Knjižne novosti
Na domačo stran CTK


Knjižne novosti št. 4
julij - avgust 2002

VSEBINA

 • NASLOVNO KAZALO
 • IMENSKO KAZALO
 • PREDMETNO KAZALO • 001 ZNANOST IN ZNANJE NASPLOH.


  1.
  ZELENIKA, Ratko
          Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela / Ratko Zelenika. - 4. izd. - Rijeka : Ekonomski fakultet, cop. 2000. - 781 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Rijeci = Manualia Universitatis studiorum Fluminensis)

  O avtorju: str. 779-781. - Bibliografija: str. 735-748 in ob tekstu. - Kazali. - Sažetak ; Povzetek ; Summary ; Zusammenfassung ; Riassunto
  ISBN 953-614-810-2
  a) Metodologija - Raziskovalno delo - Pisno sporočanje - Znanstveno raziskovanje - Tehnika pisanja - Učbeniki za visoke šole b) znanost c) teorija d) znanstveno delo e) raziskovalno delo f) raziskovalne metode g) strokovno delo h) metodologija i) tehnika pisanja j) pismenost k) priročniki l) visoke šole

  001.891:001.817/.818(075.8)
  COBISS-ID 631729


  003 PISAVE. ZNAKI. KODE. SIMBOLI.


  2.
  FISCHER, Steven Roger
          A history of writing / Steven Roger Fischer. - London : Reaktion, 2001. - 352 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Globalities)

  Bibliografija: str. 335-341. - Kazalo
  ISBN 1-86189-101-6
  a) Writing - History b) zgodovina pisanja c) pisave d) simboli e) znaki f) abecede g) pregledno delo

  003(091)
  COBISS-ID 23909893


  007 KIBERNETIKA. UMETNA INTELIGENCA.


  3.
  MAČEK Lebar, Alenka
          Nevrokibernetika. Priročnik za vaje / Alenka Maček Lebar in Damijan Miklavčič. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 1999 (Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko). - V, 53 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

  30 izv. - Bibliografija pri večini poglavij
  ISBN 961-6210-75-0
  a) Nevrokibernetika - Vaje za visoke šole b) elektrotehnika c) kibernetika d) medicina e) nevrokibernetika f) intenzivno časovna krivulja g) prevajanje akcijskega potenciala po živcu h) nevronske mreže i) tetanična stimulacija j) izometrična kontrakcija k) hitri refleks l) mišično utrujanje m) hoteni gib n) krmiljenje o) učenje p) učbeniki za visoke šole

  007:612.8(075.8)(076.1)
  COBISS-ID 104264448

  4.
  ZORMAN, Milan
          Hibridni pristopi strojnega učenja : doktorska disertacija / Milan Zorman ; Šmentor Peter KokolĆ. - Maribor : ŠM. ZormanĆ, 2001. - VIII, 133 f. : ilustr. ; 30 cm

  Povzetek ; Abstract. - Dokt. dis., Univ. Maribor, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2001
  a) računalništvo b) umetna inteligenca c) strojno učenje d) hibridni pristopi e) odločitvena drevesa f) nevronske mreže g) grobe množice h) dinamična delitev i) doktorska disertacija

  007.52:004:510.22
  COBISS-ID 6450198


  02 KNJIŽNIČARSTVO.


  5.
          The PUBLIC library service : IFLA/UNESCO guidelines for development / prepared by a working group chaired by Philip Gill on behalf of the Section of Public Libraries. - Munchen : Saur, 2001. - XV, 116 str. ; 24 cm. - (IFLA publications, ISSN 0344-6891 ; 97)

  Kazalo
  ISBN 3-598-21827-3
  a) knjižničarstvo b) splošne knjižnice c) zakonodaja d) finance e) potrebe uporabnikov f) razvoj knjižničnih zbirk g) človeški viri h) menedžment i) trženje j) razvoj k) IFLA/UNESCO smernice l) priročniki

  027.022
  COBISS-ID 23701765

  6.
  STROKOVNO posvetovanje visokošolskih knjižničark in knjižničarjev z mednarodno udeležbo (2 ; 2002 ; Ljubljana)
          Razvoj visokošolskih knjižnic za univerzo 21. stoletja : zbornik referatov / 2. strokovno posvetovanje visokošolskih knjižničark in knjižničarjev z mednarodno udeležbo, Ljubljana, 28.-29. maj 2002 ; ŠorganizatorjaĆ Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani ŠinĆ Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, Sekcija za visokošolske knjižnice ; Šglavna urednica Mojca Dolgan-PetričĆ. - Ljubljana : Centralna tehniška knjižnica, 2002 (Ljubljana : BiroM). - 239 str. : ilustr. ; 24 cm

  ISBN 961-6112-04-X
  a) Visokošolske knjižnice - Razvoj - Posvetovanja b) knjižničarstvo c) visokošolske knjižnice d) univerzitetne knjižnice e) menedžment f) organizacija g) izobraževanje h) zborniki

  027.7(497.4)(063)(082)
  COBISS-ID 118171904


  33 GOSPODARSTVO. VARSTVO (VARNOST) PRI DELU.


  7.
  DEŽELAK, Ferdinand
          Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu s komentarjem / komentar so pripravili Ferdinand Deželak, Marjan Bilban, Ladi Škrabar. - Ljubljana : Zavod za varstvo pri delu, 2001 (ŠGrosupljeĆ : Tipografija). - 69 str. : ilustr., tabele ; 20 cm. - (Delo + varnost ; 122)

  450 izv. - Bibliografija: str. 66-68
  ISBN 961-90935-0-X
  a) Hrup - Varstvo pri delu b) Varstvo pri delu - Pravna ureditev - Slovenija - Priročniki c) varstvo pri delu d) medicina dela e) zdravje f) hrup g) pravilnik

  331.45:534.83(497.4)(094)
  COBISS-ID 113970688

  8.
          IBILANCE 2002 ŠElektronski virĆ. - Ljubljana : I, poslovne informacije, 2002. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

  Sistemske zahteve: Windows 95, Windows 98, Windows NT, Windows XP, Windows 2000. - Podatki z nalepke in ovoja
  a) ekonomija b) poslovne informacije c) podjetja d) družbe e) bilančni podatki f) plačila g) sodni postopki

  336.64:338(497.4)
  COBISS-ID 3346195

  9.
  TERŽAN, Metka
          Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen s komentarjem / komentar pripravila Metka Teržan. - Ljubljana : Zavod za varstvo pri delu, 2001 (ŠGrosupljeĆ : Tipografija). - 36 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Delo + varnost ; 121)

  500 izv. - Bibliografija: str. 35
  ISBN 961-90350-9-7
  a) Premeščanje bremen - Varstvo pri delu - Pravna ureditev - Slovenija - Pravilniki b) varstvo pri delu c) medicina dela d) ročno premeščanje bremen e) zdravje f) hrbtenica g) ergonomija h) pravilnik

  331.45:331.102.342(497.4)(094)
  COBISS-ID 110960128


  34 PRAVO.


  10.
  GOLDSTEIN, Paul, 1943-
          International copyright : principles, law, and practice / Paul Goldstein. - Oxford Šetc.Ć : Oxford University Press, 2001. - XXII, 618 str. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-19-512885-0
  a) Copyright b) Copyright, International c) avtorsko pravo d) avtorske pravice e) zaščita avtorskih pravic f) intelektualna lastnina g) mednarodno avtorsko pravo h) mednarodne konvencije i) mednarodna praksa j) principi k) zakonodaja l) zakoni m) mednarodna zakonodaja n) multilateralni sporazumi o) bilateralni sporazumi p) Bernska konvencija q) sporazum TRIPS r) prosta trgovina s) zgodovinski pregled t) pregledno delo

  347.78
  COBISS-ID 23917061

  11.
  SLOVENIJA. Zakoni itd.
          Zakon o delovnih razmerjih / uvodna pojasnila Drago Mežnar, Tatjana Plešnik. - 1. natis. - Ljubljana : GV Revije : Pravna praksa, časopis za pravna vprašanja, 2002 (Ljubljana : Tiskarna Ljubljana). - 177 str. ; 21 cm

  Izšlo kot posebna številka revije Pravna praksa
  ISBN 961-91011-0-3 (GV Revije)
  a) Delovna razmerja - Pravna ureditev - Slovenija - Zakoni b) pravo c) delovna rezmerja d) pogodba o zaposlitvi e) pravice f) obveznosti g) odgovornosti h) varstvo i) posebne določbe j) inšpekcijsko nadzorstvo k) zakoni

  349.22(497.4)(094.5)
  COBISS-ID 119131136

  12.
  TROJANŠEK, Mateja
          Avtorsko delo v izobraževanju / Mateja Trojanšek. - Grosuplje : Grafis trade, 2001 (Grosuplje : Grafis trade). - IX, 79 str. ; 25 cm

  Predgovor / Miha Trampuž: str. IX. - Bibliografija: str. V. - Povzetek. - Synopsis. - Vsebuje tudi: Zakon o avtorski in sorodnih pravicah
  ISBN 961-90819-6-X (Grafis Trade)
  a) avtorsko pravo b) izobraževanje c) avtorska dela d) učna literatura e) govorjena dela f) izpitna vprašanja g) doktorske disertacije h) magistrske naloge i) diplomske naloge j) izobraževalni programi

  347.78:37
  COBISS-ID 108929536


  35 JAVNA UPRAVA. VOJNE VEDE.


  13.
  ADAMS, James, 1951-
          The next world war : computers are the weapons and the front line is everywhere / James Adams. - London : Hutchinson, 1998. - 366 str. ; 24 cm

  Bibliografija: str. Š345Ć-348
  ISBN 0-091-80232-6
  a) Information warfare b) Military telecommunication c) IW - Information Warfare d) vojskovanje e) 21.st. f) metode vojskovanja g) vplivi tehnologij h) informacijska tehnologija i) informacijske vojne j) razvoj orožja k) tajna orožja l) terorizem m) varnost n) vohunjenje o) pregledno delo

  355.4:659.2:004
  COBISS-ID 24130309


  50 ŠTUDIJ IN VARSTVO OKOLJA.


  14.
          ENVIRONMENTAL urban noise / edited by Amando Garcia. - Southampton ; Boston : WIT Press, 2001. - 225 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Advances in ecological sciences, ISSN 1369-8273 ; 8)

  Kazala
  ISBN 1-85312-752-3
  a) City noise b) Noise pollution c) Noise control d) ekologija e) urbano okolje f) komunalni hrup g) onesnaževanje okolja h) izvori hrupa i) meritve j) kontrola k) vpliv na zdravje l) zaščita pred hrupom m) prognoza hrupa n) preprečevanje o) učbeniki za visoke šole

  Š628.517:534.83Ć+504.05
  COBISS-ID 23888133

  15.
  PEARCE, Fred
          Global warming : Ša beginner's guide to our changing climateĆ / Fred Pearce. - London : Dorling Kindersley, 2002. - 72 str. ; 18 cm : ilustr. - (DK essential science)

  Kazala
  ISBN 0-7513-3713-7
  a) Global warming - Juvenile literature b) Greenhouse effect, Atmospheric - Juvenile literature c) ekologija d) meteorologija e) onesnaževanje okolja f) klimatske spremembe g) segrevanje ozračja h) učinek tople grede i) ekosistemi j) alternativni viri energije k) enciklopedija

  551.5:504.3
  COBISS-ID 24098309


  51 MATEMATIKA.


  16.
  BRAČIČ, Janko
          Algebre z ločljivim spektrom in Banachovimi moduli nad njimi : doktorska disertacija / Janko Bračič. - Ljubljana : ŠJ. BračičĆ, 2001. - 114 f. ; 30 cm

  Bibliografija: f. 104-106. - Kazala. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko
  a) matematika b) funkcionalna analiza c) teorija operatorjev d) algebra z ločljivim spektrom e) Arvesonov spekter f) dekomponibilen operator množenja g) komutativna Banachova algebra h) krepko harmoničen operator i) modul z ločljivim spektrom j) multiplikator k) točkasti multiplikator l) upodobitev modula m) doktorska disertacija

  517.986(043.3)
  MSC 2000:
  46H15
  46H25
  47B40
  47B47
  47B48
  COBISS-ID 11262041

  17.
  DOLŽAN, David
          Končni asociativni kolobarji z enico : doktorska disertacija / David Dolžan. - Ljubljana : ŠD. DolžanĆ, 2002. - 96 f. ; 30 cm

  Povzetek ; Abstract. - Bibliografija: f. 94-96. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko
  a) matematika b) algebra c) končni kolobar d) grupa enot e) idempotenti f) lokalni kolobar g) Jacobsonov kolobar h) delovanje grupe i) urejenost idempotentov j) doktorske disertacije

  512.552.18(043.3)
  MSC 2000:
  16P10
  16N40
  16N80
  COBISS-ID 11471705

  18.
  FIJAVŽ, Gašper
          Grafovski minorji in povezanost : disertacija / Gašper Fijavž. - Ljubljana : ŠG. FijavžĆ, 2001. - 122 str. : graf. prikazi ; 30 cm

  Bibliografija: str. 115-118. - Kazalo. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko
  a) matematika b) teorija grafov c) grafovski minorji d) povezanost e) 5-povezanost f) 6-povezanost g) vložitve grafov h) projektivno-ravninski grafi i) torusni grafi j) minor-monotone invariante grafov k) doktorska disertacija

  519.17(043.3)
  MSC 2000:
  05C40
  05C83
  05C10
  COBISS-ID 11372121

  19.
  TOMŠIČ, Gabrijel
          Matematika I / Gabrijel Tomšič, Bojan Orel, Neža Mramor Kosta. - 4. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko : Fakulteta za računalništvo in informatiko, 2001 (Ljubljana : Formatisk). - VI, 227 str. : graf. prikazi ; 23 cm

  800 izv. - Bibliografija: str. 223. - Kazalo
  ISBN 961-6210-27-0 (Fakulteta za elektrotehniko)
  a) Matematika - Učbeniki za visoke šole b) matematika c) teorija množic d) realna števila e) kompleksna števila f) zaporedja g) funkcije h) odvodi i) integrali j) krivulje k) učbeniki za visoke šole

  517(075.8)
  COBISS-ID 115225856

  20.
  VAN Heijenoort, Jean
          From Frege to Godel : a source book in mathematical logic, 1879-1931 / Jean van Heijenoort. - Cambridge ; London : Harvard University Press, Š2002?Ć, cop. 1967. - VIII, 664 str. : 1 portret ; 26 cm

  Originalna izdaja: 1967. - Bibliografija: str. Š629Ć-655. - Kazala
  ISBN 0-674-32449-8
  a) Logic, Symbolic and mathematical b) matematika c) matematična logika d) matematiki e) 1879-1931 f) zgodovinski pregled g) pregledno delo

  510(092)"1879/1931"
  COBISS-ID 24117509

  21.
  VEBLE, Gregor
          Študije v kvantnem kaosu : disertacija / Gregor Veble ; mentor Marko Robnik. - Ljubljana : ŠG. VebleĆ, 2001. - 154 str. : graf. prikazi ; 30 cm

  Bibliografija: str. 149-153. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko
  a) matematična fizika b) nelinearna dinamika c) kvantni kaos d) numerične metode e) doktorska disertacija

  51-7(043.3)
  COBISS-ID 1385316

  22.
  ŽAGAR, Emil
          Zlepki in interpolacija krivulj : doktorska disertacija / Emil Žagar. - Ljubljana : ŠE. ŽagarĆ, 2002. - 86 f. : graf. prikazi ; 30 cm

  Bibliografija: f. 82-84. - Kazalo. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko
  a) matematika b) numerična analiza c) parametrična krivulja d) parametrični zlepek e) $GČ2$ -zveznost f) interpolacija g) red aproksimacije h) doktorske disertacije

  519.651(043.3)
  MSC 2000:
  65D05
  65D07
  COBISS-ID 11491417

  23.
  ŽITKO, Tomislav
          Zbirka nalog iz matematike IV / Tomislav Žitko. - 7. dopolnjena izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 1998 (Ljubljana : Kopija Mavrič). - 64 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  300 izv.
  ISBN 961-6210-34-3
  a) Matematična analiza - Vaje za visoke šole b) Verjetnostni račun - Vaje za visoke šole c) matematika d) integralske transformacije e) Fourierova transformacija f) Laplaceova transformacija g) specialne funkcije h) Legendreovi polinomi i) Besselove funkcije j) parcialne diferencialne enačbe k) variacijski račun l) verjetnostni račun m) naloge n) rešitve o) učbeniki za visoke šole

  517+519.21(075.8)(076.1)
  COBISS-ID 73151232

  24.
  ŽITNIK, Arjana
          Eulerjevi sprehodi s predpisanimi zavoji : doktorska disertacija / Arjana Žitnik. - Ljubljana : ŠA. ŽitnikĆ, 2001. - 107 f. : graf. prikazi ; 30 cm

  Bibliografija: f. 102-105. - Kazalo. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko
  a) matematika b) teorija grafov c) Eulerjevi grafi d) grafi na ploskvah e) vložitve grafov f) A-obhodi g) Petriejevi sprehodi h) sprehodi levo-desno i) graf rdečih lic j) hipergraf rdečih lic k) konstrukcije grafov l) algoritmi m) doktorske disertacije

  519.17(043.3)
  MSC 2000:
  05C10
  05C45
  05C38
  05C85
  68R10
  COBISS-ID 11261529


  519.68 RAČUNALNIŠTVO. RAČ.(MAT.) PROGRAMIRANJE.


  25.
  BILKE, Petra
          Spoznajmo Flash : Špriročnik za začetnikeĆ / Petra Bilke in Magnus Bilke ; Šprevod Aleš ŠulerĆ. - 1. izd. - Nova Gorica : Flamingo, 2002. - 129 str. : ilustr. ; 23 cm

  Ov. nasl.: Spoznajmo Macromedia Flash. - Prev. dela: KnowWare
  ISBN 961-6176-65-X
  a) Računalništvo - Priročniki b) računalništvo c) programska oprema d) Macromedia Flash 5 e) Swish 1.52 f) Swish 2.0 g) računalniška animacija h) filmske sekvence i) maskirne plasti j) računalniške mreže k) spletne strani l) priročiki

  004.42(035)
  COBISS-ID 99453

  26.
  BILKE, Petra
          Spoznajmo PHP in MySQL : Špriročnik za začetnikeĆ / Petra Bilke ; Šprevod Aleš ŠulerĆ. - Šempeter pri Gorici : Flamingo, 2002. - 112 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 961-6176-67-6
  a) Računalništvo - Priročniki b) računalništvo c) računalniške mreže d) dinamične spletne strani e) izdelava domačih strani f) programski jeziki g) PHP h) MySQL i) podatkovne zbirke j) programiranje zbirk k) priročniki

  004.42/.43:004.7
  COBISS-ID 7906307

  27.
  BOTT, Ed
          Microsoft Windows XP inside out / Ed Bott, Carl Siechert, Craig Stinson. - Redmond (Wash.) : Microsoft Press, cop. 2001. - XL, 1245 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  - - Microsoft Windows XP inside out ŠElektronski virĆ : companion CD. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. z nasl. ekrana
  ISBN 0-7356-1382-6
  a) računalništvo b) operacijski sistemi c) Windows XP d) namestitev e) upravljanje sistema f) uporaba Interneta g) digitalne naprave h) vzdrževanje sistema i) medmrežje j) priročniki

  004.451
  COBISS-ID 1346581

  28.
  ČASAR, Aleš
          Odkrivanje zatičnih napak s simboličnim preverjanjem modelov : doktorska disertacija / Aleš Časar ; Šmentor Zmago Brezočnik ; komentor Bogomir HorvatĆ. - Maribor : ŠA. ČasarĆ, 2002. - XXIV, 180 str. ; 30 cm : ilustr.

  Dokt. disertacija, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2002
  a) računalništvo b) strojna oprema c) procesne enote d) procesna vezja e) zatične naprave f) simbolično preverjanje modelov g) avtomatsko generiranje testnih vzorcev h) testiranje i) CTL formule j) končni avtomat k) BDD l) doktorska disertacija

  004.31:519.714(043.3)
  COBISS-ID 7273750

  29.
  DAMIJ, Talib
          Tabular application development for information systems : an object-oriented methodology / Talib Damij. - New York Šetc.Ć : Springer, 2001. - XIV, 190 str. : ilustr. ; 25 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Bibliografija: str. Š187Ć-188. - Kazalo
  ISBN 0-387-95095-8
  a) Object-oriented methods (Computer science) b) Approche orientee objet (Informatique) c) računalništvo d) informacijski sistemi e) objektno orientirane metode f) programski inženiring g) delovanje sistema h) objektni modeli i) aplikacije j) medicina k) veterina l) plačilni promet m) pregledno delo

  659.2:004.7.042
  COBISS-ID 1638610

  30.
  DEPETRILLO, Bart A.
          Razumeti Microsoft.NET / Bart A. DePetrillo ; Šprevod IolarĆ. - Ljubljana : Pasadena, 2002 (Ljubljana : Hren). - 176 str. : ilustr. ; 21 cm

  Prevod dela: Think Microsoft.NET. - Kazalo
  ISBN 961-6361-20-1
  a) računalništvo b) računalniški programi c) sistemi programske opreme d) .NET e) komponente .NET f) skupni jezik g) izvajalniki kode h) spletne storitve i) Visual Studio .NET j) strežniki Enterprise k) prehod na .NET l) prednost .NET m) priročniki

  004.42:004.7
  COBISS-ID 117885696

  31.
  DOMAJNKO, Tomaž
          Povečanje stopnje ponovne uporabe z uporabo vzorcev : doktorska disertacija / Tomaž Domajnko ; Šmentor Ivan RozmanĆ. - Maribor : ŠT. DomajnkoĆ, 2001. - XI, 201 str. : ilustr. ; 30 cm

  Dokt. dis., Univ. Maribor, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2001
  a) računalništvo b) programska oprema c) objektne tehnologije d) objektni procesi razvoja e) objektno modeliranje f) arhitektura objektnih sistemov g) ponovna uporaba h) programsko inženirstvo i) vzorci v inženirstvu j) zagotavljanje sledljivosti k) upravljanje vzorcev l) doktorska disertacija

  004.41(043.3)
  COBISS-ID 6090262

  32.
  DUTHIE, G. Andrew
          Microsoft ASP.NET : step by step / G. Andrew Duthie. - Redmond (Wash.) : Microsoft Press, cop. 2002. - XVII, 521 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  - - Microsoft ASP.NET ŠElektronski virĆ : step by step : Šcompanion CDĆ. - 1 optični disk (CD-ROM)
  Nasl z nasl. ekrana
  ISBN 0-7356-1287-0
  a) računalništvo b) računalniške mreže c) internet programiranje d) objektno orientirano programiranje e) programski jeziki f) ASP.NET g) Web strani h) načrtovanje strani i) izdelava strani j) priročniki

  004.43:004.738.5
  COBISS-ID 1346325

  33.
  FAJFAR, Iztok
          Mikrokrmilniški sistemi : osnovna zgradba, delovanje in programiranje / Iztok Fajfar, Andrej Nussdorfer. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 2001 (Ljubljana : Kopija Mavrič). - 225 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  400 izv. - Bibliografija: str. 225
  ISBN 961-6371-21-5
  a) Mikrokrmilniški sistemi - Učbeniki za visoke šole b) elektrotehnika c) elektronika d) mikrokrmilniki e) kodiranje podatkov f) vrste kodiranja g) Boolova algebra h) dvojiška aritmetika i) digitalni računalnik j) zgradba k) delovanje l) von Neumannov računalniški model m) sistem MC68HC11 n) programiranje digitalnega računalnika o) programiranje v zbirniku p) podatkovni medpomnilniki q) programski skald r) sistemski skald s) primeri programov t) učbeniki za visoke šole

  004.2/.3(075.8)
  COBISS-ID 114337024

  34.
  FAJFAR, Iztok
          Praktično programiranje v jeziku C / Iztok Fajfar. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 1998. - 70 str. : ilustr. ; 30 cm

  ISBN 961-6210-38-6
  a) C (programski jezik) - Vaje za visoke šole b) računalništvo c) računalniško programiranje d) programski jezik C e) C f) primeri g) naloge h) učbeniki za visoke šole

  004.42(075.8)(076)
  COBISS-ID 73627904

  35.
  GOOKIN, Dan
          Optično branje in digitalna fotografija / Dan Gookin ; Šprevajalec Simon RučigajĆ. - Ljubljana : Pasadena, 2001 (ŠLjubljanaĆ : Tiskarna Ljubljana). - XII, 177 str. : ilustr. ; 24 cm

  Prevod dela: Digital scanning and photography. - Kazalo
  ISBN 961-6361-09-0
  a) Digitalna fotografija - Priročniki b) Računalniška grafika - Priročniki c) Optično branje - Priročniki d) računalništvo e) strojna oprema f) digitalna fotografija g) računalniška grafika h) optični bralniki i) skenerji j) optično branje k) shranjevanje slike l) ločljivost m) spreminjanje slike n) digitalni fotoaparati o) izbira fotoaparata p) digitalno fotografiranje q) prenos posnetkov r) priročniki

  004.352:77.02
  COBISS-ID 114878208

  36.
  HALVORSON, Michael
          Microsoft Visual Basic .NET step by step / Michael Halvorson. - Redmond, Washington : Microsoft Press, cop. 2002. - XXVI, 624 str. : ilustr. ; 24 cm

  - - Microsoft Visual Basic .NET step by step ŠElektronski virĆ. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
  ISBN 0-7356-1374-5
  a) računalništvo - programski jeziki - računalniški programi - Microsoft Visual Basic.NET b) računalništvo c) programski jeziki d) Visual Basic.NET e) objektno orientirano programiranje f) načrtovanje uporabniških vmesnikov g) Internet programiranje h) programiranje podatkovnih baz i) priročniki

  004.43
  COBISS-ID 47534081

  37.
  HLAVENKA, Jiri, 1964-
          Obvladujemo računalnik / Jiri Hlavenka ; Šprevod prevajalska agencija SkrivanekĆ. - Ljubljana : Netguide, 2002 (Češka : Computer Press). - IV, 114 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Kako z računalnikom)

  Zbirka na zadnji ov. str.
  ISBN 961-90920-3-1
  a) Osebni računalniki - Priročniki b) računalništvo c) strojna oprema d) sestava računalnika e) programska oprema f) urejevalniki besedil g) grafični programi h) delo z datotekami i) delo z okni j) igre k) priročniki

  004.382.7(035)
  COBISS-ID 116095744

  38.
  HLAVENKA, Jiri, 1964-
          Obvladujemo računalnik II / Jiri Hlavenka ; Šprevod prevajalska agencija SkrivanekĆ. - Ljubljana : Netguide, 2002 (Češka : Computer Press). - IV, 110 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Kako z računalnikom)

  Zbirka na zadnji ov. str. - Terminološki slovarček: str. 97-110
  ISBN 961-90920-4-X
  a) Osebni računalniki - Priročniki b) računalništvo c) uporaba računalnika d) urejevalniki besedil e) WordPad f) strojna oprema g) procesorji h) diski i) RAM j) multimediji k) CD-ROM l) zvočne kartice m) delo z datotekami n) prenosni računalniki o) orodne vrstice p) priročniki

  004.382(035)
  COBISS-ID 116096768

  39.
  JAGER, Franc
          Programiranje v okolju Motif / Franc Jager. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za računalništvo in informatiko, 1999 (Ljubljana : Kopija Mavrič). - VI, 157 str. : ilustr. ; 24 cm

  150 izv. - Bibliografija: str. 157
  ISBN 961-6209-14-0
  a) Motif b) računalništvo c) operacijski sistemi d) Motif e) programiranje f) uporabniški vmesniki g) grafični vmesniki h) priročniki

  004.451(075.8)
  COBISS-ID 97396992

  40.
  KONONENKO, Igor
          Načrtovanje podatkovnih struktur in algoritmov / Igor Kononenko. - 2. popravljena in dopolnjena izd. - Ljubljana : Fakulteta za računalništvo in informatiko, 1999 (Ljubljana : Kopija Mavrič). - VIII, 326 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  300 izv. - Bibliografija: str. 259-260. - Kazalo
  ISBN 961-6209-18-3
  a) Podatkovne strukture - Načrtovanje - Učbeniki za visoke šole b) Algoritmi - Načrtovanje - Učbeniki za visoke šole c) računalništvo d) računalniško programiranje e) algoritmi f) podatkovne strukture g) reševanje problemov h) seznami i) implementacije j) preslikave k) drevo l) graf m) načrtovanje algoritmov n) učbeniki za visoke šole

  004.422.63(075.8)
  COBISS-ID 99581696

  41.
  KONONENKO, Igor
          Strojno učenje / Igor Kononenko. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za računalništvo in informatiko, 1997 (Ljubljana : Formatisk). - X, 309 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Na ov. napaka pri avtorj. priimku. - 200 izv. - Bibliografija: str. 279-291. - Kazalo
  ISBN 961-6209-11-6
  a) Strojno učenje - Učbeniki za visoke šole b) računalništvo c) strojno učenje d) zgodovinski pregled e) uspešni primeri f) osnove g) predstavitev znanja h) operatorji i) usmerjanje iskanja j) nadzor iskanja k) simbolično učenje l) numerične metode m) umetne nevronske mreže n) teorija naučljivosti o) učbeniki za visoke šole

  004.85(075.8)
  COBISS-ID 71095040

  42.
  MCEVOY, Seth
          Microsoft Windows media player for Windows XP handbook / Seth McEvoy. - Redmond, Wash. : Microsoft Press, 2001. - XXI, 347 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Kazalo
  ISBN 0-7356-1455-5
  a) Microsoft Windows (Computer file) b) Interactive multimedia c) računalništvo d) programska oprema e) media player f) Windows XP okolje g) multimedija h) MP3 i) DVD j) CD k) priročniki

  004.42
  COBISS-ID 24254469

  43.
          MICROSOFT Windows XP korak za korakom / Šavtor Online Training Solutions ; prevod IolarĆ. - Ljubljana : Pasadena, 2002 (Ljubljana : Tiskarna Ljubljana). - XV, 333 str. : ilustr. ; 21 cm + 2 el. optična diska (CD-ROM)

  Prevod dela: Microsoft Windows XP step by step. - Kazalo. - Povzetek
  ISBN 961-6361-17-1
  a) Microsoft Windows XP (operacijski sistem) - Priročniki b) računalništvo c) operacijski sistemi d) Windows XP e) namestitev f) konfiguracija g) upravljanje sistema h) komunikacije i) varnost j) priročniki

  004.451(035)
  COBISS-ID 116856576

  44.
  MRHAR, Peter
          Java 2 : prvi korak / Peter Mrhar. - Šempeter pri Gorici : Flamingo, 2002. - 250 str. : graf. prikazi, tabele ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 961-6176-66-8
  a) Računalništvo - Računalniški programi - Java 2 - Internet b) računalništvo c) programski jeziki d) Java 2 e) objektno orientirano programiranje f) osnovni ukazi g) objekti h) razredi i) okenski programi j) Swing k) AWT l) Applet m) priročniki

  004.43
  COBISS-ID 7906563

  45.
  MRHAR, Peter
          XHTML 1.1 in slogi CSS2 / Peter Mrhar. - Nova Gorica : Flamingo, 2002. - 195 str. : ilustr. ; 23 cm

  ISBN 961-6176-64-1
  a) HTML - programski jezik b) informatika c) programski jeziki d) označevalni jeziki e) XHTML 1.1 f) CSS2 slogi g) računalniške mreže h) XHTML moduli i) priročniki

  004.55
  COBISS-ID 3628851

  46.
  MUNIH, Marko, 1962-
          Mikrokrmilnik / Marko Munih. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 1998 (Ljubljana : Kopija Mavrič). - 226 str. : ilustr., tabele ; 24 cm

  200 izv. - Bibliografija: str. 199-200
  ISBN 961-6210-54-8
  a) Mikrokrmilniki - Učbeniki za visoke šole b) računalništvo c) strojna oprema d) mikrokrmilniki e) razvojne plošče f) BUFFALO ukazi g) zbirniki h) MC 68HC11 i) zgradba j) delovanje k) programski model l) paralelni vhod m) paralelni izhod n) analogni vhodi o) prekinitve p) pomnilniki q) časovnik r) serijski I/O s) priključevanje t) učbeniki za visoke šole

  004.3'144
  COBISS-ID 80231936

  47.
  NIELSEN, Jakob, 1957-
          Homepage usability : 50 websites deconstructed / Jakob Nielsen & Marie Tahir. - ŠIndianapolisĆ : New Riders, 2002. - XIII, 315 str. : ilustr. ; 26 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7357-1102-X
  a) Business enterprises - Computer networks b) Web sites - Design c) Web site development d) računalništvo e) računalniške mreže f) domače strani g) uporabnost h) razčlenitev Web strani i) opisi prednosti j) opisi slabosti k) 50 primerov l) priročniki

  004.738.5
  COBISS-ID 24213253

  48.
  PAHOR, David
          Leksikon računalništva in informatike / Šglavna avtorja David Pahor, Matija Drobnič ; avtorji Vladimir Batagelj ... et al.Ć. - Ljubljana : Pasadena, 2002 (ŠLjubljanaĆ : Tiskarna Hren). - 786 str. ; 22 cm

  ISBN 961-6065-56-4
  a) Računalništvo - Leksikoni b) Informatika - Leksikoni c) informatika d) računalništvo e) leksikon f) angleško-slovenski slovar

  004(031)
  COBISS-ID 117254144

  49.
  PEČENKO, Nikolaj
          Kaj zmore Office XP? / Nikolaj Pečenko, Matjaž Potrč. - Ljubljana : Pasadena, 2002 (ŠLjubljanaĆ : Schwarz). - XI, 305 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Recepti / Pasadena)

  ISBN 961-6361-13-9
  a) Office XP (zbirka računalniških programov) - Priročniki b) računalništvo c) programska oprema d) Office XP e) Outlook f) Word g) Excel h) PowerPoint i) Access j) priročniki

  004.42(035)
  COBISS-ID 116282624

  50.
  PEČENKO, Nikolaj
          Moj žepni računalnik Palm / Nikolaj Pečenko. - Ljubljana : Pasadena, 2002 (Ljubljana : Tiskarna Ljubljana). - 159 str. : ilustr. ; 21 cm

  ISBN 961-6361-19-8
  a) Žepni računalniki - Priročniki b) računalništvo c) žepni računalnik d) Palm e) priklop f) povezava s PC g) osnove dela h) vgrajeni programi i) dodatni programi j) nastavitve k) priročniki

  004.382.76(035)
  COBISS-ID 117202944

  51.
  RICHTER, Jeffrey
          Applied Microsoft.NET framework programming / Jeffrey Richter. - Redmond : Microsoft Press, cop. 2002. - XXXII, 591 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7356-1422-9
  a) Microsoft.net framework b) Internet programming c) računalništvo d) računalniške mreže e) Internet f) objektno orientirano programiranje g) programski jeziki h) označevalni jeziki i) .NET Framework j) pregledno delo

  004.738.5:004.42
  COBISS-ID 24254213

  52.
  RIORDAN, Rebecca M.
          Microsoft ADO.NET step by step / Rebecca M. Riordan. - Redmond, Washinton : Microsoft Press, cop. 2002. - XII, 512 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Step by Step)

  - - Microsoft ADO.NET step by step ŠElektronski virĆ. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
  Nasl. z nasl. ekrana
  ISBN 0-7356-1236-6
  a) računalništvo b) programski jeziki c) ADO.NET d) objektno orientirano programiranje e) načrtovanje baz podatkov f) priročniki

  004.42:004.6
  COBISS-ID 47532801

  53.
  RIZZA, Robert, 1965-
          Getting started with Pro/Engineer : Web updated / Robert Rizza. - 2nd ed. - Upper Saddle River : Prentice Hall, 2002. - XIV, 434 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija: str. Š419Ć. - Kazalo
  ISBN 0-13-061303-7 (broš.)
  a) Pro/ENGINEER b) Engineering design - Data processing c) Computer-aided design d) računalništvo e) računalniški programi f) ProENGINEER g) računalniško podprto načrtovanje h) računalniška grafika i) računalniško modeliranje j) priročniki

  004.42:747
  COBISS-ID 24213509

  54.
  SHARP, John
          Microsoft Visual C# .NET : step by step / John Sharp, Jon Jagger. - Redmond (Wash.) : Microsoft Press, cop. 2002. - XXI, 621 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  - - Microsoft Visual C# .NET ŠElektronski virĆ : step by step. - 1 optični disk (CD-ROM)
  Nasl z nasl. ekrana
  ISBN 0-7356-1289-7
  a) računalništvo b) programski jeziki c) Visual C#.NET d) Visual Studio NET e) objektno orientirano programiranje f) Windows aplikacije g) upravljanje podatkov h) Web aplikacije i) priročniki

  004.43:004.7
  COBISS-ID 1348117

  55.
  TUMA, Tadej
          Mikrokrmilniški sistemi. Programiranje za družino HC11 / Tadej Tuma. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 2000 (Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko). - 62, Š159Ć str. : ilustr., tabele ; 30 cm

  Besedilo v slov., pril. večinoma v angl. - 300 izv. - Bibliografija na koncu knj.
  ISBN 961-6210-84-X
  a) Mikrokrmilniški sistemi - Učbeniki za visoke šole b) računalništvo c) računalniško programiranje d) mikroprocesorji e) mikrokrmilniški sistemi f) mikrokrmilniki družine HC11 g) operacijski sistemi h) sistemski gonilniki i) aplikativni programi j) razvojno okolje k) mikrokrmilnik MC68HC11 l) učbeniki za visoke šole

  004.2/.3(075.8)(076.1)
  COBISS-ID 105752320

  56.
          WIRELESS Internet & Mobile Business : how to program / H.M. Deitel ... Šet al.Ć. - Upper Saddle River : Prentice Hall, 2002. - LV, 1328 str. : ilustr. ; 24 cm. - (How to program series)

  Kazala
  ISBN 0-13-062226-5 (broš.)
  a) Internet programming b) Wireless Internet c) Mobile communication systems d) računalništvo e) računalniške mreže f) Internet programiranje g) brezžični Internet h) mobilni komunikacijski sistemi i) mobilno poslovanje j) identifikacije lokacije k) elektronsko tržišče l) elektronska plačila m) varnost mrež n) dlančniki o) pregledno delo

  004.7738.5
  COBISS-ID 24212229


  52 ASTRONOMIJA. GEODEZIJA.


  57.
  GARLICK, Mark Antony, 1968-
          The expanding Universe : Ša beginner's guide to the big bang and beyondĆ / Mark A. Garlick. - London : Dorling Kindersley, 2002. - 72 str. : ilustr. ; 18 cm. - (DK essential science)

  Kazalo
  ISBN 0-7513-3714-5
  a) Expanding universe - Juvenile literature b) Big bang theory - Juvenile literature c) astronomija d) nastanek vesolja e) snov f) zvezde g) galaksije h) meglice i) planeti j) opazovanje vesolja k) nastanek življenja l) enciklopedija

  52
  COBISS-ID 24097285

  58.
  GOMBOC, Andreja
          Rapid luminosity changes due to interaction with a black hole : dissertation = Hitre spremembe izseva on interakciji s črno luknjo : disertacija / Andreja Gomboc ; mentor Andrej Čadež. - Ljubljana : ŠA. GombocĆ, 2001. - 129 str. : graf. prikazi ; 30 cm

  Bibliografija: str. 124-129. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko
  a) astrofizika b) relativnost c) gravitacija d) numerična relativnost e) črne luknje f) doktorska disertacija

  524.882:51-7(043.3)
  COBISS-ID 1384548


  53 FIZIKA.


  59.
  ČUDINA, Mirko
          Tehnična akustika : merjenje, vrednotenje in zmanjševanje hrupa in vibracij / Mirko Čudina ; Špomagal pri risanju slik Milan SteržajĆ. - Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, 2001. - XIV, 265 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 253-261. - Kazali
  ISBN 961-6238-54-X
  a) Akustika - Učbeniki za visoke šole b) Tehnična akustika - Učbeniki za visoke šole c) tehnična akustika d) osnove zvoka e) hrup f) zvočno valovanje g) značilnosti valovanj h) vrste valovanj i) zvočni tlak j) zvočna intenzivnost k) zvočna moč l) zvočne ravni m) vpliv zvočnega vira n) odboj zvoka o) viri hrupa p) delitev virov hrupa q) hrup turbostrojev r) hrup motornih vozil s) hrup v življenjskem okolju t) vplivi na ljudi u) vpliv hrupa v) vpliv vibracij w) merjenje hrupa x) merjenje vibracij y) merilne priprave z) zmanjševanje hrupa š) zmanjševanje vibracij đ) učbeniki za visoke šole

  534(075.8)
  COBISS-ID 115189248

  60.
  GREGOROVIĆ, Alan
          Determination of local structure in relaxors with nuclear magnetic resonance : thesis / Alan Gregorovič ; mentor Robert Blinc. - Ljubljana : ŠA.GregorovičĆ, 2002. - 93 str. : graf. prikazi ; 30 cm

  Bibliografija: str. 91-93. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko
  a) materiali b) feroelektriki c) relaksorji d) jedrska magnetna resonanca e) doktorska disertacija

  537.226.4:543.429.23(043.3)
  COBISS-ID 1480292

  61.
  GYERGYEK, Tomaž
          Vaje iz fizike I / Tomaž Gyergyek, Veronika Kralj-Iglič, Aleš Iglič. - 2. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 2002 (Ljubljana : Kopija Mavrič). - 142 str. : ilustr. ; 24 cm

  250 izv. - Bibliografija: str. 140-141
  ISBN 961-6210-99-8
  a) Fizika - Vaje za visoke šole b) fizika c) kinematika d) kroženje e) Newtonov zakon f) ravnovesje sil g) navor h) vrtenje i) kotaljenje j) gibalna količina k) vrtilna količina l) delo m) energija n) moč o) nihanje p) mehanika tekočin q) valovanje r) akustika s) toplota plinov t) vaje u) učbeniki za visoke šole

  53(075.8)(076.1)
  COBISS-ID 115903232

  62.
  HAULE, Kristjan
          Diagrammatic theory of strongly correlated electron systems : thesis = Diagramska teorija sistemov z močnimi elektronskimi korelacijami : disertacija / Kristjan Haule ; mentor Janez Bonča. - Ljubljana : ŠK.HauleĆ, 2002. - 132 str. : graf. prikazi ; 30 cm

  Bibliografija: str. 127-132. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko
  a) statistična fizika b) dinamika c) korelirani elektroni d) visokotemperaturnia superprevodnost e) magnetne nečistoče f) doktorska disertacija

  538.945:539.1(043.3)
  COBISS-ID 1479780

  63.
  KOČEVAR, Klemen
          Študij mejnih plasti tekočih kristalov na trdni snovi : disertacija = Study of ordering and forces in liquid crystal-solid interfaces : dissertation / Klemen Kočevar ; mentor Igor Muševič, somentor Slobodan Žumer. - Ljubljana : ŠK. KočevarĆ, 2001. - 222 str. : graf. prikazi ; 30 cm

  Bibliografija: str. 209-220. - Kazalo. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko
  a) fizika trdne snovi b) strukturne sile c) tekoči kristali d) fazni prehod e) mejne ploskve f) adsorbcija g) elektrostatika h) mikroskopija na atomsko silo i) refleksijska elipsometrija j) doktorske disertacije

  544.252:538.91(043.3)
  COBISS-ID 1385060

  64.
  STANOVNIK, Aleš, 1946-
          Fizika II. Zapiski predavanj / Aleš Stanovnik. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 2002 (Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko). - IV, 212 str. : graf. prikazi ; 23 cm

  ISBN 961-6371-28-2
  a) Fizika - Učbeniki za visoke šole b) fizika c) električno polje d) električni tok e) magnetno polje f) Biot-Savartov zakon g) Lenzovo pravilo h) elektromagnetno valovanje i) fotometrija j) geometrijska optika k) zrcala l) leče m) optične naprave n) valovna optika o) svetloba p) teorija relativnosti q) Michelson-Morleyev eksperiment r) kvantna mehanika s) zgradba atoma t) Thomsonov model u) Rutherfordov model v) Bohrov model w) atomsko jedro x) osnovni delci y) učbeniki za visoke šole

  53(075.8)
  COBISS-ID 115867136

  65.
  VIDMAR, Tim
          Merjenje in modeliranje umeritvene krivulje izkoristka v spektrometriji gama : disertacija / Tim Vidmar ; mentor Andrej Likar. - Ljubljana : ŠT.VidmarĆ, 2002. - 103 str. : graf. prikazi ; 30 cm

  Bibliografija: str. 89-91. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko
  a) jedrska tehnika b) spektrometrija gama c) metoda Monte Carlo d) detektorji e) umeritvena krivulja izkoristka f) semiempirični model g) doktorska disertacija

  539.166(043.3)
  COBISS-ID 1473380


  54 KEMIJA.


  66.
  AOAC/FAO/IAEA/IUPAC International Workshop on the Principles and Practices of Method Validation (1999 ; Budapest)
          Principles and practices of method validation : Šproceedings of the Joint AOAC/FAO/IAEA/IUPAC International Workshop on the Principles and Practices of Method Validation held in November 1999 in Budapest, HungaryĆ / edited by A. Fajgelj, A. Ambrus. - Cambridge : Royal Society of Chemistry, cop. 2000. - X, 305 str. : ilustr., tabele ; 24 cm. - (Special publication / Royal Society of Chemistry ; no. 256)

  Dodatek k nasl. na hrbtu nasl. str. - Kazalo
  ISBN 0-85404-783-2
  a) analizna kemija b) določevanje sledov c) pesticidi d) analitika vode e) analitika živil f) analizne metode g) priprava vzorca h) identifikacija i) zborniki

  Š543.68+543.393Ć:661.16
  COBISS-ID 22656005

  67.
          APPLICATIONS of reference materials in analytical chemistry / Peter Roper ... Šet al.Ć. - Cambridge : published for Laboratory of the Government Chemist by the Royal Society of Chemistry, 2001. - XI, 147 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-85404-448-5
  a) Chemistry, Analytic - Quality control b) Chemistry, Analytic - Standards c) analizna kemija d) referenčni materiali e) standardi f) analizni postopki g) kemijske meritve h) kalibracija instrumentov i) analizni podatki j) ocena natančnosti k) ocena nezanesljivosti l) učbeniki

  Š543.06+543.08Ć
  COBISS-ID 23895301

  68.
  BAGLIONI, Piero
          Chemie / ŠŠAutorenĆ Piero Baglioni, Maria Angeles, Febrer Canals ; Einzig berechtigte Ubertragung aus dem Italienischen Birgit PfuglĆ. - Neuaufl. - Klagenfurt : Kaiser, 2002 (Marburg : Ma-tisk). - 89 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Wissen Heute auf einen Blick)

  Avtorji navedeni na hrbtu nasl. str. - Kazalo
  ISBN 3-7043-1139-1
  a) kemija b) snov c) atomi d) elementi e) kemijske vezi f) raztopine g) koloidi h) elektrokemija i) kovine j) kemijska kinetika k) strukture molekul l) jedrska kemija m) petrokemija n) polimeri o) proteini p) priročniki

  54(035)
  COBISS-ID 116047872

  69.
  BLUE Danube Symposium on Heterocyclic Chemistry (8 ; 2000 ; Bled)
          Program ; Abstracts of papers ; List of participants / 8th Blue Danube Symposium on Heterocyclic Chemistry, Bled, September 24 - 27, 2000, Slovenia ; Šorganized by the Faculty of Chemistry and Chemical Technology, University of Ljubljana ; edited by Branko Stanovnik and Jurij SveteĆ. - Ljubljana : Organizing Committee, 2000 (Ljubljana : Sitom). - ilustr. ; 24 cm. - 197 str.

  Bibliografija pri večini prispevkov. - Kazalo
  a) Heterociklične spojine - Mednarodna posvetovanja b) organska kemija c) heterociklične spojine d) zborniki

  547.7/.8(063)(082)
  COBISS-ID 108817152

  70.
  BRATUŠEK, Urška
          4-(1-dimetilaminoetiliden)-2-fenil-5(4H)-ok sazolon in sorodne spojine v sintezi heterocikličnih sistemov : disertacija / Urška Bratušek ; Šmentor Branko StanovnikĆ. - Ljubljana : Šsamozal.Ć U. Bratušek, 2001. - 126 f. : ilustr. ; 30 cm

  Povzetek ; Abstract. - Kazalo. - Bibliografija: f. 115-126
  a) organska kemija b) organske sinteze c) heterociklične spojine d) aminokisline e) derivati aminokislin f) kinolini g) pirazoli h) imidazoazini i) doktorska disertacija

  547.466:547.77.057(043.3)
  COBISS-ID 23992325

  71.
  BUKOVEC, Nataša
          Vaje iz anorganske kemije / N. Bukovec in I. Leban. - 4. dopolnjena izd., (ponatis). - Ljubljana : Katedra za anorgansko kemijo, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2000 (v Ljubljani : Univerzitetna tiskarna). - 86 str. : ilustr. ; 21 cm

  300 izv.
  ISBN 961-6286-24-2
  a) Anorganska kemija - Vaje za visoke šole b) anorganska kemija c) laboratorijske vaje d) priročniki

  546(075.8)(076.5)
  COBISS-ID 109573632

  72.
  CERC-Korošec, Romana
          Termične, elektrokemijske ter strukturne lastnosti elektrokromnih niklelj-oksidnih tankih plasti : doktorska disertacija / Romana Cerc Korošec ; Šmentor Peter BukovecĆ. - Ljubljana : Šsamozal.Ć R. Cerc Korošec, 2001. - 152 f. : ilustr. ; 30 cm

  Kazalo. - Bibliografija: f. 145-152. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
  a) materiali b) elektrokromni materiali c) tanke plasti d) nikljevi oksidi e) termične lastnosti f) elektrokemijske lastnosti g) strukturne lastnosti h) doktorske disertacije

  546.74:54-31(043.3)
  COBISS-ID 23994117

  73.
          CHEMIE / Brigitte Duvinage (Hrsg.). - Koln : Aulis Verlag Deubner & Co., 2001- (Ljubljana : Delo). - Zv. <1-> : ilustr. ; 31 cm. - (Z. E. U. S. Materialien)

  Dosedanja vsebina:
  Bd. 1: Alltagsstoffe, Stoffe, Reaktionen : von "Stoffe um uns" bis zu "Reaktion gesucht" : Klassen 7 bis 10 / Šdie Autoren Andrea Appelt ... et al.Ć. - 2001. - XI, 254 str. - Kazalo
  ISBN 3-7614-2267-9 (Bd. 1)
  a) Kemija b) kemija c) lastnosti snovi d) kovine e) zrak f) voda g) vodik h) stehiometrija i) oksidacija j) redukcija k) učbeniki

  54(072.2)
  COBISS-ID 112081152

  74.
  GODEC, Regina
          Kinetika pasivacije Cr-13 nerjavnih jekel : doktorska disertacija / Regina Fuchs-Godec. - Maribor : ŠR. Fuchs-GodecĆ, 2001. - 66 f. : ilustr., tabele ; 30 cm

  Bibliografija: f. 54-59. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Maribor, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
  a) elektrokemija b) korozija c) nerjavna jekla d) PROKRON e) pasivna plast f) difuzijska plast g) limitni tok h) doktorske disertacije

  544.6+Š620.193:669.14Ć(043.3)
  COBISS-ID 115882752

  75.
  GROŠELJ, Neva
          Vibracijske, strukturne, električne in optične lastnosti organskih/anorganskih hibridov z gasokromnimi lastnostmi : doktorska disertacija / Neva Grošelj ; Šmentor Boris OrelĆ. - Ljubljana : ŠN. GrošeljĆ, 2001. - 106 f. : ilustr. ; 2001

  Povzetek ; Abstract. - Bibliografija: f. 105-106. - Univerza v Ljubljani, Fakutleta za kemijo in kemijsko tehnologijo
  a) materiali b) ionsko prevodni polimerni materiali c) kromogeni materiali d) sol-gel sinteza e) karakterizacija f) doktorske disertacije

  621.357:Š546.78+546.82Ć:543.42(043.2)
  COBISS-ID 24052229

  76.
  HADDADAN, Fahimeh Karimi Pour
          Fluctuation-induced force in nematics in external and internal fields : thesis / Fahimeh Karimi Pour Haddadan. - Ljubljana : ŠF. K. P. HaddadanĆ, 2001. - 98 str. : ilustr. ; 30 cm

  Nasl. na prelim. str.: Fluktuacijske sile v nematikih pod vplivom zunanjih in notranjih polj : disertacija. - Bibliografija: str. 95-98. - Povzetek. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za matematiko in fiziko
  a) fizika snovi b) teoretična kemija c) tekoči kristali d) zunanja polja e) kiralnost f) Freederickszov prehod g) strukturni prehod h) Casimirjeva sila i) fluktuacijska sila j) strukturna sila k) doktorske disertacije

  544.252.22(043.3)
  COBISS-ID 116672768

  77.
  JEREB, Marjan
          Vpliv kisikovih funkcionalnih skupin na potek uvedbe fluorovega atoma v organske molekule z F-L reagenti : disertacija / Marjan Jereb ; mentor Marko Zupan. - Ljubljana : ŠM. JerebĆ, 2001. - f. 144 : ilustr.

  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo. - Bibliografija: f. 135-144
  a) organska kemija b) organske sinteze c) organske reakcije d) fluoriranje e) N-F reagenti f) alkil substituirani fenoli g) alril substituirani ketoni h) doktorske disertacije

  547.313:661.48:66.094.412(043.2)
  COBISS-ID 16191783

  78.
  JUG, Nina
          Študij površinskih struktur trihalkogenidov prehodnih kovin in njihovega vpliva na nukleacijo kovinskih depozitov : disertacija / Nina Jug ; mentor Igor Muševič, somentor Albert Prodan. - Ljubljana : ŠN.JugĆ, 2002. - 104 f. : graf. prikazi ; 30 cm

  Povzetek ; Abstract. - Bibliografija: f. 99-104. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko
  a) kovine b) teoretična kemij c) trihalogenidi prehodnih kovin d) površinska struktura e) CDW f) tunelska mikroskopija g) transmisijska elektronska mikroskopija h) nukleacija i) rast kristalov j) interkalacija k) doktorske disertacije

  544.344.015.2:537.533(043.3)
  COBISS-ID 1460836

  79.
  KOŠIR, Iztok Jože
          Karakterizacija vin z NMR spekroskopijo visoke ločljivosti : doktorska disertacija / Iztok Jože Košir ; Šmentor Andrej Petrič, somentorica Jurka KidričĆ. - Ljubljana : ŠI. J. KoširĆ, 2001. - V, 109 f. : ilustr., tabele ; 30 cm

  Kazalo. - Povzetek ; Abstract. - Bibliografija: f. 102-109. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Kemija
  a) analizna kemija b) kemometrija c) jedrska magnetna resonanca d) karakterizacija vin e) določevanje geografskega porekla f) doktorska disertacija

  663.21:543.429.23(043.3)
  COBISS-ID 115881472

  80.
  KRNEL, Kristoffer
          Vpliv hidrolize aluminijevega nitrida na oblikovanje keramičnih izdelkov v vodnih suspenzijah : doktorska disertacija / Kristoffer Krnel. - Ljubljana : ŠK. KrnelĆ, 2001. - 132 f. : ilustr., tabele ; 30 cm

  Povzetek ; Abstract. - Bibliografija: f. 128-132. - Institut Jožef Stefan, Odsek za keramiko, Ljubljana
  a) materiali b) keramika c) oblikovanje keramike d) hidroliza e) aluminijev nitrid f) vodne suspenzije g) doktorske disertacije

  546.171.1:546.62(043.3)
  COBISS-ID 115880960

  81.
  LAH, Nina
          Thermal behaviour and structural features of copper(II) carboxylates : doctoral dissertation / Nina Lah. - Ljubljana : ŠN. LahĆ, 2001. - 94, X f. : ilustr., tabele ; 30 cm

  Bibliografija: f. 89-94. - Povzetek. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
  a) organska kemija b) organske sinteze c) koordinacijske spojine d) bakrovi (II) karboksilati e) doktorske disertacije

  546.56:544.142.3:547.29+547.826Ć(043.3)
  COBISS-ID 114023680

  82.
  LEBAN, Mirjam
          Karakterizacija procesov napetostno-korozijskega pokanja z analizo meritev elektrokemijskega šuma : doktorska disertacija / Mirjam Leban. - Maribor : ŠM. LebanĆ, 2001. - 77 f. : ilustr. ; 30 cm

  Povzetek ; Abstract. - Dokt. dis., Univ. Maribor, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2001
  a) doktorske disertacije b) elektrokemija c) elektrokemijski šum d) korozija e) natezni preskusi f) SLRT testi g) nerjavno jeklo h) mehanika loma i) napetostno-korozijsko pokanje j) korozijsko pokanje

  544.6:621.193(043.3)
  COBISS-ID 6804246

  83.
  MALI, Gregor, 1971-
          Določanje zgradbe aluminofosfatnih molekulskih sit z jedrsko magnetno resonanco in uklonom rentgenskih žarkov : disertacija / Gregor Mali ; mentor Janez Seliger, somentor Venčeslav Kaučič. - Ljubljana : ŠG. MaliĆ, 2001. - 93 f. : ilustr., tabele ; 30 cm

  Bibliografija: f. 90-93. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko
  a) strukturna kemija b) fizika trdne snovi c) jedrska magnetna resonance d) vrtenje pod magičnim kotom e) večkvantni prehodi f) navzkrižna polarizacija g) uklon rentgenskih žarkov h) praškasti vzorci i) aluminofosfatna molekulska sita j) doktorske disertacije

  538.9:543.429.23(043.3)
  COBISS-ID 2315546

  84.
  MANDELJC, Mira
          Priprava tankih plasti (Pb,La)Zr,Ti)OŠsubĆ3 pri nizkih temperaturah : magistrsko delo / Mira Mandeljc ; Šmentor Stane Pejovnik ; komentor Marija KosecĆ. - Ljubljana : ŠM. MandeljcĆ, 2001. - 104 f. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: f. 99-104
  a) kemijska tehnologija b) keramični materiali c) feroelektrične tanke plasti d) prekurzorji e) sinteza f) karakterizacija g) magistrsko delo

  546.815:537.226.4:666.65
  COBISS-ID 16346919

  85.
  MORRIS, David G.
          Stereochemistry / David G. Morris. - Cambridge : Royal Society of Chemistry, 2001. - VII, 170 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Tutorial chemistry texts)

  Kazalo
  ISBN 0-85404-602-X
  a) Stereochemistry b) stereokemija c) struktura molekul d) konformacije e) konfiguracija spojin f) kiralne molekule g) optična aktivnost h) enantiomere i) diastereoizomere j) stereoizomerija cikličnih spojin k) NMR spektroskopija l) učbeniki za visoke šole

  544.1
  COBISS-ID 23888645

  86.
          QUALITY in chemical measurements : training concepts and teaching materials / editors Bernd Neidhart, Wolfhard Wegscheider. - Berlin Šetc.Ć : Springer, 2001. - XIV, 177 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Knjigi je dodan CD.
  ISBN 3-540-65994-3
  a) eksperimentalna kemija b) kemijska industrija c) raziskave d) industrijska proizvodnja e) analizni postopki f) kemijske meritve g) zagotavljanje kvalitete h) AQM i) priročniki

  Š543.06+543.08Ć(072)
  COBISS-ID 271830

  87.
  SKAČEJ, Gregor
          Modeling of strongly confined liquid-crystalline systems : thesis = Modeliranje močno ograjenih tekočekristalnih sistemov : disertacija / Daša Grabec ; mentor Boštjan Žekš, somentor Saša Svetina. - Ljubljana : ŠG.SkačejĆ, 2002. - 142 str. : graf. prikazi ; 30 cm

  Bibliografija: str. 137-142. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko
  a) fizikalna kemija b) nematski tekoči kristali c) polimerne disperzije d) ograditev e) elastičnost f) sidranje g) topološki efekti h) zunanje polje i) mrežni modeli j) simulacije Monte Carlo k) kapacitivnost l) prepuščanje svetlobe m) doktorske disertacije

  544.252.22(043.3)
  COBISS-ID 1465956

  88.
  SPINDLER, Lea
          Self-assembly of deoxyguanosine 5'-monophosphate in aquenous solutions : dissertation = Spontano urejanje deoksigvanozin 5'-monofosfata v vodnih raztopinah : disertacija / Lea Spindler ; mentor Irena Drevenšek Olenik. - Ljubljana : ŠL. SpindlerĆ, 2002. - 97 str. : graf. prikazi ; 30 cm

  Bibliografija: str. 93-97. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko
  a) fizika snovi b) materiali c) polielektroliti d) tekoči kristali e) liotropni tekoči kristali f) proces spontanega urejanja g) doktorska disertacija

  544.252.4:538.9(043.3)
  COBISS-ID 1437540

  89.
  STANTIČ-Pavlinič, Mirjana
          Biološki in kemični terorizem / Mirjana Stantič-Pavlinič in Stanislav Šek. - Ljubljana : Zavod za zdravstveno varstvo, 2002 (Ljubljana : "M. Simčič"). - 138 str. : ilustr. ; 23 cm

  1.000 izv. - Bibliografija: str. 135-137
  ISBN 961-6148-04-4
  a) Terorizem b) Biološko orožje c) Kemično orožje d) medicina e) epidemiologija f) kemija g) toksikologija h) kemično orožje i) biološko orožje j) terorizem k) zgodovinski pregled l) pregled mikroorganizmov m) mikrobiološka diagnostika n) pregled kemičnega orožja o) dekontaminacija p) priročniki

  623.458/.459:323.285:54
  COBISS-ID 115842560

  90.
  SVETE, Peter
          Razvoj in uporaba analiznih metod za določanje kemijskih zvrsti cinka v nekaterih vzorcih iz okolja : doktorska disertacija / Peter Svete ; mentor Boris Pihlar. - Ljubljana : ŠP. SveteĆ, 2002. - 85 f. : graf. prik. ; 30 cm

  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo. - Bibliografija: f. 81-85. - Povzetek ; Abstract
  a) analizana kemija b) cink c) speciacija d) kromatografija e) CIM f) FAAS g) ES-MS-MS h) okolje i) vzorci j) doktorske disertacije

  504.054:546.47:543(043.3)
  COBISS-ID 16685095

  91.
  ŠARLAH, Andreja
          Effect of the confining substrates on nematic order-fluctuations in liquid crystals : thesis = Vpliv ograjujoče površine na fluktuacije nematske ureditve v tekočem kristalu : disertacija / Andreja Šarlah ; mentor Slobodan Žumer. - Ljubljana : ŠA.ŠarlahĆ, 2001. - 150 str. : graf. prikazi ; 30 cm

  Bibliografija: str. 145-150. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko
  a) fizika snovi b) materiali c) nematski tekoči kristali d) ograditev e) fluktuacije f) fazni prehod g) strukturni prehod h) van der Waalsova sila i) stabilnost j) doktorska disertacija

  544.252.22:538.9(043.3)
  COBISS-ID 1390180

  92.
  ŠKULJ, Primož
          Vpliv strukture cikloalkenov na potek halogeniranj z N-X reagenti : doktorsko delo / Primož Škulj. - Ljubljana : ŠP. ŠkuljĆ, 2001. - 141 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

  Bibliografija: f. 137-141. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
  a) organska kemija b) organske reakcije c) organske sinteze d) N-X reagenti e) halogeniranje cikloalkenov f) vpliv reakcijskih spremenljivk g) vpliv strukture h) doktorske disertacije

  547.313:547.56:Š66.094.412+66.094.414(043.3)ĐĐ . COBISS-ID 114834432

  93.
  ŠTEFANIČ-Petek, Alenka
          Flavonoidi in poskus razvoja tehnološkega postopka za sintezo genisteina : doktorsko delo / Alenka Štefanič Petek. - Ljubljana : ŠA. Štefanič PetekĆ, 2001. - 168 f., Š14Ć f. pril. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

  Bibliografija: f. 156-168. - Summary ; Povzetek. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
  a) organska kemija b) organske sinteze c) sinteze flavonov d) genistein e) razvoj tehnološkega postopka f) doktorske disertacije

  66.011:547.972(043.3)
  COBISS-ID 114022912

  94.
  TRČEK, Tomaž
          Sinteze heterocikličnih sistemov iz diaminomaleonitrila : doktorska disertacija / Tomaž Trček ; Šmentor Bojan VerčekĆ. - Ljubljana : ŠT. TrčekĆ, 2002. - 131 f. : ilustr. ; 30 cm

  Kazalo. - Abstract ; Povzetek. - Bibliografija: f. 121-131. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Katedra za organsko kemijo
  a) organska kemija b) organske sinteze c) heterociklični sistemi d) reagenti e) diaminomaleonitril f) doktorske disertacije

  547.7/.8(043.3)
  COBISS-ID 24143109

  95.
  UMEK, Polona
          Sinteza nekaterih derivatov fulerena C60 in izolacija ogljikovih nanocevk z zanimivimi funkcionalnimi lastnostmi : doktorska disertacija / Polona Umek ; Šmentor Stane Pejovnik ; somentor Andrej PetričĆ. - Ljubljana : ŠP. UmekĆ, 2002. - II, 109 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

  Bibliografija: str. 100-108. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
  a) organska kemija b) materiali c) fuleren C60 d) enostenske ogljikove nanocevke e) molekularni magnetizem f) organske spojine g) feromagnetizem h) doktorske disertacije

  546.26:537.622.4(043.3)
  COBISS-ID 46937601

  96.
  VILFAN, Mojca
          Influence of surface properties on the fluctuation spectrum in a liquid crystal : dissertation = Vpliv površinskih lastnosti na spekter fluktuacij v tekočem kristalu : disertacija / Mojca Vilfan ; mentor Martin Čopič. - Ljubljana : ŠM.VilfanĆ, 2001. - 110 str. : graf. prikazi ; 30 cm

  Bibliografija: str. 195-109. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko
  a) fizika snovi b) materiali c) tekoči kristali d) sidranje e) orientacijske fluktuacije f) dinamično sipanje svetlobe g) poliamid h) fotourejevalni nanosi i) staranje j) doktorska disertacija

  544.25:538.9(043.3)
  COBISS-ID 1389924

  97.
  ZUPANČIČ, Silvo
          Sinteze in pretvorbe mono in di(dimetilaminometilen) derivatov 1,3-acetondikarboksilatov in sorodnih spojin : disertacija / Silvo Zupančič ; Šmentor Branko StanovnikĆ. - Ljubljana : Šsamozal.Ć S. Zupančič, 2001. - 122 f. : ilustr. ; 30 cm

  Kazalo. - Povzetek. - Bibliografija: f. 118-122. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
  a) organska kemija b) organske sinteze c) organske reakcije d) heterociklični sistemi e) derivati dimetilaminometilena f) doktorska disertacija

  547.77.057:547.733(043.3)
  COBISS-ID 23993861


  55 GEOLOGIJA. METEOROLOGIJA IN SORODNE VEDE.


  98.
  BAVEC, Miloš
          Kvartarni sedimenti Zgornjega Posočja : doktorska disertacija / Miloš Bavec ; Šmentorja Stanko Buser in Slawek TulaczykĆ. - Ljubljana : ŠM. BavecĆ, 2001. - 131 str., Š41Ć str. pril. : ilustr. ; 30 cm + 2 karti

  Bibliografija: str. 124-131. - Summary. - Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo
  a) geologija b) stratigrafija c) geomorfologija d) sedimentologija e) kvartat f) pleistocen g) holocen h) Zgornje Posočje i) ledeniki j) Slovenija k) doktorske disertacije

  551.79(497.4)(043.2)
  COBISS-ID 827221

  99.
  ČENČUR-Curk, Barbara
          Tok in prenos snovi v kamnini s kraško in razpoklinsko poroznostjo : doktorska disertacija / Barbara Čenčur Curk. - Ljubljana : ŠB. Čenčur-CurkĆ, marec 2002. - X, 253 str., Š13Ć f. pril. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija; str.239-252. - Izvleček; Abstract. - Univ. Ljubljana, Naravoslovnotehniška fak., Odd. za geologijo
  a) geologija b) karbonatna kamnina c) zakrasele kamnine d) epikras e) terenske raziskave f) strukturna analiza g) sledilni poskusi h) Slovenija i) doktorske disertacije

  551.435.8:550.4(043.3)
  COBISS-ID 47450369

  100.
  GREGORIČ, Gregor
          Asimilacija radarskih meritev globoke konvekcije v numerični model v mezo-ŠbetaĆ skali : disertacija / Gregor Gregorič ; mentor Jože Rakovec. - Ljubljana : ŠG.GregoričĆ, 2001. - 140 str. : ilustr. ; 30 cm

  Izvleček ; Abstract. - Bibliografija: str. 85-90. - Univerza v Ljubljani Fakulteta za matematiko in fiziko
  a) meteorologija b) daljinsko zaznavanje c) numerični meteorološki model d) asimilacija radarskih meritev e) konvekcija f) doktorske disertacije

  528.8:551.501:551.509(043.3)
  COBISS-ID 242601

  101.
  TRČEK, Branka
          Spremljanje prenosa snovi v nezasičeni coni kraškega vodonosnika z naravnimi sledili : doktorska disertacija / Branka Trček ; mentorja Miran Veselič, Jože Pezdič. - Ljubljana : ŠB. TrčekĆ, 2001. - VI, 125 str., 11 pril. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: str. 117-124. - Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo
  a) geologija b) hidrogeologija c) hidrogeokemija d) kraški vodonosnik e) kraški izvir f) Hubelj g) Trnovski gozd h) sledenje voda i) naravna sledila j) izotopi k) doktorske disertacije

  556.33(497.4)(043.3)
  COBISS-ID 832085

  102.
  VISCONTI, Guido, 1943-
          Fundamentals of physics and chemistry of the atmosphere / Guido Visconti. - Berlin Šetc.Ć : Springer, 2001. - 593 str. : ilustr. ; 25 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Bibliografija str.: Š573Ć-584. - Kazalo
  ISBN 3-540-67420-9
  a) Atmospheric physics b) Atmospheric chemistry c) meteorologija d) fizika atmosfere e) kemija atmosfere f) termodinamika g) sevanje sonca h) gibanje atmosfere i) aerosoli j) oblaki k) klimatski modeli l) troposfera m) stratosfera n) kaos o) učbeniki

  551.51/.58
  COBISS-ID 23884805

  103.
  VRABEC, Marko
          Strukturna analiza cone Savskeg preloma med Trstenikom in Stahovico : doktorska disertacija / Marko Vrabec. - Ljubljana : ŠM. VrabecĆ, 2001. - V, 94 f. : ilustr., graf. prikazi, zvd. ; 30 cm

  Bibliografija: f. 89-90
  a) geologija b) strukturna geologija c) tektonika d) Savski prelom e) Trstenik f) Stahovica g) strukturna analiza h) doktorska disertacija

  551.24(043.3)
  COBISS-ID 268126

  104.
  WEIGHT, Willis D.
          Manual of applied field hydrogeology / Willis D. Weight, John L. Sonderegger. - New York ŠetcĆ : McGraw-Hill, 2001. - XVII, 608 str. : ilustr. ; 24 cm. - (McGraw-Hill professional engineering)

  Kazala
  ISBN 0-07-069639-X
  a) Hydrogeology b) gradbeništvo c) hidrotehnika d) hidrogeologija e) hidrogeologija podzemeljske vode f) bazična geofizika g) prvi sloji pod površjem h) podtalnica i) interakcija med talnico in podtalnico j) kemični vzorci vode k) testiranje l) vrtanje m) izviri n) testi črpanja o) hidravlika

  556.3
  COBISS-ID 23509509

  105.
  ZUPAN Hajna, Nadja
          Razmerje med avtohtono kemično in mehansko erozijo pri nastajanju kraških rovov : doktorska disertacija / Nadja Zupan Hajna ; mentor France Šušteršič. - Ljubljana : ŠN. Zupan HajnaĆ, 2002. - XII, 252 f. : fotografije kamnin, zvd. ; 30 cm

  Bibliografija: f. 217-230. - Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo
  a) geologija b) speleologija c) kras d) karbonatne kamnine e) preperevanje f) mehanska erozija g) kemijska erozija h) doktorske disertacije

  551.435.8(043.3)
  COBISS-ID 283486


  57 BIOLOGIJA. EKOLOGIJA.


  106.
          BIOCHEMICAL sites of insecticide action and resistance / Isaac Ishaaya (ed.). - Berlin Šetc.Ć : Springer, 2001. - XVII, 343 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 3-540-67625-2
  a) Insecticides - Mechanism of action b) Insecticide resistance c) biokemija d) insekticidi e) mehanizmi delovanja f) odpornost proti insekticidom g) biokemijski procesi h) receptorji i) pregled literature j) zbornik

  577.127:661.164.2
  COBISS-ID 23912965

  107.
  CHERFAS, Jeremy
          The human genome : Ša beginner's guide to the chemical code of lifeĆ / Jeremy Cherfas. - London : Dorling Kindersley, 2002. - 72 str. : ilustr. ; 18 cm. - (DK Essential science)

  Kazala
  ISBN 0-7513-3716-1
  a) Human genetics - Juvenile literature b) molekularna biologija c) biokemija d) genetika e) Mendlovi zakoni f) geni g) človeški genom h) kloniranje i) enciklopedija

  577.21
  COBISS-ID 24097797

  108.
          ECOSYSTEM management : applications for sustainable forest and wildlife resources / edited by Mark S. Boyce, Alan Haney. - New Haven ; London : Yale University, 1997. - XIV, 361 str. : ilustr. ; 24 cm

  Uvod ---> Symposium on ecosystem management held at the University of Wisconsin-Stevens Point on 3-5 March 1994. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
  ISBN 0-300-06902-2 ISBN 0-300-07858-7 (broš.)
  a) ekosistemi b) upravljanje z ekosistemi c) sonaravno gozdarstvo d) divjad e) motnje f) GIS g) ogrožene vrste h) varstvo ekosistemov i) restavracija ekosistemov j) zaščita biološke raznovrstnosti k) zborniki

  574.4/.5
  COBISS-ID 1698425

  109.
  GRABEC, Daša
          Raziskava povezave med obliko celice in fizikalnimi lastnostmi notranjih celičnih struktur : disertacija / Daša Grabec ; mentor Boštjan Žekš ; somentor Saša Svetina. - Ljubljana : ŠD. GrabecĆ, 2001. - 73 f. : ilustr. ; 30 cm

  Kazalo. - Povzetek ; Abstract. - Bibliografija: f. 68-71. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko
  a) citologija b) fosfolipidne membrane c) biološke membrane d) lipidna dvojna plast e) mikrotubuli f) filamenti g) proteinski polimeri h) proteinska vlakna i) mehanske lastnosti j) doktorske disertacije

  576.31(043.3)
  COBISS-ID 24142341

  110.
  GRGIČ, Irena
          Vpliv induktorjev na encimski sistem glive Phanerochaete chrysosporium : doktorska disertacija / Irena Grgič ; Šmentorja Anton Perdih in Marin BerovičĆ. - Ljubljana : ŠI. GrgičĆ, 2001. - V, 101 f. : ilustr., tabele ; 30 cm

  Bibliografija: f. 96-101. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
  a) mikrobiologija b) biokemija c) mikrobiološka razgradnja lignina d) gliva Phanerochaete chrysosporium e) encimska aktivnost f) induktorji g) doktorske disertacije

  582.28:577.15(043.3)
  COBISS-ID 115881728

  111.
  MARINKO, Petra
          Načrtovanje in sinteza inhibitorjev trombina na osnovi aminokislinskega zaporedja D-Phe-Pro-Arg = Design and synthesis of thrombin inhibitors based on the D-Phe-Pro-Arg sequence : doktorska disertacija / Petra Marinko ; mentor: Aleš Krbavčič, somentor Danijel Kikelj. - Ljubljana : ŠM. PetraĆ, 2002. - 187 f. : ilustr. ; 30 cm. - (Fakulteta za farmacijo, Ljubljana. Doktorske naloge ; D24/02)

  Kazalo. - Literatura: f. 164-184
  a) farmacija b) biokemija c) sinteza d) inhibitorji trombina e) serinske proteaze f) antikoagulanti g) rentgenska strukturna analiza h) doktorske disertacije

  577.15(043.3)
  COBISS-ID 1054833

  112.
  PETERLIN, Primož
          Oblika fosfolipidnega mehurčka v izmeničnem električnem polju : disertacija / Primož Peterlin ; mentor Boštjan Žekš, somentor Saša Svetina. - Ljubljana : ŠP.PeterlinĆ, 2002. - 101 f. : graf. prikazi ; 30 cm

  Bibliografija: f. 92-98. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko
  a) biofizika b) fosfolipidni mehurček c) fosfolipidne membrane d) električno polje e) frekvenčna odvisnost f) dielektrična anizotropija g) doktorske disertacije

  577.31(043.3)
  COBISS-ID 1480036

  113.
  TUDGE, Colin
          Food for the future : Ša beginner's guide to better ways to feed the planetĆ / Colin Tudge. - London : Dorling Kindersley, 2002. - 72 str. ; 18 cm : ilustr. - (DK essential science)

  Kazala
  ISBN 0-7513-3715-3
  a) Agriculture - Sociological aspects - Juvenile literature b) Food supply - Juvenile literature c) kmetijstvo d) pridelava hrane e) prehrambena vrednost f) industrijska pridelava hrane g) ekološko kmetovanje h) genetika i) genski inženiring j) genetsko spremenjeni organizmi k) enciklopedija

  631/639+577.2
  COBISS-ID 24098565


  58 BOTANIKA.


  114.
  BAVCON, Jože
          Botanični vrt v Ljubljani : "Vrt domovinske flore" = Botanical garden in Ljubljana : "Native Flora Garden" / Jože Bavcon ; Šprevajalka Helena Smolej = translator Helena Smolej ; fotografije Arhiv vrta ... Šet al.Ć = photos Garden archives ... et al.Ć. - Ljubljana : Kmečki glas, 2000 (Ljubljana : Euroadria). - 111 str. : ilustr. ; 27 cm

  Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod. - Vrt s častitljivo preteklostjo in obetajočo prihodnostjo / Tone Wraber: str. 5-6. - Bibliografija: str. 96-97
  ISBN 961-203-200-9
  a) Biotehniška fakulteta (Ljubljana). Botanični vrt - Vodniki b) botanika c) botanični vrt d) Ljubljana e) rastlinstvo f) zgodovinski pregledi

  58.006(497.4 Ljubljana)
  COBISS-ID 108730112

  115.
  CONDER, Susan
          Variegated plants : a gardener's index to patterned foliage / Susan Conder and Andrew Lawson. - Paperback ed. reprinted. - Portland : Timber Press, 2001. - 191 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 0-88192-512-8 (broš.)
  a) Variegated plants b) botanika c) vrtnarstvo d) pisane vrtne rastline e) enoletnice f) dvoletnice g) zelišča h) trajnice i) trve j) plezalke k) grmovnice l) drevesa m) priročniki

  635.92:582
  COBISS-ID 24119301

  116.
  CORTESE, Dario
          Divja hrana : užitne samonikle rastline, nabiranje in priprava / ŠŠbesedilo inĆ fotografijeĆ Dario Cortese. - Ljubljana : Kmečki glas : Svet knjige, 1995 (Ljubljana : "Jože Moškrič"). - 229 str. : barvne ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 224-225. - Kazalo
  ISBN 961-203-067-7
  a) Užitne rastline b) Kuharski recepti - Samonikle rastline c) botanika d) samonikle rastline e) vrtne rastline f) nabiranje g) prehrana h) kuharski recepti i) priročniki

  581.6:641.3/.5:613.26
  COBISS-ID 50526720

  117.
  FOSTER, Frank Gordon, 1904-
          Ferns to know and grow / by F. Gordon Foster. - 3rd rev. and enl. ed. of The gardener's fern book. - Portland : Timber Press, 1999. - XII, 229 str. : ilustr. ; 28 cm

  Kazalo
  ISBN 0-88192-234-X
  a) Fougeres b) Plantes d'ornement - Identification c) Horticulture d'ornement d) Plantes d'ornement - Multiplication e) botanika f) vrtnarstvo g) praproti h) taksonomija i) vzgoja sadik j) priročniki

  635.917:582
  COBISS-ID 24119045

  118.
  GARDINER, James Murray, 1950-
          Magnolias : a gardener's guide / Jim Gardiner. - Reprinted. - Portland : Timber Press, 2000. - 329 str. : ilustr. ; 27 cm

  Bibliografija: str. 309-311
  ISBN 0-88192-446-6
  a) Magnolias b) botanika c) vrtnarstvo d) okrasne rastline e) magnolije f) priročniki

  582.677.1
  COBISS-ID 24124421

  119.
  SUMNER, Judith
          The natural history of medicinal plants / Judith Sumner ; foreword by Mark J. Plotkin. - Reprinted. - Portland : Timber Press, 2001. - 235 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazala
  ISBN 0-88192-483-0
  a) Botany, Medical b) Medicinal plants c) Plants, Medicinal d) Medicine, Herbal e) Phytotherapy - history f) botanika g) zdravilne rastline h) zgodovinski pregled i) rastišča j) gojenje k) zdravilne učinkovine l) rastlinski toksini m) zoofarmakognozija n) zaščita rastlin o) biološka raznovrstnost p) tradicionalna medicina q) priročniki

  633.88:582
  COBISS-ID 24130053

  120.
  WHISTLER, W. Arthur
          Tropical ornamentals : a guide / W. Arthur Whistler. - Portland : Timber Press, 2000. - 542 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazala
  ISBN 0-88192-448-2 ISBN 0-88192-475-X (broš.)
  a) Plants, Ornamental b) Tropical plants c) botanika d) vrtnarstvo e) tropske okrasne rastline f) priročniki

  635.9(213.5):582
  COBISS-ID 24127237


  61 MEDICINA.


  121.
  MCCRONE, John
          How the brain works : Ša beginner's guide to the mind and consciousnessĆ / John McCrone. - London : Dorling Kindersley, 2002. - 72 str. : ilustr. ; 18 cm. - (DK essential science)

  Kazala
  ISBN 0-7513-3712-9
  a) Memory - Juvenile literature b) Brain - Juvenile literature c) Consciousness - Juvenile literature d) biologija e) fiziologija f) medicina g) možgani h) anatomska zgradba i) delovanje j) zavest k) spomin l) enciklopedija

  612.82+611.81
  COBISS-ID 24097541

  122.
          STO let rentgenskih žarkov : skozi prizmo medicine, veterine in medikohistorikov / ŠeditorĆ Edvard Glaser. - Maribor : Medikohistorična sekcija Slovenije SZD = Medicohistorical Section of Slovenia, 1998 (Maribor : Saje). - 292 str. : ilustr. ; 24 cm + errata

  Besedila v slov., hrv., angl. in nem. - "V knjigi ... zajemamo celotne prispevke simpozija "100 let rentgena" II. Pintarjevih dnevov ..." --> iz uvoda. - Bibliografija na koncu večine prispevkov. - Povzetki v slov., angl., hrv. in nem.
  a) Rentgenologija - Zgodovina - Zborniki b) Radiologija - Zgodovina - Zborniki c) X-Rays - History - Congresses d) Radiography - History - Congresses e) X-Radiografija - Zgodovina - Kongresi f) Radiografija - Zgodovina - Kongresi g) zgodovina medicine h) rentgenologija i) X - žarki j) diagnostika k) zdravljenje l) zborniki

  616-073.75(082)
  COBISS-ID 42459137

  123.
  ZEGA, Anamarija
          Načrtovanje in sinteza trombinskih inhibitorjev z azapeptidnim skeletom : doktorska disertacija = Design and synthesis of thrombin inhibitors with an azapeptide scaffold / Anamarija Zega ; mentor: Uroš Urleb. - Ljubljana : ŠZega A.Ć, 2002. - 126 f. : ilustr. ; 30 cm. - (Fakulteta za farmacijo, Ljubljana. Doktorske naloge ; D23)

  Bibliografija: f. 109-125. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za farmacijo. Mentor: Uroš Urleb
  a) farmacija b) sinteze učinkovin c) trombinski inhibitorji d) azapeptidni skelet e) doktorske disertacije

  615.22.015(043.3)
  COBISS-ID 1027185


  620.1/.2 PREISKAVA MATERIJALA. NAUK O MATERIJALIH.


  124.
          SHAPE memory materials / edited by K. Otsuka and C.M. Wayman. - 1st paperback ed. Šwith correctionĆ. - Cambridge : Cambridge University Press, 1999. - XIV, 284 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazala
  ISBN 0-521-66384-9 (broš.) ISBN 0-521-44487-X (vezano)
  a) Shape memory alloys b) gradbeništvo c) materiali d) spomin e) materiali s spominom f) oblikovni spomin g) spomin v obe smeri h) superelastičnost i) termodinamičnost j) biokompatibilnost k) termodinamičnost l) utrujenost m) aspekti n) oblikovanje o) izdelava p) zdravstvene aplikacije q) zobozdravstvene aplikacije r) karakteristike materialov s) eksperimenti t) polimeri u) keramika v) železo

  620.1/.2
  COBISS-ID 23826181

  125.
  SMOLE, Franc, 1956-
          Materiali in tehnologije v elektroniki in optoelektroniki / Franc Smole. - 2. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 2002 (Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko). - IX, 210 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

  50 izv. - Bibliografija: str. 210
  ISBN 961-6210-89-0
  a) Materiali - Učbeniki za visoke šole b) elektrotehnika c) elektronika d) optoelektronika e) materiali f) vakuumska tehnika g) gradiva h) fotonski elementi i) materiali j) zgradba kristalov k) zgradba v kristalih l) energijski pasovi v kristalih m) silicij n) amorfni silicij o) merjenje temeperature p) merjenje tlaka q) vakuumski sistemi r) vakuumske tanke plasti s) optoelektronski elementi t) svetleče diode u) polprevodniški laserji v) fotodetektorji w) sončne celice x) učbeniki za visoke šole

  620.1/.2:621.38(075.8)
  COBISS-ID 116498176

  126.
  TANDLER, Marko
          Določevanje dobe trajanja kovinskih materialov v pogojih napetostno korozijskega pokanja : doktorska disertacija / Marko Tandler. - Maribor : ŠM. TandlerĆ, 2001. - 138 f. : ilustr., tabele ; 30 cm

  Bibliografija: f. 134-138. - Povzetek ; Summary. - Univ. Maribor, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
  a) materiali b) korozija c) kovine d) nerjavna jekla e) elektrokemija f) elektrokemične korozijske raziskave g) doktorska disertacija

  544.6+Š620.193:669.14Ć(043.3)
  COBISS-ID 115883008


  621 SPLOŠNO STROJNIŠTVO. JEDRSKA TEHNIKA. ELEKTROTEHNIKA. MEHANSKA TEHNOLOGIJA.


  127.
  FLORJANČIČ, Dušan
          Priročnik za uporabnike črpalk : (delovno gradivo) / Dušan Florjančič. - Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, 2001. - X, 506 str. : ilustr. ; 30 cm

  Življenjepis avtorja: str. 506. - Bibliografija: str. 491-505
  ISBN 961-6238-57-4
  a) Centrifugalne črpalke - Priročniki b) Črpalke - Priročniki c) strojništvo d) centrifugalne črpalke e) uporaba f) karakteristike g) hitrost črpalke h) ekonomičnost i) možnosti regulacije j) prilagajanje karakteristik k) kavitacija l) korozija m) abrazija n) rotorska dinamika o) radialne obremenitve p) aksialne obremenitve q) sestavni elementi r) tesnila s) ležaji t) sklopke u) možne poškodbe v) hidravlične nestabilnosti w) motnje pri pretokih x) vrste črpalk y) za termoenergetske sisteme z) za transport vode š) za transport petrokemičnih proizvodov đ) za transport zmesi ć) možnosti uporabe kot turbine č) priročniki

  621.67(035)
  COBISS-ID 115749120

  128.
  JOŠT, Dragica
          Numerični izračun školjčnega diagrama izkoristka francisove turbine : doktorska disertacija / Dragica Jošt ; Šmentor Leopold ŠkergetĆ. - Maribor : ŠD. JoštĆ, 2001. - 116 f. : ilustr. ; 30 cm

  Povzetek ; Abstract. - Dokt. dis, Univ. v Maribor, Fakulteta za strojništvo, 2001
  a) strojništvo b) turbinski stroji c) francisova turbina d) numerična analiza toka e) metoda končnih volumnov f) turbolentni modeli g) napoved kavitacije h) doktorska disertacija

  519.61/.64:532.5:621.224.2(043.3)
  COBISS-ID 6787094

  129.
  KITANOVSKI, Andrej
          Daljinsko hlajenje / Andrej Kitanovski, Alojz Poredoš. - Ljubljana : Slovensko društvo za daljinsko energetiko, 2001 (Ljubljana : Tiskarna Pleško). - II, 131 str. : barvne ilustr. ; 24 cm

  300 izv. - Bibliografija: str. 125-127 (62 ref.). - Kazali
  ISBN 961-90820-1-X
  a) hlajenje daljinsko b) procesi hladilni c) hladilniki d) akumuliranje hladu e) strojništvo f) hladilna tehnika g) hladilni procesi h) parni i) sorpcijski j) hladilniki k) kompresorski l) absorpcijski m) vrste absorpcijskih hladilnikov n) generatorji o) ledene brozge p) akumulacija hladu q) sistemi daljinskega hlajenja r) cene virov energije s) cene energentov t) sistemi v Sloveniji u) sistemi v svetu v) pregledno delo

  621.56/.59:697.97
  MECH:
  ZG
  COBISS-ID 111223808

  130.
  RECKNAGEL, Hermann
          Taschenbuch fur Heizung und Klimatechnik / Recknagel, Sprenger, Schramek ; herausgegeben von Ernst-Rudolf Schramek. - 70. Aufl. - Munchen ; Wien : Oldenbourg, 2001. - 1 zv. (loč. pag.) : graf. prikazi, tabele ; 21 cm

  Kazalo
  ISBN 3-486-26450-8
  a) ogrevanje b) prezračevanje c) ogrevalna tehnika d) klimatizacijska tehnika e) strojništvo f) ogrevanje g) klimatizacija h) hlajenje i) termodinamične osnove j) strujanje k) hrup l) meritve m) regulacije n) energijsko gospodarstvo o) zaščita okolja p) antikorozijska zaščita q) izračuni stroškov r) ogrevalni sistemi s) sistemski deli t) ogrevalne naprave u) izračuni naprav v) prezračevanje w) naprave za prezračevanje x) klimatske naprave y) odsesavanje z) oskrba z vodo š) topla voda

  628.8:697(035)
  COBISS-ID 23933957


  621.3 ELEKTROTEHNIKA.


  131.
  AMBROŽIČ, Vanja
          Mikroračunalniki v močnostni elektroniki / Vanja Ambrožič. - 2. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 2001 (Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko). - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 30 cm

  ISBN 961-6210-78-5
  a) Energetska elektronika - Uporaba mikroračunalnikov - Učbeniki za visoke šole b) elektrotehnika c) močnostna elektronika d) energetska elektronika e) uporana mikroračunalnikov f) mikroračunalniki g) števski sistemi h) mikroprocesorji i) zgradba mikroprocesorja j) mikrokrmilniki MC68332 k) centralna procesna enota l) CPU32 m) SIM modul za integracijo sistema n) QSM modul za serijsko komunikacijo o) TPU časovno procesna enota p) uporaba mikrokrmilnika q) primeri uporabe r) razvojna programska oprema s) periferna integrirana vezja t) učbeniki za visoke šole

  621.314:004.382.7(075.8)
  COBISS-ID 115288832

  132.
  BERGELJ, Franc
          Meritve. Laboratorijske vaje / Franc Bergelj, Dušan Agrež, Ivan Božič. - 12. dopolnjena in popravljena izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 2001 (Ljubljana : Mavrič). - 166 str. : graf. prikazi ; 29 cm

  400 izv.
  ISBN 961-6371-22-3
  a) Električna merjenja - Vaje za visoke šole b) elektrotehnika c) električne meritve d) električni merilni instrumenti e) elektronski merilni inštrumenti f) razred točnosti g) meja pogreška h) merilni mostič i) kompenzator j) merjenje električnih veličin k) magnetna merjenja l) laboratorijske vaje m) učbeniki za visoke šole

  621.317(075.8)(076.5)
  COBISS-ID 114544640

  133.
  DREVENŠEK, Dušan
          Optimiranje izkoristka servo pogona z asinhronskim motorjem : doktorska disertacija / Dušan Drevenšek ; Šmentor Karel JezernikĆ. - Maribor : D. Drevenšek, 2001. - 126 str. : graf. prikazi ; 30 cm

  Dokt. dis., Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
  a) elektrotehnika b) električni stroji c) servo pogoni d) izkoristek servo pogona e) optimiranje izkoristka f) uporaba asinhronskega motorja g) upoštevanje izgub v železu h) indirektna orientacija rotorskega polja i) doktorska disertacija

  621.313.333:681.5(043.3)
  COBISS-ID 6491926

  134.
  HREN, Alenka, 1964-
          Robustno vodenje vrtilnega momenta asinhronskega motorja v servo pogonih : doktorska disertacija / Alenka Hren ; Šmentor Karel JezernikĆ. - Maribor : ŠA. HrenĆ, 2001. - 114 f. : ilustr. ; 30 cm

  Povzetek ; Abstract. - Dokt. dis., Univ. Maribor, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2001
  a) elektrotehnika b) električni motorji c) asinhronski motor d) robustno vodenje e) nelinearno vodenje f) drsni režim g) opazovalniki h) diskretni sistemi i) doktorska disertacija

  621.313.333:681.511/.513.3(043.3)
  COBISS-ID 6147350

  135.
  HUGHES, Edward
          Hughes electrical & electronic technology / Edward Hughes ; revised by Ian McKenzie Smith with John Hiley & Keith Brown. - 8th ed. - Harlow : Prentice Hall, 2002. - XV, 896 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 0-582-40519-X
  a) Electric engineering b) Electronics c) elektrotehnika d) mednarodni merski sistemi e) enosmerna vezja f) izmenična vezja g) teoremi mrež h) elektromagnetizem i) elektronika j) prenosni sistemi k) polprevodniški materiali l) polprevodniški elementi m) krmilni sistemi n) vlaknasta optika o) komunikacije p) električni stroji q) močnostna elektronika r) električne meritve s) primeri t) učbeniki za visoke šole

  621.3(075.8)
  COBISS-ID 24212997

  136.
  KOKELJ, Peter
          Osnove elektrotehnike : rešeni primeri in naloge / Peter Kokelj. - 3., dopolnjena izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 1997. - II, 247 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Vsebina na nasl. str.: Elektrostatika ; Tokovno polje in enosmerni tok ; Magnetika
  ISBN 961-6210-14-9
  a) elektrotehnika b) elektrika c) elektrostatika d) tokovno polje e) enosmerni tok f) magnetizem g) osnovni pojmi h) izpitne naloge i) rešitve j) učbeniki za visoke šole

  621.3.01:537(075.8)(076.1)
  COBISS-ID 66097920

  137.
  LIPNIK, Gorazd
          Optimiranje merilne proge z modelom za določanje pogreškov posredno izmerjenih veličin : doktorska disertacija / Gorazd Lipnik ; Šmentor Anton JegličĆ. - Maribor : ŠG. LipnikĆ, 2001. - XIII, 152 str. : ilustr. ; 30 cm

  Dokt. dis., Univ. Maribor, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2001
  a) merilna negotovost b) pogreški c) modeliranje d) optimiranje e) elektrotehnika f) merilna tehnika g) merilna negotovost h) modeliranje meritve i) merilni sistemi j) dinamične karakteristike k) programski paketi l) MATHCAD m) MATLAB n) LabVIEW o) Pascal 1.5 p) Visual Basic 5.0 q) modeli merilnega sistema r) postopki optimiranja s) doktorske disertacije

  621.317:389:53.08(043.3)
  COBISS-ID 6972182

  138.
  PATRICK, Dale R.
          Electricity & electronics : a survey / Dale R. Patrick, Stephen W. Fardo. - 5th ed. - Upper Saddle River : Prentice Hall, 2002. - XVI, 686 str. : ilustr. ; 29 cm

  Kazalo
  ISBN 0-13-019564-2
  a) Electric engineering b) Electronics c) elektrotehnika d) elektronika e) elektrika f) osnove g) električne komponente h) električna vezja i) magnetizem j) elektromagnetizem k) viri električne energije l) električni instrumenti m) diode n) tranzistorji o) ojačevanje p) ojačevalniki q) oscilatorji r) komunikacijski sistemi s) krmilni sistemi t) spajkanje u) električna orodja v) oznake w) simboli x) merske enote y) kratice z) okrajšave š) priročniki

  621.3(075.8)
  COBISS-ID 24212741

  139.
  SINIGOJ, Anton R.
          Osnove elektromagnetike / Anton R. Sinigoj. - 3. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 1999 (Ljubljana : Formatisk). - XI, 472 str. : graf. prikazi ; 30 cm

  400 izv. - Bibliografija: str. 467-468. - Kazalo
  ISBN 961-6210-76-9
  a) Elektromagnetizem - Učbeniki za visoke šole b) Električna vezja - Učbeniki za visoke šole c) elektrotehnika d) elektromagnetizem e) elektrostatično polje f) Coulombov zakon g) Gaussov stavek h) tokovna polja i) časovno konstantna polja j) enosmerna električna vezja k) magnetostatično polje l) elektromagnetno polje m) električna vezja spremenljivih tokov n) učbeniki za visoke šole

  537.8(075.8)
  COBISS-ID 104352512

  140.
  ŠILER, Svetislav
          Hobi elektronika : hobi elektronika u stanu, hobi elektronika na ulici, hobi elektronika u automobilu, hobi elektronika u dečjim igračkama, hobi elektronika u telekomandama, elektronski ispravljači i pretvarači, obeležavanje poluprovodnika / Svetislav Šiler. - Š3. izd.Ć. - Beograd : Tehnička knjiga, 1997. - 151 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 151
  ISBN 86-325-0463-0
  a) elektrotehnika b) elektrika c) hobi d) naredi sam e) aplikacije f) dom g) zunaj doma h) v avtomobilu i) otroške igrače j) daljinski upravljalniki k) pretvorniki l) usmerniki m) priročniki

  621.37/.39(035)
  COBISS-ID 24211973

  141.
  TOPIČ, Marko
          Zanesljivost in vzdrževanje komponent in sistemov : zapiski predavanj / Marko Topič. - 3. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 2002 (Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko). - 90 f. : ilustr. ; 30 cm

  ISBN 961-6371-10-X
  a) elektrotehnika b) zanesljivost sistemov c) zanesljivost komponent d) vrednotenje zanesljivosti e) porazdelitvene funkcije f) porazdelitveni grafi g) napovedovanje zanesljivosti h) testiranje zanesljivosti i) kvaliteta j) meritve k) vzdrževanje l) učbeniki za visoke šole

  621.3(075.8)
  COBISS-ID 116765952

  142.
  VALENČIČ, Vojko
          Osnove elektrotehnike II na prosojnicah : magnetostatika, magnetno polje v snoveh, elektromagnetna indukcija, sistem Maxwellovih enačb, vezja s harmonskimi viri, večfazni sistemi, prehodni pojavi / Vojko Valenčič. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 2000 (Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko). - 168 str. loč. pag. : ilustr. ; 21 x 31 cm

  Ov. nasl. - 110 izv.
  ISBN 961-6210-80-7
  a) Elektrotehnika - Učbeniki za visoke šole b) Magnetizem - Učbeniki za visoke šole c) elektrotehnika d) elektromagnetizem e) magnetostatika f) Lorenzova sila g) Biot-Savartov zakon h) Maxwellova enačba i) Amperov zakon j) magnetizem k) magnetno polje l) elektromagnetna indukcija m) vezja s harmonskimi viri n) analiza vezij o) četveropoli p) večfazni sistemi q) prehodni pojavi r) učbeniki za visoke šole

  537.6/.8(075.8)(072)
  COBISS-ID 105500672

  143.
  VALENČIČ, Vojko
          Virtualni eksperimenti iz elektrike in magnetike : metoda konstrukcijskih objektov : konceptualno poučevanje osnov elektrotehnike / Vojko Valenčič. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 1999 (Ljubljana : Mavrič). - 70 str. : ilustr. ; 23 cm

  300 izv. - Bibliografija: str. 68. - Abstract
  ISBN 961-6210-77-7
  a) Elektrotehnika - Učbeniki za visoke šole b) Magnetizem - Učbeniki za visoke šole c) elektrotehnika d) elektrika e) magnetizem f) navidezni poskusi g) naloge h) rešitve i) učbeniki za visoke šole

  537(075.8)
  COBISS-ID 104405504


  621.38 ELEKTRONIKA. FOTOELEKTRIKA. POSPEŠEVALNIKI DELCEV. RENTGENSKA TEHNIKA.


  144.
  AMON, Slavko
          Elektronske komponente / Slavko Amon. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo, 1992 (Ljubljana : Kopija Mavrič). - VIII, 219 str. : ilustr. ; 24 cm

  500 izv. - Bibliografija na koncu vseh poglavij
  ISBN 86-7739-049-9
  a) elektrotehnika b) elektronske komponente c) zanesljivost d) upori e) vrste f) lastnosti g) uporovne družine h) ohmski upori i) nelinearni upori j) NTC termistorji k) PTC termistorji l) varistorji m) kondenzatorji n) tuljave o) zračne p) z jedrom q) transformatorji r) piezoelektični elementi s) prikazovalniki t) stikala u) releji v) senzorji w) učbeniki za visoke šole

  621.38.032(075.8)
  COBISS-ID 31491840

  145.
  FLOYD, Thomas L.
          Electronic devices / Thomas L. Floyd. - 6th ed. - Upper Saddle River : Prentice Hall, 2002. - XXIII, 993 str. : ilustr. ; 29 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Kazalo
  ISBN 0-13-094443-2 ISBN 0-13-028484-X (hb.) ISBN 0-13-092250-1 (CD)
  a) Electronic apparatus and appliances b) Solid state electronics c) elektrotehnika d) elektronika e) elektronske naprave f) polprevodniki g) diode h) tranzistorji i) tranzistorska vezja j) ojačevalniki k) tiristorji l) uporaba ojačevalnikov m) aktivni filtri n) oscilatorji o) napetostni regulatorji p) komunikacijska vezja q) učbeniki za visoke šole

  621.382.049(075.8)
  COBISS-ID 2526292

  146.
  GORUP, Žarko
          Osnove nelinearnih elementov : delovno gradivo za laboratorijske vaje / ŠŽarko Gorup, Franc Smole, Marko TopičĆ. - 4. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 2001 (Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko). - 1 zv. (loč. pag.) : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

  Avtorji navedeni na ov. in v CIP-u. - 165 izv.
  ISBN 961-6210-87-4
  a) Elektronika - Nelinearni elementi - Vaje za visoke šole b) elektrotehnika c) nelinearni elementi d) linearizacija nelinearnega dvopola e) karakterizacija polprevodniške diode f) preklopni časi diode g) kapacitivnost diode h) Zenerjeva dioda i) Ebers-Mollov model tranzistorja j) četveropolni parametri tranzistorja k) stikalni časi l) statična karakteristika FET m) MOSFET n) pragovna napetost o) laboratorijske vaje p) učbeniki za visoke šole

  621.37/.38(075.8)(076.5)
  COBISS-ID 111253760


  621.39 TELEKOMUNIKACIJE. DALJINSKO VODENJE.


  147.
          AKUSTIKA : konstrukcije in samogradnje akustičnih naprav / Šurednik Jurij Mikeln ; strokovni prevodi Zdravko PavlekovićĆ. - Ljubljana : AX elektronika, 2001. - 343 str. : ilustr., tabele ; 28 cm

  Bibliografija pri večini prispevkov
  ISBN 961-90703-4-8
  a) Akustika b) Elektroakustika c) elektrotehnika d) avdio naprave e) elektroakustika f) elektronke g) integrirana vezja h) električne sheme i) nizkofrekvenčni ojačevalniki j) predojačevalniki k) dodatni elementi l) priročniki

  621.39:534.86
  COBISS-ID 114190592

  148.
  BEŠTER, Janez, 4. 6. 1955-
          Osnove telekomunikacij II / Janez Bešter, Beno Pehani. - 2. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 2002 (Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko). - 390 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

  55 izv. - Bibliografija: str. 389-390
  ISBN 961-6371-12-6
  a) Telekomunikacije - Učbeniki za visoke šole b) Signali - Učbeniki za visoke šole c) elektrotehnika d) telekomunikacije e) analiza signala f) analiza signala g) transformacija signala h) frekvenčna sita i) analogne komunikacije j) digitalne komunikacije k) modulacija l) sprejemniki m) izvorno kodiranje n) redundantno kodiranje o) ločljivost signalov p) prenos podatkov q) presluh r) učbeniki za visoke šole

  621.391(075.8)
  COBISS-ID 116651520

  149.
  MOHORKO, Jože
          Avtomatizirano nastavljanje geometrijskih parametrov slikovnih zaslonov : doktorska disertacija / Jože Mohorko ; Šmentor Žarko Čučej ; komentor Dali ĐonlagićĆ. - Maribor : ŠJ. MohorkoĆ, 2002. - XIII, 145 str. : ilustr. ; 30 cm

  Dokt. dis., Univ. Maribor, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2002
  a) elektrotehnika b) slikovni zasloni c) parametri zaslonov d) računalniški vid e) televizija f) geometrijska popačenja slike g) polinomsko modeliranje h) hibridna optimizacija i) histogramske metode j) doktorske disertacije

  621.397:285.832:519.876(043.3)
  COBISS-ID 6971670

  150.
  PERŠIČ, Boštjan
          Lastnosti, obdelava in prenos signalov : naloge z rešitvami / Boštjan Peršič, Andrej Levstek. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 1998 (Ljubljana : Kopija Mavrič). - 180 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  200 izv.
  ISBN 961-6210-47-5
  a) Signali - Vaje za visoke šole b) elektrotehnika c) prenos signalov d) signali e) linije f) prenos v osnovnem pasu g) intersimbolna interferenca h) modulacije i) vzorčenje j) kodiranje k) naloge l) rešitve m) učbeniki za visoke šole

  621.391(075.8)(076.1)
  COBISS-ID 78325760

  151.
  PERŠIČ, Boštjan
          Prenos signalov : naloge z rešitvami / Boštjan Peršič, Andrej Levstek. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo, 1992 (ŠLjubljanaĆ : Mavrič). - 106 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  300 izv.
  ISBN 86-7739-050-2
  a) elektrotehnika b) signali c) teorija signalov d) prenos signalov e) linija f) odboji na liniji g) intersimobilna interferenca h) modulacije i) učbeniki za visoke šole

  621.391(075.8)(076.1)
  COBISS-ID 31702272

  152.
  VIDMAR, Matjaž
          Optične komunikacije : laboratorijske vaje / Matjaž Vidmar. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 1998 (Ljubljana : Kopija Mavrič). - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 24 cm

  200 izv.
  ISBN 961-6210-53-X
  a) Optične komunikacije - Vaje za visoke šole b) elektrotehnika c) optične komunikacije d) optična merjenja e) meritve laserja f) optična vlakna g) laboratorijske vaje h) učbeniki za visoke šole

  621.39:537.533.3(075.8)(076.5)
  COBISS-ID 80032000

  153.
  VIDMAR, Matjaž
          Sevanje in razširjanje : laboratorijske vaje / Matjaž Vidmar. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 1998 (Ljubljana : Kopija Mavrič). - 1 zv. (loč. pag.) : graf. prikazi ; 24 cm

  200 izv.
  ISBN 961-6210-50-5
  a) Sevanje - Vaje za visoke šole b) elektrotehnika c) telekomunikacije d) satelitske komunikacije e) antene f) razširjanje valov g) radarji h) navigacija i) sevanje j) laboratorijske vaje k) učbeniki za visoke šole

  621.39:537.86(075.8)(076.5)
  COBISS-ID 79325440


  622 RUDARSKA TEHNIKA.


  154.
  KORTNIK, Jože
          Kompoziti odpadnih materialov za zasip v rudnikih : doktorska disertacija = Waste material composites for backfilling in mines : dissertation thesis / Jože Kortnik. - Ljubljana : ŠJ. KortnikĆ, 2001. - XV, 114 str., Š15Ć str. prilog : grafični prikazi ; 30 cm

  Bibliografija: str. 110-114. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geotehnologijo in rudarstvo
  a) rudarstvo b) odkopne metode z zasipom c) kompoziti odpadnih materialov d) tlačni izluževalni test e) odprta difuzijska celica f) več-pregradni sistem vgradnje zasipa g) doktorske disertacije

  622.27.004.8:543.5(043.3)
  COBISS-ID 303967


  624/625 GRADBENIŠTVO.


  155.
  GEHLEN, Christoph
          Probabilistische Lebensdauerbemessung von Stahlbetonbauwerken : Zuverlassigkeitsbetrachtungen zur wirksamen Vermeidung von Bewehrungskorrosion / von Christoph Gehlen. - Berlin : Beuth, 2000. - 106, 12 str. : graf. prikazi ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss fur Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 510)

  ISBN 3-410-65710-X
  a) gradbeništvo b) računanje konstrukcij c) nosilci d) armatura e) korozija f) primeri g) numerično modeliranje

  624.01
  COBISS-ID 23512069

  156.
  KISIN, Srđan
          Stabilnost metalnih konstrukcija / Srđan Kisin. - 2. izd. - Beograd : Građevinska knjiga, 2001. - 228 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Konstrukcije)

  Bibliografija: str. 225-228. - Kazalo
  ISBN 86-039-0337-0
  a) gradbeništvo b) računanje konstrukcij c) statika d) materiali e) metalne konstrukcije f) stabilnost g) izračuni h) jeklene konstrukcije

  624.014
  COBISS-ID 6798870

  157.
          LIGHTWEIGHT sandwich construction / edited by J.M. Davies. - Oxford Šetc.Ć : Blackwell Science, 2001. - XIII, 370 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazala
  ISBN 0-632-04027-0
  a) Sandwich construction b) Lightweight construction c) gradbeništvo d) konstrukcije e) podkonstrukcije f) protipožarna varnost g) računanje konstrukcij h) mehanični testi i) numerično modeliranje j) termična stabilnost k) krčenje in raztezanje l) vodoodpornost m) fleksibilnost n) oblikovanje o) fiksiranje p) fleksibilnost konstrukcije q) statične interpretacije r) klima s) paneli t) stiki u) detajli v) lahke panelne konstrukcije w) sendvič konstrukcije x) predelne stene y) nenosilne stene z) lahke konstrukcije š) sekundarna nosilnost đ) pregledno delo

  624.07
  COBISS-ID 23507973

  158.
  LIKAR, Otto
          Nosilci in krožne plošče spremenljive togosti : integracija elasticitetnih enačb / Otto Likar ; Šuredil Miha Boltežar ; prevod iz nemščine in strokovna priredba Bogomil PertotĆ. - Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, 2001 (Ljubljana : Littera picta). - VII, 96 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  200 izv. - Bibliografija: str. 91-93 (29 ref.). - Bibliografija dr. Otta Likarja: str. 95-96
  ISBN 961-6238-56-6
  a) tehnika b) gradbeništvo c) mehanika d) elastičnost e) statika f) nosilci g) krožne plošče h) spremenljiva togost i) trdnost j) nihanja k) uklon l) upogibna togost m) reševanje problemov n) pregledno delo

  62-23:539.3
  COBISS-ID 115674624

  159.
  NEUFERT, Ernst
          Projektiranje v stavbarstvu : osnove, standardi, predpisi za konstrukcije, gradnja, oblikovanje, potrebni prostor, namembnost prostorov, mere zgradb, prostorov in opreme - s človekom kot merilom in ciljem : priročnik za projektante, izvajalce in študente / Ernst Neufert ; Šprevod Davorin Žitnik ... Šet al.Ć ; ilustracije po izvirnikuĆ. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2002 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 617 str. : ilustr. ; 30 cm

  Prevod dela: Bauentwurfslehre
  ISBN 86-365-0389-2
  a) Zgradbe - Projektiranje - Priročniki b) arhitektura c) standardi d) zgradbe e) projektiranje f) gradbene konstrukcije g) gradbeništvo h) priročniki

  624.01/.04(035)
  COBISS-ID 117086976

  160.
  ROSTASY, Ferdinand S.
          Fruhe Risse in massigen Betonbauteilen- Ingenieurmodelle fur die Planung von Gegenmassnahmen / von Ferdinand S. Rostasy, Matias Krauss. - Berlin ; Wien ; Zurich : Beuth, 2001. - IX, 119, 13 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss fur Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 520)

  ISBN 3-410-65920-X
  a) gradbeništvo b) materiali c) računanje konstrukcij d) razpoke e) modeliranje f) napetosti g) temeljenje h) nosilci i) nosilnost

  624.01
  COBISS-ID 24060165

  161.
          SACHSTANDBERICHT Nachhaltig Bauen mit Beton / von Hans-Wolf Reinhardt ... Šet al.Ć. - Berlin ; Wien ; Zurich : Beuth, 2001. - 94, 13 str. : graf. prikazi ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss fur Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 521)

  ISBN 3-410-65721-5
  a) gradbeništvo b) betonske konstrukcije c) trajnost zgradb d) obstojnost zgradb e) ekologija f) materiali g) življenska doba stavb h) metodologija vrednotenja

  624.012.4
  COBISS-ID 24060421

  162.
  TAKEWAKI, Izuru
          Dynamic structural design : inverse problem approach / Izuru Takewaki. - Southampton ; Boston : WIT Press, 2000. - 259 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Advances in earthquake engineering, ISSN 1361-617X ; 6)

  Kazala
  ISBN 1-85312-745-0
  a) Earthquake resistant design b) Earthquake engineering c) Structural dynamics d) Inverse problems (Differential equations) e) gradbeništvo f) gradbena statika g) gradbena dinamika h) protipotresna gradnja i) inverzija j) problem inverzije k) dinamične metode l) dinamične analize m) hibridni modeli n) metode načrtovanja o) modeli zgradb p) horizontalne sile q) strukture r) varna gradnja s) dušenje t) modeli konstrukcij u) nosilnost v) elastičnost

  624.04
  COBISS-ID 23545861


  629 TEHNIKA VOZIL.


  163.
          An INTRODUCTION to modern vehicle design / edited by Julian Happian-Smith. - Oxford Šetc.Ć : Butterworth-Heinemann, 2002. - IX, 585 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazala
  ISBN 0-7506-5044-3
  a) Automobiles - Design and construction b) strojništvo c) tehnika vozil d) avtomobilska industrija e) osebni avtomobili f) avtomobilski inženiring g) načrtovanje avtomobilov h) moderni materiali i) aerodinamika j) moderne oblike k) udobnost potnikov l) ergonomija m) krmilni sistemi n) zavore o) prenosni sistemi p) pregledno delo

  629.331.01
  COBISS-ID 24212485

  164.
  WRIGHT, Peter
          Formula 1 technology / Peter Wright ; illustrations by Tony Matthews. - Warrendale : Society of Automotive Engineers, cop. 2001. - XVIII, 437 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija: str. 409-410. - Kazalo
  ISBN 0-7680-0234-6
  a) Formula One automobiles - Design and construction b) strojništvo c) dirkalni avtomobili d) formula 1 e) tehnološke osonove f) šasija g) dinamika vozil h) avtomobilski motorji i) kolesa j) aerodinamika avtomobila k) vzmetenje vozil l) zavore m) meritve n) krmiljenje o) podatkovni sistemi p) zajemanje podatkov q) simuliranje r) konstrukcijska orodja s) preskušanje t) prepovedi u) varnost v) tekmovanja w) tehnične omejitve x) predpisi y) razvoj avtomobila z) pregledno delo

  629.371.21
  COBISS-ID 24175365


  63 KMETIJSTVO. GOZDARSTVO.


  165.
  BOWLING, Barbara L.
          The berry grower's companion / Barbara L. Bowling. - Reprinted. - Portland : Timber Press, 2001. - 284 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 267-271. - Kazala
  ISBN 0-88192-489-X
  a) Berries b) Ornamental berries c) botanika d) vrtnarstvo e) jagodnice f) okrasno jagodičje g) jagode h) robide i) ameriške borovnice j) grozdje k) kosmulje l) kivi m) bezeg n) brogovita o) priročniki

  634.7:582
  COBISS-ID 24126213

  166.
  DEBELJAK, Marko
          Ekološko energijske značilnosti pragozda in gospodarskega gozda : doktorska disertacija = Characteristics of ecological energetics in virgin and managed forest : doctoral dissertation / Marko Debeljak ; Šmentor Jurij Diaci ; somentorja Dušan Mlinšek in Sven Erik JorgensenĆ. - Ljubljana : ŠM. DebeljakĆ, 2002. - XVII, 217 f., Š18Ć f. pril. : ilustr. ; 30 cm

  Povzetek ; Abstract. - Kazala. - Bibliografija: f. 205-217. - Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire
  a) gozdarstvo b) gospodarjenje z gozdom c) sonaravno gospodarjenje d) pragozd e) gospodarski gozd f) rast gozda g) razvoj gozda h) ekološki indikatorji i) ekološka energetika j) doktorska disertacija

  630*18:630*28(043.3)
  COBISS-ID 24067845

  167.
  DIRR, Michael A.
          Dirr's Hardy trees and shrubs : an illustrated encyclopedia / by Michael A. Dirr. - 13th print. - Portland : Timber Press, 2001. - 493 str. : ilustr. ; 29 cm

  Kazala
  ISBN 0-88192-404-0
  a) botanika b) vrtnarstvo c) urejanje vrtov d) urejanje krajine e) okrasna drevesa f) okrasne grmovnice g) vrste rastlin h) taksonomija i) priročniki

  635.924/.925:582
  COBISS-ID 24120325

  168.
          EKOLOŠKO sadjarstvo / Lind ... Šet al.Ć ; prevedla Katja Krajnc, Špoglavje o trženju Alenka KrajncĆ ; Šprevod je s podatki za slovenski prostor dopolnil Milko Krajnc ; fotografije po izvirnikuĆ. - Ljubljana : Kmečki glas, 2001 (Ljubljana : Euroadria). - 314 str. : ilustr. ; 23 cm

  Prevod dela: Biologischer Obstbau. - Bibliografija: str. 301-306
  ISBN 961-203-210-6
  a) Sadje - Biološko pridelovanje b) Sadno drevje - Bolezni c) Sadno drevje - Škodljivci d) ekološko kmetijstvo e) sadjarstvo f) ekološki nasadi g) podlage h) sorte i) tehnološki ukrepi j) biološko varstvo rastlin k) fitopatologija l) predelava sadja m) trženje pridelkov n) priročniki

  631.147:634.1/.7
  COBISS-ID 111832320

  169.
  GELDEREN, Cornelis Johannes, 1960-
          Maples for gardens : a color encyclopedia / C.J. van Gelderen and D.M. van Gelderen. - Repr. - Portland : Timber Press, 2000. - 294 str. : ilustr. ; 29 cm

  Bibliografija: str. 276
  ISBN 0-88192-472-5
  a) Maple - Encyclopedias b) Maple - Pictorial works c) Erable - Encyclopedies d) Erable - Ouvrages illustrees e) botanika f) vrtnarstvo g) javorji h) taksonomija i) vzgoja sadik j) priročniki

  635.924/.925:582
  COBISS-ID 24124165

  170.
  MINEO, Baldassare
          Rock garden plants : a color encyclopedia / Baldassare Mineo ; with photographic assistance by Fritz Kummert. - Portland : Timber Press, 1999. - 284 str. : ilustr. ; 29 cm

  Kazalo
  ISBN 0-88192-432-6
  a) Rock plants - Encyclopedias b) Rock plants - Pictorial works c) Rock plants d) botanika e) vrtnarstvo f) urejanje vrtov g) skalnjaki h) izbira rastlin i) vrste rastlin j) taksonomija k) priročniki

  635.923:582
  COBISS-ID 24120069

  171.
          OCENA pogajalskih izhodišč Evropske unije na področju skupne kmetijske politike : razprava na podlagi osnutka skupnih stališč EU (DCP), april 2002 / Emil Erjavec ... Šet al.Ć. - Domžale ; Ljubljana : Kmetijski inštitut Slovenije, 2002 (Ljubljana : Birografika BORI). - 65 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Raziskave in študije, ISSN 1580-1497 ; 76)

  ISBN 961-6224-78-6
  a) kmetijska politika b) Evropska unija c) pogajanja d) Slovenija e) pogajalska izhodišča f) skupna kmetijska politika g) strokovno delo

  63:061.1 EU
  COBISS-ID 1238632

  172.
  PERKO, Franc, 1942-
          Gojenje gozdov. Ekologija, nega in varovanje / Franc Perko ; Šrisbe Boštjan Košir ; fotografije Elizabeta HabičĆ. - Ljubljana : Kmečki glas, 1995 (Ljubljana : "Jože Moškrič"). - 226 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižnica za pospeševanje kmetijstva)

  Bibliografija: str. 217-223
  ISBN 961-203-088-X
  a) Gozdovi - Gojitev b) Gozdovi - Nega c) Gozdovi - Ogroženost - Zaščita d) gozdarstvo e) gojenje gozdov f) gozdna ekologija g) gozdna rastišča h) gozdni sestoji i) gospodarjenje z gozdovi j) gozdnogojitveni cilji k) vrste gospodarjenja l) najpogostejše drevesne vrste m) nega gozda n) ekološki pomen gozda o) ogroženost gozdov p) učbeniki

  630*1/*2
  COBISS-ID 54713856

  173.
          PRESKUŠANJE sort poljščin in vrtnin v Sloveniji v letu 2001 = Testing varieties of field crops and vegetables in Slovenia in 2001 / Šizvrednotenje poskusov in priprava gradiva za tisk Zoran Čergan ... et al.Ć. - Ljubljana : Kmetijski inštitut Slovenije, 2002 (Ljubljana : Birografika BORI d.o.o.). - 212 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm. - (Prikazi in informacije ; 227)

  Besedilo v slovenščini. - Kazalo
  ISBN 961-6224-75-1
  a) kmetijstvo b) poljščine c) vrtnine d) preskušanje e) sorte f) 2001

  633(497.4)
  COBISS-ID 1215080

  174.
  STEVENS, David
          The complete book of garden design, construction and planting / David Stevens, Lucy Huntington and Richard Key ; edited by David Stevens. - London : Cassell Paperbacks, 2002 (Ljubljana : Delo : Prešernova družba). - 256 str., Š32Ć str. barvnih pril. : ilustr. ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 1-84188-172-4
  a) botanika b) vrtnarstvo c) krajinska arhitektura d) vrtna arhitektura e) oblikovanje vrta f) izbira rastlin g) vrste rastlin h) priročniki

  712.26:635.92
  COBISS-ID 116547072

  175.
  WILLIAMS, Robin
          The complete book of patio & container gardening / Robin Williams, Mary-Jane Hopes, Robin Templar Williams ; edited by Robin Williams. - London : Cassell Paperbacks ; New York : Sterling Publishing Co. ŠdistributerĆ, 2001 (Ljubljana : Delo). - 256 str., XXXII str. barvnih pril. : ilustr. ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 1-84188-146-5 (Cassell Paperbacks)
  a) Vrtovi - Urejanje b) Vrtna arhitektura c) Lončnice - Gojitev d) botanika e) vrtnarstvo f) urejanje vrtov g) atriji h) lončnice i) okrasne rastline j) priročniki

  712.26:635.921
  COBISS-ID 112100096


  65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA V INDUSTRIJI TRGOVINI IN PROMETU.


  176.
  GRUBIŠA, Nikola
          Poti do uspeha : najnovejši svetovni trendi v prodaji, delu z ljudmi in pogajanjih, zgodovinski pregled ter izbor najbolj uspešnih tehnik in strategij za doseganje poslovnih in osebnih ciljev / Nikola Grubiša ; Šilustracije Boris BenkoĆ. - Prenovljena izd. - Ljubljana : Marbona, 2001 (Ljubljana : List). - 647 str. : ilustr. ; 31 cm

  Podatek o izd. naveden v CIP-u. - O avtorju: str. 9. - Bibliografija: str. 632-634
  ISBN 961-90834-3-1
  a) Prodaja - Priročniki b) Poslovna uspešnost - Priročniki c) Poslovno komuniciranje - Priročniki d) menedžment e) poslovna psihologija f) poslovna strategija g) prodaja h) trženje i) osebne komunikacije j) priročniki

  65.012:Š658.85+658.8.013Ć(035)
  COBISS-ID 113567232

  177.
  HORVAT, Tatjana, 1973-
          Priprava letnega poročila za komuniciranje z interesnimi skupinami podjetja / Tatjana Horvat. - 1. natis. - Ljubljana : Gospodarski vestnik, 2000 (Ljubljana : Itagraf). - 249 str. : graf. prikazi, tabele ; 21 cm

  Bibliografija: str. 197-204
  ISBN 86-7061-220-8
  a) Letna poročila - Računovodske informacije b) organizacija poslovanja c) analize poslovanja d) gospodarske družbe e) letna poročila f) vsebina poročila g) pomen poročila h) sestavine poročila i) računovodstvo j) zaključni računi k) bilance

  657.37
  COBISS-ID 105679360

  178.
  KAPLAN, Robert S.
          Strateško usmerjena organizacija : kako podjetja, ki uporabljajo uravnoteženi sistem kazalnikov, uspevajo v novem poslovnem okolju / Robert S. Kaplan, David P. Norton ; Šprevajalci Tina Česen, Tea Mejak, Sveto TrajkovskiĆ. - 1. natis. - Ljubljana : GV založba, 2001 (Ljubljana : Delo). - 426 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Manager)

  Prevod dela: The strategy-focused organization : how balanced scorecard companies thrive in the new business environment
  ISBN 86-7061-256-9
  a) Management - Strategija b) Podjetja - Strateško upravljanje c) Strategija - Poslovna uspešnost d) organizacija poslovanja e) strateško usmerjene organizacije f) razvoj g) preoblikovanje strategije v dejanja h) oblikovanje strateških diagramov i) USK - uravnoteženi sistem kazalnikov j) ustvarjanje sinergije k) strategije v podjetju l) strateško načrtovanje m) finančno načrtovanje n) vodenje o) management p) pregledno delo

  65.012.2/.4(035):330.341.4
  COBISS-ID 112693248

  179.
          PROMET in okolje / urednik Avguštin Lah ; uvodnik Franc Lobnik ; avtorji Dejan Cigale ... Šet al.Ć ; Šilustracije MOP - Urad RS za prostorsko planiranje ... et al.Ć. - Ljubljana : Svet za varstvo okolja Republike Slovenije, 2002 (ŠLjubljana : Collegium graphicumĆ). - 96 str., Š2Ć f. zganj. zvd. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Usklajeno in sonaravno ; št. 7, 2002)

  Vsebina navedena na nasl. str. - Bibliografija pri nekaterih prispevkih
  ISBN 961-6315-07-2
  a) Promet - Ekološki vidik b) prometni sistemi c) okolje d) prometna politika e) trajnostni razvoj f) onesnaževanje okolja g) degradacija okolja h) varstvo okolja i) prometna varnost j) Slovenija k) zborniki

  656:504(082)
  COBISS-ID 115774464


  658 UPRAVLJANJE. VODENJE.


  180.
          AGILE manufacturing : the 21st century competitive strategy / A. Gunasekaran. - Amsterdam Šetc.Ć : Elsevier, 2001. - X, 810 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazala
  ISBN 0-08-043567-X
  a) Flexible manufacturing systems b) System design c) organizacija proizvodnje d) procesna tehnologija e) načrt proizvodnje f) podjetje g) modeliranje proizvodnje h) virtualno podjetje i) računalniško vodenje j) fleksibilnost k) hierarhična organizacija l) večnivojski sistem m) daljinsko krmiljenje n) tekoči trak o) visoka varnost p) telekomande q) planiranje r) stopnje rigidnosti s) razvoj t) informatika u) sestava proizvodnje v) koncepti proizvodnje

  658.012.3
  COBISS-ID 23546629

  181.
  ROY, Ranjit K.
          Design of experiments using the Taguchi approach : 16 steps to product and process improvement / Ranjit K. Roy. - New York Šetc.Ć : J. Wiley & Sons, cop. 2001. - XV, 538 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  "A Wiley-Interscience publication.". - Bibliografija: str. 526-527. - Kazalo
  ISBN 0-471-36101-1
  a) Quality control - Statistical methods b) Taguchi methods (Quality control) c) Experimental design d) oraganizacija proizvodnje e) Taguchi metoda f) opisi metod g) DOE - Design of Experiments h) metode načrtovanja i) načrtovanje eksperimentov j) zagotavljanje kakovosti k) kakovost izdelkov l) kakovost procesov m) faktorji vpliva n) analiza variance o) planiranje eksperimentov p) primeri q) pregledno delo

  658.562
  COBISS-ID 23900933


  659 REKLAMA. INFORMACIJE.


  182.
          KNOWLEDGE societies : information technology for sustainable development / Robin Mansell and Uta Wehn, editors. - Oxford : Oxford University Press, 1998. - VII, 323 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazala
  ISBN 0-19-829410-7
  a) Sustainable development - Developing countries b) Information technology - Developing countries c) Information technology d) Information technology - Developing countries e) informacijska družba f) informacijska tehnologija g) komunikacijska tehnologija h) vplivi tehnologije i) vplivi na družbo j) države v razvoju k) vplivi na razvoj l) inovativna družba m) informacijska infrastruktura n) zaščita intelektualne lastnine o) nacionalne razvojne strategije p) izobraževalne inštitucije q) uporaba tehnologije r) možnosti uporabe s) liberalizacija trga t) pregledno delo

  316.324:659.2
  COBISS-ID 23835141


  66 KEMIJSKA IN SORODNE INDUSTRIJE.


  183.
  KROPE, Andrej
          Model profila hitrosti v mejnem sloju pretoka vodnih raztopin aditivov v ceveh : doktorska disertacija / Andrej Krope. - Maribor : ŠA. KropeĆ, 2002. - VIII, 118 f. : ilustr., tabele ; 30 cm

  Bibliografija: f. 71-76. - Univ. Maribor, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
  a) kemijska tehnologija b) procesna tehnika c) transmisijski sistemi d) daljinsko ogrevanje e) gladke valjaste cevi f) pretok fluidov g) turbulentni mejni sloj h) padec tlaka i) zmanjšanje trenja j) aditivi k) profil hitrosti l) kationski surfaktanti m) doktorska disertacija

  532.17:532.542:661.185.23(043.3)
  COBISS-ID 119160832

  184.
  PETEK, Janez
          Integralni pristop k čistejši proizvodnji : doktorska disertacija / Janez Petek. - Maribor : ŠJ. PetekĆ, 2002. - 179 str., Š35Ć f. pril. : ilustr., preglednice ; 30 cm

  Bibliografija: str. 168-174. - Univ. Maribor, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
  a) ekologija b) varstvo okolja c) industrijska proizvodnja d) sonaravni razvoj e) čistejša proizvodnja f) energetski pregled g) sistem pogonskih sredstev h) prenos znanja i) doktorska disertacija

  66.012.3/.7(043.3)
  COBISS-ID 118074368

  185.
  POTOČNIK, Vivjana
          HACCP sistem : namen in uporaba / Vivjana Potočnik. - Ljubljana : Zavod za zdravstveno varstvo, 2001 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 100 str. : ilustr. ; 30 cm

  ISBN 961-6148-03-6
  a) Food inspection - Standards b) Food industry c) Hrana, inšpekcija - Standardi d) Hrana, industrija e) živilska tehnologija f) živilska industrija g) varna prehrana h) HACCP sistem i) kritične kontrolne točke j) študije primerov k) učbeniki

  614.3+664:658.56
  COBISS-ID 111375616

  186.
  STERGAR, Vesna
          Nova metodologija za dolčanje procesnih parametrov anaerobne razgradnje koncentriranih industrijskih odpadnih vod : doktorska disertacija / Vesna Stergar ; Šmentorica Jana Zagorc-KončanĆ. - Ljubljana : ŠV. StergarĆ, 2002. - XIV, 168 f. : ilustr. ; 30 cm

  Izvleček ; Abstract. - Kazalo. - Bibliografija: f. 155-163
  a) ekologija b) čiščenje odpadnih voda c) anaerobna biorazgradnja d) Micro Oxymax respirometer e) procesni parametri f) biološki testi g) anaerobna strupenost h) UASB reaktor i) metanogene bakterije j) doktorske disertacije

  66.098.4:66.023:628.35(043.3)
  COBISS-ID 24059141

  187.
  VODOPIVEC, Martina
          Procesna separacija in določevanje metabolitov bioprocesa na monolitnih nosilcih : doktorska disertacija / Martina Vodopivec ; Šmentor Marin Berovič in somentor Aleš PodgornikĆ. - Ljubljana : ŠM. VodopivecĆ, 2002. - 107 f. : ilustr., tabele ; 30 cm

  Bibliografija: f. 100-105. - Abstract ; Izvleček. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
  a) biotehnologija b) biotehnološki procesi c) fermentacija d) analizna kemija e) separacijske tehnike f) organske kisline g) kromatografske metode h) encimske metode i) kvasovke j) Yarrowia lipolytica k) doktorska disertacija

  66.098:543.544.5.06.7:547.1-032(043.3)
  COBISS-ID 24137989

  188.
  VUK, Tomaž
          Vpliv mineralnih dodatkov na fizikalno-kemijske lastnosti sistema portlandski cement - apnenec : doktorsko delo / Tomaž Vuk. - Ljubljana : ŠT. VukĆ, 2001. - 99 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

  Bibliografija: f. 92-99. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, smer Kemija
  a) kemijska tehnologija b) proizvodnja cementa c) portlandski cement d) mineralni dodatki e) mehanske lastnosti f) doktorska disertacija

  666.942.7(043.3)
  COBISS-ID 115881216


  667 INDUSTRIJA BARVIL.


  189.
          ADVANCES in additives for water-based coatings / edited by G. Davison and D.R. Skuse. - Cambridge : Royal Society of Chemistry, 1999. - VII, 92 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Special publication ; no. 243)

  Kazalo
  ISBN 0-85404-754-9
  a) Coatings - Additives b) Coatings - Additives c) kemijska tehnologija d) materiali e) premazi na vodni osnovi f) aditivi g) priročniki

  667.629
  COBISS-ID 23894277

  190.
  WELDON, Dwight G.
          Failure analysis of paints and coatings / Dwight G. Weldon. - Chichester Šetc.Ć : J. Wiley & Sons, cop. 2001. - XII, 285 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-471-49072-5
  a) Paint - Testing b) Coatings - Testing c) materiali d) premazi e) barve f) pigmenti g) veziva h) topila i) aditivi j) recepture k) vrste premazov l) način nanašanja m) analiza poškodb n) analizne metode o) fizikalne metode p) kromatografija q) spektroskopija r) študije primerov

  667.622/.638.004.624:543.4/.5
  COBISS-ID 23912709


  669 METALURGIJA.


  191.
  RUDOLF, Rebeka
          Notranja oksidacija diskontinuirnih kompozitov iz sistema Cu-C : doktorska disertacija / Rebeka Rudolf ; Šmentor Alojz Križman ; komentor Ivo AnželĆ. - Maribor : ŠR. RudolfĆ, 2002. - IX, 94 f. : graf. prikazi ; 30 cm

  Dokt. dis, Univ. v Maribor, Fakulteta za strojništvo, 2002
  a) metalurgija b) kompoziti c) Cu-C diskontinuirni kompozit d) notranje ogljičenje e) oksidacija grafita f) hitro strjevanje g) plinske pore h) doktorske disertacije

  Š669.3.018.9+669.784Ć:669.014(043.3)
  COBISS-ID 6982166


  677 TEKSTILNA INDUSTRIJA.


  192.
  BIZJAK, Matejka
          Deformabilne lastnosti triaksialnih tkanin : doktorska disertacija / Matejka Bizjak. - Ljubljana : ŠM. BizjakĆ, 2001. - Š13Ć, 179 f. : ilustr. ; 30 cm

  Povzetek ; Izvleček ; Abstract. - Bibliografija: f. 174-179. - Univ. Ljubljana, Naravoslovnotehniška fak., Oddelek za tekstilstvo
  a) tekstilna tehnologija b) triaksialne tkanine c) izotropija d) odpornost tkanin e) pretržne trdnosti f) prebojna trdnost g) basic vezave h) biplain vezave i) doktorske disertacije

  677.074.166.7.017.4
  COBISS-ID 970864

  193.
  PRAČEK, Stanislav
          Modifikacija dinamike odvijanja niti = Modification of the dynamics of the yarn unwinding : doktorska disertacija / Stanislav Praček. - Ljubljana : ŠS. PračekĆ, 2002. - XIII, 94 f. : ilustr. ; 30 cm

  Univ. Ljubljana, Naravoslovnotehniška fak., Odd. za tekstilstvo
  a) tekstilna tehnologija b) teorija odvijanja preje c) simulacija odvijanja d) matematičnoi model e) doktorske disertacije

  677.022.484:677.052.9(043.3)
  COBISS-ID 47450881

  194.
  RIJAVEC, Tatjana, 1962-
          Tekstilne surovine. Osnove / Tatjana Rijavec. - 1. izd. - Ljubljana : Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, 2000 (ŠLjubljanaĆ : Bori). - 145 str. : ilustr. ; 29 cm

  500 izv. - Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Priporočljiva literatura: str. 126. - Kazala
  ISBN 961-6045-13-X
  a) Tekstilne surovine - Učbeniki za visoke šole b) tekstilna tehnologija c) tekstilne surovine d) tekstilna vlakna e) pridobivanje f) naravna vlakna g) kemična vlakna h) lastnosti vlaken i) molekulska struktura j) polimerizacijske reakcije k) slovar izrazov l) učbeniki za visoke šole

  677.1/.5(075.8)
  COBISS-ID 108869632


  678 INDUSTRIJA MAKROMOLEKULARNIH SNOVI.


  195.
  DIMITRIEVSKI, Ilija
          Preučevanje sekundarnih vezi v mešanicah polarnih kavčukov in poliuretanov z reološkimi metodami : doktorska disertacija / Ilija Dimitrievski. - Ljubljana : ŠI. DimitrievskiĆ, 2001. - 100 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

  Bibliografija: str. 91-95. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
  a) kemija polimerov b) polimerni kavčuki c) poliuretani d) mešanice e) sekundarna mreža f) lastnost g) doktorske disertacije

  678.664(043.3)
  COBISS-ID 114023424

  196.
  POLJANŠEK, Ida
          Polimerizacija vinilnih monomerov z bifosfinskimi iniciatorji : doktorska disertacija / Ida Poljanšek. - Ljubljana : ŠI. PoljanšekĆ, 2001. - XIII, 138 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

  Bibliografija: f. 126-137. - Summary ; Povzetek. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
  a) polimerna kemija b) polimerizacija c) vinilni polimeri d) bifosfinski iniciatorji e) doktorske disertacije

  678.7(043.2)
  COBISS-ID 114022144


  681.5 TEHNIKA AVTOMATSKE REGULACIJE.


  197.
  ATANASIJEVIĆ-Kunc, Maja
          Modeliranje in simulacija : laboratorijske vaje / Maja Atanasijević-Kunc, Andrej Rakar. - 2. razširjena izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 2001 (Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko)

  ISBN 961-6371-01-0
  a) Modeliranje - Vaje za visoke šole b) Simulacija - Vaje za visoke šole c) elektrotehnika d) avtomatika e) avtomatizacija sistemov f) matematično modeliranje g) simulacija h) uporaba MATLAB i) SIMULINK j) zaznavanje napak k) odkrivanje napak l) analiza delovanja naprave m) AMIRA DTS 200 n) AMIRA DR 300 o) TQ CE 9 p) ELWE q) UML r) TQ CE 108 s) laboratorijske vaje t) učbeniki za visoke šole

  681.5.015/.017(075.8)(076.5)
  COBISS-ID 114864384

  198.
  ATANASIJEVIĆ-Kunc, Maja
          Teorija regulacij : laboratorijske vaje / Maja Atanasijević-Kunc. - 2. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 2002 (Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko). - II, 88 str. : graf. prikazi ; 30 cm

  ISBN 961-6371-13-4
  a) Avtomatska regulacija - Vaje za visoke šole b) elektrotehnika c) regulacije d) dinamični sistemi e) programska oprema f) MATLAB g) simulacija sistemov h) SIMULINK i) analiza sistemov j) načrtovanje vodenja sistemov k) Control System ToolBox l) laboratorijske vaje m) učbeniki za visoke šole

  681.5(075.8)(076.5)
  COBISS-ID 116448256

  199.
  CHOWDHURY, Amor
          Robustna sinteza regulacijskih sistemov z upoštevanjem performančnih kriterijev : doktorska disertacija / Amor Chowdhury ; Šmentor Rajko Svečko ; komentor Peter CafutaĆ. - Maribor : ŠA. ChowdhuryĆ, 2001. - IX, 107 f. : graf. prik. ; 30 cm

  Dokt. dis., Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2001
  a) elektrotehnika b) avtomatska regulacija c) robustno vodenje d) negotovost modela e) uivariabilni sistem f) performančni kriteriji g) SISO sistemi h) sinteza regulatorja i) doktorska disertacija

  681.513.5.012/.013+681.516.41(043.3)
  COBISS-ID 6494486

  200.
  KOCIJAN, Juš
          Elementi za avtomatiko in robotiko : gradivo za laboratorijske vaje / Juš Kocijan. - 3. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 2002 (Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko). - IV, 102 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

  ISBN 961-6371-09-6
  a) Avtomatika - Elementi - Vaje za visoke šole b) Robotika - Elementi - Vaje za visoke šole c) elektrotehnika d) avtomatika e) robotika f) merjenje izvršnih sistemov g) tipala nivoja h) tipala hitrosti vrtenja i) tipala sile j) tipala tlaka k) tipala razdalje l) tipala odmika m) bližinska tipala n) laboratorijske vaje o) učbeniki za visoke šole

  681.532(076.5)(075.8)
  COBISS-ID 116399360

  201.
  ROJKO, Andreja
          Položajno vodenje nelinearnih mehanizmov z uporabo mehke logike : doktorska disertacija / Andreja Rojko ; mentor Karel Jezernik. - Maribor : ŠA. RojkoĆ, 2002. - 120 f. : ilustr. ; 30 cm

  Povzetek ; Abstract. - Dokt. dis, Univ. v Maribor, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo informatiko, 2002
  a) elektrotehnika b) avtomatska regulacija c) roboti d) položajno vodenje e) sistemi s spremenljivo strukturo f) estimacija motenj g) mehka logika h) adaptivni sistemi i) doktorske disertacije

  681.511.4:681.532.8(043.3)
  COBISS-ID 6854678


  687 OBLAČILNA INDUSTRIJA. KOZMETIČNA INDUSTRIJA.


  202.
  ŽUNIČ-Lojen, Darja
          Interakcija mehanizmov šivalnega stroja in sukanca v procesu oblikovanja vboda : doktorska disertacija / Darja Žunič-Lojen ; mentor Jelka Geršak ; komentor Maks Oblak. - Maribor : ŠD. Žunič-LojenĆ, 2001. - XIII, 123 f., Š51Ć f. pril. : ilustr. ; 30 cm

  Dokt. dis., Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo
  a) tekstilna industrija b) oblačilna industrija c) konfekcija d) šivanje e) šivalni stroji f) proces oblikovanja vboda g) simulacija gibanja mehanizmov h) vlečna sila sukanca i) obremenitve j) trenje k) sprememba trdnosti sukanca l) doktorska disertacija

  687.053:677.072.017(043.3)
  COBISS-ID 6359318


  69 GRADBENI MATERIJAL. GRADBENA DELA.


  203.
  BERGE, Bjorn
          The ecology of building materials / Bjorn Berge ; translated from Norwegian by Filip Henley with Howard Liddell. - Paperback ed. - Oxford Šetc.Ć : Architectural Press, 2001. - XIX, 453 str. : ilustr. ; 25 cm

  Prev. dela: Bygnings materialenes okologi. - Kazala
  ISBN 0-7506-5450-3
  a) Building materials - Environmental aspects b) gradbeništvo c) konstrukcijski elementi d) ekološki vidik e) onesnaženje f) voda g) materiali h) gradbeni materiali i) kemična sestava j) fizična sestava k) les l) kovine m) kamen n) minerali o) fosilna olja p) rastline q) materiali živalskega izvora r) industrijsko proizvedeni materiali s) plastični materiali t) strukture u) komponentne zgradbe v) stiki in pritrditve w) impregnacijski agenti x) pregledno delo

  691.1/.8:504
  COBISS-ID 24209669

  204.
  DOUGLAS, James
          Building adaptation / James Douglas. - Oxford Šetc.Ć : Butterworth-Heinemann, 2002. - XXVI, 545 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazala
  ISBN 0-7506-5085-0
  a) Buildings - Remodeling for other use b) Buildings - Repair and reconstruction c) arhitektura d) gradbeništvo e) obnova zgradb f) saniranje zgradb g) prenova h) prizidki i) adaptacije j) rekonstrukcije k) procesi obnove l) konstrukcijski faktor m) okoljski faktor n) zgodovinski faktor o) ekonomski faktor p) higiena q) varovanje kulturne dediščine r) stili s) zakonodaja t) pregledno delo

  69.059.25
  COBISS-ID 24209413

  205.
  HAROSKE, Gesa
          Hydroabrasionsverschleis von Betonoberflachen / von Gesa Haroske. Beton und Mortel fur die Instandsetzung verschleisgeschadigter Betonbauteile im Wasserbau / von Gesa Haroske, Jan Vala, Ulrich Diederichs. - Berlin : Beuth, 2000. - 134, 12 str. : graf. prikazi ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss fur Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 511)

  ISBN 3-410-65711-8
  a) gradbeništvo b) gradbeni materiali c) beton d) malta e) abrazivnost f) hidro-abrazivnost g) cement h) numerično modeliranje

  691:620.17
  COBISS-ID 23512325

  206.
  INTERNATIONAL Conference on Structures Under Shock and Impact (6th ; 2000 ; Cambridge, England)
          Structures under shock and impact VI / editors: N. Jones, C. A. Brebbia. - Southampton ; Boston : WIT, 2000. - 657 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Structures and materials ; vol. 8)

  Kazala
  ISBN 1-85312-820-1
  a) Impact - Congresses b) Blast effect - Congresses c) Structural design - Congresses d) Shock (Mechanics) - Congresses e) Structural dynamics - Congresses f) Impact - Congresses g) Structural design - Congresses h) Shock (Mechanics) - Congresses i) gradbeništvo j) nosilne konstrukcije k) vzdržljivost konstrukcije l) mehanični šoki m) potresi n) naravne nesreče o) dinamika struktur p) analize q) testiranje r) načrtovanje s) numerično modeliranje t) simulacije u) študije primerov v) dinamika konstrukcij w) nosilnost

  699.8
  COBISS-ID 23545093

  207.
  POREDOŠ, Andrej
          Nekatere možnosti za zmanjšanje toplotnih izgub v daljinskih energetskih sistemih / Andrej Poredoš, Alojz Poredoš, Leopold Škerget. - Ljubljana : Slovensko društvo za daljinsko energetiko, 2001 (Ljubljana : Tiskarna Pleško). - 86 str. : ilustr. ; 24 cm

  300 izv. - Bibliografija: str. 83-84 (19 ref.). - Kazalo
  ISBN 961-90820-2-8
  a) sistemi energetski b) sistemi daljinski c) izgube toplotne d) zmanjševanje izgub e) prenos toplote f) modeliranje numerično g) simuliranje h) gradbeništvo i) komunalna energetika j) energetski sistemi k) daljinsko ogrevanje l) toplotne izgube m) zmanjševanje izgub n) prenos toplote v ceveh o) transport energije p) numerično modeliranje q) simulacije r) meritve temperature zemlje

  697.34:536.2
  MECH:
  EA
  COBISS-ID 111225344

  208.
  PŠUNDER, Igor
          Kvantificirane pričakovane koristi kot osnova za dinamično evalvacijo gradbenih projektov : doktorska disertacija / Igor Pšunder ; menotor Anton Hauc ; somentorja Franc Koletnik, Edo Rodošek. - Ljubljana : ŠI. PšunderĆ, 2001. - XV, 170 f., Š22Ć f. pril. : ilustr. ; 30 cm

  Povzetek ; Abstract. - Kazalo. - Bibliografija: f. 159-164. - Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo
  a) gradbeništvo b) gradbeni projekti c) evalvacija projektov d) dinamična evalvacija e) pojem projektov f) nepremičnina g) investicijski projekti h) metode evalvacije i) vrednotenje j) tveganje k) negotovost l) donosnost naložb m) doktorske disertacije

  69.003.8(043.3)
  COBISS-ID 24007173


  71 PROSTORSKO UREJANJE. REGIONALNO PLANIRANJE. URBANIZEM. OBLIKOVANJE KRAJINE.


  209.
  GABRIJELČIČ, Peter
          Rurizem in ruralna arhitektura : univerzitetni učbenik / Peter Gabrijelčič, Alenka Fikfak ; Šangleški prevod Ivan StaničĆ. - Ljubljana : Fakulteta za arhitekturo, 2002 (ŠLjubljanaĆ : Tisko). - 163 str. : ilustr. ; 29 cm

  Uvodno besedilo tudi v angl. - 500 izv. - Bibliografija: str. 149-154
  ISBN 961-6160-34-6
  a) Podeželje - Prostorsko urejanje - Slovenija - Učbeniki za visoke šole b) Ruralna naselja - Arhitektura - Slovenija - Učbeniki za visoke šole c) urbanizem d) ruralna arhitektura e) prostorsko urejanje f) zgodovinski pregledi g) zakonodaja h) Slovenija i) podeželje j) vasi k) kmečke hiše l) učbeniki za visoke šole

  711.3(497.4)(075.8)
  728.6(497.4)(075.8)
  COBISS-ID 115267840


  72 ARHITEKTURA.


  210.
  HRAUSKY, Andrej
          Arhitekturni vodnik po Ljubljani : 100 izbranih zgradb / Andrej Hrausky, Janez Koželj ; Šfotografije Miran KambičĆ. - 1. natis. - Ljubljana : Rokus, 2002 (ŠKranjĆ : Gorenjski tisk). - 243 str., Š20Ć str. pril. : ilustr. ; 30 cm

  3.000 izv. - Bibliografija: str. 236. - Kazali
  ISBN 961-209-249-4
  a) Ljubljana - Arhitekturna dediščina - Vodniki b) arhitektura c) arhitekturna dediščina d) ZVNKD e) Ljubljana f) stavbe g) zgodovinski pregled h) secesija i) moderna j) postmoderna k) manierizem l) realizem m) barok n) neorenesansa o) ekspresionizem p) kubizem q) vodniki

  72(497.4)(036)
  COBISS-ID 114728192

  211.
  LAH, Ljubo
          Muzeji na prostem - večplastnost pomenov za ohranjanje arhitekturne dediščine : doktorska disertacija / Ljubo Lah. - Ljubljana : ŠL. LahĆ, 2002. - 345 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

  Bibliografija: str. 279-288. - Povzetek ; Summary ; Zusammenfassung. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za arhitekturo
  a) arhitektura b) kulturna dediščina c) muzeji d) muzeji na prostem e) Evropa f) Slovenija g) primeri muzejev h) primerjave i) arhitekturna dediščina j) arhitekturna zgodovina k) poslanstvo muzejev na prostem l) tipologija muzejev

  72
  COBISS-ID 119080704

  212.
  MUŠIČ, Marko
          Vile = Villas / arhitekt, architect Marko Mušič ; Šbesedilo, textĆ Nace Šumi ; Šprevod, translation Agencija A3 ; fotografije, photographs Dragan Arrigler ... et al.Ć. - V Ljubljani : Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2001 (Kranj : Gorenjski tisk). - 265, LVII str. : ilustr. ; 31 cm

  1.500 izv.
  ISBN 86-7207-135-2
  a) arhitektura b) arhitekti c) bibliografije d) Mušič Marko e) Slovenija f) 1970-2000 g) zbrana dela h) enodružinske hiše i) počitniške hiše j) vile k) rezidence l) knjižnice m) kulturni domovi n) galerije o) samostani p) cerkve q) spomeniki r) pokopališča s) grobnice t) kenotaf padlim u) avtobusna postaja

  72.01:728.37:929(497.4)
  COBISS-ID 117293056


  77 FOTOGRAFIJA.


  213.
  LEZANO, Daniel
          Kompaktni in digitalni fotoaparat : priročnik za uspešno fotografiranje z novo generacijo fotoaparatov / Daniel Lezano ; Šprevedla Andreja KosĆ. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2002 (Italija : Milanostampa). - 224 str. : ilustr. ; 21 cm

  Prevod dela: The compact and digital camera handbook
  ISBN 86-11-16239-0
  a) Fotografska tehnika - Priročniki b) umetnost c) fotografija d) digitalni fotoaparati e) kompaktni f) fotografska oprema g) tehnike fotografiranja h) digitalna fotografija i) priročniki

  77.02(035)
  COBISS-ID 115674112


  8 JEZIKOSLOVJE. SLOVARJI. LITERATURA.


  214.
          ANGLEŠKO-slovenski slovar bibliotekarske terminologije = English-Slovenian dictionary of library terminology / zbral in uredil, compiled and edited by Ivan Kanič ; slovenske ustreznike pripravili, Slovenian version by Ivan Kanič ... Šet al.Ć. - Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 2002 (Ljubljana : Littera picta). - 145 str. ; 23 cm. - (Multilingual dictionaries of library terminology)

  Dosegljivo tudi na elektronskem nasl.: http://www.nuk.uni-lj.si. - 1.500 izv. - Bibliografija: str. Š147-148Ć
  ISBN 961-6162-53-5
  a) Bibliotekarstvo - Terminologija - Slovarji - Angleščina - Slovenščina b) bibliotekarstvo c) informacijsko dokumentacijska dejavnost d) terminologija e) slovarji f) angleški g) slovenski

  Š02+002:659.2Ć(038)=111=163.6
  COBISS-ID 105533696

  215.
          OSMOJEZIČNI enciklopedijski rječnik : hrvatski ili srpski, ruski, engleski, njemački, francuski, talijanski, španjolski, latinski / Šglavni urednik Tomislav LadanĆ. - Zagreb : Jugoslavenski leksikografski zavod "Miroslav Krleža", 1987-<2002>. - Zv. <1-4> ; 24 cm

  Lat. in cir.
  Dosedanja vsebina:
  1: A-E. - 1987 (Ljubljana : Delo). - LXII, 826 str. - Uvodno besedilo v osmih jezikih
  2: F-K. - 1995. - XVI, 1024 str.
  3: L-Na. - 2000. - XV, 852 str.
  4: Ne-). - 2002. - XIII, 1040 str.
  ISBN 953-6036-53-3 ISBN 86-7053-002-3 (zv. 1) ISBN 953-6036-52-5 (zv. 2) ISBN 953-6036-54-1 (zv. 3)
  a) Slovarji, poliglotski b) enciklopedični slovar c) hrvaški d) ruski e) angleški f) nemški g) francoski h) italijanski i) španski j) latinski

  81'374.823
  COBISS-ID 151042


  NASLOVNO KAZALO

  • 4-(1-dimetilaminoetiliden)-2-fenil-5(4H)-oksazolon in sorodne spojine v sintezi heterocikličnih sistemov 70

  • Abstracts of papers 69
  • Advances in additives for water-based coatings 189
  • Agile manufacturing 180
  • Akustika 147
  • Algebre z ločljivim spektrom in Banachovimi moduli nad njimi 16
  • Alltagsstoffe, Stoffe, Reaktionen 73
  • Angleško-slovenski slovar bibliotekarske terminologije 214
  • Applications of reference materials in analytical chemistry 67
  • Applied Microsoft.NET framework programming 51
  • Arhitekturni vodnik po Ljubljani 210
  • Asimilacija radarskih meritev globoke konvekcije v numerični model v mezo-ŠbetaĆ skali 100
  • Avtomatizirano nastavljanje geometrijskih parametrov slikovnih zaslonov 149
  • Avtorsko delo v izobraževanju 12

  • The berry grower's companion 165
  • Beton und Mortel fur die Instandsetzung verschleisgeschadigter Betonbauteile im Wasserbau 205
  • Biochemical sites of insecticide action and resistance 106
  • Biološki in kemični terorizem 89
  • Botanical garden in Ljubljana 114
  • Botanični vrt v Ljubljani 114
  • Building adaptation 204

  • Characteristics of ecological energetics in virgin and managed forest 166
  • Chemie 68 , 73
  • The complete book of garden design, construction and planting 174
  • The complete book of patio & container gardening 175

  • Daljinsko hlajenje 129
  • Deformabilne lastnosti triaksialnih tkanin 192
  • Design and synthesis of thrombin inhibitors based on the D-Phe-Pro-Arg sequence 111
  • Design and synthesis of thrombin inhibitors with an azapeptide scaffold 123
  • Design of experiments using the Taguchi approach 181
  • Determination of local structure in relaxors with nuclear magnetic resonance 60
  • Diagrammatic theory of strongly correlated electron systems 62
  • Diagramska teorija sistemov z močnimi elektronskimi korelacijami 62
  • Dirr's Hardy trees and shrubs 167
  • Divja hrana 116
  • Določanje zgradbe aluminofosfatnih molekulskih sit z jedrsko magnetno resonanco in uklonom rentgenskih žarkov 83
  • Določevanje dobe trajanja kovinskih materialov v pogojih napetostno korozijskega pokanja 126
  • Dynamic structural design 162

  • The ecology of building materials 203
  • Ecosystem management 108
  • Effect of the confining substrates on nematic order-fluctuations in liquid crystals 91
  • Ekološko energijske značilnosti pragozda in gospodarskega gozda 166
  • Ekološko sadjarstvo 168
  • Electricity & electronics 138
  • Electronic devices 145
  • Elektronske komponente 144
  • Elektrostatika 136
  • Elementi za avtomatiko in robotiko 200
  • English-Slovenian dictionary of library terminology 214
  • Environmental urban noise 14
  • Eulerjevi sprehodi s predpisanimi zavoji 24
  • The expanding Universe 57

  • Failure analysis of paints and coatings 190
  • Ferns to know and grow 117
  • Fizika II. Zapiski predavanj 64
  • Flavonoidi in poskus razvoja tehnološkega postopka za sintezo genisteina 93
  • Fluctuation-induced force in nematics in external and internal fields 76
  • Food for the future 113
  • Formula 1 technology 164
  • From Frege to Godel 20
  • Fruhe Risse in massigen Betonbauteilen- Ingenieurmodelle fur die Planung von Gegenmassnahmen 160
  • Fundamentals of physics and chemistry of the atmosphere 102

  • Getting started with Pro/Engineer 53
  • Global warming 15
  • Gojenje gozdov. Ekologija, nega in varovanje 172
  • Grafovski minorji in povezanost 18

  • HACCP sistem 185
  • Hibridni pristopi strojnega učenja 4
  • A history of writing 2
  • Hitre spremembe izseva on interakciji s črno luknjo 58
  • Hobi elektronika 140
  • Homepage usability 47
  • How the brain works 121
  • Hughes electrical & electronic technology 135
  • The human genome 107
  • Hydroabrasionsverschleis von Betonoberflachen 205

  • Ibilance 2002 8
  • Influence of surface properties on the fluctuation spectrum in a liquid crystal 96
  • Integralni pristop k čistejši proizvodnji 184
  • Interakcija mehanizmov šivalnega stroja in sukanca v procesu oblikovanja vboda 202
  • International copyright 10
  • An introduction to modern vehicle design 163

  • Java 2 44

  • Kaj zmore Office XP? 49
  • Karakterizacija procesov napetostno-korozijskega pokanja z analizo meritev elektrokemijskega šuma 82
  • Karakterizacija vin z NMR spekroskopijo visoke ločljivosti 79
  • Kinetika pasivacije Cr-13 nerjavnih jekel 74
  • Knowledge societies 182
  • Kompaktni in digitalni fotoaparat 213
  • Kompoziti odpadnih materialov za zasip v rudnikih 154
  • Končni asociativni kolobarji z enico 17
  • Kvantificirane pričakovane koristi kot osnova za dinamično evalvacijo gradbenih projektov 208
  • Kvartarni sedimenti Zgornjega Posočja 98

  • Lastnosti, obdelava in prenos signalov 150
  • Leksikon računalništva in informatike 48
  • Lightweight sandwich construction 157
  • List of participants 69

  • Magnetika 136
  • Magnolias 118
  • Manual of applied field hydrogeology 104
  • Maples for gardens 169
  • Matematika I 19
  • Materiali in tehnologije v elektroniki in optoelektroniki 125
  • Meritve. Laboratorijske vaje 132
  • Merjenje in modeliranje umeritvene krivulje izkoristka v spektrometriji gama 65
  • Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela 1
  • Microsoft ADO.NET step by step 52
  • Microsoft ASP.NET 32
  • Microsoft Visual Basic .NET step by step 36
  • Microsoft Visual C# .NET 54
  • Microsoft Windows media player for Windows XP handbook 42
  • Microsoft Windows XP inside out 27
  • Microsoft Windows XP korak za korakom 43
  • Mikrokrmilnik 46
  • Mikrokrmilniški sistemi 33
  • Mikrokrmilniški sistemi. Programiranje za družino HC11 55
  • Mikroračunalniki v močnostni elektroniki 131
  • Model profila hitrosti v mejnem sloju pretoka vodnih raztopin aditivov v ceveh 183
  • Modeling of strongly confined liquid-crystalline systems 87
  • Modeliranje in simulacija 197
  • Modeliranje močno ograjenih tekočekristalnih sistemov 87
  • Modification of the dynamics of the yarn unwinding 193
  • Modifikacija dinamike odvijanja niti 193
  • Moj žepni računalnik Palm 50
  • Muzeji na prostem - večplastnost pomenov za ohranjanje arhitekturne dediščine 211

  • Načrtovanje in sinteza inhibitorjev trombina na osnovi aminokislinskega zaporedja D-Phe-Pro-Arg 111
  • Načrtovanje in sinteza trombinskih inhibitorjev z azapeptidnim skeletom 123
  • Načrtovanje podatkovnih struktur in algoritmov 40
  • The natural history of medicinal plants 119
  • Nekatere možnosti za zmanjšanje toplotnih izgub v daljinskih energetskih sistemih 207
  • Nevrokibernetika. Priročnik za vaje 3
  • The next world war 13
  • Nosilci in krožne plošče spremenljive togosti 158
  • Notranja oksidacija diskontinuirnih kompozitov iz sistema Cu-C 191
  • Nova metodologija za dolčanje procesnih parametrov anaerobne razgradnje koncentriranih industrijskih odpadnih vod 186
  • Numerični izračun školjčnega diagrama izkoristka francisove turbine 128

  • Oblika fosfolipidnega mehurčka v izmeničnem električnem polju 112
  • Obvladujemo računalnik 37
  • Obvladujemo računalnik II 38
  • Ocena pogajalskih izhodišč Evropske unije na področju skupne kmetijske politike 171
  • Odkrivanje zatičnih napak s simboličnim preverjanjem modelov 28
  • Optične komunikacije 152
  • Optično branje in digitalna fotografija 35
  • Optimiranje izkoristka servo pogona z asinhronskim motorjem 133
  • Optimiranje merilne proge z modelom za določanje pogreškov posredno izmerjenih veličin 137
  • Osmojezični enciklopedijski rječnik 215
  • Osnove elektromagnetike 139
  • Osnove elektrotehnike 136
  • Osnove elektrotehnike II na prosojnicah 142
  • Osnove nelinearnih elementov 146
  • Osnove telekomunikacij II 148

  • Polimerizacija vinilnih monomerov z bifosfinskimi iniciatorji 196
  • Položajno vodenje nelinearnih mehanizmov z uporabo mehke logike 201
  • Poti do uspeha 176
  • Povečanje stopnje ponovne uporabe z uporabo vzorcev 31
  • Praktično programiranje v jeziku C 34
  • Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu s komentarjem 7
  • Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen s komentarjem 9
  • Prenos signalov 151
  • Preskušanje sort poljščin in vrtnin v Sloveniji v letu 2001 173
  • Preučevanje sekundarnih vezi v mešanicah polarnih kavčukov in poliuretanov z reološkimi metodami 195
  • Principles and practices of method validation 66
  • Priprava letnega poročila za komuniciranje z interesnimi skupinami podjetja 177
  • Priprava tankih plasti (Pb,La)Zr,Ti)OŠsubĆ3 pri nizkih temperaturah 84
  • Priročnik za uporabnike črpalk 127
  • Probabilistische Lebensdauerbemessung von Stahlbetonbauwerken 155
  • Procesna separacija in določevanje metabolitov bioprocesa na monolitnih nosilcih 187
  • Program 69
  • Programiranje v okolju Motif 39
  • Projektiranje v stavbarstvu 159
  • Promet in okolje 179
  • The public library service 5

  • Quality in chemical measurements 86

  • Rapid luminosity changes due to interaction with a black hole 58
  • Raziskava povezave med obliko celice in fizikalnimi lastnostmi notranjih celičnih struktur 109
  • Razmerje med avtohtono kemično in mehansko erozijo pri nastajanju kraških rovov 105
  • Razumeti Microsoft.NET 30
  • Razvoj in uporaba analiznih metod za določanje kemijskih zvrsti cinka v nekaterih vzorcih iz okolja 90
  • Razvoj visokošolskih knjižnic za univerzo 21. stoletja 6
  • Robustna sinteza regulacijskih sistemov z upoštevanjem performančnih kriterijev 199
  • Robustno vodenje vrtilnega momenta asinhronskega motorja v servo pogonih 134
  • Rock garden plants 170
  • Rurizem in ruralna arhitektura 209

  • Sachstandbericht Nachhaltig Bauen mit Beton 161
  • Self-assembly of deoxyguanosine 5'-monophosphate in aquenous solutions 88
  • Sevanje in razširjanje 153
  • Shape memory materials 124
  • Sinteza nekaterih derivatov fulerena C60 in izolacija ogljikovih nanocevk z zanimivimi funkcionalnimi lastnostmi 95
  • Sinteze heterocikličnih sistemov iz diaminomaleonitrila 94
  • Sinteze in pretvorbe mono in di(dimetilaminometilen) derivatov 1, 3-acetondikarboksilatov in sorodnih spojin 97
  • Spontano urejanje deoksigvanozin 5'-monofosfata v vodnih raztopinah 88
  • Spoznajmo Flash 25
  • Spoznajmo PHP in MySQL 26
  • Spremljanje prenosa snovi v nezasičeni coni kraškega vodonosnika z naravnimi sledili 101
  • Stabilnost metalnih konstrukcija 156
  • Stereochemistry 85
  • Sto let rentgenskih žarkov 122
  • Strateško usmerjena organizacija 178
  • Strojno učenje 41
  • Structures under shock and impact VI 206
  • Strukturna analiza cone Savskeg preloma med Trstenikom in Stahovico 103
  • Study of ordering and forces in liquid crystal-solid interfaces 63

  • Študij mejnih plasti tekočih kristalov na trdni snovi 63
  • Študij površinskih struktur trihalkogenidov prehodnih kovin in njihovega vpliva na nukleacijo kovinskih depozitov 78
  • Študije v kvantnem kaosu 21

  • Tabular application development for information systems 29
  • Taschenbuch fur Heizung und Klimatechnik 130
  • Tehnična akustika 59
  • Tekstilne surovine. Osnove 194
  • Teorija regulacij 198
  • Termične, elektrokemijske ter strukturne lastnosti elektrokromnih niklelj-oksidnih tankih plasti 72
  • Testing varieties of field crops and vegetables in Slovenia in 2001 173
  • Thermal behaviour and structural features of copper(II) carboxylates 81
  • Tok in prenos snovi v kamnini s kraško in razpoklinsko poroznostjo 99
  • Tokovno polje in enosmerni tok 136
  • Tropical ornamentals 120

  • Vaje iz anorganske kemije 71
  • Vaje iz fizike I 61
  • Variegated plants 115
  • Vibracijske, strukturne, električne in optične lastnosti organskih/anorganskih hibridov z gasokromnimi lastnostmi 75
  • Vile 212
  • Villas 212
  • Virtualni eksperimenti iz elektrike in magnetike 143
  • Vpliv hidrolize aluminijevega nitrida na oblikovanje keramičnih izdelkov v vodnih suspenzijah 80
  • Vpliv induktorjev na encimski sistem glive Phanerochaete chrysosporium 110
  • Vpliv kisikovih funkcionalnih skupin na potek uvedbe fluorovega atoma v organske molekule z F-L reagenti 77
  • Vpliv mineralnih dodatkov na fizikalno-kemijske lastnosti sistema portlandski cement - apnenec 188
  • Vpliv ograjujoče površine na fluktuacije nematske ureditve v tekočem kristalu 91
  • Vpliv površinskih lastnosti na spekter fluktuacij v tekočem kristalu 96
  • Vpliv strukture cikloalkenov na potek halogeniranj z N-X reagenti 92

  • Waste material composites for backfilling in mines 154
  • Wireless Internet & Mobile Business 56

  • XHTML 1.1 in slogi CSS2 45

  • Zakon o avtorski in sorodnih pravicah 12
  • Zakon o delovnih razmerjih 11
  • Zanesljivost in vzdrževanje komponent in sistemov 141
  • Zbirka nalog iz matematike IV 23
  • Zlepki in interpolacija krivulj 22


  IMENSKO KAZALO

  • Adams, James (1951-) 13
  • Agrež, Dušan (avtor) 132
  • Allender, David W. (komentor) 76
  • Ambrožič, Vanja 131
  • Amon, Slavko 144
  • Angeles, Maria (avtor) 68
  • Anžel, Ivan (komentor) 191
  • AOAC/FAO/IAEA/IUPAC International Workshop on the Principles and Practices of Method Validation (1999 ; Budapest) 66
  • Appelt, Andrea (avtor) 73
  • Atanasijević-Kunc, Maja 197 , 198

  • Baglioni, Piero 68
  • Bajželj, Uroš (mentor) 154
  • Batagelj, Vladimir (avtor) 48
  • Bavcon, Jože 114
  • Bavec, Miloš 98
  • Berge, Bjorn 203
  • Bergelj, Franc 132
  • Berovič, Marin (mentor) 110 , 187
  • Bešter, Janez (4. 6. 1955-) 148
  • Bilban, Marjan (avtor) 7
  • Bilke, Magnus (avtor) 25
  • Bilke, Petra 25 , 26
  • Bizjak, Matejka 192
  • Blinc, Robert (mentor) 60
  • Blue Danube Symposium on Heterocyclic Chemistry (8 ; 2000 ; Bled) 69
  • Boltežar, Miha (urednik) 158
  • Bonča, Janez (mentor) 62
  • Bott, Ed 27
  • Bowling, Barbara L. 165
  • Boyce, Mark S. (urednik) 108
  • Božič, Ivan (1963-,avtor) 132
  • Bračič, Janko 16
  • Bratina, Simon (avtor) 48
  • Bratušek, Urška 70
  • Brezočnik, Zmago (mentor) 28
  • Bukošek, Vili (pisec recenzij) 194
  • Bukovec, Nataša 71
  • Bukovec, Peter (avtor) 72
  • Buser, Stanislav (mentor) 98

  • Cafuta, Peter (komentor) 199
  • Canals, Febrer (avtor) 68
  • Centralna tehniška knjižnica (Ljubljana) 6
  • Cerc-Korošec, Romana 72
  • Cherfas, Jeremy 107
  • Chowdhury, Amor 199
  • Cigale, Dejan (avtor) 179
  • Conder, Susan 115
  • Cortese, Dario 116
  • Curk, Barbara Čenčur glej Čenčur-Curk, Barbara

  • Čadež, Andrej (mentor) 58
  • Čar, Jože (mentor) 103
  • Časar, Aleš 28
  • Čenčur Curk, Barbara glej Čenčur-Curk, Barbara
  • Čenčur-Curk, Barbara 99
  • Čergan, Zoran (avtor) 173
  • Česen, Tina (prevajalec) 178
  • Čopič, Martin (mentor) 96
  • Črepinšek, Ljubomir (mentor) 183
  • Čučej, Žarko (mentor) 149
  • Čudina, Mirko 59

  • Damij, Talib 29
  • Davies, J. M. (urednik) 157
  • Davison, G. (urednik) 189
  • Debeljak, Marko 166
  • Deitel, Harvey M. (1945-,avtor) 56
  • DePetrillo, Bart A. 30
  • Deželak, Ferdinand 7
  • Diaci, Jurij (mentor) 166
  • Diederichs, Ulrich 205
  • Dimec, Zlata (avtor dodatnega besedila) 214
  • Dimitrievski, Ilija 195
  • Dirr, Michael A. 167
  • Djurdjič, Vladimir (avtor) 48
  • Doleček, Valter (mentor) 74 , 82 , 126
  • Dolgan-Petrič, Mojca (urednik) 6
  • Dolničar, Peter (avtor) 173
  • Dolžan, David 17
  • Domajnko, Tomaž 31
  • Douglas, James 204
  • Drevenšek Olenik, Irena (mentor) 88
  • Drevenšek, Dušan 133
  • Drobnič, Matija (avtor) 48
  • Duthie, G. Andrew 32
  • Duvinage, Brigitte (urednik) 73

  • Đonlagić, Dali (komentor) 149

  • Emri, Igor (komentor) 195
  • Erjavec, Emil (avtor) 171

  • Faculty of Chemistry and Chemical Technology (Ljubljana) glej Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (Ljubljana)
  • Fajfar, Iztok 33 , 34
  • Fajgelj, A. (urednik) 66
  • Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (Ljubljana) 69
  • Fardo, Stephen W. (avtor) 138
  • Fijavž, Gašper 18
  • Fikfak, Alenka (avtor) 209
  • Fischer, Steven Roger 2
  • Fister, Peter (mentor) 211
  • Florjančič, Dušan 127
  • Floyd, Thomas L. 145
  • Fodor, Laszlo (komentor) 103
  • Foster, Frank Gordon (1904-) 117
  • Fuchs-Godec, Regina glej Godec, Regina

  • Gabrijelčič, Peter 209
  • Gabrijelčič, Primož (avtor) 48
  • Gams, Matjaž (avtor) 48
  • Garcia, Amando (urednik) 14
  • Gardiner, James Murray (1950-) 118
  • Garlick, Mark Antony (1968-) 57
  • Gehlen, Christoph 155
  • Gelderen, Cornelis Johannes (1960-) 169
  • Gelderen, D. M. van (avtor) 169
  • Geršak, Jelka (mentor) 202
  • Gill, Philip (urednik) 5
  • Glaser, Edvard (urednik) 122
  • Glavič, Peter (mentor) 184
  • Godec, Regina 74
  • Godec, Regina Fuchs- glej Godec, Regina
  • Goldstein, Paul (1943-) 10
  • Golob, Janvit (mentor) 196
  • Gomboc, Andreja 58
  • Gookin, Dan 35
  • Gorup, Žarko 146
  • Grabec, Daša 109
  • Gregorič, Gregor 100
  • Gregorović, Alan 60
  • Grgič, Irena 110
  • Grgič, Irena glej Grgič, Irena
  • Grošelj, Neva 75
  • Grubiša, Nikola 176
  • Gunasekaran, A. (urednik) 180
  • Gyergyek, Tomaž 61

  • Habič, Elizabeta (fotograf) 172
  • Haddadan, Fahimeh Karimi Pour 76
  • Hajna, Nadja Zupan glej Zupan Hajna, Nadja
  • Halvorson, Michael 36
  • Happian-Smith, Julian (urednik) 163
  • Haroske, Gesa 205
  • Hauc, Anton (mentor) 208
  • Haule, Kristjan 62
  • Henley, Filip (prevajalec) 203
  • Hladnik, Milan (mentor) 16
  • Hlavenka, Jiri (1964-) 37 , 38
  • Hlavenka, Jiri glej Hlavenka, Jiri (1964-)
  • Hopes, Mary-Jane (avtor) 175
  • Horvat, Bogomir (komentor) 28
  • Horvat, Tatjana (1973-) 177
  • Hrausky, Andrej 210
  • Hren, Alenka (1964-) 134
  • Hughes, Edward 135
  • Huntington, Lucy (avtor) 174

  • Iglič, Aleš (avtor) 61
  • Iglič, Veronika Kralj- glej Kralj-Iglič, Veronika
  • Innerhofer, Georg (avtor) 168
  • International Conference on Structures Under Shock and Impact (6th ; 2000 ; Cambridge, England) 206
  • International Workshop on the Principles and Practices of Method Validation (1999 ; Budapest) glej AOAC/FAO/IAEA/IUPAC International Workshop on the Principles and Practices of Method Validation (1999 ; Budapest)
  • Ishaaya, Isaac (urednik) 106

  • Jager, Franc 39
  • Jagger, Jon (avtor) 54
  • Jakšić, Danilo (mentor) 192 , 193
  • Japelj, Miha (mentor) 93
  • Jeglič, Anton (mentor) 137
  • Jereb, Marjan 77
  • Jezernik, Karel (mentor) 133 , 134 , 201
  • Jones, Norman (1938-,urednik) 206
  • Jorgesen, Sven Erik (komentor) 166
  • Jošt, Dragica 128
  • Jug, Nina 78
  • Jurca, Niko (pisec recenzij) 179
  • Juvančič, Luka (avtor) 171

  • Kambič, Miran (fotograf) 210
  • Kanič, Ivan (urednik,prevajalec) 214
  • Kaplan, Robert S. 178
  • Karče, Nina (avtor) 173
  • Kaučič, Venčeslav (komentor) 83
  • Kaučič, Venčeslav (mentor) 188
  • Kavčič, Stane (avtor) 171
  • Key, Richard (avtor) 174
  • Kidrič, Jurka glej Kidrič, Jurkica
  • Kidrič, Jurkica (komentor) 79
  • Kikelj, Danijel (komentor) 111
  • Kisin, Srđan 156
  • Kitanovski, Andrej 129
  • Klančar, Matjaž (avtor) 48
  • Ključevšek, Rado (avtor) 48
  • Kocijan, Juš 200
  • Kočevar, Klemen 63
  • Kokelj, Peter 136
  • Koklič, Jana (avtor) 48
  • Kokol, Peter (mentor) 4
  • Koletnik, Franc (komentor) 208
  • Končan, Jana Zagorc- glej Zagorc-Končan, Jana
  • Kononeko, Igor glej Kononenko, Igor
  • Kononenko, Igor 40 , 41
  • Korošec, Romana Cerc- glej Cerc-Korošec, Romana
  • Kortnik, Jože 154
  • Kos, Andreja (prevajalec) 213
  • Kosec, Marija (komentor) 84
  • Kosmač, Tomaž (mentor) 80
  • Kosta, Neža Mramor- glej Mramor-Kosta, Neža
  • Košir, Boštjan (ilustrator) 172
  • Košir, Iztok Jože 79
  • Kozak, Jernej (mentor) 22
  • Koželj, Janez (1945-,avtor) 210
  • Krajnc, Alenka (prevajalec) 168
  • Krajnc, Katja (prevajalec) 168
  • Krajnc, Milko (avtor dodatnega besedila) 168
  • Kralj-Iglič, Veronika (avtor) 61
  • Krauss, Matias (avtor) 160
  • Krbavčič, Aleš (mentor) 111
  • Križman, Alojz (mentor) 191
  • Krnel, Kristoffer 80
  • Krope, Andrej 183
  • Krope, Jurij (komentor) 183
  • Kuhelj, Anton (ml.,pisec recenzij) 59
  • Kuhelj, Anton (pisec recenzij) 158
  • Kummert, Fritz (fotograf) 170
  • Kunc, Maja Atanasijević- glej Atanasijević-Kunc, Maja

  • Laboratory of the Government Chemist 67
  • Ladan, Tomislav (urednik) 215
  • Lafer, Gottfried (avtor) 168
  • Lah, Avguštin (1924-,urednik) 179
  • Lah, Ljubo 211
  • Lah, Nina 81
  • Lawson, Andrew (avtor) 115
  • Leban, Ivan (1947-,avtor) 71
  • Leban, Ivan (1947-,mentor) 81
  • Leban, Mirjam 82
  • Lebar, Alenka Maček glej Maček Lebar, Alenka
  • Legat, Andraž (član komisije za zagovor) 82
  • Levstek, Andrej (avtor) 150 , 151
  • Lezano, Daniel 213
  • Likar, Andrej (mentor) 65
  • Likar, Otto 158
  • Lind, Karl (avtor) 168
  • Lipičnik, Martin (pisec recenzij) 179
  • Lipnik, Gorazd 137
  • Lobnik, Franc (avtor dodatnega besedila) 179
  • Lojen, Darja Žunič- glej Žunič-Lojen, Darja

  • Mackenzie Smith, Ian (urednik) 135
  • Maček Lebar, Alenka 3
  • Mali, Gregor (1971-) 83
  • Mandeljc, Mira 84
  • Mansell, Robin (urednik) 182
  • Marinko, Petra 111
  • McCrone, John 121
  • McEvoy, Seth 42
  • Meister, Hans (avtor) 168
  • Mejak, Tea (prevajalec) 178
  • Mesojedec, Uroš (avtor) 48
  • Mežnar, Drago (avtor dodatnega besedila) 11
  • Microsoft Corporation 27
  • Mikeln, Jurij (urednik) 147
  • Miklavčič, Damijan (avtor) 3
  • Milačič, Radmila (komentor) 90
  • Mineo, Baldassare 170
  • Mlinšek, Dušan (komentor) 166
  • Mohar, Bojan (mentor) 18
  • Mohorko, Jože 149
  • Morris, David G. 85
  • Mramor-Kosta, Neža (avtor) 19
  • Mrhar, Peter 44 , 45
  • Munih, Marko (1962-) 46
  • Muševič, Igor (mentor) 63 , 78
  • Mušič, Marko 212

  • Neidhart, Bernd (urednik) 86
  • Neufert, Ernst 159
  • Nielsen, Jakob (1957-) 47
  • Norton, David P. (avtor) 178
  • Nussdorfer, Andrej (avtor) 33

  • Oblak, Maks (komentor) 202
  • Olenik, Irena Drevenšek glej Drevenšek Olenik, Irena
  • Omladič, Matjaž (mentor) 17
  • Online Training Solutions 43
  • Orel, Bojan (avtor) 19
  • Orel, Boris (mentor) 75
  • Oštir, Krištof (avtor) 48
  • Otsuka, Kazuhiro (urednik) 124

  • Pahor, David 48
  • Patrick, Dale R. 138
  • Pavlekovič, Zdravko (prevajalec) 147
  • Pavleković, Zdravko glej Pavlekovič, Zdravko
  • Pavlinič, Mirjana Stantič- glej Stantič-Pavlinič, Mirjana
  • Pearce, Fred 15
  • Pečenko, Nikolaj 49 , 50
  • Pehani, Beno (avtor) 148
  • Pejovnik, Stane (mentor) 80 , 84 , 95
  • Perdih, Anton (mentor) 110
  • Perko, Franc (1942-) 172
  • Peršič, Boštjan 150 , 151
  • Pertot, Bogomil (prevajalec,prireditelj) 158
  • Petek, Alenka Štefanič- glej Štefanič-Petek, Alenka
  • Petek, Aljana (komentor) 74
  • Petek, Janez 184
  • Peterlin, Primož 112
  • Petrič, Andrej (komentor) 95
  • Petrič, Andrej (mentor) 79
  • Petrič, Mojca Dolgan- glej Dolgan-Petrič, Mojca
  • Pezdič, Jože (mentor) 101
  • Pihlar, Boris (mentor) 90
  • Pintarjevi dnevi (2 ; 1995 ; Maribor) 122
  • Pisanski, Tomaž (mentor) 24
  • Plešnik, Tatjana (avtor dodatnega besedila) 11
  • Plotkin, Mark J. (avtor dodatnega besedila) 119
  • Podgornik, Aleš (komentor) 187
  • Poljanšek, Ida 196
  • Poredoš, Alojz (avtor) 129 , 207
  • Poredoš, Andrej 207
  • Potočnik, Vivjana 185
  • Potrč, Matjaž (avtor) 48 , 49
  • Povše, Valentina (avtor,urednik) 173
  • Praček, Stanislav 193
  • Prodan, Albert (komentor) 78
  • Pšunder, Igor 208

  • Raffaelli, Dubravka (pisec recenzij) 194
  • Rakar, Andrej (avtor) 197
  • Rakovec, Jože (mentor) 100
  • Recknagel, Hermann 130
  • Rednak, Miroslav (avtor) 171
  • Reinhardt, Hans-Wolf (avtor) 161
  • Richter, Jeffrey 51
  • Rijavec, Tatjana (1962-) 194
  • Riordan, Rebecca M. 52
  • Rizza, Robert (1965-) 53
  • Robič, Borut (avtor) 48
  • Robnik, Marko (mentor) 21
  • Rodošek, Edo (komentor) 208
  • Rojko, Andreja 201
  • Roper, Peter (1947-,avtor) 67
  • Rostasy, Ferdinand S. 160
  • Roy, Ranjit K. 181
  • Royal Society of Chemistry 67 , 85
  • Royal Society of Chemistry (Great Britain) 189
  • Rozman, Ivan (mentor) 31
  • Ručigaj, Simon (prevajalec) 35
  • Rudolf, Rebeka 191

  • Schloffer, Karl (avtor) 168
  • Schramek, Ernst-Rudolf (avtor,urednik) 130
  • SDDE (Ljubljana glej Slovensko društvo za daljinsko energetiko
  • Sečnik, Davorin (avtor) 48
  • Seliger, Janez (mentor) 83
  • Sfiligoj-Smole, Majda (pisec recenzij) 194
  • Sharp, John 54
  • Siechert, Carl (avtor) 27
  • Simič, Slobodan (avtor) 48
  • Sinigoj, Anton R. 139
  • Skačej, Gregor 87
  • Skuse, D. R. (urednik) 189
  • Slovenija 11 , 12
  • Slovensko društvo za daljinsko energetiko 129 , 207
  • Smole, Franc (1956-) 125
  • Smole, Franc (1956-,avtor) 146
  • Smole, Majda Sfiligoj- glej Sfiligoj-Smole, Majda
  • Smolej, Helena (prevajalec) 114
  • Sonderegger, John L. (avtor) 104
  • Spindler, Lea 88
  • Sprenger, Eberhard (avtor) 130
  • Stanič, Ivan (prevajalec) 209
  • Stanovnik, Aleš (1946-) 64
  • Stanovnik, Branko (mentor) 70 , 97
  • Stanovnik, Branko (urednik) 69
  • Stantič-Pavlinič, Mirjana 89
  • Stavber, Stojan (komentor) 77
  • Stergar, Vesna 186
  • Steržaj, Milan (ilustrator) 59
  • Stevens, David 174
  • Stinson, Craig (avtor) 27
  • Strgar, Vinko (fotograf) 114
  • Strokovno posvetovanje visokošolskih knjižničark in knjižničarjev z mednarodno udeležbo (2 ; 2002 ; Ljubljana) 6
  • Sumner, Judith 119
  • Svečko, Rajko (mentor) 199
  • Svete, Jurij (urednik) 69
  • Svete, Peter 90
  • Svetina, Saša (avtor) 109
  • Svetina, Saša (komentor) 112
  • Symposium on ecosystem management (1994 ; Wisconsin-Stevens Point) 108

  • Šarlah, Andreja 91
  • Šebenik, Anton (mentor) 196
  • Šek, Stanislav (avtor) 89
  • Šiler, Svetislav 140
  • Škerget, Leopold (avtor) 207
  • Škerget, Leopold (mentor) 128
  • Škrabar, Ladi (avtor) 7
  • Škulj, Primož 92
  • Štefanič-Petek, Alenka 93
  • Šuler, Aleš (prevajalec) 25 , 26
  • Šumi, Nace (avtor dodatnega besedila) 212
  • Šušteršič, Franc (mentor) 105
  • Šušteršič, France glej Šušteršič, Franc

  • Tahir, Marie (avtor) 47
  • Takewaki, Izuru 162
  • Tandler, Marko 126
  • Templar Williams, Robin (avtor) 175
  • Teržan, Metka 9
  • Tomšič, Gabrijel 19
  • Tomšič, Mihael B. (pisec recenzij) 179
  • Topič, Marko 141
  • Topič, Marko (avtor) 146
  • Toth, Jasna (avtor) 48
  • Trajkovski, Sveto (prevajalec) 178
  • Trampuž, Miha (avtor dodatnega besedila) 12
  • Trček, Branka 101
  • Trček, Tomaž 94
  • Trojanšek, Mateja 12
  • Tudge, Colin 113
  • Tulaczyk, Slawek (komentor) 98
  • Tuma, Tadej 55

  • Ugrinović, Kristina (avtor) 173
  • Umek, Polona 95
  • United Nations Commission on Science and Technology for Development 182
  • Urleb, Uroš (mentor) 123

  • Vala, Jan 205
  • Valenčič, Vojko 142 , 143
  • Van Heijenoort, Jean 20
  • Veble, Gregor 21
  • Verbič, Janko (avtor) 173
  • Verček, Bojan (komentor) 94
  • Veselič, Miran (mentor) 99 , 101
  • Vidmar, Matjaž 152 , 153
  • Vidmar, Tim 65
  • Vilar, Polona (avtor dodatnega besedila) 214
  • Vilfan, Mojca 96
  • Visconti, Guido (1943-) 102
  • Vodopivec, Martina 187
  • Volk, Tina (avtor) 171
  • Vrabec, Marko 103
  • Vudrag, Marko (urednik) 89
  • Vuk, Tomaž 188

  • Wegscheider, Wolfhard (urednik) 86
  • Weight, Willis D. 104
  • Weldon, Dwight G. 190
  • Whistler, W. Arthur 120
  • Williams, Robin 175
  • Williams, Robin Templar glej Templar Williams, Robin
  • Wraber, Tone (avtor dodatnega besedila) 114
  • Wright, Peter 164

  • Zagorc-Končan, Jana (mentor) 186
  • Zega, Anamarija 123
  • Zelenika, Ratko 1
  • Zemljič, Andrej (avtor,urednik) 173
  • Zorman, Milan 4
  • Zupan Hajna, Nadja 105
  • Zupan, Marko (mentor) 77 , 92
  • Zupančič, Silvo 97
  • Zveza bibliotekarskih društev Slovenije. Sekcija za visokošolske knjižnice 6

  • Žagar, Emil 22
  • Žekš, Boštjan (komentor) 109
  • Žekš, Boštjan (mentor) 112
  • Žitko, Tomislav 23
  • Žitnik, Arjana 24
  • Žitnik, Davorin (prevajalec) 159
  • Žumer, Miha (mentor) 195
  • Žumer, Slobodan (komentor) 63
  • Žumer, Slobodan (mentor) 76 , 87 , 91
  • Žunič-Lojen, Darja 202


  PREDMETNO KAZALO

  • $GČ2$ -zveznost 22

  • filmske sekvence 25

  • oraganizacija proizvodnje 181

  • priročiki 25
  • programska oprema 25

  • računalništvo 25

  • .NET 30
  • .NET Framework 51

  • 1879-1931 20
  • 1970-2000 212

  • 2001 173
  • 21.st. 13

  • 5-povezanost 18
  • 50 primerov 47

  • 6-povezanost 18

  • A-obhodi 24
  • abecede 2
  • abrazija 127
  • abrazivnost 205
  • absorpcijski 129
  • Access 49
  • adaptacije 204
  • adaptivni sistemi 201
  • aditivi 183 , 189 , 190
  • ADO.NET 52
  • adsorbcija 63
  • aerodinamika 163
  • aerodinamika avtomobila 164
  • aerosoli 102
  • Agriculture - Sociological aspects - Juvenile literature 113
  • aksialne obremenitve 127
  • aktivni filtri 145
  • akumulacija hladu 129
  • akumuliranje hladu 129
  • akustika 61
  • Akustika 147
   • - Učbeniki za visoke šole 59
  • algebra 17
  • algebra z ločljivim spektrom 16
  • algoritmi 24 , 40
  • Algoritmi - Načrtovanje - Učbeniki za visoke šole 40
  • alkil substituirani fenoli 77
  • alril substituirani ketoni 77
  • alternativni viri energije 15
  • aluminijev nitrid 80
  • aluminofosfatna molekulska sita 83
  • ameriške borovnice 165
  • aminokisline 70
  • AMIRA DR 300 197
  • AMIRA DTS 200 197
  • amorfni silicij 125
  • Amperov zakon 142
  • anaerobna biorazgradnja 186
  • anaerobna strupenost 186
  • analitika vode 66
  • analitika živil 66
  • analiza delovanja naprave 197
  • analiza poškodb 190
  • analiza signala 148
  • analiza sistemov 198
  • analiza variance 181
  • analiza vezij 142
  • analizana kemija 90
  • analize 206
  • analize poslovanja 177
  • analizna kemija 66 , 67 , 79 , 187
  • analizne metode 66 , 190
  • analizni podatki 67
  • analizni postopki 67 , 86
  • analogne komunikacije 148
  • analogni vhodi 46
  • anatomska zgradba 121
  • angleški 214 , 215
  • angleško-slovenski slovar 48
  • anorganska kemija 71
  • Anorganska kemija - Vaje za visoke šole 71
  • antene 153
  • antikoagulanti 111
  • antikorozijska zaščita 130
  • aplikacije 29 , 140
  • aplikativni programi 55
  • Applet 44
  • Approche orientee objet (Informatique) 29
  • AQM 86
  • arhitekti 212
  • arhitektura 159 , 204 , 210 , 211 , 212
  • arhitektura objektnih sistemov 31
  • arhitekturna dediščina 210 , 211
  • arhitekturna zgodovina 211
  • armatura 155
  • Arvesonov spekter 16
  • asimilacija radarskih meritev 100
  • asinhronski motor 134
  • ASP.NET 32
  • aspekti 124
  • astrofizika 58
  • astronomija 57
  • Atmospheric chemistry 102
  • Atmospheric physics 102
  • atomi 68
  • atomsko jedro 64
  • atriji 175
  • Automobiles - Design and construction 163
  • avdio naprave 147
  • avtobusna postaja 212
  • avtomatika 197 , 200
  • Avtomatika - Elementi - Vaje za visoke šole 200
  • avtomatizacija sistemov 197
  • avtomatska regulacija 199 , 201
  • Avtomatska regulacija - Vaje za visoke šole 198
  • avtomatsko generiranje testnih vzorcev 28
  • avtomatsko učenje glej Strojno učenje
  • avtomobilska industrija 163
  • avtomobilski inženiring 163
  • avtomobilski motorji 164
  • avtorska dela 12
  • avtorske pravice 10
  • avtorsko pravo 10 , 12
  • AWT 44
  • azapeptidni skelet 123

  • bakrovi (II) karboksilati 81
  • barok 210
  • barve 190
  • basic vezave 192
  • bazična geofizika 104
  • BDD 28
  • Bernska konvencija 10
  • Berries 165
  • Besselove funkcije 23
  • beton 205
  • betonske konstrukcije 161
  • bezeg 165
  • bibliografije 212
  • bibliotekarstvo 214
  • Bibliotekarstvo - Terminologija - Angleščina - Slovenščina - Slovarji 214
  • bifosfinski iniciatorji 196
  • Big bang theory - Juvenile literature 57
  • bilance 177
  • bilančni podatki 8
  • bilateralni sporazumi 10
  • biofizika 112
  • biokemija 106 , 107 , 110 , 111
  • biokemijski procesi 106
  • biokompatibilnost 124
  • biologija 121
  • biološka raznovrstnost 119
  • biološke membrane 109
  • biološki testi 186
  • biološko orožje 89
  • Biološko orožje 89
  • biološko varstvo rastlin 168
  • Biot-Savartov zakon 64 , 142
  • Biotehniška fakulteta. Botanični vrt - Vodniki 114
  • biotehnologija 187
  • biotehnološki procesi 187
  • biplain vezave 192
  • Blast effect - Congresses 206
  • bližinska tipala 200
  • Bohrov model 64
  • Boolova algebra 33
  • botanični vrt 114
  • botanika 114 , 115 , 116 , 117 , 118 , 119 , 120 , 165 , 167 , 169 , 170 , 174 , 175
  • Botany, Medical 119
  • Brain - Juvenile literature 121
  • brezžični Internet 56
  • brogovita 165
  • BUFFALO ukazi 46
  • Building materials - Environmental aspects 203
  • Buildings
   • - Remodeling for other use 204
   • - Repair and reconstruction 204
  • Business enterprises - Computer networks 47

  • C 34
  • C (programski jezik) - Vaje za visoke šole 34
  • Casimirjeva sila 76
  • CD 42
  • CD-ROM 38
  • CDW 78
  • cement 205
  • cene energentov 129
  • cene virov energije 129
  • centralna procesna enota 131
  • centrifugalne črpalke 127
  • Centrifugalne črpalke - Priročniki 127
  • cerkve 212
  • Chemistry, Analytic
   • - Quality control 67
   • - Standards 67
  • CIM 90
  • cink 90
  • citologija 109
  • City noise 14
  • Coatings
   • - Additives 189
   • - Testing 190
  • Computer-aided design 53
  • Consciousness - Juvenile literature 121
  • Control System ToolBox 198
  • Copyright 10
  • Copyright, International 10
  • Coulombov zakon 139
  • CPU32 131
  • CSS2 slogi 45
  • CTL formule 28
  • Cu-C diskontinuirni kompozit 191

  • časovnik 46
  • časovno konstantna polja 139
  • četveropoli 142
  • četveropolni parametri tranzistorja 146
  • čistejša proizvodnja 184
  • čiščenje odpadnih voda 186
  • človeški genom 107
  • človeški viri 5
  • črne luknje 58
  • Črpalke - Priročniki 127

  • daljinski upravljalniki 140
  • daljinsko krmiljenje 180
  • daljinsko ogrevanje 183 , 207
  • daljinsko zaznavanje 100
  • degradacija okolja 179
  • dekomponibilen operator množenja 16
  • dekontaminacija 89
  • delitev virov hrupa 59
  • delo 61
  • delo z datotekami 37 , 38
  • delo z okni 37
  • delovanje 33 , 46 , 121
  • delovanje grupe 17
  • delovanje sistema 29
  • Delovna razmerja - Pravna ureditev - Slovenija - Zakoni 11
  • delovna rezmerja 11
  • derivati aminokislin 70
  • derivati dimetilaminometilena 97
  • detajli 157
  • detektorji 65
  • diagnostika 122
  • diaminomaleonitril 94
  • diastereoizomere 85
  • dielektrična anizotropija 112
  • difuzijska plast 74
  • digitalna fotografija 35 , 213
  • Digitalna fotografija - Priročniki 35
  • digitalne komunikacije 148
  • digitalne naprave 27
  • digitalni fotoaparati 35 , 213
  • digitalni računalnik 33
  • digitalno fotografiranje 35
  • dinamična delitev 4
  • dinamična evalvacija 208
  • dinamične analize 162
  • dinamične karakteristike 137
  • dinamične metode 162
  • dinamične spletne strani 26
  • dinamični sistemi 198
  • dinamično sipanje svetlobe 96
  • dinamika 62
  • dinamika konstrukcij 206
  • dinamika struktur 206
  • dinamika vozil 164
  • diode 138 , 145
  • diplomske naloge 12
  • dirkalni avtomobili 164
  • diski 38
  • diskretni sistemi 134
  • divjad 108
  • dlančniki 56
  • dodatni elementi 147
  • dodatni programi 50
  • DOE - Design of Experiments 181
  • doktorska disertacija 4 , 16 , 18 , 21 , 28 , 31 , 58 , 60 , 62 , 65 , 70 , 79 , 88 , 91 , 96 , 97 , 103 , 126 , 128 , 133 , 134 , 166 , 183 , 184 , 187 , 188 , 199 , 202
  • doktorske disertacije 12 , 17 , 22 , 24 , 63 , 72 , 74 , 75 , 76 , 77 , 78 , 80 , 81 , 82 , 83 , 87 , 90 , 92 , 93 , 94 , 95 , 98 , 99 , 100 , 101 , 105 , 109 , 110 , 111 , 112 , 123 , 137 , 149 , 154 , 186 , 191 , 192 , 193 , 195 , 196 , 201 , 208
  • določevanje geografskega porekla 79
  • določevanje sledov 66
  • dom 140
  • domače strani 47
  • donosnost naložb 208
  • drevesa 115
  • drevo 40
  • drsni režim 134
  • družbe 8
  • države v razvoju 182
  • dušenje 162
  • DVD 42
  • dvojiška aritmetika 33
  • dvoletnice 115

  • Earthquake engineering 162
  • Earthquake resistant design 162
  • Ebers-Mollov model tranzistorja 146
  • ekologija 14 , 15 , 161 , 184 , 186
  • ekološka energetika 166
  • ekološki indikatorji 166
  • ekološki nasadi 168
  • ekološki pomen gozda 172
  • ekološki vidik 203
  • ekološko kmetijstvo 168
  • ekološko kmetovanje 113
  • ekonomičnost 127
  • ekonomija 8
  • ekonomski faktor 204
  • ekosistemi 15 , 108
  • eksperimentalna kemija 86
  • eksperimenti 124
  • ekspresionizem 210
  • elastičnost 87 , 158 , 162
  • Electric engineering 135 , 138
  • Electronic apparatus and appliances 145
  • Electronics 135 , 138
  • Električna merjenja - Vaje za visoke šole 132
  • električna orodja 138
  • električna vezja 138
  • Električna vezja - Učbeniki za visoke šole 139
  • električna vezja spremenljivih tokov 139
  • električne komponente 138
  • električne meritve 132 , 135
  • električne sheme 147
  • električni instrumenti 138
  • električni merilni instrumenti 132
  • električni motorji 134
  • električni stroji 133 , 135
  • električni tok 64
  • električno polje 64 , 112
  • elektrika 136 , 138 , 140 , 143
  • elektroakustika 147
  • Elektroakustika 147
  • elektrokemične korozijske raziskave 126
  • elektrokemija 68 , 74 , 82 , 126
  • elektrokemijske lastnosti 72
  • elektrokemijski šum 82
  • elektrokromni materiali 72
  • elektromagnetizem 135 , 138 , 139 , 142
  • Elektromagnetizem - Učbeniki za visoke šole 139
  • elektromagnetna indukcija 142
  • elektromagnetno polje 139
  • elektromagnetno valovanje 64
  • elektronika 33 , 125 , 135 , 138 , 145
  • Elektronika - Nelinearni elementi - Vaje za visoke šole 146
  • elektronke 147
  • elektronska plačila 56
  • elektronske komponente 144
  • elektronske naprave 145
  • elektronski merilni inštrumenti 132
  • elektronsko tržišče 56
  • elektrostatično polje 139
  • elektrostatika 63 , 136
  • elektrotehnika 3 , 33 , 125 , 131 , 132 , 133 , 134 , 135 , 136 , 137 , 138 , 139 , 140 , 141 , 142 , 143 , 144 , 145 , 146 , 147 , 148 , 149 , 150 , 151 , 152 , 153 , 197 , 198 , 199 , 200 , 201
  • Elektrotehnika - Učbeniki za visoke šole 142 , 143
  • elementi 68
  • ELWE 197
  • enantiomere 85
  • enciklopedični slovar 215
  • enciklopedija 15 , 57 , 107 , 113 , 121
  • encimska aktivnost 110
  • encimske metode 187
  • energetska elektronika 131
  • Energetska elektronika - Uporaba mikroračunalnikov - Učbeniki za visoke šole 131
  • energetski pregled 184
  • energetski sistemi 207
  • energija 61
  • energijski pasovi v kristalih 125
  • energijsko gospodarstvo 130
  • Engineering design - Data processing 53
  • enodružinske hiše 212
  • enoletnice 115
  • enosmerna električna vezja 139
  • enosmerna vezja 135
  • enosmerni tok 136
  • enostenske ogljikove nanocevke 95
  • epidemiologija 89
  • epikras 99
  • Erable
   • - Encyclopedies 169
   • - Ouvrages illustrees 169
  • ergonomija 9 , 163
  • ES-MS-MS 90
  • estimacija motenj 201
  • Eulerjevi grafi 24
  • evalvacija projektov 208
  • Evropa 211
  • Evropska unija 171
  • Excel 49
  • Expanding universe - Juvenile literature 57
  • Experimental design 181

  • FAAS 90
  • faktorji vpliva 181
  • farmacija 111 , 123
  • fazni prehod 63 , 91
  • fermentacija 187
  • feroelektrične tanke plasti 84
  • feroelektriki 60
  • feromagnetizem 95
  • fiksiranje 157
  • filamenti 109
  • finance 5
  • finančno načrtovanje 178
  • fitopatologija 168
  • fizična sestava 203
  • fizika 61 , 64
  • Fizika
   • - Učbeniki za visoke šole 64
   • - Vaje za visoke šole 61
  • fizika atmosfere 102
  • fizika snovi 76 , 88 , 91 , 96
  • fizika trdne snovi 63 , 83
  • fizikalna kemija 87
  • fizikalne metode 190
  • fiziologija 121
  • fleksibilnost 157 , 180
  • fleksibilnost konstrukcije 157
  • Flexible manufacturing systems 180
  • fluktuacije 91
  • fluktuacijska sila 76
  • fluoriranje 77
  • Food industry 185
  • Food inspection - Standards 185
  • Food supply - Juvenile literature 113
  • formula 1 164
  • Formula One automobiles - Design and construction 164
  • fosfolipidne membrane 109 , 112
  • fosfolipidni mehurček 112
  • fosilna olja 203
  • fotodetektorji 125
  • fotografija 213
  • fotografska oprema 213
  • Fotografska tehnika - Priročniki 213
  • fotometrija 64
  • fotonski elementi 125
  • fotourejevalni nanosi 96
  • Fougeres 117
  • Fourierova transformacija 23
  • francisova turbina 128
  • francoski 215
  • Freederickszov prehod 76
  • frekvenčna odvisnost 112
  • frekvenčna sita 148
  • fuleren C60 95
  • funkcije 19
  • funkcionalna analiza 16

  • galaksije 57
  • galerije 212
  • Gaussov stavek 139
  • generatorji 129
  • genetika 107 , 113
  • genetsko spremenjeni organizmi 113
  • geni 107
  • genistein 93
  • genski inženiring 113
  • geologija 98 , 99 , 101 , 103 , 105
  • geometrijska optika 64
  • geometrijska popačenja slike 149
  • geomorfologija 98
  • gibalna količina 61
  • gibanje atmosfere 102
  • GIS 108
  • gladke valjaste cevi 183
  • gliva Phanerochaete chrysosporium 110
  • Global warming - Juvenile literature 15
  • gojenje 119
  • gojenje gozdov 172
  • gospodarjenje z gozdom 166
  • gospodarjenje z gozdovi 172
  • gospodarske družbe 177
  • gospodarski gozd 166
  • govorjena dela 12
  • gozdarstvo 166 , 172
  • gozdna ekologija 172
  • gozdna rastišča 172
  • gozdni sestoji 172
  • gozdnogojitveni cilji 172
  • Gozdovi
   • - Gojitev 172
   • - Nega 172
   • - Ogroženost - Zaščita 172
  • gradbena dinamika 162
  • gradbena statika 162
  • gradbene konstrukcije 159
  • gradbeni materiali 203 , 205
  • gradbeni projekti 208
  • gradbeništvo 104 , 124 , 155 , 156 , 157 , 158 , 159 , 160 , 161 , 162 , 203 , 204 , 205 , 206 , 207 , 208
  • gradiva 125
  • graf 40
  • graf rdečih lic 24
  • grafi na ploskvah 24
  • grafični programi 37
  • grafični vmesniki 39
  • grafovski minorji 18
  • gravitacija 58
  • Greenhouse effect, Atmospheric - Juvenile literature 15
  • grmovnice 115
  • grobe množice 4
  • grobnice 212
  • grozdje 165
  • grupa enot 17

  • HACCP sistem 185
  • halogeniranje cikloalkenov 92
  • heterociklične spojine 69 , 70
  • Heterociklične spojine - Mednarodna posvetovanja 69
  • heterociklični sistemi 94 , 97
  • hibridna optimizacija 149
  • hibridni modeli 162
  • hibridni pristopi 4
  • hidravlične nestabilnosti 127
  • hidravlika 104
  • hidro-abrazivnost 205
  • hidrogeokemija 101
  • hidrogeologija 101 , 104
  • hidrogeologija podzemeljske vode 104
  • hidroliza 80
  • hidrotehnika 104
  • hierarhična organizacija 180
  • higiena 204
  • hipergraf rdečih lic 24
  • histogramske metode 149
  • hitri refleks 3
  • hitro strjevanje 191
  • hitrost črpalke 127
  • hladilna tehnika 129
  • hladilni procesi 129
  • hladilniki 129
  • hlajenje 130
  • hlajenje daljinsko 129
  • hobi 140
  • holocen 98
  • horizontalne sile 162
  • Horticulture d'ornement 117
  • hoteni gib 3
  • Hrana, industrija 185
  • Hrana, inšpekcija - Standardi 185
  • hrbtenica 9
  • hrup 7 , 59 , 130
  • Hrup - Varstvo pri delu 7
  • hrup motornih vozil 59
  • hrup turbostrojev 59
  • hrup v življenjskem okolju 59
  • hrvaški 215
  • HTML - programski jezik 45
  • Hubelj 101
  • Human genetics - Juvenile literature 107
  • Hydrogeology 104

  • idempotenti 17
  • identifikacija 66
  • identifikacije lokacije 56
  • IFLA/UNESCO smernice 5
  • igre 37
  • imidazoazini 70
  • Impact - Congresses 206
  • implementacije 40
  • impregnacijski agenti 203
  • indirektna orientacija rotorskega polja 133
  • induktorji 110
  • industrijska pridelava hrane 113
  • industrijska proizvodnja 86 , 184
  • industrijsko proizvedeni materiali 203
  • informacijska družba 182
  • informacijska infrastruktura 182
  • informacijska tehnologija 13 , 182
  • informacijske vojne 13
  • informacijski sistemi 29
  • informacijsko dokumentacijska dejavnost 214
  • informatika 45 , 48 , 180
  • Informatika - Leksikoni 48
  • Information technology 182
   • - Developing countries 182
  • Information warfare 13
  • inhibitorji trombina 111
  • inovativna družba 182
  • Insecticide resistance 106
  • Insecticides - Mechanism of action 106
  • insekticidi 106
  • inšpekcijsko nadzorstvo 11
  • integrali 19
  • integralske transformacije 23
  • integrirana vezja 147
  • intelektualna lastnina 10
  • intenzivno časovna krivulja 3
  • Interactive multimedia 42
  • interakcija med talnico in podtalnico 104
  • interkalacija 78
  • Internet 51
  • internet programiranje 32
  • Internet programiranje 36 , 56
  • Internet programming 51 , 56
  • interpolacija 22
  • intersimbolna interferenca 150
  • intersimobilna interferenca 151
  • Inverse problems (Differential equations) 162
  • inverzija 162
  • investicijski projekti 208
  • ionsko prevodni polimerni materiali 75
  • italijanski 215
  • IW - Information Warfare 13
  • izbira fotoaparata 35
  • izbira rastlin 170 , 174
  • izdelava 124
  • izdelava domačih strani 26
  • izdelava strani 32
  • izgube toplotne 207
  • izkoristek servo pogona 133
  • izmenična vezja 135
  • izobraževalne inštitucije 182
  • izobraževalni programi 12
  • izobraževanje 6 , 12
  • izometrična kontrakcija 3
  • izotopi 101
  • izotropija 192
  • izpitna vprašanja 12
  • izpitne naloge 136
  • izračuni 156
  • izračuni naprav 130
  • izračuni stroškov 130
  • izvajalniki kode 30
  • izviri 104
  • izvori hrupa 14
  • izvorno kodiranje 148

  • Jacobsonov kolobar 17
  • jagode 165
  • jagodnice 165
  • Java 2 44
  • javorji 169
  • jedrska kemija 68
  • jedrska magnetna resonanca 60 , 79
  • jedrska magnetna resonance 83
  • jedrska tehnika 65
  • jeklene konstrukcije 156

  • kakovost izdelkov 181
  • kakovost procesov 181
  • kalibracija instrumentov 67
  • kamen 203
  • kaos 102
  • kapacitivnost 87
  • kapacitivnost diode 146
  • karakteristike 127
  • karakteristike materialov 124
  • karakterizacija 75 , 84
  • karakterizacija polprevodniške diode 146
  • karakterizacija vin 79
  • karbonatna kamnina 99
  • karbonatne kamnine 105
  • kationski surfaktanti 183
  • kavitacija 127
  • kemična sestava 203
  • kemična vlakna 194
  • kemični vzorci vode 104
  • kemično orožje 89
  • Kemično orožje 89
  • kemija 68 , 73 , 89
  • Kemija 73
  • kemija atmosfere 102
  • kemija polimerov 195
  • kemijska erozija 105
  • kemijska industrija 86
  • kemijska kinetika 68
  • kemijska tehnologija 84 , 183 , 188 , 189
  • kemijske meritve 67 , 86
  • kemijske vezi 68
  • kemometrija 79
  • kenotaf padlim 212
  • keramični materiali 84
  • keramika 80 , 124
  • kibernetika 3
  • kinematika 61
  • kinolini 70
  • kiralne molekule 85
  • kiralnost 76
  • kivi 165
  • klima 157
  • klimatizacija 130
  • klimatizacijska tehnika 130
  • klimatske naprave 130
  • klimatske spremembe 15
  • klimatski modeli 102
  • kloniranje 107
  • kmečke hiše 209
  • kmetijska politika 171
  • kmetijstvo 113 , 173
  • knjižnice 212
  • knjižničarstvo 5 , 6
  • kodiranje 150
  • kodiranje podatkov 33
  • kolesa 164
  • koloidi 68
  • kompaktni 213
  • kompenzator 132
  • kompleksna števila 19
  • komponente .NET 30
  • komponentne zgradbe 203
  • kompoziti 191
  • kompoziti odpadnih materialov 154
  • kompresorski 129
  • komunalna energetika 207
  • komunalni hrup 14
  • komunikacije 43 , 135
  • komunikacijska tehnologija 182
  • komunikacijska vezja 145
  • komunikacijski sistemi 138
  • komutativna Banachova algebra 16
  • koncepti proizvodnje 180
  • končni avtomat 28
  • končni kolobar 17
  • kondenzatorji 144
  • konfekcija 202
  • konfiguracija 43
  • konfiguracija spojin 85
  • konformacije 85
  • konstrukcije 157
  • konstrukcije grafov 24
  • konstrukcijska orodja 164
  • konstrukcijski elementi 203
  • konstrukcijski faktor 204
  • kontrola 14
  • konvekcija 100
  • koordinacijske spojine 81
  • korelirani elektroni 62
  • korozija 74 , 82 , 126 , 127 , 155
  • korozijsko pokanje 82
  • kosmulje 165
  • kotaljenje 61
  • kovine 68 , 73 , 78 , 126 , 203
  • krajinska arhitektura 174
  • kras 105
  • kraški izvir 101
  • kraški vodonosnik 101
  • kratice 138
  • krčenje in raztezanje 157
  • krepko harmoničen operator 16
  • kritične kontrolne točke 185
  • krivulje 19
  • krmiljenje 3 , 164
  • krmilni sistemi 135 , 138 , 163
  • kromatografija 90 , 190
  • kromatografske metode 187
  • kromogeni materiali 75
  • kroženje 61
  • krožne plošče 158
  • kubizem 210
  • kuharski recepti 116
  • Kuharski recepti - Samonikle rastline 116
  • kulturna dediščina 211
  • kulturni domovi 212
  • kvaliteta 141
  • kvantna mehanika 64
  • kvantni kaos 21
  • kvartat 98
  • kvasovke 187

  • laboratorijske vaje 71 , 132 , 146 , 152 , 153 , 197 , 198 , 200
  • LabVIEW 137
  • lahke konstrukcije 157
  • lahke panelne konstrukcije 157
  • Laplaceova transformacija 23
  • lastnost 195
  • lastnosti 144
  • lastnosti snovi 73
  • lastnosti vlaken 194
  • latinski 215
  • leče 64
  • ledene brozge 129
  • ledeniki 98
  • Legendreovi polinomi 23
  • leksikon 48
  • Lenzovo pravilo 64
  • les 203
  • letna poročila 177
  • Letna poročila - Računovodske informacije 177
  • ležaji 127
  • liberalizacija trga 182
  • Lightweight construction 157
  • limitni tok 74
  • linearizacija nelinearnega dvopola 146
  • linija 151
  • linije 150
  • liotropni tekoči kristali 88
  • lipidna dvojna plast 109
  • Ljubljana 114 , 210
   • - Arhitekturna dediščina - Vodniki 210
  • ločljivost 35
  • ločljivost signalov 148
  • Logic, Symbolic and mathematical 20
  • lokalni kolobar 17
  • lončnice 175
  • Lončnice - Gojitev 175
  • Lorenzova sila 142

  • Macromedia Flash 5 25
  • magistrske naloge 12
  • magistrsko delo 84
  • magnetizem 136 , 138 , 142 , 143
  • Magnetizem - Učbeniki za visoke šole 142 , 143
  • magnetna merjenja 132
  • magnetne nečistoče 62
  • magnetno polje 64 , 142
  • magnetostatično polje 139
  • magnetostatika 142
  • Magnolias 118
  • magnolije 118
  • malta 205
  • management 178
  • Management - Strategija 178
  • manierizem 210
  • Maple
   • - Encyclopedias 169
   • - Pictorial works 169
  • maskirne plasti 25
  • Matematična analiza - Vaje za visoke šole 23
  • matematična fizika 21
  • matematična logika 20
  • matematično modeliranje 197
  • matematičnoi model 193
  • matematika 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 22 , 23 , 24
  • Matematika - Učbeniki za visoke šole 19
  • matematiki 20
  • materiali 60 , 72 , 75 , 80 , 88 , 91 , 95 , 96 , 124 , 125 , 126 , 156 , 160 , 161 , 189 , 190 , 203
  • Materiali - Učbeniki za visoke šole 125
  • materiali s spominom 124
  • materiali živalskega izvora 203
  • MATHCAD 137
  • MATLAB 137 , 198
  • Maxwellova enačba 142
  • MC 68HC11 46
  • media player 42
  • medicina 3 , 29 , 89 , 121
  • medicina dela 7 , 9
  • Medicinal plants 119
  • Medicine, Herbal 119
  • medmrežje 27
  • mednarodna praksa 10
  • mednarodna zakonodaja 10
  • mednarodne konvencije 10
  • mednarodni merski sistemi 135
  • mednarodno avtorsko pravo 10
  • meglice 57
  • mehanični šoki 206
  • mehanični testi 157
  • mehanika 158
  • mehanika loma 82
  • mehanika tekočin 61
  • mehanizmi delovanja 106
  • mehanska erozija 105
  • mehanske lastnosti 109 , 188
  • mehka logika 201
  • meja pogreška 132
  • mejne ploskve 63
  • Memory - Juvenile literature 121
  • Mendlovi zakoni 107
  • menedžment 5 , 6 , 176
  • merilna negotovost 137
  • merilna tehnika 137
  • merilne priprave 59
  • merilni mostič 132
  • merilni sistemi 137
  • meritve 14 , 130 , 141 , 164
  • meritve laserja 152
  • meritve temperature zemlje 207
  • merjenje električnih veličin 132
  • merjenje hrupa 59
  • merjenje izvršnih sistemov 200
  • merjenje temeperature 125
  • merjenje tlaka 125
  • merjenje vibracij 59
  • merske enote 138
  • mešanice 195
  • metalne konstrukcije 156
  • metalurgija 191
  • metanogene bakterije 186
  • meteorologija 15 , 100 , 102
  • metoda končnih volumnov 128
  • metoda Monte Carlo 65
  • metode evalvacije 208
  • metode načrtovanja 162 , 181
  • metode vojskovanja 13
  • metodologija 1
  • Metodologija - Raziskovalno delo - Pisno sporočanje - Znanstveno raziskovanje - Tehnika pisanja - Učbeniki za visoke šole 1
  • metodologija vrednotenja 161
  • Michelson-Morleyev eksperiment 64
  • Micro Oxymax respirometer 186
  • Microsoft Windows (Computer file) 42
  • Microsoft Windows XP (operacijski sistem) - Priročniki 43
  • Microsoft.net framework 51
  • mikrobiologija 110
  • mikrobiološka diagnostika 89
  • mikrobiološka razgradnja lignina 110
  • mikrokrmilnik MC68HC11 55
  • mikrokrmilniki 33 , 46
  • Mikrokrmilniki - Učbeniki za visoke šole 46
  • mikrokrmilniki družine HC11 55
  • mikrokrmilniki MC68332 131
  • mikrokrmilniški sistemi 55
  • Mikrokrmilniški sistemi - Učbeniki za visoke šole 33 , 55
  • mikroprocesorji 55 , 131
  • mikroračunalniki 131
  • mikroskopija na atomsko silo 63
  • mikrotubuli 109
  • Military telecommunication 13
  • minerali 203
  • mineralni dodatki 188
  • minor-monotone invariante grafov 18
  • mišično utrujanje 3
  • Mobile communication systems 56
  • mobilni komunikacijski sistemi 56
  • mobilno poslovanje 56
  • moč 61
  • močnostna elektronika 131 , 135
  • močnostna elektronika glej Energetska elektronika
  • modeli konstrukcij 162
  • modeli merilnega sistema 137
  • modeli zgradb 162
  • modeliranje 137 , 160
  • Modeliranje - Vaje za visoke šole 197
  • modeliranje meritve 137
  • modeliranje numerično 207
  • modeliranje proizvodnje 180
  • moderna 210
  • moderne oblike 163
  • moderni materiali 163
  • modul z ločljivim spektrom 16
  • modulacija 148
  • modulacije 150 , 151
  • molekularna biologija 107
  • molekularni magnetizem 95
  • molekulska struktura 194
  • MOSFET 146
  • Motif 39
  • motnje 108
  • motnje pri pretokih 127
  • možgani 121
  • možne poškodbe 127
  • možnosti regulacije 127
  • možnosti uporabe 182
  • možnosti uporabe kot turbine 127
  • MP3 42
  • mrežni modeli 87
  • multilateralni sporazumi 10
  • multimedija 42
  • multimediji 38
  • multiplikator 16
  • Mušič Marko 212
  • muzeji 211
  • muzeji na prostem 211
  • MySQL 26

  • N-F reagenti 77
  • N-X reagenti 92
  • nabiranje 116
  • nacionalne razvojne strategije 182
  • način nanašanja 190
  • načrt proizvodnje 180
  • načrtovanje 206
  • načrtovanje algoritmov 40
  • načrtovanje avtomobilov 163
  • načrtovanje baz podatkov 52
  • načrtovanje eksperimentov 181
  • načrtovanje strani 32
  • načrtovanje uporabniških vmesnikov 36
  • načrtovanje vodenja sistemov 198
  • nadzor iskanja 41
  • najpogostejše drevesne vrste 172
  • naloge 23 , 34 , 143 , 150
  • namestitev 27 , 43
  • napetosti 160
  • napetostni regulatorji 145
  • napetostno-korozijsko pokanje 82
  • napoved kavitacije 128
  • napovedovanje zanesljivosti 141
  • naprave za prezračevanje 130
  • naravna sledila 101
  • naravna vlakna 194
  • naravne nesreče 206
  • naredi sam 140
  • nastanek vesolja 57
  • nastanek življenja 57
  • nastavitve 50
  • natezni preskusi 82
  • navidezni poskusi 143
  • navigacija 153
  • navor 61
  • navzkrižna polarizacija 83
  • nega gozda 172
  • negotovost 208
  • negotovost modela 199
  • nelinearna dinamika 21
  • nelinearni elementi 146
  • nelinearni upori 144
  • nelinearno vodenje 134
  • nematski tekoči kristali 87 , 91
  • nemški 215
  • nenosilne stene 157
  • neorenesansa 210
  • nepremičnina 208
  • nerjavna jekla 74 , 126
  • nerjavno jeklo 82
  • nevrokibernetika 3
  • Nevrokibernetika - Vaje za visoke šole 3
  • nevronske mreže 3 , 4
  • Newtonov zakon 61
  • nihanja 158
  • nihanje 61
  • nikljevi oksidi 72
  • nizkofrekvenčni ojačevalniki 147
  • NMR spektroskopija 85
  • Noise control 14
  • Noise pollution 14
  • nosilci 155 , 158 , 160
  • nosilne konstrukcije 206
  • nosilnost 160 , 162 , 206
  • notranje ogljičenje 191
  • NTC termistorji 144
  • nukleacija 78
  • numerična analiza 22
  • numerična analiza toka 128
  • numerična relativnost 58
  • numerične metode 21 , 41
  • numerični meteorološki model 100
  • numerično modeliranje 155 , 157 , 205 , 206 , 207

  • Object-oriented methods (Computer science) 29
  • objekti 44
  • objektne tehnologije 31
  • objektni modeli 29
  • objektni procesi razvoja 31
  • objektno modeliranje 31
  • objektno orientirane metode 29
  • objektno orientirano programiranje 32 , 36 , 44 , 51 , 52 , 54
  • oblačilna industrija 202
  • oblaki 102
  • oblikovanje 124 , 157
  • oblikovanje keramike 80
  • oblikovanje strateških diagramov 178
  • oblikovanje vrta 174
  • oblikovni spomin 124
  • obnova zgradb 204
  • obremenitve 202
  • obstojnost zgradb 161
  • obveznosti 11
  • ocena natančnosti 67
  • ocena nezanesljivosti 67
  • odboj zvoka 59
  • odboji na liniji 151
  • odgovornosti 11
  • odkopne metode z zasipom 154
  • odkrivanje napak 197
  • odločitvena drevesa 4
  • odpornost proti insekticidom 106
  • odpornost tkanin 192
  • odprta difuzijska celica 154
  • odsesavanje 130
  • odvodi 19
  • Office XP 49
  • Office XP (zbirka računalniških programov) - Priročniki 49
  • ograditev 87 , 91
  • ogrevalna tehnika 130
  • ogrevalne naprave 130
  • ogrevalni sistemi 130
  • ogrevanje 130
  • ogrožene vrste 108
  • ogroženost gozdov 172
  • ohmski upori 144
  • ojačevalniki 138 , 145
  • ojačevanje 138
  • okenski programi 44
  • okolje 90 , 179
  • okoljski faktor 204
  • okrajšave 138
  • okrasna drevesa 167
  • okrasne grmovnice 167
  • okrasne rastline 118 , 175
  • okrasno jagodičje 165
  • oksidacija 73
  • oksidacija grafita 191
  • onesnaženje 203
  • onesnaževanje okolja 14 , 15 , 179
  • opazovalniki 134
  • opazovanje vesolja 57
  • operacijski sistemi 27 , 39 , 43 , 55
  • operatorji 41
  • opisi metod 181
  • opisi prednosti 47
  • opisi slabosti 47
  • optična aktivnost 85
  • optična merjenja 152
  • optična vlakna 152
  • optične komunikacije 152
  • Optične komunikacije - Vaje za visoke šole 152
  • optične naprave 64
  • optični bralniki 35
  • optično branje 35
  • Optično branje - Priročniki 35
  • optimiranje 137
  • optimiranje izkoristka 133
  • optoelektronika 125
  • optoelektronski elementi 125
  • organizacija 6
  • organizacija poslovanja 177 , 178
  • organizacija proizvodnje 180
  • organska kemija 69 , 70 , 77 , 81 , 92 , 93 , 94 , 95 , 97
  • organske kisline 187
  • organske reakcije 77 , 92 , 97
  • organske sinteze 70 , 77 , 81 , 92 , 93 , 94 , 97
  • organske spojine 95
  • orientacijske fluktuacije 96
  • Ornamental berries 165
  • orodne vrstice 38
  • oscilatorji 138 , 145
  • osebne komunikacije 176
  • osebni avtomobili 163
  • Osebni računalniki - Priročniki 37 , 38
  • oskrba z vodo 130
  • osnove 41 , 138
  • osnove dela 50
  • osnove zvoka 59
  • osnovni delci 64
  • osnovni pojmi 136
  • osnovni ukazi 44
  • otroške igrače 140
  • Outlook 49
  • označevalni jeziki 45 , 51
  • oznake 138

  • padec tlaka 183
  • Paint - Testing 190
  • Palm 50
  • paneli 157
  • paralelni izhod 46
  • paralelni vhod 46
  • parametri zaslonov 149
  • parametrična krivulja 22
  • parametrični zlepek 22
  • parcialne diferencialne enačbe 23
  • parni 129
  • Pascal 1.5 137
  • pasivna plast 74
  • performančni kriteriji 199
  • periferna integrirana vezja 131
  • pesticidi 66
  • Petriejevi sprehodi 24
  • petrokemija 68
  • PHP 26
  • Phytotherapy - history 119
  • piezoelektični elementi 144
  • pigmenti 190
  • pirazoli 70
  • pisane vrtne rastline 115
  • pisave 2
  • pismenost 1
  • plačila 8
  • plačilni promet 29
  • planeti 57
  • planiranje 180
  • planiranje eksperimentov 181
  • Plantes d'ornement
   • - Identification 117
   • - Multiplication 117
  • Plants, Medicinal 119
  • Plants, Ornamental 120
  • plastični materiali 203
  • pleistocen 98
  • plezalke 115
  • plinske pore 191
  • počitniške hiše 212
  • podatkovne strukture 40
  • Podatkovne strukture - Načrtovanje - Učbeniki za visoke šole 40
  • podatkovne zbirke 26
  • podatkovni medpomnilniki 33
  • podatkovni sistemi 164
  • podeželje 209
  • Podeželje - Prostorsko urejanje - Slovenija - Učbeniki za visoke šole 209
  • podjetja 8
  • Podjetja - Strateško upravljanje 178
  • podjetje 180
  • podkonstrukcije 157
  • podlage 168
  • podtalnica 104
  • pogajalska izhodišča 171
  • pogajanja 171
  • pogodba o zaposlitvi 11
  • pogreški 137
  • pojem projektov 208
  • pokopališča 212
  • poliamid 96
  • polielektroliti 88
  • polimeri 68 , 124
  • polimerizacija 196
  • polimerizacijske reakcije 194
  • polimerna kemija 196
  • polimerne disperzije 87
  • polimerni kavčuki 195
  • polinomsko modeliranje 149
  • poliuretani 195
  • poljščine 173
  • Poljščine - Sorte - Preizkušanje 173
  • položajno vodenje 201
  • polprevodniki 145
  • polprevodniški elementi 135
  • polprevodniški laserji 125
  • polprevodniški materiali 135
  • pomen poročila 177
  • pomnilniki 46
  • ponovna uporaba 31
  • porazdelitvene funkcije 141
  • porazdelitveni grafi 141
  • portlandski cement 188
  • posebne določbe 11
  • poslanstvo muzejev na prostem 211
  • poslovna psihologija 176
  • poslovna strategija 176
  • Poslovna uspešnost - Priročniki 176
  • poslovne informacije 8
  • Poslovno komuniciranje - Priročniki 176
  • postmoderna 210
  • postopki optimiranja 137
  • potrebe uporabnikov 5
  • potresi 206
  • povezanost 18
  • povezava s PC 50
  • površinska struktura 78
  • PowerPoint 49
  • pragovna napetost 146
  • pragozd 166
  • praproti 117
  • praškasti vzorci 83
  • pravice 11
  • pravilnik 7 , 9
  • pravo 11
  • prebojna trdnost 192
  • predelava sadja 168
  • predelne stene 157
  • prednost .NET 30
  • predojačevalniki 147
  • predpisi 164
  • predstavitev znanja 41
  • pregled kemičnega orožja 89
  • pregled literature 106
  • pregled mikroorganizmov 89
  • pregledno delo 2 , 10 , 13 , 20 , 29 , 51 , 56 , 129 , 157 , 158 , 163 , 164 , 178 , 181 , 182 , 203 , 204
  • prehod na .NET 30
  • prehodni pojavi 142
  • prehrambena vrednost 113
  • prehrana 116
  • prekinitve 46
  • preklopni časi diode 146
  • prekurzorji 84
  • premazi 190
  • premazi na vodni osnovi 189
  • Premeščanje bremen - Varstvo pri delu - Pravna ureditev - Slovenija - Pravilniki 9
  • prenos podatkov 148
  • prenos posnetkov 35
  • prenos signalov 150 , 151
  • prenos toplote 207
  • prenos toplote v ceveh 207
  • prenos v osnovnem pasu 150
  • prenos znanja 184
  • prenosni računalniki 38
  • prenosni sistemi 135 , 163
  • prenova 204
  • preoblikovanje strategije v dejanja 178
  • preperevanje 105
  • prepovedi 164
  • preprečevanje 14
  • prepuščanje svetlobe 87
  • preskušanje 164 , 173
  • preslikave 40
  • presluh 148
  • pretok fluidov 183
  • pretržne trdnosti 192
  • pretvorniki 140
  • prevajanje akcijskega potenciala po živcu 3
  • prezračevanje 130
  • pridelava hrane 113
  • pridobivanje 194
  • prikazovalniki 144
  • priključevanje 46
  • priklop 50
  • prilagajanje karakteristik 127
  • primeri 34 , 135 , 155 , 181
  • primeri muzejev 211
  • primeri programov 33
  • primeri uporabe 131
  • primerjave 211
  • principi 10
  • priprava vzorca 66
  • priročniki 1 , 5 , 26 , 27 , 30 , 32 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 42 , 43 , 44 , 45 , 47 , 49 , 50 , 52 , 53 , 54 , 68 , 71 , 86 , 89 , 115 , 116 , 117 , 118 , 119 , 120 , 127 , 138 , 140 , 147 , 159 , 165 , 167 , 168 , 169 , 170 , 174 , 175 , 176 , 189 , 213
  • prizidki 204
  • Pro/ENGINEER 53
  • problem inverzije 162
  • proces oblikovanja vboda 202
  • proces spontanega urejanja 88
  • procesi hladilni 129
  • procesi obnove 204
  • procesna tehnika 183
  • procesna tehnologija 180
  • procesna vezja 28
  • procesne enote 28
  • procesni parametri 186
  • procesorji 38
  • prodaja 176
  • Prodaja - Priročniki 176
  • ProENGINEER 53
  • profil hitrosti 183
  • prognoza hrupa 14
  • programiranje 39
  • programiranje digitalnega računalnika 33
  • programiranje podatkovnih baz 36
  • programiranje v zbirniku 33
  • programiranje zbirk 26
  • programska oprema 31 , 37 , 42 , 49 , 198
  • programski inženiring 29
  • programski jezik C 34
  • programski jeziki 26 , 32 , 36 , 44 , 45 , 51 , 52 , 54
  • programski model 46
  • programski paketi 137
  • programski skald 33
  • programsko inženirstvo 31
  • proizvodnja cementa 188
  • projektiranje 159
  • projektivno-ravninski grafi 18
  • PROKRON 74
  • Promet - Ekološki vidik 179
  • prometna politika 179
  • prometna varnost 179
  • prometni sistemi 179
  • prosta trgovina 10
  • prostorsko urejanje 209
  • proteini 68
  • proteinska vlakna 109
  • proteinski polimeri 109
  • protipotresna gradnja 162
  • protipožarna varnost 157
  • prvi sloji pod površjem 104
  • PTC termistorji 144

  • QSM modul za serijsko komunikacijo 131
  • Quality control - Statistical methods 181

  • računalniška animacija 25
  • računalniška grafika 35 , 53
  • Računalniška grafika - Priročniki 35
  • računalniške mreže 25 , 26 , 32 , 45 , 47 , 51 , 56
  • računalniški programi 30 , 53
  • računalniški vid 149
  • računalniško modeliranje 53
  • računalniško podprto načrtovanje 53
  • računalniško programiranje 34 , 40 , 55
  • računalniško vodenje 180
  • računalništvo 4 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56
   • - programski jeziki - računalniški programi - Microsoft Visual Basic.NET 36
  • Računalništvo
   • - Leksikoni 48
   • - Priročniki 25 , 26
   • - Računalniški programi - Java 2 - Internet 44
  • računanje konstrukcij 155 , 156 , 157 , 160
  • računovodstvo 177
  • radarji 153
  • radialne obremenitve 127
  • Radiografija - Zgodovina - Kongresi 122
  • Radiography - History - Congresses 122
  • Radiologija - Zgodovina - Zborniki 122
  • RAM 38
  • rast gozda 166
  • rast kristalov 78
  • rastišča 119
  • rastline 203
  • rastlinski toksini 119
  • rastlinstvo 114
  • ravnovesje sil 61
  • razčlenitev Web strani 47
  • raziskave 86
  • raziskovalne metode 1
  • raziskovalno delo 1
  • razpoke 160
  • razred točnosti 132
  • razredi 44
  • razširjanje valov 153
  • raztopine 68
  • razvoj 5 , 178 , 180
  • razvoj avtomobila 164
  • razvoj gozda 166
  • razvoj knjižničnih zbirk 5
  • razvoj orožja 13
  • razvoj tehnološkega postopka 93
  • razvojna programska oprema 131
  • razvojne plošče 46
  • razvojno okolje 55
  • reagenti 94
  • realizem 210
  • realna števila 19
  • receptorji 106
  • recepture 190
  • red aproksimacije 22
  • redukcija 73
  • redundantno kodiranje 148
  • referenčni materiali 67
  • refleksijska elipsometrija 63
  • regulacije 130 , 198
  • rekonstrukcije 204
  • relaksorji 60
  • relativnost 58
  • releji 144
  • rentgenologija 122
  • Rentgenologija - Zgodovina - Zborniki 122
  • rentgenska strukturna analiza 111
  • restavracija ekosistemov 108
  • reševanje problemov 40 , 158
  • rešitve 23 , 136 , 143 , 150
  • rezidence 212
  • robide 165
  • roboti 201
  • robotika 200
  • Robotika - Elementi - Vaje za visoke šole 200
  • robustno vodenje 134 , 199
  • Rock plants 170
   • - Encyclopedias 170
   • - Pictorial works 170
  • ročno premeščanje bremen 9
  • rotorska dinamika 127
  • rudarstvo 154
  • ruralna arhitektura 209
  • Ruralna naselja - Arhitektura - Slovenija - Učbeniki za visoke šole 209
  • ruski 215
  • Rutherfordov model 64

  • sadjarstvo 168
  • Sadje - Biološko pridelovanje 168
  • Sadno drevje
   • - Bolezni 168
   • - Škodljivci 168
  • samonikle rastline 116
  • samostani 212
  • Sandwich construction 157
  • saniranje zgradb 204
  • satelitske komunikacije 153
  • Savski prelom 103
  • secesija 210
  • sedimentologija 98
  • segrevanje ozračja 15
  • sekundarna mreža 195
  • sekundarna nosilnost 157
  • semiempirični model 65
  • sendvič konstrukcije 157
  • senzorji 144
  • separacijske tehnike 187
  • serijski I/O 46
  • serinske proteaze 111
  • servo pogoni 133
  • sestava proizvodnje 180
  • sestava računalnika 37
  • sestavine poročila 177
  • sestavni elementi 127
  • sevanje 153
  • Sevanje - Vaje za visoke šole 153
  • sevanje sonca 102
  • seznami 40
  • Shape memory alloys 124
  • Shock (Mechanics) - Congresses 206
  • shranjevanje slike 35
  • sidranje 87 , 96
  • signali 150 , 151
  • Signali
   • - Učbeniki za visoke šole 148
   • - Vaje za visoke šole 150
  • silicij 125
  • SIM modul za integracijo sistema 131
  • simboli 2 , 138
  • simbolično preverjanje modelov 28
  • simbolično učenje 41
  • simulacija 197
  • Simulacija - Vaje za visoke šole 197
  • simulacija gibanja mehanizmov 202
  • simulacija odvijanja 193
  • simulacija sistemov 198
  • simulacije 206 , 207
  • simulacije Monte Carlo 87
  • SIMULINK 197 , 198
  • simuliranje 164 , 207
  • sinteza 84 , 111
  • sinteza regulatorja 199
  • sinteze flavonov 93
  • sinteze učinkovin 123
  • SISO sistemi 199
  • sistem MC68HC11 33
  • sistem pogonskih sredstev 184
  • sistemi daljinskega hlajenja 129
  • sistemi daljinski 207
  • sistemi energetski 207
  • sistemi programske opreme 30
  • sistemi s spremenljivo strukturo 201
  • sistemi v Sloveniji 129
  • sistemi v svetu 129
  • sistemski deli 130
  • sistemski gonilniki 55
  • sistemski skald 33
  • skalnjaki 170
  • skenerji 35
  • sklopke 127
  • skupna kmetijska politika 171
  • skupni jezik 30
  • sledenje voda 101
  • sledilni poskusi 99
  • slikovni zasloni 149
  • slovar izrazov 194
  • slovarji 214
  • Slovarji, poliglotski 215
  • Slovenija 98 , 99 , 171 , 179 , 209 , 211 , 212
  • slovenski 214
  • SLRT testi 82
  • snov 57 , 68
  • sodni postopki 8
  • sol-gel sinteza 75
  • Solid state electronics 145
  • sonaravni razvoj 184
  • sonaravno gospodarjenje 166
  • sonaravno gozdarstvo 108
  • sončne celice 125
  • sorpcijski 129
  • sorte 168 , 173
  • spajkanje 138
  • speciacija 90
  • specialne funkcije 23
  • spektrometrija gama 65
  • spektroskopija 190
  • speleologija 105
  • spletne storitve 30
  • spletne strani 25
  • splošne knjižnice 5
  • spomeniki 212
  • spomin 121 , 124
  • spomin v obe smeri 124
  • sporazum TRIPS 10
  • sprehodi levo-desno 24
  • sprejemniki 148
  • sprememba trdnosti sukanca 202
  • spremenljiva togost 158
  • spreminjanje slike 35
  • stabilnost 91 , 156
  • Stahovica 103
  • standardi 67 , 159
  • staranje 96
  • statična karakteristika FET 146
  • statične interpretacije 157
  • statika 156 , 158
  • statistična fizika 62
  • stavbe 210
  • stavbe glej Zgradbe
  • stehiometrija 73
  • Stereochemistry 85
  • stereoizomerija cikličnih spojin 85
  • stereokemija 85
  • stikala 144
  • stikalni časi 146
  • stiki 157
  • stiki in pritrditve 203
  • stili 204
  • stopnje rigidnosti 180
  • Strategija - Poslovna uspešnost 178
  • strategije v podjetju 178
  • strateško načrtovanje 178
  • strateško usmerjene organizacije 178
  • stratigrafija 98
  • stratosfera 102
  • strežniki Enterprise 30
  • strojna oprema 28 , 35 , 37 , 38 , 46
  • strojništvo 127 , 128 , 129 , 130 , 163 , 164
  • strojno učenje 4 , 41
  • Strojno učenje - Učbeniki za visoke šole 41
  • strokovno delo 1 , 171
  • Structural design - Congresses 206
  • Structural dynamics 162
   • - Congresses 206
  • strujanje 130
  • struktura molekul 85
  • strukture 162 , 203
  • strukture molekul 68
  • strukturna analiza 99 , 103
  • strukturna geologija 103
  • strukturna kemija 83
  • strukturna sila 76
  • strukturne lastnosti 72
  • strukturne sile 63
  • strukturni prehod 76 , 91
  • superelastičnost 124
  • Sustainable development - Developing countries 182
  • svetleče diode 125
  • svetloba 64
  • Swing 44
  • Swish 1.52 25
  • Swish 2.0 25
  • System design 180

  • šasija 164
  • šivalni stroji 202
  • šivanje 202
  • španski 215
  • števski sistemi 131
  • študije primerov 185 , 190 , 206

  • Taguchi methods (Quality control) 181
  • Taguchi metoda 181
  • tajna orožja 13
  • taksonomija 117 , 167 , 169 , 170
  • tanke plasti 72
  • tehnična akustika 59
  • Tehnična akustika - Učbeniki za visoke šole 59
  • tehnične omejitve 164
  • tehnika 158
  • tehnika pisanja 1
  • tehnika vozil 163
  • tehnike fotografiranja 213
  • tehnološke osonove 164
  • tehnološki ukrepi 168
  • tekmovanja 164
  • tekoči kristali 63 , 76 , 88 , 96
  • tekoči trak 180
  • tekstilna industrija 202
  • tekstilna tehnologija 192 , 193 , 194
  • tekstilna vlakna 194
  • tekstilne surovine 194
  • Tekstilne surovine - Učbeniki za visoke šole 194
  • tektonika 103
  • telekomande 180
  • telekomunikacije 148 , 153
  • Telekomunikacije - Učbeniki za visoke šole 148
  • televizija 149
  • temeljenje 160
  • teoremi mrež 135
  • teoretična kemij 78
  • teoretična kemija 76
  • teorija 1
  • teorija grafov 18 , 24
  • teorija množic 19
  • teorija naučljivosti 41
  • teorija odvijanja preje 193
  • teorija operatorjev 16
  • teorija relativnosti 64
  • teorija signalov 151
  • terenske raziskave 99
  • termična stabilnost 157
  • termične lastnosti 72
  • terminologija 214
  • termodinamične osnove 130
  • termodinamičnost 124
  • termodinamika 102
  • terorizem 13 , 89
  • Terorizem 89
  • tesnila 127
  • testi črpanja 104
  • testiranje 28 , 104 , 206
  • testiranje zanesljivosti 141
  • tetanična stimulacija 3
  • Thomsonov model 64
  • tipala hitrosti vrtenja 200
  • tipala nivoja 200
  • tipala odmika 200
  • tipala razdalje 200
  • tipala sile 200
  • tipala tlaka 200
  • tipologija muzejev 211
  • tiristorji 145
  • tlačni izluževalni test 154
  • točkasti multiplikator 16
  • tokovna polja 139
  • tokovno polje 136
  • toksikologija 89
  • topila 190
  • topla voda 130
  • toplota plinov 61
  • toplotne izgube 207
  • topološki efekti 87
  • torusni grafi 18
  • TPU časovno procesna enota 131
  • TQ CE 108 197
  • TQ CE 9 197
  • tradicionalna medicina 119
  • trajnice 115
  • trajnost zgradb 161
  • trajnostni razvoj 179
  • transformacija signala 148
  • transformatorji 144
  • transmisijska elektronska mikroskopija 78
  • transmisijski sistemi 183
  • transport energije 207
  • tranzistorji 138 , 145
  • tranzistorska vezja 145
  • trdnost 158
  • trenje 202
  • triaksialne tkanine 192
  • trihalogenidi prehodnih kovin 78
  • Trnovski gozd 101
  • trombinski inhibitorji 123
  • Tropical plants 120
  • troposfera 102
  • tropske okrasne rastline 120
  • Trstenik 103
  • trve 115
  • trženje 5 , 176
  • trženje pridelkov 168
  • tuljave 144
  • tunelska mikroskopija 78
  • turbinski stroji 128
  • turbolentni modeli 128
  • turbulentni mejni sloj 183
  • tveganje 208

  • UASB reaktor 186
  • učbeniki 67 , 73 , 102 , 172 , 185
  • učbeniki za visoke šole 3 , 14 , 19 , 23 , 33 , 34 , 40 , 41 , 46 , 55 , 59 , 61 , 64 , 85 , 125 , 131 , 132 , 135 , 136 , 139 , 141 , 142 , 143 , 144 , 145 , 146 , 148 , 150 , 151 , 152 , 153 , 194 , 197 , 198 , 200 , 209
  • učenje 3
  • učinek tople grede 15
  • učna literatura 12
  • udobnost potnikov 163
  • uivariabilni sistem 199
  • uklon 158
  • uklon rentgenskih žarkov 83
  • umeritvena krivulja izkoristka 65
  • umetna inteligenca 4
  • umetne nevronske mreže 41
  • umetnost 213
  • UML 197
  • univerzitetne knjižnice 6
  • upodobitev modula 16
  • upogibna togost 158
  • uporaba 127
  • uporaba asinhronskega motorja 133
  • uporaba Interneta 27
  • uporaba MATLAB 197
  • uporaba mikrokrmilnika 131
  • uporaba ojačevalnikov 145
  • uporaba računalnika 38
  • uporaba tehnologije 182
  • uporabniški vmesniki 39
  • uporabnost 47
  • uporana mikroračunalnikov 131
  • upori 144
  • uporovne družine 144
  • upoštevanje izgub v železu 133
  • upravljanje podatkov 54
  • upravljanje sistema 27 , 43
  • upravljanje vzorcev 31
  • upravljanje z ekosistemi 108
  • urbanizem 209
  • urbano okolje 14
  • urejanje krajine 167
  • urejanje vrtov 167 , 170 , 175
  • urejenost idempotentov 17
  • urejevalniki besedil 37 , 38
  • USK - uravnoteženi sistem kazalnikov 178
  • usmerjanje iskanja 41
  • usmerniki 140
  • uspešni primeri 41
  • ustvarjanje sinergije 178
  • utrujenost 124
  • Užitne rastline 116

  • v avtomobilu 140
  • vaje 61
  • vakuumska tehnika 125
  • vakuumske tanke plasti 125
  • vakuumski sistemi 125
  • valovanje 61
  • valovna optika 64
  • van der Waalsova sila 91
  • variacijski račun 23
  • Variegated plants 115
  • varistorji 144
  • varna gradnja 162
  • varna prehrana 185
  • varnost 13 , 43 , 164
  • varnost mrež 56
  • varovanje kulturne dediščine 204
  • varstvo 11
  • varstvo ekosistemov 108
  • varstvo okolja 179 , 184
  • varstvo pri delu 7 , 9
  • Varstvo pri delu - Pravna ureditev - Slovenija - Priročniki 7
  • vasi 209
  • več-pregradni sistem vgradnje zasipa 154
  • večfazni sistemi 142
  • večkvantni prehodi 83
  • večnivojski sistem 180
  • verjetnostni račun 23
  • Verjetnostni račun - Vaje za visoke šole 23
  • veterina 29
  • veziva 190
  • vezja s harmonskimi viri 142
  • vgrajeni programi 50
  • vile 212
  • vinilni polimeri 196
  • viri električne energije 138
  • viri hrupa 59
  • virtualno podjetje 180
  • visoka varnost 180
  • visoke šole 1
  • visokošolske knjižnice 6
  • Visokošolske knjižnice - Razvoj - Posvetovanja 6
  • visokotemperaturnia superprevodnost 62
  • Visual Basic 5.0 137
  • Visual Basic.NET 36
  • Visual C#.NET 54
  • Visual Studio .NET 30
  • Visual Studio NET 54
  • vlaknasta optika 135
  • vlečna sila sukanca 202
  • vložitve grafov 18 , 24
  • voda 73 , 203
  • vodenje 178
  • vodik 73
  • vodne suspenzije 80
  • vodniki 210
  • vodoodpornost 157
  • vohunjenje 13
  • vojskovanje 13
  • von Neumannov računalniški model 33
  • vpliv hrupa 59
  • vpliv na zdravje 14
  • vpliv reakcijskih spremenljivk 92
  • vpliv strukture 92
  • vpliv vibracij 59
  • vpliv zvočnega vira 59
  • vplivi na družbo 182
  • vplivi na ljudi 59
  • vplivi na razvoj 182
  • vplivi tehnologij 13
  • vplivi tehnologije 182
  • vrednotenje 208
  • vrednotenje zanesljivosti 141
  • vrste 144
  • vrste absorpcijskih hladilnikov 129
  • vrste črpalk 127
  • vrste gospodarjenja 172
  • vrste kodiranja 33
  • vrste premazov 190
  • vrste rastlin 167 , 170 , 174
  • vrste valovanj 59
  • vrtanje 104
  • vrtenje 61
  • vrtenje pod magičnim kotom 83
  • vrtilna količina 61
  • vrtna arhitektura 174
  • Vrtna arhitektura 175
  • vrtnarstvo 115 , 117 , 118 , 120 , 165 , 167 , 169 , 170 , 174 , 175
  • vrtne rastline 116
  • vrtnine 173
  • Vrtovi - Urejanje 175
  • vsebina poročila 177
  • vzdrževanje 141
  • vzdrževanje sistema 27
  • vzdržljivost konstrukcije 206
  • vzgoja sadik 117 , 169
  • vzmetenje vozil 164
  • vzorci 90
  • vzorci v inženirstvu 31
  • vzorčenje 150

  • Web aplikacije 54
  • Web site development 47
  • Web sites - Design 47
  • Web strani 32
  • Windows aplikacije 54
  • Windows XP 27 , 43
  • Windows XP okolje 42
  • Wireless Internet 56
  • Word 49
  • WordPad 38
  • Writing - History 2

  • X - žarki 122
  • X-Radiografija - Zgodovina - Kongresi 122
  • X-Rays - History - Congresses 122
  • XHTML 1.1 45
  • XHTML moduli 45

  • Yarrowia lipolytica 187

  • z jedrom 144
  • za termoenergetske sisteme 127
  • za transport petrokemičnih proizvodov 127
  • za transport vode 127
  • za transport zmesi 127
  • zagotavljanje kakovosti 181
  • zagotavljanje kvalitete 86
  • zagotavljanje sledljivosti 31
  • zajemanje podatkov 164
  • zaključni računi 177
  • zakoni 10 , 11
  • zakonodaja 5 , 10 , 204 , 209
  • zakrasele kamnine 99
  • zanesljivost 144
  • zanesljivost komponent 141
  • zanesljivost sistemov 141
  • zaporedja 19
  • zaščita avtorskih pravic 10
  • zaščita biološke raznovrstnosti 108
  • zaščita intelektualne lastnine 182
  • zaščita okolja 130
  • zaščita pred hrupom 14
  • zaščita rastlin 119
  • zatične naprave 28
  • zavest 121
  • zavore 163 , 164
  • zaznavanje napak 197
  • zbirniki 46
  • zbornik 106
  • zborniki 6 , 66 , 69 , 108 , 122 , 179
  • zbrana dela 212
  • zdravilne rastline 119
  • zdravilne učinkovine 119
  • zdravje 7 , 9
  • zdravljenje 122
  • zdravstvene aplikacije 124
  • Zelenjava - Sorte - Preizkušanje 173
  • zelišča 115
  • Zenerjeva dioda 146
  • zgodovina medicine 122
  • zgodovina pisanja 2
  • zgodovinski faktor 204
  • zgodovinski pregled 10 , 20 , 41 , 89 , 119 , 210
  • zgodovinski pregledi 114 , 209
  • Zgornje Posočje 98
  • zgradba 33 , 46
  • zgradba atoma 64
  • zgradba kristalov 125
  • zgradba mikroprocesorja 131
  • zgradba v kristalih 125
  • zgradbe 159
  • Zgradbe - Projektiranje - Priročniki 159
  • zmanjšanje trenja 183
  • zmanjševanje hrupa 59
  • zmanjševanje izgub 207
  • zmanjševanje vibracij 59
  • značilnosti valovanj 59
  • znaki 2
  • znanost 1
  • znanstveno delo 1
  • zobozdravstvene aplikacije 124
  • zoofarmakognozija 119
  • zračne 144
  • zrak 73
  • zrcala 64
  • zunaj doma 140
  • zunanja polja 76
  • zunanje polje 87
  • zvezde 57
  • ZVNKD 210
  • zvočna intenzivnost 59
  • zvočna moč 59
  • zvočne kartice 38
  • zvočne ravni 59
  • zvočni tlak 59
  • zvočno valovanje 59

  • železo 124
  • žepni računalnik 50
  • Žepni računalniki - Priročniki 50
  • živilska industrija 185
  • živilska tehnologija 185
  • življenska doba stavb 161
Avtorji spletnih strani CTK CTK Zadnja sprememba: 10.9.2002 Webmaster Pošljite sporočilo uredniku na naslov: webmaster@ctk.uni-lj.si