Knjižne novosti
Na domačo stran CTK


Knjižne novosti št. 1
januar - februar 2006

VSEBINA

 • NASLOVNO KAZALO
 • IMENSKO KAZALO
 • PREDMETNO KAZALO • 0 SPLOŠNO.


  1.
  DARNTON, Robert
          The kiss of Lamourette : reflections in cultural history / Robert Darnton. - 1st ed. - New York : Norton, cop. 1990. - XXI, 393 str., [1] str. pril. : ilustr. ; 22 cm

  Bibliografija: str. [355]-384
  ISBN 0-393-02753-8
  a) Civilization, Modern - 20th century. b) Books and reading c) France - History - Revolution, 1789-1799 - Influence d) kulturna zgodovina e) razvoj civilizacije f) francoska revolucija g) vplivi h) 20. stol.

  008:028(44)
  COBISS.SI-ID 13794146

  2.
          RAZISKOVALNE metode v bibliotekarstvu, informacijski znanosti in knjigarstvu / [urednica Alenka Šauperl]. - Ljubljana : Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2005 (Ljubljana : Pleško). - 171 str. ; 23 cm. - (BiblioThecaria ; 15)

  200 izv. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka
  ISBN 961-237-127-X
  a) knjižničarstvo b) informatika c) knjigarstvo d) raziskovalne metode e) znanstveno raziskovanje

  02(082)
  COBISS.SI-ID 222136576

  3.
  STOVALL, James Glen
          Writing for the mass media / James Glen Stovall. - 6th ed. - Boston : Pearson/Allyn & Bacon, 2006. - XII, 369 str. : ilustr. ; 28 cm

  Bibliografija na koncu nekaterih poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-205-44972-7 (broš.)
  a) Mass media - Authorship b) Report writing c) novinarstvo d) množični mediji e) vrste medijev f) pisanje g) novice h) tisk i) oglasi j) oglaševanje k) odnosi z javnostjo l) zakonodaja m) poročila n) priročniki

  070(035)
  COBISS.SI-ID 27073029


  001 ZNANOST IN ZNANJE NASPLOH.


  4.
  CORNWELL, John
          Hitler's scientists : science, war and the Devil's pact / John Cornwell. - London : Penguin, 2004. - XIV, 535 str., [16] str. pril. : ilustr. ; 20 cm

  Izvirna izd.: London: Viking, 2003. - Bibliografija: str. 501-512. - Kazalo
  ISBN 0-140-29686-7 (broš.)
  a) Scientists - Germany b) Science - Germany - History - 20th century. c) znanost d) Nemčija e) 20. st. f) fizika g) kemija h) medicina i) tehnika j) raziskave k) izumi l) aplikacije m) vojaška industrija

  001.89
  COBISS.SI-ID 27219717

  5.
          KNOWLEDGE and the world : challenges beyond the science wars / [edited by] M. Carrier ... [et al.]. - Berlin [etc.] : Springer, cop. 2004. - VIII, 326 str. ; 24 cm. - (The frontiers collection, ISSN 1612-3018)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-540-21009-1 (vezano)
  a) Science - Social aspects b) Science and state c) Science - Philosophy d) znanost e) filozofija znanosti f) znanstveni realizem g) znanstvena objektivnost h) konstruktivizem i) realizem j) naravoslovne znanosti k) logika l) dokazovanje m) moralne avtoritete

  001.8
  COBISS.SI-ID 26489605

  6.
  ROŠ, Milenko
          Pišem! : priročnik za pisanje strokovnih in znanstvenih del / Milenko Roš. - 1. natis. - Ljubljana : GV založba, 2005 (Ljubljana : Itagraf). - 116 str. : ilustr., graf. prikazi, preglednice ; 25 cm

  Predgovor / Boštjan Žekš: str. 9-10. - Bibliografija: str. 115-116
  ISBN 86-7061-370-0
  a) Strokovni sestavki - Metodologija - Priročniki b) Znanstveni sestavki - Metodologija - Priročniki c) Znanstveni sestavki - Pisno sporočanje - Slikovno gradivo - Priročniki d) Literarna interpretacija - Zbiranje podatkov - Bibliografski podatki - Priročniki e) znanstvena besedila f) strokovna besedila g) pisanje tekstov h) slikovno gradivo i) zbiranje literature j) citiranje

  001.891(035)
  001.818(035)
  COBISS.SI-ID 217217792

  7.
  RUSSO, Lucio, 1944-
          The forgotten revolution : how science was born in 300 BC and why it had to be reborn / Lucio Russo ; with the collaboration of the translator, Silvio Levy. - Berlin ; Heidelberg ; New York : Springer, cop. 2004. - IX, 487 str. : ilustr., graf. prikazi, zvd. ; 24 cm

  Prevod dela: "La rivoluzione dimenticata". - Bibliografija: str. 419-434. - Kazalo
  ISBN 3-540-20396-6 (broš.) ISBN 3-540-20068-1 (vezano)
  a) Science - Greece - History b) Science, Ancient c) Technology - Greece - History d) Znanost - Empirične metode - Izkustveno učenje - Zgodovinski orisi e) Znanost - Znanstvene metode - Helenizem - Antična Grčija - Zgodovinski orisi f) znanost g) zgodovinski razvoj h) Antična Grčija i) matematika j) znanstvene teorije k) medicina l) empirične znanosti m) helenistična znanstvena metoda n) zaton grške znanosti o) izgubljeno znanje p) ponovno odkrivanje

  001.8(091)
  51/.58(091)(38)
  COBISS.SI-ID 7594524

  8.
  STAPP, Henry P.
          Mind, matter and quantum mechanics / Henry P. Stapp. - 2nd ed. - Berlin [etc.] : Springer, cop. 2004. - XII, 297 str. ; 24 cm. - (The frontiers collection, ISSN 1612-3018)

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/fy043/2003061209 .html. - Bibliografija: str. 289. - Kazalo
  ISBN 3-540-40761-8 (vezano)
  a) znanost b) filozofija znanosti c) teorija d) kvantna mehanika e) implikacije f) človeški um g) snov h) atomska fizika i) nevrologija j) človeška oseba k) znanstveni model

  001.8
  COBISS.SI-ID 26488837


  006 STANDARDIZACIJA.


  9.
          HANDBOOK plastics [Elektronski vir]. Vol. 2, Standards for methods of testing chemical and optical performance properties and processing properties / edited by, DIN Deutsches Institut für Normung e. V. - Besedilni podatki. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, 2004. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm. - (Praxis Chemie)

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); trdi disk z vsaj 22 MB praznega prostora; 64 MB delovnega pomnilnika RAM; operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; enota CD-ROM; program Acrobat Reader; miška. - Nasl. z nasl. zaslona
  a) standardi DIN b) polni teksti c) plastične mase d) preskusne metode e) preskušanje lastnosti f) kemične lastnosti g) optične lastnosti

  006.86:678
  COBISS.SI-ID 26482693

  10.
          HANDBOOK plastics [Elektronski vir]. Vol. 4, Thermosetting moulding materials and reinforced plastics / [Herausgeber], DIN Deutsches Institut für Normung e. V. - Besedilni podatki. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, 2004. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm. - (Praxis Chemie)

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); trdi disk z vsaj 22 MB praznega prostora; 64 MB delovnega pomnilnika RAM; operacijski sistem Windows 9x, NT 4.0, ME, 2000, XP; enota CD-ROM; program Acrobat Reader; miška. - Nasl. z nasl. zaslona
  a) standardi DIN b) polni teksti c) plastične mase d) termično preoblikovanje e) ojačana plastika f) preskušanje g) metode preskušanja

  006.8:678
  COBISS.SI-ID 26482949


  007 KIBERNETIKA. UMETNA INTELIGENCA.


  11.
          EVOLUTIONARY multiobjective optimization : theoretical advances and applications / Ajith Abraham, Lakhmi Jain and Robert Goldberg (eds.). - New York : Springer, cop. 2005. - XVIII, 302 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Advanced information and knowledge processing)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-85233-787-7 (vezano)
  a) Evolutionary programming (Computer science) b) Genetic algorithms c) Mathematical optimization d) matematika e) evolucijska optimizacija f) genetski algoritmi g) matematična optimizacija h) večkriterijska optimizacija i) genski algoritmi j) algoritmi k) aplikacije

  004.8:007
  COBISS.SI-ID 19058471


  02 KNJIŽNIČARSTVO.


  12.
  BIG 12 Plus Libraries Consortium Diversity Conference (University of Texas at Austin ; 2000)
          Diversity now : people, collections, and services in academic libraries : selected papers from the Big 12 Plus Libraries Consortium Diversity Conference / Teresa Y. Neely, Kuang-Hwei (Janet) Lee-Smeltzer, editors. - New York ; London ; Oxford : The Haworth Information Press, 2002. - 308 str. : ilustr. ; 23 cm

  Na nasl. str.: "Co-published simultaneously as Journal of library administration, volume 33, numbers 1/2 and 3/4 2001.". - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-7890-1696-6 (vezano) ISBN 0-7890-1697-4 (broš.)
  a) Minority librarians - Employment - United States - Congresses b) Diversity in the workplace - United States - Congresses c) Academic libraries - United States - Personnel management - Congresses d) Minority librarians - Recruiting - United States - Congresses e) Academic libraries - Services to minorities - United States - Congresses f) Library education - United States - Congresses g) Libraries and minorities - United States - Congresses h) Librarians - United States - Congresses i) Cultural Diversity - United States - Congresses j) Minority Groups - United States - Congresses k) Library Science - United States - Congresses l) Libraries - United States - Congresses m) Staff Development - United States - Congresses n) Workplace - United States - Congresses o) Employment - United States - COngresses p) Library Services - United States - Congresses q) knjižničarstvo r) visokošolske knjižnice s) zaposlovanje t) enakost možnosti u) etnične manjšine v) knjižničarji w) organizacijska kultura x) zbirke y) izobraževanje uporabnikov

  023-054.57
  COBISS.SI-ID 24965637

  13.
          CONTINUING professional development - preparing for new roles in libraries: a voyage of discovery : sixth world conference on continuing professional development and workplace learning for the library and information professions / edited by Paul Genoni and Graham Walton. - München : Saur, 2005. - 307 str. ; 21 cm. - (IFLA publications, ISSN 0344-6891 ; 116)

  Bibliografija na koncu vsakega prispevka
  ISBN 3-598-21844-3
  a) knjižničarstvo b) informatika c) knjižnice d) knjižničarji e) zaposlovanje f) profesionalni razvoj g) doživljensko učenje

  023-05
  COBISS.SI-ID 1834773

  14.
  CURTIS, Donnelyn
          E-journals : a how-to-do-it manual for building, managing and supporting electronic journal collections / by Donnelyn Curtis ; with contributions by Virginia M. Scheschy. - New York ; London : Neal-Schuman Publishers, 2005. - XVI, 421 str. ; 28 cm. - (How-to-do-it manuals for librarians ; no. 134)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-55570-465-4 (broš.)
  a) Libraries - Special collections - Electronic journals b) Libraries - United States - Special collections - Electronic journals c) Electronic journals d) Libraries and electronic publishing e) knjižničarstvo f) knjižnice g) razvoj zbirk h) posebne zbirke i) elektronske revije j) elektronski informacijski viri k) licence l) intelektualna lastnina m) registracija uporabnika n) naročanje o) dostop p) podpora uporabnikom q) izobraževanje uporabnikov r) analiza uporabe s) evalvacija storitev

  025.9:004.9
  COBISS.SI-ID 27206661

  15.
          ELECTRONIC theses and dissertations : a sourcebook for educators, students, and librarians / edited by Edward A. Fox ... [et al.]. - New York ; Basel : Marcel Dekker, cop. 2004. - XV, 414 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Books in library and information science ; 65)

  Bibliografija ob koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8247-0973-X
  a) Electronic dissertations b) Libraries and electronic publishing c) knjižničarstvo d) elektronske disertacije e) knjižnice f) elektronsko založništvo g) digitalne knjižnice h) katalogizacija i) navodila za pisanje j) informacijska tehnologija

  02:004:37
  COBISS.SI-ID 26076258

  16.
  HERNON, Peter, 1944-
          An action plan for outcomes assessment in your library / Peter Hernon, Robert E. Dugan. - Chicago ; London : American Library Association, 2002. - XI, 191 str. : ilustr. ; 28 cm

  Opombe z bibliografijo pri vseh poglavjih in na str. 183-187. - Opombe z bibliografijo pri vseh poglavjih. - Kazalo
  ISBN 0-8389-0813-6
  a) Visokošolske knjižnice - Organizacija poslovanja - Evalvacija - Združene države Amerike b) knjižničarstvo c) visokošolske knjižnice d) ZDA e) evalvacija f) meritve g) uspešnost študentov h) informacijska pismenost i) raziskovalni procesi j) doseganje ciljev k) zagotavljanje kvalitete storitev

  027.7(73)
  COBISS.SI-ID 216596224

  17.
  HERNON, Peter, 1944-
          The next library leadership : attributes of academic and public library directors / Peter Hernon, Ronald R. Powell, and Arthur P. Young. - Westport (Conn.) ; London : Libraries Unlimited, 2003. - XI, 192 str. : tabele ; 24 cm

  Bibliografija: str. 179-188. - Kazalo
  ISBN 1-56308-992-0
  a) Knjižnice - Direktorji - Združene države Amerike b) knjižničarstvo c) knjižnice d) ZDA e) menedžment f) osebje g) kadrovanje h) osebnostne lastnosti i) usposobljenost

  023:65.012
  65.012.4-057.177:027.7(73)
  COBISS.SI-ID 216353280

  18.
  INTERNATIONAL Federation of Library Associations and Institutions. Section Management & Marketing. Management & Marketing Section (2003 ; Geneva)
          e-learning for management and marketing in libraries = e-formation pour le marketing et le management des bibliitheques : papers presented at the IFLA Satellite Meeting, Section Management & Marketing, Management & Marketing Section, Geneva, Switzerland, July 28-30, 2003 / edited by, edité par Daisy McAdam. - München : Saur, 2005. - 165 str. : tabele ; 22 cm. - (IFLA publications, ISSN 0344-6891 ; 115)

  ISBN 3-598-21843-5
  a) izobraževanje na daljavo - vodenje - trženje - knjižnice - internet - zborniki b) knjižničarstvo c) knjižnice d) menedžment e) marketing f) učenje na daljavo g) internet h) študije primerov

  025:004.738.5
  COBISS.SI-ID 55077121

  19.
  MATTHEWS, Joseph R.
          Strategic planning and management for library managers / Joseph R. Matthews. - Westport ; London : Libraries Unlimited, 2005. - XIV, 150 str. : ilustr. ; 24 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip0510/2005010 099.html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-59158-231-8 (broš.)
  a) Library administration b) Library planning c) Strategic planning d) knjižničarstvo e) knjižnice f) menedžment g) strateško planiranje h) monitoring i) evalvacija dela

  025.1:65.012
  COBISS.SI-ID 27106565

  20.
  MONTGOMERY, Jack G.
          Conflict management for libraries : strategies for a positive, productive workplace / Jack G. Montgomery and Eleanor I. Cook ; with contributions from Pat Wagner and Glenda Hubbard. - Chicago : American Library Association, 2005. - XII, 207 str. ; 23 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip055/20040307 22.html. - Bibliografija: str. 195-201. - Kazalo
  ISBN 0-8389-0890-X (broš.)
  a) Library personnel management b) Conflict management c) Bibliotheques - Personnel - Direction d) Gestion des conflits e) knjižničarstvo f) menedžment g) knjižnice h) konflikti na delovnem mestu i) reševanjekonfliktov j) preprečevanje konfliktov k) čustvena inteligenca l) organizacijska kultura

  023:65.013
  COBISS.SI-ID 27106309

  21.
  UMSTÄTTER, Walther
          Einführung in die Katalogkunde : vom Zettelkasten zur Suchmaschine / völlig neu bearbeitet von Walther Umstätter und Roland Wagner-Döbler. - 3. Aufl. / des Werkes von Karl Löffler. - Stuttgart : A. Hiersemann, cop. 2005. - XI, 171 str. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 157-158. - Kazalo
  ISBN 3-7772-0506-0
  a) knjižničarstvo b) katalogizacija c) zgodovinski pregled d) računalniška katalogizacija e) virtualne knjižnice f) vrste katalogov g) mednarodna klasifikacija standardov h) mednarodna patentna klasifikacija

  025.3
  COBISS.SI-ID 27220997

  22.
          The VIRTUAL customer : a new paradigm for improving customer relations in libraries and information services ; Satellite Meeting Sao Paulo, Brasil, August 18-20, 2004 = O cliente virtual : um novo paradigma para melhorar o relacionamento entre clientes e servicos de informacao e bibliotecas ; Reuniao Satelite Sao Paulo, Brasil, August 18-20, 2004 = L'usager virtuel : un nouveau paradigme pour ameliorer le service a la clientele dans les bibliotheques et services d'information ; Colloque Satellite, Sao Paulo, Brasil, August 18-20, 2004 = El cliente virtual : un nuevo paradigma para mejorar el relacionamento entre clientes y servicios de informacion y biblioteca ; Reunion Satelite Sao Paulo, Brasil, August 18-20, 2004 / edited by Sueli Mara Soares Pinto Ferreira and Rejean Savard. - München : Saur, 2005. - XVI, 385 str. : ilustr., tab. ; 22 cm. - (IFLA publications, ISSN 0344-6891 ; 117)

  "Copyright 2005 by International Federation of Library Associations and Institutions, The Hague, The Netherlands"
  ISBN 3-598-21845-1 (kart.)
  a) knjižničarstvo b) knjižnice c) informacijske službe d) virtualni uporabniki e) knjižničarji f) izobraževanje g) servisi

  02:004.738.5
  COBISS.SI-ID 30471778

  23.
  WHITE, Andrew Carl, 1966-
          E-metrics for library and information professionals : how to use data for managing and evaluating electronic resource collections / Andrew White and Eric Djiva Kamal. - New York ; London : Neal-Schuman Publishers, cop. 2006. - XIX, 249 str. : ilustr. ; 23 cm

  Bibliografija: str. 229-243. - Kazalo
  ISBN 1-55570-514-6 (broš.)
  a) Library information resources - Use studies b) Digital libraries - Collection development - Statistical methods c) Web usage mining d) knjižničarstvo e) knjižnice f) razvoj zbirk g) digitalno gradivo h) statistične metode i) uporaba gradiva j) elektronske knjige k) infrastruktura l) osebje

  025.3/.6
  COBISS.SI-ID 27364357

  24.
          WORLD guide to library, archive, and information science associations / edited by Marko Schweizer. - 2nd, completely revised and expanded ed. - München : Saur, 2005. - 510 str. ; 21 cm. - (IFLA publications, ISSN 0344-6891 ; 112-114)

  Kazala
  ISBN 3-598-21840-0
  a) knjižničarstvo b) bibliotekarska društva c) informatika d) arhivistika e) profesionalna združenja f) uradna glasila g) svetovni seznam

  061.231:[02+659.2]:[681.3+930.25](100)(058)
  COBISS.SI-ID 1816341


  32 POLITIKA.


  25.
  NATO Advanced Training Course on Supporting the Development of R & D and the Innovation Potential of Post-Socialist Countries (Yerevan ; 2003)
          Supporting the development of R & D and the innovation potential of post-socialist countries / edited by Walter Leal Filho. - Amsterdam [etc.] : IOS Press, cop. 2004. - VIII, 175 str. : ilustr. ; 25 cm. - (NATO science series. Series V, Science and technology policy, ISSN 1387-6708 ; vol. 42)

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/fy051/2003115065 .html. - Na hrbtni str. nasl. str.: "Proceedings of the NATO Advanced Training Course on Supporting the Development of R&D and the Innovation Potential of Post Socialist Countries, 2-5 April 2003, Yerevan, Armenia". - Na nasl. str.: "Published in cooperation with NATO Scientic Affairs Division.". - Bibliografija na koncu nekaterih prispevkov. - Kazali
  ISBN 1-58603-399-9 (vezano)
  a) Technological innovations - Economic aspects - Europe, Eastern - Congresses b) Technological innovations - Economic aspects - Europe, Central - Congresses c) Technological innovations - Economic aspects - Former Soviet republics - Congresses d) Technological innovations - Government policy - Europe, Eastern - Congresses e) Technological innovations - Government policy - Europe, Central - Congresses f) Technological innovations - Government policy - Former Soviet republics - Congresses g) Technology transfer - Europe, Eastern - Congresses h) Technology transfer - Europe, Central - Congresses i) Technology transfer - Former Soviet republics - Congresses j) raziskave k) razvoj l) tehnološke komunikacije m) transfer novih tehnologij n) vladna politika o) regulativa p) ekonomski aspekt q) post-socialistične države r) študije primerov

  001.895:323(4)
  COBISS.SI-ID 26357765


  33 GOSPODARSTVO. VARSTVO (VARNOST) PRI DELU.


  26.
          EVALUATION of human work / edited by John R. Wilson and Nigel Corlett. - 3rd ed. - Boca Raton [etc.] : Taylor & Francis, cop. 2005. - XIX, 1026 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 041-526-757-9 (vezano)
  a) Human engineering b) Human-machine systems c) človeško delo d) ergonomija e) metode f) opisi metod g) človeški faktor h) timsko delo i) analize sistemov j) načrtovanje sistemov k) računalniški vmesniki l) študij dela m) delovna mesta n) načrtovanje delovnih mest o) delovni sistemi p) organizacijske analize q) pregledno delo

  331.1
  COBISS.SI-ID 25743621


  35 JAVNA UPRAVA. VOJNE VEDE.


  27.
  NATO Advanced Research on Risk Infections and Possibilities for Biomedical Terrorism (Varna ; 2003)
          Risk infections and possibilities for biomedical terrorism / edited by Philip H. Elzer and Krassimir T. Metodiev. - Amsterdam [etc.] : IOS Press, cop. 2004. - XVI, 139 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (NATO Science Series. Series I, Life and behavioural sciences, ISSN 1566-7693 ; vol. 361)

  Na hrbtni str. nasl. str.: "Proceedings of the NATO Advanced Research on Risk Infections and Possibilities for Biomedical Terrorism, 28-31 May 2003, Varna, Bulgaria". - Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 1-58603-441-3 (vezano)
  a) vojne vede b) obramba c) bioterorizem d) infekcijske bolezni e) obrambne sile f) pripravljenost enot g) vojaški zdravstveni sistem h) tehnologije biosenzorjev i) ocena tveganja j) aplikativne raziskave k) študije primerov

  623.458:355/359(4)
  COBISS.SI-ID 26356485

  28.
  NATO Advanced Research Workshop on A Systematic Comparison of Professional and Conscript Forces (Bratislava ; 2003)
          Building sustainable and effective military capabilities : a systematic comparison of professional and conscript forces / edited by Kristina Spohr Readman. - Amsterdam [etc.] : IOS Press, cop. 2004. - XII, 171 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (NATO science series. Series V, Science and technology policy, ISSN 1387-6708 ; vol. 45)

  Na hrbtni str. nasl. str.: "Proceedings of the NATO Advanced Research Workshopon A Systematic Comparison of Professional and Conscript Forces, 10-12 December 2003, Bratislava, Slovakia". - Bibliografija: str. 161-170. - Kazalo
  ISBN 1-58603-453-7 (vezano)
  a) vojne vede b) obramba c) obrambne sile d) državna varnost e) nacionalna varnost f) oborožene sile g) vojaška moč h) stroški i) preoblikovanje vojske j) poskomunizem k) vojaške reforme l) Evropa

  355/359(4)
  COBISS.SI-ID 26356997

  29.
  NATO Advanced Research Workshop on Future NATO Security (Prague ; 2003)
          Future NATO security : addressing the challenges of evolving security and information sharing systems and architectures / edited by Martin Edmonds and Oldrich Cerny. - Amsterdam [etc.] : IOS Press ; Tokyo : Ohmsha, cop. 2004. - XII, 153 str. ; 25 cm. - (NATO science series. Series V, Science and technology policy, ISSN 1387-6708 ; vol. 40)

  Na hrbtni str. nasl. str.: "Proceedings of the NATO Advanced Research Workshop on Future NATO Security, 8-10 March, 2003, Prague, Czech Republic"
  ISBN 1-58603-392-1 (IOS Press) ISBN 4-274-90630-2 (Ohmsha)
  a) North Atlantic Treaty Organization b) National security - Europe c) svetovna politika d) mednarodni odnosi e) varnostne organizacije f) NATO g) obrambna politika h) evropska varnost i) terorizem j) grožnje k) policija l) Inerpol m) Europol n) varnostni ukrepi o) sistemi zamenjave informacij p) komunikacije q) asimetrična doktrina

  355.02(4):327.51(1-15)
  COBISS.SI-ID 26358533

  30.
  NATO Advanced Research Workshop on Preparedness Against Bioterrorism and Re-emerging Infectious Diseases (Warsaw ; 2003)
          Preparedness against bioterrorism and re-emerging infectious diseases / edited by Janusz Kocik, Marek K. Janiak and Marian Negut. - Amsterdam [etc.] : IOS Press, cop. 2004. - XVII, 255 str. : ilustr. ; 24 cm. - (NATO science series. Series I, Life and behavioural sciences, ISSN 1566-7693 ; vol. 357)

  Na hrbtni str. nasl. str.: "Proceedings of the NATO Advanced Research Workshop on Preparedness Against Bioterrorism and Re-emerging Infectious Diseases, 15-18 January 2003, Warsaw, Poland". - Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 1-58603-417-0 (vezano)
  a) Bioterrorism - Congresses b) vojne vede c) obramba d) bioterorizem e) infekcijske bolezni f) obrambne sile g) pripravljenost enot h) nacionalna varnost i) Vzhodna Evropa j) Centralna Evropa k) ocena tveganja l) krizni management m) aplikativne raziskave

  623.458:355/359(4)
  COBISS.SI-ID 26359045


  50 ŠTUDIJ IN VARSTVO OKOLJA.


  31.
  CONE, Marla
          Silent snow : the slow poisoning of the Arctic / Marla Cone. - New York : Grove Press, 2005. - IX, 246 str., [8] str. uvezanih pril. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 227-234. - Kazalo
  ISBN 0-8021-1797-X (vezano)
  a) Pollution - Arctic regions b) Pollution - Environmental aspects - Arctic regions c) ekologija d) onesnaževanje okolja e) arktična območja f) onesnaževanje zraka g) onesnaževanje morja h) učinki na živali i) učinki na ljudi j) fiziološki učinki k) klimatske spremembe

  504.054(1-922)
  COBISS.SI-ID 26838021

  32.
  DINI, J. W.
          Challenging environmental mythology : wrestling Zeus / Jack Dini ; foreword by Jay Lehr. - Raleigh : SciTech Publishing, 2003. - XII, 207 str. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-891121-29-4 (vezano)
  a) Environmentalism b) Environmentalism - United States c) ekologija d) varstvo okolja e) onesnaževanje okolja f) kvaliteta notranjega zraka g) kemikalije h) ocena tveganja i) vplivi na zdravje j) sevanje k) ekološki indikatorji l) kultura okolja m) ekološka gibanja

  504.05/.06
  COBISS.SI-ID 26635525

  33.
  NATO Advanced Research Workshop on the Role of Biodiversity Conservation in the Transition to Rural Sustainability (Krakow ; 2002)
          The role of biodiversity conservation in the transition to rural sustainability / edited by Stephen S. Light. - Amsterdam [etc.] : IOS Press, cop. 2004. - X, 342 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm. - (NATO science series. Series V, Science and technology policy, ISSN 1387-6708 ; vol. 41)

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/fy045/2003116196 .html. - Na hrbtni str. nasl. str.: "Proceedings of the NATO Advanced Research Workshop on The Role of Biodiversity Conservation in the Transition to Rural Sustainability, 5-9 November 2002, Krakow, Poland". - Na nasl. str.: "Published in cooperation with NATO Scientific Affairs Division.". - Bibliografija na koncu nekaterih prispevkov. - Kazalo
  ISBN 1-58603-395-6 (vezano)
  a) Biological diversity conservation - Congresses b) Sustainable development - Congresses c) Rural development - Congresses d) ekologija e) razvoj podeželja f) trajnostni razvoj g) ohranjanje biološke raznovrstnosti h) kmetijska politika i) kmetijske reforme j) študije primerov

  502/504(1-22)
  COBISS.SI-ID 26358021

  34.
  THEODORE, Louis
          Nanotechnology : environmental implications and solutions / Louis Theodore, Robert G. Kunz ; foreword Rita D'Aquino. - Hoboken : John Wiley, 2005. - XVI, 378 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali
  ISBN 0-471-69976-4 (vezano)
  a) Nanotechnology b) ekologija c) onesnaževanje okolja d) učinki na okolje e) nanotehnologija f) materiali g) onesnaževanje zraka h) kontrola onesnaževanja i) industrijske odpadne vode j) trdni odpadki k) nevarnost za zdravje l) ocena tveganja m) etična vprašanja

  504.05/.06
  COBISS.SI-ID 26821893


  51 MATEMATIKA.


  35.
  BENDER, Edward A., 1942-
          A short course in discrete mathematics / Edward A. Bender, S. Gill Williamson. - Dover ed. - Mineola : Dover publications, 2005. - VII, 240 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Dover books on mathematics)

  Kazali
  ISBN 0-486-43946-1 (broš.)
  a) Mathematics b) Computer science - Mathematics c) diskretna matematika d) Boolove funkcije e) številski sistemi f) računalniška aritmetika g) izjavna logika h) predikatna logika i) teorija števil j) kriptografija k) množice l) funkcije m) ekvivalenca n) ureditev o) indukcija p) zaporedje

  510.2/.6:519.6
  COBISS.SI-ID 27168517

  36.
  BIAĹYNICKI-Birula, Iwo
          Modeling reality : how computers mirror life / Iwo Biaĺynicki-Birula, Iwona Biaĺynicka-Birula. - Oxford : Oxford University Press, 2004. - 180 str. : ilustr. ; 25 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip0421/2004018 291.html. - Bibliografija: str. 173-175. - Kazalo
  ISBN 0-19-853100-1 (vezano)
  a) Reality b) Life c) Physics - Philosophy d) matematika e) fizika f) filozofija znanosti g) realni sistemi h) računalniško modeliranje i) verjetnost j) statistika k) evolucija dinamičnih sistemov l) deterministični kaos m) fraktali n) statistična lingvistika o) teorija grafov p) teorija iger q) nevronske mreže r) Turingov stroj s) umetna inteligenca

  51-7:004.5
  COBISS.SI-ID 26727173

  37.
  BOCHMAN, Alexander, 1955-
          Explanatory nonmonotonic reasoning / Alexander Bochman. - New Jersey [etc.] : World Scientific, cop. 2005. - XIV, 408 str. ; 24 cm. - (Advances in logic ; vol. 4)

  Bibliografija: str. 395-402. - Kazalo
  ISBN 981-256-101-3 (vezano)
  a) Nonmonotonic reasoning b) matematika c) logika d) razlagalno nemonotono sklepanje e) posledične relacije f) semantika g) argumentacija h) vzročno sklepanje

  519.681:510.6
  COBISS.SI-ID 26841093

  38.
  BURNS, Keith Howard
          Differential geometry and topology : with a view to dynamical systems / Keith Burns, Marian Gidea. - Boca Raton [etc.] : Chapman & Hall/CRC, 2005. - IX, 389 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (Studies in advanced mathematics)

  Bibliografija: str. 379-383. - Kazalo
  ISBN 1-58488-253-0 (ISBN-10) ISBN 978-1-58488-253-4 (ISBN-13)
  a) matematika b) diferencialna geometrija c) topologija d) mnogoterosti e) vektorska polja f) dinamični sistemi g) Riemannova metrika h) Riemannove povezave i) geodetke j) ukrivljenost k) tenzorji l) diferencialne oblike m) negibne točke n) presedenčna števila o) Morseva teorija p) hiperbolični sistemi

  514.745.5
  COBISS.SI-ID 13689945

  39.
  DICKSON, Leonard Eugene
          History of the theory of numbers / Leonard Eugene Dickson. - Dover ed. - Mineola : Dover publications, 2005. - 3 zv. ; 22 cm. - (Dover books on mathematics)

  Vsebina:
  Vol. 1: Divisibility and primality. - XVI, 486 str. -Kazali
  Vol. 2: Diophantine analysis. - XXV, 803 str. - Kazali
  Vol. 3: Quadratic and higher forms. - V, 313 str. - Kazali
  ISBN 0-486-44232-2 (zv. 1) ISBN 0-486-44233-0 (zv. 2) ISBN 0-486-44234-9 (zv. 3)
  a) Number theory - History b) Mathematics - History c) matematika d) teorija števil e) deljivost f) praštevila g) diofantska analiza h) zgodovinski pregled

  511.1/.5(091)
  COBISS.SI-ID 27164677

  40.
  EISENMAN, Richard, 1928-
          Matrix vector analysis / Richard L. Eisenman. - Dover ed. - Mineola : Dover publications, 2005. - VI, 314 str. : Graf. prikazi ; 22 cm. - (Dover books on mathematics)

  Bibliografija: str. 305-306. - Kazalo
  ISBN 0-486-44181-4 (broš.)
  a) Vector analysis b) Matrices c) matematika d) linearna algebra e) vektorska analiza f) matrike g) vektorji v prostoru h) skalarna polja i) koordinatni sistem j) aplikacije

  514.742.2/.4
  COBISS.SI-ID 27167493

  41.
  FISCHER-Cripps, Anthony C.
          The mathematics companion : essential and advanced mathematics for scientists and engineers / A. C. Fischer-Cripps. - Bristol ; Philadephia : Institute of Physics publishing, cop. 2005. - V, 203 str. : graf. prikazi ; 22 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7503-1020-0 (broš.)
  a) Mathematical physics b) Mathematical physics - Examinations - Study guides c) Engineering mathematics d) Engineering mathematics - Examinations - Study guides e) matematika f) matematična fizika g) priročnik

  51(083.7)
  COBISS.SI-ID 27169029

  42.
  FIZIĆ, Matko
          Klasifikacijski ispiti na tehničkim fakultetima / [Fizić Matko]. - 14 izd. - Zagreb : Element, 2005. - 224 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Avtor naveden v CIP-u. - Na vrhu nasl. str.: Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, Zavod za primijenjenu matematiku [in] Zavod za primijenjenu fiziku
  ISBN 953-197-281-81724 (broš.)
  a) matematika b) fizika c) kvalifikacijski izpiti d) naloge e) rešitve f) učbeniki za visoke šole

  51(075)(079.1)
  COBISS.SI-ID 27243525

  43.
  GEMIGNANI, Michael C.
          Calculus : a short course / Michael C. Gemignani. - Dover ed. - Mineola : Dover publications, 2004. - VIII, 269 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Dover books on mathematics)

  Kazali
  ISBN 0-486-43823-6 (broš.)
  a) Calculus b) matematika c) matematična analiza d) množice e) funkcije f) grafi g) limite h) odvodi i) integrali j) aplikacije k) naloge l) rešitve

  517.2/.3
  COBISS.SI-ID 27168773

  44.
  GIVENS, Geof H.
          Computational statistics / Geof H. Givens, Jennifer A. Hoeting. - Hoboken : Wiley-Interscience, cop. 2005. - XIX, 418 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Wiley series in probability and statistics)

  Bibliografija: str. 379-406. - Kazalo
  ISBN 0-471-46124-5 (vezano)
  a) Statistics - Data processing b) matematika c) statistika d) optimizacija e) kombinatorična optimizacija f) optimizacijske metode g) algoritmi h) numerično integriranje i) simulacije j) metoda Monte Carlo k) Marksove verige l) ocena neparametrične gostote m) glajenje

  519.21/.22
  COBISS.SI-ID 26811397

  45.
  GROSS, Jonathan L.
          Graph theory and its applications / Jonathan L. Gross, Jay Yellen. - 2nd ed. - Boca Raton : Chapman & Hall/CRC, cop. 2006. - 779 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Discrete mathematics and its applications)

  Bibliografija: str. 695-708. - Kazala
  ISBN 1-58488-505-X (vezano) ISBN 978-1-58488-505-4
  a) Graph theory b) diskretna matematika c) teorija grafov d) struktura e) reprezentacija f) drevesa g) vpeta drevesa h) povezanost i) planarnost j) izrek Kuratowskega k) risanje grafov l) barvanje grafov m) merjenje n) analitična teorija grafov o) mrežni pretoki p) aplikacije q) reševanje grafov

  519.17
  COBISS.SI-ID 27163909

  46.
  GUT, Allan, 1944-
          Probability : a graduate course / Allan Gut. - New York : Springer, 2005. - XXIII, 603 str. ; 25 cm. - (Springer texts in statistics)

  Bibliografija: str. 577-588. - Kazalo
  ISBN 0-387-22833-0 (vezano)
  a) Probabilities b) Distribution (Probability theory) c) Probabilistic number theory d) matematika e) verjetnost f) verjetnostna teorija g) verjetnostna teorija številk h) porazdelitev i) teorija mere j) naključne spremenljivke k) neenakosti l) karakteristične funkcije m) konvergenca n) zakon velikih števil o) centralni limitni izrek p) zakon interiranega logaritma q) martingali

  519.21
  COBISS.SI-ID 26812165

  47.
  HAFNER, Izidor
          Modeli geometrijskih teles / Izidor Hafner. - 1. natis. - Kamnik : Logika, 2004 (Ljubljana : Pleško). - [23] f. : ilustr. ; 23 cm

  2.000 izv.
  ISBN 961-90368-6-7
  a) Geometrijska telesa - Modeli b) matematika c) geometrija d) geometrijska telesa e) modeli

  514.113(086.48)
  COBISS.SI-ID 213748480

  48.
  HAMMING, Richard Wesley, 1915-
          Methods of mathematics applied to calculus, probability, and statistics / Richard W. Hamming. - Dover ed. - Mineola : Dover publications, 2004. - XVIII, 857 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Dover books on mathematics)

  Kazalo
  ISBN 0-486-43945-3 (broš.)
  a) Mathematics b) matematika c) algebra d) analizna geometrija e) odvodi f) algebrajske funkcije g) integrali h) diskretna verjetnost i) kontinuirna verjetnost j) transcendentalne funkcije k) neskončna zaporedja l) Fourierove vrste m) diferencialne enačbe n) numerične metode o) aplikacije p) naloge q) rešitve

  51(075.8)(076.3)
  COBISS.SI-ID 27164421

  49.
  HARRIS, Michael
          Maths & stats : for the life and medical sciences / Michael Harris, Gordon Taylor and Jacquelyn Taylor. - Bloxham : Scion, 2005. - VI, 187 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Catch up)

  Kazalo
  ISBN 1-904842-11-9 (broš.)
  a) Mathematics b) Biomathematics c) matematika d) števila e) procenti f) ulomki g) potence h) napake i) približki j) grafi k) algebra l) enačbe m) logaritmi n) diferencialni račun o) integralni račun p) statistika q) normalna porazdelitev r) standardna napaka s) analiza variance t) korelacija u) regresija v) Bayesova statistika

  311:51(036)
  COBISS.SI-ID 27168005

  50.
  HOFSTADTER, Douglas R.
          Gödel, Escher, Bach : an eternal golden braid / Douglas R. Hofstadter. - 20th-anniversary ed. - London : Penguin, 2000. - XLV, 777 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo. - Bibliografija: str. 743-756
  ISBN 0-14-028920-8
  a) Gödel, Kurt (1906-1978) b) Bach, Johann Sebastian (1685-1750) c) Escher, Maurits Cornelis (1898-1972) d) Symmetry e) Metamathematics f) matematika g) znanost h) filozofija i) logika j) kognitivne znanosti k) umetna inteligenca

  510.21/.6+51-7
  COBISS.SI-ID 5942326

  51.
  KENDALL, Maurice George
          A course in the geometry of n dimensions / M. G. Kendall. - Dover ed. - Mineola : Dover publications, 2004. - VIII, 63 str. ; 22 cm. - (Dover books on mathematics)

  Bibliografija: str. 63
  ISBN 0-486-43927-5 (broš.)
  a) Hyperspace b) matematika c) geometrija d) topologija e) hiperprostor f) aplikacije g) matematična statistika

  515.12:519.23
  COBISS.SI-ID 27169541

  52.
  KLAF, A. Albert
          Trigonometry refresher / A. Albert Klaf. - Dover ed. - Mineola : Dover publications, 2005. - X, 629 str. : graf. prikazi ; 22 cm. - (Dover books on mathematics)

  Kazalo
  ISBN 0-486-44227-6 (broš.)
  a) Trigonometry b) matematika c) geometrija d) trigonometrija e) ravninska trigonometrija f) sferična trigonometrija g) aplikacije h) naloge i) rešitve

  514.11(075.8)(076.2)
  COBISS.SI-ID 27166981

  53.
  LAWLER, Gregory F., 1955-
          Conformally invariant processes in the plane / Gregory F. Lawler. - Providence : American Mathematical Society, 2005. - XI, 242 str. : graf. prikazi ; 26 cm. - (Mathematical surveys and monographs, ISSN 0076-5376 ; vol. 114)

  Bibliografija: str. 237-239. - Kazalo
  ISBN 0-8218-3677-3 (vezano)
  a) Conformal mapping b) Potential theory (Mathematics) c) Stochastic analysis d) Markov processes e) matematika f) matematična analiza g) konformne upodobitve h) stohastična analiza i) markovski procesi j) aplikacije k) Brawnovo gibanje

  517.54
  COBISS.SI-ID 26814213

  54.
  LEHMANN, Erich Leo, 1917-
          Testing statistical hypotheses / E.L. Lehmann, Joseph P. Romano. - 3rd ed. - New York : Springer, cop. 2005. - XIV, 784 str. ; 25 cm. - (Springer texts in statistics)

  Bibliografija: str. 702-756. - Kazali
  ISBN 0-387-98864-5
  a) Statistical hypothesis testing b) matematika c) matematična statistika d) statistične hipoteze e) testiranje statističnih hipotez f) teorija majhnega vzorca g) problem splošne odločitve h) verjetnost i) nepristranskost j) invarianca k) sklepanje l) teorija velikega vzorca m) testiranje prileganja n) splošne metode

  519.22
  COBISS.SI-ID 26814981

  55.
  MACCLUER, Charles R.
          Calculus of variations : mechanics, control, and other applications / Charles R. MacCluer. - Upper Saddle River (N.J.) : Pearson/Prentice Hall, cop. 2005. - X, 254 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 249-250. - Kazalo
  ISBN 0-13-142383-5
  a) Calculus of variations b) matematika c) matematična analiza d) variacijski račun e) optimizacija f) matematično programiranje g) aplikacije h) mehanika i) kontrola j) pretoki

  519.68:004.4
  COBISS.SI-ID 4471124

  56.
          MATHEMATICAL modelling : a case studies approach / Reinhard Illner ... [et al.]. - Providence : American Mathematical Society, 2005. - XVI, 196 str. : graf. prikazi ; 22 cm. - (Student mathematical library ; vol. 27)

  Bibliografija: str. 195-196
  ISBN 0-8218-3650-1 (broš.)
  a) Mathematical models b) matematika c) matematično modeliranje d) študije primerov e) dinamika kristalizacije f) kontrolni ventil g) stroški anuitet h) dimenzionalna analiza i) sistemi plenilec-plen j) ribištvo k) trajnostni razvoj l) formalna pravičnost m) dinamika prometa

  51-7.001.573
  COBISS.SI-ID 26817029

  57.
  MEIJER, Paul Herman Ernst, 1921-
          Group theory : the application to quantum mechanics / Paul H. E. Meijer, Edmond Bauer. - Dover ed. - Mineola : Dover publications, 2004. - XI, 290 str. : graf. prikazi ; 22 cm. - (Dover classics of science and mathematics)

  Bibliografija: str. 279-285. - Kazalo
  ISBN 0-486-43798-1 (broš.)
  a) Group theory b) Quantum theory c) matematika d) algeebra e) matematična fizika f) kvantna mehanika g) teorija grup h) vektorski prostori i) Wignerjev izrek j) tridimenzionalni prostor k) rotacije l) prostorske grupe m) končne grupe

  512.54:51-7
  COBISS.SI-ID 27167237

  58.
  MOISEIWITSCH, Benjamin Lawrence
          Integral equations / B. L. Moiseiwitsch. - Dover ed. - Mineola : Dover publications, 2005. - IX, 166 str. ; 22 cm

  Bibliografija: str. 157. - Kazalo
  ISBN 0-486-44162-8 (broš.)
  a) Integral equations b) Hilbert space c) Linear operators d) matematika e) matematična analiza f) integralske enačbe g) Hilbertov prostor h) linearni operatorji i) Fredholmova teorija j) Hilbert-Schmidtova teorija

  517.968
  COBISS.SI-ID 27165701

  59.
  MOORE, David S.
          Introduction to the practice of statistics / David S. Moore, George P. McCabe. - 5th ed., 1st printing. - New York : W. H. Freeman, cop. 2006. - XXXIV, 800, [82] str. : graf. prikazi ; 27 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

  Bibliografija: str. N1- N22. - Kazalo
  ISBN 0-7167-6282-X (vezano) ISBN 0-7167-2336-0 (CD-ROM)
  a) Statistics b) matematika c) statistika d) podatki e) porazdelitve f) medsebojna odvisnost g) načrtovanje eksperimentov h) verjetnost i) sklepanje j) slučajnost k) vzorčenje l) regresija m) multipla regresija n) analiza variance o) permutacijski testi p) neparametrični testi q) kontrola kvalitete

  519.22
  COBISS.SI-ID 27165445

  60.
  MORENO, Carlos J., 1946-
          Advanced analytic number theory : L-functions / Carlos Julio Moreno. - Providence : American Mathematical Society, 2005. - XX, 291 str. ; 26 cm. - (Mathematical surveys and monographs, ISSN 0076-5376 ; vol. 115)

  Bibliografija: str. 283-290. - Kazalo
  ISBN 0-8218-3641-2 (vezano)
  a) L-functions b) Algebraic number theory c) Lie groups d) matematika e) algebrajska teorija števil f) Liejeve grupe g) L-funkcije h) analitične lastnosti i) eksplicitne formule j) diskriminante k) teoremi l) koreni števil

  511.2:512.81
  COBISS.SI-ID 26819845

  61.
  NATRELLA, Mary Gibbons
          Experimental statistics / Mary Gibbons Natrella. - Dover ed. - Mineola : Dover publications, 2005. - 1 zv. (loč. pag.) ; 28 cm. - (Dover book on mathematics)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-486-43937-2 (broš.)
  a) Mathematical statistics - Handbooks, manuals, etc b) Experimental design - Handbooks, manuals, etc c) matematika d) matematična statistika e) populacije f) vzorčevanje g) porazdelitve h) statistično sklepanje i) odločanje j) ocene k) materiali l) izdelki m) procesi n) kvaliteta o) spremenljivost p) vzorec q) primerjave r) povprečna kvaliteta s) variabilnost kvalitete t) analiza odvisnosti u) metoda zadnjih kvadratov v) testiranje občutljivosti w) načrtovanje eksperimentov x) faktorski poskusi y) določevanje optimalnih pogojev z) odstopajoče točke {) kontrolni diagrami |) podatki ekstremnih vrednosti }) transformacije ~) statistični izračuni ) negotovost

  519.22
  COBISS.SI-ID 27164165

  62.
  PALANIAPPAN, N.
          Fuzzy topology / N. Palaniappan. - 2nd ed. - Harrow : Alpha Science International, cop. 2005. - XVII, 193 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 187-190. - Kazalo
  ISBN 1-84265-209-5 (vezano)
  a) Fuzzy topology b) matematika c) toplogija d) osnove topologije e) mehke množice f) teorija množic g) topološki prostori h) konvergenca i) metrični prostori j) pregledno delo

  515.1
  COBISS.SI-ID 26865413

  63.
  PAPADOPOULOS, Athanase, 1957-
          Metric spaces, convexity and nonpositive curvature / Athanase Padoupoulos. - Zürich : European Mathematical Society, cop. 2005. - XI, 287 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (IRMA lectures in mathematics and theoretical physics ; 6)

  Bibliografija: str. 275-282. - Kazalo
  ISBN 3-03719-010-8 (broš.)
  a) Metric spaces b) Convex domains c) Curvature d) Geodesics (Mathematics) e) matematika f) geometrija g) topologija h) metrični prostori i) ukrivljenost j) prostori geodetk k) preslikave l) razdalje m) konveksne domene n) izometrije

  515.124
  COBISS.SI-ID 26820869

  64.
  POTTER, Merle C., 1936-
          Advanced engineering mathematics / Merle C. Potter, J. L. Goldberg, Edward F. Aboufadel. - 3rd ed. - New York ; Oxford : Oxford University Press, 2005. - XII, 739 str. : graf. prikazi ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 0-19-516018-5 (ISBN-10) ISBN 978-0-19-516018-5 (ISBN-13)
  a) Engineering mathematics b) uporabna matematika c) diferencialne enačbe d) zaporedja e) Laplaceove transformacije f) matrike g) vektorska analiza h) Fourierove vrste i) numerične metode j) kompleksne spremenljivke k) valčki l) aplikacije m) maple n) mathlab o) excel

  51-7
  COBISS.SI-ID 27248645

  65.
          QUANTUM probability and infinite dimensional analysis : from foundations to applications / editors, Michael Schürmann, Uwe Franz. - New Jersey [etc.] : World Scientific, cop. 2005. - IX, 535 str. ; 24 cm. - (QP-PQ : quantum probability and white noise analysis ; vol. 18)

  Na nasl. str.: "Krupp-Kolleg Greifswald, Germany, 22-28 June 2003". - V zborniku so zbrani prispevki iz treh delavnic in mednarodne konference. - Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 981-256-147-1 (vezano)
  a) Probabilities - Congresses b) Quantum theory - Congresses c) Dimensional analysis - Congresses d) matematika e) matematična fizika f) kvantna teorija g) verjetnost h) neskončno dimenzionalna analiza i) kvantno stohastični procesi j) aplikacije

  514.8:519.22/.24
  COBISS.SI-ID 26818309

  66.
  ROMAN, Steven
          Advanced linear algebra / Steven Roman. - 2nd ed. - New York [etc.] : Springer, cop. 2005. - XVI, 482 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Graduate texts in mathematics ; 135)

  Bibliografija: str. 473-474. - Kazalo
  ISBN 0-387-24766-1
  a) matematika b) linearna algebra c) vektorski prostori d) linearne transformacije e) teoremi izomorfizma f) moduli g) lastne vrednosti h) lastni vektorji i) operatorji j) metrični prostori k) metrični vektorski prostori l) hilbertovi prostori m) afina geometrija n) umbralni račun o) operatorska faktorizacija

  512.64
  MSC 2000:
  15-01
  COBISS.SI-ID 13598809

  67.
  RUÍZ-Tolosa, Juan Ramón
          From vectors to tensors / Juan Ramón Ruíz-Tolosa, Enrique Castillo. - Berlin ; Heidelberg ; New York : Springer, cop. 2005. - XVI, 670 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Universitext)

  Bibliografija: str. 659-662. - Kazalo
  ISBN 3-540-22887-X (broš.)
  a) Vector algebra b) Vector analysis c) Tensor algebra d) Calculus of tensors e) matematika f) vektorska algebra g) vektorska analiza h) tenzorska algebra i) tenzorji j) tenzorski prostori k) specialni tenzorji l) psevdotenzorji m) znanja algebre n) linearni prostori o) notranji produkt p) klasični tenzorji q) geometrija r) mehanika

  514.742.2/.4+514.743.2
  COBISS.SI-ID 26817797

  68.
  SCHOTT, James R., 1955-
          Matrix analysis for statistics / James R. Schott. - 2nd ed. - Hoboken : Wiley, 2005. - XIII, 456 str. ; 25 cm. - (Wiley series in probability and statistics)

  Bibliografija: str. 443-450. - Kazalo
  ISBN 0-471-66983-0 (vezano)
  a) Matrices b) Mathematical statistics c) Statistics d) Mathematics e) matematika f) matematična statistika g) matrike h) matrična algebra i) vektorski prostori j) lastne vrednosti k) lastni vektorji l) matrična faktorizacija m) normirani prostori n) posplošene inverzije o) sistemi linearnih enačb p) matrične operacije q) matrični odvodi

  519.22:512.64
  COBISS.SI-ID 26818053

  69.
  SCHUSTER, Heinz Georg, 1943-
          Deterministic chaos : an introduction / Heinz Georg Schuster and Wolfram Just. - 4th revised and enlarged ed. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2005. - XXV, 287 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 256-281. - Kazalo
  ISBN 3-527-40415-5 (ISBN-10) ISBN 978-3-527-40415-5 (ISBN-13)
  a) Chaotic behavior in systems b) Deterministic chaos c) matematika d) matematična fizika e) nelinearna dinamika f) kaos g) enostavni modeli h) funkcije i) atraktorji j) dinamični sistemi k) gibanje l) konzervativni sistemi m) kvantni sistemi n) kontroliranje kaosa o) kaotični sistemi p) sinhronizacija q) prostorsko-časovni kaos

  514.8:514.74
  COBISS.SI-ID 26818821

  70.
          SHERLOCK Holmes in Babylon : and other tales of mathematical history / edited by Marlow Anderson, Victor Katz, Robin Wilson. - Washington : The Mathematical Association of America, cop. 2004. - X, 387 str. : ilustr., zvd. ; 28 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-88385-546-1 (vezano)
  a) Mathematics - History b) matematika c) zgodovina matematike d) antika e) Stara Kitajska f) številčni sistemi Mayev g) številčni sistemi severno ameriških Indijancev h) srednji vek i) renesansa j) 17. stol. k) 18. stol.

  51(091)
  COBISS.SI-ID 26758661

  71.
  SOLODOV, Aleksandr Pavlovič
          Differential models : an introduction with Mathcad / Alexander Solodov, Valery Ochkov. - Berlin ; Heidelberg ; New York : Springer, cop. 2005. - XI, 232 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 219-221. - Kazalo
  ISBN 3-540-20852-6
  a) MathCAD b) Engineering - Mathematical models c) Differential equations d) matematika e) diferenčni matematični modeli f) diferencialne enačbe g) dinamični modeli sistemov h) aplikacije i) generiranje toplote j) prenos toplote k) mejna plast l) enačba Falkneer-Skan m) hidrodinamična nestabilnost n) Rayleighova enačba o) filter p) koncentracija q) kinematični valovni sunki r) numerično modeliranje s) temperaturno polje CPU

  51-7:681.3.057.001.573
  COBISS.SI-ID 26821125


  519.68 RAČUNALNIŠTVO. RAČ.(MAT.) PROGRAMIRANJE.


  72.
  ABBOTT, Doug
          PCI bus demystified / by Doug Abbott. - 2nd ed. - Amsterdam [etc.] : Elsevier/Newnes, 2004. - XIV, 250 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Demystifying technology series)

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/els041/200306912 6.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/els051/2 003069126.html. - Na ov.: "New coverage of PCI-X 2.0". - Kazalo
  ISBN 0-7506-7739-2 (broš.)
  a) PCI bus (Computer bus) b) računalništvo c) strojna oprema d) PCI vodila e) povezave perifernih komponent f) protokoli g) konfiguracija sistema h) PCI BIOS i) PCI-X j) priročniki

  004.324
  COBISS.SI-ID 26905349

  73.
  ADAMATZKY, Andrew
          Computing in nonlinear media and automata collectives / Andrew Adamatzky. - Bristol ; Philadelphia : Institute of Physics, cop. 2001. - XIII, 395 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 357-388. - Kazalo
  ISBN 0-7503-0751-X
  a) Computational complexity b) Nonlinear theories c) Computer simulation d) računalništvo e) informatika f) računalniške simulacije g) matematično modeliranje h) razdelitev prostora i) Voronijev diagram j) računanje z grafi k) vzbujanje mrež l) nelinearni dinamični sistemi

  519.85:531.391:004.94
  COBISS.SI-ID 3908948

  74.
          ADOBE Acrobat 7.0. - San Jose : Adobe, cop. 2005. - X, 565 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM). - (Clasroom in a book : the official training workbook from Adobe Systems)

  Na ov.: "Covers standard and professional". - Kazalo
  ISBN 0-321-29400-9 (broš.)
  a) Adobe Acrobat b) File conversion (Computer science) c) Portable document software d) računalništvo e) programska oprema f) Acrobat 7.0 g) namizno založništvo h) elektronsko založništvo i) računalniška grafika j) PDF dokumenti k) priročniki

  004.42:004.92
  COBISS.SI-ID 27184133

  75.
          ADOBE GoLive CS2. - New full-color ed. - San Jose : Adobe, cop. 2006. - XIV, 417 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM). - (Classroom in a book)

  Kazalo
  ISBN 0-321-32186-3 (broš.)
  a) Adobe GoLive b) Web sites - Authoring programs c) Web sites - Design d) računalništvo e) programska oprema f) GoLive CS2 g) računalniška grafika h) spletne strani i) načrtovanje j) urejanje k) priročniki

  004.42:004.7
  COBISS.SI-ID 27332357

  76.
          ADOBE Illustrator CS2. - New full-color ed. - San Jose : Adobe, cop. 2005. - XIV, 454 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM). - (Classroom in a book : the official training workbook from Adobe Systems)

  Na ov.: "CD-ROM included for Windows and Mac OS". - Kazalo
  ISBN 0-321-32183-9 (broš.)
  a) Adobe Illustrator (Computer file) b) Adobe Illustrator c) Infographie d) računalništvo e) računalniška grafika f) programska oprema g) Adobe Illustrator CS2 h) bitne slike i) obdelave slik j) urejanje slik k) posebni efekti l) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 27184645

  77.
          ADOBE Photoshop 7.0 : učilnica v knjigi / [avtor: Adobe Creative Team ; prevod: Iolar, d.o.o.]. - 3. ponatis. - Ljubljana : Pasadena, 2002, [i. e.] 2005. - 581 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Učilnica v knjigi)

  Prevod dela: Adobe Photoshop 7.0 , classroom in a book. - Teamski avtor v kolofonu. - Uradni učbenik podjetja Adobe Systems --> na ov. - V kolofonu: 3. ponatis, Ljubljana, april. 2005. - Kazalo
  ISBN 961-6361-28-7
  a) računalništvo b) programska oprema c) Adobe Photoshop 7.0 d) ImageReady 7.0 e) računalniška grafika f) urejanje slik g) namizno založništvo h) optimiziranje slik i) paketna obdelava slik j) spletna grafika k) priročniki

  004.42:004.92(035)
  COBISS.SI-ID 8034332

  78.
  ANDERSON, Andy
          Macromedia Flash 8 on demand / Andy Anderson, Steve Johnson. - Indianapolis : Que, 2005. - XX, 539 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7897-3469-9 (broš.)
  a) Flash (Computer file) b) računalništvo c) računalniška grafika d) programska oprema e) Flash 8 f) računalniška animacija g) interaktivne strani h) multimedia i) priročniki

  004.42:004.9
  COBISS.SI-ID 11590194

  79.
  BARDZELL, Jeffrey
          Macromedia Dreamweaver 8 with ASP, Coldfusion and PHP / Jeffrey Bardzell. - Berkeley : Macromedia Press, cop. 2006. - XX, 508 str. : ilustr. ; 23 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM). - (Training from the source)

  Ov. stv. nasl.: Macromedia Dreamweaver 8 with ASP, ColdFusion, and PHP. - Kazalo
  ISBN 0-321-33625-9 (broš.)
  a) Dreamweaver (Computer file) b) Web servers c) Web sites - Authoring programs d) Web sites - Design e) računalništvo f) računalniška grafika g) animacija h) večpredstavnost i) programska oprema j) DREAMWEAVER 8 k) označevalni jeziki l) HTML m) CSS n) baze podatkov o) aplikacije

  004.42
  COBISS.SI-ID 27331077

  80.
  BEAULIEU, Alan
          Learning SQL / Alan Beaulieu. - 1st ed. - Beijing [etc.] : O'Reilly, 2005. - XIII, 289 str. : ilustr. ; 24 cm

  Na ov.: "A pain-free introduction to SQL for database developers & administrators". - Bibliografija: str 267-277. - Kazalo
  ISBN 0-596-00727-2 (broš.)
  a) SQL (Computer program language) b) računalništvo c) poizvedovalni jeziki d) SQL e) relacijske baze podatkov f) upravljanje baz g) priročniki

  004.42:004.6
  COBISS.SI-ID 27183621

  81.
          BEGINNING ASP.NET 2.0 / Chris Hart ... [et al.]. - Indianapolis : Wiley Publishing, cop. 2006. - XXIX, 759 str. : ilustr. ; 24 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip0517/2005022 395.html. - Na ov.: "Programmer to programmer". - Kazalo
  ISBN 0-7645-8850-8 (ISBN-10) ISBN 978-0-7645-8850-1 (ISBN-13)
  a) Active server pages b) Web sites - Design c) Web site development d) Microsoft .NET e) računalništvo f) računalniške mreže g) spletne strani h) Web aplikacije i) informacijski strežniki j) ASP.NET 2.0 k) priročniki

  004.783.5:004.42
  COBISS.SI-ID 27362053

  82.
          BEGINNING Visual C# 2005 / Karli Watson ... [et al.]. - Indianapolis : Wiley Publishing, cop. 2006. - XXXIX, 1062 str. : ilustr. ; 24 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip0511/2005010 692.html. - Na ov.: "Programmer to programmer". - Kazalo
  ISBN 0-7645-7847-2 (IBN-10) ISBN 978-0-7645-7847-2 (IBN-13)
  a) C# (Computer program language) b) Microsoft .NET Framework c) računalništvo d) programski jeziki e) Visual C# 2005 f) aplikacije g) Web servisi h) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 27362565

  83.
  B'FAR, Reza
          Mobile computing principles : designing and developing mobile applications with UML and XML / Reza B'Far ; foreword by Roy T. Fielding. - Cambridge : Cambridge University Press, 2005. - XVI, 861 str. : ilustr. ; 26 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/cam041/200404570 5.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/cam041/2 004045705.html. - Bibliografija: str. 819-834. - Kazalo
  ISBN 0-521-81733-1 (vezano)
  a) Mobile computing b) UML (Computer science) c) XML (Document markup language) d) Informatique mobile e) UML (Informatique) f) XML (Langage de balisage) g) računalništvo h) mobilne komunikacije i) razvoj aplikacij j) UML k) XML l) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 591070

  84.
  BOARDMAN, Mark, 1961-
          The language of websites / Mark Boardman. - London ; New York : Routledge, 2005. - 117 str. : ilustr. ; 25 cm. - (The intertext series)

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip0416/2004007 127.html. - Bibliografija: str. 95-97. - Kazalo
  ISBN 0-415-32853-5 (vezano) ISBN 0-415-32854-3 (broš.)
  a) Web sites b) World Wide Web c) English language - Usage d) Svetovni splet e) Spletišča f) Internet g) Angleščina h) računalništvo i) računalniške mreže j) spletne strani k) iskanje informacij l) iskalni jeziki m) angleški n) pregledno delo

  004.7
  COBISS.SI-ID 23475293

  85.
  BOIKO, Bob
          Content management bible / Bob Boiko. - 2nd ed. - Indianapolis : Wiley Publishing, cop. 2005. - XLVII, 1122 str. : ilustr. ; 24 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip0421/2004019 371.html. - Kazalo
  ISBN 0-7645-7371-3 (broš.)
  a) Web sites - Design b) Database management c) World Wide Web d) Computer network resources e) Collection management (Libraries) f) računalništvo g) informatika h) informacijske tehnologije i) informacijski sistemi j) poizvedbe k) projekti l) obvladovanje znanja m) baze podatkov n) upravljanje baz o) priročniki

  004.6:659.2
  COBISS.SI-ID 512427377

  86.
  BOTT, Ed
          Microsoft Windows XP networking and security inside out : also covers Windows 2000 / Ed Bott, Carl Siechert. - Redmond : Microsoft Press, cop. 2006. - XXVI, 829 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

  Na ov.: "Covers Windows XP service pack 2 and Windows 2000.". - Kazali
  ISBN 0-7356-2042-3 (broš.)
  a) Microsoft Windows (Computer file) b) Operating systems (Computers) c) Computer security d) računalništvo e) operaciski sistemi f) Windows XP g) varnost h) računalniške mreže i) zaščita računalnika j) zaščitni ukrepi k) priročniki

  004.451
  COBISS.SI-ID 27078661

  87.
  BUCKLAND, Mat
          Programming game AI by example / Mat Buckland. - Plano, Tex. : Wordware Pub., 2005. - XXI, 495 str : ilustr. ; 23 cm. - (Wordware game developer's library)

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip0419/2004015 103.html. - Bibliografija: str. 477-478. - Kazalo
  ISBN 1-55622-078-2 (broš.)
  a) Computer games - Design b) Computer games - Programming c) Computer graphics d) računalništvo e) programski jeziki f) računalniška grafika g) računalniške igre h) programiranje i) matematične osnove j) fizikalne osnove k) načrtovanje iger l) C++ m) umetna inteligenca n) inteligentni agenti o) priročniki

  004.92
  COBISS.SI-ID 9651222

  88.
  CANTU, Marco
          Mastering Borland Delphi 2005 / Marco Cantu. - San Francisco ; London : SYBEX, cop. 2005. - XXXII, 959 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7821-4342-3 (broš.)
  a) Delphi (Computer file) b) računalništvo c) programski jeziki d) Delphi 2005 e) objektno orientirano programiranje f) načrtovanje baz podatkov g) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 26903301

  89.
  CHAPMAN, Stephen J.
          MATLAB programming for engineers / Stephen J. Chapman. - 3rd ed. - Toronto : Thomson, cop. 2005. - XVIII, 540 str., [4] str. pril. : ilustr. ; 24 cm. - (Bookware companion series)

  Kazalo
  ISBN 0-534-42417-1 (broš.)
  a) Matlab (računalniški program) - Učbeniki za visoke šole b) Numerična analiza - Inženirji - Učbeniki za visoke šole c) računalništvo d) programska oprema e) MATLAB f) tehniške kalkulacije g) tehnično programiranje h) grafični uporabniški vmesniki i) matrična matematika j) učbeniki za visoke šole

  004.42:62(075.8)
  COBISS.SI-ID 11582770

  90.
  COGGESHALL, John
          PHP 5 unleashed / John Coggeshall. - Indianapolis : Sams, cop. 2005. - XVII, 819 str. : ilustr. ; 23 cm

  "Knowledge > solutions > mastery" --> na ov. - "User level: intermediate-advanced" --> na ov. - Kazalo
  ISBN 0-672-32511-X (broš.)
  a) PHP (Computer program language) b) Web sites - Design c) PHP (Langage de programmation) d) Sites Web - Développement e) PHP (programski jezik) - Priročniki f) Spletne strani - Oblikovanje - Izdelava - Priročniki g) računalništvo h) programska oprema i) računalniški jeziki j) PHP 5 k) delo s podatki l) spletne aplikacije m) PEAR n) objektno orientirano programiranje o) MySQL p) SQLite q) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 11296050

  91.
  COLE, Eric
          Network security bible / Eric Cole, Ronald Krutz, James W. Conley. - Indianapolis : Wiley, cop. 2005. - XXXIV, 660 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7645-7397-7 (broš.)
  a) Računalniška omrežja - Varnost - Priročniki b) računalništvo c) računalniški sistemi d) računalniške mreže e) varnost f) zagotavljanje varnosti g) principi varovanja h) operacijski sistemi i) aplikacije j) komunikacije k) priročniki

  004.7.05
  COBISS.SI-ID 11260978

  92.
  COMNINOS, Peter
          Mathematical and computer programming techniques for computer graphics / Peter Comninos. - London : Springer, cop. 2006. - XX, 547 str. : graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-85233-902-0 (ISBN-10) ISBN 978-1-85233-902-9 (ISBN-13)
  a) računalništvo b) matematične osnove c) teorija množic d) vektorska algebra e) matrična algebra f) vektorski prostori g) linearni prostori h) transformacije i) 3D upodobitev j) aplikacije k) računalniška grafika l) pregledno delo

  004.421
  COBISS.SI-ID 26920965

  93.
          COMPUTATIONAL Web intelligence : intelligent technology for Web applications / editors, Y.-Q. Zhang ... [et al.]. - Singapore [etc.] : World Scientific, cop. 2004. - XXIII, 559 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Series in machine perception and artificial intelligence ; vol. 58)

  Bibliografija pri vsakem prispevku posebej. - Kazalo
  ISBN 981-238-827-3
  a) Computational intelligence b) Neural networks (Computer science) c) Fuzzy systems d) Web services e) World Wide Web f) internet g) računalništvo h) računalniške mreže i) umetna intelegenca j) spletna inteligenca k) mehka logika l) porazdeljena omrežja m) nevronska inteligenca n) hibridna inteligenca o) računalniška inteligenca p) pregledno delo

  004.738.5:004.8
  COBISS.SI-ID 2660449

  94.
  CONALLEN, Jim
          Building Web applications with UML / Jim Conallen. - 2nd ed. - Boston [etc.] : Addison-Wesley, cop. 2003. - XXI, 468 str. : ilustr. ; 24 cm. - (The Addison-Wesley object technology series)

  Kazalo
  ISBN 0-201-73038-3 (broš.)
  a) Web site development b) Application software - Development c) UML (Computer science) d) računalništvo e) programska oprema f) WEB aplikacije g) UML - Unified Modeling Language h) priročniki

  004.43:004.7
  COBISS.SI-ID 27157509

  95.
  CONWAY, Damian, 1964-
          Perl best practices / Damian Conway. - 1st ed. - Beijing [etc.] : O'Raeilly, 2005. - XXII, 517 str. ; 24 cm

  Na vrhu ov. str.: Standards and styles for developing maintable code. - Bibliografija: str. 493-494. - Kazali
  ISBN 0-596-00173-8 (broš.)
  a) računalništvo b) programski jeziki c) Perl d) objektno programiranje e) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 12658

  96.
  CROSS, Dave
          Illustrator CS2 killer tips / Dave Cross, Matt Kloskowski. - 1st ed. - Berkeley : Peachpit Press, cop. 2006. - XXI, 294 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-321-33065-X (broš.)
  a) Adobe Illustrator (Computer file) b) računalništvo c) računalniška grafika d) programska oprema e) Illustrator CS2 f) bitne slike g) obdelava slik h) urejanje i) posebni efekti j) triki k) nasveti l) priročniki

  004.42:004.92
  COBISS.SI-ID 27332101

  97.
  DALHEIMER, Matthias Kalle
          Running Linux / Matthias Kalle Dalheimer and Matt Welsh. - 5th ed., revised and expanded. - Beijing [etc.] : O'Reilly, cop. 2006. - XVIII, 951 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-596-00760-4 (broš.)
  a) Linux (Computer file) b) računalništvo c) operacijski sistemi d) Linux e) namestitev f) upravljanje sistema g) nadgradnja h) kompatibilnost i) varnost j) priročniki

  004.451
  COBISS.SI-ID 27360773

  98.
  DANSEGLIO, Mike
          Securing Windows Server 2003 / Mike Danseglio. - Beijing [etc.] : O'Reilly, cop. 2005. - XVI, 426 str. : ilustr. ; 24 cm

  Na vrhu ov. str.: "Hands-on advice for securing and implementing Windows Server 2003". - Kazalo
  ISBN 0-596-00685-3 (broš.)
  a) Microsoft Windows server (Computer file) b) Computer networks - Security measures c) računalništvo d) računalniške mreže e) varnost f) varnostni ukrepi g) fizično varovanje h) sistemi varovanja i) javni ključi j) pametne kartice k) priročniki

  004.7.056.5
  COBISS.SI-ID 27262469

  99.
  DARGAN, P. A.
          Open systems and standards for software product development / P. A. Dargan. - Boston ; London : Artech House, cop. 2005. - XVII, 289 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Artech House computing library)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-58053-749-9 (vezano)
  a) Computer software - Development b) Computer software - Development - Standards c) Enterprise application integration (Computer systems) d) računalništvo e) programska oprema f) standardi g) odprti sistemi h) komunikacije i) izmenjava podatkov j) upravljanje s podatki k) distribuirani sistemi l) grafika m) operacijski sistemi n) varnost o) upravljanje sistemov p) vmesniki q) WWW r) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 26900229

  100.
          The DATABASE hacker's handbook : defending database servers / David Litchfield ... [et al.]. - Hoboken : Wiley, 2005. - XXVIII, 500 str. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7645-7801-4 (broš.)
  a) Database security b) računalništvo c) baze podatkov d) varnost baz e) zaščita pred vdori f) varnostni ukrepi g) upravljanje baz h) Oracle i) DB2 j) MySQL k) SyBase l) zagotavljanje varnosti m) priročniki

  004.6.05
  COBISS.SI-ID 27335685

  101.
  DEBETTA, Peter
          Introduction Microsoft SQL Server 2005 for developers / Peter DeBetta. - Redmond, Washington : Microsoft Press, cop. 2005. - XVI, 243 str. : ilustr. ; 23 cm

  ISBN 0-7356-1962-X
  a) računalništvo b) relacijske baze podatkov c) upravljanje baz d) SQL server 2005 e) programiranje f) načrtovanje baz g) priročniki

  004.6
  COBISS.SI-ID 54257921

  102.
  DIVJAK, Matjaž
          Ocenjevanje modelov in postopkov za 3D sledenje gibanju človeškega telesa s stereokamero = Evaluation of models and procedures for 3D tracking of human body using a stereocamera : doktorska disertacija / Matjaž Divjak. - Maribor : [M. Divjak], 2005. - VIII, 99 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

  Bibliografija: str. 89-98. - Univ. Maribor, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
  a) računalništvo b) sledenje gibanju c) stereokamera d) sledilne naprave e) računalniški vid f) digitalna obdelava slik g) segmentacija h) stereo slika i) globinska slika j) Kalmanov filter k) predikcijsko-korekcijski postopki l) doktorske disertacije

  004.354:004.92
  COBISS.SI-ID 223178496

  103.
  DRAHEIM, Dirk, 1969-
          Form-oriented analysis : a new methodology to model form-based applications / Dirk Draheim, Gerald Weber. - Berlin : Springer, cop. 2005. - XVII, 372 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 351-366. - Kazalo
  ISBN 3-540-20593-4 (vezano)
  a) Application software b) System analysis - Computer programs c) informatika d) sistemske analize e) razvoj programov f) računalniški programi g) arhitektura programske opreme h) uporabniški vmesniki i) modelni jeziki j) tehnike modeliranja k) podatkovni modeli l) dekompozicija m) deskriptivni pristop n) semantika o) metode modeliranja p) opisi metod q) primeri r) pregledno delo

  004.4
  COBISS.SI-ID 26840581

  104.
  DUBOIS, Paul, 1956-
          MySQL : the definitive guide to using, programming, and administering MySQL 4.1 and 5.0 / Paul DuBois. - 3rd ed. - Indianapolis : Sams Publishing, cop. 2005. - XXVI, 1294 str. : ilustr., grafični prikazi ; 23 cm. - (Developer's library)

  Notranje strani ovoja potiskane. - Kazalo
  ISBN 0-672-32673-6 (broš.)
  a) SQL (programski jeziki) - Priročniki b) računalništvo c) programski jeziki d) programiranje e) podatkovne baze f) relacijske baze podatkov g) upravljanje baz h) MySQL i) PHP j) MySQL 4.1 k) MySQL 5.0 l) priročniki

  004.6:004.42
  COBISS.SI-ID 11275826

  105.
  ERL, Thomas
          Service-oriented architecture : concepts, technology and design / Thomas Erl. - Upper Saddle River [etc.] : Prentice Hall Professional Technical Reference, cop. 2005. - XXVIII, 760 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 0-13-185858-0
  a) Web services b) Computer network architectures c) Computer architecture d) računalništvo e) informatika f) informacijske tehnologije g) storitveno orientirana arhitektura h) razvoj SOA i) spletne storitve j) varnost k) mobilnost l) pregledno delo

  004.41:004.7
  COBISS.SI-ID 4922964

  106.
  FEHILY, Chris
          SQL / Chris Fehily. - 2nd ed. - Berkeley : Peachpit Press, cop. 2005. - XX, 460 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Visual quickstart guide)

  Kazalo
  ISBN 0-321-33417-5 (broš.)
  a) SQL (Computer program language) b) računalništvo c) programski jeziki d) SQL e) relacijske baze podatkov f) Visual QuickStart g) iskanje informacij h) kreiranje baz i) informacijski sistemi j) priročniki

  004.6:004.42/.43
  COBISS.SI-ID 27339525

  107.
          The FIRMWARE handbook / edited by Jack Ganssle. - Amsterdam [etc.] : Newnes, 2004. - XVI, 365 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 optični disk (CD-ROM). - (Embedded technology series)

  Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo
  ISBN 0-7506-7606-X
  a) Computer firmware b) računalništvo c) programska oprema d) strojna oprema e) elektronika f) vdelani računalniški sistemi g) načrtovanje h) aplikacije i) matematične osnove j) programiranje v realnem času k) optimiranje programov l) priročniki

  004
  COBISS.SI-ID 4154196

  108.
          FLEXIBLE flat panel displays / edited by Gregory P. Crawford. - Chichester ; Hoboken : J. Wiley & Sons, 2005. - XXVIII, 528 str. : ilustr., graf. prikazi ; 26 cm. - (Wiley SID series in display technology)

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip057/20050032 38.html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-470-87048-6 (ISBN-10) ISBN 978-0-470-87048-8 (ISBN-13)
  a) Information display systems b) Liquid crystal displays c) Electroluminescent display systems d) računalništvo e) informacijski sistemi f) prikazovalni sistemi g) fleksibilni prikazovalniki h) tehnologije zaslonov i) LCD zasloni j) stekleni substrati k) oksidni materiali l) plastični substrati m) stabilnost tankih plasti n) polimeri o) mehanska zanesljivost p) polprevodniški materiali q) OLED zasloni r) OLED Organic Light Emitting Diode s) enkapsulacijski materiali t) uporaba u) pregledno delo

  004.353.24:532.783
  COBISS.SI-ID 26838533

  109.
          FORMAL methods for embedded distributed systems : how to master the complexity / edited by Fabrice Kordon and Michel Lemoine. - Boston : Kluwer Academic, cop. 2004. - XX, 263 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 1-4020-7996-6 (vezano)
  a) Electronic data processing - Distributed processing b) Embedded computer systems c) računalništvo d) distribuirani sistemi e) programski sistemi f) razvoj programov g) kompleksni sistemi h) razvoj sistemov i) vgrajeni sistemi j) UML k) modeliranje l) pregledno delo

  004.4
  COBISS.SI-ID 4499028

  110.
  FORTA, Ben
          Sams teach yourself SQL in 10 minutes / Ben Forta. - 3rd ed. - Indianapolis : Sams, cop. 2004. - VII, 242 str. ; 21 cm. - (Sams teach yourself)

  Na ov.: "Includes coverage of MySQL and PostgreSQL". - Kazalo
  ISBN 0-672-32567-5 (broš.)
  a) SQL (Computer program language) b) Database management c) računalništvo d) relacijske baze podatkov e) iskanje podatkov f) urejanje podatkov g) strukturni poizvedovalni jeziki h) SQL i) priročniki

  004.43:004.6
  COBISS.SI-ID 27182341

  111.
  FOSTER, James C.
          Sockets, shellcode, porting & coding : reverse engineering exploits and tool coding for security professionals / James C. Foster with Mike Price ; foreword by Stuart McClure. - Rockland : Syngress Publishing, cop. 2005. - XXVIII, 667 str. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 1-597490-05-9 (broš.)
  a) Computer security - Handbooks, manuals, etc b) Programming languages (Electronic computers) - Handbooks, manuals, etc c) računalništvo d) programski jeziki e) skriptni jeziki f) protivirusna zaščita g) varnost h) C/C++ i) NASL - Nessus Attack Scripting Language j) vtičnice k) BSD - Berkeley Software Disribution l) Java m) prenosne kode n) Schellcode o) Exploits p) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 27183109

  112.
  FREY, David
          AutoCAD 2006 and AutoCAD LT 2006 : no experience required / David Frey. - San Francisco ; London : SYBEX, cop. 2005. - XVIII, 667 str. : ilustr. ; 23 cm. - (No experience required)

  Kazalo
  ISBN 0-7821-4414-4
  a) AutoCAD (Computer file) b) Computer-aided design c) AutoCAD (računalniški program) - Priročniki d) Tehnično risanje - Računalniški programi e) računalništvo f) računalniška grafika g) programska oprema h) AutoCAD 2006 i) AutoCAD LT 2006 j) računalniško podprto načrtovanje k) tehniško risanje l) projektiranje m) 3D načrtovanje n) priročniki

  004.42:744
  COBISS.SI-ID 16049463

  113.
  FRYE, Curtis, 1968-
          Microsoft Office small business accounting 2006 step by step / Curtis Frye and John Pierce. - Redmond : Microsoft Press, cop. 2005. - XXXVII, 216 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

  Kazalo
  ISBN 0-7356-2154-3 (broš.)
  a) računalništvo b) programska oprema c) Small Business Accounting 2006 d) osebno računovodstvo e) urejanje financ f) finančno poslovanje g) priročniki

  004.42:657.1
  COBISS.SI-ID 27082501

  114.
  GRAF, Hagen
          Building websites with Mambo : a step by step tutorial / Hagen Graf. - Olton : Packt Publishing, 2005. - V, 231 str. : ilustr. ; 24 cm

  Na ov.: "From technologies to solutions". - Prvič izšlo v nemškem jeziku z naslovom Mambo Websites organisieren und gestalten mit dem Open-Source-CMS. - Kazalo
  ISBN 1-904811-73-6 (broš.)
  a) Mambo (Computer file) b) Web sites - Design c) Web site development d) Internet programming e) Database management f) Open source software g) računalništvo h) računalniške mreže i) internetno programiranje j) spletne strani k) razvoj strani l) načrtovanje m) programska oprema n) Mambo o) priročniki

  004.7:004.42
  COBISS.SI-ID 27263749

  115.
  GRALLA, Preston
          Creating web pages / Preston Gralla, Matt Brown. - Indianapolis : Sams, 2005. - IV, 664 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Sams teach yourself) (All in one)

  Potiskana notranja str. ov. - Kazalo
  ISBN 0-672-32690-6
  a) Spletne strani - Oblikovanje - Izdelava - Priročniki b) računalništvo c) spletne strani d) izdelava e) HTML f) upravljanje strani g) obdelave h) načrtovanje i) izdelave povezav j) svetovni splet k) Geocites l) eBay m) Paint Shop Pro n) Netsscape Composer o) priročniki

  004.7
  COBISS.SI-ID 11573298

  116.
  GRUMAN, Galen
          Adobe InDesign CS2 bible / Galen Gruman. - Hoboken : Wiley Publishing, cop. 2005. - XXXIX, 896 str., [8] str. pril. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7645-8812-5 (broš.)
  a) Adobe InDesign b) Desktop publishing c) računalništvo d) računalniška grafika e) namizno založništvo f) programska oprema g) InDesign CS2 h) obdelave teksta i) obdelave slike j) priročniki

  004.91/.92:004.42
  COBISS.SI-ID 27249925

  117.
  HALVORSON, Michael, 1963-
          Microsoft Visual Basic 2005 step by step / Michael Halvorson. - 2005 ed. - Redmond, Washinton : Microsoft Press, cop. 2006. - XXVIII, 523 str. : ilustr. ; 23 cm

  - - Microsoft Visual Basic 2005 step by step [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  ISBN 0-7356-2131-4 (ISBN-10) ISBN 978-0-7356-2131-2 (ISBN-13)
  a) Microsoft Visual BASIC b) BASIC (Computer program language) c) računalništvo d) programski jeziki e) Visual Basic 2005 f) objektno orientirano programiranje g) razvoj h) aplikacije i) priročniki

  004.42/.43
  COBISS.SI-ID 55851009

  118.
          HANDBOOK of software engineering & knowledge engineering. Vol. 3, Recent advances / editor, S. K. Chang. - New Jersey [etc.] : World Scientific, cop. 2005. - X, 518 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 981-256-273-7 (vezano)
  a) računalništvo b) programski inženiring c) programska oprema d) varnost e) razvoj f) objektivno orientirano modeliranje g) načrtovanje vzorcev h) inženiring znanja i) Petrijeve mreže j) zborniki

  004.42(061)
  COBISS.SI-ID 27185925

  119.
  HIGHAM, D. J.
          MATLAB guide / Desmond J. Higham, Nicholas J. Higham. - 2nd ed. - Philadelphia : Society for Industrial and Applied Mathematics, cop. 2005. - XXIII, 382 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija: str. 361-368. - Kazalo
  ISBN 0-89871-578-4
  a) MATLAB b) Numerical analysis - Data processing c) računalništvo d) programiranje e) programski jeziki f) MATLAB g) aplikacije h) numerična analiza i) obdelava podatkov j) matrike k) operatorji l) kontrola pretoka m) grafika n) linearna algebra o) funkcije p) numerične metode q) študije primerov

  004.43 MATLAB
  COBISS.SI-ID 13584729

  120.
  HORSTMANN, Cay S., 1959-
          Big C++ / Cay Horstmann, Timothy A. Budd. - International ed. - Hoboken : J. Wiley & Sons, cop. 2005. - XXIX, 1186 str. : ilustr. ; 24 cm

  Notranja str. ov. spredaj potiskana. - Kazalo
  ISBN 0-471-65023-4 (WIE) ISBN 0-471-47063-5
  a) C++ (programski jezik) - Priročniki b) računalništvo c) programski jeziki d) C++ e) delo z objekti f) objektno orientirano načrtovanje g) programiranje h) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 10791218

  121.
  INTERNATIONAL Conference on Computer Networks and Mobile Computing (3 ; 2005 ; Zhangjiajie)
          Networking and mobile computing : third international conference, ICCNMC 2005, Zhangjiajie, China, August 2-4, 2005 : proceedings / Xicheng Lu, Wei Zhao (eds.). - Berlin : Springer, cop. 2005. - XXIV, 1299 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 3619)

  Dostopno tudi na: http://springerlink. metapress.com/openurl.asp? genre=issue&issn=0302-9743&volume=3619 (Restricted to SpringerLink subscribers) . - Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 3-540-28102-9 (ISBN-10) ISBN 978-3-540-28102-3 (ISBN-13)
  a) Computer networks - Congresses b) Mobile computing - Congresses c) računalništvo d) računalniške mreže e) senzorske omrežja f) 3G mreže g) B3G mreže h) brezžična omrežja i) Peer-to-Peer sistemi j) razpošiljanje na več naslovov k) varnost omrežij l) QoS - Quality of Service m) kakovost storitev n) internetne aplikacije o) zborniki

  004.7(061)
  COBISS.SI-ID 27247877

  122.
  INTERNATIONAL Federation for Information Processing. World Computer Congress (18 ; 2004 ; Toulouse)
          Design methods and applications for distributed embedded systems / IFIP 18th World computer congress - TC10 working conferencde on distributed and parallel embedded systems (DIPES 2004), 22-27 August, 2004 ; edited by Bernd Kleinjohann ... [et al.]. - Boston ; Dordrecht ; London : Kluwer Academic Publisher, cop. 2004. - XII, 326 str. : ilustr. ; 25 cm

  Uredniki še: Guang R. Gao, Hermann Kopetz, Lisa Kleinjohann, Achim Rettberg. - Povzetek in bibliografija pri vsakem prispevku
  ISBN 1-4020-8148-0 (vezano)
  a) računalništvo b) mikrokontrolerji c) računalniški sistemi d) vgrajeni sistemi e) modeliranje f) mehatronski sistemi g) računalniška arhitektura h) metode načrtovanja i) pregledno delo j) modelling k) mechatronic l) networks and communication m) hardware architectures

  004.4
  COBISS.SI-ID 8946198

  123.
  INTERNATIONAL Workshop on Computer Algebra in Scientific Computing (8 ; 2005 ; Kalamai)
          Computer algebra in scientific computing : 8th International workshop, CASC 2005, Kalamata, Greece, September 12-16, 2005 : proceedings / Victor G. Ganzha, Ernst W. Mayr, Evgenii V. Vorozhtsov (eds.). - Berlin ; New York : Springer, 2005. - XII, 502 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 3718)

  Bibliografija pri posameznih referatih. - Kazalo
  ISBN 3-540-28966-6 (broš.)
  a) Algebra - Data processing - Congresses b) računalništvo c) inženirstvo d) računalniška algebra e) numerične simulacije f) raziskave in razvoj g) numerične metode h) vizualizacija i) algoritmi j) geometrijsko modeliranje k) programski jeziki l) zborniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 8750619

  124.
  INTERNATIONAL XML Database Symposium (3 ; 2005 ; Trondheim)
          Database and XML technologies : third International XML Database Symposium, XSym 2005, Trondheim, Norway, August 28-29, 2005 : proceedings / Stéphane Bressan ... [et al.] (eds.). - Berlin : Springer, cop. 2005. - X, 236 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 3671)

  Dostopno tudi na: http://springerlink. metapress.com/openurl.asp? genre=issue&issn=0302-9743&volume=3671 (Restricted to SpringerLink subscribers) . - Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 3-540-28583-0 (ISBN-10) ISBN 978-3-540-28583-0 (ISBN-13)
  a) Database management - Congresses b) XML (Document markup language) - Congresses c) računalništvo d) baze podatkov e) upravljanje baz f) indeksiranje g) biometrične aplikacije h) iskanje podatkov i) označevalni jeziki j) XML k) zborniki

  004.6(061)
  COBISS.SI-ID 27247109

  125.
          INTERNET in pravo : izbrane teme s komentarjem Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu / Boštjan Makarovič ... [et al.] ; [urednik Matjaž Potrč]. - Ljubljana : Pasadena, cop. 2001. - XIV, 220 str. : ilustr. ; 22 cm

  Bibliografija: str. 213-220
  ISBN 961-6361-14-7
  a) Internet (računalniško omrežje) - Pravna ureditev b) Elektronsko poslovanje - Pravna ureditev - Slovenija - Zakoni s komentarjem c) Elektronski podpis - Pravna ureditev - Slovenija - Zakoni s komentarjem d) računalništvo e) računalniške mreže f) internet g) pravni vidik h) zakonodaja i) elektronsko poslovanje j) intelektualna lastnina k) obdavčenje l) varstvo zasebnosti m) pristojnost sodišč n) internetni spori o) Slovenija p) zakoni

  004.7
  COBISS.SI-ID 115432192

  126.
          INTRUSION prevention and active response : deploying network and host IPS / Michael Rash ... [et al.] ; foreword by Stephen Northcutt. - Rockland : Syngress, cop. 2005. - XX, 402 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 1-932266-47-X (broš.)
  a) Computer networks - Security measures b) Computer network protocols c) Computers - Access control d) Data protection e) računalništvo f) računalniške mreže g) protokoli h) varovanje podatkov i) vdori j) IPS - Intrusion Prevention System k) priročniki

  004.5
  COBISS.SI-ID 27295749

  127.
  JANKOWSKI, Gregory, 1959-
          SolidWorks for dummies / Greg Jankowski. - Hoboken : Wiley Publishing, cop. 2005. - XVI, 341 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Kazalo
  ISBN 0-7645-9555-5 (broš.)
  a) SolidWorks (Computer file) b) Computer-aided design c) računalništvo d) računalniška grafika e) programska oprema f) SolidWorks g) načrtovanja h) tehnično risanje i) virtualni prototipi j) priročniki

  004.42:744
  COBISS.SI-ID 27072773

  128.
  KEEDWELL, Edward
          Intelligent bioinformatics : the application of artificial intelligence techniques to bioinformatics problems / Edward Keedwell and Ajit Narayanan. - Chichester : John Wiley, 2005. - X, 280 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-470-02175-6 (vezano)
  a) Bioinformatics b) Artificial intelligence - Biological applications c) informatika d) umetna inteligenca e) klastrska analiza f) metoda najbližjega soseda g) odločitvena drevesa h) nevronske mreže i) genetski algoritmi j) genetsko programiranje k) celični avtomatizem l) hibridne metode m) aplikacije n) molekularna biologija o) metode p) bioinformatika

  [004.8+007.5]:577
  COBISS.SI-ID 26817541

  129.
  KELBY, Scott
          InDesign CS/CS2 killer tips : [the hotest collection of cool tips and hidden secrets of Adobe InDesign] / Scott Kelby, Terry White. - Indianapolis : New Riders, cop. 2006. - XXI, 261 str. : ilustr. ; 24 cm

  Dodatek k nasl. z ov. - Kazalo
  ISBN 0-321-33064-1 (broš.)
  a) Adobe InDesign (Computer file) b) računalništvo c) programska oprema d) InDesign CS/CS2 e) namizno založništvo f) računalniško oblikovanje g) triki h) nasveti i) bližnjice j) priročniki

  004.42:655
  COBISS.SI-ID 27264005

  130.
  KING, Julie Adair
          Julie King's everyday Photoshop Elements / Julie King. - New York : McGraw-Hill/Osborne, cop. 2005. - XIII, 289 str. : barvne ilustr. ; 26 cm

  Ovojni nasl.: Julie King's everyday Photoshop Elements 3.0. - Kazalo
  ISBN 0-07-225681-8 (broš.)
  a) Adobe Photoshop elements b) Photography - Digital techniques c) računalništvo d) računalniška grafika e) digitalne tehnike f) digitalne slike g) fotografija h) obdelave slik i) programska orodja j) Photoshop Elements 3.0 k) retuširanje l) priročniki

  004.42:004.92
  COBISS.SI-ID 26911493

  131.
  KOLMANIČ, Simon
          Odvoj poljubnih ploskev z odpravljanjem prekrivkov v ravninskem vzorcu : doktorska disertacija / Simon KOlmanič ; [mentor Nikola Guid]. - Maribor : [S. Kolmanič], 2005. - V, 181 str. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: str. 177-180. - Dokt. dis., Univ. v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
  a) računalništvo b) računalniška grafika c) Gaussova ukrivljenost d) odvojne ploskve e) dvojno ukrivljene ploskve f) oblak točk g) odvoj ploskev h) primarna smer odvoja i) sekundarna smer odvoja j) deformacija ravninskega vzorca k) doktorske disertacija

  004.92(043.2)
  COBISS.SI-ID 10018326

  132.
  KOSTREVC, Ljubomir
          Računalništvo in informatika / Ljubomir Kostrevc ; [ilustracije Maja Gedei, ilustracija na str. 81 Edo Podreka ; fotografije Marjan Smerke ... et al.]. - 3., popravljena in dopolnjena izd. - Ljubljana : Pasadena, 2001 (Ljubljana : Tiskarna Ljubljana). - VIII, 221 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Informatika za srednje šole)

  Kazalo
  ISBN 961-6361-12-0
  a) Računalništvo - Učbeniki za srednje šole b) Informatika - Učbeniki za srednje šole c) računalništvo d) računalniki e) zgradba f) delovanje g) informacijske tehnologije h) podatki i) kodiranje j) računalniška omrežja k) programska oprema l) operacijski sistemi DOS m) programski jeziki n) programiranje o) učbeniki za srednje šole

  004(075.3)
  COBISS.SI-ID 113375488

  133.
          LEARNING Maya 7 : [official Alias training guide]. Foundation / Alias/Learning Tools. - [Toronto] : Alias, cop. 2005. - 647, [5] str. : ilustr. ; 23 cm + 1. el. optični disk (DVD-ROM)

  Dodatek k nasl. na ov. - Na ov.: "A hands-on introduction to key tools and techniques in Maya". - Na ov.: "Based on the award-winning short film Blue". - Kazalo
  ISBN 1-894893-74-3 (broš.)
  a) Maya (Computer file) b) Computer animation c) Three-dimensional display systems d) računalništvo e) računalniška grafika f) računalniške animacije g) programska oprema h) MAYA 7 i) 3D tehnologija j) priročniki

  004.42:004.97
  COBISS.SI-ID 27184901

  134.
          LEARNING Maya 7 : [official Alias training guide]. The modelling & animation handbook / Alias/Learning Tools ; [foreword by Doug Walker]. - [Toronto] : Alias, cop. 2005. - 741, [4] str. : ilustr. ; 23 cm + 1. el. optični disk (DVD-ROM)

  Dodatek k nasl. na ov. - Na ov.: "Based on the Academy Award winning animated short". - Na ov.: "The ChubbChubbs! from Sony Pictures Imageworks". - Kazalo
  ISBN 1-894893-875 (broš.)
  a) Maya (Computer file) b) Computer animation c) Three-dimensional display systems d) računalništvo e) računalniška grafika f) računalniška animacija g) programska oprema h) MAYA 7 i) 3D tehnologija j) priročniki

  004.42:004.97
  COBISS.SI-ID 27185669

  135.
          LEARNING Maya 7 : [official Alias training guide]. The special effects handbook / Alias/Learning Tools ; [foreword by Doug Walker]. - [Toronto] : Alias, cop. 2005. - 683, [5] str. : ilustr. ; 23 cm + 1 el. optični disk (DVD-ROM)

  Dodatek k nasl. na ov. - Na ov.: "Maya rendering and dynamics based on the Academy Award winning animated short The ChubbChubbs! from Sony Pictures Imageworks". - Kazalo
  ISBN 1-897177-01-1 (broš.)
  a) Maya (Computer file) b) Computer animation c) Three-dimensional display systems d) računalništvo e) računalniška grafika f) računalniška animacija g) programska oprema h) MAYA 7 i) posebni efekti j) 3D tehnologija k) priročniki

  004.42:004.97
  COBISS.SI-ID 27185413

  136.
  LIBERTY, Jesse
          Programming ASP.NET / Jesse Liberty and Dan Hurwitz. - 3rd ed. - Beijing [etc.] : O'Reilly, cop. 2006. - XXIV, 930 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-596-00916-X (broš.)
  a) Active Server Pages (Computer file) b) Microsoft .NET Framework c) Internet programming d) Web site development e) računalništvo f) računalniške mreže g) spletne strani h) aplikacije i) programska oprema j) ASP.NET 2.0 k) Visual Studio 2005 l) spletni podatki m) ADO.NET n) priročniki

  004.738.5
  COBISS.SI-ID 27294981

  137.
  LIBERTY, Jesse
          Programming Visual Basic 2005 / Jesse Liberty. - 1st ed. - Beijing [etc.] : O'Reilly, 2005. - XVIII, 548 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-596-00949-6 (broš.)
  a) Microsoft Visual BASIC b) BASIC (Computer program language) c) Computer programming d) računalništvo e) programska oprema f) Visual Basic 2005 g) Windows aplikacije h) spletne aplikacije i) programiranje j) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 27293445

  138.
  MAESTRI, George
          Maya at a glance / George Maestri. - San Francisco ; London : Sybex, cop. 2005. - XVII, 171 str. : barvne ilustr. ; 26 cm

  Kazalo
  - - Maya at a glance [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  ISBN 0-7821-4404-7 (broš.)
  a) Maya (Computer file) b) Computer animation c) Maya (računalniška datoteka) - Računalniška animacija - Priročniki d) računalništvo e) programska oprema f) Maya g) računalniška grafika h) računalniška animacija i) 3D grafika j) priročniki

  004.42:004.92
  COBISS.SI-ID 11300914

  139.
  MAKI, Daniel P.
          Mathematical modeling and computer simulation / Daniel P. Maki, Maynard Thompson. - Belmont : Thomson Brooks/Cole, cop. 2006. - XVI, 285 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 0-534-38478-1 (vezano)
  a) Computer simulation b) Mathematical models c) informatika d) računalništvo e) računalniške simulacije f) matematični modeli g) gradnja modela h) študije primerov i) markovske verige j) stohastični modeli k) simulacijski modeli l) linearno programiranje

  004.9.001.57:519.673
  COBISS.SI-ID 26825989

  140.
  MAZIDI, Muhammad Ali
          The 8051 microcontroller and embedded systems : using Assembly and C / Muhammad Ali Mazidi, Janice Gillispie Mazidi, Rolin D. McKinlay. - 2nd, Pearson international ed. - Upper Saddle River : Pearson/Prentice Hall : Pearson Education International, cop. 2006. - XIII, 626 str. : ilustr. ; 28 cm

  Kazalo
  ISBN 0-13-197089-5 (broš.)
  a) računalništvo b) strojna oprema c) mikrokrmilniki d) 8051 e) zbirni programski jeziki f) vmesniki g) vgrajeni sistemi h) aplikacije i) krmiljenje motorjev j) priročniki

  004.3'144
  COBISS.SI-ID 26909701

  141.
  MCCALLISTER, Michael
          SUSE Linux 10 : unleashed / Michael McCallister. - Indianapolis : Sams, cop. 2006. - XX, 647 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (DVD)

  Kazalo
  ISBN 0-672-32726-0 (broš.)
  a) Linux b) Operating systems (Computers) c) računalništvo d) operacijski sistemi e) SUSE Linux 10 f) upravljanje g) računalniške mreže h) programiranje i) priročniki

  004.451
  COBISS.SI-ID 27340293

  142.
  MCFEDRIES, Paul, 1959-
          Formulas and functions with Microsoft Excel 2003 / Paul McFedries. - Indianapolis : Que, cop. 2005. - XVI, 486 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Business solutions)

  Kazalo
  ISBN 0-7897-3153-3 (broš.)
  a) Microsoft Excel (Computer file) b) Business - Computer programs c) Electronic spreadsheets d) računalništvo e) programska opremas f) Excel 2003 g) elektronske preglednice h) formule i) funkcije j) poslovni modeli k) finance l) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 27263493

  143.
  MEDVEDEV, Evgeny
          PC virtual digital audio workstation with SAWStudio, Nuendo, & Samplitude Producer / Evgeny Medvedev, Vera Trusova. - Wayne : A-list, cop. 2003. - XIV, 432 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Information technolgies master series)

  Na ov.: "Chapter 2 is useful for Cubase SX users". - Kazala
  - - PC virtual digital audio workstation with SAWStudio, Nuendo, & Samplitude Producer [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 1-931769-09-5 (broš.)
  a) Music - Computer programs b) Computer sound processing c) Music - Data processing d) Sound - Recording and reproducing - Digital techniques e) Sound studios f) računalništvo g) digitalne tehnike h) glasbeni studiji i) navidezna avdio delovna postaja j) uporaba osebnega računalnika k) programska oprema l) SAWStudio m) Nuendo n) Samplitude Producer o) obdelave zvoka p) snemanje q) izdelava avdio izdelkov r) iZotope Ozone s) Waves t) UltraFunk fx u) EXSP24 v) HALion VSTi 1.1 w) priročniki

  004.42:681.84
  COBISS.SI-ID 26396165

  144.
  MELONI, Julie C.
          Sams teach yourself PHP, MySQL and Apache : all in one / Julie C. Meloni. - 2nd ed. - Indianapolis : Sams, 2005. - XXV, 619 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Sams teach yourself)

  Kazalo
  - - Sams teach yourself PHP, MySQL and Apache [Elektronski vir] : all in one. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  ISBN 0-672-32725-2 (broš.)
  a) MySQL (Electronic resource) b) Apache (Computer file : Apache Group) c) PHP (Computer program language) d) Web site development e) MySQL (elektronski vir) - Priročniki f) Apache (računalniška datoteka) - Priročniki g) PHP (programski jezik) - Priročniki h) Spletne strani - Izdelava - Priročniki i) računalništvo j) programski jeziki k) PHP l) MySQL m) Apache n) WEB aplikacije o) spletno programiranje p) dinamične aplikacije q) priročniki

  004.42:004.7
  004.738.5(035)
  004.738.12(035)
  COBISS.SI-ID 11296306

  145.
  MEOLIC, Robert
          Akcijska logika dreves izvajanj z operatorjem unless : doktorska disertacija / Robert Meolic ; mentor Tatjana Kapus. - Maribor : [R. Meolic], 2005. - XXVI, 170 str. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: str. 163-170. - Dokt. dis., Univ. v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
  a) računalništva b) računalniška grafika c) formalne metode verifikacije sistemov d) preverjanje modela e) temporalna logika f) doktorske disertacije g) CTL h) ACTL i) ACTLW j) diagnostika k) problem medsebojnega izključevanja l) doktorske disertacije

  004.23(043.3)
  COBISS.SI-ID 9981718

  146.
  MIDDLETON, Lee, 1970-
          Hexagonal image processing : a practical approach / Lee Middleton and Jayanthi Sivaswamy. - London : Springer, cop. 2005. - XIII, 254 str. : ilustr. ; 25 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM). - (Advances in pattern recognition, ISSN 1617-7916)

  Bibliografija: str. 243-250. - Kazalo
  ISBN 1-85233-914-4 (ISBN-10) ISBN 978-1-85233-914-2 (ISBN-13)
  a) Image processing - Digital techniques b) Hexagons c) računalništvo d) računalniška grafika e) digitalne tehnike f) digitalne slike g) obdelave slik h) heksagonalne obdelave i) aplikacije j) pregledno delo

  004.932
  COBISS.SI-ID 27248133

  147.
  MITCHELL, Scott
          Create your own website / Scott Mitchell. - 2nd ed. - Indianapolis : Sams, cop. 2006. - VIII, 195 str. : ilustr. ; 24 cm

  Na ov.: "5 easy projects in full color". - Kazalo
  - - Create your own website [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  ISBN 0-672-32826-7 (broš.)
  a) Spletne strani - Izdelava - Priročniki b) računalništvo c) računalniške mreže d) spletne strani e) domače strani f) kreiranje g) urejanje h) priročniki

  004.738.12
  COBISS.SI-ID 11569202

  148.
  MUELLER, Scott
          Upgrading and repairing laptops / Scott Mueller. - 2nd ed. - Indianapolis : Que, cop. 2006. - VII, 899 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (DVD)

  Ov. stv. nasl.: Scott Mueller's upgrading and repairing laptops
  ISBN 0-7897-3376-5 (broš.)
  a) računalništvo b) strojna oprema c) prenosni računalniki d) nadgradnja e) popravila f) procesorji g) matične plošče h) vodila i) spomin j) vmesniki k) odprava napak l) priročniki

  004.3
  COBISS.SI-ID 26921221

  149.
  MURDOCK, Kelly
          3ds max 6 bible / Kelly L. Murdock. - Indianapolis : Wiley Publishing, cop. 2004. - XI, 1254 str. : tabele ; 24 cm

  - - 3ds max 6 Bible [Elektronski vir]. - 2 optična diska (CD-ROM-a) : barve, zvok ; 12 cm
  ISBN 0-7645-5763-7
  a) računalništvo b) računalniška grafika c) računalniška animacija d) programska oprema e) 3 DS max 6 f) obdelava slik g) posebni efekti h) priočniki

  004.42:004.92
  COBISS.SI-ID 52998913

  150.
  NATO Advanced Networking Workshop on Engineering the Network (Budapest ; 2001)
          Network empowerment / edited by Oliver B. Popov. - Amsterdam [etc.] : IOS Press, cop. 2004. - X, 136 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (NATO science series. Series III, Computer and systems sciences, ISSN 1387-6694 ; vol. 192)

  Na hrbtni str. nasl. str.: "Proceeding of the NATO Advanced Networking Workshop on Engineering the Network, 16-26 August 2001, Budapest, Hungary". - Bibliografija na koncu prispevkov
  ISBN 1-58603-427-8 (vezano)
  a) Computer networks - Congresses b) informatika c) računalništvo d) računalniške mreže e) internet f) informacijska tehnologija g) dostop h) varnost i) projekti j) učenje na daljavo k) poučevanje

  004.738.5
  COBISS.SI-ID 26357253

  151.
  NEGRINO, Tom
          Macromedia Dreamweaver 8 : for Windows and Macintosh / Tom Negrino, Dori Smith. - Berkeley : Peachpit Press, cop. 2006. - XIII, 544 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Visual quickstart guide)

  Kazalo
  ISBN 0-321-35027-8 (broš.)
  a) Dreamweaver (Computer file) b) računalništvo c) računalniška grafika d) programska oprema e) Dreamweaver 8 f) animacija g) spletne strani h) razvoj i) večpredstavnost j) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 27337221

  152.
  NESS, Robyn
          Mac OS X Tiger / Robyn Ness, John Ray. - Indianapolis : Sams, 2005. - XIII, 722 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Sams teach yourself) (All in one)

  Kazalo
  ISBN 0-672-32705-8 (broš.)
  a) Mac OS b) Operating systems (Computers) c) Macintosh (Computer) d) računalništvo e) operacijski sistemi f) Mac 0S X g) programska oprema h) aplikacije i) iPhoto j) iMovie k) iTunes l) iDVD m) iChat n) Safari o) iWork p) Automator q) Spotlight r) priročniki

  004.42/.451
  COBISS.SI-ID 27340805

  153.
  NOEL, Michael
          ISA Server 2004 unleashed / Michael Noel. - Indianapolis : Sams, cop. 2006. - XXI, 552 str. : ilustr. ; 24 cm

  Ov. stv. nasl.: Microsoft ISA Server 2004 unleashed. - Kazalo
  ISBN 0-672-32718-X (broš.)
  a) Internet - Security measures b) Firewalls (Computer security) c) Web servers d) računalništvo e) računalniške mreže f) ISA strežniki g) požarni zid h) OWA - Outlook Web Access i) odjemalec-strežnik j) konfiguracija k) upravljanje l) priročniki

  004.738.52
  COBISS.SI-ID 27295237

  154.
  OMURA, George
          Just enough AutoCAD 2006 / George Omura. - San Francisco ; London : SYBEX, cop. 2005. - XVII, 379 str. : ilustr. ; 23 cm

  Za AutoCAD 2006 in AutoCAD LT 2006. - Kazalo
  ISBN 0-7821-4397-0 (broš.)
  a) AutoCAD b) Computer graphics c) AutoCAD (računalniški program) - Računalniška grafika - Priročniki d) računalništvo e) programska oprema f) AutoCAD 2006 g) računalniška grafika h) tehniško risanje i) računalniško podprto načrtovanje j) 3D načrtovanje k) priročniki

  004.42:744
  COBISS.SI-ID 11285810

  155.
  PELLAND, Patrice
          Microsoft Visual C# 2005 expres edition / [Patrice Pelland]. - Redmond : Microsoft Press, cop. 2006. - XI, 211 str. : ilustr. ; 19 x 23 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

  Avtor naveden na ov. - Kazalo
  ISBN 0-7356-2229-9 (ISBN-10) ISBN 978-0-7356-2229-6 (ISBN-13)
  a) računalčništvo b) programski jeziki c) Visual C# d) windovs aplikacije e) mrežne aplikacije f) baze podatkov g) priročniki

  004.42/.43
  COBISS.SI-ID 27083781

  156.
  PIERCE, Clinton
          Sams teach yourself Perl in 24 hours / Clinton Pierce. - 3rd ed. - Indianapolis : Sams, 2005. - XV, 462 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Sams teach yourself)

  Kazalo
  ISBN 0-672-32793-7 (broš.)
  a) Perl (Computer program language) b) računalništvo c) programski jeziki d) PERL e) CGI f) osnove g) aplikacije programa h) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 27182597

  157.
          PROFESSIONAL ADO.NET 2 : programming with SQL Server 2005, Oracle, and MySQL / Wallace B. McClure ... [et al.]. - Indianapolis : Wiley Publishing, cop. 2006. - XXVIII, 614 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7645-8437-5 (ISBN-10) ISBN 978-0-7645-8437-4 (ISBN-13)
  a) ActiveX b) Data warehousing c) Database management d) računalništvo e) programski jeziki f) ADO.NET 2 g) baze podatkov h) SQL Server 2005 i) XML j) Oracle k) MySQL l) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 27294213

  158.
          PROFESSIONAL C# 2005 / Christian Nagel ... [et al.]. - Indianapolis : Wiley Publishing, cop. 2006. - XLVI, 1540 str. : ilustr. ; 24 cm

  Na ov.: "Programmer to programmer". - Kazalo
  ISBN 0-7645-7534-1 (ISBN-10) ISBN 978-0-7645-7534-1 (ISBN-13)
  a) C# (Computer program language) b) računalništvo c) programski jeziki d) C# 2005 e) internet programiranje f) .NET okolje g) windows aplikacije h) spletne strani i) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 27362821

  159.
          PROFESSIONAL DotNetNuke ASP.Net portals / Shaun Walker ... [et al.]. - Indianapolis : Wiley Publishing, 2005. - XXV, 421 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7645-9563-6 (ISBN-10) ISBN 978-0-7645-9563-9 (ISBN-13)
  a) Active Server Pages (Computer file) b) Web portals - Design c) Microsoft .NET d) računalništvo e) programski jeziki f) DotNetNuke g) ASP.NET h) instalacija programa i) zgradba programa j) upravljanje portala k) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 27293957

  160.
  RANKIN, Kyle
          Linux multimedia hacks : [tips & tools for taming images, audio, and video] / Kyle Rankin. - 1st ed. - Beijing [etc.] : O'Reilly, cop. 2006. - XVIII, 310 str. : ilustr. ; 23 cm

  Dodatek k nasl. na ov. - Kazalo
  ISBN 0-596-10076-0 (broš.)
  a) Linux b) Multimedia systems c) Interactive media d) računalništvo e) multimedijski sistemi f) video g) avdio h) radiofuzijske nreže i) Linux sistemi j) MythTV k) DVD l) VCD m) priročniki

  004.6
  COBISS.SI-ID 27360517

  161.
  RAY, John, 1971-
          Mac OS X Tiger unleashed / John Ray and William Ray. - Indianapolis : Sams, cop. 2006. - XXII, 1534 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-672-32746-5 (broš.)
  a) Mac OS b) Operating systems (Computers) c) Macintosh (Computer) - Programming d) računalništvo e) operacijski sistemi f) Mac OS X g) BSD - Berkeley Software Distribution h) serverji i) računalniške mreže j) administracija k) konfiguracija sistema l) priročniki

  004.451
  COBISS.SI-ID 27296005

  162.
          RED Hat Fedora 4 : unleashed / Andrew Hudson ... [et al.]. - Indianapolis : Sams, cop. 2005. - XXIX, 1140 str. : ilustr. ; 24 cm

  Na ov.: "Knowledge solutions mastery". - Bibliografija na koncu posameznih poglavij. - Kazalo
  - - Fedora Core 4 [Elektronski vir]. - 1 el. optični disk (DVD) ; 12 cm
  Nasl. z DVD-ja
  ISBN 0-672-32792-9 (broš.)
  a) Linux (Computer file) b) Operating systems (Computers) c) računalništvo d) operacijski sistemi e) Fedora 4 f) namestitev g) upravljanje h) rešitve i) aplikacije j) priročniki

  004.451
  COBISS.SI-ID 5036884

  163.
  REED, David, računalništvo
          A balanced introduction to computer science / David Reed. - International ed. - Upper Saddle River : Pearson/Prentice Hall : Pearson Education International, cop. 2005. - XIX, 371 str. : ilustr. ; 26 cm

  Kazalo
  ISBN 0-13-127774-X (broš.)
  a) računalništvo - učbeniki b) Computer science c) računalništvo d) strojna oprema e) programska oprema f) Internet g) svetovni splet h) HTML i) JavaScript j) zgodovina računalnikov k) algoritmi l) programski jeziki m) podatki n) računalniška arhitektura o) integrirana vezja p) priročniki

  004(075)
  COBISS.SI-ID 54243329

  164.
  REILLY, Douglas J.
          Programming Microsoft Web forms / Douglas J. Reilly. - 2005 ed. - Redmond : Microsoft Press, cop. 2006. - XVII, 303 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7356-2179-9 (ISBN-10) ISBN 978-0-7356-2179-4 (ISBN-13)
  a) računalništvo b) računalniške mreže c) omrežni obrazci d) programiranje e) ASP.NET f) ADO.NET g) spletne aplikacije h) priročniki

  004.738.5:004.41
  COBISS.SI-ID 27081477

  165.
  RICHARD, Paul Fritz
          Introduction to AutoCAD 2006 : a modern perspective / Paul Richard, Jim Fitzgerald ; [Autodesk Design Institute Press]. - Upper Saddle River : Pearson/Prentice Hall, cop. 2006. - XV, 906 str. : ilustr. ; 28 cm

  Kazalo
  - - Student resource CD to accompany Introduction to AutoCAD 2006 [Elektronski vir] : a modern perspective. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  ISBN 0-13-119333-3 (broš.)
  a) AutoCAD b) Computer graphics c) računalništvo d) računalniška grafika e) programska oprema f) AutoCAD 2006 g) računalniško podprto načrtovanje h) tehniško risanje i) projektiranje j) tiskanje k) založništvo l) priročniki

  004.42:744
  COBISS.SI-ID 27020293

  166.
  RIDDELL, Danny
          Maya 6 for Windows and Macintosh / Danny Riddell and Adrian Dimond. - Berkeley : Peachpit Press, cop. 2005. - XII, 556 str., [8] str. pril. : ilustr. ; 23 cm. - (Visual quickstart guide)

  Ov. stv. nasl.: Maya 6 for Windows & Macintosh. - Na ov.: "Revised bestseller expanded!". - Kazalo
  ISBN 0-321-24746-9 (broš.)
  a) Maya (Computer file) b) Computer animation - Computer programs c) računalništvo d) računalniški programi e) MAYA 6 f) računalniška animacija g) računalniška grafika h) Windows okolje i) Mac okolje j) priročniki

  004.43:004.97
  COBISS.SI-ID 27338757

  167.
  RIORDAN, Rebecca M.
          Microsoft ADO.NET 2.0 step by step / Rebecca M. Riordan. - 2005 ed. - Redmond : Microsoft Press, cop. 2006. - XX, 506 str. : ilustr. ; 23 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

  Kazalo
  ISBN 0-7356-2164-0 (ISBN-10) ISBN 978-0-7356-2164-0 (ISBN-13)
  a) računalništvo b) programski jeziki c) ADO.NET 2.0 d) baze podatkov e) modeliranje podatkov f) delo s podatki g) XML h) ADOX i) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 27084037

  168.
  ROBINSON, Mark, 1955-
          Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services for dummies / by Mark Robinson. - Hoboken : Wiley Publishing, cop. 2006. - XX, 410 str. : ilustr. ; 24 cm. - (--For dummies)

  Kazalo
  ISBN 0-7645-8913-X (ISBN-10) ISBN 978-0-7645-8913-3 (ISBN-13)
  a) SQL server b) Client/server computing c) računalništvo d) relecijske baze podatkov e) upravljanje baz f) SQL Server 2005 g) interpretacije podatkov h) kreiranje baz i) izdelave poročil j) priročniki

  004.6
  COBISS.SI-ID 27363589

  169.
  RUVALCABA, Zak
          Macromedia Dreamweaver 8 unleashed / Zak Ruvalcaba. - Indianapolis : Sams, cop. 2006. - IX, 1020 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-672-32760-0 (broš.)
  a) Dreamweaver (Computer file) b) Web site development c) računalništvo d) programska oprema e) računalniška grafika f) animacija g) večpredstavnost h) računalniška animacija i) spletne strani j) razvoj spletnih strani k) Dreamweaver 8 l) priročniki

  004.42:004.7
  COBISS.SI-ID 27294469

  170.
  SAHNI, Sartaj
          Data structures, algorithms and applications in Java / Sartaj Sahni. - 2nd ed. - Summit : Silicon Press, cop. 2005. - XXV, 833, 12 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 0-929306-33-3 (broš.)
  a) Java (Computer program language) b) Data structures (Computer science) c) Computer algorithms d) Application software - Development e) računalništvo f) programski jeziki g) Java h) podatkovne strukture i) algoritmi j) aplikacije k) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 4907604

  171.
  SAHNI, Sartaj
          Data structures, algorithms, and applications in C++ / Sartaj Sahni. - 2nd ed. - Summit : Silicon Press, 2005. - XXIV, 792, 11 str. : ilustr. ; 23 cm

  ISBN 0-929306-32-5 (vezano)
  a) C++ (Computer program language) b) Data structures (Computer science) c) Computer algorithms d) Application software - Development e) računalništvo f) programski jeziki g) C++ h) podatkovne strukture i) algoritmi j) aplikacije k) razvoj aplikacij l) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 9506326

  172.
  SAWICKI, Ed
          Advanced guide to Linux networking and security / Ed Sawicki, Nicholas Wells. - Boston : Thomson/Course Technology, cop. 2006. - XXIII, 616 str. : ilustr. ; 24 cm + 4 el. optični diski (CD-ROM-i)

  Kazalo
  ISBN 1-4188-3539-0 (broš.)
  a) Linux b) Operating systems (Computers) c) Computer security d) računalništvo e) računalniške mreže f) varnost g) zagotavljanje varnost h) Linux okolje i) priročniki

  004.7.056
  COBISS.SI-ID 27339013

  173.
  SHARP, John, 1964-
          Microsoft Visual C# 2005 step by step / John Sharp. - 2005 ed. - Redmond : Microsoft Press, cop. 2006. - XXVII, 555 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  - - Microsoft Visual C# 2005 step by step [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  ISBN 0-7356-2129-2 (ISBN-10) ISBN 978-0-7356-2129-9 (ISBN-13)
  a) C# (Computer program language) b) računalništvo c) programski jeziki d) Visual C# e) Visual Studio 2005 f) Windows aplikacije g) baze podatkov h) razvoj spletnih aplikacij i) priročniki

  004.42/.43
  COBISS.SI-ID 27197957

  174.
  SHORT, Daniel
          Macromedia Dreamweaver 8 : hands-on training / by Daniel Short and Garo Green. - Berkeley : Lynda.com, cop. 2006. - XIII, 514 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM). - (H.O.T.)

  Na nasl. str.: "Includes exercise files and demo movies"
  ISBN 0-321-29389-4 (broš.)
  a) Dreamweaver (Computer file) b) Web site development c) računalništvo d) računalniška grafika e) programska oprema f) Dreamweaver 8 g) animacije h) večpredstavnost i) vmesniki j) tipografija k) XHTML l) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 27369733

  175.
  SOLTER, Nicholas, 1977-
          Professional C++ / Nicholas A. Solter, Scott J. Kleper. - Indianapolis : Wiley Publishing, 2005. - XXV, 838 str. : ilustr. ; 24 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip054/20040279 59.html. - Bibliografija: str. 803-811. - Kazalo
  ISBN 0-7645-7484-1 (broš.)
  a) C++ (Computer program language) b) računalništvo c) programski jeziki d) C++ e) programske metodologioje f) kakovost programiranja g) razvoj programske opreme h) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 27262725

  176.
  SPENCE, Colin
          Microsoft SharePoint 2003 unleashed / Colin Spence, Michael Noel. - 2nd ed. - Indianapolis : Sams, cop. 2006. - XXV, 787 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-672-32803-8 (broš.)
  a) Microsoft SharePoint (Computer file) b) Intranets (Computer networks) c) Web servers d) računalništvo e) informacijske tehnologije f) računalniške mreže g) programska oprema h) SharePoint 2003 i) interaktivni portali j) priročniki

  004.7:004.42
  COBISS.SI-ID 27262981

  177.
  STAMP, Mark
          Information security : principles and practice / Mark Stamp. - Hoboken : Wiley-Interscience, cop. 2006. - XXI, 390 str. : ilustr. ; 25 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip058/20050051 52.html. - Bibliografija: str. 359-379. - Kazalo
  ISBN 0-471-73848-4 (ISBN-10) ISBN 978-0-471-73848-0 (ISBN-13)
  a) Computer security b) Računalništvo - Varnost - Priročniki c) računalništvo d) računalniški sistemi e) informacijski sistemi f) varnost g) kriptografija h) kriptoanaliza i) zagotavljanje varnosti j) nadzor dostopa k) avtorizacija l) varnostni protokoli m) priročniki

  004.05
  COBISS.SI-ID 11567922

  178.
  STEPHENS, Robert
          Configuring Check Point NGX VPN-1/fire wall-1 / Robert Stephens, Barry J. Stiefel, Stephen Watkins. - Rockland : Syngress, cop. 2005. - XXX, 625 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 1-59749-031-8 (broš.)
  a) Computer networks - Security measures b) Firewalls (Computer security) c) računalništvo d) programski jeziki e) računalniške mreže f) FireWall 1 g) varnost h) zaščita i) požarni zid j) priročniki

  004.5
  COBISS.SI-ID 27293189

  179.
  STEPHENS, Rod, 1961-
          Visual Basic 2005 programmer's reference / Rod Stephens. - Indianapolis : Wiley Publishing, 2005. - XXXIII, 1022 str. : ilustr. ; 24 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip0510/2005008 717.html. - Na ov.: "Programmer to programmer". - Kazalo
  ISBN 0-7645-7198-2 (ISBN-10) ISBN 978-0-7645-7198-5 (ISBN-13)
  a) Microsoft Visual BASIC b) BASIC (Computer program language) c) računalništvo d) programski jeziki e) Visual Basic 2005 f) objektno orientirano programiranje g) aplikacije h) priročniki

  004.42/.43
  COBISS.SI-ID 27363333

  180.
  ŠTRANCAR, Matjaž
          PHP in MySQL na spletnem strežniku Apache / Matjaž Štrancar in Simon Klemen. - 2., dopolnjena izd. - Ljubljana : Pasadena, 2005 ([Ljubljana] : Itagraf). - VIII, 159 str. : ilustr. ; 21 cm + 1 DVD

  O avtorjih: str. 5. - Bibliografija: str. 149-150. - Kazalo
  ISBN 961-6361-53-8
  a) PHP (strežniški skriptni jezik) - Priročniki b) Internet (računalniško omrežje) - Priročniki c) Računalniška programska oprema - Priročniki d) računalništvo e) programski jeziki f) spletne strani g) načrtovanje h) Linux i) Apache j) spletni strežniki k) PHP - Hypertext Preprocessor l) MySQL m) zbirke podatkov n) priročniki

  004.43:004.738.5
  COBISS.SI-ID 222840320

  181.
  THURAISINGHAM, Bhavani M.
          Database and applications security : integrating information security and data management / Bhavani Thuraisingham. - Boca Raton : Auerbach, 2005. - XXXVI, 619 str. : graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija: str. 593-595 in na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8493-2224-3 (vezano)
  a) Database security b) Database management c) Computer security d) Podatkovne baze - Varnost e) računalništvo f) baze podatkov g) aplikacije h) upravljanje s podatki i) informacijska varnost j) zagotavljanje varnosti k) varnostni ukrepi l) heterogeni sistemi m) priročniki

  004.6.05
  COBISS.SI-ID 11568178

  182.
  TRENT, Michael, 1972-
          Beginning Mac OS X programming / Michael Trent and Drew McCormack. - Indianapolis : Wiley Publishing, 2005. - XXIII, 695 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Programmer to programmer)

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip0510/2005010 351.html. - Bibliografija: str. 659-661. - Kazalo
  ISBN 0-7645-7399-3 (ISBN-10) ISBN 978-0-7645-7399-6 (ISBN-13)
  a) Mac OS b) Operating systems (Computers) c) Macintosh (Computer) - Programming d) računalništvo e) operacijski sistemi f) Mac OS X g) vmesniki h) programiranje aplikacij i) Xcode j) programski jezik k) C l) Cocoa m) Carbon n) AppleScript o) priročniki

  004.42/.45
  COBISS.SI-ID 27338245

  183.
          UPC : distributed shared memory programming / Tarek El-Ghazawi ... [et al.]. - Hoboken : Wiley-Interscience, 2005. - VIII, 252 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Wiley series on parallel and distributed computing)

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip051/20040232 62.html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-471-22048-5 (ISBN-10) ISBN 978-0-471-22048-0 (ISBN-13)
  a) UPC (Computer program language) b) Parallel programming (Computer science) c) Electronic data processing - Distributed processing d) računalništvo e) programski jeziki f) UPC jezik g) paralelno programiranje h) UPC aplikacije i) organizacija spomina j) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 26841861

  184.
  VALADE, Janet
          Spring into Linux / Janet Valade. - Upper Saddle River [etc.] : Addison-Wesley, 2005. - XX, 336 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Spring into series)

  Kazalo
  ISBN 0-13-185354-6 (broš.)
  a) Linux b) Operating systems (Computers) c) Linux (operacijski sistem) - Priročniki d) računalništvo e) operacijski sistemi f) Linux g) multimediji h) računalniške mreže i) elektronska pošta j) programska oprema k) Mozilla l) Fedora m) GIMP n) priročniki

  004.451
  COBISS.SI-ID 11591730

  185.
  VIESCAS, John, 1947-
          Building Microsoft Access Applications / John L. Viescas. - Redmond : Microsoft Press, cop. 2005. - XXX, 679 str. : ilustr. ; 23 cm

  - - Building Microsoft Access applications [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  ISBN 0-7356-2039-3
  a) računalništvo - računalniški programi - Microsoft Access 2003 b) računalništvo c) programska oprema d) Access e) baze podatkov f) upravljanje baz g) izmenjava podatkov h) poročila i) aplikacije j) upravljanje aplikacij k) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 54950913

  186.
  VON Hagen, William
          Linux server hacks. Vol. 2 : [tips & tools for connecting, monitoring, and troubleshooting] / Bill von Hagen and Brian K. Jones. - 1st ed. - Beijing [etc.] : O'Reilly, cop. 2006. - XX, 456 str. : ilustr. ; 23 cm

  Dodatek k nasl. na ov. - Bibliografija na koncu nekaterih poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-596-10082-5 (broš.)
  a) Linux (Computer file) b) Client/server computing c) računalništvo d) operacijski sistemi e) Linux f) vzdrževamje g) nadzorovanje h) odprava napak i) povezovanje j) priročniki

  004.451.05
  COBISS.SI-ID 27353861

  187.
  WALTHER, Henrik
          CYA : securing Exchange Server 2003 and Outlook Web Access : cover your a** by getting it right the first time / Henrik Walther ; Patrick Santry, technical editor. - Rockland : Syngress, cop. 2004. - XVIII, 317 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 1-931836-24-8 (broš.)
  a) Microsoft Exchange server b) Microsoft Outlook c) Client/server computing d) Computer networks - Security measures e) Electronic mail systems - Security measures f) računalništvo g) računalniške mreže h) izmenjevalni programi i) strežniki j) programska oprema k) Exchange Server 2003 l) OWA - Outlook Web Access m) varnost n) priročniki

  004.75
  COBISS.SI-ID 27293701

  188.
  WARD, Al
          Photoshop for right-brainers : the art of photo manipulation / Al Ward. - 2nd ed. - Hoboken : Wiley publishing, cop. 2006. - XVI, 334 str. : ilustr. ; 26 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

  Kazalo
  ISBN 0-7821-4430-6 (ISBN-10) ISBN 978-0-7821-4430-7 (ISBN-13)
  a) Adobe Photoshop (Computer file) b) Computer graphics c) računalništvo d) programska oprema e) Photoshop f) računalniška grafika g) digitalne slike h) urejanje slik i) posebni učinki j) optimiziranje slik k) filtri l) priročniki

  004.42:004.92
  COBISS.SI-ID 27245061

  189.
  WEINMANN, Elaine
          Illustrator CS2 for Windows and Macintosh / Elaine Weinmann, Peter Lourekas. - Berkeley : Peachpit Press, cop. 2006. - XVI, 583 str., [32] str. barvnih pril. : ilustr. ; 23 cm. - (Visual quickstart guide)

  Ov. stv. nasl.: Illustrator CS2 for Windows & Macintosh. - Kazalo
  ISBN 0-321-33656-9 (broš.)
  a) Adobe Illustrator (Computer file) b) Computer graphics c) Illustrator (računalniški program) - Računalniška grafika - Priročniki d) računalništvo e) programska oprema f) Illustrator CS2 g) računalniška grafika h) bitne slike i) obdelave slik j) posebni efekti k) priročniki

  004.42:004.92
  COBISS.SI-ID 11579698

  190.
  WHALEN, Edward
          Oracle Database 10g Linux administration / Edward Whalen. - Emeryvillle : McGraw-Hill/Osborne, cop. 2005. - XXVIII, 465 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-07-223053-3 (broš.)
  a) Linux b) Oracle (Computer file) c) računalništvo d) baze podatkov e) upravljanje baz f) Oracle 10 g) Linux okolje h) programska oprema i) upravljanje j) uporabniški vmesniki k) priročniki

  004.6
  COBISS.SI-ID 27335941

  191.
  WHITECHAPEL, Andrew
          Microsoft .NET development for Microsoft Office / Andrew Whitechapel. - Redmond : Microsoft Press, cop. 2005. - XVIII, 504 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7356-2132-2
  a) računalništvo b) programska oprema c) programski jeziki d) .NET okolje e) aplikacije f) razvoj g) Microsoft Office h) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 9283862

  192.
  WILLIAMS, Ian
          Professional InfoPath 2003 / Ian Williams and Pierre Greborio. - Indianapolis : Wiley, cop. 2004. - XXIII, 408 str. : ilustr. ; 24 cm

  Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley041/2004101 973.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/bios/wiley047/200410 1973.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/wiley041 /2004101973.html. - Napis na ov.: Programmer to programmer. - Bibliografija: str. 377-380. - Kazalo
  ISBN 0-7645-5713-0
  a) Microsoft InfoPath b) Business - Forms - Computer programs c) računalništvo d) informatika e) informacijske tehnologije f) iskanje informacij g) iskalniki h) programska oprema i) InfoPath 2003 j) priročniki

  004.6:004.42
  COBISS.SI-ID 1813013

  193.
  WILLIS, Thearon
          Beginning Visual Basic 2005 databases / Thearon Willis. - Indianapolis : Wiley Publishing, cop. 2006. - XXIII, 736 str. : ilustr. ; 24 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip0512/2005013 967.html. - Na ov.: "Programmer to programmer". - Kazalo
  ISBN 0-7645-8894-X (ISBN-10) ISBN 978-0-7645-8894-5 (ISBN-13)
  a) Microsoft Visual BASIC b) Web databases c) Client/server computing d) računalništvo e) programski jeziki f) Visual Basic 2005 g) baze podatkov h) aplikacije i) ADO.NET j) priročniki

  004.42:004.6
  COBISS.SI-ID 27362309

  194.
          WINDOWS to Linux migration toolkit / David Allen ... [et al.] ; Christian Lahti, technical editor. - Rockland : Syngress, cop. 2004. - XXXI, 490 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

  Ov. stv. nasl.: Windows Linux migration toolkit. - Hrbtni stv. nasl.: Windows to Linux. - Kazalo
  ISBN 1-931836-39-6 (broš.)
  a) Linux - Handbooks, manuals, etc b) Microsoft Windows (Computer file) - Handbooks, manuals, etc c) Systems migration - Handbooks, manuals, etc d) Operating systems (Computers) - Handbooks, manuals, etc e) računalništvo f) operacijski sistemi g) Linux h) upravljanje Windows okolja i) Windows 2000 j) Windows NT k) priročniki

  004.451
  COBISS.SI-ID 27296517

  195.
  WOOD, Brian, računalničar
          Adobe InDesign CS2 : hands-on training / Brian Wood. - Berkeley : Lynda.com, cop. 2006. - XVII, 510 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM). - (H.O.T.)

  Na nasl. str.: "Includes exercise files & demo movies". - Kazalo
  ISBN 0-321-34872-9 (broš.)
  a) Adobe InDesign b) Desktop publishing c) računalništvo d) računalniška grafika e) namizno založništvo f) programska oprema g) InDesign CS2 h) obdelave teksta i) obdelave slike j) priročniki

  004.91/.92:004.42
  COBISS.SI-ID 27339269

  196.
  WOOLDRIDGE, Mike
          Teach yourself visually Photoshop CS2 / by Mike and Linda Wooldridge. - Hoboken : Wiley Publishing, cop. 2005. - 306 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Visual read less, learn more)

  Ov. nasl.: Teach yourself visually Adobe Photoshop CS2. - Kazalo
  ISBN 0-7645-8840-0 (broš.)
  a) Adobe Photoshop b) Computer graphics - Computer programs c) računalništvo d) računalniška grafika e) digitalna tehnologija f) digitalne slike g) obdelave slik h) programska oprema i) Photoshop CS2 j) posebni efekti k) priročniki

  004.42:004.92
  COBISS.SI-ID 27337733

  197.
  ZELLER, Andreas
          Why programs fail : a guide to systematic debugging / Andreas Zeller. - San Francisco : M. Kaufmann ; Amsterdam [etc.] : Elsevier ; Heidelberg : Dpunkt, cop. 2006. - XXVIII, 448 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: 429-438. - Kazalo
  ISBN 1-55860-866-4 (ISBN-10) ISBN 978-1-55860-866-5 (ISBN-13)
  a) Debugging in computer science b) računalništvco c) programska oprema d) odkrivanje napak e) odpravljanje napak f) postopki g) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 27219205


  52 ASTRONOMIJA. GEODEZIJA.


  198.
  DAVIES, P. C. W.
          The cosmic blueprint : new discoveries in nature's creative ability to order the universe / Paul Davies. - Templeton Foundation Press paperback ed. - Philadelphia : Templeton Foundation Press, 2004. - XVI, 222 str. : ilustr. ; 23 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip0414/2004002 604.html. - Bibliografija: str. 205-214. - Kazalo
  ISBN 1-932031-66-9 (broš.)
  a) Force and energy b) Matter c) Self-organizing systems d) Cosmology e) kozmologija f) evolucija vesolja g) struktura vesolja h) kompleksnost i) kaos j) samoorganizacija k) evolucija življenja l) kvantna mehanika m) možgani

  524
  COBISS.SI-ID 27162629

  199.
  EL-Sheimy, Naser
          Digital terrain modeling : acquisition, manipulation, and applications / Naser El-Sheimy, Caterina Valeo, Ayman Habib. - Boston ; London : Artech House, cop. 2005. - XI, 257 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm. - (The Artech House remote sensing library)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-58053-921-1 (vezano)
  a) Digital mapping - Methodology b) gradbeništvo c) geodezija d) digitalni modeli reliefa e) reliefni modeli f) računalniške simulacije g) računalniške obdelave podatkov h) digitalno kartitanje i) satelitski posnetki j) aplikacije k) pregledno delo

  528.932:004
  COBISS.SI-ID 26899205

  200.
  GRIBBIN, John R.
          Companion to the cosmos / John Gribbin ; edited by Mary Gribbin ; illustrations by Jonathan Gribbin ; timelines by Benjamin Gribbin. - 2nd impression. - London : Phoenix Giant, 1997. - 615 str. : ilustr., portreti ; 22 cm

  Izvirna izd.: London : Weidenfeld & Nicolson, 1996. - Bibliografija: str. 516-518
  ISBN 1-85799-891-X
  a) Cosmology - Encyclopedias b) astronomija c) kozmologija d) enciklopedični slovar

  52(035)
  COBISS.SI-ID 27220229

  201.
  GROEN, Bram
          The Titans of Saturn : leadership and performance lessons from the Cassini-Huygens mission / Bram Groen and Charles Hampden-Turner. - London : Cyan, 2005. - XIX, 220 str., [16] str. uvezanih pril. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 205-207. - Kazalo
  ISBN 1-904879-41-1 (vezano)
  a) Astronautics - United States - Management b) Space flight to Saturn c) Saturn probes d) Titan (Satellite) - Exploration e) Saturn (Planet) - Satellites f) astronomija g) raziskovanje vesolja h) Saturnove lune i) Titan j) misija Cassini-Huygens

  523.45
  COBISS.SI-ID 27162885

  202.
  KUNDT, Wolfgang
          Astrophysics : a new approach / Wolfgang Kundt. - 2nd ed. - Berlin ; Heidelberg ; New York : Springer, cop. 2005. - XI, 223 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Astronomy and astrophysics library, ISSN 0941-7834)

  Bibliografija: str. 211-213. - Kazalo
  ISBN 3-540-22346-0
  a) astrofizika b) kozmologija c) kozmične strukture d) dinamika plinov e) sevanje f) spektri g) termični procesi h) magnetna polja i) diski j) formiranje zvezd k) evolucija zvezd l) degenerirane zvezde m) radiacija visokih energij n) distorzija slike o) astrobiologija

  523/524
  COBISS.SI-ID 13690632

  203.
  MOORE, Patrick
          The observer's year : 366 nights of the universe / Patrick Moore. - 2nd ed. - New York : Springer, cop. 2005. - XV, 367 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Patrick Moore's practical astronomy series, ISSN 1617-7185)

  Kazalo
  ISBN 1-85233-884-9 (broš.)
  a) Astronomy - Amateurs' manuals b) astronomija c) astronomska opazovanja d) dnevna opazovanja e) lunine mene f) planeti g) zvezde h) ozvezdja i) meglice j) galaksije

  520:523/524
  COBISS.SI-ID 26819589

  204.
  PRICE, Pat
          The complete and easy guide to stargazing : explore the wonder of astronomy through simple, fun projects / Pat Price. - Hove : Apple, cop. 2005. - 167 str. : ilustr. ; 26 cm

  Kazalo
  ISBN 1-84543-031-X
  a) Astronomija b) astronomija c) opazovanje neba d) luna e) planeti f) sonce g) opazovanje zvezd h) kometi i) meteorji j) sateliti k) mrki l) severni sij m) južni sij n) atmosferske aparature o) astrofotografija

  52
  COBISS.SI-ID 11315506

  205.
  PRINJA, Raman, 1961-
          Understanding the universe / Raman K. Prinja & Richard Ignace. - London : Philip's, cop. 2002. - 144 str. : ilustr. ; 29 cm

  O delu in o avtorjih na zavihkih ovoja. - Kazalo
  ISBN 0-540-07715-1
  a) Vesolje b) astronomija c) opazovanje vesolja d) sončniistem e) zvezde f) galaksije g) vesolje h) izvenzemeljsko življenje

  52
  COBISS.SI-ID 10897970

  206.
  SEEDS, Michael A.
          Foundations of astronomy / Michael A. Seeds. - 8th ed. - Belmont : Thomson Brooks/Cole, cop. 2005. - XIX, 666 str. : ilustr., zvd., graf. prikazi ; 28 cm + [1] f. pril. (koda)

  Kazalo
  - - The sky [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  ISBN 0-534-42120-2 (student ed. with InfoTrac college ed.) ISBN 0-534-42121-0 (instructor's ed.) ISBN 0-534-40975-X (international student ed.) ISBN 0-534-42128-8 (InfoTrac college ed. [and] AceAstronomy passcode card) ISBN 0-534-49087-5 (Virtual Astronomy Laboratories passcode card)
  a) Astronomy - Textbooks b) astronomija c) opazovanje vesolja d) zvezde e) vesolje f) sončni sistem g) izvenzemeljsko življenje

  52(075.7)
  COBISS.SI-ID 27163141

  207.
  SEEDS, Michael A.
          The solar system / Michael A. Seeds. - 4th ed. - Belmont : Thomson Brooks/Cole, cop. 2005. - XIX, 657 str. : ilustr., zvd. ; 28 cm + [1] f. pril. (koda)

  Kazalo
  - - The sky [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  ISBN 0-534-42102-4 (knjiga) ISBN 0-534-42128-8 (InfoTrac college ed. [and] AceAstronomy passcode card) ISBN 0-534-49087-5 (Virtual Astronomy Laboratories passcode card)
  a) Solar system b) astronomija c) oppazovanje neba d) zvezde e) sončni sistem f) izvenzemeljsko življenje

  52(075.8)
  COBISS.SI-ID 27163397

  208.
  VILLARD, Ray
          Infinite worlds : an illustrated voyage to planets beyond our sun / Ray Villard and Lynette R. Cook ; with a foreword by Geoffrey W. Marcy and an afterword by Frank Drake. - Berkeley ; Los Angeles ; London : University of California Press, 2005. - XIX, 252 str. : ilustr. ; 24 x 26 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip0420/2004016 540.html. - Bibliografija str. 239-240. - Kazalo
  ISBN 0-520-23710-2 (vezano)
  a) Extrasolar planets b) Life on other planets c) astronomija d) galaksije e) zvezde f) planeti g) pogoji za življenje h) izvenzemeljsko življenje

  524.3/.7:573.5
  COBISS.SI-ID 26842885


  53 FIZIKA.


  209.
  AITCHISON, Ian Johnston Rhind, 1936-
          Gauge theories in particle physics : a practical introduction / Ian J. R. Aitchison, Anthony J. G. Hey. - 3rd ed. - Bristol ; Philadelphia : Institute of Physics Publishing, cop. 2003-<2004>. - 2 zv. : ilustr. ; 24 cm. - (Graduate student series in physics)

  Vsebina:
  Vol. 1: From relativistic quantum mechanics to QED. - Str. XVI, 406. - Bibliografija: str. 391-394. - Kazalo
  Vol. 2: Non-Abelian gauge theories : QCD and the electroweak theory. - Str. XVII, 454. - Bibliografija: str. 433-442. - Kazalo
  ISBN 0-7503-0864-8 (zv. 1) ISBN 0-7503-0950-4 (zv. 2)
  a) Gauge fields (Physics) b) Particles (Nuclear physics) c) Weak interactions (Nuclear physics) d) Quantum electrodynamics e) Feynman diagrams f) fizika delcev g) jedrska fizika h) elektromagnetizem i) relativitična kvantna mehanika j) umeritvena teorija k) interakcije delcev l) kvantna teorija polja m) skalarna elektrodinamika n) spinorska elektrodinamika o) elementarni procesi p) zanke q) renormalizacija grup r) nekomutativne simetrije s) simetrija t) šibke interakcije

  539.1:537.8
  COBISS.SI-ID 27173381

  210.
  BAGGOTT, Jim
          Beyond measure : modern physics, philosophy, and the meaning of quantum theory / Jim Baggott ; [foreword by Peter Atkins]. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2004. - XVI, 379 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 357-363. - Kazali
  ISBN 0-19-852927-9 (vezano) ISBN 0-19-852536-2 (broš.)
  a) Quantum theory b) Physics - Philosophy c) kvantna fizika d) matematična fizika e) filozofija

  530.12/.14
  COBISS.SI-ID 26088197

  211.
  BELAŠOV, Vasilij Ju.
          Solitary waves in dispersive complex media : theory, simulation, applications / V. Yu. Belashov, S. V. Vladimirov. - Berlin : Springer, cop. 2005. - XIII, 292 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (Springer series in solid-state sciences, ISSN 0171-1873 ; 149)

  Bibliografija: str. 279-288. - Kazalo
  ISBN 3-540-23376-8 (vezano)
  a) Solitons b) Differential equations, Nonlinear c) nelinearna fizika d) matematična fizika e) solitoni f) Schrödingerjeve enačbe g) teorija h) simulacije i) matematični modeli j) aplikacije

  530.145.6
  COBISS.SI-ID 26836997

  212.
  BOLIVAR, A. O., 1972-
          Quantum-classical correspondence : dynamical quantization and the classical limit / A. O. Bolivar. - Berlin [etc.] : Springer, cop. 2004. - XIII, 186 str. : ilustr. ; 24 cm. - (The frontiers collection, ISSN 1612-3018)

  Bibliografija: str. 171-184. - Kazalo
  ISBN 3-540-20146-7 (vezano)
  a) Correspondence principle (Quantum mechanics) b) Stochastic processes c) Geometric quantization d) klasična fizika e) kvantna fizika f) kvantna mehanika g) korespondenčni princip h) stohastični procesi i) geometrična kvantizacija

  531/537:530.12
  COBISS.SI-ID 26489349

  213.
  BORN, Max, 1882-1970
          Problems of atomic dynamics / Max Born. - Mineola [etc.] : Dover Publications, 2004. - XIV, 200 str. : ilustr. ; 22 cm

  Izvirna izd.: Cambridge (Mass.) : Massachusetts Institute of Technology, 1926. - Kazalo
  ISBN 0-486-43873-2 (broš.)
  a) Atomic structure b) Lattice theory

  54-123:539
  COBISS.SI-ID 27169797

  214.
  BOSANAC, Slobodan Danko
          Dynamics of particles and the electromagnetic field / Slobodan Danko Bosanac. - New Jersey [etc.] : World Scientific Publishing, cop. 2005. - XXIV, 471 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 optični disk (CD-ROM). - (World scientific series in contemporary chemical physics ; vol. 24)

  Bibliografija: str. 465-466. - Kazalo
  ISBN 981-256-396-2 (vezano)
  a) Dynamics of a particle b) Electrodynamics c) Quantum electrodynamics d) Electromagnetic fields e) fizika f) elementarni delci g) dinamika delcev h) Newtonska dinamika i) enostavni sistemi j) vrtilna količina k) interakcije med delci l) Lorentzova invariantna dinamika m) neelastično sipanje n) dinamika elektromagnetnega polja o) Liouvilleova enačba p) kvantna mehanika q) teorija relativnosti r) pregledno delo

  539.12
  COBISS.SI-ID 27240197

  215.
  CROWE, Clayton T.
          Engineering fluid mechanics / Clayton T. Crowe, Donald F. Elger, John A. Roberson. - 8th ed., Wiley international ed. - New York : J. Wiley & Sons, cop. 2005. - XII, 656, [32] str. : ilustr., graf. prikazi ; 26 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-471-48737-6 ISBN 0-471-66161-9 (Wiley international ed.)
  a) Fluid mechanics b) fizika c) mehanika fluidov d) lastnosti fluidov e) hidrostatika f) pretok fluidov g) upor h) vzgon i) meritve pretoka j) turbinski stroji k) računalniške metode izračuna l) učbeniki

  532(075)
  COBISS.SI-ID 26838789

  216.
  DRAGOMAN, Daniela, 1965-
          Quantum-classical analogies / D. Dragoman, M. Dragoman. - Berlin ; Heidelberg ; New York : Springer, cop. 2004. - X, 344 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (The frontiers collection, ISSN 1612-3018)

  Bibliografija: str. 319-340. - Kazalo
  ISBN 3-540-20147-5 (vezano)
  a) Physics b) Quantum theory c) fizika d) kvantna teorija e) klasična fizika f) analogije g) optika h) optika delcev i) nelinearni pojavi j) fazni prostor k) računalniški algoritmi

  531/537:530.12
  COBISS.SI-ID 26489861

  217.
  FEYNMAN, Richard Phillips
          Selected papers of Richard Feynman : with commentary / editor Laurie M. Brown. - Reprinted. - Singapore [etc.] : World Scientific, 2003. - XII, 999 str. : graf. prikazi ; 26 cm. - (World Scientific series in 20th century physics ; vol. 27)

  Bibliografija: str. 993-999 in pri posameznih prispevkih
  ISBN 981-02-4130-5 ISBN 981-02-4131-3 (broš.)
  a) Physics b) Fizika c) fizika d) kvantna kemija e) klasična elektrodinamika f) kvantna elektrodinamika g) tekoči helij h) fizika elementarnih delcev i) kvantna gravitacija j) Richard Feynman k) članki

  53:929 FEYNMAN R. P.
  COBISS.SI-ID 11270450

  218.
  GAMOW, George, 1904-1968
          Gravity / George Gamow ; illustrations by the author. - Dover ed. - Mineola : Dover Publications, 2002. - 157 str. : ilustr. ; 22 cm

  Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/dover033 /2002034827.html. - Kazalo
  ISBN 0-486-42563-0 (broš.)
  a) Gravitation b) fizika c) astronomija d) mehanika e) gravitacija f) orbite planetov g) precesija zemljine osi h) plimovanje i) Einsteinova teorija gravitacije j) kvantna teorija gravitacije

  531.5
  COBISS.SI-ID 27162373

  219.
  GIANCOLI, Douglas C.
          Physics : principles with applications / Douglas C. Giancoli. - 6th ed. - Upper Saddle River : Pearson/Prentice Hall, cop. 2004-2005. - 2 zv. (XXV, 437 str., [54] str. pril.; XXV, str. 439-946, [66] str. pril.) : ilustr. ; 27 cm

  ISBN 0-13-035256-X (vol. 1) ISBN 0-13-035257-8 (vol. 2)
  a) fizika b) kinematika c) dinamika d) kroženje e) gravitacija f) delo g) energija h) ravnotežje i) fluidi j) vibracije k) valovanje l) toplota m) termodinamika n) elektrika o) električni potencial p) električni tok q) magnetizem r) elektromagnetna indukcija s) elektromagnetno valovanje t) geometrijska optika u) svetloba v) optični instrumenti w) specialna teorija relativnosti x) kvantna mehanika y) atomi z) molekule {) trdne snovi |) jedrska fizika }) radioaktivnost ~) jedrska energija ) elementarni delci !) astrofizika ¤) kozmologija ©) naloge °) rešitve

  53(075.8)(076.3)
  COBISS.SI-ID 54639361

  220.
  HERMANN, Claudine
          Statistical physics : including applications to condensed matter / Claudine Hermann. - New York : Springer, cop. 2005. - XVII, 278 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Advanced texts in physics)

  Kazalo
  ISBN 0-387-22660-5 (vezano)
  a) Statistical physics b) Condensed matter c) statistična fizika d) kondenzirana snov e) veliki sistemi f) klasična mehanika g) kvantna mehanika h) splošne metode i) termodinamika j) idealni plini k) Pulijev princip l) splošne lastnosti m) kvantna statistika n) osnovni delci o) prosti fermioni p) prevodnost kristalov q) bozoni

  531.19:530.1
  COBISS.SI-ID 26812677

  221.
  HEYDE, Kris L. G., 1942-
          Basic ideas and concepts in nuclear physics : an introductory approach / K. Heyde. - 3rd ed. - Bristol ; Philadelphia : Institute of Physics Publishing, 2004. - XXIX, 638 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Fundamental and applied nuclear physics series)

  Bibliografija: str. 611-628. - Kazalo
  ISBN 0-7503-0980-6
  a) Nuclear physics b) Physique nucléaire c) jedrska fizika d) lastnosti jedra e) jedrske reakcije f) radioaktivni razpad g) jedrske interakcije h) razpad alfa i) razpad beta j) razpad gama k) struktura jedra l) rotacije m) deformacije n) osnovni delci

  539.1
  COBISS.SI-ID 27165957

  222.
  IBRAHIM, R. A., 1940-
          Liquid sloshing dynamics : theory and application / Raouf A. Ibrahim. - Cambridge : Cambridge University Press, 2005. - XXI, 948 str. : graf. prikazi ; 26 cm

  Bibliografija: str. 833-939. - Kazalo
  ISBN 0-521-83885-1 (vezano) ISBN 978-0-521-83885-6
  a) fizika b) dinamika fluidov c) dinamika tekočin d) rezervoarji e) pljuskanje f) modeli tekočin g) linearna teorija h) nelinearna teorija i) pregledno delo

  531/533
  COBISS.SI-ID 26088965

  223.
  JEWETT, John W.
          Serway's principles of physics : a calculus-based text / John W. Jewett, Jr, Raymond A. Serway. - 4th ed. - Belmont : Brooks/Cole, cop. 2006. - XXXII, 1088, a1-a54 str. : ilustr. ; 28 cm

  Potiskani spojni listi. - Kazalo
  ISBN 0-534-49605-9 (International student ed.) ISBN 0-534-49143-X (Student ed.) ISBN 0-534-46479-3 (Instructor's ed.)
  a) Physics b) fizika c) gibanje d) energija e) moment f) trki g) relativnost h) gravitacija i) nihanje j) valovanje k) mehanika fluidov l) toplota m) termodinamika n) elektrika o) magnetizem p) elektromagnetno valovanje q) svetloba r) geometrijska optika s) kvantna fizika t) atomska fizika u) jedrska fizika v) fizika delcev w) naloge x) rešitve

  53(075.8)(076.3)
  COBISS.SI-ID 27161605

  224.
  KREMP, Dietrich
          Quantum statistics of nonideal plasmas / D. Kremp, M. Schlanges, W.-D. Kraeft ; in collaboration with T. Bornath. - Berlin ; Heidelberg ; New York : Springer, cop. 2005. - XI, 525 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (Springer series on atomic, optical, and plasma physics, ISSN 1615-5653 ; 25)

  Bibliografija: str. 503-520. - Kazalo
  ISBN 3-540-65284-1 (vezano)
  a) Plasma (Ionized gases) b) Transport theory c) Statistical thermodynamics d) Quantum statistics e) fizika f) astrofizika g) statistična termodinamika h) teorija transporta i) kvantna statistična teorija j) neidealna plazma k) neravnotežje l) transportni procesi m) relaksacijski procesi n) goste plazme o) eksterna polja

  531.19:533.95
  COBISS.SI-ID 26818565

  225.
  LAWDEN, Derek F.
          The mathematical principles of quantum mechanics / D. F. Lawden. - Dover ed. - Mineola : Dover publications, 2005. - XIV, 280 str. ; 22 cm. - (Dover books on physics)

  Bibliografija: str. 275. - Kazalo
  ISBN 0-486-44223-3 (broš.)
  a) Quantum theory - Mathematics b) matematična fizika c) kvantna teorija d) vektorska reprezentacija stanj e) spin f) kontinuirni spekter g) časovne spremembe stanj h) vrtilna količina i) perturbacijske metode j) Diracova valovna enačba

  530.145:51-7
  COBISS.SI-ID 27166725

  226.
  LEE, Hsien-Che, 1950-
          Introduction to color imaging science / Hsien-Che Lee. - Cambridge : Cambridge University Press, 2005. - XX, 695 str. : ilustr., graf. prikazi ; 26 cm

  Bibliografija: str. 635-688. - Kazalo
  ISBN 0-521-84388-X (vezano)
  a) Color display systems b) Color separation c) Color photography - Digital techniques d) fizika e) optika f) barvno slikanje g) radiometrija h) fotometrija i) interakcije svetloba-snov j) kolorimetrija k) izvor barve l) vrste površin m) materiali n) tvorba optične slike o) napake leč p) osvetlitev q) optika očesa r) človeško oko s) psihofizično vizuelno zaznavanje t) barvne metrike u) barvni sistemi v) barvni atlasi w) merjenje barve x) kalibracija naprave y) reprodukcija tona z) reprodukcija barve {) barvna slika |) nastanek slike }) prikazovalniki ~) kvaliteta slike ) obdelava slike

  53.82.56:535
  COBISS.SI-ID 26518277

  227.
  LIEBERMAN, Michael A.
          Principles of plasma discharges and materials processing / Michael A. Lieberman, Allan J. Lichtenberg. - 2nd ed. - Hoboken : Wiley-Interscience, cop. 2005. - XXXV, 757 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 735-748. - Kazalo
  ISBN 0-471-72001-1
  a) Plasma dynamics b) Thin films - Surfaces c) Plasma etching d) Plasma chemistry - Industrial applications e) fizika f) plazma g) dinamika plazme h) difuzija i) plazemski plašči j) kemija plazme k) trki molekul l) atomski trki m) kemijska kinetika n) delci o) energijska ravnotežja p) kapacitivna praznenja q) induktivna praznenja r) obdelave površin s) jedkanje t) dinamika trkov u) preglednod delo

  533.9
  COBISS.SI-ID 19054119

  228.
  LIEBSCHER, Dierck-Ekkehard
          The geometry of time / Dierck-Ekkehard Liebscher. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2005. - XII, 241 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Physics textbook)

  Bibliografija: str. 237-241
  ISBN 3-527-40567-4 (ISBN-10) ISBN 978-3-527-40567-1 (ISBN-13)
  a) Relativity (Physics) b) Geometry, Projective c) Space and time d) fizika e) relativnost f) geometrije prostora g) vkrivljenost prostora h) prostor-čas

  530.12
  COBISS.SI-ID 26729221

  229.
  LIND, David
          The physics of skiing : skiing at the Triple Point / David Lind, Scott P. Sanders. - 2nd ed. - New York [etc.] : Springer, cop. 2004. - XVII, 266 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij in na str. 253-261. - Kazalo
  ISBN 0-387-00722-9 (vezano)
  a) Physics b) Skis and skiing c) Force and energy d) Friction e) fizika f) mehanika g) sile h) energija i) trenje j) smučanje k) smuči l) geometrija smuči m) mehanske lastnosti n) porazdelitev obtežitve o) tehnike alpskega smučanja p) interaktivna dinamika q) tekmovalno smučanje r) nordijsko smučanje s) turno smučanje

  531.44:796.92
  COBISS.SI-ID 26490373

  230.
  MAYERGOYZ, I. D.
          The science of hysteresis / editors, Giorgio Bertotti, Isaak D. Mayergoyz. - 1st ed. - Amsterdam [etc.] : Elsevier/Academic Press, 2006. - 3 zv. : graf. prikazi ; 25 cm, v škatli 26 x 18 x 13 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Vsebina: Vol. 1: Mathematical modeling and applications. - XII, 705 str. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo ; Vol. 2: Physical modeling, micromagnetics, and magnetization dynamics. - XII, 648 str. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo ; Vol. 3: Hysteresis in materials. - XII, 751 str. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-12-480874-3 (komplet) ISBN 0-12-369431-0 (ISBN-10, vol. 1) ISBN 978-0-12-369431-7 (ISBN-13, vol. 1) ISBN 0-12-369432-9 (ISBN-10, vol. 2) ISBN 978-0-12-369432-4 (ISBN-13, vol. 2) ISBN 0-12-369433-7 (ISBN-10, vol. 3) ISBN 978-0-12-369433-1 (ISBN-13, vol. 3)
  a) Hysteresis b) elektrika c) magnetizem d) histereza e) matematični modeli f) aplikacije g) fizikalni modeli h) mikromagnetizem i) histerezni materiali j) priročniki

  537.623
  COBISS.SI-ID 26867461

  231.
  MESCHEDE, Dieter
          Optics, light and lasers : the practical approach to modern photonics and laser physics / Dieter Meschede ; [translators Dorothea and Markus Mauerer]. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2004. - IX, 410 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. - (Physics textbook)

  Prevod dela: Optik, Licht und Laser. - Bibliografija: str. 397-402. - Kazalo
  ISBN 3-527-40364-7 (broš.)
  a) Lasers b) Nonlinear optics c) Photonics d) fizika e) optika f) valovna optika g) optične slike h) koherenca i) interferometrija j) svetloba k) snov l) laserji m) polprevodniški laserji n) senzorji svetlobe o) laserska spektroskopija p) nelinearna optika

  681.7.069.24:535
  COBISS.SI-ID 12945672

  232.
  NAIR, V. P.
          Quantum field theory : a modern perspective / V. Parameswaran Nair. - New York : Springer, cop. 2005. - XIV, 557 str. ; 25 cm. - (Graduate texts in contemporary physics)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-387-21386-4 (vezano)
  a) Quantum field theory b) fizika c) kvantna mehanika d) kvantna teorija polja e) kvantizacija f) interakcije g) elektromagnetno polje h) sipalni procesi i) renormalizacija j) umeritvene teorije k) simetrija l) anomalije

  530.145
  COBISS.SI-ID 26820101

  233.
  NEWTON, Isaac, Sir, 1642-1727
          The Principia : mathematical principles of natural philosophy / Isaac Newton ; a new translation by I. Bernard Cohen and Anne Whitman, assisted by Julia Budenz ; preceded by a guide to Newton's Principia by I. Bernard Cohen. - Berkeley : University of California Press, cop. 1999. - XVII, 974 str. : ilustr. ; 26 cm

  Prevod dela: Principia. - Kazalo
  ISBN 0-520-08816-6 ISBN 0-520-08817-4 (broš.)
  a) Newton, Isaac, Sir (1642-1727) b) Newton, Isaac, Sir (1642-1727) c) Principia. d) Principia. e) Mechanics - Early works to 1800 f) Celestial mechanics - Early works to 1800 g) Mechanics - Early works to 1800 h) Celestial mechanics - Early works to 1800 i) fizika j) nebesna mehanika k) Sir Isaac Newton l) Principia

  531:51
  COBISS.SI-ID 1218148

  234.
  PAUL, Harry, 1931-
          Introduction to quantum optics : from light quanta to quantum teleportation / Harry Paul ; translated from German by Igor Jex. - Cambridge : Cambridge University Press, 2004. - XII, 241 str. : graf. prikazi ; 26 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/cam041/200306272 9.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/cam041/2 003062729.html. - Prevod dela: Photonen. - Bibliografija: str. 235-239. - Kazalo
  ISBN 0-521-83563-1 (vezano)
  a) Photons b) Photons c) fizika d) kvantna optika e) fotoni f) detektorji svetlobe g) spontana emisija h) interferenca i) kvantna kriptografija j) kvantna teleportacija

  535.14
  COBISS.SI-ID 26745861

  235.
  PENROSE, Oliver
          Foundations of statistical mechanics : a deductive treatment / Oliver Penrose. - Dover ed. - Mineola : Dover publications, 2005. - X, 262 str. : graf. prikazi ; 22 cm. - (Dover books on mathematics)

  Kazalo
  ISBN 0-486-43870-8 (broš.)
  a) Statistical mechanics b) matematična fizika c) statistična mehanika d) teorija verjetnosti e) postulati f) sistemi delcev g) dinamika h) Boltzmannova entropija i) statistična entropija

  531.19
  COBISS.SI-ID 27167749

  236.
          PRESTIGIOUS discoveries at CERN : 1973 Neutral Currents : 1983 W & Z Bosons / Roger Cashmore, Luciano Maiani, Jean-Pierre Revol, (eds.). - Berlin ; Heidelberg ; New York : Springer, cop. 2003. - XII, 190 str. : ilustr. ; 24 cm

  V kolofonu: "1st published in Eur. Phys. J. C, Vol 34/1 (2004)". - Bibliografija na koncu prispevkov
  ISBN 3-540-20750-3 (vezano)
  a) European Organization for Nuclear Research b) Particles (Nuclear physics) c) fizika osnovnih delcev d) raziskave e) CERN f) odkritja g) nevtralni tokovi h) bozoni W&Z

  539.12:001.894
  COBISS.SI-ID 26492421

  237.
          The PRINCIPLE of relativity : a colection of original memoires on the special and general theory of relativity / A.H. Lorentz...[et al.]. - New York : Dover Publications, 1952. - VII, 216 [11]str. ; 21 cm

  ISBN 0-486-60081-5
  a) Physics b) Fizika c) fizika d) splošna teorija relativnosti e) specialna teorija relativnosti

  530.12
  COBISS.SI-ID 2213396

  238.
          QUO vadis quantum mechanics? / A. Elitzur, S. Dolev, N. Kolenda, (eds.). - Berlin ; Heidelberg ; New York : Springer, cop. 2005. - XIV, 421 str. : ilustr. ; 24 cm. - (The frontiers collection, ISSN 1612-3018)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-540-22188-3 (vezano)
  a) fizika b) kvantna mehanika c) informacije d) časovno potovanje e) interpretacija kvantne mehanike f) determinizem g) relacijska kvantna mehanika h) matrični modeli i) teorija relativnosti j) verjetnost k) teorija Hamilton-Jacobi l) nova teorija časa m) biološki sistemi n) biofotonika

  530.12
  COBISS.SI-ID 26490117

  239.
  RAJ, Baldev, 1947-
          Science and technology of ultrasonics / Baldev Raj, V. Rajendran, P. Palanichamy. - Pangbourne : Alpha Science International, cop. 2004. - XIX, 374 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-84265-066-1 (vezano)
  a) Ultrasonics in medicine b) Ultrasonic waves - Industrial applications c) Ultrasonic transducers d) Ultrasonics in medicine - Technological innovations e) Biomedical Engineering - methods f) Ultrasonics g) Ultrasonography h) fizika i) ultrazvok j) ultrazvočni pretvorniki k) merilne tehnike l) aplikacije m) varjenje n) čiščenje o) meritve p) obdelava materialov q) tekoče zmesi r) raztopine s) ultrazvočne preiskave t) karakterizacija materialov u) medicinsko slikanje v) podvodna akustika w) standardizacija

  534-8:53.083
  COBISS.SI-ID 27173637

  240.
  RANDALL, Robert Hulbert, 1903-1983
          An introduction to acoustics / Robert H. Randall. - Dover ed. - Mineola : Dover Publications, 2005. - XII, 340 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Dover books on music)

  Bibliografija: str. 329-330. - Kazalo
  ISBN 0-486-44251-9 (broš.)
  a) Sound b) fizika c) akustika d) zvok e) teorija vibracij f) harmonična gibanja g) valovanja v zraku h) interferenca i) akustična impedanca j) valovanje v tekočinah k) valovanje v plinih l) viri vibracij m) absorpcija n) govor o) slušna nihanja p) meritve zvoka q) produkcija zvoka r) uporabna akustika s) pregledno delo

  534
  COBISS.SI-ID 27172613

  241.
  REICHENBACH, Hans, 1891-1953
          From Copernicus to Einstein / Hans Reichenbach ; translated by Ralph B. Winn. - New York : Dover Publications, 1980. - 123 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Dover books on physics)

  Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/dover032 /79055911.html. - Prevod dela: Von Kopernikus bis Einstein
  ISBN 0-486-23940-3 (broš.)
  a) Copernicus, Nicolaus (1473-1543) b) Einstein, Albert (1879-1955) c) Copernicus, Nicolaus (1473-1543) d) Relativity (Physics) e) Astronomy - History f) Relativité (Physique) g) Astronomie - Histoire h) fizika i) znanost j) zgodovinski pregled k) Nikolaj Kopernik l) Albert Einstein

  53(091)
  COBISS.SI-ID 27171845

  242.
  ROGALSKI, Mircea S.
          Advanced university physics / Mircea S. Rogalski, Stuart B. Palmer. - 2nd ed. - Boca Raton [etc.] : Chapman & Hall/CRC, 2006. - XV, 1006 str. : ilustr. ; 27 cm

  Bibliografija proti koncu posameznih poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-58488-511-4 (vezano)
  a) Physics - Textbooks b) fizika c) mehanika d) specialna relativnost e) gibanje f) mehanika kontinuuma g) termodinamika h) plini i) fazni prehodi j) elektrika k) magnetizem l) valovanje m) absorbcija n) disperzija o) statistična mehanika p) statistična termodinamika q) valovna mehanika r) atomi s) fizika polprevodnikov t) elektronika trdnega stanja u) magnetizem trdnega stanja v) superprevodnost w) struktura jedra x) nuklearna dinamika y) doktorske disertacije

  53(075.8)(076.3)
  COBISS.SI-ID 27166469

  243.
  RÖMER, Hartmann
          Theoretical optics : an introduction / Hartmann Römer. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2005. - XII, 361 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 351-354. - Kazalo
  ISBN 3-527-40429-5
  a) Optics b) fitika c) teoretična optika d) elektromagnetno valovanje e) snov f) optika kristalov g) elektrooptični pojavi h) magnetooptični pojavi i) elastooptični pojavi j) nelinearna optika k) geometrijska optika l) teorija loma svetlobe m) holografija n) koherenca o) radiacijska polja p) interakcije sevanje-snov q) kvantna optika

  535
  COBISS.SI-ID 26817285

  244.
  SACHS, Mendel
          Quantum mechanics and gravity / Mendel Sachs. - Berlin [etc.] : Springer, cop. 2004. - XIV, 191 str. ; 24 cm. - (The frontiers collection, ISSN 1612-3018)

  Bibliografija: str. 175-187. - Kazalo
  ISBN 3-540-00800-4 (vezano)
  a) Quantum theory b) General relativity (Physics) c) klasična fizika d) kvantna fizika e) kvantna mehanika f) korespondenčni princip g) stohastični procesi h) geometrična kvantizacija

  531/537:530.12
  COBISS.SI-ID 26489093

  245.
  SCHWEBER, Silvan S.
          An introduction to relativistic quantum field theory / Silvan S. Schweber ; foreword by Hans A. Bethe. - Mineola : Dover Publications, 2005. - XIV, 913 str. : ilustr. ; 22 cm

  Izvirna izd.: New York : Harper & Row, cop. 1961. - Bibliografija: str. 853-890. - Kazalo
  ISBN 0-486-44228-4 (broš.)
  a) Quantum field theory b) fizika c) kvantna mehanika d) teorija kvantnega polja e) principi simetrije f) nerelativistična teorija g) druga kvantizacija h) teorija interakcij polj i) kvantna elektrodinamika j) teorija kvantitativne renormalizacije

  530.14
  COBISS.SI-ID 27170565

  246.
  SERWAY, Raymond A.
          Modern physics / Raymond A. Serway, Clement J. Moses, Curt A. Moyer. - 3rd ed. - Belmont : Thomson Brooks/Cole, cop. 2005. - 1 zv. (ločena pag.) : ilustr. ; 26 cm

  Potiskani spojni listi. - Kazalo
  ISBN 0-534-40624-6 (international student ed.) ISBN 0-534-49339-4 (student ed.)
  a) Physics - Textbooks b) fizika c) rellativnost d) kvantna teorija svetlobe e) partikularna narava snovi f) kvantna mehanika g) tuneliranje h) struktura atomov i) statistična fizika j) molekularna struktura k) trdno stanje l) struktura jeder m) jedrska fizika n) elementarni delci o) kozmologija p) naloge q) rešitve

  53(075.8)(076.3)
  COBISS.SI-ID 27161861

  247.
          SERWAY'S college physics / Jerry S. Faughn ... [et al.]. - 7th ed. - Belmont : Thomson-Brooks/Cole, cop. 2006. - XXXII, 1008, 46, 3, 14 str. : ilustr. ; 28 cm

  Potiskani spojni listi. - Kazalo
  ISBN 0-534-99723-6 (Student ed.) ISBN 0-534-99724-4 (Instructor's ed.) ISBN 0-534-49318-1 (International student ed.)
  a) Physics b) fizika c) mehanika d) gibanje e) energija f) trki g) rotacija h) gravitacija i) trdne snovi j) fluidi k) termodinamika l) vibracije m) valovanja n) zvok o) elektrika p) magnetizem q) svetloba r) geometrijska optika s) optični instrumenti t) relativnost u) kvantna fizika v) atomska fizika w) jedrska fizika x) jedrska energija y) elementarni delci z) naloge {) rešitve

  53(075.8)(076.3)
  COBISS.SI-ID 27161349

  248.
  SUCCI, Sauro
          The Lattice Boltzmann equation : for fluid dynamics and beyond / Sauro Succi. - Reprinted. - Oxford [etc.] : Clarendon Press ; New York : Oxford University Press, 2004. - XVI, 288 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Numerical mathematics and scientific computation)

  Bibliografija: str. 263-279. - Kazalo
  ISBN 0-19-850398-9 (vezano)
  a) fizika b) dinamika fluidov c) kinetična teorija d) mrežna Boltzmannova enačba e) mrežni Boltzmannovi modeli f) Boolova mikrodinamika g) robni pogoji h) neurejeni mediji i) turbulentni pretoki j) kompleksni fluidi k) termohidrodinamika l) aplikacije m) kemijsko inženirstvo n) numerična analiza

  532:519.6:66.021(075.8)(076.1)
  COBISS.SI-ID 25876997

  249.
  VESENJAK, Vili
          Fizika [Elektronski vir] : mehanika 4.2 : program Kroženje : didaktična programska oprema / avtor Vili Vesenjak. - El. programi. - Maribor : [samozal.], cop. 2004. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

  Sistemske zahteve: Win 9x/NT/200x/XP, 160 MB prostora na disku. - Nasl. s škatle CD-ROM-a
  a) fizika b) mehanika c) programska oprema d) didaktični program e) kroženje f) vzgon

  532.3(075)
  COBISS.SI-ID 26339589

  250.
  WEBB, Robert H., 1934-
          Elementary wave optics / Robert H. Webb. - Mineola : Dover Publications, 2005. - XII, 268 str. : ilustr. ; 24 cm

  Izvirna izd.: New York : Academic Press, 1969. - Bibliografija: str. 203-205. - Kazalo
  ISBN 0-486-43935-6 (broš.)
  a) Light, Wave theory of b) fizika c) optika d) svetloba e) valovna teorija svetlobe f) elektromagnetno valovanje g) Dopplerjev efekt h) sipanje i) polarizirana svetloba j) interferenca k) lom svetlobe l) holografija m) Fourierova transformacija

  535.1/.4
  COBISS.SI-ID 27166213

  251.
  YOUNG, F. Ronald
          Sonoluminescence / F. Ronald Young. - Boca Raton [etc.] : CRC Press, cop. 2005. - 227 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali
  ISBN 0-8493-2439-4 (vezano)
  a) Sonoluminescence b) fizika c) akustika d) sonoluminiscenca e) zgodovinski pregled f) teorije sonoluminiscence

  534-14:535.36
  COBISS.SI-ID 25918213


  54 KEMIJA.


  252.
  ADAMS, Mike J.
          Chemometrics in analytical spectroscopy / Mike J. Adams. - 2nd ed. - Cambridge : Royal Society of Chemistry, cop. 2004. - XI, 223 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (RSC analytical spectroscopy monographs)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-85404-595-3 (vezano)
  a) Spectrum analysis - Statistical methods b) kemometrija c) analaizna kemija d) analiza spektrov e) obdelava podatkov f) prepoznavanje vzorcev g) nenadzorovano učenje h) nadzorovano učenje i) kalibracije j) regresijska analiza

  [004.8+007.5]:543
  COBISS.SI-ID 26747141

  253.
  ANDERSON, R. J.
          Organic spectroscopic analysis / Rosaleen J. Anderson, David J. Bendell & Paul W. Groundwater. - Cambridge : Royal Society of Chemistry, cop. 2004. - VI, 176 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm. - (Tutorial chemistry texts ; 22)

  Bibliografija: str. 166. - Kazalo
  ISBN 0-85404-476-0 (broš.)
  a) Organic compounds - Analysis b) Spectrum analysis c) organska kemija d) organske spojine e) spektroskopska analiza f) določevanje strukture g) jedrska magnetna resonanca h) IR/UV spektroskopija i) masna spektrometrija

  574:543.42(075.8)(076.5)
  COBISS.SI-ID 26758917

  254.
  ANSLYN, Eric V., 1960-
          Modern physical organic chemistry / Eric V. Anslyn, Dennis A. Dougherty. - Sausalito : University Science, cop. 2006. - XXVIII, 1095 str. : ilustr. ; 29 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-891389-31-9 (vezano)
  a) Chemistry, Physical organic b) fizikalna organska kemija c) struktura molekul d) termodinamika e) reaktivnost f) kemijska kinetika g) mehanizmi organskih reakcij h) elektronska struktura i) fotokemija

  544:547(075.8)
  COBISS.SI-ID 27200517

  255.
  ATKINS, Peter William, 1940-
          Molecular quantum mechanics / Peter Atkins, Ronald Friedman. - 4th ed., reprinted, with corrections. - New York ; Oxford : Oxford University Press, 2005. - XIV, 573 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 553-556. - Kazalo
  ISBN 0-19-927498-3 (ISBN-10) ISBN 978-0-19-927498-7 (ISBN-13)
  a) Quantum chemistry b) kvantna kemija c) kvantna mehanika d) harmonski oscilator e) gibanje f) vodikov atom g) kotni moment h) teorija grup i) metode aproksimacije j) struktura atomov k) atomski spektri l) struktura molekul m) izračun elektronske strukture n) molekule o) rotacije p) vibracije q) elektronski prehodi r) električne lastnosti s) magnetne lastnosti t) teorija sipanja

  544.18
  COBISS.SI-ID 26914053

  256.
  BALCL, Metin
          Basic 1[sup]H-13[sup]C-NMR spectroscopy / Metin Balcl. - 1st ed. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2005. - XII, 427 str. : graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija: str. 413-417. - Kazalo
  ISBN 0-444-51811-8 (vezano) ISBN 0-444-51812-6 (broš.)
  a) Nuclear magnetic resonance spectroscopy b) organska kemija c) organske spojine d) jedrska magnetna resonanca e) kemijski premik f) sklopitve spin-spin g) spinski sistemi h) C13 NMR spektroskopija i) pulzna NMR spektroskopija j) 2D NMR spektroskopija k) naloge l) rešitve

  543.429.23:544.02
  COBISS.SI-ID 26924805

  257.
          BIOTECHNOLOGY of biopolymers : from synthesis to patents / edited by A. Steinbüchel and Y. Doi. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2005. - 2. zv. (IX, 1185 str.) : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo v zv. 2. - Vsebina: Vol. 1: Lignin, coal, polyisoprenoids, polyesters and polysaccharides ; Vol. 2: Polyamides, complex proteinaceous materials, miscellaneous polymers and general aspects
  ISBN 3-527-31110-6 (komplet)
  a) Biotechnology b) Biopolymers c) - biosynthesisBiopolymers d) kemija polimerov e) materiali f) biopolimeri g) lignin h) premog i) poliizoprenoidi j) gume k) poliestri l) poliamidi m) proizvodnja n) sinteze o) biosinteze p) patenti

  577.11:547.9:678
  COBISS.SI-ID 26990597

  258.
  BRUICE, Paula Yurkanis, 1941-
          Essential organic chemistry / Paula Yurkanis Bruice. - Upper Saddle River : Pearson Education, cop. 2006. - XXVI, 557, [35] str. : ilustr. ; 27 cm

  Kazalo
  ISBN 0-13-198483-7
  a) Chemistry, Organic - Textbooks b) organska kemija c) kemijske vezi d) kisline e) baze f) organske spojine g) nomenklatura h) struktura i) kemijske reakcije j) organske sinteze k) spektroskopija l) izomere m) stereokemija n) določevanje strukture o) ogljikovi hidrati p) aminokisline q) peptidi r) proteini s) encimi t) koencimi u) vitamini v) kemija metabolizma w) lipidi x) nukleotidi y) nukleinske kisline z) zdravilne učinkovine

  547(075.8)
  COBISS.SI-ID 27204101

  259.
  CHANG, Raymond
          Physical chemistry for the biosciences / Raymond Chang. - Sansalito : University Science, cop. 2005. - XIII, 677 str. : ilustr. ; 28 cm

  Bibliografija proti koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-891389-33-5 (vezano)
  a) Biochemistry b) fizikalna kemija c) plini d) termodinamika e) raztopine f) kemijsko ravnotežje g) elektrokemija h) kisline i) baze j) kemijska kinetika k) encimska kinetika l) kvantna mehanika m) struktura atoma n) kemijske vezi o) spektroskopija p) fotokemija q) fotobiologija r) makromolekule

  544:577(075.8)
  COBISS.SI-ID 27200261

  260.
          CHEMICAL Weapons Convention chemicals analysis : sample collection, preparation and analytical methods / edited by Markku Mesilaakso. - Chichester [etc.] : John Wiley, cop. 2005. - X, 462 str. : ilustr. ; 26 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip054/20040273 09.html. - Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 0-470-84756-5 (vezano) ISBN 0-470-85425-1
  a) Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling, and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction (1993) b) Chemical arms control - Verification c) Chemistry, Analytic d) analizna kemija e) kemična orožja f) analizne metode g) terenske analize h) vzorčevanje i) priprava vzorcev j) monitoring okolja k) instrumentacija l) plinska kromatografija m) tekočinska kromatografija n) masna spektrometrija o) NMR p) FTIR q) baza podatkov OPCW

  543.51/.54:623.459
  COBISS.SI-ID 26631941

  261.
          CHEMISTRY for green environment / M. M. Srivastava, Rashmi Sanghi, [editors]. - New Delhi [etc.] : Narosa publishing house, cop. 2005. - XX, 364 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 81-7319-620-6 (vezano)
  a) Chemical ecology b) kemijska industrija c) ekologija d) trajnostni razvoj e) preprečevanje onesnaževanja f) bioinformatika g) obdelava podatkov h) evolucijski sistemi i) modeliranje j) sekvenciranje proteinov k) bioinformacijska tehnologija l) optično računalništvo m) bakterijski rodopssin n) rastlinski proizvodi o) standardizacija p) okolju prijazne tehnologije q) mikrovalovna tehnologija r) fotokemijska degradacija s) proizvodnja papirja t) encimi u) odstranjevanje fosfora v) biokemijska tehnologija w) rastlinske kulture x) proizvodnja sekundarnih metabolitov y) biopesticidi z) proizvodi na rastlinski osnovi {) zdraavilne rastline |) ajurvedski pripravki }) zaščita rastlin ~) naravni herbicidi ) biopesticidi !) eterična olja ¤) jasmonati

  [54+66.02/.09]:504.05/.06
  COBISS.SI-ID 27205125

  262.
          COMPUTATIONAL methods in photochemistry / edited by Andrei G. Kutateladze. - Boca Raton [etc.] : Taylor & Francis, 2005. - IX, 517 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Molecular and supramolecular photochemistry ; 13)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8247-5345-3 (vezano)
  a) Photochemistry - Textbooks b) Photochemistry - Mathematical models c) Photochemistry d) Models, Theoretical e) teoretična kemija f) organska fotokemija g) reakcijski mehanizmi h) Spin-orbitalne sklopitve i) semiempirični izračuni j) matematični modeli k) računalniški algoritmi l) aplikacije

  544.52.001.573
  COBISS.SI-ID 26813189

  263.
  DE Lasa, Hugo I.
          Photocatalytic reaction engineering / Hugo de Lasa, Benito Serrano, Miguel Salaices. - New York : Springer, 2005. - XII, 187 str. : ilustr., graf. prikazi ; 26 cm

  Bibliografija na koncu pogalvij. - Kazalo
  ISBN 0-387-23450-0 (vezano)
  a) Photocatalysis b) Reaction mechanisms (Chemistry) c) Chemical engineering d) fizikalna kemija e) kemijsko inženirstvo f) kemijske reakcije g) reakcijski mehanizmi h) fotokataliza i) fotokatalitične reakcije j) reakcijske hitrosti k) fotokatalitični reaktorji l) fotokatalizatorji m) polje obsevanja n) kinetično modeliranje o) energetska učinkovitost p) dekontaminacija vode q) fotokatalitična degradacija r) onesnaževalci zraka

  544.526.5:66.02
  COBISS.SI-ID 26925317

  264.
          ELECTROCHEMICAL aspects of ionic liquids / edited by Hiroyuki Ohno. - Hoboken : Wiley, 2005. - XIII, 392 str. : ilustr. ; 25 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip0422/2004019 936.html. - Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 0-471-64851-5 (vezano)
  a) Ionic solutions b) Electrochemistry c) Polymerization d) elektrokemija e) polimerizacija f) ionske raztopine g) bioelektrokemija h) baterije i) fotoelektrokemijske celice j) gorivne celice k) kondenzatorji l) soli m) tekoči kristali n) geli o) polimerni elektroliti p) prevodni polimeri q) amfoterni polimeri r) polimerne ščetke

  544.6.018.4:620.1/.2
  COBISS.SI-ID 3149082

  265.
  EMSLEY, John
          Vanity, vitality, and virility : the science behind the products you love to buy / John Emsley. - Oxford : Oxford University Press, 2004. - XI, 259 str. ; 25 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/fy051/2004041450 .html. - Bibliografija: str. 240-246. - Kazalo
  ISBN 0-19-280509-6 (vezano)
  a) Chemistry, Analytic - Popular works b) kemija c) analizna kemija d) kozmetika e) prehrana f) zdravila g) čistila h) polimeri i) zgodovina j) delovanje k) zanimivosti

  54
  COBISS.SI-ID 26870277

  266.
  FISCH, Michael R.
          Liquid crystals, laptops and life / Michael R. Fisch. - New Jersey [etc.] : World Scientific, cop. 2004. - XVII, 355 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. - (World Scientific series in contemporary chemical physics ; vol. 23)

  Bibliografija na koncu nekaterih poglavij. - Kazalo
  ISBN 981-238-901-6 (vezano)
  a) fizikalna kemija b) tekoči kristali c) znanstveni modeli d) simetrije e) električne lastnosti f) molekule g) polprevodniki h) polimeri i) aplikacije j) mikroračunalniki k) prikazovalniki l) prenosni računalniki m) vizualne umetnosti n) biomedicina

  544.25.022.5
  COBISS.SI-ID 26189573

  267.
          FUNDAMENTALS of analytical chemistry / Douglas A. Skoog ... [et al.]. - 8th ed., international student ed. - Belmont [etc.] : Thomson-Brooks/Cole, cop. 2004. - 1 zv. (loč. pag.), [12] str. pril. : ilustr. ; 27 cm

  Spojni listi potiskani. - Kazalo
  - - Skoog's analytical chemistry interactive CD-ROM [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve, zvok, animacija ; 12 cm
  Sistemske zahteve: operacijski sist. Win 98, NT 4, ME, 2000 ali Macintosh OS 8.5.1 ali več, Pentium ali Power Mac, 64 MB Ram, 8 x CD-ROM, Windows 16 bit (800 x 600 pixel)
  ISBN 0-03-035523-0 (na hrbtni str. nasl. str.) ISBN 0-534-41797-3 (na platnici) ISBN 0-534-41796-5 (CD-ROM)
  a) Chemistry, Analytic b) analizna kemija c) kemijsko ravnotežje d) gravimetrične metode e) titrimetrične metode f) elektrokemijske metode g) spektrokemijske metode h) kinetične metode i) analizne separacije j) kromatografija k) kemijska analiza l) priprava vzorca m) analiza realnih vzorcev n) naloge o) rešitve

  543(075.8)(076.5)
  COBISS.SI-ID 1374321

  268.
  HAGEN, Jens
          Industrial catalysis : a practical approach / Jens Hagen. - 2nd, completely revised and extended ed. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2006. - XVIII, 507 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija: str. 483-492. - Kazalo
  ISBN 3-527-31144-0 (vezano)
  a) Catalysis b) fizikalna kemija c) industrijski procesi d) industrijska kataliza e) homogena kataliza f) katalizatorji z elementi prehoda g) biokataliza h) heterogena kataliza i) oblika katalizatorjev j) proizvodnja heterogenih katalizatorjev k) zeoliti l) elektrokataliza m) kemija okolja n) ekologija o) katalitično odstranjevanje nečistoč p) fotokataliza q) fazni prehodi r) razvoj katalizatorjev s) katalitski reaktorji

  66.097:544.47
  COBISS.SI-ID 27191045

  269.
          HANDBOOK of thermal analysis and calorimetry. Vol. 2, Applications to inorganic and miscellaneous materials / edited by Michael E. Brown, Patrick K. Gallagher. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2003. - XXXV, 905 str. : graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-444-82086-8
  a) analizna kemija b) termična analiza c) kalorimetrija d) aplikacije e) adsorbcija f) površinska kemija g) konservacija umetnin h) konservacija arheoloških najdb i) ogljik j) kataliza k) keramika l) steklo m) materiali n) elektronika o) gline p) shranjevanje energije q) eksplozivi r) fosilna goriva s) anorganske spojine t) koordinacijske spojine u) geologija v) kristalinični hidrati w) metalurgija x) pirotehnika y) super prevodniki

  [536.6+543.57]:620.1/.2
  COBISS.SI-ID 25664773

  270.
  KILLOPS, Stephen Douglas, 1953-
          Introduction to organic geochemistry / Stephen Killops and Vanessa Killops. - 2nd ed. - Malden : Blackwell Publishing, 2005. - VI, 393 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip0415/2004003 107.html. - Bibliografija: str. 325-362. - Kazalo
  ISBN 0-632-06504-4 (broš.)
  a) Organic geochemistry b) organska kemija c) geokemija d) organska snov e) organske spojine f) kemijska sestava g) degradacija h) kemijska stratigrafija i) ciklus ogljika j) klimatske spremembe k) antropogeni ogljik l) okolje

  550.4:547(075.8)
  COBISS.SI-ID 27200005

  271.
  KOZIC, Viljem
          Optimizacija fizikalno kemijskih pogojev za nadzor vodnega kamna v pralnih strojih za povratno stekleno embalažo : doktorska disertacija / Viljem Kozic ; mentor Jurij Krope. - Maribor : [V. Kozic], 2005. - 74 f. : ilustr. ; 30 cm

  Izvleček ; Abstract. - Univ. Maribor, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
  a) preskrba z vodo b) trdota vode c) kalcit d) aragonit e) vaterit f) magnetna obdelava vode g) elektronska mikroskopija h) doktorska disertacija

  628.16.04:537.84(043.3)
  COBISS.SI-ID 10052630

  272.
          MODERN organonickel chemistry / edited by Yoshinao Tamaru. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2005. - XIX, 327 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 3-527-30796-6 (ISBN-10) ISBN 978-3-527-30796-8 (ISBN-13)
  a) Organonickel compounds b) organska kemija c) organonikljeve spojine d) organske reakcije e) karboksilacija f) karboniliranje g) dekarboniliranje h) asimetrična sinteza i) heterogena kataliza j) ciklooligomerizacija k) cikloizomerizacija l) alkeni m) alkini n) dieni o) aleni

  66.095.72:546.74
  COBISS.SI-ID 26821637

  273.
          MOLECULAR bioenergetics : simulations of electron, proton, and energy transfer / Ralph A. Wheeler, editor ; sponsored by the ACS Division of Computers in Chemistry. - Washington : American Chemical Society, 2004. - IX, 196 str., [2] str. uvezanih pril. : ilustr. ; 24 cm. - (ACS symposium series ; 883)

  V kolofonu: "Based on the symposium presented at the 218th American Chemical Society (ACS) national meeting in New Orleans, 1999". - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8412-3720-4 (vezano)
  a) Bioenergetics - Congresses b) Electron transport - Congresses c) Proton transfer reactions - Congresses d) Photosynthesis - Congresses e) teoretična kemija f) fotosinteza g) reakcije prenosa protona h) transport elektronov i) molekularna bioenergetika j) molekularno modeliranje k) računalniške simulacije l) AB initio izračun

  577.355:004.8
  COBISS.SI-ID 26870533

  274.
          MULTIPHASE homogenous catalysis / edited by B. Cornils ... [et al.]. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2005. - 2 zv. (XXXIV, 871 str.) : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo v zv. 2
  ISBN 3-527-30721-4 (ISBN-10) ISBN 978-3-527-30721-0 (ISBN-13)
  a) Catalysis b) fizikalna kemija c) kemijsko inženirstvo d) večfazna homogena kataliza e) organske reakcije f) vodna faza g) organska topila h) dvofazni sistemi i) fluorovi dvofazni sistemi j) nevodne ionske tekočine k) superkritična topila l) katalizatorji m) topni polimerni nosilci

  544.41:544.342:54-185
  COBISS.SI-ID 26991365

  275.
  PIVEC, Aleksandra
          Kontrolirana fermentacija vinskega mošta na osnovi vrednosti redoks potenciala : doktorska disertacija / Aleksandra Pivec. - Ljubljana : [A. Pivec], 2005. - [14] f., 130 str. : graf. prikazi ; 30 cm

  Bibliografija: str. 121-130. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
  a) biotehnologija b) fermentativni procesi c) vinska fermentacija d) redoks potencial e) produkcija glicerola f) regulacija fermentacijskega procesa g) temperaturni šok h) doktorske disertacije

  66.098:663.252.4:582.28(043.3)
  COBISS.SI-ID 27246597

  276.
          POSITRON emission tomography : basic sciences / Dale L. Bailey ... [et al.], (eds.). - New York : Springer, cop. 2005. - X, 382 str. : ilustr. ; 29 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-85233-798-2 (vezano)
  a) Tomography, Emission b) Tomography, Emission-Computed - methods c) radiokemija d) fizika e) pozitronska emisijska tomografija f) instrumentacija g) algoritmi rekonstruiranja slike h) kvantitativne tehnike i) aplikacije j) klinična medicina k) medicinsko slikanje l) onkologija m) genska ekspresija n) terapija o) nuklearna medicina

  544.58:615.8-7
  COBISS.SI-ID 26834949

  277.
  SATA, Toshikatsu
          Ion exchange membranes : preparation, characterization, modification and application / Toshikatsu Sata. - Cambridge : Royal Society of Chemistry, cop. 2004. - X, 314 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-85404-590-2 (vezano)
  a) Ion-permeable membranes b) fizikalna kemija c) kemijska industrija d) ionsko izmenljive membrane e) membranski procesi f) priprava g) lastnosti h) karakterizacija i) mikrostruktura j) transportne lastnosti k) aplikacije

  544.726:661.183.12
  COBISS.SI-ID 26635781

  278.
  SPEIGHT, James G., 1940-
          Handbook of coal analysis / James G. Speight. - Hoboken : Wiley-Interscience, 2005. - X, 222 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Chemical analysis ; vol. 166)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-471-52273-2 (vezano)
  a) Coal - Analysis - Handbooks, manuals, etc b) analizna kemija c) analiza premoga d) vzorčenje e) priprava vzorca f) aproksimativna analiza g) elementarna analiza h) mineralna snov i) fizikalne lastnosti j) električne lastnosti k) termične lastnosti l) mehanske lastnosti m) spektroskopske lastnosti n) raztapljanje

  543-032.32
  COBISS.SI-ID 26821381

  279.
  STEINFELD, Jeffrey I.
          Molecules and radiation : an introduction to modern molecular spectroscopy / Jeffrey I. Steinfeld. - 2nd ed. - Mineola : Dover Publications, 2005. - XVII, 493 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Dover books on chemistry)

  Izvirna izd.: 2nd ed. - Cambridge (Mass.) : MIT Press, cop. 1985. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-486-44152-0
  a) Molecular spectroscopy b) fizikalna kemija c) molekularna spektroskopija d) atomski spektri e) diatomarne molekule f) rotacije g) vibracije h) elektronski spektri i) teorija grup j) rotacijski spektri k) vibracijski spektri l) poliatomarne molekule m) maserji n) laserji o) optična resonančna spektroskopija p) koherentna spektroskopija

  544.15/.17
  COBISS.SI-ID 27170309

  280.
  WEISSERMEL, Klaus
          Industrial organic chemistry / Klaus Weissermel, Hans-Jürgen Arpe ; translated by Charlet R. Lindley and Stephen Hawkins. - 4th, completely revised ed. - Weinheim : Wiley-VCH, 2003. - XIX, 491 str., [20] str. uvezanih pril. : ilustr. ; 25 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley041/2003284 086.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/wiley041 /2003284086.html. - Prevod dela: Industrielle organische Chemie. - Bibliografija: str. 452-465. - Kazalo
  ISBN 3-527-30578-5 (vezano)
  a) Chemistry, Organic b) Chemistry, Technical c) organska kemija d) industrijske sinteze e) plini f) olefini g) acetilen h) sinteze z ogljikovim monoksidom i) oksidacijski produkti j) etilen k) ksilen l) naftalen m) alkoholi n) spojine vinil-halogen o) spojine vinil-kisik p) poliamidi q) produkti konverzije propena r) aromatske spojine s) derivati benzena

  547:66.091.3
  COBISS.SI-ID 26989573

  281.
  WESTBROEK, Pieter, 1937-
          Analytical electrochemistry in textiles / P. Westbroek, G. Priniotakis and P. Kiekens. - Cambridge : Woodhead Publishing : The Textile institute ; Boca Raton [etc.] : CRC press, cop. 2005. - XII, 344 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Woodhead Publishing in textiles)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-85573-919-4 (ISBN-10) ISBN 978-1-85573-919-2 (ISBN-13) ISBN 0-8493-3485-3 (CRC)
  a) analizna kemija b) elektrokemija c) elektrokemijske metode d) plemeenitenje tekstilij e) beljenje f) pranje g) določevanje vodikovega peroksida h) določevanje indiga i) določevanje natrijevega ditionata j) elektrokatalitične reakcije k) inteligentni materiali l) tekstilne elektrode m) kontrola kvalitete n) elektroprevodnost o) analiza potu p) analiza urina q) modificirana vlakna r) aplikacije

  543.55-037
  COBISS.SI-ID 26496005


  55 GEOLOGIJA. METEOROLOGIJA IN SORODNE VEDE.


  282.
  MAYES, Julian, 1963-
          Understanding weather : a visual approach / Julian Mayes and Karel Hughes. - London : Arnold, cop. 2004. - 188 str. : ilustr., graf. prikazi, zvd. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 178-180
  ISBN 0-340-80611-7 (broš.)
  a) Weather b) Climatology c) meteorologija d) klimatogeografija e) atmosfera f) segrevanje atmosfere g) padavine h) vetrovi i) sistemi visokega pritiska j) sistemi nizkega pritiska k) opazovanje vremena l) oblaki m) aerosoli n) klimatski pasovi o) tropski cikloni p) El Nino q) monsuni

  551.5
  COBISS.SI-ID 25553250

  283.
  MCGUFFIE, Kendal
          A climate modelling primer / Kendal McGuffie and Ann Henderson-Sellers. - 3rd ed. - Chichester : J. Wiley & Sons, 2005. - XIV, 280 str. : ilustr. ; 24 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip0420/2004016 112.html. - Bibliografija na koncu poglavij in na str. 249-256. - Kazalo
  - - A Climate modelling primer [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  ISBN 0-470-85750-1 (vezano) ISBN 0-470-85750-1 (broš.)
  a) Climatology - Mathematical models b) klimatologija c) podnebje d) matematični modeli e) vrste modelov f) eksperimentalno modeliranje g) evalvacija modela h) napovedovanje

  551.58.001.573
  COBISS.SI-ID 29160546

  284.
          WATER-rock interaction / edited by Ingrid Stober and Kurt Bucher. - Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic Publishers, cop. 2002. - VIII, 235 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm. - (Water science and technology library ; vol. 40)

  Bibliografija na koncu prispevkov
  ISBN 1-4020-0497-4 (vezano)
  a) Hydrogeology b) hidrogeologija c) podtalnica d) terenske raziskave e) eksperimentalne raziskave f) vodonosniki g) vulkansko delovanje h) interakcije voda-kamnine i) mineralni depoziti j) študije primerov

  556.18:553.52
  COBISS.SI-ID 24979973


  57 BIOLOGIJA. EKOLOGIJA.


  285.
          BIOINFORMATICS technologies / Yi-Ping Phoebe Chen (ed.). - Berlin : Springer, cop. 2005. - XV, 396 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-540-20873-9 (vezano)
  a) Computational Biology b) Biotechnology - methods c) Database Management Systems d) Bioinformatics e) Bioinformatics - Methodology f) biotehnologija g) bioinformatika h) biologija i) informacijska tehnologija j) baze podatkov k) podatkovna skladišča l) iskanje podatkov m) strojno učenje n) računalniško modeliranje o) Petrijeve mreže p) biološki procesi q) biološke sekvence r) kombinatorično primerjanje vzorcev s) iskanje nizov t) fraktalna analiza u) analiza podatkov mikromrež

  57:004
  COBISS.SI-ID 26925061

  286.
  BISSWANGER, Hans
          Enzyme kinetics : principles and methods / Hans Bisswanger ; translated by Leonie Bubenheim. - 1st reprint. - Weinheim : Wiley-VCH, 2004. - XIV, 255 str. : graf. prikazi ; 25 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley032/2003535 178.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/wiley036 /2003535178.html. - Prevod dela: Enzymkinetik. - Na CD-ROM-u: "Program EkI 3 developed by Dmitriy Degtiarev". - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  - - Enzyme kinetics [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 3-527-30343-X (vezano)
  a) Enzyme kinetics b) Enzymes - pharmacokinetics c) biokemija d) kinetika reakcij e) encimske reakcije f) interakcije ligandi-makromolekule g) inhibicija encimov h) izmenjava izotopov i) ultrafiltracija j) gelska filtracija k) ultracentrifugiranje l) elektrokemijske metode m) kalorimetrija n) meritve hitrosti reakcij o) hitre reakcije

  577.15
  COBISS.SI-ID 27191557

  287.
  BOMMARIUS, Andreas Sebastian
          Biocatalysis : [fundamentals and applications] / A. S. Bommarius, B. R. Riebel. - 1st reprint. - Weinheim : Wiley-VCH, 2004. - XXXIII, 611 str. : ilustr. ; 25 cm

  Dodatek k nasl. z ov. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-527-30344-8 (vezano)
  a) Enzymes - Biotechnology b) Biosynthesis c) Catalysis d) Catalysis e) Enzymes f) Biotechnology - methods g) biokemija h) biotehnologija i) biosinteze j) encimska kataliza k) encimi l) karakterizacija m) mikroorganizmi n) izolacija o) priprava p) izolacija DNA q) sekvenciranje DNA r) kloniranje s) genska ekspresija t) reaktorski inženiring u) aplikacije v) detergenti w) tekstil x) industrija papirja y) prehrana živali z) proizvodnja kemikalij {) prehrana |) farmacevtiki }) proizvodnja encimov ~) raziskave proteinov ) proteinski inženiring !) rekombinantna DNA tehnologija ¤) bioinformatika ©) umetni encimi °) načrtovanje biokatalitičnih procesov

  577.15:577.2:57.08
  COBISS.SI-ID 26989829

  288.
  CAMPBELL, Mary K.
          Biochemistry / Mary K. Campbell, Shawn O. Farrell. - 5th ed. - Belmont [etc.] : Thompson Brooks/Cole, cop. 2006. - XXIII, 689, G-10, A-52, I-16 str. : ilustr. ; 29 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazala
  ISBN 0-534-40521-5 (Student ed.) ISBN 0-534-40523-1 (Instructor's ed.) ISBN 0-534-39499-X (International student ed.)
  a) Biochemistry b) Biokemija - Učbeniki za visoke šole c) biokemija d) biokemijske reakcije e) aminokisline f) peptidi g) tridimenzionalna struktura proteinov h) čiščenje proteinov i) karakterizacija j) encimi k) lipidi l) proteini m) biološke membrane n) nukleinske kisline o) biosinteza p) replikacija q) genetska koda r) transkripcija s) biosinteza RNA t) biotehnološke metode u) molekularna biologija v) metabolizem w) ogljikovi hidrati x) glikoza y) citrus citronske kisline z) oksidativna fosforizacija {) metabolizem lipidov |) fotosinteza }) metabolizem dušika ~) celična signalizacija

  577(075.8)
  COBISS.SI-ID 16050743

  289.
  CAMPBELL, Peter Nelson
          Biochemistry illustrated : biochemistry and molecular biology in the post-genomic era / Peter N. Campbell, Anthony D. Smith, Timothy J. Peters. - 5th ed. - Edinburgh [etc.] : Elsevier/Churchill Livingstone, 2005. - XVII, 242 str. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: str. 225-226. - Kazalo
  ISBN 0-443-10034-9
  a) Biochemistry - Outlines, syllabi, etc b) Biochemistry c) Genomics d) Molecular Biology e) biokemija f) molekularna biologija g) proteini h) peptidi i) nukleinske kisline j) encimi k) hormoni l) struktura m) delovanje n) ogljikovi hidrati o) lipidi p) metabolizem q) oksidativni katabolizem r) fosfolipidi s) biomembrane t) receptorji u) prenos signalov v) bioinformatika w) apoptoza x) telomere

  577(075.8)
  COBISS.SI-ID 10084630

  290.
          CELL cycle control : mechanisms and protocols / edited by Tim Humphrey, Gavin Brooks. - Totowa : Humana Press, 2005. - XII, 402 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Methods in molecular biology ; vol. 296)

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip0417/2004008 991.html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-58829-144-8 (vezano) ISBN 1-59259-857-9 (e-ISBN)
  a) Cell cycle - Laboratory manuals b) Cell Cycle - physiology c) Eukaryotic Cells - physiology d) Molecular Biology - methods e) Cycle cellulaire - Manuels de laboratoire f) molekularna biologija g) fiziologija h) evkariotske celice i) celični ciklus j) kontrolni mehanizmi k) analizne metode l) molekule celičnega ciklusa m) detekcija n) meritve

  576.32/.36
  COBISS.SI-ID 26814725

  291.
          CELL migration : developmental methods and protocols / edited by Jun-Lin Guan. - Totowa : Humana Press, 2005. - XV, 364 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Methods in molecular biology ; vol. 294)

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip0420/2004016 499.html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-58829-382-3 (vezano) ISBN 1-59259-860-9 (e-ISBN)
  a) Cell migration - Laboratory manuals b) Cell Movement - physiology - Laboratory Manuals c) Biological Assay - methods - Laboratory Manuals d) Cell Movement - genetics - Laboratory Manuals e) molekularna biologija f) fiziologija g) genetika h) biološki procesi i) celično gibanje j) biološka analiza k) metode l) celica m) sistemi specializiranih celic n) modelni organizmi o) biokemijske metode

  576.32/.36:612.014.3
  COBISS.SI-ID 26811909

  292.
  HIGGS, Paul G.
          Bioinformatics and molecular evolution / Paul G. Higgs and Teresa K. Attwood. - Malden : Blackwell, 2005. - XIII, 365 str. : ilustr. ; 25 cm + [12] str. uvezanih pril.

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip0422/2004021 066.html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-4051-0683-2 (broš.)
  a) Molecular evolution - Mathematical models b) Bioinformatics c) Computational Biology d) Evolution, Molecular e) Genetics f) naravoslovje g) genetika h) genetika populacij i) proteini j) sekvenčne baze podatkov k) molekularna evolucija l) evolucija genoma m) matematični modeli n) bioinformatika o) algoritmi p) strojno učenje

  577.2.001.573
  COBISS.SI-ID 26812933

  293.
  KREBS, Charles J.
          Ecology : the experimental analysis of distribution and abundance / Charles J. Krebs. - 5th ed. - San Francisco [etc.] : B. Cummings, cop. 2001-2002. - XX, 695 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija: str. 623-663. - Kazali
  - - The ecology action guide : action for a sustainable future / Graham C. Hickman & Susan M. Hickman. - 68 str. : ilustr. ; 26 cm
  - - The ecology place [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  ISBN 0-321-04289-1 ISBN 0-321-06879-3 (vezano) ISBN 0-321-06885-8 (CD-ROM) ISBN 0-321-06883-1 (pril.)
  a) ekologija b) populacijska biologija c) varstvo okolja d) trajnostni razvoj e) onesnaževanje okolja f) populacije g) rast populacij h) združbe i) biološka raznovrstnost j) kvaliteta življenja k) zdravje ekosistema l) ekološka osveščenost m) človeški vplivi

  574:504.05/.06(075.8)
  COBISS.SI-ID 872527

  294.
  LEWIN, Benjamin
          Genes VIII / Benjamin Lewin. - Pearson international ed. - Upper Saddle River : Pearson/Prentice Hall : Pearson Education International, cop. 2004. - XXI, 1027 str. : ilustr. ; 28 cm

  "20 years have passed since the first edition" --> predgovor. - Kazalo. - Bibliografija na koncu vseh poglavij
  ISBN 0-13-123924-4
  a) Medicinska genetika - Človeški genom - Učbeniki za visoke šole b) Citologija - Učbeniki za visoke šole c) biokemija d) genetika e) geni f) proteini g) genska ekspresija h) DNA i) jedro j) RNA k) celice

  577.2:575.1/.2
  576(075.8)
  COBISS.SI-ID 10598194

  295.
  MADIGAN, Michael T., 1949-
          Brock biology of microorganisms / Michael T. Madigan, John M. Martinko. - 11th ed. - Upper Saddle River : Pearson Prentice Hall, cop. 2006. - XXV, 992, 15, 15, 34 str. : ilustr. ; 29 cm

  Kazalo
  Vsebina:
  Microorganisms and microbiology
  An overview of microbial life
  Macromolecules
  Cell structure/function
  Nutrition, laboratory culture, and metabolism of microorganisms
  Microbial growth
  Essentials of molecular biology
  Metabolic regulation
  Essentials of virology
  Bacterial genetics
  Microbial evolution and systematics
  Prokaryotic diversity : the bacteria
  Prokaryotic diversity : the archaea
  Eukaryotic cell biology and eukaryotic microorganisms
  Microbial genomics
  Viral diversity
  Metabolic diversity
  Methods in microbial ecology
  Microbial ecology
  Microbial growth control
  Microbial interactions with humans
  Essentials of immunology
  Molecular immunology
  Diagnostic microbiology and immunology
  Epidemiology
  Person-to-person microbial diseases
  Animal-transmitted, arthropod-transmitted, and soilborne microbial diseases
  Wastewater treatment, water purification, and waterborne microbial diseases
  Food preservation and foodborne microbial diseases
  Industrial microbiology
  Genetic engineering and biotechnology
  ISBN 0-13-144329-1 ISBN 0-13-219226-8 ISBN 0-13-196893-9 (broš., international ed.)
  a) Microbiology b) Mikrobiologija c) mikrobiologija d) evolucija mikroorganizmov e) sistematika f) metabolična raznovrstnost g) ekologija mikroorganizmov h) imunologija i) patogenost j) mikrobne bolezni k) industrijska mikrobiologija l) genski inženiring m) biotehnologija

  579(075.8)
  COBISS.SI-ID 2842388

  296.
          MOLECULAR biology in medicinal chemistry / edited by Th. Dingermann, D. Steinhilber and G. Folkers. - 1st ed., 1st reprint. - Weinheim : Wiley-VCH, 2004. - XXI, 413 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Methods and principles in medicinal chemistry ; vol. 21)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-527-30431-2 (vezano)
  a) Pharmaceutical chemistry b) Genetic engineering c) Molecular biology d) Chemistry, Pharmaceutical e) Genetic Engineering f) Molecular Biology g) biokemija h) medicinska kemija i) farmacevtska kemija j) molekularna biologija k) genski inženiring l) raziskave m) nova zdravila n) receptorji o) človeški genom p) stereoselektivne sinteze q) nukleinske kisline r) ločevanje enantiomer s) kiralna zdravila t) afinitetna kromatografija u) jedrska magnetna resonanca v) proteini w) markiranje z izotopi x) farmakogenetika y) farmakogenomika z) toksigenomika

  577.2(075.8)
  COBISS.SI-ID 1666417

  297.
  MOURITSEN, Ole G.
          Life - as a matter of fat : the emerging science of lipidomics / Ole G. Mouritsen. - Berlin : Springer, cop. 2005. - XII, 276 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. - (The frontiers collection)

  Bibliografija: str. 227-248. - Kazalo
  ISBN 3-540-23248-6 (vezano)
  a) biologija b) biokemija c) maščobe d) maščobne kisline e) lipidne membrane f) lipidne molekule g) biološke membrane h) struktura membran i) funkcija lipidov j) holesterol k) esencialne maščobne kisline l) delovanje zdravil m) encimi n) aplikacije o) nanotehnologija p) farmacevtiki

  577.115:547.915
  COBISS.SI-ID 26494725

  298.
  NATO Advanced Research Workshop on Genomics for Biosafety in Plant Biotechnology (Bansko ; 2003)
          Genomics for biosafety in plant biotechnology / edited by Jan-Peter Nap, Atanas Atanassov and Willem J. Stiekema. - Amsterdam [etc.] : IOS Press, cop. 2004. - VIII, 247 str. : ilustr. ; 25 cm. - (NATO Science Series. Series I,, Life and behavioural sciences,, ISSN 1566-7693 ; vol. 359)

  Na hrbtni str. nasl. str.: "Proceedings of the NATO Advanced Research Workshop on Genomics for Biosafety in Plant Biotechnology, 15-19 October 2003, Bansko, Bulgaria". - Na nasl. str.:"Published in cooperation with NATO Scientific Affairs Division.". - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-58603-432-4 (vezano)
  a) Plant biotecnology - Congresses b) Genomics - Congresses c) Transgenic plants - Congresses d) rastlinska biotehnologija e) genomika f) ocena biološke varnosti g) genetsko modifocirane poljščine h) bioinformatika i) ekologija j) okolje k) raziskave l) regulativa m) Vzhodna Evropa n) Centralna Evropa

  577.21:57.08:631.152
  COBISS.SI-ID 26354949

  299.
  NATO Advanced Research Workshop on Toxicogenomics and Proteomics (Prague ; 2002)
          Toxicogenomics and proteomics / edited by James J. Valdes and Jennifer W. Sekowski. - Amsterdam [etc.] : IOS Press, cop. 2004. - VIII, 207 str. : ilustr. ; 25 cm. - (NATO science series. Series I, Life and behavioural sciences ; vol. 356)

  Na nasl. str.:"Published in cooperation with NATO Scientific Affairs Division.". - Na hrbtni str. nasl. str.: "Proceedings of the NATO Advanced Research Workshop on Toxicogenomics and Proteomics, 16-20 October 2002, Prague, Czech Republic". - Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazali
  ISBN 1-58603-402-2 (vezano)
  a) Molecular toxicology - Congresses b) Genomics - Congresses c) Proteomics - Congresses d) Genetic toxicology - Congresses e) toksikologija f) molekularna toksikologija g) genetska toksikologija h) genomika i) proteomika j) genska ekspresija k) genetska variabilnost l) molekularni biomarkerji m) študije primerov

  577.21:615.9
  COBISS.SI-ID 26356741

  300.
  ODUM, Eugene P., 1913-2002
          Fundamentals of ecology / Eugene P. Odum, Gary W. Barrett. - 5th ed. - Belmont : Thomson Brooks/Cole, cop. 2005. - XVII, 598 str. : ilustr., graf. prikazi ; 26 cm

  Ilustr. na spojnih listih. - Bibliografija: str. 535-581. - Kazalo
  ISBN 0-534-42066-4
  a) ekologija - učbeniki za visoke šole b) ekologija c) ekosistem d) energija e) ekološki sistemi f) biogeokemijski ciklus g) regulatorni faktorji h) populacijska ekologija i) razvoj ekosistema j) spremenljivost okolja k) globalna ekologija

  574(075.8)
  COBISS.SI-ID 54877185

  301.
  TAYLOR, Willie R.
          Protein geometry, classification, topology and symmetry : a computational analysis of structure / William R. Taylor and András Aszódi. - Bristol ; Philadelphia : Institute of Physics Publishing, cop. 2005. - XIII, 333 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Series in biophysics)

  Bibliografija: str. 308-324. - Kazalo
  ISBN 0-7503-0985-7 (vezano)
  a) Proteins - Structure b) biofizika c) struktura proteinov d) geometrija e) klasifikacija f) topologija g) simetrija h) računalniška analiza

  547.96:577.112.36
  COBISS.SI-ID 26221573

  302.
          TEXTBOOK of biochemistry : with clinical correlations / edited by Thomas M. Devlin. - 6th ed. - New York : Wiley-Liss, cop. 2006. - XXVII, 1208 str. : ilustr. ; 29 cm

  Potiskane notr. str. ov. - Bibliografija pri vsakem poglavju. - Kazalo
  ISBN 0-471-67808-2 (ISBN-10) ISBN 978-0-471-67808-3 (ISBN-13)
  a) biokemija - medicinski vidik - klinični vidik - učbeniki za visoke šole b) Biochemistry c) Clinical biochemistry d) Textbooks e) Biokemija f) Klinična biokemija g) Učbeniki h) biokemija i) klinična biokemija j) celica k) DNK l) rekombinacija DNK m) biotehnologija n) genska ekspresija o) proteini p) encimi q) biološke membrane r) prenos signalov s) metabolične poti t) metabolizem u) ogljikovi hidrati v) fiziološki procesi w) hormoni x) celični ciklus y) prehrana z) presnova

  577(075.8)
  612.015(075.8)
  COBISS.SI-ID 56119041


  577.1


  303.
  BOYER, Rodney F.
          Temelji biokemije / Rodney Boyer ; [prevajalci Veronika Abram ... et al.]. - Ljubljana : Študentska založba, 2005 ([Ljubljana] : Pleško). - XXVI, 634 str. : ilustr. ; 31 cm. - (Knjižna zbirka Scripta / Študentska založba)

  Prevod dela: Concepts in biochemistry
  ISBN 961-242-041-6
  a) Biokemija - Učbeniki za visoke šole b) biokemija c) prenos biološke informacije d) dinamično delovanje e) biološke molekule f) biološka vloga g) DNA h) RNA i) metabolizem j) bioenergetika k) naloge in vprašanja l) rešitve nalog in odgovori m) učbeniki za visoke šole

  577.1(075.8)(076.2)
  COBISS.SI-ID 222977536


  58 BOTANIKA.


  304.
  AUSTIN, Claire, 1957-
          Irises : a gardener's encyclopedia / Claire Austin ; foreword by James W. Waddick. - Portland : Timber Press, cop. 2005. - 339 str. : ilustr. ; 29 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip058/20050052 86.html. - Bibliografija: str. 332. - Kazalo
  ISBN 0-88192-730-9 (vezano)
  a) Irises (Plants) b) botanika c) vrtnarstvo d) irisi e) perunike f) sorte g) vzgoja

  582.579.2
  COBISS.SI-ID 27035397


  61 MEDICINA.


  305.
  CEGNAR, Mateja
          Razvoj in vrednotenje polimernih nanodelcev za transport cistatina v tumorske celice = Development and evaluation of polymeric nanoparticles for transport of cystatin into tumour cells : doktorska disertacija / Mateja Cegnar = mentorica Mirjana Gašperlin ; somentor Janko Kos. - Ljubljana : [M. Cegnar], 2005. - 175 str. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: str. 159-161. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo
  a) farmacija b) načrtovanje zdravil c) oblikovanje zdravil d) vnos zdravilnih učinkovin e) dostavni sistemi f) polimerni nanodelci g) ddoktorske disertacije

  615.032(043.3)
  COBISS.SI-ID 1859185

  306.
  MATEOVIĆ, Tatjana
          Farmacevtska oblika za ciljano dostavo učinkovin v kolon = A drug delivery system for targeting to the colon : doktorska disertacija / Tatjana Mateović Rojnik. - Ljubljana : [T. Mateović Rojnik], 2005 [i. e.] 2006. - 131 f. : ilustr., preglednice ; 30 cm

  Bibliografija: f. 125-131. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za farmacijo
  a) farmacija b) farmakkinetika c) razvoj zdravil d) ciljna dostava učinkovin e) sistemi za dostavo f) farmacevtske oblike g) doktorske disertacije

  615.2(043.3)
  COBISS.SI-ID 224267776

  307.
  NATO Advanced Research Workshop on Frontiers in Neurodegenerative Disorders and Aging. Fundmental Aspects, Clinical Perspectives and New Insights (Antalya ; 2003)
          Frontiers in neurodegenerative disorders and aging : fundamental aspects, clinical perspectives and new insights / edited by Tomris Özben and Mordechai Chevion. - Amsterdam [etc.] : IOS Press, cop. 2004. - VIII, 291 str. : ilustr. ; 25 cm. - (NATO Science Series. Series I, Life and behavioural sciences, ISSN 1566-7693 ; vol. 358)

  Na nasl. str.: "Published in cooperation with NATO Scientific Affairs Division.". - Na hrbtni str. nasl. str.: "NATO Advanced Research Workshop on Frontiers in Neurodegenerative Disorders and Aging: Fundmental Aspects, Clinical Perspectives and New Insights, 27 May 2003 - 1 June 2003, Antalya, Turkey". - Kazalo. - Bibliografija na koncu prispevkov
  ISBN 1-58603-428-6 (vezano)
  a) Neurodegenerative Diseases - Aged - Congresses b) Oxidative Stress - physiology - Congresses c) Nervous system - Degeneration - Congresses d) Nervous system - Aging - Congresses e) Oxidative stress - Congresses f) biomedicina g) nevrologija h) nevrodegenerativne bolezni i) fiziologija j) živčni sistem k) oksidativni stres l) staranje

  616.831
  COBISS.SI-ID 26358789

  308.
  PETERNEL, Luka
          Farmakološko-toksikološki vidik razvoja direktnih inhibitorjev trombina z azafenilalaninskim ogrodjem = Development of direct thrombin inhibitors with the azaphenylalanine scaffold from the pharmacological and toxicological perspective : doktorska disertacija / Luka Peternel. - Ljubljana : [L. Peternel], 2005. - 94 f. : ilustr., tabele ; 30 cm

  Besedilo v slov. ali angl. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za farmacijo
  a) farmacija b) farmakologija c) antitrombotiki d) inhibitorji trombina e) statistično modeliranje f) venska tromboza g) koagulacijski testi h) doktorske disertacije

  615.22.001.573(043.3)
  COBISS.SI-ID 223783168

  309.
  PODLOGAR, Filip
          Določanje fizikalnih lastnosti in strukture farmacevtsko uporabnih mikroemulzij = Physical characterization and structure determination on pharmaceutically applicable microemulsions : doktorska disertacija / Filip Podlogar = mentorica Mirjana Gašperlin ; somentorica Marija Bešter Rogač. - Ljubljana : [F. Podlogar], 2005. - 219 str. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: str. 207-214. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo
  a) farmacija b) načrtovanje zdravil c) vnos zdravilnih učinkovin d) dostavni sistemi e) mikroemulzije f) doktorske disertacije

  615.032(043.3)
  COBISS.SI-ID 1858929

  310.
  ROŠKAR, Robert
          Preučevanje oksidativne stabilnosti izbranih aminokislin in manjših peptidov ter načrtovanje njihove stabilizacije = Investigation of the oxidative stability of selected amino acids and small peptides and design of their stabilization : doktorska disertacija / Robert Roškar ; [mentor Vojko Kmetec]. - Ljubljana : [R. Roškar], 2005. - 122 f. : ilustr., tabele ; 30 cm

  Bibliografija: f. 111-118. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za farmacijo. Mentor: Vojko Kmetec
  a) farmacija b) biofarmacija c) farmokinetika d) biotehnološko pridobljene učinkovine e) peptidna zdravila f) proteinska zdravila g) oksidativna stabilnost h) načrtovanje stabilizacije i) doktorske disertacije

  542:615(043.3)
  COBISS.SI-ID 1821553

  311.
  ŽAKELJ, Simon, 1976
          Permeabilnost nekaterih spojin skozi tanko črevo podgane v različnih pogojih "in vitro" = Permeability of some compounds through the rat small intestine in different "in vitro" conditions : doktorska disertacija / Simon Žakelj. - Ljubljana : [S. Žakelj], 2006. - IX, 101 f. : ilustr., preglednice ; 30 cm

  Bibliografija: f. 86-98. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za farmacijo
  a) biofarmacija b) farmakokinetika c) zdravilne učinkovine d) biološka uporabnost e) permeabilnost spojin f) doktorske disertacije

  615.2(043.3)
  COBISS.SI-ID 224268032


  614.8 NEZGODE. PREPREČEVANJE IN ZAŠČITNI UKREPI.


  312.
  GAGNON, Robert M.
          Design of special hazard and fire alarm systems / Robert M. Gagnon. - Albany [etc.] : Delmar Publishers, cop. 1998. - XXX, 353 str. : ilustr. ; 24 cm

  Ov. nasl.: Design of special hazard & fire alarm systems. - Bibliografija: str. 343-346. - Kazalo
  ISBN 0-8273-8293-6 (vezano)
  a) Fire extinguishers b) Fire sprinklers c) Fire alarms d) požarna varnost e) zaščita pred požari f) javljanje požara g) alarmni sistemi h) pršilni sistemi i) načrtovanje zaščite j) priročniki

  614.842
  COBISS.SI-ID 26630405


  615.9 TOKSIKOLOGIJA.


  313.
  ROBINSON, Laura
          Toxicology and ecotoxicology in chemical safety assessment / by Laura Robinson and Ian Thorn. - Oxford ; Malden : Blackwell Publishing ; Boca Raton : CRC Press, cop. 2005. - VI, 157 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-4051-1559-9 (Blackwell) ISBN 0-8493-2400-9 (CRC Press)
  a) Toxicology b) Environmental toxicology c) Chemicals - Safety measures d) Hazardous Substances - standards e) Occupational Exposure - standards f) Occupational Health g) Risk Assessment - standards h) Safety Management - standards i) kemija j) varstvo pri delu k) toksikologija l) kemikalije m) učinki na zdravje n) koža o) oči p) respiratorni organi q) živčni sistem r) karcinogenost s) genetska toksikologija t) reproduktivna toksikologija u) ekotoksikologija v) klasifikacija kemikalij w) označevanje kemikalij x) ocena tveganja y) standardi z) varnostni listi

  615.9
  COBISS.SI-ID 26757893


  62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH.


  314.
          DAI-Ei Kagaku Hakubutsukan ten = Treasures of the Science Museum. - [Tokyo] : Yomiuri Shimbun, cop. 1998. - 131 str. : ilustr. ; 28 cm

  Na nasl. str.: "Catalog of a 1998 traveling exhibition held at the Kobe City Museum, the West Japan General Exhibition Centre Annex in Kitakyushu City, and the Tokyo International Forum". - Na str. 5: "The exhibit explanations have been written by specialist staff at the National Museum of Science and Industry and translated into Japanese". - Na ov.: "Festival UK 98's logo". - Vzpor. besedilo v angl. in japon.
  a) Science Museum (Great Britain) - Exhibitions b) Scientific apparatus and instruments - Exhibitions c) tehnika d) zgodovina tehnike e) industrijska revolucija f) aparati g) teleskop h) mokroskop i) seizmograf j) stroji k) predilni stroj l) stružnica m) Bessemerjeva hruška n) parni stroj o) nove tehnologije p) modeli q) električni stroji r) električne aparature s) zbirka Science Museum

  62(091)
  COBISS.SI-ID 26452229

  315.
          The ENGINEERING handbook / editor-in-chief, Richard C. Dorf. - 2nd ed. - Boca Raton [etc.] : CRC Press, cop. 2005. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 27 cm. - (The electrical engineering handbook series)

  ISBN 0-8493-1586-7 (vezano)
  a) Engineering - Handbooks, manuals, etc b) tehnika c) statika d) mehanika e) lastnosti materilov f) dinamika g) vibracije h) kinematika i) mehanika fluidov j) termodinamika k) goriva l) energetika m) kinetika n) kemijsko inženirstvo o) geotehnologija p) transport q) oceanografija r) okolje s) vodni viri t) elektrotehnika u) linearni sistemi v) električna vezja w) elektronika x) digitalni sistemi y) komunikacije z) obdelava signalov {) računalništvo |) meritve }) merilni inštrumenti ~) geografija ) kontrolni sistemi !) proizvodnja ¤) aeronavtika ©) varnost °) ekonomika Â) intelektualna lastnina Ă) materiali A) matematika Á) priročniki

  62(035)
  COBISS.SI-ID 4575572

  316.
  SANTAMARINA, J. Carlos
          Discrete signals and inverse problems : an introduction for engineers and scientists / J. Carlos Santamarina, Dante Fratta. - Chichester : J. Wiley & Sons, 2005. - XII, 350 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip058/20050058 05.html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-470-02187-X (ISBN-10) ISBN 978-0-470-02187-3 (ISBN-13)
  a) Civil engineering - Mathematics b) Signal processing - Mathematics c) Inverse problems (Differential equations) d) tehnika e) inverzni problemi f) diskretni signali g) obdelave signalov h) karakteristike signalov i) časovne domneve j) analize signalov k) frekvenčne domene l) nelinearnost m) rešitve obratov matrik n) inverzne metode o) pregledno delo

  62:621.39
  COBISS.SI-ID 27037445


  620.1/.2 PREISKAVA MATERIJALA. NAUK O MATERIJALIH.


  317.
  ALLSOPP, D.
          Introduction to biodeterioration / Dennis Allsopp, Kenneth J. Seal, Christine C. Gaylarde. - 2nd ed. - Cambridge : Cambridge University Press, 2004. - XII, 237 str. : ilustr. ; 23 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali
  ISBN 0-521-52887-9 (broš.) ISBN 0-521-82135-5 (vezano)
  a) materiali b) biodegradacija c) les d) hrana e) usnje f) volna g) krzno h) perje i) muzejski eksponati j) kamen k) goriva l) maziva m) plastične mase n) guma o) STEKLO p) BARVE q) KOZMETIKA r) ZDRAVILA s) kovine t) lepila u) informacijska tehnologija v) zgradbe w) transportni sistemi x) muzeji y) kontrola biodegradacije z) fizikalne metode {) kemične metode |) biološke metode

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 1461839

  318.
          BLUE book 2005 : materials, compounding ingredients, machinery and services for rubber / Don R. Smith, editor. - [Akron] : Lippincott & Peto, 2005. - 828 str. : ilustr. ; 28 cm

  Ov. nasl.: RubberWorld magazine's Bluebook 2005. - Kazali
  a) Rubber chemicals - Catalogs b) Rubber machinery - Catalogs c) materiali d) gumarska industrija e) materiali f) surovine g) aditivi h) pomožni materiali i) barvila j) proizvodni stroji k) dobavitelji l) katalog

  620.1/.2:019.9
  COBISS.SI-ID 27253765

  319.
  BONTEN, Christian
          Aging and chemical resistance / Christian Bonten, Robert Berlich. - Munich : Hanser Publishers ; Cincinnati : Hanser Gardner Publications, cop. 2001. - 128 str. : ilustr. ; 14 cm. - (Plastics pocket power : P[sup]3)

  Bibliografija: str. 128
  ISBN 1-56990-332-8 (Hanser Gardner) ISBN 3-446-21697-9 (C. Hanser Verlag)
  a) Thermoplastics - Chemical resistance b) Elastomers - Chemical resistance c) Polymers - Deterioration d) materiali e) polimeri f) elastomeri g) termoplasti h) življenska doba proizvodov i) mehanizmi staranja j) kemična odpornost k) razpadanje l) tabele

  620.1/.2(083.4)
  COBISS.SI-ID 25457413

  320.
  BOOKER, Richard, 1942-
          Nanotechnololgy [!] for dummies / by Richard Booker and Earl Boysen. - Hoboken : Wiley, cop. 2005. - XVIII, 361 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7645-8368-9 (broš.) ISBN 978-0-7645-8368-1
  a) Nanotechnology b) materiali c) nanomateriali d) nanotehnologija e) aplikacije f) računalništvo g) elektronika h) internet i) medicina j) industrija

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 55944193

  321.
  BUNSELL, A. R.
          Fundamentals of fibre reinforced composite materials / A. R. Bunsell and J. Renard. - Bristol ; Philadelphia : Institute of Physics Publishing, cop. 2005. - XII, 398 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. - (Series in materials science and engineering)

  ISBN 0-7503-0689-0 (broš.)
  a) Fibrous composites b) materiali c) vlaknasti kompoziti d) organske matrice e) proizvodni procesi f) mikromehanski moodeli g) ojačitve h) laminati i) napake j) poškodbe k) fizikalni mehanizmi l) modeliranje m) obstojnost n) utrujenost materiala o) staranje

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 27162117

  322.
          CARBON nanotubes : science and applications / edited by M. Meyyappan. - Boca Raton [etc.] : CRC Press, cop. 2005. - XIII, 289 str. : ilustr., graf. prikazi ; 27 cm

  Bibliografija pri vseh poglavjih. - Kazalo
  ISBN 0-8493-2111-5 (vezano)
  a) Carbon b) Nanostructured materials c) Tubes d) materiali e) nanostrukturirani materiali f) ogljikove nanocevke g) računalniška nanotehnologija h) proizvodnja nanocevk i) struktura j) karakterizacija k) aplikacije l) kemijski senzorji m) fizikalni senzorji n) biosenzorji o) kompoziti

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 4405076

  323.
          CORRELATION spectroscopy of surfaces, thin films, and nanostructures / edited by Jamal Berakdar, Jürgen Kirschner. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2004. - XVII, 238 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-527-40477-5 (vezano)
  a) Surfaces (Physics) b) Nanostructures c) Thin films d) Spectrum analysis e) materiali f) nanostrukture g) tanki filmi h) površine i) elektronska struktura j) tanki filmi k) elektronske lastnosti l) optične lastnosti m) elektronska spektroskopija n) korelacijska spektroskopija

  539.23:543.4:620.1/.2
  COBISS.SI-ID 26714629

  324.
  CVELBAR, Uroš, 1975-
          Obdelava površine kompozita polimer-grafit s kisikovo plazmo : doktorska disertacija = Treatment of polymer-graphite composite surface with oxigen plasma : Ph.D. thesis / Uroš Cvelbar ; [mentor Anton Zalar ; somentor Miran Mozetič]. - Ljubljana : [U. Cvelbar], 2005. - VII, 174, VII str. : graf. prikazi; ilustr. ; 30 cm

  Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Odddelek za materiale in metalurgijo = University of Ljubljana, Faculty of natural sciences and engineering, Department for materials and metallurgy. - Bibliografija: f. 173-174. - Povzetek ; Abstract
  a) materiali b) kompoziti c) polimerna matrica d) plazemska aktivacija e) selektivno jedkanje f) adhezija g) doktorske disertacije

  620.1/.2:639.2(043.3)
  COBISS.SI-ID 19572263

  325.
          FIRST-principles calculations in real-space formalism : electronic configurations and transport properties of nanostructures / Hikuji Hirose ... [et al.]. - London : Imperial College Press, cop. 2005. - X, 253 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 231-248. - Kazalo
  ISBN 1-86094-512-0 (vezano)
  a) Nanostructures b) Nanotechnology c) materiali d) nanotehnologija e) nanostrukture f) elektronske konfiguracije g) transportne lastnosti h) aplikacije i) elektronske naprave j) elektrode

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 26813957

  326.
  FRIED, Joel R.
          Polymer science and technology / Joel R. Fried. - 2nd ed. - Upper Saddle River : Prentice Hall Professional Technical Reference, 2003. - XVII, 582 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

  Ov. nasl.: Polymer science & technology. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-13-018168-4 (vezano)
  a) Polymers b) Polymerization c) materiali d) polimeri e) polimerizacija f) klasifikacija polimerov g) struktura h) sinteze i) konformacije j) raztopine k) molekularna teža l) fizikalne lastnosti m) degradacija n) vplivi na okolje o) aditivi p) zmesi q) kompoziti r) biopolimeri s) naravni polimeri t) vlakna u) termoplasti v) elastomeri w) duroplasti x) specialni polimeri y) tehnologije z) predelava {) reologija |) aplikacije }) nove tehnologije

  678:620.1/.2
  COBISS.SI-ID 26909189

  327.
  LALENA, John N.
          Principles of inorganic materials design / John N. Lalena, David A. Cleary. - Hoboken : Wiley-Interscience, cop. 2005. - XVI, 419 str. : ilustr. ; 25 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip059/20050070 05.html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-471-43418-3
  a) Chemistry, Inorganic - Materials b) Chemistry, Technical - Materials c) materiali d) anorganske spojine e) kristalna struktura f) kemijske vezi g) elektronska struktura h) transportne lastnosti i) prehod kovina/nekovina j) magnetne lastnosti k) dielektrične lastnosti l) optične lastnosti m) mehanske lastnosti n) fazna ravnozežja o) fazni diagrami p) modeliranje q) nanomateriali

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 26813701

  328.
          MODELLING of cathodic protection systems / editor R. A. Adey. - Southampton : WIT Press, cop. 2006. - 257 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. - (Advances in boundary elements, ISSN 1460-1419 ; vol. 12)

  Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 1-85312-889-9 (vezano)
  a) Corrosion and anti-corrosives b) Boundary element methods c) materiali d) korozija e) katodna zaščita f) ICCP analize g) ICCP - Impressed Current Cathodic Protection h) matematično modeliranje i) razvoj modelov j) simulacije k) zborniki

  620.197
  COBISS.SI-ID 27351045

  329.
          NANOSCALE science and technology / edited by Robert W. Kelsall, Ian W. Hamley, and Mark Geoghegan. - Chichester : J. Wiley & Sons, 2005. - XV, 456 str. : ilustr. ; 25 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip0420/2004016 224.html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-470-85086-8 (vezano)
  a) Nanotechnology b) Nanoscience c) Nanostructured materials - Magnetic properties d) materiali e) nanotehnologija f) nanomateriali g) anorganske polprevodniške nanostrukture h) nanomagnetni materiali i) proizvodnja j) lastnosti k) aplikacije l) elektronske naprave m) elektrooptične naprave n) makromolekule o) mejne površine p) organske spojine q) tanki filmi r) bionanotehnologija

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 9652758

  330.
  NATO advanced study institute on Defects in SiO[sub]2 and related dielectrics (2000 ; Erice)
          Defects in SiOsub]2 and related dielectrics : science and technology / [proceedings of the NATO Advanced Study Institute on Defects in SiO[su
  Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 0-7923-6685-9
  a) Silica - Electric properties - Congresses b) Crystals - Defects - Congresses c) materiali d) silikati e) dielektriki f) Braggove mrežice g) vmesniki Si/SiO2 h) struktura i) napake

  621.38:620.1/.2
  COBISS.SI-ID 25093637

  331.
          PIGMENT compendium [Elektronski vir] : version 1.0.0 / Nicholas Eastaugh ... [et al.]. - El. podatki. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, cop. 2004. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

  Sistemske zahteve: PC računalnik (Pentium ali novejši); trdi disk z vsaj 70 MB praznega prostora; 128 MB delovnega pomnilnika RAM; operacijski sistem Windows 2000 ali XP; enota CD-ROM; program Acrobat Reader; miška. - CD-ROM in navodila so v škatli 19 x 14 x 2 cm
  - - Pigment compendium / Nicholas Eastaugh ... [et al.]. - 45 str. ; 18 cm
  ISBN 0-7506-4763-9
  a) materiali b) pigmenti c) barve d) terminologija e) sinonimi f) komercialna imena g) optične lastnosti h) fizikalne lastnosti i) mikroskopija

  667.622:620.1/.2
  COBISS.SI-ID 25945093

  332.
  WEST, Dave
          Physics of photorefraction in polymers / by Dave West and D. J. Binks. - Boca Raton [etc.] : CRC Press, cop. 2005. - 128 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm. - (Advances in nonlinear optics ; vol. 6)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-41531-073-3 (vezano)
  a) Refraction b) Polymers - Optical properties c) Photorefractive materials - Optical properties d) materiali e) elektrooptični materiali f) polimeri g) polimerni kompoziti h) optične lastnosti i) generiranje elektičnega naboja j) transport naboja k) reorientacija kromofora

  535.3:620.1/.2
  COBISS.SI-ID 26822149


  620.9 ENERGETIKA.


  333.
  NIELE, Frank
          Energy : engine of evolution / Frank Niele. - 1st ed. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2005. - XXIV, 190 str. ; 25 cm

  Na nasl. str.: Shell global solutions. - Bibliografija: str. 163-169. - Kazalo
  ISBN 0-444-51886-X (vezano)
  a) Power resources - History b) Energy development c) Bioenergetics d) energetika e) energija f) energetski viri g) zgodovinski pregled h) bioenergetika i) fotosinteza j) aerobno dihanje k) razvoj človeka l) ogenj m) razvoj kmetijstva n) ffosilna goriva o) sončna energija p) jedrska energija

  620.9(091)
  COBISS.SI-ID 26924549


  621 SPLOŠNO STROJNIŠTVO. JEDRSKA TEHNIKA. ELEKTROTEHNIKA. MEHANSKA TEHNOLOGIJA.


  334.
  BECKER, Bryan R.
          Design essentials for refrigerated storage facilities / Bryan R. Becker and Brian A. Fricke. - Atlanta : ASHRAE, cop. 2005. - XI, 180 str. : ilustr. ; 23 cm

  Bibliografija: str. 163-167. - Kazalo
  ISBN 1-931862-74-5 (broš.)
  a) gradbeništvo b) strojništvo c) skladiščenej d) hladilna tehnika e) hladilnice f) načrtovanje g) gradnja hladilnic h) izolacija hladilnic i) hladilni sistemi j) pregledno delo

  621.5/.6
  COBISS.SI-ID 26921733

  335.
  CORY, W. T. W., 1934-
          Fans & ventilation : a practical guide : the practical reference book and guide to fans, ventilation and ancillary equipment with a comprehensive buyers' guide to worldwide manufacturers and suppliers / W. T. W. (Bill) Cory. - Amsterdam [etc.] : Elsevier : Roles & Associates, 2005. - XXXII, 424 str. : ilustr., načrti, graf. prikazi ; 30 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali
  ISBN 0-080-44626-4 (broš.)
  a) Ventilation - Handbooks, manuals, etc b) strojništvo c) prezračevanje d) ventilatorji e) razvoj f) karakteristike g) centrifugalni ventilatorji h) aksialni ventilatorji i) vijačni ventilatorji j) posebne vrste ventilatorjev k) lastnosti plinov l) plinski zakoni m) vlažnost n) zgoščevanje o) pretoki p) standardi q) instalacije r) preskušanje s) krmiljenje ventilatorjev t) načrtovanje u) sestavni deli ventilatorjev v) pogonski sistemi w) pogonski motorji x) hrup y) meritve hrupa z) vibracije {) nadzorovanje delovanja |) materiali }) zagotavljanje kakovosti ~) Kurtosisov monitoring ) vzdrževanje !) ekonomičnost ¤) priročniki

  621.63
  COBISS.SI-ID 27090437

  336.
  HALDERMAN, James D., 1943-
          Automotive fuel and emissions control systems / James D. Halderman, Jim Linder. - 1st ed. - Upper Saddle River : Pearson/Prentice Hall, cop. 2006. - XXIII, 559 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Prentice Hall multimedia series in automotive technology)

  Kazalo
  - - Student CD to accompany Automotive fuel and emissions control systems [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  ISBN 0-13-110442-X (broš.)
  a) Automobiles - Fuel systems b) Automobiles - Pollution control devices c) strojništvo d) motorji z notranjim zgorevanjem e) vbrizgavanje goriva f) sistemi vbrizgavanja g) črpalke h) zgorevanje i) izpušni plini j) emisije motorjev k) kontrola izpuha l) priročniki

  621.432
  COBISS.SI-ID 27093509

  337.
  HARRIS, Tedric A.
          Rolling bearing analysis / Tedric A. Harris. - 4th ed. - New York [etc.] : J. Wiley & Sons, 2001. - XVII, 1086 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-471-35457-0 (vezano)
  a) Roller bearings b) Ball-bearings c) strojništvo d) strojni elementi e) kotalni ležaji f) vrste ležajev g) makrogeometrija ležajev h) kroglični ležaji i) deformacije j) hitrosti vrtenja k) maziva l) mazanje ležajev m) monitoring n) pregledno delo

  621.822
  COBISS.SI-ID 27395333

  338.
  MALEK, Mohammad A.
          Pressure relief devices : ASME and API code simplified / Mohammad A. Malek. - New York [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2006. - XVI, 475 str. : ilustr., načrti ; 24 cm. - (McGraw-Hill mechanical engineering series)

  Bibliografija: str. 461-462. - Kazalo
  ISBN 0-07-145537-X (vezano)
  a) Relief valves b) Relief valves - Standards c) strojništvo d) tlačnoomejevalne naprave e) razvoj f) tlačnoomejevalni ventili g) varnostni ventili h) razpočne membrane i) materiali j) načrtovanje k) proizvodnja l) uporaba m) jedrski sistemi n) tlačne posode o) ogrevalni kotli p) transportni rezervoarji q) namestitev ventilov r) vzdrževanje s) pregledno delo

  621.646.2
  COBISS.SI-ID 27237125

  339.
  PANJAN, Peter
          Zaščita orodij s trdimi PVD-prevlekami / Peter Panjan, Miha Čekada ; [recenzenta Mirko Soković, Ingrid Milošev] ; [lektor Jože Gasperič]. - Ljubljana : Institut "Jozef Stefan", 2005. - 232 str. : ilustr.; graf. prikazi ; 24 cm

  Bibliografija: str. 226-230. - Kazalo
  ISBN 961-6303-73-2
  a) Orodja - Zaščitne prevleke b) strojništvo c) obdelovalni postopki d) nanšanje kovinskih prevlek e) zaščitne prevleke f) zaščita orodij g) postopki zaščite h) lastnosti prevlek i) trde prevleke j) karakterizacija prevlek k) analize prevlek l) spektroskopija Augerjevih elektronov m) rentgensko fotoelektronska spektroskopija n) razelektritvena optična emisijska spektroskopija o) ramanska spektroskopija p) uklon rentgenskih žarkov q) transmisijska elektronska mikroskopija r) energijsko disperzijska spektroskopija s) vrste trdih prevlek t) uporaba trdih prevlek u) pregledno delo

  621.793
  COBISS.SI-ID 223154176

  340.
  SCHUMACHER, Axel
          Optimierung mechanischer strukturen : Grundlagen und industrielle Anwendungen / Axel Schumacher. - Berlin ; Heidelberg ; New York : Springer, cop. 2005. - XII, 308 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 289-293. - Kazalo
  ISBN 3-540-21887-4
  a) Structural optimization b) Structural analysis(Engineering) c) Structural design d) strojništvo e) konstruiranje f) optimiranje konstrukcij g) mehanske konstrukcije h) mehanski sistemi i) analize konstrukcij j) metode optimiranja k) postopki optimiranja l) optimizacijske strategije m) uporaba računalnikov n) računalniški programi o) programi p) primeri q) pregledno delo

  621.8
  COBISS.SI-ID 27079173

  341.
  SUCHY, Ivana
          Handbook of die design / Ivana Suchy. - 2nd ed. - New York [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2006. - XIII, 729 str. : ilustr., načrti ; 24 cm

  Bibliografija: str. 717-720. - Kazalo
  ISBN 0-07-146271-6 (vezano)
  a) Dies (Metal-working) - Design and construction - Handbooks, manuals, etc b) strojništvo c) obdelovalni postopki d) odrezavanje e) matrice f) načrtovanje matric g) izdelovanje h) zagotavljanje kakovosti i) vzdrževanje j) površinske obdelave k) priročniki

  621.9(035)
  COBISS.SI-ID 27396357

  342.
          TOOLS and tactics of design / Peter G. Dominick ... [et al.]. - New York [etc.] : J. Wiley & Sons, cop. 2001. - XII, 221 str. : ilustr. ; 23 cm

  Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/wiley035 /00043298.html. - Bibliografija ob poglavjih. - Kazalo
  ISBN 0-471-38648-0 (broš.)
  a) Engineering design b) strojništvo c) konstruiranje d) procesi konstruiranja e) principi konstruiranja f) definiranje problemov g) določevanje konstrukcijskih parametrov h) alternativne rešitve i) faze odločitvenega postopka j) razvoj modelov k) razvoj prototipov l) konstrukcijska orodja m) vodenje projektov n) tehnično sodelovanje o) predstavitve p) pregledno delo

  621.8
  COBISS.SI-ID 4370459

  343.
  WALSH, Ronald A.
          McGraw-Hill machining and metalworking handbook / Ronald A. Walsh, Denis R. Cormier. - 3rd ed. - New York [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2006. - XVI, 1006 str. : ilustr., načrti ; 22 cm. - (McGraw-Hill handbooks)

  Bibliografija: str. 975-976. - Kazalo
  ISBN 0-07-145787-9 (vezano)
  a) Machining - Handbooks, manuals, etc b) Metal-work - Handbooks, manuals, etc c) strojništvo d) obdelovalni postopki e) obdelovalni stroji f) obdelave kovin g) strojne obdelave h) materiali i) lastnosti materialov j) računalniško podprto načrtovanje k) utrjevanje jekel l) praškaste tehnologije m) spajanje n) zagotavljanje varnosti o) priročniki

  621.7/.9(035)
  COBISS.SI-ID 27025669

  344.
  WICKERT, Jonathan
          An introduction to mechanical engineering / Jonathan Wickert. - Belmont : Thomson Brooks/Cole, cop. 2004. - XXI, 313 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu nekaterih poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-534-39132-X (vezano)
  a) Mechanical engineering b) strojništvo c) študij strojništva d) reševanje problemov e) orodja za reševanje f) strojni elementi g) orodja h) strojni deli i) materiali j) utrujenost materialov k) gibanje strojev l) priročniki

  621(035)
  COBISS.SI-ID 9984278


  621.3 ELEKTROTEHNIKA.


  345.
  BARBIR, Frano, 1954-
          PEM fuel cells : theory and practice / Frano Barbir. - Amsterdam [etc.] : Elsevier/Academic Press, cop. 2005. - XV, 433 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-12-078142-5 (ISBN-10) ISBN 978-0-12-078142-3 (ISBN-13)
  a) Fuel cells b) Ion-permeable membranes c) elektrotehnika d) elektrokemija e) gorivne celice f) PEM-Proton Exchange Membrane g) prenosne celice h) materili i) sestavni deli celic j) delovanje k) diagnostika celic l) pregledno delo

  621.352.6
  COBISS.SI-ID 26868229

  346.
  BEZJAK, Marjan
          Prenosna in informacijska elektronika 1 / Marjan Bezjak, Miran Saksida. - Ljubljana : Pasadena, 2004 ([Ljubljana] : Itagraf). - VI, 137 str. : ilustr. ; 21 cm

  Na vrhu nasl. str.: Šolski center Ptuj, Tehniški šolski center Nova Gorica. - Bibliografija: str. 133-137
  ISBN 961-6361-59-7
  a) Elektroakustika - Učbeniki za srednje šole b) Računalniška omrežja - Učbeniki za srednje šole c) Elektronika - Učbeniki za srednje šole d) elektrotehnika e) informacijska elektronika f) prenosna elektronika g) elektroakustika h) elektroakustični pretvorniki i) mikrofoni j) zvočniki k) kretnice l) ozvočenje m) stereofonija n) ambiofonija o) surround p) naprave za snemanje q) naprave za reprodukcijo r) gramofoni s) kasetofoni t) digitalizacija zvoka u) MP3 v) računalniška omrežje w) LAN x) Ethernet y) Internet z) pasivna oprema {) učbeniki za srednje šole

  621.39+681.7
  COBISS.SI-ID 214741760

  347.
  BUUS, Jens
          Tunable laser diodes and related optical sources / Jens Buus, Markus-Christian Amann, Daniel J. Blumenthal. - 2nd ed. - Hoboken : Wiley-Interscience, cop. 2005. - XIV, 390 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-471-20816-7 (vezano)
  a) Tunable lasers b) elektrotehnika c) elektronika d) optoelektronika e) nastavljive laserske diode f) karakteristike diod g) komunikacije h) laserji i) aplikacije j) priročniki

  621.385.2
  COBISS.SI-ID 26844165

  348.
  CHIASSON, John Nelson
          Modeling and high-performance control of electric machines / John Chiasson. - Hoboken : Wiley-Interscience, 2005. - XX, 709 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (IEEE press series on power engineering)

  IEEE, The Institute of Electrical and Electronics Engineers --> na nasl. str. - Bibliografija: str. 691-700. - Kazalo
  ISBN 0-471-68449-X (vezano)
  a) Električni stroji - Avtomatika - Matematični modeli b) elektrotehnika c) električni stroji d) enosmerni motorji e) izmenični motorji f) krmiljenje g) povratne vezave h) magnetna polja i) materiali j) matematični modeli k) pregledno delo

  621.313:681.5
  COBISS.SI-ID 11279666

  349.
          CLEAN electricity from photovoltaics / editors, Mary D. Archer, Robert Hill. - Reprinted. - London : Imperial College Press, 2005. - XXIV, 844 str. : ilustr., graf. prikazi ; 23 cm. - (Series on photoconversion of solar energy ; vol. 1)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-86094-161-3 (vezano)
  a) Photovoltaic cells b) Photovoltaic power generation c) elektrotehnika d) energetika e) sončna energija f) sončne celice g) fotoelektrične celice h) fizikalne lastnosti i) principi načrtovanja celic j) materiali k) silikonski kristali l) amorfni sislikon m) organske fotocelice n) shranjevanje energije o) fotocelični moduli p) ekonomičnost q) pregledno delo

  621.311.243
  COBISS.SI-ID 27239173

  350.
  DAVIDSON, David B.
          Computational electromagnetics for RF and microwave engineering / David B. Davidson. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2005. - XIX, 411 str. : graf. prikazi ; 26 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/cam051/200405453 6.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/cam051/2 004054536.html. - Bibliografija na koncu poglavij in na str. 403-404. - Kazalo
  ISBN 0-521-83859-2 (vezano)
  a) Electromagnetic fields - Mathematical models b) Radio - Mathematics c) Electronic apparatus and appliances d) elektrotehnika e) elektromagnetizem f) numerične aproksimacije g) Maxwellove enačbe h) uporaba i) radijsko frekvenčne tehnike j) mikrovalovne tehnologije k) brezžične tehnologije l) FDTD-Finite Difference Time Domain m) pregledno delo

  537.8:004.4
  COBISS.SI-ID 26839301

  351.
          HANDBUCH der Messtechnik / herausgegeben von Jörg Hoffmann. - 2., aktualisierte und erweiterte Aufl. - München : Hanser, cop. 2004. - 807 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija: str. 750-776. - Kazalo
  ISBN 3-446-22709-1 (vezano)
  a) elektrotehnika b) merilne metode c) električne meritve d) merilna elektronika e) merilni instrumenti f) računalniško podprte meritve g) priročniki

  621.317
  COBISS.SI-ID 27075077

  352.
  HUGHES, Edward, 1888-
          Hughes electrical and electronic technology / Edward Hughes ; revised by John Hiley ... [et al.]. - 9th ed. - New York : Pearson/Prentice Hall, 2005. - XV, 936 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 0-13-114397-2 (broš.)
  a) elektrotehnika - učbeniki za visoke šole b) Electric engineering - Textbooks c) Electronics - Textbooks d) elektrotehnika e) mednarodni merski sistemi f) električni sistemi g) enosmerna vezja h) teoremi mrež i) kapacitivnost j) elektromagnetizem k) magmetna vezja l) induktivnost m) izmenična vezja n) resonanca o) elektronika p) pasivni filtri q) ojačevalniki r) polprevodniški materiali s) mikroprocesorji t) digitalni sistemi u) krmilni sistemi v) signali w) prenos podatkov x) komunikacije y) vlaknasta optika z) električni stroji {) navitja strojev |) karakteristike sinhronskih motorjev }) indukcijski motorji ~) močnostni sistemi ) enosmerni sistemi !) močnostna elektronika ¤) merilni instrumenti ©) učbeniki za visoke šole

  621.3(075.8)
  COBISS.SI-ID 55174401

  353.
          KRAFT-Wärme-Kopplung / Karl W. Schmitz, Gunter Schaumann (Hrsg.). - 3., vollständig überarbeitete und erweiterte Aufl. - Berlin ; Heidelberg : Springer, cop. 2005. - X, 362 str. : ilustr. ; 24 cm. - (VDI)

  Bibliografija: str. 345-349. - Kazalo
  ISBN 3-540-20903-4 (vezano)
  a) energetika b) strojništvo c) elektrotehnika d) oskrba z energijo e) sočasna proizvodnja f) proizvodnja električne energije g) proizvodnja toplote h) kombinirane elektrarne i) termoelektrarne j) dimenzioniranje k) investicijsko planiranje l) gospodarnost m) ekološka analiza n) primeri o) plinske turbine p) parne turbine q) toplotne črpalke r) biomasa s) pregledno delo

  621.311
  COBISS.SI-ID 27078917

  354.
  LOBONTIU, Nicolae
          Mechanical design of microresonators : modeling and applications / Nicolae Lobontiu. - New York [etc.] : McGraw-Hill, 2006. - XIII, 342 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. - (McGraw-Hill nanoscience and technology series)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-07-145538-8 (vezano)
  a) Microelectromechanical systems - Design and construction b) Electric resonators - Design and construction c) Vibrators - Design and construction d) Detectors - Design and construction e) elektrotehnika f) električni resonatorji g) mikroelektromehanski sistemi h) resonance mehanskih sistemov i) mikrokonzole j) mikrokomostiči k) načrtovanje l) modeliranje m) aplikacije n) pregledno delo

  621.372.4
  COBISS.SI-ID 27092485

  355.
          MODERN microwave and millimeter-wave power electronics / edited by Robert J. Barker ... [et al.]. - Piscataway : IEEE Press ; Hoboken : Wiley-Interscience, cop. 2005. - XXXVII, 827 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-471-68372-8 (vezano)
  a) Microwave devices b) Millimeter wave devices c) Power electronics d) elektrotehnika e) elektronika f) milimeterski valovi g) mikrovalovi h) močnostna elektronika i) mikrovalovna vezja j) klistron k) TWT-Traveling Wawe Tube l) elektronke na potujoče valove m) giro ojačevalniki n) CFD-Crossed Field Devices o) MVED-Microwave Vacuum Electronic Devices p) vakuumska tehnika q) tehnika proizvodnje r) računalniško modeliranje s) napredni materiali t) mikrovalovni izvori moči u) HPM-High Power Microwave v) pregledno delo

  621.37
  COBISS.SI-ID 26836229

  356.
  NATARAJAN, Ramasamy, 1946-
          Power system capacitors / Ramasamy Natarajan. - Boca Raton [etc.] : Taylor & Francis, 2005. - XXII, 552 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Power engineering)

  Bibliografija: str. 533-545 in na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-57444-710-6
  a) Capacitors b) Electric engineering c) elektrotehnika d) elektroenergetika e) kondenzatorji v energetskih sistemih f) specifikacija kondenzatorjev g) preskušanje h) Shunt kondenzatorji i) faktor moči j) serijski kondenzatorji k) aplikacije l) zaščita proti udaru m) električni motorji n) kompenzatorji o) zaščita kondenzatorjev p) tokovna zaščita q) vzdrževanje r) filtri s) odklopniki t) tokovna zaščita u) preklopniki v) priročniki

  621.31:621.319.4
  COBISS.SI-ID 4780116

  357.
  PAI, M. A., 1931-
          Small signal analysis of power systems / M. A. Pai, D. P. Sen Gupta, K. R. Padiyar. - Reprint. - Harrow : Alpha Science International, 2005. - XI, 291 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Narosa series in power and energy systems)

  Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 1-84265-206-0 (broš.)
  a) Electric power systems - Testing b) Oscillations c) elektrotehnika d) močnostni sistemi e) sinhronski motorji f) nizkofrekvenčne oscilacije v sistemih g) analize majhnih signalov h) modeliranje krmilnikov i) FACTS - Flexible AC Transmission System j) TCSC - Thyristor Controlled Series Capacitor k) SVC - Static Var Compensators l) D -Q Impendance m) osciliranje močnostnih sistemov n) motnje sistemov o) pregledno delo

  621.31
  COBISS.SI-ID 27179525

  358.
  RATHORE, T. S.
          Digital measurement techniques / T. S. Rathore. - 2nd ed. - Pangbourne : Alpha Science, cop. 2003. - XIX, 309 str. : graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-84265-043-2 (vezano)
  a) Electronic measurements b) Electronic instruments, Digital c) elektrotehnika d) digitalne merilne naprave e) programabilna vezja f) D-A pretvorniki g) računalniško podprte meritve h) večfazni sekvenčni indikator i) frekvenčni števci j) AC mostički k) fazne kompenzacije l) učbeniki za visoke šole

  621.317:004(075.8)
  COBISS.SI-ID 26864645

  359.
  STARIČ, Peter
          Wideband amplifiers / by Peter Starič and Erik Margan. - Dordrecht : Springer, cop. 2006. - 1 zv. (loč. pag.) : graf. prikazi ; 25 cm + popravki (6 str.) + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Bibliografija pri vseh poglavjih. - Kazalo
  ISBN 0-387-28340-4 (ISBN-10) ISBN 978-0-387-28340-1 (ISBN-13) ISBN 0-387-28341-2 (e-book, ISBN-10) ISBN 978-0-387-28341-8 (e-book, ISBN-13)
  a) Širokopasovni ojačevalniki b) elektrotehnika c) širokopasovni ojačevalniki d) Laplaceova transformacija e) ojačevalne stopnje f) širokopasovne g) kaskadne h) analize ojačevalnikov i) sinteze j) filtri k) aplikacije l) pregledno delo

  621.375
  COBISS.SI-ID 224844544

  360.
  STEWARD, William E.
          Modern wiring practice : design and installation / W. E. Steward and T. A. Stubbs ; with technical contributions by Trevor Marks and Steve Clarke. - Revised and updated ed. - Amsterdam [etc.] : Elsevier/Newnes, 2005. - VIII, 347 str. : ilustr. ; 22 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7506-6662-5 (broš.)
  a) Electric wiring, Interior b) elektrotehnika c) električne inštalacije d) načrtovanje e) standardi f) praktični nasveti g) ozemljitve h) kontrola i) priročniki

  621.3
  COBISS.SI-ID 26867205

  361.
          WIND-diesel systems : a guide to the technology and its implementation / edited by Ray Hunter and George Elliot. - 1st paparback [ed.]. - Cambridge : Cambridge University Press, 2005. - XI, 249 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Bibliografija na koncu nekaterih poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-521-02084-0 (ISBN-10, broš.) ISBN 978-0-521-02084-8 (ISBN-13, broš.) ISBN 0-521-43440-8 (ISBN-10, vezano) ISBN 978-0-521-43440-9 (ISBN-13, vezano)
  a) Wind power b) Diesel electric power-plants c) Wind turbines d) elektrotehnika e) elektroenergetika f) elektrarne na veter g) dieselske elektrarne h) kombinacija veter-diesel i) načrtovanje kombiniranega sistema j) nadzorovanje k) ekonomski vidik l) pregledno delo

  621.311.236+621.311.245
  COBISS.SI-ID 27026437


  621.38 ELEKTRONIKA. FOTOELEKTRIKA. POSPEŠEVALNIKI DELCEV. RENTGENSKA TEHNIKA.


  362.
  ASHBY, Darren
          Electrical engineering 101 : everything you should have learned in school, but probably didn't / by Darren Ashby. - Amsterdam [etc.] : Elsevier/Newnes, cop. 2006. - XVI, 332 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Ov. stv. nasl.: Electrical engineering 101 : everything you should have learned in school --- but probably didn't. - Bibliografija: str. 303-304. - Kazalo
  ISBN 0-7506-7812-7 (ISBN-10) ISBN 978-0-7506-7812-4 (ISBN-13)
  a) Electric engineering b) elektrotehnika c) elektronika d) osnove e) ojačevalniki f) mikrokrmilniki g) napajalniki h) odprava napak i) priročniki

  621.38
  COBISS.SI-ID 26408965

  363.
  ASHBY, Robert
          Designer's guide to the Cypress PSoC / by Robert Ashby. - Amsterdam [etc.] : Elsevier/Newnes, cop. 2005. - XXIII, 245 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Embedded technology series)

  Kazalo
  - - Designer's guide to the Cypress PSoC [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  ISBN 0-7506-7780-5 (ISBN-10) ISBN 978-0-7506-7780-6 (ISBN-13)
  a) Systems on a chip - Design and construction b) elektrotehnika c) elektronika d) mikrokrmilniki e) PSOC procesor f) Programmable System on Chip g) zgradba PSOC h) moduli PSOC i) upravljanje s spominom j) konfiguracija k) načrtovanje l) PSOC Express m) priročniki

  621.38:681.3-181.4
  COBISS.SI-ID 27206917

  364.
          BULK crystal growth of electronic, optical & optoelectronic materials / edited by Peter Capper. - Chichester ; Hoboken : J. Wiley & Sons, cop. 2005. - XXXI, 541 str. : ilustr., graf. prikazi ; 26 cm. - (Wiley series in materials for electronic and optoelectronic applications)

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip0422/2004019 932.html. - Ov. nasl.: Bulk crystal growth of electronic, optical and optoelectronic materials. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-470-85142-2 (vezano)
  a) Semiconductors - Materials b) Optoelectronics - Materials c) Crystal growth d) elektrotehnika e) polprevodniški materiali f) optoelektronski materiali g) rast kristalov h) silicij i) galijev arzenid j) računalniško modeliranje rasti k) indijev fofid l) InSb m) GaN n) CdZnTe o) safir p) fluoridi q) scintilitorji r) kvarčni kristali s) diamanti t) silicijev karbid u) pregledno delo

  621.382
  COBISS.SI-ID 26844421

  365.
  MAAS, Stephen A.
          Noise in linear and nonlinear circuits / Stephen A. Maas. - Boston ; London : Artech House, 2005. - XIV, 275 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Artech House microwave library)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-58053-849-5 (vezano)
  a) Electronic circuits - Noise b) elektrotehnika c) elektronska vezja d) elektronski šum e) analize šuma f) naključni procesi g) viri šuma h) meritve šuma i) oscilatorji j) ojačevalniki k) pregledno delo

  621.38.049-533.4
  COBISS.SI-ID 26897157

  366.
  PEDRO, José Carlos
          Intermodulation distortion in microwave and wireless circuits / José Carlos Pedro, Nuno Borges Carvalho. - Boston ; London : Artech House, 2003. - XIV, 432 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Artech House microwave library)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-58053-356-6 (vezano)
  a) Microwave circuits b) Radio circuits c) Electric distortion - Mathematical models d) Electric circuits, Nonlinear e) Signal theory (Telecommunication) f) elektrotehnika g) elektronika h) mikrovalovna vezja i) intermodulacijska popačenja j) tehnike karakterizacije k) tehnike nelinearne analize l) modeliranje nelinearnih naprav m) visoko linearna vezja n) načrtovanje o) priročniki

  621.38
  COBISS.SI-ID 26896901

  367.
  RABAEY, Jan M.
          Digital integrated circuits : a design perspective / Jan M. Rabaey, Anantha Chandrakasan, Borivoje Nikolić. - 2nd ed. - Upper Saddle River : Pearson Education International, 2003. - XXII, 761 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu posameznih poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-13-120764-4
  a) Digital integrated circuits - Design and construction b) elektrotehnika c) digitalna integrirana vezja d) proizvodni procesi e) elementi vezij f) simulacija vezij g) povezava elementov h) modeli i) načrtovanje vezij j) priročniki

  621.38
  COBISS.SI-ID 3557972

  368.
  SEDKY, Sherif
          Post-processing techniques for integrated MEMS / Sherif Sedky. - Boston ; London : Artech House, cop. 2006. - XIV, 207 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. - (Artech House MEMS series)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-58053-901-7 (vezano)
  a) Microelectromechanical systems b) elektrotehnika c) integrirana vezja d) proizvodnja vezij e) mikroelektromehanski sistemi f) MEMS - Micro Electro Mechanical System g) integracijske tehnike h) monolitske tehnike i) MEMS materiali j) SiGe k) pregledno delo

  621.382.049.7
  COBISS.SI-ID 27239429

  369.
  WAKERLY, John F.
          Digital design : principles and practices / John F. Wakerly. - 4th ed. - Upper Saddle River : Pearson/Prentice Hall, cop. 2006. - XXIV, 895 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 0-13-186389-4 (vezano)
  a) Digital integrated circuits - Design and construction b) elektrotehnika c) digitalna vezja d) integrirana vezja e) načrtovanje vezij f) kombinacijska logika g) sekvenčna logika h) principi načrtovanja i) računalniško podprto načrtovanje j) priročniki

  621.38.049.77
  COBISS.SI-ID 27019269

  370.
  ŽAGAR, Ciril
          Atomatske in signalne naprave : začasna skripta : (za interno uporabo). Del 1. Industrijska elektronika, del. 1 / Žagar Ciril. - V Ljubljani : Zavod za proučevanje izobraževanja odraslih LRS, 30 cm. - 59 str. : ilustr. ; 30 cm

  a) elektrotehnika b) industrijska elektronika c) avtomatizacija v industriji d) vakumske elektronke e) večsistemske elektronke f) večstopenjsko ojačevanje g) plinske elektronke h) stikalne elektronke i) živosrebrne usmerjevalke j) učbeniki

  621.385(075)
  COBISS.SI-ID 27319045


  621.39 TELEKOMUNIKACIJE. DALJINSKO VODENJE.


  371.
  AGRAWAL, D. P.
          Introduction to wireless and mobile systems / Dharma Prakash Agrawal, Qing-An Zeng. - 2nd ed. - Toronto [etc.] : Thomson Nelson, cop. 2006. - XXI, 498 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-534-49303-3
  a) Wireless communication systems b) Mobile communication systems c) elektrotehnika d) telekomunikacije e) brezžične mobilne komunikacije f) mobilni radio g) kodiranje kanalov h) celični sistemi i) satelitski sistemi j) mreže k) protokoli l) WMAN m) WLAN n) WPAN o) IEEE 802.11 p) IEEE 802.15.1 q) IEEE 802.15.3 r) IEEE 802.15.4 s) IEEE 802.16 t) nove tehnologije u) UVB-Ultra Wide Band v) multimedija w) PTT-Push to Talk x) antene y) Bluetooth z) senzorske mreže {) XML |) MANET }) priročniki

  621.39
  COBISS.SI-ID 27180293

  372.
  BRUEN, Aiden A., 1941-
          Cryptography, information theory, and error-correction : a handbook for the 21st century / Aiden A. Bruen, Mario A. Forcinito. - Hoboken : Wiley-Interscience, 2005. - XXIII, 468 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Wiley-interscience series in discrete mathematics and optimization)

  Bibliografija: str. 455-462. - Kazalo
  ISBN 0-471-65317-9 (vezano)
  a) Computer security b) Telecommunication systems - Security measures c) Cryptography d) elektrotehnika e) telekomunikacijski sistemi f) računalništvo g) računalniški sistemi h) varnost sistemov i) zagotavljanje varnosti j) kriptografija k) SSL - Secure Socket Layer l) kodiranje m) dekodiranje n) osnove kriptografije o) ECC - Eliptic Cure Cryptogtraphy p) DES - Data Encryption Standard q) AES - Advanced Encryption StandardD r) informacijska teorija s) zgoščevanje podatkov t) varnostne kode u) jezikovna entropija v) korekcije napak w) teorija števil x) linearne kode y) MDS kode z) Bruen - Thas - Blokhuis {) pregledno delo

  621.39.004.6+004.056
  COBISS.SI-ID 26843909

  373.
  CAMARILLO, Gonzalo
          The 3G IP multimedia subsystem (IMS) : merging the Internet and the cellular worlds / Gonzalo Camarillo, Miguel A. García-Martín. - 2nd ed. - Chichester : J. Wiley & Sons, cop. 2006. - XXVI, 427 str. : ilustr. ; 25 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip0519/2005026 863.html. - Bibliografija: str. 401-417. - Kazalo
  ISBN 0-470-01818-6 (ISBN-10, vezano) ISBN 978-0-470-01818-7 (ISBN-13, vezano)
  a) Wireless communication systems b) Mobile communication systems c) Multimedia communications d) elektrotehnika e) brezžične komunikacije f) mobilne komunikacije g) multimedijske komunikacije h) IMS - International Mobile Subscriber i) IMS standardizacija j) internet k) varnost l) zanesljivost m) gradnja servisev n) pregledno delo

  621.39+004.7
  COBISS.SI-ID 27289605

  374.
  COLLOMS, Martin
          High performance loudspeakers / Martin Colloms and Paul Darlington. - 6th ed. - Hoboken : J. Wiley & Sons, 2005. - XXV, 532 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip0518/2005024 427.html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-470-09430-3 (vezano)
  a) Loudspeakers b) elektrotehnika c) akustika d) zvočniki e) nizkofrekvenčni sistemi f) pretvorniki g) membrane h) nihanje tuljave i) hišni kino j) Surround k) izračuni l) načrtovanje m) priročniki

  621.395.623.7
  COBISS.SI-ID 27037701

  375.
  EL Zooghby, Ahmed
          Smart antenna engineering / Ahmed El Zooghby. - Boston ; London : Artech House, cop. 2005. - XVII, 324 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (The Artech House mobile communications library)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-58053-515-1 (vezano)
  a) Adaptive antennas b) elektrotehnika c) brezžični komunikacijski sistemi d) mobilne komunikacije e) 2G sistemi f) 3G sistemi g) MIMO sistemi h) FDMA sistemi i) TDMA sistemi j) pametne antene k) antenski sistemi l) prilagodljivi sistemi m) radijske mreže n) pregledno delo

  621.396.67
  COBISS.SI-ID 26898949

  376.
          FUNDAMENTALS of DSL technology / edited by, Philip Golden, Hervé Dedieu, Krista Jacobsen. - Boca Raton ; New York : Auerbach publications, cop. 2006. - 457 str. : graf. prikazi ; 27 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8493-1913-7 (vezano)
  a) elektrotehnika b) komunikacije c) digitalna telefonija d) DSL omrežja e) tehnologija f) parice g) šum h) kapaciteta i) modulacija j) kodiranje k) DSL modemi l) radio frekvenčne motnje m) pregledno delo

  621.39
  COBISS.SI-ID 27104005

  377.
  KOMPA, Günter
          Practical microstrip design and applications / Günter Kompa. - Boston ; London : Artech House, 2005. - XVI, 523 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Artech House microwave library)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-58053-980-7 (vezano)
  a) Strip transmission lines b) Microwave integrated circuits c) elektrotehnika d) komunikacije e) microstrip antene f) prenosne linije g) načrtovanje h) analiza i) metode j) microstrip linije k) valovodni modeli l) izgube m) aplikacije n) tehnologija o) priročniki

  621.39.67
  COBISS.SI-ID 27040261

  378.
  ORTMANNS, Maurits
          Continuous-time sigma-delta a/d conversion : fundamentals, performance limits and robust implementations / M. Ortmanns, F. Gerfers. - Berlin : Springer, 2005. - XXII, 242 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (Springer series in advanced microelectronics ; 21)

  Bibliografija: str. 221-238. - Kazalo
  ISBN 3-540-28406-0 (ISBN-10) ISBN 978-3-540-28406-2 (ISBN-13)
  a) elektrotehnika b) elektronika c) komunikacije d) Sigma Delta A/D pretvorniki e) Sigma Delta A/D Modulation f) priročniki

  621.39
  COBISS.SI-ID 27158789

  379.
  PRASAD, Anand
          802.11 WLANs and IP networking : security, QoS, and mobility / Anand R. Prasad, Neeli R. Prasad. - Boston ; London : Artech House, cop. 2005. - XXI, 318 str. : ilustr. ; 24 cm. - (The Artech House universal personal communications)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-58053-789-8 (vezano)
  a) Wireless LANs b) IEEE 802.11 (Standard) c) elektrotehnika d) telekomunikacije e) brezžične mobilne komunikacije f) WLan g) IEEE 802.11 h) protokoli i) varnost j) kvaliteta storitev k) gostovanje l) priročniki

  621.39
  COBISS.SI-ID 26900997

  380.
  RAO, Kamisetty Ramamohan
          Introduction to multimedia communications : applications, middleware, networking / K. R. Rao, Zoran S. Bojkovic, Dragorad A. Milovanovic. - Hoboken : Wiley-Interscience, 2006. - XXXVIII, 733 str. : ilustr. ; 25 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip056/20050012 59.html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-471-46742-1 (vezano)
  a) Multimedia communications b) elektrotehnika c) multimedijski sistemi d) komunikacijski sistemi e) standardizacija f) ISO\IEC g) IETF h) ETSI i) MPEG - 21 j) aplikacijski nivoji k) MPEG - 7 l) DVB m) omrežja n) računalniške mreže o) mrežni nivoji p) pregledno delo

  621.39:004
  COBISS.SI-ID 27351813

  381.
  SCHLABBACH, Jürgen
          Short-circuit currents / Jürgen Schlabbach. - London : The Institution of Electrical Engineers, cop. 2005. - XXVIII, 306 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. - (IEE power & energy series ; 51)

  Bibliografija: str. 293-297. - Kazalo
  ISBN 0-86341-514-8 (vezano)
  a) Short circuits - Mathematical models b) elektrotehnika c) elektroenergetika d) energetski sistemi e) kratkostični tokovi f) izračuni g) ekvivalentna vezja h) enačbe i) trifazni sistemi j) enofazni sistemi k) nizkonapetostni sistemi l) pomožne enosmerne naprave m) priročniki

  621.39
  COBISS.SI-ID 26906629

  382.
  SIMPSON, Wes
          Video over IP : a practical guide to technology and applications / Wes Simpson. - Amsterdam [etc.] : Elsevier/Focal Press, cop. 2006. - XIX, 493 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Focal Press media technology professional)

  Kazalo
  ISBN 0-240-80557-7 (ISBN-10) ISBN 978-0-240-80557-3 (ISBN-13)
  a) Image transmission b) Digital video c) Telecommunication d) elektrotehnika e) komunikacije f) video signali g) prenos videa h) aplikacije i) videosignal j) zgoščevanje slik k) IP omrežja l) video konference m) varnost prenosa n) IPTV o) priročniki

  621.397.1
  COBISS.SI-ID 27207173

  383.
          UMTS networks : architecture, mobility, and services / Heikki Kaaranen ... [et al.]. - 2nd ed. - Chichester : J. Wiley & Sons, cop. 2005. - XVI, 406 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija: str. 399-400. - Kazalo
  ISBN 0-470-01103-3 (vezano)
  a) Mobile communication systems b) Wireless communication systems c) Global system for mobile communications d) elektrotehnika e) mobilne komunikacije f) univerzalni telekomunikacijski sistemi g) 3G omrežja h) 3GPP i) UMTS radijska omrežja j) GSM k) WCDMA - Wideband Code Division Multiple Access l) UMTS okolje m) servisi n) varnost o) protokoli p) pregledno delo

  621.39/.396
  COBISS.SI-ID 27040517


  624/625 GRADBENIŠTVO.


  384.
  OCEPEK, Dragotin, 13. 3. 1957-
          Odnos med plastično deformacijo in krhkim lomom v karbonsko permskih mehkih kameninah po preseženi vrhunski trdnosti : doktorska disertacija = After post-peak strength relation between ductile and brittle deformations in Carboniferous Permian soft rocks : Ph. D. thesis / Dragotin Ocepek ; mentor Mihael Ribičič. - Ljubljana : [D. Ocepek], 2005. - XI, 232 f. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: str. 209-221. - Summary. - Razširjeni povzetek. - Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo
  a) geologija b) mehanika tal c) mehke kamnine d) plastične deformacije e) krhki lom f) aplikacije g) gradnja cest h) sanacije plazov i) sanacije brežan j) računalniške simulacije k) doktorske disertacije

  624.12(043.3)
  COBISS.SI-ID 1188949


  628 ZDRAVSTVENA TEHNIKA. VODA. SANITARNE NAPRAVE. SVETLOBNA TEHNIKA.


  385.
  DULAR, Milan
          Tehnologija voda, goriv in varstva okolja / M.Dular, M.Petovar. - Ljubljana : FNT- odsek za kemijsko tehnologijo, l974. - 448 str. : ilustr. ; 29 cm

  a) varstvo okolja b) tehnologija goriv c) trdna goriva d) tehnologija voda e) tekoča goriva f) plinska goriva g) tehnološke vode h) gorenje i) onesnaževanje zraka j) odpadki k) mesta l) industrijska naselja m) industrijske vode n) odlaganje odpadkov o) trdni odpadki p) pitne vode q) deponije r) kompostiranje s) voda t) sežiganje u) odpadne vode v) priprava voda w) goriva x) čiščenje voda y) učbeniki za visoke šole

  628.54(075.8)
  COBISS.SI-ID 18623745

  386.
          FINANCING and charges for wastewater systems / prepared by Financing and Charges for Wastewater Systems Task Force of the Water Environment Federation. - New York [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2005. - XXII, 280 str. : ilustr. ; 25 cm. - (WEF manual of practice ; no. 27)

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/mh051/2004062406 .html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/mh051/20 04062406.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/bios/mh051/200406240 6.html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-07-145304-0 (vezano)
  a) Sewage disposal - United States - Finance b) ekologija c) varstvo okolja d) onesnaževanje voda e) odpadne vode f) čiščenje odpadnih vod g) ponovna uporaba vode h) regulativa i) zakonodaja j) stroški k) financiranje l) ZDA

  628.3(73)
  COBISS.SI-ID 27228421

  387.
          GIS implementation for water and wastewater treatment facilities / Water Environment Federation. - New York [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2005. - XXII, 242 str. : ilustr. ; 25 cm. - (WEF manual of practice ; no. 26)

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/mh051/2004061622 .html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/mh051/20 04061622.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/bios/mh051/200406162 2.html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazala
  ISBN 0-07-145305-9 (vezano)
  a) Water treatment plants b) Sewage disposal plants c) Geographic information systems d) ekologija e) čistilne naprave f) odpadne vode g) geografski informacijski sistemi h) planiranje i) aplikacije j) podatki k) programska oprema l) tehnologija

  628.3:004.7
  COBISS.SI-ID 27227909


  629 TEHNIKA VOZIL.


  388.
  BIRCH, Thomas Wesley, 1933-
          Automotive heating and air conditioning / Tom Birch. - 4th ed. - Upper Saddle River : Pearson/Prentice Hall, cop. 2006. - XII, 498 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Prentice Hall multimedia series in automotive technology)

  Kazalo
  - - Student CD to accompany Automotive heating and air conditioning [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  ISBN 0-13-118491-1 (broš.)
  a) Automobiles - Heating and ventilation b) Automobiles - Air conditioning c) strojništvo d) tehnika vozil e) osebni avtomobili f) ogrevanje g) prezračevanje h) hlajenje i) priročniki

  629.3.048
  COBISS.SI-ID 27093765

  389.
  BURCHER, Roy
          Concepts in submarine design / Roy Burcher and Louis Rydill. - Reprinted. - Cambridge : Cambridge University Press, 1998. - XIV, 300 str. : graf. prikazi, načrti ; 23 cm. - (Cambridge ocean technology series ; 2)

  Bibliografija: str. 296-297. - Kazalo
  ISBN 0-521-41681-7 (vezano) ISBN 0-521-55926-X (broš.)
  a) Submarines (Ships) - Design and construction b) strojništvo c) vodna plovila d) podmornice e) zgodovinski pregled f) razvoj g) načrtovanje h) hidrostatika i) pogonski stroji j) dinamika k) krmiljenje l) pregledno delo

  629.585
  COBISS.SI-ID 27208453

  390.
          COMBUSTION processes in propulsion : control, noise, and pulse detonation / edited by Gabriel D. Roy. - Amsterdam [etc.] : Elsevier Butterworth/Heinemann, cop. 2006. - XL, 439 str., XXIV str. pril. : ilustr. ; 24 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip0518/2005025 111.html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-12-369394-2 (ISBN-10) ISBN 978-0-12-369394-5 (ISBN-13)
  a) Combustion engineering b) Jet propulsion c) Internal combustion engines - Combustion d) strojništvo e) motorji z notranjim zgorevanjem f) reaktivni pogoni g) izgorevanje h) procesi zgorevanja i) nadzorovanje zgorevanja j) infrardeča absorpcijska tomografija k) zgorevanje tekočih goriv l) dvofazni turbulentni pretok m) simulacije zgorevanja n) gorilniki o) hrup jet letal p) vpliv hrupa na okolje q) zmanjševanje hrupa r) nadzvočna letala s) pulzni motorji t) kemija zgorevanja u) laserska diagnostika v) pregledno delo

  629.7.036
  COBISS.SI-ID 27094789

  391.
  DIMERCURIO, Michael
          The complete idiot's guide to submarines / by Michael DiMercurio and Michael Benson. - Indianapolis : Alpha, cop. 2003. - XXIII, 358 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 341-344. - Kazalo
  ISBN 0-02-864471-9 (broš.)
  a) Submarines (Ships) - Popular works b) strojništvo c) tehnika vozil d) vodna vozila e) podmornice f) zgradba g) pogonski sistemi h) uporaba i) zgodovinski razvoj j) pregledno delo

  629.585
  COBISS.SI-ID 27041541

  392.
  HARRISON, Matthew, 1968-
          Vehicle refinement : controlling noise and vibration in road vehicles / Matthew Harrison. - Amsterdam [etc.] : Elsevier/Butterworth-Heinemann, 2004. - XI, 345 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-7506-6129-1 (broš.)
  a) Automobiles - Noise b) Automobiles - Vibration c) strojništvo d) tehnika vozil e) udobje f) izboljšava udobja g) meritve hrupa h) zmanjševanje hrupa i) omejevanje hrupa j) meritve vibracij k) zmanjševanje vibracij l) pregledno delo

  629.3.015/.6
  COBISS.SI-ID 27090181

  393.
          HYBRID gasoline-electric vehicle development / edited by John M. German. - Warrendale : Society of Automotive Engineers, cop. 2005. - XV, 291 str. : ilustr., graf. prikazi ; 28 cm. - (PT ; 117)

  Bibliografija na koncu nekaterih prispevkov
  ISBN 0-7680-1500-6 (broš.)
  a) Hybrid electric vehicles - Design and construction b) Hybrid power c) Electric motors - Design and construction d) strojništvo e) tehnika vozil f) hibridna vozila g) razvoj h) hibridni sistemi i) osebni avtomobili j) komercialna vozila k) sinergije l) komponente sistemov m) pregledno delo

  629.3.021.2
  COBISS.SI-ID 27091461

  394.
  MORCHIN, William C., 1936-
          Electric bicycles : a guide to design and use / William C. Morchin, Henry Oman. - Hoboken : Wiley-Interscience ; Piscataway : IEEE Press, cop. 2006. - XIII, 190 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-471-67419-2 (ISBN-10) ISBN 978-0-471-67419-1 (ISBN-13)
  a) Bicycles b) Bicycles - Design and construction c) Electric vehicles d) Electric vehicles - Design and construction e) strojništvo f) tehnika vozil g) električna kolesa h) razvoj i) električni pogoji j) akumulatorske baterije k) polnjenje baterij l) krmiljenje motorja m) načrtovanje n) lastnosti o) pregledno delo

  629.322:621.3
  COBISS.SI-ID 27244293


  63 KMETIJSTVO. GOZDARSTVO.


  395.
  NATO Advanced Training Course on Ecological Agriculture and Rural Development in Central and Eastern European Countries. Risk Associated with "Industrial Agriculture" (Hamburg ; 2003)
          Ecological agriculture and rural development in Central and Eastern European countries / edited by Walter Leal Filho. - Amsterdam [etc.] : IOS Press, cop. 2004. - VIII, 217 str. : ilustr. ; 25 cm. - (NATO science series. Series V, Science and technology policy, ISSN 1387-6708 ; vol. 44)

  Na hrbtni str. nasl. str.: "Proceedings of the NATO advanced training course on ecological agriculture and rural development in Central and Eastern European countries: risk associated with "Industrial Agriculture", 1-3 December 2003, Hamburg, Germany". - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali
  ISBN 1-58603-439-1 (vezano)
  a) ekologija b) ekološko kmetovanje c) razvoj podeželja d) trajnostni razvoj e) proizvodnja hrane f) Centralna Evropa g) Vzhodna Evropa h) študije primeroc

  502/504:631(4)
  COBISS.SI-ID 26355205

  396.
  OUDOLF, Piet
          Planting design : gardens in time and space / Piet Oudolf and Noël Kingsbury. - Portland : Timber Press, 2005. - 175 str. : ilustr. ; 30 cm

  Gl. stv. nasl. razširjen čez dve str. - Bibliografija: str. 170. - Kazalo
  ISBN 0-88192-740-6 (ISBN-10) ISBN 978-0-88192-740-5 (ISBN-13)
  a) Planting design b) botanika c) vrtnarstvo d) urejanje krajine e) urejanje vrtov f) ekologija g) habitati h) zasaditev v prostoru i) vzdrževanje j) vrste rastlin

  635:582
  COBISS.SI-ID 26847749


  65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA V INDUSTRIJI TRGOVINI IN PROMETU.


  397.
  NATO Advanced Research Workshop on Defence Related SME's. Analysis and Description of Current Conditions (Funchal ; 2002)
          Defence related SME's : analysis and description of current conditions / edited by Fernando Duarte Carvalho. - Amsterdam [etc.] : IOS Press, cop. 2004. - XVI, 211 str. : ilustr. ; 25 cm. - (NATO science series. Series V, Science and technology policy, ISSN 1387-6708 ; vol. 43)

  Na nasl. str.: "Published in cooperation with NATO Scientific Affairs Division". - Na hrbtni str. nasl. str.: "Proceedings of the NATO Advanced Research Workshop on Defence Related SME's: Analysis and Description of Current Conditions, 23-26 June 2002, Funchal, Portugal". - Bibliografija na koncu nekaterih prispevkov. - Kazali
  ISBN 1-58603-408-1 (vezano)
  a) Small business - Management - Congresses b) Defence industries - Management - Congresses c) Small business - Europe, Eastern - Management - Congresses d) Small business - Europe, Central - Management - Congresses e) Defence industries - Europe, Eastern - Management - Congresses f) Defence industries - Europe, Central - Management - Congresses g) gospodarstvo h) menedžment i) mala podjetja j) vojaška industrija k) Vzhodna Evropa l) Centralna Evropa

  65.017.3:623.09(4)
  COBISS.SI-ID 26357509

  398.
          POSLOVNO komuniciranje : evropske razsežnosti / Stane Možina ... [et al.] ; [slike in preglednice Stane Možina ... [et al.]. - 2., dopolnjena izd. - Maribor : Obzorja, 2004 (Maribor : Dravska tiskarna). - 493 str. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 24 cm

  Bibliografija: str. 486. - Kazalo
  ISBN 961-6494-26-0
  a) Poslovno komuniciranje - Pogajanja - Kultura komuniciranja - Učbeniki za visoke šole b) Poslovno komuniciranje - Človeško obnašanje - Poslovni sestanek - Učbeniki za visoke šole c) Poslovno komuniciranje - Govorica telesa - Predstavitve - Učbeniki za visoke šole d) Poslovno komuniciranje - Pisno sporočanje - Učbeniki za visoke šole e) Medosebne komunikacije - Etičnost poslovanja - Poslovna uspešnost - Učbeniki za visoke šole f) Komuniciranje - Govorne sposobnosti - Neverbalna komunikacija - Učbeniki za visoke šole g) Medosebni odnosi - Sporazumevanje - Učbeniki za visoke šole h) Poslovni odnosi - Telefonski razgovor - Učbeniki za visoke šole i) mened\ment j) uspešnost poslovanja k) poslovno komuniciranje l) medosebni odnosi m) pisno sporočanje n) poslovni razgovori o) poslovna etika p) kultura poslovanja q) pogovori r) sestanki s) pogajanja

  65.012.43/.63:658.01(075.8)
  COBISS.SI-ID 53669633

  399.
  SNEDAKER, Susan
          How to cheat at IT project management / Susan Snedaker. - Rockland : Syngress, cop. 2005. - XXVI, 565 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 1-59749-037-7 (broš.)
  a) Information technology - Management b) Project management c) organizacija poslovanja d) vodenje projektov e) projektni management f) IT projektne skupine g) organizacijski inženiring h) definiranje projektov i) planiranje projektov j) sledenje projektov k) zaključek projektov l) priročniki

  65.012.4
  COBISS.SI-ID 27292165


  656 TRANSPORTNE USLUGE. ORGANIZACIJA IN KONTROLA PROMETA.


  400.
  BEZLAJ-Krevel, Ljudmila
          Pošta, telegraf in telefon : 1918-1950 : organizacija poštno-telegrafsko-telefonske dejavnosti v Sloveniji / Ljudmila Bezlaj Krevel ; [prevod Mojca Krevel]. - Ljubljana : Pošta Slovenije : Tehniški muzej Slovenije (TMS), 2004 (Ljubljana : M. Simčič). - 573 str. : ilustr. ; 30 cm

  Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv. - Predgovora Alfonza Podgorelca in Oresta Jarha: str. 9-11. - Bibliografija: str. 555-570. - Summary
  ISBN 961-6464-12-4 (Tehniški muzej Slovenije)
  a) Pošta - Zgodovina - Slovenija - 1918-1950 b) Telekomunikacije - Zgodovina - Slovenija - 1918-1950 c) pošta d) telegraf e) telefon f) poštna hranilnica g) radiofonija h) znamke i) organizacija pošte j) poštni zaupniki k) poštni uslužbenci l) poštna uprava m) Jugoslavija n) zgodovinski pregled

  656.8:621.39(497.4)"1918/1950"
  621.39(497.4)"1918/1950"
  COBISS.SI-ID 217050112

  401.
  BROVINSKY, Boris
          Kako so konjske moči izpodrivale konje / Boris Brovinsky ; [prevod povzetka v angleščino Melita Silič, prevod povzetka v nemščino Adrijana Funkl]. - Ljubljana : Tehniški muzej Slovenije, 2005 ([Ljubljana] : Prima print). - 216 str. : ilustr. ; 31 cm

  500 izv. - Bibliografija: str. 168-171. - Zusammenfassung ; Abstract
  ISBN 961-6464-13-2
  a) Cestni promet - Zgodovina - Slovenija b) Motorna vozila - Zgodovina - Slovenija c) cestna vozila d) avtomobili e) zgodovinski pregledi f) motorna vozila g) cestni promet h) razvoj avtomobila i) začetki avtomobilizma j) začetki motociklizma k) zakonsko urejanje prometa l) goriva m) maziva n) začetki avtobusnega prometa o) prevoz tovornjakov p) zgodovinski pregled q) 19.stol. - 20.stol. r) pregledno delo

  656.13+629.3(497.4)(091)
  629.3(497.4)(091)
  COBISS.SI-ID 220888064


  658 UPRAVLJANJE. VODENJE.


  402.
  KUMAR, Adrijan
          Inženiring pri kontroli / Adrijan Kumar. - Ljubljana : Zavod za tehnično izobraževanje, 1968. - IV, I, 67 str. ; 4°

  Besedlio strojep. avtogr.
  a) organizacija proizvodnje b) kontrola kakovosti c) stopnje kontrole d) inženiring kontrole e) tehnološki trikotnik f) oblikovanje kakovostne politike g) analize kakovosti proizvoda h) planiranje kakovosti i) ustvarjanje plana kakovosti j) organizacijski principi k) racionalnost kontrole kakovosti l) učbeniki

  658.562(075)
  COBISS.SI-ID 30615809

  403.
  MEŽA, Peter
          Klasifikacija vhodnih in izhodnih informacij v modelu razvoja delovnega naloga : doktorska disertacija / Peter Meža ; [mentor Andrej Polajnar ; komentor Srečko Glodež]. - Maribor : [P. Meža], 2005. - XV, 142 f. : ilustr. ; 30 cm

  Dokt. dis., Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo
  a) organizacija proizvodnje b) kakovost izdelkov c) menedžment kakovosti d) tehnični servisi e) informacijski sistem f) tehnična diagnostika g) koda okvare h) doktorske disertacije

  658.5:[659.2:004](043.3)
  COBISS.SI-ID 10058518

  404.
  SCHENK, Michael, tehnik
          Fabrikplanung und Fabrikbetrieb : Methoden für die wandlungsfähige und vernetzte Fabrik / Michael Schenk, Siegfried Wirth. - Berlin ; Heidelberg ; New York : Springer, cop. 2004. - XVIII, 504 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-540-20423-7 (broš.)
  a) industrijska proizvodnja b) planiranje tovarn c) projektiranje postrojenj d) načrtovanje tovarn e) faze planiranja f) poteki planiranja g) modeli h) primeri i) pregledno delo

  658.2
  COBISS.SI-ID 27079429


  66 KEMIJSKA IN SORODNE INDUSTRIJE.


  405.
  BEER, Eduard
          Priručnik za dimenzioniranje uređaja kemijske procesne industrije / Eduard Beer. - 2., prerađeno i dopunjeno izd. - Zagreb : HDKI, 1994. - XI, 805 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Izdanja Kemije u industriji)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 953-96041-1-7
  a) kemijska tehnologija b) kemijska procesna industrija c) pretok fluidov d) prenos toplote e) destilacija f) absorbcija g) zbirne posode h) pomožna postrojenja i) izračuni j) priročnik

  66.03
  COBISS.SI-ID 27199749

  406.
          BIOLOGICAL reaction engineering : dynamic modelling fundamentals with simulation examples / Irving J. Dunn ... [et al.]. - 2nd, completely revised ed. - Wienheim : Wiley-VCH, 2003. - XVI, 508 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley041/2003278 904.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/wiley041 /2003278904.html. - Bibliografija. - Kazalo
  - - Biological reaction engineering [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 3-527-30759-1 (vezano)
  a) Bioreactors - Computer simulation b) Biochemical engineering - Computer simulation c) kemijsko inženirstvo d) biokemijsko inženirstvo e) bioreaktorji f) računalniške simulacije g) modeliranje h) kinetika procesov i) prenos mase j) avtomatska kontrola k) simulacija bioloških procesov l) programska oprema m) Berkeley Madonna

  663.18:004.9
  COBISS.SI-ID 26990853

  407.
  GROH, Heinrich
          Explosion protection : electrical apparatus and systems for chemical plants, oil and gas industry, coal mining / Heinrich Groh. - Amsterdam [etc.] : Butterworth-Heinemann, 2004. - XV, 524 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 511-516. - Kazalo
  ISBN 0-7506-4777-9
  a) varnostno inženirstvo b) kemična industrija c) kemijska tehnologija d) kemične tovarne e) industrija nafte f) industrija proizvodnje plina g) nevarne snovi h) nevarnost eksplozije i) eksplozije j) zaščita pred eksplozijami k) varnostni ukrepi l) električni sistemi m) električne naprave n) standardi o) direktiva 94/9/EC

  66:614.83:006.88(035)
  COBISS.SI-ID 26591749

  408.
  NIELSEN, Jens Hoiriis
          Bioreaction engineering principles / Jens Nielsen and John Villadsen and Gunnar Lidén. - 2nd ed. - New York [etc.] : Kluwer Academic/Plenum Publishers, 2003. - XV, 528 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-306-47349-6
  a) Bioreactors b) biotehnologija c) biologija d) biokemija e) bioprocesno inženirstvo f) bioreakcijsko inženirstvo g) bioprocesi v industriji h) biokemijske reakcije i) termodinamika biokemijskih reakcij j) encimi k) kinetika l) modeliranje m) bioreaktorji n) mikrobiologija o) fermentacijski procesi p) načrtovanje fermentacijskih procesov q) prenos snovi r) scale-up s) povečevanje bioprocesov t) naloge u) rešitve

  66.098:577:663(075.8)(076.3)
  COBISS.SI-ID 25026053

  409.
  NOBLE, Richard D., 1946-
          Principles of chemical separations with environmental applications / Richard D. Noble and Patricia A. Terry. - Cambridge : Cambridge University Press, cop. 2004. - XIV, 321 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Cambridge series in chemical engineering)

  Bibliografija: str. 314-318. - Kazalo
  ISBN 0-521-81152-X ISBN 0-521-01014-4 (broš.)
  a) Separation (Technology) b) Environmental chemistry c) Environmental management d) kemijsko inženirstvo e) ekologija f) kemija okolja g) kemijska tehnologija h) kemijski procesi i) separacija j) destilacija k) ekstrakcija l) absorbcija m) adsorbcija n) ionska izmenjava o) membrane p) naloge q) rešitve

  66.02:504.05/.06(075.8)(076.3)
  504:54
  COBISS.SI-ID 18168359

  410.
  SHELBY, J. E.
          Introduction to glass science and technology / James E. Shelby. - 2nd ed. - Cambridge : Royal Society of Chemistry, cop. 2005. - XVI, 291 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Bibliografija: str. 275-282. - Kazalo
  ISBN 0-85404-639-9 (broš.)
  a) Glass b) Glass manufacture c) kemija stekla d) steklarstvo e) tvorba stekla f) taljenje g) ličevanje faz h) struktura stekel i) viskoznost talin j) gostots k) termično širjenje l) transportne lastnosti m) optične lastnosti n) termična analiza o) tehnologija stekla p) kemijska sestava q) komercialna stekla

  666.1
  COBISS.SI-ID 26636037


  67/68 RAZNE INDUSTRIJE IN OBRTI. MEHANSKA TEHNOLOGIJA.


  411.
  ČELAN Benkovič, Sonja
          Barvalne lastnosti s postopkom corona modificirane volne : doktorska disertacija / Sonja Čelan Benkovič ; [mentor Vera Golob ; komentor Karin Stana Kleinschek]. - Maribor : [S. Čelan Benkovič], 2005. - XVIII, 121 f. : ilustr. ; 30 cm

  Univ. Maribor, Fakulteta za strojništvo, Tekstil, 2005
  a) tekstilna industrija b) volnena vlakna c) površinske obdelave vlaken d) zaščita proti polstenju e) barvanje volne f) Corona postopek g) doktorske disertacije

  677.31.027.4(043.3)
  COBISS.SI-ID 9849622


  677 TEKSTILNA INDUSTRIJA.


  412.
  ĐORĐEVIĆ, Dejana
          Analiza stanja monofluoro-s-triazinskega reaktivnega barvila med barvanjem : doktorska disertacija / Dejana Đorđević. - Ljubljana : [D. Đorđević], 2005. - XXIII, 153 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

  Na naslednji nasl. str.: Analysis of the state of the monofluoro-s-triazine reactive dye during dyeing. - Bibliografija: f. 109-117. - Univ. Ljubljana, Naravoslovnotehniška fak., Oddelek za tekstilstvo
  a) tekstilna tehnologija b) barvanje tekstilij c) optimizacija barvalnega procesa d) monofluoro-s-triazinsko barvilo e) analiza procesa f) HPLC g) doktorske disertacije

  677(043.3)
  COBISS.SI-ID 224177152

  413.
  URBAS, Raša
          Analiza zaščitnega učinka tekstilij pred negativnimi vplivi ultravijoličnih žarkov na kožo : doktorska disertacija / Raša Urbas. - Ljubljana : [R. Urbas], 2005. - XXI, 225 f. : ilustr., preglednice ; 30 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Bibliografija: f. 213-224. - Univ. Ljubljana, Naravoslovnotehniška fak., Oddelek za tekstilstvo
  a) tekstilna tehnologija b) medicina c) tekstilije d) zaščita kože e) atmosferilije f) ultravijolično sevanje g) meritve h) doktorske disertacije

  612.79:677.075:615.831.4(043.3)
  COBISS.SI-ID 224176384


  681.5 TEHNIKA AVTOMATSKE REGULACIJE.


  414.
  DUKKIPATI, Rao V., 1945-
          Control systems / Rao V. Dukkipati. - Harrow : Alpha Science International, cop. 2005. - XIV, 698 str. : graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija: str. 674-677. - Kazalo
  ISBN 1-84265-179-X (vezano)
  a) Automatic control b) elektrotehnika c) avtomatizacija d) krmilni sistemi e) matrične analize f) Laplaceova transformacija g) dinamični sistemi h) matematično modeliranje i) predstavitev sistema j) predstavitev sistema k) stabilnost sistema l) načrtovanje m) uporaba MATLAB-a n) pregledno delo

  681.5:004.42
  COBISS.SI-ID 27183365

  415.
  DUNN, William C.
          Introduction to instrumentation, sensors and process control / William C. Dunn. - Boston ; London : Artech House, cop. 2006. - XVI, 331 str. : ilustr., graf. prikazi ; 27 cm. - (Artech House sensors library)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-58053-011-7 (vezano)
  a) Process control b) Detectors c) elektrotehnika d) krmiljenje procesov e) enote f) standardi g) analogna elektronika h) digitalna elektronika i) mikromehanske naprave j) pametni senzorji k) pritiska l) nivoja m) pretoka n) temperature o) toplote p) položaja q) sile r) svetlobe s) vlage t) specialni senzorji u) regulatorji v) ventili w) motorji x) PLC-Programmable Logic Controllers y) programabilni logični krmilniki z) signali {) dokumentacija |) simboli }) priročniki

  681.5
  COBISS.SI-ID 27039237

  416.
  EDWARDS, Lewin A. R. W.
          Open-source robotics and process control cookbook : designing and building robust, dependable real-time systems / by Lewin A. R. W. Edwards. - Amsterdam [etc.] : Elsevier : Newnes, cop. 2005. - XII, 242 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Kazalo
  ISBN 0-7506-7778-3 (broš.)
  a) Robotics b) elektrotehnika c) krmiljenje d) krmilni procesi e) robotika f) sistemi v realnem času g) mikrokrmilniki h) senzorji i) aktivatorji j) varnost podatkov k) šifriranje l) izvirne kode m) vgrajena programska oprema n) vgrajena strojna oprema o) Linux okolje p) priročniki

  681.5:[621.865.8+004]
  COBISS.SI-ID 4604244

  417.
          MECHATRONICS : an introduction / edited by Robert H. Bishop. - Boca Raton ; London ; New York : Taylor & Francis, 2006. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr., graf. prikazi ; 27 cm

  Bibliografija na koncu nekaterih poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8493-6358-6 (vezano)
  a) Mechatronics b) elektrotehnika c) mehatronika d) krmilni sistemi e) mikroprocesorji f) nanotehnologije g) mikrotehnologije h) modeliranje i) simulacije j) MEMS k) elektromehanski sistemi l) senzorji m) aktivatorji n) mehatronski stroji o) načrtovanje p) optimiranje q) vmesniki r) pregledno delo

  681.5
  COBISS.SI-ID 27182085

  418.
          PERSPECTIVES on adaptation in natural and artificial systems / editors, Lashon Booker ... [et al.]. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2005. - XII, 312 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (Santa Fe Institute studies in the sciences of complexity)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-19-516293-5 (broš.) ISBN 0-19-516292-7 (vezano)
  a) Adaptive control systems - Mathematical models b) Artificial intelligence c) elektrotehnika d) prilagojeni regulacijski sistemi e) umetna inteligenca f) genetski algoritmi g) računalniške aplikacije h) modeli prilagajanj i) socialni sistemi j) pregledno delo

  681.516.6:159.95
  COBISS.SI-ID 26841605

  419.
  ZIEMANN, J.
          Principles of control in power electronics / J. Ziemann, S. Grohmann. - New Delhi [etc.] : Narosa publishing house, cop. 1997. - 93 str. : načrti ; 24 cm

  ISBN 81-7319-248-0 (broš.)
  a) elektrotehnika b) močnostna elektronika c) regulacije d) principi krmiljenja e) vezja f) naprave v gospodinjstvu g) sušilci las h) zatemnilna stikala i) elektronski spajkalniki j) električni vrtalniki k) polnilniki baterij l) priročniki

  681.5:64.06
  COBISS.SI-ID 26870021


  69 GRADBENI MATERIJAL. GRADBENA DELA.


  420.
  ALTHOUSE, Andrew Daniel
          Modern refrigeration and air conditioning / by Andrew D. Althouse, Carl H. Turnquist, Alfred F. Bracciano. - 18th ed. - Tinley Park (Illinois) : Goodheart-Willcox, cop. 2004. - 1211 str. : ilustr. ; 29 cm

  Kazalo
  ISBN 1-59070-280-8 (vezano)
  a) Refrigeration and refrigerating machinery b) Air conditioning c) Hlajenje d) Klimatizacija e) hladilna oprema f) hladilne naprave g) ventilacija h) zračenje i) klimatizacija poslopij j) hlajenje k) hladilni sistemi l) hladilne naprave m) kompresorji n) avtomatizacija hlajenja o) krmiljenje p) elektromagnetne osnove q) električni motorji r) električna vezja s) hladilna sredstva t) hladilniki u) zamrzovalniki v) instalacije sistemov w) zaprti sistemi x) komercialni sistemi y) vzdrževanje z) popravila {) absorpcijski sistemi |) gretje }) vlaženje zraka ~) toplotne črpalke ) sušenje zraka !) centralni sistemi ¤) sončna energija ©) tehnične karakteristike °) terminologija Â) priročniki

  621.9
  COBISS.SI-ID 10755378

  421.
  NATIONAL Center for Construction Education and Research
          Plumbing. Level one : [trainee guide] / National Center for Construction Education and Research. - 2000 revision. - Upper Saddle River ; Columbus : Prentice Hall, cop. 2000. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 28 cm

  Dodatek k nasl. na ov.
  ISBN 0-13-030926-5 (broš.)
  a) Plumbing - Study and teaching b) gradbena dela c) obrtniška dela d) vodovodne inštalacije e) inštalacijski pribor f) načrtovanje g) vrste cevovodov h) priročniki

  696.11
  COBISS.SI-ID 27030021

  422.
  WILKINSON, Paul, 1961-
          Construction collaboration technologies : the extranet evolution / Paul Wilkinson. - London ; New York : Taylor & Francis, 2005. - XX, 219 str. : ilustr. ; 25 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip058/20050054 07.html. - Bibliografija: str. 205-209. - Kazalo
  ISBN 0-415-35859-0 (broš.) ISBN 0-415-35858-2 (vezano)
  a) Extranets (Computer networks) b) Interorganizational relations c) Building d) gradbeništvo e) elektronsko poslovanje f) računalniške mreže g) ekstraneti h) poslovno sodelovanje i) informacijski portali j) kompleksnost projektov k) prokjektno vodenje l) gradbeni projekti m) medorganizacijske komunikacije n) pregledno delo

  69
  COBISS.SI-ID 26964741

  423.
  WOODSON, Roger Dodge, 1955-
          Plumber's and pipe fitter's calculations manual / R. Dodge Woodson. - 2nd ed. - New York [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2005. - IX, 326 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm. - (McGraw-Hill calculations)

  Kazalo
  ISBN 0-07-144868-3 (broš.)
  a) Plumbing - Mathematics - Handbooks, manuals, etc b) Pipe fitting - Mathematics - Handbooks, manuals, etc c) Engineering mathematics - Formulae - Handbooks, manuals, etc d) gradbena dela e) vodovodne inštalacije f) vodoinštalaterji g) izračuni h) dimenzioniranje i) načrtovanje j) formula k) vodne črpalke l) materiali m) vzdrževanje n) popravila o) priročniki

  696.11
  COBISS.SI-ID 27091717


  7 UMETNOST.


  424.
  CHALFANT, Henry
          Spraycan art : with 224 colour ilustrations / Henry Chalfant and James Prigoff ; [photographs Henry Chalfant and James Prigoff ... et al.]. - Reprinted. - London : Thames and Hudson, 2003. - 96 str. : ilustr. ; 28 cm

  ISBN 0-500-27469-X
  a) grafiti b) umetnost c) ulična umetnost d) pregled e) primeri

  7
  7.02:75.067(73)"198"=111
  316.72-053.6(73):75.067=111
  COBISS.SI-ID 26653445

  425.
  COOPER, Martha
          Subway art / Martha Cooper and Henry Chalfant. - Reprinted. - London : Thames & Hudson, 2003. - 101 str. : ilustr. ; 28 cm

  ISBN 0-500-27320-0 (broš.)
  a) umetnost b) grafiti c) ulična umetnost d) podzemne železnice e) zgodovina f) slogi g) tehnike

  7
  74.067(73)"197/198"=111
  316.72-053.6(73)=111
  COBISS.SI-ID 26654213

  426.
  FUCHS-Waser, Angelika
          Papier schöpfen und gestalten / Angelika Fuchs-Waser ; mit einem kulturgeschichtlichen Beitrag von Stefan Meier. - 4. Aufl. - Aarau : AT Verlag, 1999. - 81 str. : ilustr. ; 23 cm

  Bibliografija: str. 81
  ISBN 3-85502-430-8 (vezano)
  a) umetnost b) ročne spretnosti c) papir d) ročna izdelava e) dekoriranje f) ročna izdelava zvezkov g) voščilnice

  745
  COBISS.SI-ID 26774021

  427.
  GANZ, Nicholas
          Graffiti world : street art from five continents / Nicholas Ganz ; edited by Tristan Manco. - London : Thames & Hudson, cop. 2004. - 375 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 374
  ISBN 0-500-51170-5 (vezano)
  a) Street art b) Mural painting and decoration - 20th century. c) Graffiti d) umetnost e) ulična umetnost f) grafiti g) zgodovina h) svetovni pregled i) Amerika j) Evropa k) avtorji

  7
  COBISS.SI-ID 26596357

  428.
  HERRING, Adam, 1967-
          Art and writing in the Maya cities, A.D. 600-800 : a poetics of line / Adam Herring. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2005. - XVI, 316 str. : ilustr. ; 27 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/cam051/200406177 6.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/cam051/2 004061776.html. - Bibliografija: str. 241-310. - Kazalo
  ISBN 0-521-84246-8 (vezano)
  a) Maya art b) Mayas - Antiquities c) Maya language - Writing d) Inscriptions, Mayan e) Manuscripts, Maya f) Mexico - Antiquities g) Central America - Antiquities h) arhitektura i) umetnost j) zgodovina k) stare kulture l) Maji m) pisava n) izkopanine

  7
  COBISS.SI-ID 26947077

  429.
  MANCO, Tristan
          Street logos / Tristan Manco. - London : Thames & Hudson, 2004. - 128 str. : ilustr. ; 22 x 24 cm

  Bibliografija: str. 127. - Kazalo
  ISBN 0-500-28469-5
  a) Street art b) Graffiti c) umetnost d) ulična umetnost e) grafiti f) znaki g) logotipi h) ikonografija

  7
  COBISS.SI-ID 2008174

  430.
  NETTLETON, Nick
          Web design : start here! : all that you need to create your own fantastic websites / Nick Nettleton. - Reprinted. - Lewes : Ilex, 2004. - 192 str. : barvne ilustr. ; 24 cm

  Na ov.: "From zero to hero in easy lessons". - Kazalo
  ISBN 1-904705-03-0 (broš.)
  a) Svetovni splet - Design b) Spletne strani - Oblikovanje c) Računalniška grafika d) Web sites - Design e) Computer graphics f) umetnost g) računalništvo h) grafično oblikovanje i) oblikovanje spletnih strani j) svetovni splet k) internet l) animacije

  766:681.3
  004.92
  COBISS.SI-ID 26683653

  431.
  OLIVEIRA de, Nicolas
          Installation art in the new millennium / Nicolas de Oliveira, Nicola Oxley, Michael Petry ; texts by Nicolas de Oliviera. - 1st paperback ed. - London : Thames & Hudson, cop. 2003. - 208 str. : ilustr. ; 28 cm

  Bibliografija: str. 194-196. - Kazalo
  ISBN 0-500-28451-2 (broš.)
  a) umetnost b) instalacija c) arhitektura d) angažirana umetnost e) vključevanje publike

  7
  COBISS.SI-ID 1670788


  71 PROSTORSKO UREJANJE. REGIONALNO PLANIRANJE. URBANIZEM. OBLIKOVANJE KRAJINE.


  432.
          CRUELTY & utopia : cities and landscapes of Latin America / [Jean-François Lejeune, editor]. - 1st ed. - New York : Princeton Architectural Press, 2005. - 263 str. : ilustr. ; 30 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip0419/2004015 433.html. - Prevod dela: Cruauté & utopie. - Urednik naveden v kolofonu
  ISBN 1-56898-489-8 (broš.)
  a) Architecture - Latin America b) City planning - Latin America c) urbanizem d) mesta e) Latinska Amerika f) Južna Amerika g) ikonografija h) arhitektura i) umetnost

  71(08)
  COBISS.SI-ID 26649605

  433.
  DRURY, Chris, 1948-
          Silent spaces / [pictures] Chris Drury ; [text, Chris Drury and Kay Syrad]. - Revised and expanded paperback ed. - London : Thames & Hudson, cop. 2004. - 144 str. : ilustr. ; 29 cm

  ISBN 0-500-28483-0 (broš.)
  a) Drury, Chris (1948-) - Criticism and interpretation b) Nature (Aesthetics) c) Earthworks (Art) d) Outdoor sculpture e) Installations (Art) f) Sculpture, Modern - 20th century. g) urbanizem h) krajinska arhitektura i) umetnost j) prvinske oblike k) označevanje prostora l) posebni prostori

  712
  COBISS.SI-ID 26601221

  434.
  DUNNETT, Nigel
          Planting green roofs and living walls / Nigel Dunnett and Noël Kingsbury. - Portland ; Cambridge : Timber Press, 2004. - VII, 254 str. : barvne ilustr. ; 24 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip0410/2003024 231.html. - Bibliografija: str. 245-249. - Kazalo
  ISBN 0-88192-640-X (vezano)
  a) Zelene strehe - Vzdrževanje b) Strehe - Zelene površine c) Green roofs (Gardening) d) Ornamental climbing plants e) Vertical gardening f) urbanizem g) krajinska arhitektura h) zelene strehe i) strešni vrtovi j) travnate strehe k) zasajeni zidovi-škarpe l) zelene fasade m) nosilne strukture n) sestava o) zasaditev p) zgodovina q) teorija r) primeri s) ekološki učinki t) vzdrževanje

  712
  692.4:72
  COBISS.SI-ID 4822814

  435.
          The DYNAMIC landscape : design, ecology and management of naturalistic urban planting / edited by Nigel Dunnett and James Hitchmough. - London ; New York : Spon Press/Taylor & Francis, 2004. - IV, 332 str. : ilustr., načrti ; 25 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip044/20030107 82.html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-415-25620-8 (vezano)
  a) Landscape gardening b) Jardins - Architecture c) urbanizem d) krajinska arhitektura e) urejanje krajine f) teorija g) naturalistične zasaditve h) vegetacija i) ekološke saditve

  712
  COBISS.SI-ID 27226117

  436.
  FESTIVAL arhitekture (2004 ; Dubrovnik)
          Pejzaž i arhitektura : [Festival arhitekture, kolovoz, 19.-23. 2004, Dubrovnik, Hrvatska] / [urednica Vanda Ivanković Kontić]. - Dubrovnik : Grad, 2005. - 227 str. : ilustr. ; 22 x 24 cm

  Hrv. besedilo in vzporedni angl. prevod. - Na naslednji nasl. str.: Landscape and architecture
  ISBN 953-97952-1-4
  a) urbanizem b) arhitektura c) urejanje krajine d) strokovna srečanja e) izvlečki predavanj f) biografije predavateljev g) komentarji h) Ivanišin, Krunoslav (1970- ) i) Kira, Moriko (1965- ) j) Claus, Felix (1956- ) k) Zumthor, Peter (1943- ) l) Fabijanić, Nenad (1951- ) m) Podrecca, Boris (1940- ) n) Medić, Branimir (1961- ) o) Kuzmanić, Ante (1952- ) p) Mateo, Josep Lluis (1949- )

  711
  COBISS.SI-ID 26741253

  437.
  MILIĆ, Bruno
          Razvoj grada kroz stoljeća. 2, Srednji vijek / Bruno Milić. - Zagreb : Školska knjiga, 1995. - VIII, 424 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)

  Bibliografija: str. 404-409. - Kazalo
  ISBN 953-0-31605-4 (komplet) ISBN 953-0-31641-0 (knj. 2)
  a) urbanizem b) mesta c) zgodovina d) razvoj e) teorija f) srednjivek g) tlorisi h) fotografije

  711.42
  COBISS.SI-ID 60036

  438.
  MORTADA, Hisham, 1959-
          Traditional Islamic principles of built environment / Hisham Mortada. - London ; New York : RoutledgeCurzon, 2003. - XX, 186 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 172-181. - Kazalo
  ISBN 0-7007-1700-5 (vezano)
  a) Islam and architecture b) Islamic cities and towns c) Islam et architecture d) Villes islamiques e) urbanizem f) arhitektura g) islamska kultura h) zazidava i) mesta j) stavbe k) tradicija l) modernizacija m) teorija n) primeri

  71
  COBISS.SI-ID 26672133

  439.
  NADAL, Sara
          Alrededor de : [proyectar la periferia] = Around : [planning the periphery] / Sara Nadal, Carles Puig ; [traduccíon al castellano Emilia Pérez Mata]. - Barcelona : Gustavo Gili, cop. 2002. - 141 str. : ilustr. ; 27 cm

  ISBN 84-252-1818-7
  a) urbanizem b) mesta c) predmestja d) periferije e) sodobni trendi f) primeri

  711.5
  COBISS.SI-ID 1669764

  440.
  SYMMES, Marilyn F., 1949-
          Impressions of New York : prints from the New-York Historical Society / Marilyn Symmes. - 1st ed. - New York : Princeton Architectural Press in collaboration with New-York Historical Society, cop. 2005. - 304 str. : ilustr. ; 24 x 29 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip0421/2004017 681.html. - Bibliografija: str. 298-299. - Kazalo
  ISBN 1-56898-492-8 (vezano)
  a) New-York Historical Society - Catalogs b) Prints - New York (State) - New York - Catalogs c) New York (N.Y.) - In art - Catalogs d) New York (N.Y.) - History e) umetnost f) arhitektura g) zgodovina h) mesta i) New York j) razvoj k) znamenite stavbe l) upodobitve

  711.433
  COBISS.SI-ID 26648837

  441.
  TALEN, Emily, 1958-
          New urbanism and American planning : the conflict of cultures / Emily Talen. - New York ; London : Routledge/Taylor & Francis, 2005. - X, 318 str. : ilustr., načrti ; 24 cm. - (Planning, history, and the environment series)

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip0510/2005009 165.html. - Bibliografija: str. 291-308. - Kazalo
  ISBN 0-415-70132-5 (vezano) ISBN 0-415-70133-3 (broš.)
  a) City planning - United States - History b) Cities and towns - United States - History c) Urbanisme - États-Unis - Histoire d) Villes - États-Unis - Histoire e) urbanizem f) teorija g) amriški urbanizem h) mesta i) novi urbanizem j) soseske k) regionalizem

  711
  COBISS.SI-ID 27227397


  72 ARHITEKTURA.


  442.
          AMERICAN architectural history : a contemporary reader / edited by Keith L. Eggener. - London ; New York : Routledge/Taylor & Francis, 2004. - XIV, 449 str. : ilustr. ; 25 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip049/20030205 43.html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-415-30694-9 (vezano) ISBN 0-415-30695-7 (broš.)
  a) Architecture - United States - History b) Architecture - États-Unis - Histoire c) arhitektura d) urbanizem e) zgodovina f) teoorija g) Amerika h) zbrana dela

  72.01
  COBISS.SI-ID 27228165

  443.
  ATKINSON, Randy Dwight, 1954-
          LightWorks in ArchiCAD : the things you need to know / Dwight Atkinson. - Vancouver : Beginner-No-More Publishing, 2005. - 208 str. : ilustr. ; 22 x 29 cm

  Bibliografija: str. 201. - Kazalo
  ISBN 0-9737564-0-3
  a) ArchiCAD (Computer file) b) ArchiCAD (Fichier d'ordinateur) c) Architectural drawing - Computer programs d) Dessin d'architecture - Logiciels e) arhitektura f) načrtovanje g) računalniška grafika h) ArhiCAD i) svetloba j) osvetlitev

  72.011
  COBISS.SI-ID 27105541

  444.
  BUCHER, Annemarie
          Villa Garbald : Gottfried Semper - Miller & Maranta : [Ausstellung an der ETH Zürich vom 13. Mai bis 22. Juli 2004 / Redaktion, Marie-Anne Lerjen ; Übersetzung, Andrea Del Bondio]. - Zürich : GTA, cop. 2004. - 125 str. : ilustr., načrti ; 28 cm

  Dodatek k nasl. in avtorja navedeni v kolofonu. - Bibliografija: str. 124. - Kazalo
  ISBN 3-85676-130-6 (broš.)
  a) arhitektura b) prenova c) novogradnja d) hoteli e) vile f) Castasegna g) Švica h) študija primera

  728.5
  COBISS.SI-ID 26687493

  445.
  CORRALES Gutiérrez, José Antonio, 1921-
          José Antonio Corrales, Ramón Vázquez Molezún : Pabellón Espanol en la Exposición Universal de Bruselas = Spanish Pavilion at the Bruselas Expo : 1958 : instalación en la Casa de Campo, Madrid = instalation in casa de Campo, Madrid : 1959 / José Antonio Corrales Gutiérrez. - Madrid : Editorial Rueda, 2004. - 119 str. : ilustr., načrti ; 22 cm. - (Arquitecturas ausentes del siglo XX ; 05)

  Besedilo v špan. in angl. jeziku. - Ov. stv. nasl.: Corrales y Molezún
  ISBN 84-7207-150-2 ISBN 84-7207-170-7 (komplet)
  a) arhitektura b) arhitekti c) Corrales, Jose Antonio (1921- ) d) Molezun, Ramon Vasquez (1922- ) e) Expo Bruselj 1958-španski paviljon f) inštalacija Casa de Campo g) teorija h) načrti i) izgubljena arhitektura

  72
  COBISS.SI-ID 26950917

  446.
  FERNÁNDEZ Munoz, Ángel Luis, 1955-
          Alvar Aalto : propuesta para el concurso del Cementerio de Lyngby, Dinamarca = competition for the Lyngby Cemetery : 1951-1952 / Ángel Luis Fernández. - Madrid : Editorial Rueda, 2004. - 59 str. : ilustr., načrti ; 22 cm. - (Arquitecturas ausentes del siglo XX ; 01)

  Besedilo v špan. in angl. jeziku. - Ov. stv. nasl.: Aalto
  ISBN 84-7207-146-4 ISBN 84-7207-170-7 (komplet)
  a) arhitektura b) arhitekti c) Aalto, Alvar (1898-1976) d) pokopališče Lyngby-Danska e) predlog f) teorija g) načrti h) izgubljena arhitektura

  72
  COBISS.SI-ID 26950405

  447.
  GALLEGO, Manuel, 1936-
          Alejandro de la Sota : viviendas en Alcudia, Mallorca = housing in Alcudia, Mallorca : 1984 / Manuel Gallego Jorreto. - Madrid : Editorial Rueda, 2004. - 94 str. : ilustr., načrti ; 22 cm. - (Arquitecturas ausentes del siglo XX ; 20)

  Besedilo v špan. in angl. jeziku. - Ov. stv. nasl.: De la Sota. - Bibliografija: str. 92-94
  ISBN 84-7207-165-0 ISBN 84-7207-169-3 (komplet)
  a) arhitektura b) zgodovina c) arhitekti d) Sota, Alejandro de la (1913- ) e) stanovanjska zazidava Alenda f) teorija g) načrti h) izgubljena arhitektura

  72
  COBISS.SI-ID 26952453

  448.
  GRIFFIN, Brian, arhitekt
          Laboratory design guide : for clients, architects and their design team : the laboratory design process from start to finish / Brian Griffin. - 3rd ed. - Amsterdam [etc.] : Elsevier/Architectural Press, 2005. - XXIV, 346 str. : ilustr., načrti ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7506-6089-9 (broš.)
  a) arhitektura b) javne zgradbe c) kemijski laboratoriji d) projektiranje e) tlorisi f) načrti g) ergonomija h) prostorske relacije i) notranja oprema j) laboratorijska oprema k) instrumentacija l) ventilacija m) digestoriji n) varnostne naprave o) študije primerov

  727.5:542.1/.2
  COBISS.SI-ID 27318533

  449.
  GUTHRIE, David Morrow, 1960-
          Cube / David Morrow Guthrie. - New York : Princeton Architectural Press, cop. 2005. - 1 zv. (neoštevilčen) : ilustr. ; 16 x 17 cm

  Na hrbtu nasl. str.: "The work presented in this book was produced by the students of Universidad del Diseno, San José, Costa Rica, Summer Workshop 2001 & Rice School of Architecture, Houston, Texas, Fall 2001 and Spring 2004"
  ISBN 1-56898-485-5 (vezano)
  a) Space (Architecture) - Problems, exercises, etc b) Building materials - Problems, exercises, etc c) Cube - Problems, exercises, etc d) Architecture - Study and teaching e) arhitektura f) forme g) kompozicija h) abstrahiranje i) modeli j) kocka k) študentske delavnice

  72.011
  COBISS.SI-ID 26649349

  450.
  JURAČIĆ, Dražen, 1948-
          Zdravstvene zgrade : udžbenik za studij arhitekture / Dražen Juračić. - Zagreb : Golden marketing - Tehnička knjiga : Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2005. - 135 str. : ilustr., načrti ; 31 cm. - (Udbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)

  Bibliografija: str. 125-131. - Kazalo
  ISBN 953-212-191-9 (vezano)
  a) arhitektura b) zdravstvene ustanove c) zgodovina d) razvoj e) prostorska organizacija f) zdravstveni domovi g) zdravstvene postaje h) bolnice i) programske sheme j) primeri

  725.5
  COBISS.SI-ID 27243781

  451.
  KIECKHEFER, Richard
          Theology in stone : Church architecture from Byzantium to Berkeley / Richard Kieckhefer. - New York : Oxford University Press, 2004. - IX, 372 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 0-19-515466-5 (vezano)
  a) Church architecture b) Liturgy and architecture c) Architecture religieuse d) Liturgie et architecture e) arhitektura f) sakralne stavbe g) cerkve h) teorija i) zgodovina

  726.54
  COBISS.SI-ID 27226629

  452.
  KOVAČIČ, Iztok, 1973-
          Fizična pojavnost računalnika v bivalnem okolju : doktorska disertacija / Iztok Kovačič ; mentor Igor Kalčič. - Ljubljana : [I. Kovačič], 2005. - 255 f. : ilustr. ; 30 cm

  Izvleček ; Abstract. - Bibliografija: str. 215-221. - Univerza v Lj., Fakulteta za arhitekturo
  a) arhitektura b) načrtovanje c) teorija d) vloga računalnika e) notranja oprema f) delo z računalniom g) bivalni prostori h) domača pisarna i) delovni prostori j) ergonomija

  72.011
  COBISS.SI-ID 1823876

  453.
  LAWSON, Bryan
          How designers think : the design process demystified / Bryan Lawson. - 4th ed. - Oxford [etc.] : Architectural Press, 2006. - XII, 321 str. : ilustr. ; 25 cm

  Predhodna izd.: 1997. - Bibliografija na koncu poglavij in na str. 305-311. - Kazalo
  ISBN 0-7506-6077-5 (ISBN-10, broš.) ISBN 978-0-7506-6077-8 (ISBN-13)
  a) Architectural design b) Architectural design - Psychological aspects c) arhitektura d) gradbeništvo e) teorija f) načrtovanje g) proces načrtovanja h) potrebe uporabnikov i) problemi j) načini razmišljanja k) načini načrtovanja

  72.01
  COBISS.SI-ID 27179013

  454.
  LAWSON, Bryan
          What designers know / Bryan Lawson. - Amsterdam [etc.] : Elsevier/Architectural Press, 2004. - XI, 127 str. : ilustr., načrti ; 25 cm

  Bibliografija: str. 120-124. - Kazalo
  ISBN 0-7506-6448-7 (broš.)
  a) Design - Methodology b) arhitektura c) načrtovanje d) teorija e) proces načrtovanja f) znanje

  72
  COBISS.SI-ID 26965253

  455.
  MAURE Rubio, Lilia
          Secundino Zuazo, Eduardo Torroja : Frontón Recoletos, Madrid : 1935 / Lilia Maure. - Madrid : Editorial Rueda, 2004. - 94 str. : ilustr., načrti ; 22 cm. - (Arquitecturas ausentes del siglo XX ; 24)

  Besedilo v špan. in angl. jeziku. - Ov. stv. nasl.: Zuazo, Torroja. - Bibliografija: str. [95]
  ISBN 84-7207-169-3 ISBN 84-7207-170-7 (komplet)
  a) arhitektura b) arhitekti c) Zuazo, Secundino (1887-1970) d) Torroja, Eduardo (1899-1961) e) stadion Recoletos-Madrid f) teorija g) načrti h) izgubljena arhitektura

  72
  COBISS.SI-ID 26952965

  456.
          MODERN trains and splendid stations : architecture, design, and rail travel for the twenty-first century / edited by Martha Thorne. - London : Merrell ; Chicago : The Art Institute of Chicago, 2002. - 160 str. : ilustr. ; 28 cm

  Bibliografija: str. 158. - Kazalo
  ISBN 1-85894-149-0
  a) arhitektura b) stavbe za transport c) železniške postaje d) sodobni vlaki e) razvoj f) sodobne izvedbe

  725.31
  COBISS.SI-ID 1520004

  457.
  MONTEIRO, José Luiz, 1848-1942
          José Luiz Monteiro, 1848-1942 / edited by Luiz Trigueiros ; preface by Luiz Trigueiros ; with texts by Joao Alves da Cunha ; contemporary photos by Thorsten Hümpel ; and graphic design by Dupladesign. - Lisbon : Editorial Blau, cop. 2004. - 96 str. : ilustr. ; 17 x 24 cm. - (Architect portfolio series)

  Bibliografija: str. 91-94
  ISBN 972-8311-60-5 (broš.)
  a) Monteiro, José Luiz (1848-1942) b) Architects - Portugal - Lisbon c) arhitektura d) arhitekti e) Monteiro, Jose Luiz(1848-1942) f) zbrana dela g) secesija h) železo i) jeklene konstrukcije

  72
  COBISS.SI-ID 26953989

  458.
          MUSLIM shrines in India : their character, history, and significance / edited by Christian W. Troll. - New hardback ed. - New Delhi : Oxford University Press, 2003. - XXXVI, 327 str., [12] str. pril. : ilustr., zvd. ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 0-19-566427-2 (vezano)
  a) Islamic shrines - India b) Islam - India c) arhitektura d) sakralne stavbe e) muslimanska svetišča f) Indija g) teorija h) zgodovina

  726
  COBISS.SI-ID 27226373

  459.
  NAVARRO Baldeweg, Juan, 1939-
          Konstantin Melnikov : aparcamiento para 1000 autos. 2a variante. París = car park for 1000 vehicles. 2nd version. Paris : 1925 / Juan Navarro Baldeweg, Andrés Jaque. - Madrid : Editorial Rueda, 2004. - 87 str. : ilustr., načrti ; 22 cm. - (Arquitecturas ausentes del siglo XX ; 15)

  Besedilo v špan. in angl. jeziku. - Ov. stv. nasl.: Melnikov. - Bibliografija: str. 86-87
  ISBN 84-7207-160-X ISBN 84-7207-170-7 (komplet)
  a) arhitektura b) arhitekti c) Melnikov, Konstantin (1890-1974) d) parkirna hiša-Pariz e) teorija f) načrti g) izgubljena arhitektura

  72
  COBISS.SI-ID 26952197

  460.
  QUETGLAS, Josep
          Le Corbusier y Pierre Jeannneret : Villa Savoye, "Les heures claires" : 1928-1962 / Josep Quetglas. - Madrid : Editorial Rueda, 2004. - 79 str. : ilustr., načrti ; 22 cm. - (Arquitecturas ausentes del siglo XX ; 12)

  Besedilo v špan. in angl. jeziku. - Ov. stv. nasl.: Le Corbusier, P. Jeannneret
  ISBN 84-7207-157-X ISBN 84-7207-170-7 (komplet)
  a) arhitektura b) arhitekti c) Le Corbusier (1887-1965) d) vila Savoye e) teorija f) naačrti g) izgubljena arhitektura

  72
  COBISS.SI-ID 26951941

  461.
  SEGUÍ Buenaventura, Miguel, 1965-
          Félix Candela y Emilio Pérez Pinero : un diálogo imaginal. Proyecto para el concurso del Velódromo de Anoeta = an imaginary dialogue. Competition for the Anoeta Velodrome : 1972 / Miguel Seguí. - Madrid : Editorial Rueda, 2004. - 179 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Arquitecturas ausentes del siglo XX ; 03)

  Besedilo v špan. in angl. jeziku. - Ov. stv. nasl.: Candela, Pérez Pinero. - Bibliografija: str. 177-179
  ISBN 84-7207-148-0 ISBN 84-7207-170-7 (komplet)
  a) arhitektura b) arhitekti c) Candela, Outerino Felix (1910-1997) d) Perez Pinero, Emilio (1935-1992) e) velodrom Anoeta f) natečaj g) teorija h) načrti i) izgubljena arhitektura

  72
  COBISS.SI-ID 26950661

  462.
  SNODGRASS, Adrian
          Interpretation in architecture : design as a way of thinking / Adrian Snodgrass and Richard Coyne. - New York ; London : Routledge/Taylor & Francis, cop. 2006. - XI, 322 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 305-323. - Kazalo
  ISBN 0-415-38449-4 (ISBN-10 broš.) ISBN 9-780-415-38449-0 (ISBN-13 broš.) ISBN 0-415-38448-6 (ISBN-10 vezano) ISBN 9-780-415-38448-3 (ISBN-13 vezano)
  a) Architectural design b) Architecture - Philosophy c) arhitektura d) teorija e) interpretacija f) prezentacija g) predstavitve arhitekture h) hermenevtika

  72.01
  COBISS.SI-ID 27244037

  463.
  SOLAGUREN-Beascoa de Corral, Félix, 1956-
          Arne Jacobsen : restaurante en Hannover = retsaurant [sic!] in Hannover : 1964 / Félix Solaguren-Beascoa. - Madrid : Editorial Rueda, 2004. - 83 str. : ilustr., načrti ; 22 cm. - (Arquitecturas ausentes del siglo XX ; 09)

  Besedilo v špan. in angl. jeziku. - Ov. stv. nasl.: Jacobsen
  ISBN 84-7207-154-5 ISBN 84-7207-170-7 (komplet)
  a) arhitektura b) arhitekti c) Jacobsen, Arne (1902-1971) d) restavracija v Hanovru e) teorija f) načrti g) izgubljena arhitektura

  72
  COBISS.SI-ID 26951429

  464.
  TODD, Pamela
          The arts & crafts companion / Pamela Todd. - London : Thames & Hudson, 2004. - 320 str. : ilustr. ; 27 cm

  Bibliografija: str. 311-312. - Kazalo
  ISBN 0-500-51160-8 (vezano)
  a) Arts and crafts movement - History b) arhitektura c) arhitekturni slogi d) zgodovina e) secesija f) stavbe g) pohištvo h) dekor i) interier j) tiskovine k) vrtovi l) predstavniki

  72.03
  COBISS.SI-ID 26600965

  465.
  VELLÉS, Javier, 1943-
          Louis I. Kahn : Palazzo dei Congressi, Venezia : 1968-1974 / Javier Vellés, María Casariego. - Madrid : Editorial Rueda, 2004. - 95 str. : ilustr., načrti ; 22 cm. - (Arquitecturas ausentes del siglo XX ; 10)

  Besedilo v špan. in angl. jeziku. - Ov. stv. nasl.: Kahn
  ISBN 84-7207-155-3 ISBN 84-7207-170-7 (komplet)
  a) arhitehtura b) arhitekti c) Kahn, Louis I. (1901-1974) d) Kongresna palača Venezia e) teorija f) načrti g) izgubljena arhitektura

  72
  COBISS.SI-ID 26951685

  466.
  ZIJLSTRA, Els
          Material skills : evolution of materials / [concept, Els Zijlstra ; translation, Arthur Payman]. - Rotterdam : Materia, cop. 2005. - 167 str. : ilustr. ; 31 cm

  Avtor in prevajalec navedena v kolofonu. - Kazali
  ISBN 90-807771-2-9 (vezano)
  a) Building materials b) arhitektura c) materiali d) fasade e) fasadni plašč f) zgodovina-razvoj g) površine h) struktura i) naravni materiali j) kamen k) beton l) keramika m) steklo n) cink o) jeklo p) aluminij q) plastika r) primeri uporabe

  72.011
  COBISS.SI-ID 26953733


  74 RISANJE. OBLIKOVANJE. UPORABNA UMETNOST.


  467.
  BYARS, Mel
          The design encyclopedia / Mel Byars ; foreword by Terence Riley. - London : Laurence King ; New York : The Museum of Modern Art, 2004. - 832 str. : ilustr. ; 27 cm

  ISBN 1-85669-349-X
  a) Design - Umetniki - 1870-2004 - Enciklopedije b) Umetna obrt - Umetniki - 1870-2004 - Enciklopedije c) Industrijsko oblikovanje - Umetniki - 1870-2004 - Enciklopedije d) umetnost e) industrijsko oblikovanje f) oblikovalci g) izdelki h) svetovni pregled

  745/749
  745/749(100)(031)(092)"1870/2004"
  COBISS.SI-ID 10750258

  468.
  FIELL, Charlotte
          Modern chairs / Charlotte & Peter Fiell. - [New ed.]. - Köln [etc.] : Taschen, cop. 2002. - 160 str. : ilustr. ; 25 cm

  Originalna izd. iz leta 1993. - Tekst v angl., nem. and fran.
  ISBN 3-8228-2027-X
  a) Chair design - History - 20th century. b) umetnost c) industrijsko oblikovanje d) stoli e) sodobne izvedbe f) avtorski pristop g) oblikovalci

  745/749
  COBISS.SI-ID 1097090

  469.
  MELLER, Susan
          Textile designs : 200 years of patterns for printed fabrics arranged by motif, colour, period and design / Susan Meller, Joost Elffers ; photographs by Ted Croner. - Reprinted. - London : Thames & Hudson, 2003. - 464 str. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: str. 444-445. - Kazala
  ISBN 0-500-28365-6 (broš.)
  a) Tekstilna umetnost - Design - 19.-20.st. b) Tekstil - Unikatno oblikovanje - Ornamentika - 19.-20.st. c) Textile design d) Textile printing e) umetnost f) oblikovanje tekstila g) vzorci h) motivi i) zgodovina j) razvoj k) izvori l) tiskan tekstil

  745.52
  7.048:745.52"18/19"=111
  677.027.5(100)"18/19"=111
  COBISS.SI-ID 26653701

  470.
  TATHAM, Caroline
          Fashion design drawing course : principles, practise and techniques : the ultimate guide for the aspiring fashion artist / Caroline Tatham, Julian Seaman. - London : Thames & Hudson, 2003. - 144 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 0-500-28436-9
  a) umetnost b) oblikovanje tekstilij c) modne kreacije d) grafika e) modna ilustracija f) skice g) načrtovanje kolekcije

  74
  COBISS.SI-ID 1359216


  77 FOTOGRAFIJA.


  471.
  AALAND, Mikkel, 1952-
          Shooting digital : pro tips for taking great pictures with your digital camera / Mikkel Aaland. - San Francisco ; London : SYBEX, cop. 2003. - XIV, 288 str. : barvne ilustr. ; 26 cm

  O avtorju: str. 288. - Kazalo
  ISBN 0-7821-4104-8 (broš.)
  a) Photography - Digital techniques b) Digitalna fotografija - Priročniki c) Računalniška grafika - Priročniki d) umetnost e) digitalna fotografija f) digitalne tehnike g) digitalne kamere h) fotografiranje i) portreti j) otroci k) živali l) mini filmi m) okolje n) panorama o) pokrajina p) organizacija fotografij q) upravljanje fotografij r) priročniki

  77:004.9
  004.9(035)
  COBISS.SI-ID 10108978

  472.
  GREY, Tim
          Color confidence : the digital photographer's guide to color management / Tim Grey ; [foreword by Katrin Eismann]. - San Francisco ; London : Sybex, cop. 2004. - XVII, 252 str. : ilustr. ; 26 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7821-4316-4 (broš.)
  a) Photography - Digital techniques b) Digital cameras c) umetnost d) digitalna fotografija e) barvno upravljanje f) digitalna kamera g) izbira h) printerji i) skenerji j) monitorji k) programska oprema l) kakovost slike m) priročniki

  77.04:004.9
  COBISS.SI-ID 1353840


  8 JEZIKOSLOVJE. SLOVARJI. LITERATURA.


  473.
  GELO, Branko
          Meteorološki pojmovnik i višejezični rječnik : hrvatski, engleski, njemački i francuski jezik / glavni istraživač i odgovorni urednik Branko Gelo ; strokovni sodelavci Nedeljka Brzović ... [et al.]. - Zagreb : Državni hidrometeorološki zavod : Hinus, 2005. - XXII, 655 str. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 653-655
  ISBN 953-96631-5-6
  a) meteorologija b) enciklopedični slovar c) hrvaški d) angleški e) nemški f) francoski

  551.5(083)=00
  COBISS.SI-ID 1829220

  474.
  RICHTER, Ekkehard
          Technisches Wörterbuch : Maschinenbau, Anlagentechnik, Umwelttechnik. Deutsch-Englisch / Ekkehard Richte. - 2., aktualisierte und erweiterte Aufl. - Berlin : Cornelsen Verlag, cop. 2003. - 722 str. : tabele ; 23 cm

  ISBN 3-464-49466-7 (vezano)
  a) tehniški slovarji b) strokovni izrazi c) terminologija d) strojništvo e) strojna oprema f) strojegradnja g) ekologija h) nemški i) angleški

  801.316.4[621+504]=30=20
  COBISS.SI-ID 519007

  475.
  RICHTER, Ekkehard
          Technisches Wörterbuch : Maschinenbau, Anlagentechnik, Umwelttechnik. Englisch-Deutsch / Ekkehard Richte. - 2., aktualisierte und erweiterte Aufl. - Berlin : Cornelsen Verlag, cop. 2003. - 788 str. : tabele ; 23 cm

  ISBN 3-464-49467-5 (vezano)
  a) tehniški slovarji b) strokovni izrazi c) terminologija d) strojništvo e) strojna oprema f) strojegradnja g) ekologija h) angleški i) nemški

  801.316.4[621+504]=20=30
  COBISS.SI-ID 518751

  476.
  SADEK, Paul Charles
          Illustrated pocket dictionary of chromatography / Paul C. Sadek. - Hoboken : Wiley-Interscience, 2005. - VIII, 227 str. : ilustr., graf. prikazi ; 21 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley051/2004045 641.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/wiley042 /2004045641.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/bios/wiley047/200404 5641.html. - Bibliografija: str. 225-227
  ISBN 0-471-20021-2 (broš.)
  a) Chromatographic analysis - Dictionaries b) anaalizna kemija c) kromatografija d) kromatografska analiza e) enciklopedični slovar

  543.544(038)=111
  COBISS.SI-ID 27242245


  91 GEOGRAFIJA.


  477.
          VELIKI atlas sveta [Kartografsko gradivo] / [prevod in priredba Mauro Hrvatin, Drago Kladnik, Drago Perko ; pregled zemljepisnih imen na zemljevidih Slovenije Borut Peršolja]. - Prenovljena izd. - [Različna merila]. - Ljubljana : DZS, 2005 (Novara : Officine grafiche de Agostini). - 260 str. : ilustr., zvd. ; 38 cm + 1 zvd.

  Prevod dela in priredba dela: Atlante della Terra. - Kazalo
  ISBN 86-341-3887-9
  a) Svet - Geografija - Atlasi b) geografija c) atlasi d) zemljevidi e) svet f) geography g) atlases h) maps i) world

  912.44(100)
  COBISS.SI-ID 213176320


  NASLOVNO KAZALO
  • 3ds max 6 bible 149
  • 3ds max 6 Bible 149
  • The 3G IP multimedia subsystem (IMS) 373

  • 802.11 WLANs and IP networking 379
  • The 8051 microcontroller and embedded systems 140

  • An action plan for outcomes assessment in your library 16
  • Adobe Acrobat 7.0 74
  • Adobe GoLive CS2 75
  • Adobe Illustrator CS2 76
  • Adobe InDesign CS2 195
  • Adobe InDesign CS2 bible 116
  • Adobe Photoshop 7.0 77
  • Advanced analytic number theory 60
  • Advanced engineering mathematics 64
  • Advanced guide to Linux networking and security 172
  • Advanced linear algebra 66
  • Advanced university physics 242
  • After post-peak strength relation between ductile and brittle deformations in Carboniferous Permian soft rocks 384
  • Aging and chemical resistance 319
  • Akcijska logika dreves izvajanj z operatorjem unless 145
  • Alejandro de la Sota 447
  • Alrededor de 439
  • Alvar Aalto 446
  • American architectural history 442
  • Analiza stanja monofluoro-s-triazinskega reaktivnega barvila med barvanjem 412
  • Analiza zaščitnega učinka tekstilij pred negativnimi vplivi ultravijoličnih žarkov na kožo 413
  • Analytical electrochemistry in textiles 281
  • Arne Jacobsen 463
  • Around 439
  • Art and writing in the Maya cities, A.D. 600-800 428
  • The arts & crafts companion 464
  • Astrophysics 202
  • Atomatske in signalne naprave. Del 1. Industrijska elektronika, del. 1 370
  • AutoCAD 2006 and AutoCAD LT 2006 112
  • Automotive fuel and emissions control systems 336
  • Automotive heating and air conditioning 388

  • A balanced introduction to computer science 163
  • Barvalne lastnosti s postopkom corona modificirane volne 411
  • Basic 1[sup]H-13[sup]C-NMR spectroscopy 256
  • Basic ideas and concepts in nuclear physics 221
  • Beginning ASP.NET 2.0 81
  • Beginning Mac OS X programming 182
  • Beginning Visual Basic 2005 databases 193
  • Beginning Visual C# 2005 82
  • Beyond measure 210
  • Big C++ 120
  • Biocatalysis 287
  • Biochemistry 288
  • Biochemistry illustrated 289
  • Bioinformatics and molecular evolution 292
  • Bioinformatics technologies 285
  • Biological reaction engineering 406
  • Bioreaction engineering principles 408
  • Biotechnology of biopolymers 257
  • Blue book 2005 318
  • Brock biology of microorganisms 295
  • Building Microsoft Access Applications 185
  • Building Microsoft Access applications 185
  • Building sustainable and effective military capabilities 28
  • Building Web applications with UML 94
  • Building websites with Mambo 114
  • Bulk crystal growth of electronic, optical & optoelectronic materials 364

  • Calculus 43
  • Calculus of variations 55
  • Carbon nanotubes 322
  • Cell cycle control 290
  • Cell migration 291
  • Challenging environmental mythology 32
  • Chemical Weapons Convention chemicals analysis 260
  • Chemistry for green environment 261
  • Chemometrics in analytical spectroscopy 252
  • Clean electricity from photovoltaics 349
  • A climate modelling primer 283
  • A Climate modelling primer 283
  • Color confidence 472
  • Combustion processes in propulsion 390
  • Companion to the cosmos 200
  • The complete and easy guide to stargazing 204
  • The complete idiot's guide to submarines 391
  • Computational electromagnetics for RF and microwave engineering 350
  • Computational methods in photochemistry 262
  • Computational statistics 44
  • Computational Web intelligence 93
  • Computing in nonlinear media and automata collectives 73
  • Concepts in submarine design 389
  • Configuring Check Point NGX VPN-1/fire wall-1 178
  • Conflict management for libraries 20
  • Conformally invariant processes in the plane 53
  • Construction collaboration technologies 422
  • Content management bible 85
  • Continuing professional development - preparing for new roles in libraries: a voyage of discovery 13
  • Continuous-time sigma-delta a/d conversion 378
  • Control systems 414
  • Le Corbusier y Pierre Jeannneret 460
  • Correlation spectroscopy of surfaces, thin films, and nanostructures 323
  • The cosmic blueprint 198
  • A course in the geometry of n dimensions 51
  • Create your own website 147
  • Creating web pages 115
  • Cruelty & utopia 432
  • Cryptography, information theory, and error-correction 372
  • Cube 449
  • CYA 187

  • Dai-Ei Kagaku Hakubutsukan ten 314
  • Data structures, algorithms and applications in Java 170
  • Data structures, algorithms, and applications in C++ 171
  • Database and applications security 181
  • Database and XML technologies 124
  • The database hacker's handbook 100
  • Defects in SiOsub]2 and related dielectrics 330
  • Defence related SME's 397
  • The design encyclopedia 467
  • Design essentials for refrigerated storage facilities 334
  • Design methods and applications for distributed embedded systems 122
  • Design of special hazard and fire alarm systems 312
  • Designer's guide to the Cypress PSoC 363
  • Deterministic chaos 69
  • Development and evaluation of polymeric nanoparticles for transport of cystatin into tumour cells 305
  • Development of direct thrombin inhibitors with the azaphenylalanine scaffold from the pharmacological and toxicological perspective 308
  • Differential geometry and topology 38
  • Differential models 71
  • Digital design 369
  • Digital integrated circuits 367
  • Digital measurement techniques 358
  • Digital terrain modeling 199
  • Diophantine analysis 39
  • Discrete signals and inverse problems 316
  • Diversity now 12
  • Divisibility and primality 39
  • Določanje fizikalnih lastnosti in strukture farmacevtsko uporabnih mikroemulzij 309
  • A drug delivery system for targeting to the colon 306
  • The dynamic landscape 435
  • Dynamics of particles and the electromagnetic field 214

  • e-formation pour le marketing et le management des bibliitheques 18
  • E-journals 14
  • e-learning for management and marketing in libraries 18
  • E-metrics for library and information professionals 23
  • Ecological agriculture and rural development in Central and Eastern European countries 395
  • Ecology 293
  • The ecology action guide : action for a sustainable future 293
  • The ecology action guide 293
  • The ecology place 293
  • Einführung in die Katalogkunde 21
  • Electric bicycles 394
  • Electrical engineering 101 362
  • Electrochemical aspects of ionic liquids 264
  • Electronic theses and dissertations 15
  • Elementary wave optics 250
  • Energy 333
  • Engineering fluid mechanics 215
  • The engineering handbook 315
  • Enzyme kinetics 286
  • Essential organic chemistry 258
  • Evaluation of human work 26
  • Evaluation of models and procedures for 3D tracking of human body using a stereocamera 102
  • Evolutionary multiobjective optimization 11
  • Experimental statistics 61
  • Explanatory nonmonotonic reasoning 37
  • Explosion protection 407

  • Fabrikplanung und Fabrikbetrieb 404
  • Fans & ventilation 335
  • Farmacevtska oblika za ciljano dostavo učinkovin v kolon 306
  • Farmakološko-toksikološki vidik razvoja direktnih inhibitorjev trombina z azafenilalaninskim ogrodjem 308
  • Fashion design drawing course 470
  • Fedora Core 4 162
  • Félix Candela y Emilio Pérez Pinero. Proyecto para el concurso del Velódromo de Anoeta. Competition for the Anoeta Velodrome 461
  • Financing and charges for wastewater systems 386
  • The Firmware handbook 107
  • First-principles calculations in real-space formalism 325
  • Fizična pojavnost računalnika v bivalnem okolju 452
  • Fizika 249
  • Flexible flat panel displays 108
  • The forgotten revolution 7
  • Form-oriented analysis 103
  • Formal methods for embedded distributed systems 109
  • Formulas and functions with Microsoft Excel 2003 142
  • Foundations of astronomy 206
  • Foundations of statistical mechanics 235
  • From Copernicus to Einstein 241
  • From relativistic quantum mechanics to QED 209
  • From vectors to tensors 67
  • Frontiers in neurodegenerative disorders and aging 307
  • Fundamentals of analytical chemistry 267
  • Fundamentals of DSL technology 376
  • Fundamentals of ecology 300
  • Fundamentals of fibre reinforced composite materials 321
  • Future NATO security 29
  • Fuzzy topology 62

  • Gauge theories in particle physics 209
  • Genes VIII 294
  • Genomics for biosafety in plant biotechnology 298
  • The geometry of time 228
  • GIS implementation for water and wastewater treatment facilities 387
  • Gödel, Escher, Bach 50
  • Graffiti world 427
  • Graph theory and its applications 45
  • Gravity 218
  • Group theory 57

  • Handbook of coal analysis 278
  • Handbook of die design 341
  • Handbook of software engineering & knowledge engineering. Vol. 3, Recent advances 118
  • Handbook of thermal analysis and calorimetry. Vol. 2, Applications to inorganic and miscellaneous materials 269
  • Handbook plastics. Vol. 2, Standards for methods of testing chemical and optical performance properties and processing properties 9
  • Handbook plastics. Vol. 4, Thermosetting moulding materials and reinforced plastics 10
  • Handbuch der Messtechnik 351
  • Hexagonal image processing 146
  • High performance loudspeakers 374
  • History of the theory of numbers 39
  • Hitler's scientists 4
  • How designers think 453
  • How to cheat at IT project management 399
  • Hughes electrical and electronic technology 352
  • Hybrid gasoline-electric vehicle development 393
  • Hysteresis in materials 230

  • Illustrated pocket dictionary of chromatography 476
  • Illustrator CS2 for Windows and Macintosh 189
  • Illustrator CS2 killer tips 96
  • Impressions of New York 440
  • InDesign CS/CS2 killer tips 129
  • Industrial catalysis 268
  • Industrial organic chemistry 280
  • Infinite worlds 208
  • Information security 177
  • Installation art in the new millennium 431
  • Integral equations 58
  • Intelligent bioinformatics 128
  • Intermodulation distortion in microwave and wireless circuits 366
  • Internet in pravo 125
  • Interpretation in architecture 462
  • Introduction Microsoft SQL Server 2005 for developers 101
  • An introduction to acoustics 240
  • Introduction to AutoCAD 2006 165
  • Introduction to biodeterioration 317
  • Introduction to color imaging science 226
  • Introduction to glass science and technology 410
  • Introduction to instrumentation, sensors and process control 415
  • An introduction to mechanical engineering 344
  • Introduction to multimedia communications 380
  • Introduction to organic geochemistry 270
  • Introduction to quantum optics 234
  • An introduction to relativistic quantum field theory 245
  • Introduction to the practice of statistics 59
  • Introduction to wireless and mobile systems 371
  • Intrusion prevention and active response 126
  • Investigation of the oxidative stability of selected amino acids and small peptides and design of their stabilization 310
  • Inženiring pri kontroli 402
  • Ion exchange membranes 277
  • Irises 304
  • ISA Server 2004 unleashed 153

  • José Antonio Corrales, Ramón Vázquez Molezún 445
  • José Luiz Monteiro, 1848-1942 457
  • Julie King's everyday Photoshop Elements 130
  • Just enough AutoCAD 2006 154

  • Kako so konjske moči izpodrivale konje 401
  • The kiss of Lamourette 1
  • Klasifikacija vhodnih in izhodnih informacij v modelu razvoja delovnega naloga 403
  • Klasifikacijski ispiti na tehničkim fakultetima 42
  • Knowledge and the world 5
  • Konstantin Melnikov. 2a variante. París. 2nd version. Paris 459
  • Kontrolirana fermentacija vinskega mošta na osnovi vrednosti redoks potenciala 275
  • Kraft-Wärme-Kopplung 353

  • Laboratory design guide 448
  • The language of websites 84
  • The Lattice Boltzmann equation 248
  • Learning Maya 7. Foundation 133
  • Learning Maya 7. The modelling & animation handbook 134
  • Learning Maya 7. The special effects handbook 135
  • Learning SQL 80
  • Computer algebra in scientific computing 123
  • Life - as a matter of fat 297
  • LightWorks in ArchiCAD 443
  • Lignin, coal, polyisoprenoids, polyesters and polysaccharides 257
  • Linux multimedia hacks 160
  • Linux server hacks. Vol. 2 186
  • Liquid crystals, laptops and life 266
  • Liquid sloshing dynamics 222
  • Louis I. Kahn 465

  • Mac OS X Tiger 152
  • Mac OS X Tiger unleashed 161
  • Macromedia Dreamweaver 8 151 , 174
  • Macromedia Dreamweaver 8 unleashed 169
  • Macromedia Dreamweaver 8 with ASP, Coldfusion and PHP 79
  • Macromedia Flash 8 on demand 78
  • Mastering Borland Delphi 2005 88
  • Material skills 466
  • Mathematical and computer programming techniques for computer graphics 92
  • Mathematical modeling and applications 230
  • Mathematical modeling and computer simulation 139
  • Mathematical modelling 56
  • The mathematical principles of quantum mechanics 225
  • The mathematics companion 41
  • Maths & stats 49
  • MATLAB guide 119
  • MATLAB programming for engineers 89
  • Matrix analysis for statistics 68
  • Matrix vector analysis 40
  • Maya 6 for Windows and Macintosh 166
  • Maya at a glance 138
  • McGraw-Hill machining and metalworking handbook 343
  • Mechanical design of microresonators 354
  • Mechatronics 417
  • mentorica Mirjana Gašperlin 305 , 309
  • Meteorološki pojmovnik i višejezični rječnik 473
  • Methods of mathematics applied to calculus, probability, and statistics 48
  • Metric spaces, convexity and nonpositive curvature 63
  • Microsoft .NET development for Microsoft Office 191
  • Microsoft ADO.NET 2.0 step by step 167
  • Microsoft Office small business accounting 2006 step by step 113
  • Microsoft SharePoint 2003 unleashed 176
  • Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services for dummies 168
  • Microsoft Visual Basic 2005 step by step 117
  • Microsoft Visual C# 2005 expres edition 155
  • Microsoft Visual C# 2005 step by step 173
  • Microsoft Windows XP networking and security inside out 86
  • Mind, matter and quantum mechanics 8
  • Mobile computing principles 83
  • Modeli geometrijskih teles 47
  • Modeling and high-performance control of electric machines 348
  • Modeling reality 36
  • Modelling of cathodic protection systems 328
  • Modern chairs 468
  • Modern microwave and millimeter-wave power electronics 355
  • Modern organonickel chemistry 272
  • Modern physical organic chemistry 254
  • Modern physics 246
  • Modern refrigeration and air conditioning 420
  • Modern trains and splendid stations 456
  • Modern wiring practice 360
  • Molecular bioenergetics 273
  • Molecular biology in medicinal chemistry 296
  • Molecular quantum mechanics 255
  • Molecules and radiation 279
  • Multiphase homogenous catalysis 274
  • Muslim shrines in India 458
  • MySQL 104

  • Nanoscale science and technology 329
  • Nanotechnology 34
  • Nanotechnololgy [!] for dummies 320
  • Network empowerment 150
  • Network security bible 91
  • Networking and mobile computing 121
  • New urbanism and American planning 441
  • The next library leadership 17
  • Noise in linear and nonlinear circuits 365
  • Non-Abelian gauge theories : QCD and the electroweak theory 209

  • Obdelava površine kompozita polimer-grafit s kisikovo plazmo 324
  • The observer's year 203
  • Ocenjevanje modelov in postopkov za 3D sledenje gibanju človeškega telesa s stereokamero 102
  • Odnos med plastično deformacijo in krhkim lomom v karbonsko permskih mehkih kameninah po preseženi vrhunski trdnosti 384
  • Odvoj poljubnih ploskev z odpravljanjem prekrivkov v ravninskem vzorcu 131
  • Open systems and standards for software product development 99
  • Open-source robotics and process control cookbook 416
  • Optics, light and lasers 231
  • Optimierung mechanischer strukturen 340
  • Optimizacija fizikalno kemijskih pogojev za nadzor vodnega kamna v pralnih strojih za povratno stekleno embalažo 271
  • Oracle Database 10g Linux administration 190
  • Organic spectroscopic analysis 253

  • Papier schöpfen und gestalten 426
  • PC virtual digital audio workstation with SAWStudio, Nuendo, & Samplitude Producer 143
  • PCI bus demystified 72
  • Pejzaž i arhitektura 436
  • PEM fuel cells 345
  • Perl best practices 95
  • Permeability of some compounds through the rat small intestine in different "in vitro" conditions 311
  • Permeabilnost nekaterih spojin skozi tanko črevo podgane v različnih pogojih "in vitro" 311
  • Perspectives on adaptation in natural and artificial systems 418
  • Photocatalytic reaction engineering 263
  • Photoshop for right-brainers 188
  • PHP 5 unleashed 90
  • PHP in MySQL na spletnem strežniku Apache 180
  • Physical characterization and structure determination on pharmaceutically applicable microemulsions 309
  • Physical chemistry for the biosciences 259
  • Physical modeling, micromagnetics, and magnetization dynamics 230
  • Physics 219
  • Physics of photorefraction in polymers 332
  • The physics of skiing 229
  • Pigment compendium 331
  • Pišem! 6
  • Planting design 396
  • Planting green roofs and living walls 434
  • Plumber's and pipe fitter's calculations manual 423
  • Plumbing. Level one 421
  • Polyamides, complex proteinaceous materials, miscellaneous polymers and general aspects 257
  • Polymer science and technology 326
  • Positron emission tomography 276
  • Poslovno komuniciranje 398
  • Post-processing techniques for integrated MEMS 368
  • Pošta, telegraf in telefon 400
  • Power system capacitors 356
  • Practical microstrip design and applications 377
  • Prenosna in informacijska elektronika 1 346
  • Preparedness against bioterrorism and re-emerging infectious diseases 30
  • Pressure relief devices 338
  • Prestigious discoveries at CERN 236
  • Preučevanje oksidativne stabilnosti izbranih aminokislin in manjših peptidov ter načrtovanje njihove stabilizacije 310
  • The Principia 233
  • The principle of relativity 237
  • Principles of chemical separations with environmental applications 409
  • Principles of control in power electronics 419
  • Principles of inorganic materials design 327
  • Principles of plasma discharges and materials processing 227
  • Priručnik za dimenzioniranje uređaja kemijske procesne industrije 405
  • Probability 46
  • Problems of atomic dynamics 213
  • Professional ADO.NET 2 157
  • Professional C# 2005 158
  • Professional C++ 175
  • Professional DotNetNuke ASP.Net portals 159
  • Professional InfoPath 2003 192
  • Programming ASP.NET 136
  • Programming game AI by example 87
  • Programming Microsoft Web forms 164
  • Programming Visual Basic 2005 137
  • Protein geometry, classification, topology and symmetry 301

  • Quadratic and higher forms 39
  • Quantum field theory 232
  • Quantum mechanics and gravity 244
  • Quantum probability and infinite dimensional analysis 65
  • Quantum statistics of nonideal plasmas 224
  • Quantum-classical analogies 216
  • Quantum-classical correspondence 212
  • Quo vadis quantum mechanics? 238

  • Računalništvo in informatika 132
  • Raziskovalne metode v bibliotekarstvu, informacijski znanosti in knjigarstvu 2
  • Razvoj grada kroz stoljeća. 2, Srednji vijek 437
  • Razvoj in vrednotenje polimernih nanodelcev za transport cistatina v tumorske celice 305
  • Red Hat Fedora 4 162
  • Risk infections and possibilities for biomedical terrorism 27
  • The role of biodiversity conservation in the transition to rural sustainability 33
  • Rolling bearing analysis 337
  • Running Linux 97

  • Sams teach yourself Perl in 24 hours 156
  • Sams teach yourself PHP, MySQL and Apache 144
  • Sams teach yourself SQL in 10 minutes 110
  • Science and technology of ultrasonics 239
  • The science of hysteresis 230
  • Secundino Zuazo, Eduardo Torroja 455
  • Securing Windows Server 2003 98
  • Selected papers of Richard Feynman 217
  • Service-oriented architecture 105
  • Serway's college physics 247
  • Serway's principles of physics 223
  • Sherlock Holmes in Babylon 70
  • Shooting digital 471
  • A short course in discrete mathematics 35
  • Short-circuit currents 381
  • Silent snow 31
  • Silent spaces 433
  • Skoog's analytical chemistry interactive CD-ROM 267
  • The sky 206 , 207
  • Small signal analysis of power systems 357
  • Smart antenna engineering 375
  • Sockets, shellcode, porting & coding 111
  • The solar system 207
  • SolidWorks for dummies 127
  • Solitary waves in dispersive complex media 211
  • Sonoluminescence 251
  • Spraycan art 424
  • Spring into Linux 184
  • SQL 106
  • Statistical physics 220
  • Strategic planning and management for library managers 19
  • Street logos 429
  • Student CD to accompany Automotive fuel and emissions control systems 336
  • Student CD to accompany Automotive heating and air conditioning 388
  • Student resource CD to accompany Introduction to AutoCAD 2006 165
  • Subway art 425
  • Supporting the development of R & D and the innovation potential of post-socialist countries 25
  • SUSE Linux 10 141

  • Teach yourself visually Photoshop CS2 196
  • Technisches Wörterbuch. Deutsch-Englisch 474
  • Technisches Wörterbuch. Englisch-Deutsch 475
  • Tehnologija voda, goriv in varstva okolja 385
  • Temelji biokemije 303
  • Testing statistical hypotheses 54
  • Textbook of biochemistry 302
  • Textile designs 469
  • Theology in stone 451
  • Theoretical optics 243
  • The Titans of Saturn 201
  • Tools and tactics of design 342
  • Toxicogenomics and proteomics 299
  • Toxicology and ecotoxicology in chemical safety assessment 313
  • Traditional Islamic principles of built environment 438
  • Treasures of the Science Museum 314
  • Treatment of polymer-graphite composite surface with oxigen plasma 324
  • Trigonometry refresher 52
  • Tunable laser diodes and related optical sources 347

  • UMTS networks 383
  • Understanding the universe 205
  • Understanding weather 282
  • UPC 183
  • Upgrading and repairing laptops 148

  • Vanity, vitality, and virility 265
  • Vehicle refinement 392
  • Veliki atlas sveta 477
  • Video over IP 382
  • Villa Garbald 444
  • The virtual customer 22
  • Visual Basic 2005 programmer's reference 179

  • Water-rock interaction 284
  • Web design 430
  • What designers know 454
  • Why programs fail 197
  • Wideband amplifiers 359
  • Wind-diesel systems 361
  • Windows to Linux migration toolkit 194
  • World guide to library, archive, and information science associations 24
  • Writing for the mass media 3

  • Zaščita orodij s trdimi PVD-prevlekami 339
  • Zdravstvene zgrade 450


  IMENSKO KAZALO
  • Aaland, Mikkel (1952-) 471
  • Aalto, Alvar (1898-1976, umetnik, z enoto povezano ime) 446
  • Abbott, Doug 72
  • Aboufadel, Edward (1965-, avtor) 64
  • Abraham, Ajith (1968-, urednik) 11
  • Abram, Veronika (prevajalec) 303
  • Adamatzky, Andrew 73
  • Adams, Mike J. 252
  • Adey, Robert A. (urednik) 328
  • Adobe Systems 75
  • Adobe Systems. Adobe Creative Team (začetnik/ustanovitelj) 77
  • Agrawal, D. P. 371
  • Aitchison, Ian J. R. 209
  • Aitchison, Ian Johnston Rhind (1936-) 209
  • Alias/Learning Tools 133 , 134 , 135
  • Allen, David (1972-, avtor) 194
  • Allsopp, D. 317
  • Althouse, Andrew Daniel 420
  • Amann, Markus-Christian (avtor) 347
  • American Chemical Society. Meeting ((218th : ; 1999 ; New Orleans, La.) 273
  • Anderson, Andy 78
  • Anderson, Marlow (1950-, urednik) 70
  • Anderson, R. J. 253
  • Angleitner, Gerhard (pisec recenzij) 346
  • Anslyn, Eric V. (1960-) 254
  • Archer, Mary D. (urednik) 349
  • Arpe, Hans-Jürgen (avtor) 280
  • Ashby, Darren 362
  • Ashby, Robert 363
  • Aszódi, András (avtor) 301
  • Atkins, Peter William (1940-) 255
  • Atkinson, Randy Dwight (1954-) 443
  • Attwood, Teresa K. (avtor) 292
  • Austin, Claire (1957-) 304
  • Autodesk Design Institute Press 165

  • Baggott, Jim 210
  • Bailey, Dale L. (urednik) 276
  • Balcl, Metin 256
  • Ball, Bill (avtor) 162
  • Barbir, Frano (1954-) 345
  • Bardzell, Jeffrey 79
  • Barker, Robert J. (urednik) 355
  • Barrett, Gary W. (avtor) 300
  • Bartenjev, Igor (komentor) 413
  • Bauer, Edmond (avtor) 57
  • Beaulieu, Alan 80
  • Becker, Bryan R. 334
  • Beer, Eduard 405
  • Belašov, Vasilij Ju. 211
  • Bendell, D. (avtor) 253
  • Bender, Edward A. (1942-) 35
  • Benson, Michael (1956-, avtor) 391
  • Berakdar, J. (1964-, urednik) 323
  • Berlich, Robert (avtor) 319
  • Berovič, Marin (mentor) 275
  • Bertotti, Giorgio 230
  • Bertotti, Giorgio (urednik) 230
  • Bešter-Rogač, Marija (komentor) 309
  • Bezjak, Marjan 346
  • Bezlaj-Krevel, Ljudmila 400
  • B'Far, Reza 83
  • Biaĺynicka-Birula, Iwona (avtor) 36
  • Biaĺynicki-Birula, Iwo 36
  • Big 12 Plus Libraries Consortium Diversity Conference (2000 ; University of Texas at Austin) 12
  • Binks, David J. (avtor) 332
  • Birch, Thomas Wesley (1933-) 388
  • Bishop, Robert H. (1957-, avtor) 417
  • Bisswanger, Hans 286
  • Blumenthal, Daniel J. (avtor) 347
  • Boardman, Mark (1961-) 84
  • Bochman, Alexander (1955-) 37
  • Bogataj, Maja (avtor) 125
  • Bogataj, Marija (1963-, mentor) 306
  • Boiko, Bob 85
  • Bojkovic, Zoran S. (avtor) 380
  • Bolivar, A. O. (1972-) 212
  • Bommarius, Andreas Sebastian 287
  • Bonten, Christian 319
  • Booker, Lashon (urednik) 418
  • Booker, Richard (1942-) 320
  • Born, Max (1882-1970) 213
  • Bosanac, Slobodan Danko 214
  • Bott, Ed 86
  • Boyer, Rodney F. 303
  • Boysen, Earl (avtor) 320
  • Bracciano, Alfred F. (avtor) 420
  • Bressan, Stéphane (urednik) 124
  • Brock, Thomas D. (z enoto povezano ime) 295
  • Brovinsky, Boris 401
  • Brown, Laurie M. (urednik) 217
  • Brown, Matt (avtor) 115
  • Brown, Michael E. (1938-, urednik) 269
  • Bruen, Aiden A. (1941-) 372
  • Bruice, Paula Yurkanis (1941-) 258
  • Bucher, Annemarie 444
  • Buckland, Mat 87
  • Budd, Timothy A. (avtor) 120
  • Bunsell, A. R. 321
  • Burcher, Roy 389
  • Burns, Keith Howard 38
  • Buus, Jens 347
  • Byars, Mel 467

  • Camarillo, Gonzalo 373
  • Campbell, Mary K. 288
  • Campbell, Peter Nelson 289
  • Candela Outerino, Félix (1910-1997, z enoto povezano ime, umetnik) 461
  • Cantu, Marco 88
  • Capper, Peter (urednik) 364
  • Carrier, Martin (urednik) 5
  • Carvalho, Fernando Duarte (urednik) 397
  • Carvalho, Nuno Borges (avtor) 366
  • Casariego, María (1956-, avtor) 465
  • Cashmore, Roger (urednik) 236
  • Castillo, Enrique (1946-, avtor) 67
  • Cegnar, Mateja 305
  • Centre international pour la ville, l'architecture et le paysage 432
  • Chalfant, Henry 424
  • Chalfant, Henry (avtor) 425
  • Chandrakasan, Anantha P. (avtor) 367
  • Chang, Raymond 259
  • Chang, Shi Kuo (1944-, urednik) 118
  • Chapman, Stephen J. 89
  • Chen, Yi-Ping Phoebe (urednik) 285
  • Chiasson, John Nelson 348
  • Cigić, Blaž (prevajalec) 303
  • Cleary, David A. (avtor) 327
  • Coggeshall, John 90
  • Cohen, I. Bernard (1914-, prevajalec) 233
  • Cole, Eric 91
  • Colloms, Martin 374
  • Comninos, Peter 92
  • Conallen, Jim 94
  • Cone, Marla 31
  • Conley, James W. (avtor) 91
  • Conway, Damian (1964-) 95
  • Cook, Eleanor I. (avtor) 20
  • Cook, Lynette (avtor) 208
  • Cooper, Martha 425
  • Cormier, Denis R. (avtor) 343
  • Cornils, Boy (urednik) 274
  • Cornwell, John 4
  • Corrales Gutiérrez, José Antonio (1921-) 445
  • Cory, W. T. W. (1934-) 335
  • Coyne, Richard (avtor) 462
  • Crawford, Gregory Philip (urednik) 108
  • Cross, Dave 96
  • Crowe, Clayton T. 215
  • Curtis, Donnelyn 14
  • Cvelbar, Uroš (1975-) 324

  • Čekada, Miha (avtor) 339
  • Čelan Benkovič, Sonja 411

  • Dalheimer, Matthias Kalle 97
  • Danseglio, Mike 98
  • Dargan, P. A. 99
  • Darlington, Paul (avtor) 374
  • Darnton, Robert 1
  • Davidson, David B. 350
  • Davies, P. C. W. 198
  • De Lasa, Hugo I. 263
  • DeBetta, Peter 101
  • Deutsches Institut für Normung 9 , 10
  • Devlin, Thomas M. (1929-, urednik) 302
  • Dickson, Leonard Eugene 39
  • Dickson, Leonard Eugene (1874-) 39
  • DiMercurio, Michael 391
  • Dimond, Adrian (avtor) 166
  • Dingermann, Theodor (urednik) 296
  • Dini, J. W. 32
  • Divjak, Matjaž 102
  • Dolinar, Marko (1961-, prevajalec) 303
  • Dominick, Peter G. (avtor) 342
  • Dorf, Richard C. (urednik) 315
  • Dougherty, Dennis A. (1952-, avtor) 254
  • Dragoman, Daniela (1965-) 216
  • Dragoman, Mircea (1955-, avtor) 216
  • Draheim, Dirk (1969-) 103
  • Drobnič-Košorok, Marinka (prevajalec) 303
  • Drury, Chris (1948-) 433
  • DuBois, Paul (1956-) 104
  • Duff, Hoyt (avtor) 162
  • Dugan, Robert E. (1952-, avtor) 16
  • Dukkipati, Rao V. (1945-) 414
  • Dular, Milan 385
  • Dunn, Irving J. (avtor) 406
  • Dunn, William C. 415
  • Dunnett, Nigel 434
  • Dunnett, Nigel (urednik) 435

  • Đorđević, Dejana 412

  • Eastaugh, Nicholas (avtor) 331
  • Edmonds, Martin (1939-, avtor) 29
  • Edwards, Lewin A. R. W. 416
  • Eggener, Keith L. (urednik) 442
  • Eisenman, Richard (1928-) 40
  • El Zooghby, Ahmed 375
  • El-Ghazawi, Tarek (avtor) 183
  • El-Sheimy, Naser 199
  • Elffers, Joost (avtor) 469
  • Elger, Donald F. (avtor) 215
  • Elitzur, Avshalom C. (urednik) 238
  • Elzer, Philip H. (avtor) 27
  • Emsley, John 265
  • Erl, Thomas 105
  • European Organization for Nuclear Research 236

  • Farrell, Shawn O. (avtor) 288
  • Faughn, Jerry S. (avtor) 247
  • Fehily, Chris 106
  • Fernández Munoz, Ángel Luis (1955-) 446
  • Ferreira, Sueli Mara Soares Pinto (urednik) 22
  • Festival arhitekture (2004 ; Dubrovnik) 436
  • Feynman, Richard Phillips 217
  • Fielding, Roy T. (avtor dodatnega besedila) 83
  • Fiell, Charlotte 468
  • Fiell, Peter (avtor) 468
  • Fisch, Michael R. 266
  • Fischer-Cripps, Anthony C. 41
  • Fitzgerald, Jim (1964-, avtor) 165
  • Fizić, Matko 42
  • Forcinito, Mario (1962-, avtor) 372
  • Forta, Ben 110
  • Foster, James C. 111
  • Fox, Edward Alan (urednik) 15
  • Fratta, Dante (avtor) 316
  • Frey, David 112
  • Fricke, Brian A. (avtor) 334
  • Fried, Joel R. 326
  • Friedman, R. S. (avtor) 255
  • Frye, Curtis (1968-) 113
  • Fuchs-Waser, Angelika 426
  • Funkl, Adrijana (prevajalec) 401

  • Gagnon, Robert M. 312
  • Gallego, Manuel (1936-) 447
  • Gamow, George (1904-1968) 218
  • Ganssle, Jack G. (urednik) 107
  • Ganz, Nicholas 427
  • Ganza, Viktor Grigor"evič (urednik) 123
  • García-Martín, Miguel A. (avtor) 373
  • Gasperič, Jože (lektor) 339
  • Gašperlin, Mirjana (mentor) 309
  • Gaylarde, Christine C. (avtor) 317
  • Gedei, Maja (ilustrator) 132
  • Gedei, Peter (fotograf) 132
  • Gelo, Branko 473
  • Gemignani, Michael C. 43
  • Genoni, Paul (urednik) 13
  • Gerfers, Friedel (avtor) 378
  • German, John M. (urednik) 393
  • Giancoli, Douglas C. 219
  • Gidea, Marian (avtor) 38
  • Givens, Geof H. 44
  • Glodež, Srečko (komentor) 403
  • Goldberg, Jack Leonard (1932-, avtor) 64
  • Goldberg, Robert (1939-, urednik) 11
  • Golden, Philip (urednik) 376
  • Golob, Vera (1954-2005, mentor) 411
  • Gorenšek, Marija (1948-, mentor) 412
  • Graf, Hagen 114
  • Gralla, Preston 115
  • Greborio, Pierre (1971-, avtor) 192
  • Grey, Tim 472
  • Gribbin, John R. 200
  • Griffin, Brian (arhitekt) 448
  • Groen, Bram 201
  • Groh, Heinrich 407
  • Grohmann, S. (avtor) 419
  • Gross, Jonathan L. 45
  • Groundwater, Paul W. (avtor) 253
  • Gruman, Galen 116
  • Guan, Jun-Lin (urednik) 291
  • Gubenšek, Franc (prevajalec) 303
  • Guid, Nikola (mentor) 131
  • Gut, Allan (1944-) 46
  • Guthrie, David Morrow (1960-) 449

  • Habib, Ayman (avtor) 199
  • Hafner, Izidor 47
  • Hagen, Jens 268
  • Halderman, James D. (1943-) 336
  • Halvorson, Michael (1963-) 117
  • Hamming, Richard Wesley (1915-) 48
  • Hampden-Turner, Charles (avtor) 201
  • Harris, Michael 49
  • Harris, Tedric A. 337
  • Harrison, Matthew (1968-) 392
  • Hart, Chris (1976-, avtor) 81
  • Henderson-Sellers, Ann (avtor) 283
  • Hermann, Claudine 220
  • Hernon, Peter (1944-) 16 , 17
  • Herring, Adam (1967-) 428
  • Hey, Anthony J. G. (avtor) 209
  • Heyde, Kris L. G. (1942-) 221
  • HickmanHickman, Graham C., Susan M. 293
  • Higgs, Paul G. 292
  • Higham, D. J. 119
  • Higham, Nicholas J. (1961-, avtor) 119
  • Hirose, Kikuji (avtor) 325
  • Hoeting, Jennifer Ann (1966-, avtor) 44
  • Hoffman, Jörg (urednik) 351
  • Hofstadter, Douglas R. 50
  • Horstmann, Cay S. (1959-) 120
  • Hribar, Darko (pisec recenzij) 346
  • Hrvatin, Mauro (prevajalec) 477
  • Hrvatin, Mauro (prireditelj) 477
  • Hudson, Andrew (avtor) 162
  • Hudson, Paul (avtor) 162
  • Hughes, Edward (1888-) 352
  • Hughes, Karel (avtor) 282
  • Humphrey, Tim Carter (urednik) 290
  • Hunter, Ray (urednik) 361
  • Hurwitz, Dan (avtor) 136

  • Ibrahim, R. A. (1940-) 222
  • IEEE Nuclear and Plasma Sciences Society 355
  • IFIP 18th World computer congress - TC10 Working conference on distributed and parallel embedded systems (DIPES 2004), 22-27 August, 2004, Toulouse, France 122
  • Ignace, Richard (avtor) 205
  • Illner, Reinhard (avtor) 56
  • Institution of Electrical Engineers 381
  • International Conference on Computer Networks and Mobile Computing (3 ; 2005 ; Zhangjiajie) 121
  • International Federation for Information Processing. World Computer Congress (18 ; 2004 ; Toulouse) 122
  • International Federation of Library Associations and Institutions. Section Management & Marketing. Management & Marketing Section (2003 ; Geneva) 18
  • International Workshop on Computer Algebra in Scientific Computing (8 ; 2005 ; Kalamai) 123
  • International XML Database Symposium (3 ; 2005 ; Trondheim) 124

  • Jacobsen, Arne (1902-1971, z enoto povezano ime, umetnik) 463
  • Jain, Lakhmi (urednik) 11
  • Jankowski, Gregory (1959-) 127
  • Jaque Amador, Andrés (avtor) 459
  • Jarh, Orest (avtor dodatnega besedila) 400
  • Jeanneret, Pierre (1896-1965, z enoto povezano ime, umetnik) 460
  • Jewett, John W. 223
  • Johnson, Steve (1961-, avtor) 78
  • Jones, Brian K. (avtor) 186
  • Juračić, Dražen (1948-) 450
  • Just, Wolfram (avtor) 69

  • Kaaranen, Heikki (urednik) 383
  • Kahn, Louis I. (1901-1974, z enoto povezano ime, umetnik) 465
  • Kalčič, Igor (mentor) 452
  • Kamal, Eric Djira (1968-, avtor) 23
  • Keedwell, Edward 128
  • Kelby, Scott 129
  • Kelsall, Robert W. (urednik) 329
  • Kendall, Maurice George 51
  • Kieckhefer, Richard 451
  • Kiekens, Paul (1955-, avtor) 281
  • Killops, Stephen Douglas (1953-) 270
  • Killops, Vanessa Jane (1955-, avtor) 270
  • King, Julie Adair 130
  • Kingsbury, Noël (avtor) 396 , 434
  • Kladnik, Drago (1955-, prevajalec) 477
  • Kladnik, Drago (1955-, prireditelj) 477
  • Klaf, A. Albert 52
  • Kleinjohann, Bernd (urednik) 122
  • Klemen, Simon (avtor) 180
  • Klemenčič, Goran (avtor) 125
  • Kleper, Scott (1977-, avtor) 175
  • Klobučar, Tomaž (avtor) 125
  • Kloskowski, Matt (avtor) 96
  • Kmetec, Vojko (mentor) 310
  • Kneževič, Ana Nuša (avtor) 398
  • Kocik, Janusz (urednik) 30
  • Kolmanič, Simon 131
  • Kompa, Günter 377
  • Kordon, Fabrice (urednik) 109
  • Kos, Janko (1959-, komentor) 305
  • Kostrevc, Ljubomir 132
  • Kovač, Franci (komentor) 412
  • Kovačič, Iztok (1973-) 452
  • Kozic, Viljem 271
  • Kraeft, Wolf-Dietrich (avtor) 224
  • Krebs, Charles J. 293
  • Kremp, Dietrich 224
  • Krevel, Mojca (prevajalec) 400
  • Kristl, Albin (mentor) 311
  • Kristl, Julijana (mentor) 305
  • Krope, Jurij (mentor) 271
  • Krutz, Ronald L. (1938-, avtor) 91
  • Kumar, Adrijan 402
  • Kundt, Wolfgang 202
  • Kunz, Robert G. (avtor) 34
  • Kutateladze, Andrei G. (urednik) 262

  • Lalena, John N. 327
  • Lawden, Derek F. 225
  • Lawler, Gregory F. (1955-) 53
  • Lawson, Bryan 453 , 454
  • Le Corbusier (z enoto povezano ime, umetnik) 460
  • Leal Filho, Walter (urednik) 25 , 395
  • Lee, Hsien-Che (1950-) 226
  • Lehmann, Erich Leo (1917-) 54
  • Lejeune, Jean-François (urednik) 432
  • Lemoine, Michel (1947-, urednik) 109
  • Lenarčič, Brigita (prevajalec) 303
  • Levy, Silvio (1959-, avtor dodatnega besedila, prevajalec) 7
  • Lewin, Benjamin 294
  • Liberty, Jesse 136 , 137
  • Lichtenberg, Allan J. (avtor) 227
  • Lidén, Gunnar (avtor) 408
  • Lieberman, Michael A. 227
  • Liebscher, Dierck-Ekkehard 228
  • Light, Stephen S. (urednik) 33
  • Lind, David 229
  • Linder, Jim (avtor) 336
  • Litchfield, David William (avtor) 100
  • Lobontiu, Nicolae 354
  • Lorentz, H.A. (avtor) 237
  • Lourekas, Peter (avtor) 189
  • Lu, Xicheng (urednik) 121

  • Maas, Stephen A. 365
  • MacCluer, Charles R. 55
  • Madigan, Michael T. (1949-) 295
  • Maestri, George 138
  • Makarovič, Boštjan (avtor) 125
  • Maki, Daniel P. 139
  • Malek, Mohammad A. 338
  • Manco, Tristan 429
  • Margan, Erik (avtor) 359
  • Martinko, John M. (avtor) 295
  • Mateović, Tatjana 306
  • Matthews, Joseph R. 19
  • Maure Rubio, Lilia 455
  • Mayergoyz, I. D. 230
  • Mayes, Julian (1963-) 282
  • Mazidi, Janice Gillispie (avtor) 140
  • Mazidi, Muhammad Ali 140
  • McAdam, Daisy (urednik) 18
  • McCabe, George P. (avtor) 59
  • McCallister, Michael 141
  • McClure, Stuart (avtor dodatnega besedila) 111
  • McClure, Wallace B. (avtor) 157
  • McCormack, Drew (1971-, avtor) 182
  • McFedries, Paul (1959-) 142
  • McGuffie, Kendal 283
  • McKinlay, Rolin D. (avtor) 140
  • Medvedev, Evgeny 143
  • Meijer, Paul Herman Ernst (1921-) 57
  • Meller, Susan 469
  • Mélnikov, Konstantín S. (1890-1975, z enoto povezano ime, umetnik) 459
  • Meloni, Julie C. 144
  • Meolic, Robert 145
  • Meolic, Robert (mentor) 145
  • Meschede, Dieter 231
  • Mesilaakso, Markku (1957-, avtor) 260
  • Meyyappan, M. (urednik) 322
  • Meža, Peter 403
  • Middleton, Lee (1970-) 146
  • Milić, Bruno 437
  • Milošev, Ingrid (pisec recenzij) 339
  • Milovanovic, Dragorad A. (avtor) 380
  • Mitchell, Scott 147
  • Moiseiwitsch, Benjamin Lawrence 58
  • Monteiro, José Luiz (1848-1942) 457
  • Montgomery, Jack G. 20
  • Moore, David S. 59
  • Moore, Patrick 203
  • Morchin, William C. (1936-) 394
  • Moreno, Carlos J. (1946-) 60
  • Mortada, Hisham (1959-) 438
  • Moses, Clement J. (avtor) 246
  • Mouritsen, Ole G. 297
  • Moyer, Curt A. (avtor) 246
  • Mozetič, Miran (1961-, komentor) 324
  • Možina, Stane (avtor) 398
  • Mueller, Scott 148
  • Murdock, Kelly 149

  • Nadal, Sara 439
  • Nagel, Christian (1965-, avtor) 158
  • Nair, V. P. 232
  • Nap, Jan-Peter (urednik) 298
  • Narayanan, Ajit (1952-, avtor) 128
  • Natarajan, Ramasamy (1946-) 356
  • National Center for Construction Education and Research 421
  • National Museum of Science & Industry (Great Britain) 314
  • NATO Advanced Networking Workshop on Engineering the Network (2001 ; Budapest) 150
  • NATO Advanced Research on Risk Infections and Possibilities for Biomedical Terrorism (2003 ; Varna) 27
  • NATO Advanced Research Workshop on A Systematic Comparison of Professional and Conscript Forces (2003 ; Bratislava) 28
  • NATO Advanced Research Workshop on Defence Related SME's. Analysis and Description of Current Conditions (2002 ; Funchal) 397
  • NATO Advanced Research Workshop on Frontiers in Neurodegenerative Disorders and Aging. Fundmental Aspects, Clinical Perspectives and New Insights (2003 ; Antalya) 307
  • NATO Advanced Research Workshop on Future NATO Security (2003 ; Prague) 29
  • NATO Advanced Research Workshop on Genomics for Biosafety in Plant Biotechnology (2003 ; Bansko) 298
  • NATO Advanced Research Workshop on Preparedness Against Bioterrorism and Re-emerging Infectious Diseases (2003 ; Warsaw) 30
  • NATO Advanced Research Workshop on the Role of Biodiversity Conservation in the Transition to Rural Sustainability (2002 ; Krakow) 33
  • NATO Advanced Research Workshop on Toxicogenomics and Proteomics (2002 ; Prague) 299
  • NATO advanced study institute on Defects in SiO[sub]2 and related dielectrics (2000 ; Erice) 330
  • NATO Advanced Training Course on Ecological Agriculture and Rural Development in Central and Eastern European Countries. Risk Associated with "Industrial Agriculture" (2003 ; Hamburg) 395
  • NATO Advanced Training Course on Supporting the Development of R & D and the Innovation Potential of Post-Socialist Countries (2003 ; Yerevan) 25
  • Natrella, Mary Gibbons 61
  • Navarro Baldeweg, Juan (1939-) 459
  • Neely, Teresa Y. (urednik) 12
  • Negrino, Tom 151
  • Ness, Robyn 152
  • Nettleton, Nick 430
  • New-York Historical Society 440
  • Newton, Isaac (Sir 1642-1727) 233
  • Niele, Frank 333
  • Nielsen, Jens Hoiriis 408
  • Nikolić, Borivoje (avtor) 367
  • Noble, Richard D. (1946-) 409
  • Noel, Michael 153
  • Noel, Michael (avtor) 176
  • North Atlantic Treaty Organization 30 , 150
  • North Atlantic Treaty Organization. Scientific Affairs Division 33 , 298 , 299 , 307 , 397

  • Ocepek, Dragotin (13. 3. 1957-) 384
  • Očkov, Valerij Fedorovič (avtor) 71
  • Odum, Eugene P. (1913-2002) 300
  • Ohno, Hiroyuki (urednik) 264
  • Oliveira de, Nicolas 431
  • Oman, Henry (1918-, avtor) 394
  • Omura, George 154
  • Ortmanns, Maurits 378
  • Oudolf, Piet 396
  • Oxley, Nicola (avtor) 431
  • Özben, Tomris (urednik) 307

  • Pacchioni, Gianfranco (1954-, urednik) 330
  • Padiyar, K. R. (avtor) 357
  • Pahor, David (avtor) 125
  • Pai, M. A. (1931-) 357
  • Palaniappan, N. 62
  • Palanichamy, P. (avtor) 239
  • Palmer, Stuart B. (avtor) 242
  • Panjan, Peter 339
  • Papadopoulos, Athanase (1957-) 63
  • Paul, Harry (1931-) 234
  • Pedro, José Carlos 366
  • Pelland, Patrice 155
  • Penrose, Oliver 235
  • Pérez Pinero, Emilio (1935-1972, z enoto povezano ime, umetnik) 461
  • Perko, Drago (1961-, prevajalec) 477
  • Perko, Drago (1961-, prireditelj) 477
  • Peršolja, Borut (prireditelj) 477
  • Peternel, Luka 308
  • Peters, Timothy J. (avtor) 289
  • Petovar, Miro (soavtor) 385
  • Petry, Michael (avtor) 431
  • Pierce, Clinton 156
  • Pierce, John (avtor) 113
  • Pivec, Aleksandra 275
  • Plemenitaš, Ana (prevajalec) 303
  • Podgorelec, Alfonz (avtor dodatnega besedila) 400
  • Podlogar, Filip 309
  • Podreka, Edo (ilustrator) 132
  • Poklar Ulrih, Nataša (prevajalec) 303
  • Polajnar, Andrej (mentor) 403
  • Popov, Oliver Blagoj (1953-, urednik) 150
  • Potrč, Matjaž (1948-, urednik) 125
  • Potter, Merle C. (1936-) 64
  • Powell, Ronald R. (avtor) 17
  • Prasad, Anand 379
  • Prasad, Neeli (avtor) 379
  • Price, Mike (avtor) 111
  • Price, Pat 204
  • Prigoff, James (avtor, fotograf) 424
  • Priniotakis, G. (avtor) 281
  • Prinja, Raman (1961-) 205
  • Puig, Carles (avtor) 439

  • Quetglas, Josep 460

  • Rabaey, Jan M. 367
  • Raj, Baldev (1947-) 239
  • Rajendran, V. (avtor) 239
  • Randall, Robert Hulbert (1903-1983) 240
  • Rankin, Kyle 160
  • Rao, Kamisetty Ramamohan 380
  • Rash, Michael Brandon (avtor) 126
  • Rathore, T. S. 358
  • Ray, John (1971-) 161
  • Ray, John (1971-, avtor) 152
  • Ray, William C. (avtor) 161
  • Readman, Kristina Spohr (urednik) 28
  • Reed, David (računalništvo) 163
  • Reichenbach, Hans (1891-1953) 241
  • Reilly, Douglas J. 164
  • Renko, Metka (urednik, prevajalec) 303
  • Renrad, J. (avtor) 321
  • Ribičič, Mihael (mentor) 384
  • Richard, Paul Fritz 165
  • Richter, Ekkehard 474 , 475
  • Riddell, Danny 166
  • Riebel, Bettina R. (avtor) 287
  • Riley, Terence (avtor dodatnega besedila) 467
  • Riordan, Rebecca M. 167
  • Roberson, John A. (avtor) 215
  • Robinson, Laura 313
  • Robinson, Mark (1955-) 168
  • Rogalski, Mircea S. 242
  • Roman, Steven 66
  • Romano, Joseph P. (1960-, avtor) 54
  • Römer, Hartmann 243
  • Roš, Milenko 6
  • Roškar, Robert 310
  • Roy, Gabriel D. (urednik) 390
  • Royal Society of Chemistry (Great Britain) 252 , 253
  • Ruíz-Tolosa, Juan Ramón 67
  • Russo, Lucio (1944-) 7
  • Ruvalcaba, Zak 169
  • Rydill, Louis (avtor) 389

  • Sachs, Mendel 244
  • Sadek, Paul Charles 476
  • Sahni, Sartaj 170 , 171
  • Saksida, Miran (avtor) 346
  • Salaices, Miguel (avtor) 263
  • Sanders, Scott Patrick (avtor) 229
  • Santamarina, J. Carlos 316
  • Sata, Toshikatsu 277
  • Sawicki, Ed 172
  • Schenk, Michael (tehnik) 404
  • Scheschy, Virginia M. (avtor) 14
  • Schlabbach, Jürgen 381
  • Schlanges, Manfred (avtor) 224
  • Schmitz, Karl W. (urednik) 353
  • Schott, James R. (1955-) 68
  • Schumacher, Axel 340
  • Schürmann, Michael (1955-, urednik) 65
  • Schuster, Heinz Georg (1943-) 69
  • Schweber, Silvan S. 245
  • Schweizer, Marko (urednik) 24
  • Science Museum (Great Britain) 314
  • Seal, Kenneth J. (avtor) 317
  • Seaman, Julian (avtor) 470
  • Sedky, Sherif 368
  • Seeds, Michael A. 206 , 207
  • Seguí Buenaventura, Miguel (1965-) 461
  • Sen Gupta, D. P. (avtor) 357
  • Serrano, Benito (avtor) 263
  • Serway, Raymond A. 246
  • Serway, Raymond A. (avtor) 223 , 247
  • Sharp, John (1964-) 173
  • Shelby, J. E. 410
  • Short, Daniel 174
  • Siechert, Carl (avtor) 86
  • Silič, Melita (prevajalec) 401
  • Simpson, Wes 382
  • Sivaswamy, Jayanthi (avtor) 146
  • Skoog, Douglas A. (avtor) 267
  • Sluga, Franci (1948-, mentor) 413
  • Smerke, Marjan (fotograf) 132
  • Smith, Anthony Donald (1926-, avtor) 289
  • Smith, Don R. (urednik) 318
  • Smith, Dori (avtor) 151
  • Snedaker, Susan 399
  • Snodgrass, Adrian 462
  • Soković, Mirko (pisec recenzij) 339
  • Solaguren-Beascoa de Corral, Félix (1956-) 463
  • Solodov, Aleksandr Pavlovič 71
  • Solter, Nicholas (1977-) 175
  • Sota, Alejandro de la (1913-1996, umetnik, z enoto povezano ime) 447
  • Speight, James G. (1940-) 278
  • Spence, Colin 176
  • Srivastava, M. M. (urednik) 261
  • Stamp, Mark 177
  • Stana-Kleinschek, Karin (komentor) 411
  • Stanovnik, Lovro (komentor) 308
  • Stapp, Henry P. 8
  • Starič, Peter 359
  • Steinbüchel, Alexander (urednik) 257
  • Steinfeld, Jeffrey I. 279
  • Stephens, Robert 178
  • Stephens, Rod (1961-) 179
  • Steward, William E. 360
  • Stiefel, Barry J. (avtor) 178
  • Stober, Ingrid (urednik) 284
  • Stovall, James Glen 3
  • Stubbs, T. A. (avtor) 360
  • Succi, Sauro 248
  • Suchy, Ivana 341
  • Symmes, Marilyn F. (1949-) 440

  • Šauperl, Alenka (1960-, urednik) 2
  • Štrancar, Matjaž 180

  • Talen, Emily (1958-) 441
  • Tamaru, Yoshinao (1945-, urednik) 272
  • Tatham, Caroline 470
  • Tavčar, Mitja I. (avtor) 398
  • Taylor, Gordon (1970-, avtor) 49
  • Taylor, Jacquelyn (avtor) 49
  • Taylor, Willie R. 301
  • Terry, Patricia Ann (1965-, avtor) 409
  • Theodore, Louis 34
  • Thompson, Maynard (avtor) 139
  • Thorn, Ian (avtor) 313
  • Thorne, Martha (urednik) 456
  • Thuraisingham, Bhavani M. 181
  • Todd, Pamela 464
  • Torroja Miret, Eduardo (1899-1961, z enoto povezano ime, umetnik) 455
  • Trent, Michael (1972-) 182
  • Trigueiros, Luiz (urednik, avtor dodatnega besedila) 457
  • Troll, Christian W. (1937-, urednik) 458
  • Trusova, Vera (avtor) 143
  • Turk, Tom (prevajalec) 303
  • Turnquist, Carl Harold (1910-, avtor) 420

  • Umstätter, Walther 21
  • Urbas, Raša 413
  • Urleb, Uroš (mentor) 308

  • Valade, Janet 184
  • Valdes, James J. (avtor) 299
  • Valeo, Caterina (avtor) 199
  • Vázquez Molezún, Ramón (1922-1993, z enoto povezano ime, umetnik) 445
  • Vellés, Javier (1943-) 465
  • Vesenjak, Vili 249
  • Viescas, John (1947-) 185
  • Villadsen, John (avtor) 408
  • Villard, Ray 208
  • Vladimirov, Vasilij Sergeevič (avtor) 211
  • Von Hagen, William 186

  • Wagner-Döbler, Roland (avtor) 21
  • Wakerly, John F. 369
  • Walker, Doug (avtor dodatnega besedila) 134 , 135
  • Walker, Shaun (1971-, avtor) 159
  • Walsh, Ronald A. 343
  • Walther, Henrik 187
  • Walton, Graham (urednik) 13
  • Ward, Al 188
  • Water Environment Federation. Financing and Charges for Wastewater Systems Task Force 386
  • Water Environment Federation. Implementing Geographic Information Systems Task Force 387
  • Watkins, Stephen (avtor) 178
  • Watson, Karli (avtor) 82
  • Webb, Robert H. (1934-) 250
  • Weber, Gerald (avtor) 103
  • Weinmann, Elaine 189
  • Weissermel, Klaus 280
  • Wells, Nicholas (avtor) 172
  • Welsh, Matt (avtor) 97
  • West, Dave 332
  • Westbroek, Pieter (1937-) 281
  • Whalen, Edward 190
  • Wheeler, Ralph A. (urednik) 273
  • White, Andrew Carl (1966-) 23
  • White, Terry (1956-, avtor) 129
  • Whitechapel, Andrew 191
  • Whitman, Anne Miller (1937-1984, prevajalec) 233
  • Wickert, Jonathan 344
  • Wilkinson, Paul (1961-) 422
  • Williams, Ian 192
  • Williamson, Stanley Gill (avtor) 35
  • Willis, Thearon 193
  • Wilson, John R. (1951-, urednik) 26
  • Wirth, Siegfried (avtor) 404
  • Wood, Brian (računalničar) 195
  • Woodson, Roger Dodge (1955-) 423
  • Wooldridge, Linda (avtor) 196
  • Wooldridge, Mike 196
  • WPCF Task Force on Financing & Charges 386
  • Wyatt, Nick (urednik) 314

  • Young, Arthur P. (avtor) 17
  • Young, F. Ronald 251

  • Zalar, Anton (mentor) 324
  • Zazula, Damjan (mentor) 102
  • Zeller, Andreas 197
  • Zeng, Qing-An (avtor) 371
  • Zhang, Yan-Qing (urednik) 93
  • Ziemann, J. 419
  • Zijlstra, Els 466
  • Zorko, Matjaž (1947-, urednik, prevajalec) 303
  • Zuazo Ugalde, Secundino (1887-1970, z enoto povezano ime, umetnik) 455
  • Zupan, Nada (avtor) 398
  • Zupančič, Blaž (1957-, fotograf) 132

  • Žagar, Ciril 370
  • Žagar, Nedjeljka (član uredniškega odbora) 473
  • Žakelj, Simon (1976) 311
  • Žakelj-Mavrič, Marija (prevajalec) 303
  • Žekš, Boštjan (avtor dodatnega besedila) 6


  PREDMETNO KAZALO
Avtorji spletnih strani CTK CTK Zadnja sprememba: 31.3.2006 Webmaster Pošljite sporočilo uredniku na naslov: webmaster@ctk.uni-lj.si