Knjižne novosti
Na domačo stran CTK


Knjižne novosti št. 1
januar - februar 2005

VSEBINA

 • NASLOVNO KAZALO
 • IMENSKO KAZALO
 • PREDMETNO KAZALO • 003 PISAVE. ZNAKI. KODE. SIMBOLI.


  1.
  RE, Margaret
          Typographically speaking : the art of Matthew Carter / Margaret Re ; essays by Johanna Drucker and James Mosley. - New York : Princeton Architectural ; London : Hi Marketing, cop. 2003. - 104 str. : ilustr. ; 34 cm

  ISBN 1-56898-427-8
  a) Carter, Matthew - Criticism and interpretation b) Graphic design (Typography) c) umetnost d) grafično oblikovanje e) vizualne komunikacije f) design g) tipografija h) črke i) pisave j) teorija k) zgodovina

  003
  COBISS.SI-ID 1874286


  02 KNJIŽNIČARSTVO.


  2.
          METADATA in practice / Diane I. Hillmann, Elaine L. Westbrooks, [editors]. - Chicago : American Library Association, 2004. - XVII, 285 str. : ilustr. ; 23 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip0415/2004003 428.html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8389-0882-9 (broš.)
  a) Information organization b) Metadata c) Database management d) knjižničarstvo e) informatika f) metapodatki g) informacijske organizacije h) upravljanje podatkov i) digitalne knjižnice j) razvoj metapodatkov k) uporaba l) pregledno delo

  025.1
  COBISS.SI-ID 25957893

  3.
          NOVE usluge za korisnike narodnih knjižnica : njemačka iskustva / [preveo s njemačkoga Krešimir Bosnar]. - Zagreb : Knjižnice grada Zagreba : Goethe-Institut, 2004. - 62 str. : ilustr. ; 24 cm

  Prevod dela: Bibliotheksarbeit für Jugendliche in Deutschland - neue Ideen für ein anspruchsvolles Publikum. Serviceoase Bibliothek? Kundenorientierte Marketingkonzepte für Bibliotheken. - Bibliografija na str. 30 in 61. - Vsebina z nasl. str.: Knjižnice za mlade u Njemačkoj / Rita Schmitt. Knjižnica - oaza usluga / Hannelore Vogt
  ISBN 953-6499-19-3
  a) knjižničarstvo b) narodne knjižnice c) usluge d) mladina e) Nemčija f) pregledno delo

  027.54/.6(430)
  COBISS.SI-ID 26394373

  4.
  STROKOVNO posvetovanje specialnih knjižnic (10 ; 2004 ; Ljubljana)
          Vloga specialnih in visokošolskih knjižnic v procesu evropske integracije : zbornik referatov = The role of special and academic libraries in the process of European integration : proceedings / 10. strokovno posvetovanje specialnih knjižnic in 3. strokovno posvetovanje visokošolskih knjižnic z mednarodno udeležbo, Ljubljana, 18.-19. november 2004 = 10th Slovenian Conference of Special Libraries and 3rd Slovenian Conference of Academic Libraries with International Attendance, Ljubljana, November 18-19, 2004 ; [urednici Anamarija Rožić-Hristovski, Kristina Hacin-Ludvik]. - Ljubljana : Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2004. - 184 str. : ilustr. ; 24

  Ov. nasl.: Vzpostavljanje učinkovitih partnerstev. - Povzetki v slov. in angl. - Bibliografije pri poseznih člankih
  ISBN 961-90557-6-4
  a) Visokošolske knjižnice - Posvetovanja b) univerzitetne knjižnice c) delovanje d) izobraževanje e) organizacija f) zborniki

  027.7(497.4)(063)(082)
  COBISS.SI-ID 216450560


  33 GOSPODARSTVO. VARSTVO (VARNOST) PRI DELU.


  5.
  GARVAS, Franc
          Priročnik za varno delo z viličarji : priročnik za voznike viličarjev in druge osebe, ki sodelujejo pri organizaciji in delu v skladiščih ter v notranjem transportu / besedilo pripravil Franc Garvas. - Ljubljana : ZVD - Zavod za varstvo pri delu, 2004 (Ljubljana : Tipografija). - 152 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Delo + varnost : strokovna knjižna zbirka ; 133)

  500 izv. - Bibliografija: str. 152
  ISBN 961-6538-06-3
  a) Viličarji - Varstvo pri delu - Priročniki b) varstvo pri delu c) viličarji d) sestavni deli e) izvedbe viličarjev f) stabilnost g) ergonomija h) varovanje oseb i) vzdrževanje j) obremenitev k) prometni predpisi l) transportne poti m) maneverske površine n) notranji transport o) priročniki

  331.45:621.868.258(035)
  COBISS.SI-ID 216942336

  6.
  GSPAN, Primož
          Praktične smernice za preiskave delovnega okolja : toplotne razmere / Primož Gspan. - Ljubljana : ZVD - Zavod za varstvo pri delu, 2004 (Ljubljana : Tipografija). - 80 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Delo + varnost : strokovna knjižna zbirka ; 130)

  300 izv. - Bibliografija: str. 73
  ISBN 961-6538-00-4
  a) varstvo okolja b) delovni okolje c) toplotne razmere d) toplotno udobje e) delo na vročem f) WBGT - Wet Bulb Globe g) temperature h) delo na mrazu i) priročniki

  331.44:628.8(035)
  COBISS.SI-ID 214255616

  7.
          INCOTERMSI 2000 : uradna pravila Mednarodne trgovinske zbornice za razlago trgovinskih klavzul / [prevedla Nataša Zajec ; strokovni del prevoda Ana Zaljetelj]. - 1. natis. - Ljubljana : Gospodarska zbornica Slovenije, 2000 ([Kranj] : Adoz). - 235 str. ; 23 cm

  Prevod dela: Incoterms 2000. - Besedilo pravil v slov. in angl. - 2.000 izv.
  ISBN 961-6226-24-X
  a) mednarodna trgovina b) trgovinske pogodbe c) blagovni transport d) mednarodni transport e) klavzule f) pariteta

  339.5.057.7
  339.182(100)(094)
  347.463(100)(083.72)
  COBISS.SI-ID 107121920

  8.
          PRIROČNIK za pripravo na strokovni izpit iz varnosti in zdravja pri delu. - Ljubljana : ZVD, Zavod za varstvo pri delu, 2004 (Ljubljana : Tipografija). - 2 zv. : ilustr., tabele ; 30 cm

  Potiskane notr. str. ov. - 300 izv.
  Vsebina:
  1: Splošni del. - 112 str.
  2: Posebni del. - 107 str.
  ISBN 961-6538-01-2
  a) varnost pri delu b) zdravje pri delu c) pravna ureditev d) zdravstveno varstvo e) pokojninsko zavarovanje f) invalidsko zavarovanje g) socialno varstvo h) delovna razmerja i) inšpekcijski nadzor j) strokovni izpit k) hrup l) obveznosti delodajalca m) ocenjevanje tveganja n) vibracije o) mejne vrednosti izpostavljenosti p) rasvetljava q) kemični parametri r) biološke škodljivosti s) toplotne razmere t) pravilniki u) priročniki

  331.45(079)
  613.6(079)
  331.45(497.4)(094)
  COBISS.SI-ID 214881280

  9.
  SRNA, Milan
          Varnost strojev : izjava o skladnosti : direktivi EU: 98/37 - stroji, 73/23 - električna oprema : priročnik / Milan Srna. - Mengeš : Stilgraf, 2003 (Mengeš : Stilgraf). - 215 str. : graf. prikazi, preglednice ; 23 cm

  Del besedila vzpor. v angl. in slov. - Bibliografija: str. 210
  ISBN 961-90931-1-9
  a) European union b) Stroji - Varnost - Priročniki c) Stroji - Označevanje - Priročniki d) Notranji trg - Evropa e) varstvo pri delu f) tehnični predpisi g) standardizacija h) skladnost i) CE oznaka j) zdravstvene zahteve k) varnostne zahteve l) odredbe o varnosti m) preprečevanje nevarnosti n) mobilnost strojev o) dviganje p) podzemeljska dela q) izjave o skladnosti r) mednarodni sporazum PECA s) priročniki

  331.45:006.88:62-78(035)
  006.88:62-78
  339.923:061.1 EU
  COBISS.SI-ID 125458432

  10.
  STAPP, Henry P.
          Mind, matter, and quantum mechanics / Henry P. Stapp. - 2nd ed. - Berlin ; New York : Springer, cop. 2004. - xii, 297 str. : ilustr. ; 24 cm. - (The frontiers collection, ISSN 1612-3018)

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/fy043/2003061209 .html. - Includes bibliographical references (p. [289]) and index
  ISBN 3540407618 (acid-free paper)
  a) zdravstvene zahteve b) varnostne zahteve c) odredbe o varnosti d) preprečevanje nevarnosti e) mobilnost strojev f) dviganje g) podzemeljska dela h) izjave o skladnosti i) mednarodni sporazum PECA j) priročniki

  331.45:006.88:62-78(035)
  COBISS.SI-ID 26488837


  34 PRAVO.


  11.
          POGODBA o zaposlitvi in podjetniška kolektivna pogodba / Aleksej Cvetko ... [et al.] ; [stvarno kazalo Nataša Skubic]. - Ljubljana : GV založba, 2004 (Ljubljana : Itagraf). - 557 str. : obrazci ; 25 cm. - (Iz teorije v prakso)

  Bibliografija: str. 507-525. - Kazalo
  ISBN 86-7061-364-6
  a) Delovno pravo - Pogodbe b) pravo c) delovno pravo d) Slovenija e) pogodba o zaposlitvi f) načini prenehanja pogodbe g) podjetniška kolektivna pogodba

  349.222.6(497.4)
  COBISS.SI-ID 217053184


  35 JAVNA UPRAVA. VOJNE VEDE.


  12.
          JANE'S weapon systems / edited by R. T. Pretty. - [London : Macdonald & Jane], 1977. - 872 str. : ilustr., načrti ; 32 cm

  Kazalo
  ISBN 0-354-00541-3
  a) Weapons systems - Periodicals b) vojna tehnika c) vojaška letala d) oborožitev letal e) orožje f) izstrelki g) raketni sistemi h) zgodovinski pregledi i) 1977 j) enciklopedije

  358.4"1977"
  623.74.094"1977"
  COBISS.SI-ID 26400773

  13.
  MUNSON, Kenneth
          Bomber : Patrouillen- und Transportflugzeuge : 1939-1945 / Kenneth Munson ; Illustriert von John W. Wood ... [et al.]. - 2. Aufl. - Zürich : Orell Füssli Verlag, 1971. - 161 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Flugzeuge der Welt in Farben)

  Prevod dela: Bombers 1939-45
  a) vojne vede b) vojno letalstvo c) bombniki d) zgodovinski pregledi e) 1939-1945 f) slikovno gradivo g) kratki opisi

  358.423"1939-1954"
  COBISS.SI-ID 26406405


  50 ŠTUDIJ IN VARSTVO OKOLJA.


  14.
          NATURA 2000 v Sloveniji. Rastline / uredil Boško Čušin ; [prevod povzetkov Andreja Šalomon ; kartografija Marjan Jarnjak, Boštjan Surina]. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2004. - 172 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 158-167. - Summary
  ISBN 961-6500-65-X
  a) Naravna dediščina - Zaščita - Evropa b) Varstvo narave - Slovenija c) biologija d) ekologija e) varstvo narave f) Slovenija g) naravna dediščina h) projekt natura 2000 i) habitati j) ogrožene rastline k) rastišča l) zaščitena območja m) habitats n) protected areas o) plants p) Slovenia

  581.9:502.75(497.4)
  COBISS.SI-ID 216298496

  15.
  PETERS, Kenneth E.
          The biomarker guide / K. E. Peters, C. C. Walters, J. M. Moldowan. - 2nd ed. - Cambridge : Cambridge University Press, 2005. - 2 zv. (XVIII, 1155 str.) : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm

  Bibliografija: zv. 1 na str. 399-450, zv. 2 na str. 1030-1131. - Kazali
  Vsebina:
  Vol. 1: Biomarkers and isotopes in the environment and human history
  Vol. 2: Biomarkers and isotopes in petroleum exploration and earth history
  ISBN 0-521-78158-2 (zv. 1) ISBN 0-521-83762-6 (zv. 2) ISBN 0-521-83763-4 (komplet)
  a) ekologija b) geologija c) biokemija d) bioindikatorji e) okolje f) organske spojine g) geokemične raziskave h) nafta i) izvor nafte j) razmerje stabilnih izotopov k) ločevanje bioindikatorjev l) arheološke raziskave m) geokemija n) izotopi o) geokemijske korelacije p) kemometrična analiza q) biodegradacija r) zgodovina zemlje s) tektonika t) biotska zgodovina

  504.05:550.84/.93
  550.84/.93:504.05
  COBISS.SI-ID 26131461


  51 MATEMATIKA.


  16.
  APSEN, Boris
          Repetitorij više matematike. Dio 1 / Boris Apsen. - 13. izd. - Zagreb : Tehnička knjiga, 2003. - 275 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Matematička biblioteka)

  Ov. nasl.: Repetitorij više matematike 1
  ISBN 953-172-014-2 (komplet) ISBN 953-172-016-9 (del 1)
  a) Matematika - Derivacije - Taylorov obrazec - Števila - Mac Laurinov obrazec - Rolleov teorem - Eulerovi obrazci - Limite - Interpolacija - Ekstremi - Funkcije - Asimptote - Vrste - Kompleksna števila - Konvergenca b) matematika c) števila d) limite e) elementarne funkcije f) enačbe krivulje g) inverzne funkcije h) neprekinjenost funkcij i) asimptote j) L'Hospitalovo pravilo k) Rolloev teorem l) odvodi m) vrste n) naloge o) rešitve p) učbeniki za visoke šole

  517(075.8)(076.1)
  COBISS.SI-ID 9062565

  17.
  APSEN, Boris
          Repetitorij više matematike. Dio 2 / Boris Apsen. - 11. izd. - Zagreb : Tehnička knjiga, 1990. - 368 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  ISBN 86-7059-134-0
  a) matematika b) diferencialni račun c) ukrivljenost krivulj d) integrali e) integralni račun f) diferencialne enačbe g) Fourierove vrste h) naloge i) rešitve j) učbeniki za visoke šole

  517(075.8)(076.1)
  COBISS.SI-ID 1102601

  18.
  APSEN, Boris
          Repetitorij više matematike. Dio 3 / Boris Apsen. - 11. izd. - Zagreb : Tehnička knjiga, 1994. - VIII, 470 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Ov. nasl.: Repetitorij više matematike 3
  ISBN 953-172-003-7
  a) Višja matematika - Učbeniki za visoke šole b) matematika c) determinante d) vektorska algebra e) vektorska analiza f) vektorji g) analitična geometrija h) funkcije i) integrali j) diferencialne enačbe k) krivulje v prostoru l) naloge m) rešitve n) učbeniki za visoke šole

  517(075.8)(076.1)
  COBISS.SI-ID 48081408

  19.
  APSEN, Boris
          Repetitorij više matematike. Dio 4, Kompleksni brojevi i funkcije kompleksne promjenljive, matrice i matrični račun. - 5. izd. - Zagreb : Tehnička knjiga, 1990. - 179 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  ISBN 86-7059-136-7
  a) matematika b) matematična analiza c) kompleksna števila d) funkcije kompleksnih spremenljivk e) matrike f) naloge g) rešitve h) učbeniki za visoke šole

  517(075.8)(076.1)
  COBISS.SI-ID 2514265

  20.
  APSEN, Boris
          Riješeni zadaci iz više matematike. Dio 1, Brojevi iracionalni i kompleksni [...] : [uz repetitorij] / Boris Apsen. - 8. izd. - Zagreb : Tehnička knjiga, 2003. - 208 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Matematička biblioteka)

  Ov. nasl.: Riješeni zadaci više matematike 1. - Dodatek k nasl. iz CIP-a
  ISBN 953-172-015-0 (komplet) ISBN 953-172-017-7
  a) matematika b) števila c) limite d) elementarne funkcije e) asimptote f) derivacije g) funkcije h) vrste i) naloge j) rešitve k) učbeniki za visoke šole

  517(075.8)(076.1)
  COBISS.SI-ID 26513669

  21.
  APSEN, Boris
          Riješeni zadaci iz više matematike. [Dio 2] : uz drugi dio repetitorija / Boris Apsen. - 11. izd. - Zagreb : Tehnička knjiga, 1991. - 382 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Ov. nasl.: Riješeni zadaci više matematike 2. - 3.000 izv. - Oznaka podrejenega dela z ov.
  ISBN 86-7059-137-5
  a) matematika b) diferencialni račun c) integralni račun d) Fourierove vrste e) matematična analiza f) harmonska analiza g) diferencialne enačbe h) naloge i) rešitve j) učbeniki za visoke šole

  517(075.8)(076.1)
  COBISS.SI-ID 4893191

  22.
  BATAGELJ, Vladimir
          DS1. Logika in množice. Naloge / Vladimir Batagelj, Sandi Klavžar. - 3. razširjena izd., 2. natis. - Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1997 (Ljubljana : Migraf). - 126 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Izbrana poglavja iz matematike in računalništva, ISSN 1408-0850 ; 25)

  1.000 izv.
  ISBN 961-212-039-0
  a) matematika b) matematična logika c) matematične strukture d) diskretne strukture e) teorija množic f) izjavni račun g) predikati h) teorije i) relacije j) funkcije k) naloge l) rešitve m) učbeniki za visoke šole

  510.6(075.8)(076.1)
  510.22(075.8)(076.1)
  COBISS.SI-ID 68805632

  23.
          ENCYCLOPAEDIA of mathematics. Vol. 10, Subject index - author index / [managing editor] M. Hazewinkel. - Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic Publishers, cop. 1994. - XIII, 732 str. ; 30 cm

  ISBN 1-55608-009-3
  a) matematika b) enciklopedije

  51(031)
  COBISS.SI-ID 1531158

  24.
          ENCYCLOPAEDIA of mathematics. Supplement, Vol. 2 / [managing editor M. Hazewinkel]. - Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer, cop. 2000. - 631 str. ; 31 cm

  Bibliografija na koncu gesel. - Kazalo
  ISBN 0-7923-6114-8
  a) Mathematics - Encyclopedias b) matematika c) enciklopedija

  51(031)
  COBISS.SI-ID 24593925

  25.
          ENCYCLOPAEDIA of mathematics. Supplement, Vol. 3 / [managing editor M. Hazewinkel]. - Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer, cop. 2001. - VIII, 568 str. ; 31 cm

  Bibliografija na koncu gesel. - Kazali
  ISBN 1-4020-0198-3
  a) matematika b) enciklopedija

  51(031)
  COBISS.SI-ID 24593669


  519.68 RAČUNALNIŠTVO. RAČ.(MAT.) PROGRAMIRANJE.


  26.
  ANGEL, Edward
          OpenGL : a primer / Edward Angel. - 2nd ed. - Boston [etc.] : Pearson, cop. 2005. - XVII, 252 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazali
  ISBN 0-321-26982-9 (broš.)
  a) računalništvo b) programska oprema c) OpenGL d) računalniška grafika e) programiranje f) integracije g) animacije h) transformacije i) obdelave podatkov j) priročniki

  004.42:004.92
  COBISS.SI-ID 26286341

  27.
  ATKINSON, Dwight Thomas
          Illustration in ArchiCAD / by Dwight Atkinson. - 1st. ed. - Budapest : Graphisoft, cop. 2002. - IV, 128 str. : ilustr. ; 23 cm

  ISBN 963-00-9255-7
  a) Računalniški programi - Ilustracije - ArchiCAD - Priročniki b) računalništvo c) programska oprema d) ArchiCAD e) računalniška grafika f) grafično oblikovanje g) arhitektura h) ilustracije i) 3D načrtovanje j) priročniki

  004.42:72
  COBISS.SI-ID 11662135

  28.
  BALL, Bill
          Red Hat Fedora 2 unleashed / Bill Ball, Hoyt Duff. - Indianapolis : Sams, cop. 2005. - XXVIII, 1022 str. : ilustr. ; 23 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  - - Fedora Core 2 [Elektronski vir]. - 2 el. optična diska (CD-ROM-a) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  - - Fedora Core 2 [Elektronski vir]. - 1 el. optični disk (DVD) ; 12 cm. - Nasl. z DVD-ja
  ISBN 0-672-32721-X (broš.)
  a) Linux (Computer file) b) računalništvo c) operacijski sistemi d) Fedora 2 e) namestitev f) upravljanje sistema g) uporaba h) priročnik

  004.451
  COBISS.SI-ID 26441221

  29.
  BALTER, Alison
          Alison Balter's mastering Microsoft Office Access 2003 / Alison Balter. - Indianapolis : SAMS, cop. 2004. - XXXIX, 1416 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  - - Alison Balter's mastering Microsoft Office Access 2003 [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-672-32550-0 (broš.)
  a) Microsoft Access b) Database management c) računalništvo d) programska oprema e) Access 2003 f) podatkovne zbirke g) upravljanje baz podatkov h) izmenjava podatkov i) kreiranje objektov j) relacijske baze k) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 26369541

  30.
  BHANGAL, Sham
          Flash MX 2004 at your fingertips : get in, get out, get exactly what you need / Sham Bhangal and Jen deHaan. - San Francisco ; London : Sybex, cop. 2004. - XVI, 525 str., [16] str. uvezanih pril. : ilustr. ; 23 cm

  Na ov.: "Also covers Flash MX Professional 2004". - Kazalo
  ISBN 0-7821-4291-5
  a) Flash (Computer file) b) Computer animation c) Computer graphics d) Web sites - Design e) računalništvo f) programska oprema g) Flash MX 2004 h) računalniška grafika i) računalniška animacija j) multimedijska orodja k) interaktivnost l) spletne strani m) oblikovanje spletnih strani n) priročniki

  004.42:004.7
  COBISS.SI-ID 26061573

  31.
  BROIDA, Rick
          How to do everything with Musicmatch / Rick Broida, Denny Atkin. - New York [etc.] : McGraw-Hill/Osborne, cop. 2004. - XII, 299 str. : ilustr. ; 24 cm + 16 str. uvezanih pril.

  Kazalo
  ISBN 0-07-225708-3 (broš.)
  a) računalništvo b) računalniški programi c) Musicmatch d) zapisovanje e) snemanje glasbe f) ustvarjanje glasbe g) presnemavanje h) PC na CD i) priročniki

  004.42:004.7:78
  COBISS.SI-ID 25966341

  32.
  CRUMLISH, Christian
          Dreamweaver MX 2004 / Christian Crumlish, Lucinda Dykes. - San Francisco ; London : SYBEX, cop. 2004. - [XXX], 670 str., [16] str. pril. : ilustr. ; 23 cm. - (Savvy. Practical know-how)

  Kazalo
  - - Dreamweaver MX 2004 [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve, zvok, animacija ; 12 cm
  ISBN 0-7821-4306-7
  a) Računalniški programi - Priročniki b) računalništvo c) programska oprema d) računalniška grafika e) animacija f) večpredstavnost g) računalniška animacija h) spletne strani i) razvoj spletnih strani j) Dreamweaver Mx 2004 k) priročniki

  004.42:004.7
  COBISS.SI-ID 10575410

  33.
          DATA conversion handbook / Analog Devies ; Walt Kester, editor. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, cop. 2005. - XXI, 953 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (Analog devices series)

  Ov. nasl.: The data conversion handbook. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-7506-7841-0 (vezano)
  a) računalništvo b) strojna oprema c) pretvarjanje podatkov d) pretvorniki podatkov e) zgodovinski pregled f) sistemi zbiranja podatkov g) teorija zbiranja h) arhitektura pretvornikov i) DAC - Digital to Analog Converter j) ADC - Analog to Digital Converter k) Sigma - Delta pretvorniki l) preskušanje pretvornikov m) vmesniki n) linearni regulatorji o) analogna stikala p) multipleksorji q) uporaba pretvornikov podatkov r) prenapetostna zaščita s) priročniki

  004.3'144:004.6.057.6
  COBISS.SI-ID 26065669

  34.
  FOWLER, Martin, 1963-
          UML distilled : a brief guide to the standard object modeling language / Martin Fowler ; [forewords by Cris Kobryn ... et al.]. - 3rd ed. - Boston [etc.] : Addison-Wesley, cop. 2004. - XXX, 175 str. : ilustr. ; 24 cm. - (The Addison-Wesley object technology series)

  Bibliografija: str. 161-165. - Kazalo
  ISBN 0-321-19368-7 (broš.)
  a) Object-oriented methods (Computer science) b) Computer software - Development c) UML (Computer science) d) računalništvo e) objektno orientirano programiranje f) programska oprema g) razvoj opreme h) objektivno modeliranje i) UML 2.0 j) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 3972692

  35.
  FREY, David
          AutoCAD 2005 and AutoCAD LT 2005 : no experience required / David Frey. - San Francisco ; London : Sybex, cop. 2004. - XVIII, 667 str. : ilustr. ; 23 cm. - (No experience required = The skills for success)

  Kazalo
  ISBN 0-7821-4341-5
  a) AutoCAD b) Computer graphics c) Computer-aided design d) računalništvo e) računalniška grafika f) programska oprema g) autocad 2005 h) autocad LT 2005 i) računalniško podprto načrtovanje j) tehniško risanje k) projektiranje l) 3D načrtovanje m) opremlanje risb n) priročniki

  004.42:744
  COBISS.SI-ID 26061061

  36.
  GOODRICH, Michael T.
          Data structures and algorithms in Java / Michael T. Goodrich, Roberto Tamassia. - 3rd ed. - Hoboken : J. Wiley & Sons, cop. 2004. - XVII, 681 str. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 667-671. - Kazalo
  ISBN 0-471-46983-1 (vezano)
  a) Java (Computer program language) b) Data structures (Computer science) c) Computer algorithms d) računalništvo e) strukture podatkov f) algoritmi g) objektno orientirano programiranje h) programski jeziki i) Java j) principi k) načrtovanja l) analizne tehnike m) skladi n) vrste o) sekvence p) drevesa q) nabori r) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 26063877

  37.
  HICKS, Mike, 1967-
          Optimizing applications on Cisco networks / Mike Hicks. - Indianapolis : Cisco Press, cop. 2005. - XXI, 363 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu nekaterih poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-58705-153-2 (vezano)
  a) računalništvo b) računalniške mreže c) upravljanje mrež d) uporaba e) planiranje uporabe f) odprava napak g) implementacije h) pregledno delo

  004.7
  COBISS.SI-ID 26065157

  38.
  HOLLOWAY, James Paul
          Introduction to engineering programming : solving problems with algorithms / James Paul Holloway. - Wiley international ed. - Hoboken : J. Wiley & Sons, cop. 2004. - XX, 422 str. : ilustr., graf. prikazi ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 0-471-42927-9 (broš.)
  a) Engineering mathematics b) Computer algorithms c) računalništvo d) inženirsko programiranje e) algoritmi f) zaporedja g) semantika h) končni prostori i) C++ j) pregledno delo k) engineering programming

  004.42
  COBISS.SI-ID 8420630

  39.
          The INDUSTRIAL information technology handbook / edited by Richard Zurawski. - Boca Raton [etc.] : CRC Press, cop. 2005. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 26 cm. - (Industrial electronics series)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8493-1985-4 (vezano)
  a) računalništvo b) informacijske tehnologije c) industrijske informacije d) Web tehnologije e) industrijska avtomatizacija f) inteligentni senzorji g) sistemi v realnem času h) vgrajeni sistemi i) računalniške mreže j) varnost k) priročniki

  659.2:004
  COBISS.SI-ID 25738245

  40.
  KAPLAN, Steve, 1955-
          Citrix MetaFrame Access Suite advanced concepts : the official guide / Steve Kaplan, Tim Reeser, Alan Wood. - New York [etc.] : McGraw-Hill/Osborne, cop. 2004. - XXII, 528 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-07-225710-5 (broš.)
  a) računalništvo b) računalniške mreže c) aplikacijski strežniki d) Citrix e) dostopnost podatkovnih zbirk f) informacijski sistemi g) klienti h) MetaFrame i) priročniki

  004.738.52
  COBISS.SI-ID 25965573

  41.
  KAUČIČ, Branko
          Varovanje poliedrskih površij z aproksimativnimi metodami : doktorska disertacija / Branko Kaučič. - Maribor : [B. Kaučič], 2004. - 202 f. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: f. 181-195. - Povzetek ; Abstract. - Doktorska dis., Univ. Maribor, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za računalništvo
  a) računalništvo b) računalniška geometrija c) kombinatorična optimizacija d) geografski informacijski sistemi e) algoritmi f) doktorske disertacije g) computer science h) computational geometry i) combinatorial optimization j) geographic information systems k) algorithms l) dissertations

  004.92(043.3)
  COBISS.SI-ID 13749256

  42.
  KULISEV, Lubomir
          Graphisoft ArchiCAD 8 : training guide / by Lubomir Kulisev. - 1st ed. - London [etc.] : Graphisoft R & D, [2003?]. - XIV, 404 str. : ilustr. ; 19 x 23 cm

  ISBN 963-210-453-6
  a) Računalništvo - Priročniki b) računalništvo c) programska oprema d) ArchiCAD 8 e) računalniška grafika f) grafično oblikovanje g) arhitektura h) projektiranje i) 3D projekcije j) metode risanja k) učbeniki

  004.42:72(075)
  COBISS.SI-ID 279677

  43.
  LEHEY, Greg
          The Complete FreeBSD : documentation from the source / Greg Lehey. - 4th ed. - Beijing [etc.] : O'Reilly, cop. 2003. - XXXIII, 679 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-596-00516-4 (broš.)
  a) FreeBSD. (Computer file) b) Free computer software c) Computer networks d) računalništvo e) računalniške mreže f) internetni izvajalci servisa g) računalniški programi h) operacijski sistemi i) FreeBSD j) odprti viri k) priročniki

  004.451:004.7
  COBISS.SI-ID 26370309

  44.
  MAGDA, Yury
          Visual C++ optimization with assembly code / Yury Magda. - Wayne : A-list, cop. 2004. - XIII, 450 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  - - Visual C++ optimization with assembly code [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 1-931769-32-X
  a) C++ (Computer program language) b) računalništvo c) programski jeziki d) C++ e) razvoj programskih kod f) optimiranje algoritmov g) zbirka jezikov h) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 26369797

  45.
  MUELLER, Scott
          Upgrading and repairing PCS / Scott Mueller. - 15th anniversary ed. - Indianapolis : Que, cop. 2004. - XIII, 1575 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (DVD-ROM)

  Ov. nasl.: Scott Mueller's upgrading and repairing PCs. - Kazalo
  ISBN 0-7897-2974-1 (vezano)
  a) računalništvo b) strojna oprema c) PC komponente d) hardver e) nadgradnja procesorjev f) dodajanje spomina g) vrste mikroprocesorjev h) matične plošče i) navodila j) BIOS k) vmesniki l) pomnilniki m) video n) audio o) mrežne kartice p) popravila q) diagnostika r) vzdrževanje s) priročniki

  004.3
  COBISS.SI-ID 13070344

  46.
  OMURA, George
          Mastering AutoCAD 2005 and AutoCAD LT 2005 / George Omura. - San Francisco ; London : Sybex, cop. 2004. - XXX, 1151 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  - - Mastering AutoCAD 2005 and AutoCAD LT 2005 [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-7821-4340-7 (broš.)
  a) AutoCAD b) Computer graphics c) računalniška oprema d) računalniška grafika e) programska oprema f) AutoCAD 2005 g) AutoCAD LT 2005 h) tehniško risanje i) 3D načrtovanje j) projektiranje k) priročniki

  004.42:744
  COBISS.SI-ID 26060805

  47.
  PIVEC, Franci
          Informacijska družba / Franci Pivec. - Maribor : Subkulturni azil, 2004 (Ljubljana : Set). - 232 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Frontier ; 027)

  O avtorju na zavihku ov. - Bibliografija: str. 218-232
  ISBN 961-91269-3-9
  a) Informacijska družba b) informatika c) informacijska družba d) informatizacija e) informacijska etika f) družba znanja

  316.77:004
  316.4:004
  COBISS.SI-ID 215638272

  48.
          PROGRAMIRAJMO mikrokontrolerje : [priročnik za programiranje PIC mikrokontrolerjev v zbirniku in programskem jeziku C] / [urednik Jurij Mikeln]. - Ljubljana : AX elektronika, 2004 ([Ljubljana] : Grafika Jerebic T & I). - 212 str. : ilustr., preglednice ; 21 cm

  Podnasl. naveden na hrbtu nasl. str. - 5.000 izv.
  ISBN 961-90703-8-0
  a) računalništvo b) strojniška oprema c) mikrokrmilniki d) sestava e) delovanje f) PIC g) programiranje h) programski jeziki i) C j) priročniki

  004.43/.43
  681.5(035)
  COBISS.SI-ID 215596800

  49.
  RATTENBURY, Bill
          ArchiCAD project framework / written by Bill Rattenbury ; tip scheets by Murray Pearson, Campbell Yule and Gareth Ross. - 2nd ed. - Auckland : Graphisoft, cop. 1998-2000. - VI, 124 str. : ilustr., načrti ; 21 x 30 cm

  Kazalo
  - - Project framework [Elektronski vir] : version 6.5. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 963-00-4605-9
  a) Računalniški programi - Arhitektura - Priročniki b) računalništvo c) programska oprema d) ArchiCAD e) računalniška grafika f) grafično oblikovanje g) arhitektura h) projektiranje i) priročniki

  004.42:72
  72:004.42
  COBISS.SI-ID 11661879

  50.
  RATTENBURY, Bill
          ArchiCAD project framework / written by Bill Rattenbury ; with contributions from Murray Pearson [et al.]. - 3rd ed. - Auckland : Cadimage Solutions Limited, 2004. - VI, 148 str. : ilustr., načrti ; 19 x 23 cm

  Ov. nasl.: ArchiCAD 8.1. - Kazalo
  a) Računalniški programi - Arhitektura - Priročniki b) računalništvo c) programska oprema d) ArchiCAD 8.1 e) računalniška grafika f) grafično oblikovanje g) arhitektura h) projektiranje i) risalniki j) priročniki

  004.42:72
  72:004.42
  COBISS.SI-ID 26440197

  51.
          SLOVENSKI OpenOffice.org 1.1 [Elektronski vir]. - El. podatki. - [Maribor] : Agenda, [2004?]. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 13 cm + zgibanka

  Sistemske zahteve: MS Windows, Linux, 250 MB prostega prostora na trdem disku, grafična kartica z vsaj 800 x 600 točkami ločljivostjo na zaslonu in 256 barvami Sorodni elektronski vir: http://sl.openoffice.org/. - Podatki z enote, nasl. str. diska
  a) računalništvo b) računalniški programi c) orodja d) dokumenti e) obdelava podatkov f) baze podatkov g) AOP h) pisarniško poslovanje i) podatki j) tabele k) preglednice l) uporaba računalnika m) PC n) WordPerfect o) urejevalniki besedil p) Access q) operacijski sistemi r) komuniciranje s) pregledno delo

  004.42(086.2.034)
  004.91(086.2.034):651(035)
  COBISS.SI-ID 14559974

  52.
  VIEGA, John
          Secure programming cookbook for C and C++ / John Viega and Matt Messier ; [foreword by Gene Spafford]. - 1st ed. - Beijing [etc.] : O'Reilly, 2003. - XXV, 762 str. ; 24 cm

  Na ov.: "Covers Unix and Windows". - Na ov.: "Recipes for cryptography, authentication, networking, input validation & more". - Kazalo
  ISBN 0-596-00394-3
  a) C (Computer program language) b) C++ (Computer program language) c) Computer security d) Computer software - Development e) računalništvo f) programski jeziki g) C h) C++ i) varnost j) kriptografija k) šifriranje l) javni ključi m) naključna števila n) priročniki

  004.43.056
  COBISS.SI-ID 26370565

  53.
  WATRALL, Ethan
          Dreamweaver MX 2004 solutions / Ethan Watrall. - San Francisco ; London : Sybex, cop. 2004. - XXII, 407 str. : ilustr. ; 23 cm

  Bibliografija: str. 390-392. - Kazalo
  - - Dreamweaver MX 2004 solutions [Elektronski vir]. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-7821-4299-0
  a) Dreamweaver (Computer file) b) računalništvo c) programska oprema d) Dreamweavwr MX 2004 e) večpredstavnost f) računalniška grafika g) računalniška animacija h) hiperpovezave i) spletne strani j) priročniki

  004.42:004.7
  COBISS.SI-ID 26061317

  54.
  WIEHLER, Gerhard
          Mobility, security and web services : technologies and service-oriented architectures for a new era of IT solutions / by Gerhard Wiehler. - Erlangen : Publicis Corporate Publishing, cop. 2004. - 219 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 210-212. - Kazalo
  ISBN 3-89578-229-7 (vezano)
  a) Information technology - Management b) Mobile communication systems c) Wireless communication systems d) Computer security e) računalništvo f) informacijske tehnologije g) komunikacijske tehnologije h) mobilne aplikacije i) brezžični komunikacijski sistemi j) Web usluge k) varnost l) mobilnost m) pregledno delo

  659.2:004.7
  COBISS.SI-ID 26285829

  55.
  WORSLEY, John C.
          Practical PostgreSQL / John C. Worsley and Joshua D. Drake. - 1st ed. - Beijing [etc.] : O'Reilly, 2002. - XIV, 619 str. ; 24 cm

  Kazalo
  - - Practical PostgreSQL [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
  ISBN 1-56592-846-6
  a) računalništvo - relacijske podatkovne baze - načrtovanje - PostgreSQL 7.1 b) računalništvo c) relacijske podatkovne baze d) načrtovanje e) PostgreSQL 7.1 f) uporaba g) namestitev h) upravljanje i) programiranje j) JDBC - Java Database Connectivity

  004.65
  COBISS.SI-ID 47815937


  52 ASTRONOMIJA. GEODEZIJA.


  56.
  BILAJBEGOVIĆ, Asim
          Osnovni geodetski radovi, suvremene metode, GPS / A. Bilajbegović, B. Hofmann-Wellenhof, H. Lichtenegger. - Zagreb : Tehnička knjiga, 1991. - 174 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Bibliografija: str. 140-150. - Kazala
  ISBN 86-7059-156-1
  a) gradbeništvo b) geodezija c) geodetske mreže d) globalni pozicijski sistemi e) satelitska geodezija f) GPS

  528.7
  COBISS.SI-ID 2836745

  57.
          PHOTOGRAMMETRIE und Laserscanning : Anwendung für As-built-Dokumentation und Facility-Management / Thomas Luhmann (Hrsg.). - 1. Aufl. - Heidelberg : Wichmann, 2002. - VIII, 186 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu prispevkov
  ISBN 3-87907-290-6 ISBN 3-87907-390-2 (broš.)
  a) gradbeništvo b) geodezija c) fotogrametrija d) lasersko snemanje

  528
  COBISS.SI-ID 25718021


  53 FIZIKA.


  58.
  ASME - ZSIS International Thermal Science Seminar (2 ; 2004 ; Bled)
          Thermal sciences 2004 : proceedings of the ASME - ZSIS International Thermal Science Seminar II, Bled, Slovenia, June 13-16, 2004 / editors Arthur E. Bergles ... [et al.]. - Ljubljana : ZSIS, 2004 (printed in Slovenia). - XIII, 1014 str. : ilustr.

  Bibliografija pri vsakem prispevku. - Kazalo
  ISBN 961-91393-0-5
  a) Toplota - Mednarodna posvetovanja b) fizika c) termodinamika d) prenos toplote e) energijski sistemi f) upravljanje toplote g) elektronske hladilne naprave h) menjava faz i) vretje j) numerične metode k) zborniki

  536(061.3)
  66.021.4(063)(082)
  COBISS.SI-ID 214040576

  59.
  ASME - ZSIS International Thermal Science Seminar (2 ; 2004 ; Bled)
          Thermal sciences 2004 [Elekronski vir] : proceedings of the ASME - ZSIS International Thermal Science Seminar II, Bled, Slovenia, June 13-16, 2004 / editors Arthur E. Bergles ... [et al.]. - El. podatki. - Ljubljana : ZSIS, 2004 (printed in Slovenia). - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

  Sistemske zahteve: Windows; CD-ROM enota. - Zbornik izdan tudi kot knjiga (COBISS-ID 321320). - Bibliografija pri vsakem prispevku. - Kazalo
  ISBN 961-91393-0-5
  a) fizika b) termodinamika c) prenos toplote d) energijski sistemi e) upravljanje toplote f) elektronske hladilne naprave g) menjava faz h) vretje i) numerične metode j) zborniki

  536(061.3)
  66.021.4(063)(082)
  COBISS.SI-ID 26392837

  60.
  ASME - ZSIS International Thermal Science Seminar (2 ; 2004 ; Bled)
          Thermal sciences 2004 [Elektronski vir] : proceedings of the ASME - ZSITS International Thermal Science Seminar II, June 13-16 2004, Bled, Slovenija / edited by Arthur E. Bergles ... [et al.]. - El. podatki. - Ljubljana : ZSITS, 2004. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 8 cm

  Sistemske zahteve: Windows; CD-ROM enota. - Zbornik izdan tudi kot knjiga (COBISS-ID 321320). - Bibliografija pri vsakem prispevku. - Kazalo
  ISBN 961-91393-0-5
  a) fizika b) termodinamika c) prenos toplote d) energijski sistemi e) upravljanje toplote f) elektronske hladilne naprave g) menjava faz h) vretje i) numerične metode j) zborniki

  536(061.3)
  66.021.4(063)(082)
  COBISS.SI-ID 321320

  61.
  BILUŠ, Ignacijo
          Homogeni dvofazni prenosni modeli kavitacije v turbinskih strojih : doktorska disertacija / Ignacijo Biluš ; [mentor Leopold Škerget ; komentor Matjaž Hriberšek]. - Maribor : [I. Biluš], 2005. - X, 118 f. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: str. 81-83. - Povzetek ; Abstract. - Dokt. dis., Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo
  a) fizika b) mehanika c) dinamika tekočin d) kavitacija e) turbinski stroji f) numerične simulacije g) doktorske disertacije

  532.528:621.67:004.94(043.3)
  COBISS.SI-ID 9326614

  62.
  BRANSDEN, Brian H., 1926-
          Physics of atoms and molecules / B. H. Bransden, C. J. Joachain. - 2nd ed. - Harlow [etc.] : Prentice Hall, 2003. - XIV, 1114 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Bibliografija : str. 1077-1081. - Kazali
  ISBN 0-582-35692-X
  a) physics b) fizika c) fizika d) atomi e) kvantna mehanika f) interakcije g) elektromagnetno valovanje h) fizikalna zgradba snovi i) hiperfina struktura j) molekule k) struktura molekul l) molekularni spektri m) atomi n) trki atomov o) elektroni p) naloge q) učbeniki za visoke šole

  539.12(075.8)(076.1)
  COBISS.SI-ID 5315401

  63.
  HECHT, Eugene
          Physics : algebra/trig / Eugene Hecht. - 3rd ed. - Pacific Grove : Thomson Brooks/Cole, cop. 2003. - XXVIII, 1120, A-6, AN-17, C-5, I-21 str. : ilustr. ; 29 cm

  Kazalo
  - - Your personal tutor for physics [Elektronski vir] : version 2003. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-534-37729-7
  a) Physics b) Algebra c) Mathematical physics d) fizika e) kinematika f) energija g) gibanje h) trdna snov i) tekočine j) plini k) valovanje l) zvok m) toplota n) termodinamika o) elektrostatika p) elektrodinamika q) magnetizem r) elektronika s) svetloba t) optika u) specialna relativnost v) kvantna teorija w) kvantna mehanika x) jedrska fizika y) fizika visokih energij z) učbeniki

  53(075.8)(076.2)
  COBISS.SI-ID 26510341

  64.
  KOKOL, Miran, 1964-
          Zbirka rešenih nalog iz fizike / Miran Kokol. - 2. natis. - V Ljubljani : Fakulteta za strojništvo, 2004 (Ljubljana : Pleško). - VI, 447 str. : ilustr., preglednice ; 24 cm

  400 izv. - Bibliografija: str. 447
  ISBN 961-6238-76-0
  a) Fizika - Vaje za visoke šole b) fizika c) mehanika d) toplota e) elektrika f) magnetizem g) nihanje h) valovanje i) optika j) atomika k) naloge l) rešitve m) izpitna vprašanja

  53(075.8)(076.1)
  COBISS.SI-ID 215682304

  65.
  RESNICK, Robert, 1923-
          Physics / Robert Resnick, David Halliday, Kenneth S. Krane ; with the assistance of Paul Stanley. - 5th ed. - New York [etc.] : J. Wiley & Sons, cop. 2002. - 2 zv. : ilustr., graf. prikazi ; 29 cm

  Robert Resnick je naveden kot prvi avtor v zv. 1. - David Halliday je naveden kot prvi avtor v zv. 2. - Kazalo. - Vsebina: Vol. 1: XIV, 566, [40] str. ; Vol. 2: XIV, 567-1198, [41] str.
  ISBN 0-471-32057-9 (zv. 1) ISBN 0-471-40194-3 (zv. 2)
  a) Physics b) fizika c) gibanje d) sile e) kinematika f) dinamika g) energija h) gravitacija i) fluidi j) nihanja k) valovanje l) zvok m) specialna teorija relativnosti n) temperatura o) molekularne lastnosti plinov p) termodinamika q) entropija r) elektrika s) električne lastnosti materialov t) kapacitanca u) magnetno polje v) magnetne lastnosti materialov w) elekrtomagnetno valovanje x) svetloba y) optika z) interferenca {) lom svetlobe |) spektri }) polarizacija ~) svetloba ) snov !) struktura atoma ¤) jedrska fizika ©) fizika delcev °) kozmologija

  53(075.8)
  COBISS.SI-ID 1578852

  66.
  YOUNG, Hugh D.
          Sears and Zemansky's university physics : with modern physics / Hugh D. Young, Roger A. Freedman ; contributing author, A. Lewis Ford. - 11th ed. - San Francisco [etc.] : Pearson/Addison-Wesley, 2004. - XXI, 1714, A47 str. : ilustr. ; 26 cm

  Kazalo
  - - Getting started with Mastering physics : [student access kit]. - 13 str. : ilustr. ; 23 cm
  ISBN 0-805-38684-X (vezano) ISBN 0-321-20469-7 (broš.) ISBN 0-8053-8721-8 (Mastering physics)
  a) Physics b) fizika c) gibanje d) delo e) kinetična energija f) trki g) rotacija h) ravnotežje i) gravitacija j) valovanje k) akustika l) termodinamika m) elektromagnetizem n) optika o) relativnost p) atomi q) kvantna mehanika r) molekule s) jedrska fizika t) fizika delcev u) kozmologija

  53(075.8)
  COBISS.SI-ID 8327958


  54 KEMIJA.


  67.
  BAIRD, Colin
          Environmental chemistry / Colin Baird. - 2nd ed., 5th printing. - New York : W. H. Freemann and company, 2003. - XXI, 557, [41] str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm

  Bibliografija na koncu nekaterih poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-7167-3153-3 (vezano)
  a) ekološki problemi - kemija okolja - ozonski plašč - dogajanja v atmosferi - fotokemija - prosti radikali - kisli dež - vpliv tople grede - onesnaženost zraka - PCB - težke kovine - onesnaženost vod - onesnaženost prsti - recikliranje odpadkov - komunalni odpadki b) kemija okolja c) analizna kemija d) ekologija e) ozračje f) ozonska plast g) onesnaženje zraka h) učinek tople grede i) segrevanje ozračja j) emisije k) strupene substance l) organske spojine m) težke kovine n) voda o) onesnaževanje vode p) odpadki q) onesnaževanje zemlje r) biološko čiščenje

  504.3.054/.5.054:54
  COBISS.SI-ID 26391557

  68.
  BOYER, Rodney F.
          Modern experimental biochemistry / Rodney Boyer. - 3rd ed. - San Francisco [etc.] : Addison Wesley Longman, 2000. - XVIII, 475 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-8053-3111-5
  a) Biochemistry - Methodology b) Biochemistry - Laboratory manuals c) Molecular biology - Methodology d) Molecular biology - Laboratory manuals e) biokemija f) molekularna biologija g) eksperimentalna biokemija h) eksperimentalne tehnike i) mikrobiološke tehnike j) laboratorijski priročniki k) priprava reagentov l) priprava vzorca m) meritve n) čiščenje o) identifikacija bioloških molekul p) kromatografske metode q) karakterizacija r) proteini s) nukleinske kisline t) elektroforeza u) spektroskopske metode v) radioizotopi w) centrifugiranje x) učbeniki za visoke šole

  577:543(076.5)
  COBISS.SI-ID 1273978

  69.
          CHEMICAL demonstrations : a handbook for teachers of chemistry. Vol. 2 / [editor] Bassam Z. Shakhashiri. - Madison : University of Wisconsin Press, cop. 1985. - XXXVI, 312 str. : ilustr. ; 29 cm

  Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 0-299-10130-4 (vol. 2)
  a) kemija b) eksperimentalna kemija c) eksperimenti d) demonstracije e) plini f) fizikalne lastnosti g) kemijske lastnosti h) oscilirajoče kemijske reakcije i) kemijske demonstracije j) priročnik

  54(075.8):371.32
  COBISS.SI-ID 418351

  70.
  COTTON, Frank Albert, 1930-
          Basic inorganic chemistry / F. Albert Cotton, Geoffrey Wilkinson, Paul Gaus ; [illustration Rosa Bryant]. - 3rd ed. - New York [etc.] : Wiley, 1995. - XII, 838 str. : ilustr. ; 26 cm

  Periodni sistem na spojnem listu. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-471-50532-3
  a) Anorganska kemija - Kemijske vezi - Učbeniki b) kemija c) anorganska kemija d) osnove anorganske kemije e) kemijske vezi f) periodni sistem g) kemija elementov h) organokovinske spojine i) kataliza j) učbeniki k) gradivo za učitelje

  546(075.3)(072)
  COBISS.SI-ID 3127102

  71.
  DREVENŠEK, Petra
          Sinteza in karakterizacija novih kovinskih kompleksov kinolonov : doktorsko delo / Petra Drevenšek. - Ljubljana : [P. Drevenšek], 2004. - 168 f. : ilustr., tabele ; 30 cm

  Bibliografija: f. 151-167. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo
  a) organska kemija b) organske sinteze c) kovinski kompleksi kinolonov d) biološka aktivnost e) strukturne lastnosti f) doktorske disertacije

  547.83(043.3)
  COBISS.SI-ID 217595136

  72.
  EGE, Seyhan N.
          Organic chemistry : structure and reactivity / Seyhan N. Ege. - 5th ed. - Boston ; New York : Houghton Mifflin, cop. 2004. - XXXII, 1164 str. : ilustr. ; 27 cm

  Na koncu poglavij so naloge (brez rešitev). - Kazalo
  ISBN 0-618-31809-7
  a) Chemistry, Organic b) Chimie organique c) organska kemija d) organske spojine e) kemijske vezi f) reaktivnost g) kemijske reakcije h) organske sinteze i) struktura spojin j) biološke makromolekule k) kemija makromulekul

  547(075.8)
  COBISS.SI-ID 3014426

  73.
          ENCYCLOPEDIA of biological chemistry / editors, William J. Lennarz, M. Daniel Lane. - 1st ed. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2004. - 4 zv. : ilustr. ; 29 cm

  Bibliografija na koncu gesel. - Kazala
  Vsebina:
  Vol. 1: A-D. - LXXVIII, 831 str.
  Vol. 2: E-M. - LXXVIII, 781 str.
  Vol. 4: N-R. - LXXVIII, 784 str.
  Vol. 4: S-Z. - LXXVIII, 639 str.
  ISBN 0-12-443710-9 (komplet) ISBN 0-12-443711-7 (zv. 1) ISBN 0-12-443712-5 (zv. 2) ISBN 0-12-443713-3 (zv. 3) ISBN 0-12-443714-1 (zv. 4)
  a) biološka kemija b) biokemija c) biofizika d) enciklopedije

  547:577
  COBISS.SI-ID 26125573

  74.
  KITANOVSKI, Nives
          Sinteza in karakterizacija koordinacijskih spojin molidbena z nekaterimi N-donorskimi in psevdohalogenidnimi ligandi : disertacija / Nives Kitanovski. - Ljubljana : [N. Kitanovski], 2004. - 164 f. : ilustr., tabele ; 30 cm

  Bibliografija: f. 151-164. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Katedra za anorgansko kemijo
  a) organska kemija b) organske sinteze c) koordinacijske spojine d) N-donorski ligandi e) psevdohalogenidni ligandi f) sinteze g) karakterizacija h) doktorke disertacije

  661.877:544.142.3(043.3)
  COBISS.SI-ID 217595904

  75.
  LEVINE, Ira N., 1937-
          Physical chemistry / Ira N. Levine. - 5th ed. - Boston [etc.] : McGraw-Hill, 2002. - XXI, 986 str. : graf. prikazi ; 27 cm

  Bibliografija: str. 956-959. - Kazalo
  ISBN 0-07-253495-8 (vezano) ISBN 0-07-112242-7 (ISE)
  a) Chemistry, Physical and theoretical b) fizikalna kemija c) termodinamika d) ravnotežje e) plini f) raztopine g) fazno ravnotežje h) površinska kemija i) elektrtokemija j) transportni procesi k) kinetika reakcij l) kvantna mehanika m) struktura atoma n) struktura molekul o) spektroskopija p) fotokemija q) statistična mehanika r) trdne snovi s) tekočine

  544(075.8)
  COBISS.SI-ID 2550298

  76.
  LEVINE, Ira N., 1937-
          Physical chemistry / Ira N. Levine. - 5th international ed. - Boston [etc.] : McGraw-Hill, 2003. - XXI, 986 str. : graf. prikazi ; 26 cm

  Bibliografija: str. 956-959. - Kazalo
  ISBN 0-07-253495-8 ISBN 0-07-112242-7 (ISE) ISBN 0-07-123213-3 (McGraw-Hill)
  a) Chemistry, Physical and theoretical b) fizikalna kemija c) termodinamika d) ravnotežje e) kemijske reakcije f) plini g) raztopine h) fazno ravnotežje i) površinska kemija j) elektrokemijski sistemi k) transportni procesi l) kinetika reakcij m) kvantna mehanika n) elektronska struktura molekul o) spektroskopija p) fotokemija q) statistična mehanika r) teorija reakcijskih stanj s) trdne snovi t) tekočine

  544(075.8)
  COBISS.SI-ID 26481669

  77.
  MAIER, Joachim, fizik, 1955-
          Physical chemistry of ionic materials : ions and electrons in solids / Joachim Maier. - Chichester : J. Wiley & Sons, cop. 2004. - 537 str. : ilustr. ; 25 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley041/2003070 294.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/wiley041 /2003070294.html. - Bibliografija: str. 500-526. - Kazalo
  ISBN 0-470-99991-1 ! (vezano) ISBN 0-470-87076-1 (broš.)
  a) Solid state chemistry b) fizikalna kemija ionskih materialov c) kemija trdne snovi d) ionski materiali e) ionski kristali f) trdna snov g) kemijska vez h) ravnotežna termodinamika trdne snovi i) kemijska kinetika j) kemijska difuzija k) površinske reakcije l) katalize m) elektrokemija n) merilne tehnike o) učbeniki za visoke šole

  544.14:544.7(035)(075.8)
  COBISS.SI-ID 26005765

  78.
  MEYER, Veronika R.
          Practical high-performance liquid chromatography / Veronika R. Meyer. - 4th ed. - Chichester [etc.] : John Wiley, 2004. - XV, 357 str. : ilustr. ; 24 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley041/2004011 807.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/wiley042 /2004011807.html. - Prevod dela: Praxis der Hochleistungs-Flüssigchromatographie. - Kazali
  ISBN 0-470-09377-3 (vezano) ISBN 0-470-09378-1 (broš.)
  a) High performance liquid chromatography b) analizna kemija c) kemijska analiza d) tekočinska kromatografija e) HPLC f) instrumentacija g) priprava vzorca h) metode i) aplikacije j) preparativne metode k) stacionarne faze l) adsorbcijska kromatografija m) ionska izmenjava n) kromatografija ionskih parov o) kromatografija obrnjene faze p) ionska kromatografija q) izključitvena kromatografija r) preparativne metode s) ločevanje enantiomer

  543.544.5.068.7
  COBISS.SI-ID 26248965

  79.
  MONK, Paul M. S.
          Physical chemistry : understanding our chemical world / Paul Monk. - Chichester : J. Wiley & Sons, 2004. - XXXII, 586 str. : ilustr. ; 25 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip0415/2004004 224.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/wiley041 /2004004224.html. - Bibliografija: str. 533-564. - Kazala
  ISBN 0-471-49181-0 (broš.) ISBN 0-471-49180-2 (vezano)
  a) Chemistry, Physical and theoretical b) fizikalna kemija c) teoretična kemija d) osnove fizikalne kemije e) fizika kemičnih snovi f) molekule g) kemijske vezi h) interakcije i) termodinamika j) reaktivnost k) fazno ravnotežje l) kisline in baze m) elektrokemija n) kemijska kinetika o) spektroskopija p) fotokemija q) adsorpcija r) koloidi s) micele t) kemijske spojine u) učbeniki za visoke šole

  544(075.8)
  COBISS.SI-ID 26168837

  80.
  PODKRAJŠEK, Boštjan
          Vpliv mangana in karboksilnih kislin na oksidacijo žveplovih(IV) zvrsti v troposferski vodni fazi : doktorska disertacija / Boštjan Podkrajšek ; [mentorica Irena Grgić, somentor Marjan Veber]. - Ljubljana : [B. Podkrajšek], 2004. - II, 102 f. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: f. 96-102. - Povzetek ; Abstract. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
  a) analizna kemija b) atmosferska kemija c) aerosolni delci d) oksidacija S(IV) e) kinetski model f) karboksilne kisline g) sulfatni radikal h) doktorske disertacije

  543:504.3.054(043.3)
  COBISS.SI-ID 3164186

  81.
          POLYSACCHARIDES : structural diversity and functional versatility / Severian Dumitriu. - 2nd ed. - New York : M. Dekker, cop. 2005. - XVII, 1204 str. : ilustr., graf. prikazi ; 29 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8247-5480-8 (vezano)
  a) organska kemija b) naravni polimeri c) polisaharidi d) struktura e) funkcionalne lastnosti f) biosinteze g) interakcije

  547.458+577.114.7
  COBISS.SI-ID 25630981

  82.
  SOLOMONS, T. W. Graham
          Organic chemistry / T. W. Graham Solomons, Craig B. Fryhle. - 8th ed. - Hoboken : J. Wiley & Sons, cop. 2004. - XXXII, 1255, [53] str. : ilustr. ; 27 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley031/2003041 110.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/wiley039 /2003041110.html. - Ov. nasl.: Solomons & Fryhle organic chemistry. - Kazalo
  - - Solomons & Fryhle organic chemistry [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-471-41799-8 (vezano) ISBN 0-471-44890-7 (Wiley international ed.)
  a) Chemistry, Organic b) organska kemija c) kemijske vezi d) funkcionalne grupe e) organske reakcije f) kisline g) baze h) organske spojine i) organske sinteze j) stereokemija k) ogljikovi hidrati l) lipidi m) aminokisline n) proteini o) nukleinske kisline p) sinteza proteinov

  547(075.8)
  COBISS.SI-ID 26388741

  83.
  STOKER, Howard Stephen, 1939-
          General, organic, and biological chemistry / H. Stephen Stoker. - 3rd ed. - Boston ; New York : Houghton Mifflin, cop. 2004. - XXII, 797, 59 str. : ilustr. ; 29 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Kazalo
  ISBN 0-618-26597-X
  a) Chemistry b) Biochemistry c) Chemistry, Organic d) splošna kemija e) biokemija f) organska kemija g) organske spojine h) ogljikovodiki i) alkoholi j) etri k) aldehidi l) ketoni m) karboksilne kisline n) estri o) amini p) amidi q) biološka kemija r) lipidi s) proteini t) encimi u) vitamini v) nukleinske kisline w) metabolizem x) učbeniki

  547:577(075.8)(076.2)
  COBISS.SI-ID 25410309

  84.
  ŠTRANCAR, Katja
          Načrtovanje in sinteza inhibitorjev UDP-N-acetilmuramoil-L-alanin:D-glutamat ligaze (MURD) = Design and synthesis of inhibitors of UDP-N-acetylmuramoyl-L-alanine:D-glutamate ligase (MurD) : doktorska disertacija / Katja Štrancar. - Ljubljana : [K. Štrancar], 2004. - 160 str., [11] str. pril. : ilustr., tabele ; 30 cm

  Besedilo disert v slov., priloge v angl. - Bibliografija: str. 141-156. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za farmacijo
  a) farmacevtska kemija b) antibiotiki c) inhibitorji ligaz d) načrtovanje učinkovin e) sinteze f) doktorka disertacija

  577.152.6:615.2(043.3)
  COBISS.SI-ID 216539648

  85.
  TAVČAR, Polona, 1975-
          Analizne metode za identifikacijo in karakterizacijo nizko in srednje radioaktivnih odpadkov : doktorska disertacija / Polona Tavčar. - Ljubljana : [P. Tavčar], 2004. - 76 f. : ilustr., tabele ; 30 cm

  Bibliografija: f. 71-76. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo
  a) analizna kemija b) radioaktivni odpadki c) karakterizacija d) identifikacija e) katalitska oksidacija f) ekstrakcijska kromatografija g) doktorske disertacije

  543:621.039.58(043.3)
  COBISS.SI-ID 217596672

  86.
  TOMŠIČ, Matija, 1976-
          Strukturne raziskave mikroemulzij z metodo ozkokotnega rentgenskega sipanja : doktorska disertacija / Matija Tomšič. - Ljubljana : [M. Tomšič], 2004. - 170 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

  Bibliografija: str. 162-170. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo
  a) fizikalna kemija b) strukturne raziskave c) mikroemulzije d) ozkokotno rentgensko sipanje (SAXS) e) indirektna Fourierova transformacija f) dinamično sipanje g) laserska svetloba h) doktorske disertacije

  544.7(043.3)
  COBISS.SI-ID 217594112

  87.
  WITTCOFF, Harold A., 1918-
          Industrial organic chemicals / Harold A. Wittcoff, Bryan G. Reuben, Jeffrey S. Plotkin. - 2nd ed. - Hobroken : J. Wiley & Sons, 2004. - XXXI, 662 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija v opombah na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-471-44385-9 (vezano)
  a) organska kemija b) kemijska tehnologija c) industrijske kemikalije d) organske kemične snovi e) kemična industrija f) naravni plini g) petrolej h) etilen i) polimeri etilena j) polimeri benzena k) polimeri propilena l) polimeri toulena m) organske kemikalije n) kemikalije iz alkanov o) kemikalije iz premoga p) maščobe q) olja r) karbohidrati s) katalize t) ogljikovi hidrati u) industrijska kataliza v) priročniki

  547:54-4:66(035)
  COBISS.SI-ID 26249733

  88.
  ZAJC, Natalija, 1974-
          Proučevanje strukture trdnih disperzij nifedipina z metodo diferenčne dinamične kalorimetrije z modulacijo temperature = Investigation of nifedipine solid dispersion structure using modulated temperature differential scanning calorimetry : doktorska disertacija / Natalija Zajc ; [mentor Stane Srčič]. - Ljubljana : [N. Zajc], 2004. - IV, 123 str. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: str. 104-111. - Povzetek ; Abstract. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo
  a) organska kemija b) farmacija c) zdravilne učinkovine d) nifedipin e) trdne disperzije f) struktura g) meritve h) diferenčna dinamična kalorimetrija i) doktorkska disertacija

  615.01:544.1(043.3)
  COBISS.SI-ID 1661297


  57 BIOLOGIJA. EKOLOGIJA.


  89.
  AVBERŠEK-Lužnik, Ivica
          Vloga, pomen in diagnostična uporabnost osteoprotegerina pri ledvični osteodistrofiji = The role, importance and diagnostic utility of osteoprotegerin in renal osteoprotegerin in renal osteodystrophy : doktorska disertacija / Ivica Avberšek-Lužnik ; [mentor Janja Marc]. - Ljubljana : [I. Avberšek-Lužnik], 2004. - 93 f. : ilustr., tabele ; 30 cm

  Bibliografija: f. 76-84. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za farmacijo
  a) biomedicina b) biokemijske analize c) kronična ledvična bolezen d) določevanje osteoprotegarina e) ledvična osteodistrofija f) doktorska disertacija

  577:543(043.3)
  COBISS.SI-ID 1661553

  90.
  CAMPBELL, Mary K.
          Biochemistry / Mary K. Campbell, Shawn O. Farrell ; illustration concepting and illustrations J/B Woolsey Associates. - 4th ed. - Florence : Thompson Brooks/Cole, cop. 2003. - XXIII, 725, G-13, A-54, I-20 str. : ilustr. ; 29 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-534-39181-8 (Thomson) ISBN 0-030-34849-8 (4. izd.)
  a) Biochemistry b) biokemija c) celica d) struktura celice e) delovanje f) genetski zapis g) DNA h) RNA i) metabolizem j) transport k) fotosinteza

  577.1(075.8)(076.2)
  COBISS.SI-ID 26441989

  91.
  COOPER, Geoffrey M.
          The cell : a molecular approach / Geoffrey M. Cooper, Robert E. Hausman. - 3rd ed. - Washington : ASM Press ; Sunderland : Sinauer Associates, 2004. - XX, 713 str. : ilustr. ; 29 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/fy038/2003008953 .html. - Kazalo. - Bibliografija na koncu vsakega poglavja
  ISBN 0-87893-214-3 (vezano)
  a) Cytology b) Molecular biology c) Cytology d) Molecular Biology e) citologija f) celica g) molekularna biologija h) genetske informacije i) celični genomi j) DNA k) sinteza RNA l) struktura celice m) delovanje celice n) celično jedro o) transport p) metabolizem q) citoskelet r) površina celice s) ciklus celice t) učbeniki

  576(075.8)(076.2)
  COBISS.SI-ID 1375857

  92.
          ENCYCLOPEDIA of microbiology / editor-in-chief, Joshua Lederberg. - 2nd ed. - San Diego [etc.] : Academic Press, cop. 2000. - 4 zv. : ilustr., graf. prikazi ; 29 cm

  Bibliografija na koncu gesel. - Kazalo
  Vsebina:
  Vol. 1: A-C. - XXXI, 929 str. + [16] str. uvezanih pril.
  Vol. 2: D-K. - XXXI, 868 str.
  Vol. 3: L-P. - XXXI, 909 str.
  Vol. 4: Q-Z. - XXXI, 1142 str.
  ISBN 0-12-226800-8 (komplet) ISBN 0-12-226801-6 (zv. 1) ISBN 0-12-226802-4 (zv. 2) ISBN 0-12-226803-2 (zv. 3) ISBN 0-12-226804-0 (zv. 4)
  a) Microbiology - Encyclopedias b) Bacteriology - Encyclopedias c) Mikrobiologija - Enciklopedije d) Bakteriologija - Enciklopedije e) mikrobiologija f) bakteriologija g) enciklopedija

  579(031)
  COBISS.SI-ID 795770

  93.
  GARRETT, Reginald H.
          Biochemistry / Reginald H. Garrett, Charles M. Grisham. - 3rd ed. - Belmont [etc.] : Thomson Brooks/Cole, cop. 2005. - XLIII, 1086 str., [82] str. pril. : barvne ilustr., tabele ; 28 cm. - (International student edition)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-534-41020-0
  a) biokemija b) zgradba celice c) biologija d) voda e) termodinamika bioloških sistemov f) aminokisline g) proteini h) ogljikovi hidrati i) maščobe j) membrane k) DNA l) encimi m) mioglobin n) hemoglobin o) glikoliza p) fotosinteza q) fosforilacija r) glikogen s) ekspresijo genov t) prenos genov u) naloge in vprašanja v) rešitve nalog in odgovori w) učbeniki

  577.1(075.8)(076.2)
  COBISS.SI-ID 53933569

  94.
  GLICK, Bernard R.
          Molecular biotechnology : principles and applications of recombinant DNA / Bernard R. Glick, Jack J. Pasternak. - 3rd ed. - Washington : ASM Press, 2003. - XXIII, 760 str. : ilustr. ; 28 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-55581-224-4 (vezano) ISBN 1-55581-269-4 (broš.)
  a) Biotechnology b) Genetic engineering c) Molecular biology d) Biotechnology e) Genetic Engineering f) Molecular Biology g) Biotecnología h) Ingeniería genética i) Biología molecular j) biokemija k) biotehnologija l) genetika m) genski inženiring n) molekularna biologija o) osnove molekularne biotehnologije p) biološki sistemi q) sinteza proteinov r) genska ekspresija s) evkariotski sistemi t) mikrobni sistemi u) cepiva v) rekombinantni mikroorganizmi w) mikrobiološki sistemi x) mikrobni insekticidi y) rastline z) transgene živali {) dednost |) patenti }) DNA ~) RNA ) naloge in vprašanja !) učbeniki za visoke šole

  577.3
  COBISS.SI-ID 25422341

  95.
          MOLECULAR biology of the gene / James D. Watson ... [et al.]. - 5th ed. - San Francisco : Pearson/Benjamin Cummings ; [Sunnyside Boulevard Woodbury] : Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2004. - XXIX, 732 str. : ilustr. ; 29 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  - - Molecular biology of the gene [Elektronski vir] : student media. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-8053-4635-X (Pearson/Benjamin Cummings) ISBN 0-8053-4642-2
  a) Molecular biology b) Molecular genetics c) molekularna biologija d) molekularna genetika e) genom f) DNA g) RNA h) struktura i) mutacije j) rekombinacije k) genska ekspresija

  575.16/.17(075.8)
  577.2
  COBISS.SI-ID 3899769

  96.
  PRICE, Nicholas C.
          Fundamentals of enzymology : the cell and molecular biology of catalytic proteins / Nicholas C. Price and Lewis Stevens. - 3rd ed., reprinted. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2003. - XVIII, 478 str. : ilustr. ; 25 cm + [7] str. uvezanih pril.

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-19-850229-X (broš.)
  a) Enzymes b) Enzymes c) Enzymes d) biokemija e) molekularna biologija f) encimologija g) encimi h) struktura i) delovanje j) kinetika k) aktivnost l) encimi v celici m) klinična encimologija n) biotehnologija o) industrijski procesi p) učbeniki za visoke šole

  577.15(075.8)
  COBISS.SI-ID 26361605


  58 BOTANIKA.


  97.
  AICHELE, Dietmar, 1928-
          Kaj neki tu cveti? : v naravi rastoče srednjeevropske zelnate kritosemenke / D. Aichele, M. Golte-Bechtle ; [prevedel Alfred Leskovec]. - Slovenska izd. - Kranj : Narava, 2004. - 447 str. : ilustr. ; 20 cm

  Kazalo
  ISBN 961-91407-1-0
  a) biologija b) botanika c) zelene kritosemenke d) naravna rastišča e) Evropa f) identifikacija rastlin g) opis h) rastišča i) zanimivosti

  582(4-014)
  COBISS.SI-ID 215152896


  59 ZOOLOGIJA. ŽIVALSTVO.


  98.
  BURTON, Robert, 1941-
          RSPB pocket birdfeeder handbook / Robert Burton ; photography, Kim taylor. - London : Dorling Kindersley, 2004. - 96 str. : ilustr. ; 14 cm

  Kazalo
  ISBN 1-4053-0250-X (broš.)
  a) Birds - Great Britain b) Birds - Great Britain - Identification c) Bird feeders d) biologija e) ptiči f) ptice v vrtovih g) opazovanje ptic h) prehrana ptic i) ptičje krmilnice j) rastline

  598.2:635.018
  COBISS.SI-ID 26186245


  62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH.


  99.
  KROSCHEL, Günter
          Die deutschen Militärflugzeuge 1910-1918 : in 127 Vierseitenrissen im Maßstab 1:144 / G. Kroschel, H. Stützer. - Wilhelmshaven : Verlag Lohse-Eissing, cop. 1977. - XXXVI, 195 str. : načrti ; 27 cm + [1] f pril.

  ISBN 3-920602-18-8 (vezano)
  a) vojna tehnika b) vojno letalstvo c) vojaška letala d) opisi e) skice f) zgodovinski pregledi g) 1910-1918 h) Nemčija

  623.74(430)
  COBISS.SI-ID 26404357

  100.
  ROEDER, Jean, 1930-
          Bombenflugzeuge und Aufklärer : Entwicklungsgeschichte, Ausrüstung, Bewaffung und Einsatz der deutschen Bomben- und Aufklärungsflugzeuge im internationalen Vergleich von den Anfängen bis zur Enttarnung der Luftwaffe / Jean Roeder. - Koblenz : Bernard & Graefe Verlag, 1990. - 274 str. : ilustr. načrti ; 26 cm. - (Die deutsche Luftfahrt : Buchreihe über die Entwicklungsgeschichte der deutschen Luftfahrttechnik ; 16)

  Bibliografija: str. 266-267. - Kazala
  ISBN 3-7637-5295-1 (vezano)
  a) vojno letalstvo b) bombniki c) izvidniška letala d) razvoj e) oprema f) zgodovinski pregledi g) 1914-1935 h) vrste i) opisi j) skice

  623.74(091)
  COBISS.SI-ID 26403845


  620.1/.2 PREISKAVA MATERIJALA. NAUK O MATERIJALIH.


  101.
  KUGLER, Goran
          Uporaba celičnega avtomatizma za napovedovanje tople preoblikovalnosti kovinskih materialov : doktorska disertacija / Goran Kugler. - Ljubljana : [G. Kugler], 2004. - XVI, 182 f. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

  Doktorske disertacije na Univerzi v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za materiale in metalurgijo. - Bibliografija: f. 176-182. - Povzetek ; Abstract
  a) materiali b) vroče preoblikovanje c) deformacije d) rekristalizacija e) postdinamično mehčanje f) celični avtomatizem g) modeliranje h) simulacija mikrostrukture i) preskušanje j) doktorska disertacija k) hot working l) dynamic recrystallization m) metadynamic recrystalization n) post-dynamicsoftening o) Cellular Automata p) modelling q) microstructure simulation r) multi-stage hot deformation s) flow curves t) tensile tests u) comptession tests v) strain rate jumps tests w) stress relaxation method

  669:620.1/.2(043.3)
  COBISS.SI-ID 512607


  621 SPLOŠNO STROJNIŠTVO. JEDRSKA TEHNIKA. ELEKTROTEHNIKA. MEHANSKA TEHNOLOGIJA.


  102.
  KLEMPNER, Geoff
          Operation and maintenance of large turbo-generators / Geoff Klempner, Isidor Kerszenbaum. - Piscataway : IEEE ; Hoboken : J. Wiley & Sons, cop. 2004. - XXIII, 560 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm. - (IEEE Press series on power engineering)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-471-61447-5 (vezano)
  a) strojništvo b) veliki turbinski generatorji c) principi delovanja d) sinhronski stroji e) načrtovanje generatorjev f) konstrukcije generatorjev g) pomožni sistemi generatorja h) delovanje i) krmiljenje j) daljinski nadzor k) diagnostika l) zaščita generatorjev m) nadzor n) vzdrževanje o) pregledno delo

  62-135
  COBISS.SI-ID 26148357


  621.3 ELEKTROTEHNIKA.


  103.
  HADAMOVSKY, Hans-Friedrich, 1930-
          Solarstrom Solarthermie / Hans-Friedrich Hadamovsky, Dieter Jonas. - 1. Aufl. - Würzburg : Vogel Buchverlag, 2004. - 254 str. : graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija: str. 243-245. - Kazalo
  - - Solarstrom Solarthermie [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 3-8023-1937-0
  a) elektrotehnika b) energetika c) alternativni viri energije d) proizvajanje električnega toka e) izkoriščanje sonca f) energija sonca g) sončni kolektorji h) fotoelektrični viri i) ogrevanje s soncem j) absorbcija k) planiranje l) dimenzioniranje m) pregledno delo

  621.311.243
  COBISS.SI-ID 26029317

  104.
  PROSEN, Rudolf
          Direktni AC/DC pretvornik s korekcijo faktorja moči z modulacijskim algoritmom : doktorska disertacija / Rudolf Prosen ; [mentor: Miro Milanović ; somentorja Karel Jezernik, Janez Nastran]. - Maribor : [R. Prosen], 2004. - IX, 138 f. : graf. prikazi ; 30 cm

  Povzetek ; Abstract. - Dokt. disertacija, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
  a) elektrotehnika b) pretvarjanje električne energije c) trifazni stikalni usmernik d) faktor moči e) pulzno širinska modulacija f) metoda stikalnih matrik g) simuliranje stikalnih usmernikov h) Spice simulator i) dinamična analiza j) matematični modeli k) prototipi l) doktorske disertacije m) three-phase switching rectifier n) power factor o) pulse width modulation p) switching matrix method q) simulation of switching rectifiers r) Spice simulator s) dynamic analysis t) mathematical model u) prototype

  621.314.6:621.376(043.3)
  COBISS.SI-ID 9341974


  621.352 PRIMARNI ČLENI IN BATERIJE


  105.
          ADVANCES in R&D for the commercialization of small fuel cells and battery technologies for use in portable applications / [edited and published by The Knowledge Foundation]. - Brookline : The Knowledge Foundation, cop. 2001. - 208 str. : ilustr., graf. prikazi ; 28 cm

  Urednik naveden na ov.
  a) elektrokemijska tehnika b) gorivne celice c) baterije d) proizvodnja e) tehnologije f) prenosne celice g) uporaba h) PEM - Proton Exchange Membrane i) zborniki

  621.35(063)
  COBISS.SI-ID 26331141

  106.
          SMALL fuel cells. - 4th ed. proceedings. - Brookline : The Knowledge Press, cop. 2003. - 236 str. : ilustr., graf. prikazi ; 28 cm

  Ov. nasl.: Small fuel cells for portable applications. - Bibliografija na koncu nekaterih poglavij
  ISBN 1-59430-078-X
  a) elektrokemijska tehnika b) gorivne celice c) prenosne celice d) PEM e) tehnologija celic f) MEMS g) DMFC h) pogonske celice i) zborniki

  621.35(063)
  COBISS.SI-ID 26329861

  107.
          SMALL fuel cells. - 5th ed. proceedings. - Brookline : The Knowledge Press, cop. 2004. - 404 str. : ilustr., graf. prikazi ; 28 cm

  Ov. nasl.: Small fuel cells for portable applications
  ISBN 1-59430-094-1
  a) elektrokemijska tehnika b) gorivne celice c) elektrokataliza d) metanol - vodikove celice e) vodikovi generatorji f) mikro celice g) DMFC sistemi h) PEM sistemi i) gorivne elektrode j) kovinski nanodelci k) zborniki

  621.35(063)
  COBISS.SI-ID 26145285

  108.
          SMALL fuel cells & battery technologies : advances in R&D for the commercialization of portable power applications / [edited and published by The Knowledge Foundation]. - Brookline : The Knowledge Foundation, cop. 1999. - 120 str. : ilustr., graf. prikazi ; 28 cm

  Urednik naveden na ov.
  a) elektrokemijska tehnika b) gorivne celice c) baterije d) prenosne celice e) membranske elektrode f) tehnologije g) novi materiali h) razvoj i) zborniki

  621.35(063)
  COBISS.SI-ID 26330629

  109.
          SMALL fuel cells for portable applications. - 3rd ed. proceedings. - Brookline : The Knowledge Press, cop. 2002. - 274 str. : ilustr., graf. prikazi ; 28 cm

  Bibliografija na koncu nekaterih poglavij
  ISBN 0-9723472-0-8
  a) elektrokemijska tehnika b) gorivne celice c) DMFC - Direct Methanol Fuel Cells d) MEMS - Micro Electro Mechanical System e) alkalne celice f) baterije g) zborniki

  621.35(063)
  COBISS.SI-ID 26330117


  621.38 ELEKTRONIKA. FOTOELEKTRIKA. POSPEŠEVALNIKI DELCEV. RENTGENSKA TEHNIKA.


  110.
  VASILESCU, Gabriel
          Electronic noise and interfering signals : principles and applications / Gabriel Vasilescu. - Berlin : Springer, cop. 2005. - XVIII, 709 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Signals and communication technology)

  Bibliografija: str. 689-701. - Kazalo
  ISBN 3-540-40741-3 (vezano)
  a) elektrotehnika b) elektronika c) električni šum d) notranji šum e) fizikalni viri šuma f) parametri šuma g) analize linearnih vezij h) modeli zvoka i) zunanji šum j) zmanjšanje motečih signalov k) merjenje šuma l) pregledno delo

  621.37/.38:621.391.822
  COBISS.SI-ID 26206469

  111.
  ZAPPE, Hans P.
          Laser diode microsystems / Hans Zappe. - Berlin [etc.] : Springer, cop. 2004. - XXI, 334 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Microtechnology and MEMS)

  Bibliografija: str. 299-320. - Kazalo
  ISBN 3-540-40454-6 (vezano)
  a) Microelectronics b) Solid-state lasers c) Diodes, Semiconductor d) elektrotehnika e) mikroelektronika f) lastnosti trdih materialov g) laserske diode h) polprevodniški elementi i) fizikalne osnove j) strukture k) karakteristike laserskih diod l) mikrooptične komponente m) pregledno delo

  621.385.2.038.8
  COBISS.SI-ID 26205445


  621.39 TELEKOMUNIKACIJE. DALJINSKO VODENJE.


  112.
  HOLOBAR, Aleš
          Slepa dekompozicija konvolutivnih mešanic skoraj ortogonalnih impulznih izvorov, uporabljena pri površinskih elektromiogramih = Blind decomposition of convolutive mixtures of close to orthogonal pulse sources applied to surface electromyograms : doktorska disertacija / Aleš Holobar. - Maribor : [A. Holobar], 2004. - VIII, 153 f. : ilustr., preglednice ; 30 cm

  Bibliografija: f. 141-151. - Univ. Maribor, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
  a) elektrotehnika b) komunikacije c) digitalna obdelava signalov d) slepa ločitev izvorov e) večkanalna slepa dekonvolucija f) impulzni izvor g) časovno-frekvenčna analiza h) statistike višjih redov i) w-rezine j) Newton-Gaussova optimizacija k) metoda z inverzom korelacijske matrike l) identifikacija sistemov MIMO m) površinski elektromiogram n) dekompozicija površinskih elektromiogramov o) motorična enota p) inevracijski vlaki impulzov q) akcijski potencialmotorične enote

  621.391:61(043.2)
  COBISS.SI-ID 217583104

  113.
  LESCUYER, Pierre, 1967-
          UMTS : origins, architecture and the standard / Pierre Lescuyer ; translated and edited by Frank Bott. - London [etc.] : Springer, cop. 2004. - XI, 267 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Computer communications and networks, ISSN 1617-7975)

  Prevod dela: UMTS, les origines, l'architecture, la norme. - Kazalo
  ISBN 1-85233-676-5 (broš.)
  a) Universal Mobile Telecommunications System b) Global system for mobile communications c) elektrotehnika d) mobilne komunikacije e) univerzalni telekomunikacijski sistemi f) globalni sistemi g) 3G omrežja h) UMTS i) GMS sistemi j) omrežni protokoli k) UTRAN protokoli l) upravljanje mobilnosti m) RANAP protokol n) NBAP protokol o) RNSAP protokol p) pregledno delo

  621.395/.396
  COBISS.SI-ID 26208005

  114.
  OHM, Jens-Rainer
          Multimedia communication technology : representation, transmission and identification of multimedia signals / Jens-Rainer Ohm. - Berlin [etc.] : Springer, cop. 2004. - XIV, 859 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. - (Signals and communication technology)

  Bibliografija: str. 829-851. - Kazalo
  ISBN 3-540-01249-4 (vezano)
  a) elektrotehnika b) multimedijske komunikacije c) multimedijski signali d) obdelave signalov e) analize f) slika g) zvok h) kodiranje multimedijskih signalov i) kodiranje slike j) video kodiranje k) audio kodiranje l) prenosi m) shranjevanje n) standardi o) JBIG p) JPEG q) MPEG r) pregledno delo

  621.395/.396+004.7
  COBISS.SI-ID 26200837

  115.
  ROSE, Jay
          Producing great sound for digital video / Jay Rose. - 2nd ed. - San Francisco ; New York ; Lawrence : CMP Books, cop. 2003. - XIV, 428 str. : ilustr. ; 24 cm. - (DV expert series)

  Kazalo
  - - Producing great sound for digital video [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 1-57820-208-6 (broš.)
  a) Sound - Recording and reproducing - Digital techniques b) Television soundtracks c) Motion picture soundtracks d) elektrotehnika e) digitalne komunikacije f) digitalni video g) digitalni zvok h) akustika prostora i) mikrofoni j) snemanje zvoka k) ADR - Automatic Dialog Replacement l) digitalizacija zvoka m) obdelava zvoka n) zvočni efekti o) mešanje zvokov

  621.397.4:534.85:004
  COBISS.SI-ID 25320709

  116.
  SCHNEIDER, Thomas, 1965-
          Nonlinear optics in telecommunications / Thomas Schneider. - Berlin [etc.] : Springer, 2004. - XI, 415 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. - (Advanced texts in physics, ISSN 1439-2674)

  Bibliografija: str. 399-408. - Kazalo
  ISBN 3-540-20195-5 (vezano)
  a) Optical communications b) Nonlinear optics c) elektrotehnika d) telekomunikacije e) optične komunikacije f) nelinearna optika g) optična vlakna h) osnove optike i) nelinearni efekti j) optični valovodi k) Schrödingerjeva enačba l) fazne modulacije m) štirivalovno mešanje n) solitoni o) Ramonovo sipanje p) Brillouinovo sipanje q) aplikacije r) pregledno delo

  621.39:537.533
  COBISS.SI-ID 26204165

  117.
  VLAOVIČ, Boštjan
          Avtomatska tvorba modelov s sondami iz specifikacije sistema v jeziku SDL : doktorska disertacija / Boštjan Vlaovič. - Maribor : [B. Vlaovič], 2004. - XXVI, 248 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

  Bibliografija: str. 169-172. - Univ. Maribor, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
  a) elektrotehnika b) komunkacije c) jeziki za opis modelov d) SDL e) Promela f) specifikacija sistemov g) avtomatsko generiranje h) specifikacija zahtev i) linearna temporalna logika j) preverjanje modelov k) doktorske disertacije l) SDL m) Promela n) specification of systems o) automatic generation of models p) requirement specification q) linear temporal logic r) model checking

  621.39(043.3)
  COBISS.SI-ID 217706496


  621.4 TOPLOTNI POGONSKI STROJI (RAZEN PARNIH).


  118.
          PROSOJNICE k priročniku Motorno vozilo [Projicirno gradivo] / [prevod Mateja Šmalc]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 1998 (natisnjeno v Nemčiji). - 1 mapa ([5] str., 109 prosojnic) : barve ; 32 cm

  Prevod dela: Arbeitstransparente zur Fachkunde Kraftfahrzeugtechnik. - Čelni nasl.
  ISBN 86-365-0236-5
  a) Motorna vozila b) strojništvo c) motorji z notranjim zgorevanjem d) sestavni deli motorja e) prosojnice f) učbeniki

  621.43(075.3)(072)
  COBISS.SI-ID 68659712


  621.5 PNEVMATIČNA ENERGIJA. HLADILNA TEHNIKA.


  119.
  DINÇER, Ibrahim
          Refrigeration systems and applications / Ibrahim Dinçer. - Chichester : Wiley, 2003. - XIV, 584 str. : ilustr. ; 26 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley031/2002041 170.html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-471-62351-2 (vezano)
  a) Cold storage b) Frozen foods c) strojništvo d) hladilni sistemi e) hladilni stroji f) razvoj g) novi materiali h) analize hlajenja i) sistemi toplotnih črpalk j) hladila k) toplotne cevi l) uporaba m) hlajenje hrane n) zmrzovanje o) pregledno delo

  621.57
  COBISS.SI-ID 25297669


  621.7 OBLIKOVANJE BREZ ODREZOVANJA.


  120.
  CARY, Howard B.
          Modern welding technology / Howard B. Cary, Scott C. Helzer. - 6th ed. - Upper Saddle River ; Columbus : Pearson Prentice Hall, 2005. - XIII, 715 str. : ilustr. ; 29 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-13-113029-3 (vezano)
  a) strojništvo b) obdelovalni postopki c) električno varjenje d) obločno varjenje e) uporovno varjenje f) indukcijsko varjenje g) avtomatizacija varjenja h) elektrode i) varilni materiali j) kakovost zvarov k) analize napak l) popravila zvarov m) priprava površin n) aplikacije o) priročniki

  621.791.7(035)
  COBISS.SI-ID 25953029

  121.
  GALVERY, William L.
          Welding essentials : questions & answers / William L. Galvery, Jr. and Frank M. Marlow ; illustrations, cover design, and composition by Pamela Tallman. - Expanded 1st ed. - New York : Industrial Press, cop. 2001. - IX, 469 str. : ilustr. ; 26 cm

  Kazalo
  ISBN 0-8311-3151-9 (broš.)
  a) Welding b) strojništvo c) obdelovalni postopki d) plamensko varjenje e) plamensko rezanje f) obločno varjenje g) varilne elektrode h) GMAW - Gas Metal Arc Welding i) GTAW - Gas Tungsten Arc Welding j) FCAW - Flux Cored Arc Welding k) PAN - Plasma Arc Welding l) metalurgija varjenja m) lastnosti n) pregledno delo

  621.791
  COBISS.SI-ID 25345285


  621.9 OBDELAVA Z ODREZOVANJEM. OBDELOVALNI STROJI.


  122.
  JEREB, Janez, 1943-2001
          Osnove kovinarstva in strojništva / Janez Jereb. - 2., dopolnjena izd., 5. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2004 ([Maribor] : Dravska tiskarna). - 154 str. : ilustr., tabele ; 24 cm. - (Srednje izobraževanje. Vzgojnoizobraževalni program Kovinarstvo in strojništvo)

  ISBN 86-365-0233-0
  a) Kovine - Obdelava - Učbeniki za srednje šole b) strojništvo c) preoblikovanje kovin d) oblikovanje kovin e) delovna navodila f) merjenje g) zarisovanje h) odrezavanje i) rezanje j) površinske zaščite k) ulivanje l) toplotna obdelava m) spajanje n) varjenje o) montaža p) vzdrževanje q) varnost pri delu r) delovni postopki s) priprava dela t) učbeniki za srednje šole

  621.7/.9(075.3)(076.5)
  COBISS.SI-ID 128923904

  123.
  VALENTINO, James
          Learning Mastercam Mill : step by step / James Valentino, Joseph Goldenberg. - New York : Industrial Press, 2004. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 26 cm

  Kazalo
  - - Learning Mastercam Mill [Elektronski vir] : step by step. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-8311-3177-2 (broš.)
  a) CAD/CAM systems b) strojništvo c) obdelovalni postopki d) frezanje e) CNC stroji f) programiranje CNC g) programska oprema h) Mastercam V9 i) 2D geometrija j) CAD orodja k) priročniki

  621.914.1:004.42
  COBISS.SI-ID 26042885


  624/625 GRADBENIŠTVO.


  124.
          AASHTO LRFD bridge design specifications : customary U.S. units. - 3rd ed. - Washington : American Association of State Highway and Transportation Officials, 2004. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm + + popravki

  Na nasl. str.: "Publication code: LRFDUS-3.". - Nevezani listi v fasciklu. - Bibliografija. - Kazalo
  - - AASHTO LRFD bridge design specifications [Elektronski vir] : dual units. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 1-56051-250-4 ISBN 1-5605-1252-0 (CD-ROM)
  a) standardi b) AASHTO c) mostovi d) načrtovanje e) analiza konstrukcije f) beton g) detajli h) obtežitev i) obremenitve j) temeljenje

  624
  COBISS.SI-ID 26171909

  125.
  AMERICAN Association of State Highway and Transportation Officials
          Standard specifications for highway bridges / adopted and published by the American Association of State Highway and Transportation Officials. - 17th ed. - Washington : American Association of State Highway and Transportation Officials, 2002. - LXXXIV, 829, C-137 str. : ilustr. ; 30 cm

  Na nasl. str.: "HB-17.". - Nevezani listi v fasciklu. - Bibliografija na koncu posameznih gesel. - Kazalo
  - - Standard specifications for highway bridges [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 1-56051-171-0
  a) Bridges - Specifications - Handbooks, manuals, etc b) Bridges - Design and construction c) standardi d) AASHTO e) mostovi f) avtocestni mostovi g) analiza konstrukcij h) obtežbe i) beton j) temeljenje

  624
  COBISS.SI-ID 26171397

  126.
          GEBÄUDE- und Grundstücksentwässerung : Kommentare zu DIN EN 12056, DIN 1986 und DIN EN 1610, DIN-Normen und technische Regeln / Franz-Josef Heinrichs ... [et al.] ; Herausgeber, DIN Deutsches Institut für Normung e.V. - 2. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zürich : Beuth, 2003. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr., graf. prikazi ; 33 cm

  ISBN 3-410-15591-0
  a) standardi b) DIN EN 12056 - 1 c) DIN EN 12056 - 2 d) DIN EN 12056 - 3 e) DIN EN 12056 - 4 f) DIN EN 12056 - 5 g) instalacije h) stavbe i) odvodnjavanje j) hidroizolacija k) sanitarije l) pisoarji m) stranišča n) cevi

  624
  COBISS.SI-ID 26027013

  127.
  GIONCU, Victor
          Ductility of seismic resistant steel structures / Victor Gioncu and Federico M. Mazzolani. - London ; New York : Spon Press, 2002. - XXIV, 694 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-419-22550-1
  a) Building, Iron and steel b) Steel - Ductility c) Earthquake resistant design d) gradbeništvo e) potresna varnost f) jeklene konstrukcije g) duktilnost h) izračuni i) deformacije

  624.131.55
  COBISS.SI-ID 24962309

  128.
  SKULJ, Saša
          Kratka določila gradbene pogodbe : prva prilagoditev smernic FIDIC - Short Form of Contract na slovenske predpise in prakso / [vodja projekta Saša Skulj]. - 1. izd. - [Ljubljana] : Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za gradbeništvo in IGM združenje za inženiring, 2002 ([Ljubljana : Bori]). - 78 str., [1] zganj. f. pril. : tabele ; 30 cm

  Avtor naveden v kolofonu. - Bibliografija: str. 74
  a) Gradbeništvo - Pogodbe - Priročniki b) FIDIC c) gradbene pogodbe d) gradnje e) analize f) vrednotenje g) Slovenija h) pravna ureditev

  624
  330.131.7(035)
  COBISS.SI-ID 118216960

  129.
  SKULJ, Saša
          Kratka oblika pogodbe = Short form of contract : sporazum, splošni pogoji, pravila za reševanje sporov, navodila / [vodja projekta Saša Skulj ; prevod SIBON]. - Ljubljana : Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje inženirsko svetovalnih podjetij, 1999 [i. e. 2001]. - 55 str. : tabele ; 30 cm

  Avtor naveden v kolofonu. - Na vrhu nasl. str.: Mednarodna zveza inženirjev. - Na nasl. str. ISBN in podatek o izd. originalne izd. - Kazalo
  ISBN 2-88432-021-0 !
  a) Gradbeništvo - Pogodbe - Priročniki b) inženirstvo c) gradbene pogodbe d) pravilniki

  624
  COBISS.SI-ID 118634240

  130.
  SKULJ, Saša
          Naročnik / svetovalec : vzorec pogodbe za storitve : pogodba, splošni pogoji, posebni pogoji, dodatki A, B in C / [vodja projekta Saša Skulj ; prevod Marija Brežan]. - [Ljubljana] : GZS - Združenje inženirsko svetovalnih podjetij, 2003 ([Ljubljana : Bori]). - 36 str. ; 30 cm

  Na ov.: "Tretja izd. 1998, prevod v slovenski jezik 2003". - Avtor naveden v kolofonu. - Bibliografija: str. 74
  ISBN 2-88432-014-8
  a) Gradbeništvo - Pogodbe - Priročniki b) gradbene pogodbe c) gradnje d) analize e) vrednotenje f) Slovenija g) pravna ureditev h) naročnik

  624
  330.131.7(035)
  COBISS.SI-ID 512018558

  131.
  SKULJ, Saša
          Pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik = Construction : splošni pogoji, navodila za izdelavo posebnih pogojev, obrazci ponudbenega pisma, pogodbenega sporazuma in sporazuma o reševanju sporov / [vodja projekta Saša Skulj ; prevod SIBON d.o.o. Domžale]. - 1. izd. - Ljubljana : Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje inženirsko svetovalnih podjetij, 1999. - 160 str. ; 30 cm

  Avtor naveden v kolofonu
  ISBN 2-88432-022-9
  a) gradbeništvo b) pogodba c) pogodbeno pravo d) pogodba e) pogoji gradbenih pogodb f) pogodbe za dobavo g) gradbena dela h) inženirska dela i) posebni pogoji j) obrazec ponudbenega pisma k) sporazumi l) reševanje sporov m) pogodbene obveznosti n) FIDIC

  624
  COBISS.SI-ID 118636032

  132.
  SKULJ, Saša
          Pogoji pogodb za dobavo, inženirske in gradbene storitve (DIGIS) = EPC turnkey projects : projekti na ključ : splošni pogoji, navodila za izdelavo posebnih pogojev, obrazci ponudbenega pisma, pogodbenega sporazuma in sporazuma o reševanju sporov / [vodja projekta Saša Skulj ; prevod SIBON]. - Ljubljana : Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje inženirsko svetovalnih podjetij, 1999 [i. e. 2001] ([Ljubljana : Bori]). - 150 str. : tabele ; 30 cm

  Avtor naveden v kolofonu. - Na vrhu nasl. str.: Mednarodna zveza inženirjev. - Na nasl. str. ISBN in podatek o izd. originalne izd. - Kazalo
  ISBN 2-88432-021-0 !
  a) Gredbeništvo - Pogodbe - Priročniki b) gradbeništvo c) inženirstvo d) inženirske storitve e) pogodbe f) gradbene pogodbe g) gradbene storitve h) pravilniki i) DIGIS j) splošni pogoji

  69(035)
  COBISS.SI-ID 118643200

  133.
  SKULJ, Saša
          Pogoji pogodb za obratno opremo, projektiranje in graditev = Plant and design-build : za elektrotehnično in strojno obratno opremo in za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje izvajalec = for electrical and mechanical plant, and for building and engineering works, designed by the contractor : splošni pogoji, navodila za izdelavo posebnih pogojev, obrazci ponudbenega pisma, pogodbenega sporazuma in sporazuma o reševanju sporov / [vodja projekta Saša Skulj ; prevod SIBON]. - Ljubljana : Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje inženirsko svetovalnih podjetij, 1999 [i. e. 2001] ([Ljubljana : Bori]). - 165 str. : tabele ; 30 cm

  Avtor naveden v kolofonu. - Na vrhu nasl. str.: Mednarodna zveza svetovalnih inženirjev. - Na nasl. str. ISBN in podatek o izd. originalne izd. - Kazalo
  ISBN 2-88432-032-7
  a) Gradbeništvo - Pogodbe - Priročniki b) Gradbeni objekti - Projektiranje - Priročniki c) gradbeništvo d) pogodba e) gradbene pogodbe f) pravilniki

  624
  COBISS.SI-ID 118641664

  134.
  SKULJ, Saša
          Vodič za belo knjigo : z drugimi opombami o dokumentih za svetovalne pogodbe / [vodja projekta Saša Skulj ; prevod Marija Brežan]. - 2. izd.2001, prevod 2003. - [Ljubljana] : Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za gradbeništvo in IGM združenje za inženiring, 2003 ([Ljubljana : Bori]). - 104 str. ; 30 cm

  Avtor naveden v kolofonu. - Bibliografija: str. 96-98. - Kazalo
  a) Gradbeništvo - Pogodbe - Priročniki b) gradbene pogodbe c) gradnje d) analize e) vrednotenje f) Slovenija g) pravna ureditev h) naročnik i) zavarovanja

  624
  330.131.7(035)
  COBISS.SI-ID 512018814


  628 ZDRAVSTVENA TEHNIKA. VODA. SANITARNE NAPRAVE. SVETLOBNA TEHNIKA.


  135.
          HANDBOOK of environmental engineering calculations / C. C. Lee, editor in chief ; Shun Dar Lin, associate editor. - New York [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2000. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 25 cm

  Kazala. - Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 0-07-038183-6
  a) Environmental engineering - Handbooks, manuals, etc b) ekologija c) ekološko inženirstvo d) kvaliteta vode e) kontrola f) ocena kvalitete g) trdni odpadki h) sežiganje i) onesnaževanje zraka j) kontrola emisij k) izračuni l) računski primeri m) reševanje nalog n) učbeniki o) priročniki

  628:504(035)
  COBISS.SI-ID 24176645


  629 TEHNIKA VOZIL.


  136.
          ADVANCED microsystems for automotive applications 2004 / Jürgen Valldorf, Wolfgang Gessner, eds. - Berlin [etc.] : Springer, cop. 2004. - 359 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. - (VDI-Buch)

  Bibliografija na koncu prispevkov
  ISBN 3-540-20586-1 (vezano)
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) avtomobilska industrija d) varnostni sistemi e) 3D meritve f) detekcijski sistemi g) senzorji h) mikrosistemi i) ALASCA skener j) senzorski sistemi k) zborniki

  629.3.06(061.3)
  COBISS.SI-ID 26205957

  137.
  BOWERS, Peter M.
          Boeing aircraft since 1916 / Peter M. Bowers. - 3rd ed. - London : Putnam, 1989. - 668 str. : ilustr., načrti ; 23 cm

  Kazala
  ISBN 0-85177-804-6 (vezano)
  a) Boeing Commercial Airplane Company - History b) Boeing airplanes - History c) Airplanes - United States - History d) strojništvo e) tehnika vozil f) aeronavtika g) letala h) Boeing i) vrste j) tehnični podatki k) 1916 - 1980 l) zgodovinski pregledi

  629.7 Boeing
  COBISS.SI-ID 26430981

  138.
  BOWERS, Peter M.
          Curtiss aircraft : 1907-1947 / Peter M. Bowers. - London : Putnam, 1979. - 636 str. : ilustr. ; 22 cm

  Kazalo
  ISBN 0-370-10029-8 (vezano)
  a) Curtiss aircraft - History b) Curtiss-Wright aircraft - History c) tehnika vozil d) aeronavtika e) letala f) vrste g) opisi h) Curtiss Glenn i) zgodovinski pregledi j) 1907-1947

  629.73(091)
  COBISS.SI-ID 26410757

  139.
  BRINKMANN, Günter, 1922-
          Sport- und Reiseflugzeuge, Leitlinien einer vielfältigen Entwicklung / konzeption, Günter Brinkmann ; unter Mitarbeit von Walter Barth ... [et al.]. - Bonn : Bernard & Graefe Verlag, cop. 1995. - 405 str. : ilustr., načrti ; 26 cm. - (Die deutsche Luftfahrt : Buchreihe über die Entwicklungsgeschichte der deutschen Luftfahrttechnik ; 23)

  Bibliografija: str. 384-387. - Kazali
  ISBN 3-7637-6110-1 (vezano)
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) letalstvo d) potniška letala e) športna letala f) razvoj g) materiali h) pogonski motorji i) vrste letal j) opisi k) zgodovinski pregledi l) 1914-1995

  629.73
  COBISS.SI-ID 26403589

  140.
  BROWN, Roland
          The complete handbook of motorcycles and motorcycling / Roland Brown and Mac McDiarmid. - London : Lorenz Books, cop. 2004. - 512 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7548-1401-7 (vezano)
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) motociklizem d) motorna kolesa e) zgodovinski pregled f) Harley - Davidson g) Honda h) Kawasaki i) Suzuki

  629.326
  COBISS.SI-ID 25946373

  141.
          CHILTON Asian : mechanical service : Acura - Mazda / [Chilton editorial staff]. - 2005 ed. - Clifton Park : Thomson Delmar Learning, cop. 2005. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 29 cm. - (Chilton Ford service manual, ISSN 1548-0887 ; no. 26716)

  Na ov.: "For professional technicians."
  ISBN 1-4018-6716-2 (vezano)
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) avtomobilska industrija d) vzdrževanje e) popravila f) Acura g) Honda h) Hyundai i) Infaniti j) Isuzu k) Kia l) Lexus m) Mazda n) priročniki

  629.3.004.6
  COBISS.SI-ID 26481925

  142.
          CHILTON Asian : mechanical service : Mitsubishi - Toyota / [Chilton editorial staff]. - 2005 ed. - Clifton Park : Thomson Delmar Learning, cop. 2005. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 29 cm. - (Chilton Ford service manual, ISSN 1548-0887 ; no. 26717)

  Na ov.: "For professional technicians."
  ISBN 1-4018-6717-0 (vezano)
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) avtomobilska industrija d) vzdrževanje e) popravila f) Mitsubishi g) Toyota h) priročniki

  629.3.004.6
  COBISS.SI-ID 26420485

  143.
  DIXON, Phil, 1959-
          Mastering GPS flying / Phil Dixon, Sherwood Harris. - New York [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2005. - VI, 218 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 0-07-141669-2 (broš.)
  a) Global Positioning System b) Navigation (Aeronautics) c) Airplanes - Piloting d) strojništvo e) tehnika vozil f) aeronavtika g) letalska navigacija h) satelitska navigacija i) GPS j) priročniki

  629.7.05
  COBISS.SI-ID 26115589

  144.
          DORNIER : die Chronik des ältesten deutschen Flugzeugwerks. - 1. Aufl. - Gräfelfing : Aviatic-Verlag, 1985. - 214 str. : ilustr. ; 22 cm

  Kazalo
  ISBN 3-925505-01-6 (vezano)
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) aeronavtika d) Dornier letala e) vrste f) opisi g) zgodovinski pregledi h) 1915-1983

  629.73"Dornier"
  COBISS.SI-ID 26404101

  145.
  GUNSTON, Bill
          Aircraft of the Soviet Union : the encyclopaedia of Soviet aircraft since 1917 / Bill Gunston. - London : Osprey, 1983. - 414 str. : ilustr., načrti ; 29 cm

  Gl. stv. nasl. razširjen čez dve str.
  ISBN 0-85045-445-X (vezano)
  a) Airplanes - Soviet Union - Dictionaries b) Airplanes, Military - Soviet Union - Dictionaries c) strojništvo d) tehnika vozil e) aeronavtika f) letalstvo g) letala h) vrste i) opisi j) Sovjetska zveza k) 1917 - 1980 l) zgodovinski pregledi

  629.73(47+57)(091)
  COBISS.SI-ID 26411781

  146.
  GÜTSCHOW, Fred
          Die deutschen Flugboote : [Flugboote, Amphibien-Flugboote und Projekte von 1909 bis zur Gegenwart] / Fred Gütschow. - 1. Aufl. - Stuttgart : Motorbuch Verlag, 1978. - 344 str. : ilustr., načrti ; 27 cm

  Dodatek k nasl. iz vzpor. str. nasl. str.
  ISBN 3-87943-565-0 (vezano)
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) aeronavtika d) hidroplani e) zgodovinski pregledi

  629.735.3
  COBISS.SI-ID 26405637

  147.
  HEIMANN, Erich H.
          Die Flugzeuge der Deutschen Lufthansa : 1926 bis heute / Erich H. Heimann. - 1. Aufl. - Stuttgart : Motorbuch Verlag, 1980. - 319, [16] str. : ilustr., graf. prikazi ; 27 cm

  ISBN 3-87943-672-X (vezano)
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) letalstvo d) letala e) Lufthansa f) 1926 - 1976 g) zgodovinski pregledi

  629.73"Lufthansa"
  COBISS.SI-ID 26419717

  148.
          HISTORY of aviation / edited by John W. R. Taylor and Kenneth Munson. - 2nd ed., fully revised. - London : Octopus, cop. 1978. - 512 str. : ilustr. ; 35 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7064-0242-1
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) aeronavtika d) od zmaja do letala e) 1326 - 1975 f) zgodovinski pregledi

  629.73(100)(091)
  COBISS.SI-ID 26419205

  149.
          JANE'S all the world's aircraft : 1938 / founded by Fred T. Jane ; compiled and edited by C. G. Grey and Leonard Bridgman. - Reprint of the 1938 ed. - Newton Abbot : David and Charles Reprtints, 1972. - [719] str. : ilustr., zvd., načrti ; 32 cm

  ISBN 0-7153-5734-4
  a) Airplanes b) Aeronautics c) strojništvo d) tehnika vozil e) aeronavtika f) letalstvo g) letala sveta h) 1938 i) enciklopedija

  629.73"1938"(100)
  COBISS.SI-ID 26400517

  150.
  KNOWLES, Don
          Tech one : basic automotive service and maintenance / Don Knowles. - Clifton Park : Thomson Delmar Learning, 2005. - XIX, 697 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Tech one series)

  Ov. nasl.: Basic automotive service & maintenance
  ISBN 1-4018-5208-4 (broš.)
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) avtomobili d) avtomobilska oprema e) varnost f) vzdrževanje g) diagnostika h) servisiranje i) priročniki

  629.331.006.4
  COBISS.SI-ID 26110981

  151.
  MUNSON, Kenneth
          Helicopters and other rotorcraft since 1907 / by Kenneth Munson ; illustrated by John W. Wood ... [et al.]. - Reprinted. - London : Blandford Press, 1975. - 199 str. : ilustr. ; 19 cm. - (The Pocket encyclopaedia of world aircraft in colour)

  ISBN 0-7137-0610-4 (vezano)
  a) Helicopters - History b) Autogiros - History c) strojništvo d) tehnika vozil e) aeronavtika f) helikopterji g) vrste h) opisi i) zgodovinski pregledi

  629.735.4
  COBISS.SI-ID 26410501

  152.
  PLETSCHACHER, Peter
          Deutsche Sportflugzeuge : über 100 Typen seit 1909 vom Grade-Eindecker bis zum Acrostar / Peter Pletschacher. - 1. Aufl. - Stuttgart : Motorbuch Verlag, 1977. - 267 str. : ilustr., načrti ; 27 cm

  Kazalo
  ISBN 3-87943-470-0 (vezano)
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) športna letala d) zgodovinski pregledi e) 1903-1955 f) Nemčija g) kratki opisi

  629.73:797.5(430)
  COBISS.SI-ID 26405381

  153.
  POHLMANN, Hermann, 1894-
          Chronik eines Flugzeugwerkes : 1932-1945 / Hermann Pohlmann. - 2. Aufl. - Stuttgart : Motorbuch Verlag, 1982. - 245 str. : ilustr., graf. prikazi ; 22 x 27 cm

  ISBN 3-87943-624-X (vezano)

  629.73"1935-1945"
  COBISS.SI-ID 26405893

  154.
  REHKOPF, Jeffrey
          Automotive engine repair and rebuilding / Check-Chart ; Jeffrey Rehkopf, revision author. - 4th ed. - Upper Saddle River ; Columbus : Pearson Prentice Hall, 2005. - 2 zv. : ilustr., načrti ; 28 cm

  Kazali. - Vsebina: [1]: Classroom manual. - IX, 364 str. ; [2]: Shop manual. - VIII, 375 str.
  ISBN 0-13-048236-6 (broš.)
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) avtomobili d) motorji e) popravila f) vzdrževanje g) orodja h) meritve i) diagnostika j) priročniki

  629.331:621.43.004.6
  COBISS.SI-ID 26108421

  155.
  SWANBOROUGH, Gordon
          United States military aircraft since 1909 / Gordon Swanborough, Peter M. Bowers. - New ed. - London : Putnam, 1989. - IX, 766 str. : ilustr., načrti ; 23 cm

  Hrbt. nasl.: US military. - Kazali
  ISBN 0-85177-816-X (vezano)
  a) vojna tehnika b) vojaška letala c) opisi d) tehnični podatki e) 1916-1988 f) Združene države Amerike g) zgodovinski pregledi

  623.74
  COBISS.SI-ID 26431237

  156.
          U. S. civil aircraft / by Joseph P. Juptner. - Fallbrook : Aero Publishers, 1962-1981. - 9 zv. : ilustr. ; 28 cm

  Kazala. - Bibliografija na koncu posameznih zv. - Vsebina: Vol. 1: ATC 1 - ATC 100. - 247 str. ; Vol. 2: ATC 101 - ATC 200. - 291 str. ; Vol. 3: ATC 201 - ATC 300. - 286 str. ; Vol. 4: ATC numbers-301 to 400. - 315 str. ; Vol. 5: ATC 401 - ATC 500. - 288 str. ; Vol. 6: ATC 501 - ATC 600. - 364 str. ; Vol. 7: ATC 601 - ATC 700. - 352 str. ; Vol. 8: ATC 701 - ATC 800. - 345 str. ; Vol. 9: ATC 801 - ATC 817, plus group 2 section master index. - 240 str.
  ISBN 0-8168-9158-3 (zv. 3) ISBN 0-8168-9166-4 (zv. 5) ISBN 0-8168-9170-2 (zv. 6) ISBN 0-8168-9174-5 (zv. 7) ISBN 0-8168-9178-8 (zv. 8) ISBN 0-8168-9182-6 (zv. 9)
  a) Airplanes - History b) Aeronautics - United States - History c) Aircraft industry - United States - History d) strojništvo e) tehnika vozil f) aeronavtika g) civilno letalstvo h) A. T. C. letala i) opisi j) Združene države Amerike k) enciklopedije

  629.73(031)
  COBISS.SI-ID 26400261

  157.
  WAGNER, Wolfgang, 1912-
          Der deutsche Luftverkehr : die Pionierjahre : 1919-1925 / Wolfgang Wagner. - Koblenz : Bernard & Graefe Verlag, cop. 1987. - 320 str. : ilustr., načrti ; 26 cm. - (Die deutsche Luftfahrt : Buchreihe über die Entwicklungsgeschichte der deutschen Luftfahrttechnik ; 11)

  Kazala
  ISBN 3-7637-5274-9 (vezano)
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) aeronavtika d) letalstvo e) zračni promet f) pionirski časi g) 1919 - 1925 h) Nemčija i) zgodovinski pregledi

  629.73(430)
  COBISS.SI-ID 26419461


  65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA V INDUSTRIJI TRGOVINI IN PROMETU.


  158.
  BETZ, Frederick, 1937-
          Managing technological innovation : competitive advantage from change / Frederick Betz. - 2nd ed. - Hoboken : J. Wiley & Sons, 2003. - XII, 491 str. : ilustr. ; 25 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley031/2002192 426.html. - Bibliografija: str. 458-471. - Kazalo
  ISBN 0-471-22563-0 (vezano)
  a) Technological innovations - Management b) Research, Industrial - Management c) organizacija industrije d) tehnološke inovacije e) strateško vodenje f) infrastrukture g) tehnološki razvoj h) razvoj proizvodov i) dinamika industrije j) etika k) inovativnost l) inovacije m) tehnične izboljšave n) pregledno delo

  65.012.4:001.895
  COBISS.SI-ID 25294085

  159.
          MODEL odličnosti EFQM. Javni in prostovoljni sektor / [prevod Emilija Vraber]. - 1. izd. - Ljubljana : Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Urad RS za meroslovje, 2004 ([Ljubljana] : Littera Picta). - 39 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

  500 izv.
  ISBN 961-6215-11-6
  a) Javni sektor - Zagotavljanje kvalitete b) Kvaliteta - Management c) organizacija poslovanja d) velika podjetja e) načela odličnosti f) model odličnosti g) izvajanje modela h) logika RADAR i) točkovna matrika RADAR j) mednarodni standardi k) priročniki l) mednarodni standardi

  65.018:006.35:334.012
  COBISS.SI-ID 213443584

  160.
          MODEL odličnosti EFQM. Majhna in srednje velika podjetja / [prevod Emilija Vraber]. - 1. izd. - Ljubljana : Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Urad RS za meroslovje, 2004 ([Ljubljana] : Littera Picta). - 35 str. : ilustr. ; 30 cm

  500 izv.
  ISBN 961-6215-12-4
  a) Podjetja - Zagotavljanje kvalitete b) Kvaliteta - Management c) organizacija poslovanja d) majhna podjetja e) srednja podjetja f) model odličnosti g) uporaba modela h) izvajanje modela i) temeljna načela j) logika RADAR k) točkovna matrika RADAR l) mednarodni standardi m) priročniki

  65.018:006.35:331.012
  COBISS.SI-ID 213443840

  161.
          MODEL odličnosti EFQM. [Velika podjetja] / [prevod Emilija Vraber]. - 1. izd. - Ljubljana : Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Urad RS za meroslovje, 2004 ([Ljubljana] : Littera picta). - 35 str. : graf. prikazi ; 30 cm

  Podrejeni nasl. naveden v kolofonu. - 500 izv.
  ISBN 961-6215-10-8
  a) Velika podjetja - Zagotavljanje kvalitete b) Kvaliteta - Management c) organizacija poslovanja d) javni sektor e) prostovoljni sektor f) model odličnosti g) načela odličnosti h) izvajanje modela i) logika RADAR j) točkovna matrika RADAR k) mednarodni standardi l) priročniki

  65.018:006.35
  COBISS.SI-ID 213443328

  162.
          TEMELJNA načela odličnosti / [prevod Emilija Vraber]. - 1. izd. - Ljubljana : Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Urad RS za meroslovje, 2004 ([Ljubljana] : Littera Picta). - 11 str. : ilustr. ; 30 cm

  Nasl. v kolofonu: Model odličnosti EFQM 2003 - temeljna načela odličnosti. - 500 izv.
  ISBN 961-6215-15-9
  a) organizacija poslovanja b) načela odličnosti c) trajnostna odličnost

  65.018:006
  COBISS.SI-ID 213444864

  163.
          TOČKOVALNI zvezek 2003 / [prevod Emilija Vraber]. - Ljubljana : Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Urad RS za meroslovje, 2004 ([Ljubljana] : Pleško). - 76 str. : tabele ; 30 cm

  100 izv.
  ISBN 961-6215-17-5
  a) organizacija poslovanja b) model odličnosti c) točkovanje d) karton RADAR e) točkovalni listi f) mednarodni standardi g) priročniki

  65.018:006
  COBISS.SI-ID 215123968

  164.
          UGOTAVLJANJE odličnosti : na začetku poti - pristop z vprašalnikom / [prevod Emilija Vraber]. - 1. izd. - Ljubljana : Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Urad RS za meroslovje (MIRS), 2004 ([Ljubljana] : Littera Picta). - 37 str. : ilustr., tabele ; 21 cm

  500 izv.
  ISBN 961-6215-13-2
  a) Podjetja - Zagotavljanje kvalitete - Priročniki b) Kvaliteta - Management - Priročniki c) organizacija poslovanja d) ugotavljanje odličnosti e) upravljanje kakovosti f) točkovanje g) vprašalnik za ugotavljanje odličnosti h) uporaba rezultatov i) mednarodni standardi j) priročniki

  65.018:006.35
  COBISS.SI-ID 213444096


  657 RAČUNOVODSTVO. KNJIGOVODSTVO.


  165.
          OCENJEVANJE odličnosti : praktični vodnik za uspešno razvijanje, izvedbo in pregled strategije samoocenjevanja v vaši organizaciji / [prevod Emilija Vraber]. - 1. izd. - Ljubljana : Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Urad RS za meroslovje, 2004 ([Ljubljana] : Littera picta). - 55 str. : ilustr. ; 30 cm

  500 izv.
  ISBN 961-6215-14-0
  a) Podjetja - Vrednost - Ocenjevanje b) organizacija poslovanja c) ocenjevanje odličnosti d) načela odličnosti e) samoocenjevanje f) strateška ustreznost g) koristi samoocenjevanja h) tehnike ocenjevannja i) ustreznost tehnike j) izvajanje samoocenjevanja k) mednarodni standardi l) priročniki

  657.922:006
  COBISS.SI-ID 213444608


  658 UPRAVLJANJE. VODENJE.


  166.
  LATINO, Robert J.
          Root cause analysis : improving performance for bottom-line results / Robert J. Latino, Kenneth C. Latino. - 2nd ed. - Boca Raton [etc.] : CRC Press, 2002. - 245 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Plant engineering series)

  Kazalo
  ISBN 0-8493-1318-X
  a) Quality control - Data processing b) Industrial accidents - Investigation c) Critical incident technique d) organizacija proizvodnje e) krmiljenje kakovosti f) industrijske nesreče g) preiskovanje nesreč h) RCA-Root Cause Analysis i) analize vzrokov j) Buzzwardov sindrom k) zanesljivost tmogljivosti l) nadzor kakovosti m) okvare n) nesreče pri delu o) preiskovanje nesreč p) pregledno delo

  658.562
  COBISS.SI-ID 1236835

  167.
  PALČIČ, Iztok
          Model razvoja, organizacije in prenosa znanja ter tehnologij v industrijskih grozdih : doktorska disertacija / Iztok Palčič ; [mentor Andrej Polajnar]. - Maribor : [I. Palčič], 2004. - XVI, 217 str. : graf. prikazi ; 30 cm

  Dok. dis., Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, 2004
  a) organizacija proizvodnje b) industrijski grozd c) menedžment tehnologij d) management znanja e) razvoj industrijskih grozdov f) organizacija industrijskih grozdov g) študija primera h) doktorske disertacije i) industrial cluster j) technology management k) knowledge management l) industrial cluster development m) industrial cluster organisation n) case study

  658.5.012(043.3)
  COBISS.SI-ID 9315606

  168.
  SHETTY, Devdas
          Design for product success / Devdas Shetty. - Dearborn : Society of Manufacturing Engineers, cop. 2002. - XIV, 298 str. : ilustr. ; 29 cm

  Bibliografija na koncu poglavij in na str. 289-291. - Kazalo
  ISBN 0-87263-527-9 (vezano)
  a) Design, Industrial - Management b) New products - Management c) proizvodnja d) načrtovanje e) oblikovanje f) ciljno orientiran design g) teorija h) postopki načrtovanja i) proces j) koncept k) življenski cikel l) študije primerov

  658.5
  COBISS.SI-ID 25847045


  66 KEMIJSKA IN SORODNE INDUSTRIJE.


  169.
  IRŠIČ Bedenik, Nataša
          Ekonomsko dosegljivo območje in mešana celoštevilska nelinearna sinteza reakcijskih omrežij znotraj celotnih procesnih shem : doktorska disertacija / Nataša Iršič Bedenik ; [mentor Zdravko Kravanja ; somentor Peter Glavič]. - Maribor : [N. Iršič Bedenik], 2004. - X, 212 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

  Univ. Maribor, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
  a) kemijska tehnologija b) sinteza procesov c) optimizacija procesov d) MINLP e) dosegljivo območje f) reakcijsko omrežje g) koncentracijsko dosegljivo območje h) ekonomsko dosegljivo območje i) reakcijske trajektorije j) reakcisjko omrežje k) doktorska disertacija

  66.012-954:519.853(043.3)
  COBISS.SI-ID 9220118

  170.
  LEVENSPIEL, Octave
          Chemical reaction engineering / Octave Levenspiel. - 3rd ed. - Hoboken : J. Wiley & Sons, 1999. - XVI, 668 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazali
  ISBN 0-471-25424-X (vezano)
  a) kemijsko reakcijsko inženirstvo - reakcije tekoče-tekoče - reakcije trdno-tekoče - katalitske reakcije - enojne reakcije - zaporedne reakcije b) chemical reaction engineering - fluid-fluid reactions - fluid-particle reactions - solid-catalyzed reactions - single reactions - multiple reactions c) kemijsko inženirstvo d) kemijske reakcije e) reaktorji f) homogene reakcije g) pretoki h) katalizirane reakcije i) nekatalitični sistemi j) biokemijske reakcije k) encimske fermentacije l) mikrobne fermentacije

  66.01:66.021
  COBISS.SI-ID 1742106

  171.
  MCCABE, Warren Lee, 1899-
          Unit operations of chemical engineering / Warren L. McCabe, Julian C. Smith, Peter Harriott. - 6th ed., international ed. - Boston [etc.] : McGraw Hill, 2001. - XVII, 1114 str. : ilustr. ; 24 cm. - (McGraw-Hill chemical engineering series)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-07-039366-4
  a) Chemical processes b) kemijsko inženirstvo c) kemijska tehnologija d) kemijski procesi e) osnovne operacije f) mehanika fluidov g) prenos toplote h) prenos snovi i) granulati j) učbeniki za visoke šole

  66.01(075.8)(076.1)
  COBISS.SI-ID 23646213

  172.
          WINNACKER-Küchler Chemische Technik : Prozesse und Produkte. Band 8, Ernährung, Gesundheit, Konsumgüter / herausgegeben von Roland Dittmeyer ... [et al.]. - 5. Aufl. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2005. - XII, 1234 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-527-30773-7 (vezano)
  a) kemijska tehnologija b) procesna tehnika c) industrija kalija d) umetna gnojila e) rastlinska zaščitna sredstva f) ogljikovi hidrati g) živilska tehnologija h) dišave i) arome j) zdravila k) živilski aditivi l) čistila m) kozmetika n) steklo o) keramika

  66.02(075.8)
  COBISS.SI-ID 25400837


  669 METALURGIJA.


  173.
  BRUNČKO, Mihael
          Sprememba električne upornosti kovinskih materialov med oksidacijo pri visoki temperaturi : doktorska disertacija / Mihael Brunčko ; [mentor Ivan Anžel ; komentor Aljoz Križman]. - Maribor : [M. Brunčko], 2004. - VI, 115 f. : graf. prikazi ; 30 cm

  Bibliografija: str. 114-115. - Dokt. dis., Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo
  a) preiskava materialov b) metalurgija c) visokotemperaturna oksidacija d) notranja oksidacija e) električna upornost f) bakrove zlitine g) srebrove zlitine h) sprotne meritve električne upornosti i) doktorske disertacije j) high-temperature oxidation k) internal oxidation l) in-situ measurements m) electrical resistance n) copper alloys o) silver alloys

  669.018.5:620.179.1
  COBISS.SI-ID 9325846


  677 TEKSTILNA INDUSTRIJA.


  174.
  STAKNE, Kristina
          Ionsko izmenjevalne membrane iz polipropilenskih filamentov : doktorska disertacija / Kristina Stakne ; [mentor Majda Sfiligoj Smole ; komentor Karin Stana Kleinschek]. - Maribor : [K. Stakne], 2004. - XIX, 145 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

  Bibliografija: str. 129-136. - Dokt. dis., Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo
  a) tekstilna industrija b) polipropilen c) kemijske modifikacije d) fizikalne modifikacije e) ionsko izmenjevalna vlakna f) nanokompozitna vlakna g) nanonanosi h) merjenje potenciala i) potencial zaradi pretoka j) polielektrolitska titracija k) doktorske disertacije l) polypropylene m) chemical modification n) physical modificaton o) ion exchange fibres p) nanocomposite fibres q) nanocoatings r) streaming potential s) polyelectrolyte titration

  677.494.061(043.3)
  COBISS.SI-ID 9326102

  175.
  ŠAJN, Dunja
          Relaksacijski pojavi v tkaninah z dodanim elastanom : doktorska disertacija / Dunja Šajn ; [mentorica Jelka Geršak ; somentor Vili Bukošek]. - Ljubljana : [D. Šajn], 2004. - XXII, 104 f. : graf. prikazi ; 30 cm

  Bibliografija: f. 102-104. - Izvleček ; Abstract. - Dokt. dis., Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo
  a) tekstilna tehnologija b) tkanine z dodanim elastanom c) relaksacijski pojavi d) relaksacija napetosti e) mehanski modeli f) deformacija tkanine g) breznapetostno odvijanje h) polaganje krojnih slojev v i) krojna plast j) doktorska disertacija k) textiles l) fabrics containing elastane yarn m) relaxation phenomena n) stress relaxation o) mechanical models p) relaxation of fabric q) fabric deformation r) manual unwinding s) spreading of layers from the lay

  [677+687](043.3)
  COBISS.SI-ID 9226518


  681.5 TEHNIKA AVTOMATSKE REGULACIJE.


  176.
  DE Silva, Clarence W.
          Mechatronics : an integrated approach / Clarence W. de Silva. - Boca Raton [etc.] : CRC Press, 2005. - 1312 str. : ilustr., graf. prikazi ; 27 cm

  Bibliografija: str. 1289-1292. - Kazalo
  ISBN 0-8493-1274-4 (vezano)
  a) Mechatronics b) elektrotehnika c) avtomatizacija d) mehatronika e) mehatronski sistemi f) dinamični modeli g) robotski manipulatorji h) mehanske komponente i) oblikovanje signalov j) komponente medsebojnih povezav k) analogni senzorji l) dajalniki m) koračni motorji n) aktivatorji o) digitalna logika p) mikroprocesorji q) PLC r) krmilni sistemi s) priročniki

  62-5:681.5
  COBISS.SI-ID 25749253

  177.
  DERBY, Stephen J.
          Design of automatic machinery / Stephen J. Derby. - New York : M. Dekker, cop. 2005. - XV, 433 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Mechanical engineering ; 182)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8247-5369-0 (vezano)
  a) Automatic machinery - Design and construction b) elektrotehnika c) avtomatizacija d) avtomatski procesi e) industrijski roboti f) delovne postaje g) aktivatorji h) transporterji i) senzorji j) krmiljenje k) pregledno delo

  681.51/.52:621
  COBISS.SI-ID 26052613


  69 GRADBENI MATERIJAL. GRADBENA DELA.


  178.
          The COMPLETE guide to windows & doors : step-by-step projects for adding, replacing & repairing all types of windows & doors. - Chanhassen : Creative Publishing International, cop. 2002. - 286 str. : ilustr. ; 28 cm

  Na vrhu ov. str.: Black & Decker. - Kazalo
  ISBN 1-58923-045-0 (broš.)
  a) Windows b) Doors c) arhitektura d) gradbeništvo e) izvedbena dela f) arhitekturni elementi g) okna h) vrata i) vgradnja j) menjava

  694.6
  COBISS.SI-ID 25118469


  7 UMETNOST.


  179.
  BRINGHURST, Robert
          The elements of typographic style : version 2.5 / Robert Bringhurst. - 2nd ed. - Point Roberts : Hartley & Marks, cop. 2002. - 350 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 327-332. - Kazalo
  ISBN 0-88179-132-6 (broš.) ISBN 0-88179-133-4 (vezano)
  a) Oblikovanje b) Design c) Graphic design (Typography) d) Type and type-founding e) Book design f) umetnost g) grafično oblikovanje h) design i) tipografija j) pisave k) vrste l) zgodovina m) oblikovalci pisav n) kombiniranje o) simboli p) teorija q) knjige r) tiskarstvo s) design t) book u) printing

  766
  COBISS.SI-ID 22177117

  180.
  GOMBRICH, Ernst Hans Josef, 1909-2001
          Povijest umjetnosti / E. H. Gombrich ; prevela Jasenka Šafran ; stručna redakcija Zvonko Maković. - Zagreb : Golden marketing, 1999. - 688 str. : ilustr. ; 25 cm

  Prevod dela: The story of art. - Bibliografija: str. 646-654. - Kazala
  ISBN 953-6168-66-9
  a) evropska umetnost b) stilna obdobja c) zgodovina umetnosti d) umetniki e) slikarstvo f) kiparstvo g) arhitektura

  7.03(091)=163.4
  COBISS.SI-ID 11475257

  181.
  LIPPINCOTT Mercer
          Sense : the art and science of creating lasting brands / Lippincott Mercer. - Gloucester : Rockport Publishers, cop. 2004. - 1 zv. (220; III, 287 str.) : ilustr. ; 31 cm

  Zv. vsebuje prvi in drugi del. - Kazali
  ISBN 1-59253-014-1
  a) Corporate image b) Product management c) umetnost d) grafično oblikovanje e) design f) zaščitni znaki g) celostna podoba h) identiteta korporacij i) marketing j) strategija k) študije primerov l) zgodovina m) razvoj n) teorija

  766
  COBISS.SI-ID 26091269

  182.
  LIPTON, Ronnie
          Information graphics and visual clues : [communicating information through graphic design] / Ronnie Lipton. - Gloucester : Rockport, 2002. - 208 str. : ilustr. ; 29 cm

  Dodatek k nasl. z ov.
  ISBN 1-56496-864-2 (vezano)
  a) Signs and symbols - Design b) Visual communication c) umetnost d) grafično oblikovanje e) design f) vizualne komunikacije g) marketing h) študije primerov i) teorija

  766
  COBISS.SI-ID 25886469

  183.
  LOCH, Werner
          Zementwerke der Welt auf Briefmarken / Werner Loch. - Düsseldorf : Verlag Bau und Technik, 1999. - 64 str. : barvne ilustr. ; 21 cm

  ISBN 3-7640-0396-0
  a) umetnost b) filatelija c) poštne znamke d) gradbeništvo e) upodobitve f) cementarne g) svetovne znamenitosti

  74:656.835
  COBISS.SI-ID 23940869

  184.
  RESNICK, Elizabeth
          Design for communication : conceptual graphic design basics / Elizabeth Resnick. - Hoboken : J. Wiley & Sons, 2003. - 255 str., [8] str. uvezanih pril. : ilustr. ; 24 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley031/2002152 203.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/wiley035 /2002152203.html. - Bibliografija: str. 235-245. - Kazalo
  ISBN 0-471-41829-3 (broš.)
  a) Graphic arts - Technique b) Commercial art c) Communication in art d) umetnost e) grafično oblikovanje f) design g) teorija h) tipografija i) mreže j) vizualne komunikacije k) postopki

  766
  COBISS.SI-ID 25494789


  7.011


  185.
  GRAU, Oliver
          Virtual art : from illusion to immersion / Oliver Grau ; translated by Gloria Custance. - [Revised and expanded ed.]. - Cambridge ; London : MIT Press, 2003. - XIV, 416 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Leonardo)

  Prevod dela: Virtuelle Kunst in Geschichte und Gegenwart. - Podatek o izd. v CIP-u. - Bibliografija: str. 352-401. - Kazali
  ISBN 0-262-07241-6
  a) Panoramas b) Virtual reality in art c) Computer art d) Art and electronics e) umetnost f) zgodovina g) virtualna resničnost h) zgodovinski pregled i) iluzije j) digitalizacija k) simulacije l) tehnologije m) mediji n) interaktivna umetnost

  7.011
  COBISS.SI-ID 1703278


  71 PROSTORSKO UREJANJE. REGIONALNO PLANIRANJE. URBANIZEM. OBLIKOVANJE KRAJINE.


  186.
  COLQUHOUN, Ian
          Design out crime : creating safe and sustainable communities / Ian Colquhoun. - Oxford ; Burlington : Architectural Press, 2004. - XVIII, 325 str. : ilustr. ; 25 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/els041/200306357 5.html. - Bibliografija: str. 304-315. - Kazalo
  ISBN 0-7506-5492-9
  a) Crime in public housing - Great Britain b) Crime prevention and architectural design - Great Britain c) Sustainable architecture - Great Britain d) Crime analysis - Great Britain e) Crime prevention - Great Britain f) Crime - Environmental aspects - Great Britain g) urbanizem h) načrtovanje mest i) soseske j) varnost k) stanovanjska gradnja l) kriminal

  711:343.92
  COBISS.SI-ID 25729029

  187.
          DEVELOPING retail entertainment destinations / principal authors, Michael D. Beyard ... [et al.] ; contributing authors, Andre Bald ... [et al]. - 2nd ed. - Washington : ULI - Urban Land Institute, cop. 2001. - VII, 279 str. : ilustr., zvd., načrti ; 28 cm

  Na nasl. str.: "2nd ed. of Developing urban entertainment centers"
  ISBN 0-87420-849-1 (broš.)
  a) Entertainment facilities in shopping centers - United States - Case studies b) Shopping centers - United States - Case studies c) Urban renewal - United States - Case studies d) City planning - United States - Case studies e) urbanizem f) urejanje mest g) nakupovalni centri h) zabaviščni centri i) hibridi j) raba prostora k) faktor pozidanosti l) vrednost nepremičnin m) nakupovanje n) zabava o) študije primerov

  711.5
  COBISS.SI-ID 25835269

  188.
  FIKFAK, Alenka
          Evolucijske konstante naselbinske kulture v prenovi z aplikacijo na Slovenskem primorju - Goriška brda : doktorska disertacija / Alenka Fikfak ; mentor France Rihtar. - Ljubljana : [A. Fikfak], 2004. - 264 str. : ilustr. ; 30 cm

  Literatura in viri: str. 249. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za arhitekturo
  a) urbanizem b) arhitektura c) bivalna kultura d) naselbinska kultura e) bivalne enote f) razvoj g) bivalni vzorci h) tipologija i) evolucijske konstante j) primorje k) Goriška brda l) Slovenija

  71
  COBISS.SI-ID 1598596

  189.
  GALE, Marko, 1950-
          Ljubljana O. K. : opisna karta mesta = descriptive city plan / [[besedilo in] prevod legende v angleščino] Marko Gale. - Ljubljana : samozal., 2002 (Ljubljana : "Jože Moškrič"). - 72 str. ; 15 x 21 cm

  Besedilo v slov., legenda tudi v angl. - 5.000 izv.
  ISBN 961-236-232-7
  a) Ljubljana - Ulice - Vodniki b) urbanizem c) Ljubljana d) ulice e) imena ulic f) opisna karta

  711.62(497.4 Ljubljana)
  COBISS.SI-ID 116489216

  190.
          LEXIKON - Landschafts- und Stadtplanung : mehrsprachiges Wörterbuch über Planung, Gestaltung und Schutz der Umwelt = Dictionary - landscape and urban planning : multilingual dictionary on environmental planning, design and conservation = Dictionnaire - paysage et urbanisme : dictionnaire multilingue de planification, d'aménagement et de protection de l'environnement = Diccionario - paisaje y urbanismo : léxico multilingüe de planificación, diseňo, y protección del medio ambiente / Klaus-Jürgen Evert (Hrs.) ; bearbeitet von der IFLA-Arbeitsgruppe "Übersetzung technischer Begriffe" = compiled by the IFLA Committee "Translation of Technical Terms" = réalisé par le groupe de travail de l'IFLA "Traduction des termes techniques" = elaborado por el comité de IFLA "Traducción de términos técnicos". - Berlin [etc.] : Springer, cop. 2001. - XX, 1068 str. ; 28 cm

  Bibliografija: str. 1056-1068. - Kazalo
  ISBN 3-540-67908-1 (vezano)
  a) Landscape architecture - Environmental aspects - Dictionaries - Polyglot b) Landscape protection - Dictionaries - Polyglot c) Land use - Planning - Dictionaries - Polyglot d) Land use - Environmental aspects - Dictionaries - Polyglot e) Dictionaries, Polyglot f) urbanizem g) krajinska arhitektura h) urejanje krajine i) urejanje mest j) varstvo okolja k) terminologija l) večjezični slovarji m) nemški jezik n) angleški jezik o) francoski jezik p) španski jezik

  71:001.4
  COBISS.SI-ID 25841413

  191.
  MACUNOVICH, Janet, 1955-
          Designing your gardens and landscapes : 12 simple steps for successful planning / Janet Macunovich. - Pownal : Storey Books, 2001. - 167 str. : ilustr. ; 28 cm

  Bibliografija: str. 152-153. - Kazalo
  ISBN 1-58017-315-2 (broš.)
  a) Gardens - Design b) urbanizem c) krajinska arhitektura d) urejanje krajine e) urejanje vrtov f) načrtovanje g) postopki h) primeri

  712
  COBISS.SI-ID 25854981

  192.
          PROPERTY development Europe : case studies in innovation / [project staff, Rachelle L. Levitt ... et al.]. - Washington : ULI - Urban Land Institute, cop. 2003. - IX, 136 str. : ilustr. ; 30 cm

  ISBN 0-87420-912-9 (broš.)
  a) Real estate development - Europe - Case studies b) urbanizem c) razvoj d) nepremičnine e) naselja f) stanovanjske soseske g) raba prostora h) faktor pozidanosti i) centralne dejavnosti j) vrednost nepremičnin k) nove mestne četrti l) bivalne enote m) tipološka razvrstitev n) poslovni centri o) kongresni centri p) kulturni domovi q) nakupovalni centri r) hibridi s) ureditve obrežij t) obale u) študije primerov v) Evropa

  711.4
  COBISS.SI-ID 25840901

  193.
  SPINELLI, Mario
          Viverevenezia : nove scuole di architettura europee per la progetazione degli spazi pubblici veneziani / a cura di Mario Spinelli e Mauro Marzo ; [traduzioni dall'italiano all'inglese Maria Bonifacic, Alexander Sera, LorenzoPesola, dal francese Sandro Grispan ; fotografie Vittorio Guida e Sandro Grispan]. - Venezia : Marsilio, 2003. - 165 str. : ilustr. ; 29 cm

  Katalog je nastal v okviru Viverevenezia, 8. Mostra Internationale d'Architettura de La Biennale di Venezia, Venezia, 7.-29. settembre 2002
  ISBN 88-317-8300-9
  a) urbanizem b) arhitektura c) načrtovanje mest d) Venezija e) javni prostori f) trgi g) arhitekturne delavnice h) arhitekturne šole

  711
  COBISS.SI-ID 1482372

  194.
          THOMAS Church, landscape architect : designing a modern california landscape / edited by Marc Treib ; essays by Daniel Gregory ... [et al.]. - San Francisco : William Stout Publishers, 2003. - 282 str. : ilustr. ; 32 cm

  Bibliografija: str. 264-278. - Kazalo
  ISBN 0-9709731-5-2
  a) urbanizem b) krajinska arhitektura c) krajinski arhitekti d) Kalifornija e) vrtovi f) biografije g) Church, Thomas (1902-1976) h) načrti i) parki j) ZDA k) urejanje krajine

  712:929 Church, T.
  COBISS.SI-ID 25676805

  195.
  WOOLLEY, Helen
          Urban open spaces / Helen Woolley. - London ; New York : Spon Press, 2003. - XIV, 194 str. : ilustr. ; 29 cm

  Biografija avtorice na ov. - Bibliografija: str. 177-188. - Kazalo
  ISBN 0-419-25690-3 (broš.)
  a) Mesta - Odprte površine - Družbeni vidik b) Krajinska arhitektura - Odprte površine - Tipologija c) Mesta - Odprte površine - Velika Britanija - Študije d) urbanizem e) arhitektura f) odprti prostor g) rekreacijske površine h) otroška igrišča i) prostori za druženje j) prireditveni prostori k) teorija l) socialni vidik m) zdravstveni vidik n) okoljevarstveni vidik o) ekonomski vidik

  711.4:712.25
  COBISS.SI-ID 120569


  72 ARHITEKTURA.


  196.
          ANDREA Palladio / [editor in chief, Paco Asensio ; editor and original texts, Llorenç Bonet ; photographs by Pino Guidolotti]. - Düsseldorf : teNeues, 2002. - 79 str. : ilustr. ; 23 cm

  Besedilo v angl., nem., franc. in it. - Spremna beseda na zavihkih ovoja. - Podatki o odgovornostih v kolofonu
  ISBN 3-8238-5541-7 (vezano)
  a) Arhitektura - Arhitekti - Italija - 16. st. b) arhitektura c) arhitekti d) zgodovina e) pregledno delo f) Palladio, Andrea (1508-1580) g) Italija h) renesansa i) bazilika j) vile k) palače

  72
  COBISS.SI-ID 9549106

  197.
  ARIEFF, Allison
          Prefab / text by Allison Arieff ; design by Bryan Burkhart. - 1st ed. - Salt Lake City : Gibbs Smith, 2002. - 159 str. : ilustr. ; 23 x 26 cm

  Bibliografija: str. 156-157. - Kazalo
  ISBN 1-58685-132-2 (vezano)
  a) Buildings, Prefabricated b) Architecture, Modern - 20th century. c) arhitektura d) montažna gradnja e) prefabrikati f) prenosna arhitektura g) začasni objekti h) individualne stanovanjske zgradbe i) montažne hiše j) počitniške hiše k) kolektivna stanovanjska gradnja l) zgodovina m) študije primerov

  728.7
  COBISS.SI-ID 26095365

  198.
  BERGER, Robert
          Sacred spaces : historic houses of worship in the City of Angels / [Robert Berger ; with text by Alfred Willis ; introduction by Kevin Starr]. - [Los Angeles] : Balcony Press, cop. 2003. - 175 str. : ilustr. ; 26 x 26 cm

  Avtorji navedeni na ov. - Bibliografija: str. 167-174
  ISBN 1-890449-21-0 (vezano)
  a) Church architecture - California - Los Angeles b) Church architecture - California - Los Angeles - Pictorial works c) Church buildings - California - Los Angeles d) Church buildings - California - Los Angeles - Pictorial works e) Los Angeles (Calif.) - Buildings, structures, etc - Pictorial works f) arhitektura g) sakralne zgradbe h) cerkve i) Los Angeles j) ambient k) dekoracije

  726
  COBISS.SI-ID 25831941

  199.
  DAL Co, Francesco, 1945-
          Oswald Mathias Ungers : works and projects 1990-1998 / with essays by Francesco Dal Co, Oswald Mathias Ungers ; [translations Melissa Thorson Hause, David Stanton]. - Milan : Electaarchitecture ; [London] ; [New York] : distributed by Phaidon, 2002. - 348 str. : ilustr. ; 28 cm

  Bibliografija: str. 337-348
  ISBN 1-904313-00-0
  a) Ungers, Oswald Mathias - Criticism and interpretation b) Architecture, Modern - 20th century. c) arhitektura d) arhitekti e) biografije f) zbrana dela g) izvedbe h) projekti i) Ungers, Oswald Mathias (1926- )

  72:929 Ungers, Mathias (1926- )
  COBISS.SI-ID 25889285

  200.
          DAVID Chipperfield : architectural works : 1990-2002 / edited by Thomas Weaver. - New York : Princeton Architectural Press, cop. 2003. - 343 str. : ilustr. ; 29 cm

  ISBN 1-56898-407-3 (vezano)
  a) Chipperfield, David - Catalogs b) Architecture, Modern - 20th century - Great Britain c) arhitektura d) arhitekti e) biografije f) Chipperfield, David (1953- ) g) izvedena dela h) projekti

  72:929 Chipperfield, D.
  COBISS.SI-ID 25858821

  201.
  ENDO, Shuhei, 1960-
          Shuhei Endo : paramodern architecture / edited by Hiroyuki Suzuki. - Milano : Electa Architecture, cop. 2003. - 211 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Architectur)

  Bibliografija: str. 209
  ISBN 1-9043-1314-0 (vezano)
  a) Endo, Shuhei (1960-) - Monografije b) arhitektura c) arhitekti d) japonska arhitektura e) 20.-21.st. f) japonski arhitekti g) biografije h) Endo, Shuhei (1960- ) i) zbrana dela

  72:929 Endo S.
  COBISS.SI-ID 12810809

  202.
  FRAMPTON, Kenneth
          Richard Meier / Kenneth Frampton. - Milano : Electa Architecture, cop. 2003. - 504 str. : ilustr. ; 29 cm

  Bibliografija: str. 480-501
  ISBN 1-9043-1313-2 (vezano)
  a) Meier, Richard (1934- ) - Catalogs b) arhitektura c) arhitekti d) biografije e) zbrana dela f) Meier, Richard (1934- )

  72:929 Meier, R.
  COBISS.SI-ID 25889541

  203.
  HYDE, Richard
          Climate responsive design : a study of buildings in moderate and hot humid climates / Richard Hyde. - Reprinted. - London ; New York : Spon Press, 2001. - 244 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 0-419-20970-0
  a) arhitektura b) načrtovanje c) gradnja d) klima e) okolje f) klimatska ustreznost g) energetsko varčne hiše h) strategija načrtovanja i) nosilna konstrukcija j) strehe k) zunanji zidovi l) tlaki m) terase n) dvorišča o) tradicionalni zgledi p) sodobne izvedbe

  728
  COBISS.SI-ID 1422724

  204.
  KRONENBURG, Robert
          Houses in motion : the genesis, history and development of the portable building / Robert Kronenburg. - 2nd ed. - Chichester : Wiley Academy, cop. 2002. - 168 str. : ilustr. ; 29 cm

  Bibliografija: str. 163-166. - Kazalo
  ISBN 0-470-84331-4
  a) arhitektura b) mobilne stavbe c) premični objekti d) prenosne hiše e) začasni objekti f) mobilniki g) bivalne prikolice h) šotori i) plovila j) plavajoča mesta k) potniške ladje l) potujoča gledališča m) avtodomi n) bivalniki o) zgodovina

  728.7
  COBISS.SI-ID 1280388

  205.
  MARGOLIUS, Ivan
          Architects + engineers = structures : a book that celebrates well-known designers Paxton, Torroja, Nervi, Saarinen, Buckminster Fuller, Le Corbusier, Niemeyer, Arup, Hunt and Foster, and the lesser-known such as Polivka, Glickman, Kornacker, Cardozo, Zetlin and Strasky / Ivan Margolius. - Chichester : Wiley-Academy, 2002. - 104 str. : ilustr. ; 24 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley023/2002283 276.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/wiley031 0/2002283276.html. - Bibliografija: str. 100-101. - Kazalo
  ISBN 0-471-49825-4 (broš.)
  a) Architecture, Modern - 20th century. b) Architects c) Building d) arhitektura e) gradbeništvo f) inženirske zgradbe g) statično zahtevne stavbe h) svetovne znamenitosti i) zgodovina j) sodobne izvedbe

  72
  COBISS.SI-ID 25889029

  206.
          SOLAR-assisted air-conditioning in buildings : a handbook for planners / Hans-Martin Henning (ed.). - Wien ; New York : Springer, cop. 2004. - XIV, 136, 14 str. : ilustr. ; 31 cm

  Na ov.: "IEA. International Energy Agency. Solar Heating & Cooling Programme". - Bibliografija: str. 133-135
  ISBN 3-211-00647-8 (vezano)
  a) Solar air conditioning - Handbooks, manuals, etc b) Solar thermal energy - Handbooks, manuals, etc c) Solar collectors - Handbooks, manuals, etc d) arhitektura e) strojništvo f) gradbene inštalacije g) prerzračevanje h) solarna energija i) alternativni viri energije j) hladilni sistemi k) ogrevanje l) ogrevalni sistemi m) primeri

  72:697
  COBISS.SI-ID 25831685

  207.
          SUSTAINABLE architecture. Low tech houses / [author Arian Mostaedi]. - Barcelona : Carles Broto i Comerma, 2002. - 178 str. : ilustr. ; 31 cm

  ISBN 84-89861-78-1
  a) arhitektura b) energetsko varčne hiše c) trajnostna gradnja d) tradicionalni materiali e) študije primerov f) stanovanjske hiše g) vkopane hiše

  72.1
  COBISS.SI-ID 25825285

  208.
  ZUPANČIČ, Bogo, 1960-
          Arhitekt Josip Costaperaria in ljubljansko moderno meščanstvo / Bogo Zupančič. - Ljubljana : KUD Polis, 2004 (Kranj : Gorenjski tisk). - 196 str. : ilustr. ; 22 X 27 cm

  ISBN 961-238-399-5
  a) Costaperaria, Josip ( 1876-1951) - Likovne monografije b) Slovenska arhitektura - Modernizem c) arhitektura d) arhitekti e) biografije f) Costaperaria, Josip (1876-1951) g) moderna arhitektura h) Ljubljana i) meščanstvo j) vile k) Vrtača

  72.037:929 Costaperaria J.
  COBISS.SI-ID 217049088


  74 RISANJE. OBLIKOVANJE. UPORABNA UMETNOST.


  209.
  EISEMAN, Leatrice
          Pantone guide to communicating with color / by Leatrice Eiseman. - Cincinnati : North Light Books, cop. 2000. - 143 str. : ilustr. ; 24 x 28 cm

  Kazalo
  ISBN 0-9666383-2-8 (broš.)
  a) Color in advertising b) Commercial art c) Color - Psychological aspects d) umetnost e) oblikovanje f) design g) arhitektura h) barve i) barvne lestvice j) barvne kombinacije k) značaj barv l) številčenje

  74:612.843.31
  COBISS.SI-ID 3383380

  210.
  GO, Simon, 1967-
          Hong Kong apothecary : a visual history of Chinese medicine packaging / Simon Go. - New York : Princeton Architectural Press, 2003. - 199 str. : ilustr. ; 25 cm

  ISBN 1-56898-390-5
  a) Drugs - Packaging - China - Hong Kong - History b) Medicine, Chinese - History c) Materia medica - China - Hong Kong - History d) Drug Packaging - history - Hong Kong - Pictorial Works e) Medicine, Chinese Traditional - history - Hong Kong - Pictorial Works f) Pharmacy - history - Hong Kong - Pictorial Works g) umetnost h) grafično oblikovanje i) design j) embalaža k) tradicionalna tipografija l) tradicija m) Kitajska n) farmacevtski izdelki

  745.54
  COBISS.SI-ID 25833221

  211.
  INDUSTRIAL Designers Society of America
          Design secrets. Products : 50 real-life projects uncovered / IDSA (Industrial Designers Society of America). - Glaucester : Rockport, cop. 2001. - 208 str. : ilustr. ; 31 cm

  ISBN 1-56496-638-0 (vezano)
  a) Consumer goods - Design b) Marketing c) Advertising d) Diseo industrial e) umetnost f) industrijsko oblikovanje g) design h) skice i) modeli j) uspešni izdelki k) študije primerov l) uporabni predmeti

  745/749
  COBISS.SI-ID 25855493

  212.
  JACKSON, Lesley
          Twentieth-century pattern design : textile & wallpaper pioneers / Lesley Jackson. - 1st ed. - New York : Princeton Architectural Press, 2002. - 224 str. : ilustr. ; 29 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/fy032/2002001541 .html. - Bibliografija: str. 216-217. - Kazalo
  ISBN 1-56898-333-6
  a) Textile fabrics - History - 20th century. b) Wallpaper - History - 20th century. c) umetnost d) grafično oblikovanje e) design f) vzorci g) zgodovina h) razvoj i) tekstil

  745.52:7.048
  COBISS.SI-ID 25832709

  213.
  JANKOWSKI, Wanda
          Dream kitchens : recipes and ideas for modern kitchens / [Wanda Jankowski, Helen Thompson]. - Gloucester (Mass) : Rockport, cop. 2002. - 303 str. : ilustr. ; 28 cm

  Avtorici navedeni na str. 300. - Kazalo
  ISBN 1-56496-928-2
  a) Kuhinje - Notranja oprema - Albumi b) Kitchens - Design c) Kitchens - Remodeling d) arhitektura e) notranja oprema f) stanovanja g) kuhinje h) načrtovanje i) kuhinjski otok j) kuhinjski aparati k) kuhinjske omarice l) kuhinjski pulti m) tla n) stene o) študije primerov

  747
  379.826
  COBISS.SI-ID 4368158

  214.
  KATOH, Amy Sylvester
          Japan : the art of living / Amy Slyvester Katoh ; photographs by Shin Kimura. - 16th printing. - Boston [etc.] : Tuttle Publishing, 2004. - 191 str. : fotogr. ; 28 cm

  Bibliografija: str. 187. - Kazalo
  ISBN 0-8048-2133-X (broš.)
  a) Stanovanje - Notranja oprema - Japonska - Albumi b) arhitektura c) umetnost d) notranja oprema e) interier f) japonski slog g) dekor h) pohištvo i) posoda j) pogrinjki

  747
  747(520)
  COBISS.SI-ID 26234885

  215.
  MARSDEN, Jane Doughty
          New Asian style : contemporary tropical living in Singapore / Jane Doughty Marsden ; photography by Masano Kawana. - Hong Kong : Periplus, cop. 2002. - 175 str. : barvne ilustr. ; 26 cm

  O avtorjih na zavihku ov. - Ilustr. na spojnih listih
  ISBN 962-593-827-3
  a) Stanovanjska arhitektura - Notranja oprema - Singapur - Albumi b) Interior architecture - Singapore c) Interior decoration - Singapore d) arhitektura e) interier f) notranja oprema g) azijski slog h) ambient i) dekor j) pohištvo k) posoda l) pogrinjki

  747
  728.3(592.3):643/645
  COBISS.SI-ID 4347166

  216.
  PASCUAL i Miró, Eva
          Furniture restoration and renovation / [text] Eva Pascual Miró ; [restoration] Mireia Patino Coll ; [renovation] Ana Ruiz de Conejo Viloria ; [translation Michael Brunelle and Beatriz Vontabarria]. - Hove : Apple, cop. 2000. - 143 str. : ilustr. ; 28 cm

  Ov. nasl.: Furniture restoration & renovation. - Prevod dela: Restauración y renovación de muebles. - Avtorica navedena v kolofonu. - Podnasl. na ov.: Techniques for restoring and renovating furniture ...
  ISBN 1-84092-366-0
  a) Furniture - Repairing b) Furniture finishing c) Pohištvo - Restavriranje - Predelava - Priročniki d) arhitektura e) umetnost f) notranja oprema g) pohištvo h) restavriranje i) prenova starega pogištva j) obnova k) popravilo l) zdravljenje lesa m) premazi n) dekoracije

  749:684.4.03
  COBISS.SI-ID 25891845


  8 JEZIKOSLOVJE. SLOVARJI. LITERATURA.


  217.
  BUCHMEISTER, Borut
          English-Slovene glossary of terms used in production engineering and production management = Angleško-slovenski slovar pojmov s področja proizvodnega strojništva in managementa proizvodnje / Borut Buchmeister. - Vienna : DAAAM International, 2000. - 74 str. ; 24 cm. - (DAAAM publishing series. Manufacturing technology / editor B. Katalinic)

  200 izv.
  ISBN 3-901509-17-8
  a) tehniški slovarji b) strokovni izrazi c) terminologija d) strojništvo e) organizacija proizvodnje f) angleški g) slovenski

  801.316.4:[621+658]=20=386
  COBISS.SI-ID 45317121


  NASLOVNO KAZALO
  • AASHTO LRFD bridge design specifications 124
  • Advanced microsystems for automotive applications 2004 136
  • Advances in R&D for the commercialization of small fuel cells and battery technologies for use in portable applications 105
  • Aircraft of the Soviet Union 145
  • Alison Balter's mastering Microsoft Office Access 2003 29
  • Analizne metode za identifikacijo in karakterizacijo nizko in srednje radioaktivnih odpadkov 85
  • Andrea Palladio 196
  • Angleško-slovenski slovar pojmov s področja proizvodnega strojništva in managementa proizvodnje 217
  • ArchiCAD project framework 49 , 50
  • Architects + engineers = structures 205
  • Arhitekt Josip Costaperaria in ljubljansko moderno meščanstvo 208
  • AutoCAD 2005 and AutoCAD LT 2005 35
  • Automotive engine repair and rebuilding 154
  • Avtomatska tvorba modelov s sondami iz specifikacije sistema v jeziku SDL 117

  • Basic inorganic chemistry 70
  • Biochemistry 90 , 93
  • The biomarker guide 15
  • Biomarkers and isotopes in petroleum exploration and earth history 15
  • Biomarkers and isotopes in the environment and human history 15
  • Blind decomposition of convolutive mixtures of close to orthogonal pulse sources applied to surface electromyograms 112
  • Boeing aircraft since 1916 137
  • Bombenflugzeuge und Aufklärer 100
  • Bomber 13

  • The cell 91
  • Chemical demonstrations. Vol. 2 69
  • Chemical reaction engineering 170
  • Chilton Asian 141 , 142
  • Chronik eines Flugzeugwerkes 153
  • Citrix MetaFrame Access Suite advanced concepts 40
  • Classroom manual 154
  • Climate responsive design 203
  • The Complete FreeBSD 43
  • The complete guide to windows & doors 178
  • The complete handbook of motorcycles and motorcycling 140
  • Construction 131
  • Curtiss aircraft 138

  • Data conversion handbook 33
  • Data structures and algorithms in Java 36
  • David Chipperfield 200
  • Design and synthesis of inhibitors of UDP-N-acetylmuramoyl-L-alanine:D-glutamate ligase (MurD) 84
  • Design for communication 184
  • Design for product success 168
  • Design of automatic machinery 177
  • Design out crime 186
  • Design secrets. Products 211
  • Designing your gardens and landscapes 191
  • Der deutsche Luftverkehr 157
  • Deutsche Sportflugzeuge 152
  • Die deutschen Flugboote 146
  • Die deutschen Militärflugzeuge 1910-1918 99
  • Developing retail entertainment destinations 187
  • Diccionario - paisaje y urbanismo 190
  • Dictionary - landscape and urban planning 190
  • Dictionnaire - paysage et urbanisme 190
  • Direktni AC/DC pretvornik s korekcijo faktorja moči z modulacijskim algoritmom 104
  • DS1. Logika in množice. Naloge 22
  • Dornier 144
  • Dream kitchens 213
  • Dreamweaver MX 2004 32
  • Dreamweaver MX 2004 solutions 53
  • Ductility of seismic resistant steel structures 127

  • Ekonomsko dosegljivo območje in mešana celoštevilska nelinearna sinteza reakcijskih omrežij znotraj celotnih procesnih shem 169
  • Electronic noise and interfering signals 110
  • The elements of typographic style 179
  • Encyclopaedia of mathematics. Vol. 10, Subject index - author index 23
  • Encyclopaedia of mathematics. Supplement, Vol. 2 24
  • Encyclopaedia of mathematics. Supplement, Vol. 3 25
  • Encyclopedia of biological chemistry 73
  • Encyclopedia of microbiology 92
  • English-Slovene glossary of terms used in production engineering and production management 217
  • Environmental chemistry 67
  • EPC turnkey projects 132
  • Evolucijske konstante naselbinske kulture v prenovi z aplikacijo na Slovenskem primorju - Goriška brda 188

  • Fedora Core 2 28
  • Flash MX 2004 at your fingertips 30
  • Die Flugzeuge der Deutschen Lufthansa 147
  • Fundamentals of enzymology 96
  • Furniture restoration and renovation 216

  • Gebäude- und Grundstücksentwässerung 126
  • General, organic, and biological chemistry 83
  • Getting started with Mastering physics 66
  • Graphisoft ArchiCAD 8 42

  • Handbook of environmental engineering calculations 135
  • Helicopters and other rotorcraft since 1907 151
  • History of aviation 148
  • Homogeni dvofazni prenosni modeli kavitacije v turbinskih strojih 61
  • Hong Kong apothecary 210
  • Houses in motion 204
  • How to do everything with Musicmatch 31

  • Illustration in ArchiCAD 27
  • Incotermsi 2000 7
  • The industrial information technology handbook 39
  • Industrial organic chemicals 87
  • Informacijska družba 47
  • Information graphics and visual clues 182
  • Introduction to engineering programming 38
  • Investigation of nifedipine solid dispersion structure using modulated temperature differential scanning calorimetry 88
  • Ionsko izmenjevalne membrane iz polipropilenskih filamentov 174

  • Jane's all the world's aircraft 149
  • Jane's weapon systems 12
  • Japan 214

  • Kaj neki tu cveti? 97
  • Knjižnica - oaza usluga? 3
  • Knjižnice za mlade u Njemačkoj 3
  • Kratka določila gradbene pogodbe 128
  • Kratka oblika pogodbe 129

  • Laser diode microsystems 111
  • Learning Mastercam Mill 123
  • Lexikon - Landschafts- und Stadtplanung 190
  • Ljubljana O. K. 189

  • Managing technological innovation 158
  • Mastering AutoCAD 2005 and AutoCAD LT 2005 46
  • Mastering GPS flying 143
  • Mechatronics 176
  • Metadata in practice 2
  • Mind, matter, and quantum mechanics 10
  • Mobility, security and web services 54
  • Model odličnosti EFQM. Javni in prostovoljni sektor 159
  • Model odličnosti EFQM. Majhna in srednje velika podjetja 160
  • Model odličnosti EFQM. [Velika podjetja] 161
  • Model razvoja, organizacije in prenosa znanja ter tehnologij v industrijskih grozdih 167
  • Modern experimental biochemistry 68
  • Modern welding technology 120
  • Molecular biology of the gene 95
  • Molecular biotechnology 94
  • Multimedia communication technology 114

  • Načrtovanje in sinteza inhibitorjev UDP-N-acetilmuramoil-L-alanin:D-glutamat ligaze (MURD) 84
  • Naročnik / svetovalec 130
  • Natura 2000 v Sloveniji. Rastline 14
  • New Asian style 215
  • Nonlinear optics in telecommunications 116
  • Nove usluge za korisnike narodnih knjižnica 3

  • Ocenjevanje odličnosti 165
  • OpenGL 26
  • Operation and maintenance of large turbo-generators 102
  • Optimizing applications on Cisco networks 37
  • Organic chemistry 82 , 72
  • Osnove kovinarstva in strojništva 122
  • Osnovni geodetski radovi, suvremene metode, GPS 56
  • Oswald Mathias Ungers 199

  • Pantone guide to communicating with color 209
  • Photogrammetrie und Laserscanning 57
  • Physical chemistry 75 , 76 , 79
  • Physical chemistry of ionic materials 77
  • Physics 65 , 63
  • Physics of atoms and molecules 62
  • Plant and design-build 133
  • Pogodba o zaposlitvi in podjetniška kolektivna pogodba 11
  • Pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik 131
  • Pogoji pogodb za dobavo, inženirske in gradbene storitve (DIGIS) 132
  • Pogoji pogodb za obratno opremo, projektiranje in graditev 133
  • Polysaccharides 81
  • Povijest umjetnosti 180
  • Practical high-performance liquid chromatography 78
  • Practical PostgreSQL 55
  • Praktične smernice za preiskave delovnega okolja 6
  • Prefab 197
  • Priročnik za pripravo na strokovni izpit iz varnosti in zdravja pri delu 8
  • Priročnik za varno delo z viličarji 5
  • Producing great sound for digital video 115
  • Programirajmo mikrokontrolerje 48
  • Project framework 49
  • Property development Europe 192
  • Prosojnice k priročniku Motorno vozilo 118
  • Proučevanje strukture trdnih disperzij nifedipina z metodo diferenčne dinamične kalorimetrije z modulacijo temperature 88

  • Red Hat Fedora 2 unleashed 28
  • Refrigeration systems and applications 119
  • Relaksacijski pojavi v tkaninah z dodanim elastanom 175
  • Repetitorij više matematike. Dio 1 16
  • Repetitorij više matematike. Dio 2 17
  • Repetitorij više matematike. Dio 3 18
  • Repetitorij više matematike. Dio 4, Kompleksni brojevi i funkcije kompleksne promjenljive, matrice i matrični račun 19
  • Richard Meier 202
  • Riješeni zadaci iz više matematike. Dio 1, Brojevi iracionalni i kompleksni [...] 20
  • Riješeni zadaci iz više matematike. [Dio 2] 21
  • The role of special and academic libraries in the process of European integration 4
  • The role, importance and diagnostic utility of osteoprotegerin in renal osteoprotegerin in renal osteodystrophy 89
  • Root cause analysis 166
  • RSPB pocket birdfeeder handbook 98

  • Sacred spaces 198
  • Sears and Zemansky's university physics 66
  • Secure programming cookbook for C and C++ 52
  • Sense 181
  • Shop manual 154
  • Short form of contract 129
  • Shuhei Endo 201
  • Sinteza in karakterizacija koordinacijskih spojin molidbena z nekaterimi N-donorskimi in psevdohalogenidnimi ligandi 74
  • Sinteza in karakterizacija novih kovinskih kompleksov kinolonov 71
  • Slepa dekompozicija konvolutivnih mešanic skoraj ortogonalnih impulznih izvorov, uporabljena pri površinskih elektromiogramih 112
  • Slovenski OpenOffice.org 1.1 51
  • Small fuel cells 106 , 107
  • Small fuel cells & battery technologies 108
  • Small fuel cells for portable applications 109
  • Solar-assisted air-conditioning in buildings 206
  • Solarstrom Solarthermie 103
  • Solomons & Fryhle organic chemistry 82
  • Sport- und Reiseflugzeuge, Leitlinien einer vielfältigen Entwicklung 139
  • Sprememba električne upornosti kovinskih materialov med oksidacijo pri visoki temperaturi 173
  • Standard specifications for highway bridges 125
  • Strukturne raziskave mikroemulzij z metodo ozkokotnega rentgenskega sipanja 86
  • Sustainable architecture. Low tech houses 207

  • Tech one 150
  • Temeljna načela odličnosti 162
  • Thermal sciences 2004 58 , 59 , 60
  • Thomas Church, landscape architect 194
  • Točkovalni zvezek 2003 163
  • Twentieth-century pattern design 212
  • Typographically speaking 1

  • U. S. civil aircraft 156
  • Ugotavljanje odličnosti 164
  • UML distilled 34
  • UMTS 113
  • Unit operations of chemical engineering 171
  • United States military aircraft since 1909 155
  • Upgrading and repairing PCS 45
  • Uporaba celičnega avtomatizma za napovedovanje tople preoblikovalnosti kovinskih materialov 101
  • Urban open spaces 195

  • Varnost strojev 9
  • Varovanje poliedrskih površij z aproksimativnimi metodami 41
  • Virtual art 185
  • Visual C++ optimization with assembly code 44
  • Viverevenezia 193
  • Vloga specialnih in visokošolskih knjižnic v procesu evropske integracije 4
  • Vloga, pomen in diagnostična uporabnost osteoprotegerina pri ledvični osteodistrofiji 89
  • Vodič za belo knjigo 134
  • Vpliv mangana in karboksilnih kislin na oksidacijo žveplovih(IV) zvrsti v troposferski vodni fazi 80

  • Welding essentials 121
  • Winnacker-Küchler Chemische Technik. Band 8, Ernährung, Gesundheit, Konsumgüter 172

  • Your personal tutor for physics 63

  • Zbirka rešenih nalog iz fizike 64
  • Zementwerke der Welt auf Briefmarken 183


  IMENSKO KAZALO
  • Ačko, Bojan (pisec recenzij) 217
  • Agenda. Open Systems (Maribor) (začetnik/ustanovitelj) 51
  • Aichele, Dietmar (1928-) 97
  • American Association of State Highway and Transportation Officials 124 , 125
  • American Library Association 2
  • Amon, Cristina H. (urednik) 58
  • Analog Devies 33
  • Angel, Edward 26
  • Anžel, Ivan (mentor) 173
  • Apsen, Boris 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21
  • Arieff, Allison 197
  • Asensio Cerver, Francisco (urednik) 196
  • ASME - ZSIS International Thermal Science Seminar (2 ; 2004 ; Bled) 58 , 59 , 60
  • Atkin, Denny (avtor) 31
  • Atkinson, Dwight Thomas 27
  • Avberšek-Lužnik, Ivica 89

  • Baird, Colin 67
  • Ball, Bill 28
  • Balter, Alison 29
  • Batagelj, Vladimir 22
  • Bejan, Adrian (1948-,urednik) 58
  • Benedik, Ljudmila (mentor) 85
  • Berger, Robert 198
  • Bergles, Arthur E. (urednik) 58 , 59 , 60
  • Bešter-Rogač, Marija (komentor) 86
  • Betz, Frederick (1937-) 158
  • Beyard, Michael D. (avtor) 187
  • Bhangal, Sham 30
  • Bilajbegović, Asim 56
  • Biluš, Ignacijo 61
  • Bonifacic, Maria (prevajalec) 193
  • Bowers, Peter M. 137 , 138
  • Bowers, Peter M. (avtor) 155
  • Boyer, Rodney F. 68
  • Bransden, Brian H. (1926-) 62
  • Brezočnik, Zmago (mentor) 117
  • Bringhurst, Robert 179
  • Brinkmann, Günter (1922-) 139
  • Broida, Rick 31
  • Brown, Roland 140
  • Brunčko, Mihael 173
  • Buchmeister, Borut 217
  • Bukošek, Vili (komentor) 175
  • Burkhart, Bryan (1963-,avtor) 197
  • Burton, Robert (1941-) 98

  • Campbell, Mary K. 90
  • Carter, Matthew (umetnik,grafični oblikovalec) 1
  • Cary, Howard B. 120
  • Check-Chart 154
  • Chilton editorial staff 141 , 142
  • Chipperfield, David (enoto povezano ime,umetnik) 200
  • Colquhoun, Ian 186
  • Cooper, Geoffrey M. 91
  • Cotton, Frank Albert (1930-) 70
  • Creative Publishing International 178
  • Crumlish, Christian 32
  • Curtiss, Glenn Hammond (1878-1930,oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena,z enoto povezano ime) 138
  • Cvetko, Aleksej (avtor) 11

  • Čeh, Boris (mentor) 74
  • Čušin, Boško (urednik) 14

  • Dal Co, Francesco (1945-) 199
  • De Silva, Clarence W. 176
  • DeHaan, Jen (avtor) 30
  • Derby, Stephen J. 177
  • DIN Deutsches Institut für Normung 126
  • Dinçer, Ibrahim 119
  • Dittmeyer, Roland (urednik) 172
  • Dixon, Phil (1959-) 143
  • Drake, Joshua D. (avtor) 55
  • Drevenšek, Petra 71
  • Drucker, Johanna (avtor dodatnega besedila) 1
  • Duff, Hoyt (avtor) 28
  • Dumitriu, Severian (1939-,urednik) 81
  • Dykes, Lucinda (avtor) 32

  • Ege, Seyhan N. 72
  • Eiseman, Leatrice 209
  • Endo, Shuhei (1960-) 201
  • Evert, Klaus-Jürgen (urednik) 190

  • Fajfar, Peter (1958-,komentor) 101
  • Farrell, Shawn O. (avtor) 90
  • Fikfak, Alenka 188
  • Fowler, Martin (1963-) 34
  • Frampton, Kenneth 202
  • Freedman, Roger A. (avtor) 66
  • Frey, David 35
  • Fryhle, Craig B. (avtor) 82

  • Gale, Marko (1950-) 189
  • Galvery, William L. 121
  • Garrett, Reginald H. 93
  • Garvas, Franc 5
  • Gaus, Paul L. (1949-,avtor) 70
  • Geršak, Jelka (mentor) 175
  • Gioncu, Victor 127
  • Glavič, Peter (komentor) 169
  • Glick, Bernard R. 94
  • Go, Simon (1967-) 210
  • Gobec, Stanislav (1970-,mentor) 84
  • Goldenberg, Joseph (avtor) 123
  • Golobič, Iztok (urednik) 58 , 59 , 60
  • Golte-Bechtle, Marianne (avtor) 97
  • Gombrich, Ernst Hans Josef (1909-2001) 180
  • Goodrich, Michael T. 36
  • Grau, Oliver 185
  • Gray, Charles Gray (1875-194?,urednik) 149
  • Grgić, Irena (1957-,mentor) 80
  • Grisham, Charles M. (avtor) 93
  • Grispan, Sandro (fotograf) 193
  • Gspan, Primož 6
  • Guida, Vittorio (fotograf) 193
  • Gunston, Bill 145
  • Gütschow, Fred 146

  • Hadamovsky, Hans-Friedrich (1930-) 103
  • Halliday, David (1916-,avtor) 65
  • Harriott, Peter (avtor) 171
  • Harris, Sherwood (avtor) 143
  • Hausman, Robert E. (1947-,avtor) 91
  • Hazewinkel, Michiel (1943-,urednik) 23 , 24 , 25
  • Hecht, Eugene 63
  • Heimann, Erich H. 147
  • Heinrichs, Franz-Josef (avtor) 126
  • Helzer, Scott C. (avtor) 120
  • Henning, Hans-Martin (urednik) 206
  • Hicks, Mike (1967-) 37
  • Hillmann, Diane Ileana (1948-,avtor) 2
  • Hofmann-Wellenhof, Bernhard (avtor) 56
  • Holloway, James Paul 38
  • Holobar, Aleš 112
  • Hriberšek, Matjaž (komentor) 61
  • Hyde, Richard 203

  • Industrial Designers Society of America 211
  • International Energy Agency. Solar Heating and Cooling Programme 206
  • International Federation of Landscape Architects 190
  • Iršič Bedenik, Nataša 169

  • Jackson, Lesley 212
  • Jamnik, Andrej (1961-,mentor) 86
  • Jane, Frederick Thomas (1865-1916,z enoto povezano ime) 12
  • Jane, Frederick Thomas (1865-1916,z enoto povezano ime, začetnik/ustanovitelj) 149
  • Jankowski, Wanda 213
  • Jereb, Janez (1943-2001) 122
  • Jezernik, Karel (komentor) 104
  • Joachain, Charles Jean (avtor) 62
  • Jonas, Dieter (1937-,avtor) 103
  • Juptner, Joseph P. (glavni urednik) 156

  • Kalčič, Miran (avtor) 11
  • Kaplan, Steve (1955-) 40
  • Katoh, Amy Sylvester 214
  • Kaučič, Branko 41
  • Kerszenbaum, Isidor (avtor) 102
  • Kester, Walt (urednik) 33
  • Kimura, Shin (fotograf) 214
  • Kitanovski, Nives 74
  • Klampfer, Marta (avtor) 11
  • Klavžar, Sandi (avtor) 22
  • Klempner, Geoff 102
  • Knowledge Foundation 105 , 108
  • Knowles, Don 150
  • Kobryn, Cris (1952-,avtor dodatnega besedila) 34
  • Kokol, Miran (1964-) 64
  • Korpič-Horvat, Etelka (avtor) 11
  • Kotar, Mirjam (tehnični urednik) 4
  • Krane, Kenneth S. (avtor) 65
  • Kravanja, Zdravko (mentor) 169
  • Križman, Alojz (komentor) 173
  • Kronenburg, Robert 204
  • Kroschel, Günter 99
  • Kugler, Goran 101
  • Kulisev, Lubomir 42

  • Latino, Kenneth C. (avtor) 166
  • Latino, Robert J. 166
  • Lederberg, Joshua (glavni urednik) 92
  • Lee, C. C. (urednik) 135
  • Lehey, Greg 43
  • Lennarz, William J. (urednik) 73
  • Lescuyer, Pierre (1967-) 113
  • Levenspiel, Octave 170
  • Levine, Ira N. (1937-) 75 , 76
  • Levitt, Rachelle L. (avtor,avtor dodatnega besedila) 192
  • Lichtenegger, Herbert (1941-,avtor) 56
  • Lippincott Mercer 181
  • Lippincott Mercer (Firm) 181
  • Lipton, Ronnie 182
  • Loch, Werner 183
  • Logar-Pleško, Alenka (lektor) 4
  • Luhmann, Thomas (urednik) 57

  • Macunovich, Janet (1955-) 191
  • Magajna, Bojan (pisec recenzij) 22
  • Magda, Yury 44
  • Maier, Joachim (fizik 1955-) 77
  • Malnič, Aleksander (pisec recenzij) 22
  • Marc, Janja (mentor) 89
  • Margolius, Ivan 205
  • Marlow, Frank M. (P.E.,avtor) 121
  • Marsden, Jane Doughty 215
  • Marzo, Mauro (avtor) 193
  • Mazzolani, Federico M. (avtor) 127
  • McCabe, Warren Lee (1899-) 171
  • McDiarmid, Mac (avtor) 140
  • Meier, Richard (1934-,umetnik,z enoto povezano ime) 202
  • Messier, Matt (avtor) 52
  • Meyer, Veronika R. 78
  • Mikeln, Jurij (urednik) 48
  • Milanovič, Miro (mentor) 104
  • Moldowan, J. Michael 15
  • Moldowan, J. Michael (1946-,avtor) 15
  • Monk, Paul M. S. 79
  • Mosley, James (avtor dodatnega besedila) 1
  • Mostaedi, Arian (urednik) 207
  • Mueller, Scott 45
  • Munson, Kenneth 13 , 151

  • Nastran, Janez (avtor) 104
  • Novak, Mitja (avtor) 11

  • Ohm, Jens-Rainer 114
  • Omura, George 46

  • Palčič, Iztok 167
  • Palladio, Andrea (1508-1580,oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 196
  • Pantone 209
  • Pascual i Miró, Eva 216
  • Pasternak, Jack J. (avtor) 94
  • Pejanovič, Smiljana (član uredniškega odbora) 4
  • Peters, Kenneth E. 15
  • Pihlar, Boris (komentor) 85
  • Pivec, Franci 47
  • Pletschacher, Peter 152
  • Plotkin, Jeffrey S. (avtor) 87
  • Podkrajšek, Boštjan 80
  • Pohlmann, Hermann (1894-) 153
  • Polajnar, Andrej (mentor) 167
  • Polajnar, Andrej (pisec recenzij) 217
  • Pretty, Ronald T. (urednik) 12
  • Price, Nicholas C. 96
  • Prosen, Rudolf 104

  • Rattenbury, Bill 49 , 50
  • Re, Margaret 1
  • Reeser, Tim (avtor) 40
  • Rehkopf, Jeffrey 154
  • Resnick, Elizabeth 184
  • Resnick, Robert (1923-) 65
  • Reuben, Bryan G. (avtor) 87
  • Rihtar, France (mentor) 188
  • Roeder, Jean (1930-) 100
  • Rose, Jay 115
  • Royal Society for the Protection of Birds 98
  • Rožić-Hristovski, Anamarija (urednik) 4

  • Schmitt, Rita 3
  • Schmitt, Rita (avtor) 3
  • Schneider, Thomas (1965-) 116
  • Senčur Peček, Darja (avtor) 11
  • Sfiligoj-Smole, Majda (mentor) 174
  • Shakhashiri, Bassam Z. (urednik) 69
  • Shetty, Devdas 168
  • Skulj, Saša 128 , 129 , 130 , 131 , 132 , 133 , 134
  • Smith, Julian Cleveland (avtor) 171
  • Solomons, T. W. Graham 82
  • Spafford, Gene (avtor dodatnega besedila) 52
  • Spinelli, Mario 193
  • Srčič, Stanko (mentor) 88
  • Srna, Milan 9
  • Stakne, Kristina 174
  • Stana-Kleinschek, Karin (komentor) 174
  • Stapp, Henry P. 10
  • Stevens, Lewis (avtor) 96
  • Stoker, Howard Stephen (1939-) 83
  • Stopar, Karmen (tehnični urednik) 4
  • Strokovno posvetovanje specialnih knjižnic (10 ; 2004 ; Ljubljana) 4
  • Strokovno posvetovanje visokošolskih knjižnic z mednarodno udeležbo (3 ; 2004 ; Ljubljana) 4
  • Stützer, Helmut (avtor) 99
  • Suzuki, Hiroyuki (1952-,urednik) 201
  • Swanborough, Gordon 155

  • Šafran, Jasenka (prevajalec) 180
  • Šajn, Dunja 175
  • Škerget, Leopold (mentor) 61
  • Šmalc, Mateja (prevajalec) 118
  • Štrancar, Katja 84

  • Tamassia, Roberto (1960-,avtor) 36
  • Tavčar, Polona (1975-) 85
  • Taylor, John William Ransom (1922-1999,urednik) 148
  • Thompson, Helen (1948-,avtor) 213
  • Tomšič, Matija (1976-) 86
  • Treib, Marc (1943-,urednik) 194
  • Turel, Iztok (mentor) 71
  • Turk, Radomir (mentor) 101

  • Ungers, Oswald Mathias (avtor) 199
  • Urban Land Institute 192

  • Valentino, James 123
  • Valldorf, Jürgen (avtor) 136
  • Vasilescu, Gabriel 110
  • Veber, Marjan (1951-,komentor) 80
  • Viega, John 52
  • Vlaovič, Boštjan 117
  • Vogt, Hannelore 3
  • Vogt, Hannelore (avtor) 3
  • Vraber, Emilija (prevajalec) 159 , 160 , 161 , 162 , 163 , 164 , 165

  • Wagner, Wolfgang (1912-) 157
  • Walters, Clifford C. 15
  • Walters, Clifford C. (avtor) 15
  • Watrall, Ethan 53
  • Watson, James D. (1928-,avtor) 95
  • Weaver, Thomas (urednik) 200
  • Wiehler, Gerhard 54
  • Wilkinson, Geoffrey (1921-,avtor) 70
  • Willis, Alfred Edward (avtor) 198
  • Wittcoff, Harold A. (1918-) 87
  • Wood, Alan (avtor) 40
  • Woolley, Helen 195
  • Worsley, John C. 55

  • Young, Hugh D. 66

  • Zajc, Natalija (1974-) 88
  • Zajec Herceg, Nataša (prevajalec) 7
  • Zaljetelj, Ana (prevajalec) 7
  • Zappe, Hans P. 111
  • Zazula, Damjan (mentor) 112
  • Zupančič, Bogo (1960-) 208
  • Zurawski, Richard (urednik) 39

  • Žalik, Borut (mentor) 41
  • Žerovnik, Janez (1958-,komentor) 41


  PREDMETNO KAZALO
Avtorji spletnih strani CTK CTK Zadnja sprememba: 11.3.2004 Webmaster Pošljite sporočilo uredniku na naslov: webmaster@ctk.uni-lj.si