007. - X, 452 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 433-411. - Kazalo
  ISBN 3-527-40619-0 (ISBN-10) ISBN 978-3-527-40619-7 (ISBN-13)
  a) Manipulators (Mechanism) b) Manipulators (Mechanism) - Design and construction c) elektrotehnika d) avtomatizacija proizvodnih procesov e) robotizacija f) industrijski roboti g) prijemalni mehanizmi h) mehanski mehanizmi i) vrste prijemanja j) krmiljenje prijemal k) avtomatsko prijemanje l) pregledno delo

  007.52:658.52.011.56
  COBISS.SI-ID 27884805


  689 HOBBY.


  287.
  JOHNSON, Kent J., 1968-
          Garden railroading : getting started in the hobby / selected by Kent Johnson. - 1st ed. - Waukesha : Kalmbach Books, 2002. - 144 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Garden railways magazine)

  Na hrbtu nasl. str.: "The material in this book has previously appeared as articles in Garden railways magazine."
  ISBN 0-89024-369-7 (ISBN-10) ISBN 978-0-89024-369-5 (ISBN-13)
  a) Railroads - Models b) Railroads - Models - Design and construction c) umetnost d) ročne spretnosti e) naredi sam f) miniaturne železnice g) železniške makete h) vrtne postavitve i) prosti čas j) izdelava k) postopki l) postavitve m) zasaditev

  689
  COBISS.SI-ID 27875333

  288.
  JOHNSON, Kent J., 1968-
          Trackwork and lineside detail for your model railroad / selected by Kent Johnson. - 1st ed. - Waukesha : Kalmbach Books, 2000. - 96 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Model railroader books)

  ISBN 0-89024-571-1 (ISBN-10) ISBN 978-0-89024-571-2 (ISBN-13)
  a) Railroads - Models - Design and construction b) Railroads - Track c) umetnost d) ročne spretnosti e) prosti čas f) miniaturne železnice g) železniške makete h) tračnice

  689
  COBISS.SI-ID 27874053

  289.
  STRANG, Lionel
          DCC made easy : digital command control for your model railroad / Lionel Strang. - Waukesha : Kalmbach Books, 2003. - 48 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Model railroader books)

  Na ov.: "Updated DCC buyer's guide"
  ISBN 0-89024-616-5
  a) Railroads - Automatic control b) Railroads - Models c) Digital control systems d) umetnost e) ročne spretnosti f) prosti čas g) miniaturne železnice h) železniške makete i) digitalno vodenje

  689
  COBISS.SI-ID 27873797

  290.
  VERDUCCI, Jack
          How to design and build your garden railroad / by Jack Verducci. - Waukesha : Kalmbach Publishing, 2006. - 96 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Garden railways books)

  V CIP-u: "The material in this book has previously appeared as articles in Garden Railways magazine."
  ISBN 0-89024-644-0 (ISBN-10) ISBN 978-0-89024-644-3 (ISBN-13)
  a) Railroads - Models b) Railroads - Models - Design and construction c) umetnost d) ročne spretnoosti e) naredi sam f) miniaturne železnice g) železniške makete h) vtrne postavitve i) prosti čas j) izdelava k) postopki l) postavitve m) zasaditev

  689
  COBISS.SI-ID 27875845


  69 GRADBENI MATERIJAL. GRADBENA DELA.


  291.
  DAN inženirjev (6 ; 2006 ; Ljubljana)
          Izpolnjevanje bistvenih zahtev za kakovostno in trajnostno gradnjo : zbornik 6. dneva inženirjev / [glavni in odgovorni urednik Barbara Škraba]. - Ljubljana : Inženirska zbornica Slovenije - IZS, 2006 (Ljubljana : Euroadria). - 52 str. : ilustr. ; 30 cm

  Prispevki v slov., uvodna beseda tudi v angl. - Bibliografija pri posameznih prispevkih
  ISBN 961-90706-8-2 (ISBN-10) ISBN 978-961-90706-8-0 (ISBN-13)
  a) gradbeništvo b) gradbena dela c) zaščita pred hrupom d) varčevanje z energijo e) ohranjanje toplote f) higienska zaščita g) zaščita okolice h) varstvo pred požarom i) mehanska odpornost j) mehanska stabilnost k) kakovost gradnje l) zborniki

  699.8(063)(082)
  COBISS.SI-ID 229689856

  292.
  LYONS, Arthur R.
          Materials for architects and builders / Arthur Lyons. - 3rd ed. - Oxford : Elsevier/Butterworth-Heinemann, 2007. - XIV, 368 str. : ilustr. ; 25 cm

  Ov. nasl.: Materials for architects & builders. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-7506-6940-3 (ISBN-10) ISBN 978-0-7506-6940-5 (ISBN-13)
  a) Building materials b) gradbeništvo c) arhitektura d) gradbeni materiali e) pridobivanje f) izdelava g) izgled h) uporaba i) osnovni materiali j) plastične mase k) izolacijski materiali l) energetsko varčni materiali m) ekološki materiali n) veziva

  691
  COBISS.SI-ID 28132613

  293.
          PRIROČNIK za načrtovanje / pripravila delovna skupnost QM-Kotlarne na les [Jürgen Good ... et al.]. - Ljubljana : Ministrstvo za okolje in prostor, Projekt GEF, UNDP, 2005 ([Ljubljana : Schwarz]). - 245 str. : ilustr., tabele ; 30 cm. - (Zbirka QM-Kotlarne na les ; zv. 4)

  Bibliografija: str. 241-245. - Kazalo
  ISBN 961-6392-33-6
  a) ogrevanje b) kotli na les c) racionalna raba energije d) QM-kotlarne e) načrtovanje toplovodnega omrežja f) projektiranje g) dimenzioniranje proizvodnje toplote h) dimenzioniranje zalogovnika goriva i) odstranjevanje pepela j) optimizacija obratovanja k) gospodarnost l) lesno gorivo m) komponente toplovodnega omrežja n) skladiščenje goriva o) transport goriva p) predpisi q) emisijski faktorji r) mazivna toplotna moč s) koloičina zgorevalnega zraka t) letni izkoristek u) priročniki

  697.326(035)
  COBISS.SI-ID 222993920

  294.
          SMERNICE za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih in knjiga ukrepov za varno delo. - Ljubljana : ZVD - Zavod za varstvo pri delu, 2006 (Ljubljana : Tipografija). - 88 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Delo + varnost : strokovna knjižna zbirka ; 139)

  Spiralna vezava, "Knjiga ukrepov za varno delo" na perforiranih listih
  ISBN 961-6538-16-0 (ISBN-10) ISBN 978-961-6538-16-9 (ISBN-13)
  a) gradbeništvo b) gradbišča c) varstvo pri delu d) predpisi e) koordinatorji f) usposabljanje g) odri h) začasna gradbišča i) knjiga ukrepov za varno delo j) priročniki

  69.05
  614.8:69(035)
  COBISS.SI-ID 228832512


  7 UMETNOST.


  295.
  BABAC, Marko
          Jezik montaže pokretnih slika / Marko Babac. - Beograd : Clio ; Novi Sad : Univerzitet, 2000 (Beograd : AB štamparija). - 429 str. : ilustr. ; 24 cm. - (ARS cinema)

  Kazalo. - Bibliografija: str. 427-429
  a) umetnost b) film c) kinematografija d) zgodovina e) teorija f) kader g) plan h) televizija i) montaža j) scena k) sekvenca l) zvok

  791.4
  COBISS.SI-ID 192523

  296.
  BELLORI, Giovanni Pietro, 1613-1696
          The lives of the modern painters, sculptors, and architects : a new translation and critical edition / Giovan Pietro Bellori ; translated by Alice Sedgwick Wohl. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2005. - XII, 504 str. : ilustr. ; 29 cm

  Prevod dela: Vite de' pittori, scultori et architetti moderni. - Bibliografija: str. 459-464. - Kazalo
  ISBN 0-521-78187-6 (vezano)
  a) Artists - Europe - Biography - Early works to 1800 b) Artists - Italy - Biography - Early works to 1800 c) Art, European - 17th century - Early works to 1800 d) umetnost e) slikarstvo f) kiparsstvo g) arhitektura h) 16. st. i) 17. st. j) biografije k) Carracci, Annibale (1560-1609) l) Carracci, Agostino (1557-1602) m) Fontana, Domenico (1543-1607) n) Barocci, Federico (1535-1612) o) Caravaggio, Michelangelo Merisi da (1573-1610) p) Rubens, Peter Paul (1577-1640) q) Dyck, Antonis van (1599-1641) r) Quesnoy, François du (1597-1643) s) Domenichino (1581-1641) t) Lanfranco, Giovanni (1582-1647) u) Algardi, Alessandro (1598-1654) v) Poussin, Nicolas (1594-1665) w) Reni, Guido (1575-1642) x) Sacchi, Andrea (1599-1661) y) Marutti, Carlo (1625-1713)

  7
  COBISS.SI-ID 26948613

  297.
          COLLECTING the new : museums and contemporary art / edited by Bruce Altshuler. - Princeton : Princeton University Press, cop. 2005. - 195 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-691-11940-6 (ISBN-10) ISBN 978-0-691-11940-3 (ISBN-13)
  a) Art, Modern - 20th century - Collectors and collecting - United States b) Art, Modern - 21st century - Collectors and collecting - United States c) Art museums - Collection management - United States d) Art - 20e siecle - Collectionneurs et collections - États-Unis e) Art - 21e siecle - Collectionneurs et collections - États-Unis f) Art - Musées - Gestion des collections - États-Unis g) Kunstmusea h) Collectievorming i) Conservatie j) Beeldende kunsten k) 7.150 l) umetnost m) umetnostne zbirke n) muzeji o) galerije p) sodobna umetnost q) teorija r) primeri

  7:069.02
  COBISS.SI-ID 27684613

  298.
          DESIGNING with simplicity : redefining clean with the artists of Autumn Leaves / [writers Erin Trimble, Ruth Giauque ; production artist, Glenda Smith ; book design, Crystal Folgmann ; creative direction, Allison Tyler Jones]. - Encino : Autumn Leaves, cop. 2004. - 95 str. : barvne ilustr. ; 28 cm

  Na nasl. str.: "Lisa Russo, Debbie Crouse, Jennifer McGuire, Renee Carmacho, Kristina Nicolai-White, Ruth Giauque, Tracy Kyle, Cathy Blackstone, Jackie Bonette, Jennifer Bester, Desiree McClellan, Stacy McFadden, Nia Reddy, Julie van Oosten."
  ISBN 0-9714913-5-6 (broš.)
  a) Scrapbooks b) Photograph albums c) Greeting cards - Design d) Paper work e) Handicraft f) umetnost g) grafično oblikovanje h) preprosti slog i) domača uporaba j) vabila k) spomini l) albumi

  745/749
  COBISS.SI-ID 27288837

  299.
  HARMON, Katharine A., 1960-
          You are here : personal geographies and other maps of the imagination / Katharine Harmon. - 1st ed. - New York : Princeton Architectural Press, cop. 2004. - 191 str. : ilustr., zvd. ; 26 cm

  ISBN 1-56898-430-8 (broš.)
  a) Cartography b) Thematic maps c) umetnost d) grafično oblikovanje e) kartografija f) geografske karte g) grafične sheme h) zemljevidi i) mentalne karte

  766
  COBISS.SI-ID 25830917

  300.
  KOMELJ, Milček
          Kronika Marjana Pogačnika o zaljubljencih v umetnost / Milček Komelj ; [slikovno gradivo arhiv Marjana in Bogice Pogačnik ... et al.]. - Ljubljana : KUD Logos, 2005 ([Grosuplje] : Partner graf). - 647 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka KUD Logos ; 16)

  Bibliografija: str. 609-610
  ISBN 961-6519-09-3
  a) Pogačnik, Marjan (1920-) b) umetnost c) slikarstvo d) grafika e) Slovenija f) Pogačnik, Marjan (1920- )

  7:929 Pogačnik M.
  COBISS.SI-ID 224400384

  301.
  PIPES, Alan
          Production for graphic designers / Alan Pipes. - 4th ed. - London : Laurence King, 2005. - 272 str. : ilustr. ; 28 cm

  Bibliografija: str. 262-263. - Kazalo
  ISBN 1-85669-458-5 (ISBN-10) ISBN 978-1-85669-458-2 (ISBN-13)
  a) Printing b) Prints - Technique c) umetnost d) grafično oblikovanje e) proizvodnja f) strojništvo g) tisk h) grafika i) zgodovina j) ilustracija k) digitalizacija l) računalniška grafika m) digitalna oprema n) tiskalniki o) oblikovanje spletnih strani

  766
  COBISS.SI-ID 2132846

  302.
          RAZPRAVE o Leonardu / Andrej Detela ... [et al.]. - Ljubljana : Studia humanitatis, cop. 2005. - 119 str. ; 20 cm. - (Studia humanitatis. Posebna izd.)

  ISBN 961-6262-71-8
  a) Leonardo da Vinci (1452-1519) - Teorija slikarstva - Zborniki b) Leonardo da Vinci(1452-1519) c) slikarstvo d) umetnost e) tehnika f) razprave g) znanost

  7
  75(450):929 Leonardo da Vinci
  COBISS.SI-ID 223611136

  303.
  ROBERTS, Lucienne
          The designer and the grid / Lucienne Roberts, Julia Thrift. - Mies ; Hove : RotoVision, cop. 2005. - 159 str. : ilustr. ; 25 x 26 cm

  Bibliografija: str. 154. - Kazalo
  ISBN 2-88046-814-0
  a) Design b) Grids (Typographic design) c) umetnost d) grafično oblikovanje e) industrijsko oblikovanje f) mreže g) knjige h) plakati i) brošure j) spletne strani k) arhitektura l) merska analiza

  766
  COBISS.SI-ID 1554544


  71 PROSTORSKO UREJANJE. REGIONALNO PLANIRANJE. URBANIZEM. OBLIKOVANJE KRAJINE.


  304.
  BROOKES, John, 1933-
          Small garden / John Brookes. - London : Dorling Kindersley, cop. 2006. - 352 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 1-4053-1286-6 (ISBN-10) ISBN 978-1-4053-1286-8 (ISBN-13)
  a) Gardening b) Gardens - Design c) urbanizem d) krajinska arhitektura e) urejanje vrtov f) mali vrtovi g) terase h) individualne hiše i) primer j) vrtni elementi k) rastline

  712.28
  COBISS.SI-ID 28133637

  305.
          FIELDWORK : landscape architecture Europe / edited by the Landscape Architecture Europe Foundation (LAE). - Basel ; Boston ; Berlin : Birkhäuser - Publishers for Architecture, cop. 2006. - 253 str. : barvne fotogr. ; 33 cm

  ISBN 3-7243-7508-6 (ISBN-10) ISBN 978-3-7643-7508-9 (ISBN-13)
  a) urbanizem b) krajinska arhitektura c) urejanje krajine d) Evropa e) teorija f) predstavitve projektov g) pokopališča h) parki i) vrtovi j) trgi k) igrišča

  712
  COBISS.SI-ID 4611961

  306.
          FROM landscape research to landscape planning : aspects of integration, education and application / edited by Bärbel Tress ... [et al.]. - Dordrecht : Springer, cop. 2006. - X, 434 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm. - (Wageningen UR frontis series ; vol. 12)

  Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 1-4020-3979-4 (ISBN-10, vezano) ISBN 978-1-4020-3979-9 (ISBN-13, vezano) ISBN 1-4020-3978-6 (ISBN-10, broš.) ISBN 978-1-4020-3978-2 (ISBN-13, broš.)
  a) Landscape assessment b) Landscape protection c) Landscape - Research d) Landscape - Planning e) Interdisciplinary research f) Landscape - Study and teaching (Graduate) g) urbanizem h) krajinska arhitektura i) urejanje krajine j) raziskovalno delo k) načrtovanje l) trendi m) integrativni koncepti n) ekosistemi o) študije

  712
  COBISS.SI-ID 27699461

  307.
  INTERNATIONAL Conference on Urban Transport and the Environment (12 ; 2006 ; Prague)
          Urban transport XII : urban transport and the environment in the 21st century / editors, C. A. Brebbia and V. Dolezel. - Southampton : WIT Press, cop. 2006. - 935 str. : ilustr. ; 24 cm. - (WIT transactions on the built environment, ISSN 1746-4498 ; 89)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-84564-179-5
  a) Urban transportation - Congresses b) Urban transportation policy - Congresses c) Urban transportation - Social aspects - Congresses d) urbanizem e) arhitektura f) gradbeništvo g) mestni promet h) varstvo okolja i) javni potniški promet j) trajnostni razvoj k) načrtovanje l) modeliranje m) simulacije n) kongresi o) samostojni prispevki

  711.553
  COBISS.SI-ID 27951365

  308.
          LOTO : landscape opportunities : the landscape management of the territorial transformations: guidelines and pilot actions / [editorial co-ordination Lombardy Regional Government ; graphic design Montarella Studio Grafico]. - [Milano] : Regione Lombardia, 2005. - 161 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Uvod v ang., ita., nem., slov...
  a) Krajinska arhitektura - Evropa - Zborniki b) Regionalno planiranje c) Regionalna geografija d) urbanizem e) krajinska arhitektura f) urejanje krajine g) metodologija h) teritorialne transformacije i) upravljanje j) odločanje k) zakonodaaja l) pilotske akcije m) regije n) Lombardija o) Marches p) Benečija q) Emilia-Romagna r) Istra s) Radensko polje

  712
  COBISS.SI-ID 16428087

  309.
          LOTO Landscape Opportunities for Territorial Organization : landscape management of territorial transformations : good practices and existing knowledge = la gestione paesistica delle transformazioni territoriali : buone pratiche e conoscenze disponibili / Office for Studies and International Relations, Ufficio studi e raporti internazionali / Giancarlo Poli...[et al] ; english text translations (excluding Slovenia and Germany), traduzione in inglese dei testi Paul D. Blackmore ; italian text translations, traduzione in italiano (Slovenia e Germania) dei testi Mario Rivera. - Roma : Gangemi Editore, 2005. - 238 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Uvod v angl., it., slov., madž., romun., nem. - Bibliografija: str. 235-238
  ISBN 88-492-0887-1
  a) Prostorsko urejanje - Evropa - Zborniki b) Krajinska arhitektura - Evropa - Zborniki c) Regionalna geografija - Evropa - Zborniki d) urbanizem e) krajinska arhitektura f) urejanje krajine g) načrtovanje h) upravljanje i) primeri dobre prakse j) izkušnje k) primerjave l) politika urejanja krajine

  712
  911.9:711(4)
  911.6(4)
  712(4)
  COBISS.SI-ID 16430903

  310.
  ROBINSON, Peter, 1938-
          Water gardens in a weekend / Peter Robinson. - London : Hamlyn, 2005. - 160 str. : ilustr. ; 28 cm

  Kazalo
  ISBN 0-600-61475-1 (ISBN-10) ISBN 978-0-600-61475-3 (ISBN-13)
  a) Water gardens b) Water gardens - Design and construction c) urbanizem d) krajinska arhitektura e) vrtovi f) vodni elementi g) ribniki h) bazeni i) vodnjaki j) vodne rastline

  712.5
  COBISS.SI-ID 28137221

  311.
  SAUTER, David
          Landscape construction / David Sauter. - 2nd ed. - Clifton Park : Thomson/Delmar Learning, 2005. - XVI, 491 str. : ilustr. ; 28 cm

  Bibliografija: str. 477-478. - Kazalo
  ISBN 1-4018-4281-X
  a) Landscape construction b) urbanizem c) urejanje krajine d) krajinska arhitektura e) zunanje ureditve f) izvedbe g) postopki h) detajli

  712
  COBISS.SI-ID 28135429

  312.
          TRANSNATIONAL lighting detectives / [Kaoru Mende, editor]. - Tokyo : Kajima Publishing, 2004. - 212 str. : ilustr. ; 21 cm

  Urednik naveden v kolofonu
  ISBN 4-306-04441-6
  a) Lighting b) Lighting, Architectural and decorative c) urbanizem d) mesta e) javna razsvetljava f) nočna krajina g) nočna osvetlitev

  71.45:628.971
  COBISS.SI-ID 26954501

  313.
          URBAN design reader / edited by Matthew Carmona and Steve Tiesdell. - 1st ed. - Oxford ; Burlington : Elsevier/Architectural Press, 2007. - VII, 375 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 361-362. - Kazalo
  ISBN 0-7506-6531-9 (ISBN-10) ISBN 978-0-7506-6531-5 (ISBN-13)
  a) City planning b) urbanizem c) urbanistično načrtovanje d) teorija e) percepcija f) socialni vidik g) funkcionalni vidik h) časovni vidik i) analize

  711.523
  COBISS.SI-ID 28054533

  314.
          URBAN land use planning / Philip R. Berke ... [et al.]. - 5th ed. - Urbana ; Chicago : University of Illinois Press, 2006. - X, 490 str. : ilustr., zvd. ; 27 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-252-03079-6 (ISBN-10) ISBN 978-0-252-03079-6 (ISBN-13)
  a) City planning - United States b) Regional planning - United States c) Land use, Urban - United States d) Urbanisme - États-Unis e) Aménagement du territoire - États-Unis f) Sol, Utilisation urbaine du - États-Unis g) urbanizem h) prostorsko planiranje i) raba prostora j) trajnostni razvoj k) zazidljive površine l) mesta m) postopki n) ZDA

  711
  COBISS.SI-ID 27892997

  315.
          URBAN memory : history and amnesia in the modern city / edited by Mark Crinson. - London ; New York : Routledge, cop. 2005. - XXIII, 225 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-415-33405-5 (vezano) ISBN 0-415-33406-3 (broš.)
  a) Sociology, Urban b) Cities and towns - History c) Architecture and history d) Historic preservation e) Memorialization f) Memory - Social aspects g) Steden h) Bouwkunst i) Geschiedenis j) urbanizem k) teorija l) zgodovina m) sodobna umetnost

  711.523
  COBISS.SI-ID 27523589

  316.
  VROOM, Meto J., 1929-
          Lexicon of garden and landscape architecture / Meto J. Vroom. - Basel ; Boston ; Berlin : Birkhäuser - Publishers for Architecture, cop. 2006. - 351 str. : ilustr., zvd., načrti ; 25 cm

  Bibliografija na koncu gesel
  ISBN 3-7643-7525-6 (ISBN-10) ISBN 978-3-7643-7525-6 (ISBN-13)
  a) Landscape architecture - Encyclopedias b) urbanizem c) urejanje krajine d) krajinska arhitektura e) teorija f) zgodovina g) leksikoni h) izrazoslovje i) terminologija

  712
  COBISS.SI-ID 28135685


  72 ARHITEKTURA.


  317.
          The AMERICAN skyscraper : cultural histories / edited by Roberta Moudry. - New York ; Cambridge : Cambridge University Press, 2005. - XVI, 281 str. : ilustr. ; 27 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip052/2004024031.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/description/cam051/2004024031.html. - Bibliografija: str. 271-274. - Kazalo
  ISBN 0-521-62421-5 (ISBN-10) ISBN 978-0-521-62421-3 (ISBN-13)
  a) Skyscrapers - United States b) Skyscrapers - New York (State) - New York c) Skyscrapers - Illinois - Chicago d) arhitektura e) zgodovina f) kultura g) nebotičniki h) stolpnice i) ZDA j) načrtovalci k) uporabniki l) investitorji

  72.01
  COBISS.SI-ID 26949125

  318.
  AOKI, Jun, 1956-
          Jun Aoki complete works. 1. 1991-2004 / [authors, Jun Aoki, Kenjiro Hosaka, Mohsen Mostafavi]. - Tokyo : INAX Shuppan, cop. 2004. - 534 str. : ilustr., načrti ; 25 cm

  Avtorji navedeni na vzpor. str. nasl. str. - Bibliografija: str. 524-531
  ISBN 4-87275-124-8
  a) Aoki, Jun (1956-) b) Architecture - Japan - 20th century. c) Architects - Japan d) arhitektura e) arhitekti f) zbrana dela g) Aoki, Jan (1956- ) h) Japonska

  72
  COBISS.SI-ID 26953477

  319.
  BAWA, Geoffrey, 1919-
          Geoffrey Bawa : the complete works / David Robson. - London : Thames & Hudson, 2002. - 278 str. : ilustr. ; 29 cm

  Bibliografija: str. 271-272. - Kazalo
  ISBN 0-500-34187-7
  a) Bawa, Geoffrey (1919-) b) arhitektura c) Indonezija d) kolonalna arhitektura e) arhitekti f) zbrana dela g) Bawa, Geoffrey (1919- )

  72:929Bawa G.
  COBISS.SI-ID 1500548

  320.
          The BIG book of residentials. - Berlin : Feierabend, cop. 2004 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 991 str. : barvne ilustr. ; 20 cm

  Nasl. na ov. in hrbtu knj.: Home
  ISBN 3-936761-50-7
  a) Vile (arhitektura) - Albumi b) Stanovanjska arhitektura - Albumi c) arhitektura d) stanovanjske stavbe e) individualne stanovanjske hiše f) večstanovanjske hiše g) stanovanja h) hiše na podeželju i) mestna zazidava

  728
  747:728.37
  COBISS.SI-ID 4800542

  321.
  CASKEY, Jill, 1964-
          Art and patronage in the medieval Mediterranean : merchant culture in the region of Amalfi / Jill Caskey. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2004. - XIV, 327 str. : ilustr., zvd. ; 26 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/cam041/2003066276.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/description/cam041/2003066276.html. - Bibliografija: str. 303-322. - Kazalo
  ISBN 0-521-81187-2 (vezano)
  a) Art, Italian - Italy - Amalfi Region b) Art, Medieval - Italy - Amalfi Region c) Art patronage - Italy - Amalfi Region d) Merchants - Italy - Amalfi Region - History e) arhitektura f) umetnost g) zgodovina h) teorija i) Mediteran j) Italija k) Amalfi l) srednji vek m) kultura n) trgovina o) politika p) vplivi q) stanovanjske stavbe r) cerkvena arhitektura

  72.01
  COBISS.SI-ID 26947589

  322.
          CHANGING needs, changing libraries : documentation of new library buildings in Europe : Ligue des Bibliotheques Européennes de Recherche, Architecture Group seminar, Utrecht, The Netherlands, March 22 - March 24, 2006 with a pre-seminar tour in Belgium, March 20/21, 2006 / edited by Elmar Mittler. - Göttingen : Niedersächsische Staats- und Universität Bibliothek, 2006. - 327 str. : ilustr., načrti ; 21 cm. - (Göttinger Bibliotheksschriften, ISSN 0943-951X ; 34)

  Besedilo v angl., špan., franc., nem. in it. jeziku
  ISBN 3-930457-78-4
  a) arhitektura b) knjižnice c) nove zgradbe d) študije primerov e) načrt f) notranja oprema g) izvedba h) tehnične informacije i) projektne informacije j) stroški k) pregledno delo

  727.8
  COBISS.SI-ID 27590661

  323.
  DAVIS, Sam, 1946-
          Designing for the homeless : architecture that works / Sam Davis. - Berkeley : University of California Press, 2004. - XI, 161 str. : ilustr., načrti ; 27 cm

  Bibliografija: str. 147-152. - Kazalo
  ISBN 0-520-23525-8
  a) Public housing - United States b) Architecture, Domestic - United States c) Shelters for the homeless - United States d) Homeless persons - Housing e) Logement social - États-Unis f) Architecture domestique - États-Unis g) Sans-abri - Logement - États-Unis h) Sans-abri - Logement i) arhitektura j) javne zgradbe k) socialne ustanove l) zgradbe za brezdomce m) zgodovina n) teorija o) primeri p) tlorisi q) začasna bivališča r) zatočišča

  72:314.7.45.23
  COBISS.SI-ID 27686661

  324.
  FITCH, James Marston
          American building : the environmental forces that shape it / James Marston Fitch with William Bobenhausen. - New York ; Oxford : Oxford University Press, 1999. - X, 390 str. : ilustr. ; 27 cm

  Dostopno tudi na: http://lcweb.loc.gov/catdir/toc/98015670.html. - Bibliografija: str. 361-372. - Kazalo
  ISBN 0-19-511040-4 (vezano)
  a) Architecture and society - United States b) Architecture and society - United States c) Architecture et société - États-Unis d) arhitektura e) načrtovanje f) odziv na naravne danosti g) klimatski vplivi h) atmosfera i) osvetlitev j) akustika k) ZDA

  72
  COBISS.SI-ID 25047045

  325.
  GROENENDIJK, Paul
          Architectuurgids Nederland : (1900-2000) = Architectural guide to the Netherlands : [(1900-2000)] / Paul Groenendijk, Piet Vollaard ; met een inleiding van = with an introduction by, Hans van Dijk ; fotografie = photography, [Piet] Rook ... [et al.]. - Rotterdam : Uitgeverij 010, 2006. - 583 str. : ilustr. ; 23 cm

  Besedilo v angl. in nizozem. jeziku. - Bibliografija: str. 540-543. - Kazala
  ISBN 90-6450-573-X
  a) arhitektura b) arhitekturni vodniki c) Nizozemska d) zgodovina e) sodobne zgradbe f) avtorji g) obdobja h) karte mest

  72(492)
  COBISS.SI-ID 27649285

  326.
  HOLLIS, Murray
          Practical straw bale building / Murray Hollis. - Collingwood : Landlinks Press, cop. 2005. - 98 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 0-643-06977-1
  a) Straw bale houses - Design and construction b) House construction c) arhitektura d) načini gradnje e) meteriali f) zidaki iz slame g) alternativni viri h) stene iz slame i) bio-hiša j) slama k) eko-hiša l) primeri

  72:65.01
  COBISS.SI-ID 27770373

  327.
  HOLZBAUER, Wilhelm, 1930-
          Wilhelm Holzbauer : Holzbauer und Partner, Holzbauer und Irresberger = Holzbauer and partners, Holzbauer and Irresberger / herausgegeben von = edited by, Liesbeth Waechter-Böhm ; [Übersetzung, Susan Siegle, Wilhelm Holzbauer]. - Wien : Springer, cop. 2006. - 551 str. : ilustr., načrti ; 29 cm

  Besedilo v nem. in angl. jeziku. - Bibliografija: str. 546
  ISBN 3-211-23938-3 (ISBN-10) ISBN 978-3-211-23938-4 (ISBN-13)
  a) arhitektura b) arhitekti c) arhitektne skupine d) zbrana dela e) cerkve f) stanovanjske stavbe g) javne zgradbe h) kulturne stavbe i) univerze j) poslovne stavbe k) bolnice

  72.011
  COBISS.SI-ID 27566341

  328.
  HRAUSKY, Andrej
          Jože Plečnik : Dunaj, Praga, Ljubljana / Andrej Hrausky, Janez Koželj, Damjan Prelovšek. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2006 (MKT press). - 231 str. : fotogr. ; 29 cm

  Izbrana bibliografija: str. 224-227
  ISBN 961-231-575-2 (ISBN-10) ISBN 978-961-231-575-7 (ISBN-13)
  a) Plečnik, Jože (1872-1957) - Monografije b) arhitektura c) arhitekti d) biografije e) Plečnik, Jože (1872-1957) f) dunajsko obdobje g) praško obdobje h) ljubljansko obdobje i) spomeniki

  72(497.4):929 Plečnik J.
  COBISS.SI-ID 229214720

  329.
          INTERIOR graphic standards / Maryrose McGowan, editor in chief ; Kelsey Kruse, graphics editor. - Hoboken : J. Wiley & Sons, cop. 2003. - X, 710 str., 16 str. pril. : ilustr. ; 30 cm

  Kazalo
  ISBN 0-471-40568-X (vezano)
  a) Building - Details - Drawings b) Building - Details - Drawings - Standards c) arhitektura d) načrtovanje e) normativi f) notranji prostor g) človeški faktorji h) teorija barv i) akustika j) osvetlitev k) elementi notranje opreme l) detajli

  72
  COBISS.SI-ID 25255685

  330.
  JODIDIO, Philip
          Minimum space maximum living = Espace minimum expérience maximale / Philip Jodidio. - Victoria : The Images Publishing Group, 2006. - 188 str. : ilustr. ; 26 cm

  Besedilo v angl. in franc. - Kazalo
  ISBN 1-86470-120-X
  a) arhitektura b) stanovanjske stavbe c) enodružinske hiše d) majhne kvadrakture e) stanovanja f) prenosna bivališča

  72
  COBISS.SI-ID 9289637

  331.
  KONFERENCA slovenskih arhitektov in gradbenikov iz sveta in Slovenije (1 ; 2004 ; Brdo pri Kranju)
          Zbornik / 1. konferenca slovenskih arhitektov in gradbenikov iz sveta in Slovenije, Brdo pri Kranju, 9. in 10. september 2004 ; [urednika Sonia Adriana Avguštin, Luka Klopčič]. - Ljubljana : Svetovni slovenski kongres = Slovenian World Congress, 2004 (Ljubljana : Skušek). - 135 str. : ilustr. ; 24 cm

  Prispevki v slov. in/ali angl. - Bibliografija pri enem prispevku
  - - Dodatni prispevki k zborniku. - [4] str.
  ISBN 961-91436-0-4
  a) Slovenski arhitekti - Posvetovanja b) Slovenski gradbeniki - Posvetovanja c) slovenski arhitekti d) gradbeništvo e) teorija f) arhitektura g) predstavitve h) zborniki

  72
  69(100=163.6)(063)(082)
  COBISS.SI-ID 215208704

  332.
  MACIUIKA, John V.
          Before the Bauhaus : architecture, politics, and the German state, 1890-1920 / John V. Maciuika. - New York ; Cambridge : Cambridge University Press, 2005. - XVI, 386 str. : ilustr., načrti ; 26 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0421/2004018644.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/description/cam051/2004018644.html. - Bibliografija: str. 311-375. - Kazalo
  ISBN 0-521-79004-2 (ISBN-10) ISBN 978-0-521-79004-8 (ISBN-13)
  a) Bauhaus b) Architecture - Germany - 20th century. c) Architecture - Germany - 19th century. d) Architecture and state - Germany - History e) arhitektura f) zgodovina g) teorija h) politika i) Nemčija j) oblikovanje k) design l) reforme m) vplivi

  72.01
  COBISS.SI-ID 26949381

  333.
  MOUZON, Stephen A.
          Traditional construction patterns / Stephen A. Mouzon with Susan M. Henderson ; foreword by Andrés M. Duany. - New York [etc.] : McGraw-Hill, 2004. - X, 294 str. : ilustr., načrti ; 28 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/mh051/2003070171.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/bios/mh042/2003070171.html. - Na ov.: "Design & detil rules of thumb". - Na nasl. str.: "A New Urban Guild publication". - Bibliografija: str. 294
  ISBN 0-07-141632-3 (broš.)
  a) Building b) Architecture c) Building - Details - Drawings d) arhitektura e) zgodovina f) arhitekturni elementi g) stilna obdobja h) tradicionalni vzorci i) okna j) vrata k) balkoni l) napišči m) strehe n) strešna okna o) frčade p) dimniki q) izveski

  72.014
  COBISS.SI-ID 27374341

  334.
          NEW concepts in housing / [text contributed by the architects, Hiroyuki Arima ... et al. ; edited by, Jacobo Krauel and Amber Ockrassa]. - Barcelona : Structure, [2005]. - 359 str. : ilustr., načrti ; 31 cm

  Avtorji in urednika navedeni na vzpor. nasl. str. in na str. 6
  ISBN 84-96263-04-5
  a) Architecture, Domestic - Designs and plans b) Architecture, Modern - 20th century. c) arhitektura d) stanovanjske stavbe e) individualne stanovanjske hiše f) enodružinske hiše g) sodobne hiše h) eksperimentalne hiše i) avtorski pristop

  728
  COBISS.SI-ID 27630085

  335.
  OLSON, Sheri, 1961-
          Cutler Anderson Architects / Sheri Olson. - Gloucester : Rockport Publishers, 2004. - 135 str. : ilustr. ; 23 cm

  ISBN 1-59253-016-8 (broš.)
  a) Cutler Anderson Architects (Firm) - Catalogs b) Architecture - United States - 20th century - Catalogs c) arhitektura d) arhitekti e) arhitekturne skupine f) zbrana dela g) stanovanjske stavbe h) individualne hiše i) enodružinske hiže j) javne zgradbe k) les v arhitekturi l) hiše na podeželju m) gradnja v naravnem okolju

  72
  COBISS.SI-ID 26093573

  336.
          SEDEMDESET svetovnih čudes arhitekture / [prevedla Špela Šeme, Janez Šeme]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006 (natisnjeno v Hongkongu). - 304 str. : ilustr. ; 27 cm

  Prevod dela: The seventy architectural wonders of our world. - Bibliografija: str. 292-297. - Kazalo
  ISBN 86-11-17345-7
  a) Svetovne znamenitosti - Albumi b) arhitektura c) znamenitosti d) svetovni izbor e) cerkve f) mošeje g) templji h) palače i) gradovi j) javne zgradbe k) postopek gradnje

  72
  72(100)(084.12)
  COBISS.SI-ID 222568960

  337.
  SMITH, Kendra Schank
          Architects' drawings : a selection of sketches by world famous architects through history / Kendra Schank Smith. - Oxford ; Burlington : Architectural Press, 2005. - XVIII, 270 str. : ilustr. ; 29 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7506-5719-7
  a) arhitektura b) zgodovina c) arhitekturna risba d) skice e) zgodovinska obdobja f) arhitekti g) značilnosti risbe

  72.01
  COBISS.SI-ID 26970885

  338.
  TERRANOVA, Antonino, 1942-
          The great skyscrapers of the world / [Antonino Terranova ; translation Timothy Stroud]. - Special gatefold ed. - Vercelli : White Star, cop. 2003. - 311 str. : ilustr. ; 38 cm

  Avtor in prevajalec navedena na str. 3. - Bibliografija: str. [312]. - Kazalo
  ISBN 88-540-0000-0
  a) Skyscrapers b) Tall buildings c) Office buildings d) Architecture e) arhitektura f) javne zgradbe g) nebotičniki h) stolpnice i) svetovni pregled j) zgodovina k) zasnova l) gradnja

  72.011:69.032.22
  COBISS.SI-ID 28162821

  339.
  THALLON, Rob
          Graphic guide to site construction : over 325 details for builders and designers / Rob Thallon and Stan Jones. - Newtown : Taunton Press : Distributed by Publishers Group West, cop. 2003. - 215 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Taunton's for pros, by pros)

  Kazalo
  ISBN 1-56158-549-1
  a) Landscape construction b) Building sites c) Landscape architectural drawings d) arhitektura e) gradbeništvo f) individualne stanovanjske hiše g) gradbišča h) ureditev parcele i) odvodnjavanje j) zunanja ureditev k) urejanje okolice

  728
  COBISS.SI-ID 24969221

  340.
  TOSTRUP, Elisabeth
          Norwegian wood : the thoughtful architecture of Wenche Selmer / Elisabeth Tostrup. - New York : Princeton Architectural Press, 2006. - 208 str. : ilustr., načrti ; 29 cm

  Prevod dela: Arkitekt Wenche Selmer (1920-1998) : omtankens arkitektur. - Bibliografija: str. 202-203
  ISBN 1-56898-593-2 (ISBN-10) ISBN 978-1-56898-593-0 (ISBN-13)
  a) Selmer, Wenche (1920-1998) b) Architects - Norway - Biography c) Architecture, Domestic - Norway d) Building, Wooden - Norway e) Small houses - Norway f) Selmer, Wenche g) Norveška arhitektura h) lesene hiše i) majhne hiše j) stanovanjska gradnja k) ekološka gradnja l) detajli m) hiša na bregu n) les o) hiše ob vodi p) notranja ureditev q) zunanja ureditev

  72.071
  COBISS.SI-ID 28116229

  341.
  UGLJEN, Zlatko
          Arhitekt Zlatko Ugljen = Architect Zlatko Ugljen / [tekstovi i uređenje, texts and editing] Stane Bernik ; [prevod sa slovenačkog, translation from Slovenian Juraj Martinović, prevod na engleski jezik, English translation Saba Risaluddin, Zvonimir Radeljković, Ljupko Aždajić ; skice i nacrti, sketches and drafts Zlatko Ugljen (sa suradnicima) ; fotografija, photos Mehmed Akšamija ... [et al.]. - Tuzla : Međunarodna galerija portreta = International Portarait Gallery, 2002 (Kranj : Gorenjski tisk). - 246 str. : ilustr. ; 30 cm

  1.000 izv. - Besedilo v bosanč. in angl. - Gl. stv. nasl. razširjen čez dve str. - Bibliografija: str. 239-240
  ISBN 9958-9418-0-5
  a) Ugljen, Zlatko (1929-) b) arhitektura c) arhitekti d) Ugljen, Zlatko (1929- ) e) Bosna in Hercegovina f) teorija g) zbrana dela h) džamije i) družbene zgradbe j) gledališča k) hoteli l) cerkve

  72
  72
  COBISS.SI-ID 1637998

  342.
          The VISION of reality : [unrealised projects of lectures at Piran Days of Architecture 1983-2004] / [catalogue editor Vojteh Ravnikar ... [et al.] ; [introductory] text Vojteh Ravnikar, Branko Silađin ; translation Špela Urbas, Angus Reid]. - Ljubljana : Ustanova fundacija Piranesi, 2004 (Ljubljana : Studio Graffit). - 103 str. : ilustr. ; 28 cm

  Podnasl. naveden na ov. - 1.200 izv.
  ISBN 961-91152-1-X
  a) Arhitektura - Projekti - 21.st. - Zborniki b) Urbanistično planiranje - Arhitekturni modeli - 21.st. - Zborniki c) arhitektura d) arhitekti e) Piranski dnevi arhitekture 1983-2003 f) predavatelji g) neizvedeni projekti

  72
  711.01"20"(082)
  COBISS.SI-ID 216571392

  343.
  VITRUVIUS Pollio
          Deset knjiga o arhitekturi / Vitruvije ; [preveli Matija Lopac, Vladimir Bedenko]. - Zagreb : Golden marketing : Institut građevinarstva Hrvatske, 1999 (Zagreb : GZH). - 231 str. : ilustr. ; 28 cm

  Prevod dela: De architectura libri decem. - Predgovor / Matija Lopac: str. 5-7
  ISBN 953-6168-89-8
  a) Arhitektura - Estetika b) arhitektura c) zgodovina d) teorija e) Vitruvius Pollio, Marco (ok. 50-26 p.n.št.)

  72.01
  COBISS.SI-ID 8025655

  344.
  WEIDHAAS, Ernest R.
          Reading architectural plans : for residential and commercial construction / Ernest R. Weidhaas. - 5th ed. - Upper Saddle River : Prentice Hall, cop. 2002. - IX, 290, 56 str., 36 str. načrtov : ilustr. ; 28 cm

  Kazalo
  ISBN 0-13-040638-4 (broš.)
  a) Architecture, Domestic - Designs and plans b) Commercial buildings - Designs and plans c) Architecture - Details d) arhitektura e) načrtovanje f) izdelava načrtov g) arhitekturni projekti h) simboli i) dimenzioniranje j) modularna koordinacija k) branje načrtov l) vaje m) primeri n) ZDA

  72.01
  COBISS.SI-ID 27311365

  345.
          WIEN = Vienna : new urban architecture / [Matthias Boeckl (ed.)]. - Wien : Springer, cop. 2005. - 159 str. : ilustr., načrti, zvd. ; 31 cm. - (Edition Architektur aktuell ; 05)

  Urednik naveden na vzpor. nasl. str. - Besedilo v nem. in angl. jeziku
  ISBN 3-211-25249-5 (ISBN-10) ISBN 978-3-211-25249-9 (ISBN-13)
  a) Architecture - Austria - Vienna - 21st century b) arhitektura c) teorija d) sodobna arhitektura e) Dunaj f) predstavitve izvedenih del

  72.01
  COBISS.SI-ID 27565829

  346.
  WOODFORD, Susan
          The art of Greece and Rome / Susan Woodford. - 2nd ed. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2004. - XXI, 163 str. : ilustr., načrti, zvd. ; 24 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/cam041/2003069663.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/description/cam041/2003069663.html. - Bibliografija: str. 152-154. - Kazalo
  ISBN 0-521-54037-2 (broš.) ISBN 0-521-83280-2 (vezano)
  a) Art, Classical b) arhitektura c) umetnost d) zgodovina e) antika f) Grčija g) Rim h) kiparstvo i) skulpture j) grški templji k) slikarstvo l) lončena posoda m) teorija

  72.03
  COBISS.SI-ID 513313919


  74 RISANJE. OBLIKOVANJE. UPORABNA UMETNOST.


  347.
  MCQUAID, Matilda
          Extreme textiles : designing for high performance / Matilda McQuaid. - London : Thames & Hudson ; New York : Smithsonian, Cooper-Hewitt, National Design Museum, 2005. - 223 str. : ilustr. ; 28 cm

  Gl. stv. nasl. razširjen čez dve str. - Bibliografija: str. 218-219. - Kazalo
  ISBN 0-500-51225-6 (ISBN-10) ISBN 978-0-500-51225-8 (ISBN-13)
  a) Textile fabrics b) umetnost c) industrijsko oblikovanje d) novi materiali e) visoko odporna avlakna f) materiali za posebne razmere g) lastnosti h) primeri i) embala\a j) avtomobilizem k) šport l) zaščitna oblačila m) plovila n) gradbeništvo o) arhitektura p) astronavtika

  745/749
  COBISS.SI-ID 1552496

  348.
  PAREDES, Cristina
          Spas for your home / Cristina Paredes Benítez. - 1st ed. - New York : Collins Design, 2005. - 187 str. : ilustr. ; 28 cm

  ISBN 0-06-074978-4 (ISBN-10) ISBN 978-0-06-074978-1 (ISBN-13)
  a) Bathrooms b) Spa pools c) Sauna d) Interior decoration e) arhitektura f) notranja oprema g) stanovanjske stavbe h) individualne hiše i) bazeni j) masažne kadi k) savne l) tuš kabine

  747:643.52
  COBISS.SI-ID 28123653

  349.
  ROOJEN, Pepin van
          Special packaging / [concept, cover design and texts Pepin van Roojen]. - Amsterdam : Pepin Press/Agile Rabbit Editions, cop. 2004. - 423 str. : ilustr. ; 18 x 18 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Avtor naveden na hrbtni str. nasl. str.
  ISBN 90-5768-054-8
  a) Packaging - Design b) Boxes - Design c) umetnost d) industrijsko oblikovanje e) design f) embalaža g) tehnologija izdelave h) materiali i) osnovne oblike j) sistemi zapiranja k) terminologija l) modeli m) škatle n) razstavna embalaža o) prenosna embalaža p) sheme za izdelavo

  745.54
  COBISS.SI-ID 1521776

  350.
  URBANC, Mimi
          Kulturne pokrajine v Sloveniji / Mimi Urbanc ; [kartografki Jerneja Fridl, Mimi Urbanc ; fotografi Matej Gabrovec ... [et al.] ; prevajalec Wayne J. D. Tuttle]. - Ljubljana : ZRC, ZRC SAZU, 2002 ([Ljubljana] : Literra picta). - 224 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Geografija Slovenije ; 5)

  O avtorici na notr. str. ov. - Bibliografija: str. 215-218. - Izvleček v slov. in angl.
  ISBN 961-6358-64-2
  a) Krajine - Tipologija - Slovenija b) Slovenija - Geografska tipologija c) urbanizem d) urejanje krajine e) podeželje f) kmetijske površine g) kulturna krajina h) spremembe i) Slovenija

  712.24
  COBISS.SI-ID 119731712


  8 JEZIKOSLOVJE. SLOVARJI. LITERATURA.


  351.
  ANTONI, Thomas
          Wörterbuch Antriebstechnik = Dictionary of drives / Thomas Antoni. - [2. Aufl.]. - München : Publicis MCD, cop. 2000. - 813 str. ; 23 cm

  ISBN 3-89578-156-8
  a) tehniški slovarji b) strokovni izrazi c) terminologija d) strojništvo e) pogonski sistemi f) nemški g) angleški

  801.316.4:621.313=30=20
  COBISS.SI-ID 46170625

  352.
  RICHTER, Ekkehard
          Technisches Wörterbuch [Elektronski vir] : Englisch-Deutsch, Deutsch-Englisch / Ekkehard Richter. - 2., erweiterte Ausgabe. - El. podatki. - Berlin : Cornelsen Verlag, cop. 2003. - 1 el. optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm, v škatli 22 x 22 cm + 1 brošura (15 str.)

  Sistemske zahteve: Pentium-PC; 32 MB RAM-a; 30 MB prostora; grafična kartica SVGA, 256 barv; CD-ROM pogon; Windows 98 ali višje; Windows NT, 2000, XP. - Nasl. z nasl. zaslona
  ISBN 3-464-49469-1
  a) tehniški slovarji b) strokovni izrazi c) terminologija d) tehnika e) angleški f) nemški

  801.316.4:62=20=30
  COBISS.SI-ID 26710533

  353.
          VELIKI angleško slovenski slovar Oxford / [urednik Simon Krek] ; [strokovna redakcija Miha Adamič ... et al.] ; [strokovni sodelavci Milan Bažic ... et al.]. - Ljubljana : DZS, 2005-2006. - 2 zv. ; 28 cm

  Vsebina:
  [Knj. 1: A-K]. - 2005 (Ljubljana : MKT Print). - LVI, 1035 str.
  Knj. 2: L-Z. - 1. izd., 1. natis. - 2006. - Str. 1037-2238
  ISBN 86-341-1559-3 (zv. 1) ISBN 86-341-3040-1 (zv. 2) ISBN 978-86-341-3040-9 (zv. 2, ISBN-13)
  a) slovar b) angleški c) slovenski

  811.111'374=163.6
  COBISS.SI-ID 217361664


  908 DOMOZNANSTVO.


  354.
  PUCER, Alberto
          Popotovanje po Slovenski Istri / Alberto Pucer ; [fotografije Luciano Kleva ... et al.]. - Koper : Libris, 2005 ([Ivančna Gorica] : Tiskarna Ljubljana). - 269 str. : ilustr. ; 25 cm

  Zvd. na spojnih listih. - O avtorju: str. 266. - Bibliografija: str. 267
  ISBN 961-91468-1-6
  a) Slovensko Primorje - Domoznanstvo b) Slovensko Primorje - Naselja c) Slovenija d) Slovenska Istra e) domoznanstvo f) geografija g) naravoslovje h) zgodovina i) zanimivosti j) vodnik

  908(497.4-14)
  COBISS.SI-ID 219328768


  NASLOVNO KAZALO
  • = Data mining and warehouses 105

  • = Intelligent systems 105

  • 1,3 butadiene-ethyl acetate 174

  • A1 Maribor - Ljubljana - Koper, 230,7 km 266
  • Accelerated C# 2005 113
  • Access 2007 bible 50
  • Access 2007 for dummies 138
  • Adobe Premiere Pro 2.0 Studio Techniques 122
  • Advanced Perl programming 63
  • Agile software development 93
  • Alcoholic fuels 280
  • Algorithms and networking for computer games 131
  • Alternative energy 228
  • The amateur astronomer's introduction to the celestial sphere 156
  • American building 324
  • The American skyscraper 317
  • Analize podatkov z SPSS-om 12.0 97
  • Architect Zlatko Ugljen 341
  • Architects' drawings 337
  • Architectural guide to the Netherlands 325
  • Architectuurgids Nederland 325
  • Arhitekt Zlatko Ugljen 341
  • Art and patronage in the medieval Mediterranean 321
  • The art of Greece and Rome 346
  • Assessment and remediation of contaminated sediments 31
  • Asymmetric passive components in microwave integrated circuits 243
  • Autonomous mobile robots 236

  • Basic research methods for librarians 21
  • Batch processes 281
  • Before the Bauhaus 332
  • A beginner's guide to microarrays 192
  • Beginning math concepts for game developers 73
  • Beyond fear 28
  • Biblioteka u dvadeset prvom veku 8
  • The big book of residentials 320
  • Biochemistry 193 , 195
  • Biogranulation technologies for wastewater treatment 270
  • Bioinformatics for dummies 196
  • Bioluminescence 206
  • Biomathematics 37
  • Biotechnology demystified 208
  • Biotechnology for odor and air pollution control 271
  • Botany illustrated 212
  • Business and administrative communication 278

  • C++ GUI programming with Qt 4 56
  • Calibration techniques in Nyquist A/D converters 246
  • Changing needs, changing libraries 322
  • Changing our world 219
  • Charleston Conference proceedings 2004 9
  • Chemical composition of everyday products 189
  • Chemical compounds 174
  • Chemistry of natural products 171
  • The chemistry of the actinide and transactinide elements 175
  • Chemistry. 1971-1980 176
  • Chemistry. 1981-1990 177
  • Chemistry. 1991-1995 178
  • Chemtrails confirmed 33
  • Citrix Access Suite 4 advanced concepts 90
  • Civil engineering materials and their testing 224
  • Clivias 215
  • Collecting the new 297
  • Color desktop printer technology 61
  • Comets and the origin and evolution of life 153
  • Communicating design 58
  • Competency assessments for nuclear industry personnel 234
  • Computation engineering 79
  • Computational and numerical challenges in environmental modelling 168
  • Computer graphics for Java programmers 51
  • Concrete bridges 263
  • Conformational proteomics of macromolecular architecture 197
  • Cutler Anderson Architects 335

  • DCC made easy 289
  • Deset knjiga o arhitekturi 343
  • Design of industrial information systems 57
  • The designer and the grid 303
  • Designing for the homeless 323
  • Designing with simplicity 298
  • Developing library and information center collections 11
  • Dictionary of drives 351
  • Dictionary of information science and technology 67
  • Dictionary of minor planet names 159
  • Dictionary of water and waste management 272
  • Digital libraries 25
  • Digital library development 10
  • Distilling knowledge 183
  • Dodatni prispevki k zborniku 331
  • Double and multiple stars and how to observe them 157
  • Dreamweaver 8 accelerated 82
  • DVD studio pro 4 129

  • Electromagnetic compatibility in power systems 237
  • Elektrische Antriebssysteme 285
  • Energy 230
  • Engineering thermofluids 166
  • Entangled world 164
  • Environmental health in Central and Eastern Europe 29
  • The equations 163
  • Espace minimum expérience maximale 330
  • Ethernet 134
  • Ethyl alcohol-polysiloxane 174
  • Evaluation of library collections, access and electronic resources 20
  • Excel 2007 all-in-one desk reference for dummies 87
  • Excel 2007 bible 143
  • Expert C# 2005 business objects 100
  • Exploring 3D modeling with Maya 7 54
  • Extreme textiles 347

  • Fedora 5 and red hard enterprise Linux 4 Bible 115
  • Fedora 5 and Red Hat enterprise Linux 4 Bible 115
  • Fedora 6 and Red Hat Enterprise Linux bible 114
  • Fedora 5 and Red Hat enterprise Linux 4 Bible 115
  • Fieldwork 305
  • Finite-element plasticity and metalforming analysis 232
  • Flash 8 139
  • Free energy relationships in organic and bio-organic chemistry 190
  • From alchemy to chemistry in picture and story 179
  • From landscape research to landscape planning 306
  • From lodestone to supermagnets 165
  • Fundamental processes in ecology 209
  • Fundamentals of power electronics with MATLAB 250

  • Garden railroading 287
  • Geoffrey Bawa 319
  • Geometries of nature, living systems and human cognition 42
  • The geometry of an art 36
  • Graphic guide to site construction 339
  • The great skyscrapers of the world 338
  • Green power 229

  • Handbook of constraint programming 83
  • The handbook of group research and practice 276
  • Hazardous chemicals 170
  • Herbal supplements - drug interactions 199
  • Hitri vodnik po internetu in Googlu 96
  • How the Internet works 80
  • How to cheat at securing a wireless network 255
  • How to design and build your garden railroad 290
  • How to do everything with Microsoft Office PowerPoint 2007 72
  • How to do everything with Windows Vista 128
  • How to pass NewCLAIT 2006 127
  • HTML, XHTML & CSS 60
  • Hybrid and incompatible finite element methods 46
  • Hydraulic power system analysis 231

  • The IEEE Region 8 EUROCON 2003 254
  • Informacije za založnike 17
  • Informacijska pismenost med teorijo in prakso - vloga visokošolskih in specialnih knjižnic 22
  • Information literacy between theory and practice - the role of academic and special libraries 22
  • Information sources in engineering 15
  • Innovations in fuzzy clustering 124
  • Instant notes biochemistry 198
  • Inteligentni sistemi 105
  • Interior graphic standards 329
  • Introduction to 3G mobile communications 256
  • Introduction to biotechnology 207
  • Introduction to data mining and its applications 136
  • Introduction to linear regression analysis 44
  • Introduction to physical polymer science 185
  • Introduction to urban water distribution 274
  • Introductory geotechnical engineering 261
  • Introductory practical biochemistry 201
  • Izkopavanje znanja in podatkovna skladišča 105
  • Izpolnjevanje bistvenih zahtev za kakovostno in trajnostno gradnjo 291

  • Java 2 125
  • Java 5 133
  • Java programming for the absolute beginner 74
  • The JavaScript anthology 69
  • JavaScript phrasebook 145
  • Jezik montaže pokretnih slika 295
  • Jezikovne tehnologije 106
  • Jože Plečnik 328
  • Jun Aoki complete works. 1. 1991-2004 318
  • Jurij Vega in astronomija 158

  • Kako deluje? 220
  • Kemija za gimnazije 1. Učbenik 173
  • Kronika Marjana Pogačnika o zaljubljencih v umetnost 300
  • Kulturne pokrajine v Sloveniji 350

  • Lab math 169
  • Landscape construction 311
  • Language technologies 106
  • Learn C++ by making games 150
  • Learning UML 2.0 109
  • Led by the nose 213
  • Lexicon of garden and landscape architecture 316
  • Light and light sources 238
  • Linux administrator 132
  • Linux all-in-one desk reference for dummies 52
  • Linux bible 116
  • Liquid gold 59
  • The lives of the modern painters, sculptors, and architects 296
  • LOTO 308
  • LOTO Landscape Opportunities for Territorial Organization 309

  • Mac maintenance and backups 92
  • Management of problematic waste and material generated during the decommissioning of nuclear facilities 235
  • Managing suppliers and partners for the academic library 7
  • Marketing library and information services 19
  • Mastering enterprise JavaBeans 3.0 135
  • Mastering Microsoft SQL Server 2005 81
  • Mastering Microsoft VBA 86
  • Mastering your PhD 3
  • Matematični priročnik z osnovami računalništva 47
  • Materials for architects and builders 292
  • Metadata and its impact on libraries 16
  • Metodologija tematske kartografije nacionalnega atlasa Slovenije 154
  • The metrics of material and metal ecology 30
  • Microfabrication and nanomanufacturing 245
  • Micromechanical photonics 251
  • Microsoft Exchange Server 2003 scalability with SP1 and SP2 55
  • Microsoft Office Access 2007 all-in-one desk reference for dummies 107
  • Microsoft Office Access 2007 step by step 98
  • Microsoft Office Excel 2007 for dummies 88
  • Microsoft Office Excel 2007 step by step 77
  • Microsoft Office Outlook 2007 step by step 118
  • Microsoft Office SharePoint Server 2007 administrator's companion 71
  • Microsoft Office Visio 2007 for dummies 110
  • Microsoft Press PowerPoint 2007 step by step 62
  • Microsoft SQL Server 2005 administrator's companion 108
  • Microsoft VBScript step by step 148
  • Microsoft Visual Basic 2005 81
  • Microsoft Windows server 2003 123
  • Microsoft Windows Vista step by step 119
  • Mineralna bogastva Slovenije 181
  • Minimal Perl 102
  • Minimum space maximum living 330
  • Mixed models 39
  • Modern instrumental analysis 182
  • Molecular biology and biotechnology 202
  • Molecular to global photosynthesis 203
  • Multiscale methods in science and engineering 45
  • Murach's C# 2005 112

  • Nanotechnology challenges 4
  • Narava ima vselej prav 216
  • Naturally occurring bioactive compounds 204
  • New concepts in housing 334
  • The nextgen librarian's survival guide 12
  • Nonlinear fiber optics 161
  • Norwegian wood 340
  • Nuclear medicine resources manual 217
  • Nutritional biochemistry 194

  • O ustvarjalnosti v znanstvenem raziskovanju 6
  • Objects first with Java 53
  • Office 2007 all-in-one desk reference for dummies 146
  • Office 2007 for dummies 144
  • Online news 1
  • Optimal structural analysis 262
  • Oracle Database 10g new features 76
  • Oracle e-business suite security 49
  • Oracle JDeveloper 10 g for Forms & PL/SQL developers 94
  • Organic mechanochemistry and its practical applications 188
  • Organizing audiovisual and electronic resources for access 14
  • OTS'2003 95
  • Out of the shadows 167
  • Outlook 2007 for dummies 68

  • Paint and coatings 226
  • PC audio editing with Adobe Audition 2.0 66
  • PHP cookbook 130
  • Physically speaking 41
  • Physicochemical treatment of hazardous wastes 187
  • Planting 211
  • Pogled v Evropo 264
  • Polystyrene-zinc oxide 174
  • Popotovanje po Slovenski Istri 354
  • Power electronics handbook 247
  • PowerPoint 2007 all-in-one desk reference for dummies 147
  • PowerPoint 2007 for dummies 101
  • Practical railway engineering 267
  • Practical straw bale building 326
  • Precision temperature sensors in CMOS technology 242
  • Preserving digital materials 13
  • Preteklost, odtisnjena v kamnu 210
  • Priročnik za načrtovanje 293
  • Prispevki k zgodovini meroslovja na Slovenskem 26
  • Problem solving and program design in C 84
  • Proceedings A of the 5th International Multi-Conference Information Society IS'2002, 14-18th October, Ljubljana, Slovenia 105
  • Proceedings of the 13th International Conference on Power System Protection - PSP 2002, Bled, Slovenia, September 25-27, 2002 239
  • Proceedings of the 8th International Conference on Management of Innovative Technologies - MIT'2005, Fiesa, Slovenia, 22-24 September 2005 277
  • Producing biomolecular substances with fermenters, bioreactors, and biomolecular synthesizers 200
  • Production for graphic designers 301
  • Professional Ajax 151
  • Professional Java JDK 120
  • Professional SQL server 2005 programming 140
  • Professional SQL server analysis services 2005 with MDX 85
  • Professional Team foundation server 65
  • Programming in Lua 89
  • Programming languages 137
  • Programming with Microsoft Visual Basic 2005 70
  • Protection and restoration of urban and rural streams 269
  • Python in a nutshell 104

  • Quantum well infrared photodetectors 248
  • QuickTime for .NET and COM developers 64

  • Radiation oncology physics 205
  • Radionavigacija in telematika 253
  • Rails across the Mississippi 268
  • Razprave o Leonardu 302
  • Reading architectural plans 344
  • Real world image sharpening with Adobe Photoshop CS2 75
  • Reviews and accounts on heterocyclic chemistry 184
  • RF power amplifiers for mobile communications 259
  • RFID implementation 252
  • Robot grippers 286
  • The role of nuclear power and nuclear propulsion in the peaceful exploration of space 275
  • Roll forming handbook 233

  • Scientific visualization 126
  • Screening of newborns for congenital hypothyroidism 218
  • Sedemdeset svetovnih čudes arhitekture 336
  • 27. posvetovanje Kotnikovi dnevi 241
  • Seedheads in the garden 214
  • Semiconductor material and device characterization 249
  • Shock waves 225
  • Single molecule chemistry and physics 223
  • Skype for dummies 48
  • Small garden 304
  • Smernice za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih in knjiga ukrepov za varno delo 294
  • Spas for your home 348
  • Special packaging 349
  • Spoznanja in odkritja človeštva 5
  • Standardization and expectations 43
  • Stardust from meteorites 155
  • Statistics for real-life sample surveys 40
  • Strategic applications of named reactions in organic synthesis 180
  • Subject retrieval in a networked environment 24
  • Supercritical carbon dioxide in polymer reaction engineering 186
  • Sustainable management of sediment resources 273
  • Systemintegration 244

  • Teach yourself visually Excel 2007 111
  • Teach yourself visually Microsoft Office 2007 91
  • Teach yourself visually Word 2007 103
  • Technical mathematics with calculus 38
  • Technisches Wörterbuch 352
  • Tehniški slovar za ceste 222
  • Tehnologija GIS 160
  • Temelji zmogljivosti računalniških sistemov 152
  • Thermodynamics and kinetics in materials science 172
  • Thinking for a living 279
  • Time restored 283
  • Tissue, cell and organ engineering 227
  • Titanium alloys 282
  • Trackwork and lineside detail for your model railroad 288
  • Traditional construction patterns 333
  • Transnational lighting detectives 312
  • Troubleshooting electronic equipment 240
  • Tuning of industrial control systems 284

  • Ubuntu Linux bible 142
  • Urban design reader 313
  • Urban land use planning 314
  • Urban memory 315
  • Urban transport XII 307
  • Use of chlorofluorocarbons in hydrology 191
  • Using open source systems for digital libraries 121

  • Veliki angleško slovenski slovar Oxford 353
  • Vienna 345
  • Virtualization with Microsoft Virtual Server 2005 141
  • The vision of reality 342
  • Visual Basic 2005 cookbook 117

  • Water gardens in a weekend 310
  • Weak links 2
  • Web-based instruction 23
  • Wetland systems to control urban runoff 32
  • Wetlands 34
  • Wetlands and natural resource management 35
  • Wien 345
  • Wikis 18
  • Wilhelm Holzbauer 327
  • Wind, water, work 221
  • Windows Vista all-in-one desk reference for dummies 99
  • Wireless communications over MIMO channels 257
  • Wireless Internet telecommunications 149
  • Wireless technician's handbook 258
  • The wonders of physics 162
  • Word 2007 for dummies 78
  • Working alone 260
  • Wörterbuch Antriebstechnik 351

  • You are here 299

  • Zakon o javnem naročanju 27
  • Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev 27
  • Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS) 27
  • Zakon o javnem naročanju ZJN-2 27
  • Zbornik 331
  • Zbornik 22. zborovanja gradbenih konstruktorjev Slovenije, Bled, 19. - 20. oktober 2000 265
  • Zbornik A 5. mednarodne multi-konference Informacijska družba IS'2002, 14. do 18. oktober 2002 105


  IMENSKO KAZALO
  • Abdulezer, Loren 48
  • Abdulezer, Susan (avtor) 48
  • Abel, John 49
  • Adams, Cameron (avtor) 69
  • Adams, Dany Spencer 169
  • Adlešič, Miroslav (1907-2002, prevajalec) 220
  • Agrawal, Govind P. (1951-) 161
  • Ahn, Hee-Ran (1956-) 243
  • Ahuja, Satinder (1933-, urednik) 182
  • Akers, Arthur 231
  • Allan, Stuart (1962-) 1
  • Altshuler, Bruce (urednik) 297
  • Ambrožič, Melita (1956-, član uredniškega odbora) 22
  • Ammeraal, Leendert (1957-) 51
  • Andersen, Kirsti (1941-) 36
  • Antoni, Thomas 351
  • Aoki, Jun (1956-) 318
  • Archer, Mary D. (urednik) 203
  • Arima, Hiroyuki (avtor) 334
  • Aslamazov, Lev Grigor'evič 162
  • Attanasi, Orazio A. (urednik) 184
  • Audretsch, Jürgen (1942-, urednik) 164
  • Autumn Leaves 298
  • Avguštin, Sonia Adriana (urednik) 331

  • Babac, Marko 295
  • Bai, Chunli 223
  • Bais, Sander 163
  • Ball, David (bibliotekar) 7
  • Barkakati, Nabajyoti (1956-) 52
  • Barnes, David John (1959-) 53
  • Bartol, Blanka (avtor) 309
  • Bawa, Geoffrey (1919-) 319
  • Bazirjian, Rosann (urednik) 9
  • Beckmann, Patricia 54
  • Bedenko, Vladimir (prevajalec) 343
  • Bedič, Jože (fotograf) 181
  • Bellori, Giovanni Pietro (1613-1696) 296
  • Bender, Herbert F. 170
  • Berg, Jeremy Mark 193
  • Berke, Philip (1951-, avtor) 314
  • Berkopec, Aleš (prevajalec) 47
  • Bernik, Stane (avtor dodatnega besedila, urednik) 341
  • Betts, Jonathan 283
  • Bhat, Sujata V. 171
  • Bijaoui, Pierre 55
  • Bird, Richard (1942-) 211
  • Blalock, Eric M. (1965-, urednik) 192
  • Blanchette, Jasmin 56
  • Bobbink, Roland (urednik) 34
  • Bobenhausen, William (1949-, avtor) 324
  • Boeckl, Matthias (urednik) 345
  • Bohanec, Marko (1958-, urednik) 105
  • Boi, Luciano (1957-, urednik) 42
  • Bokshtein, Boris Samuilovič 172
  • Bonneau, Georges-Pierre (urednik) 126
  • Bonnett, Clifford F. 267
  • Bortone, Guiseppe (urednik) 273
  • Boucher, Thomas O. 57
  • Božeglav-Japelj, Majda (urednik) 342
  • Brebbia, Carlos Alberto (urednik) 307
  • Brenčič, Jurij (avtor) 173
  • Brody, Tom 194
  • Brookes, John (1933-) 304
  • Brophy, Peter (1950-) 8
  • Brose, Gerald (avtor) 135
  • Brown, Daniel M. 58
  • Brown, E. Dennis 252
  • Bühl, Beate (avtor) 5
  • Bukovec, Nataša 173
  • Byers, Nina (urednik) 167

  • Calter, Michael A. (avtor) 38
  • Calter, Paul 38
  • Campbell, Mary K. 195
  • Carmona, Matthew (urednik) 313
  • Carroll, John Michael (1949-) 260
  • Caskey, Jill (1964-) 321
  • Castellano, Joseph A. 59
  • Castro, Elizabeth 60
  • Cavazos-Gaither, Alma E. (avtor) 41
  • Charleston Conference (24 ; 2004 ; Charleston) 9
  • Cheng, R. Holland (urednik) 197
  • Clar, Michael L. (urednik) 269
  • Claverie, Jean-Michel 196
  • Cleef-Toedt, Kathleen Van (avtor) 189
  • Connaway, Lynn Silipigni (avtor) 21
  • Cook, Ken (avtor) 138
  • Corripio, Armando Benito 284
  • Cox, Joyce (1946-) 62
  • Cox, Joyce (1946-, avtor) 118 , 119
  • Cozens, Simon 63
  • Craig, John Clark (avtor) 117
  • Crawford, Sharon (avtor) 123
  • Crinson, Mark (urednik) 315
  • Cromie, John (1961-) 64
  • Csermely, Peter 2
  • Curk, Jurij (urednik) 239
  • Cutler Anderson Architects 335
  • Czakó, Barbara (avtor) 180

  • Čop, Rudi 253

  • Dammond, Howard (avtor) 48
  • Dan inženirjev (6 ; 2006 ; Ljubljana) 291
  • Daniels, John (1974-, avtor) 261
  • David, Jean-Luc (1971-) 65
  • Davis, Sam (1946-) 323
  • Demidenko, Eugene (1948-) 39
  • Derry, Roger 66
  • Detela, Andrej (avtor) 302
  • Dimov, Ivan (1963-, avtor) 168
  • Dittner, Rogier (avtor, tehnični urednik) 141
  • Dolgan-Petrič, Mojca (član uredniškega odbora) 22
  • Dolinar, Gregor (11.08.1971-, prevajalec) 47
  • Donnely, Kirby C. (urednik) 29
  • Dorofeev, Sergey 40
  • Društvo Slovenski komite CIGRE 239
  • Dyszel, Bill 68

  • Edwards, James 69
  • Eisenbarth, Philipp (avtor) 170
  • Ekedahl, Michael V. 70
  • Elektrotehniško društvo (Maribor) 241
  • English, Bill (1961-) 71
  • Engquist, Björn (1945-, urednik) 45
  • Erjavec, Tomaž (1960-, urednik) 106
  • EUROCON (2 ; 2003 ; Ljubljana) 254
  • Evans, G. Edward (1937-) 11

  • Fakulteta za strojništvo. Laboratorij za alternativne tehnologije (Ljubljana) 277
  • Fang, Hsai-Yang 261
  • Farrell, Shawn O. (avtor) 195
  • Fawcet, Joe (avtor) 151
  • Finkelstein, Ellen 72
  • Fitch, James Marston 324
  • Flesch, Peter 238
  • Flynt, John P. 73 , 74
  • Frängsmyr, Tore (1938-, odgovorni urednik) 176 , 177
  • Fraser, Bruce 75
  • Frece, Lydia (prevajalec) 5
  • Freeman, Robert G. (1965-) 76
  • Fridl, Jerneja 154
  • Fridl, Jerneja (kartograf) 350
  • Frye, Curtis (1968-) 77

  • Gabrovec, Matej (fotograf) 350
  • Gabrovšek, Dušan (področni urednik) 353
  • Gaither, Carl C. (1944-) 41
  • Gams, Matjaž (urednik) 105
  • Gassman, Max (avtor) 231
  • Ge, Shuzhi Sam (urednik) 236
  • Gerend, Jason (avtor) 123
  • Glimn-Lacy, Janice 212
  • Gnidovec, Meta (avtor) 97
  • Good, Jürgen (avtor) 293
  • Gookin, Dan 78
  • Gopalakrishnan, Ganesh 79
  • Gordon, Rachel Singer 12
  • Gosling, Patricia A. 3
  • Gostiša, Drago (član uredniškega odbora) 222
  • Gousset, Mickey (avtor) 65
  • Gralla, Preston 80
  • Grant, Peter (raziskovalec, avtor) 40
  • Greenberg, Arthur (kemik) 179
  • Grobelnik, Marko (urednik) 105
  • Groenendijk, Paul 325
  • Groh, Michael (1951-, avtor) 50
  • Gubina, Ferdinand (urednik) 239
  • Guimaraes, Alberto Passos 165
  • Gunderloy, Mike 81
  • Gunvaldson, Erik (avtor) 65
  • Gupta, Dinesh K. (urednik) 19

  • Hacin Ludvik, Kristina (lektor) 22
  • Hakonen, Harri (avtor) 131
  • Halmos, George T. (urednik) 233
  • Hames, David B. 198
  • Hamilton, Kim (avtor) 109
  • Han, H. M. 82
  • Hanly, Jeri R. 84
  • Harinath, Sivakumar (1971-) 85
  • Harkins, Susan Sales (avtor) 81
  • Harmon, Katharine A. (1960-) 299
  • Hart-Davis, Guy 86
  • Harvey, Douglas Ross (1951-) 13
  • Harvey, Greg 87 , 88
  • Hasan, Syed Danish 224
  • Hatch, Sybil E. 219
  • Henderson, Susan M. (avtor) 333
  • Heričko, Marjan (urednik) 95
  • Hitij, Tomaž (avtor) 210
  • Hochfeld, William L. 200
  • Hoffmann, Kurt (1951-) 244
  • Hollis, Murray 326
  • Holzbauer, Wilhelm (1930-) 327
  • Hooper, Nigel M. (avtor) 198
  • Hosaka, Kenjiro (avtor) 318
  • Hrausky, Andrej 328
  • Hsieh-Yee, Ingrid 14
  • Hudoklin, Jelka (avtor) 309
  • Huijsing, Johan H. (1938-, avtor) 242
  • Hurley, Chris (avtor, tehnični urednik) 255

  • Ierusalimschy, Roberto 89
  • Institute of Electrical and Electronics Engineering 239
  • The Institution of Electrical and Electronics Engineers. Region 8. Slovenia section 254
  • International Atomic Energy Agency 205 , 217 , 218 , 275
  • International Conference on Management of Innovative Technologies (8 ; 2005 ; Fiesa) 277
  • International Conference on Power System Protection (13 ; 2002 ; Bled) 239
  • International Conference on Urban Transport and the Environment (12 ; 2006 ; Prague) 307
  • International Federation of Library Associations and Institutions. Section on Classification and Indexing 24
  • International Federation of Library Associations and Institutions. Section on Information Technology 24
  • Intner, Sheila S. 16
  • Isbell, William M. 225

  • Jackson, Mark J. (urednik) 245
  • Jackson, Robert Wendell (1950-) 268
  • Jain, Lakhmi (avtor) 124
  • Jeršek, Miha (urednik) 181 , 210
  • Jodidio, Philip 330
  • Johnson, Kent J. (1968-) 287 , 288
  • Jones, Anthony (1973-, avtor) 90
  • Jones, Stanton I. (avtor) 339
  • Joseph, Jenny (1932-) 213
  • Joshi, Vydehi Arun 282
  • Junkar, Mihael (urednik) 277
  • Jurčič-Zlobec, Borut (urednik, prevajalec) 47
  • Juvanc, Alojzij (član uredniškega odbora) 222
  • Južnič, Primož (član uredniškega odbora) 22

  • Kahl, Eva (avtor) 5
  • Kalčič, Dunja (avtor) 17
  • Kambič, Miran (fotograf) 266
  • Kanič, Alenka (avtor) 17
  • Kanič, Ivan (redaktor prevoda) 353
  • Kaplan, Steve (1955-) 90
  • Kaufeld, John (avtor) 138
  • Kaufman, Peter B. (avtor) 212
  • Kaveh, Ali (1948-) 262
  • Kemmere, Maartje F. (1971-, urednik) 186
  • Kerkoč, Primož (avtor dodatnega besedila) 253
  • Khandpur, Raghbir Singh (1942-) 240
  • Khartčenko, Nikolaj Vasil'evič (1936-) 229
  • Khosrowpour, Mehdi (1951-, urednik) 67
  • Kingsbury, Noël 214
  • Kinkoph, Sherry 91
  • Kisovec Trček, Damijana 17
  • Kissell, Joe 92
  • Kleva, Luciano (fotograf) 354
  • Klobas, Jane E. 18
  • Klopčič, Luka (urednik) 331
  • Kobal, Edvard (1957-, avtor dodatnega besedila) 158
  • Kocbek, Jurij (grafični oblikovalec) 181
  • Koch, Alan S. 93
  • Koffman, Elliot B. (avtor) 84
  • Kogovšek, Tina (avtor) 97
  • Köhler, Günther (avtor) 5
  • Köhler, Peter K. (avtor) 5
  • Koletzke, Peter 94
  • Kölling, Michael (avtor) 53
  • Komar, Smiljana (področni urednik) 353
  • Komelj, Milček 300
  • Konferenca Objektna tehnologija v Sloveniji (8 ; 2003 ; Maribor) 95
  • Konferenca slovenskih arhitektov in gradbenikov iz sveta in Slovenije (1 ; 2004 ; Brdo pri Kranju) 331
  • Koopowitz, Harold 215
  • Korhonen, Juha 256
  • Korovessi, Ekaterini 281
  • Kostrevc, Ljubomir 96
  • Kotnikovi dnevi (27 ; 2006 ; Radenci) 241
  • Koza, Darrell (avtor) 189
  • Koželj, Janez (1945-, avtor) 328
  • Krajnčič, Franc (urednik) 222
  • Kramer, Rolf H. (avtor) 5
  • Kranjc, Vesna (1956-) 27
  • Krek, Simon (glavni urednik) 353
  • Križnar, Matija (avtor) 210
  • Kropivnik, Samo 97
  • Kühn, Volker 257
  • Kumar, Challa S. S. R. (urednik) 227
  • Kürti, László (chemistry) 180

  • Lam, Y. W. Francis (urednik) 199
  • Lambert, Dow M. (avtor) 98
  • Lambert, Steve (III) 98
  • Landscape architecture Europe foundation - LAE (Wageningen) 305
  • Langenberg, Tobias 43
  • Laramée, François Dominic (avtor) 150
  • Large, J. A. (avtor) 25
  • Lattarulo, Francesco (avtor) 237
  • Lazinger, Susan Smernoff (avtor) 16
  • Lebar Bajec, Iztok (prevajalec) 47
  • Leeb, Andrea (avtor) 5
  • Leindecker, Uwe (avtor) 5
  • Leonhard, Woody 99
  • Levy, Paul R. (urednik) 277
  • Lhotka, Rockford 100
  • Lindman, Ake E:son (fotograf) 330
  • Linninger, Andreas A. (avtor) 281
  • Liu, Hui Chun (avtor) 248
  • Locker, Kitty O. (Dr.) 278
  • Lombardy Regional Government (urednik) 308
  • Lopac, Matija (prevajalec) 343
  • Lopatič, Jože (urednik) 265
  • Lowe, Doug (1959-) 101
  • Lucas, Adam 221
  • Lugaro, Maria 155
  • Lyons, Arthur R. 292

  • Maciuika, John V. 332
  • MacLeod, Roderick A. (urednik) 15
  • Maher, Tim 102
  • Malmström, Bo G. (1927-2000, urednik) 178
  • Marcum, Deanna B. (urednik) 10
  • Marmel, Elaine 103
  • Marn, Peter (avtor dodatnega besedila) 253
  • Marovt, Janko (prevajalec) 47
  • Martelli, Alex 104
  • Martinović, Juraj (prevajalec) 341
  • Massoud, Mahmoud 166
  • Matthews, Jackie (avtor) 211
  • McGowan, Maryrose (odgovorni urednik) 329
  • McIlwaine, Ia (urednik) 24
  • McPeak, Jeremy (1979-, avtor) 151
  • McQuaid, Matilda 347
  • Mednarodna multi-konferenca Informacijska družba (5 ; 2002 ; Ljubljana) 105
  • Mednarodna multikonferenca Informacijska družba (5 ; 2002 ; Ljubljana) 106
  • Megill, Kenneth A. (1939-) 279
  • Meltreger, Boris (avtor) 73
  • Mende, Kaoru (1950-, urednik) 312
  • Mendelev, Mikhail I. (avtor) 172
  • Mességué, Maurice 216
  • Miceli, Andrew 258
  • Microsoft SharePoint Community Experts 71
  • Mikolajski, Andrew (avtor) 211
  • Mikolič, Tamara (avtor) 353
  • Miles, Russell 109
  • Millar, William 156
  • Mills, Duncan (avtor) 94
  • Minteer, Shelley D. (urednik) 280
  • Misra, J. C. (urednik) 37
  • Mittler, Elmar (skladatelj) 322
  • Mladenič, Dunja (urednik) 105
  • Mlakar, France (1921-1992, urednik) 222
  • Mondorf, Paul 263
  • Monkman, Gareth J. (avtor) 286
  • Montgomery, Douglas C. 44
  • Moran, Bruce T. 183
  • Morss, Lester R. (urednik) 175
  • Mostafavi, Mohsen (avtor) 318
  • Moudry, Roberta (urednik) 317
  • Mouzon, Stephen A. 333
  • Mramor Kosta, Neža (prevajalec) 47
  • Mraz, Miha (avtor) 152
  • Mraz, Miha (prevajalec) 47
  • Mueller, John (1958-) 110
  • Muir, Nancy (1954-) 111
  • Mullaney, James 157
  • Murach, Joel (1968-) 112

  • Nagasampagi, Bhimsen A. (avtor) 171
  • Nash, Trey 113
  • NATO Advanced Research Workshop on Assessment and Remediation of Contaminated Sediments (2005 ; Bratislava) 31
  • Nauta, Bram (1964-, avtor) 246
  • Negus, Christopher (1957-) 114 , 115 , 116
  • Nisonger, Thomas E. 20
  • Noonan, Robert E. (avtor) 137
  • Noordam, Bart (avtor) 3
  • Notredame, Cedric (avtor) 196

  • OCLC 24
  • Office for studies and international Relations (urednik) 309
  • Ohta, Noboru (urednik) 61
  • Olson, Sheri (1961-) 335

  • Palladino, Michael Angelo (avtor) 207
  • Paredes, Cristina 348
  • Patrick, Tim (1966-) 117
  • Pavšič, Jernej (korektor rokopisa, avtor dodatnega besedila) 210
  • Peck, Elizabeth A. (1953-, avtor) 44
  • Pejanovič, Smiljana (član uredniškega odbora) 22
  • Pejova, Zdravka (član uredniškega odbora) 22
  • Pertijs, Michiel A. P. 242
  • Petermanec, Zdenka (član uredniškega odbora) 22
  • Petrovič, Norbert (avtor dodatnega besedila) 253
  • Pian, Theodore H. H. (1919-) 46
  • Pipes, Alan 301
  • Ploeg, Hendrik van der 246
  • Poli, Giancarlo (avtor) 309
  • Potokar, Robert (urednik) 342
  • Powell, Ronald R. 21
  • Prelovšek, Damjan (avtor) 328
  • Preppernau, Joan 118 , 119
  • Preppernau, Joan (avtor) 62 , 98
  • Presl, Igor (lektor) 253
  • Prosen, Maja (prevajalec) 158
  • Prosen, Marijan 158
  • Prosen, Stana (prevajalec) 158
  • Prosenc Šegula, Irena (področni urednik) 353
  • Pucer, Alberto 354

  • Quinn, Stephen R. (1962-, avtor) 85

  • Rabzelj, Zlatka (urednik, član uredniškega odbora, lektor) 22
  • Rai, Mahendra (urednik) 204
  • Ramseier, Adrian (avtor) 129
  • Rashid, Mohammad A. (urednik) 247
  • Ravnikar, Vojteh (urednik, avtor dodatnega besedila) 342
  • Reible, Danny D. (urednik) 31
  • Reid, Angus (prevajalec) 342
  • Reuter, M. A. (avtor) 30
  • Reynaert, Patrick 259
  • Rhyno, Art 121
  • Richardson, W. Clay (1976-, avtor) 120
  • Richter, Ekkehard 352
  • Riefenstahl, Ulrich 285
  • Roberts, Lucienne 303
  • Robinson, Peter (1938-) 310
  • Robson, David (avtor) 319
  • Roojen, Pepin van 349
  • Rosenberg, Jacob (1973-) 122
  • Rossi, Francesca (1962-, urednik) 83
  • Rovan, Aleksander (ilustrator) 173
  • Rowe, Geoffrey W. (1924-, avtor) 232
  • Rožić, Anamarija (član uredniškega odbora) 22
  • Russel, Charlie 123
  • Russo, Lisa (avtor) 298

  • Saje, Franc (1941-, urednik) 265
  • Saponaro, Margaret Zarnosky (avtor) 11
  • Sato-Ilic, Mika 124
  • Sauter, David 311
  • Sawhney, S. K. (urednik) 201
  • Schildt, Herbert 125
  • Schlager, Neil 174
  • Schlager, Neil (1966-, urednik) 174 , 228
  • Schmadel, Lutz D. 159
  • Schneider, Harald (fizik) 248
  • Schneier, Bruce (1963-) 28
  • Scholz, Miklas 32
  • Schroder, Dieter K. 249
  • Schummer, Joachim (urednik) 4
  • Schweitzer, Philip A. 226
  • Scott, John S. (1915-, avtor) 272
  • Selmer, Wenche (1920-1998, umetnik) 340
  • Sever, Martin (avtor) 26
  • Sever, Meta (1911-, prevajalec) 216
  • Shaffer, Randall Alan (1959-) 250
  • Shareefdeen, Zarook (urednik) 271
  • Sherman, Jackie 127
  • Shimomura, Osamu (1928-) 206
  • Silađin, Branko (avtor dodatnega besedila) 342
  • Silverman, Micah (avtor) 135
  • Simmons, Curt (1968-) 128
  • Simpson, Alan (1953-, avtor) 107
  • Sitter, Martin 129
  • Sivakumar, Meenakshi (avtor) 171
  • Sivanandam, S. N. (avtor) 136
  • Sklar, David 130
  • Skupno posvetovanje specialnih in visokošolskih knjižnic (2 ; 2006 ; Ljubljana) 22
  • Slocombe, Andrew (ilustrator) 41
  • Slovenija 27
  • Slovenija. Ministrstvo za znanost in tehnologijo 239
  • Smed, Jouni 131
  • Smil, Vaclav 230
  • Smith, Kendra Schank 337
  • Smith, Paul G. 272
  • Smith, Richard John (1940-, avtor) 231
  • Smith, Roderick W. 132
  • Smith, Susan Sharpless 23
  • Smolej, Mojca (področni urednik) 353
  • Smrekar, Jaka (prevajalec) 47
  • Sorges, Jürgen (avtor) 5
  • Soroka, Barry I. 133
  • Speckner, Herbert (avtor) 5
  • Sperling, Leslie Howard (1932-) 185
  • Spurgeon, Charles E. 134
  • Sriganesh, Rima Patel 135
  • Srolovitz, David J. (avtor) 172
  • Stabej, Marko (področni urednik) 353
  • Steyaert, Michiel (1959-, avtor) 259
  • Stöcker, Horst 47
  • Stopar, Karmen (urednik) 22
  • Strang, Lionel 289
  • Strokovno posvetovanje specialnih knjižnic (11 ; 2006 ; Ljubljana) 22
  • Strokovno posvetovanje visokošolskih knjižnic z mednarodno udeležbo (4 ; 2006 ; Ljubljana) 22
  • Stryer, Lubert (avtor) 193
  • Sumathi, S. 136
  • Summerfield, Mark (avtor) 56
  • Symposium on the Protection & Restoration of Urban and Rural Streams (2003 ; Philadelphia) 269

  • Šeme, Janez (1941-, prevajalec) 336
  • Šeme, Špela (1972-, prevajalec) 336
  • Škraba, Barbara (1969-, urednik) 291
  • Šolinc, Hinko (ml., ilustrator) 173
  • Šumrada, Radoš 160

  • Tang, Walter Z. 187
  • Tasić, Tanja (prevajalec) 8
  • Tay, Joo Hwa (avtor) 270
  • Tedd, Lucy A. 25
  • Terranova, Antonino (1942-) 338
  • Thallon, Rob 339
  • Thieman, William J. 207
  • Thomas, William (1948-) 33
  • Thrift, Julia (avtor) 303
  • Tkalčič, Marko (urednik) 254
  • Todres, Zory V. (1933-) 188
  • Toedt, John 189
  • Tostrup, Elisabeth 340
  • Trachtenberg, Adam (avtor) 130
  • Tress, Bärbel (urednik) 306
  • Trifunović, Nemanja 274
  • Tucker, Allen B. 137
  • Tuttle, Wayne (prevajalec) 350
  • Tymoczko, John L. (1948-, avtor) 193

  • Ugljen, Zlatko 341
  • Ukita, Hiroo 251
  • Ulrich Fuller, Laurie 138
  • Univerza (Ljubljana) 239
  • Urbanc, Mimi 350
  • Urbas, Špela (prevajalec) 342

  • Vander Veer, Emily A. 139
  • Varlamov, Andrej Andreevič (avtor) 162
  • Vavpetič, Aleš (prevajalec) 47
  • Verducci, Jack 290
  • Verhoeven, Jos T. A. (urednik) 35
  • Vesel, Nataša (1948-, redaktor prevoda) 353
  • Vieira, Robert 140
  • Vining, G. Geoffrey (1954-, avtor) 44
  • Virant, Jernej (prevajalec) 47
  • Vitruvius Pollio 343
  • Vollaard, Piet (avtor) 325
  • Von Hagen, William 142
  • Vroom, Meto J. (1929-) 316
  • Vuk, Martin (prevajalec) 47

  • Waechter-Böhm, Liesbeth (1946-, urednik) 327
  • Walkenbach, John (1952-) 143
  • Walker, John M. (1948-, urednik) 202
  • Walker, Sharon 208
  • Walkowski, Debbie (avtor) 110
  • Wang, Chen (1964-, avtor) 223
  • Wang, Wally 144
  • Wedam, Albin (urednik) 220
  • Weidhaas, Ernest R. 344
  • Weihs, Jean Riddle (avtor) 16
  • Wells, Scott (avtor) 54
  • Wenz, Christian 145
  • Weverka, Peter 146 , 147
  • Whalen, Edward (avtor) 108
  • Wheelan, Susan A. (urednik) 276
  • Wilkinson, David M. (1963-) 209
  • Williams, Andrew (1937-) 190
  • Wilson, Ed 148
  • Wong, K. Daniel 149
  • Woodford, Susan 346
  • Wu, Chang-Chun (avtor) 46

  • Yalçin, Ali (avtor) 57
  • Yuzwa, Erik 150

  • Zajc, Baldomir (urednik) 254
  • Zakas, Nicholas C. 151
  • Zborovanje gradbenih konstruktorjev Slovenije (22 ; 2000 ; Bled) 265
  • Zhang, Kang (1959-, avtor) 51
  • Zimic, Nikolaj 152
  • Zlatev, Zahari (1939-) 168
  • Zorec, Maruša (urednik) 342
  • Zorman, Marjan (urednik) 241

  • Žalohar, Jure 210
  • Železnikar, Vladimir (urednik) 264
  • Žganec Gros, Jerneja (urednik) 106
  • Živkovič, Aleš (urednik) 95
  • Žmavc, Janez (1932-, avtor dodatnega besedila) 222
  • Žujo, Nedžad (fotograf) 173
  • Župančič, Andrej O. 6


  PREDMETNO KAZALO
Avtorji spletnih strani CTK CTK Zadnja sprememba: 21.3.2007 Webmaster Pošljite sporočilo uredniku na naslov: webmaster@ctk.uni-lj.si