Knjižne novosti
Na domačo stran CTK


Knjižne novosti št. 5
september - oktober 2006

VSEBINA

 • NASLOVNO KAZALO
 • IMENSKO KAZALO
 • PREDMETNO KAZALO • 001 ZNANOST IN ZNANJE NASPLOH.


  1.
  EVANS, Harold, 1928-
          They made America : from the steam engine to the search engine : two centuries of innovators / Harold Evans. - 1st paperback ed. - New York ; Boston : Back Bay Books, 2006. - IX, 694 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-316-01385-4 (ISBN-10, broš.) ISBN 978-0-316-01385-7 (ISBN-13, broš.) ISBN 0-316-27766-5 (ISBN-10, vezano) ISBN 978-0-316-27766-2 (ISBN-13, vezano)
  a) Inventors - United States - History b) Inventions - United States - History c) izumi d) izumitelji e) Združene države Amerike f) zgodovinski pregled

  001.895(73/79)
  COBISS.SI-ID 27791621


  006 STANDARDIZACIJA.


  2.
          INTERNATIONAL standard = Norme internationale = Meždunarodnyj standart. ISO 8501-1 / ISO. - Geneve : ISO, cop. 1994. - IV, 90 str., [2] f. pril. ; 22 cm

  Ov. nasl. - Vzpor. stv. nasl. v angl., franc. in rus. jeziku. - Besedila aneksov tudi v šved., nem., nizozem., it., špan., portug., arab., jap. in kit. jeziku. - Na ov.: "1994-12-15". - Hrbtni stv. nasl.: ISO 8501-1/Suppl:1994
  a) standardi ISO b) polni teksti c) ISO 8501-1:1994 d) jekla e) priprava površin f) površinska zaščite g) standardi

  006.85
  COBISS.SI-ID 26702341

  3.
          INTERNATIONAL standard = Norme internationale = Meždunarodnyj standart. ISO 8501-2 / ISO. - 1st ed. = 1ere éd. = 1-e izd. - Geneve : ISO, cop. 1994. - IV, 158 str., [7] f. pril. : ilustr. ; 22 cm

  Ov. nasl. - Na ov.: "1994-12-15". - Vzpor. stv. nasl. v angl., franc. in rus. jeziku. - Besedila aneksov tudi v šved., nem., nizozem., it., špan., portug., arab., jap. in kit. jeziku. - Hrbtni stv. nasl.: ISO 8501-2:1994
  a) standardi ISO b) polni teksti c) ISO 8501-2 d) jekla e) površinska zaščite f) odstranitev starih zaščit g) priprava površin h) standardi

  006.85
  COBISS.SI-ID 27305477


  007 KIBERNETIKA. UMETNA INTELIGENCA.


  4.
  LUMELSKY, Vladimir
          Sensing, intelligence, motion : how robots and humans move in an unstructured world / Vladimir J. Lumelsky. - Hoboken : Wiley-Interscience, cop. 2006. - XXIV, 431 str. : graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija: str. 421-428. - Kazalo
  ISBN 0-471-70740-6 (ISBN-10) ISBN 978-0-471-70740-0 (ISBN-13)
  a) Robots - Motion b) Manipulators (Mechanism) c) Robotika - Gibanje d) robotika e) roboti f) manipulatorji g) gibanje robotov h) mobilni roboti i) dinamika robotov j) načrtovanje gibov k) pregledno delo

  007
  COBISS.SI-ID 11613234


  02 KNJIŽNIČARSTVO.


  5.
  DUNCAN, Donna
          I-search for success : a how-to-do-it manual for connecting the I-search process with standards, assessment, and evidence-based practice / Donna Duncan and Laura Lockhart. - New York ; London : Neal-Schuman Publishers, 2005. - XXI, 277 str. : ilustr. ; 28 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM). - (How-to-do-it manuals for librarians ; no. 136)

  Bibliografija: str. 263-271. - Kazalo
  ISBN 1-55570-510-3
  a) Education - Standards - United States b) Educational evaluation - United States c) Curriculum planning - United States d) Education - Aims and objectives - United States e) knjižničarstvo f) knjižnice g) iskanje informacij h) izobraževanje i) informacijska pismenost j) strategija iskanja

  028.7.004.7:659.2
  COBISS.SI-ID 27681285

  6.
          PERCEPTIONS of libraries and information resources : a report to the OCLC membership / principal contributors, Cathy De Rosa ... [et al.]. - Dublin (Ohio) : OCLC Online Computer Library Center, cop. 2005. - 1 zv. (loč. pag.) : graf. prikazi ; 28 cm

  Dostopno tudi na: http://www.oclc. org/reports/2005perceptions.ht m
  ISBN 1-55653-364-0
  a) Libraries - Public opinion b) Library users - Attitudes c) Libraries - User satisfaction - Statistics d) Library use studies e) Library surveys f) Bibliotheques - Opinion publique - Enquetes g) Utilisateurs des bibliotheques - Attitudes - Enquetes h) Bibliotheques - Satisfaction des utilisateurs - Enquetes i) Bibliotheques - Utilisation - Enquetes j) Bibliotheques - Enquetes k) Sources d'information - Utilisation - Enquetes l) knjižničarstvo m) knjižnice n) informacijski viri o) elektronski viri informacij p) dostopnost gradiva q) ocena uporabnikov

  026/028
  COBISS.SI-ID 27681541


  33 GOSPODARSTVO. VARSTVO (VARNOST) PRI DELU.


  7.
          The OCCUPATIONAL ergonomics handbook. Fundamentals and assessment tools for occupational ergonomics / edited by William S. Marras, Waldemar Karwowski. - 2nd ed. - Boca Raton : CRC/Taylor & Francis, 2006. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 27 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8493-1937-4 (ISBN-10) ISBN 978-0-8493-1937-2 (ISBN-13)
  a) Human engineering - Handbooks, manuals, etc b) Industrial hygiene - Handbooks, manuals, etc c) ergonomija d) delovna mesta e) načrtovanje delovnih mest f) sistemski pristop g) obremenitve človeškega telesa h) metode i) pregledno delo

  331.1
  COBISS.SI-ID 27590405

  8.
          The OCCUPATIONAL ergonomics handbook. Interventions, controls, and applications in occupational ergonomics / edited by William S. Marras, Waldemar Karwowski. - 2nd ed. - Boca Raton : CRC/Taylor & Francis, 2006. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 27 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8493-1938-2 (ISBN-10) ISBN 978-0-8493-1938-9 (ISBN-13)
  a) Human engineering - Handbooks, manuals, etc b) Industrial hygiene - Handbooks, manuals, etc c) ergonomija d) procesi e) delovna mesta f) človeško delo g) delo z računalnikom h) pisarniško delo i) proizvodno delo j) delovne zahteve k) obremenitve človeškega telesa l) preprečevanje poškodb m) poškodbe pri delu n) metode o) pregledno delo

  331.1
  COBISS.SI-ID 27590917

  9.
          RECOMMENDATION and guidelines on establishing a single window to enhance the efficient exchange of information between trade and government : recommendation no. 33 / Economic Commission for Europe, United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business. - New York ; Geneva : United Nations, 2005. - IV, 33 str. : ilustr. ; 30 cm

  Na hrbtni str. nasl. str.: "ECE/TRADE/352". - Na hrbtni str. nasl. str.: "United Nations publication. Sales no. E.05.II.E.9 ". - Bibliografija: str. 33
  ISBN 92-1-116924-0
  a) International trade b) Communication in international trade c) Midden- en kleinbedrijf d) Overheid e) Informatievoorziening f) 4 g) elektronsko poslovanje h) trgovina i) vlada j) izmenjava informacij k) priporočila l) navodila m) protokol "single window"

  339:004.7
  COBISS.SI-ID 27824389


  50 ŠTUDIJ IN VARSTVO OKOLJA.


  10.
          AIR pollution impacts on crops and forests : a global assessment / editors, Lisa Emberson, Mike Ashmore, Frank Murray. - London : Imperial College Press, 2003. - XIII, 372 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm. - (Air pollution reviews ; vol. 4)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali
  ISBN 1-86094-292-X
  a) ekologija b) onesnaževanje zraka c) učinki na vegetacijo d) poljščine e) gozdovi f) poškodbe g) študije primerov

  504.73.054
  COBISS.SI-ID 27379461

  11.
  CAMPBELL, Neil A., 1946-
          Biology / Neil A. Campbell, Jane B. Reece. - 7th ed. - San Francisco [etc.] : Pearson/Benjamin Cummings, cop. 2005. - XL, 1231 str. : ilustr., zvd. ; 28 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Kazalo
  ISBN 0-321-26984-5 ISBN 0-8053-7172-9 (CD-ROM)
  a) Biology b) biologija c) biokemija d) celica e) struktura celice f) metabolizem g) fotosinteza h) genetika i) genomika j) evolucija organizmov k) filogenija l) biološka raznovrstnost m) rastline n) živali o) prehrana p) reprodukcija q) delovanje organizma r) populacijska ekologija s) ekosistemi t) varstvo okolja

  [502/504+57/59](075.8)
  COBISS.SI-ID 27333637

  12.
  CARROLL, Steven B., 1952-
          Ecology for gardeners / Steven B. Carroll and Steven D. Salt. - Portland ; Cambridge : Timber Press, 2004. - 328 str., [92] str. pril. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 290-291. - Kazali
  ISBN 0-88192-611-6
  a) Garden ecology b) Écologie des jardins c) botanika d) vrtnarstvo e) ekološko vrtnarjenje f) rastline g) živali h) okolje v vrtu i) prehrambene verige j) kroženje snovi k) faktorji omejitve l) interakcije rastline-okolje m) organizmi v vrtu

  635.9:504
  COBISS.SI-ID 27557381

  13.
          ENVIRONMENTAL solutions : [environmental problems and the all-inclusive global, scientific, political, legal, economic, medical, and engineering bases to solve them] / editors, Franklin J. Agardy, Nelson Leonard Nemerow. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, cop. 2005. - XXIV, 451 str. : ilustr. ; 24 cm

  Podnasl. na ovoju. - Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 0-12-088441-0 (vezano)
  a) Sanitary engineering b) Environmental engineering c) Green technology d) ekologija e) onesnaževanje okolja f) gospodarjenje z koljem g) ekološka politika h) onesnaževanje okolja i) industrijska proizvodnja j) energetika k) transport l) biotehnologija m) alternativni viri energije n) energenti o) varovanje okolja p) kmetijske pokrajine q) dežele v razvoju r) varovanje okolja s) ravnanje z odpadki t) regulativa

  504.05/.06
  COBISS.SI-ID 27471365

  14.
  GRAEDEL, T. E.
          Greening the industrial facility : perspectives, approaches, and tools / Thomas E. Graedel, Jennifer A. Howard-Grenville. - New York : Springer, cop. 2005. - XII, 617 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-387-24306-2 (ISBN-10) ISBN 978-0-387-24306-2 (ISBN-13)
  a) Factories - Environmental aspects b) Design, Industrial - Environmental aspects c) Environmental engineering d) Industrial ecology e) ekologija f) industrijska proizvodnja g) tovarne h) gospodarjenje z okoljem i) čiste tehnologije j) industrijske panoge k) analiza tehnoloških postopkov l) fosilna goriva m) metalurgija n) kemijska industrija o) petrokemija p) kmetijstvo q) prehrambena industrija r) tekstilna industrija s) usnjarska industrija t) elektronika u) polimeri v) lesna industrija w) tiskarstvo x) transport y) gradbeništvo

  504.05/.06
  COBISS.SI-ID 10325270

  15.
          The HANDBOOK of environmental voluntary agreements : design, implementation and evaluation issues / edited by Edoardo Croci. - Dordrecht : Springer, cop. 2005. - XIV, 391 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Environment & policy ; vol. 43)

  Bibliografija na koncu prispevkov
  ISBN 1-4020-3355-9 (ISBN-10) ISBN 978-1-4020-3355-1 (ISBN-13)
  a) Environmental policy b) Environmental law c) ekologija d) ekološka politika e) ekološka zakonodaja f) mednarodni sporazumi

  504.05/.06
  COBISS.SI-ID 27699205

  16.
          MARINE ecology : processes, systems, and impacts / Michel J. Kaiser ... [et al.]. - Oxford : Oxford University Press, 2005. - XXI, 557 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 520-541. - Kazalo
  ISBN 0-19-924975-X (ISBN-10) ISBN 978-0-19-924975-6 (ISBN-13)
  a) Marine ecology b) ekologija morja c) morski ekosistemi d) morski organizmi e) fotosinteza f) metabolizem g) alge h) mikroorganizmi i) organske snovi j) procesi razkrajanja k) rečna ustja l) obale m) pelagično območje n) globokomorsko območje o) mangrove p) koralni grebeni q) polarna območja r) ribištvo s) akvakultura t) onesnaževanje okolja u) klimatske spremembe v) varstvo okolja

  502.2/.7:504.05/.06
  COBISS.SI-ID 27611653

  17.
          OKOLJE je del nas. Mi smo del okolja : predstavitvena publikacija Agencije Republike Slovenije za okolje / [glavna urednica Verica Vogrinčič ; fotografije Fotografsko društvo Grča]. - Ljubljana : Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2006 ([s. l.] : Schwarz). - 44 str. : ilustr. ; 22 x 24 cm

  Ov. nasl. - 2.000 izv. - Kazalo
  a) Varstvo okolja - Slovenija b) ekologija c) varstvo okolja d) podnebne spremembe e) naravni procesi f) upravljanje z vodami g) mednarodno sodelovanje h) publikacije i) Slovenija

  504(497.4)
  COBISS.SI-ID 1439956

  18.
  PICHTEL, John, 1957-
          Waste management practices : municipal, hazardous, and industrial / John Pichtel. - Boca Raton : Taylor & Francis, 2005. - 659 str. : ilustr. ; 27 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8493-3525-6 (ISBN-10) ISBN 978-0-8493-3525-9 (ISBN-13)
  a) Refuse and refuse disposal - Management b) Hazardous wastes - Management c) Factory and trade waste - Management d) ekologija e) ravnanje z odpadki f) trdni odpadki g) komunalni odpadki h) kemijske lastnosti i) fizikalne lastnosti j) zbiranje k) transport l) recikliranje m) predelava n) kompostiranje o) sežiganje p) komunalna odlagališča q) podzemno odlaganja r) odpadna olja s) medicinski odpadki t) gradbeni odpadki u) odpadna elektronika

  628.4:504.05/.06
  COBISS.SI-ID 27728645

  19.
  RAVEN, Peter H.
          Environment / Peter H. Raven, Linda R. Berg. - 5th ed. - Hoboken : J. Wiley & Sons, cop. 2006. - XVII, 597, [55] str. : ilustr., zvd. ; 28 cm + [2] str. pril.

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-471-70438-5 (ISBN-10) ISBN 978-0-471-70438-6 (ISBN-13)
  a) Environmental education b) Environmental policy c) Conservation of natural resources d) ekologija e) okolje f) človeški vplivi g) etika h) biološki ekosistemi i) energija j) živi organizmi k) atmosfera l) oceani m) klimatske razmere n) onesnaževanje okolja o) toksikologija p) popilacije q) prenaseljenost r) človeško zdravje s) energetika t) fosilna goriva u) jedrska energija v) voda w) obdelovalna zemlja x) minerali y) biološka raznovrstnost z) hrana {) onesnaževanje zraka |) onesnaževanje vode }) pesticidi ~) nevarni odpadki

  504.05/.06
  COBISS.SI-ID 27613445

  20.
  REAY, Dave, 1972-
          Climate change begins at home : life on the two-way street of global warming / Dave Reay. - London [etc.] : Macmillan, 2005. - XIII, 203 str. : ilustr. ; 21 cm

  Bibliografija: str. 181-196. - Kazalo
  ISBN 1-4039-4578-0 (ISBN-10) ISBN 978-1-4039-4578-5 (ISBN-13)
  a) Environmental management - Social aspects b) Climatic changes - Social aspects c) Greenhouse gas mitigation d) Global warming e) ekologija f) onesnaževanje okolja g) klimatske spremembe h) globalno segrevanje i) socialni vidik

  504.05/.06
  COBISS.SI-ID 4472185

  21.
  RISTINEN, Robert A.
          Energy and the environment / Robert A. Ristinen, Jack J. Kraushaar. - 2nd ed. - Hoboken : J. Wiley & Sons, 2006. - XVII, 365 str. : ilustr. ; 24 cm

  Potiskani spojni listi. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-471-73989-8
  a) Power resources - United States b) Pollution - United States c) ekologija d) onesnaževanje okolja e) energetski viri f) industrijska družba g) fosilna goriva h) toplotni stroji i) obnovljivi viri energije j) sončna energija k) energija vode l) energija vetra m) energija morja n) energija biomase o) geotermalna energija p) jedrska energija q) racionalna poraba energije r) transport s) onesnaževanje zraka t) globalni učinki u) ZDA

  620.9:504.05(73)
  COBISS.SI-ID 27612933

  22.
          TRACE elements in the environment : biogeochemistry, biotechnology, and bioremediation / edited by M.N.V. Prasad, Kenneth S. Sajwan, Ravi Naidu. - Boca Raton : CRC/Taylor and Francis, 2006. - 726 str. : ilustr., zvd. ; 27 cm

  Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazali
  ISBN 978-1-56670-685-8 (ISBN-13, vezano) ISBN 1-56670-685-8 (ISBN-10, vezano)
  a) Trace elements - Environmental aspects b) Trace Elements - pharmacokinetics c) Biodegradation d) Plants - metabolism e) Soil Pollutants - pharmacokinetics f) Water Pollutants - pharmacokinetics g) ekologija h) onesnaževanje okolja i) elementi v sledilu j) asimilacija elementov k) bioakumulacija l) geokemijski procesi m) biotehnologija n) bioremediacija o) detoksifikacijski mehanizmi p) fitoremediacija q) ocena tveganja

  504.064.4:[579.6+628.35]
  COBISS.SI-ID 27421957

  23.
  WAGNER, Travis
          Environmental science : active learning laboratories and applied problem sets / Travis Wagner and Robert Sanford. - Hoboken : J. Wiley & Sons, cop. 2005. - X, 214 str. : ilustr. ; 28 cm

  Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 0-471-67191-6
  a) Environmental sciences - Study and teaching b) Environmental sciences - Problems, exercises, etc c) ekologija d) ekosistemi e) življenski cikli f) onesnaževanje okolja g) čiščenje odpadne vode h) kvaliteta zraka i) preprečevanje onesnaževanja j) ravnanje z odpadki k) racionalna raba energije l) ekološko modeliranje m) terenske vaje n) laboratorijske vaje

  504.05/.06(076.5)
  COBISS.SI-ID 27613189

  24.
          WASTE treatment in the process industries / edited by Lawrence K. Wang ... [et al.]. - Boca Raton : CRC/Taylor & Francis, 2006. - IX, 638 str. : ilustr., zvd. ; 27 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8493-7233-X (ISBN-10) ISBN 978-0-8493-7233-9 (ISBN-13)
  a) Factory and trade waste - Management b) Hazardous wastes - Management c) Manufacturing processes - Environmental aspects d) Industries - Environmental aspects e) ekologija f) ravnanje z odpadki g) industrijski odpadki h) nevarni odpadki i) ekološka biotehnologija j) farmacevtska industrija k) naftne rafinerije l) tekstilna industrija m) proizvodnja fosfatov n) papirna industrija o) proizvodnja pesticidov p) gumarska industrija q) proizvodnja energije

  628.4:504.05/.06
  COBISS.SI-ID 27727365

  25.
          WATER reuse for irrigation : agriculture, landscapes, and turf grass / edited by Valentina Lazarova, Akiça Bahri. - Boca Raton : CRC Press, cop. 2005. - XXII, 408 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-56670-649-1
  a) Irrigation water - Quality b) Water reuse c) Sewage irrigation - Environmental aspects d) ekologija e) uporaba odpadne vode f) kmetijstvo g) namakanje h) trajnostni razvoj i) recikliranje vode j) čiščenje odpadne vode k) kvaliteta vode l) regulativa m) varovanje zdravja n) varnostni uklrepi o) kmetijska zemljišča p) igrišča za golf q) travniki r) negativni učinkirastline s) podtalnica t) ekonomski učinki u) institucionalna vprašanjaštudije primerov

  504.064.4:658.567.3-032.2
  COBISS.SI-ID 27728901

  26.
  WHITE, Rodney R.
          Building the ecological city / Rodney R. White. - Boca Raton [etc.] : CRC Press ; Cambridge : Woodhead Publishing, cop. 2002. - XV, 238 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 220-229. - Kazalo
  ISBN 0-8493-1379-1 (CRC Press) ISBN 1-85573-531-8 (Woodhead Publishing)
  a) City planning - Environmental aspects b) Sustainable development c) Urban ecology d) ekologija e) urbanizem f) načrtovanje mest g) ekološki vidik h) urbani ekosistem i) trajnostni razvoj j) ravnanje z odpadki k) preskrba z energijo l) preskrba z vodo m) izraba tal n) odlagališča odpadkov o) onesnaževanje okolja p) onesnaževanje zraka q) klimatske spremembe r) onesnaževanje voda s) minimizacija odpadkov t) racionalna raba energije u) urejanje transporta v) čiščenje odpadne vode w) ekološko mesto x) študije primerov

  504.05/.06
  COBISS.SI-ID 27372293

  27.
          WILD urban woodlands : new perspectives for urban forestry / Ingo Kowarik, Stefan Körner, editors. - Berlin ; Heidelberg ; New York : Springer, cop. 2005. - XV, 299 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu prispevkov
  ISBN 3-540-23912-X
  a) Urban forestry b) ekologija c) urbanizem d) trajnostni razvoj e) mesta f) urejanje prostora g) opuščena industrijska območja h) ledine i) spontano zaraščanje j) urbani gozdovi k) odnos meščanov l) študije primerov m) ekološke študije n) konceptualni pristopi o) projekti

  502.3:711.4(1-21)
  COBISS.SI-ID 27426565


  51 MATEMATIKA.


  28.
          ALTERNATIVE logics : do sciences need them? / Paul Weingartner, ed. - Berlin ; Heidelberg ; New York : Springer, cop. 2004. - XVII, 367 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 3-540-40744-8
  a) Logic b) Science - Philosophy c) matematika d) matematična logika e) znanost f) znanstveni problemi g) reševanje problemov h) logika i) kvantna fizika j) pregledno delo

  510
  COBISS.SI-ID 27388421

  29.
  ANDERSON, James Andrew, 1937-
          Diskretna matematika sa kombinatorikom / James A. Anderson ; i saradnici Jerome Lewis i O. Dale Saylor ; prevod drugog izdanja [Goran Aleksić, Nenad Jemuović i Dubravka Stamenić]. - Beograd : CET : Računarski fakultet, cop. 2005 (Čačak : Svetlost). - XIV, 1184 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Prevod dela: Discrete Mathematics with Combinatorics. - Bibliografija: 973-979. - Kazalo
  ISBN 86-7991-269-7
  a) diskretna matematika b) teorija množic c) logika d) funkcije e) matrike f) algoritmi g) grafi h) teorija števil i) algebrske strukture j) rekurzija k) drevesa l) mreže m) kombinatorika

  519.1
  COBISS.SI-ID 27671813

  30.
  BARNSLEY, Michael Fielding
          Superfractals / Michael Fielding Barnsley. - Cambridge : Cambridge University Press, 2006. - IX, 453 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija: str. 443-448. - Kazalo
  ISBN 0-521-84493-2 (ISBN-10) ISBN 978-0-521-84493-2 (ISBN-13)
  a) Fractals b) Computer graphics - Mathematics c) Image processing - Digital techniques - Mathematics d) matematika e) računalniška grafika f) obdelava slike g) digitalna tehnika h) topologija i) transformacije j) polgrupe k) interakcijski funkcijski sistemi l) atraktorji m) superfraktali

  515.12/.16
  COBISS.SI-ID 27838981

  31.
  BLUMAN, Allan G.
          Business math demystified / Allan G. Bluman. - New York [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2006. - XII, 391 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Demystified series)

  Kazalo
  ISBN 0-07-146470-0
  a) Business mathematics b) poslovna matematika c) šreevila d) procentni račun e) enačbe f) bančni račun g) plače h) procentni račun i) bančni račun j) obrestno obrestni račun k) anuitete l) krediti m) hipoteke n) zavarovanje o) davki p) delnice q) obveznice r) bilanca s) statistika t) grafi

  511.1:657
  COBISS.SI-ID 27633669

  32.
  BOKAL, Drago, 1978-
          Structural approach to the crossing number of graphs : doctoral thesis / Drago Bokal. - Ljubljana : [D. Bokal], 2006. - XVII, 142 str. : graf. prikazi ; 30 cm

  Nasl. str. tudi v slov.: Strukturni pristop k prekrižnemu številu grafov : doktorska disertacija. - Mentor Bojan Mohar. - Bibliografija: str. 97-107. - Univ. v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za matematiko
  a) teorija grafov b) matematika c) prekrižno število d) prekrižno-kritičen graf e) povprečna stopnja f) kartezični produkt g) zvezda h) pot i) drevo j) kolo k) minorsko prekrižno število l) grafovski minor m) doktorske disertacije

  519.17(043.3)
  MSC 2000:
  05C62
  05C10
  05C83
  COBISS.SI-ID 14039129

  33.
  CVETKOVIĆ, Dragoš, 1941-
          Kombinatorika i grafovi : pregled i prilozi / Dragoš Cvetković, Slobodan Simić. - Beograd : Računarski fakultet : CET, 2006 (Čačak : Svetlost). - VI, 226 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

  Bibliografija: str. 211-220. - Kazalo
  ISBN 86-7991-294-8
  a) Kombinatorika b) Teorija grafova c) matematika d) kombinatorika e) teorija gafov f) kode g) latinski kvadrati h) Hadamardove matrike i) matroidi j) grupe k) aplikacije

  519.17
  COBISS.SI-ID 27668997

  34.
  GIBILISCO, Stan
          Technical math demystified / Stan Gibilisco. - New York [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2006. - XV, 412 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Demystified series)

  Bibliografija: str. 399-400
  ISBN 0-07-145949-9
  a) Mathematics - Popular works b) Mathematics - Problems, exercises, etc c) matematika d) števila e) koordinatni sistem f) enačbe g) geometrija h) Boolova algebra i) trigonometrične funkcije j) vektorji k) funkcije l) odvodi m) integrali

  517.1
  COBISS.SI-ID 27633925

  35.
  KAVKA, Dušan
          Matematika v srednji šoli : zbirka nalog srednješolske matematike : priprava na maturo / Dušan Kavka ; [ilustracije Martin Zemljič]. - 7., prenovljena izd. - Ljubljana : Modrijan, 2006 ([Maribor] : Ma-tisk). - 198 str. : ilustr. ; 26 cm

  ISBN 961-6357-61-1
  a) Matematika - Priročniki b) Matematika - Vaje za maturo c) matematika d) množice e) števila f) kompleksna števila g) geometrija h) vektorji i) funkcije j) polinomi k) krivulje l) kotne funkcije m) zaporedja n) vrste o) kombinatorika p) verjetnostni račun q) statistika r) odvod s) integral t) naloge u) rešitve

  51(075.3)(076.3)
  371.274/.276:51(076.1)
  COBISS.SI-ID 223442176

  36.
  KLEP, Igor
          Realni spekter nekomutativnega kolobarja in vložitve urejenih in [zvezdica]-urejenih celih kolobarjev v obsege : doktorska disertacija / Igor Klep. - Ljubljana : [I. Klep], 2006. - 101 str. ; 30 cm

  Bibliografija: str. 97-101. - Univ. v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, Matematika - raziskovalna smer
  a) matematika b) realna algebra c) realni spekter d) Artin-Langov izrek e) vložitveni izreki f) linearno urejeni obsegi g) valuacije h) linearno urejene grupe i) kolobarji z involucijo j) doktorske disertacije

  512.5(043.3)
  MSC 2000:
  13J30
  12J15
  16W60
  06F15
  03C60
  16W10
  COBISS.SI-ID 14030169

  37.
          MATHEMATICS and culture II : visual perfection : mathematics and creativity / Michele Emmer [editor]. - Berlin ; Heidelberg ; New York : Springer, cop. 2005. - X, 203 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu prispevkov
  ISBN 3-540-21368-6
  a) Mathematics - Social aspects b) Mathematics in art c) Computer graphics - Mathematics d) Mathematics and literature e) Mathematics in literature f) matematika g) geometrija h) aplikacije i) umetnost j) arhitektura k) vizualna matematika l) računalniška grafika m) literatura n) kinematografija

  51:7:004
  COBISS.SI-ID 27389189

  38.
  MERKLE, Milan
          Matematička analiza : teorija, primeri, zadaci : za studente računarstva / Milan Merkle. - Beograd : Računarski fakultet : CET, 2006 (Čačak : Svetlost). - XII, 418 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazali
  ISBN 86-7991-296-4
  a) matematika b) matematična analiza c) števila d) finkcije e) zaporedja f) odvodi g) integrali h) diferencialne enačbe i) rešitve

  517.1
  COBISS.SI-ID 27667205

  39.
  PREBIL, Ivan
          Opisna geometrija : potrebna znanja za pravilno risanje - osnove tehničnega risanja / Ivan Prebil ; [pomoč pri risanju risb Boštjan Lukančič ... et al.]. - 3. predelana izd. - Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, 2006 (Ljubljana : Littera picta). - 148 str. : ilustr. ; 24 cm

  ISBN 961-6536-00-1
  a) Opisna geometrija - Učbeniki za visoke šole b) matematika c) opisna geometrija d) projiciranje e) pravokotna projekcija f) projekcija ravnine g) preseki teles h) mreže teles i) predori teles j) učbeniki za visoke šole

  514.18(075.8)
  COBISS.SI-ID 223635456

  40.
  RAIČ, Martin
          Normalna aproksimacija po Steinovi metodi : doktorska disertacija / Martin Raič. - Ljubljana : [M. Raič], 2006. - 329 str. ; 30 cm

  Bibliografija: str. 311-319. - Kazalo. - Univ. v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, Matematika - raziskovalna smer
  a) matematična statistika b) verjetnost c) ocenjevanje napake d) Steinova metoda e) centralni limitni izrek f) Berry-Esséenov izrek g) večrazsežna normalna aproksimacija h) lokalna odvisnost i) statistika j) statistike končnih populacij k) barvanje grafov l) slučajni grafi m) Nashevo ravnovesje n) Gaussovi perimetri konveksnih množic o) tenzorski račun p) norme tenzorjev q) parcialne diferencialne enačbe eliptičnega tipa r) doktorske disertacije

  519.2:519.17(043.3)
  MSC 2000:
  60F05
  60C05
  05C80
  05C15
  91A60
  52A40
  15A69
  46B28
  35J05
  47D07
  COBISS.SI-ID 14032729

  41.
  RUPNIK-Poklukar, Darja, 1969-
          Nelinearno filtriranje za difuzije s skoki : doktorska disertacija / Darja Rupnik Poklukar. - Ljubljana : [D. Rupnik Poklukar], 2006. - 108 str. ; 30 cm

  Bibliografija: str. 105-108. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za matematiko
  a) matematika b) verjetnostni račun c) nelinearno filtriranje d) Kalmanov filter e) stabilne porazdelitve f) difuzije s skoki g) zamenjava mere h) Poissonov proces i) šibka konvergenca j) markovske verige k) doktorske disertacije

  519.21(043.3)
  MSC 2000:
  60G35
  60H20
  60J75
  60G52
  60B10
  60J27
  COBISS.SI-ID 14033497

  42.
  STOICA, Petre
          Spectral analysis of signals / Petre Stoica and Randolph Moses. - Upper Saddle River : Pearson/Prentice Hall, 2005. - XXII, 452 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 423-434. - Kazalo
  ISBN 0-13-113956-8
  a) Spectral theory (Mathematics) b) matematika c) spektralna teorija d) analiza časovnih vrst e) matematična statistika f) signali g) parametrične metode h) neparametrične metode i) prostorske metode j) linijski spektri

  519.246.8
  COBISS.SI-ID 5049684

  43.
          TEMPUS = Čas : matematika za 4. letnik gimnazij / Janez Šparovec ... [et al.] ; [ilustracije Darko Simeršek, Davor Grgičević ; fotografije arhiv založbe Modrijan ... et al.]. - 3. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2006 ([Ljubljana] : Hren). - 375 str. : ilustr. ; 26 cm

  Kazalo
  ISBN 961-6465-80-5
  a) Matematika - Učbeniki za srednje šole b) matematika c) zaporedja d) kombinatorika e) verjetnostni račun f) statistika g) funkcije h) odvod i) integral

  51(075.3)
  COBISS.SI-ID 224074752

  44.
  TURNŠEK, Aleksej
          Tehniška matematika / Aleksej Turnšek. - [1. izd.]. - Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, 2006 (Ljubljana : Pleško). - 255 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  V CIP-u napačen podatek o izd. - Bibliografija: str. 255
  ISBN 961-6536-02-8
  a) Matematika - Učbeniki za visoke šole b) matematika c) množice d) števila e) vektorji v prostoru f) funkcije g) odvodi h) integrali i) diferencialne enačbe j) linearna algebra k) učbeniki za visoke šole

  51(075.8)
  COBISS.SI-ID 224253440

  45.
  ZALAR, Bojana
          Problemi nerazcepnosti in ohranjanja na matrikah : doktorska disertacija / Bojana Zalar. - Ljubljana : [B. Zalar], 2006. - 89 str. ; 30 cm

  Bibliografija: f. 85-86. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko
  a) matematika b) linearna algebra c) matrike d) Perron-Frobeniusova teorija e) lastne vrednosti f) algebre matrik g) polgrupe normalnih matrik h) linearni ohranjevalci i) nerazcepnost j) doktorske disertacije

  512.643(043.3)
  MSC 2000:
  15A04
  15A18
  15A30
  15A48
  COBISS.SI-ID 14032985


  519.68 RAČUNALNIŠTVO. RAČ.(MAT.) PROGRAMIRANJE.


  46.
  AALAND, Mikkel, 1952-
          Photoshop CS2 RAW : using Adobe Camera Raw, Bridge, and Photoshop to get the most out of your digital camera / Mikkel Aaland. - 1st ed. - Sebastopol : O'Reilly, 2006. - XVII, 206 str. : ilustr. ; 26 cm

  Kazalo
  ISBN 0-596-00851-1
  a) Adobe Photoshop b) Photography - Digital techniques c) Image processing - Digital techniques d) računalništvo e) programska oprema f) Photoshop CS2 g) Camera RAW h) RAW format i) računalniška grafika j) digitalne slike k) obdelava slik l) priročniki

  004.42:004.9
  COBISS.SI-ID 27851525

  47.
          ADOBE After Effects 7.0 / [editor, Anita Dennis]. - San Jose : Adobe Press, cop. 2006. - VI, 456 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (DVD). - (Classroom in a book)

  Urednica navedena na hrbtni str. nasl. str. - Kazalo
  ISBN 0-321-38549-7
  a) Adobe After Effects b) Cinematography - Special effects - Data processing c) Computer animation d) računalništvo e) računalniška grafika f) računalniška animacija g) programska oprema h) after effects 7.0 i) digitalne tehnike j) večpredstavnost k) predstavitve l) 3D tehnologije m) posebni učinki n) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 27857925

  48.
  ALEXANDER, Michael, 1972-
          Crystal Xcelsius for dummies / by Michael Alexander. - Hoboken : Wiley Publishing, cop. 2006. - XIV, 294 str. : ilustr. ; 24 cm. - (--For dummies)

  Kazalo
  ISBN 0-471-77910-5 (ISBN-10) ISBN 978-0-471-77910-0 (ISBN-13)
  a) Microsoft Excel (Computer file) b) Dashboards (Management information systems) c) računalništvo d) programska orodja e) Crystal Xcelsius f) Excel g) vizualizacija podatkov h) poslovne prezentacije i) dashboards j) interaktivne nadzorne plošče k) priročniki

  004.4
  COBISS.SI-ID 27877381

  49.
  ALVAREZ, Santiago, 1969-
          QoS for IP/MPLS networks / Santiago Alvarez. - Indianapolis : Cisco Press, 2006. - XIX, 299 str. : ilustr. ; 24 cm

  Na ov.: "A comprehensive guide to implementing QoS in IP/MPLS networks using Cisco IOS and Cisco IOS XR software.". - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-58705-233-4
  a) Cisco IOS b) Computer networks - Quality control c) MPLS standard d) Computer network architectures e) Packet switching (Data transmission) f) Network performance (Telecommunication) g) računalništvo h) računalniške mreže i) QoS - Quality of Service j) MPLS - Multiprotocol Label Switching k) programska oprema l) priročniki

  004.7
  COBISS.SI-ID 27795205

  50.
  AMBROSIUS, Lee
          AutoCAD & AutoCAD LT all-in-one desk reference for dummies / by Lee Ambrosious and David Byrnes. - Hoboken : Wiley Publishing, cop. 2006. - XXVI, 786 str. : ilustr. ; 24 cm. - (--For dummies)

  Kazalo
  ISBN 0-471-75260-6 (ISBN-10) ISBN 978-0-471-75260-8 (ISBN-13)
  a) AutoCAD b) računalništvo c) računalniška grafika d) programska oprema e) AutoCAD f) AutoCAD LT g) računalniško podprto načrtovanje h) tehniško risanje i) projektiranje j) 3D načrtovanje k) priročniki

  004.42:744
  COBISS.SI-ID 27877893

  51.
          ATL internals : working with ATL 8 / Chris Tavares... [et al.]. - 2nd ed. - Upper Saddle River : Addison-Wesley, cop. 2007. - XXIII, 858 str. : ilustr. ; 23 cm. - (The Addison-Wesley object technology series)

  Kazalo
  ISBN 0-321-15962-4
  a) Active template library b) Application software - Development c) računalništvo d) programska oprema e) ATL 8 f) ATL - Active Template Library g) aplikacije programske opreme h) razvoj aplikacij i) COM strežniki j) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 27786757

  52.
  BECK, Michael, 1976-
          Ethernet in the first mile : the IEEE 802.3ah EFM standard / Michael Beck. - New York : McGraw-Hill, 2005. - XV, 270 str. : ilustr. ; 24 cm. - (McGraw-Hill communications engineering)

  Bibliografija: str. 261-265. - Kazalo
  ISBN 0-07-145506-X
  a) Ethernet (Local area network system) b) računalništvo c) računalniške mreže d) lokalna omrežja e) Ethernet f) EFM standard g) IEEE 802.3 h) razvoj standardov i) pasivna optična omrežja j) EPON - Ethernet Pasive Optical Network k) pregledno delo

  004.7:006
  COBISS.SI-ID 27825925

  53.
  BEHRINGER, Michael H.
          MPLS VPN security : [a practical guide to hardening MPLS networks] / Michael H. Behringer, Monique J. Morrow. - Indianapolis : Cisco Press, 2005. - XXI, 286 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Cisco Press networking technology series)

  Dodatek k nasl. z ov. - Bibliografija: str. 275-277. - Kazalo
  ISBN 1-58705-183-4
  a) MPLS standard b) Computer security - Software c) Computer networks - Security measures - Software d) računalništvo e) računalniške mreže f) usmerjevalni protokoli g) MPLS - MultiProtocol Label Switching h) varnost i) varnostni ukrepi j) VPN - Virtual Private Network k) pregledno delo

  004.7.056
  COBISS.SI-ID 27826181

  54.
  BELLINASO, Marco
          ASP.NET 2.0 website programming : problem, design, solution / Marco Bellinaso. - Indianapolis : Wiley Publishing, cop. 2006. - XX, 576 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Wrox beginning guides)

  Na ov.: "Programmer to programmer". - Kazalo
  ISBN 0-7645-8464-2 (ISBN-10) ISBN 978-0-7645-8464-0 (ISBN-13)
  a) Active server pages b) Microsoft .NET c) Web sites - Design d) Internet programming e) računalništvo f) računalčniške mreže g) spletne strani h) programiranje i) WEB aplikacije j) ASP.NET 2.0 k) priročniki

  004.783.5:004.42
  004.738.5
  COBISS.SI-ID 19925799

  55.
  BEN-Gan, Itzik
          Inside Microsoft SQL server 2005 : T-SQL programming / Itzik Ben-Gan, Dejan Sarka, Roger Wolter. - 2005 ed. - Redmond : Microsoft Press, cop. 2006. - XXIII, 508 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7356-2197-7 (ISBN-10) ISBN 978-0-7356-2197-8 (ISBN-13)
  a) računalništvo b) baze podatkov c) upravljanje baz d) razvoj e) objektno programiranje f) SQL strežniki g) časovno relacijske baze h) CLR - Common Language Runtine i) T - SQL - Transact Structured j) Query Language k) priročniki

  004.6
  COBISS.SI-ID 27711749

  56.
  BOARDMAN, Ted
          3DS Max 8 fundamentals / Ted Boardman. - Berkeley : New Riders, cop. 2006. - XVIII, 398 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Kazalo
  ISBN 0-321-41253-2
  a) 3ds max (Computer file) b) Computer animation c) Computer graphics d) računalništvo e) računalniška grafika f) programska oprema g) 3DS MAX 8 h) 3D načrtovanje i) posebni efekti j) računalniška animacija k) priročniki

  004.42:004.9
  COBISS.SI-ID 27798789

  57.
  BOBROWSKI, Steven M.
          Hands-on Oracle Database 10g Express Edition for Windows / Steve Bobrowski. - New York [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2006. - XXVII, 525 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM). - (Oracle Press)

  Kazalo
  ISBN 0-07-226331-8 (broš.)
  a) Oracle (Computer file) b) Microsoft Windows (Computer file) c) Database management d) Online databases e) računalništvo f) baze podatkov g) relacijske baze h) Oraccle 10g i) Windows j) upravljanje baz k) priročniki

  004.6
  COBISS.SI-ID 27632645

  58.
  BRIERE, Daniel D.
          Wireless home networking for dummies / by Danny Briere, Pat Hurley, and Edward Ferris. - 2nd ed. - Hoboken : Wiley Publishing, cop. 2006. - XVIII, 384 str. : ilustr. ; 24 cm. - (--For dummies)

  Kazalo
  ISBN 0-471-74940-0 (ISBN-10) ISBN 978-0-471-74940-0 (ISBN-13)
  a) Wireless communication systems b) Computer networks c) računalništvo d) brezžične računalniške mreže e) hišna omrežja f) osnove g) planiranje mrež h) inštalacije i) uporaba j) priročniki

  004.7
  COBISS.SI-ID 27857157

  59.
  BROOKSHEAR, J. Glenn
          Computer science : an overview / J. Glenn Brookshear. - 9th ed. - Boston : Pearson/Addison-Wesley, cop. 2007. - 615 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-321-43445-5
  a) Computer science b) računalništvo c) algoritmi d) shranjevanje podatkov e) upravljanje s podatki f) operacijski sistemi g) računalniške mreže h) programski jeziki i) programska oprema j) baze podatkov k) umetna inteligenca l) pregledno delo

  004
  COBISS.SI-ID 27873285

  60.
  BROWN, Martin C.
          Hacking Google Maps and Google Earth / Martin C. Brown. - Indianapolis : Wiley Publishing, 2006. - XXIII, 373 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm. - (ExtremeTech)

  Kazalo
  ISBN 0-471-79009-5 (ISBN-10) ISBN 978-0-471-79009-9 (ISBN-13)
  a) Google Maps b) Google Earth c) Geographic information systems d) računalništvo e) geografski informacijski sistemi f) uporaba geografskih informacij g) Google vmesniki h) programska oprema i) Google Maps j) Google Earth k) Google aplikacije l) priročniki

  004.42:[528.4:659.2]
  COBISS.SI-ID 27878661

  61.
  BRUCE, Betsy
          Naučite se Macromedia Dreamweaver 8 v 24 urah / Betsy Bruce ; [prevod Iolar]. - Ljubljana : Pasadena, 2006 (Itagraf). - IV, 513 str. : ilustr. ; 21 cm

  Kazalo
  ISBN 961-6361-70-8
  a) Macromedia Dreamweaver MX - Priročniki b) Spletne strani - Izdelava - Priročniki c) računalništvo d) programska oprema e) Dremweaver 8 f) računalniška grafika g) večpredstavnost h) spletne strani i) priročniki

  004.42:004.7
  COBISS.SI-ID 227626240

  62.
  BRUNEY, Alvin, 1971-
          Professional VSTO 2005 : Visual Studio 2005 tools for Office / Alvin Bruney. - Indianapolis : Wiley Publishing, cop. 2006. - XX, 313 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Wrox beginning guides)

  Na ov.: "Programmer to programmer". - Kazalo
  ISBN 0-471-78813-9 (ISBN-10) ISBN 978-0-471-78813-3 (ISBN-13)
  a) Microsoft Visual studio b) Microsoft Office c) računalništvo - računalniški programi - Microsoft Visual Studio 2005 tools for Office - Microsoft VSTO 2005 - priročniki d) Web site development - Computer programs e) računalništvo f) računalniška oprema g) Visual Studio 2005 h) orodja za Office i) Excel j) Word k) Outlook l) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 57177345

  63.
  BYRNES, David, 1947-
          AutoCAD 2007 for dummies / by David Byrnes and Mark Middlebrook. - Hoboken : Wiley Publishing, cop. 2006. - XVIII, 410 str. : ilustr. ; 24 cm. - (--For dummies)

  Kazalo
  ISBN 0-471-78649-7 (ISBN-10) ISBN 978-0-471-78649-8 (ISBN-13)
  a) AutoCAD (Computer file) b) Computer-aided design c) računalništvo d) računalniška grafika e) programska oprema f) AutoCAD 2007 g) računalniško podprto načrtovanje h) tehniško risanje i) projektiranje j) 3D načrtovanje k) priročniki

  004.42:744
  COBISS.SI-ID 27877637

  64.
  CHRISTIANSEN, Mark
          Adobe After Effects 7 studio techniques / Mark Christiansen. - Berkeley : Peachpit, cop. 2006. - XXV, 546 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (DVD)

  Kazalo
  ISBN 0-321-38552-7
  a) Adobe After Effects (Computer file) b) Adobe After Effects (Programa para computadora c) Image processing - Digital techniques d) Procesamiento de imágenes - Técnicas digitales e) računalništvo f) računalniška grafika g) računalniška animacija h) programska oprema i) after effects 7.0 j) digitalne tehnike k) 3D tehnlogije l) virtualna kinematografija m) posebni učinki n) delo s svetlobo o) ustvarjanje klime p) pirotehnika q) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 27857669

  65.
          CISCO IP Communications Express : CallManager Express with Cisco Unity Express / Danelle Au ... [et al.]. - 2nd printing. - Indianapolis : Cisco Press, 2006. - XXXVII, 890 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Cisco Press networking technology series)

  Na ov.: "Telephony solutions for the small and medium business, enterprise branch office, and small office". - Kazalo
  ISBN 1-58705-180-X
  a) Internet telephony b) TCP/IP (Computer network protocol) c) računalništvo d) brezžične komunikacije e) računalniške mreže f) internetna telefonija g) CCME - Cisco Callmaneger Express h) aplikacije i) mala podjetja j) administracija sistema k) upravljanje l) vzdrževanje m) priročniki

  004.7
  COBISS.SI-ID 27826693

  66.
  COHEN, Sandee, 1948-
          InDesign CS2 for Macintosh and Windows / Sandee Cohen. - Berkeley (CA) : Peachpit Press, cop. 2006. - XV, 582 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Visual quickstart guide)

  Ov. nasl.: InDesign CS2 for Macintosh & Windows. - Na ov.: "For computers using: Mac OS X 10.2.8 or higher [or] Microsoft Windows 2000 (SP4) or Windows XP (SP1 or SP2)". - Kazalo
  ISBN 0-321-32201-0
  a) Adobe InDesign b) Desktop publishing c) InDesign (računalniški program) d) Namizno založništvo - Grafično oblikovanje - Priročniki e) Računalniška grafika - Priročniki f) računalništvo g) grafično oblikovanje h) namizno založništvo i) programska oprema j) InDesign CS2 k) obdelava teksta l) obdelava slike m) priročniki

  004.91/.92:004.42
  COBISS.SI-ID 11577650

  67.
  DEAL, Richard A.
          The complete Cisco VPN configuration guide / Richard Deal. - Indianapolis : Cisco Press, cop. 2006. - XXXVIII, 991 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Cisco Press networking technology series)

  Na ov.: "Security". - Kazalo
  ISBN 1-58705-204-0
  a) Extranets (Computer networks) - Security measures b) Computer networks - Security measures c) računalništvo d) računalniške mreže e) varnost f) zaščita g) VPN - Virtual Private Networks h) lokalne mreže i) koncentratorji j) odjemalci k) Clients l) Routerji m) Firewalls n) požarni zidovi o) priročniki

  004.7
  COBISS.SI-ID 27826437

  68.
  DERAKHSHANI, Dariush
          Introducing Maya 7 : 3D for beginners / Dariush Derakhshani. - Indianapolis : Wiley Publishing, [cop. 2006]. - XVI, 415 str., [16] str. pril. : ilustr. ; 23 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Leto cop. na CD-ROM-u. - Kazalo
  ISBN 0-7821-4434-9 (ISBN-10) ISBN 978-0-7821-4434-5 (ISBN-13)
  a) Maya (Computer file) b) Computer animation c) Three-dimensional display systems d) računalništvo e) računalniška grafika f) grafična animacija g) 3D tehnologija h) programska oprema i) Maya 7 j) priročniki

  004.42:004.97
  COBISS.SI-ID 27854597

  69.
          DEVELOPING services for the wireless Internet / Maurizio Morisio and Marco Torchiano (eds.). - New York : Springer, cop. 2006. - VIII, 162 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-84628-031-1 (ISBN-10) ISBN 978-1-84628-031-3 (ISBN-13)
  a) Wireless Internet b) računalništvo c) računalniške mreže d) brezžični internet e) razvoj programske opreme f) strojna oprema g) WISE - wireless internet service engineering h) brezžični servisi i) pregledno delo

  004.738.5
  COBISS.SI-ID 27824133

  70.
          DOCUMENT and image compression / edited by Mauro Barni. - Boca Raton : CRC/Taylor & Francis, 2006. - 433 str., [6] str. pril. : ilustr. ; 27 cm. - (Signal processing and communications ; 29)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8493-3556-6 (ISBN-10) ISBN 978-0-8493-3556-3 (ISBN-13)
  a) Data compression (Telecommunication) b) Text processing (Computer science) c) Image compression d) računalništvo e) obdelave podatkov f) zgoščevanje dokumentov g) zgoščevanje slik h) algoritmi zgoščevanja i) JPEG standardi j) kodiranje podatkov k) aplikacije l) priročniki

  004.627
  COBISS.SI-ID 27844613

  71.
  DOHERTY, Jim, 1968-
          Internet phone services simplified : an illustrated guide to understanding, selecting, and implementing VolP-based Internet phone services for your home / Jim Doherty, Neil Anderson ; illustrations by Nathan Clement. - Indianapolis : Cisco Press, 2006. - XVI, 157 str. : ilustr. ; 26 cm

  Na ov.: "Provides a full-color illustrated and simple approach to learning about VoIP; follow step-by-step instructions for selecting and installing VoIP at home ; explore new Internet telephony features and services". - Kazalo
  ISBN 1-58720-162-3
  a) Internet b) Telephone systems c) Communications software d) Internet telephony e) Digital telephone systems f) računalništvo g) brezžične komunikacije h) internetna telefonija i) VoIP j) priročniki

  004.7
  COBISS.SI-ID 27797765

  72.
  ELST, Peter
          Object-oriented ActionScript for Flash 8 / Peter Elst and Todd Yard, with Sas Jacobs and William Drol ; foreward by Aral Balkan. - Berkeley : Friends of ED, cop. 2006. - XVIII, 539 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 1-59059-619-6 (ISBN-10) ISBN 978-1-59059-619-7 (ISBN-13)
  a) Flash (Computer file) b) Object-oriented programming (Computer science) c) ActionScript (Computer program language) d) Computer animation e) Web sites - Design f) računalništvo g) programski jeziki h) Action Script i) Flash 8 j) objektno orientirano programiranje k) računalniška animacija l) načrtovanje spletnih strani m) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 27856901

  73.
  ESPOSITO, Dino, 1965-
          Programming Microsoft ASP.NET 2.0 applications : advanced topics / Dino Esposito. - 2005 ed. - Redmond : Microsoft Press, cop. 2006. - XXII, 661 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7356-2177-2 (ISBN-10) ISBN 978-0-7356-2177-0 (ISBN-13)
  a) Active server pages b) Web sites - Design c) Web site development d) Internet programming e) računalništvo f) računalniške mreže g) spletne strani h) WEB aplikacije i) internetno programiranje j) priročniki

  004.738.5:004.42
  COBISS.SI-ID 27829765

  74.
  FAROULT, Stéphane
          The art of SQL / Stéphane Faroult with Peter Robson. - 1st ed. - Sebastopol : O'Reilly, 2006. - XVI, 349 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-596-00894-5
  a) SQL (Computer program language) b) računalništvo c) baze podatkov d) načrtovanje baz e) upravljanje baz f) aplikacije g) SQL h) relacijske baze i) priročniki

  004.6
  COBISS.SI-ID 27852293

  75.
  FERGUSON, Arron
          Creating content management systems in Java / Arron Ferguson. - Boston : C. River Media, cop. 2007. - XV, 496 str. : ilustr. ; 24 + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Kazalo
  ISBN 1-58450-466-8 (ISBN-10) ISBN 978-1-58450-466-5 (ISBN-13)
  a) Digital media - Management b) Multimedia systems - Management c) Java (Computer program language) d) računalništvo e) poslovne informacije f) informacijski sistemi g) digitalni mediji h) večpredstavnost i) multimedijski sistemi j) upravljanje sistemov k) programski jeziki l) Java m) varstvo podatkov n) priročniki

  659.2:004.7
  COBISS.SI-ID 27792133

  76.
  FINKELSTEIN, Ellen
          AutoCAD 2007 and AutoCAD LT 2007 bible / Ellen Finkelstein. - Hoboken : Wiley Publishing, cop. 2006. - XLI, 1252 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Kazalo
  ISBN 0-471-78886-4 (ISBN-10) ISBN 978-0-471-78886-7 (ISBN-13)
  a) AutoCAD b) Computer graphics c) Computer-aided design d) računalništvo e) računalniška grafika f) programska oprema g) AutoCAD 2007 h) AutoCAD LT 2007 i) računalniško podprto načrtovanje j) projektiranje k) 3D načrtovanje l) tehniško risanje m) priročniki

  004.42:744
  COBISS.SI-ID 27870981

  77.
  FORD, Jerry Lee
          Perl programming for the absolute beginner / Jerry Lee Ford, Jr. - Boston : Thomson Course Technology, cop. 2007. - XVII, 381 str. : ilustr. ; 24 cm. - (No experience required)

  Kazalo
  ISBN 1-59863-222-1 (ISBN-10) ISBN 978-1-59863-222-4 (ISBN-13)
  a) Perl (Computer program language) b) Computer programming c) računalnišđtvo d) programski jeziki e) označevalni jeziki f) Perl g) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 27788805

  78.
          FOUNDATION ActionScript for Flash 8 / Kristian Besley ... [et al.]. - Birmingham : Friends of ED, cop. 2006. - XXIII, 623 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 1-59059-618-8 (ISBN-10) ISBN 978-1-59059-618-0 (ISBN-13)
  a) Flash (Computer file) b) ActionScript (Computer program language) c) računalništvo d) programski jeziki e) ActionScript f) Flash 8 g) računalniška grafika h) računalniška animacija i) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 27853829

  79.
  FRANSON, David
          Game character design complete : using 3ds Max 8 and Adobe Photoshop CS2 / David Franson, Eric Thomas. - Boston : Thomson/Course Technology, cop. 2007. - XV, 195 str. : ilustr. ; 19 x 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Kazalo
  ISBN 1-59863-270-1 (ISBN-10) ISBN 978-1-59863-270-5 (ISBN-13)
  a) 3ds max (Computer file) b) Adobe Photoshop c) Computer animation d) Computer graphics e) Three-dimensional display systems f) računalništvo g) računalniška grafika h) računalniške igre i) načrtovanje oseb j) programska oprema k) 3 DS MAX 8 l) Adobe Photoshop CS2 m) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 27792645

  80.
  FRENCH, Nigel
          InDesign type : professional typography with Adobe InDesign CS2 / Nigel French. - Berkeley : Peachpit, cop. 2006. - X, 270 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-321-38544-6
  a) Adobe InDesign (Computer file) b) računalništvo c) računalniška grafika d) namizno založništvo e) programska oprema f) InDesign CS2 g) obdelava teksta h) tipografija i) priročniki

  004.9/.92:004.42
  COBISS.SI-ID 27854341

  81.
  FURHT, Borivoje
          Multimedia watermarking techniques and applications / editors-in-chief and authors, Borko Furht, Darko Kirovski. - Boca Raton : Auerbach Publications, 2006. - 452 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8493-7213-5 (ISBN-10) ISBN 978-0-8493-7213-1 (ISBN-13)
  a) Multimedia systems - Security measures b) Digital watermarking c) računalništvo d) večpredstavnosti e) informacijski sistemi f) varnost g) varnostni ukrepi h) vodni znaki i) digitalni znaki j) tehnika vodnih znakov k) skrivni znaki l) pregledno delo

  004.6:676.026.74
  COBISS.SI-ID 27843333

  82.
  GARBUS, Jeffrey R.
          Administrator's guide to Sybase ASE 15 / Jeffrey Ross Garbus and Ashish Gupta. - Plano : Wordware Publishing, 2006. - XVI, 467 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Wordware applications library)

  Kazalo
  ISBN 1-55622-360-9 (ISBN-10) ISBN 978-1-55622-360-0 (ISBN-13)
  a) Sybase b) Client/server computing c) računalništvo d) programiranje e) odjemalec-strežnik f) računalniški sistemi g) upravljanje sistema h) ASE - Adaptive Server Enterprise i) relacijske baze podatkov j) SYBASE orodja k) upravljanje baz l) vzdrževanje m) zagotavljanje varnosti n) pregledno delo

  004.6
  COBISS.SI-ID 27793157

  83.
  GOYAL, Brajesh
          Enterprise grid computing with Oracle / Brajesh Goyal, Shilpa Lawande. - New York : McGraw-Hill, cop. 2006. - XXIV, 380 str. : ilustr. ; 24 cm

  Na vrhu nasl. str.: "Oracle Press". - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-07-226280-X
  a) Oracle (Computer file) b) Computational grids (Computer systems) c) Database management d) računalništvo e) mrežno programiranje f) omrežno računanje g) razvoj h) baze podatkov i) upravljanje baz j) Oracle k) IT infrastrukture l) računalniške mreže m) priročniki

  004.6:004.7
  COBISS.SI-ID 27792389

  84.
  GRANNEMAN, Scott
          Linux phrasebook / Scott Granneman. - Indianapolis : Sams Publishing, 2006. - XVII, 382 str. ; 18 cm. - (Developer's library)

  Na ov.: "Essential code and commands". - Kazalo
  ISBN 0-672-32838-0
  a) Linux b) Operating systems (Computers) c) računalništvo d) operacijski sistemi e) Linux f) razvoj okolja g) ukazi h) priročniki

  004.451
  COBISS.SI-ID 27825669

  85.
  GRAPPONE, Jennifer
          Search engine optimization : an hour a day / Jennifer Grappone, Gradiva Couzin. - Indianapolis : Wiley Publishing, cop. 2006. - XVIII, 318 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-471-78753-1 (ISBN-10) ISBN 978-0-471-78753-2 (ISBN-13)
  a) Web search engines b) računalništvo c) informatika d) podatki e) iskalniki f) iskalna orodja g) spletni iskalniki h) optimizacija iskalnikov i) priročniki

  004.659
  COBISS.SI-ID 27878917

  86.
  GRAUER, Robert T., 1945-
          Microsoft Office 2003. Vol. 1 / Robert T. Grauer, Maryann Barber. - 2nd ed. - Upper Saddle River : Pearson/Prentice Hall, 2006. - XXIII, 1145 str. : ilustr. ; 28 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM). - (The exploring series / by Prentice Hall)

  Nevezani listi. - Kazalo
  ISBN 0-13-221070-3
  a) računalništvo b) programska oprema c) Office 2003 d) Windows XP okolje e) Word 2003 f) Excel 2003 g) Access 2003 h) PowerPoint 2003 i) Outlook 2003 j) WWW k) internet l) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 27712261

  87.
  HAMILTON, Bill
          Programming SQL Server 2005 / Bill Hamilton. - 1st ed. - Sebastopol : O'Reilly, 2006. - XI, 571 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-596-00479-6
  a) SQL server b) SQL (Computer program language) c) Client/server computing d) računalništvo e) baze podatkov f) relaacijske baze g) upravljanje baz h) programiranje i) SQL server 2005 j) analize baz k) varnost l) kreiranje objektov m) .net framework CLR n) gradnja web strežnikov o) priročniki

  004.6
  COBISS.SI-ID 27852549

  88.
  HASELDEN, Kirk
          Microsoft SQL server 2005 integration services / Kirk Haselden. - Indianapolis : Sams Publishing, 2006. - XVII, 717 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-672-32781-3
  a) SQL server b) računalništvo c) baze podatkov d) integracijski servisi e) varnost podatkov f) pretok podatkov g) obdelave podatkov h) skriptni dokumenti i) programiranje servisov j) priročniki

  004.6
  COBISS.SI-ID 27871493

  89.
  HEMRAJANI, Anil
          Agile Java development with Spring, Hibernate and Eclipse / Anil Hemrajani ; [forewords by Scott W. Ambler and Rod Johnson]. - Indianapolis : Sams Publishing, 2006. - XVII, 334 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Developer's library)

  Pisca spremne besede navedena na ov. - Kazalo
  ISBN 0-672-32896-8
  a) Hibernate (Computer file) b) Java (Computer program language) c) Application software - Development d) računalništvo e) programski jeziki f) Agile Java g) razvoj programske opreme h) rešitve problemov i) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 27857413

  90.
  HENDERSON, Cal
          Building scalable web sites / Cal Henderson. - 1st ed. - Sebastopol : O'Reilly, 2006. - XVI, 330 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-596-10235-6
  a) Web sites - Design b) računalništvo c) računalniške mreže d) spletne strani e) načrtovanje f) izdelava g) razvojna okolja h) integriteta podatkov i) varnost j) priročniki

  004.738.5
  COBISS.SI-ID 27872517

  91.
  HERBERT, Charles W.
          An introduction to programming using Alice / by Charles W. Herbert. - Massachusetts : Thomson Course Technology, cop. 2007. - XXIV, 272 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Kazalo
  ISBN 1-4188-3625-7 (ISBN-10) ISBN 978-1-4188-3625-2 (ISBN-13)
  a) Alice b) Object-oriented programming (Computer science) c) Three-dimensional display systems d) računalništvo e) objektno orientirano programiranje f) programiranje objektov g) 3D h) video igre i) programska orodja j) Alice 2.0 k) priročniki

  004.42/.43
  COBISS.SI-ID 27788293

  92.
  HOWSON, Cindi
          Business Objects XI : the complete reference / Cindi Howson. - New York : McGraw-Hill, cop. 2006. - XXII, 650 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-07-226265-6
  a) BusinessObjects b) Relational databases c) Business - Data processing d) Business intelligence - Data processing e) računalništvo f) programska orodja g) poslovna inteligenčna platforma h) Businesss Objects XI i) poslovno obveščanje j) poslovna inteligenca k) izmenjava informacij v podjetju l) poročanje m) analiza n) priročniki

  004.4:65
  COBISS.SI-ID 27829509

  93.
  KAUFFMAN, John, 1958-
          Beginning ASP.NET 2.0 and databases / John Kauffman and Bradley Millington. - Indianapolis : Wiley Publishing, cop. 2006. - XXI, 535 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Wrox beginning guides)

  Na ov.: "Programmer to programmer". - Kazalo
  ISBN 0-471-78134-7 (ISBN-10) ISBN 978-0-471-78134-9 (ISBN-13)
  a) Active server pages b) Web site development c) Web databases d) Microsoft .NET e) računalništvo f) računalniške mreže g) programska oprema h) ASP.NET 2.0 i) baze podatkov j) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 27881477

  94.
  KENT, Peter, 1957-
          Pay per click search engine marketing for dummies / by Peter Kent. - Indianapolis : Wiley Publishing, cop. 2006. - XVI, 368 str. : ilustr. ; 24 cm. - (--For dummies)

  Kazalo
  ISBN 0-471-75494-3 (ISBN-10) ISBN 978-0-471-75494-7 (ISBN-13)
  a) Internet marketing b) Search engines c) računalništvo d) računalniške mreže e) internet f) marketing g) prodaja h) oglaševanje i) PPC - Pay Per Click j) priročniki

  004.738.5
  COBISS.SI-ID 27853573

  95.
  KENT, Peter, 1957-
          Search engine optimization for dummies / by Peter Kent. - 2nd ed. - Hoboken : Wiley Publishing, cop. 2006. - XX, 382 str. ; 24 cm. - (--For dummies)

  ISBN 0-471-97998-8 (ISBN-10) ISBN 978-0-471-97998-2 (ISBN-13)
  a) Web search engines b) računalništvo c) informatika d) podatki e) iskanje podatkov f) iskalna orodja g) gradnja iskalnih orodij h) iskalniki i) portali j) priročniki

  004.659
  COBISS.SI-ID 1816645

  96.
  KOSTREVC, Ljubomir
          Hitri vodnik po internetu in Googlu / Ljubomir Kostrevc. - Ljubljana : Pasadena, 2006 (Ljubljana : Itagraf). - VI, 129 str. : ilustr. ; 21 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM); 8 cm

  ISBN 961-6361-64-3
  a) Internet (računalniško omrežje) - Priročniki b) Google (spletni iskalnik) - Priročniki c) Svetovni splet - Iskanje informacij - Priročniki d) računalništvo e) računalniške mreže f) internet g) svetovni splet h) WWW i) iskanje informacij j) Google iskalnik k) elektronska pošta l) elektronske razprave m) internetno komuniciranje n) priročniki

  004.738.52(035)
  COBISS.SI-ID 227564288

  97.
  KRAWETZ, Neal
          Introduction to network security / Neal Krawetz. - 1st ed. - Boston : C. River Media, cop. 2007. - XXIV, 583 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM). - (Networking series)

  Bibliografija: str. 549-556. - Kazalo
  ISBN 1-58450-464-1 (ISBN-10) ISBN 978-1-58450-464-1 (ISBN-13)
  a) Computer networks - Security measures - Textbooks b) Computer network protocols - Textbooks c) računalništvo d) računalniške mreže e) omrežni protokoli f) varnost omrežij g) varnostni ukrepi h) zaščita omrežij i) kriptografija j) priročniki

  004.7.056
  COBISS.SI-ID 27794949

  98.
  KUMARI, Ramesh
          Computers and their applications to chemistry / Ramesh Kumari. - 2nd ed. - Oxford : Alpha Science International, cop. 2005. - XIV, 340 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 335-336. - Kazalo
  ISBN 1-84265-258-3
  a) Chemistry - Data processing b) BASIC (Computer program language) c) FORTRAN (Computer program language) d) C++ (Computer program language) e) Chemistry - Software f) računalništvo g) programiranje h) programski jeziki i) Basic j) Fortran k) C++ l) kemija m) računalniška obdelava podatkov n) računalniška grafika o) numerične metode p) kontrola instrumentov

  004.42+004.9
  COBISS.SI-ID 27614469

  99.
  LANGER, Maria
          Quicken 2007 : the official guide / Maria Langer. - New York : McGraw-Hill, cop. 2007. - XXVII, 484 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-07-226380-6 (ISBN-10) ISBN 978-0-07-226380-0 (ISBN-13)
  a) Quicken (Computer file) b) Finance, Personal - Computer programs c) računalništvo d) programska oprema e) Quicken 2007 f) finančno poslovanje g) osebne finance h) investicije i) pretok denarja j) finančno planiranje k) priročniki

  004.42:336.6/.7
  COBISS.SI-ID 27830277

  100.
  LEVINSON, Jeff
          Pro Visual Studio 2005 Team System / Jeff Levinson and David Nelson. - Berkeley : Apress, cop. 2006. - XXVI, 515 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 1-59059-460-6 (ISBN-10) ISBN 978-1-59059-460-5 (ISBN-13)
  a) Microsoft Visual studio b) Application software - Development - Computer programs c) računalništvo d) programska orodja e) Visual Studio 2005 f) VSTS - Visual Studio Team System g) timski razvoj aplikacij h) programska oprema i) arhitektura j) razvoj k) preizkušanje l) projektno vodenje m) sledenje projektom n) poročanje o) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 27854085

  101.
  LOPUCK, Lisa
          Web design for dummies / by Lisa Lopuck. - 2nd ed. - Hoboken : Wiley Publishing, cop. 2006. - XVIII, 316 str. : ilustr. ; 24 cm. - (--For dummies)

  Kazalo
  ISBN 0-471-78117-7 (ISBN-10) ISBN 978-0-471-78117-2 (ISBN-13)
  a) Web sites - Design b) računalništvo c) računalniške mreže d) spletne strani e) načrtovanje f) izdelava g) priročniki

  004.7
  COBISS.SI-ID 27872261

  102.
  LOWE, Doug, 1959-
          ASP.NET 2.0 everyday apps for dummies / by Doug Lowe. - Hoboken : Wiley Publishing, cop. 2006. - XVIII, 484 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM). - (--For dummies)

  Kazalo
  ISBN 0-7645-9776-0 (ISBN-10) ISBN 978-0-7645-9776-3 (ISBN-13)
  a) Microsoft Active Server Pages (Computer file) b) Microsoft .NET c) Internet programming d) Web sites - Design e) računalništvo f) računalniške mreže g) spletne strani h) poslovne aplikacije i) načrtovanje strani j) priročniki

  004.4
  COBISS.SI-ID 27867909

  103.
  LOWERY, Joseph W.
          CSS hacks and filters : making cascading style sheets work / Joseph Lowery. - Indianapolis : Wiley Publishing, 2005. - XV, 266 str. : ilustr. ; 24 cm

  Ov. nasl.: CSS hacks & filters : making cascading style sheets work. - Bibliografija: str. 235-242. - Kazalo
  ISBN 0-7645-7985-1
  a) Web sites - Design b) Computer graphics c) Cascading style sheets d) računalništvo e) računalniške mreže f) računalniška grafika g) spletne strani h) spletno programiranje i) oblikovanje j) načrtovanje k) CSS - Cascading Style Sheets l) priročniki

  004.738.5
  COBISS.SI-ID 5061171

  104.
  LOWERY, Joseph W.
          Dreamweaver 8 bible / Joseph W. Lowery. - Indianapolis : Wiley Publishing, cop. 2006. - XXXVIII, 1111 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Kazalo
  ISBN 0-471-76312-8 (ISBN-10) ISBN 978-0-471-76312-3 (ISBN-13)
  a) Dreamweaver (Computer file) b) Dreamweaver (Logiciel) c) Web sites - Authoring programs d) Web site development e) Web sites - Design f) Sites Web - Systemes-auteur g) Sites Web - Développement h) Sites Web - Conception i) CD-ROMs j) računalništvo k) programska oprema l) Dreamweaver 8 m) računalniška grafika n) računalniška animacija o) večpredstavnost p) spletne strani q) razvoj r) aplikacije s) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 27852805

  105.
          MDX Solutions : with Microsoft SQL Server Analysis Services 2005 and Hyperion Essbase / George Spofford ... [et al.]. - 2nd ed. - Indianapolis : Wiley Publishing, cop. 2006. - XXVII, 716 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-471-74808-0 (ISBN-10) ISBN 978-0-471-74808-3 (ISBN-13)
  a) računalništvo b) relacijske baze podatkov c) MDX - Multi Dimensionn d) skladiščenje Xpression podatkoveW e) OLAP tehnologije f) analize podatkov g) informacijski strežniki h) priročniki

  004.43:004.6
  COBISS.SI-ID 57177601

  106.
  MICROSOFT
          Microsoft Office Visio Professional 2003 [Elektronski vir] / [prepared by] Microsoft. - Besedilni podatki. - Redmond : Microsoft, cop. 2004. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium 233 MHz ali zmogljivejši, priporočljiv Pentium III); operacijski sistem Microsoft Windows 2000 ali XP s Service Pack 3 ali novejši; 128 MB delovnega pomnilnika RAM; trdi disk z vsaj 210 MB praznega prostora; priporočena resolucija zaslona Super VGA (800 x 600) ali višja; Microsoft Internet Explorer 5.5. ali novejši spletni brskalnik; enota CD-ROM; miška. - Nasl. z nasl. zaslona. - Na CD-ROM-u: "Version 2003, 60-day trial"
  ISBN 0470082887
  a) računalništvo b) programska oprema c) Office Visio 2003 d) računalniška grafika e) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 27705861

  107.
  MINUTELLA, David
          CCNA / David Minutella, Jeremy Cioara, Heather Stevenson. - [Indianapolis] : Que Certification, cop. 2006. - XXXV, 822 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM). - (Exam prep)

  Na ov.: "Exam 640-801". - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-7897-3519-9
  a) Computer networks - Examinations - Study guides b) Electronic data processing personnel - Certification - Study guides c) računalništvo d) računalniške mreže e) povezovanje med omrežji f) LAN g) usmerjevalniki h) stikala i) CISCO j) protokoli k) ISDN l) naloge m) učenje n) učbeniki

  681.324(075)
  COBISS.SI-ID 27773701

  108.
  NELSON, Stephen L., 1959-
          QuickBooks 2006 for dummies / Stephen L. Nelson. - Hoboken : Wiley Publishing, cop. 2006. - XIV, 394 str. : ilustr. ; 24 cm. - (--For dummies)

  Kazalo
  ISBN 0-7645-9954-2 (ISBN-10) ISBN 978-0-7645-9954-5 (ISBN-13)
  a) QuickBooks b) Small business - Accounting - Computer programs c) Small business - Finance - Computer programs d) računalništvo e) programska oprema f) QuickBooks 2006 g) poslovanje h) računovodstvo i) finance j) sledenje prodaje k) plačevanje računov l) planiranje proračuna m) poslovne knjige n) priročniki

  004.42:657
  COBISS.SI-ID 27872005

  109.
  NELSON, Stephen L., 1959-
          Quicken 2007 for dummies / by Stephen L. Nelson. - Hoboken : Wiley Publishing, cop. 2006. - XVI, 366 str. : ilustr. ; 24 cm. - (--For dummies)

  Kazalo
  ISBN 0-470-04600-7 (ISBN-10) ISBN 978-0-470-04600-5 (ISBN-13)
  a) Quicken (Computer file) b) Finance, personal - Computer programs c) računalništvo d) programska oprema e) Quicken 2007 f) finančno poslovanje g) mala podjetja h) priročniki

  004.42:336.6/.7
  COBISS.SI-ID 27866885

  110.
  OBERMEIER, Barbara
          Photoshop Elements 4 for dummies / by Barbara Obermeier and Ted Padova. - Hoboken : Wiley Publishing, cop. 2006. - XVIII, 380 str. : ilustr. ; 24 cm. - (--For dummies)

  Kazalo
  ISBN 0-471-77483-9 (ISBN-10) ISBN 978-0-471-77483-9 (ISBN-13)
  a) Adobe Photoshop elements b) računalništvo c) računalniška grafika d) digitalna fotografija e) programska oprema f) Photoshop Elements 4 g) digitalne tehnike h) obdelave slik i) priročniki

  004.42:004.92
  COBISS.SI-ID 27871749

  111.
  OMURA, George
          Mastering AutoCAD 2007 and AutoCAD LT 2007 / George Omura. - Indianapolis : Wiley Publishing, cop. 2006. - XXXIV, 1188 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Kazalo
  ISBN 0-470-00876-8 (ISBN-10) ISBN 978-0-470-00876-8 (ISBN-13)
  a) AutoCAD (Computer file) b) računalništvo c) programska oprema d) AutoCAD 2007 e) AutoCAD LT 2007 f) računalniška grafika g) računalniško podprto načrtovanje h) 3D načrtovanje i) projektiranje j) tehniško risanje k) priročniki

  004.42:744
  COBISS.SI-ID 27830533

  112.
  ONLINE Information Conference (28 ; 2004 ; London)
          Online information 2004 : conference proceedings / 28th Online Information Conference, 30 Nov-2 Dec [2004], London ; [proceedings editor Jonathan Lewis]. - [Oxford] : Learned Information Europe, cop. 2004. - XII, 272 str. : ilustr. ; 30 cm

  Ov. nasl. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazalo
  ISBN 1-900239-57-4
  a) Informacijski sistemi - Iskanje informacij - Posvetovanja b) računalništvo c) informatika d) on-line sistemi e) on-line iskanje f) online katalogi g) podatkovne baze h) informacijski servisi i) informacijska dejavnost j) informacijska tehnologija k) zborniki

  659.2:007:004(063)(082)
  004.7(063)(082)
  COBISS.SI-ID 218099200

  113.
  PARSONS, Andrew, 1970-
          Professional visual studio 2005 / Andrew Parsons and Nick Randolph. - Indianapolis : Wiley Publishing, 2006. - XLI, 869 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Wrox professional guides)

  Na ov.: "Programmer to programmer". - Kazalo
  ISBN 0-7645-9846-5 (ISBN-10) ISBN 978-0-7645-9846-3 (ISBN-13)
  a) Microsoft Visual studio b) Microsoft .NET Framework c) Web site development - Computer programs d) Application software - Development - Computer programs e) računalništvo f) programska oprema g) programski jeziki h) Visual Studio 2005 i) aplikacije j) spletne strani k) razvoj l) .net Framework m) varnost omrežij n) Intelli Sense o) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 27880965

  114.
  PETROUTSOS, Evangelos
          Mastering Microsoft Visual Basic 2005 / Evangelos Petroutsos, Acey Bunch. - Express ed. - Indianapolis : Wiley Publishing, cop. 2006. - XXII, 720 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  - - Microsoft Visual Basic 2005 [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  ISBN 978-0-7821-4398-0 (ISBN-13) ISBN 0-7821-4398-9 (ISBN-10)
  a) Microsoft Visual BASIC b) računalništvo - objektno programiranje - računalniški programi - Microsoft Visual Basic 2005 - programski jeziki - Basic c) BASIC (Computer program language) d) računalništvo e) programska oprema f) Visual Basic 2005 g) objektno orientirano programiranje h) baze podatkov i) priročniki

  004.42/.43
  COBISS.SI-ID 57176577

  115.
          PROFESSIONAL Visual studio 2005 team system / Jean-Luc David ... [et al.]. - Indianapolis : Wiley Publishing, 2006. - XXXVI, 700 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Wrox professional guides)

  Na ov.: "Programmer to programmer". - Kazalo
  ISBN 0-7645-8436-7 (ISBN-10) ISBN 978-0-7645-8436-7 (ISBN-13)
  a) Microsoft Visual studio b) Web site development - Computer programs c) Application software - Development - Computer programs d) računalništvo e) programska orodja f) Visual Studio 2005 g) VSTS - Visual Studio Team System h) timski razvoj aplikacij i) programska oprema j) arhitektura k) razvoj l) preizkušanje m) projektno vodenje n) sledenje projektom o) poročanje p) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 27853061

  116.
  RACZYNSKI, Stanislaw, 1938-
          Modeling and simulation : the computer science of illusion / Stanislaw Raczynski. - Chichester : J. Wiley & Sons ; Baldock : Research Studies Press, 2006. - XIII, 222 str. : ilustr. ; 24 cm. - (RSP series in computer simulation and modeling)

  Bibliografija: str. 211-220. - Kazalo
  ISBN 0-470-03017-8 (ISBN-10) ISBN 978-0-470-03017-2 (ISBN-13)
  a) Computer simulation b) Mathematical models c) računalništvo d) računalniške simulacije e) matematični modeli f) aplikacije g) orodja za modeliranje h) diferencialne vključitve i) metrične strukture j) poldiskretni primeri k) vzporedne tehnike l) pregledno delo

  519.876.5
  COBISS.SI-ID 27885061

  117.
  RATHBONE, Andy
          Windows Vista for dummies / by Andy Rathbone. - Special preview ed. - Hoboken : Wiley Publishing, cop. 2006. - XIV, 174 str. : ilustr. ; 22 cm. - (--For Dummies)

  Kazalo
  ISBN 0-47-005091-8 (ISBN-10) ISBN 978-0-47-005091-0 (ISBN-13)
  a) Microsoft Windows (Computer file) b) Operating systems (Computers) c) računalništvo d) operacijski sistemi e) Windows VISTA f) uporabniški vmesniki g) zaščita podatkov h) kodiranje datotek i) računalniške mreže j) priročniki

  004.451
  COBISS.SI-ID 27865861

  118.
  REINHARDT, Robert, 1973-
          Macromedia Flash 8 bible / Robert Reinhardt and Snow Dowd. - Hoboken : Wiley, cop. 2006. - XLI, 1274 str., [16] str. pril. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  O avtorjih: str. V. - Kazalo
  ISBN 0-471-74676-2 (ISBN-10) ISBN 978-0-471-74676-8 (ISBN-13)
  a) Macromedia Flash (računalniški program) - Priročniki b) Računalniška grafika - Priročniki c) računalništvo d) računalniška grafika e) programska oprema f) Flash 8 g) večpredstavnost h) računalniška animacija i) spletne strani j) video k) film l) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 11814962

  119.
  ROBINSON, Josh
          Essential 3ds Max 8 / Josh Robinson. - Plano : Wordware Publishing, 2006. - X, 406 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Wordware applications library)

  Kazalo
  ISBN 1-55622-485-0 (ISBN-10) ISBN 978-1-55622-485-0 (ISBN-13)
  a) 3ds max (Computer file) b) Computer animation c) Computer graphics d) računalništvo e) računalniška grafika f) računalniška animacija g) programska oprema h) 3DS MAX 8 i) posebni efekti j) 3D načrtovanje k) priročniki

  004.42:004.9
  COBISS.SI-ID 27799045

  120.
  ROSENBLUM, Michael, 1956-
          Oracle PL/SQL for dummies / by Michael Rosenblum and Paul Dorsey. - Hoboken : Wiley Publishing, cop. 2006. - XVI, 414 str. : ilustr. ; 24 cm. - (--For dummies)

  Kazalo
  ISBN 0-7645-9957-7 (ISBN-10) ISBN 978-0-7645-9957-6 (ISBN-13)
  a) Oracle (Computer file) b) PL/SQL (Computer program language) c) računalništvo d) relacijske baze podatkov e) Oracle PL/SQL f) strukture podatkov g) krmiljenje podatkv h) oblikovanje kode i) programski jeziki j) priročniki

  004.6:004.43
  COBISS.SI-ID 27855109

  121.
  SCHEINERMAN, Edward R.
          C++ for mathematicians : an introduction for students and professionals / Edward Scheinerman. - Boca Raton : Chapman & Hall/CRC, 2006. - XXIII, 496 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Kazalo
  ISBN 1-58488-584-X (ISBN-10) ISBN 978-1-58488-584-9 (ISBN-13)
  a) C (Computer program language) b) Mathematics - Data processing c) računalništvo d) programski jeziki e) C ++ f) objektno orientirano programiranje g) matematične raziskave h) aplikacije i) matematika j) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 27845125

  122.
  SELLS, Chris
          Windows Forms 2.0 programming / Chris Sells and Michael Weinhardt. - Upper Saddle River [etc.] : Addison-Wesley, cop. 2006. - XXXIX, 988 str., 8 str. pril. : ilustr. ; 24 cm. - (Microsoft .NET development series)

  Bibliografija: str. 957-960. - Kazalo
  ISBN 0-3212-6796-6
  a) Microsoft .NET Framework b) Computer software - Development c) računalništvo d) programska oprema e) razvoj f) Windows Forms 2.0 g) .NET Framework 2.0 h) Visual Studio 2005 i) aplikacije j) svetovni splet k) priročniki

  004.451
  COBISS.SI-ID 19897383

  123.
  SHAPIRA, Yair, 1960-
          Solving PDEs in C++ : numerical methods in a unified object-oriented approach / Yair Shapira. - Philadelphia : Society for Industrial and Applied Mathematics, 2006. - XXIII, 500 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Computational science and engineering)

  Bibliografija: str. 485-488. - Kazalo
  ISBN 0-89871-601-2
  a) Differential equations, Partial b) C++ (Computer program language) c) Object-oriented programming (Computer science) d) računalništvo e) računalniški jeziki f) matematika g) PDE - Partial Differential Equations h) parcialne diferencialne enačbe i) C++ j) objektno orientirano programiranje k) priročniki

  004.43:517.95
  COBISS.SI-ID 27790853

  124.
          SOLIDWORKS : 2005-2006 [Elektronski vir]. - Education ed. - Besedilni podatki. - Concord : SolidWorks, cop. 2005. - 6 el. optičnih diskov (CD-ROM-ov) ; 12 cm

  Sistemske zahteve: Microsoft Windows XP Professional, Windows 2000, Windows NT 4.0 (SP6 ali novejši); Intel Pentium ali AMD Athalon; 256 MB RAM-a ali več ; Pointing device; CD-ROM enota; Internet Explorer 5.5; Microsoft Excel 2000, 2002 ali 2003; grafična kartica. - Nasl. s škatle. - 6 CD-jev v škatli, 20 x 14 x 3 cm. - Vsebina: [CD 1-3]: SolidWorks : 2005-2006 : with DWG editor ; [CD 4]: DWG editor ; [CD 5]: COSMOS : design analysis suite for educators and students : 2005-2006 ; [CD 6]: SolidWorks : curriculum and courseware
  - - SolidWorks 2005 : what's new highlights. - 46 str. : ilustr. ; 22 cm
  a) računalništvo b) računalniški programi c) SolidWorks d) COSMOSXpress e) metoda končnih elementov f) CAD programi g) demo verzija programov

  004.42
  COBISS.SI-ID 27301125

  125.
          SOLIDWORKS [Elektronski vir] : student design kit : 2005-2006 / SolidWorks. - Besedilni podatki. - Concord : SolidWorks, cop. 2005. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

  Sistemske zahteve: Microsoft Windows XP Professional, Windows 2000, Windows NT 4.0 (SP6 ali novejši); Intel Pentium ali AMD Athalon; 256 MB RAM-a ali več ; Pointing device; CD-ROM enota; Internet Explorer 5.5; Microsoft Excel 2000, 2002 ali 2003; grafična kartica. - Naslov s CD-ROM-a
  a) računalništvo b) računalniški programi c) SolidWorks d) COSMOSXpress e) metoda končnih elementov f) CAD programi g) demo verzija programov

  004.42:744
  COBISS.SI-ID 2159726

  126.
  STALLINGS, William
          Network security essentials : applications and standards / William Stallings. - 3rd ed. - Harlow : Prentice Hall, cop. 2007. - XVI, 413 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 396-401. - Kazalo
  ISBN 0-13-238033-1 !
  a) računalništvo b) računalniške mreže c) zaščita d) varnost e) zanesljivost f) kriptografija g) standardi h) priročniki

  004.7.056
  COBISS.SI-ID 27713029

  127.
  STANEK, William R., 1966-
          Introducing Microsoft Windows Vista / William R. Stanek. - Redmond : Microsoft Press, cop. 2006. - XVII, 303 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7356-2284-1 (ISBN-10) ISBN 978-0-7356-2284-5 (ISBN-13)
  a) računalništvo b) operacijski sistemi c) Windows VISTA d) uporabniški vmesniki e) zaščita podatkov f) kodiranje datotek g) računalniške mreže h) priročniki

  004.451
  COBISS.SI-ID 27711493

  128.
  TAYLOR, Allen G.
          SQL for dummies / by Allen G. Taylor. - 6th ed. - Hoboken : Wiley Publishing, cop. 2006. - XVIII, 414 str. : ilustr. ; 24 cm. - (--For dummies)

  Kazalo
  ISBN 0-470-04652-X (ISBN-10) ISBN 978-0-470-04652-4 (ISBN-13)
  a) SQL (Computer program language) b) Computer programming c) Relational databases d) računalništvo e) relacijske baze podatkov f) upravljanje baz g) SQL h) načrtovanje i) shranjevanje podatkov j) iskanje podatkov k) priročniki

  004.6
  COBISS.SI-ID 27867653

  129.
  TAYLOR, Angie
          Creative After Effects 7 : workflow techniques for animation, visual effects and motion graphics / Angie Taylor. - 1st ed. - Oxford : Elsevier/Focal Press, 2006. - XV, 580 str. : ilustr. ; 25 cm + 1 el. optični disk (DVD)

  Kazalo
  ISBN 0-240-51992-2 (ISBN-10) ISBN 978-0-240-51992-0 (ISBN-13)
  a) Adobe After Effects (Computer file) b) računalništvo c) računalniška grafika d) programska oprema e) After Effects 7 f) računalniška animacija g) kinematografija h) digitalne tehnike i) 3D tehnologija j) priročniki

  004.42:778.52
  COBISS.SI-ID 27644165

  130.
  TIDWELL, Jenifer
          Designing interfaces / Jenifer Tidwell. - Sebastpol : O'Reilly, cop. 2006. - XX, 331 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 313-316. - Kazalo
  ISBN 0-596-00803-1
  a) User interfaces (Computer systems) b) računalništvo c) računalniški sistemi d) uporabniški vmesniki e) delovanje f) aplikacije g) arhitektura informacij h) grafi i) tabele j) usmerjanje k) grafični urejevalniki l) priročniki

  004.5
  COBISS.SI-ID 27873029

  131.
          TRAIN IT for Office 2003 [Elektronski vir] : version 2.5. - El. podatki. - New Jersey : Pearson/Prentice Hall, cop. 2006. - 1 el. optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm. - (The exploring series)

  Sistemske zahteve: 64 RAM-a ali več; 32 bit-ni operacijski sistem (Windows XP, Windows 2000, Windows NT s Service Pack-om 3, Windows ME); resolucija zaslona 800 x 6000 ali več; zvočna kartica in zvočniki; CD-ROM enota; miška; spletni brskalnik (Internet Explorer 5.01 ali novejši oz. Netscape 4.7 ali novejši)
  ISBN 0-13-222484-4
  a) računalništvo b) programska oprema c) Office 2003 d) vaje e) primeri

  004.42(075)
  COBISS.SI-ID 27712517

  132.
  VALADE, Janet
          PHP & MySQL : your visual blueprint for creating dynamic, database-driven Web sites / by Janet Valade. - Chichester : Wiley Publishing, cop. 2006. - XII, 307 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-470-04839-5 (ISBN-10) ISBN 978-0-470-04839-9 (ISBN-13)
  a) MySQL (Electronic resource) b) PHP (Computer program language) c) Web sites - Design d) računalništvo e) računalniške mreže f) dinamične spletne strani g) izdelava strani h) PHP i) MySQL j) kreiranje povezav k) baze podatkov l) priročniki

  004.42/.43:004.7
  COBISS.SI-ID 27869189

  133.
  VURUŠIČ, Robert
          Internetni kažipot / Robert in Petra Vurušič. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2006 (Ljubljana : Schwarz). - 100 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Posebna izdaja revije Življenje in tehnika)

  15.300 izv. - Bibliografija pri prvem poglavju
  ISBN 86-365-0648-4
  a) Internet (računalniško omrežje) b) Spletne strani - Oblikovanje c) računalništvo d) računalniške mreže e) težave na internetu f) iskanje informacij g) spletni brskalniki h) Mozilla Firefor i) elektronska pošta j) FTP protokol k) IRC l) spletno pogovarjanje m) PZP tehnologija n) forumi o) blogi p) spletne trgovine q) izdelovanje spletnih strani r) spletni urejevalniki s) NVU t) obdelava besedila u) grafika v) tabele w) povezave x) sloji y) sidra z) objave na spletu {) priročniki

  004.738.52
  004.738.12
  COBISS.SI-ID 227610112

  134.
  WANG, Wally
          The book of Nero 7 : CD and DVD burning made easy / by Wallace Wang. - San Francisco : No Starch Press, 2006. - XVI, 250 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 1-59327-110-7
  a) Nero (Electronic resource) b) CD-Rs c) DVD-ROMs d) Sound - Recording and reproducing e) programska oprema f) NERO 7 g) peka CD-jev h) peka DVD-jev i) priročniki

  004.4
  COBISS.SI-ID 27793669

  135.
  WATT, Andrew, 1953-
          Microsoft SQL Server 2005 for dummies / by Andrew Watt. - Hoboken : John Publishing, cop. 2006. - XX, 406 str. : ilustr. ; 24 cm. - (--For dummies)

  Kazalo
  ISBN 0-7645-7755-7 (ISBN-10) ISBN 978-0-7645-7755-0 (ISBN-13)
  a) SQL server b) Client/server computing c) računalništvo d) relacijske baze podatkov e) upravljanje strežnika f) SQL Server 2005 g) SQL strežniki h) programska orodja i) priročniki

  004.65
  COBISS.SI-ID 27882501

  136.
  WILLIAMS, Vanessa L.
          Microsoft SharePoint 2003 for dummies / by Vanessa L. Williams. - Hoboken : Wiley Publishing, cop. 2006. - XII, 372 str. : ilustr. ; 24 cm. - (--For dummies)

  Kazalo
  ISBN 0-7645-7939-8 (ISBN-10) ISBN 978-0-7645-7939-4 (ISBN-13)
  a) Microsoft SharePoint (Computer file) b) Intranets (Computer networks) c) Web servers d) računalništvo e) računalniške mreže f) programska oprema g) SharePoint 2003 h) portali i) načrtovanje j) administracija k) vzdrževanje l) priročniki

  004.7
  COBISS.SI-ID 27856645

  137.
  WOODY, Buck
          Administrator's guide to SQL server 2005 / Buck Woody. - Upper Saddle River : Addison-Wesley, 2006. - XVIII, 626 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Microsoft Windows server system series)

  Kazalo
  ISBN 0-321-39797-5
  a) SQL server b) Client/server computing c) računalništvo d) relacijske baze podatkov e) upravljanje baz f) SQL Server 2005 g) odjemalec - strežnik - programiranje h) namestitev i) konfiguracija j) avtomatizacija k) vzdrževanje l) varnost m) optimizacija n) priročniki

  004.6
  COBISS.SI-ID 27870725

  138.
  ZELDMAN, Jeffrey
          Designing with Web standards / Jeffrey Zeldman. - 2nd ed. - Indianapolis : New Riders, cop. 2007. - XX, 410 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Voices that matter)

  Bibliografija: str. 391. - Kazalo
  ISBN 0-321-38555-1
  a) Web sites - Design b) Coding theory c) računalništvo d) računalniške mreže e) spletne strani f) načrtovanje strani g) standardi h) izdelava strani i) izdelava blogov j) priročniki

  004.7
  COBISS.SI-ID 27796997


  52 ASTRONOMIJA. GEODEZIJA.


  139.
  COLE, George H. A.
          Wandering stars : about planets and exo-planets : an introductory notebook / George H. A. Cole. - London : Imperial College Press, cop. 2006. - XIV, 488 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 1-86094-476-0 (broš.) ISBN 1-86094-464-7 (vezano)
  a) astronomija b) sončni sistem c) planeti d) struktura planeta e) pretok fluidov f) magnetizem g) asteroidi h) kometi i) meteoriti j) geokronologija k) zemlja l) merkur m) mars n) venera o) jupiter p) uran q) neptun r) sateliti s) evolucija zvezd t) energija zvezde u) fuzija v) rotacija zvezde w) sončni veter x) planetarni sistemi y) eksoplaneti z) življenje na zemlji {) življenski pogoji |) izvenzemeljsko življenje

  524.8:573.5
  COBISS.SI-ID 27380997

  140.
  HORVAT, Matej, 1979-
          Arrival direction measurement of ultra high energy cosmic rays : doctoral thesis / Matej Horvat. - Ljubljana : [M. Horvat], 2006. - IV, 182 str. : ilustr. ; 30 cm

  Nasl. str. tudi v slov.: Meritve vpadnih smeri kozmičnih delcev ekstremnih energij : disertacija. - Mentor Danilo Zavrtanik, somentor Darko Veberič. - Bibliografija: str. 175-182. - Univ. Ljubljana, Fak. za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko
  a) kozmični žarki ekstremnih energij b) astronomija c) kozmologija d) talni detektor e) atmosferski plazovi f) hibridna detekcija g) rekonstrukcija vpadne smeri h) kopičenje vpadnih smeri i) kotna anizotropija j) doktorske disertacije

  524.1(043.3)
  COBISS.SI-ID 1924452

  141.
  SHAW, Andrew M.
          Astrochemistry : from astronomy to astrobiology / Andrew M. Shaw. - Hoboken : J. Wiley & Sons, 2006. - XI, 339 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija: str. 329-333. - Kazalo
  ISBN 0-470-09136-3 (ISBN-10, vezano) ISBN 978-0-470-09136-4 (ISBN-13, vezano) ISBN 0-470-09137-1 (ISBN-10, broš.) ISBN 978-0-470-09137-1 (ISBN-13, broš.)
  a) Cosmochemistry - Textbooks b) astronomija c) razvoj vesolja d) razvoj življenja e) zvezde f) galaksije g) kozmologija h) atomska spektroskopija i) razvoj zvezd j) kemija zvezd k) medzvezdna materija l) kemične reakcije m) fotokemija n) meteoriti o) mineralogija p) planeti q) geološka obdobja r) eksoplaneti s) atmosfere planetov t) biomarkerji u) spontane kemične reakcije v) organske molekule w) primitivne oblike življenja x) astrobiologija y) titan

  523/524:54
  COBISS.SI-ID 27344389


  53 FIZIKA.


  142.
  BACHOR, Hans-Albert
          A guide to experiments in quantum optics / Hans-A. Bachor and Timothy C. Ralph. - 2nd, revised and enlarged ed. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2004. - XIII, 421 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Physics textbook)

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley041/2004273 499.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/bios/wiley046/200427 3499.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/wiley041 /2004273499.html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-527-40393-0 (broš.)
  a) Quantum optics - Experiments b) fizika c) kvantna optika d) svetloba e) fotoni f) kvantni modeli g) optične komponente h) laserji i) ojačevalniki j) metode fotodetekcije k) kvantni šum l) kvantna informacija

  535.14
  COBISS.SI-ID 27406341

  143.
  BAKER, Gregory L.
          The pendulum : a case study in physics / Gregory L. Baker and James A. Blackburn. - Oxford ; New York : Oxford University Press, cop. 2005. - XII, 288 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija: str. 276-285. - Kazalo
  ISBN 0-19-856754-5 (cased)
  a) Pendulum b) fizika c) nihanje d) nihalo e) študija primera f) enostavno nihalo g) nelinearizirano nihalo h) Foucaltovo nihalo i) torzijsko nihalo j) sklopljeno nihalo k) kaotično nihalo l) superprevodnost m) nihalo ure

  53.082.14
  COBISS.SI-ID 5086292

  144.
  BELLONI, Mario
          Physlet quantum physics : an interactive introduction / Mario Belloni, Wolfgang Christian, Anne J. Cox. - Upper Saddle River : Pearson/Prentice Hall, cop. 2006. - XIX, 201 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM). - (Prentice Hall series in educational innovation)

  Bibliografija: str. 199-201
  ISBN 0-13-101970-8 (broš.)
  a) Quantum theory - Computer-assisted instruction - Textbooks b) Quantum theory - Problems, exercises, etc c) kvantna fizika d) kvantna teorija e) specialna teorija relativnosti f) atomska fizika g) molekularna fizika h) jedrska fizika i) naloge j) rešitve k) programska oprema l) physlet

  530.12(076.3):004.4
  COBISS.SI-ID 27401477

  145.
  BLOOMFIELD, Louis
          How things work : the physics of everyday life / Louis A. Bloomfield. - 3rd ed. - New York : J. Wiley & Sons, cop. 2006. - XIV, 561 str. : ilustr. ; 26 cm

  Na ov.: "New forward by Carl Wieman". - Kazalo
  ISBN 0-471-46886-X (ISBN-10) ISBN 978-0-471-46886-8 (ISBN-13)
  a) Physics b) fizika c) mehanika d) gibanje e) fluidi f) toplota g) termodinamika h) valovanje i) elektrika j) magnetizem k) elektrodinamika l) elektronika m) elektromagnetno valovanje n) svetloba o) optika p) jedrska fizika q) atomska fizika r) eksperimenti

  53(075.8)
  COBISS.SI-ID 27400197

  146.
  BOLTEŽAR, Miha
          Mehanska nihanja / Miha Boltežar. - Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, 2006-. - Zv. <1-> : ilustr. ; 24 cm

  Dosedanja vsebina:
  Del 1. - 2006 (Ljubljana : Pleško). - VI, 199 str. - 400 izv. - Bibliografija: str. 193. - Kazalo
  ISBN 961-6536-08-7 (zv. 1)
  a) Nihanje - Učbeniki za visoke šole b) fizika c) mehanika d) mehanska nihanja e) lastna f) vsiljena g) dušena h) nedušena i) linearna j) nelinearna k) nihanja diskretnih sistemov l) naključna m) elementi nihajočega sistema n) harmonska nihanja o) Fouirejeva analiza p) učbeniki za visoke šole

  531.38/.39(075.8)
  COBISS.SI-ID 226716160

  147.
  CHANG, William Shen-chie, 1931-
          Principles of lasers and optics / William S. C. Chang. - Cambridge : Cambridge University Press, 2005. - XI, 247 str. : graf. prikazi ; 26 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-521-64229-9 (vezano)
  a) Lasers b) Photonics c) Optical wave guides d) Quantum optics e) Lasers f) Photonique g) Guides d'ondes optiques h) Optique quantique i) fizika j) kvantna optika k) fotonika l) laserji m) optični vodniki

  621.382.2:535
  COBISS.SI-ID 27405829

  148.
  EL Shawish, Samir
          Thermodynamic properties of frustrated spin systems : doctoral thesis = Termodinamske lastnosti frustriranih spinskih sistemov : disertacija / Samir el Shawish ; mentor Janez Bonča. - Ljubljana : [S. El Shawish], 2006. - 148 str. : graf. prikazi ; 30 cm

  Bibliografija: str. 115-121. - Univ. Ljubljana, Fak. za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko
  a) elektronska spinska resonanca b) frustracija kvantnih interakcij c) spinska tekočina d) spinska reža e) magnetna anizotropija f) doktorske disertacije

  538.9(043.3)
  COBISS.SI-ID 1924708

  149.
          ELEKTRIKA, svetloba in snov : fizika za 3. in 4. letnik srednjih šol / Marjan Hribar ... [et al.] ; [ilustracije Maša Okršlar ; slikovno gradivo Lidija Babič ; fotografije arhiv založbe Modrijan ... et al.]. - 5. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2005 (Ljubljana : Schwarz). - 269 str. : ilustr. ; 26 cm

  ISBN 961-6183-48-6
  a) Fizika - Učbeniki za srednje šole b) fizika c) elektrika d) električni tok e) električne sile f) električno polje g) generatorji h) kondenzatorji i) magnetno polje j) indukcija k) nihanje l) valovanje m) svetloba n) odboj o) hitrost svetlobe p) lom svetlobe q) optične naprave r) uklon s) interferenca t) zvok u) elektromagnetni valovi v) elektroni w) mikrodelci x) atomsko jedro y) osnovni delci z) interakcije {) naloge |) učbeniki za srednje šole

  53(075.3)
  COBISS.SI-ID 218733824

  150.
          ELEKTRIKA, svetloba in snov : fizika za 3. in 4. letnik srednjih šol. Zbirka nalog / Marjan Hribar ... [et al.] ; [ilustracije Gorazd Planinšič, tehnične ilustracije Darko Simeršek]. - 2. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2005 ([Ljubljana] : Euroadria). - 75 str. : ilustr. ; 26 cm

  ISBN 961-6465-28-7
  a) Fizika - Vaje za srednje šole b) fizika c) elektrika d) svetloba e) snov f) naloge g) rešitve h) učbeniki za srednje šole

  53(075.3)(076.1)
  COBISS.SI-ID 218733568

  151.
  FOOT, Christopher J.
          Atomic physics / C. J. Foot. - Oxford : Oxford university press, 2005. - XIII, 331 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Oxford master series in physics)

  Bibliografija: str. 319-325. - Kazalo
  ISBN 0-19-850696-1 (broš.) ISBN 0-19-850695-3 (vezano)
  a) Atomska fizika - Učbeniki za visoke šole b) atomska fizika c) vodikov atom d) Schroedingerjeva enačba e) fina struktura f) eksicitirana stanja g) hiperfina struktura h) izotopski premik i) interakcije j) laserska spektroskopija k) atomska interferometrija l) kvantno računanje

  539.1
  COBISS.SI-ID 9966390

  152.
  GURNETT, Donald A.
          Introduction to plasma physics : with space and laboratory applications / D. A. Gurnett and A. Bhattacharjee. - Cambridge : Cambridge University Press, 2005. - X, 452 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/cam041/200306974 5.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/cam041/2 003069745.html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-521-36483-3 (vezano) ISBN 0-521-36730-1 (broš.)
  a) Plasma (Ionized gases) b) Space plasmas c) fizika plazme d) hladna plazma e) širjenje valov f) kinetična teorija g) Vlasova enačba h) magnetohidrodinamika i) diskontinuitete j) vroča plazma k) nelinearni pojavi l) trki m) aplikacije

  533.9
  COBISS.SI-ID 27400965

  153.
  HANSEN, Jean Pierre
          Theory of simple liquids / Jean-Pierre Hansen, Ian R. McDonald. - 3rd ed. - London : Elsevier/Academic Press, cop. 2006. - XI, 416 str. : graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-12-370535-5 (ISBN-10) ISBN 978-0-12-370535-8 (ISBN-13)
  a) Liquids b) fizika c) statistična mehanika d) tekočine e) termodinamika f) struktura g) perturbacijska teorija h) nehomogeni fluidi i) časovno odvisne korelacije j) funkcije odgovora k) hidrodinamika l) transportni koeficienti m) ionske tekočine n) molekularne tekočine

  531.19:544.27
  COBISS.SI-ID 27683333

  154.
  INMAN, Daniel J.
          Vibration with control / Daniel J. Inman. - Chichester : J. Wiley & Sons, 2006. - XII, 376 str. : graf. prikazi ; 26 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-470-01051-7 (ISBN-10) ISBN 978-0-470-01051-8 (ISBN-13)
  a) Damping (Mechanics) b) Vibration c) fizika d) dinamika e) nihanja f) vibracije g) sistemi z eno prostostno stopnjo h) sistemi z več prostostnimi stopnjami i) nelinearne vibracije j) kontrola vibracij k) analize vibracij l) numerične simulacije m) Matlab n) primeri o) problemi p) konstrukcije q) pregledno delo

  534
  COBISS.SI-ID 27884293

  155.
  LEBAR, Andrija
          NMR investigation of monodomain liquid crystal elastomer : doctoral thesis / Andrija Lebar. - Ljubljana : [A. Lebar], 2006. - 92 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

  Nasl. str. tudi v slov.: Jedrska magnetna resonanca monodomenskih tekočekristalnih elastomerov : doktorska disertacija. - Mentor Bostjan Zalar. - Bibliografija: str. 79-80 in str. 92. - Povzetek. - Univ. Ljubljana, Fak. za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko
  a) jedrska magnetna resonanca b) fizika kondenzirane materije c) monodomenski tekočekristalni elastomeri d) fazni prehod e) difuzija f) molekularna dinamika g) modeliranje h) doktorske disertacije

  538.9(043.3)
  COBISS.SI-ID 1924964

  156.
  MCCABE, Donald E., 1934-
          An introduction to the development and use of the master curve method / Donald E. McCabe, John G. Merkle, and Kim Wallin. - West Conshohocken : ASTM International, 2005. - VI, 67 str. : graf. prikazi ; 23 cm. - (ASTM manual series ; MNL 52)

  Bibliografija: str. 51-53. - Kazalo
  ISBN 0-8031-3368-5
  a) Structural analysis (Engineering) b) mehanika c) lomna mehanika d) lom e) jekla f) analize g) analitske metode h) preskušanje i) preskušanci j) preskuševališča k) pregledno delo

  539.4//53
  COBISS.SI-ID 26846981

  157.
          The NEW physics for the twenty-first century / edited by Gordon Fraser. - Cambridge : Cambridge University Press, 2006. - VIII, 548 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-521-81600-9 (ISBN-10) ISBN 978-0-521-81600-9 (ISBN-13)
  a) Physics - History - 20th century. b) Physics - History - 21st century. c) Quantum theory d) fizika e) astronomija f) vesolje g) gravitacija h) osnovni delci i) teorija superstrun j) kvantna snov k) atomi l) superfluidi m) računalniki n) nanotehnologija o) kaotični sistemi p) kompleksni sistemi q) biofizika r) biomolekularni materiali s) medicinska fizika t) fizika materialov

  53
  COBISS.SI-ID 9348123

  158.
  PRASAD, Paras N.
          Nanophotonics / Paras N. Prasad. - Hoboken : Wiley-Interscience, 2004. - XV, 415 str. : ilustr. ; 25 cm

  Sorodni elektronski vir: http://www.e-streams. com/es0809/es0809%5F4299. html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-471-64988-0
  a) Photonics b) Nanotechnology c) Nanotechnology d) Optics e) Photons f) fizika g) optika h) fotonika i) nanofotonika j) nanotehnologije k) osnove fotonike l) materiali m) rast nanomaterialov n) nanokompoziti o) nanolitografija p) biomateriali q) biotehnologija r) nanomedicina s) pregledno delo

  535.214:620.22
  COBISS.SI-ID 27858693

  159.
  SCHNARS, Ulf
          Digital holography : digital hologram recording, numerical reconstruction, and related techniques / Ulf Schnars, Werner Jueptner. - Berlin : Springer, cop. 2005. - IX, 164 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 151-159. - Kazalo
  ISBN 3-540-21934-X (vezano)
  a) Holography b) fizika c) optika d) holografija e) osnove f) digitalna holografija g) mikroskopija h) posebne tehnike i) aplikacije j) izračuni

  535:778.38
  COBISS.SI-ID 26913797

  160.
  TURNS, Stephen R.
          Thermal-fluid sciences : an integrated approach / Stephen R. Turns. - New York : Cambridge University Press, 2006. - XL, 1176 str. : ilustr. ; 29 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  - - Thermal-fluid sciences and thermodynamics [Elektronski vir]. - 1 el. optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
  ISBN 0-521-85043-6 (ISBN-10) ISBN 978-0-521-85043-8 (ISBN-13)
  a) Thermodynamics b) Gas flow c) Heat - Transmission d) fizika e) termodinamika f) termodinamični procesi g) termodinamična razmerja h) ohranjanje mase i) toplotna energija j) prenos energije k) shranjevanje energije l) zakoni termodinamike m) prenos toplote n) parne elektrarne o) plinske elektrarne p) lastnosti idealnih plinov q) lastnosti zraka r) lastnost vode s) priročniki

  536
  COBISS.SI-ID 28005125

  161.
  TURNS, Stephen R.
          Thermodynamics : concepts and applications / Stephen R. Turns. - New York : Cambridge University Press, 2006. - XXVIII, 736 str. : ilustr. ; 29 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  - - Thermal-fluid sciences and thermodynamics [Elektronski vir]. - 1 el. optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
  ISBN 0-521-85042-8 (ISBN-10) ISBN 978-0-521-85042-1 (ISBN-13)
  a) Thermodynamics b) Fluid mechanics c) fizika d) termodinamika e) mehanika fluidov f) termodinamične lastnosti g) voda h) zrak i) idealni plini j) termodinamični procesi k) ohranjanje energije l) prenos energije m) zakoni termodinamike n) izmenjevalci toplote o) proizvodnja energije p) priročniki

  536
  COBISS.SI-ID 28004869

  162.
  VENCELJ, Matjaž
          Excitation of the doubly magic core of [above] 98 Cd : doctoral thesis / Matjaž Vencelj. - Ljubljana : [M. Vencelj], 2006. - 118 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

  Nasl. str. tudi v slov.: Razbitje dvojno magične sredice v jedru [zgoraj] 98 Cd : disertacija. - Mentor Andrej Likar. - Bibliografija: str. 63-64. - Univ. Ljubljana, Fak. za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko
  a) jedrska fizika b) spektroskopija v curku c) lupinski model d) efektivni naboji e) zlitje z evaporacijo f) doktorske disertacije

  539.1(043.3)
  COBISS.SI-ID 1923940

  163.
  VESENJAK, Vili
          Fizika [Elektronski vir] : mehanika 4.3 : program Moment : didaktična programska oprema / avtor Vili Vesenjak. - El. programi. - Maribor : [samozal.], cop. 2006. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

  Sistemske zahteve: Win 9x/NT/200x/XP, 160 MB prostora na disku. - Nasl. s škatle CD-ROM-a
  a) fizika b) mehanika c) sile d) škripčevje e) kroženje f) nisilci g) trženje h) vzgon

  532.3(075)
  COBISS.SI-ID 27670021


  54 KEMIJA.


  164.
          ARTIFICIAL enzymes / edited by Ronald Breslow. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2005. - XII, 181 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 3-527-31165-3
  a) Enzymes - chemical synthesis b) Biomimetics - methods c) Enzymes d) Enzymes - Synthese e) Chimie biomimétique f) organska kemija g) organske sinteze h) biomimetiki i) encimi j) encimski modeli k) sintetični polimeri l) encimu podobna katalitična aktivnost m) umetni proteinski encimi n) hidrolitični metaloencimi o) umetni cepitveni encimi

  547:577.15
  COBISS.SI-ID 27320325

  165.
  BEVK, David
          Dimetilaminometilidenski derivati dialkil acetondikarboksilatov v sintezi heterocikličnih sistemov : doktorska disertacija / David Bevk. - Ljubljana : [D. Bevk], 2006. - 177 f. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: f. 167-177. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za kemijo in kemijo in kemijsko tehnologijo
  a) organska kemija b) organske sinteze c) organske reakcije d) cikloadicija e) heterociklične spojine f) derivati pirazola g) acetondikarboksilati h) dimetilaminometilidenski derivati i) doktorske disertacije

  547.812:547.77.057(043.3)
  COBISS.SI-ID 27746565

  166.
  BRERETON, Richard G.
          Chemometrics : data analysis for the laboratory and chemical plant / Richard G. Brereton. - Chichester ; Hoboken : J. Wiley & Sons, cop. 2003. - XIV, 489 str. : ilustr. ; 26 cm

  Kazalo
  ISBN 0-471-48977-8 (vezano) ISBN 0-470-84911-8 (broš.) ISBN 0-471-48978-6 (broš.)
  a) Chemistry, Analytic - Statistical methods - Data processing b) Chemical processes - Statistical methods - Data processing c) kemometrija d) analizna kemija e) načrtovanje eksperimentov f) statistične metode g) obdelava podatkov h) prepoznavanje vzorcev i) kalibracija j) kemični procesi

  [004.8+007.5]:543
  COBISS.SI-ID 8057878

  167.
          CHEMINFORMATICS developments : history, reviews and current research / edited by Jan H. Noordik. - Amsterdam : IOS Press, cop. 2004. - V, 225 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-58603-450-2
  a) Cheminformatics b) kemijska informatika c) kemometrija d) načrtovanje organskih sintez e) matematično modeliranje f) načrtovanje zdravil g) kristalografija h) kemijske strukture i) podatkovne zbirke j) molekularno modeliranje k) poučevanje kemije

  54:[004.8+007]
  COBISS.SI-ID 27370501

  168.
  CRAMER, Christopher J., 1961-
          Essentials of computational chemistry : theories and models / Christopher J. Cramer. - 2nd ed. - Chichester : J. Wiley & Sons, 2004. - XX, 596 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-470-09182-7 (broš.) ISBN 0-470-09181-9 (vezano)
  a) Chemistry, Physical and theoretical - Data processing b) Chemistry, Physical and theoretical - Mathematical models c) fizikalna kemija d) teoretična kemija e) obdelava podatkov f) matematični modeli g) molekularna mehanika h) simulacije i) teorija molekularnih orbital j) semiempirične implementacije k) korelacija elektronov l) teorija funkcije gostote m) porazdelitev naboja n) spektroskopske lastnosti o) termodinamične lastnosti p) kondenzirane faze q) implicitni modeli r) kvantno-klasični modeli s) ekscitirana elektronska stanja t) adiabatna dinamika reakcij

  544.001.573
  COBISS.SI-ID 26976517

  169.
  DOLENC, Jožica, (strukturna kemija)
          Termodinamska stabilnost kompleksov ligand-DNA na osnovi simulacij molekulske dinamike = Thermodynamic stability of drug-DNA complex from molecular dynamics simulations : doktorska disertacija / Jožica Dolenc. - Ljubljana : [J. Dolenc], 2006. - 127 str. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: str. 81-95. - Povzetek ; Abstract. - Razširjen povzetek: str. 96-125. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za kemijo in kemijo in kemijsko tehnologijo
  a) fizikalna kemija b) strukturna kemija c) biokemija d) termodinamika e) netropsin f) distamicin g) konfiguracijska entropija h) prosta energija i) simulacija molekulske dinamike j) ligandi-DNA k) doktorske disertacije

  544.1:536.77:577.21(043.3)
  COBISS.SI-ID 27745029

  170.
  DOUGLAS, Bodie Eugene, 1924-
          Structure and chemistry of crystalline solids / Bodie E. Douglas, Shih-Ming Ho. - New York : Springer, cop. 2006. - X, 346 str. : ilustr. ; 26 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Kazali
  ISBN 0-387-26147-8 (ISBN-10) ISBN 978-0-387-26147-8 (ISBN-13)
  a) Crystals - Structure b) strukturna kemija c) kristalne strukture d) klasifikacija kristalov e) točkovne grupe f) prostorske grupe g) medkovinske spojine h) silikati i) organske spojine

  544.022.4+548.3
  COBISS.SI-ID 27699973

  171.
          ENVIRONMENTAL forensics : contaminant specific guide / editors, Robert D. Morrison, Brian L. Murphy. - Burlington : Elsevier/Academic Press, cop. 2006. - XXV, 541 str., [10] str. pril. : ilustr., zvd. ; 27 cm + [2] str. popr.

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-12-507751-3 (ISBN-10) ISBN 978-0-12-507751-4 (ISBN-13)
  a) Environmental forensics b) Pollutants - Analysis c) Environmental Pollutants d) Forensic Sciences - methods e) Environmental Pollutants - analysis f) Forensische wetenschappen g) ekologija h) onesnaževanje okolja i) onesnaževalci j) analizne metode k) forenznične preiskave l) radioaktivne spojine m) pesticidi n) mikroorganizmi o) reference

  543.2/.9:620.26:504.3/.7
  COBISS.SI-ID 27700741

  172.
          GARDNER'S commercially important chemicals : synonyms, trade names, and properties / edited by G. W. A. Milne. - Hoboken : Wiley-Interscience, cop. 2005. - XXIII, 1178 str. ; 26 cm

  Kazala
  ISBN 0-471-73518-3 (ISBN-10) ISBN 978-0-471-73518-2 (ISBN-13)
  a) Chemicals - Dictionaries b) Chemicals - Trademarks c) Chemicals - Handbooks, manuals, etc d) kemija e) kemikalije f) kemijska imena g) sinonimi h) trgovska imena i) strukture j) lastnosti k) einecs števila l) cas števila m) proizvajalci n) dobavitelji

  54-4(031)
  COBISS.SI-ID 27697157

  173.
  GROSS, Jürgen H.
          Mass spectrometry : a textbook / Jürgen H. Gross. - Berlin [etc.] : Springer, cop. 2004. - XVIII, 518 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-540-40739-1
  a) Mass spectrometry b) Ionization c) Spectrométrie de masse d) Ionisation e) analizna kemija f) masna spektrometrija g) izotopi h) instrumentacija i) fragmentacija organskih ionov j) interpretacija spektrov

  543.51
  COBISS.SI-ID 27321093

  174.
  KANDUČ, Tjaša
          Hidrogeokemične značilnosti in kroženje ogljika v porečju reke Save v Sloveniji : doktorska disertacija / Tjaša Kanduč. - Ljubljana : [T. Kanduč], 2006. - 141 f., [16] f. pril. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

  Nasl. str. tudi v angl. - Bibliografija: f. 130-139. - Povzetek ; Extended abstract. - Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo
  a) geologija b) geokemija c) površinske vode d) Slovenija e) porečje Save f) hidrogeokemične raziskave g) kroženje ogljika h) doktorrske disertacije

  556.52/.53(282.243.743):543(043.3)
  COBISS.SI-ID 226716416

  175.
  KEESE, Reinhart
          Practical organic synthesis : a student's guide / Reinhart Keese and Martin P. Brändle ; translated by Trevor P. Toube. - Hoboken : J. Wiley & Sons, 2006. - VI, 199 str. : ilustr. ; 24 cm

  Prevod dela: Grundoperationen der präparativen organischen Chemie. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-470-02965-X (ISBN-10, vezano) ISBN 978-0-470-02965-7 (ISBN-13, vezano) ISBN 0-470-02966-8 (ISBN-10, broš.) ISBN 978-0-470-02966-4 (ISBN-13, broš.)
  a) Chemistry, Organic - Handbooks, manuals, etc b) organska kemija c) eksperimentalna kemija d) laboratorijsko delo e) varstvo pri delu f) regulativa g) praktične organske sinteze h) laboratorijski dnevnik i) kristalizacija j) destilacija k) kromatografske metode l) ekstrakcija m) spektroskopske metode n) spektroskopija o) organske spojine p) sinteze organskih spojin

  547.1.057:542(076.5)
  COBISS.SI-ID 27557637

  176.
  KORETSKY, Milo D.
          Engineering and chemical thermodynamics / Milo D. Koretsky. - Hoboken : Wiley, cop. 2004. - XV, 553 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija: str. 545-547. - Kazalo
  ISBN 0-471-38586-7 ISBN 0-471-45237-8 (WIE)
  a) fizika - fizikalna kemija - termodinamika - kemijska termodinamika - aplikacije - učbeniki za visoke šole b) Thermodynamics c) fizikalna kemija d) termodinamika e) enačbe stanja f) fazna ravnotežja g) kemijske reakcije h) kemijsko ravnotežje

  544.3
  COBISS.SI-ID 54163457

  177.
  KRALJ, Blaž
          Določanje zvrsti aluminija z visokomolekularnimi ligandi v nekaterih bioloških sistemih : doktorska disertacija / Blaž Kralj. - Ljubljana : [B. Kralj], 2006. - 89 f. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo. - Bibliografija: str. 81-89. - Povzetek ; Abstract
  a) ekologija b) analizna kemija c) biološki vzorci d) aluminijeve zvrsti v naravi e) speciacija aluminija f) ionsko izmenjevalna kromatografija g) velikostno izključitvena kromatografija h) ETAAS i) ICP-OES j) toksičnost aluminija k) doktorske disertacije

  543.421:543.544.152:546.62:504(043.3)
  COBISS.SI-ID 19935527

  178.
  KUNEJ, Špela
          Visokotemperaturna fazna ravnotežja v večkomponentnih oksidnih sistemih na osnovi Bi [spodaj] 2O [spodaj] 3 : disertacija / Špela Kunej. - Ljubljana : [Š. Kunej], 2006. - XIX, 161 f. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: f. 155-161. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za kemijo in kemijo in kemijsko tehnologijo
  a) anorganska kemijska tehnologija b) keramični materiali c) večkomponentni oksidni sistemi d) termodinamika e) visokotemperaturna fazna ravnotežja f) bizmutovi oksidi g) piroklorna struktura h) sinteza i) diktorske disertacije

  66.0:621.762.5:546.87-31:666.65(042.3)
  COBISS.SI-ID 27746821

  179.
  LAZARINI, Franc
          Kemija 1. Zv. 2, [Kemijske in fizikalne lastnosti snovi] / [Franc Lazarini]. - [1. natis]. - Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1981 (Ljubljana : Delo). - 79 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Srednje izobraževanje. Skupna vzgojnoizobrazbena osnova)

  32.000 izv.
  a) Kemija - Vaje za srednje šole b) kemija c) zgradba atomov d) lastnosti snovi e) voda f) vodne raztopine g) kemijske reakcije h) učbeniki za srednje šole

  54(075.3)
  COBISS.SI-ID 571959

  180.
  MANDELJC, Mira
          Študij kristalizacije tankih plasti na osnovi Pb(Zr, Ti)O[sub]3 : doktorska disertacija / Mira Mandeljc. - Ljubljana : [M. Mandeljc], 2006. - 159 f. : ilustr. ; 30 cm

  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo. - Bibliografija: f. 139-148. - Povzetek ; Abstract
  a) anorganska kemijska tehnologija b) keramični materiali c) feroelektrične tanke plasti d) sinteza iz raztopin e) kristalizacija f) doktorske disertacije

  546.815-31:537.226.4:666.65(043.3)
  COBISS.SI-ID 19864103

  181.
  MILLER, James N., 1943-
          Statistics and chemometrics for analytical chemistry / James N. Miller, Jane C. Miller. - 5th ed. - Harlow : Pearson/Prentice Hall, 2005. - XVI, 268 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-13-129192-0
  a) Chemometrics - Textbooks b) Statistiek c) Chemometrie d) Statistische methoden e) Chemische analyses f) meritve g) analizna kemija h) kemometrija i) reševanje analitičnih problemov j) kvaliteta meritev k) kvalitativna analiza l) instrumentalna analiza m) korelacije n) ANOVA o) statistika p) napake q) statistične metode r) naloge in vprašanja s) rešitve nalog in odgovori t) učbeniki

  [004.8+007.5]:543
  COBISS.SI-ID 27612165

  182.
          PRACTICAL guide to chemometrics / edited by Paul Gemperline. - 2nd ed. - Boca Raton ; London ; New York : CRC/Taylor & Francis, 2006. - 541 str. : graf. prikazi ; 25 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 1-57444-783-1 (ISBN-10) ISBN 978-1-57444-783-5 (ISBN-13)
  a) Chemometrics b) kemometrija c) statistična evalvacija podatkov d) teorija vzorčenja e) metoda glavnih osi f) kalibracija g) meritve večih variabel h) načrtovanje eksperimentov i) modeliranje j) klasifikacija k) obdelava signala l) ločljivost krivulje

  [004.8+007.5]:54
  COBISS.SI-ID 27673861

  183.
          QUANTITATIVE applications of mass spectrometry / Irma Lavagnini ... [et al.]. - Chichester : J. Wiley & Sons, 2006. - X, 138 str. : ilustr. ; 23 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-470-02516-6 (ISBN-10) ISBN 978-0-470-02516-1 (ISBN-13)
  a) Mass spectrometry b) Chemistry, Analytic - Quantitative c) analizna kemija d) masna spektrometrija e) instrumentacija f) kvantitativna analiza g) ionizacijske metode h) kromatografski postopki i) specifičnost metode j) selektivnost metode k) kalibracija l) analiza podatkov

  543.51
  COBISS.SI-ID 27612421

  184.
  REPINC, Urška
          Razvoj postopkov za določanje sledov nekaterih elementov z nevtronsko aktivacijsko analizo na osnovi induciranih kratkoživih nuklidov : doktorska disertacija / Urška Repinc. - Ljubljana : [U. Repinc], 2006. - 106 f. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

  Ov. nasl. - Bibliografija: f. 100-106. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za kemijo in kemijo in kemijsko tehnologijo
  a) analizna kemija b) kemija okolja c) radiokemija d) analiza sledov elementov e) nevtronska aktivacijska analiza f) biološki vzorci g) inducirani kratkoživi nuklidi h) doktorske disertacije

  543.422.3:544.58:546.881(043.3)
  COBISS.SI-ID 27745285

  185.
  SILVERSTEIN, Robert Milton, 1916-
          Spectrometric identification of organic compounds / Robert M. Silverstein, Francis X. Webster, David J. Kiemle. - 7th ed. - Hoboken : J. Wiley & Sons, cop. 2005. - X, 502 str. : ilustr. ; 29 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-471-39362-2 ISBN 0-471-42913-9 (WIE)
  a) Spectrum analysis - Textbooks b) Organic compounds - Spectra - Textbooks c) Spectrum Analysis d) Chemistry, Organic - methods e) Magnetic Resonance Spectroscopy f) organska kemija g) organske spojine h) spektrometrična identifikacija i) spektralna analiza j) masna spoktrometrija k) protonska magnetna resonanca l) C-13 NMR spektrometrija m) naloge n) rešitve

  543.42:547(076.3)
  COBISS.SI-ID 27613957

  186.
  SLOVENIAN-Croatian Crystallographic Meeting (15 ; 2006 ; Jezersko)
          Book of abstracts programme / Fifteenth Slovenian-Croatian crystallographic meeting = Petnajsto srečanje slovenskih in hrvaških kristalografov, 15-18 June 2006, Jezersko, Slovenia ; edited and prepared by Nina Lah, Ivan Leban. - Ljubljana : Faculty of Chemistry and Chemical Technology, Laboratory of Inorganic Chemistry, 2006. - 62 str. : ilustr. ; 30 cm

  Ov. nasl. - Na vrhu nasl. str.: "Slovenian Crystallographic Society, Croatian Crystallographic Association"
  a) strukturna kemija b) kristalografija c) kemijske spojine d) strukturne raziskave e) zborniki

  548/549(063)
  COBISS.SI-ID 27816197

  187.
  TIŠLER, Miha
          Organska kemija / Miha Tišler. - 3., popravljena in dopolnjena izd. - [Ljubljana : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2005]. - 538 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  a) organska kemija b) struktura c) organske spojine d) stereokemija e) organske reakcije f) reakcijski mehanizmi g) intermediati h) naravne spojine i) ogljikovi hidrati j) aminokisline k) beljakovine l) heterociklične spojine m) organska barvila n) sintezne makromolekule o) učbeniki

  547(075.8)
  COBISS.SI-ID 27065093

  188.
          TRENDS in molecular and high molecular science / G. E. Zaikov, Yu. B. Monakov and A. Jiménez, editors. - New York : Nova Science Publishers, cop. 2005. - VII, 327 str. : graf. prikazi ; 26 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-59454-144-2
  a) Molecular structure b) Chemistry - Research c) organska kemija d) organske reakcije e) sinteze polimerov f) struktura molekul g) spektroskopske raziskave h) lastnosti i) kinetika reakcij

  547.022:678
  COBISS.SI-ID 26984709

  189.
  VAN Oss, Carel J.
          Interfacial forces in aqueous media / Carel J. van Oss. - 2nd ed. - Boca Raton ; London ; New York : CRC/Taylor & Francis, 2006. - 438 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 407-430. - Kazalo
  ISBN 1-57444-482-4 (ISBN-10) ISBN 978-1-57444-482-7 (ISBN-13)
  a) Surface chemistry b) Solution (Chemistry) c) površinska kemija d) raztopine e) vodni mediji f) interakcije g) van der Waalsove vezi h) površinska napetost i) polarne interakcije j) električne dvojne plasti k) Brovnovo gibanje l) ozmoza m) struktura tekoče vode n) eksperimentalne meritve o) hidrofobne interakcije p) hidrofilne interakcije q) aplikacije r) raztopine polimerov s) topnost t) adsorbcija u) adhezija v) interakcije ligand-receptor

  544.35
  COBISS.SI-ID 27674117


  55 GEOLOGIJA. METEOROLOGIJA IN SORODNE VEDE.


  190.
  BELZ, Jörg
          Die Donau und ihr Einzugsgebiet : eine hydrologische Monographie. Folgebd. 8/2, Das Abflussregime der Donau und ihres Einzugsgebietes : aktualisierung des Kapitels II der Donaumonographie / Jörg Uwe Belz, László Goda ; [Mitarbeiter] Zsuzsanna Buzás ... [et al.]. - Koblenz ; Baja : Deutsches Nationalkomitee für das International Hydrological Programme (IHP) der UNESCO : Das Hydrology and Water Resources Programme (HWRP) der WMO, 2004. - 152 str., [4] zganj. f. pril. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

  Na nasl. str. tudi: Regionale Zusammenarbeit der Donauländer im Rahmen des Internationlen Hydrologischen Programms der Unesco. - Na ov. tudi podrejni nasl. v rus. in angl.: Režim stoka Dunaja i ego bassejn = Flow regime of river Danube and its catchment. - Vzpor. nem., angl. in rus. besedilo. - Lat. in cir. - Bibliografija: str. 72-74
  a) hidrologija b) površinske vode c) porečje Donave d) hidrološke karakteristike e) pretok vode f) visoke vode g) nizke vode

  556.535/.536(282.243.71/.76)
  COBISS.SI-ID 2975585

  191.
  MLADENOVIČ, Ana
          Alkalijsko-silikatna reaktivnost slovenskih kamenih agregatov za betone in malte : doktorska disertacija / Ana Mladonović. - Ljubljana : [A. Mladenović], apr. 2006. - IX, 122 f. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

  Nasl. str. tudi v angl.: Alkali-silica reaction of Slovenian aggregates for con cretes and mortars : Ph. d. Thesis. - Mentorica Breda Mirtič. - Bibliografija: f. 106-122. - Univ. v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fak., Oddelek za geologijo
  a) nekovinske mineralne surovine b) geologija c) kameni agregat d) betoni e) malte f) alkalijsko-silikatna reaktivnost g) doktorske disertacije

  552.08:543(043.3)
  COBISS.SI-ID 568414

  192.
  OTONIČAR, Bojan
          Razvoj paleokrasa v zgornjekrednih apnecih Matarskega podolja in Slavnika : doktorska disertacija / Bojan Otoničar. - Ljubljana : [B. Otoničar], 2006. - VIII, 309 str. : ilustr., graf. prikazi, priloge ; 30 cm

  Nasl. str. tudi v angl.: Paleokarst development in the Upper Cretaceous limestones of Matarsko podolje and Slavnik : Ph. D. Thesis. - Bibliografija: str. 279-309. - Univ. v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fak., Oddelek za geologijo
  a) kras b) geologija c) paleokras d) zgronja kreda e) Matarsko podolje f) Slavnik g) doktorske disertacije

  553.435.8(043.3)
  COBISS.SI-ID 568670

  193.
  POGAČNIK, Željko
          Reaktivnost karbonatnih kamnin in sekundarnih surovin-indikator okoljevarstva in trajnostnega razvoja v cementni industriji : doktorska disertacija / Željko Pogačnik. - Ljubljana : [Ž. Pogačnik], 2006. - 124 f. : graf. prikazi ; 30 cm

  Nasl. str. tudi v angl. - Bibliografija: 120-124 f. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fak., Oddelek za geologijo
  a) geologija b) izkoriščanje mineralnih surovin c) cementna industrija d) varstvo okolja e) trajnostni razvoj f) doktorske disertacije

  666.94:553:504.05/.06(043.3)
  COBISS.SI-ID 226949120

  194.
  ROŽIČ, Boštjan
          Stratigrafija, sedimentologija in geokemija jurskih plasti zahodnega dela Slovenskega jarka : doktorska disertacija : Ph.D.Thesis / Boštjan Rožič. - Ljubljana : [B. Rožič], jun. 2006. - 149 str. : ilustr., priloge ; 30 cm

  Nasl. str. tudi v angl.: Stratigraphy, sedimentology, and geochemistry of Jurassic rocks in the Westren part of the Slovenian basin. - Bibliografija: str. 134-149. - Univ. v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fak., Oddelek za geologijo
  a) geologija b) geološke raziskave c) slovenski jarek d) jurske plasti e) stratigrafske raziskave f) sedimentološke raziskave g) geokemične raziskave h) doktorske disertacije

  550.8(234.323.6)(043.3)
  COBISS.SI-ID 572254

  195.
  ZADNIK, Jernej
          Uporaba inverzne plinske kromatografije za določanje površinskih lastnosti učinkovin in pomožnih snovi zdravil = Use of inverse gas chromatography for the determination of surface properties of active pharmaceutical ingidients and excipients : doktorska disertacija / Jernej Zadnik. - Ljubljana : [J. Zadnik], 2006. - 189 str. : ilustr., preglednice ; 30 cm

  Mentor Odon Planinšek, somentor Franc Vrečer. - Bibliografija pri vsakem poglavju. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za farmacijo
  a) farmacija b) zdravila c) učinkovine d) pomožne snovi e) površinske lastnosti f) inverzna plinska kromatografija g) doktorska disertacija

  615.011:543.544.3(043.3)
  COBISS.SI-ID 1947761

  196.
          ŽUPANOVA jama, čudežni svet brez sonca : izdano ob 80-letnici odkritja / [uredil Damjan Viršek ; fotografije avtorji prispevkov ... et al.]. - Grosuplje : Županova jama - turistično in okoljsko društvo, 2006 (Grosuplje : Kenig). - 96 str. : ilustr. ; 23 cm

  Bibliografija: str. 88-96
  a) Županova jama - Zborniki b) geologija c) speleologija d) Slovenija e) kraške jame f) Županova jama g) podzemeljska favna h) podzemeljska flora

  551.44(497.4 Grosuplje)(082)
  COBISS.SI-ID 226445568


  57 BIOLOGIJA. EKOLOGIJA.


  197.
  BECKER, Wayne M.
          The world of the cell / Wayne M. Becker, Lewis J. Kleinsmith, Jeff Hardin ; contributor, chapters 9-12, Gregory Paul Bertoni. - 6th ed. - San Francisco [etc.] : Pearson/Benjamin Cummings, cop. 2006. - XXVI, 796, [90] str. : ilustr. ; 28 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  - - The cell place [Elektronski vir] ; 1 el. optični disk (CD-ROM) = 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-321-31208-2 ISBN 0-8053-4682-1 (CD-ROM)
  a) Cytology b) Molecular biology c) Cytologie d) Biologie moléculaire e) CD-ROMs f) citologija g) molekularna biologija h) biokemija i) celice j) celične organele k) membrane l) transport m) metabolizem n) dihanje o) prenos signalov p) celični skelet q) DNK r) kromosomi s) celično jedro t) reprodukcija u) genetska rekombinacija v) genska ekspresija

  575/577
  COBISS.SI-ID 27334917

  198.
  KREFT, Samo
          Genetika in evolucija : biologija za gimnazije / Samo Kreft, Sonja Krapež ; [ilustracije Rajmond Cindrić ; fotografije Peter Skoberne, Inštitut za varovanje zdravja - Oddelek za medicinsko genetiko, arhiv založbe Modrijan]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2006 ([Ivančna Gorica] : Tiskarna Ljubljana). - 103 str. : ilustr. ; 26 cm

  Kazalo
  ISBN 961-241-086-0
  a) Genetika - Učbeniki za srednje šole b) Evolucija (biologija) - Učbeniki za srednje šole c) biologija d) evolucija življenja e) genetika f) molekularna genetika g) dedovanje h) populacijska genetika i) humana genetika

  575(075.3)
  COBISS.SI-ID 225728768

  199.
          LAB ref : a handbook of recipes, reagents, and other reference tools for use at the bench / edited by Jane Roskams, Linda Rodgers. - Cold Spring Harbor : Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2002. - X, 272 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-87969-630-3
  a) Biochemistry - Laboratory manuals b) biokemija c) analizna kemija d) laboratorijski priročnik

  577(076.5):543
  COBISS.SI-ID 27419653

  200.
  MATJAŠIČ, Janez
          Biološki sistemi : organizacijske oblike življenja. [Zv. 2], Živalski sistem / Janez Matjašič. - 10. izd. - Ljubljana : DZS, 1994 (Ljubljana : Kurir). - 94 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Srednje izobraževanje. Biologija)

  2.500 izv.
  ISBN 86-341-1021-4
  a) biologija - učbeniki za srednje šole b) biologija c) sistematika d) živali e) praživali f) spužve g) mnogoceličarji h) učbeniki za srednje šole

  57:592/599(075.3)
  COBISS.SI-ID 39098624

  201.
          MOLECULAR motors / edited by Manfred Schliwa. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2003. - XXII, 582 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-527-30594-7
  a) Molecular biology b) Biochemistry c) Molecular Motors d) molekularna biologija e) biokemija f) molekularni motorji g) dinamični biološki proces h) ATP hidroliza i) aktinska vlakna j) dineini k) miozini l) kinezini m) motorji bakterijskih bičkov n) ATP sinteza o) RNK polimeraza p) DNK polimeraza q) konverzija kemične energije r) kemomehanske sklopitve s) kvantitativne meritve t) konformacijski preklop u) funkcionalne implikacije v) razvojna asimetrija w) rastlinske celice x) senzorične napake y) nanotehnologija z) hibridne naprave {) sintetični molekularni motorji

  576.32:577.15
  COBISS.SI-ID 27320837

  202.
  MURN, Jernej
          Identifikacija molekul odgovornih za apoptozo ali proliferacijo limfocitov B po stimulaciji antigenskega receptorja : doktorska disertacija = Identification of molecules responsible for B-lymphocite antigen receptor triggered apoptosis or proliferation : doctoral disseration / Jernej Murn. - Ljubljana : [J. Murn], 2006. - 95 f. : ilustr., preglednice ; 30 cm

  Bibliografija: f. 86-92. - Povzetek. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za farmacijo
  a) biokemija b) molekularna biologija c) farmacija d) imunski sistem e) B-celični receptorji f) mehanizmi prenosa signalov g) proteolitične apoptotične kaskade h) serinske proteinaze i) globalna genska ekspresija j) inducirane transkripcijske spremembe k) doktorske disertacije

  576.32/.36:577.2(043.3)
  COBISS.SI-ID 1949041

  203.
  PALSSON, Bernhard, 1957-
          Systems biology : properties of reconstructed networks / Bernhard O. Palsson. - Cambridge : Cambridge University Press, 2006. - XII, 322 str. : ilustr. ; 27 cm

  Bibliografija: str. 299-315. - Kazalo
  ISBN 0-521-85903-4 (ISBN-10) ISBN 978-0-521-85903-5 (ISBN-13)
  a) Computational biology b) Genomics c) Bioinformatics d) Systems Biology e) sistemska biologija f) bioinformatika g) rekonstrukcija biokemijskih mrež h) metabolizem i) transkripcija j) signaliziranje k) matematična repreezentacija l) lastnosti prostora rešitev

  577.001.573
  COBISS.SI-ID 27839493

  204.
  THIEMAN, William J.
          Introduction to biotechnology / William J. Thieman, Michael A. Palladino. - San Francisco : Pearson/Benjamin Cummings, cop. 2004. - XIV, 304, [33] str. : ilustr. ; 28 cm

  Bibliografija pri vseh poglavjih. - Kazalo
  ISBN 0-8053-4825-5
  a) Biotechnology b) Biotehnologija c) biotehnologija d) genetika e) genomika f) genski inženiring g) proizvodnja proteinov h) cepiva i) transgene rastline j) analiza DNK k) forenzične preiskave l) bioremediacija m) genska terapija n) regulativa o) zakonodaja p) etika

  577:575(075.8)
  COBISS.SI-ID 2831892

  205.
  VACCARI, David A., 1953-
          Environmental biology for engineers and scientists / David A. Vaccari, Peter F. Strom, James E. Alleman. - Hoboken : Wiley-Interscience, cop. 2006. - XXI, 931 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-471-72239-1 (ISBN-10) ISBN 978-0-471-72239-7 (ISBN-13)
  a) Biology - Textbooks b) ekološka biologija c) evolucija d) taksonomija e) interakcije živa bitja-okolje f) organske spojine g) celica h) biološke membrane i) transport j) reprodukcija celice k) bioenergetika l) encimska kinetika m) biološki procesi n) genetika o) rastline p) živali q) reprodukcija r) človek s) mikroorganizmi t) mikrobna aktivnost u) bolezni v) ekologija w) ekosistemi x) pretok snovi y) ekologija tal z) vodni ekosistemi {) mokrišča |) čiščenje odpadne vode }) čiščenje pitne vode ~) čiščenje trdnih odpadkov ) bioremediacija !) toksikologija ¤) farmakokinetika ©) toksičnost substanc

  57:504.05/.06
  COBISS.SI-ID 27698181


  58 BOTANIKA.


  206.
  BENNETT, Masha
          Pulmonarias and the borage family / Masha Bennett. - London : B. T. Batsford, 2003. - 240 str. : ilustr., zvd. ; 26 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7134-8732-1
  a) Pulmonaria b) botanika c) vrtnarstvo d) srhkolistovke e) pljučniki

  635.9:582.948.2
  COBISS.SI-ID 27693829

  207.
  ČUŠIN, Boško
          Rastlinstvo Breginjskega kota / [besedilo in fotografije] Boško Čušin ; [kartografija Marjan Jarnjak]. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2006. - 198 str. : fotogr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 189-196. - Povzetek ; Summary
  ISBN 961-6568-52-3
  a) Rastlinstvo - Breginjski kot b) botanika c) Slovenija d) Breginjski kot e) podnebje f) vegetacija g) seznam rastlinskih taksonov h) življenske oblike i) vplivi človeka

  581.9(497.4-15)
  COBISS.SI-ID 227879936

  208.
  JERMYN, Jim
          The Himalayan garden : growing plants from the roof of the world / Jim Jermyn. - Portland : Timber Press, 2001. - 320 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 310-311. - Kazalo
  ISBN 0-88192-500-4
  a) Alpine gardens b) Alpine garden plants c) Alpine gardens - Himalaya Mountains d) Alpine garden plants - Himalaya Mountains e) Native plants for cultivation - Himalaya Mountains f) botanika g) rastlinstvo h) Himalajsko pogorje i) vrtnarstvo j) alpski vrtovi k) skalnjaki l) uvajanje novih rastlin m) razmnoževanje n) škodljivci

  635.9:582(235.242/.244)
  COBISS.SI-ID 27436037

  209.
  LI, Thomas S. C.
          Taiwanese native medicinal plants : phytopharmacology and therapeutic values / Thomas S. C. Li. - Boca Raton : CRC/Taylor & Francis, 2006. - 379 str. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 117-147. - Kazalo
  ISBN 0-8493-9249-7 (ISBN-10) ISBN 978-0-8493-9249-8 (ISBN-13)
  a) Materia medica, Vegetable - Taiwan b) Medicinal plants - Taiwan c) Plants, Medicinal - Taiwan d) Materia Medica - pharmacology - Taiwan e) Phytotherapy - methods - Taiwan f) botanika g) fitofarmakologija h) zdravilne rastline i) fitoterapija j) Tajvan k) imena rastlin l) kemijske sestavine m) terapevtski učinki n) reference

  615.322(529.1):582
  COBISS.SI-ID 27732229

  210.
  NOLD, Robert
          Columbines : Aquilegia, Paraquilegia, and Semiaquilegia / by Robert Nold. - Portland : Timber Press, 2003. - 158 str., [32] str. pril. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 147-151. - Kazalo
  ISBN 0-88192-588-8
  a) Columbines b) botanika c) vrtnarstvo d) orlice

  635.9:582.675.1
  COBISS.SI-ID 27694341

  211.
          PLANTS that fight cancer / edited by Spiridon E. Kintzios and Maria G. Barberaki. - Boca Raton [etc.] : CRC press, cop. 2004. - XI, 296 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija: str. 274-286. - Kazalo
  ISBN 0-415-29853-9
  a) botanika b) zdravilne rastline c) farmakognozija d) zdravljenje raka e) fitoterapija f) rastlinski izvlečki g) reference

  615.322:582
  COBISS.SI-ID 3920249

  212.
  READ, Veronica M.
          Hippeastrum : the gardener's amaryllis / Veronica M. Read. - Portland : Timber Press, 2004. - 296 str., [48] str. pril. : ilustr. ; 24 cm. - (Royal Horticultural Society plant collector guide)

  Bibliografija: str. 270-283. - Kazalo
  ISBN 0-88192-639-6
  a) Hippeastrum b) Amaryllis (Genus) c) Hippeastrum d) Floriculture e) botanika f) vrtnarstvo g) narcisovke h) amarilis

  635.9:582.572.42
  COBISS.SI-ID 27694853

  213.
  RYRIE, Charlie
          Wildlife gardening / Charlie Ryrie. - London : Cassell Illustrated, cop. 2003. - 191 str. : ilustr. ; 27 cm

  Na nasl. str.: "The Daily Telegraph". - Kazalo
  ISBN 1-84403-035-0
  a) Gardening to attract wildlife b) Wild flower gardening - Great Britain c) botanika d) vrtnarstvo e) urejanje vrtov f) \ivalim prijazni vrtovi g) žive meje h) gredice i) cvetoči travniki j) ribniki k) mokrišča l) žuželke m) ptiči n) divjad

  635.9:582:502.7
  COBISS.SI-ID 27694597

  214.
  STUART, David D.
          Buddlejas / David D. Stuart ; foreword by Michael A. Dirr. - Portland : Timber Press, cop. 2006. - 192 str., [40] str. pril. : ilustr. ; 24 cm. - (Royal Horticultural Society plant collector guide)

  Bibliografija: str. 186-189. - Kazalo
  ISBN 0-88192-688-4 (ISBN-10) ISBN 978-0-88192-688-0 (ISBN-13)
  a) Butterfly bushes b) botanika c) vrtnarstvo d) buddleja e) metuljniki

  635.9:582.935
  COBISS.SI-ID 27690245

  215.
  WARD, Bobby J.
          The plant hunter's garden : the new explorers and their discoveries / Bobby J. Ward ; foreword by Brian Mathew. - Portland : Timber Press, 2004. - 340 str. : ilustr. ; 28 cm

  Bibliografija: str. 315-330. - Kazalo
  ISBN 0-88192-696-5
  a) Gardens b) Plant collectors c) Plant collecting d) Plant introduction e) Plants, Ornamental f) Jardins g) Plantes - Collectionneurs et collections h) Plantes - Introduction i) Plantes de jardin j) botanika k) vrtnarstvo l) okrasne rastline m) uvajanje novih vrst n) zbiranje rastlin o) zbiralci rastlin

  635.9:582
  COBISS.SI-ID 27695109

  216.
  WHARTON, Peter
          The jade garden : new & notable plants from Asia / Peter Wharton, Brent Hine, and Douglas Justice ; in association with the University of British Columbia Botanical Garden & Centre for Plant Research ; with the assistance of David Tarrant ... [et al.]. - Portland : Timber Press, 2005. - 228 str., [20] str. pril. : ilustr., zvd. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 213-216. - Kazalo
  ISBN 0-88192-705-8
  a) Botany, Economic - East Asia b) Plants, Cultivated - East Asia c) Plant introduction - Europe d) Plant introduction - North America e) Exotic plants - Europe f) Exotic plants - North America g) botanika h) vrtnarstvo i) okrasne rastline j) eksotične rastline k) Azija l) uvajanje novih vrst

  635.9:582
  COBISS.SI-ID 27695621

  217.
  WHITE, Robin, 1943 Sept. 4-
          Daphnes : a practical guide for gardeners / Robin White. - Portland : Timber Press, 2006. - 232 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 228. - Kazalo
  ISBN 0-88192-752-X (ISBN-10) ISBN 978-0-88192-752-8 (ISBN-13)
  a) Daphnes b) botanika c) vrtnarstvo d) volčinovke

  635.9:582.865
  COBISS.SI-ID 27689989

  218.
  WIART, Christophe
          Medicinal plants of Asia and the Pacific / Christophe Wiart. - Boca Raton : CRC/Taylor & Francis, 2006. - 306 str., [4] str. pril. : ilustr. ; 27 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazala
  ISBN 0-8493-7245-3 (ISBN-10) ISBN 978-0-8493-7245-2 (ISBN-13)
  a) Medicinal plants - Asia b) Medicinal plants - Pacific Area c) Ethnopharmacology - Asia d) Ethnopharmacology - Pacific Area e) Traditional medicine - Asia f) Traditional medicine - Pacific Area g) Plants, Medicinal - Asia - Handbooks h) Plants, Medicinal - Pacific Islands - Handbooks i) Ethnopharmacology - Asia - Handbooks j) Ethnopharmacology - Pacific Islands - Handbooks k) Medicine, Oriental Traditional - Asia - Handbooks l) Medicine, Oriental Traditional - Pacific Islands - Handbooks m) botanika n) zdravilne rastline o) Azija p) imena rastlin q) nahajališča r) tradicionalna medicina s) etnofarmakologija t) reference

  515.322(5):582
  COBISS.SI-ID 27726341

  219.
  WILEY, Keith
          Shade : planting solutions for shady gardens / Keith Wiley. - Portland : Timber Press, cop. 2006. - 175 str. : ilustr. ; 29 cm

  Kazalo
  ISBN 0-88192-755-4 (ISBN-10) ISBN 978-0-88192-755-9 (ISBN-13)
  a) Shade-tolerant plants b) Gardening in the shade c) botanika d) vrtnarstvo e) okrasne rastline f) senčna lega g) urejanje vrtov h) izbira rastlin

  635.9:582
  COBISS.SI-ID 27690501

  220.
  WILFORD, Richard, 1964-
          Tulips : species and hybrids for the gardener / Richard Wilford. - Portland : Timber Press, 2006. - 211 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 202-205. - Kazalo
  ISBN 0-88192-763-5 (ISBN-10) ISBN 978-0-88192-763-4 (ISBN-13)
  a) Tulips b) Tulips - Varieties c) botanika d) vrtnarstvo e) tulipani

  635.9:582.572.226
  COBISS.SI-ID 27692805


  61 MEDICINA.


  221.
  FINUCANE, Edward W.
          Definitions, conversions, and calculations for occupational safety and health professionals / Edward W. Finucane. - 3rd ed. - Boca Raton : CRC/Taylor & Francis, 2006. - 1 zv. (loč. pag.) ; 27 cm

  Kazalo
  ISBN 1-56670-640-8 (ISBN-10) ISBN 978-1-56670-640-7 (ISBN-13)
  a) Industrial hygiene - Handbooks, manuals, etc b) Industrial hygiene - Problems, exercises, etc c) Industrial safety - Handbooks, manuals, etc d) Industrial safety - Problems, exercises, etc e) varstvo pri delu f) industrijska higiena g) medicina dela h) definicije i) konstante j) konverzije k) delovni prostor l) zrak m) ventilacija n) termični stres o) hrup p) mehanske vibracije q) sevanje r) statistika s) verjetnost t) naloge u) rešitve

  613.6
  COBISS.SI-ID 27840261

  222.
  KALIŠNIK, Miroslav
          Temelji znanstvenoraziskovalne metodologije v biomedicini / Miroslav Kališnik, Jelka Zabavnik-Piano, Anamarija Rožić. - Ljubljana : Družba Piano, 2006 (Ljubljana : Januš). - 175 str. : ilustr. ; 30 cm

  Na vrhu nasl. str.: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta [in] Veterinarska fakulteta [in] Fakulteta za farmacijo. - Potiskana sprednja notr. str. ov. - Bibliografija pri nekaterih poglavjih. - Kazalo
  ISBN 961-91751-0-7
  a) Biomedicina - Raziskovalno delo - Metodologija - Priročniki b) Biomedicina - Disertacije - 2000-2005 - Bibliografije c) Biomedicina - Magistrske naloge - 2000-2005 - Bibliografije d) Diplomska naloga - Metodologija - Priročniki e) biomedicina f) znanstvenoraziskovalnos delo g) medicina h) farmacija i) veterinarstvo j) metodologija k) izbira raziskovalnega problema l) iskanje informacija m) oblikovanje primarnega dokumenta

  61:001.891(035)
  COBISS.SI-ID 223733248


  614.8 NEZGODE. PREPREČEVANJE IN ZAŠČITNI UKREPI.


  223.
          MEDNARODNI seminar o protieksplozijski zaščiti : zbornik referatov : Bohinjska Bistrica, 17. in 18. oktobra 2001. - Bohinjska Bistrica : SIQ, 2001. - loč. pag. : ilustr. ; 30 cm

  Ov. nasl. - Spiralna vezava
  a) preprečevanje nezgod b) zaščitni ukrepi c) protieksplozijska zaščita d) zakonodaja e) spremembe predpisov f) protieksplozijske naprave g) vzdrževanje naprav h) uvodi kablov i) vpliv izvedbe na Ex-zaščito j) direktiva 94/9/ES k) preprečitev neustreznosti pri Ex-zaščiti l) zbornik

  614.83(061)
  COBISS.SI-ID 1737682


  62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH.


  224.
  JENSEN, James N.
          A user's guide to engineering / James N. Jensen. - Upper Saddle River : Pearson/Prentice Hall, cop. 2006. - XXVIII, 354 str. : ilustr. ; 26 cm. - (ESource : the Prentice Hall engineering source)

  Bibliografija: str. 338-340. - Kazalo
  ISBN 0-13-148025-1
  a) Engineering - Vocational guidance b) Engineering - Case studies c) tehnika d) inženiring e) inženirji f) poklicno svetovanje g) profesionalna kariera h) inženirske metode i) reševanje problemov j) tehnične komunikacije k) inženirska etika l) primeri m) pregledno delo

  62
  COBISS.SI-ID 27495941

  225.
  MULLINEUX, Neil
          Light vehicle tyres / by Neil Mullineux. - Shrewsbury : Rapra Technology, cop. 2004. - 122 str. ; 30 cm. - (A Rapra market report)

  Na nasl. str.: "September 2004"
  ISBN 1-85957-484-X (broš.)
  a) Tire industry b) Automobiles - Tires - Marketing c) Market surveys d) avtomobilske gume e) industrijska proizvodnja f) trženje g) raziskave h) razvoj i) recikliranje j) ekonomika proizvodnje k) materiali l) proizvodne tehnologije m) zakonodaja n) svetovni trg

  629.3.027.5
  COBISS.SI-ID 27372549

  226.
  NATIONAL Academy of Engineering. Committee on User-Authorized Handguns
          Technological options for user-authorized handguns : a technology readiness assessment / Committee on User-Authorized Handguns, National Academy of Engineering of the National Academies. - Washington : National Acadmies Press, cop. 2005. - X, 70 str. : ilustr. ; 23 cm

  Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 0-309-09699-5
  a) Gun control - United States b) Firearms - Design and construction c) Firearms - Safety measures d) Firearms - Technological innovations e) strojništvo f) vojna tehnika g) strelno orožje h) ročno orožje i) pištole j) razvoj orožja k) nadzor nad orožjem l) tehnološke inovacije m) varnostni ukrepi n) ZDA o) predhodno poročilo

  623
  COBISS.SI-ID 27438853

  227.
  PETROSKI, Henry
          Success through failure : the paradox of design / Henry Petroski. - Princeton : Princeton University Press, 2006. - XII, 235 str. : ilustr. ; 23 cm

  Bibliografija: str. 195-218. - Kazalo
  ISBN 0-691-12225-3 (ISBN-10) ISBN 978-0-691-12225-0 (ISBN-13)
  a) Engineering design - Case studies b) System failures (Engineering) - Case studies c) inženirstvo d) inženirsko načrtovanje e) konstruiranje f) zanesljivost inženiringa g) sistemske napake h) tehnične predstavitve i) primeri j) gradbeništvo k) mostovi l) konstrukcije mostov m) načrtovanje zgradb n) zgodovinski pregled o) pregledno delo

  62
  COBISS.SI-ID 27684357


  620.1/.2 PREISKAVA MATERIJALA. NAUK O MATERIJALIH.


  228.
          ADHESIVES and sealants : basic concepts and high tech bonding. Vol. 1, Handbook of adhesives and sealants / series editor, Philippe Cognard. - 1st ed. - Oxford : Elsevier, 2005. - XXII, 492 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-08-044554-3
  a) Adhesives b) Adhesives - Industrial applications c) Sealing compounds d) Sealing compounds - Industrial applications e) materiali f) lepila g) tesnila h) tehnične karakteristike i) poliuretani j) kemija poliuretanov k) priprava površine l) aplikacije m) aeronavtična industrija n) letalstvo o) elektronika

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 27713797

  229.
  BACKMAN, Bjorn F.
          Composite structures, design, safety and innovation / B. F. Backman. - 1st ed. - Oxford : Elsevier, 2005. - X, 244 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 241. - Kazalo
  ISBN 0-08-044545-4
  a) Airframes - Materials b) Composite materials c) Airframes - Design and construction d) materiali e) gradbeništvo f) strojništvo g) kompozitne konstrukcije h) varnost i) inovacije j) ocena tveganja k) napake v materialih l) detekcija napak m) kriteriji konstruiranja

  620.1/.2:624.07
  COBISS.SI-ID 27715845

  230.
          CORROSION handbook : corrosive agents and their interaction with materials. Vol. 6. Atmosphere, industrial waste gases / edited by Gerhard Kreysa and Michael Schütze. - 2nd, completely revised and enlarged ed. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2006. - XIII, 639 str. : graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-527-31122-X (ISBN-10) ISBN 978-3-527-31122-4 (ISBN-13)
  a) Corrosion and anti-corrosives b) materiali c) korozija d) atmosfera e) industrijski odpadni plini f) kovine g) zlitine h) nekovinski anorganski materiali i) plastične mase j) premazi k) tesnila l) embalaža m) kompoziti

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 27316997

  231.
  EDWARDS, Steven Alan, 1951-
          The nanotech pioneers : where are they taking us? / Steven A. Edwards. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2006. - XIII, 244 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu nekaterih poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-527-31290-0 (ISBN-10) ISBN 978-3-527-31290-0 (ISBN-13)
  a) Nanotechnology b) Nanotechnology - Social aspects c) Nanostructured materials industry d) materiali e) nanotehnologija f) industrija nanomaterialov g) fulereni h) ogljikove nanocevke i) biološki nanomateriali j) nanoelektronika k) aplikacije l) biomedicina m) razvoj novih tehnologij n) etični aspekt o) socialni aspekt

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 27407877

  232.
          ERLÄUTERUNGEN zur DAfStb-Richtlinie wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton / Herausgeber, Deutscher Ausschuss für Stahlbeton DAfStb, Fachbereich 07 des NA Bau im DIN, Deutsches Institut für Normung e. V. - 1. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth Verlag, 2006. - 52, 14 str. : graf. prikazi ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; heft 555)

  Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 3-410-65755-X
  a) gradbeništvo b) regulativa c) gradbena dela d) beton e) preskušanje f) vodopropustnost g) propustnost h) voda i) stopnja propustnosti j) standardi

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 27804165

  233.
          HANDBOOK of wood chemistry and wood composites / edited by Roger M. Rowell. - Boca Raton : CRC Press, cop. 2005. - 487 str. : ilustr. ; 27 cm

  Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazalo
  ISBN 0-8493-1588-3
  a) Wood - Chemistry - Handbooks, manuals b) Engineered wood - Handbooks, manuals c) materiali d) les e) struktura lesa f) kemija celične stene g) biološke lastnosti h) vsebnost vlage i) termične lastnosti j) preperevanje k) karakterizacija površine l) lesni kompoziti m) lesni termoplastični kompoziti n) kemična modifikacija lesa o) obdelava s plazmo

  620.1/.2-035.3
  COBISS.SI-ID 1343369

  234.
  HILL, Callum A. S.
          Wood modification : chemical, thermal and other processes / Callum A.S. Hill. - Chichester : John Wiley & Sons, cop. 2006. - XIX, 239 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Wiley series in renewable resources)

  Bibliografija: str. 201-231. - Kazalo
  ISBN 978-0-470-02172-9 (ISBN-13, vezano) ISBN 0-470-02172-1 (ISBN-10, vezano)
  a) Wood - Preservation b) materiali c) les d) zaščita lesa e) modifikacija lesa f) kemična modifikacija g) termična modifikacija h) modifikacija površine i) impregnacija j) ekološki učinki

  630*841:620.1.2
  COBISS.SI-ID 1387401

  235.
  KOBASHI, Koji
          Diamond films : chemical vapor deposition for oriented and heteroepitaxial growth / Koji Kobashi. - 1st ed. - Oxford : Elsevier, 2005. - XII, 336 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 319-334. - Kazalo
  ISBN 0-08-044723-6
  a) Diamonds, Artificial b) Diamond thin films c) materiali d) tanke plalsti e) sintetični diamanti f) reaktorji g) struktura h) orientacija kristalov i) površinska morfologija j) formiranje dvojčkov k) homoepitaksialna rast l) rekonstrukcija površin m) nukleacija n) žlahtne kovine o) lastnosti p) aplikacije

  533.9:544.344.015.2:546.26-162
  COBISS.SI-ID 27714821

  236.
  MILLS, Nigel J.
          Plastics : microstructure and applications / N.J. Mills. - 3rd ed. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2005. - IX, 517 str. ; 25 cm

  Kazalo. - Bibliografija: str. 507-512
  ISBN 978-0-7506-5148-6 (ISBN-13) ISBN 0-7506-5148-2 (ISBN-10)
  a) Plastics b) materiali c) plastične mase d) molekularne strukture e) izdelava polimerov f) mikrostruktura g) polimerni kompoziti h) predelava i) toplotna obdelava j) viskoelastičnost k) degradacija l) učinski okolja m) transportne lastnosti n) električne lastnosti o) oblikovanje p) aplikacije q) cevovode r) shranjevanje podatkov s) čelade t) športna oprema u) biomateriali

  620.1/.2:678
  COBISS.SI-ID 56553729

  237.
  MIX, Paul E.
          Introduction to nondestructive testing : a training guide / Paul E. Mix. - 2nd ed. - Hoboken : Wiley-Interscience, 2005. - XXVI, 681 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 661-665. - Kazalo
  ISBN 0-471-42029-8 (ISBN-10) ISBN 978-0-471-42029-3 (ISBN-13)
  a) Nondestructive testing b) materiali c) neporušitvene preiskave d) akustična emisija e) elektromagnetne preiskave f) laserske preiskave g) preiskave netesnosti h) penetracija tekočin i) preiskava z magnetnimi delci j) nevtronska radiografija k) radiografija l) termične metode m) ultrazvočne metode n) metoda vibracijske analize o) vizualno preskušanje p) optično preskušanje q) priporočene metode

  620.179.1
  COBISS.SI-ID 27698693

  238.
  NATIONAL Research Council. Committee on Globalization of Materials Research and Development. National Materials Advisory Board
          Globalization of materials R&D : time for a national strategy / Committee on Globalization of Materials Research and Development, National Materials Advisory Board, Division on Engineering and Physical Sciences, National Research Council of the National Academies. - Washington : National Academies Press, cop. 2005. - XV, 199 str. : graf. prikazi ; 26 cm

  Način dostopa (URL): http://www.nap. edu/books/0309096030/html/index .html
  ISBN 0-309-09603-0
  a) Materials science - Research b) Materials science - Government policy - United States c) Globalization - Economic aspects - United States d) Globalization - Political aspects - United States e) materiali f) razvoj materialov g) razvojna politika h) ZDA i) globalizacija j) ekonomski vidiki k) politični vidiki l) izobraževanje m) prenos tehnologije n) vplivi na ekonomijo o) vplivi na varnost p) prehodno poročilo

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 27439365

  239.
  POOLE, Charles P., 1927-
          Introduction to nanotechnology / Charles P. Poole, Jr., Frank J. Owens. - Hoboken : Wiley-Interscience, cop. 2003. - XII, 388 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija pri vsakem poglavju. - Kazalo
  ISBN 0-471-07935-9
  a) Nanotechnology b) materiali c) nanotehnologija d) nanostrukture e) kristalna struktura f) mikroskopske raziskave g) spektroskopija h) kovinski nanoklastri i) polprevodniški nanodelci j) molekularni klastri k) sinteze l) ogljikove nanocevke m) nanokristali n) feromagnetizem o) kvantne nanostrukture p) kataliza q) organske spojine r) polimeri s) biološki materiali t) mikroelektronika

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 3902036

  240.
  ROSATO, Dominick V.
          Plastic product material and process selection handbook / Dominick V. Rosato, Donald V. Rosato and Matthew V. Rosato. - Oxford : Elsevier, 2004. - XXXIV, 618 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 576-595. - Kazalo
  ISBN 1-85617-431-X
  a) Plastics - Handbooks, manuals, etc b) Engineering design - Handbooks, manuals, etc c) materiali d) plastične mase e) klasifikacija polimerov f) fizikalne lastnosti g) vrste plastičnih mas h) oblikovanje izdelkov i) brizganje j) ekstrudiranje k) pihanje l) termično oblikovanje plastike m) penjenje n) glajenje o) litje p) reakcijsko brizganje q) rotacijsko lizje r) kompresijsko litje s) armirane plastične mase t) orodja

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 27721733

  241.
  ROSATO, Donald V.
          Reinforced plastics handbook / Donald V. Rosato, Dominick V. Rosato. - 3rd ed. - Oxford : Elsevier, cop. 2004. - XXX, 1082 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 1043-1050. - Kazalo
  ISBN 1-85617-450-6
  a) Reinforced plastics - Handbooks, manuals, etc b) materiali c) armirane plastične mase d) vlaknaste ojačitve e) vrste vlaken f) plastične mase g) proizvodni procesi h) konstruiranje i) statična analiza konstrukcij j) izbira materialov

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 27721477

  242.
  SREEHARSHA, K. S.
          Principles of physical vapor deposition of thin films / K. S. Sree Harsha. - 1st ed. - Oxford : Elsevier, 2006. - XI, 1160 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-08-044699-X (ISBN-10) ISBN 978-0-08-044699-8 (ISBN-13)
  a) Thin films b) Vapor-plating c) materiali d) fizika tankih plasti e) nanos tankih plasti f) naparevanje g) termični viri naparevanja h) interakcije plin-trdno i) nukleacija j) rast tankih plasti k) epitaksija l) priprava substrata m) tanke plasti n) struktura o) fizikalne lastnosti p) suho jedkanje

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 27715333

  243.
  TJONG, S. C.
          Nanocrystalline materials : their synthesis-structure-property relationships and applications / S. C. Tjong. - Oxford : Elsevier, 2006. - X, 355 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-080-44697-3 (ISBN-10) ISBN 978-0-080-44697-4 (ISBN-13)
  a) materiali b) nanokristalinični materiali c) polprevodniki d) sinteze e) struktura f) karakterizacija g) deformacije h) polprevodniški kompoziti i) nanodelec-polimer j) lastnosti

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 27715077


  620.9 ENERGETIKA.


  244.
          DECREASING energy intensity in manufacturing : assessing the strategies and future directions of the Industrial Technologies Program / Committee for Review of the Department of Energy's Industrial Technologies Program, Board on Manufacturing and Engineering Design, Division on Engineering and Physical Sciences, National Research Council of the National Academies. - Washington : National Academies Press, cop. 2005. - XII, 74 str. : ilustr. ; 28 cm

  Bibliografija: str. 61-63
  ISBN 0-309-09574-3
  a) Industrial Technologies Program (U.S.) b) Industries - Energy conservation c) Industries - Energy consumption d) Technological innovations e) proizvodnja f) industrija g) poraba energije h) industrijski programi i) evalvacija programa j) ZDA k) prehodno poročilo

  620.9//620.9
  COBISS.SI-ID 27457797

  245.
  DEUTCH, John M., 1938-
          Making technology work : applications in energy and the environment / John M. Deutch, Richard K. Lester. - Cambridge : Cambridge University Press, 2004. - X, 272 str. : ilustr. ; 26 cm

  Kazalo
  ISBN 0-521-81857-5 (vezano) ISBN 0-521-52317-6 (broš.)
  a) Power resources b) Environmental protection c) energetics d) energy resources e) electricity f) nuclear energy g) gas h) ecology i) environmental protection

  620.9
  COBISS.SI-ID 14866918

  246.
  FILLEUX, Charles
          Solare Luftheizsysteme : Konzepte, Systemtechnik, Planung / Charles Filleux, Andreas Gütermann. - 1. Aufl. - Staufen bei Freiburg : Ökobuch, 2005. - 174 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 3-936896-04-6
  a) energetika b) solarni sistemi c) ogrevanje zgradb d) toplozračno ogrevanje e) zračni sončni kolektorji f) prezračevanje zgradb g) hranilniki toplote h) ventilatorji i) tok zraka j) krmiljenje k) načrtovanje l) dimenzioniranje m) primeri n) pregledno delo

  620.9
  COBISS.SI-ID 27375365


  621 SPLOŠNO STROJNIŠTVO. JEDRSKA TEHNIKA. ELEKTROTEHNIKA. MEHANSKA TEHNOLOGIJA.


  247.
  EL-Hofy, Hassan
          Advanced machining processes : nontraditional and hybrid machining processes / Hassan El-Hofy. - New York [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2005. - XXVI, 253 str. : ilustr. ; 24 cm. - (McGraw-Hill mechanical engineering series)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-07-145334-2
  a) Machining b) strojništvo c) obdelovalni postopki d) obdelovalni procesi e) hibridni postopki f) obdelava z vodnim curkom g) ECM - elektrokemična obdelava h) EDM - Electro Disharge Machining i) elektroerozijske obdelave j) ultrazvočne obdelave k) laserske obdelave l) obdelave z elektronskimi snopi m) obdelave s plazmo n) hitra izdelava prototipov o) pregledno delo

  621.9
  COBISS.SI-ID 27459333

  248.
          ELECTRONIC engine control technologies / edited by Ronald K. Jurgen. - 2nd ed. - Warrendale : Society of Automotive Engineers, cop. 2004. - 752 str. : ilustr. ; 28 cm. - (PT. Automotive electronics series ; 110)

  Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 0-7680-1339-9
  a) Automobiles - Motors - Computer control systems b) Automobiles - Electronic equipment c) Automobiles - Motors - Control systems d) strojništvo e) motorji z notranjim zgorevanjem f) avtomobili g) elektronsko krmiljenje h) vbrizgavanje goriva i) polna obremenitev j) prosti tek k) navor motorja l) vžig m) zgorevanje n) pritiski o) diagnosticiranje motorja p) računalniška oprema q) komunikacijske tehnike r) nevronske mreže s) zborniki

  621.43:681.5(061)
  COBISS.SI-ID 27077893

  249.
  KAMPUŠ, Zlatko
          Upogibanje : [gradivo za predavanje] / Zlatko Kampuš. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, 2005 (Ljubljana : Pleško). - 26 str. : ilustr. ; 24 cm

  Podnasl. naveden v kolofonu. - 60 izv. - Bibliografija: str. 26
  ISBN 961-6238-98-1
  a) Upogibanje - Učbeniki za visoke šole b) Pločevina - Preoblikovanje - Učbeniki za visoke šole c) strojništvo d) postopki oblikovanja e) preoblikovanje brez odrezovanja f) upogibanje g) deformacije h) napetosti i) preoblikovalnost j) dolžina surovca k) sile pri plastičnem upogibu l) povečanje preoblikovalnosti m) učbenik za visoke šole

  621.778.23(075.8)
  COBISS.SI-ID 222358272

  250.
  OMAN, Janez, 1947-
          Generatorji toplote / Janez Oman. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, 2005 (Ljubljana). - 280 str. : ilustr. ; 24 cm

  300 izv. - Bibliografija: str. 261-266
  ISBN 961-6238-97-3
  a) Parni kotli b) strojništvo c) toplotni stroji d) generatorji toplote e) parni kotli f) karakteristike kotlov g) deli kotlov h) razvoj i) pretakanje vode j) toplota dimnih plinov k) izkoristek l) regulacijska oprema m) prehodni pojavi v uparjevalniku n) priprava vode o) materiali kotlov p) goriva q) zgorevanje r) razžveplanje dimnih plinov s) emisije t) učbeniki za visoke šole

  621.18:662.61:662.9
  COBISS.SI-ID 222144256

  251.
  TUMA, Matija
          Energetski stroji in naprave : osnove in uporaba / Matija Tuma, Mihael Sekavčnik. - 2. izpopolnjena in predelana izd. - Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, 2005 ([Ljubljana] : Littera picta). - 256 str. : ilustr., preglednice ; 24 cm

  300 izv. - Bibliografija: str. 245-246. - Kazalo
  ISBN 961-6536-01-X
  a) strojništvo b) energetika c) energetski stroji d) črpalke e) kompresorji f) motorji z notranjim izgorevanjem g) vodne turbine h) parne turbine i) plinske turbine j) parni kotli k) kondenzatorji l) jedrski reaktorji m) obnovljivi energetski viri n) učbeniki za visoke šole

  621.4(075.8)
  COBISS.SI-ID 224125440


  621.039 JEDRSKA TEHNIKA.


  252.
  OJOVAN, Michael I.
          An introduction to nuclear waste immobilisation / M. I. Ojovan and W. E. Lee. - 1st ed. - Oxford : Elsevier, 2005. - XVIII, 315 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-08-044462-8
  a) Radioactive waste disposal b) Radioactive waste disposal - Safety measures c) ekologija d) odstranjevanje radioaktivnih odpadkov e) recikliranje f) nevarnost kontaminacije g) težke kovine h) radioaktivnost i) biološke posledice sevanja j) regulativa k) radionuklidi l) predelava odpadkov m) imobilizacija n) shranjevanje radioaktivnih odpadkov o) ocena varnosti

  621.039.7:628.4.047
  COBISS.SI-ID 27715589


  621.22 HIDRAVLIČNI STROJI.


  253.
          VOITH Antriebstechnik : 100 Jahre Föttinger-Prinzip / herausgegeben von Hermann Schweickert. - Berlin : Springer, cop. 2005. - 320 str. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: str. 315-317. - Kazali
  ISBN 3-540-31154-8 (ISBN-10) ISBN 978-3-540-31154-6 (ISBN-13)
  a) strojništvo b) pogonska tehnika c) fluidna tehnika d) hidrodinamični pogoni e) hidravlična gonila f) hidrodinamika g) hidrodinamični menjalniki h) hidravlični menjalniki i) hidrodinamična sklopka j) avtomatski menjalniki k) retarderji l) železnica m) dizelske lokomotive n) cestna vozila o) Voith p) zgodovinski pregledi q) pregledno delo

  621.22
  COBISS.SI-ID 27703045


  621.3 ELEKTROTEHNIKA.


  254.
  BOLDEA, Ion
          Electric drives / Ion Boldea, S. A. Nasar. - 2nd ed. - Boca Raton : Taylor & Francis, 2006. - XVII, 522 str. : ilustr. ; 25 cm + [2] str. popr. + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8493-4220-1
  a) Electric driving b) elektrotehnika c) električni pogoni d) pogoni velikih moči e) krmiljenje f) električni motorji g) vrste motorjev h) krmiljenje generatorjev i) priročniki

  621.3/3
  COBISS.SI-ID 27841797

  255.
  BOSE, Bimal K.
          Power electronics and motor drives : advances and trends / Bimal K. Bose. - Burlington : Elsevier/Academic Press, cop. 2006. - XVI, 917 str. : ilustr. ; 25 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-12-088405-4 (ISBN-10) ISBN 978-0-12-088405-6 (ISBN-13)
  a) Power electronics b) Electric motors c) elektrotehnika d) močnostna elektronika e) polprevodniške naprave f) napetostni pretvorniki g) tokovni pretvorniki h) električni motorji i) sinhronski motorji j) digitalno krmiljenje k) računalniške simulacije l) mehka logika m) nevronske mreže n) aplikacije o) pregledno delo

  621.313
  COBISS.SI-ID 27442949

  256.
          BRENNSTOFFZELLEN in der Kraft-Wärme-Kopplung : Ökobilanzen, Szenarien, Marktpotenziale / Herausgeber, Wolfram Krewitt ... [et al.]. - Berlin : E. Schmidt Verlag, cop. 2004. - 355 str. : ilustr. ; 21 cm + popravki. - (Beiträge zur Umweltgestaltung, ISSN 0340-9716 ; Bd. A 156)

  Bibliografija: str. 329-345
  ISBN 3-503-07870-3
  a) energetika b) oskrba z energijo c) gorivne celice d) sočasna proizvodnja e) proizvodnja električne energije f) proizvodnja toplote g) toplotna tehnika h) sistemi gorivnih celic i) decentralizirani sistemi j) področja uporave k) ekonomsko vrednotenje l) ekološko vrednotenje m) ekološke bilance n) tržno uvajanje o) uporaba v gospodinjstvu p) razvojne raziskave

  621.35/.36
  COBISS.SI-ID 27451909

  257.
  GIERAS, Jacek F.
          Noise of polyphase electric motors / Jacek F. Gieras, Chong Wang, Joseph Cho Lai. - Boca Raton : CRC/Taylor & Francis, 2006. - XX, 372 str., [4] str. fotogr. : ilustr. ; 24 cm. - (Electrical and computer engineering ; 129)

  Bibliografija: str. 353-367. - Kazalo
  ISBN 0-8247-2381-3 (ISBN-10) ISBN 978-0-8247-2381-1 (ISBN-13)
  a) Electric motors, Polyphase - Noise b) Electric motors, Alternating current - Noise c) Electric motors, Alternating current - Design and construction d) elektrotehnika e) električni motorji f) večfazni motorji g) izmenični motorji h) šum motorjev i) generiranje šuma j) širjenje šuma k) analize vibracij l) akustični izračuni m) merjenje vibracij n) merjenje zvoka o) pregledno delo

  621.313.3:534.83
  COBISS.SI-ID 8795931

  258.
  HEIKRODT, Klaus
          Erdgasbetriebene PEMFC-Hausenergieversorgungsanlage : innovativer Beitrag zur Emissions- und Energiereduktion / Klaus Heikrodt, Peter Britz. - Düsseldorf : VDI-Verlag, cop. 2004. - XIV, 115 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Fortschritt-Berichte VDI. Reihe 6, Energieerzeugung, ISSN 0178-9414 ; Nr. 516)

  Bibliografija: str. 113-115
  ISBN 3-18-351606-3
  a) energetika b) oskrba z energijo c) gorivne celice d) PEMFC - Polymer Electrolyte Membrane Feul Cells e) sočasna proizvodnja f) proizvodnja električne energije g) proizvodnja toplote h) uporaba v gospodinjstvu i) prototipi j) razvojne raziskave

  621.35/.36
  COBISS.SI-ID 27452165

  259.
          INSTRUMENT engineers' handbook. Process software and digital networks / Béla G. Lipták, editor-in-chief. - 3rd ed. - Boca Raton : CRC Press, 2002. - XXXII, 874 str. : ilustr. ; 29 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8493-1082-2
  a) Process control - Handbooks, manuals, etc b) Measuring instruments - Handbooks, manuals, etc c) elektrotehnika d) merilne tehnike e) merilni instrumenti f) krmiljenje procesov g) delovne postaje h) centri krmiljenja i) logično načrtovanje j) vodila k) omrežja l) programska oprema m) priročniki

  621.317:004.4
  COBISS.SI-ID 27843077

  260.
  KAISER, Kenneth L.
          Electrostatic discharge / Kenneth L. Kaiser. - Boca Raton : CRC/Taylor & Francis, 2006. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 27 cm

  Bibliografija: str. R-1 - R-5. - Kazalo
  ISBN 0-8493-7188-0
  a) Electrostatics b) elektrotehnika c) elektromagnetizem d) elektrostatika e) elektrostatične razelektritve f) numerični primeri g) uporaba računalnika h) MathCAD i) aplikacije j) pregledno delo

  537.242
  COBISS.SI-ID 27845893

  261.
  LIPTÁK, Béla G.
          Instrument engineers' handbook. Vol. 2, Process control and optimization / Béla G. Lipták, editor-in-chief. - 4th ed. - Boca Raton : CRC/Taylor & Francis, 2006. - LXX, 2387 str. : ilustr. ; 29 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8493-1081-4
  a) Process control - Handbooks, manuals, etc b) Measuring instruments - Handbooks, manuals, etc c) elektrotehnika d) merilne metode e) merilni instrumenti f) vodenje procesov g) teorija krmiljenja h) oddajniki i) krmilniki j) PLC k) logične napravbe l) regulatorji m) krmilni elementi n) priročniki

  621.317:681.5
  COBISS.SI-ID 27842821

  262.
  PAN, Feng
          Charge pump circuit design / Feng Pan, Tapan Samaddar. - New York : McGraw-Hill, cop. 2006. - XV, 247 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (McGraw-Hill electronic engineering)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-07-147045-X
  a) elektrotehnika b) napajalne naprave c) napajalniki d) visokonapetostne črpalke e) delovanje f) konstruiranje g) priročniki

  621.3.031
  COBISS.SI-ID 27710213

  263.
  PANSINI, Anthony J.
          Guide to electric power generation / A. J. Pansini, K. D. Smalling. - 3rd ed. - Lilburn : Fairmont Press ; Boca Raton : CRC Press/Taylor & Francis, cop. 2006. - XVI, 269 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-88173-524-8 (Fairmont Press) ISBN 0-8493-9511-9 (Taylor & Francis)
  a) Electric power production b) Electric power-plants c) elektrotehnika d) elektroenergetika e) proizvodnja električne energije f) elektrarne g) planiranje h) razvoj i) parni postroji j) pretvorniki toplotne v mehansko energijo k) delovanje l) vzdrževanje m) zelena energija n) pregledno delo

  621.311
  COBISS.SI-ID 27841029

  264.
  PANSINI, Anthony J.
          Guide to electrical power distribution systems / Anthony J. Pansini. - 6th ed. - Lilburn : Fairmont Press ; Boca Raton : Dekker/CRC Press, 2005. - X, 264 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-88173-505-1 (Fairmont Press) ISBN 0-8493-3666-X (Dekker/CRC Press)
  a) elektrotehnika b) elektroenergetika c) raazdeljevanje električne energije d) prenos energije e) vodniki f) izolatorji g) medzemni vodi h) podzemni vodi i) pregledno delo

  621.315
  COBISS.SI-ID 27841285

  265.
  REIMERT, Donald
          Protective relaying for power generation systems / Donald Reimert. - Boca Raton : CRC/Taylor & Francis, 2006. - 573 str. : ilustr. ; 27 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8247-0700-1 (ISBN-10) ISBN 978-0-8247-0700-2 (ISBN-13)
  a) Protective relays b) Electric power systems - Protection c) elektrotehnika d) elektroenergetika e) zaščita motorjev f) zaščita generatorjev g) zaščitni releji h) pregledno delo

  621.313:621.316.925
  COBISS.SI-ID 27840773

  266.
  SOMEDA, Carlo G., 1941-
          Electromagnetic waves / Carlo G. Someda. - 2nd ed. - Boca Raton : CRC/Taylor & Francis, 2006. - XVIII, 577 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 565-567. - Kazalo
  ISBN 0-8493-9589-5
  a) Electromagnetic waves b) elektrotehnika c) elektromagnetizem d) elektromagnetna valovanja e) elektromagnetska polja f) polarizacija g) osnovni teoremi h) valovodi i) nihanja prenosnih linij j) antene k) pregledno delo

  621.37
  COBISS.SI-ID 27845637

  267.
          The SQUID handbook. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2004-2006. - 2 zv. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Vsebina: Vol. 1.: Fundamentals and technology of SQUIDs and SQUID systems / J. Clarke, A. I. Braginski (eds.). - XVI, 395 str. - Kazalo ; Vol. 2.: Applications of SQUIDs and SQUID systems / John Clarke, Alex I. Braginski (eds.). - XVIII, 634 str. - Kazalo
  ISBN 3-527-40229-2 (ISBN-10, zv. 1) ISBN 3-527-40408-2 (ISBN-10, zv. 2) ISBN 978-3-527-40408-7 (ISBN-13, zv. 2)
  a) Superconducting quantum interference devices b) Superconductivity c) elektrotehnika d) superprevodnost e) superprevodne kvantne interferenčne naprave f) SQUID - Superconducting QUantum Interference Devices g) SQUID teorija h) Josephsonovi spoji i) SQUID elektronika j) načrtovanje k) aplikacije l) izdelava m) ojačevalniki n) biomagnetizem o) geofizika p) gravitacija q) detekcija gibanja r) pregledno delo

  537.636
  COBISS.SI-ID 27858181

  268.
  ŽALAR, Zdravko
          Osnove elektrotehnike 1 / [besedilo ilustracije in slikovno gradivo] Zdravko Žalar. - 2. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2005 ([Ivančna Gorica] : Tiskarna Ljubljana). - 272 str. : ilustr., tabele ; 26 cm

  ISBN 86-365-0408-2
  a) Elektrotehnika - Učbeniki za srednje šole b) elektrotehnika c) električna energija d) električne veličine e) električni krogi f) merjenje veličin g) medsebojne odvisnosti h) napetost i) tok j) upornost k) delo l) moč m) pretvarjanje električne energije n) vzporedne vezave o) zaporedne vezave p) sestavljene vezave q) električni krogi r) elektrostatični pojavi s) magnetni pojavi t) elektrokemija u) elektroliza v) učbeniki za srednje šole

  621.3(075.3)
  COBISS.SI-ID 221606656


  621.38 ELEKTRONIKA. FOTOELEKTRIKA. POSPEŠEVALNIKI DELCEV. RENTGENSKA TEHNIKA.


  269.
          ADVANCED electronic packaging / edited by Richard K. Ulrich, William D. Brown. - 2nd ed. - Piscataway : IEEE ; Hoboken : Wiley-Interscience, cop. 2006. - XXVI, 812 str. : ilustr. ; 26 cm. - (IEEE Press series on microelectronic systems)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-471-46609-3 (ISBN-10) ISBN 978-0-471-46609-3 (ISBN-10) ISBN 978-0-471-46609-X !
  a) Microelectronic packaging b) elektrotehnika c) elektronika d) elektronska vezja e) mikrovezja f) elektronska pakiranja g) tiskana vezja h) materiali i) tehnologije pakiranja j) keramika k) vpliv toplote l) načrtovanje m) radiofrekvenčna vezja n) mikrovalovna vezja o) trodimenzionalna vezaj p) MEMS q) MOEMS r) zanesljivost s) ekonomičnost t) pregledno delo

  621.38.049.7
  COBISS.SI-ID 27859461

  270.
          HANDBOOK of optoelectronics / edited by John P. Dakin, Robert G. W. Brown. - Boca Raton : Taylor & Francis, 2006. - 2 zv. : ilustr. ; 27 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali. - Vsebina: Vol. 1: 1559, I-35 str. ; Vol. 2: Str. 765-1559, I-35 str.
  ISBN 0-7503-0646-7 (ISBN-10) ISBN 978-0-7503-0646-1 (ISBN-13)
  a) Optoelectronic devices - Handbooks, manuals, etc b) Dispositivos optoelectrónicos - Manuales c) elektrotehnika d) optoelektronika e) optoelektronske naprave f) optični materiali g) optična vlakna h) valovodi i) laserji j) optični ojačevalniki k) uporabna optika l) fotometrija m) radiometrija n) detektorkji o) modulatorji p) infrardeče naprave q) prikazovalniki r) medicinske aplikacije s) industrijske aplikacije t) komercialne aplikacije u) priročniki

  621.382.2:535
  COBISS.SI-ID 27842309

  271.
  IRENE, Eugene A.
          Electronic materials science / Eugene A. Irene. - Hoboken : Wiley-Interscience, 2005. - XIII, 306 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-471-69597-1
  a) Electronics - Materials b) Electronic apparatus and appliances - Materials c) elektrotehnika d) elektronika e) elektronski materiali f) strukture trdnih materialov g) difrakcije h) napake v materialih i) difuzije j) fazne enačbe k) mehanske lastnosti materialov l) elastičnost m) elektronske strukture n) elektronske lastnosti o) pregledno delo

  621.38:620.1/.2
  COBISS.SI-ID 27858437


  621.39 TELEKOMUNIKACIJE. DALJINSKO VODENJE.


  272.
          HANDBOOK of algorithms for wireless networking and mobile computing / edited by Azzedine Boukerche. - Boca Raton : Chapman & Hall/CRC, 2006. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 27 cm. - (Chapman & Hall/CRC computer and information science series)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-58488-465-7 (ISBN-10) ISBN 978-1-58488-465-1 (ISBN-13)
  a) Wireless communication systems - Design and construction - Mathematics b) Mobile communication systems - Design and construction - Mathematics c) Mobile computing - Design and construction - Mathematics d) elektrotehnika e) brezžične komunikacije f) mrežni protokoli g) upravljanje h) QoS - Quality of Service i) TCP j) Bluetooth omrežja k) varnost l) načrtovanje m) mobilne komunikacije n) pregledno delo

  621.39
  COBISS.SI-ID 27845381

  273.
  KAO, Robert
          BlackBerry for dummies / by Robert Kao and Dante Sarigumba. - Indianapolis : Wiley Publishing, cop. 2006. - XVIII, 364 str. : ilustr. ; 24 cm. - (--For dummies)

  Kazalo
  ISBN 0-471-75741-1 (ISBN-10) ISBN 978-0-471-75741-2 (ISBN-13)
  a) BlackBerry (Computer) b) Pocket computers c) Mobile computing d) elektrotehnika e) brezžične komunikacije f) mobilna telefonija g) mobilni telefoni h) dlančniki i) BlackBerry j) priročniki

  621.396
  COBISS.SI-ID 27853317

  274.
  RAAKE, Alexander
          Speech quality of VoIP : assessment and prediction / Alexander Raake. - Chichester : J. Wiley & Sons, 2006. - XXV, 309 str. : graf. prikazi ; 26 cm

  Bibliografija: str. 285-301. - Kazalo
  ISBN 0-470-03060-7 (ISBN-10) ISBN 978-0-470-03060-8 (ISBN-13)
  a) Internet telephony b) Computer network protocols c) elektrotehnika d) internetna telefonija e) VOIP - Voice Over IP f) IP omrežja g) omrežni protokoli h) kakovost govora i) širokopasovni govor j) frekvenčni odzivi k) pregledno delo

  621.395:004.738.5
  COBISS.SI-ID 27883781

  275.
          SENSOR network protocols / [edited by] Imad Mahgoub, Mohammad Ilyas. - Boca Raton : CRC/Talor & Francis, 2006. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 27 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8493-7036-1
  a) Sensor networks b) Computer network protocols c) elektrotehnika d) komunikacijski sistemi e) računalniške mreže f) senzorska omrežja g) omrežni protokoli h) brezžična omrežja i) komunikacijski protokoli j) krmiljenje dostopov k) varnost obdelave podatkov l) pregledno delo

  621.395/.396
  COBISS.SI-ID 27844357

  276.
          SPECTRAL analysis : parametric and non-parametric digital methods / edited by Francis Castanié. - London : ISTE, cop. 2006. - 262 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (Digital signal and image processing series)

  Prevod dela: Analyse spectrale. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-905209-05-3 (ISBN-10) ISBN 978-1-905209-05-7 (ISBN-13)
  a) Signal processing - Digital techniques b) Spectrum analysis - Statistical methods c) elektrotehnika d) obdelave signalov e) digitalne tehnika f) spektralne analize g) neparameterske metode h) parameterske metode i) pregledno delo

  621.391
  COBISS.SI-ID 27799557


  622 RUDARSKA TEHNIKA.


  277.
  WILLS, Barry Alan
          Wills' mineral processing technology : an introduction to the practical aspects of ore treatment and mineral recovery / Barry A. Wills ; editor, Tim Napier-Munn. - 7th ed. - Oxford : Elsevier/Butterworth-Heinemann, 2006. - VIII, 444 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-7506-4450-8 (ISBN-10) ISBN 978-0-7506-4450-1 (ISBN-13)
  a) Ores b) Ore-dressing c) rudarstvo d) rude e) minerali f) bogatenje mineralnih surovin g) obdelave mineralov h) priprava i) razvrščanje j) mletje k) ločevanje l) flotacija m) pregledno delo

  622.7
  COBISS.SI-ID 27720453


  624/625 GRADBENIŠTVO.


  278.
  ASKELAND, Donald R.
          The science and engineering of materials / Donald R. Askeland, Pradeep P. Phulé. - 5th ed. - Southbank (Australia) : Thomson, cop. 2006. - XX, 863 str. : ilustr. ; 27 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Kazalo
  ISBN 0-534-55396-6
  a) Materials b) nauk o materialih c) materiali d) znanost o materialih e) tehnologija materialov f) atomska zgradba g) mehanske lastnosti h) fazno ravnotežje i) fazni prehodi j) toplotna obdelava

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 9984534

  279.
  MELERSKI, Edmund S.
          Design analysis of beams, circular plates and cylindrical tanks on elastic foundations : with IBM-compatible software / Edmund S. Melerski. - 2nd ed. - London : Taylor & Francis, 2006. - XIX, 284 str. : ilustr. ; 26 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Bibliografija: str. 278-279. - Kazalo
  ISBN 0-415-38350-1 (ISBN-10, komplet) ISBN 978-0-415-38350-9 (ISBN-13, komplet) ISBN 0-415-38351-X (ISBN-10) ISBN 978-0-415-38351-6 (ISBN-13) ISBN 0-415-38352-8 (ISBN-10, CD-ROM) ISBN 978-0-415-38352-3 (ISBN-13, CD-ROM) ISBN 90-5809-303-4 (ISBN-10, vezano) ISBN 90-5809-304-2 (ISBN-10, broš.)
  a) Structural analysis (Engineering) - Data processing b) Foundations - Mathematical models c) Tanks - Mathematical models d) Elastic analysis (Engineering) - Data processing e) gradbeništvo f) strukturna mehanika g) strukture tal h) elastični temelji i) analize elastičnosti j) analize nosilcev k) krožne plošče l) rezervoarji m) silosi n) numerične analize o) pregledno delo

  624.073
  COBISS.SI-ID 27889925

  280.
  MONTANA, Giuseppa Cristina Federica
          Implementacija konstrukcij s poševnimi zategami : magistrsko delo / Giuseppa Cristina Federica Montana. - Ljubljana : [G. Montana], 2006. - 171 f. : ilustr. ; 30 cm

  Mentor: Peter Gabrijelčič ; somentor: Vojko Kilar. - Abstract ; Izvleček. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za arhitekturo
  a) arhitektura b) gradbeništvo c) gradbene konstrukcije d) nosilni kabli e) mostovi f) poševne zatege g) poševni kabli h) lahke strehe i) športni objekti j) pokrita parkirišča k) paviljoni l) viseči mostovi

  624.2
  COBISS.SI-ID 1879940

  281.
  OEHLERS, Deric J.
          Design of FRP and steel plated RC structures : retrofitting beams and slabs for strength, stiffness and ductility / by Deric John Oehlers and Rudolf Seracino. - 1st ed. - Oxford : Elsevier, 2004. - XXIV, 228 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-08-044548-9
  a) Plates (Engineering) - Fatigue b) Plates (Engineering) - Design and construction c) Sealing (Technology) d) Concrete beams e) Structural engineering f) gradbeništvo g) saniranje zgradb h) poškodbe konstrukcij i) računanje konstrukcij j) lepljeni nosilci k) plošče l) razpoke m) odlepljanje slojev n) primeri o) pregledno delo

  624.07
  COBISS.SI-ID 27524101

  282.
  WÜSTHOLZ, Timo
          Experimentelle und theoretische Untersuchungen der Frischbetoneigenschaften von selbstverdichtendem Beton / von Timo Wüstholz ; Herausgeber, Deutscher Ausschuss für Stahlbeton DAfStb, Fachbereich 07 des NA Bau im DIN Deutsches Institut für Normung e. V. - 1. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, 2006. - 148, 14 str. : graf. prikazi ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 564)

  ISBN 3-410-65764-9
  a) gradbeništvo b) gradbeni elementi c) gradbeni materiali d) preskušanje e) gradbene poškodbe f) zagotavljanje kakovosti g) mostovi h) poškodbe i) odkrivanje poškodb

  624.1/.2
  COBISS.SI-ID 27766277


  628 ZDRAVSTVENA TEHNIKA. VODA. SANITARNE NAPRAVE. SVETLOBNA TEHNIKA.


  283.
  CRITES, Ron
          Natural wastewater treatment systems / Ronald W. Crites, E. Joe Middlebrooks, Sherwood C. Reed. - Boca Raton : CRC/Taylor & Francis, cop. 2006. - 552 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Civil and environmental engineering ; 19)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8493-3804-2 (ISBN-10) ISBN 978-0-8493-3804-5 (ISBN-13)
  a) Sewage - Purification - Biological treatment b) Sewage sludge - Management c) ekologija d) čiščenje odpadnih vod e) čiščenje mulja f) biološko čiščenje g) biološke čistilne naprave h) izbira lokacije i) biološki procesi j) čistilni bazeni k) grajena močvirja l) razprševanje po zemljišču m) izbira rastlin n) zmogljivost o) stroški

  628.357
  COBISS.SI-ID 27730949

  284.
  DOBLE, Mukesh
          Biotreatment of industrial effluents / Mukesh Doble and Anil Kumar. - Burlington : Elsevier/Butterworth-Heinemann, cop. 2005. - XIV, 322 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-7506-7838-0
  a) Factory and trade waste - Purification b) Waste products - Environmental aspects c) Bioremediation d) ekologija e) odtranjevanje odpadkov f) industrijski odpadki g) biološko odstranjevanje h) ekološke nesreče i) bioreaktorji j) kemijska industrija k) kemikalije l) biodegradacija m) odpadne vode n) tekstilna industrija o) usnjarska industrija p) elektrokemična industrija q) prehrambena industrija r) polprevodniški odpadki s) jedrski odpadki t) papirna industrija u) farmaceutska industrija v) petrokemija w) ravnanje z odpadki x) trdni odpadki y) komunalni odpadki z) dekontaminacija {) denitrifikacija |) onesnaženja v zraku

  628.3/.4:663.1
  COBISS.SI-ID 27701253

  285.
  GERARDI, Michael H.
          Wastewater pathogens / Michael H. Gerardi, Mel C. Zimmerman. - Hoboken : Wiley-Interscience, cop. 2005. - IX, 179 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Wastewater microbiology series)

  Bibliografija: str. 163-166. - Kazalo
  ISBN 0-471-20692-X
  a) ekologija b) odpadne vode c) prenos bolezni d) industrojski odpadki e) patogeni mikroorganizmi f) virusi g) bakterije h) gljive i) praživali j) glodalci k) odstranjevanje patogenih organizmov l) higienski ukrepi

  628.3:573.4
  COBISS.SI-ID 1515855

  286.
          NALKOV priručnik za vodu / [priredila] Hemijska kompanija Nalko ; [uredio] Frank N. Kemer ; [prevod Ibrahim Begović, Dragoljub Vidić]. - 2. izd. - Beograd : Jugoslovenska inženjerska akademija : Savez inženjera i tehničara Srbije : Građevinska knjiga, 2005 (Novi Sad : AMB grafika). - 1057 str. : ilustr. ; 25 cm

  Prevod dela: The Nalco Water Handbook. - Kazalo
  ISBN 86-395-0453-9
  a) kemija vode b) čiščenje vode c) priprava pitne vode d) uporaba vode e) kemijska industrija f) rudarstvo g) metalurgija h) vodovodi i) odpadne vode j) čiščenje komunalnih odplak k) hladilne vode l) posebne tehnologije obdelave vode m) priročnik

  628.16/.19
  COBISS.SI-ID 27667973

  287.
          RECYCLING in textiles / edited by Youjiang Wang. - Cambridge : Woodhead Publishing ; Boca Raton [etc.] : CRC Press, cop. 2006. - X, 230 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Woodhead publishing in textiles)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-85573-952-6 (ISBN-10, Woodhead) ISBN 978-1-85573-952-9 (ISBN-13, Woodhead) ISBN 1-84569-142-3 (ISBN-10, e-knjiga) ISBN 978-1-84569-142-4 (ISBN-13, e-knjiga) ISBN 0-8493-9104-0 (ISBN-10, CRC)
  a) ekologija b) ravnanje z odpadki c) tekstilna industrija d) tekstilni proizvodi e) recikliranje f) tehnologije recikliranja g) odpadne vode h) ponovna uporaba kemikalij i) reciklirani tekstilni proizvodi j) reciklirana vlakna k) alternativna vlakna l) aplikacije recikliranih tekstilij

  628.477-037
  COBISS.SI-ID 27532805

  288.
  SULLIVAN, Patrick J.
          The environmental science of drinking water / Patrick J. Sullivan, Franklin J. Agardy, James J. J. Clark. - 1st ed. - Burlington : Elsevier/Butterworth-Heinemann, 2005. - XIII, 368 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-7506-7876-3 (ISBN-10) ISBN 978-0-7506-7876-6 (ISBN-13)
  a) Water-supply b) Drinking water c) Water - Pollution d) Water quality management e) Water Supply f) Water Pollution g) Water Pollutants, Chemical h) Water Purification i) Ecology j) preskrba z vodo k) naravne vode l) onesnaževanje vode m) zaščita vodnih virov n) onesnaženja o) vrste onesnaženj p) priprava pitne vode q) regulativa r) zakonodaja

  628.1
  COBISS.SI-ID 27700997

  289.
          WASTE treatment in the food processing industry / edited by Lawrence K. Wang ... [et al.]. - Boca Raton ; London ; New York : CRC/Taylor & Francis, 2006. - IX, 333 str. : ilustr. ; 27 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8493-7236-4
  a) ekologija b) ravnanje z odpadki c) živilska industrija d) odppadne vode e) mlekarstvo f) predelava morskih sadežev g) mesni odpadki h) oljčno olje i) palmovo olje j) predelava krompirja k) brezalkoholne pijače l) pekarstvo m) odpadna hrana

  628.4
  COBISS.SI-ID 27383557

  290.
          WASTEWATER treatment plant design / edited by P. Aarne Vesilind. - London : IWA Publishing, 2003. - 1 zv. (loč.pag.) : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-84339-024-8
  a) Sewage disposal plants - Design and construction b) ekologija c) čiščenje odpadnih vod d) komunalne čistilne naprave e) načrtovanje f) konstruiranje g) odplake h) predčiščenje i) odstranjevanje nutrientov j) alternativno biološko čiščenje k) fizikalni procesi l) kemijski procesi m) dezinfekcija n) odpadni mulj o) odstranjevanje smradu p) transport q) sušenje r) stabilizacija s) uporaba mulja t) odlaganje

  628.32/.39
  COBISS.SI-ID 2376289

  291.
  WILLIAMS, Paul T.
          Waste treatment and disposal / Paul T. Williams. - 2nd ed. - Chichester : J. Wiley & Sons, 2005. - X, 380 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-470-84912-6 (vezano) ISBN 0-470-84913-4 (broš.)
  a) Refuse and refuse disposal - Great Britain b) Refuse and refuse disposal - Government policy - Great Britain c) ekologija d) ravnanje z odpadki e) zbiranje odpadkov f) transport g) predelava h) recikliranje i) odlagališča j) sežiganje odpadkov k) piroliza l) kompostiranje m) anaerobno čiščenje n) integrirano ravnanje z odpadki o) ekološka politika

  628.4.03
  628.4.03
  COBISS.SI-ID 18954535


  629 TEHNIKA VOZIL.


  292.
  NATIONAL Research Council. Committee on Autonomous Vehicles in Support of Naval Operations
          Autonomous vehicles in support of naval operations / Committee on Autonomous Vehicles in Support of Naval Operations, Naval Studies Board, Division on Engineering and Physical Sciences, National Research Council of the National Academies. - Washington : National Academies Press, cop. 2005. - XVI, 238 str. : ilustr. ; 23 cm

  ISBN 0-309-09676-6
  a) Vehicles, Remotely piloted b) Remote control c) Remote submersibles d) mornariška vojna tehnika e) pomorske operacije f) vojaške operacije g) zgodovinski pregled h) oprema vojne mornarice i) vozila brez posadke j) podvodna vozila k) pregledno delo

  623.9
  COBISS.SI-ID 27438341

  293.
  SUN, Chin-Teh, 1939-
          Mechanics of aircraft structures / C. T. Sun. - 2nd ed. - Hoboken : J. Wiley & Sons, 2006. - XVI, 298 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 0-471-69966-7 (ISBN-10) ISBN 978-0-471-69966-8 (ISBN-13)
  a) Airframes b) Fracture mechanics c) strojništvo d) tejhnika vozil e) aeronavtika f) letala g) konstrukcije letal h) strukture letal i) materiali j) kompoziti k) laminatne strukture l) mehanika loma m) elestičnost n) torzije o) napake izotropnih materialov p) pregledno delo

  629.7:620.1/.2
  COBISS.SI-ID 27890693


  63 KMETIJSTVO. GOZDARSTVO.


  294.
  KMECL, Veronika
          Kakovost slovenskega medu / Veronika Kmecl. - Ljubljana : Kmetijski inštitut Slovenije, 2006 (Ljubljana : Birografika Bori). - 27 str. : tabele, graf. prikazi, fotogr. ; 24 cm. - (Raziskave in študije / Kmetijski inštitut Slovenije, ISSN 0352-5686 ; 84)

  Kazalo
  ISBN 961-6505-16-5
  a) Med - Kvaliteta - Slovenija b) čebelarstvo c) kvaliteta medu d) fizikalno-kemijski parametri e) zakonodaja f) spremljanje kvalitete g) vzorčenje h) kemijske analize i) Slovenija

  638.162(497.4)
  COBISS.SI-ID 226935040


  65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA V INDUSTRIJI TRGOVINI IN PROMETU.


  295.
          MODERNI poslovni dopisi [Elektronski vir] : 503 vzorci s komentarjem. - Ljubljana : Primath, 2001. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm

  Sistemske zahteve: računalnik združljiv s PC standardom; 128 MB RAM oz. 256 MB RAM za WindowsXP; CD enota; Windows98 ali novejši; do 25 MB prostora na trdem disku; grafična kartica in monitor zmožna prikazati 800 x 600 pik v 16 mio barv; miška ali druga ustrezna vhodna naprava. - Nasl. z naslovnega ekrana
  a) poslovno komuniciranje b) pisarniško poslovanje c) poslovni dopisi

  651.75(035)
  COBISS.SI-ID 45914113


  658 UPRAVLJANJE. VODENJE.


  296.
  BORRIS, Steven
          Total productive maintenance / Steven Borris. - New York [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2006. - XXIV, 386 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-07-146733-5
  a) Total productive maintenance b) Industrial equipment - Maintenance and repair - Management c) organizacija proizvodnje d) TPM e) vzdrževanje strojev f) vzdrževanje naprav g) industrijska proizvodnja h) vodenje proizvodnje i) postrojenja j) planiranje vzdrževanja k) preventivno vzdrževanje l) ekonomika vzdrževanja m) vzdrževanje po stanju n) vzdrževalna strategija o) RCM - Reliability Centred Maintenance p) analize napak q) Six Sigma r) SMED s) primeri t) pregledno delo

  658.5
  COBISS.SI-ID 27456517

  297.
  HATTANGADI, A. A.
          Failure prevention of plant and machinery / A. A. Hattangadi. - New Delhi [etc.] : Tata McGraw-Hill Publishing, cop. 2004. - XXVII, 457 str., [8] str. pril. : ilustr. ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 0-07-048309-4 (vezano)
  a) Reliability (Engineering) b) Machinery - Reliability c) proizvodnja d) organizacija proizvodnje e) vzdrževanje f) industrijska oprema g) napake h) preprečevanje napak i) vrste napak j) opisi napak k) primeri l) pregledno delo

  658.5
  COBISS.SI-ID 27181061

  298.
  KLYATIS, Lev M.
          Accelerated quality and reliability solutions / Lev M. Klyatis and Eugene L. Klyatis. - 1st ed. - Oxford : Elsevier, 2006. - XXV, 489 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali
  ISBN 0-08-044924-7 (ISBN-10) ISBN 978-0-08-044924-1 (ISBN-13)
  a) Accelerated life testing b) proizvodnja c) izboljšave kakovosti d) pospešeni preskusi e) kakovost f) zanesljivost g) razvoj izdelkov h) napovedovanje zanesljivosti i) pregledno delo

  658.5
  COBISS.SI-ID 27559173

  299.
  MANN, David William, 1947-
          Creating a lean culture : tools to sustain lean conversions / David Mann. - New York : Productivity Press, 2005. - IX, 211 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija: str. 203. - Kazalo
  ISBN 1-56327-322-5
  a) Organizational effectiveness b) Industrial efficiency c) Organizational change d) Corporate culture e) organizacija poslovanja f) organizacijska učinkovitost g) organizacijske spremembe h) kultura podjetja i) lean management j) lean upravljanje k) upravljalni sistemi l) elementi sistemov m) lean proizvodnja n) primeri o) pregledno delo

  658.5
  COBISS.SI-ID 27097093


  659 REKLAMA. INFORMACIJE.


  300.
  SCOTT, Joel
          Microsoft CRM 3 for dummies / Joel Scott and David Lee. - Hoboken : Wiley Publishing, cop. 2006. - XVI, 392 str. : ilustr. ; 24 cm. - (--For dummies)

  Kazalo
  ISBN 0-471-79945-9 (ISBN-10) ISBN 978-0-471-79945-0 (ISBN-13)
  a) Microsoft CRM (Computer file) b) Customer relations - Data processing c) Relationship marketing d) računalništvo e) marketing f) programska oprema g) računalniški programi h) Microsoft Dynamics CRM i) opisi programov j) upravljanje odnosov s strankami k) CRM l) uporabniki m) kupci n) prodaja o) pregledno delo

  659.2//659
  COBISS.SI-ID 27449349


  66 KEMIJSKA IN SORODNE INDUSTRIJE.


  301.
          AIR monitoring methods. Vol. 9 / edited by Harun Parlar. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2005. - XIV, 202 str. : ilustr. ; 25 cm. - (The MAK-collection for occupational health and safety. Pt. 3, Air monitoring methods, ISSN 1860-4986)

  Na hrbtni str. nasl. str.: "Volumes 1-8 were published under the title Analyses of hazardous substances in air". - Hrbtni nasl.: MAK-collection. - Na vrhu nasl. str.: "DFG, Deutsche Forschungsgemeinschaft". - Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 3-527-31138-6 (ISBN-10) ISBN 978-3-527-31138-8 (ISBN-13)
  a) Air - Pollution - Measurement b) Industrial hygiene c) kemija d) vsrstvo pri delu e) industrijska toksikologija f) nevarne snovi g) karcinogene spojine h) mejne vrednosti i) metode kontrole onesnaženja zraka

  66.013.8:620.26
  COBISS.SI-ID 27604229

  302.
          BAT value documentations. Vol. 4 / edited by Hans Drexler and Helmut Greim. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2005. - XXVIII, 215 str. : ilustr. ; 25 cm. - (The MAK-collection for occupational health and safety. Pt. 3, BAT value documentations, ISSN 1860-4978)

  Hrbtni nasl.: MAK-collection. - Na vrhu nasl. str.: "DFG, Deutsche Forschungsgemeinschaft". - Na hrbtni str. nasl. str.: "Prior volumes (vols. 1-3) published under title: Biological exposure values for occupational toxicants and carcinogens : critical data evaluation for BAT and EKA values". - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-527-27049-3 (ISBN-10) ISBN 978-3-527-27049-1 (ISBN-13)
  a) Biological exposure indices (Industrial toxicology) - Germany b) Threshold limit values (Industrial toxicology) - Germany c) Hazardous substances d) Industrial safety e) Toxicity testing f) Carcinogens - Threshold limit values g) Indices biologiques d'exposition (Toxicologie) - Allemagne h) Limites d'exposition professionnelle (Toxicologie) - Allemagne i) Substances dangereuses j) Sécurité du travail k) Toxicité l) Cancérogenes - Limites d'exposition professionnelle m) kemija n) varstvo pri delu o) nevarne snovi p) karcinogene spojine q) mejne vrednosti r) biološka toleranca

  66.013.8:620.26
  COBISS.SI-ID 27603973

  303.
          BIOMONITORING methods. Vol. 10 / edited by Jürgan Angerer. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2006. - XXXIV, 273 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (The MAK-collection for occupational health and safety. Pt. 4, Biomonitoring methods, ISSN 1860-4994)

  Hrbtni nasl.: MAK-collection. - Na vrhu nasl. str.: "DFG, Deutsche Forschungsgemeinschaft". - Na hrbtni str. nasl. str.: "Vol. 1-9 were published under the title Analyses of hayardous substances in biological materials, (ISSN 0179-7247)"
  ISBN 3-527-31137-8 (ISBN-10) ISBN 978-3-527-31137-8 (ISBN-13)
  a) Biological monitoring b) Industrial toxicology c) kemija d) varstvo pri delu e) industrijska toksikologija f) nevarne snovi g) karcinogene spojine h) biološka kontrola

  66.013.8:620.26
  COBISS.SI-ID 27604485

  304.
          HANDBOOK of clay science / edited by Faiza Bergaya, Benny K. G. Theng, Gerhard Lagaly. - 1st ed. - Oxford : Elsevier, 2006. - XXI, 1224 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Developments in clay science, ISSN 1572-4352 ; 1)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-08-044183-1 (ISBN-10) ISBN 978-0-08-044183-2 (ISBN-13)
  a) Clay b) kemijska tehnologija c) materiali d) gline e) struktura f) površine g) sintetične gline h) naravne gline i) koloidi j) mehanske lastnosti k) kislinska aktivacija l) termično modificirane gline m) kemijske lastnosti n) vpliv mikroorganizmov o) biomineralizacija p) aplikacije q) industrija r) katalizatorji s) nanokompoziti t) ekologija u) pesticidi v) ravnanje z odpadki w) zdravila x) kemijska analiza y) kvantitativna analiza z) spektroskopske metode {) poroznost |) ionska izmenjava

  620.1/.2-032.61:66
  COBISS.SI-ID 27683589

  305.
          HANDBOOK of enology / Pascal Ribéreau-Gayon ... [et al.] ; original translation by Jeffrey M. Branco, Jr. ; revision translated by Christine Rychlewski. - 2nd ed. - Chichester : J. Wiley & Sons, cop. 2006. - 2 zv. : ilustr. ; 26 cm

  Prevod dela: Traité d'oenologie. - Bibliografija na koncu poglavij. - Vsebina: Vol. 1.: The microbiology of wine and vinifications. - XIV, 497 str. - Kazalo ; Vol. 2.: The chemistry of wine stabilization and treatments. - 441 str. - Kazalo
  ISBN 0-470-01034-7 (ISBN-10, zv. 1) ISBN 978-0-470-01034-1 (ISBN-13, zv. 1) ISBN 0-470-01037-1 (ISBN-10, zv. 2) ISBN 978-0-470-01037-2 (ISBN-13, zv. 2)
  a) Wine and wine making - Handbooks, manuals, etc b) Wine and wine making - Microbiology - Handbooks, manuals, etc c) Wine and wine making - Chemistry - Handbooks, manuals, etc d) vinarstvo e) enologija f) biokemija g) organska kemija h) alkoholna fermentacija i) kvasovke j) mlečnokislinske bakterije k) ocetnokislinske bakterije l) metabolizem m) uporaba žveplovega dioksida n) zorenje grozdja o) proizvodnja vina p) rdeče vino q) belo vino r) metode s) organske kisline t) alkoholi u) hlapne snovi v) ogljikovi hidrati w) suhi ekstrakt x) minerali y) dušikove spojine z) fenolne spojine {) arome |) stabilizacija vina }) čiščenje vina ~) filtracija ) staranje vina

  663.2
  COBISS.SI-ID 27722501

  306.
  KNEZ, Sergej
          Tehnologije za pridobivanje različnih pojavnih oblik kalcijevega karbonata : doktorska disertacija / Sergej Knez. - Ljubljana : [S. Knez], 2006. - XIX, 142 f. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: f. 110-123. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za kemijo in kemijo in kemijsko tehnologijo
  a) kemijsko inženirstvo b) anorganska kemijska tehnologija c) materiali d) kalcijev karbonat e) polimorfizem f) sinteza g) kristalne strukture h) dktorske disertacije

  66.01:66.066.7:661.842:548.7(043.3)
  COBISS.SI-ID 27746309

  307.
          MAK value documentations. Vol. 22 / edited by Helmut Greim. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2006. - 340 str. ; 25 cm. - (The MAK-collection for occupational health and safety. Pt. 1, MAK value documentations, ISSN 1860-496X)

  Hrbtni nasl.: MAK-collection. - Na vrhu nasl. str.: "DFG, Deutsche Forschungsgemeinschaft". - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-527-31135-1 (ISBN-10) ISBN 978-3-527-31135-4 (ISBN-13)
  a) Carcinogens b) Industrial hygiene c) Industrial safety d) Toxicity testing e) Carcinogens - Threshold limit values f) kemija g) varstvo pri delu h) medicina dela i) nevarne snovi j) karcinogene spojine k) mejne vrednosti

  66.013.8:620.26
  COBISS.SI-ID 27765765

  308.
  MARSH, Harry
          Activated carbon / Harry Marsh, Francisco Rodríguez-Reinoso. - Oxford : Eslevier, cop. 2006. - XVII, 536 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali
  ISBN 0-08-044463-6 (ISBN-10) ISBN 978-0-08-044463-5 (ISBN-13)
  a) kemijska tehnologija b) fizikalna kemija c) anorganska kemija d) aktivni ogljik e) fizikalne lastnosti f) struktura g) poroznost h) modeliranje i) karakterizacija j) termična aktivacija k) fizikalna aktivacija l) kemijska aktivacija m) aplikacije n) adsorbcija o) tekoča faza p) plinasta faza q) katalitični procesi r) proizvodnja

  661.183.2
  COBISS.SI-ID 27717637

  309.
  OZIN, Geoffrey A., 1943-
          Nanochemistry : a chemistry approach to nanomaterials / Geoffrey A. Ozin and André C. Arsenault. - Cambridge : Royal Society of Chemistry, cop. 2005. - XL, 628 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-85404-664-X
  a) Nanoscience b) Nanostructured materials c) kemijska tehnologija d) materiali e) nanotehnologija f) nanomateriali g) litografija h) proces spontanega urejanja i) nanokontaktno tiskanje j) nanocevke k) nanoklastri l) mikrosfere m) blok kopolimeri n) biomateriali

  620.1/.2:66.02
  COBISS.SI-ID 3396890

  310.
  RAVNJAK, David
          Študij retencije koloidnih delcev alkilketen dimera na celuloznih vlaknih : doktorska disertacija / David Ravnjak. - Ljubljana : [D. Ravnjak], 2006. - IV, 76 f. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: f. 74-76. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za kemijo in kemijo in kemijsko tehnologijo
  a) kemijsko procesno inženirstvo b) industrija papirja c) proizvodnja papirja d) alkalni pogoji e) klejiva f) alkilketen dimerno klejivo g) hidroliza h) retencija i) modeliranje j) doktorske disertacije

  66.094.941:676.01(043.3)
  COBISS.SI-ID 27763461

  311.
  ROGLIČ, Urška
          Modeliranje in optimizacija procesa biotransformacije progesterona z glivo Rhizopus nigricans : doktorska disertacija / Urška Roglič. - Ljubljana : [U. Roglič], 2006. - IV, 103 str. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: str. 81-85. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za kemijo in kemijo in kemijsko tehnologijo
  a) biokemija b) biotehnologija c) progesteron d) biotransformacije steroidov e) kontinuirni procesi f) modeliranje g) kinetični model h) glive i) gliva Rhizopus nigricans j) topila k) [beta]-ciklodekstrin l) doktorske disertacije

  66.098:577.175.6:582.28(043.3)
  COBISS.SI-ID 27743493

  312.
  SEADER, J. D.
          Separation process principles / J. D. Seader, Ernest J. Henley. - 2nd ed. - Hoboken : J. Wiley & Sons, cop. 2006. - XXXIV, 756 str. : ilustr. ; 29 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-471-46480-5 (ISBN-10) ISBN 978-0-471-46480-8 (ISBN-13)
  a) Separation (Technology) b) kemijska tehnologija c) kemijsko inženirstvo d) procesna tehnika e) separacijski procesi f) termodinamika g) prenos snovi h) difuzija i) ravnotežno stanje j) kaskade k) hibridni sistemi l) destilacija m) multikomponentne zmesi n) ekstrakcije o) adsorbcija p) ionska izmenjava q) kromatografija r) kristalizacija

  66.02/.06
  COBISS.SI-ID 27675653

  313.
  SENEGAČNIK, Andrej
          Lastnosti zraka, goriv in dimnih plinov / Andrej Senegačnik in Janez Oman. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, 2004 (Ljubljana : Littera picta). - 135 str. : graf. prikazi, tabele ; 31 cm

  Bibliografija: str. 135
  ISBN 961-6238-89-2
  a) goriva b) vrste goriv c) lastnosti goriv d) kurilnost e) vnetljivost f) temperature vžiganja g) specifične toplote goriv h) gostota goriv i) viskoznost goriv j) zgorevanje k) snovne konstante l) stehiometrija zgorevanja m) dimni plini n) specifične toplote o) entalpije komponent dimnih plinov p) razpoložljiva toplota dimnih plinov q) gostota r) tabele s) diagrami t) monogrami u) učbeniki za visoke šole

  662
  COBISS.SI-ID 213653248


  669 METALURGIJA.


  314.
  BHADESHIA, Harshad Kumar Dharamshi Hansraj, 1953-
          Steels : microstructure and properties / H. K. D. H. Bhadeshia and Robert Honeycombe. - 3rd ed. - Amsterdam : Elsevier/Butterworth-Heinemann, 2006. - XI, 344 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-7506-8084-9 (ISBN-10) ISBN 978-0-7506-8084-4 (ISBN-13)
  a) Steel b) Steel - Metallurgy c) Steel - Metallography d) metalurgija e) jekla f) mikrostrukture jekel g) lastnosti jekel h) vrste jekel i) sestava jekel j) obdelave k) pregledno delo

  669.14
  COBISS.SI-ID 27904261


  676 INDUSTRIJA PAPIRJA.


  315.
          HANDBOOK of paper and board / edited by Herbert Holik. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2006. - XIX, 505 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu nekaterih poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-527-30997-7 (ISBN-10) ISBN 978-3-527-30997-9 (ISBN-13)
  a) Papermaking b) papirna industrija c) proizvodnja d) surovine e) aditivi f) tehnološki postopki g) papir h) karton i) premazi j) dodelava papirja k) papirni stroji l) kontrolni sistemi m) ekološki vplivi n) vrste papirjev o) lastnosti papirjev p) testiranje q) kjige r) konserviranje s) restavriranje

  676
  COBISS.SI-ID 27386117


  677 TEKSTILNA INDUSTRIJA.


  316.
  DIANE, Tracy
          Colour forecasting / Tracy Diane & Tom Cassidy. - Oxford : Blackwell Publishing, 2005. - XVII, 174 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 161-168. - Kazalo
  ISBN 1-4051-2120-3 (ISBN-10) ISBN 978-1-4051-2120-0 (ISBN-13)
  a) Color in clothing b) Fashion - Forecasting c) umetnost d) moda e) modno oblikovanje f) barve g) oblikovanje tekstilij h) napovedovanje mode i) napovedovanje modnih barv j) proces napovedovanja k) zgodovina l) metoda inspiracije m) tekstilna industrija n) razvoj o) barvna terminologija

  687.01
  COBISS.SI-ID 10038806


  678 INDUSTRIJA MAKROMOLEKULARNIH SNOVI.


  317.
  DUNN, David J.
          Natural and synthetic latex polymers : market report / David J. Dunn and Richard H. D. Beswick. - Shrewsbury : Rapra, cop. 2002. - 134 str. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 1-85957-360-6 (broš.)
  a) materiali b) polimeri c) guma d) naravni lateks e) proizvodnja f) lastnosti g) sintetični lateks h) tipi lateksa i) predelava j) raziskave k) aplikacije l) svetovna poraba m) industrija n) regulativa o) ekologija

  678.031
  COBISS.SI-ID 27379973


  681.5 TEHNIKA AVTOMATSKE REGULACIJE.


  318.
  GUREVICH, Vladimir, 1956-
          Electric relays : principles and applications / Vladimir Gurevich. - Boca Raton : CRC/Taylor & Francis, 2006. - XXVI, 671 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Electrical and computer engineering ; 130)

  Bibliografija: str. 659-666. - Kazalo
  ISBN 0-8493-4188-4
  a) Electric relays b) elektrotehnika c) avtomatska regulacija d) električna stikala e) releji f) magnetni sistemi relejev g) kontaktni sistemi h) načrtovanje relejev i) Reedova stikala j) visokonapetostni releji k) elektronski l) časovni m) toplotni n) diferencialni o) frekvenčni p) posebne vrste relejev q) pregledno delo

  681.584.7
  COBISS.SI-ID 27841541


  69 GRADBENI MATERIJAL. GRADBENA DELA.


  319.
          GREJANJE i klimatizacija : uključujući toplu vodu i tehniku hlađenja : priručnik sa 2100 ilustracija i preko 350 tabela kao i četiri tabele u dodatku / Reknagel ... [et al.] ; prevod i obrada Zagorka Čeperković ... [et al.]. - 6., izmenjeno i dopunjeno izd. - Vrnjačka Banja : Interklima, 2004. - XXXV, 2026 str., [4] f. pril. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

  Prevod dela: Taschenbuch für Heizung + Klimatechnik. - Kazalo. - Bibliografija: str. 1961-1979
  ISBN 86-82685-13-2
  a) ogrevanje b) klimatizacija c) prezračevanje d) osnove termodinamike e) mehanika fluidov f) akustika g) merilne tehnike h) regulacije i) varstvo okolja j) grelna postrojenja k) dimenzioniranje grelnih sistemov l) ekonomičnost priprave tople vode m) izračuni n) oskrba s toplo vodo o) hladilne tehnike p) priročniki

  697(035)
  COBISS.SI-ID 8100635


  7 UMETNOST.


  320.
          ANNUAL reports annual 2005 / editors, Vanessa Fogel and Ryan Brunette. - New York : Graphis, [2005]. - 219 str. : ilustr. ; 31 cm

  Kazala
  ISBN 1-931241-42-2 (vezano)
  a) Commercial art - Periodicals b) Corporation reports - Design - Periodicals c) umetnost d) grafično oblikovanje e) industrijsko oblikovanje f) design g) publikacije h) letna poročila i) izbor

  766
  COBISS.SI-ID 26959365

  321.
  BERNIK, Janez, 1933-
          Janez Bernik : [velika pregledna razstava] : Moderna galerija, 2. december 2005 - 8. februar 2006 = [an extensive survey exhibition] : Museum of Modern Art, Ljubljana, 2 December 2005 - 8 February 2006 / [urednica kataloga Breda Ilich Klančnik ; besedili Zdenka Badovinac, Milček Komelj ; katalog del, biografija Breda Ilich Klančnik ; dokumentacija Sabina Povšič ; prevodi Borut Cajnko, Tamara M. Soban ; fotografije fotoarhiv Moderne galerije ... et al.]. - Ljubljana : Moderna galerija, 2005 ([Ljubljana] : Mond grafika). - 318 str. : ilustr. ; 30 cm

  Slov. besedilo in angl. prevod. - 1.000 izv. - Izbrana bibliografija = Selected bibliography: str. 308-315. - Fimsko gradivo, poezija, scenografija = Documentary films, poetry, set design: str. 316. - Nagrade = Awards: str. 317-318
  ISBN 961-206-046-0
  a) Bernik, Janez (1933-) - Razstavni katalogi b) umetnost c) slikarstvo d) kiparstvo e) grafika f) risba g) tapiserija h) pregledne razstave i) biografije j) Bernik, Janez (1933- )

  7:929 Bernik J.
  COBISS.SI-ID 223315712

  322.
          BROCHURES 5 / edited by B. Martin Pedersen. - New York : Graphis, cop. 2004. - 253 str. : ilustr. ; 31 cm

  Kazala
  ISBN 1-931241-37-6 (vezano)
  a) Pamphlets - Design b) umetnost c) grafično oblikovanje d) publikacije e) brošure f) oglaševanje g) koledarji h) katalogi i) jedilni listi j) prospekti

  766
  COBISS.SI-ID 26957573

  323.
  FUAD-Luke, Alastair
          The eco-design handbook : a complete sourcebook for the home and office / Alastair Fuad-Luke. - New ed., reprinted. - London : Thames & Hudson, 2006. - 352 str. : ilustr. ; 21 cm

  Bibliografija: str. 340-342. - Kazalo
  ISBN 0-500-28521-7 (ISBN-10) ISBN 978-0-500-28521-3 (ISBN-13)
  a) Design - Environmental aspects b) Green products - Directories c) umetnost d) industrijsko oblikovanje e) design f) ekološki pristop g) uporabni predmeti h) delovni predmeti i) materiali j) viri informacij

  745/749
  COBISS.SI-ID 27754245

  324.
  GIVENS, Jean A.
          Observation and image-making in Gothic art / Jean A. Givens. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, cop. 2005. - XIV, 231 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija: str. 175-216. - Kazalo
  ISBN 0-521-83031-1 (vezano)
  a) Art, Gothic - Themes, motives b) Visual communication in art c) Visual perception d) Gotika - Umetnost e) umetnost f) slikarstvo g) grafika h) zgodovina i) gotika j) naturalizem k) opazovanje l) beleženje m) gotski motivi n) podobe o) arhitekturni detajli p) teorija

  7.03
  COBISS.SI-ID 4960096

  325.
          GRAPHIS packaging design 9 / B. Martin Pedersen, editor. - Scranton, Penn. : Harper Design, 2004. - 256 str. : ilustr. ; 30 cm

  ISBN 1-931241-38-4 (hbk.)
  a) Commercial art - Periodicals b) Packaging - Periodicals c) grafično oblikovanje d) umetnost e) embalaža f) industrijsko oblikovanje g) design h) izbor

  766
  COBISS.SI-ID 2038126

  326.
  JAGODIČ, Stane
          Orbis Artis : nemirno in kreativno : rekonstrukcija minulega časa, prostora, življenja in duha 1943-2004 : krajinsko izhodišče, zgodovinsko ozadje, zgodbe, pričevanja, dokumenti, pisma, citati, predstavitve, dialogi, razmišljanja, analize, komentarji in ocene / Stane Jagodič ; [fotografija Marijan Pal ... et al.]. - Šmarje pri Jelšah : Knjižnica, 2006 (Kranj : Gorenjski tisk). - 788 str. : ilustr. ; 31 cm

  ISBN 961-91850-0-5
  a) Jagodič, Stane (1943-) - Spomini b) umetnost c) slikarstvo d) grafično oblikovanje e) industrijsko oblikovanje f) Slovenija g) zgodovina h) spomini i) biografije j) Jagodič, Stane (1943- )

  7:929 Jagodič, S.
  COBISS.SI-ID 227872768

  327.
          KREGARJEVO strmenje k nevidnim obalam : sakralno slikarstvo / Milček Komelj ... [et al.] ; [fotografije umetnin Marjan Smerke ; prevod Mojca Masterl Štefanič ... et al.]. - Ljubljana : Družina, 2005 (Ljubljana : Schwarz). - 149 str. : ilustr. ; 32 cm

  ISBN 961-222-589-3
  a) umetnost b) slikarstvo c) vitraži d) mozaiki e) oprema liturgijskih knjig f) cerkvena umetnost g) biografije h) Kregar, Stane (1905-1973) i) zgodovina

  7:929 Kregar S.
  COBISS.SI-ID 222699520

  328.
          NEW talent design annual. 2005 / CEO & creative director, B. Martin Pedersen ; editors, Vanessa Fogel and Laetitia Wolff ; designer, Robert Vargas. - New York : Graphis, cop. 2004. - 253 str. : ilustr. ; 31 cm

  Kazalo
  ISBN 1-931241-44-9 ISBN 1-931241-19-8 (Graphis)
  a) Design - Periodicals b) Commercial art - Periodicals c) Graphic arts - Periodicals d) umetnost e) grafično oblikovanje f) design g) letni izbori h) mladi talenti i) reklame j) publikacije k) celostne podobe l) zaščitni znaki m) izdelki n) embalaža o) tipografija

  766
  COBISS.SI-ID 27640837

  329.
  PARSHALL, Peter W.
          Origins of European printmaking : fifteenth-century woodcuts and their public / Peter Parshall ... [et al.]. - Washington : National gallery of art ; New Haven ; London : Yale university press, 2005. - IX, 371 str. : ilustr. ; 32 cm

  Bibliografija: str. 341-363. - Kazalo
  ISBN 0-300-11339-0
  a) umetnost b) grafika c) zgodovina d) Evropa e) lesorezi f) tiskanje g) tehnike reproduciranja

  76
  COBISS.SI-ID 27100933

  330.
  VRANIČAR, Ivo
          Izgubljeni pogledi : Ljubljana nekoč in danes = Lost sights : Ljubljana of yore and today / [[zbral] Ivo Vraničar ; fotografije in reprodukcije Sarah Bervar, Sašo Kovačič ; prevod Maja Kraigher]. - Ljubljana : Muzej novejše zgodovine Slovenije = National Museum of Contemporary History : Modrijan, 2006 ([Ivančna Gorica] : Tiskarna Ljubljana). - 215 str. : fotogr. ; 24 x 31 cm

  Slov. besedilo in angl. prevod. - Bibliografija: str. [216]
  ISBN 961-91040-9-9 (Muzej novejše zgodovine Slovenije)
  a) Ljubljana - Krajepis - Fotografski motivi b) umetnost c) fotografija d) zgodovina e) Ljubljana f) mesto g) razvoj h) urbanizem i) primerjave s sedanjostjo j) gradivo časopisa Slovenec

  77(497.4 Ljubljana)
  908(497.4 Ljubljana)
  COBISS.SI-ID 226955264

  331.
  WEALLENAS, Anne
          Designing liners : a history of interior design afloat / Anne Wealleans. - 1st ed. - London ; New York : Routledge/Taylor & Francis Group, 2006. - VIII, 216 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija: str. 202-209. - Kazalo
  ISBN 0-415-37466-9 (ISBN-10, vezano) ISBN 978-0-415-37466-8 (ISBN-13, vezano) ISBN 0-415-37468-5 (ISBN-10, broš.) ISBN 978-0-415-37468-2 (ISBN-13, broš.)
  a) Ocean liners - Decoration - History b) Interior decoration - History c) arhitektura d) notranja oprema e) prekomorske ladje f) linijske ladje g) dekoriranje h) luksuzni interierji i) secesija j) moderna k) zgodovina l) teorija

  747
  COBISS.SI-ID 27687173


  71 PROSTORSKO UREJANJE. REGIONALNO PLANIRANJE. URBANIZEM. OBLIKOVANJE KRAJINE.


  332.
          BUILDING type basics for housing / Stephen A. Kliment, series founder and editor ; Robert Chandler ... [et al.] ; Goody Clancy, architecture, planning and preservation. - Hoboken : J. Wiley & Sons, cop. 2005. - IX, 213 str. : ilustr., načrti ; 24 cm. - (Building type basics series)

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley041/2004011 566.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/wiley042 /2004011566.html. - Bibliografija: str. 200-201. - Kazalo
  ISBN 0-471-31930-9 (vezano)
  a) Architecture, Domestic - United States b) Architecture - United States - 21st century. c) Housing - United States - History - 21st century. d) Architecture domestique - États-Unis e) Architecture - États-Unis - 21e siecle. f) Logement - États-Unis - Histoire - 21e siecle. g) urbanizem h) stanovanjska gradnja i) stanovanjska naselja j) večstanovanjske stavbe k) stanovanjske skupnosti l) javni prostor m) tipologija n) vrstne hiše o) zazidava v gručah p) razvoj tlorisa q) gostota zazidave

  711.811
  COBISS.SI-ID 26912517

  333.
  LU, Duanfang
          Remaking Chinese urban form : modernity, scarcity, and space, 1949-2005 / Duanfang Lu. - London ; New York : Routledge/Taylor & Francis, 2006. - XII, 204 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Planning, history, and environment series)

  Bibliografija: str. 168-198. - Kazalo
  ISBN 0-415-35450-1 (ISBN-10) ISBN 978-0-415-35450-9 (ISBN-13)
  a) Sociology, Urban - China b) City planning - China - History c) Communism and architecture - China - History d) Danwei - History e) urbanizem f) Kitajska g) moderna Kitajska h) mesta i) zgodovina j) teorija k) planiranje

  711(510)
  COBISS.SI-ID 26964229

  334.
  OLSEN, Donald J., 1929-1997
          The city as a work of art : London, Paris, Vienna / Donald J. Olsen. - New Haven ; London : Yale University Press, 1986. - XIII, 341 str. : ilustr. ; 29 cm

  Bibliografija: str. 329-335. - Kazalo
  ISBN 0-300-02870-9 (vezano) ISBN 0-300-04212-4 (broš.)
  a) urbanizem b) arhitektura c) umetnost d) teorija e) 19. stol. f) javne zgradbe g) stanovanja h) meščanske hiše i) mesta-monumentalnost j) odprti javni prostori k) zgodovina l) estetika m) London n) Pariz o) Dunaj p) meščansko življenje q) socialni stiki r) predmestne vile

  711.424
  COBISS.SI-ID 20621061

  335.
  POGAČNIK, Andrej, 1944-
          Kako izdelamo prostorske načrte / Andrej Pogačnik ; [sodelavci Mojca Foški ...[et al.]. - Maribor : Obzorja, 2006 (Maribor : Ma-tisk). - 300 str. : ilustr. ; 27 cm

  2.000 izv. - Bibliografija: str. 294-297
  ISBN 961-230-288-X
  a) urbanizem b) prostorsko planiranje c) prostorsko načrtovanje d) strategija e) mednarodno povezovanje f) državni nivo g) regionalni nivo h) lokalna raven i) analize j) varstvo okolja k) elementi načrtov l) vrste načrtov m) dovoljenja

  711
  COBISS.SI-ID 57305345

  336.
  ROJALS del Alamo, Marta
          Design for fun : playgrounds / by Marta Rojas del Alamo. - Barcelona : Links International, 2005. - 299 str. : ilustr. ; 23 cm

  ISBN 84-96263-05-3
  a) Playgrounds - Design and construction b) Playgrounds - Planning c) Recreation areas - Design and construction d) Recreation areas - Planning e) urbanizem f) krajinska arhitektura g) zunanji javni prostor h) otroška igrišča i) igra j) šport k) zabava l) učenje m) igrala n) didaktični pripomočki o) poligoni p) fotografije q) inovacije

  712.256
  COBISS.SI-ID 27437573

  337.
  SOLOMON, Susan G.
          American playgrounds : revitalizing community space / Susan G. Solomon. - Hanover ; London : University Press of New England, 2005. - XIII, 251 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 243-246. - Kazalo
  ISBN 1-58465-517-8 (ISBN-10) ISBN 978-1-58465-517-6 (ISBN-13)
  a) Playgrounds - United States - Planning b) Playgrounds - United States - History c) urbanizem d) krajinska arhitektura e) odprti javni prostor f) otroška igrišča g) teorija h) zgodovina i) razvoj j) sodobne smernice

  712.256
  COBISS.SI-ID 27436805


  72 ARHITEKTURA.


  338.
          ARCHITECTURE and design in Europe and America, 1750-2000 / edited by Abigail Harrison-Moore and Dorothy C. Rowe. - Malden : Blackwell Publishing, 2006. - XIX, 515 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Blackwell anthologies in art history ; 4)

  Bibliografija: str. 495-507. - Kazalo
  ISBN 1-4051-1530-0 (ISBN-10, vezano) ISBN 978-1-4051-1530-8 (ISBN-13, vezano) ISBN 1-4051-1531-9 (ISBN-10, broš.) ISBN 978-1-4051-1531-5 (ISBN-13, broš.)
  a) Architecture, Modern - Europe b) Architecture, Modern - United States c) Design - Europe - History d) Design - United States - History e) arhitektura f) zgodovina g) Evropa h) teorija i) eseji

  72.01
  COBISS.SI-ID 27658245

  339.
  BELL, Jonathan, 1972-
          Penthouse living / Jonathan Bell. - Chichester : Wiley-Academy, cop. 2005. - 216 str. : ilustr., načrti ; 29 cm. - (IA)

  Bibliografija: str. 216
  ISBN 0-470-09449-4 (vezano)
  a) Penthouses b) Penthouses - Pictorial works c) arhitektura d) stanovanjske stavbe e) liksuzna stanovanja f) stanovanja na vrhu nebotičnikov g) nadzidave h) stanovanja s strešnimi terasami i) zgodovina j) sodobne izvedbe

  728
  COBISS.SI-ID 26914309

  340.
  CHAPPELL, David
          The architect in practice / David Chappell, Andrew Willis. - 9th ed. - Oxford ; Malden (USA) ; Carlton (Australia) : Blackwell Publishing, 2005. - XVI, 368 str. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-4051-2467-9 (ISBN-10) ISBN 978-1-4051-2467-6 (ISBN-13)
  a) arhitektura b) teorija c) gradbena industrija d) arhitekturna praksa e) vloga arhitekta f) izobraževanje g) zaposlitev h) proces načrtovanja i) izvedba j) vodenje k) propagiranje

  72.01
  COBISS.SI-ID 1800068

  341.
          A COMPANION to medieval art : Romanesque and Gothic in Northern Europe / edited by Conrad Rudolph. - Malden : Blackwell Publishing, 2006. - XXII, 676 str. : ilustr., zvd. ; 26 cm. - (Blackwell companions to art history ; 2)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-4051-0286-1 (ISBN-10) ISBN 978-1-4051-0286-5 (ISBN-13)
  a) Art, Medieval - Europe, Northern b) arhitektura c) zgodovina d) teorija e) raziskave f) srednji vek g) romanika h) gotika i) umetnost j) ženske umetnice

  72.03
  COBISS.SI-ID 27658501

  342.
  DEKKERS, Jeanne
          Over schetsen = About sketching / Jeanne Dekkers. - Amsterdam : Architectura & Natura, 2005. - 240 str. : ilustr. ; 31 cm

  Besedilo v angl. in nizozem. jeziku. - Bibliografija: str. 230-231
  ISBN 90-76863-22-9
  a) arhitektura b) umetnost c) načrtovanje d) skiciranje e) arhitekturna risba f) proces načrtovanja g) intervjuji h) primeri

  72.011
  COBISS.SI-ID 27568133

  343.
  DROSTE, Magdalena
          Bauhaus : 1919-1933 / Magdalena Droste ; [English translation Karen Williams]. - Köln [etc.] : Taschen, cop. 2002. - 256 str. : ilustr. ; 25 cm

  Na vrhu nasl. str. tudi: Bauhaus Archiv
  ISBN 3-8228-2105-5
  a) Bauhaus - History b) Art, Modern - 20th century - Germany c) Art - Study and teaching - Germany d) arhitektura e) zgodovina f) arhitekturne šole g) Bauhaus h) 1919-1933 i) umetnost j) industrijsko oblikovanje k) obrt l) ustanovitelji m) udeleženci n) pregled del

  72
  COBISS.SI-ID 1101186

  344.
  DUDEK, Mark
          Children's spaces / Mark Dudek. - Oxford : Elsevier/Academic Press, 2005. - XXII, 281 str., [16] str. pril. : ilustr., zvd. ; 28 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-7506-5426-0
  a) Schools - Furniture, equipment, etc b) Architecture - Designs and plans c) Écoles - Meubles, équipement, etc d) Équipements scolaires - Conception et construction e) Constructions scolaires - Conception et construction f) Constructions scolaires - Dessins et plans g) Architecture - Dessins et plans h) arhitektura i) načrtovanje j) vzgojno varstvene ustanove k) otroško varstvo l) prostori za otroke m) igralnice n) učilnice o) igrišča p) avtorski prispevki

  725.57
  COBISS.SI-ID 27906821

  345.
          HOCHSCHULSTADT Zürich : Bauten für die ETH 1855 - 2005 / herausgegeben von Werner Oechslin ; [Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, Departement Architektur, Institut für Geschichte und Theorie der Architektur]. - Zürich : gta Verlag, cop. 2005. - 247 str. : ilustr., načrti ; 29 cm

  Na ov.: "Welcome tomorrow - 150 Jahre ETH Zürich". - Bibliografija: str. 243. - Kazalo
  ISBN 3-85676-154-3 (vezano)
  a) arhiektura b) zgodovina c) univerzitetne zgradbe d) ETH Zürich e) načtrovanje f) projekti g) visoka tehniška šola

  727.3
  COBISS.SI-ID 27046405

  346.
          ISLAM + architecture / guest-edited by Sabiha Foster. - Chichester : Wiley-Academy, cop. 2004. - 128 str. : ilustr., načrti, zvd. ; 29 cm. - (Architectural design, ISSN 0003-8504. vol. 74 ; no. 6 Nov/Dec 2004) (Profile ; no. 172)

  ISBN 0-470-09094-4 (broš.)
  a) Architecture - Islamic countries b) Architecture, Islamic c) arhitektura d) teorija e) arhitekturni slogi f) islamska arhitektura g) identiteta h) geometrija i) muslimanske dežele j) zgodovina k) sodobne stvaritve

  72.014
  COBISS.SI-ID 26913285

  347.
  JODIDIO, Philip
          Architecture : art / Philip Jodidio. - Munich [etc.] : Prestel, cop. 2005. - 223 str. : ilustr. ; 29 cm

  Bibliografija: str. 218. - Kazalo
  ISBN 3-7913-3279-1
  a) arhitektura b) umetnost v arhitekturi c) arhitektura v umetnosti d) zgodovina e) slikarstvo f) kiparstvo g) teorija h) študije primerov

  72:7
  COBISS.SI-ID 1809540

  348.
  KEEFE, Laurence
          Earth building : methods and materials, repair and conservation / Laurence Keefe. - London ; New York : Taylor & Francis, cop. 2005. - XII, 196 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 190-192. - Kazalo
  ISBN 0-415-32322-3
  a) Earth construction b) arhitektura c) ekološka gradnja d) gradiva naravnega izvora e) zemlja f) žgana glina g) opeka h) zgodovina i) tehnologija izdelave j) tradicionalne tehnike gradnje k) vzdrževanje l) adaptacije m) popravila

  72:691.4
  COBISS.SI-ID 27631621

  349.
  KRAUEL, Jacobo
          Today's country houses / [author, Jacobo Krauel ; text, contributed by the architects ; edited by Núria Rodríguez and William George]. - 2005 ed. - Barcelona : C. Broto i Comerma, 2005. - 239 str. : ilustr., načrti ; 27 cm

  Avtor in ostali podatki o odgovornosti navedeni na vzpor. nasl. str.
  ISBN 84-96263-09-6
  a) Country homes - Pictorial works b) Country homes - Designs and plans c) Maisons de campagne - Dessins et plans d) arhitektura e) stanovanjske stavbe f) enodružinske hiše g) individualne hiše h) hiše na podeželju i) avtorski projekti j) izbrana dela k) primeri l) načrtovanje

  728.3
  COBISS.SI-ID 27630341

  350.
  KUMA, Kengo, 1954-
          Kengo Kuma : materials, structures, details. - Basel ; Berlin ; Boston : Birkhäuser, cop. 2004. - 136 str. : ilustr. ; 29 cm

  Prevod dela: Kengo Kuma : materiaru, sutorakuchua, no diteru
  ISBN 3-7643-7122-6 (broš.)
  a) Kuma, Kengo (1954-) - Themes, motives b) Architecture - Japan - 20th century. c) Architecture - Japan - 21st century. d) arhitektura e) arhitekti f) Kuma, Kengo(1954- ) g) zbrana dela h) materiali i) javne zgradbe j) muzeji k) predstavitve del l) načrti m) detajli

  72
  COBISS.SI-ID 26686981

  351.
  LANG Jakob, Evelyne
          Der Architekt Hector Egger : 1880-1956 / Evelyne Lang Jakob. - Bern : Stämpfli, 2001. - 72 str. : ilustr. ; 21 x 25 cm

  Bibliografija: str. 70-71
  ISBN 3-7272-1084-2 (broš.)
  a) Egger, Hector (1880-1956) - Criticism and interpretation b) Architecture - Switzerland - Langenthal - 20th century. c) Langenthal (Switzerland) - Buildings, structures, etc d) arhitektura e) arhitekti f) Egger, Hector(1880-1956) g) industrijske zgradbe h) stanovanjske stavbe i) vile j) javne zgradbe k) vrtci l) šole m) zbrana dela

  72
  COBISS.SI-ID 26965509

  352.
  MELVIN, Jeremy, 1964-
          Country houses today / Jeremy Melvin. - Chichester : J. Wiley & Sons, cop. 2006. - 208 str. : ilustr. ; 29 cm

  ISBN 0-470-01647-7 (ISBN-10) ISBN 978-0-470-01647-3 (ISBN-13)
  a) arhitektura b) stanovanjske stavbe c) enodružinske hiše d) individualne hiše e) vile f) hiše na podeželju g) gradnja v naravnem okolju h) hribi i) gozd j) obala k) primeri

  728.37
  COBISS.SI-ID 27877125

  353.
  MERCINA, Andrej, 1976-
          Arhitekt Ilija Arnautović : socializem v slovenski arhitekturi / Andrej Mercina ; [avtor spremne besede Aleš Vodopivec]. - Ljubljana : Viharnik, 2006. - 154 str. : ilustr. ; 26 cm

  ISBN 961-6057-55-3
  a) Arnautović, Ilija (1924-) b) Slovenska arhitektura - Socializem c) arhitektura d) Slovenija e) arhitekti f) biografije g) zbrana dela h) Arnautović, Ilija(1924- ) i) teorija j) arhitekturna kritika k) kolektivna stanovanjska gradnja l) moderna arhitektura m) stanovanja n) stanovanjski bloki o) stolpnice p) vrstne hiše

  72(497.4):929 Arnautović I.
  141.82:72(497.4)
  COBISS.SI-ID 227448320

  354.
          PERFORMATIVE architecture : beyond instrumentality / edited by Branko Kolarevic & Ali M. Malkawi. - New York ; London : Spon Press, cop. 2005. - V, 266 str. : ilustr., načrti ; 27 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip0419/2004014 235.html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-415-70083-3 (vezano) ISBN 0-203-53685-1 (e-knjiga)
  a) Buildings - Performance b) Buildings - Energy conservation c) Architecture - Decision making d) arhitektura e) teorija f) performativna arhitektura g) učinki h) trajnostna gradnja i) energetsko delovanje j) simulacije k) racionalnost l) načrtovanje oblike m) primeri

  72.01
  COBISS.SI-ID 26913029

  355.
  STAMPER, John W.
          The architecture of Roman temples : the republic to the middle empire / John W. Stamper. - Cambridge : University Press, 2005. - XV, 287 str. : ilustr., načrti ; 29 cm

  Kazalo
  ISBN 0-521-81068-X (broš.) ISBN 0-521-81068-X (vezano)
  a) arhitektura b) zgodovina c) Rimljani d) rimski templji e) zasnova f) situacija g) detajli h) upodobitve

  72.03
  COBISS.SI-ID 1723780

  356.
  STEFFENS, Martin
          K. F. Schinkel : 1781-1841 : an architect in the service of beauty / Martin Steffens ; [translation Davis Blair, Johannes Molthan et Jutta Ziegler]. - Köln [etc.] : Taschen, cop. 2003. - 96 str. : ilustr., zvd., načrti ; 23 cm

  Hrbtni nasl.: Karl Friedrich Schinkel. - Ov. nasl.: Schinkel. - Bibliografija: str. 96
  ISBN 3-8228-2760-6
  a) Schinkel, Karl Friedrich - Criticism and interpretation (1781-1841) b) arhitektura c) arhitekti d) Schinkel, Karl Friedrich (1781-1841) e) zgodovina f) umetnost g) scenografija h) načrti i) izvedena dela

  72
  COBISS.SI-ID 14251835

  357.
  TRADA Technology
          Timber frame : standard details for houses and flats / TRADA Technology. - High Wycombe : TRADA Technology, cop. 2006. - 143 str. : ilustr. ; 31 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  ISBN 1-900510-51-0 (ISBN-10) ISBN 978-1-900510-51-6 (ISBN-13)
  a) arhitektura b) načrtovanje c) detajli d) lesena hiša e) tramovna hiša f) lesene konstrukcije g) ostrešja h) stene i) stropovi

  72.01:691.11
  COBISS.SI-ID 28002821

  358.
  VERDERBER, Stephen F.
          Inovations in hospice architecture / Stephen Verderber and Ben J. Refuerzo. - London : Francis & Taylor, cop. 2006. - XII, 199 str. : ilustr., načrti ; 29 cm

  Bibliografija: str. 181-192. - Kazalo
  ISBN 0-415-32713-X (vezano)
  a) Hospices (Terminal care) - Design and construction b) Hospital architecture c) arhitektura d) javne zgradbe e) zdravstvene ustanove f) zavetišča g) hiralnice h) ubožnice i) domovi za ostarele j) dnevna oskrba k) skrb za bolne l) zgodovina m) sodobne usmeritve n) primeri

  725.55
  COBISS.SI-ID 27396869

  359.
  YEANG, Ken, 1948-
          Ecodesign : [a manual for ecological design / Ken Yeang]. - London : Wiley-Academy, cop. 2006. - 499 str. : ilustr. ; 22 x 27 cm

  Dodatek k nasl. in avtor navedena na ov. - Bibliografija: str. 463-476. - Kazalo
  ISBN 0-470-85291-7
  a) Architecture - Environmental aspects b) Design, Industrial - Environmental aspects c) arhitektura d) urbanizem e) design f) načtrovanje g) ekološki pristop h) strategije i) teorija j) primeri k) energetsko varčne stavbe l) trajnostna gradnja

  72
  COBISS.SI-ID 27876869

  360.
  ZAHNER, L. William
          Architectural metal surfaces / L. William Zahner. - Hoboken : J. Wiley & Sons, cop. 2005. - XII, 340 str. : ilustr., načrti ; 29 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley041/2004011 438.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/wiley042 /2004011438.html. - Bibliografija: str. 331-332. - Kazalo
  ISBN 0-471-26335-4 (vezano)
  a) Metals - Surfaces b) Architectural metal-work c) arhitektura d) načtrovanje e) fasada f) fasadni pas g) kovina h) kovinske fasade i) lastnosti j) oblikovanje k) detajli l) primeri

  72.011:691.7
  COBISS.SI-ID 26912261

  361.
  ZEISEL, John
          Inquiry by design : environment/behavior/neuroscience in architecture, interiors, landscape, and planning / John Zeisel ; foreword by John P. Eberhard. - Revised ed. - New York ; London : W. W. Norton & Company, cop. 2006. - 400 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 385-392. - Kazalo
  ISBN 0-393-73184-7
  a) Environmental psychology - Research b) Architectural design - Psychological aspects c) Psychologie de l'environnement - Recherche d) Design architectural - Aspect psychologique e) Environment Design f) Behavior g) Research - methods h) Brain - physiology i) arjitektura j) teorija k) raziskave l) proces načrtovanja m) hipoteze n) metodologija načrtovanja o) raziskovalne metode p) opazovanje q) intervjuji r) vprašalniki s) nevrologija

  72.01:167
  COBISS.SI-ID 27800837

  362.
  ZUNDE, Joan M., 1928-
          Integrated strategies in architecture / Joan Zunde and Hocine Bougdah. - 1st ed. - New York : Taylor & Francis, 2006. - VIII, 301 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Technologies of architecture ; vol. 1)

  Bibliografija: str. 289-290. - Kazalo
  ISBN 0-415-36083-8 (ISBN-10, vezano) ISBN 978-0-415-36083-8 (ISBN-13, vezano) ISBN 0-415-36084-6 (ISBN-10, broš.) ISBN 978-0-415-36084-5 (ISBN-13, broš.)
  a) Architectural design b) Architectural practice c) arhitektura d) teorija e) načrtovanje f) proces načrtovanja g) prostor h) okolje

  72.011
  COBISS.SI-ID 27688965

  363.
  ZUPANČIČ, Bogo, 1960-
          Usode ljubljanskih stavb in ljudi / Bogo Zupančič. - Ljubljana : KUD Polis, 2005-<2006> ([Ljubljana] : Collegium graphicum). - Zv. <1-2> : fotogr. ; 27 cm

  Dosedanja vsebina:
  [1]: 1-24. - 2005. - 128 str. - Predgovor / Janez Suhadolc: str. 6-7. - Bibliografija pri vseh poglavjih. - Kazalo
  [2]: 25-48. - 2006
  ISBN 961-91709-0-3 (zv. 1) ISBN 961-91709-1-1 (zv. 2)
  a) Zgradbe - Kulturna zgodovina - Ljubljana b) Ljubljana - Zgradbe c) arhitektura d) zgodovina e) teorija f) Slovenija g) Ljubljana h) arhitekturna kritika i) družbeno dogajanje j) arhitekti k) biografije

  721(497.4)
  930.85(497.4 Ljubljana)
  COBISS.SI-ID 223069184


  74 RISANJE. OBLIKOVANJE. UPORABNA UMETNOST.


  364.
  AICHER, Otl
          Die Küche zum Kochen : Werkstatt einer neuen Lebenskultur / Otl Aicher. - 1. Aufl. - Staufen im Breisgau : Ökobuch, 2005. - 110 str. : ilustr. ; 25 cm

  Na hrbtni str. nasl. str.: "Unveränderte Neuausgabe des 1982 im Verlag D. W. Callwey, München erschienenen Buches"
  ISBN 3-936896-18-6
  a) arhitektura b) notranja oprema c) stanovanja d) kuhinje e) načrtovanje f) zgodovina g) razvoj h) kuhinjska oprema i) posoda j) delovni prostor k) potrebni elementi

  747:643.3
  COBISS.SI-ID 27376901

  365.
  FREEMAN, John, 1948-
          Lighting for interiors photography / John Freeman. - Hove : RotoVision, cop. 2002. - 159 str. : ilustr. ; 28 cm

  ISBN 2-88046-671-7 (broš.)
  a) Photography - Lighting b) Photography of interiors c) arhitektura d) notranja oprema e) osvetlitev f) razsvetljava g) svetila h) naravna svetloba i) umetna svetloba j) učinki k) javne zgradbe l) stanovanja

  747
  COBISS.SI-ID 26911237

  366.
          OFFICE solutions : 04/05 / Katja Werner, Annette Tietenberg (hrsg./eds.). - Basel ; Boston ; Berlin : Birkhäuser ; Neu-Isenburg : Edition form ; Frankurt am Main : Stylepark, cop. 2004. - 109 str. : ilustr. ; 30 cm

  ISBN 3-7643-7100-5 (broš.)
  a) Office decoration b) Office equipment and supplies c) arhitektura d) notranja oprema e) javne zgradbe f) poslovni prostori g) pisarne h) pohištvo i) obloge j) materiali k) primeri

  747:725.23
  COBISS.SI-ID 26685445

  367.
          PRODUCT design 3 / editors, Laetitia Wolff and Michael Porciello. - New York : Graphis, cop. 2003. - 235 str. : ilustr. ; 31 cm

  Na nasl. str.: "This book is dedicated to Achille Castiglioni (1918-2002)"
  ISBN 1-93124-131-7 (vezano)
  a) Design, Industrial - Pictorial works b) Consumer goods - Design c) umetnost d) industrijsko oblikovanje e) design f) letni izbor g) gospodinjski pripomočki h) posoda i) svetila j) pisarniška oprema k) elektronski aparati l) predmeti za zabavo m) vozila

  745/749
  COBISS.SI-ID 26958597


  77 FOTOGRAFIJA.


  368.
  BUSCH, David D., 1947-
          Digital photography all-in-one desk reference for dummies / by David D. Busch. - 3rd ed. - Hoboken : Wiley Publishing, cop. 2006. - XXII, 726 str. : ilustr. ; 24 cm. - (--For dummies)

  Kazalo
  ISBN 0-470-03743-1 (ISBN-10) ISBN 978-0-470-03743-0 (ISBN-13)
  a) Photography - Digital techniques b) umetnost c) digitalna fotografija d) fotografska oprema e) fotografski studio f) obdelave slik g) fotografiranje h) restavriranje slik i) SLR - Single Lens Reflex j) shranjevanje fotografij k) vrste fotografij l) priročniki

  77:621.377.6
  COBISS.SI-ID 27854853

  369.
  JAMIESON, Catherine
          Digital portrait photography and lighting : take memorable shots every time / Catherine Jamieson and Sean McCormick. - Hoboken : Wiley Publishing, cop. 2006. - XX, 347 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 0-471-78128-2 (ISBN-10) ISBN 978-0-471-78128-8 (ISBN-13)
  a) Portrait photography b) Portrait photography - Lighting c) Photography - Digital techniques d) umetnost e) digitalna fotografija f) portretna fotografija g) poziranje h) kompozicija i) izdelava j) predstavitev k) priročniki

  77.041
  COBISS.SI-ID 27878405


  796 ŠPORT. REKREACIJA.


  370.
          MOTOCOURSE : the world's leading grand prix & superbike annual / [editor, Michael Scott]. - Richmond : Hazleton, cop. 2005. - 192 str. : ilustr. ; 32 cm

  Urednik naveden v kolofonu. - Ov. nasl.: Motocourse : the world's leading MotoGP & superbike annual : 2004-2005
  ISBN 1-903135-36-2
  a) Motorcycle racing - Periodicals b) motociklizem c) mednarodna tekmovanja d) športna tekmovanja e) albumi f) pregledno delo

  796.72
  COBISS.SI-ID 27451397


  8 JEZIKOSLOVJE. SLOVARJI. LITERATURA.


  371.
          DICTIONARY of energy / editors-in-chief Cutler J. Cleveland, Christopher Morris. - 1st ed., reprinted. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2006. - XIV, 502 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 295-502
  ISBN 0-080-44578-0 (vez.)
  a) Power resources - Dictionaries b) energetika c) energija d) slovar

  [53+54]:[620.9+62-67](038)=111
  621.039
  COBISS.SI-ID 19507495

  372.
  ĐUKANOVIĆ, Vlado
          Srbsko-slovenski in slovensko-srbski slovar / Vlado Đukanović, Maja Đukanović. - Ljubljana : Pasadena, 2005 (Itagraf). - XXIX, 242 str. ; 22 cm

  ISBN 961-6361-52-X
  a) Srbski jezik - Slovenski jezik - Gesla - Dvojezični slovarji b) Srbski jezik - Slovenski jezik - Besedišče - Dvojezični slovarji c) Slovenski jezik - Srbski jezik - Pomen - Dvojezični slovarji d) Slovenski jezik - Srbski jezik - Besedne zveze - Dvojezični slovarji e) Slovarji - Slovenščina - Srbščina f) slovar g) srbski h) slovenski

  (038)=163.41=163.6
  811.163.41'374.82=163.6
  COBISS.SI-ID 221767936


  NASLOVNO KAZALO
  • 1 el. optični disk (CD-ROM) 197
  • 12 cm 197
  • Book of abstracts programme 186

  • 3DS Max 8 fundamentals 56

  • About sketching 342
  • Accelerated quality and reliability solutions 298
  • Activated carbon 308
  • Adhesives and sealants. Vol. 1, Handbook of adhesives and sealants 228
  • Administrator's guide to SQL server 2005 137
  • Administrator's guide to Sybase ASE 15 82
  • Adobe After Effects 7 studio techniques 64
  • Adobe After Effects 7.0 47
  • Advanced electronic packaging 269
  • Advanced machining processes 247
  • Agile Java development with Spring, Hibernate and Eclipse 89
  • Air monitoring methods. Vol. 9 301
  • Air pollution impacts on crops and forests 10
  • Alkalijsko-silikatna reaktivnost slovenskih kamenih agregatov za betone in malte 191
  • Alternative logics 28
  • American playgrounds 337
  • Annual reports annual 2005 320
  • Applications of SQUIDs and SQUID systems 267
  • The architect in practice 340
  • Architectural metal surfaces 360
  • Architecture 347
  • Architecture and design in Europe and America, 1750-2000 338
  • The architecture of Roman temples 355
  • Der Architekt Hector Egger 351
  • Arhitekt Ilija Arnautović 353
  • Arrival direction measurement of ultra high energy cosmic rays 140
  • The art of SQL 74
  • Artificial enzymes 164
  • ASP.NET 2.0 everyday apps for dummies 102
  • ASP.NET 2.0 website programming 54
  • Astrochemistry 141
  • ATL internals 51
  • Atomic physics 151
  • AutoCAD & AutoCAD LT all-in-one desk reference for dummies 50
  • AutoCAD 2007 and AutoCAD LT 2007 bible 76
  • AutoCAD 2007 for dummies 63
  • Autonomous vehicles in support of naval operations 292

  • BAT value documentations. Vol. 4 302
  • Bauhaus 343
  • Beginning ASP.NET 2.0 and databases 93
  • Biology 11
  • Biološki sistemi. [Zv. 2], Živalski sistem 200
  • Biomonitoring methods. Vol. 10 303
  • Biotreatment of industrial effluents 284
  • BlackBerry for dummies 273
  • The book of Nero 7 134
  • Brennstoffzellen in der Kraft-Wärme-Kopplung 256
  • Brochures 5 322
  • Buddlejas 214
  • Building scalable web sites 90
  • Building the ecological city 26
  • Building type basics for housing 332
  • Business math demystified 31
  • Business Objects XI 92

  • C++ for mathematicians 121
  • CCNA 107
  • The cell place 197
  • Charge pump circuit design 262
  • Cheminformatics developments 167
  • The chemistry of wine stabilization and treatments 305
  • Chemometrics 166
  • Children's spaces 344
  • Cisco IP Communications Express 65
  • The city as a work of art 334
  • Climate change begins at home 20
  • Colour forecasting 316
  • Columbines 210
  • A companion to medieval art 341
  • The complete Cisco VPN configuration guide 67
  • Composite structures, design, safety and innovation 229
  • Computer science 59
  • Computers and their applications to chemistry 98
  • Corrosion handbook. Vol. 6. Atmosphere, industrial waste gases 230
  • COSMOS : design analysis suite for educators and students : 2005-2006 124
  • Country houses today 352
  • Creating a lean culture 299
  • Creating content management systems in Java 75
  • Creative After Effects 7 129
  • Crystal Xcelsius for dummies 48
  • CSS hacks and filters 103

  • Čas 43

  • Daphnes 217
  • Decreasing energy intensity in manufacturing 244
  • Definitions, conversions, and calculations for occupational safety and health professionals 221
  • Design analysis of beams, circular plates and cylindrical tanks on elastic foundations 279
  • Design for fun 336
  • Design of FRP and steel plated RC structures 281
  • Designing interfaces 130
  • Designing liners 331
  • Designing with Web standards 138
  • Developing services for the wireless Internet 69
  • Diamond films 235
  • Dictionary of energy 371
  • Digital holography 159
  • Digital photography all-in-one desk reference for dummies 368
  • Digital portrait photography and lighting 369
  • Dimetilaminometilidenski derivati dialkil acetondikarboksilatov v sintezi heterocikličnih sistemov 165
  • Diskretna matematika sa kombinatorikom 29
  • Document and image compression 70
  • Določanje zvrsti aluminija z visokomolekularnimi ligandi v nekaterih bioloških sistemih 177
  • Die Donau und ihr Einzugsgebiet. Folgebd. 8/2, Das Abflussregime der Donau und ihres Einzugsgebietes 190
  • Dreamweaver 8 bible 104
  • DWG editor 124

  • Earth building 348
  • The eco-design handbook 323
  • Ecodesign 359
  • Ecology for gardeners 12
  • Electric drives 254
  • Electric relays 318
  • Electromagnetic waves 266
  • Electronic engine control technologies 248
  • Electronic materials science 271
  • Electrostatic discharge 260
  • Elektrika, svetloba in snov 149
  • Elektrika, svetloba in snov. Zbirka nalog 150
  • Energetski stroji in naprave 251
  • Energy and the environment 21
  • Engineering and chemical thermodynamics 176
  • Enterprise grid computing with Oracle 83
  • Environment 19
  • Environmental biology for engineers and scientists 205
  • Environmental forensics 171
  • Environmental science 23
  • The environmental science of drinking water 288
  • Environmental solutions 13
  • Erdgasbetriebene PEMFC-Hausenergieversorgungsanlage 258
  • Erläuterungen zur DAfStb-Richtlinie wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton 232
  • Essential 3ds Max 8 119
  • Essentials of computational chemistry 168
  • Ethernet in the first mile 52
  • Excitation of the doubly magic core of [above] 98 Cd 162
  • Experimentelle und theoretische Untersuchungen der Frischbetoneigenschaften von selbstverdichtendem Beton 282

  • Failure prevention of plant and machinery 297
  • Fizika 163
  • Foundation ActionScript for Flash 8 78
  • Fundamentals and technology of SQUIDs and SQUID systems 267

  • Game character design complete 79
  • Gardner's commercially important chemicals 172
  • Generatorji toplote 250
  • Genetika in evolucija 198
  • Globalization of materials R&D 238
  • Graphis packaging design 9 325
  • Greening the industrial facility 14
  • Grejanje i klimatizacija 319
  • Guide to electric power generation 263
  • Guide to electrical power distribution systems 264
  • A guide to experiments in quantum optics 142

  • Hacking Google Maps and Google Earth 60
  • Handbook of algorithms for wireless networking and mobile computing 272
  • Handbook of clay science 304
  • Handbook of enology 305
  • The handbook of environmental voluntary agreements 15
  • Handbook of optoelectronics 270
  • Handbook of paper and board 315
  • Handbook of wood chemistry and wood composites 233
  • Hands-on Oracle Database 10g Express Edition for Windows 57
  • Hidrogeokemične značilnosti in kroženje ogljika v porečju reke Save v Sloveniji 174
  • The Himalayan garden 208
  • Hippeastrum 212
  • Hitri vodnik po internetu in Googlu 96
  • Hochschulstadt Zürich 345
  • How things work 145

  • I-search for success 5
  • Identification of molecules responsible for B-lymphocite antigen receptor triggered apoptosis or proliferation 202
  • Identifikacija molekul odgovornih za apoptozo ali proliferacijo limfocitov B po stimulaciji antigenskega receptorja 202
  • Implementacija konstrukcij s poševnimi zategami 280
  • InDesign CS2 for Macintosh and Windows 66
  • InDesign type 80
  • Inovations in hospice architecture 358
  • Inquiry by design 361
  • Inside Microsoft SQL server 2005 55
  • Instrument engineers' handbook. Vol. 2, Process control and optimization 261
  • Instrument engineers' handbook. Process software and digital networks 259
  • Integrated strategies in architecture 362
  • Interfacial forces in aqueous media 189
  • International standard. ISO 8501-1 2
  • International standard. ISO 8501-2 3
  • Internet phone services simplified 71
  • Internetni kažipot 133
  • Introducing Maya 7 68
  • Introducing Microsoft Windows Vista 127
  • Introduction to biotechnology 204
  • Introduction to nanotechnology 239
  • Introduction to network security 97
  • Introduction to nondestructive testing 237
  • An introduction to nuclear waste immobilisation 252
  • Introduction to plasma physics 152
  • An introduction to programming using Alice 91
  • An introduction to the development and use of the master curve method 156
  • Islam + architecture 346
  • Izgubljeni pogledi 330

  • The jade garden 216
  • Janez Bernik 321

  • K. F. Schinkel 356
  • Kako izdelamo prostorske načrte 335
  • Kakovost slovenskega medu 294
  • Kemija 1. Zv. 2, [Kemijske in fizikalne lastnosti snovi] 179
  • Kengo Kuma 350
  • Kombinatorika i grafovi 33
  • Kregarjevo strmenje k nevidnim obalam 327
  • Die Küche zum Kochen 364

  • Lab ref 199
  • Lastnosti zraka, goriv in dimnih plinov 313
  • Light vehicle tyres 225
  • Lighting for interiors photography 365
  • Linux phrasebook 84
  • Lost sights 330

  • Macromedia Flash 8 bible 118
  • MAK value documentations. Vol. 22 307
  • Making technology work 245
  • Marine ecology 16
  • Mass spectrometry 173
  • Mastering AutoCAD 2007 and AutoCAD LT 2007 111
  • Mastering Microsoft Visual Basic 2005 114
  • Matematička analiza 38
  • Matematika v srednji šoli 35
  • Mathematics and culture II 37
  • MDX Solutions 105
  • Mechanics of aircraft structures 293
  • Medicinal plants of Asia and the Pacific 218
  • Mednarodni seminar o protieksplozijski zaščiti 223
  • Mehanska nihanja 146
  • Meždunarodnyj standart 2 , 3
  • The microbiology of wine and vinifications 305
  • Microsoft CRM 3 for dummies 300
  • Microsoft Office 2003. Vol. 1 86
  • Microsoft Office Visio Professional 2003 106
  • Microsoft SharePoint 2003 for dummies 136
  • Microsoft SQL Server 2005 for dummies 135
  • Microsoft SQL server 2005 integration services 88
  • Microsoft Visual Basic 2005 114
  • Modeling and simulation 116
  • Modeliranje in optimizacija procesa biotransformacije progesterona z glivo Rhizopus nigricans 311
  • Moderni poslovni dopisi 295
  • Molecular motors 201
  • Motocourse 370
  • MPLS VPN security 53
  • Multimedia watermarking techniques and applications 81

  • Nalkov priručnik za vodu 286
  • Nanochemistry 309
  • Nanocrystalline materials 243
  • Nanophotonics 158
  • The nanotech pioneers 231
  • Natural and synthetic latex polymers 317
  • Natural wastewater treatment systems 283
  • Naučite se Macromedia Dreamweaver 8 v 24 urah 61
  • Nelinearno filtriranje za difuzije s skoki 41
  • Network security essentials 126
  • The new physics for the twenty-first century 157
  • New talent design annual. 2005 328
  • NMR investigation of monodomain liquid crystal elastomer 155
  • Noise of polyphase electric motors 257
  • Normalna aproksimacija po Steinovi metodi 40
  • Norme internationale 2 , 3

  • Object-oriented ActionScript for Flash 8 72
  • Observation and image-making in Gothic art 324
  • The occupational ergonomics handbook. Fundamentals and assessment tools for occupational ergonomics 7
  • The occupational ergonomics handbook. Interventions, controls, and applications in occupational ergonomics 8
  • Office solutions 366
  • Okolje je del nas. Mi smo del okolja 17
  • Online information 2004 112
  • Opisna geometrija 39
  • Oracle PL/SQL for dummies 120
  • Orbis Artis 326
  • Organska kemija 187
  • Origins of European printmaking 329
  • Osnove elektrotehnike 1 268
  • Over schetsen 342

  • Pay per click search engine marketing for dummies 94
  • The pendulum 143
  • Penthouse living 339
  • Perceptions of libraries and information resources 6
  • Performative architecture 354
  • Perl programming for the absolute beginner 77
  • Photoshop CS2 RAW 46
  • Photoshop Elements 4 for dummies 110
  • PHP & MySQL 132
  • Physlet quantum physics 144
  • The plant hunter's garden 215
  • Plants that fight cancer 211
  • Plastic product material and process selection handbook 240
  • Plastics 236
  • Power electronics and motor drives 255
  • Practical guide to chemometrics 182
  • Practical organic synthesis 175
  • Principles of lasers and optics 147
  • Principles of physical vapor deposition of thin films 242
  • Pro Visual Studio 2005 Team System 100
  • Problemi nerazcepnosti in ohranjanja na matrikah 45
  • Product design 3 367
  • Professional visual studio 2005 113
  • Professional Visual studio 2005 team system 115
  • Professional VSTO 2005 62
  • Programming Microsoft ASP.NET 2.0 applications 73
  • Programming SQL Server 2005 87
  • Protective relaying for power generation systems 265
  • Pulmonarias and the borage family 206

  • QoS for IP/MPLS networks 49
  • Quantitative applications of mass spectrometry 183
  • QuickBooks 2006 for dummies 108
  • Quicken 2007 99
  • Quicken 2007 for dummies 109

  • Rastlinstvo Breginjskega kota 207
  • Razvoj paleokrasa v zgornjekrednih apnecih Matarskega podolja in Slavnika 192
  • Razvoj postopkov za določanje sledov nekaterih elementov z nevtronsko aktivacijsko analizo na osnovi induciranih kratkoživih nuklidov 184
  • Reaktivnost karbonatnih kamnin in sekundarnih surovin-indikator okoljevarstva in trajnostnega razvoja v cementni industriji 193
  • Realni spekter nekomutativnega kolobarja in vložitve urejenih in [zvezdica]-urejenih celih kolobarjev v obsege 36
  • Recommendation and guidelines on establishing a single window to enhance the efficient exchange of information between trade and government 9
  • Recycling in textiles 287
  • Reinforced plastics handbook 241
  • Remaking Chinese urban form 333

  • The science and engineering of materials 278
  • Search engine optimization 85
  • Search engine optimization for dummies 95
  • Sensing, intelligence, motion 4
  • Sensor network protocols 275
  • Separation process principles 312
  • Shade 219
  • Solare Luftheizsysteme 246
  • SolidWorks 2005 124
  • SolidWorks : 2005-2006 : with DWG editor 124
  • SolidWorks 124
  • SolidWorks : curriculum and courseware 124
  • SolidWorks 125
  • Solving PDEs in C++ 123
  • Spectral analysis 276
  • Spectral analysis of signals 42
  • Spectrometric identification of organic compounds 185
  • Speech quality of VoIP 274
  • SQL for dummies 128
  • The SQUID handbook 267
  • Srbsko-slovenski in slovensko-srbski slovar 372
  • Statistics and chemometrics for analytical chemistry 181
  • Steels 314
  • Stratigrafija, sedimentologija in geokemija jurskih plasti zahodnega dela Slovenskega jarka 194
  • Structural approach to the crossing number of graphs 32
  • Structure and chemistry of crystalline solids 170
  • Success through failure 227
  • Superfractals 30
  • Systems biology 203

  • Študij kristalizacije tankih plasti na osnovi Pb(Zr, Ti)O[sub]3 180
  • Študij retencije koloidnih delcev alkilketen dimera na celuloznih vlaknih 310

  • Taiwanese native medicinal plants 209
  • Technical math demystified 34
  • Technological options for user-authorized handguns 226
  • Tehniška matematika 44
  • Tehnologije za pridobivanje različnih pojavnih oblik kalcijevega karbonata 306
  • Temelji znanstvenoraziskovalne metodologije v biomedicini 222
  • Tempus 43
  • Termodinamska stabilnost kompleksov ligand-DNA na osnovi simulacij molekulske dinamike 169
  • Termodinamske lastnosti frustriranih spinskih sistemov 148
  • Theory of simple liquids 153
  • Thermal-fluid sciences 160
  • Thermal-fluid sciences and thermodynamics 160 , 161
  • Thermodynamic properties of frustrated spin systems 148
  • Thermodynamic stability of drug-DNA complex from molecular dynamics simulations 169
  • Thermodynamics 161
  • They made America 1
  • Timber frame 357
  • Today's country houses 349
  • Total productive maintenance 296
  • Trace elements in the environment 22
  • Train IT for Office 2003 131
  • Trends in molecular and high molecular science 188
  • Tulips 220

  • Upogibanje 249
  • Uporaba inverzne plinske kromatografije za določanje površinskih lastnosti učinkovin in pomožnih snovi zdravil 195
  • Use of inverse gas chromatography for the determination of surface properties of active pharmaceutical ingidients and excipients 195
  • A user's guide to engineering 224
  • Usode ljubljanskih stavb in ljudi 363

  • Vibration with control 154
  • Visokotemperaturna fazna ravnotežja v večkomponentnih oksidnih sistemih na osnovi Bi [spodaj] 2O [spodaj] 3 178
  • Voith Antriebstechnik 253

  • Wandering stars 139
  • Waste management practices 18
  • Waste treatment and disposal 291
  • Waste treatment in the food processing industry 289
  • Waste treatment in the process industries 24
  • Wastewater pathogens 285
  • Wastewater treatment plant design 290
  • Water reuse for irrigation 25
  • Web design for dummies 101
  • Wild urban woodlands 27
  • Wildlife gardening 213
  • Wills' mineral processing technology 277
  • Windows Forms 2.0 programming 122
  • Windows Vista for dummies 117
  • Wireless home networking for dummies 58
  • Wood modification 234
  • The world of the cell 197

  • Županova jama, čudežni svet brez sonca 196


  IMENSKO KAZALO
  • Aaland, Mikkel (1952-) 46
  • Agardy, Franklin J. (avtor) 288
  • Agardy, Franklin J. (urednik) 13
  • Aicher, Otl 364
  • Alexander, Michael (1972-) 48
  • Alleman, James E. (avtor) 205
  • Alvarez, Santiago (1969-) 49
  • Ambrosius, Lee 50
  • Ambrož, Miha (ilustrator) 39
  • Anderluh, Gregor (1969-, pisec recenzij) 198
  • Anderson, James Andrew (1937-) 29
  • Anderson, Neil (avtor) 71
  • Angerer, Jürgan (urednik) 303
  • Anil Kumar (avtor) 284
  • Arsenault, André C. (1979-, avtor) 309
  • Askeland, Donald R. 278
  • Au, Danielle (avtor) 65

  • Babič, Lidija (ilustrator) 149
  • Bachor, Hans-Albert 142
  • Backman, Bjorn F. 229
  • Badovinac, Zdenka (avtor dodatnega besedila) 321
  • Baker, Gregory L. 143
  • Barber, Maryann M. (avtor) 86
  • Barni, Mauro (urednik) 70
  • Barnsley, Michael Fielding 30
  • Beck, Michael (1976-) 52
  • Becker, Wayne M. 197
  • Behringer, Michael H. 53
  • Bell, Jonathan (1972-) 339
  • Bellinaso, Marco 54
  • Belloni, Mario 144
  • Belz, Jörg 190
  • Ben-Gan, Itzik 55
  • Benedik, Ljudmila (mentor) 184
  • Bennett, Masha 206
  • Berg, Linda R. (avtor) 19
  • Bergaya, Faiza (urednik) 304
  • Bernik, Janez (1933-) 321
  • Bervar, Sarah (fotograf) 330
  • Besley, Kristian (avtor) 78
  • Beswick, Richard H. D. (avtor) 317
  • Bevk, David 165
  • Bhadeshia, Harshad Kumar Dharamshi Hansraj (1953-) 314
  • Bhattacharjee, Amitava (1955-, avtor) 152
  • Blackburn, James A. (avtor) 143
  • Bloomfield, Louis 145
  • Bluman, Allan G. 31
  • Boardman, Ted 56
  • Bobrowski, Steven M. 57
  • Bokal, Drago (1978-) 32
  • Boldea, Ion 254
  • Boltežar, Miha 146
  • Bonča, Janez (mentor) 148
  • Borris, Steven 296
  • Bose, Bimal K. 255
  • Bougdah, Hocine (avtor) 362
  • Boukerche, Azzedine (urednik) 272
  • Brändle, Martin P. (avtor) 175
  • Brereton, Richard G. 166
  • Breslow, Ronald (1931-, urednik) 164
  • Briere, Daniel D. 58
  • Britz, Peter (1968-, avtor) 258
  • Brookshear, J. Glenn 59
  • Brown, Martin C. 60
  • Bruce, Betsy 61
  • Bruney, Alvin (1971-) 62
  • Bukovec, Peter (komentor) 177
  • Bunch, Acey (avtor) 114
  • Busch, David D. (1947-) 368
  • Byrnes, David (1947-) 63
  • Byrnes, David (1947-, avtor) 50

  • Cajnko, Borut (prevajalec) 321
  • Campbell, Neil A. (1946-) 11
  • Carroll, Steven B. (1952-) 12
  • Cassidy, Tom (Ph.D., avtor) 316
  • Castanié, Francis (urednik) 276
  • Castiglioni, Achille (1918-2002, oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 367
  • Chang, William Shen-chie (1931-) 147
  • Chappell, David 340
  • Christian, Wolfgang (avtor) 144
  • Christiansen, Mark 64
  • Cimprič, Jaka (mentor) 36
  • Cindrić, Rajmond (ilustrator) 198
  • Cioara, Jeremy (avtor) 107
  • Clark, James J. J. (avtor) 288
  • Clarke, John (1942-, urednik) 267
  • Clarke, John (urednik) 267
  • Cleveland, Cutler J. (glavni urednik) 371
  • Cognard, Philippe (avtor) 228
  • Cohen, Sandee (1948-) 66
  • Cole, George H. A. 139
  • Couzin, Gradiva (avtor) 85
  • Cox, Anne J. (avtor) 144
  • Cramer, Christopher J. (1961-) 168
  • Crites, Ron 283
  • Croci, Edoardo (urednik) 15
  • Cvetković, Dragoš (1941-) 33

  • Čeperković, Zagorka (prevajalec, član uredniškega sveta) 319
  • Črne-Hladnik, Helena (pisec recenzij) 198
  • Čušin, Boško 207

  • Dakin, John P. (1947-, urednik) 270
  • David, Jean-Luc (avtor) 115
  • De Rosa, Cathy (avtor) 6
  • Deal, Richard A. 67
  • Dekkers, Jeanne 342
  • Dennis, Anita (urednik) 47
  • Derakhshani, Dariush 68
  • Deutch, John M. (1938-) 245
  • Deutscher Ausschuss für Stahlbeton 232
  • Diane, Tracy 316
  • Doble, Mukesh 284
  • Doherty, Jim (1968-) 71
  • Dolenc, Jožica ((strukturna kemija)) 169
  • Dorsey, Paul (avtor) 120
  • Douglas, Bodie Eugene (1924-) 170
  • Dowd, Snow (avtor) 118
  • Drexler, Hans (urednik) 302
  • Droste, Magdalena 343
  • Dudek, Mark 344
  • Duncan, Donna 5
  • Dunn, David J. 317

  • Đukanović, Maja (avtor) 372
  • Đukanović, Vlado 372

  • Edwards, Steven Alan (1951-) 231
  • Egger, Hector (1880-1956, z enoto povezano ime) 351
  • Eidgenössische Technische Hochschule (Zürich) 345
  • El Shawish, Samir 148
  • El-Hofy, Hassan 247
  • Elst, Peter 72
  • Emberson, Lisa (urednik) 10
  • Emmer, Michele (urednik) 37
  • Esposito, Dino (1965-) 73
  • Evans, Harold (1928-) 1

  • Faroult, Stéphane 74
  • Ferguson, Arron 75
  • Ferris, Edward (avtor) 58
  • Filleux, Charles 246
  • Finkelstein, Ellen 76
  • Finucane, Edward W. 221
  • Fogel, Vanessa (urednik) 320
  • Foot, Christopher J. 151
  • Ford, Jerry Lee 77
  • Foster, Sabiha (1947-, gostujoči urednik) 346
  • Foški, Mojca (tehnični urednik) 335
  • Franson, David 79
  • Fraser, Gordon (urednik) 157
  • Freeman, John (1948-) 365
  • French, Nigel 80
  • Fuad-Luke, Alastair 323
  • Furht, Borivoje 81
  • Furht, Borivoje (urednik) 81

  • Gabrijelčič, Peter (mentor) 280
  • Garbus, Jeffrey R. 82
  • Gasperič, Jože (lektor) 250
  • Gemperline, Paul (urednik) 182
  • Gerardi, Michael H. 285
  • Gibilisco, Stan 34
  • Gidrol, Xavier (komentor) 202
  • Gieras, Jacek F. 257
  • Givens, Jean A. 324
  • Goda, László (avtor) 190
  • Golob, Janvit (mentor) 306
  • Goody, Clancy & Associates, Inc., Architects 332
  • Goyal, Brajesh 83
  • Graedel, T. E. 14
  • Granneman, Scott 84
  • Graphis Press Corp 325
  • Grappone, Jennifer 85
  • Grauer, Robert T. (1945-) 86
  • Greim, Helmut (urednik) 307
  • Grgičević, Davor (ilustrator) 43
  • Gross, Jürgen H. 173
  • Gupta, Ashish (1968-, avtor) 82
  • Gurevich, Vladimir (1956-) 318
  • Gurnett, Donald A. 152
  • Gütermann, Andreas (avtor) 246

  • Hamilton, Bill 87
  • Hansen, Jean Pierre 153
  • Hardin, Jeff (avtor) 197
  • Harrison-Moore, Abigail (urednik) 338
  • Haselden, Kirk 88
  • Hattangadi, A. A. 297
  • Heikrodt, Klaus 258
  • Hemrajani, Anil 89
  • Henderson, Cal 90
  • Henley, Ernest J. (avtor) 312
  • Herbert, Charles W. 91
  • Hill, Callum A. S. 234
  • Hine, Brent (avtor) 216
  • Ho, Shih-Ming (avtor) 170
  • Holik, Herbert (urednik) 315
  • Honeycombe, Robert William Kerr (avtor) 314
  • Horvat, Matej (1979-) 140
  • Howard-Grenville, Jennifer A. (avtor) 14
  • Howson, Cindi 92
  • Hribar, Marjan (1937-, avtor) 149 , 150
  • Hurley, Patrick J. (1942-, avtor) 58

  • Ilich-Klančnik, Breda (avtor dodatnega besedila, urednik) 321
  • Inman, Daniel J. 154
  • International organization for standardization 2 , 3
  • International Water Association 290
  • Irene, Eugene A. 271

  • Jagodič, Stane 326
  • Jamieson, Catherine 369
  • Janežič, Igor (1934-, pisec recenzij) 39
  • Jarnjak, Marjan (kartograf) 207
  • Jensen, James N. 224
  • Jermyn, Jim 208
  • Jodidio, Philip 347
  • Jüptner, Werner (avtor) 159
  • Jurgen, Ronald K. (urednik) 248
  • Justice, Douglas (avtor) 216

  • Kaiser, Kenneth L. 260
  • Kaiser, Michel J. (avtor) 16
  • Kališnik, Miroslav 222
  • Kampuš, Zlatko 249
  • Kanduč, Tjaša 174
  • Kao, Robert 273
  • Kauffman, John (1958-) 93
  • Kavka, Dušan 35
  • Kavka, Dušan (avtor) 43
  • Keefe, Laurence 348
  • Keese, Reinhart 175
  • Kemmer, Frank N. (urednik) 286
  • Kent, Peter (1957-) 94 , 95
  • Kiemle, David J. (avtor) 185
  • Kilar, Vojko (komentor) 280
  • Kintzios, Spiridon E. (urednik) 211
  • Kirovski, Darko (avtor, glavni urednik) 81
  • Kleinsmith, Lewis J. (avtor) 197
  • Klep, Igor 36
  • Kliment, Stephen A. (urednik, začetnik/ustanovitelj) 332
  • Klyatis, Eugene L. (avtor) 298
  • Klyatis, Lev M. 298
  • Kmecl, Veronika 294
  • Knez, Sergej 306
  • Kobashi, Koji 235
  • Kocijančič, Slavko (avtor) 149
  • Kolarevic, Branko (1963-, urednik) 354
  • Koller, Jože (mentor) 169
  • Komelj, Milček (avtor dodatnega besedila) 321
  • Komelj, Milček (avtor) 327
  • Koretsky, Milo D. 176
  • Kosec, Marija (1947-, mentor) 180
  • Kostrevc, Ljubomir 96
  • Kovačič, Sašo (fotograf, fotograf) 330
  • Kowarik, Ingo (urednik) 27
  • Kraigher, Maja (prevajalec) 330
  • Kralj, Blaž 177
  • Krapež, Sonja (avtor) 198
  • Krauel, Jacobo 349
  • Kraushaar, Jack J. (avtor) 21
  • Krawetz, Neal 97
  • Kreft, Samo 198
  • Kregar, Stane (oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 327
  • Krewitt, Wolfram (urednik) 256
  • Kreysa, Gerhard (urednik) 230
  • Kuma, Kengo (1954-) 350
  • Kumari, Ramesh 98
  • Kunej, Špela 178

  • Lai, Joseph Cho (avtor) 257
  • Lang Jakob, Evelyne 351
  • Langer, Maria 99
  • Lavagnini, Irma (avtor) 183
  • Lawande, Shilpa (avtor) 83
  • Lazarini, Franc 179
  • Lazarova, Valentina (urednik) 25
  • Lebar, Andrija 155
  • Lee, David (1950-, avtor) 300
  • Lee, W. E. (avtor) 252
  • Lester, Richard Keith (1954-, avtor) 245
  • Levinson, Jeff 100
  • Lewis, Jonathan (urednik) 112
  • Li, Thomas S. C. 209
  • Likar, Andrej (1948-, avtor) 149
  • Likar, Andrej (1948-, mentor) 162
  • Lipták, Béla G. 261
  • Lipták, Béla G. (urednik) 259 , 261
  • Lockhart, Laura (avtor) 5
  • Lojen, Sonja (komentor) 174
  • Lopuck, Lisa 101
  • Lowe, Doug (1959-) 102
  • Lowery, Joseph W. 103 , 104
  • Lu, Duanfang 333
  • Lukančič, Boštjan (1972-, ilustrator) 39
  • Lumelsky, Vladimir 4

  • Mahgoub, Imad (urednik) 275
  • Mandeljc, Mira 180
  • Mann, David William (1947-) 299
  • Marras, William Steven (1952-, urednik) 7 , 8
  • Marsh, Harry 308
  • Matjašič, Janez 200
  • McCabe, Donald E. (1934-) 156
  • McCormick, Sean (avtor) 369
  • McDonald, Ian Ranald (avtor) 153
  • Melerski, Edmund S. 279
  • Melvin, Jeremy (1964-) 352
  • Mercina, Andrej (1976-) 353
  • Merkle, J. G. (avtor) 156
  • Merkle, Milan 38
  • Microsoft 106
  • Middlebrook, Mark (1961-, avtor) 63
  • Middlebrooks, E. Joe (avtor) 283
  • Milačič, Radmila (mentor) 177
  • Miller, James N. (1943-) 181
  • Miller, Jane Charlotte (avtor) 181
  • Millington, Bradley (1975-, avtor) 93
  • Mills, Nigel J. 236
  • Milne, George W. A. (1937-, urednik) 172
  • Minutella, David 107
  • Mirtič, Breda (mentor) 191 , 193
  • Mix, Paul E. 237
  • Mladenovič, Ana 191
  • Mlinarič-Raščan, Irena (mentor) 202
  • Mohar, Bojan (mentor) 32
  • Montana, Giuseppa Cristina Federica 280
  • Morisio, Maurizio (1960-, urednik) 69
  • Morrison, Robert D. (urednik) 171
  • Morrow, Monique (avtor) 53
  • Moses, Randolph L. (avtor) 42
  • Mullineux, Neil 225
  • Murn, Jernej 202

  • Nasar, Syed A. (avtor) 254
  • National Academy of Engineering. Committee on User-Authorized Handguns 226
  • National Research Council. Committee for Review of the Department of Energy's Industrial Technologies Program. Board on Manufacturing and Engineering Design. Division on Engineering and Physical Sciences 244
  • National Research Council. Committee on Autonomous Vehicles in Support of Naval Operations 292
  • National Research Council. Committee on Globalization of Materials Research and Development. National Materials Advisory Board 238
  • Nelson, David (avtor) 100
  • Nelson, Stephen L. (1959-) 108 , 109
  • Nold, Robert 210
  • Noordik, Jan H. (urednik) 167
  • Novak, Aleksander (1972-, ilustrator) 39

  • Obermeier, Barbara 110
  • Oblak, Seta (avtor) 149 , 150
  • Oechslin, Werner (urednik) 345
  • Oehlers, Deric J. 281
  • Ogorelec, Bojan (mentor) 192
  • Ojovan, Michael I. 252
  • Okršlar, Maša (ilustrator) 149
  • Olsen, Donald J. (1929-1997) 334
  • Oman, Janez (1947-) 250
  • Oman, Janez (1947-, avtor) 313
  • Omladič, Matjaž (mentor) 45
  • Omura, George 111
  • Online Information Conference (28 ; 2004 ; London) 112
  • Otoničar, Bojan 192
  • Owens, Frank J. (avtor) 239
  • Ozin, Geoffrey A. (1943-) 309

  • Padova, Ted (avtor) 110
  • Pajk, Bojan (avtor) 149
  • Palladino, Michael Angelo (avtor) 204
  • Palsson, Bernhard (1957-) 203
  • Pan, Feng 262
  • Pansini, Anthony J. 263 , 264
  • Parlar, Harun (urednik) 301
  • Parshall, Peter W. 329
  • Parsons, Andrew (1970-) 113
  • Pavlič, Gregor (avtor, fotograf) 43
  • Pavšič, Jernej (mentor) 194
  • Pedersen, B. Martin (drugo) 328
  • Pedersen, B. Martin (urednik) 325
  • Perman, Mihael (mentor) 40 , 41
  • Perman, Mihael (pisec recenzij) 44
  • Petrišič, Jože (pisec recenzij) 44
  • Petroski, Henry 227
  • Petroutsos, Evangelos 114
  • Petruna, Vincenc (avtor) 149
  • Pezdič, Jože (mentor) 174
  • Phulé, Pradeep Prabhakar (1960-, avtor) 278
  • Pichtel, John (1957-) 18
  • Pihlar, Boris (komentor) 184
  • Planinšek, Odon (mentor) 195
  • Planinšič, Gorazd (ilustrator) 150
  • Plazl, Igor (mentor) 310 , 311
  • Pogačnik, Andrej (1944-) 335
  • Pogačnik, Željko 193
  • Poole, Charles P. (1927-) 239
  • Poredoš, Alojz (pisec recenzij) 250
  • Povšič, Sabina (avtor dodatnega besedila) 321
  • Prasad, Majeti Narasimha Vara (1953-, urednik) 22
  • Prasad, Paras N. 158
  • Prebil, Ivan 39

  • Raake, Alexander 274
  • Raczynski, Stanislaw (1938-) 116
  • Raič, Martin 40
  • Ralph, Timothy C. (avtor) 142
  • Randolph, Nick (1978-, avtor) 113
  • Rathbone, Andy 117
  • Raven, Peter H. 19
  • Ravnjak, David 310
  • Razpet, Nada (avtor) 149
  • Read, Veronica M. 212
  • Reay, Dave (1972-) 20
  • Recknagel, Hermann (avtor) 319
  • Reece, Jane B. (avtor) 11
  • Reed, Sherwood C. (1932-2003, avtor) 283
  • Refuerzo, Ben J. (1949-, avtor) 358
  • Reimert, Donald 265
  • Reinhardt, Robert (1973-) 118
  • Repinc, Urška 184
  • Ribéreau-Gayon, Pascal (avtor) 305
  • Ristinen, Robert A. 21
  • Robinson, Josh 119
  • Roblek, Branko (avtor) 149
  • Robson, Peter (avtor) 74
  • Rodríguez-Reinoso, Francisco (1941-, avtor) 308
  • Rogel, Špela (tehnični urednik) 335
  • Roglič, Urška 311
  • Rojals del Alamo, Marta 336
  • Rosato, Dominick V. 240
  • Rosato, Dominick V. (avtor) 241
  • Rosato, Donald V. 241
  • Rosato, Donald V. (avtor) 240
  • Rosato, Matthew V. (avtor) 240
  • Rosenblum, Michael (1956-) 120
  • Roskams, Jane (urednik) 199
  • Rowell, Roger M. (urednik) 233
  • Rožič, Boštjan 194
  • Rožić, Anamarija (avtor) 222
  • Rudolph, Conrad (1951-, urednik) 341
  • Rugelj, Marina (avtor) 43
  • Rupnik-Poklukar, Darja (1969-) 41
  • Ryrie, Charlie 213

  • Salt, Steven D. (1952-, avtor) 12
  • Samaddar, Tapan (avtor) 262
  • Sanford, Robert M. (avtor) 23
  • Sarigumba, Dante (avtor) 273
  • Sarka, Dejan (avtor) 55
  • Scheinerman, Edward R. 121
  • Schliwa, Manfred (1945-, urednik) 201
  • Schnars, Ulf 159
  • Schweickert, Hermann (1935-, urednik) 253
  • Scott, Joel 300
  • Scott, Michael (1946-, urednik) 370
  • Seader, J. D. 312
  • Sekavčnik, Mihael (avtor) 251
  • Sells, Chris 122
  • Senegačnik, Andrej 313
  • Seracino, Rudolf (1970-, avtor) 281
  • Shapira, Yair (1960-) 123
  • Shaw, Andrew M. 141
  • Silverstein, Robert Milton (1916-) 185
  • Simeršek, Darko (ilustrator) 43 , 150
  • Simić, Slobodan (1948-, avtor) 33
  • Skaberne, Dragomir (komentor) 194
  • Skoberne, Peter (fotograf) 198
  • Slovenian-Croatian Crystallographic Meeting (15 ; 2006 ; Jezersko) 186
  • Smalling, Kenneth D. (1927-, avtor) 263
  • Soban, Tamara (prevajalec) 321
  • SolidWorks 124 , 125
  • Solomon, Susan G. 337
  • Someda, Carlo G. (1941-) 266
  • Soss, Konstanca (tehnični urednik) 335
  • Spofford, George (1965-, avtor) 105
  • SreeHarsha, K. S. 242
  • Stallings, William 126
  • Stamper, John W. 355
  • Stanek, William R. (1966-) 127
  • Stanovnik, Branko (mentor) 165
  • Steffens, Martin 356
  • Stevenson, Heather (avtor) 107
  • Stoica, Petre 42
  • Strom, Peter F. (avtor) 205
  • Stuart, David D. 214
  • Suhadolc, Janez (avtor dodatnega besedila) 363
  • Sullivan, Patrick J. 288
  • Sun, Chin-Teh (1939-) 293
  • Suvorov, Danilo (mentor) 178

  • Škapin, Srečo D. (komentor) 178
  • Škerget, Leopold (pisec recenzij) 250
  • Škerl, Primož (strojnik, ilustrator) 39
  • Šparovec, Janez (avtor) 43
  • Šušteršič, Gašper (ilustrator) 39

  • Tavares, Chris (avtor) 51
  • Taylor, Allen G. 128
  • Taylor, Angie 129
  • Thieman, William J. 204
  • Thomas, Eric (avtor) 79
  • Tidwell, Jenifer 130
  • Tišler, Miha 187
  • Tjong, S. C. 243
  • Tomažič, Fedor (avtor) 149 , 150
  • TRADA Technology 357
  • Trampuš, Miro (avtor) 149
  • Trampuž, Miro (avtor) 150
  • Tuma, Matija 251
  • Turns, Stephen R. 160 , 161
  • Turnšek, Aleksej 44

  • Ulrich, Richard K. (urednik) 269
  • United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business 9
  • United Nations. Economic Commission for Europe 9

  • Vaccari, David A. (1953-) 205
  • Valade, Janet 132
  • Van Oss, Carel J. 189
  • Veberič, Darko (komentor) 140
  • Vencelj, Matjaž 162
  • Verderber, Stephen F. 358
  • Vesenjak, Vili 163
  • Vesilind, P. Aarne (urednik) 290
  • Viršek, Damjan (urednik) 196
  • Vogrinčič, Verica (urednik) 17
  • Vraničar, Ivo 330
  • Vraničar, Ivo (urednik) 330
  • Vrečer, Franc (komentor) 195
  • Vurušič, Petra (avtor) 133
  • Vurušič, Robert 133

  • Wagner, Travis 23
  • Wallin, Kim (avtor) 156
  • Wang, Chong (avtor) 257
  • Wang, Lawrence K. (avtor) 289
  • Wang, Lawrence K. (urednik) 24
  • Wang, Wally 134
  • Wang, Youjiang (avtor) 287
  • Ward, Bobby J. 215
  • Watt, Andrew (1953-) 135
  • Weallenas, Anne 331
  • Webster, Francis X. (avtor) 185
  • Weingartner, Paul (urednik) 28
  • Weinhardt, Michael (avtor) 122
  • Werner, Katja (avtor) 366
  • Wharton, Peter 216
  • White, Robin (1943 Sept. 4-) 217
  • White, Rodney R. 26
  • Wiart, Christophe 218
  • Wiley, Keith 219
  • Wilford, Richard (1964-) 220
  • Williams, Paul T. 291
  • Williams, Vanessa L. 136
  • Willis, Andrew (avtor) 340
  • Wills, Barry Alan 277
  • Wolff, Laetitia (urednik) 322 , 367
  • Wolter, Roger (avtor) 55
  • Woody, Buck 137
  • Wüstholz, Timo 282

  • Yard, Todd (avtor) 72
  • Yeang, Ken (1948-) 359

  • Zabavnik Piano, Jelka (avtor) 222
  • Zadnik, Jernej 195
  • Zahner, L. William 360
  • Zajkov, Gennadij Efremovič (urednik) 188
  • Zalar, Bojana 45
  • Zalar, Boštjan (1964-, mentor) 155
  • Zavrtanik, Danilo (mentor) 140
  • Zeisel, John 361
  • Zeldman, Jeffrey 138
  • Zemljič, Martin (ilustrator) 35
  • Zimmerman, Melvin Charles (1950-, avtor) 285
  • Zunde, Joan M. (1928-) 362
  • Zupančič, Bogo (1960-) 363

  • Žalar, Zdravko 268
  • Žaucer, Tadej (tehnični urednik) 335


  PREDMETNO KAZALO
Avtorji spletnih strani CTK CTK Zadnja sprememba: 10.11.2006 Webmaster Pošljite sporočilo uredniku na naslov: webmaster@ctk.uni-lj.si