Knjižne novosti
Na domačo stran CTK


Knjižne novosti št. 5
september - oktober 2001

VSEBINA

 • NASLOVNO KAZALO
 • IMENSKO KAZALO
 • PREDMETNO KAZALO • 001 ZNANOST IN ZNANJE NASPLOH.


  1.
  PORTUGUESE Slovenian R&D Workshop (2000 ; Lisbon)
          Proceedings of the Portuguese - Slovenian R&D Workshop Reitoria Alameda da Universidade de Lisboa, Lisbon 26-27 October 2000 / editors Helena Petiz ... . - Lisbon : Portuguese Universities Foundation and Portuguese Research Liaison Office and the Slovenian Business and Research Association, cop. 2001 (Bruxelles : IDESPRINT sprl). - 88 str. : ilustr.

  a) farmacija b) raziskave c) projekti d) biotehnologija e) ekologija f) transfer tehnologije g) zborniki

  001.891/.895
  COBISS-ID 71362


  02 KNJIŽNIČARSTVO.


  2.
  INTERNATIONAL Federation of Library Associations and Institutions. General conference (65 ; 1999 ; Khon Kaen, Bangkok)
          Collecting and safeguarding the oral traditions : an international conference : Khon Kaen, Thailand, 16-19 August 1999 : organized as a satellite meeting of the 65th IFLA general conference held in Bangkok, Thailand, 1999 / edited by John McIlwaine and Jean Whiffrin . - Munchen : Saur, 2001. - VIII, 158 str. ; 22 cm + popravki. - (IFLA publications, ISSN 0344-6891 ; 95)

  ISBN 3-598-21825-7
  a) knjižničarstvo - ustna književnost - zborniki b) knjižnice c) posvetovanja

  02:398.8(082)
  COBISS-ID 45851393


  37 VZGOJA.


  3.
          MONOGRAFIJA : Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet : povodom 40. obljetnice rada Fakulteta : <s prikazom razvoja tehnike i znanosti te početka visokošolskog tehničkog obrazovanja u Rijeci >> / ; glavni urednik Gjorgjo Meden ; prijevodi Elisabeth Bonetti ... et al.>. - Rijeka : Tehnički fakultet, 2000. - 126 str. : barvne ilustr. ; 28 cm

  Tretji dodatek k nasl. iz CIP-a
  ISBN 953-6326-21-3
  a) Hrvaška b) Univerza c) Tehnična fakulteta d) Rijeka e) zgodovinski pregled

  378:930.85(091)(497.5 Rijeka)
  COBISS-ID 23699973


  50 ŠTUDIJ IN VARSTVO OKOLJA.


  4.
          RADIOAKTIVNOST v življenjskem okolju Slovenije za leto 1999. - . - 134 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm. - (DP / Zavod za varstvo pri delu ; 1005/00)

  Bibliografija: str. 111
  a) Radioaktivna kontaminacija - Slovenija - Poročila b) ekologija c) onesnaževanje okolja d) radioaktivna kontaminacija e) Slovenija f) meritve g) tehnično poročilo

  614.876(497.4):504.054
  COBISS-ID 110068992


  51 MATEMATIKA.


  5.
  CASTI, John L.
          Five more golden rules : knots, codes, chaos, and other great theories of 20th century mathematics / John L. Casti. - New York : J. Wiley & Sons, 2000. - IV, 268 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 0-471-32233-4
  a) Mathematics - Popular works b) matematika c) teorija vozlov d) teorija dinamičnega sistema e) bifurkacija f) teorija kontrole g) Kalmanov filter h) funkcionalna analiza i) Hahn-Banachov teorem j) informacijska teroija k) Shannonov teorem kodiranja

  517.98
  COBISS-ID 22429957


  519.68 RAČUNALNIŠTVO. RAČ.(MAT.) PROGRAMIRANJE.


  6.
  BECKER, Shirley A., 1956-
          Developing quality complex database systems : practices, techniques and technologies / Shirley A. Becker. - Hershey : Idea Group, cop. 2001. - IV, 374 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo
  ISBN 1-878289-88-8
  a) Database design b) računalništvo c) baze podatkov d) gradnja baz e) načrtovanje baz f) velike baze g) optimiranje baz h) iskanje podatkov i) objektno orientirane baze j) pregledno delo

  004.6
  COBISS-ID 23336197

  7.
          FLASH 5 dynamic content studio / Phillippe Archontakis ... . - Birmingham : Friends of ED, 2001. - <38>, 1181 str. : ilustr. ; 23 cm + 1 CD-ROM

  Kazalo
  ISBN 1-903450-06-3
  a) računalništvo b) programska oprema c) Flash 5 d) računalniška grafika e) animacije f) makromedia g) grafično oblikovanje h) priročniki

  004.42
  COBISS-ID 23456005

  8.
  SAHU, Maneesh
          Java server pages from scratch / Maneesh Sahu. - Indianapolis : Que, cop. 2001. - IX, 404 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 CD-ROM

  Kazalo
  ISBN 0-7897-2459-6
  a) računalništvo b) programska oprema c) Java Server Pages d) računalniške mreže e) Web strani f) oblikovanje g) aplikacije

  004.42
  COBISS-ID 22921733

  9.
  SCOTT, Michael Lee, 1959-
          Programming language pragmatics / Michael L. Scott. - San Francisco : Morgan Kaufmann, cop. 2000. - XXI, 856 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 1-55860-442-1 (vezano) ISBN 1-55860-578-9 (broš.)
  a) Programming languages (Electronic computers) b) Programming languages (Electronic computers) c) računalništvo d) programski jeziki e) sintaksa f) semantika g) gradnja jezikov h) vrste podatkov i) funkcionalnost jezika j) logika k) pregledno delo

  004.43
  COBISS-ID 23698437

  10.
  SIAU, Keng, 1964-
          Unified modeling language : systems analysis, design and development issues / Keng Siau, Terry Halpin. - Hershey, PA : Idea Group Pub., cop. 2001. - III, 274 str. : ilustr. ; 26 cm

  Kazala
  ISBN 1-930-70805-X (broš.)
  a) Object-oriented methods (Computer science) b) Computer software - Development c) UML (Computer science) d) računalništvo e) združljivi modelni jeziki f) objektno orientirane metode g) UML - Unified Modeling Languages h) Web aplikacije i) pregledno delo

  004.43:004.7
  COBISS-ID 23554309

  11.
  TRIMBLE, John Harvey
          A visual introduction to SQL / J Harvey Trimble, David Chappell. - New York : John Wiley & Sons, 1989. - VIII, 254 str. : ilustr. ; 25 cm

  ISBN 0-471-61684-2
  a) računalništvo b) programiranje c) operacijski sistemi d) SQL e) programska oprema f) obdelava podatkov

  004.42
  COBISS-ID 991493

  12.
  WILSON, Scott J.
          Flash 5 : inside macromedia / Scott J. Wilson, Shannon Wilder, Chris Volion. - Africa : Onword Press, Thomson Learning, cop. 2002. - XIII, 438, 8 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 CD-ROM

  Kazalo
  ISBN 0-7668-2010-6
  a) računalništvo b) programska oprema c) Flash 5 d) računalniška grafika e) animacije f) makromedia g) grafično oblikovanje h) Web strani i) priročniki

  004.42
  COBISS-ID 23457285


  52 ASTRONOMIJA. GEODEZIJA.


  13.
          MARS global surveyor. Mars orbiter camera (MOC) : mission to Mars : decompressed standard data product / . - . - : NASA, 1999-<2001>. - <113> CD-ROM-ov ; 12 cm. - (MGSC ; 1-10, 1001-1097, 1100-1110)

  Sistemske zahteve: osebni računalnik 386 ali več; vsaj 4 Mb RAM-a; Windows 95 ali NT; CD-ROM pogon. - Nasl. s CD-ROM-a. - Nasl. na ovitku: Mars global surveyor MOC. - Drugi dodatek k nasl. od MGSC 1001 naprej: Standard data product
  a) astronomija b) raziskave vesolja c) NASA d) Mars e) misija Mars global surveyor f) meritve g) Mars orbiter camera (MOC) h) MOC podatki

  523.43:528
  COBISS-ID 23726597

  14.
          MARS global surveyor. Mars orbiter laser altimeter (MOLA) : mission to Mars / . - . - : NASA, 1999-<2001>. - <32> CD-ROM-ov ; 12 cm. - (MGSL ; 1-2, 2001-2009, 2024-2038, 2040-2045)

  Sistemske zahteve: osebni računalnik 386 ali več; vsaj 4 Mb RAM-a; Windows 95 ali NT; CD-ROM pogon. - Nasl. s CD-ROM-a. - Nasl. na ovitku: Mars global surveyor MOLA
  a) astronomija b) raziskave vesolja c) NASA d) Mars e) misija Mars global surveyor f) meritve g) Mars orbiter laser altimeter h) MOLA podatki

  523.43:528
  COBISS-ID 23708421

  15.
          MARS global surveyor. Thermal emission spectrometer (TES) : mission to Mars / . - . - : NASA, 1999-<2001>. - <91> CD-ROM-ov ; 12 cm. - (MGST ; 2-4, 6-16, 100-139, 162-198)

  Sistemske zahteve: osebni računalnik 386 ali več; vsaj 4 Mb RAM-a; Windows 95 ali NT; CD-ROM pogon. - Nasl. s CD-ROM-a. - Nasl. na ovitku: Mars global surveyor TES
  a) astronomija b) raziskave vesolja c) NASA d) Mars e) misija Mars global surveyor f) meritve g) Thermal emission spectrometer h) TES podatki

  523.43:528
  COBISS-ID 23712261


  53 FIZIKA.


  16.
  ASHRAFI, Saleh
          Monte-Carlo simulation of -ray and charged particle detectors used in In-beam spectroscopy of nuclei : PhD thesis = Monte Carlo simulacija detektorje žarkov gama in nabitih delcev v spektroskopiji v žarku : disertacija / Saleh Ashrafi ; mentor Andrej Likar. - Ljubljana : , 2001. - 160 str. (loč.pag.) : graf. prikazi ; 30 cm

  Bibliografija: str. 69-71. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko
  a) fizika delcev b) žarki gama c) spektroskopija d) Monte Carlo simulacija e) doktorska disertacija

  539.1(043.3)
  COBISS-ID 1348452

  17.
  ČERNE, Gregor
          Sklopitev modula volumskih deležev in dvofluidnega modela za opis toka dveh tekočin : disertacija / Gregor Černe ; mentor Stojan Petelin. - Ljubljana : , 2001. - 123 str. : graf. prikazi ; 30 cm

  Bibliografija: str. 100-104. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko
  a) dinamika fluidov b) tok nestisljive tekočine c) sklopitev modelov d) model volumskih deležev e) model VOF f) dvofluidni model g) dvofluidni tok h) vrtinčni tok i) Rayleigh-Taylorjeva nestabilnost j) Kelvin-Helmholtzova nestabilnost k) doktorska disertacija

  532(043.3)
  COBISS-ID 1349732

  18.
  JAZBINŠEK, Mojca
          New mechanisms of optical nonlinearities : dissertation = Novi mehanizmi optičnih nelinearnosti : disertacija / Mojca Jazbinšek ; mentor Marko Zgonik. - Ljubljana : , 2001. - 122 str. : graf. prikazi ; 30 cm

  Bibliografija: str. 117-122. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko
  a) fizika b) nelinearni optika c) fotorefraktivnost d) holografski optični pomnilniki e) aplikacije f) doktorska disertacija

  535.3(043.3)
  COBISS-ID 1348708

  19.
  KRAMBERGER, Gregor
          Razvoj signala iz obsevanih silicijevih detektorjev : disertacija / Gregor Kramberger ; mentor Vladimir Cindro, somentor Marko Mikuž. - Ljubljana : , 2001. - 211 str. : graf. prikazi ; 30 cm

  Bibliografija: str. 205-<211>. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko
  a) fizika delcev b) trkalnik LHC c) silicijevi mikropasovni detektorji d) učinkovitost zbiranja naboja e) efektivni časi zajetja f) neprekinjeno vbrizgavanje naboja g) simulacija delovanja detektorjev h) bistabilne poškodbe i) doktorska disertacija

  539.1.078(043.3)
  COBISS-ID 1348964

  20.
  TADEL, Matevž
          Electron track reconstruction in the ATLAS experiment : doctoral thesis / Matevž Tadel ; mentor Marko Mikuž, somentor Allan Clark. - Ljubljana : , 2001. - 166 str. : graf. prikazi ; 30 cm

  Bibliografija: str. 163-165. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko
  a) fizika delcev b) trkalnik LHC c) detektor ATLAS d) Higgsovi bozoni e) analiza podatkov f) algoritmi g) doktorska disertacija

  539.12(043.3)
  COBISS-ID 1349220

  21.
  VEBERIČ, Darko
          Strongly correlated electrons in a magnetic field : thesis = Močno korelirani elektroni v magnetnem polju : disertacija / Darko Veberič ; mentor Peter Prelovšek. - Ljubljana : , 2001. - 128 str. : graf. prikazi ; 30 cm

  Bibliografija: str. 121-128. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko
  a) materiali b) visokotemperaturni superprevodniki c) antiferomagnetiki d) magnetno polje e) Hallov efekt f) Lanczosova diagonalizacijska metoda g) orbitalni odziv h) Monte Carlo analiza napake i) fermionski modeli j) linearni dinamični odziv k) doktorska disertacija

  538.945(043.3)
  COBISS-ID 1349476


  54 KEMIJA.


  22.
          ANALYTICAL chemistry : an introduction / Douglas A. Skoog ... . - 7th ed. - Fort Worth : Saunders College Publishing, a division of Harcourt College Publishers, cop. 2000. - XXIV, 773, A-41, G-18, I-19 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Saunders golden sunburst series)

  ISBN 0-03-020293-0
  a) analitska kemija b) kvantitativna analiza c) titracije d) elektrokemijske metode e) spektroskopske metode f) kromatografija g) elektroforeza h) učbeniki za visoke šole

  543(075.8)
  COBISS-ID 44892929

  23.
  CROATIAN-Slovenian Crystallographic Meeting (8 ; 1999 ; Rovinj)
          Book of abstracts programme : Eighth Croatian-Slovenian Crystallographic Meeting, Rovinj, Croatia, June 17-19, 1999 / . - Zagreb : Pliva, 1999. - 60 str. : ilustr. ; 30 cm

  Ov. nasl.
  a) organska kemija b) kristalografija c) makromolekule d) kompleksne spojine e) biokemija f) kristalne strukture g) zborniki

  547:548
  COBISS-ID 44199937

  24.
  SLOVENIAN-Croatian Crystallographic Meeting (9 ; 2000 ; Gozd Martuljek)
          Book of abstracts programme / Ninth Slovenian-Croatian crystallographic meeting, 15 - 17 June, 2000, Gozd Martuljek, The Julian Alps, Slovenia. - Ljubljana : Slovenian crystallographic society : Croatian crystallographic association, 2000. - 63 str. : ilustr. ; 30 cm

  Ov. nasl.
  a) organska kemija b) biokemija c) kristalografija d) makromolekule e) kompleksne spojine f) kristalne strukture g) zborniki

  547:548
  COBISS-ID 45261057


  62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH.


  25.
          HYDRAULIK in der Heiz- und Raumlufttechnik : Tagung Hamburg, 8. Juni 2000 / VDI-Gesellschaft Technische Gebaudeausrustung. - Dusseldorf : VDI, 2000. - 132 str. : graf. prikazi ; 21 cm. - (VDI Berichte, ISSN 0083-5560 ; 1549)

  Na nasl. str. spodaj: Verein Deutscher Ingenieure
  ISBN 3-18-091549-8
  a) strojništvo b) gradbeništvo c) hišne inštalacije d) ogrevanje e) prezračevanje f) hidravlične naprave g) zborniki

  628.8=30
  COBISS-ID 22426629


  620.9 ENERGETIKA.


  26.
  BUTALA, Vincenc
          Plinasta goriva in naprave za ogrevanje prostorov in vode / . - Ljubljana : FEMOPET Slovenija, 1999 (Begunje na Gorenjskem : Žbogar). - 34 str. : ilustr. ; 30 cm

  Avtorja navedena v kolofonu. - 800 izv. - Bibliografija: str. 30
  ISBN 961-6238-29-9 (Fakulteta za strojništvo)
  a) Ogrevalna tehnika - Plinasta goriva b) Zgradbe - Ogrevanje c) energetika d) ogrevanje e) plinasta goriva f) energijsko učinkovite naprave

  662.76:697.24
  COBISS-ID 105021952

  27.
  SLOVENSKO društvo za daljinsko energetiko. Strokovno posvetovanje (4 ; 2001 ; Portorož)
          Energetika v našem okolju : zbornik prispevkov / IV. strokovno posvetovanje Slovenskega društva za daljinsko energetiko, Portorož, 12. - 13. marec 2001 ; . - Ljubljana : SDDE, 2001 ( : Pleško). - 201 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Vsi prispevki v slov., eden v angl. - 350 izv. - Bibliografija ter povzetek in abstract pri vseh, razen pri enem prispevku
  ISBN 961-90820-0-1
  a) Toplota - Proizvodnja - Posvetovanja b) Komunalna energetika - Posvetovanja c) energetika d) energetsko gospodarstvo e) daljinsko ogrevanje f) razvoj g) obnovljivi viri energije h) cenovna politika i) Slovenija j) zborniki

  620.9:338.465(063)(082)
  COBISS-ID 111299840


  621 SPLOŠNO STROJNIŠTVO. JEDRSKA TEHNIKA. ELEKTROTEHNIKA. MEHANSKA TEHNOLOGIJA.


  28.
  KRAMBERGER, Janez
          Širjenje razpok v zobnikih s tankim vencem : doktorska disertacija / Janez Kramberger ; . - Maribor : , 2001. - V, 136 str., priloge : ilustr. ; 30 cm. - (Fakulteta za strojništvo)

  Bibliografija. - Dokt. dis., Univ. Maribor, Fakulteta za strojništvo, 2001
  a) strojništvo b) strojni elementi c) zobniki d) zobniki s tankim vencem e) mehanika loma f) numerične metode g) metoda robnih elementov h) doktorska disertacija

  621.833:539.42:519.61/.64(043.3)
  COBISS-ID 6192150

  29.
  ŠRAML, Matjaž
          Modeliranje kontaktnega utrujanja strojnih delov : doktorska disertacija / Matjaž Šraml ; . - Maribor : , 2001. - IX, 128, P43, Ž2, B2 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

  Dokt. dis, Univ. v Maribor, Fakulteta za strojništvo, 2001
  a) strojništvo b) strojni elementi c) strojni deli d) kontaktni problemi e) kriteriji utrujanja f) utrujanje kovinskega materiala g) iniciacija utrujenostnih razpok h) numerične metode i) doktorska disertacija

  621.833:539.388.1:519.61/.64(043.3)
  COBISS-ID 6190358


  621.039 JEDRSKA TEHNIKA.


  30.
          ANALYSIS of uranium supply to 2050. - Vienna : International Atomic Energy Agency, 2001. - 103 str. : ilustr. ; 30 cm. - (STI/PUB ; 1104)

  Bibliografija: str. 100
  ISBN 92-0-100401-X
  a) rudarstvo b) jedrska tehnika c) jedrsko gorivo d) uranova ruda e) nahajališča f) industrija urana g) preskrba z uranom h) dokument IAEA

  621.039.543.4
  COBISS-ID 15970087

  31.
          MERITVE radioaktivnosti v okolici Nuklearne elektrarne Krško : poročilo za leto 1999 / Rafael Martinčič ... . - Ljubljana : Institut Jožef Stefan, 2000. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 30 cm. - (IJS delovno poročilo ; 8186)

  a) ekologija b) onesnaževanje okolja c) Jedrska elektrarna Krško d) radioaktivno onesnaženje okolja e) radionuklidi f) površinske vode g) podtalnica h) zrak i) zemlja j) hrana k) primerjalne meritve l) tehnično poročilo

  621.039.58:504.054
  COBISS-ID 14954023

  32.
  PARZER, Iztok
          Model pregrevanja sredice reaktorja med izlivno nezgodo : disertacija / Iztok Parzer. - Ljubljana : , 2001. - 205 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

  Bibliografija: str. 189-204. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za matematiko in fiziko
  a) jedrske elektrarne b) varnostna vprašanja c) pregrevanje sredice reaktorja d) izlivna nezgoda e) model zloma f) prenos toplote

  621.039.58(043.3)
  COBISS-ID 1330532


  621.3 ELEKTROTEHNIKA.


  33.
  CHAPMAN, Stephen J.
          Electric machinery and power system fundamentals / Stephen J. Chapman. - 1st ed. - Boston : McGraw-Hill, cop. 2002. - XIX, 673 str. : ilustr. ; 24 cm. - (McGraw-Hill series in electrical and computer engineering)

  Kazalo
  ISBN 0-0722-9135-4 ISBN 0-07-112179-X (ISE)
  a) Electric machinery b) Electric power systems c) elektrotehnika d) električni stroji e) močnostni sistemi f) elektromagnetizem g) mehanika h) tri-fazna vezja i) transformatorji j) izmenični motorji k) sinhronski motorji l) sinhronski generatorji m) indukcijski motorji n) exsosmerni motorji o) pregledno delo

  621.313
  COBISS-ID 22958341

  34.
          INTERNET telephony / edited by Lee W. McKnight, William Lehr and David D. Clark. - Cambridge, Mass. ; London : MIT, 2001. - 395 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 0-262-13385-7
  a) Internet telephony b) elektrotehnika c) komunikacije d) računalniške mreže e) komunikacijske mreže f) prenos glasu g) internet telefonija h) ekonomski vidik i) tržišče j) regulativa k) pregledno delo

  621.395/.396:004.7
  COBISS-ID 23524357

  35.
  KONFERENCA Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu (1 ; 1999 ; Maribor)
          Zbornik Prve konference Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu, 22. - 23. april 1999, Maribor, Slovenija : / < Društvo avtomatikov Slovenije ... ; uredili Karel Jezernik, Boris Tovornik, Nenad Muškinja>. - Maribor : Društvo avtomatikov Slovenije, 1999 (Maribor : Tiskarna tehniških fakultet). - 206 str. : ilustr. ; 30 cm

  Nasl. na ov.: 1. konferenca Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu. - Podnasl. na ov. - Bibliografija pri nekaterih prispevkih
  ISBN 86-435-0269-3
  a) Industrija - Avtomatizacija - Posvetovanja b) Gospodarstvo - Avtomatizacija - Posvetovanja c) elektrotehnika d) avtomatizacija e) industrija f) gospodarstvo g) vzgoja kadrov h) učinkovito izobraževanje i) vodenje procesov j) krmiljenje k) meritve l) mehka logika m) nadzor procesov n) energetika o) zborniki

  62-5(063)(082)
  COBISS-ID 43750913

  36.
  KONFERENCA Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu (2 ; 2001 ; Maribor)
          Zbornik druge konference Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu, 5.in 6. april 2001, Maribor, Slovenija : / Društvo avtomatikov Slovenije ... ; . - Maribor : Društvo avtomatikov Slovenije, 2001 (Maribor : Tiskarna tehniških fakultet). - 335 str. : ilustr. ; 30 cm

  Podnasl. naveden na ov. - Prispevki v slov. ali angl. - Bibliografija pri nekaterih prispevkih. - Kazalo. - Vsebina navedena na nasl. str.: Uvodna predavanja ; Poster sekcija ; Naprave I ; Naprave II ; Nadzor in vodenje procesov I ; Nadzor in vodenje procesov II ; Avtomatizacija I ; Avtomatizacija II ; Izobraževanje ; Meritve
  ISBN 86-435-0391-6
  a) Industrija - Avtomatizacija - Posvetovanja b) Gospodarstvo - Avtomatizacija - Posvetovanja c) elektrotehnika d) avtomatizacija e) industrija f) gospodarstvo g) sistemi vodenja h) vodenje procesov i) nadzor procesov j) zborniki

  62-5(063)(082)
  65.011.56(063)(082)
  COBISS-ID 45812737

  37.
  KRISHNAN, Ramu
          Electric motor drives : modeling, analysis, and control / R. Krishnan. - Upper Saddle River : Prentice Hall, cop. 2001. - XXVIII, 626 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-13-091014-7
  a) Electric driving b) elektrotehnika c) električni motorji d) močnostne naprave e) enosmerni motorji f) moduliranje g) krmiljenje motorjev h) fazno i) frekvenčno j) vektorsko k) indukcijski motorji l) sinhronski m) motorji brez ščetk n) učbeniki za visoke šole

  621.313.13(075.8)
  COBISS-ID 22964485

  38.
  PHILLIPS, W. D.
          Discovering electronic clocks / W. D. Phillips. - London : Doctronics Educational Publishing for Design & Technology, cop. 1998. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 30 cm

  ISBN 0-9530129-1-3
  a) elektrotehnika b) elektronika c) elektronske ure d) analogne e) digitalne f) vezja g) sestavni deli h) naredi sam i) priročniki

  681.113:621.38
  COBISS-ID 23445765

  39.
          SIGNAL processing for multimedia / edited by Jim Byrnes. - Amsterdam : IOS Press : Ohmsha, cop. 1999. - IX, 269 str. : ilustr. ; 24 cm. - (NATO ASI series. Series F. Computer and system sciences, ISSN 1387-6694 ; vol. 174)

  "Proceedings of the NATO Advanced Study Institute on Signal Processing for Multimedia, Lucca, Italy, 5-18 July 1998 ..." --> hrbet nasl. str. - Kazalo
  ISBN 90-5199-460-5 (IOS Press) ISBN 4-274-90316-8 (Ohmsha)
  a) elektrotehnika b) obdelava signalov c) Multimedia d) teorija vzorčenja e) rekonstrukcija signalov f) video komunikacije g) prepoznavanje vzorcev h) obdelava govora i) zborniki

  621.39:004.55
  COBISS-ID 22530565

  40.
  STOKES, John Whitley
          The golden age of radio in the home / John W. Stokes. - Revised 2nd ed. - Invercargill : Craigs, 1998. - 162 str., <4> str. barvnih pril. : ilustr. (nekatere barvne) ; 31 cm

  Kazalo
  ISBN 0-908629-52-4
  a) Radio - New Zealand - History b) Radio - New Zealand - Receivers and reception - History c) elektrotehnika d) radijske komunikacije e) radijski sprejemniki f) zgodovinski pregled g) Nova Zelandija h) pregledno delo

  621.396.6(492.9)(091)
  COBISS-ID 23706117

  41.
  WATKINSON, John
          An introduction to digital video / John Watkinson. - 2nd ed. - Oxford : Focal Press, cop. 2001. - IX, 458 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo
  ISBN 0-240-51637-0
  a) Digital video b) elektrotehnika c) digitalne komunikacije d) dogitalni video e) principi delovanja f) uporaba računalnika g) urejanje posnetkov h) obdelava slik i) zgoščevanje j) MPEG k) pregledno delo

  621.397.12:004
  COBISS-ID 23522309


  624/625 GRADBENIŠTVO.


  42.
  EIERLE, Benno
          Zwang und Rissbildung infolge Hydratationswarme : Grundlagen, Berechnungsmodelle und Tragverhalten / von Benno Eierle und Karl Schikora. - Berlin : Beuth, 2000. - 131, 12 str. : graf. prikazi ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss fur Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 512)

  ISBN 3-410-65712-6
  a) gradbeništvo b) gradbeni materiali c) hidratacija d) modeliranje e) preskušanje f) analize g) numerično modeliranje

  624.04
  COBISS-ID 23547909

  43.
  ELIGENHAUSEN, Rolf
          Untersuchungen zum Einflus der bezogenen Rippenflache von Bewehrungsstaben auf das Tragverhalten von Stahlbetonbauteilen im Gebrauchs- und Bruchzustand / von Rolf Eligenhausen. - Berlin ; Wien ; Zurich : Beuth, 2000. - 89, 2 str. : graf. prikazi ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss fur Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 503)

  ISBN 3-410-65703-7
  a) gradbeništvo b) beton c) gradbeni materiali d) preskušanje e) armiran beton f) armatura g) sprijemna površina h) uporaba i) porušitev j) nosilnost

  624.04
  COBISS-ID 23135237

  44.
  GOSSLA, Ulrich
          Tragverhalten und Sicherheit betonstahlbewehrter Stahlfaserbetonbauteile / von Ulrich Gossla. - Berlin : Beuth, 2000. - 83, 2 str. : graf. prikazi ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss fur Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 501)

  ISBN 3-410-65701-0
  a) gradbeništvo b) armatura c) beton d) armiran beton e) jeklena vlakna f) preskušanje g) analize h) numerično modeliranje

  624.04
  COBISS-ID 22809861

  45.
  KORDINA, Karl
          Kriechen von Beton unter Zugbeanspruchung / von Karl Kordina und Lothar Schubert, Uwe Troitzsch. - Berlin : Beuth, 2000. - 31, 12 str. : graf. prikazi ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss fur Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 498)

  ISBN 3-410-65698-7
  a) gradbeništvo b) preskušanje materialov c) beton d) nateg e) porušitve

  624.04
  COBISS-ID 22505477

  46.
  LU, Sufang
          Schubtragverhalten von Stahlbetonbauteilen mit rezyklierten Zuschlagen / von Sufang Lu. - Berlin : Beuth, 2000. - 113, 12 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Deutscher Ausschuss fur Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 504)

  ISBN 3-410-65704-5
  a) gradbeništvo b) gradbeni materiali c) beton d) preskušanje e) nosilnost f) porušitve g) armirani beton

  624.04
  COBISS-ID 22998533

  47.
  MANNS, Wilhelm
          Witterungsbestandigkeit von Beton : 3. Bericht Untersuchungen an rd. 50 Jahre im Freien ausgelarten Betonplatten / von Wilhelm Manns und Kurt Zeus. - Berlin : Beuth, 2000. - 49, 2 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss fur Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 502)

  ISBN 3-410-65702-9
  a) gradbeništvo b) armiran beton c) beton d) plošče e) vremenski vplivi f) preskušanje

  624.04
  COBISS-ID 22823429

  48.
  MINNERT, Jens
          Tragverhalten von stumpf gestosenen Fertigteilstutzen aus hochfestem Beton / von Jens Minnert. - Berlin : Beuth, 2000. - 159, 2 str. : graf. prikazi ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss fur Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 499)

  ISBN 3-410-65699-5
  a) gradbeništvo b) armirani beton c) beton d) zaščitni sloj e) poškodbe f) armatura g) sanacije h) preskušanje i) armiranje j) stebri

  624.04
  COBISS-ID 22809605

  49.
  MULLER, Christoph
          Verwertung von Brechsand aus Bauschutt / von Christoph Muller und Bernd Dora. - Berlin : Beuth, 2000. - 112, 12 str. : graf. prikazi ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss fur Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 506)

  ISBN 3-410-65706-1
  a) gradbeništvo b) gradbeni materiali c) malte d) veziva e) preskušanje materialov

  624.04
  COBISS-ID 23548165

  50.
  REINHARDT, Hans-Wolf
          BiM-Online - das interaktive Informationssystem zu Baustoffkreislauf im Massivbau : hervorgegangen aus den Teilprojekten "Strukturierte Speicherung der Forschungsergebnisse in einer Datenbank und "Auswertung der Ergebnisse mit einem Expertensystem" / von Hans-Wolf Reinhardt, Marcus Schreyer, Joachim Schwarte. - Berlin : Beuth, 2000. - 81, 12 str. : graf. prikazi ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss fur Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 500)

  ISBN 3-410-65900-5
  a) gradbeništvo b) informacijski sistem c) masivna gradnja d) gradbeni materiali e) podatkovne zbirke

  624.04
  COBISS-ID 22810373

  51.
  SLOVENSKI kolokvij o betonih (8 ; 2001 ; Ljubljana)
          Betonska prefabrikacija : zbornik gradiv in referatov / 8. slovenski kolokvij o betonih, Ljubljana, 10. maj 2001 ; . - Ljubljana : IRMA, Inštitut za raziskavo materialov in aplikacije, 2001 (Ljubljana : Alfagraf Trade). - 80 str. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija na koncu posameznih poglavij
  ISBN 961-90107-7-9
  a) gradbeništvo b) gradbeni materiali c) beton d) tehnologija e) zborniki

  624.012.4(063)(082)
  666.972(063)(082)
  COBISS-ID 112477952

  52.
  ŠTRUKELJ, Andrej
          Prispevek k razvoju aproksimativnih metod za določevanje Green-ove funkcije za slojevit polprostor : doktorska disertacija / Andrej Štrukelj ; . - Maribor : , 2001. - VIII, 140 f. : ilustr. ; 30 cm

  Dokt. disertacija, Univ. v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo
  a) gradbeništvo b) mehanika tal c) dinamična interakcija objekt tla d) gibanje temelja poljubne oblike e) Greenova funkcija f) slojevit polprostor g) širjenje valov h) Stonleyevi poli i) integralske transformacije j) neskončni integral k) končni integral l) radiacijski pogoj m) doktorska disertacija

  624.131.5+624.15(043.3)
  COBISS-ID 6190102

  53.
  ZILCH, Konrad
          Betonkennwerte fur die Bemessung und das Verbundverhalten von Beton mit rezykliertem Zuschlag / von Konrad Zilch, Frank Roos. - Berlin ; Wien ; Zurich : Beuth, 2000. - 62, 2 str. : graf. prikazi ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss fur Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 507)

  ISBN 3-410-65707-X
  a) gradbeništvo b) beton c) veziva d) cement e) preskušanje materialov

  624.04
  COBISS-ID 23134981

  54.
          ZULASSIGE Toleranzen fur die Abweichungen der mechanischen Kennwerte von Beton mit rezykliertem Zuschlag / von Johann-Dietrich Worner ... . - Berlin ; Wien ; Zurich : Beuth, 2000. - 48, 2 str. : graf. prikazi ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss fur Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 508)

  ISBN 3-410-65708-8
  a) gradbeništvo b) gradbeni materiali c) numerično modeliranje d) preskušanje materialov e) nategi f) prečni prerez g) povratna stanja h) deformacije

  624.04
  COBISS-ID 23134725


  65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA V INDUSTRIJI TRGOVINI IN PROMETU.


  55.
  GEA College. International Conference (2000 ; Ljubljana)
          Dynamic entrepreneurship for new economy : conference proceedings / , 16. February 2000, Ljubljana, Slovenia ; editor Jaka Vadnjal. - Portorož : Visoka strokovna šola za podjetništvo, 2000 ( : Biro M). - 135 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

  Bibliografija pri večini prispevkov
  ISBN 961-6347-14-4
  a) Podjetništvo - Slovenija - Posvetovanja b) Podjetništvo - Evropa - Posvetovanja c) ekonomija d) podjetništvo e) Slovenija f) Evropa g) zborniki

  658(4+497.4)(063)
  COBISS-ID 105983488

  56.
          INTERNETFUHRER Qualitat : Produkte und Dienstleistungen schnell und gezielt finden / Michael Mielke (Hrsg.). - Augsburg : WEKA, 1999-<2001>. - Zv. <1> : ilustr. ; 23 cm. - (WEKA Praxislosungen)

  Nevezani listi, redna dopolnila. - Zadnje dopolnilo: oktober 2001
  - - Internetfuhrer Qualitat . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 3-8111-6969-6
  a) organizacija poslovanja b) management c) obvladovanje kakovosti d) računalniške komunikacije e) Internet f) informacijski viri g) spletne strani h) uporaba i) adresar naslovov j) priročniki

  004.7.004.14:65.012.4.018
  COBISS-ID 22860037


  659 REKLAMA. INFORMACIJE.


  57.
          MEDICAL Informatics Europe '99 / edited by Peter Kokol ... . - Amsterdam : IOS Press ; Tokyo : Ohmsha, cop. 1999. - XVII, 1009 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Studies in health technology and informatics, ISSN 0926-9630 ; vol. 68)

  "The MIE '99 (Medical Informatics Europe) conference is the 15th ... " --> predgovor. - Abstract in bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo
  ISBN 0-9673355-1-5 (IOS Press) ISBN 4-274-90313-3 (Ohmsha)
  a) Medical informatics - Congresses b) Medicinska informatika - Kongresi c) informatika d) medicinska informatika e) informacijski sistemi f) zdravstvo g) medicina h) telemedicina i) obdelava biomedicinskih podatkov j) skladišča podatkov k) odkrivanje znanja l) izobraževanje m) Internet n) inteligentni medicinski sistemi o) elektronska izmenjava podatkov p) terminologija q) zdravstvena nega r) zborniki

  61:002:004:007:659.2
  COBISS-ID 1557844


  66 KEMIJSKA IN SORODNE INDUSTRIJE.


  58.
  ZLOKARNIK, Marko
          Scale-up : Modellubertragung in der Verfahrenstechnik / Marko Zlokarnik. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2000. - XVII, 226 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 3-527-29864-9
  a) kemija b) procesna tehnika c) kemijska tehnologija d) analize procesov e) metode f) dimenzijska analiza g) opisi metod h) modeliranje i) prenos modelov j) povečevalne tehnike k) spreminjanje parametrov l) optimiranje pogojev m) procesni pogoji n) problemi o) napake p) primeri

  66.011
  COBISS-ID 23701253


  669 METALURGIJA.


  59.
  BERNSTEIN, Peter L.
          The power of gold : the history of an obsession / Peter L. Bernstein. - New York : J. Wiley & Sons, cop. 2000. - XIV, 432 str. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 397-407. - Kazalo
  ISBN 0-471-25210-7
  a) Gold - Folklore b) Gold - History c) Gold - Social aspects d) zlato e) pridobivanje zlata f) uporaba g) razvoj denarja h) folklora i) sociološki aspekt j) zgodovinski pregled

  669.213/.216:336.74(091)
  COBISS-ID 22639621

  60.
  STOCCA, Bogdan
          Nerjavna jekla : katalog / avtor Stocca Bogdan. - Jesenice : Slovenske železarne Acroni, 2000. - 1 zv.(loč. pag.) : tabele, graf. prikazi ; 32 cm

  Ov. nasl.
  a) SŽ Acroni (Jesenice) - Katalogi b) metalurgija c) nerjavna jekla d) austenitna e) feritna f) martenzitna g) ognjeobstojna h) ognjeodporna i) korozijska obstojnost j) Acroni Jesenic k) katalog

  669.1(085)
  COBISS-ID 109644288


  681.5 TEHNIKA AVTOMATSKE REGULACIJE.


  61.
          SENSORTECHNIK aktuell : Trends, Produkte und Entscheidungshilfen / herausgegeben von Gunther W. Schanz. - Ausgabe 2000. - Munchen ; Wien : Oldenbourg, cop. 1999. - 153 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 3-486-27000-1
  a) senzorska tehnika b) izbor senzorjev c) smeri razvoja d) uporaba senzorjev e) vrste senzorjev f) opisi senzorjev g) brezdotikalne meritve h) industrijski senzorji i) senzorji za barve j) mikromontaža k) proizvajalci l) tržni pregledi m) strokovna srečanja n) Nemčija

  681.586
  COBISS-ID 21423877


  69 GRADBENI MATERIJAL. GRADBENA DELA.


  62.
  HARIRI, Karim
          Bruchmechanisches Verhalten jungen Betons : Laser-Speckle-Interferometrie und Modellierung der Risprozeszone / von Karim Hariri. - Berlin : Beuth, 2000. - 112, 12 str. : graf. prikazi ; 30 cm. - (Deutscher Ausschuss fur Stahlbeton, ISSN 0171-7197 ; H. 509)

  ISBN 3-410-65709-6
  a) gradbeništvo b) preskušanje materialov c) beton d) razpoke e) modeliranje procesa f) cona razpok g) interferometrija

  624.04
  COBISS-ID 23468549


  7 UMETNOST.


  63.
          ARS Electronica : facing the future / edited by Timothy Druckrey with Ars Electronica. - Cambridge, Mass. ; London : MIT, 2001. - 449 str. : ilustr. ; 23 cm

  Originally published: 1999
  ISBN 0-262-54127-0
  a) Arts - Data processing b) Technology and the arts c) umetnost d) elektronski mediji e) računalniška umetnost f) kultura g) teorija h) kritika i) zgodovina medijev

  7.01:681.323=20
  COBISS-ID 23524101

  64.
  BAYNES, Ken
          The art of the engineer / Ken Baynes and Francis Pugh. - Guildford : Lutterworth Press, 1981. - 240 str. : ilustr., načrti ; 34 cm

  Bibliografija: str. 237-238. - Kazalo
  ISBN 0-7188-2506-3
  a) Engineering drawings b) Vehicles - Drawings c) umetnost d) risbe e) lokomotive f) vagoni g) parni stroji h) inženirske risbe i) železnica j) industrija k) plovila l) jadrnice m) parniki n) avtomobili o) geometrija p) letala q) proporci r) skice

  7.05:62
  658.512.2
  COBISS-ID 23683077

  65.
  FARRELLY, Liz
          Tibor Kalman : design and undesign / Liz Farrelly. - London : Thames and Hudson, 1998. - 64 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Cutting edge)

  Kazalo
  ISBN 0-500-01856-1
  a) umetnost b) grafično oblikovanje c) design d) antidesign e) Kalman Tibor (1949-)

  766=20
  COBISS-ID 751984

  66.
  FIELL, Charlotte
          Design of the 20th century / Charlotte & Peter Fiell. - Koln : Taschen, cop. 1999. - 768 str. : ilustr. ; 20cm

  Bibliografija: str. 758 - 762
  ISBN 3-8228-7039-0
  a) umetnost b) industrijsko oblikovanje c) design d) 20.stol. e) oblikovalci f) značilni predstavniki g) arhitekti h) biografije

  7.05=20
  COBISS-ID 794992

  67.
  GLANCEY, Jonathan
          Nigel Coates : body buildings and city scapes / Jonathan Glancey. - London : Thames and Hudson, 1999. - 64 str. : ilustr. (nekatre barvne) ; 21 cm. - (Cutting edge)

  Kazalo
  ISBN 0-500-01916-9
  a) Coates, Nigel (1949-) - Criticism and interpretation b) Architecture, Modern - 20th century - Great Britain c) umetnost d) arhitektura e) prostorske inštalacije f) oblikovanje g) skulpture - Millenium Dome h) Coates Nigel (1949-)

  7.05=20
  COBISS-ID 23542789

  68.
  SWEET, Fay
          Alessi : art and poetry / Fay Sweet. - London : Thames and Hudson, 1998. - 64 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Cutting edge)

  Kazalo
  ISBN 0-500-01857-X
  a) Alessi (Firm) b) Alessi Spa c) Design - Italy - History - 20th century. d) Designers - Italy - History - 20th century. e) Design - Italy - History - 20th century. f) Decorative arts - Italy - History - 20th century. g) umetnost h) industrijsko oblikovanje i) uporabni predmeti j) posoda k) gospodinjski aparati l) skupina Alessi

  7.05=20
  COBISS-ID 23543301

  69.
  SWEET, Fay
          Frog : form follows emotion / Fay Sweet. - London : Thames and Hudson, 1999. - 64 str. : barvne ilustr. ; 22 cm. - (Cutting edge)

  Kazalo
  ISBN 0-500-01917-7
  a) Frog (Firm) b) Design c) umetnost d) industrijsko oblikovanje e) uporabni predmeti f) tehnični predmeti g) računalniki h) Esslinger Hartmut (1944-)

  7.05=20
  COBISS-ID 23543557

  70.
  SWEET, Fay
          MetaDesign : design from the word up / Fay Sweet. - London : Thames & Hudson, 1999. - 64 str. : barvne ilustr. ; 21 cm

  Kazalo
  ISBN 0-500-01963-0
  a) MetaDesign (Firm) b) Graphic design (Typography) c) umetnost d) grafično oblikovanje e) vizualne komunikacije f) informacijske table g) kažipoti h) oblikovanje razstav i) mestni potniški promet j) Spiekermann Erik (1947-)

  766=20
  COBISS-ID 23543813

  71.
  TROXLER, Niklaus
          Jazz Blvd. : Niklaus Troxler posters / . - Baden : L. Muller, cop. 1999. - 301 str. : barvne ilustr. ; 25 cm

  Vzpor. angl. in nem. besedilo
  ISBN 3-907044-90-8
  a) umetnost b) grafično oblikovanje c) plakati-glasbeni d) posterji-slikani e) Troxler Niklaus (1947-)

  766:659.133.1=20=30
  COBISS-ID 1359214

  72.
  TUCKER, Andrew
          Dries van Noten : shape, print and fabric / Andrew Tucker. - London : Thames and Hudson, 1999. - 64 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Cutting edge)

  Kazalo
  ISBN 0-500-01919-3
  a) umetnost b) oblikovanje c) moda d) oblačila e) modni dodatki f) Van Noten Dries (1958-) g) modne revije h) modna fotografija

  7.05:391=20
  COBISS-ID 715632

  73.
          WORKING with type : exhibitions / Rob Carter, John Demao, Sandy Wheeler ; Barbara Fahs Charles ... . - Crans-Pres-Celigny (Switzerland) : RotoVision ; New York : Watson-Guptill Publications, 2000. - 159 str. : ilustr. ; 27 cm

  Razstavni katalog. - Hrbt. stv. nasl: Working with type 5. - "Working With Type: Exhibitions is a focused investigation of typography found in the exhibition setting. ... to create greater awareness and appreciation of typography in the exhibition context, to elevate the reader's understanding of typography's critical role in the exhibition experience, and to encourage greater attention to typography in the design process.". - Bibliografija: str. 157
  ISBN 2-88046-437-4
  a) Carter, Rob - Exhibitions b) DeMao, John - Exhibitions c) Wheeler, Sandy - Exhibitions d) Graphic design (Typography) - Exhibitions e) Type and type-founding - Specimens - Exhibitions f) umetnost g) grafično oblikovanje h) design i) arhitektura j) oblikovanje razstav k) tipografija l) kažipoti m) shemske karte n) vizualne komunikacije o) muzejske predstavitve

  766:725.91=20
  COBISS-ID 23559173

  74.
  YUSUF, Nilgin
          Georgina von Etzdorf : sensuality, art and fabric / Nilgin Yusuf. - London : Thames and Hudson, 1998. - 61 str. : barvne ilustr. ; 22 cm. - (Cutting edge)

  Kazalo
  ISBN 0-500-01859-6
  a) Georgina Von Etzdorf (Firm) b) Textile design - History - 20th century. c) Textile designers - England d) Fashion - England e) umetnost f) oblikovanje tekstila g) oblačila h) dekorativno blago i) moda j) Etzdorf von Georgina (1954-)

  7.05:391=20
  COBISS-ID 23543045


  71 PROSTORSKO UREJANJE. REGIONALNO PLANIRANJE. URBANIZEM. OBLIKOVANJE KRAJINE.


  75.
  JELLICOE, Geoffrey
          The landscape of man : shaping the environment from prehistory to the present day / Geoffrey and Susan Jellicoe. - 3rd ed., expanded and updated, reprinted. - London : Thames and Hudson, 2000, cop. 1995. - 408 str. : ilustr. ; 29 cm

  Kazalo
  ISBN 0-500-27819-9
  a) urbanizem b) krajinarstvo c) prostorsko urejanje d) oblikovanje krajine e) zgodovinski pregled f) pregled po državah g) razvoj civilizacije h) metodologije i) priročniki

  711
  COBISS-ID 23683333

  76.
          The NEW American garden : innovations in residential landscape architecture : 60 case studies / edited by James Grayson Trulove ; designed by James Pittman. - New York : Whitney Library of Design, an imprint of Watson-Guptill, 1998. - 228 str. : barvne ilustr. ; 30 cm

  Kazalo
  ISBN 08-230-3168-3
  a) Gardens - United States - Design - Case studies b) Gardens - United States - Pictorial works c) Gardens - United States - Designs and plans d) Landscape architecture - United States - Case studies e) krajinska arhitektura f) urejanje vrtov g) vrtovi stanovanjskih hiš h) stanovanjske vile i) inovacije j) sodobni pristopi k) izbrani primeri - ZDA l) načrti m) vrtne skulpture n) bazeni o) pergole

  712=20
  COBISS-ID 22644229

  77.
  WINTERBOTTOM, Daniel M.
          Wood in the landscape : a practical guide to specification and design / Daniel M. Winterbottom. - New York : Wiley, 2000. - 240 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Materials in landscape architecture and site design)

  Bibliografija: str. 197-198. - Kazalo
  ISBN 0-471-29419-5
  a) Carpentry b) Garden structures - Design and construction c) urejanje krajine d) krajinarstvo e) les v arhitekturi f) materiali g) lesne konstrukcije h) detajli i) ograje j) paviljoni k) vrtovi l) vrata m) pergola

  712
  COBISS-ID 22569989


  72 ARHITEKTURA.


  78.
  BALFOUR, Alan
          New York / Alan Balfour. - New York ; Chichester : Wiley-Academy, 2000. - 344 str. : barvne ilustr. ; 31 cm. - (World cities)

  ISBN 0-471-48945-X
  a) Architecture, Modern - New York (State) - New York b) New York (N.Y.) - Buildings, structures, etc c) arhitektura d) New York e) javne stavbe f) zgradbe g) zbrana dela arhitektov h) makete i) prerezi j) izvedena dela k) projekti

  72.01
  725
  COBISS-ID 23264517

  79.
  KRENGEL, James W.
          Kitchens : lifestyle & design / James W. Krengel, Bernadette Baczynski. - New York : PBC International, cop. 1997. - 175 str. : ilustr. (večinoma barvne) ; 27 cm

  Kazalo
  ISBN 0-86636-590-7 (vezano) ISBN 0-86636-591-5 (broš.)
  a) Kitchens b) Interior decoration c) arhitektura d) notranja oprema e) kuhinje f) urejanje prostora g) primeri h) tlorisi i) oblikovanje prosotra j) esteeika

  728
  COBISS-ID 23683845

  80.
  MCCLOUD, Kevin
          Kevin McCloud's lighting book : the ultimate guide to lighting every room in the home / special photography by Michael Crockett. - London : Ebury, 1999, cop. 1995. - 144 str. : ilustr. ; 28 cm

  Kazalo
  ISBN 0-09-186578-6
  a) Dwellings - Lighting b) Lighting, Architectural and decorative c) arhitektura d) ureditev prostora e) osvetljevanje f) osvetlitev prostorov g) svetlobni učinki h) svetila

  728
  COBISS-ID 23557893

  81.
          NEUES Bauen in den Alpen : Architekturpreis 1999 = Architettura contemporanea alpina : Premio d'architettura 1999 / . - Basel ; Boston ; Berlin : Birkhauser, 2000. - 254 str. : ilustr. ; 29 cm

  Vzpor. nem. in ital. besedilo
  ISBN 3-7643-6115-8
  a) arhitektura b) načrtovanje v Alpah c) načrtovanje v posebnih pogojih d) leseni mostovi e) Zumthor Peter f) terme g) šole h) lesene zgradbe i) steklene strehe j) prenova k) novo in staro l) hoteli m) gradnja na pobočju

  72(234.3)
  COBISS-ID 20891653

  82.
          OCCUPYING architecture : between the architecture and the user / edited by Jonathan Hill. - London ; New York : Routledge, 1998. - XIII, 253 str. : črnobele fotogr. ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 0-415-16816-3 (broš.) ISBN 0-415-16815-5 (vezano)
  a) arhitektura b) načrtovanje c) termini d) vloga arhitekta e) ustvarjalci f) uporabniki g) teorija

  72.01=20
  COBISS-ID 490628

  83.
  PELLI, Cesar, 1926-
          Petronas towers : the architecture of high construction / Cesar Pelli and Michael J. Crosbie. - Chichester : Wiley-Academy, 2001. - 128 str. : ilustr.

  ISBN 0-471-49547-6
  a) Petronas Towers (Kuala Lumpur) b) Skyscrapers - Malaysia - Kuala Lumpur c) arhitektura d) načrtovanje e) javne stavbe f) nebotičniki g) Petronas towers h) Malezija i) Pelli Cesar

  72.01
  725.1
  COBISS-ID 23269893

  84.
          WORLD archtiecture 1900-2000 : a critical mosaic. Vol. 1, Canada and the United States / general editor Kenneth Frampton ; volume editor Richard Ingersoll. - Wien ; New York : Springer, cop. 2000. - LV, 266 str. : ilustr. ; 30 cm

  ISBN 3-211-83284-X ISBN 3-211-83283-1 (zbirka)
  a) arhitektura b) teorija c) kritika d) zgodovinska obdobja e) 20.st. f) geografska območja g) izbrana dela h) značilni predstavniki i) Kanada j) Združene države Amerike

  72.01=20
  COBISS-ID 23702789


  74 RISANJE. OBLIKOVANJE. UPORABNA UMETNOST.


  85.
  FIFTIES
          50s decorative art : a source book / edited by Charlotte & Peter Fiell ; . - Koln : Taschen, cop. 2000. - 575 str. : ilustr. ; 26 cm

  Kazalo
  ISBN 3-8228-6619-9
  a) umetnost b) arhitektura c) industrijsko oblikovanje d) dekorativna umetnost e) petdeseta leta f) zgodovinski pregledi

  747=20
  COBISS-ID 986500

  86.
  SEVENTIES
          70s decorative art : a source book / edited by Charlotte & Peter Fiell ; . - Koln : Taschen, cop. 2000. - 575 str. : ilustr. ; 26 cm

  Besedilo v angl., delno prevod v franc. in nem. - Ilustr. na spojnih listih. - Kazalo
  ISBN 3-8228-6406-4
  a) Dekorativna umetnost - 1970-1980 - Albumi b) Design - History - 20th century. c) Decorative arts - History - 20th century. d) Design - History - 20th century. e) Decorative arts - History - 20th century. f) umetnost g) arhitektura h) industrijsko oblikovanje i) dekorativna umetnost j) sedemdeseta leta k) zgodovinski pregledi

  747=20
  COBISS-ID 108220928

  87.
  SIXTIES
          60's decorative art : a source book / edited by Charlotte & Peter Fiell ; . - Koln : Taschen, cop. 2000. - 575 str. : ilustr. ; 26 cm

  Besedilo v angl., uvod v angl. in prevod v nem. ter franc. - Kazalo
  ISBN 3-8228-6405-6
  a) umetnost b) arhitektura c) industrijsko oblikovanje d) dekorativna umetnost e) šestdeseta leta f) zgodovinski pregledi

  747=20
  COBISS-ID 986244


  77 FOTOGRAFIJA.


  88.
  ANG, Tom
          Picture editing / Tom Ang. - 2nd ed. - Oxford : Focal Press, 2000. - VI, 275 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. <259>-262. - Kazali
  ISBN 0-240-51618-4
  a) Photojournalism b) umetnost c) fotografija d) sodobne tehnike e) digitalna tehnologija

  77=20
  COBISS-ID 22661381


  NASLOVNO KAZALO
  • A visual introduction to SQL 11

  • Book of abstracts programme 24

  • Alessi 68
  • Analysis of uranium supply to 2050 30
  • Analytical chemistry 22
  • Architettura contemporanea alpina 81
  • Ars Electronica 63
  • The art of the engineer 64

  • Betonkennwerte fur die Bemessung und das Verbundverhalten von Beton mit rezykliertem Zuschlag 53
  • Betonska prefabrikacija 51
  • BiM-Online - das interaktive Informationssystem zu Baustoffkreislauf im Massivbau 50
  • Book of abstracts programme 23
  • Bruchmechanisches Verhalten jungen Betons 62

  • Collecting and safeguarding the oral traditions 2

  • Design of the 20th century 66
  • Developing quality complex database systems 6
  • Discovering electronic clocks 38
  • Dries van Noten 72
  • Dynamic entrepreneurship for new economy 55

  • Electric machinery and power system fundamentals 33
  • Electric motor drives 37
  • Electron track reconstruction in the ATLAS experiment 20
  • Energetika v našem okolju 27

  • 50s decorative art 85
  • Five more golden rules 5
  • Flash 5 12
  • Flash 5 dynamic content studio 7
  • Frog 69

  • Georgina von Etzdorf 74
  • The golden age of radio in the home 40

  • Hydraulik in der Heiz- und Raumlufttechnik 25

  • Internet telephony 34
  • Internetfuhrer Qualitat 56
  • An introduction to digital video 41

  • Java server pages from scratch 8
  • Jazz Blvd. 71

  • Kevin McCloud's lighting book 80
  • Kitchens 79
  • Kriechen von Beton unter Zugbeanspruchung 45

  • The landscape of man 75

  • Mars global surveyor. Mars orbiter camera (MOC) 13
  • Mars global surveyor. Mars orbiter laser altimeter (MOLA) 14
  • Mars global surveyor. Thermal emission spectrometer (TES) 15
  • Medical Informatics Europe '99 57
  • Meritve radioaktivnosti v okolici Nuklearne elektrarne Krško 31
  • MetaDesign 70
  • Močno korelirani elektroni v magnetnem polju 21
  • Model pregrevanja sredice reaktorja med izlivno nezgodo 32
  • Modeliranje kontaktnega utrujanja strojnih delov 29
  • Monografija 3
  • Monte Carlo simulacija detektorje žarkov gama in nabitih delcev v spektroskopiji v žarku 16
  • Monte-Carlo simulation of -ray and charged particle detectors used in In-beam spectroscopy of nuclei 16

  • Nerjavna jekla 60
  • Neues Bauen in den Alpen 81
  • The new American garden 76
  • New mechanisms of optical nonlinearities 18
  • New York 78
  • Nigel Coates 67
  • Novi mehanizmi optičnih nelinearnosti 18

  • Occupying architecture 82

  • Petronas towers 83
  • Picture editing 88
  • Plinasta goriva in naprave za ogrevanje prostorov in vode 26
  • The power of gold 59
  • Prispevek k razvoju aproksimativnih metod za določevanje Green-ove funkcije za slojevit polprostor 52
  • Proceedings of the Portuguese - Slovenian R&D Workshop Reitoria Alameda da Universidade de Lisboa, Lisbon 26-27 October 2000 1
  • Programming language pragmatics 9

  • Radioaktivnost v življenjskem okolju Slovenije za leto 1999 4
  • Razvoj signala iz obsevanih silicijevih detektorjev 19

  • Scale-up 58
  • Schubtragverhalten von Stahlbetonbauteilen mit rezyklierten Zuschlagen 46
  • Sensortechnik aktuell 61
  • 70s decorative art 86
  • Signal processing for multimedia 39
  • 60's decorative art 87
  • Sklopitev modula volumskih deležev in dvofluidnega modela za opis toka dveh tekočin 17
  • Strongly correlated electrons in a magnetic field 21

  • Širjenje razpok v zobnikih s tankim vencem 28

  • Tibor Kalman 65
  • Tragverhalten und Sicherheit betonstahlbewehrter Stahlfaserbetonbauteile 44
  • Tragverhalten von stumpf gestosenen Fertigteilstutzen aus hochfestem Beton 48

  • Unified modeling language 10
  • Untersuchungen zum Einflus der bezogenen Rippenflache von Bewehrungsstaben auf das Tragverhalten von Stahlbetonbauteilen im Gebrauchs- und Bruchzustand 43

  • Verwertung von Brechsand aus Bauschutt 49

  • Witterungsbestandigkeit von Beton 47
  • Wood in the landscape 77
  • Working with type 73
  • World archtiecture 1900-2000. Vol. 1, Canada and the United States 84

  • Zbornik druge konference Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu, 5.in 6. april 2001, Maribor, Slovenija 36
  • Zbornik Prve konference Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu, 22. - 23. april 1999, Maribor, Slovenija 35
  • Zulassige Toleranzen fur die Abweichungen der mechanischen Kennwerte von Beton mit rezykliertem Zuschlag 54
  • Zwang und Rissbildung infolge Hydratationswarme 42


  IMENSKO KAZALO
 • Alessi (Firm) 68
 • Ang, Tom 88
 • Archontakis, Phillippe (avtor) 7
 • Ashrafi, Saleh 16

 • Baczynski, Bernadette L. (avtor) 79
 • Balfour, Alan 78
 • Baynes, Ken 64
 • Becker, Shirley A. (1956-) 6
 • Benedik, Ljudmila (avtor) 31
 • Bernstein, Peter L. 59
 • Božnar, Marija (avtor) 31
 • Brodnik, Drago (avtor) 31
 • Burger, Jana (avtor) 31
 • Butala, Vincenc 26
 • Byrnes, Jim (urednik) 39

 • Caetano, Ana Teresa (urednik) 1
 • Carter, Rob (avtor) 73
 • Casti, John L. 5
 • Chapman, Stephen J. 33
 • Chappell, David (soavtor == glej 070) 11
 • Cimerman, Franc (1967-,urednik) 27
 • Cindro, Denis Glavič- glej Glavič-Cindro, Denis
 • Cindro, Vladimir (mentor) 19
 • Cizelj, Boris (urednik) 1
 • Clark, Allan (komentor) 20
 • Clark, David D. (urednik) 34
 • Coates, Nigel (umetnik) 67
 • Croatian-Slovenian Crystallographic Meeting (8 ; 1999 ; Rovinj) 23
 • Crockett, Michael (fotograf) 80
 • Crosbie, Michael J. (avtor) 83
 • Crouch, Stanley R. (avtor) 22

 • Černe, Gregor 17

 • Danilovski, Aleksander (urednik) 23
 • Dora, Bernd (avtor) 49
 • Druckrey, Timothy (urednik) 63
 • Društvo avtomatikov Slovenije (Maribor) 35 , 36
 • Dujmović, Petra (avtor) 31

 • Eierle, Benno 42
 • Eligenhausen, Rolf 43
 • Engelbrecht, Rolf (urednik) 57
 • Etzdorf, Georgina von (umetnik) 74

 • Fajon, Grega (avtor) 31
 • Farrelly, Liz 65
 • Fiell, Charlotte 66
 • Fiell, Charlotte (urednik) 86 , 87
 • Fiell, Charlotte J. (urednik) 85
 • Fiell, Peter (avtor) 66
 • Fiell, Peter M. (urednik) 85
 • Fingerle, Christoph Mayr (urednik) 81
 • Flašker, Jože (mentor) 28 , 29

 • GEA College. International Conference (2000 ; Ljubljana) 55
 • Gerl, Marko (avtor) 31
 • Glancey, Jonathan 67
 • Glavič-Cindro, Denis (avtor) 31
 • Gossla, Ulrich 44
 • Grabnar, Zvone (avtor) 31

 • Halpin, T. A. (avtor) 10
 • Hariri, Karim 62
 • Hill, Jonathan (urednik) 82
 • Hoffmann, Uta (prevajalec) 85
 • Holler, F. James (avtor) 22

 • Ingersoll, Richard (urednik) 84
 • International Atomic Energy Agency 30
 • International Conference on Medical Informatics Europe (15 ; 1999 ; Ljubljana) 57
 • International Federation of Library Associations and Institutions. General conference (65 ; 1999 ; Khon Kaen ; Bangkok) 2

 • Jazbinšek, Mojca 18
 • Jellicoe, Geoffrey 75
 • Jellicoe, Susan (avtor) 75
 • Jezernik, Karel (urednik) 35

 • Kokol, Peter (urednik) 57
 • Kolar, Patrik (urednik) 1
 • Konferenca Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu (1 ; 1999 ; Maribor) 35
 • Konferenca Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu (2 ; 2001 ; Maribor) 36
 • Kordina, Karl 45
 • Korun, Matjaž (avtor) 31
 • Kramberger, Gregor 19
 • Kramberger, Janez 28
 • Krengel, James W. 79
 • Krishnan, Ramu 37
 • Krpan, Mirko (avtor) 3

 • Likar, Andrej (mentor) 16
 • Lu, Sufang 46

 • Manns, Wilhelm 47
 • Martinčič, Rafael (avtor) 31
 • McCloud, Kevin 80
 • McIlwaine, John (urednik) 2
 • MIE '99 glej International Conference on Medical Informatics Europe (15 ; 1999 ; Ljubljana)
 • Mielke, Michael (urednik) 56
 • Mihelič, Matjaž (avtor) 31
 • Miklavžič, Uroš (avtor) 31
 • Mikuž, Marko (komentor) 19
 • Mikuž, Marko (mentor) 20
 • Minnert, Jens 48
 • Mlakar, Primož (avtor) 31
 • Muller, Christoph 49
 • Muškinja, Nenad (urednik) 35 , 36

 • NASA (Houston) glej National Aeronautics and Space Administration (Houston)
 • National Aeronautics and Space Administration (Houston) 13 , 14 , 15
 • NATO Advanced Study Institute on Signal Processing for Multimedia (1998 ; Lucca) 39
 • Nečemer, Marijan (avtor) 31

 • Parzer, Iztok 32
 • Pelli, Cesar (1926-) 83
 • Petelin, Stojan (mentor) 17 , 32
 • Petiz, Helena (urednik) 1
 • Phillips, W. D. 38
 • Portuguese Slovenian R&D Workshop (2000 ; Lisbon) 1
 • Prelovšek, Peter (mentor) 21
 • Premik, Marjan (urednik) 57
 • Pucelj, Bogdan (avtor) 31
 • Pugh, Francis (avtor) 64

 • Ravnikar, Marjan (avtor) 31
 • Reinhardt, Hans-Wolf 50
 • Repinc, Urška (avtor) 31
 • Roos, Frank (avtor) 53

 • Safavi, Philippe (prevajalec) 85
 • Sahu, Maneesh 8
 • Schanz, Gunther W. (urednik) 61
 • Schikora, Karl (avtor) 42
 • Schreyer, Marcus (avtor) 50
 • Schubert, Lothar (avtor) 45
 • Schwarte, Joachim (avtor) 50
 • Scott, Michael Lee (1959-) 9
 • SDDE glej Slovensko društvo za daljinsko energetiko
 • Siau, Keng (1964-) 10
 • Skoog, Douglas A. (avtor) 22
 • Slovenian-Croatian Crystallographic Meeting (9 ; 2000 ; Gozd Martuljek) 24
 • Slovenske železarne Acroni (Jesenice) glej SŽ Acroni (Jesenice)
 • Slovenski kolokvij o betonih (8 ; 2001 ; Ljubljana) 51
 • Slovensko društvo za daljinsko energetiko 27
 • Slovensko društvo za daljinsko energetiko. Strokovno posvetovanje (4 ; 2001 ; Portorož) 27
 • Smrke, Janja (avtor) 31
 • Sosič, Emil (avtor) 31
 • Stare, Janez (urednik) 57
 • Stocca, Bogdan 60
 • Stokes, John Whitley 40
 • Svetek, Barbara (avtor) 31
 • Sweet, Fay 68 , 69 , 70
 • SŽ Acroni (Jesenice) 60

 • Šraml, Matjaž 29
 • Štrukelj, Andrej 52

 • Tadel, Matevž 20
 • Tovornik, Boris (urednik) 35 , 36
 • Trimble, John Harvey 11
 • Troitzsch, Uwe (avtor) 45
 • Troxler, Niklaus 71
 • Trulove, James Grayson (urednik) 76
 • Tucker, Andrew 72
 • Turk, Jani (avtor) 26

 • Umek, Andrej (mentor) 52

 • Vadnjal, Jaka (urednik) 55
 • Vaupotič, Janja (avtor) 31
 • Veberič, Darko 21
 • Verein Deutscher Ingenieure (Dusseldorf) 25
 • Vidmar, Tim (avtor) 31
 • Vodenik, Branko (avtor) 31
 • Volion, Chris (avtor) 12
 • Von Etzdorf, Georgina glej Etzdorf, Georgina von

 • Watkinson, John 41
 • West, Donald M. (avtor) 22
 • Wilder, Shannon (avtor) 12
 • Wilson, Scott J. 12
 • Winterbottom, Daniel M. 77
 • Worner, Johann-Dietrich (avtor) 54

 • Yusuf, Nilgin 74

 • Zajc, Andrej (urednik) 51
 • Zeus, Kurt (avtor) 47
 • Zgonik, Marko (mentor) 18
 • Zilch, Konrad 53
 • Zlokarnik, Marko 58
 • Zupan, Blaž (urednik) 57

 • Žele, Marija (avtor) 31


PREDMETNO KAZALO
 • 20.st. 84
 • 20.stol. 66

 • Acroni Jesenic 60
 • adresar naslovov 56
 • Alessi 68
 • Alessi Spa 68
 • algoritmi 20
 • analitska kemija 22
 • analiza podatkov 20
 • analize 42 , 44
 • analize procesov 58
 • analogne 38
 • animacije 7 , 12
 • antidesign 65
 • antiferomagnetiki 21
 • aplikacije 8 , 18
 • Architecture, Modern
  • - Great Britain - 20th century 67
  • - New York (State) - New York 78
 • arhitekti 66
 • arhitektura 67 , 73 , 78 , 79 , 80 , 81 , 82 , 83 , 84 , 85 , 86 , 87
 • armatura 43 , 44 , 48
 • armiran beton 43 , 44 , 47
 • armirani beton 46 , 48
 • armiranje 48
 • Arts - Data processing 63
 • astronomija 13 , 14 , 15
 • austenitna 60
 • avtomatizacija 35 , 36
 • avtomobili 64

 • baze podatkov 6
 • bazeni 76
 • beton 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 51 , 53 , 62
 • bifurkacija 5
 • biografije 66
 • biokemija 23 , 24
 • biotehnologija 1
 • bistabilne poškodbe 19
 • brezdotikalne meritve 61

 • Carpentry 77
 • Carter, Rob - Exhibitions 73
 • cement 53
 • cenovna politika 27
 • Coates Nigel (1949-) 67
 • Coates, Nigel - Criticism and interpretation 67
 • Computer software - Development 10
 • cona razpok 62

 • daljinsko ogrevanje 27
 • Database design 6
 • Decorative arts - History
   • - 20th century. 86
   • - Italy - 20th century. 68
 • deformacije 54
 • dekorativna umetnost 85 , 86 , 87
 • Dekorativna umetnost - 1970-1980 - Albumi 86
 • dekorativno blago 74
 • DeMao, John - Exhibitions 73
 • design 65 , 66 , 73
 • Design 69
  • - History
   • - 20th century. 86
   • - Italy - 20th century. 68
 • Designers - History - Italy - 20th century. 68
 • detajli 77
 • detektor ATLAS 20
 • Digital video 41
 • digitalna tehnologija 88
 • digitalne 38
 • digitalne komunikacije 41
 • dimenzijska analiza 58
 • dinamična interakcija objekt tla 52
 • dinamika fluidov 17
 • dogitalni video 41
 • doktorska disertacija 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 28 , 29 , 52
 • dokument IAEA 30
 • dvofluidni model 17
 • dvofluidni tok 17
 • Dwellings - Lighting 80

 • efektivni časi zajetja 19
 • ekologija 1 , 4 , 31
 • ekonomija 55
 • ekonomski vidik 34
 • Electric driving 37
 • Electric machinery 33
 • Electric power systems 33
 • električni motorji 37
 • električni stroji 33
 • elektroforeza 22
 • elektrokemijske metode 22
 • elektromagnetizem 33
 • elektronika 38
 • elektronska izmenjava podatkov 57
 • elektronske ure 38
 • elektronski mediji 63
 • elektrotehnika 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41
 • energetika 26 , 27 , 35
 • energetsko gospodarstvo 27
 • energijsko učinkovite naprave 26
 • Engineering drawings 64
 • enosmerni motorji 37
 • Esslinger Hartmut (1944-) 69
 • esteeika 79
 • Etzdorf von Georgina (1954-) 74
 • Evropa 55
 • exsosmerni motorji 33

 • farmacija 1
 • Fashion - England 74
 • fazno 37
 • feritna 60
 • fermionski modeli 21
 • fizika 18
 • fizika delcev 16 , 19 , 20
 • Flash 5 7 , 12
 • folklora 59
 • fotografija 88
 • fotorefraktivnost 18
 • frekvenčno 37
 • Frog 69
 • funkcionalna analiza 5
 • funkcionalnost jezika 9

 • Garden structures - Design and construction 77
 • Gardens
  • - Design - United States - Case studies 76
  • - Designs and plans - United States 76
  • - Pictorial works - United States 76
 • geografska območja 84
 • geometrija 64
 • Georgina Von Etzdorf 74
 • gibanje temelja poljubne oblike 52
 • Gold
  • - Folklore 59
  • - History 59
  • - Social aspects 59
 • gospodarstvo 35 , 36
 • Gospodarstvo - Avtomatizacija - Posvetovanja 35 , 36
 • gospodinjski aparati 68
 • gradbeni materiali 42 , 43 , 46 , 49 , 50 , 51 , 54
 • gradbeništvo 25 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 62
 • gradnja baz 6
 • gradnja jezikov 9
 • gradnja na pobočju 81
 • grafično oblikovanje 7 , 12 , 65 , 70 , 71 , 73
 • Graphic design (Typography) 70
  • - Exhibitions 73
 • Greenova funkcija 52

 • Hahn-Banachov teorem 5
 • Hallov efekt 21
 • hidratacija 42
 • hidravlične naprave 25
 • Higgsovi bozoni 20
 • hišne inštalacije 25
 • holografski optični pomnilniki 18
 • hoteli 81
 • hrana 31
 • Hrvaška 3

 • indukcijski motorji 33 , 37
 • industrija 35 , 36 , 64
 • Industrija - Avtomatizacija - Posvetovanja 35 , 36
 • industrija urana 30
 • industrijski senzorji 61
 • industrijsko oblikovanje 66 , 68 , 69 , 85 , 86 , 87
 • informacijska teroija 5
 • informacijske table 70
 • informacijski sistem 50
 • informacijski sistemi 57
 • informacijski viri 56
 • informatika 57
 • iniciacija utrujenostnih razpok 29
 • inovacije 76
 • integralske transformacije 52
 • inteligentni medicinski sistemi 57
 • interferometrija 62
 • Interior decoration 79
 • Internet 56 , 57
 • internet telefonija 34
 • Internet telephony 34
 • inženirske risbe 64
 • iskanje podatkov 6
 • izbor senzorjev 61
 • izbrana dela 84
 • izbrani primeri - ZDA 76
 • izlivna nezgoda 32
 • izmenični motorji 33
 • izobraževanje 57
 • izvedena dela 78

 • jadrnice 64
 • Java Server Pages 8
 • javne stavbe 78 , 83
 • Jedrska elektrarna Krško 31
 • jedrska tehnika 30
 • jedrske elektrarne 32
 • jedrsko gorivo 30
 • jeklena vlakna 44

 • Kalman Tibor (1949-) 65
 • Kalmanov filter 5
 • Kanada 84
 • katalog 60
 • kažipoti 70 , 73
 • Kelvin-Helmholtzova nestabilnost 17
 • kemija 58
 • kemijska tehnologija 58
 • Kitchens 79
 • knjižnice 2
 • knjižničarstvo - ustna književnost - zborniki 2
 • kompleksne spojine 23 , 24
 • Komunalna energetika - Posvetovanja 27
 • komunikacije 34
 • komunikacijske mreže 34
 • končni integral 52
 • kontaktni problemi 29
 • korozijska obstojnost 60
 • krajinarstvo 75 , 77
 • krajinska arhitektura 76
 • kristalne strukture 23 , 24
 • kristalografija 23 , 24
 • kriteriji utrujanja 29
 • kritika 63 , 84
 • krmiljenje 35
 • krmiljenje motorjev 37
 • kromatografija 22
 • kuhinje 79
 • kultura 63
 • kvantitativna analiza 22

 • Lanczosova diagonalizacijska metoda 21
 • Landscape architecture - United States - Case studies 76
 • les v arhitekturi 77
 • lesene zgradbe 81
 • leseni mostovi 81
 • lesne konstrukcije 77
 • letala 64
 • Lighting, Architectural and decorative 80
 • linearni dinamični odziv 21
 • logika 9
 • lokomotive 64

 • magnetno polje 21
 • makete 78
 • makromedia 7 , 12
 • makromolekule 23 , 24
 • Malezija 83
 • malte 49
 • management 56
 • Mars 13 , 14 , 15
 • Mars orbiter camera (MOC) 13
 • Mars orbiter laser altimeter 14
 • martenzitna 60
 • masivna gradnja 50
 • matematika 5
 • materiali 21 , 77
 • Mathematics - Popular works 5
 • Medical informatics - Congresses 57
 • medicina 57
 • medicinska informatika 57
 • Medicinska informatika - Kongresi 57
 • mehanika 33
 • mehanika loma 28
 • mehanika tal 52
 • mehka logika 35
 • meritve 4 , 13 , 14 , 15 , 35
 • mestni potniški promet 70
 • MetaDesign 70
 • metalurgija 60
 • metoda robnih elementov 28
 • metode 58
 • metodologije 75
 • mikromontaža 61
 • misija Mars global surveyor 13 , 14 , 15
 • MOC podatki 13
 • močnostne naprave 37
 • močnostni sistemi 33
 • moda 72 , 74
 • model VOF 17
 • model volumskih deležev 17
 • model zloma 32
 • modeliranje 42 , 58
 • modeliranje procesa 62
 • modna fotografija 72
 • modne revije 72
 • modni dodatki 72
 • moduliranje 37
 • MOLA podatki 14
 • Monte Carlo analiza napake 21
 • Monte Carlo simulacija 16
 • motorji brez ščetk 37
 • MPEG 41
 • Multimedia 39
 • muzejske predstavitve 73

 • načrti 76
 • načrtovanje 82 , 83
 • načrtovanje baz 6
 • načrtovanje v Alpah 81
 • načrtovanje v posebnih pogojih 81
 • nadzor procesov 35 , 36
 • nahajališča 30
 • napake 58
 • naredi sam 38
 • NASA 13 , 14 , 15
 • nateg 45
 • nategi 54
 • nebotičniki 83
 • nelinearni optika 18
 • Nemčija 61
 • neprekinjeno vbrizgavanje naboja 19
 • nerjavna jekla 60
 • neskončni integral 52
 • New York 78
 • New York (N.Y.) - Buildings, structures, etc 78
 • nosilnost 43 , 46
 • notranja oprema 79
 • Nova Zelandija 40
 • novo in staro 81
 • numerične metode 28 , 29
 • numerično modeliranje 42 , 44 , 54

 • obdelava biomedicinskih podatkov 57
 • obdelava govora 39
 • obdelava podatkov 11
 • obdelava signalov 39
 • obdelava slik 41
 • Object-oriented methods (Computer science) 10
 • objektno orientirane baze 6
 • objektno orientirane metode 10
 • oblačila 72 , 74
 • oblikovalci 66
 • oblikovanje 8 , 67 , 72
 • oblikovanje krajine 75
 • oblikovanje prosotra 79
 • oblikovanje razstav 70 , 73
 • oblikovanje tekstila 74
 • obnovljivi viri energije 27
 • obvladovanje kakovosti 56
 • odkrivanje znanja 57
 • ognjeobstojna 60
 • ognjeodporna 60
 • ograje 77
 • Ogrevalna tehnika - Plinasta goriva 26
 • ogrevanje 25 , 26
 • onesnaževanje okolja 4 , 31
 • operacijski sistemi 11
 • opisi metod 58
 • opisi senzorjev 61
 • optimiranje baz 6
 • optimiranje pogojev 58
 • orbitalni odziv 21
 • organizacija poslovanja 56
 • organska kemija 23 , 24
 • osvetlitev prostorov 80
 • osvetljevanje 80

 • parni stroji 64
 • parniki 64
 • paviljoni 77
 • Pelli Cesar 83
 • pergola 77
 • pergole 76
 • petdeseta leta 85
 • Petronas towers 83
 • Petronas Towers 83
 • Photojournalism 88
 • plakati-glasbeni 71
 • plinasta goriva 26
 • plošče 47
 • plovila 64
 • podatkovne zbirke 50
 • podjetništvo 55
 • Podjetništvo
  • - Evropa - Posvetovanja 55
  • - Slovenija - Posvetovanja 55
 • podtalnica 31
 • porušitev 43
 • porušitve 45 , 46
 • posoda 68
 • posterji-slikani 71
 • posvetovanja 2
 • poškodbe 48
 • povečevalne tehnike 58
 • povratna stanja 54
 • površinske vode 31
 • prečni prerez 54
 • pregled po državah 75
 • pregledno delo 6 , 9 , 10 , 33 , 34 , 40 , 41
 • pregrevanje sredice reaktorja 32
 • prenos glasu 34
 • prenos modelov 58
 • prenos toplote 32
 • prenova 81
 • prepoznavanje vzorcev 39
 • prerezi 78
 • preskrba z uranom 30
 • preskušanje 42 , 43 , 44 , 46 , 47 , 48
 • preskušanje materialov 45 , 49 , 53 , 54 , 62
 • prezračevanje 25
 • pridobivanje zlata 59
 • primeri 58 , 79
 • primerjalne meritve 31
 • principi delovanja 41
 • priročniki 7 , 12 , 38 , 56 , 75
 • problemi 58
 • procesna tehnika 58
 • procesni pogoji 58
 • programiranje 11
 • Programming languages (Electronic computers) 9
 • programska oprema 7 , 8 , 11 , 12
 • programski jeziki 9
 • proizvajalci 61
 • projekti 1 , 78
 • proporci 64
 • prostorske inštalacije 67
 • prostorsko urejanje 75

 • računalniki 69
 • računalniška grafika 7 , 12
 • računalniška umetnost 63
 • računalniške komunikacije 56
 • računalniške mreže 8 , 34
 • računalništvo 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12
 • radiacijski pogoj 52
 • radijske komunikacije 40
 • radijski sprejemniki 40
 • Radio
  • - History - New Zealand 40
  • - Receivers and reception - History - New Zealand 40
 • radioaktivna kontaminacija 4
 • Radioaktivna kontaminacija - Slovenija - Poročila 4
 • radioaktivno onesnaženje okolja 31
 • radionuklidi 31
 • Rayleigh-Taylorjeva nestabilnost 17
 • raziskave 1
 • raziskave vesolja 13 , 14 , 15
 • razpoke 62
 • razvoj 27
 • razvoj civilizacije 75
 • razvoj denarja 59
 • regulativa 34
 • rekonstrukcija signalov 39
 • Rijeka 3
 • risbe 64
 • rudarstvo 30

 • sanacije 48
 • sedemdeseta leta 86
 • semantika 9
 • senzorji za barve 61
 • senzorska tehnika 61
 • sestavni deli 38
 • Shannonov teorem kodiranja 5
 • shemske karte 73
 • silicijevi mikropasovni detektorji 19
 • simulacija delovanja detektorjev 19
 • sinhronski 37
 • sinhronski generatorji 33
 • sinhronski motorji 33
 • sintaksa 9
 • sistemi vodenja 36
 • skice 64
 • skladišča podatkov 57
 • sklopitev modelov 17
 • skulpture - Millenium Dome 67
 • skupina Alessi 68
 • Skyscrapers - Malaysia - Kuala Lumpur 83
 • slojevit polprostor 52
 • Slovenija 4 , 27 , 55
 • Slovenske železarne Acroni glej SŽ Acroni
 • smeri razvoja 61
 • sociološki aspekt 59
 • sodobne tehnike 88
 • sodobni pristopi 76
 • spektroskopija 16
 • spektroskopske metode 22
 • Spiekermann Erik (1947-) 70
 • spletne strani 56
 • spreminjanje parametrov 58
 • sprijemna površina 43
 • SQL 11
 • stanovanjske vile 76
 • stebri 48
 • steklene strehe 81
 • Stonleyevi poli 52
 • strojni deli 29
 • strojni elementi 28 , 29
 • strojništvo 25 , 28 , 29
 • strokovna srečanja 61
 • svetila 80
 • svetlobni učinki 80
 • SŽ Acroni - Katalogi 60

 • šestdeseta leta 87
 • širjenje valov 52
 • šole 81

 • Technology and the arts 63
 • Tehnična fakulteta 3
 • tehnični predmeti 69
 • tehnično poročilo 4 , 31
 • tehnologija 51
 • telemedicina 57
 • teorija 63 , 82 , 84
 • teorija dinamičnega sistema 5
 • teorija kontrole 5
 • teorija vozlov 5
 • teorija vzorčenja 39
 • terme 81
 • termini 82
 • terminologija 57
 • TES podatki 15
 • Textile design - History - 20th century. 74
 • Textile designers - England 74
 • Thermal emission spectrometer 15
 • tipografija 73
 • titracije 22
 • tlorisi 79
 • tok nestisljive tekočine 17
 • Toplota - Proizvodnja - Posvetovanja 27
 • transfer tehnologije 1
 • transformatorji 33
 • tri-fazna vezja 33
 • trkalnik LHC 19 , 20
 • Troxler Niklaus (1947-) 71
 • tržišče 34
 • tržni pregledi 61
 • Type and type-founding - Specimens - Exhibitions 73

 • učbeniki za visoke šole 22 , 37
 • učinkovito izobraževanje 35
 • učinkovitost zbiranja naboja 19
 • umetnost 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71 , 72 , 73 , 74 , 85 , 86 , 87 , 88
 • UML (Computer science) 10
 • UML - Unified Modeling Languages 10
 • Univerza 3
 • uporaba 43 , 56 , 59
 • uporaba računalnika 41
 • uporaba senzorjev 61
 • uporabni predmeti 68 , 69
 • uporabniki 82
 • uranova ruda 30
 • urbanizem 75
 • ureditev prostora 80
 • urejanje krajine 77
 • urejanje posnetkov 41
 • urejanje prostora 79
 • urejanje vrtov 76
 • ustvarjalci 82
 • utrujanje kovinskega materiala 29

 • vagoni 64
 • Van Noten Dries (1958-) 72
 • varnostna vprašanja 32
 • Vehicles - Drawings 64
 • vektorsko 37
 • velike baze 6
 • veziva 49 , 53
 • vezja 38
 • video komunikacije 39
 • visokotemperaturni superprevodniki 21
 • vizualne komunikacije 70 , 73
 • vloga arhitekta 82
 • vodenje procesov 35 , 36
 • vrata 77
 • vremenski vplivi 47
 • vrste podatkov 9
 • vrste senzorjev 61
 • vrtinčni tok 17
 • vrtne skulpture 76
 • vrtovi 77
 • vrtovi stanovanjskih hiš 76
 • vzgoja kadrov 35

 • Web aplikacije 10
 • Web strani 8 , 12
 • Wheeler, Sandy - Exhibitions 73

 • zaščitni sloj 48
 • zborniki 1 , 23 , 24 , 25 , 27 , 35 , 36 , 39 , 51 , 55 , 57
 • zbrana dela arhitektov 78
 • zdravstvena nega 57
 • zdravstvo 57
 • Združene države Amerike 84
 • združljivi modelni jeziki 10
 • zemlja 31
 • zgodovina medijev 63
 • zgodovinska obdobja 84
 • zgodovinski pregled 3 , 40 , 59 , 75
 • zgodovinski pregledi 85 , 86 , 87
 • zgoščevanje 41
 • zgradbe 78
 • Zgradbe - Ogrevanje 26
 • zlato 59
 • značilni predstavniki 66 , 84
 • zobniki 28
 • zobniki s tankim vencem 28
 • zrak 31
 • Zumthor Peter 81

 • žarki gama 16
 • železnica 64
 • Avtorji spletnih strani CTK CTK Zadnja sprememba: 8.11.2001 Webmaster Pošljite sporočilo uredniku na naslov: webmaster@ctk.uni-lj.si