Knjižne novosti
Na domačo stran CTK


Knjižne novosti št. 3
maj - junij 2004

VSEBINA

 • NASLOVNO KAZALO
 • IMENSKO KAZALO
 • PREDMETNO KAZALO • 0 SPLOŠNO.


  1.
  BROVINSKY, Boris
          Od lekarne do bencinskega servisa : razstava Tehniškega muzeja Slovenije in podjetja Petrol [ob 50-letnici Petrola] = From pharmacy to petrol service : exhibition presented by the Technical Museum of Slovenia and Petrol / [avtor kataloga] Boris Brovinsky ; [prevodi v angleščino Mojca Krevel ; fotografije Miha Pustoslemšek, Agencija Kres]. - Ljubljana : Tehniški muzej Slovenije, 1996 ([Ljubljana] : Set). - 55 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Publikacije Tehniškega muzeja Slovenije ; 20)

  Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod. - Bibliografija: str. 54-55
  ISBN 961-90361-1-5
  a) Petrol (Ljubljana) - Zgodovina - Razstavni katalogi b) tekoča goriva c) nafta d) naftni derivati e) trgovina f) bencinski servisi g) bencinske črpalke h) Slovenija i) zgodovinski pregledi j) razstavni katalogi

  061.5(497.4 Ljubljana):665.6/.7
  665.6/.7(497.4)(091)
  658.8:665.6/.7(497.4)(064)
  061.4(497.4 Bistra)
  COBISS.SI-ID 61410304


  001 ZNANOST IN ZNANJE NASPLOH.


  2.
  DROSDEK, Andreas, 1959-
          Die Liebe zur Weisheit : kleine Philosophenschule für Manager / Andreas Drosdek. - Frankfurt ; New York : Campus Verlag, cop. 2003. - 204 str. ; 22 cm

  ISBN 3-593-36897-8
  a) znanost b) filozofija c) filozofija znanosti d) filozofi e) zgodovinski pregled

  001:1(091)
  COBISS.SI-ID 25683973

  3.
          HUTCHINSONOV priročnik znanosti / [področni uredniki Jayne Harrison ... [et al.] ; prevod Urška Pajer ... [et al.] ; ilustracije po izvirniku]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2004 (Ljubljana : Euroadria). - 656 str. : ilustr. ; 26 cm

  Prevod dela: The Hutchinson science desk reference. - Bibliografija na koncu posameznih poglavij. - Kazalo
  ISBN 86-365-0412-0
  a) Naravoslovje - Priročniki b) Tehnologija - Priročniki c) Znanost - Priročniki d) leksikon e) merjenje f) matematika g) kemija h) fizika i) astronomija j) veda o zemlji k) okolje l) ekologija m) biologija n) rastline o) živali p) človeško telo q) zdravstvo r) računalništvo s) tehnologija t) odkritja u) nagrade

  5/6
  001(035)
  COBISS.SI-ID 127515392

  4.
  LIKAR, Borut, 1962-
          Uspeti z idejo! : tehnike in metode ustvarjanja, razvoja in trženja idej / [glavni avtor Borut Likar ; ostali avtorji Peter Antunovič ... [et al.] ; slike in risbe Gregor Kmecl, Ciril Horjak]. - Ljubljana : Korona plus : Pospeševalni center za malo gospodarstvo, 2002. - 156 str. : ilustr. ; 23 cm

  ISBN 961-90592-2-0 (Korona plus)
  a) Inovacijska dejavnost - Zborniki b) menedžment c) proizvodnja d) inovacije e) ustvarjalnost f) intelektualna lastnina

  001.895:65.011.8(082)
  COBISS.SI-ID 120802048

  5.
  MAINZER, Klaus
          Thinking in complexity : the computational dynamics of matter, mind and mankind / Klaus Mainzer. - 4th revised and enlarged ed. - Berlin [etc.] : Springer, 2004. - XVI, 456 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 413-434. - Kazali
  ISBN 3-540-00239-1 (vezano)
  a) Science - Philosophy - History b) Social sciences c) Computer science d) Complexity (Philosophy) e) Nonlinear theories f) računalništvo g) znanost h) filozofija i) etika j) zgodovina k) kompleksni sistemi l) nelinearne teorije m) umetna inteligenca n) človeška družba o) zgodovinski razvoj

  001
  COBISS.SI-ID 25457925


  006 STANDARDIZACIJA.


  6.
          ISO 9000 : uvod in podporni paket za sistem : nasveti in informacije o posodobitvah ISO 9001 in ISO 9004 : (ISO TC/176/SC 2/N 525 R). Napotki glede zahtev za dokumentacijo ISO 9001:2000 = (Guidance on the Documentation Requirements of ISO 9001:2000). - Ljubljana : Slovenski inštitut za standardizacijo, cop. 2003. - 9 str. : tabele ; 30 cm

  a) Kvaliteta - Mednarodni standardi - Revizija b) standardizacija c) zagotavljanje kakovosti d) mednarodni standardi e) ISO 9000 standardi f) priročniki

  006:65.018
  COBISS.SI-ID 128424448

  7.
          MEDNARODNA klasifikacija za standarde : ICS / [prevod Mika Vraber, Dušan Zužič in sodelavci]. - 1. izd. - Ljubljana : SIST - Slovenski inštitut za standardizacijo, 2003. - 65 str. ; 30 cm

  Prevod dela: International classification for standards, 5th ed.
  ISBN 961-6492-00-4
  a) standardizacija b) klasifikacija c) mednarodni standardi d) priročniki

  006(100)
  COBISS.SI-ID 124175872

  8.
          POTROŠNIKI in standardi : napotki in načela za sodelovanje potrošnikov pri pripravi standardov / [prevod Mika Vraber]. - Ljubljana : Slovenski inštitut za standardizacijo, 2003. - 28 str. ; 30 cm

  Prevod dela: The consumer and standards. - Bibliografija: str. 27-28
  ISBN 961-6492-03-9
  a) standardizacija b) mednarodni standardi c) potrošniki d) sodelovanje potrošnikov e) priročniki

  006:366-051
  COBISS.SI-ID 126277632


  007 KIBERNETIKA. UMETNA INTELIGENCA.


  9.
  SNYDER, Wesley E.
          Machine vision / Wesley E. Snyder, Hairong Qi. - Cambridge : Cambridge University Press, 2004. - XVIII, 434 str. : graf. prikazi ; 26 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/cam032/200305308 3.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/cam032/2 003053083.html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali
  - - Machine vision [Elektronski vir]. - 1 el. optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
  ISBN 0-521-83046-X (vezano)
  a) Computer vision b) računalništvo c) računalniški vid d) matemaične osnove e) programiranje f) procesiranje slik g) linearni operatorji h) obdelava slike i) matematična morfologija j) segmentacija k) aplikacije l) priročniki

  007.52
  COBISS.SI-ID 25574917


  02 KNJIŽNIČARSTVO.


  10.
  BILLINGS, Harold, 1931-
          Magic & hypersystems : constructing the information-sharing library / Harold Billings. - Chicago : American Library Association, 2002. - VIII, 147 str. ; 23 cm

  Bibliografija na koncu nekaterih poglavij
  ISBN 0-8389-0834-9 (broš.)
  a) Library science - Technological innovations b) Library information networks c) Library cooperation d) Information technology e) Collection development (Libraries) f) Research libraries - Automation g) Bibliothéconomie - Innovations h) Réseaux de bibliotheques i) Coopération entre bibliotheques j) Technologie de l'information k) Développement des collections (Bibliotheques) l) Bibliotheques de recherche - Automatisation m) knjižničarstvo n) knjižnice o) informacijska tehnologija p) računalniške mreže q) povezovanje knjižnic r) posebne zbirke

  02
  COBISS.SI-ID 25585157

  11.
          CLASSIFICATION 2004. - [London?] : The Institution of Electrical Engineers, cop. 2004. - XII, 141 str. ; 31 cm

  Kazalo
  ISBN 0-86341-364-1
  a) terminologija b) klasifikacija c) INSPEC d) angleški

  025.43:62
  COBISS.SI-ID 25816325

  12.
  DEWEY, Patrick R., 1949-
          101 computer projects for libraries / Patrick R. Dewey. - Chicago : American Library Association, 2000. - XI, 159 str. ; 23 cm. - (101 micro series)

  Bibliografija: str. 149-152. - Kazalo
  ISBN 0-8389-0772-5 (broš.)
  a) Libraries - United States - Data processing b) Bibliotheques - États-Unis - Informatique c) knjižničarstvo d) knjižnice e) obdelava podatkov f) avtomatizacija knjižnic g) administracija h) online katalogi i) izposoja j) nammizno založništvo k) indeksiranje l) medknjižnična izposoja m) Internet n) menedžment o) elektronske revije p) informacijske službe q) računalniški projekti

  02
  COBISS.SI-ID 25585413

  13.
          ENCYCLOPEDIA of library and information science / edited by Miriam A. Drake. - 2nd ed. - New York ; Basel : M. Dekker, cop. 2003. - 4 zv. (XVIII, 3143, 64 str.) : ilustr. ; 29 cm

  Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  Vsebina:
  Vol. 1: Abs-Dec. - Str. 1-802
  Vol. 2: Des-Lib. - Str. 803-1590
  Vol. 3: Lib-Pub. Str. 1591-2378
  Vol. 4: Pub-Zoo. - Str. 2379-3143
  ISBN 0-8247-2077-6 (zv. 1) ISBN 0-8247-2078-4 (zv. 2) ISBN 0-8247-2079-2 (zv. 3) ISBN 0-8247-2080-6 (zv. 4) ISBN 0-8247-4259-1 (print/online) ISBN 0-8247-2071-7 (online)
  a) Bibliotekarstvo - Leksikoni b) Informacijska znanost - Leksikoni c) knjižničarstvo d) informatika e) enciklopedija

  02(031)
  COBISS.SI-ID 126078976

  14.
  GORMAN, Michael, 1941-
          The enduring library : technology, tradition, and the quest for balance / Michael Gorman. - Chicago : American Library Association, 2003. - XIII, 157 str. ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 0-8389-0846-2 (broš.)
  a) Libraries and society b) Libraries - Aims and objectives c) Libraries - Automation d) Library science - Technological innovations e) Library science - Forecasting f) Librarians - Professional ethics g) Bibliotheques et société h) Bibliotheques - Finalités i) Bibliotheques - Automatisation j) Bibliothéconomie - Innovations k) Bibliothéconomie - Prévision l) Bibliothécaires - Déontologie m) knjižničarstvo n) automatizacija knjižnic o) komunikacijska tehnologija p) Internet q) katalogizacija r) profesionalna etika

  02
  COBISS.SI-ID 25585925

  15.
  PACE, Andrew K.
          The ultimate digital library : where the new information players meet / Andrew K. Pace. - Chicago : American Library Association, 2003. - XVII, 168 str. : ilustr. ; 23 cm

  Bibliografija: str. 155-160. - Kazalo
  ISBN 0-8389-0844-6 (broš.)
  a) Libraries - Automation b) Electronic information resources c) Online information services industry d) Libraries and electronic publishing e) Libraries - Marketing f) Digital libraries g) knjižničarstvo h) avtomatizacija knjižnic i) elektronski informacijski viri j) online servisi k) elektronsko publiciranje l) digitalne knjižnice

  004.55:025.5
  COBISS.SI-ID 25585669

  16.
  PELC, Milan
          Pismo, knjiga, slika : uvod u povijest informacijske kulture / Milan Pelc. - Zagreb : Golden marketing, 2002. - 303 str. : ilustr. ; 28 cm

  Bibliografija: str. 291-297. - Kazalo
  ISBN 953-212-066-1 (vezano)
  a) knjižničarstvo b) knjižnice c) pisava d) informacijska kultura e) antika f) srednji vek g) humanizem h) renesansa i) barok j) 20. stoletje

  02(091)
  COBISS.SI-ID 25755141

  17.
          PRIROČNIK za Unimarc. Format za normativne podatke / [pripravila] Mednarodna zveza bibliotekarskih združenj in ustanov ; [prevedli Zlata Dimec in Alenka Kanič]. - 2. predelana in razširjena izd. - Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 2003 ([Ljubljana] : Littera Picta). - 229 str. ; 24 cm

  Prevod dela: Unimarc manual. Authorities format, 2nd revised and enlarged ed. - 300 izv.
  ISBN 961-6162-86-1
  a) UNIMARC format - Priročniki b) Bibliografski opis - Katalogizacija - Priročniki c) knjižničarstvo d) katalogizacija e) bibliografski opis f) katalogizacijska pravila g) mednarodni standardi h) format UNIMARC

  025.3:004(035)
  COBISS.SI-ID 123528704

  18.
  SABROSKI, Suzanne, 1965-
          Super searchers make it on their own : top independent information professionals share their secrets for starting and running a research business / Suzanne Sabroski ; edited by Reva Basch. - 1st printing. - Medford : CyberAge Books, 2002. - XII, 317 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Super searchers ; vol. 10)

  Bibliografija: str. 279-300. - Kazalo
  ISBN 0-910965-59-5 (broš.)
  a) Information services industry b) Information services c) Information scientists d) knjižničarstvo e) informatika f) informacijski specialisti g) iskanje informacij h) poslovne informacije i) metodologija

  659.21/.23:025.4.036
  COBISS.SI-ID 25003781

  19.
  SIESS, Judith A.
          The visible librarian : asserting your value with marketing and advocacy / Judith A. Siess. - Chicago : American Library Association, 2003. - XVI, 154 str. ; 23 cm

  Bibliografija: str. 123-146. - Kazalo
  ISBN 0-8389-0848-9
  a) Libraries - Public relations b) Libraries - Marketing c) Advertising - Libraries d) Public services (Libraries) e) Bibliotheques - Relations publiques f) Bibliotheques - Marketing g) Bibliotheques - Publicité h) Bibliotheques et utilisateurs i) knjižničarstvo j) knjižnice k) odnosi z javnostmi l) marketing m) oglaševanje

  02:659.4
  COBISS.SI-ID 25586181

  20.
          SODELOVANJE slovenskih in avstrijskih knjižnic = Kooperation der österreichischen und slowenischen Bibliotheken : [zbornik mednarodnega posvetovanja], Maribor, 13.-14. maj 2004 / [urednica Mateja Škofljanec ; sourednica Jerneja Ferlež]. - Maribor : Univerzitetna knjižnica, 2004. - 231 str. ; 24 cm

  200 izv. - Bibliografija na koncu prispevkov
  ISBN 961-90036-3-2
  a) knjižničarstvo b) arhivistika c) Slovenija d) Avstrija e) izobražvanje f) konzorciji g) menedžment h) razvoj

  02(436+497.4)
  COBISS.SI-ID 52910337

  21.
          STAFF development : a practical guide / coordinating editors, Elizabeth Fuseler Avery, Terry Dahlin, Deborah A. Carver ; prepared by the Staff Development Committee, Human Resources Section, Library Administration and Management Association. - 3rd ed. - Chicago ; London : American Library Association, 2001. - IX, 194 str. : ilustr. ; 28 cm

  Bibliografija: str. 172-182. - Kazalo
  ISBN 0-8389-0801-2 (broš.)
  a) Library employees - In-service training b) Library education (Continuing education) c) Career development d) Staff Development e) Libraries - organization & administration f) Inservice Training g) Library Science h) Personnel Management - methods i) Bibliotheques - Personnel - Formation en cours d'emploi j) Bibliothéconomie - Étude et enseignement (Éducation permanente) k) Plan de carriere l) knjižničarstvo m) knjižničarji n) izobraževanje osebja o) poklicni razvoj

  [023+025];377
  COBISS.SI-ID 25586437

  22.
          THESAURUS 2004. - [London] : The Institution of Electrical Engineers, cop. 2004. - VI, 836 str., str. h1-h106 ; 31 cm

  ISBN 0-86341-365-X
  a) terminologija b) gesla c) deskriptorji d) tezaver e) INSPEC f) tehnika g) angleški

  025.43:62
  COBISS.SI-ID 25814789

  23.
  UNIVERZITETNA knjižnica (Maribor)
          100 let Univerzitetne knjižnice Maribor : 1903-2003 : jubilejni zbornik / [uredili Vlasta Stavbar, Sandra Kurnik Zupanič ; fotografije Bogo Čerin in Zbirka drobnih tiskov Univerzitetne knjižnice Maribor]. - Maribor : Univerzitetna knjižnica, 2003. - 382 str. : ilustr. ; 24 cm

  Na vrhu nasl. str.: Univerzitetna knjižnica 1903-2003 : 100 let - 100 years. - 800 izv.
  ISBN 961-90036-1-6
  a) knjižničarstvo b) Univerzitetna knjižnica Maribor

  027.7(497.4 Maribor)(091)(082)
  COBISS.SI-ID 50269953

  24.
          VISUAL interfaces to digital libraries / Katy Börner, Chaomei Chen (eds.). - Berlin [etc.] : Springer, cop. 2002. - X, 232 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science ; 2539)

  Dostopno tudi na: http://link. springer-ny.com/link/service/serie s/0558/tocs/t2539.htm (Restricted to Springer LINK subscribers) . - Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 3-540-00247-2 (broš.)
  a) User interfaces (Computer systems) - Congresses b) Computer vision - Congresses c) Digital libraries - Congresses d) knjižničarstvo e) knjižnice f) digitalne knjižnice g) vizualni vmesnik h) dokumenti i) slike j) video posnetki k) vizualizacija domen znanja l) kartografski vmesniki

  02:004
  COBISS.SI-ID 25583109

  25.
          WOMEN'S issues at IFLA : equality, gender and information on agenda : papers from the programs of the round table on women's issues at IFLA annual conference 1993 - 2002 / edited by Leena Siitonen. - München : Saur, 2003. - XII, 244 str. ; 22 cm. - (IFLA publications, ISSN 0344-6891 ; 106)

  Bibliografija na koncu nekaterih prispevkov
  ISBN 3-598-21836-2
  a) knjižničarstvo b) knjižničarji c) vloga žensk d) profesionalni status e) žensko vprašanje f) informacijske službe g) informacijske potrebe h) izobrazba i) globalne spremembe

  02-055.2
  COBISS.SI-ID 25506821


  1 FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJA.


  26.
  MCGRAW, Phillip C., 1950-
          Življenjske strategije. Kako se odločati, obnašati in živeti učinkovito / Phillip C. McGraw ; [prevedla Ingrid Bakše]. - Ljubljana : Orbis, 2002 ([Ljubljana : Euroadria]). - 237 str. ; 23 cm

  Prevod dela: Life strategies
  ISBN 961-6372-12-2
  a) psihologija uspeha b) poslovna uspešnost c) osebnostna psihologija d) načrtovanje življenja e) učinkovitost f) življenjski uspehi g) psihološki nasveti

  159.947.34
  COBISS.SI-ID 117423616

  27.
  VON Foerster, Heinz, 1911-
          Understanding understanding : essays on cybernetics and cognition / Heinz von Foerster. - New York [etc.] : Springer, cop. 2003. - XII, 362 str. : ilustr. ; 25 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/fy035/2001057676 .html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-387-95392-2
  a) kibernetika - zajemanje znanja - nevronske mreže - sistemi - teorija sistemov - kognitivni procesi - percepcija - zaznavanje - epistemologija - etika - eseji b) Cybernetics c) Cognition d) kibernetika e) spoznavanje f) kognitivni procesi g) spoznavni procesi h) učenje i) zajemanje znanja j) nevronske mreže k) etika l) eseji m) pregledno delo

  165.17+007
  COBISS.SI-ID 51763713


  31 STATISTIKA.


  28.
  KOŠMELJ, Katarina
          Uporabna statistika / Katarina Košmelj. - Ljubljana : Biotehniška fakulteta, 2001 ([Ljubljana] : Statistični urad Republike Slovenije). - 249 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

  Bibliografija: str. 227-228. - Kazalo
  ISBN 961-6379-01-1
  a) Statistika - Učbeniki za visoke šole b) matematika c) statistika d) proučevanje množičnih pojavov e) opisna statistika f) verjetnostni račun g) statistično sklepanje h) primerjava dveh populacij i) regresija j) korelacija k) naloge l) rešitve

  311.1(076.3)
  COBISS.SI-ID 110678784

  29.
          The PRACTICE of business statistics : using data for decisions / David S. Moore ... [et al.]. - New York : W. H. Freeman, cop. 2003. - XXXIX, 695, [N16, A7, T21, S46, I11] str. : ilustr. ; 26 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Kazalo
  ISBN 0-7167-9773-9
  a) matematika b) statistika c) verjetnost d) sklepanje e) regresija f) poslovna statistika g) kontrola kvalitete h) napovedovanje i) varianca j) logistična regresija

  311:65
  COBISS.SI-ID 3873811


  33 GOSPODARSTVO. VARSTVO (VARNOST) PRI DELU.


  30.
          ARBEITSSICHERHEIT und Gesundheitsschutz im Büro : Vorschriften mit Umsetzungshilfen, Checklisten, Schulungsunterlagen mit Folien / [herausgegeben von] Peter Hartung. - Kissing : WEKA-Media, 2004. - <3> zv. : ilustr. ; 32 cm + pril. - (WEKA Praxis Handbuch) (WEKA Praxislösungen)

  Nevezani listi, redna dopolnila. - Zadnje dopolnilo: julij 2004
  Vsebuje tudi:
  Bd. 3: Präventiver Gesundheitsschutz bei der Arbeit an Bildschirmgeräten
  - - Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz im Büro [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
  - - Arbeitssicherheit im Büro [Elektronski vir] : easy trainer. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
  Priloga k II/2003 Juni
  - - Arbeitssicherheit im Büro [Elektronski vir] : easy trainer. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm. - Priloga 07/2004
  ISBN 3-8111-8022-3
  a) varstvo pri delu b) pisarniško delo c) delo z računalnikom d) ergonomija e) načrtovanje delovnega okolja f) delovni prostor g) delo z računalnikom h) osvetlitev i) oprema pisarne j) obremenitve človeškega telsa k) zdravstveno varstvo l) vaje za raztezanje m) priročniki

  331.103.1/.3:651, 331.41/.45:004.3
  COBISS.SI-ID 24880645

  31.
          EKONOMIJA in poslovne vede. - Maribor : Ekonomsko-poslovna fakulteta, 1997-1999. - 2 zv. : graf. prikazi ; 24 cm

  Dosedanja vsebina:
  Del 1. - 1997 ([Maribor : Dravska tiskarna]). - 498 str. - Bibliografija pri vseh prispevkih
  Del. 2. - 1999. - 345 str. - Bibliografija pri vseh prispevkih
  ISBN 86-80085-79-0 (Zv. 1) ISBN 86-80085-95-2 (Zv. 2)
  a) politična ekonomija - mikroekonomija - makroekonomija - mednarodne finance - trženje - poslovna informatika - zborniki b) ekonomija c) makroekonomija d) mednarodna e) poslovna informatika f) inovacijski management g) strateško vodenje h) politika organizacije i) ekonomska teorija j) ekonomska analiza k) poslovne finance l) bančništvo m) računovodstvo n) revizija o) učbeniki za visoke šole

  330.1:65(082)
  COBISS.SI-ID 42204161

  32.
  HORVAT, Jože, 1943-
          Osebna varovalna oprema : skripta / Jožef Horvat. - Ljubljana : Visoka šola za zdravstvo, 2001 (Logatec : VZA). - 254 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

  100 izv. - Bibliografija: str. 184-185
  ISBN 961-6063-33-2
  a) Varstvo pri delu - Učbeniki za visoke šole b) Osebna varovalna oprema - Učbeniki za visoke šole c) varstvo pri delu d) osebna varovalna oprema e) varovanje delov telesa f) glava g) oči h) obraz i) sluh j) dihalni organi k) roke l) koža m) noge n) trebušni organi o) ionizirajoče sevanje p) delo na višini q) delo v globini r) utapljanje s) vzdrževanje opreme t) učbeniki za visoke šole

  331.45(075.8)
  COBISS.SI-ID 98212096

  33.
          IZBIRAJMO z glavo : osveščeni živimo bolje : [priročnik za potrošniško izobraževanje odraslih] / priročnik je pripravila skupina CEA ; [prevod Sonja Gajič, Iza Junkar, Tjaša Krisper Kutin]. - Dunaj : Skupina CEA, 2003 ([Šmarje-Sap] : Razvedrilo). - 167 str. : ilustr., tabele ; 21 cm

  Drugi podnasl. naveden na ov. - Projekt CEA GRUNDTVIG 1. - Bibliografija pri posameznih prispevkih
  ISBN 3-902413-09-3
  a) potrošništvo b) varstvo potrošnikov c) potrošniška politika d) potrošniška psihologija e) izobraževalni programi f) priročniki

  366.5:374.7(035)
  COBISS.SI-ID 126384384

  34.
  KOSEC, Nevenka
          Finance : uporaba poslovnih financ ter vse kar morate vedeti o njihovi uporabi v praksi : priročnik / Nevenka Kosec. - Ljubljana : DZS, 2004 ([Maribor] : Dravska tiskarna). - 160 str. : ilustr. ; 15 cm

  Ov. nasl. - Bibliografija: str. 159-160
  a) Finance - Priročniki b) Poslovne finance - Priročniki c) ekonomija d) finance e) finančne funkcije f) organizacijske oblike podjetja g) predpisi h) finančni trg i) finančne institucije j) finančne naložbe k) plačilni sistemi v Sloveniji l) računovodstvo m) finančno načrtovanje n) financiranje o) priročniki

  336(035)
  COBISS.SI-ID 213499136

  35.
  PRAŠNIKAR, Janez
          Uvod v mikroekonomijo / Janez Prašnikar. - Ljubljana : Gospodarski vestnik, 1999 (Ljubljana : Itagraf). - 326 str. : ilustr., tabele ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 86-7061-204-6
  a) Mikroekonomija - Učbeniki za visoke šole b) Trg - Teorija - Učbeniki za visoke šole c) ekonomija d) tržno gospodarstvo e) tržna struktura f) ponudba g) povpraševanje h) proizvajalci i) potrošniki j) konkurenca k) proizvodnja l) cene m) monopol n) oligopol o) kartel p) trg kapitala q) ekonomika blaginje r) ravnotežje s) ekonomska učinkovitost t) učbeniki za visoke šole

  339.13.01(075.8)
  COBISS.SI-ID 25954821

  36.
          PREOBLIKOVANJE samostojnega podjetnika posameznika v gospodarsko družbo : statusni, davčni, računovodski vidik / [avtorji Bojan Škof ... et al.]. - Ljubljana : Gospodarska zbornica Slovenije, 2003 ([Ljubljana] : Present). - 79 str. ; 21 cm

  Bibliografija: str. 79
  a) Zasebna podjetja - Prestrukturiranje b) Gospodarske družbe - Pravna ureditev - Slovenija c) organizacija poslovanja d) samostojni podjetnik e) status podjetnika f) gospodarske družbe g) vodenje poslovnih knjig h) obdavčitev i) prenos poslovanja j) pregledno delo

  334.722(487.4)
  334.722(497.4)
  COBISS.SI-ID 127324416

  37.
  PŠUNDER, Igor
          Ocenjevanje vrednosti nepremičnin / Igor Pšunder, Milan Torkar. - 1. izd. - Ljubljana : Slovenski inštitut za revizijo, 2003 (Kočevje : Kočevski tisk). - 186 str. : graf. prikazi, preglednice ; 24 cm. - (Strokovna zbirka Slovenskega inštituta za revizijo ; zv. 1)

  300 izv. - Bibliografija: str. 183-186. - Kazalo
  ISBN 961-6495-04-6
  a) Nempremičnine - Vrednotenje - Priročniki b) stanovanjsko gospodarstvo c) trg d) ocenjevanje vrednosti e) metode f) nakup g) prodaja h) obdavčenje i) investicije j) podjetje k) finančno poslovanje l) finančni instrumenti m) strokovno delo

  332.64:657.92(035)
  347.235
  COBISS.SI-ID 126945280

  38.
  SIMPOZIJUM Savremene tehnologije i privredni razvoj (4 ; Leskovac ; 2001)
          Savremene tehnologije i privredni razvoj [Elektronski vir] : zbornik radova 12 / [organizator] Tehnološki fakultet u Leskovcu ; [urednik Mihajlo Stanković]. - Besedilni podatki. - Leskovac : Tehnološki fakultet, 2002. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

  Sistemske zahteve: Acrobat Reader. - Nasl. z nasl. zaslona. - Zbornik s simpozija v Leskovcu, 11.-12. oktober 2001. - 20 izv. - Bibliografija na koncu prispevkov
  a) gospodarski razvoj b) nove tehnologije c) aplikacije d) biokemija e) kemija f) tekstilstvo g) ekonomija h) sociologija

  338(063)
  COBISS.SI-ID 25660421

  39.
  SLOVENIJA. Zakoni itd.
          Davek na dodano vrednost v EU / [uvodno besedilo] Biserka Ošlaj. - Ljubljana : MFB Consulting, 2004 (Ljubljana : Delo). - 190 str. ; 20 cm. - (Zbirka Denar) (Kratko in jedrnato ; 3)

  Iz vsebine: Zakon o davku na dodano vrednost
  ISBN 961-90641-4-3
  a) European Union b) Davek na dodano vrednost - Evropa c) računovodstvo d) davki e) davek na dodano vrednost f) DDV g) Evropska Unija h) novosti i) zavezanci j) plačniki k) stopnje DDV l) davčne osnove m) evidence n) obračuni o) poročanje p) nadzor q) posebnosti r) 1.5.2004 s) priročniki

  336.226.322(4)
  339.923:061.1EU
  COBISS.SI-ID 213199104

  40.
          STRUCTURAL reforms in the candidate countries and the European Union / edited by Heinz Handler. - Vienna : Austrian Ministry for Economic Affairs and Labour, Economic Policy Center, 2003. - 446 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Bibliografija. - Kazalo
  ISBN 3-901676-36-8
  a) Evropska unija b) države kandidatke c) reforme d) javne finance e) plače f) trgovina g) neposredne naložbe h) kmetijstvo i) trg dela j) izobraževanje k) razvoj

  338
  COBISS.SI-ID 1049230


  35 JAVNA UPRAVA. VOJNE VEDE.


  41.
  CIJAN, Rafael
          Priročnik za pripravo na strokovni izpit iz upravnega postopka / Rafael Cijan, Božo Grafenauer, Franci Ramšak. - Maribor : Pravna fakulteta, 2003. - 473 str. ; 24 cm

  Iz vsebine: Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika (ZUSZJ) ; Zakon o pečatih državnih organov v Republiki Sloveniji (ZPDO)
  ISBN 961-6399-15-2
  a) Upravni postopek - Pravna ureditev - Slovenija - Priročniki b) Upravni spor - Pravna ureditev - Slovenija - Priročniki c) pravo d) upravni postopki e) temeljna načela upravnega postopka f) odločanje v upravnem postopku g) pristojnosti za odločanje h) stranka i) zastopanje v postopku j) jezik v postopku k) občevanje v postopku l) vročanje spisov m) roki n) naroki o) vrnitev v prejšnje stanje p) vzdrževanje reda q) stroški postopka r) začetek postopka s) zahtevki strank t) odločba u) sklep v) pritožba w) izredna pravna sredstva x) izvršba y) nadzor nad izvajanjem zakona z) izvajanje zakona {) upravni spor |) kodeks ravnanja javnih uslužbencev }) pravni red ~) splošni pravni akti ) objava predpisov !) začetek veljavnosti predpisov ¤) značilnosti upravnega razmerja ©) državna uprava °) akti uprave Â) učbeniki za visoke šole

  35.077/.078(497.4)(035)
  342.924+35.077/.078(075.8)
  COBISS.SI-ID 49623041

  42.
          LOCAL self government and decentralization in South-East Europe : proceedings of the workshop held in Zagreb, 6th April 2001. - Zagreb : Friedrich Ebert Stiftung, 2001. - 272 str. : ilustr. ; 21 cm

  Bibliografija na koncu posameznih prispevkov
  ISBN 953-97046-5-0
  a) Evropa b) decentralizacija c) javna uprava d) lokalna uprava e) regionalna uprava f) Jugovzhodna Evropa

  35
  COBISS.SI-ID 1791171


  37 VZGOJA.


  43.
          VELIKI srednješolski priročnik / [avtorji Suzana Jakoša ... [et al.] ; ilustracije arhiv DZS ... et al.]. - Ljubljana : Ataja, 2001 ([S. l.] : Grafika Gracer). - 741 str. : ilustr. ; 17 cm

  ISBN 961-6225-25-1
  a) priročnik b) slovenščina c) angleščina d) nemščina e) geografija f) zgodovina g) matematika h) fizika i) kemija j) biologija k) osnovni podatki

  [81+5](035)
  COBISS.SI-ID 112703232


  50 ŠTUDIJ IN VARSTVO OKOLJA.


  44.
          ANALYSIS and comparison of national and EU-wide projections of greenhouse gas emissions / prepared by Martin Cames ... [et al.] ; project manager André Jol ; [issued by] European Environment Agency. - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, cop. 2002. - 71 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm. - (Topic report ; no. 1)

  Bibliografija: str. 65. - Kazali. - Summary
  ISBN 92-9167-499-0
  a) ekologija b) onesnaževanje okolja c) klimatske spremembe d) emisije e) toplogredni plini

  504.054(4)
  COBISS.SI-ID 126724352

  45.
  BOLLI, Agathe
          Environmental benchmarking for local authorities : from concept to practice / prepared by Agathe Bolli, Tareq Emtairah. - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2001. - 61 str. ; 30 cm. - (Environmental issue report ; no. 20)

  "European Environment Agency.". - Bibliografija: str. 53-56
  ISBN 92-9167-288-2
  a) Environmental policy - European Union countries b) ekologija c) Evropska unija d) varstvo okolja e) ekološka politika f) lokalna samouprava

  504.05/.06:352(4)
  COBISS.SI-ID 19241570

  46.
  CONOVER, Michael R., 1951-
          Resolving human-wildlife conflicts : the science of wildlife damage management / Michael Conover. - Boca Raton : Lewis Publishers, cop. 2002. - [XX], 418 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm

  Bibliografija in povzetki na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-56670-538-X
  a) Wildlife management b) Wildlife depredation c) Faune - Aménagement d) Déprédations des animaux sauvages e) naravoslovje f) gospodarjenje z divjadjo g) škode h) zgodovinski pregled i) varnost ljudi j) zoonoze k) ekonomski aspekt l) varstvo okolja m) kontrola populacij n) iztrebljanje o) kontrola plodnosti p) preseljevanje osebkov q) repelenti r) omejevanje dostopa s) spreminjanje habitata t) naravnost ljudi u) integrirani pristop

  502.7007.1
  COBISS.SI-ID 25760517

  47.
  EDWARDS, A. J.
          ISO 14001 environmental certification step by step / A. J. Edwards. - Oxford ; Burlington : Butterworth-Heinemann, 2003. - XI, 242 str. ; 30 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7506-4886-4
  a) ISO 14000 Series Standards - Great Britain b) Environmental protection - Standards - Great Britain c) Environmental management - Standards - Great Britain d) ekologija e) varstvo okolja f) standardi g) ISO 14001 h) planiranje i) implementacija j) operacionalizacija k) presoja

  504.05/.06:006.35(100)ISO
  COBISS.SI-ID 25814021

  48.
  EDWARDS, A. J.
          ISO 14001 environmental certification step by step / A. J. Edwards. - Revised 1st ed. - Amsterdam [etc.] : Butterworth-Heinemann, cop. 2004. - XIII, 246 str. ; 30 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7506-6100-3
  a) ISO 14000 Series Standards - Great Britain b) Environmental protection - Standards - Great Britain c) Environmental management - Standards - Great Britain d) ekologija e) varstvo okolja f) standardi g) ISO 14001 h) planiranje i) implementacija j) operacionalizacija k) presoja

  504.05/.06:006.35(100)ISO
  COBISS.SI-ID 25861125

  49.
          ENCYCLOPEDIA of biodiversity / editor-in-chief Simon Asher Levin. - San Diego [etc.] : Academic Press, cop. 2001. - 5 zv. : ilustr. ; 29 cm

  Kazalo
  Vsebina:
  Vol. 1: A-C. - XXXI, 943 str., [16] str. pril.
  Vol. 2: D-Fl. - XXXI, 826 str.
  Vol. 3: Fo-Man. - XXXI, 870 str.
  Vol. 4: Mar-P. - XXXI, 924 str.
  Vol. 5: R-Z, Index. - XXXI, 1103 str.
  ISBN 0-12-226865-2 (komplet) ISBN 0-12-226866-0 (zv. 1) ISBN 0-12-226867-9 (zv. 2) ISBN 0-12-226868-7 (zv. 3) ISBN 0-12-226869-5 (zv. 4) ISBN 0-12-226864-4 (zv. 5)
  a) biotska pestrost - enciklopedije b) ekosistemi c) biološka raznovrstnost d) enciklopedija

  502(031)
  COBISS.SI-ID 45585409

  50.
          ENERGY and environment in the European Union. - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2002. - 68 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm. - (Environmental issues report ; no. 31)

  Bibliografija: str. 62-66. - Summary
  ISBN 92-9167-468-0
  a) Energetika - Varstvo okolja - Evropa b) ekologija c) energija d) onesnaževanje okolja e) mednarodno sodelovanje f) poročilo

  504.06:620.9
  COBISS.SI-ID 119576320

  51.
          ENVIRONMENTAL signals 2002 : benchmarking the millennium : European Environment Agency regular indicator report / [prepared by] European Environment Agency. - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, cop. 2002. - 147 str. : zvd, tabele ; 30 cm. - (Environmental assessment report ; 9)

  Bibliografija: str. 134-144
  ISBN 92-9167-469-9
  a) Okoljska politika b) Environmental policy c) Ekološki davek d) Environmental tax e) Trajnostni razvoj f) Sustainable development g) Onesnaževanje h) Pollution i) Podnebna sprememba j) Climate change k) Ukrepi proti onesnaženju l) Pollution control measures m) Spremljanje stanja in sprememb v okolju n) Environmental monitoring o) Evropa p) Europe q) Poročilo r) Report s) ekologija t) ekološka politika u) onesnaževanje okolja v) klimatske spremembe w) trajnostni razvoj x) kontrola onesnaževanja y) Evropa

  504.05/.06(4)
  COBISS.SI-ID 284995

  52.
          EUROPE'S environment : the third assessment / [prepared by] European Environment Agency. - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, cop. 2003. - 342 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm. - (Environmental assessment report ; No 10)

  ISBN 92-9167-574-1
  a) Evropska unija b) European Union c) Varstvo okolja d) Environmental protection e) Gospodarski razvoj f) Economic development g) Trajnostni razvoj h) Sustainable development i) Onesnaževanje j) Pollution k) Podnebna sprememba l) Climate change m) Odpadki n) Waste o) Onesnaževanje vode p) Water pollution q) Onesnaževanje tal r) Soil pollution s) Biološka raznovrstnost t) Biodiversity u) Zdravje ljudi v) Public health w) Poročilo x) Report y) ekologija z) varstvo okolja {) Evropska unija |) gospodarski razvoj }) trajnostni razvoj ~) onesnaževanje okolja ) klimatske spremembe !) ozonska luknja ¤) biološka raznovrstnost ©) zdravje ljudi

  504.05/.06(4)
  COBISS.SI-ID 348227

  53.
  GRAY, Murray
          Geodiversity : valuing and conserving abiotic nature / Murray Gray. - Chichester : J. Wiley & Sons, cop. 2004. - XIII, 434 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 373-409. - Kazalo
  ISBN 0-470-84896-0 (broš.) ISBN 0-470-84895-2 (vezano)
  a) varovanje narave - neživa narava - vrednotenje b) biodiverziteta - trajnostni razvoj c) geologija - krajinska pestrost - naravna dediščina - oblikovanje pokrajin d) Geology e) Biological diversity f) Conservation of natural resources g) ekologija h) geologija i) krajinska pestrost j) naravna dediščina k) varovanje narave l) vrednotenje krajine m) rabe krajine n) trajnostni razvoj o) zaščitena območja p) študije primerov

  502.63
  COBISS.SI-ID 52532225

  54.
  GUGELE, Bernd
          Greenhouse gas emission trends and projections in Europe : are the EU and the candidate countries on track to achive the Kyoto Protocol targets? / prepared by Bernd Gugele, Bernd Strobel, Peter Taylor ; project manager André Jol. - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, cop. 2002. - 76 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm. - (Environmental issue report ; no. 33)

  Bibliografija: str. 75. - Summary
  ISBN 92-9167-525-3
  a) ekolgija b) onesnaževanje okolja c) zmanjševanje emisij d) toplotnogredni plini e) Evropska unija f) Kyotski protokol

  504.06(4)
  COBISS.SI-ID 125269760

  55.
  KEUC, Albin
          Register izpustov in prenosov onesnaževal : pravica vedeti / Albin Keuc. - Maribor : Gaja, društvo za trajnostni razvoj, 2001 (Zabreznica : Medium). - 56 str. : ilustr. ; 24 cm

  500 izv. - Bibliografija: str. 36-38
  a) Izpusti - Registri b) Onesnaževala - Registri c) ekologija d) varstvo okolja e) onesnaževanje okolja f) izpusti g) prenos onesnaževal h) model RIPO i) registri j) katalogi

  504.5(083.86)
  COBISS.SI-ID 115328768

  56.
          MEDITERRANEAN climate : variability and trends / Hans-Jürgen Bolle (ed.). - Berlin [etc.] : Springer, cop. 2003. - XXII, 372 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Regional climate studies)

  Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 3-540-43838-6 (vezano)
  a) Climatic changes - Mediterranean Region b) Mediterranean Region - Climate c) Mediterranean Region - Climate - Congresses d) ekologija e) klimatologija f) klimatske spremembe g) sredozemlje h) analiza klimatskih podatkov i) meritve j) modeliranje k) regionalne spremembe l) temperaturne spremembe m) variabilnost padavin n) klimatske spremembe

  504.38(262)
  COBISS.SI-ID 25381893

  57.
          NARAVA Slovenije. Alpe : [razstavni katalog] / [pisci besedil Tomi Trilar ... [et al.] ; uredili Tomi Trilar, Andrej Gogala in Miha Jeršek ; avtorji fotografij Ciril Mlinar Cic ... et al.]. - Ljubljana : Prirodoslovni muzej, 2004 (Kranj : Trajanus). - 144 str. : ilustr. ; 30 cm

  ISBN 961-6367-08-0
  a) Alpe (Slovenija) - Naravna dediščina - Razstavni katalogi b) naravoslovje c) Slovenija d) Alpe e) geološke značilnosti f) naravna dediščina

  502(497.4)(234.323.6)(064)
  COBISS.SI-ID 128971264

  58.
  PAKENHAM, Thomas
          Meetings with remarkable trees ; Remarkable trees of the world / text and photographs by Thomas Pakenham. - London : Weidenfeld & Nicolson, 2003. - 2 zv. (191, 192) str. : ilustr. ; 23 cm v škatli 24 x 20 x 5 cm

  Bibliografiji: str. 188. - Kazali
  ISBN 0-297-84361-3 (komplet) ISBN 0-297-84350-8 (MEETINGS WITH REMARKABLE TREES) ISBN 0-297-84349-4 (REMARKABLE TREES OF THE WORLD)
  a) Trees b) botanika c) naravna dediščina d) dendrološka dediščina e) stara drevesa

  719:502.75:712.41(100)
  COBISS.SI-ID 6918552

  59.
          PAVING the way for EU enlargement : indicators of transport and environment integration : TERM 2002 / project managers: Ann Dom and Wouter de Ridder ; [issued by] European Environment Agency. - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, cop. 2002. - 63 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm. - (Environmental issue report ; no. 32)

  ISBN 92-9167-517-2
  a) Evropska unija b) European Union c) Prometna politika d) Transport policy e) Varstvo okolja f) Environmental protection g) Trajnostni razvoj h) Sustainable development i) Evropa j) Europe k) Poročilo l) Report m) Evropska Unija n) prometna politika o) varstvo okolja p) trajnostni razvoj

  504.06:656
  COBISS.SI-ID 334147

  60.
  POLJAK, Dragan
          Human exposure of humans to electromagnetic fields / by Dragan Poljak. - Southampton ; Boston : WIT, cop. 2004. - 183 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Advances in electrical and electronic engineering ; vol. 6)

  Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 1-85312-997-6
  a) Electromagnetism - Physiological effect b) Human physiology c) ekologija d) onesnaževanje okolja e) elektrosmog f) elektromagnetizem g) fiziološki učinki h) človeško telo i) modeliranje j) sklopitveni mehanizmi k) zaščitni standardi

  504:621:31
  COBISS.SI-ID 24936965

  61.
          REMEDIATION engineering of contaminated soils / edited by Donald L. Wise ... [et al.]. - New York ; Basel : Marcel Dekker, cop. 2000. - VIII, 996 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Environmental science and pollution control ; 26)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8247-0332-4 (vezano)
  a) Hazardous wastes - Environmental aspects b) Soil remediation c) ekologija d) onesnaževanje okolja e) nevarni odpadki f) onesnaževanje zemljin g) čiščenje zemljin h) nove tehnologije i) dekontaminacija

  [504.53+628.39]:502.37
  COBISS.SI-ID 25632773

  62.
          SPREMEMBE podnebja in kmetijstvo v Sloveniji / [avtorji besedila Klemen Bergant ... [et al.] ; urednica Andreja Sušnik]. - Ljubljana : Agencija Republike Slovenije za okolje, 2004. - 40 str. : Ilustr. ; 21 x 21 cm

  ISBN 961-6024-15-9
  a) Kmetijstvo - Slovenija b) Slovenija - Podnebje c) ekologija d) meteorologija e) klimatske spremembe f) prilagajanje klimatskim spremembam g) kmetijstvo h) gozdarstvo i) Slovenija

  551.582:63(497.4)
  COBISS.SI-ID 213417472

  63.
  TIEZZI, Enzo
          The end of time / by Enzo Tiezzi. - Southhampton ; Boston : WIT Press ; Billerica : Computational Mechanics, cop. 2003. - X, 200 str. : ilustr. ; 22 cm. - (The sustainable world ; vol. 1)

  Kazalo
  ISBN 1-85312-931-3
  a) Sustainable development b) Human ecology c) ekologija d) varstvo okolja e) trajnostni razvoj f) razvoj človeštva g) kmetijstvo h) tehnika i) energetika

  504.05/.06
  COBISS.SI-ID 25239557

  64.
  TIEZZI, Enzo
          The essence of time / by Enzo Tiezzi. - Southampton ; Boston : WIT Press ; Billerica : Computational Mechanics, cop. 2003. - X, 123 str. ; 22 cm. - (The sustainable world ; vol. 2)

  Kazalo
  ISBN 1-85312-949-6
  a) Environmental economics b) Science c) Human ecology d) ekologija e) varstvo okolja f) trajnostni razvoj g) razvoj človeštva h) spreminjanje okolja i) ekodinamika

  504.05/.06
  COBISS.SI-ID 25239813


  51 MATEMATIKA.


  65.
  AYYUB, Bilal M.
          Probability, statistics, and reliability for engineers and scientists / Bilal M. Ayyub, Richard H. McCuen. - 2nd ed. - Boca Raton : Chapman & Hall/CRC, cop. 2003. - [XVI], 640 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 1-58488-286-7
  a) Engineering mathematics b) Reliability (Engineering) c) tehniška matematika d) zanesljivost sistemov e) opis podatkov f) osnove zanesljivosti g) simuacija h) statistika i) statistične analize j) hipoteze k) pregledno delo

  62
  COBISS.SI-ID 3452500

  66.
  BATAGELJ, Vladimir
          Diskretne strukture : zapiski predavanj. Zv. 4, [Grafi] / Vladimir Batagelj. - [2. izd.]. - Ljubljana : samozal. Z. Batagelj, 1998 (Ljubljana : Bori). - 40 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Podrejen stv. nasl. naveden na ovoju. - 260 izv. - Bibliografija: str. 39-40
  Vsebina na nasl. str.:
  12. Osnove teorije grafov
  a) matematika b) diskretne strukture c) matematične strukture d) teorija grafov e) grafi f) izrek Kuratowskega g) Eulerjev problem h) Hamiltonov problem i) Eulerjev izrek j) drevesa k) učbeniki za visoke šole l) combinatorics m) graph theory

  519.17(075.8)
  COBISS.SI-ID 4134422

  67.
  CHAUMONT, Loic
          Exercises in probability : a guided tour from measure theory to random processes, via conditioning / L. Chaumont and M. Yor. - Cambridge : Cambridge University Press, 2003. - XV, 236 str. ; 26 cm. - (Cambridge series in statistical and probabilistic mathematics ; 13)

  Bibliografija: str. 229-233. - Kazalo
  ISBN 0-521-82585-7 (vezano)
  a) Probabilities b) Probabilities - Problems, exercises, etc c) matematika d) statistika e) verjetnost f) Gaussove spremenljivke g) porazdelitveni izračuni h) naključne spremenljivke i) konvergenca j) naključni procesi

  519.22
  COBISS.SI-ID 25341701

  68.
  COX, David Roxbee
          Components of variance / D. R. Cox, P. J. Solomon. - Boca Raton : Chapman & Hall/CRC, cop. 2003. - X, 169 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Monographs on statistics and applied probability ; 97)

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/fy034/2002073622 .html. - Bibliografija: str. 151-159. - Kazali
  ISBN 1-58488-354-5
  a) Analysis of variance b) Analyse de variance c) matematika d) matematična statistika e) varianca f) analiza variance g) statistične metode

  519.233.4
  COBISS.SI-ID 25762565

  69.
          CRC standard mathematical tables and formulae / [editor-in-chief], Daniel Zwillinger. - 31st ed. - Boca Raton : Chapman & Hall/CRC, cop. 2003. - 910 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Bibliografija: str. 817-820. - Kazalo
  ISBN 1-58488-291-3
  a) Mathematics - Tables b) Matematica (tabelas e formularios) c) matematika d) matematična analiza e) algebra f) diskretna matematika g) geometrija h) diskretna matematika i) verjetnost j) statistika k) specialne funkcije l) numerična analiza m) programiranje n) finančna analiza o) formule p) tabele

  51(031)
  COBISS.SI-ID 25760773

  70.
          DICTIONARY of algebra, arithmetic, and trigonometry / edited by Steven G. Krantz. - Boca Raton : CRC Press, cop. 2001. - 331 str. ; 26 cm. - (Comprehensive dictionary of mathematics)

  ISBN 1-58488-052-X
  a) Algebra - Dictionaries b) Arithmetic - Dictionaries c) Trigonometry - Dictionaries d) matematika e) algebra f) aritmetika g) trigonometrija h) enciklopedični slovar i) angleški

  51(038)=111
  COBISS.SI-ID 25761029

  71.
          DICTIONARY of applied math for engineers and scientists / edited by Emma Previato. - Boca Raton : CRC Press, cop. 2003. - VII, 155 str. ; 26 cm. - (Comprehensive dictionary of mathematics)

  ISBN 1-58488-053-8
  a) Mathematics - Dictionaries b) matematika c) uporabna matematika d) enciklopedični slovar e) angleški

  51(038)=111
  COBISS.SI-ID 25761541

  72.
  DOLINAR, Gregor, 11.08.1971-
          Rešene naloge iz matematike I za VSP / Gregor Dolinar, Urška Demšar. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 2004 (Ljubljana : Formatisk). - 131 str. : ilustr. ; 24 cm

  500 izv.
  ISBN 961-6371-57-6
  a) Matematika - Vaje za visoke šole b) matematika c) množice d) števila e) zaporedja f) vrste g) fundacije h) odvodi i) integrali j) naloge k) rešitve l) učbeniki za visoke šole

  51(075.8)(076.2)
  COBISS.SI-ID 128706560

  73.
  ERIKSSON, Kenneth
          Applied mathematics : body and soul / K. Eriksson, D. Estep, C. Johnson. - Berlin [etc.] : Springer, cop. 2004. - 3 zv. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu vsakega zv. - Kazala. - Vsebina: Vol. 1: Derivatives and geometry in IR[sup]3. - XLIII, 425 str. ; Vol 2: Integrals and geometry in IR[sup]n. - XLIII, str. 430-785 ; Vol. 3: Calculus in several dimensions. - XLIV, str. 790-1213
  ISBN 3-540-00890-X (zv. 1) ISBN 3-540-00889-6 (zv. 2) ISBN 3-540-00891-8 (zv. 3)
  a) Mathematics b) Calculus c) Geometry d) Riemann integral e) uporabna matematika f) naravoslovje g) tehnika h) enačbe i) števila j) geometrija k) funkcije l) polinomi m) analizna geometrija n) odvodi o) diferenciali p) integrali q) logaritmi r) zaporedja s) matrike t) linearna algebra u) vektorji v) krivulje w) linearizacija x) kaos y) sončni sistem z) optimizacija {) meteorologija |) Coriolisova sila }) Gausov teorem ~) potencialna polja ) modeli !) kemijske reakcije ¤) analizne funkcije ©) Fourierove vrste °) Fourierove transformacije

  51(075.8)
  COBISS.SI-ID 25663493

  74.
  GORDON, A. D.
          Classification / A. D. Gordon. - 2nd ed. - Boca Raton : Chapman & Hall/CRC, 1999. - x, 256 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Monographs on statistics and applied probability ; 82)

  Bibliografija: str. 213-241. - Kazalo
  ISBN 1-58488-013-9 ISBN 0-84-930346-X (alk. paper)
  a) Discriminant analysis b) Cluster analysis c) matematika d) matematična statistika e) analiza razlik f) analiza gruč g) porazdelitve h) herarhična klasifikacija i) grafične predstavitve

  519.237.8
  COBISS.SI-ID 25762309

  75.
  HASSANI, Sadri
          Mathematical methods using Mathematica : for students of physics and related fields / Sadri Hassani. - New York [etc.] : Springer, cop. 2003. - XV, 235 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM). - (Undergraduate texts in contemporary physics)

  Bibliografija: str. 227. - Kazalo
  ISBN 0-387-95523-2
  a) Mathematica (Computer file) b) Physics - Mathematical models c) Mathematical physics - Data processing d) matematična fizika e) fizika f) matematični modeli g) obdelava podatkov h) programska oprema i) matematika

  51-7:519.682:004.4 Mathematica
  COBISS.SI-ID 25518853

  76.
          INVERSE engineering handbook / edited by Keith A. Woodbury. - Boca Raton : CRC Press, cop. 2003. - 466 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm. - (The mechanical engineering handbook series)

  Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 0-8493-0861-5
  a) tehniška matematika b) inverzni problemi c) matematične metode d) primeri e) prenos toplote f) priročniki

  51-7
  COBISS.SI-ID 51300609

  77.
  LAZIĆ, Milivoje G.
          Logika u nastavi matematike : lakše, brže, sigurnije : priručnik za učenike, studente i nastavnike / Milivoje G. Lazić. - Beograd : Akademska misao, 2003. - III, 72 str. : graf. prikazi ; 17 cm

  Bibliografija: str. [73]
  ISBN 86-7466-115-7
  a) matematika b) matematična logika c) učenje matematike d) poučevanje matematike

  510.6(035)
  COBISS.SI-ID 25774341

  78.
  LIAO, Shijun, 1963-
          Beyond perturbation : introduction to homotopy analysis method / Shijun Liao. - Boca Raton : Chapman & Hall/CRC, cop. 2004. - XII, 322 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (CRC series--modern mechanics and mathematics ; 2)

  Bibliografija: str. 311-319. - Kazalo
  ISBN 1-58488-407-X
  a) Homotopy theory b) Mathematical analysis c) matematika d) matematična analiza e) homotopska analiza f) aplikacije g) nelinarni problemi h) Thomas-Fermijev model atoma i) Vollterov populacijski model j) pretok fluidov

  515.143
  COBISS.SI-ID 25748741

  79.
  LOPAC, Vjera
          Do kaosa i natrag : putovanje u nepredvidljivosti / Vjera Lopac. - Zagreb : Naklada Jesenski i Turk, 2003. - 75 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Biblioteka Znanost u džepu)

  Bibliografija: str. 73-75
  ISBN 953-222-121-2
  a) matematika b) kaos c) nelinearnost d) dinamični sistemi e) bifurkacije f) fraktali g) Mandelbratova množica h) atraktorji i) Poincarejevi preseki j) gravitacija k) kvantni kaos

  510.8
  COBISS.SI-ID 25836037

  80.
          MATEMATIKA i algebra / Dragoš M. Cvetković ... [et al.]. - 8. izd. - Beograd : Akademska misao, 2004. - X, 285 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Bibliografija: str. 275. - Kazalo
  ISBN 86-7466-121-1
  a) matematika b) Boolova algebra c) matematična logika d) kombinatorika e) grafi f) splošna algebra g) polinomi h) racionalne funkcije i) linearna algebra

  51(075.8)
  COBISS.SI-ID 25775109

  81.
          MATHEMATICAL simulation in glass technology / Horst Loch, Dieter Krause, editors. - Berlin [etc.] : Springer, cop. 2002. - XI, 477 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Schott series on glass and glass ceramics, ISSN 1431-7907)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  - - Mathematical simulation in glass technology [Elektronski vir]. - 1 el. optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
  ISBN 3-540-43204-3 (vezano)
  a) Glass manufacture - Mathematical models b) Glass manufacture - Computer simulation c) proizvodnja stekla d) matematični modeli e) računalniške simulacije

  519.876.5
  COBISS.SI-ID 25273093

  82.
          MATHEMATICS experiments / Shangzhi Li ... [et al.] ; [with a foreword by Weinan E.]. - New Jersey [etc.] : World Scientific, 2003. - IX, 217 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 217
  ISBN 981-238-049-3 (vezano) ISBN 981-238-050-7 (broš.)
  a) Mathematics - Experiments b) Mathematics - Computer-assisted instruction c) matematika d) matematični eksperimenti e) računalniški izračuni f) izračun števila [pi] g) ulomki h) aproksimacije i) zapordja j) vrste k) verjetnost l) geometrijske transformacije m) gibanje nebesnih teles n) iteracije o) optimizacija p) fraktali q) kaos

  51
  COBISS.SI-ID 25584389

  83.
          MICROLOCAL analysis and complex Fourier analysis / editors, Takahiro Kawai, Keiko Fujita. - New Jersey [etc.] : World Scientific, cop. 2002. - IX, 328 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 981-238-161-9
  a) Fourier analysis b) Microlocal analysis c) matematika d) mikrolokalna analiza e) kompleksna Fourierova analiza f) generalizirane funkcije g) aplikacije

  517.95
  COBISS.SI-ID 25584133

  84.
  MILIČIĆ, Nada
          Elementi više matematike : teorija sa primerima i zadacima / Nada Miličić, Milutin Obradović. - Beograd : Akademska misao, 2004. - 406 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Bibliografija: str. 400. - Kazalo
  ISBN 86-7466-116-5
  a) matematika b) krivulje c) površine d) integrali e) skalarna polja f) vektorska polja g) vrste h) teorija verjetnosti i) statistika

  51(075.8)
  COBISS.SI-ID 25775877

  85.
  NEJMARK, Jurij Isakovič
          Mathematical models in natural science and engineering / Juri I. Neimark ; translated by V. I. Gloumov and M. M. Kogan. - Berlin [etc.] : Springer, cop. 2003. - XII, 570 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Foundations of engineering mechanics)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-540-43680-4
  a) Engineering - Mathematical models b) Science - Mathematical models c) matematika d) matematično modeliranje e) aplikacije f) tehnika g) naravoslovje h) kibernetski sistemi i) kibernetski procesi

  007:519.87
  COBISS.SI-ID 25702405

  86.
  OLIVE, Jenny, 1939-
          Maths : a student's survival guide / [Jenny Olive]. - 2nd ed. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2003. - XII, 634 str. : ilustr. ; 28 cm

  Avtor naveden na vzporedni str. nasl. str. - Kazalo
  ISBN 0521017076
  a) Mathematics b) Mathematics - Problems, exercises, etc c) matematika d) algebra e) relacije f) funkcije g) trigonometrija h) geometrija i) zaporedja j) kompleksna števila k) vektorji l) naloge m) rešitve

  51(75.8)(076.3)
  COBISS.SI-ID 25517573

  87.
  PICKOVER, Clifford A.
          The mathematics of Oz : mental gymnastics from beyond the edge / Clifford A. Pickover. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2002. - XVI, 351 str. : ilustr. ; 24 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/cam023/200202334 6.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/cam022/2 002023346.html. - Bibliografija: str. 347-348. - Kazalo
  ISBN 0-521-01678-9
  a) Mathematical recreations b) Jeux mathématiques c) matematika d) matematične igre e) unganke f) literarna dela g) čarovnik iz Oza

  51-8
  COBISS.SI-ID 25517317

  88.
  SAVCHEV, Svetoslav
          Mathematical miniatures / Svetoslav Savchev, Titu Andreescu. - Washington : Mathematical Association of America, cop. 2003. - XI, 223 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Anneli Lax new mathematical library ; vol. 43)

  ISBN 0-88385-645-X (zv. 43) ISBN 0-88385-600-X (komplet)
  a) Mathematical recreations b) Mathematical analysis - Problems, exercises, etc c) matematična analiza d) matematične igre e) zanimivosti

  51-8
  COBISS.SI-ID 25517061

  89.
  SEBER, George Arthur Frederick, 1938-
          Linear regression analysis / George A. F. Seber, Alan J. Lee. - 2nd ed. - Hoboken : Wiley-Interscience, cop. 2003. - XVI, 557 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Wiley series in probability and statistics)

  Dostopno tudi na: http://www.wiley.com/cda/product/0,,0471415405 ,00.html. - Bibliografija: str. 531-548. - Kazalo
  ISBN 0-471-41540-5 (vezano)
  a) Regression analysis b) matematika c) statistika d) regresijska analiza e) porazdelitev večjih variabel f) linearna regresija g) porazdelitvena teorija h) varianca i) predpostavke j) računalniški algoritmi k) prilagajanje regresiji l) napovedovanje m) izbira modela

  519.233.5
  COBISS.SI-ID 25343749

  90.
  SZIDAROVSZKY, Ferenc, 1945-
          Introduction to matrix theory : with applications to business and economics / Ferenc Szidarovszky, Sándor Molnár. - New Jersey [etc.] : World Scientific, cop. 2002. - IX, 501 str. ; 24 cm. - (Series on concrete and applicable mathematics ; vol. 3)

  Bibliografija: str. 495-496. - Kazalo
  ISBN 981-02-4504-1 (vezano) ISBN 981-02-4513-0 (broš.)
  a) Matrices b) matematika c) linearna algebra d) teorija matrik e) vektorji f) metrike g) vektorski prostori h) sistemi linearnih enačb i) determinante j) linearne preslikave k) analiza matrik

  512.642/.647
  COBISS.SI-ID 25584645

  91.
  TO, Cho W. S.
          Nonlinear random vibration : analytical techniques and applications / Cho W.S. To. - Lisse [etc.] : Swets & Zeitlinger Publishers, 2000. - 245 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (Advances in engineering ; 3)

  Bibliografija: str. [217]-240. - Kazalo
  ISBN 90-265-1637-1 (vezano)
  a) Vibration b) Nonlinear oscillations c) matematika d) numerično modeliranje e) statistika f) analize g) aplikacije h) prostostne stopnje i) stohastika j) markovske verige k) nelinearne diferencialne enačbe l) Fokker - Planck - Kolmogorov - enačba m) tehnike reševanja problemov n) statistične metode

  519.21/.22
  COBISS.SI-ID 24303621

  92.
          ZBIRKA vaj iz tehniške matematike / Janez Žerovnik ... [et al.]. - Maribor : Fakulteta za strojništvo, 2003 (V Mariboru : Tiskarna tehniških fakultet). - 226 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Soavtorji: Iztok Banič, Irena Hrastnik, Simon Špacapan
  ISBN 86-435-0588-9
  a) matematika b) številske množice c) algebra d) zaporedja e) vrste f) realne funkcije g) odvodi h) integrali i) skalarne funkcije j) vzorci izpitov k) učbeniki za visoke šole

  51-7:624(075.8)(076.1)
  COBISS.SI-ID 51950337


  519.68 RAČUNALNIŠTVO. RAČ.(MAT.) PROGRAMIRANJE.


  93.
  AMMELBURGER, Dirk
          CGI in Perl : programiranje v Internetu / Dirk Ammelburger ; [prevod Aleš Šuler]. - 1. [slovenska] izd. - [Šempeter pri Gorici] : Flamingo, 2002. - 122 str. : ilustr. ; 23 cm. - (KnowWare)

  Hrbtni nasl.: CGI in Perl - Programiranje v Internetu
  ISBN 961-6176-62-5
  a) Perl (programski jezik) - Priročniki b) računalništvo c) programski jeziki d) Perl e) CGI - Common Gateway Interface f) programiranje g) Internet h) varnost i) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 865406

  94.
  ANDERSON, Howard
          Newnes PC troubleshooting pocket book / Howard Anderson and Mike Tooley. - 2nd ed. - Oxford ; Burlington : Newnes, 2003. - IX, 232 str. : ilustr. ; 20 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7506-5988-2
  a) Microcomputers - Maintenance and repair b) računalništvo c) strojna oprema d) osebni računalniki e) Internet f) mikroračunalniki g) spominske enote h) prikazovalniki i) diski j) virusi k) iskanje napak l) popravila m) priročniki

  004.4.056
  COBISS.SI-ID 25668101

  95.
  ANDREWS, Philip, 1964-
          Advanced Adobe Photoshop Elements for digital photographers / Philip Andrews. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, cop. 2004. - VIII, 278 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 0-240-51940-X
  a) Adobe Photoshop (Computer file) b) Photography - Digital techniques c) računalništvo d) računalniška grafika e) digitalne slike f) digitalna tehnika g) obdelava slik h) programska orodja i) Photoshop Elements j) priročniki

  004.42:004.92
  COBISS.SI-ID 25502469

  96.
  AUSTERLITZ, Howard
          Data acquisition techniques using PCs / Howard Austerlitz. - 2nd ed. - San Diego ; London : Academic Press, cop. 2003. - XII, 416 str. : ilustr. ; 24 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/els031/200210771 0.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/els031/2 002107710.html. - Spremenjena izd.: Data acquisition techniques using personal computers, 1991. - Bibliografija: str. 401-403. - Kazalo
  ISBN 0-12-068377-6
  a) Microcomputers b) Automatic data collection systems c) Computer interfaces d) računalništvo e) zajemanje podatkov f) analogni signali g) oblikovanje signalov h) pretvorniki signalov i) vmesniki j) zgoščevanje signalov k) zgoščevalne tehnike l) shranjevanje podatkov m) obdelave podatkov n) pregledno delo

  004.6
  COBISS.SI-ID 25851141

  97.
  BALDWIN, Lawrence L., 1965-
          OpenVMS system management guide / Lawrence L. Baldwin Jr., Steve Hoffman, David Miller. - 2nd ed. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, cop. 2004. - XXVI, 628 str. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 599-603. - Kazalo
  ISBN 1-55558-243-5
  a) OpenVMS b) Operating systems (Computers) c) računalništvo d) operacijski sistemi e) upravljanje sistema f) konfiguracija sistema g) zagon h) licence i) način upravljanja j) varnost k) namestitev l) priročniki

  004.451
  COBISS.SI-ID 25578245

  98.
  BASS, Steve
          PC annoyances : how to fix the most annoying things about your personal computer / Steve Bass. - Sebastopol : O'Reilly & Associates, cop. 2004. - XXII, 176 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 0-596-00593-8 (broš.)
  a) računalništvo b) osebni računalniki c) PC d) motnje e) reševanje problemov f) E-mail g) Outlook h) Outlook Express 5/6 i) AOL j) Eudora k) Hotmail l) Windows m) Internet n) Office o) glasba p) video q) CD r) DVD s) strojna oprema t) priročniki

  004.3/.4
  COBISS.SI-ID 25763845

  99.
  CHUNG, Christopher A.
          Simulation modeling handbook : a practical approach / Christopher A. Chung. - Boca Raton [etc.] : CRC Press, cop. 2004. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 26 cm. - (Industrial and manufacturing engineering series)

  Bibliografija na koncu nekaterih poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8493-1241-8 (vezano)
  a) Digital computer simulation b) računalništvo c) računalniške simulacije d) digitalne simulacije e) simulacijski modeli f) projektno planiranje g) definicije sistma h) vstopni podatki i) preverjanje j) analize k) validacije l) programska orodja m) AutoMod n) AutoStat o) primeri p) priročniki

  004.94
  COBISS.SI-ID 25648901

  100.
          COMPLEXITY and approximation : combinatorial optimization problems and their approximability properties / G. Ausiello ... [et al.]. - 2nd corrected printing. - Berlin [etc.] : Springer, 2003, cop. 1999. - XIX, 524 str. : graf. prikazi ; 25 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Bibliografija: str. 471-514. - Kazalo
  ISBN 3-540-65431-3
  a) računalništvo b) optimizacijske metode c) optimizacijski algoritmi d) kombinatorična optimizacija e) računalniški algoritmi f) aproksimacijski algoritmi g) hevristične metode h) tabu iskanje i) pregledno delo

  519.7/.8
  COBISS.SI-ID 3401300

  101.
  COOLING, J. E.
          Software engineering for real-time systems / Jim Cooling. - Harlow [etc.] : Addison-Wesley, 2003. - XX, 800 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-201-59620-2 (broš.)
  a) Software engineering b) Real-time data processing c) računalništvo d) programska oprema e) programsko inženirstvo f) obdelave podatkov g) obdelave v realnem času h) aplikacije operacijskih sistemov i) razvojna orodja j) implementacije k) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 3290452

  102.
  COOPER, Keith D.
          Engineering a compiler / Keith D. Cooper and Linda Torczon. - San Francisco [etc.] : Morgan Kaufmann, cop. 2004. - XXX, 801 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 703-724. - Kazalo
  ISBN 1-55860-698-X
  a) Compilers (Computer programs) b) računalništvo c) prevajalniki d) pregledovanje e) razpoznavanje f) analize g) predstavitve h) postopkovna abstrakcija i) oblika kode j) optimizacija kode k) analize pretoka podatkov l) pregledno delo

  004.4'422
  COBISS.SI-ID 25579269

  103.
          COSMOS : design analysis suite for students and educators : 2003/2004 [Elektronski vir]. - [Concord] : SolidWorks, [2003]. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

  Sistemske zahteve: Microsoft Windows XP Professional, Windows 2000, Windows NT 4.0 (SP6 or greater), Windows Me, Windows 98; Intel Pentium or AMD Athalon - class processor; 128 MB RAM or greater (512MB to 1GB or greater recommended for assemblies exceeding 1000 parts); Pointing device; CD-ROM drive; Internet Explorer 5.5 or later; Microsoft Office XP, Office 2000, or Office 97(SR2) recommended. - COSMOS program je dodatek k SolidWorks, potreben za instalacijo na izbranih računalnikih. - Vsebina: COSMOSWorks, COSMOSFloWorks, COSMOSMotion
  a) računalništvo b) računalniški programi c) COSMOSWorks d) COSMOSFloWorks e) COSMOSMotion f) SolidWorks g) COSMOSXpress h) metoda končnih elementov i) CAD programi j) demo verzija programov

  004.42
  COBISS.SI-ID 25593605

  104.
  DRNDAREVIĆ, Vujo
          Personalni računari : u sistemima merenja i upravljanja / Vujo Drndarević. - Beograd : Akademska misao, 2003. - IX, 413 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Bibliografija: str. 397-402. - Kazalo
  ISBN 86-7466-114-9
  a) računalništvo b) osebni računalniki c) uporaba pri meritvah d) moderni merilni sistemi e) sistemi upravljanja f) povezovanje senzorjev g) povezovanje aktivatorjev h) ojačanje signala i) konverzija signala j) arhitektura PC k) prenos podatkov l) uporaba vmesnikov m) programska oprema n) učbeniki za visoke šole

  004.387.7:681.5(075.8)
  COBISS.SI-ID 25776133

  105.
  EADY, Fred Alan, 1926-
          Networking and internetworking with microcontrollers / by Fred Eady. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, cop. 2004. - XVI, 353 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Embedded technology series)

  Kazalo
  - - Networking and internetworking with microcontrollers [Elektronski vir]. - 1 el. optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
  ISBN 0-7506-7698-1 (broš.)
  a) Programmable controllers b) Embedded computer systems c) računalništvo d) strojna oprema e) električne mreže f) mikrokrmilniki g) RS 232 standardi h) programiranje mikrokrmilnikov i) Ethernet implementacije j) Internet implementacije k) brezžične povezave l) priročniki

  004.3`144
  COBISS.SI-ID 25504773

  106.
  EDWARDS, Lewin A. R. W.
          Embedded system design on a shoestring : acieving high performance with a limited budget / by Lewin A. R. W. Edwards. - Amsterdam [etc.] : Newnes, cop. 2003 (1 el. optični disk (CD-ROM)). - IX, 232 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Embedded technology series)

  Na hrbtni str. ovoja: "The accompanying CD-ROM contains all the code used in the design examples as well as useful open-source tools for embedded design". - Kazalo
  ISBN 0-7506-7609-4
  a) Embedded computer systems b) System design c) računalništvo d) elektronika e) strojna oprema f) vgrajeni sistemi g) računalniški sistemi h) razvoj sistemov i) mikrokrmilniki j) strojna oprema k) programska oprema l) GNU m) pregledno delo

  004.3
  COBISS.SI-ID 17932583

  107.
  EISMANN, Katrin
          Photoshop : restoration & retouching / Katrin Eismann. - 2nd ed. - Boston [etc.] : New Riders, cop. 2004. - 366 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Voices that matter)

  Kazalo
  ISBN 0-7357-1350-2 (broš.)
  a) Adobe Photoshop b) Adobe Photoshop (Computer file) c) Photography - Retouching d) Photographs - Conservation and restoration e) Photography - Digital techniques f) računalništvo g) programska oprema h) Photoshop i) digitalne slike j) obdelava slik k) popravila slik l) restavriranje slik m) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 25516549

  108.
  FARRELL, Joyce
          Java programming / Joyce Farrell. - 2nd ed. - Boston (Mass.) : Thomson, Course Technology, cop. 2003. - XV, 695 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Kazalo
  ISBN 0-619-01659-0
  a) Java (Computer program language) b) računalništvo c) programski jeziki d) Java e) programiranje f) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 3196500

  109.
  FINKELSTEIN, Ellen
          AutoCad 2004 Bible / Ellen Finkelstein. - Indianapolis : Wiley Publishing, cop. 2003. - XLII, 1273 str. : ilustr. ; 23 cm

  - - AutoCad 2004 Bible [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
  ISBN 0-7645-3992-2
  a) računalništvo - računalniški programi - računalniška grafika - AutoCAD 2004 b) računalništvo c) programska oprema d) AutoCAD 2004 e) računalniška grafika f) risanje g) načrtovanje h) priročniki

  004.43:744
  COBISS.SI-ID 51792641

  110.
  FRANKEL, David S., 1950-
          Model driven architecture : applying MDA to enterprise computing / David S. Frankel. - New York : Wiley, cop. 2003. - XXII, 328 str. : ilustr. ; 24 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley031/2002014 914.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/wiley038 /2002014914.html. - Bibliografija: str. 305-308. - Kazalo
  ISBN 0-471-31920-1 (broš.)
  a) Computer software - Development b) Computer architecture c) Business enterprises - Data processing d) računalništvo e) programska oprema f) arhitektura programov g) modeli h) uporaba modelov i) MDA tehnologija j) razvoj spletnih servisov k) upravljanje meta podatkov l) UML m) priročniki n) Model Driven Architecture o) modeling languages

  004.42:004.738.5
  COBISS.SI-ID 8543510

  111.
          The GRID : blueprint for a new computing infrastructure / edited by Ian Foster, Carl Kesselman. - 2nd ed. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, cop. 2004. - XXVII, 748 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij in na str. 675-721. - Kazalo
  ISBN 1-55860-933-4 (vezano)
  a) Computational grids (Computer systems) b) računalništvo c) računalniški sistemi d) računalniške mreže e) arhitektura mrež f) uporaba mrež g) omrežja h) programska orodja i) komunikacije j) infrastruktura k) protokoli l) pregledno delo

  004.7
  COBISS.SI-ID 25579013

  112.
  HALL, Jon
          Red Hat Linux 9 for dummies / by Jon "maddog" Hall and Paul G. Sery. - New York : Wiley Publishing, cop. 2003. - XX, 370 str. : ilustr. ; 24 cm. - (--- For dummies)

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley032/2003101 854.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/wiley039 /2003101854.html. - Kazalo. - Vsebina CD-ROM-ov: Linux operating system, Apache Web Server, GNU compiler, KDE Desktop
  - - Red Hat Linux 9 for dummies [Elektronski vir]. - 2 el. optična diska (CD-ROM-a) : barve, zvok ; 12 cm
  ISBN 0-7645-3990-6 (broš.)
  a) Linux b) Operating systems (Computers) c) računalništvo d) operacijski sistemi e) Linux f) namestitev g) konfiguracija h) računalniške mreže i) priročniki

  004.45
  COBISS.SI-ID 3891028

  113.
          HANDBOOK of video databases : design and applications / edited by Borko Furht, Oge Marques. - Boca Raton : CRC Press, cop. 2004. - [XX], 1211 str. : ilustr. ; 27 cm

  Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 0-8493-7006-X
  a) računalništvo - podatkovne baze - videotehnika - procesiranje slik - računalniški vid - digitalna tehnologija - digitalne komunikacije - video podatki - optični nosilci informacij - gibljive slike - interaktivni digitalni video sistemi - multimedia - načrtovanje - aplikacije - priročniki - zborniki b) Optical storage devices c) Image processing - Digital techniques d) Database management e) Image processing - Databases f) Video recordings - Databases

  004.65:004.9:621.377.6(082)(035)
  COBISS.SI-ID 51975169

  114.
  HATJE, Peter
          Naučimo se Visual Basic : naj ostane preprosto! / Peter Hatje ; [prevod Aleš Šuler]. - 1. izd. - Šempeter pri Gorici : Flamingo, 2002. - 81 str. : ilustr. ; 26 cm. - (KnowWare)

  Ov. nasl.
  ISBN 961-6176-69-2
  a) računalništvo b) programski jeziki c) Visual Basic 6.0 d) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 19893048

  115.
  INSAM, Edward
          TCP/IP embedded internet applications / Edward Insam. - Amsterdam [etc.] : Newnes, 2003. - VI, 320 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Embedded technology series)

  Bibliografija: str. 303-304. - Kazalo
  ISBN 0750657359
  a) Embedded computer systems b) TCP/IP (Computer network protocol) c) računalništvo d) računalniške mreže e) mrežni protokoli f) TCP/IP g) vgrajeni računalniški sistemi h) internet aplikacije i) komunikacijski sistemi j) LAN tehnologije k) aplikacije l) priročniki

  004.7
  COBISS.SI-ID 25668613

  116.
  INTERNATIONAL Conference on Inoformation Processing and Management of Uncertainly in Knowledge Based Systems (9th ; Annecy, France)
          Intelligent systems for information processing : from representation to applications / [the 9th International Conference on Inoformation Processing and Management of Uncertainly in Knowledge Based Systems (IPMU), Annecy, France] ; edited by Bernadette Bouchon-Meunier, Laurent Foulloy, Ronald R. Yager. - 1st ed. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2003. - X, 478 str. : ilustr. ; 25 cm

  Podatek o sestanku je naveden v CIP-u in v predgovoru. - Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 0-444-51379-5
  a) Expert systems (Computer science) - Congresses b) Uncertainty (Information theory) - Congresses c) Artificial intelligence - Congresses d) računalništvo e) procesiranje informacij f) iformacijska teorija g) iskanje informacij h) inteligentni sistemi i) umetna inteligenca j) ekspertni sistemi k) negotovost l) predstavitev znanja m) pregledno delo

  659.2:004:007.52
  COBISS.SI-ID 25504261

  117.
  INTIHAR, Matjaž
          e-Fotografija : osnove digitalne tehnike in praktične izkušnje pri digitalizaciji fotografije / avtor Matjaž Intihar. - Ljubljana : Image & Co, inženiring, 2003. - 192 str. : ilustr. ; 21 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Ov. nasl.
  ISBN 961-238-210-7
  a) Digitalna fotografija - Priročniki b) fotografska tehnika c) računalništvo d) digitalna fotografija e) digitalne tehnike f) digitalne kamere g) programska oprema h) skenerji i) tiskalniki j) dodatna oprema k) priročniki

  004.6:77.04
  COBISS.SI-ID 125262592

  118.
  KONONENKO, Igor
          Algoritmi in podatkovne strukture I / Igor Kononenko in Marko Robnik Šikonja. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za računalništvo in informatiko, 2003 (Ljubljana : Formatisk). - VII, 276 str. : ilustr. ; 24 cm

  250 izv. - Bibliografija: str. 225-226. - Kazalo
  ISBN 961-6209-37-X
  a) Algoritmi - Učbeniki za visoke šole b) Podatkovne strukture - Učbeniki za visoke šole c) računalništvo d) algoritmi e) podatkovne strukture f) seznami g) preslikave h) drevesa i) grafi j) naloge k) rešitve l) učbeniki za visoke šole

  004.422.63(075.8)(076)
  COBISS.SI-ID 125719552

  119.
  KONONENKO, Igor
          Osnove algoritmov in podatkovnih struktur II / Igor Kononenko in Marko Robnik Šikonja. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za računalništvo in informatiko, 2004 (Ljubljana : Formatisk). - VIII, 230 str. : ilustr. ; 24 cm

  Nasl. na ov.: Algoritmi in podatkovne strukture II. - 250 izv. - Bibliografija: str. 175-176. - Kazalo
  ISBN 961-6209-41-8
  a) Algoritmi - Učbeniki za visoke šole b) Podatkovne strukture - Učbeniki za visoke šole c) računalništvo d) algoritmi e) podatkovne strukture f) načrtovanje algoritmov g) optimalne rešitve h) iskanje rešitev i) strategija iskanja j) dinamično programiranje k) približne rešitve l) stohastični preiskovalni algoritmi m) pravilnost programov n) dokazevanje pravilnosti o) učbeniki za visoke šole

  004.422.63(075.8)
  COBISS.SI-ID 128441344

  120.
  KRAGELJ, Ingrid
          Svet preglednic. Učbenik za poslovno informatiko : program administrator v 3. letniku, program ekonomski tehnik v 2. letniku / Ingrid Kragelj, Tanja Ušaj Hvalič ; [ilustracije Ksenija in Vojan Konvalinka]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2003 ([Maribor] : Ma-tisk). - 120 str. : ilustr., preglednice ; 29 cm

  Bibliografija: str. 120. - Kazalo
  - - Svet preglednic [Elektronski vir] : disketa z vajami za učenca / Ingrid Kragelj, Tanja Ušaj Hvalič. - 1 disketa ; 10 cm
  ISBN 86-341-3667-1
  a) Elektronske preglednice - Učbeniki za srednje šole b) računalništvo c) elektronske preglednice d) urejanje preglednic e) vnos podatkov f) oblikovanje podatkov g) urejanje preglednic h) formule i) delo z listi j) naslavlanje podatkov k) funkcije l) grafikoni m) izmenjava podatkov

  004.42:004.67(075.3)
  COBISS.SI-ID 125828864

  121.
  LAPLANTE, Phillip A.
          Software engineering for image processing systems / Phillip A. Laplante. - Boca Raton [etc.] : CRC Press, cop. 2004. - 220 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Image processing series)

  Bibliografija: str. 203-207. - Kazalo
  ISBN 0-8493-1376-7
  a) Image processing b) Software engineering c) računalništvo d) obdelava slik e) programska oprema f) programski inženiring g) DOD standardi h) ISO standardi i) kakovost programskih orodij j) življenska doba modelov k) pregledno delo

  004.42
  COBISS.SI-ID 25649157

  122.
          MANAGING IP networks : challenges and opportunities / edited by Salah Aidarous, Thomas Plevyak ; with contributions by Javier Aracil ... [et al.]. - Piscataway : IEEE Press ; Hoboken : John Wiley, 2003. - XVII, 360 str. : ilustr. ; 26 cm. - (IEEE Press series on network management)

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley032/2003053 465.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/wiley037 /2003053465.html. - Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazala
  ISBN 0-471-39299-5
  a) Computer networks - Management b) TCP/IP (Computer network protocol) c) računalništvo d) računalniške mreže e) mrežni protokoli f) TCP/IP g) elektronsko poslovanje h) kakovost servisov i) varnost omrežij j) uporaba optike k) pregledno delo

  004.7
  COBISS.SI-ID 25719557

  123.
  MAO, Wenbo
          Modern cryptography : theory and practice / Wenbo Mao. - Upper Saddle River : Prentice Hall PTR, cop. 2004. - XXXVIII, 707 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 673-698. - Kazalo
  ISBN 0-13-066943-1
  a) Cryptography b) Computers - Access control c) Data transmission systems - Security measures d) računalništvo e) kriptografija f) prenos podatkov g) varnostni sistemi h) matematične osnove i) računalniška kompleksnost j) teorija števil k) enkripcija l) overitveni protokoli m) javni ključi n) kriptografski sistemi o) digitalni podpisi p) pregledno delo

  004.:621.391.7
  COBISS.SI-ID 3974996

  124.
  MAZZINI, Miha
          Novih 100 računalniških zvijač / Miha Mazzini. - Ljubljana : Pasadena, 2003 (Ljubljana : Itagraf). - 103 str. : ilustr. ; 21 cm

  ISBN 961-6361-47-3
  a) Računalništvo - Priročniki b) računalništvo c) Winows okolje d) Google e) GMS f) Office g) Word h) raziskovalec i) Outlook j) Internet Explorer k) zvijače l) priročniki

  004(035)
  COBISS.SI-ID 127687424

  125.
  MICHAEL, Alex
          Understanding Flash MX 2004 ActionScript 2 : basic techniques for creatives / Alex Michael. - Oxford ; Burlington : Focal Press, 2004. - X, 259 str. : ilustr. ; 25 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/els041/200306436 7.html. - Kazalo
  ISBN 0-240-51931-0
  a) Flash (Computer file) b) Computer animation c) ActionScript (Computer program language) d) računalništvo e) programska oprema f) Flash MX 2004 g) programski jeziki h) Action Script 2 i) računalniška grafika j) računalniška animacija k) razvoj aplikacij l) priročniki

  004.42/.43:004.92
  COBISS.SI-ID 25808901

  126.
  MIDDLEBROOK, Mark, 1961-
          AutoCAD 2004 for dummies / by Mark Middlebrook. - New York : Wiley Publishing, cop. 2003. - XX, 382 str. : ilustr. ; 24 cm. - (--For dummies)

  Kazalo
  ISBN 0-7645-4045-9
  a) AutoCAD b) Computer graphics c) računalništvo d) programska oprema e) AutoCAD 2004 f) računalniška grafika g) načrtovanje h) priročniki

  004.43:744
  COBISS.SI-ID 2111841

  127.
  MRHAR, Peter
          Za večjo storilnost - Microsoft Windows / Peter Mrhar. - Nova Gorica : Flamingo, 2002. - 86 str. : ilustr. ; 23 cm

  ISBN 961-6176-63-3
  a) Word for Windows - Urejevalniki besedil b) računalništvo c) operacijski sistemi d) Windows e) Internet f) varnost g) sistem h) registri i) priročniki

  004.451
  COBISS.SI-ID 8586141

  128.
  MURRAY, Katherine, 1961-
          Hitreje, pametneje : sistem Microsoft Office : izdaja 2003 / Katherine Murray ; [prevod Iolar]. - Ljubljana : Pasadena, 2004 ([Ljubljana] : Itagraf). - XXI, 343 str. : ilustr., tabele ; 21 cm

  Prevod dela: Faster, smarter. - Potiskane notr. str. ov. - O avtorici: str. [344]. - Kazalo
  ISBN 961-6361-46-5
  a) Microsoft Office (zbirka računalniških programov) - Priročniki b) računalništvo c) programska oprema d) Office 2003 e) Access f) Excel g) Front Page h) Outlook i) Power Point j) Word k) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 129046272

  129.
  NAKANO, Russell
          Web content management : a collaborative approach / Russell Nakano. - Boston [etc.] : Addison-Wesley, cop. 2002. - XXX, 238 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 223. - Kazalo
  ISBN 0-201-65782-1 (broš.)
  a) Web sites - Management b) računalništvo c) računalniške mreže d) spletne strani e) Web strani f) upravljanje strani g) razvoj h) priročniki

  004.738.52
  COBISS.SI-ID 25498373

  130.
  NICHOLS, Robin, 1955-
          Paint Shop Pro 8 : the guide to creating professional images / Robin Nichols. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2004. - XIII, 273 str. : ilustr. ; 25 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/els041/200306416 9.html. - Kazalo
  ISBN 0-240-51698-2
  a) Paint shop pro b) Computer graphics c) računalništvo d) računalniška grafika e) programska oprema f) Paint Shop Pro 8 g) digitalne slike h) obdelave slik i) posebni učinki j) tiskanje k) modeliranje l) www m) priročniki

  004.42:004.92
  COBISS.SI-ID 25581061

  131.
  PARK, John
          Practical data acquisition for instrumentation and control systems / John Park, Steve Mackay. - Oxford ; Burlington : Elsevier, 2003. - XV, 407 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Practical professional books from Elsevier)

  Kazalo
  ISBN 0-7506-5796-0
  a) Automatic data collection systems b) Management information systems c) računalništvo d) strojna oprema e) avtomatsko zbiranje podatkov f) upravljanje informacijskih sistemov g) zajemanje podatkv h) krmiljenje i) analogni signali j) digitalni signali k) oblikovanje signalov l) delo v realnem času m) podatkovne komunikacije n) IEEE 488 standard o) USB - Universal Serial Bus p) aplikacije PC q) PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association r) pregledno delo

  004.3
  COBISS.SI-ID 25669125

  132.
  PETZOLD, Charles, 1953-
          Programming Microsoft Windows with C# / Charles Petzold. - Redmond : Microsoft Press, cop. 2002. - XXII, 1290 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazalo
  - - Programming Microsoft Windows with C# [Elektronski vir]. - 1 el. optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
  ISBN 0-7356-1370-2 (vezano)
  a) Microsoft Windows (Computer file) b) C# (Computer program language) c) računalništvo d) operacijski sistemi e) Windows f) programiranje g) C++ h) priročniki

  004.45
  COBISS.SI-ID 25372421

  133.
  POWELL, Gavin
          Oracle high performance tuning for 9i ang 10g / Gavin Powell. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, cop. 2004. - XXXIV, 738 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 1-55558-305-9
  a) Oracle (Computer file) b) Database management c) računalništvo d) baze podatkov e) relacijske baze f) Oracle 9i g) Oracle 10g h) modeli baz i) programski jeziki j) upravljanje baz k) priročniki

  004.6
  COBISS.SI-ID 25579781

  134.
          PRACTICAL industrial data networks : design, installation and troubleshooting / Steve Mackay ... [et al.]. - Oxford ; Burlington : Newnes, 2004. - XV, 421 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Practical professional books from Elsevier)

  Kazalo
  ISBN 0-7506-5807-X
  a) Data transmission systems b) računalništvo c) industrijska omrežja d) podatkovna omrežja e) standardi vmesnika f) EIA - 232 g) CCITT V.24 h) EIA - 485 i) optična vlakna j) Allen Bradley protokol k) HART protokol l) HART - Highway Addressable Remote Transducer m) FieldBus n) ProfiBus o) industrijske mreže p) Ethernet q) TCP/IP r) radijske komunikacije s) brezžične komunikacije t) priročniki

  004.7
  COBISS.SI-ID 25813765

  135.
  PROAKIS, John G.
          Contemporary communication systems using MATLAB and Simulink / John G. Proakis, Masoud Salehi, Gerhard Bauch. - 2nd ed. - Belmont : Thomson-Brooks/Cole, cop. 2004. - VIII, 487 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 485. - Kazalo
  ISBN 0-534-40617-3 (broš.)
  a) MATLAB b) Data transmission systems - Computer simulation c) Telecommunication systems - Computer simulation d) računalništvo e) računalniške simulacije f) programska orodja g) MATLAB h) telekomunikacijski sistemi i) prenos podatkov j) signali k) linearni sistemi l) naključni procesi m) analogna modulacija n) digitalni prenosi

  004.94:004.7
  COBISS.SI-ID 25850885

  136.
  PROKIN, Milan
          Mikroprocesorska elektronika / Milan Prokin. - Beograd : Akademska misao, 2003. - IV, 188 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Bibliografija na koncu vseh poglavij
  ISBN 86-7466-136-X
  a) računalništvo b) strojna oprema c) mikroprocesorji d) Intel 8086 e) naslavljanje spominskih enot f) prekinitve g) števci h) tajmerji i) MNI j) DMA k) prikazovalniki l) učbeniki za visoke šole

  004.31(075.8)
  COBISS.SI-ID 25774853

  137.
  RELF, Christopher G.
          Image acquisition and processing with LabVIEW / Relf Christopher G. - Boca Raton [etc.] : CRC Press, cop. 2004. - 244 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Image processing series)

  Bibliografija: str. 237-238. - Kazalo
  - - Image acquisition and processing with LabView [Elektronski vir]. - 1 el. optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm
  Nasl. z enote
  ISBN 0-8493-1480-1
  a) računalništvo b) obdelave slik c) digitalne tehnike d) obdelave podatkov e) merilni instrumenti f) programska oprema g) LabVIEW h) vrste slik i) prikazovanje slik j) filtri k) morfologija l) analize m) strojni vid n) pregledno delo

  004.42:53.08
  COBISS.SI-ID 25652485

  138.
  REYNDERS, Deon
          Practical TCP/IP and Ethernet networking / Deon Reynders, Edwin Wright. - Oxford ; Burlington : Elsevier Science, 2003. - XIX, 306 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Practical professional books from Elsevier)

  Kazalo
  ISBN 0-7506-5806-1
  a) TCP/IP (Computer network protocol) b) Ethernet (Local area network system) c) računalništvo d) računalniške mreže e) Ethernet f) prenos podatkov g) dekodiranje h) omrežne komunikacije i) vrste mrež j) hitre mreže k) TCP/IP protokoli l) plastni protokoli m) aplikacije n) FTP - File Transfer Protocol o) TELNET p) RLOGIN - Remote Login q) WINS r) SNMP - Simple Network Management Protocol s) SMTP - Simple Mail Transfer Protocol t) POP - Post Office Protocol u) BOOTP - BOOTstrap Protocol v) TCP/IP w) LAN komponente x) Internet y) varnost z) namestitev {) odpravljanje napak |) satelitske komunikacije }) priročniki

  004.7
  COBISS.SI-ID 25669637

  139.
  RITTINGHOUSE, John W.
          Cybersecurity operations handbook / John W. Rittinghouse, William M. Hancock. - 1st ed. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2003. - XLI, 1287 str. ; 26 cm. - (Communications)

  Kazali
  ISBN 1-55558-306-7
  a) Computer networks - Security measures b) računalništvo c) računalniške mreže d) varnostni ukrepi e) upravljanje f) osnove varnosti g) zagotavljanje varnosti h) varnostni sistemi i) požarni zid j) varnost komunikacij k) forenzika l) preiskave vdorov m) odgovornost n) zunanje storitve o) priročniki

  004.7.056
  COBISS.SI-ID 25581573

  140.
  SADIQ, Waqar
          Business services orchestration : the hypertier of information technology / Waqar Sadiq, Felix Racca. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2003. - XX, 380 str. : ilustr. ; 24 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/samples/cam034/20020 74198.html Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/cam031/200207419 8.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/cam031/2 002074198.html. - Kazalo
  ISBN 0-521-81981-4
  a) Business - Computer network resources b) Business information services c) računalništvo d) informacijska tehnologija e) poslovni sistemi f) organizacija sistemov g) upravljanje sistemov h) avtomatsko upravljanje i) BSO metodologija - Business Services Orchestration j) računalniške aplikacije k) metapodatki l) sodelovanje človek - računalnik m) pregledno delo

  659.2:004
  COBISS.SI-ID 25516293

  141.
  SCHILLER, Bradley R., 1943-
          The automated lighting programmer's handbook / Brad Schiller. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, cop. 2004. - XXII, 158 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 0-240-80602-6
  a) Lighting b) računalništvo c) programiranje d) filozofija programiranja e) aplikacije f) avtomatizacija razsvetljave g) pregledno delo

  004.42:628.9
  COBISS.SI-ID 25502725

  142.
  SCHUMACHER, Robin
          Oracle performance troubleshooting : with dictionary internals SQL & tuning scripts / Robin Schumacher. - 1st ed. - Kittrell : Rampant TechPress, 2003. - 254 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Oracle in-focus ; book 5)

  Na ov. str.: "Includes Oracle 9i". - Kazalo
  - - Database solutions [Elektronski vir]. - [San Francisco] : Embarcadero technologies, cop. 2003. - 1 el. optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
  ISBN 0-9727513-4-3 (broš.)
  a) Oracle (Computer file) b) Relational databases c) SQL (Computer program language) d) računalništvo e) baze podatkov f) relacijske podatkovne baze g) Oracle 9i h) programski jeziki i) SQL j) pregledno delo

  004.6
  COBISS.SI-ID 25620741

  143.
  SHAW, Russell, 1947-
          Wireless networking made easy : everything you need to know to build your own PANs, LANs, and WANs / Russell Shaw. - New York [etc.] : AMACOM, 2003. - XV, 259 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-8144-7175-7 (broš.)
  a) računalništvo b) računalniške mreže c) brezžične komunikacije d) omrežja e) LAN - Local Area Network f) delovanje g) WAN - Wide Area Network h) sestavni deli i) brezžična omrežja j) NIC - Network Interface Card k) PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association l) načrtovanje mrež m) upravljanje n) nadgradnja o) preskušanje p) priročniki

  004.7
  COBISS.SI-ID 25763589

  144.
  SOBELL, Mark G.
          A practical guide to Red Hat Linux 8 / Mark G. Sobell. - Boston [etc.] : Addison-Wesley, cop. 2003. - XLVII, 1565 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  - - A practical guide to Red Hat Linux 8 [Elektronski vir] : version 8.0. - 2 optična diska (CD-ROM-a) : barve, zvok, animacija ; 12 cm
  Nasl. z enote
  ISBN 0-201-70313-0 (broš.)
  a) Linux b) Linux (Computer file) c) Operating systems (Computers) d) računalništvo e) operacijski sistemi f) Linux 8 g) namestitev h) upravljanje sistema i) računalniške mreže j) priročniki

  004.451
  COBISS.SI-ID 25509381

  145.
  SPIELMAN, Sue
          JSTL : practical guide for JSP programmers / Sue Spielman. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, cop. 2004. - XIX, 229 str. : ilustr. ; 23 cm. - (The Morgan Kaufmann practical guides series)

  Kazalo
  ISBN 0-12-656755-7 (broš.)
  a) JavaServer pages b) Java (Computer program language) c) računalništvo d) programski jeziki e) JSTL - JSP Standard Tag Library f) JSP - JavaServer Pages g) Java h) SQL i) Web aplikacije j) priročniki

  004.43:004.7
  COBISS.SI-ID 25578757

  146.
  STAUSBERG, Vanessa
          Spoznajmo PowerPoint 2000 : naj ostane preprosto! / Vanessa Stausberg ; [prevod Aleš Šuler]. - 1. izd. - Šempeter pri Gorici : Flamingo, 2001. - 62 str. : ilustr. ; 27 cm. - (KnowWare)

  Ov. nasl.
  ISBN 961-6176-56-0
  a) PowerPoint 2000 (računalniški program) b) računalništvo c) programska oprema d) Power Point 2000 e) predstavitve f) prezentacije g) računalniška grafika h) animacije i) priročniki

  004.42:004.91
  COBISS.SI-ID 4093982

  147.
  STEVENS, W. Richard
          UNIX network programming / W. Richard Stevens, Bill Fenner, Andrew M. Rudoff. - 3rd ed. - Boston : Addison-Wesley, cop. 2004-. - <1> zv. : ilustr. ; 25 cm. - (Addison-Wesley professional computing series)

  Dosedanja vsebina: Vol. 1.: The sockets networking API . - XXIII, 991 str. - Bibliografija: str. 947-954. - Kazalo
  ISBN 0-13-141155-1 (zv. 1)
  a) UNIX (Computer file) b) Computer networks c) Internet programming d) računalništvo e) operacijski sistemi f) UNIX g) programiranje h) računalniške mreže i) komunikacije j) komunikacijski postopki k) umesniki l) priročniki

  004.451:004.7
  COBISS.SI-ID 25710341

  148.
  ŠULER, Aleš
          Adobe Photoshop 7 / Aleš Šuler. - [4. dopolnjena izd.]. - Šempeter pri Gorici : Flamingo, 2003. - 273 str. : ilustr. ; 23 cm

  Podatek o izd. naveden na ov.
  ISBN 961-6176-73-0
  a) Adobe Photoshop 7.0 (računalniški program) - Računalniška grafika b) računalništvo c) programska oprema d) Photoshop 7.0 e) računalniška grafika f) digitalne slike g) urejanje slik h) obdelava slik i) optimiziranje slik j) skeniranje k) tiskanje l) fotografija m) multimedia n) priročniki

  004.42:004.92
  COBISS.SI-ID 4461854

  149.
  ŠULER, Aleš
          Spoznajmo FrontPage 2002 : program iz družine Office XP : naj ostane preprosto! / Aleš Šuler. - 2., dop. izd. - Šempeter pri Gorici : Flamingo, 2003. - 68 str. : ilustr. ; 27 cm

  Ov. naslov
  ISBN 961-6176-74-9
  a) računalništvo b) programska oprema c) Front Page 2002 d) računalniške mreže e) internet f) uporaba g) nakupovanje h) elektronska pošta i) konferenčni sistemi j) usenet k) varnost v internetu l) priročniki

  004.42:004.7
  COBISS.SI-ID 9485212

  150.
  ŠULER, Aleš
          Spoznajmo Visual Basic : [za različici 5 in 6] / Aleš Šuler. - 2. izd. - Šempeter pri Gorici : Flamingo, 2001. - 302 str. : ilustr. ; 27 cm

  Nasl. na ov.: Spoznajmo Microsoft Visual Basic. - Podnasl. na ov. - Kazalo
  ISBN 961-6176-33-1
  a) Visual Basic (programski jezik) b) Visual Basic (računalniški program) c) računalništvo d) programski jeziki e) Visual Basic 5 f) Visual Basic 6 g) Windovs okolje h) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 16636967

  151.
  TAN, Teik-Kheong, 1964-
          The world wide Wi-Fi : technological trends and business strategies / Teik-Kheong (TK) Tan, Benny Bing. - Hoboken : Wiley-Interscience, 2003. - XVI, 200 str. : ilustr. ; 25 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley031/2003011 396.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/wiley039 /2003011396.html. - Bibliografija na koncu nekaterih poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-471-46356-6 (vezano)
  a) Wireless LANs b) IEEE 801.11 (Standard) c) Local area networks industry d) računalništvo e) računalniške mreže f) brezžične mreže g) IEEE 802.11 standardi h) Wi-Fi i) pregled trga j) trendi k) priročniki

  004.7
  COBISS.SI-ID 25720069

  152.
  TEILHET, Stephen
          C# cookbook / Stephen Teilhet and Jay Hilyard. - 1st ed. - Beijing [etc.] : O'Reilly, 2004. - XXII, 831 str. ; 24 cm

  Na ov. str.: "The definitive collection of solutions and examples". - Kazalo
  ISBN 0-596-00339-0
  a) C# (Computer program language) b) računalništvo c) programski jeziki d) C# e) primeri f) rešitve g) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 25850629

  153.
  TREBAR, Mira
          Osnove logičnih vezij / Mira Trebar. - 3. izd. - Ljubljana : Fakulteta za računalništvo in informatiko, 2003. - 185 str. : ilustr. ; 30 cm

  Na naslovni str. je leto izd. 2002, v CIP-u 2003. - Bibliografija: str. 185
  ISBN 961-6209-31-0
  a) računalništvo b) strojna oprema c) logična vezja d) števila e) kode f) Boolova algebra g) logične funkcije h) minimizacija funkcij i) aritmetična vezja j) strukturalni gradniki k) programabilni logični gradniki l) sekvenčna vezja m) avtomati n) Mooreov avtomat o) Mealyjev avtomat p) vaje q) učbeniki za visoke šole

  004.312(075.8)
  COBISS.SI-ID 125881856

  154.
  TUMA, Tadej
          Mikrokrmilniški sistemi. Programiranje za družino HC11 / Tadej Tuma, Andrej Nussdorfer. - [2. izd.]. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 2004 (Ljubljana : Formatisk). - 99 str., [158] str. pril. : ilustr. ; 24 cm

  Besedilo v slov., eno poglavje v angl. - V publikaciji navedena napačna izdaja - prva izdaja leta 2000. - 300 izv. - Bibliografija: str. 98
  ISBN 961-6371-56-8
  a) Mikrokrmilniški sistemi - Učbeniki za visoke šole b) računalništvo c) računalniško programiranje d) mikroprocesorji e) mikrokrmilniški sistemi f) mikrokrmilniki družine HC11 g) operacijski sistemi h) sistemski gonilniki i) aplikativni programi j) razvojno okolje k) mikrokrmilnik MC68HC11 l) učbeniki za visoke šole

  004.2/.3(075.8)(076.1)
  COBISS.SI-ID 128705536

  155.
          VISUAL C++ .NET : a managed code approach for experienced programmers / H. M. Deitel ... [et al.]. - Upper Saddle River : Prentice Hall, cop. 2003. - LV, 1563 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Deitel developer series)

  Kazalo
  ISBN 0-13-045821-X (broš.)
  a) C++ (Computer program language) b) Microsoft . NET c) računalništvo d) programski jeziki e) Visual C++.NET IDE f) Visual Studio .NET IDE g) objektno orientirano programiranje h) grafični uporabniški umesniki i) večprocesnost j) označevalni jeziki k) XML l) baze podatkov m) SQL n) ADO .NET o) Web servisi p) strukture podatkov q) medsebojno delovanje r) številčni sistemi s) kodiranje t) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 25513477

  156.
  VLAŠIĆ, Zoran
          Pascal : priručnik s riješenim primjerima / Zoran Vlašić. - 7. izd. - Zagreb : Tehnička knjiga, 1994. - 248 str. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 245
  ISBN 953-172-002-9
  a) računalništvo b) programski jeziki c) Pascal d) rešeni primeri e) priročniki

  004.43(035)(076.2)
  COBISS.SI-ID 25755397

  157.
  WIGLEY, Andy
          Microsoft.NET Compact Framework : core reference / Andy Wigley, Mark Sutton, [Stephen Wheelwright]. - Redmond : Microsoft Press, cop. 2003. - XXVIII, 860 str. : ilustr. ; 24 cm

  Tretji avtor na ov. - Kazalo
  ISBN 0-7356-1725-2
  a) Microsoft .NET Framework b) Application software - Development c) Pocket computers d) Mobile computers e) računalništvo f) računalniški sistemi g) programiranje h) Microsoft .NET i) razvoj aplikacij j) razvoj mobilnih aplikacij k) priročniki

  004.42/.43
  COBISS.SI-ID 25372165

  158.
  YARWOOD, Alfred, 1917-
          An introduction to AutoCAD 2004 : 2D and 3D design / Alf Yarwood. - Oxford ; Burlington : Newnes, 2004. - XIV, 327 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7506-6176-3
  a) AutoCAD (Computer file) b) Computer-aided design c) računalništvo d) programska oprema e) Avto CAD 2004 f) računalniška grafika g) risanje h) načrtovanje i) aplikacije j) priročniki

  004.43:744
  COBISS.SI-ID 25505029

  159.
  YEUNG, Raymond W.
          A first course in information theory / Raymond W. Yeung. - New York [etc.] : Kluwer Academic/Plenum Publishers, cop. 2002. - XXI, 412 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM). - (Information technology : transmission, processing, and storage)

  Bibliografija: str. 389-402. - Kazalo
  ISBN 0-306-46791-7
  a) Information theory b) računalništvo c) informacijska teorija d) Shannonova informacijska neenakost e) informacijske meritve f) zgoščevanje podatkov g) tipičnost h) I - meritve i) Markove strukture j) Blahut - Arimotovi algoritmi k) entropija l) grupe m) pregledno delo

  659.2:004
  COBISS.SI-ID 3966804


  52 ASTRONOMIJA. GEODEZIJA.


  160.
  BAKICH, Michael E.
          The Cambridge encyclopedia of amateur astronomy / Michael E. Bakich. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2003. - XII, 342 str. : ilustr. ; 29 cm

  Kazalo
  ISBN 0-521-81298-4
  a) Astronomija - Enciklopedije b) astronomija c) astronomska opazovanja d) astronomska oprema e) referenčna literatura f) sončni sistem g) zvezde h) supernove i) mrki j) nebule k) zvezdne kopice l) galaksije

  520/523
  COBISS.SI-ID 10678837

  161.
  BELKORA, Leila
          Minding the heavens : the story of our discovery of the Milky Way / Leila Belkora. - Bristol ; Philadelphia : Institute of Physics, cop. 2003. - X, 406 str., [8] str. barvnih pril. : ilustr. ; 22 cm

  Bibliografija: str. 385-392. - Kazalo
  ISBN 0-7503-0730-7
  a) Astronomy - History b) Astronomers c) Galaxies d) Milky Way e) astronomija f) raziskovanje vesolja g) odkritje Rimske ceste h) opazovanje zvezd i) Thomas Wright j) William Herschel k) Willhelm Struve l) William Huggins m) Jacobus Kapteyn n) Harlow Shapley o) Edwin Hubble

  52(091)
  COBISS.SI-ID 25710597

  162.
          DICTIONARY of geophysics, astrophysics, and astronomy / edited by Richard A. Matzner. - Boca Raton : CRC Press, cop. 2001. - 526 str. ; 26 cm. - (Comprehensive dictionary of physics)

  ISBN 0-8493-2891-8
  a) Astronomy - Dictionaries b) Geophysics - Dictionaries c) astronomija d) astrofizika e) geofizika f) enciklopedični slovar

  (52+550)(038)=111
  COBISS.SI-ID 25760005

  163.
  EVANS, Ben, 1976-
          NASA's voyager missions : exploring the outer solar system and beyond / Ben Evans with David M. Harland. - London [etc.] : Springer ; Chichester : Praxis Publishing, cop. 2004. - XVIII, 284 str., 13 str. uvezanih pril. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 267-275. - Kazalo
  ISBN 1-85233-745-1 (broš.)
  a) Voyager Project b) United States. National Aeronautics and Space Administration c) Outer space - Exploration d) astronomija e) raziskovanje vesolja f) sončni sistem g) zunanji planeti h) projekt Voyager

  523.45/.48:520.6.07
  COBISS.SI-ID 25590789

  164.
  KOPERNIK, Mikołaj, 1473-1543
          O revolucijah nebesnih sfer : prva knjiga / Nikolaj Kopernik = De revolutionibus orbitum caelestium : liber primus / Nicolaus Copernicus ; prevod, spremna študija in opombe Matjaž Vesel. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2003 (Ljubljana : Littera picta). - 154 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Historia scientiae)

  Prevod dela: De revolutionibus orbitum caelestium. - Bibliografija: str. 139-147
  ISBN 961-6500-20-1
  a) Astronomija b) astronomija c) matematična astronomija d) Nikolaj, Kopernik

  52(091)Kopernik N.
  COBISS.SI-ID 126795264

  165.
  LANG, Kenneth R., 1941-
          The Cambridge guide to the solar system / Kenneth R. Lang. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2003. - XV, 452 str. : ilustr., zvd. ; 29 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/cam031/200203156 2.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/cam031/2 002031562.html. - Bibliografija: str. 430-437. - Kazalo
  ISBN 0-521-81306-9
  a) Solar system b) astronomija c) sončni sistem d) atmosfere planetov e) magnetosfere planetov f) magnetosfere g) sončni veter h) planeti i) kometi j) asterodi k) meteoriti l) raziskave

  523
  COBISS.SI-ID 25520389

  166.
  MAYOR, Michel, 1942-
          New worlds in the cosmos : the discovery of exoplanets / Michel Mayor and Pierre-Yves Frei ; translated by Boud Roukema. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2003. - XII, 248 str., [12] str. pril. : ilustr. ; 24 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/cam031/200304196 5.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/cam031/2 003041965.html. - Bibliografija: str. 246-248
  ISBN 0-521-81207-0
  a) Extrasolar planets b) astronomija c) raziskovanje vesolja d) planeti e) izvenzemeljsko življenje

  524(157)
  COBISS.SI-ID 25519621

  167.
  TURNER, Martin J. L., 1942-
          Expedition Mars / Martin J. L. Turner. - London [etc.] : Springer ; Chichester : Praxis Publishing, cop. 2004. - XXI, 321 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Springer-Praxis books in astronomy and space sciences)

  Bibliografija: str. 317. - Kazalo
  ISBN 1-85233-735-4 (broš.)
  a) Space flight to Mars b) Manned space flight c) Mars - Exploration d) astronomija e) raziskovanje vesolja f) sončni sistem g) Mars

  523.43:520.6.07
  COBISS.SI-ID 25591301

  168.
  VERGER, Fernand, 1929-
          The Cambridge encyclopedia of space : missions, applications and exploration / Fernand Verger, Isabelle Sourbes-Verger, Raymond Ghirardi ; with contributions by Xavier Pasco ; foreword by John M. Logsdon ; translated by Stephen Lyle and Paul Reilly. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2003. - IX, 418 str. : ilustr., zvd. ; 29 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/samples/cam031/20020 67408.html Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/cam021/200206740 8.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/cam022/2 002067408.html. - Bibliografija: str. 383-389. - Kazalo
  ISBN 0-521-77300-8
  a) Astronautics - Encyclopedias b) Rocketry - Encyclopedias c) Outer space - Exploration - Encyclopedias d) aeronautična astronomija e) raziskovanje vesolja f) sateliti g) astronomska opazovanja h) financiranje raziskav i) znanstvene misije j) opazovanje zemlje k) telekomunikacije l) pozicioniranje m) navigacija n) vojaške aplikacije o) vesoljske postaje

  520.6.07
  COBISS.SI-ID 25519877

  169.
  YULSMAN, Tom
          Origins : the quest for our cosmic roots / Tom Yulsman. - Bristol ; Philadelphia : Institute of Physics, cop. 2003. - XVI, 384 str. ; 22 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7503-0765-X
  a) Cosmology b) astronomija c) kozmologija d) razvoj vesolja e) razvoj življenja f) astrobiologija

  524
  COBISS.SI-ID 25710853


  53 FIZIKA.


  170.
  AVSEC, Jurij
          Naloge iz termodinamike / Jurij Avsec, Milan Marčič. - 2. popravljena izd. - Maribor : Fakulteta za strojništvo, 2003 (Maribor : Založniško tiskarska dejavnost Fakultete za strojništvo). - XVII, 307 str. : graf. prikazi ; 23 cm

  300 izv. - Bibliografija: str. 289-292
  ISBN 86-435-0529-3
  a) fizika b) termodinamika c) termična enačba stanja d) zakoni termodinamike e) izentropa f) politropa g) ravnotežja h) fazni prehodi i) tokovi j) zgorevanje k) eksergija l) vlažen zrak m) krožni procesi n) fazni sistemi o) elektroloiti p) naloge q) rešitve r) učbeniki za visoke šole

  536.7(075.8)(076.1)
  COBISS.SI-ID 49271297

  171.
  BOYD, Robert W., 1948-
          Nonlinear optics / Robert W. Boyd. - 2nd ed. - San Diego : Academic Press, cop. 2003. - XVII, 578 str. : ilustr. ; 24 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/els031/200211560 8.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/els031/2 002115608.html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-12-121682-9
  a) Nonlinear optics b) fizika c) nelinerna optika d) kvantno-mehanska teorija občutljivosti e) odzivi f) dvo-nivojska aproksimacija g) lomni količnik h) sipanje svetlobe i) akustooptika j) Brillovinovo sipanje k) Ramanovo sipanje l) elektrooptika m) fotorefraktivni efekti n) pregledno delo

  535-4
  COBISS.SI-ID 25851397

  172.
  BRANDT, Siegmund
          Interactive quantum mechanics / Siegmund Brandt, Hans Dieter Dahmen, Tilo Stroh. - New York [etc.] : Springer, cop. 2003. - XIII, 306 str. : ilustr. ; 25 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Kazalo
  ISBN 0-387-00231-6
  a) Quantum theory - Computer programs b) Quantum theory - Computer-assisted instruction c) Java (Computer program language) d) Interactive computer systems e) Computer graphics f) fizika g) kvantna mehanika h) matematična fizika i) kvantna teorija j) računalniško podprta navodila k) programska orodja l) INTERQUANTA m) prosto gibanje delcev n) sipanje o) harmonski oscilatorji p) pregledno delo

  530.145:004.42
  COBISS.SI-ID 25700357

  173.
  BRNIĆ, Josip
          Elastomehanika i plastomehanika / Josip Brnić ; [crteže izradila Vida Fatur]. - Zagreb : Školska knjiga, 1996. - 323 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Rijeci)

  Bibliografija: str. 320 -321. - Kazalo
  ISBN 953-0-31667-4
  a) fizika b) mehanika elastičnih teles c) obremenitve d) deformacije e) elastičnost f) plastičnost g) torzija h) učbeniki za visoke šole

  539.3(075.8)
  COBISS.SI-ID 40545

  174.
  BROOKER, Geoffrey
          Modern classical optics / Geoffrey Brooker. - Oxford : Oxford University Press, 2003. - XIV, 397 str. : ilustr., graf. prikazi ; 26 cm. - (Oxford master series on atomic, optical and laser physics) (Oxford master series in physics)

  Bibliografija: str. 383-386. - Kazalo
  ISBN 0-19-859964-1 (vezano) ISBN 0-19-859965-X (broš.)
  a) Optics b) fizika c) klasična optika d) elektromagnetizem e) svetloba f) Fourierove transformacije g) lom svetlobe h) uklonske mrežice i) tanki filmi j) interferenca k) teorija loma svetlobe l) holografija m) optična vlakna n) polarizacija o) optične naprave p) CD - ROM q) DVD

  535(078.8)
  COBISS.SI-ID 24851205

  175.
  CASSIDY, David C., 1945-
          Understanding physics / David Cassidy, Gerald Holton, James Rutherford. - New York [etc.] : Springer, 2002. - XXIII, 851 str., [2] str. uvezanih pril. : ilustr., zvd. ; 25 cm. - (Undergraduate texts in contemporary physics)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-387-98756-8 (vezano)
  a) Physics b) fizika c) snov d) gibanje e) električna polja f) atomi

  53
  COBISS.SI-ID 25519365

  176.
  ČAUŠEVIĆ, Mehmed
          Tehnička mehanika. Kinematika / Mehmed Čaušević. - Zagreb : Školska knjiga, 2000. - VII, 195 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Bibliografija: str. 192-193. - Kazalo
  ISBN 953-0-30676-8
  a) fizika b) tehniška mehanika c) kinetika točke d) kinetika togega telesa e) gibanje togega telesa f) rotacija g) sferno gibanje h) učbeniki za visoke šole

  531.1(075.8)
  COBISS.SI-ID 931681

  177.
          DICTIONARY of pure and applied physics / edited by Dipak Basu. - Boca Raton : CRC Press, cop. 2001. - 389 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Comprehensive dictionary of physics)

  ISBN 0-8493-2890-X
  a) Physics - Dictionaries b) fizika c) uporabna fizika d) enciklopedični slovar e) angleški

  53(03)=111
  COBISS.SI-ID 25762053

  178.
  DIVER, Declan A.
          A plasma formulary for physics, technology and astrophysics / Declan A. Diver. - Berlin [etc.] : Wiley-VCH, cop. 2001. - XVI, 204 str. : graf prikazi ; 25 cm

  Bibliografija: str. 193-198. - Kazalo
  ISBN 3-527-40294-2
  a) Plasma (Ionized gases) b) fizika plazme c) elementarni procesi d) ionizacija e) sevanje f) kinetična teorija g) transport plazme h) valovanje plazme i) pretoki j) ravnotežje k) nestabilnosti l) matematične osnove

  533.9
  COBISS.SI-ID 23896837

  179.
  GOLDMANN, Alfred
          Electronic structure of solids : photoemission spectra and related data. Subvol. C 1, Noble metals, noble metal halides and nonmagnetic transition metals / author [and] editor A. Goldman. - Berlin [etc.] : Springer, cop. 2003. - IX, 353 str. : graf. prikazi ; 28 cm. - (Numerical data and functional relationships in science and technology. New series. Group 3, Condesed matter, ISSN 1615-1925 ; vol. 23)

  Na vrhu nasl. str.: Landolt-Börnstein. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  - - Electronic structure of solids [Elektronski vir] : photoemission spectra and related data. C1, Noble metals, noble metal halides and nonmagnetic transition metals. - 1 el. optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
  ISBN 3-540-43568-9
  a) fizika trdne snovi b) kovine c) halidi kovin d) elektronske strukture e) fotoemisijski spektri f) grafi g) priročniki

  538.9
  COBISS.SI-ID 25442309

  180.
  GRABEC, Igor
          Predavanja iz fizike / Igor Grabec. - Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, 2003 (Ljubljana : Pleško). - XII, 525 str. : ilustr. ; 24 cm

  500 izv. - Bibliografija: str. 505. - Kazalo
  ISBN 961-6238-72-8
  a) Fizika - Učbeniki za visoke šole b) fizika c) mehanika d) termodinamika e) elektrika f) magnetizem g) nihanja h) valovanja i) optika j) relativnostna mehanika k) kvantna mehanika l) učbeniki za visoke šole

  53(075.8)
  COBISS.SI-ID 124221952

  181.
  HÄNEL, Dieter
          Molekulare Gasdynamik : Einführung in die kinetische Theorie der Gase und Lattice-Boltzmann-Methoden / Dieter Hänel. - Berlin [etc.] : Springer, cop. 2004. - XII, 223 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Bibliografija: str. 219-220. - Kazalo
  ISBN 3-540-44247-2 (vezano)
  a) fizika b) kinetična teorija plinov c) molekularna dinamika d) Boltzmanova enačba e) plinske zmesi f) neravnotežna stanja g) numerične metode

  536.7
  COBISS.SI-ID 24727301

  182.
  KOKOL, Miran, 1964-
          Zbirka rešenih nalog iz fizike / Miran Kokol. - Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, 2003 (Ljubljana : Pleško). - VI, 447 str. : ilustr. ; 24 cm

  300 izv. - Bibliografija: str. 447
  ISBN 961-6238-76-0
  a) Fizika - Vaje za visoke šole b) fizika c) mehanika d) toplota e) elektrika f) magntizem g) nihanje h) valovanje i) optika j) atomika k) naloge l) rešitve m) izpitna vprašanja n) učbeniki za visoke šole

  53(075.8)(076.1)
  COBISS.SI-ID 125651200

  183.
  KOŠKIN, N. I.
          Priročnik elementarne fizike / N. I. Koškin, M. G. Širkevič ; prevedli in priredili M. Gros, M. Hribar, Z. Trontelj. - 1. slovenski prevod, 8. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2003 ([Maribor] : Dravska tiskarna). - 246 str., [1] zganj. f. pril. : ilustr. ; 16 cm

  Prevod in priredba dela: Spravočnik po elementarnoj fizike, izd. 3-e, pererabotannoe i dopolnennoe. - Kazalo
  ISBN 86-365-0065-6
  a) Fizika - Priročniki b) fizika c) kinematika d) dinamika e) statika togega telesa f) mehanika fluidov g) termodinamika h) nihanja i) valovanja j) elektrika k) optika l) zgradba atoma m) tabele n) priročniki

  53(035)
  COBISS.SI-ID 126741248

  184.
          MEHANIKA. Zbirka nalog z rešitvami za 1., 2., 3. in 4. letnik programa strojni tehnik / Jože Stropnik ... [et al.]. - 2. izd. - Ljubljana : Državni izpitni center, 2003 ([Ljubljana] : Prima print). - 255 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Znanje / Državni izpitni center)

  500 izv. - Bibliografija: str. 253-254
  ISBN 961-6120-75-1
  a) Mehanika - Vaje za srednje šole b) fizika c) mehanika d) izpitne naloge e) zaključni izpiti f) matura g) učbeniki za srednje šple

  531(075.3)(079.1)
  COBISS.SI-ID 127054080

  185.
  NATERER, Greg F.
          Heat transfer in single and multiphase systems / Greg F. Naterer. - Boca Raton [etc.] : CRC Press, cop. 2003. - 618 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Mechanical engineering series)

  Bibliografija na koncu nekaterih poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8493-1032-6 (vezano)
  a) Heat - Transmission b) Multiphase flow c) fizika d) termodinamika e) prenos toplote f) kondukcija g) konvekcija h) radiacija i) fazne spremembe j) izmenjevalci toplote k) enofazni sistemi l) večvazni sistemi m) pregledno delo

  536.24
  COBISS.SI-ID 7400982

  186.
  RIFERT, V. G.
          Condensation heat transfer enhancement / V. G. Rifert & H. F. Smirnov. - Southampton ; Boston : WIT, cop. 2004. - 372 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Developments in heat transfer ; vol. 10)

  Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 1-85312-538-5
  a) Heat - Transmission b) Condensation c) fizika d) termodinamika e) prenos toplote f) kondenzacija g) modeli h) filmska kondenzacija i) cevi j) električna polja k) profili l) pregledno delo

  536.2:66.095.3
  COBISS.SI-ID 24995845

  187.
  SILVERMAN, Mark P.
          A universe of atoms, an atom in the universe / Mark P. Silverman. - 2nd ed. - New York : Springer, 2002. - X, 417 str. : ilustr. ; 25 cm

  Predhodna izd.: And yet it moves. - Cambridge : University Press, 1993. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-387-95437-6
  a) Physics b) Quantum theory c) fizika d) kvantna teorija e) fizikalno modeliranje f) prevajanje toplote g) prosti elektroni h) atomi i) kvantna stanja j) naboj k) odboj svetlobe l) radioaktivni razpad m) simetrija

  530.14
  COBISS.SI-ID 24929541

  188.
  SRPČIČ, Stane
          Mehanika trdnih teles / Stane Srpčič. - Ljubljana : Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2003 (Trebnje : Otisk). - XII, 651 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 649-651
  ISBN 961-6167-58-8
  a) Mehanika trdnih teles - Učbeniki za visoke šole b) mehanika trdnih teles c) toga telesa d) deformabilna telesa e) napetosti f) deformacije g) soodvisnosti h) enačbe trdnega telesa i) robni problemi j) ravni linijski nosilci k) učbeniki za visoke šole

  539.2/.3(075.8)
  COBISS.SI-ID 126565120

  189.
  STANOVNIK, Aleš
          Fizika I. Zapiski predavanj / Aleš Stanovnik. - 3. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko : Fakulteta za računalništvo in informatiko, 2003. - 199 str. : ilustr. ; graf. prikazi ; 24 cm

  ISBN 961-6371-03-7
  a) Fizika - Učbeniki za visoke šole b) fizika c) kinematika d) dinamika e) gravitacija f) sile g) gibalne količine h) vrtilne količine i) delo j) energija k) nihanja l) deformacije teles m) mehanika tekočin n) mehansko valovanje o) termodinamika p) učbeniki za visoke šole

  53(075.8)
  COBISS.SI-ID 124845056

  190.
          VAKUUMSKA znanost in tehnika / [avtorji France Brecelj ... [et al.] ; urednik Vincenc Nemanič]. - Ljubljana : Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije, 2003 (Ljubljana : Pleško). - 147 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

  500 izv. - Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 961-90025-4-7
  a) Vakuumska tehnika - Učbeniki b) Vakuum c) fizika d) vakumska tehnika e) fizikalne osnove f) površine trdnih snovi g) termodinamika procesov h) termodinamsko ravnovesje i) ravnovesno stanje plina j) črpanje k) vakumske posode l) materiali m) vakumski spoji n) ventili o) odkrivanje netesnosti p) vakumski sistemi q) vakumska higiena r) čistilni postopki s) učbeniki

  533.5(075)
  COBISS.SI-ID 127363328

  191.
  WALKER, James S., 1950-
          Physics / James S. Walker. - 2nd ed., international ed. - Upper Saddle River ; London : Prentice Hall, cop. 2004. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 27 cm

  Kazalo
  ISBN 0-13-121743-7
  a) Physics b) fizika c) mehanika d) termodinamika e) elektromagnetizem f) optika g) svetloba h) relativnost i) kvantna fizika j) jedrska fizika

  53(075.8)
  COBISS.SI-ID 1175170


  531


  192.
  GOLUBOVIĆ, Zoran
          Mehanika. Statika / Zoran Golubović, Milivoje Simonović, Zoran Mitrović. - Beograd : Akademska misao, 2001. - 308 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 303-304
  ISBN 86-7466-049-5 (broš.)
  a) fizika b) mehanika c) statika d) pojmi e) definicije f) sile g) momenti h) trenje i) nosilci j) ravnotežje k) učbeniki sa visoke šole

  531.2(075.8)
  COBISS.SI-ID 7440662


  539 FIZIKALNA ZGRADBA SNOVI.


  193.
  CVELBAR, Franc
          Merjenje ionizirajočega sevanja / Franc Cvelbar. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2003 (Ljubljana : Migraf). - 176 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka izbranih poglavij iz fizike, ISSN 1408-0451 ; 40)

  200 izv. - Bibliografija: str. 170. - Kazalo
  ISBN 961-212-145-1
  a) Ionizirajoče sevanje - Merjenje - Učbeniki za visoke šole b) fizika c) meritve sevanja d) ionizirajoče sevanje e) pospeševalni sistemi f) pospeševalniki g) Van de Graaffov h) tandemski elektrostatični i) Cockcroft Waltonov j) linearni k) ciklotron l) mikrotron m) sinhrotron n) trkalniki o) radioaktivnost p) radioaktivni razpadi q) izviri sevanja r) Comptonov pojav s) dozimetrija t) plinski ionizacijski števci u) polprevodniški števci v) scintilacijski števci w) učbeniki za visoke šole

  539.1.074:53.08(075.8)
  COBISS.SI-ID 125866752

  194.
  GUELACHVILI, Guy
          Molecular constants : mostly from infrared spectroscopy. Subvol. B, linear triatomic molecules. Pt. 7, C[sub]2H[sup]- (HCC[sup]-), C[sub]2H[sup]+ (HCC[sup]+), C[sub]2O[sup]- (CCO[sup]-), C[sub]2O (CCO), C[sub]2S (CCS), C[sub]3 (CCC), C[sub]3[sup{++} (CCC[sup]{++}) / G. Guelachvili, K. Narahari Rao ; edited by G. Guelachvili. - Berlin [etc.] : Springer, cop. 2003. - LXXVIII, 194 str. ; 28 cm. - (Numerical data and functional relationships in science and technology. New series. Group 2, Molecules and radicals, ISSN 1615-1852 ; vol. 20)

  Na vrhu nasl. str.: Landolt-Börnstein. - Bibliografija: str. 183-194
  - - Molecular constants : Elektronski vir : mostly from infrared spectroscopy. B7, linear triatomic molecules. - 1 el. optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
  ISBN 3-540-41026-0
  a) atomska fizika b) molekularna fizika c) molekule d) radikali e) molekularne lastnosti f) tabele g) priročniki

  539.1(083.5+035)
  COBISS.SI-ID 25443589

  195.
          PHOTON and electron interactions with atoms, molecules and ions. Subvol. C, Interactions of photons and electrons with molecules / M. Brunger ... [et al.] ; edited by Y. Itikawa. - Berlin [etc.] : Springer, cop. 2003. - 1 zv. (loč. pag.) : graf. prikazi ; 28 cm. - (Numerical data and functional relationships in science and technology. New series. Group 1, Elementary particles, nuclei and atoms, ISSN 1615-1844 ; vol. 17)

  Dostopno tudi na: http://www. springerlink.com/openurl.asp?genre= journal&issn=1616-9522. - Na vrhu nasl. str.: Landolt-Börnstein. - Bibliografija ma koncu poglavij
  - - Photon and electron interactions with atoms, molecules, and ions [Elektronski vir]. C, Interactions of photons and electrons with molecules. - 1 el. optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
  ISBN 3-540-44338-X
  a) jedrska fizika b) fizika delcev c) atomi d) molekule e) ioni f) interakcije g) foton h) elektron i) tabele j) priročniki

  539.1
  COBISS.SI-ID 25441797

  196.
  STOROŽENKO, A. N.
          Energy and structure of nuclear levels. Subvol. B, Z=37-62 / A. N. Storozhenko, A. I. Vdovin, V. V. Voronov ; edited by H. Schopper. - Berlin [etc.] : Springer, cop. 2003. - XI, 165, 167 str. : graf. prikazi ; 28 cm. - (Numerical data and functional relationships in science and technology. New series. Group 1, Elementary particles, nuclei and atoms, ISSN 1615-1844 ; vol. 18)

  Dostopno tudi na: http://www. springerlink.com/app/home/journal.a sp. - Na vrhu nasl. str.: Landolt-Börnstein. - Bibliografija na koncu poglavij
  - - Energy and structure of nuclear levels [Elektronski vir]. B, Z=37-62. - 1 el. optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
  ISBN 3-540-41028-7
  a) jedrska fizika b) fizika delcev c) atomska jedra d) ekscitirana stanja e) lastnosti f) tabele g) priročniki

  539.12...1
  COBISS.SI-ID 25442821

  197.
  WESSON, John
          Tokamaks / John Wesson ; with contribution from D. J. Campbell ... [et al.]. - 3rd ed. - New York : Clarendon Press, 2004. - XII, 749 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-19-850922-7
  a) fizika plazme b) termonuklearna fuzija c) reaktor tokamak d) ravnotežje e) gretje f) nestabilnosti g) interakcije plazma - površina h) diagnostika i) eksperimenti

  539.175.3
  COBISS.SI-ID 3983188


  54 KEMIJA.


  198.
  BARRETT, Jack
          Inorganic chemistry in aqueous solution / Jack Barrett. - Cambridge : Royal Society of Chemistry, cop. 2003. - VII, 184 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm. - (Tutorial chemistry texts ; 21)

  Kazalo
  ISBN 0-85404-471-X
  a) fizikalna kemija b) anorganska kemija c) vodne raztopine d) hidratacija ionov e) kisline f) baze g) topnost spojin h) termodinamika i) elektrodni potnciali j) stabilnost ionov k) kemija vode

  544.35:546
  COBISS.SI-ID 25434373

  199.
          BIOACTIVE natural products. - 1st ed. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2003. - XIV, 797 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Studies in natural products chemistry ; vol. 28)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  Dosedanja vsebina:
  Part I / edited by Atta-ur-Rahman
  ISBN 0-444-51415-5
  a) Natural products b) organska kemija c) naravne spojine d) biološka aktivnost e) sinteze f) modifikacije

  547.9
  COBISS.SI-ID 25426437

  200.
          BIOPOLYMERS. Vol. 1, Lignin, humic substances and coal / edited by M. Hofrichter and A. Steinbüchel. - Weinheim [etc.] : Wiley-VCH, cop. 2001. - X, 513 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-527-30220-4
  a) Biopolymers b) organska kemija c) biotehnologija d) biopolimeri e) naravne spojine f) lignin g) huminske spojine h) premog i) aplikacije

  547.992
  COBISS.SI-ID 23911685

  201.
          BIOPOLYMERS. Vol. 2, Polyisoprenoids / edited by T. Koyama and A. Steinbüchel. - Weinheim [etc.] : Wiley-VCH, cop. 2001. - X, 425 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-527-30221-2
  a) Biopolymers b) organska kemija c) biotehnologija d) biopolimeri e) naravne spojine f) poliizoprenoidi g) kemijska struktura h) biosinteze i) biodegradacija j) aplikacije

  547.914
  COBISS.SI-ID 23912197

  202.
          CRC handbook of organic photochemistry and photobiology / edited by William Horspool, Francesco Lenci. - 2nd ed. - Boca Raton [etc.] : CRC Press, cop. 2004. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8493-1348-1 (komplet)
  a) Photochemistry - Handbooks, manuals, etc b) Photobiology - Handbooks, manuals, etc c) organska kemija d) fotokemija e) fotobiologija f) fotokemijske reakcije g) fotokemijske sinteze h) organske spojine i) naravne spojine j) zdravila

  544.526:[547+577]
  COBISS.SI-ID 25499141

  203.
  DENISOV, Evgenij Trofimovič
          Chemical kinetics : fundamentals and new developments / E.T. Denisov, O.M. Sarkisov, G.I. Likhtenshtein. - 1st ed. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2003. - XVII, 547 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 525-536. - Kazalo
  ISBN 0-444-50938-0
  a) Chemical kinetics b) fizikalna kemija c) kemijska kinetika d) plinska faza e) tekoča faza f) kemijske reakcije g) verižne reakcije h) homogena kataliza

  544.4
  COBISS.SI-ID 25424645

  204.
  DUNN, Kevin, 1956-
          Caveman chemistry : 28 projects, from the creation of fire to the production of plastics / Kevin M. Dunn. - [Stoughton] : Universal Publishing, cop. 2003. - XIV, 409 str. : ilustr. ; 22 cm

  Bibliografija: str. 392-398. - Kazalo
  ISBN 1-58112-566-6
  a) Chemistry - Popular works b) kemija c) razvoj kemije d) zgodovinski pregled

  54(091)
  COBISS.SI-ID 25619973

  205.
  DYMOND, John H.
          Virial coefficients of pure gases and mixtures. Subvol. B, Virial coefficients of mixtures / J. H. Dymond, K. N. Marsh, R. C. Wilhoit ; edited by M. Frenkel and K. N. Marsh. - Berlin [etc.] : Springer, cop. 2003. - 394 str. : graf. prikazi ; 28 cm. - (Numerical data and functional relationships in science and technology. New series. Group 4, Physical chemistry, ISSN 1615-2018 ; vol. 21)

  Dostopno tudi na: http://www. springerlink.com/openurl.asp?genre= journal&issn=1616-9557. - Na vrhu nasl. str.: Landolt-Börnstein. - Bibliografija: str. 357-365. - Kazala
  - - Virial coefficients of pure gases and mixtures [Elektronski vir]. B, Mixtures. - 1 el. optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
  ISBN 3-540-44340-1
  a) fizikalna kemija b) čisti plini c) zmesi plinov d) virialni koeficienti e) tabele f) priročniki

  544
  COBISS.SI-ID 25442053

  206.
          GLYCOCHEMISTRY : principles, synthesis, and applications / edited by Peng George Wang, Carolyn R. Bertozzi. - New York ; Basel : Marcel Dekkker, cop. 2001. - XVI, 682 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 0-8247-0538-6
  a) Glycoconjugates - Synthesis b) Glycoconjugates - Physiological effect c) Glycoconjugates - chemical synthesis d) Glycoconjugates - physiology e) organska kemija f) ogljikovi hidrati g) glikokonjugniti h) sinteze i) aplikacije

  547.917.05/.06
  COBISS.SI-ID 25630469

  207.
          HANDBOOK of vitamins / edited by Robert B. Rucker ... [et al.]. - 3rd ed., revised and expanded. - New York : Marcel Dekker, cop. 2001. - XIII, 600 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Clinical nutrition in health and disease ; 3)

  Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 0-8247-0428-2
  a) Vitamins b) Vitamins in human nutrition c) Nutrition - Handbooks d) Vitamins - Handbooks e) organska kemija f) biokemija g) vitamini h) vitamin A i) vitamin D j) vitamin K k) vitamin E l) delovanje koencima m) bioorganski organizmi n) niacin o) riboflavin p) tiamin q) pantotenska kislina r) vitamin B6 s) biotin t) folna kislina u) kobalamin v) holin w) askorbinska kislina x) ekspresija izvenceličnega matriksa y) prehrambeni antioksidanti z) metabolizem {) delovanje |) transport

  577.16:574
  COBISS.SI-ID 25634309

  208.
  HESSE, Manfred, 1935-
          Spectroscopic methods in organic chemistry / Manfred Hesse, Herbert Meier, Bernd Zeeh ; translated by Anthony Linden and Martin Murray. - Stuttgart ; New York : G. Thieme, 1997. - VIII, 365 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Thieme foundations of organic chemistry series)

  Prevod dela: Spektroskopische Methoden in der organischen Chemie. - Kazalo
  ISBN 3-13-106041-7 (broš.) ISBN 3-13-106061-1
  a) organska kemija b) spektroskopske metode c) spektroskopija d) priprava vzorca e) instrumentacija f) merilne metode g) NMR h) infrardeča spektroskopija i) ramanski spektri j) masna spektroskopija k) ultravijolična spektroskopija l) ultravijoličasta spektrometrija m) ramanska spektrometrija n) jedrska magnetna resonančna spektrometrija o) masna spektrometrija p) organske sestavine q) IR spektrometrija r) struktura molekul s) C-13 spektroskopija t) C-13 spektri u) organske spojine v) spektri w) spektrometrična analiza x) učbeniki

  543.42:547
  COBISS.SI-ID 17546501

  209.
  HUTTON, Tim
          Food chemical composition : dietary significance in food manufacturing / Tim Hutton. - Chipping Campden : Campden & Chorleywood Food Research Association Group, cop. 2002. - VI, 111 str. ; 23 cm. - (Key topics in food science and technology ; no. 6)

  Bibliografija: str. 105-110
  ISBN 0-905942-50-7 (broš.)
  a) Food - Composition b) Food industry and trade c) Nutrition d) prehrambena industrija e) hrana f) kemijska sestava g) ogljikovi hridrati h) lipidi i) proteini j) vlakna k) minerali l) vitamini m) arome n) barve o) aditivi p) reakcije na hrano q) alergije r) diabetes s) označevanje prehrambenih izdelkov

  641.1
  COBISS.SI-ID 25820165

  210.
          INTERACTIONS in molecules : electronic and steric effects / edited by Sigrid D. Peyerimhoff. - Weinheim : Wiley-VCH ; Bonn : DFG, cop. 2003. - XI, 363 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Sonderforschungsbereiche, ISSN 0930-4398)

  Na nasl. str.: Final report of the Collaborative Research Centre 334 "Wechselwirkung in Molekülen: Sznthese, Spektroskopische Analzse und Quantentheoretische Behandlung Charakteristischer Strukturen", 1989-2000. - Bibliografija na koncu poglavij in na str.: 349-363
  ISBN 3-527-27732-3
  a) Molecules b) teoretična kemija c) kvantna kemija d) intramolekularne interakcije e) elektronski efekti f) sterični efekti g) strukture h) kiralnost i) sklopitveni efekti j) kataliza k) sinteze l) spektroskopske analize

  54418
  COBISS.SI-ID 25122309

  211.
          KEMIJA : [leksikon] / [prevod in priredba Milica Kač]. - Tržič : Učila International, 2004 (Ljubljana : Euroadria). - 442 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Tematski leksikoni)

  Prevod dela: Chemie. - Podnasl. na ov.
  ISBN 961-233-429-3
  a) Kemija - Leksikoni b) kemija c) leksikon

  54(031)
  COBISS.SI-ID 24583173

  212.
  KLEIN, Cornelis, 1937-
          Mineral science / Cornelis Klein ; with continued contribution of Cornelius S. Hurlbut Jr. - 22nd ed. - New York [etc.] : J. Wiley & Sons, cop. 2002. - XII, 641 str. : ilustr. ; 29 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley021/2001268 673.html. - Na nasl. str.: "After James D. Dana". - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali
  - - Mineralogy tutorials [Elektronski vir] : version 2.1. - 1 el. optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
  ISBN 0-471-25177-1 (vezano)
  a) Mineralogy b) geologija c) mineralogija d) minerali e) fizikalne lastnosti f) kristalna kemija g) kemijske lastnosti h) kristalografija i) točkovne grupe j) prostorske grupe k) analizne metode l) klasifikacija mineralov m) dragi kamni

  549
  COBISS.SI-ID 24423173

  213.
  LIESER, Karl Heinrich
          Nuclear and radiochemistry : fundamentals and applications / Karl Heinrich Lieser. - 2nd, revised ed. - Berlin [etc.] : Wiley-VCH, cop. 2001. - XII, 462 str. : ilustr. ; 25 cm + 1 pril.

  Priloga: Karlsruher Nuklidkarte. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-527-30317-0 (vezano)
  a) Nuclear chemistry b) Radiochemistry c) jedrska kemija d) radiokemija e) radioaktivnost f) radionuklidi g) radioaktivni razpad h) način radioaktivnega razpada i) radiacija j) meritve k) jedrske reakcije l) kemični učinki m) jedrska energija n) jedrski reaktorji o) jedrsko gorivo p) markirane spojine q) datiranje r) radioanaliza s) geosfera t) biosfera u) industrijske aplikacije

  54:621.039
  COBISS.SI-ID 23903749

  214.
  MIESSLER, Gary L., 1949-
          Inorganic chemistry / Gary L. Miessler, Donald A. Tarr. - 3rd ed. - Upper Saddle River : Pearson Prentice Hall, cop. 2004. - XIV, 706 str. : ilustr. ; 26 cm

  Kazalo
  ISBN 0-13-120198-0
  a) Chemistry, Inorganic b) anorganska kemija c) struktura atoma d) teorija vezi e) molekularne orbitale f) struktura kristalov g) kemija elementov h) koordinacijske spojine i) organske spojine j) reakcije k) elektronski spektri l) bioanorganska kemija m) kemija okolja

  546(075.8)
  COBISS.SI-ID 24641541

  215.
  MITCHELL, Terence N.
          NMR - from spectra to structures : an experimental approach / Terence N. Mitchell, Burkhard Costisella. - Berlin [etc.] : Springer, cop. 2004. - X, 137 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 57
  ISBN 3-540-40695-6
  a) Nuclear magnetic resonance spectroscopy b) kemija c) jedrska magnetna resonanca d) eksperimenti e) kvadrupolna jedrska resonanca f) sklopitve HPLC-NMR g) spektri

  544.176+543.429.23
  COBISS.SI-ID 25662213

  216.
          NATURE-inspired methods in chemometrics : genetic algorithms and artificial neural networks / edited by R. Leardi. - 1st ed. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2003. - XVIII, 383 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm. - (Data handling in science and technology ; 23)

  Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 0-444-51350-7
  a) Chemistry, Analytic - Statistical methods b) Chemistry, Analytic - Mathematics c) Genetic algorithms d) Neural networks (Computer science) e) analizna kemija f) kemometrija g) obdelava podatkov h) statistične metode i) genetski algoritmi j) hibridni genetski algoritmi k) genetsko programiranje l) molekularno modeliranje m) programska oprema n) MobyDigs o) spektri p) umetne nevronske mreže q) QSAR r) kalibracija s) voltametrija t) jedrska magnetna resonančna sprktroskopija u) napovedovanje toksičnosti v) pesticidi

  543:004.3/.4
  COBISS.SI-ID 25438213

  217.
  POHANISH, Richard P.
          Wiley guide to chemical incompatibilities / Richard P. Pohanish, Stanley A. Greene. - 2nd ed. - Hoboken : J. Wiley, 2003. - XVI, 1278 str. ; 25 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley031/2002032 959.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/wiley037 /2002032959.html. - Predelana izd.: Rapid guide to chemical incompatibilities, cop. 1997. - Bibliografija: str. 1277-1278
  ISBN 0-471-23859-7
  a) Hazardous substances - Safety measures - Handbooks, manuals, etc b) Chemicals - Safety measures - Handbooks, manuals, etc c) kemija d) nevarne snovi e) kemikalije f) reaktivnost g) varnostni ukrepi

  542:620.26
  COBISS.SI-ID 25501957

  218.
  RAYNER-Canham, Geoffrey
          Descriptive inorganic chemistry / Geoff Rayner-Canham and Tina Overton. - 3rd ed. - New York : W. H. Freeman ; Basingstoke : Palgrave Macmillan, cop. 2003. - XXVII, 569, [50] str. : ilustr. ; 26 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7167-4620-4 (vezano)
  a) Chemistry, Inorganic b) anorganska kemija c) kemijske vezi d) oksidacija e) redukcija f) periodični sistem elementov g) kemija elementov h) organokovinske spojine

  546
  COBISS.SI-ID 25906437

  219.
  RAZINGER, Borut
          Svet dragih in okrasnih kamnov / Razinger Borut ; [fotografije Čebulj Klemen]. - Hrušica : samozal. B. Razinger, 2003 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - 185 str. : ilustr. ; 24 cm

  Dr. Mirjan Žorž o knjigi: str. 11. - Bibliografija: str. 182-185
  ISBN 961-236-552-0
  a) Dragi kamni b) Okrasni kamni c) kristalografija d) gemologija e) dragi kamni f) okrasni kamni g) nahajališča h) pridobivanje i) kemijske lastnosti j) fizikalne lastnosti k) postopki obdelave l) identifikacija m) gemološki slovar

  549.091
  COBISS.SI-ID 126706944

  220.
          SAMPLE preparation for trace element analysis XLI / edited by Z. Mester, R. Sturgeon. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2003. - LII, 1286 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Comprehensive analytical chemistry, ISSN 0166-526X ; vol. 41)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-444-51101-6
  a) Trace elements - Analysis b) analizna kemija c) priprava vzorca d) analiza sledov e) vzorčevanje f) viri kontaminacije g) kalibracija h) zagotavljanje sledljivosti i) reference j) metode detekcije k) metode ekstrakcije l) avtomatizacija priprave vzorca m) primeri

  543
  COBISS.SI-ID 25438469

  221.
          STRUCTURE data of free polyatomic molecules . Subvol. D, Molecules containing five or more carbon atoms / editor K. Kuchitsu ; contributors G. Graner ... [et al.]. - Berlin [etc.] : Springer, cop. 2003. - 569 str. ; 28 cm. - (Numerical data and functional relationships in science and technology. New series. Group 2, Molecules and radicals, ISSN 1615-1852 ; vol. 25)

  Dostopno tudi na: http://www. springerlink.com/openurl.asp?genre= journal&issn=1616-9530. - Na vrhu nasl. str.: Landolt-Börnstein
  - - Structure data of free polyatomic molecules [Elektronski vir]. D, Molecules containing five or more carbon atoms. - 1 el. optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
  ISBN 3-540-42860-7
  a) atomska fizika b) molekularna fizika c) proste poliatomarne molekule d) organske molekule e) spektroskopski podatki f) tabele g) priročnik

  544.17
  COBISS.SI-ID 25444101

  222.
  TUREL, Iztok
          Kemija. Zbirka računskih nalog / Iztok Turel, Ivan Leban. - 3., prenovljena izd. - Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, 2004 (Ljubljana : Planprint). - 73 str. : tabele ; 24 cm

  600 izv. - Bibliografija: str. 73
  ISBN 961-6238-86-8
  a) Kemija - Vaje za visoke šole b) Stehiometrija - Vaje za visoke šole c) kemija d) steihometrija e) naloge f) rešitve

  54(075.8)(076.3)
  COBISS.SI-ID 128387328

  223.
  VOLLHARDT, K. Peter C.
          Organic chemistry : structure and function / K. Peter C. Vollhardt, Neil E. Schore. - 4th ed. - New York : W. H. Freeman, 2003. - XXIX, 1203, [100] str. ločene pag. : ilustr. ; 27 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7167-4374-4
  a) organska kemija b) organske molekule c) strukture d) kemijske vezi e) reaktivnost f) organske spojine g) organske reakcije h) strukture molekul i) alkani j) cikloalkini k) stereoizomere l) lastnosti m) določevanje strukture n) jedrska magnetna resonančna spektroskopija o) NMR spektroskopija p) infrardeča spektroskopija q) UV/VIS spektroskopija r) IR spektroskopija s) masna spektroskopija t) naravne spojine u) alkeni v) alkini w) ciklične spojine x) alkoholi y) aldehidi z) ketoni {) karboksilne kisline |) amini }) ogljikovodiki ~) heterociklične spojine ) aminokisline !) peptidi ¤) proteini ©) učbeniki za visoke šole

  547
  COBISS.SI-ID 1117775

  224.
  WARTEWIG, Siegfried
          IR and Raman spectroscopy : fundamental processing / Siegfried Wartewig. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2003. - XVI, 175 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija: str. [169]. - Kazalo
  - - Opus : optics, user, software [Elektronski vir]. - 1 el. optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
  ISBN 3-527-30245-X (vezano)
  a) Infrared spectroscopy b) Raman spectroscopy c) eksperimentalna kemija d) spektroskopske tehnike e) vibracijska spektroskopija f) infrardeča spektroskopija g) ramanska spektroskopija h) spektrometri i) programska oprema j) spektri k) evalvacija l) obdelava spektrov m) programska oprema OPUS

  543.421/.424:0.4
  COBISS.SI-ID 25120773


  55 GEOLOGIJA. METEOROLOGIJA IN SORODNE VEDE.


  225.
  KOS, Zorko, inženir gradbeništva
          Vodoprivreda gornjeg Jadrana : povijest razvoja vodnog graditeljstva na vodnom području Primorsko-istarskih slivova / Zorko Kos. - Rijeka : Adamić, 2001. - 303 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 285-287. - Kazalo. - Summary
  ISBN 953-6531-91-7
  a) vodno gospodarstvo b) severni Jadran c) Istra d) primorje e) zgodovinski pregled f) urejanje vodotokov g) izkoriščanje vodnih virov h) vodovodi i) Hrvaška

  556.18(497.5)
  COBISS.SI-ID 25721349

  226.
  SCHMINCKE, Hans-Ulrich, 1937-
          Volcanism / Hans-Ulrich Schmincke. - Berlin : Springer, cop. 2004. - X, 324 str. : ilustr., zvd. ; 28 cm

  Bibliografija: str. 299-310. - Kazali
  ISBN 3-540-43650-2
  a) Volcanism b) geologija c) vulkani d) tektonika plošč e) magma f) tektonski jarki g) vulkanski otoki h) izbruhi vulkanov i) zgodovinski pregled j) lava k) piroklastične kamnine l) vulkanski pepel m) katastrofe n) klimatski vplivi

  551.2
  COBISS.SI-ID 25731333

  227.
  SCHWARTZ, Franklin W.
          Fundamentals of ground water / Franklin W. Schwartz, Hubao Zhang. - New York : Wiley, cop. 2003. - VII, 583 str. : ilustr., zvd. ; 26 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley024/2002028 811.html. - Bibliografija: str. 558-576. - Kazalo
  ISBN 0-471-13785-5
  a) geologija b) hidrologija c) podzemne vode d) hidrološki procesi e) pretoki f) geološke raziskave g) hidrogeološke raziskave h) vodonosniki i) črpanje vode j) kemija naravne vode k) raztaplanje snovi l) transport snovi m) hidrilogy n) ground water o) fundamentals p) processes

  556.3
  COBISS.SI-ID 414815

  228.
  VIESSMAN, Warren, Jr., 1930-
          Introduction to hydrology / Warren Viessman, Jr., Gary L. Lewis. - 5th ed. - Upper Saddle River : Prentice Hall, cop. 2003. - XII, 612 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm

  Posameznim prispevkom sledi bibliografija. - Kazalo
  ISBN 0-67-399337-X
  a) Hydrology b) hidrologija c) ekologija d) modeleranje e) vodni viri f) meritve g) podatkovni viri h) statistične metode i) numerično modeliranje j) interpretacije k) hidrologija površinskih voda l) hidrografi

  556
  COBISS.SI-ID 25320965


  57 BIOLOGIJA. EKOLOGIJA.


  229.
  ABRAM, Veronika
          Vaje iz biokemije za študente agronomije, zootehnike in živilstva / Veronika Abram. - 4. izd. - Ljubljana : Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, 2003 (Ljubljana : Littera picta). - 64 str. : ilustr. ; 30 cm

  500 izv. - Bibliografija pri vseh poglavjih
  ISBN 961-6333-27-5
  a) Biokemija - Vaje za visoke šole b) biokemija c) laboratorijske vaje

  577.1(075.8)(076.5)
  COBISS.SI-ID 126116608

  230.
          ENZYMES in the environment : activity, ecology, and applications / edited by Richard G. Burns, Richard P. Dick. - New York ; Basel : Marcel Dekker, cop. 2002. - XVI, 614 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Books in soils, plants, and the environment)

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/fy033/2001058436 .html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8247-0614-5 (vezano)
  a) Microbial enzymes b) Enzymes - Environmental aspects c) organska kemija d) biokemija e) ekologija f) biokemijski procsi g) mikrobi h) bakterije i) encimi j) učinki na oklje k) zemljine l) vode m) razgradnja odpadkov n) bioremediacija

  577.15:504
  COBISS.SI-ID 25631237

  231.
          LIFE sciences for the 21st century / edited by E. Keinan, I. Schechter, M. Sela. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2004. - XVI, 355 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-527-30588-2 (vezano)
  a) Life sciences b) Life sciences - Forecasting c) naravoslovne znanosti d) napovedovanje razvoja e) ribosomi f) RNK g) genski zapis h) proteolizni sistemi i) ubikvitin j) celična signalizacija k) proteinska fosforilacija l) cepiva m) zdravljenje bolezni n) rastlinska biotehnologija o) evolucijska ekologija p) populacijska dinamika

  57.001.16
  COBISS.SI-ID 25380869

  232.
  METZLER, David E.
          Biochemistry : the chemical reactions of living cells / David E. Metzler in association with Carol M. Metzler ; designed and illustrated by David J. Sauke. - 2nd ed. - San Diego [etc.] : Harcourt/Academic Press, cop. 2001. - 2 zv. (XXI, 1973 str.) : ilustr. ; 29 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali
  ISBN 0-12-492543-X (komplet) ISBN 0-12-492540-5 (zv. 1) ISBN 0-12-492541-3 (zv. 2) ISBN 0-12-492542-1 (CD-ROM)
  a) Biochemistry b) Cytochemistry c) Bioquímica d) biokemija e) citologija f) kemija celice g) aminokisline h) proteini i) sladkorji j) polisaharidi k) glikoproteini l) nukleinske kisline m) struktura celic n) termodinamika o) biokemijsko ravnotežje p) asociacije makromolekul q) lipidi r) membrane s) metabolizem t) encimatika u) koencimi v) kemijske reakcije w) gibanje x) metabolizem ogljikovih hidratov y) metabolizem lipidov z) vpliv svetlobe {) metabolizem dušika |) matabolizem aminokislin }) matabolizem aromatskih spojin ~) metabolizem nukleinskih baz ) biokemijska genetika !) DNA ¤) transkripcija genov ©) ribosomi °) sinteza proteinov Â) kemijske komunikacije Ă) biokemijski obrambni mehanizmi A) rast Á) razvoj A) učbeniki

  577.1/.3
  COBISS.SI-ID 25240069

  233.
  PIERCE, Benjamin A.
          Genetics : a conceptual approach / Benjamin A. Pierce. - New York : Freeman, cop. 2003. - XXIV, 709, [81] str. : ilustr. ; 28 cm

  ISBN 1-5725-9160-9
  a) genetika - učbeniki za visoke šole b) Genetics c) genetika d) reprodukcija celice e) kromosomi f) struktura g) DNK h) RNK i) mutacija j) rekombinantna tehnologija k) genomika l) populacije m) evolucija

  575
  COBISS.SI-ID 51969281

  234.
          PROTEINS : Biochemical and physical properties. Subvol. A, Structural and physical data I / G. Böhm ... [et al.] ; edited by H. J. Hinz. - Berlin [etc.] : Springer, cop. 2003. - 1 zv. (loč. pag.) ; 28 cm + 7 str. pril. - (Numerical data and functional relationships in science and technology. New series. Group 7, Biophysics ; vol. 2)

  Dostopno tudi na: http://www. springerlink.com/openurl.asp?genre= journal&issn=1616-9581. - Na vrhu nasl. str.: Landolt-Börnstein. - Bibliografija na koncu poglavij
  - - Proteins, biochemical and physical properties [Elektronski vir]. A, Structural and physical data I. - 1 el. optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
  ISBN 3-540-56083-1
  a) biofizika b) proteini c) biokemijske lastnosti d) fizikalne lastnosti e) tabele f) priročniki

  577
  COBISS.SI-ID 25443077

  235.
  WALSH, Christopher I.
          Antibiotics : actions, origins, resistance / by Christopher Walsh. - Washington : ASM Press, 2003. - X, 335 str. : ilustr. ; 27 cm

  Bibliografija: str. 297-328. - Kazalo
  ISBN 1-55581-254-6
  a) Antibiotics b) biokemija c) farmakologija d) antibiotiki e) bakterije f) odpornost g) vrste antibiotikov h) biosinteze i) novi antibiotiki

  615.33:577.18
  COBISS.SI-ID 25239301


  58 BOTANIKA.


  236.
  BRUS, Robert
          Drevesne vrste na Slovenskem / Robert Brus. - Ljubljana : Mladinska knjiga Založba, 2004 (Ljubljana : Mladinska knjiga Tiskarna). - 399 str. : barvne ilustr. ; 30 cm

  Slovarček strokovnih izrazov: str. 384-389. - Bibliografija: str. 382-383. - Kazalo
  ISBN 86-11-16691-4
  a) botanika b) drevesne vrste c) grmovne vrste d) Slovenija

  582.4/.9(497.4)
  COBISS.SI-ID 25615877

  237.
          INDIAN herbal remedies : rational Western therapy, ayurvedic and other traditional usage, botany / C. P. Khare, (ed.). - Berlin [etc.] : Springer, cop. 2004. - IX, 523 str. : ilustr. ; 28 cm

  ISBN 3-540-01026-2 (vezano)
  a) Materia medica, Vegetable - India - Encyclopedias b) Medicinal plants - India - Encyclopedias c) Medicine, Ayurvedic - Encyclopedias d) botanika e) zdravilne rastline f) Indija g) enciklopedični slovar

  58(031)
  COBISS.SI-ID 25591557


  61 MEDICINA.


  238.
          BIOMEDICAL technology and devices handbook / edited by James Moore, George Zouridakis. - Boca Raton [etc.] : CRC Press, cop. 2004. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 26 cm. - (The mechanical engineering handbook series)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8493-1140-3 (vezano)
  a) Biomedical engineering - Handbooks, manuals, etc b) Medical instruments and apparatus - Handbooks, manuals, etc c) Biomedical Engineering - instrumentation d) medicina e) biomedicina f) medicinski aparati g) medicinski instrumenti h) klinične preiskave i) slikovne tehnike j) slikanja k) genetika l) zdravljenje m) alternativne tehnike n) priročniki

  615.47(035)
  COBISS.SI-ID 25647365

  239.
  SILVERMAN, Richard B.
          The organic chemistry of drug design and drug action / Richard B. Silverman. - 2nd ed. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, cop. 2004. - XIX, 617 str. : ilustr. ; 27 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-12-643732-7
  a) Pharmaceutical chemistry b) Bioorganic chemistry c) Molecular pharmacology d) Drugs - Design e) organska kemija f) farmacevtska kemija g) molekularna farmakologija h) razvoj novih zdravil i) receptorji j) encimi k) metabolizem zdravil l) nosilni sistemi

  615.5:577
  COBISS.SI-ID 25425925

  240.
  VODOVNIK, Lojze
          Zbrana dela = Collected works / Lojze Vodovnik. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko : Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo : Slovenska akademija znanosti in umetnosti : Onkološki inštitut, 2003. - XXI, 511 str. : ilustr. ; 24 cm

  ISBN 961-6371-55-X (Fakulteta za elektrotehniko)
  a) Vodovnik, Lojze (1933-2000) b) Electric stimulation - History c) Biomedical ingeneering - History d) Električna stimulacija - Zgodovina e) Biomedicinski inženiring - Zgodovina f) Biography g) Biografija h) biomedicinska tehnika i) medicinska elektronika j) funkcionalna električna stimulacija k) elektroterapija tumorjev l) električno celjenje kroničnih ran m) elektrokemoterapija tumorjev n) modeliranje bioloških sistemov o) modeliranje bioloških procesov p) medical electronics q) functional electrical stimulation r) electrotherapy of tumors s) electrical treatment of chronic wounds t) electrochemotherapy of tumors u) modeling of biological systems v) modeling of biological processes

  61:621.3(081)
  COBISS.SI-ID 125719040


  614.8 NEZGODE. PREPREČEVANJE IN ZAŠČITNI UKREPI.


  241.
  MUHIČ, Darko
          Požari v naravi / Darko Muhič. - Ljubljana : Gasilska zveza Slovenije, 2004 (Ljubljana : MOND). - 221 str. : ilustr. ; 24 cm

  1.000 izv. - Bibliografija: str. 217
  ISBN 961-6482-01-7
  a) Požari b) Gasilstvo c) Gozdni požari d) gozdni požari e) vloga gozda f) pomen gozda g) vrste požarov h) tipi gorenja i) širjenje požara j) vzroki požara k) preventiva l) kontrola m) gašenje požarov n) gašenja o) faktorji požarov p) planiranje q) logistika r) zdravstveno varstvo s) priročniki

  614.84:630
  COBISS.SI-ID 128000512


  615.9 TOKSIKOLOGIJA.


  242.
  PLANT, Nick
          Molecular toxicology / Nick Plant. - London ; New York : BIOS Scientific Publishers, 2003. - IX, 150 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Advanced text)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-85996-345-5
  a) Molecular toxicology b) biokemija c) molekularna toksikologija d) metabolizem e) toksičnost f) študije primerov g) kompleksne zmesi h) genetska kontrola i) ocena toksičnosti j) tehnologije

  615.9:577.12
  COBISS.SI-ID 25528069


  62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH.


  243.
  BUDINSKI, Kenneth G.
          Engineers' guide to technical writing / Kenneth G. Budinski. - Materials Park : ASM International, 2001. - X, 398 str. : ilustr. ; 27 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-87170-693-8 (vezano)
  a) Technical writing b) tehnično pisanje c) razlogi za pisanje d) pisalne strategije e) vrste dokumentov f) kriteriji za pisanje g) stili pisanja h) uporaba ilustracij i) ustne predstavitve j) pregledno delo

  62:001.818
  COBISS.SI-ID 25769477

  244.
  NORRIS, John
          NBC : nuclear, biological, and chemical warfare on the modern battlefield / John Norris & Will Fowler. - 1st English ed. - London ; Herndon : Brassey's, 1997. - XIV, 112 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Brassey's modern military equipment)

  Bibliografija: str. 112
  ISBN 1-85753-182-5
  a) Weapons of mass destruction b) Weapons of mass destruction c) vojna tehnika d) zgodovinski pregled e) orožja f) jedrska g) biološka h) kemična i) odkrivanje j) opozorilni sistemi k) pregledno delo

  623.454,8/.459
  COBISS.SI-ID 235884

  245.
  YOUNKIN, George W., 1923-
          Industrial servo control systems : fundamentals and applications / George W. Younkin. - 2nd ed., revised and expanded. - New York ; Basel : Marcel Dekker, cop. 2003. - X, 375 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Fluid power and control ; 15)

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/fy037/2002034842 .html. - Bibliografija: str. 369-370. - Kazalo
  ISBN 0-8247-0836-9
  a) Servomechanisms b) Hydraulic control c) tehnika d) industrijski sistemi e) kontrolni sistemi f) servo pogoni g) hidravlika h) fluidna tehnika i) osnove j) aplikacije k) pregledno delo

  62-82:532:621.22
  COBISS.SI-ID 25651717


  620.1/.2 PREISKAVA MATERIJALA. NAUK O MATERIJALIH.


  246.
          ASM handbook. Vol. 13A, Corrosion : fundamentals, testing, and protection / prepared under the direction of the ASM International Handbook Committee ; Stephen D. Cramer and Bernard S. Covino, Jr., volume editors. - Materials Park : ASM International, 2003. - XXX, 1135 str. : ilustr., graf. prikazi ; 29 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-87170-705-5
  a) Metals - Handbooks, manuals, etc b) Metal-work - Handbooks, manuals, etc c) materiali d) korozija e) protikorozijska zaščita f) oblike korozije g) laboratorijski testi h) povzročitelji korozije i) korozijska odpornost j) zaščita površin k) priročniki

  620.193/.197(035)
  COBISS.SI-ID 25768709

  247.
          CASTI handbook of stainless steels & nickel alloys / Stephen Lamb, technical editor ; executive editor John E. Bringas. - 2nd ed. - Edmonton : CASTI ; Materials Park : ASM International, 2002. - XII, 513 str. : ilustr. ; 24 cm. - (CASTI corrosion series ; vol. 2)

  Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazali
  ISBN 1-894038-66-5 (vezano) ISBN 1-894038-67-3 (CD-ROM)
  a) Steel, Stainless - Handbooks, manuals, etc b) Nickel alloys - Handbooks, manuals, etc c) Corrosion resistant alloys - Handbooks, manuals, etc d) materiali e) nerjavna jekla f) nikljeve zlitine g) toplotna odpornost zlitin h) korozija i) martensitna jekla j) feritna jekla k) austenitna jekla l) varjenje m) korozijska odpornost n) ASTM standardi o) pregledno delo

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 25769221

  248.
          ENVIRONMENTAL effects on engineered materials / edited by Russell H. Jones. - New York ; Basel : M. Dekker, cop. 2001. - VIII, 509 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. - (Corrosion technology ; 15)

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/fy02/2001028399. html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8247-0074-0 (vezano)
  a) Composite materials - Effect of environment on b) Coatings - Environmental aspects c) materiali d) vplivi okolja e) vplivi na material f) kovinske zlitine g) nerjavna jekla h) nikljeve zlitine i) bakrove zlitine j) aluminijeve zlitine k) magnezijeve zlitine l) keramika m) kompoziti n) kovinska stekla o) korozija p) pregledno delo

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 25630213

  249.
          FRETTING fatigue : advances in basic understanding and applications / Y. Mutoh, S. E. Kinyon, and D. W. Hoeppner, editors. - West Conshohocken : ASTM International, 2003. - X, 450 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. - (STP ; 1425)

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/fy037/2003041827 .html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali
  ISBN 0-8031-3456-8 (vezano)
  a) Metals - Fatigue - Congresses b) Fretting corrosion - Congresses c) Contact mechanics - Congresses d) materiali e) preiskave materialov f) mehanika loma g) utrujanje materialov h) freting obraba i) trenje j) poškodbe materialov k) nastanek razpok l) titanove zlitine m) obdelave površin n) primeri o) pregledno delo

  621.1
  COBISS.SI-ID 25773829

  250.
  GASKELL, David R., 1940-
          Introduction to the thermodynamics of materials / David R. Gaskell. - 4th ed. - New York ; London : Taylor & Francis, 2003. - XV, 618 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Kazalo
  ISBN 1-56032-992-0 (vezano)
  a) Metallurgy b) Thermodynamics c) Materials - Thermal properties d) metalurgija e) termodinamika f) materiali g) termične lastnosti h) fazno ravnotežje i) fazni diagrami j) elektrokemija

  620.1/.2:536
  COBISS.SI-ID 8592406

  251.
          HANDBOOK of materials for medical devices / edited by J. R. Davis. - Materials Park : ASM International, 2004. - VIII, 341 str. : ilustr., graf. prikazi ; 26 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-87170-790-X
  a) Biomedical materials - Handbooks, manuals, etc b) Biomedical and Dental Materials c) materiali d) biokompatibilni materiali e) aplikacije f) proteze g) medicinske naprave h) kovinski materiali i) korozija j) keramika k) polimeri l) lepila m) premazi n) korozija o) zobozdravstveni materiali p) zobozdravstvene zlitine q) obraba r) korozija

  615.46:620.1/.2
  COBISS.SI-ID 25771269

  252.
          HANDBOOK of nanoscience, engineering, and technology / edited by William A. Goddard, III ... [et al.]. - Boca Raton [etc.] : CRC Press, cop. 2003. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 27 cm. - (The electrical engineering handbook series)

  Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 0-8493-1200-0
  a) Molecular electronics b) Nanotechnology c) inženirstvo d) kemijska tehnologija e) nanotehnologija f) materiali g) nanomateriali h) molekularna elektronika i) nanostrukture j) arhitektura k) funkcionalne strukture l) mehanika m) priročniki

  66.017:620.1/.2
  COBISS.SI-ID 1608292

  253.
          HEAT-resistant materials / edited by J. R. Davis. - Materials Park : ASM International, 1999. - V, 591 str. : ilustr. ; 29 cm. - (ASM speciality handbook)

  Bibliografija na koncu poglvij. - Kazalo
  ISBN 0-87170-596-6
  a) materiali b) preiskave materialov c) toplotna odpornost d) toplotno odporni materiali e) lastnosti f) jekla g) superjekla h) neželezni materiali i) priročniki

  620.179.13
  COBISS.SI-ID 5130518

  254.
  KÖHLER, J. Michael, 1956-
          Nanotechnology : an introduction to nanostructuring techniques / Micheal Köhler, Wolfgang Fritzsche. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2004. - IX, 272 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 255-266. - Kazalo
  ISBN 3-527-30750-8
  a) Nanotechnology b) kemijska tehnologija c) nanotehnologija d) molekularne osnove e) tehnološki procesi f) strukture g) karakterizacija h) senzorji i) ojačevalniki j) nanoelektronske naprave k) tehnični nanosistemi

  620.1/.2:66.017
  COBISS.SI-ID 25718533

  255.
  MANNERS, Ian
          Synthetic metal-containing polymers / Ian Manners. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2004. - XIII, 275 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-527-29463-5
  a) Polymeric composites b) Metallic composites c) materiali d) kompoziti e) polimerni kompoziti f) kovinski kompoziti g) koordinacijske spojine h) metalodendrimeri

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 24256005

  256.
          MATERIALS. Subvol. A, Powder metallurgy data. Pt. 1, Metals and magnets / authors V. Behrens ... [et al.] ; editors P. Beiss, R. Ruthardt, H. Warlimont. - Berlin [etc.] : Springer, cop. 2003. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr., graf. prikazi ; 28 cm. - (Numerical data and functional relationships in science and technology. New series. Group 8, Advanced materials and tecnologies ; vol. 2)

  Dostopno tudi na: http://www. springerlink.com/openurl.asp?genre= journal&issn=1619-4810. - New series, editor in Chief: W. Martienssen. - Na vrhu nasl. str.: Landolt-Börnstein. - Bibliografija na koncu poglavij
  - - Powder metallurgy data [Elektronski vir]. A, Metals and magnets. - 1 el. optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
  ISBN 3-540-42942-5
  a) materiali b) praškasta metalurgija c) kovine d) magneti e) tabele f) priročniki

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 25441285

  257.
          MEJNE vrednosti 2004 / s pojasnili Petre Vrečko. - Ljubljana : Zavod za varstvo pri delu, 2004 ([Grosuplje] : Tipografija). - 76 str. ; 20 cm. - (Delo + varnost ; 125)

  Bibliografija: str. 76
  ISBN 961-90935-6-9
  a) Nevarne snovi - Priročniki b) Varstvo pri delu - Pravna ureditev - Slovenija - Priročniki c) ekologija d) varstvo pri delu e) nevarne snovi f) zavezujoče mejne vrednosti g) zakonodaja h) Slovenija i) tabele

  620.26(497.4)(035)(094)
  COBISS.SI-ID 129316096

  258.
  PALEWSKI, Tomasz
          Magnetic properties of non-metallic inorganic compounds based on transition elements. Subvol. B 4[alpha], Pnictides and chalcogenides II (Ternary lanthanide pnictides). Pt. [alpha], 1:1:1 and 1:1:2 type compounds / authors, T. Palewski, W. Suski ; editor H. P. J. Wijn. - Berlin [etc.] : Springer, cop. 2003. - 476 str. : graf. prikazi ; 28 cm. - (Numerical data and functional relationships in science and technology. New series. Group 3, Condesed matter, ISSN 1615-1925 ; vol. 27)

  Na vrhu nasl. str.: Landolt-Börnstein. - Bibliografija: str. 429-443. - Kazalo
  - - Magnetic properties of non-metallic inorganic compounds based on transition elements [Elektronski vir]. B4, Pnictides and chalcogenides II (Ternary lanthanide pnictides) (Part [alpha]). - 1 el. optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
  ISBN 3-540-42934-4
  a) fizika trdne snovi b) nekovinske anorganske spojine c) elementi prehoda d) magnetne lastnosti e) tabele f) priročniki

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 25442565

  259.
  PALEWSKI, Tomasz
          Magnetic properties of non-metallic inorganic compounds based on transition elements. Subvol. B 4[beta], Pnictides and chalcogenides II (Ternary lanthanide pnictides). Pt. [beta], 1:2:2, 1:4:12, 3:3:4 and other type compounds / authors, T. Palewski, W. Suski ; editor H. P. J. Wijn. - Berlin [etc.] : Springer, cop. 2003. - 451 str. : graf. prikazi ; 28 cm. - (Numerical data and functional relationships in science and technology. New series. Group 3, Condesed matter, ISSN 1615-1925 ; vol. 27)

  Na vrhu nasl. str.: Landolt-Börnstein. - Bibliografija: str. 404-418 str.
  - - Magnetic properties of non-metallic inorganic compounds based on transition elements [Elektronski vir]. B4, Pnictides and chalcogenides II (Ternary lanthanide pnictides) (Part [beta]). - 1 el. optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
  ISBN 3-540-44361-4
  a) fizika trdne snovi b) nekovinske anorganske spojine c) elementi prehoda d) magnetne lastnosti e) tabele f) priročniki

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 25444357

  260.
  PALEWSKI, Tomasz
          Magnetic properties of non-metallic inorganic compounds based on transition elements. Subvol. B 5, Pnictides and chalcogenides II (Ternary lanthanide pnictides). (Ternary lanthanide chalcogenides, misfit compounds, and ternary lanthanide pnictides containing s- or p-electron elements) / authors, T. Palewski, W. Suski ; editor H. P. J. Wijn. - Berlin [etc.] : Springer, cop. 2003. - 467 str. : graf. prikazi ; 28 cm. - (Numerical data and functional relationships in science and technology. New series. Group 3, Condesed matter, ISSN 1615-1925 ; vol. 27)

  Na vrhu nasl. str.: Landolt-Börnstein. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  - - Magnetic properties of non-metallic inorganic compounds based on transition elements [Elektronski vir]. B5, Pnictides and chalcogenides II. (Ternary lanthanide chalcogenides, misfit compounds, and ternary lanthanide pnictides containing s- or p-electron elements). - 1 el. optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
  ISBN 3-540-42997-2
  a) fizika trdne snovi b) nekovinske anorganske spojine c) elementi prehoda d) magnetne lastnosti e) tabele f) priročniki

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 25443845

  261.
          PERFORMANCE of plastics / edited by Witold Brostow ; with contributions from W. Brostow ... [et al.]. - Cincinnati : Hanser/Gardner Publications, 2000. - XXX, 682 str. : ilustr. ; 25 cm

  ISBN 1-56990-277-1 ISBN 3-446-18168-7 (Hanser)
  a) Polymers - Testing b) Plastics - Testing c) materiali d) polimeri e) kompoziti f) lastnosti polimerov g) mehanske lastnosti h) vplivi na lastnosti i) strukture polimerov j) lom k) trdota l) preskušanje polimerov m) visokoelestičnost n) lezenje o) popuščanje napetosti p) vplivi obdelav q) adhezija r) površine s) elastomeri t) uporaba polimerov u) pregledno delo

  620.1/.1:678.7
  COBISS.SI-ID 6000150

  262.
  PESTOV, S.
          Physical properties of liquid crystals. Subvol. A / S. Pestov ; edited by V. Vill. - Berlin [etc.] : Springer, cop. 2003. - 492 str. ; 28 cm. - (Numerical data and functional relationships in science and technology. New series. Group 8, Advanced materials and technologies ; vol. 5)

  Dostopno tudi na: http://www. springerlink.com/openurl.asp?genre= journal&issn=1619-4810. - Na vrhu nasl. str.: Landolt-Börnstein. - Bibliografija na koncu poglavij
  - - Physical properties of liquid crystals [Elektronski vir]. A. - 1 el. optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
  ISBN 3-540-43365-1
  a) materiali b) tekoči kristali c) fizikalne lastnosti d) tabele e) priročniki

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 25443333

  263.
  PETZOW, Günter
          Metallographic etching : techniques for metallography, ceramography, plastography / by Günter Petzow ; in collaboration with Veronika Carle ; translated by Uta Harnisch. - 2nd ed. - Metals Park : American Society for Metals, 1999. - IX, 240 str. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 205-212. - Kazalo
  ISBN 0-87170-633-4
  a) kovinski materiali b) keramični materiali c) polimerni materiali d) metalografija e) keramografija f) plastografija g) mikrostrukturne preiskave h) priprava vzorcev i) preskušanci j) jedkanje k) brušenje l) poliranje m) pregledno delo n) plastography o) grinding p) etching q) polishing r) metallography s) metallic materials t) specimens preparation u) ceramography

  620.18
  COBISS.SI-ID 373863

  264.
          SEMICONDUCTORS : supplement to vols. III/17, 22 (print version) : revised and updated edition of vols. III/17,22 (CD-ROM). Subvol. A2, Impurities and defects in group IV elements, IV-IV and III-V compounds. Pt. [beta], Group IV-IV and III-V compounds : supplement to vol. III/22b (print version) : revised and updated edition of vol. III/22b (CD-ROM) / edited by M. Schulz ; authors T. Dalibor ... [et al.]. - Berlin [etc.] : Springer, cop. 2003. - XXII, 334 str. : graf. prikazi ; 28 cm. - (Numerical data and functional relationships in science and technology. New series. Group 3, Condensed matter, ISSN 1615-1925 ; vol. 41)

  Dostopno tudi na: http://www. springerlink.com/openurl.asp?genre= journal&issn=1616-9549. - Na vrhu nasl. str.: Landolt-Börnstein. - Bibliografija na koncu poglavij
  - - Semiconductors [Elektronski vir]. A2, Impurities and defects in group IV elements, IV-IV and III-V compounds. Pt. [beta], Group IV-IV and III-V compounds. - 1 el. optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
  ISBN 3-540-43086-5
  a) fizika trdne snovi b) polprevodniki c) elementi d) spojine e) nečistoče f) defekti g) tabele h) spektri i) priročniki

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 25444613

  265.
  ŠAJNA, Aljoša
          Determination of fracture mechanics material parameters of mass concrete using the wet-screening procedure : dissertation / Aljoša Šajna ; unter der Leitung von Herbert N. Linsbauer und Helmut Geymayer. - Wien : [A. Šajna], 1998. - VI, 9-3 f., [15] f. pril. : graf. prikazi ; 30 cm

  Bibliografija: f. 9-1. - Povzetek ; Abstract ; Kurzfassung. - Technischen Universität Wien, Fakultät für Bauwesen
  a) gradbeništvo b) preskušanje materialov c) mehanika loma d) lomna mehanika e) beton f) metode preskušanja g) numerično modeliranje h) masivni beton

  620.1/.2, 691, 624
  COBISS.SI-ID 19126789

  266.
  WORDEN, K.
          Smart technologies / K. Worden, W. A. Bullough & J. Haywood. - River Edge : World Scientific, cop. 2003. - XI, 271 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 981-02-4776-1
  a) Technological innovations b) Smart structures c) Smart materials d) pametni materiali e) pametne naprave f) pametne strukture g) merilni sistemi h) nadzor vibracij i) obdelava podatkv j) materiali s spominom k) oblikovni spomin l) piezoelektrični materiali m) magnetostrikcija n) fluidna tehnika o) biomateriali

  620.22
  COBISS.SI-ID 25721605


  620.9 ENERGETIKA.


  267.
          ENCYCLOPEDIA of energy / editor-in-chief, Cutler J. Cleveland ; [associate editors, Robert U. Ayres ... et al.]. - San Diego ; Oxford : Academic Press, cop. 2004. - 5 zv. : ilustr. ; 29 cm

  Bibliografija na koncu gesel
  Vsebina:
  Vol. 1: A-Ea. - XXXVI, 880 str.
  Vol. 2: Ec-Ge. - XXXVI, 893 str.
  Vol. 3: Gl-Ma. - XXXVI, 869 str.
  Vol. 4: Me-Pe. - XXXVI, 835 str.
  Vol. 5: Ph-S. - XXXVI, 818 str.
  Vol. 6: T-Z. - XXXIV, 850 str. - Kazalo
  ISBN 0-12-176480-X ISBN 0-12-176481-8 (zv. 1) ISBN 0-12-176482-6 (zv. 2) ISBN 0-12-176483-4 (zv. 3) ISBN 0-12-176484-2 (zv. 4) ISBN 0-12-176485-0 (zv. 5) ISBN 0-12-176486-9 (zv. 6)
  a) energetika b) energija c) viri energije d) ekologija e) enciklopedija

  620.9
  COBISS.SI-ID 25439749

  268.
  UDOVIČIĆ, Božo, 1933-
          Energetika / Božo Udovičić. - Zagreb : Školska knjiga, 1993. - VIII, 325 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)

  Bibliografija: str. 319-320. - Kazalo
  a) elektrothnika b) energetika c) energija d) neobnovljivi viri energije e) obnovljivi viri energije f) pretvarjanje energije g) prenos h) energetska bilanca i) ekonomski vidik j) energetska politika k) vpliv na okolje l) učbeniki za visoke šole

  620.9(075.8)
  COBISS.SI-ID 4812297


  621 SPLOŠNO STROJNIŠTVO. JEDRSKA TEHNIKA. ELEKTROTEHNIKA. MEHANSKA TEHNOLOGIJA.


  269.
  ANTAKI, George A.
          Piping and pipeline engineering : design, construction, maintenance, integrity, and repair / George A. Antaki. - New York ; Basel : Marcel Dekker, cop. 2003. - XVI, 539 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Mechanical engineering ; 159)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8247-0964-0
  a) Piping - Design and construction b) Piping - Maintenance and repair c) Pipelines - Design and construction d) Pipelines - Maintenance and repair e) strojništvo f) cevi g) cevovodi h) kode i) standardi j) materiali k) notranji pritiski l) zunanji pritiski m) fleksibilnost n) utrujenost materiala o) vibracije p) dimenzioniranje q) vplivi vetra r) seizmološki vplivi s) eksplozije t) varjenje cevi u) prirobnice v) mehanska spajanja w) vzdrževanje x) zanesljivost y) analize napak z) popravila {) plastične cevi |) pregledno delo

  621-462+621.643
  COBISS.SI-ID 25588485

  270.
  BACHUS, Larry
          Know and understand centrifugal pumps / Larry Bachus and Angel Custodio. - Oxford ; New York ; Tokyo : Elsevier Advanced Technology, cop. 2003. - XIII, 250 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 1-85617-409-3
  a) Centrifugal pumps b) strojništvo c) centifugalne črpalke d) osnove delovanja e) NPSH - Net Positive Suction Head f) kavitacija g) vrste črpalk h) pogoni i) ležaji j) analize okvar k) cevovodi l) pregledno delo

  621.67
  COBISS.SI-ID 25725189

  271.
  BULLACK, Hans-Jürgen
          Berechnung von Sicherheitseinrichtungen [Elektronski vir] : nach AD 2000 und Ergänzungen von 2002 / Hans-Jürgen Bullack. - El. podatki. - Würzburg : Vogel, 2003. - 1 el. optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm, v škatli 19 x 14 x 2 cm + priročnik (16 str.). - (Kamprath interaktiv)

  Microsoft Excel vsaj verzija 97, Adobe Acrobat Reader vsaj verzija 4.0, Internet Browser, priporočljiv Microsoft Internet Explorer. - Nasl. s škatle CD-ROM-a
  ISBN 3-8023-1940-0
  a) strojništvo b) procesna tehnika c) varnostne naprave d) armature e) varnostni ventili f) razpočne opne g) plini h) para i) termofizikalne lastnosti j) varnostno tehnične zahteve k) izračuni l) uporaba programov m) računalniški programi n) elektronske preglednice o) Excel p) pregledno delo

  621.646
  COBISS.SI-ID 25689861

  272.
  CAMPBELL, John, 1938-
          Castings / John Campbell. - 2nd ed. - Oxford [etc.] : Butterworth Heinemann, 2003. - VIII, 335 str. : ilustr. ; 25 cm

  Na ov. str.: "The new metallurgy of cast metals.". - Bibliografija: str. 318-328. - Kazalo
  ISBN 0-7506-4790-6
  a) Founding b) Metal castings c) strojništvo d) obdelovalni postopki e) livarstvo f) litje g) taline h) livarski kalupi i) gibanje taline j) nekovinski vključki k) strjevanje taline l) poroznost m) krčenje n) ohlajanje o) livarske napake p) obdelave ulitkov q) pregledno delo

  621.74
  COBISS.SI-ID 299259

  273.
  CHILDS, Peter R. N.
          Mechanical design / Peter R. N. Childs. - 2nd ed. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, cop. 2004. - X, 358 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7506-5771-5
  a) Mechanical engineering b) Engineering design c) srtojništvo d) stroji e) elementi strojev f) načrtovanje g) konstruiranje h) ležaji i) osi j) zobniki k) tesnila l) vzmeti m) pritrdila n) zavore o) ohišja p) senzorji q) aktuatorji r) tolerance s) učbeniki za visoke šole

  621-25(075.8)
  COBISS.SI-ID 25725957

  274.
  COLLINS, Jack A.
          Mechanical design of machine elements and machines : a failure prevention perspective / Jack A. Collins. - New York : Wiley, cop. 2003. - XX, 834 str. : barvne ilustr. ; 26 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley023/2002026 718.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/wiley037 /2002026718.html. - Bibliografija: str. 818-825. - Kazalo
  ISBN 0-471-03307-3 ISBN 0-471-42890-6 (WIE)
  a) Machine design b) Machinery - Reliability c) strojništvo d) konstruiranje e) preprečevanje napak f) izbor materiala g) obremenitve elmentov h) faktoji varnosti i) določevanje geometrije j) strojni elementi k) stroji l) sklopke m) gredi n) ležaji o) spoji p) vzmeti q) zobniki r) zavore s) pogoni t) vztrajniki u) etični kodeks v) pregledno delo

  621.8:658.512
  COBISS.SI-ID 25716997

  275.
  CUNDIFF, John S.
          Fluid power circuits and controls : fundamentals and applications / John S. Cundiff. - Boca Raton [etc.] : CRC Press, cop. 2002. - [13], 533 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Mechanical engineering series)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8493-0924-7 (vezano)
  a) Hydraulic machinery b) Fluid power technology c) strojništvo d) hidravlični stroji e) hidravlika f) fluidna tehnika g) tokokrogi h) krmiljenje i) aktuatorji j) hidrostatični pogoni k) pnevmatika l) servoventili m) propocionalni ventili n) pregledno delo

  621.22
  COBISS.SI-ID 4916251

  276.
  DRESIG, Hans
          Maschinendynamik / Hans Dresig, Franz Holzweissig ; unter Mitwirkung von L. Rockhausen. - 5., neu bearbeitete und erweiterte Aufl. - Berlin [etc.] : Springer, cop. 2004. - XII, 526 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Engineering online library)

  Bibliografija: str. 513-514. - Kazalo
  ISBN 3-540-01362-8
  a) strojništvo b) dinamika strojev c) vibracije strojev d) osnove e) statika f) kinematika g) dušenje h) kinetika i) prosta nihanja j) stopnje prostosti k) računski modeli l) metode m) harmonični sistemi n) analize o) sinteze p) temeljenje strojev q) pregledno delo

  621:531.391
  COBISS.SI-ID 25826309

  277.
  FRIŠČIĆ, Franjo, 1952-
          Transportna sredstva. Dvigala in prenašala : učbenik za 2. letnik za predmet Transportna sredstva v programu Prometni tehnik / Franjo Friščić. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2004 (Ljubljana : Formatisk). - 102 str. : ilustr., tabele ; 24 cm

  Bibliografija: str. 102
  ISBN 86-365-0452-X
  a) Transportne naprave - Učbeniki za srednje šole b) Dvigala - Učbeniki za srednje šole c) Prenašala - Učbeniki za srednje šole d) strojništvo e) transportne naprave f) elementi naprav g) vrvni pogoni h) verižni pogoni i) prevzemanje bremena j) obratovalni razredi dvigal k) prenašalne naprave l) dvigala m) žerjavi n) transporterji o) vzdrževanje p) učbeniki za srednje šole

  621.86(075.3)
  COBISS.SI-ID 126940672

  278.
  GRUM, Janez, 1946-
          Induction hardening / Janez Grum. - 2nd enlarged ed. - Ljubljana : Faculty of Mechanical Engineering, 2003. - XV, 104 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. - (Materials science and technology series : a comprehensive treatment ; vol. 1)

  Bibliografija: str. 99-104
  ISBN 961-6238-79-5
  a) strojništvo b) obdelave materialov c) jekla d) toplotne obdelave e) induktivno kaljenje f) povratne napetosti g) mikrotrdote h) trajna nihajna trdnost i) kaljenje strojnih delov j) pregledno delo

  621.785
  COBISS.SI-ID 127215616

  279.
          HANDBOOK of workability and process design / edited by George E. Dieter, Howard A. Kuhn, S. Lee Semiatin. - Materials Park : ASM International, 2003. - VI, 414 str. : ilustr., graf. prikazi ; 29 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-87170-778-0
  a) strojništvo b) obdelovalni postopki c) obdelovalnost kovin d) obdelave kovin e) obdelovalni procesi f) planiranje procesov g) preoblikovanje h) preoblikovalni procesi i) kovanje j) modeliranje k) valjanje l) vlečenje m) iztiskavanje n) preiskušanje materialov o) vrste preskusov p) priročniki

  612.7(035)
  COBISS.SI-ID 24951813

  280.
  HAWKINS, William E.
          The plastic film and foil Web handling guide / William E. Hawkins. - Boca Raton : CRC Press, cop. 2003. - 179 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 1-58716-152-4
  a) Papermaking machinery b) Winding machines c) folije d) navijanje e) polimerni filmi f) tkanine g) svitki papirja h) napetosti i) meritve napetosti j) vodenje k) rezanje l) vzdolžni razrez trakov m) navijanje papirja n) navijanje tkanjine o) navijanje traku p) navijalni stroji q) smernice r) statična elektrika s) pregledno delo

  62-416:67.05
  COBISS.SI-ID 25752581

  281.
  HOFFMANN, Alex C.
          Gas cyclones and swirl tubes : principles, design and operation / Alex C. Hoffmann, Louis E. Stein. - Berlin [etc.] : Springer, cop. 2002. - XXII, 334 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm

  Bibliografija: str. 321-324. - Kazalo
  ISBN 3-540-43326-0 (vez.)
  a) Separators (Machines) b) Gases - Separation c) strojništvo d) transport z zračnim tokom e) procesna tehnika f) cikloni g) vrtinčne komore h) čiščenje plinov i) odstranjevanje prašnih delcev j) principi delovanja k) dinamika fluidov l) načrtovanje m) dimenzijske analize n) modeli o) meritve p) pregledno delo

  621.867.8
  COBISS.SI-ID 5483035

  282.
          HYDROGEN and its future as a transportation fuel / [edited by Daniel J. Holt]. - Warrendale : SAE International, cop. 2003. - VIII, 411 str. : ilustr. ; 28 cm. - (PT ; 95)

  Bibliografija na koncu prispevkov
  ISBN 0-7680-1128-0
  a) Hydrogen as fuel - Research b) Hydrogen cars - Research c) Alternative fuel vehicles - Research d) Fuel cells - Research e) strojništvo f) tehnika vozil g) pogonska goriva h) alternativna goriva i) vodik j) pogoni vozil k) motorji z notranjim izgorevanjem l) dizelski motorji m) hibridni pogoni n) gorivne celice o) hibridna vozila p) hranjenje vodika q) pridobivanje vodika r) pregledno delo

  621.43-62:546.11
  COBISS.SI-ID 25588741

  283.
  JANEŽIČ, Igor, 1934-
          Strojni elementi 1 / Igor Janežič. - 5., prenovljena izd. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2003 ([Maribor] : Dravska tiskarna). - 209 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. [210]
  ISBN 86-365-0234-9
  a) strojništvo b) strojni elementi c) standardizacija d) tipizacija e) konstrukcijske oblike f) tolerance mer g) ujemi h) ujemanje strojnih delov i) preračun elementov j) vijačne zveze k) sorniki l) zatiči m) vskočniki n) zveza pesta z gredjo o) kovične zveze p) zvarni spoji q) lotni spoji r) zlepljeni spoji s) elastične zveze t) vzmeti u) osi v) gredi w) ležaji x) osnove konstruiranja

  621.81(075.3)
  COBISS.SI-ID 122568192

  284.
  JANEŽIČ, Igor, 1934-
          Strojni elementi 2 / Igor Janežič. - 2., prenovljena izd., 4. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2003 (Ljubljana : Formatisk). - 183 str. : ilustr. ; 24 cm

  ISBN 86-365-0224-1
  a) Strojni elementi - Učbeniki za srednje šole b) strojništvo c) strojni elementi d) gredne vezi e) sklopke f) mehanizmi g) verižna gonila h) jermenska gonila i) zobniška gonila j) torna gonila k) cevovodi l) učbeniki za srednje šole

  621.81(075.3)
  COBISS.SI-ID 125836800

  285.
  JÜRGLER, Rudolf
          Maschinendynamik / Rudolf Jürgler. - 3., neu bearbeitete Aufl. - Berlin [etc.] : Springer, cop. 2004. - X, 390 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Engineering online library)

  Textbook for graduates. - Bibliografija: str. 382-383. - Kazalo
  ISBN 3-540-40599-2
  a) strojništvo b) dinamika strojev c) vibracije strojev d) osnove e) statika f) kinematika g) dušenje h) kinetika i) prosta nihanja j) stopnje prostosti k) računski modeli l) metode m) harmonični sistemi n) analize o) sinteze p) pregledno delo

  621:531.391
  COBISS.SI-ID 25704965

  286.
  KAKAÇ, Sadlk
          Heat exchangers : selection, rating, and thermal design / Sadik Kakaç, Hongtan Liu. - 2nd ed. - Boca Raton [etc.] : CRC Press, 2002. - [15], 501 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo
  ISBN 0-8493-0902-6 (vezano)
  a) Heat exchangers b) strojništvo c) termodinamika d) izmenjevalci toplote e) mehanika fluidov f) prenos toplote g) vrste izmenjevalcev h) načrtovanje izmenjevalcev i) pritiski j) toplotne črpalke k) evapoatorji l) hladilni sistemi m) priročniki

  621.565.93/94
  COBISS.SI-ID 5490971

  287.
  KRAUT, Bojan, 1908-1991
          Krautov strojniški priročnik. - 14. slovenska izd. / izdajo pripravila Jože Puhar, Jože Stropnik. - Ljubljana : Littera picta, 2003 ([Ljubljana] : Pleško). - XX, 817 str. : ilustr. ; 17 cm

  2500 izvodov. - Kazalo. - Prvih devet izdaj izšlo pod naslovom Strojniški priročnik
  ISBN 961-6030-46-9
  a) Strojništvo - Priročniki b) strojništvo c) matematika d) mere e) materiali f) strojni elementi g) mehanika h) hidrodinamika i) hidravlični stroji j) toplota k) toplotni stroji l) krmiljenje m) kovine n) tehnologija o) priročniki

  621(035)
  COBISS.SI-ID 126397184

  288.
  MICKNASS, Werner, 1954-
          Kupplung, Getriebe, Antriebswellen / Werner Micknass, Rainer Popiol, Axel Sprenger. - 1. Aufl. - Würzburg : Vogel ; Bonn : Technische Akademie des Kfz-Gewerbes (TAG), 2004. - 398 str. : ilustr., graf. prikazi ; 27 cm

  Na nasl. str.: Der sichere Weg zur Meisterprüfung im Kfz-Techniker-Handwerk. - Kazalo
  ISBN 3-8023-1910-9
  a) strojništvo b) strojni elementi c) avtomobilske sklopke d) vrste sklopk e) posebne izvedbe f) viskozne sklopke g) sestavni deli h) principi delovanja i) montaža sklopk j) avtomobilski menjalniki k) vrste menjalnikov l) polavtomatski menjalniki m) avtomatski menjalniki n) menjalniki za tovornjake o) pogonske gredi p) pogoni vozil q) štirikolesni pogon r) retarderji s) ugotavljanje napak t) pregledno delo

  621.825
  COBISS.SI-ID 24815109

  289.
          MICRO-turbine generators / edited by M. J. Moore. - Bury St. Edmunds ; London : Professional Engineering Publishing, cop. 2002. - 107 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-86058-391-1
  a) Turbogenerators b) Turbogenerators - Design and construction c) strojništvo d) turbinski stroji e) generatorji f) mikro turbine g) mini turbine h) zanesljivost i) načrtovanje j) zbrana dela

  621-135
  COBISS.SI-ID 25505541

  290.
  MOMBER, Andreas W., 1959-
          Hydroblasting and coating of steel strucutures / Andreas W. Momber. - Oxford : Elsevier, cop. 2003. - X, 205 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm

  Ov. nasl.: Hydroblasting & coating of steel strucutures. - Bibliografija: str. 183-197. - Kazalo
  ISBN 1-85617-395-X (vezano)
  a) Steel, Structural - Corrosion b) Corrosion and anti-corrosives c) strojništvo d) obdelovalni postopki e) čiščenje z vodnim curkom f) čiščenje površin g) priprava površin h) površine kovin i) jekla j) naprave za čiščenje k) šobe l) vodne črpalke m) vodni curki n) stanardi o) metode čiščenja p) odstranjevanje slojev q) zaščitna sredstva r) abrazivni vodni curek s) led t) pregledno delo

  621.9.044:
  COBISS.SI-ID 25254149

  291.
  NGUYEN, Ninh The, 1965-
          Thermal analysis of welds / N. T. Nguyen. - Southampton ; Boston : WIT, cop. 2003. - [XVI], 334 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM). - (Developments in heat transfer ; vol. 14)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-85312-951-8
  a) strojništvo b) obdelovalni postopki c) varjenje d) procesi varjenja e) analize varov f) termične analize g) toplotni viri h) analitične metode i) termične napetosti j) deformacije pri varjenju k) modeliranje napetosti l) zaostale napetosti m) mikrostrukturne analize n) pregledno delo

  621.791
  COBISS.SI-ID 25871365

  292.
  PALGRAVE, Ron
          Troubleshooting centrifugal pumps and their systems / by Ron Palgrave. - Oxford : Elsevier, cop. 2003. - XIV, 280 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm

  Ov. nasl.: Troubleshooting centrifugal pumps & their systems. - Bibliografija: str. 236-237. - Kazalo
  ISBN 1-85617-391-7 (vezano)
  a) Centrifugal pumps b) strojništvo c) centifugalne črpalke d) osnove e) sistemi črpanja f) delovanje črpalk g) problemi delovanja h) diagnostika napak i) vrste napak j) odpravljanje napak k) mehanske napake l) izbor črpalk m) pregledno delo

  621.67
  COBISS.SI-ID 24805893

  293.
  PATCHETT, B. M.
          CASTI metals blue book : welding filler metals / [Barry M. Patchett, John E. Bringas]. - 4th ed. - Edmonton : CASTI Publishing ; Materials Park : ASM International, cop. 2004. - XI, 608 str. : ilustr. ; 23 cm. - (CASTI metals data book series, ISSN 1495-365X)

  Avtorja navedena v CIP-u. - Kazalo
  ISBN 1-894038-78-9 (broš.) ISBN 1-894038-79-7 (CD-ROM)
  a) Welding - Standards - Handbooks, manuals, etc b) Filler metal - Handbooks, manuals, etc c) strojništvo d) obdelovalni postopki e) varjenje f) metalurgija varjenja g) varilna mesta h) razpoke i) napake j) dodajni materiali k) vrste materialov l) oznake dodajnih materialov m) mednarodne oznake n) priročniki

  621.791.04
  COBISS.SI-ID 25771781

  294.
  PYE, David, 1939-
          Practical nitriding and ferritic nitrocarburizing / David Pye. - Materials Park : ASM International, 2003. - XII, 256 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-87170-791-8
  a) Nitriding b) Case hardening c) Steel - Heat treatment d) strojništvo e) obdelave površin f) toplotne obdelave g) obdelave jekel h) metode i) nitriranje j) karbonitriranje k) mikrostrukture l) oprema m) peči n) solne kopeli o) ionsko nitriranje p) deformacije q) pregledno delo

  621.7.016.2
  COBISS.SI-ID 25769733

  295.
  RAHAMAN, M. N., 1950-
          Ceramic processing and sintering / M. N. Rahaman. - 2nd ed. - New York ; Basel : M. Dekker, cop. 2003. - XIII, 875 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. - (Materials engineering ; 23)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8247-0988-8 (vezano)
  a) Ceramics b) Sintering c) strojništvo d) obdelovalni postopki e) sintranje f) keramični prah g) koloidni procesi h) Sol-Gel procesi i) tekoča faza sintranja j) viskozno sintranje k) pregledno delo

  621.762.5
  COBISS.SI-ID 25588229

  296.
  RAKHIT, A. K.
          Heat treatment of gears : a practical guide for engineers / A. K. Rakhit. - 1st printing. - Materials Park : ASM International, 2000. - IX, 209 str. : ilustr. ; 27 cm

  Bibliografija: str. 189-192. - Kazalo
  ISBN 0871706946
  a) strojništvo b) strojni elementi c) zobniki d) obdelave zobnikov e) toplotne obdelave f) obdelovalni procesi g) utrjevanje h) naogljičenje i) nitriranje j) karbonitriranje k) indukcijsko segrevanje l) izbor procesov m) pregledno delo

  621.833
  COBISS.SI-ID 25769989

  297.
  REES, Herbert, 1915-
          Understanding injection mold design / Herbert Rees. - Cincinnati : Hanser, 2001. - XII, 115 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 1-56990-311-5 (pbk.)
  a) Injection molding of plastics b) strojništo c) gradnja orodij d) orodja za brizganje e) brizganje polmerov f) forme za brizganje g) konstruiranje orodij h) konstrukcijski principi i) primeri j) pregledno delo

  621.7.07
  COBISS.SI-ID 7736086

  298.
  ROBERTS, Philip M.
          Industrial brazing practice / Philip Roberts. - Boca Raton : CRC Press, cop. 2004. - [24], 383 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 0-8493-2112-3
  a) Brazing b) strojništvo c) spajanje d) trdo lotanje e) procesi spajanja f) analize procesov g) industrijski procesi h) plamensko lotanje i) indukcijsko lotanje j) uporovno lotanje k) naprave za lotanje l) peči za lotanje m) paste za lotanje n) lotanje aluminija o) materiali za lotanje p) dodajni materiali q) pregledno delo

  621.791
  COBISS.SI-ID 25745669

  299.
  SMITH, Graham T., 1947-
          Industrial metrology : surfaces and roundness / Graham T. Smith. - London : Springer, cop. 2002. - XVI, 336 str. : ilustr. ; 28 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-85233-507-6 (vezano)
  a) Surfaces (Technology) - Measurement b) Roundness measurement c) industrijska metrologija d) industrijske meritve e) meritve lastnosti površin f) meritve okroglosti g) meritve hrapavosti h) hrapavost površin i) tehnike merjenja j) elektronska mikroskopija k) fotoelektronska spektroskopija l) metode kalibriranja

  389:621.7
  COBISS.SI-ID 25493509

  300.
  SMITH, Ricky
          Industrial machinery repair : best maintenance practices pocket guide / Ricky Smith and R. Keith Mobley. - Amsterdam [etc.] : Butterworth-Heinemann, 2003. - VI, 544 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Plant engineering)

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/els031/200304043 5.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/els031/2 003040435.html. - Kazalo
  ISBN 0-7506-7621-3 (broš.)
  a) strojništvo b) stroji c) sestavni deli d) strojni elementi e) industrijska oprema f) primeri g) vzdrževanje h) popravila i) priročniki

  621.8.004.6
  COBISS.SI-ID 25725701

  301.
  VINOGRADOV, Oleg G.
          Fundamentals of kinematics and dynamics of machines and mechanisms / Oleg Vinogradov. - Boca Raton : CRC Press, 2000. - [14], 290 str. : ilustr. ; 25 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Bibliografija: str. 233. - Kazalo
  ISBN 0-8493-0257-9
  a) Machinery, Kinematics of b) Machinery, Dynamics of c) strojništvo d) dinamika strjev e) dinamika mehanizmov f) kinematične analize g) analize mehanizmov h) kinematika strojev i) kinematika mehanizmov j) odmičniki k) zobniki l) lineatne vibracije m) Mathematica n) pregledno delo

  62-23:531.3
  COBISS.SI-ID 25748485


  621.039 JEDRSKA TEHNIKA.


  302.
          HANDBOOK on nuclear law / [Carlton Stoiber ... [et al.]]. - Vienna : International Atomic Energy Agency, 2003. - 168 str. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij in na str.: 157-159. - Kazalo
  ISBN 92-0-105703-2
  a) Nuclear energy - Law and legislation - Handbooks, manuals, etc b) Nuclear fuels - Law and legislation - Handbooks, manuals, etc c) Radioactive substances - Law and legislation - Handbooks, manuals, etc d) Nuclear industry - Law and legislation - Handbooks, manuals, etc e) jedrska tehnika f) jedrska energija g) jedrski reaktorji h) radiacija i) radioaktivne snovi j) varnostna vprašanja k) zakonodija l) ragulativa

  621.039.58
  COBISS.SI-ID 25480965

  303.
  INTERNATIONAL Conference on Occupational Radiation Protection (2002 ; Geneva)
          Occupational radiation protection : protecting workers against exposure to ionizing radiation : proceedings of an International Conference on Occupational Radiation Protection: Protecting Workers Against Exposure to Ionizing Radiation / organized by the International Atomic Energy Agency ... [et al.] and held in Geneva, 26-30 August 2002. - Vienna : International Atomic Energy Agency, 2003. - XLIV, 515 str. : tabele ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM). - (Proceedings series, ISSN 0074-1884)

  Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazali. - Povzetki
  ISBN 92-0-105603-6
  a) varstvo pri delu b) radiacija c) ionizirajoče sevanje d) nevarnost za zdravje e) delovno mesto f) kontrola g) zaščita pred sevanjem h) varnostni standardi i) jedrska tehnika j) industrija k) raziskovalne inštitucije

  621.039.58
  COBISS.SI-ID 17695015

  304.
          RADIOACTIVE waste management glossary. - 2003 ed. - Vienna : International Atomic Energy Agency, 2003. - 54 str. ; 24 cm

  ISBN 92-0-105303-7
  a) ravnanje z odpadki b) radiaktivni odpadki c) slovar d) angleški

  621.039.7(038)
  COBISS.SI-ID 17691175


  621.22 HIDRAVLIČNI STROJI.


  305.
  BUCH, Alfred
          Pure metals properties : a scientific-technical handbook / A. Buch. - Materials Park : ASM International ; London ; Tel Aviv : Freund Publishing House, cop. 1999. - 306 str. : ilustr. ; 25 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/fy031/2001316168 .html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-87170-637-7
  a) Metals - Handbooks, manuals, etc b) materiali c) čiste kovine d) lastnosti kovin e) mehanske lastnosti f) vplivi na lastnosti g) podatki o lastnostih h) kristalografija i) pregledno delo

  621.1/.2
  COBISS.SI-ID 25768453


  621.3 ELEKTROTEHNIKA.


  306.
  ARRILLAGA, Jos
          Power system harmonics / Jos Arrillaga and Neville R. Watson. - 2nd ed. - Chichester : J. Wiley & Sons, cop. 2003. - X, 399 str. : ilustr., graf. prikazi ; 26 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  - - Power system harmonics [Elektronski vir]. - 1 el. optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
  ISBN 0-470-85129-5 (vezano)
  a) Electric power systems b) Harmonics (Electric waves) c) elektrotehnika d) elektroenergetika e) harmonične analize f) harmonski pojavi g) meritve h) prenos podatkov i) harmonska popačenja j) izločitev harmonskih komponent k) harmonski pretoki l) pregledno delo

  621.31.018.3
  COBISS.SI-ID 25505797

  307.
          BATTERY technology handbook / edited by H. A. Kiehne. - 2nd ed. - New York ; Basel : M. Dekker, cop. 2003. - XX, 515 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Electrical and computer engineering ; 118)

  Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 0-8247-4249-4
  a) Electric batteries - Handbooks, manuals, etc b) elektrotehnika c) električne baterije d) elektrokemijska tehnika e) parametri baterij f) toplotni učinki g) uporaba h) vrste i) električna vozila j) varnostni standardi k) DIN VDE 510 l) delovanje baterij m) pregledno delo

  621.351/.355
  COBISS.SI-ID 25649669

  308.
  CROW, Mariesa
          Computational methods for electric power systems / Mariesa Crow. - Boca Raton [etc.] : CRC Press, cop. 2003. - 243 str. : ilustr. ; 25 cm. - (The electric power engineering series)

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/fy036/2002035041 .html. - Bibliografija: str. 237-240. - Kazalo
  ISBN 0-8493-1352-X
  a) Electric power systems - Mathematical models b) Electric engineering - Mathematics c) elektrotehnika d) elektroenergetski sistemi e) matematični modeli f) linearni sistemi g) rešitve sistemov h) numerična integracija i) optimizacija j) uporaba računalnika k) anlize sistema l) simulacije m) računalniške metode n) primeri o) priročniki

  621.31:519.876
  COBISS.SI-ID 3996244

  309.
          ELECTRICAL insulation for rotating machines : design, evaluation, aging, testing, and repair / Greg C. Stone ... [et al.]. - Piscaway : IEEE ; Hoboken : Wiley-Interscience, cop. 2004. - XVIII, 371 str. : ilustr. ; 24 cm. - (IEEE Press series on power engineering)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-471-44506-1
  a) Electric insulators and insulation b) Electric machinery - Windings c) elektrotehnika d) električni stroji e) rotacijski stroji f) električne izolacije g) izolacijski sistemi h) izolacijski materiali i) zgodovinski razvoj j) izolacija navitij k) napake l) popravila m) preskušanje n) vzdrževanje o) pregledno delo

  621.313:621.315.6
  COBISS.SI-ID 25714693

  310.
          ELECTRICAL measurement, signal processing, and displays / edited by John G. Webster. - Boca Raton [etc.] : CRC Press, cop. 2004. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 27 cm. - (Principles and applications in engineering series)

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/fy038/2003048530 .html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8493-1733-9 (vezano)
  a) Electronic measurements b) Electric measurements c) Signal processing d) elektrotehnika e) električne meritve f) obdelave signalov g) prikazovanje rezultatov h) elektromagnetne meritve i) merilne veličine j) telemetrija k) pretvorniki l) filtri m) modulacija n) uporaba računalnika o) prikazovalniki p) priročniki

  621.317
  COBISS.SI-ID 25648645

  311.
          ELECTRICAL power cable engineering / edited by William A. Thue. - 2nd ed., revised and expanded. - New York ; Basel : Marcel Dekker, cop. 2003. - XI, 417 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Power engineering ; 21)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8247-4303-2
  a) Electric cables b) elektrotehnika c) elektroenergetika d) energetski kabli e) dielektričnost vodnikov f) karakteristike vodnikov g) električne lastnosti h) izolacijski materiali i) oklopi j) standardi k) proizvodnja l) zaščita m) pregledno delo

  621.315
  COBISS.SI-ID 25649925

  312.
          ELECTROPLATING and electroless plating of copper & its alloys / edited by N. Kanani. - Materials Park : ASM International ; Stevenage : Finishing Publications, cop. 2003. - IX, 304 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm

  Na nasl. str.: "Authorised translation from the German edition, published by Verlag Eugen G. Leuze, Bad Saulgau, D88348". - Bibliografija na CD-ROM-u. - Kazalo
  - - Database-surface treatment of copper & its alloys [Elektronski vir]. - 1 el. optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
  ISBN 0-904477-26-6 (vezano)
  a) Copper plating b) Electroplating c) Electroless plating d) elektrokemijske tehnike e) baker f) bakrove zlitine g) galvanizacija h) elektrodepozicija bakra i) galvanotehnika j) priprava raztopin k) vrste kopeli l) priprava m) aplikacije n) površinska morfologija o) mikrostrukture

  621.357.7:546.56
  COBISS.SI-ID 25772037

  313.
  EREN, Halit
          Electronic portable instruments : design and applications / Halit Eren. - Boca Raton : CRC Press, cop. 2004. - 389 str., [16] str. pril. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 365-371. - Kazalo
  ISBN 0-8493-1998-6 (broš.)
  a) Portable computerized instruments - Design and construction b) Detectors c) elektrotehnika d) električne meritve e) merilni instrumenti f) elektronski instrumenti g) prenosni instrumenti h) računalniški instrumenti i) inteligentni senzorji j) detektorji k) prenosni podatkovni sistemi l) načrtovanje m) aplikacije n) pregledno delo

  621.317
  COBISS.SI-ID 8495126

  314.
  GARZON, Ruben D.
          High voltage circuit breakers : design and applications / Ruben D. Garzon. - 2nd ed., revised and expanded. - New York ; Basel : Marcel Dekker, cop. 2002. - XVI, 432 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Electrical and computer engineering ; 114)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8247-0799-0
  a) Electric circuit-breakers b) Electric power distribution - High tension - Equipment and supplies c) elektrotehnika d) elktroenergetika e) razdelitev elekrtične energije f) visokonapetostni odklopniki g) visoke obremenitve omrežij h) električni blok i) kratkostični tokovi j) Slepianova teorija k) Princejeva teorija l) Cassiejeva teorija m) Mayrejeva teorija n) Brownejeva teorija o) prednapetosti p) vrste odklopnikov q) načrtovanje r) mehanske konstrukcije s) uporaba t) preskušanje u) pregledno delo

  621.316.5
  COBISS.SI-ID 25650949

  315.
          HANDBOOK of electric motors / Hamid A. Toliyat, Gerald B. Kliman. - 2nd ed., revised and expanded. - New York ; Basel : M. Dekker, cop. 2003. - XXI, 805 str. : ilustr., graf. prikazi ; 29 cm. - (Electrical and computer engineering ; 120)

  Kazalo
  ISBN 0-8247-4105-6 (vezano)
  a) Electric motors b) elektrotehnika c) električni motorji d) pretvorba energije e) tipi motorjev f) izbira motorjev g) analiza motorjev h) načrtovanje motorjev i) testiranje motorjev j) zaščita motorjev k) mehanski vidi l) zanesljivost m) vzdrževanje n) elektronski motorji o) priročniki

  621.313.13
  COBISS.SI-ID 25650693

  316.
          HANDBOOK of induction heating / Valery Rudnev ... [et al.]. - New York ; Basel : M. Dekker, cop. 2003. - XI, 777 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Manufacturing engineering and materials processing ; 61)

  Bibliografija: str. 731-749. - Kazalo
  ISBN 0-8247-0848-2 (vezano)
  a) Induction heating b) Furnaces - Industrial applications c) elektrotehnika d) termoelektrotehnika e) indukcijsko segrevanje f) industrijske aplikacije g) tehnične osnove h) merjenje temperature i) toplotni postopki j) aplikacije k) priročniki

  621.365.5(035)
  COBISS.SI-ID 25587973

  317.
          HANDBOOK of optical components and engineering / edited by Kai Chang. - Hoboken : Wiley-Interscience, 2003. - XVIII, 1380 str. : ilustr., graf. prikazi ; 26 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-471-39055-0 (vezano)
  a) Microwave devices b) Radio frequency c) Optoelectronic devices d) elektrotehnika e) elektrooptika f) optični inštrumenti g) širjenje valov h) infrardeče tehnike i) optične leče j) optični resonatorji k) filtri l) polprevodniški laserji m) tekočinski laserji n) plinski laserji o) optična vlakna p) valovodi q) polarizatorji r) izolatorji s) atenuatorji t) multiplekserji u) optična modulacija v) optični detektorji w) optični ojačevalniki x) priročniki

  621.37.029.6(035)
  COBISS.SI-ID 25796357

  318.
  HOLLAND, John M.
          Designing mobile autonomous robots : [inside the mind of an intelligent machine] / John M. Holland. - Amsterdam [etc.] : Elsevier : Newnes, cop. 2004. - XV, 335 str. : ilustr. ; 24 cm

  Ov. nasl.: Designing autonomous mobile robots. - Podnasl. na ov. - Kazalo
  - - Designing autonomous mobile robots [Elektronski vir] : inside the mind of an intelligent machine. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. iz enote
  ISBN 0-7506-7683-3
  a) Autonomous robots b) elektrotehnika c) avtomatizacija d) avtonomni roboti e) mobilni roboti f) konstruiranje robotov g) načrtovanje robotov h) krmiljenje robotov i) fuzzy logika j) navigacija robotov k) robotski senzorji l) programiranje robotov m) robotski programi n) pregledno delo

  007.52
  COBISS.SI-ID 25577221

  319.
  IBRAHIM, K. F., 1943-
          DVD players and drives / K. F. Ibrahim. - Oxford ; Burlington : Newnes, 2003. - VIII, 319 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7506-5736-7
  a) DVD players b) elektrotehnika c) multimedija d) DVD predvajalniki e) pogoni f) delovanje g) delovanje h) dekodiranje i) napajanje j) servisiranje k) priročniki

  621.377.6
  681.327.6
  COBISS.SI-ID 25667845

  320.
          IMPACT of increasing contribution of dispersed generation on the power system : final report / members of W[orking] G[roup] 37.23 Adolf Schweer ... [et al.]. - Paris : CIGRE, 1999. - 44 str. : ilustr. ; 30 cm

  Na ov.: February 1999. - Bibliografija: str. 17-18 in 43-44
  a) renwable energy sources b) dispersed generation c) distribution networks d) elektrotehnika e) elektro energetika f) energetski sistemi g) dobava električne energije h) razpršena proizvodnja i) tehnični vplivi razpršitve j) rešitve

  621.3
  COBISS.SI-ID 25482757

  321.
          KABEL und Leitungen für Starkstrom = Power cables [Elektronski vir] / Lothar Heinhold, Reimer Stubbe, Wilfried Glaubitz, Herausgebers = editors. - Erlangen : Publicis Kommunikations Agentur, cop. 2003. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

  Sistemske zahteve: Windows 98/2000/NT/XP; vsaj 64 MB RAM-a; 100 MB prostora natrdem disku; Internet Explorer 4.0; Acrobat Reader 5.1, ki ga je mogoče inštalirati iz tega CD-ROM-a. - Besedilo v angl. in nem. jeziku
  ISBN 3-89578-220-3
  a) elektrotenergetika b) energetski kabli c) načrtovanje vodnikov d) dimenzije vodnikov e) vrste vodnikov f) aplikacije g) priročniki

  621.315
  COBISS.SI-ID 25796869

  322.
  KELER, Drago
          Elektromonterski priručnik / Drago Keler, Miljenko Maričević, Vjekoslav Srb. - 3. prošireno izd. - Zagreb : Tehnička knjiga, 1987. - 944 str. : ilustr. ; 17 cm

  Kazalo
  ISBN 86-7059-052-2
  a) elektrotehnika b) osnovni podatki c) osnovni pojmi d) simboli e) formule f) porabniki g) luči h) grelniki i) motorji j) aparati k) strelovodi l) zaščita pred električnim udarom m) električne instalacije n) nadzemni vodi o) kabli p) merilni instrumenti q) priročniki

  621.31
  COBISS.SI-ID 22295809

  323.
  KORIES, Ralf
          Electrical engineering : a pocket reference / Ralf Kories, Heinz Schmidt-Walter. - Berlin [etc.] : Springer-Verlag, 2003. - XXI, 620 str. : ilustr. ; 20 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-540-43965-X
  a) Electric engineering - Handbooks, manuals, etc b) elektrotehnika c) inženirstvo d) enosmerni sistemi e) električno polje f) izmenični sistemi g) meritve električnih veličin h) električna vezja i) signali j) digitalna elektronika k) napajanje l) matematične osnove m) priročniki

  621.3
  COBISS.SI-ID 3950164

  324.
  LOGONDER, Rado
          Osnove elektrotehnike I : zbirka nalog / Rado Logonder, Srećko Simović. - 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2003 (Ljubljana : Kagraf). - VI, 234 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 234
  ISBN 961-234-479-5 ISBN 961-234-392-6 !
  a) Elektrotehnika - Vaje za srednje šole b) elektrotehnika c) osnove d) merilne tehnike e) električni krogi f) električne upornosti g) električno delo h) električna moč i) električno polje j) magnetno polje k) elektrokemija l) naloge m) učbeniki za srednje šole

  621.3(075.3)(076.1)
  COBISS.SI-ID 126292736

  325.
  LUBOSNY, Zbigniew
          Wind turbine operation in electric power systems : advanced modeling / Z. Lubosny. - Berlin [etc.] : Springer, cop. 2003. - X, 259 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Power systems)

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/fy038/2003054784 .html. - Bibliografija: str. 251-255. - Kazalo
  ISBN 3-540-40340-X
  a) Wind turbines - Mathematical models b) Electric power systems - Mathematical models c) elektrotehnika d) elektroenergetski sistemi e) vetrne turbine f) razvoj g) delovanje h) sestavni deli i) matematični modeli j) pregledno delo

  621.311.245-135
  COBISS.SI-ID 3952468

  326.
  LUO, Fang Lin
          Advanced DC/DC converters / Fang Lin Luo, Hong Ye. - Boca Raton [etc.] : CRC Press, cop. 2004. - 760 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Power electronics and applications series)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8493-1956-0 (alk. paper)
  a) DC-to-DC converters b) elektrotehnika c) DC/DC pretvorniki d) vrste pretvornikov e) pretvarjanje napetosti f) električna energija g) kvadrantni sekači h) črpalna vezja i) Luo pretvorniki j) pretvorniki za dvigovanje napetosti k) pregledno delo

  621.314
  COBISS.SI-ID 4037460

  327.
  MACLEAN, D. J. H.
          Evaluating feedback in amplifiers and oscillators : theory, design and analogue applications / Douglas J. H. Maclean. - Baldock ; Philadelphia : Research Studies Press, cop. 2004. - XXXII, 548 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Communications systems, techniques, and applications series ; 4)

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip0415/2004003 838.html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-86380-269-9
  a) Feedback amplifiers b) Feedback oscillators c) elektrotehnika d) oscilatorji e) ojačevalniki f) povratne zveze g) analize h) karakteristike i) modeliranje j) meritve k) stabilnost

  621.373+621.375
  COBISS.SI-ID 25891333

  328.
  MCLYMAN, Colonel William T., 1932-
          High reliability magnetic devices : design and fabrication / Colonel Vm. T. McLyman. - New York ; Basel : Marcel Dekker, 2002. - 1 zv. (ločena pag.) : ilustr. ; 29 cm. - (Electrical and computer engineering : a series of reference books and textbooks)

  Kazalo
  ISBN 0-8247-0818-0
  a) elektrotehnika b) magnetne naprave c) načrtovanje d) konstrukcija e) zagotavljanje kakovosti f) električni induktorji g) elektronski transformatorji h) magnetni materiali i) magnetna jedra j) magnetne žice k) izolacija l) magnetna navitja m) spajanje n) impregnacija o) ohišja p) montaža q) visokonapetostni kablovodi r) preskušanje s) pregledno delo

  621.318
  COBISS.SI-ID 25651461

  329.
  MILOBAR, Božo
          Spojevi s integriranim sklopovima. Knj. 1 / Božo Milobar, Alfred Židan. - 4. izd. - Zagreb : Tehnička knjiga, 1991 (Subotica : Birografika). - 339 str. : ilustr. ; 21 cm

  ISBN 86-7059-170-7 (vezano)
  a) Elektronika - Integrisani sklopovi b) elektrotehnika c) integrirana vezja d) logična vezja e) analogna vezja f) operacijski ojačevalniki g) regulatorji napetosti h) digitalna vezja i) števci j) monostabilna vezja k) bistabilna vezja l) TTL m) CMOS n) nizkofrekvenčna vezja o) oscilatorji p) števci q) delilniki frekvence r) filterska vezja s) dekoderji t) merilna vezja u) avtomobilska elektronika v) stabilizatorji napetosti w) optoelektronika x) timerji y) daljinsko upravljanje z) aplikacije {) hobi elektronika |) priročniki

  621.3.049
  COBISS.SI-ID 21344775

  330.
  MILOBAR, Božo
          Spojevi s integriranim sklopovima. Knj. 2 / Božo Milobar, Alfred Židan. - Zagreb : Tehnička knjiga, 1991 (Subotica : Birografika). - 278 str. : ilustr. ; 21 cm

  ISBN 86-7059-170-5 ! (vezano)
  a) elektronika - integrirana vezja b) elektrotehnika c) integrirana vezja d) logična vezja e) analogna vezja f) operacijski ojačevalniki g) regulatorji napetosti h) digitalna vezja i) števci j) monostabilna vezja k) bistabilna vezja l) TTL m) CMOS n) nizkofrekvenčna vezja o) oscilatorji p) števci q) delilniki frekvence r) filterska vezja s) dekoderji t) merilna vezja u) avtomobilska elektronika v) stabilizatorji napetosti w) optoelektronika x) timerji y) daljinsko upravljanje z) aplikacije {) hobi elektronika |) priročniki

  621.3.049
  COBISS.SI-ID 25892357

  331.
  MORGAN, Hywel, 1960-
          AC electrokinetics : colloids and nanoparticles / Hywel Morgan and Nicolas G. Green. - Baldock : Research Studies, cop. 2003. - XVI, 324 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Microtechnologies and microsystems series ; 2)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-86380-255-9
  a) Nanoparticles b) Electrokinetics c) elektrotehnika d) elektrokinetika e) elektrostatika f) nano delci g) dielektričnost h) dipoli delcev i) električne sile j) dinamika fluidov k) polarizacija l) elektrohidrodinamika m) simulacija električnega polja n) elektrode o) pregledno delo

  537.2
  COBISS.SI-ID 3406420

  332.
          ORGANIC photovoltaics : concepts and realization / C. J. Brabec ... [et al.]. - Berlin [etc.] : Springer, 2003. - XII, 297 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Springer series in materials science ; 60)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-540-00405-X
  a) Photovoltaic cells b) Organic semiconductors c) elektrotehnika d) energetika e) električna energija f) fotovoltaika g) sončne celice h) organski polprevodniki i) vrste j) polimerni materiali k) pregledno delo

  621.311.243
  COBISS.SI-ID 25646597

  333.
  PANSINI, Anthony J.
          Guide to electric power generation / A. J. Pansini, K. D. Smalling. - 2nd ed. - Lilburn : Fairmont Press, 2002. - XIV, 244 str. : ilustr. ; 24 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/fy034/2002022745 .html. - Kazalo
  ISBN 0-88173-397-0 (Fairmont) ISBN 0-8247-0927-6 (Dekker)
  a) Electric power production b) Electric power-plants c) elektrotehnika d) elektroenergetika e) proizvodnja električne energije f) elektrarne g) planiranje h) razvoj i) generatorji j) goriva k) hladilni stolpi l) delovanje m) vzdrževanje n) pregledno delo

  621.311.2
  COBISS.SI-ID 25650437

  334.
  PINTER, Viktor
          Osnove elektrotehnike / Viktor Pinter. - Zagreb : Tehnička knjiga, 1994. - 2 zv. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: zv. 2 str. 251. - Kazali. - Vsebina: Knj. 1: 309 str. ; Knj. 2: 309 str.
  ISBN 953-172-006-1 (zv. 1) ISBN 953-172-005-3 (zv. 2)
  a) elektrotehnika b) enosmerni tok c) tokokrogi d) električna energija e) elektroliza f) kemijski viri toka g) linearna vezja h) nelinearni elementi i) elektrostatika j) magnetna polja k) izmenični tok l) vektorski prikazi m) večfazni tokovi n) induktivnost o) sinusne vrednosti p) nesinusne vrednosti q) navitja z železnim jedrom r) transformatorji s) učbeniki za visoke šole

  621.3(075.8)
  COBISS.SI-ID 25755653

  335.
  POLKA, Dave
          Motors and drives : a practical technology guide / Dave Polka. - Research Triangle Park : ISA, cop. 2003. - XIV, 368 str. : ilustr. ; 26 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/fy034/2002012843 .html. - Ov. nasl.: Motors & drives. - Bibliografija: str. 353-355. - Kazalo
  ISBN 1-55617-800-X (broš.)
  a) Electric motors b) Electric driving c) elektrotehnika d) električni motorji e) električni pogon f) enosmerni motorji g) izmenični motorji h) krmiljenje i) krmilne metode j) vzdrževanje k) popravila l) učbeniki za visoke šole

  621.313.2/.3(075.8)
  COBISS.SI-ID 25575941

  336.
  POPOVIĆ, Branko D.
          Osnovi elektrotehnike. 1, Elektrostatika, vremenski konstantne električne struje / Branko D. Popović. - 13. izd. - Beograd : Akademska misao, 2004. - 338 str. : ilustr. ; 24 cm

  300 izv. - Bibliografija: str. 334. - Kazalo
  ISBN 86-7466-133-5
  a) elektrotehnika b) elektrika c) električne lastnosti materije d) električna polja e) Gausov zakon f) prevodniki g) elektrostatika h) dielektriki i) sile j) energija k) električni tok l) časovne konstante m) specifična prevodnost n) specifična upornost o) električni generatorji p) električne meritve q) električna vezja r) učbeniki za visoke šole

  621.3.01(075.8)
  COBISS.SI-ID 25774597

  337.
  POŽAR, Hrvoje
          Visokonaponska rasklopna postrojenja / Hrvoje Požar. - 5. izd. - Zagreb : Tehnička knjiga, 1990 (Nova Gradiška : M. Gembarovski). - 676 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)

  Bibliografija: str. 665-669. - Kazalo
  ISBN 86-7059-105-7 (vezano)
  a) elektrotehnika b) elektroenergetski sistemi c) visokonapetostne postaje d) razdelilne postaje e) kratkostični tokovi f) reaktance g) tokokrogi h) zaščita razdelilnih postaj i) pomožni tokokrogi j) izvedbe razdelilnih postaj k) učbeniki za visoke šole

  621.314+621.316.5(075.8)
  COBISS.SI-ID 13443842

  338.
  SHORT, Tom A., 1966-
          Electric power distribution : handbook / T. A. Short. - Boca Raton [etc.] : CRC Press, cop. 2004. - 773 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Electric power engineering series)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8493-1791-6 (vezano)
  a) Electric power distribution - Handbooks, manuals, etc b) elektrotehika c) elektroenergetika d) razdeljevanje električne energije e) razdelilni sistemi f) nadzemni vodi g) podzemni vodi h) transformatorji i) regulacija napetosti j) kratkostične zaščite k) zanesljivost l) kratkotrajne prekinitve m) ozemljitve n) zaščite proti streli o) priročniki

  621.316(035)
  COBISS.SI-ID 25648133

  339.
  SPRING, Eckhard
          Elektrische Maschinen : eine Einführung / Eckhard Spring. - Berlin [etc.] : Springer, cop. 1998. - X, 427 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Springer-Lehrbuch)

  Kazalo
  ISBN 3-540-63423-1
  a) elektrotehnika b) električni stroji c) enosmerni stroji d) transformatorji e) asinhronski stroji f) sinhronski stroji g) enofazni izmenični motorji h) priročniki

  621.313
  COBISS.SI-ID 25714949

  340.
  STRAUSS, Cobus
          Practical electrical network automation and communication systems / Cobus Strauss. - Oxford ; Burlington : Newnes, 2003. - IX, 200 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Practical professional books from Elsevier)

  Kazalo
  ISBN 0-7506-5801-0
  a) Electric networks b) elektrotehnika c) elektroenergetika d) močnostni sistemi e) električna omrežja f) avtomatizacija omrežij g) električna zaščita h) prenos podatkov i) komunikacijski protokoli j) SCADA sistemi k) pregledno delo

  621.315:681.511
  COBISS.SI-ID 25670405

  341.
  TSE, Chi Kong
          Complex behavior of switching power converters / Chi Kong Tse. - Boca Raton [etc.] : CRC Press, cop. 2004. - XV, 262 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Power electronics and applications series)

  Bibliografija: str. 245-257
  ISBN 0-8493-1862-9 (vezano)
  a) Electric current converters b) Semiconductor switches c) Switching power supplies d) elektrotehnika e) energetska elektronika f) električni pretvorniki g) stikalni preklopniki h) polprevodniška stikala i) tokovni pretvorniki j) nelinearna obnašanja k) nelinearne dinamične anlize l) Ćuk pretvornik m) pregledno delo

  621.314
  COBISS.SI-ID 25647621

  342.
  TUMA, Matija
          Energetski sistemi : preskrba z električno energijo in toploto / Matija Tuma, Mihael Sekavčnik. - 3., izpopolnjena in predelana izd. - Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, 2004 (Ljubljana : Pleško). - 290 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm

  400 izv. - Bibliografija: str. 275-285. - Kazalo
  ISBN 961-6238-83-3
  a) Energetski sistemi - Učbeniki za visoke šole b) elektrotehnika c) energetika d) energetska postrojenja e) klasične elektrarne f) jederske elektrarne g) plinske elektrarne h) toplarne i) vodne elektrarne j) obnovljivi energetski viri k) prenos energije l) shranjevanje energije m) odjem energije n) preskrba z energijo o) učbenik za visoke šole

  621.311.2(075.8)
  COBISS.SI-ID 128026880

  343.
  VUKIĆ, Đukan R.
          Asinhrone mašine : zbirka zadataka / Đukan R. Vukić, Zoran P. Stajić, Milan M. Radić. - 1. izd. - Beograd : Akademska misao, 2004. - 146 str. : graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija: str. 145-146
  ISBN 86-7466-126-2
  a) elektrotehnika b) električni stroji c) asinhronski motorji d) magnetna polja e) konstrukcija motorja f) prosti tek g) kratek stik h) nadomestna vezava i) momenti j) delovne karakteristike k) nesimetrični režim l) enofazni motor m) asinhronski generator n) naloge o) rešitve p) učbeniki za visoke šole

  621.313.33(075.8)(076)
  COBISS.SI-ID 25775365

  344.
  WOLF, Radenko
          Osnove električnih strojeva / Radenko Wolf ; [crteže izradio Zvonimir Feil]. - 4. izd. - Zagreb : Školska knjiga, 1995. - XIII, 573 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)

  Bibliografija: str. 564-565. - Kazalo
  ISBN 953-0-30609-1
  a) elektrotehnika b) električni stroji c) pretvarjanje energije d) magnetno polje e) izmenično vzbujanje f) večfazno vzbujanje g) inducirana napetosti h) sinhronski motorji i) delovanje j) izvedbe k) lastnosti l) asinhronski motorji m) enosmerni motorji n) mali motorji o) linearni motorji p) koračni motorji q) tahogeneratorji r) navitja s) reaktance navitij t) učbeniki za visoke šole

  621.313(075.8)
  COBISS.SI-ID 9333665


  621.38 ELEKTRONIKA. FOTOELEKTRIKA. POSPEŠEVALNIKI DELCEV. RENTGENSKA TEHNIKA.


  345.
  ASHENDEN, Peter J.
          The system designer's guide to VHDL-AMS : analog, mixed-signal, and mixed-technology modeling / Peter J. Ashenden, Gregory D. Peterson, Darrell A. Teegarden. - Amsterdam [etc.] : Morgan Kaufmann, cop. 2003. - XXVI, 880 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Morgan Kaufmann series in systems on silicon)

  Bibliografija: str. 853-855. - Kazalo
  - - The system designer's guide to VHDL-AMS [Elektronski vir] : analog, mixed-signal, and mixed-technology modeling. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. iz enote
  ISBN 1-55860-749-8
  a) Electronic digital computers - Computer simulation b) elektrotehnika c) strojno načrtovanje d) jeziki za opis strojne opreme e) VDHL - AMS f) algoritmi g) podatkovne strukture h) računalniške simulacije i) načrtovanje j) proučevanje primerov k) pregledno delo

  621.38.049.77:004.43
  COBISS.SI-ID 25582341

  346.
  BARNES, Malcolm
          Practical variable speed drives and power electronics / Malcolm Barnes. - Oxford ; Burlington : Newnes, 2003. - XII, 286 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Practical professional books from Elsevier)

  Kazalo
  ISBN 0-7506-5808-8
  a) Variable speed drives b) elektrotehnika c) močnostna elektronika d) električni motorji e) pogoni s spremenljivo hitrostjo f) indukcijski motorji g) močnostni pretvorniki h) elektromagnetna kompatibilnost i) zaščita pretvornikov j) zaščita motorjev k) krmilni sistemi l) namestitev m) komisioniranje n) priročniki

  621.38:621.313
  COBISS.SI-ID 3952212

  347.
  CALCUTT, David
          8051 microcontroller : an applications-based introduction / David Calcutt, Fred Cowan, Hassan Parchizadeh. - Amsterdam [etc.] : Elsevier : Newnes, cop. 2004. - VI, 408 str. : ilustr. ; 23 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/els041/200306660 6.html. - Kazalo
  ISBN 0-7506-5759-6 (broš.)
  a) Intel 8051 (Computer) b) Digital control systems c) elektrotehnika d) mikrokrmilniki e) programabilni krmilniki f) INTEL g) 8051 h) simulacijska programska oprema i) P89C66x j) 16 bitni krmilniki k) digitalni krmilni sistemi l) aplikacije m) pregledno delo

  621.382:004
  COBISS.SI-ID 25576197

  348.
  GOSER, Karl
          Nanoelectronics and nanosystems : from transistors to molecular and quantum devices / Karl Goser, Peter Glösekötter, Jan Dienstuhl. - Berlin [etc.] : Springer, cop. 2004. - XII, 281 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 273-276. - Kazalo
  ISBN 3-540-40443-0 (broš.)
  a) Molecular electronics b) Nanotechnology c) elektrotehnika d) mikroelektronika e) molekularna tehnologija f) nanotehnologije g) osnove nanoelektronike h) tehnologija silicija i) biokemija j) kvantna mehanika k) mehko računanje l) kompleksni integrirani sistemi m) integrirana stikala n) kvantna elektronika o) bioelektronika p) pregledno delo

  621.38:539.2
  COBISS.SI-ID 25764613

  349.
  GRILEC, Josip
          Osnove elektronike / Grilec Josip, Davor Zorc. - Zagreb : Školska knjiga, 2002. - XII, 142 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Bibliografija: str. 137. - Kazalo
  ISBN 953-0-31660-7
  a) elektrotehnika b) elektronika c) polprevodniški elementi d) diode e) bipolarni tranzistor f) unipolarni tranzistor - FET g) tiristorji h) elektronska vezja i) senzorji j) stabilizatorji napetosti k) ojačevalniki l) prekinjevala m) integrirana vezja n) učbeniki za visoke šole

  621.38(075.8)
  COBISS.SI-ID 25659909

  350.
  GRUNDLER, Darko
          Uvod u mikroprocesore / Darko Grundler. - 3. prošireno izd. - Zagreb : Tehnička knjiga, 1990. - 238 str. : graf. prik. ; 24 cm

  Na ov. str.: "Z80, 6502, 73, Ultra 8088, 80286, 80386, 80486". - Bibliografija: str. 237-238
  ISBN 86-7059-129-4 (broš.)
  a) elektrotehnika b) binarna števila c) binarne kode d) format podatkov računalnika e) elektronski računalnik f) logična vezja g) mikroprocesorji h) povezovanje mikroprocesorjev i) programiranje j) Z 80 k) 6502 l) 8086 m) 8088 n) 80286 o) 80386 p) 80486 q) učbeniki

  621.38:004.3(075)
  COBISS.SI-ID 26813185

  351.
  IEEE International Integrated Reliability Workshop (California ; 2000)
          2000 IEEE international integrated reliablility workshop final report : Stanford Sierra Camp Lake Tahoe, California October 23-26, 2000. - [Piscataway] : EDS : IEEE Reliability Socety, cop. 2000. - VII, 199 str. : ilustr. ; 28 cm

  Na nasl. str.: " IEEE catalog number 00TH8515"
  ISBN 0-7803-6392-2
  a) elektrotehnika b) zanesljivost vezij c) integrirana vezja d) IEEE e) zanesljivost načrtovanja f) zahteve po zanesljivosti g) modeli h) zborniki

  621.3.049(061)
  COBISS.SI-ID 25211909

  352.
  PARK, John
          Practical embedded controllers : design and troubleshooting with the Motorolla [i.e. Motorola] 68HC11 / John Park. - Oxford ; Burlington : Newnes, 2003. - XIV, 251 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Practical professional books from Elsevier)

  Kazalo
  ISBN 0-7506-5802-9
  a) Embedded computer systems - Design and construction b) Motorola 68HC11 (Microprocessor) c) Motorola 68HC11 (Microprocessor) - Maintenance and repair d) elektrotehnika e) digitalna elektronika f) vgrajeni mikrokrmilniki g) osnove mikrokrmilnikov h) programiranje i) spomin j) vhodi k) izhodi l) prenos podatkov m) zmanjševanje šuma n) namestitev o) odprava napak p) priročniki

  621.38:004.31.43
  COBISS.SI-ID 25668869

  353.
  ŠURINA, Tugomir
          Tranzistorska tehnika : poluvodiči i tranzistori / Tugomir Šurina. - 5. izd. - Zagreb : Tehnička knjiga, 1988 (Subotica : Birografika). - 319 str. : ilustr. ; 24 cm.

  Kazalo
  ISBN 86-7059-077-8 (vezano)
  a) elektrotehnika b) polprevodniki c) tranzistorji d) lastnosti tranzistorja e) delovanje f) šumi g) tranzistorska tehnika h) enosmerni ojačevalniki i) nizkofrekvenčni ojačevalniki j) visokofrekvenčni ojačevalniki k) oscilatorji l) impulzni sklopi m) pretvorniki n) FET o) štirislojni polprevodniški elementi p) tehnologija polprevodnikov q) učbeniki

  621.382.3(075)
  COBISS.SI-ID 219143

  354.
          TERAHERTZ sensing technology / editors Dwight L. Woolard, William R. Loerop, Michael S. Shur. - River Edge : World Scientific, cop. 2003-. - 1 zv. (IX, 349 str.) : ilustr. ; 26 cm. - (Selected topics in electronics and systems ; vol. 30)

  Bibliografija na koncu prispevkov
  Dosedanja vsebina:
  Zv. 1.: Electronic devices and advanced systems technology
  ISBN 981-238-334-4 (zv. 1)
  a) Infrared detectors b) Microwave detectors c) Submillimeter waves d) Microwave devices e) elektrotehnika f) mikrovalovne naprave g) infrardeči detektorji h) mikrovalovni detektorji i) submilimetersko valovanje j) teraherčni viri k) teraherčni pulzi l) harmonski generatorji m) frekvenčni ojačevalniki n) ultra visoke frekvence o) pregledno delo

  621.38.03
  COBISS.SI-ID 25720837

  355.
          WIDE energy bandgap electronic devices / [edited by] Fan Ren, John C. Zolper. - River Edge : World Scientific, 2003. - X, 514 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 981-238-246-1
  a) Wide gap semiconductors b) Power semiconductors c) Gallium arsenide semiconductors d) Silicon carbide e) elektrotehnika f) elektronske naprave g) III - nitridni polprevodniki h) GaN usmerniki i) visokonapetostni usmerniki j) močnostni usmerniki k) MOSFET l) MOSHFET m) SiC usmerniki n) SiC - Silicion Carbide o) pregledno delo

  621.382
  COBISS.SI-ID 25720581

  356.
  ŽIDAN, Alfred
          Spojevi s tranzistorima. Knj. 2 / Alfred Židan, Božo Milobar. - 4. izd. - Zagreb : Tehnička knjiga, 1991 (Subotica : Birografika). - 201 str. : ilustr. ; 20 cm

  ISBN 86-7059-169-3 (broš.)
  a) Tranzistori - Spojevi b) elektrotehnika c) tranzistorji d) hobi elektronika e) sprejemniki f) ojačevalniki g) merilne naprave h) avtomobilska elektronika i) priročniki

  621.382.3.011.73
  COBISS.SI-ID 14796039


  621.39 TELEKOMUNIKACIJE. DALJINSKO VODENJE.


  357.
  BAILEY, David
          Practical fiber optics / David Bailey, Edwin Wright. - Oxford ; Burlington : Newnes, 2003. - XV, 267 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Practical professional books from Elsevier)

  Kazalo
  ISBN 0-7506-5800-2
  a) Fiber optics b) elektrotehnika c) optična vlakna d) definicije e) osnove f) prenos podatkov g) konstrukcija kablov h) optični vodniki i) povezovanje vlaken j) optični detektorji k) preskušnje l) pregledno delo

  681.7.068:621.39
  COBISS.SI-ID 25670149

  358.
  COX, Charles Howard
          Analog optical links : theory and practice / Charles H. Cox, III. - Cambridge : Cambridge University Press, 2004. - XIV, 288 str. : ilustr., graf. prikazi ; 26 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/cam032/200305559 6.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/cam032/2 003055596.html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-521-62163-1 (vezano)
  a) Optical communications b) Fiber optics c) elektrotehnika d) optične komunikacije e) analogne povezave f) načrtovanje g) elektrooptične naprave h) sestavni deli i) modeli j) nizkofrekvenčni signali k) frekvenčni odziv l) šum m) popačenje n) teorija o) priročniki

  621.39
  COBISS.SI-ID 25575685

  359.
  ELALI, Taan S.
          Continuous signals and systems with MATLAB / Taan S. Elali, Mohammad A. Karim. - Boca Raton [etc.] : CRC Press, cop. 2001. - 532 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Electrical engineering textbook series)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8493-0321-4 (vezano)
  a) MATLAB b) Signal processing - Mathematics c) System analysis d) elektrotehnika e) zvezni signali f) zvezni sistemi g) obdelave signalov h) analize sistemov i) uporaba računalnika j) programska orodja k) MATLAB l) Laplacedna transformacija m) linearni sistemi n) modeliranje sistemov o) linearizacija p) Fourierova transformacija q) pregledno delo

  621.391:004.42
  COBISS.SI-ID 25647877

  360.
          HANDBOOK of RF/microwave components and engineering / edited by Kai Chang. - Hoboken : Wiley-Interscience, 2003. - XIX, 1784 str. : ilustr., graf. prikazi ; 26 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-471-39056-9 (vezano)
  a) Microwave devices b) Radio frequency c) Optoelectronic devices d) elektrotehnika e) mikrovalovna vezja f) radio vezja g) radiofrekvenčna vezja h) antene i) vrste anten j) prenosni vodi k) filtri l) resonatorji m) akustične naprave n) optične tehnike o) oddajniki p) monolitna integrirana vezja q) močnostne aplikavije r) oscilatorji s) frekvenčni sintesajzerji t) mikrovalovni polprevodniki u) priročniki

  621.396.6.049
  COBISS.SI-ID 25506565

  361.
  HAYKIN, Simon S.
          Signals and systems / Simon Haykin, Barry Van Veen. - 2nd ed. - New York : Wiley, cop. 2003. - XVII, 802 str. : ilustr. ; 26 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley023/2002027 040.html. - Kazalo
  ISBN 0-471-16474-7 (vezano) ISBN 0-471-37851-8 (WIE)
  a) Signal processing b) System analysis c) Linear time invariant systems d) Telecommunication systems e) elektrotehnika f) telekomunikacijski sistemi g) obdelave signalov h) analize sistemov i) Fourierova predstavitev j) aplikacije k) komunikacijski sistemi l) Laplaceova transformacija m) z transformacija n) filtri o) izenačevalniki p) povratni sistemi q) pregledno delo

  621.39
  COBISS.SI-ID 3469396

  362.
          HIGH-resolution and robust signal processing / edited by Yingbo Hua, Alex B. Gershman, Qi Cheng. - New York ; Basel : Marcel Dekker, cop. 2004. - XXIII, 448 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Signal processing and communications ; 19)

  Bibliografija: str. 437-442. - Kazalo
  ISBN 0-8247-4752-6
  a) Signal processing b) Resolution (Optics) c) elektrotehnika d) obdelava signalov e) visoka ločljivost f) parametrične metode g) podatkovni modeli h) uporaba i) brezžične komunikacije j) radarski signali k) EEG

  621.39
  COBISS.SI-ID 25651205

  363.
  JANKOVIĆ, Milan Lj.
          Širokopojasne digitalne mreže integrisanih servisa : mreže za pristup / Milan Lj. Janković, Zoran R. Petrović. - Beograd : Akademska misao, 2003. - VIII, 167 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Iz predgovora je razvidno, da je to 2., dopolnjena izd.
  ISBN 86-7466-110-6
  a) elektrotehnika b) digitalne komunikacije c) digitalne mreže d) širokopasovne mreže e) prenosni vodniki f) kovinski prevodniki g) optični sistemi h) kombinirane tehnologije i) eksperimentalne mreže j) FITL k) HFC l) CATV m) RITL n) virtualne mreže o) ekonomski vidik p) učbenik za visoke šole

  621.39.06(075.8)
  COBISS.SI-ID 25776645

  364.
  KOSCH, Harald
          Distributed multimedia database technologies supported MPEG-7 and by MPEG-21 / Harald Kosch. - Boca Raton : CRC Press, 2004. - XVI, 258 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8493-1854-8
  a) MPEG (Video coding standard) b) Multimedia systems c) Distributed databases d) elektotehnika e) video komunikacije f) digitalni video g) multimedijski sistemi h) video zgoščevanje i) video standardi j) MPEG - 7 k) MPEG - 21 l) multimedijske baze m) sistemi baz n) upravljanje o) pregledno delo

  621.397.4:004
  COBISS.SI-ID 25765637

  365.
  KUMAR, C. Bala
          Bluetooth application programming with the Java APIs / C. Bala Kumar ... [et al.]. - San Francisco : Morgan Kaufmann, cop. 2004. - XXII, 498 str. : ilustr. ; 24 cm. - (The Morgan Kaufmann series in networking)

  Bibliografija: str. 491-492. - Kazalo
  ISBN 1-55860-934-2
  a) Bluetooth technology b) Java (Computer program language) c) Application program interfaces (Computer software) d) Wireless communication systems e) elektrotehnika f) brezžične komunikacije g) programska oprema h) bluetooth i) Java API j) J2ME k) JABWT l) RFCOMM m) OBEX n) L2CAP o) priročniki

  621.39:004.42
  COBISS.SI-ID 25808645

  366.
  LUDLOFF, Albrecht
          Praxiswissen Radar und Radarsignalverarbeitung / Albrecht Ludloff. - 3., überarbeitete und erweiterte Aufl. - Braunschweig ; Weisbaden : Vieweg, 2002. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo
  ISBN 3-528-26568-X
  a) radarji b) antene c) obdelave signalov d) osnove delovanja e) odboji signalov f) filtriranje signalov g) doplerjev efekt h) CFAR - meode i) CFAR - Constant False Alarm Rate

  621.396.96
  COBISS.SI-ID 25719045

  367.
  MAHAFZA, Bassem R.
          MATLAB simulations for radar systems design / Bassem R. Mahafza, Atef Z. Elsherbeni. - Boca Raton : Chapman & Hall/CRC, cop. 2004. - [XXII], 682 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 671-676. - Kazalo
  ISBN 1-58488-392-8
  a) MATLAB b) Radar - Computer simulation c) Radar - Equipment and supplies - Design and construction - Data processing d) radarji e) radarski sistemi f) načrtovanje sistemov g) analize sistemov h) sistemski parametri i) simulacije j) Matlab k) protielektronsko delovanje l) obdelava signalov m) primeri n) pregledno delo

  621.396.96:004.42
  COBISS.SI-ID 25763077

  368.
  MALORATSKY, Leo G.
          Passive RF & microwave integrated circuits / by Leo G. Maloratsky. - Amsterdam [etc.] : Elsevier : Newnes, cop. 2004. - XV, 368 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-7506-7699-X
  a) Microwave integrated circuits b) Wireless communication systems c) elektrotehnika d) radiofrekvenčna vezja e) mikrovalovna vezja f) pasivna vezja g) integrirana vezja h) planarni prenosni vodi i) karakteristike vodov j) elementi s strnjenimi parametri k) analize omrežij l) spojniki m) filtri n) fazni nastavljalniki o) izolatorji p) cirkulatorji q) pregledno delo

  621.396.6
  COBISS.SI-ID 25576453

  369.
  MATCHETT, Alan R.
          CCTV for security professionals / Alan R. Matchett. - Amsterdam [etc.] : Butterworth-Heinemann, 2003. - XVII, 278 str. : ilustr. ; 26 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/els031/200203861 3.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/els031/2 002038613.html. - Kazalo
  ISBN 0-7506-7303-6 (vezano)
  a) Closed-circuit television b) Television in security systems c) elektrotehnika d) televizija zaprtega kroga e) priporočila za postavitev f) elementi sistema g) izbira kamere h) kontrolna oprema i) snemanje j) povezava sistema k) pregledno delo

  621.397
  COBISS.SI-ID 25581317

  370.
          MODERN cable television technology : video, voice, and data communications / Walter Ciciora ... [et al.]. - 2nd ed. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, cop. 2004. - XXXVIII, 1053 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm. - (The Morgan Kaufmann series in networking)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-55860-828-1
  a) Cable television b) elektrotehnika c) komunikacije d) kabelska televizija e) kabelske mreže f) načrtovanje omrežja g) digitalna televizija h) prenos podatkov po kablu i) telefonija j) zbiranje signalov k) digitalna modulacija l) mrežni protokoli m) širokopasovni sistemi n) multipleksiranje o) prenos sgnalov p) arhitektura sistemov q) vmesniki r) priročniki

  621.397.745
  COBISS.SI-ID 25578501

  371.
  NATSUNO, Takeshi
          The i-mode wireless ecosystem / Takeshi Natsuno ; translated by Ruth South McCreery. - Chichester : John Wiley, cop. 2003. - XV, 173 str. : ilustr. ; 24 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley032/2003057 187.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/wiley039 /2003057187.html. - Bibliografija: str. 167. - Kazalo
  ISBN 0-470-85908-3
  a) Wireless Internet b) Mobile communication systems c) komunikacije d) internet e) mobilna telefonija f) nove tehnologije g) poslovni modeli h) model ekosistema i) razvoj mobilnih telefonov

  621.395/.396:004.7
  COBISS.SI-ID 25716229

  372.
  NIKOLIĆ, Zorica
          Zbirka rešenih zadataka iz mobilnih telekomunikacija / [autor i editor] Zorica Nikolić ; i saradnici Bojan Dimitrijević, Nenad Milošević i Veljko Stankovič. - Beograd : Akademska misao, 2004. - 128 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Bibliografija: str. 119-128
  ISBN 86-7466-128-9
  a) elektrotehnika b) mobilne telekomunikacije c) modulacija d) večkratni pristopi e) razširajnje signalov f) naloge g) rešitve h) učbeniki za visoke šole

  621.39-182.3(075.8)(076)
  COBISS.SI-ID 25776901

  373.
  PARK, John
          Practical data communications for instrumentation and control / John Park, Steve Mackay, Edwin Wright. - Oxford ; Burlington : Elsevier, 2003. - IX, 389 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Practical professional books from Elsevier)

  Kazalo
  ISBN 075060-5797-9
  a) Automatic control b) Data transmission systems c) elektrotehnika d) komunikacijski sistemi e) prenos podatkov f) komunikacijski standardi g) detekcija napak h) ožičenje i) električni šum j) interferenca k) modemi l) multiplekserji m) odprti sistemi n) protokoli o) LAN p) HART - Highway Addressable Remote Transducer q) aplikacije r) avtomatsko krmiljenje s) priročniki

  621.39:681.51
  COBISS.SI-ID 25669381

  374.
  SEMMLOW, John L.
          Biosignal and biomedical image processing : MATLAB-based applications / John L. Semmlow. - New York ; Basel : Marcel Dekker, cop. 2004. - XVIII, 423 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM). - (Signal processing series ; 22)

  Bibliografija: str. 409-411. - Kazalo
  ISBN 0-8247-4803-4
  a) Imaging systems in medicine b) Biosensors c) elektrotehnika d) biomedicina e) obdelava signalov f) obdelava slik g) segmentacija slik h) rekonstrukcija slik i) magnetna resonanca j) MATLAB aplikacije k) pregledno delo

  621.391:57.089
  COBISS.SI-ID 25649413

  375.
  TOMAŽIČ, Sašo, 1955-
          Diskretni signali in sistemi / Sašo Tomažič, Savo Leonardis. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 2004 (Ljubljana : Kopija Mavrič). - 280 str. : ilustr. ; 25 cm

  200 izv. - Kazalo
  ISBN 961-6371-71-1
  a) Signali - Učbeniki za visoke šole b) Diskretni sistemi - Učbeniki za visoke šole c) elektrika d) diskretni signali e) diskretni Fourierov transform f) diskretni sistemi g) Z transformacija h) vzorčenje i) rekonstrukcije j) diskretna sita k) analize signalov l) obdelave signalov m) generiranje signalov n) izvedbe diskretnih sistemov o) učbeniki za visoke šole

  621.391(075.8)
  COBISS.SI-ID 128190208

  376.
  ZAHRADKA, Ivan
          Radiokomunikacijski sustavi / Ivan Zahradka ; [crteže izradio Zvonimir Feil]. - Zagreb : Školska knjiga, 1994. - <1> zv. : graf. prikazi ; 24 cm

  Dosedanja vsebina: 1. dio: X, 227 str. - Bibliografija na koncu vseh poglavij. - Kazalo
  ISBN 953-0-31636-4
  a) elektrotehnika b) radijske komunikacije c) Hertzov dipol d) linearne antene e) linearne mreže f) izgube prenosa g) frekvenčno selektivne mreže h) transformatorji i) prenosni vodi j) učbeniki za visoke šole

  621.396(075.8)
  COBISS.SI-ID 25658629


  624/625 GRADBENIŠTVO.


  377.
  HANSWILLE, Gerhard
          Leitfaden zum DIN-Fachbericht 104. Verbundbrücken / Gerhard Hanswille, Natalie Stranghöner. - Berlin : Ernst & Sohn, 2003. - X, 238 str. : ilustr. ; 30 cm

  ISBN 3-433-01690-9
  a) gradbeništvo b) mostovi c) jeklo d) jeklene konstrukcije e) kontinuirani nosilci f) statika g) statični izračuni h) DIN 104

  624.04
  COBISS.SI-ID 25672965

  378.
          LEITFADEN zum DIN-Fachbericht 102. Betonbrücken / Gert König ... [et al.]. - Berlin : Ernst & Sohn, 2003. - X, 222 str. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: str. 222
  ISBN 3-433-01688-7
  a) gradbeništvo b) DIN 102 c) mostovi d) betonski mostovi e) izračun f) primer izračunov g) statični sistemi h) statika i) statični izračuni

  624.04
  COBISS.SI-ID 25817349

  379.
          LEITFADEN zum DIN-Fachbericht 103. Stahlbrücken / Gerhard Sedlacek ... [et al.]. - Berlin : Ernst & Sohn, cop. 2004. - XII, 441 str. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: str. 437-441
  ISBN 3-433-01689-5
  a) gradbeništvo b) statika c) računanje konstrukcij d) DIN 103 e) mostovi f) jekleni mostovi g) nosilnost h) voziščna plošča i) ortotropna plošča j) DIN 18800 k) jeklo

  624.04
  COBISS.SI-ID 25817093

  380.
  NOVÁK, Balthasar
          Leitfaden zum DIN-Fachbericht 101. Einwirkungen auf Brücken / Balthasar Novák, Markus Gabler. - Berlin : Ernst & Sohn, 2003. - VII, 77 str. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: str. 77
  ISBN 3-433-01687-9
  a) gradbeništvo b) mostovi c) obtežba d) obremenitve e) cestni mostovi f) jekleni mostovi g) železniški mostovi h) statični sistemi i) statika j) veter k) temperatura l) DIN 101

  624.04
  COBISS.SI-ID 25672197

  381.
  RADIĆ, Jure
          Pontifex maximus : život i ostvarenja najvećega hrvatskog mostograditelja prof. dr. Krune Tonkovića / Jure Radić. - Zagreb : Dom i svijet : Građevinski fakultet : Jadring, 2003. - 392 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija del Krune Tonkovića: str. 383-392
  ISBN 953-6491-94-X
  a) gradbeništvo b) arhitektura c) nizke zgradbe d) mostovi e) Tonković, Kruno (1911 - 1989) f) pregled ustvarjalnega opusa g) sistemi gradnje h) oblikovanje

  624.2/.8
  COBISS.SI-ID 25716485


  626/627 HIDROTEHNIKA. GRADNJA KANALOV. UREJANJE KMETIJSKEGA PROSTORA.


  382.
  BOITEN, Wubbo
          Hydrometry / W. Boiten. - Rotterdam ; Brookfield : Balkema, 2000. - X, 246 str. : ilustr. ; 26 cm. - (IHE Delft lecture note series)

  V predgovoru: 2. izd. - Bibliografija: str. 242-246
  ISBN 90-5410-419-8 (vezano) ISBN 90-5410-423-6 (broš.)
  a) Hydraulic measurements b) Stream measurements c) hidrologija d) meritve tokov e) metode merjenja f) tehnike merjenja g) instrumenti h) upravljanje z vodnimi viri i) hidrološke mreže j) vodni nivo k) pregledno delo

  626/627
  COBISS.SI-ID 25709573


  628 ZDRAVSTVENA TEHNIKA. VODA. SANITARNE NAPRAVE. SVETLOBNA TEHNIKA.


  383.
  BAGCHI, Amalendu, 1946-
          Design, construction, and monitoring of landfills / Amalendu Bagchi. - 2nd ed. - New York [etc.] : Wiley, 1994. - XI, 361 str. : ilustr. ; 25 cm

  Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/wiley032 /94013853.html. - Spremenjena izd.: Design, construction, and monitoring of sanitary landfills, cop. 1989. - Bibliografija: str. 329-355. - Kazalo
  ISBN 0-471-30681-9 (vezano)
  a) Sanitary landfills b) ekologija c) odstarnjevanje odpadkov d) komunalni odpadki e) odlagališča f) izbira zemljišča g) odpadni plin h) izcedne vode i) karakterizacija odpadkov j) tesnilni materiali k) konstruktuiranje odlagališč l) kontrola delovanja m) ekonomska analiza

  628.336.73
  COBISS.SI-ID 25808133

  384.
  BAYLISS, Colin R.
          Nuclear decommissioning, waste management, and environmental site remediation / C. R. Bayliss & K. F. Langley. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2003. - XIX, 330 str. : ilustr. ; 26 cm

  Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/els031/2 003045383.html. - Hrbtni nasl.: Nuclear decommissioning, waste management & environmental site remediation. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-7506-7744-9
  a) Nuclear facilities - Decommissioning b) Radioactive wste sites - Cleanup c) Hazardous waste site remediation d) ekologija e) jedrska tehnika f) jadrske elektrarne g) demontaža objektov h) odstranjevanje radioaktivnih odpadkov i) saniranje odlagališč

  621.039.58:628.4.047
  COBISS.SI-ID 25423621

  385.
  CHAPMAN, Neil A.
          Principles and standards for the disposal of long-lived radioactive wastes / Neil Chapman, Charles McCombie. - Amsterdam [etc.] : Pergamon, 2003. - XIV, 277 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Waste management series ; vol. 3)

  Bibliografija: str. 231-245
  ISBN 0-08-044192-0
  a) ekologija b) ravnanje z odpadki c) radioaktivni odpadki d) globinsko zakopavanje odpadkov e) varnost f) etični aspekt g) standardi h) zaščita i) kontrola j) zapiranje odlagališč k) zapisi o shranjevanju

  628.4.047.006.5
  COBISS.SI-ID 25424389

  386.
          HANDBOOK of water and wastewater microbiology / edited by Duncan Mara and Nigel Horan. - Amsterdam [etc.] : Academic Press, cop. 2003. - IX, 819 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-12-470100-0
  a) Sewage - microbiology b) Water Microbiology c) pitna voda d) odpadne vode e) mikrobiologija f) mikroorganizmi g) bolezni h) kvaliteta vode i) čiščenje odpadne vode j) mikrobiološko čiščenje

  [628.16+628.3]:579
  COBISS.SI-ID 1881963

  387.
  KEUC, Albin
          Waste management in Slovenia : assessment of the implementation of waste legislation and attainment of strategic objectives : a summary / Albin Keuc ; [translation Cirila Toplak]. - Ljubljana : Umanotera, The Slovenian Foundation for Sustainable Development, 2002 (Žirovnica : Medium). - 32 str. : graf. prikazi, tabele ; 22 cm

  300 izv. - Bibliografija: str. 32
  ISBN 961-6450-03-4
  a) Ravnanje z odpadki - Slovenija b) ekologija c) ravnanje z odpadki d) Slovenija e) zakonodaja f) priporočila

  628.4(497.4)
  COBISS.SI-ID 118212864

  388.
  NIESSEN, Walter R., 1938-
          Combustion and incineration processes / Walter R. Niessen. - 3rd ed., revised and expanded. - New York : Marcel Dekker, cop. 2002. - XVII, 715 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Environmental science and pollution control series ; 25)

  Bibliografija: str. 677-699. - Kazalo
  - - Combustion engineering calcualtions [Elektronski vir]. - 1 el. disketa : zvok, barve ; 10 cm
  Nasl. iz enote
  ISBN 0-8247-0629-3 (vezano)
  a) Incineration b) Combustion c) Flue gases - Purification d) ekologija e) odstranjevanje odpadkov f) sežiganje g) procesi zgorevanja h) karakterizacija odpadkov i) stehometrija j) pridobivanje toplote k) pretok fluidov l) sistemi zgorevanja m) peči n) sortiranje odpadkov o) komunalni odpadki p) odpadni mulj q) odpadni plini r) trdni odpadki s) onesnaževanje okolja t) izbira peči

  628.474
  COBISS.SI-ID 5271067

  389.
  NIXON, S.C.
          Sustainable use of Europe's water? : state, prospects and issues / S. C. Nixon...[et al.] ; [prepared by] European Environment Agency. - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2000. - 36 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm. - (Environmental assessment series ; 7)

  ISBN 92-9167-251-3
  a) Vodni viri b) Water resources c) Gospodarjenje z vodo d) Water management e) Poraba vode f) Water consumption g) Onesnaževanje vode h) Water pollution i) Ekosistem j) Ecosystem k) Evropa l) Europe m) Poročilo n) Report o) ekologija p) gospodarjenje z vodo q) preskrba z vodo r) onesnaževanje vode s) Evropa

  628.1(4)
  COBISS.SI-ID 91971


  629 TEHNIKA VOZIL.


  390.
          2002 SAE occupant protection and crashworthiness technology collection [Elektronski vir] : on CD-ROM : [design, analysis and research in automotive safety systems] / edited by Charles J. Griswold. - Warrendale : SAE International, cop. 2002. - 3 el. optični diski (CD-ROM-i) : barve ; 12 cm

  Sistemske zahteve: računalnik Pentium ali zmogljivejši; 16 MB hitrega pomnilnika; Microsoft Windows 95 ali novejši, ali NT 4.0 ali novejši; 20 MB prostega prostora na trdem disku; monitor VGA ali z višjo resolucijo; za Windows kompatibilen tiskalnik
  ISBN 0-7680-1040-3
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) avtomobili d) lahki tovornjaki e) varnostni sistemi f) načrtovanje sistemov g) zaščita h) varnost potnikov i) udeleženci v prometu j) varnost vozil k) trki vozil l) zračne blazine m) varnostni pasovi n) metede preskušanja o) pregledno delo

  629.3
  COBISS.SI-ID 25605893

  391.
  ASKUE, Vaughan
          Flight testing homebuilt aircraft / Vaughan Askue. - 1st ed. - Ames : Iowa State University Press, 1992. - XI, 177 str. : ilustr. ; 23 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8138-1308-5 (broš.)
  a) Airplanes, Home-built - Flight testing b) strojništvo c) tehnika vozil d) letala e) naredi sam f) preskušanje letal g) vrste preskušanj h) priročniki

  629.7-51
  COBISS.SI-ID 25809925

  392.
  BROVINSKY, Boris
          Motorji iz Kopra : pregled skozi razvojno dejavnost slovenske industrije motornih koles : [stalna razstava Tehniškega muzeja Slovenije] / Boris Brovinsky ; [fotografije Foto služba Tomos ... [et al.] ; gradivo prispevali Tehniški muzej Slovenije ... et al.]. - Ljubljana : Tehniški muzej Slovenije, 2001 ([Ljubljana] : Sitograf trade). - 127 str. : ilustr. ; 23 cm

  Drugi podnasl. naveden v kolofonu. - Spremna beseda / Orest Jarh: str. 3. - Bibliografija: str. 83-84
  ISBN 961-90361-7-4
  a) Tehniški muzej Slovenije (Bistra) - Muzejske zbirke b) TOMOS (Koper) - Zgodovina c) Motorna kolesa - Slovenija - Razstavni katalogi d) strojništvo e) motorna vozila f) industrija motornih vozil g) zgodovinski pregledi h) tehniška dediščina i) Tomos j) katalog

  629.118(497.4)(091)(069)
  COBISS.SI-ID 100408320

  393.
  INTERNATIONAL Astronautical Federation
          IAF : the first 50 years : the spirit of astronautics / editor Hervé Moulin. - Paris : International Astronautical Federation, 2001. - 192 str. : ilustr., portreti ; 31 cm

  a) raziskave vesolja b) astronavtika c) mednarodna avstronavtska zveza d) 1951-2001

  629.78:061.1
  COBISS.SI-ID 25881605

  394.
  JENKINSON, Lloyd R.
          Aircraft design projects : for engineering students / Lloyd R. Jenkinson, James F. Marchman III. - [Reston] : AIAA ; Oxford : Butterworth-Heinemann, cop. 2003. - XX, 371 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm. - (AIAA education series)

  Sorodni elektronski vir: http://www.netLibrary. com/urlapi.asp?action=su mmary&v=1&bookid=82982. - Bibliografija: str. 363-366. - Kazalo
  ISBN 1-56347-619-3 (broš.)
  a) Airplanes - Design and construction b) Electronic books c) strojništvo d) tehnika vozil e) letala f) načrtovanje letal g) konstruiranje h) primeri i) učbeniki za visoke šole

  629.7.01
  COBISS.SI-ID 25726213

  395.
  MALAVAL, Philippe
          Aerospace marketing management : manufacturers, OEM, airlines, airports, satellites, launchers / by Philippe Malaval and Christophe Bénaroya. - Boston ; Dordrecht ; London : Kluwer Academic Publishers, cop. 2002. - XVIII, 536 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 529-532 in na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-4020-7151-5
  a) Aerospace industries b) Space industrialization c) Aeronautics - Equipment and supplies - Marketing - Management d) strojništvo e) tehnologija vozil f) aeronavtika g) vesoljska industrija h) trženje i) segmentiranje j) planiranje trženja k) trženje storitev l) politika cen m) nabava n) prodaja o) mediji p) sodelovanje q) trgovske znamke r) pregledno delo

  629.7
  COBISS.SI-ID 25707781

  396.
          MODELING of materials and structures for crash applications. - Warrendale : Society of Automotive Engineers, cop. 2003. - [VI], 95 str. : ilustr. ; 28 cm. - (SP ; 1765)

  Prispevki s posvetovanja SAE 2003 World Congress, Cobo Center, Detroit, Michigan, USA, 3. - 6. marec, 2003. - Bibliografija na koncu prispevkov
  ISBN 0-7680-1190-6
  a) Accidents - Investigation - Congresses b) Traffic accidents - Simulation - Congresses c) Automobiles - Automatic control - Congresses d) Accident Modeling e) Modeling/ Simulation f) Mechanical Properties/ Material Properties g) Impact Properties h) Adhesives i) Plastics j) Metals k) Materials l) Vehicle Structural Integrity m) Data Analysis n) Proceedings o) strojništvo p) avtomobili q) trki vozil r) prometne nesreče s) simulacije trkov t) modeli trkov u) modeliranje konstrukcij v) ojačitev konstrukcije w) penjeni polimeri x) satovje y) magnezij z) aluminij {) jekla |) poliuretan }) pregledno delo

  629.3.024
  COBISS.SI-ID 25588997

  397.
  STEVENS, Brian L., 1939-
          Aircraft control and simulation / Brian L. Stevens, Frank L. Lewis. - 2nd ed. - Hoboken : John Wiley, 2003. - XVI, 664 str. : ilustr. ; 25 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley032/2003043 250.html. - Bibliografija in povzetki na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-471-37145-9 (vezano)
  a) Airplanes - Control systems b) strojništvo c) tehnika vozil d) letalstvo e) letala f) kinetika gibanja g) dinamika h) aerodinamika i) modeliranje j) načrtovanje krmiljenja k) simulacije l) digitalno krmiljenje m) pregledno delo

  629.7.05/.07
  COBISS.SI-ID 25662469

  398.
  WATKINSON, John, 1950-
          The art of the helicopter / John Watkinson. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, cop. 2004. - XII, 390 str. : ilustr. ; 26 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7506-5715-4
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) aeronautika d) helikopterji e) tehnične osnove f) dinamika g) rotor h) pogonske naprave i) prenosi j) krmiljenje k) lastnosti helikopterja l) vrste m) pregledno delo

  629.735.4
  COBISS.SI-ID 616142


  63 KMETIJSTVO. GOZDARSTVO.


  399.
  DRUŠTVO agrarnih ekonomistov Slovenije. Konferenca (2 ; 2003 ; Ljubljana)
          Slovensko kmetijstvo in Evropska unija / 2. konferenca DAES, 14. april 2003, Ljubljana ; [uredili Stane Kavčič, Emil Erjavec, Aleš Kuhar]. - 1. izd. - Ljubljana : Društvo agrarnih ekonomistov Slovenije - DAES, 2003 (Ljubljana : Pleško). - 339 str. : graf. prikazi ; 23 cm

  Bibliografija na koncu prispevkov
  ISBN 961-91094-0-6
  a) European Union - Posvetovanja b) Kmetijstvo - Ekonomika - Slovenija - Posvetovanja c) Slovenija - Integracija - Evropa - Posvetovanja d) kmetijstvo e) agrarna ekonomija f) Slovenija g) Evropska unija h) kmetijska politika i) trgi j) modeli k) kmetijsko gospodarstvo l) dohodki m) dopolnilne dejavnosti

  338.43:63(497):061.1EU
  COBISS.SI-ID 123429120

  400.
          ENCIKLOPEDIJA vrtnarjenja / [izdalo] Kraljevo hortikulturno združenje ; [prevedli Maja Bilbija ... [et al.] ; latinsko-slovenski seznam rastlinskih imen Robert Ucman ; fotografije Peter Anderson s sodelavci]. - 9. izd. - Ljubljana : Slovenska knjiga, 1999 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 651 str. : barvne ilustr. ; 29 cm

  Prevod dela: The RHS encyclopedia of gardening. - Podatek o avtorjih fotografij v CIP-u. - Kazala
  ISBN 961-210-029-2
  a) Vrtnarstvo - Leksikoni b) naravoslovje c) vrtnarstvo d) hortikultura e) enciklopedija

  635(031)
  COBISS.SI-ID 98414848

  401.
          ENCYCLOPEDIA of forest science / editor-in-chief Jeffery Burley ; edittors Julian Evans, John A. Youngquist. - Oxford ; San Diego : Elsevier, 2004. - 4 zv. : ilustr. ; 28 cm

  Bibliografija na koncu gesel. - Vsebina: 1: A-L. - XXXIV, 513 str. ; 2: M-R. - XXXIV, 516-1001 str. ; 3: S-Tre. - XXXIV, 1004-1516 str. ; 4: Tre-Z. - XXXIV, 1517-2061 str. - Kazalo
  ISBN 0-12-145160-7 (komplet) ISBN 0-12-145161-5 (zv. 1) ISBN 0-12-145162-3 (zv. 2) ISBN 0-12-145163-1 (zv. 3) ISBN 0-12-145164-X (zv. 4)
  a) Forests and forestry - Encyclopedias b) gozdarstvo c) enciklopedija

  630(031)
  COBISS.SI-ID 25422597

  402.
          STATE of the world's forests 2003. - Rome : FAO, 2003. - XIII, 151 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm. - (The State of world's forests, ISSN 1020-5705)

  ISBN 92-5-104865-7
  a) gozdarstvo b) mednarodna gozdarska politika c) gozdni viri d) statistični podatki e) trajnostna raba f) biološka raznovrstnost

  630:311
  COBISS.SI-ID 1987116

  403.
          TEHNIČNA raven opremljenosti slovenskih kmetij s traktorji / Viktor Jejčič ... [et al.]. - Ljubljana : Kmetijski inštitut Slovenije, 2003. - 45 str. : graf. prikazi, fotogr. ; 24 cm. - (Raziskave in študije ; 78)

  Bibliografija: str.41. - Kazalo
  ISBN 961-6224-97-2
  a) kmetijstvo b) kmetije c) Slovenija d) traktorji

  631.371
  COBISS.SI-ID 1535848

  404.
          VRTNARSKA enciklopedija rastlin in cvetlic / [izdalo] Angleško Kraljevo hortikulturno združenje ; [po dopolnjeni angleški izdaji prevedel Milan Lovka]. - 4. izd. - Ljubljana : Slovenska knjiga, 2002 (Ljubljana : Delo). - 688 str. : ilustr. ; 30 cm

  Prevod dela: The RHS gardeners' encyclopedia of plants and flowers, new revised ed., cop. 1994. - Kazala
  ISBN 961-210-073-X
  a) Okrasne rastline - Leksikoni b) naravoslovje c) vrtnarstvo d) hortikultura e) okrasne rastline f) enciklopedija

  635.92(031)
  COBISS.SI-ID 120752640

  405.
  WILD, Alan
          Soils, land and food : managing the land during the twenty-first century / Alan Wild. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2003. - IX, 246 str. : ilustr. ; 23 cm

  Bibliografija: str. 223-242. - Kazalo
  ISBN 0-521-52759-7 (broš.) ISBN 0-521-82065-0 (vezano)
  a) Soil fertility b) Agriculture c) Food supply d) pedologija - plodnost prsti - degradacija prsti - erozija - trajnostna raba prsti e) kmetijstvo - kmetijski pridelki - pridobivanje hrane - trajnostna raba kmetijskih površin - upravljanje - pridelovanje hrane f) ekološki problemi - trajnostni razvoj - rast človeške populacije g) kmetijstvo h) pedologija i) rodovitnost tal j) izraba zemljišč k) pridelava hrane l) tarjnostna raba krajine m) naravni viri n) zboljšanje rodovitnosti o) degradacija zemlje p) uporaba gnojil q) namakanje r) povečanje produkcije s) študije primerov

  631.45
  COBISS.SI-ID 50699777


  65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA V INDUSTRIJI TRGOVINI IN PROMETU.


  406.
  CHISHOLM, Malcolm, 1953-
          How to build a business rules engine : extending application functionality through metadata engineering / Malcolm Chisholm. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2004. - XXV, 484 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 471-472. - Kazalo
  ISBN 1-55860-918-0
  a) Software reengineering b) Database management c) organizacija poslovanja d) poslovni procesi e) poslovna pravila f) modeliranje podatkov g) meta podatki h) zahteve uporabnikov i) programske aplikacije j) računalniško programiranje k) pregledno delo

  65.012.425
  COBISS.SI-ID 25580805

  407.
  ESCOE, Adrienne
          The practical guide to people-friendly documentation / Adrienne Escoe. - 2nd ed. - Milwaukee : ASQ Quality Press, 2001. - XIX, 228 str. : ilustr. ; 28 cm

  Bibliografija: str. 215-216. - Kazalo
  ISBN 0-87389-504-5 (broš.)
  a) izdelava dokumentacije b) zagotavljanje kakovosti c) tehnično pisanje d) uporabnost e) prijaznost do uporabnika f) elektronski dokumenti g) strukturiranje dokumentov h) pregledno delo

  65:002
  COBISS.SI-ID 25260549

  408.
  HENRY, Jane E., 1934-
          Lessons from team leaders : a team fitness companion / Jane E. Henry. - Milwaukee : ASQ Quality Press, 1998. - XIX, 188 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija: str. 183-184. - Kazalo
  ISBN 0-87389-382-4 (broš.)
  a) Teams in the workplace b) organizacija c) vodenje d) timsko delo e) vodenje tima f) vodje skupin g) delovne skupine h) intervjuji i) nasveti j) coaching k) oblikovanje tima l) delovni listi m) pregledno delo

  65.012.4
  COBISS.SI-ID 25260037


  656 TRANSPORTNE USLUGE. ORGANIZACIJA IN KONTROLA PROMETA.


  409.
  BEZLAJ-Krevel, Ljudmila
          Prvo leto delovanja Poštnega in brzojavnega ravnateljstva za slovensko ozemlje v Ljubljani : katalog k razstavi ob 85-letnici ustanovitve slovenske poštne uprave / Ljudmila Bezlaj Krevel ; [prevodi v angleščino Mojca Krevel, v nemščino Milan Franc ; izdelava zemljevida Jerneja Fridl ; fotografije so prispevali Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani ... et al.]. - Ljubljana : Pošta Slovenije : Tehniški muzej Slovenije, 2003 ([Ljubljana] : Collegium graphicum). - 80 str. : ilustr. ; 30 cm

  300 izv. - Predgovor / Alfonz Podgorelec: str. 7. - Uvodna beseda / Orest Jarh: str. 9. - Bibliografija: str. 73-78. - Povzetek v slov., nem. in angl.
  ISBN 961-6464-04-3 (Tehniški muzej Slovenije)
  a) Pošta - Zgodovina - Ljubljana - Razstavni katalogi b) poštne storitve c) telekomunikacije d) Slovenija

  656.8(497.4 Ljubljana)(091)(064)
  COBISS.SI-ID 126763008

  410.
  BONIN, Flavij
          Piransko pristanišče : od starega mandrača do današnje podobe = Il porto di Pirano : dall'antico mandracchio all'aspetto odierno / [avtorji tekstov, autori dei testi Flavij Bonin, Sonja Ana Hoyer, Nadja Terčon ; prevod v italijanščino, traduzione in italiano Ivan Marković, Daniela Milotti Bertoni ; fotografija muzejske dokumentacije, riproduzione della documentazione del Museo Dušan Podgornik ; [urednik] Nadja Terčon]. - Piran : Pomorski muzej "Sergej Mašera" = Pirano : Museo del mare "Sergej Mašera", 1993 (Ljubljana : "Jože Moškrič"). - 115 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Katalog / Pomorski muzej "Sergej Mašera" = Catalogo / Museo del mare "Sergej Mašera" ; 8)

  Vzpor. slov. besedilo in ital. prevod. - Avtorji navedeni v kolofonu. - 2.000 izv. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka
  ISBN 961-90046-0-4
  a) Piran - Pristanišče - Zgodovina b) pristanišča c) zgodovinski pregledi d) Piran e) razstavni katalogi

  656.61(497.12 Piran)(091)
  627.21(497.12 Piran)(091)
  711.553.4(497.12 Piran)(091)
  949.712 Piran
  COBISS.SI-ID 36380672

  411.
  BRATE, Tadej
          Ljubljanski tramvaj včeraj, danes, jutri : katalog k razstavi Tehniškega muzeja Slovenije = Ljubljana tramway yesterday, today, tomorrow : catalog to the exhibition of Tehnical Museum of Slovenia / Tadej Brate ; [prevod v angleščino Martin Cregeen ; fotografije arhiv Tadej Brate ... et al.]. - Ljubljana : Tehniški muzej Slovenije, 1997 (Ljubljana : Dan). - 56 str. : ilustr. ; 30 cm

  Besedilo v slov. in angl. prevod
  ISBN 961-90361-3-1
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) transportne usluge d) mestni promet e) tramvaji f) Ljubljana g) zgodovinski pregledi h) tehniška dediščina i) razstavni katalogi

  656.34(497.4 Ljubljana)(091)
  COBISS.SI-ID 68695040

  412.
  OGORELC, Anton, 1945-
          Mednarodni transport in logistika / Anton Ogorelc. - Maribor : Ekonomsko-poslovna fakulteta, 2004 (Radizel : Rogina). - 456 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  350 izv. - Bibliografija: str. 445-456
  ISBN 961-6354-38-8
  a) mednarodni transport b) transportne storitve c) mednarodne mejave d) transportne ponudbe e) značilnosti ponudb f) kombinirani transport g) unitiziranje tovora h) pomorski transport i) zračni transport j) analize k) prognoze l) trajnostni razvoj m) transportna politika n) reforma železnic o) podjetniška logistika p) upravljanje q) oskrbne verige r) outsorcing s) logistične storitve t) transportno zavarovanje u) hitra dostava v) učbeniki za visoke šole

  656:658.2(075.8)
  COBISS.SI-ID 52655617

  413.
  SWEET, Kathleen M.
          Aviation and airport security : terrorism and safety concerns / Kathleen M. Sweet. - Upper Saddle River (N. J.) : Pearson : Prentice Hall, cop. 2004. - XV, 368 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 352-355. - Kazalo
  ISBN 0-13-112289-4
  a) Letališča - Varnostni ukrepi b) Ugrabitve letal c) Terorizem - Preprečevanje d) Airports - Security measures e) Hijacking of aircraft f) Terrorism - Prevention g) Aeronautics, Commercial - Security measures h) letališča i) industrija letal j) varnostni ukrepi k) ugrabitve letal l) terorizem m) odzivi vlade n) mednarodne rešitve o) preprečevanje p) odurivanje q) zakonodaja r) pregledno delo

  656.71:[323.285+343.712.5]
  323.285
  343.712.5
  COBISS.SI-ID 25711621


  657 RAČUNOVODSTVO. KNJIGOVODSTVO.


  414.
  DROBEŽ, Mateja
          Dvostavno knjigovodstvo zasebnikov s štiri in več mestnim kontnim načrtom / Mateja Drobež, Jasna Korbar, Božena Macarol ; [ilustracije Žiga Okorn]. - 1. izd. - Ljubljana : Studio Macarol, 2003 (Ljubljana : Povše). - 188 str. : ilustr., preglednice ; 30 cm

  Nasl. v kolofonu: Dvostavno knjigovodstvo zasebnikov s štiri in več mestnim kontnim načrtom ter zgledi knjiženj. - Vsebuje tudi: Slovenski računovodski standard 39 (2003)
  ISBN 961-91130-0-4
  a) Zasebniki - Računovodstvo - Priročniki b) Poslovne knjige - Priročniki c) računovodstvo d) vodenje posllovnih knjig e) vodenje evidenc f) letna poročila g) sistem obdavčitve dohodkov h) dohodki iz dejavnosti i) vrste poslovnih knjig j) dvostavno knjigovodstvo k) knjigovodske listine l) inventure m) amortiziranje n) prevrednotenje sredstev o) prevrednotenje obveznosti p) računavodsko merjenje zalog q) ugotavljanje porabe r) hranjenje dokumentacije s) štirimestni kontni načrt t) primeri knjiženj poslovnih dogodkov u) priročniki

  657.32(035)
  COBISS.SI-ID 125540096

  415.
  PRAZNIK, Bojan
          Priročnik za ocenjevanje vrednosti podjetij / Bojan Praznik. - 1. izd. - Ljubljana : Slovenski inštitut za revizijo, 2004 (Kočevje : Kočevski tisk). - 151 str. : grafični prikazi, tabele ; 24 cm. - (Strokovna zbirka Slovenskega inštituta za revizijo ; zv. 3)

  200 izv. - O avtorju: str. 3. - Bibliografija: str. 149-151
  ISBN 961-6495-08-9
  a) Podjetja - Vrednost - Ocenjevanje - Priročniki b) Podjetja - Ocenjevanje vrednosti - Strokovni izrazi - Priročniki c) Podjetja - Diskontna mera - Kapitalizacija - Priročniki d) knjigovodstvo e) podjetje f) ocenjevanje g) vrednost h) knjigovodstvo i) analiza poslovanja j) poslovno okolje k) zakonodaja l) poslovna etika m) pravila n) projekti o) donos p) kapital q) stroški r) metode s) pravna ureditev t) borzništvo u) kupoprodaja v) informacijski viri w) priročniki x) terminologija

  657.922(035)
  COBISS.SI-ID 128143872

  416.
  ZALOKAR, Nuša
          Davek na dodano vrednost : računi, evidence, obračuni / avtorici Nuša Zalokar in Barbara Prislan, ki je napisala pododdelke A.7-A.11 in sodeovala pri oddelkih C, E, F in G. - Ljubljana : Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, 2003 (Kočevje : Kočevski tisk). - 338 str. : tabele ; 30 cm

  2.000 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo
  ISBN 86-7591-087-8
  a) Davek na dodano vrednost - Slovenija b) računovodstvo c) davek d) davčni sistemi e) DDV - Davek na Dodano Vrednost f) davčne obveznosti g) davčna osnova h) odbitek vstopnega DDV i) davčne listine j) računi k) evidence l) obračun DDV m) posebnosti pri obdavčevanju n) davčni zavezanci o) davčni nezavezanci p) vračanje DDV q) Slovenija r) priročniki s) zakonodaja

  336.226.322(497.4)
  COBISS.SI-ID 119190016


  658 UPRAVLJANJE. VODENJE.


  417.
  BALIČ, Jože
          Contribution to integrated manufacturing / Joze Balic ; reviewers Branko Katalinic, Franci Cus. - Vienna : DAAAM International, 1999 (Rače : Pinus, TKI). - V, 223 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (DAAAM publishing series. Manufacturing technology / editor B. Katalinic)

  1000 izv. - Na vrhu nasl. str.: Danube Adria Association for Automation and Manufacturing. - Bibliografija na koncu nekaterih poglavij
  ISBN 3-901509-03-8
  a) organizacija proizvodnje b) proizvodni inženiring c) integrirana proizvodnja d) CIM e) CAD f) CAM g) CAD-CAP-CAM integracija h) CAD/CAM sistemi i) CAQ j) NC stroji k) NC programiranje l) fleksibilni obdelovalni sistemi m) pogoji odrezavanja n) optimiranje pogojev o) pregledno delo

  658.5
  COBISS.SI-ID 44121345

  418.
  BIZJAK, Franc, 1942-
          Osnove ekonomike podjetja za inženirje : teorija, uporaba, primeri, naloge / Franc Bizjak. - Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, 2004 (Ljubljana : Pleško). - X, 243 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 241-243
  ISBN 961-6238-87-6
  a) Podjetja - Ekonomika - Učbeniki za visoke šole b) organizacija poslovanja c) podjetje d) poslovni sistemi e) gospodarjenje f) delovanje podjetja g) proizvodnja h) stroški i) poslovne odločitve j) izvidi podjetja k) strateško vodenje l) razvoj m) učbeniki za visoke šole

  658.14/.17(075.8)
  COBISS.SI-ID 129014784

  419.
  EDWARDS, Robert G.
          Project management : welcome opportunity or awesome burden? / Robert G. Edwards. - Toronto : Productive Publications, 2002. - VI, 26 str. : ilustr. ; 21 cm

  ISBN 1-55270-086-0
  a) Project management b) menedžment c) vodenje projektov d) planiranje e) finansiranje f) etika g) zakonodaja h) strateško planiranje

  658.51
  COBISS.SI-ID 25266949

  420.
  FRONTINI, Gian F.
          Manufacturing in real-time : managers, engineers, and an age of smart machines / Gian F. Frontini, Scott L. Kennedy. - Amsterdam [etc.] : Butterworth-Heinemann, cop. 2003. - XI, 206 str. : ilustr. ; 24 cm

  Na ov. str.: "A guide for managers and engineers in an age of smart machines.". - Bibliografija: str. 184-190. - Kazalo
  - - Manufacturing in real-time [Elektronski vir] : a guide for managers and engineers in an age of smart machines. - 1 el. optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
  ISBN 0-7506-7722-8
  a) Production management b) Manufacturing processes - Automation c) Business logistics d) organizacija proizvodnje e) avtomatizacija proizvodnje f) inteligentni stroji g) tok proizvodnje h) statistične metode i) dinamični sistemi j) enostavnost k) odločanje l) navidezna resničnost

  658.5.011.65
  COBISS.SI-ID 25728517

  421.
  HUMAN resources in the twenty-first century
          Human resources in the 21st century / editors Marc Effron, Robert Gandossy, Marshall Goldsmith ; foreword by Rosabeth Moss Kanter. - Hoboken : J. Wiley & Sons, 2003. - XVII, 332 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley031/2002153 112.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/wiley039 /2002153112.html. - Bibliografske opombe: str. 295-306. - Kazalo
  ISBN 0-471-43421-3 (cloth : alk. paper)
  a) Upravljanje s kadri b) menedžment c) kadrovska politika d) organizacijska kultura e) organizacijske spremembe f) upravljanje s človeškimi viri g) organizational culture h) organizational change i) human resources management

  658.3
  COBISS.SI-ID 22548829

  422.
  IFIP TC5/WG5.2 & WG5.3 Conference on Feature Modelling and Advanced Design-for-the-Life-Cycle Systems (2001 ; Valenciennes)
          Feature based product life-cycle modelling / IFIP TC5/WG5.2 & WG5.3 Conference on Feature Modelling and Advanced Design-for-the-Life-Cycle Systems (FEATS 2001), June 12-14, 2001, Valenciennes, France ; edited by René Soenen, Gustav J. Olling. - Boston ; Dordrecht ; London : Kluwer Academic Publishers, cop. 2003. - VI, 185 str. : ilustr. ; 24 cm. - (The International Federation for Information Processing ; 109)

  Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 1-4020-7327-5 (vezano)
  a) Production engineering b) Product life cycle c) organizacija proizvodnje d) razvoj izdelkov e) razvojni procesi f) modeliranje izdelkov g) značilnosti izdelkov h) življenska doba i) inženiring znanja j) pregledno delo

  658.512.2
  COBISS.SI-ID 25268229

  423.
          IMPROVING performance through statistical thinking / Galen C. Britz ... [et al.]. - Milwaukee : ASQ Quality Press, cop. 2000. - VIII, 171 str. : ilustr. ; 23 cm

  Bibliografija: str. 161-163. - Kazalo
  ISBN 0-87389-467-7
  a) Industrial management - Statistical methods b) organizacija proizvodnje c) statistika d) statistične metode e) poslovanje podjetij f) organizacije g) primeri h) izboljšave procesov i) reševanje problemov j) pregledno delo

  658.5:311.3
  COBISS.SI-ID 25259781

  424.
  INTERNATIONAL Society of Commodity Science and Technology. Symposium (13 ; 2001 ; Maribor)
          Commodity science in global quality perspective : products - technology, quality and environment : proceedings of the 13th IGWT Symposium, 2th - 8th September 2001, Maribor, Slovenia. Vol 2 / [edited by Matjaž Denac, Vojko Musil (Chief Editor), Boris Pregrad]. - Maribor : Ekonomsko-poslovna fakulteta, 2001 (Maribor : Tiskarna tehniških fakultet). - 1 zv. (XXVI, 809-1466, V) : graf. prikazi ; 24 cm

  330 izv. - Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 961-6354-07-8
  a) menedžement b) industrijska proizvodnja c) tehnologija d) tehnološki razvoj e) zagotavljanje kvalitete f) pretok blaga g) proizvodi h) marketing i) varstvo okolja j) trajnostni razvoj k) čiste tehnologije l) ravnanje z odpadki

  658.562:620.2(082)
  COBISS.SI-ID 46233089

  425.
          ISO 9001 za majhna podjetja : kaj storiti? : nasveti tehničnega odbora ISO/TC 176 / [prevod Mika Vraber]. - Ljubljana : Slovenski inštitut za standardizacijo, 2003 (Ljubljana : Littera picta). - 190 str. : graf. prikazi, tabele ; 21 cm

  Prevod dela: ISO 9001 for small businesses. - Bibliografija: str. 186-190
  ISBN 961-6492-02-0
  a) Mala podjetja - Zagotavljanje kvalitete b) Kvaliteta - Management c) organizacija proizvodnje d) zagotavljanje kakovosti e) sistemi vodenja kakovosti f) ISO 9001 g) standardi h) zahteve po kakovosti i) predmet standarda j) odgovornost vodstva k) vodenje vrov l) realizacija proizvoda m) merjenje n) analize o) izboljševanje p) priročniki

  658.562.018:006.83
  COBISS.SI-ID 125128192

  426.
  JONES, Roger F.
          Strategic management for the plastics industry / Roger F. Jones. - Boca Raton : CRC Press, cop. 2003. - XV, 159 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija: str. 147. - Kazalo
  ISBN 1-56676-883-7
  a) organizacija proizvodnje b) mamagement c) vodenje podjetij d) industrija plastike e) industrija polimerov f) kadrovanje g) tehnologije h) organizacijske oblike i) orodja managementa j) planiranje k) primeri l) pregledno delo

  658.5:678
  COBISS.SI-ID 25747717

  427.
          KONSTRUKTIONSLEHRE : Grundlagen erfolgreicher Produktentwicklung : Methoden und Anwendung / Gerhard Pahl ... [et al.]. - 5., neu bearbeitete und erweiterte Aufl. - Berlin [etc.] : Springer, cop. 2003. - XV, 764 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
  ISBN 3-540-00319-3
  a) organizacija proizvodnje b) konstruiranje c) tehnični sistemi d) razvoj izdelkov e) razvojni procesi f) metode razvoja g) planiranje izdelkov h) koncipiranje i) snovanje sistemov j) modulna gradnja k) zagotavljanje kakovosti l) stroški m) računalniška podpora

  658.512.2
  COBISS.SI-ID 3740025

  428.
  MACDONALD, Dave, 1946-
          Practical industrial safety, risk assessment and shutdown systems for industry / Dave Macdonald. - Oxford ; Burlington : Newnes, 2004. - XVIII, 354 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Practical professional books from Elsevier)

  Kazalo
  ISBN 0-7506-5804-5
  a) Automatic control b) Industrial safety c) Risk assessment d) industrijska proizvodnja e) industrijska varnost f) varnostne naprave g) varnostni sistemi h) planiranje sistemov i) načrtovanje sistemov j) uvajanje sistemov k) vzdrževanje sistemov l) ocenjevanje rizikov m) minimiranje rizikov n) varnostne zahteve o) IEC 61508 p) ISA S84 q) pregledno delo

  658.5.012.8
  COBISS.SI-ID 25809157

  429.
  MATHER, Daryl
          CMMS : a timesaving implementation process / Daryl Mather. - Boca Raton : CRC Press, cop. 2003. - [16], 141 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Plant engineering series)

  Kazalo
  ISBN 0-8493-1359-7
  a) Plant maintenance - Data processing b) organizacija proizvodnje c) preventivno vzdrževanje d) računalniško podprto vodenje e) CMMS - Computerized Maintenance Management System f) procesi vzdrževanja g) nadzorovanje vzdrževanja h) standardizacija i) pregledno delo

  658.5.004.5:004
  COBISS.SI-ID 25747205

  430.
  NEMETH, Cristopher P.
          Human factors methods for design : making systems human-centered / Christopher P. Nemeth. - Boca Raton [etc.] : CRC Press, cop. 2004. - XXIII, 392 str. : ilustr. ; 27 cm

  Bibliografija: str. 379-387. - Kazalo
  ISBN 0-415-29798-2 (vezano) ISBN 0-415-29799-0 (broš.)
  a) Human engineering b) Design, Industrial c) organizacija d) človeški faktor e) upoštevanje človeka f) konstruiranje g) načrtovanje h) razvojni procesi i) raziskovalne metode j) metode opazovanja k) analitične metode l) intervjuji m) vprašalniki n) analize uporabnosti o) ergonomija p) primeri q) pregledno delo

  658.5
  COBISS.SI-ID 25744389

  431.
  OXENBURGH, Maurice, 1935-
          Increasing productivity and profit through health & safety : the financial returns from a safe working environment / Maurice Oxenburgh, Pepe Marlow and Andrew Oxenburgh. - 2nd ed. - Boca Raton : CRC Press, cop. 2004. - XI, 192 str. : ilustr. ; 26 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-415-24331-9 (vezano)
  a) proizvodnja b) ergonomija c) ekonomija d) delovna mesta e) varnost pri delu f) produktivnost g) delovni pogoji h) zaščitna sredstva i) računalniški programi j) primeri k) pregledno delo

  658.3
  COBISS.SI-ID 25744901

  432.
  PTAK, Carol A.
          ERP : tools, techniques, and applications for integrating the supply chain / Carol A. Ptak, with Simulation CD ROM by Eli Schragenheim. - 2nd ed. - Boca Raton : St. Lucie Press, cop. 2004. - XXXI, 430 str. : ilustr. ; 25 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM). - (The St. Lucie Press series on resource management)

  Bibliografija in povzetki pri posameznih poglavjih. - Kazalo
  ISBN 1-57444-358-5
  a) proizvodnja b) planiranje proizvodnje c) planiranje resursov d) planiranje poslovanja e) ERP f) verige dobaviteljev g) ERP sistemi h) izbor sistemov i) sistemske zahteve j) rešitve ERP k) pregledno delo

  658.5.012.2
  COBISS.SI-ID 3925011

  433.
  SCHÖNSLEBEN, Paul
          Integral logistics management : planning & control of comprehensive supply chains / by Paul Schönsleben. - 2nd ed. - Boca Raton : CRC Press, 2004. - XXIX, 955 str. : ilustr. ; 25 cm. - (The St. Lucie Press series on resource management)

  Prevod dela: Integrales Logistikmanagement - Planung & Steuerung umfassender Geschäftsprozesse. - Bibliografija: str. 895-916. - Kazalo
  ISBN 1-57444-355-0
  a) Business logistics b) organizacija poslovanja c) organizacija proizvodnje d) poslovni procesi e) logistika f) vodenje g) planiranje h) kontrola i) inženiring j) strategije poslovanja k) analize poslovanja l) JIT - Just In Time m) integralni transport n) organizacijske strukture o) strateško upravljanje p) pretok blaga q) aplikacije r) učbeniki za visoke šole

  658.286.011.1(075.8)
  COBISS.SI-ID 25741829

  434.
  WANNENWETSCH, Helmut, 1957-
          Integrierte Materialwirtschaft und Logistik : Beschaffung, Logistik, Materialwirtschaft und Produktion / Helmut Wannenwetsch. - 2., überarbeitete Aufl. - Berlin [etc.] : Springer, 2004. - XI, 468 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Engineering online library)

  Bibliografija: str. 447-450. - Kazalo
  ISBN 3-540-00481-5
  a) organizacija proizvodnje b) logistika c) materialno gospodarjenje d) nabava e) integracija f) zmanjševanje stroškov g) anlize stroškov h) upravljanje kakovosti i) elektronsko poslovanje j) sklenitev pogodb k) upravljanje skladišč l) komisionirni sistemi m) notranji transport n) pakiranje o) kontroling p) planiranje proizvodnje q) krmiljenje proizvodnje r) PPS sistemi s) pregledno delo

  658.56.011.56:164
  COBISS.SI-ID 25705477

  435.
  WATERS, C. Donald J., 1949-
          Inventory control and management / Donald Waters. - 2nd ed. - Chichester : J. Wiley & Sons, 2003. - XIV, 391 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo
  ISBN 0-470-85876-1
  a) Inventory control b) Just-in-time systems c) Product management d) Materials management e) Zaloge - Kontrolni mehanizmi - Ekonomska ureditev - Učbeniki za visoke šole f) Materialno poslovanje - Objektni modeli - Ponudba in povpraševanje - Učbeniki za visoke šole g) organizacija proizvodnje h) zaloge i) vodenje zalog j) upravljanje zalog k) kontrola l) povpraševanje m) metode n) JIT - Just in Time o) stroški p) inventura q) pregledo delo

  658.787.6
  COBISS.SI-ID 14262758


  66 KEMIJSKA IN SORODNE INDUSTRIJE.


  436.
          CHEMISCHE Technik : Prozesse und Produkte. Bd. 2, Neue Technologien / Winnacker, Küchler ; Herausgeben von Roland Dittmeyer ... [et al.]. - 5. Aufl. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2004. - XII, 930 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-527-31032-0
  a) kemijska tehnologija b) procesna tehika c) integrirano varstvo okolja d) analiza procesov e) modeliranje f) simulacije g) optimiranje h) vodenje procesov i) kemijska industrija j) biotehnologija k) genska tehnologija l) mikroprocesna tehnika m) nanomateriali n) nanotehnologije

  66.02(075.8)
  COBISS.SI-ID 25398789

  437.
          CHEMISCHE Technik : Prozesse und Produkte. Bd. 7, Industrieprodukte / Winnacker, Küchler ; herausgegeben Roland Dittmeyer ... [et al.]. - 5. Aufl. - Weinheim : Wiley-VCH, 2003. - XIV, 1223 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 3-527-30772-9
  a) kemijska tehnologija b) procesna tehnika c) gradbeni materiali d) eksplozivi e) pirotehnična sredstva f) anorganski pigmenti g) organska barvila h) maziva i) laki j) umetne smole k) lepila l) polprevodniki m) komunikacijska tehnika n) učbeniki

  66.02(075.8)
  COBISS.SI-ID 25400581

  438.
  DIMIAN, Alexandre C.
          Integrated design and simulation of chemical processes / Alexandre C. Dimian. - 1st ed. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2003. - XVI, 698 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Computer-aided chemical engineering, ISSN 1570-7946 ; 13)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-444-82996-2 (vezano)
  a) Chemical processes b) kemijska tehnologija c) procesna tehnika d) kemijski procesi e) simulacija procesov f) termodinamične metode g) sinteze h) integracija procesov i) načrtovanje projektov

  66.02.001.57
  COBISS.SI-ID 25424901

  439.
          INDUSTRIAL burners handbook / edited by Charles E. Baukal, Jr. - Boca Raton : CRC Press, cop. 2004. - [10], 790 str. : ilustr., graf. prikazi ; 27 cm. - (Industrial combustion series)

  Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo
  ISBN 0-8493-1386-4 (vezano)
  a) Heating - Equipment and supplies - Handbooks, manuals, etc b) Combustion engineering - Handbooks, manuals, etc c) industrijsko kurjenje d) ogrevanje e) industrijski gorilniki f) zgorevanje g) načrtovanje gorilcev h) vrste kurišč i) mešanje goriva j) plinska goriva k) emisije l) priročniki

  662.9(035)
  COBISS.SI-ID 6717467

  440.
          INDUSTRIAL furnaces / W. Trinks ... [et al.]. - 6th ed. - Hoboken : J. Wiley & Sons, cop. 2004. - XXI, 473 str. : grafični prikazi ; 24 cm

  Bibliografija: str. 457-460. - Kazalo
  ISBN 0-471-38706-1
  a) strojništvo b) kurilna tehnika c) industrijske peči d) toplotna energija e) izvori f) gorilniki g) toplotne kapacitete h) prenos toplote i) gibanje plinov j) prihranki energije k) zgorevanje l) avtomatska regulacija m) regulacija peči n) izračuni o) vzdrževanje p) konstrukcijski materiali q) furnaces r) industrial s) machine construction

  662.9
  COBISS.SI-ID 25498885

  441.
          ISO 9001 : 2000 guidelines for the chemical and process industries / ASQ Chemical and Process Industries Division, Chemical Interest Committee. - 3rd ed. - Milwaukee : ASQ Quality Press, cop. 2002. - XII, 139 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 0-87389-524-X (broš.)
  a) Chemical industry - Quality control - Standards b) kemijska industrija c) procesna tehnika d) kontrola kvalitete e) standardi f) ISO 9001 - 2000

  66:006.322(100)ISO
  COBISS.SI-ID 24860165

  442.
  NASR, Ghasem G., 1958-
          Industrial sprays and atomization : design, analysis and applications / G. G. Nasr, A. J. Yule and L. Bendig. - London [etc.] : Springer, 2002. - XVII, 501 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-85233-460-6
  a) Spraying b) Atomization c) procesna tehnika d) razprševanje tekočin e) razpršilniki f) konstruiranje g) analize h) uporaba v industriji i) industrijski procesi j) proizvodni procesi k) uparjanje l) hlajenje plinov m) gašenje požarov n) čiščenje plinov o) razprševanje goriva p) vbrizgavanje goriva q) jeklarska industrija r) pregledno delo

  66:621.647.2
  COBISS.SI-ID 5620507

  443.
          RIEGEL'S handbook of industrial chemistry / edited by James A. Kent. - 10th ed. - New York [etc.] : Kluwer Academic/Plenum Publishers, 2003. - IX, 1373 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-306-47411-5
  a) Chemistry, Technical b) kemijska tehnologija c) industrijska kemija d) ekonomski aspekt e) ekologija f) preprečevanje onesnaževanja g) statistične metode h) varnost pri delu i) les j) lesni proizvodi k) maščobe l) olja m) sladkor n) sladila o) fosfor p) fosfati q) gnojila r) sol s) klor alkalijska industrija t) industrijski plini u) žveplo v) žveplova kislina w) nafta x) petrokemijski proizvodi y) naravni plini z) tehnologija premoga {) guma |) sintetične smole }) plastične mase ~) lepila ) sintetična tekstilna vlakna !) organske kemikalije ¤) barvila ©) industrijska fermentacija °) industrijske celične strukture Â) farmacevtska industrija Ă) dušikove spojine A) agrokemijski proizvodi Á) eksplozivi A) raketna goriva

  661/669
  COBISS.SI-ID 25499397

  444.
  ZLOKARNIK, Marko
          Stirring : theory and practice / Marko Zlokarnik. - Weinheim [etc.] : Wiley-VCH, 2001. - XIX, 362 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 328-359. - Kazali
  ISBN 3-527-29996-3
  a) Mixing b) Mixing machinery c) kemijska tehnologija d) kemijsko inženirstvo e) kemijska tehnika f) mešanje tekočin g) mešalne naprave h) homogeniziranje i) mešalne naprave j) mešalni reaktorji k) mešalne posode l) mešalci m) mešala n) vnos moči o) homogenizacija p) časi pomešanja q) suspenzije r) disperzije s) prenos snovi t) snovni prenos u) prenos toplote v) tekočine w) cevovodi

  66.063.8
  COBISS.SI-ID 23820805


  667 INDUSTRIJA BARVIL.


  445.
  HERBST, Willy
          Industrial organic pigments : production, properties, applications / Willy Herbst, Klaus Hunger. - 3rd, completely revised ed. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2004. - XVIII, 660 str. : ilustr. ; 25 cm

  Prevod dela: Industrielle organische Pigmente. - Bibliografija na koncu vseh poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-527-30576-9
  a) organska kemija b) pigmenti c) klasifikacija d) kemijska karekterizacija e) lastnosti f) azo pigmenti g) policiklični pigmenti h) surovine i) proizvodni procesi j) aplikacije

  667.622
  COBISS.SI-ID 25807877


  669 METALURGIJA.


  446.
  BRINGAS, John E., 1953-
          CASTI metals red book : nonferrous metals / John E. Bringas, Michael L. Wayman. - 4th ed. - Edmonton : CASTI Publishing, cop. 2003. - VIII, 749 str. ; 23 cm. - (CASTI metals data book series, ISSN 1495-365X)

  Avtorja navedena v CIP-u. - Kazalo
  ISBN 1-894038-76-2 (broš.) ISBN 1-894038-77-0 (CD-ROM)
  a) Nonferrous metals - Metallurgy - Handbooks, manuals, etc b) Nonferrous metals - Standards - Handbooks, manuals, etc c) metalurgija d) neželezne kovine e) barvne kovine f) zlitine g) aluminij h) baker i) nikelj j) titan k) magnezij l) toplotno obstojne kovine m) karbidi n) svinec o) cink p) cin q) sestava zlitin r) lastnosti s) blagovne znamke

  669.2/.8(035)
  COBISS.SI-ID 25771013

  447.
          HANDBOOK of aluminum / edited by George E. Totten, D. Scott MacKenzie. - New York ; Basel : M. Dekker, cop. 2003. - 2 zv. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali
  Vsebina:
  Vol. 1.: Physical metallurgy and processes. - XI, 1296 str.
  Vol. 2.: Alloy production and materials manufactoring. - VIII, 724 str.
  ISBN 0-8247-0494-0 (zv. 1) ISBN 0-8247-0896-2 (zv. 2)
  a) Aluminum - Handbooks, manuals, etc b) Aluminum alloys - Handbooks, manuals, etc c) metalurgija aluminije d) aluminij e) lastnosti f) obdelave g) oblokovanje h) predelava i) recikliranje j) priročniki

  669.71
  COBISS.SI-ID 25770245

  448.
          SMITHELLS metals reference book / edited by W. F. Gale, T. C. Totemeier. - 8th ed. - Oxford ; Burlington : Elsevier Butterworth-Heinemann, cop. 2004. - 1 zv. (loč. pag.) : graf. prikazi ; 26 cm

  Bibliografija na koncu poglavij in na str. 41-1 do 41-17. - Kazalo
  ISBN 0-7506-7509-8 (vez.)
  a) Metallurgy - Handbooks, manuals, etc b) Metals - Handbooks, manuals, etc c) metalurgija d) kovinski materiali e) kovine f) zlitine g) metalografija h) fizikalne lastnosti i) električne lastnosti j) korozija k) obraba l) tribologija m) modeliranje n) mehansko preskušanje o) obdelave materialov p) toplotne obdelave q) litje r) varjenje s) lotanje t) oslojevanje u) keramika v) pregledno delo

  669
  COBISS.SI-ID 7027739

  449.
          TITAN und Titanlegierungen / Herausgegeben von M. Peters und C. Leyens. - Weinheim : Wiley-VCH, 2002. - XVIII, 528 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 3-527-30539-4
  a) materiali b) titan c) titanove zlitine d) titanovi aluminidi e) lastnosti f) utrujenost materiala g) oksidacija h) zaščita pred oksidacijo i) polproizvodi j) obdelovanje k) ulivanje l) preoblikovanje m) kovanje n) kompoziti o) aplikacije p) aeronavtična industrija q) tehnika r) avtomobilska industrija s) medicina t) zobotehnika

  669.295
  COBISS.SI-ID 24752389

  450.
          TITANIUM and titanium alloys : fundamentals and applications / edited by C. Leyens and M. Peters. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2003. - XIX, 513 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 3-527-30534-3
  a) Titanium b) Titanium - Industrial applications c) Titanium alloys d) Titanium alloys - Industrial applications e) materiali f) titan g) titanove zlitine h) titanovi aluminidi i) lastnosti j) utrujenost materiala k) oksidacija l) zaščita pred oksidacijo m) polproizvodi n) obdelovanje o) ulivanje p) preoblikovanje q) kovanje r) kompoziti s) aplikacije t) aeronavtična industrija u) tehnika v) avtomobilska industrija w) medicina x) zobotehnika

  669.295
  COBISS.SI-ID 25254405

  451.
  WAYMAN, Michael Lash, 1943-
          CASTI metals black book : North American ferrous data / [Michael L. Wayman and John E. Bringas]. - 5th ed. - Edmonton : CASTI Publishing ; Materials Park : ASM International, cop. 2003. - IX, 837 str. : ilustr. ; 23 cm. - (CASTI metals data book series, ISSN 1495-365X)

  V uvodu: "Authors: Metallurgy chapter 1 was co-authored by Michael L. Wayman ... and John E. Bringas ... Metallurgy chapters 2 to 7 were written solely by Michael L. Wayman ... The metals data section was researched, compiled and edited by John E. Bringas". - Vsebuje tudi franc., špan, in nem. metalurške termine. - Kazalo
  ISBN 1-894038-72-X
  a) Iron alloys - Metallurgy - Handbooks, manuals, etc b) Steel alloys - Metallurgy - Handbooks, manuals, etc c) metalurgija d) zlitine e) jekla f) železo g) metalurški izrazi h) definicije izrazov i) angleški j) francoski k) španski l) nemški m) jeklene litine n) litje o) kovanje p) mehanske lastnosti q) orodna jekla r) fizikalne lastnosti s) standardi t) severna amerika u) priročniki

  669.1(7)
  COBISS.SI-ID 25768965


  674 LESNA INDUSTRIJA.


  452.
  GROŠELJ, Andrej, 1948-
          Tehnologija : [nižje poklicno izobraževanje : obdelovalec lesa, letnik 1., 2., 3.] / Andrej Grošelj ; [tehnične risbe Matjaž Tomc]. - Ljubljana : Lesarska založba, 2003 (Ljubljana : Littera picta). - 267 str. : ilustr. ; 30 cm

  Podnasl. na ov. - 300 izv. - Bibliografija: str. 264
  ISBN 961-6295-22-5
  a) Les - Obdelava - Učbeniki za srednje šole b) lesna industrija c) gozd d) drevo e) les f) obdelave lesa g) lesnoobdelovalni stroji h) zaščita lesa i) varovanje okolja j) varstvo pri delu k) učbeniki za srednje šole

  674.02(075.3)
  COBISS.SI-ID 126382336


  676 INDUSTRIJA PAPIRJA.


  453.
  RUTAR, Vera
          Materiali za tisk in dodelavo : priročnik za vaje : naloge za preverjanje in utrjevanje znanja / Vera Rutar. - 1. izd. - Ljubljana : Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, 2003 ([Ljubljana] : Bori). - 63 str. : ilustr., preglednice ; 30 cm

  Podatek o izd. v CIP-u. - 300 izv. - Bibliografija: str. 60
  ISBN 961-6045-22-9
  a) Papirništvo - Vaje za visoke šole b) papirna industrija c) papirništvo d) fizikalne količine e) osnovne lastnosti f) lastnosti površin g) mehanska odpornost h) reološke lastnosti kapljevin i) vaje j) učbeniki za visoke šole

  676(075.8)(076.2)
  COBISS.SI-ID 125610240


  677 TEKSTILNA INDUSTRIJA.


  454.
  FIJAN, Sabina
          Kontrolna knjiga po RAL-GZ 992 : strokovna nega tekstilij / Sabina Fijan, Suzana Arnuš, Sonja Šostar Turk. - Maribor : Fakulteta za strojništvo, Oddelek za tekstilstvo, 2003 (Maribor : Dravska tiskarna). - 1 mapa (loč. pag.) : graf. prikazi ; 32 cm

  Na dnu nasl. str.: Predelan prevod
  ISBN 86-435-0585-4
  a) tekstilna industrija b) nega tekstilij c) strokovna nega d) kakovost tekstilij e) higienski ukrepi f) zakonodaja g) priročniki

  677.07:648.2:613.4(035)
  COBISS.SI-ID 51853313

  455.
  ŠOSTAR-Turk, Sonja
          Navodila za pridobitev Certifikata kakovostne nege tekstilij RAL-GZ 992 v pralnicah v Republiki Sloveniji / Sonja Šostar Turk, Sabina Fijan. - Maribor : Fakulteta za strojništvo, Oddelek za tekstilstvo, 2003 (Maribor : Dravska tiskarna). - 74 str. : graf. prikazi ; 30 cm

  Na dnu nasl. str.: Predelan prevod
  ISBN 86-435-0586-2
  a) tekstilstvo b) nega tekstilij c) strokovna nega d) gospodinjske tekstilije e) objektne tekstilije f) bolnišnične tekstilije g) tekstilije iz živilske industrije h) pralnice i) izvedbena določila j) certifikat kakovosti k) priročniki

  677.07:648.2:658.56(497.4)
  COBISS.SI-ID 51853825


  678 INDUSTRIJA MAKROMOLEKULARNIH SNOVI.


  456.
          BASIC rubber testing : selecting methods for a rubber test program / John S. Dick, editor. - West Conshohocken : ASTM International, 2003. - XVIII, 236 str. : ilustr. ; 24 cm

  Na nasl. str.: "ASTM stock number: MNL 39". - Bibliografija na koncu nekaterih poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8031-3358-8 (vezano)
  a) Rubber - Testing b) materiali c) guma d) testiranje e) standardi ASTM f) metode g) naravna guma h) sintetična guma i) saje j) organosilani k) mineralna vlakna l) dodatki m) standardne testne metode

  678.074.001.4
  COBISS.SI-ID 25816581

  457.
          COLORING of plastics : fundamentals / edited by Robert A. Charvat. - 2nd ed. - Hoboken : Wiley-Interscience, cop. 2004. - XI, 430 str. : ilustr. ; 26 cm + [8] str. uvezanih pril.

  Bibliografija na koncu nekaterih poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-471-13906-8 (vezano)
  a) Plastics - Coloring b) materiali c) plastične mase d) barvanje plastike e) kolorimetrija f) ISO 9000 g) ISO standardi h) organska barvila i) anorganski pigmenti j) titanov dioksid k) saje l) topne barve m) fotokromna barvila n) metalni pigmenti o) aplikacije p) recikliranje

  678.029.8
  COBISS.SI-ID 24447493


  681.5 TEHNIKA AVTOMATSKE REGULACIJE.


  458.
  BAILEY, David
          Practical SCADA for industry / David Bailey, Edwin Wright. - Oxford ; Burlington : Elsevier, 2003. - XIV, 288 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Practical professional books from Elsevier)

  Kazalo
  ISBN 0-7506-5805-3
  a) Automatic data collection systems b) Supervisory control systems c) elektrotehnika d) avtomatsko upravljanje e) krmilniki f) SCADA sistemi g) nadzorni sistemi h) protokoli i) programska oprema j) modemi k) vzdrževanje l) vodenje v industriji m) priročniki

  681.511
  COBISS.SI-ID 25670917

  459.
  BERGE, Jonas
          Fieldbuses for process control : engineering, operation, and maintenance / Jonas Berge. - Research Triangle Park : ISA, cop. 2002. - VIII, 460 str. : ilustr. ; 26 cm

  Kazalo
  ISBN 1-55617-760-7
  a) elektrotehnika b) krmiljenje procesov c) inteligentni krmilni procesi d) komunikacije e) digitalne komunikacije f) protokoli g) komunikacijska omrežja h) bus tehnologija i) fieldbus sistemi j) PROFIBUS k) pregledno delo

  681.51:004.7
  COBISS.SI-ID 7317782

  460.
  BOYER, Stuart A.
          SCADA : supervisory control and data acquisition / by Stuart A. Boyer. - 2nd ed. - Research Triangle Park : ISA, 1999. - XI, 215 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija: str. 191. - Kazalo
  ISBN 1-55617-660-0
  a) Management information systems - Programmed instruction b) Supervisory control systems - Programmed instruction c) Automatic data collection systems - Programmed instruction d) elektrotehnika e) avtomatsko upravljanje f) krmilniki g) SCADA sistemi h) nadzorni sistemi i) sistemi realnega časa j) radijske komunikacije k) daljinsko krmiljenje l) senzorji m) aktuatorji n) aplikacije o) pregledno delo

  681.511
  COBISS.SI-ID 25502981

  461.
  BRÄUNL, Thomas
          Embedded robotics : mobile robot design and applications with embedded systems / Thomas Bräunl. - Berlin [etc.] : Springer, cop. 2003. - XIII, 434 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-540-03436-6
  a) Mobile robots b) Robots - Control systems c) Embedded computer systems - Design and construction d) elektrotehnika e) avtomatizacija f) robotika g) mobilni roboti h) konstruiranje robotov i) vgrajeni sistemi j) krmiljenje robotov k) programiranje robotov l) senzorji m) pogoni robotov n) uporaba robotov o) samohodni roboti p) avtonomna letala q) simulacije robotov r) genetsko programiranje s) genetski algoritmi t) nevronske mreže u) pregledno delo

  007.52:681.5
  COBISS.SI-ID 25705221

  462.
  HABERMANN, Matthias
          STEP 7- Crashkurs / Matthias Habermann, Torsten Weiß. - 3., aktualisierte Aufl. - Berlin ; Offenbach : Vde-Verlag, cop. 2002. - 408 str. : ilustr. ; 22 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Kazalo
  ISBN 3-800727-19-6
  a) elektrotehnika b) avtomatizacija c) industrijski krmilniki d) programiranje krmilnikov e) programski jeziki f) STEP 7 g) simulacija procsov h) SPS-VISU S5/S7 i) pregledno delo

  681.58:004.4
  COBISS.SI-ID 25679109

  463.
  KIRCHOF, Gary
          Cascading logic : a machine control methodology for programmable logic controllers / Gary Kirckof. - Research Triangle Park : ISA - The Instrumentation, Systems, and Automation Society, cop. 2003. - XX, 206 str. : ilustr. ; 26 cm

  Kazalo
  ISBN 1-55617-814-X
  a) Programmable controllers b) elektrotehnika c) avtomatska regulacija d) programabilni krmilniki e) strojno krmiljenje f) metodologije krmiljenja g) verižna logika h) simulacijski senzorji i) nadzorni senzorji j) krmiljenje zaporedij k) odločitvena logika l) odvisna zaporedja m) informacijska logika n) pregledno delo

  681.51
  COBISS.SI-ID 25503749

  464.
  KROHN, David A.
          Fiber optic sensors : fundamentals and applications / by D. A. Krohn. - 3rd ed. - Research Triangle Park : ISA, cop. 2000. - X, 288 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija ob poglavjih. - Kazalo
  ISBN 1-55617-714-3
  a) Optical fiber detectors b) Fiber optics c) elektrotehnika d) optični senzorji e) vlaknasti senzorji f) optična vlakna g) osnove h) uporaba sezorjev i) vrste senzorjev j) stikala k) senzorji pomikov l) senzorji temperature m) senzorji tlaka n) senzorji tokovni o) senzorji nivojev p) senzorji magnetni q) senzorji kemični r) pregledno delo

  681.586:681.7.068
  COBISS.SI-ID 3935515

  465.
  LEWIS, Frank L., 1949-
          Robot manipulator control : theory and practice / Frank L. Lewis, Darren M. Dawson and Chaouki T. Abdallah. - 2nd ed., revised and expanded. - New York ; Basel : Marcel Dekker, cop. 2004. - XVII, 614 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Control engineering ; 15)

  Predhodna izd.: Control of robot manipulators. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8247-4072-6
  a) Robots - Control systems b) Manipulators (Mechanism) - Automatic c) elektrotehnika d) avtomatika e) komercialni roboti f) robotski manipulatorji g) teorija krmiljenja h) dinamika robotov i) krmiljenje robotov j) krmilne tehnike k) nevronske mreže l) implementacija krmiljenja m) Jacobianov manipulator n) pregledno delo

  681.5:621.865.8
  COBISS.SI-ID 25651973

  466.
          The MECHATRONICS handbook / editor-in-chief, Robert H. Bishop. - Boca Raton : CRC Press, cop. 2002. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 26 cm. - (The electrical engineering handbook series)

  Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 0-8493-0066-5
  a) Mechatronics - Handbooks, manuals, etc b) elektrotehnika c) regulacije d) mehatronika e) modeliranje sistemov f) matematični modeli g) elektromehanski sistemi h) senzorji i) aktuatorji j) krmiljenje sistemov k) regulacija sistemov l) računalniki m) računalniški programi n) logični sistemi o) zajemanje podatkov p) pregledno delo

  681.5
  COBISS.SI-ID 7302166

  467.
  NAIDU, Desineni S., 1940-
          Optimal control systems / Desineni Subbaram Naidu. - Boca Raton : CRC Press, cop. 2003. - XXVI, 433 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Electrical engineering textbook series)

  Bibliografija: str. 415-424. - Kazalo
  ISBN 0-8493-0892-5
  a) Automatic control b) Control theory c) Mathematical optimization d) elektrotehnika e) avtomatizacija f) avtomatsko krmiljenje g) teorija krmiljenja h) matematična optimizacija i) optimalni krmilni sistemi j) računalniško podprto krmiljenje k) programska orodje l) MATLAB m) pregledno delo

  681.5:004
  COBISS.SI-ID 3305556

  468.
  NIKU, Saeed Benjamin
          Introduction to robotics : analysis, systems, applications / Saeed B. Niku. - Upper Saddle River : Prentice Hall, cop. 2001. - XIV, 349 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-13-061309-6
  a) Robotics b) elektrotehnika c) avtomatizacija d) robotika e) roboti f) kinematika robotov g) dinamika robotov h) planiranje poti i) robotski senzorji j) aktuatorji k) računalniški vid l) fuzzy logika m) primeri uporabe n) pregledno delo

  007.52:681.5
  COBISS.SI-ID 2484052

  469.
  ŠUHEL, Peter
          Računalniška integracija proizvodnje / Peter Šuhel, Boštjan Murovec. - Ljubljana ; Velenje ; Maribor : Gorenje, Izobraževalni center, 2003 (Velenje : [I. P. C.]). - XVIII, 499 str. : ilustr. ; 25 cm

  600 izv. - Bibliografija: str. 451-464. - Kazalo
  ISBN 961-90544-3-1
  a) Proizvodnja - Uporaba računalnikov - Učbeniki za visoke šole b) Proizvodnja - Računalniška integracija - Učbeniki za visoke šole c) proizvodnja d) računalništvo e) mikroračunalniki f) krmilniki g) mikrokrmilniki h) procesni programi i) računalniško integrirana proizvodnja j) avtomatizacija konstruiranja k) proizvodni procesi l) priročniki

  658.52.011.56:681.5:004.89(075.8)
  007.5:658.5(075.8)
  681.5(075.8)
  COBISS.SI-ID 122576640

  470.
  TOLIYAT, Hamid A.
          DSP-based electromechanical motion control / Hamid A. Toliyat, Steven Campbell. - Boca Raton [etc.] : CRC Press, cop. 2004. - 344 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Power electronics and applications series)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8493-1918-8 (vezano)
  a) Digital control systems b) Electromechanical devices c) Signal processing - Digital techniques d) elektrotehnika e) digitalni krmilni sistemi f) elektromehanske naprave g) krmiljenje naprav h) obdelava signalov i) digitalne tehnike obdelave j) MSLF2407 krmilnik k) Clarkejeva transformacija l) Parkova transformacija m) krmiljenje motorjev n) pregledno delo

  681.51:621.313
  COBISS.SI-ID 25648389


  681.7 OPTIČNE PRIPRAVE.


  471.
          OPTICAL measurements : techniques and applications / Franz Mayinger, Oliver Feldmann (eds.). - 2nd corrected ed. - Berlin [etc.] : Springer, 2001. - XVII, 403 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM). - (Heat and mass transfer)

  Način dostopa (URL): http://www.springer.de. - Bibliografija: str. [369]-394. - Kazala
  ISBN 3-540-66690-7 (vezano)
  a) Optical measurements b) Optical measurements - Industrial applications c) Interferometry d) optične meritve e) interferometrija f) industrijske aplikacije g) holografija h) obdelave slike i) disperzija svetlobe j) anemometrija k) fluorescenca l) absorpcija m) termografija n) tomografija o) pregledno delo

  681.7.08
  COBISS.SI-ID 4962843


  69 GRADBENI MATERIJAL. GRADBENA DELA.


  472.
          BAUMPHYSIK nach Maß : Wärmeschuty und Energieeinsparung, Feuchteschuty / Hrsg. Bundesverband der Deutschen Zementindustrie, Matthias M. Middel ... [et al.]. - 4., überarbeitete Aufl. - Düsseldorf : Verlag Bau und Technik, 2003. - 208 str. : ilustr. ; 21 cm

  Bibliografija: str. 199-201
  ISBN 3-7640-0434-7
  a) gradbeništvo b) gradbena fizika c) gradbeni materiali d) zaščita pred vlago e) zaščita pred toploto f) zaščita pred požarom g) beton h) preskusi i) izračuni j) detajli izvedbe

  691:620.1/.2
  COBISS.SI-ID 24858629

  473.
  DITTMANN, Hans-Joachim
          Öl- und Gasfeuerung : Wärmetechnik / Hans-Joachim Dittmann. - Stuttgart : Gentner Verlag, 2004. - 208 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Gentner Taschen-Fachbuch)

  ISBN 3-87247-629-7
  a) ogravanje b) peči c) olje d) plin e) gorilci f) dimenzioniranje g) izračuni h) emisije i) predpisi j) priročniki

  697.24
  COBISS.SI-ID 25674501

  474.
  LABUDOVIĆ, Boris
          Osnove tehnike inštalacij vode in plina / [Boris Labudović ; prevod Energetika marketing]. - Ljubljana : Energetika marketing, 2003 (Hrašče : Grafika). - 416 str. : ilustr., preglednice ; 24 cm

  Avtor naveden v CIP-u. - Uvod / Jožef Zaviršek: str. 3. - Bibliografija: str. 373-374
  ISBN 961-90741-1-4
  a) Vodovodne inštalacije - Priročniki b) Plinske inštalacije - Priročniki c) Hišne inštalacije - Priročniki d) Ogrevalna tehnika - Priročniki e) gradbeništvo f) gradbena dela g) obrtniška dela h) hišne inštalacije i) vodovodne inštalacije j) plinske inštalacije k) inštalacijske tehnike l) materiali m) izvajanje inštalacij n) vodovodna tehnika o) kanalizacijska tehnika p) sanitarna thnika q) plinska tehnika r) priročniki

  696/697(035)
  COBISS.SI-ID 125981184

  475.
  RÖSCH, Hans-Peter
          Sanitär Installation : Gas : Wasser : Haustechnik : Klempnerei / Hans-Peter Rösch, Siegfried Erben, Harald Gehrke. - Stuttgart : Gentner Verlag, 2004. - 323 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Gentner Taschen-Fachbuch)

  ISBN 3-87247-632-7
  a) gradbeništvo b) gradbena dela c) obrtniška dela d) sanitarne inštalacije e) vodovodne inštalacije f) plinske inštalacije g) priročniki

  696.1/.2(035)
  COBISS.SI-ID 25674245

  476.
  SCHLAPMANN, Dietrich
          Heizung Luft- und Klimatechnik / Dietrich Schlapmann. - Stuttgart : Gentner Verlag, 2004. - 348 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Gentner Taschen-Fachbuch)

  ISBN 3-87247-630-0
  a) gradbeništvo b) obrtniška dela c) ogrevanje d) prezračevanje e) klimatizacija f) sončni sistemi g) stroški ogrevanja h) priročniki

  697.3/.9(035)
  COBISS.SI-ID 25674757

  477.
  TIMPERLEY, Andy
          Guidelines for the design and construction of floors for food production areas / Andy Timperley. - 2nd ed. - Chipping Campden : Campden & Chorleywood Food Research Association Group, 2002. - VI, 67 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Guideline ; no. 40)

  Bibliografija: str. 56-57 in str. 67
  ISBN 0-905942-56-6
  a) Floors - Design and construction b) Flooring c) Food processing plants - Design and construction d) gradbeništvo e) gradbeni elementi f) tlaki g) industrijski tlaki h) prehrambena industrija

  693.7
  COBISS.SI-ID 25038597


  7 UMETNOST.


  478.
  BUTINA, Milan
          Mala likovna teorija / Milan Butina ; [risbe shem Jaka Bonča, Pavla Bonča]. - 2. natis. - Ljubljana : Debora, 2003 (Ljubljana : Schwarz). - XVII, 173 str. : ilustr. ; 27 cm

  Potiskani spojni listi. - Predgovor / Vid Pečjak: str. VII-XI. - O horizontih Butinove Male likovne teorije / Jožef Muhovič: str. XII-XVII. - Bibliografija: str. 161-162. - Kazali
  ISBN 961-6122-47-9
  a) Likovna umetnost - Psihologija b) Teorija umetnosti c) umetnost d) likovna umetnost e) likovne prvine f) likovni slogi g) psihološki tipi

  7.01/.02, 7:159.9
  COBISS.SI-ID 124149504

  479.
  BUTINA, Milan
          Uvod v likovno oblikovanje : priročnik za likovne šole / Milan Butina ; [predgovor napisal Jaka Bonča]. - Ljubljana : Debora, 1997 (Ljubljana : "Tone Tomšič"). - 120 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Likovna umetnost / Debora)

  Beseda o knjigi / Jaka Bonča: str. 9-10. - Bibliografija: str. 119
  ISBN 961-6122-20-7
  a) Likovno oblikovanje - Družbeni vidik b) Sociologija kulture c) umetnost d) kultura e) evolucija (biologija) f) likovno oblikovanje g) industrijsko oblikovanje h) design i) priročniki

  7.05:316.74
  COBISS.SI-ID 68824320

  480.
  CANDY, Linda
          Explorations in art and technology / Linda Candy and Ernest Edmonds. - London [etc.] : Springer, cop. 2002. - XVI, 304 str. : barvne ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-85233-545-9
  a) Art and technology b) Human-computer interaction c) umetnost d) tehnologija e) raziskave

  7.01
  COBISS.SI-ID 3196244


  71 PROSTORSKO UREJANJE. REGIONALNO PLANIRANJE. URBANIZEM. OBLIKOVANJE KRAJINE.


  481.
          CHILDREN in the city : home, neighborhood and community / edited by Pia Christensen and Margaret O'Brien. - London ; New York : RoutledgeFalmer, 2003. - XVI, 210 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm. - (Future of childhood series)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-415-25924-X (vezano) ISBN 0-415-25925-8 (broš.)
  a) City children b) Urban youth c) City and town life d) Neighborhood - Psychological aspects e) Spatial behavior f) Identity (Psychology) g) Socialization h) Quality of life i) urbanizem j) sociologija k) razvoj mest l) mesto m) otroci n) vpliv okolja na otroka o) dom p) urbano okolje q) soseska r) ulica s) razvoj družbe t) pogled otroka na razvoj mesta

  711.11
  COBISS.SI-ID 25624069

  482.
  CODATU (Conference) (10th ; 2002 ; Lomé)
          Urban mobility for all = La mobilité urbaine pour tous : proceedings of the Tenth International CODATU Conference, Lomé, Togo, 12-15 November 2002 / edited by X. Godard, I. Fatonzoun. - Lisse ; Exton ; Tokyo : A. A. Balkema Publishers, cop. 2002. - XXI, 618 str. : ilustr., zvd. ; 26 cm

  Ov. nasl.: CODATU X, 2002, Lomé (Togo). - Na. ov.: "International Scientific Committee". - Bibliografija na koncu prispevkov
  ISBN 90-5809-399-9
  a) Urban transportation - Environmental aspects - Developing countries - Congresses b) urbanizem c) transport d) mobilnost e) trajnostni razvoj f) prispevki na konferenci

  711.553
  COBISS.SI-ID 25619205

  483.
          GOLF course irrigation : environmental design and management practices / James Barrett ... [et al.]. - Hoboken : J. Wiley & Sons, 2003. - XI, 452 str. : ilustr. ; 26 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley031/2002014 439.html. - Bibliografija na koncu nekaterih poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-471-14830-X (vezano)
  a) Golf courses - Irrigation b) Golf courses - Design and construction c) urbanizem d) krajinska arhitektura e) urejanje krajine f) golf igraišča g) namakanje h) zalivanje i) zagotavljanje vode j) črpalni sistemi k) načrtovanje l) montaža

  712:796.352
  COBISS.SI-ID 25285893

  484.
          GUIDELINES for landscape and visual impact assessment / the Landscape Institute with the Institute of Environmental Management and Assessment. - 2nd ed. - London ; New York : Spon Press, 2003. - 166 str. : ilustr., zvd. ; 26 cm

  Bibliografija: str. 122-124. - Kazalo
  ISBN 0-415-23185-X
  a) Landscape assessment b) Landscape protection c) Environmental impact analysis d) urbanizem e) zaščita pokrajine f) ocenjevanje pokrajine g) analize pokrajine h) klasifikacija pokrajine i) GIS

  71
  COBISS.SI-ID 25624581

  485.
  HAUGHTON, Graham
          Regions, spatial strategies, and sustainable development / Graham Haughton and Dave Counsell. - London ; New York : Routledge, 2004. - XVIII, 245 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Regional development and public policy series)

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/ecip045/20030134 92.html. - Bibliografija: str. 222-240. - Kazalo
  ISBN 0-415-31464-X (broš.) ISBN 0-415-31463-1 (vezano) ISBN 0-203-56124-4 (e-knjiga)
  a) Regional planning - Great Britain b) Sustainable development - Great Britain c) urbanizem d) regionalizem e) prostorsko planiranje f) trajnostni razvoj g) angleške regije

  71
  COBISS.SI-ID 25625349

  486.
  HOWARD, Ebenezer, Sir, 1850-1928
          To-morrow : a peaceful path to real reform / E. Howard. - Original ed. / with new commentary by Peter Hall, Dennis Hardy & Colin Ward. - London ; New York : Routledge, 2003. - XII, 220 str. : ilustr. ; 23 x 29 cm

  Izvirna izd.: Tomorrow. - London : Swann Sonnenschein, 1898. - Bibliografija: str. 217-218. - Kazalo
  ISBN 0-415-31747-9
  a) Garden cities b) urbanizem c) zgodovina d) vrtna mesta e) teorija f) reprinti

  711.417
  COBISS.SI-ID 25235205

  487.
  INTERNATIONAL conference on urban transport and the environment in the 21st century (8th ; 2002 ; Seville)
          Urban transport VIII : urban transport and the environment in the 21st century / eight international conference on urban trasport and the environment in the 21st century ; edited by L.J. Sucharov, C.A. Brebbia, F.G. Benitez. - Southampton ; Boston : WIT ; Billerica : Computational Mechanics, 2002. - [XVI], 840 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Advances in transport)

  Bibl. pri posameznih prispevkih
  ISBN 1-85312-905-4
  a) Urban transportation - Environmental aspects - Congresses b) urbanizem c) načrtovanje mobilnosti d) promet e) transport f) javni transport g) okolje h) tehnologija i) numerično modeliranje j) mobilnost k) prometni sistemi l) tramvaj m) železnica n) analize o) študije primerov p) simulacija prometa q) fluktuacije

  711.4
  COBISS.SI-ID 24318213

  488.
  MILIĆ, Bruno
          Razvoj grada kroz stoljeća. 1, Prapovijest - antika / Bruno Milić. - 2., izmijenjeno izd. - Zagreb : Školska knjiga, 1994. - VIII, 291 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)

  Bibliografija: str. 287-291. - Kazali
  ISBN 953-0-31605-4 (set) ISBN 953-0-31617-8 (knj. 1)
  a) urbanizem b) zgodovina c) mesta d) razvoj e) naselbine f) prazgodovina g) azijska mesta h) grška mesta i) rimska mesta j) javne stavbe k) stanovanjske stavbe l) ulice m) trgi

  711.424
  COBISS.SI-ID 49902592

  489.
  MILIĆ, Bruno
          Razvoj grada kroz stoljeća. 3, Novo doba / Bruno Milić. - Zagreb : Školska knjiga, 2002. - 505 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)

  Bibliografija: str. 487-492. - Kazalo
  ISBN 953-0-31605-4 (set) ISBN 953-0-31687-9 (zv. 3)
  a) Mesta - Zgodovina - Učbeniki za srednje šole b) urbanizem c) zgodovina d) mesta e) razvoj f) renesančno mesto g) idealno mesto h) 17. in 18. stoletje i) metropole j) utrjena mesta k) kolonijalna mesta l) samostani m) tržnice n) pristanišča o) industrijska mesta p) zdravilišča q) pregledno delo

  711.424
  COBISS.SI-ID 124368128

  490.
          NEUE Urbanität : das Verschmelzen von Stadt und Landschaft / herausgegeben von Franz Oswald und Nicola Schüller ; [Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, Departement Architektur ; mit Beiträgen von Peter Baccini ...]. - 2. unveränderte Aufl. - Zürich : Gta, cop. 2003. - 207 str. : ilustr. ; 22 cm

  Na ov.: Anlässlich des Symposiums "Neue Urbanität - das Verschmelzen von Stadt und Landschaft", das am 24. Januar 2003 an der ETH Zürich stattfand.
  ISBN 3-85676-122-5 (broš.)
  a) urbanizem b) prostorsko planiranje c) urbanistično načrtovanje d) sodobni urbanizem e) teorija f) avtorski prispevki

  71
  COBISS.SI-ID 25598725

  491.
  PITTS, Adrian C.
          Planning and design strategies for sustainability and profit : pragmatic sustainable design on building and urban scales / Adrian Pitts. - Oxford ; Burlington : Architectural Press, 2004. - XI, 244 str., [32] str. pril. : ilustr., zvd. ; 25 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/els041/200306359 9.html. - Bibliografija: str. 225-238. - Kazalo
  ISBN 0-7506-5464-3
  a) Sustainable architecture - Economic aspects b) City planning - Economic aspects c) City planning - Environmental aspects d) Sustainable development e) urbanizem f) arhitektura g) mesto h) trajnostni razvoj i) ekonomija j) načrtovanje mest k) ekologija l) študije primerov m) metodologija načrtovanja

  71
  COBISS.SI-ID 25728773

  492.
          RAZVOJ prostorskega načrtovanja = Development of spatial planning : raziskovalni projekti, študije in drugo strokovno gradivo = Research and other studies : 1999-2003 / [uredila Jelena Torbica ; prevod povzetkov v angleški jezik Mojca Japelj Mužič]. - Ljubljana : Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Urad RS za prostorsko planiranje, 2003 (Galerija 2). - 162 str. ; 30 cm

  Besedilo v slov. in vzporedno v angl. jeziku
  ISBN 961-6276-29-8
  a) Prostorsko planiranje - Prostorsko urejanje - Slovenija - Povzetki b) Regionalno planiranje - Prostorsko načrtovanje - Slovenija - Povzetki c) Slovenija - Prostorski razvoj - Strategija - Povzetki d) Slovenija - Regionalni gospodarski razvoj - Pokrajine - Povzetki e) Slovenija - Poselitev - Krajine - Povzetki f) urbanizem g) urejanje prostora h) prostorsko planiranje i) Urad RS za prostorsko planiranje j) sprejeti dokumenti 1999 - 2003 k) prostorski razvoj l) prostorsko načrtovanje

  711
  COBISS.SI-ID 125678336

  493.
  RUANO, Miguel
          Ökologischer Städtebau : [60 internationale Beispiele für einen nachhaltigen und umweltschonenden Städtebau der Zukunft / Miguel Ruano]. - Stuttgart ; Zürich : Karl Krämer Verlag, cop. 1999. - 192 str. : ilustr., zvd., načrti ; 30 cm

  ISBN 3-7828-1135-6
  a) Urban renewal - Environmental aspects b) City planning - Environmental aspects c) Architecture, Modern - 20th century. d) New towns e) urbanizem f) mesto g) gradnaj mest h) ekologija i) razvoj mest j) študije primerov k) mesto prihodnosti

  71
  COBISS.SI-ID 24865285

  494.
  STEVENS, David, 1943-
          Small space gardens / David Stevens. - London : Conran Octopus, 2003. - 192 str. : barvne ilustr. ; 29 cm

  Kazalo
  ISBN 1-84091-297-9
  a) Gardens - Design b) krajinska arhitektura c) krajinarstvo d) urejanje vrtov e) majhni vrtovi f) vrtna arhitektura g) oblikovanje krajine h) vrtovi

  712.6
  COBISS.SI-ID 2390845

  495.
          TEXTE zur Landschaft : Essays über Entwurf, Stil, Zeit und Raum = About landscape : essays on design, style, time and space / [editors Robert Schäfer, Claudia Moll ; translations Almuth Seebohm ... et al.]. - München : Callwey Verlag ; Basel ; Boston ; Berlin : Birkhäuser, cop. 2002. - 144 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Edition Topos)

  Besedilo v angl. in nem. jeziku
  ISBN 3-7643-6977-9 (Birkhäuser) ISBN 3-7667-1558-5 (Callwey)
  a) Landscape architecture b) urbanizem c) oblikovanje krajine d) teorija oblikovanja krajine

  71
  COBISS.SI-ID 24964101

  496.
  TIBBALDS, Francis, ?-1992
          Making people-friendly towns : improving the public environment in towns and cities / Francis Tibbalds. - London ; New York : Spon Press, 2003. - IX, 116 str. : ilustr. ; 27 cm

  Bibliografija: str. 113-114. - Kazalo
  ISBN 0-415-23759-9
  a) City planning b) Urban ecology c) Urbanisme d) Écologie urbaine e) urbanizem f) načrtovanje mest g) merilo človeka h) prijazna mesta i) pešci j) orientacija k) dostopnost l) javni prostor m) teorija n) izkušnje

  711.4
  COBISS.SI-ID 25625605

  497.
          URBAN villages and the making of communities / edited by Peter Neal. - London ; New York : Spon Press, 2003. - XIII, 258 str. : ilustr. ; 29 cm

  Bibliografija: str. 252-254. - Kazalo
  ISBN 0-415-32124-7 (vezano) ISBN 0-415-26273-9 (broš.)
  a) City planning b) Community development, Urban c) urbanizem d) urbanistično načrtovanje e) mestni predeli f) mestne soseske g) bivalno okolje h) socialna različnost i) ekonomska neodvisnost j) mešana namembnost k) mestni potniški promet

  711.4
  COBISS.SI-ID 25234693

  498.
  WEBBER, Jeni
          Taunton's front yard idea book / Jeni Webber ; principal photography by Lee Anne White. - Newtown : Taunton Press, 2002. - 186 str. : barvne ilustr. ; 28 cm

  ISBN 1-56158-519-X
  a) Landscape gardening b) krajinarstvo c) vrtovi d) preddverja e) vrtna arhitektura f) urejanje vrtov g) dostopne poti h) ograje i) vrtne ograje j) vhodi k) vhodna vrata l) tlakovanje m) rastlne

  71/72 , 712.6
  COBISS.SI-ID 24973829


  72 ARHITEKTURA.


  499.
          The ACTIVIST drawing : retracing situationist architectures from Constant's New Babylon to beyond / edited by Catherine de Zegher and Mark Wigley. - New York : Drawing Center ; Cambridge ; London : MIT Press, 2001. - 152 str. : ilustr. ; 27 cm

  "Published in connection with an exhibition held at the Drawing Center, New York, Nov. 2-Dec. 30, 1999 and its accompanying symposium held on Oct. 30, 1999". - Bibliografija na koncu nekaterih prispevkov
  ISBN 0-262-04191-X (vezano)
  a) Constant (1920-) - Contributions in city planning b) Constant (1920-) c) Constant (1920-) - Et l'urbanisme d) Internationale situationniste - Influence e) Internationale situationniste f) Internationale situationniste - Influence g) Architectural drawing - Netherlands h) Visionary architecture - Netherlands i) City planning - Philosophy j) Dessin d'architecture - Pays-Bas k) Architecture visionnaire - Pays-Bas l) Urbanisme - Philosophie m) arhitektura n) teorija o) kompozicija p) arhitekturna risba q) vizije r) vizija prostora s) Nizozemska t) kritika arhitekture

  72.01
  COBISS.SI-ID 25045509

  500.
          ARCHIPRIX 2003 : de beste Nederlandse studentenplannen = Archiprix 2003 : the best plans by Dutch students / redactie = edited by Henk van der Veen. - Rotterdam : Uitgeverij 010 Publishers, cop. 2003. - 79 str. : ilustr., načrti ; 30 cm

  ISBN 90-6450-496-2
  a) Architecture - Competition - Netherlands b) Archiprix c) arhitektura d) urbanizem e) urbanistično načrtovanje f) arhitekturni načrti g) študentska dela - Nizozemska

  72.011
  COBISS.SI-ID 25286917

  501.
          ARCHITECTURE : the critics' choice : 150 masterpieces of western architecture [selected and defined by the experts] / edited by Dan Cruickshank ... [et al.] ; illustrations in chapter 1 by Curtis Tappenden]. - London : Aurum, 2000. - 352 str. : ilustr. ; 28 cm

  Del podnasl. naveden na ov. - Bibliografija: str. 344-347. - Kazalo
  ISBN 1-85410-720-8
  a) Arhitektura - Zgodovina b) Arhitekturna dediščina - Albumi c) arhitektura d) zgodovinski pregled e) remek dela f) kritični izbor

  72.01
  COBISS.SI-ID 110199296

  502.
          ARCHITECTURE and science / [edited by] Giuseppa Di Cristina. - Chichester : Wiley-Academy, cop. 2001. - 223 str. : ilustr. ; 31 cm. - (Architectural design)

  ISBN 0-471-49722-3
  a) arhitektura b) teorija c) arhitekti d) zbrana dela e) arhitektura - znanost f) razvoj arhitekture g) študije primerov

  72.071 , 72.01
  COBISS.SI-ID 1248388

  503.
          ARCHITECTURE of Konstantin Melnikov : 1920s-1930s / supervisor Rishat Mullagildin. - Tokyo : Toto Shuppan, 2002. - 120 str. : ilustr. ; 28 cm

  Vzporedni nasl. v rus. in jap. jeziku. - Izvirno besedilo v angl. jeziku
  ISBN 4-88706-217-6
  a) Mel'nikov, Konstantin Stepanovič (1890-) - Criticism and interpretation b) Architecture - Soviet Union c) arhitektura d) arhitekti e) Melnikov, Konstatin Stepanovich (1890-1974) f) biografije g) zbrana dela h) ruska avantgarda

  72.01:929
  COBISS.SI-ID 25287941

  504.
  BAHAMÓN, Alejandro
          Designer hotels / [texts, Alejandro Bahamón ; editor and introductory text, Aurora Cuito]. - New York : Loft, cop. 2001. - 172 str. : ilustr. ; 27 cm

  Avtor naveden v kolofonu
  ISBN 0-06-621362-2 (vezano) ISBN 0-8230-1301-4 (broš.)
  a) Hotels - Design and construction b) arhitektura c) hoteli d) primeri e) hotelske sobe f) recepcije g) fotografije

  728.5
  COBISS.SI-ID 25975557

  505.
  BLAGOJEVIĆ, Ljiljana, 1960-
          Modernism in Serbia : the elusive margins of Belgrade architecture, 1919-1941 / Ljiljana Blagojević ; [photographic preparation by Dejan Vlaškalić]. - Cambridge ; London : MIT Press, 2003. - XIII, 286 str. : ilustr. ; 24 cm

  Podatki o avtorici na zavihku ovitka. - Bibliografija: str. 232-273. - Kazalo
  ISBN 0-262-02537-X
  a) Arhitektura - Modern Movement - Srbija b) Arhitektura - Zgodovina - Srbija - 1919-1941 c) Beograd - Arhitektura - 1919-1941 d) arhitektura e) moderna arhitektura f) Srbija g) 1919 - 1941 h) Beograd i) zgodovina

  72.01(497.11)
  COBISS.SI-ID 124921

  506.
          BODY and building : essays on the changing relation of body and architecture / edited by George Dodds and Robert Tavernor. - Cambridge (Mass.) ; London : The MIT Press, cop. 2002. - 427 str. : ilustr. ; 24 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/fy032/2001030604 .html. - Bibliografija: str. 368-395. - Kazalo
  ISBN 0-262-04195-2
  a) Architecture - Human factors b) Architecture - Facteurs humains c) arhitektura d) teorija e) arhitekturna teorija f) načrtovanje g) kompozicija h) telo in zgradba i) arhitekturni stili j) proporci k) esej

  72.01/.03
  COBISS.SI-ID 25058565

  507.
  BOUKNIGHT, Joanne Kellar
          The kitchen idea book / Joanne Kellar Bouknight. - Newtown : The Taunton Press, cop. 2001. - 201 str. : ilustr. ; 30 cm

  ISBN 1-56158-393-6
  a) arhitektura b) urejanje prostora c) notranja oprema d) kuhinje e) pohištvo f) elementi kuhinjske opreme g) detajli

  747:643.3 , 72.04
  COBISS.SI-ID 1192068

  508.
  BUCHANAN, Peter
          Renzo Piano building workshop : complete works. Vol. 4 / Peter Buchanan. - Reprint. - London : Phaidon, cop. 2002. - 239 str. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: str. 233-236. - Kazalo
  ISBN 0-7148-4287-7
  a) Piano, Renzo (1937-) b) arhitektura c) arhitekti d) Piano, Renzo e) zbrana dela f) izvedena dela

  72.071
  COBISS.SI-ID 1499780

  509.
          CHINESE architecture / English text edited and expanded by Nancy Steinhardt. - New Haven ; London : Yale University Press ; Beijing ; New World Press, 2002. - 366 str. : ilustr. ; 31 cm. - (The culture and civilization of China)

  Bibliografija: str. 345-349. - Kazalo
  ISBN 0-300-09559-7 (vezano)
  a) Architecture - China - History b) kitajska arhitektura c) zgodovina d) kultura e) kitajska civilizacija f) dinastije - kronologije

  72.01(510)
  COBISS.SI-ID 25521157

  510.
  DAWSON, Layla
          Berlin / Layla Dawson. - London : Carlton Books, cop. 2002. - 80 str : ilustr. ; 23 cm

  Bibliografija: str. 80
  ISBN 1-84222-637-1
  a) arhitektura b) arhitekturni vodniki c) urbanizem d) Berlin

  72/71
  COBISS.SI-ID 1369988

  511.
          DESIGNING for older adults : principles and creative human factors approaches / Arthur D. Frisk ... [et al.]. - Boca Raton [etc.] : CRC Press, 2004. - XIII, 158 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij in na str. 150-153. - Kazalo
  ISBN 0-415-28611-5
  a) Work environment b) Human engineering c) Aged - Employment d) arhitektura e) načrtovanje f) ostareli g) invalidi h) stari ljudje i) človeški faktorji j) staranje k) delovno okolje

  72.011-053.9
  COBISS.SI-ID 25232645

  512.
          EINFAMILIENHÄUSER : Konzepte, Planung, Konstruktion / Christian Schittich (Hrsg.). - Basel ; Boston ; Berlin : Birkhäuser, cop. 2000. - 160 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Edition Detail)

  Bibliografija: str. 159
  ISBN 3-7643-6327-4
  a) arhitektura b) načrtovanje c) detajli d) enodružinske hiše e) individualne stanovanjske stavbe f) študije primerov

  728.3
  COBISS.SI-ID 6144790

  513.
  ELWALL, Robert
          John Maltby : images from the photographs collection of the Royal Institute of British Architects / by Robert Elwall. - London : RIBA Publications, cop. 2000. - 112 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Architecture in camera)

  ISBN 1-85946-082-8
  a) arhitektura b) fotografija c) fotografiranje arhitekture d) moderna e) Maltby, John (1910 - 1980)

  72.01:77.04
  COBISS.SI-ID 25058309

  514.
          The EMERGENCE of modern architecture : a documentary history from 1000 to 1810 / [edited by] Liane Lefaivre and Alexander Tzonis. - London ; New York : Routledge, cop. 2004. - XVI, 533 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija: str. 502-525. - Kazali
  ISBN 0-415-26024-8 (vezano) ISBN 0-415-26025-6 (broš.)
  a) Architecture - History b) Architecture - Sources c) arhitektura d) zgodovina e) teorija f) zgodovinski pregled g) 1000 - 1810 h) arhitekti i) načrti j) arhitekturna kritika

  72.01
  COBISS.SI-ID 25805829

  515.
          FACADES / [work conception Arian Mostaedi]. - Barcelona : Carles Broto i Comerma : Instituto Monsa de Ediciones, 2002. - 179 str. : barvne ilustr. ; 30 cm

  Besedilo v angl. in špan. jeziku
  ISBN 84-89861-83-8 (Carles Broto i Comerma) ISBN 84-95275-70-8 (Instituto Monsa de Ediciones)
  a) Facades b) arhitektura c) arhitekturni elementi d) fasade e) detajli f) tipi fasad g) materiali h) opeka i) kovina j) steklo k) les

  72.01/04
  COBISS.SI-ID 25826053

  516.
          FOSTER catalogue 2001 / [editing, David Jenkins ... et al.]. - Munich ; London ; New York : Prestel, cop. 2001. - 259 str. : ilustr. ; 28 cm

  Kazalo
  ISBN 3-7913-2401-2
  a) Foster, Norman (1935-) b) Sir Norman Foster and Partners (arhitekturna skupina ; London) - Projekti - 1960-2000 - Albumi c) arhitektura d) arhitekti e) biografije f) zbrana dela g) Foster, Norman (1935 - )

  72:929 Foster N.
  COBISS.SI-ID 12848953

  517.
  FRIEDRICH-Schoenberger, Mechtild
          Holzarchitektur im Detail : Konstruktion und Design moderner Einfamilienhäuser / Mechtild Friedrich-Schoenberger ; in Zusammenarbeit mit Katharina Heider. - Stuttgart ; München : Deutsche Verlags-Anstalt, cop. 2003. - 207 str. : ilustr., načrti ; 31 cm

  ISBN 3-421-03408-7 (vezano)
  a) arhitektura b) načrtovanje c) detajli d) lesena hiša e) lesene fasade f) zgodovina g) lesena gradnja h) študije primerov i) inovativne rešitve

  721.011:691.11
  COBISS.SI-ID 25533445

  518.
  GUARNERI, Andrea Bocco
          Bernard Rudofsky : a human designer / Andrea Bocco Guarneri. - Wien ; New York : Springer, 2003. - 320 str. : ilustr. ; 33 cm

  Bibliografija: str. 311-317. - Kazalo
  ISBN 3-211-83719-1
  a) arhitektura b) arhitekti c) biografije d) Rudofsky, Bernard (1905 - 1988) e) moderna arhitektura f) umetniške akcije g) fotografija

  72:929 Rudofski, B.
  COBISS.SI-ID 23907845

  519.
  HARDINGHAM, Samantha
          London : a guide to recent architecture / Samantha Hardingham. - London : Batsford, 2003. - 335 str. : ilustr. ; 16 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7134-8806-9
  a) Architecture - England - London - 20th century - Guidebooks b) Architecture, Modern - 20th century. c) London - Arhitektura - 20.st. - Vodniki d) London (England) - Buildings, structures, etc - Guidebooks e) arhitektura f) arhitekturni vodnik g) javne stavbe h) London i) moderna arhitektura j) angleška arhitektura

  72
  COBISS.SI-ID 4567070

  520.
  HOURSTON, Lara
          Museum builders II / Laura Hourston. - Chichester : Wiley-Academy, cop. 2004. - 216 str. : ilustr. ; 32 cm

  Bibliografija: str. 210-216
  ISBN 0-470-84943-6 (vezano)
  a) Museum architecture b) Museum buildings c) Architecture, Modern - 20th century. d) Architecture, Modern - 21st century. e) arhitektura f) javne zgradbe g) muzeji h) narodni muzeji i) tematski muzeji j) muzeji umetnosti - galerije k) dozidave l) prenova muzejskih stavb m) študije primerov

  727.7
  COBISS.SI-ID 25494277

  521.
  IMHOF, Michael, 1964-
          Berlin : new architecture : a guide to new buildings from 1989 to 2002 / Michael Imhof and León Krempel. - 3rd ed. - Petersberg : M. Imhof Verlag, 2003. - 160 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 159. - Kazali
  ISBN 3-935590-15-6
  a) arhitektura b) javne stavbe c) Berlin d) 1989 - 2002 e) arhitekturni vodič

  725
  COBISS.SI-ID 25278981

  522.
  INTERNATIONAL Conference on Portable Architecture (1997 ; London)
          Transportable environments : theory, context, design, and technology : papers from the International Conference on Portable Architecture, London, 1997 / edited by Robert Kronenburg. - London ; New York : E & FN Spon, 1998. - VII, 215 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 208-213. - Kazalo
  ISBN 0-419-24250-3
  a) Buildings, Portable - Congresses b) Buildings, Portable - Congresses c) arhitektura d) teorija e) prenosna arhitektura f) začasna bivališča g) kioski h) razstavni sistemi i) šotori j) japonska hiša k) zbornik predavanj

  728.7
  COBISS.SI-ID 25676037

  523.
  ISRAEL, Toby
          Some place like home : using design psychology to create ideal places / Toby Israel. - Chichester : Wiley-Academy, cop. 2003. - X, 242 str. : ilustr. ; 22 cm

  Bibliografija: str. 238-242
  ISBN 0-470-84950-9
  a) Interior decoration - Psychological aspects b) arhitektura c) načrtovanje d) psihologija e) individualizirano okolje f) teorija g) eseji

  72.011
  COBISS.SI-ID 25256965

  524.
  JONAS, Drivers
          Planning and access for disabled people : a good practice guide / prepared for the Office of the Deputy Prime Minister by Drivers Jonas. - London : Office of the Deputy Prime Minister, 2003. - 112 str. : ilustr. ; 30 cm

  ISBN 1-851126-04-X
  a) People with disabilities - Government policy - Great Britain b) People with disabilities - Services for - Great Britain c) Barrier-free design - Great Britain d) arhitektura e) načrtovanje brez arhitektonskih ovir f) funkcionalno ovirani ljudje g) angleška izkušnja h) definicije i) zakonodaja

  72.011
  COBISS.SI-ID 25046789

  525.
  LEATHERBARROW, David
          Surface architecture / David Leatherbarrow and Mohsen Mostafavi. - Cambridge (Mass.) ; London : The MIT Press, 2002. - 264 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 243-255. - Kazalo
  ISBN 0-262-13407-1
  a) Architecture b) Architecture and technology c) Materials - Appearance d) Electronic books e) arhitektura f) zgodovina g) arhiekturna zgodovina h) arhitekturna teorija i) teorija j) kompozicija k) tehnologija l) materiali m) načrtovanje prostora n) arhitekturni stili

  72.01/.03
  COBISS.SI-ID 25925381

  526.
  LENZE, Veronika
          Gewerbebauten : Bauen für den Mittelstand / Veronika Lenze, Klaus Th. Luig ; mit Erik Peuschel. - München : Deutsche Verlags-Anstalt, cop. 2003. - 143 str. : ilustr. ; 29 cm

  ISBN 3-421-03456-7
  a) arhitektura b) načrtovanje c) privatni sektor d) industrijske zgradbe e) stavbe za obrt f) proizvodni obrati g) poslovni prostori h) prodajni prostori i) študije primerov

  725.4
  COBISS.SI-ID 1502852

  527.
  LINHARDT, Achim
          Attraktiv bauen mit kleinem Budget : mit systematischer Planung zu niedrigen Kosten / Achim Linhardt. - München : Deutsche Verlags-Anstalt, 2003. - 160 str. : ilustr., načrti ; 25 cm

  Kazalo. - Bibliografija: str. 159-160
  ISBN 3-421-03441-9 (vezano)
  a) arhitektura b) gradbeništvo c) individualne stanovanjske hiše d) samogradnja e) gradbeni materiali f) načrtovanje g) male hiše h) ekonomična gradnja

  728.37
  COBISS.SI-ID 25532421

  528.
  MARKSCHIES, Alexander
          Icons of Renaissance architecture / Alexander Markschies. - Munich [etc.] : Prestel, cop. 2003. - 144 str. : ilustr., načrti ; 33 cm

  Bibliografija: str. 140-143. - Kazalo
  ISBN 3-7913-2841-7 (vezano)
  a) Architecture, Renaissance - Europe b) arhitektura c) zgodovina d) arhitekturna obdobja e) renesansa f) značilne stavbe g) shematski tlorisi, prerezi

  72.014
  COBISS.SI-ID 25520901

  529.
  MELVIN, Jeremy, 1964-
          FRS Yorke and the evolution of English modernism / Jeremy Melvin ; with a memoir by David Allford. - Chichester : Wiley-Academy, 2003. - 136 str. : ilustr. ; 28 cm

  Bibliografija: str. 132-133. - Kazalo
  ISBN 0-471-48960-3
  a) Yorke, Francis Reginald Stevens b) Modern movement (Architecture) - Great Britain c) arhitektura d) zgodovina e) teorija f) arhitekti g) moderna h) razvoj i) Yorke, Francis Reginald Stevens (1906 - 1962)

  72.01
  COBISS.SI-ID 25283589

  530.
          MICRO architecture / edited Kiyoko Semba, Kesaharu Imai. - Tokyo : World Photo Press, 2001. - 475 str. : ilustr. ; 29 cm

  Besedilo v japonščini. - Bibliografija: str. [477]
  a) arhitektura b) okolje c) zgodovina d) prvinska arhitektura e) arhitektura brez arhitekta f) koče g) kolibe h) barake i) pomožni objekti j) fotografije

  728.7
  COBISS.SI-ID 24891141

  531.
          MINI house / [editor Paco Asensio ; editorial coordination Alejandro Bahamón]. - New York : Harper Design International, 2003. - 191 str. : ilustr. ; 24 cm

  ISBN 0-06-051359-4
  a) Small houses - Pictorial works b) arhitektura c) stanovanjske stavbe d) individualne stanovanjske hiše e) male hiše f) študije primerov g) avtorski projekti

  728.3
  COBISS.SI-ID 25531397

  532.
          MINIMAL architecture / Ilka & Andreas Ruby ... [et al.] ; [translated from the German by James Roderick O"Donovan]. - Munich [etc.] : Prestel, cop. 2003. - 175 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Architecture in fokus)

  Bibliografija: str. 171-174
  ISBN 3-7913-2859-X
  a) arhitektura b) teorija c) arhitekturni slogi d) minimalizem e) minimalistična umetnost f) zgodovinski pregled g) študije primerov

  72.014
  COBISS.SI-ID 1512324

  533.
  MOSTAEDI, Arian
          Reborn buildings / [author Arian Mostaedi ; graphic design Judith Roig ; texts María Ribas, Jacobo Krauel]. - Barcelona : Carles Broto & Josep Ma. Minguet, [2002?]. - 179 str. : ilustr., načrti ; 31 cm

  Avtor naveden v kolofonu
  ISBN 84-89861-72-2
  a) Hiše - Adaptacija - Albumi b) Architecture - Conservation and restoration c) Historic buildings - Remodeling for other use d) Buildings - Remodeling for other use e) Architecture, Modern - 20th century. f) arhitektura g) arhitekti h) restavriranje stavb i) rekonstrukcija j) zbrana dela več avtorjev k) stanovanja l) vile m) lofti

  728+72.071
  COBISS.SI-ID 4544798

  534.
  PADOVAN, Richard, 1935-
          Towards universality : Le Corbusier, Mies and De Stijl / Richard Padovan. - London ; New York : Routledge, cop. 2002. - XII, 237 str. : ilustr. ; 25 cm

  Ov. nasl.: Towards universality : Le Corbusier, Mies + De Stijl. - Bibliografija: str. 229-233. - Kazalo
  ISBN 0-419-24030-6 (broš.) ISBN 0-415-25962-2 (vezano)
  a) arhitektura b) teorija c) univerzalnost d) De Stijl

  72.01
  COBISS.SI-ID 1280900

  535.
  PÉREZ-Gómez, Alberto, 1949-
          Architectural representation and the perspective hinge / Alberto Pérez-Gómez, Louise Pelletier. - Cambridge (Mass.) ; London : The MIT press, 2000. - [16], 505 str. : ilustr. ; 23 cm

  Bibliografija: str. [456]-497. - Kazalo
  ISBN 0-262-66113-6 (broš.) ISBN 0-262-16169-9 (vezano)
  a) arhitektura b) reprezentacija c) predstavitve projektov d) teorija e) načrtovanje f) razvoj g) nove tehnologije h) arhitekturna grafika i) zgodovina j) perspektiva

  72.011
  COBISS.SI-ID 25057285

  536.
  RILEY, Terence
          Mies in Berlin / Terence Riley, Barry Bergdoll ; with essays by Vittorio Magnago ... [et al.]. - Student ed. - New York : The Museum of Modern Art, cop. 2002. - 392 str. : ilustr. ; 24 cm

  Na ov. tudi: The Museum of Modern Art
  ISBN 0-87070-695-0
  a) arhitektura b) arhitekti c) zgodovina d) Mies van der Rohe, Ludwig (1886 - 1969) e) moderna arhitektura f) Berlin g) internacionalni stil h) skice i) načrti j) arhitekturna kritika

  72:929 Miles van der Rohe
  COBISS.SI-ID 51754241

  537.
          ROOFS = Cubiertas / [work conception Arian Mostaedi ; editor Pilar Chueca]. - Barcelona : Carles Broto & Josep Ma Minguet, 2003 (printed in Spain). - 175 str. : ilustr. ; 31 cm. - (Architecture in detail)

  Besedilo v angl. in špan.
  ISBN 84-89861-84-6 (Carles Broto i Comerma) ISBN 84-96096-17-3 (Instituto Monsa de Ediciones)
  a) Strešne konstrukcije - Projektiranje b) arhitektura c) detajli d) strehe e) arhitekturni elementi f) strešni materiali g) tipi streh h) elementi streh i) primeri j) obstoječi primeri

  72.01/.4
  COBISS.SI-ID 4544286

  538.
  SANCHO Osinaga, Juan Carlos, 1957-
          Suite en 3 movimientos = Suite in 3 movements / Sancho/Madridejos ; [introducción/introduction by Charles Poisay]. - Madrid : Rueda, [2001]. - 175 str. : večinoma ilustr. ; 28 cm

  Besedilo v špan. in angl. jeziku
  ISBN 84-7207-130-8
  a) arhitektura b) arhitekturne skupine c) zbrana dela d) Madridejos, Sol (1958 - ) e) Osinaga, J.C Sancho (1958 - ) f) biografije g) španska arhitektura

  72
  COBISS.SI-ID 24890885

  539.
  SENOSIAIN, Javier
          Bio-architecture / Javier Senosiain. - Amsterdam [etc.] : Architectural Press, 2003. - IX, 173 str. : ilustr. ; 27 cm

  Bibliografija: str. 167-169. - Kazalo
  ISBN 0-7506-5604-2
  a) arhitektura b) teorija c) funkcija d) prostor e) strukture f) oblika g) narava h) vernikularna arhitektura i) oboki j) kupole k) moderno mesto l) organska arhitektura

  72.014
  COBISS.SI-ID 1486980

  540.
          SMART architecture / Ed van Hinte ... [et al.]. - Rotterdam : 010 Publishers, 2003. - 171 str. : ilustr. ; 18 cm

  ISBN 90-6450-490-3
  a) arhitektura b) arhitekturna teorija c) teorija d) ekologija e) trajnostni razvoj f) vizije razvoja g) arhitekturni elementi h) fleksibilnost

  72.01/.03
  COBISS.SI-ID 24893189

  541.
  THÖNER, Wolfgang
          The Bauhaus life : life and work in the Master's Houses Estate in Dessau / Wolfgang Thöner ; [translated by Clare Weber]. - Leipzig : E. A. Seemann, cop. 2003. - 86 str. : ilustr. ; 21 cm

  Prevod dela: Das Bauhaus wohnt : Leben und Arbeiten in der Meisterhaussiedlung Dessau. - Bibliografija: str. 83-84
  ISBN 3-86502-074-7
  a) Bauhaus (umetniška ustanova) - Arhitektura - 1925-1933 b) arhitektura c) zgodovina d) Bauhaus e) Dessau f) kronologija g) biografije

  72.01
  COBISS.SI-ID 12841529

  542.
  TOLPIN, Jim, 1947-
          Built-in furniture / Jim Tolpin. - Newtown : The Taunton Press, cop. 2001. - 215 str. : ilustr. ; 28 cm

  Kazalo
  ISBN 1-56158-395-2
  a) Built-in furniture b) Cabinetwork c) arhitektura d) notranja oprema e) pohištvo f) detajli g) omare h) vgrajene omare i) oblačilnice

  747 , 72.04
  COBISS.SI-ID 24975621

  543.
  TOŠ, Igor
          Arhitektura in sistemologija : doktorska disertacija / Igor Toš. - Ljubljana : [I. Toš], 2003. - 466 str. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: str. 429-461. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za arhitekturo
  a) arhitektura b) sistemologija c) sistemska metodologija d) splošna sistemska teorija e) 6ST

  72.01
  COBISS.SI-ID 125479936

  544.
  VODIČKA, Mladen, 1926-
          Bolnice / Mladen Vodička ; priredio Dražen Juračić. - Zagreb : Školska knjiga, 1994. - 222 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrebiensis)

  Bibliografija: str. 221-222
  ISBN 953-0-31621-6
  a) arhitektura b) bolnice c) zgodovinski pregled d) Vodička, Mladen e) elementi bolnice f) načrtovanje g) študije primerov

  72.071+725
  COBISS.SI-ID 1773107

  545.
  WORMER, Andrew
          The bathroom idea book / Andrew Wormer. - Newtown : Taunton, cop. 2001. - 169 str. : barvne ilustr. ; 30 cm. - (Taunton books & videos : for fellow enthusiasts)

  ISBN 1-56158-394-4 (pbk)
  a) Kopalnice - Notranja oprema - Albumi b) arhitektura c) notranja oprema d) kopalnice e) primeri izvedb f) tlorisi g) detajli

  747:645.68
  COBISS.SI-ID 4301598

  546.
  ZOGLER, Oliver
          Das gesunde Haus : Materialien, Techniken, Kosten / Oliver Zogler. - München : Deutsche Verlags-Anstalt, cop. 2003. - 127 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 123
  ISBN 3-421-03443-5 (vezano)
  a) gradbeništvo b) arhitektura c) individualne stanovanjske hiše d) samogradnje e) gradbeni materiali f) klasična gradnja g) postopki gradnje h) ekološka gradnja i) alternativni viri energije

  728.37
  COBISS.SI-ID 25532677


  74 RISANJE. OBLIKOVANJE. UPORABNA UMETNOST.


  547.
  GILCHRIST, Paige
          Stylish storage : simple ways to contain your clutter / Paige Gilchrist. - 1st ed. - New York : Lark Books, cop. 2001. - 144 str. : ilustr. ; 29 cm

  Kazalo
  ISBN 1-57990-237-5
  a) Storage in the home b) umetnost c) arhitektura d) industrijsko oblikovanje e) notranja oprema f) shrambe g) omare h) police i) naredi si sam

  747/749
  COBISS.SI-ID 2395965

  548.
          The GUILD handbook of scientific illustration / edited by Elaine R. S. Hodges ... [et al.]. - 2nd ed. - Hoboken : J. Wiley & Sons, 2003. - XV, 623 str., [16] str. uvezanih pril. : ilustr., zvd. ; 29 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley031/2002009 096.html. - Kazalo
  ISBN 0-471-36011-2 (vezano)
  a) Scientific illustration b) Natural history illustration c) umetnist d) slikarstvo e) grafika f) znanstvena ilustracija g) osnove h) predstavitvene tehnike i) ilustriranje po področjih j) molekule k) proučevanje zemlje l) astronomija m) rastline n) fosili o) ribe p) ptiči q) živali r) ljudje s) medicina t) uporaba mikroskopa u) diagrami v) kartiranje w) fotografija

  74:001
  COBISS.SI-ID 25495045

  549.
  HODDINOTT, Brenda
          Drawing for dummies / by Brenda Hoddinott. - New York : Wiley, cop. 2003. - XVI, 336 str. : ilustr. ; 24 cm. - (--For dummies)

  Kazalo
  ISBN 0-7645-5476-X
  a) Drawing - Technique b) umetnost c) slikarstvo d) skiciranje e) portret f) senčenje g) tehniško risanje

  74
  COBISS.SI-ID 25028357

  550.
  JACKSON, David, 23.5.1956-
          Japanese cabinetry : the art & craft of tansu / David Jackson & Dane Owen. - 1st ed. - Salt Lake City : Gibbs Smith, 2002. - IX, 256 str. : ilustr., zvd. ; 32 cm

  Bibliografija: str. 247. - Kazalo
  ISBN 1-58685-113-6
  a) Chests - Japan b) Cabinetwork - Japan c) umetnost d) oblikovanje e) pohištvo f) tradicija g) Japonska h) omare i) skrinje j) predalniki

  749(520)
  COBISS.SI-ID 25258757

  551.
  KRAMPEN, Martin, 1928-
          Die Hochschule für Gestaltung Ulm : Anfänge eines Projektes der unnachgiebigen Moderne = The Ulm School of Design : beginnings of a project of unyielding modernity / Martin Krampen, Günter Hörmann. - Berlin : Ernst, cop. 2003. - 336 str. : ilustr. ; 24 x 26 cm

  Bibliografija: str. 284-288. - Kazali
  ISBN 3-433-01647-X
  a) umetnost b) arhitektura c) zgodovina d) teorija e) moderna f) industrijsko oblikovanje g) design h) šole oblikovanja - Ulm i) 1953 - 1968 j) znanost in umetnost

  745/749
  COBISS.SI-ID 25282053

  552.
  LEFTERI, Chris
          Glass / Chris Lefteri. - Mies ; Hove : RotoVision, cop. 2002. - 160 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Materials for inspirational design)

  Kazalo
  ISBN 2-88046-569-9
  a) Glass b) umetnost c) arhitektura d) industrijsko oblokovanje e) design f) steklo g) izdelva h) oblikovanje i) lastnosti j) izdelki iz stekla k) možnosti uporabe l) steklene konstrukcije

  748
  COBISS.SI-ID 25625861

  553.
  LEFTERI, Chris
          Plastic / Chris Lefteri. - Mies ; Hove : RotoVision, cop. 2001. - 160 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Materials for inspirational design)

  Kazalo
  ISBN 2-88046-548-6
  a) Plastics b) Plastics - Catalogs c) Plastics - Design d) Plastics - History e) Inventions f) umetnost g) arhitektura h) industrijsko oblikovanje i) design j) umetne mase k) plastika l) lastnosti m) možnosti uporabe n) izdelki iz plastike

  745/749
  COBISS.SI-ID 1142640

  554.
  LEFTERI, Chris
          Wood / Chris Lefteri. - Mies ; Hove : RotoVision, cop. 2003. - 160 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Materials for inspirational design)

  Kazalo
  ISBN 2-88046-645-8
  a) Les - Oblikovanje lesa - Mizarstvo - Rezbarstvo - Priročniki b) umetnost c) arhitektura d) industrijsko oblikovanje e) design f) les g) vrste h) lastnosti i) oblikovanje j) izdelki iz lesa k) ukrivljen les l) pohištvo m) inštrumenti n) lesene hiše

  745.51
  COBISS.SI-ID 2032052

  555.
  SATO, Hideo
          The complete Japanese joinery / translated by Koichi Paul Nii. - Point Roberts ; Vancouver : Hartley & Marks, cop. 1995. - 397 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  Vsebina:
  Japanese woodworking : a handbook of Japanese tool use & woodworking techniques / by Hideo Sato. Japanese joinery : a handbook for joiners and carpenters / by Yasua [i.e. Yasuo] Nakahara
  ISBN 0-88179-121-0
  a) Joinery - Japan b) Woodwork - Japan c) Carpentry drafting d) umetnost e) oblikovanje predmetov f) les g) lesne zveze h) tradicija i) Japonska

  745.51(520)
  COBISS.SI-ID 25257477

  556.
  SMITH, Bruce
          The Japanese bath / Bruce Smith, Yoshiko Yamamoto. - 1st ed. - Salt Lake City : Gibbs Smith, 2001. - 96 str. : ilustr. ; 21 cm

  ISBN 1-58685-027-X
  a) Bathing customs - Japan b) Baths - Japan c) arhitektura d) notranja oprema e) kopalnice f) tradicija g) japonska

  747:643.52
  COBISS.SI-ID 25258245

  557.
  TURNER, Edward R., 1940-
          Making Japanese-style lamps & lanterns / by Edward R. Turner. - Point Roberts ; Vancouver : Hartley & Marks, 2002. - 126 str. : ilustr. ; 26 cm

  ISBN 0-88179-198-9
  a) Lamps - Japan b) Lanterns - Japan c) Woodwork d) Decoration and ornament - Japan e) umetnost f) oblokovanje predmetov g) tradicija h) Japonska i) svetila j) svetilke k) lanterne

  749(520)
  COBISS.SI-ID 25259269


  8 JEZIKOSLOVJE. SLOVARJI. LITERATURA.


  558.
          The AUTOMATION, systems, and instrumentation dictionary. - 4th ed. - Research Triangle Park : ISA - The Instrumentation, Systems, and Automation Society, cop. 2003. - IX, 582 str. : ilustr. ; 26 cm

  ISBN 1-55617-778-X
  a) Engineering instruments - Dictionaries b) Automatic control - Dictionaries c) tehnološki slovarji d) strokovni izrazi e) terminologija f) elektrotehnika g) avtomatizacija h) avtomatsko krmiljenje i) merilni inštrumenti j) sistemi k) angleški

  801.316.4:621.3=20
  COBISS.SI-ID 25503493

  559.
          DICTIONARY of renewable resources / edited by Hans Zoebelein ; with contributions of Volker Böllert ... [et al.]. - 2nd revised and enlarged ed. - Weinheim [etc.] : Wiley-VCH, cop. 2001. - XX, 408 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazala
  ISBN 3-527-30114-3
  a) Renewable natural resources - Dictionaries b) Agricultural chemistry - Dictionaries c) Botany, Economic - Dictionaries d) Food - Composition - Dictionaries e) obnovljivi naravni viri f) hrana g) botanika h) kemija naravnih spojin i) enciklopedični slovar

  633:504:54(038)=111
  COBISS.SI-ID 23891973

  560.
          FACHWÖRTERBUCH industrielle Elektrotechnik, Energie- und Automatisierungstechnik = Dictionary of electrical engineering, power engineering and automation. Teil 1 = Pt. 1, Deutsch - English = German - Englisch / Herausgegeben von = edited by Siemens A&D Translation Services. - 5., überarbeitete und wesentlich erweiterte Aufl. = 5th revised and enlarged ed. - Erlangen : Publicis Corporate Publishing, 2004. - 762 str. ; 23 cm

  Ov. nasl.: Wörterbuch industrielle Elektrotechnik, Energie- und Automatisierungstechnik
  ISBN 3-89578-192-4 (zv. 1)
  a) tehniški slovarji b) strokovni izrazi c) terminologija d) elektrotehnika e) energetika f) avtomatizacija g) nemški h) angleški

  801.314.2:621.3=30=20
  COBISS.SI-ID 25767173

  561.
  GRUM, Janez, 1946-
          Basic non-destructive glossary / Janez Grum. - 2nd enlarged ed. - Ljubljana : Slovenian Society for Non-Destructive Testing, 2003. - XV, 184 str. ; 24 cm

  ISBN 961-90610-3-9
  a) Neporušitvene preiskave - Terminologija - Slovarji - Angleščina b) tehniški slovarji c) terminologija d) strokovni izrazi e) razlage f) neporušitvene preiskave g) angleški

  801.316.4:620.179=20
  COBISS.SI-ID 127215872

  562.
  GUTIÉRREZ, Marcos Feliciano, 1927-
          Elsevier's dictionary of machine tools and elements : in three languages : English, German and Spanish / compiled by Marcos F. Gutiérrez. - Amsterdam ; New York : Elsevier, 1990. - [VI], 298 str. ; 25 cm

  Bilbiografija: str. [IV]. - Kazala
  ISBN 0-444-88697-4
  a) Machine-tools - Dictionaries - Polyglot b) Dictionaries, Polyglot c) Maquinas Operatrizes d) tehniški slovarji e) strojništvo f) obdelovalni stroji g) orodni stroji h) angleški i) nemški j) španski

  801.314.6:621=20=30=60
  COBISS.SI-ID 25702149

  563.
  KAHL, Günter
          The dictionary of gene technology : genomics, transcriptomics, proteomics / Günter Kahl. - 2nd ed. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2001. - XV, 941 str. : ilustr. ; 25 cm

  ISBN 3-527-30100-3 (vezano)
  a) Molecular biology - Dictionaries b) Genetic engineering - Dictionaries c) Molecular genetics - Dictionaries d) Genetic Techniques - Dictionary - English e) Genetics, Biochemical - Dictionary - English f) biokemija g) molekularna biologija h) genski inženiring i) molekularna genetika j) enciklopedični slovar k) angleški l) podatkovne zbirke m) revije

  577(038)=111
  COBISS.SI-ID 23910405

  564.
  KEBER, Janez, 1943-
          Frazeološki slovar slovenskega jezika : poskusni zvezek / Janez Keber. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2003. - 124 str. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 10-15
  ISBN 961-6500-00-7
  a) Slovenščina - Frazeologija - Slovarji b) frazeološki slovar c) slovenski d) phraseological dictionaries e) Slovene language f) lexicography g) dictionaries h) phraseology i) origin of phrasemes

  811.163.6'373.7(038)
  COBISS.SI-ID 125416448

  565.
  MULJEVIĆ, Vladimir
          Elektrotehnički rječnik hrvatsko-njemački / Vladimir Muljević, Željko Horvatić. - 1. izd. - Zagreb : Školska knjiga, 2000. - 1126 str. ; 25 cm

  Ov. nasl.: Hrvatsko-njemački elektrotehnički rječnik = Kroatisch-Deutsches elektrotechnisches Wörterbuch. - Na vzpr. nasl. str.: Elektrotehnisches Wörterbuch Kroatisch-Deutsch. - Bibliografija: str. [1127]
  ISBN 953-0-40316-X
  a) tehniški slovar b) strokovni izrazi c) terminologija d) elektrotehnika e) hrvaški f) nemški

  81'316.4:621.3=497.5=30
  COBISS.SI-ID 25711877

  566.
  ROSENBERG, Milton, 1927-
          Elsevier's dictionary of refrigeration and cryogenics : English-Russian and Russian-English / compiled by M. Rosenberg and S. Bobryakov. - 1st ed. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2003. - 1001 str. ; 25 cm

  ISBN 0-444-51270-5
  a) Refrigeration and refrigerating machinery - Dictionaries b) Refrigeration and refrigerating machinery - Dictionaries - Russian c) Low temperature engineering - Dictionaries d) Low temperature engineering - Dictionaries - Russian e) English language - Dictionaries - Russian f) Russin language - Dictionaries - English g) hladilna tehnika h) nizkotemperaturna tehnika i) slovar j) angleški k) ruski

  621.59(038)=111=161.1
  COBISS.SI-ID 25701893

  567.
          SLOVAR sinonimov slovenskega jezika : splošna določila in opis zgradbe slovarskih sestavkov z vzorčno predstavitvijo / Martin Ahlin ... [et al.]. - Ljubljana : ZRC SAZU, Založba ZRC, 2003 (Celje : Lithoteam). - 46 str. ; 24 cm

  Dodatni nasl. na ov.: SSSJ. - Bibliografija: str. 45-46
  ISBN 961-6358-81-2
  a) Slovenščina - Sinonimi - Slovarji b) slovenščina c) sinonimi d) slovar

  811.163.6'373.42
  COBISS.SI-ID 124925184

  568.
  SPINČIĆ, Aristide
          Engleski u brodostrojarskim komunikacijama = English in marine engineering communications / Aris Spinčić, Josip Luzer. - Rijeka : Pomorski fakultet, 2002. - 632 str. : graf. prikazi ; 30 cm

  Bibliografija: str. 629-632
  ISBN 953-219-047-3
  a) tehniški slovarji b) strokovni izrazi c) terminologija d) pomorski promet e) komunikacije f) angleški g) hrvaški

  801.316.4:656.6=20=862
  COBISS.SI-ID 25715205

  569.
  VILIČIĆ, Milan
          Klimatizacijska i rashladna tehnika : engleski, njemački, francuski, ruski, hrvatski : oko 11000 pojmova / autori hrvatskog dijela, Milan Viličić, Mladen Andrassy, Boris Kancir. - Zagreb : Tehnička knjiga, 1983. - 408 str. ; 26 cm. - (Biblioteka tehičkih rječnika)

  Prevod dela: Klima- und Kältetechnik
  a) tehniški slovarji b) strokovni izrazi c) klimatizacijska tehnika d) hladilna tehnika e) angleški f) nemški g) francoski h) ruski i) hrvaški j) technical dictionaries k) multilingual dictionaries l) air-storage installation m) cold-storage installation

  801.316.4:[697.2+621.5]
  COBISS.SI-ID 102674


  9 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA. BIOGRAFIJE. ZGODOVINA.


  570.
  BODEN, Martina
          Evropa : naša preteklost in sedanjost / Martina Boden ; [prevajalka Marija Javornik ; slovensko izdajo dopolnili Dušan Mlacović ... [et al.] ; fotografije in reprodukcije slikovni arhiv MKZ]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2004. - 572 str. : ilustr. ; 27 cm

  Prevod dela: Chronik Handbuch Europa
  ISBN 86-11-15868-7
  a) Evropa - Zgodovina b) Evropa c) zgodovina d) države Evrope

  94(4)
  COBISS.SI-ID 128093696

  571.
  EVANS, Grant, 1948-
          A short history of Laos : the land in between / Grant Evans. - Crows Nest : Allen & Unwin, 2002. - XVI, 251 str., [4] str. pril. : ilustr., zvd. ; 22 cm. - (Short history of Asia series)

  Bibliografija: str. 237-240. - Kazalo
  ISBN 1-86448-997-9 (broš.)
  a) Laos - History b) Laos c) zgodovina d) politika e) ekonomija

  94(598)
  COBISS.SI-ID 25073925


  91 GEOGRAFIJA.


  572.
  SKOBERNE, Peter
          Ljubljanica : od izvira do izliva / [avtor besedila] Peter Skoberne. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2004 (Tiskarna Ljubljana). - 104 str. : ilustr. ; 20 cm + 1 zvd. - (Slovenija na dlani)

  Bibliografija: str. 102. - Kazalo
  ISBN 86-11-16655-8
  a) naravoslovje b) geografija c) Ljubljanica d) rastlinsto e) živalstvo f) naravne znamenitosti g) vodnik

  913(497.4)(036)
  COBISS.SI-ID 25615621

  573.
  TRETJAK, Donatella
          Istra : Cres, Lošinj : [zgodovinsko-umetnostni vodnik : zgodovina in kultura 50 istrskih občin] / [besedilo Donatella Tretjak, Niki Fachin ; besedilo Istrsko rastlinstvo in živalstvo Enrico Benussi, Srednjeveški gradoviv istri [!] Luigi Foscan ; prevod iz italijanskega jezika Dimitrij Jazbec ; risbe, akvareli Bruno Fachin ; aksonometrične risbe Donatella Pauluzzi ; fotografije Jaka Jeraša ... et al.]. - Slovenska izd. - Trieste : Bruno Fachin, cop. 2004 (Trst : Stella arti grafiche). - 264 str. : ilustr. ; 23 cm

  Podnasl. na ov. - Zvd. na spojnih listih. - Kazali
  ISBN 88-85289-67-3
  a) Istra b) Cres c) Lošinj d) naravne znamenitosti e) kulturne znamenitosti f) turistični vodnik

  913(497.4/.5 Istra)(036)
  COBISS.SI-ID 2069228


  92 BIOGRAFIJE IN SORODNE ŠTUDIJE.


  574.
  JARH, Orest
          Ukročena elektrika : katalog k razstavi Tehniškega muzeja Slovenije o življenju in delu Nikole Tesle = The man who tamed the electricity : catalog to the exhibition of Technical museum of Slovenia on life and work of Nikola Tesla / Orest Jarh ; [soavtorja kataloga Peter Šolar za poglavje Teslova tuljava in Teslovi tokovi in Miroslav Mirković za poglavje Delo Nikole Tesle na področju strojništva in električne razsvetljave ; prevod v angleščino Orest Jarh in Ksenija Čare ; fotografije Jože Seljak]. - Ljubljana : Tehniški muzej Slovenije, 1997 ([Ljubljana] : Grafit). - 51 str. : ilustr. ; 30 cm

  Vzporedno slov. besedilo in angl. prevod
  ISBN 961-90361-2-3
  a) Tesla, Nikola (1856-1943) - Razstavni katalogi b) elektrotehnika c) iznajdbe d) patenti e) biografije f) Tesla, Nikola g) pregledno delo

  929 Tesla N.(064)
  621.3(73):929 Tesla N.
  COBISS.SI-ID 67094016


  NASLOVNO KAZALO
  • 101 computer projects for libraries 12
  • 2000 IEEE international integrated reliablility workshop final report 351
  • 2002 SAE occupant protection and crashworthiness technology collection 390
  • 8051 microcontroller 347
  • About landscape 495
  • AC electrokinetics 331
  • The activist drawing 499
  • Adobe Photoshop 7 148
  • Advanced Adobe Photoshop Elements for digital photographers 95
  • Advanced DC/DC converters 326
  • Aerospace marketing management 395
  • Aircraft control and simulation 397
  • Aircraft design projects 394
  • Algoritmi in podatkovne strukture I 118
  • Analog optical links 358
  • Analysis and comparison of national and EU-wide projections of greenhouse gas emissions 44
  • Antibiotics 235
  • Applied mathematics 73
  • Arbeitssicherheit im Büro 30
  • Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz im Büro 30
  • Archiprix 2003 500
  • Architectural representation and the perspective hinge 535
  • Architecture 501
  • Architecture and science 502
  • Architecture of Konstantin Melnikov 503
  • Arhitektura in sistemologija 543
  • The art of the helicopter 398
  • Asinhrone mašine 343
  • ASM handbook. Vol. 13A, Corrosion 246
  • Attraktiv bauen mit kleinem Budget 527
  • AutoCad 2004 Bible 109
  • AutoCAD 2004 for dummies 126
  • The automated lighting programmer's handbook 141
  • The automation, systems, and instrumentation dictionary 558
  • Aviation and airport security 413
  • Basic non-destructive glossary 561
  • Basic rubber testing 456
  • The bathroom idea book 545
  • Battery technology handbook 307
  • The Bauhaus life 541
  • Baumphysik nach Maß 472
  • Berechnung von Sicherheitseinrichtungen 271
  • Berlin 510 , 521
  • Bernard Rudofsky 518
  • Beyond perturbation 78
  • Bio-architecture 539
  • Bioactive natural products 199
  • Biochemistry 232
  • Biomedical technology and devices handbook 238
  • Biopolymers. Vol. 1, Lignin, humic substances and coal 200
  • Biopolymers. Vol. 2, Polyisoprenoids 201
  • Biosignal and biomedical image processing 374
  • Bluetooth application programming with the Java APIs 365
  • Body and building 506
  • Bolnice 544
  • Built-in furniture 542
  • Business services orchestration 140
  • C# cookbook 152
  • Calculus in several dimensions 73
  • The Cambridge encyclopedia of amateur astronomy 160
  • The Cambridge encyclopedia of space 168
  • The Cambridge guide to the solar system 165
  • Cascading logic 463
  • CASTI handbook of stainless steels & nickel alloys 247
  • CASTI metals black book 451
  • CASTI metals blue book 293
  • CASTI metals red book 446
  • Castings 272
  • Caveman chemistry 204
  • CCTV for security professionals 369
  • Ceramic processing and sintering 295
  • CGI in Perl 93
  • Chemical kinetics 203
  • Chemische Technik. Bd. 2, Neue Technologien 436
  • Chemische Technik. Bd. 7, Industrieprodukte 437
  • Children in the city 481
  • Chinese architecture 509
  • Classification 74
  • Classification 2004 11
  • CMMS 429
  • Collected works 240
  • Coloring of plastics 457
  • Combustion and incineration processes 388
  • Combustion engineering calcualtions 388
  • Commodity science in global quality perspective. Vol 2 424
  • The complete Japanese joinery 555
  • Complex behavior of switching power converters 341
  • Complexity and approximation 100
  • Components of variance 68
  • Computational methods for electric power systems 308
  • Condensation heat transfer enhancement 186
  • Contemporary communication systems using MATLAB and Simulink 135
  • Continuous signals and systems with MATLAB 359
  • Contribution to integrated manufacturing 417
  • COSMOS 103
  • CRC handbook of organic photochemistry and photobiology 202
  • CRC standard mathematical tables and formulae 69
  • Cubiertas 537
  • Cybersecurity operations handbook 139
  • Data acquisition techniques using PCs 96
  • Database solutions 142
  • Database-surface treatment of copper & its alloys 312
  • Davek na dodano vrednost 416
  • Davek na dodano vrednost v EU 39
  • De revolutionibus orbitum caelestium 164
  • Derivatives and geometry in IR[sup]3 73
  • Descriptive inorganic chemistry 218
  • Design, construction, and monitoring of landfills 383
  • Designer hotels 504
  • Designing autonomous mobile robots 318
  • Designing for older adults 511
  • Designing mobile autonomous robots 318
  • Determination of fracture mechanics material parameters of mass concrete using the wet-screening procedure 265
  • Development of spatial planning 492
  • Dictionary of algebra, arithmetic, and trigonometry 70
  • Dictionary of applied math for engineers and scientists 71
  • Dictionary of electrical engineering, power engineering and automation 560
  • The dictionary of gene technology 563
  • Dictionary of geophysics, astrophysics, and astronomy 162
  • Dictionary of pure and applied physics 177
  • Dictionary of renewable resources 559
  • Diskretne strukture. Zv. 4, [Grafi] 66
  • Diskretni signali in sistemi 375
  • Distributed multimedia database technologies supported MPEG-7 and by MPEG-21 364
  • Do kaosa i natrag 79
  • Drawing for dummies 549
  • Drevesne vrste na Slovenskem 236
  • DSP-based electromechanical motion control 470
  • DVD players and drives 319
  • Dvostavno knjigovodstvo zasebnikov s štiri in več mestnim kontnim načrtom 414
  • e-Fotografija 117
  • Einfamilienhäuser 512
  • Ekonomija in poslovne vede 31
  • Elastomehanika i plastomehanika 173
  • Electric power distribution 338
  • Electrical engineering 323
  • Electrical insulation for rotating machines 309
  • Electrical measurement, signal processing, and displays 310
  • Electrical power cable engineering 311
  • Electronic portable instruments 313
  • Electronic structure of solids. Subvol. C 1, Noble metals, noble metal halides and nonmagnetic transition metals 179
  • Electronic structure of solids. C1, Noble metals, noble metal halides and nonmagnetic transition metals 179
  • Electroplating and electroless plating of copper & its alloys 312
  • Elektrische Maschinen 339
  • Elektromonterski priručnik 322
  • Elektrotehnički rječnik hrvatsko-njemački 565
  • Elementi više matematike 84
  • Elsevier's dictionary of machine tools and elements 562
  • Elsevier's dictionary of refrigeration and cryogenics 566
  • Embedded robotics 461
  • Embedded system design on a shoestring 106
  • The emergence of modern architecture 514
  • Enciklopedija vrtnarjenja 400
  • Encyclopedia of biodiversity 49
  • Encyclopedia of energy 267
  • Encyclopedia of forest science 401
  • Encyclopedia of library and information science 13
  • The end of time 63
  • The enduring library 14
  • Energetika 268
  • Energetski sistemi 342
  • Energy and environment in the European Union 50
  • Energy and structure of nuclear levels. B, Z=37-62 196
  • Energy and structure of nuclear levels. Subvol. B, Z=37-62 196
  • Engineering a compiler 102
  • Engineers' guide to technical writing 243
  • Engleski u brodostrojarskim komunikacijama 568
  • English in marine engineering communications 568
  • Environmental benchmarking for local authorities 45
  • Environmental effects on engineered materials 248
  • Environmental signals 2002 51
  • Enzymes in the environment 230
  • ERP 432
  • The essence of time 64
  • Europe's environment 52
  • Evaluating feedback in amplifiers and oscillators 327
  • Evropa 570
  • Exercises in probability 67
  • Expedition Mars 167
  • Explorations in art and technology 480
  • Facades 515
  • Fachwörterbuch industrielle Elektrotechnik, Energie- und Automatisierungstechnik. Teil 1 = Pt. 1, Deutsch - English = German - Englisch 560
  • Feature based product life-cycle modelling 422
  • Fieldbuses for process control 459
  • Finance 34
  • A first course in information theory 159
  • Fizika I. Zapiski predavanj 189
  • Flight testing homebuilt aircraft 391
  • Fluid power circuits and controls 275
  • Food chemical composition 209
  • Foster catalogue 2001 516
  • Frazeološki slovar slovenskega jezika 564
  • Fretting fatigue 249
  • From pharmacy to petrol service 1
  • FRS Yorke and the evolution of English modernism 529
  • Fundamentals of ground water 227
  • Fundamentals of kinematics and dynamics of machines and mechanisms 301
  • Gas cyclones and swirl tubes 281
  • Gekonnt kommunizieren : erkennen, besprechen, überzeugen 30
  • Genetics 233
  • Geodiversity 53
  • Das gesunde Haus 546
  • Gewerbebauten 526
  • Glass 552
  • Glycochemistry 206
  • Golf course irrigation 483
  • Greenhouse gas emission trends and projections in Europe 54
  • The grid 111
  • Guide to electric power generation 333
  • Guidelines for landscape and visual impact assessment 484
  • Guidelines for the design and construction of floors for food production areas 477
  • The Guild handbook of scientific illustration 548
  • Handbook of aluminum 447
  • Handbook of electric motors 315
  • Handbook of induction heating 316
  • Handbook of materials for medical devices 251
  • Handbook of nanoscience, engineering, and technology 252
  • Handbook of optical components and engineering 317
  • Handbook of RF/microwave components and engineering 360
  • Handbook of video databases 113
  • Handbook of vitamins 207
  • Handbook of water and wastewater microbiology 386
  • Handbook of workability and process design 279
  • Handbook on nuclear law 302
  • Heat exchangers 286
  • Heat transfer in single and multiphase systems 185
  • Heat treatment of gears 296
  • Heat-resistant materials 253
  • Heizung Luft- und Klimatechnik 476
  • High reliability magnetic devices 328
  • High voltage circuit breakers 314
  • High-resolution and robust signal processing 362
  • Hitreje, pametneje 128
  • Die Hochschule für Gestaltung Ulm 551
  • Holzarchitektur im Detail 517
  • How to build a business rules engine 406
  • Human exposure of humans to electromagnetic fields 60
  • Human factors methods for design 430
  • Human resources in the 21st century 421
  • Hutchinsonov priročnik znanosti 3
  • Hydroblasting and coating of steel strucutures 290
  • Hydrogen and its future as a transportation fuel 282
  • Hydrometry 382
  • The i-mode wireless ecosystem 371
  • IAF 393
  • Icons of Renaissance architecture 528
  • Image acquisition and processing with LabVIEW 137
  • Image acquisition and processing with LabView 137
  • Impact of increasing contribution of dispersed generation on the power system 320
  • Improving performance through statistical thinking 423
  • Increasing productivity and profit through health & safety 431
  • Indian herbal remedies 237
  • Induction hardening 278
  • Industrial brazing practice 298
  • Industrial burners handbook 439
  • Industrial furnaces 440
  • Industrial machinery repair 300
  • Industrial metrology 299
  • Industrial organic pigments 445
  • Industrial servo control systems 245
  • Industrial sprays and atomization 442
  • Inorganic chemistry 214
  • Inorganic chemistry in aqueous solution 198
  • Fiber optic sensors 464
  • Integral logistics management 433
  • Integrals and geometry in IR[sup]n 73
  • Integrated design and simulation of chemical processes 438
  • Integrierte Materialwirtschaft und Logistik 434
  • Intelligent systems for information processing 116
  • Interactions in molecules 210
  • Interactive quantum mechanics 172
  • An introduction to AutoCAD 2004 158
  • Introduction to hydrology 228
  • Introduction to matrix theory 90
  • Introduction to robotics 468
  • Introduction to the thermodynamics of materials 250
  • Inventory control and management 435
  • Inverse engineering handbook 76
  • IR and Raman spectroscopy 224
  • ISO 14001 environmental certification step by step 47 , 48
  • ISO 9000. Napotki glede zahtev za dokumentacijo ISO 9001:2000. = (Guidance on the Documentation Requirements of ISO 9001:2000) 6
  • ISO 9001 441
  • ISO 9001 za majhna podjetja 425
  • Istra 573
  • Izbirajmo z glavo 33
  • The Japanese bath 556
  • Japanese cabinetry 550
  • Japanese joinery 555
  • Japanese woodworking 555
  • Java programming 108
  • John Maltby 513
  • JSTL 145
  • Kabel und Leitungen für Starkstrom 321
  • Kemija 211
  • Kemija. Zbirka računskih nalog 222
  • The kitchen idea book 507
  • Klimatizacijska i rashladna tehnika 569
  • Know and understand centrifugal pumps 270
  • Konstruktionslehre 427
  • Kontrolna knjiga po RAL-GZ 992 454
  • Kooperation der österreichischen und slowenischen Bibliotheken 20
  • Krautov strojniški priročnik 287
  • Kupplung, Getriebe, Antriebswellen 288
  • Leitfaden zum DIN-Fachbericht 101. Einwirkungen auf Brücken 380
  • Leitfaden zum DIN-Fachbericht 102. Betonbrücken 378
  • Leitfaden zum DIN-Fachbericht 103. Stahlbrücken 379
  • Leitfaden zum DIN-Fachbericht 104. Verbundbrücken 377
  • Lessons from team leaders 408
  • Die Liebe zur Weisheit 2
  • Life sciences for the 21st century 231
  • Linear regression analysis 89
  • Ljubljana tramway yesterday, today, tomorrow 411
  • Ljubljanica 572
  • Ljubljanski tramvaj včeraj, danes, jutri 411
  • Local self government and decentralization in South-East Europe 42
  • Logika u nastavi matematike 77
  • London 519
  • Machine vision 9
  • Magic & hypersystems 10
  • Magnetic properties of non-metallic inorganic compounds based on transition elements. B4, Pnictides and chalcogenides II (Ternary lanthanide pnictides) (Part [alpha]) 258
  • Magnetic properties of non-metallic inorganic compounds based on transition elements. B4, Pnictides and chalcogenides II (Ternary lanthanide pnictides) (Part [beta]) 259
  • Magnetic properties of non-metallic inorganic compounds based on transition elements. B5, Pnictides and chalcogenides II. (Ternary lanthanide chalcogenides, misfit compounds, and ternary lanthanide pnictides containing s- or p-electron elements) 260
  • Magnetic properties of non-metallic inorganic compounds based on transition elements. Subvol. B 4[alpha], Pnictides and chalcogenides II (Ternary lanthanide pnictides). Pt. [alpha], 1:1:1 and 1:1:2 type compounds 258
  • Magnetic properties of non-metallic inorganic compounds based on transition elements. Subvol. B 4[beta], Pnictides and chalcogenides II (Ternary lanthanide pnictides). Pt. [beta], 1:2:2, 1:4:12, 3:3:4 and other type compounds 259
  • Magnetic properties of non-metallic inorganic compounds based on transition elements. Subvol. B 5, Pnictides and chalcogenides II (Ternary lanthanide pnictides). (Ternary lanthanide chalcogenides, misfit compounds, and ternary lanthanide pnictides containing s- or p-electron elements) 260
  • Making Japanese-style lamps & lanterns 557
  • Making people-friendly towns 496
  • Mala likovna teorija 478
  • The man who tamed the electricity 574
  • Managing IP networks 122
  • Manufacturing in real-time 420
  • Maschinendynamik 276 , 285
  • Matematika i algebra 80
  • Materiali za tisk in dodelavo 453
  • Materials. Subvol. A, Powder metallurgy data. Pt. 1, Metals and magnets 256
  • Mathematical methods using Mathematica 75
  • Mathematical miniatures 88
  • Mathematical models in natural science and engineering 85
  • Mathematical simulation in glass technology 81
  • Mathematics experiments 82
  • The mathematics of Oz 87
  • Maths 86
  • MATLAB simulations for radar systems design 367
  • Mechanical design 273
  • Mechanical design of machine elements and machines 274
  • The mechatronics handbook 466
  • Mediterranean climate 56
  • Mednarodna klasifikacija za standarde 7
  • Mednarodni transport in logistika 412
  • Meetings with remarkable trees 58
  • Mehanika trdnih teles 188
  • Mehanika. Statika 192
  • Mehanika. Zbirka nalog z rešitvami za 1., 2., 3. in 4. letnik programa strojni tehnik 184
  • Mejne vrednosti 2004 257
  • Merjenje ionizirajočega sevanja 193
  • Metallographic etching 263
  • Micro architecture 530
  • Micro-turbine generators 289
  • Microlocal analysis and complex Fourier analysis 83
  • Microsoft.NET Compact Framework 157
  • Mies in Berlin 536
  • Mikrokrmilniški sistemi. Programiranje za družino HC11 154
  • Mikroprocesorska elektronika 136
  • Minding the heavens 161
  • Mineral science 212
  • Mineralogy tutorials 212
  • Mini house 531
  • Minimal architecture 532
  • La mobilité urbaine pour tous 482
  • Model driven architecture 110
  • Modeling of materials and structures for crash applications 396
  • Modern cable television technology 370
  • Modern classical optics 174
  • Modern cryptography 123
  • Modernism in Serbia 505
  • Molecular constants. B7, linear triatomic molecules 194
  • Molecular constants. Subvol. B, linear triatomic molecules. Pt. 7, C[sub]2H[sup]- (HCC[sup]-), C[sub]2H[sup]+ (HCC[sup]+), C[sub]2O[sup]- (CCO[sup]-), C[sub]2O (CCO), C[sub]2S (CCS), C[sub]3 (CCC), C[sub]3[sup{++} (CCC[sup]{++}) 194
  • Molecular toxicology 242
  • Molekulare Gasdynamik 181
  • Motorji iz Kopra 392
  • Motors and drives 335
  • Museum builders II 520
  • Naloge iz termodinamike 170
  • Nanoelectronics and nanosystems 348
  • Nanotechnology 254
  • Narava Slovenije. Alpe 57
  • NASA's voyager missions 163
  • Nature-inspired methods in chemometrics 216
  • Naučimo se Visual Basic 114
  • Navodila za pridobitev Certifikata kakovostne nege tekstilij RAL-GZ 992 v pralnicah v Republiki Sloveniji 455
  • NBC 244
  • Networking and internetworking with microcontrollers 105
  • Neue Urbanität 490
  • New worlds in the cosmos 166
  • Newnes PC troubleshooting pocket book 94
  • NMR - from spectra to structures 215
  • Nonlinear optics 171
  • Nonlinear random vibration 91
  • Novih 100 računalniških zvijač 124
  • Nuclear and radiochemistry 213
  • Nuclear decommissioning, waste management, and environmental site remediation 384
  • O revolucijah nebesnih sfer 164
  • Occupational radiation protection 303
  • Ocenjevanje vrednosti nepremičnin 37
  • Od lekarne do bencinskega servisa 1
  • Ökologischer Städtebau 493
  • Öl- und Gasfeuerung 473
  • OpenVMS system management guide 97
  • Optical measurements 471
  • Optimal control systems 467
  • Opus 224
  • Oracle high performance tuning for 9i ang 10g 133
  • Oracle performance troubleshooting 142
  • Organic chemistry 223
  • The organic chemistry of drug design and drug action 239
  • Organic photovoltaics 332
  • Origins 169
  • Osebna varovalna oprema 32
  • Osnove algoritmov in podatkovnih struktur II 119
  • Osnove ekonomike podjetja za inženirje 418
  • Osnove električnih strojeva 344
  • Osnove elektronike 349
  • Osnove elektrotehnike 334
  • Osnove elektrotehnike I 324
  • Osnove logičnih vezij 153
  • Osnove tehnike inštalacij vode in plina 474
  • Osnove teorije grafov 66
  • Osnovi elektrotehnike. 1, Elektrostatika, vremenski konstantne električne struje 336
  • Paint Shop Pro 8 130
  • Pascal 156
  • Passive RF & microwave integrated circuits 368
  • Paving the way for EU enlargement 59
  • PC annoyances 98
  • Performance of plastics 261
  • Personalni računari 104
  • Photon and electron interactions with atoms, molecules and ions. Subvol. C, Interactions of photons and electrons with molecules 195
  • Photon and electron interactions with atoms, molecules, and ions. C, Interactions of photons and electrons with molecules 195
  • Photoshop 107
  • Physical properties of liquid crystals. A 262
  • Physical properties of liquid crystals. Subvol. A 262
  • Physics 191
  • Piping and pipeline engineering 269
  • Piransko pristanišče 410
  • Pismo, knjiga, slika 16
  • Planning and access for disabled people 524
  • Planning and design strategies for sustainability and profit 491
  • A plasma formulary for physics, technology and astrophysics 178
  • Plastic 553
  • The plastic film and foil Web handling guide 280
  • Pontifex maximus 381
  • Il porto di Pirano 410
  • Potrošniki in standardi 8
  • Powder metallurgy data. A, Metals and magnets 256
  • Power cables 321
  • Power system harmonics 306
  • PowerPoint : erfolgreich präsentieren 30
  • Požari v naravi 241
  • Practical data acquisition for instrumentation and control systems 131
  • Practical data communications for instrumentation and control 373
  • Practical electrical network automation and communication systems 340
  • Practical embedded controllers 352
  • Practical fiber optics 357
  • The practical guide to people-friendly documentation 407
  • A practical guide to Red Hat Linux 8 144
  • Practical industrial data networks 134
  • Practical industrial safety, risk assessment and shutdown systems for industry 428
  • Practical nitriding and ferritic nitrocarburizing 294
  • Practical SCADA for industry 458
  • Practical TCP/IP and Ethernet networking 138
  • Practical variable speed drives and power electronics 346
  • The practice of business statistics 29
  • Präventiver Gesundheitsschutz bei der Arbeit an Bildschirmgeräten 30
  • Praxiswissen Radar und Radarsignalverarbeitung 366
  • Predavanja iz fizike 180
  • Preoblikovanje samostojnega podjetnika posameznika v gospodarsko družbo 36
  • Principles and standards for the disposal of long-lived radioactive wastes 385
  • Priročnik elementarne fizike 183
  • Priročnik za ocenjevanje vrednosti podjetij 415
  • Priročnik za pripravo na strokovni izpit iz upravnega postopka 41
  • Priročnik za Unimarc. Format za normativne podatke 17
  • Probability, statistics, and reliability for engineers and scientists 65
  • Programming Microsoft Windows with C# 132
  • Project management 419
  • Proteins. Subvol. A, Structural and physical data I 234
  • Proteins, biochemical and physical properties. A, Structural and physical data I 234
  • Prvo leto delovanja Poštnega in brzojavnega ravnateljstva za slovensko ozemlje v Ljubljani 409
  • Pure metals properties 305
  • Računalniška integracija proizvodnje 469
  • Radioactive waste management glossary 304
  • Radiokomunikacijski sustavi 376
  • Razvoj grada kroz stoljeća. 1, Prapovijest - antika 488
  • Razvoj grada kroz stoljeća. 3, Novo doba 489
  • Razvoj prostorskega načrtovanja 492
  • Reborn buildings 533
  • Red Hat Linux 9 for dummies 112
  • Regions, spatial strategies, and sustainable development 485
  • Register izpustov in prenosov onesnaževal 55
  • Remarkable trees of the world 58
  • Remediation engineering of contaminated soils 61
  • Renzo Piano building workshop. Vol. 4 508
  • Research and other studies 492
  • Resolving human-wildlife conflicts 46
  • Rešene naloge iz matematike I za VSP 72
  • Riegel's handbook of industrial chemistry 443
  • Robot manipulator control 465
  • Roofs 537
  • Sample preparation for trace element analysis XLI 220
  • Sanitär Installation 475
  • Savremene tehnologije i privredni razvoj 38
  • SCADA 460
  • Semiconductors. Subvol. A2, Impurities and defects in group IV elements, IV-IV and III-V compounds. Pt. [beta], Group IV-IV and III-V compounds 264
  • Semiconductors. A2, Impurities and defects in group IV elements, IV-IV and III-V compounds. Pt. [beta], Group IV-IV and III-V compounds 264
  • A short history of Laos 571
  • Signals and systems 361
  • Simulation modeling handbook 99
  • Slovar sinonimov slovenskega jezika 567
  • Slovenski računovodski standard 39 414
  • Slovensko kmetijstvo in Evropska unija 399
  • Small space gardens 494
  • Smart architecture 540
  • Smart technologies 266
  • Smithells metals reference book 448
  • Sodelovanje slovenskih in avstrijskih knjižnic 20
  • Software engineering for image processing systems 121
  • Software engineering for real-time systems 101
  • Soils, land and food 405
  • Some place like home 523
  • Spectroscopic methods in organic chemistry 208
  • Spojevi s integriranim sklopovima. Knj. 1 329
  • Spojevi s integriranim sklopovima. Knj. 2 330
  • Spojevi s tranzistorima. Knj. 2 356
  • Spoznajmo FrontPage 2002 149
  • Spoznajmo PowerPoint 2000 146
  • Spoznajmo Visual Basic 150
  • Spremembe podnebja in kmetijstvo v Sloveniji 62
  • Staff development 21
  • State of the world's forests 2003 402
  • STEP 7- Crashkurs 462
  • Stirring 444
  • 100 let Univerzitetne knjižnice Maribor 23
  • Strategic management for the plastics industry 426
  • Strojni elementi 1 283
  • Strojni elementi 2 284
  • Structural reforms in the candidate countries and the European Union 40
  • Structure data of free polyatomic molecules. D, Molecules containing five or more carbon atoms 221
  • Structure data of free polyatomic molecules. Subvol. D, Molecules containing five or more carbon atoms 221
  • Stylish storage 547
  • Suite en 3 movimientos 538
  • Suite in 3 movements 538
  • Super searchers make it on their own 18
  • Surface architecture 525
  • Sustainable use of Europe's water? 389
  • Svet dragih in okrasnih kamnov 219
  • Svet preglednic 120
  • Svet preglednic. Učbenik za poslovno informatiko 120
  • Synthetic metal-containing polymers 255
  • The system designer's guide to VHDL-AMS 345
  • Širokopojasne digitalne mreže integrisanih servisa 363
  • Taunton's front yard idea book 498
  • TCP/IP embedded internet applications 115
  • Tehnička mehanika. Kinematika 176
  • Tehnična raven opremljenosti slovenskih kmetij s traktorji 403
  • Tehnologija 452
  • Terahertz sensing technology 354
  • Texte zur Landschaft 495
  • Thermal analysis of welds 291
  • Thesaurus 2004 22
  • Thinking in complexity 5
  • Titan und Titanlegierungen 449
  • Titanium and titanium alloys 450
  • To-morrow 486
  • Tokamaks 197
  • Towards universality 534
  • Transportable environments 522
  • Transportna sredstva. Dvigala in prenašala 277
  • Tranzistorska tehnika 353
  • Troubleshooting centrifugal pumps and their systems 292
  • Ukročena elektrika 574
  • The Ulm School of Design 551
  • The ultimate digital library 15
  • Understanding Flash MX 2004 ActionScript 2 125
  • Understanding injection mold design 297
  • Understanding physics 175
  • Understanding understanding 27
  • A universe of atoms, an atom in the universe 187
  • UNIX network programming 147
  • Uporabna statistika 28
  • Urban mobility for all 482
  • Urban transport VIII 487
  • Urban villages and the making of communities 497
  • Uspeti z idejo! 4
  • Uvod u mikroprocesore 350
  • Uvod v likovno oblikovanje 479
  • Uvod v mikroekonomijo 35
  • Vaje iz biokemije za študente agronomije, zootehnike in živilstva 229
  • Vakuumska znanost in tehnika 190
  • Veliki srednješolski priročnik 43
  • Virial coefficients of pure gases and mixtures. B, Mixtures 205
  • Virial coefficients of pure gases and mixtures. Subvol. B, Virial coefficients of mixtures 205
  • The visible librarian 19
  • Visokonaponska rasklopna postrojenja 337
  • Visual C++ .NET 155
  • Visual interfaces to digital libraries 24
  • Vodoprivreda gornjeg Jadrana 225
  • Volcanism 226
  • Vrtnarska enciklopedija rastlin in cvetlic 404
  • Waste management in Slovenia 387
  • Web content management 129
  • Wide energy bandgap electronic devices 355
  • Wiley guide to chemical incompatibilities 217
  • Wind turbine operation in electric power systems 325
  • Wireless networking made easy 143
  • Women's issues at IFLA 25
  • Wood 554
  • The world wide Wi-Fi 151
  • Za večjo storilnost - Microsoft Windows 127
  • Zakon o davku na dodano vrednost 39
  • Zakon o pečatih državnih organov v Republiki Sloveniji 41
  • Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika 41
  • Zbirka rešenih nalog iz fizike 182
  • Zbirka rešenih zadataka iz mobilnih telekomunikacija 372
  • Zbirka vaj iz tehniške matematike 92
  • Zbrana dela 240
  • Življenjske strategije. Kako se odločati, obnašati in živeti učinkovito 26


  IMENSKO KAZALO
  • Abdallah, C. T. glej Abdallah, Chaouki T. (1954-)
  • Abdallah, Chaouki T. (1954-,avtor) 465
  • Abram, V. glej Abram, Veronika
  • Abram, Vera glej Abram, Veronika
  • Abram, Veronika 229
  • Abram-Kralj, Veronika glej Abram, Veronika
  • Ahlin, Martin (avtor) 567
  • Aidarous, Salah (1947-,urednik) 122
  • American Society for Microbiology 235
  • American Society for Quality Control. Chemical Interest Committee 441
  • Ammelburger, Dirk 93
  • Anderson, Howard 94
  • Anderson, Peter (fotograf) 400
  • Andrassy, Mladen (avtor) 569
  • Andreescu, Titu (1956-,avtor) 88
  • Andrews, Philip (1964-) 95
  • Angleško Kraljevo hortikulturno združenje (London) glej Royal Horticultural Society (London)
  • Antaki, George A. 269
  • Antunovič, Peter (avtor) 4
  • Antunović, Peter glej Antunovič, Peter
  • Arnuš, Suzana (1974-,avtor) 454
  • Arrillaga, Jos 306
  • Asensio Cerver, Francisco (urednik) 531
  • Asensio, Paco glej Asensio Cerver, Francisco
  • Ashenden, Peter J. 345
  • Askue, Vaughan 391
  • ASM International 251 , 293 , 296 , 305
  • ASM International. Handbook Committee 246
  • Atta-ur-, Rahman glej Rahman, Atta-ur- (1942-)
  • Ausiello, G. (1941-) glej Ausiello, Giorgio (1941-)
  • Ausiello, Giorgio (1941-,avtor) 100
  • Austerlitz, Howard 96
  • Avery, Elizabeth Fuseler (urednik) 21
  • Avsec, J glej Avsec, Jurij
  • Avsec, J. glej Avsec, Jurij
  • Avsec, Jurij 170
  • Ayres, Robert U. (urednik) 267
  • Ayyub, Bilal M. 65
  • Bachus, Larry 270
  • Bagchi, Amalendu (1946-) 383
  • Bahamón, Alejandro 504
  • Bahamón, Alejandro (področni urednik) 531
  • Bailey, David 357 , 458
  • Bakich, Michael E. 160
  • Bakše, Ingrid (prevajalec) 26
  • Baldwin, Lawrence L. (1965-) 97
  • Balic, J. glej Balič, Jože
  • Balic, Joze glej Balič, Jože
  • Balic, Jože glej Balič, Jože
  • Balič, J. glej Balič, Jože
  • Balič, Joe glej Balič, Jože
  • Balič, Jože 417
  • Balić, Jože glej Balič, Jože
  • Bandelj, Elido (avtor) 184
  • Banič, Iztok (avtor) 92
  • Barnes, Malcolm 346
  • Barovič, Vera glej Rutar, Vera
  • Barrett, Jack 198
  • Barrett, James glej Barrett, James M.
  • Barrett, James M. (avtor) 483
  • Basch, Reva (urednik) 18
  • Bass, Steve 98
  • Basu, Dipak (urednik) 177
  • Batagelj, V. glej Batagelj, Vladimir
  • Batagelj, Vladimir 66
  • Bauch, Gerhard (avtor) 135
  • Baukal, Charles E. (Jr.,urednik) 439
  • Bayliss, C. R. glej Bayliss, Colin R.
  • Bayliss, Colin glej Bayliss, Colin R.
  • Bayliss, Colin R. 384
  • Beglaj-Krevel, Ljudmila glej Bezlaj-Krevel, Ljudmila
  • Behrens, V. (avtor) 256
  • Beiss, P. (urednik) 256
  • Belkora, Leila 161
  • Bénaroya, Christophe (avtor) 395
  • Bendig, L. (1943-) glej Bendig, Lothar (1943-)
  • Bendig, Lothar (1943-,avtor) 442
  • Benussi, Enrico (avtor) 573
  • Bergant, K. glej Bergant, Klemen (1973-)
  • Bergant, Klemen (1973-,avtor) 62
  • Bergdoll, Barry (avtor) 536
  • Berge, Jonas 459
  • Berginc, Jordan (avtor) 4
  • Bertoni, Daniela glej Milotti-Bertoni, Daniela
  • Bertoni, Daniela Milotti glej Milotti-Bertoni, Daniela
  • Bertoni, Daniela Milotti- glej Milotti-Bertoni, Daniela
  • Bezlaj Krevel, Ljudmila glej Bezlaj-Krevel, Ljudmila
  • Bezlaj, Ljudmila glej Bezlaj-Krevel, Ljudmila
  • Bezlaj-Krevel, Ljudmila 409
  • Bilbija, Maja (prevajalec) 400
  • Billings, Harold (1931-) 10
  • Bing, Benny (avtor) 151
  • Bishop, Robert H. (1957-,urednik) 466
  • Bizjak, F. glej Bizjak, Franc (1942-)
  • Bizjak, Franc (1942-) 418
  • Blagojević, Ljiljana (1960-) 505
  • Bobrijakov, Sergej (avtor) 566
  • Bobryakov, S. glej Bobrijakov, Sergej
  • Boden, Martina 570
  • Bogatai glej Kajfež-Bogataj, Lučka
  • Bogataj, Kajfež Lučka glej Kajfež-Bogataj, Lučka
  • Bogataj, Lučka Kajfež glej Kajfež-Bogataj, Lučka
  • Böhm, G. (avtor) 234
  • Boiten, W. glej Boiten, Wubbo
  • Boiten, Wubbo 382
  • Bolle, Hans-Jürgen (urednik) 56
  • Bolli, Agathe 45
  • Bonča, Jaka (avtor dodatnega besedila) 479
  • Bonča, Jaka (ilustrator) 478
  • Bonča, Pavla (ilustrator) 478
  • Bonin, Flavij 410
  • Bonin, Flavijo glej Bonin, Flavij
  • Bonin, Flavio glej Bonin, Flavij
  • Börner, Katy (urednik) 24
  • Börnstein, R. (1852-1913) glej Börnstein, Richard (1852-1913)
  • Börnstein, Richard (1852-1913,avtor) 196
  • Börnstein, Richard (1852-1913,začetnik/ustanovitelj) 179 , 194 , 195 , 205 , 221 , 234 , 256 , 258 , 259 , 260 , 262
  • Bouchon-Meunier, Bernadette (1948-,urednik) 116
  • Bouknight, Joanne Kellar 507
  • Boyd, Robert W. (1948-) 171
  • Boyer, Stuart A. 460
  • Brabec, C. (1966-) glej Brabec, Christoph J. (1966-)
  • Brabec, C. J. (1966-) glej Brabec, Christoph J. (1966-)
  • Brabec, Christoph J. (1966-,avtor) 332
  • Brandt, Siegmund 172
  • Brate, Tadej 411
  • Brate, Tadej glej Brate, Tadej
  • Bräunl, Thomas 461
  • Brecelj, Franc (avtor) 190
  • Brecelj, France glej Brecelj, Franc
  • Brezar, Vladimir (mentor) 543
  • Bringas, John E. (1953-) 446
  • Bringas, John E. (1953-,avtor) 293 , 451
  • Bringas, John E. (1953-,urednik) 247
  • Britz, Galen C. (1939-,avtor) 423
  • Brnić, Josip 173
  • Brooker, Geoffrey 174
  • Brostow, Witold (urednik) 261
  • Brovinsky, Boris 1 , 392
  • Brunger, M. (avtor) 195
  • Brus, R. glej Brus, Robert
  • Brus, Robert 236
  • Buch, A. glej Buch, Alfred
  • Buch, Alfred 305
  • Buchanan, Peter 508
  • Budinski, Kenneth G. 243
  • Bullack, Hans-Jürgen 271
  • Bullough, Bill glej Bullough, W. A.
  • Bullough, W. A. (avtor) 266
  • Bundesverband der Deutschen Zementindustrie 472
  • Burley, J. glej Burley, Jeffery
  • Burley, Jeff glej Burley, Jeffery
  • Burley, Jeffery (urednik) 401
  • Burns, Richard G. (urednik) 230
  • Butina, Milan 478 , 479
  • Calcutt, David 347
  • Cames, Martin (avtor) 44
  • Campbell, D. J. (avtor dodatnega besedila) 197
  • Campbell, John (1938-) 272
  • Campbell, Steven (1979-) glej Campbell, Steven Gerard (1979-)
  • Campbell, Steven Gerard (1979-,avtor) 470
  • Campden & Chorleywood Food Research Association Group 477
  • Candy, Linda 480
  • Canham, Geoff Rayner- glej Rayner-Canham, Geoffrey
  • Carle, Veronika (avtor) 263
  • Cassidy, David C. (1945-) 175
  • Cassidy, David glej Cassidy, David C. (1945-)
  • Cegnar, Tanja (avtor) 62
  • Chang, Kai (1948-,urednik) 317 , 360
  • Chapman, Neil A. 385
  • Chapman, Neil glej Chapman, Neil A.
  • Charvat, Robert A. (1930-,urednik) 457
  • Chaumont, L. glej Chaumont, Loic
  • Chaumont, Loic 67
  • Chemical Rubber Company 69
  • Childs, Peter R. N. 273
  • Chisholm, Malcolm (1953-) 406
  • Christensen, Pia glej Christensen, Pia Monrad
  • Christensen, Pia Monrad (urednik) 481
  • Chung, Christopher A. 99
  • Ciciora, Walter glej Ciciora, Walter S.
  • Ciciora, Walter S. (avtor) 370
  • CIGRE glej Conférence internationale des grands réseaux électriques a haute tension (1999)
  • Cijan, Rafael 41
  • Cleveland, Cutler J. (urednik) 267
  • CODATU (Conference) (10th ; 2002 ; Lomé) 482
  • CODATU Association 482
  • Coilley, D. T. glej Trček, Denis
  • Collins, J. A. glej Collins, Jack A.
  • Collins, Jack A. 274
  • Conférence internationale des grands réseaux électriques a haute tension (1999) 320
  • Conover, Michael (1951-) glej Conover, Michael R. (1951-)
  • Conover, Michael R. (1951-) 46
  • Constant (1920-,z enoto povezano ime) 499
  • Cooling, J. E. 101
  • Cooling, Jim glej Cooling, J. E.
  • Cooper, Keith D. 102
  • Copernicus, Nicolaus glej Kopernik, Mikołaj (1473-1543)
  • Corbusier (Le) glej Le Corbusier
  • Costisella, Burkhard (avtor) 215
  • Counsell, Dave (avtor) 485
  • Cowan, Fred glej Cowan, Frederick J.
  • Cowan, Frederick J. (avtor) 347
  • Cox, Charles H. (III) glej Cox, Charles Howard
  • Cox, Charles Howard 358
  • Cox, D. R. glej Cox, David Roxbee
  • Cox, David Roxbee 68
  • Creegen, Martin glej Cregeen, Martin
  • Cregeen, Martin (prevajalec) 411
  • Cregreen, Martin glej Cregeen, Martin
  • Crepinsek, Ljubomir glej Črepinšek, Ljubomir
  • Crepinšek, L. glej Črepinšek, Ljubomir
  • Cristina, Giuseppa Di (1965-) glej Di Cristina, Giuseppa (1965-)
  • Crow, Mariesa 308
  • Cruickshank, Dan (urednik) 501
  • Cunder, T. glej Cunder, Tomaž
  • cunder, tomaz glej Cunder, Tomaž
  • Cunder, Tomaž (avtor) 403
  • Cundiff, John S. 275
  • Cus, F. glej Čuš, Franc (1953-)
  • Cus, Franc glej Čuš, Franc (1953-)
  • Cus, Franci glej Čuš, Franc (1953-)
  • Custodio, Angel (1957-,avtor) 270
  • Cvelbar, Franc 193
  • Cvelbar, France glej Cvelbar, Franc
  • Cvetković, D. glej Cvetković, Dragoš (1941-)
  • Cvetković, Dragoš (1941-,avtor) 80
  • Cvetković, Dragoš M. glej Cvetković, Dragoš (1941-)
  • Čare, Ksenija (prevajalec) 574
  • Čaušević, Mehmed 176
  • Čebulj, Klemen (fotograf) 219
  • Čerin, Bogo (fotograf) 23
  • Čerin, Bogomir glej Čerin, Bogo
  • Černjak, Dominik S. (avtor) 4
  • Črepinšek, L. glej Črepinšek, Ljubomir
  • Črepinšek, Ljubo glej Črepinšek, Ljubomir
  • Črepinšek, Ljubomir (pisec recenzij) 170
  • Črepinšek, Zalika (avtor) 62
  • Čuš, Franc (1953-,pisec recenzij) 417
  • Čuš, Franci glej Čuš, Franc (1953-)
  • Ćuš, Franci glej Čuš, Franc (1953-)
  • DAES. Konferenca (2 ; 2003 ; Ljubljana) glej Društvo agrarnih ekonomistov Slovenije. Konferenca (2 ; 2003 ; Ljubljana)
  • Dahmen, Hans Dieter (1936-,avtor) 172
  • Dalibor, T. (1968-) glej Dalibor, Thomas (1968-)
  • Dalibor, Thomas (1968-,avtor) 264
  • Davis, J. R. glej Davis, Joseph R.
  • Davis, Joseph R. (urednik) 251 , 253
  • Dawson, Darren M. (avtor) 465
  • Dawson, Layla 510
  • De Ridder, Wouter glej Ridder, Wouter de
  • De Zegher, Catherine glej Zegher, M. Catherine de
  • De Zegher, M. Catherine glej Zegher, M. Catherine de
  • Deitel, H. M. glej Deitel, Harvey M. (1945-)
  • Deitel, Harvey M. (1945-,avtor) 155
  • Demšar, Jožica (avtor) 4
  • Demšar, Urša glej Demšar, Urška (1972-)
  • Demšar, Urška (1972-,avtor) 72
  • Denac, Matjaž (urednik) 424
  • Denisov, E. T. glej Denisov, Evgenij Trofimovič
  • Denisov, Evgenij Trofimovič 203
  • Dewey, Patrick R. (1949-) 12
  • Di Cristina, Giuseppa (1965-,urednik) 502
  • Dick, John S. (avtor) 456
  • Dieter, George Ellwood (urednik) 279
  • Dimec, Zlata (prevajalec) 17
  • Dimian, Alexandre C. 438
  • Dittmann, Hans-Joachim 473
  • Dittmeyer, Roland (urednik) 436 , 437
  • Diver, Declan A. 178
  • Diver, Declan glej Diver, Declan A.
  • Dodds, George (1958-,urednik) 506
  • Dolinar, G. glej Dolinar, Gregor (11.08.1971-)
  • Dolinar, Gregor (11.08.1971-) 72
  • Dolinar, Mojca (avtor) 62
  • Dom, Ann (drugo) 59
  • Drake, Miriam A. (urednik) 13
  • Drawing Center (New York) 499
  • Dresig, H. glej Dresig, Hans
  • Dresig, Hans 276
  • Drndarević, Vujo 104
  • Drobež, Mateja 414
  • Drosdek, Andreas (1959-) 2
  • Društvo agrarnih ekonomistov Slovenije. Konferenca (2 ; 2003 ; Ljubljana) 399
  • Dunn, Kevin (1956-) 204
  • Dunn, Kevin M. glej Dunn, Kevin (1956-)
  • Dymond, J. H. glej Dymond, John H.
  • Dymond, John H. 205
  • Eady, Fred Alan (1926-) 105
  • Eady, Fred glej Eady, Fred Alan (1926-)
  • EC glej European Commission
  • Edmonds, Ernest (avtor) 480
  • Edwards, A. J. 47 , 48
  • Edwards, Lewin A. R. W. 106
  • Edwards, Robert G. 419
  • EEA glej European Environment Agency
  • Effron, Marc (urednik) 421
  • Eismann, Katrin 107
  • Elali, Taan S. 359
  • ElAli, Taan S. glej Elali, Taan S.
  • Elsherbeni, Atef Z. (avtor) 367
  • Elwall, Robert 513
  • Emtairah, Tareq (avtor) 45
  • Erben, Siegfried (avtor) 475
  • Eren, Halit 313
  • Eriksson, K. glej Eriksson, Kenneth
  • Eriksson, Kenneth 73
  • Erjavec, E. glej Erjavec, Emil
  • Erjavec, Emil (urednik) 399
  • Escoe, Adrienne 407
  • Estep, D. glej Estep, Donald J. (1959-)
  • Estep, Donald J. (1959-,avtor) 73
  • European Commission 303
  • European Environment Agency 44 , 45 , 50 , 51 , 52 , 54 , 59 , 389
  • Evans, Ben (1976-) 163
  • Evans, Grant (1948-) 571
  • F. Bn. glej Bonin, Flavij
  • Fachin, Bruno (ilustrator) 573
  • Fachin, Niki (avtor) 573
  • Fajfar, P. glej Fajfar, Peter (1943-)
  • Fajfar, Peter (1943-,pisec recenzij) 176
  • Farrell, Joyce 108
  • Fatur, Peter (avtor) 4
  • Feil, Zvonko (ilustrator) 344
  • Fenner, Bill (avtor) 147
  • Ferlež, Jerneja (urednik) 20
  • Ferlež, Jerneja Hederih glej Ferlež, Jerneja
  • Fijan, Sabina 454
  • Fijan, Sabina (avtor) 455
  • Finkelstein, Ellen 109
  • Fisk, Arthur D. (avtor) 511
  • Foscan, Luigi (avtor) 573
  • Foster, Ian (urednik) 111
  • Foster, Norman (1935-,začetnik/ustanovitelj) 516
  • Fowler, Will (1947-,avtor) 244
  • Franc, Milan (prevajalec) 409
  • Frankel, David S. (1950-) 110
  • Frei, Pierre-Yves (avtor) 166
  • Frenkel, M. (urednik) 205
  • Fridl, Jerneja (kartograf) 409
  • Friedrich-Schoenberger, Mechtild 517
  • Friščič, Franjo glej Friščić, Franjo (1952-)
  • Friščić, Franjo (1952-) 277
  • Fritzsche, Wolfgang (avtor) 254
  • Frontini, Gian F. 420
  • Frontini, Gian glej Frontini, Gian F.
  • Furht, Borivoje (urednik) 113
  • Gabler, Markus (avtor) 380
  • Gajič, Sonja (prevajalec) 33
  • Gale, W. F. glej Gale, William F.
  • Gale, William F. (urednik) 448
  • Garzon, Ruben D. 314
  • Gaskell, David R. (1940-) 250
  • Gasperič, Jože (pisec recenzij,lektor) 190
  • Gehrke, Harald (avtor) 475
  • Geymayer, Helmut (komentor) 265
  • Ghirardi, Raymond (1932-,avtor) 168
  • Gilchrist, Paige 547
  • Godard, Xavier (urednik) 482
  • Goddard, William A. (1937-,urednik) 252
  • Godnič, Cvetko (pisec recenzij) 277
  • Godnič, Cveto glej Godnič, Cvetko
  • Goldmann, A. glej Goldmann, Alfred
  • Goldmann, Alfred 179
  • Golubović, Zoran 192
  • Gómez, Alberto Pérez- (1949-) glej Pérez-Gómez, Alberto (1949-)
  • Gordon, A. D. 74
  • Gorman, Michael (1941-) 14
  • Goser, K. glej Goser, Karl
  • Goser, Karl 348
  • Grabec, I. glej Grabec, Igor
  • Grabec, Igor 180
  • Grafenauer, Božo (avtor) 41
  • Graner, G. glej Graner, Georges
  • Graner, Georges (avtor) 221
  • Gray, Murray 53
  • Great Britain. Office of the Deputy Prime Minister 524
  • Green, Nicolas G. (1972-,avtor) 331
  • Greene, Stanley A. (avtor) 217
  • Gregorič, G. glej Gregorič, Gregor
  • Gregorič, Gregor (avtor) 62
  • Grilec, Josip 349
  • Griswold, Charles (tehnik,urednik) 390
  • Gros, M. glej Gros, Mladen
  • Gros, Mladen (avtor dodatnega besedila,prevajalec) 183
  • Grošelj, Andrej (1948-) 452
  • Grum, J. glej Grum, Janez (1946-)
  • Grum, Janez (1946-) 278 , 561
  • Grundler, Darko 350
  • Guarneri, Andrea Bocco 518
  • Guelachvili, G. glej Guelachvili, Guy
  • Guelachvili, Guy 194
  • Gugele, Bernd 54
  • Guild of Natural Science Illustrators 548
  • Gutiérrez, Marcos F. (1927-) glej Gutiérrez, Marcos Feliciano (1927-)
  • Gutiérrez, Marcos Feliciano (1927-) 562
  • Habermann, Matthias 462
  • Hall, Jon 112
  • Hancock, Bill (1957-,avtor) 139
  • Handler, Heinz (urednik) 40
  • Hänel, D. glej Hänel, Dieter
  • Hänel, Dieter 181
  • Hanswille, Gerhard 377
  • Hardingham, Samantha 519
  • Harland, David M. (1955-) glej Harland, David Michael (1955-)
  • Harland, David Michael (1955-,avtor) 163
  • Harrison, Jayne (urednik) 3
  • Hartman, Matjaž (grafični oblikovalec) 417
  • Harvard Project Physics 175
  • Hassani, Sadri 75
  • Hatje, Peter 114
  • Haughton, Graham 485
  • Hawkins, William E. 280
  • Haykin, Simon S. 361
  • Haywood, J. glej Haywood, Jonathan
  • Haywood, Jonathan (avtor) 266
  • Hederih Ferlež, Jerneja glej Ferlež, Jerneja
  • Hederih, Jerneja glej Ferlež, Jerneja
  • Heinhold, Lothar (urednik) 321
  • Henry, Jane E. (1934-) 408
  • Herbst, Willy 445
  • Hesse, Manfred (1935-) 208
  • Hilyard, Jay (avtor) 152
  • Hinte, Ed van (1951-,avtor) 540
  • Hinz, H. J. glej Hinz, Hans-Jürgen (1942-)
  • Hinz, Hans-Jürgen (1942-,urednik) 234
  • Hoddinott, Brenda 549
  • Hodges, Elaine R. S. (1937-,urednik) 548
  • Hoffman, Stephen (avtor) 97
  • Hoffman, Steve glej Hoffman, Stephen
  • Hoffmann, A. C. glej Hoffmann, Alex C.
  • Hoffmann, Alex C. 281
  • Hofrichter, M. glej Hofrichter, Martin
  • Hofrichter, Martin (urednik) 200
  • Holland, John glej Holland, John M.
  • Holland, John M. 318
  • Holt, Daniel J. (urednik) 282
  • Holton, Gerald glej Holton, Gerald James
  • Holton, Gerald James (avtor) 175
  • Holzweißig, F. glej Holzweißig, Franz
  • Holzweißig, Franz (avtor) 276
  • Horjak, Ciril (ilustrator) 4
  • Hörmann, Günther (avtor) 551
  • Horspool, William glej Horspool, William M.
  • Horspool, William M. (urednik) 202
  • Horvat, Jože (1943-) 32
  • Horvat, Jožef (1943-) glej Horvat, Jože (1943-)
  • Horvatić, Željko (inženir elektrotehnike,avtor) 565
  • Hourston, Lara 520
  • Howard, E. glej Howard, Ebenezer (Sir 1850-1928)
  • Howard, Ebenezer (Sir 1850-1928) 486
  • Hoyer, Sonja Ana (avtor) 410
  • Hoyer, Sonja glej Hoyer, Sonja Ana
  • Hrastnik, Irena (1975-,avtor) 92
  • Hribar, M. glej Hribar, Marjan (1937-)
  • Hribar, Marjan (1937-,prevajalec,avtor dodatnega besedila) 183
  • Hribar, Peter glej Mrhar, Peter
  • Hua, Yingbo (1960-,urednik) 362
  • Hunger, Klaus (avtor) 445
  • Hutton, Tim 209
  • Hvalič, Tanja Ušaj glej Ušaj Hvalič, Tanja
  • IAEA (Vienna) glej International Atomic Energy Agency (Vienna)
  • Ibrahim, K. F. (1943-) 319
  • IEEE International Integrated Reliability Workshop (2000 ; California) 351
  • IFIP TC5/WG5.2 & WG5.3 Conference on Feature Modelling and Advanced Design-for-the-Life-Cycle Systems (2001 ; Valenciennes) 422
  • IGWT Symposium (13 ; 2001 ; Maribor) glej International Society of Commodity Science and Technology. Symposium (13 ; 2001 ; Maribor)
  • Imai, Kesaharu (1939-,urednik) 530
  • Imhof, Michael (1964-) 521
  • Insam, Edward 115
  • Institute of Environmental Management and Assessment 484
  • International Astronautical Federation 393
  • International Atomic Energy Agency 302 , 304
  • International Atomic Energy Agency (Vienna) 303
  • International Conference on Inoformation Processing and Management of Uncertainly in Knowledge Based Systems (9th ; Annecy, France) 116
  • International conference on large high voltage electric systems glej Conférence internationale des grands réseaux électriques a haute tension (1999)
  • International Conference on Occupational Radiation Protection (2002 ; Geneva) 303
  • International Conference on Portable Architecture (1997 ; London) 522
  • International conference on urban transport and the environment in the 21st century (8th ; 2002 ; Seville) 487
  • International Federation of Library Associations and Institutions 17
  • International Society of Commodity Science and Technology. Symposium (13 ; 2001 ; Maribor) 424
  • Internationale Gesellschaft für Warenwissenschaft und Technologie. Symposium (13 ; 2001 ; Maribor) glej International Society of Commodity Science and Technology. Symposium (13 ; 2001 ; Maribor)
  • Intihar, Matjaž 117
  • ISA - The Instrumentation, Systems, and Automation Society 558
  • Israel, Toby 523
  • Itikawa, Y. (1938-) glej Itikawa, Yukikazu (1938-)
  • Itikawa, Yukikazu (1938-,urednik) 195
  • Ivajnko, Šime glej Ivanjko, Šime
  • Ivanjko, Šime (avtor) 36
  • J. F. (1966-) glej Fridl, Jerneja
  • Jackson, David (23.5.1956-) 550
  • Jakoša, Suzana (avtor) 43
  • Janezic, Igor glej Janežič, Igor (1934-)
  • Janežič, I. glej Janežič, Igor (1934-)
  • Janežič, Igor (1934-) 283 , 284
  • Janković, Milan Lj. 363
  • Japelj Mužič, Mojca (prevajalec) 492
  • Japelj-Mužič, Mojca glej Japelj Mužič, Mojca
  • Jarh, O. glej Jarh, Orest
  • Jarh, Orest 574
  • Jarh, Orest (avtor dodatnega besedila) 392 , 409
  • Jazbec, Dimitrij (prevajalec) 573
  • Jeanneret, Charles Edouard glej Le Corbusier
  • Jejčič, V. glej Jejčič, Viktor
  • Jejčič, Viktor (avtor) 403
  • Jenkins, David (arhitekt,urednik) 516
  • Jenkinson, L. R. glej Jenkinson, Lloyd R.
  • Jenkinson, Lloyd R. 394
  • Jenko, B. glej Jenko, Bojan
  • Jenko, Bojan (pisec recenzij) 190
  • Jeraša, Jaka (fotograf) 573
  • Jeraša, Jakob glej Jeraša, Jaka
  • Johnson, C. glej Johnson, Claes (1943-)
  • Johnson, Claes (1943-,avtor) 73
  • Jol, André (drugo) 44
  • Jol, André (urednik) 54
  • Jonas, Drivers 524
  • Jones, Roger F. 426
  • Jones, Russell H. (urednik) 248
  • Junkar, Iza (prevajalec) 33
  • Juračić, Dražen (prireditelj) 544
  • Jürgler, Rudolf 285
  • Juvan, Iztok (avtor) 403
  • Kač, M. glej Kač, Milica
  • Kač, Milica (prevajalec,avtor dodatnega besedila,urednik) 211
  • Kahl, Günter 563
  • Kajfež - Bogataj, Lučka glej Kajfež-Bogataj, Lučka
  • Kajfež Bogataj, Lučka glej Kajfež-Bogataj, Lučka
  • Kajfež, L. glej Kajfež-Bogataj, Lučka
  • Kajfež, Lučka glej Kajfež-Bogataj, Lučka
  • Kajfež-Bogataj, L. glej Kajfež-Bogataj, Lučka
  • Kajfež-Bogataj, Lucka glej Kajfež-Bogataj, Lučka
  • Kajfež-Bogataj, Lučka (avtor) 62
  • Kakaç, Sadlk 286
  • Kanani, N. (urednik) 312
  • Kancir, Boris (avtor) 569
  • Kanič, Alenka (prevajalec) 17
  • Kanter, Rosabeth Moss (avtor dodatnega besedila) 421
  • Karim, Mohammad A. (avtor) 359
  • Katalinic, B. glej Katalinić, Branko
  • Katalinic, Branko glej Katalinić, Branko
  • Katalinić, Branko (pisec recenzij) 417
  • Kavcic, Stane glej Kavčič, Stane (1966-)
  • Kavcic, Stanko glej Kavčič, Stane (1966-)
  • Kavčič, S. glej Kavčič, Stane (1966-)
  • Kavčič, Stane (1966-,urednik) 399
  • Kavčič, Stanko glej Kavčič, Stane (1966-)
  • Kawai, Takahiro (urednik) 83
  • Keber, Janez (1943-) 564
  • Keinan, E. glej Keinan, Ehud
  • Keinan, Ehud (urednik) 231
  • Keler, Drago 322
  • Kellar Bouknight, Joanne glej Bouknight, Joanne Kellar
  • Kennedy, Scott glej Kennedy, Scott L.
  • Kennedy, Scott L. (avtor) 420
  • Kent, James A. (1922-) glej Kent, James Albert (1922-)
  • Kent, James Albert (1922-,urednik) 443
  • Keuc, Albin 55 , 387
  • Khare, C. P. (1932-,urednik) 237
  • Kiehne, H. A. glej Kiehne, Heinz Albert
  • Kiehne, Heinz Albert (urednik) 307
  • Kirchof, Gary 463
  • Kirckof, Gary glej Kirchof, Gary
  • Klein, Cornelis (1937-) 212
  • Kmecl, Gregor (ilustrator) 4
  • Köhler, J. Michael (1956-) 254
  • Köhler, Michael (1956-) glej Köhler, J. Michael (1956-)
  • Kokol, M. glej Kokol, Miran (1964-)
  • Kokol, Miran (1964-) 182
  • Koletnik, F. glej Koletnik, Franc
  • Koletnik, Franc (pisec recenzij) 37
  • Komelj, K. glej Košmelj, Katarina
  • König, Gert (avtor) 378
  • Kononenko, Igor 118 , 119
  • Konvalinka, Ksenija (ilustrator) 120
  • Konvalinka, Vojan (ilustrator) 120
  • Kopecky, Carmen Teržan glej Teržan-Kopecky, Karmen
  • Kopecky, Carmen Teržan- glej Teržan-Kopecky, Karmen
  • Kopecky, Karmen Teržan glej Teržan-Kopecky, Karmen
  • Kopecky, Karmen Teržan- glej Teržan-Kopecky, Karmen
  • Kopernik, Mikołaj (1473-1543) 164
  • Kopernik, Nikolaj glej Kopernik, Mikołaj (1473-1543)
  • Korbar, Jasna (avtor) 414
  • Kories, Ralf 323
  • Korže Vovk, Ana glej Vovk Korže, Ana
  • Korže, Ana Vovk glej Vovk Korže, Ana
  • Korže, Ana Vovk- glej Vovk Korže, Ana
  • Kos, Zorko (inženir gradbeništva) 225
  • Kosch, Harald 364
  • Kosec, Nevenka 34
  • Košir, Boštjan (avtor) 403
  • Koškin, N. I. 183
  • Koškin, Nikolaj Ivanovič glej Koškin, N. I.
  • Košmelj, K. glej Košmelj, Katarina
  • Košmelj, Katarina 28
  • Kotnik, T. glej Kotnik, Tadej
  • Kotnik, Tadej (urednik) 240
  • Kovac, J. glej Kovač, Janez (1965-)
  • Kovac, Janez glej Kovač, Janez (1965-)
  • Kovač, J. glej Kovač, Janez (1965-)
  • Kovač, Janez (1965-,avtor) 190
  • Koyama, T. glej Koyama, Tanetoshi
  • Koyama, Tanetoshi (avtor) 201
  • Kozić, D. glej Kozić, Đorđe
  • Kozić, Djordje glej Kozić, Đorđe
  • Kozić, Đ. glej Kozić, Đorđe
  • Kozić, Đordže glej Kozić, Đorđe
  • Kozić, Đorđe (pisec recenzij) 170
  • Kragelj, Ingrid 120
  • Kralj, Veronika Abram- glej Abram, Veronika
  • Kraljevo hortikulturno združenje (London) glej Royal Horticultural Society (London)
  • Krampen, Martin (1928-) 551
  • Krantz, S. G. (1951-) glej Krantz, Steven George (1951-)
  • Krantz, Steven G. (1951-) glej Krantz, Steven George (1951-)
  • Krantz, Steven George (1951-,urednik) 70
  • Krauel, Jacobo (avtor dodatnega besedila) 533
  • Kraut, Bojan (1908-1991) 287
  • Krempel, León (avtor) 521
  • Krevel, Ljudmila Bezlaj glej Bezlaj-Krevel, Ljudmila
  • Krevel, Ljudmila Bezlaj- glej Bezlaj-Krevel, Ljudmila
  • Krevel, Mojca (prevajalec) 1 , 409
  • Krisper Kutin, Tjaša (prevajalec) 33
  • Krizaj, D. glej Križaj, Dejan (1962-)
  • Križaj, D. (1962-) glej Križaj, Dejan (1962-)
  • Križaj, Dejan (1962-,avtor) 4
  • Krohn, David A. 464
  • Kronenburg, Robert (urednik) 522
  • Krope, J. glej Krope, Jurij
  • Krope, Jurij (pisec recenzij) 170
  • Kuchitsu, K. glej Kuchitsu, Kozo
  • Kuchitsu, Kozo (urednik) 221
  • Kuhar, A. glej Kuhar, Aleš (1974-)
  • Kuhar, Ales (1974-) glej Kuhar, Aleš (1974-)
  • Kuhar, Aleš (1974-,urednik) 399
  • Kumar, C. Bala 365
  • Kurnik Zupanič, Sandra (urednik) 23
  • Kurnik, Blaž (avtor) 62
  • Kutin, Tjaša Krisper glej Krisper Kutin, Tjaša
  • Kyoto Daigaku. Suri Kaiseki Kenkyujo 83
  • L.M. glej Lovka, Milan
  • Labudović, Boris 474
  • Lamb, Stephen (urednik) 247
  • Landolt, H. (1831-1910) glej Landolt, Hans (1831-1910)
  • Landolt, Hans (1831-1910,avtor) 196
  • Landolt, Hans (1831-1910,začetnik/ustanovitelj) 179 , 194 , 195 , 205 , 221 , 234 , 256 , 258 , 259 , 260 , 262
  • Landscape Institute 484
  • Lang, Kenneth R. (1941-) 165
  • Langley, Kevin (avtor) 384
  • Laplante, Phillip A. 121
  • Lazar, Branka (avtor) 567
  • Lazić, Milivoje G. 77
  • Le Corbusier (oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 534
  • Leardi, R. (urednik) 216
  • Leardi, Riccardo glej Leardi, R.
  • Leatherbarrow, David 525
  • Leban, I. glej Leban, Ivan (1947-)
  • Leban, Ivan (1947-,avtor) 222
  • Lee, Alan J. (avtor) 89
  • Lefaivre, Liane (urednik) 514
  • Lefteri, Chris 552 , 553 , 554
  • Lenze, Veronika 526
  • Leonardis, Savo (avtor) 375
  • Levin, Simon Asher (odgovorni urednik) 49
  • Lewis, Frank L. (1949-) 465
  • Lewis, Frank L. (1949-,avtor) 397
  • Lewis, Gary L. (avtor) 228
  • Leyens, C. glej Leyens, Christoph
  • Leyens, Christoph (urednik) 450
  • Li, Shangzhi (1947-,avtor) 82
  • Liao, Shijun (1963-) 78
  • Library Administration and Management Association. Staff Development Committee 21
  • Lieser, Karl Heinrich 213
  • Likar, B. glej Likar, Borut (1962-)
  • Likar, Borut (1962-) 4
  • Likhtenshtein, G. I. glej Likhtenshtein, Gerts Il"ich
  • Likhtenshtein, Gerts Il"ich (avtor) 203
  • Linhardt, Achim 527
  • Linsbauer, Herbert N. (mentor) 265
  • Lipičnik, Martin (pisec recenzij) 277
  • Liu, Hongtan (avtor) 286
  • Loch, Horst (urednik) 81
  • Logonder, Rado 324
  • Lopac, Vjera 79
  • Lopez, Huerto glej Pečjak, Vid
  • Lovka, Milan (prevajalec) 404
  • Lubosny, Z. glej Lubosny, Zbigniew
  • Lubosny, Zbigniew 325
  • Ludloff, Albrecht 366
  • Luig, Klaus Th. (avtor) 526
  • Luo, Fang Lin 326
  • Luzer, Josip (avtor) 568
  • Macarol, Božena (avtor) 414
  • Macdonald, Dave (1946-) 428
  • Macini, Miha glej Mazzini, Miha
  • Mackay, Steve (avtor) 131 , 134 , 373
  • Maclean, D. J. H. 327
  • Maclean, Douglas J. H. glej Maclean, D. J. H.
  • Maček, Mira glej Trebar, Mira
  • Madridejos glej Madridejos, Sol (1958-)
  • Madridejos, Sol (1958-,avtor) 538
  • Mahafza, Bassem R. 367
  • Mainzer, K. glej Mainzer, Klaus
  • Mainzer, Klaus 5
  • Malaval, Philippe 395
  • Maloratsky, Leo G. 368
  • Maltby, John (1910-1980,z enoto povezano ime) 513
  • Manners, Ian 255
  • Mao, Wenbo 123
  • Mara, D. Duncan (1944-) glej Mara, David Duncan (1944-)
  • Mara, David Duncan (1944-,urednik) 386
  • Marchman, J. F. glej Marchman, James F.
  • Marchman, James F. (avtor) 394
  • Marchman, James F. (III) glej Marchman, James F.
  • Marcic, M. glej Marčič, Milan
  • Marcic, Milan glej Marčič, Milan
  • Marčič, M. glej Marčič, Milan
  • Marčič, Milan (avtor) 170
  • Maričević, Miljenko (avtor) 322
  • Markovič, Ivan glej Marković, Ivan
  • Marković, Ivan (prevajalec) 410
  • Markschies, Alexander 528
  • Marl, M. glej Marčič, Milan
  • Marlow, Pepe (1961-,avtor) 431
  • Marsh, K. N. (avtor) 205
  • Matajc, Iztok (avtor) 62
  • Matchett, Alan R. 369
  • Mather, Daryl 429
  • Matzner, Richard A. (1942-) glej Matzner, Richard Alfred (1942-)
  • Matzner, Richard Alfred (1942-,urednik) 162
  • Mayinger, Franz (1931-,urednik) 471
  • Mayor, Michel (1942-) 166
  • Mazzini, Miha 124
  • McCombie, Charles (avtor) 385
  • McCuen, Richard H. (1941-,avtor) 65
  • McGraw, Phillip C. (1950-) 26
  • McLyman, Colonel William T. (1932-) 328
  • Mednarodna agencija za atomsko energijo (Dunaj) glej International Atomic Energy Agency (Vienna)
  • Mednarodna zveza bibliotekarskih združenj in ustanov glej International Federation of Library Associations and Institutions
  • Meier, Herbert (avtor) 208
  • Melvin, Jeremy (1964-) 529
  • Mesec, Peter glej Mrhar, Peter
  • Mester, Z. (urednik) 220
  • Metzler, Carol M. (avtor) 232
  • Metzler, David E. 232
  • Meunier, Bernadette Bouchon- (1948-) glej Bouchon-Meunier, Bernadette (1948-)
  • Michael, Alex 125
  • Micknass, Werner (1954-) 288
  • Middel, Matthias M. (avtor) 472
  • Middlebrook, Mark (1961-) 126
  • Mies van der Rohe, Ludwig (1886-1969,oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 534
  • Miessler, Gary L. (1949-) 214
  • Miklavcic, D. glej Miklavčič, Damijan
  • Miklavcic, Damijan glej Miklavčič, Damijan
  • Miklavčič, D. glej Miklavčič, Damijan
  • Miklavčič, Damijan (urednik) 240
  • Miklavčič, Damjan glej Miklavčič, Damijan
  • Miličić, Nada 84
  • Milić, Bruno 488 , 489
  • Miller, David Donald (avtor) 97
  • Milobar, Božo 329 , 330
  • Milobar, Božo (avtor) 356
  • Milotti Bertoni, Daniela glej Milotti-Bertoni, Daniela
  • Milotti, Daniella glej Milotti-Bertoni, Daniela
  • Milotti-Bertoni, Daniela (prevajalec) 410
  • Mirković, Miroslav (avtor) 574
  • Mitchell, Terence N. 215
  • Mitrović, Zoran (avtor) 192
  • Mobley, R. Keith (1943-,avtor) 300
  • Molnár, Sándor (Dr. scie. math.,avtor) 90
  • Momber, Andreas glej Momber, Andreas W. (1959-)
  • Momber, Andreas W. (1959-) 290
  • Moore, David S. (avtor) 29
  • Moore, James E. (Jr. 1964-,urednik) 238
  • Moore, M. J. glej Moore, Michael J.
  • Moore, Michael J. (urednik) 289
  • Morgan, Hywel (1960-) 331
  • Mostaedi, Arian 533
  • Mostaedi, Arian (začetnik/ustanovitelj) 515 , 537
  • Mostafavi, Mohsen (avtor) 525
  • Moulin, Hervé (1946-,urednik) 393
  • Mozetič, M. glej Mozetič, Miran (1961-)
  • Mozetič, Miran (1961-,avtor) 190
  • Možina, Klemen (pisec recenzij) 453
  • Možina, Klementina (pisec recenzij) 453
  • Mrhar, Peter 127
  • Muhič, Darko 241
  • Muhovič, Jože glej Muhovič, Jožef
  • Muhovič, Jožef (avtor dodatnega besedila) 478
  • Mulej, Matjas glej Mulej, Matjaž
  • Mulej, Matjaz glej Mulej, Matjaž
  • Mulej, Matjaž (avtor,pisec recenzij) 4
  • Mulejm, Matjaz glej Mulej, Matjaž
  • Muley, Matgaz glej Mulej, Matjaž
  • Muljević, V. glej Muljević, Vladimir
  • Muljević, Vladimir 565
  • Mullagildin, Rishat (1969-,urednik) 503
  • Murovec, Boštjan (avtor) 469
  • Murray, Katherine (1961-) 128
  • Murray, Kathy glej Murray, Katherine (1961-)
  • Museum of Modern Art (New York) 536
  • Musil glej Musil, Vojko
  • Musil, V. glej Musil, Vojko
  • Musil, Vojko (urednik) 424
  • Mutoh, Y. (1948-) glej Mutoh, Yoshiharu (1948-)
  • Mutoh, Yoshiharu (1948-,urednik) 249
  • Mužič, Mojca Japelj glej Japelj Mužič, Mojca
  • Mužič, Mojca Japelj- glej Japelj Mužič, Mojca
  • N. Te. glej Terčon, Nadja
  • Naidu, D. S. (1940-) glej Naidu, Desineni S. (1940-)
  • Naidu, Desineni S. (1940-) 467
  • Nakahara, Yasua glej Nakahara, Yasuo
  • Nakahara, Yasuo 555
  • Nakahara, Yasuo (avtor) 555
  • Nakano, Russell 129
  • Nasr, G. G. (1958-) glej Nasr, Ghasem G. (1958-)
  • Nasr, Ghasem G. (1958-) 442
  • Naterer, Greg F. 185
  • Natsuno, Takeshi 371
  • Neal, Peter (1963-,urednik) 497
  • Neimark, Ju. I. glej Nejmark, Jurij Isakovič
  • Neimark, Juri I. glej Nejmark, Jurij Isakovič
  • Nejmark, Jurij Isakovič 85
  • Nemanič, V. glej Nemanič, Vincenc
  • Nemanič, Vincenc (avtor,urednik) 190
  • Nemanič, Vinko glej Nemanič, Vincenc
  • Nemeth, Cristopher P. 430
  • Nguyen, N. T. (1965-) glej Nguyen, Ninh The (1965-)
  • Nguyen, Ninh The (1965-) 291
  • Nichols, Robin (1955-) 130
  • Niessen, Walter R. (1938-) 388
  • Nikolić, Zorica 372
  • Niku, Saeed B. glej Niku, Saeed Benjamin
  • Niku, Saeed Benjamin 468
  • Nixon, S.C. 389
  • Norris, John 244
  • Novák, Balthasar 380
  • Novak, Janez (1970-,avtor) 190
  • Nussdorfer, Andrej (avtor) 154
  • Obradović, Milutin (avtor) 84
  • OECD NEA glej OECD Nuclear Energy Agency
  • OECD Nuclear Energy Agency 303
  • Ogorelc, Anton (1945-) 412
  • Okorn, Žiga (ilustrator) 414
  • Olive, Jenny (1939-) 86
  • Oswald, Franz (1938-,urednik) 490
  • Ošlaj Omahen, Biserka glej Ošlaj, Biserka
  • Ošlaj, Biserka (avtor dodatnega besedila) 39
  • Overton, Tina (avtor) 218
  • Owen, Dane (avtor) 550
  • Oxenburgh, Andrew (1965-,avtor) 431
  • Oxenburgh, Maurice (1935-) 431
  • P. P. glej Panjan, Peter
  • P. Sk. glej Skoberne, Peter
  • Pace, Andrew K. 15
  • Padovan, Richard (1935-) 534
  • Pahl, G. (1925-) glej Pahl, Gerhard (1925-)
  • Pahl, Gerhard (1925-,avtor) 427
  • Pajer, Urša glej Pajer, Urška
  • Pajer, Urška (prevajalec) 3
  • Pakenham, Thomas 58
  • Palewski, T. glej Palewski, Tomasz
  • Palewski, Tomasz 258 , 259 , 260
  • Palgrave, Ron 292
  • Panjan, Peter (avtor) 190
  • Pansini, Anthony J. 333
  • Parchizadeh, G. Hassan (avtor) 347
  • Parchizadeh, Hassan glej Parchizadeh, G. Hassan
  • Park, John 131 , 352 , 373
  • Patchett, B. M. 293
  • Patchett, Barry M. glej Patchett, B. M.
  • Pauluzzi, Donatella (ilustrator) 573
  • Pecjak, V. glej Pečjak, Vid
  • Pecjak, Vid glej Pečjak, Vid
  • Pečar, Miro (1959-) glej Pečar, Miroslav (1959-)
  • Pečar, Miroslav (1959-,avtor) 190
  • Pečenko, Andrej (avtor) 62
  • Pečjak, V. glej Pečjak, Vid
  • Pečjak, Vid (avtor dodatnega besedila) 478
  • Pečjak, Vid (avtor) 4
  • Pelc, Milan 16
  • Pelletier, Louise (1963-,avtor) 535
  • Perčič, Mojca glej Dolinar, Mojca
  • Pérez-Gómez, Alberto (1949-) 535
  • Pestov, S. 262
  • Peters, M. glej Peters, Manfred
  • Peters, Manfred (urednik) 449
  • Peterson, Gregory D. (avtor) 345
  • Petrović, Zoran R. (avtor) 363
  • Petzold, Charles (1953-) 132
  • Petzow, Günter 263
  • Peyerimhoff, Sigrid (urednik) 210
  • Peyerimhoff, Sigrid D. glej Peyerimhoff, Sigrid
  • Piano, Renzo (1937-,umetnik,z enoto povezano ime) 508
  • Pickover, Clifford A. 87
  • Pierce, Ben glej Pierce, Benjamin A.
  • Pierce, Benjamin A. 233
  • Pinter, Viktor 334
  • Pirelli Kabel und Systeme (Berlin) ) glej Pirelli-Kabel und -Systeme (Berlin)
  • Pirelli-Kabel und -Systeme (Berlin) 321
  • Pitts, Adrian C. 491
  • Pitts, Adrian glej Pitts, Adrian C.
  • Plant, N. glej Plant, Nick
  • Plant, Nick 242
  • Podgorelec, Alfonz (avtor dodatnega besedila) 409
  • Podgornik, Dušan (fotograf) 410
  • Pohanish, Richard P. 217
  • Poje, T. glej Poje, Tomaž
  • Poje, Tomaž (avtor) 403
  • Polič, Franc (avtor) 36
  • Poljak, D. glej Poljak, Dragan
  • Poljak, Dragan 60
  • Polka, Dave 335
  • Pongrac, Mateja glej Škofljanec, Mateja
  • Popiol, Rainer (avtor) 288
  • Popović, Branko D. 336
  • Popović, Branko glej Popović, Branko D.
  • Powell, Gavin 133
  • Požar, Hrvoje 337
  • Prašnikar, Janez 35
  • Praznik, Bojan 415
  • Praznik, Zvonka (avtor) 567
  • Pregelj, A. glej Pregelj, Andrej
  • Pregelj, Andrej (avtor) 190
  • Pregelj, Anton glej Pregelj, Andrej
  • Pregrad, B. glej Pregrad, Boris
  • Pregrad, Boris (urednik) 424
  • Previato, Emma (urednik) 71
  • Prislan Šušteršič, Barbara glej Prislan, Barbara
  • Prislan, Barbara (avtor) 416
  • Prislan-Šušteršič, Barbara glej Prislan, Barbara
  • Proakis, John G. 135
  • Prokin, Milan 136
  • Psunder glej Pšunder, Igor
  • Psunder, I. glej Pšunder, Igor
  • Pšunder, I. glej Pšunder, Igor
  • Pšunder, Igor 37
  • Ptak, Carol A. 432
  • Puhar, J. glej Puhar, Jože
  • Puhar, Jože (urednik,avtor dodatnega besedila) 287
  • Puhar, Pepo glej Puhar, Jože
  • Pustoslemšek, Miha (fotograf) 1
  • Pye, David (1939-) 294
  • Qi, Hairong (1970-,avtor) 9
  • Racca, Felix (1955-,avtor) 140
  • Radić, Jure 381
  • Radić, Milan M. (avtor) 343
  • Rahaman, M. N. (1950-) 295
  • Rahman, Atta-ur- (1942-,urednik) 199
  • Rakhit, A. K. 296
  • Ramšak, Franci (avtor) 41
  • Rančigaj, Zalika glej Črepinšek, Zalika
  • Rao, K. Narahari (avtor) 194
  • Rayner-Canham, Geoff glej Rayner-Canham, Geoffrey
  • Rayner-Canham, Geoffrey 218
  • Razinger, Borut 219
  • Rees, Herbert (1915-) 297
  • Relf, Christopher G. 137
  • Ren, Fan (urednik) 355
  • Reynders, Deon 138
  • Ribas, María (avtor dodatnega besedila) 533
  • Ridder, Wouter de (drugo) 59
  • Rifert, V. G. 186
  • Riley, Terence 536
  • Rittinghouse, John W. 139
  • Roberts, Philip glej Roberts, Philip M.
  • Roberts, Philip M. 298
  • Robnik Šikonja, Marko (avtor) 118 , 119
  • Robnik, Marko (1970-) glej Robnik Šikonja, Marko
  • Robnik-Šikonja, Marko glej Robnik Šikonja, Marko
  • Rogelj, Damjan (avtor) 62
  • Roig, Judith (grafični oblikovalec) 533
  • Rösch, Hans-Peter 475
  • Rosenberg, M. (1927-) glej Rosenberg, Milton (1927-)
  • Rosenberg, Milton (1927-) 566
  • Royal Horticultural Society (London) 400 , 404
  • Royal Institute of British Architects 513
  • Royal Society of Chemistry 209
  • Ruano, Miguel 493
  • Ruby, Andreas (avtor) 532
  • Ruby, Ilka (avtor) 532
  • Rucker, Robert B. (1941-,urednik) 207
  • Rudnev, Valery (avtor) 316
  • Rudoff, Andrew M. (avtor) 147
  • Rudofsky, Bernard (1905-,z enoto povezano ime) 518
  • Rutar, Vera 453
  • Rutherford, F. James (1924-) glej Rutherford, Floyd James (1924-)
  • Rutherford, Floyd James (1924-,avtor) 175
  • Rutherford, James glej Rutherford, Floyd James (1924-)
  • S. Si glej Sitar, Sandi
  • S.A.H. glej Hoyer, Sonja Ana
  • Sabroski, Suzanne (1965-) 18
  • Sachs, Angeli (avtor) 532
  • Sadiq, Waqar 140
  • Sajana, Aljosa glej Šajna, Aljoša
  • Sajna, A. glej Šajna, Aljoša
  • Sajna, Aljosa glej Šajna, Aljoša
  • Salehi, Masoud (avtor) 135
  • Sancho (1957-) glej Sancho Osinaga, Juan Carlos (1957-)
  • Sancho Osinaga, Juan Carlos (1957-) 538
  • Sarkisov, O. M. glej Sarkisov, Oleg M.
  • Sarkisov, Oleg M. (avtor) 203
  • Sato, Hideo 555
  • Savchev, Svetoslav 88
  • Schäfer, Robert (1954-,urednik) 495
  • Schiller, Brad glej Schiller, Bradley R. (1943-)
  • Schiller, Bradley R. (1943-) 141
  • Schittich, Christian (1956-,urednik) 512
  • Schlapmann, Dietrich 476
  • Schmidt-Walter, Heinz (avtor) 323
  • Schmincke, Hans-Ulrich (1937-) 226
  • Schoenberger, Mechtild Friedrich- glej Friedrich-Schoenberger, Mechtild
  • Schönsleben, Paul 433
  • Schopper, H. glej Schopper, Herwig F.
  • Schopper, Herwig F. (avtor) 196
  • Schore, Neil E. glej Schore, Neil Eric (1948-)
  • Schore, Neil Eric (1948-,avtor) 223
  • Schragenheim, Eli (avtor) 432
  • Schubert, Alex glej Šuler, Aleš
  • Schulz, M. glej Schulz, Max
  • Schulz, Max (urednik) 264
  • Schumacher, Robin 142
  • Schwartz, F. W. glej Schwartz, Franklin W.
  • Schwartz, Franklin W. 227
  • Seber, G. A. F. (1938-) glej Seber, George Arthur Frederick (1938-)
  • Seber, George A. F. (1938-) glej Seber, George Arthur Frederick (1938-)
  • Seber, George Arthur Frederick (1938-) 89
  • Sedlacek, G. glej Sedlacek, Gerhard
  • Sedlacek, Gerhard (avtor) 379
  • Sekavcnik, M. glej Sekavčnik, Mihael
  • Sekavčnik, M. glej Sekavčnik, Mihael
  • Sekavčnik, Miha glej Sekavčnik, Mihael
  • Sekavčnik, Mihael (avtor) 342
  • Seljak, Jože (strojnik,fotograf) 574
  • Selkavcnik, Mihael glej Sekavčnik, Mihael
  • Semba, Kiyoko (urednik) 530
  • Semmlow, John L. 374
  • Senosiain, Javier 539
  • Sersa, Gregor glej Serša, Gregor
  • Serša, G glej Serša, Gregor
  • Serša, G. glej Serša, Gregor
  • Serša, Gregor (urednik) 240
  • Sery, Paul G. (1958-,avtor) 112
  • Shaw, Russell (1947-) 143
  • Shirkevich, M. glej Širkevič, M. G.
  • Short, T. A. (1966-) glej Short, Tom A. (1966-)
  • Short, Tom A. (1966-) 338
  • Siess, Judith A. 19
  • Siitonen, Leena (urednik) 25
  • Silverman, Mark P. 187
  • Silverman, Richard B. 239
  • Simonović, Milivoje (avtor) 192
  • Simović, Srećko (avtor) 324
  • Simpozijum Savremene tehnologije i privredni razvoj (4 ; 2001 ; Leskovac) 38
  • Sir Norman Foster and Partners (London) 516
  • Sirca, Nada Trunk glej Trunk Širca, Nada
  • Sitar, Aleksander glej Sitar, Sandi
  • Sitar, Sandi (avtor) 4
  • Skoberne, Peter 572
  • Skobrne, Peter glej Skoberne, Peter
  • Slovenija 39 , 41
  • Slovenski inštitut za revizijo (Ljubljana) (začetnik/ustanovitelj) 415
  • Smalling, Kenneth D. (1927-,avtor) 333
  • Smirnov, H. F. glej Smirnov, Henry F.
  • Smirnov, Henry F. (avtor) 186
  • Smith, Bruce 556
  • Smith, Graham T. (1947-) 299
  • Smith, Ricky 300
  • Snoj, Jerica (avtor) 567
  • Snyder, Wesley E. 9
  • Sobell, Mark G. 144
  • Society of Automotive Engineers 396
  • Soenen, René (urednik) 422
  • SolidWorks 103
  • Solomon, P. J. (avtor) 68
  • Sourbes-Verger, Isabelle (1957-,avtor) 168
  • Spielman, Sue 145
  • Spinčić, Aris glej Spinčić, Aristide
  • Spinčić, Aristide 568
  • Sprenger, Axel (avtor) 288
  • Spring, Eckhard 339
  • Srb, Vjekoslav (avtor) 322
  • Srpčič, Stane 188
  • Srpčič, Stanislav glej Srpčič, Stane
  • Stajić, Zoran P. (avtor) 343
  • Stanković, Mihajlo (urednik) 38
  • Stanovnik, A. glej Stanovnik, Aleš
  • Stanovnik, Aleš 189
  • Stausberg, Vanessa 146
  • Stavbar, Vlasta (urednik) 23
  • Stein, L. E. glej Stein, Louis E.
  • Stein, Louis E. (avtor) 281
  • Steinhardt, Nancy S. glej Steinhardt, Nancy Shatzman
  • Steinhardt, Nancy Shatzman (urednik) 509
  • Stevens, Brian L. (1939-) 397
  • Stevens, David (1943-) 494
  • Stevens, W. Richard 147
  • Stoiber, Carlton (avtor) 302
  • Stone, Greg C. (avtor) 309
  • Storozhenko, A. N. glej Storoženko, A. N.
  • Storoženko, A. N. 196
  • Stranghöner, Natalie (avtor) 377
  • Strauss, Cobus 340
  • Strobel, Bernd (avtor) 54
  • Stroh, Tilo (avtor) 172
  • Stropnik, J. glej Stropnik, Jože (1947-)
  • Stropnik, Jože (1947-,avtor) 184
  • Stropnik, Jože (1947-,urednik,avtor dodatnega besedila) 287
  • Sucharov, Lance J. (urednik) 487
  • Suski, Wojciech (avtor) 258 , 259 , 260
  • Sušnik, Andreja (1965-,avtor,urednik) 62
  • Sutton, Mark D. (avtor) 157
  • Sutton, Mark glej Sutton, Mark D.
  • Svetovna zdravstvena organizacija glej World Health Organization
  • Sweet, Kathleen M. 413
  • Szidarovszky, Ferenc (1945-) 90
  • Šajana, A. glej Šajna, Aljoša
  • Šajna, A. glej Šajna, Aljoša
  • Šajna, Aljoša 265
  • Šetina, Janez (avtor) 190
  • Šikonja, Marko Robnik glej Robnik Šikonja, Marko
  • Šikonja, Marko Robnik- glej Robnik Šikonja, Marko
  • Širca, Nada glej Trunk Širca, Nada
  • Širca, Nada Trunk glej Trunk Širca, Nada
  • Širca, Nada Trunk- glej Trunk Širca, Nada
  • Širkevič, M. G. (avtor) 183
  • Širkevič, Mihail Grigor"evič glej Širkevič, M. G.
  • Škof, Bojan (avtor) 36
  • Škofljanec, Mateja (urednik) 20
  • Šolar, Peter (avtor) 574
  • Šostar Turk, Sonja glej Šostar-Turk, Sonja
  • Šostar, S. glej Šostar-Turk, Sonja
  • Šostar, Sonja glej Šostar-Turk, Sonja
  • Šostar, Sonja Turk- glej Šostar-Turk, Sonja
  • Šostar-Turk, Sonja 455
  • Šostar-Turk, Sonja (avtor) 454
  • Špacapan, Simon (avtor) 92
  • Šterk, P. glej Šterk, Peter (1939-)
  • Šterk, Peter (1939-,avtor) 184
  • Štravs, Simona (avtor) 36
  • Šuhel, Peter 469
  • Šuhl, Peter glej Šuhel, Peter
  • Šuler, Aleš 148 , 149 , 150
  • Šuler, Aleš (prevajalec) 93 , 114 , 146
  • Šurina, T. glej Šurina, Tugomir
  • Šurina, Tugomir 353
  • Šušteršič, Barbara Prislan glej Prislan, Barbara
  • Šušteršič, Barbara Prislan- glej Prislan, Barbara
  • T. Kopecky, Carmen glej Teržan-Kopecky, Karmen
  • Tan, Teik-Kheong (1964-) 151
  • Tan, Teik-Kheong (TK) glej Tan, Teik-Kheong (1964-)
  • Tarr, Donald A. (1932-) glej Tarr, Donald Arthur (1932-)
  • Tarr, Donald Arthur (1932-,avtor) 214
  • Taunton Press 498
  • Taylor, Peter (avtor) 54
  • Teegarden, Darrell A. (avtor) 345
  • Teilhet, Stephen 152
  • Terčon, Nadja (avtor) 410
  • Terčon, Nadja (urednik) 410
  • Terzan Kopecky, Karmen glej Teržan-Kopecky, Karmen
  • Teržan Kopecky, Carmen glej Teržan-Kopecky, Karmen
  • Teržan Kopecky, Karmen glej Teržan-Kopecky, Karmen
  • Teržan, Karmen glej Teržan-Kopecky, Karmen
  • Teržan-Kopecky, Carmen glej Teržan-Kopecky, Karmen
  • Teržan-Kopecky, Karmen (pisec recenzij) 43
  • Thöner, Wolfgang 541
  • Thue, William A. (urednik) 311
  • Tibbalds, Francis (?-1992) 496
  • Tiezzi, Enzo 63 , 64
  • Timperley, Andy 477
  • To, Cho W. S. 91
  • Toliyat, Hamid A. 470
  • Toliyat, Hamid A. (urednik) 315
  • Tolpin, Jim (1947-) 542
  • Tomazic, Saso (1955-) glej Tomažič, Sašo (1955-)
  • Tomažič, Sašo (1955-) 375
  • Tomc, Matjaž (ilustrator) 452
  • Tooley, Michael H. (avtor) 94
  • Tooley, Mike glej Tooley, Michael H.
  • Toplak, Cirila (prevajalec) 387
  • Torbica, Jelena (urednik) 492
  • Torczon, Linda (avtor) 102
  • Torkar, Milan (1952-,avtor) 37
  • Toš, Igor 543
  • Totten, George E. (urednik) 447
  • Trček, D. glej Trček, Denis
  • Trček, Denis (avtor) 4
  • Trebar, M. glej Trebar, Mira
  • Trebar, Mira 153
  • Tretjak, Donatella 573
  • Trilar, T. glej Trilar, Tomi
  • Trilar, Tomi (avtor,fotograf) 57
  • Trinks, W. (1874-?) glej Trinks, Willibald (1874-?)
  • Trinks, Willibald (1874-?,avtor) 440
  • Trontelj, Z. glej Trontelj, Zvonko
  • Trontelj, Zvonko (prevajalec,avtor dodatnega besedila) 183
  • Trunk Širca, N. glej Trunk Širca, Nada
  • Trunk Širca, Nada (avtor) 4
  • Trunk-Širca, N. glej Trunk Širca, Nada
  • Trunk-Širca, Nada glej Trunk Širca, Nada
  • Tse, Chi Kong 341
  • Tuli, M. glej Tooley, Michael H.
  • Tuli, Maik glej Tooley, Michael H.
  • Tuma, M. glej Tuma, Matija
  • Tuma, Matija 342
  • Tuma, Tadej 154
  • Turel, Iztok 222
  • Turk, Sonj Šostar- glej Šostar-Turk, Sonja
  • Turk, Sonja Šostar glej Šostar-Turk, Sonja
  • Turk, Sonja Šostar- glej Šostar-Turk, Sonja
  • Turner, Edward R. (1940-) 557
  • Turner, Martin J. L. (1942-) 167
  • Tusek, S. glej Tušek, Simona
  • Tušek, S. glej Tušek, Simona
  • Tušek, Simona (grafični oblikovalec) 417
  • Ucman, Robert (avtor dodatnega besedila) 400
  • Udovičić, Božo (1933-) 268
  • Univerzitetna knjižnica (Maribor) 20 , 23
  • Ursprung, Philip (avtor) 532
  • Ušaj Hvalič, Tanja (avtor) 120
  • Ušaj, Tanja glej Ušaj Hvalič, Tanja
  • V. Peč. glej Pečjak, Vid
  • V.Pe. glej Pečjak, Vid
  • Van der Veen, Henk glej Veen, Henk van der
  • Van Hinte, Ed glej Hinte, Ed van (1951-)
  • Van Veen, Barry (avtor) 361
  • Vdovin, Jurij Aleksandrovič (avtor) 196
  • Veen, Henk van der (urednik) 500
  • Verger, Fernand (1929-) 168
  • Verger, Isabelle Sourbes- (1957-) glej Sourbes-Verger, Isabelle (1957-)
  • Verovnik, Rudi (prevajalec) 3
  • Viessman, Warren (Jr. 1930-) 228
  • Viličić, Milan 569
  • Vill, V. glej Vill, Volkmar
  • Vill, Volkmar (urednik) 262
  • Vinogradov, Oleg G. 301
  • Vinogradov, Oleg glej Vinogradov, Oleg G.
  • Vlašić, Zoran 156
  • Vlaškalić, Dejan (fotograf) 505
  • Vodička, Mladen (1926-) 544
  • Vodovnik, Lojze 240
  • Vollhardt, K. Peter C. 223
  • Von Foerster, Heinz (1911-) 27
  • Voranc, Samo glej Mrhar, Peter
  • Voronov, V. V. (avtor) 196
  • Vovk Korže, Ana (pisec recenzij) 43
  • Vovk, Ana glej Vovk Korže, Ana
  • Vovk, Ana Korže glej Vovk Korže, Ana
  • Vovk-Korže, Ana glej Vovk Korže, Ana
  • Vraber, Mika (prevajalec) 7 , 8 , 425
  • Vrabič, Albin (avtor) 184
  • Vrečko, Branko (avtor) 184
  • Vrečko, Petra (avtor dodatnega besedila) 257
  • Vukić, Đukan R. 343
  • Vukovič, Kristinka (avtor) 36
  • Walker, James S. (1950-) 191
  • Walsh, Christopher glej Walsh, Christopher I.
  • Walsh, Christopher I. 235
  • Wang, Peng George (1962-,urednik) 206
  • Wannenwetsch (1957-) glej Wannenwetsch, Helmut (1957-)
  • Wannenwetsch, Helmut (1957-) 434
  • Wartewig, Siegfried 224
  • Waters, C. D. J. (1949-) glej Waters, C. Donald J. (1949-)
  • Waters, C. Donald J. (1949-) 435
  • Waters, Donald (1949-) glej Waters, C. Donald J. (1949-)
  • Watkinson, John (1950-) 398
  • Watson, N. R. (avtor) 306
  • Watson, Neville R. glej Watson, N. R.
  • Wayman, Michael L. (1943-) glej Wayman, Michael Lash (1943-)
  • Wayman, Michael Lash (1943-) 451
  • Wayman, Michael Lash (1943-,avtor) 446
  • Webber, Jeni 498
  • Weber, Clare (prevajalec) 541
  • Webster, John G. (1932-,urednik) 310
  • Weiß, Torsten (avtor) 462
  • Wesson, John 197
  • Wheelwright, Stephen (avtor) 157
  • White, Lee Anne (fotograf) 498
  • WHO glej World Health Organization
  • Wigley, Andy 157
  • Wijn, H. P. J glej Wijn, Henricus P. J. (1922-)
  • Wijn, Henricus P. J. (1922-,urednik) 258 , 259 , 260
  • Wild, Alan 405
  • Wilhoit, R. C. (avtor) 205
  • Winnacker glej Winnacker, Karl
  • Winnacker, Karl (urednik) 437
  • Winnacker, Karl (začetnik/ustanovitelj) 436
  • Wise, D. L. glej Wise, Donald Lee (1937-)
  • Wise, Donald L. (1937-) glej Wise, Donald Lee (1937-)
  • Wise, Donald Lee (1937-,urednik) 61
  • Wolf, Radenko 344
  • Woodbury, Keith A. (urednik) 76
  • Woolard, Dwight L. (avtor) 354
  • Worden, K. 266
  • World Health Organization 303
  • Wormer, Andrew 545
  • Wright, Edwin (avtor) 138 , 357 , 373 , 458
  • Yamamoto, Yoshiko (avtor) 556
  • Yarwood, Alf (1917-) glej Yarwood, Alfred (1917-)
  • Yarwood, Alfred (1917-) 158
  • Ye, Hong (avtor) 326
  • Yeung, Raymond W. 159
  • Yor, M. glej Yor, Marc
  • Yor, Marc (avtor) 67
  • Younkin, George W. (1923-) 245
  • Yule, A. J. (1945-) glej Yule, Andrew J. (1945-)
  • Yule, Andrew J. (1945-,avtor) 442
  • Yulsman, Tom 169
  • Zahradka, Ivan 376
  • Zalar, A. glej Zalar, Anton
  • Zalar, Anton (pisec recenzij) 190
  • Zalokar, Nuša 416
  • Zaviršek, Jože glej Zaviršek, Jožef
  • Zaviršek, Jožef (avtor dodatnega besedila) 474
  • Zeeh, Bernd (avtor) 208
  • Zegher, M. Catherine de (urednik) 499
  • Zelenika, Ratko (pisec recenzij) 412
  • Zenko, Zdenka glej Ženko, Zdenka
  • Zhang, Hubao (avtor) 227
  • Zlokarnik, M. glej Zlokarnik, Marko
  • Zlokarnik, Marko 444
  • Zoebelein, Hans (urednik) 559
  • Zogler, Oliver 546
  • Zorc, Davor (avtor) 349
  • Zupancic, Boris glej Zupančič, Boris (1947-)
  • Zupančič, Boris (1947-,avtor) 62
  • Zupančič, Dušan (pisec recenzij) 37
  • Zupanič, Sandra glej Kurnik Zupanič, Sandra
  • Zupanič, Sandra Kurnik glej Kurnik Zupanič, Sandra
  • Zužič, Dušan (prevajalec) 7
  • Zwillinger, Daniel (1957-,urednik) 69
  • Ženko, Zdenka (pisec recenzij) 4
  • Žerovnik, J. glej Žerovnik, Janez (1958-)
  • Žerovnik, Janez (1958-,avtor) 92
  • Židan, Alfred 356
  • Židan, Alfred (avtor) 329 , 330
  • Žigon, Tanja (1956-) glej Cegnar, Tanja
  • Žlender, Bojan (1954-,avtor) 403
  • Žorž, M. glej Žorž, Mirjan
  • Žorž, Mirjan (avtor dodatnega besedila) 219
  • Žust, Ana (avtor) 62


  PREDMETNO KAZALO
Avtorji spletnih strani CTK CTK Zadnja sprememba: 10.9.2004 Webmaster Pošljite sporočilo uredniku na naslov: webmaster@ctk.uni-lj.si