Knjižne novosti
Na domačo stran CTK


Knjižne novosti št. 2
marec - april 2006

VSEBINA

 • NASLOVNO KAZALO
 • IMENSKO KAZALO
 • PREDMETNO KAZALO • 001 ZNANOST IN ZNANJE NASPLOH.


  1.
  AHAMED, Syed V., 1938-
          The art of scientific innovation : cases of classic creativity / Syed V. Ahamed and Victor B. Lawrence. - Upper Saddle River : Pearson/Prentice Hall, cop. 2005. - XIV, 274 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-13-147342-5 (broš.)
  a) Technological innovations b) tehnološke inovacije c) tehnološki razvoj d) znanstvene inovacije e) primeri f) zgodovinski pregledi g) komunikacije h) računalništvo i) pregledno delo

  001
  COBISS.SI-ID 4483156

  2.
  EDE, Siân
          Art and science [Elektronski vir] / Siân Ede. - El. besedilni podatki. - London ; New York : I. B. Tauris, 2005

  Sistemske zahteve: Dostop z ustreznim spletnim brskalnikom Način dostopa (URL): http://www.netLibrary. com/urlapi.asp?action=su mmary&v=1&bookid=137821 (An electronic book accessible through the World Wide Web; click for information) . - Nasl. z nasl. zaslona
  ISBN 1-423-72898-X (e-knjiga)
  a) Art and science b) Electronic books c) umetnost d) znanost e) lepota f) nejasnosti g) singularnosti h) evolucija uma

  001:7
  COBISS.SI-ID 27137285


  006 STANDARDIZACIJA.


  3.
          KORREKTUREN, Änderungen und Ergänzungen bis August 2000 zur DVGW-TRGI '86, Ausgabe 1996 : Kommentierung zur Ergänzung August 2000, Manipulationserschwerung. - Bonn : DVGW, cop. 2001. - 31 str. : ilustr. ; 31 cm. - (DVGW : Regelwerk, ISSN 0176-3490)

  Ov. nasl.: Ergänzungen zur DVGW-TRGI '86
  ISBN 3-89554-132-X
  a) tehnični predpisi DVGE - trgi b) plinske inštalacije c) popravila d) August 2000 e) standardi

  006.7/.8
  COBISS.SI-ID 27509765

  4.
          TECHNISCHE Regeln für Gas-Installationen : DVGW-TRGI 1986/1996. - Ausgabe 1996. - Bonn : DVGW, 1996. - 172 str. : ilustr. ; 31 cm. - (DVGW : Regelwerk, ISSN 0176-3490 ; 600)

  Ov. nasl.: DVGW-TRGI '86. - Na nasl. str.: "August 1996". - Kazalo
  a) tehnični predpisi DVGW-trgi b) polni teksti c) plinske inštalacije d) plinske naprave e) delovanje f) preskušanje g) standardi

  006.7/.8
  COBISS.SI-ID 164455


  007 KIBERNETIKA. UMETNA INTELIGENCA.


  5.
  LIU, Puyin
          Fuzzy neural network theory and application / Puyin Liu, Hongxing Li. - New Jersey [etc.] : World Scientific, cop. 2004. - XVII, 376 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Series in machine perception and artificial intelligence ; vol. 59)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 981-238-786-2 (vezano)
  a) Neural networks (Computer science) b) Fuzzy systems c) Réseaux neuronaux (Informatique) d) Systemes flous e) nevronske mreže f) mehki sistemi g) fuzzy sistemi h) hibridni sistemi i) modeliranje sistemov j) modeli k) arhitektura mrež l) algoritmi učenja m) uporaba n) obnavljanje slike o) pregledno delo

  007.5
  COBISS.SI-ID 27182853


  02 KNJIŽNIČARSTVO.


  6.
          XML and e-journals [Elektronski vir] / guest editor, Judith Wusteman. - El. besedilni podatki. - Bradford : Emerald, 2003. - (OCLC systems & services, ISSN 1065-075X ; Vol. 19, no. 4)

  Sistemske zahteve: Dostop z ustreznim spletnim brskalnikom Način dostopa (URL): http://www.netLibrary. com/urlapi.asp?action=su mmary&v=1&bookid=140044 (An electronic book accessible through the World Wide Web; click for information) . - Nasl. z nasl. zaslona
  ISBN 1-845-44563-5 (e-knjiga)
  a) Libraries - Special collections - Electronic journals b) Libraries - United States - Special collections - Electronic journals c) Electronic journals d) Libraries and electronic publishing e) XML (Document markup language) f) Libraries - Data processing g) Cataloging - Data processing h) Digital libraries i) Electronic books j) knjižničarstvo k) knjižnice l) ZDA m) razvoj zbirk n) elektronske revije o) elektronsko publiciranje p) katalogizacija q) digitalne kni\nice r) XML s) knjižničarstvo

  025.2
  COBISS.SI-ID 27151365


  33 GOSPODARSTVO. VARSTVO (VARNOST) PRI DELU.


  7.
  DRUŠTVO agrarnih ekonomistov Slovenije. Konferenca (3 ; 2005 ; Moravske Toplice)
          Slovenija v EU - izzivi za kmetijstvo, živilstvo in podeželje / 3. konferenca DAES, Moravske Toplice, 10.-11. november 2005 ; [uredil Stane Kavčič]. - 1. izd. - Ljubljana : Društvo agrarnih ekonomistov Slovenije - DAES, 2006 (Ljubljana : Pleško). - 313 str. : tabele, graf. prikazi, fotogr. ; 23 cm

  Bibliografija je navedena pri posameznih prispevkih. - Kazalo
  ISBN 961-91094-2-2
  a) Evropska unija - Posvetovanja b) Kmetijstvo - Slovenija - Posvetovanja c) Živilska industrija - Slovenija - Posvetovanja d) Podeželje - Regionalni razvoj - Slovenija - Posvetovanja e) kmetijstvo f) podeželje g) regionalni razvoj h) kmetijska politika i) živilska industrija j) agrarna ekonomika k) kmetijski trgi l) Slovenija m) trženje

  338.43:339.923:061.1EU(063)
  63(497.4):339.923:061.1EU(063)
  COBISS.SI-ID 224538368

  8.
  TIČAR, Bojan
          Predpisi o plačah direktorjev, ravnateljev in tajnikov v javnem sektorju s pojasnili / Bojan Tičar ; [recenzija Bojan Škof]. - Maribor : Davčni inštitut, 2006. - 165 str. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 163-164
  ISBN 961-6399-64-0
  a) delovno pravo b) delovna razmerja c) javni sektor d) vodilni delavci e) sistem plač f) zakonodaja g) Slovenija

  331.2(497.4)(094)
  COBISS.SI-ID 56106241


  34 PRAVO.


  9.
          KORISTNI napotki pri prodaji-nakupu stanovanja-hiše : vse kar mora vedeti kupec-prodajalec / [uredil Richard Sendi ; predgovor Srna Mandič]. - Ljubljana : Urbanistični inštitut Republike Slovenije, 2004 ([Ljubljana] : Artelj). - 70 str. ; 21 cm. - (Zbirka Urbani izziv : publikacije)

  1.000 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov
  ISBN 961-6390-15-5
  a) Nepremičnine - Nakup - Priročniki b) Nepremičnine - Prodaja - Priročniki c) pravo d) nepremičnine e) nakup f) iskanje nepremičnine g) prodajna pogodba h) zemljiška knjiga i) postopek vpisa j) financiranje nakupa k) pridobitev gradbenega dovoljenja l) nadsrandardna kakovost m) kriteriji n) nasvet notarja

  347.235:332.2:658.8(035)
  332.2:658.8(035)
  COBISS.SI-ID 216745984


  35 JAVNA UPRAVA. VOJNE VEDE.


  10.
  MATAS, Sašo
          Vzorčna razpisna dokumentacija v postopkih oddaje javnih naročil v teoriji in praksi : priročnik / Sašo Matas, Uroš Škufca, Matija Mrzel. - Ljubljana : Primath, 2006. - 479 str. ; 22 cm

  ISBN 961-6431-20-X
  a) Javna naročila - Dokumenti b) pravni red c) javna uprava d) javna naročila e) postopki oddaje f) vzorčna razpisna dokumantacija g) priročniki

  351.712(08)
  COBISS.SI-ID 225135104

  11.
  MATAS, Sašo
          Vzorčna razpisna dokumentacija v postopkih oddaje javnih naročil v teoriji in praksi [Elektronski vir] : priročnik / Sašo Matas, Uroš Škufca, Matija Mrzel. - Besedilni podatki. - Ljubljana : Primath, 2006. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

  Sistemske zahteve: PC standard: 128MB RAM oz. 256MB RAM za WINXP, cd enota, Windows 98 ali novejši, nameščen spletni brskalnik internet Explorer 6.0, do 25MB prostora na trdem disku, grafična kartica in monitor z 800 X 600 pik v 16 mio barv, miška ali druga ustrezna vhodna naprava. - Pravica uporabe elektronske knjige je omejena na eno delovno postajo z izjemo uporabniških licenc za večje število uporabnikov. - Nasl. s CD-ROM-a
  a) Javna naročila - Dokumenti b) pravni red c) javna naročila d) postopki oddaje e) vzorčna razpisna dokumentacija f) priročniki

  351.712(08)
  COBISS.SI-ID 2356654


  37 VZGOJA.


  12.
  ŠOSTAR, Adolf
          Razvoj študija strojništva v Mariboru 1959-2004 / [besedilo, zbiranje gradiva] Adolf Šostar. - Maribor : Fakulteta za strojništvo, 2005. - 486 str. : ilustr. ; 20 x 20 cm

  Avtor naveden v kolofonu
  ISBN 86-435-0673-7
  a) strojništvo b) poklicno izobraževanje c) visokošolsko izobraževanje d) univerzitetno izobraževanje e) Visoka tehniška šola f) Fakutelta za strojništvo g) tehniške fakultete

  378.667.7(497.4 Maribor)"1959/2004"
  COBISS.SI-ID 55700481


  50 ŠTUDIJ IN VARSTVO OKOLJA.


  13.
          ENHANCING participation and governance in water resources management : conventional approaches and information technology / edited by Libor Jansky and Juha I. Uitto. - Tokyo ; New York ; Paris : United Nations University Press, 2005. - XI, 222 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 92-808-1120-7
  a) Water-supply - Management b) Water resources development c) Information technology d) ekologija e) preskrba z vodo f) upravljanje z vodnimi viri g) udeležba javnosti h) vlada i) mednarodne organizacije j) informacijska tehnologija

  556.18:504.06:004.738.5
  COBISS.SI-ID 27250693

  14.
          GLOBAL change ecosystems research [Elektronski vir] / Ecosystems Panel [and] Oversight Group for the Ecosystems Panel, National Research Council. - El. besedilni podatki. - Washington : National Academy Press, cop. 2000. - (The Compass series)

  Sistemske zahteve: Dostop z ustreznim spletnim brskalnikom Način dostopa (URL): http://www.netLibrary. com/urlapi.asp?action=su mmary&v=1&bookid=121345 (An electronic book accessible through the World Wide Web; click for information) . - Nasl. z nasl. zaslona
  ISBN 0-309-56479-4 (e-knjiga)
  a) Ecology - Research b) Electronic books c) ekologija d) ekosistemi e) globalne spremembe f) konceptualni modeli g) kriteriji h) raziskave

  504
  COBISS.SI-ID 27148805

  15.
  NARISADA, Kohei
          Light pollution handbook / by Kohei Narisada and Duco Schreuder. - Dordrecht ; Norwell : Springer, cop. 2004. - XXVIII, 936 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Astrophysics and space science library, ISSN 0067-0057 ; vol. 322)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-4020-2665-X (vezano) ISBN 1-4020-2668-8 ! (el. knjiga)
  a) Exterior lighting - Environmental aspects b) Exterior lighting - Social aspects c) Exterior lighting - Design d) Light pollution e) Visual perception f) Photometry g) ekologija h) onesnaževanje okolja i) svetlobno onesnaženje j) zunanja razsvetljava k) negativni učinki l) priporočila m) vid n) vidljivost o) astronomija p) fiziološki učinki q) socialni aspekt r) fotometrija

  628.971:504.3
  COBISS.SI-ID 27368709

  16.
          PHARMACEUTICALS in the environment : sources, fate, effects and risks / Klaus Kümmerer (editor). - 2nd ed. - Berlin ; Heidelberg ; New York : Springer, cop. 2004. - XXXI, 527 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-540-21342-2
  a) Drugs - Environmental aspects b) Pharmaceutical Preparations c) Biodegradation - drug effects d) Environmental Pollution - adverse effects e) ekologija f) onesnaževanje okolja g) farmacevtski izdelki h) učinki na okolje i) emisije j) vodni viri k) onesnaževanje tal l) onesnaževanje voda m) ocena tveganja n) odlagališča komunalnih odpadkov o) pitna voda p) učinki na zdravje q) regulativa r) študije primerov s) raziskave

  504.05/.06:661.12
  COBISS.SI-ID 18719271


  51 MATEMATIKA.


  17.
  ALIAGA, Martha
          Interactive statistics / Martha Aliaga, Brenda Gunderson. - 3rd ed. - Upper Saddle River : Pearson/Prentice Hall, cop. 2006. - XXIII, 1014, [43] str. : ilustr., graf. prikazi ; 28 cm

  Kazalo
  ISBN 0-13-149756-1
  a) Statistics - Textbooks b) matematika c) statistika d) odločanje e) vzorčenje f) zbiranje podatkov g) eksperimenti h) grafična predstavitev i) numerične metode j) modeiranje k) nezanesljivost l) verjetnost m) porazdelitev n) primerjava o) kvantitativne spremenljivke p) analiza podatkov q) učbeniki

  519.22+311
  COBISS.SI-ID 27414533

  18.
          BASIC mathematics for the physical sciences / edited by Robert Lambourne and Michael Tinker. - Chichester [etc.] : J. Wiley & Sons, 2000. - XIV, 673 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-471-85206-6 (vezano) ISBN 0-471-85207-4 (broš.)
  a) Mathematics b) matematika c) aritmetika d) algebra e) geometrija f) vektorska algebra g) odvodi h) integrali i) osnove

  51
  COBISS.SI-ID 27408133

  19.
  CVETKO-Vah, Karin
          Skew lattices in rings : doctoral dissertation / Karin Cvetko-Vah. - Ljubljana : [K. Cvetko-Vah], 2005. - 108 str. ; 30 cm

  Nasl. str. tudi v slov.: Poševne mreže v kolobarjih : doktorska disertacija. - Bibliografija: str. 101-104. - Kazalo. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za matematiko
  a) matematika b) algebra c) polgrupa d) pas e) poševna mreža f) matrika g) doktorske disertacije

  512.5/.6(043.3)
  MSC 2000:
  06A06
  16S36
  20M17
  20M25
  COBISS.SI-ID 13884505

  20.
  DOLINAR, Gregor, 11.08.1971-
          Rešene naloge iz matematike II za VSŠ / Gregor Dolinar. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 2005 (Ljubljana : Formatisk). - 95 str. ; 25 cm

  ISBN 961-243-023-3
  a) Matematika - Vaje za visoke šole b) matematika c) linearna algebra d) funkcijske vrste e) funkcije več spremenljivk f) diferencialne enačbe g) naloge h) rešitve i) učbeniki za visoke šole

  51(075.8)(076.2)
  COBISS.SI-ID 222977792

  21.
          FURTHER mathematicas for the physical science / edited by Michael Tinker and Robert Lambourne. - Chichester [etc.] : J. Wiley & Sons, cop. 2000. - XIV, 730 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-471-86691-1 (vezano) ISBN 0-471-86723-3 (broš.)
  a) matematika - matematična fizika - matematične metode - učbeniki - priročniki za učitelje b) matematika c) kompleksna števila d) vektorska algebra e) determinante f) matrike g) odvodi h) pribli\ki i) integrali j) povprečenje k) diferencialne enačbe l) vektorski račun

  51
  COBISS.SI-ID 45711873

  22.
  GIBILISCO, Stan
          Math proofs demystified / Stan Gibilisco. - New York : McGraw-Hill, cop. 2005. - xv, 288 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 279-280. - Kazalo
  ISBN 0-07-144576-5 (broš.)
  a) Proof theory - Popuar works b) matematika c) dokazi v matematiki d) teorija dokazov e) izjavna logika f) teoretična geometrija g) dokazovanje h) paradoksi i) teoremi j) učbeniki

  517(075)
  COBISS.SI-ID 27382789

  23.
  GOODAIRE, Edgar G.
          Discrete mathematics with graph theory / Edgar G. Goodaire, Michael M. Parmenter. - 3rd ed. - Upper Saddle River : Pearson Prentice Hall, cop. 2006. - XXI, 461, [95] str. : ilustr. ; 27 cm

  Kazalo
  ISBN 0-13-167995-3
  a) Mathematics - Textbooks b) Computer science - Mathematics - Textbooks c) Graph theory - Textbooks d) matematika e) teorija grafov f) logika g) množice h) funkcije i) števila j) štetje k) permutacije l) kombinacije m) algoritmi n) grafi o) poti p) drevesa q) planarni grafi r) barvanje grafov s) aplikacije t) računalništvo

  519.179
  COBISS.SI-ID 5080148

  24.
  HORVATIĆ, Krešimir
          Linearna algebra / Krešimir Horvatić. - 1. (9.) izd. - Zagreb : Golden marketing - Tehnička knjiga, 2004. - XV, 695 str. ; 24 cm. - (Udzbenici Sveučilista u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)

  Bibliografija: str. 663-667. - Kazali
  ISBN 953-212-182-X
  a) matematika b) množice c) preslikave d) grupe e) vektorska algebra f) analitična geometrija g) linearni prostor h) linearni operatorji i) matrike j) determinante k) linearni operatorji l) enotni prostor

  512.64(075.8)
  COBISS.SI-ID 27414789

  25.
  JACOBS, Harold R.
          Geometry : seeing, doing, understanding / Harold R. Jacobs. - 3rd ed. - New York : W. H. Freeman, cop. 2003. - XV, 780 str. : ilustr. ; 26 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7167-4361-2
  a) Geometry b) Geometry - Problems, exercises, etc c) matematika d) geometrija e) črte f) koti g) kongruenca h) neenačbe i) paralelne črte j) štirikotniki k) transformacije l) površina m) podobnost n) pravokotni trikotnik o) krogi p) pravilni mnoogkotniki q) geometrijska telesa r) ne-Evklidske geometrije s) naloge t) rešitve u) učbeniki

  514
  COBISS.SI-ID 512049291

  26.
  KIUSALAAS, Jaan
          Numerical methods in engineering with MATLAB [Elektronski vir] / Jaan Kiusalaas. - El. besedilni podatki. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2005

  Sistemske zahteve: Dostop z ustreznim spletnim brskalnikom Način dostopa (URL): http://www.netLibrary. com/urlapi.asp?action=su mmary&v=1&bookid=139580 (An electronic book accessible through the World Wide Web; click for information) . - Nasl. z nasl. zaslona
  ISBN 0-511-12811-8 (e-knjiga)
  a) MATLAB b) Engineering mathematics - Data processing c) Numerical analysis - Data processing d) Electronic books e) tehnična matematika f) linearne algebrajske enačbe g) interpolacija h) prilagajanje krivulje i) numerični odvodi j) numerični integrali k) problemi lastnih vrednosti l) optimizacija m) aplikacije n) obdelava podatkov o) programska oprema p) MATLAB

  512.64
  COBISS.SI-ID 27256837

  27.
  KOKOL-Bukovšek, Damjana
          Homomorphisms of matrix semigroups : doctoral dissertation / Damjana Kokol Bukovšek. - Ljubljana : [D. Kokol Bukovšek], 2005. - 111 str. ; 30 cm

  Nasl. str. tudi v slov.: Homomorfizmi matričnih polgrup : doktorska disertacija. - Bibliografija: str. 107-110. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko
  a) matematika b) algebra c) matrična polgrupa d) homomorfizem polgrup e) multiplikativna preslikava f) nerazcepnost g) doktorske disertacije

  512.5/.6(043.3)
  MSC 2000:
  08A35
  15A30
  15A69
  20G05
  COBISS.SI-ID 13777497

  28.
  KREYSZIG, Erwin
          Advanced engineering mathematics / Erwin Kreyszig. - 9th ed. - Hoboken : J. Wiley & Sons, cop. 2006. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija: A1-A3. - Kazalo
  ISBN 0-471-72897-7 (ISBN-10) ISBN 978-0-471-72897-9 (ISBN-13)
  a) Mathematical physics b) Engineering mathematics c) matematika d) matematična fizika e) diferencialne enačbe f) Laplaceove transformacije g) Fourierova analiza h) numerična anliza i) linearna algebra j) verjetnost k) statistika l) analiza podatkov m) verjetnostna teorija n) matematična statistika o) vektorski račun p) matrike q) linearni sistemi r) problem lastne vrednosti s) integrali t) kompleksna anliza u) teorija potenciala v) linearno programiranje w) optimizacija grafov x) učbeniki

  517
  COBISS.SI-ID 27410181

  29.
  LARSON, Ron, 1941-
          Calculus : an applied approach / Ron Larson, Bruce H. Edwards ; with the assistance of David C. Falvo. - 7th ed. - Boston ; New York : Houghton Mifflin, cop. 2006. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr., zvd. ; 27 cm

  Kazalo
  ISBN 0-618-54718-5 (vezano)
  a) Calculus - Textbooks b) matematika c) matematična analiza d) funkcije e) grafi f) odvodi g) integrali h) trigonometrične funkcije i) vrste j) aplikacije

  517
  COBISS.SI-ID 27414021

  30.
  LEON, Steven J., 1943-
          Linear algebra : with applications / Steven J. Leon. - 7th ed. - Upper Saddle River : Pearson/Prentice Hall, cop. 2006. - XVII, 523 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-13-200306-6 (broš.)
  a) Algebras, Linear b) matematika c) linearna algebra d) matrike e) enačbe f) determinante g) vektorski prostori h) linearne transformacije i) ortogonalnost j) lastne vrednosti k) interativne metode l) kanonične forme

  512.64
  COBISS.SI-ID 27248901

  31.
  LOGAN, David J.
          A first course in differential equations / J. David Logan. - New York : Springer, cop. 2006. - XV, 289 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Undergraduate texts in mathematics, ISSN 0172-6056)

  Bibliografija: str. 255-256. - Kazalo
  ISBN 0-387-25963-5 ISBN 978-0387-25963-5 (13)
  a) matematika b) matematična analiza c) diferencialne enačbe d) analitične rešitve e) aproksimacije f) enačbe drugega reda g) Laplaceova transformacija h) linearni sistemi i) nelinearni sistemi j) pregledno delo

  517.91/.95
  MSC 2000:
  34
  15
  COBISS.SI-ID 13764441

  32.
  MANN, Prem S.
          Introductory statistics / Prem S. Mann. - 5th ed. - New York [etc.] : J. Wiley & Sons, cop. 2004. - XIV, 707, [87] str., 1 zganjen f. pril. : ilustr. ; 27 cm

  Spojni listi potiskani. - Kazalo
  ISBN 0-471-44807-9 ISBN 0-471-45351-X (international ed.)
  a) Statistika b) matematika c) statistika d) veerjetnost e) naključne spremenljivke f) porazdelitve g) povprečna vrednost h) ocena i) testiranje hipoteze j) analiza variance k) regresija l) neparametrične metode

  519.22+311
  COBISS.SI-ID 10941490

  33.
  MAZZOLA, Guerino
          The topos of music : geometric logic of concepts, theory, and performance / Guerino Mazzola ; in collaboration with Stefan Göller and Stefan Müller ; contributions by Carlos Agon ... [et al.]. - Basel ; Boston ; Berlin : Birkhauser Verlag, cop. 2002. - XXX, 1335 str. : ilustr. ; 26 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Bibliografija: str. 1221-1251. - Kazali
  ISBN 0-8176-5731-2 (Boston) ISBN 3-7643-5731-2 (Basel)
  a) Music theory - Mathematics b) Music - Philosophy and aesthetics c) matematika d) topografija e) množice f) algebra g) transformacije h) algebrajska geometrija i) algebrajska topologija j) teorija glasbe k) koncertni prostori l) kompozicija m) ritem n) motivi o) harmonija p) ekspresivna semantika q) kontrapunkt r) algoritmi s) objektno orientirano programiranje t) programski jeziki u) openmusic v) fizikalni prostor w) fiziologija zaznavanja zvoka x) psihologija zaznavanja zvoka

  515.1:781.1
  COBISS.SI-ID 27381509

  34.
  OLVER, Peter J.
          Applied linear algebra / Peter J. Olver, Chehrzad Shakiban. - 1st ed. - Upper Saddle River : Pearson/Prentice Hall, cop. 2006. - XXXII, 714 str. : graf. prikazi ; 27 cm

  Bibliografija: str. 650-652. - Kazalo
  ISBN 0-13-147382-4 (vezano)
  a) Algebras, Linear b) matematika c) linearna algebra d) algebrajski sistemi e) vektorski prostori f) notranji produkti g) minimizacija h) ortogonalnost i) ravnotežje j) linearnost k) lastne vrednosti l) linearni dinamični sistemi m) iteracije n) problemi mejne vrednosti

  512.64
  COBISS.SI-ID 27248389

  35.
          REAL-life math / K. Lee Lerner & Brenda Wilmoth Lerner, editors. - Detroit [etc.] : Thomson/Gale, 2006. - 2 zv. (XXII, 631 str.) : ilustr. ; 29 cm

  Bibliografija na koncu posameznih gesel. - Kazala. - Vsebina: Vol .1: A-L ; Vol. 2: M-Z
  ISBN 0-7876-9422-3 (komplet) ISBN 0-7876-9423-1 (zv. 1) ISBN 0-7876-9424-X (zv. 2)
  a) Mathematics - Encyclopedias b) matematika c) uporabna matematika d) aplikacije e) enciklopedija

  51-7(031)
  COBISS.SI-ID 27330565

  36.
  ROEDERER, Juan G.
          Information and its role in nature / J. G. Roederer. - Berlin : Springer, cop. 2005. - XII, 235 str. : ilustr. ; 24 cm. - (The frontiers collection, ISSN 1612-3018)

  Bibliografija: str. 225-229. - Kazalo
  ISBN 3-540-23075-0 (vezano)
  a) informacije b) informacijska znanost c) informacijska teorija d) narava e) naravni procesi f) biološki sistemi g) neživa narava h) kognitivni procesi i) pregledno delo

  519.7
  COBISS.SI-ID 26494469

  37.
  STEEB, Willi-Hans
          The nonlinear workbook : chaos, fractals, cellular automata, neural networks, genetic algorithms, gene expression programming, wavelets, fuzzy logic, with C++, Java and SymbolicC++ programs / Willi-Hans Steeb ; in collaboration with Yorick Hardy, Ruedi Stoop. - 2nd ed. - River Edge, N.J. : World Scientific, cop. 2002. - XVI, 622 str. ; 23 cm

  Bibliografija: str. 613-618. - Kazalo
  ISBN 981-238-212-7 ISBN 981-238-230-5 (broš.)
  a) Nonlinear programming b) Nonlinear theories c) uporbna matematika d) nelinearni dinamični sistemi e) teorija nelinearnosti f) nelinearno programiranje g) nelinearnost h) kaos i) fraktali j) nevronske mreže k) genetski algoritmi l) mehka logika m) Hamiltonovi sistemi n) implementacija algoritmov o) C++ p) Java q) Symbolic C++ r) pregledno delo

  519.85
  COBISS.SI-ID 26421253

  38.
  TOMŠIČ, Gabrijel
          Matematika II / Gabrijel Tomšič, Neža Mramor Kosta, Bojan Orel. - 4. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 2005 (Ljubljana : Kopija Mavrič). - VII, 236 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  500 izv. - Bibliografija: str. 231. - Kazalo
  ISBN 961-6210-57-2
  a) Matematika - Učbeniki za visoke šole b) matematika c) linearna algebra d) funkcijske vrste e) funkcije f) diferencialne enačbe g) učbeniki za visoke šole

  512.6(075.8)
  COBISS.SI-ID 219232512

  39.
  VELUŠČEK, Dejan
          Vsote premešanih produktov n-tih potenc : doktorska disertacija / Dejan Velušček. - Ljubljana : [D. Velušček], 2005. - 88 str. ; 30 cm

  Bibliografija: str. 83-85. - Kazalo. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko
  a) matematika b) algebra c) vsote premešanih produktov $n$ -tih potenc d) ureditve višjega reda e) produktna pitagorejska števila f) višje produktne stopnje g) razširitve nekomutativnih obsegov h) $n$ -realne valutacije i) doktorske disertacije

  512.5(043.3)
  MSC 2000:
  12E15
  16U30
  16U20
  16W60
  14P99
  06F
  COBISS.SI-ID 13775961


  519.68 RAČUNALNIŠTVO. RAČ.(MAT.) PROGRAMIRANJE.


  40.
          ADOBE Bridge official JavaScript reference : automate your CS2 workflow. - San Jose : Adobe, cop. 2006. - XVIII, 264 str. : tabele ; 23 cm

  Ov. nasl.: Official JavaScript reference. - Kazalo
  ISBN 0-321-40972-8 (broš.)
  a) Adobe Bridge b) JavaScript (Computer program language) c) Web sites - Design d) JavaScript (programski jezik) - Priročniki e) Spletne strani - Oblikovanje - Izdelava - Priročniki f) računalništvo g) programska oprema h) Adobe Bridge i) Java Script j) ACS2 - Adobe Creative Suite 2 k) orodja l) uporaba programov m) napotki n) priročniki

  004.42:004.92
  004.738.12(035)
  COBISS.SI-ID 11602994

  41.
          ADOBE Creative Suite 2. - New full-color ed. - San Jose : Adobe, cop. 2006. - IX, 307 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Classroom in a book)

  Na ov.: "An introduction to Adobe Creative Suite 2". - Kazalo
  - - Adobe Creative Suite 2 [Elektronski vir]. - Cop. 2005. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  ISBN 0-321-34982-2 (broš.)
  a) Adobe Creative Suite b) Computer graphics c) Web sites - Design d) Desktop publishing e) Računalniška grafika - Priročniki f) Spletne strani - Oblikovanje - Izdelava - Priročniki g) Namizno založništvo - Priročniki h) računalništvo i) programska oprema j) Adobe Creative Suite 2 k) ACS2 l) računalniška grafika m) priročniki

  004.42:004.92
  COBISS.SI-ID 11605810

  42.
          ADOBE Photoshop CS2 official JavaScript reference. - San Jose : Adobe, cop. 2006. - XLV, 409 str. : tabele ; 24 cm

  Na ov.: "Automate your CS2 workflow". - Kazalo
  ISBN 0-321-40970-1
  a) Adobe Photoshop b) Computer graphics c) JavaScript (Computer program language) d) Adobe Photoshop (računalniški program) e) JavaScript (programski jezik) f) Računalniška grafika - Priročniki g) računalništvo h) programska oprema i) Photoshop CS2 j) računalniška grafika k) digitalne slike l) urejenje slik m) obdelave slik n) namizno založništvo o) priročniki

  004.42:004.9
  COBISS.SI-ID 11588402

  43.
  AFYOUNI, Hassan A.
          Database security and auditing : protecting data integrity and accessibility / by Hassan A. Afyouni. - Boston : Thomson/Course Technology, cop. 2006. - XVIII, 429 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 405. - Kazalo
  ISBN 0-619-21559-3 (broš.)
  a) Database security b) Database management c) računalništvo d) baze podatkov e) varnost f) zaščita integritete podatkov g) sprotno beleženje podatkov h) dostopnost podatkov i) zagotavljanje varnosti j) priročniki

  004.6.056
  COBISS.SI-ID 27332613

  44.
  ALLISON, Cecelia
          SQL for Microsoft Access [Elektronski vir] / Cecelia L. Allison & Neal A. Berkowitz. - El. besedilni podatki. - Plano : Wordware Publishing, 2005

  Sistemske zahteve: Dostop z ustreznim spletnim brskalnikom Način dostopa (URL): http://www.netLibrary. com/urlapi.asp?action=su mmary&v=1&bookid=140090 (An electronic book accessible through the World Wide Web; click for information) . - Nasl. z nasl. zaslona
  ISBN 1-423-72624-3 (e-knjiga)
  a) Microsoft Access b) SQL (Computer program language) c) Electronic books d) računalništvo e) relacijske baze podatkov f) upravljanje brez podatkov g) izmenjava podatkov h) računalniški jeziki i) SQL j) microsoft access

  004.42
  COBISS.SI-ID 27142149

  45.
  ALSPACH, Ted
          Illustrator CS2 bible / Ted Alspach and Brian Underdahl. - Hoboken : Wiley Publishing, cop. 2005. - XXVIII, 716 str., [16] str. uvezanih pril. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7645-9581-4 (broš.)
  a) Adobe Illustrator (Computer file) b) Computer graphics - Computer programs c) računalništvo d) računalniška grafika e) programska oprema f) Illustrator CS2 g) bitne slike h) obdelave slik i) urejanje slik j) pripomočki za risanje k) grafi l) simboli m) priročniki

  004.42:004.9
  COBISS.SI-ID 27288325

  46.
          AUTOCAD 2005 [Elektronski vir] : Autodesk. - Besedilni podatki. - [Upper Saddle River] : Pearson/Prentice Hall, cop. 2004. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

  Na CD-ROM-u: "For Microsoft Windows XP (professional, home edition, or tablet PC edition) and Windows 2000 Professional". - Na CD-ROM-u: "00125-051452-0011A". - Nasl. z nasl. zaslona Sistemske zahteve: PC računalnik; trdi disk z vsaj 22 MB praznega prostora; 32 MB delovnega pomnilnika RAM; operacijski sistem Windows 2000, XP; enota CD-ROM
  - - Autodesk learning licence. - [6] str. ; 13 cm
  ISBN 0-13-129258-7
  a) računalništvo b) računalniška grafika c) programska oprema d) AutoCAD 2005 e) 3D načrtovanje f) aplikacije g) arhitektura h) priročniki

  004.42:72.01
  COBISS.SI-ID 970830

  47.
          AUTODESK Architectural Desktop 2005 [Elektronski vir] / Autodesk. - Besedilni podatki. - [Upper Saddle River] : Pearson/Prentice Hall, cop. 2004. - 3-je el. optični diski (CD-ROM-i) ; 12 cm

  Na CD-ROM-u: "For Microsoft Windows XP professional, home edition, or tablet PC edition (SP1a or later); and Windows 2000 (SP4 or later)". - Na CD-ROM-u: "18505-051452-0021A". - Nasl. z nasl. zaslona Sistemske zahteve: PC računalnik; trdi disk z vsaj 22 MB praznega prostora; 32 MB delovnega pomnilnika RAM; operacijski sistem Windows 2000, XP; enota CD-ROM
  - - Autodesk learning licence. - [6] str. ; 13 cm
  ISBN 0-13-129256-0
  a) računalništvo b) računalniška grafika c) programska oprema d) Architectural Desktop 2005 e) računalniško podprto načrtovanje f) 3D vizualizacija g) tlorisi h) prerezi i) detajli j) priročniki

  004.42:72.011
  COBISS.SI-ID 27159045

  48.
          AUTODESK Architectural Desktop 2005 [Elektronski vir] / Autodesk. - Besedilni podatki. - [Upper Saddle River] : Pearson/Prentice Hall, cop. 2004. - 3-je el. optični diski (CD-ROM-i) ; 12 cm

  Na CD-ROM-u: "For Microsoft Windows XP professional, home edition, or tablet PC edition (SP1a or later); and Windows 2000 (SP4 or later)". - Na CD-ROM-u: "18505-051452-0030A". - Nasl. z nasl. zaslona Sistemske zahteve: PC računalnik; trdi disk z vsaj 22 MB praznega prostora; 32 MB delovnega pomnilnika RAM; operacijski sistem Windows 2000, XP; enota CD-ROM
  - - Autodesk learning licence. - [6] str. ; 13 cm
  ISBN 0-13-129257-9
  a) računalništvo b) računalniška grafika c) programska oprema d) Architectural Desktop 2005 e) računalniško podprto načrtovanje f) 3D vizualizacija g) tlorisi h) prerezi i) detajli j) priročniki

  004.42:72.011
  COBISS.SI-ID 27159301

  49.
  BARKER, F. Scott
          Wrox's Visual C# 2005 Express Edition starter kit / F. Scott Barker. - Indianapolis : Wiley Publishing, cop. 2006. - XXIV, 305 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Ov. nasl.: Visual C# 2005 Express Edition starter kit. - Kazalo
  - - Visual C# 2005 Express Edition [Elektronski vir]. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-7645-8955-5 (ISBN-10) ISBN 978-0-7645-8955-3 (ISBN-13)
  a) Microsoft Visual BASIC b) C# (Computer program language) c) BASIC (Computer program language) d) Microsoft .NET e) računalništvo f) programski jeziki g) Visual C# h) objektno orientirano programiranje i) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 27483397

  50.
  BARKSDALE, Karl
          HTML, JavaScript, and advanced Internet technologies BASICS / Karl Barksdale, E. Shane Turner. - Boston : Thomson/Course Technology, cop. 2006. - XV, 376 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Begin and succeed in computer science)

  Kazalo
  ISBN 0-619-26627-9 (broš.)
  a) HTML (Document markup language) b) Java (Computer program language) c) XML (Document markup language) d) XHTML (Document markup language) e) XSL (Document markup language) f) računalništvo g) programski jeziki h) HTML i) XML j) XHTML k) XSL l) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 27337477

  51.
  BEAVER, Kevin
          Hacking wireless networks for dummies [Elektronski vir] / Kevin Beaver and Peter T. Davis. - El. besedilni podatki. - Hoboken ; Chichester : Wiley, 2005

  Sistemske zahteve: Dostop z ustreznim spletnim brskalnikom Način dostopa (URL): http://www.netLibrary. com/urlapi.asp?action=su mmary&v=1&bookid=140385 (An electronic book accessible through the World Wide Web; click for information) . - Nasl. z nasl. zaslona
  ISBN 0-471-77222-4 (e-knjiga)
  a) Wireless LANs - Security measures b) Electronic books c) elektrotehnika d) računalništvo e) komunikacijski sistemi f) brezžične komunikacije g) omrežja za prenos podatkov h) lokalna omrežja i) lan j) varnostni ukrepi

  004.7
  COBISS.SI-ID 27154693

  52.
          BEGINNING Python / Peter Norton ... [et al.]. - Indianapolis : Wiley Publishing, cop. 2005. - XXXVIII, 649 str. : ilustr. ; 24 cm

  Na ov.: "Programmer to programmer". - Kazalo
  ISBN 0-7645-9654-3 (ISBN-10) ISBN 978-0-7645-9654-4 (ISBN-13)
  a) Python (Computer program language) b) računalništvo c) programski jeziki d) Python e) objektno orientirano programiranje f) internetno programiranje g) numerično programiranje h) aplikacije i) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 5043284

  53.
  BERG, Clifford J.
          High-assurance design : architecting secure and reliable enterprise applications / Clifford J. Berg ; [foreword by Peter G. Neumann]. - Upper Saddle River : Addison-Wesley, cop. 2006. - XXVII, 660 str. : graf. prikazi ; 25 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip0515/2005018 459.html. - Bibliografija: str. 591-616. - Kazalo
  ISBN 0-321-37577-7 (vezano)
  a) System design b) Computer architecture c) Računalniška arhitektura - Podjetja - Varnost d) računalništvo e) razvoj programske opreme f) poslovne aplikacije g) zanesljivost h) priročniki

  004.4
  004.056:658
  COBISS.SI-ID 11566642

  54.
  BLAKE, Bonnie
          Master visually iPod and iTunes / by Bonnie Blake and Doug Sahlin. - Hoboken : Wiley : Visual, cop. 2005. - 365 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Read less - learn more) (Master it)

  Kazalo
  ISBN 0-7645-7702-6 (broš.)
  a) iPod - Uporaba - Priročniki b) iTunes - Uporaba - Priročniki c) Digitalna fotografija d) Digitalna glasba - Priročniki e) Računalniška grafika - Priročniki f) Digitalna animacija - Priročniki g) računalništvo h) programska oprema i) multimedija j) IPod k) ITunes l) instalacija programov m) uporaba programov n) zvočni zapisi o) glasba p) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 11312434

  55.
  BLUTTMAN, Ken
          Excel formulas and functions for dummies [Elektronski vir] / by Ken Bluttman and Peter G. Aitken. - El. besedilni podatki. - Hoboken : Wiley, 2005. - (--For dummies)

  Sistemske zahteve: Dostop z ustreznim spletnim brskalnikom Način dostopa (URL): http://www.netLibrary. com/urlapi.asp?action=su mmary&v=1&bookid=139672 (An electronic book accessible through the World Wide Web; click for information) . - Nasl. z nasl. zaslona
  ISBN 0-764-59647-0 (e-knjiga)
  a) Microsoft Excel (Computer file) b) Electronic spreadsheets c) Business - Computer programs d) Electronic books e) računalništvo f) programska oprema g) Microsoft Excel h) elektronske preglednice

  004.42
  COBISS.SI-ID 27152133

  56.
  BOVE, Tony, 1955-
          IPod & iTunes for dummies [Elektronski vir] / by Tony Bove and Cheryl Rhodes. - 3rd ed. - El. besedilni podatki. - New York ; Chichester : Wiley, 2005

  Sistemske zahteve: Dostop z ustreznim spletnim brskalnikom Način dostopa (URL): http://www.netLibrary. com/urlapi.asp?action=su mmary&v=1&bookid=140438 (An electronic book accessible through the World Wide Web; click for information) . - Nasl. z nasl. zaslona
  ISBN 0-471-77665-3 (e-knjiga)
  a) iTunes b) iPod (Digital music player) c) Electronic books d) računalništvo e) večpredstavnost f) periferne enote g) glasbene datoteke h) slikovne datoteke i) računalniške aplikacije j) iPod k) iTunes l) uporaba

  004.55
  COBISS.SI-ID 27151877

  57.
  BRIDGES, Alan H.
          The construction net [Elektronski vir] : online information sources for the construction industry / Alan H. Bridges. - 1st ed. - Besedilni podatki. - London ; New York : E & FN Spon, 1996

  Način dostopa (URL): http://www.netLibrary. com/urlapi.asp?action=su mmary&v=1&bookid=94054. - Nasl. z nasl. zaslona
  ISBN 0-203-47682-4
  a) Construction industry - Computer network resources - Directories b) Building - Computer network resources - Directories c) Architecture - Computer network resources - Directories d) Internet addresses - Directories e) Electronic books f) gradbeništvo g) arhitektura h) umetnost i) urbanizem j) internet k) informacijski viri l) adresar

  [624+69+7/72]:004.738.5
  COBISS.SI-ID 27133445

  58.
  BRIERE, Daniel D.
          Wireless network hacks & mods for dummies [Elektronski vir] / by Danny Briere and Pat Hurley. - El. besedilni podatki. - Hoboken ; Chichester : Wiley Publishing, 2005

  Sistemske zahteve: Dostop z ustreznim spletnim brskalnikom Način dostopa (URL): http://www.netLibrary. com/urlapi.asp?action=su mmary&v=1&bookid=140435 (An electronic book accessible through the World Wide Web; click for information) . - Nasl. z nasl. zaslona
  ISBN 0-471-77822-2 (e-knjiga)
  a) Wireless communication systems b) Computer networks c) Electronic books d) elektrotehnika e) komunikacije f) brezžična omrežja g) računalniške mreže

  004.7:621.396
  COBISS.SI-ID 27155973

  59.
  CARNE, E. Bryan, 1928-
          A professional's guide to data communication in a TCP/IP world / E. Bryan Carne. - Boston ; London : Artech House, 2004. - XV, 253 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Artech House telecommunications library)

  Bibliografija: str. 241-242. - Kazalo
  ISBN 1-58053-909-2
  a) TCP/IP (Computer network protocol) b) Data transmission systems c) računalništvo d) računalniške mreže e) komunikacijski protokoli f) TCP/IP g) WAN h) LAN i) prenosne linije j) komunikacije k) kode l) signali m) pregledno delo

  004.7+621.39
  COBISS.SI-ID 27325701

  60.
  CLEGG, Brian
          The professional's guide to mining the Internet [Elektronski vir] : information gathering & research on the Net / Brian Clegg. - 2nd ed. - El. besedilni podatki. - London : Kogan Page ; Sterling : Stylus Publishing, 2001

  Sistemske zahteve: Dostop z ustreznim spletnim brskalnikom Način dostopa (URL): http://www.netLibrary. com/urlapi.asp?action=su mmary&v=1&bookid=142300 (An electronic book accessible through the World Wide Web; click for information) . - Nasl. z nasl. zaslona
  ISBN 0-203-01615-7 (e-knjiga)
  a) Internet searching b) Electronic books c) računalništvo d) računalniške mreže e) internet f) iskanje podatkov

  004.6/.7
  COBISS.SI-ID 27151109

  61.
  COLEY, Lon
          How to use Macromedia Dreamweaver 8 and Fireworks 8 / Lon Coley, Jennifer Fulton, Scott M. Fulton III. - Indianapolis : Sams, cop. 2006. - 291 str. : ilustr. ; 26 cm. - (How to use)

  Kazalo
  ISBN 0-672-32750-3 (broš.)
  a) Dreamweaver (računalniški program) b) Fireworks (računalniški program) c) Spletne strani - Oblikovanje - Izdelava - Priročniki d) računalništvo e) programska oprema f) Dreamweaver 8 g) Fireworks 8 h) računalniške mreže i) spletne strani j) izdelava k) načrtovanje l) priročniki

  004.42:004.7
  COBISS.SI-ID 11576626

  62.
  DAKU, Brian L. F.
          MATLAB tutor CD : learning MATLAB superfast! / Brain L. F. Daku. - Hoboken : Wiley, cop. 2006. - XXI, 162 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Kazalo
  ISBN 0-471-27469-0
  a) MATLAB b) Numerical analysis - Data processing c) računalništvo d) programska oprema e) obdelave podtkov f) numerične analize g) računalniške kalkulacije h) programiranje i) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 5042772

  63.
  DEBOLT, Virginia
          Integrated HTML and CSS : a smarter, faster way to learn / Virginia DeBolt. - San Francisco ; London : SYBEX, cop. 2005. - XIX, 377 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  - - Integrated HTML and CSS [Elektronski vir] : a smarter, faster way to learn. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  ISBN 0-7821-4378-4 (broš.)
  a) HTML (Document markup language) b) Cascading style sheets c) HTML (računalniški označevalni jezik) - Priročniki d) Spletne strani - Oblikovanje - Izdelava - Priročniki e) računalništvo f) računalniški mreže g) spletno programiranje h) spletne strani i) oblikovanje j) načrtovanje k) HTML l) CSS m) priročniki

  004.7:004.42
  004.42/.43(035)
  COBISS.SI-ID 11295282

  64.
  DEITEL, Harvey M., 1945-
          C# for programmers / Harvey M. Deitel, Paul J. Deitel. - 2nd ed. - Upper Saddle River [etc.] : Pearson/Prentice Hall, cop. 2006. - XXXVII, 1317 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Deitel developer series)

  Kazalo
  ISBN 0-13-134591-5
  a) C# (Computer program language) b) računalništvo c) programski jeziki d) C# e) windows aplikacije f) mrežne aplikacije g) programiranje h) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 27364101

  65.
  DEVERIYA, Anand
          Network administrators survival guide / Anand Deveriya. - Indianapolis : Cisco Press, cop. 2006. - XXI, 531 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 1-58705-211-3
  a) Cisco IOS b) Computer networks - Management c) računalništvo d) računalniške mreže e) upravljanje f) CISCO g) nadzor h) vdori i) dokumentacija j) priročniki

  004.7
  COBISS.SI-ID 27468549

  66.
  DOYLE, Jeff
          CCIE professional development routing TCP/IP. Vol. 1 / Jeff Doyle, Jennifer Carroll. - 2nd ed. - Indianapolis : Cisco Press, cop. 2006. - XXV, 911 str. : ilustr. ; 24 cm

  Na ov.: "A detailed examination of interior routing protocols". - Kazalo
  ISBN 1-58705-202-4 (zv. 1)
  a) TCP/IP (Computer network protocol) b) Internetworking (Telecommunication) c) Routers (Computer networks) d) računalništvo e) računalniške mreže f) TCP/IP protokoli g) usmerjevalni protokoli h) CCIE - Certified Internetwork Expert i) CISCO IOS j) priročniki

  004.7
  COBISS.SI-ID 27470341

  67.
          ENCYCLOPEDIA of virtual communities and technologies [Elektronski vir] / Subhasish Dasgupta [editor]. - El. besedilni podatki. - Hershey : Idea Group Reference, cop. 2006

  Sistemske zahteve: Dostop z ustreznim spletnim brskalnikom Način dostopa (URL): http://www.netLibrary. com/urlapi.asp?action=su mmary&v=1&bookid=136243 (An electronic book accessible through the World Wide Web; click for information) . - Nasl. z nasl. zaslona
  ISBN 1-591-40797-4 (e-knjiga)
  a) Electronic villages (Computer networks) - Encyclopedias b) Telecommunication - Encyclopedias c) Virtual reality - Encyclopedias d) računalništvo e) računalniške mreže f) telekomunikacije g) virtualna resničnost h) enciklopedija

  004.5/.9
  COBISS.SI-ID 27144709

  68.
  ERL, Thomas
          Service-oriented architecture : a field guide to integrating XML and Web services / Thomas Erl. - Upper Saddle River : Prentice Hall/PTR, cop. 2004. - XX, 534 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-13-142898-5 (broš.)
  a) XML (Document markup languages) b) Web services c) Computer network architectures d) računalništvo e) storitveno orientirana arhitektura f) SOA g) računalniške mreže h) spletne storitve i) XML j) aplikacije k) baze podatkov l) XWIF m) priročniki

  004.738.5
  COBISS.SI-ID 1776965

  69.
  FINKELSTEIN, Ellen
          AutoCAD 2006 and AutoCAD LT 2006 bible / Ellen Finkelstein. - Hoboken : Wiley Publishing, cop. 2005. - XXXVIII, 1208 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Kazalo
  ISBN 0-7645-9675-6 (ISBN-10) ISBN 978-0-7645-9675-9 (ISBN-13)
  a) AutoCAD (Computer file) b) Computer graphics c) računalništvo d) računalniška grafika e) programska oprema f) AutoCAD 2006 g) AutoCAD LT 2006 h) računalniško podprto načrtovanje i) projektiranje j) 3D načrtovanje k) tehniško risanje l) priročniki

  004.42:744
  COBISS.SI-ID 27484677

  70.
  FOGEL, Karl
          Producing open source software : how to run a successful free software project / Karl Fogel. - 1st ed. - Beijing [etc.] : O'Reilly, cop. 2006. - XX, 279 str. ; 24 cm

  Dostopno tudi na: http://producingoss.com/. - Kazalo
  ISBN 0-596-00759-0 (broš.)
  a) Computer software - Development b) Open source software c) računalništvo d) programska oprema e) programiranje f) razvoj programske opreme g) razvojni procesi h) metodologija razvoja i) pregledno delo

  004.42
  COBISS.SI-ID 27286277

  71.
  FORTA, Ben
          MySQL crash course / Ben Forta. - 1st printing. - Indianapolis : Sams, cop. 2006. - X, 320 str. ; 21 cm

  Kazalo
  ISBN 0-672-32712-0 (broš.)
  a) MySQL (Electronic resource) b) računalništvo c) programski jeziki d) MySQL e) baze podatkov f) upravljanje baz g) filtriranje podatkov h) relacijske baze i) aplikacije j) priročniki

  004.6:004.42
  COBISS.SI-ID 27336965

  72.
  FOWLER, Jaime
          Avid made easy : video editing with Avid Free DV and the Avid XPress family / Jaime Fowler. - San Francisco : Wiley Publishing, cop. 2005. - XVII, 348 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (DVD)

  Kazalo
  ISBN 0-7821-4440-3 (ISBN-10) ISBN 978-0-7821-4440-3 (ISBN-13)
  a) Avid FreeDV (Computer file) b) Avid Xpress (Computer file) c) Video tapes - Editing d) računalništvo e) programska oprema f) AVID g) XPress h) urejanje filmov i) video j) priročniki

  004.4
  COBISS.SI-ID 27340037

  73.
  FOWLER, Martin, 1963-
          Patterns of enterprise application architecture / Martin Fowler. - 8th printing. - Boston : Addison-Wesley, 2005. - XXIV, 533 str. : ilustr. ; 25 cm. - (The Addison-Wesley signature series)

  Bibliografija: str. 511-516. - Kazalo
  ISBN 0-321-12742-0
  a) System design b) Computer architecture c) Application software - Development d) Business - Data processing e) računalništvo f) računalniška arhitektura g) računalniški sistemi h) gradnja sistemov i) računalniške aplikacije j) razvoj aplikacij k) programiranje aplikacij l) integracija aplikacij m) pregledno delo

  004.41
  COBISS.SI-ID 27503109

  74.
  GADDIS, Tony
          Starting out with C++ : early objects / Tony Gaddis, Judy Walters, Godfrey Muganda. - 5th ed. - Boston : Pearson/Addison-Wesley, cop. 2006. - XXVIII, 1144 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Kazalo
  ISBN 0-321-38348-6
  a) C++ (Computer program language) b) računalništvo c) programski jeziki d) C++ e) objektno programiranje f) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 27334661

  75.
  GILAT, Amos
          Matlab : an introduction with applications / Amos Gilat. - 2nd ed. - Hoboken : J. Wiley & Sons, cop. 2005. - VIII, 343 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-471-69420-7 (broš.)
  a) Matlab (programski jeziki) - Priročniki b) računalništvo c) programska oprema d) obdelave podatkov e) numerične analize f) računalniške kalkulacije g) programiranje h) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 11316274

  76.
  GRALLA, Preston
          EBay in a snap / Preston Gralla. - 2nd ed. - Indianapolis : Sams, cop. 2006. - IV, 414 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Sams teach yourself)

  Kazalo
  ISBN 0-672-32837-2 (broš.)
  a) eBay (Firm) b) Internet auctions c) Internet - Avkcije - Priročniki d) računalništvo e) internet f) eBay g) elektronsko poslovanje h) spletne avkcije i) spletne dražbe j) priročniki

  004.738.5:658.8
  COBISS.SI-ID 11608882

  77.
          GRAY hat hacking : the ethical hacker's handbook / Shon Harris ... [et al.]. - Emeryville : McGraw-Hill/Osborne, cop. 2005. - XX, 434 str. : ilustr. ; 23 cm. - (All in one)

  Kazalo. - Bibliografija na koncu posameznih poglavij
  ISBN 0-07-225709-1
  a) Hekerstvo - Orodja - Priročniki b) Hekerstvo - Etika - Priročniki c) računalništvo d) računalniške mreže e) hekerji f) vdori v sisteme g) etika h) priročniki

  004.7:004.4
  COBISS.SI-ID 11312946

  78.
  GREEN, Thomas James, 1952-
          Macromedia Flash Professional 8 / Tom Green, Jordan Chilcott. - Berkeley : Macromedia Press, cop. 2006. - XVIII, 494 str. : ilustr. ; 23 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM). - (Training from the source)

  ISBN 0-321-38403-2 (broš.)
  a) Flash (Computer file) b) Computer animation c) Web sites - Authoring programs d) računalništvo e) računalniška grafika f) računalniška animacija g) programska oprema h) Flash Professsional 8 i) obdelave teksta j) obdelava slike k) video l) filmi m) spletne strani n) multimedia o) priročniki

  004.42:004.9
  COBISS.SI-ID 27331333

  79.
  GUICHARD, Jim
          Definitive MPLS network designs / Jim Guichard, François Le Faucheur, Jean-Philippe Vasseur. - 2nd printing. - Indianapolis : Cisco Press, 2005. - XXV, 516 str. : ilustr. ; 24 cm

  Na ov.: "Field-proven MPLS designs covering MPLS VPNs, pseudowire, QoS, traffic engineering, IPv6, network recovery, and multicast". - Bibliografija: str. 479-485. - Kazalo
  ISBN 1-58705-186-9
  a) MPLS standard b) Computer network protocols c) Computer networks - Management d) računalništvo e) računalniške mreže f) razvoj g) načrtovanje h) MPLS - Multiprotocol Label Switching i) Layer 3 VPN j) Multicast VPN k) IPv6 l) Psevdowire m) priročniki

  004.7
  COBISS.SI-ID 27469573

  80.
  GUNDERLOY, Mike
          Developer to designer : GUI design for the busy developer / Mike Gunderloy. - San Francisco ; London : SYBEX, cop. 2005. - XX, 346 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7821-4361-X
  a) Graphical user interfaces (Computer systems) - Design b) računalništvo c) uporabniški vmesniki d) grafični vmesniki e) objektno načrtovanje f) wiondows okolje g) pregledno delo

  004.5:004.92
  COBISS.SI-ID 27318789

  81.
  HAMILTON, Bill
          ADO.NET cookbook / Bill Hamilton. - 1st ed. - Beijing [etc.] : O'Reilly, 2003. - XVII, 605 str. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-596-00439-7
  a) ActiveX b) Database design c) Object-oriented programming (Computer science) d) Microsoft .NET e) računalništvo f) objektno orientirano programiranje g) programski jeziki h) ADO.NET i) programiranje j) internet k) načrtovanje baz podatkov l) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 4493652

  82.
  HILYARD, Jay
          C# cookbook / Jay Hilyard and Stephen Teilhet. - 2nd ed. - Sebastopol : O'Reilly, 2006. - XXVIII, 1154 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-596-10063-9
  a) C# (Computer program language) b) računalništvo c) programski jeziki d) C# e) primeri f) rešitve g) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 27290373

  83.
  HOESCHEN, Craig
          Photoshop elements 3 : for Windows and Macintosh / Craig Hoeschen. - Berkeley : Peachpit Press, cop. 2005. - XIV, 465 str., [8] str. pril. : ilustr. ; 23 cm. - (Visual quickstart guide)

  Kazalo
  ISBN 0-321-27078-9 (broš.)
  a) Adobe Photoshop elements b) Photography - Digital techniques c) Fotografija - Digitalna tehnika - Priročniki d) Photoshop (računalniški program) - Računalniška grafika - Priročniki e) računalništvo f) računalniška grafika g) programska orodja h) programska oprema i) Photoshop Elements 3 j) fotografija k) obdelava slik l) priročniki

  004.42:004.92
  COBISS.SI-ID 11288882

  84.
  HOLZSCHLAG, Molly E.
          Spring into HTML and CSS / Molly E. Holzschlag. - 2nd printing. - Upper Saddle River : Addison-Wesley, 2005. - XVI, 316 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Spring into series)

  Kazalo
  ISBN 0-13-185586-7 (broš.)
  a) HTML (Document markup language) b) Cascading style sheets c) HTML (računalniški označevalni jezik) - Priročniki d) Spletne strani - Oblikovanje - Izdelava - Priročniki e) računalništvo f) internet g) programski jeziki h) HTML i) CSS - Cascading Style Sheets j) spletne strani k) kreiranje l) izdelava m) prioročniki

  004.738.5
  004.43(035)
  COBISS.SI-ID 11592754

  85.
  HORSTMANN, Cay S., 1959-
          Object-oriented design & patterns / Cay Horstmann. - 2nd ed. - Hoboken : J. Wiley & Sons, cop. 2006. - XIX, 450 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-471-74487-5 (broš.)
  a) Object-oriented methods (Computer science) b) Computer software - Development c) računalništvo d) objektno orientirano programiranje e) vzorci f) Java 5.0 g) načrtovanje razredov h) vrste vmesnikov i) polimorfizmi j) GUI programiranje k) objektni modeli l) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 27264517

  86.
  HORTON, Ivor
          Ivor Horton's beginning Visual C++ 2005. - Indianapolis : Wiley Publishing, 2006. - XL, 1182 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7645-7197-4 (ISBN-10) ISBN 978-0-7645-7197-8 (ISBN-13)
  a) Microsoft Visual C++ b) C++ (Computer program language) c) računalništvo d) programski jeziki e) Visual C++ f) objektno orientirano programiranje g) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 27484165

  87.
          HTML, XHTML, and CSS bible [Elektronski vir] / Brian Pfaffenberger ... [et al.]. - 3rd ed. - El. besedilni podatki. - Indianapolis : Wiley, cop. 2004

  Sistemske zahteve: Dostop z ustreznim spletnim brskalnikom Način dostopa (URL): http://www.netLibrary. com/urlapi.asp?action=su mmary&v=1&bookid=124358 (An electronic book accessible through the World Wide Web; click for information) . - Nasl. z nasl. zaslona
  ISBN 0-764-57718-2 (e-knjiga)
  a) HTML (Document markup language) b) XHTML (Document markup language) c) Cascading style sheets d) Electronic books e) računalništvo f) informatika g) programski jeziki h) označevalni jeziki i) spletne strani j) kaskadni stili k) HTML l) XHTML m) CSS

  004.55
  COBISS.SI-ID 27147781

  88.
  HUSEBY, Sverre H.
          Innocent code : a security wake-up call for Web programmers / Sverre H. Huseby. - Reprinted. - Chichester : J. Wiley & Sons, cop. 2004. - XIX, 226 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo. - Bibliografija: str. 209-219. - Povzetek na koncu večine poglavij
  ISBN 0-470-85744-7
  a) Osebni računalniki - Zaščita - Priročniki b) Osebni računalniki - Varnost - Priročniki c) Računalniška omrežja - Zaščita - Priročniki d) Računalniška omrežja - Varnost - Priročniki e) računalništvo f) računalniški sistemi g) varnost h) principi varovanja i) varnostne kode j) kodiranje podatkov k) priročniki

  004.7
  COBISS.SI-ID 11280946

  89.
          INFORMATION integration with ontologies : experiences from an industrial showcase / Vladimir Alexiev ... [et al.]. - Chichester : J. Wiley & Sons, cop. 2005. - XVI, 180 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 163-172. - Kazalo
  ISBN 0-470-01048-7 (vezano)
  a) Information networks b) Database management c) Enterprise application integration (Computer systems) d) Semantic Web e) Semantic integration (Computer systems) f) Semantic networks (Information theory) g) računalništvo h) informatika i) informacijske mreže j) integracija informacij k) ontologija l) semantični splet m) semantične mreže n) integracija aplikacij o) upravljanje baz podatkov p) relacijske baze podatkov q) XML r) transformacije s) podatkovni modeli t) primeri u) pregledno delo

  004
  COBISS.SI-ID 26831621

  90.
          INTELLIGENT watermarking techniques / editors, Jeng-Shyang Pan, Hsiang-Cheh Huang, Lakhmi C. Jain. - New Jersey : World Scientific, cop. 2004. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. - (Series on innovative intelligence ; vol. 7)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  - - Intelligent watermarking techniques [Elektronski vir]. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  ISBN 981-238-955-5 ISBN 981-238-757-9 (vezano)
  a) Digital watermarking b) Watermarks - Data processing c) Cryptography d) Computer security e) Data protection f) računalništvo g) informatika h) digitalni vodni žigi i) obdelava podatkov j) zaščita podatkov k) varnost podatkov l) kriptografija m) pregledno delo

  004.6
  COBISS.SI-ID 26629125

  91.
  JAYASWAL, Kailash, 1966-
          Administering data centers : servers, storage, and voice over IP / Kailash Jayaswal. - Indianapolis : Wiley Publishing, cop. 2006. - XXXIII, 632 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 0-471-77183-X (ISBN-10) ISBN 978-0-471-77183-8 (ISBN-13)
  a) Information technology - Management b) Data processing service centers - Management c) računalništvo d) informatika e) informacijske tehnologije f) informacijski sistemi g) baze podatkov h) infrastrukture mrež i) shranjevanje podatkov j) mrežni protokoli k) IP naslovi l) varnost m) pregledno delo

  659.2:004.6
  COBISS.SI-ID 27485189

  92.
  JENNINGS, Roger
          Expert one-on-one Visual BASIC 2005 database programming / Roger Jennings. - Indianapolis : Wiley Publishing, cop. 2006. - XXXII, 585 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7645-7678-X (ISBN-10) ISBN 978-0-7645-7678-2 (ISBN-13)
  a) Microsoft Visual BASIC b) BASIC (Computer program language) c) Database management - Computer programs d) računalništvo e) programski jeziki f) Visual Basic 2005 g) objektno orientirano programiranje h) baze podatkov i) aplikacije j) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 27509253

  93.
  KINGSLEY-Hughes, Adrian
          Beginning programming / Adrian and Kathie Kingsley-Hughes. - Indianapolis : Wrox : Wiley, cop. 2005. - XXI, 458 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Programmer to programmer)

  Notranje str. ov. spredaj potiskane. - Kazalo. - Povzetek na koncu vsakega poglavja
  ISBN 0-7645-8406-5 (ISBN-10) ISBN 978-0-7645-8406-0 (ISBN-13)
  a) Računalniško programiranje - Priročniki b) računalništvo c) programiranje d) programska orodja e) reševanje problemov f) vmesniki g) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 11250226

  94.
  KNIGHT, Gerald, računalničar
          Analyzing business data with Excel / Gerald Knight. - Sebastopol : O'Reilly Media, 2006. - XI, 248 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-596-10073-6
  a) Microsoft Excel (Computer file) b) Commercial statistics - Computer programs c) računalništvo d) programska oprema e) Excel f) analize poslovnih podatkov g) statistika h) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 27363845

  95.
  KUO, Peter, 1959-
          SUSE LINUX Enterprise Server 9 : administrator's handbook / Peter Kuo and Jacques Beland. - Indianapolis : Pearson Education : Novell, cop. 2006. - XVIII, 532 str. : ilustr. ; 23 cm

  Bibliografija: str. 498-501. - Kazalo
  ISBN 0-672-32735-X (broš.)
  a) Linux b) Directory services (Computer network technology) c) računalništvo d) operacijski sistemi e) stržniki f) SUSE LINUX Enterprise Server 9 g) instalacija h) konfiguriranje i) upravljanje j) varnost k) priročniki

  004.45
  COBISS.SI-ID 27341061

  96.
  LAU, Hang Tong, 1952-
          A numerical library in Java for scientists and engineers / Hang T. Lau. - Boca Raton : Chapman & Hall/CRC, cop. 2004. - XXIII, 1063 str. ; 27 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Bibliografija: str. 1012-1020. - Kazalo
  ISBN 1-58488-430-4 (vezano)
  a) Java (Computer program language) b) računalništvo c) matematika d) programski jeziki e) Java f) matematični postopki v Javi g) numerične metode h) Numal i) zbirka postopkov j) priročniki

  004.73:51
  COBISS.SI-ID 27383813

  97.
  LOBO, Lancy
          MPLS configuration on Cisco IOS software / Lancy Lobo, Umesh Lakshman. - Indianapolis : Cisco Press, cop. 2006. - XXVIII, 690 str. : ilustr. ; 24 cm

  Na ov.: "A complete configuration manual for MPLS, MPLS VPNs, MPLS TE, QoS, Any Transport over MPLS (AToM), and VPLS". - Kazalo
  ISBN 1-58705-199-0
  a) Cisco IOS b) MPLS standard c) računalništvo d) računalniške mreže e) usmerjevalni protokoli f) MPLS - Multiprotocol Label Switching g) programska oprema h) CISCO IOS i) OSPF - Open Schortest Path First j) EIGRP k) PE-CE l) L2Pv3 m) AToM n) priročniki

  004.7
  COBISS.SI-ID 27470085

  98.
  MACDONALD, Matthew
          Microsoft .NET distributed applications : integrating XML web services and .NET remoting / Matthew MacDonald. - Redmond : Microsoft Press, 2003. - XXVII, 716 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7356-1933-6
  a) Microsoft .NET - Handbooks, manuals, etc b) Internet programming - Handbooks, manuals, etc c) računalništvo d) računalniške mreže e) internetno programiranje f) .NET Framework g) spletni servisi h) aplikacije i) varnost j) priročniki

  004.7:004.42
  COBISS.SI-ID 27272709

  99.
  MAFFEI, Pia
          3ds max 7 fundamentals and beyond courseware manual / [lead author Pia Maffei]. - Amsterdam [etc.] : Elsevier/Focal Press, cop. 2005. - XVI, 790 str. : ilustr. ; 24 cm

  Ov. stv. nasl.: Fundamentals and beyond courseware 3ds max 7. - Na nasl. str.: "Discreet". - Avtorica navedena v kolofonu
  - - Fundamentals and beyond courseware 3ds max 7 discreet [Elektronski vir]. - Cop. 2004. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  ISBN 0-240-80739-1 (knjiga) ISBN 0-240-80741-3 (CD-ROM)
  a) 3ds max (Computer file) b) Computer animation c) Computer graphics d) Računalniška animacija - Priročniki e) Računalniška grafika - Priročniki f) računalništvo g) računalniška grafika h) računalniška animacija i) programska oprema j) 3DS Max 7 k) uporabniški vmesniki l) obdelave slik m) posebni efekti n) priročniki

  004.42:004.9
  COBISS.SI-ID 11285554

  100.
  MARSHALL, Donis, 1960-
          Programming Microsoft Visual C# 2005 : the language / Donis Marshall. - Redmond : Microsoft Press, cop. 2006. - XXIV, 675 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7356-2181-0
  a) računalništvo b) programski jeziki c) Visual C# d) windows aplikacije e) razvoj aplikacij f) izboljšave jezika g) priročniki

  004.42/.43
  COBISS.SI-ID 27082245

  101.
          MASTERCAM X : vodič po programu / [prevedel Primož Kržič]. - Ljubljana : A-CAM, 2005 ([Brežice : Utrip]). - XII, 486 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

  Prevod dela: Mastercam X. - Besedilo v slov., primeri v angl. - Kazalo
  ISBN 961-238-525-4
  a) Mastercam X (računalniški program) - Priročniki b) računalništvo c) računalniška grafika d) programska oprema e) Mastercam X f) računalniško podprto načrtovanje g) CAD/CAM h) izdelava modelov i) priprava delovnih operacij j) vmesniki k) modeliranje l) priročniki

  004.42:744(035)
  COBISS.SI-ID 222557440

  102.
  MCFARLANE, Robert
          Beginning AutoCAD 2006 / Bob McFarlane. - 1st ed. - Amsterdam [etc.] : Elsevier/Newnes, 2006. - VIII, 363 str. : ilustr., načrti ; 28 cm

  Na nasl. str.: "Autodesk, authorised author". - Kazalo
  ISBN 0-7506-6957-8 (ISBN-10) ISBN 978-0-7506-6957-3 (ISBN-13)
  a) AutoCAD (Computer file) b) računalništvo c) računalniška grafika d) programska oprema e) AutoCAD 2006 f) računalniško podprto načrtovanje g) tehniško risanje h) projektiranje i) 3D načrtovanje j) priročniki

  004.42:744
  COBISS.SI-ID 27250437

  103.
  MCFEDRIES, Paul, 1959-
          Microsoft Windows XP unleashed / Paul McFedries. - Indianapolis : Sams, cop. 2006. - XXI, 840 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-672-32833-X (broš.)
  a) Microsoft Windows (Computer file) b) Operating systems (Computers) c) računalništvo d) operacijski sistemi e) Windows XP f) upravljanje g) zagon h) namestitev i) internet j) omrežja k) priročniki

  004.45
  COBISS.SI-ID 27460101

  104.
  MCREYNOLDS, Tom
          Advanced graphics programming using openGL / Tom McReynolds, David Blythe. - Amsterdam [etc.] : Elsevier/Morgan Kaufmann Publishers, cop. 2005. - XXVIII, 644 str. : ilustr. ; 25 cm. - (The Morgan Kaufmann series in computer graphics and geometric modeling)

  Bibliografija: str. 615-627. - Kazalo
  ISBN 1-55860-659-9 (vezano)
  a) OpenGL b) Computer graphics c) računalništvo d) programska oprema e) OpenGL f) računalniška grafika g) grafične tehnike h) priročniki

  004.42:004.92
  COBISS.SI-ID 27264261

  105.
          MICROSOFT small business server 2003 : unleashed / Eriq Oliver Neale ... [et al.]. - Indianapolis : Sams, cop. 2006. - XVII, 667 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 609-618. - Kazalo
  ISBN 0-672-32805-4 (broš.)
  a) Microsoft Small Business Server (Computer file) b) Client/server computing c) Small business - Information technology d) računalništvo e) strojna oprema f) programska oprema g) računalniške mreže h) mala podjetja i) sistemi odjemalec-strežnik j) poslovna omrežja k) priročniki

  004.45
  COBISS.SI-ID 27337989

  106.
  MOSKOWITZ, Jeremy
          Windows and Linux integration : hands-on solutions for a mixed environment / Jeremy Moskowitz, Thomas Boutell. - Hoboken : Wiley Publishing, cop. 2005. - XIX, 539 str. : ilustr. ; 23 cm

  Na ov.: "The best of Windows and the best of Linux - together at last!". - Kazalo
  ISBN 0-7821-4428-4 (ISBN-10) ISBN 0-7821-4428-6 ! ISBN 978-0-7821-4428-4 (ISBN-13) ISBN 978-0-7821-4428-6 !
  a) Microsoft Windows (Computer file) b) Linux (Computer file) c) Computer networks d) računalništvo e) operacijski sistemi f) Windows g) Linux h) računalniške mreže i) združevanje Linux j) združevanje Windows k) priročniki

  004.45
  COBISS.SI-ID 5037396

  107.
  MUELLER, John, 1958-
          Mastering Microsoft Visual Web Developer 2005 / John Paul Mueller. - Express ed. - Indianapolis : Wiley Publishing, cop. 2006. - XXIV, 695 str. : ilustr. ; 23 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Kazalo
  ISBN 0-7821-4423-3 (ISBN-10) ISBN 978-0-7821-4423-9 (ISBN-13)
  a) Microsoft Visual Web Developer (Computer file) b) Web site development c) računalništvo d) programska oprema e) Visual Web Developer 2005 f) spletne aplikacije g) izdelava spletnih strani h) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 27485701

  108.
  MUELLER, John, 1958-
          Mastering Web development with Microsoft Visual Studio 2005 / John Paul Mueller. - Indianapolis : Wiley Publishing, cop. 2005. - XXVI, 822 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7821-4439-X (ISBN-10) ISBN 978-0-7821-4439-0 (ISBN-13) ISBN 978-0-7821-4439-X !
  a) Microsoft Visual studio (Computer file) b) Web site development c) računalništvo d) programska oprema e) Visual Studio 2005 f) spletne aplikacije g) izdelava spletnih strani h) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 27486213

  109.
  NINO, Jaime
          An introduction to programming and object-oriented design using Java 5.0 / Jaime Nino and Frederick A. Hosch. - 2nd ed. - Hoboken : J. Wiley & Sons, cop. 2005. - XXVIII, 943 str. : ilustr. ; 24 cm

  Na ov.: "Using Java version 5.0". - Bibliografija: str. 931-932. - Kazalo
  ISBN 0-471-71227-2
  a) Object-oriented programming (Computer science) b) Java (Computer program language) c) Java (programmeertaal) d) Object-georiënteerd programmeren e) računalništvo f) objektno orientirano programiranje g) programski jeziki h) Java 5.0 i) načrtovanje z objekti j) IDE - Integrated Development Environment k) priročniki

  004.42/.43
  COBISS.SI-ID 27484933

  110.
  OBERMEIER, Barbara
          Photoshop CS2 all-in-one desk reference for dummies [Elektronski vir] / Barbara Obermeier. - El. besedilni podatki. - Hoboken : Wiley Publishing, 2005. - (--For dummies)

  Sistemske zahteve: Dostop z ustreznim spletnim brskalnikom Način dostopa (URL): http://www.netLibrary. com/urlapi.asp?action=su mmary&v=1&bookid=140378 (An electronic book accessible through the World Wide Web; click for information) . - Nasl. z nasl. zaslona
  ISBN 0-471-75061-1 (e-knjiga)
  a) Adobe Photoshop b) Computer graphics c) Electronic books d) računalništvo e) programska oprema f) Adobe Photoshop CS2 g) računalniška grafika h) urejanje slik

  004.42
  COBISS.SI-ID 27151621

  111.
  OBLAK, Simon, 1979-
          Matlab s simulinkom : priročnik za laboratorijske vaje / Simon Oblak, Igor Škrjanc. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 2005 (Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko). - VI, 154 str. : ilustr. ; 30 cm

  ISBN 961-6371-99-1
  a) Matlab (programski jezik) - Učbeniki za visoke šole b) računalništvo c) programska oprema d) Simulink 6.0 e) Matlab f) uporaba g) avtomatizacija h) vodenje sistemov i) simulacije sistemov j) analize vodenja k) načrtovanje vodenja l) učbeniki za visoke šole

  004.43(075.8)
  519.61/.64(075.8)
  COBISS.SI-ID 219030784

  112.
  OLIFER, Natalia
          Computer networks : principles, technologies, and protocols for network design / Natalia Olifer and Victor Olifer ; translated from Russian into English by A-List Publishing. - Hoboken : J. Wiley & Sons, cop. 2006. - XXV, 973 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 941-950. - Kazalo
  ISBN 0-470-86982-8 (ISBN-10) ISBN 978-0-470-86982-6 (ISBN-13)
  a) Computer networks - Textbooks b) Computer networks - Design and construction c) Computer network protocols - Textbooks d) računalništvo e) računalniške mreže f) komunikacijski protokoli g) načrtovanje mrež h) preklapljanje mrež i) preklapljanje vezij j) preklapljanje paketov k) arhitektura mrež l) standardizacija m) karakteristike mrež n) kakovst servisov o) priročniki

  004.7
  COBISS.SI-ID 5080660

  113.
  OLIVER, Dick
          HTML and CSS in 24 hours / Dick Oliver and Michael Morrison. - 7th ed. - Indianapolis : Sams, cop. 2006. - XI, 560 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Sams teach yourself)

  Kazalo
  ISBN 0-672-32841-0 (broš.)
  a) HTML (Document markup language) b) XHTML (Document markup language) c) Cascading style sheets d) računalništvo e) internet f) programski jeziki g) HTML h) CSS - Cascading Style Sheets i) spletne strani j) kreiranje k) izdelava l) dinamične spletne strani m) priročniki

  004.738.5
  COBISS.SI-ID 27340549

  114.
  OMURA, George
          Mastering AutoCAD 2006 and AutoCAD LT 2006 / George Omura. - San Francisco ; London : SYBEX, cop. 2005. - XXXII, 1183 str. : ilustr. ; 23 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Kazalo
  ISBN 0-7821-4424-1
  a) AutoCAD (Computer file) b) Computer graphics c) računalništvo d) računalniška grafika e) AutoCAD 2006 f) AutoCAD LT 2006 g) računalniško podprto programiranje h) tehniško risanje i) projektiranje j) 3D načrtovanje k) priročniki

  004.42:744
  COBISS.SI-ID 27486469

  115.
  PECK, George E., računalničar
          Crystal reports XI : the complete reference / George Peck. - Berkeley : Osborne/McGraw-Hill ; London : McGraw-Hill [distributor], 2005. - XXVIII, 1002 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-07-226246-X (broš.)
  a) Seagate Crystal reports (Computer file) b) Business report writing - Data processing c) računalništvo d) programska oprema e) Crystal Reports XI f) izdelava poslovnih poročil g) obdelava podatkov h) Crystal Reports Server i) spletne aplikacije j) priročniki

  004.4
  COBISS.SI-ID 27466501

  116.
  PERRY, Greg M.
          Openoffice.org 2, : firefox and thunderbird for windows all in one / Greg Perry, M.T. Cozzola, Jennifer Fulton. - Indianapolis, Indiana : Sams Publishing, cop. 2006. - X, 590 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Sams teach yourself)

  Kazalo
  - - OpenOffice.org,2 [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  ISBN 0-672-32808-9
  a) OpenOffice.org (Electronic resource) b) Integrated software c) Business - Computer programs d) računalništvo e) računalniška oprema f) OpenOffice.org 2 g) programska orodja h) pisarniški paketi i) pisarniško poslovanje j) Firefox k) Thunderbird l) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 55850753

  117.
  PETROUTSOS, Evangelos
          Mastering Microsoft Visual Basic 2005 / Evangelos Petroutsos. - Indianapolis : Wiley Publishing, cop. 2006. - XXIX, 1377 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7821-4349-0 (ISBN-10) ISBN 978-0-7821-4349-2 (ISBN-13)
  a) Microsoft Visual BASIC (Computer file) b) BASIC (Computer program language) c) Microsoft .NET d) računalništvo e) programski jeziki f) Visual Basic 2005 g) objektno orientirano programiranje h) .NET Framework i) baze podatkov j) spletne aplikacije k) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 27486725

  118.
  POWELL, Gavin
          Beginning database design / Gavin Powell. - Indianapolis : Wiley Publishing, cop. 2006. - XXIII, 467 str. : ilustr. ; 24 cm

  Na ov.: "Programmer to programmer". - Kazalo
  ISBN 0-7645-7490-6 (ISBN-10) ISBN 978-0-7645-7490-0 (ISBN-13)
  a) Database design b) računalništvo c) baze podatkov d) relacijske baze e) modeliranje f) načrtovanje g) SQL h) skladiščenje podatkov i) priročniki

  004.6
  COBISS.SI-ID 27483909

  119.
          PROFESSIONAL LAMP : Linux, Apache, MySQL, and PHP Web development / Jason Gerner ... [et al.]. - Indianapolis : Wiley Publishing, cop. 2006. - XXII, 379 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7645-9723-X (ISBN-10) ISBN 978-0-7645-9723-7 (ISBN-13)
  a) Web site development b) Open source software c) računalništvo d) razvoj računalniških mrež e) spletne strani f) programska oprema g) odprta koda h) Linux i) Apache j) MySQL k) PHP5 l) priročniki

  004.43:004.7
  COBISS.SI-ID 27484421

  120.
          PROFESSIONAL SQL server 2005 integration services / Brian Knight ... [et al.]. - Indianapolis : Wiley Publishing, cop. 2006. - XXVIII, 692 str. : ilustr. ; 24 cm

  Na ov.: "Programmer to programmer". - Kazalo
  ISBN 0-7645-8435-9 (ISBN-10) ISBN 978-0-7645-8435-0 (ISBN-13)
  a) SQL server b) Database management c) računalništvo d) relacijske baze podatkov e) sestavljeni jeziki f) poizvedovalni jeziki g) obdelave podatkov h) uporabniški vmesniki i) aplikacije j) priročniki

  004.6
  COBISS.SI-ID 5192276

  121.
          PROFESSIONAL VB 2005 / Bill Evjen ... [et al.]. - Indianapolis : Wiley Publishing, cop. 2006. - XXXI, 1066 str. : ilustr. ; 24 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip0512/2005012 585.html. - Na ov.: "Programmer to programmer". - Kazalo
  ISBN 0-7645-7536-8 (ISBN-10) ISBN 978-0-7645-7536-5 (ISBN-13)
  a) Microsoft Visual BASIC b) BASIC (Computer program language) c) Microsoft .NET d) računalništvo e) programski jeziki f) VB 2005 g) Visual Basic 2005 h) dostopnost podatkov i) varnost podatkov j) Web aplikacije k) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 27363077

  122.
          PULSED neural networks / edited by Wolfgang Maass, Christopher M. Bishop. - Cambridge ; London : MIT Press, 2001. - XXIX, 377 str. : ilustr., graf. prikazi ; 26 cm

  Bibliografija pri posameznih poglavjih
  ISBN 0-262-63221-7 (broš.)
  a) Neural networks (Computer science) b) računalništvo c) nevronske mreže d) pulzirajoče mreže e) računalniški modeli f) modeliranje g) kodiranje informacij h) amplitude pulzacij i) generiranje pulzov j) aplikacije k) analize l) digitalno simuliranje m) pregledno delo

  004.8
  COBISS.SI-ID 7809307

  123.
  QUANTUMPM
          Microsoft Office project server 2003 unleashed / QuantumPM. - Indianapolis : Sams, 2005. - XXI, 858 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  - - Microsoft Office project server 2003 [Elektronski vir] : unleashed. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  ISBN 0-672-32743-0
  a) računalništvo b) programska oprema c) Microsoft Project 2003 d) aplikacije e) vodenje projektov f) EPM Enterprise Project Management g) priročniki

  004.42
  659.23
  COBISS.SI-ID 1841941

  124.
  REYES, Mel, 1970-
          Hacking Firefox [Elektronski vir] : more than 150 hacks, mods, and customizations / Mel Reyes. - El. besedilni podatki. - Indianapolis : Wiley Publishing, 2005. - (ExtremeTech)

  Sistemske zahteve: Dostop z ustreznim spletnim brskalnikom Način dostopa (URL): http://www.netLibrary. com/urlapi.asp?action=su mmary&v=1&bookid=139673 (An electronic book accessible through the World Wide Web; click for information) . - Nasl. z nasl. zaslona
  ISBN 0-471-76905-3 (e-knjiga)
  a) Firefox b) Browsers (Computer programs) c) Computer hackers d) Electronic books e) računalništvo f) programska oprema g) brskalniki h) prilagoditev programa i) Mozilla firefox j) inštalacija k) iskanje l) snemanje podatkov m) varnost

  004.42
  COBISS.SI-ID 27150341

  125.
  RIORDAN, Rebecca M.
          Microsoft ADO.NET 2.0 step by step / Rebecca M. Riordan. - 2005 ed. - Redmond : Microsoft Press, cop. 2006. - XX, 506 str. : ilustr. ; 23 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

  Kazalo
  ISBN 0-7356-2164-0 (ISBN-10) ISBN 978-0-7356-2164-0 (ISBN-13)
  a) računalništvo b) programski jeziki c) ADO.NET 2.0 d) baze podatkov e) modeliranje podatkov f) delo s podatki g) XML h) ADOX i) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 27084037

  126.
  ROBERTS, Eric, matematik
          Thinking recursively with Java / Eric Roberts. - Hoboken : Wiley, cop. 2006. - X, 177 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-471-70146-7 (ISBN-10) ISBN 978-0-471-70146-0 (ISBN-13)
  a) Recursion theory b) računalništvo c) rekurzivno razmišljanje d) teorija rekurzivnosti e) rekurzivne tehnike f) uporaba programskega jezika g) Java h) učbeniki za visoke šole

  004.43:51.06(075.8)
  COBISS.SI-ID 27509509

  127.
  ROSE, Carla
          Scrapbooking with Adobe Photoshop Elements 3 / Carla Rose. - Indianapolis : Que, 2005. - X, 294 str., [16] str. pril. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7897-3411-7
  a) Adobe Photoshop (Computer file) b) Scrapbooks c) Photography - Digital techniques d) računalništvo e) računalniška grafika f) digitalne tehnike g) digitalna fotografija h) programska oprema i) Photoshop Elements 3 j) tehnike lepljenja k) obdelave fotografij l) priročniki

  004.42:004.92
  COBISS.SI-ID 27335173

  128.
  SCALABILITY Experts (Coppell (TX))
          Microsoft SQL server 2005 : changing the paradigm / Scalability Experts. - SQL Server 2005 Public Beta ed. - [Indianapolis] : Sams, 2005, cop. 2006. - XI, 487 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-672-32778-3 (broš.)
  a) SQL server b) Client/server computing c) Relational databases d) računalništvo e) relacijske podatkovne baze f) upravljanje baz g) SQL server 2005 h) programiranje i) načrtovanje baz j) priročniki

  004.6
  COBISS.SI-ID 11600178

  129.
  SCHILDT, Herbert
          Java : the complete reference / Herbert Schildt. - J2SE 5 ed. - New York [etc.] : McGraw-Hill/Osborne, cop. 2005. - XXX, 1000 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 0-07-223073-8 (broš.)
  a) Java (Computer program language) b) Internet programming c) računalništvo d) programski jeziki e) objektno orientirano programiranje f) J2SE 5 g) Java knjižnica h) razvoj programov i) aplikacije j) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 27467013

  130.
  SCHMITT, Christopher
          CSS Cookbook / Christopher Schmitt. - 1st ed. - Sebastopol : O'Reilly, 2004. - XVI, 252 str. : ilustr. ; 24 cm

  Na ov.: "Quick solutions to common CSS problems". - Bibliografija: str. 239-243. - Kazalo
  ISBN 0-596-00576-8
  a) Web sites - Design b) Cascading style sheets c) Web site development d) računalništvo e) računalniške mreže f) spletne strani g) načrtovanje h) razvoj i) izdelovanje j) kaskadni stili k) priročniki

  004.738.5
  COBISS.SI-ID 27042565

  131.
  SCHULZE, Patti
          Macromedia Fireworks 8 / Patti Schulze. - Berkeley : Macromedia Press, cop. 2006. - XII, 289 str. : ilustr. ; 26 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM). - (Training from the source)

  Kazalo
  ISBN 0-321-33591-0 (broš.)
  a) Fireworks (Computer file) b) Computer graphics - Computer programs c) Web sites - Design d) računalništvo e) računalniški programi f) Fireworks 8 g) računalniška grafika h) spletne strani i) Dreamweaver 8 j) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 27339781

  132.
  SENGSTACK, Jeff
          DVD authoring in 24 hours / Jeff Sengstack. - Indianapolis : Sams, cop. 2004. - XV, 522 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM). - (Sams teach yourself)

  Kazalo
  ISBN 0-672-32513-6 (broš.)
  a) računalništvo b) multimedija c) programska oprema d) računalniška grafika e) video f) avdio g) DVD h) tehnike snemanja i) urejanje posnetkov j) priročniki

  004.55
  COBISS.SI-ID 6702644

  133.
  SHERMAN, Christopher Barnes, 1947-
          Google power : unleash the full potential of Google / Chris Sherman. - New York [etc.] : McGraw-Hill/Osborne, cop. 2005. - XXII, 434 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 421-422. - Kazalo
  ISBN 0-07-225787-3 (broš.)
  a) Google b) Internet searching - Handbooks, manuals, etc c) Web search engines d) World Wide Web e) računalništvo f) računalniške mreže g) iskalna orodja h) Google i) iskanje informacij j) tehnike iskanja k) priročniki

  004.7:004
  COBISS.SI-ID 27465989

  134.
  SINGH, Shangara, 1952-
          Hacking PhotoShop CS2 [Elektronski vir] / Shangara Singh. - El. besedilni podatki. - Indianapolis : Wiley Publishing, 2005

  Sistemske zahteve: Dostop z ustreznim spletnim brskalnikom Način dostopa (URL): http://www.netLibrary. com/urlapi.asp?action=su mmary&v=1&bookid=140432 (An electronic book accessible through the World Wide Web; click for information) . - Nasl. z nasl. zaslona
  ISBN 0-471-77664-5 (e-knjiga)
  a) Adobe Photoshop b) Computer graphics c) Computer hackers d) Electronic books e) računalništvo f) programska oprema g) Adobe Photoshop CS2 h) računalniška grafika i) urejanje slik j) prilagoditev programa

  004.42
  COBISS.SI-ID 27150597

  135.
  SKLAR, Joel
          Principles of web design / by Joel Sklar. - 3rd ed. - Boston : Thomson/Course Technology, cop. 2006. - XX, 420 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Web warrior series)

  Kazalo
  ISBN 0-619-21666-2 (broš.)
  a) Web sites - Design b) Spletne strani - Oblikovanje - Priročniki c) računalništvo d) računalniške mreže e) spletne strani f) načrtovanje g) oblikovanje h) principi načrtovanja i) Web tipografija j) vzdrževanje k) priročniki

  004.738.12(035)
  COBISS.SI-ID 11574066

  136.
  SMITH, Bud E.
          Creating Web pages for dummies [Elektronski vir] / by Bud E. Smith and Arthur Bebak. - 7th ed. - El. besedilni podatki. - Hoboken : Wiley, cop. 2004. - (--For dummies)

  Sistemske zahteve: Dostop z ustreznim spletnim brskalnikom Način dostopa (URL): http://www.netLibrary. com/urlapi.asp?action=su mmary&v=1&bookid=119388 (An electronic book accessible through the World Wide Web; click for information) . - Kazalo
  ISBN 0-764-58315-8 (e-knjiga)
  a) Webcasting b) Web sites - Authoring programs c) Electronic books d) računalništvo e) računalniške mreže f) internet g) kreiranje domače strani h) multimedia i) HTML

  004.451
  COBISS.SI-ID 27147013

  137.
  SPOTTED Eagle, Douglas
          Instant Vegas Movie Studio + DVD / Douglas Spotted Eagle. - San Francisco : CMP Books, cop. 2005. - X, 224 str. : ilustr. ; 19 x 24 cm. - (VASST instant series)

  ISBN 1-57820-271-X
  a) Vegas (Computer file) b) Digital video - Editing c) Music - Editing d) računalništvo e) programska oprema f) Instant Vegas Movie Studio + DVD g) Sony h) urejanje filmov i) video j) priročniki

  004.4:77
  COBISS.SI-ID 27468293

  138.
          SQL functions programmer's reference / Arie Jones ... [et al.]. - Indianapolis : Wiley Publishing, 2005. - XL, 751 str. ; 24 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip057/20050027 65.html. - Na ov.: "Programmer to programmer". - Kazalo
  ISBN 0-7645-6901-5 (broš.)
  a) SQL (Computer program language) b) računalništvo c) relacijske baze podatkov d) podatkovne baze e) upravljanje podatkov f) strukturirani poizvedovalni jeziki g) SQL funkcije h) priročniki

  004.6:004.42
  COBISS.SI-ID 27338501

  139.
  STANEK, William R., 1966-
          Microsoft SQL server 2005 : administrator's pocket consultant / William R. Stanek. - Redmond : Microsoft Press, cop. 2005. - XXIV, 549 str. : ilustr. ; 21 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7356-2107-1 (ISBN-10) ISBN 978-0-7356-2107-7 (ISBN-13)
  a) računalništvo b) relacijske baze podatkov c) upravljanje baz d) SQL Server 2005 e) programiranje f) vzdrževanje g) priročniki

  004.6
  COBISS.SI-ID 2953313

  140.
  STAUFFER, Todd
          Mastering Mac OS X v10.4 Tiger / Todd Stauffer & Kirk McElhearn. - 4th ed. - San Francisco ; London : SYBEX, cop. 2005. - XXIX, 879 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7821-4401-2
  a) Mac OS b) Operating systems (Computers) c) Macintosh (Computer) - Programming d) računalništvo e) operacijski sistemi f) Mac OS X v10.4 Tiger g) programska oprema h) računalniške mreže i) internet j) vzdrževanje sistema k) priročniki

  004.45
  COBISS.SI-ID 27486981

  141.
  STEUER, Sharon
          The Adobe Illustrator CS2 wow! book : tips, tricks, and techniques from 100 top illustrator artists / Sharon Steuer. - Berkeley : Adobe : Peachpit Press, cop. 2006. - XVIII, 439 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Kazalo
  ISBN 0-321-32046-8 (broš.)
  a) Adobe Illustrator (Computer file) b) Computer graphics c) računalništvo d) programska oprema e) Illustrator CS2 f) računalniška grafika g) bitne slike h) obdelave slik i) namigi j) triki k) priročniki

  004.42:004.9
  COBISS.SI-ID 27331845

  142.
  STUTZKE, Richard D.
          Estimating software-intensive systems : projects, products, and processes / Richard D. Stutzke. - Upper Saddle River : Addison-Wesley, 2005. - XXIII, 918 str. : ilustr. ; 24 cm. - (SEI series in software engineering)

  Potiskane notranje str. ov. - Bibliografske opombe in povzetek v angl. na koncu posameznih poglavij. - Kazalo
  - - Estimating software-intensive systems [Elektronski vir] / Richard D. Stutzke. - 1 el. optični disk (CD-ROM) : zvok, barve ; 12 cm
  ISBN 0-201-70312-2 (vezano)
  a) Software engineering b) Computer software - Development - Management c) Computer software - Costs d) Računalniški inženiring - Priročniki e) računalništvo f) programska oprema g) razvoj h) upravljanje i) računalniški inženiring j) trženje k) pregledno delo

  004.42
  COBISS.SI-ID 11594034

  143.
  TEARE, Diane
          Campus network design fundamentals / Diane Teare, Catherine Paquet. - Indianapolis : Cisco Press, cop. 2006. - XX, 378 str. : ilustr. ; 23 cm

  Na ov.: "The all-in-one guide to modern routed and switched campus network design". - Kazalo
  ISBN 1-58705-222-9
  a) Computer networks - Design b) Universities and colleges - Data processing c) Computer architecture d) računalništvo e) računalniške mreže f) načrtovanje g) osnove h) priročniki

  004.7
  COBISS.SI-ID 27469317

  144.
  THOTA, Chandu
          Programming MapPoint in .NET / Chandu Thota. - 1st ed. - Beijing [etc.] : O'Reilly, cop. 2006. - XVI, 354 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-596-00906-2 (broš.)
  a) Microsoft MapPoint b) Cartography - Data processing c) računalništvo d) programska oprema e) MapPoint f) .NET g) programiranje h) fotografije i) priročniki

  004.4
  COBISS.SI-ID 27286533

  145.
  TIAN, Jeff
          Software quality engineering : testing, quality assurance, and quantifiable improvement / Jeff Tian. - Hoboken : J. Wiley, cop. 2005. - XXVI, 412 str. : ilustr. ; 26 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip051/20040222 29.html. - Na nasl. str. tudi: IEEE; IEEE Computer Society. - Bibliografija: str. 389-402. - Kazalo
  ISBN 0-471-71345-7
  a) Computer software - Quality control b) Computer software - Testing c) računalništvo d) software e) preskušanje programske opreme f) programski inženiring g) kakovost programske opreme h) kontrola kakovosti i) planiranje kakovosti j) pregledno delo

  004.42
  COBISS.SI-ID 4731476

  146.
  TOLLETT, John
          Robin Williams cool Mac apps : a guide to iLife '05, .Mac, and more! / John Tollett with Robin Williams. - Berkeley : Peachpit Press, cop. 2005. - XVI, 543 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-321-33590-2 (broš.)
  a) Mac OS b) Operating systems (Computers) c) Macintosh (Computer) - Programming d) Application software e) računalništvo f) operacijski sistemi g) programska oprema h) aplikacije i) MacOSX j) iPhoto k) iTunes l) iMovie m) iDVD n) iDisk o) iCards p) iSync q) iCal r) priročniki

  004.42/.451
  COBISS.SI-ID 27330821

  147.
  TRAVIS, Jeffrey
          LabVIEW for everyone / Jeffrey Travis. - 2nd ed., reprinted with corretions. - Upper Saddle River : Prentice Hall, 2002. - XXXIV, 589 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM). - (National Instruments virtual instrumentation series)

  Bibliografija: str. 547-551. - Kazalo
  ISBN 0-13-065096-X (broš.)
  a) LabVIEW b) Scientific apparatus and instruments - Computer simulation c) računalništvo d) programska oprema e) LabVIEW f) računalniška grafika g) računalniške simulacije h) laboratorijski inštrumenti i) priročniki

  004.4
  COBISS.SI-ID 27335429

  148.
  UNDERDAHL, Brian, 1948-
          Access forms & reports for dummies [Elektronski vir] / Brian Underdahl. - El. besedilni podatki. - Hoboken : Wiley, 2006. - (--For dummies)

  Sistemske zahteve: Dostop z ustreznim spletnim brskalnikom Način dostopa (URL): http://www.netLibrary. com/urlapi.asp?action=su mmary&v=1&bookid=140888 (An electronic book accessible through the World Wide Web; click for information) . - Nasl. z nasl. zaslona
  ISBN 0-471-77626-2 (e-knjiga)
  a) Microsoft Access b) Database management c) Electronic books d) računalništvo e) programska oprema f) baze podatkov g) upravljanje baz podatkov h) Microsoft Access

  004.42
  COBISS.SI-ID 27152389

  149.
  UNDERDAHL, Keith
          Adobe Premiere Elements for dummies [Elektronski vir] / by Keith Underdahl. - El. besedilni podatki. - Hoboken : Wiley, cop. 2005. - (--For dummies)

  Sistemske zahteve: Dostop z ustreznim spletnim brskalnikom Način dostopa (URL): http://www.netLibrary. com/urlapi.asp?action=su mmary&v=1&bookid=124390 (An electronic book accessible through the World Wide Web; click for information) . - Nasl. z nasl. zaslona
  ISBN 0-764-58836-2 (e-knjiga)
  a) Adobe Premiere b) Motion pictures - Editing - Data processing c) Digital video - Editing - Data processing d) Electronic books e) računalništvo f) programska oprema g) Adobe premiere h) obdelava podatkov i) video posnetki j) urejanje filmov k) video klipi

  004.42:791.44(035)
  COBISS.SI-ID 27139845

  150.
  WAGNER, Richard
          Yahoo! SiteBuilder for dummies [Elektronski vir] / Richard Wagner. - El. besedilni podatki. - Hoboken ; Chichester : Wiley, 2005

  Sistemske zahteve: Dostop z ustreznim spletnim brskalnikom Način dostopa (URL): http://www.netLibrary. com/urlapi.asp?action=su mmary&v=1&bookid=140445 (An electronic book accessible through the World Wide Web; click for information) . - Nasl. z nasl. zaslona
  ISBN 0-471-77221-6 (e-knjiga)
  a) SiteBuilder (Computer file) b) Web site development c) Electronic books d) računalništvo e) programska oprema f) Yhoo!Sitebuilder g) izdelava spletnih strani

  004.42
  COBISS.SI-ID 27152645

  151.
  WALKER, Andy
          Absolute beginner's guide to security, spam, spyware & viruses / Andy Walker ; [foreword by Leo Laporte]. - Indianapolis : Que, 2006. - XIV, 360 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7897-3459-1 (broš.)
  a) Computer security b) Računalniki - Varnost - Priročniki c) računalništvo d) računalniška varnost e) računalniška varnost f) neželena elektronska pošta g) neuporabna pošta h) preprečevanje vdorov i) zaščita j) virusi k) priročniki

  004.738:004.056(035)
  COBISS.SI-ID 11568434

  152.
  WANG, Sun-Chong, 1963-
          Interdisciplinary computing in Java programming / by Sun-Chong Wang. - Boston ; Dordrecht ; London : Kluwer Academic Publishers, cop. 2003. - XII, 266 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. - (The Kluwer international series in engineering and computer science)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-4020-7513-8 (vezano)
  a) Java (Computer program language) b) Electronic data processing c) Java (Langage de programmation) d) Informatique e) računalništvo f) programska oprema g) objektno orientirano programiranje h) Java i) aplikacije j) grafika k) paralelno programiranje l) simulacije m) nevronske mreže n) molekularna dinamika o) celični avtomati p) Bayesova analiza q) JNI tehnologija r) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 27317253

  153.
  WATSON, John, računalničar
          Oracle database 10g : OCP Certification All-in-One : exam guide / John Watson, Damir Bersinic. - New York [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2005. - XXVIII, 926 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Kazalo
  ISBN 0-07-225790-3
  a) računalništvo b) baze podatkov c) relacijske baze d) Oracle 10g e) Oracle certifikati f) OCP - Oracle Certified Professional g) priročniki

  004.6
  COBISS.SI-ID 27466757

  154.
  WENZ, Christian
          PHP phrasebook : essential code and commands / Christian Wenz. - Indianapolis : Sams, 2006. - VIII, 309 str. : tabele ; 18 cm. - (Developer's library)

  Kazalo
  ISBN 0-672-32817-8 (broš.)
  a) PHP (Computer program language) b) PHP (programski jezik) - Priročniki c) računalništvo d) označevalni jeziki e) PHP f) objektno orientirano programiranje g) dinamične spletne strani h) kreiranje strani i) priročniki

  004.42/.43:004.7
  COBISS.SI-ID 11575602

  155.
  WHITAKER, Andrew
          Penetration testing and network defense / Andrew Whitaker, Daniel P. Newman. - Indianapolis : Cisco Press, cop. 2006. - XXVII, 598 str. : ilustr. ; 24 cm

  Na ov.: "The practical guide to simulating, detecting, and responding to network attacks". - Kazalo
  ISBN 1-58705-208-3
  a) Računalniška omrežja - Varnost - Priročniki b) računalništvo c) računalniške mreže d) zaščita e) varnost f) vdori v omrežja g) simulacija h) detekcija i) odzivi j) priročniki

  004.7
  COBISS.SI-ID 11565106

  156.
  WHITE, Ron, 1944-
          How digital photography works / Ron White ; ilustrated by Timothy Edward Downs. - Indianapolis : Que, cop. 2006. - XII, 176 str. : ilustr. ; 26 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7897-3309-9 (broš.)
  a) Photography - Digital techniques b) računalništvo c) digitalna fotografija d) digitalne kamere e) delovanje f) nastanek slike g) delovanje digitalne temnice h) izdelava digitalnih slik i) priročniki

  004:77.04
  COBISS.SI-ID 27341317

  157.
  WYATT, Allen L.
          Cleaning Windows XP for dummies [Elektronski vir] / by Allen Wyatt. - El. besedilni podatki. - Hoboken : Wiley, cop. 2004. - (--For dummies)

  Sistemske zahteve: Dostop z ustreznim spletnim brskalnikom. - Nasl. z nasl. zaslona
  ISBN 0-764-57924-X (e-knjiga)
  a) Microsoft Windows (Computer file) b) Operating systems (Computers) c) Electronic books d) računalništvo e) programska oprema f) operacijski sistemi g) Windows XP h) upravljanje sistema i) podatki j) e-pošta k) internet

  004.451
  COBISS.SI-ID 27140357

  158.
  ZOMAYA, Albert Y.
          Handbook of nature inspired and innovative computing : integrating classical models with emerging technologies / edited by Albert Y. Zomaya. - New York : Springer Science+Business Media, cop. 2006. - XIV, 736 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 0-387-40532-1
  a) računalništvo b) računalniška znanost c) modeli d) metode e) algoritmi f) bioračunalništvo g) bioinformatika h) MEMS i) nanotehnologija j) nevralne mreže k) teorija l) zborniki

  004
  COBISS.SI-ID 27392261


  52 ASTRONOMIJA. GEODEZIJA.


  159.
  CHAISSON, Eric, 1946-
          Astronomy today / Eric Chaisson, Steve McMillan. - 5th ed. - Upper Saddle River : Pearson/Prentice Hall, cop. 2005. - XXIII, 761, [59] str. : barvne ilustr. ; 29 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Kazalo
  ISBN 0-13-144596-0 (vezano) ISBN 0-13-117683-8 (broš., vol. 1) ISBN 0-13-117684-6 (broš., vol. 2)
  a) Astronomy b) astronomija c) sončni sistem d) zvezde e) evolucija zvezd f) galaksije g) kozmologija h) življenje v vesolju

  52
  COBISS.SI-ID 27333893

  160.
  GRUPEN, Claus
          Astroparticle physics / Claus Grupen ; with contributions from Glen Cowan, Simon Eidelman, and Tilo Stroh. - Berlin : Springer, cop. 2005. - XIII, 441 str. : ilustr. ; 24 cm

  Prevod dela: Astroteilchenphysik. - Bibliografija: str. 405-411. - Kazalo
  ISBN 3-540-25312-2 (ISBN-10) ISBN 978-3-540-25312-9 (ISBN-13)
  a) Nuclear astrophysics b) Particles (Nuclear physics) c) astrofizika d) jedrska fizika e) fizika delcev f) zgodovinski pregled g) elementarni delci h) standardni model i) kinematika j) detekcija delcev k) mehanizmi pospeševanja l) kozmični žarki m) kozmologija n) veliki pok o) učbeniki

  524.1:539.12
  COBISS.SI-ID 27388933

  161.
  KRISHNA Swamy, K. S.
          Dust in the universe : similarities and differences / K. S. Krishna Swamy. - Singapore [etc.] : World Scientific, cop. 2005. - XI, 252 str. : ilustr. ; 24 cm. - (World Scientific series in astronomy and astrophysics ; vol. 7)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 981-256-293-1
  a) Cosmic dust b) Interstellar matter c) astronomija d) vesolje e) medzvezdna snov f) kozmični prah g) kometni prah h) medplanetarni prah i) zvezde j) izguba mase k) izvengalaktični prah l) nastanek m) kemijska sestava n) spektroskopske raziskave o) učbeniki

  524.5
  COBISS.SI-ID 27370757

  162.
  LINTON, Christopher M.
          From Eudoxus to Einstein : a history of mathematical astronomy / C. M. Linton. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2005. - XII, 516 str. ; 24 cm

  Na hrbtni str. nasl. str.: "Transferred to digital printing 2005". - Bibliografija: str. 475-501. - Kazalo
  ISBN 978-0-521-82750-8 (ISBN-13) ISBN 0-521-82750-7 (ISBN-10)
  a) astronomija b) matematična astronomija c) zgodovinski pregled d) Ptolomej e) geocentrična astronomija f) heliocentrična astronomija g) Tycho Brahe h) Kepler i) Galileo j) teorija gravitacije k) nebesnaa mehanika l) asteroidi m) planeti

  521(091)
  COBISS.SI-ID 27425541

  163.
          METEORITES, comets and planets / edited by A. M. Davis. - 1st ed. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2005. - XVII, 737 str. : ilustr., graf. prikazi ; 28 cm. - (Treatise on geochemistry ; vol. 1)

  Na vzpor. str. hrbtne str. nasl. str.: "Dedicated to Harold C. Urey (1873-1981)". - Na ov.: "GSIS Mary B. Ansari best reference work award 2004". - Ov. stv. nasl.: Meteorites, comets, and planets. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-080-44720-1 (broš.)
  a) astronomija b) geokemija c) meteoriti d) kometi e) astronomska opazovanja f) elementarna sestava g) izotopi h) strukturna analiza i) kronologija j) formiranje planetov

  550.4:523.2/.68
  COBISS.SI-ID 27345413

  164.
  PRŠA, Andrej
          Physical analysis and numerical modeling of eclipsing binary stars : [disertacija] / Andrej Prša. - Ljubljana : [A. Prša], 2005. - XII, 205 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

  Bibliografija: str. 159-168. - Kazalo. - Povzetek. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko
  a) astronomija b) zvezde c) binarne zvezde d) mrki e) osnovni parametri f) meritve g) analiza podatkov h) numerične metode i) BF Aurigae j) UV Leons k) GK Draconis l) V945 Centauri m) doktorske disertacije

  524.3(043.3)
  COBISS.SI-ID 225114112

  165.
          SCIENCE and ultimate reality : quantum theory, cosmology, and complexity / edited by, John D. Barrow, Paul C. W. Davies and Charles L. Harper, Jr. - Reprinted. - Cambridge : Cambridge University Press, 2005. - XX, 721 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 0-521-83113-X (vezano)
  a) Quantum theory b) Cosmology c) astronomija d) kvantna teorija e) kozmologija f) John Archibald Wheeler

  530.145:524.8
  524.8
  COBISS.SI-ID 27405317

  166.
  STAHLER, Steven William
          The formation of stars / Steven W. Stahler and Francesco Palla. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2004. - XIII, 852 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali
  ISBN 3-527-40559-3 (broš.)
  a) Stars - Formation b) astronomija c) nastanek zvezd d) galaksije e) fizikalni procesi f) molekularni oblaki g) protozvezde h) mlade zvezde

  524.3
  COBISS.SI-ID 27403013

  167.
          UNIVERSE : [the definitive visual guide] / general editor Martin Rees. - London : Dorling Kindersley, 2005. - 512 str. : ilustr., zvd. ; 31 cm

  Dodatek k nasl. z ov. - Kazalo
  ISBN 1-4053-1071-5 (vezano)
  a) Cosmology - Popular works b) astronomija c) sončni sistem d) zvezde e) evolucija zvezd f) galaksije g) kozmologija h) življenje v vesolju

  52
  COBISS.SI-ID 27281157


  53 FIZIKA.


  168.
  BANNWARTH, Helmut
          Liquid ring vacuum pumps, compressors and systems : conventional and hermetic design / Helmut Bannwarth ; translated by Christine Ahner. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2005. - XX, 492 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-527-31249-8 (vezano)
  a) Vacuum technology b) strojništvo c) vakuumska tehnika d) fizika plinov e) vakuumske naprave f) vakuumske črpalke g) tekočinski obroč h) konstrukcija črpalk i) montaža j) materiali k) varnost pri delu l) protieksplozijska zaščita m) cevovodi n) kompresorji o) kompresorske postaje p) pregledno delo

  531/533
  COBISS.SI-ID 27089925

  169.
  BERGANT, Robert
          Turbulent heat transfer near the flat wall for high Prandtl numbers : thesis / Robert Bergant. - Ljubljana : [R. Bergant], 2005. - 155 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

  Na hrbtu nasl. str.: Turbulentni prenos toplote ob ravni steni pri visokih Prandtlovih številih : disertacija. - Bibliografija: str. 148-155. - Povzetek. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za matematiko in fiziko
  a) fizika b) termodinamika c) turbulentni tok d) prenos toplote e) direktna numerična simulacija f) metoda velikih vrtincev g) višja Prandtlova števila h) doktorske disertacije

  536.24(043.3)
  COBISS.SI-ID 225111808

  170.
  BETTEN, Josef
          Creep mechanics / Josef Betten. - 2nd ed. - Berlin : Springer, cop. 2005. - XIII, 353 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Bibliografija: str. 331-345. - Kazalo
  - - Creep mechanics [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 3-540-23204-4 (vezano)
  a) Materials - Creep - Mathematical models b) Continuum mechanics - Mathematical models c) mehanika d) materiali e) lezenje materialov f) modeli lezenja g) matematični modeli h) tenzorska analiza i) mehanika materialov j) mehanika kontinuuma k) anizotropni materiali l) cevi m) tekočine n) visokoplastičnost o) visokoelastičnost p) MAPLE q) pregledno delo

  539.3
  COBISS.SI-ID 27091973

  171.
  BIZJAK, Ilija
          Measurement of V [sub] ub using inclusive semileptonic decays on a sample of reconstructed [beta] mesons with the Belle detector : doctoral thesis / Ilija Bizjak ; supervisor Peter Križan. - Ljubljana : [I. Bizjak], 2005. - 156 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

  Nasl. str. tudi v slov.: Meritev parametra V [spodaj] ub z inkluzivnimi semileptonskimi razpadi v vzorcu rekonstruiranih mezonov [beta] detektorja Belle : doktorska disertacija. - Bibliografija: str. 152-155. - Univ. Ljubljana, Oddelek za matematiko in fiziko
  a) fizika delcev b) elementarni delci c) interakcije d) matrika CKM e) unitarnostni trikotnik f) mezoni B g) semileptonski razpadi h) doktorske disertacije

  539.1(043.3)
  COBISS.SI-ID 1871204

  172.
  BOHREN, Craig F., 1940-
          Fundamentals of atmospheric radiation : an introduction with 400 problems / Craig F. Bohren and Eugene E. Clothiaux. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2006. - XVIII, 472 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Physics textbook)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-527-40503-8 (vezano) ISBN 3-527-40503-9 (broš.)
  a) Atmospheric radiation b) fizika c) fizika atmosfere d) sevanje e) radioaktivnost atmosfere f) sipanje fotonov g) radiometrija h) fotometrija i) polarizacija j) meteorološka optika

  535
  COBISS.SI-ID 27413253

  173.
  BREITHAUPT, Jim
          Physics / Jim Breithaupt. - 2nd ed. - Houndmills ; New York : Palgrave Macmillan, 2003. - XII, 484 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm. - (Palgrave foundations)

  Kazalo
  ISBN 1-4039-0055-8 (broš.)
  a) fizika - enote - meritve - nihanja - zvok - optika - materiali - lastnosti - mehanika - elektrika - jedrska fizika - radioaktivnost - mehanika plinov - termodinamika - gravitacija - učbeniki za visoke šole b) fizika c) enote d) meritve e) valovanje f) zvok g) optika h) elektromagnetno valovanje i) materiali j) lastnosti k) mehanika l) elektrika m) magnetizem n) jedrska fizika o) atomska fizika p) radioaktivnost q) mehanika plinov r) termodinamika s) kroženje t) gravitacija u) nihanja

  53
  COBISS.SI-ID 8463382

  174.
  BUDKER, Dmitry
          Atomic physics : an exploration through problems and solutions / Dmitry Budker, Derek F. Kimball, and David P. DeMille. - Oxford : Oxford University Press, 2004. - XIV, 441 str. : graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija: str. 418-434. - Kazalo
  ISBN 0-19-850949-9 (trda vezava) ISBN 0-19-850950-2 (broš.)
  a) Nuclear physics - Textbooks b) Nuclear physics - Problems, exercises, etc c) Atomska fizika - Učbeniki za visoke šole d) atomska fizika e) struktura atoma f) atomi g) interakcije h) zunanja polja i) svetloba j) molekule k) eksperimentalne metode l) učbeniki

  539.1(075.8)
  COBISS.SI-ID 11270706

  175.
  CUTNELL, John D.
          Physics / John D. Cutnell, Kenneth W. Johnson. - 6th ed. - Hoboken : J. Wiley & Sons, cop. 2005. - XXX, 992, A-31 str. : ilustr., graf. prikazi ; 28 cm

  Ov. stv. nasl.: Cutnell & Johnson physics. - Kazalo
  ISBN 0-471-15183-1 (vezano) ISBN 0-471-20940-6 (zv. 1, broš.) ISBN 0-471-20939-2 (zv. 2, broš.) ISBN 0-471-44895-8 (Wiley international ed.)
  a) Physics b) fizika c) kinematika d) delo e) energija f) rotacija g) elastičnost h) fluidi i) toplota j) termodinamika k) valovanje l) zvok m) elektrika n) magnetizem o) optika p) optični instrumenti q) specialna relativnost r) valovanje s) atomi t) jedrska fizika u) radioaktivnost v) jedrska energija w) elementarni delci x) učbeniki

  53
  COBISS.SI-ID 27406853

  176.
  GIANCOLI, Douglas C.
          Physics for scientists & engineers with modern physics / Douglas C. Giancoli. - 3rd ed. - Upper Saddle River : Prentice Hall, cop. 2000. - XXXI, 1172, A-58 str. : ilustr. ; 28 cm

  Nasl. 1. izd.: General physics. - Kazalo
  ISBN 0-13-021517-1 (vezano)
  a) fizika b) meritve c) kinematika d) gravitacija e) delo f) energija g) trki h) rotacija i) statika j) elastičnost k) lom l) fluidi m) nihanje n) valovanje o) zvok p) toplota q) termodinamika r) toplotni stroji s) elektrika t) magnetizem u) svetloba v) optični instrumenti w) interferenca x) lom svetlobe y) polarizacija z) specialna teorija relativnosti {) kvantna mehanika |) atomi }) molekule ~) trdna snov ) jedrska fizika !) radioaktivnost ¤) jedrska energija ©) elementarni delci °) astrofizika Â) kozmologija Ă) priročniki

  53
  COBISS.SI-ID 3946523

  177.
          HANDBOOK of optical systems / edited by Herbert Gross. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2005-. - <2> zv. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  Dosedanja vsebina:
  Zv. 1: Fundamentals of technical optics / Herbert Gross. - XXII, 826 str.
  Zv. 2: Physical image formation / Wolfgang Singer, Michael Totzeck, Herbert Gross. - XXIV, 690 str.
  ISBN 978-3-527-40382-0 (set, ISBN-13) ISBN 3-527-40382-5 (set) ISBN 978-3-527-40377-6 (vol. 1, ISBN-13) ISBN 3-527-40377-9 (vol. 1, ISBN-10) ISBN 3-527-40378-7 (vol. 2, ISBN-10)
  a) Optical instruments b) Image systems c) Optics d) fizika e) optični sistemi f) tehnična optika g) vmesniki h) materiali i) sledenje žarka j) radiometrija k) svetlobni viri l) senzorska tehnologija m) obdelava signalov n) barvni vid o) optični sistemi p) okvare q) valovna optika r) komponente s) mrežice t) optične meritve u) merilna tehnika v) interferenca w) koherenca x) testiranje y) geometrijska optika z) optično slikanje {) polarizacija |) aplikacije

  535
  COBISS.SI-ID 5046100

  178.
  KARNOPP, Dean C.
          System dynamics : modeling and simulation of mechatronic systems / Dean C. Karnopp, Donald L. Margolis, Ronald C. Rosenberg. - 4th ed. - Hoboken : J. Wiley & Sons, cop. 2006. - XII, 563 str. : načrti, graf. prikazi ; 25 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip0513/2005013 732.html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-471-70965-4 (ISBN-10) ISBN 978-0-471-70965-7 (ISBN-13)
  a) Systems engineering b) System analysis c) Bond graphs d) Mechatronics e) fizika f) dinamika sistemov g) linearni sistemi h) sistemski inženiring i) mehanika togih teles j) mehatronika k) analize sistemov l) aplikacije m) mehanski sistemi n) ojačevalniki o) pretvorniki p) magnetna vezja q) magnetne naprave r) pregledno delo

  531.3:62-501
  COBISS.SI-ID 27385861

  179.
  SAXENA, Ajay K.
          Principles of modern physics / Ajay K. Saxena. - Oxford : Alpha Science International, cop. 2005. - XXII, 877 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija str. 853-854. - Kazalo
  ISBN 1-84265-213-3
  a) Physics b) fizika c) kvantna fizika d) relativistična mehanika e) struktura atoma f) atomski spektri g) kvantna mehanika h) vodikov atom i) periodni sistem j) statistična mehanika k) rentgenski žarki l) fizika trdne snovi m) napake kristalov n) materiali o) magnetne lastnosti p) superprevodnost q) interakcije atomov r) eksterna polja s) jedrska fizika t) radioaktivnost u) fuzija v) fizija w) elementarni delci x) pospeševalniki y) detektroji z) vesolje

  53
  COBISS.SI-ID 27399685

  180.
  STUDEN, Andrej, 1976-
          Compton camera with position-sensitive silicon detectors : doctoral thesis / Andrej Studen ; supervisor Marko Mikuž. - Ljubljana : [A. Studen], 2005. - 150 str. : graf. prikazi ; 30 cm

  Nasl. str. tudi v slov: Comptonska kamera s krajevno ločljivimi silicijevimi detektorji : doktorska disertacija. - Bibliografija: str. 147-149. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Oddelek za matematiko in fiziko
  a) fizika b) medicinsko slikanje c) računalniška tomografija d) SPECT e) Comptonska kamera f) silicijevi detektorji g) scintilacijska kamera h) doktorske disertacije

  539.1:616-671(043.3)
  COBISS.SI-ID 1886564

  181.
  TERNIK, Primož
          Numerično modeliranje turbulentnih [!] tokov posplošenih newtonskih tekočin : doktorska disertacija / Primož Ternik ; [mentor Jure Marn ; komentor Matjaž Hriberšek]. - Maribor : [P. Ternik], 2005. - XVII, 127 f. : ilustr. ; 30 cm. - (Fakulteta za strojništvo. Doktorske disertacije)

  Bibliografija: str. 96-101. - Dokt. dis., Univ. v Mariboru, Fakulteta za strojništvo
  a) fizika b) mehanika tekočin c) nenewtonske tekočine d) turbolentni tok e) dvoenačbni modeli f) numerično modeliranje g) metoda končnih prostornin h) doktorska disertacija

  532:519.61/.64(043.3)
  COBISS.SI-ID 10134806

  182.
  TILLERY, Bill W.
          Physical science / Bill W. Tillery. - 6th ed. - Boston [etc.] : McGraw-Hill/Higher Education, 2005. - XX, 666 str. : ilustr. ; 28 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip049/20030213 04.html. - Kazalo
  ISBN 0-07-250978-3 ISBN 0-07-111269-3 (ISE)
  a) Physical sciences b) fizika c) gibanje d) energija e) toplota f) temperatura g) valovanje h) zvok i) elektrika j) svetloba k) kemija l) atomi m) periodni sistem n) kemijske vezi o) kemijske reakcije p) voda q) raztopine r) organske reakcije s) jedrske reakcije t) astronomija u) vesolje v) sončni sistem w) zemlja x) geologija y) kamnine z) minerali {) tektonika |) zemeljsko površje }) geološki čas ~) zemeljska atmosfera ) vreme !) klima ¤) vode ©) učbeniki

  53
  COBISS.SI-ID 27401733

  183.
  VOYIADJIS, George Z.
          Mechanics of composite materials with MATLAB / George Z. Voyiadjis, Peter I. Kattan. - Berlin : Springer, cop. 2005. - XI, 336 str. : graf. prikazi ; 25 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Bibliografija: str. 329-330. - Kazalo
  ISBN 3-540-24353-4 (ISBN-10) ISBN 978-3-540-24353-3 (ISBN-13)
  a) MATLAB b) Composite materials c) kompozitni materiali d) kompoziti e) laminati f) mehanika kompozitov g) poškodbe materialov h) elastičnost i) študij mehanike j) uporaba računalniškega programa k) MATLAB l) pregledno delo

  539.3:004.4
  COBISS.SI-ID 8771099

  184.
          WUTZ Handbuch Vakuumtechnik : Theorie und Praxis / Karl Jousten (hrsg.). - 8., vollständig überarbeitete und erweiterte Aufl. - Weisbaden : Vieweg, 2004. - XXIII, 817 str. : ilustr. ; 25 cm

  Do 5. izd. z nasl.: Theorie und Praxis der Vakuumtechnik, 6. in 7. izd. z nasl.: Handbuch Vakuumtechnik. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-528-64884-8
  a) Vacuum b) strojništvo c) vakuumska tehnika d) fizika e) vakuumske naprave f) vakuumske črpalke g) merilne naprave h) kalibriranje i) materiali j) zgodovinski pregled k) priročniki

  533/533
  COBISS.SI-ID 18622247


  54 KEMIJA.


  185.
  BERGER, Stefan
          200 and more NMR experiments : a practical course / Stefan Berger, Siegmar Braun. - 2nd expanded ed. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2004. - XV, 838 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo. - Bibliografija pri posameznih poglavjih
  ISBN 3-527-31067-3
  a) Nuclear magnetic resonance spectroscopy b) analizna kemija c) jedrska magnetna resonanca d) instrumentacija e) NMR spektroskopija f) eksperimentalno delo

  543.429.23
  COBISS.SI-ID 27466245

  186.
          CHEMICAL speciation in the environment [Elektronski vir] / edited by A. M. Ure and C. M. Davidson. - 2nd ed. - El. besedilni podatki. - Oxford ; Malden : Blackwell Science, cop. 2002

  Sistemske zahteve: Dostop z ustreznim spletnim brskalnikom Način dostopa (URL): http://www.netLibrary. com/urlapi.asp?action=su mmary&v=1&bookid=90361 (An electronic book accessible through the World Wide Web; click for information) . - Nasl. z nasl. zaslona
  ISBN 1-405-12350-8 (e-knjiga)
  a) Speciation (Chemistry) b) Chemistry, Analytic c) Environmental chemistry d) Electronic books e) analizna kemija f) kemija okolja g) določevanje kovin h) sldovi kovin i) metode j) računalniške simulacije k) zemljine l) atmosfera m) voda n) biološki sistemi

  543:502/504
  COBISS.SI-ID 27149061

  187.
  CHRISTIAN, Gary D.
          Analytical chemistry / Gary D. Christian. - 6th ed. - Hoboken : J. Wiley, cop. 2004. - XIX, 828 str. : ilustr. ; 29 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Bibliografija na koncu poglavij in na str.: 796-799. - Kazalo
  ISBN 0-471-21472-8 (vezano) ISBN 0-471-45137-1 (CD-ROM)
  a) Chemistry, Analytic - Quantitative b) Chemistry, Analytic - Quantitative - Software c) analizna kemija d) kvantitativna analiza e) obdelava podatkov f) dobra laboratorijska praksa g) stehiometrija h) kemijsko ravnotežje i) titracije j) gravimetrična anliza k) elektrokemija l) potenciometrija m) voltametrija n) spektrokemijske metode o) atomska spektroskopija p) ekstrakcije q) kromatografija r) plinska kromatografija s) tekočinska kromatografija t) avtomatizacija meritev u) klinična kemija v) genomika w) proteomika x) ekologija y) vzorčevanje z) eksperimenti {) učbeniki

  543
  COBISS.SI-ID 27422981

  188.
          EWING'S analytical instrumentation handbook / edited by Jack Cazes. - 3rd ed. - New York : Marcel Dekker, cop. 2005. - XXIV, 1037 str. : ilustr. ; 29 cm

  Predelana izd.: Analytical instrumentation handbook / edited by Galen Wood Ewing. - 2nd ed., rev. and expanded. - Cop. 1997. - Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 0-8247-5348-8
  a) Instrumental analysis - Handbooks, manuals, etc b) Chemistry, Analytic - Instruments - Handbooks, manuals, etc c) analizna kemija d) instrumentacija e) računalniki f) analiza podatkov g) kemometrija h) obdelava podatkov i) kromotografske tehnike j) injekcijska analiza k) optična emisijska spektrometrija l) atomska absorbcijska spektrometrija m) ultravijolična spektrofotometrija n) molekularna fluorescenca o) fosforescenca p) vibracijska spektroskopija q) rentgenske metode r) fotoakustična spektroskopija s) kiroptična spektroskopija t) jedrska magnetna resonanca u) elektronska paramagnetna resonanca v) Augerjeva spektroskopija w) masna spektrometrija x) termoanalizne metode y) potenciometrija z) voltametrija {) Stripping analiza |) elektrolitska prevodnost }) mikrofluidne metode ~) biosenzorska tehnologija ) HPLC !) plinska kromotografija ¤) kromatografija superkritičnih fluidov ©) kapilarna elektroforeza °) gelska permeacijska kromotografija Â) izključitvena kromotografija Ă) Field-Flow frakcionacija A) protitočna kromotografija Á) tankoplastna kromotografija A) priročniki

  543.5
  COBISS.SI-ID 27370245

  189.
  GODEC, Andrej, 1958-
          Protonacijske in razredčilne entalpije poli (L-glutaminske kisline) v vodnih raztopinah : disertacija / Andrej Godec. - Ljubljana : [A. Godec], 2006. - 79 f. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: f. 73-79. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
  a) fizikalna kemija b) razredčilna entalpija c) ionizacijska entalpija d) poli (L-glutaminska kislina) e) vijačnica f) naključni klobčič g) doktorske disertacije

  544.332(043.3)
  COBISS.SI-ID 27500037

  190.
          IZKUSTVENI pristop k analizni kemiji : priročnik / N. Gros ... [et al.]. - Ljubljana : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2005. - 91 str. : ilustr. ; 30 cm

  Na nasl. str.: "Project Number SI/03/B/F/PP-176012". - 60 izv.
  ISBN 961-6286-70-6
  a) Analizna kemija - Priročniki b) analizna kemija c) analizni instrumenti d) poučevanje kemije e) aktivne oblike poučevanja f) spektrometrija g) kromatografija

  543.4:543.54(035)
  COBISS.SI-ID 223159296

  191.
          IZKUSTVENI pristop k analizni kemiji [Elektronski vir] : priročnik / N. Gros ... [et al.]. - Besedilni el. podatki. - Ljubljana : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2005. - 1 el. optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm

  Sistemske zahteve: Adobe Acrobat 7.0. - Na nasl. str.: "Project Number SI/03/B/F/PP-176012". - Nasl. z nasl. zaslona
  ISBN 961-6286-69-2
  a) Analizna kemija - Priročniki b) analizna kemija c) analizni instrumenti d) poučevanje kemije e) aktivne oblike učenja f) spektrometrija g) kromatografija

  543.4:543.54(035)
  COBISS.SI-ID 223125760

  192.
  MANUTCHEHR-Danai, Mohsen, 1939-
          Dictionary of gems and gemology / Mohsen Manutchehr-Danai. - 2nd extended and revised ed. - Berlin : Springer, 2005. - 879 str. : ilustr. ; 28 cm

  Bibliografija: str. 875-879
  ISBN 3-540-23970-7 (vezano)
  a) Precious stones - Dictionaries b) Gems - Dictionaries c) kristalografija d) dragi kamni e) enciklopedični slovar f) angleški

  548.1/.7-032.8=11
  COBISS.SI-ID 27368965

  193.
  PFLAUM, Zlatko
          Sinteza biološko pomembnih pentadeka peptidov : doktorska disertacija / Zlatko Pflaum. - Ljubljana : [Z. Pflaum], 2006. - 161 f. : graf. prikazi ; 30 cm

  Bibliografija: f. 149-161. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
  a) organska kemija b) biokemija c) sinteze peptidov d) netopni polimerni nosilci e) biološko pomembni peptidi f) doktorske disertacije

  547.057:577.112(043.3)
  COBISS.SI-ID 27410437

  194.
  RAYMOND, Kenneth William, 1953-
          General, organic, and biological chemistry : an integrated approach / Kenneth W. Raymond. - Hoboken : J. Wiley, cop. 2006. - XV, 494, [59] str. : ilustr. ; 29 cm

  Kazalo
  ISBN 978-0-471-44707-8 (ISBN-13, vezano) ISBN 0-471-44707-2 (ISBN-10, vezano)
  a) Chemistry - Textbooks b) Chemistry, Organic - Textbooks c) Biochemistry - Textbooks d) Medical education - Textbooks e) organska kemija f) biokemija g) organske spojine h) raztopine i) koloidi j) suspenzije k) lipidi l) membrane m) ogljikovi hidrati n) proteini o) encimi p) nukleinske kisline q) metabolizem

  547+577
  COBISS.SI-ID 27422469

  195.
  RHODES, Gale
          Crystallography made crystal clear : a guide for users of macromolecular models / Gale Rhodes. - 3rd ed. - Amsterdam [etc.] : Elsevier : Academic press, 2006. - XXV, 306 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Complementary science series)

  Kazalo
  ISBN 0-12-587073-6 (ISBN-10) ISBN 978-0-12-587073-3 (ISBN-13)
  a) X-ray crystallography b) Macromolecules - Structure c) Proteins - Structure d) kristalografija e) makromolekule f) proteini g) struktura kristalov h) rentgenska kristalografija i) kristalografski modeli j) učbeniki

  548.73:547.96
  COBISS.SI-ID 27346949

  196.
  SPEIGHT, James G., 1940-
          Perry's standard tables and formulas for chemical engineers / James G. Speight. - New York [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2003. - XIII, 653 str. : tabele ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 0-07-138777-3 (broš.)
  a) kemija b) fizika c) tabele d) konstante

  53/54(083.4)
  54(083.4)
  541.61
  COBISS.SI-ID 19956536

  197.
          STRATEGIES and tactics in organic synthesis . Vol. 6 / edited by Michael Harmata ; with a foreword by Paul A. Wender. - 1st ed. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2005. - XXIII, 476 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-12-450288-1 (vezano) ISBN 0-12-450289-X (broš.)
  a) Organic compounds - Synthesis b) organska kemija c) organske reakcije d) sinteze e) totalne sinteze f) aldolne reakcije g) ciklizacije h) naravne spojine i) mehanizmi

  547:542.057
  COBISS.SI-ID 27346693

  198.
  ŠKET, Primož
          NMR študije vezave kovisnkih ionov znotraj G-kvadrupleksnih struktur DNK : doktorska disertacija / Primož Šket. - Ljubljana : [P. Šket], 2005. - [IX], 74, [32] f. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: f. 66-73. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
  a) biokemija b) bioorganska kemija c) strukturna kemija d) DNK e) G-kvadrupleks f) raziskave G-kvadrupleksnih struktur g) določitev strukture h) NMR spektroskopija i) doktorske disertacije

  577.213:543.429.24(043.3)
  COBISS.SI-ID 27246853

  199.
          VITAMIN C [Elektronski vir] : function and biochemistry in animals and plants / edited by Han Asard, James M. May, Nicholas Smirnoff. - El. besedilni podatki. - London ; New York : BIOS Scientific Publishers, 2004

  Sistemske zahteve: Dostop z ustreznim spletnim brskalnikom Način dostopa (URL): http://www.netLibrary. com/urlapi.asp?action=su mmary&v=1&bookid=116908 (An electronic book accessible through the World Wide Web; click for information) . - Nasl. z nasl. zaslona
  ISBN 0-203-50000-8 (e-knjiga)
  a) Vitamin C b) Ascorbic Acid c) Plant Physiology d) Protective Agents - pharmacology e) Electronic books f) organska kemija g) biokemija h) biotehnologija i) vitamin C j) biosinteza k) katabolizem l) antioksidativno delovanje m) fiziološko delovanje n) biotehnološka proizvodnja

  547.9:577.1
  COBISS.SI-ID 27148037


  57 BIOLOGIJA. EKOLOGIJA.


  200.
          CELL biology [Elektronski vir] : a short course / Steven R. Bolsover ... [et al.]. - 2nd ed. - El. besedilni podatki. - Hoboken : Wiley, 2004

  Sistemske zahteve: Dostop z ustreznim spletnim brskalnikom. - Nasl. z nasl. zaslona
  ISBN 0-471-46159-8 (e-knjiga)
  a) Cytology b) Electronic books c) citologija d) biokemija e) molekularna biologija f) genetika g) DNK h) genska ekspresija i) genetski inženiring j) metabolizem k) prenos signalov l) celični cikel

  577
  COBISS.SI-ID 27153925

  201.
  HAMES, B. D.
          Instant notes [Elektronski vir] : biochemistry / B. D. Hames & N. M. Hooper. - 2nd ed. - El. besedilni podatki. - Oxford : Bios ; New York : Springer-Verlag, 2000. - (Instant notes series. Chemistry series)

  Sistemske zahteve: Dostop z ustreznim spletnim brskalnikom Način dostopa (URL): http://www.netLibrary. com/urlapi.asp?action=su mmary&v=1&bookid=115880 (An electronic book accessible through the World Wide Web; click for information) . - Nasl. z nasl. zaslona. - Kazalo
  ISBN 0-203-64527-8 (e-knjiga)
  a) Biochemistry - Outlines, syllabi, etc b) Electronic books c) biokemija d) celica e) aminokisline f) proteini g) encimi h) protitelesa i) membrane j) DNK k) RNK l) sinteza proteinov m) rekombinantna DNA tehnologija n) metabolizem ogljikovih hidratov o) metabolizem lipidov p) dihanje q) energija r) metabolizem dušika

  577
  COBISS.SI-ID 27148549

  202.
          HANDBOOK of molecular and cellular methods in biology and medicine [Elektronski vir] / edited by Leland J. Cseke ... [et al.]. - 2nd ed. - El. besedilni podatki. - Boca Raton : CRC Press, 2004

  Sistemske zahteve: Dostop z ustreznim spletnim brskalnikom Način dostopa (URL): http://www.netLibrary. com/urlapi.asp?action=su mmary&v=1&bookid=122909 (An electronic book accessible through the World Wide Web; click for information) . - Nasl. z nasl. zaslona
  ISBN 0-203-00975-4 (e-knjiga)
  a) Molecular biology - Laboratory manuals b) Cytology - Laboratory manuals c) Molecular Biology - Laboratory Manuals d) Cytological Techniques - Laboratory Manuals e) Electronic books f) molekularna biologija g) citologija h) citološke metoode i) RNK j) DNK k) izolacija l) čiščenje m) sekvenciranje n) analiza o) genomika p) genska ekspresija q) celične kulture r) laboratorijske metode

  576/577:543
  COBISS.SI-ID 27154949

  203.
  MOORHOUSE, Michael
          Bioinformatics, biocomputing and Perl [Elektronski vir] : an introduction to bioinformatics computing skills and practice / Michael Moorhouse, Paul Barry. - El. besedilni podatki. - Chichester ; Hoboken : Wiley Publishing, 2004

  Sistemske zahteve: Dostop z ustreznim spletnim brskalnikom Način dostopa (URL): http://www.netLibrary. com/urlapi.asp?action=su mmary&v=1&bookid=141006 (An electronic book accessible through the World Wide Web; click for information) . - Nasl. z nasl. zaslona
  ISBN 0-470-02645-6 (e-knjiga)
  a) Bioinformatics b) Computational biology c) Perl (Computer program language) d) Electronic books e) bioinformatika f) računalniška biologija g) molekularna biologija h) sekvenčna analiza i) proteini j) sekvenciranje genoma k) baze podatkov l) programska oprema m) PERL n) aplikacije

  577:004.4 PERL
  COBISS.SI-ID 27135749

  204.
  PANNO, Joseph
          Animal cloning [Elektronski vir] : the science of nuclear transfer / Joseph Panno. - El. besedilni podatki. - New York : Facts on File, 2005. - (Facts on File science library) (The new biology)

  Sistemske zahteve: Dostop z ustreznim spletnim brskalnikom Način dostopa (URL): http://www.netLibrary. com/urlapi.asp?action=su mmary&v=1&bookid=139887 (An electronic book accessible through the World Wide Web; click for information) . - Nasl. z nasl. zaslona
  ISBN 0-816-06735-X (e-knjiga)
  a) Cloning - Popular works b) Cell nuclei - Transplantation - Popular works c) Electronic books d) biologija e) genetika f) kloniranje DNK g) kloniranje živali h) zgodovinski pregled i) transgeni organizmi j) etični aspekt k) pravni aspekt

  577.212
  COBISS.SI-ID 27153157

  205.
  PANNO, Joseph
          The cell [Elektronski vir] : evolution of the first organism / Joseph Panno. - El. besedilni podatki. - New York : Facts On File, 2005. - (Facts on File science library) (New biology)

  Sistemske zahteve: Dostop z ustreznim spletnim brskalnikom Način dostopa (URL): http://www.netLibrary. com/urlapi.asp?action=su mmary&v=1&bookid=139886 (An electronic book accessible through the World Wide Web; click for information) . - Nasl. z nasl. zaslona
  ISBN 0-816-06736-8 (e-knjiga)
  a) Cells - Popular works b) Cells - Evolution - Popular works c) Electronic books d) biologija e) nastanek življenja f) prokarioti g) evkarioti h) celični ciklus i) geni j) celice k) nevroni l) mikroskopija m) histologija n) histokemija

  576/577
  COBISS.SI-ID 27136005

  206.
  ROBINSON, Tara Rodden
          Genetics for dummies [Elektronski vir] / Tara Rodden Robinson. - El. besedilni podatki. - Hoboken : Wiley, 2005

  Sistemske zahteve: Dostop z ustreznim spletnim brskalnikom Način dostopa (URL): http://www.netLibrary. com/urlapi.asp?action=su mmary&v=1&bookid=140405 (An electronic book accessible through the World Wide Web; click for information) . - Nasl. z nasl. zaslona
  ISBN 0-471-77603-3 (e-knjiga)
  a) Genetics b) Electronic books c) genetika d) biologija celice e) genetski material f) DNK g) molekularna genetika h) replikacija i) genska ekspresija j) sekvenciranje k) mutacije l) podedovane bolezni m) genska terapija n) gensko spremenjeni organizmi

  575:577.2
  COBISS.SI-ID 27136261

  207.
  SNEPPEN, Kim
          Physics in molecular biology [Elektronski vir] / Kim Sneppen & Giovanni Zocchi. - El. besedilni podatki. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2005

  Sistemske zahteve: Dostop z ustreznim spletnim brskalnikom Način dostopa (URL): http://www.netLibrary. com/urlapi.asp?action=su mmary&v=1&bookid=139578 (An electronic book accessible through the World Wide Web; click for information) . - Nasl. z nasl. zaslona
  ISBN 0-511-12797-9 (e-knjiga)
  a) Molecular biology - Mathematical models b) Physics c) Electronic books d) molekularna biologija e) fizika polimerov f) DNK g) RNK h) struktura proteinov i) ATP j) citoskelet k) genetska regulacija l) molekularne mreže m) evolucija

  577
  COBISS.SI-ID 27136517


  58 BOTANIKA.


  208.
          DREVESA in grmi : enostavno in zanesljivo določanje / [prevod Božo Frajman]. - 1. izd. - Kranj : Narava, 2006 (Kranj : Adoz). - 192 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Vodnik po naravi / Narava)

  Prevod dela: Bäume und Sträucher einfach und sicher bestimmen
  ISBN 961-91407-9-6
  a) Drevesa b) Grmovnice c) botanika d) drevesa e) grmi f) določanje dreves g) določanje grmov h) barvne skupine i) priročniki

  582.4/.9
  COBISS.SI-ID 223446016


  59 ZOOLOGIJA. ŽIVALSTVO.


  209.
          PTIČI : enostavno in zanesljivo določanje / [prevod Tadeja Kern]. - 1. izd. - Kranj : Narava, 2006 (Kranj : Adoz). - 192 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Vodnik po naravi / Narava)

  Prevod dela: Vögel einfach und sicher bestimmen. - Kazalo
  ISBN 961-6582-00-3
  a) Ptice b) zoologija c) ptice d) določevanje ptic e) razvrstitev po velikosti f) priročniki

  598.2
  COBISS.SI-ID 223446272

  210.
          ŽIVALSTVO Slovenije / [avtorji Boris Sket ... et al.] ; strokovni uredniki Boris Sket, Matija Gogala, Valika Kuštor ; redaktorica Valika Kuštor ; fotografije Miloš Anděra ... [et al.] ; risbe Matjaž Bedjanič ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2003. - 664 str. : ilustr. ; 28 cm

  Bibliografija: str. 604-605. - Kazalo
  ISBN 86-365-0410-4
  a) Živalstvo - Slovenija b) biologija c) živalstvo d) telesna zgradba e) razmnoževanje f) ekologija g) Slovenija h) enciklopedija

  591.9(497.1)
  COBISS.SI-ID 123099392


  61 MEDICINA.


  211.
  ALLEN, David Elliston
          Medicinal plants in folk tradition [Elektronski vir] : an ethnobotany of Britain & Ireland / David E. Allen & Gabrielle Hatfield. - El. besedilni podatki. - Portland : Timber Press, 2004

  Sistemske zahteve: Dostop z ustreznim spletnim brskalnikom Način dostopa (URL): http://www.netLibrary. com/urlapi.asp?action=su mmary&v=1&bookid=119513 (An electronic book accessible through the World Wide Web; click for information) . - Nasl. z nasl. zaslona. - Kazalo
  ISBN 1-417-56677-9 (e-knjiga)
  a) Ethnobotany - Great Britain b) Ethnobotany - Ireland c) Medicinal plants - Great Britain d) Medicinal plants - Ireland e) Traditional medicine - Great Britain f) Traditional medicine - Ireland g) Medicine, Traditional - history - Great Britain h) Medicine, Traditional - history - Ireland i) Plants, Medicinal - Great Britain j) Plants, Medicinal - Ireland k) Electronic books l) botanika m) etnobotanika n) Velika Britanija o) Irska p) zdravilne rastline q) ljudska medicina r) medicina s) zgodovinski pregled t) vrste rastlin u) uporaba

  615.322:582(410+417)
  COBISS.SI-ID 27148293


  614.8 NEZGODE. PREPREČEVANJE IN ZAŠČITNI UKREPI.


  212.
  DEKKER, Sidney
          Ten questions about human error : a new view of human factors and system safety / Sidney W. A. Dekker. - Mahwah ; London : L. Erlbaum associates, publishers, cop. 2005. - XIX, 219 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Human factors in transportation)

  Bibliografija: str. 205-210. - Kazali
  ISBN 0-8058-4744-8 (vezano) ISBN 0-8058-4745-6 (broš.)
  a) Transportation accidents b) Errors c) promet d) transport e) varnost sistemov f) človeški faktor g) človeške napake h) vzroki napak i) pregledno delo

  614.8
  COBISS.SI-ID 26839557


  62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH.


  213.
  BROERS, Alec
          The triumph of technology : the BBC Reith Lectures 2005 / Alec Broers. - Cambridge : Cambridge University Press, 2005. - 119 str. ; 21 cm

  ISBN 0-521-86158-6 (ISBN-10, vezano) ISBN 0-521-67965-6 (ISBN-10, broš.) ISBN 978-0-521-86158-8 (ISBN-13, vezano) ISBN 978-0-521-67965-7 (ISBN-13, vezano)
  a) Technology and civilization b) Technology - Social aspects c) tehnika d) razvoj tehnike e) socialni vidiki f) sodelovanje g) inovacije h) odgovornost i) tveganje j) nanotehnologija k) pregledno delo

  62
  COBISS.SI-ID 27020549

  214.
          The HVAC handbook / Robert C. Rosaler, editor-in-chief. - New York [etc.] : McGraw-Hill, 2004. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-07-140202-0 (vezano)
  a) Heating - Handbooks, manuals, etc b) Air conditioning - Handbooks, manuals, etc c) Ventilation - Handbooks, manuals, etc d) strojništvo e) energetika f) ogrevanje g) ventilacija h) prezračevanje i) HVAC - Heating,Ventilating and Air Conditiong j) HVAC sistemi k) načrtovanje l) aplikacije m) krmiljenje n) priprava vode o) sestavni deli sistema p) upravljanje q) vzdrževanje r) priročniki

  697.9:621.56
  COBISS.SI-ID 2116203


  62.38/.39


  215.
  HERSENT, Olivier
          IP telephony [Elektronski vir] : deploying voice-over IP protocols / Olivier Hersent, Jean-Pierre Petit, and David Gurle. - El. besedilni podatki. - Chichester ; Hoboken : Wiley, 2005

  Sistemske zahteve: Dostop z ustreznim spletnim brskalnikom Način dostopa (URL): http://www.netLibrary. com/urlapi.asp?action=su mmary&v=1&bookid=138372 (An electronic book accessible through the World Wide Web; click for information) . - Nasl. z nasl. zaslona
  ISBN 0-470-02360-0 (e-knjiga)
  a) Internet telephony b) Téléphonie Internet c) Electronic books d) elektrotehnika e) računalništvo f) telefonija g) telekomunikacijske storitve h) računalniške mreže i) IP protokoli j) prenos glasu k) interenet telefonija l) preusmeritev klica m) NAT

  621.395:004.738.5
  COBISS.SI-ID 27155205


  620.1/.2 PREISKAVA MATERIJALA. NAUK O MATERIJALIH.


  216.
          CORROSION handbook : corrosive agents and their interaction with materials. Vol. 1, Sodium hydroxide, mixed acids / edited by Gerhard Kreysa and Michael Schütze. - 2nd completley revised and extended ed. - Frankfurt : DECHEMA ; Weinheim : Wiley-VCH, 2004. - XIII, 466 str. : graf. prikazi, tabele ; 25 cm

  Prva izdaja 1987. - Izdal Wiley-VCH v imenu Decheme
  ISBN 3-527-31117-3 (vezano)
  a) Corrosion and anti-corrosives b) materiali c) korozija d) kovine e) nekovinske anorganske spojine f) organske spojine g) plastične mase h) premazi i) kompoziti j) natrijev hidroksid k) mešane kisline l) klorovodikova kislina m) dušikova kislina n) hipokloriti o) fosforna kislina p) pitna voda q) komunalne odplake r) industrijske odpadne vode s) ogljikova kislina t) klorov dioksid u) morska voda

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 3163418

  217.
  JEŠE, Robi
          Strukturne in spektroskopske lastnosti materialov v iono-optičnih sistemih : doktorska disertacija / Robi Ješe. - Ljubljana : [R. Ješe], 2006. - 117 f. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

  Bibliografija: f. 111-117. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
  a) materiali b) iono-optični sistemi c) alkoksisilani d) titanov dioksid e) strukturne lastnosti f) spektroskopske lastnosti g) IR spektroskopija h) doktorske disertacije

  620.1/.2:543.421/.424(043.3)
  COBISS.SI-ID 27499781

  218.
          METALLOGRAFIE / herausgegeben von Herrmann Schumann und Heinrich Oettel. - 14. Aufl. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2005. - XIV, 961 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 3-527-30679-X (vezano)
  a) materiali b) kovine c) preiskave strukture materialov d) metalografija e) mikroskopija f) manoskopija

  620.18(035)
  COBISS.SI-ID 27250949

  219.
          NANOPOROUS materials : science and engineering / edited by G. Q. Lu, X. S. Zhao. - London : Imperial College Press, cop. 2004. - XI, 897 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm. - (Series on chemical engineering ; vol. 4)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali
  ISBN 1-86094-210-5 ISBN 1-86094-211-3 (broš.)
  a) Porous materials b) Nanostructured materials c) Silica d) Molecular sieves e) materiali f) porozni materiali g) nanomateriali h) silikati i) zeoliti j) molekularna sita k) sinteze l) lastnosti m) aplikacije

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 27400453

  220.
  RICHERSON, David W., 1944-
          Modern ceramic engineering : properties, processing, and use in design / David W. Richerson. - 3rd ed. - Boca Raton : CRC Taylor & Francis, 2006. - [10], 707 str. : ilustr., graf. prikazi ; 26 cm. - (Materials engineering ; 29)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Glosar. - Kazalo
  ISBN 978-1-57444-693-7 (ISBD-13, vezano) ISBN 1-57444-693-2 (ISBD-10, vezano)
  a) Ceramic engineering b) materiali c) keramični materiali d) zgodovinski pregled e) aplikacije f) kristalna struktura g) fazni diagrami h) fizikalne lastnosti i) termične lastnosti j) mehanske lastnosti k) optične lastnosti l) proizvodnja m) obdelava n) oblikovanje izdelkov o) analiza napak

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 8965915

  221.
  SIMČIČ, Jurij
          Izdelava mehanskih mikrostruktur s protonskim mikrožarkom : doktorsko delo / Jure Simčič. - Ljubljana : [J. Simčič], 2005. - VII, 127 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

  Bibliografija: str. 118-123. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za matematiko in fiziko
  a) materiali b) mikroelektronska vezja c) mehanske mikrostrukture d) svetlobno občutljive snovi e) mikroobdelava f) protonski žarek g) SU-8

  620.1/.2:539.1(043.3)
  COBISS.SI-ID 225113344

  222.
  VODOPIVEC, Boris, 1977-
          The glassy phase and induced ferroelectricity in relaxor systems : doctoral thesis / by Boris Vodopivec. - Ljubljana : [B. Vodopivec], 2005. - 163 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

  Nasl. str. tudi v slov.: Steklasta faza in inducirana feroelectričnost v relaksorskih sistemih. - Bibliografija: str. 112-116. - Povzetek. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za matematiko in fiziko
  a) materiali b) feroelektriki c) keramika d) polimeri e) polimerni kompoziti f) struktura g) fazni prehodi h) steklasta faza i) inducirana feroelektričnost j) relaksorski sistemi k) dielektrična spektroskopija l) doktorske disertacije

  620.1/.2(043.3)
  COBISS.SI-ID 225116160


  620.9 ENERGETIKA.


  223.
  HANUS, Bo
          Solar-Dachanlagen selbst planen und installieren / Bo Hanus. - Poing : Franzis, cop. 2003. - 128 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 3-7723-4144-6 (broš.)
  a) strojništvo b) gradbeništvo c) energetika d) solarni sistemi e) sončna energija f) proizvajanje električnega toka g) fotovoltaža h) solarni moduli i) instalacije sistemov j) strehe k) sončno ogrevanje l) sončni kolektorji m) pregledno delo

  620.9
  COBISS.SI-ID 27183877

  224.
  HENZE, Andreas, 1967-
          Strom von der Sonne : Photovoltaik in der Praxis : Techniken, Marktübersicht und Anleitung zum Selbstbau / Andreas Henze, Werner Hillebrand. - 2. Aufl. - Staufen bei Freiburg : Ökobuch, 2002. - 142 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Ökobuch Faktum)

  Kazalo
  ISBN 3-922964-47-8
  a) elektrotehnika b) energetika c) fotovoltaika d) sončne celice e) komponente sistema f) inštalacija sistema g) nasveti h) uporaba sončnih celic i) priročniki

  620.91/.95
  COBISS.SI-ID 27376133

  225.
  THEMEßL, Armin
          Solaranlagen Selbstbau : Planung und Bau von Solaranlagen - ein Leitfaden / Armin Themeßl, Werner Weiß. - 5. Aufl. - Staufen bei Freiburg : Ökobuch ; Gleisdorf : AEE, 2004. - 95 str. : ilustr. ; 20 x 21 cm

  Bibliografija: str. 79
  ISBN 3-922964-73-7 (Ökobuch) ISBN 3-901425-09-8 (AEE)
  a) gradbena dela b) energetika c) sončna hiša d) solarne naprave e) sončni kolektorji f) dimenzioniranje kolektorjev g) sestavni deli h) montaža i) avtomatizacija j) shranjevalniki toplote k) cevne inštalacije l) priročniki

  620.91
  COBISS.SI-ID 27375621


  621 SPLOŠNO STROJNIŠTVO. JEDRSKA TEHNIKA. ELEKTROTEHNIKA. MEHANSKA TEHNOLOGIJA.


  226.
          AMMONIA refrigeration piping handbook. - Arlington : IIAR, cop. 2004. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 30 cm

  Nevezani listi. - Kazalo
  a) strojništvo b) hladilna tehnika c) hlajenje d) hladilni sistemi e) hladiva f) hladilna sredstva g) amonijak h) cevne inštalacije i) cevovodi j) hladilne naprave k) dimenzije cevi l) namestitev cevi m) uparjevalniki n) kondenzatorji o) varjenje cevi p) oznake q) standardi r) priročniki

  621.5/.6
  COBISS.SI-ID 27427333

  227.
  BROWN, Thomas Hunter, 1947-
          Marks' calculations for machine design / Thomas H. Brown, Jr. - New York [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2005. - XV, 445 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Na ov.: "Marks' standard calculations for mechanical engineers". - Bibliografija: str. 439. - Kazalo
  ISBN 0-07-143689-8 (vezano)
  a) Machine design - Handbooks, manuals, etc b) Machine design - Mathematics c) Mechanical engineering - Mathematics d) strojništvo e) strojni elementi f) konstruiranje g) obremenitve h) termične obremenitve i) napetosti j) dinamične obremenitve k) statične obremenitve l) utrujanje materialov m) izračuni n) primeri o) nosilci p) spoji q) priročniki

  621.8
  COBISS.SI-ID 26843397

  228.
  IIR-Gustav Lorentzen Conference (6 ; 2004 ; Glasgow)
          Natural working fluids 2004 ; Fluides actifs naturels 2004 [Elektronski vir] : 6th IIR-Gustav Lorentzen Conference = 6e Conférence IIF-Gustav Lorentzen, Glasgow, United Kingdom, August 29-September 1st, 2004 / International Institute of Refrigeration = Institut International du Froid, Commissions B1, B2 with E1, E2. - El. podatki. - Paris : International Institute of Refrigeration, [2004]. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm. - (Science et technique du froid = Refrigeration science and technology. Comptes rendus = Proceedings, ISSN 0151-1637)

  Nasl. s CD-ROM-a
  a) strojništvo b) hladilna tehnika c) hlajenje d) hladilni sistemi e) hladiva f) hladilna sredstva g) amonijak h) ogljikov dioksid i) sorpcija j) ekologija k) toplotne črpalke l) klimatizacija m) zborniki

  621.5/.6
  COBISS.SI-ID 27472133

  229.
  The INSTITUTE of Refrigeration
          Annual proceedings / The Institute of Refrigeration. Vol. 100, 2003-04. - Besedilni podatki. - Carshalton : The Institute of Refrigeration, cop. 2003. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

  Ov. nasl.
  ISBN 1-872719-22-8
  a) strojništvo b) hladilna tehnika c) hlajenje d) hladilni sistemi e) hladiva f) hladilna sredstva g) zmanjševanje ozonske plasti h) hladilniki i) klimatizacija j) zborniki

  621.5/.6
  COBISS.SI-ID 27429125

  230.
  The INSTITUTE of Refrigeration
          Annual proceedings / The Institute of Refrigeration. Vol. 101, 2004-05. - Besedilni podatki. - Carshalton : The Institute of Refrigeration, cop. 2005. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

  Ov. nasl.
  ISBN 1-872719-24-4
  a) strojništvo b) hladilna tehnika c) hlajenje d) hladilni sistemi e) hladiva f) hladilna sredstva g) klimatizacija h) solarni sistemi i) toplotne črpalke j) zborniki

  621.5/.6
  COBISS.SI-ID 27428613

  231.
  The INSTITUTE of Refrigeration
          Annual proceedings / The Institute of Refrigeration. Vol. 99, 2002 to 2003. - Besedilni podatki. - Carshalton : The Institute of Refrigeration, cop. 2003. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

  Ov. nasl.
  ISBN 1-872719-21-X
  a) strojništvo b) hladilna tehnika c) hlajenje d) hladilni sistemi e) mikromehanski sistemi f) hladiva g) hladilna sredstva h) amonijak i) ogljikov dioksid j) toplotne črpalke k) zborniki

  621.5/.6
  COBISS.SI-ID 27471877

  232.
  The INSTITUTE of Refrigeration
          The proceedings of The Institute of Refrigeration. Vol. 97, 2000-01. - Carshalton : The Institute of Refrigeration, [2001?]. - 86 str. : ilustr. ; 30 cm

  Ov. nasl.
  ISBN 1-872719-16-3
  a) strojništvo b) hladilna tehnika c) hlajenje d) hladilni sistemi e) prenos toplote f) regeneracija hladiv g) kogeneracija h) kompresorji i) toplotne črpalke j) zborniki

  621.5/.6
  COBISS.SI-ID 27427589

  233.
  The INSTITUTE of Refrigeration
          The proceedings of The Institute of Refrigeration. Vol. 98, 2001-02. - Carshalton : The Institute of Refrigeration, [2002?]. - 113 str. : ilustr. ; 30 cm

  Ov. nasl.
  ISBN 1-872719-18-X
  a) strojništvo b) hladilna tehnika c) hlajenje d) hladilni sistemi e) hladiva f) hladilna sredstva g) hladilni krogi h) absorpcijski hladilniki i) zamrzovanje živil j) zborniki

  621.5/.6
  COBISS.SI-ID 27427845

  234.
  MAHONEY, Edward F.
          Electricity, electronics, and wiring diagrams for HVAC/R / Edward F. Mahoney. - 2nd ed. - Upper Saddle River : Pearson Prentice Hall, cop. 2006. - XIX, 441 str. : ilustr. ; 28 cm

  Kazalo
  ISBN 0131190857
  a) Air conditioning - Electric equipment b) Refrigeration and refrigerating machinery - Electric equipment c) strojništvo d) elektrotehnika e) ogrevanje f) prezračevanje g) ventilacija h) HVAC - Heating, Ventilation, Air, Conditiong i) krmiljenje HVAC j) električne osnove k) sheme ožičenja l) elektronika m) priročniki

  621.56
  COBISS.SI-ID 27459845

  235.
  STENERSON, Jon
          Computer numerical control : operation and programming / Jon Stenerson, Kelly Curran. - 3rd ed. - Upper Saddle River : Pearson/Prentice Hall, cop. 2007. - X, 514 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  - - Student CD to accompany computer numerical control [Elektronski vir] : operation and programming. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  - - Predator software to accompany computer numerical control [Elektronski vir] : operation and programming. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm. - Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-13-111547-2
  a) Machine-tools - Numerical control b) Machine-tools - Numerical control - Programming c) strojništvo d) CNC e) obdelovalni stroji f) numerično krmiljenje strojev g) računalniško podprto krmiljenje h) programiranje strojev i) obdelave z odrezavanjem j) zagotavljanje kakovosti k) standardi ISO 9000 l) pregledno delo

  621.9-52:004
  COBISS.SI-ID 26107909


  621.3 ELEKTROTEHNIKA.


  236.
  ATTIA, John Okyere
          Electronics and circuit analysis using MATLAB / John Okyere Attia. - 2nd ed. - Boca Raton [etc.] : CRC Press, 2004. - 393 str. : graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8493-1892-0 (vezano)
  a) MATLAB b) Electronics - Data processing c) Electric circuit analysis - Data processing d) elektrotehnika e) električna vezja f) MATLAB g) aplikacije h) analiza vezij i) obdelava podatkov j) polprevodniki k) karakteristike l) priročniki

  621.3:004.3
  COBISS.SI-ID 27249669

  237.
  CROME, Horst
          Handbuch Windenergie-Technik : Windkraftanlagen in handwerklicher Fertigung / Horst Crome. - 2. Aufl. - Staufen bei Freiburg : Ökobuch, 2004. - 206 str. : ilustr. ; 22 cm

  Bibliografija: str. 202-204. - Kazalo
  ISBN 3-922964-78-8
  a) elektrotehnika b) energetika c) energija vetra d) elektrarne na veter e) aerodinamične osnove f) načrtovanje g) dimenzioniranje vetrnic h) naredi sam i) priročniki

  621.311.245
  COBISS.SI-ID 27375877

  238.
          The ELECTRICAL engineering handbook [Elektronski vir] / Wai-Kai Chen, editor. - El. besedilni podatki. - Boston : Elsevier Academic Press, 2005

  Sistemske zahteve: Dostop z ustreznim spletnim brskalnikom Način dostopa (URL): http://www.netLibrary. com/urlapi.asp?action=su mmary&v=1&bookid=117152 (An electronic book accessible through the World Wide Web; click for information) . - Nasl. z nasl. zaslona
  ISBN 1-417-55266-2 (e-knjiga)
  a) Electric engineering - Handbooks, manuals, etc b) Electronic books c) elektrotehnika d) elektronika e) integrirana vezja f) digitalni sistemi g) računalništvo h) elektromagnetizem i) elektroenergetski sistemi j) obdelava signalov k) ddigitalne komunikacije l) komunikacijska omrežja m) kontrola sistemov

  621.3
  COBISS.SI-ID 27154181

  239.
  INTERNATIONAL conference on applied electrostatics (5 ; 2004 ; Shanghai)
          Recent developments in applied electrostatics : proceedings of the fifth international conference on applied electrostatics, November 2-5, 2004, Shanghai, China / edited by Sun Keping and Yu Gefei. - Oxford : Elsevier, cop. 2004. - VI, 400 str. : ilustr., graf. prikazi ; 31 cm

  Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 0-08-044584-5
  a) elektrotehnika b) uporabna elektrostatika c) elektrostatična polja d) osnove e) fizikalne lastnosti f) meritve g) biološke tehnologije h) elektromagnetna kompatibilnost i) elektreti j) zborniki

  537.2(063)
  COBISS.SI-ID 27158277

  240.
          NEUTRON scattering from magnetic materials / edited by Tapan Chatterji. - 1st ed. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, cop. 2006. - XI, 559 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali
  ISBN 0-444-51050-8 (ISBN-10) ISBN 978-0-444-51050-1 (ISBN-13)
  a) Neutrons - Scattering b) Magnetic materials c) magnetni materiali d) sipanje nevtronov e) magnetne strukture f) analize struktur g) polarizacijske analize h) sferična nevronska polarimetrija i) paramagnetno sipanje j) reflektometrija k) pregledno delo

  621.318.1:[539.125.5:539.171]
  COBISS.SI-ID 27039749

  241.
  ŽUNKO, Peter
          Elektrifikacija / Peter Žunko. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko : Fakulteta za računalništvo in informatiko, 2005 (Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko). - 134 f. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: f. 134
  ISBN 961-243-002-0
  a) Elektrifikacija - Učbeniki za visoke šole b) elektrotehnika c) energetika d) elektroenergetika e) električna omrežja f) prenosna omrežja g) teorija h) modeli i) stikalne postaje j) stikalni aparati k) kratkostične razmere l) dopustne obremenitve m) učbeniki

  621.311(075.8)
  COBISS.SI-ID 219256832


  621.38 ELEKTRONIKA. FOTOELEKTRIKA. POSPEŠEVALNIKI DELCEV. RENTGENSKA TEHNIKA.


  242.
  ALEXANDER, Charles K.
          Fundamentals of electric circuits / Charles K. Alexander, Matthew N. O. Sadiku. - 3rd ed. - Maidenhead : McGraw-Hill Higher Education, cop. 2007. - XXVIII, 901, [117] str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija. - Kazalo
  ISBN 978-0-07-110582-8 (ISBN-13) ISBN 0-07-110582-4 (ISBN-10) ISBN 978-0-07-110903-1 (ISBN-13) ISBN 0-07-110903-X (ISBN-10)
  a) Electric circuits b) Electric circuits - Problems, exercises, etc c) elektronika d) električna vezja e) enosmerna vezja f) izmenična vezja g) analiza vezij h) primeri i) naloge j) rešitve k) učbeniki za visoke šole

  621.3.049(075.8)
  COBISS.SI-ID 27284741

  243.
  HARRISON, Linden T.
          Current sources & voltage references / Linden T. Harrison. - Amsterdam [etc.] : Elsevier/Newnes, cop. 2005. - XXXI, 569 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7506-7752-X (ISBN-10) ISBN 978-0-7506-7752-3 (ISBN-13)
  a) Linear integrated circuits - Design and construction b) Electronic circuit design c) elektrotehnika d) tokovni viri e) analizno načrtovanje virov f) elektronska vezja g) aplikacije h) sestavni deli i) P-N spoji j) BJT k) JFET l) CRD m) DMOS FET n) MOSFET o) CMOS p) monolitna integrirana vezja q) operacijski ojačevalniki r) napetostni referenčni viri s) zener diode t) pregledno delo

  621.38.02
  COBISS.SI-ID 26905093

  244.
  IANNINI, Robert E.
          More electronic gadgets for the evil genius / Bob Iannini. - New York [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2006. - XI, 322 str. : ilustr., načrti ; 28 cm

  Kazalo
  ISBN 0-07-145905-7 (broš.)
  a) Electronics - Amateurs' manuals b) Electronic apparatus and appliances - Design and construction c) elektrotehnika d) elektronika e) samogradnja f) električne sheme g) opisi delovanja h) aplikacije i) priročniki

  621.382
  COBISS.SI-ID 27398405

  245.
  KLEITZ, William
          Digital electronics with VHDL : Quartus II version / William Kleitz. - Upper Saddle River : Pearson Prentice Hall, cop. 2006. - XXII, 938 str. : ilustr. ; 29 cm + 2 el. optična diska (CD-ROM-a)

  Kazalo
  ISBN 0-13-171490-2
  a) Digital electronics - Data processing b) VHDL (Computer hardware description language) c) elektrotehnika d) digitalna elektronika e) računalništvo f) programska oprema g) VHDL h) računalniško podprto načrtovanje i) digitalna vezja j) načrtovanje vezij k) priročniki

  621.38:004.43
  COBISS.SI-ID 5035860

  246.
  MANASREH, Mahmoud Omar
          Semiconductor heterojunctions and nanostructures / Omar Manasreh. - New York [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2005. - XX, 554 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 533-537. - Kazalo
  ISBN 0-07-145228-1
  a) Semiconductors - Materials b) Heterojunctions c) Nanostructures d) Quantum theory - Industrial applications e) elektrotehnika f) elektronika g) polprevodniki h) nanostrukture i) materiali j) kvantna mehanika k) industrijske aplikacije l) priročniki

  621.315.59
  COBISS.SI-ID 27465733

  247.
  MUROVEC, Boštjan
          Elektronski elementi v procesnih sistemih / Boštjan Murovec, Peter Šuhel. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 2005 (Ljubljana : Formatisk). - XVII, 367 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 347. - Kazalo
  ISBN 961-6371-93-2
  a) Elektronski elementi - Učbeniki za visoke šole b) elektronika c) industrijska elektronika d) pasivni elementi e) bipolarni tranzistor f) FET tranzistorji g) optoelektronski elementi h) učbeniki za visoke šole

  621.38(075.8)
  COBISS.SI-ID 218119936

  248.
  PERRY, Douglas L.
          Applied formal verification / Douglas L. Perry, Harry D. Foster. - New York : McGraw-Hill, cop. 2005. - XIV, 237 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 227-229. - Kazalo
  ISBN 0-07-144372-X (alk. paper)
  a) Integrated circuits - Verification b) Electronic circuits - Testing c) elektrotehnika d) elektronika e) integrirana vezja f) elektronska vezja g) testiranje h) verifikacija i) priročniki

  621.38
  COBISS.SI-ID 4801620


  621.39 TELEKOMUNIKACIJE. DALJINSKO VODENJE.


  249.
          CISCO wireless LAN security / Krishna Sankar ... [et al.]. - Indianapolis : Cisco Press, 2005. - XXIII, 419 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 399-402. - Kazalo
  ISBN 1-58705-154-0
  a) Wireless LANs - Security measures b) Réseaux locaux sans fil - Securité - Mesures c) elektrotehnika d) telekomunikacije e) brezžične komunikacije f) WLAN - Wireless LAN g) CISCO h) IEEE 802.11 i) varnost j) priročniki

  621.39
  COBISS.SI-ID 27469829

  250.
          HANDBOOK of sensor networks : algorithms and architectures / edited by Ivan Stojmenović. - Hoboken : Wiley-Interscience, 2005. - XVII, 531 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip058/20050051 55.html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-471-68472-4 (ISBN-10) ISBN 978-0-471-68472-5 (ISBN-13)
  a) Sensor networks b) elektrotehnika c) komunikacijski sistemi d) brezžična senzorska omrežja e) procesiranje signalov f) varnost g) vgrajeni sistemi h) poraba energije i) kalibracija j) sinhronizacija k) pregledno delo

  621.39
  COBISS.SI-ID 27336453

  251.
  HOFFMANN, Paul, 1949-
          Intelligence support systems : technologies for lawful intercepts / Paul Hoffmann and Kornel Terplan. - Boca Raton [etc.] : Auerbach Publications, 2006. - XXIV, 463 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 443-445. - Kazalo
  ISBN 0-8493-2855-1 (vezano)
  a) Intelligence service - Law and legislation - United States b) Electronic surveillance - United States c) Law enforcement - United States d) elektrotehnika e) komunikacije f) telekomunikacijske storitve g) elektronski nadzor h) zakonito prestrezanje i) zakoniti nadzor j) inteligentni sistemi k) zajemanje podatkov l) tehnične zahteve m) stroški n) ZDA o) Evropa p) pregledno delo

  621.39
  COBISS.SI-ID 27180549

  252.
          The IMS : IP multimedia concepts and services / Miikka Poikselkä ... [et al.]. - 2nd ed. - Chichester : J. Wiley & Sons, 2006. - XXXII, 431 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija: str. 401-408. - Kazalo
  ISBN 0-470-01906-9 (ISBN-10) ISBN 978-0-470-01906-1 (ISBN-13)
  a) Mobile communication systems b) Multimedia systems c) Internet telephony d) Universal Mobile Telecommunication System e) elektrotehnika f) brezžične komunikacije g) komunikacijski sistemi h) mobilne komunikacije i) multimedijske komunikacije j) arhitektura komunikacij k) IMS - Internet Protocol Multimedia Subsystem l) servisi m) protokoli n) SDP - Session Description Protocol o) DNS - Domian name System p) GPRS q) TLS - Transport Layer Security r) MEGACO - Media Gateway Control Protocol s) COPS - Common open Policy Service t) zgoščevanje signalov u) varnost v) XCAP - XML Configuration Access Protocol w) pregledno delo

  621.39
  COBISS.SI-ID 27289861

  253.
  KAZA, Ramesh
          Cisco IP telephony : planning, design, implementation, operation, and optimization / Ramesh Kaza and Salman Asadullah. - Indianapolis : CISCO Press, 2005. - XXIII, 648 str. : ilustr. ; 24 cm

  Na ov.: "A guide to successful deployment of the Cisco IP telephony solution". - Kazalo
  ISBN 1-58705-157-5
  a) elektrotehnika b) telekomunikacije c) IP telefonija d) CISCO e) planiranje f) načrtovanje g) izvedba h) delovanje i) optimizacija j) priročniki

  621.39
  COBISS.SI-ID 26064901

  254.
  KIM, Kiseon
          CDMA systems capacity engineering / Kiseon Kim, Insoo Koo. - Boston ; London : Artech House, cop. 2005. - XI, 201 str. : graf. prikazi ; 27 cm. - (Artech House mobile communications series)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-58053-812-6 (vezano)
  a) Code division multiple access b) Capacity theory (Mathematics) c) elektrotehnika d) telekomunikacije e) mobilne komunikacije f) CDMA - Code Division Multiple Access g) CDMA tehnologija h) kapaciteta sistema i) priročniki

  621.395/.396
  COBISS.SI-ID 26902021

  255.
          MCGRAW-Hill dictionary of chemistry [Elektronski vir]. - 2nd ed. - El. besedilni podatki. - New York : McGraw-Hill, 2003

  Sistemske zahteve: Dostop z ustreznim spletnim brskalnikom. - Nasl. z nasl. zaslona
  ISBN 0-071-41797-4 (e-knjiga)
  a) Chemistry - Dictionaries b) Electronic books c) kemija d) enciklopedični slovar e) angleški

  54(038)=11
  COBISS.SI-ID 27155461

  256.
  ODOM, Wendell
          Cisco QOS : exam certification guide : IP telephony self-study / Wendell Odom, Michael J. Cavanaugh. - 2nd ed. - Indianapolis : Cisco Press, cop. 2005. - XXXIV, 730 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Na ov.: "Official self-study test preparation guide for the Cisco QOS 642-642 exam". - Kazalo
  ISBN 1-58720-124-0
  a) Internet telephony - Examinations - Study guides b) telekomunikacije c) IP telefonija d) CISCO e) vzdrževanje f) pregledovanje g) 642-642 testi h) QOS Quality of Service i) priročniki

  621.39
  COBISS.SI-ID 27470597

  257.
  PRASAD, Ramjee
          From WPANs to personal networks : technologies and applications / Ramjee Prasad, Luc Deneire. - Boston ; London : Artech House, cop. 2006. - XVII, 298 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Artech House mobile communications series)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-58053-826-6 (vezano)
  a) Personal communication service systems b) Wireless LANs c) Bluetooth technology d) elektrotehnika e) komunikacijski sistemi f) brezžične komunikacije g) WPAN - Wireless Personal Area Networks h) WLAN i) 802.15 j) MANET k) varnost l) applikacije m) priročniki

  621.39
  COBISS.SI-ID 27286021

  258.
  TAIT, Peter
          Introduction to radar target recognition / Peter Tait. - London : The Institution of Electrical Engineers, cop. 2005. - XVIII, 404 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. - (IEE radar series ; RA018) (IEE radar, sonar and navigation series ; 18)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-86341-501-6 (ISBN-10) ISBN 978-0-86341-501-2 (ISBN-13)
  a) Radar targets b) Target acquisition c) elektrotehnika d) radarji e) radarski sistemi f) prepoznavanje objektov g) sledenje objektov h) vojaška tehnika i) principi delovanja j) HRRP - High Resolution Range Profile k) visoko resolucijske tehnike l) aplikacije m) prepoznavanje cilja n) priročniki

  621.396.9
  COBISS.SI-ID 27040773

  259.
          TOWARDS the wireless information society. Vol. I, Systems, services, and applications / Ramjee Prasad, editor. - Boston : Artech House, cop. 2006. - XIV, 497 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (DVD). - (Artech House universal personal communications series)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-58053-363-9 (ISBN-10, vezano)
  a) Wireless communication systems b) Mobile communication systems c) Information society d) elektrotehnika e) komunikacijski sistemi f) brezžične komunikacije g) UMTS h) pregled standardov i) aplikacije j) priročniki

  621.39
  COBISS.SI-ID 27285509

  260.
  TSE, David
          Fundamentals of wireless communication [Elektronski vir] / David Tse and Pramod Viswanath. - El. besedilni podatki. - Cambridge : Cambridge University Press, 2005

  Sistemske zahteve: Dostop z ustreznim spletnim brskalnikom Način dostopa (URL): http://www.netLibrary. com/urlapi.asp?action=su mmary&v=1&bookid=138982 (An electronic book accessible through the World Wide Web; click for information) . - Nasl. z nasl. zaslona
  ISBN 0-5111-2598-4 (e-knjiga)
  a) Wireless communication systems b) elektrotehnika c) komunikacijski sistemi d) brezžične komunikacije e) celična mobilna omrežja f) kapaciteta kanalov g) prostorsko multipleksiranje h) modeliranje kanalov i) kapaciteta j) arhitektura tehnologije

  621.395/.396
  COBISS.SI-ID 27154437

  261.
          UNDERSTANDING GPS : principles and applications / Elliott D. Kaplan, Christopher J. Hegarty, editors. - 2nd ed. - Boston ; London : Artech House, cop. 2006. - XVII, 703 str. : ilustr., graf. prikazi ; 27 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-58053-894-0 (vezano)
  a) Global positioning system b) elektrotehnika c) brezžične komunikacije d) navigacijski sistemi e) GPS f) Galileo g) satelitska navigacija h) karakteristika signalov i) Glonass j) BeiDou k) QZSS l) pregledno delo

  621.39
  COBISS.SI-ID 27285765


  624/625 GRADBENIŠTVO.


  262.
  AHMED, Tarek H., 1946-
          Advanced reservoir engineering / Tarek Ahmed, Paul D. McKinney. - Amsterdam [etc.] : Elsevier/GPP, cop. 2005. - 407 str. : graf. prikazi ; 27 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip0421/2004018 501.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/els051/2 004018501.html. - Bibliografija: str. 398-401. - Kazalo
  ISBN 0-7506-7733-3 (vezano)
  a) Oil reservoir engineering - Mathematical models b) Gas engineering - Mathematical models c) Fluid dynamics - Mathematical models d) gradbeništvo e) statika f) rezervoarji g) numerično modeliranje h) analiza pritiskov i) računanje konstrukcij j) napetostna stanja k) metode preskušanja l) preskušanje m) analize

  624.04
  COBISS.SI-ID 27171589

  263.
  AMERICAN Institute of Steel Construction
          Steel construction manual / American Institute of Steel Construction. - 13th ed. - Chicago : American Institute of Steel Construction, 2005. - 1 zv. (ločena pag.) : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Izvirna izd.: 1927. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-56424-055-X
  a) Building, Iron and steel - Tables b) Steel, Structural - Tables c) Steel, Structural - Specifications - United States d) Estruturas diversas de aco e) jeklene konstrukcije f) standardi g) načrtovanje h) jeklene zveze i) konstrukcijski stiki j) pritrdila k) zvari l) nosilnost m) obremenitve n) sile o) priročniki

  624.014.2
  COBISS.SI-ID 27475973

  264.
  GARRISON, Philip
          Basic structures for engineers and architects [Elektronski vir] / Philip Garrison. - El. besedilni podatki. - Oxford ; Malden : Blackwell, 2005

  Sistemske zahteve: Dostop z ustreznim spletnim brskalnikom Način dostopa (URL): http://www.netLibrary. com/urlapi.asp?action=su mmary&v=1&bookid=136437 (An electronic book accessible through the World Wide Web; click for information) . - Nasl. z nasl. zaslona
  ISBN 1-405-14374-6 (e-knjiga)
  a) Structural engineering b) Electronic books c) gradbeništvo d) arhitektura e) gradbene konstrukcije f) statika g) elastičnost h) obremenitve i) stabilnost j) metode k) materiali

  624.1/.8
  COBISS.SI-ID 27153669

  265.
  GLOCK, Christian
          Traglast unbewehrter Beton- und Mauerwerkswände : nichtlineares Berechnungsmodell und konsistentes Bemessungskonzept für schlanke Wände unter Druckbeanspruchung / von Christian Glock ; Herausgeber Deutscher Ausschuss für Stahlbeton DAfStb, Fachbereich 07 des NA Bau im DIN, Deutsches Institut für Normung e.V. - 1. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, 2005. - 229, 14 str. : graf. prikazi ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 553)

  Bibliografija: str. 196-204. - Zusammenfassung ; Abstract ; Résumé
  ISBN 3-410-65753-3 (broš.)
  a) gradbeništvo b) računanje konstrukcij c) nosilnost d) beton e) opeka f) stene g) nelinearnost h) modeliranje i) izračuni

  624.04
  COBISS.SI-ID 26924037

  266.
  KAVEH, Ali, 1948-
          Structural mechanics : graph and matrix methods / Ali Kaveh. - 3rd ed. - Baldock : Research Studies Press, 2004. - XXVI, 422 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Computational structures technology series ; no. 1)

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip0417/2004009 855.html. - Bibliografija: str. 399-413. - Kazalo
  ISBN 0-86380-304-0 (vezano)
  a) Structural analysis (Engineering) - Matrix methods b) tehnika c) fizikalni sistemi d) strukturna mehanika e) strukturne analize f) matrične metode g) teorija grafov h) topološke lastnosti struktur i) skeletne konstrukcije j) matriodi k) pregledno delo

  624.012/.014:519.17
  COBISS.SI-ID 27209733

  267.
  MALORNY, Winfried, 1953-
          Mikrostrukturuntersuchungen zum Sulfatangriff bei Beton / von Winfried Malorny ; Herausgeber, Deutscher Ausschuss für Stahlbeton DAfStb, Fachbereich 07 des NA Bau im DIN Deutsches Institut für Normung e.V. - 1. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, 2003. - 56, 13 str. : graf. prikazi, ilustr. ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 543)

  Bibliografija: str. 53-56
  ISBN 3-410-65743-6 (broš.)
  a) gradbeništvo b) beton c) materiali d) sulfati e) raziskave materialov f) mikrostruktura betona

  624/625
  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 27311877

  268.
  MOERSCH, Jörg
          Zur wasserstoffinduzierten Spannungsrisskorrosion von hochfesten Spannstählen : Untersuchungen zur Dauerhaftigkeit von Spannbetonbauteilen / von Jörg Moersch ; Herausgeber, Deutscher Ausschuss für Stahlbeton DAfStb, Fachbereich 07 des NA Bau im DIN Deutsches Institut für Normung e.V. - 1. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, 2005. - 124, 14 str. : graf. prikazi ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 563)

  Bibliografija: str. 76-80
  ISBN 3-410-65763-0 (broš.)
  a) gradbeništvo b) materiali c) beton d) absorbcija vode e) betoniranje f) napenjanje betona g) razpoke h) napetosti i) korozija armature

  624/625
  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 27312133

  269.
  ORLOWSKY, Jeanette
          Zur Dauerhaftigkeit von AR-Glasbewehrung in Textilbeton / von Jeanette Orlowsky ; Herausgeber Deutscher Ausschuss für Stahlbeton DAfStb, Fachbereich 07 des NA Bau im DIN, Deutsches Institut für Normung e.V. - 1. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, 2005. - 112, 14 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 558)

  Bibliografija: str. 103-110
  ISBN 3-410-65758-4 (broš.)
  a) gradbeništvo b) tekstilni beton c) steklena armatura d) trajnost e) nosilnost f) materiali g) preskušanje h) napetosti i) betonska mešanica j) modeliranje k) vplivi materialov l) vrednosti materialov m) vpliv temperature

  624/625
  COBISS.SI-ID 26924293

  270.
  SEKULOVIĆ, Miodrag
          Teorija linijskih nosača / Miodrag Sekulović. - Beograd : Građevinska knjiga, 2005 (Zrenjanin : Budućnost). - 364 str. : graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 86-395-0415-6 (vezano)
  a) gradbeništvo b) računanje konstrukcij c) linijski nosilci d) numerično modeliranje e) linearna analiza f) nosilci g) napetostna stanja h) stabilnost i) napetostno-deformacijska stanja

  624.04
  COBISS.SI-ID 118447884

  271.
          ÜBERTRAGBARKEIT von Frost-Laborprüfungen auf Praxisverhältnisse : Sachstandbericht / von Eberhard Siebel ... [et al.] ; Herausgeber Deutscher Ausschuss für Stahlbeton DAfStb, Fachbereich 07 des NA Bau im DIN, Deutsches Institut für Normung e.V. - 1. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, 2005. - 109, 14 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 560)

  Bibliografija: str. 73-85
  ISBN 3-410-65760-6 (broš.)
  a) gradbeništvo b) materiali c) beton d) zmrzal e) obtežba f) obremenitev g) preskušanje h) pore i) vlaga j) poroznost k) nega betona l) temperatura m) kloridi n) laboratorijske preiskave

  624/625
  COBISS.SI-ID 26985733

  272.
          VIADUKTI in mostovi na slovenskih avtocestah / [zasnoval in uredil uredniški odbor Pedja Ašanin Gole ... [et al.] ; fotografije Miran Kambič ... [et al.] ; angleški prevod Panteon Ljubljana in Irena Jančič Osterc]. - Celje : Dars, družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, 2004 ([Begunje na Gorenjskem] : Cicero). - XIII, 164 str. : ilustr. ; 29 cm

  Ilustr. tudi na spojnih listih. - Povzetki v angl. na koncu slov. besedila
  ISBN 961-91002-4-7
  a) Viadukti - Slovenija b) Mostovi - Slovenija c) gradbeništvo d) nizke gradnje e) avtoceste

  624.21.036
  624.21.037(497.4)
  725.95(497.4)
  COBISS.SI-ID 215196160


  625 TEHNIKA PROMETNIH POTI. GRADNJA ŽELEZNIC CEST IN POTOV.


  273.
  FORSCHUNGSGESELLSCHAFT für Straßen- und Verkehrswesen. Arbeitsausschuss Systematik der Straßenerhaltung
          Arbeitspapier Nr. 9/A 1 zur ZEB. Reihe A, Auswertung. Abschnitt A 1, Zustandsbewertung / Forschungsgesellschaft für Strassen- und Verkehrswesen, Arbeitsausschuss Systematik der Strassenerhaltung. - Köln : FGSV, cop. 2001. - 37, 38, 54 str. : ilustr. ; 30 cm. - (FGSV AP ; 9/A1)

  Ov. nasl. - Na nasl. str.: "Ausgabe 2001". - Vsebina: Abschnitt A 1. Zustandsbewertung bei messtechnischer Erfassung ; Abschnitt A 1, Unterabschnitt A 1.2. Zustandsbewertung bei visueller Erfassung ; Abschnitt A 1, Unterabschnitt A 1.3. Veranschaulichung und statistische Aufbereitung von Zustandsdaten
  a) nizke gradnje b) ceste c) promet d) vzdrževanje cest e) planiranje

  625
  COBISS.SI-ID 27416325

  274.
  FORSCHUNGSGESELLSCHAFT für Straßen- und Verkehrswesen. Arbeitsausschuss Systematik der Straßenerhaltung
          Arbeitspapier Nr. 9/A 2 zur ZEB. Reihe A, Auswertung. Abschnitt A 2, Datenorganistaion und Historisierung / Forschungsgesellschaft für Strassen- und Verkehrswesen, Arbeitsausschuss Systematik der Strassenerhaltung. - Köln : FGSV, cop. 2001. - 34, 17 str. : ilustr. ; 30 cm. - (FGSV AP ; 9/A2)

  Ov. nasl. - Na nasl. str.: "Ausgabe 2001". - Vsebina: Abschnitt A 2., Unterabschnitt A 2.1. Hinweise zur Sammlung und Organisation von Zustandsdaten ; Abschnitt A 2., Unterabschnitt A 2.2. Grunsätze der Historisierung von Zustandsdaten
  a) nizke gradnje b) ceste c) promet d) vzdrževanje cest e) planiranje

  625
  COBISS.SI-ID 27416581

  275.
  FORSCHUNGSGESELLSCHAFT für Straßen- und Verkehrswesen. Arbeitsausschuss Systematik der Straßenerhaltung
          Arbeitspapier Nr. 9/M 1 zur ZEB. Reihe M, Messtechnische Zustandserfassung. Abschnitt M 1, Vorbereitungen für die messtechnische Zustandserfassung von Straßennetzen (Außerortsstraßen) / Forschungsgesellschaft für Strassen- und Verkehrswesen, Arbeitsausschuss Systematik der Strassenerhaltung. - Köln : FGSV, cop. 2001. - 44 str. : ilustr. ; 30 cm. - (FGSV AP ; 9/M1)

  Ov. nasl. - Na nasl. str.: "Ausgabe 2001"
  a) nizke gradnje b) cceste c) promet d) vzdrževanje cest e) planiranje

  625
  COBISS.SI-ID 27416837

  276.
  FORSCHUNGSGESELLSCHAFT für Straßen- und Verkehrswesen. Arbeitsausschuss Systematik der Straßenerhaltung
          Arbeitspapier Nr. 9/M 2 zur ZEB. Reihe M, Messtechnische Zustandserfassung. Abschnitt M 1, Zustandserfassung von Straßennetzen (Außerortsstraßen) / Forschungsgesellschaft für Strassen- und Verkehrswesen, Arbeitsausschuss Systematik der Strassenerhaltung. - Köln : FGSV, cop. 2001. - 69 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm. - (FGSV AP ; 9/M2)

  Ov. nasl. - Na nasl. str.: "Ausgabe 2001"
  a) nizke gradnje b) ceste c) promet d) vzdrževanje cest e) planiranje

  625
  COBISS.SI-ID 27417093

  277.
  FORSCHUNGSGESELLSCHAFT für Straßen- und Verkehrswesen. Arbeitsausschuss Systematik der Straßenerhaltung
          Arbeitspapier Nr. 9/V zur ZEB. Reihe V, Visuelle Zustandserfassung / Forschungsgesellschaft für Strassen- und Verkehrswesen, Arbeitsausschuss Systematik der Strassenerhaltung. - Köln : FGSV, cop. 2001. - 26, 16 str. : ilustr. ; 30 cm. - (FGSV AP ; 9/V)

  Ov. nasl. - Na nasl. str.: "Ausgabe 2001". - Vsebina: Abschnitt V 1. Vorbereitungen für der visuelle Zustandserfassung von Straßennetzen (Außerortsstraßen) ; Abschnitt V 2, Unterabschnitt V 2.1. Visuelle Zustandserfassung Außerortsstraßen - Zementbeton
  a) nizke gradnje b) ceste c) promet d) vzdrževanje cest e) planiranje

  625
  COBISS.SI-ID 27416069

  278.
  FORSCHUNGSGESELLSCHAFT für Straßen- und Verkehrswesen. Arbeitsausschuss Systematik der Straßenerhaltung
          Richtlinien für die Planung von Erhaltungsmaßnahmen an Straßenbefestigungen : RPE-Stra 01 / Forschungsgesellschaft für Strassen- und Verkehrswesen, Arbeitsausschuss Systematik der Strassenerhaltung. - Köln : FGSV, cop. 2002. - 104 str. : ilustr. ; 30 cm. - (FGSV ; 988)

  Na nasl. str.: "Ausgabe 2001"
  a) nizke gradnje b) ceste c) promet d) vzdrževanje cest e) planiranje

  625
  COBISS.SI-ID 27415813


  629 TEHNIKA VOZIL.


  279.
          AIM-FAR 2006 : aeronautical information manual-federal aviation regulations / edited by Charles F. Spence. - New York [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2006. - XX, 983 str. ; 24 cm. - (Aviation Week books)

  Kazalo
  ISBN 0-07-146253-8 (broš.)
  a) Air-pilot guides - United States b) Airplanes - Piloting - United States c) Aeronautics - Law and legislation - United States d) aeronavtika e) letalstvo f) piloti g) pilotiranje h) letala i) helikopterji j) varnost k) letalska navigacija l) kontrola zračnega prometa m) postopki n) oznake o) navodila p) predpisi q) zakonodaja r) ZDA s) priročniki

  629.7
  COBISS.SI-ID 27214085

  280.
  BISHOP, Richard
          Intelligent vehicle technology and trends / Richard Bishop. - Boston ; London : Artech House, 2005. - XVIII, 344 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Artech House ITS library)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-58053-911-4 (vezano)
  a) Intelligent Vehicle Highway Systems b) strojništvo c) tehnika vozil d) inteligentna vozila e) cestna vozila f) avtomobili g) tovornjaki h) avtobusi i) inteligentni sistemi vozil j) uporaba sistemov k) raziskovalni programi l) primeri m) vrste sistemov n) avtomatska vozila o) pregledno delo

  629.3
  COBISS.SI-ID 26831109

  281.
  DINGLE, Lloyd
          Aircraft engineering principles / Lloyd Dingle, Mike Tooley. - Reprinted. - Amsterdam [etc.] : Elsevier/Butterworth Heinemann, 2006. - IX, 646 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazalo. - Bibliografija: str. 30
  ISBN 0-7506-5015-X (broš.)
  a) Aerospace engineering b) Letala - Izdelava c) strojništvo d) tehnika vozil e) aeronavtika f) letala g) izdelava h) načrtovanje i) aerodinamika j) električne osnove k) elektronske osnove l) fizikalne osnove m) pregledno delo

  629.7
  COBISS.SI-ID 27364613

  282.
  GARNER, Ronald Adam, 1966-
          Managing automotive businesses : strategic planning, personnel, and finances / Ronald A. Garner, C. William Garner. - Clifton Park : Delmar/Thomson Learning, 2006. - VIII, 351 str. : ilustr. ; 25 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip0516/2005021 132.html. - Kazalo
  ISBN 1-4018-9896-3
  a) Service stations - Management b) strojništvo c) tehnika vozil d) avtomobilski servisi e) upravljanje servisa f) strateško planiranje g) osebje h) finance i) organizacija servisa j) pregledno delo

  629.3.082.2:65.012
  COBISS.SI-ID 27075845

  283.
  HANSEN, James R.
          First man : the life of Neil A. Armstrong / James R. Hansen. - New York [etc.] : Simon & Schuster, 2005. - XI, 769 str., [24] str. pril. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 719-738. - Kazalo
  ISBN 0-7432-5631-X (ISBN-10) ISBN 978-0-7432-5631-5 (ISBN-13)
  a) Armstrong, Neil (1930-) b) Project Apollo (U.S.) c) Astronauts - United States - Biography d) Apollo 11 flight e) Spacecrews f) Space flight to the moon g) strojništvo h) vesoljska tehnika i) vesoljski poleti j) raziskovalci vesolja k) astronavti l) Armstrong Neil m) 1930- n) projekt Apolo o) raziskovanje lune p) biografija q) pregledno delo

  629.76/.78:629 Armstrong N.
  COBISS.SI-ID 27076101

  284.
  PRASAD, Ramjee
          Applied satellite navigation using GPS, GALILEO, and augmentation systems / Ramjee Prasad, Marina Ruggieri. - Boston ; London : Artech House, 2005. - XIII, 290 str. : ilustr., graf. prikazi ; 27 cm. - (Artech House mobile communications series)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-58053-814-2 (vezano)
  a) Artificial satellites in navigation b) strojništvo c) umetni sateliti d) navigacija e) navigacijski sistemi f) navigacijske osnove g) GPS h) globalni pozicijski sistemi i) GALILEO j) zakonodaja k) pregledno delo

  629.7.07
  COBISS.SI-ID 26902277

  285.
          REEDS practical boat owner small craft almanac : 2006 : the United Kingdom & Ireland and Denmark to Gibraltar / editors, Neville Featherstone & Peter Lambie. - London : Adlard Coles Nautical, cop. 2005. - 415 str. : ilustr., zvd. ; 23 cm

  Ilustr. na spojnih listih. - Kazalo
  ISBN 0-7136-74113- (broš.)
  a) Nautical almanacs - Europe b) Pilots and pilotage - Europe c) strojništvo d) tehnika vozil e) ladje f) navtika g) navtična navigacija h) Evropa i) podatki j) vreme k) komunikacije l) varnost m) plimovanje n) almanahi o) priročniki

  629.5
  COBISS.SI-ID 27076869

  286.
  SCHLOTT, Stefan
          Insassenschutz : innovative Sicherheitskonzepte für die motorisierte Gesellschaft / Stefan Schlott. - Landsberg am Lech : Verlag Moderne Industrie, cop. 2003. - 70 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Die Bibliothek der Technik ; Bd. 254)

  ISBN 3-478-93298-X
  a) strojništvo b) transportna tehnika c) vozila d) osebni avtomobili e) varnost vozil f) varnost potnikov g) zaščita pred trkom h) trki vozil i) simulacije trkov j) varnostni pasovi k) zračne blazine l) varnostni sistemi m) varstvo pešcev n) pregledno delo

  629.3
  COBISS.SI-ID 26451205

  287.
  WANTTAJA, Ron
          Airplane ownership / Ronald J. Wanttaja. - 2nd ed. - New York [etc.] : McGraw-Hill, 2006. - XI, 315 str. : ilustr. načrti ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-07-145974-X (broš.)
  a) Private planes - Purchasing b) Private planes - Maintenance and repair c) strojništvo d) tehnika voyil e) privatna letala f) izbor g) zavarovanje h) vzdrževanje i) popravila j) pregledno delo

  629.73
  COBISS.SI-ID 27096069

  288.
  WANTTAJA, Ron
          Kit airplane construction / Ronald J. Wanttaja. - 3rd ed. - New York : McGraw-Hill, cop. 2006. - XI, 465 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-07-145973-1
  a) Airplanes, Home-built b) strojništvo c) tehnika vozil d) letalstvo e) letala f) gradnja letal g) samogradnja h) naredi sam i) navodila j) izbor gradiva k) letalski materili l) konstrukcije letal m) vrste konstrukcij n) kit kompleti o) pregledno delo

  629.7
  COBISS.SI-ID 27024133


  63 KMETIJSTVO. GOZDARSTVO.


  289.
          CVETLICE : enostavno in zanesljivo določanje / [prevod Božo Frajman]. - 1. izd. - Kranj : Narava, 2006 (Kranj : Adoz). - 192 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Vodnik po naravi / Narava)

  Prevod dela: Blumen einfach und sicher bestimmen. - Kazalo
  ISBN 961-6582-01-1
  a) Cvetlice b) botanika c) cvetoče rastline d) cvetlice e) določevanje cvetlic f) barvne skupine g) priročniki

  635.9:582
  COBISS.SI-ID 223446784

  290.
          GOBE : enostavno in zanesljivo določanje / [prevod Tadeja Kern]. - 1. izd. - Kranj : Narava, 2006 (Kranj : Adoz). - 192 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Vodnik po naravi / Narava)

  Prevod dela: Pilze einfach und sicher bestimmen
  ISBN 961-6582-02-X
  a) Gobe b) botanika c) gobe d) določanje gob e) skupine gob f) užitnost g) neužitnost h) skupine gob

  635.8
  COBISS.SI-ID 223447040

  291.
  NUSSBAUM, Ruth, 1964-
          The forest certification handbook [Elektronski vir] / Ruth Nussbaum and Markku Simula. - 2nd ed. - El. besedilni podatki. - London ; Sterling : Earthscan, 2005. - (Earthscan forestry library)

  Sistemske zahteve: Dostop z ustreznim spletnim brskalnikom Način dostopa (URL): http://www.netLibrary. com/urlapi.asp?action=su mmary&v=1&bookid=126142 (An electronic book accessible through the World Wide Web; click for information) . - Nasl. z nasl. zaslona
  ISBN 1-417-58305-3 (e-knjiga)
  a) Forest management - Standards - Handbooks, manuals, etc b) Forest products - Certification - Handbooks, manuals, etc c) Sustainable forestry - Handbooks, manuals, etc d) Electronic books e) gospodarstvo f) gospodarjenje z gozdovi g) sonaravno gozdarstvo h) standardizacija i) pridobitev certifikatov j) akreditacija

  630
  COBISS.SI-ID 27144965


  655 TISKARSTVO. ZALOŽNIŠTVO.


  292.
  HAMILTON, John, 1959-
          Books [Elektronski vir] / John Hamilton. - El. besedilni podatki. - Edina : ABDO Publishing, 2005. - (Straight to the source)

  Sistemske zahteve: Dostop z ustreznim spletnim brskalnikom Način dostopa (URL): http://www.netLibrary. com/urlapi.asp?action=su mmary&v=1&bookid=140223 (An electronic book accessible through the World Wide Web; click for information) . - Nasl. z nasl. zaslona
  ISBN 1-596-79621-9 (e-knjiga)
  a) Books - Juvenile literature b) Printing - Juvenile literature c) Books d) Printing e) Electronic books f) založništvo g) knjige h) razvoj knjige i) nastajanje knjige j) vezave k) vsebina knjige l) citiranje literature

  655.5
  COBISS.SI-ID 27136773


  656 TRANSPORTNE USLUGE. ORGANIZACIJA IN KONTROLA PROMETA.


  293.
  LOWE, David, 1936-
          Intermodal freight transport / David Lowe. - Amsterdam [etc.] : Elsevier ; Oxford : Butterworth-Heinemann, 2005. - XXIII, 276 str. : deloma barvne ilustr., graf. prikazi, tabele ; 24 cm. - (Transport / Elsevier)

  Bibliografija: str. 258-261. - Kazalo
  ISBN 0-7506-5935-1 (broš.)
  a) European Union - Intermodalni transport - Vladne politike - Študije b) Containerization c) Containerization - Great Britain d) Containerization - European Union countries e) Freight and freightage - Government policy - Great Britain f) Freight and freightage - Government policy - European Union countries g) Tovorni promet - Intermodalni transport - Storitvene dejavnosti - Študije h) Svetovni trg - Intermodalni transport - Severna Amerika - Študije primerov i) Prometne povezave - Vodne poti - Ladijski promet - Študije j) Prometne povezave - Kontejnerski promet - Povezovalne mreže - Študije k) Velika Britanija - Vladne politike - Intermodalni transport - Študije primerov l) Evropa - Prometne poti - Intermodalni transport - Študije primerov m) transportne usluge n) pomorski transport o) integralni transport p) kontejnerski transport q) pretok blaga r) špedicija s) železniški transport t) cestni transport u) mednarodni transport v) tovorni promet w) prometna politika x) potrošniki y) vplivi vlade z) Evropska Unija {) Velika Britanija |) primeri }) pregledno delo

  656.96(035):338.47(4:73:100)
  COBISS.SI-ID 8338972


  658 UPRAVLJANJE. VODENJE.


  294.
  FORSBERG, Kevin
          Visualizing project management : models and frameworks for mastering complex systems / Keven Forsberg, Hal Mooz, and Howard Cotterman. - 3rd ed. - Hoboken : J. Wiley & Sons, 2005. - XXVI, 454 str. : ilustr. ; 25 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip059/20050076 73.html. - Bibliografija: str. 435-440. - Kazalo
  ISBN 0-471-64848-5 (vezano)
  a) Project management b) organizacija poslovanja c) projektni management d) vodenje projektov e) kompleksni sistemi f) kompleksnost projektov g) metode vodenja h) modeli procesov i) vizualizacija j) planiranje projektov k) pregledno delo

  658.5
  COBISS.SI-ID 27092229

  295.
  GROCHERMANN, Josef
          Kundenorientierte Produktentwicklung : Marketingwissen für Ingenieure und Entwickler / Josef Gochermann. - 1. Aufl. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2004. - 245 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 237-240. - Kazalo
  ISBN 3-527-50081-2 (vezano)
  a) proizvodnja b) organizacija proizvodnje c) razvoj izdelkov d) upoštevanje uporabnikov e) trženje f) tržne analize g) strategije h) sodelovanje i) pregledno delo

  658.5
  COBISS.SI-ID 27079685

  296.
  GRYNA, Frank M., jr., 1928-
          Juran's quality planning and analysis : for enterprise quality / Frank M. Gryna, Richard C. H. Chua, Joseph A. DeFeo. - 5th ed. - Boston [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2007. - XXVI, 774 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (McGraw-Hill series in industrial engineering and management science)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali
  ISBN 0-07-296662-9
  a) Quality control b) organizacija proizvodnje c) kakovost proizvodov d) novi proizvodi e) razvoj f) politika izdelka g) planiranje h) zagotavljanje kakovosti i) kontrola kakovosti j) stroški k) trženje l) marketing m) kakovostna analiza n) statistične metode o) deviacije p) ocenjevanje q) prodaja r) kupci s) dobavitelji t) priročniki

  658.562
  COBISS.SI-ID 27073285

  297.
  HOYLE, David, 1944-
          Automotive quality systems handbook : ISO/TS 16949 : 2002 edition / David Hoyle. - 2nd ed. - Amsterdam [etc.] : Elsevier/Butterworth-Heinemann, 2005. - XII, 709 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 691-694. - Kazalo
  ISBN 0-7506-6663-3 (vezano)
  a) ISO 9001 Standard b) kakovost c) avtomobilska industrija d) kontrola kakovosti e) standardi kakovosti f) ISO/TS 16949:2002 g) ISO 9000:2000 h) ISO 9001 i) dobavitelji j) certificiranje k) sistemi upravljanja l) upravljanje kakovosti m) postavitev sistema n) sistemi kakovosti o) priročniki

  658.562
  COBISS.SI-ID 27094021

  298.
  JARDINE, Andrew Kennedy Skilling
          Maintenance, replacement, and reliability : theory and applications / Andrew K. S. Jardine, Albert H. C. Tsang. - Boca Raton : CRC/Taylor & Francis, 2006. - 322 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. - (Mechanical engineering ; 196)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8493-3966-9 (vezano)
  a) Industrial equipment - Maintenance and repair - Mathematical models b) Reliability (Engineering) - Mathematical models c) Replacement of industrial equipment - Mathematical models d) Mathematical optimization e) organizacija proizvodnje f) industrijska oprema g) vzdrževanje h) popravila i) zanesljivost j) zamenjava k) matematični modeli l) optimiranje m) pregledno delo

  658.2
  COBISS.SI-ID 27180805

  299.
  KAPUR, P. K.
          Quality, reliability and information technology : trends and future directions / editors, P. K. Kapur, A. K. Verma. - New Delhi [etc.] : Narosa Publishing House, cop. 2005. - XI, 471 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 81-7319-572-2 (vezano)
  a) Reliability (Engineering) b) Computer networks - Reliability c) Computer software - Reliability d) Computer networks - Quality control e) Computer software - Quality control f) računalništvo g) kakovost h) kontrola kakovosti i) zanesljivost j) računalniške mreže k) software l) računalniški programi m) zanesljivost programov n) vzdrževanje o) pregledno delo

  658.562
  COBISS.SI-ID 26866181

  300.
  PALMER, Doc
          Maintenance planning and scheduling handbook / Doc Palmer. - 2nd ed. - New York : McGraw-Hill, cop. 2006. - XXXVI 821 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 803-804. - Kazalo
  ISBN 0-07-145766-6
  a) Product life cycle b) Production management c) organizacija proizvodnje d) vzdrževanje opreme e) zanesljivost opreme f) organizacija vzdrževanja g) planiranje vzdrževanja h) principi planiranja i) prednosti planiranja j) dnevno načrtovanje k) nadzorovanje izvajanja l) uporaba računalnika m) primeri planiranja n) priročniki

  658.5.004.4
  COBISS.SI-ID 27275781

  301.
  PETERSON, Jim R.
          The 5S pocket guide / by Jim Peterson and Roland Smith. - Portland : Productivity press, cop. 1998. - III, 58 str. ; 13 cm

  ISBN 0-527-76338-1 (broš.)
  a) organizacija proizvodnje b) organizacijska dela c) organizacijske metode d) metoda 5S e) opisi metod f) uvajanje metod g) izboljšave procesov h) pregledno delo

  658.5
  COBISS.SI-ID 26545925

  302.
  ROONEY, David, 1959-
          Handbook on the knowledge economy [Elektronski vir] / edited by David Rooney, Greg Hearn, Abraham Ninan. - El. besedilni podatki. - Cheltenham ; Northampton : E. Elgar, 2005

  Sistemske zahteve: Dostop z ustreznim spletnim brskalnikom Način dostopa (URL): http://www.netLibrary. com/urlapi.asp?action=su mmary&v=1&bookid=137155 (An electronic book accessible through the World Wide Web; click for information) . - Nasl. z nasl. zaslona
  ISBN 1-845-42684-3 (e-knjiga)
  a) Knowledge management b) Information technology c) Electronic books d) upravljanje znanja e) organizacija znanja f) sociološki aspekt g) ekonomski aspekt h) visoka tehnologija i) industrijske raziskave j) razvoj k) inovacije l) intelektualna lastnina m) izmenjava podatkov n) družba znanja

  37:658
  COBISS.SI-ID 27150853

  303.
  ROSEMANN, Bernd
          CAD-CAM mit Pro-Engineer : Einstieg in die NC-Programmierung / Bernd Rosemann, Stefan Freiberger, Daniel Landenberger. - München : Hanser, cop. 2005. - 324 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 3-446-22902-7 (broš.)
  a) orodni stroji b) programiranje strojev c) NC programiranje d) Pro/Engineer Wildfire e) CAD/CAM f) CAD modeli g) simulacije obdelav h) postprocesiranje i) primeri j) frezanje k) struženje l) pregledno delo

  658.6
  COBISS.SI-ID 8461595

  304.
          VARIANTENBEHERRSCHUNG in der Montage : Konzept und Praxis der flexiblen Produktionsendstufe / Hans-Peter Wiendahl, Detlef Gerst, Lars Keunecke (Hrsg.). - Berlin [etc.] : Springer, cop. 2004. - XV, 329 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm. - (VDI-Buch)

  Bibliografija na koncu nekaterih poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-540-14042-5 (vez.)
  a) proizvodnja b) proizvodni sistemi c) montaža d) organizacija proizvodnje e) obvladovanje variant f) serijska proizvodnja g) organizacija dela h) koncepti i) logistika j) management k) kakovosti l) primeri m) pregledno delo

  658.5
  COBISS.SI-ID 6935579


  659 REKLAMA. INFORMACIJE.


  305.
  EGGHE, Leo
          Power laws in the information production process : Lotkaian informetrics / Leo Egghe. - 1st ed. - Amsterdam [etc.] : Elsevier/Academic Press, 2005. - XVII, 427 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Library and information science)

  Bibliografija: str. 397-422. - Kazalo
  ISBN 0-12-088753-3 (vezano)
  a) Lotka, Alfred James (1880-1949) b) Information science - Mathematical models c) Information science - Statistical methods d) Bibliometrics e) Library statistics f) informacijska znanost g) bibliometrija h) matematični modeli i) statistične metode j) knjižnična statistika k) teorija sistemov l) pregledno delo

  659.2
  COBISS.SI-ID 26702085


  66 KEMIJSKA IN SORODNE INDUSTRIJE.


  306.
  EBERT, Hans-Peter, 1942-
          Heizen mit Holz : in allen Ofenarten / Hans-Peter Ebert. - 11. überarbeitete Aufl. - Staufen bei Freiburg : Ökobuch, 2006. - 160 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Ökobuch Faktum)

  Bibliografija: str. 144. - Kazalo
  ISBN 3-936896-21-6 (broš.) ISBN 3-922964-44-3
  a) energetika b) ogrevanje c) trda goriva d) kurjenje z lesom e) les f) kurišča za les g) vrste kurišč h) zgorevanje lesa i) priprava lesa j) sušenje k) skladiščenje l) priročniki

  697.2:662.63
  COBISS.SI-ID 27374853

  307.
          ERSATZBRENNSTOFFE : Aufbereitung, Mitverbrennung und Monoverbrennung von festen Siedlungsabfällen / Herausgeber: Jan Grundmann. - Düsseldorf : Springer-VDI Verlag, cop. 2002. - 354 str. : ilustr., graf. prikazi ; 21 cm. - (UmweltMagazin)

  Bibliografija pri nekaterih poglavjih
  ISBN 3-935065-10-8 (broš.)
  a) sežiganje odpadkov b) nadomestna goriva c) komunalni odpadki d) priprava goriva e) sežigalne naporave f) termoelektrarne g) cementarne h) pregledno delo

  662.6
  COBISS.SI-ID 7131419

  308.
          INDUSTRIAL biotransformations / edited by Andreas Liese, Karsten Seelbach [and] Christian Wandrey. - 2nd, completley revised and extended ed. - Weinheim : Wiley-VCH ; Chichester : John Wiley [distributor], 2006. - XIV, 556 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazala
  ISBN 978-3-527-31001-2 (ISBN-13, vezano) ISBN 3-527-31001-0 (ISBN-10, vezano)
  a) Biotransformation (Metabolism) b) Biochemical engineering c) kemija d) biotransformacije e) industrijske f) mikrobne g) encimatske h) zgodovina biokemije i) encimska klasifikacija j) encimski razredi k) biokataliza l) optimizacija industrijskih encimov m) biorelacije n) pregledno delo

  66.097/.098:664
  COBISS.SI-ID 26990085

  309.
          KIRK-Othmer concise encyclopedia of chemical technology / executive editor, Jacqueline I. Kroschwitz. - 4th ed., 2 v. paper ed. - Hoboken : Wiley-Interscience, 2003. - 2 zv. (XXXVI, 2196 str.) : ilustr. ; 28 cm

  Urednica navedena v CIP-u. - 1. izd. v 1 zv., ISBN 0-471-41961-3. - Bibliografija na koncu gesel
  ISBN 0-471-64686-5 (komplet) ISBN 0-471-64687-3 (zv. 1) ISBN 0-471-64688-1 (zv. 2)
  a) Chemistry, Technical - Encyclopedias b) kemijska tehnologija c) kemijsko inženirstvo d) kemija e) enciklopedija

  66(031)
  COBISS.SI-ID 26987781

  310.
  SMITH, Robin, kemik
          Chemical process design and integration / Robin Smith. - Chichester : Wiley, cop. 2005. - XXIII, 687 str. : ilustr. ; 28 cm

  Kazalo. - Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 0-471-48680-9 (vezano) ISBN 0-471-48681-7 (broš.)
  a) Chemical processes b) kemijsko inženirstvo c) procesna tehnika d) kemijski procesi e) ekonomika procesov f) optimizacija g) termodinaamske lastnosti h) reaktorji i) separatorji j) destilacije k) izmenjevalci toplote l) uparjevalniki m) sušilniki n) hladilni sistemi o) atmosferske emisije p) vodni sistemi q) tehnologije čistih procesov r) varnost pri delu s) načrtovanje kemijskih procesov

  66.02
  COBISS.SI-ID 55198721


  67/68 RAZNE INDUSTRIJE IN OBRTI. MEHANSKA TEHNOLOGIJA.


  311.
  BOSILJ, Ivan
          Zvona / Ivan Bosilj. - Zagreb : Graphis, 2000. - XII, 233 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 227-228. - Kazalo
  ISBN 953-6647-20-6
  a) industrijske obrti b) zvonovi c) kovinski d) porcelanski e) zgodovinski pregled f) izdelave zvonov g) zlitine h) vlivanje i) popravila razpok j) zvoki zvonov k) zvonenje l) vgradnja v zvonik m) mehanika zvona n) uglaševanje zvona o) pogoni p) priročniki

  673.5
  COBISS.SI-ID 27078405

  312.
  WILSON, Jacquie
          Handbook of textile design : principles, processes and practice / Jacquie Wilson. - Boca Raton ... [etc.] : CRC Press ; Cambridge : Woodhead Publishing, 2001. - V, 152 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 0-8493-1312-0 (CRC Press) ISBN 1-85573-573-3 (Woodhead Publishing)
  a) Textile design - Handbooks, manuals, etc b) prizvodnja c) tekstilna industrija d) osnove e) tekstil f) oblikovanje g) tkanje h) postopki i) tiskanje j) teorija k) funkcionalne sheme

  677
  COBISS.SI-ID 1188720


  681 FINA MEHANIKA. RAČUNALNIŠTVO.


  313.
          MICROENGINEERING of metals and ceramics / [Baltes ... et al. (eds.)]. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2005. - 2 zv. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm. - (Advanced micro & nano systems. Vol. 3 / volume editors, Detlef Löhe and Jürgen Haußelt) (Advanced micro & nano systems. Vol. 4 / volume editors, Detlef Löhe and Jürgen Haußelt)

  Urednik naveden na ov. - Vsebina: Pt. 1: Design, tooling and injection molding. - XV, 356, XXXVI str. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo ; Pt. 2: Special replication techniques, automation, and properties. - Str. XV, 357-644. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-527-31208-0 (ISBN-10, 1. del) ISBN 978-3-527-31208-5 (ISBN-13, 1. del) ISBN 3-527-31493-8 (ISBN-10, 2. del) ISBN 978-3-527-31493-5 (ISBN-13, 2. del)
  a) Micromechanics b) Ceramic materials - Microstructure c) Metals - Microstructure d) Microtechnology e) Injection molding of ceramics f) Injection molding of metals g) mikromehanika h) mikrotehnika i) mikrotehnologija j) mikrostrukture k) materiali l) keramika m) kovine n) brizganje kovin o) brizganje prahu p) litje q) mikrodeli r) lastnosti materialov s) načrtovanje t) konstruiranje u) izdelava v) orodja w) avtomatizacija x) zagotavljanje kakovosti y) replikacijske tehnike z) mikrovlivanje {) mikroelektroformiranje kovin |) prašna metalurgija }) zagotavljanje kakovosti ~) analize mikrostruktur ) topografija površin !) pregledno delo

  681
  COBISS.SI-ID 27095045

  314.
  PHILLIPS, William J., 1960-
          The complete book of locks and locksmithing / Bill Phillips. - 6th ed. - New York [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2005. - XII, 588 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-07-144829-2
  a) Locksmithing b) ključavničarstvo c) zgodovinski pregled d) ključavničarska orodja e) ključavnice f) ključi g) vrste h) sestavni deli i) opisi j) lastnosti k) delovanje l) popravila m) priročniki

  683.3
  COBISS.SI-ID 27383301


  681.5 TEHNIKA AVTOMATSKE REGULACIJE.


  315.
  AMBROŽIČ, Vanja
          Uvod v programirljive krmilne sisteme / Vanja Ambrožič, David Nedeljković. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 2005 (Ljubljana : Formatisk). - V, 224 str. : ilustr., tabele ; 24 cm

  300 izv. - Bibliografija: str. 223-224
  ISBN 961-6371-91-6
  a) Programirljivi krmilni sistemi - Učbeniki za visoke šole b) Krmilniki - Učbeniki za visoke šole c) elektrotehnika d) krmilni sistemi e) programirljivi krmilniki f) senzorji g) aktuatorji h) PLC i) krmilnik S7-300 j) STEP 7 k) programirne naprave l) učbeniki za visoke šole

  681.5:004.42
  COBISS.SI-ID 219051008

  316.
  CISCO Learning Institute
          Home technology integration fundamentals and certification / Cisco Learning Institute and Academic Business Consultants. - Upper Saddle River ; Columbus : Pearson, cop. 2004. - XIII, 416 str. : ilustr. ; 29 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Kazalo
  ISBN 0-13-114826-5
  a) Electronics - Study and teaching b) Electronics - Programmed instruction c) Electronic technicians - Certification - United States d) elektrotehnika e) avtomatizacija f) pametne hiše g) hišne inštalacije h) računalniške mreže i) varnostni sistemi j) nizkonapetostne inštalacije k) prezračevanje l) hlajenje m) ogrevanje n) standardi o) regulativa p) telekomunikacijski sistemi q) avdio sistemi r) video sistemi s) razsvetljava t) načrtovanje inštalacij u) priročniki

  681.5:696
  COBISS.SI-ID 27415557

  317.
  KELLY, Rafael
          Control of robot manipulators in joint space / R. Kelly, V. Santibánez and A. Loría. - London : Springer, cop. 2005. - XXVI, 426 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Advanced textbooks in control and signal processing)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-85233-994-2 (broš.)
  a) Robots - Control systems b) Manipulators (Mechanism) c) Programmable controllers d) strojništvo e) robotika f) roboti g) manipulatorji h) krmiljenje robotov i) robotski krmilniki j) kontrolerji k) dinamika robotov l) kontrola pozicije m) adaptivno krmiljenje n) pregledno delo

  681.5
  COBISS.SI-ID 26906885

  318.
  PETRUZELLA, Frank D.
          Programmable logic controllers / Frank D. Petruzella. - 3rd ed. - Boston : McGraw-Hill Higher Education, cop. 2005. - IX, 468 str. : ilustr. ; 29 cm

  Kazalo
  ISBN 0-07-829852-0
  a) Programmable controllers b) elektrotehnika c) avtomatska regulacija d) programabilni krmilniki e) PLC f) programiranje g) programske komponente h) praktična uporaba i) krmiljenje procesov j) krmiljenje strojev k) priročniki

  681.51
  COBISS.SI-ID 27426309

  319.
  XU, Yangsheng
          Control of single wheel robots / Yangsheng Xu, Yongsheng Ou. - Berlin : Springer, cop. 2005. - XXIV, 188 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Springer tracts in advanced robotics, ISSN 1610-7438 ; vol. 20)

  Bibliografija: str. 179-185. - Kazalo
  ISBN 3-540-28184-3 (ISBN-10) ISBN 978-3-540-28184-9 (ISBN-13)
  a) elektrotehnika b) strojništvo c) robotika d) mobilni roboti e) enokolesni roboti f) dinamika robotov g) žiroskopi h) kinematika robotov i) krmiljenje robotov j) učeči roboti k) pregledno delo

  681.5
  COBISS.SI-ID 27158533


  69 GRADBENI MATERIJAL. GRADBENA DELA.


  320.
  DESHMUKH, Yeshvant V.
          Industrial heating : principles, techniques, materials, applications, and design / Yeshvant V. Deshmukh. - Boca Raton [etc.] : Taylor & Francis, 2005. - XXXI, 767 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Mechanical engineering ; 191)

  Bibliografija: str. 757-761. - Kazalo
  ISBN 0-8493-3405-5 (vezano)
  a) Heating b) Furnaces c) ogrevanje d) industrijska uporaba e) dinamika fluidov f) prenos toplote g) peči h) goriva i) lastnosti goriv j) gorilniki k) ognjeodporni materiali l) visokotemperaturni materiali m) uporovno ogrevanje n) električno ogrevanje o) visokofrekvenčno segrevanje p) lasersko segrevanje q) segrevanje z elektronskim curkom r) vakuumska tehnika s) zaščitna atmosfera t) meritve temperature u) pregledno delo

  697
  COBISS.SI-ID 26839813

  321.
  MUSCROFT, Steve
          Plumbing / Steve Muscroft. - Oxford ; Burlington : Newnes, 2005. - IX, 479 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7506-6693-5 (broš.)
  a) Plumbing - Examinations - Study guides b) gradbeništvo c) gradbena dela d) obrtniška dela e) vodovodne inštalacije f) sanitarne inštalacije g) inštalacijski pribor h) sanitarna oprema i) delovanje j) montaža k) inštalatersko orodje l) učbeniki

  696.11(075)
  COBISS.SI-ID 27387909


  7 UMETNOST.


  322.
  ARCHIBUGI, Franco
          Rome [Elektronski vir] : a new planning strategy / Franco Archibugi. - El. besedilni podatki. - London : Routledge, 2005

  Sistemske zahteve: Dostop z ustreznim spletnim brskalnikom Način dostopa (URL): http://www.netLibrary. com/urlapi.asp?action=su mmary&v=1&bookid=110271 (An electronic book accessible through the World Wide Web; click for information) . - Nasl. z nasl. zaslona
  ISBN 0-203-71093-2 (e-knjiga)
  a) City planning - Italy - Rome b) Urban renewal - Italy - Rome c) Rome (Italy) - Buildings, structures, etc d) Electronic books e) urbanizem f) načrtovanje mest g) Italija h) Rim i) zgodovinski pregled j) urbana prenova k) zgradbe l) ulice m) strategija načrtovanja

  711.4(450.621)
  COBISS.SI-ID 27150085

  323.
          ART history and its institutions : foundations of a discipline / edited by Elizabeth Mansfield. - London ; New York : Routledge, 2002. - XIII, 329 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 0-415-22868-9 (vezano) ISBN 0-415-22869-7 (broš.)
  a) Art, Modern - 19th century - History b) Art, Modern - 19th century - Societies, etc c) arhitektura d) umetnost e) zgodovina umetnosti f) institucije g) teorija

  7.01
  COBISS.SI-ID 1865070

  324.
  BETSKY, Aaron
          False flat : why Dutch design is so good / Aaron Betsky with Adam Eeuwens. - London ; New York : Phaidon, 2004. - 398 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 392-394. - Kazalo
  ISBN 0-7148-4069-6 (vezano)
  a) Architecture - Netherlands b) City planning - Netherlands c) Design - Netherlands d) umetnost e) grafično oblikovanje f) industrijsko oblikovanje g) arhitektura h) krajinska arhitektura i) Nizozemska j) izbrana dela

  7(492)
  COBISS.SI-ID 1543792

  325.
  FULLER, Matthew
          Media ecologies [Elektronski vir] : materialist energies in art and technoculture / Matthew Fuller. - El. besedilni podatki. - Cambridge : MIT Press, 2005. - (Leonardo)

  Sistemske zahteve: Dostop z ustreznim spletnim brskalnikom Način dostopa (URL): http://www.netLibrary. com/urlapi.asp?action=su mmary&v=1&bookid=138440 (An electronic book accessible through the World Wide Web; click for information) . - Nasl. z nasl. zaslona
  ISBN 1-423-72867-X (e-knjiga)
  a) Aesthetics, Modern - 20th century. b) Digital communications c) Mass media - Aesthetics d) Telecommunication e) Technology and the arts f) Médias - Esthétique g) Transmission numérique h) Télécommunications i) Technologie et arts j) Esthétique - 20e siecle. k) Electronic books l) umetnost m) estetika n) 20. stol. o) digitalne komunikacije p) množični mediji q) telekomunikacije r) nove tehnologije

  7.01
  COBISS.SI-ID 27149829

  326.
          KEY writers on art : from antiquity to the nineteenth century / edited by Chris Murray. - London ; New York : Routledge, 2003. - XIX, 261 str. ; 23 cm. - (Routledge key guides)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-415-24301-7 (vezano) ISBN 0-415-24302-5 (broš.)
  a) umetnost - estetika - zgodovina - kritike - zborniki b) teorija umetnosti - zgodovina - kritike - zborniki c) Art criticism d) arhitektura e) umetnost f) kritika g) teorija h) avtorji teoretičnih tekstov i) zgodovina j) stilna obdobja

  7.01
  COBISS.SI-ID 50679297

  327.
  SHEA, Dave
          The zen of CSS design : visual enlightenment for the web / by Dave Shea and Molly E. Holzschlag. - Berkeley : New Riders, cop. 2005. - VII, 296 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Voices that matter)

  Sorodni elektronski vir: http://www.csszengarden.com (Zen Garden : The Beauty of CSS Design) . - Kazalo
  ISBN 0-321-30347-4 (broš.)
  a) Web sites - Design b) Cascading style sheets c) umetnost d) grafično oblikovanje e) računalništvo f) spletne strani g) domače strani h) oblikovalski slogi i) izdelava j) CSS (cascading style sheets) k) kaskadno padajoči listi l) priročnik

  7:004.7
  COBISS.SI-ID 4831316

  328.
  STOPAR, Ivan, 1929-
          Grajske stavbe v osrednji Sloveniji. 2, Dolenjska. Knj. 4, Med Igom, Ribnico in Kočevjem / Ivan Stopar. - Ljubljana : Viharnik, 2003 (Ljubljana : Littera picta). - 183 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Grajske stavbe ; 15)

  Ilustr. na spojnih listih. - Bibliografija: str. 177-179. - Kazalo
  ISBN 961-6057-36-7
  a) Gradovi - Dolenjska b) graščine c) dvorci d) stavbna dediščina e) Slovenija f) zgodovinski pregledi

  728.8(497.4-12)
  COBISS.SI-ID 126020608

  329.
  ŠPANZEL, Rudi
          Rudolf Španzel / [avtorji dodatnega besedila] Andrej Medved, Taras Kermauner, Drago Jančar ; [fotografi Miroslav Zdovc ... et al.]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2005 (Kranj : Gorenjski tisk). - 269 str. : ilustr. ; 34 cm

  Bibliografija: str. 252-257
  ISBN 86-11-14498-8
  a) Španzel, Rudi (1948-) - Likovne monografije b) umetnost c) slikarstvo d) Slovenija e) Španzel, Rudolf (1948- )

  75(497.4)
  COBISS.SI-ID 216052992


  71 PROSTORSKO UREJANJE. REGIONALNO PLANIRANJE. URBANIZEM. OBLIKOVANJE KRAJINE.


  330.
  CAMENSON, Blythe
          Opportunities in landscape architecture, botanical gardens, and arboreta [Elektronski vir] / Blythe Camenson. - El. besedilni podatki. - Lincolnwood : VGM Career Horizons, cop. 1999. - (VGM opportunities series)

  Sistemske zahteve: Dostop z ustreznim spletnim brskalnikom. - Nasl. z nasl. zaslona
  ISBN 0-585-08600-1 (e-knjiga)
  a) Landscape architecture - Vocational guidance - United States b) Botanical gardens - Vocational guidance - United States c) Arboretums - Vocational guidance - United States d) Electronic books e) krajinska arhitektura f) botanični vrtovi g) arboretumi h) poklicno usmerjanje i) ZDA

  712
  COBISS.SI-ID 27139333

  331.
  CANNIFFE, Eamonn
          Urban ethic : design in the contemporary city / Eamonn Canniffe. - London ; New York : Routledge/Taylor & Francis, 2006. - XI, 191 str. : ilustr., načrti ; 26 cm

  Bibliografija: str. 181-184. - Kazalo
  ISBN 0-415-34864-1 (vezano) ISBN 0-415-34865-X (broš.)
  a) City planning b) Urban renewal c) urbanizem d) teorija e) razvoj urbanizma f) mesto g) zgodovinska mesta h) industrijska mesta i) sodobna mesta j) elementi urbanega okolja

  71
  COBISS.SI-ID 26962181

  332.
  CHENG, Chieh, 1974-
          Hacking digital cameras [Elektronski vir] / Chieh Cheng, Auri Rahimzadeh. - El. besedilni podatki. - Indianapolis : Wiley Publishing, 2005

  Sistemske zahteve: Dostop z ustreznim spletnim brskalnikom Način dostopa (URL): http://www.netLibrary. com/urlapi.asp?action=su mmary&v=1&bookid=140384 (An electronic book accessible through the World Wide Web; click for information) . - Nasl. z nasl. zaslona
  ISBN 0-471-77493-6 (e-knjiga)
  a) Digital cameras - Modification - Amateurs' manuals b) Photography - Equipment and supplies - Amateurs' manuals c) Electronic books d) fotografija e) digitalna fotografija f) digitalne kamere g) leče h) modifikacije i) kreativno fotografiranje

  77:004.9
  COBISS.SI-ID 27149573

  333.
  DEE, Catherine, 1958-
          Form and fabric in landscape architecture [Elektronski vir] : a visual introduction / Catherine Dee. - El. besedilni podatki. - London ; New York : Spon Press, 2001

  Sistemske zahteve: Dostop z ustreznim spletnim brskalnikom. - Nasl. z nasl. zaslona
  ISBN 0-203-63907-3 (e-knjiga)
  a) Landscape architecture b) Landscape design c) Electronic books d) krajinska arhitektura e) urejanje krajine f) pokrajina g) prostor h) forma i) proporci j) relacije k) topografija l) vegetacija m) voda

  712
  COBISS.SI-ID 27139589

  334.
          FUTURE city / edited by Stephen Read, Jürgen Rosemann, Job van Eldijk. - London ; New York : Spon Press, 2005. - IV, 296 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 0-415-28450-3 (vezano) ISBN 0-415-28451-1 (broš.)
  a) urbanizem b) prostorsko planiranje c) mesta d) transformacije e) načrtovanje mest f) prihodnost g) primeri h) eseji

  71
  COBISS.SI-ID 1818756

  335.
  GARMORY, Nicola
          Spaced out : a comprehensive guide to award winning spaces in the UK / Nicola Garmory and Rachel Tennant. - Amsterdam [etc.] : Elsevier/Architectural Press, 2005. - 127 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm

  Dodatek k nasl. na ov.: "A guide to award winning contemporary spaces in the UK"
  ISBN 0-7506-6142-9 (broš.)
  a) Public spaces - Great Britain b) Public spaces - Ireland c) Landscape design - Great Britain d) Landscape design - Ireland e) urbanizem f) mestne ureditve g) odprti javni prostor h) nagrajene rešitve i) trgi j) ulice k) parki l) rečna obrežja

  711.5
  COBISS.SI-ID 27319813

  336.
  GRAVA, Sigurd
          Urban transportation systems : choices for communities / Sigurd Grava. - New York [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2003. - XXIV, 840 str. : ilustr., načrti ; 25 cm. - (McGraw-Hill professional architecture)

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/mh031/2002070289 .html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/bios/mh041/200207028 9.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/mh024/20 02070289.html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-07-138417-0 (vezano)
  a) Choice of transportation b) Urban transportation c) urbanizem d) mestni promet e) javni potniški promet f) pešci g) kolesarji h) motoristi i) avtomobili j) taksi k) mestni avtobusi l) medmestne povezave m) trolejbus n) enotirna železnica o) mestna železnica p) avtomatizirana transportna vozila q) vodni promet r) zgodovina s) razvoj t) programi

  711.7
  COBISS.SI-ID 27271685

  337.
  GREED, Clara, 1948-
          Inclusive urban design : public toilets / Clara Greed. - Amsterdam [etc.] : Architectural Press, cop. 2003. - XVII, 361 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 307-328. - Kazali
  ISBN 0-7506-5385-X
  a) Toilets b) Public comfort stations c) urbanizem d) mestne ureditve e) javne sanitarije f) zgodovina g) razvoj h) načrtovanje i) funkcionalno ovirani ljudje j) previjalnice k) primeri

  71:628.6
  COBISS.SI-ID 24979461

  338.
  MADANIPOUR, Ali
          Public and private spaces of the city / Ali Madanipour. - London ; New York : Routledge, 2003. - 264 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 242-256. - Kazalo
  ISBN 0-415-25628-3 (vezano) ISBN 0-415-25629-1 (broš.)
  a) Space (Architecture) - Psychological aspects b) urbanizem c) mesta d) teorija e) javni prostor f) zasebni prostor g) druženje h) socializacija i) psihološki učinki j) brezosebni prostor

  711.5
  COBISS.SI-ID 1984963

  339.
  ROBINSON, Jennifer, 1963-
          Ordinary cities : between modernity and development / Jennifer Robinson. - London ; New York : Routledge/Taylor & Francis, 2006. - XIV, 204 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 181-198. - Kazalo
  ISBN 0-415-30487-3 (ISBN-10 vezano) ISBN 978-0-415-30487-0 (ISBN-13 vezano) ISBN 0-415-30488-1 (ISBN-10 broš.) ISBN 978-0-415-30488-7 (ISBN-13 broš.)
  a) Cities and towns b) Urbanization - Developing countries c) Urban policy d) urbanizem e) teorija f) mesto g) sodobna mesta h) politika

  71
  COBISS.SI-ID 27244549

  340.
  STILES, David R.
          Rustic retreats : a build-it-yourself guide / David & Jeanie Stiles. - Pownal : Storey Publishing, 1998. - VI, 153 str. : ilustr. ; 28 cm

  Bibliografija: str. 152-153
  ISBN 1-58017-035-8 (ISBN-10) ISBN 978-1-58017-035-2 (ISBN-13)
  a) Second homes - Design and construction - Amateurs' manuals b) House construction - Amateurs' manuals c) urejanje krajine d) krajinska arhitektura e) vrtovi f) vrtne lope g) kolibe h) zavetišča i) brunarice j) hiša na drevesu k) hiša na vodi l) tehnike gradnje

  712.7
  COBISS.SI-ID 27377157

  341.
  WARNES, Jon
          Living willow sculpture / Jon Warnes. - Reprinted. - Tunbridge Wells : Search Press, 2004 ((2001 [printing])). - 48 str. : ilustr. ; 30 cm

  Kazalo
  ISBN 0-85532-834-7
  a) Willow weaving b) urejanje krajine c) krajinska arhitektura d) vrtovi e) vrtna oprema f) izdelki iz šibja g) vrbovje h) prepletanje i) razraščanje j) stoli k) senčnice

  712.7
  COBISS.SI-ID 27499269


  72 ARHITEKTURA.


  342.
          ARCHITECTURE and participation / edited by Peter Blundell Jones, Doina Petrescu, Jeremy Till. - London ; New York : Spon Press, cop. 2005. - XVII, 282 str. : ilustr. ; 26 cm

  Kazalo
  ISBN 0-415-31745-2 (vezano) ISBN 0-415-31746-0 (broš.)
  a) Architecture - Human factors b) Architects and community c) Communication in architecture d) arhitektura e) načrtovanje f) teorija g) sodelovanje javnosti h) participacija i) politika j) zgodovina k) primeri

  72.01
  COBISS.SI-ID 26731781

  343.
  BACHMAN, Leonard R.
          Integrated buildings : the systems basis of architecture / Leonard R. Bachman. - Hoboken : J. Wiley & Sons, 2003. - X, 480 str. : ilustr. ; 29 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley031/2002015 346.html. - Bibliografija: str. 455-473. - Kazalo
  ISBN 0-471-38827-0 (vezano)
  a) Architecture and technology b) Architectural design - Case studies c) Building d) arhitektura e) gradbeništvo f) integracija gradbenih sistemov g) študije primerov h) laboratoriji i) pisarne j) letališča k) paviljoni l) stanovanjske stavbe m) nove tehnologije n) ekološka gradnja

  72
  COBISS.SI-ID 25285125

  344.
  BACHMAN, Leonard R.
          Integrated buildings [Elektronski vir] : the systems basis of architecture / Leonard R. Bachman. - El. besedilni podatki. - Hoboken : J. Wiley & Sons, cop. 2003

  Sistemske zahteve: Dostop z ustreznim spletnim brskalnikom. - Nasl. z nasl. zaslona. - Kazalo
  ISBN 0-471-46774-X (e-knjiga)
  a) Architecture and technology b) Architectural design - Case studies c) Building d) Electronic books e) arhitektura f) gradbeništvo g) integracija gradbenih sistemov h) študije primerov i) laboratoriji j) pisarne k) letališča l) paviljoni m) stanovanjske stavbe n) nove tehnologije o) ekološka gradnja

  72
  COBISS.SI-ID 27138565

  345.
  BLASER, Werner, 1924-
          Eduardo Souto de Moura : Stein, Element, Stone / Werner Blaser ; [translation into English, Adam Blauhut]. - Basel ; Boston ; Berlin : Birkhäuser, cop. 2003. - 96 str. : ilustr., načrti ; 23 cm

  Vzporedno nem. in angl. besedilo
  ISBN 3-7643-0087-6 (vezano)
  a) Moura, Eduardo Souto de (1952-) b) Moura, Eduardo Souto de (1952-) c) Architecture - Portugal - 20th century. d) Stone buildings - Portugal e) Architecture - Portugal - 20e siecle. f) Constructions en pierre - Portugal g) arhitektura h) arhitekti i) Santo de Moura, E. j) javne stavbe k) sakralna arhitektura l) cerkve m) kamen n) kamniti elementi

  72.071
  COBISS.SI-ID 26527493

  346.
  BRETT, David
          Rethinking decoration : pleasure & ideology in the visual arts / David Brett. - New York ; Cambridge : Cambridge University Press, 2005. - XI, 290 str. : ilustr. ; 26 cm + [8] str. uvezanih pril.

  Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/cam051/2 004054522.html. - Bibliografija: str. 281-286. - Kazalo
  ISBN 0-521-83676-X (ISBN-10) ISBN 978-0-521-83676-0 (ISBN-13)
  a) Decoration and ornament - Philosophy b) arhitektura c) umetnost d) zgodovina e) dekoracije f) dekoriranje fasad g) ornament h) reliefi i) tekstura j) barva k) členjenje l) fasade

  72
  COBISS.SI-ID 26950149

  347.
  CHING, Francis D.K., 1943-
          Architectural graphics / Francis D. K. Ching. - 4th ed. - New York : J. Wiley & Sons, cop. 2003. - VIII, 215 str. : ilustr. ; 28 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley022/2002004 490.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/wiley038 /2002004490.html. - Kazalo
  ISBN 0-471-20906-6
  a) Architectural drawing b) arhitektura c) načrtovanje d) risanje e) arhitekturna grafika f) prostoročno risanje g) tehniško risanje h) orodje i) projekcije j) perspektiva k) človeška figura

  72.011
  COBISS.SI-ID 25526789

  348.
          CHORA L works : Jacques Derrida and Peter Eisenman / edited by Jeffrey Kipnis and Thomas Leeser. - [New York] : The Monacelli Press, 1997?. - 207 str. : ilustr., zvd. ; 22 cm

  Ov. nasl.
  ISBN 1-885254-40-7 (broš.)
  a) Eisenman, Peter (1932-) - Philosophy b) Derrida, Jacques c) Deconstructivism (Architecture) d) Whole and parts (Philosophy) e) Parc de La Villette (Paris, France) f) arhitektura g) teorija h) dekonstruktivizem i) filozofija j) Parc de la Villette

  72.01
  COBISS.SI-ID 25036037

  349.
  ČEFERIN, Petra
          Constructing a legend : the international exhibitions of Finnish achitecture 1957-1967 / Petra Čeferin. - Helsinki : SKS, 2003. - 199 str. : ilustr. ; 23 cm

  Bibliografija: str. 181-192
  ISBN 951-746-542-4
  a) arhitektura b) teorija c) predstavitve arhitekture d) arhitekturne razstave e) Finska f) arhitekturna fotografija g) arhitekturni muzeji h) arhitekturna kritika i) moderna arhitektura

  72(480)
  COBISS.SI-ID 1497476

  350.
  EMMITT, Stephen
          Architectural technology [Elektronski vir] / Stephen Emmitt. - El. besedilni podatki. - Oxford ; Malden : Blackwell Science, 2002

  Sistemske zahteve: Dostop z ustreznim spletnim brskalnikom Način dostopa (URL): http://www.netLibrary. com/urlapi.asp?action=su mmary&v=1&bookid=139367 (An electronic book accessible through the World Wide Web; click for information) . - Nasl. z nasl. zaslona
  ISBN 1-405-14731-8 (e-knjiga)
  a) Architecture - Technological innovations b) Architecture and technology c) Architectural design - Technique d) Architecture - Innovations e) Architecture et technologie f) Design architectural - Technique g) Electronic books h) arhitektura i) tehnološke inovacije j) arhitekturno načrtovanje k) gradnja l) detalji m) regulativa n) standardizacija o) varnost

  72.011
  COBISS.SI-ID 27137029

  351.
  FOSTER, Gerald L.
          American houses [Elektronski vir] : a field guide to the architecture of the home / Gerald Foster. - El. besedilni podatki. - Boston : Houghton Mifflin, 2004

  Sistemske zahteve: Dostop z ustreznim spletnim brskalnikom Način dostopa (URL): http://www.netLibrary. com/urlapi.asp?action=su mmary&v=1&bookid=122611 (An electronic book accessible through the World Wide Web; click for information) . - Nasl. z nasl. zaslona
  ISBN 1-417-55883-0 (e-knjiga)
  a) Architecture, Domestic - United States b) Electronic books c) arhitektura d) stanovanjske hiše e) ZDA f) zgodovinski pregled

  728(73)
  COBISS.SI-ID 27152901

  352.
  FRAEFEL, Rudolf, arhitekt
          Heizen und Lüften im Niedrigenergiehaus / Rudolf Fraefel, Othmar Humm ; mit Beiträgen von Andreas Heinle. - 1. Aufl. - Staufen im Breisgau : Ökobuch, 2000. - 126 str. : ilustr., načrti ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 3-922964-79-6
  a) arhitektura b) energetsko varčne hiše c) ogrevanje d) prezračevanje e) sistemi f) inštalacije

  728
  COBISS.SI-ID 27378181

  353.
  INGRAHAM, Catherine T.
          Architecture, animal, human : the asymmetrical condition / Catherine Ingraham. - London ; New York : Routledge/Taylor & Francis, cop. 2006. - VI, 368 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-415-70106-6 (vezano) ISBN 0-415-70107-4 (broš.)
  a) Architecture - Philosophy b) Architecture - Human factors c) Architecture and anthropology d) arhitektura e) teorija f) lastnosti g) organsko h) anorgansko i) analogije j) naravno k) tehnološko l) umetnostna obdobja m) arhitekturna ideja

  72.01
  COBISS.SI-ID 27396613

  354.
          INNOVATION in architecture [Elektronski vir] / edited by Alan J. Brookes and Dominique Poole. - El. besedilni podatki. - London ; New York : Spon Press, 2004

  Sistemske zahteve: Dostop z ustreznim spletnim brskalnikom Način dostopa (URL): http://www.netLibrary. com/urlapi.asp?action=su mmary&v=1&bookid=95563 (An electronic book accessible through the World Wide Web; click for information) . - Nasl. z nasl. zaslona. - Kazalo
  ISBN 0-203-40242-1 (e-knjiga)
  a) Architecture and technology b) Architecture - Technological innovations c) Building materials d) Electronic books e) arhitektura f) gradnja g) strukturni elementi h) gradbeni materiali i) tehnološke inovacije j) arhitekturno planiranje

  72
  COBISS.SI-ID 27138309

  355.
          INTERNATIONAL architecture centres / edited by Hannah Ford and Bridget Sawyers. - London : Wiley-Academy, 2003. - 208 str. : ilustr. ; 28 cm

  ISBN 0-470-85327-1
  a) Architecture b) arhitektura c) arhitekturna politika d) inštitucije e) arhitekturni centri f) predstavitve po državah

  72
  COBISS.SI-ID 25045253

  356.
  JOHNSTON, David
          Green remodeling : changing the world one room at a time / David Johnston and Kim Master. - 2nd printing. - Gabriola : New Society Publishers, 2005. - XIX, 379 str. : ilustr. ; 23 cm

  Bibliografija: str. 327-344. - Kazalo
  ISBN 0-86571-498-3 (broš.)
  a) Dwellings - Remodeling - Environmental aspects b) Dwellings - Environmental engineering c) Habitations - Réfection - Aspect de l'environnement d) Habitations - Technique de l'environnement e) arhitektura f) načrtovanje g) gradbena fizika h) stanovanja i) adaptacija stanovanja j) ekologija k) okolje l) energetika m) prezračevanje n) segrevanje o) alternativni viri energije p) materiali

  72
  COBISS.SI-ID 27401989

  357.
  KILDE, Jeanne Halgren, 1957-
          When church became theatre : the transformation of evangelical architecture and worship in nineteenth-century Amarica / Jeanne Halgren Kilde. - Oxford : Oxford University Press, 2005. - XIII, 310 str. : ilustr., načrti ; 24 cm

  Bibliografija: str. 277-294. - Kazalo
  ISBN 0-19-517972-2 (ISBN-10, broš.) ISBN 978-0-19-517972-9 (ISBN-13, broš.) ISBN 0-19-514341-8 (ISBN-10, vezano) ISBN 978-0-19-514341-6 (ISBN-13, vezano)
  a) Evangelicalism - Social aspects - United States b) Protestant church buildings - United States - History - 19th century. c) Protestant church buildings - Social aspects - United States d) United States - Church history - 19th century. e) arhitektura f) zgodovina g) sakralne stavbe h) evangeličanska cerkev i) transformacije j) gledališča k) prizorišča l) teorija m) tlorisi

  726
  COBISS.SI-ID 27328773

  358.
  KIRKPATRICK, Beverly L.
          AutoCAD for architectural drawing using AutoCAD 2002 / Beverly L. Kirkpatrick, James M. Kikrpatrick. - Upper Saddle River ; Columbus : Prentice Hall, cop. 2003. - IX, 577 str. : ilustr., načrti ; 28 cm

  Kazalo
  ISBN 0-13-097104-9 (broš.)
  a) AutoCAD b) Architectural drawing - Computer-aided design - Handbooks, manuals, etc c) arhitektura d) načrtovanje e) računalniško risanje f) AUTOCAD g) postopki h) dimenzioniranje i) izris načrtov j) priprava predstavitev k) 3D modeli

  72.011
  COBISS.SI-ID 27269893

  359.
  KUNZ, Martin Nicholas
          Best designed hotel pools : indoor & outdoor, contemporary minimalistic, rooftop, natural curves / Martin Nicholas Kunz. - Ludwigsburg : AVedition, cop. 2004. - 168 str. : ilustr., zvd. ; 23 cm

  Ov. nasl.: Hotel pools
  ISBN 3-89986-038-1 (vezano)
  a) Swimming pools - Design and construction - Pictorial works b) Hotels - Decoration - Pictorial works c) arhitektura d) hoteli e) bazeni f) notranji bazeni g) zunanji bazeni h) vklapljanje v naravo i) zunanje vodne ureditve j) primeri k) fotografije l) pregledno delo

  728.5
  COBISS.SI-ID 26720773

  360.
  KUNZ, Martin Nicholas
          Best designed Swiss hotels / Martin Nicholas Kunz, Markus Hartmann. - 1st ed. - Ludwigsburg : AVedition, cop. 2004. - 168 str. : ilustr., zvd. ; 23 cm

  Ov. nasl.: Swiss hotels
  ISBN 3-89986-036-5 (vezano)
  a) Hotels - Switzerland - Design and construction - Pictorial works b) arhitektura c) hoteli d) Švica e) notranja oprema f) design g) zunanji izgled h) primeri i) fotografije

  728.5
  COBISS.SI-ID 26720517

  361.
  MALLGRAVE, Harry Francis
          Modern architectural theory : a historical survey, 1673-1968 / Harry Francis Mallgrave. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2005. - XVII, 503 str. : ilustr. ; 29 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/cam041/200404591 6.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/cam041/2 004045916.html. - Bibliografija: str. 417-481. - Kazalo
  ISBN 0-521-79306-8 (ISBN-10) ISBN 978-0-521-79306-3 (ISBN-13)
  a) Architecture - Philosophy - History b) Architecture, Modern c) arhitektura d) teorija e) zgodovina f) filozofija g) pregled arhitekturne teorije h) socialni kontekst i) politični kontekst j) analize k) moderna teorija arhitekture

  72.01
  COBISS.SI-ID 26949637

  362.
  MARJANOVIĆ, Igor
          Practical experience [Elektronski vir] : an architecture student's guide to internship and the year out / Igor Marjanović, Katerina Rüedi Ray, and Jane Tankard. - El. besedilni podatki. - Amsterdam : Elsevier ; Oxford : Architectural Press, 2005. - (Seriously useful guides--)

  Sistemske zahteve: Dostop z ustreznim spletnim brskalnikom Način dostopa (URL): http://www.netLibrary. com/urlapi.asp?action=su mmary&v=1&bookid=123447 (An electronic book accessible through the World Wide Web; click for information) . - Nasl. z nasl. zaslona. - Kazalo
  ISBN 1-417-56830-5 (e-knjiga)
  a) Architecture - Study and teaching (Internship) b) Architects - In-service training c) Electronic books d) arhitektura e) učenje f) poučevanje g) študijska praksa h) študije primerov

  72:378
  COBISS.SI-ID 27133701

  363.
  MCEWEN, Indra Kagis
          Vitruvius [Elektronski vir] : writing the body of architecture / Indra Kagis McEwen. - El. besedilni podatki. - Cambridge (Massachusetts) : MIT Press, cop. 2003

  Sistemske zahteve: Dostop z ustreznim spletnim brskalnikom. - Nasl. z nasl. zaslona. - Kazalo
  ISBN 0-585-48272-1 (e-knjiga)
  a) Vitruvius Pollio b) De architectura. c) Architecture - Early works to 1800 d) Electronic books e) arhitektura f) teorija g) zgodovina h) rimska arhitektura i) Vitruvij

  72
  COBISS.SI-ID 27138821

  364.
  MENIN, Sarah
          Nature and space : Aalto and Le Corbusier / Sarah Menin and Flora Samuel. - London ; New York : Routledge, cop. 2003. - 181 str., [16] str. uvezanih pril. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija: str. 169-176. - Kazalo
  ISBN 0-415-28124-5 (vezano) ISBN 0-415-28125-3 (broš.)
  a) Aalto, Alvar (1898-1976) - Criticism and interpretation b) Le Corbusier (1887-1965) - Criticism and interpretation c) Architecture - Environmental aspects d) arhitektura e) teorija f) umetnost g) tehnologija h) povezanost z naravo i) naravna rast j) vključevanje narave k) sveti prostori

  72.01
  COBISS.SI-ID 25054981

  365.
  MULLER, Edward John, 1916-
          Architectural drawing and light construction / Edward J. Muller, Philip A. Grau, James G. Fausett. - 7th ed. - Upper Saddle River ; Columbus : Pearson/Prentice Hall, 2005. - X, 790 str. : ilustr., načrti ; 29 cm

  Kazalo
  ISBN 0-13-143384-9 (vezano)
  a) Architectural drawing b) Building - Equipment and supplies - Drawings c) Computer-aided design d) arhitektura e) načrtovanje f) orodje g) tehniško risanje h) računalniška grafika i) arhitekturna risba j) kotiranje k) materiali l) označevanje m) detajli n) makete o) tehnična poročila

  72.011
  COBISS.SI-ID 27270149

  366.
  NAREDI-Rainer von, Paul
          Museum buildings : a design manual / Paul von Naredi-Rainer ; contributions by Oliver Hilger ...[et al.] ; [translation Fiona Greenwood]. - Basel ; Berlin ; Boston : Birkhäuser, cop. 2004. - 248 str. : ilustr. ; 34 cm

  Kazali
  ISBN 3-7643-6580-3 ISBN 3-7643-6579-X (German)
  a) arhitektura b) javne zgradbe c) muzeji d) teorija e) sodobni muzeji f) načrtovanje g) primeri h) zgodovina i) tipologija

  727.7
  COBISS.SI-ID 1575300

  367.
          The PARTHENON : from antiquity to the present / edited by Jenifer Neils. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2005. - XVI, [8], 430 str. : ilustr. ; 27 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip052/20040249 83.html. - Bibliografija: str. 397-422. - Kazalo
  ISBN 0-521-82093-6 (ISBN-10, vezano) ISBN 978-0-521-82093-6 (ISBN-13, vezano)
  a) Parthenon (Athens, Greece) b) Athens (Greece) - Antiquities c) arhitektura d) zgodovina e) analize f) Grčija g) Akropola h) Atene i) Partenon

  72.01(38)
  COBISS.SI-ID 26946821

  368.
          TIME-saver standards for architectural design : technical data for professional practice / Donald Watson, Michael J. Crosbie, editor[s]. - 8th ed. - New York [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2005. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr., načrti ; 29 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/mh041/2004053873 .html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/bios/mh051/200405387 3.html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-07-143205-1 (vezano)
  a) Building - Handbooks, manuals, etc b) Standards, Engineering - Handbooks, manuals, etc c) Architectural design - Handbooks, manuals, etc d) Construction - Guides, manuels, etc e) Normes techniques - Guides, manuels, etc f) Design architectural - Guides, manuels, etc g) arhitektura h) načrtovanje i) normativi j) temeljenje k) nosilni sistemi l) materiali m) prerezi konstrukcij n) mere o) dimenzioniranje

  72.011
  COBISS.SI-ID 27271941

  369.
  WIGLEY, Mark
          The architecture of deconstruction [Elektronski vir] : Derrida's haunt / Mark Wigley. - El. besedilni podatki. - Cambridge (Massachusetts) : MIT Press, cop. 1993

  Sistemske zahteve: Dostop z ustreznim spletnim brskalnikom. - Nasl. z nasl. zaslona. - Kazalo
  ISBN 0-585-00334-3 (e-knjiga)
  a) Derrida, Jacques - Philosophy b) Derrida, Jacques (1930-) c) Deconstructivism (Architecture) d) Electronic books e) arhitektura f) teorija g) dekonstruktivizem h) filozofija i) Derrida Jacques(1930-)

  72
  COBISS.SI-ID 27139077


  74 RISANJE. OBLIKOVANJE. UPORABNA UMETNOST.


  370.
  BADEN-Powell, Charlotte
          Architect's pocket book of kitchen design / Charlotte Baden-Powell. - Oxford ; Burlington : Elsevier/Architectural Press, 2005. - VIII, 217 str. : ilustr. ; 19 cm

  Bibliografija: str. 209-210. - Kazalo
  ISBN 0-7506-6132-1 (broš.)
  a) Kuhinje - Načrtovanje - Notranja oprema - Priročniki b) arhitektura c) notranja oprema d) kuhinje e) osnove f) zgodovina g) elementi h) dimenzioniranje i) materiali j) funkcionalne sheme k) varnost l) gospodinjski odpadki m) prilagoditve za posebne potrebe

  747
  728:643.35(035)=111
  643.35:721(035)=111
  COBISS.SI-ID 13646905

  371.
  BERTOLINE, Gary R., 1952-
          Introduction to graphics communications for engineers / Gary R. Bertoline. - 3rd ed. - Boston : McGraw-Hill Higher Education, cop. 2006. - XI, 252 str. : ilustr. ; 26 cm. - (McGraw-Hill's BEST--basic engineering series and tools)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-07-295084-6 ISBN 0-07-304836-4 (Pkg)
  a) Engineering graphics b) Engineering design c) tehniško risanje d) grafično komuniciranje e) skiciranje f) dimenzije g) tolerance h) 3D modeliranje i) računalniška grafika j) CAD programska oprema k) učbeniki

  744:621(075)
  COBISS.SI-ID 27432965


  77 FOTOGRAFIJA.


  372.
  JOHNSON, Harald
          Digital printing start-up guide [Elektronski vir] / author & series editor, Harald Johnson ; technical editor, C. David Tobie. - El. besedilni podatki. - Boston ; London : Thomson/Course Technology, 2005. - (Digital process and print series)

  Sistemske zahteve: Dostop z ustreznim spletnim brskalnikom Način dostopa (URL): http://www.netLibrary. com/urlapi.asp?action=su mmary&v=1&bookid=138921 (An electronic book accessible through the World Wide Web; click for information) . - Nasl. z nasl. zaslona
  ISBN 1-598-63038-5 (e-knjiga)
  a) Photography - Digital techniques b) Digital printing c) Image processing - Digital techniques d) Electronic books e) fotografija f) digitalna fotografija g) izdelava slik h) digitalna tehnika tiska i) tiskalniki j) posebne tehnike k) programska oprema

  77:004.9
  COBISS.SI-ID 27137797

  373.
  SIMON, Dan
          Digital photography bible [Elektronski vir] / Dan Simon. - Desktop ed. - El. besedilni podatki. - Indianapolis : J. Wiley & Sons, cop. 2004

  Sistemske zahteve: Dostop z ustreznim spletnim brskalnikom Način dostopa (URL): http://www.netLibrary. com/urlapi.asp?action=su mmary&v=1&bookid=124414 (An electronic book accessible through the World Wide Web; click for information) . - Nasl. z nasl. zaslona. - Kazalo
  ISBN 0-764-57658-5 (e-knjiga)
  a) Photography - Digital techniques b) Image processing - Digital techniques c) Electronic books d) fotografija e) digitalna fotografija f) fotografske tehnike g) digitalne tehnike h) obdelava slike i) aplikacije

  77.02:004.9(035)
  COBISS.SI-ID 27140101


  8 JEZIKOSLOVJE. SLOVARJI. LITERATURA.


  374.
  BIGNAMI, Mario
          Elsevier's dictionary of engineering : in English, German, French, Italian, Spanish and Portuguese/Brazilian / compiled by M. Bignami. - 1st ed. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2004. - 2 zv. (1453 str.) ; 25 cm

  Besedilo v angl., nem., franc., it., špan. in portug. jeziku. - Vsebina: Pt. 1: Basic table ; Pt. 2: Indexes
  ISBN 0-444-51467-8 (komplet) ISBN 0-444-51735-9 (zv. 1) ISBN 0-444-51736-7 (zv. 2)
  a) Engineering - Dictionaries - Polyglot b) tehniški slovarji c) strokovni izrazi d) terminologija e) tehnika f) angleški g) nemški h) francoski i) italijanski j) španski k) portugalski l) brazilski

  801.316:62=00
  COBISS.SI-ID 27319557

  375.
  GATTIKER, Urs E.
          The information security dictionary [Elektronski vir] : defining the terms that define security for E-business, Internet, information, and wireless technology / by Urs E. Gattiker. - El. besedilni podatki. - Boston : Kluwer Academic Publishers, 2004. - (Kluwer international series in engineering and computer science ; SECS 767)

  Sistemske zahteve: Dostop z ustreznim spletnim brskalnikom. - Nasl. z nasl. zaslona
  ISBN 1-402-07927-3 (e-knjiga)
  a) Computer networks - Security measures - Dictionaries b) Computer security - Dictionaries c) Information technology - Security measures - Dictionaries d) Electronic books e) računalništvo f) računalniške mreže g) informacijska tehnologija h) zaščita i) varnost j) enciklopedični slovar

  004.056(038)=111
  COBISS.SI-ID 27145989

  376.
  MAI, Larry L.
          The Cambridge dictionary of human biology and evolution / Larry L. Mai, Marcus Young Owl, M. Patricia Kersting. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2005. - XVII, 648 str. : ilustr. ; 26 cm

  ISBN 0-521-66250-8 (ISBN-10 vezano) ISBN 0-521-66486-1 (ISBN-10 broš.) ISBN 978-0-521-66250-8 (ISBN-13 vezano) ISBN 978-0-521-66486-1 (ISBN-13 broš.)
  a) biologija človeka b) evolucija c) enciklopedični slovar d) angleški

  575.8(038)
  COBISS.SI-ID 1554511

  377.
  NEWTON, Harry
          Newton's telecom dictionary : [covering telecommunications, networking, information technology, the internet, fiber optics, RFID, wireless, VoIP / by Harry Newton]. - 21st updated and explanded ed. - San Francisco : CPM Books, cop. 2005. - XXXII, 973 str. ; 24 cm

  Avtor in dodatek k nasl. navedena na ov.
  ISBN 1-57820-315-5
  a) tehniški slovarji b) strokovni izrazi c) terminologija d) telekomunikacije e) računalniške mreže f) informacijske tehnologije g) angleški

  801.316.4:[004.7+621.39]=20
  COBISS.SI-ID 1781829

  378.
  PORTER, Tom
          Archispeak [Elektronski vir] : an illustrated guide to architectural terms / Tom Porter ; with contributions by Steve Bowkett ... [et al.]. - El. besedilni podatki. - London ; New York : Spon Press, 2004

  Sistemske zahteve: Dostop z ustreznim spletnim brskalnikom Način dostopa (URL): http://www.netLibrary. com/urlapi.asp?action=su mmary&v=1&bookid=115140 (An electronic book accessible through the World Wide Web; click for information) . - Nasl. z nasl. zaslona
  ISBN 0-203-64315-1 (e-knjiga)
  a) Architecture - Terminology b) Architectural design - Terminology c) Architecture - Terminologie d) Design architectural - Terminologie e) Electronic books f) arhitektura g) enciklopedični slovar h) angleški

  72(038)=111
  COBISS.SI-ID 27153413

  379.
  VRIES, Ad de
          Elsevier's dictionary of symbols and imagery / by Ad de Vries ; revised and updated by Arthur de Vries. - 2nd, enlarged ed., reprinted. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2005. - XXXIX, 627 str. ; 25 cm

  ISBN 0-444-51345-0 (vezano)
  a) Symbolism - Dictionaries b) simboli c) metaforika d) enciklopedični slovar e) angleški

  [7.044+159.954.3](038)=111
  COBISS.SI-ID 27395077

  380.
  VUJNOVIĆ, Vladis, 1933-
          Riječnik astronomije i fizike vsemirskog prostora / Vladis Vujnović. - Zagreb : Školska knjiga, 2004. - 192 str. : ilustr. ; 20 cm

  ISBN 953-0-40024-1
  a) astronomija b) enciklopedični slovar c) hrvaški d) angleški

  52(038)
  COBISS.SI-ID 27369221


  9 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA. BIOGRAFIJE. ZGODOVINA.


  381.
  EDER, Christian
          Dunaj / Christian Eder ; [prevedel Jože Plešej]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2003 (natisnjeno v Nemčiji). - 126 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Na pot!)

  Prevod dela: Wien. - Zvd. na notr. str. ov. - Kazala
  ISBN 86-11-16471-7
  a) Dunaj - Turistični vodniki b) turistični vodnik c) Dunaj d) znamenitosti e) načrt mesta f) načrtovanje izletov

  913(436.1)(036)
  COBISS.SI-ID 120824576

  382.
  FISHER, Teresa
          Amsterdam : [žepni vodnik z mestnim načrtom] / Teresa Fisher ; [prevedla Mojca Hočevar]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1998 (natisnjeno v Hongkongu). - 96 str. : ilustr. ; 20 cm + 1 zložljiv mestni načrt s seznamom ulic. - (Mesto na dlani)

  Prevod dela: Amsterdam. - Podnasl. na ov. - Zvd. na notranjih str. ov. - Dva vodnika v enem. - Kazalo
  ISBN 86-11-15328-6
  a) Amsterdam - Turistični vodniki b) turizem c) potovanja d) turistični vodnik e) Amsterdam f) znamenitosti g) kultura h) muzeji i) arhitektura j) umetnost k) domoznanstvo l) naravne znamenitosti

  913(036)(492 Amsterdam)
  COBISS.SI-ID 74638336

  383.
  FISHER, Teresa
          München : [žepni vodnik z mestnim načrtom] / Teresa Fisher ; [prevedel Jože Plešej]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2000 (natisnjeno v Hongkongu). - 96 str. : ilustr. ; 20 cm + 1 zložljiv mestni načrt s seznamom ulic. - (Mesto na dlani)

  Prevod dela: München. - Podnasl. na ov. - Zvd. na notr. str. ov. - Dva vodnika v enem. - Kazalo
  ISBN 86-11-15329-4
  a) München - Turistični vodniki b) turizem c) potovanja d) turistični vodnik e) München f) znamenitosti g) kultura h) muzeji i) arhitektura j) umetnost k) domoznanstvo l) naravne znamenitosti

  913(036)(430 München)
  COBISS.SI-ID 105487360

  384.
  IVORY, Michael
          Praga : [žepni vodnik z mestnim načrtom] / Michael Ivory ; [prevedla Melani Centrih]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1998 (natisnjeno v Hongkongu). - 96 str. : barvne ilustr. ; 20 cm + 1 zložljiv mestni načrt s seznamom ulic. - (Mesto na dlani)

  Prevod dela: Prague. - Podnasl. na ov. - Zvd. na notranjih str. ov. - Dva vodnika v enem. - Kazalo
  ISBN 86-11-14794-4
  a) Praga - Turistični vodniki b) turizem c) potovanja d) turistični vodnik e) Praga f) znamenitosti g) kultura h) muzeji i) arhitektura j) umetnost k) domoznanstvo l) naravne znamenitosti

  913(036)(437.1/.2 Praga)
  COBISS.SI-ID 74659072

  385.
  RICE, Christopher, 1953-
          Berlin : [žepni vodnik z mestnim načrtom] / Christopher in Melanie Rice ; [prevedel Jože Plešej]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2002 (natisnjeno v Hongkongu). - 96 str. : fotogr. ; 20 cm + 1 zložljiv mestni načrt s seznamom ulic. - (Mesto na dlani)

  Prevod dela: Berlin. - Podnasl. na ov. - Na ov.: Dva vodnika v enem. - Zvd. na notr. str. ov. - Kazalo
  ISBN 86-11-16180-7
  a) Berlin - Turistični vodniki b) turizem c) potovanja d) turistični vodnik e) Berlin f) znamenitosti g) kultura h) muzeji i) arhitektura j) umetnost k) domoznanstvo l) naravne znamenitosti

  913(036)(492 Berlin)
  COBISS.SI-ID 114572544

  386.
  SATTIN, Anthony
          Bruselj in Brugge : [žepni vodnik z mestnim načrtom] / Anthony Sattin in Sylvie Franquet ; [prevedel Boris Bajželj ; pesmi na str. 46 in 64 prevedla Urša Vogrinc]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2000 (natisnjeno v Hongkongu). - 96 str. : ilustr. ; 20 cm + 1 zložljiv mestni načrt s seznamom ulic. - (Mesto na dlani)

  Prevod dela: Brussels & Bruges. - Podnasl. na ov. - Zvd. na notr. str. ov. - Dva vodnika v enem. - Kazalo
  ISBN 86-11-15752-4
  a) Bruselj - Turistični vodniki b) Brugge - Turistični vodniki c) turizem d) potovanja e) turistični vodnik f) Bruselj g) Brugge h) znamenitosti i) kultura j) muzeji k) arhitektura l) umetnost m) domoznanstvo n) naravne znamenitosti

  913(036)(493 Bruselj)
  913(493.31)(036)
  COBISS.SI-ID 104882944

  387.
          SCIENCE and civilisation in China. Vol. 5, Chemistry and chemical technology. Part 12, Ceramic technology / editor Rose Kerr ; by Rose Kerr and Nigel Wood. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2004. - XLIX, 918 str. : ilustr., načrti, graf. prikazi ; 26

  Bibliografija: str. 800-868. - Kazalo
  ISBN 0-521-83833-9 (vezano)
  a) Science - China - History b) Technology - China - History c) Science and civilization d) Technology and civilization e) China - Civilization f) tehnika g) znanost h) civilizacija i) znanstveni razvoj j) zgodovina k) kemija l) tehnologija m) keramika n) Kitajska

  9(315)
  COBISS.SI-ID 26949893


  NASLOVNO KAZALO
  • 3ds max 7 fundamentals and beyond courseware manual 99

  • The 5S pocket guide 301

  • Abschnitt A 1. Unterabschnitt A 1.1, Zustandsbewertung bei messtechnischer Erfassung 273
  • Abschnitt A 1. Unterabschnitt A 1.2, Zustandsbewertung bei visueller Erfassung 273
  • Abschnitt A 1. Unterabschnitt A 1.3, Veranschaulichung und statistische Aufbereitung von Zustandsdaten 273
  • Abschnitt A 2. Unterabschnitt A 2.1, Hinweise zur Sammlung und Organisation von Zustandsdaten 274
  • Abschnitt A 2. Unterabschnitt A 2.2, Grunsätze der Historisierung von Zustandsdaten 274
  • Abschnitt V 1. Vorbereitungen für der visuelle Zustandserfassung von Straßennetzen (Außerortsstraßen) 277
  • Abschnitt V 2. Unterabschnitt V 2.1, Visuelle Zustandserfassung Außerortsstraßen - Zementbeton 277
  • Absolute beginner's guide to security, spam, spyware & viruses 151
  • Access forms & reports for dummies 148
  • Administering data centers 91
  • ADO.NET cookbook 81
  • Adobe Bridge official JavaScript reference 40
  • Adobe Creative Suite 2 41
  • The Adobe Illustrator CS2 wow! book 141
  • Adobe Photoshop CS2 official JavaScript reference 42
  • Adobe Premiere Elements for dummies 149
  • Advanced engineering mathematics 28
  • Advanced graphics programming using openGL 104
  • Advanced reservoir engineering 262
  • AIM-FAR 2006 279
  • Aircraft engineering principles 281
  • Airplane ownership 287
  • American houses 351
  • Ammonia refrigeration piping handbook 226
  • Amsterdam 382
  • Analytical chemistry 187
  • Analyzing business data with Excel 94
  • Animal cloning 204
  • Annual proceedings. Vol. 100, 2003-04 229
  • Annual proceedings. Vol. 101, 2004-05 230
  • Annual proceedings. Vol. 99, 2002 to 2003 231
  • Applied formal verification 248
  • Applied linear algebra 34
  • Applied satellite navigation using GPS, GALILEO, and augmentation systems 284
  • Arbeitspapier Nr. 9/A 1 zur ZEB. Reihe A, Auswertung. Abschnitt A 1, Zustandsbewertung 273
  • Arbeitspapier Nr. 9/A 2 zur ZEB. Reihe A, Auswertung. Abschnitt A 2, Datenorganistaion und Historisierung 274
  • Arbeitspapier Nr. 9/M 1 zur ZEB. Reihe M, Messtechnische Zustandserfassung. Abschnitt M 1, Vorbereitungen für die messtechnische Zustandserfassung von Straßennetzen (Außerortsstraßen) 275
  • Arbeitspapier Nr. 9/M 2 zur ZEB. Reihe M, Messtechnische Zustandserfassung. Abschnitt M 1, Zustandserfassung von Straßennetzen (Außerortsstraßen) 276
  • Arbeitspapier Nr. 9/V zur ZEB. Reihe V, Visuelle Zustandserfassung 277
  • Archispeak 378
  • Architect's pocket book of kitchen design 370
  • Architectural drawing and light construction 365
  • Architectural graphics 347
  • Architectural technology 350
  • Architecture and participation 342
  • The architecture of deconstruction 369
  • Architecture, animal, human 353
  • Art and science 2
  • Art history and its institutions 323
  • The art of scientific innovation 1
  • Astronomy today 159
  • Astroparticle physics 160
  • Atomic physics 174
  • Autocad 2005 46
  • AutoCAD 2006 and AutoCAD LT 2006 bible 69
  • AutoCAD for architectural drawing using AutoCAD 2002 358
  • Autodesk Architectural Desktop 2005 47 , 48
  • Autodesk learning licence 46 , 47 , 48
  • Automotive quality systems handbook 297
  • Avid made easy 72

  • Basic mathematics for the physical sciences 18
  • Basic structures for engineers and architects 264
  • Basic table 374
  • Beginning AutoCAD 2006 102
  • Beginning database design 118
  • Beginning programming 93
  • Beginning Python 52
  • Berlin 385
  • Best designed hotel pools 359
  • Best designed Swiss hotels 360
  • Bioinformatics, biocomputing and Perl 203
  • Books 292
  • Bruselj in Brugge 386

  • C# cookbook 82
  • C# for programmers 64
  • CAD-CAM mit Pro-Engineer 303
  • Calculus 29
  • The Cambridge dictionary of human biology and evolution 376
  • Campus network design fundamentals 143
  • CCIE professional development routing TCP/IP. Vol. 1 66
  • CDMA systems capacity engineering 254
  • Cell biology 200
  • The cell 205
  • Chemical process design and integration 310
  • Chemical speciation in the environment 186
  • Chora L works 348
  • Cisco IP telephony 253
  • Cisco QOS 256
  • Cisco wireless LAN security 249
  • Cleaning Windows XP for dummies 157
  • The complete book of locks and locksmithing 314
  • Compton camera with position-sensitive silicon detectors 180
  • Computer networks 112
  • Computer numerical control 235
  • Constructing a legend 349
  • The construction net 57
  • Control of robot manipulators in joint space 317
  • Control of single wheel robots 319
  • Corrosion handbook. Vol. 1, Sodium hydroxide, mixed acids 216
  • Creating Web pages for dummies 136
  • Creep mechanics 170
  • Crystal reports XI 115
  • Crystallography made crystal clear 195
  • CSS Cookbook 130
  • Current sources & voltage references 243
  • Cvetlice 289

  • Database security and auditing 43
  • Definitive MPLS network designs 79
  • Design, tooling and injection molding 313
  • Developer to designer 80
  • Dictionary of gems and gemology 192
  • Digital electronics with VHDL 245
  • Digital photography bible 373
  • Digital printing start-up guide 372
  • Discrete mathematics with graph theory 23
  • Drevesa in grmi 208
  • Dunaj 381
  • Dust in the universe 161
  • DVD authoring in 24 hours 132

  • EBay in a snap 76
  • Eduardo Souto de Moura 345
  • The electrical engineering handbook 238
  • Electricity, electronics, and wiring diagrams for HVAC/R 234
  • Electronics and circuit analysis using MATLAB 236
  • Elektrifikacija 241
  • Elektronski elementi v procesnih sistemih 247
  • Elsevier's dictionary of engineering 374
  • Elsevier's dictionary of symbols and imagery 379
  • Encyclopedia of virtual communities and technologies 67
  • Enhancing participation and governance in water resources management 13
  • Ersatzbrennstoffe 307
  • Estimating software-intensive systems 142
  • Ewing's analytical instrumentation handbook 188
  • Excel formulas and functions for dummies 55
  • Expert one-on-one Visual BASIC 2005 database programming 92

  • False flat 324
  • A first course in differential equations 31
  • First man 283
  • Fluides actifs naturels 2004 228
  • The forest certification handbook 291
  • Form and fabric in landscape architecture 333
  • The formation of stars 166
  • From Eudoxus to Einstein 162
  • From WPANs to personal networks 257
  • Fundamentals and beyond courseware 3ds max 7 discreet 99
  • Fundamentals of atmospheric radiation 172
  • Fundamentals of electric circuits 242
  • Fundamentals of wireless communication 260
  • Further mathematicas for the physical science 21
  • Future city 334
  • Fuzzy neural network theory and application 5

  • General, organic, and biological chemistry 194
  • Genetics for dummies 206
  • Geometry 25
  • The glassy phase and induced ferroelectricity in relaxor systems 222
  • Global change ecosystems research 14
  • Gobe 290
  • Google power 133
  • Grajske stavbe v osrednji Sloveniji. 2, Dolenjska. Knj. 4, Med Igom, Ribnico in Kočevjem 328
  • Gray hat hacking 77
  • Green remodeling 356

  • Hacking digital cameras 332
  • Hacking Firefox 124
  • Hacking PhotoShop CS2 134
  • Hacking wireless networks for dummies 51
  • Handbook of molecular and cellular methods in biology and medicine 202
  • Handbook of nature inspired and innovative computing 158
  • Handbook of optical systems 177
  • Handbook of sensor networks 250
  • Handbook of textile design 312
  • Handbook on the knowledge economy 302
  • Handbuch Windenergie-Technik 237
  • Heizen mit Holz 306
  • Heizen und Lüften im Niedrigenergiehaus 352
  • High-assurance design 53
  • Home technology integration fundamentals and certification 316
  • Homomorphisms of matrix semigroups 27
  • How digital photography works 156
  • How to use Macromedia Dreamweaver 8 and Fireworks 8 61
  • HTML and CSS in 24 hours 113
  • HTML, JavaScript, and advanced Internet technologies BASICS 50
  • HTML, XHTML, and CSS bible 87
  • The HVAC handbook 214

  • Illustrator CS2 bible 45
  • The IMS 252
  • Inclusive urban design 337
  • Indexes 374
  • Industrial biotransformations 308
  • Industrial heating 320
  • Information and its role in nature 36
  • Information integration with ontologies 89
  • The information security dictionary 375
  • Innocent code 88
  • Innovation in architecture 354
  • Insassenschutz 286
  • Instant notes 201
  • Instant Vegas Movie Studio + DVD 137
  • Integrated buildings 343 , 344
  • Integrated HTML and CSS 63
  • Intelligence support systems 251
  • Intelligent vehicle technology and trends 280
  • Intelligent watermarking techniques 90
  • Interactive statistics 17
  • Interdisciplinary computing in Java programming 152
  • Intermodal freight transport 293
  • International architecture centres 355
  • Introduction to graphics communications for engineers 371
  • An introduction to programming and object-oriented design using Java 5.0 109
  • Introduction to radar target recognition 258
  • Introductory statistics 32
  • IP telephony 215
  • IPod & iTunes for dummies 56
  • Ivor Horton's beginning Visual C++ 2005 86
  • Izdelava mehanskih mikrostruktur s protonskim mikrožarkom 221
  • Izkustveni pristop k analizni kemiji 190 , 191

  • Java 129
  • Juran's quality planning and analysis 296

  • Key writers on art 326
  • Kirk-Othmer concise encyclopedia of chemical technology 309
  • Kit airplane construction 288
  • Koristni napotki pri prodaji-nakupu stanovanja-hiše 9
  • Korrekturen, Änderungen und Ergänzungen bis August 2000 zur DVGW-TRGI '86, Ausgabe 1996 3
  • Kundenorientierte Produktentwicklung 295

  • LabVIEW for everyone 147
  • Light pollution handbook 15
  • Linear algebra 30
  • Linearna algebra 24
  • Liquid ring vacuum pumps, compressors and systems 168
  • Living willow sculpture 341

  • Macromedia Fireworks 8 131
  • Macromedia Flash Professional 8 78
  • Maintenance planning and scheduling handbook 300
  • Maintenance, replacement, and reliability 298
  • Managing automotive businesses 282
  • Marks' calculations for machine design 227
  • Master visually iPod and iTunes 54
  • Mastercam X 101
  • Mastering AutoCAD 2006 and AutoCAD LT 2006 114
  • Mastering Mac OS X v10.4 Tiger 140
  • Mastering Microsoft Visual Basic 2005 117
  • Mastering Microsoft Visual Web Developer 2005 107
  • Mastering Web development with Microsoft Visual Studio 2005 108
  • Matematika II 38
  • Math proofs demystified 22
  • Matlab 75
  • Matlab s simulinkom 111
  • MATLAB tutor CD 62
  • McGraw-Hill dictionary of chemistry 255
  • Measurement of V [sub] ub using inclusive semileptonic decays on a sample of reconstructed [beta] mesons with the Belle detector 171
  • Mechanics of composite materials with MATLAB 183
  • Media ecologies 325
  • Medicinal plants in folk tradition 211
  • Metallografie 218
  • Meteorites, comets and planets 163
  • Microengineering of metals and ceramics 313
  • Microsoft .NET distributed applications 98
  • Microsoft ADO.NET 2.0 step by step 125
  • Microsoft Office project server 2003 123
  • Microsoft Office project server 2003 unleashed 123
  • Microsoft small business server 2003 105
  • Microsoft SQL server 2005 139 , 128
  • Microsoft Windows XP unleashed 103
  • Mikrostrukturuntersuchungen zum Sulfatangriff bei Beton 267
  • Modern architectural theory 361
  • Modern ceramic engineering 220
  • More electronic gadgets for the evil genius 244
  • MPLS configuration on Cisco IOS software 97
  • München 383
  • Museum buildings 366
  • MySQL crash course 71

  • Nanoporous materials 219
  • Natural working fluids 2004 228
  • Nature and space 364
  • Network administrators survival guide 65
  • Neutron scattering from magnetic materials 240
  • Newton's telecom dictionary 377
  • NMR študije vezave kovisnkih ionov znotraj G-kvadrupleksnih struktur DNK 198
  • The nonlinear workbook 37
  • A numerical library in Java for scientists and engineers 96
  • Numerical methods in engineering with MATLAB 26
  • Numerično modeliranje turbulentnih [!] tokov posplošenih newtonskih tekočin 181

  • Object-oriented design & patterns 85
  • Openoffice.org 2, 116
  • OpenOffice.org,2 116
  • Opportunities in landscape architecture, botanical gardens, and arboreta 330
  • Oracle database 10g 153
  • Ordinary cities 339

  • The Parthenon 367
  • Patterns of enterprise application architecture 73
  • Penetration testing and network defense 155
  • Perry's standard tables and formulas for chemical engineers 196
  • Pharmaceuticals in the environment 16
  • Photoshop CS2 all-in-one desk reference for dummies 110
  • Photoshop elements 3 83
  • PHP phrasebook 154
  • Physical analysis and numerical modeling of eclipsing binary stars 164
  • Physical science 182
  • Physics 173 , 175
  • Physics for scientists & engineers with modern physics 176
  • Physics in molecular biology 207
  • Plumbing 321
  • Power laws in the information production process 305
  • Practical experience 362
  • Praga 384
  • Predator software to accompany computer numerical control 235
  • Predpisi o plačah direktorjev, ravnateljev in tajnikov v javnem sektorju s pojasnili 8
  • Principles of modern physics 179
  • Principles of web design 135
  • The proceedings of The Institute of Refrigeration. Vol. 97, 2000-01 232
  • The proceedings of The Institute of Refrigeration. Vol. 98, 2001-02 233
  • Producing open source software 70
  • Professional LAMP 119
  • Professional SQL server 2005 integration services 120
  • Professional VB 2005 121
  • A professional's guide to data communication in a TCP/IP world 59
  • The professional's guide to mining the Internet 60
  • Programmable logic controllers 318
  • Programming MapPoint in .NET 144
  • Programming Microsoft Visual C# 2005 100
  • Protonacijske in razredčilne entalpije poli (L-glutaminske kisline) v vodnih raztopinah 189
  • Ptiči 209
  • Public and private spaces of the city 338
  • Pulsed neural networks 122

  • Quality, reliability and information technology 299

  • Razvoj študija strojništva v Mariboru 1959-2004 12
  • Real-life math 35
  • Recent developments in applied electrostatics 239
  • Reeds practical boat owner small craft almanac 285
  • Rešene naloge iz matematike II za VSŠ 20
  • Rethinking decoration 346
  • Richtlinien für die Planung von Erhaltungsmaßnahmen an Straßenbefestigungen 278
  • Riječnik astronomije i fizike vsemirskog prostora 380
  • Robin Williams cool Mac apps 146
  • Rome 322
  • Rudolf Španzel 329
  • Rustic retreats 340

  • Science and civilisation in China. Vol. 5, Chemistry and chemical technology. Part 12, Ceramic technology 387
  • Science and ultimate reality 165
  • Scrapbooking with Adobe Photoshop Elements 3 127
  • Semiconductor heterojunctions and nanostructures 246
  • Service-oriented architecture 68
  • Sinteza biološko pomembnih pentadeka peptidov 193
  • Skew lattices in rings 19
  • Slovenija v EU - izzivi za kmetijstvo, živilstvo in podeželje 7
  • Software quality engineering 145
  • Solar-Dachanlagen selbst planen und installieren 223
  • Solaranlagen Selbstbau 225
  • Spaced out 335
  • Special replication techniques, automation, and properties 313
  • Spring into HTML and CSS 84
  • SQL for Microsoft Access 44
  • SQL functions programmer's reference 138
  • Starting out with C++ 74
  • Steel construction manual 263
  • Strategies and tactics in organic synthesis. Vol. 6 197
  • Strom von der Sonne 224
  • Structural mechanics 266
  • Strukturne in spektroskopske lastnosti materialov v iono-optičnih sistemih 217
  • Student CD to accompany computer numerical control 235
  • SUSE LINUX Enterprise Server 9 95
  • System dynamics 178

  • Technische Regeln für Gas-Installationen 4
  • Ten questions about human error 212
  • Teorija linijskih nosača 270
  • Thinking recursively with Java 126
  • Time-saver standards for architectural design 368
  • The topos of music 33
  • Towards the wireless information society. Vol. I, Systems, services, and applications 259
  • Traglast unbewehrter Beton- und Mauerwerkswände 265
  • The triumph of technology 213
  • Turbulent heat transfer near the flat wall for high Prandtl numbers 169
  • 200 and more NMR experiments 185

  • Übertragbarkeit von Frost-Laborprüfungen auf Praxisverhältnisse 271
  • Understanding GPS 261
  • Universe 167
  • Urban ethic 331
  • Urban transportation systems 336
  • Uvod v programirljive krmilne sisteme 315

  • Variantenbeherrschung in der Montage 304
  • Viadukti in mostovi na slovenskih avtocestah 272
  • Visual C# 2005 Express Edition 49
  • Visualizing project management 294
  • Vitamin C 199
  • Vitruvius 363
  • Vsote premešanih produktov n-tih potenc 39
  • Vzorčna razpisna dokumentacija v postopkih oddaje javnih naročil v teoriji in praksi 10 , 11

  • When church became theatre 357
  • Windows and Linux integration 106
  • Wireless network hacks & mods for dummies 58
  • Wrox's Visual C# 2005 Express Edition starter kit 49
  • Wutz Handbuch Vakuumtechnik 184

  • XML and e-journals 6

  • Yahoo! SiteBuilder for dummies 150

  • The zen of CSS design 327
  • Zur Dauerhaftigkeit von AR-Glasbewehrung in Textilbeton 269
  • Zur wasserstoffinduzierten Spannungsrisskorrosion von hochfesten Spannstählen 268
  • Zvona 311

  • Živalstvo Slovenije 210


  IMENSKO KAZALO
  • Aalto, Alvar (1898-1976, z enoto povezano ime) 364
  • Academic Business Consultants 316
  • Adobe Systems 40 , 42
  • Afyouni, Hassan A. 43
  • Ahamed, Syed V. (1938-) 1
  • Ahmed, Tarek H. (1946-) 262
  • Aitken, Peter G. (avtor) 55
  • Alexander, Charles K. 242
  • Alexiev, Vladimir (avtor) 89
  • Aliaga, Martha 17
  • Allen, David Elliston 211
  • Allison, Cecelia 44
  • Alspach, Ted 45
  • Ambrožič, Vanja 315
  • American Institute of Steel Construction 263
  • Archibugi, Franco 322
  • Armstrong, Neil (1930-, z enoto povezano ime) 283
  • Asadullah, Salman (avtor) 253
  • Asard, Han (urednik) 199
  • Ašanin Gole, Pedja (urednik) 272
  • Attia, John Okyere 236
  • Autodesk 46 , 47 , 48 , 99
  • Aviation Week 279

  • Bachman, Leonard R. 343 , 344
  • Baden-Powell, Charlotte 370
  • Bajželj, Boris (prevajalec) 386
  • Baltes, Henry (urednik) 313
  • Bannwarth, Helmut 168
  • Barker, F. Scott 49
  • Barksdale, Karl 50
  • Barrow, John D. (1952-, urednik) 165
  • Barry, Paul (1966-, avtor) 203
  • Beaver, Kevin 51
  • Bebak, Arthur (avtor) 136
  • Béland, Jacques (avtor) 95
  • Berg, Clifford J. 53
  • Bergant, Robert 169
  • Berger, Stefan 185
  • Berkowitz, Neal (avtor) 44
  • Bersinic, Damir (avtor) 153
  • Bertoline, Gary R. (1952-) 371
  • Betsky, Aaron 324
  • Betten, Josef 170
  • Bignami, Mario 374
  • Bishop, Christopher M. (urednik) 122
  • Bishop, Richard 280
  • Bizjak, Ilija 171
  • Blake, Bonnie 54
  • Blaser, Werner (1924-) 345
  • Blundell-Jones, Peter (urednik) 342
  • Bluttman, Ken 55
  • Blythe, David (1961-, avtor) 104
  • Bohren, Craig F. (1940-) 172
  • Bolsover, Steven R. (1954-, avtor) 200
  • Bosilj, Ivan 311
  • Boutell, Thomas (avtor) 106
  • Bove, Tony (1955-) 56
  • Braun, Siegmar (avtor) 185
  • Breithaupt, Jim 173
  • Brett, David 346
  • Bridges, Alan H. 57
  • Briere, Daniel D. 58
  • Broers, Alec 213
  • Brookes, Alan J. (urednik) 354
  • Brown, Thomas Hunter (1947-) 227
  • Budker, Dmitry 174

  • Camenson, Blythe 330
  • Camoes, Maria Filomena (avtor) 190 , 191
  • Canniffe, Eamonn 331
  • Carne, E. Bryan (1928-) 59
  • Carroll, Jennifer DeHaven (avtor) 66
  • Cavanaugh, Michael J. (avtor) 256
  • Cazes, Jack (1934-, urednik) 188
  • Centrih, Melani (prevajalec) 384
  • Chaisson, Eric (1946-) 159
  • Chatterji, Tapan (urednik) 240
  • Chen, Wai-Kai (urednik) 238
  • Cheng, Chieh (1974-) 332
  • Chilcott, Jordan L. (avtor) 78
  • Ching, Francis D.K. (1943-) 347
  • Christian, Gary D. 187
  • Chua, Richard Chim Hai (avtor) 296
  • Cimprič, Jaka (mentor) 39
  • Cisco Learning Institute 316
  • Clegg, Brian 60
  • Clothiaux, Eugene Edmund (1961-, avtor) 172
  • Coley, Lon 61
  • Cotterman, Howard (avtor) 294
  • Cozzola, M.T. (avtor) 116
  • Crome, Horst 237
  • Cseke, Leland J. (urednik) 202
  • Curran, Kelly (avtor) 235
  • Cutnell, John D. 175
  • Cvetko-Vah, Karin 19

  • Čeferin, Petra 349

  • Daku, Brian L. F. 62
  • Dasgupta, Subhasish (1966-, avtor) 67
  • Davis, Andrew M. (urednik) 163
  • Davis, Peter T. (avtor) 51
  • De Feo, Joseph A. (avtor) 296
  • DeBolt, Virginia 63
  • Dee, Catherine (1958-) 333
  • Deitel, Harvey M. (1945-) 64
  • Deitel, Paul J. (avtor) 64
  • Dekker, Sidney 212
  • DeMille, David P. (avtor) 174
  • Deneire, Luc (avtor) 257
  • Derrida, Jacques (z enoto povezano ime) 348
  • Deshmukh, Yeshvant V. 320
  • Deveriya, Anand 65
  • Dingle, Lloyd 281
  • Discreet Logic 99
  • Dolinar, Gregor (11.08.1971-) 20
  • Doyle, Jeff 66
  • Društvo agrarnih ekonomistov Slovenije. Konferenca (3 ; 2005 ; Moravske Toplice) 7

  • Ebert, Hans-Peter (1942-) 306
  • Ede, Siân 2
  • Eder, Christian 381
  • Edwards, Bruce H. (avtor) 29
  • Eeuwens, Adam (avtor) 324
  • Egghe, Leo 305
  • Eisenman, Peter (1932-, z enoto povezano ime) 348
  • Emmitt, Stephen 350
  • Erl, Thomas 68
  • Evjen, Bill (1970-, avtor) 121

  • Fakulteta za strojništvo (Maribor) 12
  • Falvo, David C. (avtor) 29
  • Fausett, James G. (avtor) 365
  • Featherstone, Neville (urednik) 285
  • Finkelstein, Ellen 69
  • Fisher, Teresa 382 , 383
  • Fogel, Karl 70
  • Ford, Hannah (urednik) 355
  • Forsberg, Kevin 294
  • Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen. Arbeitsausschuss Systematik der Straßenerhaltung 273 , 274 , 275 , 276 , 277 , 278
  • Forta, Ben 71
  • Foster, Gerald L. 351
  • Foster, Harry (1956-, avtor) 248
  • Fowler, Jaime 72
  • Fowler, Martin (1963-) 73
  • Fraefel, Rudolf (arhitekt) 352
  • Frajman, Božo (prevajalec) 208 , 289
  • Franquet, Sylvie (avtor) 386
  • Freiberger, Stefan (avtor) 303
  • Fuller, Matthew 325
  • Fulton, Jennifer (avtor) 61 , 116
  • Fulton, Scott M. (avtor) 61

  • Gaddis, Tony 74
  • Garmory, Nicola 335
  • Garner, C. William (1939-, avtor) 282
  • Garner, Ronald Adam (1966-) 282
  • Garrison, Philip 264
  • Gattiker, Urs E. 375
  • Gerner, Jason (1978-, avtor) 119
  • Gerst, Detlef (1963-, urednik) 304
  • Giancoli, Douglas C. 176
  • Gibilisco, Stan 22
  • Gilat, Amos 75
  • Glock, Christian 265
  • Godec, Andrej (1958-) 189
  • Gogala, Matija (urednik) 210
  • Goodaire, Edgar G. 23
  • Gralla, Preston 76
  • Grau, Philip A. (1951-, avtor) 365
  • Grava, Sigurd 336
  • Greed, Clara (1948-) 337
  • Green, Thomas James (1952-) 78
  • Greenwood, Fiona (prevajalec) 366
  • Grochermann, Josef 295
  • Gros, Nataša (avtor) 190 , 191
  • Gross, Herbert (1955-, urednik) 177
  • Grundmann, Jan (urednik) 307
  • Grupen, Claus 160
  • Gryna, Frank M. (jr. 1928-) 296
  • Guichard, Jim 79
  • Gunderloy, Mike 80
  • Gunderson, Brenda (avtor) 17
  • Gurle, David (avtor) 215

  • Hames, B. D. 201
  • Hamilton, Bill 81
  • Hamilton, John (1959-) 292
  • Hansen, James R. 283
  • Hanus, Bo 223
  • Harmata, Michael (urednik) 197
  • Harris, Shon (avtor) 77
  • Harrison, Linden T. 243
  • Hartmann, Markus (avtor) 360
  • Hatfield, Gabrielle (avtor) 211
  • Hearn, Greg (1957-, avtor) 302
  • Henze, Andreas (1967-) 224
  • Hersent, Olivier 215
  • Hillebrand, Werner (1969-, avtor) 224
  • Hilyard, Jay 82
  • Hočevar, Mojca (prevajalec) 382
  • Hoeschen, Craig 83
  • Hoffmann, Paul (1949-) 251
  • Holzschlag, Molly E. 84
  • Holzschlag, Molly E. (avtor) 327
  • Hooper, Nigel M. (avtor) 201
  • Horstmann, Cay S. (1959-) 85
  • Horton, Ivor 86
  • Horvatić, Krešimir 24
  • Hosch, Frederick A. (avtor) 109
  • Hoyle, David (1944-) 297
  • Hribernik, Aleš (1960-, komentor) 181
  • Humm, Othmar (avtor) 352
  • Huseby, Sverre H. 88

  • Iannini, Robert E. 244
  • IIR-Gustav Lorentzen Conference (6 ; 2004 ; Glasgow) 228
  • Ingraham, Catherine T. 353
  • The Institute of Refrigeration 229 , 230 , 231 , 232 , 233
  • Institution of Electrical Engineers 258
  • International conference on applied electrostatics (5 ; 2004 ; Shanghai) 239
  • International Institute for Environment and Development 291
  • International Institute of Ammonia Refrigeration 226
  • International Institute of Refrigeration 228
  • Ivory, Michael 384

  • Jacobs, Harold R. 25
  • Jančar, Drago (avtor dodatnega besedila) 329
  • Jansky, Libor (urednik) 13
  • Jardine, Andrew Kennedy Skilling 298
  • Jayaswal, Kailash (1966-) 91
  • Jennings, Roger 92
  • Ješe, Robi 217
  • Johnson, Harald 372
  • Johnson, Kenneth W. (avtor) 175
  • Johnston, David 356
  • Jones, Arie (avtor) 138
  • Jousten, Karl (urednik) 184

  • Kambič, Miran (fotograf) 272
  • Kaplan, Elliott D. (avtor) 261
  • Kapur, P. K. 299
  • Kapur, P. K. (avtor) 299
  • Karnopp, Dean C. 178
  • Kattan, Peter I. (avtor) 183
  • Kavčič, Stane (1966-, urednik) 7
  • Kaveh, Ali (1948-) 266
  • Kaza, Ramesh 253
  • Kelly, Rafael 317
  • Keping, Sun (urednik) 239
  • Kermauner, Taras (avtor dodatnega besedila) 329
  • Kern, Tadeja (prevajalec) 209 , 290
  • Kerr, Rose (1953-, urednik) 387
  • Kersting, M. Patricia (1947-, avtor) 376
  • Keunecke, Lars (urednik) 304
  • Kilde, Jeanne Halgren (1957-) 357
  • Kim, Kiseon 254
  • Kimball, Derek F. (avtor) 174
  • Kingsley-Hughes, Adrian 93
  • Kingsley-Hughes, Kathie (avtor) 93
  • Kipnis, Jeffrey (urednik) 348
  • Kirkpatrick, Beverly L. 358
  • Kirkpatrick, James M. (avtor) 358
  • Kiusalaas, Jaan 26
  • Kleitz, William 245
  • Knight, Brian (1976-, avtor) 120
  • Knight, Gerald (računalničar) 94
  • Kokol-Bukovšek, Damjana 27
  • Koo, Insoo (avtor) 254
  • Kreysa, Gerhard (urednik) 216
  • Kreyszig, Erwin 28
  • Krishna Swamy, K. S. 161
  • Križan, Peter (mentor) 171
  • Kroschwitz, Jacqueline I. (urednik) 309
  • Kržič, Primož (prevajalec) 101
  • Kümmerer, Klaus (1959-, urednik) 16
  • Kunz, Martin Nicholas 359 , 360
  • Kuo, Peter (1959-) 95
  • Kuštor, Valika (urednik) 210
  • Kutnjak, Zdravko (mentor) 222

  • Lakshman, Umesh (avtor) 97
  • Lambourne, Robert (urednik) 18
  • Landenberger, Daniel (avtor) 303
  • Larson, Ron (1941-) 29
  • Lau, Hang Tong (1952-) 96
  • Lawrence, Victor B. (avtor) 1
  • Le Corbusier (z enoto povezano ime) 364
  • Le Faucheur, François (avtor) 79
  • Leeser, Thomas (urednik) 348
  • Leon, Steven J. (1943-) 30
  • Lerner, K. Lee (1957-, urednik) 35
  • Li, Hong-Xing (1953-, avtor) 5
  • Liese, Andreas (urednik) 308
  • Likar, Andrej (1948-, mentor) 221
  • Linton, Christopher M. 162
  • Liu, Puyin 5
  • Lobo, Lancy 97
  • Logan, David J. 31
  • Loría, Antonio (avtor) 317
  • Lowe, David (1936-) 293
  • Lu, G. Q. (urednik) 219

  • Maass, Wolfgang (1949 Aug. 21-, urednik) 122
  • MacDonald, Matthew 98
  • Madanipour, Ali 338
  • Maffei, Pia 99
  • Mahoney, Edward F. 234
  • Mai, Larry L. 376
  • Malina, Roger F. (avtor) 325
  • Mallgrave, Harry Francis 361
  • Malorny, Winfried (1953-) 267
  • Manasreh, Mahmoud Omar 246
  • Mandič, Srna (avtor dodatnega besedila) 9
  • Mann, Prem S. 32
  • Mansfield, Elizabeth (1965-, urednik, avtor dodatnega besedila) 323
  • Manutchehr-Danai, Mohsen (1939-) 192
  • Margolis, Donald L. (avtor) 178
  • Marjanović, Igor 362
  • Marn, Jure (mentor) 181
  • Marshall, Donis (1960-) 100
  • Master, Kim (avtor) 356
  • Matas, Sašo 10 , 11
  • Mazzola, Guerino 33
  • McElhearn, Kirk (avtor) 140
  • McEwen, Indra Kagis 363
  • McFarlane, Robert 102
  • McFedries, Paul (1959-) 103
  • McKinney, Paul D. (avtor) 262
  • McMillan, Stephen (1955-, avtor) 159
  • McReynolds, Tom 104
  • Medved, Andrej (avtor dodatnega besedila) 329
  • Menin, Sarah 364
  • Mikuž, Marko (mentor) 180
  • Moersch, Jörg 268
  • Moorhouse, Michael 203
  • Mooz, Hal (avtor) 294
  • Morrison, Michael (1970-, avtor) 113
  • Moskowitz, Jeremy 106
  • Mramor Kosta, Neža (avtor) 38
  • Mrzel, Matija (avtor) 10 , 11
  • Mueller, John (1958-) 107 , 108
  • Muganda, Godfrey (avtor) 74
  • Muller, Edward John (1916-) 365
  • Murovec, Boštjan 247
  • Murray, Chris (1951-, urednik) 326
  • Muscroft, Steve 321

  • Naredi-Rainer von, Paul 366
  • Narisada, Kohei 15
  • National Research Council. Ecosystems Panel 14
  • National Research Council. Oversight Group for the Ecosystems Panel 14
  • Neale, Eriq Oliver (avtor) 105
  • Nedeljković, David (avtor) 315
  • Needham, Joseph (1900-, začetnik/ustanovitelj) 387
  • Neils, Jenifer (1950-, urednik) 367
  • NetLibrary 2 , 6 , 14 , 26 , 44 , 51 , 55 , 56 , 58 , 60 , 87 , 110 , 124 , 134 , 136 , 148 , 149 , 150 , 157 , 186 , 199 , 200 , 201 , 202 , 203 , 204 , 205 , 206 , 207 , 211 , 215 , 238 , 255 , 260 , 264 , 291 , 292 , 302 , 322 , 325 , 330 , 332 , 333 , 344 , 350 , 351 , 354 , 362 , 363 , 369 , 372 , 373 , 375 , 378
  • Newman, Daniel P. (avtor) 155
  • Newton, Harry 377
  • Ninan, Abraham (1965-, avtor) 302
  • Nino, Jaime 109
  • Norton, Peter (1974-, avtor) 52
  • Nussbaum, Ruth (1964-) 291

  • Obermeier, Barbara 110
  • Oblak, Simon (1979-) 111
  • Odom, Wendell 256
  • Olifer, Natalia 112
  • Olifer, Victor (avtor) 112
  • Oliver, Dick 113
  • Olver, Peter J. 34
  • Omladič, Matjaž (mentor) 19 , 27
  • Omura, George 114
  • Orel, Bojan (avtor) 38
  • Orel, Boris (mentor) 217
  • Orlowsky, Jeanette 269
  • Ou, Yongsheng (avtor) 319
  • Owl, Marcus Young (avtor) 376

  • Palla, Francesco (avtor) 166
  • Palmer, Doc 300
  • Pan, Jeng-Shyang (urednik) 90
  • Panno, Joseph 204 , 205
  • Paquet, Catherine (avtor) 143
  • Parmenter, Michael M. (avtor) 23
  • Peck, George E. (računalničar) 115
  • Pelicon, Primož (komentor) 221
  • Perry, Douglas L. 248
  • Perry, Greg M. 116
  • Peterson, Jim R. 301
  • Petit, Jean-Pierre (avtor) 215
  • Petroutsos, Evangelos 117
  • Petruzella, Frank D. 318
  • Pfaffenberger, Bryan (avtor) 87
  • Pflaum, Zlatko 193
  • Phillips, William J. (1960-) 314
  • Plešej, Jože (1931-, prevajalec) 381 , 383 , 385
  • Poikselkä, Miikka (avtor) 252
  • Porter, Tom 378
  • Powell, Gavin 118
  • Prasad, Ramjee 257 , 284
  • Prasad, Ramjee (urednik) 259
  • ProForest 291
  • Prša, Andrej 164

  • QuantumPM 123

  • Rahimzadeh, Auri (1975-, avtor) 332
  • Raymond, Kenneth William (1953-) 194
  • Read, Stephen (Področje delovanja: urbanizem, urednik) 334
  • Rees, Martin J. (1942-, glavni urednik) 167
  • Reyes, Mel (1970-) 124
  • Rhodes, Cheryl (avtor) 56
  • Rhodes, Gale 195
  • Rice, Christopher (1953-) 385
  • Rice, Melanie (avtor) 385
  • Richerson, David W. (1944-) 220
  • Riordan, Rebecca M. 125
  • Roberts, Eric (matematik) 126
  • Robinson, Jennifer (1963-) 339
  • Robinson, Tara Rodden 206
  • Roederer, Juan G. 36
  • Rofrano, John (avtor) 137
  • Rooney, David (1959-) 302
  • Rosaler, Robert C. (glavni urednik) 214
  • Rose, Carla 127
  • Rosemann, Bernd 303
  • Rosenberg, Ronald C. (avtor) 178
  • Rüedi, Katerina (avtor) 362
  • Ruggieri, Marina (1961-, avtor) 284

  • Sadiku, Matthew N. O. (avtor) 242
  • Samuel, Flora (avtor) 364
  • Sankar, Krishna (avtor) 249
  • Santibánez, Victor (avtor) 317
  • Sattin, Anthony 386
  • Saxena, Ajay K. 179
  • Scalability Experts (Coppell (TX)) 128
  • Schildt, Herbert 129
  • Schlott, Stefan 286
  • Schmitt, Christopher 130
  • Schreuder, Duco (avtor) 15
  • Schulze, Patti 131
  • Schumann, Herrmann (urednik) 218
  • Sekulović, Miodrag 270
  • Sendi, Richard (urednik, avtor dodatnega besedila) 9
  • Sengstack, Jeff 132
  • Shakiban, Chehrzad (1951-, avtor) 34
  • Shea, Dave 327
  • Sherman, Christopher Barnes (1947-) 133
  • Siebel, Eberhard (avtor) 271
  • Simčič, Jurij 221
  • Simon, Dan 373
  • Simula, Markku (avtor) 291
  • Singh, Shangara (1952-) 134
  • Sket, Boris (1936-, urednik) 210
  • Sklar, Joel 135
  • Skrbinek, Andrej (grafični oblikovalec, oblikovalec ščitnega ovitka) 12
  • Smith, Bud E. 136
  • Smith, Robin (kemik) 310
  • Smith, Ronald B. (avtor) 301
  • Sneppen, Kim 207
  • Souto de Moura, Eduardo (1952-, oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 345
  • Speight, James G. (1940-) 196
  • Spence, Charles F. (urednik) 279
  • Spotted Eagle, Douglas 137
  • Stahler, Steven William 166
  • Stanek, William R. (1966-) 139
  • Stauffer, Todd 140
  • Steeb, Willi-Hans 37
  • Stenerson, Jon 235
  • Steuer, Sharon 141
  • Stiles, David R. 340
  • Stiles, Jeanie (1944-, avtor) 340
  • Stojmenović, Ivan (urednik) 250
  • Stopar, Ivan (1929-) 328
  • Studen, Andrej (1976-) 180
  • Stutzke, Richard D. 142

  • Škerjanc, Jože (mentor) 189
  • Šket, Boris (mentor) 193
  • Šket, Primož 198
  • Škof, Bojan (pisec recenzij) 8
  • Škrjanc, Igor (1963-, avtor) 111
  • Škufca, Uroš (avtor) 10 , 11
  • Šostar, Adolf 12
  • Španzel, Rudi 329
  • Šuhel, Peter (avtor) 247

  • Tait, Peter 258
  • Tankard, Jane (avtor) 362
  • Teare, Diane 143
  • Teilhet, Stephen (avtor) 82
  • Tennant, Rachel (avtor) 335
  • Ternik, Primož 181
  • Terplan, Kornel (avtor) 251
  • Themeßl, Armin 225
  • Thota, Chandu 144
  • Tian, Jeff 145
  • Tičar, Bojan 8
  • Tillery, Bill W. 182
  • Tinker, Michael (urednik) 21
  • Tiselj, Iztok (mentor) 169
  • Tollett, John 146
  • Tomšič, Gabrijel 38
  • Tooley, Michael H. (avtor) 281
  • Townshend, Alan (1939-, avtor) 190 , 191
  • Travis, Jeffrey 147
  • Tsang, Albert H. C. (avtor) 298
  • Tse, David 260
  • Turner, E. Shane (avtor) 50

  • Underdahl, Brian (1948-) 148
  • Underdahl, Brian (1948-, avtor) 45
  • Underdahl, Keith 149
  • Ure, A. M. (urednik) 186

  • Vasseur, Jean-Philippe (avtor) 79
  • Velušček, Dejan 39
  • Viswanath, Pramod (avtor) 260
  • Vodopivec, Boris (1977-) 222
  • Vogrinc, Urša (prevajalec) 386
  • Voyiadjis, George Z. 183
  • Vries, Ad de 379
  • Vries, Arthur de (avtor) 379
  • Vrtačnik, Margareta (avtor) 190 , 191
  • Vujnović, Vladis (1933-) 380

  • Wagner, Richard 150
  • Walker, Andy 151
  • Walters, Judy (avtor) 74
  • Wang, Sun-Chong (1963-) 152
  • Wanttaja, Ron 287 , 288
  • Warnes, Jon 341
  • Watson, Donald (1937-, urednik) 368
  • Watson, John (računalničar) 153
  • Weiß, Werner (avtor) 225
  • Wenz, Christian 154
  • Whitaker, Andrew 155
  • White, Ron (1944-) 156
  • Wiendahl, Hans-Peter (urednik) 304
  • Wigley, Mark 369
  • Williams, Robin (1953-, avtor, z enoto povezano ime) 146
  • Wilson, Jacquie 312
  • Wusterman, Judith (gostujoči urednik) 6
  • Wyatt, Allen L. 157

  • Xu, Yangsheng 319

  • Zdovc, Miroslav (fotograf) 329
  • Zocchi, Giovanni (avtor) 207
  • Zomaya, Albert Y. 158
  • Zwitter, Tomaž (mentor) 164

  • Žunko, Peter 241


  PREDMETNO KAZALO
Avtorji spletnih strani CTK CTK Zadnja sprememba: 12.5.2006 Webmaster Pošljite sporočilo uredniku na naslov: webmaster@ctk.uni-lj.si