Knjižne novosti
Na domačo stran CTK


Knjižne novosti št. 4
julij - avgust 2000

VSEBINA

 • NASLOVNO KAZALO
 • IMENSKO KAZALO
 • PREDMETNO KAZALO


 • 1.
  SLOVENSKI kolokvij o betonih (12 ; 2005 ; Ljubljana)
          Novosti pri gradnji tlakov : zbornik gradiv in referatov / 12. slovenski kolokvij o betonih, Ljubljana, 25. maj 2005 ; [redakcija Andrej Zajc]. - Ljubljana : IRMA, Inštitut za raziskavo materialov in aplikacije, 2005 (Ljubljana : Alfagraf Trade). - 79 str. : ilustr. ; 30 cm

  500 izv. - Bibliografija na koncu prispevkov
  ISBN 961-91378-1-7
  a) Beton - Posvetovanja b) Tlaki - Posvetovanja c) gradbeništvo d) gradbeni materiali e) gradbena dela f) tlaki g) beton h) industrijski tlaki i) izvajanje industrijskih tlakov j) mehanske obremenitve k) deformacije l) zahteve za uporabo m) razpoke n) kakovost

  620.1/.2(063)
  692.522(063)(082)
  666.97:693.7(063)(082)
  COBISS.SI-ID 220368384


  02 KNJIŽNIČARSTVO.


  2.
          KNJIŽNA kultura / Maja Breznik ... [et al.] ; [podatkovne obdelave in grafični prikazi: Janez Jug ; spremna beseda: Gregor Kocijan]. - Ljubljana : UMco, 2005 (Ljubljana : Potens). - 176 str. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Premiera ; št. 49. Knjige o knjigah)

  Tehtnim raziskovalnim izsledkom na pot / Gregor Kocijan. - Str. 9-13. - Bibliografija: str. 161-164
  ISBN 961-6445-37-5
  a) Založništvo b) Založništvo - Slovenija - 2000 - Raziskovalni projekti c) Bibliotekarstvo d) Bralna kultura - Bralno razumevanje - Besedišče - Raziskovalni projekti e) Splošne knjižnice - Knjižne zbirke - Raziskovalni projekti f) Knjižnice - Prirast - Izposoja - Slovenija - Raziskovalni projekti g) Družboslovno raziskovanje - Humanistične vede - Leposlovje - Raziskovalni projekti h) založništvo i) knjižničarstvo j) kultura k) metodologija l) branje m) besedila n) splošne knjižnice o) gradivo p) bibliotekarstvo q) Slovenija r) družboslovje s) književnost t) raziskovalno delo u) državna intervencija v) medkulturna komunikacija

  655.4/.5:02
  655.4/.5(047.1)(497.4):316.7
  COBISS.SI-ID 219807232

  3.
  LAUGHLIN, Sara, 1949-
          The library's continuous improvement fieldbook : 29 ready-to-use tools / Sara Laughlin, Denise Sisco Shockley, Ray Wilson. - Chicago : American Library Association, 2003. - IX, 133 str. : ilustr. ; 28 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip043/20030104 32.html. - Bibliografija: str. 131-132
  ISBN 0-8389-0859-4
  a) Library administration - Handbooks, manuals, etc b) Total quality management - Handbooks, manuals, etc c) Library administration - United States - Case studies d) Total quality management - United States - Case studies e) knjižničarstvo f) knjižnice g) upravljanje h) organizacija poslovanja i) administracija j) celovito obvladovanje kakovosti k) študije primerov

  025.1:658.56
  COBISS.SI-ID 25957381


  33 GOSPODARSTVO. VARSTVO (VARNOST) PRI DELU.


  4.
  HLATAN, Tomaž
          Teorija vrednosti po znanju : ekonomska teorija / Tomaž Hlatan. - Ljubljana : samozal., 2005 ([Ljubljana] : C. D.). - 44 str. : graf. prikazi, tabele ; 25 cm

  ISBN 961-236-872-4
  a) ekonomika b) ekonomska teorija c) teorija vrednosti d) znanje e) delo f) tržne ekonomske kategorije g) dohodkovne kategorije h) kapital i) pregledno delo

  331.101
  330.8:001.101
  COBISS.SI-ID 220419328

  5.
  MACDONALD, David M.
          Practical machinery safety / David M. Macdonald. - Oxford : Newnes : Burlington, 2004. - IX, 289 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Practical professional books from Elsevier)

  Bibliografija: str. 240-242. - Kazalo
  ISBN 0-7506-6270-0 (broš.)
  a) Machinery - Safety measures b) Machinery - Safety appliances c) Industrial safety d) varstvo pri delu e) delo s stroji f) industrijska varnost g) varnostno inženirstvo h) tehnika i) mašinerija j) nevarnost k) varstvo pri delu s stroji l) industrijska varnost m) zagotavljanje varnosti n) varnostni ukrepi o) varnostne meritve p) varnostna sredstva q) standardi r) direktiva IEC 61508 s) naloge in vprašanja t) rešitve nalog in odgovori u) učbeniki

  331.45:62-1
  COBISS.SI-ID 26593541


  34 PRAVO.


  6.
  BOHINC, Rado, 1949-
          Delovna in uslužbenska razmerja / Rado Bohinc. - 1. natis. - Ljubljana : GV založba, 2004 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 442 str. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 415-424. - Kazalo
  ISBN 86-7061-332-8
  a) Delovna razmerja - Pravna ureditev - Učbeniki za visoke šole b) Delovno pravo - Zaposleni - Uslužbenci - Slovenija - Učbeniki za visoke šole c) delovno pravo d) delovna razmerja e) zaposlenost f) primerjalno pravo g) mednarodne primerjave h) Slovenija i) zakoni j) zakonodaja k) pogodbe l) obveznosti m) pravice n) javne službe o) javni sektor p) delavci q) odškodninska odgovornost r) kazenski postopek s) delovno mesto t) sposobnosti u) vrednotenje v) izobraževanje w) strokovne službe x) varstvo pri delu y) plače

  349.2:35.08(497.4)(075.8)
  35.08(497.4)(094.5)
  COBISS.SI-ID 126916608


  35 JAVNA UPRAVA. VOJNE VEDE.


  7.
  GULAN, Branko
          Piloti generacije pet : memoarsko-dokumentarno kazivanje o Petoj klasi pilota Jugoslovenskog ratnog vazduhoplovstva / Branko Gulan ; [crteži i skice Boško Vojvodić, Dragan Grujić]. - Beograd : Udruženje penzionisanih vojnih letača i padobranaca, 2003 (Beograd : Pan graf). - XII, 450 str. : ilustr. ; 25 cm + [2] str. popravkov. - (Biblioteka Istorija vazduhoplovstva ; knj. 1)

  O autorju: str. 431. - Bibliografija na koncu poglavij. - Bibliografija: str. 440-442. - Kazalo
  ISBN 86-903799-1-6 (vezano)
  a) Škola aktivnih oficira Komande jugoslovenskog ratnog vazduhoplovstva. Peta klasa - Pitomci - 1950 b) Piloti - Biografije c) vojna tehnika d) vojno letalstvo e) piloti f) peta klasa pilotov g) Pančevo h) Mostar i) vojno izobraževanje j) pregledno delo

  355.231.3(497.1)"1950"
  358.43(497.1):929
  COBISS.SI-ID 106677516


  50 ŠTUDIJ IN VARSTVO OKOLJA.


  8.
          ENVIRONMENTAL philosophy : critical concepts in the environment / edited by J. Baird Callicott and Clare Palmer. - London ; New York : Routledge, 2005. - 5 zv. : ilustr. ; 24 cm. - (Critical concepts in the environment)

  Bibliografija na koncu posameznih zv. - Kazalo na koncu zv. 5. - Vsebina: Vol. 1: Values and ethics. - XL, 365 str. ; Vol. 2: Society and politics. - XI, 380 str. ; Vol. 3: Policy, pluralism, and pragmatism. - VIII, 388 str. ; Vol. 4: Issues and applications. - XI, 424 str. ; Vol. 5: History and culture. - XI, 402 str.
  ISBN 0-415-32646-X (komplet) ISBN 0-415-32647-8 (zv. 1) ISBN 0-415-32648-6 (zv. 2) ISBN 0-415-32649-4 (zv. 3) ISBN 0-415-32650-8 (zv. 4) ISBN 0-415-34145-0 (zv. 5)
  a) Environmental sciences - Philosophy b) ekologija c) narava d) varstvo narave e) varstvo živih bitij f) etični aspekt g) biocentrizem h) ekocentrizem i) filozofija j) marksizem k) ekološka gibanja l) ekofeminizem m) socialna ekologija n) politična ekologija o) pluralizem p) pragmatizem q) moralni pluralizem r) prebivalstvo s) revščina t) trajnostni razvoj u) ohranjevanje vrst v) ekološka obnova w) ekološka kriza x) zgodovinski razvoj y) Spinoza z) okolje {) neostoicizem |) azijske filozofije }) avstralska filozofija ~) avstralska filozofija

  502/504:1
  COBISS.SI-ID 26519301

  9.
  GSPAN, Primož
          Varstvo okolja I : skripta / Primož Gspan. - Ljubljana : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Oddelek za tehniško varnost, 1996- (Ljubljana : Skušek). - Zv. <1-2> : ilustr. ; 25 cm

  Vsebina:
  Del 1: Uvod, pojmi, proizvodnja in okolje, energetika, litosfera. - 104 str.
  Del 2: Ozračje, hidrofera [!], hrup, odpadki, krajina, presoja posegov v okolje, upravljanje z varstvom. - 222 str.
  a) ekologija b) varstvo okolja c) ozračje d) hidrosfera e) hrup f) odpadki g) krajina h) posegi v okolje i) ISO 14000 j) ekosistemi k) populacije l) človeška populacija m) vplivi na okolje n) prehrana o) energetski tokovi p) snovni tokovi q) zemeljsko površje r) učbeniki za visoke šole

  504(075.8)
  COBISS.SI-ID 63182080

  10.
  JACOBSON, Mark Zachary
          Atmospheric pollution : history, science, and regulation / Mark Z. Jacobson. - Cambridge : Cambridge University Press, 2002. - XI, 399 str. : ilustr. ; 25 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/cam022/200103764 5.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/cam022/2 001037645.html. - Bibliografija: str. 355-370. - Kazalo
  ISBN 0-521-01044-6 (broš.) ISBN 0-521-81171-6 (vezano)
  a) Air pollution b) Atmospheric chemistry c) Air - Pollution - Law and legislation d) ekologija e) onesnaževanje zraka f) sestava atmosfere g) atmosfera v mestih h) notranja atmosfera i) aerosoli j) smog k) kisli dež l) tanjšanje ozonske plasti m) učinek tople grede n) segrevanje ozračja o) klimatske spremembe

  504.3.054
  COBISS.SI-ID 19792226

  11.
  LAH, Avguštin, 1924-
          Voda - vodovje : poglavitni življenjski vir narave in gospodarstva / Avguštin Lah ; [ilustracije Avguštin Lah ... et al.]. - Ljubljana : Svet za varstvo okolja Republike Slovenije, 1998 ([Ljubljana : Profima]). - 63 str. : barvne ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Usklajeno in sonaravno ; št. 2)

  Spremna beseda / Franc Lobnik: str. 5-6. - Bibliografija: str. 63
  ISBN 961-6315-01-3
  a) Vode - Slovenija b) Vodno gospodarstvo - Slovenija c) Varstvo voda - Slovenija d) ekologija e) hidrologija f) hidrobiologija g) vodni viri h) vodotoki i) varstvo okolja j) oskrba z vodo k) vodno gospodarstvo l) Slovenija

  556:502/504(497.4)(082)
  626/628(497.4)
  COBISS.SI-ID 79750144

  12.
  MASTERS, Gilbert M.
          Introduction to environmental engineering and science / Gilbert M. Masters. - 2nd ed. = International ed. - Upper Saddle River : Prentice-Hall International, cop. 1998. - XIV, 651 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-13-896549-8
  a) ekologija b) okolje c) prenos mase d) prenos energije e) rast f) onesnaževanje okolja g) onesnaževanje voda h) odpadne vode i) onesnaževanje zraka j) atmosfera k) spremembe v atmosferi l) efekt tople grede m) klimatske spremembe n) recikliranje o) nevarne snovi p) trdni odpadki q) ravnanje z odpadki

  502/504:628.1/.4
  COBISS.SI-ID 18526469

  13.
          NARAVA in okolje : varstvo in razvoj v Republiki Sloveniji / [Avguštin Lah, vodja projekta in urednik] ; [avtorji slik Alenka Gabrščik ... [et al.] ; [karte so prispevali Inštitut za geografijo ZRC SAZU ... et al.]. - Ljubljana : Svet za varstvo okolja Republike Slovenije, 1998 ([Ljubljana : Profima]). - 80 str. : barvne ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Usklajeno in sonaravno ; št. 1)

  ISBN 961-6315-00-5
  a) Varstvo okolja - Slovenija - Zborniki b) Environment c) Okolje d) ekologija e) ekološka politika f) trajnostni razvoj g) varstvo voda h) ravnanje z odpadki i) varstvo narave j) biotska raznovrstnost k) prostorsko planiranje l) nacionalni programi m) razvojna strategija n) Slovenija

  502/504(497.4)(082)
  COBISS.SI-ID 79749632

  14.
          TURIZEM in okolje : Slovenija - turistična dežela : turizem kot del gospodarstva in značilnost družbenega standarda, varovanje naravne in kulturne dediščine, urejanje okolja in turističnih krajev, etika odnosov in kakovost, novo razvojno obdobje / urednik Avguštin Lah ; avtorji Janez Bizjak ... [et al.] ; [ilustracije G. Bolčina ... et al.]. - Ljubljana : Svet za varstvo okolja Republike Slovenije, 2001 ([Ljubljana : Prografika]). - 96 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Usklajeno in sonaravno ; št. 6)

  Bibliografija pri nekaterih prispevkih
  ISBN 961-6315-06-4
  a) Turizem - Varstvo okolja - Slovenija - Zborniki b) ekologija c) turizem d) Slovenija e) varstvo okolja f) rekreacija g) rekreacijski objekti h) Triglavski narodni park i) Slovensko primorje j) naravna zdravilišča k) gorništvo l) turistične kmetije m) ribištvo n) vodni športi o) lovstvo

  338.48:504.064(497.4)(082)
  COBISS.SI-ID 111825920

  15.
          ZDRAVJE in okolje : kakovost okolja in življenja konec 20. stoletja : vplivi naravnega in človekovega okolja, vplivi družbenega okolja, hude bolezni našega časa / urednik Avguštin Lah ; avtorji Tit Albreht ... [et al.] ; [avtorji slik Alenka Gaberščik, Avguštin Lah, Joco Žnidaršič]. - Ljubljana : Svet za varstvo okolja Republike Slovenije, 2000. - 76 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Usklajeno in sonaravno ; št. 4)

  ISBN 961-6315-04-8
  a) Environmental health b) Okolje, zdravje c) Človekovo okolje - Kvaliteta življenja d) Civilizacijske bolezni e) varstvo okolja f) onesnaževanje okolja g) vpliv na zdravje h) ekologija i) civilizacijske bolezni j) Slovenija k) zborniki

  504.75:614.7(497.4)(082)
  614.7(082)
  COBISS.SI-ID 106768896


  51 MATEMATIKA.


  16.
  APSEN, Boris
          Riješeni zadaci iz elementarne matematike / Boris Apsen. - 8. izd. - Zagreb : Tehnička knjiga, 1990. - 247 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Ov. nasl.: Riješeni zadaci elementarne matematike. - Hrbtni nasl.: Zadaci elementarne matematike. - 3.000 izv.
  ISBN 86-7059-138-3
  a) matematika b) aritmetika c) algebra d) goniometrija e) analizna geometrija f) naloge g) rešitve

  51(075.8)(076.1)
  COBISS.SI-ID 4713735

  17.
  BALAKRISHNAN, N., 1956-
          A primer on statistical distributions / N. Balakrishnan, V.B. Nevzorov. - Hoboken : Wiley-Interscience, 2003. - XVI, 305 str. : ilustr. ; 25 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley031/2003041 157.html. - Bibliografija: str. 289-293. - Kazali
  ISBN 0-471-42798-5 (vezano)
  a) Distribution (Probability theory) b) matematična statistika c) statistika d) teorija verejetnosti e) distribucija f) numerično modeliranje g) modeliranje h) statistična porazdelitev i) probabilistične metode

  519.2
  COBISS.SI-ID 25264133

  18.
  BREŠAR, France
          Analiza II / France Brešar, Boštjan Brešar. - Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2005 (Maribor : Tiskarna tehniških fakultet). - VI, 384 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  300 izv. - Bibliografija: str. 379. - Kazalo
  ISBN 86-435-0689-3
  a) matematika b) matematična analiza c) nedoločeni integral d) določeni integral e) funkcije dveh ali več spremenljivk f) Fourierove vrste g) diferencialne neačbe h) naloge i) rešitve j) učbeniki za visoke šole

  517(075.8)(076)
  COBISS.SI-ID 54471681

  19.
  CIGLER, Gregor
          Groups of matrices with prescribed spectrum : doctoral dissertation / Gregor Cigler. - Ljubljana : [G. Cigler], 2005. - 101 str. ; 30 cm

  Bibliografija: str. 99-101. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko
  a) matematika b) algebra c) matrične grupe d) teorija grup e) spekter f) podobnost g) trikotljivost h) permutacijska matrika i) doktorske disertacije j) mathematics k) matrix theory l) group theory m) spectrum n) similarity o) triangularization p) permutation matrix

  512.5(043.3)
  MSC 2000:
  15A18
  20G05
  20C30
  COBISS.SI-ID 13609561

  20.
  HAMILTON, James Douglas, 1954-
          Time series analysis / James D. Hamilton. - Princeton : Princeton university press, 1994. - XIV, 799 str. : graf. prikazi ; 26 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-691-04289-6 (vezano)
  a) matematična statistika - časovne vrste - ekonometrija - analiza časovnih vrst b) matematika c) matematična statistika d) ekonometrija e) časovne vrste f) napovedovanje g) ocena največje vrednosti h) spektralna analiza i) teorija asimptotične porazdelitve j) modeli linearne regresije k) linearni modeli l) kovarianca m) vektorska avtoregresija n) Bayesova analiza o) Kalmanov filter p) večfaktorska analiza

  519.246
  COBISS.SI-ID 37055745

  21.
  HLADNIK, Milan
          Moderna kvadratura kroga / Milan Hladnik. - Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1995 (Ljubljana : Kurir). - 156 str. : graf. prikazi ; 20 cm. - (Knjižnica Sigma, ISSN 1408-1547 ; 59)

  1.000 izv. - Bibliografija: str. 151-152. - Kazalo
  ISBN 961-212-053-6
  a) Geometrija b) matematika c) geometrija d) ploščina likov e) aksiomatska definicija ploščine f) Bolyai-Gerwienow izrek g) jordanske škarje h) tretji Hilbertov problen i) paradoksa Banacha j) paradoks Tarskega k) neskončne množice l) vektorski prostor m) grupe transformacij n) izometrije o) Jordanova mera p) Lebesguova mera q) mathematics r) geometry s) area of plane figures t) Jordan measure u) Lebesgue measure v) dissections of polygons w) third Hilbert's problem x) paradox of Banach and Tarski y) isometries z) groups of transformations

  514.17
  MSC 91:
  52A38
  52B45
  COBISS.SI-ID 56558848

  22.
  JAKLIČ, Gašper
          O dimenziji prostora kubičnih C [na] 1 zlepkov nad triangulacijami : doktorska disertacija / Gašper Jaklič. - Ljubljana : [G. Jaklič], 2005. - 93 str. : graf. prikazi ; 30 cm

  Bibliografija: str. 87-91. - Povzetek ; Abstract. - Kazalo. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, Matematika - raziskovalna smer
  a) matematika b) numerična analiza c) zlepki nad triangulacijami d) prostor zlepkov e) dimenzija f) razcvet g) triangulacija h) Delaunayjeva triangulacija i) interpolacija j) Bézierove metode k) triangulacija gnezdenih polinomov l) CAGD m) doktorske disertacije n) mathematics o) numerical analysis p) splines over triangulations q) spline space r) dimension s) blossom t) triangulation u) Delaunay triangulation v) interpolation w) Bézier methods x) nested polygon triangulation y) CAGD

  519.65(043.3)
  MSC 2000:
  65D05
  65D07
  65D17
  COBISS.SI-ID 13577305

  23.
  KAVKLER, Iztok
          Podobnostno invariantne polgrupe operatorjev : doktorska disertacija / Iztok Kavkler. - Ljubljana : [I. Kavkler], 2004. - 88 str. ; 30 cm

  Bibliografija: str. 81-83. - Kazalo. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, Matematika - raziskovalna smer
  a) matematika b) matematična analiza c) Hilbertov prostor d) invariantne grupe operaterjev e) podobnost f) orbita g) polgrupa h) izometrija i) pomik j) Fredholmov operator k) indeks l) operatorska slika m) faktorizacija n) ekvivalenca o) unitarna podobnost p) doktorske disertacije q) similarity r) orbit s) semigroup t) isometry u) shift v) Fredholm operator w) index x) operator range y) factorization z) equivalence {) unitary similarity

  517.983.2:512.53(043.3)
  MSC 2000:
  47D03
  47A68
  47A65
  20M20
  COBISS.SI-ID 13312089

  24.
  KRAMAR, Marjeta
          Matrične grupe s submultiplikativnim spektrom : disertacija / Marjeta Kramar. - Ljubljana : [M. Kramar], 2004. - 84 str. ; 30 cm

  Bibliografija: str. 77-79. - Kazalo. - Povzetek ; Abstract. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko
  a) matematika b) algebra c) teorija grup d) matrične grupe e) $p$ -grupe f) nerazcepne grupe g) submultiplikativen spekter h) lastnost $(s)$ i) lastnost $(\hat{s})$ j) upodobitve končnih grup k) doktorske disertacije l) algebra m) group theory n) matrix groups o) $p$ -groups p) irreducible groups q) submultiplicative spectrum r) property $(s)$ s) property $(\hat{s})$ t) representations of finite groups

  517.983(043.3)
  MSC 2000:
  20H20
  20D15
  15A18
  20C15
  COBISS.SI-ID 13227097

  25.
  MANDELBROT, Benoit B.
          Fractals and chaos : the Mandelbrot set and beyond : selecta volume C / Benoit B. Mandelbrot ; with a foreword by P. W. Jones and texts co-authored by C. J. G. Evertsz and M. C. Gutzwiller. - Reprinted. - New York [etc.] : Springer, 2004. - XII, 308 str. : ilustr. ; 24 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/fy051/2003063815 .html. - Bibliografija: str. 281-298. - Kazalo
  ISBN 0-387-20158-0 (vezano)
  a) Fractals b) Mandelbrot sets c) Differentiable dynamical systems d) Fractales e) Mandelbrot, Ensembles de f) Dynamique différentiable g) matematika h) fraktalna geometrija i) Mandelbrotove množice j) dinamični sistemi k) Kleinianove grupe l) multifraktalne invariantne mere

  515.16:514.12
  COBISS.SI-ID 26491653

  26.
  MORAVEC, Primož
          Razširitve grup z grupami končnega eksponenta in polgrupne posplošitve : doktorska disertacija / Primož Moravec. - Ljubljana : [P. Moravec], 2004. - 95 str. ; 30 cm

  Bibliografija: str. 91-93. - Kazalo. - Povzetek ; Abstract. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za matematiko
  a) algebra b) teorija grup c) grupa s končnim eksponentom d) $n$ -centralna grupa e) $n$ -Kapperjeva grupa f) $n$ -centralna polgrupa g) nekomutativni tenzorski produkt grup h) doktorske disertacije i) algebra j) group theory k) group of finite exponent l) $n$ -central group m) $n$ -Kappe group n) $n$ -central semigroup o) nonabelian tensor product of groups

  512.54(043.3)
  MSC 2000:
  20F
  20F50
  20F99
  20M
  20M07
  COBISS.SI-ID 13225049

  27.
  OMLADIČ, Matjaž
          Matematika in denar / Matjaž Omladič in Vesna Omladič. - Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1995 (Ljubljana : Kurir). - 142 str. : graf. prikazi ; 20 cm. - (Knjižnica Sigma, ISSN 1408-1547 ; 58)

  1.000 izv. - Bibliografija: str. 138. - Kazalo
  ISBN 961-212-052-8
  a) Finančna matematika - Priročniki b) poslovna matematika c) matematična ekonomija d) obresti e) obrestni račun f) obrestne obresti g) markovske verige h) odločanje i) optimalnost j) nelinearnost k) skupinsko odločanje

  51-7:336
  336.78:519.217.2(035)
  MSC 2000:
  00A69
  91B06
  90C40
  COBISS.SI-ID 55903744

  28.
  SMREKAR, Jaka
          Homotopski tip funkcijskega prostora : doktorska disertacija / Jaka Smrekar. - Ljubljana : [J. Smrekar], 2004. - 100 str. ; 30 cm

  Bibliografija: str. 96-97. - Kazalo. - Povzetek ; Abstract. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za matematiko
  a) matematika b) algebraična topologija c) homotopski tip d) CW compleks e) funkcijski prostor f) inverzni sistem vlaknenj g) enakomerna Mittag-Lefflerjeva lastnost h) Zabrodskyjeva lemma i) lokalizacija j) eksponent H-prostora k) Eilenberg-MacLaneov prostor l) doktoorske disertacije m) mathematics n) algebraic topology o) homotopy type p) CW complex q) function space r) tower of fibrations s) uniform Mittag-Leffler property t) Zabrodsky lemma u) localization v) H-space exponent w) Eilenberg-MacLane space

  515.142(043.3)
  MSC 2000:
  55P99
  54C35
  55P15
  55P20
  55P60
  55R05
  COBISS.SI-ID 13224793

  29.
  ŠKULJ, Damjan
          Produkti neaditivnih mer : doktorska disertacija / Damjan Škulj. - Ljubljana : [D. Škulj], 2004. - 107 str. ; 30 cm

  Bibliografija: str. 97-101. - Kazalo. - Povzetek ; Abstract. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za matematiko
  a) matematikamatematična analiza b) neaditivne mere c) kapacitete d) produktne mere e) produkt kapacitet f) okolice mer g) elastične kapacitete h) doktorske disertacije i) non-additive measures j) capacities k) product measures l) product of capacities m) neighbourhoods n) elastic capacities

  517.518.1:519.22(043.3)
  MSC 2000:
  28E10
  62G35
  COBISS.SI-ID 13311833

  30.
  ŠMIGOC, Helena
          Lastnosti spektra nenegativnih matrik : doktorska disertacija / Helena Šmigoc. - Ljubljana : [H. Šmigoc], 2004. - 101 str. ; 30 cm

  Bibliografija: str. 99-101. - Povzetek ; Abstract. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, Matematika - raziskovalna smer
  a) matematika b) linearna algebra c) nenegativne matrike d) spekter e) lastne vrednosti f) lastni vektorji g) karakteristični polinom h) obratni spektralni problem i) doktorske disertacije j) mathematics k) linear algebra l) nonnegative matrices m) spectrum n) eigenvalues o) eigenvectors p) characteristic polynomial q) inverse eigenvalue problem

  512.643(043.3)
  MSC 2000:
  15A18
  15A29
  15A48
  COBISS.SI-ID 13501529

  31.
  ŠPORER, Zlatko
          Matematični leksikon za nematematike / Zlatko Šporer ; [ilustracije Krešimir Zimonić in Magda Dulčić ; prevedla Marija Vencelj]. - Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1994 (Ljubljana : Kurir). - 241 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Knjižnica Sigma, ISSN 1408-1547 ; 56)

  Prevod dela: Matematički leksikon za nematematičare. - 1.000 izv. - Kazalo
  ISBN 961-212-032-3
  a) Matematika - Leksikoni za mladino b) matematika c) leksikon

  51(031.053.2)
  COBISS.SI-ID 45529088


  519.68 RAČUNALNIŠTVO. RAČ.(MAT.) PROGRAMIRANJE.


  32.
  CHAMPLAIN, Michel de
          C# 2.0 : practical guide for programmers / Michel de Champlain, Brian G. Patrick. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, cop. 2005. - XIX, 251 str. ; 24 cm. - (The Morgan Kaufmann practical guides series)

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip057/20050023 32.html. - Bibliografija: str. 243-244. - Kazalo
  ISBN 0-12-167451-7 (broš.)
  a) C# (Computer program language) b) računalništvo c) programski jeziki d) C# e) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 26633733

  33.
  CORBET, Jonathan
          Linux device drivers / Jonathan Corbet, Alessandro Rubini, and Greg Kroah-Hartman. - 3rd ed. - Sebastopol : O'Reilly, 2005. - XVIII, 615 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 575-577. - Kazalo
  ISBN 0-596-00590-3 (broš.)
  a) računalništvo b) operacijski sistemi c) LINUX d) sistemsko programiranje e) gonilniki naprav f) priročniki

  004.451
  COBISS.SI-ID 26713861

  34.
          The INDUSTRIAL communication technology handbook / edited by Richard Zurawski. - Boca Raton [etc.] : Taylor & Francis, 2005. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 27 cm. - (The industrial information technology series ; 1)

  Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazali
  ISBN 0-8493-3077-7 (vezano)
  a) računalništvo b) računalniške mreže c) prenos podatkov d) brezžične komunikacije e) IP omrežja f) komunikacijske tehnologije g) industrijske komunikacije h) ethernet i) varnost j) aplikacije k) zanesljivost l) priročniki

  004.7
  COBISS.SI-ID 4642644

  35.
  INTERNATIONAL Conference on Bioinspired Optimization Methods and their Applications. BIOMA 2004 (2004 ; Ljubljana)
          Bioinspired optimization methods and their applications : proceedings of the International Conference on Bioinspired Optimization Methods and their Applications - BIOMA 2004, 11-12 October 2004, Ljubljana, Slovenia / edited by Bogdan Filipič, Jurij Šilc. - Ljubljana : Jožef Stefan Institute, 2004. - XVII, 156 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija pri vsakem prispevku
  ISBN 961-6303-61-9
  a) optimizacija b) računalniški algoritmi c) evolucijsko računanje d) genetski algoritmi e) računalništvo f) informatika g) aplikacije h) proizvodnja jekla i) optimizacija turbinskih lopatic j) elektrotehnika k) proizvodnja avtomobilov l) letalski manevri

  004.8:519.8(063)(082)
  COBISS.SI-ID 215508736

  36.
  KOVAČEVIĆ, Željko
          C++ : analiza i primjena / Željko Kovačević. - Zagreb : Školska knjiga, cop. 2004. - 284 str. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 281
  - - C++ [Elektronski vir] : analiza i primjena. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 953-0-21154-6 (broš.)
  a) računalništvo b) programski jeziki c) C++ d) spremenljivke e) konstante f) vnos podatkov g) programiranje h) delo z datotekami i) strukture j) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 26680581

  37.
  LOWERY, Joseph W.
          Dreamweaver MX 2004 bible / Joseph W. Lowery. - Indianapolis : Wiley Publishing, cop. 2004. - XLI, 1177 str. : ilustr. ; 24 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley041/2003114 747.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/bios/wiley047/200311 4747.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/wiley041 /2003114747.html. - Kazalo
  - - Dreamweaver MX 2004 bible [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-7645-4350-4 (broš.)
  a) Dreamweaver (Computer file) b) računalništvo c) programska oprema d) Dreamweaver MX 2004 e) makromedija f) večpredstavnost g) spletne strani h) HTML i) zajemanje podatkov j) priroččniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 1021630

  38.
  MCFARLANE, Robert
          Beginning AutoCAD 2005 / Bob McFarlane. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2005. - IX, 406 str. : ilustr. ; 28 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7506-6720-6 (broš.)
  a) AutoCAD (Computer file) b) računalništvo c) programska oprema d) AutoCAD 2005 e) računalniška grafika f) načrtovanje g) risanje h) priročniki

  004.42:744
  COBISS.SI-ID 26633221

  39.
  MCMAHON, Ken
          Paint Shop Pro 9 for photographers / Ken McMahon and Robin Nichols. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2005. - XIII, 304 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 0-240-51981-7 (broš.)
  a) Paint Shop Pro (Computer file) b) Photography - Digital techniques c) Image processing - Digital techniques d) računalništvo e) računalniška grafika f) programska oprema g) Paint Shop Pro 9 h) digitalna fotografija i) obdelava slik j) priročniki

  004.42:77
  COBISS.SI-ID 26634245

  40.
  MCNAB, Chris R., 1980-
          Network security assessment / Chris McNab. - 1st ed. - Sebastopol : O'Reilly, 2004. - XXI, 371 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 354-355. - Kazalo
  ISBN 0-596-00611-X (broš.)
  a) Computers - Access control - Evaluation b) Computer networks - Security measures - Evaluation c) računalništvo d) računalniške mreže e) kontrola dostopa f) varnost g) varnostni ukrepi h) preverjanje varnosti i) priročniki

  004.7.056
  COBISS.SI-ID 26713093

  41.
  MOODIE, Matthew
          Pro Jakarta Tomcat 5 / Matthew Moodie. - Berkley : Apress, cop. 2005. - XV, 379 str. : ilustr. ; 24 cm

  Na ov.: "Covers Tomcat 5.5". - Na ov.: "Effectively deploy Tomcat 5 and 5.5 to maximize your JSP and servlet-based applications". - Na ov.: "The expert's voice in java". - Kazalo
  ISBN 1-59059-331-6 (broš.)
  a) Apache (Computer file : Apache Group) b) JavaServer pages c) Jakarta Tomcat d) Application software - Development e) Web site development f) Web servers g) računalništvo h) računalniške mreže i) Web strežniki j) upravljanje sistema k) programska oprema l) spletne aplikacije m) Tomcat 5 n) priročniki

  004.42:004.7
  COBISS.SI-ID 26382853

  42.
  PHILLIPS, Dwayne
          The software project manager's handbook : principles that work at work / Dwayne Phillips. - 2nd ed. - Hoboken : Wiley-Interscience : IEEE Computer Society, cop. 2004. - XIV, 485 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu posameznih poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-471-67420-6
  a) računalništvo b) informatika c) programska oprema d) programski inženiring e) projektno vodenje f) potrebe g) planiranje h) obvladovanje tveganj i) standardizacija j) študije primerov k) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 1772613

  43.
  SCHRODER, Carla
          Linux cookbook / Carla Schroder. - 1st ed. - Sebastopol : O'Reilly, cop. 2005. - XXIII, 553 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 525-529. - Kazalo
  ISBN 0-596-00640-3 (broš.)
  a) Linux b) računalništvo c) operacijski sistemi d) Linox e) aplikacije f) multimediji g) priročniki

  004.451
  COBISS.SI-ID 26713605

  44.
  TICKOO, Sham
          SolidWorks for designers : release 2005 / Sham Tickoo ; contributing authors Gurpreet Singh, Deepak Maini. - Schererville : CADCIM Technologies, [2005]. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 1-932709-04-5 (broš.)
  a) SolidWorks b) računalništvo c) računalniški programi d) CAD programi e) SolidWorks 2005 f) opisi programov g) uporaba programov h) konstruiranje i) skiciranje j) modeliranje k) sestavi l) delavniške risbe m) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 4598356

  45.
  WAINWRIGHT, Peter
          Pro Perl / Peter Wainwright. - Berkeley : Apress, cop. 2005. - XXIII, 1037 str. : ilustr. ; 24 cm

  Na ov.: "The expert's voice in open source". - Na ov.: "A comprehensive guide for developers who want to master the Perl programming language". - Kazalo
  ISBN 1-59059-438-X (broš.)
  a) računalništvo b) programski jeziki c) Perl d) objektivno orientirano programiranje e) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 26383621

  46.
  WALTERS, Scott
          Perl 6 now : the core ideas illustrated with Perl 5 / Scott Walters. - Berkeley : Apress, cop. 2005. - XXXIV, 388 str. : ilustr. ; 24 cm

  Na ov.: "The expert's voice in open source". - Kazalo
  ISBN 1-59059-395-2 (broš.)
  a) Perl (Computer program language) b) računalništvo c) programski jeziki d) Perl 6 e) objektivno orientirano programiranje f) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 26384133

  47.
  ZANDSTRA, Matt
          PHP 5 objects, patterns, and practice / Matt Zandstra. - Berkeley : Apress, cop. 2004. - XVII, 437 str. : ilustr. ; 24 cm

  Na ov.: "The expert's voice in open source". - Kazalo
  ISBN 1-59059-380-4 (broš.)
  a) PHP (Computer program language) b) računalništvo c) programski jeziki d) PHP 5 e) delo s podatki f) Web aplikacije g) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 26386437


  52 ASTRONOMIJA. GEODEZIJA.


  48.
  HAŠAJ, Matej
          Topografski ključ za izdelavo in uporabo geodetskih načrtov / [strokovna priprava Matej Hašaj, Dušan Petrovič, Miran Brumec]. - Ljubljana : Geodetska uprava Republike Slovenije, 2004 (Ljubljana : Geodetski inštitut Slovenije). - 53 str. : graf. prikazi ; 25 cm

  ISBN 961-90637-5-9
  a) geodezija b) topografski ključ c) geodetske točke d) stavba e) gradbeni inženirski objekti f) topografija g) naravni elementi h) zemljepisna imena

  528.4
  COBISS.SI-ID 214344960

  49.
  HIGTON, Hester
          Sundials at Greenwich : a catalogue of the sundials, nocturnals, and horary quadrants in the National Maritime Museum, Greenwich / Hester Higton ; with contributions from Silke Ackermann ... [et al.]. - Oxford ; New York : Oxford University Press ; Greenwich, England : National Maritime Museum, 2002. - X, 463 str. : ilustr. ; 33 cm

  Bibliografija: str. 453-459. - Kazalo
  ISBN 0-19-850877-8 (vezano)
  a) National Maritime Museum (Great Britain) - Catalogs b) National Maritime Museum - Catalogs c) Sundials - England - Greenwich - Catalogs d) Time measurements - Instruments - Catalogs e) astronomija f) znanstveni instrumenti g) sončne ure h) urni kvadranti i) kompasi j) višinometri k) merilne naprave l) Narodni pomorski muzej m) Greenwich n) katalog eksponatov

  [529.78+527](091):069.538
  COBISS.SI-ID 26753285

  50.
          An INTRODUCTION to astrobiology / edited by Iain Gilmour and Mark A. Sephton ; authors, Andrew Conway ... [et al.]. - Milton Keynes : The Open University ; Cambridge : Cambridge University Press, cop. 2004. - VI, 358 str. : ilustr., graf. prikazi ; 27 cm

  Bibliografija: str. 347. - Kazalo
  ISBN 0-521-54621-4 (broš.) ISBN 0-521-83736-7 (vezano)
  a) Exobiology b) Life on other planets c) Life - Origin d) astronomija e) izvenzemeljsko življanje f) evolucija življenja g) planeti h) pogoji za življenje i) Mars j) Evropa k) Titan l) eksoplanetarni sistemi m) izvenzemeljska inteligentna živa bitja

  524.8:573.5
  COBISS.SI-ID 2661949

  51.
          An INTRODUCTION to galaxies and cosmology / edited by Mark H. Jones and Robert J. Lambourne ; authors, David J. Adams ... [et al.]. - Milton Keynes : The Open University ; Cambridge : Cambridge University Press, 2004. - VI, 442 str. : ilustr., graf. prikazi ; 27 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/cam051/200430165 5.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/cam051/2 004301655.html. - Bibliografija: str. 425. - Kazalo
  ISBN 0-521-83738-3 (vezano) ISBN 0-521-54623-0 (broš.)
  a) Galaxies - Textbooks b) Cosmology - Textbooks c) astronomija d) kozmologija e) vesolje f) galaksije g) rimska cesta h) aktivne galaksije i) prostorska delitev j) klastri k) razvoj vesolja l) veliki pok m) opazovanja n) meritve o) temna snov p) temna energija

  524.6/.8
  COBISS.SI-ID 26743301

  52.
          An INTRODUCTION to the solar system / edited by Neil McBride and Iain Gilmour ; authors, Philip A. Bland ... [et al.]. - Milton Keynes : The Open University ; Cambridge : Cambridge University Press, 2004. - VI, 412 str. : ilustr., graf. prikazi ; 27 cm

  Bibliografija: str. 401. - Kazalo
  ISBN 0-521-83735-9 (vezano) ISBN 0-521-54620-6 (broš.)
  a) Sončni sistem b) Solar system - Textbooks c) astronomija d) sončni sistem e) planeti f) notranja struktura g) vulkanizem h) površinski procesi i) atmosfere j) asteroidi k) Kuiperjev pas l) kometi m) meteoriti n) nastanek sončnega sistema

  523
  COBISS.SI-ID 9966134

  53.
          An INTRODUCTION to the sun and stars / edited by Simon F. Green and Mark H. Jones ; authors, S. Jocelyn Bell Burnell ... [et al.]. - Co-published ed. - Milton Keynes : The Open University ; Cambridge : Cambridge University Press, 2004. - VI, 373 str. : ilustr. ; 27 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/cam041/200429926 6.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/cam041/2 004299266.html. - Bibliografija: str. 359. - Kazalo
  ISBN 0-521-83737-5 (vezano) ISBN 0-521-54622-2 (broš.)
  a) Stars - Textbooks b) Sun - Textbooks c) Astronomy - Textbooks d) astronomija e) zvezde f) sonce g) meritve h) nastanek zvezd i) jedrske reakcije j) struktura k) vrste zvezd

  523.9+524.3
  COBISS.SI-ID 26743045

  54.
  KAMNIK, Rok
          Vaje iz geodezije / Rok Kamnik. - Maribor : Fakulteta za gradbeništvo, 2004 (Maribor : Tiskarna tehniških fakultet). - II, 9-120 str. : ilustr., načrti ; 30 cm

  500 izv. - Naslov v CIP-u: Zbirka nalog iz geodezije
  ISBN 86-435-0598-6
  a) geodezija b) geodetske točke c) merjenje dolžin d) višinomerstvo e) poligonometrija f) geodetske zakoličbe g) terenske vaje

  528
  COBISS.SI-ID 52320257

  55.
  KOVAČIČ, Boštjan, 1967-
          Geodezija za gradbene inženirje : učbenik / Boštjan Kovačič. - Maribor : Fakulteta za gradbeništvo, 2004 (Maribor : Tiskarna tehniških fakultet). - 111 str. : ilustr. ; 30 cm

  400 izv. - O avtorju na zavihku ov. - Bibliografija: str. 111
  ISBN 86-435-0597-8
  a) geodezija b) merila c) enote d) geodetske točke e) merjenje dolžin f) poligonometrija g) računanje površin h) geodetske zakoličbe i) kartografija j) GPS k) GIS

  528
  COBISS.SI-ID 52320001

  56.
  ROY, Archie E., 1924-
          Orbital motion / A. E. Roy. - 4th ed. - Bristol ; Philadelphia : Institute of Physics Publishing, 2005. - XVIII, 526 str. : graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-7503-1015-4
  a) astronomija b) vesolje c) koordinatni sistem d) meritve časa e) opazovanja f) problem dveh teles g) problem več teles h) splošne perturbacije i) posebne perturbacije j) sončni sistem k) stabilnost l) evolucija m) lunarna teorija n) umetni sateliti o) raketna dinamika p) interplanetarne trajektorije q) lunarne trajektorije r) zvezdni sistemi

  521(075.8)
  COBISS.SI-ID 26188805


  53 FIZIKA.


  57.
  BAŽEC, Matej
          Vpliv površine na fazno separacijo v zmeseh polimerov in nematogenih kapljevin : disertacija / Matej Bažec ; [mentor Slobodan Žumer]. - Ljubljana : [M. Bažec], 2005. - 92 str. : graf. prikazi ; 30 cm

  Bibliografija: str. 87-92. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Oddelek za matematiko in fiziko
  a) fizika kondenzirane snovi b) nematski tekoči kristali c) polimeri d) disperzija e) fazni prehodi f) morfologija g) računalniške simulacije h) metoda Monte Carlo i) doktorske disertacije

  538.9(043.3)
  COBISS.SI-ID 1837924

  58.
  BOMBEK, Gorazd
          Merjenje hitrosti abrazivnih delcev v dvofaznih tokovih : doktorska disertacija / Gorazd Bombek ; [mentor Hribernik Aleš ; komentor Jure Marn]. - Maribor : [G. Bombek], 2005. - XII, 87 f. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: f. 86-87. - Povzetek ; Abstract. - Dokt. dis., Univ. v Mariboru, Fakulteta za strojništvo
  a) fizika b) mehanika c) merilni sistemi d) merjenje hitrosti delcev e) abrazivni delci f) tok trdnih delcev g) dvofazni sistem h) trdno - plinasto i) uporaba j) pestanje rotorja k) doktorske disertacije

  531.767:532.574(043.3)
  COBISS.SI-ID 9579030

  59.
  BRADAČ, Zlatko
          Simulacije nematskih tekočih kristalov v kapilari z Brownovo molekularno dinamiko : disertacija / Zlatko Bradač ; mentor Slobodan Žumer, somentor Samo Kralj. - Ljubljana : [Z. Bradač], 2005. - 76 str. : graf. prikazi ; 30 cm

  Bibliografija: str. 73-76. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Oddelek za matematiko in fiziko
  a) materiali b) tekoči kristali c) Brownova molekularna dinamika d) ravnovesne strukture e) fazni prehodi f) Kibble-Zurkov mehanizem g) fizikalno računalniška simulacija h) anihilacija defektov i) doktorske disertacije

  538.9(043.3)
  COBISS.SI-ID 1838180

  60.
  BUČAR, Klemen
          Koincidenčna spektrometrija parov elektron-ion po elektronski vzbuditvi lupine L v argonu : disertacija / Klemen Bučar. - Ljubljana : [K. Bučar], 2004. - 117 str. : graf. prikazi ; 30 cm

  Bibliografija: str. 111-117. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Oddelek za matematiko in fiziko
  a) fizika b) struktura atoma c) Augerjev spekter d) koincidence elektron-ion e) ionski spektometer na čas preleta f) argon g) doktorske disertacije

  539.1(043.3)
  COBISS.SI-ID 1799012

  61.
  CLOSE, Frank E.
          The particle odyssey : a journey to the heart of the matter / Frank Close, Michael Marten, Christine Sutton. - New ed. - Oxford : Oxford University Press, 2004. - VII, 240 str. : barvne ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: str. 234. - Kazalo
  ISBN 0-19-860943-4 (broš.)
  a) Particles (Nuclear physics) - Popular works b) Nuclear physics - Research - History - Popular works c) jedrska fizika d) fizika delcev e) struktura atoma f) elementarni delci g) kozmični žarki h) pospeševalniki i) raziskovanje elementarnih delcev j) antimaterija

  539.1
  COBISS.SI-ID 7545371

  62.
  CUTNELL, John D.
          Essentials of physics / John D. Cutnell, Kenneth W. Johnson. - Hoboken : J. Wiley & Sons, cop. 2006. - XII, 694, A-22 str. : ilustr. ; 29 cm

  Kazalo
  ISBN 0-471-71398-8 (vezano)
  a) Physics b) Physics - Problems, exercises, etc c) fizika d) kinematika e) gibanje f) delo g) energija h) rotacija i) fluidi j) toplota k) termodinamika l) valovanje m) zvok n) elektrika o) magnetizem p) optika q) specialna relativnost r) atomska fizika s) jedrska fizika t) radioaktivnost u) elementarni delci

  53(075.8)
  COBISS.SI-ID 26727941

  63.
  DOMINKO, Ciril
          Rešene naloge iz fizike z državnih tekmovanj : 3. del / Ciril Dominko in Bojan Golli. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2003-2004 (Ljubljana : Kurir). - 2 zv. (181; 419 str.) : ilustr. ; 20 cm. - (Knjižnica Sigma, ISSN 1408-1547 ; 76 ; 77)

  500 izv.
  Vsebina:
  Knj. 1: Vademekum in naloge. - 2003. - Bibliografija: str. 171. - Kazalo
  Knj. 2: Namigi in rešitve. - 2004
  ISBN 961-212-148-6 (zv. 1) ISBN 961-212-149-4 (zv. 2) ISBN 961-212-173-7 (komplet)
  a) Fizika - Srednje šole - Tekmovanja - Slovenija - Naloge za srednješolska tekmovanja b) fizika c) mehanika d) toplota e) elektrika f) magnetizem g) nihanje h) naloge za tekmovanja i) rešitve

  53(079.1)(497.4)
  371.278:53(497.4)
  COBISS.SI-ID 127663616

  64.
  DVORŠEK, Damjan
          The influence of excitation conditions on the femtosecond relaxation dynamics in highly correlated systems : thesis / Damjan Dvoršek ; supervisor Dragan Mihailović. - Ljubljana : [D. Dvoršek], 2005. - 98 str. : graf. prikazi ; 30 cm

  Bibliografija: str. 93-98. - Abstract ; Povzetek. - Univ. Ljubljana, Oddelek za matematiko in fiziko
  a) optična spektroskopija b) femtosekundna časovno ločljiva optična spektroskopija c) visokotemperaturni superprevodniki d) močno korelirani elektronski sistemi e) kvazi enodimenzionalni superprevodniki f) doktorske disertacije

  538.945(043.3)
  COBISS.SI-ID 1822052

  65.
  GASIOROWICZ, Stephen
          Quantum physics / Stephen Gasiorowicz. - 3rd ed. - Hoboken : J. Wiley & Sons, cop. 2003. - XVI, 336 str. : ilustr., graf. prikazi ; 26 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley032/2003043 271.html. - Bibliografija: str. 330-332. - Kazalo
  ISBN 0-471-42945-7 (Wiley international ed.) ISBN 0-471-05700-2 (vezano)
  a) Quantum theory b) kvantna fizika c) kvantna teorija d) svetloba e) valovanje f) valovna mehanika g) Schrödingerjeva enačba h) kvantna mehanika i) vodikov atom j) kotni moment k) spin l) perturbacijska teorija m) atomi n) molekule o) radioaktivni razpad p) sevanje q) teorija trkov

  530.145
  COBISS.SI-ID 26728453

  66.
  GIACOMELLI, Marko
          Fragmentation of heavy ions in tissue equivalent targets : study of emission in nuclear fragmentation of lights ions at intermediate energies : dissertation / Marko Giacomelli. - Ljubljana : [M. Giacomelli], 2004. - 104, 26 str. : graf. prikazi ; 30 cm

  Bibliografija: str. 87-97. - Vsebuje tudi: Fragmentacija težkih ionov v tkivu podobnih tarčah : študij izsevnih kotov v reakcijah jedrske fragmentacije lahkih ionov srednjih energij / Marko Giacomelli. - Univ. Ljubljana, Oddelek za matematiko in fiziko
  a) jedrska fizika b) fragmentacija jedra c) emisijski koti d) modeliranje e) radioterapija s težkimi joni f) galaktični kozmični žarki g) meritve emisijskih kotov h) kotne porazdelitve i) CR-39 j) doktorske disertacije

  539.1(043.3)
  COBISS.SI-ID 1798244

  67.
  GIULINI, Domenico, 1959-
          Special relativity : a first encounter : 100 years since Einstein / Domenico Giulini. - Oxford : Oxford University Press, 2005. - VIII, 168 str. : graf. prikazi ; 21 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip052/20040243 30.html. - Prevod dela: Spezielle Relativitätstheorie. - Bibliografija: str. 154-157. - Kazalo
  ISBN 0-19-856746-4 (broš.) ISBN 0-19-856747-2 (vezano)
  a) Special relativity (Physics) b) fizika c) specialna teorija relativnosti d) aplikacije e) jedrska fizika f) fizika elementarnih delcev

  530.12
  COBISS.SI-ID 26728709

  68.
  GRABEC, Igor
          Predavanja iz fizike / Igor Grabec. - Popravljena izd. - Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, 2004 (Ljubljana : Pleško). - XII, 525 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Bibliografija: str. 505. - Kazalo
  ISBN 961-6238-92-2
  a) Fizika - Učbeniki za visoke šole b) fizika c) mehanika d) termodinamika e) elektrika f) magnetizem g) nihanje h) valovanje i) optika j) relativna mehanika k) kvantna mehanika l) matematični pripomočki

  53(075.8)
  COBISS.SI-ID 216088064

  69.
  HALLIDAY, David, 1916-
          Fundamentals of physics / David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker. - 7th ed., extended. - New York [etc.] : J. Wiley & Sons, cop. 2005. - XXII, 1248, [54] str. : ilustr. ; 28 cm

  Kazalo
  ISBN 0-471-46508-9 (Wiley international ed.) ISBN 0-471-23231-9
  a) fizika b) meritve c) gibanje d) vektorji e) sile f) rotacija g) gravitacija h) nihanje i) valovanje j) termodinamika k) elektrika l) magnetizem m) optika n) relativnost o) atomiska fizika p) jedrska fizika q) elementarni delci r) učbeniki

  53(075.8)
  COBISS.SI-ID 13420296

  70.
          HANDBOOK of acoustics / Malcolm J. Crocker, editor-in-chief. - New York [etc.] : J. Wiley & Sons, cop. 1998. - XVIII, 1461 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija ob poglavjih. - Kazalo
  ISBN 0-471-25293-X (vezano)
  a) akustika b) aeroakustika c) kavitacija d) ultrazvok e) zvok f) hrup g) vibracije h) statistične metode i) meritve j) numerično modeliranje k) priročniki

  534(035)
  COBISS.SI-ID 3693339

  71.
  JANC, Damjan
          Razširitev kvarkovih modelov na težke dimezone : diseratcija / Damijan Janc ; [mentor Mitja Rosina]. - Ljubljana : [D. Janc], 2004. - XXI, 72 str. : graf. prikazi ; 30 cm

  Bibliografija: str. 69-72. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Oddelek za matematiko in fiziko
  a) jedrska fizika b) kvarkovski modeli c) težki dimenzoni d) težki tetrakvarki e) težki mezoni f) hadronski spekter g) doktorske disertacije

  539.1(043.3)
  COBISS.SI-ID 1799780

  72.
  JEGLIČ, Peter, 1977-
          Physical properties of decagonal quasicrystals and quasicrystalline approximants : dissertation / Peter Jeglič ; [mentor Janez Dolinšek]. - Ljubljana : [P. Jeglič], 2004. - 98 str. : graf. prikazi ; 30 cm

  Bibliografija: str. 92-98. - Abstract ; Povzetek. - Univ. Ljubljana, Oddelek za matematiko in fiziko
  a) materiali b) kovinske zlitine c) dekagonalni kvazikristali d) ikozaedrični kvazikristali e) električna upornost f) gradient električnega polja g) jedrska magnetna resonanca h) spektri i) sipanje rentgenskih žarkov j) kvazikristalni aproksimanti k) doktorske disertacije

  538.9(043.3)
  COBISS.SI-ID 1798500

  73.
  KLANJŠEK, Martin
          Physical properties of icosahedral aluminium-based quasicrystalline alloys : dissertation / Martin Klanjšek ; [mentor Janez Dolinšek]. - Ljubljana : [M. Klanjšek], 2004. - 110 str. : graf. prikazi ; 30 cm

  Bibliografija pri vsakem poglavju. - Univ. Ljubljana, Oddelek za matematiko in fiziko
  a) materiali b) fizika trdne snovi c) električna upornost d) gostota stanj e) jedrska magnetna resonanca f) kovinske zlitine g) kvazikristali h) magnetna susceptibilnost i) spekter j) spinsko-mrežna relaksacija k) uklon rentgenskih žarkov l) doktorske disertacije

  539.2(043.3)
  COBISS.SI-ID 1780068

  74.
  KUPERMAN, Vadim
          Magnetic resonance imaging : physical principles and applications / Vadim Kuperman. - San Diego [etc.] : Academic Press, cop. 2000. - XIII, 182 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. - (Electromagnetism)

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/els033/99065743. html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/els033/9 9065743.html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-12-429150-3 (vezano)
  a) Magnetic resonance imaging b) Magnetic Resonance Imaging - methods c) Magnetic Resonance Spectroscopy d) Imagerie par résonance magnétique e) Spectroscopie de la résonance magnétique nucléaire f) NMR spektroskopija g) slikanje z magnetno resonanco h) osnovne tehnike i) kontrast j) slikanje pretoka k) instrumentacija l) aplikacije m) medicinska diagnostika

  543.429.23:537.635
  COBISS.SI-ID 26559237

  75.
  LAUTRUP, Benny
          Physics of continuous matter : exotic and everyday phenomena in the macroscopic world / B. Lautrup. - Bristol : Institute of Physics, 2005. - XIV, 608 str. : ilustr. ; 27 cm

  Bibliografija: str. 593-596. - Kazalo
  ISBN 0-7503-0752-8 (broš.)
  a) Field theory (Physics) b) fizika c) mehanika kontinuumov d) hidrodinamika e) čas f) prostor g) gravitacija h) elastičnost i) turbulenca j) dinamika tekočin k) površinski valovi l) hidrostatika m) deformacije n) naloge o) rešitve

  532.1
  COBISS.SI-ID 1818724

  76.
  LENGAR, Igor
          Dozimetrija hitrih nevtronov s koincidenčnim detektorjem jedrskih sledi CR-39 : disertacija / Igor Lengar ; mentor Radomir Ilić, somentor Igor Jenčič. - Ljubljana : [I. Lengar], 2004. - 82 str. : graf. prikazi ; 30 cm

  Bibliografija: str. 77-82. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Oddelek za matematiko in fiziko
  a) reaktorska fizika b) hitri nevtroni c) CR-39 d) nevtronska dozimetrija e) koincidenčno štetje f) odrivna jedra g) kemijsko jedkanje h) doktorske disertacije

  539.1(043.3)
  COBISS.SI-ID 1779812

  77.
  LIBOFF, Richard L., 1931-
          Kinetic theory : classical, quantum, and relativistic descriptions / Richard L. Liboff. - 3rd ed. - New York [etc.] : Springer, 2003. - XX, 571 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Graduate texts in contemporary physics)

  Bibliografija: str. 554-562. - Kazalo
  ISBN 0-387-95551-8 (vezano)
  a) Kinetic theory of matter b) fizika c) klasična mehanika d) kvantna mehanika e) kinetična teorija f) Liouvillova enačba g) Boltzmannova enačba h) dinamika fluidov i) ireverzibilnost j) plazma k) nevtralni fliuidi l) relativistična kinetična teorija m) kovine n) amorfne snovi o) kinetične lastnosti p) naloge in vprašanja q) učbeniki za visoke šole

  533.7:530.12
  COBISS.SI-ID 25870597

  78.
  MALIN, Shimon, 1937-
          Nature loves to hide : quantum physics and reality, a western perspective / Shimon Malin. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2003. - XV, 288 str. : ilustr. ; 24 cm. - (24 cm)

  Dodatek k nasl. na ov.: "Quantum physics and the nature of reality, a western perspective". - Bibliografija: str. 273-275. - Kazalo
  ISBN 0-19-516109-2 (broš.)
  a) Quantum theory - Philosophy b) kvantna fizika c) filozofija d) prostor-čas e) vesolje

  530.1:140.8
  COBISS.SI-ID 26726149

  79.
  ÖTTINGER, Hans Christian
          Beyond equilibrium thermodynamics / Hans Christian Öttinger. - Hoboken : Wiley-Interscience, cop. 2005. - XXXI, 617 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija: str. 573-587. - Kazali
  ISBN 0-471-66658-0 (vezano)
  a) Nonequilibrium thermodynamics b) fizika c) termodinamika d) hidrodinamika e) linearna ireverzibilna termodinamika f) kompleksni fluidi g) reologija h) relativistična hidrodinamika i) statistične metode j) kinetična teorija plinov k) simulacije l) molekularna dinamika m) Brownove simulacije n) metoda Monte Carlo

  536.7:532
  COBISS.SI-ID 8058139

  80.
  POPLE, Stephen
          AS & A level physics through diagrams / Stephen Pople. - 2nd ed. - Oxford : Oxford University Press, 2001. - 160 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm. - (Oxford revision guides. AS & A level)

  Ov. nasl.: AS & A level physics. - Kazalo
  ISBN 0-19-914199-1 (ISBN-10) ISBN 978-01-99141999-0 (ISBN-13)
  a) Physics - Examinations - Study guides b) Advanced supplementary examinations - Study guides c) A-level examinations - Study guides d) fizika e) enote f) meritve g) mehanika h) valovanje i) magnetizem j) toplota k) plini l) atomska fizika m) jedrska fizika n) fizika delcev o) astrofizika p) aplikacije q) kozmologija r) materiali s) medicina t) telekomunikacije u) energetika v) okolje w) elektronika x) grafi y) naloge z) rešitve

  53(076)
  COBISS.SI-ID 3054456

  81.
  POTTER, Frank, 1944-
          Mad about modern physics : braintwisters, paradoxes and curiosities / Franklin Potter and Christopher Jargodzki. - Hoboken : J. Wiley & Sons, cop. 2005. - XIV, 296 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-471-44855-9 (broš.)
  a) Physics - Popoular works b) Electronic books c) fizika d) atomska fizika e) jedrska fizika f) kvantna mehanika g) relativnostna teorija h) paradoksi i) zanimivosti

  53(075.4)(076.3)
  COBISS.SI-ID 26725893

  82.
  PRAPOTNIK, Anita, 1977-
          Three-body electroweak decays of heavy mesons : doctoral thesis / Anita Prapotnik ; supervisor Svjetlana Fajfer. - Ljubljana : [A. Prapotnik], 2004. - XX, 104 str. : graf. prikazi ; 30 cm

  Daljši povzetek v slov.: str. I-XX. - Bibliografija: str. 97-104. - Abstract ; Povzetek. - Univ. Ljubljana, Oddelek za matematiko in fiziko
  a) fizika delcev b) te\ki mezoni c) šibki razpadi d) kiralna perturbacijska teorija e) asimetrija CP f) fazni prostor g) interakcije končnih stanj h) doktorske disertacije

  539.1(043.3)
  COBISS.SI-ID 1798756

  83.
  SHIPMAN, James T.
          An introduction to physical science / James T. Shipman, Jerry D. Wilson, Aaron W. Todd. - 11th ed. - Boston ; New York : Houghton Mifflin, cop. 2006. - XIV, 708, [52] str. : ilustr. ; 29 cm

  Kazalo
  ISBN 0-618-47234-7 (vezano) ISBN 0-618-47232-0 (broš.)
  a) Physical sciences b) fizika c) meritve d) delo e) energija f) gibanje g) toplota h) valovanje i) optika j) magnetizem k) jedrska fizika l) atomska fizika m) kemijski elementi n) kemijske vezi o) kemijske reakcije p) organska kemija q) čas r) prostor s) sončni sistem t) luna u) planeti v) vesolje w) atmosfera x) minerali y) kamnine z) vulkanska aktivnost {) geologija |) geološka zgodovina

  53/55(075.8)
  COBISS.SI-ID 26729477

  84.
  TOUGER, Jerold
          Introductory physics : building understanding / Jerold Touger. - Hoboken : J. Wiley & Sons, 2006. - XXVI, 875 str. : ilustr. ; 29 cm

  Kazalo
  ISBN 0-471-41873-0 (vezano)
  a) Physics b) fizika c) mehanika d) vibracije e) valovanje f) elektrika g) magnetizem h) relativnost i) kvantna fizika j) atomska fizika k) jedrska fizika l) naloge m) rešitve

  53(075.8)(076.2)
  COBISS.SI-ID 1809764

  85.
  VALBERG, Arne
          Light, vision, color / Arne Valberg. - Chichester : J. Wiley & Sons, 2005. - VIII, 462 str., [16] str. pril. : ilustr. ; 25 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip051/20040217 35.html. - Prevod dela: Lys, syn, farge. - Bibliografija: str. 437-456. - Kazalo
  ISBN 0-470-84902-9 (vezano) ISBN 0-470-84903-7 (broš.)
  a) fizika b) optika c) svetloba d) geometrijska optika e) barve f) vid g) oko h) barve i) zaznavanje barve j) barvni vid k) fiziologija očesa l) centri vida m) vidni živci n) možganski procesi

  535:621.84
  COBISS.SI-ID 1237890

  86.
  VILFAN, Marija, 1945-
          Tekoči kristali / Marija Vilfan, Igor Muševič. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2002. - 117 str. : ilustr. - (Knjižnica Sigma, ISSN 1408-1547 ; 74)

  ISBN 961-212-136-2
  a) Tekoči kristali b) fizika c) materiali d) tekoči kristali e) vrste tekočih kristalov f) uporaba g) dvojni lom h) Freederickszov prehod i) elektrooptični pojav j) prikazovalniki k) tekočekristali zasloni

  532.783
  COBISS.SI-ID 122262784

  87.
  ZORKO, Andrej, 1977-
          Study of one- and two-dimensional magnetic systems with spin-singlet ground state : dissertation / Andrej Zorko ; [mentor Janez Dolinšek]. - Ljubljana : [A. Zorko], 2004. - 172 str. : graf. prikazi ; 30 cm

  Bibliografija: str. 165-172. - Abstract ; Povzetek. - Univ. Ljubljana, Oddelek za matematiko in fiziko
  a) fizika trdne snovi b) spinska tekočina c) spinska energija d) antiferomagnetizem e) elektronska spinska resonanca f) jedrska magnetna resonanca g) interakcije h) anizotropija i) doktorske disertacije

  539.2(043.3)
  COBISS.SI-ID 1797988

  88.
  ZWIEBACH, Barton, 1954-
          A first course in string theory / Barton Zwiebach. - Reprinted with corrections. - Cambridge : Cambridge University Press, 2005. - XX, 558 str. : ilustr. ; 26 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/cam041/200306883 5.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/cam041/2 003068835.html. - Bibliografija: str. 547-551. - Kazalo
  ISBN 0-521-83143-1 (vezano)
  a) String models b) Modeles des cordes vibrantes (Physique nucléaire) c) jedrska fizika d) umeritvena teorija e) strune f) specialna relativnost g) elektromagnetizem h) gravitacija i) parametrizacija strun j) svetlobni konus k) kvantni točkovni delci l) fizika delcev m) črne luknje

  530.143:539.1
  COBISS.SI-ID 26810117

  89.
  ŽNIDARIČ, Marko
          Stabilnost kvantne dinamike : disertacija = Stability of quantum dynamics : dissertation / Marko Žnidarič ; mentor Tomaž Prosen, zunanji mentor Thomas H. Seligman. - Ljubljana : [M. Žnidarič], 2004. - XXXVI, 134 str. : graf. prikazi ; 30 cm

  Razširjen povzetek v slov.: str. IX-XXXVI. - Bibliografija: str. 125-134. - Abstract ; Povzetek. - Univ. Ljubljana, Oddelek za matematiko in fiziko
  a) kvantna fizika b) stabilnost kvantnih sistemov c) kvantna čistost d) kvantni kaos e) dekohorenca f) brcana vrtavka g) model Jaynes-Cummings h) doktorske disertacije

  530.14(043.3)
  COBISS.SI-ID 1779044


  54 KEMIJA.


  90.
          APPLIED spectroscopy : a compact reference for practitioners / edited by Jerry Workman, Jr., Art W. Springsteen. - San Diego [etc.] : Academic Press, cop. 1998. - XV, 539 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/els032/97041175. html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/els032/9 7041175.html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-12-764070-3 (vezano)
  a) Spectrum analysis - Handbooks, manuals, etc b) Spectrum analysis - Industrial applications - Handbooks, manuals, etc c) Solids - Spectra - Handbooks, manuals, etc d) Spectroscopie - Guides, manuels, etc e) Analyse spectrale - Applications industrielles - Guides, manuels, etc f) Solides - Spectre - Guides, manuels, etc g) analizna kemija h) spektralna analiza i) UV/VIS spektrometrija j) IR spektrometrija k) vzorčenje l) kvantitativna analiza m) kvalitativna analiza n) trdne ssnovi o) merjenje odboja p) optično sipanje q) aplikacije r) meritve barve s) keramika t) kemija u) biologija v) tekstilna tehnologija w) industrijske aplikacije

  543.421/.424
  COBISS.SI-ID 26558725

  91.
  ARSOV, Zoran
          Študij lateralne strukture bioloških membran z EPR : disertacija / Zoran Arsov ; mentor Milan Schara. - Ljubljana : [Z. Arsov], 2004. - 93 f. : graf. prikazi ; 30 cm

  Bibliografija: f. 83-90. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Oddelek za matematiko in fiziko
  a) biofizika b) biokemija c) biološke membrane d) lateralna heterogenost membran e) elektronska paramagnetna resonanca f) spinsko označevanje g) lipidno-proteinske interakcije h) GPI-sidrani membranski proteini i) doktorske disertacije

  577:543.429.22(043.3)
  COBISS.SI-ID 1779556

  92.
  BELITZ, Hans-Dieter
          Food chemistry / H.-D. Belitz, W. Grosch, P. Schieberle ; translation from the fifth German edition by M. M. Burghagen. - 3rd, revised ed. - Berlin [etc.] : Springer, 2004. - XLIV, 1070 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

  Prevod dela: Lehrbuch der Lebensmittelchemie. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-540-40818-5 (broš.) ISBN 3-540-40817-7 (vezano)
  a) Food analysis b) organska kemija c) živilska kemija d) živila e) kemijska sestava f) voda g) aminokisline h) peptidi i) proteini j) encimi k) lipidi l) ogljikovi hidrati m) arome n) eterična olja o) esence p) vitamini q) minerali r) dodatki k hrani s) strupene snovi t) težke kovine u) toksini v) pesticidi w) sledovi zdravil x) organske spojine y) mlečni izdelki z) jajca {) meso |) ribe }) morski sadeži ~) maščobe ) olja !) žitarice ¤) stročnice ©) zelenjava °) slaščičarski proizvodi Â) med Ă) alkoholne pijače A) kava Á) kakav A) čaj Ä) začimbe A) kis A) mineralne vode Ą) učbeniki za visoke šole

  543:641.1:664(075.8)
  COBISS.SI-ID 25986309

  93.
  BURKE, Robert A.
          Hazardous materials chemistry for emergency responders / Robert Burke. - 2nd ed. - Boca Raton [etc.] : Lewis, 2002, cop. 2003. - [XX], 449 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 433-434. - Kazalo
  ISBN 1-56670-580-0
  a) Chemical spills b) Hazardous substances c) kemija d) skladiščenje e) transport f) nevarne snovi g) zmesi h) spojine i) uporaba j) eksplozivi k) vrste eksplozivov l) komprimirani plini m) vnetljive tekočine n) vnetljive trdne snovi o) oksidanti p) strupi q) radioaktivne snovi r) kisline s) baze t) nestabilne spojine u) komprimirani plini v) nestabilne spojine

  54-3/-4:620.26(083)
  COBISS.SI-ID 24636165

  94.
  CARSON, Phillip A., 1944-
          Hazardous chemicals handbook / Phillip Carson, Clive Mumford. - 2nd ed. - Oxford [etc.] : Butterworth-Heinemann, 2002. - XII, 608 str. ; 26 cm

  Bibliografija: str. 552-592. - Kazalo
  ISBN 0-7506-4888-0
  a) kemija - nevarne kemikalije - strupi - toksičnost - gorljivost - eksplozivnost - kancerogenost - radioaktivne snovi - transport - ekologija - kontrola - priročniki b) kemija c) nevarne kemikalije d) fizikalne lastnosti e) fiziološki učinki f) gorljivost g) toksičnost h) komprimirani plini i) radioaktivne snovi j) ravnanje s spojinami k) varnostni ukrepi l) označevanje m) transport n) onesnaževanje okolja

  620.26:614.8:54-4(03)
  COBISS.SI-ID 51035649

  95.
          COLE-Parmer : 2005/06. - [Vernon Hills : Cole-Parmer, 2005]. - VI, 1932, R-78 str. : barvne ilustr. ; 28 cm

  Ov. nasl. - Na ov.: "20 new product sections, over 10.000 new products". - Na ov.: "Celebrating 50 years"
  a) kemija b) laboratorijska oprema c) laboratorijske aparature d) priročnik e) katalogi

  54(085)
  62(085)
  COBISS.SI-ID 26699781

  96.
  COWAN, James A.
          Inorganic biochemistry : an introduction / J. A. Cowan. - 2nd ed. - New York [etc.] : Wiley-VCH, 1996, cop. 1997. - XIV, 440 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-471-18895-6
  a) anorganska kemija b) termodinamika c) reakcijska kinetika d) biokemija e) encimi f) proteini g) organske spojine h) kemoterapevtiki i) toksičnost j) kovinski kompleksi k) biološki ligandi l) transport ionov m) biokemijske metode n) struktura o) reaktivnost p) zaporedje aminokislin

  546:577
  COBISS.SI-ID 18636805

  97.
          FUNDAMENTALS of crystallography / C. Giacovazzo ... [et al.] ; edited by C. Giacovazzo. - 2nd ed., reprinted. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2005. - XIX, 825 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm. - (International Union of Crystallography texts on crystallography ; 7)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  - - An interactive book on general crystallography [Elektronski vir]. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-19-850957-X (vezano) ISBN 0-19-850958-8 (broš.)
  a) Crystallography b) kristalografija c) kristali d) simetrija e) kristalografsko računanje f) rentgenska difrakcija g) napake h) eksperimentalne metode i) nevtronska kristalografija j) kristalne strukture k) minerali l) anorganski kristali m) kristalografija proteinov n) fizikalne lastnosti o) modeliranje

  548(075.8)
  COBISS.SI-ID 26753029

  98.
  GÁNTI, Tibor
          The principles of life / Tibor Gánti ; with a commentary by James Griesemer and Eörs Szathmáry. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2003. - XVIII, 201 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija: str. 187-194. - Kazalo
  ISBN 0-19-850726-7 (vezano)
  a) Life (Biology) b) Biochemistry c) biokemija d) narava življenja e) kemoion f) nivo živali g) nivo rastlin h) nastanek življenja i) teorija življenja j) kriteriji k) celica l) kemijski sistemi m) računalniška simulacija n) evolucija o) genetika p) metabolizem

  577.2:547
  COBISS.SI-ID 26087685

  99.
  GIROLAMI, Gregory S., 1956-
          Synthesis and technique in inorganic chemistry : a laboratory manual / Gregory S. Girolami and Thomas B. Rauchfuss, Robert J. Angelici. - 3rd ed. - Sausalito : University Science Books, cop. 1999. - XIII, 272 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-935702-48-2 (broš.)
  a) anorganska kemija b) anorganska sinteza c) kemija trdnega stanja d) elementi e) koordinacijske spojine f) organokovinske spojine g) bioanorganske spojine h) eksperimentalne tehnike i) laboratorijski priročniki

  546(076.5)
  COBISS.SI-ID 20388869

  100.
  JANES, Rob
          Metal-ligand bonding / Rob Janes and Elaine Moore. - Cambridge : Royal Society of Chemistry, 2004. - 104 str. : barvne ilustr. ; 27 cm

  "This publication forms part of the Open University course S343 Inorganic Chemistry"--> hrb. str. nasl. str. - Kazalo
  ISBN 0-85404-979-7
  a) Transition metals b) Metal bonding c) Crystal field theory d) splošna kemija e) strukturna kemija f) kristalna struktura g) anorganske spojine h) koordinacijske spojine i) kovine prehoda j) kovinske vezi k) vez kovina-ligand l) kristali m) elektronski spektri n) teorija kristalnega polja o) kompleksi kovin p) kompleksi kobalta q) naloge in vprašanja r) rešitve nalog in odgovori s) učbeniki za visoke šole

  544.022:546.3(075.8)(076.2)
  COBISS.SI-ID 25819397

  101.
  JERUSALEM symposium on Quantum chemistry and biochemistry (27th ; 1994 ; Jerusalem)
          Modelling of biomolecular structures and mechanisms : proceedings of the twenty-seventh Jerusalem symposium on Quantum chemistry and biochemistry held in Jerusalem, Israel, May 23-26, 1994 / edited by A. Pullman, J. Jortner, and B. Pullman. - Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic Publishers, cop. 1995. - VII, 479 str. : ilustr. ; 25 cm. - (The Jerusalem symposia on quantum chemistry and biochemistry ; vol. 27)

  Bibliografija na koncu prispevkov
  ISBN 0-7923-3102-8
  a) Biomolecules - Structure - Computer simulation - Congresses b) Biomolecules - Structure - Mathematical models - Congresses c) Structure-activity relationships (Biochemistry) - Congresses d) Nucleic Acids - chemistry - congresses e) Proteins - chemistry - congresses f) Enzymes - chemistry - congresses g) Molecular Structure - congresses h) Models, Molecular - congresses i) Structure-Activity Relationship - congresses j) kemijska informatika k) kvantna kemija l) biokemija m) biomolekule n) struktura biomolekul o) računalniške simulacije p) matematični modeli q) zveza struktura-aktivnost r) nukleinske kisline s) proteini t) encimi u) molekularna struktura v) matematični modeli w) struktura-aktivnost x) razmerje

  544.18:577.1(063)
  COBISS.SI-ID 25545733

  102.
  KEBBEKUS, Barbara B.
          Environmental chemical analysis / B. B. Kebbekus and S. Mitra. - London [etc.] : Blackie Academic & Professional, 1998. - XIV, 330 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7514-0456-X
  a) analizna kemija b) analitska kemija c) okolje d) vzorčevanje e) priprava vzorcev f) spektroskopske metode g) kromatografske metode h) masna spektrometrija i) analiza zraka j) analiza vode k) analiza trdne snovi l) kontrolne meritve

  504:543.4/.6
  COBISS.SI-ID 18688773

  103.
  KOKLIČ, Tilen
          Vpliv domenske strukture membran na interakcijo liposomov s celicami : disertacija / Tilen Koklič ; mentor Marjeta Šentjurc, Milan Schara. - Ljubljana : [T. Koklič], 2004. - 102 f. : graf. prikazi ; 30 cm

  Bibliografija: f. 97-102. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Oddelek za matematiko in fiziko
  a) biofizika b) biokemija c) biološke membrane d) fizija lipidnih membran e) lateralna heterogenost f) elektronska paramagnetna resonanca g) spinsko označevanje h) tumor dojke i) doktorske disertacije

  577:543.429.22(043.3)
  COBISS.SI-ID 1782884

  104.
  MALEŠIČ, Jasna
          Vpliv nekaterih antioksidantov na stabilnost celuloze : doktorska disertacija / Jasna Malešič. - Ljubljana : [J. Malešič], 2005. - 123 f. : ilustr., tabele ; 30 cm

  Bibliografija: str. 111-123. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
  a) organska kemija b) analizna kemija c) analitska kemija d) oksidacija e) oksidacijski procesi f) hidroksilacija g) antioksidanti h) Fentonova reakcija i) kemiluminiscenca j) celuloza k) karakterizacija celuloze l) viskozimetrija m) spektrofotometrija n) razgradnja celuloze o) železo-taninsko črnilo p) papir q) doktorske disertacije r) cellulose s) antioxidants t) Fenton reaction u) chemiluminiscence

  66.094.3:547.458.81:543.422.3(043.3)
  COBISS.SI-ID 221355520

  105.
  MCLAUCHLAN, Keith A.
          Molecular physical chemistry : a concise introduction / K. A. McLauchlan. - Cambridge : Royal Society of Chemistry, cop. 2004. - IX, 125 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 122. - Kazalo
  ISBN 0-85404-619-4 (broš.)
  a) Chemistry, Physical and theoretical b) fizikalna kemija c) atomi d) molekule e) spektroskopija f) kvantizirani sistemi g) porazdelitvene funkcije h) termodinamika i) entropija j) kemijsko ravnotežje k) kemijske reakcije

  544.1/.4(075.8)
  COBISS.SI-ID 26636293

  106.
          NOVE slike iz kemije : priručnik kemije u nastavi / autori Nenad Raos ... [et al.] ; urednik Nenad Raos. - Zagreb : Školska knjiga, 2004. - 369 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 953-0-61585-X (broš.)
  a) kemija b) poučevanje kemije c) primeri d) struktura snovi e) konformacijska analiza f) vodikova vez g) fulereni h) sinteza kovinskih oksidov i) prevodni polimeri j) ogljikovi hidrati k) živčni strupi l) plinska kromatografija m) poliklorirani bifenili n) bioanorganska kemija o) kemija vin p) periodni sistem elementov q) organska kemija r) poskusi s) analiza vode

  54:371.3(078.7)
  COBISS.SI-ID 26681093

  107.
          ORGANIC chemistry / Jonathan Clayden ... [et al.]. - Reprinted, with corrections. - New York : Oxford University Press, 2004. - [XVIII], 1512 str. : ilustr. ; 28 cm

  Nasl. razširjen na dveh str. - Kazalo
  ISBN 0-19-850346-6 (broš.)
  a) Chemistry, Organic b) organska kemija c) nomenklatura d) struktura molekul e) določevanje strukture f) organske reakcije g) organske sinteze h) spektroskopske metode i) biokemija j) mehanizmi k) naravne spojine l) polimerizacija

  547(075.8)
  COBISS.SI-ID 26328325

  108.
  RISTIĆ, Alenka
          Sinteza molekulskih sit z železoaluminofosfatnim ogrodjem : doktorska disertacija / Alenka Ristić. - Ljubljana : [A. Ristić], 2005. - [6] + 88 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

  Bibliografija: f. 77-88 (172 ref.). - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
  a) anorganska kemija b) kristalografija c) porozni materiali d) zeoliti e) hidrotermalna sinteza f) molekulska sita g) aluminofosfati h) FeAPO-n i) izomorfna substitucija j) redoks lastnosti k) karakterizacija l) XRPD m) SEM n) NMR spektroskopija o) XAS p) doktorske disertacije q) inorganic chemistry r) crystallography s) hydrothermal synthesis t) molecular sieves u) aluminophosphates v) FeAPO-n w) isomorphous substitution x) redox behaviour y) doktorske disertacije

  546.057:661.183.6:548/549(043.3)
  COBISS.SI-ID 3283226

  109.
  SHIDA, Tadamasa, 1935-
          The chemical bond : a fundamental quantum-mechanical picture / Tadamasa Shida. - Berlin [etc.] : Springer, cop. 2004. - XV, 206 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Springer series in chemical physics, ISSN 0172-6218 ; 76)

  Prevod dela: Kagaku ketsugo. - Bibliografija: str. 197-201. - Kazalo
  ISBN 3-540-20638-8 (vezano)
  a) Chemical bonds b) kvantna kemija c) atomi d) molekule e) kemijske vezi f) Born-Oppenheimerjeva aproksimacija g) Schrödingerjeva teorija h) vodikov atom i) vodikova molekula j) poliatomarne molekule

  544.18(075.8)
  COBISS.SI-ID 26491141

  110.
  SILVERMAN, Richard B.
          The organic chemistry of drug design and drug action / Richard B. Silverman. - 2nd ed. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, cop. 2004. - XIX, 617 str. : ilustr. ; 27 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-12-643732-7
  a) Pharmaceutical chemistry b) Bioorganic chemistry c) Molecular pharmacology d) Drugs - Design e) organska kemija f) farmacevtska kemija g) molekularna farmakologija h) razvoj novih zdravil i) QSAR j) računalniško modeliranje k) receptorji l) encimi m) inhibicija encimov n) učinkovanje na DNA o) metabolizem zdravil p) nosilni sistemi

  615.2/.3:577:547
  COBISS.SI-ID 25425925

  111.
  SUN, S. F., 1922-
          Physical chemistry of macromolecules : basic principles and issues / S. F. Sun. - 2nd ed. - Hoboken : J. Wiley & Sons, 2004. - XXIV, 549 str. : ilustr. ; 25 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley041/2003063 993.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/bios/wiley046/200306 3993.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/wiley041 /2003063993.html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali
  ISBN 0-471-28138-7
  a) Macromolecules b) Chemistry, Physical organic c) fizikalna kemija d) kemija makromolekule e) koloidi f) polimeri g) sinteze makromolekulskih spojin h) makromolekularna termodinamika i) tekoči kristali j) elastičnost gum k) viskoznost in viskoelastičnost l) osmotski tlak m) difuzija n) sedimentacija o) cirkularni dihroizem p) HPLC q) elektroforeza r) sipanje svetlobe s) fizika trdne snovi t) preiskave z rentgenskimi žarki u) spektroskopija v) rentgenska difrakcija w) NMR x) rentgenska kristalografija y) proteini z) učbeniki za visoke šole

  544.022:54-126(075.8)
  COBISS.SI-ID 26006021

  112.
  TAVČAR, Gašper
          Binarni fluoridi kot ligandi v spojinah s šibko kooriniranimi anioni : doktorska disertacija / Gašper Tavčar ; [mentor Boris Žemva]. - Ljubljana : [G. Tavčar], 2005. - 190 str. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: str. 175-190. - Povzetek ; Abstract. - Dokt. dis., Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
  a) anorganska kemija b) kemija fluora c) anorganske sinteze spojin d) reagenti e) šibko koordinirajoči anioni f) anioni g) koordinacijske spojine h) ligandi i) XeF2 j) ksenonov difluorid k) ligandi l) spojine alkalijskih kovin m) heksafluorofosfati(V) n) heksafluoroarzenati(V) o) heksafluoroantimonati(V) p) tetrafluoroborati q) binarni fluoridi r) doktorske disertacije s) weakly coordinating anions t) coordination compounds u) ligands v) XeF2

  546.16:546.3.057(043.3)
  COBISS.SI-ID 19121703


  55 GEOLOGIJA. METEOROLOGIJA IN SORODNE VEDE.


  113.
  EUROPEAN Conference on Landslides (1 ; 2002 ; Praha)
          Landslides / proceedings of the First European Conference on Landslides, Prague, Czech Republic, June 24-26, 2002 ; edited by Jan Rybář & Josef Stemberk, Peter Wagner. - Lisse [etc.] : Balkema, cop. 2002. - XIV, 734 str. : ilustr. ; 26 cm

  Posameznim prispevkom sledi bibliografija. - Kazalo
  ISBN 90-5809-393-X
  a) Landslides - Congresses b) hidrotehnika c) geotehnika d) brežine e) geohidrologija f) plazišča g) geologija h) zemeljski plazovi i) stabilnost brežine j) numerično modeliranje k) klimatske razmere l) študije primerov m) analize n) tveganje

  551.3.053
  COBISS.SI-ID 1910369

  114.
  HARDY, Henry Reginald, Jr., 1931-
          Acoustic emission, microseismic activity. Vol. 1:, Principles, techniques, and geotechnical applications / H. Reginald Hardy, Jr. - Lisse : Balkema, cop. 2003. - XV, 281 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 90-5809-193-7 (zv. 1)
  a) Acoustic emission b) Microseisms c) Earth waves d) Rock mechanics e) geotehnika f) potresna dejavnost g) akustika h) emisija i) numerično modeliranje j) prenos zvoka k) monitoring l) sistem zaznavanja m) tehnika zaznavanje zvoka n) analize

  55
  624.131.5
  COBISS.SI-ID 25617413

  115.
  INTERNATIONAL Workshop on Geomechanics (2000 ; Paris)
          Hydromechanical and thermohydromechanical behaviour of deep argillaceous rock : theory and experiments : proceedings of the International Workshop on Geomechanics, Paris, France, 11-12 October 2000 / edited by Nasser Hoteit ... [et al.]. - Lisse [etc.] : A. A. Balkema Publishers, cop. 2002. - IX, 295 str. : ilustr., graf. prikazi ; 31 cm

  Besedilo v angl. in franc. jeziku. - Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 90-5809-533-9 (vezano)
  a) Radioactive waste disposal in the ground - Congresses b) Rocks - Permeability - Congresses c) Fluid dynamics - Congresses d) Rocks - Fracture - Congresses e) geomehanika f) hidromehanika g) termohidromehanika h) lomna mehanika i) termo-hidro-mehanični procesi j) mehanski parametri k) kamenine l) modeliranje m) numerično modeliranje n) teorija-preskušanje o) beton p) steklo q) glina r) poškodbe s) porušitve t) obtežbe u) rezervoarji

  550.3
  550.82
  624.131
  COBISS.SI-ID 25618437

  116.
  KÄSS, Werner
          Tracing technique in geohydrology / by Werner Käss ; with contributions by H. Behrens ... [et al.]. - Rotterdam ; Brookfield : A. A. Balkema, 1998. - XV, 581 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm + [4] str. uvezanih pril.

  Prevod dela: Geohydrologische Markierungstechnik. - Bibliografija: str. 523-567. - Kazali
  - - Tracing technique in geohydrology [Elektronski vir]. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 90-5410-444-9
  a) geohidrologija b) hidrologija c) sledila d) vzorčenje e) onesnaženost f) ekologija g) radioaktivnost h) bakterije i) kemikalije j) testiranje k) vrednotenje l) voda m) podtalnica

  556.3
  COBISS.SI-ID 173795

  117.
  PINDER, George Francis, 1942-
          Groundwater modeling using geographical information systems / George F. Pinder. - New York : J. Wiley & Sons, 2003. - XII, 233 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley022/2002004 929.html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  - - Argus ONE : open numerical environments [Elektronski vir] / Argus Holdings. - 1 el. optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
  ISBN 0-471-08498-0 (vezano)
  a) Groundwater flow - Mathematical models b) Geographic information systems c) tok podtalnice d) geotehnika e) matematično modeliranje f) GIS g) hidrologija h) podtalnica i) simulacija toka podtalnice j) modeliranje k) numerično modeliranje l) robni pogoji

  551.49
  COBISS.SI-ID 25231877

  118.
  WAINWRIGHT, John, 1967-
          Environmental issues in the Mediterranean : processes and perspectives from the past and present / John Wainwright and John B. Thornes. - London ; New York : Routledge, 2004. - XXVIII, 479 str. : ilustr., zvd. ; 26 cm. - (Routledge studies in physical geography and environment ; 1)

  Bibliografija: str. 411-468. - Kazalo
  ISBN 0-415-15686-6 (vezano)
  a) Human ecology - Mediterranean Region b) Human geography - Mediterranean Region c) Mediterranean Region - Environmental conditions d) ekologija e) mediteranska regija f) klimatska področja g) mesta h) klimatske spremembe i) klima j) Mediteran k) geologija l) hidrologija m) klimatologija n) onesnaževanje o) vodni viri p) tektonika

  55
  COBISS.SI-ID 25624837


  57 BIOLOGIJA. EKOLOGIJA.


  119.
          PRINCIPLES and techniques of biochemistry and molecular biology / edited by Keith Wilson and John Walker. - 6th ed. - Cambridge : Cambridge University Press, 2005. - XVII, 783 str., [5] str. uvezanih pril. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/cam051/200405454 1.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/cam051/2 004054541.html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-521-82889-9 (vezano) ISBN 0-521-82889-9 (ISBN-13 vezano) ISBN 0-521-53581-6 (broš.) ISBN 0-521-53581-6 (ISBN-13 broš.)
  a) Biochemistry - Methodology b) Molecular biology - Methodology c) biokemija d) molekularna biologija e) celične kulture f) centrifugiranje g) mikroskopiranje h) bioinformatika i) genomi j) nukleotidno sekvenciranje k) rekombinantna DNA l) genetska analiza m) imunokemijske tehnike n) struktura proteinov o) karakterizacije p) masna spektrometrija q) elektroforeza r) kromatografske tehnike s) spektroskopske metode t) radioaktivni izotopi u) encimi v) receptorji celičnih membran

  577.1/.2:543.4/.5(075.8)
  COBISS.SI-ID 26743557

  120.
  RINGO, John, 1943-
          Fundamental genetics / John Ringo. - 1st publ. - Cambridge : Cambridge University Press, 2004. - IX, 462 str. : ilustr. ; 25 cm

  ISBN 0-521-80934-7 (vezano) ISBN 0-521-00633-3 (broš.)
  a) genetika b) nukleinske kisline c) proteini d) kromosomi e) genom f) RNA g) bakterije h) virusi i) evkarioti j) sinteza proteinov k) DNA l) celični ciklus m) reprodukcija n) geni o) genski inženiring p) mutacije q) naravni izbor r) speciacija s) molekularna evolucija t) filogenija

  575/577(075.8)
  COBISS.SI-ID 53741057

  121.
          SICK building syndrome / edited by David C. Straus. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, cop. 2004. - XVI, 474 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Advances in applied microbiology ; vol. 55)

  Ov. nasl. - Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 0-12-002657-0 (vezano)
  a) mikrobiologija b) gradbena fizika c) mikroorganizmi d) gradbeni materiali e) okužrnost stavb f) kemikalije g) bakterije h) virusi

  579:691
  COBISS.SI-ID 26112261

  122.
  SMITH, John E.
          Biotechnology / John E. Smith. - 4th ed. - Cambridge : Cambridge University Press, 2004. - XII, 271 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Studies in biology)

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/cam041/200306526 9.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/cam041/2 003065269.html. - Bibliografija: str. 263-267. - Kazalo
  ISBN 0-521-83332-9 (vezano) ISBN 0-521-54077-1 (broš.)
  a) Biotechnology b) Biotechnology c) biotehnologija d) substrati e) biomasa f) naravne surovine g) genetika h) industrijska genetika i) genski inženiring j) fermentacijska tehnologija k) encimska tehnologija l) aplikacije m) goriva n) medicina o) ekologija p) kmetijstvo q) gozdarstvo r) prehrambena industrija s) patenti t) etični aspekt

  577/579(075.8)
  COBISS.SI-ID 26743813

  123.
  TUSZYNSKI, J. A., 1956-
          Introduction to molecular biophysics / Jack A. Tuszynski, Michal Kurzynski. - Boca Raton [etc.] : CRC Press, cop. 2003. - [26], 550 str. : ilustr. ; 25 cm. - (CRC series in pure and applied physics)

  Bibliografija pri vsakem poglavju. - Kazalo
  ISBN 0-8493-0039-8
  a) Biophysics b) Biofizika c) biofizika d) biokemija e) molekularna biofizika f) evolucija življenja g) biološke molekule h) struktura i) dinamika j) biološka celica k) biokemijske reakcije l) termodinamika neravnotežja m) živčne celice n) tkiva o) organi p) biološka samoregulacija q) biološka samoorganizacija

  577.3
  COBISS.SI-ID 2566932


  58 BOTANIKA.


  124.
  CAPPIELLO, Paul
          Dogwoods : the genus Cornus / Paul Cappiello & Don Shadow. - Portland ; Cambridge : Timber Press, 2005. - 224 str. : ilustr., zvd. ; 28 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip0421/2004019 080.html. - Bibliografija: str. 214. - Kazalo
  ISBN 0-88192-679-5 (vezano)
  a) Cornus (Plants) b) botanika c) vtrnarstvo d) okrasne rastline e) dreni

  582.894
  COBISS.SI-ID 26630149

  125.
  DAWSON, John, 1928-
          The nature of plants : habitats, challenges, and adaptations / John Dawson & Rob Lucas. - Portland ; Cambridge : Timber Press, 2005. - 314 str. : ilustr. ; 28 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip0419/2004014 251.html. - Bibliografija: str. 297-300. - Kazalo
  ISBN 0-88192-675-2 (vezano)
  a) Plants b) Botany c) Plant ecology d) Plant communities e) botanika f) rastline g) rastlinska ekologija h) epifiti i) parazitske rastline j) sušna območja k) požari v naravi l) vodni ekosistemi m) visokogorja n) arktična območja o) vpliv živali p) vpliv rastlin

  581.5
  COBISS.SI-ID 26554117

  126.
          ENCYCLOPEDIA of applied plant sciences / editor-in-chief Brian Thomas ; editors Denis J. Murphy, Brian G. Murray. - 1st ed. - Amsterdam [etc.] : Elsevier : Academic press, 2003. - 3 zv. (XXIX, 1618 str.) : ilustr. ; 28 cm

  Kazalo na koncu zv. 3. - Vsebina: Vol. 1: A-Gro ; Vol. 2: Gro-Reg ; Vol. 3: Reg-Z ; Index
  ISBN 0-12-227050-9 (komplet) ISBN 0-12-227051-7 (zv. 1) ISBN 0-12-227052-5 (zv. 2) ISBN 0-12-227053-3 (zv. 3)
  a) rastlinstvo - fiziologija rastlin - enciklopedije b) biotehnologija c) Biotechnology - Encyclopedias d) Botany - Encyclopedias e) biologija f) botanika g) vzgoja rastlin h) rastlinska fiziologija i) genetika j) biotehnologija k) bolezni l) kmetijske rastline m) škodljivci n) celične kulture o) vpliv okolja p) enciklopedija

  581.1(03)
  COBISS.SI-ID 52049921

  127.
  GARDNER, Jo Ann, 1935-
          Elegant silvers : striking plants for every garden / text by Jo Ann Gardner and Karen Bussolini ; photos by Karen Bussolini. - Portland ; Cambridge : Timber Press, 2005. - 311 str. : ilustr. ; 24 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip0418/2004012 683.html. - Bibliografija: str. 285-291. - Kazalo
  ISBN 0-88192-703-1 (vezano)
  a) Landscape plants b) Landscape gardening c) botanika d) okrasne rastline e) vrste rastlin f) vzgoja g) oblikovanje krajine

  535.9:582
  COBISS.SI-ID 26553861

  128.
  WHITTAKER, Paul, 1957-
          Hardy bamboos : taming the dragon / Paul Whittaker. - Portland ; Cambridge : Timber Press, cop. 2005. - 299 str. : ilustr., zvd. ; 27 cm

  Bibliografija: str. 292-293. - Kazalo
  ISBN 0-88192-685-X (vezano)
  a) Bamboo b) botanika c) vrtnarstvo d) okrasne rastline e) bambusi

  582.542.1
  COBISS.SI-ID 26629893


  59 ZOOLOGIJA. ŽIVALSTVO.


  129.
  RANDALL, David J., 1938-
          Eckert animal physiology : mechanisms and adaptations / David Randall, Warren Burggren, Kathleen French. - 5th ed. - New York : W. H. Freeman and Company, 2002. - XVII, 736, [56] str. : ilustr. ; 28 cm

  Bibliografija: str. R1-R8. - Kazalo
  ISBN 0-7167-3863-5
  a) fiziologija živali b) biokemija c) fitiološki procesi d) fiziološki sistemi e) delovanje

  591.1(075.8)
  COBISS.SI-ID 1035599


  61 MEDICINA.


  130.
  STOPAR, Tanja
          Razvoj novega radiodiagnostika 99mTc-rituksimab za ugotavljanje CD20 pozitivnih limfomov = Development of a new radiopharmaceutical 99mTc-rituximab for imaging of CD20 positive lymphoma : doktorska disertacija / Tanja Gmeiner Stopar ; [mentor Borut Štrukelj, somentorja Irena Mlinarič Raščan, Stephen Mather]. - Ljubljana : [T. Gmeiner Stopar], 2005. - 106 f. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: f. 93-99. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo
  a) medicina b) farmacija c) radiofarmacevtski izdelki d) diagnostika e) Ne-Hodgkinov limfom f) metode g) imunofluorescenčna spektroskopija h) doktorske disertacije

  615.849.2
  COBISS.SI-ID 1771633


  614.8 NEZGODE. PREPREČEVANJE IN ZAŠČITNI UKREPI.


  131.
          LIQUEFIED gas fire hazard management / SIGTTO and RPI. - 1st ed. - London : Witherbys Publishing, 2004. - XXVI, 184 str. : ilustr. ; 31 cm

  Kazalo
  ISBN 1-85609-265-8 (broš.)
  a) Liquefied gases - Safety measures b) Liquefied natural gas industry - Fires and fire prevention c) Liquefied petroleum industry - Fires and fire prevention d) proizvodnja e) varstvo pri delu f) naftna industrija g) utekočinjeni plini h) nafta i) tankerji j) terminali k) varnostni ukrepi l) požarna varnost

  665.72/.75:614.84
  COBISS.SI-ID 26104325


  62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH.


  132.
  ARSIĆ, Stanislav
          Naoružanje kopnene vojske / Stanislav Arsić. - Beograd : Vojnoizdavački zavod, 2002. - 161 str. : ilustr. ; 34 cm. - (Redakcija Vojna knjiga ; knj. 1342)

  Bibliografija: str. 161
  ISBN 86-335-0126-0
  a) vojna tehnika b) kopne enote c) orožje d) oborožitev e) razvoj oborožitve f) bojna sredstva g) pregledno delo

  623.4
  COBISS.SI-ID 122289408

  133.
  BARNES, Frank C., 1918-
          Cartridges of the world / by Frank C. Barnes ; M. L. McPherson, editor. - 8th ed., revised and expanded. - Northbrook : DBI Books, 1997. - 480 str. : ilustr. ; 28 cm

  Bibliografija: str. 416. - Kazalo
  ISBN 0-87349-178-5 (broš.)
  a) Cartridges b) vojna oprema c) strelno orožje d) municija e) naboji f) vrste g) tehnični podatki h) uporaba i) svet j) pregledno delo

  623.45=00
  COBISS.SI-ID 26740741

  134.
  BOGDANOVIĆ, Branko
          Puške : dva veka pušaka na teritoriji Jugoslavije / Branko Bogdanović ; air-brush Ivan Valenčak. - Beograd : Sportinvest : Privredni pregled : Istorijski muzej Srbije, 1990 (Beograd : Privredni pregled). - 160 str. : ilustr. ; 32 cm

  Bibliografija: str. 155-156
  ISBN 86-7597-001-3
  a) strelno orožje b) vojna tehnika c) zgodovinski pregled d) puške e) vrste f) opisi

  623.442(497.1)(091)
  COBISS.SI-ID 634124

  135.
  HOGG, Ian V., 1926-
          Jane's guns recognition guide / Ian Hogg. - 1st ed. - Glasgow : HarperCollins, 2002. - 462 str. : ilustr. ; 20 cm

  Kazalo
  ISBN 0-00-712760-X
  a) Firearms - Identification b) vojna tehnika c) pištole d) oborožitev e) avtomatske puške f) priročniki

  623.4(035)
  COBISS.SI-ID 557774

  136.
  HYATT, Nigel
          Guidelines for process hazards analysis, hazards identification & risk analysis / by Nigel Hyatt ; Dyadem. - 1st ed., 8th printing. - Richmond Hill : Dyadem ; [Boca Raton] : Co-published and distributed by CRC Press, 2004. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 28 cm

  Na ov.: "PHA process hazards analysis". - Bibliografija. - Kazalo. - Kazalo
  - - FMEA-Pro, PHA-Pro, SVA-Pro, RMP-Pro, RiskSafe, FMEA for Medical Devices [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-8493-1909-9 (broš.)
  a) Industrial safety b) Industrial hygiene c) Risk management d) ocena tveganja e) industrijska proizvodnja f) hazop g) OSHA h) EPA i) varstvo pri delu j) tveganja k) industrijske nesreče l) analiza nevarnosti m) evropska komisija n) protokoli o) človeški faktor p) nesreče pri delu

  62-78:331.45/.46
  COBISS.SI-ID 1357923

  137.
  INTERNATIONAL PFC Symposium (1st ; 2002 ; Gelsenkirchen)
          Numerical modeling in micromechanics via particle methods : proceedings of the 1st International PFC Symposium, Gelsenkirchen, Germany, 6-8 November 2002 / edited by Heinz Konietzky. - Lisse [etc.] : A. A. Balkema Publishers, cop. 2003. - XI, 321 str. : ilustr., graf. prikazi ; 26 cm

  Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 90-5809-532-0 (vezano)
  a) Micromechanics - Mathematical models - Congresses b) Particle methods (Numerical analysis) - Congresses c) geomehanika d) mehanika kamenin e) zemljina f) dinamični procesi g) inženirstvo h) kemična industrija i) materiali j) gradbeništvo k) laboratorijske preiskave l) numerična analiza m) numerično modeliranje n) praktične metode o) preiskave zemljine p) simulacije

  62
  55
  COBISS.SI-ID 25617669

  138.
          A LABORATORY quality handbook of best practices / Donald C. Singer, editor. - Milwaukee : ASQ Quality Press, 2001. - XI, 404 str. : ilustr. ; 27 cm

  Bibliografija: str. 393-394
  ISBN 0-87389-491-X (vezano) ISBN 0-87389-490-1 (ASQ)
  a) Laboratories - Quality control - Handbooks, manuals, etc b) Laboratories - Law and legislation - Handbooks, manuals, etc c) Laboratories - standards - United States d) Laboratories - legislation & jurisprudence - United States e) Quality Control - United States f) laboratoriji g) regulativa h) navodila i) laboratorijske preiskave j) oprema k) preverjanje opreme l) delovanje laboratorija m) kakovost n) zagotavljanje kakovosti

  061.64
  COBISS.SI-ID 25265157

  139.
  REBEC, Andrej
          Modeliranje obnašanja aluminijeve kupole naftnega rezervoarja v pogojih požara : doktorska disertacija / Andrej Rebec. - Ljubljana : [A. Rebec], 2005. - 132 str., 5 pril. : ilustr. ; 30 cm

  Doktorska disertacija št. 164. - Bibliografija: str. 128-132. - Povzetek ; Abstract. - Diss., Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
  a) doktorska disertacija b) rezervoarji c) kupole d) aluminij e) požari f) modeliranje

  519.61/.64:614.84:624.953(043.3)
  COBISS.SI-ID 2776929

  140.
  REEVE, Dominic
          Coastal engineering : processes, theory and design practice / Dominic Reeve, Andrew Chadwick and Christopher Fleming. - London ; New York : Spon Press, 2004. - XXVIII, 461 str. : ilustr., graf. prikazi ; 26 cm

  Bibliografija: str. 421-438. - Kazalo
  ISBN 0-415-26840-0 (vezano) ISBN 0-415-26841-9 (broš.)
  a) Coastal engineering b) inženirstvo c) pomorsko inženirstvo d) procesi staranja e) načrtovanje f) modeliranje g) numerično modeliranje h) valoovi i) udarni val j) nevihtni valovi k) valobrani

  62
  COBISS.SI-ID 25233413


  620.1/.2 PREISKAVA MATERIJALA. NAUK O MATERIJALIH.


  141.
  ETTEL, Wolf-Peter
          Kunstharze und Kunststoffdispersionen für Mörtel und Betone : Struktur der Polymere : Planung, Bemessung, Prüfung / Wolf-Peter Ettel. - Düsseldorf : Beton-Verlag, 1998. - 201 str. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: str. 197-200
  ISBN 3-7640-0374-X
  a) gradbeni materiali b) materiali c) polimeri d) preiskava materialov e) nauk o materialih f) umesni materiali g) zmesi h) beton i) malte j) polimerni sistemi k) modificirane malte l) polimerne impregnacije m) načrtovanje n) preskušanje o) kakovost

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 23939845

  142.
  INTERNATIONAL Workshop on Control of Cracking in Early Age Concrete (2000 ; Sendai)
          Control of cracking in early age concrete : proceedings of the International Workshop on Control of Cracking in Early Age Concrete, Sendai, Japan, 23-24 August 2000 / edited by Hirozo Mihashi, Folker H. Wittmann. - Lisse [etc.] : A. A. Balkema Publishers, cop. 2002. - XI, 399 str. : ilustr., graf. prikazi ; 31 cm

  Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazali
  ISBN 90-5809-506-1 (vezano)
  a) Concrete - Cracking - Congresses b) gradbeništvo c) gradbeni materiali d) beton e) negovanje betona f) sveži beton g) lastnosti h) napetosti i) meritve j) analize k) lezenje l) krčenje m) razpoke

  620.1/.2
  69
  COBISS.SI-ID 25618693

  143.
  JEROMEN, Andrej
          Toplotne in magnetne raziskave regeneratorskga materiala TmZn za hladilnik s pulzno cevjo : disertacija / Andrej Jeromen ; mentor Zvonko Trontelj. - Ljubljana : [A. Jeromen], 2004. - 103 str. : graf. prikazi ; 30 cm

  Bibliografija: str. 91-97. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Oddelek za matematiko in fiziko
  a) materiali b) zlitineTmZn c) magnetni regeneratorski materiali d) toplotna kapaciteta e) adiabatni kalorimeter f) simulacija regeneratorja g) nizkotemperaturni hladilniki h) doktorske disertacije

  621.5/.6:620.1/.2(043.3)
  COBISS.SI-ID 1779300

  144.
  KORDINA, Karl
          Beton Brandschutz-Handbuch / von K. Kordina und C. Meyer-Ottens ; unter mitarbeit von E. Richter. - 2. Aufl. - Düsseldorf : Verlag Bau und Technik, 1999. - 284 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 247-270. - Kazalo
  ISBN 3-7640-0380-4
  a) gradbena fizika b) gradbeništvo c) gradbeni materiali d) materiali e) beton f) nauk o materialih g) preiskave materialov h) zaščita betona i) standardi DIN 18230 j) temperatura k) ognjevarnost l) armiran beton m) numerično modeliranje n) nosilni elementi o) nosilnost

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 23940357

  145.
  KOVAČ, Marko, 1971-
          Influence of microstructure of development of large deformations in reactor pressure vessel steel : dissertation / Marko Kovač ; supervisor Leon Cizelj. - Ljubljana : [M. Kovač], 2004. - 149 str. : graf. prikazi ; 30 cm

  Bibliografija: str. 143-149. - Univ. Ljubljana, Oddelek za matematiko in fiziko
  a) materiali b) reaktorske tlačne posode c) mikrostruktura jekla d) polikristalni materiali e) mezonska raven f) kristalna struktura g) metoda končnih elementov h) doktorske disertacije

  620.1/.2(043.3)
  COBISS.SI-ID 1799268

  146.
  LOHMEYER, Gottfried
          Weiße Wannen einfach und sicher : Konstruktion und Ausführung wasserundurchlässiger Bauwerke aus Beton / G. Lohmeyer, K. Ebeling. - 6., überarbeitete Aufl. - Düsseldorf : Verlag Bau und Technik, 2004. - 340 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm

  Bibliografija: str. 328-335. - Kazalo
  ISBN 3-7640-0444-4
  a) gradbeništvo b) gradbena fizika c) gradbeni materiali d) materiali e) beton f) preiskave materialov g) lastnosti h) vodotesnost i) tekstura betona j) kapilarni dvig k) poroznost l) vgradni beton m) opa\i n) nega betona

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 23936517

  147.
  MCCORMAC, Jack C.
          Design of reinforced concrete / Jack C. McCormac, James K. Nelson. - 6th ed. - Hoboken : Wiley, 2005. - XI, 721 str. : ilustr. ; 24 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley041/2004048 013.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/wiley041 /2004048013.html
  ISBN 0-471-48736-8 ISBN 0-471-66160-0 (Wiley international edition)
  a) Reinforced concrete construction b) gradbeništvo c) gradbeni materiali d) beton e) armiran beton f) dodatki betona g) analize h) nosilni elementi konstrukcije i) vgrajeni beton j) prednapeti beton k) betonske konstrukcije

  620.1/.2
  69
  624
  COBISS.SI-ID 9620246

  148.
  NEUNAST, Armin
          Leichtbeton Handbuch / Armin Neunast, Friederike Lange. - Düsseldorf : Verlag Bau und Technik, 2001. - 131 str. : ilustr. ; 24 cm

  ISBN 3-7640-0407-X
  a) gradbeništvo b) materiali c) proizvodi iz lahkega betona d) beton e) laahki beton f) elementi konstrukcije g) statični izračun h) konstruiranje i) gradbena fizika j) zaščita k) varnost

  620.1/.2
  624/625
  COBISS.SI-ID 23948293

  149.
  REICHEL, Alexander
          Plaster, render, paint and coatings : details, products, case studies / Alexander Reichel, Anette Hochberg, Christine Köpke. - Munich : Edition Detail, cop. 2004. - 112 str. : ilustr., načrti ; 30 cm. - (Detail practice)

  Bibliografija: str. 112. - Kazalo
  ISBN 3-7643-7110-2 (ISBN-10) ISBN 978-3-7643-7110-4 (ISBN-13)
  a) Masonry b) gradbeništvo c) arhitektura d) gradbeni materiali e) ometi f) štukature g) poslikave h) belež i) premazi j) detajli k) izdelki l) študije primerov

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 26845445

  150.
  SCHIEßL, Angelika
          Die Druckfestigkeit von gerissenen Scheiben aus Hochleistungsbeton und selbstverdichtendem Beton unter besonderer Berücksichtigung des Einflusses der Rissneigung / von Angelika Schießl ; Herausgeber, Deutscher Ausschuss für Stahlbeton DAfStb, Fachbereich 07 des NA Bau im DIN, Deutsches Institut für Normung e.V. - 1. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, 2005. - 187, 14 str. : graf. prikazi ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 548)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-410-65748-7 (broš.)
  a) gradbeništvo b) preskušanje c) gradbeni materiali d) beton e) jeklo f) razpoke g) numerično modeliranje h) nosilnost i) modeli

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 26762501

  151.
  SCHULZ, Joachim
          Sichtbeton-Mängel : gutachterliche Einstufung, Mängelbeseitigung, Betoninstandsetzung / Joachim Schulz. - 2., neubearbeitete und erweiterte Aufl. - Wiesbaden : Vieweg, 2004. - XI, 207 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 193-194. - Kazalo
  ISBN 3-528-01761-9 (broš.)
  a) gradbeništvo b) gradbeni materiali c) materiali d) beton e) vodni beton f) poškodbe g) analize poškodb h) napake konstrukcije i) preiskave betona

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 26661381

  152.
  WEYDERT, Romain
          Randbedingungen bei der Instandsetzung nach dem Schutzprinzip W bei Bewehrungskorrosion im karbonatisierten Beton / von Romain Weydert ; Herausgeber, Deutscher Ausschuss für Stahlbeton DAfStb, Fachbereich 07 des NA Bau im DIN, Deutsches Institut für Normung e.V. - 1. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth Verlag, 2005. - 117, 14 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; heft 552)

  ISBN 3-410-65752-5 (broš.)
  a) gradbeništvo b) materiali c) gradbeni materiali d) faktorji vpliva e) beton f) armiran beton g) korozija h) karbonacija i) preskušanje j) analiza

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 26592005

  153.
  WIENS, Udo
          Zur Wirkung von Steinkohlenflugasche auf die chloridinduzierte Korrosion von Stahl in Beton / von Udo Wiens ; Herausgeber, Deutscher Ausschuss für Stahlbeton DAfStb, Fachbereich 07 des NA Bau im DIN, Deutsches Institut für Normung e.V. - 1. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, 2005. - 214, 14 str. : graf. prikazi ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 551)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-410-65751-7 (broš.)
  a) gradbeništvo b) gradbeni materiali c) materiali d) preskušanje e) beton f) jeklo g) korozija h) elektrofilterski pepel i) pore j) poroznost k) kloridi

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 26762245

  154.
          ZEMENT-Taschenbuch 2000 / Verein Deutscher Zementwerke [Hrsg.]. - 49. Ausgabe. - Düsseldorf : Verlag Bau und Technik, 2000. - XVIII, 779 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 643-757. - Kazalo
  ISBN 3-7640-0399-5
  a) gradbeništvo b) gradbeni material c) gradbena fizika d) cement e) lastnosti f) tehnologija g) mejne vrednosti h) dodatki i) malta j) beton k) estrihi

  620.1/.2
  624/625
  COBISS.SI-ID 23941125


  620.9 ENERGETIKA.


  155.
          USER'S guide to natural gas purchasing and risk management / edited by F. William Payne. - Lilburn : The Fairmont Press, 1999. - XVIII, 243 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu nekaterih poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8247-0910-1
  a) energetika b) energetsko gospodarstvo c) energetska oskrba d) oskrba s plinom e) zemeljski plin f) nabava g) strategije h) oskrba podjetij i) upravljanje z energijo j) pistribucija plina k) upravljanje tveganja l) trgi energije m) privatizacija n) ZDA o) vplivi na okolje p) pregledno delo

  620.9
  COBISS.SI-ID 26045189


  621 SPLOŠNO STROJNIŠTVO. JEDRSKA TEHNIKA. ELEKTROTEHNIKA. MEHANSKA TEHNOLOGIJA.


  156.
  DAN varilne tehnike (2005 ; Novo mesto)
          Zbornik referatov / Dan varilne tehnike 2005, Novo mesto, 26. maj 2005 ; [urednika Ivan Polajnar in Zoran Bergant]. - Ljubljana : Društvo za varilno tehniko, 2005 (Ljubljana : BSB graf). - 201 str. : ilustr. ; 30 cm

  Na vrhu nasl. str. tudi: Društvo za varilno tehniko Dolenjske v ustanavljanju. - 300 izv. - Bibliografija in povzetek pri posameznih prispevkih
  ISBN 961-91277-4-9
  a) strojništvo b) varilna tehnika c) avtomobilska industrija d) varilna tehnika e) varilna tehnologija f) varivost g) varilni stroji h) varilne naprave i) zagotavljanje kakovosti j) zaščita k) varnost l) zborniki

  621.791(063)(082)
  COBISS.SI-ID 220362752

  157.
  GREUTER, Ernst
          Motorschäden : Schäden an Verbrennungsmotoren und deren Ursachen / Ernst Greuter, Stefan Zima. - 2., völlig neu bearbeitete Aufl. - Würzburg : Vogel Buchverlag, 2000. - 573 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 553-560. - Kazalo
  ISBN 3-8023-1794-7 (vezano)
  a) strojništvo b) motorji z notranjim izgorevanjem c) lastnosti motorjev d) vrste motorjev e) okvare motorjev f) poškodbe g) škoda h) vzroki okvar i) analize okvar j) vrste k) pregledno delo

  621.4
  COBISS.SI-ID 26031109

  158.
  LANGE, Klaus, 1952-
          Flüssiges Gold : Fluidmanagement, der Schlüssel zur vorbeugenden Instandhaltung von Spritzgießmaschinen / Klaus Lange ; Krauss-Maffei, Kunststofftechnik. - 2., völlig neu bearbeitete und erweiterte Aufl. - Heidelberg : Hüthig Verlag, cop. 2003. - 132 str. : ilustr. ; 21 cm

  Prevod dela: Liquid gold : fluid management, the key to preventive maintenance for injection moulding machines. - Bibliografija: str. 132
  ISBN 3-7785-3025-9
  a) strojništvo b) hidravlika c) hidravlični fluidi d) hidravlična olja e) filtriranje olj f) mineralna olja g) tesnjeni spoji h) brizganje polimerov i) stroji za brizganje j) vzdrževanje strojev k) hladna voda l) pregledno delo

  621.5/.6
  COBISS.SI-ID 24986117

  159.
  MOSS, Dennis R.
          Pressure vessel design manual : illustrated procedures for solving major pressure vessel design problems / Dennis R. Moss. - 3rd ed. - Burlington ; Oxford : Elsevier, cop. 2004. - IX, 499 str. : ilustr., graf. prikazi ; 29 cm

  Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo
  ISBN 0-7506-7740-6 (vezano)
  a) Pressure vessels - Design and construction b) Engenharia civil (estruturas) c) gradbeništvo d) strojništvo e) dimenzioniranje f) jeklene konstrukcije g) tlačne posode h) cilindrične lupine i) modeliranje j) načrtovanje k) računanje konstrukcij l) detajli m) obod n) ležišče o) ojačitve p) analize q) izračuni r) cisterne s) obremenitev t) problemi u) rezervoarji v) numerično modeliranje w) strižne napetosti x) transport y) sidranje z) temeljenje {) dinamična obtežba |) dvig cisterne }) pregledno delo

  621.6
  COBISS.SI-ID 7033115

  160.
          POUNDER'S marine diesel engines and gas turbines / edited by Doug Woodyard. - 8th ed. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2004. - XXIX, 884 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7506-5846-0 (vezano)
  a) Marine diesel motors b) Marine gas-turbines c) strojništvo d) motorji z notranjim zgorevanjem e) dizelski motorji f) plinske turbine g) ladijski pogoni h) ladijski motorji i) emisije izpušnih plinov j) goriva k) maziva l) vbrizgavanje goriva m) primeri n) vrste strojev o) pregledno delo

  621.4
  COBISS.SI-ID 25425413

  161.
  PREDAN, Jožef
          Gonilna sila razvoja razpoke v nehomogenem materialu : doktorska disertacija / Jožef Predan ; [mentor Nenad Gubeljak ; komentor Otmar Kolednik]. - Maribor : [J. Predan], 2005. - XIII, 149 f. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: f. 147-149. - Dokt. dis., Univ. v Mariboru, Fakulteta za strojništvo
  a) strojništvo b) obdelovalni postopki c) nehomogenost materialov d) razpoke v materialu e) gonilna sila f) razvoj razpoke g) nehomogeni zvarni spoji h) meje nehomogenosti i) metoda končnih elementov j) doktorske disertacije

  539.42/.431:621.791.05:519.61/.64(043.3)
  COBISS.SI-ID 9578262

  162.
  SMITH, Peter
          Piping materials : selection and applications / by Peter Smith. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, cop. 2005. - IX, 345 str. : ilustr. ; 24 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip051/20040228 60.html. - Ov. nasl.: Piping materials guide. - Kazalo
  ISBN 0-7506-7743-0
  a) Pipe - Materials b) strojništvo c) cevovodi d) materiali za cevi e) izbor materialov f) vrste materialov g) standardi h) procesna tehnika i) cevovodne komponente j) kovinske cevi k) izdelava cevi l) spoji cevi m) tesnila n) vijačni spoji o) prirobnice p) ventili q) pregledno delo

  621.5/.6
  COBISS.SI-ID 26547461

  163.
  STEINGRESS, Frederick M., 1925-
          Low pressure boilers / Frederick M. Steingress, Daryl R. Walker. - 2nd ed. - Homewood : American Technical Publishing, cop. 2005. - 320 str. : barvne ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Kazalo
  ISBN 0-8269-4350-0
  a) strojništvo b) parni kotli c) gorivni sistemi d) oljni gorilniki e) plinski gorilniki f) kurjenje premoga g) pomožni deli h) ventili i) cevovodi j) izločevalnik kondenzata k) priprava vode l) delovanje m) toplovodno ogrevanje n) ogrevalni sistemi o) hladilni sistemi p) varno delovanje q) usposabljanje zaposlenih r) pregledno delo

  621.1
  COBISS.SI-ID 26546949


  621.039 JEDRSKA TEHNIKA.


  164.
  BOŽIČ, Matjaž
          Izračun porazdelitve inducirane radioaktivnosti v betonskih delih reaktorja : diseratcija / Matjaž Božič ; mentor Matjaž Ravnik. - Ljubljana : [M. Božič], 2004. - 76, 5 f. : graf. prikazi ; 30 cm

  Bibliografija: f. 75-76. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Oddelek za matematiko in fiziko
  a) jedrska tehnika b) jedrski reaktor c) raziskovalni reaktor TRIGA d) aktivacija e) ščit f) transportna teorija nevtronov g) Sn metoda h) TORT i) doktorska disertacija

  621.039(043.3)
  COBISS.SI-ID 1799524


  621.3 ELEKTROTEHNIKA.


  165.
  CIBULA, Edvard
          Uporaba površinske mikroobdelave optičnega vlakna v senzorski tehniki in fotoniki : doktorska disertacija / Edvard Cibula. - Maribor : [E. Cibula], 2005. - IX, 143 f. + pril. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

  Bibliografija: str. 139-140. - Dokt. dis., Univ. v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
  a) optična vlakna b) selektivno jedkanje c) površinska mikroobdelava d) senzorji e) MEMS tehnologija f) MOEMS tehnologija g) doktorske disertacije h) optical fibers i) sensors j) surface micromachining k) selective etching

  681.7.068:681.586(043.3)
  COBISS.SI-ID 9664790

  166.
          NEWNES electrical power engineer's handbook / [edited by] D. F. Warne. - 2nd ed. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2005. - XV, 456 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-7506-6268-9 (vezano)
  a) Electric engineering - Handbooks, manuals, etc b) elektrotehnika c) elektroenergetika d) principi e) materiali f) meritve g) generatorji h) transformatorji i) varovalke j) zaščitni releji k) stikalne naprave l) žice m) kabli n) motorji o) krmiljenje motorjev p) močnostna vezja q) baterije r) gorivne celice s) kakovost energije t) elektromagnetna kompatibilnost u) priročniki

  621.31(035)
  COBISS.SI-ID 26632709

  167.
  SANDS, David, 1960-
          Diode lasers / D. Sands. - Bristol ; Philadelphia : Institute of Physics, cop. 2005. - XII, 451 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Series in optics and optoelectronics)

  Bibliogafija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-7503-0726-9 (broš.)
  a) elektrotehnika b) polprevodniški laserji c) polprevodniške diode d) diodni laserji e) osnove laserjev f) fizikalne osnove g) optične lastnosti h) optične komunikacije i) pregledno delo

  621.375.826
  COBISS.SI-ID 4632660

  168.
          SPECIFIKACIJE za električne kuhalne in grelne naprave za gospodinjske in podobne namene. - Ljubljana : Elektrotehniško društvo Slovenije, 1954. - 111 f. : načrti ; 30 cm. - (Mednarodna komisija za pravila za odobritev elektrotehniških izdelkov. Publikacija ; 11)

  Ov. nasl.: CEE Specifikacije za električne kuhalne in grelne naprave za gospodinjske in podobne namene. - Na nasl. str.: "Prevod iz angl. - franc. originala". - Na ov. letnica 1956
  a) elektrotehnika b) specifikacije c) štedilniki d) čajniki e) potopna grela f) grelniki vode g) likalniki h) spajkalniki i) hladilniki j) pregledno delo

  621.3:64.06
  COBISS.SI-ID 21271297

  169.
          SPECIFIKACIJE za električne naprave z motorjem za gospodinjske in podobne namene. - Ljubljana : Elektrotehniško društvo Slovenije, 1953. - 73 f. : načrti ; 30 cm. - (Mednarodna komisija za pravila za odobritev elektrotehniških izdelkov. Publikacija ; 10)

  Ov. nasl.: CEE Specifikacije za električne naprave z motorjem za gospodinjske in podobne namene. - Na nasl. str.: "Prevod iz angl. - franc. originala". - Na ov. letnica 1956
  a) elektrotehnika b) električne naprave c) specifikacije d) sesalniki za prah e) loščilniki za parkete f) šivalni stroji g) gramofoni h) ure i) ventilatorji j) mešalniki za živila k) hladilniki l) pralni stroji m) sušilni stroji n) pomivalni stroji o) brivniki p) strižniki q) masažniki r) pregledno delo

  621.3:64.06
  COBISS.SI-ID 703937


  621.38 ELEKTRONIKA. FOTOELEKTRIKA. POSPEŠEVALNIKI DELCEV. RENTGENSKA TEHNIKA.


  170.
          OPTOELECTRONIC devices : advanced simulation and analysis / Joachim Piprek (ed.). - New York : Springer, cop. 2005. - XIV, 452 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo
  ISBN 0-387-22659-1 (vezano)
  a) elektrotehnika b) optoelektronski elementi c) simulacijske metode d) matematični modeli e) Fabry-Perotovi laserji f) simulacijske metode g) tunelski laserji h) polprevodniški laserji i) LED diode j) silicijeve sončne celice k) optični detektorji l) fotonska vezja m) pregledno delo

  621.382
  COBISS.SI-ID 4599892

  171.
  SEDRA, Adel S.
          Microelectronic circuits / Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith. - 5th ed., international student ed. - New York ; Oxford : Oxford University Press, 2004. - XXX, 1283, [76] str. : tabele, graf. prikazi ; 26 cm. - (The Oxford series in electrical and computer engineering)

  Bibliografija: str. F1-F2. - Kazalo
  - - Student CD for Sedra/Smith Microelectronic circuits [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  ISBN 0-19-514252-7
  a) elektrotehnika b) elektronika c) integrirana vezja d) polprevodniški elementi e) ojačevalniki f) končne stopnje g) filtri h) generatorji sugnalov i) digitalna vezja j) diode k) tranzistorji l) analogna vezja m) povratne zveze n) učbeniki za visoke šole

  621.3(075.8)(076.2)
  COBISS.SI-ID 10771762


  624/625 GRADBENIŠTVO.


  172.
  AIRFIELD Pavement Specialty Conference (Las Vegas ; 2003)
          Airfield pavements : challenges and new technologies : proceedings of the specialty conference, September 21-24, 2003, Las Vegas, Nevada / sponsored by the Transportation & Development Institute (T & DI) of the American Society of Civil Engineers ; edited by Moses Karakouzian. - Reston : American Society of Civil Engineers, cop. 2004. - VII, 574 str. : ilustr., graf. prikazi, zvd. ; 22 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali
  ISBN 0-7844-0711-8 (broš.)
  a) Runways (Aeronautics) - Congresses b) Pavements - Congresses c) inženirska dela d) letališke steze e) pista f) materiali g) testiranje materialov h) ustroj letališke steze i) tlakovanje j) portland cement

  624/625
  COBISS.SI-ID 26173445

  173.
          ATICO, Peru, Mw 8.4 earthquake of June 23, 2001 : lifeline performance / edited by Curtis L. Edwards. - Reston : American Society of Civil Engineers, cop. 2003. - XI, 163 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Technical Council on Lifeline Earthquake Engineering monograph ; no. 23)

  Kazalo
  ISBN 0-7844-0661-8 (broš.)
  a) Earthquakes - Peru b) gradbeništvo c) seizmologija d) potresi e) Peru f) Atico g) študija primera h) analiza poškodb i) pregled poškodb j) javne zgradbe

  624.1
  COBISS.SI-ID 25848837

  174.
  AUSTRALASIAN Conference on the Mechanics of Structures and Materials (17 ; 2002 ; Queensland)
          Advances in mechanics of structures and materials / proceedings of the 17th Australasian Conference on the Mechanics of Structures and Materials, ACMSM 17, Gold Coast, Queensland, Australia, 12-14 June 2002 ; editors Yew-Chaye Loo, Sanaul H. Chowdhury & Sam Fragomeni. - Lisse [etc.] : A.A. Balkema, cop. 2002. - XIX, 788 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 90-5809-386-7
  a) gradbeništvo b) mehanika c) materiali d) kompozitne konstrukcije e) kompoziti f) jeklene konstrukcije g) numerično modeliranje h) betonske konstrukcije i) načrtovanje j) geotehnika k) optimizacija l) stabilnost m) analize

  624.04
  COBISS.SI-ID 24977157

  175.
  AYSEN, A.
          Problem solving in soil mechanics / A. Aysen. - Lisse [etc.] : Balkema, cop. 2003. - VI, 183 str. : tabele ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 90-5809-531-2
  a) Soil mechanics - Mathematical models b) geomehanika c) geologija d) brežine e) porazdelitev napetosti f) numerično modeliranje g) temeljenje

  624.131
  COBISS.SI-ID 25617157

  176.
  BANGASH, M. Y. H.
          Elements of spatial structures : analysis and design / M. Y. H. Bangash and T. Bangash. - London : T. Telford, 2003. - XVIII, 669 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 0-7277-3149-1 (vezano)
  a) Structural analysis (Engineering) b) Space frame structures c) Shells (Engineering) d) gradbeništvo e) prostorski okviri f) računanje konstrukcij g) numerično modeliranje h) obtežbe i) materiali j) nosilni sistemi k) lastnosti nosilnih konstrukcij l) okviri m) stene n) lupine o) viseče konstrukcije p) podporni sistemi q) metode r) analize

  624.04
  COBISS.SI-ID 26174213

  177.
  BISHARAT, Keith A.
          Construction graphics : a practical guide to interpreting working drawings / Keith A. Bisharat. - Hoboken : J. Wiley & Sons, 2004. - XI, 367 str. : ilustr. ; 29 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley032/2003012 574.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/wiley031 0/2003012574.html. - Bibliografija: str. 357-360. - Kazalo
  ISBN 0-471-21983-5
  a) Building - Details - Drawings b) Blueprints c) Building - Planning d) gradbeništvo e) načrti f) načrtovanje g) detajli h) temeljenje i) izkopi j) globoki izkopi k) gradbena jama l) temeljni sistemi m) konstrukcija n) nosilni sistemi o) ležišča p) stiki q) inštalacije r) strojni elementi s) klimatizacija t) interpretacije načrtov

  624/625
  COBISS.SI-ID 25712645

  178.
  BRANCO, Fernando A.
          Handbook of concrete bridge management / Fernando A. Branco, Jorge de Brito. - Reston : American Society of Civil Engineers, cop. 2004. - XXV, 468 str. : ilustr., graf. prikazi ; 26 cm

  Bibliografija: str. 451-461. - Kazalo
  ISBN 0-7844-0560-3
  a) Bridges, Concrete - Maintenance and repair - Handbooks, manuals, etc b) gradbeništvo c) materiali d) mostovi e) beton f) vzdrževanje mostov g) sistem vzdrževanja mostov h) testiranje i) nadzorovanje mostov j) trajnostno načrtovanje k) načrtovanje mostov l) vzdrževanje mostov m) stroškovne analize

  624/625
  COBISS.SI-ID 26171653

  179.
  COST Action C7 "Soil-Structure Interaction in Urban Civil Engineering". Working Group B
          Interaction between structural and geotechnical engineers / editors Rolf Katzenbach and Jens Turek ; supported by Europen Commission, Directorate-General XII for Science, Research and Development, Co-operation in Science and Technology (COST) Action C7 Soil-Structure Interaction in Urban Civil Engineering Working Group B, Interaction Between Structural and Geotechnical Engineers. - London : T. Telford, cop. 2003. - 106 str. : graf. prikazi ; 30 cm

  Bibliografija: str. 105-106
  ISBN 0-7277-3126-2 (ovoj) ISBN 0-7277-3125-4 (hrbtna str. nasl. str.)
  a) gradbeništvo b) geotehnika c) interakcija gradbenikov in geotehnikov d) geotehniki e) gradbeniki f) izobraževanje g) regulativa h) standardi i) primeri j) Evropa k) sodelovanje

  624/625
  COBISS.SI-ID 7808534

  180.
  DANIELS, Klaus
          Advanced building systems : a technical guide for architects and engineers / Klaus Daniels ; English translation by Elizabeth Schwaiger. - Basel ; Boston ; Berlin : Birkhäuser, 2003. - 522 str., [5] str. barvn. prilog : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: str. 512. - Kazali
  ISBN 3-7643-6723-7
  a) Building b) gradbeništvo c) arhitektura d) modeliranje e) načrtovanje f) klimatizacija g) inštalacije h) oprema prostorov i) osvetlitev j) ogrevanje k) toplotna črpalka

  624/625
  72
  COBISS.SI-ID 24870917

  181.
  DUNCAN, James Michael
          Soil strength and slope stability / J. Michael Duncan, Stephen G. Wright. - Hoboken : J. Wiley & Sons, 2005. - IX, 297 str. : ilustr. ; 29 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip0422/2004019 535.html. - Bibliografija: str. 281-293. - Kazalo
  ISBN 0-471-69163-1 (vezano)
  a) Slopes (Soil mechanics) b) geotehnika c) geomehanika d) mehanika tal e) stabilnost f) analiza stabilnosti g) metode analiz h) nosilnost tal i) stabilnosti brežin j) strižne napetosti k) porušitve zemljine l) izračuni m) obtežbe n) obremenitve o) temeljenje p) oporni zidovi q) zagatne stene r) armiranje zemljevine

  624.131
  COBISS.SI-ID 26685189

  182.
  EGGERT, Helmut
          Structural bearings / Helmut Eggert, Wolfgang Kauschke. - Berlin : Ernst & Sohn, cop. 2002. - XII, 393 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 371-388. - Kazalo
  ISBN 3-433-01238-5 (vezano)
  a) Bearings (Machinery) - Europe - Design and construction b) Bearings (Machinery) - Standards - Europe c) Strains and stresses d) gradbeništvo e) konstrukcijska ležišča f) konstrukcijski detajli ležišč g) lončna ležišča h) elastomerna ležišča i) sferna ležišča j) obtežbe k) dinamična obtežba l) vibracije m) nosilni sistemi n) obremenitve konstrukcije o) standardi p) dušenje q) temeljenje r) temeljenje (strojev) s) ležišča mostov

  624/625
  COBISS.SI-ID 898151

  183.
  FISK, Edward R., 1924-
          Introduction to engineering construction inspection / Edward R. Fisk, Randy R. Rapp. - Hoboken : J. Wiley & Sons, 2004. - XIII, 391 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija: str. 371-373. - Kazalo
  ISBN 0-471-20167-7 (vezano)
  a) Engineering inspection b) Building inspection c) Building - Superintendence d) gradbeništvo e) nadzor f) betonske konstrukcije g) portland cement h) beton i) stiki j) izvedbena dela k) poročilo o delu l) nadzor gradnje m) jemanje vzorcev n) pregled temeljev

  624
  COBISS.SI-ID 26684677

  184.
          GEOTECHNICAL engineering handbook. Vol. 1, Fundamentals / editor Ulrich Smoltczyk. - Berlin : Ernst & Sohn, cop. 2002. - XXII, 787 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija. - Kazalo
  ISBN 3-433-01449-3
  a) Rock mechanics b) Soil mechanics c) Civil engineering d) geotehnika e) gradbeno inženirstvo f) EN g) geotehnične raziskave h) lastnosti zemljine i) kamenine j) laboratorijski kriteriji k) numerične analize l) mejna stanja m) teorija plastičnosti n) dinamika zemljine o) zemeljski pritiski p) brežine q) stabilnost zemljine r) plazme s) priročniki t) standardi

  624.131
  COBISS.SI-ID 418143

  185.
          GEOTECHNICAL engineering handbook. Vol. 2, Procedures / editor Ulrich Smoltczyk. - Berlin : Ernst & Sohn, cop. 2003. - XVIII, 679 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija. - Kazalo
  ISBN 3-433-01450-7
  a) Rock mechanics b) Soil mechanics c) Civil engineering d) geotehnika e) inženirstvo f) vrtalne tehnike g) globoko temeljenje h) stabilnost zemljine i) uvrtavanje pilotov j) ojačitev temeljev k) izpodkopanje temeljev l) sanacija temeljev m) zamrzovanje tal n) vrtalni stroji o) priročniki p) geotechnical q) engineering r) drilling technology s) handbook

  624.131
  COBISS.SI-ID 414559

  186.
          GEOTECHNICAL engineering handbook. Vol. 3, Elements and structures / editor Ulrich Smoltczyk. - Berlin : Ernst & Sohn, cop. 2003. - XVIII, 679 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija. - Kazalo
  - - GGU software [Elektronski vir] : insight into subsurface. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 3-433-01451-5
  a) geotehnika b) gradbeno inženirstvo c) mehanika tal d) temeljenje e) piloti f) stabilnost izkopov g) izkopi h) zagatne stene i) diafragme j) vodnjaki k) tuneli l) priročniki m) geotechnical n) rock mechanics o) soil mechanics p) civil engineering q) drilling technology r) handbook

  624.131
  COBISS.SI-ID 419167

  187.
  GORUP, Igor
          Analiza sodobnih metod dimenzioniranja jeklenih rezervoarjev po standardih Evrokod : magistrska naloga / Igor Gorup ; mentor Darko Beg. - Ljubljana : [I. Gorup], 2005. - V, 134 str. : ilustr. ; 30 cm

  Magistrska naloga št. 187. - Bibliografija: str. 116-117. - Povzetek ; Abstract. - Univerza v Lj., Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
  a) magistrska naloga b) Evrokod c) rezervoarji d) jeklo

  006(4):624.014.2:624.952/.953(043.3)
  COBISS.SI-ID 2777697

  188.
  GOTTEMOELLER, Frederick
          Bridgescape : the art of designing bridges / Frederick Gottemoeller. - 2nd ed. - Hoboken : J. Wiley & Sons, cop. 2004. - XII, 316 str. : ilustr. ; 29 cm

  Kazalo. - Bibliografija v opombah na koncu posameznih poglavij
  ISBN 0-471-26773-2
  a) arhitektura b) gradbeništvo c) projektiranje d) konstrukcije e) avtoceste f) viadukti g) železniški mostovi h) nadhodi i) estetski vidiki j) smernice načrtovanja k) izbira materiala l) tipi nosilne konstrukcije

  624.2/.8
  725.95
  COBISS.SI-ID 10834738

  189.
  HASSOUN, M. Nadim
          Structural concrete : theory and design / M. Nadim Hassoun, Akthem Al-Manaseer. - 3rd ed. - Hoboken : J. Wiley & Sons, 2005. - XX, 865 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip0418/2004012 530.html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-471-69164-X (vezano)
  a) Reinforced concrete construction - Textbooks b) gradbeništvo c) računanje konstrukcij d) beton e) betonske konstrukcije f) lastnosti g) analiza h) statični izračun i) nosilni elementi j) obtežba k) obremenitev l) napetosti m) plošče n) nosilci o) stebri p) temeljenje

  624/625
  624.04
  COBISS.SI-ID 26658565

  190.
  HEMPEL, Gerhard [Hundert]
          100 Statikbeispiele aus dem Holzbau / G. Hempel. - 11., überarbeitete Aufl. - Karlsruhe : Bruderverlag, 1998. - 198 str. : graf. prikazi ; 21 cm. - (Bau-Fachschriften ; Nr. 4)

  Ov. nasl.: 100 Statik-Beispiele aus dem Holzbau
  ISBN 3-87104-100-9
  a) gradbeno inženirstvo - lesene konstrukcije - statika - statični račun b) gradbeništvo c) statika d) lesene konstrukcije e) statični izračun f) obtežbeni primeri g) nosilni sistemi h) nosilni elementi i) natezne police j) numerično modeliranje k) študije primerov l) stiki

  624.011.1:624.04
  COBISS.SI-ID 23949573

  191.
  HEWSON, Nigel R.
          Prestressed concrete bridges : design and construction / Nigel R. Hewson. - London : T. Telford, 2003. - XXVIII, 371 str. : ilustr. ; 26 cm

  Posameznim prispevkom sledi bibliografija. - Kazala
  ISBN 0-7277-3223-4 (vezano)
  a) Bridges, Concrete - Design and construction b) Prestressed concrete construction c) gradbeništvo d) gradbeno inženirstvo e) računanje konstrukcij f) mostovi g) prednapeti mostovi h) načrtovanje i) konstruiranje j) betonski mostovi k) beton

  624.04/625
  COBISS.SI-ID 2081633

  192.
  JOHNSON, David, 2.8.1942-
          Linear analysis of skeletal structures / David Johnson. - London : T. Telford, 2004. - XI, 266 str. : ilustr. ; 31 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-7277-3276-5 (vezano)
  a) Structural engineering b) gradbeništvo c) statika d) linearna analiza e) računanje konstrukcij f) skeletna nosilna konstrukcija g) okviri h) oboki i) nosilci j) prostorski okvir k) ravninski okvir l) numerično modeliranje

  624.04
  COBISS.SI-ID 26669317

  193.
  JOHNSON, Roger Paul
          Designers` guide to EN 1994-1-1 : eurocode 4 : design of composite steel and concrete structures. Part 1.1, General rules and rules for building / R. P. Johnson and D. Anderson. - London : T. Telford, 2004. - XI, 235 str. : ilustr. ; 31 cm. - (Eurocode designer`s guide series / series ed. H. Gulvanessian)

  Bibliografija: str. 225-230. - Kazalo
  ISBN 07277-3151-3
  a) gradbeništvo b) računanje konstrukcij c) Eurocode 4 d) kompozitne konstrukcije e) beton f) jeklo g) splošna pravila h) EN 1994-1-1

  624.04
  COBISS.SI-ID 1032039

  194.
          KODEKS cestnih strokovnjakov / [sestavila delovna skupina Vlasto Zemljič ... et al.]. - Ljubljana : Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije : Društvo za ceste Ljubljana ; Maribor : Društvo za ceste Maribor, 1993 ([Ljubljana : Republiška uprava za ceste]). - [7] str. ; 21 cm

  ISBN 86-82135-04-3
  a) Cestno gospodarstvo - Poklicna etika b) inženirstvo c) cestogradnja d) kodeks etike e) etična načela

  174:625.7
  COBISS.SI-ID 36081920

  195.
  KOGLIN, Terry L.
          Movable bridge engineering / Terry L. Koglin. - Hoboken : J. Wiley & Sons, 2003. - XI, 691 str. : ilustr. ; 25 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley031/2002155 407.html. - Bibliografija: str. 493-509. - Kazalo
  ISBN 0-471-41960-5 (vezano)
  a) Bridges, Movable b) gradbeništvo c) mostovi d) pomični mostovi e) ležišča f) vozlišča

  624/625
  COBISS.SI-ID 25572869

  196.
          LEAD hazard evaluation and control in buildings / William M. Ewing ... [et al.]. - West Conshohocken : ASTM Press, 2000. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 28 cm

  Na nasl. str.: "ASTM stock number: MNL38.". - Kazalo
  ISBN 0-8031-2086-9 (broš.)
  a) Lead abatement - Standards - United States b) Lead - Analysis - Standards - United States c) Buildings - Maintenance - Standards - United States d) gradbeništvo e) gradbeno poslovanje f) kontrola projektov g) procedure h) nadzor elementov zgradbe i) nadzor dokumentacije j) izbira izvajalcev k) izbira polizvajalcev l) krizni nadzor m) standardi n) OSHA o) nadzor p) vrednotenje

  624/625
  COBISS.SI-ID 25384453

  197.
  NAQVI, Matin
          Design of linear drainage systems / Matin Naqvi. - London : T. Telford, 2003. - XVIII, 246 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-7277-3222-6 (vezano)
  a) Drainage - Design and construction b) Road drainage - Design and construction c) gradbeništvo d) komunalno inženirstvo e) drenažni sistemi f) izračuni g) dimenzioniranje h) kanali i) načrtovanje j) kanalizacija k) linerani drenažni sistemi

  624/625
  COBISS.SI-ID 26668805

  198.
  PULLER, Malcolm
          Deep excavations : a practical manual / Malcolm Puller. - 2nd ed. - London : T. Telford, 2003. - XI, 571 str. : ilustr., graf. prikazi ; 29 cm

  Kazalo. - Bibliografija: str. 556-559
  ISBN 0-7277-3150-5 (vezano)
  a) gradbeništvo b) zemeljska dela c) globoki temelji d) globoki izkopi e) utrditev izkopa f) geomehanika g) geotehnika h) horizontalni zemeljski pritisk i) vodnjaki j) zagatne stene k) računanje napetosti l) dimenzioniranje temeljev

  624/625
  COBISS.SI-ID 26172677

  199.
          RECOMMENDATIONS on excavation / published by the German Society for Geotechnics = Deutsche Gesellschaft für Geotechnik e. V. - Berlin : Ernst & Sohn, cop. 2003. - XIV, 214 str. : ilustr. ; 21 cm

  Bibliografija: str. 203-211
  ISBN 3-433-01712-3
  a) gradbeništvo b) izkopavanje c) priporočila d) podporni zidovi e) sidrani podporni zidovi f) geotehnična sidra g) gradbena jama h) zemeljski pritiski i) stabilnost izkopov j) analize

  624.1
  COBISS.SI-ID 871783

  200.
  REDDI, Lakshmi N.
          Seepage in soils : principles and applications / Lakshmi N. Reddi. - Hoboken : J. Wiley & Sons, 2003. - XIII, 402 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 384-392. - Kazalo
  ISBN 0-471-35616-6
  a) hidrogeologija b) geotehnika c) pronicanje vode d) zemljina e) podzemna voda f) laboratorijsko preskušanje g) modeliranje h) numerično modeliranje i) stabilnost tal

  624.1
  556.3
  COBISS.SI-ID 1000277

  201.
  ROSSNER, Wolfgang
          Spannbetonbauwerke. Teil 3, Bemessungsbeispiele nach DIN 1045-1 und DIN-Facbericht 102 / Wolfgang Rossner, Carl-Alexander Graubner. - Berlin : Ernst & Sohn, cop. 2005. - XVIII, 826 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Handbuch für Beton-, Stahlbeton- und Spannbetonbau / Herbert Kupfer)

  Bibliografija: str. 817-820. - Kazalo
  ISBN 3-433-02831-1 (ISBN-10) ISBN 978-3-433-02831-5 (ISBN-13)
  a) standardi b) betonske konstrukcije c) prednapete konstrukcije d) DIN 1045-1 e) beton f) mostovi g) priročnik

  624.04
  COBISS.SI-ID 1041767

  202.
  SCOTT, Richard, 1956 Feb. 10
          In the wake of Tacoma : suspension bridges and the quest for aerodynamic stability / Richard Scott. - Reston : ASCE Press, 2001. - XXI, 392 str. : ilustr. ; 28 cm

  Bibliografija: str. 363-374
  ISBN 0-7844-0542-5 (broš.)
  a) Suspension bridges - Design and construction - History b) Bridges - Aerodynamics c) Tacoma Narrows Bridge (Tacoma, Wash.) - History d) gradbeništvo e) gradbeno inženirstvo f) Tacoma most g) načrtovanje h) obtežba i) obremenitve j) porušitve k) mostovi l) stabilnost m) viseči mostovi n) zgodovinski preegled o) problemi p) viadukti q) primeri mostov

  624.21
  COBISS.SI-ID 25848581

  203.
          The SEISMIC design handbook / edited by Farzad Naeim. - 2nd ed. - Boston ; Dordrecht ; London : Kluwer Academic Publishers, 2001. - XIV, 830 str. : ilustr. ; 29 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-7923-7301-4
  a) Earthquake resistant design - Handbooks, manuals, etc b) Buildings - Earthquake effects - Handbooks, manuals, etc c) gradbeništvo d) potres e) protipotresna gradnja f) seizmologija g) študije primerov h) potresno varna gradnja i) numerično modeliranje j) nosilni sistemi k) obtežba l) obremenitev m) analize n) obnašanje konstrukcij o) armiran beton p) opečne konstrukcije

  624.1
  COBISS.SI-ID 25675269

  204.
  SINGH, Bhawani
          Software for engineering control of landslide and tunnelling hazards / Bhawani Singh, R.K. Goel. - Lisse [etc.] : Balkema : Swets & Zeitlinger, 2002. - XIV, 344 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali
  - - Software for engineering control of landslide and tunnelling hazards [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
  ISBN 90-5809-360-3 (vezano) ISBN 90-5809-361-1 (broš.)
  a) Engineering - Computer programs b) Tunneling - Safety measures - Computer programs c) Landslides - Safety measures - Computer programs d) gradbenoštvo e) inženirstvo f) tuneli g) brežine h) geotehnika i) analiza stabilnosti j) numerične analize k) plazine l) zemeljski plazovi m) geomehanika n) nosilnost tal o) oporni zidovi

  624
  COBISS.SI-ID 25225477

  205.
  SLOVENSKI kongres o cestah in prometu (6 ; 2002 ; Portorož)
          Zbornik referatov / 6. slovenski kongres o cestah in prometu, Portorož, 23.-25.oktobra 2002 ; [organizirala] DRC - Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije [in Nacionalni komite PIARC Slovenija v sodelovanju z društvi cestnih in prometnih strokovnjakov ; uredil Matija Vilhar]. - Ljubljana : Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije, 2002 (Ljubljana : Bori). - 2 zv. (394 str., 451 str.) : ilustr. ; 30 cm

  800 izv.
  ISBN 961-90709-4-1
  a) Cestno gospodarstvo - Slovenija - Posvetovanja b) Ceste - Gradnja - Posvetovanja c) Cestni promet - Slovenija - Posvetovanja d) inženirstvo e) projektiranje f) železniška infrastruktura g) gradnja cest in objektov h) varnost prometa i) uporaba cest

  625.7/.8(063)
  656.1/.5(063)
  COBISS.SI-ID 120488960

  206.
  SLOVENSKI kongres o cestah in prometu (7 ; 2004 ; Portorož)
          Zbornik referatov / 7. slovenski kongres o cestah in prometu, Portorož, [20.-22.] oktober 2004 ; [organizirala] DRC - Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije [v sodelovanju z društvi cestnih in prometnih strokovnjakov ; uredil Matija Vilhar]. - Ljubljana : DRC - Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije, 2004 (Ljubljana : Birografika Bori). - 2 zv. (590; 650 str.) : ilustr., tabele ; 30 cm

  Prispevki v slov., angl. ali srb. hrv. - 1.000 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazalo
  ISBN 961-6527-01-0
  a) Cestno gospodarstvo - Slovenija - Posvetovanja b) Ceste - Gradnja - Posvetovanja c) Promet - Slovenija - Posvetovanja d) Cestni promet - Slovenija - Posvetovanja e) inženirstvo f) gradnja cest g) promet h) cestna infrastruktura i) varnost prometa j) vzdrževanje cest k) materiali l) ekologija m) inteligentni sistemi na cestah

  625.7/.8(063)
  656.1(063)
  COBISS.SI-ID 215885824

  207.
  STROKOVNI posvet Geotehnika pri gradnji prometnic (2001 ; Gornja Radgona)
          Zbornik referatov / [Strokovni posvet] Geotehnika pri gradnji prometnic, Gornja Radgona, april 2001 ; [organizirali] DRC, Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije [in] SloGed, Slovensko geotehniško društvo in Društvo za ceste Maribor ; [zbornik zasnovala Suzana Svetličič]. - Ljubljana : DRC, Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije, 2001 (Ljubljana : Bori). - 253 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

  200 izv. - Nasl. na ov. in na hrbtu knj: Geotehnika pri gradnji prometnic. - Povzetek v slov. in angl. pri vseh, bibliografija pri večini prispevkov. - Kazalo
  ISBN 961-90709-8-4
  a) Prometnice - Zemeljska dela - Posvetovanja b) Geotehnika - Posvetovanja c) inženirstvo d) geotehnika e) geotehnične raziskave f) stabilnost pobočij in brežin g) gradnja prometnic

  624.13:625.711.1(063)
  COBISS.SI-ID 111943168

  208.
  STROKOVNI posvet Vloga geodezije pri načrtovanju, gradnji in vzdrževanju prometnic (2003 ; Gornja Radgona)
          Vloga geodezije pri načrtovanju, gradnji in vzdrževanju prometnic : zbornik referatov / [Strokovni posvet Vloga geodezije pri načrtovanju, gradnji in vzdrževanju prometnic], MEGRA 2003, Gornja Radgona ; [organizirali] DRC - Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije [in] Društvo za ceste Maribor in Zveza geodetov Slovenije. - Ljubljana : DRC : Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije, 2003 (Ljubljana : Bori). - 124 str. : graf. prikazi ; 30 cm

  ISBN 961-90709-6-8
  a) Prometnice - Načrtovanje - Posvetovanja b) Prometnice - Gradnja - Posvetovanja c) Prometnice - Vzdrževanje - Posvetovanja d) Geodezija - Posvetovanja e) inženirstvo f) geodezija g) načrtovanje h) gradnja i) cestogradnja j) ceste k) vzdrževanje prometnic

  625.7/.8(063)
  COBISS.SI-ID 123346176

  209.
  STROKOVNO posvetovanje Voda in ceste (1996 ; Novo mesto)
          Voda in ceste : zbornik strokovnega posvetovanja, Novo mesto, 10. maj 1996 / [organizatorja] Slovensko društvo za hidravlične raziskave in DRC - Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije ; [urednik Igor Čehovin]. - Ljubljana : Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije, 1996 ([Ljubljana] : Bori). - 188 str. : ilustr. ; 30 cm

  Nasl. na ov.: Zbornik referatov. - 300 izv. - "Strokovno posvetovanje Voda in ceste ..." --> ov. - Povzetek pri vseh, bibliografija pri večini prispevkov
  ISBN 86-82135-11-6
  a) gradbeništvo b) ceste c) odplake s cestišč d) odvodnjavanje e) odpadne vode f) avto ceste g) ureditev strug h) erozija i) poškodbe cest j) vplivi cest k) okolje l) ekologija

  625.75(063)
  691.16(063)
  COBISS.SI-ID 59623936

  210.
  STROKOVNO srečanje Asfalti in hidroizolacije pri gradnji cest (1996 ; Gornja Radgona)
          Asfalti in hidroizolacije pri gradnji cest : zbornik strokovnega srečanja / [organizirala] DRC - Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije in Društvo asfalterjev (v ustanavljanju) ; [uredil redakcijski odbor Pedja Ašanin Gole ... et al.]. - Ljubljana : Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije, 1996 (Ljubljana : Bori). - 64 str. : ilustr. ; 30 cm

  300 izv. - "Strokovno srečanje Asfalti in hidroizolacije pri gradnji cest ..., v okviru 9. mednarodnega sejma gradbeništva in gradbenih materialov, MEGRA, v Gornji Radgoni, 17. aprila 1996" --> kolofon. - Povzetek in summary pri vseh, bibliografija pri nekaterih prispevkih
  ISBN 86-82135-10-8
  a) inženirstvo b) tehnika prometnih poti c) gradnja cest d) cestogradnja e) gradnja cest f) asfalt g) hidroizolacije h) materiali i) projektiranje cest

  625.75(063)
  691.16(063)
  061.3(497.12 Gornja Radgona):691.16
  COBISS.SI-ID 59187968

  211.
          STRUCTURAL condition assessment / edited by Robert T. Ratay. - Hoboken : J. Wiley & Sons, 2005. - XII, 700 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-471-64719-5 (vezano)
  a) Structural analysis (Engineering) b) gradbeništvo c) gradnja d) ocenjevanje gradnje e) analiza stroškov f) vodenje projektov g) regulativa h) standardi i) ocenjevanje gradnje

  624
  COBISS.SI-ID 26684933

  212.
  STR"ASK"Y, Jiř"i
          Stress ribbon and cable-supported pedestrian bridges / Jiri Strasky. - London : T. Telford, 2005. - VIII, 232 str. : ilustr., načrti ; 29 cm

  Bibliografija: str. 221-223. - Kazalo
  ISBN 0-7277-3282-X (vezano)
  a) Footbridges - Design and construction b) Bridges, Cable-stayed - Design and cosntruction c) Suspension bridges - Design and construction d) gradbeništvo e) objekti nizkih gradenj f) mostovi g) konstrukcijski sistemi h) geometrijske značilnosti i) mostovi za pešce j) brvi k) analiza kablov l) viseči mostovi m) napetostno stanje n) numerično modeliranje o) študije primerov p) statika q) dinamika

  624/625
  624.04
  COBISS.SI-ID 26669573

  213.
  SUN, Ming, 1963-
          Understanding I.T. in construction / Ming Sun and Rob Howard. - London ; New York : Spon Press, 2004. - XVII, 187 str. : ilustr. ; 24 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip044/20030117 78.html. - Bibliografija: str. 180-183. - Kazalo
  ISBN 0-415-23190-6 (pbk.)
  a) Building - Electronic information resources b) Building - Data processing c) Information technology d) Construction industry - Communication systems e) gradbeništvo f) informacijska tehnologija g) računalništvo h) računalniško podprto konstruiranje i) CAD j) računalniško podprto poslovanje k) management

  624/625
  004
  COBISS.SI-ID 8537110

  214.
          TIMBER engineering / edited by Sven Thelandersson and Hans J. Larsen. - Chichester : J. Wiley & Sons, 2003. - X, 446 str. : ilustr. ; 26 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley031/2002027 217.html. - Posameznim prispevkom sledi bibliografija. - Kazalo
  ISBN 0-470-84469-8 (vezano)
  a) Building, Wooden b) Timber c) gradbeništvo d) lesene konstrukcije e) konstrukcijski les f) stikovanje g) lesne zveze h) načrtovanje i) računanje konstrukcij

  624.04
  COBISS.SI-ID 1899105

  215.
  WRIGHT, Paul H.
          Highway engineering / Paul H. Wright, Karen Dixon ; with contributions by Michael Meyer. - 7th ed. - Hoboken : Wiley, cop. 2004. - VII, 677 str. : ilustr. ; 26 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley032/2003059 561.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/wiley037 /2003059561.html. - Kazalo
  ISBN 0-471-26461-X (broš.) ISBN 0-471-45258-0 (vezano)
  a) Highway engineering b) inženirstvo c) nizke gradnje d) tehnika prometnih poti e) gradnja cest f) cestogradnja g) avtoceste h) promet i) transportne poti j) modeliranje k) vzdrževanje l) načrtovanje cest m) vozišče

  625.7.8
  COBISS.SI-ID 25717509

  216.
  ŽMAVC, Janez, 1932-
          Razvoj slovenske cestogradbene stroke v obdobju 1960-2002 / Janez Žmavc. - Ljubljana : Tehnis, 2004 (Ljubljana : Januš). - 56 str. : ilustr. ; 24 cm

  1.500 izv. - Spremna beseda / Skulj Saša: str. 3. - Povzetek
  ISBN 961-238-360-X
  a) Ceste - Gradnja - Slovenija - 1960-2002

  625.7/.8(497.4)"1960/2002"
  COBISS.SI-ID 216121856


  626/627 HIDROTEHNIKA. GRADNJA KANALOV. UREJANJE KMETIJSKEGA PROSTORA.


  217.
          DESIGN plan Oosterschelde storm-surge barrier : overall design and design philosophy. - Rotterdam ; Brookfield : A. A. Balkema, 1994. - XII, 207 str. : ilustr., načrti ; 30 cm + [28] str. uvezanih pril.

  Prevod dela: Ontwerpnota stormvloedkering Oosterschelde. - Na ov.: "Ministry of Transport, Public Works and Water Management". - Bibliografija: str. 207
  ISBN 90-5410-107-5
  a) Shore protection - Netherlands - Oosterschelde b) Storm surges - Netherlands - Oosterschelde c) hidrotehnika d) inženirstvo e) pregrade f) vodne zgradbe g) pomoli h) zaščitni nasipi i) Nizozemska j) montažna gradnja k) oporni zidovi l) nasipi m) načrtovanje n) konstrukcija o) temeljenje p) kanali q) varnost r) analiza

  626/627
  COBISS.SI-ID 25789957

  218.
  INTERNATIONAL congress on conservation and rehabilitation of dams (Madrid ; 2002)
          Dam Maintenance and rehabilitation : proceedings of the international congress on conservation and rehabilitation of dams, Madrid, Spain, 11-13 November 2002 / edited by J. A. Llanos... [et al.]. - Lisse [etc.] : A. A. Balkema publishers, cop. 2003. - XVII, 974 str. : ilustr. ; 26 cm + [2] f. popravkov

  Kazalo
  ISBN 90-5809-534-7
  a) jezovi b) sanacija c) elektrarne d) vzdrževanje e) rečne gradnje f) hidroteehnika g) pregrade h) rehabilitacija i) vzdrževanje j) numerično modeliranje k) varnost l) modeliranje

  627.43
  COBISS.SI-ID 13900091


  628 ZDRAVSTVENA TEHNIKA. VODA. SANITARNE NAPRAVE. SVETLOBNA TEHNIKA.


  219.
  BAGCHI, Amalendu, 1946-
          Design of landfills and integrated solid waste management / Amalendu Bagchi. - 3rd ed. - Hoboken : J. Wiley & Sons, 2004. - XVI, 696 str. : ilustr. ; 25 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley041/2003057 179.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/wiley041 /2003057179.html. - Bibliografija: str. 634-685. - Kazalo
  ISBN 0-471-25499-1 (vezano)
  a) Sanitary landfills b) Integrated solid waste management c) ekologija d) onesnaževanje okolja e) odstranjevanje odpadkov f) komunalna odlagališča g) integrirano ravnanje z odpadki h) vrste odpadkov i) minimizacija odpadkov j) medicinski odpadki k) sežiganje l) kompostiranje m) recikliranje n) industrijski stranski proizvodi o) remediacija zemljin p) načrtovanje odlagališč q) karakterizacija odpaddkov r) saniranje odlagališč s) konstruiranje odlagališč

  628.4
  COBISS.SI-ID 26064133

  220.
  BUTLER, David, 1959-
          Urban drainage / David Butler and John W. Davies. - 2nd ed. - London ; New York : Spon Press, 2004. - XXII, 543 str. : ilustr. ; 24 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip0411/2003025 636.html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-415-30606-X (vezano) ISBN 0-415-30607-8 (broš.)
  a) Urban runoff b) komunala c) komunalno inženirstvo d) urbani drenažni sistemi e) odvodnjavanje f) drenažni sistemi g) sanitarna tehnika h) odpadne vode i) kanalizacijski sistemi j) deževnica k) meteorne vode l) črpalni sistemi m) poslovanje-nadzor n) čistilne naprave

  628.3
  COBISS.SI-ID 26415109

  221.
          INDOOR environment : airborne particles and settled dust / edited by Lidia Morawska and Tunga Salthammer. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2003. - XVII, 450 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 3-527-30525-4
  a) Air quality b) Indoor air pollution c) energetika d) klima e) klima v prostoru f) prostor g) prah h) meritve i) analiza j) študije primerov k) onesnaženost zraka

  628.85
  644.1
  COBISS.SI-ID 25677317

  222.
          LONG-term groundwater monitoring design : the state of the art / sponsored by Task Committee on the State of the Art in Long-Term Groundwater Monitoring Design of the Environmental and Water Resources Institute. - Reston : American Society of Civil Engineers, cop. 2003. - IX, 103 str. : ilustr. ; 22 cm

  Ov. nasl.: Long-term groundwater monitoring. - Bibliografija: str. 83-96. - Kazalo
  ISBN 0-7844-0678-2 (broš.)
  a) Groundwater - Quality - Measurement b) komunalno inženirstvo c) talna voda d) monitoring e) analize f) modeliranje omrežja podtalnice g) podtalnica h) študije primerov i) oskrba z vodo j) geohidrologija

  628.1/.5
  COBISS.SI-ID 25849349


  629 TEHNIKA VOZIL.


  223.
  BLUNDELL, Michael
          Multibody systems approach to vehicle dynamics / Michael Blundell, Damian Harty. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2004. - XXI, 518 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. - (Automotive engineering series)

  Ov. nasl.: The multibody systems approach to vehicle dynamics. - Bibliografija: str. 502-509. - Kazalo
  ISBN 0-7506-5112-1 (broš.)
  a) Motor vehicles - Dynamics - Computer simulation b) strojništvo c) teehnika vozil d) motorna vozila e) razvoj vozil f) dinamika vozil g) tehnična mehanika h) dinamika togih teles i) kinematika togih teles j) računalniške simulacije k) sistemi teles l) simulacije vozil m) modeliranje vozil n) simulacijski programi o) sistemi vzmetenja p) modeliranje sistemov q) analize sistemov r) avtomobilske pnevmatike s) modeli pnevmatik t) aktivni sistemi u) pregledno delo

  629.3
  COBISS.SI-ID 25425157

  224.
  FOSS, Christopher F.
          Jane's tank & combat vehicle recognition guide / Christopher F. Foss. - All new colour ed. - New York : HarperCollinsPublishers, 2002. - 496 str. : ilustr. ; 19 cm

  Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/hc044/20 02491977.html. - Ov. nasl.: Jane's tanks and combat vehicles recognition guide
  ISBN 0-00-712759-6
  a) Tanks (Military science) - Identification - Handbooks, manuals, etc b) Armored vehicles, Military - Identification - Handbooks, manuals, etc c) vojna tehnika d) tanki e) oklepna vozila f) bojna vozila g) oklepniki h) priročniki

  623.438(035)
  COBISS.SI-ID 558030

  225.
  GRANT, R. G.
          Flight : 100 years of aviation / R. G. Grant. - Reprinted. - London [etc.] : Dorling Kindersley : Duxford Imperial War Museum : Smithsonian Institution, 2004. - 440 str. : ilustr. ; 27 cm

  Kazalo
  ISBN 1-4053-0575-4 (vezano)
  a) Aeronautics - History b) strojništvo c) tehnika avozil d) aeronavtika e) letalstvo f) pionirji letalstva g) vojno letalstvo h) civilno letalstvo i) zgodovinski pregledi

  629.7(091)
  COBISS.SI-ID 14691986

  226.
          JANE'S warship recognition guide / revised and edited by Robert Hutchinson. - New colour ed. - New York ; London : HarperCollins, 2002. - 384 str. : ilustr. ; 19 cm

  Nasl. na ov.: Jane's warships recognition guide. - Kazalo
  ISBN 0-00-713722-2 (broš.)
  a) Vojne ladje - Priročniki b) ladjevje c) vojna tehnika d) bojne ladje e) vojne ladje f) zgodovinski pregledi

  623.82(035)
  COBISS.SI-ID 10439730

  227.
  KONFERENCA Inovativna avtomobilska tehnologija (7 ; 2005 ; Bled [Slovenija])
          Zbornik referatov / 7. konferenca in razstava Inovativna avtomobilska tehnologija IAT'05 Bled (Slovenija), 21. - 22. april 2005 ; [uredniki Matija Fajdiga, Jernej Klemenc, Andrej Kostanjevec] ; [organizacija Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani in Zveza strojnih inženirjev Slovenije - Skupina za vozila in motorje]. - Ljubljana : ULJ-FS-LAVEK : ZSIS-SVM, 2005. - XII, 804 str. : ilustr., graf. prikazi ; 29 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM). - (IAT, ISSN 1408-1679. Inovativna avtomobilska tehnologija)

  Ov. nasl.: Zbornik referatov / 7. konferenca in razstava = Proceedings / 7th conference and exhibition. - Besedilo v slov. ali angl. - 300 izv. - Bibliografija in povzetek ali abstract pri vseh prispevkih
  ISBN 961-6238-95-7
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) avtomobilska industrija d) avtomobilske tehnologije e) zanesljivost proizvodnje f) razvojno-inovacijske tehnologije g) simulacije h) modeliranje i) zbornik

  629.3(061)
  COBISS.SI-ID 3245594

  228.
  MINI Conference on Vehicle System Dynamics, Identification, and Anomalies (8 ; 2002 ; Budapest)
          Proceedings of the 8th Mini Conference on Vehicle System Dynamics, Identification and Anomalies : VSDIA 2002 : held at the Faculty of Transportation Engineering, Budapest University of Technology and Economics, Hungary, Budapest, 11-13 November, 2002 / edited by I. Zobory. - Budapest : Budapest University of Technology and Economics, [2002]. - 708 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm

  Bibliografija na koncu prispevkov
  ISBN 9-63-420817-7
  a) Motor vehicles - Dynamics - Congresses b) Railroads - Dynamics - Congresses c) strojništvo d) tehnika vozil e) motorna vozila f) železniška vozila g) načrtovanje h) dinamika vozil i) simulacije j) optimizacija k) zborniki

  629.3/.4(061)
  COBISS.SI-ID 26700805

  229.
  PORCHE, Isaac, 1968-
          Framework for quantifying uncertainty in electric ship design / Isaac Porche, Henry Willis, Martin Ruszkowski. - Santa Monica : RAND, National Defense Research Institute, 2004. - IX, 75 str. : graf. prikazi ; 28 cm. - (Documented briefing / Rand Corporation ; ; DB-407-ONR)

  Na nasl. str.: "Prepared for the Office of Naval Research.". - Na nasl. str.: "March 2004.". - Bibliografija: str. 73-75
  ISBN 0-8330-3586-X (broš.)
  a) Ship propulsion, Electric b) Naval architecture c) Uncertainty d) Monte Carlo method e) strojništvo f) ladijski pogoni g) električni pogoni h) negotovost pogonov i) kvantitativne metode j) metode vrednotenja k) vrednotenje zanesljivosti l) metoda Monte Carlo m) Monte Carlo simulacija

  629.5
  COBISS.SI-ID 26103813

  230.
          SHIP vetting and its application to LNG : [essential best practices for the industry] / [SIGTTO]. - 1st ed. - London : Witherbys Publishing, 2004. - III, 34 str. : ilustr. ; 30 cm

  Dodatek k nasl. z ov. - Avtor naveden na ov. - Bibliografija: str. 17-19
  ISBN 1-85609-286-0
  a) strojništvo b) ladje c) tankerji d) prevoz utekočinjenega plina e) utekočinjen naftni plin f) pregledi ladij g) postopki h) priporočila i) pregledno delo

  629.5
  COBISS.SI-ID 26098437

  231.
  ŽUTIĆ, Nikola
          Avio-industrija i vazduhoplovstvo u Kraljevini Jugoslaviji : 1918-1945 / Nikola Žutić. - Beograd : Institut za savremenu istoriju, 2004 (Beograd : Merkur). - 214 str. ; 21 cm. - (Studije i monografije / [Institut za savremenu istoriju])

  Ov. nasl.: Avioindustrija i vazduhoplovstvo u Kraljevini Jugoslaviji : 1918-1945. - Opombe z bibliografijo. - Kazalo
  ISBN 86-7403-080-7 (broš.)
  a) Vojno vazduhoplovstvo - Jugoslavija - 1918-1945 b) vojna tehnika c) vojno letalstvo d) letalska industrija e) Jugoslavija f) 1918-1945 g) pregledno delo

  629.74(497.1)"1918/1945"
  623.74(497.1)"1918/1945"
  COBISS.SI-ID 113279756


  63 KMETIJSTVO. GOZDARSTVO.


  232.
  NOVAK, Milan
          Tehnike nanašanja pesticidov : škropljenje, pršenje in drugi postopki / Milan Novak, Jože Maček. - Ljubljana : Kmečki glas, 1990 (v Ljubljani : Tiskarna Ljubljana). - 313 str. : ilustr. ; 21 cm

  4.000 izv. - Bibliografija: str. 299-300
  a) kulturne rastline b) varstvo rastlin c) agrotehnični ukrepi d) fitofarmacevtska sredstva e) delovanje f) postopki g) stroji h) doziranje i) oprema j) škropilne naprave

  631.348:632.98
  632.98
  COBISS.SI-ID 20104448


  65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA V INDUSTRIJI TRGOVINI IN PROMETU.


  233.
          CESTNINE na slovenskih avtocestah : zbornik strokovnega posveta z mednarodno udeležbo, Ljubljana, [15. februarja 1994] : povzetki referatov / [organiziralo strokovno združenje] DRC - Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije ; [uredil Pedja Ašanin Gole]. - Ljubljana : Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije, 1994 (Ljubljana : Bori). - 56 str. ; 29 cm

  Besedilo v slov., angl. in nem. - 400 izv.
  ISBN 86-82135-06-X
  a) Avtoceste - Cestnine - Mednarodna posvetovanja b) avtoceste c) cestnine d) Slovenija e) Evropa f) mednarodna posvetovanja g) zborniki

  656.11.03(497.12)(063)
  COBISS.SI-ID 38374912

  234.
          PLANIRANJE v neprofitnem javnem sektorju : priročnik za managerje / [avtorji Franc Bohinc ... [et al.] ; urednik Danijel Pučko]. - Nova Gorica : Educa, Melior, 2005 (Radovljica : Tiskarna, knjigoveznica). - 183 str. : ilustr., preglednice ; 26 cm

  500 izv. - Bibliografija: str. 179-183
  ISBN 961-6039-64-4
  a) Javni sektor - Neprofitne organizacije - Zborniki b) Javni sektor - Planiranje - Zborniki c) javni sektor d) neprofitne organizacije e) strateško planiranje f) taktično planiranje g) planiranje informacijske tehnologije h) planiranje ljudi i) obvladovanje kvalitete j) poslovna odličnost

  65.012.2:35(082)
  334.012.46:65.012(082)
  COBISS.SI-ID 217732608


  655 TISKARSTVO. ZALOŽNIŠTVO.


  235.
          ZGUBLJENO v prodaji : slovenska knjiga med državo in trgom v tretjem tisočletju : [sedem pogledov na prihodnost slovenske knjige] / Andrej Blatnik ... [et al.] ; [urednik Samo Rugelj]. - Ljubljana : UMco, 2005 (Ljubljana : Potens). - 191 str. : graf. prikazi ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Premiera ; št. 42. Knjige o knjigah)

  Drugi podnasl. na ov. - 400 izv. - Bibliografija pri nekaterih prispevkih, opombe z bibliografijo na dnu strani
  ISBN 961-6445-31-6
  a) Založništvo - Slovenija - Zborniki b) založništvo c) knjigotrštvo d) Slovenija

  655.4/.5(497.4)(082)
  COBISS.SI-ID 216682240


  656 TRANSPORTNE USLUGE. ORGANIZACIJA IN KONTROLA PROMETA.


  236.
  BIENALNI strokovni simpozij Prometna varnost, prometna signalizacija in oprema cest (3 ; 1999 ; Zemono)
          Prometna varnost, prometna signalizacija in oprema cest : zbornik 3. bienalnega strokovnega simpozija, Zemono, september 1999 / [organizirala] DRC, Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije in Društvo za ceste Primorske ; [uredil Stane Trebižan, Evstahij Drmota]. - Ljubljana : DRC, Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije, 1999 (Ljubljana : Bori). - 69 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

  "3. bienalni strokovni simpozij Prometna varnost, prometna signalizacija in oprema cest ..." --> kolofon
  ISBN 961-90496-7-5
  a) Cestni promet - Posvetovanja b) Prometna varnost - Posvetovanja c) promet d) signalizacija e) oprema cest f) prometna varnost g) zborniki

  656.1(063)
  351.811(063)
  COBISS.SI-ID 103413248

  237.
  IAVSD Symposium (17th ; 2001 ; Lyngby)
          The dynamics of vehicles on roads and on tracks : proceedings of the 17th IAVSD Symposium held in Lyngby, Denmark, August 20 - 24, 2001 / edited by Hans True. - Lisse [etc.] : Swets & Zeitlinger, cop. 2003. - XIII, 716 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm. - (Vehicle system dynamics, ISSN 0042-3114 ; 37)

  Na nasl. str.: "Supplement to vehicle system dynamics, volume 37". - Bibliografija na koncu prispevkov
  ISBN 90-265-1945-1 (vezano)
  a) Motor vehicles - Dynamics - Congresses b) Railroads - Cars - Dynamics - Congresses c) inženirstvo d) promet e) transport f) kontrola prometa g) transportne usluge h) analize i) optimizacija j) frekvence prometa k) vzdrževanje prometnih poti l) merjenja gostote prometa m) dinamična analiza

  656
  COBISS.SI-ID 25619717

  238.
  STROKOVNO posvetovanje Krožna križišča in umirjanje prometa na cestah (1997 ; Otočec)
          Krožna križišča in umirjanje prometa na cestah : zbornik strokovnega posvetovanja, Otočec, 5. junija 1997 / [organizirala] DRC - Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije in Društvo za ceste Dolenjske ; [uredil Pedja Ašanin Gole]. - Ljubljana : Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije, 1997 (Ljubljana : Bori). - 89 str. : ilustr. ; 30 cm

  Podnasl. na ov.: Zbornik referatov. - 200 izv. - "Strokovno posvetovanje Krožna križišča in umirjanje prometa na cestah ... " --> CIP. - Bibliografija in povzetek pri večini prispevkov. - Kazalo
  ISBN 961-90496-0-8
  a) Cestni promet - Slovenija - Posvetovanja b) Krožna križišča - Posvetovanja c) cestni promet d) prometna varnost e) krožna križišča f) Slovenija g) posvetovanja h) promet i) organizacija in kontrola prometa j) zborniki

  656.1.053(063)
  625.739(063)
  COBISS.SI-ID 67447296


  658 UPRAVLJANJE. VODENJE.


  239.
          IDENTIFYING waste on the shopfloor / created by the Productivity Development Team. - New York : Productivity Press, 2003. - XV, 89 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Shopfloor series)

  Bibliografija: str. 83-87
  ISBN 1-56327-287-3 (broš.)
  a) Production engineering b) Production management c) Production planning d) Production control e) organizacija proizvodnje f) proizvodnja g) lean proizvodnja h) just in time i) upravljanje proizvodnje j) planiranje proizvodnje k) krmiljenje proizvodnje l) razsipavanje resursov m) pregledno delo

  658.5
  COBISS.SI-ID 25340933

  240.
  JOHNSON, P. Dale
          Principles of controlled maintenance / P. Dale Johnson. - Lilburn : The Fairmont Press, cop. 2002. - V, 136 str. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-8247-0926-8
  a) proizvodnja b) vzdrževanje naprav c) upravljanje vzdrževanja d) kontrola vzdrževanja e) organizacija vzdrževanja f) sistemi vzdrževanja g) opis sistemov h) uvajanje sistemov i) pregledno delo

  658.5
  COBISS.SI-ID 26047237

  241.
  LAMBERT, A. J. D.
          Disassembly modeling for assembly, maintenance, reuse, and recycling / A. J. D. (Fred) Lambert, Surendra M. Gupta. - Boca Raton [etc.] : CRC Press, 2005. - 419 str. : ilustr. ; 25 cm. - (The St. Lucie press series on resource management)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-57444-334-8 (vezano)
  a) Remanufacturing b) proizvodnja c) demontaža d) procesi e) planiranje f) montaža g) optimizacija montaže h) reciklaža i) primeri j) pregledno delo

  658.5
  COBISS.SI-ID 25737989

  242.
  LERHER, Tone
          Model načrtovanja regalnih skladiščnih sistemov : doktorska disertacija / Tone Lerher ; [mentor Jože Flašker]. - Maribor : [T. Lerher], 2005. - XXII, 192 str. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: str. 189-192. - Povzetek ; Summary. - Dokt. dis., Univ. v Mariboru, Fakulteta za strojništvo
  a) organizacija proizvodnje b) načrtovanje skladišč c) regalna skladišča d) skladiščni sistemi e) regalna dvigala f) zmogljivost sistema g) optimizacija h) doktorske disertacije

  658.78:621.865:004.94(043.3)
  COBISS.SI-ID 9627670

  243.
  LEVITT, Joel, 1952-
          Managing maintenance shutdowns and outages / Joel Levitt. - New York : Industrial Press, 2004. - VIII, 244 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 232-234. - Kazalo
  ISBN 0-8311-3173-X (vezano)
  a) proizvodnja b) vzdrževanje c) izpadi d) zaustavitev e) planiranje f) projektno vodenje g) primeri h) opomniki i) pregledno delo

  658.5
  COBISS.SI-ID 26044677

  244.
  PAOLUCCI, Massimo, 1961-
          Agent-based manufacturing and control systems : new agile manufacturing solutions for achieving peak performance / Massimo Paolucci, Roberto Sacile. - Boca Raton [etc.] : CRC Press, cop. 2005. - XVIII, 269 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-57444-3364- (vezano)
  a) Intelligent control systems b) Manufacturing processes - Automation c) proizvodnja d) proizvodni sistemi e) proizvodni procesi f) avtomatizacija procesov g) sistemi agentov h) inteligentni agenti i) simulacije j) primeri uporabe k) planiranje proizvodnje l) krmiljenje proizvodnje m) smeri razvoja n) pregledno delo

  658
  COBISS.SI-ID 25737477

  245.
  SLOVENSKO združenje za kakovost. Letna konferenca (11 ; 2002 ; Bernardin)
          Znanje za obvladovanje sprememb : zbornik referatov / Slovensko združenje za kakovost, 11. letna konferenca, Bernardin, 6. in 7. novembra 2002 ; [uredniški odbor Darinka Žargi ... [et al.] ; organizator Slovensko združenje za kakovost]. - Ljubljana : Slovensko združenje za kakovost, 2002 (Ljubljana : Mond grafika). - 143 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

  Ov. nasl. - 1200 izv. - Navedba konference v kolofonu: 11. letna strokovna konferenca SZK
  ISBN 961-90184-4-3
  a) Znanje b) organizacija proizvodnje c) znanje d) spremembe e) konference f) zborniki g) znanje h) spremembe i) konkurenca j) konkurenčnost k) uspešnost l) uspešnost poslovanja m) zborniki

  658.562(063)
  COBISS.SI-ID 120685824


  66 KEMIJSKA IN SORODNE INDUSTRIJE.


  246.
  ALI, Mohammad Farhat
          Handbook of industrial chemistry : organic chemicals / Mohammad Farhat Ali, Bassam M. El Ali, James G. Speight. - New York [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2005. - XI, 628 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-07-141037-6 (vezano)
  a) kemijska tehnologija b) industrija kemičnih izdelkov c) procesna industrija d) varstvo pri delu e) organske kemikalije f) jedilna olja g) maščobe h) voski i) mila j) detergenti k) sladkor l) barvila m) pigmenti n) industrijski premazi o) industrijska fermentacija p) farmacevtska industrija q) eksplozivi r) gorivapetrokemikalijesintetični polimeri

  661/667
  COBISS.SI-ID 26588677

  247.
          ANTIMICROBIALS in foods / edited by, P. Michael Davidson, John N. Sofos, A. L. Branen. - 3rd ed. - Boca Raton [etc.] : Taylor & Francis, 2005. - 706 str. : graf. prikazi ; 26 cm. - (Food science and technology ; 145)

  Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 0-8247-4037-8 (vezano)
  a) kemija b) živilska tehnologija c) prehrambeni aditivi d) protimikrobne učinkovine e) konzervansi f) natrijev benzoat g) sorbinska kislina h) sorbat i) organske kisline j) žveplov dioksid k) sulfiti l) nitrit m) nizin n) natamicin o) parabenz p) dimetil dikarbonat q) dietil dikarbonat r) maščobne kisline s) estri t) lizocim u) naravne spojine v) površinsko aktivne spojine w) peroksidi x) antibiotiki y) mehanizmi delovanja

  641.002.35
  COBISS.SI-ID 25635333

  248.
          CHEMISCHE Technik : Prozesse und Produkte. Bd. 4, Energieträger, Organische Grundstoffe / herausgegeben von Roland Dittmeyer ... [et al.]. - 5. Aufl. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2005. - XII, 1198 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-527-30769-9 (ISBN-10) ISBN 978-3-527-30769-2 (ISBN-13)
  a) kemijska tehnologija b) procesna tehnika c) energenti d) ogljikovodiki e) premog f) nafta g) zemeljski plin h) industrijski plini i) vodik

  66.02(075.8)
  COBISS.SI-ID 26822661

  249.
          DRILLING fluids processing handbook / ASME [Shale Shaker Committee]. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, Gulf Professional Publishing, cop. 2005. - XXVI, 666 str. : ilustr. ; 24 cm

  Celotno ime korporacije je navedeno na ov. - Bibliografija na koncu nekaterih poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-7506-7775-9
  a) Drilling muds - Handbooks, manuals, etc b) Shale shakers - Handbooks, manuals, etc c) industrija nafte d) vrtanje e) metode vrtanja f) oprema g) priprava naftne vrtine h) hladilno mazalna sredstva i) priročniki

  665.6/.7
  COBISS.SI-ID 26547205

  250.
  NEMANIČ, Julij
          Trgatev, predelava grozdja in nega vina / Julij Nemanič, Mitja Kocjančič ; sheme Jernej Martinčič, Dejan Bavčar. - Ljubljana : Kmetijski inštitut Slovenije, 2001. - 42 str. : ilustr., tabele ; 24 cm. - (Tehnološki list ; 82)

  Kazalo
  ISBN 961-6224-70-0
  a) vinogradništvo b) vinarstvo c) trgatev d) predelava grozdja e) analitika mošta f) alkoholno vrenje g) predelava vin h) nega vin

  663.2:543.2(041)
  COBISS.SI-ID 1129832

  251.
  TWEEDDALE, Mark
          Managing risk and reliability of process plants / Mark Tweeddale. - Amsterdam [etc.] : Gulf Professional Publishing, 2003. - XV, 509 str. : ilustr. ; 25 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/els031/200304830 9.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/els031/2 003048309.html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-7506-7734-1 (vezano)
  a) Chemical plants - Management b) varnostno inženirstvo c) kemijska tehnologija d) kemična industrija e) kemične tovarne f) načrtovanje g) management h) nevarnost i) tveganje j) analiza tveganja k) študije primerov l) naloge in primeri m) učbeniki

  66:614.8(035)
  COBISS.SI-ID 26611717

  252.
  VOSPERNIK, Matevž
          Snovni transport in kemijska reakcija v trifaznem membranskem reaktorju : doktorska disertacija / Matevž Vospernik. - Ljubljana : [M. Vospernik], 2005. - XII, 157 f., [2] f. pril. : ilustr., tabele ; 30 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
  a) procesno inženirstvo b) reakcijsko inženirstvo c) kemijska tehnologija d) kataliza e) membranski reaktorji f) katalitski membranski reaktor g) trifazni membranski reaktor h) katalitska hidrogenacija i) mokra oksidacija j) snovni prenos k) fazna meja l) matematični model m) mravljinčna kislina n) katalizator o) keramične membrane p) doktorske disertacije q) catalytic membrane reactor r) ceramic membrane s) gas-liquid interface t) catalytic liquid phase denitrification u) formic acid v) wet air oxidation

  66.021.3:66.094.3:66.097.3(043.3)
  COBISS.SI-ID 221355008


  677 TEKSTILNA INDUSTRIJA.


  253.
  PAVKO-Čuden, Alenka
          Študij zanke votkovnega pletiva : doktorska disertacija / Alenka Pavko-Čuden. - Ljubljana : [Alenka Pavko-Čuden], 2005. - XXII, 182 f., [131] f. pril. : ilustr., preglednice ; 30 cm

  Bibliografija: f. 175-182. - Univ. Ljubljana, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo
  a) tekstilna tehnologija b) pletiva c) zanke votkovnega pletiva d) geometrijski modeli e) zanke f) doktorske disertacije

  677.025.8(043.3)
  COBISS.SI-ID 220963328


  681.5 TEHNIKA AVTOMATSKE REGULACIJE.


  254.
  CRAIG, John J., 1955-
          Introduction to robotics : mechanics and control / John J. Craig. - 3rd ed. - Upper Saddle River : Pearson Education International, cop. 2005. - VIII, 400 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 0-13-123629-6
  a) elektrotehnika b) avtomatska regulacija c) robotika d) industrijski roboti e) teorija f) kinematika g) matematične metode h) programiranje

  681.5(075.8)
  COBISS.SI-ID 4349012

  255.
          MECHATRONIK / Hrsg. Edmund Schiessle. - 1. Aufl. - Würzburg : Vogel, 2002. - 2 zv.(371; 301 str.) : ilustr. ; 25 cm + 2 CD-ROM-a. - (Vogel Fachbuch)

  Bibliografija: str. 357-360. - Kazalo
  ISBN 3-8023-1860-9 (1) ISBN 3-8023-1904-4 (2)
  a) mehatronika b) mehatronski sistemi c) mehanika d) močnostna elektronika e) senzorji f) aktuatorji g) regulacija h) motorji i) krmiljenje j) regulacijska tehnika k) digitalna krmilna tehnika l) mehanski sistemi m) pregledno delo

  681.52
  COBISS.SI-ID 7534358

  256.
          ROBOTICS and automation handbook / edited by Thomas R. Kurfess. - Boca Raton [etc.] : CRC Press, cop. 2005. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr., graf. prikazi ; 27 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8493-1804-1 (vezano)
  a) strojništvo b) avtomatizacija c) robotika d) roboti e) robotski sistemi f) kinematika robotov g) dinamika robotov h) dinamika sistemov i) fleksibilni roboti j) projektiranje robotov k) robotski senzorji l) pozicioniranje m) modeliranje n) gibanje robotov o) manipulatorji p) krmiljenje robotov q) simulacije robotov r) strojni vid s) roke robotov t) uporaba robotov u) avtomatizacija proizvodnje v) uporaba v medicini w) pregledno delo

  007.5
  COBISS.SI-ID 25747973


  681.7 OPTIČNE PRIPRAVE.


  257.
          OPTICAL imaging and microscopy : techniques and advanced systems / Peter Török, Fu-Jen Kao, eds. - Berlin [etc.] : Springer, cop. 2003. - XVII, 395 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Springer series in optical sciences, ISSN 0342-4111 ; 87)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-540-43493-3 (vezano)
  a) Optoelectronic devices b) Microscopy c) Imaging systems d) fizika e) optika f) optične naprave g) mikroskopi h) optično slikanje i) mikroskopija j) biološki vzorci k) rasterski optični sistemi l) nekoherentni hibridni sistemi m) fluorescenčna mikroskopija n) parametrične nelinearne optične tehnike o) adaptivna optika p) interferenčna mikroskopija q) optična tomografija

  681.723.2
  COBISS.SI-ID 26205701


  69 GRADBENI MATERIJAL. GRADBENA DELA.


  258.
          ADVANCED building simulation / edited by Ali M. Malkawi and Godfried Augenbroe. - New York ; Abington, Oxfordshire : Spon Press, cop. 2004. - X, [2], 252 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo
  ISBN 0-415-32122-0 (vezano) ISBN 0-415-32123-9 (broš.)
  a) Buildings - Performance - Computer simulation b) Buildings - Environmental engineering - Data processing c) Intelligent buildings d) Architectural design - Data processing e) Virtual reality f) zgradbe g) računalniško simuliranje h) zmogljivosti i) vplivi na okolje j) inteligentne zgradbe k) arhitektura l) obdelave podatkov m) virtualna resničnost n) modeli o) razvoj p) klimatizacija zgradb q) analize

  697
  COBISS.SI-ID 7669787

  259.
  ANDRES, Cameron K.
          Principles and practices of commercial construction / Cameron K. Andres, Ronald C. Smith. - 7th ed. - Upper Saddle River : Pearson/Prentice Hall, 2004. - IX, 549 str. : ilustr., načrti ; 29 cm

  Kazalo
  ISBN 0-13-048292-7
  a) Building b) gradbeništvo c) izvedbena dela d) gradbeni materiali e) gradbena dela f) opaži g) betonske konstrukcije h) jeklene konstrukcije i) lesene konstrukcije j) javne zgradbe k) geodetske meritve l) gradbena jama m) gradbišče

  624/625
  COBISS.SI-ID 25720325

  260.
  DAVIES, Morris Grenfell
          Building heat transfer / Morris Grenfell Davies. - Hoboken, NJ ... [etc.] : J. Wiley & Sons, cop. 2004. - XXIV, 500 str. : ilustr., graf. prikazi ; 26 cm

  Bibliografija: str. [493]. - Kazalo
  ISBN 0-470-84731-X (vezano)
  a) Heating b) Heat - Transmission c) gradbena fizika d) ogrevanje e) zračenje f) hlajenje g) klimatizacija zgradb h) izračuni i) modeliranje j) prenos toplote k) kroženje zraka

  697
  COBISS.SI-ID 7354907

  261.
  FAHRENKROG, Herbert
          Bodenbeläge aus natur- und Betonwerkstein: : das Praxisbuch für Planer, Steinmetzen und Fliesenleger : Verlegetechnik / Herbert Fahrenkrog. - München : Callwey, 2001. - 112 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Naturstein im Bauwesen)

  Kazalo
  ISBN 3-7667-1457-0
  a) gradbeništvo b) gradbeni materiali c) gradbena dela d) kamen e) naravni kamen f) aditivi g) malta h) obloge tal i) estrihi j) normativi k) podložni beton l) cement m) talne obloge

  691/692
  COBISS.SI-ID 24859141

  262.
  INTERNATIONAL Conference on High Performance Materials in Bridges (2001 ; Kailua Kona)
          High performance materials in bridges : proceedings of the international conference : July 29-August 3, 2001, Kona, Hawaii / sponsored by United Engineering Foundation, Inc. ; edited by Atorod Azizinamini, Aaron Yakel, Magdy Abdelrahman. - Reston : American Society of Civil Engineers, 2003. - VII, 476 str. : ilustr. ; 22 cm

  Kazalo. - Bibliografija pri posameznih prispevkih
  ISBN 0-7844-0691-X (broš.)
  a) Bridges - Design and construction - Congresses b) Bridges - Materials - Congresses c) gradbeništvo d) materiali e) mostovi f) korozija g) preskušanje materialov h) stiki i) kompositne konstrukcije

  69/624.07
  COBISS.SI-ID 2062689

  263.
  KOSCHADE, Rolf
          Sandwich panel construction : construction with factory engineered sandwich panels, consisting of metallic facings and a foamed polyurethane core / Rolf Koschade. - Berlin : Ernst & Sohn, cop. 2002. - 388 str. : ilustr., načrti ; 30 cm

  Bibliografija: str. 380-388. - Kazalo
  ISBN 3-433-01617-8
  a) Honeycomb structures b) Sandwich construction c) arhitektura d) gradbeništvo e) gradbena fizika f) paneli g) sendvič paneli h) detajli i) lastnosti j) primeri k) standardi l) polivretan m) plastika n) kovinski ovoj o) komponentne konstrukcije p) stenski paneli q) stropni paneli r) strešni paneli

  691
  COBISS.SI-ID 25536005

  264.
  PETERS, Rick
          Sheds and garages : [projects and plans, building techniques, barns] / by Rick Peters and the editors of Sunset Books. - 2nd ed., 1st printing. - Menlo Park : Sunset, 2004. - 160 str. : ilustr. ; 28 cm

  Kazalo
  ISBN 0-376-01376-1 (broš.)
  a) Garages - Design and construction - Amateurs' manuals b) Toolsheds - Design and construction - Amateurs' manuals c) Sheds - Design and construction - Amateurs' manuals d) Garages - Designs and plans - Amateurs' manuals e) Toolsheds - Designs and plans - Amateurs' manuals f) Sheds - Designs and plans - Amateurs' manuals g) gradnja h) vrtna arhitektura i) lope j) staje k) koče l) barake m) garaže n) hlevi o) načrtovanje p) detajli q) izgradnja r) pomožni objekti

  69/691
  COBISS.SI-ID 2660925

  265.
          TIMBER construction manual / Herzog ... [et al.]. - Basel ; Boston ; Berlin : Birkhäuser ; Berlin : Springer, cop. 2004. - 375 str. : ilustr. ; 31 cm

  "The original German edition of theis book was conceived and developed by Detail, Review of Architecture.". - Kazali. - Bibliografija: str. 366-369
  ISBN 3-7643-7025-4 (vezano)
  a) Building, Wooden - Handbooks, manuals, etc b) materiali c) gradbeništvo d) gradbeni materiali e) arhitektura f) les g) lastnosti lesa h) konstrukcije i) lesene konstrukcije j) rezan les k) lesne zveze l) projektiranje m) zaščita lesa

  691:72.01
  COBISS.SI-ID 26664965

  266.
          TRANSLUCENT materials : glass, plastics, metals / Frank Kaltenbach (ed.) ; [translation (German/English) Michael Robinson]. - Basel : Birkhäuser ; München : Edition Detail, cop. 2004. - 110 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Detail praxis)

  Kazalo
  ISBN 3-7643-7033-5
  a) gradbeništvo b) materiali c) gradbeni materiali d) prosojni materiali e) gradbene konstrukcije f) gradiva g) arhitekturni elementi h) gradbeni elementi i) nosilnost j) kovina k) steklo l) plastika

  691
  COBISS.SI-ID 1576836

  267.
  UNGER, Achim
          Conservation of wood artifacts : a handbook / A. Unger, A. P. Schniewind, W. Unger. - Berlin [etc.] : Springer, 2001. - XVII, 578 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Natural science in archaeology)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali
  ISBN 3-540-41580-7 (vezano)
  a) Archaeology - Methodology b) Woodwork - Conservation and restoration - Handbooks, manuals, etc c) Wood - Preservation - Handbooks, manuals, etc d) Wood - Chemistry - Handbooks, manuals, etc e) Antiquities - Collection and preservation - Handbooks, manuals, etc f) Cultural property - Protection g) lesene konstrukcije h) konzervatorstvo i) sanacija j) restavriranje(umetniška tehnika) k) zaščita l) les m) lastnosti lesa n) struktura lesa o) diagnoza stanja p) metode q) materiali r) tehnike sanacije s) vrste poškodb t) zajedalci

  694.3/.5
  069.44
  COBISS.SI-ID 803465


  7 UMETNOST.


  268.
  CRABTREE, Caroline
          Beadwork : a world guide / Caroline Crabtree and Pam Stallebrass. - London : Thames & Hudson, cop. 2002. - 208 str. : ilustr., zvd. ; 29 cm

  Bibliografija: str. 205. - Kazalo
  ISBN 0-500-51080-6 (vezano)
  a) Beadwork b) umetnost c) ročna dela d) umetna obrt e) etnologija f) tradicionalne tehnike g) vezenje z biseri h) kroglice i) dekoracije j) noše k) tradicionalna oblačila l) svetovni pregled

  745/749
  COBISS.SI-ID 26600197

  269.
          ENCYCLOPEDIA of clothing and fashion / Valerie Steele, editor in chief. - Farmington Hills : Thomson Gale, cop. 2005. - 3 zv. : ilustr. ; 29 cm. - (Scribner library of daily life)

  Bibliografija na koncu gesel. - Vsebina: Vol. 1: Academic dress to eyeglasses. - XVIII, 434 str. ; Vol. 2: Fads to nylon. - IV, 462 str. ; Vol. 3: Occult dress to Zoran. - IV, 557 str. - Kazalo
  ISBN 0-684-31394-4 (komplet, vezano) ISBN 0-684-31395-2 (zv. 1) ISBN 0-684-31396-0 (zv. 2) ISBN 0-684-31397-9 (zv. 3) ISBN 0-684-31451-7 (e-book)
  a) Clothing and dress - History - Encyclopedias b) umetnost c) kultura d) zgodovina e) etnologija f) oblikovanje tekstilij g) modno oblikovanje h) moda i) oblačila j) obutev k) modni dodatki l) nakit m) kostumi n) noše o) tradicionalna oblačila p) uniforme q) modni kreatorji r) manekenke s) tekstilna industrija t) tkanje u) izrazoslovje

  7:391
  COBISS.SI-ID 26129413

  270.
  ERICSON, Eric
          Design for impact / [Eric Ericson and Johan Pihl]. - London : L. King publishing, 2002. - 173 str. : ilustr. ; 31 cm

  Avtorja navedena v kolofonu. - Ov. nasl.: Design for impact : airline safety cards
  ISBN 1-85669-292-2
  a) Airlines - Safety measures - History b) Airlines - Safety measures - Pictorial works c) Commercial art d) umetnost e) grafično oblikovanje f) design g) varnostna opozorila h) letaki i) varnostne nalepke j) letalska navodila za reševanje

  766
  COBISS.SI-ID 25832965

  271.
  GILLOW, John
          World textiles : a visual guide to traditional techniques / John Gillow and Bryan Sentance. - 1st paperback ed. - London : Thames & Hudson, 2004. - 240 str. : ilustr. ; 29 cm

  Bibliografija: str. 232-234. - Kazalo
  ISBN 0-500-28247-1 (broš.)
  a) Textile fabrics b) umetnost c) oblikovanje tekstilij d) tradicionalne tehnike e) svetovni pregled f) tkanje g) barvanje h) šivanje i) vezenje j) okraševanje k) noše l) etnologija m) tekstil n) oblačila o) tkanine

  745.52
  COBISS.SI-ID 26599685

  272.
  HENRICHSEN, Christopf Paul
          Japan : culture of wood : buildings, objects, techniques / Christoph Henrichsen ; [photographs by Roland Bauer]. - Basel ; Berlin ; Boston : Birkhäuser, cop. 2004. - 247 str. : ilustr. ; 31 cm

  Bibliografija: str. 245-247
  ISBN 3-7643-7022-X (vezano)
  a) Woodwork - Japan b) Architectural woodwork - Japan c) Building, Wooden - Japan d) arhitektura e) umetnost f) les g) obdelava lesa h) Japonska i) zgodovina j) tradicionalna umetnost k) japonska hiša l) pohištvo m) orodje n) glasbeni inštrumenti o) igrače

  745.51(520)
  COBISS.SI-ID 26664197

  273.
          HOW to do EcoDesign? : a guide for environmentally and economically sound design / U. Tischner ... [et al.] ; edited by the German Federal Environmental Agency Berlin. - Frankurt am Main : Verlag form, cop. 2000. - 197 str. : ilustr. ; 22 cm

  Prevod dela: Was ist EcoDesign?. - Bibliografija: str. 183-189
  ISBN 3-7643-6766-0 ISBN 3-89802-025-8 (Verlag form)
  a) umetnost b) industrijsko oblikovanje c) ekološko oblikovanje d) varstvo okolja e) ekonomičnost f) vodniki

  745/749
  COBISS.SI-ID 26665989

  274.
          MALERLEXIKON : Technik, Werkstoffe, Gestaltung, Geschichte, Denkmalschutz, Betriebswirtschaft, Marketing, Berufsorganisation, Berufs- und Arbeitspädagogik / Dieter Wallenfang ... [et al.] ; Siegfried Federl (Hrsg.). - München : Callwey, cop. 2001. - 851 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  ISBN 3-7667-1430-9
  a) uporabna umetnost b) umetnost c) slikarstvo d) pleskarstvo e) terminologija f) postopki g) barve h) tehnika i) sanacija j) restavratorstvo

  7.01/.07
  COBISS.SI-ID 24872709

  275.
          NEW book design / compiled and edited by Roger Fawcett-Tang ; introduction and interviews by Caroline Roberts. - London : Laurence King Publishing, 2004. - 192 str. : ilustr. ; 29 cm

  Kazalo
  ISBN 1-85669-366-X (broš.)
  a) Book design b) umetnost c) grafično oblikovanje d) design e) oblikovanje knjig f) ovitki g) celostna podoba h) struktura i) tipografija j) primeri

  766
  COBISS.SI-ID 1331312

  276.
  PILE, John F.
          A history of interior design / John Pile. - 2nd ed. - London : Laurence King Publishing, 2005. - 464 str. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: str. 446-449. - Kazalo
  ISBN 1-85669-418-6 (vezano)
  a) arhitektura b) notranja oprema c) interier d) industrijsko oblikovanje e) design f) pohištvo g) dekoracije h) zgodovina i) časovni pregled j) umetnostni slogi k) geografska razdelitev l) umetniki m) oblikovalci n) notranji prostor o) tlorisi p) značilni primeri

  747
  COBISS.SI-ID 26136581

  277.
  SIMPOZIJ o sodobni umetnosti (2004 ; Škofja Loka)
          Zbornik Simpozija Arteria / Simpozij o sodobni umetnosti, Škofja Loka 2004 ; [urednik Tomaž Furlan ; besedila Gorazd Bizjak ... [et al.] ; prevod v slovenščino Anja Eržen]. - Škofja Loka : Atelje CLOBB, 2004 (Ljubljana : Littera picta). - 29 str. : ilustr. ; 21 cm

  ISBN 961-238-405-3
  a) Umetnost - 21.st. - Zborniki b) koncepti c) analiza stanja d) sodobna umetnost

  7.01"20"(082)
  COBISS.SI-ID 217258496


  71 PROSTORSKO UREJANJE. REGIONALNO PLANIRANJE. URBANIZEM. OBLIKOVANJE KRAJINE.


  278.
          ACCESSIBILITY and the bus system : from concepts to practice / edited by N. Tyler. - London : T. Telford, 2002. - XVI, 410 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij in na str. 367-371. - Kazalo
  ISBN 0-7277-2980-2 (vezano)
  a) Bus terminals - Barrier-free design b) Bus lines - Barrier-free design c) Buses - Barrier-free design d) urbanizem e) urejanje prostora f) avtobusne postaje g) načrtovanje h) ovire na javnih prostorih

  71
  COBISS.SI-ID 26668293

  279.
  ANGÉLIL, Marc M.
          Inchoate : an experiment in architectural education / Marc Angélil. - Barcelona : Actar, cop. 2003. - 565 str. : ilustr. ; 24 cm

  ISBN 3-9522718-0-2 (vezano)
  a) arhitektura b) urbanizem c) teorija d) izobraževanje e) prostor f) analize g) percepcija prostora h) modeliranje i) abstrakcija j) ovoj zgradbe k) kompozicija l) urejanje prostora m) rekurzivni procesi v arhitekturi

  71/72
  COBISS.SI-ID 25885957

  280.
  BARTON, Hugh
          Shaping neighbourhoods : a guide for health, sustainability and vitality / Hugh Barton, Marcus Grant and Richard Guise. - Reprinted. - London ; New York : Spon Press, 2004. - XI, 244 str. : ilustr., zvd. ; 29 cm

  Bibliografija: str. 237-242. - Kazalo
  ISBN 0-415-27852-X (vezano) ISBN 0-415-26009-4 (broš.)
  a) City planning b) Neighborhood c) Community development d) Urbanisme e) Quartiers (Urbanisme) f) Développement communautaire urbain g) Urbanisme durable h) Urbanisme - Aspect de l'environnement i) urbanizem j) prostorsko urejanje k) urejanje mest l) mesta m) soseske n) trajnostni razvoj o) načrtovanje bivalnega prostora

  71
  COBISS.SI-ID 26718981

  281.
  BRIDGE, Gary
          Reason in the city of difference : pragmatism, communicative action and contemporary urbanism / Gary Bridge. - London ; New York : Routledge, cop. 2005. - X, 178 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Questioning cities series)

  Bibliografija: str. 159-171. - Kazalo
  ISBN 0-415-28766-9 (vezano) ISBN 0-415-28767-7 (broš.)
  a) urbanizem b) mesta c) razvoj mest d) 20.st. e) teorija urbanizma f) javni prostor g) prostorsko urejanje h) sociologija

  711.4
  COBISS.SI-ID 1723268

  282.
          CONTINUOUS productive urban landscapes : designing urban agriculture for sustainable cities / [editors] André Viljoen, Katrin Bohn, Joe Howe. - Oxford ; Burlington : Architectural Press, 2005. - XXII, 280 str. : ilustr. ; 25 cm

  Ov. nasl.: CPULs. - Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 0-7506-5543-7
  a) urbanizem b) prostorsko urejanje c) oblikovanje krajine d) regionalno planiranje e) trajnostni razvoj f) urbano planiranje g) razvoj mest h) poljedelstvo v mestu i) pridelava hrane v mestu j) vrtičkarstvo k) analize l) raziskave

  71
  COBISS.SI-ID 26562309

  283.
          DIETER Kienast / essays, Martin R. Dean, Udo Weilacher ; textbeiträge = text contributions, Thomas Göbel-Gross ... [et al.] ; photos, Christian Vogt. - Basel ; Boston ; Berlin : Birkäuser, cop. 2004. - 303 str. : ilustr., načrti ; 28 cm

  Vzporedno nem. in angl. besedilo. - Bibliografija: str. 300-302
  ISBN 3-7643-6847-0
  a) Gardens - Europe b) Parks - Europe c) Landscape design - Europe d) krajinska arhitektura e) Kienast, D. f) oblikovanje krajine g) prostorsko urejanje h) vrtovi i) načrti vrtov

  71
  COBISS.SI-ID 26527237

  284.
  EISINGER, Angelus, 1964-
          Städte bauen : Städtebau und Stadtentwicklung in der Schweiz 1940-1970 / Angelus Eisinger ; [Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, DARCH, Departement Architektur ; Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, Institut für Geschichte und Theorie der Architektur]. - Zürich : GTA Verlag, cop. 2004. - 364 str. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: str. 335-358. - Kazali. - Habilitation - Technische Hochschule, Zürich, 2002/03
  ISBN 3-85676-148-9 (broš.)
  a) urbanizem b) mesta c) razvoj mest d) gradnja mest e) urejanje prostora f) načrtovanje g) Švica 1940-1970

  71
  COBISS.SI-ID 26687237

  285.
          EVENT Landschaft? : Zeitgenössische deutsche Landschaftsarchitektur = Event landscape? : contemporary German landscape architecture / [Bund Deutscher Landschaftsarchitekten BDLA (Hg., ed.)]B ; [Redaktion im Auftrag des BDLA, editor for BDLA Thies Schröder ... [et al.] ; Übersetzung, translation Michael Robinson, Michael Wachholz]. - Basel ; Boston ; Berlin : Birkhäuser, cop. 2003. - 167 str. : ilustr. ; 31 cm

  Avtor naveden na vzporedni str. nasl. str. - Besedilo vzporedno v nem. in angl. - Kazalo
  ISBN 3-7643-7016-5
  a) krajinska arhitektura b) urejanje krajine c) oblikovanje krajine d) prostorsko urejanje e) mesta f) vrtovi g) parki h) avtoceste i) naselja

  71
  COBISS.SI-ID 1664388

  286.
          The FACTORIES : conversions for urban culture / TransEuropeHalles ; [editor, Fazette Bordage]. - Basel ; Berlin ; Boston : Birkhäuser, cop. 2002. - 279 str. : ilustr. ; 26 cm

  Prevod dela: Les fabriques
  ISBN 3-7643-6635-4 (broš.)
  a) Factories - Remodeling for other use - Europe b) Arts facilities - Europe c) arhitektura d) urbanizem e) degradirana urbana območja f) opuščena industrijska območja g) opuščene vojašnice h) reurbanizacija i) mladinski kulturni centri j) alternativna kultura k) mestni kulturni prostori l) evropski primeri

  711.4
  COBISS.SI-ID 26662405

  287.
          HIGH-rise manual : typology and design, construction and technology / edited by Johann Eisele, Ellen Kloft ; [translation into English Elizabeth Schwaiger, Robin Benson, Derek Henderson]. - Basel ; Boston ; Berlin : Birkhäuser, 2003. - 235 str. : ilustr. ; 31 cm

  Prevod dela: Hochhaus Atlas. - Bibliografija: str. 224-228. - Kazalo
  ISBN 3-7643-0274-7
  a) gradbeništvo b) arhitektura c) temeljenje d) gradbene konstrukcije e) tipologija f) načrtovanje g) visoke gradnje h) materiali i) nosilnost j) požarna varnost k) obremenitve l) tehnologija m) gradnja n) nebotičniki o) stolpnice p) tlorisi

  71.01
  624.04/.07
  COBISS.SI-ID 1654660

  288.
  HILL, Penelope
          Contemporary history of garden design : European gardens between art and architecture / Penelope Hill. - Basel ; Berlin ; Boston : Birkhäuser, cop. 2004. - 261 str. : ilustr. ; 34 cm

  Prevod dela: Jardins d'aujour'hui en Europe. - Bibliografija: str. 260-261. - Kazalo
  ISBN 3-7643-7117-X
  a) Gardens - Europe - Design - History - 20th century. b) Gardens, European - History - 20th century. c) Landscape architecture - Europe - History - 20th century. d) krajinska arhitektura e) oblikovanje krajine f) prostorsko urejanje g) vrtovi h) parki i) naselja j) spominski parki k) pokopališča l) voda m) ozelenitev fasad

  71
  COBISS.SI-ID 26528773

  289.
  KRIER, Rob
          Town spaces : contemporary interpretations in traditional urbanism : Krier-Kohl-Architects / Rob Krier ; introduction by Michael Graves ; essays by Hans Ibelings, Philipp Meuser, Harald Bodenschatz ; [translation, Fiona Greenwood Fincannon]. - Basel ; Berlin ; Boston : Birkhäuser, cop. 2003. - 283 str. : ilustr. ; 29 cm

  ISBN 3-7643-6942-6 (vezano)
  a) Krier, Rob b) Rob Krier-Christoph Kohl Architects c) Rob Krier-Christoph Kohl Architects d) City planning - History - 20th century. e) Space (Architecture) - History - 20th century. f) Urbanisme - Histoire - 20e siecle. g) Espace (Architecture) - Histoire - 20e siecle. h) urbanizem i) urejanje prostora j) razvoj mest k) mesta l) kompozicija urbanega prostora m) nova mesta n) soseske o) obnova mestnega jedra p) mestno jedro q) trgi r) preoblikovanje mestnega jedra

  71
  COBISS.SI-ID 26665221

  290.
  LINTON, Harold
          Urban reflections : illustrated world cities / Harold Linton ; illustrations by Richard Rochon. - Mulgrave : The Images Publishing Group, cop. 2004. - 184 str. : ilustr. ; 31 cm

  Bibliografija: str. 183
  ISBN 1-876907-99-1 (vezano)
  a) Cities and towns in art b) Architectural drawing c) arhitektura d) urbanizem e) mesto f) umetnost g) javni prostori h) podoba mest i) urbano okolje j) vizualizacija k) risanje mesta

  71/72
  COBISS.SI-ID 26714373

  291.
  MARSHALL, Stephen, 1967-
          Streets & patterns / Stephen Marshall. - London ; New York : Spon Press, 2005. - XIII, 318 str. : ilustr. ; 21 cm

  Bibliografija: str. 297-312. - Kazalo
  ISBN 0-415-31750-9 (broš.)
  a) urbanizem b) teorija urbanizma c) promet d) mesta e) razvoj mest f) urbanistično planiranje g) javni prostor h) ulice

  71
  COBISS.SI-ID 1709444

  292.
          MESTA in urbanizacija / Vilibald Premzl ... [et al.] ; [ilustracije Geodetski zavod Slovenije ... et al.]. - Ljubljana : Svet za varstvo okolja Republike Slovenije, 1999 (Kranj : Trajanus). - 72 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm. - (Zbirka Usklajeno in sonaravno, ISSN 1408-9106 ; št. 3)

  Potiskane notr. str. ov. - Bibliografija: str. 72
  ISBN 961-6315-03-X
  a) Mesta - Prostorsko urejanje - Slovenija - 20.st. - Zborniki b) Urbanizacija - Slovenija - Zborniki c) urbanizem d) mesta e) urbanizacija f) teorija g) opisi h) Slovenija

  711.4(497.4)
  COBISS.SI-ID 102925568

  293.
          MULTIFUNCTIONAL landscapes. Vol. 1, Theory, values and history / editors, J. Brandt & H. Vejre. - Southampton : WIT Press, cop. 2004. - 276 str. : ilustr., graf. prikazi ; 23 cm. - (Advances in ecological sciences, ISSN 1369-8273)

  Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 1-85312-930-5 (zv. 2) ISBN 1-85312-936-4 (komplet)
  a) Landscape b) Landscape architecture c) Land use - Management d) krajinska arhitektura e) urejanje krajine f) krajina g) uporaba zemljišč h) večfunkcionalna krajina i) teorija j) ocenjevanje krajine k) ekologija l) oblikovanje krajin m) prostorsko urejanje

  71
  COBISS.SI-ID 24967685

  294.
  NARBONI, Roger
          Lighting the landscape : art, design, technologies / Roger Narboni. - Basel ; Berlin ; Boston : Birkhäuser, cop. 2004. - 230 str. : ilustr. ; 29 cm

  Bibliografija: str. 226-227. - Kazalo
  ISBN 3-7643-7079-3 (vezano)
  a) Lighting, Architectural and decorative b) urbanizem c) arhitektura d) urejanje krajine e) krajinska arhitektura f) osvetlitev g) iluminacija h) naravna svetloba i) umetna svetloba j) nočna krajina k) parki l) obala m) obrežja n) mesta o) mostovi p) svetlobno onesnaževanje q) študije primerov

  712:928.9
  COBISS.SI-ID 26686213

  295.
  RAZSTAVA Stanovanja za naše nove razmere (2004 ; Ljubljana)
          Razstava Stanovanja za naše nove razmere : Galerija Kresija, Ljubljana, 27. oktober - 7. november 2003. Simpozij Nove perspektive stanovanjske gradnje, Ljubljana, 27.-29. oktober 2003 / organizatorji [obeh prireditev] Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo [in] Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad [in] Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo ; [urednika [obeh del] Anja Planišček, Aleš Vodopivec ; prevodi [obeh del] Mojca Dobnikar ; teksti, slikovni materiali in fotografije [obeh del] arhivi avtorjev oz. posebne navedbe virov]. - Ljubljana : Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, 2004. - 71, 175 str. : ilustr. ; 30 cm

  Ov. nasl. - Nasl. v CIP-u: Zbornik simpozija in razstave. - Bibliografija pri prispevkih s simpozija
  ISBN 961-91370-0-0
  a) Stanovanjska arhitektura - Posvetovanja b) Arhitektura - Razvojni vidik - Posvetovanja c) urbanizem d) stanovanjska gradnja e) stanovanja f) kolektivna stanovanjska gradnja g) perspektive h) Nizozemska i) individualno j) kolektivno k) ekološki vidik l) Europan m) soseske

  711.58
  COBISS.SI-ID 213585920

  296.
          REMAKING Birmingham : the visual culture of urban regeneration / edited by Liam Kennedy. - London ; New York : Routledge, 2004. - XV, 156 str., [8] str. uvezanih pril. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija: str. 149-155. - Kazalo
  ISBN 0-415-28838-X (vezano) ISBN 0-415-28839-8 (broš.)
  a) Urban renewal - England - Birmingham b) City planning - England - Birmingham c) Rénovation urbaine - Angleterre - Birmingham d) Urbanisme - Angleterre - Birmingham e) Birmingham (England) f) Birmingham (Angleterre) g) urbanizem h) urejanje prostora i) razvoj mest j) renoviranje mest k) Anglija l) mestna jedra m) ulice n) regeneracija mest

  711.4
  COBISS.SI-ID 26719493

  297.
  SIMPOZIJ Družba, prostor, graditev (2005 ; Kranjska Gora)
          Kako do kakovostnih stanovanj? = How to get to quality apartments / Simpozij Družba, prostor, graditev, 2, in 3. junij 2005, Kranjska Gora ; [glavni in odgovorni urednik Željko Vukelić]. - Ljubljana : Inženirska zbornica Slovenije, 2005 (Ljubljana : Euroadria). - 181 str. : ilustr. ; 21 cm

  Bibliografije ob posameznih prispevkih. - Povzetki ; Abstracts
  ISBN 961-90706-5-8
  a) Gradbeništvo - Posvetovanja b) Arhitektura - Posvetovanja c) Prostorsko urejanje - Posvetovanja d) zborniki e) prostorsko planiranje f) prostor g) družba h) urbanizem i) stanovanjska gradnja j) zakonodaja k) načrtovanje bivalnega okolja l) poselitev m) načrtovanje naselij n) graditev objektov o) kakovost

  71/72
  COBISS.SI-ID 220345600

  298.
          SOLAR architecture : strategies, visions, concepts / Christian Schittich (ed.) ; [translation (German/English): Peter Green, Elizabeth Schwaiger]. - München : Edition Detail ; Basel ; Boston ; Berlin : Birkhäuser, cop. 2003. - 176 str. : ilustr. ; 30 cm. - (In Detail)

  Bibliografija: str. 168-169
  ISBN 3-7643-0747-1
  a) arhitektura b) energetika c) sončna arhitektura d) strategija e) vizije f) gradbena fizika g) koncepti h) klimatizacija zgradbe i) sončna hiša j) segrevanje-ohlajanje k) senčila l) toplotna črpalka m) stanovanjska gradnja n) javne zgradbe o) primeri izvedb

  71.01
  COBISS.SI-ID 1580164

  299.
  STUDIO Dolenec in Gojević (Velenje)
          V predalu in v prostoru : arhitektura in krajinska arhitektura Studia Dolenec in Gojević in Ateljeja Piano : Muzej - Galerija, [13. april - 4. maj 2005] / [besedilo Mateja Neža Sitar, Maja Simoneti, Saša Piano ; fotografije Miran Kambič]. - [Velenje : Muzej - Galerija, 2005] ([Velenje] : Eurograf). - 10 str. : ilustr. ; 30 cm

  500 izv.
  a) Krajinska arhitektura - Slovenija - Razstavni katalogi b) prostorski razvoj c) urbanizem d) urejanje krajine e) razstava načrtov

  712
  COBISS.SI-ID 219597824

  300.
          TIME-saver standards for urban design / editor-in-chief, Donald Watson ; editors, Alan Plattus, Robert G. Shibley. - New York [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2003. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr., načrti ; 29 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/mh031/2002038067 .html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/bios/mh041/200203806 7.html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-07-068507-X (vezano)
  a) City planning b) Architectural design c) Design urbain d) Design architectural e) urbanizem f) normativi g) standardi h) načrtovanje mest i) naselja j) elementi mesta k) parkiranje l) teorija m) primeri

  711
  COBISS.SI-ID 26446341

  301.
          TRANSFORMING Barcelona / edited by Tim Marshall. - London ; New York : Routledge, 2004. - XII, 263 str. : ilustr., zvd. ; 26 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip0412/2003027 721.html. - Bibliografija na koncu poglavij in na str. 251-255. - Kazalo
  ISBN 0-415-28840-1 (vezano) ISBN 0-415-28841-X (broš.)
  a) City planning - Spain - Barcelona b) Urban policy - Spain - Barcelona c) Urbanisme - Espagne - Barcelone d) Politique urbaine - Espagne - Barcelone e) Barcelona (Spain) - History - 20th century. f) Barcelone (Espagne) - Histoire - 20e siecle. g) uranizem h) prostorsko urejanje i) urbano planiranje j) urejanje prostorov k) Barcelona l) transformacija mest m) prenova mest

  711.4
  COBISS.SI-ID 26719237

  302.
  URBAN Land Institute
          Residential development handbook / [Adrienne Schmitz ... et al.]. - 3rd ed. - Washington : Urban Land Institute, 2004. - XI, 376 str. : ilustr. ; 29 cm. - (ULI development handbook series)

  Avtor naveden v kolofonu. - Bibliografija: str. 366-368. - Kazalo
  ISBN 0-87420-918-8 (vezano)
  a) Housing development - United States b) Habitations - Construction - Guides, manuels, etc c) Lotissement - Guides, manuels, etc d) Villes - Croissance e) urbanizem f) stanovanjska gradnja g) naselja h) stanovanja i) razvoj j) nepremičninski trg k) financiranje l) načrtovanje m) zakonodaja n) marketing o) upravljanje p) študije primerov

  711.581
  COBISS.SI-ID 25838085


  72 ARHITEKTURA.


  303.
  ADAM, Jürgen
          Industrial buildings : a design manual / Adam Jürgen, Katharina Hausmann, Frank Jüttner ; with contributions by Klaus Daniels ... [et al.]. - Basel ; Berlin ; Boston : Birkhäuser, cop. 2004. - 246 str. : ilustr., načrti ; 34 cm

  Bibliografija: str. 240. - Kazala
  ISBN 3-7643-2175-X (vezano)
  a) Industrial buildings - Design and construction b) arhitektura c) gradbeništvo d) industrijske zgradbe e) zgodovina f) urbano planiranje g) konstrukcija h) izbira nosilne konstrukcije i) načrtovanje j) nosilnost k) fasade l) vzdrževalni deli zgradbe m) tovarne n) skladišče o) primeri

  725
  COBISS.SI-ID 26686469

  304.
  ARNOLD, Dana
          Reading architectural history / Dana Arnold. - London ; New York : Routledge, 2002. - XVII, 229 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija: str. 219-224. - Kazalo
  ISBN 0-415-25049-8 (vezano) ISBN 0-415-25050-1 (broš.)
  a) Architecture - Historiography b) Architecture - England - 18th century. c) Architecture - Historiographie d) Architecture - Angleterre - 18e siecle. e) arhitektura f) zgodovina g) teorija h) filozofija zgodovine i) zgodovina stilov j) arhitekturni stili k) 18. stoletje l) Anglija

  72.03
  COBISS.SI-ID 25675781

  305.
  BULLOCK, Nicholas
          Building the post-war world : modern architecture and reconstruction in Britain / Nicholas Bullock. - London ; New York : Routledge, cop. 2002. - XIV, 287 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-415-22178-1 (vezano) ISBN 0-415-22179-X (broš.)
  a) Modern movement (Architecture) - Great Britain b) Urban renewal - Great Britain - History - 20th century. c) Reconstruction (1939-1951) - Great Britain d) Mouvement moderne (Architecture) - Grande-Bretagne e) Rénovation urbaine - Grande-Bretagne - Histoire - 20e siecle. f) Reconstruction, 1939-1951 - Grande-Bretagne g) arhitektura h) zgodovina i) povojna arhitektura j) rekonstrukcija zgradb k) obnova porušenih stavb l) 1945-1951 m) Anglija n) Nemčija o) stanovanjska gradnja p) novi pristop graditve q) javne stavbe r) šole

  72.03
  COBISS.SI-ID 25535749

  306.
  CONWAY, Hazel
          Understanding architecture : an introduction to architecture and architectural history / Hazel Conway and Rowan Roenisch. - 2nd ed. - London ; New York : Routledge, cop. 2005. - 285 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 268-273. - Kazalo
  ISBN 0-415-32058-5 (vezano) ISBN 0-415-32059-3 (broš.)
  a) Architecture b) Architecture and society c) arhitektura d) zgodovina e) teorija f) arhitekturna zgodovina g) eksperimentalni pristop h) holistični pristop i) sociologija j) prostor k) funkcija l) modeli m) materiali n) konstrukcija o) arhitekturni stili p) stili

  72.01
  COBISS.SI-ID 26733317

  307.
  COWAN, Henry J.
          Dictionary of architectural and building technology / Henry J. Cowan and Peter R. Smith ; with contributions by W. K. Chow ... [et al.]. - 4th ed. - London ; New York : Spon press, 2004. - XIV, 338 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  ISBN 0-415-31234-5 (broš.) ISBN 0-415-31233-7 (vezano)
  a) Arhitektura - Slovarji b) Gradbeništvo - Slovarji c) slovarji d) terminologija e) arhitektura f) gradbeništvo

  72(038)
  69(038)
  COBISS.SI-ID 163833

  308.
  DE Chiara, Joseph, 1929-
          Time-saver standards for building types / Joseph De Chiara, Michael J. Crosbie, editor[s]. - 4th ed. - Boston [etc.] : McGraw-Hill, 2001. - XV, 1005 str. : ilustr., načrti ; 28 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/mh021/2001030275 .html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/mh021/20 01030275.html. - Kazalo
  ISBN 0-07-120241-2 (broš.)
  a) Modular coordination (Architecture) b) Building materials - Standards c) arhitektura d) normativi e) standardi f) tipologija g) programske sheme h) funkcionalne povezave

  72.011
  COBISS.SI-ID 26445829

  309.
          DIGITAL tectonics / edited by Neil Leach, David Turnbull, Chris Williams. - Chichester : Wiley-Academy, cop. 2004. - 152 str. : ilustr. ; 26 cm

  ISBN 0-470-85729-3
  a) Architectural design b) Architecture and technology c) arhitektura d) teorija arhitekture e) tehnologija f) načrtovanje g) materiali h) digitalizacija i) prostorske strukture j) numerično modeliranje k) algoritmi l) animacija

  72.01
  COBISS.SI-ID 25242885

  310.
  EDWARDS, Brian, 1944-
          University architecture / Brian Edwards. - London ; New York : Spon Press, 2000. - VII, 164 str. : ilustr. ; 29 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/fy043/00032228.h tml. - Bibliografija: str. 159. - Kazalo
  ISBN 0-419-24440-9 (vezano) ISBN 0-419-24470-0 (broš.)
  a) College buildings b) Campus planning c) Constructions universitaires d) Campus - Planification e) arhitektura f) javne zgradbe g) univerze h) kampusi i) načrtovanje j) razvoj k) knjižnice l) informacijski centri m) centri znanja n) laboratoriji o) raziskovalni centri p) športni objekti q) kulturni objekti r) predavalnice s) umetniški oddelki t) fleksibilnost u) študentski domovi v) študentska naselja w) primeri

  727.3
  COBISS.SI-ID 26674181

  311.
          EUROPAN Union prize for contemporary architecture : Mies van der Rohe Award 2003 = Premio de arquitectura contemporánea de la Unión Europea : [Premio Mies van der Rohe 2003]. - Barcelona : Actar, 2003. - 302 str. : ilustr. ; 24 cm

  ISBN 84-95951-42-8 (broš.)
  a) Arquitectura b) arhitektura c) arhitekti d) projekti e) nagrade f) Evropska unija g) nagrajena dela

  72.071
  COBISS.SI-ID 25885701

  312.
  FARRELL, Terry
          Place : a story of modelmaking, menageries and paper rounds / Terry Farrell ; [edited by Henrietta Heald]. - London : L. King Publishing, cop. 2004. - 288 str. : ilustr. ; 29 cm

  Na nasl. str. in ov.: Terry Farrell: life and work: early years to 1981. - Kazalo
  ISBN 1-85669-332-5 (broš.)
  a) Farrell, Terry (1938-) - Criticism and interpretation b) arhitektura c) arhitekti d) biografije e) zbrana dela f) Farrell, Terry(1938- )

  72
  COBISS.SI-ID 26137349

  313.
          FASSADEN - Gebäudehüllen für das 21. Jahrhundert = Façades - building envelopes for the 21st century / Dirk U. Hindrichs, Winfried Heusler (eds.). - Basel ; Boston ; Berlin : Birkhäuser, 2004. - 384 str. : ilustr. ; 34 cm

  Kazalo
  ISBN 3-7643-7061-0 (vezano)
  a) arhitektura b) fasade c) detajli d) pregled e) trendi f) 21. stoletje

  72.04
  COBISS.SI-ID 26666245

  314.
  GLANCEY, Jonathan
          The story of architecture / Jonathan Glancey ; [foreword by Norman Foster]. - London : Dorling Kindersley, 2003. - 240 str. : ilustr. ; 28 cm

  Prva broširana izd. pri Dorling Kindersley. - Predhodna izd.: 2000. - Kazalo
  ISBN 0-7513-4881-3
  a) Architecture - History b) arhitektura c) teorija arhitekture d) zgodovina e) arhitekturni stili f) pramesta g) antika h) klasika i) gotika j) renesansa k) Evropa l) Amerika m) Afrika n) Azija o) industrijska revolucija p) secesija q) Van der Rohe, L. M. r) Le Corbusier s) modernizem t) post modernizem

  72.03
  COBISS.SI-ID 25046277

  315.
  GRIMM, Friedrich B.
          Konstruieren mit Hohlprofilen / Friedrich Grimm. - Berlin : Ernst & Sohn, cop. 2003. - 198 str. : ilustr., načrti ; 24 x 27 cm. - (Stahlbauten ; Bd. 3)

  Bibliografija: str. 197. - Kazalo
  ISBN 3-433-02833-8 (Ernst & Sohn) ISBN 3-433-02840-0
  a) arhitektura b) gradbeništvo c) jeklo d) jeklene konstrukcije e) škatlasti profili f) načrtovanje g) izvedba h) primeri i) cevi j) paličja k) zvari

  72.011:624.014.2
  COBISS.SI-ID 26616069

  316.
  HERTZBERGER, Herman
          Lessons for students in architecture / Herman Hertzberger ; [translation from the Dutch by Ina Rike]. - 4th revised ed. - Rotterdam : 010 Publishers, 2001. - 272 str. : ilustr., načrti ; 27 cm

  ISBN 90-6450-464-4
  a) arhitektura b) teorija c) predavanja d) javni prostor e) zasebni prostor f) oblikovanje prostora g) učinki h) primerjave i) študije j) primeri

  72.01
  COBISS.SI-ID 1296772

  317.
  HERZOG, Thomas, 1941-
          Facade construction manual / Herzog, Krippner, Lang. - Basel ; Boston ; Berlin : Birkhäuser ; Munich : Edition detail, cop. 2004. - 320 str. : ilustr., načrti ; 31 cm

  Kazali
  ISBN 3-7643-7109-9 (vezano)
  a) Facades b) arhitektura c) detajli d) fasade e) študije primerov f) kamen g) opeka h) beton i) les j) jeklo k) steklo l) plastika m) prezračevanje n) senčenje

  72.04
  COBISS.SI-ID 26663941

  318.
          HIGH-density housing : concepts, planning, construction / Christian Schittich (ed.) ; [translation (German/English): Elizabeth Schwaiger, Catherine Anderle-Neill]. - München : Edition Detail ; Basel ; Boston ; Berlin : Birkhäuser, cop. 2004. - 174 str. : ilustr. ; 31 cm. - (In Detail)

  Bibliografija: str. 168
  ISBN 3-7643-7113-7
  a) arhitektura b) soseske c) stanovanjska gradnja d) stanovanja e) bloki f) primeri izvedb g) načrtovanje h) izgradnja i) detajli j) fasada k) senčenje l) strnjena gradnja m) majhna stanovanja

  728
  COBISS.SI-ID 1654916

  319.
  HUGUES, Theodor
          Building with large clay blocks : details, products, built examples / [authors] Theodor Hugues, Klaus Greilich, Christine Peter ; [translators (German/English) Gerd H. Söffker, Philip Thrift]. - 1st ed. - Basel : Birkhäuser ; München : Edition Detail, 2004. - 118 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Detail praxis)

  Kazalo
  ISBN 3-7643-7111-0
  a) gradbeni materiali b) glina c) gradbene konstrukcije d) gradiva e) gradbeništvo f) arhitektura g) detajli h) elementi konstrukcije i) stene j) zunanje stene k) izolacija l) notranje stene

  72.04
  COBISS.SI-ID 1667460

  320.
  HUGUES, Theodor
          Timber construction : details, products, case studies / Theodor Hugues, Ludwig Steiger, Johann Weber ; [translation (German/English) Robin Benson ... et al.]. - Basel : Birkhäuser ; München : Edition Detail, cop. 2004. - 110 str. : ilustr., načrti ; 30 cm. - (Detail praxis)

  Kazalo
  ISBN 3-7643-7032-7
  a) arhitektura b) načrtovanje c) detajli d) les e) lesene konstrukcije f) študije primerov g) arhitekturni elementi h) streha i) ležišča j) standardi k) stene l) plošča m) stiki n) lastnosti lesenih nosilnih elementov o) vijaki p) žeblji

  72
  COBISS.SI-ID 1577092

  321.
          The INTERNATIONAL Highrise Award 2004 = Internationaler Hochhaus Preis 2004 / Stadt Frankfurt, DekaBank, DAM - Deutsches Architektur Museum ; [Herausgeberin = editor, Ingeborg Flagge]. - Hamburg : Junius, cop. 2004. - 72 str. : ilustr., načrti ; 27 cm

  Besedilo v angl. in nem. jeziku. - V publikaciji: "Exhibition in Frankfurt, Deutsches Architekturmuseum, June 12 - July 11, 2004". - Urednik naveden v kolofonu
  ISBN 3-88506-549-5 (broš.)
  a) Internationaler Hochhaus Preis - Exhibitions b) Tall buildings - Exhibitions c) Architecture - Awards - Germany - Exhibitions d) arhitektura e) stolpnice f) nebotičniki g) nagrajena dela h) zasnove i) izvedena dela

  72.01
  COBISS.SI-ID 26730245

  322.
  JIRICNA, Eva, 1939-
          Staircases / Eva Jiricna. - London : Laurence King, 2001. - 186 str. : ilustr., načrti ; 30 cm

  Kazalo
  ISBN 1-85669-203-5 (vezano)
  a) Staircases b) Stairs c) Staircases - History d) Stair building - History e) arhitektura f) stopnice g) stopnišča h) zgodovina i) zunanje stopnice j) steklene stopnice k) osnovni motiv l) skulptura m) študije primerov n) tlorisi

  72.011:692.6
  COBISS.SI-ID 26143493

  323.
  KAPFINGER, Otto
          Architecture in Vorarlberg since 1980 : a guide to 260 noteworthy buildings / Otto Kapfinger ; Kunsthaus Bregenz [in cooperation with] vorarlberger architektur institut ; [translated by Harry Mallgrave, Kathleen Sagmeister-Fox]. - Stuttgart : Hatje, cop. 1999. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr., zvd., načrti ; 18 cm

  Prevod dela: Baukunst in Vorarlberg seit 1980. - Bibliografija. - Kazalo
  ISBN 3-7757-1128-7 (broš.)
  a) Architecture - Austria - Vorarlberg - 20th century. b) Architecture, Modern - 20th century - Austria - Vorarlberg c) Vorarlberg (Austria) - Buildings, structures, etc d) arhitektura e) avstrijska arhitektura f) zbrana dela g) javne zgradbe h) industrijske zgradbe i) poslovne zgradbe j) stanovanjske zgradbe k) individualna gradnja l) družinske hiše m) vile n) vikendi

  72.01
  COBISS.SI-ID 26564357

  324.
  KRISTAN, Markus, 1954-
          Martin Kohlbauer : Bauten und Projekte : buildings and projects : 1992-2005 / Markus Kristian. - Wien ; New York : Springer, cop. 2005. - 176 str. : ilustr., načrti ; 25 x 31 cm

  Bibliografija: str. 174-175
  ISBN 3-211-21057-1 (vezano)
  a) Kohlbauer, Martrin - Criticism and interpretation b) arhitektura c) arhitekti d) Kohlbauer, Maratin(1956- ) e) zbrana dela f) Avsrtija

  72
  COBISS.SI-ID 26596101

  325.
  KUŠAR, Domen
          Varnost v arhitekturi nekoč in danes : doktorska disertacija / Domen Kušar. - Ljubljana : [D. Kušar], 2005. - 222 str. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: str. 210-218. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Fak. za arhitekturo
  a) arhitektura b) varnost c) konstrukcije d) funkcionalna zasnova e) strukturna zasnova f) likovno-psihološka zasnova g) zgodovinski pregled h) modeliranje i) analiza

  72.01/.03
  COBISS.SI-ID 219875584

  326.
  MALDINI, Slobodan
          Enciklopedija arhitekture : arhitektura, urbanizam, dizajn, enterijer / [autor in priredjivač] Slobodan Maldini ; [priredjivač za pojmove iz opšte umetnosti i opšte pojmove iz oblasti enterijera Branka Lancoš-Maldini]. - 1. izd. - Beograd : S. Maldini, 2004. - 2 zv. : ilustr. ; 29 cm

  Kazalo
  Tom 1: A-N. - XI, 849 str.
  Tom 2: N-Ž. - VII, 781 str.
  ISBN 86-904433-1-2 (zv. 1) ISBN 86-904433-2-0 (zv. 2)
  a) arhitektura b) urbanizem c) notranja oprema d) interjer e) zgodovina umetnosti f) teorija konstrukcij g) definicija h) opisi pojmov i) izrazoslovje j) primeri k) arhitekti l) tlorisi

  72
  COBISS.SI-ID 26361861

  327.
          MAUERWERK Atlas / Pfeifer ... [et al.]. - 6. vollständing und überarbeitete Aufl. - Basel ; Boston ; Berlin : Birkhäuser - Verlag für Architektur, 2001. - 392 str. : ilustr. ; 31 cm

  Bibliografija: str. 385-387. - Kazalo
  ISBN 3-7643-6478-5
  a) arhitektura b) gradbeništvo c) gradbena fizika d) materiali e) opeka f) opečne konstrukcije g) zidovi h) stene i) gradbene konstrukcije j) gradbeni elementi k) toplotna izolacija l) detajli m) primeri

  72
  691
  COBISS.SI-ID 820356

  328.
          METAL architecture : design and construction / Burkhard Fröhlich, Sonja Schulenburg (eds.) ; [English translation Robin Benson]. - Gütersloh : DBZ Deutsche BauZeitschrift ; Basel ; Boston ; Berlin : Birkhäuser, cop. 2003. - 112 str. : ilustr. ; 30 cm

  ISBN 3-7643-6978-7
  a) arhitektura b) kovina c) kovinske konstrukcije d) projekti e) tehnologija gradnje f) detajli g) javne stavbe h) stanovanjske stavbe i) jeklo j) steklo k) jeklene zgradbe

  72.04
  COBISS.SI-ID 1668228

  329.
          The METAPOLIS dictionary of advanced architecture : city, technology and society in the information age / [authors Manuel Gausa ... [et al.] ; coordination Susanna Cros ; translation Edward Krasny ... et al.]. - Barcelona : Actar, 2003. - 688 str. : ilustr. ; 24 cm

  ISBN 84-95951-22-3
  a) arhitektura b) urbanizem c) okolje d) teorija e) življenski prostor f) kritika g) izrazoslovje h) informacijska doba i) koncepti j) metode k) študije primerov

  72.01
  COBISS.SI-ID 1537924

  330.
  NOBLE, C. Wycliffe
          Access for disabled people to arts premises : the journey sequence / C. Wycliffe Noble and Geoffrey Lord. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, Architectural Press, cop. 2004. - XXIII, 162 str. : ilustr., načrti ; 26 cm

  Bibliografija: str. 139-152. - Kazalo
  ISBN 0-7506-5779-0
  a) Arts facilities - Barrier-free design - Great Britain b) arhitektura c) predpisi d) standardi e) primeri f) funkcionalno ovirani ljudje g) javne zgradbe h) dostopnost i) invalidi j) knjižnice k) gledališča l) transport m) kulturna središča

  72.01
  COBISS.SI-ID 25704453

  331.
  PEROVIĆ, Miloš R.
          Srpska arhitektura XX veka : od istoricizma do drugog modernizma = Serbian 20th century architecture : from historicizm to second modernism / Miloš R. Perović ; fotografije = principal photography by Srđan Ralić = [prevodilac na engleski jezik Ksenija Todorović]. - Beograd : Arhitektonski fakultet, 2003. - 428 str. : ilustr., načrti ; 31 cm

  Vzpor. srb. in angl. besedilo. - Bibliografija: str. 230-239. - Kazala
  ISBN 86-80095-55-9 (vezano)
  a) arhitektura b) Beograd c) arhitekti d) zgradbe e) zgodovina f) Srbija g) tlorisi h) teorija

  72(497.11)"19"
  COBISS.SI-ID 26361349

  332.
  PETZINKA Pink Architekten
          Technologische Architektur Petzinka Pink Architekten = Technological architecture Petzinka Pink Architects / Herausgegeben von = edited by Johannes und Karl-Heintz Petzinka ; [Text Andrea Pleuger ; Übersetzung = translation Paul Underwood]. - Basel ; Boston ; Berlin : Birkhäuser, cop. 2004. - 272 str. : ilustr. ; 30 cm

  ISBN 3-7643-0373-5
  a) arhitektura b) arhitekti c) Petzinka, K. H. d) projekti e) značilnosti f) Nemčija g) banke h) javne zgradbe i) pisarne j) poslovne zgradbe k) industrijske zgradbe l) konstrukcija m) detajli n) tlorisi o) prerezi

  72.071
  COBISS.SI-ID 1664132

  333.
  PORTER, Tom
          Archispeak : an illustrated guide to architectural terms / Tom Porter ; with contributions by Steve Bowkett [et al.]. - London ; New York : Spon Press, cop. 2004. - XVII, 218 str. : ilustr. ; 22 cm

  Bibliografija: str. 215-218
  ISBN 0-415-30011-8 (vezano) ISBN 0-415-30012-6 (broš.)
  a) terminologija b) slovarji c) arhitektura d) ilustracija izrazov

  72
  COBISS.SI-ID 1657476

  334.
          PROPERTY development and progressive architecture : the new alliance / guest-edited by David B. Sokol. - Chichester : Wiley, 2004. - 128 str. : barvne ilustr. ; 29 cm. - (Architectural design ; vol. 74 ; no. 1) (Profile ; no. 167)

  ISBN 0-470-86214-9
  a) Architecture b) Real estate development c) arhiteektura d) zbrana dela arhitektov e) rešitve na vogalih ulic f) vogalne hiše g) tlorisi h) izvedbe i) nebotičniki j) zapolnitve z novogradnjami-plombe k) zgoščena gradnja

  72.01
  COBISS.SI-ID 25705733

  335.
          Die REVISION der Postmoderne = Post-modernism revisited : [in memoriam Heinrich Klotz] / herausgegeben von = edited by, Ingeborg Flagge und/and Romana Schneider ; DAM, Deutsches Architektur Museum ; [Übersetzungen, Chris Charlesworth, Rudolf Stegers]. - Frankfurt am Main : DAM, Deutsches Architekturmuseum ; Hamburg : Junius, cop. 2004. - 296 str. : ilustr., načrti ; 33 cm

  Dodatek k nasl. na vzpor. str. nasl. str. - V kolofonu: "Catalog published to accompany the exhibition held at the DAM, Frankurt am Main, Oct. 30, 2004-Feb. 6, 2005". - Bibliografija: str. 282-285. - Kazalo
  ISBN 3-88506-546-0 (vezano)
  a) Architecture, Postmodern - Exhibitions b) Architecture, Modern - 20th century - Exhibitions c) Postmodernism - Exhibitions d) arhitektura e) arhitekturni stili f) postmodernizem g) teorija h) ekologija i) high-tech j) projekti k) eseji l) reorganizacija mest m) javne zgradbe n) zbrana dela arhitektov

  72.01
  COBISS.SI-ID 26729989

  336.
  ROAF, Sue
          Ecohouse 2 : a design guide / Sue Roaf, Manuel Fuentes and Stephanie Thomas. - 2nd ed. - Amsterdam [etc.] : Architectural Press, 2003. - VIII, 413 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 402-408. - Kazalo
  ISBN 0-7506-5734-0
  a) arhitektura b) energetika c) ekologija d) hiše e) stanovanjska gradnja f) eko-hiša g) načrtovanje eko-hiše h) segrevanje i) ohlajanje j) pasivna sončna energija k) hišni ovoj l) prezračevanje m) ozelenitev hiš

  72
  COBISS.SI-ID 1485700

  337.
  RUSKE, Wolfgang
          Timber construction : for trade, industry, administration / Wolfgang Ruske ; [translation into English James Roderick O'Donovan]. - Basel ; Boston ; Berlin : Birkhäuser, cop. 2004. - 172 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Basics and projects)

  Bibliografija: str. 171. - Kazalo
  ISBN 3-7643-7008-4
  a) arhitektura b) javne zgradbe c) arhitekturni elementi d) poslovne zgradbe e) industrijske zgradbe f) lesene konstrukcije g) les h) nosilni sistemi i) načrtovanje j) lesene zgradbe k) detajli l) stiki m) primeri n) fasade o) konstrukcije

  72.01/.04
  COBISS.SI-ID 1603972

  338.
          SCHULEN in Deutschland : Neubau und Revitalisierung / herausgegeben von der Wüstenrot Stiftung ; mit Beiträgen von Inge Beckel ... [et al.]. - Stuttgart ; Zürich : K. Krämer Verlag ; Ludwigsburg : Wüstenrot Stiftung, cop. 2004. - 376 str. : ilustr., načrti ; 29 cm

  ISBN 3-7828-1517-3 (vezano)
  a) School buildings - Germany b) Schools - Germany - History c) arhitektura d) šole e) javne zgradbe f) Nemčija g) natečaji h) načrtovanje i) trendi j) primerjave v Evropi k) razvoj pedagogov l) razvoj šolske zgradbe

  727
  COBISS.SI-ID 26729733

  339.
  STANG, Alanna, 1970-
          The green house : new directions in sustainable architecture / Alanna Stang and Christopher Hawthorne. - 1st ed. - New York : Princeton Architectural Press ; Washington : National Building Museum, 2005. - 192 str. : ilustr., načrti ; 24 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip056/20050001 93.html. - Gl. stv. nasl. razširjen čez dve str. - V kolofonu: "Accompanies an exhibition held at the National Building Museum in, Washington, DC". - Bibliografija: str. 190
  ISBN 1-56898-481-2 (vezano)
  a) Holl, Steven - finski arhitekti b) Sustainable architecture - Exhibitions c) Ecological houses - Exhibitions d) arhitektura e) trajnostna arhitektura f) stanovanjska gradnja g) lofti h) vile i) enodružinske hiše j) stanovanjska naselja k) tlorisi l) prerezi m) primeri izvedenih del n) počitniške hiše o) sončne hiše p) zaščita na hišah q) pasivni in aktivni sistemi r) ogrevanje s) hlajenje

  72.01
  COBISS.SI-ID 26648325

  340.
  STEWART, Matthew
          The other office : creative workplace design / [compiled by Frame magazine ; written by Matthew Stewart]. - Amsterdam : Frame Publishers ; Basel ; Boston ; Berlin : Birkhäuser, cop. 2004. - 240 str. : ilustr. ; 31 cm

  ISBN 3-7643-7048-3
  a) Office layout b) Offices - Design and construction c) arhitektura d) notranja oprema e) pisarne f) tlorisi g) primeri h) javne zgradbe

  72
  COBISS.SI-ID 26529029

  341.
  SUTHERLAND, Lyall
          Masters of structure : engineering today's innovative buildings / Sutherland Lyall. - London : Laurence King Publishing, 2002. - 224 str. : ilustr., načrti ; 30 cm

  Kazalo
  ISBN 1-85669-281-7 (vezano)
  a) Structural engineering b) Engineer c) Architects d) arhitektura e) statika f) konstrukcije g) visoka tehnologija h) sodobni materiali i) drzne zasnove j) jeklo k) paličja l) veliki razponi m) študije primerov

  72.01
  COBISS.SI-ID 26142469

  342.
          TIME-saver standards for building materials & systems : design criteria and selection data / Donald Watson, editor. - New York [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2000. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 29 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/mh021/00703158.h tml Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/bios/mh041/00703158. html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/mh021/00 703158.html. - Kazalo
  ISBN 0-07-135692-4 (vezano)
  a) Building materials - Standards - Handbooks, manuals, etc b) arhitektura c) gradbeništvo d) materiali e) sistemi zgradbe f) okolje g) ovoj zgradbe h) notranji prostori i) zunanji vplivi j) vremenski pogoji k) tolerance l) temeljenje m) konstrukcije n) elementi konstrukcije o) obtežbe p) zaključna dela q) gradbeni materiali r) arhitekturni elementi stavbe s) nosilni elementi stavbe

  72
  624/625
  COBISS.SI-ID 26446853

  343.
          TRANSPORTABLE environments 2 : [theory, context, design and technology] / edited by Robert Kronenburg ; co-edited by Joseph Lim and Wong Yunn Chii. - London ; New York : Spon Press, 2003. - 147 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 139. - Kazalo
  ISBN 0-415-27450-8
  a) arhitektura b) interierji c) montažna gradnja d) lahke konstrukcije e) prenosna arhitektura f) mesta g) načrti h) izvedbe

  72.01
  COBISS.SI-ID 1421956

  344.
  WAECHTER-Böhm, Liesbeth, 1946-
          Baumschlager & Eberle : Bauten und Projekte = buildings and projects : 1996-2002 / Liesbeth Waechter-Böhm ; [fotos = photos Eduard Hueber]. - Wien ; New York : Springer, cop. 2003. - 191 str. : ilustr., načrti ; 33 cm

  Na nasl. str.: "Hans Ullrich Grassmann, Elmar Hasler, Joset Kutter, Peter Raab, Christian Tabernigg". - Bibliografija: str. 188-190
  ISBN 3-211-83822-8
  a) Baumschlager & Eberle b) Architecture - Austria - 20th century. c) arhitektura d) arhitekti e) Avstrija f) 20. stoletje g) 1996-2002 h) projekti i) izvedena dela

  72.071
  COBISS.SI-ID 25823237

  345.
  WATTS, Andrew
          Modern construction facades : MCF / Andrew Watts. - Wien ; New York : Springer, cop. 2005. - 199 str. : ilustr., načrti ; 31 cm. - (Modern construction series)

  Bibliografija: str. 196-197. - Kazalo
  ISBN 3-211-00638-9 (vezano)
  a) Facades - Design and construction b) Exterior walls - Design and construction c) arhitektura d) detajli e) fasade f) jeklo g) steklo h) beton i) opeka j) plastika k) les

  72.04
  COBISS.SI-ID 25732357

  346.
          WOMEN'S places : architecture and design 1860-1960 / edited by Brenda Martin and Penny Sparke. - London ; New York : Routledge, 2003. - XX, 178 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 171-174. - Kazalo
  ISBN 0-41-528448-1 (vezano) ISBN 0-415-28449-X (broš.)
  a) Women architects b) Women designers c) Aesthetic movement (Art) d) arhitektura e) teorija f) umetnost g) oblikovanje prostora h) ženske v arhitekturi i) umetnice

  72.01
  COBISS.SI-ID 26732805

  347.
          WORKFLOW : Struktur - Architektur : Architecture - engineering : Klaus Bollinger + Manfred Grohmann / Peter Cachola Schmal (hrsg./ed.) ; [translation into English, Jörn Frenzel ; translation into German, Jörn Frenzel, Peter Cachola Schmal]. - Basel ; Berlin ; Boston : Birkhäuser, cop. 2004. - 224 str. : ilustr., načrti ; 29 cm

  ISBN 3-7643-7095-5 (vezano)
  a) Building b) Structural engineering c) Architecture d) arhitektura e) gradbeništvo f) nosilni sistemi g) konstrukcije h) načrtovanje konstrukcij i) zbrana dela več avtorjev j) teorija k) študija primerov l) javne zgradbe m) poslovne zgradbe n) nosilni sistemi o) detajli p) jeklene konstrukcije

  72.01/.03
  72.071
  725
  COBISS.SI-ID 26686725

  348.
          ZAHA Hadid complete works / [edited by Patrik Schumacher and Gordana Fontana Giusti]. - London : Thames & Hudson, cop. 2004. - 4 zv. : ilustr.

  Urednika navedena v kolofonu. - Bibliografija v zv. 3: str. 92-94. - Kazalo v zv. 3
  Vsebina:
  [1]: Projects documentation. - 111 str. ; 31 cm
  [2]: Process : sketches and drawings. - 127 str. ; 13 cm
  [3]: Texts and references. - 95 str. ; 18 cm
  [4]: Major and recent works. - 240 str. ; 31 cm
  ISBN 0-500-34200-8 (komplet)
  a) Hadid, Zaha b) Deconstructivism (Architecture) c) Architecture, Modern - 20th century. d) arhitektura e) arhitekti f) Hadid, Zaha (1950- ) g) zbrana dela h) skice i) načrti j) računalniški izrisi k) izvedbe l) teksti

  72
  COBISS.SI-ID 26598917

  349.
  ZUPANČIČ, Bogo, 1960-
          Modernizem na deželi : delo ribniškega stavbenika Alojzija Hrena : prispevek k razumevanju stavbeništva med obema vojnama in po drugi svetovni vojni v Ribniški dolini / Bogo Zupančič. - Ribnica : Galerija Miklova hiša, 2004 ([Žabnica] : Pro grafika). - 83 str. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: str. 77. - Kazalo
  ISBN 961-91361-0-1
  a) Hren, Alojzij (1895-1970) b) Ljudska arhitektura - Ribniška dolina c) Ribniška dolina - Arhitekturna tipologija d) arhitektura e) stavbarska dediščina f) zbrana dela g) biografija

  728.6(497.4 Ribniška dolina)
  COBISS.SI-ID 213670656


  74 RISANJE. OBLIKOVANJE. UPORABNA UMETNOST.


  350.
  BONY, Anne
          Furniture & interiors of the 1940s / Anne Bony ; preface by Eric Phillipe : [translated from the French by Lysa Hochroth]. - English language ed. - Paris : Flammarion, 2003. - 223 str. : barvne ilustr. ; 31 cm

  Prevod dela: Meubles et décors des années 40. - Bibliografija: str. 222-223. - Kazalo
  ISBN 2-0801-1158-2
  a) Interior decoration - History - 20th century. b) Furniture - History - 20th century. c) arhitektura d) notranja oprema e) 1940 f) oblikovanje prostora g) pohištvo h) uporabna umetnost

  745/749
  72
  COBISS.SI-ID 25527301

  351.
  EDWARDS, Betty
          The new drawing on the right side of the brain / Betty Edwards. - 2nd revised ed. - New York : J. P. Tarcher/Putnam, 1999. - XXV, 291 str., [12] str. pril. : ilustr. ; 23 cm

  Bibliografija: str. 279-282
  ISBN 0-87477-424-1 (broš.)
  a) Drawing - Technique b) Visual perception c) Cerebral dominance d) umetnost e) risanje f) nadarjenost g) vzpodbujanje kreativnosti h) tehnike risanja i) senčenje j) barve k) kreativnost l) portretiranje m) perspektiva

  74
  COBISS.SI-ID 534908

  352.
  IVANČEVIĆ, Radovan
          Perspektive / Radovan Ivančević ; [izbor slika Radovan Ivančević ; sheme i crteži Zvonimir Lončarić ; fotografije I. Pervan, K. Tadić, R. Ivančević]. - Zagreb : Školska knjiga, 1996. - 251 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija: str. 247-250
  ISBN 953-0-50401-2
  a) Perspektiva - Zgodovina b) Slikarstvo - Teorija c) umetnost d) slikarstvo e) arhitektura f) risanje g) teorija umetnosti h) interpretacija i) perspektiva j) sistematična perspektiva k) vertikalna perspektiva l) obrnjena perspektiva m) linearna perspektiva n) atmosferska perspektiva o) koloristična perspektiva p) zgodovinski pregledi q) reprodukcije

  742
  75.017.9
  COBISS.SI-ID 64808448


  77 FOTOGRAFIJA.


  353.
  KOŠČEVIĆ, Želimir
          Fotografska slika : 160 godina fotografske umjetnosti / Želimir Koščević. - Zagreb : Školska knjiga, 2000. - 144 str. : ilustr. ; 20 cm

  Bibliografija: str. 141-143
  ISBN 953-0-61395-4 (broš.)
  a) umetnost b) fotografija c) 160 let fotografske umetnosti d) teorija

  77
  COBISS.SI-ID 26679557


  8 JEZIKOSLOVJE. SLOVARJI. LITERATURA.


  354.
  BARTOLIĆ, Ljerka
          Strojarski rječnik energetskog strojarstva i osnova strojarstva : englesko-hrvatski i hrvatsko-engleski / Ljerka Bartolić. - 3. izd. - Zagreb : Školska knjiga, 2004. - 286 str. ; 25 cm

  Na vzpor. nasl. str.: Mechanical engineering dictionary : mechanical power engineering with basic mechanical terms
  ISBN 953-0-40209-0 (vezano)
  a) tehniški slovarji b) strokovni izrazi c) strojništvo d) angleški e) hrvaški

  801.316.4:621=20=862
  COBISS.SI-ID 26706693

  355.
          CHAMBERS dictionary of quotations. - Edinburgh : Chambers, 2005. - VI, 1283 str. ; 25 cm

  Predhodna izd.: London: Chambers, 1996. - Kazalo
  ISBN 0-550-10085-7 (vezano)
  a) Quotations - Dictionaries b) umetniki c) znanstveniki d) politiki e) citati f) slovar

  82-84(038)(100)
  COBISS.SI-ID 26707205

  356.
  COLLIN, P. H.
          Dictionary of environment & ecology. - 5th ed. - London : Bloomsbury, 2004. - 288 str. ; 20 cm

  ISBN 0-7475-7201-1 (broš.)
  a) Ecology - Dictionaries b) Environmental sciences - Dictionaries c) ekologija d) slovar e) angleški

  502/504(038)=111
  COBISS.SI-ID 26706437

  357.
  COLLIN, S. M. H., 1966-
          Dictionary of science and technology / Simon Collin. - 1st ed. - London : Bloomsbury, 2003. - 658 str. ; 20 cm. - (A Bloomsbury reference book)

  ISBN 0-7475-6620-8
  a) tehniški slovarji b) strokovni izrazi c) znanost d) tehnologija e) terminologija f) angleški

  801.316.4:[62+001]=20
  62(038)
  COBISS.SI-ID 21665581

  358.
          DIZIONARIO tecnico Tedesco : Tedesco-Italiano, Italiano-Tedesco. - Ed. minore. - Milano : Hoepli ; Wiesbaden : Brandstetter, 2004. - 1193 str. ; 24 cm

  Nasl. na vzpor. nasl. str.: Wörterbuch der Technik
  ISBN 3-87097-220-3 (Brandstetter) ISBN 88-203-3376-7 (Hoepli)
  a) tehniški slovarji b) strokovni izrazi c) terminologija d) tehnika e) nemški f) italijanski

  801.316.4:62=30=50
  COBISS.SI-ID 26707717

  359.
  ERNST, Richard, 1900-1992
          Dictionary of engineering and technology. Vol. 12 : Englisch-Spanish / Richard Ernst ; by Otto J. Vollnhals. - 1. Aufl. - Wiesbaden : O. Brandstetter, 2004. - 1419 str. ; 24 cm

  Nasl. na vzpor. str. nasl. str.: Diccionario de la técnica industrial. T. XII : inglés-espanol
  ISBN 3-87097-192-4
  a) tehniški slovarji b) atrokovni izrazi c) tehnika d) terminologija e) slovarji f) angleški g) španski

  801.316.4:62=20=60
  COBISS.SI-ID 26708741

  360.
  ERNST, Richard, 1900-1992
          Wörterbuch der industriellen Technik. Bd. 1 : Deutsch-Englisch / Richard Ernst. - 6., vollkommen überarbeitete und erweiterte Aufl. / von Udo Amm. - Wiesbaden : O. Brandstetter, 2004. - 1454 str. ; 24 cm

  Nasl. na vzporedni str.: Dictionary of engineering and technology. Vol. 1: German-English
  ISBN 3-87097-200-9
  a) strokovni izrazi b) industrijska tehnika c) tehniški slovarji d) nemški e) angleški

  801.316.4:62=30=20
  COBISS.SI-ID 26709253

  361.
  ERNST, Richard, 1900-1992
          Wörterbuch der industriellen Technik. Bd. 4 : Französisch-Deutsch / Richard Ernst. - 5., vollkommen überarbeitete und erweiterte Aufl. / von André Dussart. - Wiesbaden : O. Brandstetter, 2003. - 1690 str. ; 24 cm

  Nasl. na vzpor. str. nasl. str.: Dictionaire général de la technique industrielle. T. 4 : français-allemand
  ISBN 3-87097-197-5 (vezano)
  a) tehniški slovarji b) industrijska tehnika c) strokovni izrazi d) terminologija e) nemški f) francoski

  801.316.4:62=40=30
  COBISS.SI-ID 26710277

  362.
          ISLOVAR : slovar informatike : poskusni snopič / [uredniški odbor Katja Benevol Gabrijelčič ... et al.]. - Ljubljana : Slovensko društvo Informatika, 2004 (Ljubljana : Dokumentarna). - 20 str. ; 24 cm

  Potiskane notr. str. ov.
  ISBN 961-6165-17-8
  a) Informatika - Terminologija - Slovarji b) informatika c) terminološki slovar d) slovenski

  004(038)
  659.2:004(038)
  COBISS.SI-ID 212857856

  363.
          LANGENSCHEIDT Fachwörterbuch Biologie Englisch : englisch-deutsch, deutsch-englisch / herausgegeben von Manfred Eichhorn. - 1. Aufl. - Berlin [etc.] : Langenscheidt, cop. 2005. - 1613 str. ; 25 cm

  Nasl. na vzpor. str.: Langenscheidt dictionary of biology English. - Pregledana in izboljšana izd. izdaje iz leta 1999
  ISBN 3-86117-228-3 (vezano)
  a) biologija b) slovar c) angleški d) nemški

  57/59(038)=111=112.2
  COBISS.SI-ID 26707973

  364.
          LANGENSCHEIDT Fachwörterbuch Technik und angewandte Wissenschaften : Französisch-Deutsch / herausgegeben von Aribert Schlegelmilch. - 7., stark bearbeitete und erweiterte Aufl. - Berlin [etc.] : Langenscheidt, cop. 2004. - 1227 str. ; 25 cm

  Nasl. na vzporedni str.: Langenscheidt dictionnaire techniques et sciences appliquées : Français-Allemand
  ISBN 3-86117-215-1 (vezano)
  a) tehniški slovarji b) strokovni izrazi c) terminologija d) tehnika e) tehnologije f) uporabne znanosti g) francoski h) nemški

  801.316.4:62=40=30
  COBISS.SI-ID 26708485

  365.
          MEDNARODNI slovar osnovnih in splošnih izrazov s področja meroslovja = International vocabulary of basic and general terms in metrology = Vocabularie[!] international des termes fondamentaux et généraux de métrologie = Internationales Wörterbuch der Metrologie / [uredila Marjana Hönigsfeld Adamič ; prevedla Mika Vraber]. - Ljubljana : Urad RS za standardizacijo in meroslovje, 1999 (Ljubljana : Prima print). - 102 str. ; 30 cm

  Besedilo vzpor. v slov., angl., franc. in nem. - Bibliografija: str. 88-89. - Kazala
  ISBN 961-6215-06-X
  a) terminološki slovarji b) poliglotski slovarji c) tehniški slovarji d) strokovni izrazi e) terminologija f) meroslovje g) slovenski h) angleški i) francoski j) nemški

  801.316.4:389
  COBISS.SI-ID 99031808

  366.
  NEWTON, Harry
          Newton's telecom dictionary / [by Harry Newton]. - 20th ed. - San Francisco : CMP Books, 2004. - XXXI, 953 str. : ilustr. ; 24 cm

  Avtor naveden na ov.
  ISBN 1-57820-309-0 (broš.)
  a) Telecommunication - Dictionaries b) Internet - Dictionaries c) tehniški slovarji d) strokovni izrazi e) terminologija f) telekomunikacije g) računalniške mreže h) informacijske tehnologije i) angleški

  801.316.4:[004.7+621.39]=20
  COBISS.SI-ID 26706949

  367.
          The PENGUIN dictionary of electronics / edited by David Howard. - 4th ed. - London : Penguin Books, 2005. - 682 str. : graf. prikazi ; 20 cm. - (Penguin reference books)

  Ov. nasl.: Dictionary of electronics
  ISBN 0-141-01397-4
  a) Electronics - Dictionaries b) tehniški slovarji c) strikovni izrazi d) terminologija e) elektronika f) angleški

  801.316.4:621.38=20
  COBISS.SI-ID 20011320

  368.
          PONS kleines Fachwörterbuch Verkehrswesen : Englisch-Deutsch, Deutsch-Englisch / [von Dirk Zumkeller, Richard Allsop]. - 1. Aufl. - Barcelona [etc.] : E. Klett Sprachen, 2003. - VIII, 306 str. ; 20 cm

  ISBN 3-12-518278-6 (broš.)
  a) tehniški slovarji b) strokovni izrazi c) tehnika vozil d) angleški e) nemški

  801.316.4:62=20=30
  COBISS.SI-ID 26707461


  NASLOVNO KAZALO
  • Access for disabled people to arts premises 330
  • Accessibility and the bus system 278
  • Acoustic emission, microseismic activity. Vol. 1:, Principles, techniques, and geotechnical applications 114
  • Advanced building simulation 258
  • Advanced building systems 180
  • Advances in mechanics of structures and materials 174
  • Agent-based manufacturing and control systems 244
  • Airfield pavements 172
  • Analiza II 18
  • Analiza sodobnih metod dimenzioniranja jeklenih rezervoarjev po standardih Evrokod 187
  • Antimicrobials in foods 247
  • Applied spectroscopy 90
  • Archispeak 333
  • Architecture in Vorarlberg since 1980 323
  • Argus ONE 117
  • AS & A level physics through diagrams 80
  • Asfalti in hidroizolacije pri gradnji cest 210
  • Atico, Peru, Mw 8.4 earthquake of June 23, 2001 173
  • Atmospheric pollution 10
  • Avio-industrija i vazduhoplovstvo u Kraljevini Jugoslaviji 231

  • Baumschlager & Eberle 344
  • Beadwork 268
  • Beginning AutoCAD 2005 38
  • Beton Brandschutz-Handbuch 144
  • Beyond equilibrium thermodynamics 79
  • Binarni fluoridi kot ligandi v spojinah s šibko kooriniranimi anioni 112
  • Bioinspired optimization methods and their applications 35
  • Biotechnology 122
  • Bodenbeläge aus natur- und Betonwerkstein: 261
  • Bridgescape 188
  • Building heat transfer 260
  • Building the post-war world 305
  • Building with large clay blocks 319

  • C# 2.0 32
  • C++ 36
  • Cartridges of the world 133
  • Cestnine na slovenskih avtocestah 233
  • Chambers dictionary of quotations 355
  • The chemical bond 109
  • Chemische Technik. Bd. 4, Energieträger, Organische Grundstoffe 248
  • Coastal engineering 140
  • Cole-Parmer 95
  • Conservation of wood artifacts 267
  • Construction graphics 177
  • Contemporary history of garden design 288
  • Continuous productive urban landscapes 282
  • Control of cracking in early age concrete 142

  • Dam Maintenance and rehabilitation 218
  • Deep excavations 198
  • Delovna in uslužbenska razmerja 6
  • Design for impact 270
  • Design of landfills and integrated solid waste management 219
  • Design of linear drainage systems 197
  • Design of reinforced concrete 147
  • Design plan Oosterschelde storm-surge barrier 217
  • Designers` guide to EN 1994-1-1. Part 1.1, General rules and rules for building 193
  • Development of a new radiopharmaceutical 99mTc-rituximab for imaging of CD20 positive lymphoma 130
  • Dictionary of architectural and building technology 307
  • Dictionary of engineering and technology. Vol. 12 359
  • Dictionary of environment & ecology 356
  • Dictionary of science and technology 357
  • Dieter Kienast 283
  • Digital tectonics 309
  • Diode lasers 167
  • Disassembly modeling for assembly, maintenance, reuse, and recycling 241
  • Dizionario tecnico Tedesco 358
  • Dogwoods 124
  • Dozimetrija hitrih nevtronov s koincidenčnim detektorjem jedrskih sledi CR-39 76
  • Dreamweaver MX 2004 bible 37
  • Drilling fluids processing handbook 249
  • Die Druckfestigkeit von gerissenen Scheiben aus Hochleistungsbeton und selbstverdichtendem Beton unter besonderer Berücksichtigung des Einflusses der Rissneigung 150
  • The dynamics of vehicles on roads and on tracks 237

  • Eckert animal physiology 129
  • Ecohouse 2 336
  • Elegant silvers 127
  • Elements of spatial structures 176
  • Enciklopedija arhitekture 326
  • Encyclopedia of applied plant sciences 126
  • Encyclopedia of clothing and fashion 269
  • Environmental chemical analysis 102
  • Environmental issues in the Mediterranean 118
  • Environmental philosophy 8
  • Essentials of physics 62
  • Europan Union prize for contemporary architecture 311
  • Event landscape? 285
  • Event Landschaft? 285

  • Facade construction manual 317
  • Façades - building envelopes for the 21st century 313
  • The factories 286
  • Fassaden - Gebäudehüllen für das 21. Jahrhundert 313
  • A first course in string theory 88
  • Flight 225
  • Flüssiges Gold 158
  • FMEA-Pro, PHA-Pro, SVA-Pro, RMP-Pro, RiskSafe, FMEA for Medical Devices 136
  • Food chemistry 92
  • Fotografska slika 353
  • Fractals and chaos 25
  • Fragmentacija težkih ionov v tkivu podobnih tarčah 66
  • Fragmentation of heavy ions in tissue equivalent targets 66
  • Framework for quantifying uncertainty in electric ship design 229
  • Fundamental genetics 120
  • Fundamentals of crystallography 97
  • Fundamentals of physics 69
  • Furniture & interiors of the 1940s 350

  • Geodezija za gradbene inženirje 55
  • Geotechnical engineering handbook. Vol. 1, Fundamentals 184
  • Geotechnical engineering handbook. Vol. 2, Procedures 185
  • Geotechnical engineering handbook. Vol. 3, Elements and structures 186
  • GGU software 186
  • Gonilna sila razvoja razpoke v nehomogenem materialu 161
  • The green house 339
  • Groundwater modeling using geographical information systems 117
  • Groups of matrices with prescribed spectrum 19
  • Guidelines for process hazards analysis, hazards identification & risk analysis 136

  • Handbook of acoustics 70
  • Handbook of concrete bridge management 178
  • Handbook of industrial chemistry 246
  • Hardy bamboos 128
  • Hazardous chemicals handbook 94
  • Hazardous materials chemistry for emergency responders 93
  • High performance materials in bridges 262
  • High-density housing 318
  • High-rise manual 287
  • Highway engineering 215
  • History and culture 8
  • A history of interior design 276
  • Homotopski tip funkcijskega prostora 28
  • How to do EcoDesign? 273
  • How to get to quality apartments 297
  • 100 Statikbeispiele aus dem Holzbau 190
  • Hydromechanical and thermohydromechanical behaviour of deep argillaceous rock 115

  • Identifying waste on the shopfloor 239
  • In the wake of Tacoma 202
  • Inchoate 279
  • Indoor environment 221
  • Industrial buildings 303
  • The industrial communication technology handbook 34
  • The influence of excitation conditions on the femtosecond relaxation dynamics in highly correlated systems 64
  • Influence of microstructure of development of large deformations in reactor pressure vessel steel 145
  • Inorganic biochemistry 96
  • Interaction between structural and geotechnical engineers 179
  • An interactive book on general crystallography 97
  • The International Highrise Award 2004 321
  • International vocabulary of basic and general terms in metrology 365
  • Internationaler Hochhaus Preis 2004 321
  • Internationales Wörterbuch der Metrologie 365
  • An introduction to astrobiology 50
  • Introduction to engineering construction inspection 183
  • Introduction to environmental engineering and science 12
  • An introduction to galaxies and cosmology 51
  • Introduction to molecular biophysics 123
  • An introduction to physical science 83
  • Introduction to robotics 254
  • An introduction to the solar system 52
  • An introduction to the sun and stars 53
  • Introductory physics 84
  • Islovar 362
  • Issues and applications 8
  • Izračun porazdelitve inducirane radioaktivnosti v betonskih delih reaktorja 164

  • Jane's guns recognition guide 135
  • Jane's tank & combat vehicle recognition guide 224
  • Jane's warship recognition guide 226
  • Japan 272

  • Kako do kakovostnih stanovanj? 297
  • Kinetic theory 77
  • Knjižna kultura 2
  • Kodeks cestnih strokovnjakov 194
  • Koincidenčna spektrometrija parov elektron-ion po elektronski vzbuditvi lupine L v argonu 60
  • Konstruieren mit Hohlprofilen 315
  • Krožna križišča in umirjanje prometa na cestah 238
  • Kunstharze und Kunststoffdispersionen für Mörtel und Betone 141

  • A laboratory quality handbook of best practices 138
  • Landslides 113
  • Langenscheidt Fachwörterbuch Biologie Englisch 363
  • Langenscheidt Fachwörterbuch Technik und angewandte Wissenschaften 364
  • Lastnosti spektra nenegativnih matrik 30
  • Lead hazard evaluation and control in buildings 196
  • Leichtbeton Handbuch 148
  • Lessons for students in architecture 316
  • The library's continuous improvement fieldbook 3
  • Light, vision, color 85
  • Lighting the landscape 294
  • Linear analysis of skeletal structures 192
  • Linux cookbook 43
  • Linux device drivers 33
  • Liquefied gas fire hazard management 131
  • Long-term groundwater monitoring design 222
  • Low pressure boilers 163

  • Mad about modern physics 81
  • Magnetic resonance imaging 74
  • MalerLexikon 274
  • Managing maintenance shutdowns and outages 243
  • Managing risk and reliability of process plants 251
  • Martin Kohlbauer 324
  • Masters of structure 341
  • Matematični leksikon za nematematike 31
  • Matematika in denar 27
  • Matrične grupe s submultiplikativnim spektrom 24
  • Mauerwerk Atlas 327
  • Mechatronik 255
  • Mednarodni slovar osnovnih in splošnih izrazov s področja meroslovja 365
  • Merjenje hitrosti abrazivnih delcev v dvofaznih tokovih 58
  • Mesta in urbanizacija 292
  • Metal architecture 328
  • Metal-ligand bonding 100
  • The Metapolis dictionary of advanced architecture 329
  • Microelectronic circuits 171
  • Model načrtovanja regalnih skladiščnih sistemov 242
  • Modeliranje obnašanja aluminijeve kupole naftnega rezervoarja v pogojih požara 139
  • Modelling of biomolecular structures and mechanisms 101
  • Modern construction facades 345
  • Moderna kvadratura kroga 21
  • Modernizem na deželi 349
  • Molecular physical chemistry 105
  • Motorschäden 157
  • Movable bridge engineering 195
  • Multibody systems approach to vehicle dynamics 223
  • Multifunctional landscapes. Vol. 1, Theory, values and history 293

  • Naoružanje kopnene vojske 132
  • Narava in okolje 13
  • Nature loves to hide 78
  • The nature of plants 125
  • Network security assessment 40
  • New book design 275
  • The new drawing on the right side of the brain 351
  • Newnes electrical power engineer's handbook 166
  • Newton's telecom dictionary 366
  • Nove slike iz kemije 106
  • Novosti pri gradnji tlakov 1
  • Numerical modeling in micromechanics via particle methods 137

  • O dimenziji prostora kubičnih C [na] 1 zlepkov nad triangulacijami 22
  • Optical imaging and microscopy 257
  • Optoelectronic devices 170
  • Orbital motion 56
  • Organic chemistry 107
  • The organic chemistry of drug design and drug action 110
  • The other office 340

  • Paint Shop Pro 9 for photographers 39
  • The particle odyssey 61
  • The Penguin dictionary of electronics 367
  • Perl 6 now 46
  • Perspektive 352
  • PHP 5 objects, patterns, and practice 47
  • Physical chemistry of macromolecules 111
  • Physical properties of decagonal quasicrystals and quasicrystalline approximants 72
  • Physical properties of icosahedral aluminium-based quasicrystalline alloys 73
  • Physics of continuous matter 75
  • Piloti generacije pet 7
  • Piping materials 162
  • Place 312
  • Planiranje v neprofitnem javnem sektorju 234
  • Plaster, render, paint and coatings 149
  • Podobnostno invariantne polgrupe operatorjev 23
  • Policy, pluralism, and pragmatism 8
  • PONS kleines Fachwörterbuch Verkehrswesen 368
  • Post-modernism revisited 335
  • Pounder's marine diesel engines and gas turbines 160
  • Practical machinery safety 5
  • Predavanja iz fizike 68
  • Premio de arquitectura contemporánea de la Unión Europea 311
  • Pressure vessel design manual 159
  • Prestressed concrete bridges 191
  • [prevodilac na engleski jezik Ksenija Todorović] 331
  • A primer on statistical distributions 17
  • Principles and practices of commercial construction 259
  • Principles and techniques of biochemistry and molecular biology 119
  • Principles of controlled maintenance 240
  • The principles of life 98
  • Pro Jakarta Tomcat 5 41
  • Pro Perl 45
  • Problem solving in soil mechanics 175
  • Proceedings of the 8th Mini Conference on Vehicle System Dynamics, Identification and Anomalies 228
  • Produkti neaditivnih mer 29
  • Prometna varnost, prometna signalizacija in oprema cest 236
  • Property development and progressive architecture 334
  • Puške 134

  • Quantum physics 65

  • Randbedingungen bei der Instandsetzung nach dem Schutzprinzip W bei Bewehrungskorrosion im karbonatisierten Beton 152
  • Razstava Stanovanja za naše nove razmere 295
  • Razširitev kvarkovih modelov na težke dimezone 71
  • Razširitve grup z grupami končnega eksponenta in polgrupne posplošitve 26
  • Razvoj novega radiodiagnostika 99mTc-rituksimab za ugotavljanje CD20 pozitivnih limfomov 130
  • Razvoj slovenske cestogradbene stroke v obdobju 1960-2002 216
  • Reading architectural history 304
  • Reason in the city of difference 281
  • Recommendations on excavation 199
  • Remaking Birmingham 296
  • Residential development handbook 302
  • Rešene naloge iz fizike z državnih tekmovanj 63
  • Die Revision der Postmoderne 335
  • Riješeni zadaci iz elementarne matematike 16
  • Robotics and automation handbook 256

  • Sandwich panel construction 263
  • Schulen in Deutschland 338
  • Seepage in soils 200
  • The seismic design handbook 203
  • Serbian 20th century architecture 331
  • Shaping neighbourhoods 280
  • Sheds and garages 264
  • Ship vetting and its application to LNG 230
  • Sichtbeton-Mängel 151
  • Sick building syndrome 121
  • Simulacije nematskih tekočih kristalov v kapilari z Brownovo molekularno dinamiko 59
  • Sinteza molekulskih sit z železoaluminofosfatnim ogrodjem 108
  • Snovni transport in kemijska reakcija v trifaznem membranskem reaktorju 252
  • Society and politics 8
  • Software for engineering control of landslide and tunnelling hazards 204
  • The software project manager's handbook 42
  • Soil strength and slope stability 181
  • Solar architecture 298
  • SolidWorks for designers 44
  • Spannbetonbauwerke. Teil 3, Bemessungsbeispiele nach DIN 1045-1 und DIN-Facbericht 102 201
  • Special relativity 67
  • Specifikacije za električne kuhalne in grelne naprave za gospodinjske in podobne namene 168
  • Specifikacije za električne naprave z motorjem za gospodinjske in podobne namene 169
  • Srpska arhitektura XX veka 331
  • Stability of quantum dynamics 89
  • Stabilnost kvantne dinamike 89
  • Städte bauen 284
  • Staircases 322
  • The story of architecture 314
  • Streets & patterns 291
  • Stress ribbon and cable-supported pedestrian bridges 212
  • Strojarski rječnik energetskog strojarstva i osnova strojarstva 354
  • Structural bearings 182
  • Structural concrete 189
  • Structural condition assessment 211
  • Student CD for Sedra/Smith Microelectronic circuits 171
  • Study of one- and two-dimensional magnetic systems with spin-singlet ground state 87
  • Sundials at Greenwich 49
  • Synthesis and technique in inorganic chemistry 99

  • Študij lateralne strukture bioloških membran z EPR 91
  • Študij zanke votkovnega pletiva 253

  • Technological architecture Petzinka Pink Architects 332
  • Technologische Architektur Petzinka Pink Architekten 332
  • Tehnike nanašanja pesticidov 232
  • Tekoči kristali 86
  • Teorija vrednosti po znanju 4
  • Three-body electroweak decays of heavy mesons 82
  • Timber construction 320 , 337
  • Timber construction manual 265
  • Timber engineering 214
  • Time series analysis 20
  • Time-saver standards for building materials & systems 342
  • Time-saver standards for building types 308
  • Time-saver standards for urban design 300
  • Toplotne in magnetne raziskave regeneratorskga materiala TmZn za hladilnik s pulzno cevjo 143
  • Topografski ključ za izdelavo in uporabo geodetskih načrtov 48
  • Town spaces 289
  • Tracing technique in geohydrology 116
  • Transforming Barcelona 301
  • Translucent materials 266
  • Transportable environments 2 343
  • Trgatev, predelava grozdja in nega vina 250
  • Turizem in okolje 14

  • Understanding architecture 306
  • Understanding I.T. in construction 213
  • University architecture 310
  • Uporaba površinske mikroobdelave optičnega vlakna v senzorski tehniki in fotoniki 165
  • Urban drainage 220
  • Urban reflections 290
  • User's guide to natural gas purchasing and risk management 155

  • V predalu in v prostoru 299
  • Vaje iz geodezije 54
  • Values and ethics 8
  • Varnost v arhitekturi nekoč in danes 325
  • Varstvo okolja I 9
  • Vloga geodezije pri načrtovanju, gradnji in vzdrževanju prometnic 208
  • Vocabularie[!] international des termes fondamentaux et généraux de métrologie 365
  • Voda - vodovje 11
  • Voda in ceste 209
  • Vpliv domenske strukture membran na interakcijo liposomov s celicami 103
  • Vpliv nekaterih antioksidantov na stabilnost celuloze 104
  • Vpliv površine na fazno separacijo v zmeseh polimerov in nematogenih kapljevin 57

  • Weiße Wannen einfach und sicher 146
  • Women's places 346
  • Workflow 347
  • World textiles 271
  • Wörterbuch der industriellen Technik. Bd. 1 360
  • Wörterbuch der industriellen Technik. Bd. 4 361

  • Zaha Hadid complete works 348
  • Zbornik referatov 156 , 205 , 206 , 207 , 227
  • Zbornik Simpozija Arteria 277
  • Zdravje in okolje 15
  • Zement-Taschenbuch 2000 154
  • Zgubljeno v prodaji 235
  • Znanje za obvladovanje sprememb 245
  • Zur Wirkung von Steinkohlenflugasche auf die chloridinduzierte Korrosion von Stahl in Beton 153


  IMENSKO KAZALO
  • Adam, Jürgen 303
  • Adams, David John (avtor) 51
  • Airfield Pavement Specialty Conference (2003 ; Las Vegas) 172
  • Al-Manaseer, Akthem A. (avtor) 189
  • Albreht, Tit (avtor dodatnega besedila) 15
  • Ali, Mohammad Farhat 246
  • American Society of Mechanical Engineers. Shale Shaker Committee 249
  • Anderson, D. (gradbenik, avtor) 193
  • Andres, Cameron K. 259
  • Angelici, Robert J. (avtor) 99
  • Angélil, Marc M. 279
  • Apsen, Boris 16
  • Arnold, Dana 304
  • Arsić, Stanislav 132
  • Arsov, Zoran 91
  • Ašanin-Gole, Pedja (avtor) 194
  • Ašanin-Gole, Pedja (urednik) 210 , 233 , 238
  • Atelje Piano (Velenje) 299
  • Augenbroe, Godfried (1948-, urednik) 258
  • Australasian Conference on the Mechanics of Structures and Materials (17 ; 2002 ; Queensland) 174
  • Aysen, A. 175
  • Azizinamini, Atorod (urednik) 262

  • Bagchi, Amalendu (1946-) 219
  • Balakrishnan, N. (1956-) 17
  • Bangash, M. Y. H. 176
  • Bangash, T. (avtor) 176
  • Barnes, Frank C. (1918-) 133
  • Bartolić, Ljerka 354
  • Barton, Hugh 280
  • Bauer, Roland (fotograf) 272
  • Bavčar, Dejan (ilustrator) 250
  • Bažec, Matej 57
  • Beckel, Inge (urednik) 338
  • Beg, Darko (mentor) 187
  • Belitz, Hans-Dieter 92
  • Benevol Gabrijelčič, Katja (urednik) 362
  • Benson, Robin (prevajalec) 320
  • Bergant, Zoran (urednik) 156
  • Berk, Božo (fotograf) 292
  • Bienalni strokovni simpozij Prometna varnost, prometna signalizacija in oprema cest (3 ; 1999 ; Zemono) 236
  • Bisharat, Keith A. 177
  • Bizjak, Janez (1943-, avtor) 14
  • Bizjak, Stane (fotograf) 13
  • Bland, Philip A. (avtor) 52
  • Blatnik, Andrej (22.5.1963-, avtor) 235
  • Blundell, Michael 223
  • Bogdanović, Branko 134
  • Bohinc, Franc (avtor) 234
  • Bohinc, Rado (1949-) 6
  • Bolčina, Gregor (ilustrator) 14
  • Bollinger, Klaus (1952-, umetnik) 347
  • Bombek, Gorazd 58
  • Bony, Anne 350
  • Bordage, Fazette (urednik) 286
  • Božič, Matjaž 164
  • Bradač, Zlatko 59
  • Branco, Fernando A. 178
  • Brandt, Jesper (avtor) 293
  • Brank, Boštjan (mentor) 139
  • Brešar, Boštjan (avtor) 18
  • Brešar, France 18
  • Breščak, Vlado (avtor) 194
  • Breznik, Maja (1967-, avtor) 2 , 235
  • Breznikar, Aleš (pisec recenzij) 54 , 55
  • Bridge, Gary 281
  • Brito, Jorge de (avtor) 178
  • Brumec, Miran (avtor) 48
  • Bučar, Klemen 60
  • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 228
  • Bullock, Nicholas 305
  • Bund Deutscher Landschaftsarchitekten BDLA 285
  • Burggren, Warren W. (1951-, avtor) 129
  • Burke, Robert A. 93
  • Burnell, S. Jocelyn Bell (avtor) 53
  • Busmann, Johannes (urednik) 332
  • Bussolini, Karen (avtor) 127
  • Butler, David (1959-) 220

  • Cachola Schmal, Peter (1964-, urednik) 347
  • Callicott, J. Baird (urednik) 8
  • Cappiello, Paul 124
  • Carson, Phillip A. (1944-) 94
  • Cetinski, Uršula (avtor) 234
  • Chadwick, Andrew John (avtor) 140
  • Champlain, Michel de 32
  • Chow, W. K. (avtor) 307
  • Cibula, Edvard 165
  • Cigler, Gregor 19
  • Cizelj, Leon (mentor) 145
  • Clayden, Jonathan (avtor) 107
  • Close, Frank E. 61
  • Cole-Parmer Instrument Company 95
  • Collin, P. H. 356
  • Collin, S. M. H. (1966-) 357
  • Conway, Andrew (1972-, avtor) 50
  • Conway, Hazel 306
  • Corbet, Jonathan 33
  • COST Action C7 "Soil-Structure Interaction in Urban Civil Engineering". Working Group B 179
  • Cowan, Henry J. 307
  • Cowan, James A. 96
  • Crabtree, Caroline 268
  • Craig, John J. (1955-) 254
  • Crocker, Malcolm J. (glavni urednik) 70
  • Cutnell, John D. 62

  • Čehovin, Igor (urednik) 209

  • Dan varilne tehnike (2005 ; Novo mesto) 156
  • Daniels, Klaus 180
  • Davidson, P. Michael (1950-, urednik) 247
  • Davies, John W. (avtor) 220
  • Davies, Morris Grenfell 260
  • Dawson, John (1928-) 125
  • De Chiara, Joseph (1929-) 308
  • De Chiara, Joseph (1929-, urednik) 308
  • Dean, Martin R. (1955-, avtor dodatnega besedila) 283
  • Deutsche Gesellschaft für Geotechnik 199
  • Deutsches Architekturmuseum 321 , 335
  • Dittmeyer, Roland (urednik) 248
  • Dixon, Karen (avtor) 215
  • Dobnikar, Mojca (1960-, prevajalec) 295
  • Dolinšek, Janez (1957-, mentor) 72 , 73 , 87
  • Dolinšek, Slavko (urednik) 245
  • Dominko, Ciril 63
  • Drmota, Evstahij (urednik) 236
  • Drnovšek, Roman (1966-, komentor) 19
  • Društvo asfalterjev 210
  • Društvo za ceste (Maribor) 207 , 208
  • Društvo za ceste Dolenjske 238
  • Društvo za ceste Primorske (Ajdovščina) 236
  • Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije 205 , 206 , 207 , 208 , 209 , 210 , 236 , 238
  • Dulčić, Magda (ilustrator) 31
  • Duncan, James Michael 181
  • Dussart, André (avtor) 361
  • Duša, Zdravko (avtor) 235
  • Dvoršek, Damjan 64

  • Đonlagić, Denis (mentor) 165

  • Ebeling, Karsten (avtor) 146
  • Edwards, Betty 351
  • Edwards, Brian (1944-) 310
  • Edwards, Curtis L. (urednik) 173
  • Eggert, Helmut 182
  • Eichhorn, Manfred (urednik) 363
  • Eisele, Johann (urednik) 287
  • Eisinger, Angelus (1964-) 284
  • El Ali, Bassam M. (avtor) 246
  • Environmental and Water Resources Institute. Task Committee on the State of the Art in Long-Term Groundwater Monitoring Design 222
  • Ericson, Eric 270
  • Ernst, Richard (1900-1992) 359 , 360 , 361
  • Ettel, Wolf-Peter 141
  • European Commission. Directorate-General XII for Science, Research and Development 179
  • European Conference on Landslides (1 ; 2002 ; Praha) 113
  • Ewing, William M. (1956-, avtor) 196

  • Fahrenkrog, Herbert 261
  • Fajdiga, Matija (urednik) 227
  • Fajfer, Svjetlana (mentor) 82
  • Fakulteta za arhitekturo (Ljubljana) 295
  • Fakulteta za strojništvo (Ljubljana) 227
  • Farrell, Terry 312
  • Fawcett-Tang, Roger (urednik) 275
  • Federl, Siegfried (urednik) 274
  • Filipič, Bogdan (urednik) 35
  • Fisk, Edward R. (1924-) 183
  • Fister, Peter (komentor) 325
  • Flagge, Ingeborg (urednik) 321 , 335
  • Flašker, Jože (mentor) 242
  • Fleming, Christopher (avtor) 140
  • Foss, Christopher F. 224
  • French, Kathleen (avtor) 129
  • Fröhlich, Burkhard (urednik) 328
  • Fuentes, Manuel (avtor) 336
  • Furlan, Tomaž (urednik) 277

  • Gaberščik, Alenka (ilustrator) 15
  • Gabrščik, Alenka (ilustrator) 13
  • Gánti, Tibor 98
  • Gardner, Jo Ann (1935-) 127
  • Gasiorowicz, Stephen 65
  • Gausa, Manuel (avtor) 329
  • Gerbajs, Marjan (fotograf) 292
  • Giacomelli, Marko 66
  • Giacovazzo, Carmelo (avtor) 97
  • Giacovazzo, Carmelo (urednik) 97
  • Gillow, John 271
  • Gilmour, Iain (urednik) 50
  • Girolami, Gregory S. (1956-) 99
  • Giulini, Domenico (1959-) 67
  • Glancey, Jonathan 314
  • Goel, R. K. (1960-, avtor) 204
  • Golli, Bojan (avtor) 63
  • Gorup, Igor 187
  • Gottemoeller, Frederick 188
  • Grabec, Igor 68
  • Grant, Marcus (1958-, avtor) 280
  • Grant, R. G. 225
  • Graubner, Carl-Alexander (avtor) 201
  • Green, Peter (prevajalec) 298
  • Green, S. F. (urednik) 53
  • Greilich, Klaus (avtor) 319
  • Greuter, Ernst 157
  • Grilc, Uroš (avtor) 235
  • Grimm, Friedrich B. 315
  • Grohmann, Manfred (1953-, umetnik) 347
  • Grosch, Werner (1934-, avtor) 92
  • Gspan, Primož 9
  • Gubeljak, Nenad (mentor) 161
  • Guise, Richard (avtor) 280
  • Gulan, Branko 7
  • Gupta, Surendra M. (avtor) 241

  • Halliday, David (1916-) 69
  • Hamilton, James Douglas (1954-) 20
  • Hardy, Henry Reginald (Jr. 1931-) 114
  • Harlander, Dušan (avtor) 234
  • Harty, Damian (avtor) 223
  • Hassoun, M. Nadim 189
  • Hašaj, Matej 48
  • Hausmann, Katharina (avtor) 303
  • Hawthorne, Christopher (avtor) 339
  • Hempel, Gerhard 190
  • Henrichsen, Christopf Paul 272
  • Hertzberger, Herman 316
  • Herzog, Thomas (1941-) 317
  • Herzog, Thomas (1941-, avtor) 265
  • Hewson, Nigel R. 191
  • Higton, Hester 49
  • Hill, Penelope 288
  • Hindrichs, Dirk U. (urednik) 313
  • Hladnik, Milan 21
  • Hlatan, Tomaž 4
  • Hochberg, Anette (avtor) 149
  • Hogg, Ian V. (1926-) 135
  • Hönigsfeld Adamič, Marjana (urednik) 365
  • Hoteit, Nasser (urednik) 115
  • Howard, David Martin (urednik) 367
  • Howard, Rob (M. A., avtor) 213
  • Hribernik, Aleš (1960-, mentor) 58
  • Hugues, Theodor 319 , 320
  • Hutchinson, Robert (urednik) 226
  • Hvala, Bojan (pisec recenzij) 18
  • Hyatt, Nigel 136

  • IAVSD Symposium (17th ; 2001 ; Lyngby) 237
  • Ilić, Radomir (mentor) 66 , 76
  • Ilijaš, Tomi (avtor) 234
  • Institute of Physics (Great Britain) 167
  • International Association for Vehicle System Dynamics 237
  • International Conference on Bioinspired Optimization Methods and their Applications. BIOMA 2004 (2004 ; Ljubljana) 35
  • International Conference on High Performance Materials in Bridges (2001 ; Kailua Kona) 262
  • International congress on conservation and rehabilitation of dams (2002 ; Madrid) 218
  • International PFC Symposium (1st ; 2002 ; Gelsenkirchen) 137
  • International Workshop on Control of Cracking in Early Age Concrete (2000 ; Sendai) 142
  • International Workshop on Geomechanics (2000 ; Paris) 115
  • Ivančević, Radovan 352

  • Jacobson, Mark Zachary 10
  • Jaklič, Gašper 22
  • Janc, Damjan 71
  • Janes, Rob 100
  • Jargodzki, Christopher P. (avtor) 81
  • Jeglič, Peter (1977-) 72
  • Jenčič, Igor (komentor) 76
  • Jeromen, Andrej 143
  • Jerusalem symposium on Quantum chemistry and biochemistry (27th ; 1994 ; Jerusalem) 101
  • Jiricna, Eva (1939-) 322
  • Johnson, David (2.8.1942-) 192
  • Johnson, Kenneth W. (avtor) 62
  • Johnson, P. Dale 240
  • Johnson, Roger Paul 193
  • Jones, Mark H. (urednik) 51
  • Jug, Janez (1957-, avtor, grafični oblikovalec) 2
  • Jüttner, Frank (avtor) 303

  • Kaltenbach, Frank (urednik) 266
  • Kambič, Miran (fotograf) 299
  • Kamnik, Rok 54
  • Kanič, Ivan (urednik) 362
  • Kapfinger, Otto 323
  • Karakouzian, Moses (1947-, urednik) 172
  • Käss, Werner 116
  • Katzenbach, Rolf (urednik) 179
  • Kaučič, Venčeslav (mentor) 108
  • Kauschke, Wolfgang (avtor) 182
  • Kavkler, Iztok 23
  • Kebbekus, Barbara B. 102
  • Kennedy, Liam (1946-, urednik) 296
  • Kienast, Dieter (1945-, oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 283
  • Klanjšek, Martin 73
  • Klemenc, Jernej (urednik) 227
  • Klinc, Tomaž (pisec recenzij) 68
  • Kocijan, Gregor (avtor dodatnega besedila) 2
  • Kocjančič, Mitja (1949-, avtor) 250
  • Koglin, Terry L. 195
  • Kohlbauer, Martin (umetnik, z enoto povezano ime) 324
  • Koklič, Tilen 103
  • Kolednik, Otmar (komentor) 161
  • Konferenca Inovativna avtomobilska tehnologija (7 ; 2005 ; Bled [Slovenija]) 227
  • Konietzky, Heinz (urednik) 137
  • Köpke, Christine (avtor) 149
  • Kordina, Karl 144
  • Koschade, Rolf 263
  • Kostanjevec, Andrej (urednik) 227
  • Koščević, Želimir 353
  • Košir, Manca (avtor) 235
  • Kovač, Marko (1971-) 145
  • Kovač, Miha (1960-, avtor) 235
  • Kovačević, Željko 36
  • Kovačič, Boštjan (1967-) 55
  • Kovačič, Boštjan (1967-, pisec recenzij) 54
  • Kozak, Jernej (mentor) 22
  • Kralj, Samo (komentor) 59
  • Kramar, Marjeta 24
  • Krapše, Štefan (avtor) 234
  • Krapše, Tatjana (avtor) 234
  • Krier, Rob 289
  • Krippner, Roland (avtor) 317
  • Kristan, Markus (1954-) 324
  • Kroah-Hartman, Greg (avtor) 33
  • Kronenburg, Robert (urednik) 343
  • Kunsthaus Bregenz 323
  • Kuperman, Vadim 74
  • Kurfess, Thomas R. (urednik) 256
  • Kurzyński, Michaĺ (1946-, avtor) 123
  • Kušar, Domen 325
  • Kutnjak, Milan (pisec recenzij) 18
  • Kvas, Damjan (pisec recenzij) 55

  • Lah, Avguštin (1924-) 11
  • Lah, Avguštin (1924-, fotograf) 292
  • Lah, Avguštin (1924-, ilustrator) 15
  • Lah, Avguštin (1924-, urednik) 13 , 14 , 15
  • Lambert, A. J. D. 241
  • Lancoš-Maldini, Branka (avtor) 326
  • Lang, Werner (avtor) 317
  • Lange, Friederike (avtor) 148
  • Lange, Klaus (1952-) 158
  • Laughlin, Sara (1949-) 3
  • Lautrup, Benny 75
  • Leach, Neil (urednik) 309
  • Leder, Zvonka (urednik) 362
  • Lengar, Igor 76
  • Lerher, Tone 242
  • Lešnjak, Gorazd (pisec recenzij) 18
  • Levec, Janez (1943-, mentor) 252
  • Levitt, Joel (1952-) 243
  • Liboff, Richard L. (1931-) 77
  • Linton, Harold 290
  • Lipičnik, Bogdan (avtor) 234
  • Lipovec, Alenka (pisec recenzij) 31
  • Llanos, José Antonio (urednik) 218
  • Lobnik, Franc (1942-, avtor dodatnega besedila) 11 , 292
  • Lohmeyer, Gottfried 146
  • Lončarić, Zvonimir (ilustrator) 352
  • Lord, Geoffrey (avtor) 330
  • Lowery, Joseph W. 37
  • Lucas, Rob (1940-, avtor) 125

  • Macdonald, David M. 5
  • Maček, Jože (1929-, avtor) 232
  • Maini, Deepak (avtor) 44
  • Maldini, Slobodan 326
  • Malešič, Jasna 104
  • Malin, Shimon (1937-) 78
  • Malkawi, Ali M. (urednik) 258
  • Mandelbrot, Benoit B. 25
  • Marn, Jure (komentor) 58
  • Marshall, Stephen (1967-) 291
  • Marshall, Tim (1950-, urednik) 301
  • Marten, Michael (1947-, avtor) 61
  • Martin, Brenda (urednik) 346
  • Martinčič, Jernej (ilustrator) 250
  • Marušič, Janez (1939-, ilustrator) 292
  • Masters, Gilbert M. 12
  • Mather, Stephen (komentor) 130
  • McBride, Neil (urednik) 52
  • McCormac, Jack C. 147
  • McFarlane, Robert 38
  • McLauchlan, Keith A. 105
  • McMahon, Ken 39
  • McNab, Chris R. (1980-) 40
  • Mednarodni sejem gradbeništva in gradbenih materialov (9 ; 1996 ; Gornja Radgona) 210
  • Mencinger, Matej (pisec recenzij) 54 , 55
  • Meyer-Ottens, Claus (avtor) 144
  • Mihailović, Dragan (mentor) 64
  • Mihashi, Hirozo (urednik) 142
  • Milohnić, Aldo (avtor) 2
  • Mini Conference on Vehicle System Dynamics, Identification, and Anomalies (8 ; 2002 ; Budapest) 228
  • Mitra, Somenath (1959-, avtor) 102
  • Mlinarič-Raščan, Irena (komentor) 130
  • Moodie, Matthew 41
  • Moore, Elaine A. (1948-, avtor) 100
  • Moravec, Primož 26
  • Morawska, Lidia (urednik) 221
  • Moss, Dennis R. 159
  • Možina, Janez (1945-, pisec recenzij) 68
  • Mumford, C. J. (avtor) 94
  • Muševič, Igor (avtor) 86

  • Naeim, Farzad (urednik) 203
  • Naqvi, Matin 197
  • Narboni, Roger 294
  • National Bridge Organization (U.S.) 262
  • National Defense Research Institute 229
  • National Maritime Museum (Great Britain) 49
  • Nelson, James K. (avtor) 147
  • Nemanič, Julij 250
  • Netherlands. Ministerie van Verkeer en Waterstaat 217
  • Neunast, Armin 148
  • Nevzorov, Valery B. (1946-, avtor) 17
  • Newton, Harry 366
  • Nichols, Robin (1955-, avtor) 39
  • Noble, C. Wycliffe 330
  • Novak, Milan 232
  • Novljan, Silva (avtor) 2

  • Ograjenšek, Irena (avtor) 234
  • Omladič, Matjaž 27
  • Omladič, Matjaž (mentor) 19 , 23 , 24 , 26 , 29 , 30
  • Omladič, Vesna (avtor) 27
  • Open University 100
  • Öttinger, Hans Christian 79

  • Paolucci, Massimo (1961-) 244
  • Patrick, Brian G. (avtor) 32
  • Pavešić, Petar (mentor) 28
  • Pavko-Čuden, Alenka 253
  • Payne, F. William (1924-, avtor) 155
  • Pečar, Miro (avtor) 194
  • Permanent International Association for Road Congresses. Nacionalni komite Slovenija 205
  • Perović, Miloš R. 331
  • Pervan, Ivo. (fotograf) 352
  • Peter, Christine (avtor) 319
  • Peters, Rick 264
  • Petrovič, Dušan (avtor) 48
  • Petzinka Pink Architekten 332
  • Petzinka, Karl-Heinz (1956-, umetnik, urednik) 332
  • Pfeifer, Günter (arhitekt 1943-, avtor) 327
  • Phillips, Dwayne 42
  • Piano, Saša (avtor dodatnega besedila) 299
  • Pihl, Johan (avtor) 270
  • Pile, John F. 276
  • Pinder, George Francis (1942-) 117
  • Pink, Thomas (1958-, umetnik) 332
  • Piprek, Joachim (urednik) 170
  • Planišček, Anja (urednik) 295
  • Polajnar, Ivan (urednik) 156
  • Polanc, Slovenko (mentor) 104
  • Pople, Stephen 80
  • Porche, Isaac (1968-) 229
  • Porter, Tom 333
  • Potter, Frank (1944-) 81
  • Pounder, Cuthbert Coulson (začetnik/ustanovitelj) 160
  • Prapotnik, Anita (1977-) 82
  • Predan, Jožef 161
  • Premzl, Vilibald (avtor) 292
  • Productivity Development Team (Productivity Press) 239
  • Prosen, Tomaž (mentor) 89
  • Puc, Katarina (urednik) 362
  • Pučko, Danijel (avtor, urednik) 234
  • Puller, Malcolm 198
  • Pullman, Alberte (urednik) 101

  • Ralić, Srđan (fotograf) 331
  • RAND 229
  • Randall, David J. (1938-) 129
  • Raos, Nenad (avtor, urednik) 106
  • Rapp, Randy R. (avtor) 183
  • Ratay, Robert T. (urednik) 211
  • Rauchfuss, Thomas B. (1949-, avtor) 99
  • Ravnik, Matjaž (mentor) 164
  • Razstava Stanovanja za naše nove razmere (2004 ; Ljubljana) 295
  • Rebec, Andrej 139
  • Reddi, Lakshmi N. 200
  • Reeve, Dominic 140
  • Reichel, Alexander 149
  • Resnick, Robert (1923-, avtor) 69
  • Resource Protection International 131
  • Ringo, John (1943-) 120
  • Ristić, Alenka 108
  • Roaf, Sue 336
  • Robinson, Michael (prevajalec) 266
  • Roenisch, Rowan (avtor) 306
  • Rosina, Mitja (mentor) 71
  • Rossner, Wolfgang 201
  • Roy, Archie E. (1924-) 56
  • Royal Society of Chemistry (Great Britain) 105
  • Rubini, Alessandro (avtor) 33
  • Rugelj, Samo (avtor, urednik) 235
  • Ruske, Wolfgang 337
  • Ruszkowski, Martin (avtor) 229
  • Rybář, Jan (urednik) 113

  • Sacile, Roberto (avtor) 244
  • Sands, David (1960-) 167
  • Schara, Milan Valter (mentor) 91 , 103
  • Schieberle, Peter (avtor) 92
  • Schießl, Angelika 150
  • Schiessle, Edmund (1946-, urednik) 255
  • Schittich, Christian (1956-, urednik) 298 , 318
  • Schlegelmilch, Aribert (urednik) 364
  • Schmitz, Adrienne (avtor) 302
  • Schniewind, Arno P. (avtor) 267
  • Schroder, Carla 43
  • Schulenburg, Sonja (urednik) 328
  • Schulz, Joachim 151
  • Schumacher, Patrik (1961-, urednik) 348
  • Schwaiger, Elizabeth (prevajalec) 180 , 298
  • Scott, Richard (1956 Feb. 10) 202
  • Sedra, Adel S. 171
  • Seligman, Thomas H. (komentor) 89
  • Sentance, Bryan (avtor) 271
  • Shadow, Don (avtor) 124
  • Shida, Tadamasa (1935-) 109
  • Shipman, James T. 83
  • Shockley, Denise Sisco (avtor) 3
  • Silverman, Richard B. 110
  • Simoneti, Maja (avtor dodatnega besedila) 299
  • Simpozij Družba, prostor, graditev (2005 ; Kranjska Gora) 297
  • Simpozij Nove perspektive stanovanjske gradnje (2004 ; Ljubljana) 295
  • Simpozij o sodobni umetnosti (2004 ; Škofja Loka) 277
  • Singer, Donald C. (1953-, urednik) 138
  • Singh, Bhawani 204
  • Singh, Gurpreet (avtor) 44
  • Sitar, Mateja Neža (avtor dodatnega besedila) 299
  • Skulj, Saša (avtor dodatnega besedila) 216
  • Slovenija. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo 295
  • Slovenski kolokvij o betonih (12 ; 2005 ; Ljubljana) 1
  • Slovenski kongres o cestah in prometu (6 ; 2002 ; Portorož) 205
  • Slovenski kongres o cestah in prometu (7 ; 2004 ; Portorož) 206
  • Slovensko društvo za hidravlične raziskave 209
  • Slovensko geotehniško društvo 207
  • Slovensko združenje za kakovost. Letna konferenca (11 ; 2002 ; Bernardin) 245
  • Sluga, Franci (1948-, mentor) 253
  • Smith, John E. 122
  • Smith, Kenneth Carless (avtor) 171
  • Smith, Peter 162
  • Smith, Peter R. (avtor) 307
  • Smith, Ronald C. (avtor) 259
  • Smoltczyk, Ulrich (urednik) 184 , 185 , 186
  • Smrekar, Jaka 28
  • Society of International Gas Tanker and Terminal Operators 131 , 230
  • Sokol, David M. (1942-, avtor) 334
  • Speight, James G. (1940-, avtor) 246
  • Srdjak, Miroslav (komentor) 253
  • Stallebrass, Pam (avtor) 268
  • Stang, Alanna (1970-) 339
  • Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad 295
  • Steele, Valerie (urednik) 269
  • Steiger, Ludwig (avtor) 320
  • Steingress, Frederick M. (1925-) 163
  • Stewart, Matthew 340
  • Stopar, Tanja 130
  • Straus, David C. (urednik) 121
  • Strokovni posvet Geotehnika pri gradnji prometnic (2001 ; Gornja Radgona) 207
  • Strokovni posvet Vloga geodezije pri načrtovanju, gradnji in vzdrževanju prometnic (2003 ; Gornja Radgona) 208
  • Strokovno posvetovanje Krožna križišča in umirjanje prometa na cestah (1997 ; Otočec) 238
  • Strokovno posvetovanje Voda in ceste (1996 ; Novo mesto) 209
  • Strokovno srečanje Asfalti in hidroizolacije pri gradnji cest (1996 ; Gornja Radgona) 210
  • Str"ask"y, Jiř"i 212
  • Studio Dolenec in Gojević (Velenje) 299
  • Sun, Ming (1963-) 213
  • Sun, S. F. (1922-) 111
  • Sutherland, Lyall 341
  • Sutton, Christine (1950-, avtor) 61
  • Svetličič, Suzana (urednik) 207

  • Šentjurc, Marjeta (mentor) 103
  • Šilc, Jurij (urednik) 35
  • Škulj, Damjan 29
  • Šmigoc, Helena 30
  • Šporer, Zlatko 31
  • Štrukelj, Borut (mentor) 130

  • Tadić, Krešimir (fotograf) 352
  • Tavčar, Gašper 112
  • Thelandersson, Sven (1944-, urednik) 214
  • Thomas, Brian (glavni urednik) 126
  • Thomas, Stephanie (avtor) 336
  • Thornes, John B. (avtor) 118
  • Tickoo, Sham 44
  • Tischner, Ursula (avtor) 273
  • Todd, Aaron W. (avtor) 83
  • Török, Peter (1965-, urednik) 257
  • Touger, Jerold 84
  • TransEuropeHalles 286
  • Transportation & Development Institute (American Society of Civil Engineers) 172
  • Trebižan, Stane (urednik) 236
  • Trontelj, Zvonko (mentor) 143
  • True, Hans (urednik) 237
  • Turk, Tomaž (1966-, urednik) 362
  • Tuszynski, J. A. (1956-) 123
  • Tweeddale, Mark 251
  • Tyler, Nick (urednik) 278

  • Unger, Achim 267
  • Unger, Wibke (avtor) 267
  • United Engineering Foundation (U.S.) 262
  • United States. Office of Naval Research 229
  • Urban Land Institute 302

  • Valberg, Arne 85
  • Valenčak, Ivan (ilustrator) 134
  • Vencelj, Marija (prevajalec) 31
  • Verein Deutscher Zementwerke 154
  • Vilfan, Marija (1945-) 86
  • Vilhar, Matija (avtor) 194
  • Vilhar, Matija (urednik) 205 , 206
  • Viljoen, André (urednik) 282
  • Vodopivec, Aleš (1949-, urednik) 295
  • Vollnhals, Otto (avtor) 359
  • Vorarlberger Architekturinstitut 323
  • Vospernik, Matevž 252
  • Vraber, Mika (prevajalec) 365
  • Vukelič, Željko (urednik) 297

  • Waechter-Böhm, Liesbeth (1946-) 344
  • Wainwright, John (1967-) 118
  • Wainwright, Peter 45
  • Walker, Daryl R. (avtor) 163
  • Walker, Jearl (1945-, avtor) 69
  • Wallenfang, Dieter (avtor) 274
  • Walters, Scott 46
  • Warne, D. F. (urednik) 166
  • Watson, Donald (1937-, glavni urednik) 300
  • Watson, Donald (1937-, urednik) 342
  • Watts, Andrew 345
  • Weber, Johann (avtor) 320
  • Weilacher, Udo (avtor dodatnega besedila) 283
  • Weydert, Romain 152
  • Whittaker, Paul (1957-) 128
  • Wiens, Udo 153
  • Willis, Henry Holley (1934-, avtor) 229
  • Wilson, Jerry D. (avtor) 83
  • Wilson, Keith (1936-, urednik) 119
  • Wilson, Ray (1942-, avtor) 3
  • Woodyard, Douglas F. (urednik) 160
  • Workman, Jerry (jr., urednik) 90
  • Wright, Paul H. 215
  • Wright, Stephen Gailord (1943-, avtor) 181
  • Wüstenrot Stiftung Deutscher Eigenheimverein 338

  • Zajc, Andrej (1938-, urednik) 1
  • Zajc, Neva (avtor) 234
  • Zandstra, Matt 47
  • Zemljič, Vlasto (avtor) 194
  • Zima, Stefan (avtor) 157
  • Zimonić, Krešimir (ilustrator) 31
  • Zobory, István (urednik) 228
  • Zorko, Andrej (1977-) 87
  • Zupančič, Bogo (1960-) 349
  • Zurawski, Richard (urednik) 34
  • Zveza geodetov Slovenije 208
  • Zveza strojnih inženirjev Slovenije. Skupina za vozila in motorje 227
  • Zwiebach, Barton (1954-) 88

  • Žargi, Darinka (urednik) 245
  • Žemva, Boris (mentor) 112
  • Žitnik, Matjaž (mentor) 60
  • Žmavc, Janez (1932-) 216
  • Žnidarič, Marko 89
  • Žnidaršič, Joco (1938-, ilustrator) 15
  • Žumer, Slobodan (mentor) 57 , 59
  • Žutić, Nikola 231


  PREDMETNO KAZALO
Avtorji spletnih strani CTK CTK Zadnja sprememba: 21.9.2005 Webmaster Pošljite sporočilo uredniku na naslov: webmaster@ctk.uni-lj.si