Knjižne novosti
Na domačo stran CTK


Knjižne novosti št. 3
maj - junij 2002

VSEBINA

 • NASLOVNO KAZALO
 • IMENSKO KAZALO
 • PREDMETNO KAZALO • 001 ZNANOST IN ZNANJE NASPLOH.


  1.
  LIKAR, Borut, 1962-
          Inoviranje / Borut Likar ; Šavtor 9. poglavja Dejan Križaj ; slike in risbe Gregor KmeclĆ. - 2., dopolnjena izd. - V Kopru : Visoka šola za management, 2001 (ŠLjubljana : BoriĆ). - 174 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

  Učbenik k predmetu Inoviranje in proizvodnja. - Bibliografija: str. 167-168. - Kazalo
  ISBN 961-6268-51-1
  a) inovacijska dejavnost b) iznajdbe c) izumi d) inovacije e) ustvarjalno razmišljanje f) načini razmišljanja g) motiviranje ustvarjalnosti h) spodbujanje ustvarjalnosti i) tehnike razmišljanja j) možganska nevihta - brainstorming k) Gordonova tehnika l) zapisovanje idej - brainwriting m) usmerjene povezave n) miselni vzorci o) nizka stopnja ustvarjalnosti p) vzroki q) knowhow r) lastno znanje s) nakup tujega znanja t) kopiranje u) izbor invencije v) analize w) ocene uspešnosti x) preobrazba invencij v inovacije y) intelektualna lastnina z) industrijska lastnina š) prijava đ) podelitev pravic ć) patentno varstvo č) avtorske pravice &127;) kršenje pravic Ž) uporaba interneta !) inovacijska podpora #) podjetniška podpora Ž) MZT - Ministrstvo za znanost in tehnologijo o) MMGT - Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem A) PCMG - Pospeševalni center za malo gospodarstvo A) GZS - Gospodarska zbornica Slovenije A) informacijsko relejni center FEMIRC A) SMG - Sklad RS za razvoj malega gospodarstva A) učbeniki za visoke šole

  001.894/.895(075.8)
  COBISS-ID 110299904

  2.
  POSVETOVANJE PODIM (22 ; 2001 ; Maribor)
          Prenos novosti v podjetniško prakso : zbornik 22. posvetovanja PODIM, Maribor, 6.-7. december 2001 / uredniki Miroslav Rebernik, Matjaž Mulej, Matej Rus ; ŠorganizatorĆ IRP, Inštitut za razvoj podjetništva. - Maribor : IRP Inštitut za razvoj podjetništva, 2001. - 327 str. ; 24 cm

  Druga poimenovanja posvetovanja iz predgov. in po tradicionalnem poimenovanju. - Bibliografija na koncu posameznih prispevkov
  a) tehnika b) inoviranje c) inovativnost d) izumi e) inovacije f) dejavnosti inoviranja g) pospeševanje ustvarjalnosti h) inovativni potenciali i) intelektualna lastnina j) tehnološki transfer k) uvajanje inovacij l) timsko sodelovanje m) marketinški procesi načrtovanja n) razvijanje izdelkov o) poti do novih idej p) inovacijska strategija Slovenije q) zborniki

  001.895:658(497.4)(063)
  COBISS-ID 46684417


  006 STANDARDIZACIJA.


  3.
  SLOVENSKI inštitut za standardizacijo
          Slovenska standardizacija na področju gradbeništva ŠElektronski virĆ : SIST CD-ROM/GRADB : uporabniški priročnik / Slovenski inštitut za standardizacijo. - Elektronska idaja 2/2002. - Ljubljana : SIST, 2002. - 1 CD-ROM ; 12 cm

  a) gradbeništvo b) slovenska standardizacija c) standardi d) katalog e) SIST f) gradbeni proizvodi g) evropski standardi h) slovenska tehnična zakonodaja i) evropski standardi za gradbeništvo j) WTO/TBT k) SIST/TC l) znak CE m) CENELEC n) CEN/TC o) ISO/TC p) EN q) ENV r) prEN s) prENV t) WI u) IEC v) ETSI

  006(497.4)
  COBISS-ID 685159


  02 KNJIŽNIČARSTVO.


  4.
          COBISS3/MEDKNJIŽNIČNA izposoja V2.0 : priročnik za uporabnike / ŠizdalĆ Institut informacijskih znanosti, IZUM. - Maribor : Institut informacijskih znanosti, IZUM, 2001 (Maribor : Grafiti studio). - 117 str. : graf. prikazi ; 30 cm

  Na vrhu nasl. str.: COBISS, Kooperativni online bibliografski sistem in servisi. - 600 izv.
  ISBN 961-6133-09-8
  a) COBISS/Medknjižnična izposoja - Programska oprema - Priročniki b) Online katalogi - Izposoja gradiva - Priročniki c) knjižničarstvo d) COBISS e) medknjižnična izposoja f) programska oprema g) online katalogi h) prevzem zahtevka i) naročanje gradiva j) prejem gradiva k) dobava gradiva naročniku l) vračilo gradiva m) obveščanje

  025.6:004(035)
  COBISS-ID 46508289

  5.
          COBISS3/NABAVA V2.0 : priročnik za uporabnike / ŠizdalĆ Institut informacijskih znanosti, IZUM. - Maribor : Institut informacijskih znanosti, IZUM, 2001 (Maribor : Grafiti studio). - 158 str. : graf. prik. ; 30 cm

  Na vrhu nasl. str.: COBISS, Kooperativni online bibliografski sistem in servisi. - 600 izv.
  ISBN 961-6133-11-X
  a) knjižničarstvo b) COBISS c) informacijski sistemi d) programska oprema e) nabava gradiva f) izbor g) nakup h) zamenjava i) prejem j) pridobivanje oglednih izvodov k) reklamiranje l) pregled dogodkov

  025.2:004.42(035)
  COBISS-ID 46507777

  6.
  ECDL 2001 (2001 ; Darmstadt, Germany)
          Research and advanced technology for digital libraries : 5th European conference, ECDL 2001, Darmstadt, Germany, September 4-9, 2001 : proceedings / Panos Constantopoulos, Ingeborg T. Solvberg (eds.). - Berlin ; Heidelberg ; New York : Springer, 2001. - XII, 462 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; vol. 2163)

  Dostopno tudi na: http://link. springer-ny.com/link/service/serie s/0558/tocs/t2163.htm (Restricted to Springer LINK subscribers) . - Kazalo
  ISBN 3-540-42537-3
  a) Digital libraries - Congresses b) Digital libraries - Europe - Congresses c) knjižničarstvo d) digitalne knjižnice e) nove tehnologije f) digitalizacija dokumentov g) povezovanje h) podatkovni modeli i) integracije knjižnic j) iskanje podatkov k) multimedijske knjižnice l) zborniki

  026:004
  COBISS-ID 23892997

  7.
          COBISS. COMARC/A format : za normativne podatke : delovno gradivo za sestanek junija 1998 / ŠizdalĆ IZUM. - Maribor : IZUM, 1998. - 1 zv. (loč. pag.) ; 31 cm

  a) knjižničarstvo b) normativni podatki c) COBISS d) COMARC format e) priročniki

  025.3/.5:004(035)
  COBISS-ID 8163929

  8.
          REPORT on activities in the year 1999 : presented to the board of Governors of the Hebrew University of Jerusalem. - ŠJerusalemĆ : The Jewish National and University Library, 2000. - 1 zv. (loč. pag.) ; 27 cm

  Besedilo v hebrejščini je tiskano v obratni smeri. - Paginacija teksta v angleščini obsega 16 str., v hebrejščini v obratni smeri pa obsega 15 str.
  a) knjižnice b) poročilo c) 1999 d) Judovska nacionalna in univerzitetna knjižnica e) tehnično poročilo

  027.7(569.44)(058)
  COBISS-ID 24235781

  9.
          REPORT on activities in the year 2000 : presented to the board of Governors of the Hebrew University of Jerusalem. - ŠJerusalemĆ : The Jewish National and University Library, 2001. - 1 zv. (loč. pag.) ; 27 cm

  Besedilo v hebrejščini je tiskano v obratni smeri. - Paginacija teksta v angleščini obsega 17 str., v hebrejščini v obratni smeri pa obsega 16 str.
  a) knjižnice b) poročilo c) 2000 d) Judovska nacionalna in univerzitetna knjižnica e) tehnično poročilo

  027.7(569.44)(058)
  COBISS-ID 24236037


  1 FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJA.


  10.
  PERUŠ, Mitja
          Biomreže, mišljenje in zavest / Mitja Peruš ; Šslikovni material Nedžad ŽujoĆ. - Maribor : Satjam, 2001. - 355 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 320-344. - Kazalo. - Povzetek
  ISBN 961-90853-1-0
  a) zavest b) kognitivna nevroznanost c) asociativne nevronske mreže d) kvantna fizika e) analogije f) modeli g) spremenjena stanja zavesti h) duhovnost i) razpoznavanje j) spomin k) obravnavana duševnost l) hierarhične strukture vzorcev m) nevropsihologija duševnosti n) nevropsihologija kognicije o) holinistična dinamika p) ozadje zavesti q) preučevanje zavesti r) preučevanje kognicije s) naravna zavest t) fizikalne osnove znanosti u) naturalistično proučevanje zavesti v) fenomenalna zavest w) kvalije x) duhovna stanja zavesti y) matematične analogije nevronskih mrež z) holohrafija š) možgenske strukture đ) statistična nevrofizika ć) nevropsihološki modeli č) transcendentalna meditacija &127;) pregledno delo

  159.95:616.831
  CC-APA:
  4160
  COBISS-ID 45741569


  31 STATISTIKA.


  11.
  NEMEC, Jože
          Statistika / Jože Nemec. - Maribor : Fakulteta za kmetijstvo, 2000 (Murska Sobota : Eurotrade Print). - 203 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

  500 izv. - Bibliografija: str. 192. - Kazalo
  - - Statistika : obrazci in tabele. - 24 str. : obrazci
  ISBN 961-6317-03-2
  a) Statistika - Učbeniki za visoke šole b) statistika c) statistične množice d) statistične spremenljivke e) statistični podatki f) prikazovanje podatkov g) frekvenčne porazdelitve h) parametri frekvenčnih porazdelitev i) teoretične frekvenčne porazdelitve j) množični pojavi k) odvisnost med pojavi l) časovne vrste m) vzorčenje n) analiza variance o) statistični paket SPSS p) reševanje statističnih problemov q) učbeniki za visoke šole

  311.1(075.8)
  COBISS-ID 45393665


  33 GOSPODARSTVO. VARSTVO (VARNOST) PRI DELU.


  12.
  DEVETAK, Gabrijel
          Temelji trženja in trženjska zasnova podjetja / Gabrijel Devetak ; Šrisbe David Veselič in Alen JežovnikĆ. - 2. natis. - V Kopru : Visoka šola za management, 2000 (Ljubljana : Biro M). - IX, 202 str. : graf. prikazi ; 29 cm

  Bibliografija: str. 197-200
  ISBN 961-6268-27-9
  a) Marketing - Učbeniki za visoke šole b) trgovina c) marketing d) TIS - trženjsko informacijski sistemi e) organiziranost trženja f) politika izdelkov g) politika storitev h) politika cen i) politika razpečave j) politika promocije k) politika tržnega komuniciranja l) neposredno trženje m) direktni marketing n) strategija trženja o) tržne aktivnosti p) nadziranje q) izvajanje r) priprava s) politika ustvarjalnosti t) uporaba interneta u) učbeniki za visoke šole

  339.138(075.8)
  COBISS-ID 109413376

  13.
  DRUŠTVO ekonomistov. Strokovno posvetovanje (1 ; 2000 ; Portorož)
          Združitve in prevzemi gospodarskih družb / Društvo ekonomistov Ljubljana ŠinĆ Pravniško društvo Ljubljana, I. strokovno posvetovanje, Portorož, 8. in 9. junij 2000. - Ljubljana : Društvo ekonomistov, 2000 (Ljubljana : Laserprint). - 112 str. : graf. prikazi ; 23 cm

  Bibliografija pri večini prispevkov
  a) Gospodarske družbe - Prevzem - Posvetovanja b) Gospodarske družbe - Združevanje - Posvetovanja c) gospodarske družbe d) združitve e) pripojitve f) spojitve g) prevzemi h) pravna problematika i) varstvo konkurence j) praktične izkušnje k) protislovja prevzemov l) zborniki

  334.751.2(063)
  COBISS-ID 107734016

  14.
  DUBROVSKI, Drago
          Izbrani vidiki mednarodnega poslovanja in financ za mala podjetja / Drago Dubrovski. - Portorož : Visoka strokovna šola za podjetništvo, 2000 (ŠLjubljanaĆ : Dokumentarna). - 320 str. : graf. prikazi ; 21 cm

  Nasl. na hrbtu ov.: Izbrani vidiki mednarodnega poslovanja in financ. - Bibliografija: str. 313-320
  ISBN 961-6347-19-5
  a) Mala podjetja - Mednarodno poslovanje - Učbeniki za visoke šole b) Mala podjetja - Marketing - Učbeniki za visoke šole c) Mala podjetja - Finančno poslovanje - Učbeniki za visoke šole d) organizacija poslovanja e) mala podjetja f) mednarodno poslovanje g) sestavine mednarodnega okolja h) tuji trgi i) vstop na tuje trge j) izbira načina vstopa k) izbiranje tujih trgov l) mednarodne marketinške raziskave m) marketinški programi n) prodajni pogoji o) cene p) učbeniki za visoke šole

  339.5/.9:334.012.64(075.8)
  COBISS-ID 109338368

  15.
  GUSEL, Leopold
          Sistemi in instrumenti mednarodne menjave / Leo Gusel, Vito Bobek. - Maribor : Ekonomsko-poslovna fakulteta, 1997. - 352 str. : tabele ; 24 cm

  300 izv. - Bibliografija: str. 345-350
  ISBN 86-80085-68-5
  a) mednarodna menjava b) mednarodna trgovina c) mednarodno trženje d) mednarodno sodelovanje e) zunanja trgovina f) zunanja politika g) izvoz h) pretok blaga i) mednarodno ekonomsko sodelovanje j) mednarodne ekonomske integracije k) mednarodni sporazumi l) mednarodne finance m) devizno poslovanje n) tuje investicije o) carine p) GATT q) Evropska unija r) EFTA s) CEFTA t) Slovenija

  339.54(075.8)
  COBISS-ID 40841217

  16.
  HABJANIČ, Darja
          Osnove trženja / Darja Habjanič, Tanja Ušaj ; Šprimere iz slovenske prakse izbrala Lučka Peljhan ; ilustracije Marijan MočivnikĆ ; rokopis strokovno pregledala Zlatko Jančič in Nada Klučar. - 1. izd. - Ljubljana : I & S Aladin, 1998 (ŠLjubljanaĆ : Hren). - 129 str. : ilustr. ; 29 cm

  Učbenik. - 2.000 izv. - Kazalo. - Povzetek na koncu poglavij
  ISBN 961-90643-0-5
  a) Marketing - Učbeniki za srednje šole b) marketing c) sodobno trženje d) upravljanje trženja e) nakupno vedenje uporabnikov f) analize trženjskih priložnosti g) izdelki h) prodajne cene i) tržne poti j) tržno komuniciranje k) učbeniki za srednje šole

  339.138(075.3)
  COBISS-ID 77267712

  17.
  LETNA konferenca preizkušenih davčnikov (1 ; 2000 ; Portorož)
          Zbornik referatov / 1. letna konferenca preizkušenih davčnikov, Portorož, 26. in 27. oktober 2000. - Ljubljana : Slovenski inštitut za revizijo, 2000 (Ljubljana : FIC). - 286 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

  150 izv. - Bibliografija pri večini, povzetek in summary pri vseh prispevkih
  ISBN 961-90836-3-6
  a) Davki - Posvetovanja b) Davki - Slovenija - Posvetovanja c) finance d) davki e) obdavčenje f) etika davčnika g) davčnosvetovalna načela h) kodeks poklicne etike i) izogibanje dvojnemu obdavčevanju j) obdavčitev dobička k) Italija l) Avstrija m) Nemčija n) Velika Britanija o) Madžarska p) revidiranje davka q) DDV - davek na dodano vrednost r) izračun davčne obremenitve s) zborniki

  336.22(063)
  COBISS-ID 109674240

  18.
          POSPEŠEVANJE tehnološkega razvoja Slovenije 2000 : zbornik 5. letne konference, Ljubljana, 8. junij 2000 / urednika Edvard Kobal, Martina Vehovec. - Ljubljana : Ustanova Slovenska znanstvena fundacija, 2000 (Ljubljana : Syncomp). - 77 str. : graf. prikazi ; 20 x 21 cm

  300 izv. - "5. letna konferenca o pospeševanju tehnološkega razvoja Slovenije" --> str. 5. - Bibliografija pri nekaterih prispevkih
  ISBN 961-6381-00-8
  a) Tehnologija - Slovenija - Posvetovanja b) Slovenija - Tehnološki razvoj - Posvetovanja c) gospodarstvo d) tehnološki razvoj e) ekonomski razvoj f) gospodarski razvoj Slovenije g) strategije razvoja h) oblikovanje strategij i) pospeševanje razvoja j) nacionalni inovacijski sistem k) konkurenčna sposobnost l) NVO - Nevladne organizacije m) zborniki

  330.341.1(497.4)(063)
  COBISS-ID 109510400

  19.
  POTOČNIK, Vekoslav
          Komercialno poslovanje z osnovami trženja 2 : trženje / Vekoslav Potočnik. - 2. natis. - Ljubljana : Ekonomska fakulteta, 2000 (ŠLjubljanaĆ : Littera picta). - IX, 169 str. : ilustr. ; 24 cm

  400 izv. - Bibliografija: str. 163. - Kazalo
  ISBN 961-6273-28-0
  a) Marketing - Učbeniki za visoke šole b) organizacija poslovanja c) komercialno poslovanje d) sodobno trženje e) trženjske priložnosti f) analize priložnosti g) strategije trženja h) aktivnosti trženja i) izbor trgov j) novi izdelki k) razvijanje l) testiranje m) uvajanje n) distribucija o) tržno komuniciranje p) oblikovanje prodajnih cen q) cenovne strategije r) nadziranje trženja s) učbeniki za visoke šole

  339.138(075.8)
  COBISS-ID 107809792

  20.
          PRIROČNIK za uvajanje transakcijskih računov fizičnih oseb in novih plačilnih instrumentov : novosti pri poslovanju z zasebnimi komitenti / Šuredil Slavko CimpričĆ. - Ljubljana : ZBS - Združenje bank Slovenije, 2002. - 64 str. : graf. prikazi ; 30 cm

  ISBN 961-90971-0-6
  a) denarništvo b) bančništvo c) transakcijski račun d) novi plačilni instrumenti e) predstavitve f) funkcije zbirnega centra g) udeleženci v sistemu h) izmenjava podatkov i) postopki izmenjave j) standardi izmenjave k) priročniki

  336.777(035)
  COBISS-ID 115940608

  21.
  SLOVENSKA konferenca 20 ključev (1 ; 2001 ; Gozd Martuljek) ŠDvajsetĆ
          20 ključev : metoda za povečanje konkurenčnosti podjetij : zbornik referatov Prve slovenske konference 20 ključev, Gozd Martuljek, 15. november 2001 / Šorganizatorja konferenceĆ Deloitte & Touche ŠinĆ Gospodarska zbornica Slovenije, ŠZdruženje za elektroindustrijo, Sekcija uporabnikov metode 20 ključev ; urednika Franc Gider, Denis TavčarĆ. - Ljubljana : Deloitte & Touche, 2001. - 75 str. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija pri nekaterih prispevkih
  ISBN 961-6403-89-3
  a) Podjetja - Konkurenčnost - Posvetovanja b) organizacija poslovanja c) konkurenčnost podjetij d) poslovne strategije e) ekonomska učinkovitost f) povečanje konkurenčnosti g) metoda 20 ključev h) uporaba metode i) poslovna odličnost j) praktične izkušnje k) zborniki

  339.137(063)
  COBISS-ID 115174656

  22.
  TAVČAR, Mitja I.
          Strategija trženja / Mitja I. Tavčar. - 2., predelana izd. - Koper : Visoka šola za management, 2000 (Izola : Bori). - 205 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

  Bibliografija na koncu vseh poglavij
  ISBN 961-6268-48-1
  a) Marketing - Strategija - Učbeniki za visoke šole b) marketing c) trženje d) osnove trženja e) spoznavanje tržišč f) segmentiranje tržišč g) strategija trženja h) temeljne strategije i) tržne ponudbe j) razvoj zamisli o trženju k) širjenje zamisli l) koncepti trženja m) dejavnosti trženja n) odnosi med udeleženci o) pričakovanja odjemalcev p) zaznave odjemalcev q) kakovost r) učbeniki za visoke šole

  339.138(075.8)
  COBISS-ID 109741312

  23.
  VAKSELJ, Marko
          Izjava o varnosti : priročnik za izdelavo izjave o varnosti z oceno tveganja in značilnimi primeri / Marko Vakselj. - Ljubljana : Primath, 2001 (Ljubljana : Kagraf). - 195 str. ; 22 cm

  ISBN 961-90625-9-0
  a) varstvo pri delu b) varnost pri delu c) izjava o varnosti d) temeljni pojmi e) določbe pravilnika f) priprava dokumentov g) priprava dokazil h) priročniki

  331.45(035)
  COBISS-ID 112982272


  34 PRAVO.


  24.
          JAVNA naročila : zbrani pisni prispevki za strokovni posvet v organizaciji Odin d. o. o., v Ljubljani, 26. oktobra 2000. - Ljubljana : Odin, Š2000Ć (ŠLjubljana : BoriĆ). - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 30 cm

  Podnasl. na ov.: Zbrana gradiva za posvet pod strokovnim pokroviteljstvom Ministrstva za finance in Državne revizijske komisije. - 300 izv. - Bibliografija ali opombe z bibliografijo na dnu str. pri večini prispevkov
  a) Javna naročila - Pravna ureditev - Slovenija - Posvetovanja b) pravna ureditev c) javni sektor d) javni razpisi e) javna naročila f) revidiranje javnih naročil g) novosti zakona o javnih naročilih h) najpogostejše kršitve i) postopki s pogajanji j) načelo gospodarnosti k) ocenjevanje ponudb l) primeri uporabe m) oddaja javnega naročila n) začetek postopka oddaje o) načrt izvedbe p) priprava razpisne dokumentacije q) javna naročila malih vrednosti r) zborniki

  347.45(063)(082)
  COBISS-ID 109869824

  25.
          POZNATE svoje avtorske pravice? / ŠUrša Chitrakar ... Šet al.Ć ; ilustracije Boštjan Franc AvguštinĆ. - 2. dopolnjena izd. - Ljubljana : Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC, 2000 (ŠLjubljanaĆ : Bori). - 108 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Poznate svoje pravice?. ABC pravice)

  2.500 izv. - Kazalo
  ISBN 961-90714-5-X
  a) Avtorske pravice - Zborniki b) avtorsko pravo c) avtorska dela d) intelektualna lastnina e) avtorske pravice f) moralne pravice g) materialne pravice h) druge pravice i) avtorskim sorodne pravice j) registracija avtorskih del k) pogodbeno avtorsko pravo l) vrste avtorskih pogodb m) varovanje avtorskih pravic n) kolektivno uveljavljanje pravic o) Slovenija p) priročniki

  347.78(082)
  COBISS-ID 108175872

  26.
  VODOVNIK, Zvone
          Izbrana poglavja delovnega in socialnega prava : študijsko gradivo / Zvone Vodovnik. - Ljubljana : ŠVisoka upravna šolaĆ, 2000 (ŠLjubljana : BoriĆ). - IV, 107 str. : graf. prikazi ; 30 cm

  Bibliografija: str. 25-26 in 64-67
  a) Delovno pravo - Učbeniki za visoke šole b) Socialno pravo - Učbeniki za visoke šole c) delovno pravo d) socialno pravo e) delovna razmerja f) socialna razmerja g) industrijska razmerja h) upravljanje kadrovskih virov i) kolektivna delovna razmerja j) individualna delovna razmerja k) pravna ureditev l) zaposlovanje m) socialna varnost n) pokojninsko zavarovanje o) invalidsko zavarovanje p) zavarovanje q) učbeniki za visoke šole

  349.2/.3(497.4)(075.8)
  COBISS-ID 1170350


  35 JAVNA UPRAVA. VOJNE VEDE.


  27.
  DNEVI slovenske uprave (8 ; 2001 ; Portorož)
          Zbornik referatov / VIII. dnevi slovenske uprave, Portorož, 27., 28., 29. september 2001 ; Šuredil programski odbor Tone Jerovšek ... et al.Ć. - Ljubljana : Visoka upravna šola, 2001 (ŠLjubljana : KurirĆ). - 358 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

  350 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov
  ISBN 961-6139-35-5
  a) Javna uprava - Slovenija - Posvetovanja b) javna uprava c) lokalna samouprava d) poslovna odličnost e) zadovoljstvo uporabnikov f) urejanje prostora g) interesi posameznikov h) vplivi globalizacije i) vplivi na nacionalne sisteme j) varstvo osebnih podatkov k) vplivi na porabo proračunskih sredstev l) vplivi na delovanje državne oblasti m) vplivi posameznikov n) uvajanje konceptov kakovosti o) zborniki

  35(497.4)(063)
  COBISS-ID 114351872


  37 VZGOJA.


  28.
  ECKERT, Bodo
          Low Cost - High Tech : Freihandversuche Physik : Anregungen fur einen zeitgemasen Unterricht / B. Eckert, W. Stetzenbach, H.-J. Jodl. - Sonderausg. im Rahmen der Initiative Think-Ing. - Koln : Aulis Verlag Deubner & Co, 2001 (Ljubljana : Delo). - 235 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija: str. 225-227. - Kazalo
  ISBN 3-7614-2356-X
  a) Fizika - Pouk - Učbeniki b) izobraževanje c) fizika d) pouk fizike e) didaktika f) učni pripomočki g) priročniki

  372.8:53
  COBISS-ID 112868864

  29.
  FAKULTETA za organizacijske vede (Kranj)
          Organization and management : high level professional program : credited study system / Šedited by Brigita SelanĆ. - Kranj : Moderna organizacija, 2000 (Kranj : Deu). - 97 str. : ilustr., tabele ; 24 cm

  Izv. nasl.: Organizacija in management
  ISBN 961-232-111-6 ISBN 961-232-112-4 !
  a) Fakulteta za organizacijske vede (Kranj) - Študijski programi b) Organizacija - Teorija - Študijski programi c) Management - Študijski programi d) izobraževanje e) študijski programi f) organizacija poslovanja g) Kranj h) predmetnik i) literatura j) visokošolska izobrazba k) učbeniki za visoke šole

  378.665.01:65.01(75.8)
  COBISS-ID 109570048

  30.
  FAKULTETA za organizacijske vede (Kranj)
          Organization and management of systems : university program : credited study system / Šedited by Brigita SelanĆ. - Kranj : Moderna organizacija, 2000 (Kranj : Deu). - 103 str. : ilustr., tabele ; 24 cm

  Izv. nasl.: Organizacija in management sistemov
  ISBN 961-232-112-4 ISBN 961-232-111-6 !
  a) Fakulteta za organizacijske vede (Kranj) - Študijski programi b) Organizacija - Teorija - Študijski programi c) Management - Študijski programi d) izobraževanje e) študijski programi f) organizacija poslovanja g) Kranj h) predmetnik i) literatura j) univerzitetna izobrazba k) učbeniki za visoke šole

  378.665.01:65.01(75.8)
  COBISS-ID 109570304

  31.
  HUZJAN, Štefan
          Teden vseživljenjskega učenja / Štefan Huzjan ; Šfotografije Štefan Huzjan in Milan BogatejĆ. - Murska Sobota : Pomurski ekološki center, 2000 (Murska Sobota : Klar). - 127 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Projekt: Učenje za življenjsko uspešnost ; zv. 3)

  Na nasl. str.: Ta priročnik je sofinanciran v okviru Phara Credo programa Evropske unije. - 500 izv.
  a) izobraževanje in vzgoja zunaj šole - telehiša - Kobilje - Dobrovnik - priročniki b) izobraževanje odraslih - permanentno izobraževanje c) izobraževanje d) vzgoja e) vseživljensko učenje f) načrtovanje g) organiziranje h) vodenje i) nadzorovanje j) priročniki

  374.7:007(497.4-18)(035)
  COBISS-ID 45164033

  32.
  HUZJAN, Štefan
          Telehiša : priročnik Ustanovimo telehišo Kobolje/Dobrovnik / Štefan Huzjan, Aleš Skalič ; Šfotografije Štefan Huzjan ... et al.Ć. - 1. izd. - Murska Sobota : Pomurski ekološki center, 2000 (Murska Sobota : Klar). - 82 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Projekt: Učenje za življenjsko uspešnost ; zv. 2)

  Na nasl. str.: Ta priročnik je sofinanciran v okviru Phara Credo programa Evropske unije. - 500 izv.
  a) izobraževanje in vzgoja zunaj šole - telehiša - Kobilje - Dobrovnik - priročniki b) izobraževanje odraslih c) izobraževanje d) vzgoja e) svetovanje f) informiranje g) telehiša h) Kobilje i) Dobrovnik j) definicije k) informacijska podpora l) komunikacijska podpora m) povezovanje ljudi n) izmenjava podatkov o) pregledno delo

  374.7:659.2:004(497.4-18)
  COBISS-ID 45163009

  33.
  STROKOVNI posvet Menedžment v izobraževanju (3 ; 1999 ; Portorož)
          Uvajanje sprememb : zbornik / III. strokovni posvet Menedžment v izobraževanju, Portorož, 1999 ; Šuredil Silvo MarinšekĆ. - Ljubljana : Šola za ravnatelje, 2000 (ŠBistrica ob DraviĆ : Babič). - 188 str. : ilustr., tabele ; 24 cm

  Bibliografija pri večini prispevkov, povzetek pri nekaterih prispevkih
  a) Izobraževanje - Management - Posvetovanja b) izobraževanje c) izobraževalni sistemi d) šolstvo e) vzgoja f) pouk g) kakovost h) upravljanje i) vodenje j) zborniki

  371.1:65.012.4(063)
  COBISS-ID 44803329

  34.
  TRNAVČEVIČ, Anita
          Marketing v izobraževanju / ŠurediliĆ Anita Trnavčevič, Renata Zupanc Grom. - Ljubljana : Šola za ravnatelje, 2000 (Bistrica ob Dravi : Babič). - 114 str. ; 24 cm

  Bibliografija: str.107-114
  a) vzgoja in izobraževanje - marketing b) izobraževalna politika - ekonomika izobraževanja c) izobraževanje d) vzgoja e) marketing f) izobraževalne storitve g) opredelitev marketinga h) menjalni odnosi v javni šoli i) analize okolja šole j) marketinško načrtovanje k) promocija l) odnosi z javnostmi m) razvoj skladov n) priročniki

  371.14:65.012.12
  COBISS-ID 45305857


  50 ŠTUDIJ IN VARSTVO OKOLJA.


  35.
          ARE we moving in the right direction? : indicators on transport and environment integration in the EU : TERM 2000 / European Environment Agency. - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, cop. 2000. - 136 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Environmental issues series ; no. 12)

  Bibliografija: str. 130-136. - Summary
  ISBN 92-9167-206-8
  a) ekologija b) varstvo okolja c) prometna politika d) onesnaževanje okolja e) vplivi na okolje f) vplivi prometa g) spremembe v okolju h) načrtovanje prometa i) pregledno delo

  504.06:656
  COBISS-ID 59715

  36.
          ECOLOGICAL remediation of ŠTPP : 1987-2000 / Šeditors Jaroslav Vrtačnik, Cvetka Ribarič Lasnik ; preparation of text Karin Savinek, Leopolda Pačnik, Helena Rupreht ; photography Ivo Kolar ... et al.Ć. - Velenje : ERICo, 2001 (Kranj : Gorenjski tisk). - Š80Ć str. : ilustr. ; 16 cm

  Izv. nasl.: Ekološka sanacija TEŠ. - Nasl. na hrbtu: Ecological remediation of Šoštanj TPP. - Podatek o izd. naveden v CIP-u. - Zvd. na spojnih listih. - 500 izv.
  ISBN 961-90729-4-4
  a) Termoelektrarna (Šoštanj) - Ekološka sanacija b) ekologija c) termoelektrarne d) onesnaževanje okolja e) varstvo okolja f) projekti g) Šaleška dolina

  504.05/.06:621.311.22(497.4 Šoštanj)
  628.538(497.4 Šoštanj)
  COBISS-ID 113180672

  37.
          ENVIRONMENT in the European Union at the turn of the century : offprint : waste generation and management. - Copenhagen : European Environment Agency, cop. 2001. - 28 str. str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

  Bibliografija: str. 27-28
  a) Varstvo okolja - Evropa b) Ravnanje z odpadki - Evropa c) Komunalni odpadki d) ekologija e) ravnanje z odpadki f) varstvo okolja g) onesnaževanje okolja h) Evropa i) Evropska unija j) pregledno delo

  504.05/.06(4):628.4
  COBISS-ID 117991680

  38.
          ENVIRONMENTAL signals 2001 : European Environment Agency regular indicator report. - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2001. - 112 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm. - (Environmental assessment report ; no. 8)

  ISBN 92-9167-271-8
  a) Onesnaževanje b) Pollution c) Ukrepi proti onesnaženju d) Pollution control measures e) Spremljanje stanja in sprememb v okolju f) Environmental monitoring g) Trajnostni razvoj h) Sustainable development i) Poročilo j) Report k) ekologija l) varstvo okolja m) onesnaževanje okolja n) spremembe v okolju o) spremljanje stanja p) nadzorovanje onesnaženosti q) kontrolne meritve r) varnostni ukrepi s) pregledno delo

  504.03(4)(047.1)
  COBISS-ID 182851

  39.
          EUROPEAN Union environment policy and new forms of governance : a study of the implementation of the environmental impact assessment directive and the eco-management and audit scheme regulation in three member states / edited by Hubert Heinelt ... Šet al.Ć. - Aldershot Šetc.Ć : Ashgate, cop. 2001. - XIII, 430 str. ; 23 cm. - (Ashgate studies in environmental policy and practice)

  Bibliografija: str. 390-418. - Kazala
  ISBN 0-7546-1296-1
  a) European Union b) Environmental policy - Germany c) Environmental policy - Great Britain d) Environmental policy - Greece e) ekologija f) ekološka politika g) Evropska skupnost h) Nemčija i) Velika Britanija j) Grčija k) ravnanje z okoljem l) pregledno delo

  504.06.008.1:061.1 EU
  COBISS-ID 23915525

  40.
  INTERNATIONAL Conference on Oil and Hydrocarbon Spills, Modelling, Analysis and Control (2nd ; 2000 ; Las Palmas, Canary Islands)
          Oil and hydrocarbon spills, modelling, analysis and control II / editors, G.R. Rodriguez, C.A. Brebbia. - Southampton ; Boston : WIT Press, 2000. - IX, 246 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Water studies, ISSN 1462-6071 ; vol. 8)

  Ovojni nasl.: Oil & hydrocarbon spills II. - "Second International Conference on Oil and Hydrocarbon Spills, Modelling, Analysis and Control, Oil Spill 2000"--Half t.p. verso
  ISBN 1-85312-828-7
  a) Oil spills - Mathematical models - Congresses b) Hydrocarbons - Environmental aspects - Congresses c) ekologija d) onesnaževanje okolja e) onesnaževanje z nafto f) razlitje nafte g) ogljikovodiki h) matematični modeli i) morje j) obale k) biološki učinki l) čiščenje m) preprečevanje onesnaženj n) zborniki

  504.054:665.71
  COBISS-ID 23890437

  41.
          MERITVE radioaktivnosti v okolici Nuklearne elektrarne Krško : poročilo za leto 2001 / Rafael Martinčič... Šet al.Ć. - Ljubljana : IJS, 2002. - 1 zv. (loč. pag.) : graf. prikazi ; 30 cm. - (IJS delovno poročilo ; 8515)

  a) ekologija b) onesnaževanje okolja c) jedrska elektrarna Krško d) radioaktivno onesnaževanje okolja e) radionuklidi f) površinske vode g) podtalnica h) zrak i) zemlja j) hrana k) primerjalne meritve l) tehnično poročilo

  621.039.58:504.054
  COBISS-ID 16705575

  42.
  POPOV, Viktor, 1961-
          Landfill emission of gases into the atmosphere : boundary element analysis / V. Popov and H. Power. - Boston : Southampton : Computational Mechanics Publications, 1999. - 189 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Advances in air pollution series, ISSN 1369-5886 ; vol. 4)

  Bibliografija: str. Š163Ć-175
  ISBN 1-85312-616-0
  a) Landfill gases - Environmental aspects - Mathematical models b) Air - Pollution - Mathematical models c) Landfill gases d) Sanitary landfills e) Landfill gases - Computer simulation f) Sanitary landfills - Leaching - Computer simulation g) ekologija h) matematika i) ravnanje z odpadki j) komunalna odlagališča k) deponijski plini l) onesnaževanje zraka m) iztok plina n) matematični modeli o) numerične simulacije

  504.05
  COBISS-ID 23890181

  43.
  SCOTT, Alister
          The dissemination of the results of environmental research : a scoping report for the European Environmental Agency : experts' corner report / by Alister Scott. - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2000. - 37 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Environmental issues series ; no. 15)

  Bibliografija: str. 35-37
  ISBN 92-9167-262-9
  a) Evropska agencija za okolje b) European Environment Agency c) Politika raziskovanja d) Research policy e) Okoljske raziskave f) Environmental research g) Razširjanje informacij h) Dissemination of information i) Poročilo j) Report k) ekologija l) varstvo okolja m) okoljske raziskave n) politika raziskovanja o) uporaba rezultatov raziskav p) razširjanje informacij q) Evropa r) pregledno delo

  504:001.891
  COBISS-ID 116547


  51 MATEMATIKA.


  44.
  BEJAN, Adrian, 1948-
          Shape and structure, from engineering to nature / Adrian Bejan. - Cambridge Šetc.Ć : Cambridge University Press, cop. 2000. - XIX, 324 str., Š15Ć str. pril. : ilustr. ; 26 cm

  Kazali
  ISBN 0-521-79388-2 (broš.) ISBN 0-521-79049-2 (vezano)
  a) Systems engineering b) Engineering design c) System analysis d) Flow charts e) uporabna matematika f) modeliranje naravnih pojavov g) industrijski procesi h) načrtovanje i) optimizacija topologij j) teorija konstrukcij k) drevesne strukture l) termične strukture m) časovne strukture n) mehanske strukture o) aplikacije p) energetika q) transpostni sistemi

  Š515.1+519.87Ć:62
  COBISS-ID 22669317

  45.
  CENCELJ, Matija
          Topologija / Matija Cencelj & Dušan Repovš. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2001 (Ljubljana : Littera Picta). - XVI, 169 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Pitagora ; Š2Ć)

  Bibliografija: str. 163-164
  ISBN 86-7735-051-9
  a) Topologija - Učbeniki za visoke šole b) matematika c) topologija d) topološki prostori e) aksiomi f) kompaktni metrični prostori g) Lebesguova lema h) Cantorjeva množica i) Brouwerjev izrek j) izrek o negibni točki k) ploskve l) prostori funkcij m) Ascolijev izrek n) učbeniki za visoke šole

  515.1(075.8)
  MSC 2000:
  54-01
  COBISS-ID 113729536

  46.
  CIMPRIČ, Jakob
          Rešene naloge iz analize III / Jakob Cimprič. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2001 (Ljubljana : MIGRAF). - 131 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Izbrana poglavja iz matematike in računalništva, ISSN 1408-0850 ; 41)

  300 izv. - Bibliografija: str. 129-130
  ISBN 961-212-119-2
  a) matematika b) računalništvo c) analiza d) linearne diferencialne enačbe e) eksistenčni izreki f) Bernoullijeva enačba g) Ricattijeva enačba h) Taylorjeve vrste i) variacijski račun j) hipergeometrijska diferencialna enačba k) krogelne funkcije l) Besselove funkcije m) rešene naloge n) učbeniki za visoke šole

  517.9(075.8)(076.1)
  MSC 2000:
  33-01
  34-01
  49-01
  COBISS-ID 113854720

  47.
  COKAN, Aleksander
          Matematika. Zaporedja / Aleksander Cokan, Jože Andrej Čibej ; Šilustracije Božo Kos, tehnične risbe Darko SimeršekĆ. - 17. izd. - Ljubljana : DZS, 2001 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 85 str. : ilustr. ; 24 cm

  ISBN 86-341-1058-3
  a) Zaporedja (matematika) - Učbeniki za srednje šole b) matematika c) zaporedja d) končne vrste e) limita zaporedja f) obrestnoobrestni račun g) Cauchy Augustin Louis h) Weierstrass Karl i) naloge j) rešitve k) učbeniki za srednje šole

  51.52(075.3)(076.1)
  COBISS-ID 111169792

  48.
  DOBOVIŠEK, Mirko
          Rešene naloge iz analize II / Mirko Dobovišek. - 2. natis. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2001 (Ljubljana : MIGRAF). - 72 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Izbrana poglavja iz matematike in računalništva, ISSN 1408-0850 ; 33)

  500 izv.
  ISBN 961-212-060-9
  a) Matematična analiza - Vaje za visoke šole b) matematika c) računalništvo d) matematična analiza e) analiza f) integrali s parametrom g) funkcije z omejeno variacijo h) Stieltjesov integral i) Riemannov integral v $ĐRRČn$ j) Lebesgueova mera k) krivulje l) ploskve m) vektorska analiza n) holomorfne funkcije o) trigonometrijske vrste p) Laplaceova transformacija q) Fourierova transformacija r) rešene naloge s) učbeniki za visoke šole

  517(075.8)(076.1)
  COBISS-ID 114643200

  49.
  DOLINAR, Gregor
          Evropski matematični kenguru 1996-2001 / Gregor Dolinar, Darjo Felda, Matjaž Željko. - 2. natis. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2002. - 260 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Presekova knjižnica, ISSN 1318-3761 ; 38)

  ISBN 961-212-123-0
  a) Matematika - Šolska tekmovanja b) matematika c) evropska tekmovanja d) matematična tekmovanja e) šolska tekmovanja f) osnovne šole g) srednje šole h) naloge i) rešitve j) učbeniki

  51(079.1)
  COBISS-ID 117395200

  50.
  HAFNER, Izidor
          Zbirka nalog s tekmovanj v razvedrilni matematiki / Izidor Hafner in sodelavci Jasna Bratanič ... Šet al.Ć. - 1. natis. - Kamnik : Logika, 2001 (Ljubljana : Pleško). - 160 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Univerza za 21. stoletje - in memoriam)

  1.000 izv.
  ISBN 961-90368-4-0
  a) Logika - Naloge za osnovnošolska tekmovanja b) Logika - Naloge za srednješolska tekmovanja c) razvedrilna matematika d) državna tekmovanja e) naloge f) rešitve g) šolska tekmovanja h) osnovnošolska tekmovanja i) srednješolska tekmovanja j) učbeniki

  510.6(079.1)
  MSC 2000:
  00A08
  97U40
  COBISS-ID 111504128

  51.
  INDIHAR, Stane
          Matematika II za ekonomiste / Stane Indihar. - Maribor : Ekonomsko-poslovna fakulteta, 2000 (ŠMurska Sobota : SolidarnostĆ). - 274 str. : ilustr. ; 24 cm

  500 izv. - Bibliografija: str. 273-274
  ISBN 961-6354-00-0
  a) Matematična analiza - Učbeniki za visoke šole b) matematika c) matematična analiza d) funkcije več spremenljivk e) diferencialne enačbe f) diferenčne enačbe g) Harrodov model h) Samuelsonov model i) Domarjev model j) naloge k) rešitve l) učbeniki za visoke šole

  517:33(075.8)(076.1)
  COBISS-ID 45421825

  52.
          MATHEMATIK I : Algebra und Geometrie : Anhang mit Ubungen und Losungen / ŠFachredaktion F. Hurtado ... Šet al.Ć ; Einzig berechtigte Ubertragung aus dem Spanischen Norbert Jakober und Linda PolzlerĆ. - Deutsche Erstausg., Neuaufl. - Klagenfurt : Kaiser, 2002 (Marburg : Ma-tisk). - 127 str. : barvne ilustr. ; 23 cm. - (Wissen Heute auf einen Blick)

  ISBN 3-7043-1249-5
  a) Matematika b) matematika c) algebra d) analitična geometrija e) stereometrija f) elementarna geometrija g) priročniki

  512/514(035)
  COBISS-ID 116051968

  53.
          MATHEMATIK II : Analyse : Anhang mit Ubungen und Losungen / ŠFachredaktion F. Hurtado ; Einzig berechtigte Ubertragung aus dem Spanischen Manuela EderĆ. - Deutsche Erstausg., Neuaufl. - Klagenfurt : Kaiser, 2002 (Marburg : Ma-tisk). - 127 str. : barvne ilustr. ; 23 cm. - (Wissen Heute auf einen Blick)

  ISBN 3-7043-1250-9
  a) Matematika b) matematika c) matematična anliza d) kompleksni račun e) diferencialne enačbe f) integralni račun g) diferencialni račun h) priročniki

  517.1/.5(035)
  COBISS-ID 116052224

  54.
  POVH, Janez
          Zbirka rešenih nalog iz operacijskih raziskav / Janez Povh, Simona Pustavrh. - Novo mesto : Visoka šola za upravljanje in poslovanje, 2001. - 112 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  ISBN 961-6309-11-0
  a) Operacijsko raziskovanje - Vaje za visoke šole b) matematika c) poslovne odločitve d) poslovno odločanje e) operacijske raziskave f) determinantne matrike g) linearne enačbe h) neenačbe i) reševanje linearnih programov j) simpleksna metoda k) matrične igre l) teorija odločanja m) diskretno deterministično programiranje n) mrežno programiranje o) rešene naloge p) učbeniki za visoke šole

  519.8(075.8)(076.1)
  COBISS-ID 110639360

  55.
  PROSEN, Marijan
          Vektorji, merjenje v geometriji / Marijan Prosen, Milena Strnad ; Štehnične risbe Katarina KokalovičĆ. - 1. prenovljena izd., 2. natis. - Ljubljana : DZS, 2000 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 175 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Matematika. Zbirka nalog za srednje šole / DZS)

  ISBN 86-341-2509-2 ISBN 86-341-0181-9 (zbirka)
  a) Geometrija - Vaje za srednje šole b) matematika c) geometrija d) vektorji e) operacije med vektorji f) ploščine g) prostornine h) naloge i) rešitve j) učbeniki za srednje šole

  514(075.3)(076.1)
  COBISS-ID 107087872

  56.
  ŠTALEC, Miha
          Matematika 1. Zbirka vaj : pomožno gradivo za program: ekonomsko komercialni tehnik / Miha Štalec. - 1. ponatis. - Ljubljana : Srednja trgovska šola, 2001 (ŠLjubljana : FormatiskĆ). - 64 str. ; 24 cm

  Za interno uporabo
  a) Matematika - Vaje za srednje šole b) matematika c) števila d) izrazi e) računski zakoni f) veččleniki g) množenje h) deljenje i) ulomki j) enačbe z eno neznanko k) sistemi linearnih enačb l) neenačbe m) potence n) logaritmi o) kotne funkcije p) zaporedja q) limita zaporedja r) naloge s) rešitve t) učbeniki za srednje šole

  51(075.3)(076.1)
  COBISS-ID 113141248

  57.
          ZGODOVINA matematike : zgodbe o problemih / ŠFrancois Jaboeuf ... Šet al.Ć ; prevajalci Aleš Vavpetič ... Šet al.Ć ; slike predelala in uredila Janja MikušĆ. - Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1999 Ši. e.Ć 2000-2001 (Ljubljana : Migraf). - 2 zv. (232; 310 str.) : ilustr. ; 20 cm. - (Knjižnica Sigma, ISSN 1408-1547 ; 67 ; 69)

  1.000 izv. - Prevod dela: History of mathematics : histories of problems. - Bibliografija pri vseh poglavjih
  ISBN 961-212-100-1 (zv. 1) ISBN 961-212-114-1 (zv. 2)
  a) Matematika - Zgodovina b) matematika c) zgodovinski pregledi d) teorija števil e) praštevila f) popolna števila g) geometrija h) astronomija i) geometrijska optika j) pregledno delo

  51(091)
  MSC 2000:
  01A05
  COBISS-ID 105531136

  58.
  ZORNADA, Leo
          Zbirka nalog iz poslovne matematike in statistike / Leo Zornada. - V Kopru : Visoka šola za management, 2000 (Izola : Bori). - 83 str. : graf. prikazi, tabele ; 29 cm

  ISBN 961-6268-35-X
  a) Poslovna matematika - Učbeniki za visoke šole b) Matematična statistika - Učbeniki za visoke šole c) poslovna matematika d) matematična statistika e) sklepni račun f) verižni račun g) procentni račun h) zaporedja i) obrestni račun j) naravna rast k) naloge l) rešitve m) učbeniki za visoke šole

  51-7:33(075.8)
  COBISS-ID 104417024

  59.
  ŽELJKO, Matjaž
          Altius, citius, fortius : Šizbrana poglavja iz matematike za srednješolceĆ / Matjaž Željko s sodelavci ŠPeter Anastasov ... et al.Ć. - 2. popravljena in dopolnjena izd. - Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1997 (Ljubljana : Migraf). - 282 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Učbeniki in priročniki / Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije)

  400 izv. - Kazalo
  ISBN 961-212-078-1 ISBN 961-212-046-3 !
  a) Matematika - Vaje za srednje šole b) matematika c) geometrija d) kompleksna števila e) neenakosti f) polinomi g) analiza h) teorija števil i) kombinatorika j) diferenčne enačbe k) teorija grafov l) rodovne funkcije m) zvijače n) mednarodne olimpiade o) učbeniki za srednje šole

  51(075.3)(076.1)
  MSC 2000:
  97U40
  COBISS-ID 68805888


  519.68 RAČUNALNIŠTVO. RAČ.(MAT.) PROGRAMIRANJE.


  60.
  BREST, Janez
          Osnove računalniške tehnologije / urednik Nikola Guid ; Šavtorji Janez Brest, Damjan Zazula, Borut ŽalikĆ. - Maribor : Visoka zdravstvena šola, 1999 (Maribor : Založniško tiskarska dejavnost Tehniških fakultet). - XIV, 125 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Tempus (Phare) Joint European Project : education, training and youth. Nice - Nursing Informatics and Computer aided Education ; 1)

  Avtorji navedeni na str. V. - 400 izv. - Bibliografija na koncu vseh poglavij. - Kazalo
  ISBN 961-6254-08-1
  a) Računalniška tehnologija - Učbeniki za visoke šole b) Zdravstvena nega - Informatika - Učbeniki za visoke šole c) računalništvo d) strojna oprema e) programska oprema f) programiranje g) shranjevanje podatkov h) računalniški sistemi i) telematika j) uporaba v zdravstveni negi k) učbeniki za visoke šole

  004(075.8)
  COBISS-ID 45324289

  61.
  EINSTEIN, David
          Osebni računalnik : navodila za uporabo : knjiga, ki vam pomaga v časovni zagati! / David Einstein ; Šprevod Urša Pajer ; ilustracije Lance Ravella ; izdelava indeksa David Heiret, Mojca DolinarĆ. - Ljubljana : Moj mikro, 1999 (ŠLjubljana : Grafika HrenĆ). - XX, 289 str. : ilustr. ; 24 cm

  Knjige so tiskane za različna podjetja. - Kazalo
  ISBN 961-6291-06-8
  a) Osebni računalniki - Priročniki b) Windows 98 (operacijski sistem) - Priročniki c) Internet (računalniško omrežje) - Priročniki d) računalništvo e) osebni računalniki f) strojna oprema g) sestavljanje računalnika h) nadgradnje i) operacijski sistemi j) Windows k) programska oprema l) urejanje besedil m) poslovna programska oprema n) programi za osebno rabo o) večpredstavnost p) računalniške mreže q) internet r) priročniki

  004.3/.4
  COBISS-ID 98973440

  62.
  FULTON, Jennifer
          Naučite se sami Microsoft Excel 2000 v 10-ih minutah / Jennifer Fulton ; Šprevod Vojko Šinigoj ; stvarno kazalo Angela WilliamsĆ. - Izola : Desk, 1999 (ŠLjubljana : OptimaĆ). - VIII, 220 str. : ilustr. ; 19 cm

  Prevod dela: Sams teach yourself Microsoft Excel 2000 in 10 minutes. - Nasl. na ov.: Microsoft Excel 2000 v 10-minutah. - Kazalo
  ISBN 961-6002-77-5
  a) Microsoft Excel (računalniški program) - Priročniki b) Elektronske preglednice - Računalniški programi c) računalništvo d) programska oprema e) elektronske preglednice f) Excel 2000 g) priročniki

  004.43
  COBISS-ID 104114176

  63.
          HITRI vodnik skozi osebni računalnik PC, Windows 98 in internet / Šzbral in uredil Robert MihaličĆ. - 1. izd. - Ljubljana : Atlantis : Pasadena, 1998 (Ljubljana : Hren). - XIV, 262 str. : ilustr. ; 23 cm

  Podatek o izdaji prevzet iz CIP-a. - Uporabljena besedila avtorjev Saša Zormana, Mateje Zorman, Boštjana Gspana, Davida Pahorja in Roberta Mihaliča. - Knjige so tiskane za različna podjetja: Comtron, Liko Pris, Gorenje Point in Megahit za prodajo z osebnim računalnikom. - Kazalo
  ISBN 961-6065-69-6 (Pasadena)
  a) Osebni računalniki - Priročniki b) Windows 98 (operacijski sistem) - Priročniki c) Internet (računalniško omrežje) - Priročniki d) računalništvo e) strojna oprema f) osebni računalniki g) dodatna oprema h) operacijski sistemi i) Windows 98 j) programska oprema k) računalniške mreže l) internet m) priročniki

  004.3/.4
  COBISS-ID 78801664

  64.
          INFORMACIJSKA družba kot izziv SlovenijiĐ : javna predstavitev mnenj / Šzbral in uredil Jaro Berce v sodelovanju z Evolution TeamĆ. - Ljubljana : Državni zbor Republike Slovenije, 2000 (ŠLjubljanaĆ : Tiskarna Državnega zbora Republike Slovenije). - 164 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Poslanske pisarne / Državni zbor Republike Slovenije)

  500 izv.
  ISBN 961-90245-5-9
  a) Informacijska družba - Slovenija - Zborniki b) Informacijska tehnologija - Družbeni vidik - Zborniki c) informatika d) informacijski sistemi e) informacijski viri f) telekomunikacije g) elektronsko poslovanje h) uporaba informacijskih sistemov i) informacijska družba j) Slovenija k) pregledno delo

  659.2:004(082)
  COBISS-ID 107455232

  65.
  LEBAR Bajec, Iztok
          Preklopne strukture in sistemi : zbirka rešenih primerov in nalog z rešitvami / Iztok Lebar Bajec. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za računalništvo in informatiko, 2002 (Ljubljana : Formatisk). - V, 117 str. : graf. prikazi ; 23 cm

  250 izv. - Bibliografija: str. 117
  ISBN 961-6209-31-0
  a) Računalniki - Preklopne strukture - Vaje za visoke šole b) Računalniki - Preklopni sistemi - Vaje za visoke šole c) sekvenčna vezja d) osnove avtomatov e) Moorov avtomat f) Mealyjev avtomat g) naloge h) rešitve i) učbeniki za visoke šole

  004.31(075.8)(076.1)
  COBISS-ID 116172544

  66.
  NIELSEN, Jakob
          Dizajn funkcionalnih Web strana / Jakob Nielsen ; prevod Nikola Milanović, Marija Ivanov. - Beograd : CET Computer Equipment and Trade, 2001. - IX, 419 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 CD-ROM

  Prevod dela: Designing Web usability. - Kazalo
  ISBN 86-7991-139-9
  a) računalništvo b) računanlniške mreže c) Web strani d) načrtovanje e) funkcionalnost strani f) vsebina g) mednarodna uporaba h) priročniki

  004.7
  COBISS-ID 23963141

  67.
  THOMSEN, Kare
          Spoznajmo Access 2000 / K. Thomsen & P. Hardy. - ŠNova GoricaĆ : Flamingo, Š2001?Ć. - 70 str. : tabele ; 27 cm. - (KnowWare)

  Ov. nasl.
  ISBN 961-6176-53-6
  a) računalništvo b) programska oprema c) Access 2000 d) podatkovne zbirke e) upravljanje zbirk f) delo z zbirkami g) priročniki

  004.43
  COBISS-ID 5746360

  68.
          UPORABNIŠKA programska oprema / Matjaž Jogan ... Šet al.Ć. - 2. dopolnjena izd. - Ljubljana : Fakulteta za računalništvo in informatiko, 2001 (Ljubljana : Formatisk). - XVI, 300 str. : ilustr. ; 30 cm

  400 izv. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali
  ISBN 961-6209-29-9
  a) Uporabniška programska oprema - Učbeniki za visoke šole b) računalništvo c) uporabniški vmesniki d) operacijski sistemi e) urejanje besedil f) preglednice g) računalniška grafika h) govorne predstavitve i) matematični programi j) medmrežje k) svetovni splet l) primeri uporabe m) namestitev Linuxa n) učbeniki za visoke šole

  004.4(075.8)
  COBISS-ID 114175744

  69.
  WERBER, Borut
          Osnove programiranja Visual Basic 6.0 na primerih : metode in tehnike razvoja programske opreme, programiranje / Borut Werber. - Kranj : Moderna organizacija, 2002 (ŠMedvodeĆ : Fleks). - 234 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm. - (Skripta / Moderna organizacija)

  Bibliografija: str. 229. - Kazalo
  ISBN 961-232-130-2
  a) Visual Basic 6.0(programski jezik) - Učbeniki za visoke šole b) računalništvo c) programiranje d) programski jeziki e) Visual Basic 6.0 f) osnove g) gradniki h) spremenljivke i) odločitveni stavki j) izboljšanje delovanja programa k) ponavljanje l) delo z datotekami m) učbeniki za visoke šole

  004.438(075.8)
  COBISS-ID 116005376

  70.
  WILLIAMS, Colin P.
          Ultimate zero and one : computing at the quantum frontier / Colin P. Williams, Scott H. Clearwater. - New York : Copernicus, 2000. - XIV, 250 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-387-94769-8
  a) Quantum computers b) kvantno računalništvo c) principi d) kvantni računalniki e) uporaba računalnikov f) kodiranje g) dekodiranje h) kriptografija i) naključnost j) naključna števila k) kvantna teleportacija l) računalniška arhitektura m) algoritmi n) primerjave o) pregledno delo

  004.42
  COBISS-ID 23898885

  71.
  WILLIAMS, Rob, 1948-
          Computer systems architecture : a networking approach / Rob Williams. - Harlow Šetc.Ć : Addison-Wesley, 2001. - XX, 660 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 CD-ROM

  Bibliografija: str. Š645Ć-646. - Kazalo
  ISBN 0-201-64859-8
  a) Computer architecture b) Computer network architectures c) računalništvo d) strojna oprema e) računalniško podprto projektiranje f) računalniški sistemi g) teorija h) arhitektura računalnika i) delovanje računalnikov j) delovanje programov k) osnovne funkcije l) zgradba računalniške logike m) izvršilni krog n) operacijski sistemi o) vzporedno spajanje p) spomin q) vizualizacija r) vhod-izhod s) omrežja t) RISC u) Motorola v) procesorji w) pregledno delo

  004.3
  COBISS-ID 23843333


  53 FIZIKA.


  72.
  DE Curtis, Stefania
          Physik / ŠŠAutorenĆ Stefania De Curtis, Julian Fernandez Ferrer ; Einzig berechtigte Ubertragung aus dem Italienischen Astrid TautscherĆ. - Neuaufl. - Klagenfurt : Kaiser, 2002 (Marburg : Ma-tisk). - 89 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Wissen Heute auf einen Blick)

  Avtorja navedena na hrbtu nasl. str. - Kazalo
  ISBN 3-7043-1140-5
  a) fizika b) mehanika c) elektrika d) optika e) termodinamika f) jedrska fizika g) priročniki

  53(035)
  COBISS-ID 116049152

  73.
  HUSTON, Ronald L., 1937-
          Formulas for dynamic analysis / Ronald L. Huston, C.Q. Liu. - New York ; Basel : Marcel Dekker, 2001. - XIII, 624 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Mechanical engineering ; 131)

  Kazala
  ISBN 0-8247-9564-4
  a) Dynamics b) Engineering mathematics - Formulae c) mehanika d) dinamika e) dinamična analiza f) formule g) enačbe h) vektorska analiza i) kinematika delcev j) kinetika delcev k) dinamika delcev l) kinematika togih teles m) kinetika togih teles n) dinamika togega telesa o) primeri p) učbeniki za visoke šole

  531/533(075.8)
  COBISS-ID 23879941

  74.
  NACIONALNA konferenca fizikov v osnovnih raziskavah (2 ; 2000 ; Zreče)
          Zbornik povzetkov / 2. nacionalna konferenca fizikov v osnovnih raziskavah, Zreče, 9. november 2000 ; Šurednika Igor Muševič, Miha ŠkarabotĆ. - Ljubljana : DMFA, založništvo, 2000 (ŠLjubljanaĆ : Formatisk). - VI, 92 str. : ilustr. ; 30 cm

  100 izv. - Bibliografija pri nekaterih prispevkih
  ISBN 961-212-113-3
  a) Fizika - Posvetovanja b) jedrska fizika c) fizikalna zgradba snovi d) kvarki e) lupine jedr f) bozoni g) zgradba nukleona h) sklopitve elektroni-mrežna nihanja i) SISM metoda j) simulacija molekulske dinamike k) lastnosti polarnih smektikov l) zborniki

  539(063)
  COBISS-ID 109724672

  75.
  PAVŠIČ, Matej
          The landscape of theoretical physics : a global view : from point particles to the brane world and beyond, in search of a unifying principle / by Matej Pavšič. - Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic Publishers, cop. 2001. - XX, 367 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Fundamental theories of physics ; vol. 119)

  Bibliografija: str. 353-361. - Kazalo
  ISBN 0-7923-7006-6
  a) Physics b) Mathematical physics c) teoretična fizika d) matematična fizika e) točkovni delci f) Cliffordovo algebra g) teorija membran h) prostor-čas i) kvantizacija

  531:51
  COBISS-ID 16059175

  76.
  STANOVNIK, Aleš, 1946-
          Fizika I. Zapiski predavanj / Aleš Stanovnik. - 2. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 2002 (Ljubljana : Formatisk). - IV, 200 str. : ilustr.

  ISBN 961-6371-03-7
  a) Fizika - Učbeniki za visoke šole b) fizika c) kinematika d) dinamika e) gravitacija f) gibalne količine g) vrtilne količine h) delo i) energija j) nihanja k) deformacije teles l) hidromehanika m) valovanje n) termodinamika o) učbeniki za visoke šole

  53(075.8)
  COBISS-ID 115868416

  77.
  ZLOKOLICA, Miodrag
          Mehanika mašina : zbirka rešenih zadataka / Miodrag Zlokolica, Maja Čavić, Milan Kostić. - Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, 1996. - 137 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 137
  a) fizika b) mehanika c) stroji d) rešene naloge e) učbeniki za srednje šole

  531.1/.3(076.58)
  COBISS-ID 24109317

  78.
  ŽITNIK, Janez
          Univerzitetne fizikalne naloge / Janez Žitnik. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2002-. - zv. <1> : ilustr. ; 24 cm

  Dosedanja vsebina:
  Del 1. - 2002. - 362 str.
  ISBN 86-365-0393-0 (zv. 1)
  a) Fizika - Vaje za visoke šole b) fizika c) mehanika d) kinematika e) statika f) dinamika g) hidromehanika h) valovanje i) toplota j) naloge k) rešitve l) učbeniki za visoke šole

  53(075.8)(076.1)
  COBISS-ID 116376832


  54 KEMIJA.


  79.
  HILLNER, Annette Christine
          Darstellung vollstanding und partiell 13C-markierter Verbindungen aus dem Tricarbonsaure-Zyklus ŠMikrozapisĆ : Dissertation / Annette Christine Hillner. - Dortmund : ŠA. C. HillnerĆ, 1995. - 2 mikrokartici : srebrov halid ; 10,5 x 15 cm

  Universitat Dortmund
  a) organska kemija b) biokemija c) organske sinteze d) spojine ciklusa citronske kisline e) sinteza f) 13C zaznamovane spojine g) doktorske disertacije

  547.1.057:577(043.3)
  COBISS-ID 17188613

  80.
          LABORATORIJSKE vaje iz fizikalne kemije / ŠDušan Bratko ... et al.Ć. - Ljubljana : Katedra za fizikalno kemijo, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2000 (Ljubljana : Univerzitetna tiskarna). - 149 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 149
  ISBN 961-6286-29-3
  a) Fizikalna kemija - Vaje za visoke šole b) fizikalna kemije c) laboratorijske vaje d) molska masa e) metoda po Victorju Meyerju f) Beckmannov termometer g) kalorimetrija h) krioskopija i) vrelni diagrami j) heterogeno ravnotežje k) napetost galvanskih členov l) transportno število m) prevodnost elektrolitov n) viskoznost plinov o) difuzija p) adsorpcija q) kemijska kinetika r) učbeniki za srednje šole

  544(075.8)(076.5)
  COBISS-ID 110439168

  81.
  TIŠLER, Vesna
          Vaje iz splošne in lesne kemije / Vesna Tišler. - 1. ponatis. - Ljubljana : Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo, 2002. - 30 str. : ilustr. ; 24 cm

  Dosedanja vsebina:
  Del 1. - 2002. - 30 str.
  Del 2. - 2002. - 22 str.
  ISBN 961-6144-09-X (zv. 1) ISBN 961-6144-11-1 (zv. 2)
  a) Kemija - Vaje za visoke šole b) Les - Kemijska analiza - Vaje za visoke šole c) kemija d) laboratorijske vaje e) laboratorijska oprema f) raztapljanje trdnih snovi g) filtriranje h) odcejanje i) sublimacija j) difuzija k) koloidne raztopine l) prekristalizacija m) pH vrednosti n) priprava vzorca lesa o) ekstrakcije lesa p) določanje holoceluloze q) določanje celuloze r) določanje lignina po Klasonu s) pridobivanje terpentina t) učbeniki za visoke šole

  54(075.8)(076.5)
  COBISS-ID 115748608


  55 GEOLOGIJA. METEOROLOGIJA IN SORODNE VEDE.


  82.
  PAVŠIČ, Jernej
          Osnove geologije : za študente gradbeništva in rudarstva : (skripta) / Jernej Pavšič ; Šrisbe Manca Pavšič in Marijan GrmĆ. - Ljubljana : Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo, 2002 (Medvode : Fleks). - VI, 225 str. : ilustr. ; 30 cm

  Kazalo
  ISBN 961-6047-16-7
  a) Geologija - Učbeniki za visoke šole b) gradbeništvo c) geologija d) zemlja e) zgradba zemljine notranjosti f) izostazija g) tektonika h) potresi i) seizmologija j) geološke značilnosti kamnin k) stratigrafija l) geološka karta m) preperevanje n) erozija o) denudacija p) zemeljski plazovi q) hidrogeologija r) izviri s) učbeniki za visoke šole

  551.1/.4(075.8)
  COBISS-ID 116373504

  83.
          SEISMICITY modeling in seismic hazard mapping : workshop proceedings, Poljče, Slovenia, May 22 - 24, 2000 / Šeditorial board J. Lapajne ... et al.Ć. - Ljubljana : Ministry of the Environment and Spatial Planning, Geophysical Survey, 2000 (Ljubljana : Formatisk). - 140 str. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija pri večini prispevkov. - Kazalo
  a) Potresna nevarnost - Kartiranje - Posvetovanja b) geofizika c) seizmologija d) modeli potresnih virov e) delovanje maksimalne magnitude f) potresi g) kartiranje potresnih območij h) zborniki

  550.343.4(063)
  COBISS-ID 624213

  84.
  SLOVENSKO združenje za geodezijo in geofiziko. Strokovno srečanje (5 ; 1999 ; Ljubljana)
          Raziskovalni projekti s področja geodezije in geofizike : zbornik predavanj : II. del / 5. strokovno srečanje Slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko, Ljubljana, 15. december 1999 ; Šorganizator Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Katedra za geodezijo ; uredniški odbor Florjan VodopivecĆ. - Ljubljana : Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Katedra za geodezijo, Š1999Ć (ŠLjubljana : FormatiskĆ). - 88 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

  Bibliografija pri večini prispevkov
  a) Geodezija - Slovenija - Posvetovanja b) Geofizika - Slovenija - Posvetovanja c) Padavine - Alpe - Posvetovanja d) Krška kotlina - Geologija - Posvetovanja e) geofizika f) geodezija g) geofizikalne raziskave h) okolica jedrske elektrarne Krško i) geodetske meritve premikov tal j) horizontalni premiki k) tla v Krški kotlini l) vertikalni premiki m) kakovost vode v Sloveniji n) zborniki

  55(497.4)(063)
  COBISS-ID 13863981

  85.
  SLOVENSKO združenje za geodezijo in geofiziko. Strokovno srečanje (6 ; 2000 ; Ljubljana)
          Raziskave s področja geodezije in geofizike - 2000 : zbornik predavanj / 6. strokovno srečanje Slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko, Ljubljana, 12. december 2000 ; Šuredniški odbor Florjan Vodopivec ; organizator Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Katedra za geodezijoĆ. - Ljubljana : Slovensko združenje za geodezijo in geofiziko, 2000 (ŠLjubljana : FormatiskĆ). - 177 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

  Prispevki v slov. ali angl. - Bibliografija pri vseh, povzetek v slov. in/ali angl. pri večini prispevkov
  ISBN 961-6167-38-3
  a) Geodezija - Slovenija - Posvetovanja b) Geofizika - Slovenija - Posvetovanja c) geodezija d) geofizika e) GPS tehnologija f) uporaba preciznega barometra g) GIS tehnologija h) numerično modeliranje i) mreža potresnih opazovalnic j) določanje starosti jamskih sedimentov k) zborniki

  550.3(497.4)(063)(082)
  COBISS-ID 109902336


  57 BIOLOGIJA. EKOLOGIJA.


  86.
  FISHER, Carolyn
          Food flavours : biology and chemistry / Carolyn Fisher and Thomas R. Scott. - Cambridge : Royal Society of Chemistry : Information Services, 1997. - IX, 165 str. : ilustr. ; 22 cm. - (RSC paperbacks)

  Kazalo
  ISBN 0-85404-538-4 (broš.)
  a) Flavor b) Flavoring essences c) Chemical senses d) organska kemija e) biokemija f) prehrambene arome g) klasifikacija h) kemijske spojine i) biogeneza arome j) kemija čutil k) receptorski mehanizmi l) analiza arom m) senzorična analiza n) učbeniki

  641:543.92
  COBISS-ID 23891717

  87.
          POLYMERIC drugs & drug delivery systems / edited by Raphael M. Ottenbrite, Sung Wan Kim. - Lancaster : Technomic Pub., 2001. - XIV, 313 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 1-56676-956-6
  a) Polymeric drugs b) Drug Design c) Polymers - pharmacology d) Drug Delivery Systems - methods e) Polymers - chemistry f) kemija polimerov g) polimerni materiali h) biokemija i) biofizika j) farmakologija k) fiziologija l) polimeri m) sistemi za vnos zdravila n) zdravilne učinkovine o) proteze p) sinteze q) aplikacije r) zborniki

  615.015:547:577
  COBISS-ID 23903237

  88.
  PURDUE, Derrick A.
          Anti-genetiX : the emergence of the anti-GM movement / Derrick A. Purdue. - Aldershot Šetc.Ć : Ashgate, cop. 2000. - XVI, 161 str. ; 23 cm. - (Ashgate studies in environmental policy and practice)

  Bibliografija: str. 145-154. - Kazali
  ISBN 0-7546-1216-3
  a) Social movements b) Environmentalism c) Genetic engineering d) Transgenic organisms - Patents e) Agricultural biotechnology - Social aspects f) Environmentalism g) Social movement h) Genetic engineering i) Transgenic organisms - Patents j) Agricultural biotechnology - Social aspects k) biotehnologija l) genetski inženiring m) transgeni organizmi n) patenti o) ekologija p) ekološka gibanja q) družbena gibanja

  Š575.2+577.2Ć:504.06
  COBISS-ID 23915013


  58 BOTANIKA.


  89.
          KARTE der naturlichen Vegetation Europas ŠKartografsko gradivoĆ : Masstab 1:2 500 000 = Map of the natural vegetation of Europe : scale 1:2 500 000 / zusammengestellt und bearbeitet von, compiled and revised by Udo Bohn, Gisela Gollub, Christoph Hettwer ; Šbearbeiter der einzelnen Lander, contributors for the different countries M. Zupančič, I. Puncer, A. Seliškar ... et al.Ć. - 1: 2 500 000. - Bonn : Bundesamt fur Naturschutz, 2000-. - Zv. <2-3> ; 30 cm

  Dosedanja vsebina:
  2: Legende = Legend. - 153, XVI str.
  3: Karten = Maps. - 1 mapa (10 zvd.) : barve ; 73 x 69 cm vsak
  ISBN 3-7843-3809-7
  a) botanika b) vegetacijske karte c) fitogeografija d) kartografija e) kartiranje f) varstvo narave g) Evropa

  581:528.9(4)
  COBISS-ID 17433645


  61 MEDICINA.


  90.
  PERNE-Juliana. Seminar (2001 ; Dovje)
          Doktrina Juliane / Seminar družbe Perne-Juliana, 13. december 2001, Dovje. - Ljubljana : Perne-Juliana, 2001. - 41 str. : ilustr. ; 30 cm

  a) Mineralne vode b) mineralne vode c) mineralni izviri d) voda Julijana e) recenzija blagovne znamke f) delovanje vode na organizem g) človekov organizem h) geološke značilnosti i) hidrogeološke značilnosti j) izvirska voda k) pregledno delo

  613.38(082)
  COBISS-ID 115839232

  91.
          RAČUNALNIŠKA učna orodja / Šavtorji Marina Brumen ... et al.Ć : urednik Damjan Zazula. - Maribor : Visoka zdravstvena šola, 1999 (Maribor : Založniško tiskarska dejavnost Tehniških fakultet). - XVI, 186 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Tempus (Phare) Joint European Project : education, training and youth. Nice - Nursing Informatics and Computer aided Education ; 6)

  400 izv. - Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo
  ISBN 961-6254-05-7
  a) Zdravstvena nega - Izobraževanje - Uporaba računalnikov - Učbeniki za visoke šole b) Fiziološki procesi - Računalniška simulacija - Učbeniki za visoke šole c) medicina d) zdravstvo e) uporaba računalnika f) informacijske tehnologije g) izobraževanje h) računalniški simulatorji i) simulatorji fizioloških reakcij j) simulatorji negovalnih intervencij k) videokonference l) učbeniki za visoke šole

  616-083:004(075.8)
  COBISS-ID 44483329


  614.8 NEZGODE. PREPREČEVANJE IN ZAŠČITNI UKREPI.


  92.
          POŽARNA varnost v cestnih predorih : zbornik / Šuredila Romana Hrovat in Klemen Gorše ; prevod Služba za prevajanje in lektoriranje pri Vladi RSĆ. - Ljubljana : Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za obrambo : Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, 2000 (Ljubljana : Formatisk). - 287 str. : ilustr. ; 24 cm

  Besedilo v slov., angl. ali srb. hrv. - 300 izv. - Bibliografija pri nekaterih prispevkih
  ISBN 961-90169-9-8 ISBN 961-901-69-8-X ! (Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za obrambo)
  a) Cestni predori - Požarna varnost - Zborniki b) požarna varnost c) cestni predori d) projektiranje požarne varnosti e) požari v predorih f) prezračevalni sistemi g) požarni sistemi h) odkrivanje požarov i) zagotavljanje požarne varnosti j) ukrepanje ob požarih k) zborniki

  614.841:624.191(082)
  COBISS-ID 105425152


  62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH.


  93.
  STIRLING, Lindsay
          Miller's collecting science & technology / Lindsay Stirling ; consultant editor George Glastris ; Šillustrator Amanda Patton ; indexer Hilary BirdĆ. - London : Miller's, 2001 (ŠLjubljanaĆ : Mladinska knjiga). - 160 str. : barvne ilustr. ; 27 cm

  Bibliografija: str. 152. - Kazalo
  ISBN 1-84000-079-1
  a) tehnika b) znanost c) merjenje časa d) navigacija e) zemljemerstvo f) geografija g) meteorologija h) teleskopi i) mikroskopi j) tehtnice k) komunikacije l) fotografija m) optične igrače n) mehanska glasba o) računalniki p) računala q) medicina r) pripomočki za vsakdanjo rabo s) zgodovinski pregled t) pregledno delo

  62+001(091)
  COBISS-ID 112957696


  620.1/.2 PREISKAVA MATERIJALA. NAUK O MATERIJALIH.


  94.
  KLEMENČIČ, Franc
          Eksplozivne snovi / Franc Klemenčič ; Šfotografije Miroslava PustĆ. - 2. dopolnjena izd. - Ljubljana : Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Ministrstvo za obrambo, 2001 (Ljubljana : Studio Print). - 262 str. : ilustr., tabele ; 21 cm

  Bibliografija: str. 258-259
  ISBN 961-90934-0-2
  a) b) eksplozivne snovi c) nevarne snovi d) eksplozivi e) zgodovinski pregled razvoja f) razstreliva g) učinki eksplozivnih snovi h) aktiviranje i) označevanje j) varstvo pri delu k) priročniki

  620.261(035)
  COBISS-ID 113964800

  95.
  ŠUŠMAK, Danilo
          Poznavanje blaga v pomorskem prometu / Danilo Šušmak. - Portorož : Srednja pomorska šola, 2001. - VII, 201 str. : ilustr. ; 30 cm

  ISBN 961-90480-3-2
  a) Blagoznanstvo - Učbeniki za srednje šole b) Materiali - Transport - Učbeniki za srednje šole c) blagoznanstvo d) poznavanje blaga e) kakovost blaga f) pomorski promet g) embalaža h) pakiranje i) transport j) skladiščenje blaga k) plini l) naftni derivati m) nafta n) premog o) proizvodi kemične industrije p) gradbeni materiali q) nekovinski izdelki r) les s) izdelki lesne industrije t) vlakna u) tekstilna industrija v) kože w) krzna x) usnjarska industrija y) kovine z) kovinski izdelki š) živila živalskega izvora đ) mlečni izdelki ć) mleko č) masti &127;) olja Ž) sladila !) sladkorji #) jajca Ž) zelenjava o) sadje A) sadni izdelki A) začimbe A) poživila A) alkohol A) učbeniki za srednje šole

  620.22:656(075.3)
  COBISS-ID 112741120


  620.9 ENERGETIKA.


  96.
  CLARKE, Joe A.
          Energy simulation in building design / J.A. Clarke. - 2nd ed. - Oxford Šetc.Ć : Butterworth-Heinemann, 2001. - X, 362 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazala
  ISBN 0-750-65082-6
  a) Architecture and energy conservation - Mathematical models b) Architecture and energy conservation - Computer simulation c) komunalna energetika d) numerično modeliranje e) načrtovanje stavb f) arhitektura g) računalniško vodena simulacija h) matematični modeli i) grafična simulacija j) informacijski sistemi k) mehanizmi podpore l) energija m) simulacija energije n) energijski sistemi o) energijski podsistemi p) načrtovanje ogrevanja q) računanje porabe energije r) vizualiziranje napeljav s) uporaba v praksi t) načrtovanje zgradb u) 3D grafika v) zemljevidi w) sončna energija x) računanje vlažnosti y) termostati z) mehanizmi podpore š) strokovno delo

  620.9:519.68
  COBISS-ID 23835653

  97.
  HINRICHS, Roger, 1941-
          Energy : its use and the environment / Roger A. Hinrichs, Merlin Kleinbach. - 3rd ed. - Fort Worth Šetc.Ć : Harcourt College Publishers, 2002. - XV, 589 str., Š64Ć str. : ilustr. ; 24 cm

  kazala
  ISBN 0-03-031834-3
  a) Power (Mechanics) b) Power resources c) energetika d) racionalna izraba energije e) mehanska energija f) toplotna energija g) ogrevanje h) hlajenje i) sončna energija j) fosilna goriva k) onesnaževanje zraka l) segrevanje atmosfere m) odpadna toplota n) zmanjševanje ozona o) elektrika p) superprevodnost q) sončna energija r) energija vetra s) energija vode t) jedrska energija u) jedrski reaktorji v) sevanje w) radioaktivni odpadki x) biomasa y) geotermalna energija

  620.92
  COBISS-ID 23860229

  98.
          RENEWABLE energies : success stories / prepared by Ecotec Research and Consulting Ltd. and Aphrodite Mourelatou. - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2001. - 95 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Environmental issue report ; no. 27)

  ISBN 92-9167-407-9
  a) Obnovljivi viri energije b) Varstvo okolja c) elektrotehnika d) energetika e) energetski viri f) obnovljivi viri energije g) pomembnost obnovljivih virov h) uporaba i) varstvo okolja j) veter k) biomasa l) sonce m) pregledno delo

  620.9
  COBISS-ID 115990784


  621 SPLOŠNO STROJNIŠTVO. JEDRSKA TEHNIKA. ELEKTROTEHNIKA. MEHANSKA TEHNOLOGIJA.


  99.
  DILTHEY, Ulrich
          Schweistechnische Fertigungsverfahren. Bd 3, Gestaltung und Festigkeit von Schweiskonstruktionen / Ulrich Dilthey, Annette Brandenburg. - 2. uberarbeitete Aufl. - Berlin Šetc.Ć : Springer, 2002. - VIII, 138 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 3-540-62661-1
  a) strojništvo b) proizvodni postopki c) varjenje d) varjene konstrukcije e) konstruiranje f) načrtovanje konstrukcij g) trdnost konstrukcij h) stabilnost konstrukcij i) lom j) korozija k) obraba l) izračuni konstrukcij m) obremenitve konstrukcij n) statične obremenitve o) dinamične obremenitve p) predpisi q) standardi r) pregledno delo

  621.791:624.014
  COBISS-ID 24104453

  100.
  DIMAROGONAS, Andrew D., 1938-
          Machine design : a CAD approach / Andrew D. Dimarogonas. - New York Šet al.Ć : J. Wiley & Sons, 2001. - XXI, 996 str. : ilustr. ; 26 cm

  Kazalo
  ISBN 0-471-31528-1
  a) Machine design - Computer-aided design b) CAD/CAM systems c) strojništvo d) konstruiranje strojev e) metode konstruiranja f) uporaba računalnikov g) CAD h) analize strojev i) kinematične analize j) analize obremenitev k) konstrukcijski materiali l) konstruiranje za proizvodnjo m) strojni elementi n) dimenzioniranje elementov o) računalniško modeliranje p) elementi za spajanje q) togost r) strižna trdnost s) zobniška gonila t) torzija u) gredi v) sklopke w) pregledno delo

  621.8:004
  COBISS-ID 23855109

  101.
  ĐORĐEVIĆ, Milosav
          Oklopni transporeteri : 1945-2005 / Milosav Đdorđević, Stanislav Arsić. - Beograd : Vojnoizdavački zavod, 2001. - 432 str. : ilustr. ; 34 cm. - (Redakcija "Vojna knjiga" ; knj. 1299)

  Bibliografija: str. 425-428. - Kazalo
  ISBN 86-335-0101-5
  a) strojništvo b) vojna tehnika c) oklopna vozila d) oklopni transporterji e) bojna vozila f) tanki g) vrste vozil h) opisi i) zgodovinski pregled j) pregledno delo

  623.438(100+091)
  COBISS-ID 225388

  102.
  MEDIČ, Marijan
          Lesarsko strojništvo / Marijan Medič. - Ljubljana : Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo, 2001 (Ljubljana : Pleško). - VI, 336 str. : ilustr. ; 24 cm

  ISBN 961-6144-14-6
  a) Lesnoobdelovalni stroji - Učbeniki za visoke šole b) lesna industrija c) lesnoobdelovalni stroji d) obremenitve strojnih delov e) vezi f) vijaki g) vijačne zveze h) varjeni spoji i) kovičene zveze j) gredne zveze k) osi l) gredi m) vzmeti n) ležaji o) linearna vodila p) sklopke q) vijačna gonila r) zobniška gonila s) gonila z vlečnim elementom t) hidrostatični pogoni u) pnevmatski pogoni v) odrezovanje lesa w) žage x) rezkalniki y) vrtalni stroji z) brusilni stroji š) stružnice đ) izoblikovanje lesa ć) stiskalnice č) stroji za krivljenje lesnih proizvodov &127;) učbeniki za visoke šole

  674.05:621(075.8)
  COBISS-ID 115783680

  103.
  PHAM, Duc Truong, 1952-
          Rapid manufacturing : the technologies and applications of rapid prototyping and rapid tooling / D. T. Pham and S. S. Dimov. - London Šetc.Ć : Springer, cop. 2001. - XII, 214 str., Š16Ć str. barvnih pril. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 1-85233-360-X
  a) Design, Industrial b) Prototypes, Engineering c) Manufacturing processes d) strojništvo e) industrijsko oblikovanje f) hitra izdelava prototipov g) hitra izdelava orodij h) razvoj izdelkov i) modeliranje j) računalniško podprto načrtovanje k) CAD/CAM sistemi l) proizvodni procesi m) aplikacije n) pregledno delo

  621.7.001.41
  COBISS-ID 23399941

  104.
          SPREMEMBE - stalnica razvoja : zbornik posvetovanja, Portorož, 11. in 12. oktober 2000 / redaktorji Andrej Polajnar, Janez Poje, Mihael Junkar ; Šorganizatorji Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani ŠinĆ GZS, Združenje kovinske industrije, Odbor za orodjarstvo, Ljubljana ŠinĆ Fakulteta za strojništvo, Univerza v MariboruĆ. - V Mariboru : Fakulteta za strojništvo ; Ljubljana : GZS, Združenje kovinske industrije, Odbor za orodjarstvo, 2000 (Ljubljana : Ofsa). - 178 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

  Hrbtni ter ovojni nasl. in na vrhu nasl. str.: Orodjarstvo 2000. - "Seznam avtorjev posvetovanja ORODJARSTVO 2000" --> Seznam avtorjev. - En prispevek v angl. - 300 izv. - Bibliografija in povzetek pri skoraj vseh prispevkih. - Kazalo
  ISBN 86-435-0354-1 (Fakulteta za strojništvo Maribor)
  a) Orodjarstvo - Posvetovanja b) strojništvo c) orodjarstvo d) novi pristopi e) razvoj orodij f) razvoj tehnologij g) učinkovita proizvodnja h) zagotavljanje kakovosti i) razvoj tehnološke opreme j) novi orodni materiali k) zborniki

  621.753(063)
  COBISS-ID 109255168


  621.039 JEDRSKA TEHNIKA.


  105.
          The RADIOLOGICAL accident in Samut Prakarn. - Vienna : International Atomic Energy Agency, 2002. - 52 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 50-51
  ISBN 92-0-110902-4
  a) IAEA b) IAEA c) Contamination d) Radioaktivno onesnaženje e) Radiation injuries f) Radiacijske poškodbe g) Radiations h) Sevanja i) Radioactivity j) Radioaktivnost k) Nuclear industry l) Jedrska industrija m) Accidents n) Nesreče o) Thailand p) Tajska q) ekologija r) varstvo okolja s) radioaktivno onesnaženje t) radioaktivnost u) radiacijske poškodbe v) nesreče w) sevanja x) jedrska industrija y) radioaktivni odpadki z) pregledno delo

  621.039.58(593 Samut Prakarn)
  COBISS-ID 103408


  621.3 ELEKTROTEHNIKA.


  106.
  ĆALOVIĆ, Milan S.
          Regulacija elektroenergetskih sistema / Milan S. Ćalović. - Beograd : Elektrotehnički fakultet, 1997. - 2 zv. : graf. prikazi ; 24 cm

  Vsebina:
  1: Regulacija učestanosti i aktivnih snaga. - X, 551 str.
  2: Regulacija napona i reaktivnih snaga. - 802 str.
  ISBN 86-7225-014-II ! (zv. 2) ISBN 86-7225-014-I ! (zv. 1)
  a) elektrotehnika b) elektroenergetski sistemi c) regulacije sistemov d) dinamični pojavi e) elementi EES f) modeliranje elementov g) regulatorji hitrosti vrtenja h) parne turbine i) plinske turbine j) vodne turbine k) parni kotli l) jedrski reaktorji m) hidroenergetski stroji n) porabniki o) modeliranje elektrarn p) statične karakteristike q) skupna regulacija moči r) sekundarna regulacija s) sinhroni stroji t) obremenitve u) konstante v) fazni diagrami w) vzbujanje x) matematični modeli y) standardizacija modelov z) regulacije napetosti š) kompenzacija moči đ) kompenzatorji ć) učbeniki za visoke šole

  621.31(075.8)
  COBISS-ID 24114693

  107.
  ĆALOVIĆ, Milan S.
          Zbirka rešenih zadataka iz regulacije elektroenergetskih sitema / Milan S. Ćalović, Predrag Č. Stefanov. - Beograd : Beopres, 2000. - 579 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. Š580Ć. - Kazalo
  ISBN 86-7418-008-6
  a) elektrotehnika b) energetika c) elektroenergetski sistemi d) regulacije EES e) dinamični pojavi f) modeliranje g) elektrarne h) sekundarne regulacije i) regulacije napetosti j) rešene naloge k) učbeniki za visoke šole

  621.311:681.5(075.8+076)
  COBISS-ID 24113157

  108.
  ĐORĐEVIĆ, Antonije R.
          Zbirka rešenih ispitnih zadataka iz osnova elektrotehnike. Deo 2, Stalno magnetsko polje i elektromagnetska indukcija naizmenične struje / Antonije R. Đorđević, Gradimir N. Božilović, Branislav M. Notaroš. - 2. izd. - Beograd : Elektrotehnički fakultet, 1997. - 164 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Na vrhu nasl str. - Hrbt. stv. nasl.: OET rešeni ispitni zadaci II. - Bibliografija: str. 164
  ISBN 86-7225-015-X
  a) elektrotehnika b) magnetizem c) elektromagnetizem d) elektromagnetna indukcija e) magnetno polje f) izmenični tokovi g) naloge h) rešitve i) učbeniki za visoke šole

  537.6/.8(075.8+076)
  COBISS-ID 24055045

  109.
  KANDIĆ, Dragan B.
          Elektrotehnika : zbirka rešenih ispitnih zadataka / Dragan B. Kandić. - Beograd : Akademska misao, 2000. - 376 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 375-376. - Kazalo
  ISBN 86-7466-025-8
  a) elektrotehnika b) izpitne naloge c) rešene naloge d) učbeniki za visoke šole

  621.3(075.8+076.2+079.1)
  COBISS-ID 24113413

  110.
  LAZAREVIĆ, Zoran
          Električne mašine : zbirka rešenih ispitnih zadataka / Zoran Lazarević. - Beograd : Elektrotehnički fakultet, 2000. - IV, 154 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Bibliografija: str. 153-154
  a) elektrotehnika b) električni stroji c) asinhronski motorji d) sinhronski motorji e) izpitne naloge f) rešitve g) učbeniki za visoke šole

  621.31.3(075.8+076)
  COBISS-ID 24054021

  111.
  RAKOVIĆ, Dejan
          Elektrotehnički materijali : zbirka zadataka / Dejan Raković, Predrag Osmokrović, Nebojša Arsić. - 3. izd. - Beograd : Akademska misao, 2000. - 233 str. : ilustr. ; 24 cm

  ISBN 86-7466-026-6
  a) elektrotehnika b) elektrotehnični materiali c) strukture materialov d) polprevodniki e) mikroelektronske tehnologije f) prevodniki g) superprevodniki h) dielektriki i) magnetni materiali j) rešene naloge k) učbeniki za visoke šole

  621.3:620.22(075.8)(076)
  COBISS-ID 6799894

  112.
  RELJIN, Branimir D.
          Teorija električnih kola : zbirka rešenih domaćih i ispitnih zadataka - II / Branimir D. Reljin, Dejan V. Tošić. - 2. izd. - Beograd : Akademska misao, 2000. - 295 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Bibliografija: str. Š296Ć
  ISBN 86-7466-011-8
  a) elektrotehnika b) električna vezja c) numerično reševanje vezij d) tokokrogi e) Kirchoffovi zakoni f) Laplaceova transformacija g) metode reševanja vezij h) naloge i) rešitve j) učbeniki za visoke šole

  621.3.049:621.3.011.7:517(075.8+076)
  COBISS-ID 6799126

  113.
  RELJIN, Branimir D.
          Teorija električnih kola. Del 1, Reševanje kola u vremenskom domenu / Branimir D. Reljin. - 4. izd. - Beograd : Nauka, 1995. - VIII, 485 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Kazali
  ISBN 86-7621-089-6
  a) elektrotehnika b) električna vezja c) teorija vezij d) električne mreže e) topologija f) Kirchoffovi zakoni g) elementi vezij h) časovne domene i) numerično reševanje vezij j) učbeniki za visoke šole

  621.3.049(075.8)
  COBISS-ID 24054533

  114.
  SHOOP, Barry, 1957-
          Photonic analog-to-digital conversion / Barry L. Shoop. - Berlin Šetc.Ć : Springer, 2001. - XIII, 330 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Physics and astronomy online library) (Springer series in optical sciences, ISSN 0342-4111 ; 81)

  Bibliografija str.: Š317Ć-325. - Kazalo
  ISBN 3-540-41344-8
  a) Analog-to-digital converters b) Optoelectronic devices c) elektrotehnika d) optika e) procesiranje informacij f) optoelektronske naprave g) značilnosti h) fotonska tehnologija i) fotoni j) analogno-digitalna konverzija k) A/D pretvorba l) arhitektura m) meritve n) digitalne slike o) nevronske mreže p) smeri razvoja q) pregledno delo

  621.327.6
  COBISS-ID 23872005

  115.
  STEWART, Daniel Blair
          Tesla : the modern sorcerer / Daniel Blair Stewart. - Berkeley : Frog, 1999. - 426 str. : ilustr. ; 24 cm

  ISBN 1-883319-91-9 (broš.)
  a) tehnika b) elektro inženirji c) izumitelji d) biografija e) Tesla Nikola f) 1856-1943 g) pregledno delo

  929 Tesla:621.3
  COBISS-ID 24121349

  116.
  ŠTARKLJ, Jovan
          Zbirka rešenih zadataka iz proizvodnje, prenosa in upotrebe električne energije / Jovan Štarklj. - Beograd : Šs. n.Ć, 2001. - 133 str. : ilustr. ; 24 cm

  a) elektrotehnika b) energetika c) elektrogospodarstvo d) električna energija e) proizvodnja energije f) prenosi energije g) uporaba energije h) naloge i) rešitve j) učbeniki za visoke šole

  621.315(075.8+076)
  COBISS-ID 6800918

  117.
  ŽALAR, Zdravko
          Osnove elektrotehnike II / Zdravko Žalar ; Šrisbe izdelala Mira JarcĆ. - 5. ponatis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2000 (Ljubljana : "Jože Moškrič"). - 276 str. : ilustr. ; 24 cm

  ISBN 86-365-0156-3
  a) Elektrotehnika - Učbeniki za srednje šole b) elektrotehnika c) izmenične električne veličine d) osciloskopiranje izmeničnih veličin e) izmenični tokokrogi f) lastnosti g) zakonitosti h) praktični primeri i) Theveninov teorem j) Nortonov teorem k) prehodni pojavi l) resonančni pojavi m) trifazni električni sistemi n) učbeniki za srednje šole

  621.3(075.2)
  COBISS-ID 107411968


  621.38 ELEKTRONIKA. FOTOELEKTRIKA. POSPEŠEVALNIKI DELCEV. RENTGENSKA TEHNIKA.


  118.
  COLNARIČ, Matjaž
          Osnove digitalne tehnike v računalništvu / Matjaž Colnarič ; Šslike Matjaž Colnarič in Stanislav MorausĆ. - 1. izd. - Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za informatiko, 2002 (v Mariboru : Založniška tiskarska dejavnost Tehniških fakultet). - 138 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  400 izv.
  ISBN 86-435-0468-8
  a) elektrotehnika b) digitalna tehnika c) številski sistemi d) računalništvo e) predstavitev podatkov f) elektronika g) digitalna vezja h) logične funkcije i) kombinacijska vezja j) sekvenčna vezja k) osnovne funkcije v računalnikih l) delovanje osnovnih funkcij m) vmesniki n) pomnilniki o) naloge p) rešitve q) učbeniki za visoke šole

  621.38:004.3(075.8)
  COBISS-ID 47185665

  119.
  IKONIĆ, Zoran
          Poluprovodničke kvantne mikrostrukture / Zoran Ikonić, Vitomir Milanović. - Beograd : Univerzitet, 1997. - VIII, 221 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Univerzitetski učbenici / Univerzitet u Beogradu ; 69)

  Na vrhu nasl. str.: Univerzitet u Beogradu. - Bibliografija: str. 215-221. - Kazalo
  ISBN 86-81019-69-4
  a) elektrotehnika b) elektronika c) polprevodniki d) elektronske lastnosti e) elektronske strukture f) optične lastnosti g) učbeniki za visoke šole

  621.382(075.8)
  COBISS-ID 24055301

  120.
  KASTELEC, Ljubo
          Prenosna elektronika : skripta za 3. letnik / Ljubo Kastelec. - Ljubljana : Skušek, 1999 (Ljubljana : Skušek). - 147 str. : ilustr. ; 23 cm

  a) Elektronika - Učbeniki za srednje šole b) elektrotehnika c) električni sistemi d) prenosni sistemi e) prenos zvoka f) prenos slike g) osnove televizije h) antene i) oddajniki j) sprejemniki k) učbeniki za srednje šole

  621.37/.39(075.3)
  COBISS-ID 110419200

  121.
  TADIĆ, Milan
          Zbirka zadataka iz mikroelektronike / Milan Tadić, Rifat Ramović. - Beograd : Elektrotehnički fakultet : Akademska misao, 2001. - IX, 351 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 86-7225-040-0
  a) elektrotehnika b) mikroelektronika c) difuzija primesi d) ionska implementacija e) epitaksialna rast f) litografija g) oksidacija h) diode i) tranzistorji j) MOSFET k) MESFET l) HEMT m) pasivni monolitni elementi n) upori o) kondenzatorji p) integrirana polja q) termične analize r) hibridna vezja s) ERFC funkcije t) rešene naloge u) učbeniki za visoke šole

  621.38(075,8+076)
  COBISS-ID 6782742


  621.39 TELEKOMUNIKACIJE. DALJINSKO VODENJE.


  122.
  KOCMAN, Rostislav ŠŠtiristo štirinajstĆ
          414 nasvetov in trikov za uporabo mobilnega telefona / Rostislav Kocman ; Šprevod v slovenščino Jan PuričĆ. - 1. izd. - Ljubljana : Netguide, 2001. - VI, 106 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Komunikacije & omrežja)

  ISBN 961-90920-1-5
  a) Mobilni telefoni - Uporaba - Priročniki b) elektrotehnika c) komunikacije d) telefonija e) mobilni telefoni f) uporaba telefona g) nasveti h) triki i) priročniki

  621.395.6(035)
  COBISS-ID 115435776


  622 RUDARSKA TEHNIKA.


  123.
          POVRŠINSKI kopi in varovanje okolja : zbornik referatov s pisnimi prispevki članov : 7. strokovno srečanje, Velenje : interni zbornik / Šorganizacija seminarja Društvo tehničnih vodij - površinsko odkopavanje ; uredila Duška RokavecĆ. - Ljubljana : Društvo tehničnih vodij - površinsko odkopavanje, 2001 (Litija : Aco). - 153 str. : ilustr. ; 21 cm

  - - Dodatek. Sodobna drobilna tehnika. - 8 str.
  ISBN 961-6428-00-4
  a) Površinski kop - Posvetovanja b) rudarska tehnika c) površinski kopi d) varovanje okolja e) vplivi na okolje f) zmanjševanje vplivov g) razstreljevanje h) razstreliva i) miniranje j) zborniki

  622.015:504(063)
  COBISS-ID 114956032


  623


  124.
  HARTINK, Anton E.
          Die Enzyklopadie der Gewehre & Karabiner / A. E. Hartink ; ŠUbertragung aus dem Englischen und Uberarbeitung Gernot F. ChalupetzkyĆ. - Frechen : Komet, Š2000Ć (ŠLjubljana : DeloĆ). - 316 str. : barvne ilustr. ; 24 cm

  Prevedeno po: Encyclopedia of rifles and carbines; izv. stv. nasl.: Geweren en karabijnen encyclopedie. - Kazalo
  ISBN 3-89836-139-X
  a) Puške - Leksikoni b) Karabinke - Leksikoni c) strojništvo d) strelno orožje e) ročno orožje f) puške g) karabinke h) leksikoni

  623.442(100)(031)
  COBISS-ID 110274560


  624/625 GRADBENIŠTVO.


  125.
  BEG, Darko
          Projektiranje jeklenih konstrukcij po evropskem predstandardu ENV 1993-1-1 / Darko Beg ; Šrisanje slik Uroš Bradač, Erik Zupančič, Darko BegĆ. - 2. izd. - Ljubljana : Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 1999 (Ljubljana : Formatisk). - XV, 219 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

  750 izv. - Bibliografija: str. 181-182
  ISBN 961-6167-21-9
  a) Jeklene konstrukcije - Projektiranje - Standardi - Učbeniki za visoke šole b) gradbeništvo c) jeklene konstrukcije d) računanje konstrukcij e) statika f) mehanika g) teorija h) materiali i) mejna stanja uporabnosti j) mejna stanja nosilnosti k) spoji pri statični obtežbi l) izdelava in montaža m) utrujanje n) evropski predstandard o) ENV 1993 p) učbeniki za visoke šole

  624.014.2(083.74)
  COBISS-ID 104120320

  126.
          GRADBENA informatika 2001 : (ob 30 letnici inštituta IKPIR) : zbornik seminarja, Ljubljana, december 2001 / uredniki J. Duhovnik, Ž. Turk, T. Cerovšek. - Ljubljana : Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, 2001. - III, 231 str. : ilustr., tabele ; 23 cm

  Nekaj prispevkov v angl., ostalo v slov. - 100 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov. - Kazalo. - Vsebuje tudi: Statut Slovenskega društva za gradbeno informatiko
  ISBN 961-6167-44-8
  a) Slovensko društvo za gradbeno informatiko - Statuti b) Gradbena informatika - Posvetovanja c) Gradbeni informacijski sistemi - Posvetovanja d) gradbeništvo e) informatika f) informacijski sistemi g) programi h) modeliranje konstrukcij i) računanje konstrukcij j) gradbeni informacijski sistemi k) projektni sistemi l) analiza konstrukcij m) umetna inteligenca n) inteligentni sistemi o) projektno učenje p) zborniki

  624:659.2:004(063)(082)
  COBISS-ID 115431680

  127.
  LOTRIČ, Brane
          Zimsko vzdrževanje cest z značilnostmi izrednega prevoza / Brane Lotrič, Vlasta Rodošek, Zvone Britovšek. - Kranj : B & B, 2001 (Kranj : Bo-tisk). - 56 str. : ilustr. ; 30 cm

  ISBN 961-90569-5-7
  a) Izredni prevozi b) Ceste - Vzdrževanje c) gradbeništvo d) tehnika e) organizacija poslovanja f) teorija vodenja g) organizacija h) planiranje i) vzdrževanje cest j) promet k) zimska služba l) varnost cest m) izredne vremenske razmere n) posipanje o) pluženje p) topilna sredstva q) odstranjevanje snega r) snežni plugi s) priročniki

  625.76
  COBISS-ID 112786944

  128.
  RADOSAVLJEVIĆ, Živorad
          Armirani beton. Knj. 3, Elemeti armiranobetonskih konstrukcija / Živorad Radosavljević, Dejan Bajić. - Š3. izd.Ć. - Beograd : Građevinska knjiga, 1990. - VIII, 431 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Građevinska knjiga)

  ISBN 86-395-0223-4
  a) gradbeništvo b) AB armirani beton c) računanje konstrukcij d) konstrukcijski sistemi e) materiali f) statika g) beton h) temelji i) okvirji j) nosilci k) linijski sistemi l) AB plošče m) izračuni n) tabele o) armature p) priročniki

  624.012.45
  COBISS-ID 658700

  129.
          SISTEM upravljanja mostovima tehnički, organizacioni i ekonomski aspekti održavanja, sanacija i ojačanja : monografija / Aleksander Pakvor ... Šet al.Ć. - Beograd : Građevinski fakultet, 2000. - 190 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 185-190
  ISBN 86-80049-99-9
  a) gradbeništvo b) mostovi c) vzdrževanje d) armiranobetonski mostovi e) železni mostovi f) popravki g) sanacije h) ojačitve

  624.07
  COBISS-ID 493671


  628 ZDRAVSTVENA TEHNIKA. VODA. SANITARNE NAPRAVE. SVETLOBNA TEHNIKA.


  130.
  BAILEY, Patricia M.
          Packaging law Europe / Patricia M. Bailey. - Aldershot Šetc.Ć : Ashgate, cop. 1999. - VIII, 150 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Ashgate studies in environmental policy and practice)

  Bibliografija: str. 147-150. - Kazala
  ISBN 1-85972-282-2
  a) Recycling (Waste, etc.) - Law and legislation - Europe b) Packaging - Law and legislation - Europe c) Recycling (Waste, etc.) - Law and legislation - European Union countries d) Packaging - Law and legislation - European Union countries e) Packaging - Environmental aspects - Europe f) Packaging waste - Law and legislation - European Union countries g) Packaging waste - Environmental aspects - European Union countries h) Emballages - Droit europeen i) Recyclage (dechets, etc.) - Droit europeen j) Dechets d'emballage - Aspect de l'environnement - Pays de l'Union europeenne k) ekologija l) odpadna embalaža m) Evropska skupnost n) zakonodaja o) regulativa p) pregledno delo

  628.4.034:061.1 EU
  COBISS-ID 23915781

  131.
  GANTAR, Anton
          Pojasnila za razvrščanje odpadkov v klasifikacijski seznam odpadkov : Priloga 1 Pravilnika o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 84/98, 45/00 in 20/01) / Šbesedilo Anton Gantar, Drago DretnikĆ. - Ljubljana : Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2001 (ŠLjubljanaĆ : Artline). - 69 str. ; 21 cm. - (Ravnanje z odpadki ; 4)

  Avtorja navedena na hrbtu nasl. str. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 69
  ISBN 961-6324-13-6
  a) Odpadki - Klasifikacija b) ekologija c) ravnanje z odpadki d) razvrščanje odpadkov e) klasifikacija odpadkov f) navodila za razvrščanje g) priročniki

  628.54
  COBISS-ID 115699968

  132.
  KAMPER, Eckard
          Decision making under risk in organisations : the case of German waste management / Eckard Kamper. - Aldershot Šetc.Ć : Ashgate, 2000. - 195 str. ; 23 cm. - (Ashgate studies in environmental policy and practice)

  Bibliografija: str. 184-195. - Kazali
  ISBN 0-7546-1434-4
  a) Refuse and refuse disposal - Germany - Decision making b) Decision making - Case studies c) Risk management - Case studies d) Environmental risk assessment e) ekologija f) ekološka politika g) ravnanje z odpadki h) nevarnost za okolje i) ocena tveganja j) odločanje

  628.4/.5:504.05/.06
  COBISS-ID 23915269

  133.
          NOTRANJA razsvetljava in vzdrževanje sistemov notranje razsvetljave : priporočila SDR - Notranje okolje in načrtovanje razsvetljave PR 4/1, PR 4/2 / Špripravila komisija za strokovno delo SDR v sodelovanju z odsekom 3 CIE - Notranje okolje in načrtovanje razsvetljave Slovenskega nacionalnega Komiteja CIE ; nosilec naloge Smiljan Neumuller in Vlado Planinšek ; sodelavci Stanko Eršte ... Šet al.Ć. - Maribor : Slovensko društvo za razsvetljavo, 1998 (V Mariboru : Založniško tiskarska dejavnost Univerze). - 85 str., Š102Ć str. pril. : ilustr. ; 24 cm

  V kolofonu naslov: Priporočila SDR - Notranja razsvetljava PR 4/1 in Vzdrževanje sistemov notranje razsvetljave PR 4/2. - 350 izv.
  ISBN 86-435-0224-3
  a) notranja razsvetljava b) načrtovanje c) delovanje d) področja uporabe e) sistemi notranje razsvetljave f) vzdrževanje sistemov g) priročniki

  628.972(038)
  COBISS-ID 42598401

  134.
          PRIPOROČILA SDR - Cestna razsvetljava : priporočila SDR - razsvetljava in signalizacija za promet PR 5/2 - 2000 / Špripravila komisija za strokovno delo SDR v sodelovanju z odsekom 4 CIE - Razsvetljava in signalizacija za promet Slovenskega nacionalnega komiteja CIE ; nosilec naloge Marko Bizjak ; sodelavci Andrej Orgulan ... et al.Ć. - Maribor : Slovensko društvo za razsvetljavo, 2000 (V Mariboru : Založniško tiskarska dejavnost Univerze). - II, 54 str., Š14Ć str. pril. : ilustr. ; 24 cm

  250 izv.
  ISBN 86-435-0355-X
  a) cestna razsvetljava b) priporočila c) kakovost razsvetljave d) zahteve za kakovost e) svetlobnotehnični razredi f) dodatna razsvetljava g) smernice za izvedbo razsvetljave h) izračuni i) fotometrične meritve j) vzdrževanje k) obratovanje l) priročniki

  628.971.8
  COBISS-ID 45319425


  63 KMETIJSTVO. GOZDARSTVO.


  135.
  DARKE, Rick
          The color encyclopedia of ornamental grasses : sedges, rushes, restios, cat-tails, and selected bamboos / Rick Darke. - 4th printing. - Portland : Timber Press, 2001. - 325 str. : ilustr. ; 29 cm

  Bibliografija: str. 303-307
  ISBN 0-88192-464-4
  a) Ornamental grasses - Encyclopedias b) Ornamental grasses - Pictorial works c) prirodoslovje d) botanika e) urejanje vrtov f) oblikovanje vrtov g) hortikultura h) dekorativne trave i) vrste j) bičje k) ločje l) mačji repi m) bambusi n) sajenje o) urejanje p) vzdrževanje q) seznam r) Univerza Delaware s) enciklopedija

  635.98:582.542
  COBISS-ID 24123653

  136.
          OCENA stanja v slovenskem kmetijstvu v letu 2001 : predhodno poročilo / Tina Volk ... Šet al.Ć. - Ljubljana : Kmetijski inštitut Slovenije, 2002 (Ljubljana : Birografika BORI d.o.o.). - 37 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Prikazi in informacije ; 229)

  ISBN 951-6224-77-8
  a) kmetijstvo b) stanje v kmetijstvu c) ekonomski položaj d) ocena stanja e) proizvodnja f) cene g) proračun h) dohodek

  631:338(049)
  COBISS-ID 1234280

  137.
  SCHENK, George
          Moss gardening : including lichens, liverworts, and other miniatures / George Schenk. - 6th printing. - Portland : Timber Press, 2000. - 261 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 252-257. - Kazalo
  ISBN 0-88192-370-2
  a) Moss gardening b) Mosses c) Mousses d) botanika e) hortikultura f) vrtovi g) mah h) mahovje i) mahovina j) mahovita tla k) mahovita skala l) mahovna ruša m) mahovna streha n) mahov vodnjak o) bonsai p) alpski vrtovi q) krajinska arhitektura r) urejanje vrtov s) Villa d'Este t) pregledno delo

  635.9:582.32
  COBISS-ID 24118021

  138.
  TRIPP, Kim E.
          The year in trees : superb woody plants for four-season gardens / Kim E. Tripp and J.C. Raulston. - Paperback ed. - Portland : Timber Press, 2001. - 206 str. : ilustr. ; 27 cm

  Kazali
  ISBN 0-88192-521-7
  a) Ornamental woody plants b) prirodoslovje c) urejanje vrtov d) holtikultura e) botanika f) drevesa g) vrtna drevesa h) sajenje i) drevesne vrste j) arboretumi k) izobraževanje l) know how m) univerzitetni arboretum n) holtikulturna znanost o) ekonomija p) uporabnost q) tržnost r) hitra rast s) Severna Karolina t) priročniki

  635.92:581
  COBISS-ID 24130821


  64 GOSPODINJSTVO.


  139.
  AUGUSTIN, Andreas
          Hotel Bristol, Vienna / Andreas Augustin ; photography by Bill Lorenz Š(people), Jaime Ardiles-Arce (Interieur) ; translation by Elke KleinĆ. - ŠViennaĆ : The Most Famous Hotels, Š2000Ć (ŠMaribor : Ma-tiskĆ). - 157 str. : ilustr. ; 24 cm + Š4Ć f. pril. (razglednica, kazalo). - (The most famous hotels in the world)

  Izv. stv. nasl.: Hotel Bristol Wien
  ISBN 3-902118-03-2
  a) Hotel Bristol (Wien) - Zgodovina b) arhitektura c) hoteli d) notranja oprema e) secesija f) Avstrija g) Dunaj h) Bristol i) zgodovinski pregled j) gostinstvo k) družabno življenje l) hotelirstvo m) organizacija hotela n) dekoracija o) dizajn p) oblikovanje q) restavratorstvo r) suite s) aranžmaji t) spalnice u) hotelske sobe v) apartamaji w) pregledno delo

  640.41(436.1)(091)
  728.51(436.1)(091)
  COBISS-ID 110435840

  140.
  AUGUSTIN, Andreas
          The Oriental Bangkok / Andreas Augustin, Andrew Williamson. - Vienna : The Most Famous Hotels, cop. 2000 (ŠMaribor : Ma-tiskĆ). - 149 str. : ilustr. ; 24 cm + Š4Ć f. pril. (razglednica, kazalo). - (The most famous hotels in the world)

  ISBN 3-902118-05-9
  a) Oriental Hotel (Bangkok) - Zgodovina b) arhitektura c) hoteli d) Indija e) Bangkok f) oriental g) zgodovinski pregled h) družabno življenje i) notranja oprema j) dizajn k) oblikovanje l) dekoracija m) organizacija hotela n) hotelirstvo o) restavratorsto p) 1862 q) suite r) aranžmaji s) spalnice t) hotelske sobe u) apartmaji v) pregledno delo

  640.41(593 Bangkok)(091)
  728.51(593 Bangkok)(091)
  COBISS-ID 110436608


  65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA V INDUSTRIJI TRGOVINI IN PROMETU.


  141.
  BALIČ, Jože
          Contribution to integrated manufacturing / Joze Balic ; reviewers Branko Katalinic, Franci Cus. - Vienna : DAAAM International, 1999 (Rače : Pinus, TKI). - V, 223 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (DAAAM publishing series. Manufacturing technology / editor B. Katalinic)

  1000 izv. - Na vrhu nasl. str.: Danube Adria Association for Automation and Manufacturing
  ISBN 3-901509-03-8
  a) organizacija proizvodnje b) integrirana proizvodnja c) CAD d) CAM e) NC stroji f) CAD/CAM sistem g) fleksibilni obdelovalni sistemi h) CAQ i) odrezovalni pogoji j) optimizacija odrezovalnih pogojev k) CIM

  658.52
  COBISS-ID 44121345

  142.
  CALLICOTT, Nick
          Computer-aided manufacture in architecture : the pursuit of novelty / Nick Callicott. - Oxford Šetc.Ć : Architectural Press, 2001. - XII, 172 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija: str. Š167Ć-169
  ISBN 0-7506-4647-0
  a) CAD/CAM systems - Congresses b) Architectural design - Data processing - Congresses c) proizvodnja d) infrastruktura e) računalniško podprta proizvodnja f) računalniško vodenje proizvodnje g) računalniško modeliranje h) avtomatska proizvodnja i) umetna inteligenca j) CAD/CAM sistem k) zgodovinski pregled l) robotika m) lasersko modeliranje n) tehnologije o) strojništvo p) procesi q) standardiziranje r) FDM s) pregledno delo

  658.52.011.56
  COBISS-ID 23857669

  143.
  CVETKO, Heliodor
          Koncepti in veščine komuniciranja / Heliodor Cvetko. - Maribor : Doba, 2001 (Maribor : Grafiti studio). - 168 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Program Poslovni sekretar 2 / Doba)

  Bibliografija: str. 166-167
  a) Poslovno komuniciranje - Učbeniki za višje šole b) Komuniciranje - Teorija - Učbeniki za višje šole c) poslovno komuniciranje d) komunikologija e) procesi komuniciranja f) komunikacija g) tok komuniciranja h) smeri pretoka informacij i) uspešnost komunikacij j) tehnološki pripomočki k) komunikacijske veščine l) pozorno poslušanje m) sporočanje n) postavljanje vprašanj o) izražanje v jaz obliki p) empatično vživljanje q) obvladovanje konfliktov r) spretnost prepiranja s) prepričljivost t) samoobvladovanje u) tehnike sporočanja v) posamezne okoliščine poslovnega življenja w) učbeniki za visoke šole

  65.012.45(075.8)
  COBISS-ID 46330625

  144.
  DRUCKER, Peter F.
          Management challenges for the 21st century / Peter F. Drucker. - Oxford Šetc.Ć : Butterworth-Heinemann, 1999. - XII, 205 str. ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7506-4456-7
  a) Upravljanje b) menedžment c) strateško vodenje d) upravljanje e) informatizacija f) produktivnost g) izobraževanje h) priročniki

  65.012.4
  COBISS-ID 19396189

  145.
  DRUCKER, Peter Ferdinand
          Innovation and entrepreneurship : practice and principles / Peter F. Drucker. - 2nd, revised ed., Š4thĆ reprint., reissued with new cover. - Oxford (UK) Šetc.Ć : Butterworth-Heinemann, 1999. - X, 258 str. ; 24 cm. - (Management. Classic Drucker / Butterworth-Heinemann)

  Prejšnja izd.: 1994. - Bibliografija: str. 248-249. - Kazalo
  ISBN 0-7506-4388-9
  a) Management - Praksa - Priročniki b) Podjetništvo - Inovacije - Organizacijska struktura - Principi - Priročniki c) Inovacije - Viri - Vzročnost - Nedoločenost - Sistemsko mišljenje - Priročniki d) menedžment e) podjetništvo f) inovacije g) poslovna strategija h) poslovni procesi i) priročniki

  65.011.1:001.895
  COBISS-ID 4969756

  146.
  DUBROVSKI, Drago
          Krizni management in prestrukturiranje podjetja / Drago Dubrovski. - Koper : Visoka šola za management, 1998 (Koper : Stražar). - 142 str. : graf. prikazi ; 29 cm

  500 izv. - Bibliografija: str. 137-140. - Povzetek vsebine pri vseh poglavjih
  ISBN 961-6268-05-8
  a) Management - Poslovno tveganje - Učbeniki za visoke šole b) Podjetja - Prestrukturiranje - Učbeniki za visoke šole c) organizacija poslovanja d) vodenje podjetij e) krize f) opredelitve g) simptomi h) vzroki i) vedenje udeležencev j) izhod iz krize k) razvrstitev kriz l) reševanje akutnih kriz m) preprečevanje pojava kriz n) prestrukturiranje o) reinženiring poslovanja p) krizni management q) učbeniki za visoke šole

  65.012.4:330.341.4(075.8)
  COBISS-ID 72478464

  147.
  HLAVATY, Marija
          CPA - klasifikacija proizvodov po dejavnosti / Špripravili Marija Hlavaty, Andrejka ŠincekĆ. - Ljubljana : Statistični urad Republike Slovenije, 2000 (ŠLjubljanaĆ : Bori). - 240 str. ; 30 cm. - (Klasifikacije / Statistični urad Republike Slovenije ; št. 5)

  1.000 izv. - Kazalo
  ISBN 961-6349-16-3
  a) klasifikacija proizvodov b) proizvodi po dejavnosti c) kratice d) okrajšave e) abecedni seznam f) CPA - Classification of Products by Activity

  658.62(083.7)
  COBISS-ID 109142016

  148.
  JEREB, Eva
          Avtomatizacija pisarniškega poslovanja : spletna tehnologija in dinamični HTML / Eva Jereb. - Kranj : Moderna organizacija, 2002. - X, 334 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Bibliografija: str. 325-327. - Kazalo
  ISBN 961-232-128-0
  a) pisarniško poslovanje b) dinamični HTML c) skripti d) kaskadni stilni seznami e) multimedija f) osnovne Web tehnologije

  651.011.56(075.8)
  COBISS-ID 115124992

  149.
  KNOLMAYER, Gerhard
          Supply chain management based on SAP systems : order processing in manufacturing companies / Gerhard Knolmayer, Peter Mertens, Alexander Zeier. - Berlin Šetc.Ć : Springer, 2002. - XI, 244 str. : ilustr. ; 24 cm. - (SAP excellence)

  Kazalo
  ISBN 3-540-66952-3
  a) proizvodna podjetja b) SCM - Supply Chain Management c) upravljanje nabavnih verig d) upravljanje oskrbovalnih verig e) upravljanje preskrbovalnih verig f) upravljanje oskrbnih verig g) upravljanje z verigo dobaviteljev h) SAP sistem i) SAP R/3 j) opisi sistemov k) poslovne funkcije l) planiranje m) elektronsko poslovanje n) B2B - business to business o) arhitektura sistemov p) primeri q) viri na internetu r) pregledno delo

  658.286.012.4
  COBISS-ID 22302469

  150.
  KOLOMEJCEVA-Jovanović, Larisa
          Upravljanje tehnološkim razvojem : izazovi III milenijuma / Larisa Kolomejceva-Jovanović. - Beograd : Grmeč, 2001. - 409 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Biblioteka Menadžment)

  Bibliografija: str. 401-407. - Kazalo
  ISBN 86-315-0247-2
  a) tehnika b) tehnološki razvoj c) analize razvoja d) tehnologije e) inovacije f) upravljanje tehnologij g) strategije h) visoke tehnologije i) informacijske tehnologije j) telekomunikaije k) ekonomske osnove l) tehnologija v proizvodnji m) reorganizacija proizvodnje n) modernizacija proizvodnje o) pregledno delo

  658.51.001.76
  COBISS-ID 24057605

  151.
  KRAGELJ, Ingrid
          Poslovno sporazumevanje / Ingrid Kragelj, Tanja Ušaj ; Šilustriral Marijan MočivnikĆ. - 1. izd. - Ljubljana : DZS, 2000 (ŠLjubljanaĆ : Pleško). - 144 str. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: str. 144
  ISBN 86-341-2784-2
  a) Poslovno komuniciranje - Učbeniki za srednje šole b) Urejevalniki besedil - Učbeniki za visoke šole c) poslovna korespondenca d) poslovno komuniciranje e) desetprstno tipkanje f) koraki učenja g) urejevalniki besedil h) programska oprema i) Word j) ABC oblikovanja k) poslovno dopisovanje l) učbeniki za visoke šole

  651.75(075.8)
  COBISS-ID 108564480

  152.
  MCCORMACK, Mark Hume
          What you'll never learn on the Internet / Mark H. McCormack. - London : HarperCollinsBusiness, 2001. - XXI, 218 str. ; 20 cm

  Kazalo
  ISBN 0-00-653206-3
  a) Success in business b) organizacija podjetja c) poslovanje podjetij d) vodenje sodelavcev e) vodenje ljudi f) medčloveški odnosi g) osebni razvoj h) nasveti i) pregledno delo

  65.012
  COBISS-ID 23845893

  153.
  MCLAUGHLIN, Thomas A.
          Trade secrets for nonprofit managers / Thomas A. McLaughlin. - New York Šetc.Ć : Wiley, 2001. - XI, 224 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Wiley nonprofit law, finance, and management series)

  Kazalo
  ISBN 0-471-38952-8
  a) Nonprofit organizations - Management b) neprofitne ustanove c) vodenje podjetij d) nasveti e) poslovne vizije f) poslanstvo g) poslovne strategije h) organizacijske strukture i) finančni viri j) managerji k) pregledno delo

  658.012
  COBISS-ID 368343

  154.
  MERKAČ, Marjana
          Kadri v organizaciji. Gradiva za vaje / Marjana Merkač. - V Kopru : Visoka šola za management, 2000 (Izola : Bori). - 56 str. : tabele ; 30 cm

  Bibliografija: str. 5
  ISBN 961-6268-49-X
  a) Kadri - Planiranje - Vaje za visoke šole b) Kadri - Razvoj - Vaje za visoke šole c) Management - Strategija - Vaje za visoke šole d) organizacija poslovanja e) poklicna uspešnost f) kadri g) kadrovska politika h) poklicna uspešnost i) kadrovska politika j) kadrovski potencial k) poklicno usmerjanje l) vodenje m) organizacija poslovanja n) industrijska psihologija

  658.3.01(075.8)(076.1)
  COBISS-ID 109741568

  155.
  MIHELČIČ, Miran
          Ekonomika poslovanja za inženirje / Miran Mihelčič. - 7. dopolnjena izd. - Ljubljana : Fakulteta za računalništvo in informatiko, 2002 (Ljubljana : Formatisk). - X, 345 str. : ilustr., preglednice ; 24 cm

  500 izv. - Bibliografija: str. 339-345
  ISBN 961-6209-21-3
  a) Podjetja - Ekonomika - Učbeniki za visoke šole b) organizacija poslovanja c) ekonomika poslovanja d) poslovanje e) analize poslovanja f) poslovni procesi g) okolje združb h) delovna sredstva i) podjetja j) poslovna sodelovanja k) stroški l) finančno poslovanje m) prodajne cene n) učbeniki za visoke šole

  658(075.8)
  COBISS-ID 115904000

  156.
          MOJSTRSKI izpit : priročnik za tretji del. Poslovodno-ekonomski del / Šavtorji Kristina Barič-Prelogar ... et al.Ć. - 1. natis. - Ljubljana : Obrtna zbornica Slovenije, 2000 (Ljubljana : "Jože Moškrič"). - 294 str. : ilustr. ; 24 cm

  Nasl. v kolofonu: Priročnik za III. poslovodno-ekonomski del mojstrskega izpita. - Podnasl. na hrbtu knj.: Priročnik za poslovodno-ekonomski del. - Bibliografija: str. 293-294
  a) Podjetništvo - Priročniki b) organizacija poslovanja c) poslovodenje d) vloga obrti e) osnove trženja f) ekonomsko poslovanje g) finance h) management i) marketing j) podjetje k) finančno poslovanje l) gospodarsko pravo m) varstvo okolja n) priročniki

  658(035)
  COBISS-ID 110465280

  157.
  PETRIĆ, Jovan
          Operaciona istraživanja : zbirka rešenih zadataka. Knj. I / Jovan Petrić, Zdravko Kojić, Lazar Šarenac. - 6. izd. - Beograd : Nauka, 1996. - 531 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Ov. nasl.: Operaciona istraživanja 1. - Bibliografija: str. 528-531
  a) Operaciona istraživanja b) organizacija c) operacijsko raziskovanje poslovanja d) linearno programiranje e) nelinearno programiranje f) dinamično programiranje g) naloge h) rešitve i) učbeniki za visoke šole

  65.012.122(075.8+076)
  COBISS-ID 2931483

  158.
  PETRIĆ, Jovan
          Operaciona istraživanja : zbirka rešenih zadataka. Knj. II / Jovan Petrić, Šarenac Lazar, Zdravko Kojić. - 6. izd. - Beograd : Nauka, 1996. - 407 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Ov. nasl.: Operaciona istraživanja 2. - Bibliografija: str. 406-407
  a) Operaciona istraživanja b) organizacija poslovanja c) operacijska raziskovanja d) heuristično programiranje e) teorija iger f) mrežno planiranje g) upravljanje zalog h) učbeniki za visoke šole

  65.012.122(075.8+076)
  COBISS-ID 2931739

  159.
  POLAJNAR, Andrej
          Organizacija proizvodnje / Andrej Polajnar, Borut Buchmeister, Marjan Leber. - Maribor : Fakulteta za strojništvo, 2002 (Maribor : Tiskarna Tehniških fakultet). - VI, 353 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  400 izv.
  ISBN 86-435-0470-X
  a) organizacija proizvodnje b) poslovno-proizvodni sistemi c) načrtovanje proizvodnega sistema d) proizvodni procesi e) tehnološki procesi f) načrtovanje procesov g) študij dela h) ergonomija i) vodenje proizvodnje j) načrtovanje proizvodnje k) zagotavljanje kakovosti l) KAIZEN metoda m) FMEA metoda n) gospodarjenje z materialom o) vzdrževanje p) učbeniki za visoke šole

  658.5(075.8)
  COBISS-ID 47235841

  160.
  POSVETOVANJE o podjetniškem planiranju in managementu (25 ; 2000 ; Portorož)
          Uveljavljanje kakovostnega managementa in planiranja s poudarkom na Uvajanju sprememb vodenja in planiranja / 25. jubilejno posvetovanje o podjetniškem planiranju in managementu, ŠPortorož, 25. in 26.10.2000 v Grand Hotelu MetropolĆ ; organizator Društvo Ekonomistov Slovenije ; Špredsednik Peter GlavičĆ. - Maribor : Društvo ekonomistov, 2000 (Maribor : Tabula). - 235 str. : ilustr. ; 30 cm

  Besedilo v slov., en prispevek v nem. - Bibliografija pri večini prispevkov
  a) Kvaliteta - Management - Posvetovanja b) Management - Posvetovanja c) organizacvija poslovanja d) podjetja e) podjetniško planiranje f) management g) upravljanje h) globalizacija i) Evropska unija j) konkurenčnost k) vodenje l) planiranje m) proizvodnja n) nabava o) storitve p) trženje q) banke r) komuniciranje s) elektronsko poslovanje t) controlling u) strateško upravljanje v) računovodstvo w) posvetovanja x) zborniki

  65.012.2/.4(082)(063)
  COBISS-ID 45317889

  161.
  ZADNIK-Stirn, Lidija
          Metode operacijskih raziskav za poslovno odločanje / Lidija Zadnik-Stirn. - Novo mesto : Visoka šola za upravljanje in poslovanje, 2001 (Ljubljana : Littera picta). - 182 str. ; 24 cm : graf. prikazi

  Kazalo
  ISBN 961-6309-07-2
  a) Poslovanje - Odločanje - Matematični modeli - Učbeniki za visoke šole b) Operacijsko raziskovanje - Matematični modeli - Učbeniki za visoke šole c) organizacija poslovanja d) poslovno odločanje e) poslovne odločitve f) operacijske raziskave g) oblikovanje modelov h) matematični modeli i) teorije odločanja j) linearno programiranje k) mrežno programiranje l) dinamično programiranje m) učbeniki za visoke šole

  65.012.123:519.86(075.8)
  COBISS-ID 105716736

  162.
  ZNANSTVENO posvetovanje o razvoju organizacijskih ved (20 ; 2001 ; Portorož)
          Management in globalizacija : zbornik posvetovanja z mednarodno udeležbo / 20. znanstveno posvetovanje o razvoju organizacijskih ved, Portorož, 28. - 30. marec 2001 ; Šuredil Goran VukovičĆ. - Kranj : Moderna organizacija, 2001 (Kranj : Deu). - 2 zv. (ŠXXIVĆ, 1342 str.) : ilustr. ; 24 cm

  Prispevki v slov. ali angl. - Bibliografija pri večini prispevkov. - Kazalo
  ISBN 961-232-119-1
  a) Management - Posvetovanja b) Svetovno gospodarstvo - Globalizacija - Posvetovanja c) organizacija poslovanja d) management e) globalizacija f) globalizacijska gibanja g) vplivi na konkurenčnost h) strateško povezovanje organizacij i) uvajanje poslovne odličnosti j) ugotavljanje kakovosti storitev k) zborniki

  65.012(063)
  COBISS-ID 111784192

  163.
  ZUPANČIČ, Vera
          Knjigovodstvo in obdavčitev zasebnikov / Vera Zupančič, Božena Macarol. - 3. izd. - Ljubljana : Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, 2001 (Kočevje : Kočevski tisk). - 466 str. : preglednice ; 24 cm

  1.000 izv.
  ISBN 86-7591-073-8
  a) Zasebna podjetja - Finančno poslovanje - Priročniki b) Davki - Pravna ureditev - Slovenija - Priročniki c) Knjigovodstvo - Priročniki d) podjetništvo e) zasebniki f) knjigovodstvo g) poslovne knjige h) evidence i) knjigovodske listine j) sredstva k) obveznosti do virov sredstev l) stroški m) odhodki n) prihodki o) poslovni izid p) revalorizacija q) popis sredstev r) popis obveznosti s) letno poročilo t) davčni postopki u) davčna služba v) obdavčitev dohodkov w) dohodninska obdavčitev x) obdavčitve zasebnikov y) priročniki

  658.15(497.4)(035)
  COBISS-ID 110849536


  656 TRANSPORTNE USLUGE. ORGANIZACIJA IN KONTROLA PROMETA.


  164.
  LOTRIČ, Brane
          Izredni prevozi / Brane Lotrič. - Kranj : B & B, 2000 (Šs. l.Ć : Bo-tisk). - 160 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

  1.000 izv. - Bibliografija: str. 159
  ISBN 961-90569-3-0
  a) Izredni cestni prevozi b) transportne usluge c) cestni transport d) izredni prevozi e) usposabljanje izvajalcev f) program strokovnega usposabljanja g) predpisi h) organiziranje i) tehnična priprava j) prometna varnost k) dovoljenja l) izvajanje m) priročniki

  656.1.023
  COBISS-ID 107704832

  165.
  ŽNIDARŠIČ Kranjc, Alenka
          Organizacija in ekonomika prometnih podjetij / Alenka Žnidaršič Kranjc. - Ljubljana : Dej, 2001 (Ljubljana : Littera picta). - 319 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

  O avtorici na zavihkih ov. - Bibliografija: str. 317-319
  ISBN 961-90162-4-6
  a) Promet b) Podjetja - Ekonomika c) Podjetja - Organizacija poslovanja d) organizacija podjetja e) ekonomika podjetja f) prometna podjetja g) prometni sistemi h) podjetje v tržnem gospodarstvu i) poslovni procesi j) teorija proizvodnje k) sredstva podjetja l) viri sredstev m) stroški v poslovnem procesu n) kalkulacije o) oblikovanje prodajnih cen p) poslovni izid q) analize uspešnosti gospodarjenja r) ekonomika investicij s) učbeniki za visoke šole

  656.07(075.8)
  COBISS-ID 111134720


  657 RAČUNOVODSTVO. KNJIGOVODSTVO.


  166.
  KNEZ-Riedl, Jožica
          Pojmovanje in presojanje bonitete podjetja / Jožica Knez-Riedl ; Špovzetek prevedle v angleščino Metka Martinc, v nemščino Christiane Kordić in v francoščino Barbara ŽiličĆ. - Ljubljana : Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, 2000. - 206 str. : graf. prikazi, tabele ; 23 cm. - (Zbirka Srebrna knjiga, ISSN 1408-3191 ; št. 15)

  ISBN 86-7591-069-X
  a) Podjetja - Boniteta - Znanstvene študije b) Podjetja - Ekonomika - Znanstvene študije c) Gospodarske dejavnosti - Poslovno tveganje - Ekonomska analiza - Znanstvene študije d) Boniteta podjetij - Presoja - Pojmi - Znanstvene študije e) Gospodarske organizacije - Gospodarske panoge - Dejavniki tveganja - Kompleksnost - Znanstvene študije f) podjetje g) boniteta podjetja h) vplivi poslovnega okolja i) presojanje bonitete j) metoda presojanja k) metoda petih C l) metoda CAMPARI m) Coleshawova metoda n) presojevalci bonitete o) poklicna etika presojevalca p) lastnosti presojevala q) spoznanja r) predlogi za izboljšave s) priročniki

  657.92
  COBISS-ID 107216128

  167.
  POSVETOVANJE Računovodstvo za notranje potrebe podjetij (9 ; 2001 ; Portorož)
          Računovodstvo za notranje potrebe podjetij : zbornik referatov, Portorož, september 2001 : Šzbornik IX. posvetovanja Računovodstvo za notranje potrebe podjetijĆ. - Ljubljana : LM Veritas, 2001 (ŠLjubljanaĆ : Biro M). - 176 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

  Drugi podnasl. neveden v kolofonu. - 150 izv. - Bibliografija pri nekaterih prispevkih
  ISBN 961-90943-0-1
  a) Podjetja - Računovodstvo - Posvetovanja b) organizacija poslovanja c) računovodstvo d) slovenski računovodski standardi e) uspešnost poslovanja f) finančno poslovanje g) spremljanje zalog h) računalniške rešitve i) nadziranje stroškov j) kontroling k) vrednotenje podjetij l) zborniki

  657(063)
  COBISS-ID 114368000


  659 REKLAMA. INFORMACIJE.


  168.
  BLED Electronic Commerce Conference (13 ; 2000 ; Bled)
          The end of the beginning : proceedings / Thirteenth Bled Electronic Commerce Conference, Bled, Slovenia, June 19 - 21, 2000 ; editors Stefan Klein ... Šet al.Ć. - Kranj : Moderna organizacija, 2000 (Kranj : Deu). - 2 zv. : ilustr., tabele ; 24 cm

  500 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov
  Vsebina:
  Vol. 1: Research. - XX, 786 str. - Kazalo
  Vol. 2: Business. - XX, 175 str. - Kazalo
  ISBN 961-232-094-2
  a) Elektronsko poslovanje - Posvetovanja - Mednarodna posvetovanja b) Poslovne informacije - Internet - Mednarodna posvetovanja c) informatika d) informacijski sistemi e) elektronsko poslovanje f) poslovno komuniciranje g) on-line tržišče h) analize poslovanja i) evalvacije komercialnih Web strani j) zakonodaja k) varnost podatkov l) zborniki

  659.23:004(063)
  COBISS-ID 107824896

  169.
  DAVIES, John W.
          Communication skills : a guide for engineering and applied science students / John W. Davies. - 2nd ed. - Harlov Šetc.Ć : Prentice Hall, 2001. - VII, 171 str. : ilustr. ; 24 cm

  Rev. ed. of: Communication for engineering students / John W. Davies. 2nd ed. 1996. - Kazalo
  ISBN 0-13-088294-1
  a) Communication of technical information b) medosebne komunikacije c) medčloveške komunikacije d) pisanje tekstov e) nasveti f) angleščina g) slovnica h) stili pisanja i) predstavitev informacij j) tehniške informacije k) pisanje pisem l) pisanje poročil m) pisanje prošenj n) pisanje ponudb o) uporaba računalnikov p) pregledno delo

  659.2
  COBISS-ID 23877381


  66 KEMIJSKA IN SORODNE INDUSTRIJE.


  170.
          FOOD irradiation : principles and applications / edited by R. A. Molins. - New York Šetc.Ć : Wiley Interscience, 2001. - XIII, 469 str. : ilustr. ; 25 cm

  Includes bibliographical references and index
  ISBN 0-471-35634-4
  a) Radiation preservation of food b) živilska tehnologija c) konzerviranje živil d) obsevanje hrane e) kemijski učinki f) inaktivacija mikroorganizmov g) dezinfekcija hrane h) detekcijske metode i) kontrola procesa j) dozimetrija k) stroški l) oprema m) zborniki

  664.8.039.5
  COBISS-ID 23904261

  171.
  GRM, Bojan
          Kemija v gasilstvu : požar, eksplozija in nevarne snovi / Bojan Grm, Boris Stevanovič. - Ljubljana : Gasilska zveza Slovenije, 2002 (Ljubljana : Tiskarna Ljubljana). - 339 str. : ilustr., tabele ; 19 cm

  1.000 izv. - Bibliografija: str. 337-338
  ISBN 961-90674-5-2
  a) Gasilstvo - Priročniki b) Protipožarna zaščita - Priročniki c) Nevarne snovi - Priročniki d) protipožarna zaščita e) nevarne snovi f) kemija g) osnove kemije h) gorenje i) požar j) eksplozivi k) gašenje l) gasilna sredstva m) priročniki

  662:614.8(035)
  COBISS-ID 116273408

  172.
  HOFFMANN, Peter, 1935-
          Tomorrow's energy : hydrogen, fuel cells, and the prospects for a cleaner planet / Peter Hoffmann. - Cambridge Šetc.Ć : MIT Press, 2001. - X, 289 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 265-281. - Kazalo. - Vsebina: Why hydrogen? Buckminster Fuller, Sheikh Yamani, and Bill Clinton ; Hydrogen's discovery : phlogiston and inflammable air ; A history of hydrogen energy : the Reverend Cecil, Jules Verne, and the redoubtable Mr. Erren ; Producing hydrogen from water, natural gas, and green plants ; Primary energy : using solar and other power to make hydrogen ; Hydrogen for cars and buses : steaming tailpipes ; Fuel cells : Mr. Grove's lovely technology ; Hydrogen in aerospace : clean contrails and the Orient Express ; Hydrogen as utility gas : the invisible flame ; Non-energy uses of hydrogen : metallic H biodegradable plastics, and Htofu ; Safety : the Hindenburg syndrome ; or, "Don't paint your dirigible with ISBN 0-262-08295-0
  a) Hydrogen as fuel b) energetika c) alternativni viri energije d) vodik e) avtomobili f) gorivne celice g) letala h) ogrevanje i) biorazgradljiva olastika

  662.769.2
  COBISS-ID 23859973

  173.
          MILESTONES in 150 Years of the Chemical Industry : the Proceedings of a Symposium Organized by the Industrial Division of the Royal Society of Chemistry as part of the Annual Chemical Congress : Imperial College, London, 8-11 April 1991 / edited by P.J.T.Morris ... Šet al.Ć. - Cambridge : The Royal Society of Chemistry, 1991 (Bristol : J.W.Arrowsmith). - VIII, 307 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Special publication ; no. 96)

  ISBN 0-85186-456-2
  a) kemija b) kemijska industrija c) zgodovinski razvoj d) industrijski proizvodi e) vidik končnega uporabnika f) zdravstvo g) prehrana h) tekstil i) materiali j) energetika k) informacije l) priročniki

  66(091)
  COBISS-ID 730204

  174.
  VINARSKI dan (2002 ; Ljubljana)
          Vinarski dan, Ljubljana, 16. april 2002 / organizatorji Ljubljanski sejem d.d. ... Šet al.Ć ; Šurednica zbirke Lili MarinčekĆ. - Ljubljana : Kmetijski inštitut Slovenije, 2002 (Ljubljana : Birografika BORI d.o.o.). - 69 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm. - (Prikazi in informacije / Kmetijski inštitut Slovenije ; 228)

  Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazalo. - Izvlečki
  ISBN 961-6224-76-X
  a) vinogradništvo b) vinarstvo c) zaščita slovenskih vin d) meritve vin e) koncentracija alkohola f) gostota g) določanje suhega ekstrakta h) določanje pepela v vinu i) analizne metode j) metabolizem dušikovih spojin k) upočasnitev alkoholne fermentacije l) zaustavitev fermentacije m) analize vina n) uporaba stabilnih izotopov o) vinsko ocenjevanje p) metoda Vinski pajek q) zborniki

  663.2(063)
  COBISS-ID 1228904


  67/68 RAZNE INDUSTRIJE IN OBRTI. MEHANSKA TEHNOLOGIJA.


  175.
  JAKŠIĆ, Danilo
          Priprava osnove in votka za tkanje / Danilo Jakšić. - 1. izd. - Ljubljana : Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, 2001 (ŠLjubljanaĆ : Bori). - VI, 208 str. : ilustr., preglednice ; 29 cm

  300 izv. - Bibliografija: str. 205-208. - Kazalo
  ISBN 961-6045-15-6 ISBN 961-6045-15-9 !
  a) Tkanje - Učbeniki za visoke šole b) Votek - Priprava - Učbeniki za visoke šole c) tekstilna industrija d) tekstilstvo e) previjanje f) sistemi navijanja g) značilnosti sistemov h) navijalniki i) elektronsko čiščenje preje j) vozlanje preje k) odvijanje preje l) kinematika odvijanja m) dinamika odvijanja n) zaviranje niti o) uporaba zavor p) enostavne zavore q) snovanje r) snovalnik s) škrobljenje t) tehnike škrobljenja u) priprava škrobila v) vdevanje osnove w) navezovanje niti osnove x) učbeniki za visoke šole

  677.024(075.8)
  COBISS-ID 114758144

  176.
  KRŠLJAK, Bogoljub
          Mašine i alati za obradu drveta / Bogoljub Kršljak. - Beograd : Univerzitet u Beogradu, <2000>. - Zv. <3> : ilustr. ; 24 cm. - (Univerzitetski udžbenici)

  Dosedanja vsebina:
  3: 200 str.
  ISBN 86-7522-001-4 (zv. 3)
  a) lesna industrija b) obdelava lesa c) žage d) rezanje s premočrtnim oscilirnim gibanjem e) rezanje s premočrtnim neprekinjenim gibanjem f) krožne žage g) učbeniki za visoke šole

  674.093(075.8)
  COBISS-ID 794249


  681.5 TEHNIKA AVTOMATSKE REGULACIJE.


  177.
  SEVERANCE, Frank L.
          System modeling and simulation : an introduction / Frank L. Severance. - Chichester Šetc.Ć : J. Wiley & Sons, 2001. - XI, 506 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-471-49694-4
  a) System theory b) elektrotehnika c) modeliranje sistemov d) simulacije sistemov e) optimiranje sistemov f) tehnični sistemi g) dinamični sistemi h) opisi sistemov i) časovni modeli j) hibridni modeli k) modeliranje zveznih sistemov l) diskretni modeli m) deterministični modeli n) stohastični modeli o) modeliranje signalov p) algoritmi q) naključni generatorji r) Markove verige s) analiza rezultatov t) primeri u) učbeniki za visoke šole

  681.5(075.8)
  COBISS-ID 23843077


  69 GRADBENI MATERIJAL. GRADBENA DELA.


  178.
          BUILDING design and construction handbook / Frederick S. Merritt, editor, Jonathan T. Ricketts, editor. - 6th ed. - New York Šetc.Ć : McGraw-Hill, cop. 2001. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-07-041999-X
  a) Building - Handbooks, manuals, etc b) gradbeništvo c) gradbeni priročnik d) gradbeni elementi e) nosilni elementi f) gradbene konstrukcije g) konstrukcije h) analitična statika i) grafična statika j) razlaga gradbenih izrazov k) zgradbe l) izračun zgradb m) konstrukcijski sistemi n) teorija struktur o) primeri p) gradbeni materiali q) detajli r) zaščita pred tveganjem s) zavarovanje proti napakam med gradnjo t) gradbišča u) organizacija gradbišč v) gradbeni tim w) ocenjevanje investicij x) komunikacijski sistemi y) električni sistemi z) instalacijski sistemi š) življenjska doba in vzdrževanje zgradb

  691/692
  COBISS-ID 23510533

  179.
          DEVELOPMMENT of new bituminous pavement design method : final report of the action. - Luxembourg : European Commission, Directorate-General-Transport, 1999. - 373 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (Transport research / European coorporation in the field of scientific and technical research ; COST 333)

  ISBN 92-828-6796-X
  a) gradbeništvo b) materiali c) granulati d) asfalti e) zemljine f) utrujanje asfalta g) klimatski vplivi h) metode načrtovanja i) diagrami j) preizkusi k) testi

  691.16
  COBISS-ID 45253633

  180.
  EMMITT, Stephen
          Specifying buildings : a design management perspective / Stephen Emmitt and David T. Yeomans. - Oxford Šetc.Ć : Butterworth-Heinemann, 2001. - VIII, 214 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7506-4849-X
  a) Buildings - Specifications b) gradbeništvo c) arhitektura d) inženiring e) gradbena dela f) management g) procesi dela h) koordinacije dela i) koordinacije med izvajalci j) gradnja k) procesi gradnje l) načrtovanje m) odločanje n) eksperti o) načini predstavitve p) specifičnosti gradnje q) teorije gradnje r) elementi gradnje s) novi gradbeni materiali t) specifikacije materialov u) inovacije v) testiranja w) kontrola x) raziskave y) Rogersov model z) najboljša praksa š) regulativa đ) pregledno delo

  69.01:65.014.1
  COBISS-ID 23857925

  181.
  HROVATIN, Darko
          Kotli na lesno biomaso za centralno ogrevanje : čista energija iz gozda : vodnik / Šavtorja Darko Hrovatin, Lojze Šubic ; fotografija Darko Hrovatin ; slikovno gradivo iz prospektov in katalogov različnih proizvajalcev opremeĆ. - Ljubljana : Agencija za prestrukturiranje energetike, 2000 (Ljubljana : "Jože Moškrič"). - I, 23 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

  Avtorja navedena v kolofonu. - 2.000 izv. - Bibliografija: str. 22
  a) Ogrevalna tehnika - Priročniki b) Kotli c) Lesna biomasa - Zgorevanje d) energetika e) ogrevalna tehnika f) centralno ogrevanje g) lesna biomasa h) osnove zgorevanja biomase i) kotli j) načrtovanje k) izbira l) vgradnja m) dimniki n) požarna varnost o) pregledno delo

  697.3(035)
  COBISS-ID 110236160

  182.
  MINKE, Gernot
          Earth construction handbook : the building material earth in modern architecture / Gernot Minke. - Southhampton ŠUKĆ ; Boston : WIT Press, cop. 2000. - 206 str. : ilustr. ; 29 cm. - (International series on advances in architecture objectives ; vol. 10, ISSN 1368-1435)

  Kazala
  ISBN 1-85312-805-8
  a) Earth construction - Handbooks, manuals, etc b) arhitektura c) gradbeništvo d) gradnja z zemljo e) načini gradnje f) tehnologija gradnje g) arhitekturna tipologija h) tradicionalni načini gradnje i) postopki gradnje j) zgodovinski pregledi k) krajevni pregledi l) sodobna gradnja m) gradbeni materiali n) organske sestavine o) glina p) slama q) ilovica r) opeka s) izdelava t) kupole u) opaži v) Amerika w) Centralna Amerika x) Meksiko y) Evropa z) Egipt š) Ekvador đ) pregledno delo

  691.41
  COBISS-ID 23544581

  183.
  TOMAŽEVIČ, Miha
          Earthquake-resistant design of masonry buildings / Miha Tomaževič. - London : Imperial College Press, cop. 1999. - XII, 268 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Series on innovation in structures and construction ; vol. 1)

  Bibliografija: str. 252-255
  ISBN 1-86094-066-8
  a) gradbeništvo b) zemeljski premiki c) potresi d) seizmologija e) opečne zgradbe f) materiali g) opeka h) kamnite zgradbe i) kamen j) numerično modeliranje k) protipotresno testiranje l) mehanske lastnosti m) načini gradnje n) tradicionalna gradnja o) AB vezi p) togo vpete plošče q) rezistenca r) laboratorijski testi s) elastična obnašanja t) Posočje 1976 u) Budva 1979 v) Ciudad de Mexico 1985 w) strokovno delo

  699.841:Š691.2+691.421Ć
  COBISS-ID 284263


  7 UMETNOST.


  184.
  ARTRANSPENNINE98. Exhibition (1998)
          Leaving tracks : artranspennine98 : an international contemporary visual artexhibition recorded / Šeditor: Nick BarleyĆ. - London : August Media in association with Art Transpennine, 1999. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 30 cm

  "Exhibition held held between 23 May and 16 August 1998 and presented 40 new projects at 30 sites in the Transpennine region"
  ISBN 1-902854-01-2
  a) Art, Modern - 20th century - England - Exhibitions b) umetnost c) moderna umetnost d) arhitektura e) urbani prostor f) skulptura g) ulični dizajn h) krajinska arhitektura i) vizualna umetnost j) ljudska umetnost k) industrijski dizajn l) kiparstvo m) lončarstvo n) kiparske galerije na odprtem o) ilustracije p) fotografije q) galerije r) muzeji s) razstave t) Tate gallery u) Henry Moore Institute v) zgodovinski pregled w) 1998

  7.071
  COBISS-ID 24124677

  185.
  CAFRITZ, Robert
          Places of delight : the pastoral landscape / Robert C. Cafritz, Lawrence Gowing, David Rosand. - Washington : Phillips Collection in association with the National Gallery of Art ; New York : C.N. Potter, Š1989?Ć. - 270 str. : ilustr. ; 24 x 31 cm

  "Exhibition jointly presented by the National Gallery of Art and the Phillips Collection, Nov. 6, 1988-Jan. 22, 1989". - Bibliografija: str. 249-257. - Kazala
  ISBN 0-517-56979-5
  a) Landscape painting - Exhibitions b) Painting, Italian - Italy - Venice - Influence - Exhibitions c) Painting, Renaissance - Italy - Venice - Influence - Exhibitions d) umetnost e) slikarstvo f) slikanje krajine g) beneška krajina h) Benečija i) zgodovinski pregled j) renesansa k) 16.-19.st. l) stili m) katalogi

  75.04:7.034
  COBISS-ID 24126725

  186.
  DRATE, Spencer
          Extreme design / Spencer Drate, Jutka Salavetz ; forword by Scott Clum. - Cincinnati : How Design Books, 2001. - 160 str. : ilustr. ; 31 cm

  ISBN 1-58180-093-2
  a) Commercial art b) Graphic arts - History - 20th century. c) umetnost d) dizajn e) računalniško podprta grafika f) oblikovanje g) komercialna umetnost h) grafični dizajn i) grafika j) oblikovalci k) dizajnerji l) 2000 m) pop-kultura n) plakati o) spoti p) reklame q) ilustracije r) ovitki plošč s) ovitki CD t) razstave u) animacije v) pregledno delo

  766:659:133.1
  COBISS-ID 24124933

  187.
          MASKERADE : contemporary masks by fifty artists / Šessays Agaath Witteman, Theo Fransen, Ronald Ockhuysen ; interviews Paul Derrez ; Nederlands in Engels Sam Herman, Michele Hendriks, Engels/Duits in Nederlands Paul Derrez ; fotografie Ton WerkhovenĆ. - Amsterdam : Galerie Ra, Š2001Ć (ŠLjubljanaĆ : Delo). - 158 str. : barvne ilustr. ; 17 cm

  Vzpor. nizozemsko in angl. besedilo. - 1.500 izv.
  ISBN 90-800728-3-4
  a) umetnost b) umetniki c) maske d) dizajn e) Galerija RA f) Amsterdam g) moderna umetnost h) evropske gledališke maske i) 20.st.

  7.02:391.8
  COBISS-ID 115237376

  188.
  MAYER, Ralph
          The artist's handbook of materials and techniques / by Ralph Mayer. - 5th ed., revised and expanded / by Steven Sheehan. - London ; Boston : Faber and faber, 1991. - XV, 761 str. : ilustr. ; 24 cm

  ISBN 0-571-14331-8
  a) umetnost - materiali - tehnike - priročniki b) umetnost c) slikarstvo d) tehnike slikanja e) zgodovinski pregled f) risanje g) diagrami h) materiali i) barvanje j) kemično klasificiranje k) kemijske reakcije l) pigmenti m) sestava pigmentov n) kemične formule o) grafika p) barve q) indeks barv r) olje s) emulzije t) jajce u) kazein v) etilni silikati w) guma x) balzami y) barvanje in toniranje kipov z) črke š) priročniki

  7.02
  COBISS-ID 45484289

  189.
          SITUACIONISTAS : arte, politica, urbanisme = Situationists : art, politics, urbanism / Libero Andreotti, Xavier Costa, eds. - Barcelona : Museu d'Art Contemporani de Barcelona, 1996. - 167 str. : ilustr. ; 28 cm

  Razstavni katalog. - Bibliografija: str. 167. - Kazalo
  ISBN 84-89698-19-8
  a) Internationale situationniste - Exhibitions b) Art, Modern - 20th century - Europe - Exhibitions c) Avant-garde (Aesthetics) - Europe - History - 20th century - Exhibitions d) urbanizem e) situacionizem f) umetnost g) politika h) zgodovina i) teorija j) psihologija k) teoretična tazmišljanja l) dezorientacija m) hibermanija n) funkcionalizem o) 20.st. p) miselni vzorci q) Kurgan Laura r) cyber arhitektura s) pregledno delo

  711.1:7.013
  COBISS-ID 24125189

  190.
  THREE hundred and sixty-five
          365 steps toward harmony : Feng Shui. - London : Dumont monte, cop. 2000 (ŠLjubljana : Mladinska knjigaĆ). - Š346Ć str. : ilustr. ; 16 cm

  Izv. stv. nasl.: 365 Wege zum Harmonie. - Besedilo na zadnjih spojnih listih
  ISBN 3-7701-7024-5
  a) Feng Šui - Priročniki b) Bivalno okolje - Energijski tokovi - Priročniki c) umetnost d) življenjska modrost e) kitajska geomantika f) energijske silnice g) kozmično ravnotežje h) barve i) filozofija j) simbolika k) harmonija l) odnosi m) pet elementov n) les o) ogenj p) zemlja q) kovina r) voda s) pozitivna energija

  747:133.1(510)(035)
  72.05:130.2(510)
  COBISS-ID 108867840

  191.
          VSI na volitve! = To the polling booths! : plakat kot politični medij na Slovenskem 1945-1999 = the poster as a political medium in Slovenia 1945-1999 : Jakopičeva galerija, Ljubljana, 10. oktober - 30. november 2000 / Šurednica kataloga ŠinĆ besedilo, izbor del, bibliografski podatki Cvetka Požar ; fotografije Božidar Dolenc, Milan Štupar ; prevod Amidas, Darja HorvatičĆ. - Ljubljana : Arhitekturni muzej, 2000 (ŠLjubljanaĆ : Radio). - 96 str. : barvne ilustr. ; 22 x 24 cm

  Bibliografija: str. 94-95. - Summary
  ISBN 961-90417-3-9
  a) Plakati, politični - Slovenija - 1945-1999 - Razstavni katalogi b) umetnost c) grafika d) politična propaganda e) zgodovinski pregled f) plakati g) lepaki h) povojni plakati i) novi kolektivizem j) 1945-2000 k) katalogi

  766:32.019.5(497.4)"1945/1999"(064)
  COBISS-ID 109369600


  71 PROSTORSKO UREJANJE. REGIONALNO PLANIRANJE. URBANIZEM. OBLIKOVANJE KRAJINE.


  192.
  ANDERTON, Stephen
          Urban sanctuaries : peaceful havens for the city gardener / Stephen Anderton. - London : Mitchell Beazley, 2001. - 144 str. : ilustr. ; 29 cm

  Kazalo
  ISBN 1-84000-264-6
  a) Gardens - Design b) Sanctuary gardens c) urbanizem d) krajinska arhitektura e) urejanje vrtov f) oprema vrtov g) oblikovanje h) dekoracija i) vodnjaki j) ribniki k) pregledno delo

  712.26
  COBISS-ID 24120581

  193.
          CITIES for the new millennium / edited by Marcial Echenique and Andrew Saint. - London ; New York : Spon Press, 2001. - IX, 182 str. : ilustr. ; 28 cm

  Kazalo
  ISBN 0-415-23183-3
  a) urbanizem b) urbana sociologija c) regionalno planiranje d) gostota poselitve e) naselbine f) življenje na podeželju g) mobilnost v metropolah h) metropole i) rehabilitacija mestnih centrov j) vloga urbanista k) vloga arhitekta l) mestna infrastruktura m) prihodnost metropol n) zgodovinski primeri o) Moskva p) strokovno delo

  711.1/.11
  COBISS-ID 1193092

  194.
          DIGITAL cities : technologies, experiences, and future perspectives / Toru Ishida, Katherine Isbister (eds.). - Berlin Šetc.Ć : Springer, 2000. - IX, 490 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1765)

  ISBN 3-540-67265-6
  a) urbanizem b) načrtovanje mest c) projektiranje d) računalniško podprto načrtovanje e) digitalna mesta f) urbana simulacija g) urbana strategija h) digitalne informacije i) digitalne novice j) omreževanje k) modeli informiranja l) sistemi oblikovanja m) prototipi n) topografija o) zemljevidi p) tehnologije q) zborniki

  711.43:659.2:004(061.3)
  COBISS-ID 22491141

  195.
  HANKINSON, Moira
          Garden ornaments / Moira and Nicholas Hankinson ; photography by Mel Yates. - London : Hamlyn, 1999. - 128 str. : ilustr. ; 27 X 27 cm

  Kazali
  ISBN 0-600-59742-3
  a) urbanizem b) krajinska arhitektura c) urejanje vrtov d) oprema vrtov e) oblikovanje f) dekoracija g) ornamenti h) priročniki

  712.26
  COBISS-ID 5159096

  196.
  LERNER, Steve
          Eco-pioneers : practical visionaries solving today's environmental problems / Steve Lerner. - 2nd printing. - Cambridge ; London : MIT Press, 1998. - XII, 462 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. Š399Ć-414. - Kazalo
  ISBN 0-262-62124-X !
  a) Environmental degradation - United States - Case studies b) Sustainable development - United States - Case studies c) Environmental engineers - United States - Biography d) Environmentalists - United States - Biography e) Electronic books f) urbanizem g) ekologija h) sociologija i) mesta j) velemesta k) okoljske študije l) ekološko inteligentna arhitektura m) ekološke komune n) ekološke tehnike gradnje o) ekološki gradbeni materiali p) ekološka gibanja q) nuklearna energija r) ohranjanje energije s) obnovljiva energija t) selektivno gozdarstvo u) kontaminirana mesta v) zelena hiša w) testi x) eksperimenti y) strokovno delo

  711:504.03/064
  COBISS-ID 24118533

  197.
  MUMFORD, Eric Paul, 1958-
          The CIAM discourse on urbanism, 1928-1960 / Eric Mumford ; Šforeword by Kenneth FramptonĆ. - Cambridge : MIT Press, 2000. - XV, 375 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. Š277Ć-360. - Kazalo
  ISBN 0-262-13364-4
  a) International Congress for Modern Architecture b) Architecture, Modern - 20th century. c) City planning - History - 20th century. d) Architecture, Modern - 20th century. e) City planning - History - 20th century. f) Architecture - 20e siecle g) Urbanisme - Histoire - 20e siecle h) urbanizem i) zgodovinski pregledi j) Mumford Eric k) arhitektura l) moderna m) 20.st. n) urbano planiranje o) planiranje mest p) funkcionalna mesta q) povojno obdobje r) analize mest s) Amsterdam t) Barcelona u) Commo v) Nemours w) Orsk x) Milano y) CIAM kongres z) pregledno delo

  711.41/.42
  COBISS-ID 24122885

  198.
          MUTATIONS / Rem Koolhaas ... Šet al.Ć. - Barcelona : Actar, 2000. - 720 str. : ilustr. ; 21 cm

  ISBN 84-95273-51-9
  a) urbanizem b) urbanistično planiranje c) zgodovinski pregledi d) moderna zgodovina e) sodobna zgodovina f) globalizacija g) države v tranziciji h) dežele tretjega sveta i) države v razvoju j) mesta k) prestolnice l) teorija m) sociologija n) preprečevanje kriminala o) kriminal p) ekonomija q) pristanišča r) letališča s) spalna neselja t) črna gradnja u) obmestna področja v) suburb w) projekti x) potopisi y) mutacije z) pregledno delo

  711.13:316.334.5
  COBISS-ID 23510021

  199.
  PIRICH, Klaus
          Richtfunkverbindungen in der Raumplanung ŠMikrozapisĆ : Dissertation / Klaus Pirich. - Dortmund : ŠK. PirichĆ, 1995. - 1 mikrokartica : srebrov haldi ; 10,5 x 15 cm

  Universitat Dortmund
  a) urbanizem b) regionalno planiranje c) telekomunikacije d) telekomunikacijsko omrežje e) digitalno planiranje f) arhitektura g) dizajn h) pošte i) javne zgradbe j) povezave k) cestna infrastruktura l) komunalna infrastruktura m) naselja n) Pirich Klaus o) doktorske disertacije

  711.4:621.39
  COBISS-ID 17187077

  200.
  REESAS, Gerhard
          Zwischen Planung und Realitat ŠMikrozapisĆ : Flachenverbrauch fur Wohnbauzwecke - dargestellt am Beispiel der Stadt Bremen : Dissertation / Gerhard Reesas. - Dortmund : ŠG. ReesasĆ, 1995. - 2 mikrokartici : srebrov halid ; 10,5 x 15 cm

  Universitat Dortmund
  a) urbanizem b) planiranje c) prostorsko planiranje d) stanovanja e) stanovanjske površine f) Bremen g) zazidalni načrt h) mestni prostor i) ureditveni načrt j) večstanovanjski objekti k) mestna prenova l) Reesas Gerhard m) doktorske disertacije

  711.5:721
  COBISS-ID 17187333

  201.
          REGELGERECHETE Bauausfuhrung im Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau / (Hrsg.) Georg Armbruster. - Augsburg : WEKA, 2000-. - 1 mapa (loč. pag.) : ilustr. ; 23 cm

  Zadnje dopolnilo: avgust 2000
  ISBN 3-8277-4518-7
  a) urbanizem b) urejanje krajine c) urejanje parkov d) urejanje vrtov e) urejanje športnih igrišč f) tehnični predpisi g) materiali h) odvodnjavanje i) tlakovanje j) načini tlakovanja k) detajli l) norme m) izolacije n) hidroizolacije o) odvajanje meteorne vode p) cestišča q) tlakovane površine r) pešpoti s) pohodne strehe t) vegetacija u) zunanje stopnice v) tehnika sajenja w) priročniki x) priročniki

  712
  COBISS-ID 22678533

  202.
          SUSTAINABLE practices in the built environment / edited by Craig A. Langston and Grace K.C. Ding. - 2nd ed. - Oxford Šetc.Ć : Butterworth-Heinemann, 2001. - XVI, 288 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7506-5153-9 (broš.)
  a) Environmental engineering b) urbanizem c) regionalno planiranje d) ekologija e) ekonomija f) sociologija g) življenjski standard h) teorija i) urbano okolje j) urbana ekonomija k) urbane strategije l) usmerjanje razvoja m) ekonomski dejavniki n) sociološki dejavniki o) razvojna politika p) grajeno okolje q) analize r) načrtovanje s) razvojni indeksi t) razvoj u) zakoni v) zakonsko pravo w) energija x) varčevanje z energijo y) priročniki

  711.4:504.75
  COBISS-ID 23856901

  203.
          THOMAS Balsley, the urban landscape / Šforeword by Herbert MuschampĆ. - Berkeley : Spacemaker Press, Š2000?Ć. - 84 str. : ilustr. ; 27 x 27 cm. - (Landmarks ; 11)

  ISBN 1-888931-19-1
  a) Balsley, Thomas b) Urban landscape architecture - Designs and plans c) Urban landscape architecture - New York (State) - New York - Designs and plans d) urbanizem e) krajinska arhitektura f) urejanje g) načrti h) makete i) načrtovanje j) urbana krajina k) mestni parki l) ulično pohištvo m) vodnjaki n) vodne zavese o) zelene mestne površine p) Queens West Park q) Columbia University Park r) Chelsea Waterside Park s) Hunters Point t) East River Esplanade Park u) Gate City Osaki v) World Trade center Osaka w) Riverside South Park x) Rockefeller University Campus y) Balsley park z) mesto in voda š) pregledno delo

  712.25
  COBISS-ID 24125957

  204.
          TRACES of new cityscapes : metropolis on the verge of the 21st century / Rene Kural (ed.). - ŠCopenhagenĆ : The Royal Danish Academy of Fine Arts : School of Architecture Publishers, 1997. - 111 str. : ilustr. ; 30 cm

  ISBN 87-87136-23-6
  a) urbanizem b) mesta c) erbano planiranje d) regionalno planiranje e) prostorsko planiranje f) metropole g) zgodovinski pregledi h) urbanistični načrti i) natečaji j) makete k) Berlin l) Kopenhagen m) Dublin n) Barcelona o) Milano p) Rotterdam q) pregledno delo

  711.433(4)
  COBISS-ID 885380


  72 ARHITEKTURA.


  205.
  BATISTA, Dominika
          Alternativni pristopi k arhitekturnemu oblikovanju in projektiranju : doktorska disertacija = Alternative approaches to architectural design and projecting : ph. d. theses / Dominika Batista. - Ljubljana : ŠD. BatistaĆ, 2000-2001. - 120 str. : ilustr. ; 29 cm

  Dokt. disert. in CD-ROM v mapi 32 x 23 x 2 cm. - Bibliografija: str. 119-120. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za arhitekturo
  - - Tranformacijski strukturni elementi ŠElektronski virĆ : strategija gibanja dinamičnosti začasnosti : programatični elementi. - 1 optični disk (CD-ROM) : zvok, barve ; 12 cm
  a) umetnost b) arhitektura c) Batista Dominika d) oblikovanje e) animacije f) teorija g) abstrakt h) računalniška grafika i) metode arhitekturnega oblikovanja j) medijska arhitektura k) informacijska arhitektura l) instrumenti m) komunikacije n) gradnja na internetu o) metateritorij p) simulacije q) aplikacije r) virtualno okolje s) doktorska disertacija

  72:004.92
  COBISS-ID 112611840

  206.
  FERLEŽ, Jerneja
          Mariborska dvorišča : etnološki oris / Jerneja Ferlež. - Maribor : Mladinski kulturni center, 2001 (ŠMariborĆ : Ma-tisk). - 268 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Ko te napiše knjiga, ISSN 1580-7266 ; 1)

  500 izv. - Bibliografija: str. 255-263 in na dnu str. - Summary
  ISBN 961-6154-04-4
  a) arhitektura b) dvorišča c) Maribor d) zgodovinski pregled e) kronološki pregled f) etnologija g) bivalna kultura h) oblike dvorišč i) urbanizem j) 19.st. k) 20. st. l) drvarnice m) pralnice n) vodnjaki o) smetišča p) pregledno delo

  394(497.4 Maribor)
  COBISS-ID 46428929

  207.
  JAKLE, John A.
          The gas station in America / John A. Jakle & Keith A. Sculle. - Baltimore ; London : Johns Hopkins University Press, 1994. - XI, 272 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Creating the North American landscape)

  Bibliografija: str. 249-261. - Kazali
  ISBN 0-8018-4723-0 ISBN 0-8018-4724-9 (broš.)
  a) Service stations - United States - History b) Architecture, Modern - 20th century - United States c) Roadside architecture - United States d) arhitektura e) bencinske črpalke f) postajališča za gorivo g) krajinska arhitektura h) kulturno zgodovinski razvoj i) zgodovinski pregledi j) cestni inventar k) oblikovanje l) oblike m) dizajn n) napisi na objektih o) reklame p) tipologija q) kronologija r) gostota objektov na prebivalstvo s) 20.st. t) Amerika u) pregledno delo

  725.384"20"(7/8)
  COBISS-ID 23510789

  208.
  KOŠIR, Fedja
          Izbrani članki : 1970/1985 / Fedja Košir. - Ljubljana : Fakulteta za arhitekturo, 2000 (Ljubljana : Studio Graffit). - 117 str. : ilustr. ; 30 cm

  300 izv. - Opombe z bibliografijo pri nekaterih prispevkih
  ISBN 961-6160-20-6
  a) Arhitektura - Teorija b) arhitektura c) urbanizem d) zgodovinski pregled e) bibliografija f) članki g) Košir Fedja h) 1970-1985 i) teorija arhitekture j) teorija

  72.01(081)
  COBISS-ID 109180160

  209.
  KOŠIR, Fedja
          Izbrani članki : 1985/1990 / Fedja Košir. - Ljubljana : Fakulteta za arhitekturo, 2000 (Ljubljana : Graffit). - 109 str. : ilustr. ; 30 cm

  300 izv. - Bibliografija ali opombe z bibliografijo pri nekaterih prispevkih
  ISBN 961-6160-21-4
  a) Arhitektura - Teorija b) arhitektura c) urbanizem d) zgodovinski pregled e) bibliografija f) članki g) Košir Fedja h) 1985-1990 i) teorija arhitekture j) teorija

  72.01(081)
  COBISS-ID 109397504

  210.
  KOŠIR, Fedja
          Izbrani članki : 1990/1992 / Fedja Košir. - Ljubljana : Fakulteta za arhitekturo, 2000 (Ljubljana : Graffit). - 131 str. : ilustr. ; 30 cm

  300 izv. - Bibliografija ali opombe z bibliografijo pri nekaterih prispevkih
  ISBN 961-6160-27-3
  a) Arhitektura - Teorija b) Urbanizem c) arhitektura d) urbanizem e) zgodovinski pregled f) teorija arhitekture g) članki h) Košir Fedja i) teorija j) 1990-1992 k) Ljubljana l) mesta m) razvoj mest n) mestna obzidja o) Kamnik - srednjeveško jedro p) Mali grad v Kmniku q) baročna arhitektura r) športno rekreacijski center s) športna dvorana

  72.01(081)
  711(081)
  COBISS-ID 112209920

  211.
  KOŠIR, Fedja
          Izbrani članki : 1992/1995 / Fedja Košir. - Ljubljana : Fakulteta za arhitekturo, 2000 (Ljubljana : Graffit). - 119 str. : ilustr. ; 30 cm

  Prispevki v slov., nekateri prevedeni v nem. ali angl. - 300 izv. - Bibliografija ali opombe z bibliografijo pri nekaterih prispevkih
  ISBN 961-6160-25-7
  a) Arhitektura - Teorija b) Urbanizem c) arhitektura d) urbanizem e) zgodovinski pregled f) bibliografija g) članki h) Košir Fedja i) 1992-1995 j) teorija arhitekture k) teorija

  72.01(081)
  711(081)
  COBISS-ID 111937280

  212.
  KOŠIR, Fedja
          Izbrani članki : 1995/1999 / Fedja Košir. - Ljubljana : Fakulteta za arhitekturo, 2000 (Ljubljana : Studio Graffit). - 99 str. : ilustr. ; 30 cm

  Prispevki v slov., eden v nem. - 300 izv. - Opombe z bibliografijo pri nekaterih prispevkih
  ISBN 961-6160-17-6
  a) Arhitektura - Teorija b) Urbanizem - Teorija c) arhitektura d) urbanizem e) zgodovinski pregled f) bibliografija g) članki h) Košir Fedja i) 1995-1999 j) teorija arhitekture k) teorija

  72.01(081)
  711(081)
  COBISS-ID 108696576

  213.
  LEOPOLDSEDER, Hannes
          Cyberarts 2000 : International compendium prix ars electronica : .net, interactive art, computer animation/visual effects, digital musics, u19-cybergeneration / Hannes Leopoldseder, Christine Schopf ; Štranslation Aileen Derieg, Helmut EinfaltĆ. - Wien ; New York : Springer, 2000. - 270 str. : ilustr. ; 25 cm

  Ov. naslov. - Kazala
  ISBN 3-211-83498-2
  a) umetnost b) grafika c) podprto računalniško risanje d) računalniška animacija e) računalniška obdelava fotografij f) risanke g) 3D studio Max h) virtualna resničnost i) vizuelni efekti j) kibernetična umetnost k) telerobotika l) 3D simulatorji m) multimedijske predstavitve n) digitalna glasba

  72:004.92
  COBISS-ID 22682373

  214.
          MATIERE d'art : architecture contemporaine en Suisse = A matter of art : contemporary architecture in Switzerland / Šcommissariat de l'exposition, conception et realisation du livre l'accompagnant, Jacques Lucan avec Colette Raffaele ... Šet al.Ć ; translation from French into English, Sarah Parsons ; translation of essay by Stanislaus von Moos, Elizabeth Schwaiger (English), Irene von Moos (French)Ć. - Paris : Centre culturel suisse ; Basel ; Boston ; Berlin : Birkhauser, 2001. - 208 str. : ilustr. ; 27 cm

  Kazalo
  ISBN 3-7643-6445-9 (broš.)
  a) Architecture - Switzerland b) arhitektura c) Švica d) arhitekti e) sodobna arhitektura f) javne zgradbe g) šole h) knjižnice i) fakultete j) visoke šole k) muzeji l) športni objekti m) načrti n) Bassi Andrea o) Bearth Valentin p) Botta Mario q) Conzett Jurg r) Clavuot Conradin s) Devanthery Patrick t) Deplazes Andrea u) Diener Roger v) De Meuron Pierre w) Degelo Heinrich x) Gigon Annette y) Guyer Mike z) Herzog Jacques š) Kerez Christian đ) Lamuniere Ines ć) Markli Peter č) Meili Marcel &127;) Miller Quintus Ž) Morger Meinrad !) Olgiati Valerio #) Studer Daniel Ž) Vacchini Livio o) Zumthor Peter A) pregledno delo

  727(494)
  COBISS-ID 23863301

  215.
          MATTER and mind in architecture / Juan Navarro Baldeweg ... Šet. al.Ć. - ŠHelsinki?Ć : Alvar Aalto Foundation/Alvar Aalto Museum : Finnish Association of Architects : Museum of Finnish Architecture : Building Information Ltd., 2000. - 148 str. : ilustr. ; 25 cm + 1 CD

  "The texts are based on the lectures of the 7th International Alvar Aalto Symposium held in Jyvaskyla August 15 to 17, 1997"--Kolofon. - "Editor: Pirkko Tuukkanen. English editing: Silja Kudel"--Kolofon. - Dodan je CD z glasbo Kaije Saariaho. - Kazalo
  ISBN 951-682-607-5
  a) Aalto, Alvar (1898-1976) b) Architecture - Philosophy - Congresses c) Architecture - 20th century - Congresses d) arhitektura e) teorija f) okolje g) materiali h) kamen i) esej j) filozofija k) arhitekturni stili l) transcendentni materiali m) nadčutni materiali n) glasba o) literatura p) stvarno in miselno

  72.01
  COBISS-ID 24094213

  216.
  NEVELING, Rolf Joachim
          Von architektonischer Form zu mathematischem Tun ŠMikrozapisĆ : Dissertation / Rolf Joachim Neveling. - Dortmund : ŠR. J. NevelingĆ, 1995. - 3 mikrokartice : srebrov halid ; 10,5 x 15 cm

  Universitat Dortmund
  a) arhitektura b) načrtovanje c) modeliranje d) numerično modeliranje e) numerične metode f) forma g) oblika h) matematični modeli i) analitični modeli j) naključni sistemi k) transformacije l) razvrščanje m) optimizacija n) Neveling Rolf Joachim o) doktorske disertacije

  72.01
  COBISS-ID 17186821

  217.
          NEW architects2 : a guide to Britain's best young architectural practices. - London : Merrell, 2001. - 160 str. : ilustr. ; 26 X 26 cm

  ISBN 1-85894-138-5
  a) Architectural firms - Great Britain - Directories b) Architecture, Modern - 20th century - Great Britain c) arhitektura d) Velika Britanija e) Anglija f) biroji g) moderna h) 20.st. i) mladi arhitekti j) arhitekti k) projekti l) natečaji m) izvedbe n) realizacije o) stanovanja p) socialna gradnja q) poslovni objekti r) fleksibilna gradnja s) pisarne t) low cost u) atrijske hiše v) prefabricirana gradnja w) les x) metal y) steklo z) kovina š) pregledno delo

  725.23+728.224/.226(41)
  COBISS-ID 24131077

  218.
          ORGANIZACIJA izrade projektne dokumentacije / Bill Rattenbury ; Štip sheets byĆ Murray Pearson, Campbell Yule and Gareth Ross. - Novi Sad : hiCAD, 2001. - 117, Š13Ć str. : graf. prikazi ; 21 X 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

  Prev. dela: ArchiCAD project framework
  ISBN 86-83479-01-3
  a) arhitektura b) računalniško podprto risanje c) ArchiCAD d) 3D risanje e) tridimenzionalno risanje f) izdelava projektne dokumentacije g) projekti h) načrti i) projektna dokumentacija j) priročniki

  72:004.42
  COBISS-ID 24056837

  219.
  SIMMONS, Thomas M.
          ArchiCAD 6.5 u 30 koraka / Tomas M. Simons ; Šprevod Mirna RadinĆ. - Novi Sad : hiCAD, 2000. - 227 str. : graf. prikazi ; 24 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

  Prev. dela: ArchiCAD 6.5 step by step. - Kazalo
  a) arhitektura b) računalniško podprto risanje c) ArchiCAD d) 3D risanje e) tridimenzionalno risanje f) virtualni model g) opcije h) rendering i) projektiranje j) virtualna realnost k) perspektive l) animacije m) Plot Maker n) 3D urbanistično risanje o) rekonstrukcije p) priročniki

  72:004.42
  COBISS-ID 24054277

  220.
  SMITH, Peter Frederick
          Architecture in a climate of change : a guide to sustainable design / Peter F. Smith. - Oxford Šetc.Ć : Architectural Press, 2001. - X, 214 str. : ilustr. ; 22 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7506-5346-9
  a) Architecture and energy conservation b) Architecture - Environmental aspects c) Climate changes d) arhitektura e) viri energije f) poraba energije g) okoljski dejavniki h) klimatske spremembe i) hiša prihodnosti j) ekonomičnost k) alternativa l) ekologija m) strategija n) energetika o) ogrevanje p) hlajenje q) geotermalna energija r) jedrska energija s) sončne celice t) izolacijski materiali u) plini v) matan w) bioplini x) pregledno delo

  72:620.92/.95
  COBISS-ID 23856389

  221.
  YENDO, Mas
          Ironic diversion / Mas Yendo. - New York : Springer, cop. 2001. - 104 str. : ilustr. ; 21 cm. - (RIEAeuropa book series)

  ISBN 3-211-83492-3
  a) arhitektura b) teorija c) arhitekturni stili d) bivalni prostor e) modernizem f) konstruktivizem g) jeklene konstrukcije h) socialna gradnja i) hiše na strehi j) Yendo Mas k) hiša-stroj l) brezdomci

  72.01
  COBISS-ID 22684421


  74 RISANJE. OBLIKOVANJE. UPORABNA UMETNOST.


  222.
          ENGINEERING graphics / Frederick E. Giesecke ... Šet al.Ć. - 7th ed. - Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall, cop. 2000. - IX, 739, 92 str. : ilustr. ; 26 cm + 1 CD-ROM

  Način dostopa (URL): http://www.prenhall.com/giesecke. - Kazala
  ISBN 0-13-030366-6 !
  a) Engineering graphics b) strojništvo c) tehniško risanje d) tehnike risanja e) računalniško podprto risanje f) CAD g) strojniške risbe h) vizualizacija i) 3D modeliranje j) izometrija k) AutoCAD l) modeli m) računalniška simulacija n) računalniško podprta proizvodnja o) grafične analize p) vizuelna grafična kamera q) virtualna resničnost r) vektorji v risanju s) prototipi t) skiciranje u) perspektive v) prerezi w) projekcije x) delavniške risbe y) priročniki

  744:621
  COBISS-ID 23508741

  223.
  KERAMAG
          KERAMAG bathplanner ŠRačunalniška datotekaĆ. - Ratingen : KERAMAG, cop. 1998. - 1 CD-ROM : barve ; 12 cm

  Sistemske zahteve: osebni računalnik 486 ali Pentium; 8 MB RAM; 10 MB RAM prostora na trdem disku; grafična kartica VGA 800 x 600 z 256 barvami; Windows 3.x ali Windows 95; CD-ROM pogon. - Nasl. iz nasl. ekrana. - Vzpor. nasl. na ovitku: Bad Planer = Badkamer ontwerper = Projects salle de balns = Bathroom planner. - Vsebina: Bathplanner ; Catalog ; Fun-Bonuspack
  a) arhitektura b) računalniško podprto projektiranje c) kopalnice d) notranja oprema e) KERAMAG f) KERAFIX g) katalog kopalniške opreme h) program načrtovanja kopalnic i) kopalniški elementi j) sanitarna oprema k) tlorisi l) dimenzije m) umivalniki n) stranišča o) omarice

  747:645.68(085.2)
  COBISS-ID 18871301


  796 ŠPORT. REKREACIJA.


  224.
  WILLIAMS, Neil
          Umetnostno letenje / Neil Williams ; ilustracije L. R. Williams ; prevod in priredba Danilo Antič. - Ljutomer : Aerodynamic, 1998 (Murska Sobota : Pomurski tisk). - 206 str. : ilustr. ; 30 cm

  Prevod in priredba dela: Aerobatics. - Danilo Antič je tudi avtor nekaterih skic, avtor terminološko-informativnega dodatka ter prireditelj zrakoplovnega izrazja. - Ilustr. na spojnih listih. - Predgovor k slovenski izdaji / prevajalec: str. 5
  ISBN 961-90633-0-9
  a) b) strojništvo c) akrobatsko letenje d) umetnostno letenje e) figure f) kombinacije figur g) pospeški h) metode izobraževanja i) tehnike letenja j) učbeniki

  797.555.2(075)
  COBISS-ID 42106112


  8 JEZIKOSLOVJE. SLOVARJI. LITERATURA.


  225.
  BRKAN, Metka
          Angleško-slovenski slovar konfekcijske tehnologije = English-Slovenian dictionary of garment technology / Metka Brkan. - Maribor : Fakulteta za strojništvo, 2001 (Maribor : Tiskarna Tehniških fakultet). - XV, 90 str. ; 24 cm

  ISBN 86-435-0421-1
  a) Tekstilna tehnologija - Angleščina - Strokovni izrazi - Dvojezični slovarji b) Konfekcijska tehnologija - Angleščina - Strokovni izrazi - Dvojezični slovarji c) tehniški slovarji d) strokovni izrazi e) terminologija f) tekstilna tehnologija g) konfekcijska tehnologija h) tekstilna industrija i) tekstil j) konfekcija k) angleški l) slovenski

  801.316.4:Š687.1+677.05Ć=111=163.6
  COBISS-ID 46244353

  226.
  DAVIDSON, Alan
          The Oxford companion to food / Alan Davidson ; illustrations by Soun Vannithone. - Oxford Šetc.Ć : Oxford University Press, cop. 1999. - XVIII, 892 str. : ilustr. ; 28 cm

  Kazalo. - Bibliografija: str. Š867Ć-884
  ISBN 0-19-211579-0
  a) prehrana b) živilska industrija c) jedi d) pijače e) sestavine živil f) priprava g) shranjevanje h) kulinarične specialitete i) nacionalne jedi j) enciklopedični leksikon

  81'374.3'373.46:Š641+663/664Ć
  Š641+663/664Ć(031)
  COBISS-ID 2391928

  227.
          KONTROLERJEV slovar : 100 izrazov, pomembnih za delo kontrolerja, z izčrpnimi pojasnili / ŠpripravaĆ IGC - International Group of Controlling ; prevedla Franc Križaj in Matej Križaj. - 1. natis. - Ljubljana : Orgos, 2000 (Ljubljana : Birotisk). - VIII, 83 str. : graf. prikazi ; 21 cm

  Prevod dela: Controller-Worterbuch. - Kazali
  ISBN 961-90859-0-6
  a) Upravljalno računovodstvo - Terminologija - Slovarji - Slovenščina b) strokovni slovarji c) strokovni izrazi d) upravljanje poslovanja e) kontroling f) poslovno-ekonomsko svetovanje g) pojasnila izrazov h) terminologija i) slovenski

  801.316.4:65.012=163.6
  COBISS-ID 108601856

  228.
  KOŠIR, Metka
          Funkenregen : Deutsch fur Elektrotechniker. Schulerheft : učbenik za pouk nemščine kot jezika stroke v 3. in 4. letniku srednjih tehniških šol eletrotehniške usmeritve / Metka Košir. - 1. natis. - Maribor : Obzorja, 2000 (Maribor : Dravska tiskarna). - 73 str., Š6Ć str. pril. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija: str. 73
  ISBN 961-230-178-6
  a) Nemščina - Učbeniki za srednje šole b) izobraževanje c) učenje tujega jezika d) nemščina e) elektrotehnika f) učbeniki za srednje šole

  811.112.2:621.3(075.3)
  COBISS-ID 45140481

  229.
  MEŠE, Pavel
          Mobilnost v telekomunikacijah : pojmovnik, angleško-slovenski slovar, slovensko-angleški slovar, kratice / Pavel Meše. - Ljubljana : Elektrotehniška zveza Slovenije, 2000 (Ljubljana : Inštitut za geodezijo in fotogrametrijo). - 274 str. ; 21 cm

  Predgovor / Marko Jagodič: str. 3-4
  ISBN 961-6187-19-8
  a) Telekomunikacije - Terminologija - Slovarji - Slovenščina - Angleščina b) tehniški slovarji c) strokovni izrazi d) terminologija e) kratice f) telekomunikacije g) internet h) mobilna telefonija i) slovenski j) angleški

  801.316.4:621.39(038)=111=163.6
  COBISS-ID 109330944

  230.
  SCHWARTZ, Linda Smoak
          The Harcourt guide to MLA documentation / Linda Smoak Schwartz. - Fort Worth Šetc.Ć : Harcourt College Publishers, cop. 2001. - XX, 185 str. ; 24 cm

  Bibliografija str.: 170-171. - Kazalo
  ISBN 0-15-506415-0 (broš.)
  a) Report writing - Handbooks, manuals, etc b) Authorship - Style manuals c) Bibliographical citations - Handbooks, manuals, etc d) pisanje strokovnih tekstov e) pisanje znanstvenih tekstov f) izbira tematike g) iskanje podatkov h) literarna analiza dela i) obdelava besedila j) priprava bibliografije k) citiranje literature l) sistem MLA m) priročniki

  82.081
  COBISS-ID 23894533

  231.
  SIMIĆ, Dušan
          Englesko-srpski tehnički rečnik : 65.000 terminoloških jedinica / Dušan Simić. - Kragujevac : Centar za naučna istraživanja : DSP-mecatronic, 1999. - 683 str. ; 25 cm. - (Rečnici)

  a) tehniški slovarji b) strokovni izrazi c) terminologija d) tehnika e) inženirske vede f) angleški g) srbski

  801.316.4:62=111=861
  COBISS-ID 24112901

  232.
  SIMIĆ, Dušan
          Nemačko-srpski tehnički rečnik : 100.000 terminoloških jedinica / Dušan Simić. - Kragujevac : Centar za naučna istraživanja : DSP-mecatronic, 2001. - 1078 str. ; 25 cm. - (Rečnici)

  a) tehniški slovarji b) terminologija c) strokovni izrazi d) tehnika e) inženirske vede f) nemški g) srbski

  801.316.4:62=30=861
  COBISS-ID 24112645

  233.
          SLOVAR poslovnih izrazov v angleščini in slovenščini / Nenad Filipović ... Šet al.Ć. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2001 (Maribor : Ma-tisk). - 374 str. ; 25 cm

  Bibliografija: str. Š375-376Ć. - Kazala
  ISBN 86-11-16140-8
  a) Ekonomija - Terminologija - Slovarji - Angleščina - Slovenščina - NUK b) terminološki slovarji c) strokovni izrazi d) terminologija e) ekonomija f) finance g) računovodstvo h) prodaja i) trženje j) logistika k) vodenje proizvodnje l) organizacijsko vodenje m) poslovni jeziki n) angleški o) slovenski

  801.316.4:33=111=163.6
  COBISS-ID 113870080

  234.
          TEHNIČNI slovar za pregrade / Šurednik Branko Zadnik ; priredil Slovenski nacionalni komite za velike pregrade - SLOCOLD ; prevedel Savo Janežič ; sodelovali Branko Zadnik ... et al.Ć. - Ljubljana : Slovenski nacionalni komite za velike pregrade, 1997. - 425 str. : ilustr. ; 30 cm

  ISBN 961-90207-1-5
  a) tehniški slovarji b) strokovni izrazi c) hidrotehnika d) gradbeništvo e) angleški f) francoski g) slovenski

  627.8(038)=111=163.6
  COBISS-ID 69949952


  9 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA. BIOGRAFIJE. ZGODOVINA.


  235.
          WORLD desk reference / editor-in-chief Andrew Heritage. - Š4th ed.Ć. - London Šetc.Ć : Dorling Kindersley, 2002. - 736 str. : ilustr., zvd. ; 26 cm

  Kazali
  ISBN 0-7513-3680-7
  a) svetovna zgodovina b) geografija

  908:912(100)
  COBISS-ID 3589171


  902 ARHEOLOGIJA.


  236.
          ARHEOLOŠKI leksikon : preistorija Evrope, Afrike i Bliskog istoka, grčka, etrurska i rimska civilizacija / priredio Dragoslav Srejović ; Škarte i crteži Miodrag Sladić ; autori Aleksandrina Cermanović-Kuzmanović ... Šet al.Ć. - Beograd : Savremena administracija, 1997. - 1330 str., Š32Ć str. pril. : ilustr. ; 24 cm

  ISBN 86-387-0536-0
  a) arheologija - arheološke najdbe - metode in tehnike - leksikoni b) leksikoni c) arheologija d) Evropa e) Afrika f) Bližnji vzhod g) grška civilizacija h) etruščanska civilizacija i) rimska civilizacija

  030:902
  COBISS-ID 44567041

  237.
  CHAMBERLAIN, Andrew, 1954-
          Earthly remains : the history and science of preserved human bodies / Andrew T. Chamberlain and Michael Parker Pearson. - London : British Museum Press, 2001. - 207 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija: str. Š191Ć-199. - Kazalo
  ISBN 0-7141-2755-8
  a) Mummies b) Ice mummies c) Bog bodies d) Embalming e) Human remains (Archaeology) f) Mummies g) Archaeology h) Embalming - history i) arheologija j) mumije k) okostja l) trupla m) najdišča n) grobišča o) balzamiranje p) najnovejše najdbe q) izkopanine r) orodja s) nakit t) maske u) Pompei v) Suffolk w) Inki x) železna doba y) neolitik z) pregledno delo

  902:904
  COBISS-ID 24121605


  91 GEOGRAFIJA.


  238.
          BRITISH bed & breakfast / Šedited by Jackie KingĆ. - 5th ed. - Bristol : Alastair Sawday Publishing ; Guilford (Connecticut) : The Globe Pequot Press, 2000 (ŠLjubljana : Mladinska knjigaĆ). - 432 str. : barvne ilustr., zvd. ; 22 cm. - (Alastair Sawday's special places to stay)

  Kazali
  ISBN 1-901970-10-8 (Alastair Sawday Publishing) ISBN 0-7627-0770-4 (The Globe Pequot Press)
  a) Hoteli - Velika Britanija b) vodniki c) Anglija d) Velika Britanija e) hoteli f) turistični vodniki

  640.41(44)(036)
  COBISS-ID 109818112

  239.
  JUVONEN, Samuli
          Tallinn : Šbast i varlden pa reseguider i fickformatĆ / Štext Samuli Juvonen och Hannu Oittinen ; oversattning Staffan Wigelius ; foto Juri Vendelin ; kartor Esa NiinirantaĆ. - Stockholm : Wahlstrom & Widstrand, 1992 (ŠLjubljana : Ljudska pravicaĆ). - 106 str. : barvne fotogr. ; 15 cm. - (Berlitz reseguide)

  Avtorja navedena na hrbtu nasl. str. - Ov. nasl.: Estland Tallinn. - Kazalo. - Svensk upplaga
  ISBN 91-46-16129-5
  a) turistični vodniki b) Tallinn c) Estonija d) znamenitosti e) družabno življenje f) običaji g) ljudje h) izletniške točke

  914.742 Tallinn(036)
  COBISS-ID 32696064

  240.
          KAUPERTS Strasenfuhrer durch Berlin mit Gemeindeverzeichnis Land Brandenburg ŠKartografsko gradivoĆ / Kartographie StadtINFO Verlag. - Ausg. 2001. - Masstab ca. 1:30.000. - Berlin : Adressbuch-Gesellschaft : StadtINFO, Š2000Ć (ŠLjubljana : Mladinska knjigaĆ). - 1 načrt : obojestranski, barv. ; 149 x 100 cm + Strasenfuhrer (776 str. ; 18 cm)

  Vsebuje: abecedni seznam ulic, sezam občin v deželi Brandenburg, shema javnega potniškega prometa in druge turistične informacije
  ISBN 3-87004-033-5
  a) Nemčija - mesta - Berlin - Brandenburg (pokrajina) - zemljevidi b) vodniki c) kartografsko grdivo d) Nemčija e) mesta f) zemljevidi g) Berlin h) Brandenburg i) abecedni seznam ulic j) turistične informacije k) seznam občin l) javni potniški promet

  912.43(430 Berlin)
  COBISS-ID 45876225

  241.
  KAURINKOSKI, Kaarina
          S:t Petersburg : Šbast i varlden pa reseguider i fickformatĆ / Štext Kaarina Kaurinkoski ; oversattning Kerstin Lindqvist ; foto Smart ; kartor Esa NiinirantaĆ. - Stockholm : Wahlstrom & Widstrand, 1992 (ŠLjubljana : Ljudska pravicaĆ). - 134 str. : barvne fotogr. ; 15 cm. - (Berlitz reseguide)

  Avtor naveden na hrbtu nasl. str. - Ov. nasl.: Ryssland S:t Petersburg. - Kazalo. - Svensk upplaga
  ISBN 91-46-16131-7
  a) vodniki b) turizem c) Rusija d) St.Petersburg e) znamenitosti f) družabno življenje g) običaji h) ljudje i) izletniške točke

  914.702.3(036)
  COBISS-ID 32695040


  93 ZGODOVINSKA ZNANOST.


  242.
  GERIG, Uwe
          Quedlinburg : die erste deutsche Hauptstadt : Stadtfuhrer / ŠFarbfotos und Texte Uwe Gerig ; historische Fotos Sammlung Eike Schmalz, Heinz KittelĆ. - 2., korrigierte Aufl. - Quedlinburg : R. Gerig, 1999 (ŠMaribor : Ma-tiskĆ). - 88 str. : črnobele in barvne fotogr. ; 20 cm

  Avtor naveden na str. 3. - Besedilo in ilustr. na notranji str. ov. - Kazalo
  ISBN 3-928275-78-X
  a) Quedlinburg - Kulturna zgodovina b) vodniki c) kulturna zgodovina d) zgodovina e) kulturni spomeniki f) arhitekturna dediščina g) Nemčija h) Quedlinburg

  930.85(430.235.111)
  COBISS-ID 104004864

  243.
  GIROUARD, Mark
          Cities & people : a social and architectural history / Mark Girouard. - New Haven ; London : Yale University Press, 1985. - VII, 397 str. : ilustr. ; 28 cm

  Kazalo
  ISBN 0-300-03502-0 ISBN 0-300-03968-9 (broš.)
  a) urbanizem b) zgodovinski pregled c) zgodovinski razvoj d) mesta e) razvoj mest f) meščanska družba g) način življenja v mestih h) kronološki pregled i) Evropa j) Amerika k) srednji vek l) renesansa m) barok n) industrijska revolucija o) obdobje manufakture p) rokodelstvo q) pregledno delo

  930.85:711.426
  COBISS-ID 20601857


  NASLOVNO KAZALO

  • Alternative approaches to architectural design and projecting 205
  • Alternativni pristopi k arhitekturnemu oblikovanju in projektiranju 205
  • Altius, citius, fortius 59
  • Angleško-slovenski slovar konfekcijske tehnologije 225
  • Anti-genetiX 88
  • ArchiCAD 6.5 u 30 koraka 219
  • Architecture in a climate of change 220
  • Are we moving in the right direction? 35
  • Arheološki leksikon 236
  • Armirani beton. Knj. 3, Elemeti armiranobetonskih konstrukcija 128
  • The artist's handbook of materials and techniques 188
  • Avtomatizacija pisarniškega poslovanja 148

  • Biomreže, mišljenje in zavest 10
  • British bed & breakfast 238
  • Building design and construction handbook 178

  • The CIAM discourse on urbanism, 1928-1960 197
  • Cities & people 243
  • Cities for the new millennium 193
  • COBISS3/Medknjižnična izposoja V2.0 4
  • COBISS3/Nabava V2.0 5
  • The color encyclopedia of ornamental grasses 135
  • Communication skills 169
  • Computer systems architecture 71
  • Computer-aided manufacture in architecture 142
  • Contribution to integrated manufacturing 141
  • CPA - klasifikacija proizvodov po dejavnosti 147
  • Cyberarts 2000 213

  • Darstellung vollstanding und partiell 13C-markierter Verbindungen aus dem Tricarbonsaure-Zyklus 79
  • Decision making under risk in organisations 132
  • Developmment of new bituminous pavement design method 179
  • Digital cities 194
  • The dissemination of the results of environmental research 43
  • Dizajn funkcionalnih Web strana 66
  • Dodatek. Sodobna drobilna tehnika 123
  • Doktrina Juliane 90
  • 20 ključev 21

  • Earth construction handbook 182
  • Earthly remains 237
  • Earthquake-resistant design of masonry buildings 183
  • Eco-pioneers 196
  • Ecological remediation of ŠTPP 36
  • Ekonomika poslovanja za inženirje 155
  • Eksplozivne snovi 94
  • Električne mašine 110
  • Elektrotehnički materijali 111
  • Elektrotehnika 109
  • The end of the beginning 168
  • Energy 97
  • Energy simulation in building design 96
  • Engineering graphics 222
  • Englesko-srpski tehnički rečnik 231
  • English-Slovenian dictionary of garment technology 225
  • Environment in the European Union at the turn of the century 37
  • Environmental signals 2001 38
  • Die Enzyklopadie der Gewehre & Karabiner 124
  • European Union environment policy and new forms of governance 39
  • Evropski matematični kenguru 1996-2001 49
  • Extreme design 186

  • Fizika I. Zapiski predavanj 76
  • Food flavours 86
  • Food irradiation 170
  • Formulas for dynamic analysis 73
  • Funkenregen. Schulerheft 228

  • Garden ornaments 195
  • The gas station in America 207
  • Gradbena informatika 2001 126

  • The Harcourt guide to MLA documentation 230
  • Hitri vodnik skozi osebni računalnik PC, Windows 98 in internet 63
  • Hotel Bristol, Vienna 139

  • Informacijska družba kot izziv SlovenijiĐ 64
  • Innovation and entrepreneurship 145
  • Inoviranje 1
  • Ironic diversion 221
  • Izbrana poglavja delovnega in socialnega prava 26
  • Izbrani članki 208 , 209 , 210 , 211 , 212
  • Izbrani vidiki mednarodnega poslovanja in financ za mala podjetja 14
  • Izjava o varnosti 23
  • Izredni prevozi 164

  • Javna naročila 24

  • Kadri v organizaciji. Gradiva za vaje 154
  • Karte der naturlichen Vegetation Europas 89
  • Kauperts Strasenfuhrer durch Berlin mit Gemeindeverzeichnis Land Brandenburg 240
  • Kemija v gasilstvu 171
  • KERAMAG bathplanner 223
  • Knjigovodstvo in obdavčitev zasebnikov 163
  • Komercialno poslovanje z osnovami trženja 2 19
  • Koncepti in veščine komuniciranja 143
  • Kontrolerjev slovar 227
  • COBISS. COMARC/A format 7
  • Kotli na lesno biomaso za centralno ogrevanje 181
  • Krizni management in prestrukturiranje podjetja 146

  • Laboratorijske vaje iz fizikalne kemije 80
  • Landfill emission of gases into the atmosphere 42
  • The landscape of theoretical physics 75
  • Leaving tracks 184
  • Lesarsko strojništvo 102
  • Low Cost - High Tech 28

  • Machine design 100
  • Management challenges for the 21st century 144
  • Management in globalizacija 162
  • Map of the natural vegetation of Europe 89
  • Mariborska dvorišča 206
  • Marketing v izobraževanju 34
  • Maskerade 187
  • Mašine i alati za obradu drveta 176
  • Matematika 1. Zbirka vaj 56
  • Matematika II za ekonomiste 51
  • Matematika. Zaporedja 47
  • Mathematik I 52
  • Mathematik II 53
  • Matiere d'art 214
  • Matter and mind in architecture 215
  • A matter of art 214
  • Mehanika mašina 77
  • Meritve radioaktivnosti v okolici Nuklearne elektrarne Krško 41
  • Metode operacijskih raziskav za poslovno odločanje 161
  • Milestones in 150 Years of the Chemical Industry 173
  • Miller's collecting science & technology 93
  • Mobilnost v telekomunikacijah 229
  • Mojstrski izpit. Poslovodno-ekonomski del 156
  • Moss gardening 137
  • Mutations 198

  • Naučite se sami Microsoft Excel 2000 v 10-ih minutah 62
  • Nemačko-srpski tehnički rečnik 232
  • New architects2 217
  • Notranja razsvetljava in vzdrževanje sistemov notranje razsvetljave 133

  • Ocena stanja v slovenskem kmetijstvu v letu 2001 136
  • Oil and hydrocarbon spills, modelling, analysis and control II 40
  • Oklopni transporeteri 101
  • Operaciona istraživanja. Knj. I 157
  • Operaciona istraživanja. Knj. II 158
  • Organizacija in ekonomika prometnih podjetij 165
  • Organizacija izrade projektne dokumentacije 218
  • Organizacija proizvodnje 159
  • Organization and management 29
  • Organization and management of systems 30
  • The Oriental Bangkok 140
  • Osebni računalnik 61
  • Osnove digitalne tehnike v računalništvu 118
  • Osnove elektrotehnike II 117
  • Osnove geologije 82
  • Osnove programiranja Visual Basic 6.0 na primerih 69
  • Osnove računalniške tehnologije 60
  • Osnove trženja 16
  • The Oxford companion to food 226

  • Packaging law Europe 130
  • S:t Petersburg 241
  • Photonic analog-to-digital conversion 114
  • Physik 72
  • Places of delight 185
  • Pojasnila za razvrščanje odpadkov v klasifikacijski seznam odpadkov 131
  • Pojmovanje in presojanje bonitete podjetja 166
  • Poluprovodničke kvantne mikrostrukture 119
  • Polymeric drugs & drug delivery systems 87
  • Poslovno sporazumevanje 151
  • Pospeševanje tehnološkega razvoja Slovenije 2000 18
  • Površinski kopi in varovanje okolja 123
  • Poznate svoje avtorske pravice? 25
  • Poznavanje blaga v pomorskem prometu 95
  • Požarna varnost v cestnih predorih 92
  • Preklopne strukture in sistemi 65
  • Prenos novosti v podjetniško prakso 2
  • Prenosna elektronika 120
  • Priporočila SDR - Cestna razsvetljava 134
  • Priprava osnove in votka za tkanje 175
  • Priročnik za uvajanje transakcijskih računov fizičnih oseb in novih plačilnih instrumentov 20
  • Projektiranje jeklenih konstrukcij po evropskem predstandardu ENV 1993-1-1 125

  • Quedlinburg 242

  • Računalniška učna orodja 91
  • Računovodstvo za notranje potrebe podjetij 167
  • The radiological accident in Samut Prakarn 105
  • Rapid manufacturing 103
  • Raziskave s področja geodezije in geofizike - 2000 85
  • Raziskovalni projekti s področja geodezije in geofizike 84
  • Regelgerechete Bauausfuhrung im Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau 201
  • Regulacija elektroenergetskih sistema 106
  • Renewable energies 98
  • Report on activities in the year 1999 8
  • Report on activities in the year 2000 9
  • Research and advanced technology for digital libraries 6
  • Rešene naloge iz analize II 48
  • Rešene naloge iz analize III 46
  • Richtfunkverbindungen in der Raumplanung 199

  • Schweistechnische Fertigungsverfahren. Bd 3, Gestaltung und Festigkeit von Schweiskonstruktionen 99
  • Seismicity modeling in seismic hazard mapping 83
  • Shape and structure, from engineering to nature 44
  • Sistem upravljanja mostovima tehnički, organizacioni i ekonomski aspekti održavanja, sanacija i ojačanja 129
  • Sistemi in instrumenti mednarodne menjave 15
  • Situacionistas 189
  • Situationists 189
  • Slovar poslovnih izrazov v angleščini in slovenščini 233
  • Slovenska standardizacija na področju gradbeništva 3
  • Specifying buildings 180
  • Spoznajmo Access 2000 67
  • Spremembe - stalnica razvoja 104
  • Statistika 11
  • Statut Slovenskega društva za gradbeno informatiko 126
  • Strategija trženja 22
  • Supply chain management based on SAP systems 149
  • Sustainable practices in the built environment 202
  • System modeling and simulation 177

  • 414 nasvetov in trikov za uporabo mobilnega telefona 122

  • Tallinn 239
  • Teden vseživljenjskega učenja 31
  • Tehnični slovar za pregrade 234
  • Telehiša 32
  • Temelji trženja in trženjska zasnova podjetja 12
  • Teorija električnih kola 112
  • Teorija električnih kola. Del 1, Reševanje kola u vremenskom domenu 113
  • Tesla 115
  • Thomas Balsley, the urban landscape 203
  • 365 steps toward harmony 190
  • To the polling booths! 191
  • Tomorrow's energy 172
  • Topologija 45
  • Traces of new cityscapes 204
  • Trade secrets for nonprofit managers 153
  • Tranformacijski strukturni elementi 205

  • Ultimate zero and one 70
  • Umetnostno letenje 224
  • Univerzitetne fizikalne naloge 78
  • Uporabniška programska oprema 68
  • Upravljanje tehnološkim razvojem 150
  • Urban sanctuaries 192
  • Uvajanje sprememb 33
  • Uveljavljanje kakovostnega managementa in planiranja s poudarkom na Uvajanju sprememb vodenja in planiranja 160

  • Vaje iz splošne in lesne kemije 81
  • Vektorji, merjenje v geometriji 55
  • Vinarski dan, Ljubljana, 16. april 2002 174
  • Von architektonischer Form zu mathematischem Tun 216
  • Vsi na volitve! 191

  • What you'll never learn on the Internet 152
  • World desk reference 235

  • The year in trees 138

  • Zbirka nalog iz poslovne matematike in statistike 58
  • Zbirka nalog s tekmovanj v razvedrilni matematiki 50
  • Zbirka rešenih ispitnih zadataka iz osnova elektrotehnike. Deo 2, Stalno magnetsko polje i elektromagnetska indukcija naizmenične struje 108
  • Zbirka rešenih nalog iz operacijskih raziskav 54
  • Zbirka rešenih zadataka iz proizvodnje, prenosa in upotrebe električne energije 116
  • Zbirka rešenih zadataka iz regulacije elektroenergetskih sitema 107
  • Zbirka zadataka iz mikroelektronike 121
  • Zbornik povzetkov 74
  • Zbornik referatov 17 , 27
  • Združitve in prevzemi gospodarskih družb 13
  • Zgodovina matematike 57
  • Zimsko vzdrževanje cest z značilnostmi izrednega prevoza 127
  • Zwischen Planung und Realitat 200


  IMENSKO KAZALO

  • Alvar Aalto Foundation 215
  • Alvar Aalto-museo 215
  • Anastasov, Peter (avtor) 59
  • Anderton, Stephen 192
  • Andreotti, Libero (urednik) 189
  • Antič, Danilo (avtor dodatnega besedila,prevajalec) 224
  • Architecture Foundation 217
  • Armbruster, Georg (urednik) 201
  • Arsić, Nebojša (avtor) 111
  • Arsić, Stanislav (avtor) 101
  • Artranspennine (Organisation) 184
  • Artranspennine98. Exhibition (1998) 184
  • Augustin, Andreas 139 , 140
  • Avguštin, Boštjan (ilustrator) 25
  • Avguštin, Boštjan Franc glej Avguštin, Boštjan

  • Bailey, Patricia M. 130
  • Bajec, Iztok Lebar glej Lebar Bajec, Iztok
  • Bajić, Dejan (avtor) 128
  • Balic, Joze glej Balič, Jože
  • Balič, Jože 141
  • Balič, Jože (pisec recenzij) 104
  • Balsley, Thomas (umetnik) 203
  • Barič-Prelogar, Kristina (avtor) 156
  • Barley, Nick (urednik) 184
  • Batista, Dominika 205
  • Beg, Darko 125
  • Bejan, Adrian (1948-) 44
  • Benedik, Ljudmila (avtor) 41
  • Berce, Jaro (urednik) 64
  • Bizjak, Marko (urednik) 134
  • Blažič, Marjan (urednik) 54 , 161
  • Bled Electronic Commerce Conference (13 ; 2000 ; Bled) 168
  • Bobek, Vito (avtor) 15
  • Bogataj, Milan (fotograf) 31
  • Bohn, Udo (urednik) 89
  • Bonač, Maja (avtor) 25
  • Bonča, Jaka (mentor) 205
  • Božilović, Gradimir N. (avtor) 108
  • Božnar, Marija (avtor) 41 , 50
  • Bradač, Uroš (ilustrator) 125
  • Brandenburg, Annette (avtor) 99
  • Bratanič, Jasna (avtor) 50
  • Bratko, Dušan (avtor) 80
  • Brest, Janez 60
  • Brezavšček, Mateja (avtor) 25
  • Britovšek, Zvone (avtor) 127
  • Brkan, Metka 225
  • Brodnik, Drago (avtor) 41
  • Brumec, Viljem (pisec recenzij) 60 , 91
  • Brumen, Marina (avtor) 91
  • Buchmeister, Borut (avtor) 159
  • Budin, Leo (pisec recenzij) 118
  • Bukovšek, Damjana Kokol glej Kokol Bukovšek, Damjana

  • Cafritz, Robert 185
  • Callicott, Nick 142
  • Cencelj, Matija 45
  • Cermanović-Kuzmanović, Aleksandrina (avtor) 236
  • Cerovšek, Tomo (urednik) 126
  • Cestnik, Breda (avtor) 50
  • Chalupetzky, Gernot F. (prevajalec) 124
  • Chamberlain, Andrew (1954-) 237
  • Chitrakar, Urša (avtor) 25
  • Cigler, Gregor (prevajalec) 57
  • Cimprič, Jaka (avtor) 59
  • Cimprič, Jakob 46
  • Cimprič, Slavko (urednik) 20
  • Cindro, Denis Glavič- glej Glavič-Cindro, Denis
  • Clarke, Joe A. 96
  • Clearwater, Scot H. (avtor) 70
  • Clum, Scott (avtor dodatnega besedila) 186
  • Cokan, Aleksander 47
  • Colnarič, Matjaž 118
  • Constantopoulos, Panos (urednik) 6
  • Cvetko, Heliodor 143

  • Čavić, Maja (avtor) 77
  • Čibej, Jože Andrej (avtor) 47
  • Čuš, Franc (pisec recenzij) 141

  • Ćalović, Milan S. 106 , 107

  • Darke, Rick 135
  • Davidson, Alan 226
  • Davies, John W. 169
  • De Curtis, Stefania 72
  • Debevc, Matjaž (avtor) 91
  • Deloitte & Touche (Ljubljana) 21
  • Demšar, Urška (avtor) 50
  • Derieg, Aileen (prevajalec) 213
  • Devetak, Gabrijel 12
  • Dilthey, Ulrich 99
  • Dimarogonas, Andrew D. (1938-) 100
  • Dimitrijević, Vesna (avtor) 236
  • Dimitrovski, Krste (pisec recenzij) 175
  • Dimov, S. S. (avtor) 103
  • Dnevi slovenske uprave (8 ; 2001 ; Portorož) 27
  • Dobovišek, Mirko 48
  • Dolenc, Božidar (fotograf) 191
  • Dolinar, Gregor 49
  • Dolinar, Gregor (avtor) 50
  • Dolinar, Mojca (avtor dodatnega besedila) 61
  • Drate, Spencer 186
  • Dretnik, Drago (avtor) 131
  • Drnovšek, Roman (pisec recenzij) 59
  • Drucker, Peter F. 144
  • Drucker, Peter F. glej Drucker, Peter Ferdinand
  • Drucker, Peter Ferdinand 145
  • Drucker, Peter glej Drucker, Peter Ferdinand
  • Društvo ekonomistov (Maribor) 160
  • Društvo ekonomistov. Strokovno posvetovanje (1 ; 2000 ; Portorož) 13
  • Društvo tehničnih vodij - površinsko odkopavanje (Ljubljana) 123
  • Dubrovski, Drago 14 , 146
  • Duhovnik, Janez (urednik) 126
  • Dujmović, Petra (avtor) 41

  • Đorđević, Antonije R. 108
  • Đorđević, Milosav 101

  • ECDL 2001 (2001 ; Darmstadt, Germany) 6
  • Echenique, Marcial (urednik) 193
  • Eckert, Bodo 28
  • Ecotec Research and Consulting 98
  • EEA glej European Environment Agency
  • EEA glej European Environmental Agency
  • Einstein, David 61
  • Emmitt, Stephen 180
  • European Environment Agency 35 , 37 , 38 , 98
  • European Environmental Agency 43

  • Faculty of Organizational Sciences (Kranj) glej Fakulteta za organizacijske vede (Kranj)
  • Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo. Katedra za geodezijo 85
  • Fakulteta za organizacijske vede (Kranj) 29 , 30
  • Fakulteta za strojništvo (Ljubljana) 104
  • Fakulteta za strojništvo (Maribor) 104
  • Felda, Darjo (avtor) 49 , 50
  • Ferlež, Jerneja 206
  • Ferrer, Julian Fernandez (avtor) 72
  • Filipović, Nenad (avtor) 233
  • Fisher, Carolyn 86
  • Fulton, Jennifer 62

  • Gantar, Anton 131
  • Gerig, Uwe 242
  • Gerl, Marko (avtor) 41
  • Gerlič, Ivan (avtor) 91
  • Gider, Franc (urednik) 21
  • Giesecke, Frederick Ernest (avtor) 222
  • Girouard, Mark 243
  • Glavič, Peter (urednik) 160
  • Glavič-Cindro, Denis (avtor) 41
  • Gobec, Sandi (pisar) 41
  • Golež, Mojca (avtor) 136
  • Gollub, Gisela (urednik) 89
  • Gorše, Klemen (urednik) 92
  • Gospodarska zbornica Slovenije. Združenje kovinske industrije. Odbor za orodjarstvo 104
  • Gospodarska zbornica Slovenije. Združenje za elektroindustrijo. Sekcija uporabnikov metode 20 ključev 21
  • Gowing, Lawrence (avtor) 185
  • Grabnar, Zvone (avtor) 41
  • Gričar, Jože (urednik) 168
  • Grm, Bojan 171
  • Grm, Marijan glej Grm, Marjan
  • Grm, Marjan (ilustrator) 82
  • Grom, Renata Zupanc glej Zupanc Grom, Renata
  • Gspan, Boštjan (bibliografski predhodnik) 63
  • Guid, Nikola (urednik) 60
  • Gusel, Leo glej Gusel, Leopold
  • Gusel, Leopold 15
  • GZS. Združenje kovinske industrije. Odbor za orodjarstvo glej Gospodarska zbornica Slovenije. Združenje kovinske industrije. Odbor za orodjarstvo

  • Habjanič, Darja 16
  • Hafner, Izidor 50
  • Hankinson, Moira 195
  • Hankinson, Nicholas (avtor) 195
  • Harcourt College Publishers 230
  • Hardy, Pia (avtor) 67
  • Hartink, Anton E. 124
  • Hartman, Matjaž (grafični oblikovalec) 141
  • Heinelt, Hubert (urednik) 39
  • Heiret, David (avtor dodatnega besedila) 61
  • Heritage, Andrew (urednik) 235
  • Hettwer, Christoph (urednik) 89
  • Hillner, Annette Christine 79
  • Hinrichs, Roger (1941-) 97
  • Hlavaty, Marija 147
  • Hoffmann, Peter (1935-) 172
  • Horvatič, Darja (prevajalec) 191
  • Hrovat, Romana (urednik) 92
  • Hrovatin, Darko 181
  • Hurtado, F. (urednik) 52 , 53
  • Huston, Ronald L. (1937-) 73
  • Huzjan, Štefan 31 , 32

  • IAEA (Wien) glej International Atomic Energy Agency (Wien)
  • IGC glej International Group of Controlling
  • Ikonić, Zoran 119
  • Indihar, Stane 51
  • Institut informacijskih znanosti (Maribor) 7
  • Institut informacijskih znanosti (Maribor) (založnik) 5
  • Inštitut za razvoj podjetništva (Maribor) (začetnik/ustanovitelj) 2
  • International Atomic Energy Agency (Wien) 105
  • International Conference on Oil and Hydrocarbon Spills, Modelling, Analysis and Control (2nd ; 2000 ; Las Palmas, Canary Islands) 40
  • International Group of Controlling 227
  • IRP (Maribor) glej Inštitut za razvoj podjetništva (Maribor)
  • Ishida, Toru (urednik) 194
  • Ivanov, Marija (prevajalec) 66
  • IZUM (Maribor) glej Institut informacijskih znanosti (Maribor)

  • Jaboeuf, Francois (avtor) 57
  • Jagodič, Marko (avtor dodatnega besedila) 229
  • Jakle, John A. 207
  • Jakšić, Danilo 175
  • Jančič, Zlatko (korektor rokopisa) 16
  • Janežič, Savo (prevajalec) 234
  • Jarc, Mira (ilustrator) 117
  • Jeran, Zvonka (avtor) 41
  • Jereb, Eva 148
  • Jerman, Marjan (avtor) 59
  • Jerovšek, Tone (urednik) 27
  • Jevtić, Miloš (avtor) 236
  • The Jewish National and University Library 8 , 9
  • Ježovnik, Alen (ilustrator) 12
  • Jodl, Hans-Jorg (avtor) 28
  • Jogan, Matjaž (avtor) 68
  • Jovanović, Aleksandar (avtor) 236
  • Jovanović, Larisa Kolomejceva- glej Kolomejceva-Jovanović, Larisa
  • Junkar, Miha glej Junkar, Mihael
  • Junkar, Mihael (urednik) 104
  • Juvan, Martin (pisec recenzij) 59
  • Juvonen, Samuli 239

  • Kamper, Eckard 132
  • Kandić, Dragan B. 109
  • Kastelec, Ljubo 120
  • Katalinić, Branko (pisec recenzij) 141
  • Kaurinkoski, Kaarina 241
  • Kavčič, Alenka (avtor) 50
  • KERAMAG 223
  • King, Jackie (urednik) 238
  • Klein, Stefan (urednik) 168
  • Kleinbach, Merlin (avtor) 97
  • Klemenčič, Franc 94
  • Klokočovnik, Alenka (prevajalec) 57
  • Klučar, Nada (korektor rokopisa) 16
  • Kmecl, Gregor (ilustrator) 1
  • Knez-Riedl, Jožica 166
  • Knolmayer, Gerhard 149
  • Kobal, Edvard (urednik) 18
  • Kocman, Rostislav 122
  • Kojić, Zdravko (avtor) 157 , 158
  • Kokalovič, Katarina (ilustrator) 55
  • Kokol Bukovšek, Damjana (prevajalec) 57
  • Kokol, Peter (pisec recenzij) 60 , 91
  • Kolar, Ivo (fotograf) 36
  • Koletnik, Franc (avtor dodatnega besedila) 166
  • Kolomejceva-Jovanović, Larisa 150
  • Koolhaas, Rem (avtor) 198
  • Kopač, Janez (pisec recenzij) 104
  • Kordić, Christiane (prevajalec) 166
  • Korun, Matjaž (avtor) 41
  • Kos, Božo (ilustrator) 47
  • Kosta, Neža Mramor- glej Mramor-Kosta, Neža
  • Kostić, Milan (avtor) 77
  • Košir, Fedja 208 , 209 , 210 , 211 , 212
  • Košir, Metka 228
  • Kragelj, Ingrid 151
  • Kranjc, Alenka Žnidaršič glej Žnidaršič Kranjc, Alenka
  • Krapež, R... (urednik) 83
  • Križaj, Dejan (avtor dodatnega besedila) 1
  • Križaj, Franc (prevajalec) 227
  • Križaj, Matej (prevajalec) 227
  • Kršljak, Bogoljub 176
  • Kural, Rene (urednik,avtor dodatnega besedila) 204
  • Kuzmanović, Aleksandrina Cermanović- glej Cermanović-Kuzmanović, Aleksandrina
  • Kverh, Bojan (avtor) 68

  • Langston, Craig A. (urednik) 202
  • Lapajne, Janez (urednik) 83
  • Lasnik, Cvetka Ribarič- glej Ribarič-Lasnik, Cvetka
  • Lazarević, Zoran 110
  • Lebar Bajec, Iztok 65
  • Leber, Marjan (avtor) 159
  • Leonardis, Aleš (avtor) 68
  • Leopoldseder, Hannes 213
  • Lerner, Steve 196
  • Lesjak, Igor (avtor) 68
  • Letna konferenca o pospeševanju tehnološkega razvoja Slovenije (5 ; 2000 ; Ljubljana) 18
  • Letna konferenca preizkušenih davčnikov (1 ; 2000 ; Portorož) 17
  • Likar, Borut (1962-) 1
  • Lindqvist, Kerstin (prevajalec) 241
  • Liu, C.Q. (avtor) 73
  • Lotrič, Brane 127 , 164

  • Macarol, Božena (avtor) 163
  • MacLaughlin, Thomas A. glej McLaughlin, Thomas A.
  • Marinček, Jože (avtor) 59
  • Marinček, Lili (urednik) 174
  • Marinšek, Silvo (urednik) 33
  • Martinc, Metka (prevajalec) 166
  • Martinčič, Rafael (avtor) 41
  • Mastnak, Mitja (avtor) 59
  • Mayer, Ralph 188
  • McCormack, Mark Hume 152
  • McLaughlin, Thomas A. 153
  • Medič, Marijan 102
  • Mednarodna agencija za atomsko energijo (Dunaj) glej International Atomic Energy Agency (Wien)
  • Merkač, Marjana 154
  • Merritt, Frederick S. (urednik) 178
  • Mertens, Peter (avtor) 149
  • Meše, Pavel 229
  • Mihajlović-Ristivojević, Mirjana (prevajalec) 218
  • Mihalič, Robert (bibliografski predhodnik,zbiratelj,urednik) 63
  • Mihelčič, Miran 155
  • Mihelič, Matjaž (avtor) 41
  • Miklavžič, Uroš (avtor) 41
  • Mikuš, Janja (ilustrator) 57
  • Milanović, Nikola (prevajalec) 66
  • Milanović, Vitomir (avtor) 119
  • Minke, Gernot 182
  • Mlakar, Primož (avtor) 41
  • Močivnik, Marijan (ilustrator) 16 , 151
  • Modic, Roman (avtor) 59
  • Molins, Ricardo A. (1948-,urednik) 170
  • Moraus, Stanislav (ilustrator) 118
  • Morris, P.J.T. (urednik) 173
  • Motnikar, Barbara Šket glej Šket Motnikar, Barbara
  • Mourelatou, Aphrodite (urednik) 98
  • Mramor-Kosta, Neža (pisec recenzij) 45
  • Mramor-Kosta, Nežka glej Mramor-Kosta, Neža
  • Mulej, Matjaž (urednik) 2
  • Mumford, Eric Paul (1958-) 197
  • Muschamp, Herbert (avtor dodatnega besedila) 203
  • Museu d'Art Contemporani (Barcelona, Spain) 189
  • Muševič, Igor (urednik) 74

  • Nacionalna konferenca fizikov v osnovnih raziskavah (2 ; 2000 ; Zreče) 74
  • National Gallery of Art (U.S.) 185
  • Navarro Baldeweg, Juan (1939-,avtor) 215
  • Nečemer, Marijan (avtor) 41
  • Nemec, Jože 11
  • Neumuller, Smiljan (urednik,avtor) 133
  • Neveling, Rolf Joachim 216
  • Nielsen, Jakob 66
  • Niiniranta, Esa (kartograf) 239 , 241
  • Nikolić, Momir (pisec recenzij) 175
  • Notaroš, Branislav M. (avtor) 108

  • Oittinen, Hannu (avtor) 239
  • O'Keefe, Bob (urednik) 168
  • Orodjarstvo 2000 glej Posvetovanje Orodjarstvo (2000 ; Portorož)
  • Osmokrović, Predrag (avtor) 111
  • Ottenbrite, Raphael M. (urednik) 87

  • Pačnik, Leopolda (avtor dodatnega besedila) 36
  • Pahor, David (bibliografski predhodnik) 63
  • Pajer, Urša glej Pajer, Urška
  • Pajer, Urška (prevajalec) 61
  • Pajnkihar, Majda (avtor) 91
  • Pavešić, Petar (pisec recenzij) 45
  • Pavešić, Petar (prevajalec,ilustrator) 57
  • Pavšič, Jernej 82
  • Pavšič, Manca (ilustrator) 82
  • Pavšič, Matej 75
  • Pearson, Michael Parker (1957-,avtor) 237
  • Peer, Peter (avtor) 68
  • Peljhan, Lučka (zbiratelj) 16
  • Perne-Juliana. Seminar (2001 ; Dovje) 90
  • Peruš, Mitja 10
  • Petermanec, Zdenka (lektor) 15 , 51
  • Petkovšek, Marko (pisec recenzij) 59
  • Petrić, Jovan 157 , 158
  • Pham, Duc Truong (1952-) 103
  • Phillips Collection 185
  • Pirich, Klaus 199
  • Planinšek, Vlado (urednik,avtor) 133
  • Posvetovanje PODIM Podjetništvo, inovacije, management (22 ; 2001 ; Maribor) glej Posvetovanje PODIM (22 ; 2001 ; Maribor)
  • Podlogar, Mateja (urednik) 168
  • Poje, Janez (urednik) 104
  • Polajnar, Andrej 159
  • Polajnar, Andrej (urednik) 104
  • Popov, Viktor (1961-) 42
  • Popović, Milojka (avtor) 233
  • Posvetovanje o dejavnostih inoviranja (22 ; 2001 ; Maribor) glej Posvetovanje PODIM (22 ; 2001 ; Maribor)
  • Posvetovanje o podjetniškem planiranju in managementu (25 ; 2000 ; Portorož) 160
  • Posvetovanje Orodjarstvo (2000 ; Portorož) 104
  • Posvetovanje PODIM (22 ; 2001 ; Maribor) 2
  • Posvetovanje Računovodstvo za notranje potrebe podjetij (9 ; 2001 ; Portorož) 167
  • Posvetovanje Spremembe - stalnica razvoja (2000 ; Portorož) 104
  • Potočnik, Primož (prevajalec) 57
  • Potočnik, Vekoslav 19
  • Povh, Janez 54
  • Power, Henry (avtor) 42
  • Požar, Cvetka (urednik,avtor dodatnega besedila) 191
  • Pravniško društvo. Strokovno posvetovanje (1 ; 2000 ; Portorož) 13
  • Prelogar, Kristina Barič- glej Barič-Prelogar, Kristina
  • Prosen, Marijan 55
  • Pucelj, Bogdan (avtor) 41
  • Puncer, Ivo (avtor dodatnega besedila,kartograf) 89
  • Purdue, Derrick A. 88
  • Purg, Danica (avtor) 233
  • Purič, Jan (prevajalec) 122
  • Pust, Miroslava (fotograf) 94
  • Pustavrh, Simona (avtor) 54

  • Radin, Mirna (prevajalec) 219
  • Radosavljević, Živorad 128
  • Raković, Dejan 111
  • Ramović, Rifat (avtor) 121
  • Rattenbury, Bill (avtor) 218
  • Raulston, J. C. (avtor) 138
  • Ravella, Lance (ilustrator) 61
  • Ravnikar, Marjan (avtor) 41
  • Rebernik, Miroslav (urednik) 2
  • Rednak, Miroslav (avtor) 136
  • Reesas, Gerhard 200
  • Reljin, Branimir D. 112 , 113
  • Repinc, Urška (avtor) 41
  • Repovš, Dušan (1954-,avtor) 45
  • Ribarič-Lasnik, Cvetka (urednik,fotograf) 36
  • Ribič, Mirko (avtor) 41
  • Riedl, Jožica Knez- glej Knez-Riedl, Jožica
  • Ristivojević, Mirjana Mihajlović- glej Mihajlović-Ristivojević, Mirjana
  • Rodošek, Vlasta (avtor) 127
  • Rodriguez, G. R. (urednik) 40
  • Rokavec, Duška (urednik) 123
  • Rosand, David (avtor) 185
  • Royal Society of Chemistry. Information Services (Great Britain) 86
  • Rupreht, Helena (avtor dodatnega besedila) 36
  • Rus, Matej (urednik) 2

  • Saksida, Pavle (prevajalec) 57
  • Salavetz, Jutka (avtor) 186
  • Savinek, Karin (avtor dodatnega besedila) 36
  • Schenk, George 137
  • Schopf, Christine (avtor) 213
  • Schulle, Keith A. (avtor) 207
  • Schwartz, Linda Smoak 230
  • Scott, Alister 43
  • Scott, Thomas R. (avtor) 86
  • Selan, Brigita (urednik) 29 , 30
  • Seliškar, Andrej (avtor dodatnega besedila,kartograf) 89
  • Severance, Frank L. 177
  • Sheehan, Steven (avtor) 188
  • Shoop, Barry (1957-) 114
  • Simeršek, Darko (ilustrator) 47
  • Simić, Dušan 231 , 232
  • Simmons, Thomas M. 219
  • SIST glej Slovenski inštitut za standardizacijo
  • Skalič, Aleš (avtor) 32
  • Sladić, Miodrag (kartograf) 236
  • Slovenska konferenca 20 ključev (1 ; 2001 ; Gozd Martuljek) 21
  • Slovenski inštitut za standardizacijo 3
  • Slovensko društvo za gradbeno informatiko 126
  • Slovensko združenje za geodezijo in geofiziko. Strokovno srečanje (5 ; 1999 ; Ljubljana) 84
  • Slovensko združenje za geodezijo in geofiziko. Strokovno srečanje (6 ; 2000 ; Ljubljana) 85
  • Smart (fotograf) 241
  • Smith, Peter Frederick 220
  • Smrke, Janja (avtor) 41
  • Solar, Mitja (pisec recenzij) 118
  • Solina, Franc (avtor) 68
  • Sosič, Emil (avtor) 41
  • Srejović, Dragoslav (avtor,prireditelj) 236
  • StadtINFO (Berlin) (kartograf) 240
  • Stanovnik, Aleš (1946-) 76
  • Stefanov, Predrag Č. (avtor) 107
  • Stetzenbach, Werner (avtor) 28
  • Stevanovič, Boris (avtor) 171
  • Stewart, Daniel Blair 115
  • Stirling, Lindsay 93
  • Stirn, Lidija Zadnik- glej Zadnik-Stirn, Lidija
  • Stojič, Zoran (avtor) 234
  • Strnad, Milena (avtor) 55
  • Strokovni posvet Management v izobraževanju glej Strokovni posvet Menedžment v izobraževanju (3 ; 1999 ; Portorož)
  • Strokovni posvet Menedžment v izobraževanju (3 ; 1999 ; Portorož) 33
  • Suomen Arkkitehtiliitto 215
  • Suomen Rakennustaiteen Museo 215
  • Svetek, Barbara (avtor) 41

  • Šajna, Mateja (avtor) 50
  • Šarenac, Lazar (avtor) 157 , 158
  • Šenk, Katka (avtor) 50
  • Šincek, Andrejka (avtor) 147
  • Šinigoj, Vojko (prevajalec) 62
  • Škarabot, Miha (urednik) 74
  • Šket Motnikar, Barbara (urednik) 83
  • Štalec, Miha 56
  • Štarklj, Jovan 116
  • Štefanec, Nataša (avtor) 25
  • Štupar, Milan (fotograf) 191
  • Šubic, Lojze (avtor) 181
  • Šujica, Milena Žiberna- glej Žiberna-Šujica, Milena
  • Šušmak, Danilo 95
  • Švetak, Jelenko (pisec recenzij) 95

  • Tadić, Milan 121
  • Tavčar, Denis (urednik) 21
  • Tavčar, Mitja I. 22
  • Thomsen, Kare 67
  • Tišler, Vesna 81
  • Tomaževič, Miha 183
  • Tošić, Dejan V. (avtor) 112
  • Tripp, Kim E. 138
  • Trnavčevič, Anita 34
  • Turk, Žiga (urednik) 126
  • Tušek, Simona (grafični oblikovalec) 141

  • Ušaj, Tanja (avtor) 16 , 151

  • Vakanjac, Denise (avtor) 233
  • Vakselj, Marko 23
  • Vaupotič, Janja (avtor) 41
  • Vavpetič, Aleš (avtor) 50 , 59
  • Vavpetič, Aleš (prevajalec) 57
  • Vehovec, Martina (urednik) 18
  • Vencelj, Marija (pisec recenzij) 59
  • Vendelin, Juri (fotograf) 239
  • Veselič, David (ilustrator) 12
  • Vidmar, Tim (avtor) 41
  • Vidrih, Renato (urednik) 83
  • Viher, Bogdan (avtor) 91
  • Vinarski dan (2002 ; Ljubljana) 174
  • Vodenik, Branko (avtor) 41
  • Vodopivec, Florjan (urednik) 84 , 85
  • Vodovnik, Zvone 26
  • Volk, Tinca (avtor) 136
  • Vrtačnik, Jaroslav (urednik) 36
  • Vuk, Martin (prevajalec) 57
  • Vukovič, Goran (urednik) 162

  • Wannithone, Soun (ilustrator) 226
  • Werber, Borut 69
  • Wigelius, Staffan (prevajalec) 239
  • Williams, Angela (avtor dodatnega besedila) 62
  • Williams, Colin P. 70
  • Williams, Lynn R. (ilustrator) 224
  • Williams, Neil 224
  • Williams, Rob (1948-) 71
  • Williamson, Andrew (avtor) 140
  • Witteman, Agaath (avtor) 187

  • Yates, Mel (fotograf) 195
  • Yendo, Mas 221
  • Yeomans, David T. (avtor) 180

  • Zadnik, Branko (avtor,urednik) 234
  • Zadnik-Stirn, Lidija 161
  • Zagorc, Barbara (avtor) 136
  • Zazula, Damjan (avtor,pisec recenzij) 60
  • Zazula, Damjan (avtor,urednik) 91
  • Zeier, Alexander (avtor) 149
  • Zlokolica, Miodrag 77
  • Znanstveno posvetovanje o razvoju organizacijskih ved (20 ; 2001 ; Portorož) 162
  • Zorko, Benjamin (avtor) 41
  • Zorman, Mateja (bibliografski predhodnik) 63
  • Zorman, Sašo (bibliografski predhodnik) 63
  • Zornada, Leo 58
  • Zupanc Grom, Renata (avtor) 34
  • Zupančič, Erik (ilustrator) 125
  • Zupančič, Mitja (avtor dodatnega besedila,kartograf) 89
  • Zupančič, Polona (urednik) 83
  • Zupančič, Vera 163

  • Žalar, Zdravko 117
  • Žalik, Borut (avtor) 60
  • Žele, Marija (avtor) 41
  • Željko, Matjaž 59
  • Željko, Matjaž (avtor) 49
  • Žiberna-Šujica, Milena (pisec recenzij) 175
  • Žigon, Stojan (avtor) 41
  • Žilič, Barbara (prevajalec) 166
  • Žitnik, Janez 78
  • Žnidaršič Kranjc, Alenka 165
  • Žujo, Nedžad (ilustrator) 10


  PREDMETNO KAZALO

  • 13C zaznamovane spojine 79
  • 16.-19.st. 185
  • 1856-1943 115
  • 1862 140
  • 19.st. 206
  • 1945-2000 191
  • 1970-1985 208
  • 1985-1990 209
  • 1990-1992 210
  • 1992-1995 211
  • 1995-1999 212
  • 1998 184
  • 1999 8

  • 20. st. 206
  • 20.st. 187 , 189 , 197 , 207 , 217
  • 2000 9 , 186

  • 3D grafika 96
  • 3D modeliranje 222
  • 3D risanje 218 , 219
  • 3D simulatorji 213
  • 3D studio Max 213
  • 3D urbanistično risanje 219

  • A/D pretvorba 114
  • Aalto, Alvar 215
  • AB armirani beton 128
  • AB plošče 128
  • AB vezi 183
  • ABC oblikovanja 151
  • abecedni seznam 147
  • abecedni seznam ulic 240
  • abstrakt 205
  • Access 2000 67
  • Accidents 105
  • adsorpcija 80
  • Afrika 236
  • Agricultural biotechnology - Social aspects 88
  • Air - Pollution - Mathematical models 42
  • akrobatsko letenje 224
  • aksiomi 45
  • aktiviranje 94
  • aktivnosti trženja 19
  • algebra 52
  • algoritmi 70 , 177
  • alkohol 95
  • alpski vrtovi 137
  • alternativa 220
  • alternativni viri energije 172
  • Amerika 182 , 207 , 243
  • Amsterdam 187 , 197
  • analitična geometrija 52
  • analitična statika 178
  • analitični modeli 216
  • analiza 46 , 48 , 59
  • analiza arom 86
  • analiza konstrukcij 126
  • analiza rezultatov 177
  • analiza variance 11
  • analize 1 , 202
  • analize mest 197
  • analize obremenitev 100
  • analize okolja šole 34
  • analize poslovanja 155 , 168
  • analize priložnosti 19
  • analize razvoja 150
  • analize strojev 100
  • analize trženjskih priložnosti 16
  • analize uspešnosti gospodarjenja 165
  • analize vina 174
  • analizne metode 174
  • Analog-to-digital converters 114
  • analogije 10
  • analogno-digitalna konverzija 114
  • angleščina 169
  • angleški 225 , 229 , 231 , 233 , 234
  • Anglija 217 , 238
  • animacije 186 , 205 , 219
  • antene 120
  • apartamaji 139
  • apartmaji 140
  • aplikacije 44 , 87 , 103 , 205
  • aranžmaji 139 , 140
  • arboretumi 138
  • Archaeology 237
  • ArchiCAD 218 , 219
  • Architectural design - Data processing - Congresses 142
  • Architectural firms - Directories - Great Britain 217
  • Architecture
   • - 20e siecle 197
   • - 20th century - Congresses 215
   • - Environmental aspects 220
   • - Philosophy - Congresses 215
   • - Switzerland 214
  • Architecture and energy conservation 220
   • - Computer simulation 96
   • - Mathematical models 96
  • Architecture, Modern
   • - 20th century. 197
   • - Great Britain - 20th century 217
   • - United States - 20th century 207
  • arheologija 236 , 237
   • - arheološke najdbe - metode in tehnike - leksikoni 236
  • arhitekti 214 , 217
  • arhitektura 96 , 114 , 139 , 140 , 180 , 182 , 184 , 197 , 199 , 205 , 206 , 207 , 208 , 209 , 210 , 211 , 212 , 214 , 215 , 216 , 217 , 218 , 219 , 220 , 221 , 223
  • Arhitektura - Teorija 208 , 209 , 210 , 211 , 212
  • arhitektura računalnika 71
  • arhitektura sistemov 149
  • arhitekturna dediščina 242
  • arhitekturna tipologija 182
  • arhitekturni stili 215 , 221
  • armature 128
  • armiranobetonski mostovi 129
  • Art, Modern
   • - England - 20th century - Exhibitions 184
   • - Exhibitions - Europe - 20th century 189
  • Ascolijev izrek 45
  • asfalti 179
  • asinhronski motorji 110
  • asociativne nevronske mreže 10
  • astronomija 57
  • atrijske hiše 217
  • Authorship - Style manuals 230
  • AutoCAD 222
  • Avant-garde (Aesthetics) - History - Exhibitions - Europe - 20th century 189
  • Avstrija 17 , 139
  • avtomatska proizvodnja 142
  • avtomobili 172
  • avtorska dela 25
  • avtorske pravice 1 , 25
  • Avtorske pravice - Zborniki 25
  • avtorskim sorodne pravice 25
  • avtorsko pravo 25

  • B2B - business to business 149
  • Balsley park 203
  • Balsley, Thomas 203
  • balzami 188
  • balzamiranje 237
  • bambusi 135
  • bančništvo 20
  • Bangkok 140
  • banke 160
  • Barcelona 197 , 204
  • baročna arhitektura 210
  • barok 243
  • barvanje 188
  • barvanje in toniranje kipov 188
  • barve 188 , 190
  • Bassi Andrea 214
  • Batista Dominika 205
  • Bearth Valentin 214
  • Beckmannov termometer 80
  • bencinske črpalke 207
  • Benečija 185
  • beneška krajina 185
  • Berlin 204 , 240
  • Bernoullijeva enačba 46
  • Besselove funkcije 46
  • beton 128
  • bibliografija 208 , 209 , 211 , 212
  • Bibliographical citations - Handbooks, manuals, etc 230
  • bičje 135
  • biofizika 87
  • biogeneza arome 86
  • biografija 115
  • biokemija 79 , 86 , 87
  • biološki učinki 40
  • biomasa 97 , 98
  • bioplini 220
  • biorazgradljiva olastika 172
  • biotehnologija 88
  • biroji 217
  • bivalna kultura 206
  • bivalni prostor 221
  • Bivalno okolje - Energijski tokovi - Priročniki 190
  • blagoznanstvo 95
  • Blagoznanstvo - Učbeniki za srednje šole 95
  • Bližnji vzhod 236
  • Bog bodies 237
  • bojna vozila 101
  • Boniteta podjetij - Presoja - Pojmi - Znanstvene študije 166
  • boniteta podjetja 166
  • bonsai 137
  • botanika 89 , 135 , 137 , 138
  • Botta Mario 214
  • bozoni 74
  • Brandenburg 240
  • Bremen 200
  • brezdomci 221
  • Bristol 139
  • Brouwerjev izrek 45
  • brusilni stroji 102
  • Budva 1979 183
  • Building - Handbooks, manuals, etc 178
  • Buildings - Specifications 180

  • CAD 100 , 141 , 222
  • CAD/CAM sistem 141 , 142
  • CAD/CAM sistemi 103
  • CAD/CAM systems 100
   • - Congresses 142
  • CAM 141
  • Cantorjeva množica 45
  • CAQ 141
  • carine 15
  • Cauchy Augustin Louis 47
  • CEFTA 15
  • CEN/TC 3
  • cene 14 , 136
  • CENELEC 3
  • cenovne strategije 19
  • Centralna Amerika 182
  • centralno ogrevanje 181
  • Ceste - Vzdrževanje 127
  • cestišča 201
  • cestna infrastruktura 199
  • cestna razsvetljava 134
  • cestni inventar 207
  • cestni predori 92
  • Cestni predori - Požarna varnost - Zborniki 92
  • cestni transport 164
  • Chelsea Waterside Park 203
  • Chemical senses 86
  • CIAM kongres 197
  • CIM 141
  • citiranje literature 230
  • City planning - History - 20th century. 197
  • Ciudad de Mexico 1985 183
  • Clavuot Conradin 214
  • Cliffordovo algebra 75
  • Climate changes 220
  • COBISS 4 , 5 , 7
  • COBISS/Medknjižnična izposoja - Programska oprema - Priročniki 4
  • Coleshawova metoda 166
  • Columbia University Park 203
  • COMARC format 7
  • Commercial art 186
  • Commo 197
  • Communication of technical information 169
  • Computer architecture 71
  • Computer network architectures 71
  • Contamination 105
  • controlling 160
  • Conzett Jurg 214
  • CPA - Classification of Products by Activity 147
  • cyber arhitektura 189

  • časovne domene 113
  • časovne strukture 44
  • časovne vrste 11
  • časovni modeli 177
  • čiščenje 40
  • članki 208 , 209 , 210 , 211 , 212
  • človekov organizem 90
  • črke 188
  • črna gradnja 198

  • davčna služba 163
  • davčni postopki 163
  • davčnosvetovalna načela 17
  • davki 17
  • Davki
   • - Posvetovanja 17
   • - Pravna ureditev - Slovenija - Priročniki 163
   • - Slovenija - Posvetovanja 17
  • DDV - davek na dodano vrednost 17
  • De Meuron Pierre 214
  • Dechets d'emballage - Aspect de l'environnement - Pays de l'Union europeenne 130
  • Decision making - Case studies 132
  • definicije 32
  • deformacije teles 76
  • Degelo Heinrich 214
  • dejavnosti inoviranja 2
  • dejavnosti trženja 22
  • dekodiranje 70
  • dekoracija 139 , 140 , 192 , 195
  • dekorativne trave 135
  • delavniške risbe 222
  • deljenje 56
  • delo 76
  • delo z datotekami 69
  • delo z zbirkami 67
  • delovanje 133
  • delovanje maksimalne magnitude 83
  • delovanje osnovnih funkcij 118
  • delovanje programov 71
  • delovanje računalnikov 71
  • delovanje vode na organizem 90
  • delovna razmerja 26
  • delovna sredstva 155
  • delovno pravo 26
  • Delovno pravo - Učbeniki za visoke šole 26
  • denarništvo 20
  • denudacija 82
  • Deplazes Andrea 214
  • deponijski plini 42
  • desetprstno tipkanje 151
  • Design, Industrial 103
  • detajli 178 , 201
  • detekcijske metode 170
  • determinantne matrike 54
  • deterministični modeli 177
  • Devanthery Patrick 214
  • devizno poslovanje 15
  • dezinfekcija hrane 170
  • dezorientacija 189
  • dežele tretjega sveta 198
  • diagrami 179 , 188
  • didaktika 28
  • dielektriki 111
  • Diener Roger 214
  • diferencialne enačbe 51 , 53
  • diferencialni račun 53
  • diferenčne enačbe 51 , 59
  • difuzija 80 , 81
  • difuzija primesi 121
  • Digital libraries
   • - Congresses 6
   • - Europe - Congresses 6
  • digitalizacija dokumentov 6
  • digitalna glasba 213
  • digitalna mesta 194
  • digitalna tehnika 118
  • digitalna vezja 118
  • digitalne informacije 194
  • digitalne knjižnice 6
  • digitalne novice 194
  • digitalne slike 114
  • digitalno planiranje 199
  • dimenzije 223
  • dimenzioniranje elementov 100
  • dimniki 181
  • dinamična analiza 73
  • dinamične obremenitve 99
  • dinamični HTML 148
  • dinamični pojavi 106 , 107
  • dinamični sistemi 177
  • dinamično programiranje 157 , 161
  • dinamika 73 , 76 , 78
  • dinamika delcev 73
  • dinamika odvijanja 175
  • dinamika togega telesa 73
  • diode 121
  • direktni marketing 12
  • diskretni modeli 177
  • diskretno deterministično programiranje 54
  • Dissemination of information 43
  • distribucija 19
  • dizajn 139 , 140 , 186 , 187 , 199 , 207
  • dizajnerji 186
  • dobava gradiva naročniku 4
  • Dobrovnik 32
  • dodatna oprema 63
  • dodatna razsvetljava 134
  • dohodek 136
  • dohodninska obdavčitev 163
  • doktorska disertacija 205
  • doktorske disertacije 79 , 199 , 200 , 216
  • določanje celuloze 81
  • določanje holoceluloze 81
  • določanje lignina po Klasonu 81
  • določanje pepela v vinu 174
  • določanje starosti jamskih sedimentov 85
  • določanje suhega ekstrakta 174
  • določbe pravilnika 23
  • Domarjev model 51
  • dovoljenja 164
  • dozimetrija 170
  • drevesa 138
  • drevesne strukture 44
  • drevesne vrste 138
  • Drug Delivery Systems - methods 87
  • Drug Design 87
  • druge pravice 25
  • družabno življenje 139 , 140 , 239 , 241
  • družbena gibanja 88
  • drvarnice 206
  • države v razvoju 198
  • države v tranziciji 198
  • državna tekmovanja 50
  • Dublin 204
  • duhovna stanja zavesti 10
  • duhovnost 10
  • Dunaj 139
  • dvorišča 206
  • Dynamics 73

  • Earth construction - Handbooks, manuals, etc 182
  • East River Esplanade Park 203
  • EFTA 15
  • Egipt 182
  • ekologija 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 88 , 105 , 130 , 131 , 132 , 196 , 202 , 220
  • ekološka gibanja 88 , 196
  • ekološka politika 39 , 132
  • ekološke komune 196
  • ekološke tehnike gradnje 196
  • ekološki gradbeni materiali 196
  • ekološko inteligentna arhitektura 196
  • ekonomičnost 220
  • ekonomija 138 , 198 , 202 , 233
  • Ekonomija - Terminologija - Angleščina - Slovenščina - Slovarji - NUK 233
  • ekonomika investicij 165
  • ekonomika podjetja 165
  • ekonomika poslovanja 155
  • ekonomska učinkovitost 21
  • ekonomske osnove 150
  • ekonomski dejavniki 202
  • ekonomski položaj 136
  • ekonomski razvoj 18
  • ekonomsko poslovanje 156
  • eksistenčni izreki 46
  • eksperimenti 196
  • eksperti 180
  • eksplozivi 94 , 171
  • eksplozivne snovi 94
  • ekstrakcije lesa 81
  • Ekvador 182
  • elastična obnašanja 183
  • Electronic books 196
  • elektrarne 107
  • električna energija 116
  • električna vezja 112 , 113
  • električne mreže 113
  • električni sistemi 120 , 178
  • električni stroji 110
  • elektrika 72 , 97
  • elektro inženirji 115
  • elektroenergetski sistemi 106 , 107
  • elektrogospodarstvo 116
  • elektromagnetizem 108
  • elektromagnetna indukcija 108
  • elektronika 118 , 119
  • Elektronika - Učbeniki za srednje šole 120
  • elektronske lastnosti 119
  • elektronske preglednice 62
  • Elektronske preglednice - Računalniški programi 62
  • elektronske strukture 119
  • elektronsko čiščenje preje 175
  • elektronsko poslovanje 64 , 149 , 160 , 168
  • Elektronsko poslovanje - Posvetovanja - Mednarodna posvetovanja 168
  • elektrotehnični materiali 111
  • elektrotehnika 98 , 106 , 107 , 108 , 109 , 110 , 111 , 112 , 113 , 114 , 116 , 117 , 118 , 119 , 120 , 121 , 122 , 177 , 228
  • Elektrotehnika - Učbeniki za srednje šole 117
  • elementarna geometrija 52
  • elementi EES 106
  • elementi gradnje 180
  • elementi vezij 113
  • elementi za spajanje 100
  • embalaža 95
  • Emballages - Droit europeen 130
  • Embalming 237
   • - history 237
  • empatično vživljanje 143
  • emulzije 188
  • EN 3
  • enačbe 73
  • enačbe z eno neznanko 56
  • enciklopedični leksikon 226
  • enciklopedija 135
  • energetika 44 , 97 , 98 , 107 , 116 , 172 , 173 , 181 , 220
  • energetski viri 98
  • energija 76 , 96 , 202
  • energija vetra 97
  • energija vode 97
  • energijske silnice 190
  • energijski podsistemi 96
  • energijski sistemi 96
  • Engineering design 44
  • Engineering graphics 222
  • Engineering mathematics - Formulae 73
  • enostavne zavore 175
  • ENV 3
  • ENV 1993 125
  • Environmental degradation - United States - Case studies 196
  • Environmental engineering 202
  • Environmental engineers - United States - Biography 196
  • Environmental monitoring 38
  • Environmental policy
   • - Germany 39
   • - Great Britain 39
   • - Greece 39
  • Environmental research 43
  • Environmental risk assessment 132
  • Environmentalism 88
  • Environmentalists - United States - Biography 196
  • epitaksialna rast 121
  • erbano planiranje 204
  • ERFC funkcije 121
  • ergonomija 159
  • erozija 82
  • esej 215
  • Estonija 239
  • etika davčnika 17
  • etilni silikati 188
  • etnologija 206
  • etruščanska civilizacija 236
  • ETSI 3
  • European Environment Agency 43
  • European Union 39
  • evalvacije komercialnih Web strani 168
  • evidence 163
  • Evropa 37 , 43 , 89 , 182 , 236 , 243
  • Evropska agencija za okolje 43
  • Evropska skupnost 39 , 130
  • evropska tekmovanja 49
  • Evropska unija 15 , 37 , 160
  • evropske gledališke maske 187
  • evropski predstandard 125
  • evropski standardi 3
  • evropski standardi za gradbeništvo 3
  • Excel 2000 62

  • Fakulteta za organizacijske vede - Študijski programi 29 , 30
  • fakultete 214
  • farmakologija 87
  • fazni diagrami 106
  • FDM 142
  • Feng Šui - Priročniki 190
  • fenomenalna zavest 10
  • figure 224
  • filozofija 190 , 215
  • filtriranje 81
  • finance 17 , 156 , 233
  • finančni viri 153
  • finančno poslovanje 155 , 156 , 167
  • fitogeografija 89
  • fizika 28 , 72 , 76 , 77 , 78
  • Fizika
   • - Posvetovanja 74
   • - Pouk - Učbeniki 28
   • - Učbeniki za visoke šole 76
   • - Vaje za visoke šole 78
  • Fizikalna kemija - Vaje za visoke šole 80
  • fizikalna kemije 80
  • fizikalna zgradba snovi 74
  • fizikalne osnove znanosti 10
  • fiziologija 87
  • Fiziološki procesi - Računalniška simulacija - Učbeniki za visoke šole 91
  • Flavor 86
  • Flavoring essences 86
  • fleksibilna gradnja 217
  • fleksibilni obdelovalni sistemi 141
  • Flow charts 44
  • FMEA metoda 159
  • forma 216
  • formule 73
  • fosilna goriva 97
  • fotografija 93
  • fotografije 184
  • fotometrične meritve 134
  • fotoni 114
  • fotonska tehnologija 114
  • Fourierova transformacija 48
  • francoski 234
  • frekvenčne porazdelitve 11
  • funkcije več spremenljivk 51
  • funkcije z omejeno variacijo 48
  • funkcije zbirnega centra 20
  • funkcionalizem 189
  • funkcionalna mesta 197
  • funkcionalnost strani 66

  • Galerija RA 187
  • galerije 184
  • Gardens - Design 192
  • gasilna sredstva 171
  • Gasilstvo - Priročniki 171
  • gašenje 171
  • Gate City Osaki 203
  • GATT 15
  • Genetic engineering 88
  • genetski inženiring 88
  • geodetske meritve premikov tal 84
  • geodezija 84 , 85
  • Geodezija - Slovenija - Posvetovanja 84 , 85
  • geofizika 83 , 84 , 85
  • Geofizika - Slovenija - Posvetovanja 84 , 85
  • geofizikalne raziskave 84
  • geografija 93 , 235
  • geologija 82
  • Geologija - Učbeniki za visoke šole 82
  • geološka karta 82
  • geološke značilnosti 90
  • geološke značilnosti kamnin 82
  • geometrija 55 , 57 , 59
  • Geometrija - Vaje za srednje šole 55
  • geometrijska optika 57
  • geotermalna energija 97 , 220
  • gibalne količine 76
  • Gigon Annette 214
  • GIS tehnologija 85
  • glasba 215
  • glina 182
  • globalizacija 160 , 162 , 198
  • globalizacijska gibanja 162
  • gonila z vlečnim elementom 102
  • Gordonova tehnika 1
  • gorenje 171
  • gorivne celice 172
  • gospodarjenje z materialom 159
  • Gospodarske dejavnosti - Poslovno tveganje - Ekonomska analiza - Znanstvene študije 166
  • gospodarske družbe 13
  • Gospodarske družbe
   • - Prevzem - Posvetovanja 13
   • - Združevanje - Posvetovanja 13
  • Gospodarske organizacije - Gospodarske panoge - Dejavniki tveganja - Kompleksnost - Znanstvene študije 166
  • gospodarski razvoj Slovenije 18
  • gospodarsko pravo 156
  • gospodarstvo 18
  • gostinstvo 139
  • gostota 174
  • gostota objektov na prebivalstvo 207
  • gostota poselitve 193
  • govorne predstavitve 68
  • GPS tehnologija 85
  • gradbena dela 180
  • Gradbena informatika - Posvetovanja 126
  • gradbene konstrukcije 178
  • gradbeni elementi 178
  • gradbeni informacijski sistemi 126
  • Gradbeni informacijski sistemi - Posvetovanja 126
  • gradbeni materiali 95 , 178 , 182
  • gradbeni priročnik 178
  • gradbeni proizvodi 3
  • gradbeni tim 178
  • gradbeništvo 3 , 82 , 125 , 126 , 127 , 128 , 129 , 178 , 179 , 180 , 182 , 183 , 234
  • gradbišča 178
  • gradniki 69
  • gradnja 180
  • gradnja na internetu 205
  • gradnja z zemljo 182
  • grafična simulacija 96
  • grafična statika 178
  • grafične analize 222
  • grafični dizajn 186
  • grafika 186 , 188 , 191 , 213
  • grajeno okolje 202
  • granulati 179
  • Graphic arts - History - 20th century. 186
  • gravitacija 76
  • Grčija 39
  • gredi 100 , 102
  • gredne zveze 102
  • grobišča 237
  • grška civilizacija 236
  • guma 188
  • Guyer Mike 214
  • GZS - Gospodarska zbornica Slovenije 1

  • harmonija 190
  • Harrodov model 51
  • HEMT 121
  • Henry Moore Institute 184
  • Herzog Jacques 214
  • heterogeno ravnotežje 80
  • heuristično programiranje 158
  • hibermanija 189
  • hibridna vezja 121
  • hibridni modeli 177
  • hidroenergetski stroji 106
  • hidrogeologija 82
  • hidrogeološke značilnosti 90
  • hidroizolacije 201
  • hidromehanika 76 , 78
  • hidrostatični pogoni 102
  • hidrotehnika 234
  • hierarhične strukture vzorcev 10
  • hipergeometrijska diferencialna enačba 46
  • hiša prihodnosti 220
  • hiša-stroj 221
  • hiše na strehi 221
  • hitra izdelava orodij 103
  • hitra izdelava prototipov 103
  • hitra rast 138
  • hlajenje 97 , 220
  • holinistična dinamika 10
  • holohrafija 10
  • holomorfne funkcije 48
  • holtikultura 138
  • holtikulturna znanost 138
  • horizontalni premiki 84
  • hortikultura 135 , 137
  • Hotel Bristol - Zgodovina 139
  • hoteli 139 , 140 , 238
  • Hoteli - Velika Britanija 238
  • hotelirstvo 139 , 140
  • hotelske sobe 139 , 140
  • hrana 41
  • Human remains (Archaeology) 237
  • Hunters Point 203
  • Hydrocarbons - Environmental aspects - Congresses 40
  • Hydrogen as fuel 172

  • IAEA 105
  • Ice mummies 237
  • IEC 3
  • ilovica 182
  • ilustracije 184 , 186
  • inaktivacija mikroorganizmov 170
  • indeks barv 188
  • Indija 140
  • individualna delovna razmerja 26
  • industrijska lastnina 1
  • industrijska psihologija 154
  • industrijska razmerja 26
  • industrijska revolucija 243
  • industrijski dizajn 184
  • industrijski procesi 44
  • industrijski proizvodi 173
  • industrijsko oblikovanje 103
  • informacije 173
  • informacijska arhitektura 205
  • informacijska družba 64
  • Informacijska družba - Slovenija - Zborniki 64
  • informacijska podpora 32
  • Informacijska tehnologija - Družbeni vidik - Zborniki 64
  • informacijske tehnologije 91 , 150
  • informacijski sistemi 5 , 64 , 96 , 126 , 168
  • informacijski viri 64
  • informacijsko relejni center FEMIRC 1
  • informatika 64 , 126 , 168
  • informatizacija 144
  • informiranje 32
  • infrastruktura 142
  • Inki 237
  • inovacije 1 , 2 , 145 , 150 , 180
  • Inovacije - Viri - Vzročnost - Nedoločenost - Sistemsko mišljenje - Priročniki 145
  • inovacijska dejavnost 1
  • inovacijska podpora 1
  • inovacijska strategija Slovenije 2
  • inovativni potenciali 2
  • inovativnost 2
  • inoviranje 2
  • instalacijski sistemi 178
  • instrumenti 205
  • integracije knjižnic 6
  • integrali s parametrom 48
  • integralni račun 53
  • integrirana polja 121
  • integrirana proizvodnja 141
  • intelektualna lastnina 1 , 2 , 25
  • inteligentni sistemi 126
  • interesi posameznikov 27
  • International Congress for Modern Architecture 197
  • Internationale situationniste - Exhibitions 189
  • internet 61 , 63 , 229
  • Internet (računalniško omrežje) - Priročniki 61 , 63
  • invalidsko zavarovanje 26
  • inženiring 180
  • inženirske vede 231 , 232
  • ionska implementacija 121
  • iskanje podatkov 6 , 230
  • ISO/TC 3
  • Italija 17
  • izbira 181
  • izbira načina vstopa 14
  • izbira tematike 230
  • izbiranje tujih trgov 14
  • izboljšanje delovanja programa 69
  • izbor 5
  • izbor invencije 1
  • izbor trgov 19
  • izdelava 182
  • izdelava in montaža 125
  • izdelava projektne dokumentacije 218
  • izdelki 16
  • izdelki lesne industrije 95
  • izhod iz krize 146
  • izjava o varnosti 23
  • izkopanine 237
  • izletniške točke 239 , 241
  • izmenične električne veličine 117
  • izmenični tokokrogi 117
  • izmenični tokovi 108
  • izmenjava podatkov 20 , 32
  • iznajdbe 1
  • izoblikovanje lesa 102
  • izobraževalna politika - ekonomika izobraževanja 34
  • izobraževalne storitve 34
  • izobraževalni sistemi 33
  • izobraževanje 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 91 , 138 , 144 , 228
  • Izobraževanje - Management - Posvetovanja 33
  • izobraževanje in vzgoja zunaj šole - telehiša - Kobilje - Dobrovnik - priročniki 31 , 32
  • izobraževanje odraslih 32
   • - permanentno izobraževanje 31
  • izogibanje dvojnemu obdavčevanju 17
  • izolacije 201
  • izolacijski materiali 220
  • izometrija 222
  • izostazija 82
  • izpitne naloge 109 , 110
  • izračun davčne obremenitve 17
  • izračun zgradb 178
  • izračuni 128 , 134
  • izračuni konstrukcij 99
  • izrazi 56
  • izražanje v jaz obliki 143
  • izredne vremenske razmere 127
  • Izredni cestni prevozi 164
  • izredni prevozi 164
  • Izredni prevozi 127
  • izrek o negibni točki 45
  • iztok plina 42
  • izumi 1 , 2
  • izumitelji 115
  • izvajanje 12 , 164
  • izvedbe 217
  • izviri 82
  • izvirska voda 90
  • izvoz 15
  • izvršilni krog 71

  • jajca 95
  • jajce 188
  • javna naročila 24
  • Javna naročila - Pravna ureditev - Slovenija - Posvetovanja 24
  • javna naročila malih vrednosti 24
  • javna uprava 27
  • Javna uprava - Slovenija - Posvetovanja 27
  • javne zgradbe 199 , 214
  • javni potniški promet 240
  • javni razpisi 24
  • javni sektor 24
  • jedi 226
  • jedrska elektrarna Krško 41
  • jedrska energija 97 , 220
  • jedrska fizika 72 , 74
  • jedrska industrija 105
  • Jedrska industrija 105
  • jedrski reaktorji 97 , 106
  • jeklene konstrukcije 125 , 221
  • Jeklene konstrukcije - Projektiranje - Standardi - Učbeniki za visoke šole 125
  • Judovska nacionalna in univerzitetna knjižnica 8 , 9

  • kadri 154
  • Kadri
   • - Planiranje - Vaje za visoke šole 154
   • - Razvoj - Vaje za visoke šole 154
  • kadrovska politika 154
  • kadrovski potencial 154
  • KAIZEN metoda 159
  • kakovost 22 , 33
  • kakovost blaga 95
  • kakovost razsvetljave 134
  • kakovost vode v Sloveniji 84
  • kalkulacije 165
  • kalorimetrija 80
  • kamen 183 , 215
  • Kamnik - srednjeveško jedro 210
  • kamnite zgradbe 183
  • karabinke 124
  • Karabinke - Leksikoni 124
  • kartiranje 89
  • kartiranje potresnih območij 83
  • kartografija 89
  • kartografsko grdivo 240
  • kaskadni stilni seznami 148
  • katalog 3
  • katalog kopalniške opreme 223
  • katalogi 185 , 191
  • kazein 188
  • kemične formule 188
  • kemično klasificiranje 188
  • kemija 81 , 171 , 173
  • Kemija - Vaje za visoke šole 81
  • kemija čutil 86
  • kemija polimerov 87
  • kemijska industrija 173
  • kemijska kinetika 80
  • kemijske reakcije 188
  • kemijske spojine 86
  • kemijski učinki 170
  • KERAFIX 223
  • KERAMAG 223
  • Kerez Christian 214
  • kibernetična umetnost 213
  • kinematične analize 100
  • kinematika 76 , 78
  • kinematika delcev 73
  • kinematika odvijanja 175
  • kinematika togih teles 73
  • kinetika delcev 73
  • kinetika togih teles 73
  • kiparske galerije na odprtem 184
  • kiparstvo 184
  • Kirchoffovi zakoni 112 , 113
  • kitajska geomantika 190
  • klasifikacija 86
  • klasifikacija odpadkov 131
  • klasifikacija proizvodov 147
  • klimatske spremembe 220
  • klimatski vplivi 179
  • kmetijstvo 136
  • knjigovodske listine 163
  • knjigovodstvo 163
  • Knjigovodstvo - Priročniki 163
  • knjižnice 8 , 9 , 214
  • knjižničarstvo 4 , 5 , 6 , 7
  • know how 138
  • knowhow 1
  • Kobilje 32
  • kodeks poklicne etike 17
  • kodiranje 70
  • kognitivna nevroznanost 10
  • kolektivna delovna razmerja 26
  • kolektivno uveljavljanje pravic 25
  • koloidne raztopine 81
  • kombinacije figur 224
  • kombinacijska vezja 118
  • kombinatorika 59
  • komercialna umetnost 186
  • komercialno poslovanje 19
  • kompaktni metrični prostori 45
  • kompenzacija moči 106
  • kompenzatorji 106
  • kompleksna števila 59
  • kompleksni račun 53
  • komunalna energetika 96
  • komunalna infrastruktura 199
  • komunalna odlagališča 42
  • Komunalni odpadki 37
  • komuniciranje 160
  • Komuniciranje - Teorija - Učbeniki za višje šole 143
  • komunikacija 143
  • komunikacije 93 , 122 , 205
  • komunikacijska podpora 32
  • komunikacijske veščine 143
  • komunikacijski sistemi 178
  • komunikologija 143
  • koncentracija alkohola 174
  • koncepti trženja 22
  • končne vrste 47
  • kondenzatorji 121
  • konfekcija 225
  • konfekcijska tehnologija 225
  • Konfekcijska tehnologija - Angleščina - Strokovni izrazi - Dvojezični slovarji 225
  • konkurenčna sposobnost 18
  • konkurenčnost 160
  • konkurenčnost podjetij 21
  • konstante 106
  • konstruiranje 99
  • konstruiranje strojev 100
  • konstruiranje za proizvodnjo 100
  • konstrukcije 178
  • konstrukcijski materiali 100
  • konstrukcijski sistemi 128 , 178
  • konstruktivizem 221
  • kontaminirana mesta 196
  • kontrola 180
  • kontrola procesa 170
  • kontroling 167 , 227
  • kontrolne meritve 38
  • konzerviranje živil 170
  • koordinacije dela 180
  • koordinacije med izvajalci 180
  • kopalnice 223
  • kopalniški elementi 223
  • Kopenhagen 204
  • kopiranje 1
  • koraki učenja 151
  • korozija 99
  • Košir Fedja 208 , 209 , 210 , 211 , 212
  • kotli 181
  • Kotli 181
  • kotne funkcije 56
  • kovičene zveze 102
  • kovina 190 , 217
  • kovine 95
  • kovinski izdelki 95
  • kozmično ravnotežje 190
  • kože 95
  • krajevni pregledi 182
  • krajinska arhitektura 137 , 184 , 192 , 195 , 203 , 207
  • Kranj 29 , 30
  • kratice 147 , 229
  • kriminal 198
  • krioskopija 80
  • kriptografija 70
  • krivulje 48
  • krize 146
  • krizni management 146
  • krogelne funkcije 46
  • kronologija 207
  • kronološki pregled 206 , 243
  • krožne žage 176
  • kršenje pravic 1
  • Krška kotlina - Geologija - Posvetovanja 84
  • krzna 95
  • kulinarične specialitete 226
  • kulturna zgodovina 242
  • kulturni spomeniki 242
  • kulturno zgodovinski razvoj 207
  • kupole 182
  • Kurgan Laura 189
  • kvalije 10
  • Kvaliteta - Management - Posvetovanja 160
  • kvantizacija 75
  • kvantna fizika 10
  • kvantna teleportacija 70
  • kvantni računalniki 70
  • kvantno računalništvo 70
  • kvarki 74

  • laboratorijska oprema 81
  • laboratorijske vaje 80 , 81
  • laboratorijski testi 183
  • Lamuniere Ines 214
  • Landfill gases 42
   • - Computer simulation 42
   • - Environmental aspects - Mathematical models 42
  • Landscape painting - Exhibitions 185
  • Laplaceova transformacija 48 , 112
  • lasersko modeliranje 142
  • lastno znanje 1
  • lastnosti 117
  • lastnosti polarnih smektikov 74
  • lastnosti presojevala 166
  • Lebesgueova mera 48
  • Lebesguova lema 45
  • leksikoni 124 , 236
  • lepaki 191
  • les 95 , 190 , 217
  • Les - Kemijska analiza - Vaje za visoke šole 81
  • lesna biomasa 181
  • Lesna biomasa - Zgorevanje 181
  • lesna industrija 102 , 176
  • lesnoobdelovalni stroji 102
  • Lesnoobdelovalni stroji - Učbeniki za visoke šole 102
  • letala 172
  • letališča 198
  • letno poročilo 163
  • ležaji 102
  • limita zaporedja 47 , 56
  • linearna vodila 102
  • linearne diferencialne enačbe 46
  • linearne enačbe 54
  • linearno programiranje 157 , 161
  • linijski sistemi 128
  • literarna analiza dela 230
  • literatura 29 , 30 , 215
  • litografija 121
  • Ljubljana 210
  • ljudje 239 , 241
  • ljudska umetnost 184
  • ločje 135
  • logaritmi 56
  • logične funkcije 118
  • Logika
   • - Naloge za osnovnošolska tekmovanja 50
   • - Naloge za srednješolska tekmovanja 50
  • logistika 233
  • lokalna samouprava 27
  • lom 99
  • lončarstvo 184
  • low cost 217
  • lupine jedr 74

  • Machine design - Computer-aided design 100
  • mačji repi 135
  • Madžarska 17
  • magnetizem 108
  • magnetni materiali 111
  • magnetno polje 108
  • mah 137
  • mahov vodnjak 137
  • mahovina 137
  • mahovita skala 137
  • mahovita tla 137
  • mahovje 137
  • mahovna ruša 137
  • mahovna streha 137
  • makete 203 , 204
  • mala podjetja 14
  • Mala podjetja
   • - Finančno poslovanje - Učbeniki za visoke šole 14
   • - Marketing - Učbeniki za visoke šole 14
   • - Mednarodno poslovanje - Učbeniki za visoke šole 14
  • Mali grad v Kmniku 210
  • management 156 , 160 , 162 , 180
  • Management
   • - Poslovno tveganje - Učbeniki za visoke šole 146
   • - Posvetovanja 160 , 162
   • - Praksa - Priročniki 145
   • - Strategija - Vaje za visoke šole 154
   • - Študijski programi 29 , 30
  • managerji 153
  • Manufacturing processes 103
  • Maribor 206
  • marketing 12 , 16 , 22 , 34 , 156
  • Marketing
   • - Strategija - Učbeniki za visoke šole 22
   • - Učbeniki za srednje šole 16
   • - Učbeniki za visoke šole 12 , 19
  • marketinški procesi načrtovanja 2
  • marketinški programi 14
  • marketinško načrtovanje 34
  • Markli Peter 214
  • Markove verige 177
  • maske 187 , 237
  • masti 95
  • matan 220
  • matematična analiza 48 , 51
  • Matematična analiza
   • - Učbeniki za visoke šole 51
   • - Vaje za visoke šole 48
  • matematična anliza 53
  • matematična fizika 75
  • matematična statistika 58
  • Matematična statistika - Učbeniki za visoke šole 58
  • matematična tekmovanja 49
  • matematične analogije nevronskih mrež 10
  • matematični modeli 40 , 42 , 96 , 106 , 161 , 216
  • matematični programi 68
  • matematika 42 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 59
  • Matematika 52 , 53
   • - Šolska tekmovanja 49
   • - Vaje za srednje šole 56 , 59
   • - Zgodovina 57
  • materiali 125 , 128 , 173 , 179 , 183 , 188 , 201 , 215
  • Materiali - Transport - Učbeniki za srednje šole 95
  • materialne pravice 25
  • Mathematical physics 75
  • matrične igre 54
  • Mealyjev avtomat 65
  • medčloveške komunikacije 169
  • medčloveški odnosi 152
  • medicina 91 , 93
  • medijska arhitektura 205
  • medknjižnična izposoja 4
  • medmrežje 68
  • mednarodna menjava 15
  • mednarodna trgovina 15
  • mednarodna uporaba 66
  • mednarodne ekonomske integracije 15
  • mednarodne finance 15
  • mednarodne marketinške raziskave 14
  • mednarodne olimpiade 59
  • mednarodni sporazumi 15
  • mednarodno ekonomsko sodelovanje 15
  • mednarodno poslovanje 14
  • mednarodno sodelovanje 15
  • mednarodno trženje 15
  • medosebne komunikacije 169
  • mehanika 72 , 73 , 77 , 78 , 125
  • Mehanika - Naloge 77
  • mehanizmi podpore 96
  • mehanska energija 97
  • mehanska glasba 93
  • mehanske lastnosti 183
  • mehanske strukture 44
  • Meili Marcel 214
  • mejna stanja nosilnosti 125
  • mejna stanja uporabnosti 125
  • Meksiko 182
  • menedžment 144 , 145
  • menjalni odnosi v javni šoli 34
  • meritve 114
  • meritve vin 174
  • merjenje časa 93
  • MESFET 121
  • mesta 196 , 198 , 204 , 210 , 240 , 243
  • mestna infrastruktura 193
  • mestna obzidja 210
  • mestna prenova 200
  • mestni parki 203
  • mestni prostor 200
  • mesto in voda 203
  • meščanska družba 243
  • metabolizem dušikovih spojin 174
  • metal 217
  • metateritorij 205
  • meteorologija 93
  • metoda 20 ključev 21
  • metoda CAMPARI 166
  • metoda petih C 166
  • metoda po Victorju Meyerju 80
  • metoda presojanja 166
  • metoda Vinski pajek 174
  • metode arhitekturnega oblikovanja 205
  • metode izobraževanja 224
  • metode konstruiranja 100
  • metode načrtovanja 179
  • metode reševanja vezij 112
  • metropole 193 , 204
  • Microsoft Excel (računalniški program) - Priročniki 62
  • mikroelektronika 121
  • mikroelektronske tehnologije 111
  • mikroskopi 93
  • Milano 197 , 204
  • Miller Quintus 214
  • mineralne vode 90
  • Mineralne vode 90
  • mineralni izviri 90
  • miniranje 123
  • miselni vzorci 1 , 189
  • mladi arhitekti 217
  • mlečni izdelki 95
  • mleko 95
  • MMGT - Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem 1
  • množenje 56
  • množični pojavi 11
  • mobilna telefonija 229
  • mobilni telefoni 122
  • Mobilni telefoni - Uporaba - Priročniki 122
  • mobilnost v metropolah 193
  • modeli 10 , 222
  • modeli informiranja 194
  • modeli potresnih virov 83
  • modeliranje 103 , 107 , 216
  • modeliranje elektrarn 106
  • modeliranje elementov 106
  • modeliranje konstrukcij 126
  • modeliranje naravnih pojavov 44
  • modeliranje signalov 177
  • modeliranje sistemov 177
  • modeliranje zveznih sistemov 177
  • moderna 197 , 217
  • moderna umetnost 184 , 187
  • moderna zgodovina 198
  • modernizacija proizvodnje 150
  • modernizem 221
  • molska masa 80
  • Moorov avtomat 65
  • moralne pravice 25
  • Morger Meinrad 214
  • morje 40
  • MOSFET 121
  • Moskva 193
  • Moss gardening 137
  • Mosses 137
  • mostovi 129
  • motiviranje ustvarjalnosti 1
  • Motorola 71
  • Mousses 137
  • možganska nevihta - brainstorming 1
  • možgenske strukture 10
  • mreža potresnih opazovalnic 85
  • mrežno planiranje 158
  • mrežno programiranje 54 , 161
  • multimedija 148
  • multimedijske knjižnice 6
  • multimedijske predstavitve 213
  • Mumford Eric 197
  • mumije 237
  • Mummies 237
  • mutacije 198
  • muzeji 184 , 214
  • MZT - Ministrstvo za znanost in tehnologijo 1

  • nabava 160
  • nabava gradiva 5
  • nacionalne jedi 226
  • nacionalni inovacijski sistem 18
  • načelo gospodarnosti 24
  • način življenja v mestih 243
  • načini gradnje 182 , 183
  • načini predstavitve 180
  • načini razmišljanja 1
  • načini tlakovanja 201
  • načrt izvedbe 24
  • načrti 203 , 214 , 218
  • načrtovanje 31 , 44 , 66 , 133 , 180 , 181 , 202 , 203 , 216
  • načrtovanje konstrukcij 99
  • načrtovanje mest 194
  • načrtovanje ogrevanja 96
  • načrtovanje procesov 159
  • načrtovanje proizvodnega sistema 159
  • načrtovanje proizvodnje 159
  • načrtovanje prometa 35
  • načrtovanje stavb 96
  • načrtovanje zgradb 96
  • nadčutni materiali 215
  • nadgradnje 61
  • nadziranje 12
  • nadziranje stroškov 167
  • nadziranje trženja 19
  • nadzorovanje 31
  • nadzorovanje onesnaženosti 38
  • nafta 95
  • naftni derivati 95
  • najboljša praksa 180
  • najdišča 237
  • najnovejše najdbe 237
  • najpogostejše kršitve 24
  • nakit 237
  • naključna števila 70
  • naključni generatorji 177
  • naključni sistemi 216
  • naključnost 70
  • nakup 5
  • nakup tujega znanja 1
  • nakupno vedenje uporabnikov 16
  • naloge 47 , 49 , 50 , 51 , 55 , 56 , 58 , 65 , 78 , 108 , 112 , 116 , 118 , 157
  • namestitev Linuxa 68
  • napetost galvanskih členov 80
  • napisi na objektih 207
  • naravna rast 58
  • naravna zavest 10
  • naročanje gradiva 4
  • naselbine 193
  • naselja 199
  • nasveti 122 , 152 , 153 , 169
  • natečaji 204 , 217
  • naturalistično proučevanje zavesti 10
  • navezovanje niti osnove 175
  • navigacija 93
  • navijalniki 175
  • navodila za razvrščanje 131
  • NC stroji 141
  • neenačbe 54 , 56
  • neenakosti 59
  • nekovinski izdelki 95
  • nelinearno programiranje 157
  • Nemčija 17 , 39 , 240 , 242
   • - mesta - Berlin - Brandenburg (pokrajina) - zemljevidi 240
  • Nemours 197
  • nemščina 228
  • Nemščina - Učbeniki za srednje šole 228
  • nemški 232
  • neolitik 237
  • neposredno trženje 12
  • neprofitne ustanove 153
  • nesreče 105
  • Nesreče 105
  • nevarne snovi 94 , 171
  • Nevarne snovi - Priročniki 171
  • nevarnost za okolje 132
  • Neveling Rolf Joachim 216
  • nevronske mreže 114
  • nevropsihologija duševnosti 10
  • nevropsihologija kognicije 10
  • nevropsihološki modeli 10
  • nihanja 76
  • nizka stopnja ustvarjalnosti 1
  • Nonprofit organizations - Management 153
  • normativni podatki 7
  • norme 201
  • Nortonov teorem 117
  • nosilci 128
  • nosilni elementi 178
  • notranja oprema 139 , 140 , 223
  • notranja razsvetljava 133
  • nove tehnologije 6
  • novi gradbeni materiali 180
  • novi izdelki 19
  • novi kolektivizem 191
  • novi orodni materiali 104
  • novi plačilni instrumenti 20
  • novi pristopi 104
  • novosti zakona o javnih naročilih 24
  • Nuclear industry 105
  • nuklearna energija 196
  • numerične metode 216
  • numerične simulacije 42
  • numerično modeliranje 85 , 96 , 183 , 216
  • numerično reševanje vezij 112 , 113
  • NVO - Nevladne organizacije 18

  • obale 40
  • obdavčenje 17
  • obdavčitev dobička 17
  • obdavčitev dohodkov 163
  • obdavčitve zasebnikov 163
  • obdelava besedila 230
  • obdelava lesa 176
  • obdobje manufakture 243
  • običaji 239 , 241
  • oblika 216
  • oblike 207
  • oblike dvorišč 206
  • oblikovalci 186
  • oblikovanje 139 , 140 , 186 , 192 , 195 , 205 , 207
  • oblikovanje modelov 161
  • oblikovanje prodajnih cen 19 , 165
  • oblikovanje strategij 18
  • oblikovanje vrtov 135
  • obmestna področja 198
  • obnovljiva energija 196
  • obnovljivi viri energije 98
  • Obnovljivi viri energije 98
  • obraba 99
  • obratovanje 134
  • obravnavana duševnost 10
  • obremenitve 106
  • obremenitve konstrukcij 99
  • obremenitve strojnih delov 102
  • obrestni račun 58
  • obrestnoobrestni račun 47
  • obsevanje hrane 170
  • obveščanje 4
  • obveznosti do virov sredstev 163
  • obvladovanje konfliktov 143
  • ocena stanja 136
  • ocena tveganja 132
  • ocene uspešnosti 1
  • ocenjevanje investicij 178
  • ocenjevanje ponudb 24
  • odcejanje 81
  • oddaja javnega naročila 24
  • oddajniki 120
  • odhodki 163
  • odkrivanje požarov 92
  • odločanje 132 , 180
  • odločitveni stavki 69
  • odnosi 190
  • odnosi med udeleženci 22
  • odnosi z javnostmi 34
  • Odpadki - Klasifikacija 131
  • odpadna embalaža 130
  • odpadna toplota 97
  • odrezovalni pogoji 141
  • odrezovanje lesa 102
  • odstranjevanje snega 127
  • odvajanje meteorne vode 201
  • odvijanje preje 175
  • odvisnost med pojavi 11
  • odvodnjavanje 201
  • ogenj 190
  • ogljikovodiki 40
  • ogrevalna tehnika 181
  • Ogrevalna tehnika - Priročniki 181
  • ogrevanje 97 , 172 , 220
  • ohranjanje energije 196
  • Oil spills - Mathematical models - Congresses 40
  • ojačitve 129
  • oklopna vozila 101
  • oklopni transporterji 101
  • okolica jedrske elektrarne Krško 84
  • okolje 215
  • okolje združb 155
  • okoljske raziskave 43
  • Okoljske raziskave 43
  • okoljske študije 196
  • okoljski dejavniki 220
  • okostja 237
  • okrajšave 147
  • oksidacija 121
  • okvirji 128
  • Olgiati Valerio 214
  • olja 95
  • olje 188
  • omarice 223
  • omreževanje 194
  • omrežja 71
  • on-line tržišče 168
  • Onesnaževanje 38
  • onesnaževanje okolja 35 , 36 , 37 , 38 , 40 , 41
  • onesnaževanje z nafto 40
  • onesnaževanje zraka 42 , 97
  • online katalogi 4
  • Online katalogi - Izposoja gradiva - Priročniki 4
  • opaži 182
  • opcije 219
  • opečne zgradbe 183
  • opeka 182 , 183
  • operacije med vektorji 55
  • operacijska raziskovanja 158
  • operacijske raziskave 54 , 161
  • operacijski sistemi 61 , 63 , 68 , 71
  • Operacijsko raziskovanje
   • - Matematični modeli - Učbeniki za visoke šole 161
   • - Vaje za visoke šole 54
  • operacijsko raziskovanje poslovanja 157
  • Operaciona istraživanja 157 , 158
  • opisi 101
  • opisi sistemov 149 , 177
  • opredelitev marketinga 34
  • opredelitve 146
  • oprema 170
  • oprema vrtov 192 , 195
  • optične igrače 93
  • optične lastnosti 119
  • optika 72 , 114
  • optimiranje sistemov 177
  • optimizacija 216
  • optimizacija odrezovalnih pogojev 141
  • optimizacija topologij 44
  • Optoelectronic devices 114
  • optoelektronske naprave 114
  • organizacija 127 , 157
  • Organizacija - Teorija - Študijski programi 29 , 30
  • organizacija gradbišč 178
  • organizacija hotela 139 , 140
  • organizacija podjetja 152 , 165
  • organizacija poslovanja 14 , 19 , 21 , 29 , 30 , 127 , 146 , 154 , 155 , 156 , 158 , 161 , 162 , 167
  • organizacija proizvodnje 141 , 159
  • organizacijske strukture 153
  • organizacijsko vodenje 233
  • organizacvija poslovanja 160
  • organiziranje 31 , 164
  • organiziranost trženja 12
  • organska kemija 79 , 86
  • organske sestavine 182
  • organske sinteze 79
  • oriental 140
  • Oriental Hotel - Zgodovina 140
  • Ornamental grasses
   • - Encyclopedias 135
   • - Pictorial works 135
  • Ornamental woody plants 138
  • ornamenti 195
  • orodja 237
  • orodjarstvo 104
  • Orodjarstvo - Posvetovanja 104
  • Orsk 197
  • osciloskopiranje izmeničnih veličin 117
  • osebni računalniki 61 , 63
  • Osebni računalniki - Priročniki 61 , 63
  • osebni razvoj 152
  • osi 102
  • osnove 69
  • osnove avtomatov 65
  • osnove kemije 171
  • osnove televizije 120
  • osnove trženja 22 , 156
  • osnove zgorevanja biomase 181
  • osnovne funkcije 71
  • osnovne funkcije v računalnikih 118
  • osnovne šole 49
  • osnovne Web tehnologije 148
  • osnovnošolska tekmovanja 50
  • ovitki CD 186
  • ovitki plošč 186
  • ozadje zavesti 10
  • označevanje 94

  • Packaging
   • - Environmental aspects - Europe 130
   • - Law and legislation
    • - Europe 130
    • - European Union countries 130
  • Packaging waste
   • - Environmental aspects - European Union countries 130
   • - Law and legislation - European Union countries 130
  • Padavine - Alpe - Posvetovanja 84
  • Painting, Italian - Influence - Exhibitions - Italy - Venice 185
  • Painting, Renaissance - Influence - Exhibitions - Italy - Venice 185
  • pakiranje 95
  • parametri frekvenčnih porazdelitev 11
  • parne turbine 106
  • parni kotli 106
  • pasivni monolitni elementi 121
  • patenti 88
  • patentno varstvo 1
  • PCMG - Pospeševalni center za malo gospodarstvo 1
  • perspektive 219 , 222
  • pešpoti 201
  • pet elementov 190
  • pH vrednosti 81
  • Physics 75
  • pigmenti 188
  • pijače 226
  • Pirich Klaus 199
  • pisanje pisem 169
  • pisanje ponudb 169
  • pisanje poročil 169
  • pisanje prošenj 169
  • pisanje strokovnih tekstov 230
  • pisanje tekstov 169
  • pisanje znanstvenih tekstov 230
  • pisarne 217
  • pisarniško poslovanje 148
  • plakati 186 , 191
  • Plakati, politični - Slovenija - 1945-1999 - Razstavni katalogi 191
  • planiranje 127 , 149 , 160 , 200
  • planiranje mest 197
  • plini 95 , 220
  • plinske turbine 106
  • ploskve 45 , 48
  • ploščine 55
  • Plot Maker 219
  • pluženje 127
  • pnevmatski pogoni 102
  • podatkovne zbirke 67
  • podatkovni modeli 6
  • podelitev pravic 1
  • podjetja 155 , 160
  • Podjetja
   • - Boniteta - Znanstvene študije 166
   • - Ekonomika 165
    • - Učbeniki za visoke šole 155
    • - Znanstvene študije 166
   • - Konkurenčnost - Posvetovanja 21
   • - Organizacija poslovanja 165
   • - Prestrukturiranje - Učbeniki za visoke šole 146
   • - Računovodstvo - Posvetovanja 167
  • podjetje 156 , 166
  • podjetje v tržnem gospodarstvu 165
  • podjetniška podpora 1
  • podjetniško planiranje 160
  • podjetništvo 145 , 163
  • Podjetništvo
   • - Inovacije - Organizacijska struktura - Principi - Priročniki 145
   • - Priročniki 156
  • podprto računalniško risanje 213
  • področja uporabe 133
  • podtalnica 41
  • pogodbeno avtorsko pravo 25
  • pohodne strehe 201
  • pojasnila izrazov 227
  • poklicna etika presojevalca 166
  • poklicna uspešnost 154
  • poklicno usmerjanje 154
  • pokojninsko zavarovanje 26
  • polimeri 87
  • polimerni materiali 87
  • polinomi 59
  • politična propaganda 191
  • politika 189
  • politika cen 12
  • politika izdelkov 12
  • politika promocije 12
  • politika raziskovanja 43
  • Politika raziskovanja 43
  • politika razpečave 12
  • politika storitev 12
  • politika tržnega komuniciranja 12
  • politika ustvarjalnosti 12
  • Pollution 38
  • Pollution control measures 38
  • polprevodniki 111 , 119
  • Polymeric drugs 87
  • Polymers
   • - chemistry 87
   • - pharmacology 87
  • pomembnost obnovljivih virov 98
  • pomnilniki 118
  • pomorski promet 95
  • Pompei 237
  • ponavljanje 69
  • pop-kultura 186
  • popis obveznosti 163
  • popis sredstev 163
  • popolna števila 57
  • popravki 129
  • poraba energije 220
  • porabniki 106
  • poročilo 8 , 9
  • Poročilo 38 , 43
  • posamezne okoliščine poslovnega življenja 143
  • posipanje 127
  • poslanstvo 153
  • poslovanje 155
  • Poslovanje - Odločanje - Matematični modeli - Učbeniki za visoke šole 161
  • poslovanje podjetij 152
  • poslovna korespondenca 151
  • poslovna matematika 58
  • Poslovna matematika - Učbeniki za visoke šole 58
  • poslovna odličnost 21 , 27
  • poslovna programska oprema 61
  • poslovna sodelovanja 155
  • poslovna strategija 145
  • poslovne funkcije 149
  • Poslovne informacije - Internet - Mednarodna posvetovanja 168
  • poslovne knjige 163
  • poslovne odločitve 54 , 161
  • poslovne strategije 21 , 153
  • poslovne vizije 153
  • poslovni izid 163 , 165
  • poslovni jeziki 233
  • poslovni objekti 217
  • poslovni procesi 145 , 155 , 165
  • poslovno dopisovanje 151
  • poslovno komuniciranje 143 , 151 , 168
  • Poslovno komuniciranje
   • - Učbeniki za srednje šole 151
   • - Učbeniki za višje šole 143
  • poslovno odločanje 54 , 161
  • poslovno-ekonomsko svetovanje 227
  • poslovno-proizvodni sistemi 159
  • poslovodenje 156
  • Posočje 1976 183
  • pospeševanje razvoja 18
  • pospeševanje ustvarjalnosti 2
  • pospeški 224
  • postajališča za gorivo 207
  • postavljanje vprašanj 143
  • postopki gradnje 182
  • postopki izmenjave 20
  • postopki s pogajanji 24
  • posvetovanja 160
  • pošte 199
  • potence 56
  • poti do novih idej 2
  • potopisi 198
  • potresi 82 , 83 , 183
  • Potresna nevarnost - Kartiranje - Posvetovanja 83
  • pouk 33
  • pouk fizike 28
  • povečanje konkurenčnosti 21
  • povezave 199
  • povezovanje 6
  • povezovanje ljudi 32
  • povojni plakati 191
  • povojno obdobje 197
  • površinske vode 41
  • Površinski kop - Posvetovanja 123
  • površinski kopi 123
  • Power (Mechanics) 97
  • Power resources 97
  • pozitivna energija 190
  • poznavanje blaga 95
  • pozorno poslušanje 143
  • požar 171
  • požari v predorih 92
  • požarna varnost 92 , 181
  • požarni sistemi 92
  • poživila 95
  • praktične izkušnje 13 , 21
  • praktični primeri 117
  • pralnice 206
  • praštevila 57
  • pravna problematika 13
  • pravna ureditev 24 , 26
  • predlogi za izboljšave 166
  • predmetnik 29 , 30
  • predpisi 99 , 164
  • predstavitev informacij 169
  • predstavitev podatkov 118
  • predstavitve 20
  • prefabricirana gradnja 217
  • pregled dogodkov 5
  • preglednice 68
  • pregledno delo 10 , 32 , 35 , 37 , 38 , 39 , 43 , 57 , 64 , 70 , 71 , 90 , 93 , 98 , 99 , 100 , 101 , 103 , 105 , 114 , 115 , 130 , 137 , 139 , 140 , 142 , 149 , 150 , 152 , 153 , 169 , 180 , 181 , 182 , 186 , 189 , 192 , 197 , 198 , 203 , 204 , 206 , 207 , 214 , 217 , 220 , 237 , 243
  • prehodni pojavi 117
  • prehrambene arome 86
  • prehrana 173 , 226
  • preizkusi 179
  • prejem 5
  • prejem gradiva 4
  • prekristalizacija 81
  • premog 95
  • prEN 3
  • prenos slike 120
  • prenos zvoka 120
  • prenosi energije 116
  • prenosni sistemi 120
  • prENV 3
  • preobrazba invencij v inovacije 1
  • preperevanje 82
  • preprečevanje kriminala 198
  • preprečevanje onesnaženj 40
  • preprečevanje pojava kriz 146
  • prepričljivost 143
  • prerezi 222
  • presojanje bonitete 166
  • presojevalci bonitete 166
  • prestolnice 198
  • prestrukturiranje 146
  • pretok blaga 15
  • preučevanje kognicije 10
  • preučevanje zavesti 10
  • previjanje 175
  • prevodniki 111
  • prevodnost elektrolitov 80
  • prevzem zahtevka 4
  • prevzemi 13
  • prezračevalni sistemi 92
  • pričakovanja odjemalcev 22
  • pridobivanje oglednih izvodov 5
  • pridobivanje terpentina 81
  • prihodki 163
  • prihodnost metropol 193
  • prijava 1
  • prikazovanje podatkov 11
  • primeri 73 , 149 , 177 , 178
  • primeri uporabe 24 , 68
  • primerjalne meritve 41
  • primerjave 70
  • principi 70
  • pripojitve 13
  • pripomočki za vsakdanjo rabo 93
  • priporočila 134
  • priprava 12 , 226
  • priprava bibliografije 230
  • priprava dokazil 23
  • priprava dokumentov 23
  • priprava razpisne dokumentacije 24
  • priprava škrobila 175
  • priprava vzorca lesa 81
  • priročniki 7 , 20 , 23 , 25 , 28 , 31 , 34 , 52 , 53 , 61 , 62 , 63 , 66 , 67 , 72 , 94 , 122 , 127 , 128 , 131 , 133 , 134 , 138 , 144 , 145 , 156 , 163 , 164 , 166 , 171 , 173 , 188 , 195 , 201 , 202 , 218 , 219 , 222 , 230
  • prirodoslovje 135 , 138
  • pristanišča 198
  • procentni račun 58
  • procesi 142
  • procesi dela 180
  • procesi gradnje 180
  • procesi komuniciranja 143
  • procesiranje informacij 114
  • procesorji 71
  • prodaja 233
  • prodajne cene 16 , 155
  • prodajni pogoji 14
  • produktivnost 144
  • program načrtovanja kopalnic 223
  • program strokovnega usposabljanja 164
  • programi 126
  • programi za osebno rabo 61
  • programiranje 60 , 69
  • programska oprema 4 , 5 , 60 , 61 , 62 , 63 , 67 , 151
  • programski jeziki 69
  • proizvodi kemične industrije 95
  • proizvodi po dejavnosti 147
  • proizvodna podjetja 149
  • proizvodni postopki 99
  • proizvodni procesi 103 , 159
  • proizvodnja 136 , 142 , 160
  • proizvodnja energije 116
  • projekcije 222
  • projekti 36 , 198 , 217 , 218
  • projektiranje 194 , 219
  • projektiranje požarne varnosti 92
  • projektna dokumentacija 218
  • projektni sistemi 126
  • projektno učenje 126
  • promet 127
  • Promet 165
  • prometna podjetja 165
  • prometna politika 35
  • prometna varnost 164
  • prometni sistemi 165
  • promocija 34
  • proračun 136
  • prostor-čas 75
  • prostori funkcij 45
  • prostornine 55
  • prostorsko planiranje 200 , 204
  • proteze 87
  • protipotresno testiranje 183
  • protipožarna zaščita 171
  • Protipožarna zaščita - Priročniki 171
  • protislovja prevzemov 13
  • prototipi 194 , 222
  • Prototypes, Engineering 103
  • psihologija 189
  • puške 124
  • Puške - Leksikoni 124

  • Quantum computers 70
  • Quedlinburg 242
   • - Kulturna zgodovina 242
  • Queens West Park 203

  • racionalna izraba energije 97
  • računala 93
  • računalniki 93
  • Računalniki
   • - Preklopne strukture - Vaje za visoke šole 65
   • - Preklopni sistemi - Vaje za visoke šole 65
  • računalniška animacija 213
  • računalniška arhitektura 70
  • računalniška grafika 68 , 205
  • računalniška obdelava fotografij 213
  • računalniška simulacija 222
  • Računalniška tehnologija - Učbeniki za visoke šole 60
  • računalniške mreže 61 , 63
  • računalniške rešitve 167
  • računalniški simulatorji 91
  • računalniški sistemi 60 , 71
  • računalniško modeliranje 100 , 142
  • računalniško podprta grafika 186
  • računalniško podprta proizvodnja 142 , 222
  • računalniško podprto načrtovanje 103 , 194
  • računalniško podprto projektiranje 71 , 223
  • računalniško podprto risanje 218 , 219 , 222
  • računalniško vodena simulacija 96
  • računalniško vodenje proizvodnje 142
  • računalništvo 46 , 48 , 60 , 61 , 62 , 63 , 66 , 67 , 68 , 69 , 71 , 118
  • računanje konstrukcij 125 , 126 , 128
  • računanje porabe energije 96
  • računanje vlažnosti 96
  • računanlniške mreže 66
  • računovodstvo 160 , 167 , 233
  • računski zakoni 56
  • radiacijske poškodbe 105
  • Radiacijske poškodbe 105
  • Radiation injuries 105
  • Radiation preservation of food 170
  • Radiations 105
  • Radioactivity 105
  • radioaktivni odpadki 97 , 105
  • radioaktivno onesnaženje 105
  • Radioaktivno onesnaženje 105
  • radioaktivno onesnaževanje okolja 41
  • radioaktivnost 105
  • Radioaktivnost 105
  • radionuklidi 41
  • ravnanje z odpadki 37 , 42 , 131 , 132
  • Ravnanje z odpadki - Evropa 37
  • ravnanje z okoljem 39
  • raziskave 180
  • razlaga gradbenih izrazov 178
  • razlitje nafte 40
  • razpoznavanje 10
  • razstave 184 , 186
  • razstreliva 94 , 123
  • razstreljevanje 123
  • razširjanje informacij 43
  • Razširjanje informacij 43
  • raztapljanje trdnih snovi 81
  • razvedrilna matematika 50
  • razvijanje 19
  • razvijanje izdelkov 2
  • razvoj 202
  • razvoj izdelkov 103
  • razvoj mest 210 , 243
  • razvoj orodij 104
  • razvoj skladov 34
  • razvoj tehnologij 104
  • razvoj tehnološke opreme 104
  • razvoj zamisli o trženju 22
  • razvojna politika 202
  • razvojni indeksi 202
  • razvrstitev kriz 146
  • razvrščanje 216
  • razvrščanje odpadkov 131
  • realizacije 217
  • recenzija blagovne znamke 90
  • receptorski mehanizmi 86
  • Recyclage (dechets, etc.) - Droit europeen 130
  • Recycling (Waste, etc.) - Law and legislation
    • - Europe 130
    • - European Union countries 130
  • Reesas Gerhard 200
  • Refuse and refuse disposal - Decision making - Germany 132
  • regionalno planiranje 193 , 199 , 202 , 204
  • registracija avtorskih del 25
  • regulacije EES 107
  • regulacije napetosti 106 , 107
  • regulacije sistemov 106
  • regulativa 130 , 180
  • regulatorji hitrosti vrtenja 106
  • rehabilitacija mestnih centrov 193
  • reinženiring poslovanja 146
  • reklame 186 , 207
  • reklamiranje 5
  • rekonstrukcije 219
  • rendering 219
  • renesansa 185 , 243
  • reorganizacija proizvodnje 150
  • Report 38 , 43
  • Report writing - Handbooks, manuals, etc 230
  • Research policy 43
  • resonančni pojavi 117
  • restavratorsto 140
  • restavratorstvo 139
  • rešene naloge 46 , 48 , 54 , 77 , 107 , 109 , 111 , 121
  • reševanje akutnih kriz 146
  • reševanje linearnih programov 54
  • reševanje statističnih problemov 11
  • rešitve 47 , 49 , 50 , 51 , 55 , 56 , 58 , 65 , 78 , 108 , 110 , 112 , 116 , 118 , 157
  • revalorizacija 163
  • revidiranje davka 17
  • revidiranje javnih naročil 24
  • rezanje s premočrtnim neprekinjenim gibanjem 176
  • rezanje s premočrtnim oscilirnim gibanjem 176
  • rezistenca 183
  • rezkalniki 102
  • ribniki 192
  • Ricattijeva enačba 46
  • Riemannov integral v $ĐRRČn$ 48
  • rimska civilizacija 236
  • risanje 188
  • risanke 213
  • RISC 71
  • Risk management - Case studies 132
  • Riverside South Park 203
  • Roadside architecture - United States 207
  • robotika 142
  • Rockefeller University Campus 203
  • ročno orožje 124
  • rodovne funkcije 59
  • Rogersov model 180
  • rokodelstvo 243
  • Rotterdam 204
  • rudarska tehnika 123
  • Rusija 241

  • sadje 95
  • sadni izdelki 95
  • sajenje 135 , 138
  • samoobvladovanje 143
  • Samuelsonov model 51
  • sanacije 129
  • Sanctuary gardens 192
  • sanitarna oprema 223
  • Sanitary landfills 42
   • - Leaching - Computer simulation 42
  • SAP R/3 149
  • SAP sistem 149
  • SCM - Supply Chain Management 149
  • secesija 139
  • segmentiranje tržišč 22
  • segrevanje atmosfere 97
  • seizmologija 82 , 83 , 183
  • sekundarna regulacija 106
  • sekundarne regulacije 107
  • sekvenčna vezja 65 , 118
  • selektivno gozdarstvo 196
  • senzorična analiza 86
  • Service stations - History - United States 207
  • sestava pigmentov 188
  • sestavine mednarodnega okolja 14
  • sestavine živil 226
  • sestavljanje računalnika 61
  • sevanja 105
  • Sevanja 105
  • sevanje 97
  • Severna Karolina 138
  • seznam 135
  • seznam občin 240
  • shranjevanje 226
  • shranjevanje podatkov 60
  • simbolika 190
  • simpleksna metoda 54
  • simptomi 146
  • simulacija energije 96
  • simulacija molekulske dinamike 74
  • simulacije 205
  • simulacije sistemov 177
  • simulatorji fizioloških reakcij 91
  • simulatorji negovalnih intervencij 91
  • sinhroni stroji 106
  • sinhronski motorji 110
  • sinteza 79
  • sinteze 87
  • SISM metoda 74
  • SIST 3
  • SIST/TC 3
  • sistem MLA 230
  • sistemi linearnih enačb 56
  • sistemi navijanja 175
  • sistemi notranje razsvetljave 133
  • sistemi oblikovanja 194
  • sistemi za vnos zdravila 87
  • situacionizem 189
  • skiciranje 222
  • skladiščenje blaga 95
  • sklepni račun 58
  • sklopitve elektroni-mrežna nihanja 74
  • sklopke 100 , 102
  • skripti 148
  • skulptura 184
  • skupna regulacija moči 106
  • sladila 95
  • sladkorji 95
  • slama 182
  • slikanje krajine 185
  • slikarstvo 185 , 188
  • Slovenija 15 , 25 , 64
   • - Tehnološki razvoj - Posvetovanja 18
  • slovenska standardizacija 3
  • slovenska tehnična zakonodaja 3
  • slovenski 225 , 227 , 229 , 233 , 234
  • slovenski računovodski standardi 167
  • Slovensko društvo za gradbeno informatiko - Statuti 126
  • slovnica 169
  • smeri pretoka informacij 143
  • smeri razvoja 114
  • smernice za izvedbo razsvetljave 134
  • smetišča 206
  • SMG - Sklad RS za razvoj malega gospodarstva 1
  • snežni plugi 127
  • snovalnik 175
  • snovanje 175
  • Social movement 88
  • Social movements 88
  • socialna gradnja 217 , 221
  • socialna razmerja 26
  • socialna varnost 26
  • socialno pravo 26
  • Socialno pravo - Učbeniki za visoke šole 26
  • sociologija 196 , 198 , 202
  • sociološki dejavniki 202
  • sodobna arhitektura 214
  • sodobna gradnja 182
  • sodobna zgodovina 198
  • sodobno trženje 16 , 19
  • sonce 98
  • sončna energija 96 , 97
  • sončne celice 220
  • spalna neselja 198
  • spalnice 139 , 140
  • specifičnosti gradnje 180
  • specifikacije materialov 180
  • spodbujanje ustvarjalnosti 1
  • spoji pri statični obtežbi 125
  • spojine ciklusa citronske kisline 79
  • spojitve 13
  • spomin 10 , 71
  • sporočanje 143
  • spoti 186
  • spoznanja 166
  • spoznavanje tržišč 22
  • sprejemniki 120
  • spremembe v okolju 35 , 38
  • spremenjena stanja zavesti 10
  • spremenljivke 69
  • spremljanje stanja 38
  • Spremljanje stanja in sprememb v okolju 38
  • spremljanje zalog 167
  • spretnost prepiranja 143
  • srbski 231 , 232
  • srednje šole 49
  • srednješolska tekmovanja 50
  • srednji vek 243
  • sredstva 163
  • sredstva podjetja 165
  • St.Petersburg 241
  • stabilnost konstrukcij 99
  • standardi 3 , 99
  • standardi izmenjave 20
  • standardizacija modelov 106
  • standardiziranje 142
  • stanje v kmetijstvu 136
  • stanovanja 200 , 217
  • stanovanjske površine 200
  • statične karakteristike 106
  • statične obremenitve 99
  • statika 78 , 125 , 128
  • statistična nevrofizika 10
  • statistične množice 11
  • statistične spremenljivke 11
  • statistični paket SPSS 11
  • statistični podatki 11
  • statistika 11
  • Statistika - Učbeniki za visoke šole 11
  • steklo 217
  • stereometrija 52
  • Stieltjesov integral 48
  • stili 185
  • stili pisanja 169
  • stiskalnice 102
  • stohastični modeli 177
  • storitve 160
  • stranišča 223
  • strategija 220
  • strategija trženja 12 , 22
  • strategije 150
  • strategije razvoja 18
  • strategije trženja 19
  • strateško povezovanje organizacij 162
  • strateško upravljanje 160
  • strateško vodenje 144
  • stratigrafija 82
  • strelno orožje 124
  • strižna trdnost 100
  • stroji 77
  • stroji za krivljenje lesnih proizvodov 102
  • strojna oprema 60 , 61 , 63 , 71
  • strojni elementi 100
  • strojniške risbe 222
  • strojništvo 99 , 100 , 101 , 103 , 104 , 124 , 142 , 222 , 224
  • strokovni izrazi 225 , 227 , 229 , 231 , 232 , 233 , 234
  • strokovni slovarji 227
  • strokovno delo 96 , 183 , 193 , 196
  • stroški 155 , 163 , 170
  • stroški v poslovnem procesu 165
  • strukture materialov 111
  • stružnice 102
  • Studer Daniel 214
  • stvarno in miselno 215
  • sublimacija 81
  • suburb 198
  • Success in business 152
  • Suffolk 237
  • suite 139 , 140
  • superprevodniki 111
  • superprevodnost 97
  • Sustainable development 38
   • - United States - Case studies 196
  • svetlobnotehnični razredi 134
  • svetovanje 32
  • svetovna zgodovina 235
  • svetovni splet 68
  • Svetovno gospodarstvo - Globalizacija - Posvetovanja 162
  • System analysis 44
  • System theory 177
  • Systems engineering 44

  • Šaleška dolina 36
  • širjenje zamisli 22
  • škrobljenje 175
  • šole 214
  • šolska tekmovanja 49 , 50
  • šolstvo 33
  • športna dvorana 210
  • športni objekti 214
  • športno rekreacijski center 210
  • števila 56
  • številski sistemi 118
  • študij dela 159
  • študijski programi 29 , 30
  • Švica 214

  • tabele 128
  • Tajska 105
  • Tallinn 239
  • tanki 101
  • Tate gallery 184
  • Taylorjeve vrste 46
  • tehnična priprava 164
  • tehnični predpisi 201
  • tehnični sistemi 177
  • tehnično poročilo 8 , 9 , 41
  • tehnika 2 , 93 , 115 , 127 , 150 , 231 , 232
  • tehnika sajenja 201
  • tehnike letenja 224
  • tehnike razmišljanja 1
  • tehnike risanja 222
  • tehnike slikanja 188
  • tehnike sporočanja 143
  • tehnike škrobljenja 175
  • tehniške informacije 169
  • tehniški slovarji 225 , 229 , 231 , 232 , 234
  • tehniško risanje 222
  • Tehnologija - Slovenija - Posvetovanja 18
  • tehnologija gradnje 182
  • tehnologija v proizvodnji 150
  • tehnologije 142 , 150 , 194
  • tehnološki pripomočki 143
  • tehnološki procesi 159
  • tehnološki razvoj 18 , 150
  • tehnološki transfer 2
  • tehtnice 93
  • tekstil 173 , 225
  • tekstilna industrija 95 , 175 , 225
  • tekstilna tehnologija 225
  • Tekstilna tehnologija - Angleščina - Strokovni izrazi - Dvojezični slovarji 225
  • tekstilstvo 175
  • tektonika 82
  • telefonija 122
  • telehiša 32
  • telekomunikacije 64 , 199 , 229
  • Telekomunikacije - Terminologija - Slovenščina - Angleščina - Slovarji 229
  • telekomunikacijsko omrežje 199
  • telekomunikaije 150
  • telematika 60
  • telerobotika 213
  • teleskopi 93
  • temelji 128
  • temeljne strategije 22
  • temeljni pojmi 23
  • teoretična fizika 75
  • teoretična tazmišljanja 189
  • teoretične frekvenčne porazdelitve 11
  • teorija 71 , 125 , 189 , 198 , 202 , 205 , 208 , 209 , 210 , 211 , 212 , 215 , 221
  • teorija arhitekture 208 , 209 , 210 , 211 , 212
  • teorija grafov 59
  • teorija iger 158
  • teorija konstrukcij 44
  • teorija membran 75
  • teorija odločanja 54
  • teorija proizvodnje 165
  • teorija struktur 178
  • teorija števil 57 , 59
  • teorija vezij 113
  • teorija vodenja 127
  • teorije gradnje 180
  • teorije odločanja 161
  • termične analize 121
  • termične strukture 44
  • terminologija 225 , 227 , 229 , 231 , 232 , 233
  • terminološki slovarji 233
  • termodinamika 72 , 76
  • Termoelektrarna - Ekološka sanacija 36
  • termoelektrarne 36
  • termostati 96
  • Tesla Nikola 115
  • testi 179 , 196
  • testiranja 180
  • testiranje 19
  • Thailand 105
  • Theveninov teorem 117
  • timsko sodelovanje 2
  • tipologija 207
  • TIS - trženjsko informacijski sistemi 12
  • Tkanje - Učbeniki za visoke šole 175
  • tla v Krški kotlini 84
  • tlakovane površine 201
  • tlakovanje 201
  • tlorisi 223
  • točkovni delci 75
  • togo vpete plošče 183
  • togost 100
  • tok komuniciranja 143
  • tokokrogi 112
  • topilna sredstva 127
  • toplota 78
  • toplotna energija 97
  • topografija 194
  • topologija 45 , 113
  • Topologija - Učbeniki za visoke šole 45
  • topološki prostori 45
  • torzija 100
  • tradicionalna gradnja 183
  • tradicionalni načini gradnje 182
  • Trajnostni razvoj 38
  • transakcijski račun 20
  • transcendentalna meditacija 10
  • transcendentni materiali 215
  • transformacije 216
  • transgeni organizmi 88
  • Transgenic organisms - Patents 88
  • transport 95
  • transportne usluge 164
  • transportno število 80
  • transpostni sistemi 44
  • tranzistorji 121
  • trdnost konstrukcij 99
  • trgovina 12
  • tridimenzionalno risanje 218 , 219
  • trifazni električni sistemi 117
  • trigonometrijske vrste 48
  • triki 122
  • trupla 237
  • trženje 22 , 160 , 233
  • trženje glej Marketing
  • trženjske priložnosti 19
  • tržne aktivnosti 12
  • tržne ponudbe 22
  • tržne poti 16
  • tržno komuniciranje 16 , 19
  • tržnost 138
  • tuje investicije 15
  • tuji trgi 14
  • turistične informacije 240
  • turistični vodniki 238 , 239
  • turizem 241

  • učbeniki 49 , 50 , 86 , 224
  • učbeniki za srednje šole 16 , 47 , 55 , 56 , 59 , 77 , 80 , 95 , 117 , 120 , 228
  • učbeniki za visoke šole 1 , 11 , 12 , 14 , 19 , 22 , 26 , 29 , 30 , 45 , 46 , 48 , 51 , 54 , 58 , 60 , 65 , 68 , 69 , 73 , 76 , 78 , 81 , 82 , 91 , 102 , 106 , 107 , 108 , 109 , 110 , 111 , 112 , 113 , 116 , 118 , 119 , 121 , 125 , 143 , 146 , 151 , 155 , 157 , 158 , 159 , 161 , 165 , 175 , 176 , 177
  • učenje tujega jezika 228
  • učinki eksplozivnih snovi 94
  • učinkovita proizvodnja 104
  • učni pripomočki 28
  • udeleženci v sistemu 20
  • ugotavljanje kakovosti storitev 162
  • ukrepanje ob požarih 92
  • Ukrepi proti onesnaženju 38
  • ulični dizajn 184
  • ulično pohištvo 203
  • ulomki 56
  • umetna inteligenca 126 , 142
  • umetniki 187
  • umetnost 184 , 185 , 186 , 187 , 188 , 189 , 190 , 191 , 205 , 213
   • - materiali - tehnike - priročniki 188
  • umetnostno letenje 224
  • umivalniki 223
  • Univerza Delaware 135
  • univerzitetna izobrazba 30
  • univerzitetni arboretum 138
  • upočasnitev alkoholne fermentacije 174
  • uporaba 98
  • uporaba energije 116
  • uporaba informacijskih sistemov 64
  • uporaba interneta 1 , 12
  • uporaba metode 21
  • uporaba preciznega barometra 85
  • uporaba računalnika 91
  • uporaba računalnikov 70 , 100 , 169
  • uporaba rezultatov raziskav 43
  • uporaba stabilnih izotopov 174
  • uporaba telefona 122
  • uporaba v praksi 96
  • uporaba v zdravstveni negi 60
  • uporaba zavor 175
  • uporabna matematika 44
  • Uporabniška programska oprema - Učbeniki za visoke šole 68
  • uporabniški vmesniki 68
  • uporabnost 138
  • upori 121
  • Upravljalno računovodstvo - Terminologija - Slovenščina - Slovarji 227
  • upravljanje 33 , 144 , 160
  • Upravljanje 144
  • upravljanje kadrovskih virov 26
  • upravljanje nabavnih verig 149
  • upravljanje oskrbnih verig 149
  • upravljanje oskrbovalnih verig 149
  • upravljanje poslovanja 227
  • upravljanje preskrbovalnih verig 149
  • upravljanje tehnologij 150
  • upravljanje trženja 16
  • upravljanje z verigo dobaviteljev 149
  • upravljanje zalog 158
  • upravljanje zbirk 67
  • Urban landscape architecture - Designs and plans 203
    • - New York (State) - New York 203
  • urbana ekonomija 202
  • urbana krajina 203
  • urbana simulacija 194
  • urbana sociologija 193
  • urbana strategija 194
  • urbane strategije 202
  • urbani prostor 184
  • Urbanisme - Histoire - 20e siecle 197
  • urbanistični načrti 204
  • urbanistično planiranje 198
  • urbanizem 189 , 192 , 193 , 194 , 195 , 196 , 197 , 198 , 199 , 200 , 201 , 202 , 203 , 204 , 206 , 208 , 209 , 210 , 211 , 212 , 243
  • Urbanizem 210 , 211
   • - Teorija 212
  • urbano okolje 202
  • urbano planiranje 197
  • ureditveni načrt 200
  • urejanje 135 , 203
  • urejanje besedil 61 , 68
  • urejanje krajine 201
  • urejanje parkov 201
  • urejanje prostora 27
  • urejanje športnih igrišč 201
  • urejanje vrtov 135 , 137 , 138 , 192 , 195 , 201
  • urejevalniki besedil 151
  • Urejevalniki besedil - Učbeniki za visoke šole 151
  • usmerjanje razvoja 202
  • usmerjene povezave 1
  • usnjarska industrija 95
  • uspešnost komunikacij 143
  • uspešnost poslovanja 167
  • usposabljanje izvajalcev 164
  • ustvarjalno razmišljanje 1
  • utrujanje 125
  • utrujanje asfalta 179
  • uvajanje 19
  • uvajanje inovacij 2
  • uvajanje konceptov kakovosti 27
  • uvajanje poslovne odličnosti 162

  • Vacchini Livio 214
  • valovanje 76 , 78
  • varčevanje z energijo 202
  • variacijski račun 46
  • varjene konstrukcije 99
  • varjeni spoji 102
  • varjenje 99
  • varnost cest 127
  • varnost podatkov 168
  • varnost pri delu 23
  • varnostni ukrepi 38
  • varovanje avtorskih pravic 25
  • varovanje okolja 123
  • varstvo konkurence 13
  • varstvo narave 89
  • varstvo okolja 35 , 36 , 37 , 38 , 43 , 98 , 105 , 156
  • Varstvo okolja 98
   • - Evropa 37
  • varstvo osebnih podatkov 27
  • varstvo pri delu 23 , 94
  • vdevanje osnove 175
  • veččleniki 56
  • večpredstavnost 61
  • večstanovanjski objekti 200
  • vedenje udeležencev 146
  • vegetacija 201
  • vegetacijske karte 89
  • vektorji 55
  • vektorji v risanju 222
  • vektorska analiza 48 , 73
  • velemesta 196
  • Velika Britanija 17 , 39 , 217 , 238
  • verižni račun 58
  • vertikalni premiki 84
  • veter 98
  • vezi 102
  • vgradnja 181
  • vhod-izhod 71
  • videokonference 91
  • vidik končnega uporabnika 173
  • vijačna gonila 102
  • vijačne zveze 102
  • vijaki 102
  • Villa d'Este 137
  • vinarstvo 174
  • Vinarstvo - Posvetovanja 174
  • vinogradništvo 174
  • Vinogradništvo - Posvetovanja 174
  • vinsko ocenjevanje 174
  • viri energije 220
  • viri na internetu 149
  • viri sredstev 165
  • virtualna realnost 219
  • virtualna resničnost 213 , 222
  • virtualni model 219
  • virtualno okolje 205
  • viskoznost plinov 80
  • visoke šole 214
  • visoke tehnologije 150
  • visokošolska izobrazba 29
  • Visual Basic 6.0 69
  • Visual Basic 6.0(programski jezik) - Učbeniki za visoke šole 69
  • vizualizacija 71 , 222
  • vizualiziranje napeljav 96
  • vizualna umetnost 184
  • vizuelna grafična kamera 222
  • vizuelni efekti 213
  • vlakna 95
  • vloga arhitekta 193
  • vloga obrti 156
  • vloga urbanista 193
  • vmesniki 118
  • voda 190
  • voda Julijana 90
  • vodenje 31 , 33 , 154 , 160
  • vodenje ljudi 152
  • vodenje podjetij 146 , 153
  • vodenje proizvodnje 159 , 233
  • vodenje sodelavcev 152
  • vodik 172
  • vodne turbine 106
  • vodne zavese 203
  • vodniki 238 , 240 , 241 , 242
  • vodnjaki 192 , 203 , 206
  • vojna tehnika 101
  • Votek - Priprava - Učbeniki za visoke šole 175
  • vozlanje preje 175
  • vplivi globalizacije 27
  • vplivi na delovanje državne oblasti 27
  • vplivi na konkurenčnost 162
  • vplivi na nacionalne sisteme 27
  • vplivi na okolje 35 , 123
  • vplivi na porabo proračunskih sredstev 27
  • vplivi posameznikov 27
  • vplivi poslovnega okolja 166
  • vplivi prometa 35
  • vračilo gradiva 4
  • vrednotenje podjetij 167
  • vrelni diagrami 80
  • vrste 135
  • vrste avtorskih pogodb 25
  • vrste vozil 101
  • vrtalni stroji 102
  • vrtilne količine 76
  • vrtna drevesa 138
  • vrtovi 137
  • vsebina 66
  • vseživljensko učenje 31
  • vstop na tuje trge 14
  • vzbujanje 106
  • vzdrževanje 129 , 134 , 135 , 159
  • vzdrževanje cest 127
  • vzdrževanje sistemov 133
  • vzgoja 31 , 32 , 33 , 34
  • vzgoja in izobraževanje - marketing 34
  • vzmeti 102
  • vzorčenje 11
  • vzporedno spajanje 71
  • vzroki 1 , 146

  • Web strani 66
  • Weierstrass Karl 47
  • WI 3
  • Windows 61
  • Windows 98 63
  • Windows 98 (operacijski sistem) - Priročniki 61 , 63
  • Word 151
  • World Trade center Osaka 203
  • WTO/TBT 3

  • Yendo Mas 221

  • začetek postopka oddaje 24
  • začimbe 95
  • zadovoljstvo uporabnikov 27
  • zagotavljanje kakovosti 104 , 159
  • zagotavljanje požarne varnosti 92
  • zahteve za kakovost 134
  • zakoni 202
  • zakonitosti 117
  • zakonodaja 130 , 168
  • zakonsko pravo 202
  • zamenjava 5
  • zapisovanje idej - brainwriting 1
  • zaporedja 47 , 56 , 58
  • Zaporedja (matematika) - Učbeniki za srednje šole 47
  • zaposlovanje 26
  • Zasebna podjetja - Finančno poslovanje - Priročniki 163
  • zasebniki 163
  • zaščita pred tveganjem 178
  • zaščita slovenskih vin 174
  • zaustavitev fermentacije 174
  • zavarovanje 26
  • zavarovanje proti napakam med gradnjo 178
  • zavest 10
  • zaviranje niti 175
  • zazidalni načrt 200
  • zaznave odjemalcev 22
  • zborniki 2 , 6 , 13 , 17 , 18 , 21 , 24 , 27 , 33 , 40 , 74 , 83 , 84 , 85 , 87 , 92 , 104 , 123 , 126 , 160 , 162 , 167 , 168 , 170 , 174 , 194
  • zdravilne učinkovine 87
  • Zdravstvena nega
   • - Informatika - Učbeniki za visoke šole 60
   • - Izobraževanje - Uporaba računalnikov - Učbeniki za visoke šole 91
  • zdravstvo 91 , 173
  • združitve 13
  • zelena hiša 196
  • zelene mestne površine 203
  • zelenjava 95
  • zemeljski plazovi 82
  • zemeljski premiki 183
  • zemlja 41 , 82 , 190
  • zemljemerstvo 93
  • zemljevidi 96 , 194 , 240
  • zemljine 179
  • zgodovina 189 , 242
  • zgodovinski pregled 93 , 101 , 139 , 140 , 142 , 184 , 185 , 188 , 191 , 206 , 208 , 209 , 210 , 211 , 212 , 243
  • zgodovinski pregled razvoja 94
  • zgodovinski pregledi 57 , 182 , 197 , 198 , 204 , 207
  • zgodovinski primeri 193
  • zgodovinski razvoj 173 , 243
  • zgradba nukleona 74
  • zgradba računalniške logike 71
  • zgradba zemljine notranjosti 82
  • zgradbe 178
  • zimska služba 127
  • zmanjševanje ozona 97
  • zmanjševanje vplivov 123
  • značilnosti 114
  • značilnosti sistemov 175
  • znak CE 3
  • znamenitosti 239 , 241
  • znanost 93
  • zobniška gonila 100 , 102
  • zrak 41
  • Zumthor Peter 214
  • zunanja politika 15
  • zunanja trgovina 15
  • zunanje stopnice 201
  • zvijače 59

  • žage 102 , 176
  • železna doba 237
  • železni mostovi 129
  • živila živalskega izvora 95
  • živilska industrija 226
  • živilska tehnologija 170
  • življenje na podeželju 193
  • življenjska doba in vzdrževanje zgradb 178
  • življenjska modrost 190
  • življenjski standard 202
Avtorji spletnih strani CTK CTK Zadnja sprememba: 11.9.2002 Webmaster Pošljite sporočilo uredniku na naslov: webmaster@ctk.uni-lj.si