Knjižne novosti
Na domačo stran CTK


Knjižne novosti št. 6
november - december 2001

VSEBINA

 • NASLOVNO KAZALO
 • IMENSKO KAZALO
 • PREDMETNO KAZALO • 001 ZNANOST IN ZNANJE NASPLOH.


  1.
          INTERNATIONAL scientific and technological cooperation: problems, challenges, opportunities : Forum Bled, 11 - 13 December 1994, Bled, Slovenia : proceedings / editors Stane Pejovnik and Miloš Komac. - Ljubljana : Ministry of Science and Technology of the Republic of Slovenia, 1995 (Kranj : Fleks). - V, 85 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija pri nekaterih prispevkih
  ISBN 961-6101-01-3 ISBN 961-6101-01-03 !
  a) Znanost - Mednarodno sodelovanje - Mednarodna posvetovanja b) Tehnologija - Mednarodno sodelovanje - Mednarodna posvetovanja c) znanost d) tehnološki razvoj e) transfer znanja f) mednarodno sodelovanje g) projekti h) zborniki

  341.232.5:001.89(100)(063)
  COBISS-ID 55334144

  2.
          POSPEŠEVANJE tehnološkega razvoja Slovenije : zbornik 3. letne konference, Ljubljana, 9. junij 1998 / urednika Edvard Kobal, Draga Štiblar-Martinčič ; Ustanova Slovenska znanstvena fundacija. - Ljubljana : Ustanova Slovenska znanstvena fundacija, 1999

  ISBN 961-90332-7-2
  a) Tehnološki razvoj - Slovenija - Posvetovanja b) tehnološki razvoj c) Slovenija d) inovacije e) nove tehnologije f) zborniki

  330.341.1:001.895(497.4)(063)(082)
  COBISS-ID 99166464


  006 STANDARDIZACIJA.


  3.
          MEROSLOVNI sistem Republike Slovenije : sistem nacionalnih in referenčnih etalonov / . - 3. dopolnjena izd. - Ljubljana : Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Urad Republike Slovenije za meroslovje, 2001 ( : Hren). - 72 str. : ilustr., tabele ; 22 cm

  1.000 izv. - Bibliografija: str. 67
  ISBN 961-6215-08-6
  a) Meroslovni sistemi - Slovenija b) standardizacija c) meroslovje d) meroslovni sistemi e) Slovenija f) priročniki

  006.91(497.4)
  COBISS-ID 112644096

  4.
          METROLOGICAL system in the Republic of Slovenia / . - 2nd revised ed. - Ljubljana : The Standards and Metrology Institute of the Republic of Slovenia, 1999. - 28 str. : ilustr. ; 20 cm

  a) standardizacija b) meroslovje c) meroslovni sistemi d) Slovenija e) priročniki

  006.91(497.4)
  COBISS-ID 22849285


  02 KNJIŽNIČARSTVO.


  5.
          PREKAT : priročnik za enostavno uporabo katalogizacijskih pravil / uredili Zlata Dimec, Matjaž Hočevar, Irena Kavčič. - 1. popravljena izd. - Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 2001 (Ljubljana : Pleško). - 168 str. ; 30 cm

  500 izv. - Kazalo
  ISBN 961-6162-69-1
  a) Katalogizacija - Priročniki b) knjižničarstvo c) katalogizacijska pravilaa d) bibliografski opis e) zbirni zapisi f) značnice g) priročniki

  025.31/.32(035)
  COBISS-ID 112306944

  6.
  STERN, David, 1956 Dec. 30-
          Guide to information sources in the physical sciences / David Stern. - Englewood : Libraries Unlimited, 2000. - XXIII, 227 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Reference sources in science and technology series)

  Kazalo
  ISBN 1-56308-751-0
  a) Physics - Bibliography b) Reference books - Physics - Bibliography c) Physics - Information services - Directories d) Physics - Databases - Directories e) Physical sciences - Bibliography f) Reference books - Physical sciences - Bibliography g) Physical sciences - Information services - Directories h) Physical sciences - Databases - Directories i) knjižničarstvo j) informatika k) informacijske službe l) informacijski viri m) baze podatkov n) bibliografski viri o) fizika p) priročniki

  025.5:53
  COBISS-ID 23032837

  7.
  WORLD Conference on Continuing Professional Education for the Library and Information Science Professions (4 ; 2001 ; Vermont)
          Delivering lifelong continuing professional education across space and time / the fourth World Conference on Continuing Professional Education for the Library and Information Science Professions ; edited by Blanche Woolls and Brooke E. Sheldon. - Munchen : Saur, 2001. - XII, 283 str. ; 24 cm. - (IFLA publications, ISSN 0344-6891 ; 98)

  ISBN 3-598-21828-1
  a) knjižničarstvo b) osebje c) permanentno izobraževanje d) strokovni razvoj e) nove tehnologije f) internet g) zborniki

  025:<023+377>
  COBISS-ID 23702021

  8.
          ZNAČKA : priročnik za določanje značnic pri katalogizaciji / uredili Zlata Dimec, Irena Kavčič. - Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 2001 (Ljubljana : Pleško). - 56 str. ; 30 cm. - (Zbirka Normativna kontrola)

  500 izv.
  ISBN 961-6162-71-3
  a) Značnica - Katalogizacija - Priročniki b) knjižničarstvo c) katalogizacijska pravila d) bibliografski opis e) značnice f) osebne g) korporativne h) priročniki

  025.32(035)
  COBISS-ID 113100544


  3 DRUŽBENE VEDE. SOCIOLOGIJA. STATISTIKA.


  9.
          GERMANY global visions : a socio-economic framework for global players / Roland Ermrich (publisher) ; editorial advisory board Roland Berger ... . - Dusseldorf : MVV Medien, 2000. - 432 str. : ilustr. (nekatere barvne) ; 31 cm

  ISBN 3-9805581-2-6
  a) Nemčija b) socialni vidiki c) smeri razvoja d) pričakovane spremembe e) globalizacija f) ekonomski vidiki g) informacijska družba h) vplivi države i) Evropska unija j) industrija k) transport l) finance m) davčni sistemi n) zakonodaja o) gospodarske zbornice p) izobraževanje q) izobraževalna politika r) univerze s) raziskovalni inštituti t) socialni sistemi u) trg dela v) sindikati w) pokojninska reforma x) politika y) pregledno delo

  316/33(430)
  COBISS-ID 23702277


  33 GOSPODARSTVO. VARSTVO (VARNOST) PRI DELU.


  10.
          STANDARDNA klasifikacija poklicev : SKP-V2 / Statistični urad Republike Slovenije Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje ; ; uredila Tanja Domijan ; dodatek prevedel Boris Panič>. - 2. dopolnjena izd. s povzetkom v angleškem jeziku. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2000 (Ljubljana : "Tone Tomšič"). - 631 str. : graf. prikazi, tabele ; 29 cm

  Dostopno tudi na: http://www.gov. si/zrs/publikacije/poklici/. - Bibliografija: str. 567 in 631. - Summary
  ISBN 961-204-234-9
  a) Poklici - Nomenklature b) poklici c) nomenklature d) klasifikacija e) mednarodni standardi

  331.542(083.72)
  COBISS-ID 109803520

  11.
  ŠPORAR, Tatjana
          Koliko poznam Evropsko unijo : izbrani viri / . - Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 2000 (Ljubljana : Pleško). - 62 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

  300 izv. - Bibliografija: str. 62
  ISBN 961-6162-58-6
  a) Evropska unija b) informacije c) viri podatkov d) priročniki

  339.923:061.1EU
  COBISS-ID 109855744


  37 VZGOJA.


  12.
  DNEVI podiplomskih študentov Slovenije (1 ; 2000 ; Ljubljana)
          Raziskovalno delo podiplomskih študentov Slovenije. Naravoslovje in tehnika / 1. dnevi podiplomskih študentov Slovenije, Ljubljana, 10. november 2000 ; uredila Aleš Musar, Urška Florjančič. - Ljubljana : Društvo mladih raziskovalcev Slovenije, 2000 (Ljubljana : Bori). - VII, 318 str. : ilustr. ; 24 cm

  300 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih
  ISBN 961-90669-1-X
  a) znastvenoraziskovalno delo b) mladi raziskovalci c) Slovenija d) medicina e) farmacija f) biofizika g) agronomija h) kemijska tehnologija i) gradbeništvo j) elektrotehnika k) računalništvo l) fizika m) pregledno delo

  378.046.4:001.891(497.4)
  COBISS-ID 109325568

  13.
          SITES - Druga mednarodna raziskava uporabe informacijskih in komunikacijskih tehnologij v izobraževanju / uredili in prevedli Barbara Japelj in Mojca Čuček. - Ljubljana : Oddelek za IEA raziskave, Pedagoški inštitut, 2000 (Ljubljana : Littera picta). - V, 256 str. : graf. prikazi, tabele ; 27 cm

  Povzetek
  ISBN 961-6086-10-3
  a) Informacijska tehnologija - Izobraževanje - Raziskave b) Komunikacijska tehnologija - Izobraževanje - Raziskave c) informatika d) informacijska tehnologija e) nacionalni razvoj f) svetovni pogledi g) infrastruktura h) izobraževanje i) komunikacijske tehnologije j) izobraževanje zaposlenih k) zborniki

  371.69:681.3(100)
  COBISS-ID 107900928


  50 ŠTUDIJ IN VARSTVO OKOLJA.


  14.
          SLOVENE agri-environmental programme : 2001-2006 / ; translation A3, Agencija za prevajanje>. - Ljubljana : Ministry of Agriculture, Forestry and Food, 2001 (Ljubljana : Pleško). - 71 str. : ilustr. ; 30 cm

  Izv. nasl.: Slovenski kmetijsko okoljski program. - 1.500 izv. - Summary
  ISBN 961-6299-17-4
  a) ekologija b) kmetijstvo c) slovenski kmetijsko okoljski program d) pravna podlaga e) okolje f) ekološko kmetovanje g) biotska pestrost h) ohranjanje naravnih danosti i) rodovitnost tal j) tradicionalna kulturna krajina k) varovanje zavarovanih območij l) usmeritve m) ukrepi n) poročila

  631.147:504(497.4)
  COBISS-ID 113179648

  15.
          SLOVENSKI kmetijsko okoljski program : 2001-2006 / . - Ljubljana : Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2001 (Ljubljana : Pleško). - 71 str. : ilustr. ; 30 cm

  1.500 izv. - Povzetek
  ISBN 961-6299-16-6
  a) ekologija b) kmetijstvo c) slovenski kmetijsko okoljski program d) pravna podlaga e) okolje f) ekološko kmetovanje g) biotska pestrost h) ohranjanje naravnih danosti i) rodovitnost tal j) tradicionalna kulturna krajina k) varovanje zavarovanih območij l) usmeritve m) ukrepi n) poročila

  631.147:504(497.4)
  COBISS-ID 113179136


  51 MATEMATIKA.


  16.
  COUTINHO, S. C.
          The mathematics of ciphers : number theory and RSA cryptography / S. C. Coutinho. - Natick (Mass.) : Peters, cop. 1999. - XV, 196 str. : ilustr. ; 24 cm

  Izv. stv. nasl.: Numeros inteiros e criptografia RSA. - Bibliografija: str. 183-187. - Kazalo
  ISBN 1-56881-082-2
  a) Number theory b) Cryptography c) matemetika d) teorija števil e) kriptografija f) računalniška algebra g) algoritmi h) grupe

  511:003.26
  COBISS-ID 23478533

  17.
          LEKSIKON matematike / . - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2000 ( : Mladinska knjiga). - 155 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Mali leksikoni)

  Prevod in priredba dela: The Hutchinson pocket dictionary of maths
  ISBN 86-11-15840-7
  a) matematika b) leksikoni

  51(031)
  COBISS-ID 108102144

  18.
          MATHEMATICAL formulae / compiled by J. O. Bird and A. J. C. May. - 3rd ed. - Harlow : Longman, 2000. - 42 str. : ilustr. ; 22 cm

  ISBN 0-582-40448-7
  a) Mathematics - Formulae b) Mathematics - Formulae c) matematika d) formule e) algebra f) vrste g) kompleksna števila h) Boolova algebra i) hitrost j) prostornine k) volumni l) trigonometrija m) matrike n) determinante o) vektorji p) odvodi q) integrali r) diferencialne enačbe s) Fourierove vrste t) statistika u) priročniki

  51(035)
  COBISS-ID 23505669

  19.
  MIZORI-Oblak, Pavlina
          Matematika za študente tehnike in naravoslovja / Pavlina Mizori-Oblak. - 2. ponatis 6. izd. - Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, 2001- (Ljubljana : Littera picta). - Zv. <1-> : graf. prikazi ; 24 cm

  Dosedanja vsebina:
  Del 1. - 2001
  ISBN 961-6238-07-8 (zv. 1)
  a) Matematika - Učbeniki za visoke šole b) matematika c) množice d) števila e) linearna algebra f) vektorji g) funkcije h) odvod funkcij i) nedoločeni integrali j) določeni integrali k) naloge l) rešitve m) učbeniki za visoke šole

  51(075.8)(076.1)
  COBISS-ID 114299904

  20.
  MIZORI-Oblak, Pavlina
          Rešene naloge s sprejemnih izpitov / Pavlina Mizori-Oblak, Iztok Kukman. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, 1992 ( : B. Kralj). - 67 str. : graf. prikazi ; 25 cm

  650 izv.
  ISBN 86-7217-091-1
  a) matematika b) fizika c) sprejemni izpiti d) izpitne naloge za visoke šole

  51(075.8)(079.1)
  53(075.8)(079.1)
  COBISS-ID 29107200

  21.
  RUTAR, Maks
          MaFiKe : matematika, fizika, kemija. Tabele in obrazci / Maks Rutar, Miran Tratnik, Zlata Rijavec. - Ljubljana : Jutro, 2000 (). - 154 str., <1> zganj. pril. : ilustr., tabele ; 18 cm

  Kazalo. - Bibliografija: str. <160>
  ISBN 961-6006-73-8
  a) Matematika - Priročniki b) Kemija - Priročniki c) Fizika - Priročniki d) naravoslovje e) matematika f) fizika g) kemija h) tabele i) obrazci j) učbeniki za srednje šole

  51(075.3)(035)
  COBISS-ID 107467520


  519.68 RAČUNALNIŠTVO. RAČ.(MAT.) PROGRAMIRANJE.


  22.
          ADOBE Premiere 6.0 : classroom in a book / ed. Kate Reber. - San Jose : Adobe Press, 2001. - IX, 463 str. : ilustr. ; 23 cm + + 1 CD-ROM

  Kazalo
  ISBN 0-201-71018-8
  a) računalništvo b) računalniška grafika c) Web načrtovanje d) programska oprema e) Premiere 6.0 f) priročniki

  004.42
  COBISS-ID 23349765

  23.
  DOGŠA, Tomaž
          Računalniško dokumentiranje in načrtovanje : zapiski predavanj / Tomaž Dogša, Matej Šalamon. - 3. popravljena in razširjena izd. - Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2000 (V Mariboru : Tiskarna tehniških fakultet). - 1 zv. : ilustr. ; 30 cm

  150 izv.
  ISBN 86-435-0360-6
  a) računalništvo b) CAE c) CAD d) urejanje tehniških besedil e) spletni dokumenti f) računalniško načrtovanje g) učbeniki za visoke šole

  004.925(075.8)
  COBISS-ID 45338369

  24.
  GUID, Nikola
          Računalniška grafika / Nikola Guid. - Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2001 (Maribor : Tiskarna Tehniških fakultet). - XIII, 440 str. : ilustr. ; 24 cm

  200 izv. - Bibliografija: str. 427-430. - Kazalo
  ISBN 86-435-0381-9
  a) računalništvo b) računalniška grafika c) strojna oprema d) rasterizacija e) prebirna pretvorba f) geometrijske transformacije g) 2D gledanje h) 3D gledanje i) krivulje j) ploskve k) osvetlitveni modeli l) algoritmi m) interaktivne metode n) grafični vmesniki o) barve p) učbeniki za visoke šole

  004.92:744(075.8)
  COBISS-ID 45796353

  25.
          INTELIGENTNI sistemi / Peter Kokol ... . - Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2001 (Maribor : Založniško tiskarska dejavnost Tehniških fakultet). - IV, 211 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Na ovojni strani: IS. - Soavtorji še Špela Hleb Babič, Vili Podgorelec, Milan Zorman
  ISBN 86-435-0377-0
  a) računalništvo b) umetna inteligenca c) inteligentni sistemi d) nevronske mreže e) evolucijski algoritmi f) razvojni algoritmi g) odločitvena drevesa h) mehki sistemi i) fuzzy sistemi j) grobe množice k) kaos l) uporaba kaosa m) strojno učenje n) hibridni pristopi o) učbeniki za visoke šole

  004.45(075.8)
  COBISS-ID 45601793

  26.
          KOLOKVIJ Komuniciranje v informacijski družbi. Zv. 1, Pogledi na razvoj in širši vpliv interneta / urednik Jozsef Gyorkos. - Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za informatiko, 2000 ( : Tiskarna tehniških fakultet). - VI, 84 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

  60 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov
  ISBN 86-435-0358-4
  a) Internet (računalniško omrežje) - Razvoj - Zborniki b) Elektronsko poslovanje - Zborniki c) Svetovni splet - Zborniki d) računalništvo e) računalniške mreže f) informacijske tehnologije g) razvoj h) internet i) elektronsko poslovanje j) programsko inženirstvo k) aplikacijski sistemi l) učbeniki za visoke šole

  004.738.5(082)
  COBISS-ID 45324033

  27.
          PRIROČNIK za uporabo okolja Lotus Notes / Andrej Bregar ... ; zbrala in uredila Jozsef Gyorkos, Romana Vajde Horvat. - Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za informatiko, 2000. - VI, 165 str. : graf. prikazi ; 30 cm

  Soavtorji Boris Lahovnik, Robert T. Leskovar, Vesna Lešnik
  a) računalništvo b) programska oprema c) Lotus Notes okolje d) odjemalec-strežnik e) skupinsko delo f) koledarji g) urniki h) baza razgovorov i) oblikovanje obrazcev j) LotusScript k) programiranje l) učbeniki za visoke šole

  004.42(075.8)
  COBISS-ID 44853761

  28.
  ŽALIK, Borut
          Geometrijsko modeliranje : / Borut Žalik. - Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 1999 ( : Založniška tiskarska dejavnost Tehniških fakultet). - XII, 248 str. : ilustr. ; 24 cm

  Podnasl. naveden v CIP-u in v kolofonu. - 100 izv. - Bibliografija: str. 229-243. - Kazalo
  ISBN 86-435-0297-9
  a) Geometrijsko modeliranje - Učbeniki za visoke šole b) računalništvor c) računalniška grafika d) inženirsko konstruiranje e) inženirske risbe f) geometrijsko modeliranje g) CAD h) računalniško podprta proizvodnja i) zgodovinski pregled j) predstavitvene metode k) Eulerjevi operatorji l) Euler-Poincarjeva formula m) geometrijske značilnosti n) geometrijske omejitve o) učbeniki za visoke šole

  004.925.8(075.8)
  COBISS-ID 44388865

  29.
  ŽUMER, Viljem
          Principi programskih jezikov / Viljem Žumer, Marjan Mernik ; . - Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za računalništvo, 2001 (Maribor : Založniško tiskarska dejavnost Tehniških fakultet). - 386 str. : ilustr. ; 24 cm

  400 izv. - Kazalo
  ISBN 86-435-0362-2
  a) računalništvo b) programski jeziki c) zgodovinski pregled d) sintaksa e) semantika f) generatorji prevajalnikov g) pomnilniki h) povezovanje i) abstrakcija j) kapsuliranje k) sistemi tipov l) sekvencerji m) sočasnost n) LISP o) detonacijska semantika p) učbeniki za visoke šole

  004.43(075.8)
  COBISS-ID 45721345

  30.
  ŽUMER, Viljem
          Strukturirano programiranje v C++ / Viljem Žumer, Janez Brest. - Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za računalništvo, 2001 (Maribor : Založniško tiskarska dejavnost Tehniških fakultet). - VIII, 215 str. ; 23 cm

  300 izv.
  ISBN 86-435-0417-3
  a) računalništvo b) programiranje c) strukturirano programiranje d) programski jeziki e) C++ f) podatki g) krmilne strukture h) imperativno programiranje

  004.43(075.8)
  COBISS-ID 46230785


  53 FIZIKA.


  31.
  GAŠPERŠIČ, Branko
          Prenos toplote / Branko Gašperšič. - 1. natis. - Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, 2001 (Ljubljana : Littera picta). - XII, 295 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  500 izv. - Bibliografija: str. 294-295. - Kazala
  ISBN 961-6238-50-7
  a) Toplota - Prenos - Učbeniki za visoke šole b) fizika c) termodinamika d) prenos toplote e) prevod toplote f) nestacionarni prevod g) prestop toplote h) toplotno sevanje

  536.2/.3(075.8)
  COBISS-ID 111288064

  32.
  GOTLIH, Karl
          Tehniška mehanika za študente elektrotehnike / Karl Gotlih. - 1. izd. - Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2000 (v Mariboru : Založniško tiskarska dejavnost Tehniških fakultet). - IV, 186 str. : ilustr. ; 24 cm

  Nasl. na hrbtu: Tehniška mehanika. - 400 izv. - Bibliografija: str. 185-186
  ISBN 86-435-0317-7
  a) fizika b) mehanika c) aksiomi d) statika e) trdnost f) kinematika g) dinamika h) hidromehanika i) učbeniki za visoke šole

  531(075.8)
  COBISS-ID 44795649

  33.
  HORVAT, Darja, 1963-
          Računske vaje iz fizike / Darja Horvat in Janez Možina. - 2. natis. - Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, 2000 (Ljubljana : Littera picta). - 74 str. : tabele ; 24 cm

  Podatek o natisu prevzet iz CIP-a. - 600 izv.
  ISBN 961-6238-18-3
  a) fizika b) kinematika c) dinamika d) mehanska energija e) termodinamika f) elektrika g) magnetizem h) nihanje i) valovanje j) zvok k) svetloba l) optika m) relativnost n) kvantni pojavi o) atomska jedra p) naloge q) učbeniki za visoke šole

  53(075.8)(076.1)
  COBISS-ID 109653248

  34.
  KREGAR, Aleksander
          Praktikum iz fizike / Aleksander Kregar, Tomaž Kranjc. - 4. izd. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 1999 (Ljubljana : Pleško). - 141 str. : ilustr. ; 30 cm

  ISBN 86-7735-040-3
  a) Fizika - Vaje za visoke šole b) fizika c) analize gibanja d) lastnosti snovi e) gibanje togega telesa f) nihanja g) raztezanje h) energijski zakon i) toplotne snovne konstante j) zveza napetost-tok k) Kirchhoffova pravila l) Ohmov zakon m) kondenzatorji n) magnetna polja o) odboj svetlobe p) lom svetlobe q) leče r) valovanja s) izmenični krogi t) učbeniki za visoke šole

  53(075.8)(076)
  COBISS-ID 104042240

  35.
  KUMPERŠČAK, Vitodrag
          Izpitne naloge iz fizike : z rešitvami / Vito Kumperščak. - Ponatis. - Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2001 ( : Tiskarna tehniških fakultet). - 144 str. : ilustr. ; 23 cm

  300 izv.
  a) Fizika - Vaje za visoke šole b) fizika c) vaje d) izpitne naloge e) učbeniki za visoke šole

  53(075.8)(079.1)
  COBISS-ID 114242304

  36.
  STROPNIK, Jože, 1947-
          Kinetika. Zapiski predavanj / Jože Stropnik. - Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, 1990 (Ljubljana : B. Kralj). - 150 str. : ilustr. ; 24 cm

  300 izv. - Bibliografija na hrbtu nasl. str.
  ISBN 86-7217-055-6
  a) fizika b) kinetika c) zakoni d) ravnotežna enačba e) delo f) energija g) moč h) izkoristek i) gibalna količina j) sunek sile k) moment l) trk masnih točk m) relativno gibanje n) sistem masnih točk o) togo telo p) masni vztrajnostni momenti q) ravninsko gibanje r) vrtenje telesa s) reakcije t) nihanja u) učbeniki za visoke šole

  531.3(075.8)
  COBISS-ID 21625088


  54 KEMIJA.


  37.
  BAI, Chunli
          Scanning tunneling microscopy and its application / Chunli Bai. - 2nd revised ed. - Berlin : Springer ; Shanghai : Scientific & Technical Publishers, cop. 2000. - XIV, 368 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Springer series in surface sciences, ISSN 0931-5195 ; 32)

  Prevod in priredba dela: Saomiao suidao xianweishu ji qi yingyong. - Kazalo
  ISBN 3-540-65715-0
  a) Scanning tunneling microscopy b) Surfaces (Physics) c) Surface chemistry d) kemija e) rastrska elektronska mikroskopija f) spektroskopsko slikanje g) metode h) instrumentacija i) študije čistih površin j) polprevodniki k) površinska kemija l) biološki vzorci m) modificiranje površin

  537.533.35:57.086.3:544.7
  COBISS-ID 22533893

  38.
  LECHTANSKI, Valerie Ludwig, 1958-
          Inquiry-based experiments in chemistry / Valerie Ludwig Lechtanski. - Washington : American Chemical Society ; Oxford : Oxford University Press, 2000. - XIX, 252 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-8412-3570-8
  a) Chemistry - Laboratory manuals b) eksperimentalna kemija c) laboratorijski priročnik d) laboratorijske vaje e) eksperimentalno delo f) opisi eksperimentov g) laboratorijski dnevnik h) učbeniki

  54(076.5)
  COBISS-ID 23470085

  39.
          LEKSIKON kemije / . - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2001 ( : Mladinska knjiga). - 245 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Mali leksikoni)

  Prevod in priredba dela: The Hutchinson pocket dictionary of chemistry
  ISBN 86-11-15842-3
  a) kemija b) leksikoni

  54(031)
  COBISS-ID 110920448

  40.
  MUTAFTSCHIEV, Boyan, 1932-
          The atomistic nature of crystal growth / Boyan Mutaftschiev. - Berlin ; Heidelberg ; New York : Springer-Verlag, 2001. - XIII, 368 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Springer series in materials science, ISSN 0933-033X ; vol. 43)

  Kazala
  ISBN 3-540-66496-3
  a) Crystal growth b) kemija c) kristalografija d) statistična termodinamika e) fazno ravnotežje f) nukleacija g) rast kristalov

  548.2+548.5
  COBISS-ID 23467525

  41.
  TSUJII, Kaoru
          Surface activity : principles, phenomena, and applications / Kaoru Tsujii. - San Diego : Academic Press, 1998. - X, 245 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Series in polymers, interfaces, and biomaterials)

  Bibliografija: str. 229-238. - Kazalo
  ISBN 0-12-702280-5
  a) Surface active agents b) Surface chemistry c) Surface chemistry d) Surface active agents e) kemija f) površinsko aktivne snovi g) lastnosti h) aplikacije i) biološki sistemi

  544.7
  COBISS-ID 22515205

  42.
  WALKER, Colin Harold, 1936-
          Organic pollutants : an ecotoxicological perspective / C. H. Walker. - London ; New York : Taylor & Francis, 2001. - XIII, 282 str. : graf. prikazi, tabele ; 25 cm

  Kazala. - Bibliografija: str. 258-274
  ISBN 07-484-0961-0 ISBN 07-484-0962-9 (broš.)
  a) Organic compounds - Toxicology b) Organic compounds - Environmental aspects c) Environmental toxicology d) organska kemija e) organske spojine f) toksikologija g) onesnaževanje okolja h) učinki na okolje i) učinki na zdravje j) vrste spojin

  547-3:615.917:504.054
  COBISS-ID 23492101


  57 BIOLOGIJA. EKOLOGIJA.


  43.
  INTERNATIONAL Conference on Bioelectromagnetism (3 ; 2000 ; Bled)
          Proceedings including program / 3rd International Conference on Bioelectromagnetism and 1st Slovenian-Croatian Meeting on Biomedical Engineering, 8 - 12 October 2000 in connection with COST 244bis 11th Workshop on Biomedical Applications of Electromagnetic Fields and Management Committee Meeting, 7 - 8 October 2000, Bled - Slovenia ; . - Ljubljana : Faculty of Electrical Engineering, 2000 (Ljubljana : Bori). - XX, 260 str. : ilustr. ; 30 cm

  Potiskane notr. str. ov. - 200 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov. - Kazalo
  ISBN 961-6210-95-5
  a) Bioelektromagnetizem - Mednarodna posvetovanja b) biologija c) biološki sistemi d) elektromagnetna polja e) bioelektromagnetizem f) električne simulacije g) magnetne simulacije h) vplivi na zdravje i) zborniki

  577:537.8(063)
  COBISS-ID 109217792

  44.
          LEKSIKON biologije / . - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2000 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 187 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Mali leksikoni)

  Prevod dela: The Hutchinson pocket dictionary of biology
  ISBN 86-11-15839-3
  a) biologija b) leksikoni

  57(031)
  COBISS-ID 108665088

  45.
  PETRONIJEVIĆ, Živomir B.
          Opšta i primenjena enzimologija. 1, Uvod, nomenklatura i klasifikacija enzima, struktura enzima, određivanje aktivnosti enzima / Živomir B. Petronijević. - Leskovac : Tehnološki fakultet, 2000. - 399 str. : ilustr. ; 24 cm

  Na vrhu nasl. str.: Univerzitet u Nišu. - Kazalo
  ISBN 86-82367-29-7
  a) biokemija b) encimologija c) encimi d) nomenklatura e) klasifikacija f) struktura g) določanje aktivnosti h) učbeniki

  577.15
  COBISS-ID 23698949


  61 MEDICINA.


  46.
  SLOVENSKO zdravniško društvo. Združenje internistov. Strokovni sestanek (2000 ; Ljubljana)
          Zbornik predavanj / Slovensko zdravniško društvo, Združenje internistov, strokovni sestanek Ljubljana, 22. in 23. september 2000 ; . - Novo mesto : Krka, 2000 ( : Vek). - 96 str. : ilustr., tabele ; 24 cm

  1.000 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov
  ISBN 961-6374-00-1
  a) Interna medicina - Posvetovanja b) Notranje bolezni - Zdravljenje - Posvetovanja c) medicina d) osteoporoza e) ledvične bolezni f) kardiovaskularne bolezni g) diabetes h) zborniki

  616.1/.4(063)(082)
  COBISS-ID 108967936


  620.1/.2 PREISKAVA MATERIJALA. NAUK O MATERIJALIH.


  47.
          8. konferenca o materialih in tehnologijah = 8th Conference on Materials and Technology / H. J. Grabke ... . - Portorož : Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana : Kemijski inštitut : Institut Jožef Stefan : Oddelek za materiale in metalurgijo, NTF, Univerze v Ljubljani : Slovensko društvo za materiale : Slovensko kemijjsko društvo, Sekcija za polimere in keramiko : Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije, 10.-12.oktober 2000. - 163 str. ; 30 cm

  a) materiali b) obdelave materialov c) strukture materialov d) trdnost e) tehnologije obdelave f) preskušanje materialov g) preiskave materialov h) zborniki

  620.1/.2(063)
  COBISS-ID 2223642

  48.
  KOVAČ, Miran
          Gradiva. Zapiski predavanj / Miran Kovač. - 1. popravljena izd. - Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, 2001 (Ljubljana : Littera picta). - XVI, <498>, XXXVII str. : ilustr. ; 24 cm

  200 izv. - Bibliografija: str. I-IV. - Kazala
  ISBN 961-6238-52-3
  a) Materiali - Učbeniki za visoke šole b) materiali c) gradiva d) fizikalni vidik e) kristalne mikrostrukture f) površine g) kristalizacija h) binarni fazni diagrami i) preskušanje materialov j) pridobivanje kovin k) rafiniranje l) tehnične zlitine m) žarjenje jekla n) kaljenje jekla o) maloogljična jekla p) tračna jekla q) konstrukcijska jekla r) nerjavna jekla s) železove zlitine t) neželezne zlitine u) utrjevanje v) prašna metalurgija w) praškasta metalurgija x) keramika y) anorganske nekovine z) polimeri š) korozija đ) oblike korozije ć) korozijska zaščita č) litje &127;) gnetenje !) učbeniki za visoke šole

  620.1/.2(075.8)
  COBISS-ID 111666688


  621 SPLOŠNO STROJNIŠTVO. JEDRSKA TEHNIKA. ELEKTROTEHNIKA. MEHANSKA TEHNOLOGIJA.


  49.
  DAN varilne tehnike (2001 ; Krško)
          Zbornik prispevkov / Dan varilne tehnike 2001, Krško, 12. april 2001 ; >. - Krško : Društvo za varilno tehniko, 2001 ( : T. Babovič). - 161 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

  Prispevki v slov., en v slovaš. - 250 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov
  a) strojništvo b) varilna tehnika c) zvari d) napake v zvaru e) ugotavljanje napak f) posebnosti pri varjenju g) izobraževanje varilcev h) kakovost zvarov i) odpornost zvarov j) zborniki

  621.791(063)(082)
  COBISS-ID 112021760

  50.
  KOPAČ, Janez, 1949-
          Obdelovalni stroji. Zv. 1, Osnovna izhodišča in značilnosti / Janez Kopač. - Dopolnjena izd. - Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, 2001 (Ljubljana : OFSA)

  ISBN 961-6238-51-5
  a) Obdelovalni stroji - Učbeniki za visoke šole b) Odrezovalni stroji - Učbeniki za visoke šole c) strojništvo d) obdelovalni postopki e) obdelovalni stroji f) odrezovalni stroji g) oblikovanje strojev h) vodilni deli strojev i) pogonski deli strojev j) trenje k) mazanje l) stružnice m) VHO stroji n) učbeniki za visoke šole

  621.9(075.8)
  COBISS-ID 111311872


  621.039 JEDRSKA TEHNIKA.


  51.
  INTERNATIONAL Conference Nuclear Energy in Central Europe '99 (1999 ; Portorož)
          Proceedings / International Conference Nuclear Energy in Central Europe '99 embedded Meeting Neutron Imaging Methods to Detect Defects in Materials, Portorož, Slovenia, 6 to 9 September, 1999 ; Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije = Nuclear Society of Slovenia ; . - Ljubljana : Nuclear Society of Slovenia, 1999. - 2 zv. (, 793 str.) : ilustr., tabele ; 28 cm

  Bibliografija in abstract pri večini prispevkov. - Kazalo
  ISBN 961-6207-13-X
  a) Jedrska energija - Mednarodna posvetovanja b) jedrska fizika c) jedrska energija d) reaktorska fizika e) raziskovalni reaktorji f) varnostna vprašanja g) radioaktivni odpadki h) radiološka zaščita i) nevtronske metode slikanja j) zborniki

  621.039(4-014)(063)(082)
  COBISS-ID 105053696

  52.
          POROČILO o jedrski in sevalni varnosti v Sloveniji v letu 2000 : EPA 281-III. - Ljubljana : Državni zbor Republike Slovenije, 2001. - 190 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, ISSN 1318-0169 ; Letn. 27, št. 71(6. september 2001))

  a) jedrska energija b) Slovenija c) jedrska varnost d) ekologija e) varstvo pred sevanje f) delovno okolje g) odlaganje radioaktivnih odpadkov h) poročila

  621.039(497.4)
  COBISS-ID 12015078


  621.3 ELEKTROTEHNIKA.


  53.
  ASHENDEN, Peter J.
          The designe's guide to VHDL / Peter J. Ashenden. - 2nd ed. - San Francisco : Morgan Kaufmann, cop. 2002. - XXIV, 759 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 CD-ROM

  Kazalo
  ISBN 1-55860-674-2
  a) VHDL (Computer hardware description language) b) elektrotehnika c) strojno načrtovanje d) jeziki za opis strojne opreme e) VHDL f) računalniške simulacije g) programabilne naprave h) načrtovanje i) verifikacija strojne opreme j) pregledno delo

  621.38.049.77:004.43
  COBISS-ID 23460357

  54.
  BABIČ, Rudolf
          Elektronska vezja. Krmiljeni viri in impedančni pretvorniki / Rudolf Babič. - 1. izd. - Maribor : Fakulteta za eletrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za elektroniko, 1999 (Maribor : Tiskarna tehniških fakultet). - II, 115 str. : ilustr. ; 23 cm

  200 izv. - Bibliografija: str. 112. - Kazalo
  ISBN 86-435-0292-8
  a) Elektronska vezja - Učbeniki za visoke šole b) elektrotehnika c) elektronika d) elektronska vezja e) krmiljeni viri f) impedančni pretvorniki g) tokovni viri h) žiratorji i) učbeniki za visoke šole

  621.37/.38(075.8)
  COBISS-ID 44206337

  55.
  BABIČ, Rudolf
          Operacijski ojačevalniki : vrste, lastnosti in osnovna vezja / Rudolf Babič. - 1. izd. - Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2001 (Maribor : Tiskarna tehniških fakultet). - II, 101 str. : ilustr. ; 23 cm

  100 izv.
  ISBN 86-435-0390-8
  a) elektrotehnika b) elektronika c) operacijski ojačevalniki d) vrste e) lastnosti f) vezja g) učbeniki za visoke šole

  621.374.3/.5(075.8)
  COBISS-ID 45804033

  56.
  DUGONIK, Bogdan
          Digitalni sistemi : / Bogdan Dugonik. - 1. izd. - Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2000 (v Mariboru : Založniško tiskarska dejavnost Tehniških fakultet). - 185 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

  Podnasl. v kolofonu. - Poglavje 7.4 Projekt 3 v angl. - 200 izv. - Bibliografija: str. 185
  ISBN 86-435-0314-2
  a) Digitalni sistemi - Učbeniki za visoke šole b) elektrotehnika c) digitalni sistemi d) elektronika e) telekomunikacije f) digitalne tehnike g) integrirana vezja h) TTL i) CMOS j) laboratorijske vaje k) računalniške vaje l) načrtovanje elektronskih vezij m) programska orodja n) LogicWorks o) učbeniki za visoke šole

  621.38.049.7:004.42(075.8)(076.5)
  COBISS-ID 44779009

  57.
  GRČAR, Bojan
          Uvod v zaščito elementov elektroenergetskih sistemov / Bojan Grčar. - 1. izd. - Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 1999 ( : Tiskarna tehniških fakultet). - III, 291 str. : ilustr., tabele ; 23 cm

  100 izv. - Bibliografija: str. 287-288. - Kazalo
  ISBN 86-435-0286-3
  a) Elektroenergetski sistemi - Zaščita - Učbeniki za visoke šole b) elektrotehnika c) energetika d) EES - Elektroenergetski Sistemi e) zaščita elektroenergetskih sistemov f) EES g) obratovalna stanja EES h) simetrične komponente i) nesimetrične okvare j) zaščitni transformatorji k) zaščita sinhronskih generatorjev l) zaščita transformatorjev m) zaščita zbiralk n) zaščita vodov o) numerična zaščita p) učbeniki za visoke šole

  621.316.9(075.8)
  COBISS-ID 44784897

  58.
  HAMLER, Anton
          Elektrotehnika / Anton Hamler, Igor Tičar. - 1. izd. - Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2000 ( : Tiskarna tehniških fakultet). - III, 143 str. : ilustr. ; 30 cm

  200 izv. - Bibliografija: str. 143
  ISBN 86-435-0365-7
  a) Elektrotehnika - Učbeniki za visoke šole b) elektrotehnika c) elektrika d) elektrostatično polje e) tokovna polja f) magnetna polja g) izmenične veličine h) tokokrogi i) resonančni pojavi j) polprevodniki k) učbeniki za visoke šole

  537(075.8)
  COBISS-ID 45383937

  59.
  INTERNATIONAL Conference on Power System Protection (12 ; 2000 ; Bled)
          Proceedings of the 12th International Conference on Power System Protection - PSP 2000, Bled, Slovenia, September 27th - 29th, 2000 / organized by University of Ljubljana ; . - Ljubljana : Faculty of Electrical Engineering, 2000 (Ljubljana : Vir Art). - IV, 292 str. : graf. prikazi ; 30 cm

  ISBN 961-6210-93-9
  a) Elektroenergetski sistemi - Zaščita - Mednarodna posvetovanja b) elektrotehnika c) elektroenergetika d) elektroenergetski sistemi e) zaščita sistemov f) digitalna zaščita g) razvoj algoritmov h) odkrivanje napak i) zanesljivost zaščite j) krmiljenje k) telekomunikacije l) simulacije zaščite m) zborniki

  621.311.004.4(063)
  COBISS-ID 108954880

  60.
  KASTREVC, Mitja
          Praktikum iz elektrotehnike za strojnike in tekstilce / Mitja Kastrevc, Rudolf Pušenjak. - (Dopolnjena in razširjena izd.). - Maribor : Fakulteta za strojništvo, 2001 (Maribor : Tiskarna Tehniških fakultet). - 77 str. : ilustr. ; 30 cm

  Ov. nasl. - Večinoma šteta vsaka druga str. - 500 izv. - Bibliografija: str. 77
  ISBN 86-435-0400-9
  a) Elektrotehnika - Vaje za visoke šole b) elektrotehnika c) električne meritve d) elektronika e) vezja f) osnovni elementi g) eksperimentalne vaje h) merilni instrumenti i) oznake j) opisi k) napake pri meritvah l) učbeniki za visoke šole

  621.317(075.8)(076.5)
  COBISS-ID 46046721

  61.
          KROŽNI praktikum : smer elektronika : univerzitetni program, 3. letnik (5. in 6. semester) : navodila za vaje. Šolsko leto 2001/2002 / ; urednik Mitja Solar>. - 3. izd. - Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2001 (Maribor : Tiskarna tehniških fakultet)

  150 izv.
  ISBN 86-435-0431-9
  a) elektrotehnika b) elektronika c) merilna tehnika d) meritve v elektroniki e) laboratorijske vaje f) nelinearna elektronika g) teorija vezij h) regulacije i) elektronska vezja j) računalniško načrtovanje vezij k) učbeniki za visoke šole

  621.37/.38(075.8)(076.5)
  COBISS-ID 46427649

  62.
          KROŽNI praktikum : smer elektronika : univerzitetni program, 4. in 5. letnik (7.,8. in 9. semester) : navodila za vaje. Šolsko leto 2001/2002 / ; urednik Mitja Solar>. - 2. izd. - Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2001 (Maribor : Tiskarna tehniških fakultet)

  150 izv.
  ISBN 86-435-0432-7
  a) elektrotehnika b) elektronika c) mikroračunalniški sistemi d) elektronska vezja e) energetska elektronika f) integrirana vezja g) vmesniki h) pretvorniki i) merilna tehnika j) meritve v elektroniki k) učbeniki za visoke šole

  621.37/.38(075.8)(076.5)
  COBISS-ID 46427905

  63.
          KROŽNI praktikum : smer elektronika : visokošolski strokovni program, 2. letnik (3. in 4. semester) : navodila za vaje. Šolsko leto 2001/2002 / ; urednik Mitja Solar>. - 3. izd. - Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2001 (Maribor : Tiskarna tehniških fakultet)

  150 izv.
  ISBN 86-435-0433-5
  a) elektrotehnika b) elektronika c) meritve v elektroniki d) elektronski elementi e) vezja f) signali g) prenos signalov h) regulacijska tehnika i) vmesniki j) pretvorniki k) učbeniki z avisoke šole

  621.37/.38(075.8)(076.5)
  COBISS-ID 46426625

  64.
          KROŽNI praktikum : smer elektronika : visokošolski strokovni program, 3. letnik (5. in 6. semester) : navodila za vaje. Šolsko leto 2001/2002 / ; urednik Mitja Solar>. - 3. izd. - Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2001 (Maribor : Tiskarna tehniških fakultet)

  150 izv.
  ISBN 86-435-0434-3
  a) elektrotehnika b) elektronika c) merilna tehnika d) meritve v elektroniki e) integrirana vezja f) učbeniki za visoke šole

  621.37/.38(075.8)(076.5)
  COBISS-ID 46426881

  65.
  LIPNIK, Gorazd
          Senzorska tehnika II. Gradivo za laboratorijske vaje / Gorazd Lipnik, Jože Koprivnikar. - Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 1999. - 55 f. : graf. prikazi ; 30 cm

  a) Električna merjenja - Vaje za visoke šole b) elektrotehnika c) merilna tehnika d) merjenja e) električne meritve f) senzorji g) merilna negotovost h) VX/BUS i) GPIB vodilo j) Hewlet Packart instrumenti k) HP Basic ukazi l) HP 3852 A m) merilni sistemi n) HP 75000 o) multimeter p) HP 3478A q) laboratorijske vaje r) učbeniki za visoke šole

  621.317(075.8)(076.1)
  COBISS-ID 5169686

  66.
  MATKO, Vojko
          Analize in sinteze rezultatov v preizkusni tehniki : / Vojko Matko, Jože Koprivnikar. - 1. izd. - Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za avtomatiko, 2001 (Maribor : Tiskarna tehniških fakultet). - <134> str. loč. pag. : ilustr. ; 30 cm

  Nasl. v kolofonu in v CIP-u: Avtomatika. - Priloge v angl. - 100 izv. - Bibliografija
  - - Računalniške simulacije v preizkusni tehniki : primeri simulacijskih vaj, navodila za uporabo analiz / avtor Vojko Matko. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm
  ISBN 86-435-0385-1
  a) Električna merjenja - Uporaba računalnikov - Vaje za visoke šole b) Merilni instrumenti - Vaje za visoke šole c) elektrotehnika d) merilna tehnika e) električne meritve f) uporaba računalnika g) analize rezultatov h) sinteze rezultatov i) preizkusne tehnike j) učbeniki za visoke šole

  621.317(075.8)(076.5)
  COBISS-ID 45784065

  67.
  MIKOLA, Ladislav
          Elektrotehnika : laboratorijske vaje za študijski program računalništvo in informatika / Ladislav Mikola. - 1. izd. - Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2001 (Maribor : Tiskarna tehniških fakultet). - II, 20 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 el. disketa

  50 izv.
  ISBN 86-435-0392-4
  a) Elektrotehnika - Vaje za visoke šole b) elektrotehnika c) merilna tehnika d) laboratorijske vaje e) učbeniki za visoke šole

  621.317(075.8)(076.5)
  COBISS-ID 45832193

  68.
  MIKOLA, Ladislav
          Meritve : merilne metode in laboratorijske vaje / Ladislav Mikola, Marjan Golob. - 1. ponatis. - Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2001 ( : Tiskarna tehniških fakultet). - VIII, 213 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Zbirka Merilna tehnika)

  200 izv.
  ISBN 86-435-0386-X
  a) elektrotehnika b) merilna tehnika c) merjenje upornosti d) induktivnost e) kapacitivnost f) merilni mostiči g) kompenzatorji h) enosmerni kompenzatorji i) merilni mostiči j) merjenje moči

  621.317(075.8)(076.5)
  COBISS-ID 45783809

  69.
  MILANOVIČ, Miro
          Analogna integrirana vezja v industrijski elektroniki / Miro Milanovič ; . - 1. izd. - Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 1999 (V Mariboru : Založniško tiskarska dejavnost Tehniških fakultet). - V, 305 str. : graf. prikazi ; 23 cm

  100 izv.
  ISBN 86-435-0279-0
  a) elektrotehnika b) elektronika c) analogna integrirana vezja d) tranzistorski ojačevalniki e) operacijski ojačevalniki f) izhodne ojačevalne stopnje g) vezja z operacijskimi ojačevalniki h) filtri i) oscilatorji j) generatorji pravokotnih signalov k) generatorji trikotnih signalov

  621.38.049.7(075.8)
  COBISS-ID 43972865

  70.
  PIHLER, Jože
          Laboratorijske vaje iz visokonapetostne tehnike / Jože Pihler, Dimitrij Kos, Darko Koritnik. - 3., popravlj. izd. - Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2000. - 49 str. : graf. prikazi ; 29 cm

  60 izv.
  a) elektrotehnika b) merilna tehnika c) izmenična visoka napetost d) merjenje napetosti e) razelektrenje v zraku f) razelektrenje v trdem dielektriku g) udarna napetost h) delne praznitve i) enosmerna visoka napetost j) udarna napetost k) kosovni preskusi l) vklopna zmogljivost aparatov m) izklopna zmogljivost aparatov

  621.317.027(076.5)
  COBISS-ID 5941014

  71.
  PIHLER, Jože
          Stikalne naprave elektroenergetskega sistema : laboratorijske vaje / Jože Pihler, Andrej Hanžič, Darko Koritnik ; . - 1. izd. - Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2000 (Maribor : Tiskarna tehniških fakultet). - IV, 59 str. : ilustr. ; 30 cm

  100 izv.
  ISBN 86-435-0312-6
  a) Elektroenergetski sistemi - Učbeniki za visoke šole b) Stikalne naprave - Učbeniki za visoke šole c) elektrotehnika d) energetika e) elektroenergetski sistemi f) energetska omrežja g) simulacije h) analize i) programska orodja j) PSCAD/EMTDC 3.0 k) stikalne naprave l) laboratorijske vaje m) učbeniki za visoke šole

  621.316(075.8)(076.5)
  COBISS-ID 44714241

  72.
  SOLAR, Mitja
          Meritve v elektroniki : / Mitja Solar. - 1. izd. - Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2001 (v Mariboru : Založniško-tiskarska dejavnost Tehniških fakultet). - XII, 312 str. : graf. prikazi ; 30 cm

  Podnasl. v kolofonu. - 150 izv.
  ISBN 86-435-0410-6
  a) elektrotehnika b) merilna tehnika c) merilni sistemi d) meritve linearnih sistemov e) šumni signali f) merilni ojačevalniki g) zmanjšanje motenj h) vmesniki i) pretvorniki j) leektronski instrumenti k) merilne naprave l) elektromagnetna združljivost m) elektronski instrumenti

  621.38.08(075.8)
  COBISS-ID 46100737

  73.
  ŠUBIC, Ivan
          Elektrika, nje proizvajanje in uporaba / spisal Ivan Šubic ; . - Ljubljana : Društvo Sloko CIGRE, 1999 (Ljubljana : Littera picta). - LXIV, 359 str. : ilustr. ; 25 cm

  Nasl. na ov. in hrbtu: Elektrika. - Kazalo. - Izv. izd.: V Ljubljani : Matica slovenska, 1897
  ISBN 961-6265-06-7
  a) Elektrika b) Elektrotehnika c) elektrotehnika d) faksimile e) električni pojavi f) električna energija g) uporaba energije h) pregledno delo

  621.3
  COBISS-ID 99244032

  74.
  TIČAR, Igor
          Osnove elektrotehnike. Zv. 3, Izmenični tokokrogi in prehodni pojavi / Igor Tičar, Tine Zorič. - 1. izd. - Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2001 ( : Tiskarna tehniških fakultet). - V, 252 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  700 izv.
  ISBN 86-435-0370-3
  a) elektrotehnika b) izmenični tokokrogi c) izmenične veličine d) idealni elementi e) resonančni pojavi f) realni elementi g) induktivno povezani tokokrogi h) večfazni sistemi i) prehodni pojavi j) četveropoli

  621.3(075.8)
  COBISS-ID 45475073

  75.
  VORŠIČ, Jože
          Elektrotermija / Jože Voršič, Janez Bratina. - Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2000 ( : Studio N). - 237 str. : ilustr. ; 24 cm

  350 izv.
  ISBN 86-435-0414-9
  a) elektrotehnika b) elektrotermija c) termoelektrotehnika d) toplota e) uporovno segrevanje f) indukcijsko segrevanje g) taljenje h) dielektrično segrevanje i) segrevanje z elektronskim curkom j) laser k) elektronsko varjenje l) učbeniki za visoke šole

  621.36(075.8)
  COBISS-ID 46129153

  76.
  WHITE, Richard M., 1930-
          Electrical engineering uncovered / Dick White, Roger Doering. - 2nd ed. - Upper Saddle River : Prentice Hall, cop. 2001. - XX, 354 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-1309-1452-5
  a) Electric engineering b) Electronics c) elektrotehnika d) inženirsko načrtovanje e) inženirska etika f) komunikacije g) internet h) optične i) digitalne naprave j) logične naprave k) polprevodniki l) pregledno delo

  621.38
  COBISS-ID 22973701

  77.
  ZAGRADIŠNIK, Ivan
          Električni rotacijski stroji : učbenik / Ivan Zagradišnik, Bojan Slemnik. - Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2001 (Maribor : Tiskarna Tehniških fakultet). - V, 313 str. : ilustr. ; 24 cm

  120 izv. - Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 86-435-0382-7
  a) Rotacijski električni stroji - Učbeniki za visoke šole b) elektrotehnika c) električni stroji d) magnetni krog e) vzbujanje navitij f) navitja izmeničnih strojev g) induciranje napetosti h) tokovna obloga i) reakcije navitij j) izgube k) izkoristek l) segrevanje m) hlajenje n) asinhronski stroji o) obratovanje p) spreminjanje števila vrtljajev q) zaviranje r) vrtilni transformator s) sinhronski stroji t) način delovanja u) konstrukcija v) nenasičen sinhronski stroj w) vzbujanje x) koračni motorji y) komutatorski stroji z) navitja š) enosmerni stroji đ) amplidin ć) učbeniki za visoke šole

  621.313(075.8)
  COBISS-ID 45738241

  78.
  ZAGRADIŠNIK, Ivan
          Elektromehanski pretvorniki : zapiski predavanj / Ivan Zagradišnik ; . - 3. izd. - Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2001 (Maribor : Tiskarna Tehniških fakultet). - 168 str. : ilustr. ; 30 cm

  150 izv. - Bibliografija: str. 168
  ISBN 86-435-0376-2
  a) Električni stroji - Učbeniki za visoke šole b) Transformatorji - Učbeniki za visoke šole c) elektrotehnika d) električni stroji e) transformatorji f) asinhronski stroji g) sinhronski stroji h) komutatorski stroji i) učbeniki za visoke šole

  621.313/.314(075.8)
  COBISS-ID 111302400

  79.
  ZORIČ, Tine
          Osnove elektrotehnike. Zv. 1, Elektrostatična in tokovna polja / Tine Zorič, Dali Đonlagić ; . - Ponatis. - Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2000 (Maribor : Tiskarna Tehniških fakultet). - VII, 285 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Bibliografija: str. 282-285
  ISBN 86-435-0006-2
  a) elektrotehnika b) elektrostatična polja c) elektrine d) Coulombov zakon e) električna poljska jakost f) električni potencial g) dielektriki h) električna energija i) tokovna polja j) električni tok k) prevodnost l) upornost m) delo n) moč o) vezave uporov p) Kirchhoffova zakona q) učbeniki za visoke šole

  621.3.01(075.8)
  COBISS-ID 5940502


  628 ZDRAVSTVENA TEHNIKA. VODA. SANITARNE NAPRAVE. SVETLOBNA TEHNIKA.


  80.
          VODA 2000 : za kakšno ceno? : mednarodni strokovni posvet = Water <2000> : at what price? : international conference, 4. - 5. oktober/october 2000, Portorož, Slovenija / . - Ljubljana : Zbornica gospodarskih javnih služb in varstva okolja Slovenije = Chamber of Public Utilities and Environmental Protection of Slovenia, 2000 (Ljubljana : Tiskarna Ljubljana). - 126 str. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija pri nekaterih, povzetki pri vseh prispevkih
  a) Voda - Preskrba - Mednarodna posvetovanja b) vodni viri c) pitna voda d) zborniki

  628.1(063)(082)
  COBISS-ID 109321984


  63 KMETIJSTVO. GOZDARSTVO.


  81.
  HLAVATY, Marija
          Nomenklatura kmetijskih proizvodov 2000 : (delovno gradivo) / . - Ljubljana : Statistični urad Republike Slovenije, 2000 ( : Bori). - 69 str. ; 30 cm. - (Klasifikacije, ISSN 1408-9114 / Statistični urad Republike Slovenije ; št. 6)

  Avtorica navedena v kolofonu. - 300 izv.
  ISBN 961-6349-23-6
  a) Kmetijski proizvodi - Nomenklatura - Slovenija b) standardna klasifikacija c) kmetijski proizvodi d) nomenklatura e) Slovenija f) priročniki

  001.4:633/639(497.4)(083.72)
  COBISS-ID 109618688

  82.
          PRESKUŠANJE sort poljščin in vrtnin v Sloveniji v letu 2000 = Testing varieties of field crops and vegetables in Slovenia in 2000 / izvrednotenje poskusov in priprava gradiva za tisk Zoran Čergan ... ; uredila Zoran Čergan, Valentina Povše ; urednica zbirke Lili Marinček. - Ljubljana : Kmetijski inštitut Slovenije, 2001 (Ljubljana : Birografika BORI d.o.o.). - graf. prikazi, tabele. - 247 str. - (Prikazi in informacije ; 217)

  Kazalo
  ISBN 961-6224-63-8
  a) kmetijstvo b) poljščine c) zelenjava d) sorte e) preizkušanje f) Slovenija g) tehnično poročilo

  633(497.4)
  COBISS-ID 1070952


  64 GOSPODINJSTVO.


  83.
  MACGOWAN, John
          Naredimo sami : popravimo, olepšajmo, vzdržujmo / John McGowan, Roger DuBern ; . - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1992 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 239 str. : ilustr. ; 26 cm

  Prevod dela: Do it yourself. - Kazalo
  a) gradbeništvo b) orodja c) materiali d) stanovanja e) hiše f) obrtniška dela g) vzdrževanje h) popravila i) obnavljanje j) naredi sam k) priročniki

  64.004.67
  COBISS-ID 31320832


  65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA V INDUSTRIJI TRGOVINI IN PROMETU.


  84.
  SOUTH East Europe Regional Conference on Project Management (1 ; 2000 ; Ljubljana)
          Proceedings and final programme / SENET - 1st South East Europe Regional Conference on Project Management, November 9 - 11, 2000, Ljubljana, Slovenia ; edited by B. Semolič ... ; . - Ljubljana : Slovenian Project Management Association, 2000. - 425 str. : ilustr. ; 30 cm

  Kazalo
  ISBN 961-90160-2-5
  a) Podjetja - Projektno vodenje - Posvetovanja b) Management - Strategija - Posvetovanja c) organizacija poslovanja d) podjetja e) projektno vodenje f) strateško upravljanje g) razvojne strategije h) management i) zborniki

  65.012(063)
  COBISS-ID 109791488


  656 TRANSPORTNE USLUGE. ORGANIZACIJA IN KONTROLA PROMETA.


  85.
  KUCLAR, Helga
          S kolesom v promet / . - 7. dopolnjena izd. - Ljubljana : Avto-moto zveza Slovenije, 2001 (Ljubljana : "Jože Moškrič"). - 60 str. : ilustr. ; 29 cm

  3.000 izv.
  ISBN 961-6408-01-1
  a) Kolesarji - Prometna vzgoja - Priročniki b) šport c) prometna vzgoja d) kolesarstvo e) pravila vožnje f) prometni znaki g) učenci h) priročniki

  656.183
  COBISS-ID 113798912


  658 UPRAVLJANJE. VODENJE.


  86.
  BROWN, Steve, 1957-
          Manufacturing the future : strategic resonance for enlightened manufacturing / Steve Brown. - London : Prentice Hall, 2000. - XI, 212 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-273-64322-3
  a) Manufactures - Forecasting b) industrijska proizvodnja c) operacijsko vodenje d) raziskave e) razvoj f) inovacije g) strateško planiranje h) proizvodni procesi i) zagotavljanje kvalitete j) JIT k) pretok materiala l) človeški resursi

  658.5
  COBISS-ID 23467013

  87.
  INTERNATIONAL Workshop on Emergent Synthesis (3 ; 2001 ; Bled)
          Proceedings of the 3rd International Workshop on Emergent Synthesis IWES '01, Bled, Slovenia, March 12 - 13, 2001 / jointly organized by Department of Control and Manufacturing Systems, University of Ljubljana, Slovenia and Graduate School of Science and Technology, Kobe University, Japan ; edited by Peter Butala and Kanji Ueda. - Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, LAKOS, 2001 (Ljubljana : Škala grafika). - 222 str. : ilustr. ; 29 cm + errata

  Hrbt. nasl.: IWES '01 - The 3rd International ... Synthesis. - 200 izv. - Bibliografija in abstract pri vseh prispevkih
  ISBN 961-6238-49-3
  a) organizacija proizvodnje b) proizvodni sistemi c) sinteze pojavov d) umetna inteligenca e) adaptivni sistemi f) kompleksni sistemi g) zborniki

  658.5:004(063)(082)
  MECH:
  AF
  COBISS-ID 111312896


  659 REKLAMA. INFORMACIJE.


  88.
  POSVETOVANJE DOK_SIS (2001 ; Portorož)
          / DOK_SIS 2001, Portorož, Slovenija, 23. - 25. maj 2001 ; Media.doc ; . - Ljubljana : Media.doc, 2001 (Ljubljana : Emona). - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 30 cm

  Nasl. naveden na ov. in v CIP-u. - "10 let posvetovanja DOK_SIS" --> na ov. - En prispevek v angl., ostali v slov. - 350 izv. - Bibliografija, povzetek in summary pri večini prispevkov
  ISBN 961-90356-6-6 ISBN 961-90356-4-X !
  a) Informatika - Posvetovanja b) Dokumentacija - Informacijska tehnologija - Posvetovanja c) elektronski dokumenti d) informacijska podpora e) obvladovanje dokumentov f) sistemi za upravljanje g) standardi h) pisarniško poslovanje i) tehnična dokumentacija j) arhiviranje k) elektronsko poslovanje l) dokumentacijski sistemi m) informacijski sistemi n) telekomunikacije o) informacijska tehnologija p) računalniške mreže q) zborniki

  659.2:004(063)(082)
  COBISS-ID 112508416


  66 KEMIJSKA IN SORODNE INDUSTRIJE.


  89.
  BAXTER, Denise E.
          Beer : quality, safety and nutritional aspects / E. Denise Baxter, Paul S. Hughes. - Cambridge : Royal Society of Chemistry, 2000. - XIV, 138 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (RSC Paperbacks)

  ISBN 0-85404-588-0
  a) pivovarstvo b) proizvodnja piva c) kvaliteta piva d) aroma e) prehrambena vrednost

  663.4
  COBISS-ID 22659077

  90.
          BIOREACTION engineering : modeling and control / K. Schugerl, K.-H. Bellgardt (eds.). - Berlin : Springer, cop. 2000. - XI, 604 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 3-540-66906-X
  a) Bioreactors b) biotehnologija c) tehnološki procesi d) bioreaktorji e) modeli bioloških procesov f) analiza pretoka metabolitov g) meritve h) kontrola biolskih procesov i) reaktorski modeli j) proizvodnja piva k) proizvodnja mlečne kisline l) proizvodnja $$ laktamskih antibiotikov m) učbeniki

  66.098:577.12
  COBISS-ID 23400709

  91.
  LADISCH, Michael R., 1950-
          Bioseparations engineering : principles, practice, and economics / Michael R. Ladisch. - New York : J. Wiley & Sons, cop. 2001. - XXIV, 735 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-471-24476-7
  a) Biomolecules - Separation b) Biochemical engineering c) Separation (Technology) d) biotehnologija e) biokemija f) biomolekule g) procesna tehnika h) separacija i) sedimentacija j) centrifugiranje k) filtracija l) uporaba membran m) obarjanje n) kristalizacija o) ekstrakcija p) kromatografske metode q) učbeniki

  57.088:66.02
  COBISS-ID 23312901


  674 LESNA INDUSTRIJA.


  92.
          TEHNOLOGIJA lesa 2 / Andrej Grošelj ... . - 1. ponatis. - Ljubljana : Zveza lesarjev Slovenije, Lesarska založba, 2001 (Ljubljana : Littera picta). - 240 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Srednje izobraževanje. Lesarstvo / Lesarska založba)

  600 izv. - Bibliografija: str. 239-240
  ISBN 961-6295-05-5
  a) Les - Obdelava - Učbeniki za srednje šole b) lesarstvo c) mizarstvo d) obdelava lesa e) preoblikovanje z odrezavanjem f) sintetične mase g) lepljenje lesa h) lepila i) učbeniki za srednje šole

  674.02(075.3)
  COBISS-ID 110905344


  681.5 TEHNIKA AVTOMATSKE REGULACIJE.


  93.
  LEŠ, Martina
          Teorija sistemov z uporabo Matlaba : (teoretske in laboratorijske vaje) / Martina Leš, Rajko Svečko. - 1. izd. - Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2000 ( : Tiskarna tehniških fakultet). - 131 str. : graf. prikazi ; 30 cm

  50 izv.
  ISBN 86-435-0311-8
  a) elektrotehnika b) teorija sistemov c) Matlab d) signali e) transformacije f) simbolično računanje g) linearna analiza sistemov h) analiza stabilnosti i) krivulja lege korenov j) naloge k) učbeniki za visoke šole

  681.51.01(075.8)(076.5)
  COBISS-ID 44773121


  69 GRADBENI MATERIJAL. GRADBENA DELA.


  94.
  HADŽOVIĆ, Šefik
          Ekonomika građenja / autor Šefik Hadžović. - Sarajevo : Šahinpašić, 1997. - 118 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  a) gradbeništvo b) ekonomika c) oblikovanje cen d) gradbeni stroški

  69:65=862
  COBISS-ID 23468293

  95.
  KLINDT, Ludwig
          Kein Arger am Bau : ein Ratgeber fur Bauherren, Planer und Unternehmen / Ludwig Klindt, Eginhardt Klindt. - Stuttgart : Fraunhofer IRB, 1999. - 290 str. : ilustr. ; 24 cm

  ISBN 3-8167-4711-6
  a) gradbeništvo b) poškodbe c) napake d) sanacije e) stanovanjske stavbe f) izolacija g) fasade h) beton i) ravne strehe j) okna k) zimski vrtovi l) detajli

  69.059=30
  COBISS-ID 21624581

  96.
  KNAPTON, John
          Single pour industrial floor slabs : specification, design, construction and behaviour / John Knapton. - London : Thomas Telford, 1999. - 166 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. <162>-166
  ISBN 0-7277-2734-6
  a) Industrial floor space b) gradbeništvo c) materiali d) obrežba e) talna plošča f) industrijski tlaki g) temeljenje

  69=20
  COBISS-ID 21996805

  97.
  SOMAYAJI, Shan
          Civil engineering materials / Shan Somayji. - 2nd ed. - Upper Saddle River : Prentice Hall, cop. 2001. - XVII, 477 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-13-083906-X
  a) Materials b) gradbeništvo c) gradbeni materiali d) gradiva e) lastnosti f) vrste g) agregati h) cement i) veziva j) opeka k) les l) bitumen m) asfalt n) jeklo o) plastika p) zemljine

  691=20
  COBISS-ID 23275525


  71 PROSTORSKO UREJANJE. REGIONALNO PLANIRANJE. URBANIZEM. OBLIKOVANJE KRAJINE.


  98.
  FORD, Larry R.
          The spaces between buildings / Larry R. Ford. - Baltimore ; London : The Johns Hopkins University Press, 2000. - XII, 225 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Center books on space, place, and time)

  Kazalo
  ISBN 0-8018-6330-9 ISBN 0-8018-6331-7 (broš.)
  a) Public spaces - United States - History - 20th century. b) City planning - United States - History - 20th century. c) urbanizem d) krajinska arhitektura e) javni prostori f) načrtovanje g) odprti prostor h) prostor med stavbami i) parki j) drevoredi k) parkirišča l) nezazidane površine

  712.25
  COBISS-ID 23270405

  99.
  LERUP, Lars
          After the city / Lars Lerup. - Cambridge (Mass.) ; London : The MIT Press, 2000. - 200 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-262-12224-3
  a) City planning - History - 20th century. b) City planning - Philosophy c) Metropolitan areas d) Suburbs e) Architecture, Modern - 20th century. f) Metropolitan areas g) City planning - Philosophy h) Architecture, Modern - 20th century. i) City planning - History - 20th century. j) urbanizem k) načrtovanje mest l) teorija m) sodobni trendi n) predmestja

  711=20
  COBISS-ID 23270917


  72 ARHITEKTURA.


  100.
  BORDEN, Iain
          The dissertation : an architecture student's handbook / Iain Borden and Katerina Ruedi. - Oxford : Architectural Press, 2000. - X, 246 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Seriously useful guides ---)

  Kazalo
  ISBN 0-7506-4769-8
  a) Architecture - Study and teaching (Graduate) - United States - Handbooks, manuals, etc b) Dissertations, Academic - United States - Authorship - Handbooks, manuals, etc c) Architecture - Research - Methodology - Handbooks, manuals, etc d) Dissertations, Academic - Abstracts e) arhitektura f) izobraževanje arhitektov g) dizertacije h) raziskovalno delo i) raziskovalna metodologija j) priročniki

  72:378=20
  COBISS-ID 23264005

  101.
          BORDERLINE / Lebbeus Woods, Ekkehard Rehfeld, editors. - Wien ; New York : Springer, 1998. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 21 cm. - (RIEAeuropa book series)

  ISBN 3-211-83081-2
  a) Architecture, Modern - 20th century. b) arhitektura c) teorija d) arhitekturne delavnice e) inovacije f) eksperimentalni projekti

  72.01=20
  COBISS-ID 22683909

  102.
  CHING, Frank, 1943-
          Sketches from Japan / Francis D.K. Ching. - New York : Wiley, 2000. - VIII, 184 str. : ilustr. ; 22 cm

  ISBN 0-471-36360-X
  a) Ching, Frank (1943-) - Notebooks, sketchbooks, etc b) Ching, Frank (1943-) - Journeys - Japan c) Architecture - Japan d) Architectural drawing e) arhitektura f) arhitekturna risba g) prostoročno risanje h) skiciranje i) popotniške skice j) Japonska

  72:74=20
  COBISS-ID 22569477

  103.
          DICTIONARY of architecture & construction / edited by Cyril M. Harris. - 3rd ed. - New York : McGraw-Hill, cop. 2000. - IX, 1028 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-07-135178-7
  a) Architecture - Dictionaries b) Building - Dictionaries c) gradbeništvo d) arhitektura e) terminologija f) konstrukcije g) stavbni elementi h) arhitekturni členi i) tipologija stavb j) gradbeni elementi k) tehnologija gradnje l) tradicionalni detajli m) strokovni slovarji

  72(038)=20
  COBISS-ID 23261701

  104.
          The ELEMENTS of style : an encyclopedia of domestic architectural detail / general editor Stephen Calloway ; . - Rev. ed., reprinted. - London : M. Beazley, 1998. - 568 str. : ilustr. ; 28 cm

  Slovarček: 540-544. - Bibliografija: str. 557-559. - Kazalo
  ISBN 1-85732-834-5
  a) arhitektura b) angleška c) ameriška d) stanovanjska arhitektura e) zunanji izgled stavb f) detajli g) arhitekturni elementi h) arhitekturni detajli i) notranja oprema j) pohištvo k) dekoracija l) ornamentika m) stilna obdobja n) fasade o) vrata p) okna q) zidovi r) stropovi s) tlaki t) kamini u) stopnice v) vgrajeno pohištvo w) svetila x) zgodovinski pregledi

  72.04(410)(091)
  COBISS-ID 1345646

  105.
  MULLER, Christian, 1962-
          Holzleimbau = Laminated timber construction / Christian Muller ; . - Basel ; Berlin ; Boston : Birkhauser, cop. 2000. - 208 str. : ilustr. ; 27 cm

  Vzpor. nem. in angl. besedilo. - Bibliografija: str. 205-206. - Kazalo
  ISBN 3-7643-6267-7 ISBN 0-8176-6267-7 (Boston)
  a) Building, Wooden b) Laminated wood c) arhitektura d) načrtovanje e) les f) lesene konstrukcije g) lepljeni nosilci h) zgodovinski pregled i) tehnologija izdelave j) sanacije k) stropovi l) kupole m) lupine n) hale o) dvorane p) skladišča q) športni objekti r) termalna kopališča s) cerkve t) mostovi

  72.01:624.011.1=20=30
  COBISS-ID 23276549

  106.
  RIERA Ojeda, Oscar
          Virtuelle Architekturmodelle / Oscar Riera Ojeda, Lucas H. Guerra. - Koln : Evergreen, cop. 1999. - 191 str. : večinoma barvne ilustr. ; 29 cm

  - - Hyper-realistic : computer generated architectural renderings. - 1 CD-ROM ; 12 cm
  Nasl. iz enote
  ISBN 3-8228-7122-2
  a) arhitektura b) računalniško načrtovanje c) CAD d) prezentacije e) predstavitve projektov f) računalniška grafika g) animacija h) virtualna arhitektura

  72.01:519.68=30
  COBISS-ID 43784705

  107.
          UNIQUE building : Lord's Media Centre : future systems / . - Chichester : Wiley-Academy, 2001. - 144 str. : ilustr. ; 19 X 25 cm

  ISBN 0-471-98512-0
  a) Monocoque construction b) Aluminium construction c) arhitektura d) javne zgradbe e) športne stavbe f) stadioni za kriket g) medijski center Lord h) London i) postopek načrtovanja j) gradnja k) načrti l) detajli

  725.826=20
  COBISS-ID 23562757


  77 FOTOGRAFIJA.


  108.
  GALER, Mark
          Photography : foundations for art & design : a guide to creative photography / Mark Galer. - 2nd ed. - Oxford : Focal Press, 2000. - X, 189 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazali
  ISBN 0-240-51600-1
  a) Photography, Artistic - Handbooks, manuals, etc b) Photography - Handbooks, manuals, etc c) umetnost d) fotografija e) umetniška fotografija f) nasveti g) lastna podoba h) fotomontaže i) portretiranje j) fotografiranje pokrajine k) fotografska oprema l) fotografske tehnike m) priročniki

  77.04=20
  COBISS-ID 22661125

  109.
          The MANUAL of photography : photographic and digital imaging / Ralph E. Jacobson ... . - 9th ed. - Oxford : Focal Press, 2000. - XI, 459 str. : graf. prikazi, tabele ; 25 cm

  Orig. nasl.: The Ilford manual of photography. - Bibliografija: str. 446. - Kazalo
  ISBN 0-240-51574-9
  a) Photography b) umetnost c) fotografija d) optika e) teorija fotografije f) digitalna fotografska tehnika g) fotografska oprema h) razvijanje i) repruduciranje j) priročniki

  77.01=20
  COBISS-ID 22660357


  8 JEZIKOSLOVJE. SLOVARJI. LITERATURA.


  110.
  BUJAS, Željko
          Veliki englesko-hrvatski rječnik : = English-Croatian dictionary / Željko Bujas. - Zagreb : Nakladni zavod Globus, 1999 (Ljubljana : Delo). - 1526 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Biblioteka Rječnici i leksikoni)

  Podnasl. na ovitku. - Besedilo tudi na spojnih listih. - Kazali
  ISBN 953-167-078-1
  a) Slovarji - Angleščina - Hrvaščina b) slovarji c) angleški d) hrvaški e) angleška izgovorjava f) ameriška izgovorjava

  801.323.2=20=
  COBISS-ID 103580672

  111.
          DICTIONARY and thesaurus. - London : Brockhampton, 1995 (). - 506 str. ; 16 cm. - (Brockhampton reference)

  ISBN 1-86019-048-0
  a) Angleščina - Sinonimi - Slovarji b) slovarji c) sinonimi d) angleški

  802.0-314.1
  COBISS-ID 52091904

  112.
          DICTIONARY of science. - London : Brockhampton, 1995 (). - 251 str. ; 16 cm. - (Brockhampton reference)

  ISBN 1-86019-083-9
  a) Naravoslovje - Leksikoni b) Tehnika - Leksikoni c) tehniški slovarji d) naravoslovje e) tehnika f) medicina g) znanost h) angleški

  801.316.4:5/6=20
  COBISS-ID 51897856

  113.
          FRENCH phrasebook. - : Brockhampton Press, 1995 (). - 187 str. ; 16 cm. - (Brockhampton reference)

  ISBN 1-86019-062-6
  a) Angleščina - Frazeologija - Francoščina - Priročniki b) Francoščina - Konverzacija - Priročniki c) francoščina d) angleščina e) konverzacija f) frazeologija g) priročniki

  802.0-318=40
  COBISS-ID 48292352

  114.
          FRENCH-English, English-French dictionary. - London : Brockhampton, 1995 (). - 252 str. ; 16 cm. - (Brockhampton reference)

  ISBN 1-86019-002-2
  a) slovarji b) francoski c) angleški

  804.0-3=20
  COBISS-ID 48491776

  115.
          GERMAN-English, English-German dictionary. - : Brockhampton Press, 1995 (). - 252 str. ; 16 cm. - (Brockhampton reference)

  ISBN 1-86019-007-3
  a) Slovarji - Nemščina - Angleščina b) slovarji c) nemški d) angleški

  803.0-3=20
  COBISS-ID 48492032

  116.
  ŠIMENC, Zalka
          Angleški jezik. / Zalka Šimenc. - Ljubljana : Srednja trgovska šola, 2001 (). - 131 str. : ilustr. ; 30 cm

  Podrejena stv. nasl. navedena na str. 1. - Za interno uporabo. - Bibliografija: str. 131
  a) Angleščina - Učbeniki za poklicne šole b) izobraževanje c) angleščina d) učbeniki

  811.111(075.3):339.3
  COBISS-ID 113148672


  93 ZGODOVINSKA ZNANOST.


  117.
  LEHNER, Mark
          The complete pyramids / . - London : Thames and Hudson through Tuttle-Mori Agency, cop. 1997 (). - 256 str. : ilustr. ; 26 cm

  Vzpor. stv. nasl., besedilo in pisava v japonščini. - Avtor naveden v kolofonu. - Bibliografija: str. 246-252. - Kazalo
  ISBN 4-88721-409-X ISBN 4-88721-430-8 !
  a) Piramide - Egipt b) Egipt - Kulturna zgodovina - Stari vek c) arhitektura d) zgodovina e) stari Egipt f) piramide g) sodobne piramide h) fotografije

  930.85(32):726.85
  726.85(32)
  904(620):726.85
  COBISS-ID 109830400


  NASLOVNO KAZALO
  • 8. konferenca o materialih in tehnologijah = 8th Conference on Materials and Technology 47

  • Adobe Premiere 6.0 22
  • After the city 99
  • Analize in sinteze rezultatov v preizkusni tehniki 66
  • Analogna integrirana vezja v industrijski elektroniki 69
  • Angleški jezik. 116
  • The atomistic nature of crystal growth 40

  • Beer 89
  • Bioreaction engineering 90
  • Bioseparations engineering 91
  • BorderLine 101

  • Civil engineering materials 97
  • The complete pyramids 117

  • Delivering lifelong continuing professional education across space and time 7
  • The designe's guide to VHDL 53
  • Dictionary and thesaurus 111
  • Dictionary of architecture & construction 103
  • Dictionary of science 112
  • Digitalni sistemi 56
  • The dissertation 100

  • Ekonomika građenja 94
  • Electrical engineering uncovered 76
  • Električni rotacijski stroji 77
  • Elektrika, nje proizvajanje in uporaba 73
  • Elektromehanski pretvorniki 78
  • Elektronska vezja. Krmiljeni viri in impedančni pretvorniki 54
  • Elektrotehnika 58 , 67
  • Elektrotermija 75
  • The elements of style 104
  • English-Croatian dictionary 110

  • French phrasebook 113
  • French-English, English-French dictionary 114

  • Geometrijsko modeliranje 28
  • German-English, English-German dictionary 115
  • Germany global visions 9
  • Gradiva. Zapiski predavanj 48
  • Guide to information sources in the physical sciences 6

  • Holzleimbau 105
  • Hyper-realistic 106

  • Inquiry-based experiments in chemistry 38
  • Inteligentni sistemi 25
  • International scientific and technological cooperation: problems, challenges, opportunities 1
  • Izpitne naloge iz fizike 35

  • Kein Arger am Bau 95
  • Kinetika. Zapiski predavanj 36
  • Koliko poznam Evropsko unijo 11
  • Kolokvij Komuniciranje v informacijski družbi. Zv. 1, Pogledi na razvoj in širši vpliv interneta 26
  • Krožni praktikum. Šolsko leto 2001/2002 61 , 62 , 63 , 64

  • Laboratorijske vaje iz visokonapetostne tehnike 70
  • Laminated timber construction 105
  • Leksikon biologije 44
  • Leksikon kemije 39
  • Leksikon matematike 17

  • MaFiKe. Tabele in obrazci 21
  • The manual of photography 109
  • Manufacturing the future 86
  • Matematika za študente tehnike in naravoslovja 19
  • Mathematical formulae 18
  • The mathematics of ciphers 16
  • Meritve 68
  • Meritve v elektroniki 72
  • Meroslovni sistem Republike Slovenije 3
  • Metrological system in the Republic of Slovenia 4

  • Naredimo sami 83
  • Nomenklatura kmetijskih proizvodov 2000 81

  • Obdelovalni stroji. Zv. 1, Osnovna izhodišča in značilnosti 50
  • Operacijski ojačevalniki 55
  • Opšta i primenjena enzimologija. 1, Uvod, nomenklatura i klasifikacija enzima, struktura enzima, određivanje aktivnosti enzima 45
  • Organic pollutants 42
  • Osnove elektrotehnike. Zv. 1, Elektrostatična in tokovna polja 79
  • Osnove elektrotehnike. Zv. 3, Izmenični tokokrogi in prehodni pojavi 74

  • Photography 108
  • Poročilo o jedrski in sevalni varnosti v Sloveniji v letu 2000 52
  • Pospeševanje tehnološkega razvoja Slovenije 2
  • Praktikum iz elektrotehnike za strojnike in tekstilce 60
  • Praktikum iz fizike 34
  • PREKAT 5
  • Prenos toplote 31
  • Preskušanje sort poljščin in vrtnin v Sloveniji v letu 2000 82
  • Principi programskih jezikov 29
  • Priročnik za uporabo okolja Lotus Notes 27
  • Proceedings 51
  • Proceedings and final programme 84
  • Proceedings including program 43
  • Proceedings of the 12th International Conference on Power System Protection - PSP 2000, Bled, Slovenia, September 27th - 29th, 2000 59
  • Proceedings of the 3rd International Workshop on Emergent Synthesis IWES '01, Bled, Slovenia, March 12 - 13, 2001 87

  • Računalniška grafika 24
  • Računalniške simulacije v preizkusni tehniki 66
  • Računalniško dokumentiranje in načrtovanje 23
  • Računske vaje iz fizike 33
  • Raziskovalno delo podiplomskih študentov Slovenije. Naravoslovje in tehnika 12
  • Rešene naloge s sprejemnih izpitov 20

  • S kolesom v promet 85
  • Scanning tunneling microscopy and its application 37
  • Senzorska tehnika II. Gradivo za laboratorijske vaje 65
  • Single pour industrial floor slabs 96
  • 88
  • SITES - Druga mednarodna raziskava uporabe informacijskih in komunikacijskih tehnologij v izobraževanju 13
  • Sketches from Japan 102
  • Slovene agri-environmental programme 14
  • Slovenski kmetijsko okoljski program 15
  • The spaces between buildings 98
  • Standardna klasifikacija poklicev 10
  • Stikalne naprave elektroenergetskega sistema 71
  • Strukturirano programiranje v C++ 30
  • Surface activity 41

  • Tehniška mehanika za študente elektrotehnike 32
  • Tehnologija lesa 2 92
  • Teorija sistemov z uporabo Matlaba 93
  • Testing varieties of field crops and vegetables in Slovenia in 2000 82

  • Unique building 107
  • Uvod v zaščito elementov elektroenergetskih sistemov 57

  • Veliki englesko-hrvatski rječnik 110
  • Virtuelle Architekturmodelle 106
  • Voda 2000 80

  • Water <2000> 80

  • Zbornik predavanj 46
  • Zbornik prispevkov 49
  • Značka 8


  IMENSKO KAZALO
  • , Radovan-Stane glej Pejovnik, Stane

  • Ashenden, Peter J. 53

  • Babič, Rudolf 54 , 55
  • Babič, Rudolf (avtor) 63 , 64
  • Babič, Rudolf (pisec recenzij) 69 , 72
  • Babič, Špela Hleb glej Hleb Babič, Špela
  • Babnik, Tadeja (urednik) 59
  • Bai, Chunli 37
  • Baxter, Denise E. 89
  • Berc, Mario (ilustrator) 71
  • Bird, J. O. (urednik) 18
  • Bolčina, Gregor (fotograf) 14 , 15
  • Bole, Dragomil (fotograf) 85
  • Borden, Iain 100
  • Bratina, Janez (avtor) 75
  • Brečko, Milan (fotograf) 85
  • Bregar, Andrej (avtor) 27
  • Brest, Janez (avtor) 30
  • Brest, Janez (pisec recenzij) 29
  • Brezočnik, Zmago (pisec recenzij) 56
  • Brown, Steve (1957-) 86
  • Budin, Jožko (pisec recenzij) 74
  • Bujas, Željko 110
  • Butala, Peter (urednik) 87

  • Calloway, Stephen (urednik) 104
  • Ching, Frank (1943-) 102
  • COST 244bis Workshop on Biomedical Applications of Electromagnetic Fields (11 ; 2000 ; Bled) 43
  • Coutinho, S. C. 16
  • Crnjac, Ante (pisec recenzij) 32
  • Curran, Dennis (ilustrator) 104
  • Curran, Sheila (ilustrator) 104

  • Čergan, Zoran (avtor,urednik) 82
  • Čermak, Metka (avtor) 92
  • Čobal, Bogdan (oblikovalec ščitnega ovitka) 30
  • Čučej, Žarko (pisec recenzij) 69
  • Čuček, Mojca (avtor) 13
  • Čufer, Stanko (urednik) 88

  • Dan varilne tehnike (2001 ; Krško) 49
  • Dimec, Zlata (urednik) 5 , 8
  • Divjak, Saša (pisec recenzij) 28
  • Dnevi podiplomskih študentov Slovenije (1 ; 2000 ; Ljubljana) 12
  • Doering, Roger W. (avtor) 76
  • Dogša, Tomaž 23
  • DOK_SIS 2001 glej Posvetovanje DOK_SIS (2001 ; Portorož)
  • Dolničar, Peter (avtor) 82
  • Domijan, Tanja (avtor,urednik) 10
  • Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije 51
  • Društvo za medicinsko in biološko tehniko Slovenije 43
  • Društvo za varilno tehniko (Krško) 49
  • Družovec, Marjan (pisec recenzij) 25
  • Družovec, Tatjana Welzer glej Welzer Družovec, Tatjana
  • DuBern, Roger (avtor) 83
  • Dugonik, Bogdan 56

  • Đonlagić, Dali (avtor) 79

  • Ermrich, Ronald (urednik) 9

  • Faculty of Mechanical Engineering. Department of Control and Manufacturing Systems (Ljubljana) glej Fakulteta za strojništvo. Laboratorij za tehnično kibernetiko, obdelovalne sisteme in računalniško tehnologijo (Ljubljana)
  • Fakulteta za strojništvo. Laboratorij za tehnično kibernetiko, obdelovalne sisteme in računalniško tehnologijo (Ljubljana) 87
  • Finch, Paul (avtor dodatnega besedila) 107
  • Florjančič, Urška (urednik) 12
  • Ford, Larry R. 98

  • Galer, Mark 108
  • Garantini, Mojca (lektor) 28 , 75
  • Gasperič, Jože (avtor) 47
  • Gašperšič, Branko 31
  • Geršak, Mirko (avtor) 92
  • Golob, Marjan (avtor) 68
  • Golob, Marjan (pisec recenzij) 66
  • Gomez, D. A. glej Gomez, Diego Andres
  • Gomez, Diego Andres (fotograf) 3
  • Gortnar, Oton (urednik) 51
  • Gotlih, Karl 32
  • Grabec, Igor (pisec recenzij) 33
  • Grabke, H. J. (avtor) 47
  • Grčar, Bojan 57
  • Grešovnik, F. (avtor) 47
  • Grošelj, Andrej (1948-,avtor) 92
  • Gubina, Ferdinand (urednik) 59
  • Guerra, Lucas H. (avtor) 106
  • Guid, Nikola 24
  • Guid, Nikola (pisec recenzij) 28
  • Gyorkos, Jozsef (urednik) 26 , 27

  • Hadžović, Šefik 94
  • Hamler, Anton 58
  • Hanžič, Andrej (avtor) 71
  • Harris, Cyril M. (1917-,urednik) 103
  • Hartman, Marko (urednik) 88
  • Hauc, Anton (urednik) 84
  • Hlavaty, Marija 81
  • Hleb Babič, Špela (avtor) 25
  • Hlebanja, Gorazd (tehnični urednik) 87
  • Hočevar, Matjaž (1951-,urednik) 5
  • Horvat, Bogomir (pisec recenzij) 54
  • Horvat, Darja (1963-) 33
  • Horvat, Romna Vajde glej Vajde Horvat, Romana
  • Hrustel-Majcen, Marta (urednik) 14 , 15
  • Hughes, Paul S. (avtor) 89
  • Huskić, Miroslav (avtor) 47

  • Ilovar, Andrej (avtor) 82
  • International Conference Nuclear Energy in Central Europe '99 (1999 ; Portorož) 51
  • International Conference on Bioelectromagnetism (3 ; 2000 ; Bled) 43
  • International Conference on Power System Protection (12 ; 2000 ; Bled) 59
  • International Workshop on Emergent Synthesis (3 ; 2001 ; Bled) 87
  • IWES '01 glej International Workshop on Emergent Synthesis (3 ; 2001 ; Bled)

  • Jacobson, Ralph Eric (avtor) 109
  • Jamnik, Brigita (urednik) 80
  • Japelj, Barbara (avtor) 13
  • Jarm, Tomaž (urednik) 43
  • Jenko, Monika (avtor) 47
  • Jesenik, Marko (ilustrator) 78
  • Jezernik, Karel (avtor) 61
  • Jones, Ian B. (fotograf) 104
  • Jukič, Davor glej Jukić, Davor
  • Jukić, Davor (urednik) 49

  • Kac, Milan (pisec recenzij) 29
  • Kač, Milica (prevajalec) 39
  • Kapus, Tatjana (pisec recenzij) 56
  • Kastrevc, Mitja 60
  • Kavčič, Irena (1964-,urednik) 5 , 8
  • Kegl, Marko (pisec recenzij) 32
  • Kerin, Andrej (urednik) 84
  • Klindt, Eginhardt (avtor) 95
  • Klindt, Ludwig 95
  • Knapton, John 96
  • Kobal, Edvard (urednik) 2
  • Kobe, Spomenka (avtor) 47
  • Kokol, Peter (avtor) 25
  • Komac, Miloš (urednik) 1
  • Kopač, Janez (1949-) 50
  • Koprivnikar, Jože (avtor) 65 , 66
  • Koprivnikar, Jože (pisec recenzij) 68
  • Koritnik, Darko (avtor) 70 , 71
  • Kos, Dimitrij (avtor) 70
  • Kotnik, Tadej (urednik) 43
  • Kovač, Jure (urednik) 84
  • Kovač, Miran 48
  • Kovačič, Bojan (1952-,avtor) 92
  • Kozlevčar, Nataša (avtor) 10
  • Kranjc, Tomaž (avtor) 34
  • Kregar, Aleksander 34
  • Križman, Irena (avtor) 10
  • Krošelj, Franc (urednik) 49
  • Kuclar, Helga 85
  • Kukman, Iztok (avtor) 20
  • Kumperščak, Vito glej Kumperščak, Vitodrag
  • Kumperščak, Vitodrag 35
  • Kumperščak, Vitodrag (pisec recenzij) 74 , 75

  • Ladisch, Michael R. (1950-) 91
  • Lagoja, A. (avtor) 47
  • Lahovnik, Boris (avtor) 27
  • LAKOS glej Fakulteta za strojništvo. Laboratorij za tehnično kibernetiko, obdelovalne sisteme in računalniško tehnologijo (Ljubljana)
  • Lampič, Stanislav (ilustrator) 78
  • Lamut, Jakob (avtor) 47
  • Lechtanski, Valerie Ludwig (1958-) 38
  • Lehner, Mark 117
  • Lerup, Lars 99
  • Leskovar, Robert T. (avtor) 27
  • Leš, Martina 93
  • Lešnik, Vesna (avtor) 27
  • Lipnik, Gorazd 65
  • Lipnik, Gorazd (avtor dodatnega besedila) 68

  • MacGowan, John 83
  • Maček, Samo (urednik) 88
  • Majcen, Marta Hrustel- glej Hrustel-Majcen, Marta
  • Management Committee Meeting (2000 ; Bled) 43
  • Marinček, Lili (urednik) 82
  • Martinčič, Draga Štiblar- glej Štiblar-Martinčič, Draga
  • Matko, Vojko 66
  • Matko, Vojko (avtor dodatnega besedila) 68
  • McGowan, John glej MacGowan, John
  • Media.doc (Ljubljana) 88
  • Meeting Neutron Imaging Methods to Detect Defects in Materials (1999 ; Portorož) 51
  • Mernik, Marjan (avtor) 29
  • Miklavčič, Damijan (urednik) 43
  • Mikola, Ladislav 67 , 68
  • Mikuž, Mojca (urednik) 88
  • Milanovič, Miro 69
  • Milun, M. (avtor) 47
  • Mizori-Oblak, Pavlina 19 , 20
  • Mladenovič, Mirko glej Mladenović, Mirko
  • Mladenović, Mirko (ilustrator) 85
  • Mohorko, Jože (avtor dodatnega besedila) 68
  • Možina, Janez (avtor) 33
  • Mrvar, Primož (avtor) 47
  • Muller, Christian (1962-) 105
  • Musar, Aleš (urednik) 12
  • Mušinovič-Zadravec, Tamara (prevajalec) 44
  • Mutaftschiev, Boyan (1932-) 40

  • Neret, Gilles (urednik) 106
  • Nuclear Society of Slovenia glej Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije

  • Oblak, Pavlina Mizori- glej Mizori-Oblak, Pavlina
  • Ogorelec, Anton (avtor dodatnega besedila) 73
  • Ojeda, Oscar Riera glej Riera Ojeda, Oscar
  • Orel, Bogoljub (pisec recenzij) 75

  • Panič, Boris (prevajalec) 10
  • Paulin, Jana (urednik) 14 , 15
  • Pejovnik, Stane (avtor) 47
  • Pejovnik, Stane (urednik) 1
  • Petronijević, Živomir B. 45
  • Petzow, G. (avtor) 47
  • Pihler, Jože 70 , 71
  • Podgorelec, Vili (avtor) 25
  • Polanec-Strnad, Ivanka (avtor) 10
  • Posvetovanje DOK_SIS (2001 ; Portorož) 88
  • Povše, Valentina (avtor,urednik) 82
  • Pregelj, Andrej (avtor) 47
  • PSP 2000 glej International Conference on Power System Protection (12 ; 2000 ; Bled)
  • Pušenjak, Rudi (avtor) 60
  • Pušenjak, Rudolf glej Pušenjak, Rudi

  • Rajkovič, Vladislav (pisec recenzij) 25
  • Reber, Kate (urednik) 22
  • Riera Ojeda, Oscar 106
  • Rijavec, Zlata (avtor) 21
  • Rozman, Rudi (urednik,član uredniškega sveta) 84
  • Ruede, Katerina (avtor) 100
  • Rutar, Maks 21

  • Samide, Marjana (prevajalec) 83
  • Samide, Valter (prevajalec) 83
  • Sayer, Kim (fotograf) 104
  • Schugerl, Karl (urednik) 90
  • Semolič, Branko (urednik) 84
  • SENET glej South East Europe Regional Conference on Project Management (1 ; 2000 ; Ljubljana)
  • Skočir, Erih (urednik) 88
  • Skubic, Ivan (urednik) 4
  • Slemnik, Bojan (avtor) 77
  • Slemnik, Gregor (ilustrator) 79
  • Slovenian Project Management Association glej Slovensko združenje za projektni management
  • Slovenian Society for Medical and Biological Engineering glej Društvo za medicinsko in biološko tehniko Slovenije
  • Slovenian-Croation Meeting on Biomedical Engineering (1 ; 2000 ; Bled) 43
  • Slovenska znanstvena fundacija 2
  • Slovensko zdravniško društvo. Združenje internistov. Strokovni sestanek (2000 ; Ljubljana) 46
  • Slovensko združenje za projektni management 84
  • Smrekar, Tomaž (avtor) 10
  • Solar, Mitja 72
  • Solar, Mitja (pisec recenzij) 54 , 68
  • Solar, Mitja (urednik) 61 , 62 , 63 , 64
  • Solar, Stanislav (pisec recenzij) 72
  • Somayaji, Shan 97
  • South East Europe Regional Conference on Project Management (1 ; 2000 ; Ljubljana) 84
  • Stern, David (1956 Dec. 30-) 6
  • Stritar, Andrej (1953-,urednik) 51
  • Strnad, Ivanka Polanec- glej Polanec-Strnad, Ivanka
  • Stropnik, Jože (1947-) 36
  • Svečko, Rajko (avtor) 93

  • Šalamon, Matej (avtor) 23
  • Šimenc, Zalka 116
  • Škarabot, Andrej (urednik) 84
  • Škerget, Leopold (pisec recenzij) 31
  • Škof, Mojca (avtor) 82
  • Šporar, Tatjana 11
  • Štiblar-Martinčič, Draga (urednik) 2
  • Šubic, Ivan 73

  • Tičar, Igor 74
  • Tičar, Igor (avtor) 58
  • Torkar, Matjaž (avtor) 47
  • Toy, Maggie (oseba, ki intervjuva) 107
  • Tratnik, Miran (avtor) 21
  • Trontelj, Janez (avtor) 62
  • Tsujii, Kaoru 41

  • Ueda, Kanji (urednik) 87
  • Ugrinović, Kristina (avtor) 82
  • Umek Venturini, Andreja (prevajalec) 17
  • University (Ljubljana) glej Univerza (Ljubljana)
  • University. Graduate School of Science and Technology (Kobe) 87
  • Univerza (Ljubljana) 59

  • Vajde Horvat, Romana (avtor) 27
  • Vehovar, Leopold (avtor) 47
  • Venturini, Andreja Umek glej Umek Venturini, Andreja
  • Venturini, Peter (avtor) 47
  • Verbič, Janko (avtor) 82
  • Verša, Dorotea (avtor) 10
  • Vidali, Primož (urednik) 46
  • Vitman, Vinko (urednik) 3
  • Vodopivec, Franc (avtor) 47
  • Voršič, Jože 75

  • Walker, Colin Harold (1936-) 42
  • Welzer Družovec, Tatjana (pisec recenzij) 25
  • White, Richard M. (1930-) 76
  • Woods, Lebbeus (urednik) 101
  • Woolls, Blanche (urednik) 7
  • World Conference on Continuing Professional Education for the Library and Information Science Professions (4 ; 2001 ; Vermont) 7

  • Zadravec, Tamara Mušinovič- glej Mušinovič-Zadravec, Tamara
  • Zagradišnik, Ivan 77 , 78
  • Zemljak, Melita (lektor) 30
  • Zemljič, Andrej (avtor) 82
  • Zorič, Martin (avtor) 74
  • Zorič, Martin (pisec recenzij) 93
  • Zorič, Martin glej Zorič, Tine
  • Zorič, Tine 79
  • Zorič, Tine glej Zorič, Martin
  • Zorman, Milan (avtor) 25

  • Žalik, Borut 28
  • Žigon, Majda (avtor) 47
  • Žumer, Viljem 29 , 30


  PREDMETNO KAZALO
  • 2D gledanje 24

  • 3D gledanje 24

  • abstrakcija 29
  • adaptivni sistemi 87
  • agregati 97
  • agronomija 12
  • aksiomi 32
  • algebra 18
  • algoritmi 16 , 24
  • Aluminium construction 107
  • ameriška 104
  • ameriška izgovorjava 110
  • amplidin 77
  • analiza pretoka metabolitov 90
  • analiza stabilnosti 93
  • analize 71
  • analize gibanja 34
  • analize rezultatov 66
  • analogna integrirana vezja 69
  • angleščina 113 , 116
  • Angleščina
   • - Frazeologija - Francoščina - Priročniki 113
   • - Sinonimi - Slovarji 111
   • - Učbeniki za poklicne šole 116
  • angleška 104
  • angleška izgovorjava 110
  • angleški 110 , 111 , 112 , 114 , 115
  • animacija 106
  • anorganske nekovine 48
  • aplikacije 41
  • aplikacijski sistemi 26
  • Architectural drawing 102
  • Architecture
   • - Dictionaries 103
   • - Japan 102
   • - Research - Methodology - Handbooks, manuals, etc 100
   • - Study and teaching (Graduate) - United States - Handbooks, manuals, etc 100
  • Architecture, Modern - 20th century. 99 , 101
  • arhitektura 100 , 101 , 102 , 103 , 104 , 105 , 106 , 107 , 117
  • arhitekturna risba 102
  • arhitekturne delavnice 101
  • arhitekturni členi 103
  • arhitekturni detajli 104
  • arhitekturni elementi 104
  • arhiviranje 88
  • aroma 89
  • asfalt 97
  • asinhronski stroji 77 , 78
  • atomska jedra 33

  • barve 24
  • baza razgovorov 27
  • baze podatkov 6
  • beton 95
  • bibliografski opis 5 , 8
  • bibliografski viri 6
  • binarni fazni diagrami 48
  • Biochemical engineering 91
  • bioelektromagnetizem 43
  • Bioelektromagnetizem - Mednarodna posvetovanja 43
  • biofizika 12
  • biokemija 45 , 91
  • biologija 43 , 44
  • biološki sistemi 41 , 43
  • biološki vzorci 37
  • Biomolecules - Separation 91
  • biomolekule 91
  • Bioreactors 90
  • bioreaktorji 90
  • biotehnologija 90 , 91
  • biotska pestrost 14 , 15
  • bitumen 97
  • Boolova algebra 18
  • Building - Dictionaries 103
  • Building, Wooden 105

  • C++ 30
  • CAD 23 , 28 , 106
  • CAE 23
  • cement 97
  • centrifugiranje 91
  • cerkve 105
  • Chemistry - Laboratory manuals 38
  • Ching, Frank - Journeys - Japan 102
  • Ching, Frank - Notebooks, sketchbooks, etc 102
  • City planning - History
    • - 20th century. 99
    • - United States - 20th century. 98
   • - Philosophy 99
  • CMOS 56
  • Coulombov zakon 79
  • Cryptography 16
  • Crystal growth 40

  • četveropoli 74
  • človeški resursi 86

  • davčni sistemi 9
  • dekoracija 104
  • delne praznitve 70
  • delo 36 , 79
  • delovno okolje 52
  • detajli 95 , 104 , 107
  • determinante 18
  • detonacijska semantika 29
  • diabetes 46
  • dielektrično segrevanje 75
  • dielektriki 79
  • diferencialne enačbe 18
  • digitalna fotografska tehnika 109
  • digitalna zaščita 59
  • digitalne naprave 76
  • digitalne tehnike 56
  • digitalni sistemi 56
  • Digitalni sistemi - Učbeniki za visoke šole 56
  • dinamika 32 , 33
  • Dissertations, Academic
   • - Abstracts 100
   • - Authorship - United States - Handbooks, manuals, etc 100
  • dizertacije 100
  • Dokumentacija - Informacijska tehnologija - Posvetovanja 88
  • dokumentacijski sistemi 88
  • določanje aktivnosti 45
  • določeni integrali 19
  • drevoredi 98
  • dvorane 105

  • EES 57
  • EES - Elektroenergetski Sistemi 57
  • Egipt - Kulturna zgodovina - Stari vek 117
  • ekologija 14 , 15 , 52
  • ekološko kmetovanje 14 , 15
  • ekonomika 94
  • ekonomski vidiki 9
  • eksperimentalna kemija 38
  • eksperimentalne vaje 60
  • eksperimentalni projekti 101
  • eksperimentalno delo 38
  • ekstrakcija 91
  • Electric engineering 76
  • Electronics 76
  • električna energija 73 , 79
  • Električna merjenja
   • - Uporaba računalnikov - Vaje za visoke šole 66
   • - Vaje za visoke šole 65
  • električna poljska jakost 79
  • električne meritve 60 , 65 , 66
  • električne simulacije 43
  • električni pojavi 73
  • električni potencial 79
  • električni stroji 77 , 78
  • Električni stroji - Učbeniki za visoke šole 78
  • električni tok 79
  • elektrika 33 , 58
  • Elektrika 73
  • elektrine 79
  • elektroenergetika 59
  • elektroenergetski sistemi 59 , 71
  • Elektroenergetski sistemi
   • - Učbeniki za visoke šole 71
   • - Zaščita
    • - Mednarodna posvetovanja 59
    • - Učbeniki za visoke šole 57
  • elektromagnetna polja 43
  • elektromagnetna združljivost 72
  • elektronika 54 , 55 , 56 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 69
  • elektronska vezja 54 , 61 , 62
  • Elektronska vezja - Učbeniki za visoke šole 54
  • elektronski dokumenti 88
  • elektronski elementi 63
  • elektronski instrumenti 72
  • elektronsko poslovanje 26 , 88
  • Elektronsko poslovanje - Zborniki 26
  • elektronsko varjenje 75
  • elektrostatična polja 79
  • elektrostatično polje 58
  • elektrotehnika 12 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71 , 72 , 73 , 74 , 75 , 76 , 77 , 78 , 79 , 93
  • Elektrotehnika 73
   • - Učbeniki za visoke šole 58
   • - Vaje za visoke šole 60 , 67
  • elektrotermija 75
  • encimi 45
  • encimologija 45
  • energetika 57 , 71
  • energetska elektronika 62
  • energetska omrežja 71
  • energija 36
  • energijski zakon 34
  • enosmerna visoka napetost 70
  • enosmerni kompenzatorji 68
  • enosmerni stroji 77
  • Environmental toxicology 42
  • Euler-Poincarjeva formula 28
  • Eulerjevi operatorji 28
  • evolucijski algoritmi 25
  • Evropska unija 9 , 11

  • faksimile 73
  • farmacija 12
  • fasade 95 , 104
  • fazno ravnotežje 40
  • filtracija 91
  • filtri 69
  • finance 9
  • fizika 6 , 12 , 20 , 21 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36
  • Fizika
   • - Priročniki 21
   • - Vaje za visoke šole 34 , 35
  • fizikalni vidik 48
  • formule 18
  • fotografija 108 , 109
  • fotografije 117
  • fotografiranje pokrajine 108
  • fotografska oprema 108 , 109
  • fotografske tehnike 108
  • fotomontaže 108
  • Fourierove vrste 18
  • francoski 114
  • francoščina 113
  • Francoščina - Konverzacija - Priročniki 113
  • frazeologija 113
  • funkcije 19
  • fuzzy sistemi 25

  • generatorji pravokotnih signalov 69
  • generatorji prevajalnikov 29
  • generatorji trikotnih signalov 69
  • geometrijske omejitve 28
  • geometrijske transformacije 24
  • geometrijske značilnosti 28
  • geometrijsko modeliranje 28
  • Geometrijsko modeliranje - Učbeniki za visoke šole 28
  • gibalna količina 36
  • gibanje togega telesa 34
  • globalizacija 9
  • gnetenje 48
  • gospodarske zbornice 9
  • GPIB vodilo 65
  • gradbeni elementi 103
  • gradbeni materiali 97
  • gradbeni stroški 94
  • gradbeništvo 12 , 83 , 94 , 95 , 96 , 97 , 103
  • gradiva 48 , 97
  • gradnja 107
  • grafični vmesniki 24
  • grobe množice 25
  • grupe 16

  • hale 105
  • Hewlet Packart instrumenti 65
  • hibridni pristopi 25
  • hidromehanika 32
  • hiše 83
  • hitrost 18
  • hlajenje 77
  • HP 3478A 65
  • HP 3852 A 65
  • HP 75000 65
  • HP Basic ukazi 65
  • hrvaški 110

  • idealni elementi 74
  • impedančni pretvorniki 54
  • imperativno programiranje 30
  • induciranje napetosti 77
  • indukcijsko segrevanje 75
  • induktivno povezani tokokrogi 74
  • induktivnost 68
  • Industrial floor space 96
  • industrija 9
  • industrijska proizvodnja 86
  • industrijski tlaki 96
  • informacije 11
  • informacijska družba 9
  • informacijska podpora 88
  • informacijska tehnologija 13 , 88
  • Informacijska tehnologija - Izobraževanje - Raziskave 13
  • informacijske službe 6
  • informacijske tehnologije 26
  • informacijski sistemi 88
  • informacijski viri 6
  • informatika 6 , 13
  • Informatika - Posvetovanja 88
  • infrastruktura 13
  • inovacije 2 , 86 , 101
  • instrumentacija 37
  • integrali 18
  • integrirana vezja 56 , 62 , 64
  • inteligentni sistemi 25
  • interaktivne metode 24
  • Interna medicina - Posvetovanja 46
  • internet 7 , 26 , 76
  • Internet (računalniško omrežje) - Razvoj - Zborniki 26
  • inženirska etika 76
  • inženirske risbe 28
  • inženirsko konstruiranje 28
  • inženirsko načrtovanje 76
  • izgube 77
  • izhodne ojačevalne stopnje 69
  • izklopna zmogljivost aparatov 70
  • izkoristek 36 , 77
  • izmenična visoka napetost 70
  • izmenične veličine 58 , 74
  • izmenični krogi 34
  • izmenični tokokrogi 74
  • izobraževalna politika 9
  • izobraževanje 9 , 13 , 116
  • izobraževanje arhitektov 100
  • izobraževanje varilcev 49
  • izobraževanje zaposlenih 13
  • izolacija 95
  • izpitne naloge 35
  • izpitne naloge za visoke šole 20

  • Japonska 102
  • javne zgradbe 107
  • javni prostori 98
  • jedrska energija 51 , 52
  • Jedrska energija - Mednarodna posvetovanja 51
  • jedrska fizika 51
  • jedrska varnost 52
  • jeklo 97
  • jeziki za opis strojne opreme 53
  • JIT 86

  • kakovost zvarov 49
  • kaljenje jekla 48
  • kamini 104
  • kaos 25
  • kapacitivnost 68
  • kapsuliranje 29
  • kardiovaskularne bolezni 46
  • Katalogizacija - Priročniki 5
  • katalogizacijska pravila 8
  • katalogizacijska pravilaa 5
  • kemija 21 , 37 , 39 , 40 , 41
  • Kemija - Priročniki 21
  • kemijska tehnologija 12
  • keramika 48
  • kinematika 32 , 33
  • kinetika 36
  • Kirchhoffova pravila 34
  • Kirchhoffova zakona 79
  • klasifikacija 10 , 45
  • kmetijski proizvodi 81
  • Kmetijski proizvodi - Nomenklatura - Slovenija 81
  • kmetijstvo 14 , 15 , 82
  • knjižničarstvo 5 , 6 , 7 , 8
  • koledarji 27
  • Kolesarji - Prometna vzgoja - Priročniki 85
  • kolesarstvo 85
  • kompenzatorji 68
  • kompleksna števila 18
  • kompleksni sistemi 87
  • komunikacije 76
  • Komunikacijska tehnologija - Izobraževanje - Raziskave 13
  • komunikacijske tehnologije 13
  • komutatorski stroji 77 , 78
  • kondenzatorji 34
  • konstrukcija 77
  • konstrukcije 103
  • konstrukcijska jekla 48
  • kontrola biolskih procesov 90
  • konverzacija 113
  • koračni motorji 77
  • korozija 48
  • korozijska zaščita 48
  • korporativne 8
  • kosovni preskusi 70
  • krajinska arhitektura 98
  • kriptografija 16
  • kristalizacija 48 , 91
  • kristalne mikrostrukture 48
  • kristalografija 40
  • krivulja lege korenov 93
  • krivulje 24
  • krmiljeni viri 54
  • krmiljenje 59
  • krmilne strukture 30
  • kromatografske metode 91
  • kupole 105
  • kvaliteta piva 89
  • kvantni pojavi 33

  • laboratorijske vaje 38 , 56 , 61 , 65 , 67 , 71
  • laboratorijski dnevnik 38
  • laboratorijski priročnik 38
  • Laminated wood 105
  • laser 75
  • lastna podoba 108
  • lastnosti 41 , 55 , 97
  • lastnosti snovi 34
  • leče 34
  • ledvične bolezni 46
  • leektronski instrumenti 72
  • leksikoni 17 , 39 , 44
  • lepila 92
  • lepljeni nosilci 105
  • lepljenje lesa 92
  • les 97 , 105
  • Les - Obdelava - Učbeniki za srednje šole 92
  • lesarstvo 92
  • lesene konstrukcije 105
  • linearna algebra 19
  • linearna analiza sistemov 93
  • LISP 29
  • litje 48
  • LogicWorks 56
  • logične naprave 76
  • lom svetlobe 34
  • London 107
  • Lotus Notes okolje 27
  • LotusScript 27
  • lupine 105

  • magnetizem 33
  • magnetna polja 34 , 58
  • magnetne simulacije 43
  • magnetni krog 77
  • maloogljična jekla 48
  • management 84
  • Management - Strategija - Posvetovanja 84
  • Manufactures - Forecasting 86
  • masni vztrajnostni momenti 36
  • matematika 17 , 18 , 19 , 20 , 21
  • Matematika
   • - Priročniki 21
   • - Učbeniki za visoke šole 19
  • matemetika 16
  • materiali 47 , 48 , 83 , 96
  • Materiali - Učbeniki za visoke šole 48
  • Materials 97
  • Mathematics - Formulae 18
  • Matlab 93
  • matrike 18
  • mazanje 50
  • medicina 12 , 46 , 112
  • medijski center Lord 107
  • mednarodni standardi 10
  • mednarodno sodelovanje 1
  • mehanika 32
  • mehanska energija 33
  • mehki sistemi 25
  • merilna negotovost 65
  • merilna tehnika 61 , 62 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 70 , 72
  • merilne naprave 72
  • merilni instrumenti 60
  • Merilni instrumenti - Vaje za visoke šole 66
  • merilni mostiči 68
  • merilni ojačevalniki 72
  • merilni sistemi 65 , 72
  • meritve 90
  • meritve linearnih sistemov 72
  • meritve v elektroniki 61 , 62 , 63 , 64
  • merjenja 65
  • merjenje moči 68
  • merjenje napetosti 70
  • merjenje upornosti 68
  • meroslovje 3 , 4
  • meroslovni sistemi 3 , 4
  • Meroslovni sistemi - Slovenija 3
  • metode 37
  • Metropolitan areas 99
  • mikroračunalniški sistemi 62
  • mizarstvo 92
  • mladi raziskovalci 12
  • množice 19
  • moč 36 , 79
  • modeli bioloških procesov 90
  • modificiranje površin 37
  • moment 36
  • Monocoque construction 107
  • mostovi 105
  • multimeter 65

  • nacionalni razvoj 13
  • način delovanja 77
  • načrti 107
  • načrtovanje 53 , 98 , 105
  • načrtovanje elektronskih vezij 56
  • načrtovanje mest 99
  • naloge 19 , 33 , 93
  • napake 95
  • napake pri meritvah 60
  • napake v zvaru 49
  • naravoslovje 21 , 112
  • Naravoslovje - Leksikoni 112
  • naredi sam 83
  • nasveti 108
  • navitja 77
  • navitja izmeničnih strojev 77
  • nedoločeni integrali 19
  • nelinearna elektronika 61
  • Nemčija 9
  • nemški 115
  • nenasičen sinhronski stroj 77
  • nerjavna jekla 48
  • nesimetrične okvare 57
  • nestacionarni prevod 31
  • nevronske mreže 25
  • nevtronske metode slikanja 51
  • nezazidane površine 98
  • neželezne zlitine 48
  • nihanja 34 , 36
  • nihanje 33
  • nomenklatura 45 , 81
  • nomenklature 10
  • notranja oprema 104
  • Notranje bolezni - Zdravljenje - Posvetovanja 46
  • nove tehnologije 2 , 7
  • nukleacija 40
  • Number theory 16
  • numerična zaščita 57

  • obarjanje 91
  • obdelava lesa 92
  • obdelave materialov 47
  • obdelovalni postopki 50
  • obdelovalni stroji 50
  • Obdelovalni stroji - Učbeniki za visoke šole 50
  • oblike korozije 48
  • oblikovanje cen 94
  • oblikovanje obrazcev 27
  • oblikovanje strojev 50
  • obnavljanje 83
  • obratovalna stanja EES 57
  • obratovanje 77
  • obrazci 21
  • obrežba 96
  • obrtniška dela 83
  • obvladovanje dokumentov 88
  • odboj svetlobe 34
  • odjemalec-strežnik 27
  • odkrivanje napak 59
  • odlaganje radioaktivnih odpadkov 52
  • odločitvena drevesa 25
  • odpornost zvarov 49
  • odprti prostor 98
  • odrezovalni stroji 50
  • Odrezovalni stroji - Učbeniki za visoke šole 50
  • odvod funkcij 19
  • odvodi 18
  • Ohmov zakon 34
  • ohranjanje naravnih danosti 14 , 15
  • okna 95 , 104
  • okolje 14 , 15
  • onesnaževanje okolja 42
  • opeka 97
  • operacijski ojačevalniki 55 , 69
  • operacijsko vodenje 86
  • opisi 60
  • opisi eksperimentov 38
  • optične 76
  • optika 33 , 109
  • Organic compounds
   • - Environmental aspects 42
   • - Toxicology 42
  • organizacija poslovanja 84
  • organizacija proizvodnje 87
  • organska kemija 42
  • organske spojine 42
  • ornamentika 104
  • orodja 83
  • oscilatorji 69
  • osebje 7
  • osebne 8
  • osnovni elementi 60
  • osteoporoza 46
  • osvetlitveni modeli 24
  • oznake 60

  • parki 98
  • parkirišča 98
  • permanentno izobraževanje 7
  • Photography 109
   • - Handbooks, manuals, etc 108
  • Photography, Artistic - Handbooks, manuals, etc 108
  • Physical sciences
   • - Bibliography 6
   • - Databases - Directories 6
   • - Information services - Directories 6
  • Physics
   • - Bibliography 6
   • - Databases - Directories 6
   • - Information services - Directories 6
  • piramide 117
  • Piramide - Egipt 117
  • pisarniško poslovanje 88
  • pitna voda 80
  • pivovarstvo 89
  • plastika 97
  • ploskve 24
  • podatki 30
  • podjetja 84
  • Podjetja - Projektno vodenje - Posvetovanja 84
  • pogonski deli strojev 50
  • pohištvo 104
  • poklici 10
  • Poklici - Nomenklature 10
  • pokojninska reforma 9
  • polimeri 48
  • politika 9
  • poljščine 82
  • Poljščine - Sorte - Preizkušanje 82
  • polprevodniki 37 , 58 , 76
  • pomnilniki 29
  • popotniške skice 102
  • popravila 83
  • poročila 14 , 15 , 52
  • portretiranje 108
  • posebnosti pri varjenju 49
  • postopek načrtovanja 107
  • poškodbe 95
  • povezovanje 29
  • površine 48
  • površinska kemija 37
  • površinsko aktivne snovi 41
  • praškasta metalurgija 48
  • prašna metalurgija 48
  • pravila vožnje 85
  • pravna podlaga 14 , 15
  • prebirna pretvorba 24
  • predmestja 99
  • predstavitve projektov 106
  • predstavitvene metode 28
  • pregledno delo 9 , 12 , 53 , 73 , 76
  • prehodni pojavi 74
  • prehrambena vrednost 89
  • preiskave materialov 47
  • preizkusne tehnike 66
  • preizkušanje 82
  • Premiere 6.0 22
  • prenos signalov 63
  • prenos toplote 31
  • preoblikovanje z odrezavanjem 92
  • preskušanje materialov 47 , 48
  • prestop toplote 31
  • pretok materiala 86
  • pretvorniki 62 , 63 , 72
  • prevod toplote 31
  • prevodnost 79
  • prezentacije 106
  • pričakovane spremembe 9
  • pridobivanje kovin 48
  • priročniki 3 , 4 , 5 , 6 , 8 , 11 , 18 , 22 , 81 , 83 , 85 , 100 , 108 , 109 , 113
  • procesna tehnika 91
  • programabilne naprave 53
  • programiranje 27 , 30
  • programska oprema 22 , 27
  • programska orodja 56 , 71
  • programski jeziki 29 , 30
  • programsko inženirstvo 26
  • proizvodni procesi 86
  • proizvodni sistemi 87
  • proizvodnja $$ laktamskih antibiotikov 90
  • proizvodnja mlečne kisline 90
  • proizvodnja piva 89 , 90
  • projekti 1
  • projektno vodenje 84
  • prometna vzgoja 85
  • prometni znaki 85
  • prostor med stavbami 98
  • prostornine 18
  • prostoročno risanje 102
  • PSCAD/EMTDC 3.0 71
  • Public spaces - History - United States - 20th century. 98

  • računalniška algebra 16
  • računalniška grafika 22 , 24 , 28 , 106
  • računalniške mreže 26 , 88
  • računalniške simulacije 53
  • računalniške vaje 56
  • računalniško načrtovanje 23 , 106
  • računalniško načrtovanje vezij 61
  • računalniško podprta proizvodnja 28
  • računalništvo 12 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 29 , 30
  • računalništvor 28
  • radioaktivni odpadki 51
  • radiološka zaščita 51
  • rafiniranje 48
  • rast kristalov 40
  • rasterizacija 24
  • rastrska elektronska mikroskopija 37
  • ravne strehe 95
  • ravninsko gibanje 36
  • ravnotežna enačba 36
  • razelektrenje v trdem dielektriku 70
  • razelektrenje v zraku 70
  • raziskave 86
  • raziskovalna metodologija 100
  • raziskovalni inštituti 9
  • raziskovalni reaktorji 51
  • raziskovalno delo 100
  • raztezanje 34
  • razvijanje 109
  • razvoj 26 , 86
  • razvoj algoritmov 59
  • razvojne strategije 84
  • razvojni algoritmi 25
  • reakcije 36
  • reakcije navitij 77
  • reaktorska fizika 51
  • reaktorski modeli 90
  • realni elementi 74
  • Reference books
   • - Physical sciences - Bibliography 6
   • - Physics - Bibliography 6
  • regulacije 61
  • regulacijska tehnika 63
  • relativno gibanje 36
  • relativnost 33
  • repruduciranje 109
  • resonančni pojavi 58 , 74
  • rešitve 19
  • rodovitnost tal 14 , 15
  • Rotacijski električni stroji - Učbeniki za visoke šole 77

  • sanacije 95 , 105
  • Scanning tunneling microscopy 37
  • sedimentacija 91
  • segrevanje 77
  • segrevanje z elektronskim curkom 75
  • sekvencerji 29
  • semantika 29
  • senzorji 65
  • separacija 91
  • Separation (Technology) 91
  • signali 63 , 93
  • simbolično računanje 93
  • simetrične komponente 57
  • simulacije 71
  • simulacije zaščite 59
  • sindikati 9
  • sinhronski stroji 77 , 78
  • sinonimi 111
  • sintaksa 29
  • sintetične mase 92
  • sinteze pojavov 87
  • sinteze rezultatov 66
  • sistem masnih točk 36
  • sistemi tipov 29
  • sistemi za upravljanje 88
  • skiciranje 102
  • skladišča 105
  • skupinsko delo 27
  • slovarji 110 , 111 , 114 , 115
  • Slovarji
   • - Angleščina - Hrvaščina 110
   • - Nemščina - Angleščina 115
  • Slovenija 2 , 3 , 4 , 12 , 52 , 81 , 82
  • slovenski kmetijsko okoljski program 14 , 15
  • smeri razvoja 9
  • socialni sistemi 9
  • socialni vidiki 9
  • sočasnost 29
  • sodobne piramide 117
  • sodobni trendi 99
  • sorte 82
  • spektroskopsko slikanje 37
  • spletni dokumenti 23
  • sprejemni izpiti 20
  • spreminjanje števila vrtljajev 77
  • stadioni za kriket 107
  • standardi 88
  • standardizacija 3 , 4
  • standardna klasifikacija 81
  • stanovanja 83
  • stanovanjska arhitektura 104
  • stanovanjske stavbe 95
  • stari Egipt 117
  • statika 32
  • statistična termodinamika 40
  • statistika 18
  • stavbni elementi 103
  • stikalne naprave 71
  • Stikalne naprave - Učbeniki za visoke šole 71
  • stilna obdobja 104
  • stopnice 104
  • strateško planiranje 86
  • strateško upravljanje 84
  • strojna oprema 24
  • strojništvo 49 , 50
  • strojno načrtovanje 53
  • strojno učenje 25
  • strokovni razvoj 7
  • strokovni slovarji 103
  • stropovi 104 , 105
  • struktura 45
  • strukture materialov 47
  • strukturirano programiranje 30
  • stružnice 50
  • Suburbs 99
  • sunek sile 36
  • Surface active agents 41
  • Surface chemistry 37 , 41
  • Surfaces (Physics) 37
  • svetila 104
  • svetloba 33
  • svetovni pogledi 13
  • Svetovni splet - Zborniki 26

  • šport 85
  • športne stavbe 107
  • športni objekti 105
  • števila 19
  • študije čistih površin 37
  • šumni signali 72

  • tabele 21
  • taljenje 75
  • talna plošča 96
  • tehnična dokumentacija 88
  • tehnične zlitine 48
  • tehnično poročilo 82
  • tehnika 112
  • Tehnika - Leksikoni 112
  • tehniški slovarji 112
  • Tehnologija - Mednarodno sodelovanje - Mednarodna posvetovanja 1
  • tehnologija gradnje 103
  • tehnologija izdelave 105
  • tehnologije obdelave 47
  • tehnološki procesi 90
  • tehnološki razvoj 1 , 2
  • Tehnološki razvoj - Slovenija - Posvetovanja 2
  • telekomunikacije 56 , 59 , 88
  • temeljenje 96
  • teorija 99 , 101
  • teorija fotografije 109
  • teorija sistemov 93
  • teorija števil 16
  • teorija vezij 61
  • termalna kopališča 105
  • terminologija 103
  • termodinamika 31 , 33
  • termoelektrotehnika 75
  • tipologija stavb 103
  • tlaki 104
  • togo telo 36
  • tokokrogi 58
  • tokovna obloga 77
  • tokovna polja 58 , 79
  • tokovni viri 54
  • toksikologija 42
  • toplota 75
  • Toplota - Prenos - Učbeniki za visoke šole 31
  • toplotne snovne konstante 34
  • toplotno sevanje 31
  • tračna jekla 48
  • tradicionalna kulturna krajina 14 , 15
  • tradicionalni detajli 103
  • transfer znanja 1
  • transformacije 93
  • transformatorji 78
  • Transformatorji - Učbeniki za visoke šole 78
  • transport 9
  • tranzistorski ojačevalniki 69
  • trdnost 32 , 47
  • trenje 50
  • trg dela 9
  • trigonometrija 18
  • trk masnih točk 36
  • TTL 56

  • učbeniki 38 , 45 , 90 , 91 , 116
  • učbeniki z avisoke šole 63
  • učbeniki za srednje šole 21 , 92
  • učbeniki za visoke šole 19 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 48 , 50 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 60 , 61 , 62 , 64 , 65 , 66 , 67 , 71 , 75 , 77 , 78 , 79 , 93
  • učenci 85
  • učinki na okolje 42
  • učinki na zdravje 42
  • udarna napetost 70
  • ugotavljanje napak 49
  • ukrepi 14 , 15
  • umetna inteligenca 25 , 87
  • umetniška fotografija 108
  • umetnost 108 , 109
  • univerze 9
  • uporaba energije 73
  • uporaba kaosa 25
  • uporaba membran 91
  • uporaba računalnika 66
  • upornost 79
  • uporovno segrevanje 75
  • urbanizem 98 , 99
  • urejanje tehniških besedil 23
  • urniki 27
  • usmeritve 14 , 15
  • utrjevanje 48

  • vaje 35
  • valovanja 34
  • valovanje 33
  • varilna tehnika 49
  • varnostna vprašanja 51
  • varovanje zavarovanih območij 14 , 15
  • varstvo pred sevanje 52
  • večfazni sistemi 74
  • vektorji 18 , 19
  • verifikacija strojne opreme 53
  • vezave uporov 79
  • veziva 97
  • vezja 55 , 60 , 63
  • vezja z operacijskimi ojačevalniki 69
  • vgrajeno pohištvo 104
  • VHDL 53
  • VHDL (Computer hardware description language) 53
  • VHO stroji 50
  • viri podatkov 11
  • virtualna arhitektura 106
  • vklopna zmogljivost aparatov 70
  • vmesniki 62 , 63 , 72
  • Voda - Preskrba - Mednarodna posvetovanja 80
  • vodilni deli strojev 50
  • vodni viri 80
  • volumni 18
  • vplivi države 9
  • vplivi na zdravje 43
  • vrata 104
  • vrste 18 , 55 , 97
  • vrste spojin 42
  • vrtenje telesa 36
  • vrtilni transformator 77
  • VX/BUS 65
  • vzbujanje 77
  • vzbujanje navitij 77
  • vzdrževanje 83

  • Web načrtovanje 22
  • World Wide Web glej Svetovni splet
  • WWW glej Svetovni splet

  • zagotavljanje kvalitete 86
  • zakoni 36
  • zakonodaja 9
  • zanesljivost zaščite 59
  • zaščita elektroenergetskih sistemov 57
  • zaščita sinhronskih generatorjev 57
  • zaščita sistemov 59
  • zaščita transformatorjev 57
  • zaščita vodov 57
  • zaščita zbiralk 57
  • zaščitni transformatorji 57
  • zaviranje 77
  • zbirni zapisi 5
  • zborniki 1 , 2 , 7 , 13 , 43 , 46 , 47 , 49 , 51 , 59 , 80 , 84 , 87 , 88
  • zelenjava 82
  • Zelenjava - Sorte - Preizkušanje 82
  • zemljine 97
  • zgodovina 117
  • zgodovinski pregled 28 , 29 , 105
  • zgodovinski pregledi 104
  • zidovi 104
  • zimski vrtovi 95
  • zmanjšanje motenj 72
  • Značnica - Katalogizacija - Priročniki 8
  • značnice 5 , 8
  • znanost 1 , 112
  • Znanost - Mednarodno sodelovanje - Mednarodna posvetovanja 1
  • znastvenoraziskovalno delo 12
  • zunanji izgled stavb 104
  • zvari 49
  • zveza napetost-tok 34
  • zvok 33

  • žarjenje jekla 48
  • železove zlitine 48
  • žiratorji 54
Avtorji spletnih strani CTK CTK Zadnja sprememba: 16.1.2002 Webmaster Pošljite sporočilo uredniku na naslov: webmaster@ctk.uni-lj.si