Knjižne novosti
Na domačo stran CTK


Knjižne novosti št. 2
marec - april 2004

VSEBINA

 • NASLOVNO KAZALO
 • IMENSKO KAZALO
 • PREDMETNO KAZALO • 006 STANDARDIZACIJA.


  1.
  FEDERATION Europeenne de la Manutention (FEM). Sektion IX
          Berechnungsgrundlagen für Regalbediengeräte : Toleranzen, Verformungen und Freimaße im automatischen Kleinteilelager (keine Silobauweise). FEM 9.832 / Federation Europeenne de la Manutention (FEM), Sektion IX. - Frankfurt : Fachverband Fördertechnik im VDMA, 2001. - 42, [18] str. : ilustr. ; 30 cm

  a) FEM standardi b) polni teksti c) skladiščno pohištvo d) visokoregalna skladišča e) regali f) izračuni g) definicije h) dimenzije i) naprave za dviganje j) calculation checks k) criteria for calculations l) definitions m) dimensions n) high bay warehouses o) influence factors p) lifting equipment q) lifting gears r) materials handling s) materials handling equipment

  006.77:684.46
  COBISS.SI-ID 23963653


  007 KIBERNETIKA. UMETNA INTELIGENCA.


  2.
          FUZZY logic techniques for autonomous vehicle navigation / Dimiter Driankov, Alessandro Saffiotti, editors. - Heidelberg ; New York : Physica-Verlag, 2001. - VIII, 391 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Studies in fuzziness and soft computing, ISSN 1434-9922 ; vol. 61)

  Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 3-7908-1341-9 (vezano)
  a) Autonomous robots b) Mobile robots c) Robots - Control systems d) robotika e) mobilni roboti f) avtonomni roboti g) vodenje robotov h) navigacija vozil i) fuzzy logika j) fuzzy krmiljenje k) pregledno delo

  007.5
  COBISS.SI-ID 25267973


  02 KNJIŽNIČARSTVO.


  3.
          INFORMACIJSKO opismenjevanje : priročnik za delo z informacijskimi viri / [avtorji Melita Ambožič ... [et al.] ; zbrala in uredila Majda Steinbuch]. - 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2004 (Ljubljana : Kurir). - 241 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Modeli poučevanja in učenja. Knjižnična dejavnost)

  Kazalo
  ISBN 961-234-487-6
  a) Informacijski viri - Uporaba - Priročniki b) Informacijsko opismenjavanje - Priročniki c) knjižničarstvo d) knjižnice e) informacijski viri f) serijske publikacije g) podatkovne zbirke h) članki v polnem tekstu i) bibliografije j) uporaba k) učenje

  025.4.03(035)
  COBISS.SI-ID 127997696

  4.
  PESTER, David
          Finding legal information : a guide to print and electronic sources / David Pester. - Oxford : Chandos Publishing, 2003. - XXIII, 283 str. ; 24 cm. - (Chandos information professional series)

  Kazala
  ISBN 1-84334-045-3 (broš.) ISBN 1-84334-046-1 (vezano)
  a) Legal research - Great Britain - Computer network resources - Directories b) Legal research - European Union countries - Computer network resources - Directories c) Legal research - Great Britain - Information resources - Directories d) Legal research - European Union countries - Information resources - Directories e) knjižničarstvo f) informatika g) pravo h) iskanje informacij i) knjige j) revije k) elektronski viri l) domače strani

  025.5:34
  COBISS.SI-ID 127992064

  5.
  SHERMAN, Christopher Barnes, 1947-
          The Invisible Web : uncovering information sources search engines can't see / Chris Sherman and Gary Price. - Medford : CyberAge Books, 2001. - XXIX, 439 str. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 397-399. - Kazalo
  ISBN 0-910965-51-X
  a) Online databases - Directories b) Database searching c) Internet searching d) Databases - Directory e) Internet - Directory f) Bases de données en ligne - Répertoires g) Bases de données - Interrogation h) Recherche sur Internet i) knjižničarstvo j) informatika k) podatkovne zbirke l) internet m) iskalna orodja n) nevidni splet o) študije primerov

  004.738.5
  COBISS.SI-ID 25004037


  33 GOSPODARSTVO. VARSTVO (VARNOST) PRI DELU.


  6.
  KLINAR, Igor
          Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) / uvodna pojasnila Igor Klinar, Štefka Korade Purg. - 1. natis. - Ljubljana : GV založba, 2002 (Ljubljana : Itagraf). - 117 str., [1] zganj. f. pril. ; 21 cm

  O avtorjih: str. 117. - Povzetek
  ISBN 86-7061-291-7
  a) Javni sektor - Plače - Pravna ureditev - Slovenija - Zakoni b) pravo c) zakonodaja d) javni sektor e) plače f) zakon

  331.2:35.08(497.4)(094.5)
  COBISS.SI-ID 119892224


  35 JAVNA UPRAVA. VOJNE VEDE.


  7.
  MUŽINA, Aleksij
          Zakon o javnih naročilih s komentarjem : [komentar noveliranega zakona o javnih naročilih in drugih predpisov] / [avtorja komentarja] Aleksij Mužina, Tomaž Vesel. - Ljubljana : Primath, 2004 (Ljubljana : Euroadria). - 1081 str. ; 22 cm

  Uvodna beseda h komentarju Zakona o javnih naročilih / Rajko Pirnat: str. 11-14. - Podnasl. na ov. - Viri: str. 1045-1081
  ISBN 961-6431-11-0
  a) pravo b) zakonodaja c) slovenija d) zakoni s komentarjem e) javna uprava f) javna naročila g) porabniki proračuna h) preprečevanje korupcije

  351.712+347.45/.47(497.4)(094.5.07)
  347.45/.47(497.4)(094.5.07)
  COBISS.SI-ID 22656605


  37 VZGOJA.


  8.
  O'FLANAGAN, Rory
          Wörterbuch Personal- und Bildungswesen : Deutsch-Englisch = Dictionary of personell and educational terms : English-German / von Rory O'Flanagan und Ruth Irle. - 3., wesentlich überarbeitete und erweiterte Aufl. = 3rd strongly revised and enlarged ed. - Erlangen ; München : Publicis MCD Verlag, 2000. - 267 str., [2] f. zganjeni pril. ; 19 cm

  ISBN 3-89578-154-1
  a) izobraževanje b) šolstvo c) šolski sistem d) slovar e) nemški f) angleški

  37(38)=112.2=111
  COBISS.SI-ID 25673989


  50 ŠTUDIJ IN VARSTVO OKOLJA.


  9.
  AZAPAGIC, Adisa
          Polymers : the environment and sustainable development / Adisa Azapagic, Alan Emsley, Ian Hamerton ; edited by Ian Hamerton. - Chichester ; West Sussex ; Hoboken : Wiley, cop. 2003. - XII, 219 str. : ilustr., delovma barvne, graf. prikazi, tabele ; 24 cm

  Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo
  ISBN 0-471-87741-7 (broš. : brezkislinski papir) ISBN 0-471-87740-9 (vezano : alk. papir)
  a) Polymers b) Plastics - Recycling c) Sustainable development d) ekologija e) trajnostni razvoj f) polimeri g) plastične mase h) polimerni materiali i) proizvodnja j) učinki na okolje k) recikliranje odpadkov l) ločevanje polimerov m) lastnosti

  678.7:628.4:504.05/.06
  COBISS.SI-ID 2872602

  10.
  MITSCH, William J.
          Ecological engineering and ecosystem restoration / William J. Mitsch, Sven Erik Jorgensen. - Hoboken : J. Wiley & Sons, cop. 2004. - XI, 411 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley032/2003041 105.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/wiley034 /2003041105.html. - Bibliografija: str. 367-396. - Kazali
  ISBN 0-471-33264-X (vezano)
  a) Restoration ecology b) Ecological engineering c) ekologija d) ekološki inženiring e) aplikacije f) jezera g) tekoče vode h) mokrišča i) obrežja j) rastlinske čistilne naprave k) bioremediacija l) kontaminirane zemljine m) kitajska n) modeliranje

  502.37
  COBISS.SI-ID 25502213


  51 MATEMATIKA.


  11.
  ALLAIRE, Grégoire
          Shape optimization by the homogenization method / Grégoire Allaire. - New York [etc.] : Springer, cop. 2002. - XV, 456 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (Applied mathematical sciences ; vol. 146)

  Bibliografija: str. 427-452. - Kazalo
  ISBN 0-387-95298-5
  a) uporabna matematika b) optimizacija strukture c) teorija homogenizacije d) matematično modeliranje e) kompozitni materiali f) prevodnost g) elastičnost h) numerični algoritmi i) homogenization j) numerical methods k) optimal control problems l) mathematical modeling m) numerical algorithms n) shape optimization

  517.2.001.26
  MSC 2000:
  35B27
  49J45
  49K20
  65K10
  74Q20
  COBISS.SI-ID 11169369

  12.
          ART and complexity / editors, John Casti, Anders Karlqvist. - 1st ed. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2003. - X, 169 str. : ilustr. ; 25 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/fy041/2002044784 .html. - Bibliografija na koncu nekaterih prispevkov
  ISBN 0-444-50944-5 (vezano)
  a) Science and the arts - Congresses b) Complexity (Philosophy) in art - Congresses c) matematika d) kaos e) fraktali f) vzorci g) kompleksnost h) umetnost

  515.1:7
  COBISS.SI-ID 25433605

  13.
  FREUND, Rudolf Jakob, 1927-
          Statistical methods / Rudolf J. Freund, William J. Wilson. - 2nd ed. - Amsterdam [etc.] : Academic Press, cop. 2003. - XX, 673 str. : ilustr. ; 25 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/els031/200211102 3.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/els031/2 002111023.html. - Bibliografija: str. 651-655. - Kazalo
  ISBN 0-12-267651-3 (vezano)
  a) Statistics b) matematika c) statistika d) podatki e) verjetnost f) vzorčne porazdelitve g) sklepanje h) populacije i) povprečna vrednost j) linearna regresija k) multipla regresija l) uporaba računalnika m) faktorski eksperimenti n) linearni modeli o) kategorije p) neparametrične metode q) vzorčevanje

  519.22/.25:311
  COBISS.SI-ID 25434117

  14.
  KAPPRAFF, Jay
          Beyond measure : a guided tour through nature, myth, and number / Jay Kappraff. - Singapore ; River Edge : World Scientific, cop. 2002. - XXX, 582 str. : ilustr. ; 24 cm. - (K & E series on knots and everything ; vol. 28)

  Bibliografija: str. 565-576. - Kazalo
  ISBN 981-02-4701-X ISBN 981-02-4702-8 (pbk)
  a) matematika - geometrija - zgodovina - aplikacije - naravoslovje - glasba - arhitektura - kaos - dinamični sistemi b) Geometry c) Mathematics d) Design e) matematika f) geometrija g) zgodovinski pregled h) aplikacije i) naravoslovje j) glasba k) arhitektura l) oblikovanje m) fraktali n) kaos o) dinamični sistemi

  514-7:5/6(091)
  COBISS.SI-ID 50674433

  15.
  MAROS, István
          Computational techniques of the simplex method / István Maros. - Boston : Kluwer Academic Publishers, cop. 2003. - XX, 325 str. : ilustr. ; 25 cm. - (International series in operations research & management science ; 61)

  Bibliografija: str. 315-320. - Kazalo
  ISBN 1-4020-7332-1
  a) Linear programming b) Computer algorithms c) matematika d) operacijsko raziskovanje e) linearno programiranje f) metoda simpleks g) računalniške metode h) algoritem

  519.7:004.42
  COBISS.SI-ID 25238789

  16.
  OMLADIČ, Vesna
          Matematika in odločanje / Vesna Omladič. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2002 (Ljubljana : Migraf). - 184 str. : graf. prikazi ; 20 cm. - (Knjižnica Sigma, ISSN 1408-1547 ; 73)

  500 izv. - Bibliografija: str. 178. - Kazalo
  ISBN 961-212-134-6
  a) Odločanje b) Operacijsko raziskovanje c) uporabna matematika d) operacijsko raziskovanje e) odločanje f) matematični modeli g) vrednostne funkcije h) teorija uporabnosti i) kriteriji j) skupinsko odločanje k) teorija iger l) mathematics m) operation research n) utility theory o) decision theory p) game theory q) mathematical models

  519.816
  51-7
  MSC 2000:
  90B50
  91A35
  91B06
  COBISS.SI-ID 121210880

  17.
  ROSS, Sheldon M.
          Simulation / Sheldon M. Ross. - 3rd ed. - San Diego [etc.] : Academic Press, cop. 2002. - XIII, 274 str. : ilustr. ; 24 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/els031/200109635 8.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/els031/2 001096358.html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-12-598053-1 (vezano)
  a) Random variables b) Probabilities c) Computer simulation d) matematika e) verjetnost f) naključna števila g) generiranje naključnih spremenljivk h) računalniške simulacije i) statistična analiza j) simulirani podatki k) metode redukcije l) statistična validacija m) Monte Carlo metode

  519.2
  COBISS.SI-ID 1687726

  18.
  WALLIS, Walter Denis, 1941-
          A beginner's guide to finite mathematics : for business, management, and the social sciences / W. D. Wallis. - Boston ; Basel ; Berlin : Birkhäuser, cop. 2004. - XII, 354 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-8176-4270-6 (broš.) ISBN 3-7643-4270-6
  a) matematika b) diskretna matematika c) kombinatorika d) verjetnost e) teorija grafov f) matrike g) linearno programiranje

  519.1:004.42
  COBISS.SI-ID 24776453


  519.68 RAČUNALNIŠTVO. RAČ.(MAT.) PROGRAMIRANJE.


  19.
  BARKAKATI, Nabajyoti, 1956-
          Red Hat Linux 9 : professional secrets / Naba Barkakati. - Indianapolis : Wiley Publishing, cop. 2003. - XXXI, 1038 str. : ilustr. ; 24 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley032/2003105 672.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/wiley039 /2003105672.html. - Kazalo
  - - Red Hat Linux 9 [Elektronski vir] : professional secrets. - 2 el. optična diska (CD-ROM-a) ; 12 cm
  Nasl. iz enote
  ISBN 0-7645-4133-1 (broš.)
  a) Linux b) Operating systems (Computers) c) računalništvo d) operacijski sistemi e) Linux 9 f) namestitve g) upravljanje h) računalniške mreže i) programiranje j) priročniki

  004.451
  COBISS.SI-ID 25509125

  20.
  BARSTOW, Bruce
          Visual Basic .NET in 60 minutes a day / Bruce Barstow, Tony Martin. - Indianapolis : Wiley Publishing, cop. 2003. - XXV, 690 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-471-42548-6
  a) Microsoft Visual BASIC b) BASIC (Computer program language) c) Visual programming languages (Computer science) d) Microsoft .NET Framework e) računalništvo f) programski jeziki g) Visual Basic.NET h) objektno orientirano programiranje i) Windows aplikacije j) knjižnice razredov k) pogovorna okna l) odpravljanje napak m) dostopnost podatkov n) Web tehnologije o) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 25509893

  21.
  CHONOLES, Michael Jesse
          UML 2 for dummies / Michael Jesse Chonoles, James A. Schardt. - New York : Wiley Publishing, cop. 2003. - XVI, 412 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7645-2614-6
  a) računalništvo b) objektno orientirano programiranje c) zdru\ljivi modelni jeziki d) UML 2 e) UML - Unifield Modeling Language f) objektno modeliranje g) funkcionalno modeliranje h) dinamično modeliranje i) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 3873043

  22.
  FRASER, Stephen
          Managed C++ and .NET development / Stephen R. G. Fraser. - Berkeley : Apress ; London : Springer, cop. 2003. - XXIV, 951 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 1-59059-033-3
  a) C++ (Computer program language) b) Microsoft.net framework c) Internet programming d) računalništvo e) programski jeziki f) C++ g) .Net Framework h) internet programiranje i) objektno orientirano programiranje j) Web aplikacije k) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 25510661

  23.
  FREEMAN, Adam
          Programming .NET security / Adam Freeman and Allen Jones. - 1st ed. - Beijing [etc.] : O'Reilly, 2003. - XVIII, 693 str. : ilustr. ; 24 cm

  Na ov. str.: "Writing secure applications using C# or Visual Basic .NET". - Kazalo
  ISBN 0-596-00442-7
  a) Computer networks - Security measures b) Microsoft .NET c) računalništvo d) računalniške mreže e) varnost f) varnostni ukrepi g) varnostne aplikacije h) življenjska doba aplikacij i) kriptografija j) digitalni podpisi k) enkripcija l) pregledno delo

  004.7.056
  COBISS.SI-ID 25508357

  24.
  GRAY, Neil A. B.
          Web server programming / Neil Gray. - West Sussex : Wiley, cop. 2003. - XIV, 606 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-470-85097-3
  a) Računalništvo - Internet (računalniško omrežje) - Programiranje - Priročniki b) računalništvo c) računalniške mreže d) Internet programiranje e) razvoj Web strani f) HTTP g) Apache strežniki h) PERL i) PHP4 j) JSP k) XML aplikacije l) java m) priročniki

  004.738.5:004.4
  COBISS.SI-ID 10107954

  25.
  GRIFFITHS, Ian, 1973-
          .NET Windows forms in a nutshell : [a destop quick reference] / Ian Griffiths and Matthew Adams. - 1st ed. - Beijing [etc.] : O'Reilly, 2003. - XI, 879 str. : ilustr. ; 23 cm

  Na ov.: "Includes bonus Visual Studio .NET add-in". - Kazali
  - - .NET Windows forms in a nutshell [Elektronski vir] : for Visual Studio .NET. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. iz enote
  ISBN 0-596-00338-2
  a) Microsoft Windows (Computer file) b) Microsoft .NET Framework c) Internet programming d) računalništvo e) internet programiranje f) windows aplikacije g) razvoj programske opreme h) windows oblike i) GUI aplikacije j) programski jeziki k) .NET framework l) objektno orientirano programiranje m) priročniki

  004.42/.43
  COBISS.SI-ID 25508869

  26.
  HAMILTON, Bill
          ADO.NET in a nutshell / Bill Hamilton and Matthew MacDonald. - 1st ed. - Beijing [etc.] : O'Reilly, 2003. - XVIII, 599 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  - - ADO.NET in a nutshell [Elektronski vir] : for Visual Studio .NET. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. iz enote
  ISBN 0-596-00361-7
  a) Application software - Development b) Internet programming c) računalništvo d) programski jeziki e) ADO.NET f) objektno orientirano programiranje g) načrtovanje baz podatkov h) internet programiranje i) NET tehnologije j) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 25514245

  27.
          The INTERNET encyclopedia / Hossein Bidgoli, editor-in-chief. - Hoboken : J. Wiley & Sons, cop. 2004. - 3 zv. : ilustr. ; 29 cm

  Bibliografija na koncu posameznih gesel. - Kazalo
  Vsebina:
  Vol. 1: A-F. - XVII, 851 str.
  Vol. 3: G-O. - XXXII, 840 str.
  Vol. 3: P-Z. - XXXII, 944 str.
  ISBN 0-471-22202-X (zv. 1) ISBN 0-471-22204-6 (zv. 2) ISBN 0-471-22203-8 (zv. 3) ISBN 0-471-22201-1 (komplet)
  a) Internet - Encyclopedias b) računalništvo c) računalniške mreže d) internet e) enciklopedija

  004.738.5
  COBISS.SI-ID 25439493

  28.
  KURNIAWAN, Budi
          Real world .NET applications / Budi Kurniawan. - Berkeley : Apress ; New York : Springer, cop. 2003. - XIV, 608 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Books for professionals by professionals)

  Na ov.: "The Author's press". - Kazalo
  ISBN 1-59059-082-1
  a) Active server pages b) Microsoft .NET c) Microsoft .NET framework d) Internet programming e) Computer software - Development f) računalništvo g) internet programiranje h) razvoj programske opreme i) programska orodja j) programski jeziki k) .NET l) NET aplikacije m) XML dokumenti n) urejevalniki dokumentov o) pisanje iger p) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 25510917

  29.
  LEVINSON, Jeff
          Building client/server applications with VB .NET : an example-driven approach / Jeff Levinson. - Berkeley : Apress ; New York : Springer, cop. 2003. - XXIV, 597 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Books for professionals by professionals)

  Na ov.: "The Author's press". - Bibliografija: str. 571-573. - Kazalo
  ISBN 1-59059-070-8
  a) Microsoft Visual BASIC b) BASIC (Computer program language) c) Microsoft .NET d) Client/server computing e) računalništvo f) Web usluge g) Visual Basic. NET h) VB. NET i) uporabnik - strežnik j) uporabnik - strežnik aplikacije k) aplikacije l) razvoj aplikacij m) arhitektura aplikacij n) gradnja objektov o) priročniki

  004.455:004.43
  COBISS.SI-ID 25512709

  30.
  PENDER, Tom
          UML Bible / Tom Pender, [Eugene McSheffrey, Lou Varveris]. - Indianapolis : Wiley Publishing, cop. 2003. - XXXVIII, 940 str. : ilustr. ; 24 cm

  ISBN 0-7645-2604-9
  a) računalništvo - programski jeziki - objektno programiranje - objektno modeliranje - združljivi modelni jeziki - UML b) računalništvo c) programski jeziki d) združljivi modelni jeziki e) UML f) objektno programiranje g) objektno modeliranje h) aplikacije i) priročniki

  004.43
  004.43 UML
  COBISS.SI-ID 51776001

  31.
  RAPOSA, Richard F.
          Java in 60 minutes a day / Richard F. Raposa. - Indianapolis : Wiley, cop. 2003. - XXX, 756 str. : ilustr. ; 24 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley031/2003006 631.html. - O avtorju: str. XXI. - Kazalo
  ISBN 0-471-42314-9
  a) Java (Computer program language) b) Java (programski jezik) - Priročniki c) računalništvo d) programski jeziki e) Java f) razredi g) objekti h) polimorfizmi i) vmesniki j) GUI programiranje k) Web programiranje l) baze podatkov m) JavaBeans n) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 10986037

  32.
  REDMOND, Tony
          Microsoft Exchange server 2003 / Tony Redmond. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, cop. 2004. - XXVI, 932 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Messaging)

  Bibliografija: str. 881-882. - Kazalo
  ISBN 1-55558-278-8
  a) Microsoft Exchange server (Computer file) b) Client/server computing c) računalništvo d) računalniške mreže e) izmenjevalni sistemi f) programska oprema g) Exchange Server 2003 h) prosta izmenjava i) strežniki j) priročniki

  004.75
  COBISS.SI-ID 25577989

  33.
  SIMPSON, Alan
          Access 2003 all-in-one desk reference for dummies / by Alan Simpson, Margaret Levine Young, Alison Barrows. - Indianapolis : Wiley Publishing, cop. 2003. - XXVI, 809 str. : ilustr. ; 24 cm. - (For dummies)

  Na nasl. str.: 9 books in 1. - Kazalo
  ISBN 0-7645-3988-4 (broš.)
  a) Access b) računalniški programi c) računalništvo d) programska oprema e) Access 2003 f) baze podatkov g) upravljanje baz h) načrtovanje baz i) izmenjava podatkov j) vzdrževanje k) priročniki

  004.42
  COBISS.SI-ID 2393405

  34.
  VIDYASAGAR, Mathukumalli, 1947-
          Learning and generalisation : with applications to neural networks / M. Vidyasagar. - 2nd ed. - London [etc.] : Springer, cop. 2003. - XXI, 488 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Communications and control engineering, ISSN 0178-5354)

  Bibliografija: str. 475-484. - Kazalo
  ISBN 1-85233-373-1
  a) Machine learning b) Control theory c) Neural networks (Computer science) d) računalništvo e) uporabna matematika f) programiranje g) nevronske mreže h) strojno učenje i) kontrolni sistemi j) algoritmi k) aplikacije

  007.5:004.8
  COBISS.SI-ID 25242629

  35.
          WEB, graphics, and Perl/Tk / edited by Jon Orwant. - 1st ed. - Beijing [etc.] : O'Reilly, cop. 2003. - XIII, 432 str. : ilustr. ; 24 cm. - (The best of the Perl journal series ; vol. 2)

  Ov. nasl.: Web, graphics & Perl/Tk. - Kazalo
  ISBN 0-596-00311-0
  a) Computer graphics b) Web sites - Design c) Perl/Tk (Computer program language) d) računalništvo e) programski jeziki f) Perl/Tk g) računalniška grafika h) grafični vmesniki i) Web strani j) priročniki

  004.43
  COBISS.SI-ID 25513989

  36.
  WICKERHAUSER, Mladen Victor
          Mathematics for multimedia / Mladen Victor Wickerhauser. - 1st ed. - Amsterdam [etc.] : Academic Press, 2004. - XI, 302 str. : graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-12-748451-5 (vezano)
  a) Mathematics b) Multimedia systems - Mathematics c) matematika d) algoritmi e) števila f) aritmetika g) vektorski prostori h) linearne transformacije i) fourierova analiza j) vzorčenje k) ocene l) valčna analiza m) valčna transformacija n) informacije o) redundanca p) aplikacije q) multimedia

  004.42:519.6
  COBISS.SI-ID 25422853


  52 ASTRONOMIJA. GEODEZIJA.


  37.
  DUNCAN, David Ewing
          Koledar : 5000 let naporov, da bi uskladili uro in nebo - in kaj se je zgodilo z manjkajočimi desetimi dnevi / David Ewing Duncan ; [prevod in spremna beseda Sašo Dolenc]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2004 (Ljubljana : Littera picta). - 486 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Zbirka Varia / Studia humanitatis)

  Prevod dela: The calender. - Štetje časa, ki se nikdar ne izide / Sašo Dolenc: str. 451-486. - Bibliografija: str. 444-449. - Kazalo
  ISBN 961-6262-53-X
  a) Čas - Zgodovina b) kronologija c) merjenje časa d) koledar e) zgodovinski pregled

  529(091)
  COBISS.SI-ID 126655744

  38.
  INGLIS, Mike, 1954-
          Astronomy of the Milky Way : the observer's guide to the northern Milky Way / Mike Inglis. - London [etc.] : Springer, cop. 2004. - XIII, 242 str. : ilustr. ; 24 cm + [1] str. pril. - (Patrick Moore's practical astronomy series)

  Dodatek k nasl. na ov.: Observer's guide to the northern sky. - Bibliografija: str. 231-232
  ISBN 1-85233-709-5 (broš.)
  a) Milky Way b) astronomija c) astronomska opazovanja d) Rimska cesta

  524.6
  COBISS.SI-ID 25591045


  53 FIZIKA.


  39.
          ENCYCLOPEDIC dictionary of condensed matter physics / edited by Charles P. Poole, Jr. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2004. - 2 zv. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

  Prevod dela: Fizika tverdogo tela enciklopedicheskii slovar. - Kazalo. - Vsebina: Vol. 1: A - M ; Vol. 2: N - Z
  ISBN 0-12-561465-9 (komplet) ISBN 0-12-088398-8 (zv. 1) ISBN 0-12-088399-6 (zv. 2)
  a) Condensed matter - Encyclopedias b) fizika trdne snovi c) enciklopedični slovar d) angleški

  53(038)=111
  COBISS.SI-ID 25426949

  40.
  HUNDRED
          100 years Werner Heisenberg : works and impact / edited by D. Papenfuß, D. Lüst, W.P. Schleich. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2002. - IX, 299 str. : ilustr. ; 25 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley031/2003268 171.html. - Bibliografija na koncu prispevkov
  ISBN 3-527-40392-2 (vezano)
  a) Heisenberg, Werner (1901-1976) - Congresses b) Physics - History - 20th century - Congresses c) Quantum theory - History - 20th century - Congresses d) zgodovina fizike e) relativnost f) kvantna mehanika g) teorija elementarnih delcev h) kvantna fizika i) teorija kvantnega polja j) gravitacija k) Heisenberg Werner

  530.145
  COBISS.SI-ID 25121029

  41.
  VESENJAK, Vili
          Fizika [Elektronski vir] : mehanika 4.1 : program Vzgon : didaktična programska oprema / avtor Vili Vesenjak. - El. programi. - Maribor : [samozal.], cop. 2003. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

  Sistemske zahteve: Win 9x/NT/200x/XP, 240 MB prostora na disku. - Nasl. s škatle CD-ROM-a
  a) fizika b) uporaba računalnika c) programska oprema d) fizika / mehanika 4.1 e) programska orodja f) vzgon g) mehanika h) delovanje sil i) potopljeno telo j) plavajoče telo k) odvisnost vzgona l) učbeniki

  532.3(075)
  COBISS.SI-ID 25718789


  534 AKUSTIKA. NIHANJA.


  42.
  BOYD, Thomas James Morrow
          The physics of plasmas / T.J.M. Boyd, J.J. Sanderson. - Cambridge : Cambridge University Press, 2003. - XII, 532 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija: str. 517-522. - Kazalo
  ISBN 0-521-45290-2 (vezano) ISBN 0-521-45912-5 (broš.)
  a) Plasma (Ionized gases) b) plazma - fizika plazme - aplikacije - astrofizika - učbeniki za visoke šole c) fizika plazme d) teorija orbite delca e) enačbe f) magneto hidrodinamika g) valovanje h) homogene plazme i) kinetična teorija j) radiacija plazme k) nehomogene plazme l) klasična teorija

  533.9
  COBISS.SI-ID 50677761

  43.
          TASCHENBUCH der technischen Akustik / Gerhard Müller, Michael Möser (Hrsg.). - 3., erweiterte und überarbeitete Aufl. - Berlin [etc.] : Springer, cop. 2004. - XIX, 821 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

  Sachvezeichnis
  ISBN 3-540-41242-5
  a) Acoustical engineering b) tehnična akustika c) zvok d) hrup e) izračunavanje f) akustika v stavbah g) hrup zaradi prometa h) dušenje hrupa

  534
  COBISS.SI-ID 25220613


  539 FIZIKALNA ZGRADBA SNOVI.


  44.
  ZUBER, Kai
          Neutrino physics / K. Zuber. - Bristol : Institute of Physics Publishing, cop. 2004. - XVI, 438 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Series in high energy physics, cosmology and gravitation)

  Bibliografija: str. 406-431. - Kazalo
  ISBN 0-7503-0750-1
  a) Neutrinos b) fizika delcev c) nevtrini d) lastnosti e) standardni model f) struktura jedra g) masa h) dvojni $\beta$ razred i) oscilacije j) atmosfera k) sonce l) supernova m) kozmologija n) meritve

  539.12+52-728
  COBISS.SI-ID 1714276


  54 KEMIJA.


  45.
  BAIRD, Colin
          Chemistry in your life / Colin Baird, Wendy Gloffke. - New York : Freeman, cop. 2003. - 1 zv. (loč. pag.) : barvne ilustr. ; 26 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7167-3902-X
  a) chemistry - textbook b) kemija - učbenik c) kemija d) atomi e) molekule f) snovi g) fizikalne spremembe h) kemijske vezi i) ogljikovodiki j) fosilna goriva k) ogljik l) sintetični polimeri m) organske spojine n) naravne spojine o) raztopine p) oksidacija q) redukcija r) gorivne celice s) onesnaževanje zraka t) kemija stratosfere u) ozonska plast v) ogrevanje zemlje w) učinek tople grede x) radioaktivnost y) jedrska energija

  54
  COBISS.SI-ID 5484361

  46.
  BRERETON, Richard G.
          Chemometrics : data analysis for the laboratory and chemical plant / Richard G. Brereton. - Chichester ; Hoboken : J. Wiley & Sons, cop. 2003. - XIV, 489 str. : ilustr. ; 26 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley031/2002027 212.html. - Kazalo
  ISBN 0-471-48977-8 (vezano) ISBN 0-470-84911-8 (broš.) ISBN 0-471-48978-6 (broš.)
  a) Chemistry, Analytic - Statistical methods - Data processing b) Chemical processes - Statistical methods - Data processing c) kemometrija d) analizna kemija e) načrtovanje eksperimentov f) statistične metode g) obdelava podatkov h) razpoznavanje vzorcev i) kalibracija j) kemija k) kemični procesi

  543:004.3/.4
  COBISS.SI-ID 8057878

  47.
          COMPREHENSIVE supramolecular chemistry / executive editors, Jerry L. Atwood ... [et al.] ; chairman of the editorial board, Jean-Marie Lehn. - 1st ed. - New York : Pergamon, 1996. - 11 zv. : ilustr. ; 28 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazala
  Vsebina:
  Vol. 1: Molecular recognition: receptors for cationic guests / volume editor, George W. Gokel. - XXIII, 850 str.
  Vol. 2: Molecular recognition : receptors for molecular guests / volume editor, Fritz Vögtle. - XXI, 601 str.
  Vol. 3: Cyclodextrins / volume editors, József Szejtli, Tetsuo Osa. - XXI, 693 str.
  Vol. 4: Supramolecular reactivity and transport : bioorganic systems / volume editor, Yukito Murakami. - XXIII, 601 str.
  Vol. 5: Supramolecular reactivity and transport : bioinorganic systems / volume editor, Kenneth S. Suslick. - XXI, 374 str.
  Vol. 6: Solid-state supramolecular chemistry : crystal engineering / volume editors, David D. MacNicol, Fumio Toda, Roger Bishop. - XXIII, 966 str.
  Vol. 7: Solid-state supramolecular chemistry : two- and three-dimensional inorganic networks / volume editors, Giulio Alberti, Thomas Bein. - XXIII, 837 str.
  Vol. 8: Physical methods in supramolecular chemistry / volume editors, J. Eric D. Davies, John A. Ripmeester. - XXI, 660 str.
  Vol. 9: Templating, self-assembly, and self-organization / volume editors, Jean-Pierre Sauvage, M. Wais Hosseini. - XXI, 664 str.
  Vol. 10: Supramolecular technology / volume editor, David N. Reinhoudt. - XXIII, 942 str.
  Vol. 11: Cumulative subject index. - XIX, 222 str.
  ISBN 0-08-040610-6 (komplet) ISBN 0-08-042713-8 (zv. 1) ISBN 0-08-042714-6 (zv. 2) ISBN 0-08-042715-4 (zv. 3) ISBN 0-08-042716-2 (zv. 4) ISBN 0-08-042717-0 (zv. 5) ISBN 0-08-042718-9 (zv. 6) ISBN 0-08-042719-7 (zv. 7) ISBN 0-08-042720-0 (zv. 8) ISBN 0-08-042721-9 (zv. 9) ISBN 0-08-042722-7 (zv. 10) ISBN 0-08-042723-5 (zv. 11)
  a) Supramolecular chemistry b) Organometallic chemistry c) Organometallic chemistry d) Produtos naturais (quimica organica) e) Estrutura molecular (quimica teorica) f) Chimie supramoléculaire g) supermolekularna kemija h) koordinacijske spojine i) prepoznavanje molekul j) receptorji k) katoni l) molekule m) ciklodekstrini n) bioorganski sistemi o) bioanorganski sistemi p) transport q) reaktivnost r) kemija trdega stanja s) kristali t) tridimenzionalne ionske mreže u) fizikalne metode analize v) aplikacije

  544.112
  COBISS.SI-ID 25530885

  48.
          DICTIONARY of food compounds with CD-ROM : additives, flavors, and ingredients / edited by Shmuel Yannai. - Boca Raton [etc.] : Chapman & Hall/CRC, cop. 2004. - XVII, 1763 str. : ilustr. ; 29 cm

  Kazala
  - - Dictionary of food compounds with CD-ROM [Elektronski vir]. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. iz enote
  ISBN 1-58488-416-9 (vezano)
  a) Food - Composition - Dictionaries b) organska kemija c) hrana d) sestavine e) aditivi f) arome g) nutracevtiki h) spojine i) fizikalne lastnosti j) sinonimi k) CAS l) molekulska formula m) kemijska struktura n) literatura

  54-4
  COBISS.SI-ID 25499653

  49.
  FISHER, Julie, kemik
          Chemistry for biologists / J. Fisher and J.R.P. Arnold. - 2nd ed. - London ; New York : Bios Scientific Publishers, 2004. - X, 278 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Instant notes series)

  Bibliografija: str. 273-274. - Kazalo
  ISBN 1-85996-355-2
  a) Chemistry - Outlines, syllabi, etc b) kemija c) elementi d) kemijske vezi e) struktura molekul f) biološko pomembne spojine g) molekularne interakcije h) organske spojine i) makromolekule j) termodinamika k) kinetika l) spektroskopija

  54
  COBISS.SI-ID 25583621

  50.
          LAB-on-a-chip : miniaturized systems for bio(chemical) analysis and synthesis / edited by R. Edwin Oosterbroek and Albert van den Berg. - 1st ed. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2003. - VIII, 394 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 0-444-51100-8 (vezano)
  a) analizna kenmija b) kemijska analiza c) biokemijska kemija d) sinteza e) miniaturizirani sistemi f) tehnologije g) metode h) aplikacije

  543+54.057
  COBISS.SI-ID 25437957

  51.
  LACASSE, Katia
          Textile chemicals : environmental data and facts / K. Lacasse, W. Baumann. - Berlin [etc.] : Springer, cop. 2004. - XXVI, 1180 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 1111-1174. - Kazalo
  ISBN 3-540-40815-0
  a) Textile chemicals - Environmental aspects b) kemija c) tekstilna tehnologija d) tehnološki postopki e) kemikalje f) lastnosti g) ekološki učinki h) uporaba i) spojine j) trgovska imena k) literatura

  661.1:677:54
  COBISS.SI-ID 25591813

  52.
          MAIN group metals in organic synthesis / edited by Hisashi Yamamoto and Koichiro Oshima. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2004. - 2 zv. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  Vsebina:
  Vol. 1: str. XX, 1-408
  Vol. 2: str. XVI, 409-885
  ISBN 3-527-30508-4 (komplet)
  a) Organometallic compounds b) organska kemija c) organske sinteze d) kovine glavnih grup e) reakcije f) reference

  547.057-034
  COBISS.SI-ID 25245701

  53.
          MONOLITHIC materials : preparation, properties, and applications / edited by František Švec, Tatiana B. Tennikova, Zdeněk Deyl. - 1st ed. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2003. - XIX, 773 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Journal of chromatography library, ISSN 0301-4770 ; vol. 67)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-444-50879-1 (vezano)
  a) Chromatographic analysis - Materials b) analizna kemija c) kromatografija d) kromatografske analize e) materiali f) monolitni materiali g) polimeri h) priprava vzorcev i) lastnosti j) aplikacije k) analizne metode

  543.54:678:620.1/.2
  COBISS.SI-ID 25242117

  54.
  NÖLTE, Joachim
          ICP emission spectrometry : a practical guide / Joachim Nölte. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2003. - XIV, 267 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. [233]-261. - Kazalo
  ISBN 3-527-30672-2
  a) Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry b) analizna kemija c) IPC analizna spektrometrija d) plazma e) instrumentacija f) metode g) rutinske analize h) aplikacije

  543.423
  COBISS.SI-ID 25122821

  55.
          ORGANIC synthesis highlights. V / edited by Hans-Günther Schmalz and Thomas Wirth. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2003. - XII, 440 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 3-527-30611-0
  a) Organic compounds - Synthesis b) organska kemija c) organske sinteze d) metode e) aplikacije

  547.2.057
  COBISS.SI-ID 25120517


  55 GEOLOGIJA. METEOROLOGIJA IN SORODNE VEDE.


  56.
          TREATISE on geochemistry / executive editors, Dick Holland and Karl Turekian. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, Pergamon, 2004. - 10 zv. : ilustr., graf. prikazi ; 28 cm

  Bibliografija na koncu posameznih gesel. - Kazala
  Vsebina:
  Vol. 1: Meteorites, comets, and planets / volume editor, Andrew M. Davis. - XVII, 737 str.
  Vol. 2: The mantle and core / volume editor, Richard W. Carlson. - XXI, 586 str.
  Vol. 3: The crust / volume editor, Roberta L. Rudnick. - XVII, 683 str.
  Vol. 4: The atmosphere / volume editor, Ralph F. Keeling. - XVI, 358 str.
  Vol. 5: Surface and ground water, weathering, and soils / volume editor, James
  Vol. 6: The oceans and marine geochemistry / volume editor, Henry Elderfield. - XVII, 646 str.
  Vol. 7: Sediments, diagenesis, and sedimentary rocks / volume editor, Fred T. Mackenzie. - XXI, 425 str.
  Vol. 8: Biogeochemistry / volume editor, William H. Schlesinger . - XVII, 702
  Vol. 9: Environmental geochemistry / volume editor, Barbara Sherwood Lollar. - XVII, 630 str.
  Vol. 10: Indexes. - XXXII, 203 str.
  ISBN 0-08-043751-6 (komplet)
  a) Geochemistry b) geokemija c) meteoriti d) kometi e) planeti f) zemeljski plašč g) jedro h) zemeljska skorja i) atmosfera j) površinske vode k) podtalnica l) preperevanje m) zemljine n) oceani o) morska geokemija p) sedimenti q) diageneza r) sedimentne kamnine s) biogeokemija t) ekološka geokemija

  550.4
  COBISS.SI-ID 25499909


  58 BOTANIKA.


  57.
  TOPLAK Galle, Katja
          Zdravilne rastline na Slovenskem / Katja Galle-Toplak ; [ilustrator Aleš Sedmak ; fotografi Luka Pintar ... et al.]. - 2. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2002 (Maribor : Ma-tisk). - 310 str. : barvne ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: str. 302. - Kazalo
  ISBN 86-11-15167-4 (Svet knjige)
  a) Zdravilne rastline - Slovenija b) Zdravilne rastline - Uporaba c) botanika d) zdravilne rastline e) slovenija f) fitoterapija g) rastlinske učinkovine h) vrste rastlin i) uporaba j) recepture čajev k) kemijska struktura učinkovin

  633.88(497.4):[615.322+615.89]
  615.322
  615.89
  COBISS.SI-ID 117423872


  61 MEDICINA.


  58.
          IRON chelation therapy / edited by Chaim Hershko. - New York [etc.] : Kluwer Academic/Plenum Pub., 2002. - VIII, 277 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Advances in experimental medicine and biology ; vol. 509)

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/fy034/2002022131 .html. - Bibliografija na koncu poglavij in na str. 268-272. - Kazalo
  ISBN 0-306-46785-2
  a) Chelation therapy b) Iron - Metabolism - Disorders c) Chelation Therapy d) Iron Overload - drug therapy e) Iron Chelating Agents - therapeutic use f) medicina g) metabolizem h) fiziologija železa i) napake v metabolizmu j) terapija s koordinacijskimi spojinami

  616-008.9:546.72
  COBISS.SI-ID 24836357

  59.
  RESTAK, Richard M., 1942-
          The secret life of the brain / Richard Restak. - Washington : Joseph Henry Press, 2001. - XX, 201 str. : barvne ilustr. ; 26 cm

  Dostopno tudi na: http://www.nap. edu/catalog/10112.html. - Kazalo
  ISBN 0-309-07435-5
  a) Brain - Popular works b) Neurosciences - Popular works c) nevrologija d) človeški možgani e) razvoj f) otroštvo g) adolescenca h) odrasla doba i) starost

  612.82
  COBISS.SI-ID 25005829


  620.1/.2 PREISKAVA MATERIJALA. NAUK O MATERIJALIH.


  60.
  CHATTOPADHYAY, R.
          Surface wear : analysis, treatment, and prevention / R. Chattopadhyay. - Materials Park : ASM International, 2001. - XII, 307 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibl. pri posam. poglavjih. - Kazalo
  ISBN 0-87170-702-0
  a) Surfaces (Technology) b) Mechanical wear c) materiali d) površinska obraba e) abrazija f) adhezija g) erozija h) korozija i) trenje j) mazanje k) zaščita površin l) zaščita pred obrabo m) utrjevanje površin n) toplotne obdelave o) oslojevanje p) odporni materiali q) kovinski materiali r) keramični materiali s) polimerni materiali t) napovedi obrabe u) metode napovedovanja v) lastnosti površin w) pregledno delo

  620.191
  COBISS.SI-ID 24959237

  61.
  HEILMANN, Andreas, 1960-
          Polymer films with embedded metal nanoparticles / Andreas Heilmann. - Berlin [etc.] : Springer, cop. 2003. - X, 216 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. - (Springer series in materials science, ISSN 0933-033X ; 52)

  Bibliografija: str. 199-216
  ISBN 3-540-43151-9 (vezano)
  a) Polymers b) Thin films c) Nanoparticles d) Metal clusters e) materiali f) polimeri g) tanki filmi h) nanašanje filma i) nanodelci j) nanostruktura k) strukturne spremembe l) kovinski klastri m) elektronske lastnosti n) optične lastnosti

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 25272837

  62.
          RECENT research developments in materials science & engineering. Vol. 1, pt. 1 / managing editor S.G. Pandalai. - Trivandrum : Transworld Research Network, 2002. - 356 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu prispevkov
  ISBN 81-7895-057-X
  a) materiali b) novi materiali c) raziskave d) razvoj e) lastnosti f) modeliranje

  620.1/.2
  COBISS.SI-ID 25273605


  621 SPLOŠNO STROJNIŠTVO. JEDRSKA TEHNIKA. ELEKTROTEHNIKA. MEHANSKA TEHNOLOGIJA.


  63.
  PHILLIPS, Jack
          General spatial involute gearing / Jack Phillips. - Berlin [etc.] : Springer, cop. 2003. - XVIII, 498 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 447-456. - Kazala
  ISBN 3-540-44204-9 (vezano)
  a) Gearing, Spur b) strojništvo c) strojni elementi d) zobniška gonila e) zobniki f) kinematika g) evolventna ozobja h) geometrija ozobij i) poštevni zobniki j) polžasta gonila k) pregledno delo

  621.833
  COBISS.SI-ID 5539355


  621.3 ELEKTROTEHNIKA.


  64.
          The IESNA lighting handbook : reference & application / Mark S. Rea, editor-in-chief. - 9th ed. - New York : Illuminating Engineering Society of North America, cop. 2000. - 1 zv. (loč. pag) : ilustr. ; 29 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-87995-150-8
  a) Electric lighting - Handbooks, manuals, etc b) elektrotehnika c) električna razsvetljava d) svetloba e) optika f) viri svetlobe g) izračuni osvetljenosti h) kakovost svetlobe i) svetilna tehnika j) primeri uporabe k) priročniki

  628.9(035)
  COBISS.SI-ID 3781716

  65.
          ISE student edition [Elektronski vir]. - Version 4.2i. - El. podatki. - Upper Saddle River : Prentice Hall, 2003. - 2 el. optična diska (CD-ROMa) : ilustr. ; 12 cm, v škatli 25 x 19 cm. - (XILINX University program. Design series)

  Sistemske zahteve: (IBM):IBM kompatibilen PC; Pentium ali PentiumPro; Windows 98/2000, NT 4.0 in NEC98. - Nasl. s CD-ROM-a
  Vsebina:
  1: Design environment
  2: Documentation
  ISBN 0-13-009729-2 (CD-ROM)
  a) elektrotehnika b) električna vezja c) digitalno načrtovanje vezij d) programska oprema e) računalniško podprto načrtovanje f) digitalne obdelave podatkov g) izdelava prototipov h) načrtovanje programabile logike

  621.3.049:004.4
  COBISS.SI-ID 24714757

  66.
  KHORRAMI, Farshad
          Modeling and adaptive nonlinear control of electric motors / F. Khorrami, P. Krishnamurthy, H. Melkote. - Berlin [etc.] : Springer, cop. 2003. - X, 523 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Power systems)

  Bibliografija: str. 501-518. - Kazalo
  ISBN 3-540-00936-1 (vezano)
  a) Electric controllers b) Electric motors c) Adaptive control systems d) elektrotehnika e) električni stroji f) električni motorji g) krmiljenje motorjev h) krmilni sistemi i) elektromehanski aktuatorji j) koračni motorji k) motorji brez ščetk l) prilagojeni sistemi m) tokovno krmiljenje n) napetostno krmiljenje o) indukcijski motorji p) servo pogoni q) pregledno delo

  621.313.13:681.5
  COBISS.SI-ID 25582597

  67.
          PHASE conjugate laser optics / Arnaud Brignon, Jean-Pierre Huignard, editors. - Hoboken : Wiley-Intersicence Publication, cop. 2004. - XIX, 410 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-471-43957-6 (vezano)
  a) Lasers b) Electrooptics c) Optical phase conjugation d) fizika e) elektrooptika f) laserji g) združevanje optične faze h) Brillouinova zrcala i) laserski resonatorji j) pulzni laserski sistemi k) tekočine l) optična vlakna m) aplikacije n) optimizacija o) nematični tekoči kristali

  621.375.826
  COBISS.SI-ID 25498629


  621.38 ELEKTRONIKA. FOTOELEKTRIKA. POSPEŠEVALNIKI DELCEV. RENTGENSKA TEHNIKA.


  68.
  BISHOP, Owen Neville
          Understand electronics / Owen Bishop. - 2nd ed. - Oxford [etc.] : Newnes, 2001. - 333 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7506-5319-1
  a) Electronics b) elektrotehnika c) elektronika d) elektrika e) upornost f) kapacitivnost g) induktivnost h) vezja i) polprevodnost j) tranzistorji k) senzorji l) prikazovalniki m) ojačevalniki n) računalniki o) mikrokrmilniki p) telekomunikacije q) krmiljenje r) priročniki

  621.36
  COBISS.SI-ID 25210117

  69.
          ORGANIC light-emitting devices : a survey / Joseph Shinar, editor. - New York [etc.] : Springer, 2002. - XVI, 309 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu prispekov. - Kazalo
  ISBN 0-387-95343-4
  a) Light emitting diodes b) Polymers - Electric properties c) elektrotehnika d) elektronika e) organski polprevodnik f) optoelektronski elementi g) svetilne diode h) LED - Light Emitting Devices i) uporaba polimerov j) polimeri k) električne lastnosti l) morfologija polimerov m) elektroluminiscenca

  621.382,2.032,32:678.7
  COBISS.SI-ID 24743173


  621.39 TELEKOMUNIKACIJE. DALJINSKO VODENJE.


  70.
  BRAITHWAITE, Chris
          UMTS network planning and development : design and implementation of the 3G CDMA infrastructure / Chris Braithwaite and Mike Scott. - Amsterdam [etc.] : Newnes, 2003. - XIII, 313 str. : ilustr., graf. prikazi ; 23 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/els041/200306675 4.html. - Bibliografija: str. 279-286. - Kazalo
  ISBN 0-7506-6082-1 (broš.)
  a) Universal Mobile Telecommunications System b) Code division multiple access c) Network computers d) elektrotehnika e) mobilne komunikacije f) osebne komunikacije g) UMTS - Universal Mobile Telecommunications System h) omrežja tretje generacije i) 3G CDMA tehnike j) CDMA - Code Devision Multiple Access k) infrastruktura omrežij l) računalniške mreže m) brezžične komunikacije n) dimenzioniranje omrežij o) kakovost omrežij p) optimiranje omrežij q) pregledno delo

  621.395/.396
  COBISS.SI-ID 25576709

  71.
          FIELDBUS technology : industrial network standards for real-time distributed control / N. P. Mahalik [editor]. - Berlin [etc.] : Springer, cop. 2003. - XXXI, 590 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
  ISBN 3-540-40183-0 (vezano)
  a) Intelligent control systems b) Real-time control c) Industrial electronics d) Computer networks e) elektrotehnika f) komunikacije g) Fieldbus sistemi h) krmilna vodila i) inteligentno krmiljenje sistemov j) krmiljenje v realnem času k) industrijska elektronika l) HART tehnologija m) HART - Highway Addressable Remote Transducer n) Fieldbus protokos o) DCS načrtovanje p) DCS - Distributed Control System q) uporaba Fieldbus r) krmiljenje omrežij s) SERCOS vmesnik t) elektromagnetna kompatibilnost u) interbus v) pregledno delo

  621.39
  COBISS.SI-ID 25582853


  621.5/.6


  72.
          PIPELINE rules of thumb handbook [Elektronski vir] : interactive CD version 2.0. - Orlando : Gulf Professional Publishing, cop. 2003. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

  Sistemske zahteve: računalnik PC, operacijski sistem Windows 98, 2000, NT ali XP
  ISBN 0-7506-7520-9
  a) strojništvo b) cevovodi c) konstruiranje cevovodov d) varjenje e) polaganje cevovodov f) preiskušanje cevovodov g) puščanje h) ventili i) korozija cevi j) protikorozijska zaščita k) transport plinov l) zemeljski plin m) komprimirani plin n) transport tekočin o) črpalke p) meritve pretokov q) električne inštalacije r) rezervoarji s) vzdrževanje t) izračuni u) primeri v) priročniki

  621.644
  COBISS.SI-ID 25604613


  624/625 GRADBENIŠTVO.


  73.
          BUILDING porches and decks / from the editors of Fine Homebuilding. - Newtown : Taunton Press, cop. 2003. - 156 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Taunton's for pros/by pros)

  Kazalo
  ISBN 1-56158-539-4 (broš.)
  a) Porches - Design and construction b) Decks (Architecture, Domestic) - Design and construction c) gradbeništvo d) arhitektura e) gradnja z lesom f) obrtniška dela g) mizarska dela h) lesene zveze i) individualne stanovanjske zgradbe j) lesena preddverja k) leseni prizidki l) pokrite terase m) lesene verande n) lesene stopnice o) postopki izdelave

  624.011.1
  COBISS.SI-ID 24972549

  74.
          FRAMING roofs / from the editors of Fine Homebuilding. - Newtown : Taunton Press, cop. 2003. - 156 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Taunton's for pros/by pros)

  Bibliografija: str. 152. - Kazalo
  ISBN 1-56158-538-6 (broš.)
  a) Roofs - Design and construction b) Framing (Building) c) gradbeništvo d) mizarska dela e) individualne stanovanjske hiše f) lesene zveze g) postopki izdelave h) strešna okna i) vgraditev strešnih oken j) lesene strehe k) izvedbena dela l) obrtniška dela m) načrtovanje

  624.011.1
  COBISS.SI-ID 24971781

  75.
          TUNNELLING Switzerland / editors K. Kovári, F. Descoeudres. - 2nd ed. - Gütersloh : Bertelsmann Fachzeitschriften, 2002. - 296 str. : ilustr. ; 31 cm

  Uvodno besedilo v nem., angl., franc. in it.; prispevki v nem. ali franc. ter vzpor. prevod v angl. - Bibliografija pri posameznih prispevkih
  ISBN 3-9803390-6-8
  a) gradbeništvo b) nizke gradnje c) tuneli d) zgodovina e) Švicarski tuneli f) železniški tuneli g) avtomobilski tuneli h) promet v Alpah i) gradnja cest in železnic j) gradbišča k) sistemi vrtanja l) postopki gradnje m) študije primerov n) tunnels o) tunnelling p) projects q) Switzerland r) history

  624.19
  COBISS.SI-ID 18510893


  628 ZDRAVSTVENA TEHNIKA. VODA. SANITARNE NAPRAVE. SVETLOBNA TEHNIKA.


  76.
          DUST explosion : prevention and protection / [edited by John Barton]. - Rugby : Institution of Chemical Engineers, cop. 2002. - XIV, 366 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-85295-410-7
  a) Dust b) Explosions c) industrijska proizvodnja d) varstvo pri delu e) eksplozije prahu f) vnetljivost g) eksplozivnost h) karakteristike i) preventivni ukrepi j) ventilacija k) izvedba ventilacije l) širjenje eksplozije m) cevovodi n) metode izolacije

  61484:628.511
  COBISS.SI-ID 24952837

  77.
  GESELLSCHAFT für Tribologie
          Entsorgung von ölhaltigen Abfällen. GfT-Arbeitsblatt 6 / Gesellschaft für Tribologie. - Moers : Gesselschaft für Tribologie, 1999. - 55 str. : ilustr. ; 30 cm

  a) GFT priporočila b) polni teksti c) odlaganje odpadnih snovi d) mineralna olja e) hladilne tekočine f) nevarni materiali g) oljni filtri h) nadzorovanje onesnaženja i) uporaba olj j) odpadna olja k) chemical hazards l) cooling lubricants m) dangerous materials n) mineral oils o) oil filters p) pollution control q) special refuses r) surveillange (approval) s) used oils t) waste disposal engineering u) waste disposal units

  628.4.04(083.1)
  COBISS.SI-ID 23902725

  78.
  MUTSCHMANN, Johann
          Snabdevanje vodom : priručnik / Johann Mutschmann, Fritz Stimmelmayr ; [prevodilac Ivan Savić]. - 3., dopunjeno i izmenjeno izd. - Beograd : Građevinska knjiga, 1999. - XIV, 698 str. : ilustr. graf. prikazi, tabele ; 21 cm. - (Biblioteka Hidrotehnika)

  Prevod dela: Taschenbuch der Wasserversorgung
  ISBN 86-395-0059-2
  a) voda b) ekologija c) oskrba z vodo d) hidrogeologija e) priprava vode f) vodni zbiralniki g) vodne mreže

  628.1(035)
  COBISS.SI-ID 579687


  64 GOSPODINJSTVO.


  79.
  SHAYNE, Rivers
          Conservation of furniture / Shayne Rivers, Nick Umney. - Oxford [etc.] : Butterworth-Heinemann, 2003. - XXXIII, 803 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-7506-0958-3
  a) Konservatorstvo - Pohištvo - Priročnik b) arhitektura c) notranja oprema d) pohištvo e) stilno pohištvo f) zgodovina g) materiali h) kvarjenje i) konzervatorstvo j) zaščita k) obnova starega pohištva

  645.4:069.44
  COBISS.SI-ID 512469887


  65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA V INDUSTRIJI TRGOVINI IN PROMETU.


  80.
  GILLIGAN, Colin
          Strategic marketing planning / Colin Gilligan and Richard M. S. Wilson. - Amsterdam [etc.] : Butterworth-Heinemann, 2003. - XII, 625 str. : ilustr. ; 25 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/els031/200304518 8.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/els031/2 003045188.html. - Bibliografija: str. 593-607. - Kazalo
  ISBN 0-7506-2246-6 (broš.)
  a) Marketing - Management b) menedžment c) trženje d) strateško planiranje e) analiza f) produktivnost g) konkurenca h) kupci i) okolje j) formuliranje strategije

  65.012
  COBISS.SI-ID 25507333

  81.
  KOŠMRLJ, Tatjana, 1965-
          Oblikovanje dokumentov : učbenik za predmet praktični pouk - učno podjetje v 3. letniku v programu Ekonomski tehnik in v 1. letniku v programu Ekonomski tehnik - PTI / Tatjana Košmrlj in Marija Popovič ; [fotografije Fotospring, Buenos Dias]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2003 ([Ljubljana] : Euroadria). - 91 str. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: str. 88-89
  ISBN 86-365-0445-7
  a) Pisarniško poslovanje - Pisno sporočanje - Učbeniki za srednje šole b) menedžment c) pisariško poslovanje d) oblikovanje dokumentov e) zgradba dokumenta f) vsebina dokumenta g) uporaba računalnika h) elektronsko poslovanje

  651.75(075.3)
  651(075.3):004
  659.23:004.4/.7
  COBISS.SI-ID 125628416

  82.
  PREŠERN, Saša
          Notranji trg Evropske unije in oznaka CE / Saša Prešern ; [ilustracije Bojan Jurc]. - Ljubljana : Slovenski institut za kakovost in meroslovje, 2003 (Ljubljana : Hren). - 146 str. : ilustr. ; 22 cm

  1.000 izv. - Bibliografija: str. 146
  ISBN 961-6443-02-X
  a) European Union b) Notranji trg - Evropa c) Izdelki - Označevanje d) industrijski izdelki e) CE oznaka f) identifikacija g) Evropska unija h) notranji trg i) industrijski izdelki j) splošna varnost k) standardizacija l) ugotavljanje skladnosti m) tržni nadzor n) oznaka CE o) zakonodaja p) Slovenija

  658.62(4)
  339.923:061.1EU:658.62(4)
  COBISS.SI-ID 120316928

  83.
  VON Stamm, Bettina
          Managing innovation, design and creativity / Bettina Von Stamm. - Chichester : J. Wiley, 2003. - XII, 429 str. : ilustr. ; 25 cm

  Ov. nasl.: Managing innovation, design & creativity. - Bibliografija: str. 405-419. - Kazalo
  ISBN 0-470-84708-5 (broš.)
  a) Technological innovations b) Creative ability in business c) Technological innovations - Management d) Creative ability in business - Case studies e) menedžment f) proizvodnja g) kreativnost h) inovacije i) razvoj novih proizvodov j) globalizacija k) strateško planiranje l) tržne raziskave m) prototipi n) timsko delo o) upravljanje znanja p) intelektualna lastnina q) študije primerov

  65.011/.012
  COBISS.SI-ID 25507845


  658 UPRAVLJANJE. VODENJE.


  84.
          JAHRBUCH QM 2003/2004 / Claudia Bruckner, Michael Stausberg (Hrsg.). - Kissing : Weka, 2003. - 352 str. : ilustr. ; 25 cm. - (WEKA-Praxislösungen)

  ISBN 3-8111-2852-3
  a) kakovost b) upravljanje kakovosti c) sistemi upravljanja d) sistemi vodenja kakovosti e) integrirani sistemi f) Six Sigma g) obveznosti h) certificiranje i) koledar prireditev j) definicije k) leksikoni izrazov l) primeri m) pregledno delo

  658.56.012.4
  COBISS.SI-ID 25481733

  85.
          MANUFACTURING technologies for machines of the future : 21st century technologies / Anatoli Dashchenko, editor. - Berlin [etc.] : Springer, cop. 2003. - XXX, 820 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija pri posameznih poglavjih
  - - Manufacturing technologies for machines of the future [Elektronski vir] : 21st century technologies. - 2 optična diska (CD-ROM-a) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 3-540-43492-5 (vez.)
  a) organizacija proizvodnje b) inženirstvo c) globalizacija proizvodnje d) razvoj izdelkov e) proizvodne strukture f) strojništvo g) razvoj motorjev h) CAPP sistemi i) modeliranje strojnih orodij j) elektronska proizvodnja k) vakumske tehnologije l) uporaba informacijskih tehnologij m) automatski sistemi načrtovanja n) 3-D CAD o) CIM p) uporaba robotov q) inovacije r) pregledno delo

  658.5
  COBISS.SI-ID 6394395

  86.
  MOUBRAY, John, 1942-
          Reliability-centered maintenance / John Moubray. - 2nd ed. - Oxford [etc.] : Butterworth Heinemann, 2001. - XV, 426 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Bibliografija: str. 415-417. - Kazalo
  ISBN 0-7506-3358-1
  a) Plant maintenance b) Reliability (Engineering) c) Maintainability (Engineering) d) organizacija proizvodnje e) vzdrževanje f) tehnologija vzdrževanja g) RCM-Reliability Centred Maintenance h) proaktivno vzdrževanje i) zanesljivost j) FMEA k) funkcionalne napake l) iskanje napak m) posledice n) pregledno delo

  658.5.004.5
  COBISS.SI-ID 25263109

  87.
  WIREMAN, Terry, 1951-
          Maintenance management and regulatory compliance strategies / Terry Wireman. - New York : Industrial Press, 2003. - XXV, 332 str. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-8311-3127-6
  a) organizacija proizvodnje b) vzdrževanje c) preventivno vzdrževanje d) vodenje vzdrževanja e) računalniško podprto vodenje f) CMMS - Computerized Maintenance Management System g) skladnost h) ekološke zahteve i) varnostne zahteve j) OSHA k) EPA l) ISO 9000 m) FDA n) standardi o) nabava p) organizacija dela q) izobraževanje zaposlenih r) opomniki s) pregledno delo

  658.5.004.5
  COBISS.SI-ID 25262341


  66 KEMIJSKA IN SORODNE INDUSTRIJE.


  88.
          BAILEY'S industrial oil and fat products : edible oil & fat products / edited by Y. H. Hui. - 5th ed. - New York [etc.] : J. Wiley & Sons, cop. 1996. - 5 zv. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija ob posameznih poglavjih. - Kazalo
  Dosedanja vsebina:
  Vol. 1: General, applications. - XXV, 528 str.
  Vol. 2: Oil and oil seeds. - XXIV, 708 str.
  Vol. 3: Products and application technology. - XXV, 567 str.
  Vol. 4: Processing technology. - XXV, 679 str.
  Vol. 5: Industrial and consumer nonedible, products from oils and fats. - XXIV, 399 str.
  ISBN 0-471-59424-5 (Vol. 1) ISBN 0-471-59426-1 (Vol. 2) ISBN 0-471-59427-X (Vol. 3) ISBN 0-471-59428-8 (Vol. 4) ISBN 0-471-59429-6 (Vol. 5)
  a) vrste olj b) pridobivanje c) maslo d) namazi e) solatni prelivi f) živila g) vsebnost maščob h) antioksidanti i) tehnološki postopki j) shranjevanje k) embalaža l) ravnanje z odpadki m) ekološki vplivi n) industrijska uporaba o) mila p) detergenti q) premazi r) usnjarstvo s) tekstilna industrija t) farmacevtska industrija u) kozmetika v) organska kemija w) užitna olja x) maščobe y) prehrana z) toksikologija {) rastlinska olja |) živalske maščobe }) arome ~) eterična olja ) analiza !) senzorična analiza ¤) maščobni nadomestki ©) lecitini °) maščobne kisline

  665.1/.3
  COBISS.SI-ID 2085752

  89.
  BURDICK, Donald L.
          Petrochemicals in nontechnical language / Donald L. Burdick, William L. Leffler. - 3rd ed. - Tulsa : PennWell, 2001. - IX, 450 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-87814-798-5
  a) Petroleum chemicals b) petrokemija c) organska kemija d) petrokemija e) organske spojine f) klasifikacija g) vrste spojin h) pridobivanje i) tehnološki procesi j) polimeri k) termoplasti l) smole m) vlakna n) slovar izrazov

  665.6/.7
  COBISS.SI-ID 25437445

  90.
  CHEREMISINOFF, Nicholas P., 1952-
          Chemical engineer's condensed encyclopedia of process equipment / Nicholas P. Cheremisinoff. - Houston : Gulf Publishing, cop. 2000. - IX, 387 str. : ilustr. ; 24 cm

  Sorodni elektronski vir: http://www.loc. gov/catdir/description/els033/9 9029947.html. - Kazalo
  ISBN 0-88415-144-1 (vezano)
  a) Chemical plants - Equipment and supplies - Encyclopedias b) kemijska tehnologija c) kemijska tehnika d) kemijske tovarne e) oprema f) naprave g) postopki h) enciklopedija

  66.02(031)
  COBISS.SI-ID 25238533

  91.
          FUELS and lubricants handbook : technology, properties, performance, and testing / George E. Totten, editor ; section editors, Steven R. Westbrook, Rajesh J. Shah. - West Conshohocken : ASTM International, 2003. - X, 1087 str. : ilustr. ; 29 cm. - (ASTM manual series ; MNL37WCD)

  Vsebina CD-ROM-a in knjige se razlikujeta. CD-ROM vsebuje standarde ASTM D. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  - - Fuels and lubricants handbook [Elektronski vir] : technology, properties, performance, and testing. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. iz enote
  ISBN 0-8031-2096-6
  a) Fuel - Testing - Methodology b) Fuel - Analysis c) Lubrication and lubricants - Analysis d) kemijska tehnika e) goriva f) maziva g) lastnosti h) vrste i) preskušanje lastnosti j) standardi k) preskusne metode l) uporaba m) priročniki

  662.6(035)
  COBISS.SI-ID 25436677

  92.
  GRAY, Forest
          Petroleum production in nontechnical language / Forest Gray. - 2nd ed. - Tulsa : PennWell Books, 1995. - VII, 288 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-87814-450-1
  a) Petroleum engineering b) industrija nafte c) geologija nafte d) metode vrtanja e) oprema f) priprava naftne vrtine g) pridobivanje zemeljskega plina h) nove tehnologije i) naloge j) glosar izrazov

  665.6/.7
  COBISS.SI-ID 25436933

  93.
          HANDBOOK of chemical engineering calculations / Nicholas P. Chopey, editor. - 3rd ed. - New York [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2004. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 25 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/mh031/2003056200 .html. - Kazalo
  ISBN 0-07-136262-2
  a) Chemical engineering - Mathematics b) kemijska tehnika c) fizikalne lastnosti d) kemijske lastnosti e) stehiometrija f) fazno ravnotežje g) kemijske reakcije h) reakcijska kinetika i) pretok snovi j) prenos toplote k) destilacija l) ekstrakcija m) kristalizacija n) absorbcija o) mešanje tekočin p) drobljenje q) kontrola onesnaževanja okolja r) biotehnologija s) stroški t) enačbe u) izračuni v) naloge w) rešitve

  66.011(075.8)(076.3)
  COBISS.SI-ID 25583365

  94.
  HARGREAVES, Tony
          Chemical formulation : an overview of surfactant-based preparations used in everyday life / Tony Hargreaves. - Cambridge : The Royal Society of Chemistry (RSC), 2003. - XIV, 180 str. ; 25 cm. - (RSC Paperbacks)

  Bibliografija: str. 170. - Kazalo
  ISBN 0-85404-635-6
  a) kemija b) kemični izdelki c) površinsko aktivne snovi d) delovanje e) površinska napetost f) adsorbcija g) micele h) kozmetika i) pralni praški j) čistila k) olja l) škrob m) emulgatorji n) soli o) barvila p) farmacevtski izdelki q) onesnaževanje okolja r) analiza izdelkov

  661
  COBISS.SI-ID 2840696

  95.
  LEFFLER, William L.
          Petroleum refining in nontechnical language / William L. Leffler. - 3rd ed. - Tulsa : PennWell, 2000. - XV, 310 str. : ilustr. ; 24 cm. - (PennWell nontechnical series)

  Kazalo
  ISBN 0-87814-776-4
  a) Petroleum - Refining b) petrokemija c) predelava nafte d) surova nafta e) karakteristike f) destilacija nafte g) krekiranje h) izparevanje v vakumu i) kemija nafte j) rafiniranje k) alkiliranje l) katalitično reformiranje m) redukcija ostankov n) hidrokrekiranje o) bencin p) dizelska goriva q) asfalt r) hidrogeniranje s) izomizacija t) dehidrogeniranje u) pridobivanje topil v) etilen w) kondenzati x) naravni plin y) kalorična vrednost z) naloge {) rešitve

  665.6/.7
  COBISS.SI-ID 25437189


  674 LESNA INDUSTRIJA.


  96.
  GREGER, Krešimir
          Proizvodni i poslovni procesi u preradi drva i proizvodnji namještaja : (zbirka zadataka) / Krešimir Greger. - Zagreb : Šumarski fakultet, 2000. - 283 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Bibliografija: str. 282-283
  ISBN 953-6307-48-0
  a) lesarstvo b) predelava lesa c) proizvodnja pohištva d) proizvodni procesi e) poslovni procesi f) nabava g) skladiščenje h) logistika i) razvoj j) kapacitete k) kontrola kvalitete l) naloge m) rešitve

  674.02:65.011(067.3)
  COBISS.SI-ID 25010693


  681.5 TEHNIKA AVTOMATSKE REGULACIJE.


  97.
  ZHU, Yunmin, 1944-
          Multisensor decision and estimation fusion / Yunmin Zhu. - Boston ; Dordrecht ; London : Kluwer Academic Publishers, cop. 2003. - XX, 236 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (The Kluwer international series on Asian studies in computer and information science ; 14)

  Bibliografija: str. [227]-233. - Kazalo
  ISBN 1-4020-7258-9
  a) Multisensor data fusion b) Multicriteria decision making c) multisenzorji d) zlivanje podatkov e) multikriterialno odločanje f) statistično odločanje g) sistemi odločanja h) optimizacija i) optimizacijske strategije j) algoritmi k) pregledno delo

  681.586
  COBISS.SI-ID 24936709


  69 GRADBENI MATERIJAL. GRADBENA DELA.


  98.
  ARNOLD, Rick, 1955-
          Working with concrete / Rick Arnold. - Newtown : The Taunton Press, 2003. - 185 str. : ilustr. ; 28 cm

  Kazalo
  ISBN 1-56158-614-5
  a) Concrete construction b) gradbeništvo c) izvedbena dela d) betoniranje e) samogradnja f) gradnja individualne hiše g) izkop h) temeljenje i) betoniranje zidov j) napake v betonu k) popravila l) postopki izdelave

  691.32
  COBISS.SI-ID 24968965

  99.
          FINISH carpentry / from the editors of Fine Homebuilding. - Newtown : Taunton Press, cop. 2003. - 156 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Taunton's for pros/by pros)

  Kazalo
  ISBN 1-56158-536-X (broš.)
  a) Finish carpentry b) gradbeništvo c) arhitektura d) obrtniška dela e) izvedbena dela f) mizarska dela g) individualne stanovanjske hiše h) delo z lesom i) opaži j) kotne letve k) lesene obloge l) postopki obdelave

  694:643
  COBISS.SI-ID 24971525

  100.
  MITTAG, Martin
          Građevinske konstrukcije : priručnik za graditelja o konstruktivnim sistemima, građevinskim elementima i načinima gradnje : sa nemačkim normama i tehničkim građevinskim odredbama / Martin Mittag. - 18. potpuno prerađeno izd. - Beograd : Građevinska knjiga, 2003. - 586 str. : ilustr. ; 30 cm

  Prevod dela: Baukonstruktionslehre. - Bibliografija: str. 573-575. - Kazalo
  ISBN 86-395-0376-1
  a) gradbeništvo b) arhitektura c) visoke gradnje d) visoke zgradbe e) načrtovanje f) gradbene konstrukcije g) nosilni sistemi h) gradbeni elementi i) tehnologija gradnje j) priročniki

  69
  COBISS.SI-ID 25715717

  101.
  MURAVLJOV, Mihailo
          Građevinski materijali 2 / Mihailo A. Muravljov, Dragica Lj. Jevtić. - [2. izdanje]. - Beograd : Akademska misao, 2003. - 209 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Bibliografija: str. 207-209. - Kazalo
  ISBN 86-7466-091-6
  a) gradbeništvo b) arhitektura c) gradbeni materiali d) keramika e) steklo f) silikatni materiali g) posebni betoni h) posebne malte i) mikroarmirani betoni j) polimerni betoni k) barvne kovine l) umetne mase m) antokorozijska zaščita n) lepila

  691
  COBISS.SI-ID 25389829

  102.
  PEULIĆ, Đuro
          Konstruktivni elementi zgrada / Đuro Peulić ; [crteže izradio autor]. - Zagreb : Croatiaknjiga, 2002. - 885 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Građevne konstrukcije)

  ISBN 953-6321-27-0
  a) gradbeništvo b) arhitektura c) visoke gradnje d) visoke zgradbe e) gradbene konštrukcije f) nosilni sistemi g) gradbeni elementi h) tehnologija gradiv i) priročniki

  69
  COBISS.SI-ID 25719813

  103.
          RENOVATING a kitchen / from the editors of Fine homebuilding. - Newtown : Taunton Press, cop. 2003. - 156 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Taunton's for pros/by pros)

  Kazalo
  ISBN 1-56158-540-8 (broš.)
  a) Kitchens - Remodeling b) gradbeništvo c) arhitektura d) obrtniška dela e) mizarska dela f) izdelava kuhinje g) kuhinjske omarice h) delovni pulti i) prenova kuhinje j) izvedbena dela k) postopki izdelave

  694:643.3
  COBISS.SI-ID 24972293

  104.
  SLOVENIJA. Zakoni itd.
          Urejanje prostora, graditev objektov : z uvodnimi pojasnili / predgovor Janez Kopač. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2003 ([Ljubljana] : Tiskarna Ljubljana). - 520 str. ; 21 cm. - (Zbirka predpisov / Uradni list Republike Slovenije)

  Kazali. - Vsebina na nasl. str.: Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1) / uvodna pojasnila Niko Vladimirov, Alenka Kumer, Mojca Štritof-Brus ; stvarno kazalo Andrej Prelovšek ; Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) / uvodna pojasnila Tomaž M. Jeglič ; stvarno kazalo Sabina Šerko
  ISBN 961-204-293-4 (broš.) ISBN 961-204-294-2 (trda vezava)
  a) Prostorsko urejanje - Pravna ureditev - Slovenija - Zakoni b) Gradbeništvo - Pravna ureditev - Slovenija - Zakoni c) gradbeništvo d) gradbena regulativa e) predpisi f) zakoni g) Slovenija

  69:349.442(497.4)(094)
  COBISS.SI-ID 123545600

  105.
  SLOVENSKI kolokvij o betonih (10 ; 2003 ; Ljubljana)
          Od projekta do izvedbe betonskih konstrukcij : zbornik gradiv in referatov / 10. slovenski kolokvij o betonih, Ljubljana, 22. maj 2003 ; [redakcija Andrej Zajc]. - Ljubljana : Irma, Inštitut za raziskavo materialov in aplikacije, 2003 (Ljubljana : Alfagraf Trade)

  Bibliografja pri posameznih prispevkih
  ISBN 961-90107-9-5
  a) Beton - Posvetovanja b) Betonske konstrukcije - Projektiranje - Posvetovanja c) gradbeništvo d) betonske konstrukcije e) načrtovanje f) izvedba g) sanacija h) ojačevanje i) nadzor pri gradnji j) certificiranje k) standardi l) SIST EN 206-1

  691.32
  666.972(063)(082)
  COBISS.SI-ID 124212992


  7 UMETNOST.


  106.
  EATON, Eric
          Designing Web site interface elements : for graphic designers / Eric Eaton. - Gloucester : Rockport Publishers, cop. 2003. - 255 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Designwhys)

  Bibliografija: str. 251. - Kazalo
  ISBN 0-201-79303-2
  a) Web sites - Design b) User interfaces (Computer software) c) umetnost d) informatika e) grafično oblikovanje f) računalniška grafika g) oblokovanje domačih strani h) spletne strani i) elementi j) postopki k) tehnike l) ozadja m) internet

  766:681.324
  COBISS.SI-ID 25005317


  71 PROSTORSKO UREJANJE. REGIONALNO PLANIRANJE. URBANIZEM. OBLIKOVANJE KRAJINE.


  107.
  DEUNK, Gerritjan [Twentieth]
          20th century garden and landscape architecture in the Netherlands / Gerritjan Deunk. - Rotterdam : NAi Publishers, cop. 2002. - 175 str. : ilustr. ; 29 cm

  Kazalo
  ISBN 90-5662-243-9
  a) Gardens - Netherlands - Design b) Landscape architecture - Netherlands c) krajinska arhitektura d) urbanizem e) zgodovinski pregledi - Nizozemska f) parki g) vrtovi h) vrtički i) načrti

  712
  COBISS.SI-ID 25572357

  108.
  HAZEL, George
          Making cities work / George Hazel, Roger Parry. - London : Wiley-Academy, cop. 2004. - 192 str. : ilustr. ; 23 x 25 cm

  Bibliografija: str. 192
  ISBN 0-470-84681-X
  a) Urban renewal b) City planning c) Cities and towns d) urbanizem e) arhitektura f) sodobne mestne ureditve g) letališča h) avtobusne postaje i) železniške postaje j) stara mestna jedra k) trgi l) promenada m) mestni potniški promet n) terminali za potniške ladje

  711.5
  COBISS.SI-ID 25281797

  109.
  HOLDEN, Robert, 1947-
          New landscape design / Robert Holden. - London : Laurence King Publishing, cop. 2003. - 192 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

  Kazalo
  ISBN 1-85669-290-6
  a) Landscape architecture b) krajinska arhitektura c) urbanizem d) podeželje e) mestne ureditve f) trgi g) parki h) zunanje ureditve javnih stavb i) zapuščena industrijska območja j) opuščeni kamnolomi k) spominski parki l) park za invalide m) naravni parki n) projekt Eden o) botanični vrtovi p) ureditve ob vodotokih q) študije primerov

  712
  COBISS.SI-ID 25573125

  110.
  MACY, Christine
          Architecture and nature : creating the American landscape / Christine Macy and Sarah Bonnemaison. - London ; New York : Routledge, 2003. - XII, 372 str., [16] str. uvezanih pril. : ilustr., zvd. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 347-361. - Kazalo
  ISBN 0-415-28358-2 (vezano) ISBN 0-415-28359-0 (broš.)
  a) Architecture - United States - 20th century. b) Architecture - Environmental aspects - United States c) krajinska arhitektura d) arhitektura in narava e) narava v stavbah f) stavbe v naravi g) teorija h) zgodovina i) ameriški indijanci j) oblikovanje pokrajine k) vmeščanje zgradb v naravno okolje l) umetniške stvaritve

  712:72.01
  COBISS.SI-ID 25042949

  111.
  RADOVIĆ, Ranko
          Forma grada : osnove, teorija i praksa / Ranko Radović. - Novi Sad : Stylos ; Beograd : Orion Art, 2003 (Novi Sad : Stylos-print). - 179 str. : ilustr. ; 21 x 24 cm. - (Edicija učenje arhitekture)

  Bibliografija: str. 157-165. - Kazalo. - Summary. - Resume
  ISBN 86-83305-08-2
  a) Mesta - Planiranje naselij b) urbanizem c) arhitektura d) prostorsko urejanje e) načrtovanje mest f) zgodovina g) analiza h) tipologija i) fizične strukture mest j) raziskave

  711.523
  COBISS.SI-ID 9885490

  112.
          SHAPING the city : studies in history, theory and urban design / edited by Edward Robbins and Rodolphe El-Khoury. - New York : Routledge, 2004. - 270 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 252-261. - Kazalo
  ISBN 0-415-26188-0 (vezano) ISBN 0-415-26189-9 (broš.)
  a) City planning - Case studies b) Metropolitan areas - Case studies c) Cities and towns - History - 20th century - Case studies d) Cities and towns - History - 21st century - Case studies e) Sociology, Urban f) urbanizem g) zgodovina h) teorija i) urbanistično načrtovanje j) mesta k) avtorski prispevki l) Atlanta m) Barcelona n) Chicago o) Detroit p) Los Angeles q) Philadelphija r) San Francisco s) azijski megalopolisi t) novi urbanizem u) zamisel mesta v kibernetskem prostoru

  711.4
  COBISS.SI-ID 25234181

  113.
          SITUAZIONISMO = Situationism ; Interscambi = Interchanges / Armin Linke ... [et al.]. - Milano : Elemond, 2001. - 131 str. : ilustr. ; 26 X 26 cm. - (Lotus International, ISSN 1124-9064 ; 108)

  ISBN 88-289-1097-6
  a) urbanizem b) razvoj mest c) transport d) križišča mestnega potniškega prometa e) potniški terminal

  711.453
  COBISS.SI-ID 23577349

  114.
          The UNKNOWN city : contesting architecture and social space : a Strangely Familiar project / edited by Iain Borden ... [et al.]. - Cambridge ; London : MIT Press, cop. 2001. - XXVII, 533 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-262-02471-3
  a) Architecture and society b) Architecture - Human factors c) Architecture et société d) Architecture - Facteurs humains e) urbanizem f) arhitektura g) teorija h) zgodovina i) eseji

  711
  COBISS.SI-ID 25052421

  115.
          URBANISM : imported or exported? : [native aspirations and foreign plans] / edited by Joe Nasr and Mercedes Volait. - Chichester : Wiley-Academy, 2003. - XXXVIII, 354 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazali
  ISBN 0-470-85161-9 ISBN 0-470-85160-0 (broš.)
  a) City planning - Developing countries - History - 19th century. b) City planning - Developing countries - History - 20th century. c) Cities and towns - Developing countries d) Architecture, Modern - 19th century. e) Architecture, Modern - 20th century. f) Architecture - Developing countries g) urbanizem h) urbanistično načrtovanje i) teorija j) zgodovina k) študije primerov l) globalizacija

  711.4
  COBISS.SI-ID 25283333

  116.
          WASSER : Gestalten mit Wasser ; von Uferpromenaden zu Wasserspielen = Water : designing with water : promenades and water features / [editors Robert Schäfer, Claudia Moll ; translations Judith Harrison ... et al.]. - München : Callwey Verlag ; Basel ; Boston ; Berlin : Birkhäuser, cop. 2002. - 128 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Edition Topos)

  Besedilo v angl. in nem. jeziku
  ISBN 3-7643-6976-0 (Birkhäuser) ISBN 3-7667-1554-2 (Callwey)
  a) Water in landscape architecture - Europe b) Urban parks - Europe c) krajinska arhitektura d) urejanje krajine e) voda f) vodni element g) parki h) ribniki i) obrežja rek j) umetni vodni kanali k) mokrišča l) vodometi m) trgi n) bazenčki o) morska obala p) obvodni prostor q) študije primerov

  712:556
  COBISS.SI-ID 24963589


  72 ARHITEKTURA.


  117.
  ANDER, Gregg D.
          Daylighting performance and design / Gregg D. Ander. - 2nd ed. - Hoboken : J. Wiley & Sons, cop. 2003. - XIII, 296 str. : ilustr. ; 29 cm

  Dostopno tudi na: http://www.loc. gov/catdir/toc/wiley031/2002033 187.html. - Bibliografija: str. 283-292. - Kazalo
  ISBN 0-471-26299-4 (vezano)
  a) Daylighting b) Architectural design c) Light in architecture d) arhitektura e) osvetlitev f) dnevna svetloba g) umetna razsvetljava h) načrtovanje i) zasteklitev j) računalniški programi k) študije primerov

  72.011:628.92
  COBISS.SI-ID 25256453

  118.
          ART + architecture / guest-edited by Ivan Margolius. - Chichester : Wiley-Academy, 2003. - 128 str. : barvne ilustr. ; 29 cm. - (Architectural design, ISSN 0003-8504 ; vol. 73 ; no. 3) (Profile ; no. 163)

  ISBN 0-470-84539-2
  a) Art - Technique b) Architectural design c) arhitektura d) umetnost e) umetnost v arhitekturi f) prostorske inštalacije g) arhitektura v umetnosti h) iluzionistične upodobitve i) umetnostne galerije j) reinterpretacija umetniških del v arhitekturi k) povezave

  72.011:73
  COBISS.SI-ID 25594117

  119.
  BANDUR, Markus
          Aesthetics of total serialism : contemporary research from music to architecture / Markus Bandur. - Basel ; Boston ; Berlin : Birkhäuser - Publishers for architecture, 2001. - 93 str. : ilustr., zvd., note ; 19 cm. - (The IT revolution in architecture)

  Prevod dela: Estetica del serialismo integrale. - Bibliografija: str. 91-93
  ISBN 3-7643-6449-1
  a) Music and architecture b) Serialism (Music) c) Architecture - Aesthetics d) Deconstructivism (Architecture) e) arhitektura f) umetnost g) glasba h) teorija i) serializem j) raziskave

  72.01
  COBISS.SI-ID 25046021

  120.
  BETSKY, Aaron
          Landscrapers : building with the land / Aaron Betsky. - London : Thames & Hudson, cop. 2002. - 191 str. : ilustr. ; 24 x 28 cm

  Kazalo
  ISBN 0-500-34188-5
  a) arhitektura b) krajinska arhitektura c) urbanizem d) integracija stavbe v krajino e) vkopane hoše f) ozelenjene fasade g) zelene strehe h) javne zgradbe i) muzeji j) parki

  725.1:712
  COBISS.SI-ID 1373316

  121.
  CURTIS, Eleanor
          Hotel : interior structures / Eleanor Curtis. - Chichester : Wiley-Academy, 2003. - 264 str. : ilustr. ; 28 cm

  ISBN 0-470-85740-4
  a) Hotels - Design and construction b) Hotels - Decoration c) Interior architecture d) arhitektura e) javne zgradbe f) hoteli g) notranja oprema h) hotelske sobe i) restavracije j) recepcije k) hotelski bazeni l) interier

  728.5:747
  COBISS.SI-ID 25281285

  122.
  CURTIS, Eleanor
          School builders / Eleanor Curtis. - Chichester : Wiley-Academy, cop. 2003. - 224 str. : ilustr. ; 31 cm

  Bibliografija: str. 224
  ISBN 0-471-62377-6
  a) šolske zgradbe b) šole c) tlorisi d) arhitekturno načrtovanje e) projekti f) arhitektura g) javne zgradbe h) šole i) osnovne šole j) prostorska zasnova k) zunanja ureditev l) tlorisi m) študije izvedenih primerov

  727.1
  COBISS.SI-ID 1421444

  123.
          ENCYCLOPEDIA of 20th century architecture / R. Stephen Sennott, editor. - New York ; London : Fitzroy Dearborn, 2004. - 3 zv. (XXXI, 1525 str.) : ilustr. ; 29 cm

  Bibliografija na koncu posameznih gesel. - Kazalo. - Vsebina: Vol. 1: A - F ; Vol. 2: G - O ; Vol. 3: P - Z, Index
  ISBN 1-57958-433-0 (zv. 1) ISBN 1-57958-434-9 (zv. 2) ISBN 1-57958-435-7 (zv. 3)
  a) Architecture, Modern - 20th century. b) arhitektura c) teorija d) zgodovina e) 20. stoletje f) arhitekti g) biografije h) znamenite zgradbe - kraji i) tipologija zgradb j) bibliografije

  72(031)
  COBISS.SI-ID 24498437

  124.
  FARRELLY, Lorraine
          Bar and restaurant interior structures / Lorraine Farrelly. - Chichester : Wiley-Academy, cop. 2003. - 208 str. : ilustr. ; 29 cm

  ISBN 0-471-48953-0
  a) Restaurants b) Restaurants - Decoration c) Restaurants - Pictorial works d) Bars (Drinking establishments) e) Bars (Drinking establishments) - Decoration f) Bars (Drinking establishments) - Pictorial works g) arhitektura h) notranja oprema i) javni prostori j) gostinski obrati k) restavracije l) kavarne m) bari n) točilnice o) študije primerov

  725.71:747
  COBISS.SI-ID 25281029

  125.
  FIERRO, Annette
          The glass state : the technology of the spectacle : Paris, 1981-1998 / Annette Fierro. - Cambridge, Mass. ; London : MIT Press, cop. 2003. - XVII, 320 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: 304-310 str. - Kazalo
  ISBN 0-262-06233-X
  a) Mitterrand, François (1916-) b) Glass construction - France - Paris c) Public architecture - France - Paris - 20th century. d) Architecture and state - France - Paris - History - 20th century. e) Symbolism in architecture - France - Paris f) Paris (France) - Buildings, structures, etc g) arhitektura h) teorija i) steklo v arhitekturi j) transparentnost k) analize l) monumentalne steklene zgradbe

  72.01:691.6
  COBISS.SI-ID 25039109

  126.
  HELLMAN, Louis, 1936-
          Architecture A to Z : a rough guide / Louis Hellman. - Chichester : Wiley Academy, cop. 2001. - 177 str. : ilustr. ; 29 cm

  Kazalo
  ISBN 0-471-48957-3
  a) arhitektura b) arhitekturna kritika c) arhitekti d) risba e) zgodovinski pregledi f) satira g) arhitektura h) zgodovina i) osnovni arhitekturni pojmi j) vodniki - humorni prikaz k) znamenite stavbe - ilustracije l) arhitekti - karikature m) vplivi na arhitekturo

  72.01(084.1)
  COBISS.SI-ID 1280132

  127.
  HIBI, Sadao, 1947-
          Japanese detail : architecture / Sadao Hibi. - San Francisco : Chronicle Books, [2002?]. - 142 str. : ilustr. ; 31 cm

  ISBN 0-8118-3675-4
  a) Architecture, Japanese b) Architecture, Domestic - Japan c) arhitektura d) umetnost e) zgodovina f) japonska tradicionalna arhitektura g) tipologija h) detajli i) japonska hiša

  72.01(520)
  COBISS.SI-ID 25259013

  128.
  HUGUES, Theodor
          Holzbau : Details, Produkte, Beispiele / Theodor Hugues, Ludwig Steiger, Johann Weber. - 1. Aufl. - München : Institut für Internationale Architektur-Dokumentation, 2002. - 112 str. : ilustr. ; 30 cm

  Na vrhu nasl. str.: Detail Praxis
  ISBN 3-920034-07-4
  a) arhitektura b) gradbeništvo c) gradbeni materiali d) načrtovanje e) les f) detajli g) gradbeni proizvodi h) študije primerov

  72.011:691.11
  COBISS.SI-ID 25221893

  129.
  HUGUES, Theodor
          Naturwerkstein : Gesteinsarten, Details, Beispiele / Theodor Hugues, Ludwig Steiger, Johann Weber. - 1 Aufl. - München : Institut für Internationale Architektur-Dokumentation, 2002. - 112 str. : ilustr. ; 30 cm

  Na vrhu nasl. str.: Detail Praxis. - Bibliografija: str. 105. - Kazalo
  ISBN 3-920034-06-6
  a) arhitektura b) gradbeništvo c) gradbeni materiali d) načrtovanje e) naravni kamen f) vrste g) vzorci h) detajli i) študije primerov

  72.011:679.85
  COBISS.SI-ID 25221381

  130.
          MVRDV files : projects 002-209 / [editor Nobuyuki Yoshida]. - Tokyo : A + U Publishing, cop. 2002. - 232 str. : ilustr., načrti ; 30 cm. - (Kenchiku to toshi. Rinji zokango = Architecture and urbanism ; November 2002, special issue)

  Besedilo v angl. in jap. jeziku
  ISBN 4-900211-56-7
  a) MVRDV (Firm) b) Architecture - Netherlands - 20th century. c) arhitekti d) MVDRV e) fotografije f) osnovni podatki g) načrti h) prikazi izvedenih del i) arhitekturne skupine j) arhitektura

  72.01
  COBISS.SI-ID 25287685

  131.
  MYERSON, Jeremy
          Das kreative Büro / Jeremy Myerson und Philip Ross ; aus dem Englischen übersetzt von Joanna Zajac-Wernicke. - Stuttgart : Deutsche Verlags-Anstalt, cop. 1999. - 240 str. : ilustr., načrti ; 30 cm

  Prevod dela: The creative office. - Nasl. raztegnjen na dveh str. - Kazalo
  ISBN 3-421-03198-3
  a) arhitektura b) javne zgradbe c) poslovne stavbe d) pisarne e) prostorska zasnova f) notranja oprema g) sodobni pristopi h) študije primerov

  725.23
  COBISS.SI-ID 23511813

  132.
  NEIDHARDT, Velimir
          Čovjek u prostoru : antroposocijalna teorija projektiranja / Velimir Neidhardt. - Zagreb : Školska knjiga, 1997. - 184 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 179-184
  ISBN 953-0-30619-9
  a) Arhitektura - Projektiranje b) arhitektura c) teorija načrtovanja d) proces projektiranja e) antropološka metoda

  72.01
  COBISS.SI-ID 8768421

  133.
  NIJSSE, Rob
          Glass in structures : elements, concepts, designs / Rob Nijsse ; foreword by MVRDV. - Basel ; Berlin ; Boston : Birkhäuser, cop. 2003. - 167 str. : ilustr. ; 31 cm

  ISBN 3-7643-6439-4 ISBN 3-7643-6440-8 (nemška izd.)
  a) Glass construction b) arhitektura c) načrtovanje d) sodobni gradbeni materiali e) steklo f) zgodovinski pregled g) stekleni mostovi h) steklene strehe i) stekleni nosilci j) steklene stopnice k) stekleni nadstreški l) steklena tla m) stekleni stebri n) steklene fasade o) steklene stene p) steklene hiše

  72.011:691.6
  COBISS.SI-ID 24870661

  134.
          NIKLAUS Pevsner : Pevsner on art and architecture : the radio talks / edited and with an introduction by Stephen Games. - London : Methuen, cop. 2002. - XLII, 357 str. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-413-71220-6 (na hrbtni str. nasl. str.) ISBN 0-413-77243-8 (na ovoju)
  a) Art criticism b) Architectural criticism c) arhitektura d) teorija e) umetnost in arhitektura f) zgodovina g) zbornik radijskih govorov h) Pevsner, Nikolaus (1902-1983) i) biografije

  72.01
  COBISS.SI-ID 25042437

  135.
  PENG, Chengzhi
          Design through digital interaction : computing communications and collaboration on design / Chengzhi Peng. - Bristol ; Portland : Intellect, cop. 2001. - XI, 212 str. : ilustr. ; 23 cm

  Bibliografija: str. 201-207. - Kazalo
  ISBN 1-84150-007-0
  a) Architectural design - Data processing b) Design - Data processing c) Computer-aided design d) Group work in architecture - Computer networks e) Artistic collaboration - Computer networks f) arhitektura g) načrtovanje h) teorija i) vzajemno računalniško projektiranje j) projektiranje na daljavo k) računalniška grafika - posredovanje

  72.01:681.3
  COBISS.SI-ID 24970245

  136.
  ROYAL Institute of British Architects
          Directory of practices 2003 / Royal Institute of British Architects. - Manchester : Excel Publishing, [2003]. - 320 str. : ilustr. ; 30 cm

  Ov. nasl.
  a) arhitektura b) inštituti c) Royal Institute of British Architects d) imeniki e) arhitekti f) arhitekturne skupine

  72(420):050,8
  COBISS.SI-ID 25058053

  137.
  RYAN, Raymund
          Cool construction / Raymund Ryan. - London : Thames & Hudson, cop. 2001. - 128 str. : ilustr. ; 25 cm

  Hrbtni nasl.: 4 x 4 cool construction. - Na ov. str.: David Chipperfield, Waro Kishi, Eduardo Souto de Moura, Tod Willams and Billie Tsien. - Bibliografija: str. 127. - Vsebina: David Chipperfield ; Waro Kishi ; Eduardo Souto de Moura ; Tod Williams and Billie Tsien
  ISBN 0-500-28267-6
  a) Architecture, Modern - 20th century - Themes, motives b) Architecture - 20e siecle. c) arhitektura d) inovativne zasnove e) avtorski projekti f) študije primerov g) biografije

  72.01
  COBISS.SI-ID 25044997

  138.
  SCHRICKER, Rudolf, 1955-
          Kreative Raum-Akustik : für Architekten und Designer / Rudolf Schricker. - München : Deutsche Verlags-Anstalt, cop. 2001. - 199 str. : ilustr., načrti ; 30 cm + 2 el. optična diska (CD-ROM-a)

  Kazalo
  ISBN 3-421-03277-7 (vezano)
  a) arhitektura b) akustika v prostorih c) koncertne dvorane d) predavalnice e) javni prostori f) dušenje hrupa g) prenos zvoka

  72.011:534.84
  COBISS.SI-ID 23864325

  139.
  SEVER, Savin
          Savin Sever arhitekt = Savin Sever architect : monografija / [besedila, text] Metka Dolenec, [Aleš Vodopivec ; angleški prevod, English translation Nataša Zajec Herceg ; fotografija, photography Janez Kališnik ... et al.]. - Ljubljana : Nuit, 2003. - 149 str. : ilustr. ; 31 cm

  Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl. - Poetika gradnje = The poetics of construction / Aleš Vodopivec: str. 12-19. - Bibliografija: str. 146-149
  ISBN 961-91229-0-9
  a) Sever, Savin (1927-2003) b) slovenska arhitektura c) slovenski arhitekti d) slovenska arhitektura e) arhitekti f) biografije g) Sever, Savin (1927-2003) h) projekti i) izvedena dela

  72:929 Sever S.
  COBISS.SI-ID 127424512

  140.
          STADTUMBAU = UrbanConversion : recent international examples / [Matthias Boeckl (ed.)]. - Wien ; New York : Springer, cop. 2003. - 171 str. : ilustr. ; 31 cm. - (Edition Architektur aktuelle ; 4)

  Besedilo v nem. in angl. jeziku
  ISBN 3-211-83850-3
  a) Architecture, Modern - 20th century. b) City planning c) Urban landscape architecture d) Buildings - Repair and reconstruction e) arhitektura f) urbanizem g) javne zgradbe h) mestne ureditve i) London - South Bank j) Rotterdam - Kop van Zuid k) München - Herzog & de Meuron l) Melbourne - Lab architecture studio m) New York - Raimund Abraham, Williams, Tsien n) Waidhofen - Bender, Ernest o) Innsbruck - Perault, Dominique p) Graz - Kulturna prestolnica 2003

  725.2:711,5
  COBISS.SI-ID 25526533

  141.
  STEVENS, Garry, 1916-
          The favored circle : the social foundations of architectural distinction / Garry Stevens. - Cambridge (Mass.) ; London : MIT Press, 1998. - 253 str. : ilustr. ; 23 cm

  Bibliografija: str. 224-245. - Kazalo
  ISBN 0-262-19408-2
  a) Architecture b) Architects c) arhitektura d) teorija e) proces načrtovanja f) družbeni vpliv g) analize področja arhitektov h) izobraževanje arhitektov i) vloga arhitekta j) vpliv na uspešnost

  72.01
  COBISS.SI-ID 25054469

  142.
  STOPAR, Ivan, 1929-
          Grajske stavbe v osrednji Sloveniji. 2, Dolenjska. Knj. 2, Med Bogenšperkom in Mokricami / Ivan Stopar. - Ljubljana : Viharnik, 2001 (Ljubljana : Littera picta). - 196 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Grajske stavbe ; 13)

  Zvd. na spojnih listih. - Bibliografija: str. 190-191. - Kazali
  ISBN 961-6057-28-6
  a) Gradovi - Dolenjska b) arhitektura c) zgodovina d) gradovi e) graščine f) dvorci g) topografija h) fotografije i) načrti

  728.8(497.4)
  COBISS.SI-ID 114175232

  143.
          THIS is not architecture : media constructions / edited by Kester Rattenbury. - London ; New York : Routledge, 2002. - XXIV, 264 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu nekaterih poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-415-23180-9 (broš.) ISBN 0-415-23406-9 (vezano)
  a) arhitektura b) teorija c) "navidezna resničnost" d) virtualna resničnost e) prezentacija arhitekture f) poročanje o arhitekturi g) arhitekturna kritika h) pisanje o arhitekturi i) fotografiranje arhitekture j) računalniška grafika k) "zgradbe medijev"

  72.01
  COBISS.SI-ID 1356676

  144.
          TRANSLUZENTE Materialien : Glas, Kunststoff, Metall / Frank Kaltenbach (Herausgeber). - 1. Aufl. - München : Institut für internationale Architektur-Dokumentation, 2003. - 112 str. : ilustr. ; 30 cm

  Na nasl. str.: Detail Praxis. - Kazalo
  ISBN 3-920034-08-2
  a) arhitektura b) gradbeništvo c) gradbeni materiali d) načrtovanje e) transparentni materiali f) steklo g) umetne mase h) perforirana kovina i) membrane j) mreže k) detajli l) študije primerov

  72.011
  COBISS.SI-ID 25221637


  74 RISANJE. OBLIKOVANJE. UPORABNA UMETNOST.


  145.
          ADVERTISING and identity in Europe : the I of the beholder / edited by Jackie Cannon, Patricia Anne Odber de Baubeta, Robin Warner. - Bristol ; Portland : Intellect, cop. 2000. - V, 138 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 1-84150-037-2
  a) Advertising - Social aspects - Europe b) Identity (Psychology) - Europe c) umetnost d) oblikovanje e) marketing f) reklame g) promocija h) propaganda i) identiteta - Evropa j) teorija

  [745/749]:659.1
  COBISS.SI-ID 24969989

  146.
  COUTTS Clay, Jennifer
          Jetliner cabins / Jennifer Coutts Clay. - Chichester : Wiley-Academy, 2003. - 192 str. : ilustr. ; 29 cm

  Bibliografija: str. 185. - Kazalo
  ISBN 0-470-85165-1
  a) Jet transports b) Interior decoration c) umetnost d) arhitektura e) industrijsko oblikovanje f) grafično oblikovanje g) design h) oblikovanje notranjosti letal i) zgodovina j) potniške kabine k) letalski sedeži l) ležalniki m) zaščitni znaki letalskih družb n) letalski menuji o) vzorci tapetniškega blaga p) dodatna oprema

  747:629.7.04
  COBISS.SI-ID 25557253

  147.
  DUNNE, Anthony
          Design noir : the secret life of electronic objects / Anthony Dunne and Fiona Raby. - London : August ; Basel : Birkhäuser, cop. 2001. - 75, [84] str. : ilustr. ; 25 cm

  ISBN 3-7643-6566-8
  a) Art and electronics b) Electronic apparatus and appliances - Design and construction c) Électronique d) Design e) umetnost f) teorija g) oblikovanje h) črni design i) elektronski objekti

  745/749
  COBISS.SI-ID 25037061

  148.
  HAGSTRÖMER, Denise
          Swedish design / Denise Hagströmer. - Stockholm : Swedish Institute, cop. 2001. - 135 str. : ilustr. ; 27 cm

  Kazalo
  ISBN 91-520-0588-7
  a) Design - Sweden - History - 20th century. b) Design, Industrial - Sweden - History - 20th century. c) umetnost d) industrijsko oblikovanje e) švedski design f) 1900 - 2000 g) oblikovalci h) teorija i) zgodovinski pregled

  745/749
  COBISS.SI-ID 25475333

  149.
  HIEBERT, Helen, 1965-
          Paper illuminated : includes 15 projects for making handcrafted luminaria, lanterns, screens, lamp shades, and window treatments / Helen Hiebert ; photographs by Ben Fink. - North Adams : Storey Books, 2001. - 134 str. : ilustr. ; 23 cm

  Bibliografija: str. 132. - Kazalo
  ISBN 1-58017-330-6
  a) Paper work b) Lamps c) Lampshades d) umetnost e) ročne spretnosti f) oblikovanje papirja g) svetila h) zasloni i) lanterne j) postopki izdelave

  745.54
  COBISS.SI-ID 25258501

  150.
          INNENRÄUME : Raum, Lich, Material / Christian Schittich (Hrsg.). - Basel ; Boston ; Berlin : Birkhäuser, cop. 2002. - 175 str. : ilustr. ; 30 cm. - (#Edition #Detail)

  ISBN 3-7643-6632-X
  a) arhitektura b) notranja oprema c) interier d) teorija e) zgodovina f) študije primerov g) stanovanja h) sakralni prostor i) vrtci j) trgovine k) restavracije l) pisarne m) kulturne ustanove n) notranjosti vlakov o) postaje p) podzemne železnice q) detajli

  747
  COBISS.SI-ID 25222405

  151.
          PAPIER wirkt : die schönsten Papiere 2003 / [konzeption und redaktion Bernhard Niemela, Martina Reinhardt, Gerd Bergmann]. - Ostfildern : Deutscher Drucher Verlagsgesellschaft, cop. 2003. - [120] str. : ilustr. ; 31 cm. - (Edition Deutscher Drucker)

  ISBN 3-920226-82-8
  a) umetnost b) industrijsko oblikovanje c) grafično oblikovanje d) papir e) vrste f) vzorci g) teža h) struktura i) barva j) površinska obdelava

  74:676
  COBISS.SI-ID 25475589

  152.
  VIEBAHN, Ulrich, 1952-
          Technisches Freihandzeichnen : Lehr- und Übungsbuch / Ulrich Viebahn. - 4. Aufl. - Berlin [etc.] : Springer, 2002. - IX, 207 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm

  Bibliografija: str. 199-204. - Kazalo
  ISBN 3-540-43596-4 (4. izd.)
  a) arhitektura b) tehniško risanje c) prostoročno risanje d) geometrija e) aksonometrija f) perspektiva g) elipse

  744.4
  COBISS.SI-ID 5606683


  8 JEZIKOSLOVJE. SLOVARJI. LITERATURA.


  153.
  OHRBACH, Karl-Heinz
          Dictionary of environmental and occupational medicine = Wörterbuch Umwelt- und Arbeitsmedizin / Karl-Heinz Ohrbach. - Weinheim [etc.] : Wiley-VCH, cop. 2001. - 551 str. ; 25 cm

  ISBN 3-527-30353-7 (vezano)
  a) Medicine, Industrial - Dictionaries b) Medicine, Industrial - Dictionaries - German c) English language - Medical English - Dictionaries - German d) German language - Medical German - Dictionaries - English e) medicina dela f) ekologija g) toksikologija h) slovar i) angleški j) nemški

  [616-057+613.6+506.05/.06](038)=111=112.2
  COBISS.SI-ID 23893509

  154.
  SAUPPE, Eberhard
          Dictionary of librarianship : including a selection from the terminology of information science, bibliology, reprography, higher education, and data processing : German-English, English-German / Eberhard Sauppe. - 3rd revised and enlarged ed. - München : K. G. Saur, 2003. - XIX, 524 str. ; 22 cm

  Nasl. na vzpor. nasl. str.: Wörterbuch des Bibliothekswesens. - Bibliografija: str. XIV-XIX
  ISBN 3-598-11550-4
  a) Bibliotekarstvo - Terminologija - Slovarji - Angleščina - Nemščina b) knjižničarstvo c) slovar d) nemški e) angleški

  02(038)=112.2=111
  COBISS.SI-ID 4542494


  91 GEOGRAFIJA.


  155.
          ATLAS mesta Ljubljana in okolica [Kartografsko gradivo] = City atlas Ljubljana and surroundings : maps and information = Stadtatlas Ljubljana mit Umgebung : Karten und Informationen = Atlante della citta Ljubljana con dintorni : piante e informazioni / uredniški odbor Matjaž Kos, Vili Kos, Jana Knific ; kartne zasnove Matjaž Kos ; fotografije Geodetski zavod Slovenije, Stane Klemenc. - 1:15.000. - Ljubljana : Geodetski zavod Slovenije, 2001 (Ljubljana : Delo). - 1 atlas (100 str.) : barve ; 23 cm. - (Kod&kam)

  Seznam ulic. - Vsebina: Ljubljana in okolica ; Avtobusne proge ; Načrt mesta Ljubljana 1:15.000 ; Načrt mestnega središča ; Fotokarta Ljubljane ; Načrti naselij v okolici Ljubljane: Brezovica pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Lavrica, Medvode, Mengeš, Škofljica, Vrhnika, ; Informacije
  ISBN 961-6223-01-1
  a) atlasi b) Ljubljana c) okolica Ljubljane

  912.43(497.4 Ljubljana)
  BL:
  372.1.9.4
  COBISS.SI-ID 113262848

  156.
  ŠEHIČ, Denis
          Veliki družinski atlas sveta [Kartografsko gradivo] / [avtorja Denis Šehič, Demir Šehič ; avtorji spremnih besedil ob zemljevidih Ivan Bertič, Darko Ogrin, Franc Lovrenčak ; avtor statistične priloge Ivan Bertič ; priprava stvarnega kazala Božidar Feldbauer]. - 1. izd., 1. natis. - [Različna merila]. - Kranj : Modita, 2004 (Maribor : Ma-tisk). - 307 str. : barvne ilustr. ; 36 cm + 1 zvd.

  ISBN 961-91253-0-4
  a) Svet - Geografija - Atlasi b) geografija c) atlas d) politični zemljevid e) podmorski relief f) podnebna karta g) rastlinstvo h) prebivalstvo i) verstva j) gospodarstvo

  912.44(100)(079)
  913(100):314.14(084.4)
  BL:
  100
  COBISS.SI-ID 128078592


  NASLOVNO KAZALO
  • .NET Windows forms in a nutshell 25

  • Access 2003 all-in-one desk reference for dummies 33
  • ADO.NET in a nutshell 26
  • Advertising and identity in Europe 145
  • Aesthetics of total serialism 119
  • Architecture A to Z 126
  • Architecture and nature 110
  • Art + architecture 118
  • Art and complexity 12
  • Astronomy of the Milky Way 38
  • Atlante della citta Ljubljana con dintorni 155
  • Atlas mesta Ljubljana in okolica 155

  • Bailey's industrial oil and fat products 88
  • Bar and restaurant interior structures 124
  • A beginner's guide to finite mathematics 18
  • Berechnungsgrundlagen für Regalbediengeräte. FEM 9.832 1
  • Beyond measure 14
  • Building client/server applications with VB .NET 29
  • Building porches and decks 73

  • Chemical engineer's condensed encyclopedia of process equipment 90
  • Chemical formulation 94
  • Chemistry for biologists 49
  • Chemistry in your life 45
  • Chemometrics 46
  • City atlas Ljubljana and surroundings 155
  • Comprehensive supramolecular chemistry 47
  • Computational techniques of the simplex method 15
  • Conservation of furniture 79
  • Cool construction 137

  • Čovjek u prostoru 132

  • Daylighting performance and design 117
  • Design noir 147
  • Design through digital interaction 135
  • Designing Web site interface elements 106
  • Dictionary of environmental and occupational medicine 153
  • Dictionary of food compounds with CD-ROM 48
  • Dictionary of librarianship 154
  • Dictionary of personell and educational terms 8
  • Directory of practices 2003 136
  • Dust explosion 76

  • Ecological engineering and ecosystem restoration 10
  • Encyclopedia of 20th century architecture 123
  • Encyclopedic dictionary of condensed matter physics 39
  • Entsorgung von ölhaltigen Abfällen. GfT-Arbeitsblatt 6 77

  • The favored circle 141
  • Fieldbus technology 71
  • Finding legal information 4
  • Finish carpentry 99
  • Fizika 41
  • Forma grada 111
  • Framing roofs 74
  • Fuels and lubricants handbook 91
  • Fuzzy logic techniques for autonomous vehicle navigation 2

  • General spatial involute gearing 63
  • Glass in structures 133
  • The glass state 125
  • Građevinske konstrukcije 100
  • Građevinski materijali 2 101
  • Grajske stavbe v osrednji Sloveniji. 2, Dolenjska. Knj. 2, Med Bogenšperkom in Mokricami 142

  • Handbook of chemical engineering calculations 93
  • Holzbau 128
  • Hotel 121
  • 100 years Werner Heisenberg 40

  • ICP emission spectrometry 54
  • The IESNA lighting handbook 64
  • Informacijsko opismenjevanje 3
  • Innenräume 150
  • Interchanges 113
  • The Internet encyclopedia 27
  • Situationism 113
  • The Invisible Web 5
  • Iron chelation therapy 58
  • ISE student edition 65

  • Jahrbuch QM 2003/2004 84
  • Japanese detail 127
  • Java in 60 minutes a day 31
  • Jetliner cabins 146

  • Koledar 37
  • Konstruktivni elementi zgrada 102
  • Das kreative Büro 131
  • Kreative Raum-Akustik 138

  • Lab-on-a-chip 50
  • Landscrapers 120
  • Learning and generalisation 34

  • Main group metals in organic synthesis 52
  • Maintenance management and regulatory compliance strategies 87
  • Making cities work 108
  • Managed C++ and .NET development 22
  • Managing innovation, design and creativity 83
  • Manufacturing technologies for machines of the future 85
  • Matematika in odločanje 16
  • Mathematics for multimedia 36
  • Microsoft Exchange server 2003 32
  • Modeling and adaptive nonlinear control of electric motors 66
  • Monolithic materials 53
  • Multisensor decision and estimation fusion 97
  • MVRDV files 130

  • Naturwerkstein 129
  • Neutrino physics 44
  • New landscape design 109
  • Niklaus Pevsner 134
  • Notranji trg Evropske unije in oznaka CE 82

  • Oblikovanje dokumentov 81
  • Od projekta do izvedbe betonskih konstrukcij 105
  • Organic light-emitting devices 69
  • Organic synthesis highlights. V 55

  • Paper illuminated 149
  • Papier wirkt 151
  • Petrochemicals in nontechnical language 89
  • Petroleum production in nontechnical language 92
  • Petroleum refining in nontechnical language 95
  • Phase conjugate laser optics 67
  • The physics of plasmas 42
  • Pipeline rules of thumb handbook 72
  • Polymer films with embedded metal nanoparticles 61
  • Polymers 9
  • Programming .NET security 23
  • Proizvodni i poslovni procesi u preradi drva i proizvodnji namještaja 96

  • Real world .NET applications 28
  • Recent research developments in materials science & engineering. Vol. 1, pt. 1 62
  • Red Hat Linux 9 19
  • Reliability-centered maintenance 86
  • Renovating a kitchen 103

  • Savin Sever architect 139
  • Savin Sever arhitekt 139
  • School builders 122
  • The secret life of the brain 59
  • Shape optimization by the homogenization method 11
  • Shaping the city 112
  • Simulation 17
  • Interscambi 113
  • Situazionismo 113
  • Snabdevanje vodom 78
  • Stadtatlas Ljubljana mit Umgebung 155
  • StadtUmbau 140
  • Statistical methods 13
  • Strategic marketing planning 80
  • Surface wear 60
  • Swedish design 148

  • Taschenbuch der technischen Akustik 43
  • Technisches Freihandzeichnen 152
  • Textile chemicals 51
  • This is not architecture 143
  • Transluzente Materialien 144
  • Treatise on geochemistry 56
  • Tunnelling Switzerland 75
  • 20th century garden and landscape architecture in the Netherlands 107

  • UML 2 for dummies 21
  • UML Bible 30
  • UMTS network planning and development 70
  • Understand electronics 68
  • The unknown city 114
  • UrbanConversion 140
  • Urbanism 115
  • Urejanje prostora, graditev objektov 104

  • Veliki družinski atlas sveta 156
  • Visual Basic .NET in 60 minutes a day 20
  • von Uferpromenaden zu Wasserspielen 116

  • Wasser 116
  • Water 116
  • Web server programming 24
  • Web, graphics, and Perl/Tk 35
  • Working with concrete 98
  • Wörterbuch Personal- und Bildungswesen 8
  • Wörterbuch Umwelt- und Arbeitsmedizin 153

  • Zakon o graditvi objektov 104
  • Zakon o javnih naročilih 7
  • Zakon o javnih naročilih s komentarjem 7
  • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 6
  • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) 6
  • Zakon o urejanju prostora 104
  • Zdravilne rastline na Slovenskem 57


  IMENSKO KAZALO
  • Adams, Matthew (1957-,avtor) 25
  • Allaire, Grégoire 11
  • Ambrožič, Melita (avtor) 3
  • Ander, Gregg D. 117
  • Arnold, J. R. P. glej Arnold, John R. P.
  • Arnold, John R. P. (avtor) 49
  • Arnold, Rick (1955-) 98
  • Atwood, J. L. (odgovorni urednik) 47
  • Atwood, Jerry L. glej Atwood, J. L.
  • Azapagic, Adisa 9

  • Baird, Colin 45
  • Bandur, Markus 119
  • Barkakati, Naba glej Barkakati, Nabajyoti (1956-)
  • Barkakati, Nabajyoti (1956-) 19
  • Barrows, Alison (avtor) 33
  • Barstow, Bruce 20
  • Barton, John (urednik) 76
  • Baumann, W. glej Baumann, Werner
  • Baumann, Werner (avtor) 51
  • Betsky, Aaron 120
  • Bidgoli, Hossein (odgovorni urednik) 27
  • Bishop, O. N. glej Bishop, Owen Neville
  • Bishop, Owen glej Bishop, Owen Neville
  • Bishop, Owen Neville 68
  • Boeckl, Matthias (urednik) 140
  • Bonnemaison, Sarah (avtor) 110
  • Borden, Iain (urednik) 114
  • Boyd, T. J. M. glej Boyd, Thomas James Morrow
  • Boyd, Thomas James Morrow 42
  • Braithwaite, Chris 70
  • Brereton, Richard G. 46
  • Brignon, Arnaud (urednik) 67
  • Brückner, Claudia (urednik) 84
  • Brus, Mojca Štritof- glej Štritof-Brus, Mojca
  • Burdick, Donald L. 89

  • Cannon, Jackie (urednik) 145
  • Casti, J. L. (urednik) 12
  • Casti, John glej Casti, J. L.
  • Chattopadhyay, R. 60
  • Cheremisinoff, Nicholas P. (1952-) 90
  • Chonoles, Michael Jesse 21
  • Chopey, Nicholas P. (urednik) 93
  • Clay, Jennifer Coutts glej Coutts Clay, Jennifer
  • Coutts Clay, Jennifer 146
  • Curtis, Eleanor 121 , 122

  • Dashchenko, A. glej Dashchenko, Anatoli I.
  • Dashchenko, Anatoli I. (urednik) 85
  • Deunk, Gerritjan 107
  • Dolenc, Sašo (prevajalec,avtor dodatnega besedila) 37
  • Dolenec, Metka (avtor) 139
  • Driankov, Dimiter (urednik) 2
  • Duncan, David Ewing 37
  • Dunne, Anthony 147

  • Eaton, Eric 106
  • Emsley, Alan (1946-,avtor) 9

  • Farrelly, Lorraine 124
  • Federation Europeenne de la Manutention (FEM). Sektion IX 1
  • Fierro, Annette 125
  • Fisher, J. glej Fisher, Julie (kemik)
  • Fisher, Julie (kemik) 49
  • Fraser, Stephen 22
  • Fraser, Stephen R. G. glej Fraser, Stephen
  • Freeman, Adam 23
  • Freund, Rudolf Jakob (1927-) 13

  • Galle, Katja glej Toplak Galle, Katja
  • Galle, Katja Toplak glej Toplak Galle, Katja
  • Galle-Toplak, Katja glej Toplak Galle, Katja
  • Games, Stephen (urednik) 134
  • Gesellschaft für Tribologie 77
  • Gilligan, Colin 80
  • Gloffke, Wendy (avtor) 45
  • Gray, Forest 92
  • Gray, Neil A. B. 24
  • Gray, Neil glej Gray, Neil A. B.
  • Greger, Krešimir 96
  • Griffiths, Ian (1973-) 25

  • Hagströmer, Denise 148
  • Hamerton, Ian (1964-,avtor,urednik) 9
  • Hamilton, Bill 26
  • Hargreaves, Tony 94
  • Hazel, George 108
  • Heilmann, A. glej Heilmann, Andreas (1960-)
  • Heilmann, Andreas (1960-) 61
  • Heisenberg, Werner (1901-1976,oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 40
  • Hellman, Louis (1936-) 126
  • Hershko, Chaim (urednik) 58
  • Hibi, Sadao (1947-) 127
  • Hiebert, Helen (1965-) 149
  • Holden, Robert (1947-) 109
  • Holland, H. D. glej Holland, Heinrich D.
  • Holland, Heinrich D. (odgovorni urednik) 56
  • Hugues, Theodor 128 , 129
  • Hui, Y... H. (urednik) 88

  • I. S. glej Stopar, Ivan (1929-)
  • I. St. glej Stopar, Ivan (1929-)
  • Illuminating Engineering Society of North America 64
  • Inglis, Mike (1954-) 38
  • Irle, R. glej Irle, Ruth
  • Irle, Ruth (avtor) 8

  • Jeglič, Tomaž glej Jeglič, Tomaž M.
  • Jeglič, Tomaž M. (avtor dodatnega besedila) 104
  • Jeglič, Tomaž Marijan glej Jeglič, Tomaž M.
  • Jevtić, Dragica Lj. (avtor) 101
  • Jones, Allen (avtor) 23
  • Jorgensen, Sven Erik (1934-,avtor) 10
  • Jurc, Bojan (ilustrator) 82

  • Kaltenbach, Frank (avtor) 144
  • Kappraff, Jay 14
  • Khorrami, F. glej Khorrami, Farshad
  • Khorrami, Farshad 66
  • Klemenc, Stane (fotograf) 155
  • Klinar, Igor 6
  • Knific, Jana (urednik) 155
  • Kopač, Janez (1961-,avtor dodatnega besedila) 104
  • Korade Purg, Štefka (avtor) 6
  • Kos, Matjaž (urednik,kartograf) 155
  • Kos, Vili glej Kos, Viljem
  • Kos, Viljem (urednik) 155
  • Košmrlj, Tatjana (1965-) 81
  • Kovári, K. glej Kovári, Kalman
  • Kovári, Kalman (urednik) 75
  • Krishnamurthy, P. glej Krishnamurthy, Prashanth
  • Krishnamurthy, Prashanth (avtor) 66
  • Kumer, Alenka (avtor dodatnega besedila) 104
  • Kurniawan, Budi 28

  • L. P. glej Pintar, Luka (1929-)
  • Lacasse, K. glej Lacasse, Katia
  • Lacasse, Katia 51
  • Leffler, William L. 95
  • Leffler, William L. (avtor) 89
  • Levinson, Jeff 29
  • Linke, Armin (1966-,avtor) 113

  • MacDonald, Matthew (avtor) 26
  • Macy, Christine 110
  • Mahalik, N. P. glej Mahalik, Nitaigour Premchand
  • Mahalik, Nitaigour Premchand (urednik) 71
  • Margolius, Ivan (avtor) 118
  • Maros, István 15
  • Martin, Tony (1963-,avtor) 20
  • McSheffrey, Eugene (avtor) 30
  • Melkote, H. glej Melkote, Hemant
  • Melkote, Hemant (avtor) 66
  • Mitsch, William J. 10
  • Mittag, Martin 100
  • Moubray, John (1942-) 86
  • Müller, Gerhard (urednik) 43
  • Muravljov, Mihailo 101
  • Muravljov, Mihailo A. glej Muravljov, Mihailo
  • Mutschmann, Johann 78
  • Mužina, Aleksej glej Mužina, Aleksij
  • Mužina, Aleksij 7
  • Myerson, Jeremy 131

  • Nasr, Joe (urednik) 115
  • Neidhardt, Velimir 132
  • Niemela, Bernhard (urednik) 151
  • Nijsse, Rob 133
  • Nölte, Joachim 54

  • O'Flanagan, R. glej O'Flanagan, Rory
  • O'Flanagan, Rory 8
  • Ohrbach, Karl-Heinz 153
  • Omladič, Vesna 16
  • Oosterbroek, R. Edwin (urednik) 50
  • Orwant, Jon (urednik) 35

  • Pandalai, S. G. (urednik) 62
  • Papenfuß, D. glej Papenfuß, Dietrich
  • Papenfuß, Dietrich (urednik) 40
  • Parry, Roger (1905-1977,avtor) 108
  • Pender, Tom 30
  • Peng, Chengzhi 135
  • Pester, David 4
  • Peulic, Đuro glej Peulić, Đuro
  • Peulić, Đuro 102
  • Pevsner, Nikolaus (Sir 1902-,z enoto povezano ime) 134
  • Phillips, Jack 63
  • Pintar, L. glej Pintar, Luka (1929-)
  • Pintar, Luka (1929-,fotograf) 57
  • Počuča, Vesna glej Omladič, Vesna
  • Poole, C. P. glej Poole, Charles P. (1927-)
  • Poole, Charles P. (1927-,urednik) 39
  • Popovič, Marija (avtor) 81
  • Prelovšek, Andrej (avtor dodatnega besedila) 104
  • Prešeren, Saša glej Prešern, Saša
  • Prešern, Saša 82
  • Price, Gary (1965-,avtor) 5
  • Purg, Štefka Korade glej Korade Purg, Štefka

  • Raby, Fiona (avtor) 147
  • Radović, Ranko 111
  • Raposa, Rich glej Raposa, Richard F.
  • Raposa, Richard F. 31
  • Rattenbury, Kester (urednik) 143
  • Rea, Mark Stanley (1950-,avtor) 64
  • Redmond, Tony 32
  • Restak, Richard (1942-) glej Restak, Richard M. (1942-)
  • Restak, Richard M. (1942-) 59
  • RIBA glej Royal Institute of British Architects
  • Robbins, Edward (1944-,urednik) 112
  • Ross, Philip (1965-,avtor) 131
  • Ross, Sheldon M. 17
  • Royal Institute of British Architects 136
  • Ryan, Raymund 137

  • Sanderson, J. J. glej Sanderson, Jeffrey John
  • Sanderson, Jeffrey John (avtor) 42
  • Sauppe, Eberhard 154
  • Savić, Ivan (prevajalec) 78
  • Schäfer, Robert (1954-,urednik) 116
  • Schardt, James A. (avtor) 21
  • Schittich, Christian (1956-,urednik) 150
  • Schmalz, Hans-Günther (urednik) 55
  • Schricker, Rudolf (1955-) 138
  • Scott, Mike (računalničar,avtor) 70
  • Sedmak, Aleš (ilustrator) 57
  • Sennott, R. Stephen (urednik) 123
  • Sever, Savin 139
  • Shayne, Rivers 79
  • Sherman, Chris (1947-) glej Sherman, Christopher Barnes (1947-)
  • Sherman, Christopher Barnes (1947-) 5
  • Shinar, Joseph (1948-,urednik) 69
  • Simpson, A. glej Simpson, Alan
  • Simpson, Alan 33
  • Slovenija 6 , 7 , 104
  • Slovenski kolokvij o betonih (10 ; 2003 ; Ljubljana) 105
  • Stamm, Bettina von glej Von Stamm, Bettina
  • Steiger, Ludwig (avtor) 128 , 129
  • Steinbuch, Majda (1952-,avtor,urednik) 3
  • Stevens, Garry (1916-) 141
  • Stimmelmayr, Fritz (avtor) 78
  • Stopar, Ivan (1929-) 142

  • Šehič, Demir (kartograf) 156
  • Šehič, Denis 156
  • Šehić, Denis glej Šehič, Denis
  • Šerko, Sabina (avtor dodatnega besedila) 104
  • Štritof-Brus, Mojca (avtor dodatnega besedila) 104
  • Švec, František (1943-,urednik) 53

  • Taunton Press 73
  • Toplak Galle, Katja 57
  • Toplak, Katja Galle- glej Toplak Galle, Katja
  • Totten, George E. (urednik) 91

  • Umney, Nick (avtor) 79

  • Varveris, Lou (avtor) 30
  • Vesel, Tomaž (avtor) 7
  • Vesenjak, Vili 41
  • Vidyasagar, M. (1947-) glej Vidyasagar, Mathukumalli (1947-)
  • Vidyasagar, Mathukumalli (1947-) 34
  • Viebahn, U. (1952-) glej Viebahn, Ulrich (1952-)
  • Viebahn, Ulrich (1952-) 152
  • Vladimirov, Niko (avtor dodatnega besedila) 104
  • Vodopivec, Aleš (1949-,avtor) 139
  • Von Stamm, Bettina 83
  • Vovk, Melita (1956-) glej Ambrožič, Melita

  • Wallis, W. D. (1941-) glej Wallis, Walter Denis (1941-)
  • Wallis, Walter D. glej Wallis, Walter Denis (1941-)
  • Wallis, Walter Denis (1941-) 18
  • Weber, Johann (avtor) 128 , 129
  • Wickerhauser, Mladen Victor 36
  • Wilson, R. M. S. glej Wilson, Richard Malcolm Sano
  • Wilson, Richard M. S. glej Wilson, Richard Malcolm Sano
  • Wilson, Richard Malcolm Sano (avtor) 80
  • Wilson, William J. (1940-,avtor) 13
  • Wireman, Terry (1951-) 87

  • Yamamoto, H. glej Yamamoto, Hisashi
  • Yamamoto, Hisashi (urednik) 52
  • Yannai, Shmuel (urednik) 48
  • Yoshida, Nobuyuki (urednik) 130
  • Young, Margaret Levine (avtor) 33

  • Zajc, A. glej Zajc, Andrej (1938-)
  • Zajc, Andrej (1938-,urednik) 105
  • Zhu, Yunmin (1944-) 97
  • Zuber, K. glej Zuber, Kai
  • Zuber, Kai 44


  PREDMETNO KAZALO
  • .NET 28
  • .Net Framework 22
  • .NET framework 25

  • 1900 - 2000 148

  • 20. stoletje 123

  • 3-D CAD 85
  • 3G CDMA tehnike 70

  • abrazija 60
  • absorbcija 93
  • Access 33
  • Access 2003 33
  • Acoustical engineering 43
  • Active server pages 28
  • Adaptive control systems 66
  • adhezija 60
  • aditivi 48
  • ADO.NET 26
  • adolescenca 59
  • adsorbcija 94
  • Advertising - Social aspects - Europe 145
  • aksonometrija 152
  • akustika v prostorih 138
  • akustika v stavbah 43
  • algoritem 15
  • algoritmi 34 , 36 , 97
  • alkiliranje 95
  • ameriški indijanci 110
  • analiza 80 , 88 , 111
  • analiza izdelkov 94
  • analize 125
  • analize področja arhitektov 141
  • analizna kemija 46 , 53 , 54
  • analizna kenmija 50
  • analizne metode 53
  • angleški 8 , 39 , 153 , 154
  • antioksidanti 88
  • antokorozijska zaščita 101
  • antropološka metoda 132
  • Apache strežniki 24
  • aplikacije 10 , 14 , 29 , 30 , 34 , 36 , 47 , 50 , 53 , 54 , 55 , 67
  • Application software - Development 26
  • Architects 141
  • Architectural criticism 134
  • Architectural design 117 , 118
   • - Data processing 135
  • Architecture 141
   • - 20e siecle. 137
   • - Aesthetics 119
   • - Developing countries 115
   • - Environmental aspects - United States 110
   • - Facteurs humains 114
   • - Human factors 114
   • - Netherlands - 20th century. 130
   • - United States - 20th century. 110
  • Architecture and society 114
  • Architecture and state - History - France - Paris - 20th century. 125
  • Architecture et société 114
  • Architecture, Domestic - Japan 127
  • Architecture, Japanese 127
  • Architecture, Modern
  • arhitekti 123 , 126 , 130 , 136 , 139
  • arhitekti - karikature 126
  • arhitektura 14 , 73 , 79 , 99 , 100 , 101 , 102 , 103 , 108 , 111 , 114 , 117 , 118 , 119 , 120 , 121 , 122 , 123 , 124 , 125 , 126 , 127 , 128 , 129 , 130 , 131 , 132 , 133 , 134 , 135 , 136 , 137 , 138 , 140 , 141 , 142 , 143 , 144 , 146 , 150 , 152
  • Arhitektura - Projektiranje 132
  • arhitektura aplikacij 29
  • arhitektura in narava 110
  • arhitektura v umetnosti 118
  • arhitekturna kritika 126 , 143
  • arhitekturne skupine 130 , 136
  • arhitekturno načrtovanje 122
  • aritmetika 36
  • arome 48 , 88
  • Art - Technique 118
  • Art and electronics 147
  • Art criticism 134
  • Artistic collaboration - Computer networks 135
  • asfalt 95
  • astronomija 38
  • astronomska opazovanja 38
  • Atlanta 112
  • atlas 156
  • atlasi 155
  • atmosfera 44 , 56
  • atomi 45
  • automatski sistemi načrtovanja 85
  • Autonomous robots 2
  • avtobusne postaje 108
  • avtomobilski tuneli 75
  • avtonomni roboti 2
  • avtorski prispevki 112
  • avtorski projekti 137
  • azijski megalopolisi 112

  • Barcelona 112
  • bari 124
  • Bars (Drinking establishments) 124
   • - Decoration 124
   • - Pictorial works 124
  • barva 151
  • barvila 94
  • barvne kovine 101
  • Bases de données - Interrogation 5
  • Bases de données en ligne - Répertoires 5
  • BASIC (Computer program language) 20 , 29
  • baze podatkov 31 , 33
  • bazenčki 116
  • bencin 95
  • Beton - Posvetovanja 105
  • betoniranje 98
  • betoniranje zidov 98
  • betonske konstrukcije 105
  • Betonske konstrukcije - Projektiranje - Posvetovanja 105
  • bibliografije 3 , 123
  • Bibliotekarstvo - Terminologija - Angleščina - Nemščina - Slovarji 154
  • bioanorganski sistemi 47
  • biogeokemija 56
  • biografije 123 , 134 , 137 , 139
  • biokemijska kemija 50
  • biološko pomembne spojine 49
  • bioorganski sistemi 47
  • bioremediacija 10
  • biotehnologija 93
  • botanični vrtovi 109
  • botanika 57
  • Brain - Popular works 59
  • brezžične komunikacije 70
  • Brillouinova zrcala 67
  • Buildings - Repair and reconstruction 140

  • C++ 22
  • C++ (Computer program language) 22
  • calculation checks 1
  • CAPP sistemi 85
  • CAS 48
  • CDMA - Code Devision Multiple Access 70
  • CE oznaka 82
  • certificiranje 84 , 105
  • cevovodi 72 , 76
  • Chelation therapy 58
  • Chelation Therapy 58
  • Chemical engineering - Mathematics 93
  • chemical hazards 77
  • Chemical plants - Equipment and supplies - Encyclopedias 90
  • Chemical processes - Statistical methods - Data processing 46
  • chemistry - textbook 45
  • Chemistry - Outlines, syllabi, etc 49
  • Chemistry, Analytic - Statistical methods - Data processing 46
  • Chicago 112
  • Chimie supramoléculaire 47
  • Chromatographic analysis - Materials 53
  • ciklodekstrini 47
  • CIM 85
  • Cities and towns 108
   • - Developing countries 115
   • - History
    • - 20th century - Case studies 112
    • - 21st century - Case studies 112
  • City planning 108 , 140
   • - Case studies 112
   • - History - Developing countries
     • - 19th century. 115
     • - 20th century. 115
  • Client/server computing 29 , 32
  • CMMS - Computerized Maintenance Management System 87
  • Code division multiple access 70
  • Complexity (Philosophy) in art - Congresses 12
  • Computer algorithms 15
  • Computer graphics 35
  • Computer networks 71
   • - Security measures 23
  • Computer simulation 17
  • Computer software - Development 28
  • Computer-aided design 135
  • Concrete construction 98
  • Condensed matter - Encyclopedias 39
  • Control theory 34
  • cooling lubricants 77
  • Creative ability in business 83
   • - Case studies 83
  • criteria for calculations 1

  • Čas - Zgodovina 37
  • čistila 94
  • članki v polnem tekstu 3
  • človeški možgani 59
  • črni design 147
  • črpalke 72

  • dangerous materials 77
  • Database searching 5
  • Databases - Directory 5
  • Daylighting 117
  • DCS - Distributed Control System 71
  • DCS načrtovanje 71
  • decision theory 16
  • Decks (Architecture, Domestic) - Design and construction 73
  • Deconstructivism (Architecture) 119
  • definicije 1 , 84
  • definitions 1
  • dehidrogeniranje 95
  • delo z lesom 99
  • delovanje 94
  • delovanje sil 41
  • delovni pulti 103
  • design 146
  • Design 14 , 147
   • - Data processing 135
   • - History - Sweden - 20th century. 148
  • Design, Industrial - History - Sweden - 20th century. 148
  • destilacija 93
  • destilacija nafte 95
  • detajli 127 , 128 , 129 , 144 , 150
  • detergenti 88
  • Detroit 112
  • diageneza 56
  • digitalne obdelave podatkov 65
  • digitalni podpisi 23
  • digitalno načrtovanje vezij 65
  • dimensions 1
  • dimenzije 1
  • dimenzioniranje omrežij 70
  • dinamični sistemi 14
  • dinamično modeliranje 21
  • diskretna matematika 18
  • dizelska goriva 95
  • dnevna svetloba 117
  • dodatna oprema 146
  • domače strani 4
  • dostopnost podatkov 20
  • drobljenje 93
  • družbeni vpliv 141
  • Dust 76
  • dušenje hrupa 43 , 138
  • dvojni $\beta$ razred 44
  • dvorci 142

  • Ecological engineering 10
  • ekologija 9 , 10 , 78 , 153
  • ekološka geokemija 56
  • ekološke zahteve 87
  • ekološki inženiring 10
  • ekološki učinki 51
  • ekološki vplivi 88
  • eksplozije prahu 76
  • eksplozivnost 76
  • ekstrakcija 93
  • elastičnost 11
  • Electric controllers 66
  • Electric lighting - Handbooks, manuals, etc 64
  • Electric motors 66
  • Electronic apparatus and appliances - Design and construction 147
  • Electronics 68
  • Électronique 147
  • Electrooptics 67
  • električna razsvetljava 64
  • električna vezja 65
  • električne inštalacije 72
  • električne lastnosti 69
  • električni motorji 66
  • električni stroji 66
  • elektrika 68
  • elektroluminiscenca 69
  • elektromagnetna kompatibilnost 71
  • elektromehanski aktuatorji 66
  • elektronika 68 , 69
  • elektronska proizvodnja 85
  • elektronske lastnosti 61
  • elektronski objekti 147
  • elektronski viri 4
  • elektronsko poslovanje 81
  • elektrooptika 67
  • elektrotehnika 64 , 65 , 66 , 68 , 69 , 70 , 71
  • elementi 49 , 106
  • elipse 152
  • embalaža 88
  • emulgatorji 94
  • enačbe 42 , 93
  • enciklopedični slovar 39
  • enciklopedija 27 , 90
  • English language - Medical English - German - Dictionaries 153
  • enkripcija 23
  • EPA 87
  • erozija 60
  • eseji 114
  • Estrutura molecular (quimica teorica) 47
  • eterična olja 88
  • etilen 95
  • European Union 82
  • evolventna ozobja 63
  • Evropska unija 82
  • Evropska unija glej European Union
  • Exchange Server 2003 32
  • Explosions 76

  • faktorski eksperimenti 13
  • farmacevtska industrija 88
  • farmacevtski izdelki 94
  • fazno ravnotežje 93
  • FDA 87
  • FEM standardi 1
  • Fieldbus protokos 71
  • Fieldbus sistemi 71
  • Finish carpentry 99
  • fitoterapija 57
  • fizične strukture mest 111
  • fizika 41 , 67
  • fizika / mehanika 4.1 41
  • fizika delcev 44
  • fizika plazme 42
  • fizika trdne snovi 39
  • fizikalne lastnosti 48 , 93
  • fizikalne metode analize 47
  • fizikalne spremembe 45
  • fiziologija železa 58
  • FMEA 86
  • Food - Composition - Dictionaries 48
  • formuliranje strategije 80
  • fosilna goriva 45
  • fotografije 130 , 142
  • fotografiranje arhitekture 143
  • fourierova analiza 36
  • fraktali 12 , 14
  • Framing (Building) 74
  • Fuel
   • - Analysis 91
   • - Testing - Methodology 91
  • funkcionalne napake 86
  • funkcionalno modeliranje 21
  • fuzzy krmiljenje 2
  • fuzzy logika 2

  • game theory 16
  • Gardens - Design - Netherlands 107
  • Gearing, Spur 63
  • generiranje naključnih spremenljivk 17
  • Geochemistry 56
  • geografija 156
  • geokemija 56
  • geologija nafte 92
  • geometrija 14 , 152
  • geometrija ozobij 63
  • Geometry 14
  • German language - Medical German - English - Dictionaries 153
  • GFT priporočila 77
  • glasba 14 , 119
  • Glass construction 133
   • - France - Paris 125
  • globalizacija 83 , 115
  • globalizacija proizvodnje 85
  • glosar izrazov 92
  • goriva 91
  • gorivne celice 45
  • gospodarstvo 156
  • gostinski obrati 124
  • gradbena regulativa 104
  • gradbene konstrukcije 100
  • gradbene konštrukcije 102
  • gradbeni elementi 100 , 102
  • gradbeni materiali 101 , 128 , 129 , 144
  • gradbeni proizvodi 128
  • gradbeništvo 73 , 74 , 75 , 98 , 99 , 100 , 101 , 102 , 103 , 104 , 105 , 128 , 129 , 144
  • Gradbeništvo - Pravna ureditev - Slovenija - Zakoni 104
  • gradbišča 75
  • gradnja cest in železnic 75
  • gradnja individualne hiše 98
  • gradnja objektov 29
  • gradnja z lesom 73
  • gradovi 142
  • Gradovi - Dolenjska 142
  • grafični vmesniki 35
  • grafično oblikovanje 106 , 146 , 151
  • graščine 142
  • gravitacija 40
  • Graz - Kulturna prestolnica 2003 140
  • Group work in architecture - Computer networks 135
  • GUI aplikacije 25
  • GUI programiranje 31

  • HART - Highway Addressable Remote Transducer 71
  • HART tehnologija 71
  • Heisenberg Werner 40
  • Heisenberg, Werner - Congresses 40
  • hidrogeniranje 95
  • hidrogeologija 78
  • hidrokrekiranje 95
  • high bay warehouses 1
  • history 75
  • hladilne tekočine 77
  • homogene plazme 42
  • homogenization 11
  • hoteli 121
  • Hotels
   • - Decoration 121
   • - Design and construction 121
  • hotelske sobe 121
  • hotelski bazeni 121
  • hrana 48
  • hrup 43
  • hrup zaradi prometa 43
  • HTTP 24

  • identifikacija 82
  • identiteta - Evropa 145
  • Identity (Psychology) - Europe 145
  • iluzionistične upodobitve 118
  • imeniki 136
  • individualne stanovanjske hiše 74 , 99
  • individualne stanovanjske zgradbe 73
  • Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry 54
  • indukcijski motorji 66
  • induktivnost 68
  • Industrial electronics 71
  • industrija nafte 92
  • industrijska elektronika 71
  • industrijska proizvodnja 76
  • industrijska uporaba 88
  • industrijski izdelki 82
  • industrijsko oblikovanje 146 , 148 , 151
  • influence factors 1
  • informacije 36
  • informacijski viri 3
  • Informacijski viri - Uporaba - Priročniki 3
  • Informacijsko opismenjavanje - Priročniki 3
  • informatika 4 , 5 , 106
  • infrastruktura omrežij 70
  • Innsbruck - Perault, Dominique 140
  • inovacije 83 , 85
  • inovativne zasnove 137
  • instrumentacija 54
  • inštituti 136
  • integracija stavbe v krajino 120
  • integrirani sistemi 84
  • intelektualna lastnina 83
  • inteligentno krmiljenje sistemov 71
  • Intelligent control systems 71
  • interbus 71
  • interier 121 , 150
  • Interior architecture 121
  • Interior decoration 146
  • internet 5 , 27 , 106
  • Internet
   • - Directory 5
   • - Encyclopedias 27
  • internet programiranje 22 , 25 , 26 , 28
  • Internet programiranje 24
  • Internet programming 22 , 25 , 26 , 28
  • Internet searching 5
  • inženirstvo 85
  • IPC analizna spektrometrija 54
  • Iron - Metabolism - Disorders 58
  • Iron Chelating Agents - therapeutic use 58
  • Iron Overload - drug therapy 58
  • iskalna orodja 5
  • iskanje informacij 4
  • iskanje napak 86
  • ISO 9000 87
  • izdelava kuhinje 103
  • izdelava prototipov 65
  • Izdelki - Označevanje 82
  • izkop 98
  • izmenjava podatkov 33
  • izmenjevalni sistemi 32
  • izobraževanje 8
  • izobraževanje arhitektov 141
  • izobraževanje zaposlenih 87
  • izomizacija 95
  • izparevanje v vakumu 95
  • izračunavanje 43
  • izračuni 1 , 72 , 93
  • izračuni osvetljenosti 64
  • izvedba 105
  • izvedba ventilacije 76
  • izvedbena dela 74 , 98 , 99 , 103
  • izvedena dela 139

  • japonska hiša 127
  • japonska tradicionalna arhitektura 127
  • java 24
  • Java 31
  • Java (Computer program language) 31
  • Java (programski jezik) - Priročniki 31
  • JavaBeans 31
  • javna naročila 7
  • javna uprava 7
  • javne zgradbe 120 , 121 , 122 , 131 , 140
  • javni prostori 124 , 138
  • javni sektor 6
  • Javni sektor - Plače - Pravna ureditev - Slovenija - Zakoni 6
  • jedro 56
  • jedrska energija 45
  • Jet transports 146
  • jezera 10
  • JSP 24

  • kakovost 84
  • kakovost omrežij 70
  • kakovost svetlobe 64
  • kalibracija 46
  • kalorična vrednost 95
  • kaos 12 , 14
  • kapacitete 96
  • kapacitivnost 68
  • karakteristike 76 , 95
  • katalitično reformiranje 95
  • kategorije 13
  • katoni 47
  • kavarne 124
  • kemični izdelki 94
  • kemični procesi 46
  • kemija 45 , 46 , 49 , 51 , 94
   • - učbenik 45
  • kemija nafte 95
  • kemija stratosfere 45
  • kemija trdega stanja 47
  • kemijska analiza 50
  • kemijska struktura 48
  • kemijska struktura učinkovin 57
  • kemijska tehnika 90 , 91 , 93
  • kemijska tehnologija 90
  • kemijske lastnosti 93
  • kemijske reakcije 93
  • kemijske tovarne 90
  • kemijske vezi 45 , 49
  • kemikalje 51
  • kemometrija 46
  • keramični materiali 60
  • keramika 101
  • kinematika 63
  • kinetična teorija 42
  • kinetika 49
  • kitajska 10
  • Kitchens - Remodeling 103
  • klasična teorija 42
  • klasifikacija 89
  • knjige 4
  • knjižnice 3
  • knjižnice razredov 20
  • knjižničarstvo 3 , 4 , 5 , 154
  • koledar 37
  • koledar prireditev 84
  • kombinatorika 18
  • kometi 56
  • kompleksnost 12
  • kompozitni materiali 11
  • komprimirani plin 72
  • komunikacije 71
  • koncertne dvorane 138
  • kondenzati 95
  • konkurenca 80
  • Konservatorstvo - Pohištvo - Priročnik 79
  • konstruiranje cevovodov 72
  • kontaminirane zemljine 10
  • kontrola kvalitete 96
  • kontrola onesnaževanja okolja 93
  • kontrolni sistemi 34
  • konzervatorstvo 79
  • koordinacijske spojine 47
  • koračni motorji 66
  • korozija 60
  • korozija cevi 72
  • kotne letve 99
  • kovine glavnih grup 52
  • kovinski klastri 61
  • kovinski materiali 60
  • kozmetika 88 , 94
  • kozmologija 44
  • krajinska arhitektura 107 , 109 , 110 , 116 , 120
  • kreativnost 83
  • krekiranje 95
  • kriptografija 23
  • kristali 47
  • kristalizacija 93
  • kriteriji 16
  • križišča mestnega potniškega prometa 113
  • krmiljenje 68
  • krmiljenje motorjev 66
  • krmiljenje omrežij 71
  • krmiljenje v realnem času 71
  • krmilna vodila 71
  • krmilni sistemi 66
  • kromatografija 53
  • kromatografske analize 53
  • kronologija 37
  • kuhinjske omarice 103
  • kulturne ustanove 150
  • kupci 80
  • kvantna fizika 40
  • kvantna mehanika 40
  • kvarjenje 79

  • Lamps 149
  • Lampshades 149
  • Landscape architecture 109
  • lanterne 149
  • laserji 67
  • Lasers 67
  • laserski resonatorji 67
  • lastnosti 9 , 44 , 51 , 53 , 62 , 91
  • lastnosti površin 60
  • lecitini 88
  • LED - Light Emitting Devices 69
  • Legal research - Computer network resources
    • - European Union countries - Directories 4
    • - Great Britain - Directories 4
   • - Information resources
    • - European Union countries - Directories 4
    • - Great Britain - Directories 4
  • leksikoni izrazov 84
  • lepila 101
  • les 128
  • lesarstvo 96
  • lesena preddverja 73
  • lesene obloge 99
  • lesene stopnice 73
  • lesene strehe 74
  • lesene verande 73
  • lesene zveze 73 , 74
  • leseni prizidki 73
  • letališča 108
  • letalski menuji 146
  • letalski sedeži 146
  • ležalniki 146
  • lifting equipment 1
  • lifting gears 1
  • Light emitting diodes 69
  • Light in architecture 117
  • Linear programming 15
  • linearna regresija 13
  • linearne transformacije 36
  • linearni modeli 13
  • linearno programiranje 15 , 18
  • Linux 19
  • Linux 9 19
  • literatura 48 , 51
  • Ljubljana 155
  • ločevanje polimerov 9
  • logistika 96
  • London - South Bank 140
  • Los Angeles 112
  • Lubrication and lubricants - Analysis 91

  • Machine learning 34
  • magneto hidrodinamika 42
  • Maintainability (Engineering) 86
  • makromolekule 49
  • marketing 145
  • Marketing - Management 80
  • masa 44
  • maslo 88
  • maščobe 88
  • maščobne kisline 88
  • maščobni nadomestki 88
  • matematični modeli 16
  • matematično modeliranje 11
  • matematika 12 , 13 , 14 , 15 , 17 , 18 , 36
   • - geometrija - zgodovina - aplikacije - naravoslovje - glasba - arhitektura - kaos - dinamični sistemi 14
  • materiali 53 , 60 , 61 , 62 , 79
  • materials handling 1
  • materials handling equipment 1
  • mathematical modeling 11
  • mathematical models 16
  • mathematics 16
  • Mathematics 14 , 36
  • matrike 18
  • mazanje 60
  • maziva 91
  • Mechanical wear 60
  • medicina 58
  • medicina dela 153
  • Medicine, Industrial
   • - Dictionaries 153
   • - German - Dictionaries 153
  • mehanika 41
  • Melbourne - Lab architecture studio 140
  • membrane 144
  • menedžment 80 , 81 , 83
  • meritve 44
  • meritve pretokov 72
  • merjenje časa 37
  • mesta 112
  • Mesta - Planiranje naselij 111
  • mestne ureditve 109 , 140
  • mestni potniški promet 108
  • mešanje tekočin 93
  • metabolizem 58
  • Metal clusters 61
  • meteoriti 56
  • metoda simpleks 15
  • metode 50 , 54 , 55
  • metode izolacije 76
  • metode napovedovanja 60
  • metode redukcije 17
  • metode vrtanja 92
  • Metropolitan areas - Case studies 112
  • micele 94
  • Microsoft .NET 23 , 28 , 29
  • Microsoft .NET framework 28
  • Microsoft .NET Framework 20 , 25
  • Microsoft Exchange server (Computer file) 32
  • Microsoft Visual BASIC 20 , 29
  • Microsoft Windows (Computer file) 25
  • Microsoft.net framework 22
  • mikroarmirani betoni 101
  • mikrokrmilniki 68
  • mila 88
  • Milky Way 38
  • mineral oils 77
  • mineralna olja 77
  • miniaturizirani sistemi 50
  • Mitterrand, François 125
  • mizarska dela 73 , 74 , 99 , 103
  • Mobile robots 2
  • mobilne komunikacije 70
  • mobilni roboti 2
  • modeliranje 10 , 62
  • modeliranje strojnih orodij 85
  • mokrišča 10 , 116
  • molekularne interakcije 49
  • molekule 45 , 47
  • molekulska formula 48
  • monolitni materiali 53
  • Monte Carlo metode 17
  • monumentalne steklene zgradbe 125
  • morfologija polimerov 69
  • morska geokemija 56
  • morska obala 116
  • motorji brez ščetk 66
  • mreže 144
  • Multicriteria decision making 97
  • multikriterialno odločanje 97
  • multimedia 36
  • Multimedia systems - Mathematics 36
  • multipla regresija 13
  • Multisensor data fusion 97
  • multisenzorji 97
  • München - Herzog & de Meuron 140
  • Music and architecture 119
  • muzeji 120
  • MVDRV 130
  • MVRDV 130

  • nabava 87 , 96
  • načrti 107 , 130 , 142
  • načrtovanje 74 , 100 , 105 , 117 , 128 , 129 , 133 , 135 , 144
  • načrtovanje baz 33
  • načrtovanje baz podatkov 26
  • načrtovanje eksperimentov 46
  • načrtovanje mest 111
  • načrtovanje programabile logike 65
  • nadzor pri gradnji 105
  • nadzorovanje onesnaženja 77
  • naključna števila 17
  • naloge 92 , 93 , 95 , 96
  • namazi 88
  • namestitve 19
  • nanašanje filma 61
  • nanodelci 61
  • Nanoparticles 61
  • nanostruktura 61
  • napake v betonu 98
  • napake v metabolizmu 58
  • napetostno krmiljenje 66
  • napovedi obrabe 60
  • naprave 90
  • naprave za dviganje 1
  • narava v stavbah 110
  • naravne spojine 45
  • naravni kamen 129
  • naravni parki 109
  • naravni plin 95
  • naravoslovje 14
  • "navidezna resničnost" 143
  • navigacija vozil 2
  • nehomogene plazme 42
  • nematični tekoči kristali 67
  • nemški 8 , 153 , 154
  • neparametrične metode 13
  • NET aplikacije 28
  • NET tehnologije 26
  • Network computers 70
  • Neural networks (Computer science) 34
  • Neurosciences - Popular works 59
  • Neutrinos 44
  • nevarni materiali 77
  • nevidni splet 5
  • nevrologija 59
  • nevronske mreže 34
  • nevtrini 44
  • New York - Raimund Abraham, Williams, Tsien 140
  • nizke gradnje 75
  • nosilni sistemi 100 , 102
  • notranja oprema 79 , 121 , 124 , 131 , 150
  • notranji trg 82
  • Notranji trg - Evropa 82
  • notranjosti vlakov 150
  • nove tehnologije 92
  • novi materiali 62
  • novi urbanizem 112
  • numerical algorithms 11
  • numerical methods 11
  • numerični algoritmi 11
  • nutracevtiki 48

  • obdelava podatkov 46
  • objekti 31
  • objektno modeliranje 21 , 30
  • objektno orientirano programiranje 20 , 21 , 22 , 25 , 26
  • objektno programiranje 30
  • oblikovalci 148
  • oblikovanje 14 , 145 , 147
  • oblikovanje dokumentov 81
  • oblikovanje notranjosti letal 146
  • oblikovanje papirja 149
  • oblikovanje pokrajine 110
  • oblokovanje domačih strani 106
  • obnova starega pohištva 79
  • obrežja 10
  • obrežja rek 116
  • obrtniška dela 73 , 74 , 99 , 103
  • obveznosti 84
  • obvodni prostor 116
  • oceani 56
  • ocene 36
  • odlaganje odpadnih snovi 77
  • odločanje 16
  • Odločanje 16
  • odpadna olja 77
  • odporni materiali 60
  • odpravljanje napak 20
  • odrasla doba 59
  • odvisnost vzgona 41
  • ogljik 45
  • ogljikovodiki 45
  • ogrevanje zemlje 45
  • oil filters 77
  • ojačevalniki 68
  • ojačevanje 105
  • okolica Ljubljane 155
  • okolje 80
  • oksidacija 45
  • olja 94
  • oljni filtri 77
  • omrežja tretje generacije 70
  • onesnaževanje okolja 94
  • onesnaževanje zraka 45
  • Online databases - Directories 5
  • opaži 99
  • operacijski sistemi 19
  • operacijsko raziskovanje 15 , 16
  • Operacijsko raziskovanje 16
  • Operating systems (Computers) 19
  • operation research 16
  • opomniki 87
  • oprema 90 , 92
  • Optical phase conjugation 67
  • optična vlakna 67
  • optične lastnosti 61
  • optika 64
  • optimal control problems 11
  • optimiranje omrežij 70
  • optimizacija 67 , 97
  • optimizacija strukture 11
  • optimizacijske strategije 97
  • optoelektronski elementi 69
  • opuščeni kamnolomi 109
  • Organic compounds - Synthesis 55
  • organizacija dela 87
  • organizacija proizvodnje 85 , 86 , 87
  • Organometallic chemistry 47
  • Organometallic compounds 52
  • organska kemija 48 , 52 , 55 , 88 , 89
  • organske sinteze 52 , 55
  • organske spojine 45 , 49 , 89
  • organski polprevodnik 69
  • oscilacije 44
  • osebne komunikacije 70
  • OSHA 87
  • oskrba z vodo 78
  • oslojevanje 60
  • osnovne šole 122
  • osnovni arhitekturni pojmi 126
  • osnovni podatki 130
  • osvetlitev 117
  • otroštvo 59
  • ozadja 106
  • ozelenjene fasade 120
  • oznaka CE 82
  • ozonska plast 45

  • Paper work 149
  • papir 151
  • Paris (France) - Buildings, structures, etc 125
  • park za invalide 109
  • parki 107 , 109 , 116 , 120
  • perforirana kovina 144
  • PERL 24
  • Perl/Tk 35
  • Perl/Tk (Computer program language) 35
  • perspektiva 152
  • petrokemija 89 , 95
  • Petroleum - Refining 95
  • Petroleum chemicals 89
  • Petroleum engineering 92
  • Pevsner, Nikolaus (1902-1983) 134
  • Philadelphija 112
  • PHP4 24
  • Physics - History - 20th century - Congresses 40
  • pisanje iger 28
  • pisanje o arhitekturi 143
  • pisariško poslovanje 81
  • pisarne 131 , 150
  • Pisarniško poslovanje - Pisno sporočanje - Učbeniki za srednje šole 81
  • plače 6
  • planeti 56
  • Plant maintenance 86
  • Plasma (Ionized gases) 42
  • Plastics - Recycling 9
  • plastične mase 9
  • plavajoče telo 41
  • plazma 54
   • - fizika plazme - aplikacije - astrofizika - učbeniki za visoke šole 42
  • podatki 13
  • podatkovne zbirke 3 , 5
  • podeželje 109
  • podmorski relief 156
  • podnebna karta 156
  • podtalnica 56
  • podzemne železnice 150
  • pogovorna okna 20
  • pohištvo 79
  • pokrite terase 73
  • polaganje cevovodov 72
  • polimeri 9 , 53 , 61 , 69 , 89
  • polimerni betoni 101
  • polimerni materiali 9 , 60
  • polimorfizmi 31
  • politični zemljevid 156
  • pollution control 77
  • polni teksti 1 , 77
  • polprevodnost 68
  • Polymers 9 , 61
   • - Electric properties 69
  • polžasta gonila 63
  • popravila 98
  • populacije 13
  • porabniki proračuna 7
  • Porches - Design and construction 73
  • poročanje o arhitekturi 143
  • posebne malte 101
  • posebni betoni 101
  • posledice 86
  • poslovne stavbe 131
  • poslovni procesi 96
  • postaje 150
  • postopki 90 , 106
  • postopki gradnje 75
  • postopki izdelave 73 , 74 , 98 , 103 , 149
  • postopki obdelave 99
  • poštevni zobniki 63
  • potniške kabine 146
  • potniški terminal 113
  • potopljeno telo 41
  • povezave 118
  • povprečna vrednost 13
  • površinska napetost 94
  • površinska obdelava 151
  • površinska obraba 60
  • površinske vode 56
  • površinsko aktivne snovi 94
  • pralni praški 94
  • pravo 4 , 6 , 7
  • prebivalstvo 156
  • predavalnice 138
  • predelava lesa 96
  • predelava nafte 95
  • predpisi 104
  • pregledno delo 2 , 23 , 60 , 63 , 66 , 70 , 71 , 84 , 85 , 86 , 87 , 97
  • prehrana 88
  • preiskušanje cevovodov 72
  • premazi 88
  • prenos toplote 93
  • prenos zvoka 138
  • prenova kuhinje 103
  • preperevanje 56
  • prepoznavanje molekul 47
  • preprečevanje korupcije 7
  • preskusne metode 91
  • preskušanje lastnosti 91
  • pretok snovi 93
  • preventivni ukrepi 76
  • preventivno vzdrževanje 87
  • prevodnost 11
  • prezentacija arhitekture 143
  • pridobivanje 88 , 89
  • pridobivanje topil 95
  • pridobivanje zemeljskega plina 92
  • prikazi izvedenih del 130
  • prikazovalniki 68
  • prilagojeni sistemi 66
  • primeri 72 , 84
  • primeri uporabe 64
  • priprava naftne vrtine 92
  • priprava vode 78
  • priprava vzorcev 53
  • priročniki 19 , 20 , 21 , 22 , 24 , 25 , 26 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 35 , 64 , 68 , 72 , 91 , 100 , 102
  • proaktivno vzdrževanje 86
  • Probabilities 17
  • proces načrtovanja 141
  • proces projektiranja 132
  • produktivnost 80
  • Produtos naturais (quimica organica) 47
  • programiranje 19 , 34
  • programska oprema 32 , 33 , 41 , 65
  • programska orodja 28 , 41
  • programski jeziki 20 , 22 , 25 , 26 , 28 , 30 , 31 , 35
  • proizvodne strukture 85
  • proizvodni procesi 96
  • proizvodnja 9 , 83
  • proizvodnja pohištva 96
  • projects 75
  • projekt Eden 109
  • projekti 122 , 139
  • projektiranje na daljavo 135
  • promenada 108
  • promet v Alpah 75
  • promocija 145
  • propaganda 145
  • prosta izmenjava 32
  • prostoročno risanje 152
  • prostorska zasnova 122 , 131
  • prostorske inštalacije 118
  • prostorsko urejanje 111
  • Prostorsko urejanje - Pravna ureditev - Slovenija - Zakoni 104
  • protikorozijska zaščita 72
  • prototipi 83
  • Public architecture - France - Paris - 20th century. 125
  • pulzni laserski sistemi 67
  • puščanje 72

  • Quantum theory - History - 20th century - Congresses 40

  • računalniki 68
  • računalniška grafika 35 , 106 , 143
  • računalniška grafika - posredovanje 135
  • računalniške metode 15
  • računalniške mreže 19 , 23 , 24 , 27 , 32 , 70
  • računalniške simulacije 17
  • računalniški programi 33 , 117
  • računalniško podprto načrtovanje 65
  • računalniško podprto vodenje 87
  • računalništvo 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35
   • - programski jeziki - objektno programiranje - objektno modeliranje - združljivi modelni jeziki - UML 30
  • Računalništvo - Internet (računalniško omrežje) - Programiranje - Priročniki 24
  • radiacija plazme 42
  • radioaktivnost 45
  • rafiniranje 95
  • Random variables 17
  • rastlinska olja 88
  • rastlinske čistilne naprave 10
  • rastlinske učinkovine 57
  • rastlinstvo 156
  • ravnanje z odpadki 88
  • raziskave 62 , 111 , 119
  • razpoznavanje vzorcev 46
  • razredi 31
  • raztopine 45
  • razvoj 59 , 62 , 96
  • razvoj aplikacij 29
  • razvoj izdelkov 85
  • razvoj mest 113
  • razvoj motorjev 85
  • razvoj novih proizvodov 83
  • razvoj programske opreme 25 , 28
  • razvoj Web strani 24
  • RCM-Reliability Centred Maintenance 86
  • reakcije 52
  • reakcijska kinetika 93
  • reaktivnost 47
  • Real-time control 71
  • recepcije 121
  • receptorji 47
  • recepture čajev 57
  • Recherche sur Internet 5
  • recikliranje odpadkov 9
  • redukcija 45
  • redukcija ostankov 95
  • redundanca 36
  • reference 52
  • regali 1
  • reinterpretacija umetniških del v arhitekturi 118
  • reklame 145
  • relativnost 40
  • Reliability (Engineering) 86
  • Restaurants 124
   • - Decoration 124
   • - Pictorial works 124
  • restavracije 121 , 124 , 150
  • Restoration ecology 10
  • rešitve 93 , 95 , 96
  • revije 4
  • rezervoarji 72
  • ribniki 116
  • Rimska cesta 38
  • risba 126
  • robotika 2
  • Robots - Control systems 2
  • ročne spretnosti 149
  • Roofs - Design and construction 74
  • Rotterdam - Kop van Zuid 140
  • Royal Institute of British Architects 136
  • rutinske analize 54

  • sakralni prostor 150
  • samogradnja 98
  • San Francisco 112
  • sanacija 105
  • satira 126
  • Science and the arts - Congresses 12
  • sedimenti 56
  • sedimentne kamnine 56
  • senzorična analiza 88
  • senzorji 68
  • SERCOS vmesnik 71
  • Serialism (Music) 119
  • serializem 119
  • serijske publikacije 3
  • servo pogoni 66
  • sestavine 48
  • Sever, Savin 139
  • Sever, Savin (1927-2003) 139
  • shape optimization 11
  • shranjevanje 88
  • silikatni materiali 101
  • simulirani podatki 17
  • sinonimi 48
  • sintetični polimeri 45
  • sinteza 50
  • SIST EN 206-1 105
  • sistemi odločanja 97
  • sistemi upravljanja 84
  • sistemi vodenja kakovosti 84
  • sistemi vrtanja 75
  • Six Sigma 84
  • skladiščenje 96
  • skladiščno pohištvo 1
  • skladnost 87
  • sklepanje 13
  • skupinsko odločanje 16
  • slovar 8 , 153 , 154
  • slovar izrazov 89
  • slovenija 7 , 57
  • Slovenija 82 , 104
  • slovenska arhitektura 139
  • slovenski arhitekti 139
  • smole 89
  • snovi 45
  • Sociology, Urban 112
  • sodobne mestne ureditve 108
  • sodobni gradbeni materiali 133
  • sodobni pristopi 131
  • solatni prelivi 88
  • soli 94
  • sonce 44
  • special refuses 77
  • spektroskopija 49
  • spletne strani 106
  • splošna varnost 82
  • spojine 48 , 51
  • spominski parki 109
  • standardi 87 , 91 , 105
  • standardizacija 82
  • standardni model 44
  • stanovanja 150
  • stara mestna jedra 108
  • starost 59
  • Statistics 13
  • statistična analiza 17
  • statistična validacija 17
  • statistične metode 46
  • statistično odločanje 97
  • statistika 13
  • stavbe v naravi 110
  • stehiometrija 93
  • steklena tla 133
  • steklene fasade 133
  • steklene hiše 133
  • steklene stene 133
  • steklene stopnice 133
  • steklene strehe 133
  • stekleni mostovi 133
  • stekleni nadstreški 133
  • stekleni nosilci 133
  • stekleni stebri 133
  • steklo 101 , 133 , 144
  • steklo v arhitekturi 125
  • stilno pohištvo 79
  • strateško planiranje 80 , 83
  • strešna okna 74
  • strežniki 32
  • strojni elementi 63
  • strojništvo 63 , 72 , 85
  • strojno učenje 34
  • stroški 93
  • struktura 151
  • struktura jedra 44
  • struktura molekul 49
  • strukturne spremembe 61
  • supermolekularna kemija 47
  • supernova 44
  • Supramolecular chemistry 47
  • Surfaces (Technology) 60
  • surova nafta 95
  • surveillange (approval) 77
  • Sustainable development 9
  • Svet - Geografija - Atlasi 156
  • svetila 149
  • svetilna tehnika 64
  • svetilne diode 69
  • svetloba 64
  • Switzerland 75
  • Symbolism in architecture - France - Paris 125

  • širjenje eksplozije 76
  • škrob 94
  • šole 122
  • šolske zgradbe 122
  • šolski sistem 8
  • šolstvo 8
  • števila 36
  • študije izvedenih primerov 122
  • študije primerov 5 , 75 , 83 , 109 , 115 , 116 , 117 , 124 , 128 , 129 , 131 , 137 , 144 , 150
  • švedski design 148
  • Švicarski tuneli 75

  • tanki filmi 61
  • Technological innovations 83
   • - Management 83
  • tehnična akustika 43
  • tehnike 106
  • tehniško risanje 152
  • tehnologija gradiv 102
  • tehnologija gradnje 100
  • tehnologija vzdrževanja 86
  • tehnologije 50
  • tehnološki postopki 51 , 88
  • tehnološki procesi 89
  • tekoče vode 10
  • tekočine 67
  • tekstilna industrija 88
  • tekstilna tehnologija 51
  • telekomunikacije 68
  • temeljenje 98
  • teorija 110 , 112 , 114 , 115 , 119 , 123 , 125 , 134 , 135 , 141 , 143 , 145 , 147 , 148 , 150
  • teorija elementarnih delcev 40
  • teorija grafov 18
  • teorija homogenizacije 11
  • teorija iger 16
  • teorija kvantnega polja 40
  • teorija načrtovanja 132
  • teorija orbite delca 42
  • teorija uporabnosti 16
  • terapija s koordinacijskimi spojinami 58
  • terminali za potniške ladje 108
  • termodinamika 49
  • termoplasti 89
  • Textile chemicals - Environmental aspects 51
  • teža 151
  • Thin films 61
  • timsko delo 83
  • tipologija 111 , 127
  • tipologija zgradb 123
  • tlorisi 122
  • točilnice 124
  • tokovno krmiljenje 66
  • toksikologija 88 , 153
  • toplotne obdelave 60
  • topografija 142
  • trajnostni razvoj 9
  • transparentni materiali 144
  • transparentnost 125
  • transport 47 , 113
  • transport plinov 72
  • transport tekočin 72
  • tranzistorji 68
  • trenje 60
  • trgi 108 , 109 , 116
  • trgovine 150
  • trgovska imena 51
  • tridimenzionalne ionske mreže 47
  • trženje 80
  • tržne raziskave 83
  • tržni nadzor 82
  • tuneli 75
  • tunnelling 75
  • tunnels 75

  • učbeniki 41
  • učenje 3
  • učinek tople grede 45
  • učinki na okolje 9
  • ugotavljanje skladnosti 82
  • umetna razsvetljava 117
  • umetne mase 101 , 144
  • umetni vodni kanali 116
  • umetniške stvaritve 110
  • umetnost 12 , 106 , 118 , 119 , 127 , 145 , 146 , 147 , 148 , 149 , 151
  • umetnost in arhitektura 134
  • umetnost v arhitekturi 118
  • umetnostne galerije 118
  • UML 30
  • UML - Unifield Modeling Language 21
  • UML 2 21
  • UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 70
  • Universal Mobile Telecommunications System 70
  • uporaba 3 , 51 , 57 , 91
  • uporaba Fieldbus 71
  • uporaba informacijskih tehnologij 85
  • uporaba olj 77
  • uporaba polimerov 69
  • uporaba računalnika 13 , 41 , 81
  • uporaba robotov 85
  • uporabna matematika 11 , 16 , 34
  • uporabnik - strežnik 29
  • uporabnik - strežnik aplikacije 29
  • upornost 68
  • upravljanje 19
  • upravljanje baz 33
  • upravljanje kakovosti 84
  • upravljanje znanja 83
  • Urban landscape architecture 140
  • Urban parks - Europe 116
  • Urban renewal 108
  • urbanistično načrtovanje 112 , 115
  • urbanizem 107 , 108 , 109 , 111 , 112 , 113 , 114 , 115 , 120 , 140
  • ureditve ob vodotokih 109
  • urejanje krajine 116
  • urejevalniki dokumentov 28
  • used oils 77
  • User interfaces (Computer software) 106
  • usnjarstvo 88
  • utility theory 16
  • utrjevanje površin 60
  • užitna olja 88

  • vakumske tehnologije 85
  • valčna analiza 36
  • valčna transformacija 36
  • valovanje 42
  • varjenje 72
  • varnost 23
  • varnostne aplikacije 23
  • varnostne zahteve 87
  • varnostni ukrepi 23
  • varstvo pri delu 76
  • VB. NET 29
  • vektorski prostori 36
  • ventilacija 76
  • ventili 72
  • verjetnost 13 , 17 , 18
  • verstva 156
  • vezja 68
  • vgraditev strešnih oken 74
  • viri svetlobe 64
  • virtualna resničnost 143
  • visoke gradnje 100 , 102
  • visoke zgradbe 100 , 102
  • visokoregalna skladišča 1
  • Visual Basic. NET 29
  • Visual Basic.NET 20
  • Visual programming languages (Computer science) 20
  • vkopane hoše 120
  • vlakna 89
  • vloga arhitekta 141
  • vmesniki 31
  • vmeščanje zgradb v naravno okolje 110
  • vnetljivost 76
  • voda 78 , 116
  • vodenje robotov 2
  • vodenje vzdrževanja 87
  • vodne mreže 78
  • vodni element 116
  • vodni zbiralniki 78
  • vodniki - humorni prikaz 126
  • vodometi 116
  • vpliv na uspešnost 141
  • vplivi na arhitekturo 126
  • vrednostne funkcije 16
  • vrste 91 , 129 , 151
  • vrste olj 88
  • vrste rastlin 57
  • vrste spojin 89
  • vrtci 150
  • vrtički 107
  • vrtovi 107
  • vsebina dokumenta 81
  • vsebnost maščob 88
  • vzajemno računalniško projektiranje 135
  • vzdrževanje 33 , 72 , 86 , 87
  • vzgon 41
  • vzorci 12 , 129 , 151
  • vzorci tapetniškega blaga 146
  • vzorčenje 36
  • vzorčevanje 13
  • vzorčne porazdelitve 13

  • Waidhofen - Bender, Ernest 140
  • waste disposal engineering 77
  • waste disposal units 77
  • Water in landscape architecture - Europe 116
  • Web aplikacije 22
  • Web programiranje 31
  • Web sites - Design 35 , 106
  • Web strani 35
  • Web tehnologije 20
  • Web usluge 29
  • windows aplikacije 25
  • Windows aplikacije 20
  • windows oblike 25

  • XML aplikacije 24
  • XML dokumenti 28

  • zakon 6
  • zakoni 104
  • zakoni s komentarjem 7
  • zakonodaja 6 , 7 , 82
  • zamisel mesta v kibernetskem prostoru 112
  • zanesljivost 86
  • zapuščena industrijska območja 109
  • zasloni 149
  • zasteklitev 117
  • zaščita 79
  • zaščita površin 60
  • zaščita pred obrabo 60
  • zaščitni znaki letalskih družb 146
  • zbornik radijskih govorov 134
  • zdravilne rastline 57
  • Zdravilne rastline
  • združevanje optične faze 67
  • združljivi modelni jeziki 30
  • zdru\ljivi modelni jeziki 21
  • zelene strehe 120
  • zemeljska skorja 56
  • zemeljski plašč 56
  • zemeljski plin 72
  • zemljine 56
  • zgodovina 75 , 79 , 110 , 111 , 112 , 114 , 115 , 123 , 126 , 127 , 134 , 142 , 146 , 150
  • zgodovina fizike 40
  • zgodovinski pregled 14 , 37 , 133 , 148
  • zgodovinski pregledi 126
  • zgodovinski pregledi - Nizozemska 107
  • zgradba dokumenta 81
  • "zgradbe medijev" 143
  • zlivanje podatkov 97
  • znamenite stavbe - ilustracije 126
  • znamenite zgradbe - kraji 123
  • zobniki 63
  • zobniška gonila 63
  • zunanja ureditev 122
  • zunanje ureditve javnih stavb 109
  • zvok 43

  • železniške postaje 108
  • železniški tuneli 75
  • živalske maščobe 88
  • živila 88
  • življenjska doba aplikacij 23
Avtorji spletnih strani CTK CTK Zadnja sprememba: 18.5.2004 Webmaster Pošljite sporočilo uredniku na naslov: webmaster@ctk.uni-lj.si