Knjižne novosti
Na domačo stran CTK


Knjižne novosti št. 6
november - december 2006

VSEBINA

 • NASLOVNO KAZALO
 • IMENSKO KAZALO
 • PREDMETNO KAZALO
 • 006 STANDARDIZACIJA.


  1.
          DWA - standards [Elektronski vir] : English version / editor, DWA, German Association for Water, Wastewater, and Waste Management = Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. - Ed. April 2005. - Besedilni podatki. - Hennef : DWA, cop. 2005. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium III) 500 MHz; trdi disk z vsaj 64 MB praznega prostora; operacijski sistem Windows 98, NT ali novejši; resolucija zaslona (800 x 600), priporočena (1024 x 768); program Acrobat Reader. - Nasl. z nasl. zaslona
  a) standardi DWA b) standardi ATV c) polni teksti d) hidrologija e) hidravlika f) vode g) odpadne vode h) odplake i) industrijske vode j) onesnaženje vod k) nadzor onesnaževanja l) ravnanje z vodo m) ravnanje z odpadno vodo n) čiščenje odpadnih vod o) nadzorovanje voda

  006:628.1/.6
  COBISS.SI-ID 28109061


  007 KIBERNETIKA. UMETNA INTELIGENCA.


  2.
  BAJD, Tadej
          Osnove robotike / Tadej Bajd. - 7. popravljena in dopolnjena izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, cop. 2006 (Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko). - II, 106 str. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: str. 106
  ISBN 961-243-049-7 ISBN 978-961-243-049-8 (ISBN-13)
  a) Robotika - Učbeniki za visoke šole b) elektrotehnika c) robotika d) robotski manipulatorji e) robotske roke f) robotsko zapestje g) homogena transformacija h) premiki v prostoru i) rotacija j) Eulerjevi koti k) PRY koti l) kvaternioni m) geometrijski model robota n) Denavit-Hartenbergovi parametri o) stanfordski manipulator p) antropomorfni manipulator q) učbeniki za visoke šole

  007.52(075.8)
  COBISS.SI-ID 228906496

  3.
  MAČEK Lebar, Alenka
          Vaje iz biokibernetike / Alenka Maček Lebar, Maša Kandušer. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, cop. 2005 (Fakulteta za elektrotehniko). - 64 str. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 961-243-017-9
  a) kibernetika b) biokibernetika c) celični laboratorij d) celične kulture e) relacija Belousov-Žabotinskij f) relacijsko-difuzijski vzorci g) encimska kinetika h) infrardeča spektroskopija i) elektrokemoterapija j) farmakokinetski model bleomicina k) kaos l) fraktali m) vaje n) učbeniki za visoke šole

  007:57(075.8)(076.5)
  612.014.42(075.8)(076.5)
  COBISS.SI-ID 222552832

  4.
  MIHELJ, Matjaž, 1973-
          Robotsko zaznavanje in umetna inteligenca : haptični sistemi / Matjaž Mihelj. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 2004 (Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko). - IX, 147 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

  30 izv. - Bibliografija: str. 143-147
  ISBN 961-6371-83-5
  a) Roboti - Učbeniki za visoke šole b) Umetna inteligenca - Učbeniki za visoke šole c) elektrotehnika d) robotika e) umetna inteligenca f) haptični sistemi g) haptični vmesniki h) haptično zaznavanje dotika i) haptično prikazovanje dotika j) vodenje vmesnikov k) stabilnost vmesnikov l) teleoperacija m) nanomanipulacije n) mikromanipulacije o) učbeniki za visoke šole

  007.52:004.8(075.8)
  COBISS.SI-ID 216183808

  5.
  MUNIH, Marko, 1962-
          Robotika I. Diferencialna kinematika, statika in generiranje trajektorije / Marko Munih. - 2. popravljena in dopolnjena izd., [ponatis]. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 2005 (Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko). - 133 str. : graf. prikazi ; 30 cm

  Na hrbtu nasl. str. in v CIP-u je navedena letnica izd. 2003. - Bibliografija: str. [115]
  ISBN 961-6371-65-7
  a) elektrotehnika b) robotika c) homogene transformacije pomikov d) majhni pomiki e) diferencialni pomiki f) Jacobijeva matrika g) matrika za manipulator h) statika i) generiranje trajektorije j) učbeniki za visoke šole

  007.52(075.8)
  COBISS.SI-ID 28216837

  6.
  MUNIH, Marko, 1962-
          Robotika I. Dinamika in vodenje robotov / Marko Munih. - 2. popravljena in dopolnjena izd., [ponatis]. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 2005 (Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko). - 176 str. : graf. prikazi ; 30 cm

  Bibliografija: str. [177]
  ISBN 961-6371-66-5
  a) elektrotehnika b) robotika c) Lagrangeova dinamika d) Newton-Eulerjeva dinamika e) robotski manipulatorji f) regulacija gibanja manipulatorjev g) regulacija v notranjih koordinatah h) decentralizirana regulacija po sklepih i) centralizirana regulacija gibanja j) regulatorji v zunanjih koordinatah k) merjenje sil l) merjenje momentov dotiika m) regulacija sile n) indirektna o) direktna p) izboljšana q) regulacija pozicije r) učbeniki za visoke šole

  007.52(075.8)
  COBISS.SI-ID 28217093


  02 KNJIŽNIČARSTVO.


  7.
  EUROPEAN Conference on Research and Advanced Technologies for Digital Libraries (10 ; 2006 ; Alicante)
          Research and advanced technology for digital libraries : proceedings / 10th European conference, ECDL 2006, Alicante, Spain, September 17-22, 2006 ; Julio Gonzalo ... [et al.] (eds.). - Berlin ; Heidelberg : Springer, cop. 2006. - XVII, 569 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 4172)

  Bibliografija ali opombe z bibliografijo pri vseh prispevkih. - Kazalo
  ISBN 3-540-44636-2 (ISBN-10) ISBN 978-3-540-44636-1 (ISBN-13)
  a) Digital libraries - Congresses b) Digital libraries - Europe - Congresses c) knjižničarstvo d) digitalne knjižnice e) nove tehnologije f) digitalizacija dokumentov g) povezovanje h) Web arhivi i) metapodatki j) evalvacije k) zborniki

  026:004(063)
  COBISS.SI-ID 28130053


  030 ENCIKLOPEDIJE. LEKSIKONI.


  8.
          LEKSIKON Sova / [urednica Maja Ogrizek]. - 4., dopolnjena in posodobljena izd., 1. natis. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2006 (Maribor : MA-TISK). - LXXVII, 1261 str. : barvne ilustr., zvd. ; 25 cm

  ISBN 961-231-522-1
  a) Leksikoni b) leksikon c) naravoslovje d) umetnost e) zgodovina f) geografija g) znanost h) osebnosti i) politika j) enciklopedija

  030.3=163.6
  COBISS.SI-ID 228402688

  9.
          SPLOŠNI leksikon založbe Modita : v eni knjigi / [prevod Lea Oberžan ... [et al.] ; kartografija Monde Neuf]. - Kranj : Modita, 2006 ([Murska Sobota : Eurotrade]). - 1184 str. : barvne ilustr., preglednice, zvd. ; 28 cm

  Prevod in priredba dela: Der grosse Brockhaus in einem Band. - Naslov v CIP-u: Veliki splošni leksikon založbe Modita
  ISBN 961-6581-04-X
  a) Leksikografija - Ključne besede - Področja - Enciklopedije b) Leksikografija - Podatkovne zbirke - Življenje in delo - Enciklopedije c) Leksikografija - Strokovni izrazi - Informacijske vede - Enciklopedije d) Leksikoni e) Leksikoni - Splošni pregled - Pojmi f) Enciklopedije - Zgodovina človeštva - Znamenite osebnosti - Svetovni pregledi g) leksikoni h) zgodovina i) umetnost j) geografija k) biologija l) znamenite osebnosti

  030.3=163.6:908(100)
  03:908(100)
  COBISS.SI-ID 224597760


  33 GOSPODARSTVO. VARSTVO (VARNOST) PRI DELU.


  10.
  SRNA, Milan
          Priročnik za izvajanje pregledov in preizkusov delovne opreme s kontrolnimi in merilnimi listi / avtorja Milan Srna, Aleš Sodnik. - Ljubljana : ZVD - Zavod za varstvo pri delu, 2006 (Ljubljana : Tipografija). - 58 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Delo + varnost : strokovna knjižna zbirka ; 138)

  200 izv. - Priložen tudi "Zapisnik o pregledu in preskusu delovne opreme". - Predpisi in standardi, ki so podlaga za izvedbo pregledov in preizkusov: str. 55-58. - Bibliografija: str. 58
  ISBN 961-6538-15-2
  a) varstvo pri delu b) delovna oprema c) pregledi opreme d) preizkusi opreme e) izvedbe pregledov f) izdelava načrta pregledov g) obseg pregledov h) kontrolni listi i) priročniki

  331.45(035)
  COBISS.SI-ID 225222656


  34 PRAVO.


  11.
  BOHL Ulčar, Tanja
          Opomini in prekinitve zaposlitev : postopki, povezani z odpovedjo pogodbe o zaposlitvi / [avtorja Tanja Bohl Ulčar, Matjaž Ulčar]. - Maribor : Forum Media, 2005-2006 ([Radovljica] : Mca). - 1 zv. (loč. pag.) ; 23 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Avtorja navedena v kolofonu. - Nevezani listi, občasne spremembe in dopolnitve. - Zadnje spremembe in dopolnitve: Posodobitev, november 2006. - Bibliografija na koncu prvega poglavja
  ISBN 961-91375-2-3
  a) Individulane delovne pogodbe - Odpoved - Pravna ureditev - Slovenija b) delovno pravo c) zakonodaja d) Slovenija e) individualne delovne pogodbe f) odpoved g) dokumenti h) postopki i) priročniki

  349.225.6(497.4)(094)
  COBISS.SI-ID 221625856


  50 ŠTUDIJ IN VARSTVO OKOLJA.


  12.
  HARGITTAI, Balazs
          Candid science V : conversations with famous scientists / Balazs Hargittai, István Hargittai. - London : Imperial College Press, 2005. - XVI, 695 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija na koncu nekaterih poglavij. - Kazali
  ISBN 1-86094-505-8 (vezano) ISBN 1-86094-506-6 (broš.)
  a) Scientists - Interviews b) Scientists - Biography c) Scientists - History - 20th century. d) Mathematicians - Interviews e) Mathematicians - Biography f) Mathematicians - History - 20th century. g) razvoj znanosti h) 20. st. i) fizika j) krmija k) biomedicina l) matematika m) znanstveniki n) biografije o) intervjuji

  5/6(091)(092)
  COBISS.SI-ID 27933701

  13.
  HUGHES, Johnson Donald, 1932-
          The Mediterranean : an environmental history / J. Donald Hughes. - Santa Barbara : ABC-CLIO, 2005. - XX, 333 str., [9] str. zvd. pril. : ilustr. ; 27 cm. - (Nature and human societies)

  Bibliografija: str. 267-298 in na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-57607-810-8
  a) Human ecology - Mediterranean Region b) Humana ekologija - Sredozemlje c) Mediterranean Region - Environmental conditions d) ekologija e) Sredozemlje f) klima g) rastlinstvo h) živalstvo i) zgodovinski pregled j) kmetijstvo k) gozdarstvo l) naselja m) degradacija okolja n) industrija o) onesnaževanje okolja p) ribištvo q) varsto okolja r) študije primerov

  504.75(4-013)(091)
  COBISS.SI-ID 11483186


  51 MATEMATIKA.


  14.
          GOD created the integers : the mathematical breakthroughs that changed history / edited and with commentary by Stephen Hawking. - Philadelphia ; London : Running Press, cop. 2005. - XIII, 1160 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm

  ISBN 0-7624-1922-9 (ISBN-10) ISBN 978-0-7624-1922-7 (ISBN-13)
  a) Mathematics b) Mathematics - History c) Mathematicians - Biography d) zgodovina matematike e) Evklid f) Arhimed g) Rene Descartes h) Isaac Newton i) Piere Simon de Laplace j) Jean Baptiste Joseph Fourier k) Cari Friedrich Gauss l) Augustin-Louis Cauchy m) George Boole n) Georg Friedrich Bernard Riemann o) Karl Weier Strass p) Richard Julius Wilhelm Dedekind q) Georg Cantor r) Henri Lebesgue s) Kurt Gödel t) Alan Matihson Turning u) biografija v) dela

  51(091)
  COBISS.SI-ID 27560453

  15.
  KEVORKIAN, J.
          Multiple scale and singular perturbation methods / J. Kevorkian, J. D. Cole. - New York ; Heidelberg ; Berlin : Springer, cop. 1996. - VIII, 632 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (Applied mathematical sciences ; vol. 114)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-387-94202-5
  a) matematika b) funkcionalna analiza c) diferencialne enačbe d) numerične rešitve e) asimptonične metode f) perturbacijske metode

  517.9
  MSC 91:
  34E10
  35B20
  76B
  COBISS.SI-ID 6401625

  16.
  LIKAR, Boštjan
          Osnove statistične procesne kontrole / Boštjan Likar. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 2005. - 88 str. : graf. prikazi ; 30 cm

  ISBN 961-243-027-6
  a) matematika b) opisna statistika c) verjetnost d) numerično ocenjevanje podatkov e) korelacija f) regresija g) naključne spremenljivke h) binomska porazdelitev i) normalna porazdelitev j) statistično sklepanje k) statistična procesna kontrola l) kontrolni diagrami m) učbeniki za visoke šole

  519.2(075.8)
  COBISS.SI-ID 224007680

  17.
          MATHEMATICS and culture I / Michele Emmer, editor ; translated by Emanuela Moreale. - Berlin : Springer, cop. 2004. - VIII, 352 str. : ilustr. ; 25 cm

  Prevod dela: Matematica e cultura 2000. - Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 3-540-01770-4
  a) Mathematics - Congresses b) Mathematics - Social aspects - Congresses c) Wiskunde d) Culturele aspecten e) matematika f) geometrija g) aplikacije h) zgodovina i) ekonomija j) umetnost k) estetika l) kinematografija m) matematični centri n) literatura o) tehnologija p) glasba q) medicina r) Benetke s) zborniki

  51:7:004
  COBISS.SI-ID 27954693

  18.
  THOMAS, George Brinton, 1914-2006
          Thomas' calculus / based on the original work by George B. Thomas, Jr. ; as revised by Maurice D. Weir, Joel Hass, Frank R. Giordano. - 11th, international ed. - Boston : Pearson/Addison-Wesley, cop. 2005. - XVI, 1228 str., [140] str. pril. : ilustr. ; 26 cm

  Kazalo
  ISBN 0-321-24335-8
  a) matematika b) matematična analiza c) funkcije d) grafi e) limite f) odvodi g) integrali h) aplikacije i) polarne koordinate j) zaporedja k) vektorji v prostoru l) geometrija m) vektorska polja n) učbeniki

  517(075.8)
  COBISS.SI-ID 5021268

  19.
  TOMŠIČ, Gabrijel
          Osnovni pojmi funkcionalne analize / Gabrijel Tomšič. - 3. popravljena izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 2004 (Ljubljana : Kopija Mavrič). - VII, 119 str. ; 25 cm

  250 izv. - Bibliografija: str. 117. - Kazalo
  ISBN 961-6371-68-1
  a) matematika b) funkcionalna analiza c) vektorski prostori d) metrični prostori e) normirani prostori f) linearni operatorji g) Hilbertovi prostori h) spektralna teorija i) učbeniki za visoke šole

  517.98(075.8)
  COBISS.SI-ID 127545344


  519.68 RAČUNALNIŠTVO. RAČ.(MAT.) PROGRAMIRANJE.


  20.
  ADOBE Systems
          Adobe Premiere Pro 2.0 / [Adobe Systems]. - New full-color ed. - San Jose : Adobe, cop. 2006. - XI, 535 str. : ilustr. ; 23 cm + 1 el. optični disk (DVD). - (Classroom in a book)

  Avtor naveden na hrbtni str. nasl. str. - Kazalo
  ISBN 0-321-38551-9
  a) Adobe Premiere b) Motion pictures - Editing - Data processing c) Digital video - Editing - Data processing d) računalništvo e) programska oprema f) Premiere Pro 2.0 g) obdelave gibajočih slik h) digitalni video i) računalniška animacija j) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 27856389

  21.
  BEAVER, Kevin
          Hacking for dummies / by Kevin Beaver ; foreword by Stuart McClure. - 2nd ed. - Hoboken : Wiley Publishing, cop. 2007. - XX, 388 str. : ilustr. ; 24 cm. - (--For dummies)

  Bibliografija: str. 357-370. - Kazalo
  ISBN 0-470-05235-X (ISBN-10) ISBN 978-0-470-05235-8 (ISBN-13)
  a) Computer security b) Computer hackers c) računalništvo d) komunikacijski sistemi e) računalniške mreže f) operacijski sistemi g) varnost h) varnostni ukrepi i) vlamljanje j) hekanje k) ranljivost sistema l) etika vdorov m) priročniki

  004.056
  COBISS.SI-ID 27855621

  22.
  BETHUNE, James D., 1941-
          Engineering graphics with AutoCAD 2007 / James D. Bethune. - Upper Saddle River : Pearson/Prentice Hall, cop. 2007. - XII, 765 str. : ilustr. ; 29 cm

  Kazalo
  ISBN 0-13-238942-8
  a) računalništvo b) programska oprema c) AutoCAD 2007 d) tehniška grafika e) računalniško podprto načrtovanje f) računalniška grafika g) 3D načrtovanje h) tehniško risanje i) priročniki

  004.42:744
  COBISS.SI-ID 27708421

  23.
  BHATTACHARYA, Alakananda
          Parallel and distributed logic programming : towards the design of a framework for the next generation database machines / Alakananda Bhattacharya, Amit Konar, Ajit K. Mandal. - Berlin : Springer, cop. 2006. - XIII, 291 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Studies in computational intelligence, ISSN 1860-949X ; vol. 24)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-540-33458-0 (ISBN-10) ISBN 978-3-540-33458-3 (ISBN-13)
  a) Parallel programming (Computer science) b) Electronic data processing - Distributed processing c) Logic programming d) Petri nets e) računalništvo f) vzporedno programiranje g) porazdeljeno logično programiranje h) Petrijeve mreže i) vzporedna arhitektura j) programiranje baz k) aplikacije baz podatkov l) simulacije m) pregledno delo

  004.42
  COBISS.SI-ID 28066309

  24.
  BISHOP, Robert H., 1957-
          LabVIEW 8 / Robert H. Bishop. - Student ed. - Upper Saddle River : Pearson/Prentice Hall, cop. 2007. - XXIV, 619 str. : ilustr. ; 24 cm + 2 el. optična diska (CD-ROM-a)

  Kazalo
  ISBN 0-13-199918-4
  a) računalništvo b) programska oprema c) LabVIEW 8 d) računalniška grafika e) virtualni inštrumenti f) laboratorijske aparature g) laboratorijski inštrumenti h) računalniške simulacije i) diagrami j) analize k) aplikacije l) priročniki

  004.42:53.08
  COBISS.SI-ID 27710469

  25.
  BOVE, Tony, 1955-
          IPod & iTunes for dummies / by Tony Bove and Cheryl Rhodes. - 4th ed. - Hoboken : Wiley Publishing, cop. 2006. - XIV, 418 str. : ilustr. ; 24 cm. - (--For dummies)

  Kazalo
  ISBN 0-470-04894-8 (ISBN-10) ISBN 978-0-470-04894-8 (ISBN-13)
  a) iTunes (Computer file) b) iPod (Digital music player) c) računalništvo d) programska oprema e) multimedija f) iTunes g) iPod h) instalacija programov i) uporaba programov j) zvočni zapisi k) glasba l) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 27871237

  26.
  BRATUŠA, Tomaž, 1976-
          Hekerski vdori in zaščita / Tomaž Bratuša. - 2., razširjena izd. - Ljubljana : Pasadena, 2006 ([Ljubljana] : Itagraf). - XIII, 409 str. : ilustr. ; 24 cm

  - - Hekerski vdori in zaščita [Videoposnetek] / Tomaž Bratuša ; [izdelano v] Sophos. - 1 video DVD : barve ; 12 cm
  Podatki z enote
  ISBN 961-6361-72-4 (ISBN-10) ISBN 978-961-6361-72-9 (ISBN-13)
  a) računalništvo b) računalniške mreže c) hekerski vdori d) hekerska orodja e) hekerske metode f) napadi na Windows g) napadi na strežnike h) napadi na baze podatkov i) napadi na omrežja j) spletno bančništvo k) zaščita l) primeri m) priročniki

  004.056.53
  COBISS.SI-ID 229547008

  27.
  BRYANT, Stephanie Cottrell
          Videoblogging for dummies / by Stephanie Cottrell Bryant. - Indianapolis : Wiley Publishing, cop. 2006. - XVIII, 386 str. : ilustr. ; 24 cm. - (--For dummies)

  Kazalo
  ISBN 0-471-97177-4 (ISBN-10) ISBN 978-0-471-97177-1 (ISBN-13)
  a) Blogs b) Video recording c) Mass communication d) računalništvo e) internet f) video spletni dnevniki g) priročniki

  004.738.5
  COBISS.SI-ID 8809756

  28.
  CAMPBELL, Scott, 1968-
          Mastering enterprise SOA with SAP NetWeaver and mySAP ERP / Scott Campbell, Vamsi Mohun. - Indianapolis : Wiley Publishing, cop. 2007. - XXIX, 569 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu nekaterih poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-471-92015-0 (ISBN-10) ISBN 978-0-471-92015-1 (ISBN-13)
  a) računalništvo b) poslovni programi c) SOA - Service-Oriented Architecture d) ESA - Enterprise Service Architecture e) podjetja f) poslovne aplikacije g) SAP NetWeaver h) priročniki

  004.5
  COBISS.SI-ID 28069381

  29.
  COLLIER, Marsha
          EBay for dummies / by Marsha Collier. - 5th ed. - Indianapolis : Wiley Publishing, cop. 2007. - XVIII, 386 str. : ilustr. ; 24 cm. - (--For dummies)

  Kazalo
  ISBN 0-470-04529-9 (ISBN-10) ISBN 978-0-470-04529-9 (ISBN-13)
  a) eBay (Firm) b) Internet auctions c) računalništvo d) internet e) eBay f) elektronsko poslovanje g) spletna trgovina h) spletne dražbe i) priročniki

  004.738.5:658.8
  COBISS.SI-ID 27859973

  30.
  DALE, Nell B.
          Object-oriented data structures using Java / Nell Dale, Daniel T. Joyce, Chip Weems. - 2nd ed. - Sudbury : Jones and Bartlett Publishers, 2006. - XX, 779 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7637-3746-1 (ISBN-10) ISBN 978-0-7637-3746-7 (ISBN-13)
  a) Object-oriented programming (Computer science) b) Data structures (Computer science) c) Java (Computer program language) d) Programmation orientée objet (Informatique) e) Structures de données (Informatique) f) Java (Langage de programmation) g) računalništvo h) objektno orientirano programiranje i) orientirane strukture podatkov j) programski jeziki k) Java l) abstraktne vrste podatkov m) binarno iskanje n) iskalni algoritmi o) pregledno delo

  004.42
  COBISS.SI-ID 28162309

  31.
  GOLDING, Tod
          Professional .NET 2.0 generics / Tod Golding. - Indianapolis : Wiley Publishing, cop. 2005. - XXI, 386 str. ; 24 cm

  Na ov.: "Programmer to programmer". - Kazalo
  ISBN 0-7645-5988-5 (ISBN-10) ISBN 978-0-7645-5988-4 (ISBN-13)
  a) Microsoft .NET b) Microsoft .NET Framework c) Generic programming (Computer science) d) računalništvo e) računalniški jeziki f) .NET 2.0 Generics g) generično programiranje h) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 27881221

  32.
  HARBOUR, Jonathan S.
          Beginning Java 5 game programming / Jonathan S. Harbour. - Boston : Thomson/Course Technology, cop. 2006. - XV, 358 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Bibliografija: str. 339-345. - Kazalo
  ISBN 1-59863-150-0
  a) Computer games - Programming b) Computer graphics c) Java (Computer program language) d) računalništvo e) objektno orientirano programiranje f) programski jeziki g) Java 5 h) programiranje iger i) računalniška grafika j) 2D igre k) animacija l) zvočni efekti m) priročniki

  004.42/.43
  COBISS.SI-ID 27793413

  33.
  HOLZSCHLAG, Molly E.
          Cascading style sheets : the designer's edge / Molly E. Holzschlag. - Alameda : Sybex, cop. 2003. - XIV, 274 str. : ilustr. ; 26 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7821-4184-6
  a) računalništvo b) računalniške mreže c) spletne strani d) načrtovanje e) razvoj f) izdelovanje g) kaskadni stili h) CSS pravila i) algoritmi j) priročniki

  004.738.5
  COBISS.SI-ID 27563269

  34.
  JOHNSON, Linda F.
          Microsoft Office specialist Excel 2003 : study guide / Linda F. Johnson. - Indianapolis : Wiley Publishing, cop. 2006. - XXX, 474 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Computers/Cerfitifation guides / Wiley)

  Ov. in hrbtni nasl.: Microsoft Office specialist ; Excel 2003. - Terminološki slovarček: str. 443-458. - Kazalo
  ISBN 0-471-94002-X (ISBN-10) ISBN 978-0-4719-4002-9 (ISBN-13)
  a) Microsoft Excel (Computer file) b) Business - Computer programs c) Electronic spreadsheets d) Windows (Operating system) - Internet Explorer e) računalništvo f) računalniški programi g) Excel 2003 h) priprava za izpite i) vaje j) pridobitev certifikata k) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 8726556

  35.
  KALTENEKAR, Matic
          Oblikovanje spletnih strani : HTML, CSS in JavaScript : hitri vodnik / Matic Kaltenekar. - Ljubljana : Pasadena, 2006 ([Ljubljana] : Itagraf). - IX, 217 str. : ilustr. ; 21 cm

  ISBN 961-6361-75-9 (ISBN-10) ISBN 978-961-6361-75-0 (ISBN-13)
  a) Spletne strani - Oblikovanje - Priročniki b) računalništvo c) računalniške mreže d) spletne strani e) oblikovanje strani f) označevalni jeziki g) HTML h) JavaScript i) priročniki

  004.738.12(035)
  COBISS.SI-ID 228981248

  36.
  KHOSRAVI, Shahram
          Professional ASP.NET 2.0 server control and component development / Shahram Khosravi. - Indianapolis : Wiley Publishing, cop. 2006. - XXXV, 1186 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Wrox professional guides)

  Na ov.: "Programmer to programmer". - Kazalo
  ISBN 0-471-79350-7 (ISBN-10) ISBN 978-0-471-79350-2 (ISBN-13)
  a) Active server pages b) Web site development c) Internet programming d) Web servers e) Microsoft .NET f) računalništvo g) računalniške mreže h) spletne strani i) upravljanje strežnika j) ASP.NET 2.0 k) priročniki

  004.738.5
  COBISS.SI-ID 28081157

  37.
  KINGSLEY-Hughes, Adrian
          C# 2005 programmer's reference / Adrian Kingsley-Hughes, Kathie Kingsley-Hughes. - Indianapolis : Wiley Publishing, cop. 2007. - XXVII, 386 str. : ilustr. ; 24 cm

  Na ov.: "Programmer to programmer". - Kazalo
  ISBN 0-470-04641-4 (ISBN-10) ISBN 978-0-470-04641-8 (ISBN-13)
  a) C# (Computer program language) b) računalništvo c) programski jeziki d) C# e) aplikacije f) .NET Framework g) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 27875077

  38.
  KIRKPATRICK, Beverly L.
          AutoCAD 2007 for interior design and space planning / Beverly L. Kirkpatrick, James M. Kirkpatrick. - Upper Saddle River : Pearson/Prentice Hall, cop. 2007. - XIII, 589 str. : ilustr. ; 28 cm

  Kazalo
  ISBN 0-13-222510-7
  a) računalništvo b) programska oprema c) AutoCAD 2007 d) računalniška grafika e) 3D načrtovanje f) uporaba g) prostorsko planiranje h) oprema prostorov i) učbeniki

  004.42:[71+72](075)
  COBISS.SI-ID 27707909

  39.
  KOCH, Peter-Paul
          Ppk on JavaScript / Peter-Paul Koch. - Berkeley : Peachpit Press, cop. 2007. - XXVIII, 500 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-321-42330-5
  a) JavaScript (Computer program language) b) računalništvo c) programski jeziki d) JavaScript e) objektno orientirano programiranje f) računalniške mreže g) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 27798533

  40.
  KONONENKO, Igor
          Osnove algoritmov in podatkovnih struktur II / Igor Kononenko in Marko Robnik Šikonja. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za računalništvo in informatiko, 2004 (Ljubljana : Formatisk). - VIII, 230 str. : ilustr. ; 24 cm

  Nasl. na ov.: Algoritmi in podatkovne strukture II. - 250 izv. - Bibliografija: str. 175-176. - Kazalo
  ISBN 961-6209-41-8
  a) Algoritmi - Učbeniki za visoke šole b) Podatkovne strukture - Učbeniki za visoke šole c) računalništvo d) algoritmi e) podatkovne strukture f) načrtovanje algoritmov g) rešitve h) strategija iskanja i) dinamično programiranje j) stohastični preiskovalni algoritmi k) pravilnost programov l) dokazevanje m) učbeniki za visoke šole

  004.422.63(075.8)
  COBISS.SI-ID 128441344

  41.
  LEWIS, Mark, računalnikar
          Comparing, designing, and deploying VPNs / Mark Lewis. - 1st printing. - Indianapolis : Cisco Press, 2006. - XXIV, 1043 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Cisco Press networking technology series)

  Na ov.: "A practical guide for comparing, designing, and deploying IPsec, MPLS Layer 3, L2TPv3, L2TPv2, AToM, and SSL virtual private networks". - Kazalo
  ISBN 1-58705-179-6
  a) Extranets (Computer networks) b) računalništvo c) računalniške mreže d) VPN - tehnologija e) VPN - Virtual Private Network f) VPWS - Virtual Private Wire Service g) VPLS - Virtual Private Lan Service h) IPLS - IP -onLy Private Lan Service i) oddaljen dostop do UPN j) priročniki

  004.7
  COBISS.SI-ID 27947013

  42.
  LOTT, Joey
          ActionScript 3.0 cookbook / Joey Lott, Darron Schall, and Keith Peters. - 1st ed. - Sebastopol : O'Reilly, 2006. - XXVII, 556 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-596-52695-4 (ISBN-10) ISBN 978-0-596-52695-5 (ISBN-13)
  a) računalništvo b) programski jeziki c) ActionScript 3.0 d) računalniška animacija e) objektno orientirano programiranje f) formatiranje podatkov g) aplikacije h) programska oprema i) Flash j) Flax k) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 28116741

  43.
  MCGRATH, Mike, 1956-
          C programming in easy steps : learn from ANSI C standard / Mike McGrath. - 2nd ed. - Southam : Computer Step, cop. 2006. - 192 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 1-84078-323-0 (ISBN-10) ISBN 978-1-84078-323-0 (ISBN-13)
  a) C (Computer program language) b) računalništvo c) programski jeziki d) C e) programiranje f) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 28094469

  44.
  MINASI, Mark
          Mastering Windows Server 2003 : upgrade edition for SP1 and R2 / Mark Minasi, Rhonda Layfield, Lisa Justice. - Indianapolis : Wiley Publishing, cop. 2006. - XXXII, 711 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-470-05645-2 (ISBN-10) ISBN 978-0-470-05645-5 (ISBN-13)
  a) Microsoft Windows (Computer file) b) računalništvo c) računalniške mreže d) operacijski sistemi e) strežniki f) Windows Server 2003 R2 g) SP1-Service Pack 1 h) konfiguracija i) namestitev j) upravljanje k) priročniki

  004.451
  COBISS.SI-ID 28092933

  45.
  MOHORIČ, Tomaž
          Podatkovne baze / Tomaž Mohorič. - 2. popravljena izd. - Ljubljana : Bi-tim, 2002 ([Ljubljana] : Pleško). - VI, 271 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 269-271. - Kazalo
  ISBN 961-6046-12-8
  a) Podatkovne baze - Učbeniki za visoke šole b) računalništvo c) baze podatkov d) podatkovni modeli e) relacijski modeli f) poizvedovalni jeziki g) SQL h) mrežni podatkovni model i) hierarhični model j) obnavljanje baz k) sočasni dostopi l) učbeniki za visoke šole

  004.65(075.8)
  COBISS.SI-ID 120789248

  46.
  NAHTIGAL, Franci
          Naučimo se uporabljati Word 2003 : priročnik za vodeno samoizobraževanje z vajami / Franci Nahtigal. - Cerknica : Nahtigal, 2005. - 159 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 disketa

  Kazalo
  ISBN 961-90782-2-5
  a) Word 2003(računalniški program) - Priročniki b) Urejevalniki besedil - Priročniki c) računalništvo d) programska oprema e) Word 2003 f) urejevalniki besedil g) oblikovanje h) tabele i) grafikoni j) urejanje dokumentov k) dodajanje napisov l) dodajanje kazal m) spajanje dokumentov n) priročniki

  004.42
  004.912(035)
  COBISS.SI-ID 221749504

  47.
  NAHTIGAL, Franci
          Spoznajmo osebni računalnik : z osnovnimi temami iz računalništva in informatike / Franci Nahtigal. - Cerknica : Nahtigal, 2006. - 48 str. : ilustr. ; 30 cm

  Kazalo
  ISBN 961-90782-6-8
  a) Osebni računalniki - Priročniki b) računalništvo c) osebni računalniki d) razvoj e) sestavni deli f) računalniške mreže g) programska opremadelo s PC-jem h) priročniki

  004.382.7(035)
  COBISS.SI-ID 228190976

  48.
  NAVABI, Zainalabedin
          Embedded core design with FPGAs / Zainalabedin Navabi. - New York : McGraw-Hill, cop. 2007. - XIX, 433 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM). - (McGraw-Hill electronic engineering series)

  Bibliografija: str. 425-426. - Kazalo
  ISBN 0-07-147481-1 (ISBN-10, komplet) ISBN 978-0-07-147481-8 (ISBN-13, komplet) ISBN 0-07-148470-1 (ISBN-10) ISBN 978-0-07-148470-1 (ISBN-13)
  a) Field programmable gate arrays b) Embedded computer systems - Programming c) računalčništvo d) vgrajeni računalniški sistemi e) FPGA - Field Programable Gate Arpay f) programiranje okolja g) logično načrtovanje h) računalniška arhitektura i) CPU konfiguracija j) elementi vgrajenih sistemov k) programabilni elementi l) pregledno delo

  004.414.2
  COBISS.SI-ID 27634949

  49.
  NIELSEN, Paul
          SQL server 2005 bible / Paul Nielsen. - Indianapolis : Wiley Publishing, cop. 2007. - XLV, 1293 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7645-4256-7 (ISBN-10) ISBN 978-0-7645-4256-5 (ISBN-13)
  a) Microsoft SQL Server (Computer file) b) računalništvo c) relacijske baze podatkov d) SQL Server 2005 e) SQL Server tehnologija f) upravljanje baz g) varnost baz h) .NET CLR i) XML j) sistemi odjemalec-strežnik k) poslovna inteligenca l) optimizacija strategij m) priročniki

  004.6
  COBISS.SI-ID 27883013

  50.
  RICHARD, Paul Fritz
          Introduction to AutoCAD 2007 : a modern perspective / Paul Richard, Jim Fitzgerald. - Upper Saddle River : Pearson/Prentice Hall, cop. 2007. - XIV, 930 str. : ilustr. ; 28 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Kazalo
  ISBN 0-13-228343-3
  a) računalništvo b) programska oprema c) AutoCAD 2007 d) računalniška grafika e) 3D načrtovanje f) računalniško podprto načrtovanje g) prioročniki

  004.42:744
  COBISS.SI-ID 27708933

  51.
  RICHTER, Jeffrey
          CLR via C# / Jeffrey Richter. - 2nd ed. - Redmond : Microsoft Press, cop. 2006. - XXVIII, 693 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7356-2163-2 (ISBN-10) ISBN 978-0-7356-2163-3 (ISBN-13)
  a) Compiling (Electronic computers) b) Operating systems (computers) c) Microsoft.NET d) Common language runtime (Computer file) e) računalništvo f) programski jeziki g) C# h) izvajanje pogovornega jezika i) .NET j) Web aplikacije k) kreiranje objektov l) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 27828997

  52.
  SANDLER, Corey, 1950-
          Laptops for dummies : quick reference / by Corey Sandler. - Hoboken : Wiley Publishing, cop. 2006. - XII, 207 str. : ilustr. ; 22 cm. - (--For dummies)

  Kazalo
  ISBN 0-471-79833-9 (ISBN-10) ISBN 978-0-471-79833-0 (ISBN-13)
  a) Laptop computers b) Microcomputers - Amateurs' manuals c) Laptop computers - Amateurs' manuals d) računalništvo e) prenosni računalniki f) programska oprema g) strojna oprema h) priročniki

  004.3
  COBISS.SI-ID 28068357

  53.
  SEIFERT, Rich, 1952-
          The switch book : the complete guide to LAN switching technology / Rich Seifert. - New York : J. Wiley & Sons, cop. 2000. - XXI, 698 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 653-659. - Kazalo
  ISBN 0-471-34586-5
  a) Local area networks (Computer networks) b) Internetworking (Telecommunication) c) Telecommunication - Switching systems d) Computer network architectures e) računalništvo f) računalniške mreže g) LAN priklopna tehnologija h) preklopni sistemi i) priročniki

  004.7
  COBISS.SI-ID 2850644

  54.
  SMITH, Bud E.
          Creating Web pages for dummies / by Bud E. Smith and Arthur Bebak. - 8th ed. - Hoboken : Wiley Publishing, cop. 2007. - XVI, 390 str. : ilustr. ; 24 cm. - (--For dummies)

  Kazalo
  ISBN 0-470-08030-2 (ISBN-10) ISBN 978-0-470-08030-6 (ISBN-13)
  a) Webcasting b) Web sites - Authoring programs c) računalništvo d) računalniške mreže e) spletne strani f) načrtovanje g) izdelava h) Web založništvo i) priročniki

  004.7
  COBISS.SI-ID 27851781

  55.
  TIDROW, Rob, 1964-
          Teach yourself visually wireless networking / by Rob Tidrow. - 2nd ed. - Hoboken : Wiley Publishing, cop. 2006. - 289 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Teach yourself visually)

  Kazalo
  ISBN 0-470-07269-5 (ISBN-10) ISBN 978-0-470-07269-1 (ISBN-13)
  a) Wireless communication systems b) računalništvo c) računalniške mreže d) brezžična omrežja e) strojna oprema f) namestitev g) konfiguracija h) povezave računalnikov i) programska oprema j) brezžične komunikacije k) upravljanje mrež l) varnost m) priročniki

  004.7
  COBISS.SI-ID 28097285

  56.
  WALTHER, Stephen
          ASP.NET 2.0 : unleashed / Stephen Walther. - 1st printing. - Indianapolis : Sams, 2006. - XXII, 1963 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Kazalo
  ISBN 0-672-32823-2
  a) Active server pages b) Web sites - Design c) Web site development d) Microsoft .NET e) računalništvo f) računalniške mreže g) spletne strani h) načrtovanje spletnih strani i) spletne aplikacije j) ASP.NET 2.0 k) priročniki

  004.7
  COBISS.SI-ID 28080901

  57.
  WILLIAMS, Vanessa L.
          Visual Studio 2005 all-in-one desk reference for dummies / by Vanessa L. Williams. - Hoboken : Wiley Publishing, cop. 2007. - XXII, 888 str. : ilustr. ; 24 cm. - (--For dummies)

  Kazalo
  ISBN 0-7645-9775-2 (ISBN-10) ISBN 978-0-7645-9775-6 (ISBN-13)
  a) Microsoft Visual studio (Computer file) b) Internet programming c) računalništvo d) programska oprema e) Visual Studio 2005 f) načrtovanje mobilnih aplikacij g) dostopnost podatkov h) kodiranje i) spletne strani j) ASP .NET k) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 27880709

  58.
  WILMSHURST, Tim
          Designing embedded systems with PIC microcontrollers : principles and applications / Tim Wilmshurst. - 1st ed. - Oxford : Elsevier/Newnes, 2007. - XXIII, 556 str. : ilustr. ; 25 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Bibliografija na koncu nekaterih poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-7506-6755-9 (ISBN-10) ISBN 978-0-7506-6755-5 (ISBN-13)
  a) Embedded computer systems - Design and construction b) Microprocessors - Design and construction c) računalništvo d) računalniški sistemi e) načrtovanje f) mikroprocesorji g) programabilni mikrokrmilniki h) 16F84A i) 16F873A j) 18F242 k) pregledno delo

  004.3
  COBISS.SI-ID 28141317

  59.
  WONG, Tom
          Salesforce.com for dummies / by Tom Wong. - Hoboken : Wiley Publishing, cop. 2005. - XVI, 392 str. : ilustr. ; 24 cm. - (--For dummies)

  Kazalo
  ISBN 0-7645-7921-5
  a) Customer relations - Management b) računalčništvo c) spletne strani d) Salesforce.com e) pospeševanje prodaje f) strategije trženja g) strateško upravljanje h) marketinške strategije i) razvoj stikov j) delovanje preko spleta k) načrtovanje rešitev l) prodaja preko spleta m) priročniki

  004.7:658.81
  COBISS.SI-ID 28017157

  60.
  ZAJC, Matej
          Uvod v mikrokrmilnik 8051 : priročnik za laboratorijske vaje / Matej Zajc. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, cop. 2005 (Ljubljana : Formatisk). - 61 str. : ilustr. ; 30 cm

  ISBN 961-243-012-8
  a) računalništvo b) strojna oprema c) mikroprocesorji d) procesni sistemi e) mikrokrmilnik 8051 f) arhitektura mikrokrmilnikov g) programiranje h) zbirni jeziki i) C j) časovniki k) števci l) serijska komunikacija m) učbeniki za visoke šole

  004.3(075.8)
  COBISS.SI-ID 222004736

  61.
  ZIMIC, Nikolaj
          Logično načrtovanje računalniških struktur in sistemov [Računalniška datoteka] / N. Zimic, J. Virant. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za računalništvo in informatiko, 1999. - 1 CD-ROM : barve, zvok ; 12 cm

  Sistemske zahteve: PC 486; min. 16 MB RAM; Windows 95/98/NT; CD-ROM
  ISBN 961-6209-17-5
  a) Računalniški sistemi - Načrtovanje - Učbeniki za visoke šole b) Računalniške strukture - Načrtovanje - Učbeniki za visoke šole c) računalništvo d) računalniške strukture e) računalniški sistemi f) načrtovanje g) fizična modularnost h) logična modularnost i) RSS načrtovanje j) tehnologija tiskanega vezja k) logična modularnost l) programirnost IC gradnikov m) PPAL gradniki n) zakasnitev povezav o) postopki načrtovanja

  004.43:621.3.011.7(075.8)
  COBISS.SI-ID 99150592


  52 ASTRONOMIJA. GEODEZIJA.


  62.
          ASTROLABES at Greenwich : a catalogue of the astrolabes in the National Maritime Museum, Greenwich / [edited by] Koenraad van Cleempoel ; with contributions from Silke Ackermann ... [et al.]. - Oxford ; New York : Oxford University Press ; London : The National Maritime Museum, cop. 2005. - IX, 339 str., [18] str. pril. : ilustr. ; 33 cm

  Bibliografija: str. 321-333. - Kazalo
  ISBN 0-19-853069-2 (ISBN-10) ISBN 978-0-19-853069-5 (ISBN-13)
  a) National Maritime Museum (Great Britain) - Catalogs b) Astrolabes - England - London - Catalogs c) Astrolabia d) National Maritime Museum (Greenwich) e) astronomija f) znanstveni instrumenti g) astrolabi h) Narodni pomorski muzej i) Greenwich j) katalog eksponatov

  520.256(091):069.538
  COBISS.SI-ID 28052741

  63.
          GEOGRAFSKI informacijski sistemi v Sloveniji 2003-2004 / uredili Tomaž Podobnikar ... [et al.]. - Ljubljana : Založba ZRC, 2004. - 373 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija pri posameznih prispevkih
  ISBN 961-6500-48-1
  a) geodezija b) geografski informacijski sistemi c) GIS d) razvoj e) dosežki f) prostorski podatki g) kartografija h) prostorsko planiranje i) vrednotenje nepremičnin j) modeliranje k) navigacija l) zborniki

  659.2:004:91
  COBISS.SI-ID 214921728

  64.
          GEOGRAFSKI informacijski sistemi v Sloveniji 2005-2006 / uredili Drago Perko ... [et al.]. - Ljubljana : Založba ZRC, 2006 (Ljubljana : Collegium graphicum). - 325 str. : ilustr., zvd., graf. prikazi ; 24 cm

  Bibliografija pri vseh prispevkih. - Izvleček v slov. in angl. pri vseh prispevkih. - Kazalo
  ISBN 961-6568-55-8
  a) geodezija b) geografski informacijski sistemi c) GIS d) razvoj e) dosežki f) prostorski podatki g) kartografija h) prostorsko planiranje i) vrednotenje nepremičnin j) modeliranje k) navigacija l) zborniki

  659.2:004:91
  COBISS.SI-ID 228103168

  65.
  LONGAIR, Malcolm S., 1941-
          The cosmic century : a history of astrophysics and cosmology / Malcolm S. Longair. - Cambridge : Cambridge University Press, 2006. - XVI, 545 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija: str. 453-509. - Kazala
  ISBN 0-521-47436-1 (ISBN-10) ISBN 978-0-521-47436-8 (ISBN-13)
  a) Astrophysics - History - 20th century. b) Cosmology - History - 20th century. c) astrofizika d) kozmologija e) teorije f) raziskave g) zgodovinski pregled h) 20. st.

  52(091)
  COBISS.SI-ID 28003333


  53 FIZIKA.


  66.
  ASARO, Robert J.
          Mechanics of solids and materials / Robert J. Asaro, Vlado A. Lubarda. - Cambridge : Cambridge University Press, 2006. - XX, 860 str. : ilustr. ; 27 cm

  Bibliografija: str. 833-851. - Kazalo
  ISBN 0-521-85979-4 (ISBN-10) ISBN 978-0-521-85979-0 (ISBN-13)
  a) Mechanics, Applied b) fizika c) mehanika trdne snovi d) mehanika materialov e) obnašanje materialov f) matematični opisi g) trdnost materialov h) plastične deformacije i) časovno pogojene deformacije j) torzija k) elastičnost l) aplikacije m) pregledno delo

  539.3/.4
  COBISS.SI-ID 28003589

  67.
  BAND, Yehuda Benzion, 1946-
          Light and matter : electromagnetism, optics, spectroscopy and lasers / Yehuda B. Band. - Chichester : J. Wiley & Sons, cop. 2006. - XV, 640 str., [8] str. pril. : ilustr. ; 25 cm + [1] f. popr.

  Bibliografija: str. 615-622. - Kazalo
  ISBN 0-471-89930-5 (ISBN-10, vezano) ISBN 978-0-471-89930-3 (ISBN-13, vezano) ISBN 0-471-89931-3 (ISBN-10, broš.) ISBN 978-0-471-89931-0 (ISBN-13, broš.)
  a) Electromagnetism b) Spectrum analysis c) Lasers d) fizika e) svetloba f) elektromagnetna radiacija g) širjenje svetlobe v snovi h) intetrakcije svetloba-snov i) magnetni pojavi j) plazma k) absorbcija l) emisija m) sipanje svetlobe n) spektroskopija o) laserji p) nelinearna optika q) kvantno-optični procesi r) optična vlakna s) optični komunikacijski sistemi t) učbeniki

  535:530.145
  COBISS.SI-ID 27891717

  68.
  HEWITT, Paul G.
          Conceptual physics / written and illustrated by Paul G. Hewitt. - 10th ed. - San Francisco : Pearson/Addison Wesley, cop. 2006. - XIX, 788 str., 6 str. pril. : ilustr. ; 27 cm

  Potiskani spojni listi. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8053-9375-7 (vezano) ISBN 0-8053-9213-0 (instructor) ISBN 0-13-194329-4 (high school) ISBN 0-8053-9192-4
  a) Physics - Textbooks b) fizika c) mehanika d) lastnosti snovi e) toplota f) zvok g) elektrika h) magnetizem i) svetloba j) atomska fizika k) jedrska fizika l) relativnost

  53(075.8)
  COBISS.SI-ID 27334405

  69.
  INTERNATIONAL Conference on Fatigue and Fracture (6 ; 2006 ; Brdo pri Kranju, Slovenia)
          New trends on fatigue and fracture - NT2F6 [Elektronski vir] / [6th International conference on fatigue and fracture], May 14-17, 2006 - Brdo pri Kranju, Slovenia. - Besedilni podatki. - Ljubljana : IMT ; Metz : ENIM, 2006. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); trdi disk z vsaj 22 MB praznega prostora; 32 MB delovnega pomnilnika RAM; operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; enota CD-ROM; miška
  a) materiali b) preiskušanje materialov c) mehanika loma d) lomna trdnost e) utrujenost materialov f) preiskave loma g) zborniki

  539.42(063)
  COBISS.SI-ID 10404886

  70.
  INTERNATIONAL Conference on Fatigue and Fracture (6 ; 2006 ; Brdo pri Kranju)
          New trends on fatigue and fracture - NT2F6 : final programme and book of abstracts / 6th International Conference on Fatigue and Fracture, [May 14-17, 2006, Brdo pri Kranju, Slovenia] ; [editors Borivoj Šuštaršič, Monika Jenko]. - Ljubljana : IMT, 2006. - 55 str. : ilustr. ; 30 cm

  Kazalo
  ISBN 961-91448-5-6
  a) materiali b) preiskušanje materialov c) mehanika loma d) lomna trdnost e) utrujenost materialov f) preiskave loma g) zborniki

  539.42(063)
  COBISS.SI-ID 226664704

  71.
  KARNIADAKIS, George
          Microflows and nanoflows : fundamentals and simulation / George Karniadakis, Ali Beskok, Narayan Aluru ; foreward by Chih-Ming Ho. - New York : Springer, cop. 2005. - XXI, 817 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Interdisciplinary applied mathematics ; vol. 29)

  Bibliografija: str. 757-807. - Kazalo
  ISBN 0-387-22197-2 (ISBN-10) ISBN 978-0-387-22197-7 (ISBN-13)
  a) Fluid mechanics b) fizika c) mehanika tekočin d) dinamika fluidov e) režimi pretoka f) termični efekti g) elektokinetični tokovi h) površinska napetost i) plini j) fluidi k) voda l) koloidi m) mikrotokovi n) mikrosistemi o) numerične simulacije p) modeliranje pretokov q) učbeniki

  532.5
  COBISS.SI-ID 27389957

  72.
  KUCHLING, Horst
          Taschenbuch der Physik / von Horst Kuchling. - 18., neu bearbeitete Aufl. - München ; Wien : Fachbuchverlag Leipzig im C. Hanser Verlag, cop. 2004. - 711 str. : graf. prikazi, ilustr. ; 20 cm

  Potiskani spojni listi. - Kazalo
  ISBN 3-446-22883-7
  a) fizika b) mednarodni merski sistem c) mehanika d) toplota e) akustika f) optika g) elektrika h) atomska fizika i) jedrska fizika j) relativistična mehanika k) napake l) tabele

  53(035)
  COBISS.SI-ID 28002053

  73.
  KUŠČER, Ivan
          Toplota. Termodinamika, statistična mehanika, transportni pojavi / Ivan Kuščer in Slobodan Žumer ; [slike Miha Štalec in Davorin Tomažič]. - 2. natis. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2006. - 219 str. ; 24 cm. - (Matematika-fizika : zbirka univerzitetnih učbenikov in monografij ; 28)

  Bibliografija: str. 216. - Kazalo
  ISBN 961-212-174-5
  a) fizika b) termodinamika c) ravnovesna stanja d) entropija e) fazne spremembe f) statistična mehanika g) fazni prostor h) enačba stanja i) kvantna mehanika j) kvantna kanonična porazdelitev k) velekanonična porazdelitev l) Fermijev plin m) Bosejev plin n) transportni pojavi o) Brownovo gibanje p) učbeniki za visoke šole

  536.7(075.8)
  531.19(075.8)
  COBISS.SI-ID 226041344

  74.
          MAGNETISM : fundamentals / edited by Étienne du Trémolet de Lacheisserie, Damien Gignoux, Michel Schlenker. - New York : Springer, cop. 2005. - XXIV, 507 str. : ilustr. ; 26 cm

  Prevod dela: Magnétisme. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali
  ISBN 0-387-22967-1 (ISBN-10) ISBN 978-0-387-22967-6 (ISBN-13)
  a) Magnetism b) Magnetic materials c) Magnetisme (fysica) d) elektrotehnika e) magnetizem f) magnetostatika g) feromagnetizem h) magnetni materiali i) feromagnetni materiali j) termodinamični vidiki k) magnetoelastični efekti l) magnetooptični efekti m) magnetna upornost n) Hallov efekt o) pregledno delo

  537.6/.8
  COBISS.SI-ID 27972613

  75.
  OSREDKAR, Radko
          Fizika : izpitne naloge / Radko Osredkar. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za računalništvo in informatiko, 2003 (Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko). - 80 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 80
  ISBN 961-6209-36-1
  a) fizika b) mehanika c) toplota d) elektrika e) valovanje f) optika g) naloge h) učbeniki za visoke šole

  53(075.8)(079.1)
  COBISS.SI-ID 123518976

  76.
  RAMSEY, Norman Foster, 1915-
          Molecular beams / by Norman F. Ramsey. - Oxford : Clarendon Press, 2005. - XII, 466 str. : ilustr. ; 24 cm

  Prva izd.: 1956. - Bibliografija: str. 435-454. - Kazali
  ISBN 978-0-19-852021-4 (ISBN-13, broš.) ISBN 0-19-852021-2 (ISBN-10, broš.)
  a) fizika jeder - fizika molekul b) fizika atomov c) molekularna fizika d) molekularni žarki e) kinetika plinov f) interakcija jeder g) atomska polja h) molekularna polja i) proste molekule j) neresonančne meritve k) metode magnetne resonance l) hiperfine strukture m) kvadrupolni momenti n) metode molekularnih žarkov o) učbeniki

  539.1
  COBISS.SI-ID 27420933

  77.
  ROMBERG, Oliver
          Don't panic with mechanics! : fun and success in the "loser discipline" of engineering studies! / Oliver Romberg, Nikolaus Hinrichs ; translated by Joe Steen, Jennifer L. Jenkins and Carola Kasperek. - 1st ed. - Wiesbaden : Vieweg Verlag, 2006. - VIII, 343 str. : ilustr. ; 21 cm

  Prevod dela: Keine Panik vor Mechanik!. - Bibliografija: str. 339-340. - Kazalo
  ISBN 3-8348-0181-X (ISBN-10) ISBN 978-3-8348-0181-4 (ISBN-13)
  a) mehanika b) statika c) trdnost d) kinematika e) kinetika f) pregledno delo

  531/533
  COBISS.SI-ID 28002565

  78.
  STRNAD, Janez
          Fizika. Del 4, Molekule, kristali, jedra, delci / Janez Strnad ; [risbe Martin Zemljič]. - 2. spremenjena izd., 2. natis. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2005 ([Ljubljana] : Migraf). - 312 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Matematika - fizika : zbirka univerzitetnih učbenikov in monografij, ISSN 1408-1571 ; 18)

  200 izv. - Kazalo
  ISBN 961-212-106-0
  a) Fizika - Učbeniki za visoke šole b) fizika c) molekule d) kvantna statisitka e) kristali f) laserji g) jedrska fizika h) osnovni delci i) prehod skozi snov j) učbeniki za visoke šole

  539.1(075.8)
  COBISS.SI-ID 219114752

  79.
          VAJE iz fizike I / Tomaž Gyergyek ... [et al.]. - 4. popravljena in dopolnjena izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, cop. 2006 (Ljubljana : Formatisk). - 185 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 183-184
  ISBN 961-243-043-8 ISBN 961-6371-79-7 (ISBN-10) ISBN 978-961-243-043-6 (ISBN-13) ISBN 978-961-6371-79-7 !
  a) Fizika - Vaje za visoke šole b) fizika c) kinematika d) kroženje e) Newtonov zakon f) ravnovesje sil g) navor h) vrtenje i) kotaljenje j) gibalna količina k) vrtilna količina l) delo m) energija n) moč o) nihanje p) mehanika tekočin q) valovanje r) akustika s) toplota plinov t) naloge u) učbeniki za visoke šole

  53(075.8)(076.2)
  COBISS.SI-ID 228547840


  54 KEMIJA.


  80.
          CHEMISTRY : 1996-2000 / editor Ignmar Grenthe. - River Edge : World Scientific, 2003. - X, 462 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Nobel lectures : including presentation speeches and laureates' biographies)

  Ov. nasl.: Nobel lectures, chemistry, 1996-2000. - Na hrbtni str. nasl. str.: "Published for the Nobel Foundation". - Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 981-02-4958-6 (vezano) ISBN 981-02-4959-4 (broš.)
  a) Chemistry b) Nobel Prizes c) Chemists - Biography d) Nobelprijzen e) Chemie f) Nobelove nagrade g) kemija h) biografije i) bibliografije

  011:54
  COBISS.SI-ID 28049669

  81.
          FLAVONOIDS : chemistry, biochemistry and applications / edited by Oyvind M. Andersen, Kenneth R. Markham. - Boca Raton : CRC/Taylor & Francis, 2006. - 1237 str. : graf. prikazi ; 27 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8493-2021-6
  a) Flavanoids b) organska kemija c) biokemija d) flavonoidi e) aplikacije f) biosinteze g) biotehnologija h) hrana i) rastline

  547.97
  COBISS.SI-ID 27840517

  82.
  HARGITTAI, István
          Candid science III : more conversations with famous chemists / István Hargittai ; edited by Magdolna Hargittai. - London : Imperial College Press ; River Edge : distributed by World Scientific Pub., cop. 2003. - X, 507 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 1-86094-337-3 (broš.) ISBN 1-86094-336-5 (vezano)
  a) Chemists - Interviews b) Scientists - Interviews c) Chemists - Biography d) Chemistry - History - 20th century. e) kemija f) razvoj kemije g) kemiki h) znanstveniki i) intervjuji j) biografije k) 20. st.

  54(091)(092)
  COBISS.SI-ID 26222853

  83.
  SANDLER, Stanley I., 1940-
          Chemical, biochemical, and engineering thermodynamics / Stanley I. Sandler. - 4th ed. - Hoboken : J. Wiley & Sons, 2006. - XIV, 945 str. : ilustr. ; 26 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Potiskani spojni listi. - Kazalo
  ISBN 0-471-66174-0 (ISBN-10) ISBN 978-0-471-66174-0 (ISBN-13)
  a) Thermodynamics - Textbooks b) Chemical engineering - Textbooks c) Biochemical engineering - Textbooks d) Termodinámica - Libros de texto e) Ingeniería química - Libros de texto f) Ingeniería bioquímica - Libros de texto g) kemijsko inženirstvo h) biokemijsko inženirstvo i) termodinamika j) ohranitev mase k) ohranitev energije l) entropija m) utekočinjenje n) mehanske eksplozije o) hlajenje p) termodinamske lastnosti snovi q) ravnotežje sistemov r) stabilnost sistemov s) zmesi t) fazna ravnotežja u) kemijsko ravnotežje v) elektrokemija w) aplikacije x) biokemija y) učbeniki

  544.3:66.09
  COBISS.SI-ID 27890437

  84.
  SLOVENSKI kemijski dnevi (11 ; 2005 ; Maribor)
          Slovenski kemijski dnevi 2005, Maribor, 22. in 23. september 2005 [Elektronski vir] / [organizatorji] Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru ... [et al.] ; uredila Peter Glavič in Darinka Brodnjak-Vončina]. - Maribor : FKKT, 2005. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

  Prispevki v slov. ali angl. - 300 izv.
  ISBN 86-435-0722-9
  a) kemija b) kemijsko izobraževanje c) kemijska fizika d) biotehnologija e) kemijska procesna tehnika f) posvetovanja

  54:66(063)(082)
  66(063)(082)
  COBISS.SI-ID 55405313


  55 GEOLOGIJA. METEOROLOGIJA IN SORODNE VEDE.


  85.
          CHARACTERIZATION of the runoff regime and its stability in the Danube catchment : the Danube and its catchement : a Hydrological Monograph. Follow-up No. XI. - Novi Sad : International Hydrological Programme of UNESCO, 2006. - 40 str., 17 f., [21] str. pril. : graf. prikazi, zvd. ; 30 cm

  Na nasl. str.: "Regional Co-operation of the Danube Countries in the frame of the International Programme of UNESCO". - Bibliografija: str. 39
  a) hidrologija b) površinske vode c) porečje Donave d) fiziogeografske značilnosti e) odtočni režimi f) tehnično poročilo

  556.5
  COBISS.SI-ID 3276385

  86.
          DRŽAVNA mreža potresnih opazovalnic = Seismic network of Slovenia / [avtorji besedila Renato Vidrih ... [et al.] ; urednik Renato Vidrih ; avtorji fotografij Peter Simčič ... [et al.] ; prevod v angleščino Generalni sekretariat Vlade RS, Služba za prevajanje, tolmačenje, redakcijo in terminologijo, Martin Cregeen]. - Ljubljana : Agencija RS za okolje, Urad za seizmologijo in geologijo, 2006 (Kranj : Adoz tisk). - 287 str. : ilustr., zvd., graf. prikazi ; 30 cm

  Bibliografija: str. 279
  ISBN 961-6024-29-9 (ISBN-10) ISBN 978-961-6024-29-7 (ISBN-13)
  a) geologija b) seizmologija c) potresne opazovalnice d) Slovenija

  550.34.034(497.4)
  COBISS.SI-ID 228946176

  87.
          ZEMLJA : [velika ilustrirana enciklopedija] / glavni urednik James F. Luhr ; [prevedla Nada in Dušan Voglar]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006. - 520 str. : ilustr. ; 31 cm

  Prevod dela: Earth. - Kazalo
  ISBN 86-11-17465-8 (ISBN-10) ISBN 978-86-11-17465-5 (ISBD-13)
  a) Geologija - Leksikoni b) Zemlja - Leksikoni c) geografija d) geologija e) Zemlja f) leksikoni

  55(031)
  COBISS.SI-ID 228630272


  57 BIOLOGIJA. EKOLOGIJA.


  88.
          BASIC biotechnology / edited by Colin Ratledge, Bjorn Kristiansen. - 3rd ed. - Cambridge : Cambridge University Press, 2006. - XIV, 666 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo
  ISBN 0-521-54958-2 (ISBN-10, broš.) ISBN 978-0-521-54958-5 (ISBN-13, broš.) ISBN 0-521-84031-7 (ISBN-10, vezano) ISBN 978-0-521-84031-6 (ISBN-13, vezano)
  a) Biotechnology b) biotehnologija c) biokemija d) mikroorganizi e) fiziologija rasti f) metabolizem g) stehiometrija h) bioreaktorji i) kinetika j) termodinamika k) genom l) prokarioti m) genetsko inženirstvo n) kvasovke o) filamentrozne gljive p) prenos snovi q) modeliranje procesov r) kontrola procesov s) ekonomika procesov t) optimizacija procesov u) aplikacije v) aminokisline w) organske kisline x) mikrobni polisaharidi y) ekologija z) antibiotiki {) fermentacija |) encimska biotehnologija }) rekombinatni proteini ~) celične kulture ) biotransformacije !) imunokemija ¤) učbeniki

  579.6:577.2:575:66.0
  COBISS.SI-ID 3218040

  89.
  GUNDE-Cimerman, Nina
          Mikrosafari : čudoviti svet mikroorganizmov solin = the beautiful world of microorganisms in the salterns / Nina Gunde-Cimerman, Aharon Oren, Ana Plemenitaš ; [prevedli Nina Gunde-Cimerman, Ana Plemenitaš ; fotografije Nina Gunde-Cimerman, Aharon Oren, P. Zalar]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2005 ([Ivančna Gorica] : Tiskarna Ljubljana). - 159 str. : ilustr. ; 29 cm

  Nasl. v kolofonu tudi v angl.: Microsafari. - Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod. - Predgovor / Anton Majzelj: str. 9. - O avtorjih: str. 10-11. - Bibliografija: str. 157-158
  ISBN 86-341-3988-3
  a) mikrobiologija b) mikroorganizmi c) soline

  579.8(285.32)(084.12)
  COBISS.SI-ID 220766464

  90.
  JOHNSON-Green, Perry
          Introduction to food biotechnology / Perry Johnson-Green. - Boca Raton : CRC Press, 2002. - 293 str. : ilustr. ; 24 cm. - (CRC series in contemporary food science)

  Bibliografija pri vseh poglavjih. - Kazalo
  ISBN 0-8493-1152-7
  a) živilska tehnologija b) biotehnologija c) tradicionalne tehnologije d) genski inženiring e) kloniranje genov f) rekombinantni proteini g) rastlinska biotehnologija h) transgene rastline i) živilska biotehnologija j) bioetika k) nadzor nad živili l) diagnostični sistemi m) celične kulture n) mikroorganizmi o) industrijska proizvodnja p) aplikacije q) pivovarstvo r) mlekarstvo s) organske kisline t) encimi u) vitamini v) regulativa

  579.6+664+663
  COBISS.SI-ID 2700664


  58 BOTANIKA.


  91.
  DELFORGE, Pierre
          Orchids of Europe, North Africa and the Middle East / Pierre Delforge ; edited by Simon Harrap. - 3rd ed. (revised and enlarged). - London : A. & C. Black, 2006. - 640 str. : ilustr. ; 20 cm

  Bibliografija: str. 623. - Kazalo
  ISBN 0-7136-7525-X (ISBN-10) ISBN 978-0-7136-7525-2 (ISBN-13)
  a) Orchids - Europe b) Orchids - Europe - Identification c) Orchids - North Africa d) Orchids - North Africa - Identification e) Orchids - Middle East f) Orchids - Middle East - Identification g) botanika h) kukavičavke i) klasifikacija j) identifikacija k) opisi rastlin l) rastišča m) razširjenost n) Evropa o) severna Afrika p) Srednji vzhod

  582.594.2
  COBISS.SI-ID 27690757


  6 UPORABNE ZNANOSTI. MEDICINA. TEHNIKA.


  92.
  FARNDON, John [Štiri tisoč]
          4000 stvari, ki jih morate vedeti : [vesolje, planet Zemlja, živali, telo] / John Farndon ; [prevedel Jože Plešej]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2005 (natisnjeno v Hongkongu). - 254 str. : ilustr. ; 23 cm

  Prevod dela: 4000 things you should know. - Podnasl. naveden na ov. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Kazalo
  ISBN 961-231-519-1
  a) leksikon b) naravoslovje c) astronomija d) Zemlja e) živali f) človeško telo

  5/6(031.053.2)
  COBISS.SI-ID 220387072


  614.8 NEZGODE. PREPREČEVANJE IN ZAŠČITNI UKREPI.


  93.
  ČERNELIČ, Franc
          Ukrepanje ob nezgodi z nevarno snovjo / Franc Černelič. - 4. razširjena izd. - Ljubljana : Gasilska zveza Slovenije, 2002 (Ljubljana : Rockwell studio). - 124 str. : ilustr. ; 23 cm

  Bibliografija: str. 124
  ISBN 961-90674-7-9
  a) Nevarne snovi - Nesreče - Varnostni ukrepi b) nezgode c) preprečevanje nezgod d) nevarne snovi e) eksplozivne snovi f) plini g) kemikalije h) radioaktivne snovi i) označbe nevarnih snovi po Kemlerju j) intervencijski ukrepi k) sanacijski postopki l) priročniki

  614.8:620.26
  COBISS.SI-ID 117550336

  94.
  KRUŠEC, Ivo
          Osnove varstva pred požarom : [za gasilski podmladek in učence višjih razredov osnovnih šol] / Ivo Krušec. - Ljubljana : Gasilska zveza Slovenije, 2001 (Ljubljana : Tiskarna Ljubljana). - 296 str. : ilustr. ; 24 cm

  Podnasl. naveden v kolofonu. - 3.000 izv. - Predgovor / Ernest Eöry: str. 3. - Bibliografija: str. 296
  ISBN 961-90674-4-4
  a) Gasilstvo - Učbeniki b) Protipožarna zaščita - Učbeniki c) gasilstvo d) varstvo pred požari e) protipožarna zaščita f) razvoj protipožarnega varstva g) nevarne snovi h) gorljive snovi i) gorenje j) gašenje požarov k) gasilne naprave l) gasilna oprema m) varstvo gasilca n) taktika gašenja o) preventiva p) učbeniki

  614.84(075)
  COBISS.SI-ID 112438528

  95.
  VOZELJ, Jože, 1943-
          Aparati in oprema za zaščito dihalnih organov / Jože Vozelj. - (Dopolnjena izd.). - Ljubljana : Gasilska zveza Slovenije, 2006 (Ljubljana : Matgrafika). - 195 str. : ilustr., preglednice ; 20 cm

  1.300 izv.
  ISBN 961-90674-8-7
  a) Gasilstvo - Varstvo pri delu b) Dihala - Zaščitna oprema c) varstvo pri delu d) zaščita dihalnih organov e) gasilstvo f) zaščitna oprema g) zaščitni aparati h) priročniki

  614.894
  614.894:614.84
  COBISS.SI-ID 225613824

  96.
  VOZELJ, Jože, 1943-
          Skrbnik aparatov in opreme za zaščito dihalnih organov / Jože Vozelj. - Ljubljana : Gasilska zveza Slovenije, 2005 (Ljubljana : Mond grafika). - 128 str. : ilustr. ; 24 cm

  1.000 izv.
  ISBN 961-6482-06-8
  a) Gasilstvo - Zaščitna oprema - Priročniki b) Dihala - Zaščitna oprema - Priročniki c) Zaščitna oprema - Vzdrževanje - Priročniki d) varstvo pri delu e) gasilstvo f) osebna zaščita g) zaščitna oprema h) vzdrževanje opreme i) vzdrževanje aparatov j) zaščita dihalnih organov k) priročniki

  614.894
  614.894:62-7(035)
  COBISS.SI-ID 221435392

  97.
  ZAFOŠNIK, Alfonz
          Požarna preventiva / Alfonz Zafošnik. - Ljubljana : Gasilska zveza Slovenije, 2004 (Ljubljana : Mond Grafika). - 336 str. : ilustr., preglednice ; 24 cm

  1.000 izv. - Bibliografija: str. 321-326. - Kazalo
  ISBN 961-6482-04-1
  a) Požarna varnost - Priročniki b) Protipožarna zaščita - Priročniki c) Gasilstvo - Priročniki d) požarna varnost e) predpisi f) zakon o varstvu pred požarom g) zakon o gasilstvu h) vzroki požarov i) označevanje nevarnega blaga j) podzakonski akti k) požarna straža l) inšpekcijski nadzor m) požarno tveganje n) požarna preventiva o) priročniki

  614.84
  COBISS.SI-ID 217111296


  62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH.


  98.
          INTELLIGENT fault diagnosis and prognosis for engineering systems / George Vachtsevanos ... [et al.]. - Hoboken : J. Wiley & Sons, 2006. - XXII, 434 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-471-72999-X (ISBN-10) ISBN 978-0-471-72999-0 (ISBN-13)
  a) Fault location (Engineering) b) System analysis c) tehnika d) diagnostika napak e) prognoziranje napak f) inteligentno diagnosticiranje g) odkrivanje napak h) vzdrževanje glede na stanje i) avtomatsko diagnosticiranje j) izdelave signalov k) pregledno delo

  62:681.518
  COBISS.SI-ID 28087301

  99.
  SLAVIN, Bill
          Osupljive pretvorbe : kako so narejene vsakdanje stvari / napisala Bill Slavin in Jim Slavin ; ilustriral Bill Slavin ; [prevod Darja in Miha Zorec]. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2006. - 160 str. : ilustr. ; 29 cm

  Prevod dela: Transformed. - Kazalo
  ISBN 86-365-0614-X
  a) Izdelki b) tehnika c) industrijska proizvodnja d) tehnologija e) predmeti za prosti čas f) predmeti za gospodinjstvo g) hrana h) oblačila i) materiali

  620.2
  COBISS.SI-ID 228264192


  620.1/.2 PREISKAVA MATERIJALA. NAUK O MATERIJALIH.


  100.
  BREGAR, Vladimir Boštjan
          Karakterizacija femagnetnih kompozitnih materialov v mikrovalovnem frekvečnem območju : doktorska disertacija / Vladimir Boštjan Bregar. - Ljubljana : [V. B. Bregar], 2006. - XXIII, 110 str. : graf. prikazi ; 30 cm

  Mentor Janez Seliger, somentor Mihael Drofenik. - Bibliografija: str. 105-110. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Fak. za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko
  a) materiali b) razvoj materialov c) feromagnetni materiali d) karakterizacija e) modeliranje f) napovedovanje lastnosti g) mikrovalovno frekvenčno območje h) analiza napovedi i) doktorske disertacije

  620.1/.2.001.57(043.3)
  COBISS.SI-ID 1924196

  101.
  NEWNHAM, Robert Everest, 1929-
          Properties of materials : anisotropy, symmetry, structure / Robert E. Newnham. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, cop. 2005. - XII, 378 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija: str. 369-373. - Kazalo
  ISBN 0-19-852075-1 (vezano) ISBN 0-19-852076-X (broš.)
  a) Crystallography b) Anisotropy c) Materials d) materiali e) lastnost materialov f) strukturne lastnosti g) anizotropija h) simetrije i) termodinamični odnosi j) tenzorji k) fizikalne lastnosti l) piezoelektričnost m) piroelektričnost n) magnetni pojavi o) električna upornost p) toplotna prevodnost q) termoelektričnost r) akustični valovi s) kristalna optika t) absorpcija u) disperzija v) elektrooptični pojavi w) optika x) kemijska anizotropija y) pregledno delo

  620.18
  COBISS.SI-ID 528990

  102.
          SPRINGER handbook of materials measurement methods / Horst Czichos, Tetsuya Saito, Leslie Smith (eds.). - Berlin : Springer, cop. 2006. - XXVI, 1208 str. : ilustr. ; 25 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-540-20785-6 (ISBN-10) ISBN 978-3-540-20785-6 (ISBN-13)
  a) materiali b) preskušanje materialov c) kakovost materialov d) karakteristike materialov e) mikrostrukture materialov f) merilne metode g) lastnosti materialov h) toplotne i) električne j) magnetne k) optične l) Monte Carlo simulacija m) CALPHAD metoda n) priročniki

  620.17(035)
  COBISS.SI-ID 27539461


  620.9 ENERGETIKA.


  103.
          BRAZIL : a country profile on sustainable energy development / jointly sponsored by the International Atomic Energy Agency ... [et al.]. - Vienna : IAEA, 2006. - 252 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

  Bibliografija ob koncu posameznih poglavij
  ISBN 92-0-104906-4
  a) Sustainable development b) energetika c) energetska politika d) trajnostni razvoj e) energetski viri f) Brazilija g) dokument IAEA h) tehnično poročilo

  620.92:502/504
  COBISS.SI-ID 319472

  104.
  STUDEBAKER, John M.
          Effectively managing natural gas costs / by John M. Studebaker. - Lilburn : Fairmont Press ; Boca Raton : CRC/Taylor & Francis, 2005. - IX, 316 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-88173-499-3 (Fairmont Press) ISBN 0-8493-3909-X (Taylor & Francis)
  a) Natural gas - United States - Rates b) Natural gas - Law and legislation - United States c) energetika d) energenti e) naravni plin f) ZDA g) zakonodaja h) pridobivanje i) transport j) prodaja k) zmanjševanje stroškov

  662.767:620.9:340.134(73)
  COBISS.SI-ID 27916549


  621 SPLOŠNO STROJNIŠTVO. JEDRSKA TEHNIKA. ELEKTROTEHNIKA. MEHANSKA TEHNOLOGIJA.


  105.
  BASKHARONE, Erian A., 1947-
          Principles of turbomachinery in air-breathing engines / Erian A. Baskharone. - Cambridge : Cambridge University Press, 2006. - XVIII, 580 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Cambridge aerospace series ; 19)

  Bibliografija: str. 573-574. - Kazalo
  ISBN 0-521-85810-0 (ISBN-10) ISBN 978-0-521-85810-6 (ISBN-13)
  a) Gas-turbines b) Turbomachines c) strojništvo d) turbinski stroji e) plinske turbine f) termodinamika strojev g) aerodinamika strojev h) prenos energije i) prenos fluidi-rotor j) aksialne turbine k) aksialni kompresorji l) radialne turbine m) centrifugalni kompresorji n) pregledno delo

  621-135
  COBISS.SI-ID 27276037

  106.
  GROLLIUS, Horst-W.
          Grundlagen der Pneumatik / Horst-W. Grollius. - Leipzig [etc.] : Fachbuchverlag im C. Hanser, cop. 2006. - 205 str. : ilustr., graf. prikazi ; 23 cm

  Bibliografija: str. 192-193. - Kazalo
  ISBN 3-446-22977-9 (ISBN-10) ISBN 978-3-446-22977-8 (ISBN-13)
  a) strojništvo b) pnevmatika c) pnevmatični sistemi d) pnevmatični postroji e) pnevmatične komponente f) pnevmatični cilindri g) pnevmatični motorji h) pnevmatični ventili i) sheme j) pregledno delo

  621.5/.6
  COBISS.SI-ID 9459995

  107.
  ION, John C.
          Laser processing of engineering materials : principles, procedure and industrial applications / John C. Ion. - Oxford : Elsevier/Butterworth-Heinemann, 2005. - XVIII, 556 str. : ilustr., graf. prikazi ; 26 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-7506-6079-1
  a) Lasers - Industrial applications b) strojništvo c) materiali d) laserska obdelava e) zgodovinski razvoj f) laserji g) sistemi obdelave materialov h) diagarami obdelave i) atermična obdelava j) strukturne spremembe k) utrjevanje površin l) deformacije m) lom n) taljenje površine o) spajanje p) lasersko platiranje q) rezanje r) markiranje s) lasersko varjenje t) toplotna obdelava

  621.7.04:620.1/.2
  COBISS.SI-ID 8185883

  108.
  KHOEI, Amir R.
          Computational plasticity in powder forming processes / Amir R. Khoei. - 1st ed. - Amsterdam : Elsevier, 2005. - XII, 449 str., [20] str. pril. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 417-435. - Kazali
  ISBN 0-080-44636-1
  a) Plasticity - Mathematical models b) praškasta metalurgija c) praškasti materiali d) metoda končnih elementov e) mateamtični modeli f) modeliranje procesov g) numerično modeliranje h) preoblikovanje kovin i) plastičnost j) stiskanje prahu k) pregledno delo

  621.7
  COBISS.SI-ID 27716357

  109.
          KONTROLNA knjiga dvigala. - Ljubljana : Zavod za varstvo pri delu, 2004. - 1 mapa (loč. pag.) : graf. prikazi ; 32 cm

  a) strojništvo b) varstvo pri delu c) dvigala d) tehnični podatki e) podatki o spremembah f) vzdrževanje g) skrbništvo h) tehnični pregledi i) prevzemni pregledi j) priročniki

  621.863:331.45
  COBISS.SI-ID 749006

  110.
  MANRING, Noah
          Hydraulic control systems / Noah D. Manring. - Hoboken : J. Wiley & Sons, 2005. - XVII, 446 str. : ilustr., načrti ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-471-69311-1
  a) Hydraulic control b) strojništvo c) hidravlični sistemi d) hidravlične komponente e) hidravlične črpalke f) hidravlični aktivatorji g) hidravlično krmiljenje h) mehanika fluidov i) dinamika sistemov j) pretok fluidov k) pregledno delo

  621.22-5
  COBISS.SI-ID 1319561

  111.
  PUKRUSHPAN, Jay T.
          Control of fuel cell power systems : principles, modeling, analysis and feedback design / Jay T. Pukrushpan, Anna G. Stefanopoulou and Huei Peng. - 2nd printing. - London : Springer, 2005. - XVII, 161 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Advances in industrial control)

  Bibliografija: str. 151-158. - Kazalo
  ISBN 1-85233-816-4
  a) Fuel cells b) Control theory c) strojništvo d) emisija izpušnih plinov e) gorivne celice f) sistem gorivnih celic g) pomožne komponente h) analize i) simulacije j) pregledno delo

  621.43
  COBISS.SI-ID 19723815

  112.
  REN, Zoran
          Strojni elementi : univerzitetni učbenik / Zoran Ren, Srečko Glodež. - 3. natis. - Maribor : Fakulteta za strojništvo, 2005-. - Zv. <1-> : ilustr., tabele ; 24 cm

  Dosedanja vsebina:
  Del 1. - 2005. - III, 422 str. - Bibliografija: str. 421-422
  ISBN 86-435-0401-7
  a) Strojni elementi - Učbeniki za visoke šole b) strojništvo c) strojni elementi d) nerazstavljivi spoji e) zvarni spoji f) lotni spoji g) zlepni spoji h) kovični spoji i) razstavljive zveze j) vijačne zveze k) sorniki l) zatiči m) vskočniki n) razcepke o) zveze gredi p) pesta q) elastični deformabilni elementi r) vzmeti s) podporni elementi t) ležaji u) osi v) gredi w) tesnila x) sklopke y) gredne vezi z) učbeniki za visoke šole

  621.81(075.8)
  COBISS.SI-ID 55393281

  113.
  STOSIC, Nikola
          Screw compressors : mathematical modelling and performance calculation / N. Stosic, I. Smith, A. Kovacevic. - Berlin : Springer, cop. 2005. - XI, 138 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 133-138
  ISBN 3-540-24275-9 (ISBN-10) ISBN 978-3-540-24275-8 (ISBN-13)
  a) Screw compressors b) strojništvo c) vijačni kompresorji d) matematični modeli e) profili rotorjev f) geometrija kompresorja g) izračuni h) načrtovanje i) pregledno delo

  621.515.4
  COBISS.SI-ID 28006149

  114.
          TASCHENBUCH der Fertigungstechnik / herausgegeben von Gerd Witt. - München ; Wien : Fachbuchverlag Leipzig im C. Hanser Verlag, cop. 2006. - 448 str. : ilustr., načrti ; 20 cm

  Potiskani spojni listi. - Ov. nasl.: Taschenbuch der Fertigungs-technik. - Kazalo
  ISBN 3-446-22540-4
  a) proizvodna tehnika b) obdelave materialov c) preoblikovalna tehnika d) preoblikovanje e) odrezavanje f) odnašanje g) spajanje h) lotanje i) varjenje j) oslojevanje k) obdelave polimerov l) hitra izdelava prototipov m) industrijski roboti n) proizvodni procesi o) organizacija proizvodnje p) priročniki

  621.7+621.9
  COBISS.SI-ID 28002309

  115.
          TASCHENBUCH der Maschinenelemente / herausgegeben von Frank Rieg und Manfred Kaczmarek. - München ; Wien : Fachbuchverlag Leipzig im C. Hanser Verlag, cop. 2006. - 704 str. : ilustr., graf. prikazi ; 20 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-446-40167-9 (ISBN-10) ISBN 978-3-446-40167-9 (ISBN-13)
  a) strojništvo b) strojni elementi c) metode konstruiranja d) standardizacija e) oblikovanje f) trdnost g) materiali h) spoji i) vzmeti j) ozobje k) zobniška gonila l) verižna gonila m) jermenska gonila n) sklopke o) zavore p) valjčni ležaji q) linearna vodila r) drsni ležaji s) tribologija t) tesnila u) cevovodi v) akustika strojev w) priročniki

  621.8
  COBISS.SI-ID 9401115

  116.
  TSCHÄTSCH, Heinz
          Metal forming practise : processes, machines, tools / Heinz Tschaetsch ; translated by Anne Koth. - Berlin : Springer, cop. 2006. - XII, 405 str. : ilustr. ; 25 cm

  Prevod dela: Umformtechnik. - Bibliografija: str. 401-402. - Kazalo
  ISBN 3-540-33216-2 (ISBN-10) ISBN 978-3-540-33216-9 (ISBN-13)
  a) Metal-work b) strojništvo c) obdelovalni postopki d) kovine e) obdelave kovin f) površinske obdelave g) kovanje h) iztiskavanje i) krčenje j) frezanje k) štancanje l) valjanje m) vlečenje n) upogibanje o) vtiskovanje p) glajenje q) stiskanje r) pregledno delo

  621.7+621.9
  COBISS.SI-ID 28035845

  117.
  XU, Yanwu, 1957-
          Modern formability : measurement, analysis and applications / by Yanwu Xu. - Cincinnati : Hanser Gardner Publications, 2006. - IX, 314 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Automotive design and production)

  Bibliografija: str. 291-295. - Kazalo
  ISBN 1-56990-392-1 (ISBN-10) ISBN 978-1-56990-392-6 (ISBN-13)
  a) Metal-work b) Metal-work - Mathematical models c) strojništvo d) obdelovalni postopki e) obdelave kovin f) oblikovanje kovin g) mehanske lastnosti h) preoblikovanje i) stiskanje j) kovanje k) štancanje l) pregledno delo

  621.7+621.9
  COBISS.SI-ID 28063493


  621.22 HIDRAVLIČNI STROJI.


  118.
  GROLLIUS, Horst-W.
          Grundlagen der Hydraulik / Horst-W. Grollius. - 3., aktualisierte Aufl. - München ; Wien : Hanser, cop. 2006. - 224 str. : graf. prikazi, ilustr. ; 23 cm

  Bibliografija: str. 217-221. - Kazalo
  ISBN 3-446-40708-1 (ISBN-10) ISBN 978-3-446-40708-4 (ISBN-13)
  a) strojništvo b) hidravlika c) fizikalne osnove d) hidravlični sistemi e) simboli hidravlični f) krmilne sheme g) hidrosistemi h) črpalke i) hidravlični motorji j) hidravlični cilindri k) hidravlični ventili l) hidravlična olja m) pregledno delo

  621.22
  COBISS.SI-ID 28001797


  621.3 ELEKTROTEHNIKA.


  119.
  BELIČ, Aleš
          Električna in mehanska vezja. Vaje / Aleš Belič. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 2006 (Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko). - 114 str. : ilustr. ; 30 cm

  Na hrbtu nasl. str. in v CIP-u leto izd. 2004. - Bibliografija: str. 69
  ISBN 961-6371-86-X
  a) Električna vezja - Vaje za visoke šole b) elektrotehnika c) avtomatika d) električna vezja e) mehanska vezja f) Laplaceova transformacija g) matematični zapisi sistemov h) dinamične lastnosti sistemov i) električni sistemi j) mehanski sistemi k) frekvenčni odzivi sistemov l) naloge m) učbeniki za visoke šole

  621.3.011.7(075.8)(076.1)
  COBISS.SI-ID 28215813

  120.
          CMOS cascade sigma-delta modulators for sensors and telecom : error analysis and practical design / by R. del Río ... [et al.]. - Dordrecht : Springer, cop. 2006. - XXI, 299 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (Analog circuits and signal processing series)

  Bibliografija: str. 275-291. - Kazalo
  ISBN 1-4020-4775-4 (ISBN-10) ISBN 978-1-4020-4775-6 (ISBN-13)
  a) Metal oxide semiconductors, Complementary b) Application-specific integrated circuits c) elektrotehnika d) kaskadni sigma-delta modulatorji e) CMOS tehnologije f) senzorji g) telekomunikacije h) aplikacije i) priročniki

  621.3
  COBISS.SI-ID 28062469

  121.
  HAU, Erich, 1941-
          Wind turbines : fundamentals, technologies, application, economics / Erich Hau ; translation Horst von Renouard. - 2nd ed. - Berlin ; Heidelberg : Springer, cop. 2006. - XVIII, 783 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo. - Bibliografija na koncu vsakega poglavja
  ISBN 3-540-24240-6 (ISBN-10) ISBN 978-3-540-24240-6 (ISBN-13)
  a) elektrotehnika - energetika - energija vetra - vetrne turbine - elektrarne na veter - elektrodinamika - okoljski vidik - ekonomski vidik - učbeniki za visoke šole

  621.311.24:621.548(075.8)
  COBISS.SI-ID 56755457

  122.
          JANE'S electro-optic systems : 2006-2007 / edited by Michael J. Gething. - 12th ed. - Coulsdon ; Alexandria : Jane's Information Group, cop. 2006. - 19, 738 str. : ilustr. ; 33 cm

  Kazali
  ISBN 0-7106-2751-3 (ISBN-10) ISBN 978-0-7106-2751-3 (ISBN-13)
  a) Electrooptics - Military applications b) Electrooptical devices c) elektrotehnika d) vojna tehnika e) elektro optični sistemi f) instrumenti g) naprave h) katalogi

  623.4
  621.38
  COBISS.SI-ID 28099589

  123.
  KOSTEVC, Drago
          Poglavja iz mikrovalov / Drago Kostevc. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, cop. 2005 (Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko). - XII, 235 str. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: str. 235 in na koncu poglavij
  ISBN 961-243-019-5
  a) elektrotehnika b) smerni grafi c) definicije d) ekvivalence grafov e) Masonovo pravilo f) uporaba ekvivalence grafov g) parametri S h) šumne lastnosti elementov i) elementi sistemov j) mikrovalovne meritve k) meritve l) moč m) šumno število n) frekvence o) snovne lastnosti p) merilne linije q) mikrovalovna vezja r) mikrovalovni elementi s) periodične strukture t) smerni sklopniki u) delilniki v) združevalniki w) nerecipročni pasivni elementi x) brezžične komunikacije y) radarji z) navigacijski sistemi {) učbeniki za visoke šoole

  537-962(075.8)
  COBISS.SI-ID 222659072

  124.
  KOŠIR, Andrej, 1968-
          Elektromagnetno valovanje : zbirka rešenih vaj / Andrej Košir. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 2005 (Ljubljana : Formatisk). - III, 191 str. : ilustr. ; 24 cm

  ISBN 961-243-006-3
  a) Elektromagnetno valovanje - Vaje za visoke šole b) elektrotehnika c) elektromagnetizem d) elektromagnetno valovanje e) ravninski val f) lom g) odboj h) valovodi i) prehodni pojavi j) naloge k) učbeniki za visoke šole

  537.86(075.8)(076.2)
  COBISS.SI-ID 219703808

  125.
  NORTHCOTE-Green, James
          Control and automation of electrical power distribution systems / James Northcote-Green, Robert Wilson. - Boca Raton : CRC/Taylor & Francis, cop. 2007. - 464 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Power engineering ; 28)

  Bibliografija na koncu nekaterih poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8247-2631-6 (ISBN-10) ISBN 978-0-8247-2631-7 (ISBN-13)
  a) Electric power distribution - Automation b) Electric power systems - Control c) Electric power systems - Automation d) elektrotehnika e) elektroenergetika f) elektroenergetski sistemi g) razdelitev električne energije h) avtomatizacija sistemov i) upravljanje sistemov j) SCADA sistem k) komunikcacijski sistemi l) pregledno delo

  621.316:681.5
  COBISS.SI-ID 27842053

  126.
  PAPIČ, Igor
          Elektroenergetska tehnika I / Igor Papič, Peter Žunko. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, cop. 2005 (Ljubljana : Formatisk). - VIII, 198 str. : ilustr., tabele ; 24 cm

  200 izv. - Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 961-243-015-2
  a) elektrotehnika b) elektroenergetika c) elektroenergetska omrežja d) matematične osnove e) sistemi komponent f) nadzemni elektroenergetski vodi g) parametri vodov h) mehanski i) električni j) visokonapetostni kabli k) izvedbe kablov l) transformatorji m) trifazni generatorji n) sinhronski generatorji o) učbeniki za visoke šole

  621.311(075.8)
  COBISS.SI-ID 222405888

  127.
  RUDIAKOVA, Anna N.
          Advanced design techniques for RF power amplifiers / by Anna Rudiakova and Vladimir Krizhanovski. - Netherlands : Springer, cop. 2006. - X, 136 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Analog circuits and signal processing series)

  Bibliografija: str. 131-133. - Kazalo
  ISBN 1-4020-4638-3 (ISBN-10) ISBN 978-1-4020-4638-4 (ISBN-13)
  a) Power amplifiers b) Amplifiers, Radio frequency c) elektrotehnika d) elektronika e) RF močnostni ojačevalniki f) načrtovanje g) BJT ojačevalniki razreda F h) pregledno delo

  621.375
  COBISS.SI-ID 28061957

  128.
  SINIGOJ, Anton R.
          Elektrotehnika 1 / Anton Rafael Sinigoj. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, cop. 2006 (Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko). - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 30 cm

  ISBN 961-243-044-6 ISBN 978-961-243-044-3 (ISBN-13)
  a) Elektrotehnika - Učbeniki za visoke šole b) elektrotehnika c) elektrika d) električni tok e) prevodniki f) izolanti g) osnove elektrolize h) električno polje i) Coulombov zakon j) električna poljska jakost k) dielektriki l) kapacitivnost m) električni pretok n) kondenzatorska vezja o) učbeniki za visoke šole

  621.3(075.8)
  COBISS.SI-ID 228651520

  129.
  SINIGOJ, Anton R.
          Elektrotehnika 2 / Anton Rafael Sinigoj. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, cop. 2006 (Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko). - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 30 cm

  ISBN 961-243-045-4 ISBN 978-961-243-045-0 (ISBN-13)
  a) Elektrotehnika - Učbeniki za visoke šole b) elektrotehnika c) enosmerna vezja d) tokovno polje e) električna prevodnost f) elementi vezij g) magnetno polje h) Amperov zakon i) magnetni pretok j) magnetne sile k) magnetna vezja l) učbeniki za visoke šole

  621.3(075.8)
  COBISS.SI-ID 228676608

  130.
  SINIGOJ, Anton R.
          Elektrotehnika 3 / Anton Rafael Sinigoj. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, cop. 2006 (Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko). - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 30 cm

  ISBN 961-243-046-2 ISBN 978-961-243-046-7 (ISBN-13)
  a) Elektrotehnika - Učbeniki za visoke šole b) elektrotehnika c) inducirano električno polje d) Faradayev indukcijski zakon e) induktivnost f) izmenična vezja g) resonanca h) transformator i) trifazni sistem j) vezave bremen k) prehodni pojavi l) učbeniki za visoke šole

  621.3(075.8)
  COBISS.SI-ID 228676864

  131.
  STARIČ, Peter
          Wideband amplifiers [Elektronski vir] : an e-book in PDF / Peter Starič & Erik Margan. - Besedilni podatki. - Ljubljana : [s. n.], 2001. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); trdi disk z vsaj 22 MB praznega prostora; 32 MB delovnega pomnilnika RAM; operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; enota CD-ROM; program Acrobat Reader. - Nasl. z nasl. zaslona
  a) elektrotehnika b) širokopasovni ojačevalniki c) Laplaceova transformacija d) ojačevalne stopnje e) širokopasovne kaskade f) analize g) sinteze h) filtri i) aplikacije

  621.375
  COBISS.SI-ID 444923

  132.
  ŽUNKO, Peter
          Prenos in razdeljevanje električne energije / Peter Žunko. - 2. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, cop. 2006. - 146 f. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: f. 146
  ISBN 961-243-003-9
  a) elektrotehnika b) elektroenergetika c) daljnovodi d) vodi e) modeli f) modeli daljnovodov in vodov g) obratovalni diagrami h) dopustne obremenitve i) topologija omrežij j) impedančne matrike omrežij k) določanje impedančnih matrik omrežij l) učbeniki za visoke šole

  621.31(075.8)
  COBISS.SI-ID 225222144


  621.38 ELEKTRONIKA. FOTOELEKTRIKA. POSPEŠEVALNIKI DELCEV. RENTGENSKA TEHNIKA.


  133.
  BASARIČ, Niko
          Elektronika : analiza in sinteza nelinearnih elektronskih vezij : zbirka rešenih nalog / Niko Basarič. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 2005 (Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko). - II, 131 str. : ilustr. ; 30 cm

  40 izv. - Bibliografija: str. 131
  ISBN 961-6371-94-0
  a) elektrotehnika b) elektronika c) elementi vezja d) enačbe vezja e) uporovna vezja f) analiza vezij g) sinteza vezij h) monotono naraščamje VF i) dinamična vezja j) avtonomna vezja drugega reda k) naloge l) rešitve m) učbeniki za visoke šole

  621.37/.38(075.8)(076.2)
  COBISS.SI-ID 218658304

  134.
  LOBONTIU, Nicolae
          Mechanics of microelectromechanical systems / Nicolae Lobontiu, Ephrahim Garcia. - New York : Kluwer Academic Publishers, cop. 2005. - XI, 405 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-4020-8013-1
  a) Microelectromechanical systems b) elektrotehnika c) elektromehanski sistemi d) mikro sistemi e) elastične deformacije komponent f) fleksibilnost komponent g) mikronosilci h) mikromostički i) MEMS j) statični odzivi k) mehanika elektromehanskih sistemov l) pregledno delo

  621.38.029
  COBISS.SI-ID 55197953

  135.
          OPTICAL inspection of microsystems / edited by Wolfgang Osten. - Boca Raton : CRC/Taylor & Francis, cop. 2007. - 503 str., [8] str. pril. : ilustr. ; 27 cm. - (Optical science and engineering ; 109)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8493-3682-1 (ISBN-10) ISBN 978-0-8493-3682-9 (ISBN-13)
  a) Quality control - Optical methods b) Optical detectors - Industrial applications c) Microelectronics d) elektrotehnika e) mikroelektronika f) mikrosistemi g) optični nadzor sistemov h) optična metrologija i) kontrola kakovosti mikrosistemov j) optične metode k) optični detektorji l) meritve MEMS m) MEMS - Micro Electro Mechanical System n) nadzor mikrokomponent o) optoelektronska holografija p) vibrometer q) pregledno delo

  621.38.049.7:681.78
  COBISS.SI-ID 27891205

  136.
  PLETERŠEK, Anton
          Načrtovanje analognih integriranih vezij v tehnologijah CMOS in BiCMOS / Anton Pleteršek. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 2006, cop. 2005. - 308 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 961-243-024-1
  a) elektrotehnika b) analogna integrirana vezja c) načrtovanje vezij d) vezja na siliciju e) gradniki VLSI vezij f) MOS tranzistorji g) tokovni viri h) tokovne preiskave i) referenčni viri j) sklopi vezij k) ojačevalniki l) diferencialni m) operacijski n) RF področje načrtovanja o) šumi vezij p) SC vezja q) komparatorji r) učbeniki za visoko šolo

  621.382.049.77(075.8)
  COBISS.SI-ID 224247552

  137.
  SMOLE, Franc, 1956-
          Elementi polprevodniške elektronike / Franc Smole in Marko Topič. - 2. popravljena in dopolnjena izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 2005 (Ljubljana : Mavrič). - VII, 208 str. : ilustr. ; 26 cm

  Kazalo. - Bibliografija: str. 204
  ISBN 961-243-020-9
  a) elektrotehnika b) elektronika c) polprevodniški elementi d) dvopolo e) četveropoli f) lastnosti polprevodnikov g) PN-spoji h) bipolarni tranzistorji i) unipolarni tranzistorji j) naloge k) učbeniki za visoke šole

  621.382(075.8)(076.1)
  COBISS.SI-ID 222667520

  138.
          SPRINGER handbook of electronic and photonic materials / Safa Kasap, Peter Capper (eds.). - New York ; Berlin : Springer, cop. 2006. - XXXII, 1406 str. : ilustr. ; 25 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-387-26059-5 (ISBN-10) ISBN 978-0-387-26059-4 (ISBN-13)
  a) Electronics - Materials b) Photonics - Materials c) elektrotehnika d) elektronika e) fotonika f) optoelektronika g) materiali v elektrotehniki h) lastnosti materialov i) magnetne lastnosti j) optične k) polprevodniki l) fotoprevodnost m) dielektrični odzivi n) rast kristalov o) kemijske analize površin p) silicij q) silicij-germanij r) galijev arzenid s) diamant t) silicijev karbid u) tanke plasti v) feroelektrični materiali w) dielektrični materiali x) amorfni materiali y) luminiscentni materiali z) tekoči kristali {) priročniki

  621.38:620.1/.2
  COBISS.SI-ID 27644677

  139.
  TOPIČ, Marko
          Zbirka rešenih nalog iz nelinearnih elektronskih vezij / Marko Topič, Andrej Levstek, Marko Jankovec. - 3. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, cop. 2006 (Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko). - 137 str. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: str. 137
  ISBN 961-6371-77-0 ISBN 978-961-6371-77-3 (ISBN-13)
  a) elektrotehnika b) nelinearna vezja c) elektronska vezja d) usmerniki e) rezalniki f) stabilizatorji g) regulatorji h) komparatorji i) močnostni ojačevalniki j) detektorji k) pretvorniki l) fazno sklenjene zanke m) učbeniki za visoke šole

  621.37/.38(075.8)(076.2)
  COBISS.SI-ID 228825856

  140.
          TRANSISTOR level modeling for analog/RF IC design / edited by Wladyslaw Grabinski, Bart Nauwelaers and Dominique Schreurs. - Dordrecht : Springer, cop. 2006. - XIII, 293 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-4020-4555-7 (ISBN-10) ISBN 978-1-4020-4555-4 (ISBN-13)
  a) Metal oxide semiconductor field-effect transistors b) Integrated circuits c) Metal oxide semiconductors d) elektrotehnika e) integrirana vezja f) 3/2D numerični procesi g) simulacije h) kompaktni Mosfet modeli i) RF integrirana vezja j) načrtovanje k) ultra globoke submikronske tehnologije l) pregledno delo

  621.382
  COBISS.SI-ID 28064261


  621.39 TELEKOMUNIKACIJE. DALJINSKO VODENJE.


  141.
  BACHMANN, Glenn
          Hacking BlackBerry / Glenn Bachmann. - Indianapolis : Wiley Publishing, cop. 2007. - XXX, 272 str. : ilustr. ; 24 cm. - (ExtremeTech)

  Kazalo
  ISBN 0-471-79304-3 (ISBN-10) ISBN 978-0-471-79304-5 (ISBN-13)
  a) BlackBerry (Computer) b) elektrotehnika c) brezžične komunikacije d) mobilna telefonija e) dlančniki f) BlackBerry g) iskanje dokumentov h) iskanje informacij i) web informacije j) obdelava teksta k) povezava PC-dlančnik l) USB m) varnost n) igranje o) igre p) priročniki

  621.39:004.7
  COBISS.SI-ID 27446533

  142.
  GRAAFSTRA, Amal, 1976-
          RFID toys : cool projects for home, office, and entertainment / Amal Graafstra. - Indianapolis : Wiley Publishing, cop. 2006. - XIV, 320 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-471-77196-1 (ISBN-10) ISBN 978-0-471-77196-8 (ISBN-13)
  a) elektrotehnika b) avtomatizacija c) RFID sistemi d) RFID - Radio Frequency IDentification e) radiofrekvenčni identifikacijski sistemi f) sistemi nadzorovanja g) uporaba h) vhodna vrata i) avtomobilska industrija j) vrata za hišne ljubljenčke k) sledenje zaposlenim l) avtomatizacija inventure m) priročniki

  621.396.029:621.37
  COBISS.SI-ID 4879123

  143.
  HELD, Gilbert, 1943-
          Understanding broadband over power line / Gilbert Held. - Boca Raton : Auerbach Publications/Taylor & Francis Group, 2006. - XVI, 182 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 0-8493-9846-0
  a) X10 (Power line control protocol) b) elektrotehnika c) širokopasovne komunikacije d) komunikacije po električnem omrežju e) BPL-Broadband Over Power Line f) priročniki

  621.39
  COBISS.SI-ID 28189445

  144.
  LOSEE, Ferril A.
          RF systems, components, and circuits handbook / Ferril A. Losee. - 2nd ed. - Boston ; London : Artech House, 2005. - XVIII, 482 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Artech House microwave library)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-59693-010-1
  a) Radio circuits - Design and construction - Handbooks, manuals, etc b) Radio frequency integrated circuits - Design and construction - Handbooks, manuals, etc c) elektrotehnika d) komunikacijski sistemi e) mobilne komunikacije f) navigacijski sistemi g) radijske komunikacije h) RF sistemi i) sestavni deli j) komponente k) elektronska vezja l) radijska vezja m) načrtovanje n) konstrukcija o) oscilatorji p) označevalniki q) modulatorji r) antene s) valovodi t) telefonija u) brezžične komunikacije v) GPS w) radarski sistemi x) modulacijske tehnike y) elektronke z) pregledno delo

  621.395/.396.049
  COBISS.SI-ID 27606021

  145.
          METAMATERIALS : physics and engineering explorations / edited by Nader Engheta, Richard W. Ziolkowski. - Hoboken : Wiley-Interscience, cop. 2006. - XXI, 414 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-471-76102-8 (ISBN-10) ISBN 978-0-471-76102-0 (ISBN-13)
  a) Magnetic materials b) Nanostructured materials c) materiali d) metamateriali e) primeri f) lastnosti materialov g) raziskave materialov h) elektromagnetne lastnosti i) uporaba materialov j) antene k) pregledno delo

  621.39
  COBISS.SI-ID 27889669

  146.
  MITOLA, Joseph
          Cognitive radio architecture : the engineering foundations of radio XML / Joseph Mitola III. - Hoboken : Wiley-Interscience, 2006. - XI, 473 str. : ilustr. ; 25 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Bibliografija: str. 451-465. - Kazalo
  ISBN 0-471-74244-9 (ISBN-10) ISBN 978-0-471-74244-9 (ISBN-13)
  a) Software radio b) XML (Document markup language) c) elektrotehnika d) telekomunikacije e) brezžične komunikacije f) radijske komunikacije g) programsko določeni radijski sistemi h) kognitivni radio i) arhitektura j) radijske domene k) implementacija domen l) RF okolje m) brezžične povezave n) pregledno delo

  621.396:004.42
  COBISS.SI-ID 27884549

  147.
  SAUTER, Martin
          Communication systems for the mobile information society / Martin Sauter. - Chichester : J. Wiley & Sons, cop. 2006. - XXVI, 355 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-470-02676-6 (ISBN-10) ISBN 978-0-470-02676-2 (ISBN-13)
  a) Mobile communication systems b) elekterotehnika c) mobilne komunikacije d) GRRS - General Packet Radio Service e) UMTS - Universal Mobile Telecommunication Systems f) WLAN - Wireless Local Area Network g) 802.16 h) WIMAX i) Bluetooth j) priročniki

  621.395:004.7
  COBISS.SI-ID 28082181

  148.
  TOMAŽIČ, Sašo, 1955-
          Diskretni signali in sistemi / Sašo Tomažič, Savo Leonardis. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 2004 (Ljubljana : Kopija Mavrič). - 280 str. : ilustr. ; 25 cm

  200 izv. - Ov. nasl.: Digitalni signali in sistemi. - Kazalo
  ISBN 961-6371-71-1
  a) Signali - Učbeniki za visoke šole b) elektrotehnika c) digitalna obdelava signalov d) diskretni signali e) diskretni sistemi f) vzorčenje g) rekonstrukcija h) diskretna sita i) DTF - diskretni Fourierov transform j) generiranje sistemov k) analogni signali l) analogni sistemi m) frekvenčne preslikave n) učbeniki za visoke šole

  621.391(075.8)
  621.391(075.8)
  COBISS.SI-ID 128190208


  624/625 GRADBENIŠTVO.


  149.
  ARMSTRONG, John H., 1920-2004
          Track planning for realistic operation : prototype railroad concepts for your model railroad / John Armstrong. - 3rd ed. - Waukesha : Kalmbach Books, 1998. - 144 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Model railroader books)

  Kazalo
  ISBN 0-89024-227-5
  a) Railroads - Models b) Railroads - Track c) tehnika prometnih poti d) gradnja prog e) železniške proge f) vrtne makete g) modelarstvo h) načrtovanje prog i) prosti čas j) hobby k) priročniki

  625.1:689
  COBISS.SI-ID 27874565

  150.
  HOROVITZ, Marc
          Gorgeous garden railways / Marc Horovitz and Pat Hayward. - Waukesha : Kalmbach Books, 2006. - 143 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija: str. 143
  ISBN 0-87116-232-6
  a) Railroads - Models b) tehnika prometnih poti c) gradnja prog d) železnice e) vrtne makete f) modelarstvo g) prosti čas h) hobby i) priročniki

  [625.1/.3+629.4]:689
  COBISS.SI-ID 27875589

  151.
          MODEL railroad bridges & trestles / Bob Hayden, editor. - 7th printing. - Waukesha : Kalmbach Books, 2006. - 152 str. : ilustr., načrti ; 29 cm. - (Model railroader books)

  Na nasl. str.: "The material in this book first appeared as articles in Model railroader magazine from 1962-1991". - Kazalo
  ISBN 0-89024-128-7
  a) Railroads - Models b) Railroad bridges - Models c) tehnika prometnih poti d) gradnja prog e) železniške proge f) vrtne makete g) modelarstvo h) mostovi i) železniški viadukti j) prosti čas k) hobby l) priročniki

  625.1:689
  COBISS.SI-ID 28165637


  628 ZDRAVSTVENA TEHNIKA. VODA. SANITARNE NAPRAVE. SVETLOBNA TEHNIKA.


  152.
  HAUG, Roger Tim.
          The practical handbook of compost engineering / Roger T. Haug. - Boca Raton : Lewis Publishers, 1993. - 717 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija na koncu nekaterih poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-87371-373-7
  a) ekologija b) ravnanje z odpadki c) biološki odpadki d) biodegradacija e) kompostiranje f) procesi kompostiranja g) reaktorji h) termodinamika i) mikroorganizmi j) kinetika procesov k) kompostirni sistemi l) kontrola vnosa snovi m) prezračevanje n) ravnotežje snovi o) toplotno ravnotežje p) biorazgradljivost substrata q) stabilnost produkta r) dinamika procesa s) modeli simulacije t) distribucijski sistemi u) preprečevanje smradu v) učbeniki

  628.473
  COBISS.SI-ID 301855

  153.
          MEJNE vrednosti 2005 : [priročnik vsebuje mejne vrednosti nevarnih kemičnih snovi za poklicno izpostavljenost, zavezujoče biološke mejne vrednosti, mejne vrednosti rakotvornih in mutagenih snovi ter snovi, strupenih za razmnoževanje] / s pojasnili Petre Vrečko. - Ljubljana : ZVD - Zavod za varstvo pri delu, 2005 (Ljubljana : Tipografija). - 79 str. : tabele ; 19 cm. - (Delo + varnost : strokovna knjižna zbirka ; 136)

  Podnasl. na ov. - 250 izv. - Bibliografija: str. 79
  ISBN 961-6538-12-8
  a) Nevarne snovi - Mejne vrednosti - Seznami b) kemikalije c) nevarne snovi d) varsto pri delu e) biološke mejne vrednosti f) poklicna izpostavljenost g) Slovenija

  620.26:628.5(497.4)(094)
  331.45:620.26(497.4)(094)
  661:331.45(083.8)
  COBISS.SI-ID 220356096


  629 TEHNIKA VOZIL.


  154.
  KINNEY, Jeremy R.
          Airplanes : the life story of a technology / Jeremy R. Kinney ; in association with the Smithsonian National Air and Space Museum, Washington, DC. - Westport ; London : Greenwood Press, 2006. - XXIII, 160 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Greenwood technographies, ISSN 1549-7321)

  Bibliografija: str. 147-149. - Kazalo
  ISBN 0-313-33150-2
  a) Aeronautics - History b) Airplanes - History c) strojništvo d) tehnika vozil e) aeronavtika f) letala g) zgodovinski pregled h) pregledno delo

  629.7(091)
  COBISS.SI-ID 27890949

  155.
  LIPOWSKY, Hansjörg
          Copper in the automotive industry / Hansjörg Lipowsky and Emin Arpaci. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2007. - XII, 177 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 145-148. - Kazalo
  ISBN 3-527-31769-4 (ISBN-10) ISBN 978-3-527-31769-1 (ISBN-13)
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) avtomobilska industrija d) uporaba bakra e) bakrovi materiali f) barove zlitine g) klasifikacija materialov h) obdelan baker i) lastnosti bakra j) uporabne lastnosti k) pregledno delo

  629.3:669.3
  COBISS.SI-ID 27704837

  156.
  TURNER, Martin J. L., 1942-
          Rocket and spacecraft propulsion : principles, practice and new developments / Martin J. L. Turner. - 2nd ed., reprinted. - Berlin : Springer ; Chichester : Praxis Publishing, 2006. - XXII, 313 str., [15] str. pril. : ilustr. ; 25 cm. - (Springer-Praxis books in astronautical engineering)

  Bibliografija: str. 307. - Kazalo
  ISBN 3-540-22190-5
  a) Space vehicles - Propulsion systems b) Rockets (Aeronautics) c) Rocketry d) strojništvo e) tehnika vozil f) astronavtika g) raketna tehnika h) nosilci vesoljskih vozil i) reakcijski motorji j) raketni pogoni k) principi delovanja l) pogonska sredstva m) električni pogoni n) jedrski pogoni o) pregledno delo

  629.78.03
  COBISS.SI-ID 28117253


  65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA V INDUSTRIJI TRGOVINI IN PROMETU.


  157.
  SCHMIDT, Aleksander, 1954-
          Najmanj, kar bi morali vedeti o vodenju : predstavitev najučinkovitejših orodij za delo z ljudmi / Aleksander Schmidt. - Ljubljana : samozal., 2006 (Kranj : Oman). - 56 str. ; 21 cm. - (Zbirka Navodila za uporabo homo sapiens-a)

  ISBN 961-245-200-8 (ISBN-10) ISBN 978-961-245-200-1 (ISBN-13)
  a) organizacija poslovanja b) vodstveni kader c) znanje vodstvenega kadra d) vodstvene spretnosti e) izpolnjevanje dogovorjenega f) uvajanje v delo g) učinkovito delegiranje nalog h) osamosvajanje podrejenih i) priročniki

  65.012(035)
  COBISS.SI-ID 228990208


  655 TISKARSTVO. ZALOŽNIŠTVO.


  158.
          PRIROČNIK za uporabnike Mednarodne standardne knjižne številke : mednarodna izdaja / [prevod in priredba Alenka Kanič]. - 3. slovenska izd. - Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 2006 (Ljubljana : Littera picta). - 70 str. : tabele ; 21 cm

  Prevod dela: ISBN users' manual. - Na vrhu nasl. str.: Mednarodni standardni sistem številčenja knjig. - Podatek o izd. naveden v CIP-u
  ISBN 961-6551-15-9
  a) International Standard Book Number - Mednarodni standardi b) knjižničarstvo c) založništvo d) knjige e) mednarodni standardi f) številčenje knjig g) priročniki

  655.535.28(035)
  COBISS.SI-ID 227215872


  656 TRANSPORTNE USLUGE. ORGANIZACIJA IN KONTROLA PROMETA.


  159.
  JAKOMIN, Igor
          Temelji poslovanja špedicije / Igor Jakomin, Milan Jelenc, Patrick Vlačič. - Portorož : Fakulteta za pomorstvo in promet, 2006 ([Vodice] : Kubelj, Pe Tiskarna univerze). - 228 str. : ilustr. ; 30 cm

  680 izv. - Bibliografija: str. 222-228
  ISBN 961-6044-78-8
  a) Špedicija - Učbeniki za visoke šole b) transport c) transportne usluge d) mednarodno trgovanje e) blagovna menjava f) vloga logistike g) transportni sistemi h) značilnosti i) pravna ureditev j) vloga špedicije k) špediterske organizacije l) špediterske storitve m) zavarovanje blaga n) mednarodna pravila o) tolmačenje trgovskih terminov p) INCOTERMS klavzule q) učbeniki za visoke šole

  656.025.4:347.763(075.8)
  347.763(075.8)
  COBISS.SI-ID 227354112

  160.
          VARNA vožnja : priročnik za voznike / [avtorji teksta Miha Kunstler ... [et al.] ; fotografije Dragomil Bole ; risbe Mirko Mladenović]. - Nova izd. - Ljubljana : Avto-moto zveza Slovenije, 2005. - 255 str. : ilustr. ; 24 cm

  ISBN 961-6408-04-6
  a) Prometni predpisi - Priročniki b) Prometni znaki - Priročniki c) cestni promet d) prometni predpisi e) prometni znaki f) o avtomobilu g) zavarovanje h) prometna nesreča i) vožnja j) vozniški izpit k) priročniki

  656.1.05(035)
  COBISS.SI-ID 219330048


  657 RAČUNOVODSTVO. KNJIGOVODSTVO.


  161.
  KOŽELJ, Stanko
          Računovodstvo / Stanko Koželj. - 2. popravljena in dopolnjena izd. - Ljubljana : Fakulteta za računalništvo in informatiko, 2006 (Ljubljana : Fakulteta za računalništvo in informatiko). - 131 str. ; 30 cm

  ISBN 961-6209-59-0 (ISBD-10) ISBN 978-961-6209-59-5 (ISBD-13)
  a) računovodstvo b) sredstva c) viri sredstev d) bilanca stanja e) konto f) knjigovodske listine g) poslovne knjige h) gospodarske kategorije i) stroški j) zaloge proizvodov k) zaloge trgovskega blaga l) prihodki m) odhodki n) poslovni izid o) ustanavljanje gospodarskih družb p) učbeniki za visoke šole

  657(075.8)
  COBISS.SI-ID 229126912


  658 UPRAVLJANJE. VODENJE.


  162.
  CIRP International Seminar on Manufacturing Systems (39 ; 2006 ; Ljubljana)
          The morphology of innovative manufacturing systems / 39th CIRP International Seminar on Manufacturing Systems, Ljubljana, June 7th-9th, 2006 ; edited by P. Butala, G. Hlebanja. - Ljubljana : Department of Control and Manufacturing Systems, Faculty of Mechanical Engineering, 2006 (Maribor : Alda studio). - 570 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

  Abstract in bibliografija pri vseh prispevkih
  ISBN 961-6536-09-5
  a) Proizvodni sistemi - Mednarodna posvetovanja b) organizacija proizvodnje c) proizvodni sistemi d) fleksibilni sistemi e) planiranje proizvodnje f) krmiljenje proizvodnje g) modeliranje h) simulacije i) inovativnost j) optimizacija proizvodnih procesov k) nadzorovanje proizvodnih procesov l) digitalizacija proizvodnje

  658.51(063)
  COBISS.SI-ID 226871808

  163.
  CIRP International Seminar on Manufacturing Systems (39 ; 2006 ; Ljubljana)
          The morphology of innovative manufacturing systems [Elektronski vir] / 39th CIRP International Seminar on Manufacturing Systems, Ljubljana, June 7th-9th, 2006 ; edited by P. Butala, G. Hlebanja. - Besedilni podatki. - Ljubljana : Department of Control and Manufacturing Systems, Faculty of Mechanical Engineering, 2006 (Ljubljana : Data com). - 1 el. optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); trdi disk z vsaj 22 MB praznega prostora; 32 MB delovnega pomnilnika RAM; operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; enota CD-ROM; program Acrobat Reader; miška
  ISBN 961-6536-10-9
  a) Proizvodni sistemi - Mednarodna posvetovanja b) organizacija proizvodnje c) proizvodni sistemi d) fleksibilni sistemi e) planiranje proizvodnje f) krmiljenje proizvodnje g) modeliranje h) simulacije i) inovativnost j) optimizacija proizvodnih procesov k) nadzorovanje proizvodnih procesov l) digitalizacija proizvodnje

  658.51(063)
  COBISS.SI-ID 226872064

  164.
  CONRAD, Klaus-Jörg
          Grundlagen der Konstruktionslehre : Methoden und Beispiele für den Maschinenbau / Klaus-Jörg Conrad. - 3., aktualisierte und erweiterte Aufl. - München ; Wien : Hanser, cop. 2005. - 424 str. : graf. prikazi, ilustr. ; 23 cm

  Bibliografija: str. 414-418. - Kazalo
  ISBN 3-446-40471-6
  a) strojništvo b) konstruiranje c) metodika konstruiranja d) procesi konstruiranja e) planiranje izdelkov f) zasledovanje stroškov g) analiza stroškov h) CAD-CAM i) proizvodni management j) osnove k) stroji l) strojni elementi m) pregledno delo

  658.5
  COBISS.SI-ID 9401371

  165.
  DYM, Clive L.
          Engineering design : a project-based introduction / Clive L. Dym, Patrick Little. - Hoboken : Wiley, cop. 2004. - XIV, 226 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 215-220. - Kazalo
  ISBN 0-471-36894-6
  a) Engineering design b) organizacija proizvodnje c) inženirsko načrtovanje d) inženirsko oblikovanje e) projektno vodenje f) procesi načrtovanja g) vodenje procesov h) dokumentiranje načrtovanja i) odločitve j) kakovost načrtovanja k) pregledno delo

  658.512.2.012
  COBISS.SI-ID 9649430

  166.
  KIM, W. Chan
          Strategija sinjega oceana : ustvarite nov tržni prostor in izstopite iz konkurenčnega boja / W. Chan Kim in Renée Mauborgne ; prevedli Petra Piber in Polona Stanek. - 1. natis. - Ljubljana : GV založba, 2005 (Ljubljana : Januš). - 230 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm. - (Zbirka Manager / GV založba)

  Prevod dela: Blue ocean strategy. - Bibliografija: str. 213-221. - Kazalo
  ISBN 86-7061-396-4
  a) organizacija poslovanja b) strateško planiranje c) analitična orodja d) strateško upravljanje e) trajnost strategije f) strateška zaporedja g) tržne poti h) pregledno delo

  658.624
  COBISS.SI-ID 221907456

  167.
          LEAN evolution : lessons from the workplace / Nick Rich ... [et al.]. - Cambridge : Cambridge University Press, 2006. - XIV, 211 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija: str. 207-209. - Kazalo
  ISBN 0-521-84344-8 (ISBN-10) ISBN 978-0-521-84344-7 (ISBN-13)
  a) Industrial management b) Industrial management - Case studies c) Organizational change d) Communication in management e) proizvodnja f) proizvodni menedžžment g) organizacija proizvodnje h) lean proizvodnja i) reševanje problemov j) metoda 5S k) Kanban l) TQM m) Six Sigma n) TPM o) primeri p) pregledno delo

  658.5
  COBISS.SI-ID 28003845

  168.
  MIHELČIČ, Miran
          Ekonomika poslovanja za inženirje / Miran Mihelčič. - 9. popravljena in dopolnjena izd. - Ljubljana : Fakulteta za računalništvo in informatiko, 2005 (Ljubljana : Formatisk). - IX, 326 str. : ilustr., preglednice ; 24 cm

  400 izv. - Bibliografija: str. 321-326
  ISBN 961-6209-53-1
  a) organizacija poslovanja b) ekonomika poslovanja c) analiza poslovanja d) poslovni procesi e) okolje družb f) delovna sredstva g) podjetja h) poslovno sodelovanje i) stroški j) finančno poslovanje k) prodajne cene l) učbeniki za visoke šole

  658(075.8)
  COBISS.SI-ID 222872576


  659 REKLAMA. INFORMACIJE.


  169.
  GURAK, Laura J.
          A concise guide to technical communication / Laura J. Gurak, John M. Lannon. - 3rd ed. - New York : Pearson/Longman, cop. 2007. - XXIII, 359 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 339-341. - Kazalo
  ISBN 0-321-39168-3
  a) Communication of technical information b) Technical writing c) komunikologija d) medsebojno komuniciranje e) tehniške komunikacije f) tehnično pisanje g) varnost podatkov h) etika i) pregledno delo

  659.2:004
  COBISS.SI-ID 28088325


  66 KEMIJSKA IN SORODNE INDUSTRIJE.


  170.
          FEEDSTOCK recycling and pyrolysis of waste plastics : converting waste plastics into diesel and other fuels / edited by John Scheirs and Walter Kaminsky. - Chichester : J. Wiley & Sons, 2006. - XXVII, 785 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Wiley series in polymer science)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-470-02152-7 (ISBN-10) ISBN 978-0-470-02152-1 (ISBN-13)
  a) Plastics industry and trade - Waste minimization b) Plastics - Recycling c) Pyrolysis d) Plastic scrap - Recycling e) kemijska tehnologija f) ekologija g) ravnanje z odpadki h) minimizacija odpadkov i) recikliranje j) plastične mase k) katalitično kreiranje l) zmesi plastičnih mas m) konverzija v gorivu n) kvalitetaa goriv o) vrste reaktorjev p) pridobivanje monomerov q) študije primerov r) Japonska s) Indija t) Kitajska u) učbeniki

  628.477.6:678:66.02
  COBISS.SI-ID 27858949

  171.
          HANDBOOK of indigenous fermented foods / edited by Keith H. Steinkraus. - 2nd ed., revised and expanded. - New York : M. Dekker, 1996. - XII, 776 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Food science and technology. A series of monographs, textbooks, and reference books ; 73)

  ISBN 0-8247-9352-8
  a) živilska tehnologija b) biotehnologija c) fermentirana hrana d) nacionalne jedi e) ljudsko poimenovanje f) opis jedi g) način priprave h) vrsta fermentacije i) mikrobiologija j) toksikologija k) biokemijske spremembe l) hranilne vrednosti m) zgodovinski pregled n) zborniki

  663.1:613.26/.3
  COBISS.SI-ID 38637569

  172.
          INDUSTRIALIZATION of indigenous fermented foods / edited by Keith H. Steinkraus. - 2nd ed., revised and expanded. - New York : M. Dekker, cop. 2004. - XIX, 796 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Food science and technology ; 136)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8247-4784-4
  a) Fermented foods b) Fermentation c) Food-Processing Industry d) Developing Countries e) Food Preservation - methods f) Alimentos (industria) g) Alimentos (microbiologia) h) Fermentacao alcoolica i) Leveduras j) živilska tehnologija k) biotehnologija l) fermentirana hrana m) nacionalne jedi n) ljudsko poimenovanje o) opis jedi p) zgodovinski pregled q) industrializacija proizvodnje r) reference s) priročniki

  663.1:613.26/.3
  COBISS.SI-ID 28119813


  669 METALURGIJA.


  173.
          MAGNESIUM technology : metallurgy, design data, applications / [edited by] Horst E. Friedrich, Barry L. Mordike. - Berlin : Springer, cop. 2006. - XXII, 677 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij in na str. 660-664. - Kazalo
  ISBN 3-540-20599-3 (ISBN-10) ISBN 978-3-540-20599-9 (ISBN-13)
  a) Magnesium - Metallurgy b) Magnesium alloys c) metalurgija d) magnezij e) proizvodne tehnologije f) fizikalna metalurgija g) lastnosti magnezija h) čisti magnezij i) magnezijeve zlitine j) fazni diagrami k) topljivost l) litje m) spajanje n) obdelovanje o) korozija p) površinske zaščite q) recikliranje r) pregledno delo

  669.721
  COBISS.SI-ID 28009989


  681.5 TEHNIKA AVTOMATSKE REGULACIJE.


  174.
  ATANASIJEVIĆ-Kunc, Maja
          Električna in mehanska vezja : študijsko gradivo / Maja Atanasijević-Kunc, Rihard Karba, Borut Zupančič. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 2004 (Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko). - 195 str. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: str. 195
  a) elektrotehnika b) avtomatika c) sistemska teorija d) procesi e) matematični modeli f) električni sistemi g) analogni sistemi h) analiza sistemov v časovnem prostoru i) analiza sistemov v frekvenčnem prostoru j) Bodejev diagram k) učbeniki za visoke šole

  681.5(075.8)
  COBISS.SI-ID 4590932

  175.
  BERGER, Hans, 1949-
          Automating with SIMATIC : integrated automation with SIMATIC S7-300/400 : controllers, software, programming, data communication, operator control and process monitoring / by Hans Berger. - 3rd revised ed. - Erlangen : Publicis Corporate Publishing, 2006. - 230 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 3-89578-276-9 (ISBN-10) ISBN 978-3-89578-276-3 (ISBN-13)
  a) SIMATIC S7 (Computer system) b) STEP 7 (Computer program language) c) Programmable controllers d) Automation e) elektrotehnika f) avtomatizacija g) programambilni krmilniki h) SIMATIC sistem i) programiranje krmilnikov j) programski jeziki k) STEP 7 l) STL m) LAD n) FBD o) nadzorovanje procesov p) pregledno delo

  681.58:004.4
  COBISS.SI-ID 28077573

  176.
  PELZ, Georg, 1962-
          Mechatronic systems : modelling and simulation with HDLs / George Pelz ; translated by Rachel Waddington. - Chichester : J. Wiley & Sons, 2003. - IX, 223 str. : ilustr. ; 26 cm

  Prevod dela: Modellierung und Simulation mechatronischer Systeme. - Bibliografija: str. 189-216. - Kazalo
  ISBN 0-470-84979-7
  a) Mechatronics b) Computer hardware description languages c) tehnika d) mehatronski sistemi e) modeliranje f) simulacije g) HDL - Hardware Deskription Language h) deskriptorski jeziki i) jeziki za opis strojne opreme j) mikromehatronika k) elektronsko načrtovanje strojne l) principi modeliranje opreme m) pregledno delo

  62-5:004.42
  COBISS.SI-ID 27950085

  177.
  ROSS, Timothy J.
          Fuzzy logic with engineering applications / Timothy J. Ross. - 2nd ed., reprinted. - Hoboken : J. Wiley & Sons, 2005. - XXI, 628 str. : graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-470-86075-8 (ISBN-10, broš.) ISBN 978-0-470-86075-5 (ISBN-13, broš.) ISBN 0-470-86074-X (ISBN-10, vezano) ISBN 978-0-470-86074-8 (ISBN-13, vezano)
  a) Engineering mathematics b) Fuzzy logic c) elektrotehnika d) avtomatska regulativa e) mehka logika f) inteligentni regulacijski sistemi g) teorija verjetnosti h) matematična logika i) simulacije sistemov j) pregledno delo

  681.51
  COBISS.SI-ID 8935963

  178.
  SKOGESTAD, Sigurd
          Multivariable feedback control : analysis and design / Sigurd Skogestad, Ian Postlethwaite. - 2nd ed. - Chichester : J. Wiley & Sons, cop. 2005. - XIV, 574 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija: str. 553-562. - Kazalo
  ISBN 0-470-01167-X (ISBN-10, vezano) ISBN 978-0-470-01167-6 (ISBN-13, vezano) ISBN 0-470-01168-8 (ISBN-10, broš.) ISBN 978-0-470-01168-3 (ISBN-13, broš.)
  a) Feedback control systems b) elektrotehnika c) strojništvo d) krmilni sistemi e) krmiljenje f) povratne zveze g) dinamični modeli h) elementi linearnih sistemov i) linearni sistemi j) MIMO - Multi Input Multi Output k) SISO - Single Input Single Output l) teorija matrik m) norme n) primeri o) priročniki

  681.516.3
  COBISS.SI-ID 19353895

  179.
  ŠKRJANC, Igor, 1963-
          Regulacije I : zbirka primerov in nalog / Igor Škrjanc. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, cop. 2006 (Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko). - IV, 154 str. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: str. 152-153
  ISBN 961-243-029-2
  a) elektrotehnika b) regulacije c) regulacijski sistemi d) Laplaceova transformacija e) analize sistemov f) načrtovanje vodenja g) Masonovo pravilo h) analize v časovnem prostoru i) naloge j) rešitve k) učbeniki za visoke šole

  681.5.01(075.8)
  COBISS.SI-ID 224478464

  180.
  ŠKRJANC, Igor, 1963-
          Regulacijska tehnika : zapiski predavanj / Igor Škrjanc. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 2004 (Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko). - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 30 cm

  ISBN 961-6371-76-2
  a) elektrotehnika b) regulacije c) regulacijske tehnikr d) sistemi vodenja e) bločni diagrami f) prenosne funkcije g) analize regulacijskih sistemov h) regulatorji i) Chien-Hrones-Reswickova metoda j) Ziegler-Nicholsova metoda k) Graham-Lathropova metoda l) programabilni logični krmilniki m) računalkniško vodenje procesov n) učbeniki za visoke šole

  681.5(075.8)
  COBISS.SI-ID 213498624

  181.
  TAO, Gang
          Adaptive control design and analysis / Gang Tao. - Hoboken (New Jersey) : Wiley-Interscience, cop. 2003. - XX, 618 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Adaptive and learning systems for signal processing, communications, and control)

  Bibliografija: str. 577-614. - Kazalo
  ISBN 0-471-27452-6
  a) Adaptive control systems b) elektrotehnika c) krmilni sistemi d) prilagodljivi sistemi e) teorija sistemov f) teorija krmiljenja g) stabilnost h) konvergenca signalov i) povratne zanke j) pregledno delo

  681.5
  COBISS.SI-ID 3920468

  182.
  WANG, Lingfeng
          Modern industrial automation software design : principles and real-world applications / Lingfeng Wang, Kay Chen Tan. - Piscataway : IEEE Press ; Hoboken : Wiley-Interscience, cop. 2006. - XXIX, 313 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-471-68373-6 (ISBN-10) ISBN 978-0-471-68373-5 (ISBN-13)
  a) Automatic control - Computer programs b) Computer software - Development c) Automation d) elektrotehnika e) avtomatsko krmiljenje f) računalniško podprto krmiljenje g) industrijska avtomatizacija h) programska oprema i) objektno orientirani sistemi j) aplikacije k) fleksibilne meritve l) sistemi upravljanja m) pregledno delo

  681.5:004.42
  COBISS.SI-ID 27949317


  71 PROSTORSKO UREJANJE. REGIONALNO PLANIRANJE. URBANIZEM. OBLIKOVANJE KRAJINE.


  183.
          COURTYARD housing : past, present and future / edited by Brian Edwards ... [et al.]. - Abingdon : Taylor & Francis, 2006. - XIX, 248 str., [8] str. pril. : ilustr., načrti ; 29 cm

  Bibliografija: str. 239. - Kazalo
  ISBN 0-415-26272-0
  a) Courtyard houses b) Binnenplaatsen c) Bouwstijlen d) Leefmilieu e) Socioculturele factoren f) urbanizem g) arhitektura h) stanovanjska gradnja i) sociologija j) kultura k) sociokulturni faktorji l) načrtovanje stanovanj m) soseske n) dvorišča o) zaprta dvorišča p) ekologija q) javni prostori r) tipologija gradnje s) zgodovinski pregled t) trendi razvoja

  71
  72
  COBISS.SI-ID 27688197


  72 ARHITEKTURA.


  184.
          ARCHITECTURAL yearbook 2 : architecture in Turkey 2004 / [editor, Mine Kazmaoglu]. - 1st ed. - Istanbul : Koleksiyon Publications, 2004. - 197 str. : ilustr., načrti ; 33 cm

  Na ov.: "Selected works from anthology 2004". - Na vzporedni str. nasl. str.: "This yearbook comprises the selected works from Architecture in Turkey anthology 2004". - Urednik naveden na vzporedni str. nasl. str.
  ISBN 975-97143-3-7
  a) Architecture - Turkey - 21st century. b) Architecture, Modern - Turkey c) Architecture, Turkish d) arhitektura e) sodobna arhitektura f) Turčija g) zbrana dela h) sodobni avtorji i) stanovanjske stavbe j) poslovne stavbe k) šole

  72
  COBISS.SI-ID 26955013

  185.
  GOLDBERG, H. Edward
          Autodesk architectural desktop 2007 : a comprehensive tutorial / H. Edward Goldberg. - Upper Saddle River : Pearson/Prentice Hall, cop. 2007. - XX, 652 str. : ilustr. ; 28 cm

  Kazalo
  ISBN 0-13-243432-6
  a) arhitektura b) arhitekturno načrtovanje c) arhitekturno risanje d) računalniško podprto načrtovanje e) programska oprema f) Architectural Desktop 2007 g) tlorisi h) prerezi i) detajli j) priročniki

  72.011:004.42
  COBISS.SI-ID 27708165

  186.
  HART, Kevin, 1954-
          Postmodernism : a beginner's guide / Kevin Hart. - Reprinted. - Oxford : Oneworld, 2006. - 179 str. ; 20 cm. - (Oneworld beginners' guides)

  Bibliografija str. 168-176. - Kazali
  ISBN 1-85168-338-0 (ISBN-10) ISBN 978-1-85168-338-3 (ISBN-13)
  a) Postmodernism b) arhitektura c) teorija d) umetnostna obdobja e) postmodernizem f) prepoznavanje g) značilnosti h) predstavniki

  72.014
  COBISS.SI-ID 28057861

  187.
  JUVANEC, Borut
          Kamen na kamen / Borut Juvanec ; [fotografija Maj Juvanec in avtor]. - Ljubljana : i2, 2005 ([Ljubljana] : Pleško). - 140 str. : ilustr. ; 24 cm

  O avtorju na zavihku ov. - Bibliografija: str. 128-133. - Povzetek v slov. in angl. pri vseh poglavjih, na koncu knjige izvleček v slov., angl., nem., franc., hrv. in špan.
  ISBN 961-6348-28-0
  a) arhitektura b) ljudska arhitektura c) zgodovina d) kamnite zgradbe e) zidava brez veziva f) vrste zidnih stavb g) teorija h) merske analize i) kamnite poti j) kamnita zatočišča k) Evropa

  728.9
  COBISS.SI-ID 222807040

  188.
  MINKE, Gernot, 1937-
          Der Strohballenbau : ein Konstruktionshandbuch / Gernot Minke, Friedemann Mahlke. - 1. Aufl. - Staufen im Breisgau : Ökobuch, 2004. - 141 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 139-141
  ISBN 3-936896-01-1
  a) arhitektura b) gradbeništvo c) načrtovanje d) naravni gradbeni materiali e) slama f) ekološka gradnja g) tradicionalne tehnike gradnje h) priprava bal i) postopki gradnje j) primeri izvedenih del

  72:624.011
  COBISS.SI-ID 27377669


  74 RISANJE. OBLIKOVANJE. UPORABNA UMETNOST.


  189.
  GLODEŽ, Srečko
          Tehnično risanje / Srečko Glodež. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2005 (Tiskarna Ljubljana). - 208 str. : ilustr. ; 30 cm

  ISBN 86-365-0558-5
  a) Tehnično risanje - Priročniki b) tehnično risanje c) prostorske projekcije d) prerezi e) šrafure f) kotiranje g) označevanje površin h) tolerance i) ujemi j) zvari k) lotani spoji l) kovičeni spoji m) navoji n) sorniki o) zatiči p) razcepke q) vzmeti r) vskočniki s) zagozde t) utorne zveze u) ležaji v) tesnila w) zobniki x) vijačni spoji y) priročniki

  744(035)
  COBISS.SI-ID 217503232


  796 ŠPORT. REKREACIJA.


  190.
  JACKSON, Jack, 1938-
          Priročnik za potapljanje z avtonomnim dihalnim aparatom / [Jack Jackson ; prevod Bojan Škilan]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2005 (Velika Britanija : New Holland Publishers). - 192 str. : ilustr. ; 27 cm

  Prevod dela: Complete diving manual. - Avtor naveden na hrbtu nasl. str. - O avtorju na zavihku ov. - Kazalo
  ISBN 86-365-0580-1
  a) Potapljanje - Priročniki b) športno potaplanje c) fiziologija potapljanja d) oprema e) osnovno usposabljanje f) vrste potopov g) tehnično potapljanje h) morska biologija i) arheološke raziskave j) podvodna fotografija k) snemanje pod vodo l) varnost m) prva pomoč n) nevarni morski organizmi o) onesnaževalci morja

  797.215(035)
  COBISS.SI-ID 219374592


  8 JEZIKOSLOVJE. SLOVARJI. LITERATURA.


  191.
  BERCE, Sonja
          Angleški frazeološki slovar / zbrala Sonja Berce. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2005 ([Ivančna Gorica] : Tiskarna Ljubljana). - 226 str. ; 23 cm

  ISBN 961-231-510-8
  a) Angleščina - Frazeologija - Slovarji b) frazeološki slovarj c) angleški d) slovenski

  811.111'373.7
  COBISS.SI-ID 221931264

  192.
          SLOVAR slovenskega knjižnega jezika / izdala Slovenska akademija znanosti in umetnosti [in] Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša. - Ljubljana : DZS, 2005 (Ljubljana : MKT Print). - XLVI, 1714 str. ; 31 cm. - (Slovarji DZS)

  ISBN 86-341-1111-3
  a) Slovarji - Slovenščina b) jezikoslovje c) slovenski knjižni jezik d) slovar

  811.163
  COBISS.SI-ID 220233728

  193.
          SPLOŠNI nemško-slovenski slovar / [avtorji Marjeta Jemec Škoda ... [et al.] ; slikovno gradivo Ernst Klett Sprachen, Stuttgart]. - Ljubljana : Rokus, 2006 (Ljubljana : MKT print). - XVI, 935 str. ; 21 cm

  ISBN 961-209-661-9
  a) slovar b) nemški c) slovenski

  811.112.2'374=163.6
  COBISS.SI-ID 228084992

  194.
          SVETLOBNOTEHNIŠKI slovar : seznam slovenskih izrazov / [pripravila komisija za terminologijo tehničnega odbora TO 06, odseka 7: Splošni vidiki razsvetljave - Izrazoslovje, Slovenskega nacionalnega komiteja pri Commission Internationale de l'Éclairage - CIE Slovenskega društva za razsvetljavo ; sodelavci Stanko Antončič ... et al.]. - Maribor : Slovensko društvo za razsvetljavo - SDR, 1998 (v Mariboru : Založniško tiskarska dejavnost Univerze). - V, 148 str. ; 24 cm. - (Publikacije SDR. Splošni vidiki ; PB1/1)

  Prirejeno po: Vocabulaire international de l'éclairage. - Prvi del vsebuje izraze v slov. in franc., angl. ter nem., drugi del pa ločene abecedne sezname v slov., franc., angl. in nem. - 500 izv.
  ISBN 86-435-0221-9
  a) Svetlobna tehnika - Terminologija - Slovarji - Slovenščina b) Svetlobna tehnika - Terminologija - Poliglotski slovarji c) tehniški slovarji d) strokovni izrazi e) terminologija f) svetloba g) svetlobno sevanje h) svetlobni viri i) razsvetljava j) slovenski

  801.316.4:628.9=863
  628.9(038)=00
  COBISS.SI-ID 42562305

  195.
  TOPORIŠIČ, Jože
          Slovenska slovnica / Jože Toporišič. - 4., prenovljena in razširjena izd., 2. natis. - Maribor : Obzorja, 2004 (Ljubljana : Delo). - 923 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija pri vseh poglavjih. - Kazalo
  ISBN 961-230-171-9
  a) Slovenščina - Slovnica b) slovenščina c) slovnice d) priročniki

  811.163.6'36
  COBISS.SI-ID 53483521

  196.
  WORLD Touring and Automobile Organisation
          Internationales Wörterbuch für die Strassenverkehrstechnik = Vocabulario internacional de ingenieria del trafico = International traffic engineering vocabulary = Vocabulaire international de la technique de la circulation routiere = Vocabolario internazionale di ingegneria del traffico = Internationale Woordenlijst voor de Wegverkeerskunde / World Touring and Automobile Organisation = Organisation Mondiale du Tourisme et de l'Automobile [and] Permanent International Association of Road Congresses = Association Internationale Permanente des Congres de la Route. - [Paris] : UNESCO, 1957. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 25 cm + [44] str. pril.

  Besedilo v nem., it., angl., franc., špan. in nizozem. jeziku. - Nevezani listi
  a) tehniški slovarji b) strokovni izrazi c) terminologija d) cestni transport e) nemški f) italijanski g) angleški h) francoski i) španski j) nizozemski

  801.316.4:656.1=00
  COBISS.SI-ID 28110853


  91 GEOGRAFIJA.


  197.
  ŠEHIČ, Denis
          Veliki družinski atlas sveta [Kartografsko gradivo] / [avtorja Denis Šehič, Demir Šehič ; avtorji spremnih besedil ob zemljevidih Ivan Bertič, Darko Ogrin, Franc Lovrenčak ; avtor statistične priloge Ivan Bertič ; priprava stvarnega kazala Božidar Feldbauer]. - 1. izd., 1. natis. - [Različna merila]. - Kranj : Modita, 2004 (Maribor : Ma-tisk). - 307 str. : barvne ilustr. ; 36 cm + 1 zvd.

  ISBN 961-91253-0-4
  a) Svet - Geografija - Atlasi b) geografija c) atlas d) politični zemljevid e) podmorski relief f) podnebna karta g) rastlinstvo h) prebivalstvo i) verstva j) gospodarstvo

  912.44(100)(079)
  913(100):314.14(084.4)
  BL:
  100
  COBISS.SI-ID 128078592


  92 BIOGRAFIJE IN SORODNE ŠTUDIJE.


  198.
  JUŽNIČ, Stanislav
          Gabrijel Gruber : od ljubljanskega prekopa do jezuitskega generala / [Stanislav Južnič ; spremna beseda Matevž Košir ; fotografije Stanislav Južnič in fotoarhiv RS]. - Ljubljana : Družina, 2006 ([Ljubljana] : Schwarz). - 216 str. : ilustr. ; 30 cm

  Avtor naveden v kolofonu in na ov. - Predgovor / Matevž Košir: str. 5-6. - Bibliografija: str. 185-199. - Povzetek v slov. in angl. - Kazalo
  ISBN 961-222-607-5
  a) Gruber, Gabrijel (1740-1805) - Biografije b) urbanizem c) arhitektura d) zdodovina e) tehnika f) Ljubljana g) Gruberjev prekop h) Gruber, Gabrijel (1740-1805) i) biografija j) življenjepis k) znanstveni dosežki l) izobraževanje m) naravoslovje n) inženirstvo o) politika

  929 Gruber G.
  001.891:929 Gruber G.
  COBISS.SI-ID 225722624


  NASLOVNO KAZALO
  • ActionScript 3.0 cookbook 42
  • Adaptive control design and analysis 181
  • Adobe Premiere Pro 2.0 20
  • Advanced design techniques for RF power amplifiers 127
  • Airplanes 154
  • Angleški frazeološki slovar 191
  • Aparati in oprema za zaščito dihalnih organov 95
  • Architectural yearbook 2 184
  • ASP.NET 2.0 56
  • Astrolabes at Greenwich 62
  • AutoCAD 2007 for interior design and space planning 38
  • Autodesk architectural desktop 2007 185
  • Automating with SIMATIC 175

  • Basic biotechnology 88
  • Beginning Java 5 game programming 32
  • Brazil 103

  • C programming in easy steps 43
  • C# 2005 programmer's reference 37
  • Candid science III 82
  • Candid science V 12
  • Cascading style sheets 33
  • Characterization of the runoff regime and its stability in the Danube catchment. Follow-up No. XI. 85
  • Chemical, biochemical, and engineering thermodynamics 83
  • Chemistry 80
  • CLR via C# 51
  • CMOS cascade sigma-delta modulators for sensors and telecom 120
  • Cognitive radio architecture 146
  • Communication systems for the mobile information society 147
  • Comparing, designing, and deploying VPNs 41
  • Computational plasticity in powder forming processes 108
  • Conceptual physics 68
  • A concise guide to technical communication 169
  • Control and automation of electrical power distribution systems 125
  • Control of fuel cell power systems 111
  • Copper in the automotive industry 155
  • The cosmic century 65
  • Courtyard housing 183
  • Creating Web pages for dummies 54

  • Designing embedded systems with PIC microcontrollers 58
  • Diskretni signali in sistemi 148
  • Don't panic with mechanics! 77
  • Državna mreža potresnih opazovalnic 86
  • DWA - standards 1

  • EBay for dummies 29
  • Effectively managing natural gas costs 104
  • Ekonomika poslovanja za inženirje 168
  • Električna in mehanska vezja 174
  • Električna in mehanska vezja. Vaje 119
  • Elektroenergetska tehnika I 126
  • Elektromagnetno valovanje 124
  • Elektronika 133
  • Elektrotehnika 1 128
  • Elektrotehnika 2 129
  • Elektrotehnika 3 130
  • Elementi polprevodniške elektronike 137
  • Embedded core design with FPGAs 48
  • Engineering design 165
  • Engineering graphics with AutoCAD 2007 22

  • Feedstock recycling and pyrolysis of waste plastics 170
  • Fizika 75
  • Fizika. Del 4, Molekule, kristali, jedra, delci 78
  • Flavonoids 81
  • Fuzzy logic with engineering applications 177

  • Gabrijel Gruber 198
  • Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2003-2004 63
  • Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2005-2006 64
  • God created the integers 14
  • Gorgeous garden railways 150
  • Grundlagen der Hydraulik 118
  • Grundlagen der Konstruktionslehre 164
  • Grundlagen der Pneumatik 106

  • Hacking BlackBerry 141
  • Hacking for dummies 21
  • Handbook of indigenous fermented foods 171
  • Hekerski vdori in zaščita 26
  • Hydraulic control systems 110

  • Industrialization of indigenous fermented foods 172
  • Intelligent fault diagnosis and prognosis for engineering systems 98
  • International traffic engineering vocabulary 196
  • Internationale Woordenlijst voor de Wegverkeerskunde 196
  • Internationales Wörterbuch für die Strassenverkehrstechnik 196
  • Introduction to AutoCAD 2007 50
  • Introduction to food biotechnology 90
  • IPod & iTunes for dummies 25

  • Jane's electro-optic systems 122

  • Kamen na kamen 187
  • Karakterizacija femagnetnih kompozitnih materialov v mikrovalovnem frekvečnem območju 100
  • Kontrolna knjiga dvigala 109

  • LabVIEW 8 24
  • Laptops for dummies 52
  • Laser processing of engineering materials 107
  • Lean evolution 167
  • Leksikon Sova 8
  • Light and matter 67
  • Logično načrtovanje računalniških struktur in sistemov 61

  • Magnesium technology 173
  • Magnetism 74
  • Mastering enterprise SOA with SAP NetWeaver and mySAP ERP 28
  • Mastering Windows Server 2003 44
  • Mathematics and culture I 17
  • Mechanics of microelectromechanical systems 134
  • Mechanics of solids and materials 66
  • Mechatronic systems 176
  • The Mediterranean 13
  • Mejne vrednosti 2005 153
  • Metal forming practise 116
  • Metamaterials 145
  • Microflows and nanoflows 71
  • Microsoft Office specialist Excel 2003 34
  • Mikrosafari 89
  • Model railroad bridges & trestles 151
  • Modern formability 117
  • Modern industrial automation software design 182
  • Molecular beams 76
  • The morphology of innovative manufacturing systems 162 , 163
  • Multiple scale and singular perturbation methods 15
  • Multivariable feedback control 178

  • Načrtovanje analognih integriranih vezij v tehnologijah CMOS in BiCMOS 136
  • Najmanj, kar bi morali vedeti o vodenju 157
  • Naučimo se uporabljati Word 2003 46
  • New trends on fatigue and fracture - NT2F6 70 , 69

  • Object-oriented data structures using Java 30
  • Oblikovanje spletnih strani 35
  • Opomini in prekinitve zaposlitev 11
  • Optical inspection of microsystems 135
  • Orchids of Europe, North Africa and the Middle East 91
  • Osnove algoritmov in podatkovnih struktur II 40
  • Osnove robotike 2
  • Osnove statistične procesne kontrole 16
  • Osnove varstva pred požarom 94
  • Osnovni pojmi funkcionalne analize 19
  • Osupljive pretvorbe 99

  • Parallel and distributed logic programming 23
  • Podatkovne baze 45
  • Poglavja iz mikrovalov 123
  • Postmodernism 186
  • Požarna preventiva 97
  • Ppk on JavaScript 39
  • The practical handbook of compost engineering 152
  • Prenos in razdeljevanje električne energije 132
  • Principles of turbomachinery in air-breathing engines 105
  • Priročnik za izvajanje pregledov in preizkusov delovne opreme s kontrolnimi in merilnimi listi 10
  • Priročnik za potapljanje z avtonomnim dihalnim aparatom 190
  • Priročnik za uporabnike Mednarodne standardne knjižne številke 158
  • Professional .NET 2.0 generics 31
  • Professional ASP.NET 2.0 server control and component development 36
  • Properties of materials 101

  • Računovodstvo 161
  • Regulacije I 179
  • Regulacijska tehnika 180
  • Research and advanced technology for digital libraries 7
  • RF systems, components, and circuits handbook 144
  • RFID toys 142
  • Robotika I. Diferencialna kinematika, statika in generiranje trajektorije 5
  • Robotika I. Dinamika in vodenje robotov 6
  • Robotsko zaznavanje in umetna inteligenca 4
  • Rocket and spacecraft propulsion 156

  • Salesforce.com for dummies 59
  • Screw compressors 113
  • Seismic network of Slovenia 86
  • Skrbnik aparatov in opreme za zaščito dihalnih organov 96
  • Slovar slovenskega knjižnega jezika 192
  • Slovenska slovnica 195
  • Slovenski kemijski dnevi 2005, Maribor, 22. in 23. september 2005 84
  • Splošni leksikon založbe Modita 9
  • Splošni nemško-slovenski slovar 193
  • Spoznajmo osebni računalnik 47
  • Springer handbook of electronic and photonic materials 138
  • Springer handbook of materials measurement methods 102
  • SQL server 2005 bible 49
  • Strategija sinjega oceana 166
  • Der Strohballenbau 188
  • Strojni elementi 112
  • Svetlobnotehniški slovar 194
  • The switch book 53

  • 4000 stvari, ki jih morate vedeti 92

  • Taschenbuch der Fertigungstechnik 114
  • Taschenbuch der Maschinenelemente 115
  • Taschenbuch der Physik 72
  • Teach yourself visually wireless networking 55
  • Tehnično risanje 189
  • Temelji poslovanja špedicije 159
  • Thomas' calculus 18
  • Toplota. Termodinamika, statistična mehanika, transportni pojavi 73
  • Track planning for realistic operation 149
  • Transistor level modeling for analog/RF IC design 140

  • Ukrepanje ob nezgodi z nevarno snovjo 93
  • Understanding broadband over power line 143
  • Uvod v mikrokrmilnik 8051 60

  • Vaje iz biokibernetike 3
  • Vaje iz fizike I 79
  • Varna vožnja 160
  • Veliki družinski atlas sveta 197
  • Videoblogging for dummies 27
  • Visual Studio 2005 all-in-one desk reference for dummies 57
  • Vocabolario internazionale di ingegneria del traffico 196
  • Vocabulaire international de la technique de la circulation routiere 196
  • Vocabulario internacional de ingenieria del trafico 196

  • Wideband amplifiers 131
  • Wind turbines 121

  • Zbirka rešenih nalog iz nelinearnih elektronskih vezij 139
  • Zemlja 87


  IMENSKO KAZALO
  • Adobe Systems 20
  • Aluru, Narayana Rao (avtor) 71
  • Andersen, Oyvind M. (urednik) 81
  • Antončič, Stanko (avtor) 194
  • Armstrong, John H. (1920-2004) 149
  • Arpaci, Emin (avtor) 155
  • Asaro, Robert J. 66
  • Atanasijević-Kunc, Maja 174

  • Bachmann, Glenn 141
  • Bajd, Tadej 2
  • Band, Yehuda Benzion (1946-) 67
  • Basarič, Niko 133
  • Baskharone, Erian A. (1947-) 105
  • Beaver, Kevin 21
  • Bebak, Arthur (avtor) 54
  • Belič, Aleš 119
  • Berce, Sonja 191
  • Berger, Hans (1949-) 175
  • Beskok, Ali (avtor) 71
  • Bethune, James D. (1941-) 22
  • Bhattacharya, Alakananda 23
  • Bishop, Robert H. (1957-) 24
  • Bizjak, Marko (1958-, avtor) 194
  • Bohl Ulčar, Tanja 11
  • Bole, Dragomil (fotograf, avtor) 160
  • Bove, Tony (1955-) 25
  • Bratuša, Tomaž (1976-) 26
  • Bregar, Vladimir Boštjan 100
  • Brodnjak-Vončina, Darinka (urednik) 84
  • Bryant, Stephanie Cottrell 27
  • Butala, Peter (1953-, urednik) 163
  • Butala, Peter (1953-, urednik, avtor dodatnega besedila) 162

  • Campbell, Scott (1968-) 28
  • CIRP International Seminar on Manufacturing Systems (39 ; 2006 ; Ljubljana) 162 , 163
  • Cleempoel, Koenraad van (urednik) 62
  • Cole, Julian D. (avtor) 15
  • Collier, Marsha 29
  • Conrad, Klaus-Jörg 164
  • Cregeen, Martin (prevajalec) 86
  • Czichos, Horst (urednik) 102

  • Čeh, Marjan (urednik) 63 , 64
  • Černelič, Franc 93

  • Dale, Nell B. 30
  • Delforge, Pierre 91
  • Drofenik, Mihael (komentor) 100
  • Du Trémolet de Lacheisserie, Étienne (urednik) 74
  • Dym, Clive L. 165

  • Edwards, Brian (1944-, urednik) 183
  • Emmer, Michele (urednik) 17
  • Engheta, Nader (urednik) 145
  • Eöry, Ernest (avtor dodatnega besedila) 94
  • Eršte, Stanko (avtor) 194
  • European Conference on Research and Advanced Technologies for Digital Libraries (10 ; 2006 ; Alicante) 7

  • Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (Maribor) 84
  • Farndon, John 92
  • Fitzgerald, Jim (1964-, avtor) 50
  • Fošnarič, Miha (avtor) 79
  • Friedrich, Horst E. (urednik) 173

  • Garcia, Ephrahim (avtor) 134
  • German Association for Water, Wastewater, and Waste Management 1
  • Gething, Michael J. (urednik) 122
  • Glavič, Peter (urednik) 84
  • Glodež, Srečko 189
  • Glodež, Srečko (avtor) 112
  • Godec, Matjaž (1957-, avtor, fotograf) 86
  • Goldberg, H. Edward 185
  • Golding, Tod 31
  • Gonzalo, Julio Antonio (urednik) 7
  • Gosar, Andrej (1963-, avtor) 86
  • Gostinčar, Matjaž (fotograf) 86
  • Graafstra, Amal (1976-) 142
  • Grabinski, Władysław (urednik) 140
  • Grenthe, Ingmar (urednik) 80
  • Grollius, Horst-W. 106 , 118
  • Gunde-Cimerman, Nina 89
  • Gurak, Laura J. 169
  • Gyergyek, Tomaž (avtor) 79

  • Harbour, Jonathan S. 32
  • Hargittai, Balazs 12
  • Hargittai, István 82
  • Hargittai, István (avtor) 12
  • Hart, Kevin (1954-) 186
  • Hau, Erich (1941-) 121
  • Haug, Roger Tim. 152
  • Hawking, S. W. (1942-, urednik) 14
  • Hayden, Bob (urednik) 151
  • Hayward, Pat (avtor) 150
  • Held, Gilbert (1943-) 143
  • Hewitt, Paul G. 68
  • Hinrichs, Nikolaus (avtor) 77
  • Hladnik, David (urednik) 63 , 64
  • Hlebanja, Gorazd (urednik) 163
  • Hlebanja, Gorazd (urednik, avtor dodatnega besedila) 162
  • Holzschlag, Molly E. 33
  • Horovitz, Marc 150
  • Hughes, Johnson Donald (1932-) 13

  • Iglič, Aleš (1960-, avtor) 79
  • International Atomic Energy Agency 103
  • International Conference on Fatigue and Fracture (6 ; 2006 ; Brdo pri Kranju) 70
  • International Conference on Fatigue and Fracture (6 ; 2006 ; Brdo pri Kranju, Slovenia) 69
  • Ion, John C. 107

  • Jackson, Jack (1938-) 190
  • Jakomin, Igor 159
  • Jankovec, Marko (avtor) 139
  • Jelenc, Milan (avtor) 159
  • Jemec Škoda, Marjeta (avtor) 193
  • Jenko, Monika (1947-, urednik) 70
  • Johnson, Linda F. 34
  • Johnson-Green, Perry 90
  • Joyce, Daniel T. (avtor) 30
  • Justice, Lisa (avtor) 44
  • Juvanec, Borut 187
  • Juvanec, Maj (fotograf) 187
  • Južnič, Stanislav 198

  • Kaltenekar, Matic 35
  • Kandušer, Maša (avtor) 3
  • Kanič, Alenka (prevajalec, urednik) 158
  • Kanič, Ivan (redaktor prevoda) 158
  • Karba, Rihard (avtor) 174
  • Karniadakis, George 71
  • Kasap, Safa O. (urednik) 138
  • Kazmaoglu, Mine (urednik) 184
  • Kevorkian, J. 15
  • Khoei, Amir R. 108
  • Khosravi, Shahram 36
  • Kim, W. Chan 166
  • Kingsley-Hughes, Adrian 37
  • Kingsley-Hughes, Kathie (avtor) 37
  • Kinney, Jeremy R. 154
  • Kirkpatrick, Beverly L. 38
  • Kirkpatrick, James M. (avtor) 38
  • Koch, Peter-Paul 39
  • Kočevar, Boris (1945-, avtor) 160
  • Konar, Amit (avtor) 23
  • Kononenko, Igor 40
  • Kostevc, Drago 123
  • Košir, Andrej (1968-) 124
  • Košir, Matevž (avtor dodatnega besedila) 198
  • Kotnik, Milivoj (avtor) 194
  • Kovačević, Ahmed (avtor) 113
  • Koželj, Stanko 161
  • Kralj-Iglič, Veronika (avtor) 79
  • Krevs, Marko (urednik) 63 , 64
  • Križanovskij, Vladimir G. (avtor) 127
  • Krušec, Ivo 94
  • Kuchling, Horst 72
  • Kunstler, Miha (avtor) 160
  • Kuščer, Ivan 73

  • Lannon, John M. (avtor) 169
  • Layfield, Rhonda (avtor) 44
  • Leonardis, Savo (avtor) 148
  • Levstek, Andrej (1956-, avtor) 139
  • Lewis, Mark (računalnikar) 41
  • Likar, Boštjan 16
  • Lipowsky, Hansjörg 155
  • Little, Patrick (avtor) 165
  • Lobontiu, Nicolae 134
  • Longair, Malcolm S. (1941-) 65
  • Losee, Ferril A. 144
  • Lott, Joey 42
  • Lubarda, Vlado A. (avtor) 66
  • Luhr, James F. (urednik) 87

  • Maček Lebar, Alenka 3
  • Mahlke, Friedemann (1972-, avtor) 188
  • Majzelj, Anton (avtor dodatnega besedila) 89
  • Mandal, Ajit K. (avtor) 23
  • Manring, Noah 110
  • Margan, Erik (avtor) 131
  • Mauborgne, Renée (avtor) 166
  • McGrath, Mike (1956-) 43
  • Mihelčič, Miran 168
  • Mihelj, Matjaž (1973-) 4
  • Minasi, Mark 44
  • Minke, Gernot (1937-) 188
  • Mitola, Joseph 146
  • Mladenović, Mirko (ilustrator, avtor) 160
  • Mlakar, France (avtor) 194
  • Mohorič, Tomaž 45
  • Mohun, Vamsi (1971-, avtor) 28
  • Može, Vinko (avtor) 160
  • Muhič, Lojze (avtor) 194
  • Munih, Marko (1962-) 5 , 6

  • Nahtigal, Franci 46 , 47
  • Nared, Janez (urednik) 64
  • Navabi, Zainalabedin 48
  • Neumüller, Smiljan (avtor) 194
  • Newnham, Robert Everest (1929-) 101
  • Nielsen, Paul 49
  • Northcote-Green, James 125

  • Oberžan, Lea (prevajalec) 9
  • Ogrinc, Evgen (urednik) 194
  • Ogrizek, Maja (urednik) 8
  • Oren, Aharon (avtor, fotograf) 89
  • Orgulan, Andrej (avtor) 194
  • Osredkar, Radko 75
  • Osten, Wolfgang (urednik) 135

  • Papič, Igor 126
  • Pelz, Georg (1962-) 176
  • Peng, Huei (avtor) 111
  • Perko, Drago (1961-, urednik) 63 , 64
  • Permanent International Association of Road Congresses 196
  • Peters, Keith (avtor) 42
  • Piber, Petra (prevajalec) 166
  • Planinšek, Vladimir (avtor) 194
  • Plemenitaš, Ana (1952-, avtor, prevajalec) 89
  • Plešej, Jože (1931-, prevajalec) 92
  • Pleteršek, Anton 136
  • Podlipnik, Peter (avtor) 194
  • Podobnikar, Tomaž (urednik) 63 , 64
  • Postlethwaite, Ian (avtor) 178
  • Pukrushpan, Jay T. 111

  • Ramsey, Norman Foster (1915-) 76
  • Ratledge, Colin (urednik) 88
  • Ren, Zoran 112
  • Renouard, Horst E. von (prevajalec) 121
  • Rhodes, Cheryl (avtor) 25
  • Rich, Nick (avtor) 167
  • Richard, Paul Fritz 50
  • Richter, Jeffrey 51
  • Rieg, Frank (urednik) 115
  • Río, R. del (avtor) 120
  • Robnik Šikonja, Marko (avtor) 40
  • Romberg, Oliver 77
  • Ross, Timothy J. 177
  • Rudiakova, Anna N. 127

  • Sandler, Corey (1950-) 52
  • Sandler, Stanley I. (1940-) 83
  • Sauter, Martin 147
  • Schall, Darron (avtor) 42
  • Scheirs, John (urednik) 170
  • Schmidt, Aleksander (1954-) 157
  • Seifert, Rich (1952-) 53
  • Seliger, Janez (mentor) 100
  • Sinčič, Peter (avtor, fotograf) 86
  • Sinigoj, Anton R. 128 , 129 , 130
  • Skogestad, Sigurd 178
  • Slavin, Bill 99
  • Slavin, Jim (avtor) 99
  • Slovenski kemijski dnevi (11 ; 2005 ; Maribor) 84
  • Slovensko kemijsko društvo 84
  • Smith, Bud E. 54
  • Smith, Ian K. (avtor) 113
  • Smole, Franc (1956-) 137
  • Sodnik, Aleš (avtor) 10
  • Srna, Milan 10
  • Stančič, Zoran (urednik) 63
  • Stanek, Polona (1968-, prevajalec) 166
  • Starič, Peter 131
  • Stefanopoulou, Anna G. (avtor) 111
  • Steinkraus, Keith H. (1918-, urednik) 172
  • Steinkraus, Keith H. (urednik) 171
  • Stosic, Nikola 113
  • Strnad, Janez 78
  • Studebaker, John M. 104

  • Šehič, Demir (kartograf) 197
  • Šehič, Denis 197
  • Škilan, Bojan (prevajalec) 190
  • Škrjanc, Igor (1963-) 179 , 180
  • Šumrada, Radoš (urednik) 64
  • Šuštaršič, Borivoj (urednik) 70

  • Tan, Kay Chen (avtor) 182
  • Tao, Gang 181
  • Tasič, Izidor (avtor, fotograf) 86
  • Thomas, George Brinton (1914-2006) 18
  • Tidrow, Rob (1964-) 55
  • Tomažič, Sašo (1955-) 148
  • Tomšič, Gabrijel 19
  • Topič, Marko 139
  • Topič, Marko (avtor) 137
  • Toporišič, Jože 195
  • Tschätsch, Heinz 116
  • Turner, Martin J. L. (1942-) 156

  • Ulčar, Matjaž (avtor) 11

  • Vachtsevanos, George J. (avtor) 98
  • Vidrih, Renato (avtor, urednik, fotograf) 86
  • Virant, Jernej (avtor) 61
  • Vlačič, Patrick (avtor) 159
  • Vozelj, Jože (1943-) 95 , 96
  • Vrečko, Petra (kemik, avtor dodatnega besedila) 153

  • Walther, Stephen 56
  • Wang, Lingfeng 182
  • Weems, Chip (avtor) 30
  • Weir, Maurice D. (prireditelj) 18
  • Williams, Vanessa L. 57
  • Wilmshurst, Tim 58
  • Wilson, Robert (29.9.1951-, avtor) 125
  • Witt, Gerd (urednik) 114
  • Wong, Tom 59
  • World Touring and Automobile Organisation 196

  • Xu, Yanwu (1957-) 117

  • Zafošnik, Alfonz 97
  • Zajc, Matej 60
  • Zemljič, Martin (ilustrator) 78
  • Zimic, Nikolaj 61
  • Zupančič, Borut (1952-, avtor) 174
  • Zupančič, Polona (1967-, fotograf) 86

  • Živčić, Mladen (avtor) 86
  • Žumer, Slobodan (avtor) 73
  • Žunko, Peter 132
  • Žunko, Peter (avtor) 126


  PREDMETNO KAZALO
  • .NET 51
  • .NET 2.0 Generics 31
  • .NET CLR 49
  • .NET Framework 37

  • 16F84A 58
  • 16F873A 58
  • 18F242 58

  • 20. st. 12 , 65 , 82
  • 2D igre 32

  • 3/2D numerični procesi 140
  • 3D načrtovanje 22 , 38 , 50

  • 802.16 147

  • absorbcija 67
  • absorpcija 101
  • abstraktne vrste podatkov 30
  • ActionScript 3.0 42
  • Active server pages 36 , 56
  • Adaptive control systems 181
  • Adobe Premiere 20
  • aerodinamika strojev 105
  • Aeronautics - History 154
  • aeronavtika 154
  • Airplanes - History 154
  • aksialne turbine 105
  • aksialni kompresorji 105
  • akustični valovi 101
  • akustika 72 , 79
  • akustika strojev 115
  • Alan Matihson Turning 14
  • algoritmi 33 , 40
  • Algoritmi - Učbeniki za visoke šole 40
  • Alimentos (industria) 172
  • Alimentos (microbiologia) 172
  • aminokisline 88
  • amorfni materiali 138
  • Amperov zakon 129
  • Amplifiers, Radio frequency 127
  • analitična orodja 166
  • Analiza - Diferencialne enačbe 15
  • analiza napovedi 100
  • analiza poslovanja 168
  • analiza sistemov v časovnem prostoru 174
  • analiza sistemov v frekvenčnem prostoru 174
  • analiza stroškov 164
  • analiza vezij 133
  • analize 24 , 111 , 131
  • analize regulacijskih sistemov 180
  • analize sistemov 179
  • analize v časovnem prostoru 179
  • analogna integrirana vezja 136
  • analogni signali 148
  • analogni sistemi 148 , 174
  • Angleščina - Frazeologija - Slovarji 191
  • angleški 191 , 196
  • animacija 32
  • Anisotropy 101
  • anizotropija 101
  • antene 144 , 145
  • antibiotiki 88
  • antropomorfni manipulator 2
  • aplikacije 17 , 18 , 24 , 37 , 42 , 66 , 81 , 83 , 88 , 90 , 120 , 131 , 182
  • aplikacije baz podatkov 23
  • Application-specific integrated circuits 120
  • Architectural Desktop 2007 185
  • Architecture - Turkey - 21st century. 184
  • Architecture, Modern - Turkey 184
  • Architecture, Turkish 184
  • arheološke raziskave 190
  • Arhimed 14
  • arhitektura 146 , 183 , 184 , 185 , 186 , 187 , 188 , 198
  • arhitektura mikrokrmilnikov 60
  • arhitekturno načrtovanje 185
  • arhitekturno risanje 185
  • asimptonične metode 15
  • ASP .NET 57
  • ASP.NET 2.0 36 , 56
  • astrofizika 65
  • Astrolabes - England - London - Catalogs 62
  • astrolabi 62
  • Astrolabia 62
  • astronavtika 156
  • astronomija 62 , 92
  • Astrophysics - History - 20th century. 65
  • atermična obdelava 107
  • atlas 197
  • atomska fizika 68 , 72
  • atomska polja 76
  • Augustin-Louis Cauchy 14
  • AutoCAD 2007 22 , 38 , 50
  • Automatic control - Computer programs 182
  • Automation 175 , 182
  • avtomatika 119 , 174
  • avtomatizacija 142 , 175
  • avtomatizacija inventure 142
  • avtomatizacija sistemov 125
  • avtomatska regulativa 177
  • avtomatsko diagnosticiranje 98
  • avtomatsko krmiljenje 182
  • avtomobilska industrija 142 , 155
  • avtonomna vezja drugega reda 133

  • bakrovi materiali 155
  • barove zlitine 155
  • baze podatkov 45
  • Benetke 17
  • bibliografije 80
  • bilanca stanja 161
  • binarno iskanje 30
  • Binnenplaatsen 183
  • binomska porazdelitev 16
  • Biochemical engineering - Textbooks 83
  • biodegradacija 152
  • bioetika 90
  • biografija 14 , 198
  • biografije 12 , 80 , 82
  • biokemija 81 , 83 , 88
  • biokemijske spremembe 171
  • biokemijsko inženirstvo 83
  • biokibernetika 3
  • biologija 9
  • biološke mejne vrednosti 153
  • biološki odpadki 152
  • biomedicina 12
  • biorazgradljivost substrata 152
  • bioreaktorji 88
  • biosinteze 81
  • Biotechnology 88
  • biotehnologija 81 , 84 , 88 , 90 , 171 , 172
  • biotransformacije 88
  • bipolarni tranzistorji 137
  • BJT ojačevalniki razreda F 127
  • BlackBerry 141
  • BlackBerry (Computer) 141
  • blagovna menjava 159
  • bločni diagrami 180
  • Blogs 27
  • Bluetooth 147
  • Bodejev diagram 174
  • Bosejev plin 73
  • botanika 91
  • Bouwstijlen 183
  • BPL-Broadband Over Power Line 143
  • Brazilija 103
  • brezžična omrežja 55
  • brezžične komunikacije 55 , 123 , 141 , 144 , 146
  • brezžične povezave 146
  • Brownovo gibanje 73
  • Business - Computer programs 34

  • C 43 , 60
  • C (Computer program language) 43
  • C# 37 , 51
  • C# (Computer program language) 37
  • CAD-CAM 164
  • CALPHAD metoda 102
  • Cari Friedrich Gauss 14
  • celične kulture 3 , 88 , 90
  • celični laboratorij 3
  • centralizirana regulacija gibanja 6
  • centrifugalni kompresorji 105
  • cestni promet 160
  • cestni transport 196
  • cevovodi 115
  • Chemical engineering - Textbooks 83
  • Chemie 80
  • Chemistry 80
   • - History - 20th century. 82
  • Chemists
  • Chien-Hrones-Reswickova metoda 180
  • CMOS tehnologije 120
  • Common language runtime (Computer file) 51
  • Communication in management 167
  • Communication of technical information 169
  • Compiling (Electronic computers) 51
  • Computer games - Programming 32
  • Computer graphics 32
  • Computer hackers 21
  • Computer hardware description languages 176
  • Computer network architectures 53
  • Computer security 21
  • Computer software - Development 182
  • Control theory 111
  • Cosmology - History - 20th century. 65
  • Coulombov zakon 128
  • Courtyard houses 183
  • CPU konfiguracija 48
  • Crystallography 101
  • CSS pravila 33
  • Culturele aspecten 17
  • Customer relations - Management 59

  • časovniki 60
  • časovno pogojene deformacije 66
  • četveropoli 137
  • čisti magnezij 173
  • čiščenje odpadnih vod 1
  • človeško telo 92
  • črpalke 118

  • daljnovodi 132
  • Data structures (Computer science) 30
  • decentralizirana regulacija po sklepih 6
  • definicije 123
  • deformacije 107
  • degradacija okolja 13
  • dela 14
  • delilniki 123
  • delo 79
  • delovanje preko spleta 59
  • delovna oprema 10
  • delovna sredstva 168
  • delovno pravo 11
  • Denavit-Hartenbergovi parametri 2
  • deskriptorski jeziki 176
  • detajli 185
  • detektorji 139
  • Developing Countries 172
  • diagarami obdelave 107
  • diagnostični sistemi 90
  • diagnostika napak 98
  • diagrami 24
  • diamant 138
  • dielektrični materiali 138
  • dielektrični odzivi 138
  • dielektriki 128
  • diferencialne enačbe 15
  • diferencialni 136
  • diferencialni pomiki 5
  • Digital libraries
   • - Congresses 7
   • - Europe - Congresses 7
  • Digital video - Editing - Data processing 20
  • digitalizacija dokumentov 7
  • digitalizacija proizvodnje 162 , 163
  • digitalna obdelava signalov 148
  • digitalne knjižnice 7
  • digitalni video 20
  • Dihala - Zaščitna oprema 95
    • - Priročniki 96
  • dinamična vezja 133
  • dinamične lastnosti sistemov 119
  • dinamični modeli 178
  • dinamično programiranje 40
  • dinamika fluidov 71
  • dinamika procesa 152
  • dinamika sistemov 110
  • direktna 6
  • diskretna sita 148
  • diskretni signali 148
  • diskretni sistemi 148
  • disperzija 101
  • distribucijski sistemi 152
  • dlančniki 141
  • dodajanje kazal 46
  • dodajanje napisov 46
  • dokazevanje 40
  • doktorske disertacije 100
  • dokument IAEA 103
  • dokumenti 11
  • dokumentiranje načrtovanja 165
  • določanje impedančnih matrik omrežij 132
  • dopustne obremenitve 132
  • dosežki 63 , 64
  • dostopnost podatkov 57
  • drsni ležaji 115
  • DTF - diskretni Fourierov transform 148
  • dvigala 109
  • dvopolo 137
  • dvorišča 183

  • eBay 29
  • ekologija 13 , 88 , 152 , 170 , 183
  • ekološka gradnja 188
  • ekonomija 17
  • ekonomika poslovanja 168
  • ekonomika procesov 88
  • eksplozivne snovi 93
  • ekvivalence grafov 123
  • elastične deformacije komponent 134
  • elastični deformabilni elementi 112
  • elastičnost 66
  • Electric power distribution - Automation 125
  • Electric power systems
  • Electromagnetism 67
  • Electronic data processing - Distributed processing 23
  • Electronic spreadsheets 34
  • Electronics - Materials 138
  • Electrooptical devices 122
  • Electrooptics - Military applications 122
  • elekterotehnika 147
  • elektokinetični tokovi 71
  • električna poljska jakost 128
  • električna prevodnost 129
  • električna upornost 101
  • električna vezja 119
  • Električna vezja - Vaje za visoke šole 119
  • električne 102
  • električni 126
  • električni pogoni 156
  • električni pretok 128
  • električni sistemi 119 , 174
  • električni tok 128
  • električno polje 128
  • elektrika 68 , 72 , 75 , 128
  • elektro optični sistemi 122
  • elektroenergetika 125 , 126 , 132
  • elektroenergetska omrežja 126
  • elektroenergetski sistemi 125
  • elektrokemija 83
  • elektrokemoterapija 3
  • elektromagnetizem 124
  • elektromagnetna radiacija 67
  • elektromagnetne lastnosti 145
  • elektromagnetno valovanje 124
  • Elektromagnetno valovanje - Vaje za visoke šole 124
  • elektromehanski sistemi 134
  • elektronika 127 , 133 , 137 , 138
  • elektronke 144
  • elektronska vezja 139 , 144
  • elektronsko načrtovanje strojne 176
  • elektronsko poslovanje 29
  • elektrooptični pojavi 101
  • elektrotehnika 2 , 4 , 5 , 6 , 74 , 119 , 120 , 122 , 123 , 124 , 125 , 126 , 127 , 128 , 129 , 130 , 131 , 132 , 133 , 134 , 135 , 136 , 137 , 138 , 139 , 140 , 141 , 142 , 143 , 144 , 146 , 148 , 174 , 175 , 177 , 178 , 179 , 180 , 181 , 182
   • - energetika - energija vetra - vetrne turbine - elektrarne na veter - elektrodinamika - okoljski vidik - ekonomski vidik - učbeniki za visoke šole 121
  • Elektrotehnika - Učbeniki za visoke šole 128 , 129 , 130
  • elementi linearnih sistemov 178
  • elementi sistemov 123
  • elementi vezij 129
  • elementi vezja 133
  • elementi vgrajenih sistemov 48
  • Embedded computer systems
   • - Design and construction 58
   • - Programming 48
  • emisija 67
  • emisija izpušnih plinov 111
  • enačba stanja 73
  • enačbe vezja 133
  • enciklopedija 8
  • Enciklopedije - Zgodovina človeštva - Znamenite osebnosti - Svetovni pregledi 9
  • encimi 90
  • encimska biotehnologija 88
  • encimska kinetika 3
  • energenti 104
  • energetika 103 , 104
  • energetska politika 103
  • energetski viri 103
  • energija 79
  • Engineering design 165
  • Engineering mathematics 177
  • enosmerna vezja 129
  • entropija 73 , 83
  • ESA - Enterprise Service Architecture 28
  • estetika 17
  • etika 169
  • etika vdorov 21
  • Eulerjevi koti 2
  • evalvacije 7
  • Evklid 14
  • Evropa 91 , 187
  • Excel 2003 34
  • Extranets (Computer networks) 41

  • Faradayev indukcijski zakon 130
  • farmakokinetski model bleomicina 3
  • Fault location (Engineering) 98
  • fazna ravnotežja 83
  • fazne spremembe 73
  • fazni diagrami 173
  • fazni prostor 73
  • fazno sklenjene zanke 139
  • FBD 175
  • Feedback control systems 178
  • Fermentacao alcoolica 172
  • fermentacija 88
  • Fermentation 172
  • Fermented foods 172
  • fermentirana hrana 171 , 172
  • Fermijev plin 73
  • feroelektrični materiali 138
  • feromagnetizem 74
  • feromagnetni materiali 74 , 100
  • Field programmable gate arrays 48
  • filamentrozne gljive 88
  • filtri 131
  • finančno poslovanje 168
  • fizična modularnost 61
  • fizika 12 , 66 , 67 , 68 , 71 , 72 , 73 , 75 , 78 , 79
  • Fizika
   • - Učbeniki za visoke šole 78
   • - Vaje za visoke šole 79
  • fizika atomov 76
  • fizika jeder - fizika molekul 76
  • fizikalna metalurgija 173
  • fizikalne lastnosti 101
  • fizikalne osnove 118
  • fiziogeografske značilnosti 85
  • fiziologija potapljanja 190
  • fiziologija rasti 88
  • Flash 42
  • Flavanoids 81
  • flavonoidi 81
  • Flax 42
  • fleksibilne meritve 182
  • fleksibilni sistemi 162 , 163
  • fleksibilnost komponent 134
  • Fluid mechanics 71
  • fluidi 71
  • Food Preservation - methods 172
  • Food-Processing Industry 172
  • formatiranje podatkov 42
  • fotonika 138
  • fotoprevodnost 138
  • FPGA - Field Programable Gate Arpay 48
  • fraktali 3
  • francoski 196
  • frazeološki slovarj 191
  • frekvence 123
  • frekvenčne preslikave 148
  • frekvenčni odzivi sistemov 119
  • frezanje 116
  • Fuel cells 111
  • funkcije 18
  • funkcionalna analiza 15 , 19
  • Fuzzy logic 177

  • galijev arzenid 138
  • Gas-turbines 105
  • gasilna oprema 94
  • gasilne naprave 94
  • gasilstvo 94 , 95 , 96
  • Gasilstvo
   • - Priročniki 97
   • - Učbeniki 94
   • - Varstvo pri delu 95
   • - Zaščitna oprema - Priročniki 96
  • gašenje požarov 94
  • Generic programming (Computer science) 31
  • generično programiranje 31
  • generiranje sistemov 148
  • generiranje trajektorije 5
  • genetsko inženirstvo 88
  • genom 88
  • genski inženiring 90
  • geodezija 63 , 64
  • geografija 8 , 9 , 87 , 197
  • geografski informacijski sistemi 63 , 64
  • geologija 86 , 87
  • Geologija - Leksikoni 87
  • geometrija 17 , 18
  • geometrija kompresorja 113
  • geometrijski model robota 2
  • Georg Cantor 14
  • Georg Friedrich Bernard Riemann 14
  • George Boole 14
  • gibalna količina 79
  • GIS 63 , 64
  • glajenje 116
  • glasba 17 , 25
  • gorenje 94
  • gorivne celice 111
  • gorljive snovi 94
  • gospodarske kategorije 161
  • gospodarstvo 197
  • gozdarstvo 13
  • GPS 144
  • gradbeništvo 188
  • gradniki VLSI vezij 136
  • gradnja prog 149 , 150 , 151
  • grafi 18
  • grafikoni 46
  • Graham-Lathropova metoda 180
  • gredi 112
  • gredne vezi 112
  • Greenwich 62
  • GRRS - General Packet Radio Service 147
  • Gruber, Gabrijel (1740-1805) 198
  • Gruber, Gabrijel - Biografije 198
  • Gruberjev prekop 198

  • Hallov efekt 74
  • haptični sistemi 4
  • haptični vmesniki 4
  • haptično prikazovanje dotika 4
  • haptično zaznavanje dotika 4
  • HDL - Hardware Deskription Language 176
  • hekanje 21
  • hekerska orodja 26
  • hekerske metode 26
  • hekerski vdori 26
  • Henri Lebesgue 14
  • hidravlična olja 118
  • hidravlične črpalke 110
  • hidravlične komponente 110
  • hidravlični aktivatorji 110
  • hidravlični cilindri 118
  • hidravlični motorji 118
  • hidravlični sistemi 110 , 118
  • hidravlični ventili 118
  • hidravlično krmiljenje 110
  • hidravlika 1 , 118
  • hidrologija 1 , 85
  • hidrosistemi 118
  • hierarhični model 45
  • Hilbertovi prostori 19
  • hiperfine strukture 76
  • hitra izdelava prototipov 114
  • hlajenje 83
  • hobby 149 , 150 , 151
  • homogena transformacija 2
  • homogene transformacije pomikov 5
  • hrana 81 , 99
  • hranilne vrednosti 171
  • HTML 35
  • Human ecology - Mediterranean Region 13
  • Humana ekologija - Sredozemlje 13
  • Hydraulic control 110

  • identifikacija 91
  • igranje 141
  • igre 141
  • impedančne matrike omrežij 132
  • implementacija domen 146
  • imunokemija 88
  • INCOTERMS klavzule 159
  • Indija 170
  • indirektna 6
  • individualne delovne pogodbe 11
  • Individulane delovne pogodbe - Odpoved - Pravna ureditev - Slovenija 11
  • inducirano električno polje 130
  • induktivnost 130
  • Industrial management 167
   • - Case studies 167
  • industrializacija proizvodnje 172
  • industrija 13
  • industrijska avtomatizacija 182
  • industrijska proizvodnja 90 , 99
  • industrijske vode 1
  • industrijski roboti 114
  • infrardeča spektroskopija 3
  • Ingeniería bioquímica - Libros de texto 83
  • Ingeniería química - Libros de texto 83
  • inovativnost 162 , 163
  • instalacija programov 25
  • instrumenti 122
  • inšpekcijski nadzor 97
  • integrali 18
  • Integrated circuits 140
  • integrirana vezja 140
  • inteligentni regulacijski sistemi 177
  • inteligentno diagnosticiranje 98
  • interakcija jeder 76
  • International Standard Book Number - Mednarodni standardi 158
  • internet 27 , 29
  • Internet auctions 29
  • Internet programming 36 , 57
  • Internetworking (Telecommunication) 53
  • intervencijski ukrepi 93
  • intervjuji 12 , 82
  • intetrakcije svetloba-snov 67
  • inženirsko načrtovanje 165
  • inženirsko oblikovanje 165
  • inženirstvo 198
  • IPLS - IP -onLy Private Lan Service 41
  • iPod 25
  • iPod (Digital music player) 25
  • Isaac Newton 14
  • ISBN glej International Standard Book Number
  • iskalni algoritmi 30
  • iskanje dokumentov 141
  • iskanje informacij 141
  • italijanski 196
  • iTunes 25
  • iTunes (Computer file) 25
  • izboljšana 6
  • izdelava 54
  • izdelava načrta pregledov 10
  • izdelave signalov 98
  • Izdelki 99
  • izdelovanje 33
  • izmenična vezja 130
  • izobraževanje 198
  • izolanti 128
  • izpolnjevanje dogovorjenega 157
  • izračuni 113
  • iztiskavanje 116
  • izvajanje pogovornega jezika 51
  • izvedbe kablov 126
  • izvedbe pregledov 10

  • Jacobijeva matrika 5
  • Japonska 170
  • Java 30
  • Java (Computer program language) 30 , 32
  • Java (Langage de programmation) 30
  • Java 5 32
  • JavaScript 35 , 39
  • JavaScript (Computer program language) 39
  • javni prostori 183
  • Jean Baptiste Joseph Fourier 14
  • jedrska fizika 68 , 72 , 78
  • jedrski pogoni 156
  • jermenska gonila 115
  • jeziki za opis strojne opreme 176
  • jezikoslovje 192

  • kakovost materialov 102
  • kakovost načrtovanja 165
  • kamnita zatočišča 187
  • kamnite poti 187
  • kamnite zgradbe 187
  • Kanban 167
  • kaos 3
  • kapacitivnost 128
  • karakteristike materialov 102
  • karakterizacija 100
  • Karl Weier Strass 14
  • kartografija 63 , 64
  • kaskadni sigma-delta modulatorji 120
  • kaskadni stili 33
  • katalitično kreiranje 170
  • katalog eksponatov 62
  • katalogi 122
  • kemija 80 , 82 , 84
  • kemijska anizotropija 101
  • kemijska fizika 84
  • kemijska procesna tehnika 84
  • kemijska tehnologija 170
  • kemijske analize površin 138
  • kemijsko inženirstvo 83
  • kemijsko izobraževanje 84
  • kemijsko ravnotežje 83
  • kemikalije 93 , 153
  • kemiki 82
  • kibernetika 3
  • kinematika 77 , 79
  • kinematografija 17
  • kinetika 77 , 88
  • kinetika plinov 76
  • kinetika procesov 152
  • Kitajska 170
  • klasifikacija 91
  • klasifikacija materialov 155
  • klima 13
  • kloniranje genov 90
  • kmetijstvo 13
  • knjige 158
  • knjigovodske listine 161
  • knjižničarstvo 7 , 158
  • kodiranje 57
  • kognitivni radio 146
  • koloidi 71
  • kompaktni Mosfet modeli 140
  • komparatorji 136 , 139
  • komponente 144
  • kompostiranje 152
  • kompostirni sistemi 152
  • komunikacije po električnem omrežju 143
  • komunikacijski sistemi 21 , 144
  • komunikcacijski sistemi 125
  • komunikologija 169
  • kondenzatorska vezja 128
  • konfiguracija 44 , 55
  • konstruiranje 164
  • konstrukcija 144
  • konto 161
  • kontrola kakovosti mikrosistemov 135
  • kontrola procesov 88
  • kontrola vnosa snovi 152
  • kontrolni diagrami 16
  • kontrolni listi 10
  • konvergenca signalov 181
  • konverzija v gorivu 170
  • korelacija 16
  • korozija 173
  • kotaljenje 79
  • kotiranje 189
  • kovanje 116 , 117
  • kovičeni spoji 189
  • kovični spoji 112
  • kovine 116
  • kozmologija 65
  • krčenje 116
  • kreiranje objektov 51
  • kristali 78
  • kristalna optika 101
  • krmija 12
  • krmiljenje 178
  • krmiljenje proizvodnje 162 , 163
  • krmilne sheme 118
  • krmilni sistemi 178 , 181
  • kroženje 79
  • kukavičavke 91
  • kultura 183
  • Kurt Gödel 14
  • kvadrupolni momenti 76
  • kvalitetaa goriv 170
  • kvantna kanonična porazdelitev 73
  • kvantna mehanika 73
  • kvantna statisitka 78
  • kvantno-optični procesi 67
  • kvasovke 88
  • kvaternioni 2

  • laboratorijske aparature 24
  • laboratorijski inštrumenti 24
  • LabVIEW 8 24
  • LAD 175
  • Lagrangeova dinamika 6
  • LAN priklopna tehnologija 53
  • Laplaceova transformacija 119 , 131 , 179
  • Laptop computers 52
   • - Amateurs' manuals 52
  • laserji 67 , 78 , 107
  • Lasers 67
   • - Industrial applications 107
  • laserska obdelava 107
  • lasersko platiranje 107
  • lasersko varjenje 107
  • lastnost materialov 101
  • lastnosti bakra 155
  • lastnosti magnezija 173
  • lastnosti materialov 102 , 138 , 145
  • lastnosti polprevodnikov 137
  • lastnosti snovi 68
  • lean proizvodnja 167
  • Leefmilieu 183
  • Leksikografija
   • - Ključne besede - Področja - Enciklopedije 9
   • - Podatkovne zbirke - Življenje in delo - Enciklopedije 9
   • - Strokovni izrazi - Informacijske vede - Enciklopedije 9
  • leksikon 8 , 92
  • leksikoni 9 , 87
  • Leksikoni 8 , 9
   • - Splošni pregled - Pojmi 9
  • letala 154
  • Leveduras 172
  • ležaji 112 , 189
  • limite 18
  • linearna vodila 115
  • linearni operatorji 19
  • linearni sistemi 178
  • literatura 17
  • litje 173
  • Ljubljana 198
  • ljudska arhitektura 187
  • ljudsko poimenovanje 171 , 172
  • Local area networks (Computer networks) 53
  • Logic programming 23
  • logična modularnost 61
  • logično načrtovanje 48
  • lom 107 , 124
  • lomna trdnost 69 , 70
  • lotani spoji 189
  • lotanje 114
  • lotni spoji 112
  • luminiscentni materiali 138

  • Magnesium - Metallurgy 173
  • Magnesium alloys 173
  • Magnetic materials 74 , 145
  • Magnetism 74
  • Magnetisme (fysica) 74
  • magnetizem 68 , 74
  • magnetna upornost 74
  • magnetna vezja 129
  • magnetne 102
  • magnetne lastnosti 138
  • magnetne sile 129
  • magnetni materiali 74
  • magnetni pojavi 67 , 101
  • magnetni pretok 129
  • magnetno polje 129
  • magnetoelastični efekti 74
  • magnetooptični efekti 74
  • magnetostatika 74
  • magnezij 173
  • magnezijeve zlitine 173
  • majhni pomiki 5
  • marketinške strategije 59
  • markiranje 107
  • Masonovo pravilo 123 , 179
  • Mass communication 27
  • mateamtični modeli 108
  • matematična analiza 18
  • matematična logika 177
  • matematične osnove 126
  • matematični centri 17
  • matematični modeli 113 , 174
  • matematični opisi 66
  • matematični zapisi sistemov 119
  • matematika 12 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19
  • materiali 69 , 70 , 99 , 100 , 101 , 102 , 107 , 115 , 145
  • materiali v elektrotehniki 138
  • Materials 101
  • Mathematicians
   • - Biography 12 , 14
   • - History - 20th century. 12
   • - Interviews 12
  • Mathematics 14
   • - Congresses 17
   • - History 14
   • - Social aspects - Congresses 17
  • matrika za manipulator 5
  • Mechanics, Applied 66
  • Mechatronics 176
  • medicina 17
  • Mediterranean Region - Environmental conditions 13
  • mednarodna pravila 159
  • Mednarodna standardna knjižna številka glej International Standard Book Number
  • mednarodni merski sistem 72
  • mednarodni standardi 158
  • mednarodno trgovanje 159
  • medsebojno komuniciranje 169
  • mehanika 68 , 72 , 75 , 77
  • mehanika elektromehanskih sistemov 134
  • mehanika fluidov 110
  • mehanika loma 69 , 70
  • mehanika materialov 66
  • mehanika tekočin 71 , 79
  • mehanika trdne snovi 66
  • mehanska vezja 119
  • mehanske eksplozije 83
  • mehanske lastnosti 117
  • mehanski 126
  • mehanski sistemi 119
  • mehatronski sistemi 176
  • mehka logika 177
  • MEMS 134
  • MEMS - Micro Electro Mechanical System 135
  • merilne linije 123
  • merilne metode 102
  • meritve 123
  • meritve MEMS 135
  • merjenje momentov dotiika 6
  • merjenje sil 6
  • merske analize 187
  • metabolizem 88
  • Metal oxide semiconductor field-effect transistors 140
  • Metal oxide semiconductors 140
  • Metal oxide semiconductors, Complementary 120
  • Metal-work 116 , 117
   • - Mathematical models 117
  • metalurgija 173
  • metamateriali 145
  • metapodatki 7
  • metoda 5S 167
  • metoda končnih elementov 108
  • metode konstruiranja 115
  • metode magnetne resonance 76
  • metode molekularnih žarkov 76
  • metodika konstruiranja 164
  • metrični prostori 19
  • Microcomputers - Amateurs' manuals 52
  • Microelectromechanical systems 134
  • Microelectronics 135
  • Microprocessors - Design and construction 58
  • Microsoft .NET 31 , 36 , 56
  • Microsoft .NET Framework 31
  • Microsoft Excel (Computer file) 34
  • Microsoft SQL Server (Computer file) 49
  • Microsoft Visual studio (Computer file) 57
  • Microsoft Windows (Computer file) 44
  • Microsoft.NET 51
  • mikro sistemi 134
  • mikrobiologija 89 , 171
  • mikrobni polisaharidi 88
  • mikroelektronika 135
  • mikrokrmilnik 8051 60
  • mikromanipulacije 4
  • mikromehatronika 176
  • mikromostički 134
  • mikronosilci 134
  • mikroorganizi 88
  • mikroorganizmi 89 , 90 , 152
  • mikroprocesorji 58 , 60
  • mikrosistemi 71 , 135
  • mikrostrukture materialov 102
  • mikrotokovi 71
  • mikrovalovna vezja 123
  • mikrovalovne meritve 123
  • mikrovalovni elementi 123
  • mikrovalovno frekvenčno območje 100
  • MIMO - Multi Input Multi Output 178
  • minimizacija odpadkov 170
  • mlekarstvo 90
  • Mobile communication systems 147
  • mobilna telefonija 141
  • mobilne komunikacije 144 , 147
  • moč 79 , 123
  • močnostni ojačevalniki 139
  • modelarstvo 149 , 150 , 151
  • modeli 132
  • modeli daljnovodov in vodov 132
  • modeli simulacije 152
  • modeliranje 63 , 64 , 100 , 162 , 163 , 176
  • modeliranje pretokov 71
  • modeliranje procesov 88 , 108
  • modulacijske tehnike 144
  • modulatorji 144
  • molekularna fizika 76
  • molekularna polja 76
  • molekularni žarki 76
  • molekule 78
  • monotono naraščamje VF 133
  • Monte Carlo simulacija 102
  • morska biologija 190
  • MOS tranzistorji 136
  • mostovi 151
  • Motion pictures - Editing - Data processing 20
  • mrežni podatkovni model 45
  • multimedija 25

  • nacionalne jedi 171 , 172
  • način priprave 171
  • načrtovanje 33 , 54 , 58 , 61 , 113 , 127 , 140 , 144 , 188
  • načrtovanje algoritmov 40
  • načrtovanje mobilnih aplikacij 57
  • načrtovanje prog 149
  • načrtovanje rešitev 59
  • načrtovanje spletnih strani 56
  • načrtovanje stanovanj 183
  • načrtovanje vezij 136
  • načrtovanje vodenja 179
  • nadzemni elektroenergetski vodi 126
  • nadzor mikrokomponent 135
  • nadzor nad živili 90
  • nadzor onesnaževanja 1
  • nadzorovanje procesov 175
  • nadzorovanje proizvodnih procesov 162 , 163
  • nadzorovanje voda 1
  • naključne spremenljivke 16
  • naloge 75 , 79 , 119 , 124 , 133 , 137 , 179
  • namestitev 44 , 55
  • nanomanipulacije 4
  • Nanostructured materials 145
  • napadi na baze podatkov 26
  • napadi na omrežja 26
  • napadi na strežnike 26
  • napadi na Windows 26
  • napake 72
  • napovedovanje lastnosti 100
  • naprave 122
  • naravni gradbeni materiali 188
  • naravni plin 104
  • naravoslovje 8 , 92 , 198
  • Narodni pomorski muzej 62
  • naselja 13
  • National Maritime Museum - Catalogs 62
  • National Maritime Museum (Greenwich) 62
  • Natural gas
   • - Law and legislation - United States 104
   • - Rates - United States 104
  • navigacija 63 , 64
  • navigacijski sistemi 123 , 144
  • navoji 189
  • navor 79
  • nelinearna optika 67
  • nelinearna vezja 139
  • nemški 193 , 196
  • nerazstavljivi spoji 112
  • nerecipročni pasivni elementi 123
  • neresonančne meritve 76
  • nevarne snovi 93 , 94 , 153
  • Nevarne snovi
   • - Mejne vrednosti - Seznami 153
   • - Nesreče - Varnostni ukrepi 93
  • nevarni morski organizmi 190
  • Newton-Eulerjeva dinamika 6
  • Newtonov zakon 79
  • nezgode 93
  • nihanje 79
  • nizozemski 196
  • Nobel Prizes 80
  • Nobelove nagrade 80
  • Nobelprijzen 80
  • normalna porazdelitev 16
  • norme 178
  • normirani prostori 19
  • nosilci vesoljskih vozil 156
  • nove tehnologije 7
  • numerične rešitve 15
  • numerične simulacije 71
  • numerično modeliranje 108
  • numerično ocenjevanje podatkov 16

  • o avtomobilu 160
  • obdelan baker 155
  • obdelava teksta 141
  • obdelave gibajočih slik 20
  • obdelave kovin 116 , 117
  • obdelave materialov 114
  • obdelave polimerov 114
  • obdelovalni postopki 116 , 117
  • obdelovanje 173
  • Object-oriented programming (Computer science) 30
  • objektno orientirani sistemi 182
  • objektno orientirano programiranje 30 , 32 , 39 , 42
  • oblačila 99
  • oblikovanje 46 , 115
  • oblikovanje kovin 117
  • oblikovanje strani 35
  • obnašanje materialov 66
  • obnavljanje baz 45
  • obratovalni diagrami 132
  • obseg pregledov 10
  • odboj 124
  • oddaljen dostop do UPN 41
  • odhodki 161
  • odkrivanje napak 98
  • odločitve 165
  • odnašanje 114
  • odpadne vode 1
  • odplake 1
  • odpoved 11
  • odrezavanje 114
  • odtočni režimi 85
  • odvodi 18
  • ohranitev energije 83
  • ohranitev mase 83
  • ojačevalne stopnje 131
  • ojačevalniki 136
  • okolje družb 168
  • onesnaženje vod 1
  • onesnaževalci morja 190
  • onesnaževanje okolja 13
  • operacijski 136
  • operacijski sistemi 21 , 44
  • Operating systems (computers) 51
  • opis jedi 171 , 172
  • opisi rastlin 91
  • opisna statistika 16
  • oprema 190
  • oprema prostorov 38
  • Optical detectors - Industrial applications 135
  • optična metrologija 135
  • optična vlakna 67
  • optične 102 , 138
  • optične metode 135
  • optični detektorji 135
  • optični komunikacijski sistemi 67
  • optični nadzor sistemov 135
  • optika 72 , 75 , 101
  • optimizacija procesov 88
  • optimizacija proizvodnih procesov 162 , 163
  • optimizacija strategij 49
  • optoelektronika 138
  • optoelektronska holografija 135
  • Orchids - Europe 91
    • - Identification 91
   • - Middle East 91
    • - Identification 91
   • - North Africa 91
    • - Identification 91
  • organizacija poslovanja 157 , 166 , 168
  • organizacija proizvodnje 114 , 162 , 163 , 165 , 167
  • Organizational change 167
  • organska kemija 81
  • organske kisline 88 , 90
  • orientirane strukture podatkov 30
  • osamosvajanje podrejenih 157
  • oscilatorji 144
  • osebna zaščita 96
  • osebni računalniki 47
  • Osebni računalniki - Priročniki 47
  • osebnosti 8
  • osi 112
  • oslojevanje 114
  • osnove 164
  • osnove elektrolize 128
  • osnovni delci 78
  • osnovno usposabljanje 190
  • označbe nevarnih snovi po Kemlerju 93
  • označevalni jeziki 35
  • označevalniki 144
  • označevanje nevarnega blaga 97
  • označevanje površin 189
  • ozobje 115

  • Parallel programming (Computer science) 23
  • parametri S 123
  • parametri vodov 126
  • periodične strukture 123
  • perturbacijske metode 15
  • pesta 112
  • Petri nets 23
  • Petrijeve mreže 23
  • Photonics - Materials 138
  • Physics - Textbooks 68
  • Piere Simon de Laplace 14
  • piezoelektričnost 101
  • piroelektričnost 101
  • pivovarstvo 90
  • planiranje izdelkov 164
  • planiranje proizvodnje 162 , 163
  • Plastic scrap - Recycling 170
  • Plasticity - Mathematical models 108
  • Plastics - Recycling 170
  • Plastics industry and trade - Waste minimization 170
  • plastične deformacije 66
  • plastične mase 170
  • plastičnost 108
  • plazma 67
  • plini 71 , 93
  • plinske turbine 105
  • PN-spoji 137
  • pnevmatične komponente 106
  • pnevmatični cilindri 106
  • pnevmatični motorji 106
  • pnevmatični postroji 106
  • pnevmatični sistemi 106
  • pnevmatični ventili 106
  • pnevmatika 106
  • podatki o spremembah 109
  • Podatkovne baze - Učbeniki za visoke šole 45
  • podatkovne strukture 40
  • Podatkovne strukture - Učbeniki za visoke šole 40
  • podatkovni modeli 45
  • podjetja 28 , 168
  • podmorski relief 197
  • podnebna karta 197
  • podporni elementi 112
  • podvodna fotografija 190
  • podzakonski akti 97
  • pogonska sredstva 156
  • poizvedovalni jeziki 45
  • poklicna izpostavljenost 153
  • polarne koordinate 18
  • politični zemljevid 197
  • politika 8 , 198
  • polni teksti 1
  • polprevodniki 138
  • polprevodniški elementi 137
  • pomožne komponente 111
  • porazdeljeno logično programiranje 23
  • porečje Donave 85
  • poslovna inteligenca 49
  • poslovne aplikacije 28
  • poslovne knjige 161
  • poslovne stavbe 184
  • poslovni izid 161
  • poslovni procesi 168
  • poslovni programi 28
  • poslovno sodelovanje 168
  • pospeševanje prodaje 59
  • Postmodernism 186
  • postmodernizem 186
  • postopki 11
  • postopki gradnje 188
  • postopki načrtovanja 61
  • posvetovanja 84
  • Potapljanje - Priročniki 190
  • potresne opazovalnice 86
  • povezava PC-dlančnik 141
  • povezave računalnikov 55
  • povezovanje 7
  • povratne zanke 181
  • povratne zveze 178
  • površinska napetost 71
  • površinske obdelave 116
  • površinske vode 85
  • površinske zaščite 173
  • Power amplifiers 127
  • požarna preventiva 97
  • požarna straža 97
  • požarna varnost 97
  • Požarna varnost - Priročniki 97
  • požarno tveganje 97
  • PPAL gradniki 61
  • praškasta metalurgija 108
  • praškasti materiali 108
  • pravilnost programov 40
  • pravna ureditev 159
  • prebivalstvo 197
  • predmeti za gospodinjstvo 99
  • predmeti za prosti čas 99
  • predpisi 97
  • predstavniki 186
  • pregledi opreme 10
  • pregledno delo 23 , 30 , 48 , 58 , 66 , 74 , 77 , 98 , 101 , 105 , 106 , 108 , 110 , 111 , 113 , 116 , 117 , 118 , 125 , 127 , 134 , 135 , 140 , 144 , 145 , 146 , 154 , 155 , 156 , 164 , 165 , 166 , 167 , 169 , 173 , 175 , 176 , 177 , 181 , 182
  • prehod skozi snov 78
  • prehodni pojavi 124 , 130
  • preiskave loma 69 , 70
  • preiskušanje materialov 69 , 70
  • preizkusi opreme 10
  • preklopni sistemi 53
  • Premiere Pro 2.0 20
  • premiki v prostoru 2
  • prenos energije 105
  • prenos fluidi-rotor 105
  • prenos snovi 88
  • prenosne funkcije 180
  • prenosni računalniki 52
  • preoblikovalna tehnika 114
  • preoblikovanje 114 , 117
  • preoblikovanje kovin 108
  • prepoznavanje 186
  • preprečevanje nezgod 93
  • preprečevanje smradu 152
  • prerezi 185 , 189
  • preskušanje materialov 102
  • pretok fluidov 110
  • pretvorniki 139
  • preventiva 94
  • prevodniki 128
  • prevzemni pregledi 109
  • prezračevanje 152
  • pridobitev certifikata 34
  • pridobivanje 104
  • pridobivanje monomerov 170
  • prihodki 161
  • prilagodljivi sistemi 181
  • primeri 26 , 145 , 167 , 178
  • primeri izvedenih del 188
  • principi delovanja 156
  • principi modeliranje opreme 176
  • prioročniki 50
  • priprava bal 188
  • priprava za izpite 34
  • priročniki 10 , 11 , 20 , 21 , 22 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 39 , 41 , 42 , 43 , 44 , 46 , 47 , 49 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 59 , 93 , 95 , 96 , 97 , 102 , 109 , 114 , 115 , 120 , 138 , 141 , 142 , 143 , 147 , 149 , 150 , 151 , 157 , 158 , 160 , 172 , 178 , 185 , 189 , 195
  • procesi 174
  • procesi kompostiranja 152
  • procesi konstruiranja 164
  • procesi načrtovanja 165
  • procesni sistemi 60
  • prodaja 104
  • prodaja preko spleta 59
  • prodajne cene 168
  • profili rotorjev 113
  • prognoziranje napak 98
  • programabilni elementi 48
  • programabilni logični krmilniki 180
  • programabilni mikrokrmilniki 58
  • programambilni krmilniki 175
  • programiranje 43 , 60
  • programiranje baz 23
  • programiranje iger 32
  • programiranje krmilnikov 175
  • programiranje okolja 48
  • programirnost IC gradnikov 61
  • Programmable controllers 175
  • Programmation orientée objet (Informatique) 30
  • programska oprema 20 , 22 , 24 , 25 , 38 , 42 , 46 , 50 , 52 , 55 , 57 , 182 , 185
  • programska opremadelo s PC-jem 47
  • programski jeziki 30 , 32 , 37 , 39 , 42 , 43 , 51 , 175
  • programsko določeni radijski sistemi 146
  • proizvodna tehnika 114
  • proizvodne tehnologije 173
  • proizvodni management 164
  • proizvodni menedžžment 167
  • proizvodni procesi 114
  • proizvodni sistemi 162 , 163
  • Proizvodni sistemi - Mednarodna posvetovanja 162 , 163
  • proizvodnja 167
  • projektno vodenje 165
  • prokarioti 88
  • prometna nesreča 160
  • prometni predpisi 160
  • Prometni predpisi - Priročniki 160
  • prometni znaki 160
  • Prometni znaki - Priročniki 160
  • proste molekule 76
  • prosti čas 149 , 150 , 151
  • prostorske projekcije 189
  • prostorski podatki 63 , 64
  • prostorsko planiranje 38 , 63 , 64
  • protipožarna zaščita 94
  • Protipožarna zaščita
   • - Priročniki 97
   • - Učbeniki 94
  • prva pomoč 190
  • PRY koti 2
  • Pyrolysis 170

  • Quality control - Optical methods 135

  • računalčništvo 48 , 59
  • računalkniško vodenje procesov 180
  • računalniška animacija 20 , 42
  • računalniška arhitektura 48
  • računalniška grafika 22 , 24 , 32 , 38 , 50
  • računalniške mreže 21 , 26 , 33 , 35 , 36 , 39 , 41 , 44 , 47 , 53 , 54 , 55 , 56
  • računalniške simulacije 24
  • računalniške strukture 61
  • Računalniške strukture - Načrtovanje - Učbeniki za visoke šole 61
  • računalniški jeziki 31
  • računalniški programi 34
  • računalniški sistemi 58 , 61
  • Računalniški sistemi - Načrtovanje - Učbeniki za visoke šole 61
  • računalniško podprto krmiljenje 182
  • računalniško podprto načrtovanje 22 , 50 , 185
  • računalništvo 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 60 , 61
  • računovodstvo 161
  • radarji 123
  • radarski sistemi 144
  • radialne turbine 105
  • radijska vezja 144
  • radijske domene 146
  • radijske komunikacije 144 , 146
  • Radio circuits - Design and construction - Handbooks, manuals, etc 144
  • Radio frequency integrated circuits - Design and construction - Handbooks, manuals, etc 144
  • radioaktivne snovi 93
  • radiofrekvenčni identifikacijski sistemi 142
  • Railroad bridges - Models 151
  • Railroads
  • raketna tehnika 156
  • raketni pogoni 156
  • ranljivost sistema 21
  • rast kristalov 138
  • rastišča 91
  • rastline 81
  • rastlinska biotehnologija 90
  • rastlinstvo 13 , 197
  • ravnanje z odpadki 152 , 170
  • ravnanje z odpadno vodo 1
  • ravnanje z vodo 1
  • ravninski val 124
  • ravnotežje sistemov 83
  • ravnotežje snovi 152
  • ravnovesje sil 79
  • ravnovesna stanja 73
  • razcepke 112 , 189
  • razdelitev električne energije 125
  • raziskave 65
  • raziskave materialov 145
  • razstavljive zveze 112
  • razsvetljava 194
  • razširjenost 91
  • razvoj 33 , 47 , 63 , 64
  • razvoj kemije 82
  • razvoj materialov 100
  • razvoj protipožarnega varstva 94
  • razvoj stikov 59
  • razvoj znanosti 12
  • reakcijski motorji 156
  • reaktorji 152
  • recikliranje 170 , 173
  • reference 172
  • referenčni viri 136
  • regresija 16
  • regulacija gibanja manipulatorjev 6
  • regulacija pozicije 6
  • regulacija sile 6
  • regulacija v notranjih koordinatah 6
  • regulacije 179 , 180
  • regulacijske tehnikr 180
  • regulacijski sistemi 179
  • regulativa 90
  • regulatorji 139 , 180
  • regulatorji v zunanjih koordinatah 6
  • rekombinantni proteini 90
  • rekombinatni proteini 88
  • rekonstrukcija 148
  • relacija Belousov-Žabotinskij 3
  • relacijske baze podatkov 49
  • relacijski modeli 45
  • relacijsko-difuzijski vzorci 3
  • relativistična mehanika 72
  • relativnost 68
  • Rene Descartes 14
  • resonanca 130
  • reševanje problemov 167
  • rešitve 40 , 133 , 179
  • rezalniki 139
  • rezanje 107
  • režimi pretoka 71
  • RF integrirana vezja 140
  • RF močnostni ojačevalniki 127
  • RF okolje 146
  • RF področje načrtovanja 136
  • RF sistemi 144
  • RFID - Radio Frequency IDentification 142
  • RFID sistemi 142
  • ribištvo 13
  • Richard Julius Wilhelm Dedekind 14
  • Roboti - Učbeniki za visoke šole 4
  • robotika 2 , 4 , 5 , 6
  • Robotika - Učbeniki za visoke šole 2
  • robotske roke 2
  • robotski manipulatorji 2 , 6
  • robotsko zapestje 2
  • Rocketry 156
  • Rockets (Aeronautics) 156
  • rotacija 2
  • RSS načrtovanje 61

  • Salesforce.com 59
  • sanacijski postopki 93
  • SAP NetWeaver 28
  • SC vezja 136
  • SCADA sistem 125
  • Scientists
   • - Biography 12
   • - History - 20th century. 12
   • - Interviews 12 , 82
  • Screw compressors 113
  • seizmologija 86
  • senzorji 120
  • serijska komunikacija 60
  • sestavni deli 47 , 144
  • severna Afrika 91
  • sheme 106
  • Signali - Učbeniki za visoke šole 148
  • silicij 138
  • silicij-germanij 138
  • silicijev karbid 138
  • SIMATIC S7 (Computer system) 175
  • SIMATIC sistem 175
  • simboli hidravlični 118
  • simetrije 101
  • simulacije 23 , 111 , 140 , 162 , 163 , 176
  • simulacije sistemov 177
  • sinhronski generatorji 126
  • sinteza vezij 133
  • sinteze 131
  • sipanje svetlobe 67
  • SISO - Single Input Single Output 178
  • sistem gorivnih celic 111
  • sistemi komponent 126
  • sistemi nadzorovanja 142
  • sistemi obdelave materialov 107
  • sistemi odjemalec-strežnik 49
  • sistemi upravljanja 182
  • sistemi vodenja 180
  • sistemska teorija 174
  • Six Sigma 167
  • sklopi vezij 136
  • sklopke 112 , 115
  • skrbništvo 109
  • slama 188
  • sledenje zaposlenim 142
  • slovar 192 , 193
  • Slovarji - Slovenščina 192
  • Slovenija 11 , 86 , 153
  • slovenski 191 , 193 , 194
  • slovenski knjižni jezik 192
  • slovenščina 195
  • Slovenščina - Slovnica 195
  • slovnice 195
  • smerni grafi 123
  • smerni sklopniki 123
  • snemanje pod vodo 190
  • snovne lastnosti 123
  • SOA - Service-Oriented Architecture 28
  • Socioculturele factoren 183
  • sociokulturni faktorji 183
  • sociologija 183
  • sočasni dostopi 45
  • sodobna arhitektura 184
  • sodobni avtorji 184
  • Software radio 146
  • soline 89
  • sorniki 112 , 189
  • soseske 183
  • SP1-Service Pack 1 44
  • Space vehicles - Propulsion systems 156
  • spajanje 107 , 114 , 173
  • spajanje dokumentov 46
  • Spectrum analysis 67
  • spektralna teorija 19
  • spektroskopija 67
  • spletna trgovina 29
  • spletne aplikacije 56
  • spletne dražbe 29
  • spletne strani 33 , 35 , 36 , 54 , 56 , 57 , 59
  • Spletne strani - Oblikovanje - Priročniki 35
  • spletno bančništvo 26
  • spoji 115
  • SQL 45
  • SQL Server 2005 49
  • SQL Server tehnologija 49
  • Srednji vzhod 91
  • Sredozemlje 13
  • sredstva 161
  • stabilizatorji 139
  • stabilnost 181
  • stabilnost produkta 152
  • stabilnost sistemov 83
  • stabilnost vmesnikov 4
  • standardi ATV 1
  • standardi DWA 1
  • standardizacija 115
  • stanfordski manipulator 2
  • stanovanjska gradnja 183
  • stanovanjske stavbe 184
  • statični odzivi 134
  • statika 5 , 77
  • statistična mehanika 73
  • statistična procesna kontrola 16
  • statistično sklepanje 16
  • stehiometrija 88
  • STEP 7 175
  • STEP 7 (Computer program language) 175
  • stiskanje 116 , 117
  • stiskanje prahu 108
  • STL 175
  • stohastični preiskovalni algoritmi 40
  • strategija iskanja 40
  • strategije trženja 59
  • strateška zaporedja 166
  • strateško planiranje 166
  • strateško upravljanje 59 , 166
  • strežniki 44
  • stroji 164
  • strojna oprema 52 , 55 , 60
  • strojni elementi 112 , 115 , 164
  • Strojni elementi - Učbeniki za visoke šole 112
  • strojništvo 105 , 106 , 107 , 109 , 110 , 111 , 112 , 113 , 115 , 116 , 117 , 118 , 154 , 155 , 156 , 164 , 178
  • strokovni izrazi 194 , 196
  • stroški 161 , 168
  • Structures de données (Informatique) 30
  • strukturne lastnosti 101
  • strukturne spremembe 107
  • Sustainable development 103
  • Svet - Geografija - Atlasi 197
  • svetloba 67 , 68 , 194
  • Svetlobna tehnika - Terminologija
    • - Poliglotski slovarji 194
    • - Slovenščina - Slovarji 194
  • svetlobni viri 194
  • svetlobno sevanje 194
  • System analysis 98

  • širjenje svetlobe v snovi 67
  • širokopasovne kaskade 131
  • širokopasovne komunikacije 143
  • širokopasovni ojačevalniki 131
  • šole 184
  • španski 196
  • Špedicija - Učbeniki za visoke šole 159
  • špediterske organizacije 159
  • špediterske storitve 159
  • športno potaplanje 190
  • šrafure 189
  • štancanje 116 , 117
  • števci 60
  • številčenje knjig 158
  • študije primerov 13 , 170
  • šumi vezij 136
  • šumne lastnosti elementov 123
  • šumno število 123

  • tabele 46 , 72
  • taktika gašenja 94
  • taljenje površine 107
  • tanke plasti 138
  • Technical writing 169
  • tehnični podatki 109
  • tehnični pregledi 109
  • tehnično pisanje 169
  • tehnično poročilo 85 , 103
  • tehnično potapljanje 190
  • tehnično risanje 189
  • Tehnično risanje - Priročniki 189
  • tehnika 98 , 99 , 176 , 198
  • tehnika prometnih poti 149 , 150 , 151
  • tehnika vozil 154 , 155 , 156
  • tehniška grafika 22
  • tehniške komunikacije 169
  • tehniški slovarji 194 , 196
  • tehniško risanje 22
  • tehnologija 17 , 99
  • tehnologija tiskanega vezja 61
  • tekoči kristali 138
  • Telecommunication - Switching systems 53
  • telefonija 144
  • telekomunikacije 120 , 146
  • teleoperacija 4
  • tenzorji 101
  • teorija 186 , 187
  • teorija krmiljenja 181
  • teorija matrik 178
  • teorija sistemov 181
  • teorija verjetnosti 177
  • teorije 65
  • termični efekti 71
  • terminologija 194 , 196
  • Termodinámica - Libros de texto 83
  • termodinamični odnosi 101
  • termodinamični vidiki 74
  • termodinamika 73 , 83 , 88 , 152
  • termodinamika strojev 105
  • termodinamske lastnosti snovi 83
  • termoelektričnost 101
  • tesnila 112 , 115 , 189
  • Thermodynamics - Textbooks 83
  • tipologija gradnje 183
  • tlorisi 185
  • tokovne preiskave 136
  • tokovni viri 136
  • tokovno polje 129
  • toksikologija 171
  • tolerance 189
  • tolmačenje trgovskih terminov 159
  • topljivost 173
  • toplota 68 , 72 , 75
  • toplota plinov 79
  • toplotna obdelava 107
  • toplotna prevodnost 101
  • toplotne 102
  • toplotno ravnotežje 152
  • topologija omrežij 132
  • torzija 66
  • TPM 167
  • TQM 167
  • tradicionalne tehnike gradnje 188
  • tradicionalne tehnologije 90
  • trajnost strategije 166
  • trajnostni razvoj 103
  • transformator 130
  • transformatorji 126
  • transgene rastline 90
  • transport 104 , 159
  • transportne usluge 159
  • transportni pojavi 73
  • transportni sistemi 159
  • trdnost 77 , 115
  • trdnost materialov 66
  • trendi razvoja 183
  • tribologija 115
  • trifazni generatorji 126
  • trifazni sistem 130
  • tržne poti 166
  • turbinski stroji 105
  • Turbomachines 105
  • Turčija 184

  • učbeniki 18 , 38 , 67 , 71 , 76 , 83 , 88 , 94 , 152 , 170
  • učbeniki za visoke šole 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 16 , 19 , 40 , 45 , 60 , 73 , 75 , 78 , 79 , 112 , 119 , 124 , 126 , 128 , 129 , 130 , 132 , 133 , 137 , 139 , 148 , 159 , 161 , 168 , 174 , 179 , 180
  • učbeniki za visoke šoole 123
  • učbeniki za visoko šolo 136
  • učinkovito delegiranje nalog 157
  • ujemi 189
  • ultra globoke submikronske tehnologije 140
  • umetna inteligenca 4
  • Umetna inteligenca - Učbeniki za visoke šole 4
  • umetnost 8 , 9 , 17
  • umetnostna obdobja 186
  • UMTS - Universal Mobile Telecommunication Systems 147
  • unipolarni tranzistorji 137
  • upogibanje 116
  • uporaba 38 , 142
  • uporaba bakra 155
  • uporaba ekvivalence grafov 123
  • uporaba materialov 145
  • uporaba programov 25
  • uporabne lastnosti 155
  • uporovna vezja 133
  • upravljanje 44
  • upravljanje baz 49
  • upravljanje mrež 55
  • upravljanje sistemov 125
  • upravljanje strežnika 36
  • urbanizem 183 , 198
  • urejanje dokumentov 46
  • urejevalniki besedil 46
  • Urejevalniki besedil - Priročniki 46
  • USB 141
  • usmerniki 139
  • ustanavljanje gospodarskih družb 161
  • utekočinjenje 83
  • utorne zveze 189
  • utrjevanje površin 107
  • utrujenost materialov 69 , 70
  • uvajanje v delo 157

  • vaje 3 , 34
  • valjanje 116
  • valjčni ležaji 115
  • valovanje 75 , 79
  • valovodi 124 , 144
  • varjenje 114
  • varnost 21 , 55 , 141 , 190
  • varnost baz 49
  • varnost podatkov 169
  • varnostni ukrepi 21
  • varsto okolja 13
  • varsto pri delu 153
  • varstvo gasilca 94
  • varstvo pred požari 94
  • varstvo pri delu 10 , 95 , 96 , 109
  • vektorji v prostoru 18
  • vektorska polja 18
  • vektorski prostori 19
  • velekanonična porazdelitev 73
  • verižna gonila 115
  • verjetnost 16
  • verstva 197
  • vezave bremen 130
  • vezja na siliciju 136
  • vgrajeni računalniški sistemi 48
  • vhodna vrata 142
  • vibrometer 135
  • Video recording 27
  • video spletni dnevniki 27
  • vijačne zveze 112
  • vijačni kompresorji 113
  • vijačni spoji 189
  • viri sredstev 161
  • virtualni inštrumenti 24
  • visokonapetostni kabli 126
  • Visual Studio 2005 57
  • vitamini 90
  • vlamljanje 21
  • vlečenje 116
  • vloga logistike 159
  • vloga špedicije 159
  • voda 71
  • vode 1
  • vodenje procesov 165
  • vodenje vmesnikov 4
  • vodi 132
  • vodstvene spretnosti 157
  • vodstveni kader 157
  • vojna tehnika 122
  • vozniški izpit 160
  • vožnja 160
  • VPLS - Virtual Private Lan Service 41
  • VPN - tehnologija 41
  • VPN - Virtual Private Network 41
  • VPWS - Virtual Private Wire Service 41
  • vrata za hišne ljubljenčke 142
  • vrednotenje nepremičnin 63 , 64
  • vrsta fermentacije 171
  • vrste potopov 190
  • vrste reaktorjev 170
  • vrste zidnih stavb 187
  • vrtenje 79
  • vrtilna količina 79
  • vrtne makete 149 , 150 , 151
  • vskočniki 112 , 189
  • vtiskovanje 116
  • vzdrževanje 109
  • vzdrževanje aparatov 96
  • vzdrževanje glede na stanje 98
  • vzdrževanje opreme 96
  • vzmeti 112 , 115 , 189
  • vzorčenje 148
  • vzporedna arhitektura 23
  • vzporedno programiranje 23
  • vzroki požarov 97

  • Web aplikacije 51
  • Web arhivi 7
  • web informacije 141
  • Web servers 36
  • Web site development 36 , 56
  • Web sites
   • - Authoring programs 54
   • - Design 56
  • Web založništvo 54
  • Webcasting 54
  • WIMAX 147
  • Windows (Operating system) - Internet Explorer 34
  • Windows Server 2003 R2 44
  • Wireless communication systems 55
  • Wiskunde 17
  • WLAN - Wireless Local Area Network 147
  • Word 2003 46
  • Word 2003(računalniški program) - Priročniki 46

  • X10 (Power line control protocol) 143
  • XML 49
  • XML (Document markup language) 146

  • zagozde 189
  • zakasnitev povezav 61
  • zakon o gasilstvu 97
  • zakon o varstvu pred požarom 97
  • zakonodaja 11 , 104
  • zaloge proizvodov 161
  • zaloge trgovskega blaga 161
  • založništvo 158
  • zaporedja 18
  • zaprta dvorišča 183
  • zasledovanje stroškov 164
  • zaščita 26
  • zaščita dihalnih organov 95 , 96
  • zaščitna oprema 95 , 96
  • Zaščitna oprema - Vzdrževanje - Priročniki 96
  • zaščitni aparati 95
  • zatiči 112 , 189
  • zavarovanje 160
  • zavarovanje blaga 159
  • zavore 115
  • zbirni jeziki 60
  • zborniki 7 , 17 , 63 , 64 , 69 , 70 , 171
  • zbrana dela 184
  • ZDA 104
  • zdodovina 198
  • združevalniki 123
  • Zemlja 87 , 92
   • - Leksikoni 87
  • zgodovina 8 , 9 , 17 , 187
  • zgodovina matematike 14
  • zgodovinski pregled 13 , 65 , 154 , 171 , 172 , 183
  • zgodovinski razvoj 107
  • zidava brez veziva 187
  • Ziegler-Nicholsova metoda 180
  • zlepni spoji 112
  • zmanjševanje stroškov 104
  • zmesi 83
  • zmesi plastičnih mas 170
  • značilnosti 159 , 186
  • znamenite osebnosti 9
  • znanje vodstvenega kadra 157
  • znanost 8
  • znanstveni dosežki 198
  • znanstveni instrumenti 62
  • znanstveniki 12 , 82
  • zobniki 189
  • zobniška gonila 115
  • zvari 189
  • zvarni spoji 112
  • zveze gredi 112
  • zvočni efekti 32
  • zvočni zapisi 25
  • zvok 68

  • železnice 150
  • železniške proge 149 , 151
  • železniški viadukti 151
  • živali 92
  • živalstvo 13
  • živilska biotehnologija 90
  • živilska tehnologija 90 , 171 , 172
  • življenjepis 198
Avtorji spletnih strani CTK CTK Zadnja sprememba: 15.12.2006 Webmaster Pošljite sporočilo uredniku na naslov: webmaster@ctk.uni-lj.si