Knjižne novosti
Na domačo stran CTK


Knjižne novosti št. 4
julij - avgust 2001

VSEBINA001 ZNANOST IN ZNANJE NASPLOH.


1.
BOWMAN, Daria Price
        Prezentacije / Daria Price Bowman ; . - Ljubljana : Primath, 2000 ( : Kagraf). - 230 str. ; 22 cm

Prevod dela: Presentations
ISBN 961-90625-6-6
a) Business presentations - Audio-visual aids b) Public speaking c) Prezentacije - Priročniki d) Predavanje - Metode - Priročniki e) Javno govorništvo - Priročniki f) Poslovno komuniciranje - Priročniki g) poslovno komuniciranje h) predstavitve i) predavanja j) vizualni pripomočki k) pisne predloge l) logistika m) mediji n) priročniki

001.818
COBISS-ID 109085696

2.
        UNIVERSITY-industry cooperation : how to make it work? : teaching/learning manual : based on examples of good practice from chemistry and related disciplines / . - Ljubljana : Faculty of Natural Sciences and Engineering, International Centre for Chemical Studies, University of Ljubljana, Slovenia, 2000 (Ljubljana : Littera picta). - 275 str. : ilustr., tabele ; 24 cm. - (Tempus Phare Joint European Project Grant Contract No S_JEP-12106-97)

Bibliografija pri večini prispevkov
ISBN 86-81449-11-7
a) Univerze - Sodelovanje - Industrija b) Industrija - Univerze - Sodelovanje c) kemija d) razvoj e) raziskovalni projekti f) univerza g) industrija h) inovacije i) intelektualna lastnina j) informacijski sistemi k) zborniki

001.891/.894
COBISS-ID 1138268


007 KIBERNETIKA. UMETNA INTELIGENCA.


3.
        MECHATRONICS and machine vision / edited by John Billingsley. - Baldock : Research Studies Press, cop. 2000. - XIII, 370 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Robotics and mechatronics series ; 3)

Kazalo
ISBN 0-86380-261-3
a) Mechatronics b) Computer vision c) elektrotehnika d) avtomatizacija e) mehatronika f) računalniški vid g) umetna inteligenca h) roboti i) igranje nogometa j) senzorji k) aplikacije l) kirurgija m) mobilni roboti n) pregledno delo

007.52
COBISS-ID 23536389


02 KNJIŽNIČARSTVO.


4.
ARMS, William Y.
        Digital libraries / William Y. Arms. - Cambridge (Mass.) ; London : The MIT Press, cop. 2000. - X, 287 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Digital libraries and electronic publishing)

Kazalo
ISBN 0-262-01180-8 ISBN 0-262-01880-8 (napačno)
a) Libraries - United States - Special collections - Electronic information resources b) Digital libraries - United States c) Digital libraries d) Libraries - Automation e) Libraries - Data processing f) Library information networks g) knjižničarstvo h) elektronske knjižnice i) internet j) upravljanje omrežja k) elektronsko založništvo l) iskanje informacij m) informacijska tehnologija

02:004
COBISS-ID 109372160

5.
BAZILLION, Richard J., 1943-
        Academic libraries as high-tech gateways : a guide to design & space decisions / Richard J. Bazillion, Connie L. Braun. - 2nd ed. - Chicago ; London : American Library Association, 2001. - XI, 250 str. : ilustr. ; 26 cm

Kazalo
ISBN 0-8389-0792-X
a) Library architecture - United States b) Libraries - United States - Automation c) Academic libraries - United States d) knjižničarstvo e) visokošolske knjižnice f) knjižnične zgradbe g) projektiranje h) notranja oprema i) informacijska tehnologija

027.7:022:004
COBISS-ID 23019269

6.
        COBISS3/UPRAVLJANJE aplikacij V2.0 : priročnik za uporabnike / Institut informacijskih znanosti, IZUM. - Maribor : Institut informacijskih znanosti, IZUM, 2001 (Maribor : Grafiti studio). - 28 str. ; 30 cm

Na vrhu nasl. str.: COBISS, Kooperativni online bibliografski sistem in servisi. - 600 izv.
ISBN 961-6133-08-X
a) knjižničarstvo b) programska oprema c) domača knjižnica d) vnos podatkov e) parterji f) COLIB g) uporabniška imena h) priročniki

025:004.42(035)
COBISS-ID 45918209

7.
        FUTURE teaching roles for academic librarians / Alice Harrison Bahr, editor. - New York ; London ; Oxford : Haworth Press, cop. 2000. - 99 str. ; 23 cm. - (The college & undergraduate libraries monographic "separates")

Izšlo tudi: College & undergraduate libraries, vol. 6, no. 2, 2000. - Kazalo
ISBN 0-7890-0974-9 ISBN 0-7890-0992-7 (broš.)
a) Library orientation for college students - United States b) knjižničarstvo c) visokošolske knjižnice d) knjižničarji e) pedagoško delo f) zborniki

021.2:027.7
COBISS-ID 23020293

8.
GORIŠKA knjižnica Franceta Bevka
        Goriška knjižnica Franceta Bevka : nova knjižnica v Novi Gorici = la nuova biblioteca a Nova Gorica = the new library in Nova Gorica / ; risbe, disegni, drawings Maja Slapernik, Damjana Zaviršek-Hudnik>. - Nova Gorica : Goriška knjižnica Franceta Bevka, 2000 ( : Grafika Soča). - 63 str. : barvne ilustr. ; 28 cm. - (Publikacije Goriške knjižnice ; 11)

Povzetki ; Riassunto ; Summary
a) Goriška knjižnica Franceta Bevka (Nova Gorica) b) arhitektura c) javne stavbe d) knjižnice e) splošnoizobraževalne knjižnice f) zgradbe g) ureditev h) arhitektura i) zborniki

027.022(497.4 Nova Gorica)(082)
COBISS-ID 108931072

9.
        LIBRARY user education : powerful learning, powerful partnerships / edited by Barbara I. Dewey. - Lanham ; London : The Scarecrow Press, cop. 2001. - XV, 352 str. ; 23 cm

Vsebuje gradivo s konference 11-12 november 1999, the Iowa Memorial Union. - Kazalo
ISBN 0-8108-3897-4
a) Library orientation - Congresses b) Information services - User education - Congresses c) Information technology - Study and teaching - Congresses d) knjižničarstvo e) visokošolske knjižnice f) informacijske službe g) informacijska tehnologija h) izobraževanje uporabnikov i) informacijsko opismenjevanje j) zborniki

021.2/.3
COBISS-ID 23019013

10.
        OSNOVNA navodila COBISS3 V2.0 : priročnik za uporabnike / Institut informacijskih znanosti, IZUM. - Maribor : Institut informacijskih znanosti, IZUM, 2001 (Maribor : Grafiti studio). - 74 str. : ilustr. ; 30 cm

Na vrhu nasl. str.: COBISS, Kooperativni online bibliografski sistem in servisi. - 600 izv.
ISBN 961-6133-07-1
a) knjižničarstvo b) programska oprema c) namestitev opreme d) uporabniški vmesniki e) osnovni postopki f) nastavitve g) vnos podatkov h) priročniki

025:004.42(035)
COBISS-ID 45917953

11.
WALKER, Geraldene
        Online retrieval : a dialogue of theory and practice / Geraldene Walker, Joseph Janes ; edited by Carol Tenopir. - 2nd ed. - Englewood : Libraries Unlimited, cop. 1999. - XIII, 312 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Database searching series)

Kazalo
ISBN 1-56308-657-3
a) Online bibliographic searching - United States b) DIALOG (Information retrieval system) c) Electronic information resource searching - United States d) Information storage and retrieval systems e) knjižničarstvo f) informatika g) iskanje informacij h) online iskanje i) informacijski servis DIALOG j) baze podatkov k) tehnike iskanja l) priročniki

025.4.036:004
COBISS-ID 23015941


33 GOSPODARSTVO. VARSTVO (VARNOST) PRI DELU.


12.
        INVENTING the modern world : the Hulton Getty picture collections, science & society picture library / Robert Bud ... . - London : Dorling Kindersley, cop. 2000. - 224 str. : barvne ilustr. ; 30 cm. - (A Dorling Kindersley Book)

Kazalo
ISBN 0-7513-3004-3
a) Inventions - History b) Technological innovations c) industrijska proizvodnja d) industrijski razvoj e) tehnološke spremembe f) tehnične inovacije g) zgodovinski pregled

338.45.001.76(091)
COBISS-ID 23486469

13.
ŠUBIC-Kovač, Maruška
        Ocenjevanje vrednosti nepremičnin, predvsem stavbnih zemljišč, z upoštevanjem vpliva infrastrukture in drugih prednosti naselja : doktorska disertacija / Maruška Šubic Kovač ; . - Ljubljana : , 1997. - XII, 177 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 167-177. - Povzetek ; Summary. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
a) gradbeništvo b) komunala c) ocenjevanje zemljišč d) numerične metode e) doktorska disertacija

332(094)(043.3)
COBISS-ID 81249


50 ŠTUDIJ IN VARSTVO OKOLJA.


14.
        AVIATION and the global atmosphere : a special report of IPCC Working Groups I and III in collaboration with the Scientific Assessment Panel to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer / edited by Joyce E. Penner ... . - Cambridge : Cambridge University Press, 1999. - X, 373 str. : ilustr., zvd. ; 29 cm

ISBN 0-521-66300-8 ISBN 0-5216-6404-7 (broš.)
a) Aircraft exhaust emissions - Climatic factors b) Aircraft exhaust emissions - Environmental aspects c) Aircraft exhaust emissions - Environmental aspects d) ekologija e) onesnaževanje zraka f) letala g) izpušni plini h) ekološki učinki i) atmosferski ozon j) kemijska sestava zraka

504.3:621.43.068:629.735
COBISS-ID 22637061

15.
DESSLER, Andrew Emory
        The chemistry and physics of stratospheric ozone / Andrew E. Dessler. - San Diego : Academic Press, cop. 2000. - IX, 214 str. : ilustr. ; 24 cm. - (International geophysics series ; vol. 74)

Kazalo
ISBN 0-12-212051-5
a) Ozone layer b) Ozone layer depletion c) Atmospheric ozone d) ekologija e) onesnaževanje zraka f) kemija stratosfere g) ozon h) transport i) učinki vulkanskega izbruha j) Pinatubo k) polarna področja l) učbeniki

504.3.054:551.510.532:546.214
COBISS-ID 22516229

16.
        EMISSION measurement and testing. - Warrendale : Society of Automotive Engineers, 2000. - 212 str. : ilustr. ; 28 cm. - (SP / SAE ; 1503)

ISBN 0-7680-0594-9
a) Automobiles - Motors - Exhaust gas - Congresses b) Motor vehicles - Motors - Exhaust gas - Congresses c) ekologija d) onesnaževanje zraka e) bencinski motorji f) dizelski motorji g) izpušni plini h) zmanjševanje emisij i) meritve emisij j) testiranje k) anlitika l) ekološki učinki m) zborniki

504.3:621.43.068
COBISS-ID 22536197

17.
        GENERAL emissions research. - Warrendale : Society of Automotive Engineers, 2000. - 188 str. : ilustr. ; 28 cm. - (SP / SAE ; 1506)

"This SAE Special Publication ... is a collection of technical papers presented at the SAE 2000 World Congress."--->uvod
ISBN 0-7680-0556-6
a) Automobiles - Motors - Exhaust gas - Congresses b) Automobiles - Pollution control devices - Congresses c) Automobiles - Motors - Exhaust gas - Environmental aspects - Congresses d) Motor vehicles - Motors - Exhaust gas - Congresses e) Motor vehicles - Pollution control devices - Congresses f) Motor vehicles - Motors - Exhaust gas - Environmental aspects - Congresses g) ekologija h) onesnaževanje zraka i) bencinski motorji j) dizelski motorji k) izpušni plini l) dušikovi oksidi m) žveplo n) katalizatorji o) ekološki učinki p) zborniki

504.3:621.43.068
COBISS-ID 22536453

18.
HOLDAWAY, Edward
        Landscapes at risk? : the future for areas of outstanding natural beauty / Edward Holdaway and Gerald Smart. - London ; New York : Spon Press, 2001. - 242 str. : ilustr. ; 26 cm

Kazalo
ISBN 0-419-24630-4
a) Landscape protection - Government policy - England b) Landscape protection - Government policy - Wales c) ekologija d) varstvo krajine e) prostorsko planiranje f) narodni parki g) vladna politika h) regulativa i) študije primerov j) Velika Britanija

502.4:712.23(410)
COBISS-ID 23479301

19.
WHARTON, Geraldene
        Managing river environments / Geraldene Wharton. - Reprinted. - Cambridge : Cambridge University Press ; London : Queen Mary and Westfield College, 2000. - IV, 92 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Update / Department of Geography at Queen Mary and Westfield College)

ISBN 0-521-45854-4
a) Stream ecology b) River engineering c) Rivers - Management d) ekologija e) hidrologija f) urejanje krajine g) urejanje vodotokov h) reke i) poplave j) kanalizirani vodotoki k) trajnostni razvoj

556.51/.53:504.05/.06
COBISS-ID 22666501


51 MATEMATIKA.


20.
ADAMS, Colin C.
        The knot book : an elementary introduction to the mathematical theory of knots / Colin C. Adams. - New York : W. H. Freeman, cop. 2001. - XIII, 306 str. : ilustr. ; 23 cm

ISBN 0-7167-4219-5
a) matematika b) topologija c) teorija vozlov d) vozli e) polinomi f) grafi g) aplikacije h) biologija i) kemija j) fizika

515.162
COBISS-ID 23405573

21.
DOLINAR, Gregor
        Stabilnost izometrij in homomorfizmov : doktorska disertacija / Gregor Dolinar ; . - Ljubljana : , 2000. - 88 str. ; 30 cm

Povzetek ; Abstract. - Bibliografija: str. 83-85. - Kazalo. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko
a) matematika b) funkcionalna analiza c) funkcijske enačbe d) stabilnost homomorfizmov e) stabilnost funkcijskih enačb f) multiplikativna Cauchyjeva enačba g) superstabilnost h) Pexiderjeva enačba i) stabilnost DP preslikav j) $Đvarepsilon$ -DP preslikava k) stabilnost izometrij l) $Đvarepsilon, p$ -izometrija m) mathematics n) functional analysis o) function equations p) stability of homomorphisms q) stability of function equations r) multiplicative Cauchy equation s) superstability t) Pexider's equation u) stability of disjointness preserving mappings v) $Đvarepsilon$ -disjointness preserving mapping w) stability of isometries x) $Đvarepsilon,p$ -isometry

517.965(043.3)
MSC 2000:
39B22
39B62
39B82
46B99
46J10
COBISS-ID 10223193

22.
FLAJS, Rado
        Konvergenčni kriteriji v metodi nekonformnih končnih elementov : doktorska disertacija št. 133 / Rado Flajs. - Ljubljana : , 2000. - XIII, 105 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 93-96. - Povzetek ; summary. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
a) gradbeništvo b) numerično modeliranje c) ocene napak d) doktorska disertacija

519.63(043.3)
COBISS-ID 1122913

23.
HALDAR, Achintya
        Reliability assessment using stochastic finite element analysis / Achintya Haldar, Sankaran Mahadevan. - New York : J. Wiley & Sons, cop. 2000. - XVI, 328 str. : ilustr. ; 26 cm

Kazalo
ISBN 0-471-36961-6
a) Reliability (Engineering) b) Finite element method c) matematično modeliranje d) stohastične metode e) analize končnih elementov f) ocenjevanje zanesljivosti g) zanesljivost h) metode končnih elementov

517
COBISS-ID 23380229

24.
LAKNER, Mitja
        Kvaternionske Juliajeve množice : doktorska disertacija / Mitja Lakner. - Ljubljana : , 2000 (Ljubljana). - 80 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 75-77. - Kazalo. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za matematiko in fiziko
a) matematika b) kompleksna analiza c) racionalne funkcije d) lastnost enega ekvatorja e) invariantne mnogoterosti f) kvaternioni g) interacije h) periodične točke i) Juliajeva množica j) doktorska disertacija

517.53(043.3)
MSC 2000:
11R52
30D05
30G35
37F10
COBISS-ID 10668121

25.
LEGIŠA, Peter
        Matematika 1. Geometrija v ravnini : učbenik za 1. letnik gimnazije / < fotografije> Peter Legiša ; . - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2000 (Ljubljana : T. Tomšič). - 195 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 86-341-2594-7
a) Planimetrija - Učbeniki za srednje šole b) matematika c) geometrija d) trikotniki e) paralelogrami f) ploščina g) pravokotna projekcija h) zrcaljenje i) krog j) tangenta k) podobni trikotniki l) preslikave m) učbeniki za srednje šole

514.112(075.3)
MSC 2000:
51-01
51M04
97-01
COBISS-ID 108494592

26.
PLESTENJAK, Bor
        Metode zveznega nadaljevanja za večparametrične probleme lastnih vrednosti : doktorska disertacija / Bor Plestenjak ; . - Ljubljana : , 1999. - 118 f. ; 30 cm : graf. prikazi

Kazalo. - Bibliografija: f. 113-118. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za matematiko in fiziko
a) matematika b) numerična analiza c) večparametrični problemi lastnih vrednosti d) lastni vektorji e) tenzorski produkt f) operatorska determinanta g) metoda zveznega nadaljevanja h) homotopija i) Newtonova metoda j) Rayleighov kvocient k) metoda TRQI l) bifurkacijska točka m) obračališče n) desna definitnost o) leva definitnost p) šibka eliptičnost q) invariantni podprostori r) komutativne matrike s) stabilnost t) mathematics u) numerical analysis v) multiparameter eigenvalue problems w) eigenvectors x) tensor product y) operator determinant z) continuation methods š) homotopy đ) Newton's method ć) Rayleigh quotient č) TRQI method &127;) bifurcation point !) turning point #) right definiteness Ž) left definiteness o) weak ellipticity A) invariant subspaces A) commutative matrices A) stability

519.616(043.3)
MSC 91:
65F15
65H17
65H20
15A69
15A18
47A15
COBISS-ID 9127257

27.
POTOČNIK, Primož
        Delovanja grup in simetrije grafov : disertacija / Primož Potočnik ; . - Ljubljana : , 2000. - 86 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 82-84. - Kazalo. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za matematiko in fiziko
a) matematika b) teorija grafov c) permutacijska grupa d) bloki moči 2 e) Burnsideova grupa f) graf g) 2-ločno tranzitivni graf h) Cayleyjev graf i) semisimetrični graf j) mathematics k) graph theory l) permutation group m) blocks of length 2 n) Burnside group o) graph p) 2-arc-transitive graph q) Cayley graph r) semisymmetric graph

519.17:512.54(043.3)
MSC 2000:
05C25
20B05
20B15
20B25
20C05
COBISS-ID 10221145

28.
PREZELJ, Jasna
        Homotopski princip za submerzije s sprayem nad Steinovimi prostori : doktorska disertacija / Jasna Prezelj. - Ljubljana : , 2000. - 87 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 85-87. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za matematiko in mehaniko
a) matematika b) analizna geometrija c) kompleksen prostor d) Steinov prostor e) holomorfna submerzija f) prerez holomorfne submerzije g) tangentni prostor h) homotopski princip i) prava preslikava j) holomorfna imerzija k) holomorfna vložitev l) doktorska disertacija

517.55(043.3)
MSC 2000:
32E10
32H02
32H35
32L05
COBISS-ID 9997657

29.
TURNŠEK, Aleksej
        Geometrijske lastnosti operatorjev : disertacija / Aleksej Turnšek ; . - Ljubljana : , 2000. - 77 f. ; 30 cm

Bibliografija: f. 74-76. - Kazalo. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za matematiko in fiziko
a) matematika b) geometrija normiranih prostorov c) funkcionalna analiza d) teorija operatorjev e) elementarni operatorji f) kontrakcija g) matrične ekstremne točke h) odvajanja i) ortogonalnost j) Parrottov izrek k) unitarno invariantna norma l) von Neumann-Schattenovi razredi m) doktorska disertacija

517.983.2(043.3)
MSC 2000:
46B20
47A10
47A30
47B10
47B47
COBISS-ID 10220121

30.
VAVPETIČ, Aleš
        Homotopy characterization of classifying spaces of compact Lie groups : doctoral thesis / Aleš Vavpetič ; . - Ljubljana : , 2000. - 95 str. ; 30 cm

Summary. - Bibliografija: str. 93-95. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za matematiko in fiziko
a) matematika b) algebraična topologija c) kompaktne Liejeve grupe d) $p$ -kompaktne grupe e) klasifikacijski prostori f) prostori pentelj g) 2-ločno tranzitivni graf h) klasifikacija i) $N$ -determinizem j) mathematics k) algebraic topology l) compact Lie groups m) $p$ -compact groups n) classifying spaces o) loop spaces p) $N$ -determinism q) classification

515.145.2(043.3)
MSC 2000:
55R35
55P15
COBISS-ID 10221401

31.
VOIT, Eberhard O.
        Computational analysis of biochemical systems : a practical guide for biochemists and molecular biologists / Eberhard O. Voit ; software PLAS by Antonio Ferreira. - Cambridge : Cambridge University Press, 2000. - XII, 531 str., <8> str. barvnih pril. : ilustr. ; 27 cm + 1 CD-ROM

Kazalo
ISBN 0-521-78087-X ISBN 0-521-78579-0 (broš.)
a) Biological systems - Mathematical models b) Biochemistry - Mathematical models c) Biochemistry - methods d) Mathematical Computing e) Models, Chemical f) biokemija g) biološki sistemi h) matematični modeli i) računalniške simulacije j) študije primerov k) učbeniki

577:519.87
COBISS-ID 23506437

32.
ZGRABLIĆ, Boris
        Sosednostno prehodni grafi : disertacija / Boris Zgrablić ; . - Ljubljana : , 1999. - 82 f. ; 30 cm

Bibliografija: f. 74-81. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za matematiko in mehaniko
a) mathematics b) matematika c) disertacije d) matematika e) teorija grafov f) po vozliščih prehodni grafi g) sosednostni avtomorfizmi h) krepko sosednostno prehodni grafi i) pomiki j) enolično pomično prehodni grafi k) grafi ranga 3 l) trikotniški grafi m) Grassmanovi grafi n) simplektični grafi o) dopolnila grafa p) kompaktni grafi q) kvaziabelski Cayleyjevi grafi r) grafovske dvojno pravilne upodobitve s) končne grupe t) leve pravilne upodobitve u) desne pravilne upodobitve v) centralni produkt grup w) centralne razstavitve grup x) centralna zaprtja grup y) dissertations z) mathematics š) graph theory đ) vertex-transitive graphs ć) ajacency automorphisms č) strongly-ajacency-transitive graphs &127;) shifts !) uniquely shift-transitive graphs #) graphs of rank 3 Ž) triangular graphs o) Grassman graphs A) symplectic graphs A) graph complements A) compact graphs A) quasiabelian Cayley graphs A) graphical doubly regular representations A) finite groups A) left regular representations A) right regular representations A) central product Č) central decomposition Ć) cenral closure

519.17(043.3)
MSC 2000:
05C25
20B25
20E22
05E30
20E15
COBISS-ID 3448649

33.
ŽELJKO, Matjaž
        Vložitve Cantorjevih množic v evklidske prostore : disertacija / Matjaž Željko ; . - Ljubljana : , 2000. - 92 f. : ilustr. ; 30 cm

Povzetek ; Abstract. - Bibliografija: f. 87-90. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko
a) matematika b) topologija c) Cantorjeva množica d) divja vložitev e) definicijsko zaporedje f) lastnost 1-ULC g) rod h) doktorska disertacija

515.1(043.3)
COBISS-ID 10220889


519.68 RAČUNALNIŠTVO. RAČ.(MAT.) PROGRAMIRANJE.


34.
BENNETT, Simon
        Schaum's outline of UML / Simon Bennett, John Skelton, Ken Lunn. - New York : McGraw-Hill, cop. 2001. - VIII, 360 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Schaum's outline series)

Kazalo
ISBN 0-07-709673-8
a) UML (Computer science) b) računalništvo c) označevalni jeziki d) UML - Unified Modeling Language e) Web aplikacije f) objektno orientirano programiranje g) učbeniki za visoke šole

004.43:004.7(075.8)
COBISS-ID 23552517

35.
BREST, Janez
        Hevristične metode razvrščanja opravil na heterogenem računalniškem sistemu : doktorska disertacija / Janez Brest ; . - Maribor : , 2000. - XVIII, 125 f. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 97-106. - Univ. Maribor, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
a) računalništvo b) računalniške mreže c) heterogeni računalniški sistemi d) paralelno procesiranje e) porazdeljeni sistemi f) statistično razvrščanje g) usmerjen aciklični graf h) opravilo i) optimizacijske metode j) dinamično razvrščanje k) hevristični algoritmi l) večprocesorski sistemi m) računalniški sistemi n) doktorska disertacija

004.7:004.4(043.3)
COBISS-ID 109174784

36.
CARLSON, David A.
        Modeling XML applications with UML : practical e-business applications / David Carlson. - Boston : Addison-Wesley, cop. 2001. - XXI, 333 str. : ilustr. ; 24 cm. - (The Addison-Wesley object technology series)

Kazalo
ISBN 0-201-70915-5
a) XML (Document markup language) b) UML (Computer science) c) računalništvo d) označevalni jeziki e) XML - eXtensible Markup Language f) UML - Unified Modeling Language g) WEB aplikacije h) objektno orientirano modeliranje i) priročniki

004.43:004.7
COBISS-ID 23554565

37.
CONALLEN, Jim
        Building web applications with UML / Jim Conallen. - 3rd printing. - Reading (Massachusetts) : Addison-Wesley, cop. 2000. - XVIII, 300 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Addison-Wesley object technology series)

Kazalo
ISBN 0-201-61577-0 (broš.)
a) Web site development b) Application software - Development c) UML (Computer science) d) Web site development e) UML (Computer science) f) Application software - Development g) računalništvo h) računalniške mreže i) WEB aplikacije j) UML - Unified Modeling Language k) objektno orientirane tehnike l) razvoj programske opreme m) priročniki

004.7:004.43
COBISS-ID 1984852

38.
DESPOSITO, Joseph
        Computer monitor troubleshooting and repair / written by Joseph Desposito and Kevin Garabedian. - Indianapolis : Prompt, cop. 1997. - XVI, 308 str. : ilustr. ; 28 cm

Ovojni nasl.: Howard W. Sams & Company computer monitor troubleshooting and repair. - Kazalo
ISBN 0-7906-1100-7 (broš.)
a) Video display terminals - Maintenance and repair b) Computer terminals - Maintenance and repair c) računalništvo d) strojna oprema e) monitorji f) okvare g) popravila h) priročniki

004.3.004.6
COBISS-ID 23525893

39.
DEUTSCHER Dokumentartag (1999 ; Hamburg)
        Information & Region / Deutscher Dokumentartag, 1999 in Hamburg. - . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

Sistemske zahteve: osebni računalnik 386 ali več; vsaj 4 Mb RAM-a; Windows 95 ali 98; CD-ROM pogon. - Nasl. s CD-ROM-a. - Vsebina: Informations und Markte : Deutscher Dokumentartag, 22.-24. 09. 1998 in Bonn ; Aufbruch ins Wissensmanagement : 21. DGI-Online-Tagung, 18.-20.05. 1999 in Frankfurt am Main ; Information & Region : Jahrestagung der DGI, 21.-23. 09. 1999 in Hamburg
a) računalništvo b) upravljanje z znanjem c) učeča organizacija d) iskanje informacij e) posredovanje informacij f) intranet g) internet h) informacijski centri i) digitalne knjižnice j) elektronsko poslovanje k) trženje informacij

659.2:004
COBISS-ID 22850565

40.
        FLASH 5 dynamic content studio / Phillippe Archontakis ... . - Birmingham : Friends of ED, 2001. - <38>, 1181 str. : ilustr. ; 23 cm + 1 CD-ROM

Kazalo
ISBN 1-903450-06-3
a) računalništvo b) programska oprema c) Flash 5 d) računalniška grafika e) animacije f) makromedia g) grafično oblikovanje h) priročniki

004.42
COBISS-ID 23456005

41.
FOURNIER, Roger, 1952-
        A methodology for client/server and Web application development / Roger Fournier. - Upper Saddle River : Yourdon Press, cop. 1999. - XXI, 648 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Yourdon Press computing series)

Kazalo
ISBN 0-13-598426-2
a) Client/server computing b) Web sites - Design c) računalništvo d) računalniške mreže e) Web strani f) načrtovanje g) uporabnik-strežnik sistemi h) objektno orientirano programiranje i) Web aplikacije j) razvoj aplikacij k) pregledno delo

004.7
COBISS-ID 23551749

42.
IMPERL, Bojan
        Določanje jezikovno neodvisnega nabora trifonskih akustičnih modelov za večjezično avtomatsko razpoznavanje govora : doktorska disertacija / Bojan Imperl ; mentor Bogomir Horvat. - Maribor : , 1999. - 143 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 99-105. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Maribor, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
a) Avtomatsko razpoznavanje govora - Disertacije b) računalništvo c) avtomatsko razpoznavanje govora d) večjezičnost e) merilo podobnosti govornih enot f) govor g) algoritmi združevanja h) kontekstno odvisni foni i) trifoni j) prikriti model Markova k) doktorska disertacija

004:81'34(043.3)
COBISS-ID 107326720

43.
KAISER, Janez
        Diskriminativno določanje parametrov prikritih modelov Markova za razpoznavanje tekočega govora : doktorska disertacija / Janez Kaiser ; . - Maribor : , 2000. - 107 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 100-106. - Dokt. dis., Univ. Maribor, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
a) računalništvo b) avtomatsko razpoznavanje govora c) stohastično modeliranje d) semantični modeli e) generiranje govora f) prikriti modeli Markova g) diskrtiminativno učenje h) kriterij celotnega tveganja i) razširjeni Baum Welchov algoritem j) doktorska disertacija

004:621.391(043.3)
COBISS-ID 111441664

44.
LIVINGSTON, Dan
        Advanced Flash 5 ActionScript in Action / Dan Livingston. - Upper Saddle River : Prentice Hall, cop. 2001. - XIII, 399 str. : ilustr. ; 23 cm + 1 CD-ROM. - (Advanced topics for Web professionals)

Kazalo
ISBN 0-13-093127-6
a) Flash (Computer file) b) Micromedia Flash (Computer file) c) Computer animation d) Computer graphics e) Web sites - Design f) računalništvo g) programska oprema h) Flash 5 i) računalniška grafika j) računalniška animacija k) Web strani l) multimedijski sistemi m) priročniki

004.42
COBISS-ID 23456773

45.
MACISZEK, Leszek A.
        Requirements analysis and system design : developing information systems with UML / Leszek A. Maciszek. - Harlow : Addison-Wesley, 2001. - XXXVII, 378 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-201-70944-9 (broš.)
a) System design b) UML (Computer science) c) Object-oriented programming (Computer science) d) računalništvo e) informacijski sistemi f) razvoj g) uporaba UML h) analize potreb i) načrtovanje sistemov j) objektno orientirane metode k) pregledno delo

659.2:004
COBISS-ID 23552773

46.
POTOČNIK, Božidar
        Razpoznavanje objektov iz zaporedja slik s postopki predikcije : doktorska disertacija / Božidar Potočnik ; . - Maribor : , 2000. - X, 137 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 129-136. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Maribor, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
a) računalništvo b) digitalna obdelava slik c) razpoznavanje objektov d) zaporedje slik e) gibajoči se objekti f) sledenje objektom g) segmentacija h) rast regij i) metode prediktor-koretor j) Kalmanov filter k) predikacija l) modeliranje m) ultrazvočni posnetki n) pegasti šum o) jajčni mešički p) doktorska disertacija

004.6:621.397:616(043.3)
COBISS-ID 109356288

47.
PROCTOR, Paul E.
        Practical intrusion detection handbook / Paul E. Proctor ; . - Upper Saddle River (New Jersey) : Prentice Hall PTR, cop. 2001. - XXIV, 359 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 345-352. - Kazalo
ISBN 0-13-025960-8
a) Computer security - Handbooks, manuals, etc b) Computers - Access control - Handbooks, manuals, etc c) računalništvo d) detekcija vstopa e) odkrivanje vstopa f) detekcijski sistemi g) varnostni sistemi h) zanesljivost i) varnost podatkov j) zaščita k) tehnologije detekcije l) tehnike detekcije m) efektivna uporaba n) priročniki

004.004.4/.5
COBISS-ID 2112596

48.
SATZINGER, John W.
        The object-oriented approach : concepts, system development, and modeling with UML / John W. Satzinger, Tore U. Orvik. - 2nd ed. - Australia : Course Technology, cop. 2001. - XV, 208 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-619-03390-8
a) Object-oriented programming (Computer science) b) računalništvo c) objektno orientirano programiranje d) razvojna orodja e) analize f) pregledno delo

004.42
COBISS-ID 23554053

49.
SCOTT, Kendall, 1960-
        UML explained / Kendall Scott. - Boston : Addison-Wesley, cop. 2001. - XVIII, 151 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-201-72182-1
a) Object-oriented methods b) UML (Computer science) c) računalništvo d) združljivi modelni jeziki e) UML - Unified Modeling Language f) objekto orientirane metode g) modeliranje h) elementi i) lastnosti j) sistemi programske opreme k) priročniki

004.43
COBISS-ID 23552261

50.
SCOTT, Michael Lee, 1959-
        Programming language pragmatics / Michael L. Scott. - San Francisco : Morgan Kaufmann, cop. 2000. - XXI, 856 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo
ISBN 1-55860-442-1 (vezano) ISBN 1-55860-578-9 (broš.)
a) Programming languages (Electronic computers) b) Programming languages (Electronic computers) c) računalništvo d) programski jeziki e) sintaksa f) semantika g) gradnja jezikov h) vrste podatkov i) funkcionalnost jezika j) logika k) pregledno delo

004.43
COBISS-ID 23698437

51.
STURM, Jake
        Developing XML solutions / Jake Sturm. - Redmond (Washington) : Microsoft Press, cop. 2000. - XIII, 415 str. : ilustr. ; 23 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM) (12 cm). - (Microsoft programming series) (Programming/Internet / Microsoft Press)

Dostopno tudi na: mspress.microsoft.com/dev. - Na vrhu nasl. strani: Microsoft. - Kazalo. - Vsebina na ov.: Enable seamless business-to-business data exchange with XML, BizTalk, and SOAP
- - Developing XML solutions / Microsoft. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
ISBN 0-7356-0796-6
a) XML (Dokument markup language) b) Electronic data processing - Distributed processing c) Web sites - Design d) Programski jeziki - Aplikativni programi - Procesiranje podatkov - Priročniki e) Programski jeziki - Označevalni jeziki - Hipertekst dokumenti - Priročniki f) Programski jeziki - XSL - Predstavitve - Priročniki g) Microsoft Windows (operacijski sistem) - Windows DNA - CSS - Priročniki h) Računalništvo - Programski jeziki - Dokumentacijski označevalni jeziki - Priročniki i) Računalništvo - XML - Informacijska omrežja - Priročniki j) Računalništvo - Internet - BizTalk - Priročniki k) Računalništvo - SOAP - Poslovna informatika - Priročniki l) Računalništvo - Spletne strani - Računalniška izmenjava podatkov - Priročniki m) Internet (računalniško omrežje) - Računalniško programiranje - Računalniško moduliranje - Priročniki n) Svetovni splet - Dokumentiranje - Priročniki o) Svetovni splet - Računalniške komunikacije - DHTML - Priročniki p) računalništvo q) programski jeziki r) označevalni jeziki s) XML - eXtensible Markup Language t) razvoj u) rešitve v) elektronske obdelave podatkov w) Web strani x) načrtovanje y) priročniki

004.43:004.7
COBISS-ID 45361665

52.
TRIMBLE, John Harvey
        A visual introduction to SQL / J Harvey Trimble, David Chappell. - New York : John Wiley & Sons, 1989. - VIII, 254 str. : ilustr. ; 25 cm

ISBN 0-471-61684-2
a) računalništvo b) programiranje c) operacijski sistemi d) SQL e) programska oprema f) obdelava podatkov

004.42
COBISS-ID 991493

53.
WILSON, Scott J.
        Flash 5 : inside macromedia / Scott J. Wilson, Shannon Wilder, Chris Volion. - Africa : Onword Press, Thomson Learning, cop. 2002. - XIII, 438, 8 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 CD-ROM

Kazalo
ISBN 0-7668-2010-6
a) računalništvo b) programska oprema c) Flash 5 d) računalniška grafika e) animacije f) makromedia g) grafično oblikovanje h) Web strani i) priročniki

004.42
COBISS-ID 23457285


52 ASTRONOMIJA. GEODEZIJA.


54.
INTERNATIONAL Conference and Exposition on Engineering, Construction, Operations and Business in Space (7 ; 2000 ; Albuquerque)
        Space 2000 : proceedings of SPACE 2000, the Seventh International Conference and Exposition on Engineering, Construction, Operations and Business in Space, February 27 - March 2, 2000, Albuquerque, New Mexico / edited by Stewart W. Johnson ... . - Reston : American Society of Civil Engineers, cop. 2000. - XVI, 1050 str. : ilustr. ; 22 cm

Kazalo
ISBN 0-7844-0479-8
a) Space stations - Design and construction - Congresses b) Large space structures (Astronautics) - Design and construction - Congresses c) Astronautics - Congresses d) Aerospace engineering - Congresses e) astronomija f) aeronavtika g) raziskave vesolja h) vesoljske postaje i) konstruiranje j) načrtovanje k) zborniki

52:60
COBISS-ID 22846725

55.
KOGOJ, Dušan
        Merjenje dolžin z elektronskimi razdaljemeri : izbrana poglavja / Dušan Kogoj. - Ljubljana : Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Oddelek za geodezijo, 2000 (Ljubljana : Formatisk). - 133 str. loč. pag. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

Na ovoju tudi: Ali ko pritisk na gumb pomeni šele začetek dela. - 100 izv. - Bibliografija: str. L-1
a) Elektronski razdaljemeri - Učbeniki za visoke šole b) geodezija c) geodetska merjenja d) geodetski instrumenti e) merjenje dolžin f) učbeniki za visoke šole

528.021(075.8)
COBISS-ID 109144320

56.
KUHAR, Miran
        Raziskave ploskve geoida v Sloveniji : doktorska disertacija / Miran Kuhar ; . - Ljubljana : , 1996. - 145 str., 3 pril. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 139-144. - Povzetek ; Summary. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
a) težnostno polje zemlje b) modeliranje c) numerično modeliranje d) doktorska disertacija

528.21:(043.3)
COBISS-ID 83297

57.
LIPEJ, Božena
        Optimizacija prostorskega planiranja kot posledica GIS tehnologije in prostorskega managementa : doktorska disertacija / Božena Lipej ; . - Ljubljana : , 1997. - 193 str., 20 pril. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 171-188. - Povzetek ; Summary
a) prostorsko planiranje b) GIS c) geografski informacijski sistemi d) geodezija e) disertacije

528:659.2:711(043.3)
COBISS-ID 81505

58.
OŠTIR, Krištof
        Analiza vpliva združevanja radarskih interferogramov na natančnost modelov višin in premikov zemeljskega površja : doktorska disertacija / Krištof Oštir. - Ljubljana : , 2000. - 175 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 153-164. - Povzetek ; Abstract. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
a) umetno odprtinski radar b) radarska interferometrija c) diferencialna interferometrija d) združevanje interferogramov e) digitalni model višin f) digitalna obdelava podob g) satelitski posnetki h) synthetic aperture radar i) radar interferometry j) differential interferometry k) interferogram combination l) digital elevation model m) digital image processing n) satellite images

528.77:621.396.96:629.783(043.3)
COBISS-ID 16483629

59.
STOPAR, Bojan
        Sanacija astrogeodetske mreže v Sloveniji z GPS meritvami : doktorska disertacija / Bojan Stopar. - Ljubljana : , 1995. - 132 str., <39> str. pril. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. I-V. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
a) Geodetske mreže - Slovenija - Disertacije b) geodezija c) geodetska merjenja d) astrogeodetske mreže e) GPS f) Global Positioning System GLEJ: GPS

528.28(497.4)(043.3)
528.1:528.28(497.4)(043.3)
COBISS-ID 82529

60.
TURRELL, James
        James Turrell eclipse / with a text by Richard Bright and a CD by Paul Schutze. - London : Michael Hue-Williams Fine Art ; Ostfildern-Ruit : Hatje Cantz, 1999. - 95 str. : ilustr. ; 28 cm + 1 CD-ROM

"Published to commemorate the event of the solar eclipse on 11 August 1999, for which James Turrell has created a new Skyspace, The Elliptic Ecliptic in Tremenheere, Cornwall. The Gazing Engine has been composed by Paul Schutze in response to this Skyspace and Eclipse"--T.p. verso. - Bibliografija: str. 94-95
ISBN 3-7757-0898-7 ISBN 1-900829-08-8 (U.K.)
a) Turrell, James - Criticism and interpretation b) Space (Art) - Exhibitions c) Art and technology - Exhibitions d) Art and music e) Solar eclipse - 1999. f) astronomija g) sončni mrk h) opazovanja i) James Turell

521.81"1999"
COBISS-ID 22630149


53 FIZIKA.


61.
BEER, Ferdinand Pierre, 1915-
        Vector mechanics for engineers : dynamics / Ferdinand P. Beer, E. Russell Johnston ; with the collaboration of Elliot R. Eisenberg, Robert G. Sarubbi. - 6th ed. - Boston : WCB McGraw-Hill, cop. 1997. - XXI str., str. 582-1314 : ilustr. ; 27 cm

Kazalo
- - Problems supplement to accompany Vector mechanics for engineers: dynamics / edited by William E. Clausen, Amos Gilat. - V, 105 str. ; 26 cm
- - New media version to accompany Vector Mechanics for engineers: statics and dynamics . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
ISBN 0-07-005366-9 ISBN 0-07-913034-8 (Mac set) ISBN 0-07-912637-5 (IBM set) ISBN 0-07-005419-3 (SM)
a) Dynamics b) Vector analysis c) Mechanics, Applied d) fizika e) mehanika f) dinamika g) kinematika delcev h) kinematika togih teles i) gibanje togih teles j) mehanske vibracije k) naloge l) rešitve m) modeli n) učbeniki

531(075.8)
COBISS-ID 3992091

62.
BEOVIČ, Anton
        Hidravlika / Anton Beovič ; . - 2. natis. - <Železniki> : Jana, 1994. - 111 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Srednje izobraževanje / Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport)

ISBN 1. natisa je 86-7759-167-2. - 1.000 izv.
ISBN 961-90126-2-3
a) Hidravlika - Učbeniki za srednje šole b) fizika c) mehanika tekočin d) hidravlika e) fluidna tehnika f) fizikalne osnove g) vaje h) učbeniki za srednje šole

532(075.3+076.1)
COBISS-ID 42661120

63.
BOBNAR, Vid
        Raziskave faznih prehodov v relaksorjih z dielektrično spektroskopijo : disertacija / Vid Bobnar ; mentor Robert Blinc, somentor Adrijan Levstik. - Ljubljana : , 2000. - 100 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 86-89. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko
a) fizika trdne snovi b) feroelektriki c) dielektrična spektroskopija d) fazni prehodi e) doktorska disertacija

538.9(043.3)
COBISS-ID 1203300

64.
BRAČKO, Marko
        Meritev asimetrije naprej-nazaj pri razpadih Z 0 v kvarkovski par bb : disertacija / Marko Bračko. - Ljubljana : , 2000. - XIV, 126 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Nasl. na prelim. str.: Measurement of the forward-backward asymmetry of bottom quarks at the Z 0 peak : doctoral thesis. - Besedilo disert. v angl., povzetek v slov. - Bibliografija: str. 123-126. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za matematiko in fiziko
a) fizika osnovnih delcev b) standardni model c) asimetrija naprej-nazaj d) efektivni leptonski mešalni kot e) kvarkovski pari bb f) označevanje naboja kvarkov g) nabiti kaoni h) LEP i) DELPHI j) doktorska disertacija

539.12(043.3)
COBISS-ID 112711680

65.
DEMŠAR, Jure
        Photoexcited carrier relaxation in high temperature superconductors probed by ultrafast optical spectroscopy : doctoral thesis = Raziskave relaksacijskih procesov v fotovzbujenih nosilcev naboja v visokotemperaturnih superprevodnikih z ultrahitro optično spektroskopijo : disertacija / Jure Demšar ; mentor Dragan Mihailović. - Ljubljana : , 1999. - 180 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 168-180. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko
a) fizika b) visokotemperaturni prevodniki c) fotovzbujeni elektroni d) časovno ločljiva spektroskopija e) gostota naboja f) doktorska disertacija

538.945(043.3)
COBISS-ID 1107300

66.
DOBNIKAR, Jure
        Psevdo-Casimirjeve sile v anizotropnih polielektrolitih : disertacija / Jure Dobnikar ; mentor Rudolf Podgornik. - Ljubljana : , 2000. - 108 f. : ilustr. ; 30 cm

Povzetek ; Abstract. - Bibliografija: f. 105-108. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko
a) fizikalna kemija b) polimeri c) tekoči kristali d) nematični tekoči kristali e) psevdo-Casimirjeva interakcija f) Casimirjeva interakcija g) polielektroliti h) fazna vsota i) prosta energija j) funkcionalni integrali k) doktorska disertacija

544.252.22:532.783(043.3)
COBISS-ID 1236068

67.
ERŽEN, Borut
        Measurement of the đV <sub> csđ with the Delphi spectrometer : doctoral thesis / Borut Eržen. - Ljubljana : , 1999. - 156 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Nasl. tudi v slov.: Meritev matričnega elementa đV csđ s spektrometrom Delphi : disertacija. - Bibliografija: str. 151-155. - Abstract ; Povzetek. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za matematiko in fiziko
a) Elementarni delci - Interakcije - Disertacije b) Bozoni - Disertacije c) fizika elementarnih delcev d) fermioni e) kvarki f) bozon W g) spektrometer DELPHI h) trkalnik LEP i) doktorska disertacija

539.12(043.3)
COBISS-ID 94459

68.
HARL, Boštjan
        Minimizacija sklepnih sil kinematičnih verig : doktorska disertacija / Boštjan Harl ; . - Maribor : B. Harl, 2000. - <8>, 115 f. : ilustr. ; 30 cm

Kazalo. - Povzetek ; Abstract. - Bibliografija: f. 111-114. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
a) mehanski sistemi b) kinematične verige c) mehanizmi d) konstruiranje e) algoritmi f) optimalno projektiranje g) metode optimiranja h) matematično programiranje i) mehanski modeli j) matematični modeli k) nelinearno programiranje l) primeri m) hidravlično podporje n) manipulatorji o) roke robotov p) doktorska disertacija

531.1:62-23(043.3)
COBISS-ID 23303685

69.
JUG, Boštjan
        Hlajenje pri prehodu električnega toka skozi stik prevodnik - izolator - superprevodnik : disertacija / Boštjan Jug ; mentor Zvonko Trontelj. - Ljubljana : , 2001. - 87 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 83-86. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko
a) elektrotehnika b) termoelektrični transportni pojavi c) elektronsko hlajenje d) Peltierovo hlajenje e) doktorska disertacija

537.32:538.945
COBISS-ID 1287524

70.
JULG, Andre, 1926-
        From atoms and molecules to the cosmos : a quasi-ergodic interpretation of quantum mechanics / A. Julg. - Berlin ; Heidelberg ; New York : Springer, 1998. - XIII, 214 str. ; 24 cm. - (Lecture notes in chemistry, ISSN 0342-4901 ; 68)

Bibliografija. - Kazalo
ISBN 3-540-64636-1
a) Quantum theory b) fizika c) kvantna teorija d) kvantni operatorji e) enantiomere f) molekularna struktura g) Schrodingerjeva enačba h) spin elektroni i) ekscitirana stanja j) čas k) valovanje delcev l) učbeniki

530.14
COBISS-ID 22663685

71.
KAVČIČ, Matjaž, 1970-
        Ionizacija lupine L lahkih elementov pri centralnih trkih z ioni : disertacija / Matjaž Kavčič. - Ljubljana : , 1999. - XVI, 90 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 87-90. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko
a) Atomi - Ionizacija - Disertacije b) fizika delcev c) atomski trki d) ionizacija notranjih lupin e) visokoločljivostna rentgenska spektroskopija f) lupina L g) spektri h) analiza spektrov i) doktorska disertacija

539.184.3(043.3)
COBISS-ID 1131108

72.
KERŠEVAN, Borut Pavel
        Measurement of trilinear gauge boson W<sup>+W<sup>-Z/ couplings with the DELPHI spectrometer : doctoral thesis = Meritev trilinearnih sklopitvenih parametrov šibkih umeritvenih bozonov W<sup>W<sup>-/ s spektrometrom DELPHI : disertacija / Borut Paul Kerševan ; mentor Gabrijel Kernel. - Ljubljana : , 2000. - 217 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 213-217. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko
a) pospeševalnik osnovnih delcev b) fizika elementarnih delcev c) bozoni d) bozonski pari e) spektrometer DELPHI f) trkalnik LEP g) doktorska disertacija

539.12(043.3)
COBISS-ID 1203044

73.
KOMELJ, Matej
        Ab initio modeling of nonlinear magnetoelastic couplin in epitaxial films : doctoral thesis = Modeliranje nelinearne magneto elastične sklopitve v epitaksialnih filmih ab initio : disertacija / Matej Komelj ; supervisor Alojz Kodre, co-supervisor Manfred Fahnle. - Ljubljana : , 2000. - 92 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 67-72. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko
a) fizika trdne snovi b) magnetna elastičnost c) epitaksialni filmi d) teorija gostotnih funkcionalov e) sklopitev spin-tir f) doktorska disertacija

539.2(043.2)
COBISS-ID 1248100

74.
MARINČEK, Marko
        Razvoj elektromagnetnega polja v sunkovnih trdninskih laserjih : disertacija / Marko Marinček ; . - Ljubljana : , 1999. - 53 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Povzetek ; Abstract. - Bibliografija : f. 51-53. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko
a) laserska fizika b) trdninski laser c) relaksacijske oscilacije d) optični vrtinec e) resonatorska lastna stanja f) dinamični žarkovni vzorci g) doktorska disertacija

535.374:621.375.82(043.3)
COBISS-ID 1073508

75.
PALFREYMAN, Keith
        Physics / Keith Palfreyman. - Harlow : Longman, 1990. - 211 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Longman reference guides)

ISBN 0-582-05794-9
a) Physics - Encyclopedias b) Fizika - Enciklopedije c) fizika d) enciklopedični slovar e) enciklopedije

53(038)
COBISS-ID 2073876

76.
PESTOTNIK, Rok
        Identifikacija pionov, kaonov in protonov v spektrometru HERA-B : disertacija = Identification of pions, kaons and protons in the HERA-B spectrometer : doctoral thesis / Rok Pestotnik ; mentor Peter Križan. - Ljubljana : , 2001. - 166 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 163-166. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko
a) fizika osnovnih delcev b) identifikacija delcev c) spektrometrer HERA-B d) identifikacijski algoritmi e) RICH podsistem f) doktorska disertacija

539.1(043.3)
COBISS-ID 1288036

77.
POŽARNIK, Matej
        Robno območna integralska metoda za numerično modeliranje lebdečih slojev : doktorska disertacija / Matej Požarnik ; . - Maribor : , november 2000. - XVIII, 114 f. : ilustr. ; 30 cm

Povzetek ; Summary. - Bibliografija: str. 108-112. - Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo
a) fizika b) mehanika tekočin c) računska dinamika d) dinamika tekočin e) dvofazni tok f) lebdeči sloji g) suspenzije delcev h) modeliranje sistemov i) numerično modeliranje j) numerični modeli k) robno območne integralske metode l) Navier-Stokesove enačbe m) numerični algoritmi n) računalniški programi o) fizikalni modeli p) primerjava modelov q) preskušanje r) doktorska disertacija

532.5:519.63(043.3)
COBISS-ID 22909189

78.
PREŠEREN, Rok
        Globoke dvojne fotoeksitacije v atomu : disertacija / Rok Prešeren ; mentor Alojz Kodre. - Ljubljana : , 2000. - 106 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 93-97. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko
a) fizika delcev b) rentgenska absorpcijska spektroskopija c) ionizacija globinskih lupin d) fotoni e) globoke sovzbuditve f) XAFS g) doktorska disertacija

543.427.2:539.1(043.3)
COBISS-ID 1203556

79.
STRONGE, William James, 1937-
        Impact mechanics / W. J. Stronge. - Cambridge : Cambridge University Press, 2000. - XIX, 280 str. : ilustr. ; 26 cm

Kazalo
ISBN 0-521-63286-2
a) Impact b) Structural dynamics c) fizika d) mehanika e) trki f) toga telesa g) planarni trki h) 3D trki i) lokalne deformacije j) modeliranje k) netoga telesa l) fleksibilne strukture m) samoorganizacija n) sistemi o) učbeniki

531.66
COBISS-ID 22669061

80.
ŠKARJA, Metod
        Mikromaser: atomi in molekule v resonatorju : disertacija / Škarja Metod ; . - Ljubljana : , 1999. - IX, 182 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija : str. 148-150. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za matematiko in fiziko
a) Mikromaser - Disertacije b) kemija c) kvantna mehanika d) atomi e) molekule f) kvantni resonator g) interakcije h) elektromagnetno polje i) nihanje pola j) mikromaser k) doktorska disertacija

535.374:621.375(043.3)
COBISS-ID 1103716

81.
YOUNG, Donald F.
        A brief introduction to fluid mechanics / Donald F. Young, Bruce R. Munson, Theodore H. Okiishi. - 2nd ed. - New York : J. Wiley & Sons, cop. 2001. - XV, 517 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 CD-ROM

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo
ISBN 0-471-36243-3
a) Fluid mechanics b) fizika c) mehanika tekočin d) mehanika fluidov e) mehanika plinov f) statika fluidov g) Bernoullijeva enačba h) kinematika i) diferencialne analize pretokov j) modeliranje k) viskoznost l) prekopi v odprtih kanalih m) učbeniki za visoke šole

532/533(075.8)
COBISS-ID 23682821

82.
ŽAGAR, Dušan
        Razvoj in aplikacija tridimenzionalnega modela za simulacijo transporta in procesov pretvorb živega srebra v morskem okolju : doktorska disertacija / Dušan Žagar ; mentor Rudi Rajar ; somentor: Matjaž Četina. - Ljubljana : , 1999. - XII, 101 f. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 90-101. - Izvleček ; Abstract. - Kazala. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
a) matematični modeli b) gradbeništvo c) hidrotehnika d) tridimenzionalni modeli e) hidrodinamika f) transport sedimenta g) lebdeče plavine h) resuspenzija i) Tržaški zaliv j) Severni Jadran k) živo srebro l) doktorska disertacija

519.87:504.054:532.5(262.3)(043.3)
COBISS-ID 801889


539 FIZIKALNA ZGRADBA SNOVI.


83.
        FAILURE analysis of industrial composite materials / E.E. Gdoutos, K. Pilakoutas, C.A. Rodopoulos, editors. - New York : McGraw-Hill, 2000. - XVIII, 555 str. : ilustr. ; 24 cm. - (McGraw-Hill professional engineering)

Kazalo
ISBN 0-07-134517-5
a) Composite materials - Fracture b) Fracture mechanics c) Structural failures - Case studies d) Structural failures e) Composite materials - Testing f) materiali g) kompoziti h) mehanika loma i) konstrukcijske napake j) študije primerov k) aeronavtika l) gradbeništvo m) medicinska tehnika

539.422.5
COBISS-ID 22604037


54 KEMIJA.


84.
BANTAN Polak, Tjaša
        Študij zvrsti aluminija z nizkomolekularnimi ligandi in njihov transport v nekaterih bioloških sistemih : doktorska disertacija / Tjaša Bantan Polak ; . - Ljubljana : , 2000. - 83 f. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 76-83. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
a) analitska kemija b) nizkomolekularni kompleksi aluminija c) biološki vzorci d) toksičnost aluminija e) biološka dostopnost f) speciacija g) anionska izmenjalna kromatografija h) ETAAS i) ICP-AES j) ES-MS-MS k) doktorska disertacija

543.4/.5:54-386:546.62(043.3)
COBISS-ID 109392896

85.
BORŠTNIK, Anamarija
        Interactions mediated by partially ordered nematic liquid crystals : thesis / Anamarija Borštnik ; . - Ljubljana : , 2000. - XXV, 118 str. : ilustr. ; 30 cm

Nasl. na prelim. str.: Sile, ki jih posreduje delno urejen nematični tekoči kristal : disertacija. - Bibliografija: str. 103-110. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Faculty of Mathematics and Physics
a) Tekoči kristali, nematski - Struktura - Disertacije b) fizikalna kemija c) tekoči kristali d) struktura e) nematski tekoči kristali f) fazni prehodi g) koloidi h) flokulacija i) doktorska disertacija

544.252.22(043.3)
COBISS-ID 1131364

86.
DEGEN, Andrej
        Vodne suspenzije za izdelavo večplastnih cink oksidnih varistorjev : doktorsko delo / Andrej Degen ; . - Ljubljana : , 2001. - 138 f. : ilustr.

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo. - Bibliografija: f. 134-138
a) anorganska kemija b) suspenzije c) elektrostatična stabilizacija d) lastnosti delcev e) ZnO f) varistorji g) izdelava h) doktorska disertacija

546.47:54-31(043.3)
COBISS-ID 15911207

87.
DUH, Andrej
        Omejena lastna difuzija molekul in ojačitev robov pri NMR mikroskopiji : disertacija / Andrej Duh ; mentor Janez Stepišnik. - Ljubljana : , 1999. - 63 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Povzetek ; Abstract. - Bibliografija : f. 55-57. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko
a) fizikalna kemija b) slikanje z jedrsko magnetno resonanco c) omejena lastna difuzija d) doktorska disertacija

543.429.23(043.3)
COBISS-ID 1093732

88.
GUČEK, Marjan
        Raziskave elektromigracijskih tehnik separacije v povezavi z masno spektrometrijo : doktorska disertacija / Marjan Guček ; . - Ljubljana : , oktober 2000. - 103 f. : ilustr. ; 30 cm

Abstract. - Bibliografija: f. 96-103. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
a) analitska kemija b) matriks c) separacijske tehnike d) elektromigracijske tehnike e) kapilarna elektroforeza f) kapilarna elektrokromatografija g) masna spektrometrija h) doktorska disertacija

543.51:543.545(043.3)
COBISS-ID 22735877

89.
KOCJANČIČ, Robert
        Nova kemometrijska metoda preslikave več-dimenzionalnih podatkov : doktorska disertacija / Robert Kocjančič. - Ljubljana : , 2001. - XI, 127 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 117-127. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Področje Kemija
a) kemometrija b) umetne nevronske mreže c) genetski algoritmi d) modeliranje e) nelinearna preslikava f) aplikacije g) doktorska disertacija

519.688:007.52:54(043.3)
COBISS-ID 113202944

90.
KOLAR, Mitja
        Potenciometrični senzorji pripravljeni s kemijsko obdelavo kovinske površine : doktorska disertacija / Mitja Kolar ; . - Maribor : , 2001. - 72 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD-ROM

Povzetek ; Abstract. - Dokt. dis., Univ. Maribor, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2001
a) analitska kemija b) potenciometrija c) potenciometrični senzorji d) srebrna žica e) ionoselektivne elektrode f) kemijska obdelava površine g) doktorska disertacija

543.554(043.3)
COBISS-ID 6268438

91.
LENARŠIČ, Roman
        Reaktivnost in uporaba nekaterih alkil arilaminokarbonildiazenkarboksilatov : doktorska disertacija / Roman Lenaršič ; . - Ljubljana : , 2000. - 105 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 96-105. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Katedra za organsko kemijo
a) organska kemija b) organske reakcije c) alkil arilaminokarbonildiazenkarboksilati d) doktorska disertacija

547.21.024:547.537(043.3)
COBISS-ID 110659328

92.
MAZEJ, Zoran
        Pomen Lewisove amfoternosti binarnih fluoridov prehodnih elementov za sintezo novih spojin : doktorska disertacija / Zoran Mazej ; . - Ljubljana : , januar 2000. - XI, 290 f., 2 f. pril. : ilustr. ; 30 cm

Povzetek ; Abstract. - Bibliografija: f. 275-286. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
a) anorganska kemija b) anorganske sinteze c) fluoridi d) elementi prehoda e) nevodna topila f) Lewisova amfoternost g) doktorska disertacija

546.302:54.057
COBISS-ID 21676549

93.
MO, Jianwei
        Some poly-cyanometallate and poly-phenylenediamine surface modifications of carbon fibre microelectrodes and their analytical applications : Ph. D. dissertation / Jianwei Mo. - Ljubljana : , 2000. - V, 98 f. : ilustr., tabele ; 30 cm

Na naslednji nasl. str.: Modifikacija mikroelektrod iz ogljikovih vlaken z nekaterimi kovinskimi poli-cianidnimi in poli-fenilendiaminskimi filmi ter njihova uporaba v analizni kemiji. - Bibliografija: f. 80-90. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Faculty of Chemistry and Chemical Technology
a) analitska kemija b) elektrokemijska analiza c) cilindrične ogljikove mikroelektrode d) modifikacije mikroelektrod e) nanašanje filmov f) doktorska disertacija

544.653(043.3)
COBISS-ID 106447872

94.
MOHORIČ, Aleš
        Odmev spinov v moduliranem nehomogenem magnetnem polju za študij molekularnih gibanj : disertacija / Aleš Mohorič ; mentor Janez Stepišnik. - Ljubljana : , 2000. - 121 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 115-118. - Kazalo. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko
a) fizikalna kemija b) molekularna dinamika c) Brownovo gibanje d) jedrska magnetna resonaca e) nehomogeno magnetno polje f) odmevi spinov g) doktorska disertacija

543.429.32(043.3)
COBISS-ID 1248356

95.
NOTAR, Marko
        Izvori, pretvorbe in porazdelitev policikličnih aromatskih ogljikovodikov v Tržaškem zalivu : doktorska disertacija / Marko Notar ; . - Ljubljana : , 2000. - 101 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 94-101. - Abstract; Summary. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
a) ekologija b) onesnaževanje morja c) policiklični aromatski ogljikovodiki d) vodno okolje e) PAH f) porazdelitev g) pretvorbe h) doktorska disertacija

547.6:628.5:504.42(043.3)
COBISS-ID 45445633

96.
POLAK, Matjaž
        Študij strukture in konformacijskih ravnotežij gradnikov nukleinskih kislin z NMR spektroskopijo : doktorska disertacija / Matjaž Polak ; . - Ljubljana : , september 2000. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 30 cm

Povzetek ; Abstract. - Bibliografija: f. 50-60. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
a) strukturna kemija b) DNK c) RNK d) nukleozidi e) nukleotidi f) NMR spektroskopija g) konformacija h) psevdorotacijsko ravnotežje i) kovinski ioni j) stereoelektronski efekti k) doktorska disertacija

544.122.4:577.113:543.429.23(043.3)
COBISS-ID 22603525

97.
ŠEGATIN, Nataša
        Topnost nekaterih estrov ocetne kisline v vodi in vodnih raztopinah natrijevega klorida ali etanola : doktorska disertacija / Nataša Šegatin. - Ljubljana : , 2001. - 136 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 132-136. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
a) fizikalna kemija b) estri ocetne kisline c) topnost d) topila e) voda f) vodna raztopina NaCl g) etanol h) doktorska disertacija

544.351.3:661.8...712
COBISS-ID 113129728

98.
ŠETINC, Marko
        Sinteza metanola v kapljevinasti fazi : dinamika reaktorja z goščo / Marko Šetinc ; . - Ljubljana : , 2001. - 162 f. : ilustr. ; 30 cm

Kazalo. - Izvleček ; Abstract. - Bibliografija: f. 162. - Univeza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
a) fizikalna kemija b) kemijska kinetika c) dinamični eksperimenti d) modeliranje e) sinteza metanola f) kapljevinasta faza g) doktorska disertacija

661.721:544.4
COBISS-ID 23320581

99.
ŠIKOVEC, Mateja
        Razvoj in uporaba spektrometrije s termičnimi lečami za detekcijo pigmentov v bioloških vzorcih : doktorska disertacija / Mateja Šikovec ; . - Ljubljana :
Kazalo. - Povzetek ; Abstract. - Bibliografija: f. 100-101. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
a) organska analizna kemija b) detekcija pigmentov c) biološki vzorci d) spektrometrične raziskave e) doktorska disertacija

547.979.8:543.422.3(043.5)
COBISS-ID 23252741

100.
ŠTEFANE, Bogdan
        Nekatere selektivne pretvorbe hidrazino in amino spojin : doktorska disertacija / Bogdan Štefane. - Ljubljana : , 2000. - 116 str., <20> str. pril. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 112-116. - Zaključek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Katedra za organsko kemijo
a) organska kemija b) organske reakcije c) hidrazino spojine d) selektivne pretvorbe e) doktorska disertacija

<547.497+547.592.15>:544.437(043.3)
COBISS-ID 107196928

101.
TRAMŠEK, Melita
        Nove koordinacijske spojine kovinskih fluoroarzenatov s XeF2 in AsF3 kot ligandoma : doktorska disertacija / Melita Tramšek ; . - Ljubljana : M. Tramšek, 2001. - 166 f. : ilustr. ; 30 cm

Kazalo. - Povzetek ; Abstract. - Bibliografija: str. 154-166. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
a) anorganska kemija b) koordinacijske spojine c) kovinski heksafluoroarzenati d) doktorska disertacija

544.142.3:661.8...465
COBISS-ID 23602181

102.
TRATAR Pirc, Elizabeta
        Koordinacijske spojine s hialuronsko kislino : doktorska disertacija / Elizabeta Tratar Pirc. - Ljubljana : , 2001. - II, 121 f. : ilustr., tabele ; 30 cm

Ilustr. na dveh spojnih listih. - Bibliografija: f. 114-121. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
a) organska kislina b) koordinacijske spojine c) hialuronska kislina d) elementi prehoda e) sinteze f) molekularno modeliranje g) strukture h) doktorska disertacija

547.458(043.3)
COBISS-ID 113203712

103.
VONČINA, Ernest
        Mehanizmi nastanka polikloriranih dibenzodioksinov in polikloriranih dibenzofuranov : disertacija / Ernest Vončina. - Ljubljana : , 2000. - 128 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 115-128. - Povzetek ; Extended abstract. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
a) organsak kemija b) poliklorirani dibenzodioksini c) poliklorirani dibenzofurani d) mehanizmi nastanka e) aerosoli odpadnih plinov f) sežigalne peči g) pretaljevanje aluminija h) doktorska disertacija

628.512:547.539.2
COBISS-ID 107195648

104.
VRANIČAR, Lidija
        Sinteza , -didehidro--aminokislinskih derivatov iz 2H-piran-2-onov : doktorska disertacija / Lidija Vraničar ; . - Ljubljana : , 2000. - II, 119 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 112-119. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Katedra za organsko kemijo
a) organska kemija b) organske reakcije c) asimetrična sinteza d) aminokislinski derivati e) doktorska disertacija

547.1-32-304.2(043.3)
COBISS-ID 110659584

105.
ZORKO, Benjamin
        Interakcija med vodikom in titanom : disertacija / Benjamin Zorko ; . - Ljubljana : B. Zorko, 2001. - 89 str. : ilustr. ; 30 cm

Povzetek ; Abstract. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
a) fizikalna kemija b) sistem vodik-titan c) difuzija vodika d) kinetika interakcije e) desorbcija f) jedrske spektroskopske metode g) globinska porazdelitev koncentracije h) doktorska disertacija

544.431.11:669.788:669.295(043.3)
COBISS-ID 23600901

106.
ZUPANČIČ, Tatjana
        Uporaba dialize za separacijo in koncentriranje nekaterih kinolonov in njihovo določanje s tekočinsko kromatografijo : doktorska disertacija / Tatjana Zupančič. - Ljubljana : , 2000. - 87 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 84-87. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
a) analitska kemija b) biološki vzorec c) določanje zdravilnih učinkovin d) kinoloni e) HPLC f) doktorska disertacija

543.544.5.068.7:543.645.7(043.3)
COBISS-ID 107195136

107.
ŽABJEK, Alenka
        Sinteza in karakterizacija derivatov naftalena za detekcijo sprememb v možganih pri Alzheimerjevi bolezni : doktorska disertacija / Alenka Žabjek ; . - Ljubljana : šsamozal.> A. Žabjek, 2001. - <4>, II, 114 f. : ilustr. ; 30 cm

Kazalo. - Abstract ; Povzetek. - Bibliografija: f. 100-114. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Katedra za organsko kemijo
a) organska kemija b) organske sinteze c) derivati naftalena d) označevalci e) detekcija sprememb f) možgani g) Alzheimerjeva bolezen h) doktorska disertacija

547.651/.652:616-071:616.892.3(043.3)
COBISS-ID 23351557


55 GEOLOGIJA. METEOROLOGIJA IN SORODNE VEDE.


108.
BRENČIČ, Mihael
        Hidrogeološka analiza velikih kraških izvirov v Sloveniji : doktorska disertacija / Mihael Brenčič. - Ljubljana : , 2000. - 357 str., <15> str. pril. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 350-357. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo
a) hidrogeologija b) kraški izviri c) analiza hidrogramov d) statistična analiza e) recesijske krivulje f) Vipava g) Hubelj h) Rižana i) Krupa j) Unica k) Bistra l) Ljubija m) Ljubljanica n) primerjalna analiza o) doktorska disertacija

556.3(043.3)
COBISS-ID 619861

109.
FIFER-Bizjak, Karmen
        Uporabnost nevronskih mrež v inženirski geologiji : doktorska disertacija / Karmen Fifer Bizjak ; mentor Mihael Ribičič. - Ljubljana : , 1999. - X, 171 f. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 147-153. - Univ. Ljubljana, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo
a) Inženirska geologija - Disertacije b) Nevronske mreže - Disertacije c) geologija d) nevronske mreže e) doktorska disertacija

55:007.52:004.8(043.3)
COBISS-ID 105721344

110.
KASTELEC, Damijana
        Objektivna prostorska interpolacija meteoroloških spremenljivk in njihovo kartiranje : disertacija / Damijana Kastelec ; mentor Tomaž Vrhovec, Katarina Košmelj. - Ljubljana : , 2001. - IX, 152 f. : ilustr. ; 30 cm

Izvleček ; Abstract. - Bibliografija: f. 127-131. - Univerza v Ljubljani Fakulteta za matematiko in fiziko
a) meteorologija b) Slovenija c) padavine d) geostatistika e) kriging f) prostorska interpolacija g) meteorology h) spatial interpolation i) kriging j) Slovenia k) precipitation l) geostatistics m) dynamical modelling

551.577:519.22:311.17(497.4)(043.3)
COBISS-ID 3047545

111.
POBERAJ, Gorazd
        Airborne differential absorption lidar for water vapour measurements in the upper troposphere and lower startosphere in the spectral region around 940 nm : doctoral thesis = Diferenčni absorpcijski lidar za merjenje koncentracije vodne pare v ozračju : disertacija / Gorazd Poberaj ; supervisor Martin Čopič, co-supervisor Gerhard Ehret. - Ljubljana : , 2000. - 122 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 98-103. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko
a) fizika atmosfere b) troposfera c) stratosfera d) koncentracija vodne pare e) diferenčni absorbcijski lidar f) doktorska disertacija

551.57:528.8.044.69(043.3)
COBISS-ID 1248612

112.
ŠIRCA, Andrej
        Modeliranje hidrodinamike in transporta živosrebrnih spojin v Tržaškem zalivu : doktorska disertacija / Andrej Širca ; mentor Rudi Rajar ; Matjaž Četina. - Ljubljana : , 1996. - IX, 164 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 155-164. - Izvleček ; Abstract. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
a) matematični modeli b) onesnaženje c) živo srebro d) nanos e) Jadransko morje f) Tržaški zaliv g) disertacije h) wind forcing i) mercury j) sediment k) mathematical model l) Trieste bay m) Northern Adriatic n) biochemical processes o) budget p) pollution q) tidal forcing r) hydrodynamics

519.87:504.4.054:532.5:546.49:556.535.6(262.3) (043.3)
COBISS-ID 81761

113.
VREČA, Polona
        Kroženje biogenih prvin v evtrofnem visokogorskem Jezeru na Planini pri Jezeru : doktorska disertacija / Polona Vreča ; . - Ljubljana : , 2000. - 116 f. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 105-116. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo
a) geokemija b) visokogorska jezera c) evtrofikacija d) kroženje snovi e) modeli kroženja f) razgradnja organskih sedimentov g) doktorska disertacija

550.424(043.3)
COBISS-ID 110951680

114.
ŽAGAR, Mark
        Napovedovanje pojavov majhnih razsežnosti z dinamičnim prilagajanjem : disertacija v somentorstvu = Adaptation dynamique pou les previsions de phenomenes meteorologique a echelletres fine : these en co-tutelle / Mark Žagar ; somentorja Jože Rakovec, Patrick Mascart. - Ljubljana : , 1999. - 178 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Povzetek ; Resume. - Bibliografija: f. 174-178. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko in Universite Paul Sabatier, Toulouse III
a) meteorologija b) napovedovanje vremena c) numerični modeli d) numerični model ALADIN

551.5:519.688
COBISS-ID 217001


57 BIOLOGIJA. EKOLOGIJA.


115.
BREZNIK, Matej
        Načrtovanje in sinteza mimetikov aminokislinskega zaporedja D-PheProArg kot potencialnih inhibitorjev trombina = Design and synthesis of D-PheProArg Tripeptidomimetics as potential thrombin inhibitors : doktorsko delo / Matej Breznik ; mentor: Danijel Kikelj. - Ljubljana : , 2000. - 137 f. : ilustr. ; 30 cm. - (Fakulteta za farmacijo, Ljubljana. Doktorske naloge ; D18/00)

Kazalo. - Literatura: f. 121-137
a) biokemija b) serinske proteaze c) strjevanje krvi d) trombin e) inhibitorji f) prolin g) cis-trans izomeracija h) hemostaza i) doktorska disertacija

577.15(043.3)
COBISS-ID 769393

116.
CVELBAR, Martina
        Študij kakovosti humanih polispecifičnih imunoglobulinov za intravensko dajanje, izdelanih po različnih postopkih : doktorsko delo = A study on the quality of human polyspecific immunoglobulins for intravenous administration prepared by various methods / Martina Cvelbar. - Ljubljana : , 1998. - V, 146 str., 14 str. pril. : ilustr., tabele ; 30 cm

Besedilo disert. v angl. - Bibliografija: str. 138-145. - Abstract ; Povzetek. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za farmacijo
a) Imunoglobulini - Disertacije b) farmacija c) biokemija d) imunoglobulin e) krvna plazma f) pridobivanje g) kvaliteta h) terapevtska uporaba i) intravensko zdravljenje j) doktorska disertacija

577.27:615.37.032(043.3)
COBISS-ID 380017

117.
LAH, Jurij
        Termodinamske raziskave vpliva sekvence DNK na molekulsko prepoznavanje ligandov, ki se vežejo v ožji kanal dvojne vijačnice : doktorska disertacija / Jurij Lah. - Ljubljana : , 2000. - 130 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 122-130. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Kemija
a) fizikalna kemija b) termodinamika c) molekulsko prepoznavanje d) DNK e) ligand f) doktorska disertacija

577.113.5(043.3)
COBISS-ID 105724928

118.
ŠTRANCAR, Janez
        EPR spektroskopija površinske plasti celičnih membran : disertacija / Janez Štrancar ; mentor Milan Schara. - Ljubljana : , 2000. - 82 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Izvleček ; Abstract. - Bibliografija: f.70-74. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko
a) organska kemija b) biokemija c) celične membrane d) sladkorne strukture e) glikokaliks f) elektronska paramagnetna resonanca g) simulacije spektrov h) lateralna heterogenost i) sladkorno kontrastiranje j) doktorska disertacija

543.429.22:576.314
COBISS-ID 1235812


61 MEDICINA.


119.
BAUMGARTNER, Saša
        Proučevanje ogrodne strukture tablet celuloznih etrov med procesom nabrekanja = The study of cellulose ethers matrix tablet structure during the swelling process : doktorsko delo / Saša Baumgartner ; . - Ljubljana : , januar 2001. - V, 132 f. : ilustr. ; 30 cm

Povzetek ; Abstract. - Bibliografija: f. 127-132. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo
a) farmacija b) zdravilne učinkovine c) tablete d) nadzorovano sproščanje e) peroralni ogrodni sistem f) celulozni etri g) struktura h) NMR raziskave i) doktorska disertacija

615.015.15(043.3)
COBISS-ID 22929157

120.
BURJAK, Matejka
        Mukoadhezivne mikrosfere za intravezikalno aplikacijo = Mucoadhesive microspheres for intravesical application : doktorsko delo / Mateja Burjak ; mentor: Aleš Mrhar, somentor Marija Bogataj. - Ljubljanaa : , 2000. - VII, 109 str. : ilustr., tabele ; 30 cm. - (Fakulteta za farmacijo, Ljubljana. Doktorske naloge ; D17/00)

Povzetek ; Summary. - Literatura: f. 104-109. - Univ. v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo. Mentor: Aleš Mrhar, somentor Marija Bogataj
a) medicina b) urologija c) sečni mehur d) karcinom e) terapija f) bioadhezivni polimeri g) mukoadhezivne mikrosfere h) interakcije i) doktorska disertacija

616.62(043.3)
COBISS-ID 796785

121.
JERAJ, Robert
        Monte Carlo based inverse treatment planning : doctoral thesis = Inverzno planiranje radioterapije na osnovi Monte Carlo transporta delcev : disertacija / Robert Jeraj ; mentor Aleš Stanovnik, delovni mentor Paul Keall. - Ljubljana : , 1999. - 252 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Abstract ; Izvleček. - Bibliografija : str. 235-252. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko
a) medicinska fizika b) radioterapija c) inverzno planiranje d) Monte Carlo transport e) doktorska disertacija f) radiotherapy g) inverse treatment planning h) Monte carlo transport

615.849(043.3)
COBISS-ID 1086820

122.
OPARA, Jerneja
        Napovedovanje farmakokinetičnih parametrov in omejevanje njihove spremenljivosti pri klinično-farmakokinetičnih študijah z metodami umetne inteligence = Prediction of pharmacokinetic parameters and limitation of hteir variability in clinical pharmacokinetic studies by artificial inteligence : doktorska disertacija / Jerneja Opara ; mentor: Stanislav Primožič. - Ljubljana : , 2000. - 124 f. : ilustr. ; 30 cm. - (Fakulteta za farmacijo. Doktorske naloge ; D19/00)

Literatura: f. 119-124
a) farmacija b) farmakokinetika c) umetna inteligenca d) nevronske mreže e) genetski algoritmi f) nevrogenetski sistemi g) mehki sistemi h) nevromehki sistemi i) modeliranje j) statistične metode k) verapamil l) nifedipin m) doktorska disertacija

615.015:519.688:007.52(043.3)
COBISS-ID 769649


614.8 NEZGODE. PREPREČEVANJE IN ZAŠČITNI UKREPI.


123.
        MAN and machine : second international conference, Brussels, Belgium, 1996 / Hans von Holst, Ake Nygren, Ake E. Andersson (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - 200 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Transportation, traffic safety and health ; 2)

ISBN 3-540-67443-8
a) Traffic safety - Congresses b) Traffic accidents - Congresses c) Transportation, Automotive - Congresses d) transport e) cestni promet f) prometna varnost g) prometne nesreče h) varnostni ukrepi i) zborniki

614.86
COBISS-ID 22748421

124.
        PREVENTION and health : third international conference, Washington, U.S.A., 1997 / Hans von Holst, Ake Nygren, Ake E. Andersson (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - X, 194 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Transportation, traffic safety and health ; 3)

ISBN 3-540-67444-6
a) Traffic safety - Congresses b) Traffic accidents - Congresses c) Transportation, Automotive - Congresses d) transport e) cestni promet f) prometna varnost g) prometne nesreče h) preprečevanje nesreč i) zborniki

614.86
COBISS-ID 22748165

125.
        TRANSPORTATION, traffic safety, and health : human behavior : Fourth International Conference, Tokyo, Japan, 1998 / Hans von Holst, Ake Nygren, Ake E. Andersson (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - XIV, 423 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija in povzetki pri vseh poglavjih
ISBN 3-540-67445-4
a) Traffic safety - Congresses b) Traffic accidents - Congresses c) Transportation, Automotive - Congresses d) transport e) cestni promet f) prometna varnost g) prometne nesreče h) človeški faktor i) poškodbe možganov j) utrujenost k) alkohol l) preprečevanje nesreč m) zborniki

614.86-056.8
COBISS-ID 22747909


62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH.


126.
BREUER, William B., 1923-
        Secret weapons of World War II / William B. Breuer. - New York : Wiley, 2000. - IX, 242 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm

Bibliografija: str. 225-233
ISBN 0-471-37287-0
a) Weapons systems - History - 20th century. b) World War, 1939-1945 - Equipment and supplies c) vojna tehnika d) zgodovina e) tajna orožja f) druga svetovna vojna

623.4:355.405"1938/1945"
COBISS-ID 22626309


620.1/.2 PREISKAVA MATERIJALA. NAUK O MATERIJALIH.


127.
BEDFORD, Anthony
        Mechanics of materials / Anthony Bedford and Kenneth M. Liechti. - Upper Saddle River : Prentice Hall, cop. 2000. - XVII, 627 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 CD-ROM

Kazalo
ISBN 0-201-89552-8
a) Strength of materials b) materiali c) raziskave materialov d) lastnost materialov e) koeficienti gostote f) toplotni raztezek g) napetosti h) momenti i) sile j) mehanika loma k) primeri l) obremenitve m) nosilci n) študije primerov o) utrujanje materialov

620.1/.2
COBISS-ID 23466757

128.
HIBBELER, Russell Charles
        Mechanics of materials / R.C. Hibbeler. - 4th ed. - Upper Saddler River, NJ : Prentice Hall, 2000. - XIV, 848 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo
ISBN 0-13-016467-4
a) Strength of materials b) Structural analysis (Engineering) c) materiali d) preskušanje materialov e) lastnosti materialov f) geometrijske lastnosti g) napetosti h) deformacije i) mehanske lastnosti j) osna obremenitev k) obremenitev l) torzija m) upogib n) transformacija napetosti o) noslici p) stebri q) študije primerov

620.1/.2
COBISS-ID 22587141

129.
YU, Wei-wen, 1924-
        Cold-formed steel design / Wei-Wen Yu. - 3rd ed. - New York : J. Wiley & Sons, cop. 2000. - XI, 756 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo
ISBN 0-471-34809-0
a) Building, Iron and steel b) Sheet-steel c) Thin-walled structures d) Steel - Cold working e) gradbeni materiali f) jekla g) hladno oblikovani profili h) računalniško modeliranje i) uporaba j) napetosti elementov k) oblikovanje elementov l) torzija m) napake materialov n) upogibi o) strešne konstrukcije p) lupine q) nosilci r) paličja

620.1/.2
COBISS-ID 23379973

130.
ZORC, Borut
        Armiranje spajkanih spojev = Reinforcement of brazed joints : doktorska disertacija / Borut Zorc. - Ljubljana : , 1999. - V, 111 f. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 102-111. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za materiale in metalurgijo
a) Spajkanje - Disertacije b) materiali c) spajkanje d) spajkani spoji e) armiranje f) mehanske lastnosti g) žilavost h) trdnost i) metalografska analiza j) doktorska disertacija

621.791.3:539.4(043.3)
COBISS-ID 449473


621 SPLOŠNO STROJNIŠTVO. JEDRSKA TEHNIKA. ELEKTROTEHNIKA. MEHANSKA TEHNOLOGIJA.


131.
ALTENBRANDT, Erhard
        Armaturen in der Wasservesorgung : absperren und regeln / Erhard Altenbrandt. - Landsberg/Lech : Moderne Industrie, 1998. - 70 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Die Bibliothek der Technik ; Bd. 168)

ISBN 3-478-93193-2
a) vodovodne armature b) zaporne armature c) regulacijske armature d) vrste ventilov e) zaporni ventili f) regulacijski ventili g) tehnični predpisi h) preskušanje i) protikorozijska zaščita j) cevovodi k) oskrba z vodo l) pregledno delo

621.646
COBISS-ID 22744837

132.
BAIER, Herbert
        Schnellkupplungssysteme : Zeitsparende Verbindungen fur fluidische und elektrische Leitungen / Herbert Baier, Norbert Ricken. - Landsberg/Lech : Moderne Industrie, 1994. - 70 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Die Bibliothek der Technik ; Bd. 92)

ISBN 3-478-93091-X
a) strojništvo b) sistemi spajanja c) spajanje cevi d) gibke cevi e) cevne spojke f) vrste g) materiali h) konstrukcijski elementi i) tesnenje j) uporaba k) tlaki v ceveh l) pregledno delo

621.825
COBISS-ID 22745605

133.
FAJDIGA, Gorazd
        Prispevek k širjenju utrujenostne razpoke na bokih zob zobnikov pri upoštevanju EHD obremenitve : doktorska disertacija / Gorazd Fajdiga ; . - Maribor : G. Fajdiga, 2001. - <5>f., <4>str., <2>, 175, XIX f. : ilustr. ; 30 cm

Kazalo. - Povzetek ; Abstract. - Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo
a) strojništvo b) strojni elementi c) zobniki d) jamičenje e) elastohidrodinamično mazanje f) utrujenostne razpoke g) nastanek razpok h) širjenje razpok i) analize razpok j) model širjenja razpok k) numerične metode l) fizikalno-matematični modeli m) kontaktni problemi n) numerični modeli o) razvoj modelov p) doktorska disertacija

621.833:539.42:519.61/.64(043.3)
COBISS-ID 23278597

134.
        GAS pipelines : energy transmission by reliable technology / H. Engelmann ... . - Landsberg/Lech : Moderne Industrie, 1996. - 70 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Die Bibliothek der Technik ; vol. 122)

ISBN 3-478-93146-0
a) Natural gas pipelines b) strojništvo c) plinovodi d) plinovodni sistemi e) projektiranje sistemov f) kompresorske postaje g) protikorozijska zaščita h) naravni plin i) dimenzioniranje j) simuliranje k) krmiljenje l) pravni vidiki m) pregledno delo

621.6
COBISS-ID 22750213

135.
        GUIDE to European pumps & pumping : the practical reference book on pumps and pumping with comprehensive buyers guide to European manufacturers and suppliers / edited by Brian Nesbitt. - 2nd ed. - Bury St. Edmunds ; London : Professional Engineering, 2000. - XIV, 426 str. : ilustr. ; 30 cm

Tekoči nasl.: European pumps & pumping. - Kazalo
ISBN 1-86058-286-9
a) Pumping machinery - Europe b) Pumping machinery industry - Europe c) Manufacturing industries - Europe d) črpalke e) črpanje tekočin f) lastnosti tekočin g) tok tekočin h) vrste črpalk i) rotacijske črpalke j) izpodrivne črpalke k) regulacija pretoka l) materiali za črpalke m) tesnila n) sklopke o) elektromotorji p) standardi q) cevovodi r) izbor črpalk s) Evropa t) pregled proizvajalcev u) pregledno delo

621.65
COBISS-ID 23305221

136.
        PLATTENWARMEUBERTRAGER : Aufbau und Einsatz flexibler Warmeubertragungssysteme / . - 3., leicht verand. Aufl. - LandsbergĐLech : Moderne Industrie, 2000. - 70 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Die Bibliothek der Technik ; Bd. 105)

ISBN 3-478-93119-3
a) ploščati izmenjevalniki toplote b) prenosni sistemi c) konstrukcijski principi d) vrste e) termodinamične osnove f) smeri razvoja g) tesnenje h) spajanje i) primeri uporabe j) živilska industrija k) farmacevtska industrija l) pregledno delo

621.565
66.045
COBISS-ID 22751749

137.
ROTHE, Matthias
        Drucklufterzeugung- und aufbereitung : Methoden, Anwendung, Umweltscutz / Matthias Rothe. - 2., uberarb. Aufl. - Landsberg/Lech : Moderne Industrie, 1994. - 70 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Die Bibliothek der Technik ; Bd. 76)

ISBN 3-478-93087-1
a) strojništvo b) pnevmatika c) komprimiranje zraka d) kompresorji e) krmiljenje kompresorjev f) kompresorske postaje g) priprava zraka h) sušenje zraka i) filtriranje zraka j) kondenzat k) tlačne posode l) cevovodi m) porazdelitev zraka n) dušenje hrupa o) odpadna toplota p) komprimiran zrak q) področja uporabe r) pregledno delo

621.51
COBISS-ID 22745093

138.
ŠUŠTARŠIČ, Borivoj
        Kompozitno hitrorezno jeklo s trdnim mazivom : doktorska disertacija = Composite high speed steel with solid lubricant : dissertation thesis / Borivoj Šuštaršič. - Ljubljana : , 2000. - VI f., 209 str., <16> f. pril. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 200-208. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za materiale in metalurgijo
a) metalurgija b) kompozitna hitrorezna jekla c) atomozacija d) hitrostrjeni prahovi e) prašne mešanice f) stisljivost g) sinteza kompozitov h) eksplozijsko stiskanje i) vroče stiskanje j) sintranje k) doktorska disertacija

621.7+621.9
COBISS-ID 110943488

139.
WOELKE, Gerhard
        Guseiserne Rohrleitungssysteme : sicherer Transport von flussigen Medien / Gerhard Woelke. - Landsberg/Lech : Moderne Industrie, 1999. - 70 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Die Bibliothek der Technik ; Bd. 187)

ISBN 3-478-93167-3
a) litočelezne cevi b) izdelava cevi c) protikorozijska zaščita d) oslojevanje cevi e) cevovodni sistemi f) cevovodi g) planiranje cevovodov h) projektiranje cevovodov i) izdelava cevovodov j) spoji cevi k) polaganje cevovodov l) transport tekočin m) pregledno delo

621.774.1
COBISS-ID 22750981


621.039 JEDRSKA TEHNIKA.


140.
        EFFECTS of radiation on materials : 18th international symposium / Randy K. Nanstad ... , editors. - West Conshohocken (Pennsylvania) : ASTM, cop. 1999. - XVI, 1145 str. : ilustr. ; 24 cm. - (STP ; 1325)

"ASTM publication code no. (PCN) 04-012700-35.". - "This publication, Effects of Radiation on Materials: 18th International Symposium, contains papers presented at the 18th Symposium on Effects of Radiation on Materials, held 22-25 June, 1996 in Hyannis, Masssachusetts. The symposium was sponsored by ASTM Committee E-10 on Nuclear Technology and Applications."--predgovor. - Kazala
ISBN 0-8031-2614-X
a) Materials - Effect of radiation on - Congresses b) Steel - Effect of radiation on - Congresses c) Nuclear pressure vessels - Congresses d) materiali e) jekla f) zlitine g) mehanske lastnosti h) testiranje i) jedrski reaktorji j) tlačne posode k) radiacijske poškodbe l) zborniki

621.039.536.2
COBISS-ID 23472645

141.
JORDAN Cizelj, Romana
        Ocena stanja komponent jedrskih sistemov z uporabo teorije verjetnosti in teorije mehkih množic : disertacija / Romana Jordan Cizelj. - Ljubljana : , 2001. - 111 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 101-106. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za matematiko in fiziko
a) jedrska tehnika b) verjetnostna varnostna analiza c) teorija verjetnosti d) teorija mehkih množic e) zanesljivost komponente f) Bayesov izrek g) mehki inferenčni sistem h) doktorska disertacija

621.039.58(043.3)
COBISS-ID 112712704

142.
LESKOVAR, Matjaž
        Model drugega reda natančnosti za opis večfaznega mešanja tekočin : disertacija / Matjaž Leskovar ; mentor Borut Mavko. - Ljubljana : , 1999. - 140 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Povzetek ; Abstract. - Bibliografija: str. 107-112. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko
a) jedrska tehnika b) jedrske elektrarne c) varnostna vprašanja d) parne eksplozije e) simulacija eksperimentov f) verjetnostni pristop g) doktorska disertacija

621.039.58(043.3)
COBISS-ID 1107556

143.
NUKLEARNA elektrarna (Krško)
        Executive summary on integrated safety assessment of the NPP Krško modifications and modernisation project (stage 1 and stage 2) : NEK updated safety analysis report rev. 6 : NE Krško PSA project : summary report NEK ESD-TR-14/97, rev. 0. - . - 1 optični disk (CD-ROM) (ca 74 min) : barve ; 12 cm

a) Nuklearna elektrarna (Krško) - Varnost - Poročila b) energetika c) Slovenija d) Jedrska elektrarna Krško e) varnostni ukrepi f) tehnično poročilo

621.311.25(497.12 Krško):621.039.58
COBISS-ID 110400768

144.
PERŠIČ, Andreja
        Testni kritični eksperiment na reaktorju TRIGA z delno zgorelim gorivom : disertacija / Andreja Peršič ; mentor Gvido Pregl, delovni mentor Matjaž Ravnik. - Ljubljana : , 1999. - X, 76 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Povzetek ; Abstract. - Bibliografija: f. 64-68. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko
a) jedrska fizika b) reaktorska fizika c) reaktor TRIGA d) kritični eksperiment e) testni primer f) izračuni zgorelosti g) meritve zgorelosti h) doktorska disertacija

621.039.58(043.3)
COBISS-ID 14599975

145.
STACEY, Weston M.
        Nuclear reactor physics / Weston M. Stacey. - New York : Wiley, cop. 2001. - XXVII, 707 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo
ISBN 0-471-39127-1
a) Nuclear engineering b) Nuclear reactors c) Nuclear fission d) Nuclear physics e) jedrska fizika f) jedrski reaktorji g) reaktorska fizika h) jedrske reakcije i) dinamika jedrskega reaktorja

621.039.51
COBISS-ID 23490053


621.3 ELEKTROTEHNIKA.


146.
DESPOSITO, Joseph
        Complete camcorder troubleshooting and repair / written by Joseph Desposito and Kevin Garabedian. - Indianapolis : Prompt, cop. 1998. - XVI, 208 str. : ilustr. ; 28 cm

Kazalo
ISBN 0-7906-1105-8
a) Camcorders - Maintenance and repair b) videokamere c) kamkorderji d) vrste e) napake f) okvare g) popravila h) priročniki

621.397.42.004.6
COBISS-ID 23526149

147.
        ES&T presents audio troubleshooting and repair. - Indianapolis : Prompt, cop. 1999. - XIII, 284 str. : ilustr. ; 23 cm

Hrbtni nasl.: Audio troubleshooting and repair . - Kazalo
ISBN 0-7906-1182-1 (broš.)
a) Sound - Recording and reproducing - Equipment and supplies - Maintenance and repair b) elektrotehnika c) avdio oprema d) ojačevalniki e) elektronika glasbenih inštrumentov f) odkrivanje napak g) popravila h) predvajalniki glasbe i) priročniki

681.84.004.67
COBISS-ID 23627781

148.
GURU, Bhag S.
        Electric machinery and transformers / Bhag S. Guru, Huseyin R. Hiziroglu. - 3rd ed. - New York ; Oxford : Oxford University Press, 2001. - XVII, 700 str. : ilustr. ; 24 cm. - (The Oxford series in electrical and computer engineering)

Kazalo
ISBN 0-19-513890-2
a) Electric machinery b) Electric machinery c) elektrotehnika d) električni stroji e) električna vezja f) teorija vezij g) osnovni zakoni h) elektromagnetizem i) pretvarjanje elektromehanske energije j) transformatorji k) enosmerni generatorji l) enosmerni motorji m) sinhronski generatorji n) sinhronski motorji o) indukcijski motorji p) enofazni motorji q) dinamika motorjev r) posebni električni motorji s) učbeniki za visoke šole

621.313(075.8)
COBISS-ID 23629829

149.
MACIEJOWSKI, Jan Marian
        Predictive control : with constraints / J. M. Maciejowski. - Harlow : Prentice Hall, 2002. - XVIII, 331 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazali
ISBN 0-201-39823-0
a) Predictive control b) Control theory c) elektrotehnika d) regulacijske metode e) teorija krmiljenja f) prediktivno krmiljenje g) stabilnost h) pregledno delo

681.513
COBISS-ID 22982917

150.
        MANAGING telecommunications and networking technologies in the 21st century : issues and trends / Gerald Grant . - Hershey : Idea Group, cop. 2001. - VI, 268 str. : ilustr. ; 26 cm

Kazalo
ISBN 1-878289-96-9
a) Telecommunication b) Internetworking (Telecommunication) c) elektrotehnika d) telekomunikacije e) omrežja f) tehnologije omrežij g) brezžične komunikacije h) internet i) razvoj j) infrastruktura k) pregledno delo

621.39:681.323
COBISS-ID 23521541

151.
MARUVADA, P. Sarma, 1938-
        Corona performance of high-voltage transmission lines / P. Sarma Maruvada. - Baldock : Research Studies Press, cop. 2000. - XVII, 310 str. : ilustr. ; 24 cm. - (High-voltage power transmission series ; 3)

Kazalo
ISBN 0-86380-254-0
a) Electric power transmission b) Corona (Electricity) c) High voltages d) elektrotehnika e) električni prenosni vodi f) energetski vodi g) visokonapetostni daljnovodi h) električna polja i) korona j) elektromagnetna interferenc k) radijska interferenca l) meritve korone m) pregledno delo

621.315
COBISS-ID 23535877

152.
MIANO, Giovanni
        Transmission lines and lumped circuits / Giovanni Miano, Antonio Maffucci. - San Diego : Academic Press, cop. 2001. - XXII, 479 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Academic Press series in electromagnetism)

Kazalo
ISBN 0-12-189710-9
a) Electric lines - Mathematics b) Electric circuits - Mathematics c) elektrotehnika d) teorija vezij e) komunikacije f) linearne prenosne poti g) širjenje valov h) porazdeljena vezja i) razširjenje valovanja j) brezizgubne poti k) elektromagnetna valovanja l) učbniki za visoke šole

621.372.2(075.8)
COBISS-ID 23523589

153.
OTUNG, Ifiok
        Communication engineering principles / Ifiok Otung. - Basingstoke : Palgrave, cop. 2001. - XIV, 647 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo
ISBN 0-333-77522-8
a) Telecommunication b) elektrotehnika c) komunikacijski sistemi d) telekomunikacijski signali e) aplitudna modulacija f) vzorčenje g) digitalni prenosi h) multipleksiranje i) šum j) učbeniki za visoke šole

621.39(075.8)
COBISS-ID 23521797

154.
PLONUS, Martin
        Electronics and communications for scientists and engineers / Martin Plonus. - San Diego : Academic Press, cop. 2001. - XVIII, 415 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-12-533084-7
a) Electronics b) Telecommunication c) elektrotehnika d) električna vezja e) osnove f) AC vezja g) polprevodniški elementi h) uporaba i) aplikacije j) diode k) tranzistorji l) ojačevalniki m) digitalna elektronika n) računalniki o) digitalni sistemi p) učbeniki z avisoke šole

621.382(075.8)
COBISS-ID 23523845

155.
RHODES, John
        Videoconferencing for the real world : implementing effective visual communication systems / by John Rhodes. - Oxford : Focal Press, cop. 2001. - XVII, 239 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-240-80416-3
a) Videoconferencing b) Business communication c) elektrotehnika d) telekomunikacije e) digitalne komunikacije f) vizuelni komunikacijski sistemi g) video tehnika h) videokonference i) oprema j) omrežja k) pregledno delo

621.395/.397.12
COBISS-ID 23522821

156.
RODIČ, Miran
        Izmenični motorji kot servopogoni v mehatroniki : doktorska disertacija / Miran Rodič ; . - Maribor : , 2000. - 133 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 129-133. - Dokt. dis., Univ. Maribor, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2000
a) elektrotehnika b) električni stroji c) asinhronski motorji d) observer e) sledenje f) regulacije g) adaptivni regulatorji h) modelno referenčno vodenje i) drsni režim j) doktorska disertacija

621.313.33:681.532.6(043.3)
COBISS-ID 109460736

157.
WATKINSON, John
        An introduction to digital video / John Watkinson. - 2nd ed. - Oxford : Focal Press, cop. 2001. - IX, 458 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo
ISBN 0-240-51637-0
a) Digital video b) elektrotehnika c) digitalne komunikacije d) dogitalni video e) principi delovanja f) uporaba računalnika g) urejanje posnetkov h) obdelava slik i) zgoščevanje j) MPEG k) pregledno delo

621.397.12:004
COBISS-ID 23522309


621.38 ELEKTRONIKA. FOTOELEKTRIKA. POSPEŠEVALNIKI DELCEV. RENTGENSKA TEHNIKA.


158.
KOVAČ, Janez
        Študij procesov na fazni meji kovina/polprevodnik in raziskave vpliva na električne karakteristike Schottkyjevih struktur v sistemu AgAu/Si(111) : doktorska disertacija / Janez Kovač ; . - Maribor : , 2000. - 145 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Povzetek ; Abstract. - Dokt. dis., Univ. Maribor, Fakulteta za elektrotehniko, računalnitvo in informatiko, 2000
a) elektrotehnika b) fotoelektronska mikroskopija c) fotoelektronski mikroskop d) fazne meje e) masni transport f) elektromigracija g) elektronska mikroanaliza h) doktorska disertacija

621.38:543.456(043.3)
COBISS-ID 5917206


621.39 TELEKOMUNIKACIJE. DALJINSKO VODENJE.


159.
PLANINŠIČ, Peter
        Algoritmi za merilo kvalitete pri komprimiranju slike z multiresolucijsko analizo : doktorska disertacija / Peter Planinšič ; . - Maribor : , 2000. - 152 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Dokt. dis., Univ. Maribor, Fakulteta elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2000
a) wavelet-podpasovno kodiranje b) elektrotehnika c) multiresolucijska analiza d) standardna merila kvalitete e) subjektivna merila kvalitete f) mehka regulacija kvalitete g) doktorska disertacija

621.397:681.5.01(043.3)
COBISS-ID 5730326


622 RUDARSKA TEHNIKA.


160.
AMBROŽIČ, Tomaž
        Aplikacija umetnih nevronskih mrež v napovedovanju ugrezanja zaradi podzemnega rudarjenja : doktorska disertacija / Tomaž Ambrožič. - Ljubljana : , 2001. - 109 f. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 107-109. - Univ. Ljubljana, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geotehnologijo in rudarstvo
a) rudarstvo b) podzemno rudarjenje c) ugrezanje površine d) napovedovanje ugrezanja e) umetne nevronske mreže f) doktorska disertacija

622.016:004.8
COBISS-ID 112935168

161.
VUKELIĆ, Željko
        Prispevek k razvoju in optimiranju tehnologije jamskega vrtanja v pogojih visokih pornih tlakov pri odvodnjevalnih objektih premogovnikov : doktorska disertacija = A contribution to the development and optimisation of pit-boring technology under high pore pressure conditions in draining of collieries : dissertation thesis / Željko Vukelić. - Ljubljana : <Ž. Vukelić>, 2000. - X, 112 f., <20> f. pril. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 91-94. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geotehnologijo in rudarstvo
a) rudarstvo b) rudarska tehnika c) premogovniki d) odvodnjavanje e) jamsko vrtanje f) optimizacija tehnologije g) doktorska disertacija

622.24(043.3)
COBISS-ID 110944512


624/625 GRADBENIŠTVO.


162.
ADELI, Hojjat, 1950-
        Control, optimization, and smart structures : high-performance bridges and buildings of the future / Hojjat Adeli, Amgad Saleh. - New York : J. Wiley & Sons, cop. 1999. - XVIII, 265 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-471-35094-X
a) Structural optimization - Data processing b) Computer-aided design c) Adaprive control systems d) Smart structures e) Bridges - Design and construction f) Smart structures g) Computer-aided design h) Adaptive control systems i) Bridges - Design and construction j) Structural optimization - Data processing k) gradbeništvo l) inteligentne konstrukcije m) računanje konstrukcij n) načrtovanje mostov o) adaptivni sistemi p) numerično modeliranje q) računalniška načrtovanja r) vektorska analiza s) študije primerov t) dušilci u) dinamične analize v) optimizacija konstrukcij w) algoritmi x) visoke zgradbe y) kontrolni sistemi z) prilagajanje nosilne konstrukcije

624.04
COBISS-ID 23379717

163.
CESTARSKI dnevi (1999 ; Murska Sobota)
        Zbornik bienalnega strokovnega srečanja / Cestarski dnevi '99, Murska Sobota, 21. - 22. oktobra 1999 ; DRC, Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije in slovenska društva cestnih in prometnih strokovnjakov ; . - Ljubljana : DRC, Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije, 1999 (Ljubljana : Bori). - 235 str. : ilustr. ; 30 cm

Nasl. na ov.: Zbornik referatov bienalnega strokovnega srečanja. - 300 izv. - Bibliografija in/ali povzetek pri večini prispevkov. - Kazalo
ISBN 961-90496-8-3
a) Cestno gospodarstvo - Slovenija - Posvetovanja b) Ceste - Posvetovanja c) gradbeništvo d) ceste e) cestni promet f) gradnja cest g) načrtovanje h) vzdrževanje cest i) mostovi j) zborniki

625.7/.8(063)(082)
656.1(063)(082)
COBISS-ID 104078080

164.
GAŠPERŠIČ, Peter
        Metoda za oceno poškodovanosti konstrukcij stavb in mostov pri potresni obtežbi : doktorska disertacija / Peter Gašperšič ; mentor Peter Fajfar. - Ljubljana : , 1996. - VIII, 118 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 83-87. - Povzetek ; Summary
a) gradbeništvo b) armiranobetonske stavbe c) modeliranje d) numerično modeliranje e) mostovi f) potresno inženirstvo g) doktorska disertacija

624.042.7:624.21:624.9(043.3)
COBISS-ID 152673

165.
ISAKOVIĆ, Tatjana
        Razvoj metod in orodij za projektiranje stebrov armiranobetonskih viaduktov na potresnih območjih : doktorska disertacija / Tatjana Isaković. - Ljubljana : , 1996. - 1 zv. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija. - Povzetek ; Summary. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
a) gradbeništvo b) numerično modeliranje c) armirani beton d) viadukti e) potresno inženirstvo f) računalniško programiranje g) disertacije

519.68:624.042.7:624.21.012.45(043.3)
COBISS-ID 82785

166.
PIETZSCH, Wolfgang
        Strassenplanung / Wolfgang Pietzsch, Gunter Wolf. - 6., neubearbeitete und erweiterte Aufl. 2000. - Dusseldorf : Werner, 2000. - X, 360 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Werner-Ingenieur-Texte)

ISBN 3-8041-2961-7
a) gradbeništvo b) ceste c) cestni promet d) gradnja cest e) planiranje f) načrtovanje cest g) vozišče h) krivine i) križišča j) postajališča

625.7
COBISS-ID 5168662

167.
SVETLITSKY, Valery A.
        Statics of rods / V. A. Svetlitsky ; translated by E. Evseev and K. Romodanova. - Berlin : Springer, 2000. - XI, 388 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Foundations of engineering mechanics)

Bibliografija: str. <385>. - Kazalo
ISBN 3-540-67452-7
a) Bars (Engineering) b) Deformations (Mechanics) c) gradbeništvo d) enačbe ravnotežja e) matematično modeliranje f) statična stabilnost paličja g) paličje h) uklon i) pregledno delo

624.04
COBISS-ID 22746117


626/627 HIDROTEHNIKA. GRADNJA KANALOV. UREJANJE KMETIJSKEGA PROSTORA.


168.
AL Naib, S. K.
        Experimental fluid mechanics and hydraulic modeling / S. K. Al Naib. - . - 80 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm. - (Hydraulic book series)

Kazalo
ISBN 8-745360-90-1
a) Fluid mechanics - Problems, exercises, etc b) Hydraulics - Problems, exercises, etc c) Environmental engineering - Problems, exercises, etc d) gradbeništvo e) hidrotehnika f) preskušanje g) mehanika tekočin h) modeliranje i) rečni tok j) dinamične analize

626/627
COBISS-ID 22644485


628 ZDRAVSTVENA TEHNIKA. VODA. SANITARNE NAPRAVE. SVETLOBNA TEHNIKA.


169.
ADAMS, Barry J.
        Urban stormwater management planning with analytical probabilistic models / Barry J. Adams, Fabian Papa. - New York : J. Wiley & Sons, cop. 2000. - XVIII, 358 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo
ISBN 0-471-33217-8
a) Urban runoff - Management b) Urban runoff - Mathematical models c) Storm sewers - Mathematical models d) Storm sewers e) Urban runoff - Management f) komunala g) sanitarna voda h) načrtovanje i) matematično modeliranje j) optimizacija k) meteorna voda l) študije primerov m) drenažni sistemi n) sistemska analiza o) nalivi p) problematične metode

628.5
628.2
COBISS-ID 23380741


65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA V INDUSTRIJI TRGOVINI IN PROMETU.


170.
        KNOWLEDGE management for the information professional / edited by T. Kanti Srikantaiah and Michael E.D. Koenig. - Medford : Information Today for the American Society for Information Science, cop. 2000. - VIII, 598 str. : ilustr. ; 26 cm. - (ASIS monograph series)

Kazalo
ISBN 1-57387-079-X
a) Knowledge management b) Organizational learning c) strateški menedžment d) podjetja e) upravljanje z znanjem f) osebje g) informacija poslovanja h) informacijska tehnologija i) učbeniki

65.016:659.2
COBISS-ID 23021829


656 TRANSPORTNE USLUGE. ORGANIZACIJA IN KONTROLA PROMETA.


171.
LUČOVNIK, Branko
        Izboljšanje vodenja podsistema zračnega prometa v funkciji enovitega prometnega sistema : doktorska disertacija / Branko Lučovnik ; , 2000. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 30 cm

Povzetek ; Summary. - Bibliografija: f. 193-200. - Dokt. disert., Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo
a) zračni promet b) letalski promet c) kontrola zračnega prometa

656.7:65.011.4(043.3)
COBISS-ID 876387


658 UPRAVLJANJE. VODENJE.


172.
        E-conomics : strategies for the digital marketplace / . - Berlin : Springer, 2000. - 330 str. : ilustr. ; 26 cm

Na vrhu nasl. str.: European Communcation Council
ISBN 3-540-64943-3
a) ekonomija b) trženje c) internet d) virtualno podjetništvo e) elektronsko poslovanje f) telekomunikacije g) medijsko trženje h) informacijska tehnologija i) učbeniki

658.8:004
COBISS-ID 21021701

173.
PANDŽA, Krsto
        Strateški proces akumulacije sposobnosti v proizvodnem podjetju : doktorska disertacija / Krsto Pandža ; . - Maribor : , oktober 2000. - 222 f. : ilustr. ; 30 cm

Povzetek ; Abstract. - Bibliografija: f. 211-219
a) organizacija proizvodnje b) strateški menedžment c) proizvodni menedžment d) proizvodne strategije e) teorija proizvodnih virov f) razvoj modelov g) akumulacija sposobnosti h) primeri i) doktorska disertacija

658.5.012(043.3)
COBISS-ID 22822917

174.
WOLTER, Olaf
        TQM scorecard : die balanced Scorecard in TQM-gefuhrten Unternehmen umsetzen / Olaf Wolter. - Munchen ; Wien : Hanser, 2000. - 117 str. : ilustr. ; 15 cm. - (Pocket power)

Bibliografija: str. 115
ISBN 3-446-21280-9
a) industrijska proizvodnja b) zagotavljanje kvalitete c) TQM d) planiranje e) izboljšave f) preverjanje g) metode h) tabele i) priročniki

658.56
COBISS-ID 22705925


659 REKLAMA. INFORMACIJE.


175.
DAWSON, Ross, 1962-
        Developing knowledge-based client relationships : the future of professional services / Ross Dawson. - Boston : Butterworth-Heinemann, cop. 2000. - XIX, 275 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-7506-7185-8
a) Business consultants b) organizacija poslovanja c) storitvene dejavnosti d) profesionalno svetovanje e) odnos do strank f) prenos znanja g) izmenjava znanja h) organizacija znanja i) dodana vrednost j) komunikacijski kanali k) cenovni modeli l) primeri m) pregledno delo

659.2
COBISS-ID 23020805

176.
VAN Emden, Joan
        Effective communication for science and technology / Joan Van Emden. - Basingstoke : Palgrave, cop. 2001. - VIII, 200 str. ; 22 cm. - (Palgrave study guides)

Kazalo
ISBN 0-333-77546-5
a) Note-taking b) Report writing c) Communication in science d) Communication of technical information e) znanost f) tehnologija g) pisno komuniciranje h) ustne komunikacije i) izdelava poročil j) izdelava predstavitev k) javna predstavitev l) branje m) učenje n) zapiski o) primeri p) nasveti q) pregledno delo

659.2
COBISS-ID 23522053


66 KEMIJSKA IN SORODNE INDUSTRIJE.


177.
BECKETT, Stephen T.
        The science of chocolate / Stephen T. Beckett. - Cambridge : Royal Society of Chemistry, cop. 2000. - XIII, 175 str. : ilustr. ; 25 cm. - (RSC paperbacks)

Kazalo
ISBN 0-85404-600-3
a) živilska tehnologija b) slaščičarstvo c) čokolada d) predelava e) proizvodnja f) analitske metode g) pakiranje h) končni izdelki i) učbeniki

663.913/.918
COBISS-ID 22662917

178.
HORVAT, Milena
        Keramika : tehnologija keramike, tipologija lončenine, keramični arhiv / Milena Horvat ; . - Ljubljana : Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1999 (Ljubljana : Bori). - 254 str. : ilustr., tabele ; 24 cm. - (Razprave Filozofske fakultete)

500 izv. - Spremna beseda Mihaela Budje na zavihku knjige. - Bibliografija: str. 234-237. - Abstract
ISBN 86-7207-113-1
a) Keramika - Tehnologija b) keramika c) tehnologija keramike d) uporabna umetnost e) keramične surovine f) tehnike oblikovanja g) delovne površine h) krasilne tehnike i) tehnika poslikave j) tehnologija žganja k) tipologija lončenine l) morfologija posode m) priročniki

666.3/.7:902.4
COBISS-ID 100745216

179.
KLUN, Urška
        Degradacija poliamida-6 z uporabo mikrovalov kot vira termične energije : doktorska disertacija / Urška Klun ; . - Ljubljana : U. Klun, 2001. - 113 f. : ilustr. ; 30 cm

Kazalo. - Summary. - Bibliografija: f. 110-113. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
a) kemija polimerov b) termična razgradnja poliamida c) potek depolimerizacija d) doktorska disertacija

66.095.268-036.6
COBISS-ID 23603205

180.
MARKOLI, Boštjan
        Vpliv samarija na konstitucijo zlitin Al-Si : doktorska disertacija / Boštjan Markoli. - Ljubljana : , 1999. - 100 f., <8> f. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 97-100. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Naravoslovnotehniška fakulteta
a) Aluminijeve zlitine - Mikrostruktura - Disertacije b) metalurgija c) livarstvo d) aluminijeve zlitine e) mikrostruktura f) samarij g) sinteza h) preiskave i) doktorska disertacija

669.715.017(043.3)
COBISS-ID 105960704

181.
MEDVED, Jože
        Notranja oksidacija zlitin bakra z žveplom, selenom in telurjem : doktorska disertacija / Jože Medved ; mentor Vasilij Gontarev. - Ljubljana : , 1999. - V, 106 f. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 104-106. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za materiale in metalurgijo
a) fizikalna kemija b) zlitine bakra c) notranja oksidacija d) doktorska disertacija

669.35:66.064.54(043.3)
COBISS-ID 105722880

182.
PIPUŠ, Goran
        Potek katalitskih reakcij v mikrovalovnih reaktorjih : doktorsko delo / Goran Pipuš ; . - Ljubljana : , 2000. - IV, 94 f. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 90-94. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
a) fizikalna kemija b) katalitske reakcije c) mikrovalovni reaktorji d) doktorska disertacija

66.023:54-732:544.87
COBISS-ID 110659840

183.
PIŠEK, Robert
        Direktna rotorska izdelava pelet in računalniška simulacija gibanja delcev v Wursterjevi komori = Direct rotor pelletization and simulation of the flow patern in Wurster insert : doktorsko delo / Robert Pišek ; mentor: Stane Srčič. - Ljubljana : , 2000. - 172 str. : ilustr., vzorci, graf. prikazi ; 30 cm. - (Fakulteta za farmacijo, Ljubljana. Doktorske naloge ; 22)

Povzetek ; Abstract. - Bibliografija: str. 148-150. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo. Mentor: Stane Srčič
a) kemijska tehnologija b) sejalna anliza c) pelete d) izdelava pelet e) Wursterjeva komora f) računalniška simulacija g) doktorska disertacija

66.06(043.3)
COBISS-ID 838257

184.
ROMAGNOLI, Jose Alberto
        Data processing and reconciliation for chemical process operations / Jose A. Romagnoli, Mabel Cristina Sanchez. - San Diego : Academic Press, cop. 2000. - XV, 270 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Process systems engineering ; vol. 2)

Kazalo
ISBN 0-12-594460-8
a) Chemical process control - Automation b) Automatic data collection systems c) Error analysis (Mathematics) d) Chemical processes e) Chemical process control f) kemijska tehnologija g) procesna kemija h) kemijski procesi i) kontrola j) optimizacija procesov k) planiranje l) obdelava podatkov m) statistična obdelava n) usklajevanje podatkov o) modeliranje p) študije primerov q) učbeniki

66.012:519.22
COBISS-ID 22514693

185.
ŠIMENC, Boštjan
        Vpliv nekaterih procesnih parametrov na emulzijsko polimerizacijo vinilacetata : diplomsko delo / Boštjan Štimec ; . - Ljubljana : , 1999. - 66 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 65-66. - Univ. Ljubljana, Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo
a) kemija polimerov b) emulzijska polimerizacija c) vinilacetat d) diplomsko delo

66.095.262-911.48(043.2)
COBISS-ID 21187589

186.
UEBERHORST, Stefan
        Braunkohle fur Industrie und Haushalt : Herstellung, Eigenschaften, Anwendungen / Stefan Ueberhorst. - Landsberg/Lech : Moderne Industrie, 1993. - 70 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Die Bibliothek der Technik ; Bd. 74)

ISBN 3-478-93084-7
a) tehnologija goriv b) kuriva c) rjavi premog d) koks e) transport premoga f) premogov prah g) zgorevanje premoga h) briketiranje i) uporaba v gospodinjstvu j) uporaba v industriji k) pridobivanje premoga l) predelava premoga m) zaščita okolja n) pregledno delo

662.7
COBISS-ID 22748677

187.
UPADHYAYA, G. S.
        Sintered metallic and ceramic materials : preparation, properties and applications / G.S. Upadhyaya. - Chichester : Wiley, 2000. - XVIII, 670 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 662-664. - Kazalo
ISBN 0-471-98155-9
a) Metal powders b) Ceramic Powders c) Sintering d) Sintering e) Metal powders f) Ceramic powders g) materiali h) zlitine i) sintranje j) keramični praški k) kovinski praški l) praškasta metalurgija

66.046.44:669.018
COBISS-ID 22626565


669 METALURGIJA.


188.
BIZJAK, Milan
        Temperaturna obstojnost hitro strjenih večkomponentnih aluminijevih zlitin : doktorska disertacija / Milan Bizjak. - Ljubljana : , 1999. - IV, 140 f. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 135-140. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za materiale in metalurgijo
a) Aluminijeve zlitine - Temperaturna obstojnost - Disertacije b) metalurgija c) aluminijeve zlitine d) temperaturna obstojnost e) mikrostruktura f) disperzijsko utrjanje g) strjevanje h) mehanske lastnosti i) optimiranje j) doktorska disertacija

669.715.017(043.3)
COBISS-ID 105719296

189.
TONKOVIČ-Prijanovič, Marica
        Oksidna plast na temperaturno obstojnih litinah : doktorska disertacija / Marica Prijanovič Tonkovič. - Ljubljana : , 1998. - 90 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 87-90. - Povzetek ; Synopsis. - Univ. Ljubljana, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za materiale in metalurgijo
a) Siva litina - Oksidacija - Disertacije b) metalurgija c) livarstvo d) zlitine e) legure f) siva litina g) legirni elementi h) preizkušanje i) mikrostruktura j) doktorska disertacija

621.74.046(043.3)
669.1.018(043.3)
COBISS-ID 103455232


67/68 RAZNE INDUSTRIJE IN OBRTI. MEHANSKA TEHNOLOGIJA.


190.
SLOKAR, Yness March
        Optimiranje razbarvanja tekstilnih reaktivnih barvil s H2O2/UV : doktorska disertacija / mentor Alenka Majcen Le Marechal ; komentor Jure Zupan. - Maribor : , 2000. - VI, 111, IX f. : graf. prikazi ; 30 cm

Dokt. dis., Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, 2000
a) tekstilna industrija b) reaktivna barvila c) razbarvanje barvil d) razbarvanje odpadnih vod e) vodikov peroksid f) UV sevanje g) čiščenje odpadnih vod h) odpadne vode i) procesi razbarvanja j) optimiranje procesov k) modeliranje procesov l) metode m) nevronske mreže n) doktorska disertacija

677:628.34(043.3)
COBISS-ID 5223446

191.
STJEPANOVIČ, Zoran
        Določanje mešanice bombažnih prediv z metodami umetne inteligence : disertacija / Zoran Stjepanovič ; . - Maribor : , november 2000. - 138, <30> f. : ilustr. ; 30 cm

a) vlaknine b) bombaž c) bombažna preja d) mešanice bombažnih prediv e) določevanje mešanice f) napoved lastnosti g) modeli lastnosti h) regresijski modeli i) metode umetne inteligence j) strojno učenje k) doktorska disertacija

677.21.022.3/.5:677.017:007.52(043.3)
COBISS-ID 22851333


676 INDUSTRIJA PAPIRJA.


192.
DRNOVŠEK, Tjaša
        Predbeljenje celuloznih vlaken : disertacija / Tjaša Drnovšek ; . - Ljubljana : T. Drnovšek, 2000. - 99 f. : ilustr. ; 30 cm

Kazalo. - Bibliografija: f. 72-76. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
a) industrija celuloza b) proizvodnja celuloze c) delignifikacija d) predbeljenje e) doktorska disertacija

676.021(043.3)
COBISS-ID 23250949


677 TEKSTILNA INDUSTRIJA.


193.
KOČEVAR, Tanja Nuša
        Vpliv parametrov konstrukcije in kompozicije tkanin na optično mešanje barv na njeni površini : doktorska disertacija / Tanja Nuša Kočevar. - Ljubljana : , 2000. - <13>, 232, VIII f. : ilustr. ; 30 cm

Izvleček ; Abstract ; Povzetek. - Bibliografija: f. 229-232. - Univ. Ljubljana, Naravoslovnotehniška fak., Oddelek za tekstilstvo
a) tekstilna tehnologija b) tekstilije c) tkanine d) kompozicija e) konstrukcija f) barvna metrika g) optično mešanje h) vezave i) gostota tkanine j) finost preje k) videz tkanine l) doktorska disertacija

677.074.154:535.62(043.3)
COBISS-ID 865904

194.
KOKOL, Vanja
        Investigation of interactions between guar gums, reactive dyes and surfactants = Raziskava medsebojnih vplivov guara gostil, reaktivnih barvil in površinsko aktivnih snovi : dissertation / Vanja Kokol ; mentor Alenka Majcen Le Marechal. - Maribor : , 2001. - XVII, 258 str. : ilustr. ; 30 cm

Slovensko besedilo str. 165-230. - Dokt. dis., Univerza v Mariboru, Fakulteta z strojništvo
a) tekstilstvo b) tiskanje tekstilij c) viskoza d) tiskarske barvne gošče e) polisaharidna guara gostil f) reaktivna barvila g) površinsko aktivne snovi h) kemijske reakcije i) analitske metode j) barva k) otip l) doktorska disertacija

677.027.513+677.042.2+677.016.8(043.3)
COBISS-ID 6359574


678 INDUSTRIJA MAKROMOLEKULARNIH SNOVI.


195.
GARDZIELLA, Arno
        Phenolic resins : chemistry, applications, standardization, safety and ecology / A. Gardziella, L. A. Pilato, A. Knop. - 2nd completely revised ed. - Berlin : Springer, cop. 1999. - XIX, 560 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Kazalo. - Bibliografija pri posameznih poglavjih
ISBN 3-540-65517-4
a) kemija polimerov b) fenolne smole c) surovine d) kemijske reakcije e) mehanizmi f) proizvodnja g) struktura h) aplikacije i) standardizacija j) varstvo pri delu k) ekološki aspekt

678.632
COBISS-ID 1984538

196.
KUKANJA, Dolores
        Sinteza in karakterizacija akrilatno-poliuretanskih hibridnih disperzij : doktorska disertacija / Dolores Kukanja ; . - Ljubljana : D. Kukanja, 2001. - <13>, 155, <5> f. : ilustr. ; 30 cm

Summary ; Povzetek. - Kazalo. - Bibliografija: f. 149-155. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
a) kemija polimerov b) akrilatno-polivretanske hibridne disperzije c) sinteza d) karakterizacija e) lastnosti f) doktorska disertacija

661.742.1:678.664
COBISS-ID 23350789

197.
MAV, Ida
        Raziskave polimerizacij substituiranih anilinov : doktorska disertacija / Ida Mav. - Ljubljana : , 2001. - III, 146 f. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 142-146. - Abstract ; Povzetek. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
a) kemija polimerov b) kemijska polimerizacija c) konjugirani polimeri d) substituirani polianilini e) dopiranje f) kinetika reakcij g) doktorska disertacija

66.095.26-922:678.652
COBISS-ID 113203200


681 FINA MEHANIKA. RAČUNALNIŠTVO.


198.
BARTEN, Hans
        Industrielle Wagetechnik : Komponenten und Systeme / Hans Barten. - 2., korr. Aufl. - Landsberg : Moderne Industrie, 1992. - 70 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Die Bibliothek der Technik ; Bd. 54)

Kazali
ISBN 3-478-93057-X
a) fina mehanika b) tehnike tehtanja c) elektromehanske tehtnice d) industrijska uporaba e) napake tehtanja f) komponente g) vrste tehtnic h) tehtnice za vozila i) tračne tehtnice j) tehtnice na dvigalih k) dozirne tehtnice l) avtomatizacija tehtanja m) primeri uporabe n) pregledno delo

681.26
COBISS-ID 22751237

199.
DORNAUF, Harald
        Gasmessung : Mesgerate und elektronische Zusatzkomponenten zur Datenspeicherung und -auswertung / Harald Dornauf. - Landsberg/Lech : Moderne Industrie, 1993. - 70 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Die Bibliothek der Technik ; Bd. 79)

ISBN 3-478-93092-8
a) finomehanika b) merilniki c) meritve plinov d) plinomeri e) zemeljski plin f) preskušanje merilnikov g) varnost h) merilne naprave i) zajemanje podatkov j) pregledno delo

681.12
COBISS-ID 22750725


681.5 TEHNIKA AVTOMATSKE REGULACIJE.


200.
GOLOB, Marjan
        Modeliranje in identifikacija nelinearnih sistemov z mehko ARX strukturo : doktorska disertacija / Marjan Golob ; mentor Dali Đonlagić ; komentor Boris Tovornik. - Maribor : , 2000. - 147 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 127-132. - Povzetek ; Abstract. - Dokt. dis., Univ.v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2000
a) elektrotehnika b) avtomatizacija c) avtomatska regulacija d) nelinearni sistemi e) mehko modeliranje f) mehka identifikacija g) razklopljeni mehki sistemi h) mehki sistemi vodenja i) mehki PID regulator j) doktorska disertacija

681.5.015+681.511.4(043.3)
COBISS-ID 106967552

201.
HACE, Aleš
        Robustno vodenje elastičnih servopogonov : doktorska disertacija / Aleš Hace ; . - Maribor : A. Hace, 2001. - <11>, 126, <8> f., 11 str. : ilustr. ; 30 cm

Povzetek ; Abstract. - Kazalo. - Bibliografija: f. <117>-126. - Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
a) elektrotehnika b) avtomatizacija c) pozicijsko vodenje d) pogoni e) servomehanizmi f) elastični servopogoni g) vibracije h) vodenje s spremenenljivo strukturo i) drsni režim j) drhtenje k) robustno vodenje l) estimacija motenj m) doktorska disertacija

681.513.3(043.3)
COBISS-ID 23353093


687 OBLAČILNA INDUSTRIJA. KOZMETIČNA INDUSTRIJA.


202.
PODBEVŠEK, Tanja
        Interakcija kroja in telesa - oblikovanje strukturalnega in funkcionalnega sklopa oblačil : doktorska disertacija / Tanja Podbevšek. - Ljubljana : , 2001. - 321 f. : ilustr. ; 30 cm

Izvleček ; Abstract ; Povzetek. - Bibliografija: f. 304-321. - Univ. Ljubljana, Naravoslovnotehniška fak., Oddelek za tekstilstvo
a) tekstilstvo b) oblačila c) žensko telo d) človeško telo e) kroji oblačil f) konstrukcija g) modeliranje h) likovna teorija i) lepotni ideali j) doktorska disertacija

687.12(043.3)
COBISS-ID 898672


69 GRADBENI MATERIJAL. GRADBENA DELA.


203.
AMSTOCK, Joseph S.
        Handbook of adhesives and sealants in construction / Joseph S. Amstock. - New York : McGraw-Hill, 2000. - 620 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 0-07-001616-X
a) Adhesives b) Sealing compounds c) Building materials d) gradbeništvo e) gradbeni materiali f) tesnilna sredstva g) tesnila h) lepila i) stiki j) spoji k) spojna sredstva l) beton m) cementi n) malte o) neopreni p) polivretan q) silikoni r) lastnosti s) preskusi t) priporočila u) poškodbe v) sanacije

691
COBISS-ID 22604293

204.
BOKAN-Bosiljkov, Violeta
        Modificirani betoni pri visokih temperaturah : doktorska disertacija / Violeta Bokan Bosiljkov ; . - Ljubljana : , 1996. - 1 zv. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. L.1-L.6. - Razširjen povzetek v slovenščini in angleščini. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
a) gradbeništvo b) gradbeni materiali c) polimeri d) preskušanje betona e) plastomeri modificirani betoni f) modeliranje g) doktorska disertacija

691.32(043.3)
COBISS-ID 82017

205.
BOSILJKOV, Vlatko
        Eksperimentalne in računske raziskave vpliva modificiranih malt na mehanske lastnosti opečne zidovine : doktorska disertacija št. 128 / Vlatko Bosiljkov ; . - Ljubljana : V. Bosiljkov, 2000. - XX, 314, 9 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 307-314. - Povzetek ; summary. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
a) gradbeni materiali b) raziskave materialov c) numerično modeliranje d) preskušanje materialov e) doktorska disertacija

691.421:691.53(043.3)
COBISS-ID 879457

206.
CHEW, M. Y. L.
        Construction technology for tall buildings / Chew Yit Lin Michael. - (2nd ed.). - Singapore : Singapore University Press, National University of Singapore ; Singapore ; River Edge ; London : World Scientific, cop. 2001. - XVI, 417 str. : ilustr., zvd. ; 22 cm

Kazalo
ISBN 981-02-4338-3 (broš.)
a) Tall buildings - Design and construction b) Building c) gradbeništvo d) gradnja e) tehnologija gradnje f) študije primerov g) temeljenje h) opaženje i) armiranje j) izkopi k) piloti

624+69
COBISS-ID 23376901

207.
FERLAN, Miran
        Organizacija geodetskih evidenc v atributnih bazah podatkov : doktorska disertacija / Miran Ferlan. - Ljubljana : , 1995. - 1 zv. (loč. pag.) : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 19.1-19.8. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Oddelek za geodezijo
a) Nepremičnine - Evidenca - Disertacije b) Geodezija - Informacijski sistemi - Disertacije c) Kataster - Disertacije d) Zemljiške knjige - Disertacije e) uporaba računalnikov f) podatkovne baze g) pravna ureditev h) Slovenija i) doktorska disertacija

659.2:681.3:528.44(043.3)
336.211.1:681.3(043.3)
347.235(043.3)
COBISS-ID 223841

208.
GOSTIČ, Samo
        Modeli armiranobetonskih okvirov z zidanimi polnili : doktorska disertacija / Samo Gostič. - Ljubljana : , 2000. - 282 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 227-234. - Kazalo. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
a) gradbeništvo b) doktorska disertacija c) armiranobetonski okviri d) zidana polnila e) konstrukcije f) potresna obtežba g) računalniški model

624.012.45:624.072.33(043.3)
COBISS-ID 906849

209.
        INDUSTRIAL ventilation design guidebook / edited by Howard Goodfellow, Asko Tahti. - San Diego : Academic Press, cop. 2001. - XXXI, 1519 str. : ilustr. ; 26 cm

Kazalo
ISBN 0-12-289676-9
a) Industrial buildings - Heating and ventilation - Design and construction b) prezračevanje c) industrija d) fizikalne osnove e) gibanje zraka f) tok zraka g) psihološki vidiki h) toksikološki vidiki i) modeliranje j) eksperimentalne tehnike k) projektiranje prezračevanja l) sistemi prezračevanja m) cilji sistemov n) simuliranje sistemov o) simulacijske metode p) filtriranje zraka q) vlaženje zraka r) kondicioniranje zraka s) čiščenje zraka t) pnevmatični transport u) vplivi okolja v) priročniki

697.9
COBISS-ID 23594245

210.
MEDNARODNO posvetovanje Razsvetljava (7 ; 1998 ; Maribor)
        Zbornik = Proceedings / Sedmo mednarodno posvetovanje Razsvetljava '98 = Seventh International Symposium Lighting Engineering '98, 14. maj, 1998, Maribor, Slovenija ; Slovensko društvo za razsvetljavo ; . - Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 1998 (v Mariboru : Založniško tiskarska dejavnost Univerze). - 148 str. : ilustr. ; 30 cm

Na hrbtu nasl. str.: Posvetovanje Razsvetljava '98. - Uvod in kazalo v slov. ter vzpor. prevod v angl., prispevki v slov. in nem. - 200 izv. - Bibliografija pri nekaterih prispevkih. - Povzetek in Zusammenfassung ali Summary pri vseh prispevkih razen pri enem
ISBN 86-435-0231-6
a) Razsvetljava - Zborniki b) energetika c) razsvetljava d) svetlobni viri e) delovna mesta f) energijski prihranki g) osvetlitev h) cestna razsvetljava i) osvetlitev prostorov j) zborniki

628.9(063)(082)
COBISS-ID 42614529

211.
PULKO, Boštjan
        Vpliv gruščnatih slopov na izboljšanje mehanskih lastnosti malo nosilnih temeljnih tal : doktorska disertacija / Boštjan Pulko. - Ljubljana : , 2000. - XII, 164 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 160-164. - Povzetek : Summary. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
a) gradbeništvo b) mehanske lastnosti c) temelji d) gruščnati sklopi e) nosilnost f) doktorska disertacija

624.131.52(043.3)
COBISS-ID 907105

212.
STROKOVNI posvet Nova spoznanja pri proizvodnji in uporabi betonskih mešanic (1999 ; Gornja Radgona)
        Nova spoznanja pri proizvodnji in uporabi betonskih mešanic : objekti na cestah in visoke gradnje : zbornik referatov / , Gornja Radgona, april 1999 ; DRC, Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije ; . - Ljubljana : DRC, Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije, 1999 (Ljubljana : Bori). - 60 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Korporativni avtor naveden v kolofonu. - 150 izv. - Na ov. tudi: MEGRA '99, Gornja Radgona, 14. aprila 1999. - Bibliografija in povzetek pri večini prispevkov. - Kazalo
ISBN 961-90496-6-7 ISBN 961-90496-7-5 !
a) Beton - Posvetovanja b) Cement - Posvetovanja c) gradbeništvo d) gradbeni materiali e) cement f) beton g) vrste h) lastnosti i) uporabnost j) visokotrdni beton k) mikroarmirani beton l) zborniki

691.32(063)(082)
691.54(063)(082)
COBISS-ID 98944768

213.
VRATUŠA, Srečko
        Optimizacija lameliranih lesenih konstrukcij na osnovi zanesljivosti : doktorska disertacija / Srečko Vratuša ; mentor Rajko Rogač ; somentor Viljem Rupnik. - Ljubljana : S. Vratuša, 1994. - 107 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 104-107. - Povzetek ; Abstract. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo
a) gradbeništvo b) numerično modeliranje c) doktorska disertacija

519.8:694(043.3)
COBISS-ID 80737

214.
        WINDOWS in buildings : thermal, acoustic, visual, and solar performance / T. Muneer, N. Abodahad, G. Weir and J. Kubie ; with a chapter on solar radiation and daylight data by D. Kinghorn. - Oxford : Architectural Press, 2000. - XVIII, 258 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo
- - Windows in buildings . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
Nasl. s CD-ROM-a
ISBN 0-7506-4209-2
a) Windows - Thermal properties b) Windows - Acoustic properties c) Windows d) Windows - Thermal properties e) Windows - Acoustic properties f) okna g) gradbeni elementi h) arhitekturni elementi i) energetika j) toplota k) toplotne lastnsoti l) zvok m) zvočne lastnosti n) akustika o) svetloba p) dnevna svetloba q) osvetlitev r) sončno sevanje s) numerično modeliranje t) prezračevanje

692.82
72:697.7
COBISS-ID 22615813


7 UMETNOST.


215.
CROY, Oliver
        Sondermodelle : die 387 Hauser des Peter Fritz, Versicherungsbeamter aus Wien = Special models : the 387 houses of Peter Fritz, insurance clerk from Vienna / Oliver Croy, Oliver Elser ; . - Ostfildern-Ruit : Hatje Cantz, cop. 2001. - 477 str. : barvne ilustr. ; 15 x 21 cm. - (Katalog des Osterreichischen Museums fur Volkskunde ; Bd. 77 = Catalogue of the Osterreichischens Museums fur Volkskunde ; vol. 77)

Vzpor. besedilo v nem. in angl. - Izšlo ob razstavi
ISBN 3-7757-1031-0
a) umetnost b) modeli c) hiše d) modeli v muzejih e) miniature f) enodružinske hiše g) večdružinske hiše h) postaje i) gradovi j) gostišča

7.05
COBISS-ID 23378181


71 PROSTORSKO UREJANJE. REGIONALNO PLANIRANJE. URBANIZEM. OBLIKOVANJE KRAJINE.


216.
BELL, Simon
        Landscape : pattern, perception, and process / Simon Bell. - London : E & FN Spon ; New York : Routledge, 1999. - VIII, 344 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 333-336. - Kazalo
ISBN 0-419-20340-0
a) Ecological landscape design b) Landscape assessment c) Regional planning - Environmental aspects d) Landscape assessment e) Ecological landscape design f) Regional planning - Environmental aspects g) regionalno planiranje h) pokrajinska arhitektura i) oblikovanje krajine j) urbanizem k) ekološko planiranje l) ekološki aspekti m) vizualne strukture n) razumevanje prostora o) estetsko zaznavanje p) oblike zemeljskega površja q) modeli ekosistemov r) modeli poselitve s) rekultiviranje pokrajine

711/712:504.03
COBISS-ID 23479045

217.
BOREC, Andreja
        Ekološki, estetski in tehnični kriteriji pri urejanju kmetijskega prostora v krajinskih tipih Slovenije : doktorska disertacija / Andreja Borec. - Ljubljana : , 2000. - VI, 143 str. : graf. prikazi ; 30 cm

a) krajinarstvo b) urejanje podeželja c) kriteriji d) Slovenija e) doktorska disertacija

711.3:712(497.4)(043.3)
COBISS-ID 1706540

218.
COHEN, Nahoum
        Urban conservation / Nahoum Cohen. - Cambridge ( Mass.) : The MIT Press, 1999. - 359 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 358-359
ISBN 0-262-03268-6 ISBN 0-262-53161-5 (broš.)
a) urbanizem b) urejanje prostora c) mesta d) urbani vzorci e) konserviranje f) urbane forme g) moderni načrti h) identiteta prostora i) restavriranje prostora j) vklapljanje modernih elementov k) zgodovinsko vrednotenje l) časovne strukturne spremembe m) študije primerov n) načrtovanje mest o) vrednotenje elementov p) urbani elementi

711.4
COBISS-ID 874884

219.
GAST, Klaus-Peter
        Le Corbusier : Paris - Chandigarh / Klaus-Peter Gast ; with a foreword by Arthur Ruegg ; . - Basel ; Berlin ; Boston : Birkhauser, cop. 2000. - 189 str. : ilustr. ; 34 cm

Prevod dela: Le Corbusier
ISBN 3-7643-6291-X
a) Le Corbusier (1887-1967) - Likovne monografije b) urbanizem c) arhitektura d) prostorsko oblikovanje e) Le Corbusier f) švicarski arhitekti g) albumi h) načrti i) projekti

71/72(494) Le Corbusier
COBISS-ID 3851806

220.
GOLDSWORTHY, Andy, 1956-
        Wall at Storm King / Andy Goldsworthy ; introduction by Kenneth Baker ; photographs by Andy Goldsworthy and Jerry L. Thompson. - London : Thames & Hudson, 2000. - 92 str. : ilustr. ; 28 cm

Hrbt. stv. nasl.: Wall
ISBN 0-500-01991-6
a) Goldsworthy, Andy (1956-) b) Goldsworthy, Andy c) Sculpture, Modern, - 20th century - New York (State) d) Dry stone walls - New York (State) e) Outdoor sculpture - New York (State) f) Sculpture, Modern - 20th century. g) Dry stone walls - New York (State) h) Environment (Art) - New York (State) i) Outdoor sculpture - New York (State) j) krajinska arhitektura k) umetnost l) urejanje krajine m) skulpture na prostem n) skulpture v naravi o) kamniti zidovi p) umetniške intervencije

712:73=20
COBISS-ID 23556869

221.
SCHRODER, Thies, 1965-
        Changes in scenery : contemporary landscape architecture in Europe / Thies Schroder ; with a foreword by Christophe Girot ; . - Basel ; Berlin ; Boston : Birkhauser, 2001. - 183 str. : ilustr. ; 29 cm

Prev. dela: Inszenierte Naturen. - Kazala
ISBN 3-7643-6171-9 (English)
a) Landscape architecture - Europe b) krajinska arhitektura c) urejanje krajine d) umetniške intervencije e) umetno ustvarjena pokrajina f) urbani parki g) obcestni prostor h) skulpture na prostem

712=20
COBISS-ID 23556613


72 ARHITEKTURA.


222.
ALLINSON, Ken
        London's contemporary architecture : a visitors guide / Ken Allinson and Victoria Thornton. - 2nd ed. - Oxford : Architectural Press, 2000. - 158 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-7506-3094-9
a) arhitekturni vodniki b) London c) kulturni spomeniki d) priročniki

72(420)
COBISS-ID 1059972

223.
        The ARCHITECT : women in contemporary architecture / . - Chichester : Wiley-Academy, cop. 2001. - 184 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 0-471-49544-1
a) Women architects - Biography b) arhitektura c) arhitekti d) ženske predstavnice e) predstavitve del f) teorija

72.01=20
COBISS-ID 22570245

224.
        BITS and spaces : architecture and computing for physical, virtual, hybrid realms : 33 projects by architecture and CAAD, ETH, Zurich / edited by Maia Engel. - Basel ; Boston ; Berlin : Birkhauser, cop. 2001. - 207 str. : ilustr. ; 25 x 27 cm

- - Bits and spaces . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
ISBN 3-7643-6416-5
a) arhitektura b) računalniško načrtovanje c) CAD d) predstavitev projektov e) prezentacije f) računalniška grafika g) animacija h) virtualna arhitektura

72.01:519.688=20
COBISS-ID 23374853

225.
HAGAN, Susannah
        Taking shape : a new contract between architecture and nature / Susannah Hagan. - Oxford : Architectural Press, 2001. - XIX, 215 str., <16> str. barvnih pril. : ilustr. ; 28 cm

Kazala
ISBN 0-7506-4948-8
a) Sustainable architecture b) Architecture - Aesthetics c) Architecture and society d) arhitektura e) teorija f) načrtovanje g) okoljska arhitektura h) trajnostna arhitektura i) energetsko varčne hiše j) etika k) estetika

72.01=20
COBISS-ID 23480581

226.
MACDONALD, Angus J., 1925-
        Structure and architecture / Angus J. Macdonald. - 2nd ed. - Oxford : Architectural Press, 2001. - XIII, 151 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo
ISBN 0-7506-4793-0
a) Buildings b) Structural engineering c) arhitektura d) načrtovanje e) nosilne konstrukcije f) nosilni sistemi g) izhodišča h) razvijanje i) ogorodja j) skeleti

72.011:624.07=20
COBISS-ID 23480837

227.
        NON-plan : essays on freedom participation and change in modern architecture and urbanism / edited by Jonathan Hughes & Simon Sadler. - Oxford : Architectural Press, 2000. - XII, 243 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo. - Vsebina: Thinking the unthinkable / Paul Barker ; Cedric Price's non-plan diary / Cedric Price ; New right/new left : an alternative experiment in freedom / Ben Franks ; Anarchy and architecture : a personal record / Colin Ward ; The heart of the city / Barry Curtis ; Pervasion of the picturesque : English architectural aesthetics and legislation, 1945-1965 / Ian Horton ; Recovery and reappropriation in Lefebvre and constant / Eleonore Kofman and Elizabeth lebas ; The indeterminate building / Jonathan Hughes ; Function follows form / Yona Friedman ; Buckminster Fuller and the politics of shelter / John Beck ; Off the map / Hadas Steiner ; Open ends : the social visions of 1960s non-planning / Simon Sadler ; The death of the planner? Paris circa 1968 / Ben Highmore ; After non-plan : retrenchment and reassertion / Jonathan Hughes ; Can man plan? Can woman plan better? / Clara Greed ; Living lightly on the earth / Malcolm Miles ; Empowering the self-builder / Chinedu Umenyilora ; Towards an unoriginal architecture / Martin Pawley ; Parasite / Michael Rakowitz
ISBN 0-7506-4083-9
a) Architecture, Modern - 20th century. b) City planning c) arhitektura d) urbanizem e) teorija f) načrtovanje g) arhitekturna praksa h) umetnostna zgodovina i) sodobnost

72.01
COBISS-ID 23481093

228.
NOVLJAN, Tomaž
        Fraktalno v arhitekturi - struktura, tekstura in barva : doktorska disertacija / Tomaž Novljan. - Ljubljana : , 2000. - 209 f. : ilustr. ; 30 cm

Opombe na dnu str. - Bibliografija: f. 182-185. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za arhitekturo
a) arhitektura b) teorija c) nelinearni dinamični procesi d) teorija kaosa e) fraktali f) analiza obstoječih elementov g) oblikovanje prostora h) doktorska disertacija

72.01(043.3)
COBISS-ID 106835712

229.
PEARMAN, Hugh
        Equilibrium : the work of Nicholas Grimshaw & Partners / Hugh Pearman. - London : Phaidon Press, 2000. - 256 str. : ilustr. ; 26 cm

Kazalo
ISBN 0-7148-3958-2
a) Grimshaw, Nicholas (1939-) b) Grimshaw, Nicholas (1939-) c) Nicholas Grimshaw and Partners d) Nicholas Grimshaw and Partners e) Architecture, Modern - 20th century - England f) Architecture, Modern - 20th century - Europe g) Architectural firms - England - London h) arhitektura i) arhitekti j) Grimshaw & Partners k) zbrana dela l) izvedena dela m) tlorisi n) prerezi

72.071
COBISS-ID 23262725

230.
        PRISON architecture : policy, design, and experience / edited by Leslie Fairweather and Sean McConville. - Oxford : Architectural Press, 2000. - XVII, 162 str. : ilustr. ; 28 cm

Kazalo
ISBN 0-7506-4212-2
a) Prisons - Design and construction - Great Britain b) arhitektura c) javne zgradbe d) prevzgojne ustanove e) zapori f) psihologija g) vplivi prostora h) primerjave

725.6=20
COBISS-ID 23481349

231.
        SAKRALNO v arhitekturi = The sacred in architecture : / . - Ljubljana : Fakulteta za arhitekturo = Faculty of architecture, 2000 ( : R. Mišmaš). - 135 str. : ilustr. ; 27 cm

ISBN 961-6160-13-3
a) arhitektura b) cerkvena arhitektura c) sakralna arhitektura d) Slovenija e) zborniki

726(082)
COBISS-ID 105546752

232.
SALAZAR, Jaime
        Single-family housing : the private domain / Jaime Salazar, Manuel Gausa ; . - Basel ; Boston ; Berlin : Birkhauser ; Barcelona : Actar, cop. 1999. - 264, <5> str. : ilustr. ; 34 cm

ISBN 3-7643-5871-8 (Basel) ISBN 0-8176-5871-8 (Boston)
a) arhitektura b) načrtovanje c) stanovanjska gradnja d) hiše e) vile f) studio g) tipologija hiš h) počitniške hiše i) papirnata hiša

728
COBISS-ID 1590979

233.
        SAUERBRUCH Hutton : Projekte 1990-1996 = projects : architecture in the new landscape. - Basel ; Boston : Birkhauser Verlag, cop. 1996. - 150 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija: str. 147. - Kazala
ISBN 3-7643-5348-1 (Basel) ISBN 0-8176-5348-1 (Boston)
a) Sauerbruch Hutton Architects - Catalogs b) Architecture, Postmodern - Germany - Berlin - Catalogs c) Architectural practice, International - Germany - Berlin - Catalogs d) urbanizem e) arhitektura f) arhitekti g) Harbison Robert h) zbrana dela i) urejanje prostora j) javne zgradbe k) stanovanjske zgradbe l) šole m) modeli n) makete o) projektne zasnove

72.071
COBISS-ID 23556357

234.
SCHINDLER, R. M.
        R. M. Schindler : Bauten und Projekte / herausgegeben von Elizabeth A. T. Smith und Michael Darling ; essays von Michael Darling ... . - Ostfildern-Ruit : H. Cantz, cop. 2001. - 283 str. : barvne ilustr. ; 29 cm

Izšlo ob razstavi: The Architecture of R. M. Schindler ... in the Museum of Contemporary Art, Los Angeles, 25. Februar bis 3. Juni 2001
ISBN 3-7757-1006-X
a) arhitektura b) Schindler R. M. c) arhitekti d) zbrana dela e) projekti f) izvedena dela g) biografija h) bibliografija

72.071
COBISS-ID 23377925

235.
        YOU are here : the Jerde Partnership International / . - London : Phaidon, 1999. - 240 str. : ilustr. ; 29 cm

Kazala. - Vsebuje tudi: Free pass at Heaven's gate / Ray Bradbury ; Urban transformations / Frances Anderton ; The architect and the mall / Margaret Crawford ; The electronic Baroque : Jerde cities / Norman M. Klein ; And, tomorrow...the world? / Craig Hodgetts
ISBN 0-7148-3830-6
a) Jerde Partnership International (Firm) b) Jerde Partnership International c) Architecture, Modern - 20th century. d) Shopping centers e) Urban landscape architecture f) arhitektura g) arhitekti h) Jerde Partnership International i) urbano načrtovanje j) zbrana dela k) komunikacije l) javne zgradbe m) javne površine n) nakupovalni centri o) skice p) tlorisi q) zunanja ureditev r) ureditev ulic s) ulice t) parki u) trgi v) obvodna arhitektura w) zabavišča

72.071
COBISS-ID 23557125


74 RISANJE. OBLIKOVANJE. UPORABNA UMETNOST.


236.
NICHOLS, Sarah C.
        Aluminum by design / Sarah Nichols ; with the assistance of Elisabeth Agro and Elizabeth Teller ; essays by Paola Antonelli ... . - Pittsburgh (Pa.) : Carnegie Museum of Art ; New York : Abrams, 2000. - 296 str. : ilustr. ; 34 cm

"Published on the occasion of the exhibition Aluminum by design: jewelry to jets, organized by Carnegie Museum of Art"--T.p. verso. - Bibliografija: str. 280-281. - Kazalo. - Vsebina: Aluminum by design : jewelry to jets / Sarah Nichols ; A new metal! Aluminum in its 19th-century context / Robert Friedel ; From precious to pervasive : aluminum and architecture / Dennis P. Doordan ; Cookware to cocktail shakers : the domestication of aluminum in the United States, 1900-1939 / Penny Sparke ; Aluminum : a competitive material of choice in the design of new products, 1950 to the present / Craig Vogel ; Aluminum and the new materialism / Paola Antonelli ; Highlights / Sarah Nichols
ISBN 0-88039-039-5 (broš.) ISBN 0-8109-6721-9
a) Aluminum - Exhibitions b) Aluminum construction - Exhibitions c) umetnost d) uporabna umetnost e) industrijsko oblikovanje f) aluminij g) oblikovanje

745/749
COBISS-ID 23558405

237.
ROZMAN, Vinko
        Konstrukcije. 3, Konstrukcije izdelkov / Vinko Rozman. - 6. natis. - Ljubljana : Zveza lesarjev Slovenije, Lesarska založba, 1999 (Ljubljana : Planprint). - 328 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Srednje izobraževanje. Lesarstvo / Lesarska založba)

600 izv. - Bibliografija: str. 327-328
ISBN 961-6295-10-1
a) Pohištvo - Konstrukcijski elementi - Učbeniki za srednje šole b) obrtniška dela c) gradbeništvo d) lesene gradbene konstrukcije e) opažne plošče f) strešne konstrukcije g) stavbno pohištvo h) vrata i) okna j) bivalno pohištvo k) mize l) omare m) ležišča n) stoli o) učbeniki za srednje šole

684(075.3)
694(075.3)
COBISS-ID 103548160

238.
ROZMAN, Vinko
        Konstrukcije. 4, Osnove konstruiranja / Vinko Rozman. - 4. natis. - Ljubljana : Zveza lesarjev Slovenije, Lesarska založba, 1999 (Ljubljana : Pleško). - 222 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Srednje izobraževanje. Lesarstvo / Lesarska založba)

300 izv. - Bibliografija: str. 221-222
ISBN 961-6295-09-8
a) Pohištvo - Konstruiranje - Učbeniki za srednje šole b) umetnost c) uporabna umetnost d) stavbno pohištvo e) bivalno pohištvo f) zgodovinski razvoj g) zgodovina pohištva h) stilna obdobja i) projektiranje izdelkov j) učbeniki za visoke šole

684(075.3)(091)
749(075.3)(091)
COBISS-ID 103402752


77 FOTOGRAFIJA.


239.
        The COMPUTER videomaker handbook : a comprehensive guide to making video / from the editors of Computer videomaker magazine ; introduction by Matt York ; section introductions by Stephen Muratore. - 2nd ed., . - Boston : Focal Press, cop. 2001. - XIV, 352 str. : ilustr. ; 26 cm

Kazalo
ISBN 0-240-80435-X (broš.)
a) Video recording - Handbooks, manuals, etc b) Digital video - Handbooks, manuals, etc c) Television - Production and direction - Handbooks, manuals, etc d) umetnost e) tehnike snemanja f) digitalni video g) video trakovi h) DVD i) CD-ROM j) obdelava slik k) pregledno delo

778.59
COBISS-ID 23523077

240.
LANGFORD, Michael John, 1933-
        Advanced photography / Michael Langford. - 6th ed., reprinted. - Woburn, : Focal Press, 1999. - X, 325 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo
ISBN 0-240-51486-6
a) Photography b) Photography c) umetnost d) fotografija e) tehnologija f) osvetlitev g) film h) profesionalna fotografija i) materiali j) reprodukcija

77.04
COBISS-ID 22660613


8 JEZIKOSLOVJE. SLOVARJI. LITERATURA.


241.
        The OXFORD Russian dictionary : Russian-English : English-Russian / Russian-English, edited by Marcus Wheeler and Boris Unbegaun ; English-Russian, edited by Paul Falla ; revised and updated by Della Thompson. - 3rd ed. - Oxford : Oxford University Press, 2000. - XXI, 1293 str. ; 26 cm

ISBN 0-19-860160-3
a) Russian language - Dictionaries - English b) English language - Dictionaries - Russian c) Russian language - Dictionaries - English d) English language - Dictionaries - Russian e) slovar f) ruski g) angleški

(038)=161.1=111
COBISS-ID 23311109


NASLOVNO KAZALO
 • A visual introduction to SQL 52

 • Ab initio modeling of nonlinear magnetoelastic couplin in epitaxial films 73
 • Academic libraries as high-tech gateways 5
 • Adaptation dynamique pou les previsions de phenomenes meteorologique a echelletres fine 114
 • Advanced Flash 5 ActionScript in Action 44
 • Advanced photography 240
 • Airborne differential absorption lidar for water vapour measurements in the upper troposphere and lower startosphere in the spectral region around 940 nm 111
 • Algoritmi za merilo kvalitete pri komprimiranju slike z multiresolucijsko analizo 159
 • Aluminum by design 236
 • Analiza vpliva združevanja radarskih interferogramov na natančnost modelov višin in premikov zemeljskega površja 58
 • Aplikacija umetnih nevronskih mrež v napovedovanju ugrezanja zaradi podzemnega rudarjenja 160
 • The architect 223
 • Armaturen in der Wasservesorgung 131
 • Armiranje spajkanih spojev 130
 • Aviation and the global atmosphere 14

 • Bits and spaces 224
 • Braunkohle fur Industrie und Haushalt 186
 • A brief introduction to fluid mechanics 81
 • Building web applications with UML 37

 • Changes in scenery 221
 • The chemistry and physics of stratospheric ozone 15
 • COBISS3/Upravljanje aplikacij V2.0 6
 • Cold-formed steel design 129
 • Communication engineering principles 153
 • Complete camcorder troubleshooting and repair 146
 • Composite high speed steel with solid lubricant 138
 • Computational analysis of biochemical systems 31
 • Computer monitor troubleshooting and repair 38
 • The computer videomaker handbook 239
 • Construction technology for tall buildings 206
 • A contribution to the development and optimisation of pit-boring technology under high pore pressure conditions in draining of collieries 161
 • Control, optimization, and smart structures 162
 • Le Corbusier 219
 • Corona performance of high-voltage transmission lines 151

 • Data processing and reconciliation for chemical process operations 184
 • Degradacija poliamida-6 z uporabo mikrovalov kot vira termične energije 179
 • Delovanja grup in simetrije grafov 27
 • Design and synthesis of D-PheProArg Tripeptidomimetics as potential thrombin inhibitors 115
 • Developing knowledge-based client relationships 175
 • Developing XML solutions 51
 • Diferenčni absorpcijski lidar za merjenje koncentracije vodne pare v ozračju 111
 • Digital libraries 4
 • Direct rotor pelletization and simulation of the flow patern in Wurster insert 183
 • Direktna rotorska izdelava pelet in računalniška simulacija gibanja delcev v Wursterjevi komori 183
 • Diskriminativno določanje parametrov prikritih modelov Markova za razpoznavanje tekočega govora 43
 • Doktorska disertacija 90
 • Določanje jezikovno neodvisnega nabora trifonskih akustičnih modelov za večjezično avtomatsko razpoznavanje govora 42
 • Določanje mešanice bombažnih prediv z metodami umetne inteligence 191
 • Drucklufterzeugung- und aufbereitung 137

 • E-conomics 172
 • Effective communication for science and technology 176
 • Effects of radiation on materials 140
 • Ekološki, estetski in tehnični kriteriji pri urejanju kmetijskega prostora v krajinskih tipih Slovenije 217
 • Eksperimentalne in računske raziskave vpliva modificiranih malt na mehanske lastnosti opečne zidovine 205
 • Electric machinery and transformers 148
 • Electronics and communications for scientists and engineers 154
 • Emission measurement and testing 16
 • EPR spektroskopija površinske plasti celičnih membran 118
 • Equilibrium 229
 • ES&T presents audio troubleshooting and repair 147
 • Executive summary on integrated safety assessment of the NPP Krško modifications and modernisation project (stage 1 and stage 2) 143
 • Experimental fluid mechanics and hydraulic modeling 168

 • Failure analysis of industrial composite materials 83
 • Flash 5 53
 • Flash 5 dynamic content studio 40
 • Fraktalno v arhitekturi - struktura, tekstura in barva 228
 • From atoms and molecules to the cosmos 70
 • Future teaching roles for academic librarians 7

 • Gas pipelines 134
 • Gasmessung 199
 • General emissions research 17
 • Geometrijske lastnosti operatorjev 29
 • Globoke dvojne fotoeksitacije v atomu 78
 • Goriška knjižnica Franceta Bevka 8
 • Guide to European pumps & pumping 135
 • Guseiserne Rohrleitungssysteme 139

 • Handbook of adhesives and sealants in construction 203
 • Hevristične metode razvrščanja opravil na heterogenem računalniškem sistemu 35
 • Hidravlika 62
 • Hidrogeološka analiza velikih kraških izvirov v Sloveniji 108
 • Hlajenje pri prehodu električnega toka skozi stik prevodnik - izolator - superprevodnik 69
 • Homotopski princip za submerzije s sprayem nad Steinovimi prostori 28
 • Homotopy characterization of classifying spaces of compact Lie groups 30

 • Identification of pions, kaons and protons in the HERA-B spectrometer 76
 • Identifikacija pionov, kaonov in protonov v spektrometru HERA-B 76
 • Impact mechanics 79
 • Industrial ventilation design guidebook 209
 • Industrielle Wagetechnik 198
 • Information & Region 39
 • Interactions mediated by partially ordered nematic liquid crystals 85
 • Interakcija kroja in telesa - oblikovanje strukturalnega in funkcionalnega sklopa oblačil 202
 • Interakcija med vodikom in titanom 105
 • An introduction to digital video 157
 • Inventing the modern world 12
 • Inverzno planiranje radioterapije na osnovi Monte Carlo transporta delcev 121
 • Investigation of interactions between guar gums, reactive dyes and surfactants 194
 • Ionizacija lupine L lahkih elementov pri centralnih trkih z ioni 71
 • Izboljšanje vodenja podsistema zračnega prometa v funkciji enovitega prometnega sistema 171
 • Izmenični motorji kot servopogoni v mehatroniki 156
 • Izvori, pretvorbe in porazdelitev policikličnih aromatskih ogljikovodikov v Tržaškem zalivu 95

 • James Turrell eclipse 60

 • Keramika 178
 • The knot book 20
 • Knowledge management for the information professional 170
 • Kompozitno hitrorezno jeklo s trdnim mazivom 138
 • Konstrukcije. 3, Konstrukcije izdelkov 237
 • Konstrukcije. 4, Osnove konstruiranja 238
 • Konvergenčni kriteriji v metodi nekonformnih končnih elementov 22
 • Koordinacijske spojine s hialuronsko kislino 102
 • Kroženje biogenih prvin v evtrofnem visokogorskem Jezeru na Planini pri Jezeru 113
 • Kvaternionske Juliajeve množice 24

 • Landscape 216
 • Landscapes at risk? 18
 • Library user education 9
 • London's contemporary architecture 222

 • Man and machine 123
 • Managing river environments 19
 • Managing telecommunications and networking technologies in the 21st century 150
 • Matematika 1. Geometrija v ravnini 25
 • Measurement of the đV <sub> csđ with the Delphi spectrometer 67
 • Measurement of trilinear gauge boson W<sup>+W<sup>-Z/ couplings with the DELPHI spectrometer 72
 • Mechanics of materials 127 , 128
 • Mechatronics and machine vision 3
 • Mehanizmi nastanka polikloriranih dibenzodioksinov in polikloriranih dibenzofuranov 103
 • Meritev asimetrije naprej-nazaj pri razpadih Z 0 v kvarkovski par bb 64
 • Meritev trilinearnih sklopitvenih parametrov šibkih umeritvenih bozonov W<sup>W<sup>-/ s spektrometrom DELPHI 72
 • Merjenje dolžin z elektronskimi razdaljemeri 55
 • A methodology for client/server and Web application development 41
 • Metoda za oceno poškodovanosti konstrukcij stavb in mostov pri potresni obtežbi 164
 • Metode zveznega nadaljevanja za večparametrične probleme lastnih vrednosti 26
 • Mikromaser: atomi in molekule v resonatorju 80
 • Minimizacija sklepnih sil kinematičnih verig 68
 • Model drugega reda natančnosti za opis večfaznega mešanja tekočin 142
 • Modeli armiranobetonskih okvirov z zidanimi polnili 208
 • Modeling XML applications with UML 36
 • Modeliranje hidrodinamike in transporta živosrebrnih spojin v Tržaškem zalivu 112
 • Modeliranje in identifikacija nelinearnih sistemov z mehko ARX strukturo 200
 • Modeliranje nelinearne magneto elastične sklopitve v epitaksialnih filmih ab initio 73
 • Modificirani betoni pri visokih temperaturah 204
 • Monte Carlo based inverse treatment planning 121
 • Mucoadhesive microspheres for intravesical application 120
 • Mukoadhezivne mikrosfere za intravezikalno aplikacijo 120

 • Načrtovanje in sinteza mimetikov aminokislinskega zaporedja D-PheProArg kot potencialnih inhibitorjev trombina 115
 • Napovedovanje farmakokinetičnih parametrov in omejevanje njihove spremenljivosti pri klinično-farmakokinetičnih študijah z metodami umetne inteligence 122
 • Napovedovanje pojavov majhnih razsežnosti z dinamičnim prilagajanjem 114
 • Nekatere selektivne pretvorbe hidrazino in amino spojin 100
 • New media version to accompany Vector Mechanics for engineers: statics and dynamics 61
 • Non-plan 227
 • Notranja oksidacija zlitin bakra z žveplom, selenom in telurjem 181
 • Nova kemometrijska metoda preslikave več-dimenzionalnih podatkov 89
 • Nova spoznanja pri proizvodnji in uporabi betonskih mešanic 212
 • Nove koordinacijske spojine kovinskih fluoroarzenatov s XeF2 in AsF3 kot ligandoma 101
 • Nuclear reactor physics 145

 • The object-oriented approach 48
 • Objektivna prostorska interpolacija meteoroloških spremenljivk in njihovo kartiranje 110
 • Ocena stanja komponent jedrskih sistemov z uporabo teorije verjetnosti in teorije mehkih množic 141
 • Ocenjevanje vrednosti nepremičnin, predvsem stavbnih zemljišč, z upoštevanjem vpliva infrastrukture in drugih prednosti naselja 13
 • Odmev spinov v moduliranem nehomogenem magnetnem polju za študij molekularnih gibanj 94
 • Oksidna plast na temperaturno obstojnih litinah 189
 • Omejena lastna difuzija molekul in ojačitev robov pri NMR mikroskopiji 87
 • Online retrieval 11
 • Optimiranje razbarvanja tekstilnih reaktivnih barvil s H2O2/UV 190
 • Optimizacija lameliranih lesenih konstrukcij na osnovi zanesljivosti 213
 • Optimizacija prostorskega planiranja kot posledica GIS tehnologije in prostorskega managementa 57
 • Organizacija geodetskih evidenc v atributnih bazah podatkov 207
 • Osnovna navodila COBISS3 V2.0 10
 • The Oxford Russian dictionary 241

 • Phenolic resins 195
 • Photoexcited carrier relaxation in high temperature superconductors probed by ultrafast optical spectroscopy 65
 • Physics 75
 • Plattenwarmeubertrager 136
 • Pomen Lewisove amfoternosti binarnih fluoridov prehodnih elementov za sintezo novih spojin 92
 • Potek katalitskih reakcij v mikrovalovnih reaktorjih 182
 • Potenciometrični senzorji pripravljeni s kemijsko obdelavo kovinske površine 90
 • Practical intrusion detection handbook 47
 • Predbeljenje celuloznih vlaken 192
 • Prediction of pharmacokinetic parameters and limitation of hteir variability in clinical pharmacokinetic studies by artificial inteligence 122
 • Predictive control 149
 • Prevention and health 124
 • Prezentacije 1
 • Prison architecture 230
 • Prispevek k razvoju in optimiranju tehnologije jamskega vrtanja v pogojih visokih pornih tlakov pri odvodnjevalnih objektih premogovnikov 161
 • Prispevek k širjenju utrujenostne razpoke na bokih zob zobnikov pri upoštevanju EHD obremenitve 133
 • Problems supplement to accompany Vector mechanics for engineers: dynamics 61
 • Proceedings 210
 • Programming language pragmatics 50
 • Proučevanje ogrodne strukture tablet celuloznih etrov med procesom nabrekanja 119
 • Psevdo-Casimirjeve sile v anizotropnih polielektrolitih 66

 • R. M. Schindler 234
 • Raziskava medsebojnih vplivov guara gostil, reaktivnih barvil in površinsko aktivnih snovi 194
 • Raziskave elektromigracijskih tehnik separacije v povezavi z masno spektrometrijo 88
 • Raziskave faznih prehodov v relaksorjih z dielektrično spektroskopijo 63
 • Raziskave ploskve geoida v Sloveniji 56
 • Raziskave polimerizacij substituiranih anilinov 197
 • Raziskave relaksacijskih procesov v fotovzbujenih nosilcev naboja v visokotemperaturnih superprevodnikih z ultrahitro optično spektroskopijo 65
 • Razpoznavanje objektov iz zaporedja slik s postopki predikcije 46
 • Razvoj elektromagnetnega polja v sunkovnih trdninskih laserjih 74
 • Razvoj in aplikacija tridimenzionalnega modela za simulacijo transporta in procesov pretvorb živega srebra v morskem okolju 82
 • Razvoj in uporaba spektrometrije s termičnimi lečami za detekcijo pigmentov v bioloških vzorcih 99
 • Razvoj metod in orodij za projektiranje stebrov armiranobetonskih viaduktov na potresnih območjih 165
 • Reaktivnost in uporaba nekaterih alkil arilaminokarbonildiazenkarboksilatov 91
 • Reinforcement of brazed joints 130
 • Reliability assessment using stochastic finite element analysis 23
 • Requirements analysis and system design 45
 • Robno območna integralska metoda za numerično modeliranje lebdečih slojev 77
 • Robustno vodenje elastičnih servopogonov 201

 • The sacred in architecture 231
 • Sakralno v arhitekturi 231
 • Sanacija astrogeodetske mreže v Sloveniji z GPS meritvami 59
 • Sauerbruch Hutton 233
 • Schaum's outline of UML 34
 • Schnellkupplungssysteme 132
 • The science of chocolate 177
 • Secret weapons of World War II 126
 • Single-family housing 232
 • Sintered metallic and ceramic materials 187
 • Sinteza , -didehidro--aminokislinskih derivatov iz 2H-piran-2-onov 104
 • Sinteza in karakterizacija akrilatno-poliuretanskih hibridnih disperzij 196
 • Sinteza in karakterizacija derivatov naftalena za detekcijo sprememb v možganih pri Alzheimerjevi bolezni 107
 • Sinteza metanola v kapljevinasti fazi 98
 • Some poly-cyanometallate and poly-phenylenediamine surface modifications of carbon fibre microelectrodes and their analytical applications 93
 • Sondermodelle 215
 • Sosednostno prehodni grafi 32
 • Space 2000 54
 • Special models 215
 • Stabilnost izometrij in homomorfizmov 21
 • Statics of rods 167
 • Strassenplanung 166
 • Strateški proces akumulacije sposobnosti v proizvodnem podjetju 173
 • Structure and architecture 226
 • The study of cellulose ethers matrix tablet structure during the swelling process 119
 • A study on the quality of human polyspecific immunoglobulins for intravenous administration prepared by various methods 116

 • Študij kakovosti humanih polispecifičnih imunoglobulinov za intravensko dajanje, izdelanih po različnih postopkih 116
 • Študij procesov na fazni meji kovina/polprevodnik in raziskave vpliva na električne karakteristike Schottkyjevih struktur v sistemu AgAu/Si(111) 158
 • Študij strukture in konformacijskih ravnotežij gradnikov nukleinskih kislin z NMR spektroskopijo 96
 • Študij zvrsti aluminija z nizkomolekularnimi ligandi in njihov transport v nekaterih bioloških sistemih 84

 • Taking shape 225
 • Temperaturna obstojnost hitro strjenih večkomponentnih aluminijevih zlitin 188
 • Termodinamske raziskave vpliva sekvence DNK na molekulsko prepoznavanje ligandov, ki se vežejo v ožji kanal dvojne vijačnice 117
 • Testni kritični eksperiment na reaktorju TRIGA z delno zgorelim gorivom 144
 • Topnost nekaterih estrov ocetne kisline v vodi in vodnih raztopinah natrijevega klorida ali etanola 97
 • TQM scorecard 174
 • Transmission lines and lumped circuits 152
 • Transportation, traffic safety, and health 125

 • UML explained 49
 • University-industry cooperation 2
 • Uporaba dialize za separacijo in koncentriranje nekaterih kinolonov in njihovo določanje s tekočinsko kromatografijo 106
 • Uporabnost nevronskih mrež v inženirski geologiji 109
 • Urban conservation 218
 • Urban stormwater management planning with analytical probabilistic models 169

 • Vector mechanics for engineers 61
 • Videoconferencing for the real world 155
 • Vložitve Cantorjevih množic v evklidske prostore 33
 • Vodne suspenzije za izdelavo večplastnih cink oksidnih varistorjev 86
 • Vpliv gruščnatih slopov na izboljšanje mehanskih lastnosti malo nosilnih temeljnih tal 211
 • Vpliv nekaterih procesnih parametrov na emulzijsko polimerizacijo vinilacetata 185
 • Vpliv parametrov konstrukcije in kompozicije tkanin na optično mešanje barv na njeni površini 193
 • Vpliv samarija na konstitucijo zlitin Al-Si 180

 • Wall at Storm King 220
 • Windows in buildings 214

 • You are here 235

 • Zbornik 210
 • Zbornik bienalnega strokovnega srečanja 163


IMENSKO KAZALO
 • Pipeline Engineering (Essen) 134

 • Adams, Barry J. 169
 • Adams, Colin C. 20
 • Adeli, Hojjat (1950-) 162
 • Agro, Elisabeth R. (avtor) 236
 • Al Naib, S. K. 168
 • Allinson, Ken 222
 • Altenbrandt, Erhard 131
 • Alup/Sauer 137
 • Ambrožič, Tomaž 160
 • Amstock, Joseph S. 203
 • API Schmidt-Bretten 136
 • Archontakis, Phillippe (avtor) 40
 • Arms, William Y. 4
 • ASTM Committee on E-10 on Nuclear Technology and Applications 140

 • Bahr, Alice Harrison (urednik) 7
 • Baier, Herbert 132
 • Bajželj, Uroš (mentor) 160
 • Baker, Kenneth (avtor dodatnega besedila) 220
 • Bantan Polak, Tjaša 84
 • Barten, Hans 198
 • Baumgartner, Saša 119
 • Bazillion, Richard J. (1943-) 5
 • Beckett, Stephen T. 177
 • Bedford, Anthony 127
 • Beer, Ferdinand Pierre (1915-) 61
 • Bell, Simon 216
 • Bennett, Simon 34
 • Beovič, Anton 62
 • Billingsley, John (urednik) 3
 • Bizjak, Karmen Fifer- glej Fifer-Bizjak, Karmen
 • Bizjak, Milan 188
 • Blinc, Robert (mentor) 63
 • Bobnar, Vid 63
 • Bogataj, Lučka Kajfež- glej Kajfež-Bogataj, Lučka
 • Bogataj, Marija (komentor) 120
 • Bokan-Bosiljkov, Violeta 204
 • Borec, Andreja 217
 • Borštnik, Anamarija 85
 • Borštnik, Norma Mankoč- glej Mankoč-Borštnik, Norma
 • Bosiljkov, Violeta Bokan- glej Bokan-Bosiljkov, Violeta
 • Bosiljkov, Vlatko 205
 • Bowman, Daria Price 1
 • Bračko, Marko 64
 • Bradbury, Ray (1920-,avtor) 235
 • Bratko, Ivan (komentor) 191
 • Braun, Connie L. (avtor) 5
 • Brenčič, Mihael 108
 • Brenner, K. (avtor) 136
 • Brest, Janez 35
 • Breuer, William B. (1923-) 126
 • Breznik, Matej 115
 • Bright, Richard (prireditelj) 60
 • Bud, Robert (avtor) 12
 • Budja, Mihael (avtor dodatnega besedila) 178
 • Budnar, Miloš (mentor) 71
 • Bukovec, Peter (mentor) 102
 • Burjak, Matejka 120
 • Butinar, Branko (komentor) 68

 • C. K. Walther 132
 • Cajhen, Rafael (komentor) 156
 • Carlson, David A. 36
 • Carnegie Museum of Art 236
 • Cerar, Igor (tehnični urednik) 2
 • Cestarski dnevi (1999 ; Murska Sobota) 163
 • Cestarski dnevi '99 glej Cestarski dnevi (1999 ; Murska Sobota)
 • Chappell, David (soavtor == glej 070) 52
 • Chew, M. Y. L. 206
 • Cizelj, Romana Jordan glej Jordan Cizelj, Romana
 • Cohen, Nahoum 218
 • Conallen, Jim 37
 • Le Corbusier (umetnik) 219
 • Croy, Oliver 215
 • Cvelbar, Martina 116

 • Čeferin, Petra (urednik) 231
 • Četina, Matjaž (komentor) 82
 • Četina, Matjaž (mentor) 112
 • Čopič, Martin (mentor) 74 , 111
 • Čučej, Žarko (komentor) 159

 • Dawson, Ross (1962-) 175
 • Degen, Andrej 86
 • Demšar, Jure 65
 • Desposito, Joseph 38 , 146
 • Dessler, Andrew Emory 15
 • Deutscher Dokumentartag (1999 ; Hamburg) 39
 • Devon, Trevor (urednik) 2
 • Dewey, Barbara I. (urednik) 9
 • Dobčnik, Danilo (mentor) 90
 • Dobnikar, Jure 66
 • Doleček, Valter (urednik) 2
 • Dolenec, Tadej (mentor) 113
 • Dolinar, Gregor 21
 • Dornauf, Harald 199
 • DRC glej Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije
 • Drmota, Evstahij (urednik) 163
 • Drnovšek, Tjaša 192
 • Društvo za ceste (Maribor) 212
 • Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije 163 , 212
 • Duff, Alan MacConnell- glej MacConnell-Duff, Alan
 • Duh, Andrej 87

 • Đonlagić, Dali (mentor) 159 , 200

 • Ehret, Gerhard (komentor) 111
 • Elser, Oliver (avtor) 215
 • Elster Mess- und Regeltechnik 199
 • Emden, Joan Van glej Van Emden, Joan
 • Engeli, Maia (urednik) 224
 • Engelmann, H. (avtor) 134
 • ERHARD-ARMATUREN 131
 • Eršte, Stanko (prevajalec) 210
 • Eržen, Borut 67
 • Essev, Evgeny (prevajalec) 167

 • Fabijanić, Damir (fotograf) 8
 • Faganeli, Jadran (mentor) 95
 • Fahnle, Manfred (komentor) 73 , 94
 • Fairweather, Leslie (urednik) 230
 • Fajdiga, Gorazd 133
 • Fajfar, Peter (mentor) 164
 • Fakulteta za matematiko in fiziko (drugo) 32
 • Falla, Paul Stephen (1913-,urednik) 241
 • Ferlan, Miran 207
 • Fifer-Bizjak, Karmen 109
 • Fischinger, Matej (mentor) 165
 • Flajs, Rado 22
 • Flašker, Jože (mentor) 133
 • Forstnerič, Franc (mentor) 28
 • Fournier, Roger (1952-) 41
 • Frančula, Nedjeljko (član komisije) 57
 • Frank, Mladen (mentor) 99

 • Garabedian, Kevin (avtor) 38 , 146
 • Gardziella, Arno 195
 • Gast, Klaus-Peter 219
 • Gašperšič, Peter 164
 • Gausa, Manuel (avtor) 232
 • Gdoutos, E. E. (urednik) 83
 • Girot, Christophe (avtor dodatnega besedila) 221
 • Goldsworthy, Andy (1956-) 220
 • Goldsworthy, Andy (fotograf) 220
 • Golob, Janvit (komentor) 197
 • Golob, Janvit (mentor) 185 , 196
 • Golob, Marjan 200
 • Gontarev, Vasilij (mentor) 181
 • Goodfellow, Howard (urednik) 209
 • Goriška knjižnica Franceta Bevka 8
 • Gostič, Samo 208
 • Gottarelli, Giovanni (urednik) 2
 • Grant, Gerald (1956-,urednik) 150
 • Grimshaw, Nicholas (1939-,oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 229
 • Grosman, Darja (prevajalec) 178
 • Grum, Natalija (ilustrator) 178
 • Guček, Marjan 88
 • Guru, Bhag S. 148

 • Hace, Aleš 201
 • Hagan, Susannah 225
 • Halbergerhutte 139
 • Haldar, Achintya 23
 • Hammond, Paul (prevajalec) 232
 • Harl, Boštjan 68
 • Hauc, Anton (komentor) 173
 • Hibbeler, Russell Charles 128
 • Hiziroglu, Huseyin R. (avtor) 148
 • Holdaway, Edward 18
 • Holst, Hans von (1946-,urednik) 123 , 124 , 125
 • Horvat, Bogomir (mentor) 42 , 43
 • Horvat, Milena 178
 • Hudnik, Damjana Zaviršek- glej Zaviršek-Hudnik, Damjana
 • Hughes, Jonathan (urednik) 227

 • Ilich, Bojan (prevajalec) 1
 • Imperl, Bojan 42
 • Institut informacijskih znanosti (Maribor) (založnik) 6 , 10
 • Intergovernmental Panel on Climate Change. Working Group I 14
 • Intergovernmental Panel on Climate Change. Working Group III 14
 • International Conference and Exposition on Engineering, Construction, Operations and Business in Space (7 ; 2000 ; Albuquerque) 54
 • International Symposium Lighting Engineering (7 ; 1998 ; Maribor) glej Mednarodno posvetovanje Razsvetljava (7 ; 1998 ; Maribor)
 • Isaković, Tatjana 165
 • IZUM (Maribor) glej Institut informacijskih znanosti (Maribor)

 • Jakšić, Danilo (mentor) 193
 • Janes, Joseph (avtor) 11
 • Jeanneret, Charles-Edouard glej Le Corbusier
 • Jeraj, Robert 121
 • Jerde Partnership International 235
 • Jezernik, Anton (mentor) 191
 • Jezernik, Karel (mentor) 156 , 201
 • Johnson, Stewart W. (urednik) 54
 • Johnston, E. Russell (avtor) 61
 • Jordan Cizelj, Romana 141
 • Jug, Boštjan 69
 • Jukić, Boris (urednik) 8
 • Julg, Andre (1926-) 70

 • Kaiser, Janez 43
 • Kajfež-Bogataj, Lučka (član komisije za zagovor) 110
 • Karolinska institute 125
 • Kastelec, Damijana 110
 • Kavčič, Lado (urednik) 212
 • Kavčič, Matjaž (1970-) 71
 • Kernel, Gabrijel (mentor) 64 , 72
 • Kerševan, Borut Pavel 72
 • Kikelj, Danijel (mentor) 115
 • Klofutar, C. glej Klofutar, Florijan
 • Klofutar, Florijan (mentor) 97
 • Klun, Urška 179
 • Knop, Andre (avtor) 195
 • Kocjančič, Robert 89
 • Kočevar, Marijan (mentor) 104
 • Kočevar, Tanja Nuša 193
 • Kodre, Alojz (mentor) 73 , 78
 • Kogoj, Dušan 55
 • Kokalovič, Katarina (ilustrator) 25
 • Kokol, Vanja 194
 • Kolar, Mitja 90
 • Koloini, Tine (mentor) 182
 • Komelj, Matej 73
 • Kornhauser, Aleksandra (urednik) 2
 • Kosec, Ladislav (mentor) 130 , 138 , 188
 • Kosec, Marija (komentor) 86
 • Kosta, Nežka Mramor- glej Mramor-Kosta, Nežka
 • Košir, Tomaž (mentor) 26
 • Košmelj, Katarina (komentor) 110
 • Kovač, Janez 158
 • Kovač, Maruška Šubic- glej Šubic-Kovač, Maruška
 • Krbavčič, Aleš (mentor) 116
 • Kristl, Julijana (mentor) 119
 • Križan, Peter (mentor) 76
 • Kuhar, Miran 56
 • Kukanja, Dolores 196
 • Kušar, Jože (1940-,mentor) 228
 • Kušar, Jože (urednik) 231

 • Lah, Jurij 117
 • Lakner, Mitja 24
 • Lamut, Jakob (mentor) 189
 • Langford, Michael John (1933-) 240
 • Le Marechal, Alenka Majcen glej Majcen Le Marechal, Alenka
 • Le Marechal, Alenka Majcen- glej Majcen Le Marechal, Alenka
 • Leban, Ivan (mentor) 92
 • Legiša, Peter 25
 • Lenaršič, Roman 91
 • Leskovar, Matjaž 142
 • Leskovšek, Hermina (komentor) 95
 • Levec, Janez (mentor) 98
 • Levstik, Adrijan (mentor) 63
 • Liechti, Kenneth M. (avtor) 127
 • Lipej, Božena 57
 • Lipičnik, Martin (mentor) 171
 • Livingston, Dan 44
 • Lučovnik, Branko 171
 • Lunn, Ken (avtor) 34

 • MacConnell-Duff, Alan (korektor) 2
 • Macdonald, Angus J. (1925-) 226
 • Maciejonski, Jan (avtor) 149
 • Maciejowski, Jan Marian 149
 • Maciszek, Leszek A. 45
 • Maffucci, Antonio (avtor) 152
 • Magajna, Zlatan (pisec recenzij) 25
 • Mahadevan, Sankaran (avtor) 23
 • Majcen Le Marechal, Alenka (mentor) 190 , 194
 • Majes, Bojan (mentor) 211
 • Mankoč-Borštnik, Norma (mentor) 80
 • Marinček, Marko 74
 • Markoli, Boštjan 180
 • Marsel, Jože (mentor) 103
 • Marsel, Jožef (mentor) 88
 • Marušič, Dragan (mentor) 27 , 32
 • Maruvada, P. Sarma (1938-) 151
 • Mascart, Patrick (mentor) 114
 • Mason, Phil (prevajalec) 178
 • Mav, Ida 197
 • Mavko, Borut (mentor) 141 , 142
 • Mazej, Zoran 92
 • McConnell-Duff, Alan glej MacConnell-Duff, Alan
 • Mednarodni sejem gradbeništva (1999 ; Gornja Radgona) glej Strokovni posvet Nova spoznanja pri proizvodnji in uporabi betonskih mešanic (1999 ; Gornja Radgona)
 • Mednarodno posvetovanje Razsvetljava (7 ; 1998 ; Maribor) 210
 • Medved, Jože 181
 • MEGRA (1999 ; Gornja Radgona) glej Strokovni posvet Nova spoznanja pri proizvodnji in uporabi betonskih mešanic (1999 ; Gornja Radgona)
 • Miano, Giovanni 152
 • Microsoft Corporation (Redmond) (začetnik/ustanovitelj) 51
 • Mihailović, Dragan D. (mentor) 65
 • Milačič, Radmila (mentor) 84
 • Mo, Jianwei 93
 • Mohorič, Aleš 94
 • Mramor-Kosta, Nežka (mentor) 30
 • Mrhar, Aleš (mentor) 120
 • Muneer, Tariq (avtor) 214
 • Munson, Bruce R. (avtor) 81

 • Najdič, Franc (ilustrator) 62
 • Nanstad, Randy K. (urednik) 140
 • Naprudnik, Milan (mentor) 57
 • Nesbitt, Brian (urednik) 135
 • Nichols, Sarah C. 236
 • Nikolić, Momir (komentor) 191
 • Notar, Marko 95
 • Novljan, Tomaž 228
 • Nuclear Power Plant (Krško) glej Nuklearna elektrarna (Krško)
 • Nuklearna elektrarna (Krško) 143

 • Oblak, Maks (mentor) 68
 • Ogorevc, Božidar (mentor) 93
 • Okiishi, Theodore H. (avtor) 81
 • Omladič, Matjaž (mentor) 29
 • Opara, Jerneja 122
 • Orgulan, Andrej (urednik) 210

 • Orvik, Tore U. (avtor) 48

 • Oštir, Krištof 58
 • Otung, Ifiok 153

 • Palfreyman, Keith 75
 • Pandža, Krsto 173
 • Papa, Fabian (avtor) 169
 • Paulin, Alojz (mentor) 158
 • Pearman, Hugh 229
 • Pejovnik, Stane (mentor) 86 , 105
 • Penner, Joyce E. (urednik) 14
 • Perdih, Anton (mentor) 192
 • Peršič, Andreja 144
 • Pestotnik, Rok 76
 • Petek, Peter (mentor) 24
 • Petrič, Andrej (mentor) 107
 • Pfister 198
 • Pietzsch, Wolfgang 166
 • Pihlar, Boris (mentor) 84 , 88 , 93 , 106
 • Pilato, Louis A. (avtor) 195
 • Pipuš, Goran 182
 • Pirc, Elizabeta Tratar glej Tratar Pirc, Elizabeta
 • Pišek, Robert 183
 • Planinšič, Peter 159
 • Plavec, Janez (mentor) 96
 • Plestenjak, Bor 26
 • Plonus, Martin 154
 • Poberaj, Gorazd 111
 • Podbevšek, Tanja 202
 • Podgornik, Rudolf (mentor) 66
 • Pogačnik, Andrej (član komisije) 57
 • Polajnar, Andrej (mentor) 173
 • Polak, Matjaž 96
 • Polak, Tjaša Bantan- glej Bantan Polak, Tjaša
 • Polanc, Slovenko (mentor) 91 , 100
 • Posvetovanje Razsvetljava '98 glej Mednarodno posvetovanje Razsvetljava (7 ; 1998 ; Maribor)
 • Potočnik, Božidar 46
 • Potočnik, Primož 27
 • Potokar, Robert (urednik) 8
 • Požarnik, Matej 77
 • Pregl, Gvido (mentor) 144
 • Prešeren, Rok 78
 • Prezelj, Jasna 28
 • Price Bowman, Daria glej Bowman, Daria Price
 • Prijanovič, Marica Tonkovič- glej Tonkovič-Prijanovič, Marica
 • Primožič, Stanislav (mentor) 122
 • Proctor, Paul E. 47
 • Prosen, Anton (mentor) 217
 • Pulko, Boštjan 211

 • Radačič, Željko (komentor) 171
 • Rajar, Rudolf (mentor) 82 , 112
 • Rakar, Albin (mentor) 13
 • Rakovec, Jože (mentor) 114
 • Ravnik, Matjaž (komentor) 144
 • Repovš, Dušan (avtor) 33
 • Rheinbraun Verkaufsgesellschaft 186
 • Rhodes, John 155
 • Ribičič, Mihael (mentor) 109
 • Ricken, Norbert (avtor) 132
 • Robinson, Michael (prevajalec) 221
 • Rodič, Miran 156
 • Rogač, Rajko (mentor) 213
 • Romagnoli, Jose Alberto 184
 • Rothe, Matthias 137
 • Rozman, Vinko 237 , 238
 • Rupnik, Viljem (mentor) 213

 • Saje, Franc (mentor) 204
 • Saje, Miran (mentor) 22
 • Sajovic, Irena (urednik) 2
 • Salazar, Jaime 232
 • Saleh, Amgad (avtor) 162
 • Sanchez, Mabel Cristina (avtor) 184
 • Satzinger, John W. 48
 • Sauerbruch Hutton Architects 233
 • Schara, Milan (mentor) 118
 • Schindler, R. M. 234
 • Schroder, Thies (1965-) 221
 • Scott, Kendall (1960-) 49
 • Scott, Michael Lee (1959-) 50
 • Sjolholm, Ingvar (komentor) 116
 • Skelton, John (avtor) 34
 • Slapernik, Maja (ilustrator) 8
 • Slokar, Yness March 190
 • Smart, Gerald (avtor) 18
 • Smith, Elizabeth A. T. (urednik) 234
 • Society of Automotive Engineers 16 , 17
 • Solina, Franc (komentor) 46
 • Spaić, Savo (mentor) 180
 • Srčič, Stane (mentor) 183
 • Srikantaiah, T. Kanti (urednik) 170
 • Stacey, Weston M. 145
 • Stančič, Zoran (mentor) 58
 • Stanovnik, Aleš (mentor) 121
 • Stepišnik, Janez (mentor) 87 , 94
 • Stjepanovič, Zoran 191
 • Stopar, Bojan 59
 • Stopar, Bojan (član komisije za zagovor) 58
 • Storm King Art Center 220
 • Strokovni posvet Nova spoznanja pri proizvodnji in uporabi betonskih mešanic (1999 ; Gornja Radgona) 212
 • Stronge, William James (1937-) 79
 • Sturm, Jake 51
 • Svetlitsky, Valery A. 167

 • Šegatin, Nataša 97
 • Šemrl, Peter (mentor) 21
 • Šetinc, Marko 98
 • Šikovec, Mateja 99
 • Šimenc, Boštjan 185
 • Širca, Andrej 112
 • Škarja, Metod 80
 • Škerget, Leopold (komentor) 133
 • Škerget, Leopold (mentor) 77
 • Štefane, Bogdan 100
 • Štrancar, Janez 118
 • Šubic-Kovač, Maruška 13
 • Šumrada, Radoš (član komisije) 13 , 57
 • Šumrada, Radoš (komentor) 207
 • Šuštaršič, Borivoj 138

 • Teller, Elizabeth (avtor) 236
 • Thompson, Della F. (urednik) 241
 • Thornton, Victoria (avtor) 222
 • Thupstrup, Erik W. (urednik) 2
 • Tomšič, Gabrijel (komentor) 21
 • Tonkovič-Prijanovič, Marica 189
 • Tovornik, Boris (komentor) 200
 • Toy, Maggie (urednik) 223
 • Tramšek, Melita 101
 • Tratar Pirc, Elizabeta 102
 • Trimble, John Harvey 52
 • Trontelj, Zvonko (mentor) 69
 • Turk, Goran (komentor) 160
 • Turnšek, Aleksej 29
 • Turrell, James 60

 • Ueberhorst, Stefan 186
 • Ukrainczyk, Velimir (mentor) 204
 • Unbegaun, Boris Ottokar (1898-1973,urednik) 241
 • Upadhyaya, G. S. 187
 • Usenik, Janez (komentor) 171

 • Van Emden, Joan 176
 • Vavpetič, Aleš 30
 • Veber, Marjan (komentor) 99
 • Veselič, Miran (mentor) 108
 • Vesnaver, Gorazd (avtor) 96
 • Vesnaver, Gorazd (mentor) 117
 • Vidergar, Franc (mentor) 161
 • Vodopivec, Florijan glej Vodopivec, Florjan
 • Vodopivec, Florjan (mentor) 56 , 59 , 207
 • Voit, Eberhard O. 31
 • Volion, Chris (avtor) 53
 • Vončina, Ernest 103
 • Vraničar, Lidija 104
 • Vratuša, Srečko 213
 • Vreča, Polona 113
 • Vrhovec, Tomaž (mentor) 110
 • Vrtačnik, Margareta (urednik) 2
 • Vukelić, Željko 161

 • Walker, Geraldene 11
 • Watkinson, John 157
 • Wharton, Geraldene 19
 • Wheeler, Marcus (urednik) 241
 • Wilder, Shannon (avtor) 53
 • Wilson, Scott J. 53
 • Woelke, Gerhard 139
 • Wolf, Gunter (avtor) 166
 • Wolter, Olaf 174

 • York, Matt (urednik,avtor dodatnega besedila) 239
 • Young, Donald F. 81
 • Yu, Wei-wen (1924-) 129

 • Zakrajšek, Egon (komentor) 22
 • Zaviršek-Hudnik, Damjana (ilustrator) 8
 • Zavrtanik, Danilo (mentor) 67
 • Zazula, Damjan (mentor) 46
 • Zerdick, Axel (avtor) 172
 • Zgrablić, Boris 32
 • Zorc, Borut 130
 • Zorko, Benjamin 105
 • Zupan, Jure (mentor) 89
 • Zupan, Jure glej Zupan, Jurij-Janez
 • Zupan, Jurij-Janez (komentor) 190
 • Zupan, Marko (komentor) 179
 • Zupančič, Dušan (član komisije) 13
 • Zupančič, Tatjana 106

 • Žabjek, Alenka 107
 • Žagar, Dušan 82
 • Žagar, Ivan (komentor) 77
 • Žagar, Mark 114
 • Žarnić, Roko (mentor) 205 , 208
 • Željko, Matjaž 33
 • Žemva, Boris (mentor) 101
 • Žigon, Majda (mentor) 179 , 197
 • Žumer, Slobodan (mentor) 85
 • Žumer, Viljem (mentor) 35


PREDMETNO KAZALO
 • $N$ -determinism 30
 • $N$ -determinizem 30
 • $p$ -compact groups 30
 • $p$ -kompaktne grupe 30
 • $Đvarepsilon$ -disjointness preserving mapping 21
 • $Đvarepsilon$ -DP preslikava 21
 • $Đvarepsilon,p$ -isometry 21
 • $Đvarepsilon,p$ -izometrija 21

 • 2-arc-transitive graph 27
 • 2-ločno tranzitivni graf 27 , 30

 • 3D trki 79

 • AC vezja 154
 • Academic libraries - United States 5
 • Adaprive control systems 162
 • Adaptive control systems 162
 • adaptivni regulatorji 156
 • adaptivni sistemi 162
 • Adhesives 203
 • aeronavtika 54 , 83
 • aerosoli odpadnih plinov 103
 • Aerospace engineering - Congresses 54
 • Aircraft exhaust emissions
  • - Climatic factors 14
  • - Environmental aspects 14
 • ajacency automorphisms 32
 • akrilatno-polivretanske hibridne disperzije 196
 • akumulacija sposobnosti 173
 • akustika 214
 • albumi 219
 • algebraic topology 30
 • algebraična topologija 30
 • algoritmi 68 , 162
 • algoritmi združevanja 42
 • alkil arilaminokarbonildiazenkarboksilati 91
 • alkohol 125
 • aluminij 236
 • aluminijeve zlitine 180 , 188
 • Aluminijeve zlitine
  • - Mikrostruktura - Disertacije 180
  • - Temperaturna obstojnost - Disertacije 188
 • Aluminum - Exhibitions 236
 • Aluminum construction - Exhibitions 236
 • Alzheimerjeva bolezen 107
 • aminokislinski derivati 104
 • analitska kemija 84 , 88 , 90 , 93 , 106
 • analitske metode 177 , 194
 • analiza hidrogramov 108
 • analiza obstoječih elementov 228
 • analiza spektrov 71
 • analize 48
 • analize končnih elementov 23
 • analize potreb 45
 • analize razpok 133
 • analizna geometrija 28
 • angleški 241
 • animacija 224
 • animacije 40 , 53
 • anionska izmenjalna kromatografija 84
 • anlitika 16
 • anorganska kemija 86 , 92 , 101
 • anorganske sinteze 92
 • aplikacije 3 , 20 , 89 , 154 , 195
 • aplitudna modulacija 153
 • Application software - Development 37
 • Architectural firms - England - London 229
 • Architectural practice, International - Catalogs - Germany - Berlin 233
 • Architecture - Aesthetics 225
 • Architecture and society 225
 • Architecture, Modern
  • - 20th century. 227 , 235
  • - England - 20th century 229
  • - Europe - 20th century 229
 • Architecture, Postmodern - Catalogs - Germany - Berlin 233
 • arhitekti 223 , 229 , 233 , 234 , 235
 • arhitektura 8 , 219 , 223 , 224 , 225 , 226 , 227 , 228 , 229 , 230 , 231 , 232 , 233 , 234 , 235
 • arhitekturna praksa 227
 • arhitekturni elementi 214
 • arhitekturni vodniki 222
 • armirani beton 165
 • armiranje 130 , 206
 • armiranobetonske stavbe 164
 • armiranobetonski okviri 208
 • Art and music 60
 • Art and technology - Exhibitions 60
 • asimetrična sinteza 104
 • asimetrija naprej-nazaj 64
 • asinhronski motorji 156
 • astrogeodetske mreže 59
 • Astronautics - Congresses 54
 • astronomija 54 , 60
 • atmosferski ozon 14
 • Atmospheric ozone 15
 • atomi 80
 • Atomi - Ionizacija - Disertacije 71
 • atomozacija 138
 • atomski trki 71
 • Automatic data collection systems 184
 • Automobiles - Motors - Exhaust gas
    • - Congresses 16 , 17
    • - Environmental aspects - Congresses 17
  • - Pollution control devices - Congresses 17
 • avdio oprema 147
 • avtomatizacija 3 , 200 , 201
 • avtomatizacija tehtanja 198
 • avtomatska regulacija 200
 • avtomatsko razpoznavanje govora 42 , 43
 • Avtomatsko razpoznavanje govora - Disertacije 42

 • Bars (Engineering) 167
 • barva 194
 • barvna metrika 193
 • Bayesov izrek 141
 • baze podatkov 11
 • bencinski motorji 16 , 17
 • Bernoullijeva enačba 81
 • beton 203 , 212
 • Beton - Posvetovanja 212
 • bibliografija 234
 • bifurcation point 26
 • bifurkacijska točka 26
 • bioadhezivni polimeri 120
 • biochemical processes 112
 • Biochemistry
  • - Mathematical models 31
  • - methods 31
 • biografija 234
 • biokemija 31 , 115 , 116 , 118
 • Biological systems - Mathematical models 31
 • biologija 20
 • biološka dostopnost 84
 • biološki sistemi 31
 • biološki vzorci 84 , 99
 • biološki vzorec 106
 • Bistra 108
 • bivalno pohištvo 237 , 238
 • blocks of length 2 27
 • bloki moči 2 27
 • bombaž 191
 • bombažna preja 191
 • bozon W 67
 • bozoni 72
 • Bozoni - Disertacije 67
 • bozonski pari 72
 • branje 176
 • brezizgubne poti 152
 • brezžične komunikacije 150
 • Bridges - Design and construction 162
 • briketiranje 186
 • Brownovo gibanje 94
 • budget 112
 • Building 206
 • Building materials 203
 • Building, Iron and steel 129
 • Buildings 226
 • Burnside group 27
 • Burnsideova grupa 27
 • Business communication 155
 • Business consultants 175
 • Business presentations - Audio-visual aids 1

 • CAD 224
 • Camcorders - Maintenance and repair 146
 • Cantorjeva množica 33
 • Casimirjeva interakcija 66
 • Cayley graph 27
 • Cayleyjev graf 27
 • CD-ROM 239
 • celične membrane 118
 • celulozni etri 119
 • cement 212
 • Cement - Posvetovanja 212
 • cementi 203
 • cenovni modeli 175
 • cenral closure 32
 • central decomposition 32
 • central product 32
 • centralna zaprtja grup 32
 • centralne razstavitve grup 32
 • centralni produkt grup 32
 • Ceramic powders 187
 • Ceramic Powders 187
 • cerkvena arhitektura 231
 • ceste 163 , 166
 • Ceste - Posvetovanja 163
 • cestna razsvetljava 210
 • cestni promet 123 , 124 , 125 , 163 , 166
 • Cestno gospodarstvo - Slovenija - Posvetovanja 163
 • cevne spojke 132
 • cevovodi 131 , 135 , 137 , 139
 • cevovodni sistemi 139
 • Chemical process control 184
 • Chemical processes 184
 • cilindrične ogljikove mikroelektrode 93
 • cilji sistemov 209
 • cis-trans izomeracija 115
 • City planning 227
 • classification 30
 • classifying spaces 30
 • Client/server computing 41
 • COLIB 6
 • Communication in science 176
 • Communication of technical information 176
 • commutative matrices 26
 • compact graphs 32
 • compact Lie groups 30
 • Composite materials
 • Computer animation 44
 • Computer graphics 44
 • Computer security - Handbooks, manuals, etc 47
 • Computer terminals - Maintenance and repair 38
 • Computer vision 3
 • Computer-aided design 162
 • Computers - Access control - Handbooks, manuals, etc 47
 • continuation methods 26
 • Control theory 149
 • Corona (Electricity) 151

 • čas 70
 • časovne strukturne spremembe 218
 • časovno ločljiva spektroskopija 65
 • čiščenje odpadnih vod 190
 • čiščenje zraka 209
 • človeški faktor 125
 • človeško telo 202
 • čokolada 177
 • črpalke 135
 • črpanje tekočin 135

 • definicijsko zaporedje 33
 • deformacije 128
 • Deformations (Mechanics) 167
 • delignifikacija 192
 • delovna mesta 210
 • delovne površine 178
 • DELPHI 64
 • derivati naftalena 107
 • desna definitnost 26
 • desne pravilne upodobitve 32
 • desorbcija 105
 • detekcija pigmentov 99
 • detekcija sprememb 107
 • detekcija vstopa 47
 • detekcijski sistemi 47
 • DIALOG (Information retrieval system) 11
 • dielektrična spektroskopija 63
 • diferencialna interferometrija 58
 • diferencialne analize pretokov 81
 • diferenčni absorbcijski lidar 111
 • differential interferometry 58
 • difuzija vodika 105
 • digital elevation model 58
 • digital image processing 58
 • Digital libraries 4
  • - United States 4
 • Digital video 157
  • - Handbooks, manuals, etc 239
 • digitalna elektronika 154
 • digitalna obdelava podob 58
 • digitalna obdelava slik 46
 • digitalne knjižnice 39
 • digitalne komunikacije 155 , 157
 • digitalni model višin 58
 • digitalni prenosi 153
 • digitalni sistemi 154
 • digitalni video 239
 • dimenzioniranje 134
 • dinamične analize 162 , 168
 • dinamični eksperimenti 98
 • dinamični žarkovni vzorci 74
 • dinamično razvrščanje 35
 • dinamika 61
 • dinamika jedrskega reaktorja 145
 • dinamika motorjev 148
 • dinamika tekočin 77
 • diode 154
 • diplomsko delo 185
 • disertacije 32 , 57 , 112 , 165
 • diskrtiminativno učenje 43
 • disperzijsko utrjanje 188
 • dissertations 32
 • divja vložitev 33
 • dizelski motorji 16 , 17
 • dnevna svetloba 214
 • DNK 96 , 117
 • dodana vrednost 175
 • dogitalni video 157
 • doktorska disertacija 13 , 22 , 24 , 28 , 29 , 33 , 35 , 42 , 43 , 46 , 56 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 71 , 72 , 73 , 74 , 76 , 77 , 78 , 80 , 82 , 84 , 85 , 86 , 87 , 88 , 89 , 90 , 91 , 92 , 93 , 94 , 95 , 96 , 97 , 98 , 99 , 100 , 101 , 102 , 103 , 104 , 105 , 106 , 107 , 108 , 109 , 111 , 113 , 115 , 116 , 117 , 118 , 119 , 120 , 121 , 122 , 130 , 133 , 138 , 141 , 142 , 144 , 156 , 158 , 159 , 160 , 161 , 164 , 173 , 179 , 180 , 181 , 182 , 183 , 188 , 189 , 190 , 191 , 192 , 193 , 194 , 196 , 197 , 200 , 201 , 202 , 204 , 205 , 207 , 208 , 211 , 213 , 217 , 228
 • določanje zdravilnih učinkovin 106
 • določevanje mešanice 191
 • domača knjižnica 6
 • dopiranje 197
 • dopolnila grafa 32
 • dozirne tehtnice 198
 • drenažni sistemi 169
 • drhtenje 201
 • drsni režim 156 , 201
 • druga svetovna vojna 126
 • Dry stone walls - New York (State) 220
 • dušenje hrupa 137
 • dušikovi oksidi 17
 • dušilci 162
 • DVD 239
 • dvofazni tok 77
 • dynamical modelling 110
 • Dynamics 61

 • Ecological landscape design 216
 • efektivna uporaba 47
 • efektivni leptonski mešalni kot 64
 • eigenvectors 26
 • ekologija 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 95
 • ekološki aspekt 195
 • ekološki aspekti 216
 • ekološki učinki 14 , 16 , 17
 • ekološko planiranje 216
 • ekonomija 172
 • ekscitirana stanja 70
 • eksperimentalne tehnike 209
 • eksplozijsko stiskanje 138
 • elastični servopogoni 201
 • elastohidrodinamično mazanje 133
 • Electric circuits - Mathematics 152
 • Electric lines - Mathematics 152
 • Electric machinery 148
 • Electric power transmission 151
 • Electronic data processing - Distributed processing 51
 • Electronic information resource searching - United States 11
 • Electronics 154
 • električna polja 151
 • električna vezja 148 , 154
 • električni prenosni vodi 151
 • električni stroji 148 , 156
 • elektrokemijska analiza 93
 • elektromagnetizem 148
 • elektromagnetna interferenc 151
 • elektromagnetna valovanja 152
 • elektromagnetno polje 80
 • elektromehanske tehtnice 198
 • elektromigracija 158
 • elektromigracijske tehnike 88
 • elektromotorji 135
 • elektronika glasbenih inštrumentov 147
 • elektronska mikroanaliza 158
 • elektronska paramagnetna resonanca 118
 • elektronske knjižnice 4
 • elektronske obdelave podatkov 51
 • Elektronski razdaljemeri - Učbeniki za visoke šole 55
 • elektronsko hlajenje 69
 • elektronsko poslovanje 39 , 172
 • elektronsko založništvo 4
 • elektrostatična stabilizacija 86
 • elektrotehnika 3 , 69 , 147 , 148 , 149 , 150 , 151 , 152 , 153 , 154 , 155 , 156 , 157 , 158 , 159 , 200 , 201
 • Elementarni delci - Interakcije - Disertacije 67
 • elementarni operatorji 29
 • elementi 49
 • elementi prehoda 92 , 102
 • emulzijska polimerizacija 185
 • enačbe ravnotežja 167
 • enantiomere 70
 • enciklopedični slovar 75
 • enciklopedije 75
 • energetika 143 , 210 , 214
 • energetski vodi 151
 • energetsko varčne hiše 225
 • energijski prihranki 210
 • English language - Russian - Dictionaries 241
 • enodružinske hiše 215
 • enofazni motorji 148
 • enolično pomično prehodni grafi 32
 • enosmerni generatorji 148
 • enosmerni motorji 148
 • Environment (Art) - New York (State) 220
 • Environmental engineering - Problems, exercises, etc 168
 • epitaksialni filmi 73
 • Error analysis (Mathematics) 184
 • ES-MS-MS 84
 • estetika 225
 • estetsko zaznavanje 216
 • estimacija motenj 201
 • estri ocetne kisline 97
 • ETAAS 84
 • etanol 97
 • etika 225
 • Evropa 135
 • evtrofikacija 113

 • farmacevtska industrija 136
 • farmacija 116 , 119 , 122
 • farmakokinetika 122
 • fazna vsota 66
 • fazne meje 158
 • fazni prehodi 63 , 85
 • fenolne smole 195
 • fermioni 67
 • feroelektriki 63
 • film 240
 • filtriranje zraka 137 , 209
 • fina mehanika 198
 • Finite element method 23
 • finite groups 32
 • finomehanika 199
 • finost preje 193
 • fizika 20 , 61 , 62 , 65 , 70 , 75 , 77 , 79 , 81
 • Fizika - Enciklopedije 75
 • fizika atmosfere 111
 • fizika delcev 71 , 78
 • fizika elementarnih delcev 67 , 72
 • fizika osnovnih delcev 64 , 76
 • fizika trdne snovi 63 , 73
 • fizikalna kemija 66 , 85 , 87 , 94 , 97 , 98 , 105 , 117 , 181 , 182
 • fizikalne osnove 62 , 209
 • fizikalni modeli 77
 • fizikalno-matematični modeli 133
 • Flash (Computer file) 44
 • Flash 5 40 , 44 , 53
 • fleksibilne strukture 79
 • flokulacija 85
 • Fluid mechanics 81
  • - Problems, exercises, etc 168
 • fluidna tehnika 62
 • fluoridi 92
 • fotoelektronska mikroskopija 158
 • fotoelektronski mikroskop 158
 • fotografija 240
 • fotoni 78
 • fotovzbujeni elektroni 65
 • Fracture mechanics 83
 • fraktali 228
 • function equations 21
 • functional analysis 21
 • funkcijske enačbe 21
 • funkcionalna analiza 21 , 29
 • funkcionalni integrali 66
 • funkcionalnost jezika 50

 • generiranje govora 43
 • genetski algoritmi 89 , 122
 • geodetska merjenja 55 , 59
 • Geodetske mreže - Slovenija - Disertacije 59
 • geodetski instrumenti 55
 • geodezija 55 , 57 , 59
 • Geodezija - Informacijski sistemi - Disertacije 207
 • geografski informacijski sistemi 57
 • geokemija 113
 • geologija 109
 • geometrija 25
 • geometrija normiranih prostorov 29
 • geometrijske lastnosti 128
 • geostatistics 110
 • geostatistika 110
 • gibajoči se objekti 46
 • gibanje togih teles 61
 • gibanje zraka 209
 • gibke cevi 132
 • GIS 57
 • glikokaliks 118
 • Global Positioning System GLEJ: GPS 59
 • globinska porazdelitev koncentracije 105
 • globoke sovzbuditve 78
 • Goldsworthy, Andy 220
 • Goriška knjižnica Franceta Bevka 8
 • gostišča 215
 • gostota naboja 65
 • gostota tkanine 193
 • govor 42
 • GPS 59
 • gradbeni elementi 214
 • gradbeni materiali 129 , 203 , 204 , 205 , 212
 • gradbeništvo 13 , 22 , 82 , 83 , 162 , 163 , 164 , 165 , 166 , 167 , 168 , 203 , 204 , 206 , 208 , 211 , 212 , 213 , 237
 • gradnja 206
 • gradnja cest 163 , 166
 • gradnja jezikov 50
 • gradovi 215
 • graf 27
 • grafi 20
 • grafi ranga 3 32
 • grafično oblikovanje 40 , 53
 • grafovske dvojno pravilne upodobitve 32
 • graph 27
 • graph complements 32
 • graph theory 27 , 32
 • graphical doubly regular representations 32
 • graphs of rank 3 32
 • Grassman graphs 32
 • Grassmanovi grafi 32
 • Grimshaw & Partners 229
 • Grimshaw, Nicholas 229
 • gruščnati sklopi 211

 • Harbison Robert 233
 • hemostaza 115
 • heterogeni računalniški sistemi 35
 • hevristični algoritmi 35
 • hialuronska kislina 102
 • hidravlično podporje 68
 • hidravlika 62
 • Hidravlika - Učbeniki za srednje šole 62
 • hidrazino spojine 100
 • hidrodinamika 82
 • hidrogeologija 108
 • hidrologija 19
 • hidrotehnika 82 , 168
 • High voltages 151
 • hiše 215 , 232
 • hitrostrjeni prahovi 138
 • hladno oblikovani profili 129
 • holomorfna imerzija 28
 • holomorfna submerzija 28
 • holomorfna vložitev 28
 • homotopija 26
 • homotopski princip 28
 • homotopy 26
 • HPLC 106
 • Hubelj 108
 • Hydraulics - Problems, exercises, etc 168
 • hydrodynamics 112

 • ICP-AES 84
 • identifikacija delcev 76
 • identifikacijski algoritmi 76
 • identiteta prostora 218
 • igranje nogometa 3
 • Impact 79
 • imunoglobulin 116
 • Imunoglobulini - Disertacije 116
 • indukcijski motorji 148
 • Industrial buildings - Heating and ventilation - Design and construction 209
 • industrija 2 , 209
 • Industrija - Univerze - Sodelovanje 2
 • industrija celuloza 192
 • industrijska proizvodnja 12 , 174
 • industrijska uporaba 198
 • industrijski razvoj 12
 • industrijsko oblikovanje 236
 • informacija poslovanja 170
 • informacijska tehnologija 4 , 5 , 9 , 170 , 172
 • informacijske službe 9
 • informacijski centri 39
 • informacijski servis DIALOG 11
 • informacijski sistemi 2 , 45
 • informacijsko opismenjevanje 9
 • informatika 11
 • Information services - User education - Congresses 9
 • Information storage and retrieval systems 11
 • Information technology - Study and teaching - Congresses 9
 • infrastruktura 150
 • inhibitorji 115
 • inovacije 2
 • intelektualna lastnina 2
 • inteligentne konstrukcije 162
 • interacije 24
 • interakcije 80 , 120
 • interferogram combination 58
 • internet 4 , 39 , 150 , 172
 • Internet (računalniško omrežje) - Računalniško programiranje - Računalniško moduliranje - Priročniki 51
 • Internetworking (Telecommunication) 150
 • intranet 39
 • intravensko zdravljenje 116
 • invariant subspaces 26
 • invariantne mnogoterosti 24
 • invariantni podprostori 26
 • Inventions - History 12
 • inverse treatment planning 121
 • inverzno planiranje 121
 • Inženirska geologija - Disertacije 109
 • ionizacija globinskih lupin 78
 • ionizacija notranjih lupin 71
 • ionoselektivne elektrode 90
 • iskanje informacij 4 , 11 , 39
 • izboljšave 174
 • izbor črpalk 135
 • izdelava 86
 • izdelava cevi 139
 • izdelava cevovodov 139
 • izdelava pelet 183
 • izdelava poročil 176
 • izdelava predstavitev 176
 • izhodišča 226
 • izkopi 206
 • izmenjava znanja 175
 • izobraževanje uporabnikov 9
 • izpodrivne črpalke 135
 • izpušni plini 14 , 16 , 17
 • izračuni zgorelosti 144
 • izvedena dela 229 , 234

 • Jadransko morje 112
 • jajčni mešički 46
 • James Turell 60
 • jamičenje 133
 • jamsko vrtanje 161
 • javna predstavitev 176
 • javne površine 235
 • javne stavbe 8
 • javne zgradbe 230 , 233 , 235
 • Javno govorništvo - Priročniki 1
 • Jedrska elektrarna Krško 143
 • jedrska fizika 144 , 145
 • jedrska magnetna resonaca 94
 • jedrska tehnika 141 , 142
 • jedrske elektrarne 142
 • jedrske reakcije 145
 • jedrske spektroskopske metode 105
 • jedrski reaktorji 140 , 145
 • jekla 129 , 140
 • Jerde Partnership International 235
 • Juliajeva množica 24

 • Kalmanov filter 46
 • kamkorderji 146
 • kamniti zidovi 220
 • kanalizirani vodotoki 19
 • kapilarna elektroforeza 88
 • kapilarna elektrokromatografija 88
 • kapljevinasta faza 98
 • karakterizacija 196
 • karcinom 120
 • katalitske reakcije 182
 • katalizatorji 17
 • Kataster - Disertacije 207
 • kemija 2 , 20 , 80
 • kemija polimerov 179 , 185 , 195 , 196 , 197
 • kemija stratosfere 15
 • kemijska kinetika 98
 • kemijska obdelava površine 90
 • kemijska polimerizacija 197
 • kemijska sestava zraka 14
 • kemijska tehnologija 183 , 184
 • kemijske reakcije 194 , 195
 • kemijski procesi 184
 • kemometrija 89
 • keramične surovine 178
 • keramični praški 187
 • keramika 178
 • Keramika - Tehnologija 178
 • kinematične verige 68
 • kinematika 81
 • kinematika delcev 61
 • kinematika togih teles 61
 • kinetika interakcije 105
 • kinetika reakcij 197
 • kinoloni 106
 • kirurgija 3
 • klasifikacija 30
 • klasifikacijski prostori 30
 • knjižnice 8
 • knjižničarji 7
 • knjižničarstvo 4 , 5 , 6 , 7 , 9 , 10 , 11
 • knjižnične zgradbe 5
 • Knowledge management 170
 • koeficienti gostote 127
 • koks 186
 • koloidi 85
 • kompaktne Liejeve grupe 30
 • kompaktni grafi 32
 • kompleksen prostor 28
 • kompleksna analiza 24
 • komponente 198
 • kompozicija 193
 • kompoziti 83
 • kompozitna hitrorezna jekla 138
 • kompresorji 137
 • kompresorske postaje 134 , 137
 • komprimiran zrak 137
 • komprimiranje zraka 137
 • komunala 13 , 169
 • komunikacije 152 , 235
 • komunikacijski kanali 175
 • komunikacijski sistemi 153
 • komutativne matrike 26
 • koncentracija vodne pare 111
 • končne grupe 32
 • končni izdelki 177
 • kondenzat 137
 • kondicioniranje zraka 209
 • konformacija 96
 • konjugirani polimeri 197
 • konserviranje 218
 • konstruiranje 54 , 68
 • konstrukcija 193 , 202
 • konstrukcije 208
 • konstrukcijske napake 83
 • konstrukcijski elementi 132
 • konstrukcijski principi 136
 • kontaktni problemi 133
 • kontekstno odvisni foni 42
 • kontrakcija 29
 • kontrola 184
 • kontrola zračnega prometa 171
 • kontrolni sistemi 162
 • koordinacijske spojine 101 , 102
 • korona 151
 • kovinski heksafluoroarzenati 101
 • kovinski ioni 96
 • kovinski praški 187
 • krajinarstvo 217
 • krajinska arhitektura 220 , 221
 • krasilne tehnike 178
 • kraški izviri 108
 • krepko sosednostno prehodni grafi 32
 • kriging 110
 • kriterij celotnega tveganja 43
 • kriteriji 217
 • kritični eksperiment 144
 • krivine 166
 • križišča 166
 • krmiljenje 134
 • krmiljenje kompresorjev 137
 • krog 25
 • kroji oblačil 202
 • kroženje snovi 113
 • Krupa 108
 • krvna plazma 116
 • kulturni spomeniki 222
 • kuriva 186
 • kvaliteta 116
 • kvantna mehanika 80
 • kvantna teorija 70
 • kvantni operatorji 70
 • kvantni resonator 80
 • kvarki 67
 • kvarkovski pari bb 64
 • kvaternioni 24
 • kvaziabelski Cayleyjevi grafi 32

 • Landscape architecture - Europe 221
 • Landscape assessment 216
 • Landscape protection - Government policy
 • Large space structures (Astronautics) - Design and construction - Congresses 54
 • laserska fizika 74
 • lastni vektorji 26
 • lastnost 1-ULC 33
 • lastnost enega ekvatorja 24
 • lastnost materialov 127
 • lastnosti 49 , 196 , 203 , 212
 • lastnosti delcev 86
 • lastnosti materialov 128
 • lastnosti tekočin 135
 • lateralna heterogenost 118
 • Le Corbusier 219
 • Le Corbusier - Likovne monografije 219
 • lebdeče plavine 82
 • lebdeči sloji 77
 • left definiteness 26
 • left regular representations 32
 • legirni elementi 189
 • legure 189
 • LEP 64
 • lepila 203
 • lepotni ideali 202
 • lesene gradbene konstrukcije 237
 • letala 14
 • letalski promet 171
 • leva definitnost 26
 • leve pravilne upodobitve 32
 • Lewisova amfoternost 92
 • ležišča 237
 • Libraries - Automation 4
   • - United States 5
  • - Data processing 4
  • - Special collections - Electronic information resources - United States 4
 • Library architecture - United States 5
 • Library information networks 4
 • Library orientation - Congresses 9
 • Library orientation for college students - United States 7
 • ligand 117
 • likovna teorija 202
 • linearne prenosne poti 152
 • litočelezne cevi 139
 • livarstvo 180 , 189
 • Ljubija 108
 • Ljubljanica 108
 • logika 50
 • logistika 1
 • lokalne deformacije 79
 • London 222
 • loop spaces 30
 • lupina L 71
 • lupine 129

 • magnetna elastičnost 73
 • makete 233
 • makromedia 40 , 53
 • malte 203
 • manipulatorji 68
 • Manufacturing industries - Europe 135
 • masna spektrometrija 88
 • masni transport 158
 • matematični modeli 31 , 68 , 82 , 112
 • matematično modeliranje 23 , 167 , 169
 • matematično programiranje 68
 • matematika 20 , 21 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 32 , 33
 • materiali 83 , 127 , 128 , 130 , 132 , 140 , 187 , 240
 • materiali za črpalke 135
 • Materials - Effect of radiation on - Congresses 140
 • Mathematical Computing 31
 • mathematical model 112
 • mathematics 21 , 26 , 27 , 30 , 32
 • matrične ekstremne točke 29
 • matriks 88
 • Mechanics, Applied 61
 • Mechatronics 3
 • medicina 120
 • medicinska fizika 121
 • medicinska tehnika 83
 • mediji 1
 • medijsko trženje 172
 • mehanika 61 , 79
 • mehanika fluidov 81
 • mehanika loma 83 , 127
 • mehanika plinov 81
 • mehanika tekočin 62 , 77 , 81 , 168
 • mehanizmi 68 , 195
 • mehanizmi nastanka 103
 • mehanske lastnosti 128 , 130 , 140 , 188 , 211
 • mehanske vibracije 61
 • mehanski modeli 68
 • mehanski sistemi 68
 • mehatronika 3
 • mehka identifikacija 200
 • mehka regulacija kvalitete 159
 • mehki inferenčni sistem 141
 • mehki PID regulator 200
 • mehki sistemi 122
 • mehki sistemi vodenja 200
 • mehko modeliranje 200
 • mercury 112
 • merilne naprave 199
 • merilniki 199
 • merilo podobnosti govornih enot 42
 • meritve emisij 16
 • meritve korone 151
 • meritve plinov 199
 • meritve zgorelosti 144
 • merjenje dolžin 55
 • mesta 218
 • mešanice bombažnih prediv 191
 • Metal powders 187
 • metalografska analiza 130
 • metalurgija 138 , 180 , 188 , 189
 • meteorna voda 169
 • meteorologija 110 , 114
 • meteorology 110
 • metoda TRQI 26
 • metoda zveznega nadaljevanja 26
 • metode 174 , 190
 • metode končnih elementov 23
 • metode optimiranja 68
 • metode prediktor-koretor 46
 • metode umetne inteligence 191
 • Micromedia Flash (Computer file) 44
 • Microsoft Windows (operacijski sistem) - Windows DNA - CSS - Priročniki 51
 • mikroarmirani beton 212
 • mikromaser 80
 • Mikromaser - Disertacije 80
 • mikrostruktura 180 , 188 , 189
 • mikrovalovni reaktorji 182
 • miniature 215
 • mize 237
 • mobilni roboti 3
 • model širjenja razpok 133
 • modeli 61 , 215 , 233
 • modeli ekosistemov 216
 • modeli kroženja 113
 • modeli lastnosti 191
 • modeli poselitve 216
 • modeli v muzejih 215
 • modeliranje 46 , 49 , 56 , 79 , 81 , 89 , 98 , 122 , 164 , 168 , 184 , 202 , 204 , 209
 • modeliranje procesov 190
 • modeliranje sistemov 77
 • modelno referenčno vodenje 156
 • Models, Chemical 31
 • moderni načrti 218
 • modifikacije mikroelektrod 93
 • molekularna dinamika 94
 • molekularna struktura 70
 • molekularno modeliranje 102
 • molekule 80
 • molekulsko prepoznavanje 117
 • momenti 127
 • monitorji 38
 • Monte carlo transport 121
 • Monte Carlo transport 121
 • morfologija posode 178
 • mostovi 163 , 164
 • Motor vehicles - Motors - Exhaust gas
    • - Congresses 16 , 17
    • - Environmental aspects - Congresses 17
  • - Pollution control devices - Congresses 17
 • možgani 107
 • MPEG 157
 • mukoadhezivne mikrosfere 120
 • multimedijski sistemi 44
 • multiparameter eigenvalue problems 26
 • multipleksiranje 153
 • multiplicative Cauchy equation 21
 • multiplikativna Cauchyjeva enačba 21
 • multiresolucijska analiza 159

 • nabiti kaoni 64
 • načrti 219
 • načrtovanje 41 , 51 , 54 , 163 , 169 , 225 , 226 , 227 , 232
 • načrtovanje cest 166
 • načrtovanje mest 218
 • načrtovanje mostov 162
 • načrtovanje sistemov 45
 • nadzorovano sproščanje 119
 • nakupovalni centri 235
 • nalivi 169
 • naloge 61
 • namestitev opreme 10
 • nanašanje filmov 93
 • nanos 112
 • napake 146
 • napake materialov 129
 • napake tehtanja 198
 • napetosti 127 , 128
 • napetosti elementov 129
 • napoved lastnosti 191
 • napovedovanje ugrezanja 160
 • napovedovanje vremena 114
 • naravni plin 134
 • narodni parki 18
 • nastanek razpok 133
 • nastavitve 10
 • nasveti 176
 • Natural gas pipelines 134
 • Navier-Stokesove enačbe 77
 • nehomogeno magnetno polje 94
 • nelinearna preslikava 89
 • nelinearni dinamični procesi 228
 • nelinearni sistemi 200
 • nelinearno programiranje 68
 • nematični tekoči kristali 66
 • nematski tekoči kristali 85
 • neopreni 203
 • Nepremičnine - Evidenca - Disertacije 207
 • netoga telesa 79
 • nevodna topila 92
 • nevrogenetski sistemi 122
 • nevromehki sistemi 122
 • nevronske mreže 109 , 122 , 190
 • Nevronske mreže - Disertacije 109
 • Newtonova metoda 26
 • Newton's method 26
 • Nicholas Grimshaw and Partners 229
 • nifedipin 122
 • nihanje pola 80
 • nizkomolekularni kompleksi aluminija 84
 • NMR raziskave 119
 • NMR spektroskopija 96
 • Northern Adriatic 112
 • nosilci 127 , 129
 • nosilne konstrukcije 226
 • nosilni sistemi 226
 • nosilnost 211
 • noslici 128
 • Note-taking 176
 • notranja oksidacija 181
 • notranja oprema 5
 • Nuclear engineering 145
 • Nuclear fission 145
 • Nuclear physics 145
 • Nuclear pressure vessels - Congresses 140
 • Nuclear reactors 145
 • Nuklearna elektrarna - Varnost - Poročila 143
 • nukleotidi 96
 • nukleozidi 96
 • numerical analysis 26
 • numerična analiza 26
 • numerične metode 13 , 133
 • numerični algoritmi 77
 • numerični model ALADIN 114
 • numerični modeli 77 , 114 , 133
 • numerično modeliranje 22 , 56 , 77 , 162 , 164 , 165 , 205 , 213 , 214

 • obcestni prostor 221
 • obdelava podatkov 52 , 184
 • obdelava slik 157 , 239
 • Object-oriented methods 49
 • Object-oriented programming (Computer science) 45 , 48
 • objektno orientirane metode 45
 • objektno orientirane tehnike 37
 • objektno orientirano modeliranje 36
 • objektno orientirano programiranje 34 , 41 , 48
 • objekto orientirane metode 49
 • oblačila 202
 • oblike zemeljskega površja 216
 • oblikovanje 236
 • oblikovanje elementov 129
 • oblikovanje krajine 216
 • oblikovanje prostora 228
 • obračališče 26
 • obremenitev 128
 • obremenitve 127
 • obrtniška dela 237
 • observer 156
 • obvodna arhitektura 235
 • ocene napak 22
 • ocenjevanje zanesljivosti 23
 • ocenjevanje zemljišč 13
 • odkrivanje napak 147
 • odkrivanje vstopa 47
 • odmevi spinov 94
 • odnos do strank 175
 • odpadna toplota 137
 • odpadne vode 190
 • odvajanja 29
 • odvodnjavanje 161
 • ogorodja 226
 • ojačevalniki 147 , 154
 • okna 214 , 237
 • okoljska arhitektura 225
 • okvare 38 , 146
 • omare 237
 • omejena lastna difuzija 87
 • omrežja 150 , 155
 • onesnaženje 112
 • onesnaževanje morja 95
 • onesnaževanje zraka 14 , 15 , 16 , 17
 • Online bibliographic searching - United States 11
 • online iskanje 11
 • opazovanja 60
 • opaženje 206
 • opažne plošče 237
 • operacijski sistemi 52
 • operator determinant 26
 • operatorska determinanta 26
 • opravilo 35
 • oprema 155
 • optični vrtinec 74
 • optično mešanje 193
 • optimalno projektiranje 68
 • optimiranje 188
 • optimiranje procesov 190
 • optimizacija 169
 • optimizacija konstrukcij 162
 • optimizacija procesov 184
 • optimizacija tehnologije 161
 • optimizacijske metode 35
 • organizacija poslovanja 175
 • organizacija proizvodnje 173
 • organizacija znanja 175
 • Organizational learning 170
 • organsak kemija 103
 • organska analizna kemija 99
 • organska kemija 91 , 100 , 104 , 107 , 118
 • organska kislina 102
 • organske reakcije 91 , 100 , 104
 • organske sinteze 107
 • ortogonalnost 29
 • osebje 170
 • oskrba z vodo 131
 • oslojevanje cevi 139
 • osna obremenitev 128
 • osnove 154
 • osnovni postopki 10
 • osnovni zakoni 148
 • osvetlitev 210 , 214 , 240
 • osvetlitev prostorov 210
 • otip 194
 • Outdoor sculpture - New York (State) 220
 • označevalci 107
 • označevalni jeziki 34 , 36 , 51
 • označevanje naboja kvarkov 64
 • ozon 15
 • Ozone layer 15
 • Ozone layer depletion 15

 • padavine 110
 • PAH 95
 • pakiranje 177
 • paličja 129
 • paličje 167
 • papirnata hiša 232
 • paralelno procesiranje 35
 • paralelogrami 25
 • parki 235
 • parne eksplozije 142
 • Parrottov izrek 29
 • parterji 6
 • pedagoško delo 7
 • pegasti šum 46
 • pelete 183
 • Peltierovo hlajenje 69
 • periodične točke 24
 • permutacijska grupa 27
 • permutation group 27
 • peroralni ogrodni sistem 119
 • Pexiderjeva enačba 21
 • Pexider's equation 21
 • Photography 240
 • Physics - Encyclopedias 75
 • piloti 206
 • Pinatubo 15
 • pisne predloge 1
 • pisno komuniciranje 176
 • planarni trki 79
 • Planimetrija - Učbeniki za srednje šole 25
 • planiranje 166 , 174 , 184
 • planiranje cevovodov 139
 • plastomeri modificirani betoni 204
 • plinomeri 199
 • plinovodi 134
 • plinovodni sistemi 134
 • ploščati izmenjevalniki toplote 136
 • ploščina 25
 • pnevmatični transport 209
 • pnevmatika 137
 • po vozliščih prehodni grafi 32
 • počitniške hiše 232
 • podatkovne baze 207
 • podjetja 170
 • podobni trikotniki 25
 • področja uporabe 137
 • podzemno rudarjenje 160
 • pogoni 201
 • Pohištvo
  • - Konstruiranje - Učbeniki za srednje šole 238
  • - Konstrukcijski elementi - Učbeniki za srednje šole 237
 • pokrajinska arhitektura 216
 • polaganje cevovodov 139
 • polarna področja 15
 • policiklični aromatski ogljikovodiki 95
 • polielektroliti 66
 • poliklorirani dibenzodioksini 103
 • poliklorirani dibenzofurani 103
 • polimeri 66 , 204
 • polinomi 20
 • polisaharidna guara gostil 194
 • polivretan 203
 • pollution 112
 • polprevodniški elementi 154
 • pomiki 32
 • poplave 19
 • popravila 38 , 146 , 147
 • porazdelitev 95
 • porazdelitev zraka 137
 • porazdeljena vezja 152
 • porazdeljeni sistemi 35
 • posebni električni motorji 148
 • poslovno komuniciranje 1
 • Poslovno komuniciranje - Priročniki 1
 • pospeševalnik osnovnih delcev 72
 • posredovanje informacij 39
 • postajališča 166
 • postaje 215
 • poškodbe 203
 • poškodbe možganov 125
 • potek depolimerizacija 179
 • potenciometrični senzorji 90
 • potenciometrija 90
 • potresna obtežba 208
 • potresno inženirstvo 164 , 165
 • površinsko aktivne snovi 194
 • pozicijsko vodenje 201
 • praškasta metalurgija 187
 • prašne mešanice 138
 • prava preslikava 28
 • pravna ureditev 207
 • pravni vidiki 134
 • pravokotna projekcija 25
 • precipitation 110
 • predavanja 1
 • Predavanje - Metode - Priročniki 1
 • predbeljenje 192
 • predelava 177
 • predelava premoga 186
 • Predictive control 149
 • predikacija 46
 • prediktivno krmiljenje 149
 • predstavitev projektov 224
 • predstavitve 1
 • predstavitve del 223
 • predvajalniki glasbe 147
 • pregled proizvajalcev 135
 • pregledno delo 3 , 41 , 45 , 48 , 50 , 131 , 132 , 134 , 135 , 136 , 137 , 139 , 149 , 150 , 151 , 155 , 157 , 167 , 175 , 176 , 186 , 198 , 199 , 239
 • preiskave 180
 • preizkušanje 189
 • prekopi v odprtih kanalih 81
 • premogov prah 186
 • premogovniki 161
 • prenos znanja 175
 • prenosni sistemi 136
 • preprečevanje nesreč 124 , 125
 • prerez holomorfne submerzije 28
 • prerezi 229
 • preskusi 203
 • preskušanje 77 , 131 , 168
 • preskušanje betona 204
 • preskušanje materialov 128 , 205
 • preskušanje merilnikov 199
 • preslikave 25
 • pretaljevanje aluminija 103
 • pretvarjanje elektromehanske energije 148
 • pretvorbe 95
 • preverjanje 174
 • prevzgojne ustanove 230
 • prezentacije 224
 • Prezentacije - Priročniki 1
 • prezračevanje 209 , 214
 • pridobivanje 116
 • pridobivanje premoga 186
 • prikriti model Markova 42
 • prikriti modeli Markova 43
 • prilagajanje nosilne konstrukcije 162
 • primeri 68 , 127 , 173 , 175 , 176
 • primeri uporabe 136 , 198
 • primerjalna analiza 108
 • primerjava modelov 77
 • primerjave 230
 • principi delovanja 157
 • priporočila 203
 • priprava zraka 137
 • priročniki 1 , 6 , 10 , 11 , 36 , 37 , 38 , 40 , 44 , 47 , 49 , 51 , 53 , 146 , 147 , 174 , 178 , 209 , 222
 • Prisons - Design and construction - Great Britain 230
 • problematične metode 169
 • procesi razbarvanja 190
 • procesna kemija 184
 • profesionalna fotografija 240
 • profesionalno svetovanje 175
 • programiranje 52
 • Programming languages (Electronic computers) 50
 • programska oprema 6 , 10 , 40 , 44 , 52 , 53
 • programski jeziki 50 , 51
 • Programski jeziki
  • - Aplikativni programi - Procesiranje podatkov - Priročniki 51
  • - Označevalni jeziki - Hipertekst dokumenti - Priročniki 51
  • - XSL - Predstavitve - Priročniki 51
 • proizvodne strategije 173
 • proizvodni menedžment 173
 • proizvodnja 177 , 195
 • proizvodnja celuloze 192
 • projekti 219 , 234
 • projektiranje 5
 • projektiranje cevovodov 139
 • projektiranje izdelkov 238
 • projektiranje prezračevanja 209
 • projektiranje sistemov 134
 • projektne zasnove 233
 • prolin 115
 • prometna varnost 123 , 124 , 125
 • prometne nesreče 123 , 124 , 125
 • prosta energija 66
 • prostori pentelj 30
 • prostorska interpolacija 110
 • prostorsko oblikovanje 219
 • prostorsko planiranje 18 , 57
 • protikorozijska zaščita 131 , 134 , 139
 • psevdo-Casimirjeva interakcija 66
 • psevdorotacijsko ravnotežje 96
 • psihologija 230
 • psihološki vidiki 209
 • Public speaking 1
 • Pumping machinery - Europe 135
 • Pumping machinery industry - Europe 135

 • Quantum theory 70
 • quasiabelian Cayley graphs 32

 • racionalne funkcije 24
 • računalniki 154
 • računalniška animacija 44
 • računalniška grafika 40 , 44 , 53 , 224
 • računalniška načrtovanja 162
 • računalniška simulacija 183
 • računalniške mreže 35 , 37 , 41
 • računalniške simulacije 31
 • računalniški model 208
 • računalniški programi 77
 • računalniški sistemi 35
 • računalniški vid 3
 • računalniško modeliranje 129
 • računalniško načrtovanje 224
 • računalniško programiranje 165
 • računalništvo 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53
 • Računalništvo
  • - Internet - BizTalk - Priročniki 51
  • - Programski jeziki - Dokumentacijski označevalni jeziki - Priročniki 51
  • - SOAP - Poslovna informatika - Priročniki 51
  • - Spletne strani - Računalniška izmenjava podatkov - Priročniki 51
  • - XML - Informacijska omrežja - Priročniki 51
 • računanje konstrukcij 162
 • računska dinamika 77
 • radar interferometry 58
 • radarska interferometrija 58
 • radiacijske poškodbe 140
 • radijska interferenca 151
 • radioterapija 121
 • radiotherapy 121
 • rast regij 46
 • Rayleigh quotient 26
 • Rayleighov kvocient 26
 • razbarvanje barvil 190
 • razbarvanje odpadnih vod 190
 • razgradnja organskih sedimentov 113
 • raziskave materialov 127 , 205
 • raziskave vesolja 54
 • raziskovalni projekti 2
 • razklopljeni mehki sistemi 200
 • razpoznavanje objektov 46
 • razsvetljava 210
 • Razsvetljava - Zborniki 210
 • razširjeni Baum Welchov algoritem 43
 • razširjenje valovanja 152
 • razumevanje prostora 216
 • razvijanje 226
 • razvoj 2 , 45 , 51 , 150
 • razvoj aplikacij 41
 • razvoj modelov 133 , 173
 • razvoj programske opreme 37
 • razvojna orodja 48
 • reaktivna barvila 190 , 194
 • reaktor TRIGA 144
 • reaktorska fizika 144 , 145
 • recesijske krivulje 108
 • rečni tok 168
 • Regional planning - Environmental aspects 216
 • regionalno planiranje 216
 • regresijski modeli 191
 • regulacija pretoka 135
 • regulacije 156
 • regulacijske armature 131
 • regulacijske metode 149
 • regulacijski ventili 131
 • regulativa 18
 • reke 19
 • rekultiviranje pokrajine 216
 • relaksacijske oscilacije 74
 • Reliability (Engineering) 23
 • rentgenska absorpcijska spektroskopija 78
 • Report writing 176
 • reprodukcija 240
 • resonatorska lastna stanja 74
 • restavriranje prostora 218
 • resuspenzija 82
 • rešitve 51 , 61
 • RICH podsistem 76
 • right definiteness 26
 • right regular representations 32
 • River engineering 19
 • Rivers - Management 19
 • Rižana 108
 • rjavi premog 186
 • RNK 96
 • robno območne integralske metode 77
 • roboti 3
 • robustno vodenje 201
 • rod 33
 • roke robotov 68
 • rotacijske črpalke 135
 • rudarska tehnika 161
 • rudarstvo 160 , 161
 • ruski 241
 • Russian language - English - Dictionaries 241

 • sakralna arhitektura 231
 • samarij 180
 • samoorganizacija 79
 • sanacije 203
 • sanitarna voda 169
 • satelitski posnetki 58
 • satellite images 58
 • Sauerbruch Hutton Architects - Catalogs 233
 • Schindler R. M. 234
 • Schrodingerjeva enačba 70
 • Sculpture, Modern - 20th century. 220
 • Sculpture, Modern, - New York (State) - 20th century 220
 • Sealing compounds 203
 • sečni mehur 120
 • sediment 112
 • segmentacija 46
 • sejalna anliza 183
 • selektivne pretvorbe 100
 • semantični modeli 43
 • semantika 50
 • semisimetrični graf 27
 • semisymmetric graph 27
 • senzorji 3
 • separacijske tehnike 88
 • serinske proteaze 115
 • servomehanizmi 201
 • Severni Jadran 82
 • sežigalne peči 103
 • Sheet-steel 129
 • shifts 32
 • Shopping centers 235
 • sile 127
 • silikoni 203
 • simplektični grafi 32
 • simulacija eksperimentov 142
 • simulacije spektrov 118
 • simulacijske metode 209
 • simuliranje 134
 • simuliranje sistemov 209
 • sinhronski generatorji 148
 • sinhronski motorji 148
 • sintaksa 50
 • Sintering 187
 • sinteza 180 , 196
 • sinteza kompozitov 138
 • sinteza metanola 98
 • sinteze 102
 • sintranje 138 , 187
 • sistem vodik-titan 105
 • sistemi 79
 • sistemi prezračevanja 209
 • sistemi programske opreme 49
 • sistemi spajanja 132
 • sistemska analiza 169
 • siva litina 189
 • Siva litina - Oksidacija - Disertacije 189
 • skeleti 226
 • skice 235
 • sklopitev spin-tir 73
 • sklopke 135
 • skulpture na prostem 220 , 221
 • skulpture v naravi 220
 • sladkorne strukture 118
 • sladkorno kontrastiranje 118
 • slaščičarstvo 177
 • sledenje 156
 • sledenje objektom 46
 • slikanje z jedrsko magnetno resonanco 87
 • slovar 241
 • Slovenia 110
 • Slovenija 110 , 143 , 207 , 217 , 231
 • Smart structures 162
 • smeri razvoja 136
 • sodobnost 227
 • Solar eclipse - 1999. 60
 • sončni mrk 60
 • sončno sevanje 214
 • sosednostni avtomorfizmi 32
 • Sound - Recording and reproducing - Equipment and supplies - Maintenance and repair 147
 • Space (Art) - Exhibitions 60
 • Space stations - Design and construction - Congresses 54
 • spajanje 136
 • spajanje cevi 132
 • spajkani spoji 130
 • spajkanje 130
 • Spajkanje - Disertacije 130
 • spatial interpolation 110
 • speciacija 84
 • spektri 71
 • spektrometer DELPHI 67 , 72
 • spektrometrer HERA-B 76
 • spektrometrične raziskave 99
 • spin elektroni 70
 • splošnoizobraževalne knjižnice 8
 • spoji 203
 • spoji cevi 139
 • spojna sredstva 203
 • SQL 52
 • srebrna žica 90
 • stability 26
 • stability of disjointness preserving mappings 21
 • stability of function equations 21
 • stability of homomorphisms 21
 • stability of isometries 21
 • stabilnost 26 , 149
 • stabilnost DP preslikav 21
 • stabilnost funkcijskih enačb 21
 • stabilnost homomorfizmov 21
 • stabilnost izometrij 21
 • standardi 135
 • standardizacija 195
 • standardna merila kvalitete 159
 • standardni model 64
 • stanovanjska gradnja 232
 • stanovanjske zgradbe 233
 • statična stabilnost paličja 167
 • statika fluidov 81
 • statistična analiza 108
 • statistična obdelava 184
 • statistične metode 122
 • statistično razvrščanje 35
 • stavbno pohištvo 237 , 238
 • stebri 128
 • Steel
  • - Cold working 129
  • - Effect of radiation on - Congresses 140
 • Steinov prostor 28
 • stereoelektronski efekti 96
 • stiki 203
 • stilna obdobja 238
 • stisljivost 138
 • stohastične metode 23
 • stohastično modeliranje 43
 • stoli 237
 • storitvene dejavnosti 175
 • Storm sewers 169
  • - Mathematical models 169
 • strateški menedžment 170 , 173
 • stratosfera 111
 • Stream ecology 19
 • Strength of materials 127 , 128
 • strešne konstrukcije 129 , 237
 • strjevanje 188
 • strjevanje krvi 115
 • strojna oprema 38
 • strojni elementi 133
 • strojništvo 132 , 133 , 134 , 137
 • strojno učenje 191
 • strongly-ajacency-transitive graphs 32
 • Structural analysis (Engineering) 128
 • Structural dynamics 79
 • Structural engineering 226
 • Structural failures 83
  • - Case studies 83
 • Structural optimization - Data processing 162
 • struktura 85 , 119 , 195
 • strukture 102
 • strukturna kemija 96
 • studio 232
 • subjektivna merila kvalitete 159
 • substituirani polianilini 197
 • superstability 21
 • superstabilnost 21
 • surovine 195
 • suspenzije 86
 • suspenzije delcev 77
 • Sustainable architecture 225
 • sušenje zraka 137
 • svetloba 214
 • svetlobni viri 210
 • Svetovni splet
  • - Dokumentiranje - Priročniki 51
  • - Računalniške komunikacije - DHTML - Priročniki 51
 • symplectic graphs 32
 • synthetic aperture radar 58
 • System design 45

 • šibka eliptičnost 26
 • širjenje razpok 133
 • širjenje valov 152
 • šole 233
 • študije primerov 18 , 31 , 83 , 127 , 128 , 162 , 169 , 184 , 206 , 218
 • šum 153
 • švicarski arhitekti 219

 • tabele 174
 • tablete 119
 • tajna orožja 126
 • Tall buildings - Design and construction 206
 • tangenta 25
 • tangentni prostor 28
 • Technological innovations 12
 • tehnične inovacije 12
 • tehnični predpisi 131
 • tehnično poročilo 143
 • tehnika poslikave 178
 • tehnike detekcije 47
 • tehnike iskanja 11
 • tehnike oblikovanja 178
 • tehnike snemanja 239
 • tehnike tehtanja 198
 • tehnologija 176 , 240
 • tehnologija goriv 186
 • tehnologija gradnje 206
 • tehnologija keramike 178
 • tehnologija žganja 178
 • tehnologije detekcije 47
 • tehnologije omrežij 150
 • tehnološke spremembe 12
 • tehtnice na dvigalih 198
 • tehtnice za vozila 198
 • tekoči kristali 66 , 85
 • Tekoči kristali, nematski - Struktura - Disertacije 85
 • tekstilije 193
 • tekstilna industrija 190
 • tekstilna tehnologija 193
 • tekstilstvo 194 , 202
 • Telecommunication 150 , 153 , 154
 • telekomunikacije 150 , 155 , 172
 • telekomunikacijski signali 153
 • Television - Production and direction - Handbooks, manuals, etc 239
 • temeljenje 206
 • temelji 211
 • temperaturna obstojnost 188
 • tensor product 26
 • tenzorski produkt 26
 • teorija 223 , 225 , 227 , 228
 • teorija gostotnih funkcionalov 73
 • teorija grafov 27 , 32
 • teorija kaosa 228
 • teorija krmiljenja 149
 • teorija mehkih množic 141
 • teorija operatorjev 29
 • teorija proizvodnih virov 173
 • teorija verjetnosti 141
 • teorija vezij 148 , 152
 • teorija vozlov 20
 • terapevtska uporaba 116
 • terapija 120
 • termična razgradnja poliamida 179
 • termodinamične osnove 136
 • termodinamika 117
 • termoelektrični transportni pojavi 69
 • tesnenje 132 , 136
 • tesnila 135 , 203
 • tesnilna sredstva 203
 • testiranje 16 , 140
 • testni primer 144
 • težnostno polje zemlje 56
 • Thin-walled structures 129
 • tidal forcing 112
 • tipologija hiš 232
 • tipologija lončenine 178
 • tiskanje tekstilij 194
 • tiskarske barvne gošče 194
 • tkanine 193
 • tlačne posode 137 , 140
 • tlaki v ceveh 132
 • tlorisi 229 , 235
 • toga telesa 79
 • tok tekočin 135
 • tok zraka 209
 • toksičnost aluminija 84
 • toksikološki vidiki 209
 • topila 97
 • toplota 214
 • toplotne lastnsoti 214
 • toplotni raztezek 127
 • topnost 97
 • topologija 20 , 33
 • torzija 128 , 129
 • TQM 174
 • tračne tehtnice 198
 • Traffic accidents - Congresses 123 , 124 , 125
 • Traffic safety - Congresses 123 , 124 , 125
 • trajnostna arhitektura 225
 • trajnostni razvoj 19
 • transformacija napetosti 128
 • transformatorji 148
 • transport 15 , 123 , 124 , 125
 • transport premoga 186
 • transport sedimenta 82
 • transport tekočin 139
 • Transportation, Automotive - Congresses 123 , 124 , 125
 • tranzistorji 154
 • trdninski laser 74
 • trdnost 130
 • trgi 235
 • triangular graphs 32
 • tridimenzionalni modeli 82
 • Trieste bay 112
 • trifoni 42
 • trikotniki 25
 • trikotniški grafi 32
 • trkalnik LEP 67 , 72
 • trki 79
 • trombin 115
 • troposfera 111
 • TRQI method 26
 • Tržaški zaliv 82 , 112
 • trženje 172
 • trženje informacij 39
 • turning point 26
 • Turrell, James - Criticism and interpretation 60

 • učbeniki 15 , 31 , 61 , 70 , 79 , 170 , 172 , 177 , 184
 • učbeniki z avisoke šole 154
 • učbeniki za srednje šole 25 , 62 , 237
 • učbeniki za visoke šole 34 , 55 , 81 , 148 , 153 , 238
 • učbniki za visoke šole 152
 • učeča organizacija 39
 • učenje 176
 • učinki vulkanskega izbruha 15
 • ugrezanje površine 160
 • uklon 167
 • ulice 235
 • ultrazvočni posnetki 46
 • umetna inteligenca 3 , 122
 • umetne nevronske mreže 89 , 160
 • umetniške intervencije 220 , 221
 • umetno odprtinski radar 58
 • umetno ustvarjena pokrajina 221
 • umetnost 215 , 220 , 236 , 238 , 239 , 240
 • umetnostna zgodovina 227
 • UML (Computer science) 34 , 36 , 37 , 45 , 49
 • UML - Unified Modeling Language 34 , 36 , 37 , 49
 • Unica 108
 • uniquely shift-transitive graphs 32
 • unitarno invariantna norma 29
 • univerza 2
 • Univerze - Sodelovanje - Industrija 2
 • upogib 128
 • upogibi 129
 • uporaba 129 , 132 , 154
 • uporaba računalnika 157
 • uporaba računalnikov 207
 • uporaba UML 45
 • uporaba v gospodinjstvu 186
 • uporaba v industriji 186
 • uporabna umetnost 178 , 236 , 238
 • uporabnik-strežnik sistemi 41
 • uporabniška imena 6
 • uporabniški vmesniki 10
 • uporabnost 212
 • upravljanje omrežja 4
 • upravljanje z znanjem 39 , 170
 • Urban landscape architecture 235
 • Urban runoff
  • - Management 169
  • - Mathematical models 169
 • urbane forme 218
 • urbani elementi 218
 • urbani parki 221
 • urbani vzorci 218
 • urbanizem 216 , 218 , 219 , 227 , 233
 • urbano načrtovanje 235
 • ureditev 8
 • ureditev ulic 235
 • urejanje krajine 19 , 220 , 221
 • urejanje podeželja 217
 • urejanje posnetkov 157
 • urejanje prostora 218 , 233
 • urejanje vodotokov 19
 • urologija 120
 • usklajevanje podatkov 184
 • usmerjen aciklični graf 35
 • ustne komunikacije 176
 • utrujanje materialov 127
 • utrujenost 125
 • utrujenostne razpoke 133
 • UV sevanje 190

 • vaje 62
 • valovanje delcev 70
 • varistorji 86
 • varnost 199
 • varnost podatkov 47
 • varnostna vprašanja 142
 • varnostni sistemi 47
 • varnostni ukrepi 123 , 143
 • varstvo krajine 18
 • varstvo pri delu 195
 • Vector analysis 61
 • večdružinske hiše 215
 • večjezičnost 42
 • večparametrični problemi lastnih vrednosti 26
 • večprocesorski sistemi 35
 • vektorska analiza 162
 • Velika Britanija 18
 • verapamil 122
 • verjetnostna varnostna analiza 141
 • verjetnostni pristop 142
 • vertex-transitive graphs 32
 • vesoljske postaje 54
 • vezave 193
 • viadukti 165
 • vibracije 201
 • Video display terminals - Maintenance and repair 38
 • Video recording - Handbooks, manuals, etc 239
 • video tehnika 155
 • video trakovi 239
 • Videoconferencing 155
 • videokamere 146
 • videokonference 155
 • videz tkanine 193
 • vile 232
 • vinilacetat 185
 • Vipava 108
 • virtualna arhitektura 224
 • virtualno podjetništvo 172
 • viskoza 194
 • viskoznost 81
 • visoke zgradbe 162
 • visokogorska jezera 113
 • visokoločljivostna rentgenska spektroskopija 71
 • visokonapetostni daljnovodi 151
 • visokošolske knjižnice 5 , 7 , 9
 • visokotemperaturni prevodniki 65
 • visokotrdni beton 212
 • vizualne strukture 216
 • vizualni pripomočki 1
 • vizuelni komunikacijski sistemi 155
 • vklapljanje modernih elementov 218
 • vladna politika 18
 • vlaknine 191
 • vlaženje zraka 209
 • vnos podatkov 6 , 10
 • voda 97
 • vodenje s spremenenljivo strukturo 201
 • vodikov peroksid 190
 • vodna raztopina NaCl 97
 • vodno okolje 95
 • vodovodne armature 131
 • vojna tehnika 126
 • von Neumann-Schattenovi razredi 29
 • vozišče 166
 • vozli 20
 • vplivi okolja 209
 • vplivi prostora 230
 • vrata 237
 • vrednotenje elementov 218
 • vroče stiskanje 138
 • vrste 132 , 136 , 146 , 212
 • vrste črpalk 135
 • vrste podatkov 50
 • vrste tehtnic 198
 • vrste ventilov 131
 • vzdrževanje cest 163
 • vzorčenje 153

 • wavelet-podpasovno kodiranje 159
 • weak ellipticity 26
 • Weapons systems - History - 20th century. 126
 • Web aplikacije 34 , 41
 • WEB aplikacije 36 , 37
 • Web site development 37
 • Web sites - Design 41 , 44 , 51
 • Web strani 41 , 44 , 51 , 53
 • wind forcing 112
 • Windows 214
  • - Acoustic properties 214
  • - Thermal properties 214
 • Women architects - Biography 223
 • World War, 1939-1945 - Equipment and supplies 126
 • World Wide Web glej Svetovni splet
 • Wursterjeva komora 183

 • XAFS 78
 • XML (Document markup language) 36
 • XML (Dokument markup language) 51
 • XML - eXtensible Markup Language 36 , 51

 • zabavišča 235
 • zagotavljanje kvalitete 174
 • zajemanje podatkov 199
 • zanesljivost 23 , 47
 • zanesljivost komponente 141
 • zapiski 176
 • zaporedje slik 46
 • zapori 230
 • zaporne armature 131
 • zaporni ventili 131
 • zaščita 47
 • zaščita okolja 186
 • zborniki 2 , 7 , 8 , 9 , 16 , 17 , 54 , 123 , 124 , 125 , 140 , 163 , 210 , 212 , 231
 • zbrana dela 229 , 233 , 234 , 235
 • zdravilne učinkovine 119
 • združevanje interferogramov 58
 • združljivi modelni jeziki 49
 • zemeljski plin 199
 • Zemljiške knjige - Disertacije 207
 • zgodovina 126
 • zgodovina pohištva 238
 • zgodovinski pregled 12
 • zgodovinski razvoj 238
 • zgodovinsko vrednotenje 218
 • zgorevanje premoga 186
 • zgoščevanje 157
 • zgradbe 8
 • zidana polnila 208
 • zlitine 140 , 187 , 189
 • zlitine bakra 181
 • zmanjševanje emisij 16
 • znanost 176
 • ZnO 86
 • zobniki 133
 • zračni promet 171
 • zrcaljenje 25
 • zunanja ureditev 235
 • zvočne lastnosti 214
 • zvok 214

 • ženske predstavnice 223
 • žensko telo 202
 • žilavost 130
 • živilska industrija 136
 • živilska tehnologija 177
 • živo srebro 82 , 112
 • žveplo 17
Avtorji spletnih strani CTK CTK Zadnja sprememba: 24.10.2001 Webmaster Pošljite sporočilo uredniku na naslov: webmaster@ctk.uni-lj.si