Knjižne novosti
Na domačo stran CTK


Knjižne novosti št. 1
januar - februar 2002

VSEBINA

 • NASLOVNO KAZALO
 • IMENSKO KAZALO
 • PREDMETNO KAZALO • 0 SPLOŠNO.


  1.
  BAJT, Drago
          Vsevednik / izbral, sestavil in uredil Drago Bajt ; . - 3. izd. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2001 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 768 str. : ilustr. ; 22 cm

  5.000 izv. - Bibliografija: str. 761-764. - Kazalo
  ISBN 86-365-0360-4
  a) Leksikoni b) Slovenija c) tehnika d) naravoslovje e) družboslovje f) umetnost g) kultura h) znanost i) šport j) zgodovina k) priročniki

  030.2=163.6
  COBISS-ID 8535453

  2.
  ERB, Uwe
          Scientific and technical acronyms, symbols, and abbreviations / Uwe Erb, Harald Keller. - New York : J. Wiley & Sons, cop. 2001. - XIII, 2100 str. ; 29 cm

  ISBN 0-471-38802-5
  a) Science - Abbreviations b) Technology - Abbreviations c) Science - Acronyms d) Technology - Acronyms e) znanost f) tehnika g) akronimi h) kratice i) simboli j) slovarji

  003.083(038)
  COBISS-ID 23904517


  02 KNJIŽNIČARSTVO.


  3.
  SMIRAGLIA, Richard P., 1952-
          The nature of "a work" : implications for the organization of knowledge / Richard P. Smiraglia. - Lanham ; Maryland ; London : Scarecrow Press, 2001. - XVIII, 181 str. : graf. prikazi ; 23 cm

  Kazali
  ISBN 0-8108-4037-5
  a) Information organization b) Bibliography - Methodology c) Cataloging d) metodologija e) bibliotekarstvo f) katalogizacija g) organizacija h) informatika i) bibliografije

  025.3
  COBISS-ID 23828229


  31 STATISTIKA.


  4.
  TOMINC, Polona
          Statistične metode : uporaba v prometu / Polona Tominc ; . - V Mariboru : Fakulteta za gradbeništvo, 2000 (v Mariboru : Tiskarna tehniških fakultet). - 158 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

  300 izv. - Bibliografija: str. 154
  ISBN 86-435-0334-7
  a) Promet - Statistične metode - Učbeniki za visoke šole b) Statistika - Učbeniki za visoke šole c) gradbeništvo d) statistične metode e) promet f) statistika g) relativna števila h) frekvenčne porazdelitve i) kvantili j) srednje vrednosti k) mere variabilnosti l) teoretične porazdelitve m) korelacija n) egresija o) časovne vrste p) vzorčenje q) numerično modeliranje

  311.42:656(075.8)
  COBISS-ID 45043457


  34 PRAVO.


  5.
  SLOVENIJA. Zakoni itd.
          Predpisi o graditvi objektov in urejanju prostora. - 2., dopolnjena izd. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2001 (v Ljubljani : Tiskarna Ljubljana). - 414 str. : obrazci, tabele ; 20 cm

  Iz vsebine: Zakon o graditvi objektov (ZGO) ; Zakon o gradbenih proizvodih (ZGPro) ; Zakon o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (ZPUP) ; Zakon o urejanju prostora (ZUreP) ; Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (ZUN)
  ISBN 961-204-252-7
  a) Gradbeništvo - Pravna ureditev - Slovenija - Predpisi b) gradbeništvo c) gradbena regulativa d) urbanizem e) zakoni

  349.442(497.4)(094)
  69(497.4)(094.5)
  COBISS-ID 113674752


  50 ŠTUDIJ IN VARSTVO OKOLJA.


  6.
  GSPAN, Primož
          Varstvo okolja I : skripta / Primož Gspan. - Ljubljana : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Oddelek za tehniško varnost, 1996- (Ljubljana : Skušek). - Zv. <1-> : ilustr. ; 25 cm

  Vsebina:
  Del 1: Uvod, pojmi, proizvodnja in okolje, energetika, litosfera
  a) ekologija b) ekosistemi c) populacije d) človeška populacija e) vplivi na okolje f) prehrana g) energetski tokovi h) snovni tokovi i) zemeljsko površje j) učbeniki za visoke šole

  504(075.8)
  COBISS-ID 63182080

  7.
  PARK, Chris C.
          The environment : principles and applications / Chris Park. - 2nd ed. - London ; New York : Routledge, 2001. - XXXV, 660 str. : ilustr. ; 28 cm

  Bibliografija: str. 637-645. - Kazalo
  ISBN 0-415-21770-9 (vezano) ISBN 0-415-21771-7 (broš.)
  a) Environmental sciences b) ekologija c) populacije d) demografija e) ekološki sistemi f) zemlja g) litosfera h) tektonika i) geologija j) atmosfera k) vreme l) klima m) hidrosfera n) biosfera o) ekosistemi

  504:574:55
  COBISS-ID 23859461


  51 MATEMATIKA.


  8.
  MENCINGER, Matej
          Matematika I : zbirka rešenih nalog za prvi semester : za visoko strokovno šolo - smer gradbeništvo / Matej Mencinger. - 1. izd. - Maribor : Fakulteta za gradbeništvo, 2001. - 193 str. : graf. prikazi ; 23 cm

  500 izv.
  ISBN 86-435-0359-2
  a) matematika b) analiza c) zaporedja d) vrste e) funkcije f) L'Hospitalovo pravilo g) Taylorjeva vrsta h) odvodi i) algebra j) matematična indukcija k) kompleksna števila l) determinante m) Cramerjevo pravilo n) linearne enačbe o) matrike p) vektorji q) analitična geometrija r) prostor s) naloge t) rešitve u) učbeniki za visoke šole

  517+512(075.8)(076.1/.2)
  COBISS-ID 45336833

  9.
  MENCINGER, Matej
          Vaje, kolokviji in izpiti pri predmetu Višja matematika I za visoko strokovno šolo, smer gradbeništvo in smer promet / Matej Mencinger ; . - 2. izd. - Maribor : Fakulteta za gradbeništvo, 1999 (Maribor : Tiskarna Tehniških fakultet). - 2 zv. (102 ; 205 str.) : graf. prikazi ; 30 cm

  a) matematika b) integrali c) vrste d) integracija funkcij e) funkcije f) uporaba integrala g) uvedba novih spremenljivk h) diferencialne enačbe i) funkcijske vrste j) učbeniki za visoke šole

  517.31.9(075.8)(076)
  COBISS-ID 4723990

  10.
  PAVLIČ, Gregor
          Slikovni pojmovnik. Matematika / Gregor Pavlič ; barvne ilustracije Aleš Sedmak ; oblikovala Stanislav Oražem, Gregor Pavlič ; strokovni pregled Aleksander Cokan. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 1998 ( : Tiskarna Mladinska knjiga). - 128 str. : ilustr. ; 21 cm

  Bibliografija: str. 128. - Kazali
  ISBN 86-365-0267-5
  a) Matematika - Knjige za mladino b) matematika c) aritmetika d) algebra e) geometrija f) priročniki

  51(02.053.2)
  COBISS-ID 76099072


  519.68 RAČUNALNIŠTVO. RAČ.(MAT.) PROGRAMIRANJE.


  11.
  AMMELBURGER, Dirk
          Spoznajmo C++ / Dirk Ammelburger. - 1. izd. - <Šempeter pri Gorici> : Flamingo, 2001. - 134 str. : ilustr. ; 23 cm. - (KnowWare)

  Kazalo
  ISBN 961-6176-55-2
  a) C++ (programski jezik) - Priročniki b) računalništvo c) programski jeziki d) C++ e) objektno orientirano programiranje f) pisanje programov g) prevajanje programov h) priročniki

  004.43
  COBISS-ID 835454

  12.
  ARNOLD, Ken
          Programski jezik Java : prevod trećeg izdanja / Ken Arnold, James Gosling, David Holmes ; prevod Milica Kostić, Vladan Mirković. - Beograd : CET Computer Equipment and Trade, 2001. - XVIII, 595 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Prevod dela: The Java programming language. - Kazalo
  ISBN 86-7991-117-8
  a) računalništvo b) programski jeziki c) Java d) objektno orientirano programiranje e) priročniki

  004.43
  COBISS-ID 23962373

  13.
  BAIER, Martin
          Naučimo se JavaScript / Martin Baier ; . - 1. izd. - Šempeter pri Gorici : Flamingo, Cop. 2001. - 91 str. : ilustr. ; 23 cm. - (KnowWare)

  Kazalo
  ISBN 961-6176-57-9
  a) JavaScript (programski jezik) - Svetovni splet b) računalništvo c) programski jeziki d) JavaScript e) HTML f) računalniške mreže g) objektno orientirano programiranje h) priročniki

  004.43:004.7
  COBISS-ID 4106526

  14.
  BILLO, E. Joseph
          Excel for chemists : a comprehensive guide / E. Joseph Billo. - 2nd ed. - New York : Wiley-VCH, cop. 2001. - XXV, 483 str. : ilustr. ; 25 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

  Kazalo
  ISBN 0-471-39462-9
  a) Microsoft Excel (Computer file) b) Microsoft Excel (Computer file) c) Electronic spreadsheets d) Chemistry - Data processing e) računalništvo f) kemija g) programska oprema h) obdelava podatkov i) elektronske preglednice j) Microsoft Excel k) priročniki

  54:681.3.06 EXCEL
  COBISS-ID 23721733

  15.
  BOLING, Douglas McConnaughey, 1960-
          Programming Microsoft Windows CE / Douglas Boling. - 2nd ed. - Redmond, Wash. : Microsoft Press, cop. 2001. - XXIX, 998 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazali
  - - Programming Microsoft Windows CE second edition . - 2 el. optična diska (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-7356-1443-1
  a) Microsoft Windows (Computer file) b) Operating systems (Computers) c) računalništvo d) operacijski sistemi e) Window CE f) aplikacije g) programiranje h) priročniki

  004.45
  COBISS-ID 23875333

  16.
          The BOOK of Zope : how to build and deliver Web applications / Casey Duncan, technical editor. - San Francisco : Linux Journal Press, 2001. - XVI, 402 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 1-8864-1157-3 (broš.)
  a) Zope (Computer file) b) Web site development - Computer programs c) Internet programming - Computer programs d) računalništvo e) programska oprema f) ZOPE g) Internet programiranje h) Web strani i) Web aplikacije j) priročniki

  004.4:004.7
  COBISS-ID 23874565

  17.
  BURLESON, Donald K.
          Oracle high-performance SQL tuning / Donald K. Burleson. - Berkeley : Osborne/McGraw-Hill, 2001. - XXVI, 575 str. : ilustr. ; 24 cm

  Podnaslov na ovitku: Tune SQL statements for optimal execution. - "Covers Oracle database releases 7.x, 8, and 8i"--Ovitek. - Kazalo
  ISBN 0-07-219058-2
  a) Oracle (Computer file) b) Database management c) Relational databases d) računalništvo e) SQL programiranje f) programski jeziki g) Oracle h) objektne tehnologije i) baze podatkov j) relacijske baze k) upravljanje baz l) priročniki

  004.43
  COBISS-ID 23824645

  18.
  BYRNE, Randy
          Building applications with Microsoft Outlook version 2002 / Randy Byrne. - Redmond, Wash. : Microsoft Press, cop. 2001. - LIV, 882 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  - - Building applications with Microsoft Outlook version 2002 . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-7356-1273-0
  a) Microsoft Outlook b) Time management - Computer programs c) Personal information management - Computer programs d) računalništvo e) programska oprema f) Outlook 2002 g) osebni informacijski sistemi h) upravljanje s časom i) management j) urejanje sporočil k) aplikacije l) priročniki

  004.4
  COBISS-ID 23870469

  19.
  CHIRILLO, John, 1970-
          Hack attacks encyclopedia : a complete history of hacks, cracks, phreaks, and spies over time / John Chirillo. - New York : Wiley, 2001. - XIII, 945 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Kazali
  ISBN 0-471-05589-1 (broš.)
  a) Computer security b) Computer networks - Security measures c) računalništvo d) računalniška kriminaliteta e) računalniške mreže f) računalniški sistemi g) vlamljanje h) hekanje i) računalniški virusi j) zgodovinski pregled k) varnostni ukrepi l) enciklopedije

  004.7:343.3/.7
  COBISS-ID 23849477

  20.
  COULOURIS, George F.
          Distributed systems : concepts and design / George Coulouris, Jean Dollimore, Tim Kindberg. - 3rd ed. - Harlow : Addison-Wesley, 2001. - XIII, 772 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (International computer science series)

  Bibliografija: str. 723-756. - Kazali
  ISBN 0-201-61918-0
  a) Electronic data processing - Distributed processing b) Distributed operating systems (Computers) c) računalništvo d) porazdeljeni sistemi e) modeli sistema f) računalniške mreže g) omrežja h) povezovanje med omrežji i) operacijski sistemi j) varnost k) medprocesne komunikacije l) multimedija m) pregledno delo

  004.451
  COBISS-ID 5956630

  21.
  CROWDER, David
          Macromedia Dreamweaver & Fireworks / David Crowder i Rhonda Crowder ; preveli Aleksandar Dragosavljević, Dejan Smiljanić. - Beograd : Mikro knjiga, 2001. - XIII, 741 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Prevod dela: Mastering macromedia Dreamweaver 3. - Kazalo
  ISBN 86-7555-158-4
  a) računalništvo b) programska oprema c) Dreamweaver d) računalniške mreže e) Web strani f) načrtovanje g) izdelava strani h) Fireworks i) priročniki

  004.42:004.4
  COBISS-ID 23965189

  22.
  DEITEL, Harvey M., 1945-
          E-business & e-commerce : how to program / H.M. Deitel, P.J. Deitel, T.R. Nieto. - Upper Saddle River : Prentice Hall, 2001. - XLV, 1254 str. : graf. prikazi ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Bibliografija: str. <1201>-1207. - Kazalo
  ISBN 0-13-028419-X
  a) Internet programming b) World Wide Web c) Internet programming - Problems, exercises, etc d) World Wide Web - Problems, exercises, etc e) Electronic commerce f) Business enterprises - Computer networks g) računalništvo h) računalniške mreže i) Internet programiranje j) WWW k) elektronsko poslovanje l) elektronsko trgovanje m) varnost omrežij n) zanesljivost komunikacij o) vaje p) primeri q) učbeniki

  004.7:659.2
  COBISS-ID 23846661

  23.
  DOLŠAK, Bojan
          Informatika v inženirski praksi / Bojan Dolšak. - Maribor : Fakulteta za strojništvo, 2001 (Maribor : Založniško tiskarska dejavnost TF). - 129 str. : graf. prikazi ; 30 cm

  100 izv.
  ISBN 86-435-0425-4
  a) računalništvo b) informatika c) tehniška informatika d) računalniška aparaturna oprema e) računalniška programska oprema f) računalniška omrežja g) programiranje h) računalniške baze podatkov i) računalniška grafika j) CAD k) informacijski sistemi l) učbeniki za visoke šole

  004:659.2:62(075.8)
  COBISS-ID 46310657

  24.
  EATON, Nanette J.
          Microsoft Visio version 2002 inside out / Nanette J. Eaton, Resources Online. - Redmond : Microsoft, cop. 2001. - XXXII, 965 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  - - Microsoft Visio version 2002 inside out . - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. z enote
  ISBN 0-7356-1285-4
  a) računalništvo b) programska oprema c) Visio 2002 d) računalniška grafika e) poslovne predstavitve f) diagrami g) tehnične sheme h) aplikacije i) priročniki

  004.4:004.92
  COBISS-ID 46489601

  25.
  ENNS, Richard H.
          Computer algebra recipes : a gourmet's guide to mathematical models of science / Richard H. Enns, George C. McGuire. - New York ; Berlin ; Heidelberg : Springer, 2001. - XIV, 778 str. : ilustr. ; 25 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM). - (Undergraduate texts in contemporary physics)

  Bibliografija: str. <747>-751. - Kazalo
  ISBN 0-387-95148-2
  a) Physics - Computer-assisted instruction b) Mathematical models c) računalništvo d) računalniška algebra e) matematični modeli znanosti f) računalniško podprto poučevanje g) Monte Carlo metode h) ODE modeli i) ODE - Ordinary Differential Equations j) PDE model k) PDE - Partial Differential Equations l) priročniki

  004.42:512
  COBISS-ID 23842821

  26.
  GABOROVIČ, Svitan
          Uporaba programa Scientific Notebook v matematiki / Svitan Gaborovič ; . - Maribor : Fakulteta za gradbeništvo, 2000 ( : Tiskarna tehniških fakultet). - 115 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  200 izv.
  ISBN 86-435-0301-0
  a) računalništvo b) programska oprema c) Scientific Notebook d) Windows okolje e) uporaba programa f) algebrski računalniški sistemi g) matematika h) algebra i) rekurzija j) zaporedja k) vrste l) funkcije m) odvodi n) integrali o) diferencialne enačbe p) statistika q) učbeniki za visoke šole

  004.4'23:512(075.8)
  COBISS-ID 44505601

  27.
  GOOKIN, Dan
          Word 2002 for dummies / by Dan Gookin. - New York ; Cleveland ; Indianapolis : Hungry Minds, cop. 2001. - XXII, 384 str. : ilustr. ; 24 cm. - (---for dummies)

  Kazalo
  ISBN 0-7645-0839-3
  a) Microsoft Word b) Word processing c) računalništvo d) programska oprema e) Word 2002 f) urejevalniki besedil g) priročniki

  004.4
  COBISS-ID 23868933

  28.
  HANKE, Johann-Christian
          Spletne strani in HTML : / Johann-Christian Hanke ; . - 1. izd. - Šempeter pri Gorici : Flamingo, 2001. - 102 str. : ilustr. ; 23 cm. - (KnowWare)

  Podnasl. na ov.
  ISBN 961-6176-58-7
  a) računalništvo b) računalniške mreže c) programski jeziki d) HTML e) uporaba f) ukazi g) povezave h) priročniki

  004.43:004.7
  COBISS-ID 4113694

  29.
  HARRINGTON, David
          Inside AutoCAD 2002 / by David Harrington, Bill Burchard, David Pitzer. - Indianapolis : New Riders, cop. 2002. - XXXVIII, 1223 str. : ilustr. ; 23 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Kazalo
  ISBN 0-7357-1148-8 (broš.)
  a) AutoCAD b) Computer graphics c) računalništvo d) programska oprema e) AutoCAD 2002 f) računalniška grafika g) risanje h) načrtovanje i) priročniki

  004.4:744
  COBISS-ID 23851525

  30.
  HARVEY, Greg
          Excel 2002 for dummies / by Greg Harvey ; illustrator Rich Tennant. - New York ; Cleveland ; Indianapolis : Hungry Minds, cop. 2001. - XVIII, 365 str. : ilustr. ; 24 cm. - (--For dummies)

  Kazalo
  ISBN 0-7645-0822-9
  a) Microsoft Excel for Windows b) Microsoft Excel (Computer file) c) Business - Computer programs d) Electronic spreadsheets e) računalništvo f) programska oprema g) Excel 2002 h) elektronske preglednice i) izdelava grafov j) priročniki

  004.4
  COBISS-ID 23867909

  31.
          HAVI : example by example : Java programming for home entertainment devices / Rodger Lea ... . - Upper Saddle River : Prentice Hall PTR, 2002. - XXVIII, 451 str. : ilustr. ; 23. - (Prentice Hall PTR example by example series)

  Kazalo
  ISBN 0-13-060035-0
  a) Home entertainment systems b) Java (Computer program language) c) računalništvo d) računalniške mreže e) domača omrežja f) arhitektura sistema g) razvoj h) HAVi - Home Audio/Video Interoperability i) Java programiranje j) aplikacije k) priročniki

  004.7
  COBISS-ID 23870725

  32.
  HOLY-Klančar, Helena
          Urejajmo besedila z Wordom / Helena Holy-Klančar, Silva Pralica. - Ljubljana : Pasadena, 2001. - 2 zv.

  Vsebina:
  Zv. 1: Microsoft Word 2000 /
  Zv. 2: Vaje in rešitve
  ISBN 961-6361-11-2
  a) Microsoft Word 2000(računalniški program) - Učbeniki za srednje šole b) Urejevalniki besedil - Učbeniki za srednje šole c) računalništvo d) programska oprema e) Word 2000 f) urejanje besedila g) urejanje dokumentov h) vaje i) učbeniki

  004.42(075)
  COBISS-ID 114381824

  33.
          HUMAN-computer interaction in the new millenium / John M. Carroll, editor. - New York : ACM Press ; Boston : Addison-Wesley, 2002. - XXXVII, 703 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazala
  ISBN 0-201-70447-1
  a) Human-computer interaction b) računalništvo c) interakcije d) komunikacije človek-računalnik e) modeli f) teorije g) kompleksni računalniški sistemi h) uporaba i) uporabniški vmesniki j) HCI - Human Computer Interface k) priročniki

  004.5
  COBISS-ID 23842565

  34.
          INSIDE Dreamweaver 4 / by Anne-Marie Yerks ... . - Indianapolis, Ind. : New Riders ; Hemel Hempstead : Prentice Hall, 2001. - 700 str. ; 23 cm : ilustr.

  - - Inside Dreamweaver 4 . - 1 el. optični disk (DC-ROM) ; 12 cm
  Nasl. iz CD-ROM-a
  ISBN 0-7357-1084-8
  a) Dreamweaver (Computer file) b) računalništvo c) programska oprema d) Dreamweaver 4 e) računalniške mreže f) Web strani g) načrtovanje h) izdelava i) priročniki

  004.4:004.7
  COBISS-ID 23876101

  35.
  JEPSON, Brian
          Database application programming with Linux / Brian Jepson, Joan Peckham, Ram Sadasiv. - New York : J. Wiley & Sons, 2000. - XII, 516 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-471-35549-6
  a) Linux b) Linux (Computer file) c) Database design d) Podatkovne baze - Upravljanje podatkovnih baz e) Operacijski sistemi - Linux f) računalništvo g) baze podatkov h) podatkovne baze i) načrtovanje baz j) upravljanje baz k) programiranje l) Linux okolje m) priročniki

  004.65
  COBISS-ID 8302898

  36.
  KOTOK, Alan, 1945-
          ebXML : the new global standard for doing business over the Internet / Alan Kotok & David R.R. Webber. - Indianapolis : New Riders, 2002. - XXXIX, 339 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazala
  ISBN 0-7357-1117-8
  a) XML (Document markup language) b) Electronic commerce c) Electronic data interchange d) računalništvo e) objektno orientirano modeliranje f) označevalni jeziki g) EbXML h) računalniške mreže i) Internet j) elektronsko poslovanje k) priročniki

  004.43:004.7
  COBISS-ID 23846405

  37.
  LITWIN, Paul
          Access 2000 : priručnik za programere / Paul Litwin, Ken Getz, Mike Gilbert ; preveli Andon Kartalovski, Milorad Popović. - Beograd : Mikro knjiga, 2001. - XXIII, 805 str. : graf. prikazi ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Prevod dela: Access 2000 developer's handbook. - Kazalo
  ISBN 86-7555-159-2
  a) računalništvo b) programska oprema c) Access 2000 d) podatkovne baze e) izmenjava podatkov f) načrtovanje baz g) aplikacije

  004.42
  COBISS-ID 23962885

  38.
  LOGAN, Syd
          Gtk+ programming in C / Syd Logan. - Upper Sadle River : Prentice Hall PTR, 2002. - XXXII, 830 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Open source technology series)

  Kazalo
  ISBN 0-13-014264-6
  a) računalništvo b) programski jeziki c) GTK+ d) C e) objektno orientirano programiranje f) grafični uporabniški vmesniki g) priročniki

  004.43
  COBISS-ID 46434305

  39.
  LOWERY, Joseph W.
          Dreamweaver 4 bible / Joseph W. Lowery. - New York : Hungry Minds, cop. 2001. - XLII, 1178 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

  Kazalo
  ISBN 0-7645-3569-2
  a) Dreamweaver (Computer file) b) Web sites - Authoring programs c) Web site development d) Web sites - Design e) računalništvo f) programska oprema g) Dreamweaver 4 h) računalniške mreže i) Web strani j) načrtovanje k) izdelava l) priročniki

  004.4:004.7
  COBISS-ID 1423713

  40.
  LOWERY, Joseph W.
          Fireworks 4 bible / Joseph W. Lowery with Simon White. - New York, N.Y. ; Cleveland, OH ; Indianapolis, IN : Hungry Minds, cop. 2001. - XXXVI, 918 str., <16> str. : ilustr. ; 24 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

  Kazalo
  ISBN 0-7645-3570-6
  a) Fireworks (Computer file) b) Computer graphics c) računalništvo d) računalniške mreže e) Web strani f) spletne strani g) programska oprema h) Fireworks 4 i) načrtovanje strani j) izdelava strani k) programiranje l) priročniki

  004.4:004.7
  COBISS-ID 23850501

  41.
  MILIĆEV, Dragan
          Objektno orijentisano modelovanje na jeziku UML : skripta sa praktikumom / Dragan Milićev, Marko Zarić, Nebojša Piroćanac. - Beograd : Mikro knjiga, 2001. - XI, 254 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 86-7555-161-4
  a) računalništvo b) baze podatkov c) načrtovanje baz d) objektno orientirano modeliranje e) označevalni jeziki f) UML g) učbeniki

  004.43:004.6
  COBISS-ID 23962629

  42.
  MILIĆEV, Dragan
          Objektno orijentisano programiranje na jeziku C++ : skripta sa praktikumom / Dragan Milićev, Ljubica Lazarević, Jelena Marušić. - Beograd : Mikro knjiga, 2001. - X, 206 str. : ilustr. ; 24 cm

  ISBN 86-7555-160-6
  a) računalništvo b) objektno orientirano programiranje c) programski jeziki d) C++ e) naloge f) rešitve g) učbeniki

  004.42(057+076)
  COBISS-ID 3203347

  43.
  MRHAR, Peter
          Word 2000 / Peter Mrhar. - Nova Gorica : Flamingo, 2001. - 216 str. : ilustr. ; 27 cm

  Kazalo
  ISBN 961-6176-54-4
  a) Word 2000 (računalniški program) - Urejevalniki besedil b) računalništvo c) programska oprema d) Word 2000 e) urejevalniki besedil f) izdelava dokumentov g) urejanje dokumentov h) tabele i) grafikoni j) obrazci k) priročniki

  004.42
  COBISS-ID 4067358

  44.
  NAIBURG, Eric J.
          UML for database design / Eric J. Naiburg, Robert A. Maksimchuck. - Boston : Addison-Wesley, 2001. - XVII, 300 str. : ilustr. ; 24 cm. - (The Addison-Wesley object technology series)

  Bibliografija: str. 287-288. - Kazalo
  ISBN 0-201-72163-5
  a) Database design b) UML (Computer science) c) računalništvo d) programski jeziki e) UML - Unified Modeling Language f) načrtovanje baz g) baze podatkov h) modeli i) zahteve j) priročniki

  004.43:004.6
  COBISS-ID 23849221

  45.
  NELSON, Stephen L., 1959-
          Office XP : the complete reference / Stephen L. Nelson, Julia Kelly. - New York : Osborne/McGraw-Hill, 2001. - XXXV, 1002 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Kazalo
  ISBN 0-07-213246-9
  a) Microsoft Office b) Integrated software c) računalništvo d) operacijski sistemi e) Office XP f) aplikacije g) Word h) Excel i) PowerPoint j) Outlook k) Internet Explorer l) Access m) Publisher n) priročniki

  004.45
  COBISS-ID 23851269

  46.
          ODE architect companion : C-ODE-E (Consortium for ODE Experiments). - New York : J. Wiley & Sons, cop. 1999. - XVII, 269 str. : ilustr. ; 24 cm

  Ov. nasl.: CODEE ODE architect companion : the ultimate ODE power tool
  - - ODE architect : the ultimate ODE power tool. - 1 CD-ROM : barve ; 12 cm
  Nasl. iz enote
  ISBN 0-471-12132-0
  a) računalništvo b) programska oprema c) ODE Architect d) računalniška grafika e) modeliranje f) konstruiranje

  004.421
  COBISS-ID 21054981

  47.
  PAHOR, David
          Hitri vodnik po internetu in Internet Explorerju / David Pahor, Ljubomir Kostrevc. - Ljubljana : Pasadena, 2001 ( : Maxinel). - VII, 97 str. : ilustr. ; 22 cm

  Nasl. na ov. in hrbtu: Internet in Internet Explorer
  ISBN 961-6361-10-4
  a) Internet (računalniško omrežje) - Priročniki b) Internet Explorer (računalniški program) - Priročniki c) računalništvo d) računalniške mreže e) Internet f) programska oprema g) Internet Explorer h) svetovni splet i) iskanje informacij j) elektronska pošta k) priročniki

  004.738.5
  COBISS-ID 114335488

  48.
  PETROVSKY, Michele
          Linux database bible / Michele Petrovsky, Stephen Wysham, and Mojo Nichols. - New York : Hungry Minds, cop. 2001. - XXI, 715 str. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7645-4641-4
  a) Linux b) Database management c) računalništvo d) baze podatkov e) upravljanje baz f) reakcijski modeli g) Linux okolje h) programske aplikacije i) načrtovanje baz j) priročniki

  004.6
  COBISS-ID 23872261

  49.
          PROGRAMMING linux games / Loki Software, Inc ; with John R. Hall. - San Francisco : No Starch Press, 2001. - XII, 415 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 1-8864-1149-2 (broš.)
  a) Linux b) Computer games - Programming c) računalništvo d) programiranje iger e) računalniške igre f) Linux okolje g) anatomija iger h) Linux razvojna orodja i) avdio programiranje j) mrežne igre k) priročniki

  004.42
  COBISS-ID 23870213

  50.
          PSYCHOLOGY and the internet : intrapersonal, interpersonal, and transpersonal implications / edited by Jayne Gackenbach. - San Diego : Academic Press, cop. 1998. - XIX, 369 str. : tabele ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 0-12-271950-6
  a) psihologija - internet - zborniki b) računalništvo c) računalniške mreže d) Internet e) medsebojne komunikacije f) uporaba Interneta g) psihološki vidiki h) vpliv uporabe na človeka i) vpliv na delo

  004.738.5:159.9
  COBISS-ID 43339009

  51.
  RATSCHILLER, Tobias
          Web application development with PHP 4.0 : contains official zend API documentation / Tobias Ratschiller, Till Gerken. - Indianapolis : New Riders, 2000. - XVIII, 384 str. : ilustr. ; 23 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  ISBN 0-7357-0997-1
  a) računalništvo b) označevalni jeziki c) PHP 4.0 d) računalniške mreže e) Web aplikacije f) Web strani g) dinamično kreiranje h) aplikacije i) priročniki

  004.43:004.7
  COBISS-ID 3094291

  52.
  TAYLOR, Allen G.
          SQL for dummies / by Allen G. Taylor. - 4th ed. - Indianapolis ; New York : IDG Books Worldwide, 2001. - XXII, 431 str. : ilustr. ; 23 cm. - (---for dummies)

  Kazalo. - Kazalo
  ISBN 0-7645-0737-0
  a) SQL (Computer program language) b) Database management c) računalništvo d) upravljanje baz podatkov e) načrtovanje baz f) relacijske baze g) SQL h) priročniki

  004.6
  COBISS-ID 23824901

  53.
          UDŽBENIK za pripremu ispita A++ sertifikat. - 2 izd. - Beograd : CET Computer Equipment and Trade, 2001. - XXX, 654 str. : ilustr. ; 24 cm + + 1 CD-ROM

  Kazalo
  ISBN 86-799-1121-6
  a) računalništvo b) računalniki c) strojna oprema d) komponente računalnika e) procesorji f) napajanje g) spominske enote h) diski i) monitorji j) adapterji k) tiskalniki l) modemi m) nadgradnja n) programska oprema o) operacijski sistemi p) DOS q) Windows r) povezovanje računalnikov s) vzdrževanje t) priročniki

  004(075)
  COBISS-ID 23843845

  54.
  VITTER, David
          Designing Visual Basic.NET applications / David Vitter. - Scottsdale : Coriolis Group Books, 2001. - XX, 524 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 1-5888-0128-4
  a) Microsoft Visual BASIC b) Application software - Development c) Microsoft.net framework d) računalništvo e) programski jeziki f) Visual Basic.NET g) .NET h) ADO.NET i) ASP.NET j) plus.NET k) razvoj programske opreme l) objektno orientirano programiranje m) Web aplikacije n) upravljanje baz podatkov o) aplikacije p) priročniki

  004.43
  COBISS-ID 23873029

  55.
  WALKENBACH, John
          Excel 2002 Bible / John Walkenbach and Brian Underdahl. - New York : Hungry Minds, cop. 2001. - XXIX, 40, 912 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7645-3583-8
  a) Microsoft Excel for Windows b) Microsoft Excel (Computer file) c) Business - Computer programs d) Electronic spreadsheets e) računalništvo f) programska oprema g) Excel 2002 h) elektronske preglednice i) priročniki

  004.4
  COBISS-ID 23867653

  56.
  WEINMAN, Lynda
          Photoshop 6, imageReady 3 : H.O.T. hands-on training / by Lynda Weinman and Jan Kabili. - Berkely : Peachpit Press, 2002. - XXIII, 649 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Kazalo
  ISBN 0-201-72796-X
  a) računalništvo b) programska oprema c) Photoshop 6 d) ImageReady 3 e) obdelava bitnih slik f) digitalne slike g) animacije h) vaje i) učbeniki

  004.4(075+076.5)
  COBISS-ID 22920453

  57.
  WEVERKA, Peter
          Word 2002 : the complete reference / Peter Weverka, Diane Poremsky. - New York : Osborne/McGraw-Hill, cop. 2001. - XXVIII, 955 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazali
  ISBN 0-0721-3244-2
  a) Microsoft Word b) Microsoft Word (Computer file) c) Word processing d) računalništvo e) programska oprema f) Word 2002 g) urejevalniki besedil h) priročniki

  004.4
  COBISS-ID 23869189

  58.
  WEVERKA, Peter
          Word 2002 for dummies : quick reference / by Peter Weverka. - New York, NY ; Cleveland ; Indianapolis : Hungry Minds, 2001. - X, 20, 192 str. : ilustr. ; 22 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7645-0824-5
  a) Microsoft Word b) Word processing c) računalništvo d) programska oprema e) Word 2002 f) urejevalniki besedil g) priročniki

  004.4
  COBISS-ID 23869445

  59.
  WILSON, Anthony
          Kako se je začela prihodnost. Komunikacije / Anthony Wilson ; . - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2000 (natisnjeno v Hongkongu). - 63 str. : ilustr. ; 29 cm

  Prevod dela: How the future began. Communications. - Kazalo
  ISBN 86-365-0326-4
  a) Komunikacije b) računalništvo c) komunikacije d) računalniki e) uporaba računalnikov f) navidezni svetovi g) računalniške mreže h) informatika i) nadzorni sistemi j) priročniki

  004:659.2
  COBISS-ID 105755904

  60.
  WOODS, P. S.
          Macromedia Flash 5 developer's guide / P.S. Woods. - New York : Osborne/McGraw-Hill, 2001. - XXIII, 621 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Includes index
  ISBN 0-07-213121-7
  a) Flash (Computer file) b) Computer animation c) Computer graphics d) Web sites - Authoring programs e) računalništvo f) multimedijski sistemi g) grafično oblikovanje h) računalniška grafika i) animacije j) programska oprema k) Flash 5 l) priročniki

  004.42
  COBISS-ID 23850245

  61.
  YAGER, Thomas
          Windows 2000 Razvoj Web aplikacija / Thomas Yager ; prevod Margarita Ogar Pluškoska, Jasna Gonda. - Beograd : CET Computer Equipment and Trade, 2001. - XVI, 604 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Serija Microsoft tehnologije - Prentice Hall PTR)

  Prevod dela: Windows 2000 Web Applications Developer's Guide. - Kazalo
  ISBN 86-7991-118-6
  a) računalništvo b) operacijski sistemi c) Windows 2000 d) Web aplikacije e) baze podatkov f) SQL Server g) programska oprema h) Visual InterDev i) Visual Studio j) HTML k) COM+ l) JavaScript m) priročniki

  004.45:004.7
  COBISS-ID 6479638


  52 ASTRONOMIJA. GEODEZIJA.


  62.
  LACHIEZE-Rey, Marc
          Celestial treasury : from the music of the spheres to the conquest of space / Marc Lachieze-Rey and Jean-Pierre Luminet ; translated by Joe Laredo. - Cambridge : Cambridge University Press, 2001. - 207 str. : ilustr. ; 38 cm

  "The Celestial Treasury exhibition in Paris (October 1998-January 1999) coincided with the opening of public reading rooms in the Francois-Mitterand building at the Bibliotheque nationale de France"--Pref. - Prev. dela: Figures du ciel. - Bibliografija: str. 206-207
  ISBN 0-521-80040-4
  a) Cosmology - History - Exhibitions b) Cosmology in art - Exhibitions c) astronomija d) zgodovina astronomije e) zgodovina fizike f) zvezdne karte g) kozmogeneza h) pregledno delo

  52(091)
  COBISS-ID 23880709


  53 FIZIKA.


  63.
  ČREPINŠEK, Ljubomir
          Zbirka fizikalnih problemov : skripta / Ljubomir Črepinšek. - Ponatis. - Maribor : Fakulteta za strojništvo, 2001 ( : Tiskarna tehniških fakultet). - 2 zv. (143; 88 str.) : ilustr. ; 23 cm

  100 izv. oba zv.
  a) fizika b) gibanja c) dinamika gibanja d) fizika e) translacijsko gibanje f) rotacijsko gibanje g) prožnost h) nihanje i) mehanika fluidov j) temperatura k) toplota l) valovanje m) atomska zgradba snovi n) učbeniki za visoke šole

  53(075.8)
  COBISS-ID 115170048

  64.
  GOLOB, Vera
          Barvna metrika : skripta za VS študijski program / Vera Golob. - Maribor : Fakulteta za strojništvo, 2001 (Maribor : Tiskarna tehniških fakultet). - 68 str. : graf. prikazi, barvne ilustr. ; 24 cm

  300 izv.
  ISBN 86-435-0413-0
  a) fizika - barvna metrika - barve - zaznavanje - vrednotenje - barvni sistemi - aplikacije - tekstilstvo - uporaba računalnika - učbeniki za visoke šole

  535.65(075.8)
  COBISS-ID 46051073

  65.
  HRIBERŠEK, Matjaž
          Mehanika tekočin : primeri z rešitvami / Matjaž Hriberšek. - Maribor : Fakulteta za strojništvo, 2001 (Maribor : Tiskarna tehniških fakultet). - XI, 177 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  100 izv.
  ISBN 86-435-0394-0
  a) fizika b) mehanika tekočin c) lastnosti tekočin d) statika tekočin e) kinematika f) dinamika tekočin g) dinamika viskozne tekočine h) dinamika idealne tekočine i) teorija podobnosti j) notranji tokovi k) vodniki l) zunanji tokovi m) površinska napetost n) koeficient upora o) primeri p) rešitve q) učbeniki za visoke šole

  532(075.8)(076.1/.2)
  COBISS-ID 45883137

  66.
  KRAMER, Branko
          Rešene naloge iz hidromehanike : zbrano gradivo / Branko Kramer, Maks Oblak. - 1. izd. - Maribor : Fakulteta za strojništvo, 2001 (Maribor : Založniško tiskarska dejavnost tehniških fakultet). - 273 str. : 30 cm ; graf. prikazi

  150 izv.
  ISBN 86-435-0423-8
  a) fizika b) hidromehanika c) težnostni pritisk d) nivojske ploskve e) stisljivost kapljevin f) hidrodinamika g) pretakanje v ceveh h) pretakanje kapljevin i) iztekanje skozi male odprtine j) sile pri pretakanju k) naloge l) rešitve m) učbeniki za visoke šole

  532(075.8)(076.1/.2)
  COBISS-ID 46252545

  67.
          NUMERICAL treatment of multiphase flows in porous media : proceedings of the international workshop held at Beijing, China, 2-6 August 1999 / Zhangxin Chen, Richard E. Ewing, Zhong-Ci Shi (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - XXI, 445 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Lecture notes in physics, ISSN 0075-8450 ; 552)

  Kazalo
  ISBN 3-540-67566-3
  a) Multiphase flow - Congresses b) fizika c) mehanika fluidov d) večfazni pretok e) porozni materiali f) numerične metode g) transportne enačbe h) numerične simulacije i) zborniki

  532.546
  COBISS-ID 22808325

  68.
  OBLAK, Maks
          Mehanika loma : zbrano gradivo / Maks Oblak. - 1. izd. - Maribor : Fakulteta za strojništvo, 1995- (Maribor : Založniško tiskarska dejavnost tehniških fakultet). - Zv. <1-> : ilustr. ; 30 cm

  100 izv. - Dosedanja vsebina: Del 1. - 1995. - 83 str.
  ISBN 86-435-0106-9 (zv. 1)
  a) Mehanika loma - Učbeniki za visoke šole b) materiali c) lomna trdnost d) lom e) vrste loma f) napetosti g) pomiki h) razpoke i) analitično dodločanje j) intenzivnost napetosti k) faktor intenzivnosti l) Irwin m) Griffithova razpoka n) Goursataova funkcija o) ravninski problemi p) Muskhelischwilij q) Westergaardova funkcija r) učbeniki za visoke šole

  539.42(075.8)
  COBISS-ID 37220353

  69.
  OBLAK, Maks
          Rešene naloge iz kinematike : zbrano gradivo / Maks Oblak. - Ponatis 1. izd. - Maribor : Fakulteta za strojništvo, 2001 ( : Tiskarna tehniških fakultet). - I, 160 str. : ilustr. ; 30 cm

  100 izv.
  ISBN 86-435-0384-3
  a) Kinematika - Vaje za visoke šole b) fizika c) mehanika d) kinematika e) naloge f) rešitve g) učbeniki za visoke šole

  531.1(075.8)(076.1)
  COBISS-ID 45709057

  70.
  PADEŽNIK Gomilšek, Jana
          Laboratorijske vaje iz fizike : navodila za laboratorijske vaje / Jana Padežnik Gomilšek, Lea Spindler. - Maribor : Fakulteta za strojništvo, 2001 ( : Tiskarna tehniških fakultet). - 68 str. : ilustr. ; 24 cm

  500 izv.
  ISBN 86-435-0439-4
  a) fizika b) fizikalni pojavi c) eksperimenti d) napake pri merjenju e) učbeniki za visoke šole

  53.08(075.8)(076.5)
  COBISS-ID 46454785

  71.
  PADEŽNIK Gomilšek, Jana
          Naloge iz tehniške fizike : zbirka nalog / Jana Padežnik Gomilšek, Ljubomir Črepinšek. - Maribor : Fakulteta za strojništvo, 2001 ( : Tiskarna tehniških fakultet). - 106 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  500 izv.
  ISBN 86-435-0438-6
  a) fizika b) kinematika c) dinamika d) nihanje e) valovanje f) geometrijska optika g) fotoni h) radioaktivnost i) jedrske reakcije j) tehniška fizika k) naloge

  531/534(075.8)(076.1/.2)
  COBISS-ID 46455041


  54 KEMIJA.


  72.
  ČEH, Boris
          Splošna in anorganska kemija : zbirka pojmov, vprašanj in nalog z odgovori in rešitvami / Boris Čeh. - Ljubljana : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Katedra za anorgansko kemijo, 2001 (v Ljubljani : Univerzitetna tiskarna). - 160 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Bibliografija
  ISBN 961-6286-34-X
  a) Anorganska kemija - Vaje za visoke šole b) Kemija - Vaje za visoke šole c) anorganska kemija d) kemijske reakcije e) termokemija f) kemijske vezi g) kemijska kinetika h) kemijsko ravnotežje i) elektrokemija j) jedrska kemija k) naloge l) rešitve m) učbeniki za visoke šole

  546(076.2)
  COBISS-ID 112636928

  73.
  ENKE, Christie G.
          The art and science of chemical analysis / Christie G. Enke. - New York : J. Wiley & Sons, 2001. - XIX, 500 str. : ilustr. ; 29 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

  Kazalo
  ISBN 0-471-37369-9
  a) analitska kemija b) analitske metode c) vzorčenje d) meritve e) kisline f) baze g) reakcije h) spektrofotometrične metode i) reakcije kompleksiranja j) reakcije obarjanja k) elektrokemija l) kromatografija m) biokemijske reakcije n) učbeniki

  543.2/.9
  COBISS-ID 2583160

  74.
  GOLIČ-Grdadolnik, Simona
          Osnovni eksperimenti za določanje kemijske strukture in konformacije molekul v tekočini z metodami NMR spektroskopije / Simona Golič Grdadolnik, Janez Košmrlj in Andrej Petrič. - Ljubljana : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Katedra za organsko kemijo, 1996 (v Ljubljani : Univerzitetna tiskarna). - 147 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  100 izv. - Bibliografija: str. 146-147
  a) Jedrska magnetna resonanca - Vaje za visoke šole b) Raztopine - Kemična struktura - Vaje za visoke šole c) organska kemija d) jedrska magnetna resonanca e) eksperimentalno delo f) laboratorijske vaje g) učbeniki za visoke šole

  543.429.23:541.8
  COBISS-ID 63606272

  75.
  MAJCEN Le Marechal, Alenka
          Naloge iz kemije : zbirka nalog / Alenka Majcen Le Marechal. - 1. ponatis. - Maribor : Fakulteta za strojništvo, 2001 (Maribor : Tiskarna Tehniških fakultet). - 40 str. : ilustr. ; 30 cm

  200 izv.
  a) Kemija - Vaje za visoke šole b) kemija c) stehiometrija d) naloge e) učbeniki za visoke šole

  54(075.8)(076.1)
  COBISS-ID 110886144

  76.
  PIHLAR, Boris
          Osnove analizne kemije : zapiski predavanj. Del 1 / Boris Pihlar. - Ljubljana : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 1995. - VII, 115 : ilustr. ; 30 cm

  Kazalo. - Bibliografija: str. 111
  a) analizna kemija b) kvalitativna analiza c) kvantitativna analiza d) kemija raztopin e) topnost oborin f) gravimetrijska analiza g) volumetrijska analiza h) obarjalne titracije i) nevtralizacijske titracije j) kompleksometrične titracije k) učbeniki za visoke šole

  543(075.8)
  COBISS-ID 21372933

  77.
  PIHLAR, Boris
          Osnove analizne kemije : zapiski predavanj. Del 2. - Ljubljana : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 1998. - Str. 117-240 : graf. prikazi ; 30 cm

  a) analizna kemija b) vrednotenje analiznih rezultatov c) oksidacijsko-redukcijska ravnotežja d) oksidacijsko-redukcijske titracije e) potenciometrija f) elektrogravimetrija g) kulometrija h) voltametrične metode i) spektroskopske metode j) atomska spektroskoopija k) učbeniki za visoke šole

  543(075.8)
  COBISS-ID 20009221

  78.
          REAKCIJE in identifikacija ionov / . - 6. ponatis. - Ljubljana : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 1995 (v Ljubljani : Univerzitetna tiskarna). - 145, V str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Avtorji navedeni na hrbtu nasl. str. - Na vrhu nasl. str: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Katedra za analizno kemijo. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 144-145 in pri nekaterih poglavjih
  a) Kvalitativna analiza - Učbeniki za visoke šole b) Ioni - Identifikacija - Vaje za visoke šole c) analitska kemija d) kvalitativna analiza e) ioni f) identifikacija g) laboratorijske vaje h) učbeniki za visoke šole

  543.062(076.5)
  COBISS-ID 48524288

  79.
  RYAN, Lawrie
          Kemija : preproste razlage kemijskih pojavov / Lawrie Ryan ; . - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2000 (Ljubljana : Simčič). - 320 str. : ilustr. ; 25 cm

  Prevod dela: Chemistry for you. - Uvod / prevajalka: str. 3. - Kazalo
  ISBN 86-365-0354-X
  a) Kemija - Knjige za mladino b) kemija c) snovi d) periodni sistem e) spreminjanje snovi f) zgradba snovi g) kemijske vezi h) pridobivanje kovin i) elektroliza j) sol k) apnenec l) kisline m) baze n) nafta o) reakcije p) zgradba zemlje q) priročniki

  54(02.053.2)
  COBISS-ID 108547584

  80.
          STANDARD methods for the analysis and testing of petroleum and related products and British Standard 2000 parts : 2001. - Chichester : Wiley, 2001. - 2 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 31 cm

  Kazala
  Vsebina:
  1: Methods IP 1 to 339
  2: Methods IP 342 to 469 proposed methods, appendices
  ISBN 0-471-49177-2
  a) Petroleum products - Analysis b) Petroleum products - Standards c) Petroleum - Testing d) Petroleum - Standards e) Oil inspection f) analitska kemija g) nafta h) petrokemijski proizvodi i) standardne metode j) priročniki

  547.912:543(035)
  COBISS-ID 23916549

  81.
  SVETE, Jurij
          Preparativna organska kemija / Jurij Svete. - Ljubljana : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 1999 (v Ljubljani : Univerzitetna tiskarna). - 278 str. : ilustr. ; 24 cm

  300 izv. - Bibliografija: str. 268 in med besedilom
  ISBN 961-6286-15-3
  a) Organska kemija - Učbeniki za visoke šole b) organska kemija c) preparativna kemija d) laboratorijske tehnike e) laboratorijska oprema f) določevanje strukture g) organske reakcije h) mehanizmi i) organska stereokemija j) učbeniki za visoke šole

  547(075.8)
  COBISS-ID 99586816

  82.
  TRATAR-Pirc, Elizabeta
          Vaje iz anorganske kemije. Navodila za vaje z zbirko računskih nalog / Elizabeta Tratar-Pirc in Alojz Demšar. - Ljubljana : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 1999 (v Ljubljani : Univerzitetna tiskarna). - 53 str. : tabele ; 24 cm

  400 izv. - Bibliografija: str. <54>
  ISBN 961-6286-12-9
  a) Anorganska kemija - Vaje za visoke šole b) Stehiometrija - Vaje za visoke šole c) anorganska kemija d) laboratorijske vaje e) naloge f) rešitve g) učbeniki za visoke šole

  546(075.8)
  COBISS-ID 97755136

  83.
          VAJE iz anorganske kemije. Zbirka nalog / N. Bukovec ... . - 4. dopolnjena izd., (ponatis). - Ljubljana : Katedra za anorgansko kemijo, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2001 (v Ljubljani : Univerzitetna tiskarna). - 187 str. : ilustr. ; 21 cm

  Bibliografija: str. 187
  ISBN 961-6286-35-8
  a) Anorganska kemija - Vaje za visoke šole b) anorganska kemija c) stehiometrija d) naloge e) rešitve f) učbeniki za visoke šole

  546(075.8)(076.1)
  COBISS-ID 113637632


  55 GEOLOGIJA. METEOROLOGIJA IN SORODNE VEDE.


  84.
  LAMBERT, David
          Seas and oceans / David Lambert & Anita McConnell. - New York ; Bicester : Facts on file, 1987. - 64 str. : barvne ilustr. ; 31 cm. - (The world of science ; <10>)

  Kazali
  ISBN 0-8160-1064-1
  a) geologija b) oceanografija c) geomorfologija d) otoki e) obala f) oceani g) vodni svet h) soline i) oceanski sedimenti

  551.46
  592/599
  COBISS-ID 21863425


  57 BIOLOGIJA. EKOLOGIJA.


  85.
  KUHELJ, Robert
          Biokemija v praksi : načela in tehnike / Robert Kuhelj, s prilogo: Navodila za eksperimentalno delo pri laboratorijskih vajah iz biokemije / Metka Renko ... . - 2. izd., ponatis. - Ljubljana : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2001 (v Ljubljani : Univerzitetna tiskarna Univerze). - 114 str. : ilustr. ; 30 cm

  ISBN 961-6286-08-0
  a) Biokemija - Vaje za visoke šole b) biokemija c) laboratorijske vaje d) priprava vzorca e) proteini f) nukleinske kisline g) ogljikovi hidrati h) analitske metode i) učbeniki za visoke šole

  577.1:543(076.5)
  COBISS-ID 113971456

  86.
  SCOTT, Michael
          Ekologija :
  Prevod dela: The young Oxford book of ecology. - Podnasl. na ov. - Kazalo
  ISBN 86-365-0235-7
  a) Ekologija - Knjige za mladino b) splošna ekologija c) ekosistemi d) rastlinska ekologija e) živalska ekologija f) biološka raznovrstnost g) narava h) antropogeni vplivi i) onesnaževanje okolja j) priročniki

  574(02.053.2)
  504(02.053.2)
  COBISS-ID 68785408

  87.
  STARČIČ, Marjanca
          Molekularna genetika za študente biokemije : priročnik za vaje s teoretičnimi osnovami / Marjanca Starčič, Jože Pungerčar. - Ljubljana : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2000 ( : Gorenjski tisk). - 55 f. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: f. 55
  ISBN 961-6286-17-X
  a) Molekularna genetika - Vaje za visoke šole b) biokemija c) molekularna genetika d) mutageneza e) genski prenosi f) molekulsko kloniranje g) laboratorijske vaje h) učbeniki za visoke šole

  577.21(075.8)(076.5)
  COBISS-ID 104096512


  61 MEDICINA.


  88.
          PATTY'S toxicology / Eula Bingham, Barbara Cohrssen, Charles Powell. - 5th ed. - New York : John Wiley, cop. 2001. - 9 zv. (XVI, 852 str.) : ilustr. ; 25 cm

  "A Wiley-Interscience publication.". - Bibliografija: str. 819-828. - Kazala
  Dosedanja vsebina: Vol. 1. - 2001.- 852 str.
  ISBN 0-471-31932-5 (zv. 1) ISBN 0471319333 (zv. 2) ISBN 0471319341 (zv. 3) ISBN 047131935X (zv. 4) ISBN 0471319368 (zv. 5) ISBN 0471419392 (cloth : v. 6) ? ! ISBN 0471319406 (zv. 7) ISBN 0471319414 (zv. 8) ISBN 0471319422 (zv. 9, kumulativno kazalo) ISBN 0471319430 (zv. 9)
  a) Occupational Medicine b) Occupational Diseases c) Poisons d) Toxicology e) Industrial toxicology - Encyclopedias f) Industrial hygiene - Encyclopedias g) ekologija h) onesnaževanje okolja i) varstvo pri delu j) industrijska higiena k) poklicne bolezni l) toksikologija m) nevarne snovi n) učinki na zdravje

  613.6
  COBISS-ID 23910149

  89.
  THOMAS, Gareth
          Medicinal chemistry : an introduction / Gareth Thomas. - Chichester : J. Wiley & Sons, 2000. - XXVII, 539 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo. - Bibliografija
  ISBN 0-471-98807-3 (vezano) ISBN 0-471-48935-2 (broš.)
  a) Chemistry, Pharmaceutical b) Drug Design c) Drug Evaluation d) Pharmacokinetics e) Drugs - Design f) Pharmacokinetics g) Drugs - Effectiveness h) Pharmaceutical chemistry i) farmacija j) organska kemija k) biokemija l) načrtovanje zdravil m) stereokemija n) korelacija struktura-aktivnost o) QSAR p) topnost zdravil q) biološke membrane r) farmakokinetika s) encimi t) receptorji u) metabolizem zdravil v) nukleinske kisline w) dušikov oksid x) sinteze zdravil y) učbeniki

  615.015:661.12
  COBISS-ID 887153


  62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH.


  90.
  GIFFORD, Clive, 1966-
          Kako se je začela prihodnost. Stroji / Clive Gifford ; . - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2001 (natisnjeno v Singapuru). - 63 str. : ilustr. ; 29 cm

  Prevod dela: How the future began. Machines. - Kazalo
  ISBN 86-365-0362-0
  a) Stroji b) stroji c) industrija d) roboti e) gospodinjstvo f) vesolje g) nevarna okolja h) vojaška tehnika i) energija j) pridobivanje energije k) goriva l) priročniki

  62-1
  COBISS-ID 109799168


  620.1/.2 PREISKAVA MATERIJALA. NAUK O MATERIJALIH.


  91.
          ZBIRKA nalog iz predmeta Gradiva v kemijski tehniki / S. Pejovnik ... . - , 1999/2000 (). - 28 str. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: str. 28
  ISBN 961-6286-23-4
  a) Materiali - Vaje za visoke šole b) materiali c) mehanske lastnosti d) kemijske lastnosti e) struktura snovi f) fazna ravnotežja g) deformacije h) polimeri i) naloge j) rešitve k) učbeniki za visoke šole

  620.1/.2(075.8)(076.1)
  COBISS-ID 109319680

  92.
  ZUPANIČ, Franc
          Gradiva : praktikum / Franc Zupanič. - 1. izd. - Maribor : Fakulteta za strojništvo, 1999 (Maribor : Tiskarna tehniških fakultet). - VI, 130 str. : ilustr. ; 30 cm

  250 izv. - Bibliografija: str. 129-130
  ISBN 86-435-0260-X
  a) Materiali - Vaje za visoke šole b) materieli c) preskušanje materialov d) natezni preskus e) tlačni preskus f) upogibni preskus g) preskusni stroji h) udarni preskus po Charpyju i) merjenje trdote j) Brinell k) Vickers l) Rockwell m) merjenje mikrotrdote n) Shore o) določanje točnosti p) primerjava trdot q) mikrostrukture r) opredelitve vrste jekla s) iskrni preskus t) kvantitativna analiza u) gravimetrična metoda v) volumetrična metoda w) metalografija x) elektrolizno poliranje y) jedkanje z) svetlobni mikroskop š) rastrski elektronski mikroskop đ) kristalna zrna ć) velikosti zrna č) določanje prekaljivosti &127;) Jominy preskus !) učbeniki za visoke šole

  620.1/.2(075.8)(076)
  COBISS-ID 43572481


  620.9 ENERGETIKA.


  93.
  GRAHAM, Ian, 1953-
          Energija vetra / Ian Graham ; . - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2000 (natisnjeno v Italiji). - 48 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Energija prihodnosti)

  Prevod dela: Energy forever?. Wind power. - Kazalo
  ISBN 86-365-0328-0
  a) Energija vetra - Knjige za otroke b) energetika c) energetski viri d) energija vetra e) veter f) zgodovinski pregled g) izkoriščanje h) uporaba i) prihodnost j) pregledno delo

  620.92
  COBISS-ID 106139136

  94.
  GRAHAM, Ian, 1953-
          Fosilna goriva / Ian Graham ; . - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2000 (natisnjeno v Italiji). - 48 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Energija prihodnosti)

  Prevod dela: Energy forever?. Fossil fuels. - Kazalo
  ISBN 86-365-0330-2
  a) Fosilna goriva - Knjige za otroke b) energetika c) energetski viri d) fosilna goriva e) zgodovinski pregled f) nastanek g) pridobivanje h) uporaba i) prihodnost j) pregledno delo

  620.9
  COBISS-ID 106139392

  95.
  GRAHAM, Ian, 1953-
          Vodna energija / Ian Graham ; . - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2000 (natisnjeno v Italiji). - 48 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Energija prihodnosti)

  Prevod dela: Energy forever?. Water power. - Kazalo
  ISBN 86-365-0329-9
  a) Vodna energija - Knjige za otroke b) energetika c) energetski viri d) vodna energija e) voda f) kroženje vode g) zgodovinski pregled h) izkoriščanje i) prihodnost j) pregledno delo

  620.9
  COBISS-ID 106138368


  621 SPLOŠNO STROJNIŠTVO. JEDRSKA TEHNIKA. ELEKTROTEHNIKA. MEHANSKA TEHNOLOGIJA.


  96.
  AČKO, Bojan
          Proizvodne meritve : zbrano gradivo / Bojan Ačko. - Maribor : Fakulteta za strojništvo, 1999 ( : Tiskarna Tehniških fakultet). - III, 140 str. : ilustr. ; 30 cm

  100 izv. - Bibliografija: str. 139-140
  ISBN 86-435-0261-8
  a) Tehnološke meritve - Učbeniki za visoke šole b) proizvodnja c) tehnološke meritve d) merilne tehnike e) merilne veličine f) preskusne veličine g) geometrijske veličine h) materializacija veličin i) kalibri j) merilne naprave k) merilni pogreški l) učbeniki za visoke šole

  53.08(075.8)
  531.7(075.8)
  621.7.08(075.8)
  COBISS-ID 43612417

  97.
  BALIČ, Jože
          Prilagodljivi obdelovalni sistemi / Jože Balič ; . - Maribor : Fakulteta za strojništvo, 2000. - VIII, 326 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  200 izv.
  ISBN 86-435-0350-9
  a) strojništvo b) obdelovalni sistemi c) avtomatizacija d) razvoj e) prilagodljiva proizvodnja f) prilagodljivi obdelovalni sistemi g) industrijski roboti h) transportni sistemi i) orodni sistemi j) operacijski sistemi k) merilni sistemi l) učbeniki za visoke šole

  621.7/.9(075.8)
  COBISS-ID 45270785

  98.
  FLAŠKER, Jože
          Slikovni material za predmet Konstrukcijski elementi II / Jože Flašker, Samo Ulaga. - Maribor : Fakulteta za strojništvo, 2000 (Maribor : Tiskarna tehniških fakultet). - 295 str. : ilustr. ; 30 cm

  Ov. nasl. - Nasl. v kolofonu: Stožčasta gonila. - Oštevilčena vsaka druga str. - 300 izv. - Bibliografija: str. <296>
  ISBN 86-435-0337-1
  a) Strojni elementi - Učbeniki za visoke šole b) Konstrukcijski elementi - Učbeniki za visoke šole c) strojništvo d) strojni elementi e) konstrukcijski elementi f) pogoni g) mehanizmi h) gonila i) vrste j) jermeni k) napetosti v jermenu l) prednapetja m) jermenice n) sile na gonilih o) prenosniki p) kontrola obrabe q) kontrola segrevanja r) vzdrževanje s) materiali za gonila t) učbeniki za visoke šole

  621.8(084.2)(075.8)
  COBISS-ID 45099521

  99.
  FLAŠKER, Jože
          Verižna gonila : učbenik / Jože Flašker ; . - 2. popravljeni ponatis. - Maribor : Fakulteta za strojništvo, 2000 ( : Tiskarna tehniških fakultet). - 149 str. : ilustr. ; 23 cm

  200 izv. - Bibliografija: str. 148-149
  ISBN 86-435-0220-0
  a) strojništvo b) verižna gonila c) verige d) vrste verig e) verižni zobniki f) mazanje verig g) kinematika gonila h) sile i) izgube j) izkoristek k) montaža l) vzdrževanje m) učbeniki za visoke šole

  621.855(075.8)
  COBISS-ID 3885364

  100.
  GLODEŽ, Srečko
          Preračun valjastih zobniških dvojic z evolventnim ozobjem : zbrano gradivo / Srečko Glodež in Zoran Ren. - 1. izd. - Maribor : Fakulteta za strojništvo, 1999 (Maribor : Tiskarna tehniških fakultet). - 57 str. : graf. prikazi ; 29 cm

  200 izv.
  ISBN 86-435-0303-7
  a) Zobniški prenosniki - Učbeniki za visoke šole b) strojništvo c) strojni elementi d) zobniki e) valjaste zobniške dvojice f) vrste dvojic g) evolventno ozobje h) profilni premik i) geometrijske izmere j) sile k) trdnostna kontrola l) kontrola trdnosti m) DIN 3990 n) učbeniki za visoke šole

  621.833(075.8)
  COBISS-ID 44533505

  101.
  JANEŽIČ, Igor, 1934-
          Strojni elementi 1 / Igor Janežič. - 4., prenovljena izd. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2002 ( : B. Verhovec). - 209 str. : ilustr., tabele ; 24 cm

  Bibliografija: str. <210>
  ISBN 86-365-0234-9
  a) Strojni elementi - Učbeniki za srednje šole b) strojništvo c) strojni elementi d) standardizacija e) tipizacija f) konstrukcijske oblike g) tolerance mer h) ujemi i) ujemanje strojnih delov j) preračun elementov k) vijačne zveze l) sorniki m) zatiči n) vskočniki o) zveza pesta z gredjo p) kovične zveze q) zvarni spoji r) lotni spoji s) zlepljeni spoji t) elastične zveze u) vzmeti v) osi w) gredi x) ležaji y) osnove konstruiranja z) učbeniki za srednje šole

  621.8(075.3)
  COBISS-ID 115485696

  102.
  KATAVIĆ, Ivan
          Ljevarstvo / Ivan Katavić. - Rijeka : Tehnički fakultet Sveučilišta, 2001. - 294 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Rijeci)

  Bibliografija. - Kazalo
  ISBN 95-363-2626-4
  a) strojništvo b) oblikovanje materialov c) livarstvo d) kalupi e) vrste f) izdelava modelov g) livarski pesek h) avtomatizacija livarn i) odlivki j) obdelava odlivkov k) učbeniki za visoke šole

  621.74(075.8)
  COBISS-ID 23853061

  103.
  MARČIČ, Milan
          Hladilna tehnika : / Milan Marčič, Jurij Avsec. - Maribor : Fakulteta za strojništvo, 2001 (Maribor : Založniško tiskarska dejavnost Fakultete za strojništvo). - 164 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  100 izv.
  ISBN 86-435-0395-9
  a) strojništvo b) hladilna tehnika c) strojno hlajenje d) osnove termodinamike e) strojno gretje f) transformatorji toplote g) termodinamika h) hladila i) parni hladilni procesi j) kompresorski hladilni stroji k) kompresorji l) regulacijske naprave

  621.56/.59:536.7(075.8)
  COBISS-ID 45917185

  104.
  PREDIN, Andrej
          Črpalke in ventilatorji / Andrej Predin. - Maribor : Fakulteta za strojništvo, 2000 (Maribor : Založniško-tiskarska dejavnost TF). - V, 285 str. : ilustr., preglednice ; 24 cm

  150 izv. - Bibliografija: str. 275-276
  ISBN 86-435-0319-3
  a) Črpalke - Učbeniki za visoke šole b) Ventilatorji - Učbeniki za visoke šole c) strojništvo d) črpalke e) kapljevinske f) plinske g) turbinske h) izgube i) izkoristki j) kavitacija k) obratovalne karakteristike l) vodilniki m) črpanje tekočin n) vibracije črpalk o) emisija hrupa p) regulacija črpalk q) učbeniki za visoke šole

  621.63/.65(075.8)
  COBISS-ID 44820225

  105.
  PREDIN, Andrej
          Hidravlični stroji 1 : praktikum laboratorijskih vaj : / Andrej Predin. - Maribor : Fakulteta za strojništvo, 1999 (Maribor : Tiskarna tehniških fakultet). - III, 126 str. : graf. prikazi ; 30 cm

  200 izv.
  ISBN 86-435-0259-6
  a) strojništvo b) hidravlični stroji c) cevovodi d) pretok e) turbostroji f) radialne črpalke g) tlačni profili h) določanje pretoka i) Granenbergove metode j) Long-linear metode k) obratovalne karakteristike l) školjčni diagram m) izstopne hitrosti n) dušilne krivulje o) vibracije p) učbeniki za visoke šole

  621.22(075.8)(076.5)
  COBISS-ID 43575809

  106.
  REN, Zoran
          Strojni elementi : univerzitetni učbenik / Zoran Ren, Srečko Glodež. - 1. izd. - Maribor : Fakulteta za strojništvo, 2001 ( : Tiskarna tehniških fakultet). - <1> zv. (III, 422 str.) : graf. prikazi ; 24 cm

  300 izv.
  ISBN 86-435-0401-7
  a) strojništvo b) strojni elementi c) nerazstavljivi spoji d) zvarni spoji e) lotni spoji f) zlepni spoji g) kovični spoji h) razstavljive zveze i) vijačne zveze j) sorniki k) zatiči l) vskočniki m) razcepke n) zveze gredi o) pesta p) elastični deformabilni elementi q) vzmeti r) podporni elementia s) ležaji t) osi u) gredi v) tesnila w) sklopke x) gredne vezi

  621.81(075.8)
  COBISS-ID 46004993

  107.
  REN, Zoran
          Zbirka nalog iz strojnih elementov. Zbirka nalog / Zoran Ren, Aleš Belšak. - Maribor : Fakulteta za strojništvo, 2001 ( : Tiskarna tehniških fakultet). - <1> vol. (II, 179 str.) : graf. prikazi ; 24 cm

  200 izv.
  ISBN 86-435-0415-7
  a) strojništvo b) strojni elementi c) zvarni spoji d) lotni spoji e) zlepni spoji f) kovični spoji g) vijačne zveze h) sorniki i) zatiči j) zveze gredi k) pesta l) vzmeti m) osi n) gredi o) ležaji p) naloge q) učbeniki za visoke šole

  621.81(075.8)(76.1)
  COBISS-ID 46194945

  108.
  TOMIĆ, Miroljub V.
          Motori sa unutrašnjim sagorevanjem / Miroljub V. Tomić, Stojan V. Petrović. - 2. izd. - Beograd : Mašinski fakultet, 2000. - IX, 298 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Bibliografija: str. 298
  ISBN 86-7083-353-0
  a) strojništvo b) motorji z notranjim zgorevanjem c) definicije d) vrste e) delovni ciklusi motorjev f) zgorevanje g) pogonske karakteristike h) kinematika i) dinamika j) učbeniki za visoke šole

  621.43(075.8)
  COBISS-ID 23963909

  109.
  TRŽAN, Franc
          Izdelovalne tehnologije : skripta / Franc Tržan. - Maribor : Fakulteta za strojništvo, 2001 ( : Tiskarna tehniških fakultet). - 315 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

  200 izv.
  ISBN 86-435-0393-2
  a) strojništvo b) mehanska tehnologija c) preoblikovanje d) odrezavanje e) struženje f) stružnice g) skobljanje h) pehanje i) vrtanje j) grezenje k) povrtavanje l) frezanje m) žaganje n) posnemanje o) brušenje p) izdelovanje navojev q) navoji r) zobniki s) izdelva ozobij

  621.7/.9(075.8)
  COBISS-ID 45847553


  621.3 ELEKTROTEHNIKA.


  110.
          ANALYSIS and design of analog integrated circuits / Paul R. Gray ... . - 4th ed. - New York : J. Wiley & Sons, cop. 2001. - XVIII, 875 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-471-32168-0
  a) Linear integrated circuits - Computer-aided design b) Metal oxide semiconductors - Computer-aided design c) Bipolar transistors - Computer-aided design d) elektrotehnika e) analogna integrirana vezja f) bipolarna g) MOS h) BiCMOS i) tranzistorski ojačevalniki j) operacijski ojačevalniki k) frekvenčni odzivi l) stabilnost m) povratni odzivi n) priročniki

  621.38.049.77
  COBISS-ID 2323796

  111.
  ĆALOVIĆ, Milan S.
          Planiranje elektroenergetskih sistema / Milan S. Ćalović, Andrija T. Sarić. - Beograd : Beopres, 2000. - 2 zv. ( IX, 342; IX, 346-569) : graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija
  Vsebina:
  Del 1: Principi i metodologija planiranja elektroenergetskih sistema Milan S. Ćalović, Andrija T. Sarić
  Del 2: Rešeni zadaci / Milan S. Ćalović, Andrija T. Sarić, Predrag Č. Stefanov
  ISBN 86-741-8010-8
  a) elektrotehnika b) energetika c) elektroenergetski sistemi d) planiranje EES e) principi f) metodologije g) poraba električne energije h) planiranje porabe i) ekonomija j) prenosna omrežja k) planiranje omrežij l) naloge m) rešitve n) učbeniki za visoke šole

  621.315/.316(075.8)(076.1/.2)
  COBISS-ID 23841797

  112.
  FERRY, David K.
          Electronic materials and devices / David K. Ferry, Jonathan P. Bird. - San Diego : Academic Press, 2001. - X, 421 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-122-54161-8
  a) Electronics - Materials b) Electronic apparatus and appliances c) elektrotehnika d) elektronski materiali e) elektronske naprave f) kristalne lastnosti materialov g) mehanika valovanja elektronov h) polprevodniki i) polprevodniške naprave j) dielektriki k) dielektrični materiali l) magnetni materiali m) optoelektronika n) superprevodnost o) pregledno delo

  621.38.01:620.22
  COBISS-ID 23837189

  113.
  MATKO, Vojko
          Merilna negotovost I : postopek ugotavljanja merilne negotovosti pri analognih merilnih vezjih / Vojko Matko. - Maribor : FERI, 2001. - 1 CD-ROM

  a) elektrotehnika b) električne meritve c) analogna vezja d) merilna vezja e) merilna negotovost f) ugotavljanje negotovosti g) postopki ugotavljanja h) laboratorijske vaje

  621.317(075.8)
  COBISS-ID 6364950

  114.
  MOMOH, James A., 1950-
          Electric power system applications of optimization / James A. Momoh. - New York ; Basel : Marcel Dekker, cop. 2001. - XIV, 478 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Power engineering ; 11)

  Kazalo
  ISBN 0-8247-9105-3
  a) Electric power systems - Mathematical models b) Mathematical optimization c) elektrotehnika d) energetika e) elektroenergetski sistemi f) modeli sistemov g) pretoki moči h) matematično optimiranje i) matematični modeli j) linearno programiranje k) nelinearno programiranje l) dinamično programiranje m) točkovne metode n) dekompozicijske metode o) pregledno delo

  621.315/.316:519.863
  COBISS-ID 24059397

  115.
  MORRISS, S. Brian
          Programmable logic controllers / S. Brian Morriss. - Upper Saddle River ; New Yersey ; Columbus : Prentice Hall, 2000. - XV, 735 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-13-095565-5
  a) Programmable controllers b) elektrotehnika c) programabilni krmilniki d) logični krmilniki e) PLCs - Programmable logic controllers f) programiranje z binarno logiko g) števci h) tajmerji i) programske strukture j) organizacija spomina k) pregledno delo

  621.38:004.4
  COBISS-ID 23877125

  116.
  OGORELEC, Anton
          Vodenje elektroenergetskega sistema / Ferdinand Gubina, Anton Ogorelec. - Ljubljana : Sloko-CIGRE, 1997. - X, 336 str. : graf. prikazi ; 25 cm

  300 izv. - Bibliografija: str. 325-332. - Kazalo
  ISBN 961-6265-01-6
  a) Elektroenergetski sistemi - Vodenje - Učbeniki za visoke šole b) elektrotehnika c) energetika d) EES e) elektroenergetski sistemi f) vodenje g) elementi vodenja h) sklopi vodenja i) avtomati j) regulacije sistemov k) funkcije vodenja l) organizacija vodenja m) oprema n) učbeniki za visoke šole

  621.31:681.3(075.8)
  COBISS-ID 70812160

  117.
  PIHLER, Jože
          Stikalne naprave elektroenergetskega sistema / Jože Pihler ; . - 1. izd. - Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 1999 (Maribor : Tiskarna tehniških fakultet). - XVII, 273 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  250 izv. - Recenzenti še Jože Voršič, Mitja Kos, Marjan Zorman
  ISBN 86-435-0278-2
  a) elektrotehnika b) energetika c) EES d) elektroenergetski sistemi e) elementi EES f) obratovanje elementov g) električni stikalni aparati h) teorija i) stikalne naprave j) dimenzioniranje k) stikališča l) transformatorske postaje m) projektiranje n) učbeniki za visoke šole

  621.316(075.8)
  COBISS-ID 44015361

  118.
  RELJIN, Branimir D.
          Teorija električnih kola II : rešavanje u frekvencijskom domenu / Branimir D. Reljin. - 3. izd. - Beograd : Akademska misao, 2001. - IX, 438 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Bibliografija: str. 425-427. - Kazala
  ISBN 86-7466-018-5
  a) elektrotehnika b) električna vezja c) vrste d) delovanje e) resonanca f) oscilatorska vezja g) Fourierjeva transformacija h) Laplaceova transformacija i) reševanje vezij j) učbeniki za visoke šole

  621.3.049(075.8)
  COBISS-ID 23961349

  119.
  SADIKU, Matthew N. O.
          Numerical techniques in electromagnetics / Matthew N. O. Sadiku. - 2nd ed. - Boca Raton : CRC Press, 2001. - XIV, 743 str. : graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo
  ISBN 0-8493-1395-3
  a) elektrotehnika b) magnetizem c) elektromagnetika d) numerična analiza e) numerične metode f) analitične metode g) metode končnih diferenc h) variacijske metode i) metoda končnih elementov j) Monte Carlo metode k) računalniške metode l) pregledno delo

  537.8:519.61/.64
  COBISS-ID 2139732

  120.
  WESTON, David A., 1942-
          Electromagnetic compatibility : principles and applications / David A. Weston. - 2nd ed., revised and expanded. - New York ; Basel : Marcel Dekker, 2001. - VIII, 840 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Electrical and computer engineering ; 112)

  Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo
  ISBN 0-8247-8889-3
  a) Electromagnetic compatibility b) Electronic apparatus and appliances - Design and construction c) elektrotehnika d) elektromagnetna kompatibilnost e) elektronski aparati f) elektronske naprave g) elektromagnetika h) elektromagnetni valovi i) elektromagnetni oklepi j) EMI k) EMC l) tiskana vezja m) meritve n) pregledno delo

  621.38:537.8.001.365
  537.8
  COBISS-ID 2237012


  621.39 TELEKOMUNIKACIJE. DALJINSKO VODENJE.


  121.
  CASTRO, Jonathan P.
          The UMTS network and radio access technology : air-interface techniques for future mobile systems / Jonathan P. Castro. - Chichester : J. Wiley & Sons, cop. 2001. - XXIV, 354 str. : ilustr. ; 26 cm

  Kazalo
  ISBN 0-471-81375-3
  a) Mobile communication systems b) Wireless communication systems c) Global system for mobile communications d) elektrotehnika e) komunikacije f) mobilna omrežja g) UMTS - Universal Mobile Telecommunication Systems h) ultra prenosni sistemi i) IP naslovi j) pregledno delo

  621.395/.396
  COBISS-ID 23841285

  122.
          DESIGNING a wireless network / Syngress media. - Rockland : Syngress Media ; London : International Thomson, 2001. - 608 str. : ilustr. ; 24 cm

  ISBN 1-928994-45-8
  a) Wireless communication systems b) elektrotehnika c) komunikacije d) brezžična omrežja e) brezžične tehnologije f) razvoj g) uporaba h) frekvenčni spektri i) radijske komunikacije j) TCP/IP k) OSI model l) standardi m) pregledno delo

  621.395/.396
  COBISS-ID 23848453

  123.
          UMTS : mobile communications for the future / edited by Flavio Muratore. - Chichester : J. Wiley & Sons, cop. 2001. - XII, 249 str. : ilustr. ; 24 cm

  Prevod dela: Le comunicazioni mobili del futuro - UMTS. - Bibliografija: str. 233-235. - Kazalo
  ISBN 0-471-49829-7
  a) Mobile communication systems b) Wireless communication systems c) elektrotehnika d) komunikacijski sistemi e) mobilne komunikacije f) brezžične komunikacije g) satelitske komunikacije h) omrežja i) infrastruktura omrežij j) terminali k) aplikacije l) pregledno delo

  621.395/.396
  COBISS-ID 2262100


  624/625 GRADBENIŠTVO.


  124.
  BLASER, Werner
          Werner Sobek, art of engineering = Ingenieur-Kunst / Werner Blaser. - Basel ; Boston ; Berlin : Birkhauser, 1999. - 191 str. : ilustr. ; 36 cm

  Vzpor. angl. in nem. besedilo. - Kazalo
  ISBN 3-7643-6001-1 (Basel) ISBN 0-8176-6001-1 (Boston)
  a) arhitektura b) gradbeništvo c) gradbeni detajli d) konstrukcije e) umetnost gradnje f) kovinske konstrukcije g) šotori h) sistem napenjanja kablov i) nosilne konstrukcije j) 1981-1998 k) Sobek Werner l) biografija m) bibliografija

  624.04:929 Sobek
  COBISS-ID 20444677

  125.
  LUTAR, Boris
          Načrtovanje in računanje konstrukcij s programom COSMOS/M Designer I / Boris Lutar. - Maribor : Fakulteta za gradbeništvo, 2000 (Maribor : Založniško tiskarska dejavnost Tehniških fakultet). - X, 234 str. : graf. prikazi ; 30 cm

  200 izv.
  - - Načrtovanje in računanje konstrukcij s programom COSMOS/M Designer I : datoteke primerov
  ISBN 86-435-0329-0
  a) gradbeništvo b) načrtovanje in računanje konstrukcij c) računalniško podprto inženirstvo d) program Designer I e) COSMOS/M f) učbeniki za visoke šole

  681.3.066:624.04(075.8)
  COBISS-ID 44990721

  126.
  LUTAR, Boris
          Uvod v MicroStation 95 / Boris Lutar. - Maribor : Fakulteta za gradbeništvo, 1999 (Maribor : Grafični studio Golob). - XXIV, 492 str., <98> str. pril. : ilustr. ; 30 cm

  200 izv. - Bibliografija: str. 485. - Kazalo
  - - Uvod v MicroStation 95 : datoteke primerov / Boris Lutar. - 1 disketa : barve ; 10 cm
  ISBN 86-435-0271-5
  a) MicroStation (računalniški program) - Učbeniki za visoke šole b) Tehnično risanje - Računalniški programi - Učbeniki za visoke šole c) gradbeništvo d) statika e) računalniški programi f) risanje g) modeliranje h) učbeniki za visoke šole

  624.04:004.42(075.8)
  COBISS-ID 43816961

  127.
          SHAPING structures : statics : CD-ROM / . - New York : J. Wiley & Sons, cop. 1998. - 1 CD-ROM ; 12 cm

  Sistemske zahteve: osebni računalnik 386 ali več; vsaj 8 MB RAM-a; 6 MB prostora na trdem disku; Windows 3.1 ali 95 ali NT; CD-ROM pogon. - Nasl. iz enote. - Vsebuje primere za knjigo: Shaping structures : statics / by Waclaw Zalewski and Edward Allen
  ISBN 0-471-28338-X
  a) gradbeništvo b) konstrukcije c) statika konstrukcij d) numerično modeliranje e) študije primerov f) tehnike modeliranja

  624.04:519.61/.64
  COBISS-ID 21122309

  128.
  TOLLAZZI, Tomaž
          Krožna križišča / Tomaž Tollazzi ; . - Maribor : Fakulteta za gradbeništvo, 2000 (Maribor : Tiskarna tehniških fakultet). - III, 176, II str. : ilustr., fotograf. ; 24 cm

  200 izv.
  ISBN 86-435-0339-8
  a) gradbeništvo b) promet c) krožna križišča d) prometna signalizacija

  625.739(075.8)
  625.739:656.1.05
  COBISS-ID 45149697


  628 ZDRAVSTVENA TEHNIKA. VODA. SANITARNE NAPRAVE. SVETLOBNA TEHNIKA.


  129.
  ĐONLAGIĆ, Jelka
          Tehnološke vode in odplake : navodila za vaje / Jelka Kurnik Đonlagić. - Maribor : Fakulteta za strojništvo, 2001. - 78 str. : graf. prikazi ; 30 cm

  a) ekologija b) ravnanje z odpadki c) tehnološke vode d) odplake e) vzorčenje pretokov f) merjenje pretoka g) analizne metode h) neraztopljene snovi i) usedljive snovi j) biokemijska potreba po kisiku k) BPK l) kemijska potreba po kisiku m) KPK n) celotni organski ogljik o) TOC p) srednje oksidacijsko število organsko vezanega ogljika q) SOC r) strupenostni testi s) obarvanost t) adsorbljivi organsko vezani halogeni u) AOX v) čiščenje odpadnih vod w) biološko čiščenje odpadnih vod x) koagulanti y) flokulanti z) kemijska oksidacija

  628.3(076.5)
  COBISS-ID 6473494

  130.
  ROŠ, Milenko
          Biološko čiščenje odpadne vode / Milenko Roš. - 1. natis. - Ljubljana : GV založba, 2001 (Ljubljana : Itagraf). - 243 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 229-236. - Kazalo
  ISBN 86-7061-260-7
  a) Odpadne vode - Biološko čiščenje b) odpadne vode c) varstvo okolja d) zakonodaja e) čiščenje komunalnih vod f) sistemi čiščenja g) čistilne naprave h) upravljanje čistilnih naprav i) predčiščevanje j) peskolovi k) primarno čiščenje l) aktivno blato m) sistemi s pritrjeno biomaso n) biološko odstranjevanje hraniv o) naravni sistemi čiščenja p) dezinfekcija q) obdelava blata r) vodenje čistilnih naprav s) informacijska podpora t) pregledno delo

  628.35
  COBISS-ID 112899328

  131.
  VILER Kovačič, Adrijana
          Ravnanje z odpadki / Adrijana Viler Kovačič. - 1. natis. - Ljubljana : GV založba, 2001 (Ljubljana : Itagraf). - 453 str. : tabele ; 25 cm

  Bibliografija: str. 433-438
  ISBN 86-7061-253-4
  a) Ravnanje z odpadki - Slovenija b) ekologija c) ravnanje z odpadki d) načini ravnanja e) odpadna olja f) baterije g) akumulatorji h) embalaža i) azbestni izdelki j) PCB k) kemijski izdelki l) odpadki v zdravstvu m) odlagališča n) sežigalnice o) zakonodaja p) prostorska q) okoljevarstvena r) sanacijski programi s) inšpekcijski nadzor t) pregledno delo

  628.4.04(497.4)
  COBISS-ID 112023296


  64 GOSPODINJSTVO.


  132.
          USTVARJALNO opremljanje oken : petinštirideset načinov, predstavljenih korak za korakom / . - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 1998 (natisnjeno na Kitajskem). - 127 str. : ilustr. ; 28 cm

  Prevod dela: Creative window treatments. - Kazalo
  ISBN 86-365-0275-6
  a) Okna - Dekoracija - Priročniki b) Zavese - Izdelava - Priročniki c) stanovanjska oprema d) notranja oprema e) opremljanje oken f) karnise g) draperije h) zavese i) naredi sam j) priročniki

  645.31:747.5
  COBISS-ID 77431808


  65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA V INDUSTRIJI TRGOVINI IN PROMETU.


  133.
  BREZOČNIK, Miran
          Uporaba genetskega programiranja v inteligentnih proizvodnih sistemih / Miran Brezočnik ; . - Maribor : Fakulteta za strojništvo, 2000 ( : Tiskarna Tehniških fakultet). - XI, 160 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Znanstvena monografija
  ISBN 86-435-0306-1
  a) organizacija proizvodnje b) inteligentni proizvodni sistemi c) tehnološki sistemi d) modeliranje sistemov e) optimizacija f) simulacija g) genetika h) evolucija i) samoorganizacija j) računalništvo k) strojno učenje l) evolucijsko računanje m) genetski algoritmi n) genetsko programiranje o) evolucijski potencial p) odkrivanje znanja iz podatkov q) preoblikovanje kovin r) napetost tečenja s) preoblikovalni izkoristek t) samoorganizacijska montaža u) samoučeči roboti

  658.5:007.52(075.8)
  COBISS-ID 45033217

  134.
  BUCHMEISTER, Borut
          Priprava proizvodnje za delo v praksi / Borut Buchmeister, Andrej Polajnar. - Maribor : Fakulteta za strojništvo, 2000 (Maribor : Založniško-tiskarska dejavnost TF). - IV, 386 str. : ilustr., tabele ; 24 cm

  400 izv. - Bibliografija: str. 379-381
  ISBN 86-435-0313-4
  a) Proizvodnja - Planiranje - Učbeniki za visoke šole b) Proizvodnja - Vodenje - Učbeniki za visoke šole c) organizacija proizvodnje d) načrtovanje proizvodnje e) časi izdelave f) norme g) časi obdelave h) računalniško podprto načrtovanje i) vodenje proizvodnje j) primeri načrtovanja k) učbeniki za visoke šole

  658.51(075.8)
  COBISS-ID 44785153

  135.
  LEBER, Marjan
          Študij dela za delo v praksi / Marjan Leber, Andrej Polajnar. - Maribor : Fakulteta za strojništvo, 2000 (Maribor : Tiskarna tehniških fakultet). - IV, 293 str. : ilustr. ; 24 cm

  350 izv. - Bibliografija: str. 285-286
  ISBN 86-435-0340-1
  a) Delo - Proučevanje - Učbeniki za visoke šole b) Statistična analiza - Učbeniki za visoke šole c) organizacija dela d) poslovni sistemi e) uspešnost sistema f) ekonomski kazalci g) matematična statistika h) ocena prizadevnosti i) merjenje časa j) norme k) čas izdelave l) sistemi vnaprej določenih časov m) delo po normi n) zastoji o) racionalizacija p) ergonomija q) delo r) delovna mesta s) učbeniki za visoke šole

  65.015:331.1(075.8)
  331.103.3(075.8)
  COBISS-ID 45157377

  136.
  LIPIČNIK, Martin
          Tehnologije prometnih sistemov : / Martin Lipičnik, Anton Pepevnik. - Maribor : Fakulteta za gradbeništvo, Študijski program Promet, 1999 (Maribor : Tiskarna Tehniških fakultet). - 178 str. : ilustr. ; 30 cm

  300 izv. - Podnasl. v kolofonu. - Bibliografija: str. 175-177
  ISBN 86-435-0265-0
  a) Promet - Učbeniki za visoke šole b) gradbeništvo c) promet d) prometni sistemi e) modeliranje f) železniški promet g) zračni promet h) žičniški promet i) učbeniki za visoke šole

  656(075.8)
  COBISS-ID 43750657

  137.
          MENEDŽMENT znanja : priročnik / skupina avtorjev ; . - Maribor : Fakulteta za strojništvo, 2001 (Maribor : Tiskarna Tehniških fakultet). - 59 str. : ilustr. ; 25 cm

  Prevod dela: Praxishandbuch Wissensmanagement. - 2.000 izv. - Vsebuje tudi: Menedžment znanja za prakso / avtorji besedila Andrej Polajnar ...
  ISBN 86-435-0416-5
  a) vodenje podjetja b) vodenje znanja c) kultura podjetja d) strateški management e) logistika znanja f) uporaba znanja g) vrednotenje h) TRIZ metoda i) gospodarjenje s časom j) QFD - Quality Function Deployment k) učbeniki za visoke šole

  65.012.4:658.5(075.8)
  COBISS-ID 46186241

  138.
  POLAJNAR, Andrej
          Oblikovanje dela in delovnih mest / Andrej Polajnar, Vekoslav Verhovnik. - Maribor : Fakulteta za strojništvo, 2000 (Maribor : Tiskarna Tehniških fakultet). - III, 198 str. : ilustr., preglednice ; 24 cm

  200 izv. - Bibliografija: str. 189-192
  ISBN 86-435-0341-X
  a) Delo - Proučevanje - Učbeniki za visoke šole b) študij dela c) delovna mesta d) ergonomija e) oblikovanje dela f) oblikovanje delovnih mest g) obremenitve h) vrste oblikovanja i) metode oblikovanja j) tehnike oblikovanja k) učbeniki za visoke šole

  331.103.3(075.8)
  COBISS-ID 45157121

  139.
  POLAJNAR, Andrej
          Proizvodni menedžment / Andrej Polajnar, Borut Buchmeister, Marjan Leber. - Maribor : Fakulteta za strojništvo, 2001 (Maribor : Tiskarna Tehniških fakultet). - VI, 415 str., 28. str. pril. : ilustr. ; 24 cm

  300 izv. - Bibliografija: str. 401-406
  ISBN 86-435-0379-7
  a) Proizvodnja - Organizacija - Učbeniki za visoke šole b) organizacija proizvodnje c) vodenje d) planiranje proizvodnje e) zagotavljanje kakovosti f) oblikovanje procesa g) QFD - Quality Function Deployment h) FMEA - Faulire Mode and Effect Analysis i) oblikovanje procesa j) načrtovanje terminov k) načrtovanje kapacitet l) planiranje zalog m) planiranje dela n) globalizacija proizvodnje o) učbeniki za visoke šole

  658.5(075.8)
  COBISS-ID 45675265


  656 TRANSPORTNE USLUGE. ORGANIZACIJA IN KONTROLA PROMETA.


  140.
  SEVER, Drago
          Tehnologija javnega potniškega cestnega prometa : učbenik / Drago Sever. - Maribor : Fakulteta za gradbeništvo, 2001 (Maribor : Tiskarna Teniških fakultet). - 68 str. : ilustr. ; 24 cm

  200 izv.
  ISBN 86-435-0388-6
  a) gradbeništvo b) cestni promet c) javni potniški promet d) linijski prevoz e) tehnologija f) optimizacija

  656.132.02(075.8)
  COBISS-ID 45795841


  66 KEMIJSKA IN SORODNE INDUSTRIJE.


  141.
  MAJCEN Le Marechal, Alenka
          Barvila : navodila za vaje / Alenka Majcen Le Marechal ; . - Maribor : Fakulteta za strojništvo, 2000 (Maribor : Tiskarna Tehniških fakultet). - 94 str. : ilustr. ; 30 cm

  60 izv.
  a) Barvila - Vaje za visoke šole b) barvilska industrija c) barvila d) laboratorijske vaje e) laboratoriji f) varnost pri delu g) izolacija h) čiščenje reakcijskih produktov i) sinteze barvil j) analize barvil k) pribor l) steklovina m) učbeniki za visoke šole

  667.2(075.8)(076.5)
  COBISS-ID 107478784

  142.
  ŽNIDARŠIČ, Polona
          Zbirka nalog iz kemijskega inženirstva / Polona Žnidaršič, Urška Florjančič in Igor Plazl. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 1999 (Ljubljana : "Tone Tomšič"). - 72 str. : ilustr. ; 24 cm

  500 izv. - Bibliografija: str. 72
  ISBN 961-6286-16-1
  a) Kemijsko inženirstvo - Vaje za visoke šole b) kemija c) kemijsko inženirstvo d) tehnološki postopki e) naloge f) rešitve g) učbeniki za visoke šole

  66.0(075.8)(076.1)
  COBISS-ID 103171072


  669 METALURGIJA.


  143.
          THERMOMECHANICAL fatigue and fracture / edited by M.H. Aliabadi. - Southampton ; Boston : WIT Press, 2002. - 329 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Advances in fracture mechanics, ISSN 1369-7323 ; 7)

  Ovojni nasl.: Thermomechanical fatigue & fracture
  ISBN 1-85312-549-0
  a) Fracture mechanics b) Fracture mechanics - Mathematical models c) metalurgija d) kompoziti e) zlitine f) mehanika loma g) utrujenost materiala h) termična i) mehanska j) razpoke k) aplikacije l) jedrski reaktorji m) visokotemperaturni stroji n) olektronska ohišja o) zobozdravstveni materiali p) pregledno delo

  669.018.2/.4:539.42
  COBISS-ID 24058885

  144.
  ŽARGI, Matija
          Železarna na Dvoru ob Krki : 1795-1891 / Matija Žargi ; . - Novo mesto : Tiskarna Novo mesto, Dolenjska založba ; : Narodni muzej Slovenije, 2000 ( : Tiskarna Novo mesto). - 216 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Seidlova zbirka ; knj. 23)

  Besedilo v slov. in nem. prevod. - 700 izv. - Predgovor / Stane Granda: str. 6-7. - Opombe z bibliografijo na dnu str. in str. 121-125
  ISBN 961-6297-44-9 (Tiskarna Novo mesto, Dolenjska založba)
  a) Železarstvo - Zgodovina - Slovenija b) Dvor pri Žužemberku - Železarna - 1795-1891 c) železarne d) zgodovinski pregledi e) tehnična dediščina f) tehnični spomeniki g) fužine h) kovačije i) umetniško modelarstvo j) ulivanje grbov k) umetniško livarstvo l) železolivarstvo m) nagrobniki n) vodnjaki o) delavska stanovanja p) žarilne peči q) cestne svetilke r) načrti s) Dvor ob Krki t) priročniki

  669.1(497.4 Dvor pri Žužemberku)(091)
  739.4(497.4 Dvor)(091)
  COBISS-ID 109739520


  677 TEKSTILNA INDUSTRIJA.


  145.
  STANA-Kleinschek, Karin
          Osnove tekstilno kemijskih tehnologij. Gradivo za vaje / Karin Stana-Kleinschek, Lidija Tušek. - Maribor : Fakulteta za strojništvo, Oddelek za tekstilstvo, 2001 (Maribor : Tiskarna tehniških fakultet). - 77 str. ; 24 cm : graf. prikazi

  300 izv.
  a) tekstilna industrija b) plemenitenje celuloznih vlaken c) kemijska predobdelava bombaža d) barvanje e) plemenitenje beljakovinskih vlaken f) PES - polikondenzacijska sintetična vlakna g) plemenitenje PES h) PA - poliamidna vlakna i) plemenitenje PA j) tiskanje k) apretiranje l) plemenitilne kopeli m) vrednotenje barve n) učbeniki za višje šole

  677.02(075.8)(076.5)
  COBISS-ID 6473750

  146.
  STANA-Kleinschek, Karin
          Tehnologija apretiranja. Laboratorijske vaje / sestavili Karin Stana-Kleinschek, Lidija Tušek. - Maribor : Fakulteta za strojništvo, Oddelek za tekstilstvo, 2001 (Maribor : Tiskarna tehniških fakultet). - 63 str. : preglednice ; 29 cm

  100 izv.
  a) Apretiranje - Vaje za visoke šole b) tekstilna tehnologija c) apretiranje d) laboratorijske vaje e) učbeniki za visoke šole

  677.027.6(075.8)(076.5)
  COBISS-ID 114247168

  147.
  ŠOSTAR-Turk, Sonja
          Nega novih tekstilij : strokovna monografija / Sonja Šostar Turk, Sabina Fijan, Suzana Arnuš. - Maribor : Fakulteta za strojništvo, Center za nego tekstilij in oblačil, 2001. - 72 str. : ilustr. ; 23 cm

  600 izv.
  ISBN 86-435-0441-6
  a) nega oblačil b) nega tekstilij c) pranje d) kemično čiščenje e) postopki nege f) alternativni postopki g) lastnosti tekstilij h) vzdrževanje tekstilij i) nove tekstilije j) učbeniki za visoke šole

  677.07:646.6(075.8)
  COBISS-ID 46458881

  148.
  ŠOSTAR-Turk, Sonja
          Nega tekstilij in oblačil : skripta / Sonja Šostar Turk, Sabina Fijan. - Popravljena izd. - Maribor : Fakulteta za strojništvo, 2000 (Maribor : Tiskarna tehniških fakultet). - 182 str. : graf. prikazi ; 30 cm

  ISBN 86-435-0338-X
  a) tekstilna industrija b) nega tekstilij c) tekstilna vlakna d) procesi pranja e) pralna sredstva f) vrste nečistoč g) tehnologije pranja h) strojno pranje i) kemično čiščenje j) napake k) poškodbe l) ekologija m) odstranjevanje madežev n) alternativni postopki čiščenja o) učbeniki za visoke šole

  677:646.6(075.8)
  COBISS-ID 45120257

  149.
  TUŠEK, Lidija
          Tekstilno kemijske tehnologije. Laboratorijske vaje / sestavili Lidija Tušek, Karin Stana-Kleinschek. - Maribor : Fakulteta za strojništvo, Inštitut za tekstilno kemijo, ekologijo in koloristiko, 1999 (Maribor : Tiskarna tehniških fakultet). - 69 str. : tabele ; 30 cm

  250 izv. - Bibliografija: str. 10
  a) Tekstilna tehnologija - Vaje za visoke šole b) Tkanine - Oplemenitenje - Vaje za visoke šole c) tekstilna industrija d) tekstilna tehnologija e) celulozna vlakna f) plemenitenje vlaken g) predelava bombaža h) kemijska predelava i) barvanje j) beljakovinska vlakna k) plemenitenje PES l) plemenitenje PA m) tiskanje n) aretiranje o) učbeniki za visoke šole

  677.02(075.8)(076.5)
  COBISS-ID 44407553


  681.5 TEHNIKA AVTOMATSKE REGULACIJE.


  150.
  BALIČ, Jože
          Računalniška integracija proizvodnje / Jože Balič ; . - Maribor : Fakulteta za strojništvo, 2001. - X, 408 str. : ilustr. ; 24 cm

  ISBN 86-435-0399-1
  a) organizacija proizvodnje b) avtomatizacija c) razvoj d) CAD e) računalniško podprto konstruiranje f) CNC g) računalniško krmiljeni stroji h) CAD/CAM povezave i) DNC - direktno računalniško krmiljenje j) DNR k) računalniško podprta proizvodnja l) zagotavljanje kakovosti m) baze podatkov n) prilagodljivi obdelovalni sistemi o) integracijske metode p) standardi q) orodni sistemi r) industrijski roboti s) RIP računalniško integrirana proizvodnja t) učbeniki za visoke šole

  658.52.011.56:681.3(075.8)
  COBISS-ID 46082817

  151.
  KIKER, Edo
          Regulacijska tehnika : za program UNI in VSŠ / Edo Kiker. - V Mariboru : Fakulteta za strojništvo, 2000 (Maribor : Tiskarna Tehniških fakultet). - 177 str. : graf. prikazi ; 30 cm

  200 izv.
  a) elektrotehnika b) regulacijska tehnika c) regulacije d) linearni sistemi e) dinamika linearnih sistemov f) linearna regulacija g) regulacijske naprave h) regulacijski sistemi i) metoda spremenljivk stanj j) optimiranje sistemov

  681.5(075.8)
  62-52(075.8)
  COBISS-ID 44958977

  152.
  KOCIJAN, Juš
          Praktikum regulacijske tehnike / Juš Kocijan. - Ljubljana : Študentska organizacija Univerze, 1995 (Ljubljana : Migraf). - IV, 66 str. : graf. prikazi ; 30 cm. - (Zbirka Scripta. Avtomatika)

  Bibliografija: str. 49. - Vsebuje tudi: Osnove simulacijskega jezika SIMCOS
  ISBN 86-7347-061-7
  a) Avtomatska regulacija - Vaje za visoke šole b) elektrotehnika c) avtomatska regulacija d) računalniška simulacija e) simulacijski jeziki f) SIMCOS g) laboratorijske vaje h) regulacijske tehnike i) avtomatsko vodenje j) učbeniki za visoke šole

  681.5(075.8)(076.5)
  COBISS-ID 49034496

  153.
  VIRANT, Jernej
          Čas v mehkih sistemih / J. Virant. - Radovljica : Didakta, 1998 (Ljubljana : Bori). - VI, 415 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 407-410. - Kazalo. - Vsebina na nasl. str.: Osnove mehke in možnostne logike ; Mehka temporalna logika ; Tehnika računanja mehkih množic v okoljih Mathematica in MATLAB & SIMULINK
  ISBN 961-6214-39-X
  a) Mehki sistemi - Čas b) elektrotehnika c) računalniške strukture d) fuzzy logika e) mehka logika f) možnostna logika g) operacije h) relacije i) mehke funkcije j) mehki algoritmi k) interferenca l) temporalna logika m) mehkost časa n) grafi datumov o) računanje množic p) MATLAB simulacije pomnenja q) programi r) pregledno delo

  681.51:004
  COBISS-ID 76018688


  69 GRADBENI MATERIJAL. GRADBENA DELA.


  154.
  JONES, William Peter, 1922-
          Air conditioning engineering / W. P. Jones. - 5th ed. - Oxford : Butterworth-Heinemann, 2001. - XIV, 513 str. : ilustr. ; 26 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7506-5074-5
  a) Air conditioning b) gradbena dela c) energetika d) prezračevanje e) klimatizacija f) osnove prezračevanja g) psihometrija h) zasičenost vlage i) zunanji klimatski pogoji j) hlajenje prostorov k) tehnologija hlajenja l) avtomatsko krmiljenje m) kompresije n) izračuni o) numerično moduliranje

  697.9
  COBISS-ID 23368197

  155.
  KRESAL, Janez
          Gradiva v arhitekturi : učbenik za arhitekte / Janez Kresal. - 2. izd. - Ljubljana : Fakulteta za arhitekturo, 2001. - 187 str. : ilustr. ; 30 cm

  Ov. nasl. - 100 izv. - Bibliografija: str. 181-187
  ISBN 961-6160-14-1
  a) Gradbeni materiali - Učbeniki za visoke šole b) arhitektura c) gradiva d) teorija gradiv e) razvoj tehnologije in uporabe f) učbeniki za visoke šole

  691(075.8)
  COBISS-ID 112892928

  156.
  LUTZ, Holger
          Die Bauproduktenrichtlinie : Gegenuberstellung und Abweichungen : Deutsch, English, Franzosisch = The construction products directive : comparison and deviations : German, English, French = La directive des produits de construction : comparaison et deviations : Allemand, Anglais, Francais / Holger Lutz, Matthias Springborn. - Berlin : Ernst & Sohn, cop. 2000. - XI, 87 str. : ilustr., tabele ; 22 x 24 cm

  Vzpor. angl. nem. in franc. besedilo
  ISBN 3-433-01731-X
  a) gradbeništvo b) gradbeni proizvodi c) smernice d) regulativa e) gradbena dela f) gradbeni elementi g) materiali h) direktive i) CE

  691/692
  COBISS-ID 21657093

  157.
  TOMOVIĆ, Slavko
          Električne instalacije niskog napona / Slavko Tomović. - 1. izd. - Beograd : Tehnička knjiga, 2000. - 198 str. : ilustr. ; 24 cm

  ISBN 86-325-0490-8
  a) elektrotehnika b) električne instalacije c) nizke napetosti d) hišne inštalacije e) projektiranje f) izračuni g) predpisi h) izvedba i) zaščitni ukrep j) priročniki

  696.6
  COBISS-ID 23841541

  158.
  ZBAŠNIK-Senegačnik, Martina
          Glosar gradiv : pomožni učbenik / Martina Zbašnik-Senegačnik, Janez Kresal. - Ljubljana : Fakulteta za arhitekturo, 2001 (). - 61 str. ; 30 cm

  150 izv. - Bibliografija: str. 59-61
  ISBN 961-6160-30-3
  a) Gradbeni materiali - Terminologija - Učbeniki za visoke šole b) gradbeništvo c) arhitektura d) pregled gradiv e) glosar gradiv f) materiali

  691(038)(075.8)
  COBISS-ID 113349632


  7 UMETNOST.


  159.
  GUDEHUS, Juli
          Genesis / Juli Gudehus. - Baden : L. Muller, 1999. - 32 str. : ilustr. ; 24 cm

  ISBN 3-907044-51-7
  a) umetnost b) grafično oblikovanje c) vizualne komunikacije d) znaki e) geneza f) razvoj znaka g) razlaga kreacije h) piktogrami

  766
  COBISS-ID 1358958

  160.
  HESKETT, John
          Industrial design / John Heskett. - Reprinted. - London : Thames and Hudson, 1997. - 216 str. : ilustr. ; 21 cm. - (World of art)

  Bibliografija: str. 209-212. - Kazalo
  ISBN 0-500-20181-1
  a) umetnost b) industrijsko oblikovanje c) politika in dizajn d) oblikovanje e) dekoracija f) rokoko g) neo rokoko h) 1850-1960-70 i) neo klasika j) radio k) TV l) orožje m) ure n) kuhinjski aparati o) vozila p) parne lokomotive q) zdravniški pripomočki r) kovinski kamini s) letala t) tanki u) sanitarna oprema v) kovinska notranja oprema w) tramvaj

  658.512.2
  COBISS-ID 627056

  161.
  HOFLER, Janez
          Srednjeveške freske v Sloveniji. Knj. 3, Okolica Ljubljane z Notranjsko, Dolenjsko in Belo krajino : / Janez Hofler ; fotografije Marjan Smerke ; . - Ljubljana : Družina, 2001 (Ljubljana : Schwarz). - 239 str. : ilustr. ; 30 cm

  Na prelim. str. tudi vzpor. nasl. v nem. in it. - Podnasl. na prelim. str. - Uvodna študija v slov. in prevoda v nem. ter it. - Okrajšave in pogosteje navedene periodike in literature: str. 34-35
  ISBN 961-222-365-3
  a) Stensko slikarstvo - Gotika - Slovenija b) Gotsko slikarstvo - Slovenija c) Cerkve - Freske - Slovenija - 13.-16.st. d) umetnost e) sakralno slikarstvo f) srednjeveške freske g) kulturna dediščina h) umetnostna zgodovina i) gotika j) renesansa k) ikonografija l) Slovenija

  75.052(497.4)"12/15"
  COBISS-ID 113807872

  162.
  KRUSTRUP, Mogens
          Porte email : Emaljeporten = la porte Emaillee = the Enamel door : Le Corbusier, Palais de l'Assemblee de Chandigarh / Mogens Krustrup. - Kobenhavn : Arkitektens Forlag, 1991. - 164 str. : ilustr. ; 24 x 28 cm

  Bibliografija: str. 55-62
  ISBN 87-7407-115-7
  a) Le Corbusier (1887-1965) b) Mural painting and decoration c) arhitektura d) bibliografija e) Le Corbusier f) biografija g) zgradba skupščine h) Chandigarh i) risbe j) slike k) projekti l) dekoracija m) urbanizem n) ilustracije o) keramika p) popotni dnevnik q) pisma

  7:929 Le Corbusier
  COBISS-ID 23559685

  163.
  OGRIN, Simon
          Simon Ogrin, slikar : 1851-1930 / Jože Suhadolnik ; . - Vrhnika : Občina, Cankarjev dom, 2001 (Ljubljana : Schwarz)

  ISBN 961-6403-54-0
  a) umetnost b) slikarstvo c) sakralna umetnost d) stensko slikarstvo e) portreti f) klasicizem g) bibliografija h) biografija

  75:929 Ogrin S.
  COBISS-ID 113750784

  164.
  TAFT, W. Stanley
          The science of paintings / W. Stanley Taft, James W. Mayer ; with contributions from Peter Ian Kuniholm, Richard Newman, Dusan C. Stulik. - New York : Springer, cop. 2000. - XI, 236 str., <20> str. barvnih pril. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 218-227. - Kazalo
  ISBN 0-387-98722-3
  a) Painting - Appreciation b) umetnost c) slikarstvo d) restavriranje e) slikanje f) pigment g) fresco h) tempera i) olje j) organska barvila k) akril l) tehnike slikarstva m) znanost v restavriranju n) elektronsko skeniranje o) elektromagnetni spekter p) absorbcija q) x rajoni in pigmenti r) disperzija s) radiografija slik t) infrardeča reflektografija

  75.025
  COBISS-ID 23359237

  165.
  ZGONIK, Nadja
          Zdenko Huzjan / Nadja Zgonik ; . - Murska Sobota : Pomurska založba, 2001 (Ljubljana : Littera picta). - ilustr. - (Zbirka Monumenta Pannonica)

  ISBN 86-7195-346-7
  a) slikarstvo b) kiparstvo c) grafika d) Huzjan Zdenko e) biografija f) bibliografija g) fiziognomični determinizem h) iskanje absolutnega

  75(497.4):929 Huzjan Z.
  COBISS-ID 113644032


  71 PROSTORSKO UREJANJE. REGIONALNO PLANIRANJE. URBANIZEM. OBLIKOVANJE KRAJINE.


  166.
  BEVERIDGE, Charles E.
          Frederick Law Olmstead : designing the American landscape / Charles E. Beveridge and Paul Rocheleau ; edited and designed by David Larkin. - Rev. ed. - New York : Universe, 1998. - 239 str. : ilustr. ; 21 cm

  Bibliografija: str. 236-239. - Kazalo
  ISBN 0-7893-0228-4
  a) Olmsted, Frederick Law (1822-1903) b) Landscape architects - United States - Biography c) Landscape architecture - United States d) urbanizem e) krajinska arhitektura f) urejanje krajine g) ameriška krajina h) suburbana ureditev i) vrtovi j) parki k) drevoredi l) grajska dvorišča m) prostorsko urejanje n) rečne struge o) sprehajalne poti

  712(7/8)
  COBISS-ID 22642437

  167.
  JANČAR, Marjan
          Ljubljana, mesto v zelenju / Marjan Jančar. - Radovljica : Didakta, 2001 (Ljubljana : "Tone Tomšič"). - 235 str. : fotogr. ; 31 cm

  Bibliografija: str. 234-235
  ISBN 961-6363-20-4
  a) Ljubljana - Zelene površine b) prostorsko planiranje c) oblikovanje d) parkov e) zelenic f) rečnih strug g) obrečne krajine h) stanovanjskih naselij i) drevoredi

  712.25(497.4 Ljubljana)
  779:712.25(497.4 Ljubljana)
  COBISS-ID 109841664

  168.
  SADAR in Vuga arhitekti (Ljubljana)
          02 : projektiranje Sadar in Vuga arhitekti d.o.o. / ; prevod, translation Katja Škoberne>. - Ljubljana : Sadar in Vuga arhitekti, 1999 ( : Tiskarna Ljubljana). - <61> str. : ilustr. ; 29 cm

  Besedilo v slov. in angl. prevod. - 300 izv.
  a) Sadar, Jurij (1963-) b) Vuga, Boštjan (1966-) c) Sadar in Vuga arhitekti (Ljubljana) - Poročila d) projektivni biroji e) javne zgradbe f) natečaji g) izvedba h) izgradnja i) slovenska arhitektura j) 20.st. k) arhitekti l) katalogi

  72(497.4)"19"(066.5)
  061.65(497.4 Ljubljana):72
  COBISS-ID 98641664

  169.
  VOVK, Marija
          Načrtovanje in prilagajanje grajenega okolja v korist funkcionalno oviranim ljudem : priročnik / Marija Vovk ; . - Ljubljana : Urbanistični inštitut Republike Slovenije, 2000 (Ljubljana : Simčič). - 151 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Urbani izziv - publikacije)

  500 izv. - Četrt stoletja uspešnega dela / Vladimir Braco Mušič: str. 5-6. - Živeti kot drugi / Karel Pollak: str. 7-8. - Oblikovanje za ljudi / Črt Marinček: str. 9-11. - O avtorici na zavihku ov. - Bibliografija: str. 130-132
  ISBN 961-6390-03-1
  a) Stanovanja - Projektiranje - Funkcionalno ovirani ljudje - Priročniki b) Bivalno okolje - Funkcionalno ovirani ljudje - Priročniki c) arhitektura d) funkcionalno ovirani ljudje e) invalidi f) invalidne osebe g) starejši h) stanovanjska gradnja i) arhitektonsko projektiranje j) arhitektonske ovire k) stanovanjske zgradbe l) notranja oprema m) označevanje n) prometno okolje o) javne površine

  72.011:364.65-056.26
  COBISS-ID 110447360


  72 ARHITEKTURA.


  170.
  ANDREU, Paul
          Paul Andreu : the discovery of universal space / introduction by Filippo Beltrami Gadola ; postface by Paul Andreu. - Gloucester : Rockport, 1997. - 143 str. : barvne ilustr. ; 35 cm

  Introduction / by Filippo Beltrami Gadola: str. 9-13. - Postface / by Paul Anreu: str. 139-141
  ISBN 88-7838-036-9
  a) arhitektura b) letališča c) hoteli d) morski muzej e) železniške postaje f) kontrolni stolp g) sateliti h) pristajalne naprave i) Andreu Paul j) bibliografija k) biografija

  725.01
  COBISS-ID 20570885

  171.
  CRESTI, Carlo
          Palazzi of Rome / text by Carlo Cresti and Claudio Rendina ; photography by Massimo Listri ; . - Koln : Konemann, cop. 1998 ( : Mladinska knjiga). - 398 str. : barvne fotogr. ; 32 cm

  Prevod dela: Ville e palazzi di Roma. - Kazalo
  ISBN 3-8290-1348-5 (Konemann, ang.)
  a) Palače - Rim b) Vile (arhitektura) - Rim c) Rim - Arhitekturna dediščina d) arhitektura e) arhitekturni spomeniki f) palače g) Rim h) vile i) notranja oprema j) freske k) vodnjaki l) stenske dekoracije m) parki n) vrtovi o) kiparstvo p) mitološke scene q) balustrade r) paviljoni s) loggie t) atriji u) antika v) moderna w) dominikanci x) fontane

  725.171(37 Rim)
  719:72(450.62)
  747:728.83(450.62)
  COBISS-ID 79307264

  172.
          The CRIT : an architecture student's handbook / edited by Charles Doidge with Rachel Sara and Rosie Parnell ; cartoons by Mark Parsons. - Oxford : Architectural Press, 2000. - XV, 118 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Seriously useful guides ---)

  Kazalo
  ISBN 0-7506-4770-1
  a) Architectural design - Study and teaching - Handbooks, manuals, etc b) Architectural design - Evaluation - Handbooks, manuals, etc c) Architectural studios - Handbooks, manuals, etc d) Communication in architectural design - Handbooks, manuals, etc e) arhitektura f) sociologija g) študij arhitekture h) komunikacije i) delovni načrti j) vodič po stroki k) življenje ob študiju l) priročniki

  72:378.09
  COBISS-ID 23264261

  173.
  ČOPIČ, Špelca
          Javni spomeniki v slovenskem kiparstvu prve polovice 20. stoletja / <Špelca Čopič ; fotografije Miro Zdovc ... et al.>. - Ljubljana : Moderna galerija, 2000 ( : Tiskarna Ljubljana). - 418 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka M'ars ; 5)

  500 izv. - Bibliografija med tekstom
  ISBN 961-206-024-X
  a) Slovensko kiparstvo - Spomeniki - 1889-1950 b) Spomeniki - Slovenija - 1889-1950 c) umetnost d) kiparstvo e) spomeniki f) socialistični realizem g) obeliski h) arhitektonski spomeniki i) moderna j) ekspresionizem k) plastični purizem l) spomeniki m) pomembnih oseb n) padlih v prvi vojni o) dinastični spomeniki p) spomeniki padlih borcev

  725.945(497.4)"1889/1950"
  730(497.4)"1889/1900"
  COBISS-ID 106116352

  174.
  DEU, Živa
          Stavbarstvo slovenskega podeželja : značilno oblikovanje stanovanjskih hiš / Živa Deu ; . - Ljubljana : Kmečki glas, 2001 (Euroadria). - 157 str. : ilustr. ; 27 cm

  ISBN 961-203-212-2
  a) Ljudska arhitektura - Slovenija b) arhitekturna dediščina c) stavbarska dediščina d) podeželje e) regionalni razvoj f) arhitekturne regije g) soško-vipavska h) kraško-primorska i) notranjsko-brkinska j) gorenjska k) ljubljanska l) ribniško-kočevska m) belokranjska n) dolenjska o) zasavska p) savinjsko-kozjanska q) koroška r) dravska s) pomurska

  728.6(497.4)
  COBISS-ID 112557312

  175.
          DICTIONARY of architecture. - London : Brockhampton, 1995 (). - 252 str. : ilustr. ; 16 cm. - (Brockhampton reference)

  ISBN 1-86019-004-9
  a) Arhitektura - Leksikoni b) arhitektura c) teorija arhitekture d) razlaga izrazov e) terminologija f) arhitekturni elementi g) arhitekti h) leksikoni

  72(038)
  COBISS-ID 52443136

  176.
  DVAJSETO
          20. stoletje : arhitektura od moderne do sodobne : vodnik po arhitekturi / ; fotografije Miran Kambič ... ; urednica Damjana Prešeren>. - Ljubljana : Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2001 (Ljubljana : Schwarz). - 227 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Dnevi evropske kulturne dediščine)

  ISBN 961-6420-00-3
  a) Slovenija - Arhitekturna dediščina - 20.st. - Vodniki b) arhitektura c) moderna d) postmoderna e) secesija f) ideologija g) klasični simbolizem h) sintaksa oblik i) klasicizem j) eklekticizem k) akademizem l) manierizem

  72(497.4)"19"
  725
  COBISS-ID 114364160

  177.
  LAWSON, Bryan
          The language of space / Bryan Lawson. - Oxford : Architectural Press, 2001. - V, 263 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-750-65246-2
  a) Spatial behavior b) Space perception c) Space and time d) arhitektura e) teorija f) arhitekturni prostor g) govorica prostora h) dojemanje prostora i) prostor in čas

  72.01:114=20
  COBISS-ID 23836421

  178.
          Das LETZTE Haus = The last house :
  ISBN 88-8118-654-3
  a) arhitektura b) sodobna arhitektura c) 1995-2001 d) Italija e) italijanski arhitekti f) projekti g) izgradnje h) bibliografije i) biografije j) Arlotti Maria Laura k) Beccu Michele l) Desideri Paolo m) Raimondo Filippo n) Andriani Carmen o) Aymonino Aldo p) Charmet Marina Ballo q) Barbieri Olivio r) Biasiucci Antonio s) Boeri Stefano t) Bruno Roberta u) Botto Gianfranco v) Calo Marco w) Castella Vincenzo x) Cimmino Alesandro y) Ciorra Pippo z) Pietri š) Pietri Paolo De đ) Bello Paulo Di ć) Jodice Francesco č) Rizzi Renato &127;) Rizzi Mose !) Zardini Mirko #) Zucchi Cino

  72(450)
  72.036/.038
  COBISS-ID 1060484

  182.
  PEHNT, Wolfgang
          Die Architektur des Expressionismus / Wolfgang Pehnt. - Ostfildern-Ruit : Hatje, cop. 1998. - 368 str. : ilustr. ; 33 cm

  ISBN 3-7757-0668-2
  a) arhitektura b) ekspresionizem c) stilna obdobja d) futurizem e) praški kubizem f) katalonski modernizem g) Poelzig Hans h) Behrens Peter i) Taut Bruno j) Taut Max k) Hablik Wenzel l) Luckhardt m) Scharoun Hans n) Finsterlin Hermann o) Bauhaus p) Mendelsohn Erich q) Hoetger Bernhard r) De Klerk Mihael s) Kramer Piet

  72.03=30
  COBISS-ID 872324

  183.
  PESKAR, Robert
          Gotska arhitektura na Goriškem. Stavbarske delavnice (1460-1530) = Architettura gotica nel Goriziano. I "cantieri" (1460-1530) / Robert Peskar ; . - Nova Gorica : Goriški muzej, Grad Kromberk, 1999 (Ljubljana : Profima). - 408 str. : ilustr. ; 24 cm

  Besedilo v slov. in it. - 2.000 izv. - Uvodna beseda / Slavica Plahuta: str. 5. - Predgovor / Janez Hofler: str. 8. - Pomenljivo darilo Gorici / Sergio Tavano: str. 11-12. - Bibliografija: str. 369-383. - Zusammenfassung. - Kazalo
  ISBN 961-6201-02-6
  a) Gotska arhitektura - Goriška b) Cerkvena arhitektura - Gotika - Goriška c) Cerkve - Goriška - 1460-1530 d) Cerkve - Gorenjska - 1460-1530 e) arhitektura f) kulturna dediščina g) graščine h) gradovi i) prezbiteriji j) kiparstvo v gotski arhitektuti k) kamnoseštvo l) cerkve m) kapiteli n) slavoloki o) korni oboki p) sklepniki q) konzole r) kori

  72.033.5(497.4-15)
  726.5(497.4-15)
  COBISS-ID 98829568

  184.
  POŽAUKO, Peter
          Stara hiša, nov dom : obnova in prenova arhitekturne dediščine na podeželju = Altes Haus - neues Zuhause : renovierung und Erneuerung des architektonischen Erbes auf dem Land / Peter Požauko. - Slovenj Gradec : Kmetijska založba, 2000 (Maribor : Ma-tisk). - 101 str. : ilustr. ; 24 cm

  1.000 izv. - Knjigi na pot = Vorwort / Breda Friškovec: str. 4-5. - Besedilo v slov., uvod tudi v nem. - Bibliografija: str. 98. - Zusammenfassung pri vseh poglavjih
  ISBN 961-90380-7-X
  a) Kmečke hiše - Prenova - Priročniki b) arhitekturna dediščina c) stavbna dediščina d) popravila e) sanacija f) restavriranje g) revitalizacija h) podeželje

  728.6.025.4
  COBISS-ID 110062592

  185.
  SADAR Vuga arhitekti
          3D --> 2D : the designers republic's : adventures in and out of architecture with Sadar Vuga Arhitekti and Špela Mlakar / edited by Špela Mlakar. - Ljubljana : , cop. 2001. - <81> f. : ilustr. ; 23 x 36 cm

  Ov. nasl.
  ISBN 1-85669-261-2
  a) arhitektura b) javne stavbe c) gozdarska zbornica d) vizualne komunikacije e) detajli f) izvedbe g) projekti h) izgradnja i) notranja ureditev

  725.13
  72.071
  COBISS-ID 114548736

  186.
  SLESSOR, Catherine
          Concrete regionalism / Catherine Slessor. - London : Thames & Hudson, cop. 2000. - 128 str. : ilustr. (nekatere barvne) ; 26 cm. - (4 x 4)

  ISBN 0-500-28227-7
  a) Predock, Antoine - Criticism and interpretation b) Ando, Tadao (1941-) - Criticism and interpretation c) Arets, W. M. J. - Criticism and interpretation d) Legorreta Vilchis, Ricardo - Criticism and interpretation e) Ando, Tadao - Criticism and interpretation f) Arets, Wiel - Criticism and interpretation g) Predock, Antoine - Criticism and interpretation h) Legorreta Vilchis, Ricardo - Criticism and interpretation i) Concrete construction j) Architecture, Modern - 20th century. k) Concrete structures - Design l) arhitektura m) Predock Antonie n) Ando Tadao o) Arets Wiel p) Legorreta Ricardo q) javne stavbe r) muzeji s) šole t) cerkve u) poslovni prostori v) akademije w) regionalna arhitektura x) moderna y) 20.st. z) bibliografija š) biografija

  725/727"19"
  COBISS-ID 23528453

  187.
  ŠERBELJ, Ferdinand
          Sv. Primož nad Kamnikom / Ferdinand Šerbelj ; fotografije Marjan Smerke ; . - Kamnik : M. Šuštar, 1995 (v Ljubljani : Mladinska knjiga). - 196 str. : barvne ilustr. ; 25 cm

  2.000 izv. - Bibliografija: str. 126-128. - Zusammenfassung: Die St. Primus Kirche oberhalb von Kamnik ; Summary: St. Primož above Kamnik
  a) Sv. Primož nad Kamnikom - Zgodovina b) sakralna arhitektura c) predromanika d) arheologija e) restavratorsto f) gotika g) romanika h) poslikave cerkva i) kraška gotika j) sklepniki k) konzole l) dvoladijski cerkveni prostori m) trapezasti prezbiterij

  726.5(497.12 Sv. Primož)
  75.052(497.12 Sv. Primož)
  COBISS-ID 46409216

  188.
  ULMER, Christoph
          The castles of Friuli : history and civilization / Christoph Ulmer ; photographs by Gianni d'Affara ; Michele Potocnik, Christoph Ulmer ; translators of the English-language edition Caroline Higgitt and Janet Angelini in association with Goodfellow & Egan>. - Cologne : Konemann, cop. 1999 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 318 str. : večinoma barvne fotogr. ; 32 cm

  Izv. stv. nasl.: Castelli friulani : storia e civilta. - Opombe: str. 302-310. - Bibliografija: str. 311-314. - Kazalo
  ISBN 3-8290-2257-3
  a) Gradovi - Furlanija b) arhitektura c) kulturna zgodovina d) zgodovinski pregledi e) notranja oprema f) graščine g) utrdbe h) palače i) cerkve j) renesansa k) barok l) neogotika m) srednji vek n) neoklasicizem o) rustika p) notranja oprema q) nemška renesansa r) cerkvena umetnost s) freske t) obzidja

  728.8(450.36)
  COBISS-ID 100739840

  189.
          VLADIMIR Šubic : arhitekt / Koželj, Janez (urednik), et al...). - Ljubljana : Društvo arhitektov (1992, 1992). - 148 str. : ilustr. ; 35 cm. - (Arhitektov bilten ; Vol. 111/114)

  Ov. nasl.: Vladimir Šubic arhitekt
  a) arhitektura b) bibliografija c) biografija d) življenjepis e) Šubic Vladimir f) nebotičnik g) zmerni funkcioanlizem h) moderna i) vila Kochler j) stanovanjske stavbe k) Delavska zbornica l) grobnice m) Trgovski dom n) spomeniki o) Trgovska akademija p) palača Grafika q) kino Udarnik r) Putnikov paviljon

  721:929 Šubic V.
  929 Šubic V.:721
  COBISS-ID 281397

  190.
  WEBB, Michael, 1937-
          It's a great wall! / pictures and text by Michael Webb & Arnold Schwartzman. - Mulgrave : Images, 2000. - 152 str. : barvne ilustr. ; 22 cm

  ISBN 1-8647003-9-4
  a) Walls b) Walls - Pictorial works c) zidovi d) zidovina e) simbolika f) materiali g) ornament h) zgodovinski pregled i) trdnjave j) obzidja k) stavbe l) fasade

  72.03
  COBISS-ID 23529733

  191.
  YOH, Shoei
          Shoei Yoh : in response to natural phenomena / text by Anthony Iannacci ; introductions by Kisho Kurokawa, Greg Lynn, Shoei Yoh. - Gloucester : Rockport, 1997. - 141 str. : barvne ilustr. ; 35 cm

  Architecture as legacy / by Kisho Kurokawa: str. 9-11. - Classicism and vitality / by Greg Lynn: str. 13-16. - Architecture in motion / by Shoei Yoh: str. 17-21
  ISBN 88-7838-022-9
  a) arhitektura b) biografija c) bibliografija d) Yoh Shoei e) projektiranje f) kovinske konstrukcije g) steklene fasade h) javni objekti i) lesene konstrukcije j) opne k) bambus v gradbeništvu

  72.01:929 Yoh
  COBISS-ID 20570629

  192.
  YOON, Jeannie Meejin, 1972-
          1,001 skyscrapers / Jeannie Meejin Yoon, Eric Howeler. - New York : Princeton Architectural Press, cop. 2000. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 25 x 11 cm

  Strani so prepognjene na tri dele
  ISBN 1-56898-229-1
  a) Skyscrapers b) Architecture, Modern - 20th century. c) arhitektura d) stolpnice e) svetovno znani nebotičniki f) moderna g) 20.st. h) materiali i) konstrukcija j) New York City k) Boston l) Kuala Lumpur m) Shanghai n) Bangkok o) Frankfurt p) Guangzhou q) Jakarta r) Yokohama s) Los Angekes t) Hong Kong u) Dallas v) Chicago

  725.2.011.27
  COBISS-ID 23370757

  193.
  ZOREC, Maruša
          Oton Jugovec : arhitekt = architect : 1921-1987 / Maruša Zorec ; . - Ljubljana : Piranesi, 2001. - 172 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Piranesi : 1. srednjeevropska arhitekturna revija za kulturo prostora, ISSN 1318-007X ; no. 11, 12, vol. 8, 2000/2001)

  Vzpor. slov. in angl. besedilo. - Predgovor = foreword: Oton Jugovec / Vojteh Ravnikar: str. 4-5
  a) Slovenska arhitektura - Katalogi b) arhitektura c) projektiranje d) natečaji e) izvedbe f) industrijsko oblikovanje g) bibliografija h) biografija

  72(497.4):929 Jugovec O.
  COBISS-ID 8724786

  194.
  ZUPANČIČ, Bogo, 1960-
          Ljubljanski Nebotičnik : denar in arhitektura / Bogo Zupančič ; . - Ljubljana : Urbanistični inštitut Republike Slovenije, 2001 (Kranj : Gorenjski tisk). - 179 str. : ilustr. ; 31 cm. - (Zbirka Urbani izziv)

  Bibliografija : str. 162-167. - Kazalo. - Nebotičnik - the skyscraper of Ljubljana : money and architecture
  ISBN 961-6390-07-4
  a) Ljubljana - Nebotičnik - Ekonomski vidik b) arhitektura c) slovenska arhitektura d) ekonomija in gradbeništvo e) ljubljanski nebotičnik f) prostozidarstvo g) geometrija h) bibliografija i) biografija j) Šubiv Ivan k) Stupica Bojan l) Mušič Marjan m) Medved Ivo n) glorieta

  725(497.4 Ljubljana):336.5
  COBISS-ID 113959168


  73 KIPARSTVO IN SORODNE UMETNOSTI.


  195.
          FRANCESCO Robba in beneško kiparstvo 18. stoletja : zbornik predavanj mednarodnega simpozija, Ljubljana, 16. - 18. oktober 1998 / uredil Janez Hofler s sodelavci . - 1. izd. - Ljubljana : Rokus, 2000 ( : Tiskarna Ljubljana). - 245 str. : ilustr. ; 29 cm

  Prispevki v slov., it. ali angl. - Opombe z bibliografijo pri večini prispevkov
  ISBN 961-209-159-5
  a) Robba, Francesco (1698-1757) - Zborniki b) Beneško kiparstvo - Barok - Mednarodna posvetovanja c) Baročno kiparstvo - Mednarodna posvetovanja d) umetnost e) kamnoseštvo f) baročne skulpture g) kiparstvo h) kamnorezbarstvo i) Ljubljana j) kulturna zgodovina k) Italija l) Srednja Evropa

  730.034.7(450.34)(082)
  730(497.4):929 Robba F.(082)
  730(4)"17"(082)
  COBISS-ID 106816768


  74 RISANJE. OBLIKOVANJE. UPORABNA UMETNOST.


  196.
  FIELL, Charlotte
          Chairs / Charlotte & Peter Fiell ; . - Koln : Taschen, cop. 2001. - 191 str. : barvne ilustr. ; 20 cm. - (Icons)

  Vzpor. besedilo v angl., nem. in franc.
  ISBN 3-8228-5507-3
  a) notranja oprema b) stoli c) dizajn d) oblikovanje e) biografije f) Aalto A. g) Aarnio E. h) Albini F. i) Arad R. j) Bellini M. k) Bertoia H. l) Borsan O. m) Breuer L. n) Bugatti C. o) Castiglioni A. p) Kuramaza S. q) Corbusier J. r) Mackintosa C.R. s) Mies van der Rohe L. t) Saarinen E. u) Starck P. v) Terragni G. w) Van de Velde H. x) Wagner O. y) Wright F.L. z) Zanuso M

  745:645.41
  COBISS-ID 1750589

  197.
  HANKS, David A.
          Design for living : furniture and lighting 1950-2000 : The Liliane and David M. Stewart Collection / David A. Hanks and Anne Hoy ; edited by Martin Eidelberg. - Montreal : Lake St. Louis Historical Society ; Paris ; New York : Flammarion, 2000. - 239 str. : ilustr. ; 29 cm

  Razstava je bila v Montreal Museum of Decorative Arts in v Montreal Museum of Fine Arts. - Kazala
  ISBN 2-0801-3672-0
  a) Stewart, Liliane - Art collections - Exhibitions b) Stewart, David M. - Art collections - Exhibitions c) Furniture design - History - 20th century - Exhibitions d) Interior decoration - History - 20th century - Exhibitions e) Lighting, Architectural and decorative - History - 20th century - Exhibitions f) arhitektura g) industrijsko oblikovanje h) notranja oprema i) pohištvo j) svetila k) stoli l) 1950-2000 m) oblikovalci

  7.05:747
  COBISS-ID 23558149

  198.
  JERSTORP, Karin
          The textile design book : understanding and creating patterns using texture, shape, and color / Karin Jerstorp, Eva Kohlmark ; . - Reprinted. - Asheville, North Carolina : Lark ; London : A & C Black, 1995 (). - 160 str. : barvne ilustr. ; 25 cm

  Prevod dela: Forma monster. - Kazalo
  ISBN 0-937274-83-6 (Lark) ISBN 0-7136-3130-9 (A & C Black)
  a) Tekstil - Unikatno oblikovanje - Ornamentika b) umetnost c) tekstilni vzorci d) materiali e) barve f) tiskanje g) tekstilni kolaži h) dekorativni materiali i) tekstilno oblikovanje j) dizajn k) ornamentika l) priročniki

  745.52.048.3(035)
  COBISS-ID 46034944

  199.
  MOSS, Roger W., 1940-
          Lighting for historic buildings : a guide to selecting reproductions / Roger W. Moss. - : J. Wiley & Sons, cop. 1988. - 191 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-471-14399-5 (broš.)
  a) Lighting, Architectural and decorative - Catalogs b) Historic buildings - Lighting - Catalogs c) umetnost d) umetniško oblikovanje e) svetila f) zgodovinske stavbe g) renoviranje h) art nouveau i) art deco j) reprodukcije k) svečniki l) laterne m) neoklasika n) antika o) klasika p) klasična kristalna prizma q) viktorianski stil r) ulična razsvetljava s) 1650-1930 t) katalog

  749.2"1650-1930"(085)
  COBISS-ID 23542277


  77 FOTOGRAFIJA.


  200.
  ANG, Tom
          Digitalna fotografija / Tom Ang ; . - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2000 (tiskano na Kitajskem). - 159 str. : fotogr. ; 29 cm

  Prevod dela: Digital photography. - Kazalo
  ISBN 86-365-0339-6
  a) Digitalna fotografija - Priročniki b) umetnost c) digitalna fotografija d) oprema e) digitalno fotografiranje f) obdelava slik g) mojstri digitalne fotografije h) priročniki

  77.02:004(035)
  COBISS-ID 106939136

  201.
  GRAVES, Carson, 1947-
          The elements of black-and-white printing / Carson Graves. - Boston ; London : Focal Press, 1993. - XII, 165 str. : ilustr. ; 28 cm

  Kazalo
  ISBN 0-240-51795-4 (broš.)
  a) fotografija b) črno-bela tehnika c) sence d) osvetlitev e) kontrast f) fotografske tehnike g) toniranje h) oprema za razvijanje i) tiskarski papir j) kemični procesi fotografije

  77.02:77.04
  COBISS-ID 21872389

  202.
  GRAVES, Carson, 1947-
          The elements of black-and-white printing : going beyond darkroom basics / Carson Graves. - 2nd ed. - Boston : Focal Press, cop. 2001. - XI, 209 str. : ilustr. ; 28 cm

  Bibliografija: str. 197-201. - Kazalo
  ISBN 0-240-80312-4
  a) Photography - Printing processes b) fotografija c) črno bela tehnika d) temnice e) ostra svetloba f) kemija fotografije g) fotografski papirji h) toniranje i) kontrasti j) filtri k) fotografske tehnike

  77.02+778
  COBISS-ID 23352837

  203.
  KLADNIK, Bogdan
          Terra mystica / Bogdan Kladnik ; Vilma Grmovšek ... et al.>. - Ljubljana : Zaklad, 1991 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 156 str. : večinoma barvne ilustr. ; 32 cm

  Besedilo v slov., srb. hrv., it., nem. in angl. - 8.000 izv.
  a) fotografija b) kraški svet c) naravni pojavi d) kraške reke e) potoki f) kraške jame g) kapniki h) slapovi i) presihajoča jezera j) Kras k) Slovenija l) Hrvaška m) fotografski motivi n) albumi

  77.047(497.4/.5)
  551.44(497.4/.5)(084.1)
  COBISS-ID 28190720

  204.
  LANGFORD, Michael John, 1933-
          Basic photography / Michael Langford. - 7th ed. - Oxford : Focal Press, 2000. - XVI, 343 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 0-240-51592-7
  a) Photography b) Photography c) fotografija d) fotografska oprema e) struktura slik f) sence g) perspektive h) osvetlitve i) digitalne kamere j) filtri k) filmi l) merjenje osvetlitve m) črno-bela fotografija n) digitalne slike o) urejanje slik p) obdelava slik q) snemanje

  771
  COBISS-ID 23352581


  8 JEZIKOSLOVJE. SLOVARJI. LITERATURA.


  205.
  LUCA, Johanne de
          Dictionnaire francais/anglais des telecommunications et de l'Internet / Johanne de Luca. - Paris : Dunod, 2000. - 348 str. ; 25 cm. - (Informatiques)

  ISBN 2-10-004727-2
  a) Internet - Dictionnaires b) Informatique - Dictionnaires c) Telecommunications - Dictionnaires d) tehniški slovarji e) strokovni izrazi f) telekomunikacije g) računalniške mreže h) Internet i) francoski j) angleški

  801.316.4:<621.39+004.7>=40=20
  COBISS-ID 23825413

  206.
  MARSHALL, John Francis, 1952-
          Dictionary of financial engineering / John F. Marshall. - New York : J. Wiley & Sons, 2000. - XII, 289 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Wiley series in financial engineering)

  ISBN 0-471-24291-8
  a) Financial engineering - Dictionaries b) slovarji c) finance d) finančni inženiring e) finančno upravljanje f) angleški

  801.316.4:<336+658.15>=20
  COBISS-ID 23893253

  207.
          SLOVENSKI pravopis / ; . - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2001 (Ljubljana : Delo). - XV, 1805 str. ; 25 cm

  Vsebina: 1. Pravila - 6., ponovno pregledana izd. 2. Slovar /
  ISBN 961-6358-37-5
  a) Slovenščina - Pravopis b) pravopis c) slovenščina d) oblikoslovje e) sintaksa f) terminologija

  811.163.6'35
  COBISS-ID 114023936

  208.
          SOIL and environmental science dictionary / edited by E.G. Gregorich ... . - Boca Raton : CRC Press, 2002. - 577 str. : ilustr. ; 27 cm

  Bibliografija: str. 555-557. - Kazalo
  ISBN 0-8493-3115-3
  a) Soil science - Dictionaries b) Soil science - Dictionaries - French c) Environmental sciences - Dictionaries d) Environmental sciences - Dictionaries - French e) English language - Dictionaries - French f) French language - Dictionaries - English g) kmetijstvo h) pedologija i) enciklopedični slovar j) angleški k) francoski

  81'374.2'373.46:631.4
  COBISS-ID 23917829

  209.
  VUKADINOVIČ, Nada
          Safe as houses : English for technical safety students / Nada Vukadinovič. - Ljubljana : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 1999 (v Ljubljani : Univerzitetna tiskarna). - 109 str. : ilustr. ; 30 cm

  400 izv. - Bibliografija: str. 109
  ISBN 961-6286-10-2
  a) Angleščina - Učbeniki za visoke šole b) jezikoslovje c) angleščina d) varstvo pri delu e) industrijska higiena f) učbeniki za visoke šole

  811.111(075.8)
  COBISS-ID 97751040


  NASLOVNO KAZALO
  • 3D --> 2D 185

  • Access 2000 37
  • Air conditioning engineering 154
  • Altes Haus - neues Zuhause 184
  • Analysis and design of analog integrated circuits 110
  • Die Architektur des Expressionismus 182
  • Architettura gotica nel Goriziano 183
  • The art and science of chemical analysis 73

  • Barvila 141
  • Barvna metrika 64
  • Basic photography 204
  • Die Bauproduktenrichtlinie 156
  • Biokemija v praksi 85
  • Biološko čiščenje odpadne vode 130
  • The book of Zope 16
  • Building applications with Microsoft Outlook version 2002 18

  • The castles of Friuli 188
  • Celestial treasury 62
  • Chairs 196
  • Computer algebra recipes 25
  • Concrete regionalism 186
  • The construction products directive 156
  • The crit 172

  • Čas v mehkih sistemih 153
  • Črpalke in ventilatorji 104

  • Database application programming with Linux 35
  • Design for living 197
  • Designing a wireless network 122
  • Designing Visual Basic.NET applications 54
  • Dictionary of architecture 175
  • Dictionary of financial engineering 206
  • Dictionnaire francais/anglais des telecommunications et de l'Internet 205
  • Digitalna fotografija 200
  • La directive des produits de construction 156
  • Distributed systems 20
  • Dreamweaver 4 bible 39
  • 20. stoletje 176
  • 02 168

  • E-business & e-commerce 22
  • ebXML 36
  • Ekologija 86
  • Electric power system applications of optimization 114
  • Electromagnetic compatibility 120
  • Electronic materials and devices 112
  • Električne instalacije niskog napona 157
  • The elements of black-and-white printing 201 , 202
  • Energija vetra 93
  • The environment 7
  • Excel 2002 Bible 55
  • Excel 2002 for dummies 30
  • Excel for chemists 14

  • Fireworks 4 bible 40
  • Fosilna goriva 94
  • Francesco Robba in beneško kiparstvo 18. stoletja 195
  • Frederick Law Olmstead 166

  • Genesis 159
  • Glosar gradiv 158
  • Gotska arhitektura na Goriškem. Stavbarske delavnice (1460-1530). I "cantieri" (1460-1530) 183
  • Gradiva 92
  • Gradiva v arhitekturi 155
  • Gtk+ programming in C 38

  • Hack attacks encyclopedia 19
  • HAVi 31
  • Hidravlični stroji 1 105
  • Hitri vodnik po internetu in Internet Explorerju 47
  • Hladilna tehnika 103
  • Human-computer interaction in the new millenium 33

  • Industrial design 160
  • Informatika v inženirski praksi 23
  • Ingenieur-Kunst 124
  • Inside AutoCAD 2002 29
  • Inside Dreamweaver 4 34
  • It's a great wall! 190
  • Izdelovalne tehnologije 109

  • Javni spomeniki v slovenskem kiparstvu prve polovice 20. stoletja 173

  • Kako se je začela prihodnost. Komunikacije 59
  • Kako se je začela prihodnost. Stroji 90
  • Kemija 79
  • Krožna križišča 128

  • Laboratorijske vaje iz fizike 70
  • The language of space 177
  • The last house 178
  • Das letzte Haus 178
  • Lighting for historic buildings 199
  • Linux database bible 48
  • Ljevarstvo 102
  • Ljubljana, mesto v zelenju 167
  • Ljubljanski Nebotičnik 194

  • Macromedia Dreamweaver & Fireworks 21
  • Macromedia Flash 5 developer's guide 60
  • Matematika I 8
  • Medicinal chemistry 89
  • Mehanika loma 68
  • Mehanika tekočin 65
  • Mehka temporalna logika 153
  • Menedžment znanja 137
  • Menedžment znanja za prakso 137
  • Merilna negotovost I 113
  • Microsoft Visio version 2002 inside out 24
  • Mobile Buhnen 179
  • Mobile stages 179
  • Moderne Architektur in Deutschland 1900 bis 1950. Expressionismus und neue Sachlichkeit 180
  • Molekularna genetika za študente biokemije 87
  • Motori sa unutrašnjim sagorevanjem 108

  • Načrtovanje in prilagajanje grajenega okolja v korist funkcionalno oviranim ljudem 169
  • Načrtovanje in računanje konstrukcij s programom COSMOS/M Designer I 125
  • Naloge iz kemije 75
  • Naloge iz tehniške fizike 71
  • The nature of "a work" 3
  • Naučimo se JavaScript 13
  • Navodila za eksperimentalno delo pri laboratorijskih vajah iz biokemije 85
  • Nega novih tekstilij 147
  • Nega tekstilij in oblačil 148
  • New Italian architecture 181
  • Numerical techniques in electromagnetics 119
  • Numerical treatment of multiphase flows in porous media 67

  • Objektno orijentisano modelovanje na jeziku UML 41
  • Objektno orijentisano programiranje na jeziku C++ 42
  • Oblikovanje dela in delovnih mest 138
  • ODE architect companion 46
  • ODE architect 46
  • Office XP 45
  • 1,001 skyscrapers 192
  • Oracle high-performance SQL tuning 17
  • Osnove analizne kemije. Del 1 76
  • Osnove analizne kemije. Del 2 77
  • Osnove mehke in možnostne logike 153
  • Osnove simulacijskega jezika SIMCOS 152
  • Osnove tekstilno kemijskih tehnologij. Gradivo za vaje 145
  • Osnovni eksperimenti za določanje kemijske strukture in konformacije molekul v tekočini z metodami NMR spektroskopije 74
  • Oton Jugovec 193

  • Palazzi of Rome 171
  • Patty's toxicology 88
  • Paul Andreu 170
  • Photoshop 6, imageReady 3 56
  • Planiranje elektroenergetskih sistema 111
  • Porte email 162
  • Praktikum regulacijske tehnike 152
  • Pravila 207
  • Pravopis 207
  • Predpisi o graditvi objektov in urejanju prostora 5
  • Preparativna organska kemija 81
  • Preračun valjastih zobniških dvojic z evolventnim ozobjem 100
  • Prilagodljivi obdelovalni sistemi 97
  • Priprava proizvodnje za delo v praksi 134
  • Programmable logic controllers 115
  • Programming linux games 49
  • Programming Microsoft Windows CE 15
  • Programming Microsoft Windows CE second edition 15
  • Programski jezik Java 12
  • Proizvodne meritve 96
  • Proizvodni menedžment 139
  • Psychology and the internet 50

  • Računalniška integracija proizvodnje 150
  • Ravnanje z odpadki 131
  • Reakcije in identifikacija ionov 78
  • Regulacijska tehnika 151
  • Rešene naloge iz hidromehanike 66
  • Rešene naloge iz kinematike 69

  • Safe as houses 209
  • The science of paintings 164
  • Scientific and technical acronyms, symbols, and abbreviations 2
  • Seas and oceans 84
  • Shaping structures 127
  • Shoei Yoh 191
  • Simon Ogrin, slikar 163
  • Slikovni material za predmet Konstrukcijski elementi II 98
  • Slikovni pojmovnik. Matematika 10
  • Slovenski pravopis 207
  • Soil and environmental science dictionary 208
  • Spletne strani in HTML 28
  • Splošna in anorganska kemija 72
  • Spoznajmo C++ 11
  • SQL for dummies 52
  • Srednjeveške freske v Sloveniji. Knj. 3, Okolica Ljubljane z Notranjsko, Dolenjsko in Belo krajino 161
  • Standard methods for the analysis and testing of petroleum and related products and British Standard 2000 parts 80
  • Stara hiša, nov dom 184
  • Statistične metode 4
  • Stavbarstvo slovenskega podeželja 174
  • Stikalne naprave elektroenergetskega sistema 117
  • Strojni elementi 1 101
  • Strojni elementi 106
  • Sv. Primož nad Kamnikom 187

  • Študij dela za delo v praksi 135

  • Tehnika računanja mehkih množic v okoljih Mathematica in MATLAB & SIMULINK 153
  • Tehnologija apretiranja. Laboratorijske vaje 146
  • Tehnologija javnega potniškega cestnega prometa 140
  • Tehnologije prometnih sistemov 136
  • Tehnološke vode in odplake 129
  • Tekstilno kemijske tehnologije. Laboratorijske vaje 149
  • Teorija električnih kola II 118
  • Terra mystica 203
  • The textile design book 198
  • Thermomechanical fatigue and fracture 143

  • Udžbenik za pripremu ispita A++ sertifikat 53
  • UML for database design 44
  • UMTS 123
  • The UMTS network and radio access technology 121
  • Uporaba genetskega programiranja v inteligentnih proizvodnih sistemih 133
  • Uporaba programa Scientific Notebook v matematiki 26
  • Urejajmo besedila z Wordom 32
  • Ustvarjalno opremljanje oken 132
  • Uvod v MicroStation 95 126

  • Vaje iz anorganske kemije. Navodila za vaje z zbirko računskih nalog 82
  • Vaje iz anorganske kemije. Zbirka nalog 83
  • Vaje, kolokviji in izpiti pri predmetu Višja matematika I za visoko strokovno šolo, smer gradbeništvo in smer promet 9
  • Varstvo okolja I 6
  • Verižna gonila 99
  • Vladimir Šubic 189
  • Vodenje elektroenergetskega sistema 116
  • Vodna energija 95
  • Vsevednik 1

  • Web application development with PHP 4.0 51
  • Werner Sobek, art of engineering 124
  • Windows 2000 Razvoj Web aplikacija 61
  • Word 2000 43
  • Word 2002 57
  • Word 2002 for dummies 27 , 58

  • Zakon o gradbenih proizvodih (ZGPro) 5
  • Zakon o graditvi objektov (ZGO) 5
  • Zakon o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (ZPUP) 5
  • Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (ZUN) 5
  • Zakon o urejanju prostora (ZUreP) 5
  • Zbirka fizikalnih problemov 63
  • Zbirka nalog iz kemijskega inženirstva 142
  • Zbirka nalog iz predmeta Gradiva v kemijski tehniki 91
  • Zbirka nalog iz strojnih elementov. Zbirka nalog 107
  • Zdenko Huzjan 165

  • Železarna na Dvoru ob Krki 144


  IMENSKO KAZALO
  • Ačko, Bojan 96
  • Ahlin, Martin (urednik) 207
  • Aliabadi, M. H. (urednik) 143
  • Ammelburger, Dirk 11
  • Andreu, Paul 170
  • Ang, Tom 200
  • Angelini, Janet (prevajalec) 171
  • Arnold, Ken 12
  • Arnuš, Suzana (avtor) 147
  • Arrigler, Dragan (fotograf) 174
  • Artenjak, Janez (pisec recenzij) 4
  • Avsec, Jurij (avtor) 103
  • Avsec, Sašo (prevajalec) 90

  • Backman, Nisse (fotograf) 198
  • Baier, Martin 13
  • Bajt, Drago 1
  • Balič, Jože 97 , 150
  • Balič, Jože (pisec recenzij) 109 , 134 , 151
  • Baruca, Dorjano (pisec recenzij) 125 , 126
  • Beehive (Internet Service Provider) 16
  • Belšak, Aleš (avtor) 107
  • Bernik, Stane (avtor) 176
  • Beveridge, Charles E. 166
  • Bibliotheque nationale de France 62
  • Biffio Zorko, Helena (prevajalec) 193
  • Billo, E. Joseph 14
  • Bingham, Eula (urednik) 88
  • Bird, Jonathan P. (avtor) 112
  • Blaser, Werner 124
  • Boling, Douglas McConnaughey (1960-) 15
  • Bornemann, Manfred (avtor) 137
  • Božič-Skok, Ines (prevajalec) 203
  • Brezočnik, Miran 133
  • Brodnjak-Vončina, Darinka (pisec recenzij) 141
  • Buchmeister, Borut 134
  • Buchmeister, Borut (avtor) 137 , 139
  • Bukovec, Nataša (avtor) 83
  • Bulc, Nada (avtor) 83
  • Burchard, Bill (avtor) 29
  • Burleson, Donald K. 17
  • Byrne, Randy 18

  • Canadian Society of Soil Science 208
  • Carroll, John Millar (1950-,urednik) 33
  • Castro, Jonathan P. 121
  • Chen, Zhangxin (1962-,urednik) 67
  • Chirillo, John (1970-) 19
  • Ciglič, Henrik (prevajalec) 59
  • Ciorra, Pippo (urednik) 181
  • Consortium for ODE-Experiments 46
  • Coulouris, George F. 20
  • Cregeen, Martin (prevajalec) 165
  • Cresti, Carlo 171
  • Crowder, David 21
  • Crowder, Rhonda (avtor) 21
  • Cvikl, Bruno (pisec recenzij) 63

  • Časar, Jolanda (prevajalec) 165
  • Čeh, Boris 72
  • Čeh, Boris (avtor) 83
  • Čeh, Mirko (avtor) 91
  • Čopič, Jelisava glej Čopič, Špelca
  • Čopič, Špelca 173
  • Črepinšek, Ljubomir 63
  • Črepinšek, Ljubomir (avtor) 71
  • Črepinšek, Ljubomir (pisec recenzij) 64
  • Črepinšek, Maja (ilustrator) 187
  • Čretnik, Samo (ilustrator) 97
  • Čuš, Franc (pisec recenzij) 133

  • Ćalović, Milan S. 111

  • Dadić, Ivan (pisec recenzij) 128 , 140
  • Deitel, Harvey M. (1945-) 22
  • Deitel, Paul J. (avtor) 22
  • Demšar, Alojz (1955-,avtor) 82 , 83
  • Dešman, Miha (avtor dodatnega besedila) 176
  • Deu, Matjaž (fotograf) 174
  • Deu, Živa 174
  • Doidge, Charles (urednik) 172
  • Dollimore, Jean (avtor) 20
  • Dolšak, Bojan 23
  • Dragosavljević, Aleksandar (prevajalec) 21
  • Duhovnik, Janez (pisec recenzij) 125 , 126
  • Duncan, Casey (urednik) 16

  • Đonlagič, Jelka Kurnik glej Đonlagić, Jelka
  • Đonlagić, Jelka 129

  • Eaton, Nanette J. 24
  • Eidelberg, Martin P. (urednik) 197
  • Enke, Christie G. 73
  • Enns, Richard H. 25
  • Erb, Uwe 2

  • Ferry, David K. 112
  • Fiell, Charlotte 196
  • Fiell, Peter (avtor) 196
  • Fijan, Sabina (avtor) 147 , 148
  • Fister, Robert (ilustrator) 1
  • Flašker, Jože 98 , 99
  • Flašker, Jože (pisec recenzij) 106 , 107
  • Florjančič, Urška (avtor) 142
  • Fras, Gerda (prevajalec) 187
  • Friškovec, Breda (avtor dodatnega besedila) 184
  • Frohlich, Hubert (prevajalec) 200

  • Gaborovič, Svitan 26
  • Gackenbach, Jayne (urednik) 50
  • Gedei, Maja (ilustrator) 32
  • Gerken, Till (avtor) 51
  • Getz, Ken (avtor) 37
  • Gifford, Clive (1966-) 90
  • Gilbert, Mike (avtor) 37
  • Glodež, Srečko 100
  • Glodež, Srečko (avtor) 106
  • Golič-Grdadolnik, Simona 74
  • Golob, Nataša (urednik) 195
  • Golob, Vera 64
  • Golobič, Amalija (avtor) 83
  • Gomilšek, Jana Padežnik glej Padežnik Gomilšek, Jana
  • Gonda, Jasna (avtor) 61
  • Gookin, Dan 27
  • Gosling, James (avtor) 12
  • Graggober, Marion (avtor) 137
  • Graham, Ian (1953-) 93 , 94 , 95
  • Granda, Stane (avtor dodatnega besedila) 144
  • Graves, Carson (1947-) 201 , 202
  • Gray, Paul R. (avtor) 110
  • Grdadolnik, Simona Golič- glej Golič-Grdadolnik, Simona
  • Gregorich, E. G. (urednik) 208
  • Grmovšek, Vilma (prevajalec) 203
  • Gspan, Primož 6
  • Gubina, Ferdinand (avtor) 116
  • Gudehus, Juli 159

  • Hall, R. Hall (urednik) 49
  • Hanke, Johann-Christian 28
  • Hanks, David A. 197
  • Harrington, David 29
  • Harrison, Inger (prevajalec) 198
  • Hartlieb, Erich (avtor) 137
  • Hartman, Matjaž (ilustrator) 150
  • Harvey, Greg 30
  • Herzog, Nataša Vujica- glej Vujica-Herzog, Nataša
  • Heskett, John 160
  • Hofler, Janez 161
  • Hofler, Janez (avtor dodatnega besedila) 183
  • Hofler, Janez (urednik) 195
  • Holmes, David (avtor) 12
  • Holy-Klančar, Helena 32
  • Howeler, Eric (avtor) 192
  • Hoy, Anne (avtor) 197
  • Hrašovec, Bogomil (pisec recenzij) 138
  • Hriberšek, Matjaž 65
  • Huzjan, Milojka Žalik glej Žalik Huzjan, Milojka
  • Huzjan, Zdenko (umetnik,avtor dodatnega besedila) 165

  • Iannacci, Anthony (urednik) 191
  • Iano, Joseph (urednik) 127
  • Institute of Petroleum 80

  • Jančar, Marjan 167
  • Janežič, Igor (1934-) 101
  • Jepson, Brian 35
  • Jerstorp, Karin 198
  • Jones, William Peter (1922-) 154
  • Jugovec, Oton (oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 193

  • Kabili, Jan (avtor) 56
  • Kambič, Miran (fotograf) 176
  • Kapus, Sergej (avtor dodatnega besedila) 163
  • Kartalovski, Andon (prevajalec) 37
  • Katavić, Ivan 102
  • Keller, Harald (avtor) 2
  • Kelly, Julia (avtor) 45
  • Kiker, Edo 151
  • Kiker, Edvard glej Kiker, Edo
  • Kindberg, Tim (avtor) 20
  • Kladnik, Bogdan 203
  • Kladnik, Rudi (prevajalec) 203
  • Klančar, Helena Holy- glej Holy-Klančar, Helena
  • Kleinschek, Karin Stana- glej Stana-Kleinschek, Karin
  • Klemenčič, Matej (urednik) 195
  • Kocijan, Juš 152
  • Kočevar, Tanja Nuša (prevajalec) 132
  • Kohlmark, Eva (avtor) 198
  • Kohlmark, Eva glej Kohlmark, Eva
  • Kolar, Drago (avtor) 91
  • Kopač, Janez (pisec recenzij) 133
  • Kos, Mitja (pisec recenzij) 117
  • Kosta, Ladislav (avtor) 78
  • Kostić, Milica (prevajalec) 12
  • Kostrevc, Ljubomir (avtor) 47
  • Košmrlj, Janez (avtor) 74
  • Kotok, Alan (1945-) 36
  • Kovačič, Adrijana Viler glej Viler Kovačič, Adrijana
  • Kozić, Đorđe (pisec recenzij) 103
  • Koželj, Janez (urednik) 189
  • Kramer, Branko 66
  • Krejan, Alenka (prevajalec) 94 , 95
  • Krejan, Andrej (prevajalec) 93
  • Kresal, Janez 155
  • Kresal, Janez (avtor) 158
  • Krustrup, Mogens 162
  • Kuhelj, Robert 85
  • Kumperščak, Vito glej Kumperščak, Vitodrag
  • Kumperščak, Vitodrag (pisec recenzij) 63 , 70 , 71
  • Kurnik Đonlagič, Jelka glej Đonlagić, Jelka

  • Lachieze-Rey, Marc 62
  • Lambert, David 84
  • Lampugnani, Vittorio Magnago glej Magnago Lampugnani, Vittorio
  • Langford, Michael John (1933-) 204
  • Laredo, Joe (prevajalec) 62
  • Larkin, David (1936-,urednik) 166
  • Lauko, Tomaž (fotograf) 144
  • Lawson, Bryan 177
  • Lazarević, Ljubica (avtor) 42
  • Le Marechal, Alenka Majcen glej Majcen Le Marechal, Alenka
  • Lea, Rodger (avtor) 31
  • Leban, Ivan (avtor) 83
  • Leber, Marjan 135
  • Leber, Marjan (avtor) 137 , 139
  • Leber, Marjan (prevajalec) 137
  • Legat, Janko (pisec recenzij) 99
  • Lep, Jožef (pisec recenzij) 9
  • Lipičnik, Martin 136
  • Lipičnik, Martin (pisec recenzij) 140
  • Listri, Massimo (fotograf) 171
  • Litwin, Paul 37
  • Logan, Syd 38
  • Loki Software, Inc 49
  • Lowery, Joseph W. 39 , 40
  • Luca, Johanne de 205
  • Luminet, Jean-Pierre (avtor) 62
  • Lutar, Boris 125 , 126
  • Lutz, Holger 156

  • Magnago Lampugnani, Vittorio (urednik) 180
  • Maher, Tomaž (pisec recenzij) 128
  • Majcen Le Marechal, Alenka 75 , 141
  • Maksimchuck, Robert A. (avtor) 44
  • Malič, Barbara (avtor) 91
  • Marčič, Milan 103
  • Marinček, Črt (avtor dodatnega besedila) 169
  • Marinič, Ingrid (prevajalec) 203
  • Marn, Jure (pisec recenzij) 65
  • Marolt, Janez (avtor dodatnega besedila) 203
  • Marshall, John Francis (1952-) 206
  • Martinović, Dragan (pisec recenzij) 103
  • Marušić, Jelena (avtor) 42
  • Matko, Vojko 113
  • Mayer, James W. (avtor) 164
  • McConnell, Anita (avtor) 84
  • McGuire, George C. (avtor) 25
  • Mencinger, Matej 8 , 9
  • Meyhofer, Dirk 179
  • Microsoft Press 18
  • Milićev, Dragan 41 , 42
  • Milutinović, Uroš (pisec recenzij) 26
  • Mirković, Vladan (prevajalec) 12
  • Mlakar, Špela (urednik) 185
  • Modec, Barbara (avtor) 83
  • Momoh, James A. (1950-) 114
  • Montreal Museum of Decorative Arts 197
  • Montreal Museum of Fine Arts 197
  • Morriss, S. Brian 115
  • Moss, Roger W. (1940-) 199
  • Mrhar, Peter 43
  • Mulej, Matjaž (pisec recenzij) 136
  • Muratore, Flavio (urednik) 123
  • Mušič, Vladimir Braco (avtor dodatnega besedila) 169

  • Naiburg, Eric J. 44
  • Naji, Majda (prevajalec,avtor dodatnega besedila) 79
  • Nelson, Stephen L. (1959-) 45
  • Nichols, Mojo (avtor) 48
  • Nieto, Tem R. (avtor) 22

  • Oblak, Henrik (pisec recenzij) 136
  • Oblak, Maks 68 , 69
  • Oblak, Maks (avtor) 66
  • Ogar Pluškoska, Margarita (avtor) 61
  • Ogar, Margarita Pluškoska- glej Ogar Pluškoska, Margarita
  • Ogorelec, Anton 116
  • Ogrin, Simon 163
  • Omahen, Igor (fotograf) 168
  • Opalić, Milan (pisec recenzij) 99 , 106
  • Osterman, Đurđa Parac glej Parac Osterman, Đurđa

  • Padežnik Gomilšek, Jana 70 , 71
  • Pahor, David 47
  • Pandža, Krsto (avtor) 137
  • Parac Osterman, Đurđa (pisec recenzij) 64
  • Park, Chris C. 7
  • Pavlič, Gregor 10
  • Peckham, Joan (avtor) 35
  • Pehnt, Wolfgang 182
  • Pejovnik, Stane (avtor) 91
  • Pepevnik, Anton (avtor) 136
  • Peskar, Robert 183
  • Petrič, Andrej (avtor) 74
  • Petrović, Stojan V. (avtor) 108
  • Petrovsky, Michele 48
  • Pihlar, Boris 76 , 77
  • Pihler, Jože 117
  • Pirc, Elizabeta Tratar- glej Tratar-Pirc, Elizabeta
  • Pirkovič, Jelka (avtor dodatnega besedila) 176
  • Piroćenac, Nebojša (avtor) 41
  • Pitzer, David (avtor) 29
  • Plahuta, Slavica (avtor dodatnega besedila) 183
  • Plazl, Igor (avtor) 142
  • Polajnar, Andrej 138 , 139
  • Polajnar, Andrej (avtor) 134 , 135 , 137
  • Polajnar, Andrej (prevajalec) 137
  • Polajnar, Janja (prevajalec) 137
  • Pollak, Karel (avtor dodatnega besedila) 169
  • Popović, Milorad (prevajalec) 37
  • Poremsky, Diane (avtor) 57
  • Požauko, Peter 184
  • Pralica, Silva (avtor) 32
  • Predin, Andrej 104 , 105
  • Prešeren, Damjana (urednik) 176
  • Primus, Arthur (avtor) 137
  • Pungerčar, Jože (avtor) 87

  • Rakar, Atilij (prevajalec) 203
  • Ratschiller, Tobias 51
  • Ravnikar, Vojteh (avtor dodatnega besedila) 193
  • Reisner, Sabine (urednik) 178
  • Reljin, Branimir D. 118
  • Ren, Zoran 106 , 107
  • Ren, Zoran (avtor) 100
  • Rendina, Claudio (avtor) 171
  • Renko, Metka (avtor) 85
  • Rep, Karmen (pisec recenzij) 129
  • Resources Online 24
  • Rey, Marc Lachieze- glej Lachieze-Rey, Marc
  • Rich, Tennant (ilustrator) 30
  • Robba, Francesco (1698-1757,oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 195
  • Rocheleau, Paul (avtor) 166
  • Rojs, Tomaž (avtor) 137
  • Roš, Milenko 130
  • Ryan, Lawrie 79

  • Sadar in Vuga arhitekti (Ljubljana) 168
  • Sadar Vuga arhitekti 185
  • Sadasiv, Ram (avtor) 35
  • Sadiku, Matthew N. O. 119
  • Samec, Niko (pisec recenzij) 129
  • Sammer, Martin (avtor) 137
  • Sarić, Andrija T. (avtor) 111
  • Schwartzman, Arnold (avtor,fotograf) 190
  • Scott, Michael 86
  • Sedmak, Aleš (ilustrator) 10
  • Senegačnik, Martina Zbašnik- glej Zbašnik-Senegačnik, Martina
  • Sever, Drago 140
  • Skok, Ines Božič- glej Božič-Skok, Ines
  • Slane, Mitja (prevajalec) 144
  • Slessor, Catherine 186
  • Slovenija 5
  • Slovenska akademija znanosti in umetnosti (Ljubljana) 207
  • Smerke, Marjan (fotograf) 161 , 163 , 187
  • Smiljanić, Dejan (prevajalec) 21
  • Smiraglia, Richard P. (1952-) 3
  • Sobek, Werner (umetnik) 124
  • Spindler, Lea (avtor) 70
  • Springborn, Matthias (avtor) 156
  • Stana-Kleinschek, Karin 145 , 146
  • Stana-Kleinschek, Karin (avtor) 149
  • Stanič, Ivan (1961-,prevajalec) 194
  • Starčič, Marjanca 87
  • Stefanov, Predrag Č. (avtor) 111
  • Suhadolnik, Jože (1954-,avtor dodatnega besedila) 163
  • Svete, Jurij 81
  • Syngress Media, Inc 122

  • Šegedin, Primož (avtor) 83
  • Šerbelj, Ferdinand 187
  • Šimon, Ernest (ilustrator) 141
  • Širok, Brane (pisec recenzij) 104
  • Škerget, Leopold (pisec recenzij) 65 , 104
  • Škoberne, Katja (prevajalec) 168
  • Šostar Turk, Sonja glej Šostar-Turk, Sonja
  • Šostar, Adolf (pisec recenzij) 109 , 134
  • Šostar-Turk, Sonja 147 , 148
  • Štefanac, Samo (urednik) 195
  • Štular, Hanka (prevajalec povzetka) 183
  • Štular, Hanka (prevajalec) 187
  • Šuler, Aleš (prevajalec) 13 , 28

  • Taboršak, Drago (pisec recenzij) 138
  • Taft, W. Stanley 164
  • Tarman, Kazimir (prevajalec) 86
  • Tavano, Sergio (avtor dodatnega besedila) 183
  • Taylor, Allen G. 52
  • Thomas, Gareth 89
  • Tigler, Guido (prevajalec) 161
  • Tollazzi, Tomaž 128
  • Tomić, Miroljub V. 108
  • Tominc, Polona 4
  • Tomović, Slavko 157
  • Toplak, Renata (pisec recenzij) 141
  • Toporišič, Jože (urednik) 207
  • Tratar-Pirc, Elizabeta 82
  • Tržan, Franc 109
  • Tržan, Franc (pisec recenzij) 151
  • Tuppinger, Josef (avtor) 137
  • Turk, Sonja Šostar- glej Šostar-Turk, Sonja
  • Tušek, Lidija 149
  • Tušek, Lidija (avtor) 145 , 146

  • Ulaga, Samo (avtor) 98
  • Ulmer, Christoph 188
  • Underdahl, Brian (avtor) 55

  • Verhovnik, Vekoslav (avtor) 138
  • Vetrih, Joško (prevajalec) 183
  • Viler Kovačič, Adrijana 131
  • Virant, Jernej 153
  • Vitter, David 54
  • Vončina, Darinka Brodnjak- glej Brodnjak-Vončina, Darinka
  • Voršič, Jože (pisec recenzij) 117
  • Vovk, Marija 169
  • Vujica, Nataša glej Vujica-Herzog, Nataša
  • Vujica-Herzog, Nataša (avtor) 137
  • Vukadinovič, Nada 209

  • Walkenbach, John 55
  • Webb, Michael (1937-) 190
  • Webber, David R. R. (avtor) 36
  • Weinman, Lynda 56
  • Weston, David A. (1942-) 120
  • Weverka, Peter 57 , 58
  • White, Simon (avtor) 40
  • Willfort, Reinhardt (avtor) 137
  • Wilson, Anthony 59
  • Woods, P. S. 60
  • Wysham, Stephen (avtor) 48

  • Yager, Thomas 61
  • Yerks, Anne Marie (avtor) 34
  • Yoh, Shoei 191
  • Yoon, Jeannie Meejin (1972-) 192

  • Zalar, Borut (pisec recenzij) 8 , 26
  • Zaplatil, Marko (fotograf) 165
  • Zarić, Marko (avtor) 41
  • Zbašnik-Senegačnik, Martina 158
  • Zdovc, Miro (fotograf) 173
  • Zenzerović, Zdenka (pisec recenzij) 4
  • Zgonik, Nadja 165
  • Znanstvenoraziskovalni center SAZU. Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (Ljubljana) 207
  • Zorec, Maruša 193
  • Zorko, Helena Biffio glej Biffio Zorko, Helena
  • Zorman, Marjan (pisec recenzij) 117
  • Zupan, Gojko (avtor dodatnega besedila) 176
  • Zupan, Klementina (avtor) 91
  • Zupančič, Bogo (1960-) 194
  • Zupanič, Franc 92

  • Žalik Huzjan, Milojka (avtor dodatnega besedila) 165
  • Žargi, Matija 144
  • Žerovnik, Janez (pisec recenzij) 8
  • Žigon, Eva (prevajalec) 163
  • Žnidaršič, Polona 142
  • Žunko, Peter (pisec recenzij) 117


  PREDMETNO KAZALO
  • .NET 54

  • 1650-1930 199
  • 1850-1960-70 160
  • 1900-1950 180
  • 1950-2000 197
  • 1981-1998 124
  • 1995-2001 181

  • 20.st. 168 , 186 , 192

  • Aalto A. 196
  • Aarnio E. 196
  • absorbcija 164
  • Access 45
  • Access 2000 37
  • adapterji 53
  • ADO.NET 54
  • adsorbljivi organsko vezani halogeni 129
  • Air conditioning 154
  • akademije 186
  • akademizem 176
  • akril 164
  • akronimi 2
  • aktivno blato 130
  • akumulatorji 131
  • Albini F. 196
  • albumi 203
  • algebra 8 , 10 , 26
  • algebrski računalniški sistemi 26
  • alternativni postopki 147
  • alternativni postopki čiščenja 148
  • ameriška krajina 166
  • analitična geometrija 8
  • analitične metode 119
  • analitično dodločanje 68
  • analitska kemija 73 , 78 , 80
  • analitske metode 73 , 85
  • analiza 8
  • analize barvil 141
  • analizna kemija 76 , 77
  • analizne metode 129
  • analogna integrirana vezja 110
  • analogna vezja 113
  • anatomija iger 49
  • Ando Tadao 186
  • Ando, Tadao - Criticism and interpretation 186
  • Andreu Paul 170
  • Andriani Carmen 181
  • angleščina 209
  • Angleščina - Učbeniki za visoke šole 209
  • angleški 205 , 206 , 208
  • animacije 56 , 60
  • anorganska kemija 72 , 82 , 83
  • Anorganska kemija - Vaje za visoke šole 72 , 82 , 83
  • antika 171 , 199
  • antropogeni vplivi 86
  • AOX 129
  • aplikacije 15 , 18 , 24 , 31 , 37 , 45 , 51 , 54 , 123 , 143
  • apnenec 79
  • Application software - Development 54
  • apretiranje 145 , 146
  • Apretiranje - Vaje za visoke šole 146
  • Arad R. 196
  • Architectural design
   • - Evaluation - Handbooks, manuals, etc 172
   • - Study and teaching - Handbooks, manuals, etc 172
  • Architectural studios - Handbooks, manuals, etc 172
  • Architecture, Modern - 20th century. 186 , 192
  • aretiranje 149
  • Arets Wiel 186
  • Arets, W. M. J. - Criticism and interpretation 186
  • Arets, Wiel - Criticism and interpretation 186
  • arheologija 187
  • arhitekti 168 , 175 , 178 , 180
  • arhitektonske ovire 169
  • arhitektonski spomeniki 173
  • arhitektonsko projektiranje 169
  • arhitektura 124 , 155 , 158 , 162 , 169 , 170 , 171 , 172 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 181 , 182 , 183 , 185 , 186 , 188 , 189 , 191 , 192 , 193 , 194 , 197
  • Arhitektura - Leksikoni 175
  • arhitektura sistema 31
  • arhitekturna dediščina 174 , 184
  • arhitekturne regije 174
  • arhitekturni elementi 175
  • arhitekturni prostor 177
  • arhitekturni spomeniki 171
  • aritmetika 10
  • Arlotti Maria Laura 181
  • art deco 199
  • art nouveau 199
  • ASP.NET 54
  • astronomija 62
  • atmosfera 7
  • atomska spektroskoopija 77
  • atomska zgradba snovi 63
  • atriji 171
  • AutoCAD 29
  • AutoCAD 2002 29
  • avdio programiranje 49
  • avtomati 116
  • avtomatizacija 97 , 150
  • avtomatizacija livarn 102
  • avtomatska regulacija 152
  • Avtomatska regulacija - Vaje za visoke šole 152
  • avtomatsko krmiljenje 154
  • avtomatsko vodenje 152
  • Aymonino Aldo 181
  • azbestni izdelki 131

  • balustrade 171
  • bambus v gradbeništvu 191
  • Bangkok 192
  • Barbieri Olivio 181
  • baročne skulpture 195
  • Baročno kiparstvo - Mednarodna posvetovanja 195
  • barok 188
  • barvanje 145 , 149
  • barve 198
  • barvila 141
  • Barvila - Vaje za visoke šole 141
  • barvilska industrija 141
  • baterije 131
  • Bauhaus 182
  • baze 73 , 79
  • baze podatkov 17 , 35 , 41 , 44 , 48 , 61 , 150
  • Beccu Michele 181
  • Behrens P. 180
  • Behrens Peter 182
  • beljakovinska vlakna 149
  • Bellini M. 196
  • Bello Paulo Di 181
  • belokranjska 174
  • Beneško kiparstvo - Barok - Mednarodna posvetovanja 195
  • Bertoia H. 196
  • Biasiucci Antonio 181
  • bibliografija 124 , 162 , 163 , 165 , 170 , 186 , 189 , 191 , 193 , 194
  • bibliografije 3 , 181
  • bibliografije arkitektov 180
  • Bibliography - Methodology 3
  • bibliotekarstvo 3
  • BiCMOS 110
  • biografija 124 , 162 , 163 , 165 , 170 , 186 , 189 , 191 , 193 , 194
  • biografije 181 , 196
  • biokemija 85 , 87 , 89
  • Biokemija - Vaje za visoke šole 85
  • biokemijska potreba po kisiku 129
  • biokemijske reakcije 73
  • biološka raznovrstnost 86
  • biološke membrane 89
  • biološko čiščenje odpadnih vod 129
  • biološko odstranjevanje hraniv 130
  • biosfera 7
  • Bipolar transistors - Computer-aided design 110
  • bipolarna 110
  • Bivalno okolje - Funkcionalno ovirani ljudje - Priročniki 169
  • bivanje 178
  • Boeri Stefano 181
  • Borsan O. 196
  • Boston 192
  • Botto Gianfranco 181
  • BPK 129
  • Breuer L. 196
  • brezžična omrežja 122
  • brezžične komunikacije 123
  • brezžične tehnologije 122
  • Brinell 92
  • Bruno Roberta 181
  • brušenje 109
  • Bugatti C. 196
  • Business - Computer programs 30 , 55
  • Business enterprises - Computer networks 22

  • C 38
  • C++ 11 , 42
  • C++ (programski jezik) - Priročniki 11
  • CAD 23 , 150
  • CAD/CAM povezave 150
  • Calo Marco 181
  • Castella Vincenzo 181
  • Castiglioni A. 196
  • Cataloging 3
  • CE 156
  • celotni organski ogljik 129
  • celulozna vlakna 149
  • cerkve 183 , 186 , 188
  • Cerkve
   • - Freske - Slovenija - 13.-16.st. 161
   • - Gorenjska - 1460-1530 183
   • - Goriška - 1460-1530 183
  • Cerkvena arhitektura - Gotika - Goriška 183
  • cerkvena umetnost 188
  • cestne svetilke 144
  • cestni promet 140
  • cevovodi 105
  • Chandigarh 162
  • Charmet Marina Ballo 181
  • Chemistry - Data processing 14
  • Chemistry, Pharmaceutical 89
  • Chicago 192
  • Cimmino Alesandro 181
  • Ciorra Pippo 181
  • cirkusi 179
  • CNC 150
  • COM+ 61
  • Communication in architectural design - Handbooks, manuals, etc 172
  • Computer animation 60
  • Computer games - Programming 49
  • Computer graphics 29 , 40 , 60
  • Computer networks - Security measures 19
  • Computer security 19
  • Concrete construction 186
  • Concrete structures - Design 186
  • Corbusier J. 196
  • Cosmology - History - Exhibitions 62
  • Cosmology in art - Exhibitions 62
  • COSMOS/M 125
  • Cramerjevo pravilo 8

  • čas izdelave 135
  • časi izdelave 134
  • časi obdelave 134
  • časovne vrste 4
  • čistilne naprave 130
  • čiščenje komunalnih vod 130
  • čiščenje odpadnih vod 129
  • čiščenje reakcijskih produktov 141
  • človeška populacija 6
  • črno bela tehnika 202
  • črno-bela fotografija 204
  • črno-bela tehnika 201
  • črpalke 104
  • Črpalke - Učbeniki za visoke šole 104
  • črpanje tekočin 104

  • Dallas 192
  • Database design 35 , 44
  • Database management 17 , 48 , 52
  • De Klerk Mihael 182
  • definicije 108
  • deformacije 91
  • dekompozicijske metode 114
  • dekoracija 160 , 162
  • dekorativni materiali 198
  • delavska stanovanja 144
  • Delavska zbornica 189
  • delo 135
  • Delo - Proučevanje - Učbeniki za visoke šole 135 , 138
  • delo po normi 135
  • delovanje 118
  • delovna mesta 135 , 138
  • delovni ciklusi motorjev 108
  • delovni načrti 172
  • demografija 7
  • Desideri Paolo 181
  • Dessau 180
  • detajli 185
  • determinante 8
  • dezinfekcija 130
  • diagrami 24
  • dielektrični materiali 112
  • dielektriki 112
  • diferencialne enačbe 9 , 26
  • digitalna fotografija 200
  • Digitalna fotografija - Priročniki >200
  • digitalne kamere 204
  • digitalne slike 56 , 204
  • digitalno fotografiranje 200
  • dimenzioniranje 117
  • DIN 3990 100
  • dinamično kreiranje 51
  • dinamično programiranje 114
  • dinamika 71 , 108
  • dinamika gibanja 63
  • dinamika idealne tekočine 65
  • dinamika linearnih sistemov 151
  • dinamika tekočin 65
  • dinamika viskozne tekočine 65
  • dinastični spomeniki 173
  • direktive 156
  • diski 53
  • disperzija 164
  • Distributed operating systems (Computers) 20
  • dizajn 196 , 198
  • DNC - direktno računalniško krmiljenje 150
  • DNR 150
  • dojemanje prostora 177
  • dolenjska 174
  • določanje prekaljivosti 92
  • določanje pretoka 105
  • določanje točnosti 92
  • določevanje strukture 81
  • domača omrežja 31
  • dominikanci 171
  • DOS 53
  • draperije 132
  • dravska 174
  • Dreamweaver 21
  • Dreamweaver (Computer file) 34 , 39
  • Dreamweaver 4 34 , 39
  • drevoredi 166 , 167
  • Drug Design 89
  • Drug Evaluation 89
  • Drugs
   • - Design 89
   • - Effectiveness 89
  • družboslovje 1
  • dušikov oksid 89
  • dušilne krivulje 105
  • dvoladijski cerkveni prostori 187
  • Dvor ob Krki 144
  • Dvor pri Žužemberku - Železarna - 1795-1891 144

  • EbXML 36
  • EES 116 , 117
  • egresija 4
  • eklekticizem 176
  • ekologija 6 , 7 , 88 , 129 , 131 , 148
  • Ekologija - Knjige za mladino 86
  • ekološki sistemi 7
  • ekonomija 111
  • ekonomija in gradbeništvo 194
  • ekonomski kazalci 135
  • ekosistemi 6 , 7 , 86
  • eksperimentalno delo 74
  • eksperimenti 70
  • ekspresionizem 173 , 180 , 182
  • elastične zveze 101
  • elastični deformabilni elementi 106
  • Electric power systems - Mathematical models 114
  • Electromagnetic compatibility 120
  • Electronic apparatus and appliances 112
   • - Design and construction 120
  • Electronic commerce 22 , 36
  • Electronic data interchange 36
  • Electronic data processing - Distributed processing 20
  • Electronic spreadsheets 14 , 30 , 55
  • Electronics - Materials 112
  • električna vezja 118
  • električne instalacije 157
  • električne meritve 113
  • električni stikalni aparati 117
  • elektroenergetski sistemi 111 , 114 , 116 , 117
  • Elektroenergetski sistemi - Vodenje - Učbeniki za visoke šole 116
  • elektrogravimetrija 77
  • elektrokemija 72 , 73
  • elektroliza 79
  • elektrolizno poliranje 92
  • elektromagnetika 119 , 120
  • elektromagnetna kompatibilnost 120
  • elektromagnetni oklepi 120
  • elektromagnetni spekter 164
  • elektromagnetni valovi 120
  • elektronska pošta 47
  • elektronske naprave 112 , 120
  • elektronske preglednice 14 , 30 , 55
  • elektronski aparati 120
  • elektronski materiali 112
  • elektronsko poslovanje 22 , 36
  • elektronsko skeniranje 164
  • elektronsko trgovanje 22
  • elektrotehnika 110 , 111 , 112 , 113 , 114 , 115 , 116 , 117 , 118 , 119 , 120 , 121 , 122 , 123 , 151 , 152 , 153 , 157
  • elementi EES 117
  • elementi vodenja 116
  • embalaža 131
  • EMC 120
  • EMI 120
  • emisija hrupa 104
  • enciklopedični slovar 208
  • enciklopedije 19
  • encimi 89
  • energetika 93 , 94 , 95 , 111 , 114 , 116 , 117 , 154
  • energetski tokovi 6
  • energetski viri 93 , 94 , 95
  • energija 90
  • energija vetra 93
  • Energija vetra - Knjige za otroke 93
  • English language - French - Dictionaries 208
  • Environmental sciences 7
   • - Dictionaries 208
   • - French - Dictionaries 208
  • ergonomija 135 , 138
  • evolucija 133
  • evolucijski potencial 133
  • evolucijsko računanje 133
  • evolventno ozobje 100
  • Excel 45
  • Excel 2002 30 , 55

  • faktor intenzivnosti 68
  • farmacija 89
  • farmakokinetika 89
  • fasade 190
  • fazna ravnotežja 91
  • filmi 204
  • filtri 202 , 204
  • finance 206
  • Financial engineering - Dictionaries 206
  • finančni inženiring 206
  • finančno upravljanje 206
  • Finsterlin Hermann 182
  • Fireworks 21
  • Fireworks (Computer file) 40
  • Fireworks 4 40
  • fizika 63 , 65 , 66 , 67 , 69 , 70 , 71
   • - barvna metrika - barve - zaznavanje - vrednotenje - barvni sistemi - aplikacije - tekstilstvo - uporaba računalnika - učbeniki za visoke šole 64
  • fizikalni pojavi 70
  • fiziognomični determinizem 165
  • Flash (Computer file) 60
  • Flash 5 60
  • flokulanti 129
  • FMEA - Faulire Mode and Effect Analysis 139
  • fontane 171
  • fosilna goriva 94
  • Fosilna goriva - Knjige za otroke 94
  • fotografija 201 , 202 , 203 , 204
  • fotografska oprema 204
  • fotografske tehnike 201 , 202
  • fotografski motivi 203
  • fotografski papirji 202
  • fotoni 71
  • Fourierjeva transformacija 118
  • Fracture mechanics 143
   • - Mathematical models 143
  • francoski 205 , 208
  • Frankfurt 192
  • frekvenčne porazdelitve 4
  • frekvenčni odzivi 110
  • frekvenčni spektri 122
  • French language - English - Dictionaries 208
  • fresco 164
  • freske 171 , 188
  • frezanje 109
  • funkcije 8 , 9 , 26
  • funkcije vodenja 116
  • funkcijske vrste 9
  • funkcionalno ovirani ljudje 169
  • Furniture design - History - 20th century - Exhibitions 197
  • futurizem 182
  • fuzzy logika 153
  • fužine 144

  • genetika 133
  • genetski algoritmi 133
  • genetsko programiranje 133
  • geneza 159
  • genski prenosi 87
  • geologija 7 , 84
  • geometrija 10 , 194
  • geometrijska optika 71
  • geometrijske izmere 100
  • geometrijske veličine 96
  • geomorfologija 84
  • gibanja 63
  • gigantski šotori 179
  • Global system for mobile communications 121
  • globalizacija proizvodnje 139
  • glorieta 194
  • glosar gradiv 158
  • Goesch P. 180
  • gonila 98
  • gorenjska 174
  • goriva 90
  • gospodarjenje s časom 137
  • gospodinjstvo 90
  • gotika 161 , 187
  • Gotska arhitektura - Goriška 183
  • Gotsko slikarstvo - Slovenija 161
  • Goursataova funkcija 68
  • govorica prostora 177
  • gozdarska zbornica 185
  • gradbena dela 154 , 156
  • gradbena regulativa 5
  • gradbeni detajli 124
  • gradbeni elementi 156
  • Gradbeni materiali
   • - Terminologija - Učbeniki za visoke šole 158
   • - Učbeniki za visoke šole 155
  • gradbeni proizvodi 156
  • gradbeništvo 4 , 5 , 124 , 125 , 126 , 127 , 128 , 136 , 140 , 156 , 158
  • Gradbeništvo - Pravna ureditev - Slovenija - Predpisi 5
  • gradiva 155
  • gradovi 183
  • Gradovi - Furlanija 188
  • grafi datumov 153
  • grafični uporabniški vmesniki 38
  • grafično oblikovanje 60 , 159
  • grafika 165
  • grafikoni 43
  • grajska dvorišča 166
  • Granenbergove metode 105
  • graščine 183 , 188
  • gravimetrična metoda 92
  • gravimetrijska analiza 76
  • gredi 101 , 106 , 107
  • gredne vezi 106
  • grezenje 109
  • Griffithova razpoka 68
  • grobnice 189
  • Gropius W. 180
  • GTK+ 38
  • Guangzhou 192

  • Hablik W. 180
  • Hablik Wenzel 182
  • HAVi - Home Audio/Video Interoperability 31
  • HCI - Human Computer Interface 33
  • hekanje 19
  • hidravlični stroji 105
  • hidrodinamika 66
  • hidromehanika 66
  • hidrosfera 7
  • Historic buildings - Lighting - Catalogs 199
  • hiša v prihodnosti 178
  • hišne inštalacije 157
  • hladila 103
  • hladilna tehnika 103
  • hlajenje prostorov 154
  • Hoetger Bernhard 182
  • Home entertainment systems 31
  • Hong Kong 192
  • hoteli 170
  • Hrvaška 203
  • HTML 13 , 28 , 61
  • Human-computer interaction 33
  • Huzjan Zdenko 165

  • identifikacija 78
  • ideologija 176
  • ikonografija 161
  • ilustracije 162
  • ImageReady 3 56
  • Industrial hygiene - Encyclopedias 88
  • Industrial toxicology - Encyclopedias 88
  • industrija 90
  • industrijska higiena 88 , 209
  • industrijski roboti 97 , 150
  • industrijsko oblikovanje 160 , 193 , 197
  • informacijska podpora 130
  • informacijski sistemi 23
  • informatika 3 , 23 , 59
  • Information organization 3
  • Informatique - Dictionnaires 205
  • infrardeča reflektografija 164
  • infrastruktura omrežij 123
  • inšpekcijski nadzor 131
  • integracija funkcij 9
  • integracijske metode 150
  • integrali 9 , 26
  • Integrated software 45
  • inteligentni proizvodni sistemi 133
  • intenzivnost napetosti 68
  • interakcije 33
  • interferenca 153
  • Interior decoration - History - 20th century - Exhibitions 197
  • Internet 36 , 47 , 50 , 205
   • - Dictionnaires 205
  • Internet (računalniško omrežje) - Priročniki 47
  • Internet Explorer 45 , 47
  • Internet Explorer (računalniški program) - Priročniki 47
  • Internet programiranje 16 , 22
  • Internet programming 22
   • - Computer programs 16
   • - Problems, exercises, etc 22
  • invalidi 169
  • invalidne osebe 169
  • ioni 78
  • Ioni - Identifikacija - Vaje za visoke šole 78
  • IP naslovi 121
  • Irwin 68
  • iskanje absolutnega 165
  • iskanje informacij 47
  • iskrni preskus 92
  • Italija 181 , 195
  • italijanski arhitekti 181
  • izdelava 34 , 39
  • izdelava dokumentov 43
  • izdelava grafov 30
  • izdelava modelov 102
  • izdelava strani 21 , 40
  • izdelovanje navojev 109
  • izdelva ozobij 109
  • izgradnja 168 , 185
  • izgradnje 181
  • izgube 99 , 104
  • izkoristek 99
  • izkoristki 104
  • izkoriščanje 93 , 95
  • izmenjava podatkov 37
  • izolacija 141
  • izračuni 154 , 157
  • izstopne hitrosti 105
  • iztekanje skozi male odprtine 66
  • izvedba 157 , 168
  • izvedbe 185 , 193

  • Jakarta 192
  • Java 12
  • Java (Computer program language) 31
  • Java programiranje 31
  • JavaScript 13 , 61
  • JavaScript (programski jezik) - Svetovni splet 13
  • javne površine 169
  • javne stavbe 179 , 185 , 186
  • javne zgradbe 168
  • javni objekti 180 , 191
  • javni potniški promet 140
  • jedkanje 92
  • jedrska kemija 72
  • jedrska magnetna resonanca 74
  • Jedrska magnetna resonanca - Vaje za visoke šole 74
  • jedrske reakcije 71
  • jedrski reaktorji 143
  • jermeni 98
  • jermenice 98
  • jezikoslovje 209
  • Jodice Francesco 181
  • Jominy preskus 92
  • Jugovec, Oton 193

  • kalibri 96
  • kalupi 102
  • kamnorezbarstvo 195
  • kamnoseštvo 183 , 195
  • kapiteli 183
  • kapljevinske 104
  • kapniki 203
  • karnise 132
  • katalog 199
  • katalogi 168
  • katalogizacija 3
  • katalonski modernizem 182
  • kavitacija 104
  • kemični procesi fotografije 201
  • kemično čiščenje 147 , 148
  • kemija 14 , 75 , 79 , 142
  • Kemija
   • - Knjige za mladino 79
   • - Vaje za visoke šole 72 , 75
  • kemija fotografije 202
  • kemija raztopin 76
  • kemijska kinetika 72
  • kemijska oksidacija 129
  • kemijska potreba po kisiku 129
  • kemijska predelava 149
  • kemijska predobdelava bombaža 145
  • kemijske lastnosti 91
  • kemijske reakcije 72
  • kemijske vezi 72 , 79
  • kemijski izdelki 131
  • kemijsko inženirstvo 142
  • Kemijsko inženirstvo - Vaje za visoke šole 142
  • kemijsko ravnotežje 72
  • keramika 162
  • kinematika 65 , 69 , 71 , 108
  • Kinematika - Vaje za visoke šole 69
  • kinematika gonila 99
  • kino Udarnik 189
  • kiparstvo 165 , 171 , 173 , 195
  • kiparstvo v gotski arhitektuti 183
  • kisline 73 , 79
  • klasicizem 163 , 176
  • klasična kristalna prizma 199
  • klasični simbolizem 176
  • klasika 199
  • klima 7
  • klimatizacija 154
  • Kmečke hiše - Prenova - Priročniki 184
  • kmetijstvo 208
  • koagulanti 129
  • koeficient upora 65
  • kompleksna števila 8
  • kompleksni računalniški sistemi 33
  • kompleksometrične titracije 76
  • komponente računalnika 53
  • kompoziti 143
  • kompresije 154
  • kompresorji 103
  • kompresorski hladilni stroji 103
  • komunikacije 59 , 121 , 122 , 172
  • Komunikacije 59
  • komunikacije človek-računalnik 33
  • komunikacijski sistemi 123
  • konstruiranje 46
  • konstrukcija 192
  • konstrukcije 124 , 127
  • konstrukcijske oblike 101
  • konstrukcijski elementi 98
  • Konstrukcijski elementi - Učbeniki za visoke šole 98
  • kontrast 201
  • kontrasti 202
  • kontrola obrabe 98
  • kontrola segrevanja 98
  • kontrola trdnosti 100
  • kontrolni stolp 170
  • konzole 183 , 187
  • korelacija 4
  • korelacija struktura-aktivnost 89
  • kori 183
  • korni oboki 183
  • koroška 174
  • kovačije 144
  • kovične zveze 101
  • kovični spoji 106 , 107
  • kovinska notranja oprema 160
  • kovinske konstrukcije 124 , 191
  • kovinski kamini 160
  • kozmogeneza 62
  • KPK 129
  • krajinska arhitektura 166
  • Kramer Piet 182
  • Kras 203
  • kraška gotika 187
  • kraške jame 203
  • kraške reke 203
  • kraški svet 203
  • kraško-primorska 174
  • kratice 2
  • kristalna zrna 92
  • kristalne lastnosti materialov 112
  • kromatografija 73
  • kroženje vode 95
  • krožna križišča 128
  • Kuala Lumpur 192
  • kubizem 180
  • kuhinjski aparati 160
  • kulometrija 77
  • kultura 1
  • kultura podjetja 137
  • kulturna dediščina 161 , 183
  • kulturna zgodovina 188 , 195
  • Kuramaza S. 196
  • kvalitativna analiza 76 , 78
  • Kvalitativna analiza - Učbeniki za visoke šole 78
  • kvantili 4
  • kvantitativna analiza 76 , 92

  • laboratoriji 141
  • laboratorijska oprema 81
  • laboratorijske tehnike 81
  • laboratorijske vaje 74 , 78 , 82 , 85 , 87 , 113 , 141 , 146 , 152
  • Landscape architects - Biography - United States 166
  • Landscape architecture - United States 166
  • Laplaceova transformacija 118
  • lastnosti tekočin 65
  • lastnosti tekstilij 147
  • laterne 199
  • Le Corbusier 162 , 180
  • Legorreta Ricardo 186
  • Legorreta Vilchis, Ricardo - Criticism and interpretation 186
  • leksikoni 175
  • Leksikoni 1
  • lesene konstrukcije 191
  • letala 160
  • letališča 170
  • ležaji 101 , 106 , 107
  • L'Hospitalovo pravilo 8
  • Lighting, Architectural and decorative
   • - Catalogs 199
   • - History - 20th century - Exhibitions 197
  • Linear integrated circuits - Computer-aided design 110
  • linearna regulacija 151
  • linearne enačbe 8
  • linearni sistemi 151
  • linearno programiranje 114
  • linijski prevoz 140
  • Linux 35 , 48 , 49
  • Linux (Computer file) 35
  • Linux okolje 35 , 48 , 49
  • Linux razvojna orodja 49
  • litosfera 7
  • livarski pesek 102
  • livarstvo 102
  • Ljubljana 195
   • - Nebotičnik - Ekonomski vidik 194
   • - Zelene površine 167
  • ljubljanska 174
  • ljubljanski nebotičnik 194
  • Ljudska arhitektura - Slovenija 174
  • loggie 171
  • logični krmilniki 115
  • logistika znanja 137
  • lom 68
  • lomna trdnost 68
  • Long-linear metode 105
  • Los Angekes 192
  • lotni spoji 101 , 106 , 107
  • Luckhardt 182

  • Mackintosa C.R. 196
  • magnetizem 119
  • magnetni materiali 112
  • management 18
  • manierizem 176
  • matematična indukcija 8
  • matematična statistika 135
  • matematični modeli 114
  • matematični modeli znanosti 25
  • matematično optimiranje 114
  • matematika 8 , 9 , 10 , 26
  • Matematika - Knjige za mladino 10
  • materiali 68 , 91 , 156 , 158 , 190 , 192 , 198
  • Materiali - Vaje za visoke šole 91 , 92
  • materiali za gonila 98
  • materializacija veličin 96
  • materieli 92
  • Mathematical models 25
  • Mathematical optimization 114
  • MATLAB simulacije pomnenja 153
  • matrike 8
  • May E. 180
  • mazanje verig 99
  • mednarodni natečaj 1995 178
  • medprocesne komunikacije 20
  • medsebojne komunikacije 50
  • Medved Ivo 194
  • mehanika 69
  • mehanika fluidov 63 , 67
  • mehanika loma 143
  • Mehanika loma - Učbeniki za visoke šole 68
  • mehanika tekočin 65
  • mehanika valovanja elektronov 112
  • mehanizmi 81 , 98
  • mehanska 143
  • mehanska tehnologija 109
  • mehanske lastnosti 91
  • mehka logika 153
  • mehke funkcije 153
  • mehki algoritmi 153
  • Mehki sistemi - Čas 153
  • mehkost časa 153
  • Mendelsohn E. 180
  • Mendelsohn Erich 182
  • mere variabilnosti 4
  • merilna negotovost 113
  • merilna vezja 113
  • merilne naprave 96
  • merilne tehnike 96
  • merilne veličine 96
  • merilni pogreški 96
  • merilni sistemi 97
  • meritve 73 , 120
  • merjenje časa 135
  • merjenje mikrotrdote 92
  • merjenje osvetlitve 204
  • merjenje pretoka 129
  • merjenje trdote 92
  • metabolizem zdravil 89
  • Metal oxide semiconductors - Computer-aided design 110
  • metalografija 92
  • metalurgija 143
  • metoda končnih elementov 119
  • metoda spremenljivk stanj 151
  • metode končnih diferenc 119
  • metode oblikovanja 138
  • metodologija 3
  • metodologije 111
  • Microsoft Excel 14
  • Microsoft Excel (Computer file) 14 , 30 , 55
  • Microsoft Excel for Windows 30 , 55
  • Microsoft Office 45
  • Microsoft Outlook 18
  • Microsoft Visual BASIC 54
  • Microsoft Windows (Computer file) 15
  • Microsoft Word 27 , 57 , 58
  • Microsoft Word (Computer file) 57
  • Microsoft Word 2000(računalniški program) - Učbeniki za srednje šole 32
  • Microsoft.net framework 54
  • MicroStation (računalniški program) - Učbeniki za visoke šole 126
  • Mies van der Rohe 180
  • Mies van der Rohe L. 196
  • mikrostrukture 92
  • mitološke scene 171
  • Mobile communication systems 121 , 123
  • mobilna arhitektura 179
  • mobilna omrežja 121
  • mobilne komunikacije 123
  • modeli 33 , 44
  • modeli sistema 20
  • modeli sistemov 114
  • modeliranje 46 , 126 , 136
  • modeliranje sistemov 133
  • modemi 53
  • moderna 171 , 173 , 176 , 186 , 189 , 192
  • moderna arhitektura 180
  • mojstri digitalne fotografije 200
  • molekularna genetika 87
  • Molekularna genetika - Vaje za visoke šole 87
  • molekulsko kloniranje 87
  • monitorji 53
  • montaža 99
  • Monte Carlo metode 25 , 119
  • morski muzej 170
  • MOS 110
  • motorji z notranjim zgorevanjem 108
  • možnostna logika 153
  • mrežne igre 49
  • multimedija 20
  • multimedijski sistemi 60
  • Multiphase flow - Congresses 67
  • Mural painting and decoration 162
  • Muskhelischwilij 68
  • Mušič Marjan 194
  • mutageneza 87
  • muzeji 186

  • načini ravnanja 131
  • načrti 144
  • načrtovanje 21 , 29 , 34 , 39
  • načrtovanje baz 35 , 37 , 41 , 44 , 48 , 52
  • načrtovanje in računanje konstrukcij 125
  • načrtovanje kapacitet 139
  • načrtovanje proizvodnje 134
  • načrtovanje strani 40
  • načrtovanje terminov 139
  • načrtovanje zdravil 89
  • nadgradnja 53
  • nadzorni sistemi 59
  • nafta 79 , 80
  • nagrobniki 144
  • naloge 8 , 42 , 66 , 69 , 71 , 72 , 75 , 82 , 83 , 91 , 107 , 111 , 142
  • napajanje 53
  • napake 148
  • napake pri merjenju 70
  • napetost tečenja 133
  • napetosti 68
  • napetosti v jermenu 98
  • narava 86
  • naravni pojavi 203
  • naravni sistemi čiščenja 130
  • naravoslovje 1
  • naredi sam 132
  • nastanek 94
  • natečaji 168 , 180 , 193
  • natezni preskus 92
  • navidezni svetovi 59
  • navoji 109
  • nebotičnik 189
  • nega oblačil 147
  • nega tekstilij 147 , 148
  • nelinearno programiranje 114
  • nemška renesansa 188
  • neo klasika 160
  • neo rokoko 160
  • neogotika 188
  • neoklasicizem 188
  • neoklasika 199
  • nerazstavljivi spoji 106
  • neraztopljene snovi 129
  • nevarna okolja 90
  • nevarne snovi 88
  • nevtralizacijske titracije 76
  • New York City 192
  • nihanje 63 , 71
  • nivojske ploskve 66
  • nizke napetosti 157
  • NMR glej Jedrska magnetna resonanca
  • norme 134 , 135
  • nosilne konstrukcije 124
  • notranja oprema 132 , 169 , 171 , 188 , 196 , 197
  • notranja ureditev 185
  • notranji tokovi 65
  • notranjsko-brkinska 174
  • nova izhodišča 178
  • nove tekstilije 147
  • novi realizem 180
  • nukleinske kisline 85 , 89
  • numerična analiza 119
  • numerične metode 67 , 119
  • numerične simulacije 67
  • numerično modeliranje 4 , 127
  • numerično moduliranje 154

  • obala 84
  • obarjalne titracije 76
  • obarvanost 129
  • obdelava bitnih slik 56
  • obdelava blata 130
  • obdelava odlivkov 102
  • obdelava podatkov 14
  • obdelava slik 200 , 204
  • obdelovalni sistemi 97
  • obeliski 173
  • objektne tehnologije 17
  • objektno orientirano modeliranje 36 , 41 >11 , 12 , 13 , 38 , 42 , 54
  • oblikoslovje 207
  • oblikovalci 197
  • oblikovanje 160 , 167 , 196
  • oblikovanje dela 138
  • oblikovanje delovnih mest 138
  • oblikovanje materialov 102
  • oblikovanje procesa 139
  • obratovalne karakteristike 104 , 105
  • obratovanje elementov 117
  • obrazci 43
  • obrečne krajine 167
  • obremenitve 138
  • obzidja 188 , 190
  • Occupational Diseases 88
  • Occupational Medicine 88
  • oceani 84
  • oceanografija 84
  • oceanski sedimenti 84
  • ocena prizadevnosti 135
  • ODE - Ordinary Differential Equations 25
  • ODE Architect 46
  • ODE modeli 25
  • odkrivanje znanja iz podatkov 133
  • odlagališča 131
  • odlivki 102
  • odpadki v zdravstvu 131
  • odpadna olja 131
  • odpadne vode 130
  • Odpadne vode - Biološko čiščenje 130
  • odplake 129
  • odrezavanje 109
  • odstranjevanje madežev 148
  • odvodi 8 , 26
  • Office XP 45
  • ogljikovi hidrati 85
  • Oil inspection 80
  • Okna - Dekoracija - Priročniki 132
  • okoljevarstvena 131
  • oksidacijsko-redukcijska ravnotežja 77
  • oksidacijsko-redukcijske titracije 77
  • olektronska ohišja 143
  • olje 164
  • Olmsted, Frederick Law 166
  • omrežja 20 , 123
  • onesnaževanje okolja 86 , 88
  • operacije 153
  • operacijski ojačevalniki 110
  • operacijski sistemi 15 , 20 , 45 , 53 , 61 , 97
  • Operacijski sistemi - Linux 35
  • Operating systems (Computers) 15
  • opne 191
  • opredelitve vrste jekla 92
  • oprema 116 , 200
  • oprema za razvijanje 201
  • opremljanje oken 132
  • optimiranje sistemov 151
  • optimizacija 133 , 140
  • optoelektronika 112
  • Oracle 17
  • Oracle (Computer file) 17
  • organizacija 3
  • organizacija dela 135
  • organizacija proizvodnje 133 , 134 , 139 , 150
  • organizacija spomina 115
  • organizacija vodenja 116
  • organska barvila 164
  • organska kemija 74 , 81 , 89
  • Organska kemija - Učbeniki za visoke šole 81
  • organska stereokemija 81
  • organske reakcije 81
  • ornament 190
  • ornamentika 198
  • orodni sistemi 97 , 150
  • orožje 160
  • oscilatorska vezja 118
  • osebni informacijski sistemi 18
  • osi 101 , 106 , 107
  • OSI model 122
  • osnove konstruiranja 101
  • osnove prezračevanja 154
  • osnove termodinamike 103
  • ostra svetloba 202
  • osvetlitev 201
  • osvetlitve 204
  • otoki 84
  • Outlook 45
  • Outlook 2002 18
  • označevalni jeziki 36 , 41 , 51
  • označevanje 169

  • PA - poliamidna vlakna 145
  • padlih v prvi vojni 173
  • Painting - Appreciation 164
  • palača Grafika 189
  • palače 171 , 188
  • Palače - Rim 171
  • parki 166 , 171
  • parkov 167
  • parne lokomotive 160
  • parni hladilni procesi 103
  • paviljoni 171
  • PCB 131
  • PDE - Partial Differential Equations 25
  • PDE model 25
  • pedologija 208
  • pehanje 109
  • periodni sistem 79
  • Personal information management - Computer programs 18
  • perspektive 204
  • PES - polikondenzacijska sintetična vlakna 145
  • peskolovi 130
  • pesta 106 , 107
  • petrokemijski proizvodi 80
  • Petroleum
   • - Standards 80
   • - Testing 80
  • Petroleum products
   • - Analysis 80
   • - Standards 80
  • Pharmaceutical chemistry 89
  • Pharmacokinetics 89
  • Photography 204
   • - Printing processes 202
  • Photoshop 6 56
  • PHP 4.0 51
  • Physics - Computer-assisted instruction 25
  • Pietri 181
  • Pietri Paolo De 181
  • pigment 164
  • piktogrami 159
  • pisanje programov 11
  • pisma 162
  • planiranje dela 139
  • planiranje EES 111
  • planiranje omrežij 111
  • planiranje porabe 111
  • planiranje proizvodnje 139
  • planiranje zalog 139
  • plastični purizem 173
  • plavajoče scene 179
  • PLCs - Programmable logic controllers 115
  • plemenitenje beljakovinskih vlaken 145
  • plemenitenje celuloznih vlaken 145
  • plemenitenje PA 145 , 149
  • plemenitenje PES 145 , 149
  • plemenitenje vlaken 149
  • plemenitilne kopeli 145
  • plinske 104
  • plus.NET 54
  • podatkovne baze 35 , 37
  • Podatkovne baze - Upravljanje podatkovnih baz 35
  • podeželje 174 , 184
  • podporni elementia 106
  • Poelzig Hans 182
  • pogoni 98
  • pogonske karakteristike 108
  • pohištvo 197
  • Poisons 88
  • poklicne bolezni 88
  • polimeri 91
  • politika in dizajn 160
  • polprevodniki 112
  • polprevodniške naprave 112
  • pomembnih oseb 173
  • pomiki 68
  • pomurska 174
  • popotni dnevnik 162
  • popravila 184
  • populacije 6 , 7
  • poraba električne energije 111
  • porazdeljeni sistemi 20
  • porozni materiali 67
  • portreti 163
  • poslikave cerkva 187
  • poslovne predstavitve 24
  • poslovni prostori 186
  • poslovni sistemi 135
  • posnemanje 109
  • postmoderna 176
  • postopki nege 147
  • postopki ugotavljanja 113
  • poškodbe 148
  • potenciometrija 77
  • potoki 203
  • povezave 28
  • povezovanje med omrežji 20
  • povezovanje računalnikov 53
  • povratni odzivi 110
  • površinska napetost 65
  • povrtavanje 109
  • PowerPoint 45
  • pralna sredstva 148
  • pranje 147
  • praški kubizem 182
  • pravopis 207
  • predčiščevanje 130
  • predelava bombaža 149
  • prednapetja 98
  • Predock Antonie 186
  • Predock, Antoine - Criticism and interpretation 186
  • predpisi 157
  • predromanika 187
  • pregled gradiv 158
  • pregledno delo 20 , 62 , 93 , 94 , 95 , 112 , 114 , 115 , 119 , 120 , 121 , 122 , 123 , 130 , 131 , 143 , 153
  • prehrana 6
  • prenosna omrežja 111
  • prenosniki 98
  • preoblikovalni izkoristek 133
  • preoblikovanje 109
  • preoblikovanje kovin 133
  • preparativna kemija 81
  • preračun elementov 101
  • presihajoča jezera 203
  • preskusne veličine 96
  • preskusni stroji 92
  • preskušanje materialov 92
  • pretakanje kapljevin 66
  • pretakanje v ceveh 66
  • pretok 105
  • pretoki moči 114
  • prevajanje programov 11
  • prezbiteriji 183
  • prezračevanje 154
  • pribor 141
  • pridobivanje 94
  • pridobivanje energije 90
  • pridobivanje kovin 79
  • prihodnost 93 , 94 , 95
  • prilagodljiva proizvodnja 97
  • prilagodljivi obdelovalni sistemi 97 , 150
  • primarno čiščenje 130
  • primeri 22 , 65
  • primeri načrtovanja 134
  • primerjava trdot 92
  • principi 111
  • priprava vzorca 85
  • priročniki 1 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 21 , 24 , 25 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 33 , 34 , 35 , 36 , 38 , 39 , 40 , 43 , 44 , 45 , 47 , 48 , 49 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 79 , 80 , 86 , 90 , 110 , 132 , 144 , 157 , 172 , 198 , 200
  • pristajalne naprave 170
  • procesi pranja 148
  • procesorji 53
  • profilni premik 100
  • program Designer I 125
  • programabilni krmilniki 115
  • programi 153
  • programiranje 15 , 23 , 35 , 40
  • programiranje iger 49
  • programiranje z binarno logiko 115
  • Programmable controllers 115
  • programska oprema 14 , 16 , 18 , 21 , 24 , 26 , 27 , 29 , 30 , 32 , 34 , 37 , 39 , 40 , 43 , 46 , 47 , 53 , 55 , 56 , 57 , 58 , 60 , 61
  • programske aplikacije 48
  • programske strukture 115
  • programski jeziki 11 , 12 , 13 , 17 , 28 , 38 , 42 , 44 , 54
  • proizvodnja 96
  • Proizvodnja
   • - Organizacija - Učbeniki za visoke šole 139
   • - Planiranje - Učbeniki za visoke šole 134
   • - Vodenje - Učbeniki za visoke šole 134
  • projekti 162 , 181 , 185
  • projektiranje 117 , 157 , 191 , 193
  • projektivni biroji 168
  • promet 4 , 128 , 136
  • Promet
   • - Statistične metode - Učbeniki za visoke šole 4
   • - Učbeniki za visoke šole 136
  • prometna signalizacija 128
  • prometni sistemi 136
  • prometno okolje 169
  • prostor 8
  • prostor in čas 177
  • prostorska 131
  • prostorsko oblikovanje 179
  • prostorsko planiranje 167
  • prostorsko urejanje 166
  • prostozidarstvo 194
  • proteini 85
  • prožnost 63
  • psihologija - internet - zborniki 50
  • psihološki vidiki 50
  • psihometrija 154
  • Publisher 45
  • Putnikov paviljon 189

  • QFD - Quality Function Deployment 137 , 139
  • QSAR 89

  • racionalizacija 135
  • računalniki 53 , 59
  • računalniška algebra 25
  • računalniška aparaturna oprema 23
  • računalniška grafika 23 , 24 , 29 , 46 , 60
  • računalniška kriminaliteta 19
  • računalniška omrežja 23
  • računalniška programska oprema 23
  • računalniška simulacija 152
  • računalniške baze podatkov 23
  • računalniške igre 49
  • računalniške metode 119
  • računalniške mreže 13 , 19 , 20 , 21 , 22 , 28 , 31 , 34 , 36 , 39 , 40 , 47 , 50 , 51 , 59 , 205
  • računalniške strukture 153
  • računalniški programi 126
  • računalniški sistemi 19
  • računalniški virusi 19
  • računalniško krmiljeni stroji 150
  • računalniško podprta proizvodnja 150
  • računalniško podprto inženirstvo 125
  • računalniško podprto konstruiranje 150
  • računalniško podprto načrtovanje 134
  • računalniško podprto poučevanje 25
  • računalništvo 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 133
  • računanje množic 153
  • radialne črpalke 105
  • radijske komunikacije 122
  • radio 160
  • radioaktivnost 71
  • radiografija slik 164
  • Raimondo Filippo 181
  • rastlinska ekologija 86
  • rastrski elektronski mikroskop 92
  • ravnanje z odpadki 129 , 131
  • Ravnanje z odpadki - Slovenija 131
  • ravninski problemi 68
  • razcepke 106
  • razlaga izrazov 175
  • razlaga kreacije 159
  • razpoke 68 , 143
  • razstavljive zveze 106
  • razstavni paviljoni 179
  • Raztopine - Kemična struktura - Vaje za visoke šole 74
  • razvoj 31 , 97 , 122 , 150
  • razvoj programske opreme 54
  • razvoj tehnologije in uporabe 155
  • razvoj znaka 159
  • reakcije 73 , 79
  • reakcije kompleksiranja 73
  • reakcije obarjanja 73
  • reakcijski modeli 48
  • receptorji 89
  • rečne struge 166
  • rečnih strug 167
  • regionalna arhitektura 186
  • regionalni razvoj 174
  • regulacija črpalk 104
  • regulacije 151
  • regulacije sistemov 116
  • regulacijska tehnika 151
  • regulacijske naprave 103 , 151
  • regulacijske tehnike 152
  • regulacijski sistemi 151
  • regulativa 156
  • rekurzija 26
  • relacije 153
  • relacijske baze 17 , 52
  • Relational databases 17
  • relativna števila 4
  • renesansa 161 , 188
  • renoviranje 199
  • reprodukcije 199
  • resonanca 118
  • restavratorsto 187
  • restavriranje 164 , 184
  • reševanje vezij 118
  • rešitve 8 , 42 , 65 , 66 , 69 , 72 , 82 , 83 , 91 , 111 , 142
  • revitalizacija 184
  • ribniško-kočevska 174
  • Rim 171
   • - Arhitekturna dediščina 171
  • RIP računalniško integrirana proizvodnja 150
  • risanje 29 , 126
  • risbe 162
  • Rizzi Mose 181
  • Rizzi Renato 181
  • Robba, Francesco - Zborniki 195
  • roboti 90
  • Rockwell 92
  • rokoko 160
  • romanika 187
  • Roncalli 179
  • rotacijsko gibanje 63
  • rustika 188

  • Saarinen E. 196
  • Sadar in Vuga arhitekti - Poročila 168
  • Sadar, Jurij 168
  • sakralna arhitektura 187
  • sakralna umetnost 163
  • sakralno slikarstvo 161
  • samoorganizacija 133
  • samoorganizacijska montaža 133
  • samoučeči roboti 133
  • sanacija 184
  • sanacijski programi 131
  • sanitarna oprema 160
  • sateliti 170
  • satelitske komunikacije 123
  • savinjsko-kozjanska 174
  • scene na prostem 179
  • scenografija 179
  • Scharoun Hans 182
  • Science
   • - Abbreviations 2
   • - Acronyms 2
  • Scientific Notebook 26
  • secesija 176
  • sence 201 , 204
  • sežigalnice 131
  • Shanghai 192
  • Shore 92
  • sile 99 , 100
  • sile na gonilih 98
  • sile pri pretakanju 66
  • simboli 2
  • simbolika 190
  • SIMCOS 152
  • simulacija 133
  • simulacijski jeziki 152
  • sintaksa 207
  • sintaksa oblik 176
  • sinteze barvil 141
  • sinteze zdravil 89
  • sistem napenjanja kablov 124
  • sistemi čiščenja 130
  • sistemi s pritrjeno biomaso 130
  • sistemi vnaprej določenih časov 135
  • sklepniki 183 , 187
  • sklopi vodenja 116
  • sklopke 106
  • skobljanje 109
  • Skyscrapers 192
  • slapovi 203
  • slavoloki 183
  • slikanje 164
  • slikarstvo 163 , 164 , 165
  • slike 162
  • slovarji 2 , 206
  • Slovenija 1 , 161 , 203
   • - Arhitekturna dediščina - 20.st. - Vodniki 176
  • slovenska arhitektura 168 , 194
  • Slovenska arhitektura - Katalogi 193
  • Slovensko kiparstvo - Spomeniki - 1889-1950 173
  • slovenščina 207
  • Slovenščina - Pravopis 207
  • smernice 156
  • snemanje 204
  • snovi 79
  • snovni tokovi 6
  • Sobek Werner 124
  • SOC 129
  • socialistični realizem 173
  • sociologija 172 , 178
  • sodobna arhitektura 181
  • Soil science
   • - Dictionaries 208
   • - French - Dictionaries 208
  • sol 79
  • soline 84
  • sorniki 101 , 106 , 107
  • soško-vipavska 174
  • Space and time 177
  • Space perception 177
  • Spatial behavior 177
  • spektrofotometrične metode 73
  • spektroskopske metode 77
  • spletne strani 40
  • splošna ekologija 86
  • spomeniki 173 , 189
  • Spomeniki - Slovenija - 1889-1950 173
  • spomeniki padlih borcev 173
  • spominske enote 53
  • sprehajalne poti 166
  • spreminjanje snovi 79
  • SQL 52
  • SQL (Computer program language) 52
  • SQL programiranje 17
  • SQL Server 61
  • Srednja Evropa 195
  • srednje oksidacijsko število organsko vezanega ogljika 129
  • srednje vrednosti 4
  • srednjeveške freske 161
  • srednji vek 188
  • stabilnost 110
  • standardi 122 , 150
  • standardizacija 101
  • standardne metode 80
  • Stanovanja - Projektiranje - Funkcionalno ovirani ljudje - Priročniki 169
  • stanovanjska gradnja 169
  • stanovanjska oprema 132
  • stanovanjske stavbe 189
  • stanovanjske zgradbe 169
  • stanovanjski objekti 180
  • stanovanjskih naselij 167
  • Starck P. 196
  • starejši 169
  • statika 126
  • statika konstrukcij 127
  • statika tekočin 65
  • Statistična analiza - Učbeniki za visoke šole 135
  • statistične metode 4
  • statistika 4 , 26
  • Statistika - Učbeniki za visoke šole 4
  • stavbarska dediščina 174
  • stavbe 190
  • stavbna dediščina 184
  • stehiometrija 75 , 83
  • Stehiometrija - Vaje za visoke šole 82
  • steklene fasade 191
  • steklovina 141
  • stenske dekoracije 171
  • stensko slikarstvo 163
  • Stensko slikarstvo - Gotika - Slovenija 161
  • stereokemija 89
  • Stewart, David M. - Art collections - Exhibitions 197
  • Stewart, Liliane - Art collections - Exhibitions 197
  • stikališča 117
  • stikalne naprave 117
  • stilna obdobja 182
  • stisljivost kapljevin 66
  • stoli 196 , 197
  • stolpnice 192
  • strateški management 137
  • stroji 90
  • Stroji 90
  • strojna oprema 53
  • strojni elementi 98 , 100 , 101 , 106 , 107
  • Strojni elementi
   • - Učbeniki za srednje šole 101
   • - Učbeniki za visoke šole 98
  • strojništvo 97 , 98 , 99 , 100 , 101 , 102 , 103 , 104 , 105 , 106 , 107 , 108 , 109
  • strojno gretje 103
  • strojno hlajenje 103
  • strojno pranje 148
  • strojno učenje 133
  • strokovni izrazi 205
  • struktura slik 204
  • struktura snovi 91
  • strupenostni testi 129
  • struženje 109
  • stružnice 109
  • Stupica Bojan 194
  • suburbana ureditev 166
  • superprevodnost 112
  • Sv. Primož nad Kamnikom - Zgodovina 187
  • svečniki 199
  • svetila 197 , 199
  • svetlobni mikroskop 92
  • svetovni splet 47
  • svetovno znani nebotičniki 192

  • školjčni diagram 105
  • šole 186
  • šotori 124
  • šport 1
  • števci 115
  • študij arhitekture 172
  • študij dela 138
  • študije primerov 127
  • Šubic Vladimir 189
  • Šubiv Ivan 194

  • tabele 43
  • tajmerji 115
  • tanki 160
  • Taut B. 180
  • Taut Bruno 182
  • Taut Max 182
  • Taylorjeva vrsta 8
  • TCP/IP 122
  • Technology
   • - Abbreviations 2
   • - Acronyms 2
  • tehnična dediščina 144
  • tehnične sheme 24
  • tehnični spomeniki 144
  • Tehnično risanje - Računalniški programi - Učbeniki za visoke šole 126
  • tehnika 1 , 2
  • tehnike modeliranja 127
  • tehnike oblikovanja 138
  • tehnike slikarstva 164
  • tehniška fizika 71
  • tehniška informatika 23
  • tehniški slovarji 205
  • tehnologija 140
  • tehnologija hlajenja 154
  • tehnologije pranja 148
  • tehnološke meritve 96
  • Tehnološke meritve - Učbeniki za visoke šole 96
  • tehnološke vode 129
  • tehnološki postopki 142
  • tehnološki sistemi 133
  • Tekstil - Unikatno oblikovanje - Ornamentika 198
  • tekstilna industrija 145 , 148 , 149
  • tekstilna tehnologija 146 , 149
  • Tekstilna tehnologija - Vaje za visoke šole 149
  • tekstilna vlakna 148
  • tekstilni kolaži 198
  • tekstilni vzorci 198
  • tekstilno oblikovanje 198
  • tektonika 7
  • Telecommunications - Dictionnaires 205
  • telekomunikacije 205
  • temnice 202
  • tempera 164
  • temperatura 63
  • temporalna logika 153
  • teoretične porazdelitve 4
  • teorija 117 , 177
  • teorija arhitekture 175
  • teorija gradiv 155
  • teorija podobnosti 65
  • teorije 33
  • termična 143
  • terminali 123
  • terminologija 175 , 207
  • termodinamika 103
  • termokemija 72
  • Terragni G. 196
  • tesnila 106
  • težnostni pritisk 66
  • Time management - Computer programs 18
  • tipizacija 101
  • tiskalniki 53
  • tiskana vezja 120
  • tiskanje 145 , 149 , 198
  • tiskarski papir 201
  • Tkanine - Oplemenitenje - Vaje za visoke šole 149
  • tlačni preskus 92
  • tlačni profili 105
  • TOC 129
  • točkovne metode 114
  • toksikologija 88
  • tolerance mer 101
  • toniranje 201 , 202
  • toplota 63
  • topnost oborin 76
  • topnost zdravil 89
  • Toxicology 88
  • tramvaj 160
  • transformatorji toplote 103
  • transformatorske postaje 117
  • translacijsko gibanje 63
  • transportne enačbe 67
  • transportni sistemi 97
  • tranzistorski ojačevalniki 110
  • trapezasti prezbiterij 187
  • trdnjave 190
  • trdnostna kontrola 100
  • Trgovska akademija 189
  • Trgovski dom 189
  • TRIZ metoda 137
  • turbinske 104
  • turbostroji 105
  • TV 160

  • učbeniki 22 , 32 , 41 , 42 , 56 , 73 , 89
  • učbeniki za srednje šole 101
  • učbeniki za visoke šole 6 , 8 , 9 , 23 , 26 , 63 , 65 , 66 , 68 , 69 , 70 , 72 , 74 , 75 , 76 , 77 , 78 , 81 , 82 , 83 , 85 , 87 , 91 , 92 , 96 , 97 , 98 , 99 , 100 , 102 , 104 , 105 , 107 , 108 , 111 , 116 , 117 , 118 , 125 , 126 , 134 , 135 , 136 , 137 , 138 , 139 , 141 , 142 , 146 , 147 , 148 , 149 , 150 , 152 , 155 , 209
  • učbeniki za višje šole 145
  • učinki na zdravje 88
  • udarni preskus po Charpyju 92
  • ugotavljanje negotovosti 113
  • ujemanje strojnih delov 101
  • ujemi 101
  • ukazi 28
  • ulična razsvetljava 199
  • ulivanje grbov 144
  • ultra prenosni sistemi 121
  • umetniški odri 179
  • umetniško livarstvo 144
  • umetniško modelarstvo 144
  • umetniško oblikovanje 199
  • umetnost 1 , 159 , 160 , 161 , 163 , 164 , 173 , 195 , 198 , 199 , 200
  • umetnost gradnje 124
  • umetnostna zgodovina 161
  • UML 41
  • UML (Computer science) 44
  • UML - Unified Modeling Language 44
  • UMTS - Universal Mobile Telecommunication Systems 121
  • upodabljanje iluzije 179
  • upogibni preskus 92
  • uporaba 28 , 33 , 93 , 94 , 122
  • uporaba integrala 9
  • uporaba Interneta 50
  • uporaba programa 26
  • uporaba računalnikov 59
  • uporaba znanja 137
  • uporabniški vmesniki 33
  • upravljanje baz 17 , 35 , 48
  • upravljanje baz podatkov 52 , 54
  • upravljanje čistilnih naprav 130
  • upravljanje s časom 18
  • urbanizem 5 , 162 , 166 , 180
  • ure 160
  • urejanje besedila 32
  • urejanje dokumentov 32 , 43
  • urejanje krajine 166
  • urejanje slik 204
  • urejanje sporočil 18
  • urejevalniki besedil 27 , 43 , 57 , 58
  • Urejevalniki besedil - Učbeniki za srednje šole 32
  • usedljive snovi 129
  • uspešnost sistema 135
  • utrdbe 188
  • utrujenost materiala 143
  • uvedba novih spremenljivk 9

  • vaje 22 , 32 , 56
  • valjaste zobniške dvojice 100
  • valovanje 63 , 71
  • Van de Velde H. 196
  • variacijske metode 119
  • varnost 20
  • varnost omrežij 22
  • varnost pri delu 141
  • varnostni ukrepi 19
  • varstvo okolja 130
  • varstvo pri delu 88 , 209
  • večfazni pretok 67
  • vektorji 8
  • velikosti zrna 92
  • Ventilatorji - Učbeniki za visoke šole 104
  • verige 99
  • verižna gonila 99
  • Verižna gonila - Strojni elementi - Učbeniki za visoke šole 99
  • verižni zobniki 99
  • vesolje 90
  • veter 93
  • vibracije 105
  • vibracije črpalk 104
  • Vickers 92
  • vijačne zveze 101 , 106 , 107
  • viktorianski stil 199
  • vila Kochler 189
  • vile 171
  • Vile (arhitektura) - Rim 171
  • Visio 2002 24
  • visokotemperaturni stroji 143
  • Visual Basic.NET 54
  • Visual InterDev 61
  • Visual Studio 61
  • vizualne komunikacije 159 , 185
  • vlamljanje 19
  • voda 95
  • vodenje 116 , 139
  • vodenje čistilnih naprav 130
  • vodenje podjetja 137
  • vodenje proizvodnje 134
  • vodenje znanja 137
  • vodič po stroki 172
  • vodilniki 104
  • vodna energija 95
  • Vodna energija - Knjige za otroke 95
  • vodni svet 84
  • vodniki 65
  • vodnjaki 144 , 171
  • vojaška tehnika 90
  • voltametrične metode 77
  • volumetrična metoda 92
  • volumetrijska analiza 76
  • vozila 160
  • vpliv na delo 50
  • vpliv uporabe na človeka 50
  • vplivi na okolje 6
  • vrednotenje 137
  • vrednotenje analiznih rezultatov 77
  • vrednotenje barve 145
  • vreme 7
  • vrste 8 , 9 , 26 , 98 , 102 , 108 , 118
  • vrste dvojic 100
  • vrste loma 68
  • vrste nečistoč 148
  • vrste oblikovanja 138
  • vrste verig 99
  • vrtanje 109
  • vrtovi 166 , 171
  • vskočniki 101 , 106
  • Vuga, Boštjan 168
  • vzdrževanje 53 , 98 , 99
  • vzdrževanje tekstilij 147
  • vzmeti 101 , 106 , 107
  • vzorčenje 4 , 73
  • vzorčenje pretokov 129

  • Wagner O. 196
  • Walls 190
   • - Pictorial works 190
  • Web aplikacije 16 , 51 , 54 , 61
  • Web site development 39
   • - Computer programs 16
  • Web sites
   • - Authoring programs 39 , 60
   • - Design 39
  • Web strani 16 , 21 , 34 , 39 , 40 , 51
  • Westergaardova funkcija 68
  • Window CE 15
  • Windows 53
  • Windows 2000 61
  • Windows okolje 26
  • WinWord 2000 (računalniški program) glej Word 2000 (računalniški program)
  • Wireless communication systems 121 , 122 , 123
  • Word 45
  • Word 2000 32 , 43
  • Word 2000 (računalniški program) - Urejevalniki besedil 43
  • Word 2002 27 , 57 , 58
  • Word processing 27 , 57 , 58
  • World Wide Web 22
   • - Problems, exercises, etc 22
  • Wright F.L. 196
  • WWW 22

  • x rajoni in pigmenti 164
  • XML (Document markup language) 36

  • Yoh Shoei 191
  • Yokohama 192

  • zagotavljanje kakovosti 139 , 150
  • zahteve 44
  • zakoni 5
  • zakonodaja 130 , 131
  • zanesljivost komunikacij 22
  • Zanuso M 196
  • zaporedja 8 , 26
  • Zardini Mirko 181
  • zasavska 174
  • zasičenost vlage 154
  • zastoji 135
  • zaščitni ukrep 157
  • zatiči 101 , 106 , 107
  • zavese 132
  • Zavese - Izdelava - Priročniki 132
  • zborniki 67
  • zdravniški pripomočki 160
  • zelenic 167
  • zemeljsko površje 6
  • zemlja 7
  • zgodovina 1
  • zgodovina astronomije 62
  • zgodovina fizike 62
  • zgodovinske stavbe 199
  • zgodovinski pregled 19 , 93 , 94 , 95 , 190
  • zgodovinski pregledi 144 , 188
  • zgorevanje 108
  • zgradba skupščine 162
  • zgradba snovi 79
  • zgradba zemlje 79
  • zidovi 190
  • zidovina 190
  • zlati rez 180
  • zlepljeni spoji 101
  • zlepni spoji 106 , 107
  • zlitine 143
  • zmerni funkcioanlizem 189
  • znaki 159
  • znanost 1 , 2
  • znanost v restavriranju 164
  • zobniki 100 , 109
  • Zobniški prenosniki - Učbeniki za visoke šole 100
  • zobozdravstveni materiali 143
  • ZOPE 16
  • Zope (Computer file) 16
  • zračni promet 136
  • Zucchi Cino 181
  • zunanji klimatski pogoji 154
  • zunanji tokovi 65
  • zvarni spoji 101 , 106 , 107
  • zveza pesta z gredjo 101
  • zvezdne karte 62
  • zveze gredi 106 , 107

  • žaganje 109
  • žarilne peči 144
  • železarne 144
  • Železarstvo - Zgodovina - Slovenija 144
  • železniške postaje 170
  • železniški promet 136
  • železolivarstvo 144
  • žičniški promet 136
  • živalska ekologija 86
  • življenje ob študiju 172
  • življenjepis 189
Avtorji spletnih strani CTK CTK Zadnja sprememba: 6.3.2002 Webmaster Pošljite sporočilo uredniku na naslov: webmaster@ctk.uni-lj.si