Knjižne novosti
Na domačo stran CTK


Knjižne novosti št. 3
maj - junij 2001

VSEBINA001 ZNANOST IN ZNANJE NASPLOH.


1.
FAIRBAIRN, Gavin J.
        Reading, writing and reasoning : a guide for students / Gavin J. Fairbairn, Christopher Winch. - 2nd ed. - Buckingham ; Philadelphia : Opeu University Press, 1996. - XI, 235 str. ; 22 cm

Bibliografija: str. 229-231. - Kazalo
ISBN 0-335-19740-X (broš.) ISBN 0-335-19741-8 (vezano)
a) izobraževanje b) študij c) branje d) kreativno pisanje e) raziskovanje f) metode g) tehnike h) priročniki

001.81
COBISS-ID 80343


006 STANDARDIZACIJA.


2.
        LANGENPRUFTECHNIK 3. Messgerate, Messverfahren : Normen / Herausgeber DIN Deutsches Institut fur Normung. - 10. Aufl., Stand der abgedruckten Normen August 2000. - Berlin : Beuth, cop. 2000. - XVIII, 415 str. : ilustr. ; 21 cm. - (DIN-Taschenbuch, ISSN 0342-801X ; 11)

ISBN 3-410-14839-6
a) standardi b) DIN c) merjenje dolžin d) meritve geometrijskih veličin e) merilniki geometrije f) merilni pripomočki g) električne meritve h) optoelektronske meritve i) pnevmatične meritve j) merilni postopki k) podatkovni vmesniki

006.83/.86
COBISS-ID 23496965

3.
NOVAK, Rajko
        Novosti in spremembe, ki jih prinaša standard ISO 9001:2000 / Rajko Novak ; . - Ljubljana : Slovenski institut za kakovost in meroslovje, 2001 (Žnidarič). - 52 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija: str. 44
ISBN 961-90212-9-0
a) standardizacija b) standardi za kvaliteto c) ISO 9001:2000 d) načela vodenja kvalitete e) novosti f) spremembe g) izboljšave h) priročniki

006.83:65.018
COBISS-ID 112075520


007 KIBERNETIKA. UMETNA INTELIGENCA.


4.
IOVINE, John
        Robots, androids, and animatrons : 12 incredible projects you can build / John Iovine. - New York : McGraw-Hill, cop. 1998. - XVII, 270 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-07-032804-8
a) Robotics - Amateurs' manuals b) robotika c) mobilni roboti d) androidi e) umetna inteligenca f) pogon g) senzorji h) komunikacija človek-robot i) nevronske mreže j) naredi sam k) primeri robotov l) priročniki

007.52
COBISS-ID 23446021


02 KNJIŽNIČARSTVO.


5.
CASSELL, Kay Ann
        Developing reference collections and services in an electronic age : a how-to-do-it manual for librarians / Kay Ann Cassell. - New York ; London : Neal-Schuman Publishers, cop. 1999. - X, 138 str. ; 28 cm. - (How-to-do-it manuals for librarians ; no. 95)

Kazalo
ISBN 1-55570-363-1
a) knjižničarstvo b) knjižnice c) razvoj zbirk d) referenčne zbirke e) informacijski centri f) modeli g) izobraževanje kadrov h) izobraževanje uporabnikov i) planiranje j) priročniki

025.2
COBISS-ID 4527668

6.
EVANS, G. Edward, 1937-
        Developing library and information center collections / G. Edward Evans with the assistance of Margaret R. Zarnosky. - 4th ed. - Englewood : Libraries Unlimited, 2000. - XXVI, 595 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Library and information science text series)

Kazalo
ISBN 1-56308-706-5 ISBN 1-56308-832-0 (broš.)
a) Collection development (Libraries) - United States b) Information services - United States c) knjižničarstvo d) knjižnice e) razvoj zbirk f) informacijske službe g) izbira gradiva h) serijske publikacije i) elektronsko gradivo j) avdiovizualno gradivo k) nabava l) posredniki m) finansiranje n) izločanje gradiva o) evalvacija p) kooperativni sistemi q) zaščita gradiva r) zakonodajni aspekt s) cenzoriranje

02
COBISS-ID 23032581

7.
KOVACS, Diane
        Building electronic library collections : the essential guide to selection criteria and core subject collections / Diane Kovacs. - New York ; London : Neal-Schuman, cop. 2000. - XXII, 217 str. : ilustr. ; 28 cm

Kazalo
ISBN 1-55570-362-3
a) Libraries - United States - Special collections - Electronic information resources b) knjižničarstvo c) nabava gradiva d) Internet e) informacijski viri f) elektronsko gradivo g) priročniki

025.2:004.738.5
COBISS-ID 109789952

8.
        LIBRARIES without walls 3 : the delivery of library services to distant users : proceedings of an international conference held on 10-14 September 1999, organized by the Centre for Research in Library and Information Management (CERLIM), Manchester Metropolitan University / edited by Peter Brophy, Shelagh Fisher, Zoe Clarke. - London : Library Association, 2000. - VI, 282 str. ; 25 cm

Kazalo
ISBN 1-85604-377-0
a) Online library catalogs - Remote access - Congresses b) Online information services - Congresses c) Libraries and adult education - Congresses d) Library outreach programs - Great Britain - Congresses e) External use of libraries - Great Britain - Congresses f) Libraries and adult education g) Library outreach programs - Great Britain h) External use of libraries - Great Britain i) knjižničarstvo j) knjižnice k) permanentno učenje l) učenje na daljavo m) virtualne knjižnice n) računalniški katalogi o) elektronska dobava gradiva p) priročniki

021:37:004.738.5
COBISS-ID 23045893

9.
        LIBRARY evaluation : a casebook and can-do guide / Danny P. Wallace, Connie Van Fleet, editors. - Englewood : Libraries Unlimited, 2001. - XXV, 237 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 1-56308-862-2
a) Libraries - Evaluation b) Libraries - United States - Evaluation c) Library administration d) Library administration - United States e) knjižničarstvo f) knjižnice g) administracija h) evalvacija i) organizacijska učinkovitost j) meritve k) informacijske službe l) zbirke m) virtualne zbirke n) študije primerov o) zborniki

025.001.3
COBISS-ID 23021573

10.
MATES, Barbara T.
        Adaptive technology for the Internet : making electronic resources accessible to all / Barbara T. Mates ; with contributions by Doug Wakefield and Judith Dixon. - Chicago ; London : American Library Association, cop. 2000. - IX, 192 str. : ilustr. ; 26 cm

Kazalo
ISBN 0-8389-0752-0
a) knjižničarstvo b) knjižnice c) knjižnice podatkov d) dostopnost podatkov e) elektronski viri f) računalniške mreže g) Internet h) osnovni dokumenti i) načrtovanje dokumentov j) prilagodljive tehnologije k) pregledno delo

027.6:004.738.5
COBISS-ID 103492352

11.
        PLANNING document access : options and opportunities : based on the work of the eLib project FIDDO / Neil Jacobs ... ; based on the work of the eLib project FIDDO. - London : Bowker Saur, cop. 2000. - VIII, 272 str. : ilustr. ; 23 cm

Kazalo
ISBN 1-85739-269-8
a) Document delivery b) Information resources management c) knjižničarstvo d) univerzitetne knjižnice e) menedžment f) dostop do gradiva g) medknjižnična izposoja h) nabava gradiva i) priročniki

<025.2+021.64>:027.2
COBISS-ID 23017221

12.
STEELE, Victoria
        Becoming a fundraiser : the principles and practice of library development / Victoria Steele, Stephen D. Elder. - 2nd ed. - Chicago ; London : American Library Association, 2000. - XI, 138 str. : ilustr. ; 23 cm

Kazalo
ISBN 0-8389-0783-0
a) Library fund raising - United States b) Public libraries - United States - Finance c) Library Administration d) Fund Raising - methods e) Capital Financing f) Libraries - economics g) knjižničarstvo h) knjižnice i) finansiranje j) sponzoriranje k) priročniki

021.9
COBISS-ID 23018501


31 STATISTIKA.


13.
BROWN, John Seely
        The social life of information / John Seely Brown and Paul Duguid. - Boston : Harvard Business School Press, cop. 2000. - X, 320 str. ; 22 cm

Kazalo
ISBN 0-87584-762-5
a) Information society b) Information technology - Social aspects c) Information technology - Social aspects d) informacijska družba e) informacijska tehnologija f) pretok informacij g) socialni aspekt h) pregledno delo

316.77:004
COBISS-ID 512024945


33 GOSPODARSTVO. VARSTVO (VARNOST) PRI DELU.


14.
MATIČIČ, Cene
        Vizija davčnega, bančnega in kreditnega sistema XXI. stoletja ali Kje so optimalni viri napajanja vseh družbenih potreb? / Cene Matičič. - 1. izd. - Kamnik : Studio Dataprint, 1999 (Ljubljana : Optima). - 215 str. : tabele ; 22 cm

Bibliografija: str. 215-<216>
ISBN 961-6302-20-5 !
a) Davki b) Bančništvo c) davčni sistemi d) bančni sistemi e) javne finance f) banke g) denarništvo h) krediti i) kreditiranje j) davek na dodano vrednost k) monetarna politika

336.7
336.22
COBISS-ID 97619200

15.
SLOVENIJA. Zakoni itd.
        Zakon o varnosti in zdravju pri delu : ter njegovi podzakonski predpisi s komentarjem / Marko Vakselj. - Ljubljana : Primath, 2000 2001 ( : Kagraf). - 429 str. : ilustr., tabele ; 22 cm

ISBN 961-90625-7-4
a) Varstvo pri delu - Pravna ureditev - Slovenija - Zakoni s komentarjem b) Occupational health - Legislation - Slovenia c) Zdravje pri delu - Zakonodaja - Slovenija d) varstvo pri delu e) pravna ureditev f) zakonodaja g) Slovenija h) zakoni

331.45:628.5(497.4)
COBISS-ID 20064349


37 VZGOJA.


16.
        WEB-based learning and teaching technologies : opportunities and challenges / Anil Aggarwal. - Hershey ; London : Idea Group, cop. 2000. - VI, 372 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo
ISBN 1-878-28960-8
a) Education - Computer network resources b) Teaching - Computer network resources c) Internet in education d) izobraževanje e) računalniške mreže f) učenje na daljavo g) WBL - Web Based Learning h) tehnike učenja i) infrastruktura j) pregledno delo

37:004.7
COBISS-ID 23329541


50 ŠTUDIJ IN VARSTVO OKOLJA.


17.
DRAKE, Frances
        Global warming : the science of climate change / Frances Drake. - London : Arnold ; New York : Oxford University Press, 2000. - XII, 273 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 0-340-65302-7 (broš.) ISBN 0-340-65301-9 (vezano)
a) meteorologija b) ekologija c) onesnaževanje zraka d) klimatske spremembe e) segrevanje ozračja f) zgodovinski pregled g) meritve h) računalniški modeli

551.5:504.3
COBISS-ID 271574

18.
ECCLESTON, Charles H.
        Environmental impact statements : a comprehensive guide to project and strategic planning / Charles H. Eccleston. - New York : J. Wiley & Sons, cop. 2000. - XX, 346 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo
ISBN 0-471-35868-1
a) Environmental impact statements - United States b) ekologija c) strateško planiranje d) projektno planiranje e) učinki na okolje f) ZDA

502/504:65.012.2
COBISS-ID 23380997

19.
        ENVIRONMENTAL pollution and plant responses / edited by Shashi Bhushan Agrawal, Madhoolika Agrawal. - Boca Raton : Lewis publishers, 1999. - 393 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija na koncu vsakega prispevka
ISBN 1-56670-341-7
a) ekologija b) onesnaževanje okolja c) klimatske spremembe d) poškodbe rastlin e) vplivi na rastline f) fiziologija rastlin g) ozon h) ogljikov dioksid i) žveplov dioksid j) kisli dež k) biotska raznovrstnost l) industrijska območja m) monitoring n) zborniki

504.05/.06:581.1
581.5
504.5/.6
COBISS-ID 2928249

20.
GOTTLIEB, Robert, 1944-
        Environmentalism unbound : exploring new pathways for change / Robert Gottlieb. - Cambridge (Mass.) ; London : The MIT Press, cop. 2001. - XVII, 396 str. ; 24 cm. - (Urban and industrial environments)

Kazalo
ISBN 0-262-07210-6
a) Environmentalism - United States b) Environmental justice - United States c) Pollution prevention - United States d) ekologija e) onesnaževanje okolja f) preprečevanje onesnaženj g) čiste tehnologije h) prestrukturiranje industrije i) proizvodnja hrane j) ekološka politika

502/504
COBISS-ID 23383045

21.
        LIFE cycle engineering of plastics : technology, economy and the environment / L. Lundquist ... . - Amsterdam : Elsevier, 2000. - XIII, 206 str. : graf. prikazi, tabele ; 25 cm

Kazala
ISBN 0-08-043886-5
a) Plastics b) Product life cycle c) ekologija d) industrija plastičnih mas e) plastične mase f) polimeri g) življenski ciklus izdelka h) ravnanje z odpadki i) recikliranje plastike j) razvoj izdelka k) ekološki aspekt l) študije primerov

678:504.06
COBISS-ID 5426972

22.
NEBEL, Bernard J.
        Environmental science : the way the world works / Bernard J. Nebel, Richard T. Wright. - 7th ed. - Upper Saddle River : Prentice Hall, cop. 2000. - XIII, 664 str. : ilustr. ; 29 cm

Bibliografija: str. 615-628. - Kazalo
ISBN 0-13-083134-4
a) Environmental sciences b) Environmental sciences c) ekologija d) varstvo okolja e) ekosistemi f) populacije g) evolucijske spremembe h) demografija i) demografska aksplozija j) obnovljivi resursi k) energetski viri l) obnovljivi viri energije m) onesnaževanje okolja n) preprečevanje onesnaženja o) sonaravno gospodarjenje p) učbeniki

502/504
COBISS-ID 23493381


51 MATEMATIKA.


23.
BOYD, Donald W.
        Systems analysis and modeling : a macro-to-micro approach with multidisciplinary applications / Donald W. Boyd. - San Diego : Academic Press, cop. 2001. - XI, 365 str. : ilustr. ; 23 cm

Kazalo
ISBN 0-12-121851-1
a) System analysis b) Mathematical models c) matematika d) sistemska analiza e) matematični modeli f) deterministični modeli g) stohastični modeli h) aplikacije i) tehnika

519.87+519.7
COBISS-ID 22896645

24.
COFMAN, Judita
        Kaj naj rešujemo? / Judita Cofman ; . - Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 2001. - 159 str. : graf. prikazi ; 20 cm. - (Knjižnica Sigma, ISSN 1408-1547 ; 70)

Prevod dela: What to solve?. - Kazalo
Dosedanja vsebina:
Zv. 1. - 2001
ISBN 961-212-115-X (zv. 1)
a) matematika b) interacije c) iskanje vzorcev d) izjeme e) posebni primeri f) posploševanje problemov g) obratni problemi h) naloge i) rešitve j) učbeniki

517.5(076.3)
COBISS-ID 111684352

25.
COOK, Nigel P., 1961-
        Introductory mathematics / Nigel P. Cook. - 3rd ed. - Upper Saddle River : Merrill Prentice Hall, cop. 2001. - XXII, 293 str. : ilustr. ; 26 cm + 1 CD-ROM

Kazalo
ISBN 0-13-016132-2 (broš.)
a) Mathematics b) matematika c) števila d) merski sistemi e) algebra f) enačbe g) formule h) trigonometrija i) logaritmi j) grafi k) učbeniki za visoke šole

51(075.8)
COBISS-ID 23593989

26.
DIESTEL, Reinhard
        Graph theory / Reinhard Diestel. - 2nd ed. - New York : Springer, cop. 2000. - XIV, 312 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Graduate texts in mathematics ; 173)

Kazali
ISBN 0-387-95014-1 (vezano) ISBN 0-387-98976-5 (broš.)
a) Graph theory b) matematika c) teorija grafov d) prirejanje e) povezovanje f) planarni grafi g) barvanje h) pretoki i) substrukture j) Hamiltonovi cikli k) naključni grafi l) drevesa m) učbeniki

519.17
COBISS-ID 23309061

27.
DOBOVIŠEK, Mirko
        Naloge iz algebre I / Mirko Dobovišek, Damjan Kobal, Bojan Magajna. - 6. natis. - Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 2000 (Ljubljana : Biro M). - 146 str. ; 24 cm. - (Izbrana poglavja iz matematike in računalništva, ISSN 1408-0850 ; 20)

400 izv. - Bibliografija: str. 4
ISBN 961-212-108-7
a) Linearna algebra - Vaje za visoke šole b) matematika c) algebra d) analiza e) vektorski prostori f) matrike g) transformacije h) polinomi i) determinante j) vaje k) rešitve l) učbeniki za visoko šolo

<512+514>(075.8)(076.1/.2)
MSC 2000:
00A07
15-01
COBISS-ID 109498624

28.
DUGOPOLSKI, Mark
        Intermediate algebra / Mark Dugopolski. - Edition 3. - Boston : McGraw Hill, cop. 2000. - XVIII, 663, <55> str. : ilustr. ; 26 cm

- - ALEKS user's guide / Harold D. Baker. - 20 str. : ilustr. ; 24 cm
- - Dugopolski SMART CD-ROM to accompany Intermediate algebra / Kenneth C. Laudon, Jane P. Laudon. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
ISBN 0-07-229466-3 ISBN 0-07-229484-1 (AIE) ISBN 0-07-243551-8 (ALEKS) ISBN 0-07-229481-7 (CD-ROM)
a) matematika b) algebra c) realna števila d) linearne enačbe e) grafi f) funkcije g) kartezijski koordinatni sistem h) eksponenti i) polinomi j) kvadratne enačbe k) logaritmične funkcije l) eksponencialne funkcije m) učbeniki za visoke šole

512.6(075.8)
COBISS-ID 23592709

29.
GOLDSTEIN, Larry Joel
        Finite mathematics & its applications / Larry J. Goldstein, David I. Schneider, Martha J. Siegel. - 7th ed. - Upper Saddle River : Prentice Hall, cop. 2001. - XVII, 644, <65> str. : ilustr. ; 26 cm

Kazalo
ISBN 0-13-018678-3
a) Mathematics b) matematika c) linearne enačbe d) matrike e) linearno programiranje f) simplex metoda g) nizi h) verjetnost i) statistika j) Markovi procesi k) teorija iger l) diferencialne enačbe m) logika n) grafi o) uporaba p) finance q) primeri r) rešitve s) učbeniki za visoke šole

519.2:519.6(075.8)(076.1)
COBISS-ID 22898949

30.
HEILBRON, John Lewis
        Geometry civilized : history, culture, and technique / J. L. Heilbron. - Reprinted new as paperback (with corrections). - Oxford : Clarendon Press, 2000. - VIII, 309 str., <8> str. pril. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo
ISBN 0-19-850690-2 (broš.) ISBN 0-19-850078-5
a) Geometry, Plane b) matematika c) geometrija d) zgodovinski pregled e) geometrijski liki f) aplikacije g) geometrijski vzorci h) arhitektura

514:7
COBISS-ID 22902277

31.
MITIN, Vladimir V.
        Modern advanced mathematics for engineers / Vladimir V. Mitin, Dmitri A. Romanov, Michael P. Polis. - New York : J. Wiley & Sons, cop. 2001. - XVIII, 308 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-471-41770-X
a) uporabna matematika b) notacija c) teorija nizov d) preslikave e) matematična logika f) algebrajske strukture g) metrika h) matrike i) topološke lastnosti j) Hilbertovi prostori k) Fourierove vrste l) operatorske enačbe m) Laplaceove transformacije n) Fourierove transformacije o) parcialne diferencialne enačbe p) učbeniki

510/511+517.9
COBISS-ID 23403781

32.
PERKO, Lawrence
        Differential equations and dynamical systems / Lawrence Perko. - 3rd ed. - New York : Springer, cop. 2001. - XIV, 553 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Texts in applied mathematics ; 7)

Kazalo
ISBN 0-387-95116-4
a) Differential equations, Nonlinear b) Differentiable dynamical systems c) uporabna matematika d) dinamični sistemi e) linearni sistemi f) nelinearni sistemi g) analitični prostori h) bifurkacijska teorija i) diferencialne enačbe j) učbeniki

517.9
COBISS-ID 23404293

33.
ROGELJ, Roman
        Statistika 2 / Roman Rogelj. - 1. izd. - Ljubljana : Ekonomska fakulteta, 2000 (Ljubljana : Copis). - 267 str. : graf. prikazi, tabele ; 29 cm. - (EF. Skripta)

400 izv.
ISBN 961-6343-30-0
a) Statistika - Učbeniki za visoke šole b) matematična statistika c) statistično raziskovanje d) teorija porazdelitev e) frekvenčne porazdelitve f) normalne porazdelitve g) verjetnost h) vaje i) rešitve j) učbeniki za visoke šole

519.22:311.1/.2(075.8)(076.1/.2)
COBISS-ID 105932288

34.
SELVADURAI, A. P. S.
        Partial differential equations in mechanics / A. P. S. Selvadurai. - Berlin : Springer, 2000. - 2 zv. : ilustr. ; 25 cm

Dosedanja vsebina:
2: The biharmonic equation, Poisson's equation. - XVIII, 698 str.
ISBN 3-540-67284-2 (zv. 1) ISBN 3-540-67284-2 (zv. 2)
a) Mechanics, Analytic b) Differential equations, Partial c) matematika d) parcialne diferencialne enačbe e) aplikacije f) mehanika g) biharmonična enačba h) Poissonova enačba i) učbeniki

517.954/.956
COBISS-ID 23404037

35.
TOMŠIČ, Gabrijel
        Matematika III / Gabrijel Tomšič, Tomaž Slivnik. - 2. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 2001. - 175 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija: str. 173. - Kazalo
ISBN 961-6371-08-8
a) Matematika - Učbeniki za visoke šole b) matematika c) diferencialna geometrija d) mnogoterni integrali e) vektorska analiza f) krivuljni integrali g) ploskovni integrali h) kompleksna analiza i) učbeniki za visoke šole

<514.7+517.3>(075.8)
COBISS-ID 110678272

36.
ZIENKIEWICZ, Olgierd Cecil
        The finite element method. Vol. 1, The basis / O.C. Zienkiewicz, R.L. Taylor. - 5th ed. - Oxford : Butterworth-Heinemann, 2000. - XVI, 689 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali
ISBN 0-7506-5049-4 ISBN 0-3407-5984-4 (komplet)
a) Finite element method b) Engineering mathematics c) tehnična matematika d) numerične metode e) metoda končnih elementov f) strukturna analiza g) aplikacije h) mehanika i) tehnika j) učbenik za visoke šole

51-7(075.8)
COBISS-ID 15339815

37.
ZIENKIEWICZ, Olgierd Cecil
        The finite element method. Vol. 2, Solid mechanics / O.C. Zienkiewicz, R.L. Taylor. - 5th ed. - Oxford : Butterworth-Heinemann, 2000. - XIV, 459 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali
ISBN 0-7506-5055-9
a) Finite element method b) Engineering mathematics c) Solid mechanics d) tehnična matematika e) numerične metode f) metoda končnih elementov g) mehanika h) tehnika i) aplikacije j) učbenik za visoke šole

51-7(075.8)
COBISS-ID 15340583

38.
ZIENKIEWICZ, Olgierd Cecil
        The finite element method. Vol. 3, Fluid dynamics / O.C. Zienkiewicz, R.L. Taylor. - 5th ed. - Oxford : Butterworth-Heinemann, 2000. - XIV, 334 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali
ISBN 0-7506-5050-8
a) Finite element method b) Engineering mathematics c) tehnična matematika d) numerične metode e) metoda končnih elementov f) dinamika fluidov g) aplikacije h) tehnika i) učbenik za visoke šole

51-7:532.5(075.8)
COBISS-ID 15340839


519.68 RAČUNALNIŠTVO. RAČ.(MAT.) PROGRAMIRANJE.


39.
ARCHER, Tom
        Inside C# : architectural reference / Tom Archer. - Redmond : Microsoft Press, cop. 2001. - XXII, 403 str. ; 24 cm + 1 CD-ROM

Kazalo
ISBN 0-7356-1288-9
a) računalništvo b) programski jeziki c) C # d) objektno orientirano programiranje e) objektno orientirani jeziki f) priročniki

004.43
COBISS-ID 22932741

40.
BALL, Stuart R., 1956-
        Analog interfacing to embedded microprocessors : real world design / Stuart Ball. - Boston (Mass.) : Newnes, 2001. - XI, 271 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazala
ISBN 0-7506-7339-7 (broš.)
a) Embedded computer systems - Design and construction b) Microprocessors c) računalništvo d) računalniški sistemi e) strojna oprema f) analogni vmesniki g) vgrajeni mikroprocesorji h) načrtovanje i) konstrukcija j) digitalno-analogni pretvorniki k) senzorji l) pogoni m) pregledno delo

004.3
COBISS-ID 23072005

41.
BAUER, Peter J.
        Special edition using Adobe Illustrator 9 / Peter Bauer. - 1st printing. - Indianapolis : Que, 2001. - XIV, 859 str., <14> str. barvnih pril. : ilustr. (nekatere barvne) ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-7897-2427-8
a) Adobe Illustrator (Computer file) b) Computer graphics c) računalništvo d) računalniška grafika e) programska oprema f) Illustrator 9 g) bitne slike h) obdelava slik i) pripomočki za risanje j) preoblikovanje k) polnila l) barvila m) transformacije n) priročniki

004.42
COBISS-ID 23590917

42.
BAYES, Steve, 1959-
        The Avid handbook : Avid Symphony, Avid Media Composer and Avid Xpress / Steve Bayes. - 3rd ed. - Boston : Focal Press, cop. 2000. - XII, 319 str. : ilustr. ; 26 cm

Kazalo
ISBN 0-240-80404-X
a) Video tapes - Editing - Data processing b) Motion pictures - Editing - Data processing c) računalništvo d) programska oprema e) AVID f) obdelava podatkov g) gibajoče slike h) filmi i) video trakovi j) priročniki

004.42:778.58
COBISS-ID 23325701

43.
BHANGAL, Sham
        Foundation ActionScript / Sham Bhangal. - Birmingham : Friends of ED, cop. 2000. - 494 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 1-903450-32-2
a) Flash (Computer file) b) Computer animation c) ActionScript (Computer program language) d) Web sites - Design e) računalništvo f) računalniška grafika g) računalniška animacija h) programski jeziki i) ActionScript j) Web strani k) načrtovanje l) priročniki

004.43
COBISS-ID 23455493

44.
BOBROWSKI, Steven M.
        Oracle8i for Linux starter kit / Steve Bobrowski. - Berkeley : Osborne/McGraw-Hill, cop. 2000. - XVII, 478 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 CD-ROM

Kazalo
ISBN 0-07-212442-3
a) Oracle (Computer file) b) Linux c) Linux (Computer file) d) Oracle (Computer file) e) Relational databases f) Database management g) računalništvo h) baze podatkov i) podatkovne baze j) upravljanje baz k) Oracle 8i l) linux okolje m) relacijske baze n) programska oprema o) varnost p) zanesljivost q) priročniki

004.6
COBISS-ID 23311621

45.
BOLLUYT, James E.
        Design modeling with Pro/ENGINEER : Pro/E 2000i <sup>2 / James E. Bolluyt. - 5th ed. - Shawnee-Mission (Kansas) : Schroff Development Corporation, 2001. - VIII, 206 str. : ilustr. ; 28 cm. - (SDC Publications)

Bibliografija: str. 201-202. - Kazalo
ISBN 1-58503-024-4
a) računalništvo b) računalniški programi c) Pro/Engineer d) računalniška grafika e) konstruiranje f) modeliranje g) priročniki

004.4:747
COBISS-ID 23461893

46.
BYRNE, Jason
        Guide to Webcams / by Jason Byrne & John Breeden. - Indianapolis : Prompt, cop. 2000. - XV, 288 str. : ilustr. ; 24 cm. - (SAMS Technical Publishing connectivity series)

Kazalo
ISBN 0-7906-1220-8
a) Digital video b) World Wide Web c) Digital cameras d) računalništvo e) računalniške mreže f) informacijska tehnologija g) digitalni video h) digitalne kamere i) priročniki

004.738.5:621.377.6:771.31
COBISS-ID 23352325

47.
CHAPMAN, Nigel P.
        Flash 5 interactivity and scripting / Nigel Chapman ; with flash animations and graphics by Jenny Chapman. - Chichester : J. Wiley & Sons, cop. 2001. - XI, 251 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-471-49781-9
a) Flash (Computer file) b) Computer animation c) Computer graphics d) računalništvo e) programska oprema f) Flash 5 g) ActionScript h) računalniška grafika i) računalniška animacija j) interaktivnost k) Web strani l) pregledno delo

004.42
COBISS-ID 23456517

48.
CLARKSON, Mark Alan, 1960-
        Flash 5 cartooning / Mark Clarkson. - New York : Hungry Minds, 2001. - XI, 231 str. : ilustr. ; 26 cm + 1 elektronski optični disk (CD-ROM)

Kazalo
ISBN 0-7645-3547-1
a) Flash (Computer file) b) Computer animation c) računalništvo d) programska oprema e) Flash 5 f) računalniška grafika g) računalniška animacija h) risani film i) risanje j) načrtovanje

004.42
COBISS-ID 23350533

49.
        CONFIGURING exchange server 2000. - Rockland : Syngress, cop. 2001. - XXXI, 627 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 1-928994-25-3
a) računalništvo b) računalniške mreže c) izmenjevalni sistemi d) programska oprema e) Exchange 2000 Server f) integracije g) varnost h) upravljanje omrežij i) arhitektura mrež j) pregledno delo

004.7
COBISS-ID 23459333

50.
COUCHMAN, Jason S.
        Oracle8 Certified Professional DBA certification exam guide / Jason S. Couchman. - Berkeley : Osborne McGraw-Hill, cop. 1999. - XXXI, 1187 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 CD-ROM

Kazalo
ISBN 0-07-212087-8
a) Oracle (Computer file) - Examinations - Study guides b) Electronic data processing personnel - Certification c) Database management - Examinations - Study guides d) računalništvo e) podatkovne baze f) baze podatkov g) programska oprema h) Oracle 8 i) upravljanje baz j) objekti baz k) kreiranje objektov l) naloge m) sistemi za upravljanje baz n) priročniki

004.6(075)
COBISS-ID 23316229

51.
COUCHMAN, Jason S.
        Oracle8 certified professional DBA practice exams / Jason S. Couchman. - Berkeley : Osborne/McGraw-Hill, cop. 2000. - XXV, 542 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 CD-ROM

Kazalo
ISBN 0-07-212700-7
a) Oracle (Computer file) b) Oracle (Computer file) - Examinations - Study guides c) Electronic data processing personnel - Certification d) Database management - Examinations - Study guides e) računalništvo f) podatkovne baze g) baze podatkov h) programska oprema i) Oracle 8 j) upravljanje baz k) objekti baz l) kreiranje objektov m) naloge n) sistemi za upravljanje baz o) priročniki

004.6(075)
COBISS-ID 23315973

52.
COUCHMAN, Jason S.
        Oracle8i certified professional DBA certification exam guide / Jason Couchman, Ulrike Schwinn. - Berkeley : Osborne McGraw-Hill, cop. 2001. - XXXVI, 1156 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 CD-ROM

Kazalo
ISBN 0-07-213060-1
a) Oracle (Computer file) - Examinations - Study guides b) računalništvo c) podatkovne baze d) baze podatkov e) programska oprema f) Oracle 8i g) upravljanje baz h) objekti baz i) kreiranje objektov j) naloge k) sistemi za upravljanje baz l) priročniki

004.6(075)
COBISS-ID 23311877

53.
COUCHMAN, Jason S.
        Oracle8i certified professional DBA practice exams / Jason Couchman. - 2nd ed. - New York : Osborne McGraw-Hill, cop. 2001. - XXIX, 659 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 CD-ROM

Kazalo
ISBN 0-07-213341-4
a) Oracle (Computer file) - Examinations - Study guides b) računalništvo c) podatkovne baze d) baze podatkov e) programska oprema f) Oracle 8i g) upravljanje baz h) objekti baz i) kreiranje objektov j) naloge k) sistemi za upravljanje baz l) priročniki

004.6(075)
COBISS-ID 23314693

54.
CURTIS, Hillman
        Flash Web design : the art of motion graphics : the V5 remix / by Hillman Curtis. - Indianapolis : New Riders, 2001. - 264 str. : ilustr. ; 26 cm

Kazalo
ISBN 0-7357-1098-8
a) Macromedia Flash (Computer file) b) računalništvo c) programska oprema d) Flash 5 e) računalniška grafika f) računalniška animacija g) makromedia h) digitalni video i) Web strani j) priročniki

004.4:004.92
COBISS-ID 23455237

55.
DANDA, Matthew, 1971-
        Protect yourself online / Matthew Danda. - Redmond : Microsoft Press, cop. 2001. - XXVI, 337 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-7356-1188-2
a) Computer networks - Security measures b) Computer security c) računalništvo d) računalniške mreže e) varnost f) varnostni ukrepi g) zanesljivost h) elektronska pošta i) zasebnost j) kriptografija k) kodiranje l) računalniški virusi m) priročniki

004.7.004.4
COBISS-ID 22917125

56.
DAWES, Chip
        OCP : Oracle8i DBA SQL and PL/SQL study guide / Chip Dawes, Biju Thomas. - San Francisco : Sybex, cop. 2000. - XLI, 501 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 CD-ROM

Nasl. na škatli: OCP Oracle8i DBA certification kit. - Na hrbtu: Exam 1Z0-001. - Kazalo
ISBN 0-7821-2682-0 ISBN 0-7821-2685-5 (set)
a) Oracle (Computer file) b) Oracle (Computer file) c) Electronic data processing personnel - Certification d) Database management - Examinations - Study guides e) SQL (Computer program language) f) računalništvo g) baze podatkov h) podatkovne baze i) programska oprema j) Oracle 8i k) upravljanje baz l) relacijske baze m) informacijska tehnologija n) OCP - Oracle Certified Professional o) programski jeziki p) SQL q) PL/SQL r) SQL - Structured Query Language s) priročniki

004.6(075)
COBISS-ID 23534341

57.
DELMATER, Rhonda
        Data mining explained : a manager's guide to customer-centric business intelligence / Rhonda Delmater and Monte Hancock. - Boston : Digital Press, cop. 2001. - XIX, 392 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 1-55558-231-1 (broš.)
a) Data mining b) računalništvo c) iskanje podatkov d) odkrivanje znanja e) iskanje informacij f) baze podatkov g) odkrivanje znanja h) upravljanje znanja i) telekomunikacije j) pregledno delo

659.2:004
COBISS-ID 23326469

58.
DONNELLY, Vanessa, 1963-
        Designing easy-to-use websites : a hands-on approach to structuring successful websites / Vanessa Donnelly. - Harlow : Addison-Wesley, 2001. - XXIII, 452 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 CD-ROM

Kazalo
ISBN 0-201-67468-8
a) Web sites - Design b) računalništvo c) računalniške mreže d) Web strani e) načrtovanje f) razvoj g) zahteve h) analize zahtev i) informacijski modeli j) priročniki

004.7
COBISS-ID 23321861

59.
ETHIER, Stephen J.
        Instant AutoCAD : essentials / Stephen J. Ethier, Christine A. Ethier. - Upper Saddle River ; Columbus : Prentice Hall, cop. 2000. - XI, 196 str. : ilustr. ; 28 cm + 1 CD-ROM

Kazalo
ISBN 0-13-011414-6
a) AutoCAD b) Computer graphics c) računalništvo d) programska oprema e) AutoCAD f) računalniška grafika g) načrtovanje h) učbeniki za visoke šole

004.42:004.92(075.8)
COBISS-ID 23324933

60.
        FLASH 5 studio / Nikhil Adnani ... . - Birmingham : Friends of ED, 2001. - 763 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 CD-ROM

Kazalo
ISBN 1-903-45030-6
a) računalništvo b) programska oprema c) Flash 5 d) računalniška grafika e) računalniška animacija f) 3D aplikacije g) Web strani h) načrtovanje i) priročniki

004.42
COBISS-ID 23455749

61.
GOLDBERG, David Edward, 1953-
        Genetic algorithms in search, optimization, and machine learning / David E. Goldberg. - 21th printing. - Boston : Addison-Wesley, 2000, cop. 1989. - XIII, 412 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Bibliografija: str. 381-401. - Kazalo
ISBN 0-201-15767-5
a) računalništvo b) umetna inteligenca c) genetski algoritmi d) uporaba e) iskanje f) optimizacija g) strojno učenje h) pregledno delo

519.87
COBISS-ID 23575813

62.
GOOKIN, Dan
        Word 2000 za Windows za telebane / Dan Gookin ; . - Ljubljana : Pasadena, 2001 (Ljubljana : Hren). - XVI, 365 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Word 2000 for Windows for dummies. - Kazalo
ISBN 961-6065-98-X
a) Word 2000 for Windows - Priročniki b) Urejevalniki besedil - Priročniki c) računalništvo d) programska oprema e) Word 2000 f) windows okolje g) urejevalniki besedil h) oblikovanje besedil i) priročniki

004.42
COBISS-ID 111537920

63.
GUERRERO, Fernando G.
        Microsoft SQL Server 2000 programming by example / Fernando G. Guerrero, Carlos Eduardo Rojas. - Indianapolis (Ind.) : Que, 2001. - XVII, 771 str. ; 24 cm + 1 elektronski optični disk (CD-ROM)

Kazalo
ISBN 0-7897-2449-9
a) Microsoft SQL Server (Computer file) b) računalništvo c) relacijske baze podatkov d) upravljanje baz e) SQL Server 2000 f) programiranje g) načrtovanje baz h) poslovna logika i) poizvedovanje j) učbeniki

004.6
COBISS-ID 22931461

64.
HAHN, Harley, 1952-
        Harley Hahn's Internet & Web yellow pages / Harley Hahn. - 2001 ed. - Berkeley : Osborne/McGraw Hill, cop. 2001. - XLIV, 916 str. : ilustr. ; 26 cm + 1 CD-ROM

Kazalo
ISBN 0-07-212785-6 (broš.)
a) Internet - Directories b) World Wide Web - Directories c) računalništvo d) računalniške mreže e) Internet f) Web g) adresar naslovov h) kazalo

004.7
COBISS-ID 23348997

65.
        HOW to design programs : an introduction to programming and computing / Matthias Felleisen ... . - Cambridge (Mass.) ; London : The MIT Press, cop. 2001. - XXX, 693 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-262-06218-6
a) Computer programming b) Electronic data processing c) računalništvo d) računalniško programiranje e) programski inženiring f) programska oprema g) načrtovanje h) obdelave podatkov i) priročniki

004.42
COBISS-ID 23329029

66.
        INFORMATION security management : global challenges in the new millennium / Gurpreet Dhillon. - Hershey : Idea Group, cop. 2001. - II, 184 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo
ISBN 1-878289-78-0
a) Computer security - Management b) računalništvo c) informatika d) informacijski sistemi e) varnost f) zanesljivost g) varovanje podatkov h) pregledno delo

659.2:004.4
COBISS-ID 23335941

67.
JAKOBS, Kai, 1957-
        Information technology standards and standardization : a global perspective / Kai Jakobs. - Hershey ; London : Idea Group, cop. 2000. - II, 264 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo
ISBN 1-878-28970-5
a) Information technology - Standards b) Information technology - Standards c) računalništvo d) informatika e) informacijska tehnologija f) standardizacija g) standardi h) pregledno delo

659.2:004:006
COBISS-ID 23329797

68.
        JAVASERVER pages application development / Ben Forta... . - Indianapolis, Indiana : SAMS, cop. 2001. - 398 str. : tabele ; 23 cm

- - JavaServer pages application development . - 1 optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
ISBN 0-672-31939-X
a) računalništvo b) računalniške mreže c) spletne strani d) oblikovanje e) aplikacije f) Web strani g) programska oprema h) JavaServer Pages 1.2 i) Servlets 2.2 j) pregledno delo

004.7
COBISS-ID 45621505

69.
JOHNSON, Joseph C.
        OCP : Oracle8i DBA performance tuning and network administration study guide / Joseph C. Johnson, Matthew Weishan. - San Francisco : SYBEX, cop. 2000. - LXXIII, 771 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 CD-ROM

Nasl. na škatli: OCP Oracle8i DBA certification kit. - Na brbtu: Exams 1Z0-024 & 1Z0-026. - Kazalo
ISBN 0-7821-2684-7 ISBN 0-7821-2685-5 (set)
a) Oracle (Computer file) b) Oracle (Computer file) - Examinations - Study guides c) Electronic data processing personnel - Certification d) Database management - Examinations - Study guides e) Computer networks - Examinations - Study guides f) računalništvo g) baze podatkov h) podatkovne baze i) programska oprema j) Oracle 8i k) računalniške mreže l) upravljanje mrež m) upravljanje baz n) relacijske baze o) priročniki

004.6(075)
COBISS-ID 23534597

70.
KHOSROWPOUR, Mehdi, 1951-
        Pitfalls and triumphs of information technology management / Mehdi Khosrowpour. - Hershey ; London : Idea Group, cop. 2001. - VII, 335 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo
ISBN 1-878289-61-6 (broš.)
a) Information technology - Management - Case studies b) računalništvo c) informacijska tehnologija d) upravljanje informatike e) ekonomski razvoj f) elektronsko poslovanje g) navidezne pisarne h) informacijski sistemi i) mobilne tehnologije j) zborniki

659.2:004(063)
COBISS-ID 23333637

71.
LALA, Parag K., 1948-
        Self-checking and fault-tolerant digital design / Parag K. Lala. - San Francisco : Morgan Kaufmann, cop. 2001. - XII, 216 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo
ISBN 0-12-434370-8
a) Electronic digital computers - Design and construction b) Fault-tolerant computing c) Logic design d) Sequential machine theory e) računalništvo f) računalniki g) načrtovanje h) konstruiranje i) računalništvo j) elektronski digitalni računalniki k) logično načrtovanje konstrukcij l) sekvenčna teorija m) zanesljivost n) odkrivanje napak o) korekcijske kode p) samo-preverjanje q) pregledno delo

004.3.004.6
COBISS-ID 2141012

72.
MATSCHULAT, Holger
        Dictionary of monitor technology / Holger Matschulat. - Dorchester : Elektor Electronics, 2000. - X, 276 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 264. - Kazalo
ISBN 0-905705-64-5
a) Computer input-output equipment - Dictionaries b) Computer interfaces - Dictionaries c) Information display systems - Dictionaries d) računalništvo e) strojna oprema f) tehniški slovarji g) monitorji h) računalniški i) televizijski j) tehnologija monitorjev k) enciklopedije

004(038)=20
COBISS-ID 23452165

73.
MCGLOUGHLIN, Stephen
        Multimedia : concepts and practice and student CD / Stephen McGloughlin. - Upper Saddler River : Prentice Hall, cop. 2001. - XXV, 429 str. : ilustr. ; 28 cm + 1 CD-ROM

Kazalo
ISBN 0-13-018830-1
a) računalništvo b) multimedijski sistemi c) večpredstavnost d) multimedia e) 3D grafika f) animacije g) digitalni zvok h) digitalni video i) priročniki

004.7:621.39
COBISS-ID 23457541

74.
MEYER, Trish
        Creating motion graphics with After Effects / Trish & Chris Meyer. - San Francisco : CMP Books, cop. 2000. - XVI, 477 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 CD-ROM

Kazalo
ISBN 0-87930-606-8
a) Adobe After Effects b) Cinematography - Special effects - Data processing c) Computer animation d) računalništvo e) računalniška grafika f) digitalni video g) posebni efekti h) TV i) filmi j) pregledno delo

004.92
COBISS-ID 23343109

75.
        MICROSOFT SQL Server 2000 resource kit. - Redmond : Microsoft Press, cop. 2001. - XXXVI, 1159 str. : ilustr. ; 24 cm + 2 CD-ROM-a

Kazalo
ISBN 0-7356-1266-8
a) računalništvo b) relacijske baze podatkov c) upravljanje podatkovnih baz d) SQL Server 2000 e) zagotavljanje varnosti f) BLOD - Binary Large Object g) Web programiranje h) iskanje podatkov i) dostopnost podatkov j) skladiščenje podatkov k) pregledno delo

004.6
COBISS-ID 22935301

76.
MITCHELL, Tom Michael
        Machine learning / Tom M. Mitchell. - New York : McGraw-Hill, cop. 1997. - XVII, 414 str. : ilustr. ; 25 cm. - (McGraw-Hill series in computer science. Artificial intelligence)

Bibliografija ob posameznih poglavjih. - Kazali
ISBN 0-07-042807-7
a) računalništvo b) strojno učenje c) računalniški algoritmi d) koncept učenja e) odločitveno drevo f) nevronske mreže g) umetna inteligenca h) razvojne hipoteze i) genetski algoritmi j) pravila učenja k) pregledno delo

519.87
COBISS-ID 3792935

77.
        NEW masters of flash / ; translators Dominic Lowe ... et al.>. - Lincoln Road ; Olton ; Birmingham : Friendsof, cop. 2000. - 525 str. : barvne ilustr. ; 25 cm

- - New masters of flash . - 1 optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
Podatki z enote
ISBN 1-903450-03-9
a) računalništvo - multimedia - računalniški programi - Flash 5 - računalniška grafika - računalniške igre b) računalništvo c) programska oprema d) Flash 5 e) računalniška grafika f) računalniške mreže g) Web animacija h) multimedijski sistemi i) Web strani j) načrtovanje k) priročniki

004.42
COBISS-ID 45684225

78.
PEČENKO, Nikolaj
        Moj prenosnik : navodila za uporabo prenosnega računalnika / Nikolaj Pečenko. - Ljubljana : Pasadena, 2001 (Ljubljana : Schwarz). - 131 str. : ilustr. ; 21 cm

Kazalo
ISBN 961-6361-08-2
a) Prenosni računalniki - Priročniki b) računalništvo c) strojna oprema d) osebni računalniki e) prenosni računalniki f) sestavni deli g) priključki h) zunanje naprave i) dodatne naprave j) programska oprema k) operacijski sistemi l) Windows Me m) večpredstavnost n) Internet o) vzdrževanje p) priročniki

004.382.73(035)
COBISS-ID 111816448

79.
PERRY, Greg
        Absolute beginner's guide to programming / Greg Perry. - 2nd ed. - Indianapolis : Que, 2001. - XIV, 416 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-7897-2529-0
a) računalništvo b) računalniško programiranje c) osnove d) različna okolja e) C f) C++ g) Internet h) HTML i) DHTML j) XML k) Java l) JavaScript m) učbeniki

004.42(075)
COBISS-ID 22932229

80.
        PROFESSIONAL ASP data access / Dino Esposito ... . - Birmingham : Wrox Press, cop. 2000. - XXV, 1301 str. : tabele ; 23 cm. - (Programmer to programmer)

ISBN 1-861003-92-7
a) računalništvo - podatkovne baze - Internet - ASP 3.0 b) računalništvo c) računalniške mreže d) Web strani e) programiranje strani f) baze podatkov g) relacijske baze h) dostopnost baz i) iskanje podatkov j) varnost k) zanesljivost l) pregledno delo

004.6
COBISS-ID 45607425

81.
SANDERS, William B.
        Flash 5 f/x and design / by Bill Sanders. - Scottsdale : Coriolis, cop. 2001. - XXV, 332 str., <16> str. barvnih pril. : ilustr. ; 26 cm + 1 CD-ROM. - (F/x and design)

Kazalo
ISBN 1-57610-816-3
a) Flash (Computer file) b) Computer animation c) Multimedia systems d) Web sites - Design e) računalništvo f) programska oprema g) Flash 5 h) računalniška grafika i) računalniška animacija j) multimedijski sistemi k) Web strani l) načrtovanje m) priročniki

004.42
COBISS-ID 23456261

82.
SCHRAND, Richard
        Photoshop 6 visual jumpstartTM / Richard Schrand. - San Francisco : SYBEX, cop. 2001. - XVIII, 260 str. : ilustr. ; 26 cm

Kazalo
ISBN 0-7821-2866-1
a) Adobe Photoshop (Computer file) b) računalništvo c) programska oprema d) Photoshop 6 e) računalniška grafika f) digitalne slike g) obdelava slik h) orodja za obdelavo i) priročniki

004.42
COBISS-ID 23328517

83.
SEIDMAN, Claude, 1964-
        Data mining with Microsoft SQL server 2000 technical reference / Claude Seidman. - Redmond : Microsoft Press, cop. 2001. - XIV, 367 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo
ISBN 0-7356-1271-4
a) SQL server b) Data mining c) računalništvo d) iskanje podatkov e) rudarjenje podatkov f) odkrivanje znanja g) SQL strežniki h) pristopi k iskanju i) metode iskanja j) pregledno delo

659.2:004
COBISS-ID 22935045

84.
SHIH, Randy H.
        Parametric modeling with pro/ENGINEER : / Randy H. Shih. - Shawnee-Mission (Kansas) : Schroff Development Corporation, 2000. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 28 cm. - (SDC Publications)

Kazalo
ISBN 1-58503-023-6
a) računalništvo b) računalniški programi c) Pro/Engineer d) računalniška grafika e) konstruiranje f) parametrični modeli g) priročniki

004.4:747
COBISS-ID 23461637

85.
        STRATEGIC information technology : opportunities for competitive advantage / Raymond Papp. - Hershey : Idea Group, cop. 2001. - III, 300 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo
ISBN 1-878289-87-X
a) Information technology - Management b) Strategic planning c) Competition d) računalništvo e) informatika f) informacijska tehnologija g) informacijski sistemi h) upravljanje i) strateško planiranje j) pregledno delo

659.2:004
COBISS-ID 23330053

86.
STUNS, Doug
        OCP : Oracle8i DBA architecture & administration and backup & recovery guide / Doug Stuns, Biju Thomas. - San Francisco : SYBEX, cop. 2001. - LXVI, 844 str. : ilustr. ; 23 cm + 1 CD-ROM

Nasl. na škatli: OCP Oracle8i DBA certification kit. - Na hrbut: Exams 1Z0-023 & 1Z0-025. - Kazalo
ISBN 0-7821-2683-9 ISBN 0-7821-2685-5 (set)
a) Oracle (Computer file) b) Oracle (Computer file) - Examinations - Study guides c) Electronic data processing personnel - Certification d) Relational databases - Examinations - Study guides e) Database management - Examinations - Study guides f) računalništvo g) baze podatkov h) podatkovne baze i) relacijske baze j) upravljanje baz k) programska oprema l) Oracle 8i m) arhitektura n) rezervne kopije o) obnovitve p) naloge q) priročniki

004.6(075)
COBISS-ID 23315205

87.
ŠULER, Aleš
        CorelDRAW! 10 / Aleš Šuler. - 5. dopolnjena izd. - Nova Gorica : Flamingo, 2001. - 242 str. : ilustr. ; 27 cm

Kazalo
ISBN 961-6176-52-8
a) Corel Draw 10 (računalniški program) - Računalniška grafika b) računalništvo c) programska oprema d) CorelDraw 10 e) računalniška grafika f) animacija g) obdelava slike h) orodja i) delo z datotekami j) posebni učinki k) urejanje slike l) priročniki

004.42
COBISS-ID 23526405

88.
TRAUTH, Eileen Moore
        Qualitative research in IS : issues and trends / Eileen M. Trauth. - Hershey : Idea Group, cop. 2001. - III, 298 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 1-930708-06-8
a) Electronic data processing - Research b) Information technology - Research c) računalništvo d) informacijska tehnologija e) obdelava podatkov f) elektronske obdelave g) informacijski sistemi h) kakovostne metode i) raziskovalna dejavnost j) kakovostne raziskave k) izbira metod l) upravljanje informacijskih sistemov m) pregledno delo

659.2:004
COBISS-ID 23047941

89.
VAPNIK, Vladimir Naumovich
        The nature of statistical learning theory / Vladimir N. Vapnik. - 2nd ed. - New York : Springer, cop. 2000. - XIX, 314 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Statistics for engineering and information science)

Kazalo
ISBN 0-387-98780-0
a) Computational learning theory b) Reasoning c) računalništvo d) informatika e) umetna inteligenca f) strojno učenje g) informacijska teorija h) sklepanje i) razpoznavanje vzorcev

004.8:007.52
COBISS-ID 22903813

90.
VELPURI, Rama
        Oracle 8i backup & recovery handbook / Rama Velpuri and Anand Adkoli. - Berkeley : Osborne McGraw-Hill, cop. 2001. - XXI, 695 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-07-212717-1
a) Oracle (Computer file) b) Relational databases c) Data protection d) Data recovery (Computer science) e) računalništvo f) baze podatkov g) podatkovne baze h) relacijske baze i) upravljanje baz j) programska oprema k) Oracle 8i l) arhitektura m) rezervne kopije n) obnovitve o) naloge p) priročniki

004.6(075)
COBISS-ID 23315717

91.
WECHTERSBACH, Rado
        Listje, regrat in vijolice jezika HTML / Rado Wechtersbach. - 1. natis. - Ljubljana : Zavod S-Lara, 1999 (Ljubljana : Povše). - 53 str. : ilustr. ; 30 cm

Kazalo
ISBN 961-90687-0-X
a) Hipertekst dokumenti - Priročniki b) računalništvo c) programski jeziki d) označevalni jeziki e) HTML f) računalniške mreže g) hipertekst dokumenti h) programiranje i) WEB strani j) priročniki

004.43:004.7
COBISS-ID 97346304

92.
WILLIAMS, Robin, 1953-
        The non-designer's Web book : an easy guide to creating, designing, and posting your own Web site / Robin Williams and John Tollett. - 2nd ed. - Berkeley : Peachpit Press, cop. 2000. - XII, 303 str. : ilustr. ; 28 cm

Kazalo
ISBN 0-201-71038-2
a) Web sites - Design b) računalništvo c) računalniške mreže d) WWW e) Web strani f) načrtovanje g) gradnja h) oblikovanje i) priročniki

004.7
COBISS-ID 23451653


52 ASTRONOMIJA. GEODEZIJA.


93.
MOCHE, Dinah L., 1936-
        Astronomy : a self-teaching guide / Dinah L. Moche. - 5th ed. - New York : J. Wiley & Sons, cop. 2000. - XI, 342 str. : ilustr. ; 26 cm

Kazalo
ISBN 0-471-38353-8
a) Astronomy b) astronomija c) teleskopi d) zvezde e) sonce f) evolucija zvezd g) galaksije h) vesolje i) sončni sistem j) planeti k) luna l) kometi m) meteorji n) izvenzemeljsko življenje o) učbeniki

52(075.4)
COBISS-ID 23034885


53 FIZIKA.


94.
BOYLE, Joseph
        Physics : principles with applications : fifth edition : study guide / Joseph Boyle ; Giancoli. - Upper Saddle River, N. J. : Prentice Hall, cop. 1998. - 1 zv. loč. pag. : graf. prikazi ; 28 cm

Spremljajoča publikacija k: Douglas C. Giancoli: Physics, 5th ed.
ISBN 0-13-627944-9
a) fizika b) gibanje c) kinematika d) dinamika e) gravitacija f) delo g) energija h) elastičnost i) trdnost j) vibracije k) nihanja l) fluidi m) zvok n) toplota o) termodianmika p) elektrika q) elektična polja r) električna energija s) električni potencial t) vezja u) magnetizem v) elektromagnetizem w) svetloba x) optika y) teorija reltivnosti z) kvantna teorija š) jedrska fizika đ) jedrska energija ć) radioaktivnost č) astrofizika &127;) kozmologija !) učbeniki za visoke šole

53(075.8)
COBISS-ID 2672667

95.
CUTNELL, John D.
        Physics / John D. Cutnell & Kenneth W. Johnson. - 5th ed., . - New York ; Chichester : Wiley, 2001. - XXIV, 1002, 34 str. : ilustr. ; 26 cm

ISBN 0-471-39219-7
a) Physics b) Physics - Problems, exercises, etc c) fizika d) kinematika e) dinamika f) gibanje g) toplota h) termodinamika i) valovanje j) zvok k) elektrika l) magnetizem m) optika n) optični instrumenti o) specialna relativnost p) elementarni delci q) atomi r) jedrska fizika s) radioaktivnost t) učbeniki

53(075.8)
COBISS-ID 6049046

96.
GIANCOLI, Douglas C.
        Physics : principles with applications / Douglas C. Giancoli. - 5th ed. - Englewood Cliffs : Prentice Hall, cop. 1998. - XXIII, 1096 str. : ilustr. ; 26 cm

Kazalo
ISBN 0-13-611971-9
a) fizika b) kinematika c) dinamika d) gravitacija e) delo f) energija g) rotacija h) elastičnost i) zlomi j) fluidi k) vibracije l) valovanje m) zvok n) toplota o) termodinamika p) elektrika q) električna polja r) električna energija s) električni potencial t) električni tok u) DC vezja v) magnetizem w) elektromagnetizem x) AC vezja y) elektromagnetno valovanje z) svetloba š) optika đ) optični instrumenti ć) relativnostna teorija č) teorija relativnosti &127;) atomi !) kvantna mehanika #) jedrska fizika Ž) radioaktivnost o) radiacija A) elementarni delci A) astrofizika A) kozmologija A) učbeniki za visoke šole

53(075.3)
COBISS-ID 2279963

97.
GIANCOLI, Douglas C.
        Physics : principles with applications / Douglas C. Giancoli. - 5th ed. - Upper Saddle River : Prentice Hall, cop. 1998. - XXIII, 1096 str. : ilustr. ; 26 cm + 2 pril.

Kazalo
- - Interactive journey through physics : hybrid CD. - 1 optični disk (CD-ROM) : zvok, barve ; 12 cm
Nasl. s CD-ROM-a
ISBN 0-13-611971-9 ISBN 0-13-975434-2 (CD-ROM)
a) fizika b) kinematika c) dinamika d) gravitacija e) delo f) energija g) rotacija h) elastičnost i) zlomi j) fluidi k) vibracije l) valovanje m) zvok n) toplota o) termodinamika p) elektrika q) električna polja r) električna energija s) električni potencial t) električni tok u) DC vezja v) magnetizem w) elektromagnetizem x) AC vezja y) elektromagnetno valovanje z) svetloba š) optika đ) optični instrumenti ć) relativnostna teorija č) teorija relativnosti &127;) atomi !) kvantna mehanika #) jedrska fizika Ž) radioaktivnost o) radiacija A) elementarni delci A) astrofizika A) kozmologija A) učbeniki za visoke šole

53(075.3)
COBISS-ID 23595781

98.
GRIFFITH, W. Thomas
        The physics of everyday phenomena : a conceptual introduction to physics / W. Thomas Griffith. - 3rd ed. - Boston : McGraw-Hill, cop. 2001. - XIV, 476 str. : ilustr. + 1 CD-ROM ; 28 cm

Kazalo
ISBN 0-07-232837-1 (broš.) ISBN 0-07-240748-4
a) Physics b) fizika c) gibanje d) Newtonovi zakoni e) energija f) oscilacije g) fluidi h) toplota i) termodinamika j) elektrika k) elektromagnetizem l) optika m) valovanje n) atomi o) elementarni delci p) jedrska energija q) relativnost r) učbeniki za visoke šole

53(075.8)
COBISS-ID 22904581

99.
HUMMEL, Rolf E., 1934-
        Electronic properties of materials / Rolf E. Hummel. - 3rd ed. - New York : Springer, cop. 2001. - XVII, 438 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo
ISBN 0-387-95144-X
a) Solid-state physics b) Energy-band theory of solids c) Electronics - Materials d) Electric engineering - Materials e) fizika trdnega stanja f) teorija elektronov g) Schrodingerjeva enačba h) energetski trakovi i) materiali j) električne lastnsoti k) optične lastnsoti l) magnetne lastnsoti m) termične lastnsoti n) kvantna mehanika o) pregledno delo

538.9
COBISS-ID 23074565

100.
KIRKPATRICK, Larry D., 1941-
        Physics : a world view / Larry D. Kirkpatrick, Gerald F. Wheeler. - 4th ed. - Fort Worth : Harcourt College Publishers, cop. 2001. - XXXIII, 693, <44> str. : ilustr. ; 26 cm

Kazala
ISBN 0-03-028281-0
a) Physics b) fizika c) gibanje d) gravitacija e) energija f) struktura snovi g) klasična relativnost h) specialna relativnost i) splošna relativnost j) valovanje k) nihanje l) akustika m) svetloba n) elektrika o) magnetizem p) atom q) elementarni delci r) jedrska energija s) učbeniki

53(075.8)
COBISS-ID 23487749

101.
KRAJCINOVIC, Dusan
        Damage and fracture of disordered materials / edited by Dusan Krajcinovic, Jan Van Mier. - Wien ; New York : Springer, cop. 2000. - 263 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Courses and lectures / International Centre for Mechanical Sciences ; no. 410)

ISBN 3-211-83327-7
a) Fracture mechanics b) materiali c) mehanika loma d) mehanika poškodb e) molekularne simulacije f) delne simulacije g) parametri poškodb h) meritve parametrov i) mikro lomi j) pregledno delo

539.42
COBISS-ID 23464453

102.
        NONLINEAR fracture and damage mechanics / edited by M. H. Aliabadi. - Southampton ; Boston : WIT Press, cop. 2001. - 248 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Advances in fracture mechanics ; 4)

Kazalo
ISBN 1-85312-508-3
a) Fracture mechanics b) Nonlinear mechanics c) Fracture mechanics - Mathematical models d) Nonlinear mechanics - Mathematical models e) Fracture mechanics f) Nonlinear mechanics g) Fracture mechanics - Mathematical models h) Nonlinear mechanics - Mathematical models i) mehanika loma j) lom k) nelinearna mehanika l) lomna mehanika m) razpoke n) rast razpok o) numerično modeliranje p) nelinearne analize q) mejni pogoji r) matematično modeliranje s) analize t) napetosti u) poškodbe v) utrujanje w) duktilnost x) pregledno delo

539.42
COBISS-ID 6080022

103.
SUSSMAN, Gerald Jay
        Structure and interpretation of classical mechanics / Gerald Jay Sussman and Jack Wisdom with Meinhard E. Mayer. - Cambridge ( Mass.) ; London : The MIT Press, cop. 2001. - XXI, 534 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. <504>-507. - Kazalo
ISBN 0-262-19455-4
a) Mechanics b) fizika c) klasična mehanika d) trdna telesa e) Lagrangejeve enačbe f) Hamiltonove enačbe g) fazne prostorske strukture h) transformacije i) perturbacijska teorija j) učbeniki

531.01
COBISS-ID 23490565

104.
TANNER, Roger I.
        Engineering rheology / Roger I. Tanner. - 2nd ed. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2000. - XXV, 559 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Oxford engineering science series ; 52)

Kazalo
ISBN 0-19-856473-2
a) Rheology b) Kinematics c) Non-Newtonian fluids d) Rheology e) fizika tekočin f) reologija g) mehanika kontinuuma h) viskoznost i) pretok tekočin j) teorija mikrostrukture k) mazanje l) izdelava vlaken m) tanki filmi n) računalniška reologija o) aplikacije p) temperaturni učinki q) vpliv tlaka r) stabilnost pretoka s) turbulenca t) učbeniki

532(075.8)
COBISS-ID 22620677

105.
TURTON, Richard John
        The physics of solids / Richard Turton. - Oxford : Oxford University Press, 2000. - XI, 418 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo
ISBN 0-19-850352-0
a) Solid-state physics b) fizika trdne snovi c) kemijske vezi d) kristali e) kristalne strukture f) mehanske lastnosti g) električne lastnosti h) kovine i) polprevodniki j) polprevodniške naprave k) termične lastnosti l) magnetne lastnosti m) superprevodnost n) dielektriki o) amorfne trdne snovi p) polimeri q) učbeniki

539.2(075.8)
COBISS-ID 6035734


54 KEMIJA.


106.
DANN, Sandra E.
        Reactions and characterization of solids / Sandra E. Dann. - Cambridge : Royal Society of Chemistry, cop. 2000. - VI, 201 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Tutorial chemistry texts ; 2)

Kazalo
ISBN 0-85404-612-7
a) Solid state chemistry b) Solid state chemistry c) kemija trdnega stanja d) kristalna struktura e) elektrostatske interakcije f) entalpija g) karakterizacija h) spektroskopske metode i) materiali j) elektronske lastnosi k) magnetne lastnsoti l) napake kristalov m) super prevodnost n) zeoliti o) fulereni p) učbeniki

544.22
COBISS-ID 23468037

107.
        ESSENTIAL guide to food additives / edited by Mike Saltmarsh. - Leatherhead : Leatherhead Food RA, 2000. - 322 str. ; 21 cm

Kazala
ISBN 0-905748-37-9
a) Food additives - Handbooks, manuals, etc b) kemija c) živilska tehnologija d) prehrambeni aditivi e) vrste aditivov f) regulativa g) zakonodaja h) direktive i) oznaka j) kemijsko ime k) pridobivanje l) uporaba m) priročniki

641.002.35:54
COBISS-ID 23469573

108.
FRANKS, Felix
        Water : a matrix of life / Felix Franks. - 2nd ed. - Cambridge : Royal Society of Chemistry, cop. 2000. - XII, 225 str. : ilustr. ; 25 cm. - (RSC paperbacks)

Previous ed.: 1983. - Kazalo
ISBN 0-85404-583-X
a) Water b) Solution (Chemistry) c) kemija vode d) voda e) struktura f) vodikova vez g) fizikalne lastnosti h) vodne raztopine i) elektroliti j) polarne molekule k) kemijske reakcije l) hidratacija m) biološke funkcije n) biokemija o) fiziološki ciklus vode p) nestabilna stanja q) supernasičene raztopine r) trdne vodne raztopine s) preskrba z vodo t) ekonomika porabe u) učbeniki

546.212
COBISS-ID 806513

109.
FULTZ, Brent
        Transmission electron microscopy and diffractometry of materials / Brent Fultz, James Howe. - Berlin : Springer, cop. 2001. - XIX, 748 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Physics and astronomy online library, ISSN 1439-2674)

Kazalo
ISBN 3-540-67841-7
a) Materials - Microscopy b) Transmission electron microscopy c) X-ray diffractometer d) materiali e) transmisijska elektronska mikroskopija f) difraktometrija g) x-žarkovni praškasti difraktomer h) elektronski mikroskop i) sipanje j) kristali k) kristalografija l) Pattersonove funkcije m) dinamična teorija

537.533.35:543.44
COBISS-ID 23463685

110.
GLANVILLE, James O.
        General chemistry for engineers / James O. Glanville. - . - Upper Saddle River : Prentice Hall, cop. 2001. - XVI, 670 str. : ilustr. ; 28 cm

Kazalo
ISBN 0-13-032514-7
a) kemija b) periodni sistem c) kemija elementov d) molekule e) ioni f) radiokemija g) kemijske reakcije h) stehiometrija i) plini j) atomski spektri k) kvantna mehanika l) kemijske vezi m) kemijska termodinamika n) tekočine o) zmesi p) trdne snovi q) fazni diagrami r) raztopine s) elektrokemija t) kemijska kinetika u) učbeniki

54(075.8)
COBISS-ID 22910981

111.
JONES, Richard A. L.
        Polymers at surfaces and interfaces / Richard A. L. Jones and Randal W. Richards. - Cambridge : Cambridge University Press, 1999. - IX, 377 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija na koncu vseh poglavij. - Kazalo
ISBN 0-521-47440-X (vezano) ISBN 0-521-47965-7 (broš.)
a) fizikalna kemija b) polimeri c) površine d) mejne plasti e) taline f) raztopine g) leplenje h) učbeniki

544.72:678
COBISS-ID 667504

112.
LEVINE, Ira N.
        Physical chemistry / Ira N. Levine. - 4th ed. - New York : McGraw-Hill, 1995. - XIX, 901 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Chemistry series)

Kazalo
ISBN 0-07-037528-3
a) fizikalna kemija b) termodinamika c) fazno ravnotežje d) reakcijsko ravnotežje e) realni plini f) tekočine g) površinska kemija h) elektrokemijski sistemi i) kinetično-molekularna teorija j) transportni procesi k) kinetika reakcij l) kvantna mehanika m) atomska struktura n) molekularna elektronska struktura o) fotokemija p) statistična mehanika q) trdne snovi r) reakcijske hitrosti

544.1(075.8)
COBISS-ID 16883717

113.
MELLON, Fred A.
        Mass spectrometry of natural substances in foods / Fred A. Mellon, Ron Self, James R. Startin. - Cambridge : Royal Society of Chemistry, cop. 2000. - XII, 299 str. : ilustr. ; 24 cm. - (RSC food analysis monographs)

Kazalo
ISBN 0-85404-571-6
a) organska kemija b) živilska tehnologija c) analitske metode d) masna spektroskopija e) naravne snovi f) arome g) bioaktivne snovi h) aminokisline i) proteini j) lipidi k) sladkorji l) ogljikvi hidrati m) vitamini

543.51:543.64
COBISS-ID 45578497

114.
PHILLIPS, Robert Brooks, 1960-
        Crystals, defects and microstructures : modeling across scales / Rob Phillips. - Cambridge : Cambridge University Press, 2001. - XXVI, 780 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Kazalo
ISBN 0-521-79005-0 (vezano) ISBN 0-521-79357-2 (broš.)
a) Crystals b) Crystals - Defects c) Crystal lattices d) kristalografija e) kristali f) termične lastnosti g) mehanske lastnosti h) geometrijska struktura i) mikrostruktura j) napake kristalov k) materiali l) lastnsoti m) dislokacije n) razpoke o) učbeniki

544.22
COBISS-ID 23465221

115.
SIMON, Jacques, 1947-
        Design of molecular materials : supramolecular engineering / Jacques Simon, Pierre Bassoul. - Chichester : J. Wiley & Sons, cop. 2000. - XIV, 494 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-471-97371-8
a) Organic solid state chemistry b) Supramolecular chemistry c) organska kemija d) kemija trdnega stanja e) tekoči kristali f) supramolekularni kovinski kompleksi g) simetrija h) interakcije i) molekularni polprevodniki j) molekularni dielektiki k) molekularni materiali l) industrijske aplikacije m) učbeniki

544.22/.25
COBISS-ID 23464709

116.
SMITH, Joseph Mauk, 1916-
        Introduction to chemical engineering thermodynamics / J. M. Smith, H. C. Van Ness, M. M. Abbott. - 6th ed. - Boston : McGraw-Hill, cop. 2001. - XVIII, 789 str. : ilustr. ; 24 cm. - (McGraw-Hill chemical engineering series)

Kazalo
ISBN 0-07-240296-2
a) Thermodynamics b) Chemical engineering c) kemijsko inženirstvo d) termodinamika e) čisti fluidi f) volumske lastnosti g) zakon termodinamike h) ohlajevanje i) kemijske reakcije j) pregledno delo

544-171
66-971
COBISS-ID 23594501

117.
WARNATZ, Jurgen
        Combustion : physical and chemical fundamentals, modeling and simulation, experiments, pollutant formation / J. Warnatz, U. Maas, R.W. Dibble. - 3rd ed. - Berlin : Springer, cop. 2001. - X, 299 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Prevod dela Technische Verbrennung. - Kazalo
ISBN 3-540-67751-8
a) Combustion b) fizikalna kemija c) termodinamika d) procesi zgorevanja e) plamen f) eksperimentalni podatki g) transportni pojavi h) kemijska kinetika i) reakcijski mehanizmi j) laminarni plamen k) procesi vžiga l) turbulentni plamen m) tvorba dušikovih oksidov n) tvorba ogljikovodikov o) saje p) učbeniki

622.61:544.3
COBISS-ID 23305989

118.
WILKINSON, David S., 1950-
        Mass transport in solids and fluids / David S. Wilkinson. - Cambridge : Cambridge University Press, 2000. - XVII, 270 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Cambridge solid state science series)

Kazalo
ISBN 0-521-62494-0
a) Mass transfer b) fizikalna kemija c) prenos snovi d) trdne snovi e) fluidi f) transportni mehanizmi g) difuzija trdnega stanja h) zlitine

544.034
COBISS-ID 23463429

119.
ZUBRICK, James W.
        The organic chem lab survival manual : a student's guide to techniques / James W. Zubrick. - 5th ed. - New York : J. Wiley & Sons, cop. 2001. - XVII, 294 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-471-38732-0 (broš.)
a) Chemistry, Organic - Laboratory manuals b) eksperimentalna kemija c) organska kemija d) laboratorijski priročniki e) vodenje zapiskov f) viri informacij g) laboratorijska oprema h) steklovina i) čiščenje steklovine j) sušilna sredstva k) eksperimentalne metode l) priročniki

54(075.8)(076.5)
COBISS-ID 23493637


55 GEOLOGIJA. METEOROLOGIJA IN SORODNE VEDE.


120.
CHIN, David A.
        Water-resources engineering / David A. Chin. - Upper Saddle River : Prentice Hall, cop. 2000. - XV, 750 str. : graf. prikazi ; 27 cm

Bibliografija: str. 711-731. - Kazalo
ISBN 0-201-35091-2
a) hidrotehnika b) hidrologija c) vodni resursi d) preskrba z vodo e) pretoki f) cevovodi g) površinski vodotoki h) površinske vode i) podtalnica j) transportni procesi k) učbeniki

556(075.8)
COBISS-ID 1096545

121.
        MARINE geochemistry / Horst D. Schulz, Matthias Zabel . - Berlin : Springer, 2000. - XX, 455 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija ob poglavjih. - Kazalo
ISBN 3-540-66453-X
a) geokemija b) kemija morja c) geokemija d) kemija morja e) morski sedimenti f) fizikalne lastnsoti g) magnetizem sedimentov h) diageneza i) porna voda j) organske snovi k) vloga mikroorganizmov l) kisik m) nitrati n) železo o) sulfati p) karbonati q) porazdelitev stabilnih izotopov r) mangan s) bentoški tokovi t) hidrotermalna aktivnost u) računalniški modeli

551.463/.464
COBISS-ID 816227


57 BIOLOGIJA. EKOLOGIJA.


122.
ASHBOURN, Julian, 1952-
        Biometrics : advanced identity verification : the complete guide / Julian Ashbourn. - London : Springer, cop. 2000. - XVIII, 200 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
- - Biometrics . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
Nasl. s CD-ROM-a
ISBN 1-85233-243-3
a) Pattern recognition systems b) Biometry c) Identification - Automation d) Computer vision e) računalništvo f) avtomatska identifikacija g) sistemi razpoznavanja vzorcev h) biometrija i) aplikacije j) biometrične metode k) prstni odtisi l) oblika roke m) skeniranje šarenice n) skeniranje mrežnice o) razpoznavanje obraza p) razpoznavanje glasu q) verificiranje podpisa r) uporaba biometrije s) razvoj aplikacij t) pregledno delo

57.087.1:004.5
COBISS-ID 23343877

123.
BURDON, Roy Hunter
        Genes and the environment / Roy H. Burdon. - London ; Philadelphia : Taylor & Francis, cop. 1999. - X, 243 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo
ISBN 0-7484-0827-4 (vezano) ISBN 0-7484-0826-6 (broš.)
a) DNA Damage b) DNA Repair c) Environmental Pollutants - adverse effects d) Gene Expression Regulation - physiology e) Mutation f) Mutation (Biology) g) DNA damage h) DNA repair i) Genetics j) Genetics k) Mutation (Biology) l) ekologija m) onesnaževanje okolja n) stresne reakcije o) vpliv okolja p) genetika q) fiziologija r) poškodbe DNA s) mutacije t) staranje u) biološka raznovrstnost v) rakasta obolenja w) evolucija x) biotehnologija y) učbeniki

504.05/.06:577.2
COBISS-ID 23491845

124.
FARBER, Paul Lawrence, 1944-
        Finding order in nature : the naturalist tradition from Linnaeus to E. O. Wilson / Paul Lawrence Farber. - Baltimore ; London : The Johns Hopkins University Press, cop. 2000. - X, 136 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Johns Hopkins introductory studies in the history of science)

Kazalo
ISBN 0-8018-6389-9 ISBN 0-8018-6390-2 (broš.)
a) Natural history - History b) naravoslovje c) biologija d) zgodovinski pregled e) raziskovanje narave f) razvoj teorij g) teorija evolucije

57/59(091)
COBISS-ID 23312645

125.
KLUG, William S.
        Concepts of genetics / William S. Klug, Michael R. Cummings ; with contributions by Elliott S. Goldstein ... . - 6th ed. - Upper Saddle River (New Jersey) : Prentice Hall, cop. 2000. - XXVIII, 816 str. : ilustr. ; 29 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Nasl. na hrbtu: Genetics. - Potiskani spojni listi. - Bibliografija pri vsakem poglavju. - Kazalo
ISBN 0-13-081626-4
a) Genetika - Učbeniki za visoke šole b) genetika c) molekularna biologija d) dednost e) fenotip f) DNA g) genska ekspresija h) genomi i) razvojna genetika j) populacijska genetika k) evolucija l) učbeniki

575(075.8)
COBISS-ID 11727417

126.
MAIER, Raina M.
        Environmental microbiology / Raina M. Maier, Ian L. Pepper, Charles P. Gerba. - San Diego : Academic Press, cop. 2000. - XIX, 585 str. : ilustr. ; 29 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 0-12-497570-4
a) Microbial ecology b) ekologija c) mikrobiologija d) mikroorganizmi e) rast bakterij f) zemljine g) zrak h) voda i) ekstremna okolja j) transport mikrobov k) vzorčevanje l) priprava vzorca m) mikroskopske metode n) vzgoja kultur o) fiziološke metode p) imunološke metode q) nukleinske kisline r) biogeokemijski ciklus s) organski polutanti t) težke kovine u) kmetijstvo v) ekološko prenosljivi patogeni w) indikatorski mikroorganizmi x) odstranjevanje odpadkov y) ravnanje z odpadki z) priprava pitne vode š) dezinfekcija đ) ocena tveganja ć) učbeniki

579:504.3/.5
COBISS-ID 1168235


620.1/.2 PREISKAVA MATERIJALA. NAUK O MATERIJALIH.


127.
JACOBS, James A., 1942-
        Engineering materials technology : structures, processing, properties, and selection / James A. Jacobs, Thomas F. Kilduff. - 4th ed. - Upper Saddle River : Prentice Hall, cop. 2001. - XVIII, 767 str., 8 str. barvnih pril. : ilustr. ; 29 cm + 1 CD-ROM

Kazalo
ISBN 0-13-014280-8
a) Materials b) materiali c) lastnosti d) strukture e) napake f) analize napak g) kovinski materiali h) polimeri i) keramični materiali j) kompoziti k) elektronski materiali l) tehnologija materialov m) pregledno delo

620.1/.2
COBISS-ID 23462917

128.
SRINIVASAN, A. V.
        Smart structures : analysis and design / A. V. Srinivasan, D. Michael McFarland. - Cambridge : Cambridge University Press, 2001. - XI, 228 str. : ilustr. ; 27 cm

Kazalo
ISBN 0-521-65977-9 (broš.) ISBN 0-521-65026-7
a) Smart materials b) Adaptive control systems c) Piezelectric devices d) Microactuators - Materials e) Shape memory alloys f) Biosensors g) materiali s spominom h) piezoelektrični materiali i) mikroaktuatorji j) zlitine k) oblikovni spomin l) optična vlakna m) absorberji vibracij n) biomimetika o) pregledno delo

620.1
COBISS-ID 23465477


621 SPLOŠNO STROJNIŠTVO. JEDRSKA TEHNIKA. ELEKTROTEHNIKA. MEHANSKA TEHNOLOGIJA.


129.
        DIESEL aftertreatment. - Warrendale : Society of Automotive Engineers, cop. 2000. - 184 str. : ilustr. ; 28 cm. - (SP-1561)

"2000 SAE International Fall Fuels & Lubricants Meeting & Exposition, Baltimore, Maryland, USA, October 16-19, 2000" --> ovoj
ISBN 0-7680-0675-9
a) Diesel motor exhaust gas - Congresses b) Motor vehicles - Pollution control devices - Congresses c) strojništvo d) motorji z notranjim zgorevanjem e) dizelski motorji f) dizli g) vbrizgavanje h) nadzorovanje emisij i) vplivi na okolje j) sistemi filtrov k) zborniki

621.436(063)
COBISS-ID 23487237

130.
DORNAUF, Harald
        Gasdruckregelung : Funktionweise, Sicherheitseinrichtungen, Auswahlkriterien / Harald Dornauf. - LandsbergĐLech : Moderne Industrie, 1995. - 70 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Die Bibliothek der Technik ; Bd. 120)

ISBN 3-478-93137-1
a) strojništvo b) regulacija tlaka c) tlaki plinov d) plinska goriva e) kriteriji izbora f) varnostne naprave g) regulacijski principi h) tlačni regulatorji i) ventili j) vzdrževanje naprav k) pregledno delo

621.646
COBISS-ID 22750469

131.
FOITZIK, Bernhard
        Filtertechnologie fur Hydrauliksysteme : optimale Konzepte fur Filtersysteme in der Fluidtechnik / Bernhard Foitzik. - Landsberg/Lech : Moderne Industrie, 1996. - 70 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Die Bibliothek der Technik ; Bd. 125)

ISBN 3-478-93136-3
a) strojništvo b) fluidna tehnika c) hidravlični sistemi d) filtrirni sistemi e) nečistoče f) hidravlična olja g) oljni filtri h) filtrirni elementi i) vrste filtrov j) meritve k) vzdrževanje l) smeri razvoja m) pregledno delo

621-73
COBISS-ID 22745349

132.
KALPAKJIAN, Serope
        Manufacturing engineering and technology / Serope Kalpakjian, Steven R. Schmid. - 4th ed. - Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall, <2000>, cop. 2001. - XX, 1148 str. : ilustr. ; 26 cm

ISBN 0-201-36131-0
a) industrijska proizvodnja - proizvodni procesi - materiali - lastnosti - kovine - jekla - zlitine - keramika - polimeri - kompoziti - preoblikovalni procesi - obdelovalni stroji - površinska obdelava

621.001.5:658.5
COBISS-ID 45467137

133.
KUZMAN, Karl
        Priporočila za načrtovanje tehnologij preoblikovanja / Karl Kuzman, Janez Pipan, Zlatko Kampuš. - Ponatis. - Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, 2000 (Ljubljana : Pleško). - IX str., 75 f. : graf. prikazi ; 24 cm

Nasl. na hrbtu knj.: Priporočila za načrtovanje preoblikovanja. - Podatek o ponatisu prevzet iz CIP-a. - 300 izv.
ISBN 961-6238-37-X
a) Kovine - Obdelava - Projektiranje - Tabele b) strojništvo c) obdelovalni postopki d) preoblikovanje kovin e) krivulje plastičnosti f) preoblikovane karakteristike g) pločevine h) izkovki i) stroji za kovanje j) nakrčevanje k) iztiskavanje l) reduciranje m) valjanje n) vlečenje o) učbeniki za visoke šole

621.7/.9(083.5)
COBISS-ID 106593792

134.
NELSON, Donald H.
        Applied manufacturing process planning : with emphasis on metal forming and machining / Donald H. Nelson, George Schneider. - Upper Saddle River : Prentice Hall, cop. 2001. - XV, 720 str. : ilustr. ; 26 cm

Kazalo
ISBN 0-13-532458-0
a) Manufacturing processes - Planning b) Metal-work c) Metal-cutting d) strojništvo e) obdelovalni postopki f) proizvodnja g) proizvodni procesi h) planiranje procesov i) planiranje proizvodnje j) orodni materiali k) odrezavanje l) obdelovalnost kovin m) tolerance n) vpenjanje obdelovancev o) izbor strojev p) obdelovalni stroji q) GT r) struženje s) pehanje t) vrtanje u) povrtavanje v) izdelava navojev w) preoblikovanje x) kovanje y) vlečenje pločevine z) maziva š) stiskalnice đ) frezanje ć) žaganje č) brušenje &127;) lepanje !) honanje #) kemične obdelave Ž) električne obdelave o) pregledno delo

621.9:658.5
COBISS-ID 23466501

135.
TLUSTY, Jiri
        Manufacturing processes amd equipment / Jiri Tlusty. - Upper Saddle River : Prentice Hall, cop. 2000. - XXIII, 928 str. : ilustr. ; 27 cm

Bibliografija ob poglavjih. - Kazalo
ISBN 0-201-49865-0
a) strojništvo b) proizvodni sistemi c) orodni stroji d) inženirski materiali e) lastnosti f) obdelava kovin g) oblikovanje kovin h) obdelovanje z odrezavanjem i) obdelovanje brez odrezavanja j) avtomatizacija k) pregledno delo

621.7+621.9
COBISS-ID 3997211

136.
VALENTINO, James
        Introduction to computer numerical control / James V. Valentino and Joseph Goldenberg. - 2nd ed. - Upper Saddle River : Prentice Hall, cop. 2000. - XVIII, 459 str. : ilustr. ; 28 cm

Kazalo
ISBN 0-13-014296-4
a) Machine-tools - Numerical control b) strojništvo c) obdelovalni stroji d) računalniško numerično krmiljenje e) CNC - Computer Numerical Control f) krmiljenje proizvodnje g) obdelovanje z odrezavanjem h) CNC programiranje i) pregledno delo

621.9-52:519.61
COBISS-ID 23457797

137.
WINTERBONE, Desmond E.
        Design techniques for engine manifolds : wave action methods for IC engines / Desmond E. Winterbone and Richard J. Pearson. - Warrendale : Society of Automotive Engineers ; London ; Bury St. Edmunds : Professional Engineering, 1999. - XXXI, 364 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-7680-0482-9 ISBN 1-86058-179-X (Professional Engineering)
a) Internal combustion engines - Design and construction b) Exhaust systems - Design and construction c) Unsteady flow (Fluid dynamics) d) strojništvo e) motorji z notranjim zgorevanjem f) sesalne cevi g) sesalni kolektorji h) izpušne cevi i) konstruiranje j) numerične metode k) modeliranje tokov l) nestacionarni tok m) tok v ceveh n) robni pogoji o) turbinsko polnjenje p) uporaba metod q) simuliranje motorjev r) meritve parametrov s) primeri t) numerične simulacije u) simuliranje tokov v) dušilniki hrupa w) pregledno delo

621.43
COBISS-ID 6053654

138.
WINTERBONE, Desmond E.
        Theory of engine manifold design : wave action methods for IC engines / Desmond E. Winterbone and Richard J. Pearson. - London ; Bury St. Edmunds : Professional Engineering, 2000. - XXXI, 476 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo
ISBN 1-86058-209-5
a) Pipe - Fluid dynamics b) Internal combustion engines c) Gas dynamics - Mathematical models d) Unsteady flow (Fluid dynamics) - Mathematical models e) strojništvo f) motorji z notranjim zgorevanjem g) teoretične osnove h) sesalne cevi i) sesalni kolektorji j) izpušne cevi k) konstruiranje l) numerične metode m) simuliranje tokov n) valovne enačbe o) modeliranje tokov p) nestacionarni tok q) tok v ceveh r) robni pogoji s) turbinsko polnjenje t) uporaba metod u) pregledno delo

621.43
COBISS-ID 23484165

139.
ZEY, Wolfgang
        Dickstoffpumpen : Aufbau und Anwendung / Wolfgang Zey. - Landsberg/Lech : Moderne Industrie, 1995. - 70 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Die Bibliothek der Technik ; Bd. 113)

ISBN 3-478-93074-X
a) strojništvo b) črpalke za tekočine c) goste tekočine d) vrste črpalk e) izbor črpalk f) kriteriji izbora g) pogoni črpalk h) krmiljenje črpalk i) smeri razvoja j) primeri uporabe k) odpadno blato l) črpalke za beton m) čistilne naprave n) pregledno delo

621.65
COBISS-ID 22749957


621.3 ELEKTROTEHNIKA.


140.
        ELECTRICAL installations handbook : power supply and distrobution, protective measures, electromagnetic compatibility, electrical installation equipment and systems, application examples for electrical installation systems, building management / executive editor Gunter G. Seip. - 3rd ed. - Erlangen ; Munich : Publicis MCD Verlag ; Chichester : John Wiley & Sons, 2000. - 728 str. : ilustr., tabele, graf. prikazi ; 25 cm

ISBN 3-89578-061-8 (Publicis MCD) ISBN 0-471-49435-6 (J. Wiley & Sons)
a) elektrotehnika b) električne instalacije c) inštalacije v zgradbah d) električna energija e) viri eneergije f) oskrba z energijo g) porazdeljevanje energije h) varnostni ukrepi i) elektromagnetna združljivost j) razdelilni sistemi k) zaščita sistemov l) priročniki

621.3.05
COBISS-ID 45652737

141.
ELEKTROTEHNIŠKA in računalniška konferenca (9 ; 2000 ; Portorož)
        Zbornik devete Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2000, 21. - 23. september 2000, Portorož, Slovenija / uredil Baldomir Zajc. - Ljubljana : IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2000 (Ljubljana : Somaru). - 2 zv. : ilustr., tabele ; 29 cm

Na vzpor. nasl. str.: Proceedings of the Ninth Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2000. - Prispevki v slov. ali angl. - Kazalo
Vsebina:
Zv. A: Vabljena predavanja ; Elektronika ; Telekomunikacije ; Avtomatika ; Simulacije, identifikacije, modeliranje ; Močnostna elektrotehnika ; Merilna tehnika - ISEMEC 2000. - 2000. - 454 str. - Kazalo
Zv. B: Računalništvo in informatika ; Umetna inteligenca ; Robotika ; Razpoznavanje vzorcev ; Biomedicinska tehnika ; Močnostna elektrotehnika ; Didaktika ; Študentski članki. - 2000. - 404 str. - Kazalo
ISBN 961-6062-19-0 (zv. A) ISBN 961-6062-20-4 (zv. B)
a) Elektrotehnika - Posvetovanja b) Računalništvo - Posvetovanja c) elektrotehnika d) računalništvo e) informatika f) elektronika g) avtomatska regulacija h) avtomatika i) telekomunikacije j) simulacije k) identifikacije l) merilna tehnika m) umetna inteligenca n) robotika o) razpoznavanje vzorcev p) biomedicinska tehnika q) didaktika r) zborniki

621.3(063)(082)
COBISS-ID 108869888

142.
        FIBRE optic communication devices / Norbert Grote, Herbert Venghaus (eds.). - Berlin : Springer, cop. 2001. - XXI, 465 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Springer series in photonics, ISSN 1437-0379 ; vol. 4)

Kazalo
ISBN 3-540-66977-9
a) Optical communications - Equipment and supplies b) Optoelectronic devices c) elektrotehnika d) optične komunikacije e) komunikacijska omrežja f) karakteristike omrežij g) optična vlakna h) odddajniki i) fotodetektorji j) optični ojačevalniki k) optične naprave l) pregledno delo

621.39:537.533.3
COBISS-ID 23073797

143.
GIROD, Bernd
        Systems and signals / Bernd Girod. - Chichester : J. Wiley & Sons, cop. 2001. - XIII, 577 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-471-98800-6
a) System theory b) elektrotehnika c) komunikacijski sistemi d) obdelava signalov e) LTI sistemi f) LTI - Linear Time - Invariant g) modeli sistemov h) časovne domene i) Laplaceova transformacija j) kompleksne analize k) konvolucija l) ipmulzni odzivi m) Fourierjeva transformacija n) z - transformacija o) Hilbertova transformacija p) pregledno delo

621.39
COBISS-ID 23590405

144.
GOODMAN, Robert L.
        How electronic things work --- and what to do when they don't / Robert L. Goodman. - New York : McGraw-Hill, cop. 1999. - XXI, 393 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-07-024630-0
a) Household electronics b) elektrotehnika c) elektronika d) predvajalniki zvoka e) radio f) avdio g) rekorderji h) predvajalniki slike i) TV j) CD - predvajalniki k) širokopasovni sistemi l) satelitski sistemi m) video sistemi n) telefonski aparati o) telefonske tajnice p) telefonski sistemi q) kopirni stroji r) tiskalniki s) računalniki t) popravila u) vzdrževanje v) delovanje w) priročniki

621.395/.397+681.84
COBISS-ID 23439621

145.
        HANDBOOK of small electric motors / William H. Yeadon, editor in chief. - New York : McGraw-Hill, cop. 2001. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 23 cm

ISBN 0-07-072332-X
a) Electric motors b) elektrotehnika c) električni motorji d) mali motorji e) osnove magnetizma f) materiali g) mehanika h) proizvodne metode i) enosmerni motorji j) komutatorski k) izmenični l) indukcijski m) sinhronski n) uporaba o) preskušanje p) krmiljenje q) priročniki

621.313(035)
COBISS-ID 22602245

146.
HAYES, Jim, 1946-
        Fiber optic technician's manual / Jim Hayes and the instructors of Fiber U. - 2nd ed. - Albany : Delmar, cop. 2001. - XIII, 242 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 229-232. - Kazalo
ISBN 0-7668-1825-X
a) Optical communications - Handbooks, manuals, etc b) Fiber optics - Handbooks, manuals, etc c) Telecommunication cables - Handbooks, manuals, etc d) elektrotehnika e) telekomunikacijski vodi f) optična vlakna g) optične komunikacije h) dodatna oprema i) konektorji j) spojke k) načrtovanje l) polaganje instalacij m) preskušanje n) priročniki

621.39:681.7.068
COBISS-ID 23467269

147.
JAMES, Mike, 1953-
        Microcontroller cookbook / Mike James. - 2nd ed. - Oxford : Newnes, 2001. - X, 192 str. : ilustr. ; 24 cm

Ovojni nasl.: Microcontroller cookbook : PIC & 8051. - Kazalo
ISBN 0-7506-4832-5
a) Programmable controllers b) elektrotehnika c) mikrokrmilniki d) PIC e) 8051 f) programambilni krmilniki g) mikrokrmilni sistemi h) vmesniki i) standardi j) RS232 k) pregledno delo

621.382:004
COBISS-ID 23421445

148.
KNIGHT, Upton George
        Power systems in emergencies : from contingency planning to crisis management / U. G. Knight. - Chichester : J. Wiley & Sons, cop. 2001. - XIV, 378 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo
ISBN 0-471-49016-4
a) Electric power systems - Reliability b) Emergency management c) elektrotehnika d) elektroenergetika e) energetski sistemi f) zanesljivost sistemov g) prekinitev v sistemih h) zmanjševanje prekinitev i) ukrepi j) pregledno delo

621.316.002.26
COBISS-ID 22626053

149.
        MULTIMEDIA communications : directions and innovations / Jerry D. Gibson, editor. - San Diego : Academic Press, cop. 2001. - XVIII, 318 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Academic Press series in communications, networking and multimedia)

Kazalo
ISBN 0-12-282160-2
a) Multimedia systems b) Digital communications c) Data transmission systems d) Computer network protocols e) elektrotehnika f) telekomunikacije g) računalniške mreže h) multimedijski sistemi i) večpredstavnost j) digitalne komunikacije k) prenos podatkov l) sistemi prenosa m) standardi n) formati zapisa o) zgoščevanje p) MPEG q) ATM mreže r) ISDN s) pregledno delo

621.39:004.7
COBISS-ID 23460101

150.
PENFOLD, R. A.
        Audio amplifier projects / R. A. Penfold. - Kent : PC, 1997. - 116 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo
ISBN 1-8784-2760-1 (broš.) ISBN 1-870775-52-X
a) Sound - Recording and reproducing - Amateurs' manuals b) Audio amplifiers c) Amplifiers (Electronics) d) Audio amplifiers - Handbooks, manuals, etc e) elektrotehnika f) avdio ojačevalniki g) predojačevalniki h) mikrofonski i) filtri j) mešalne naprave k) močnostni ojačevalniki l) sestavni deli m) načrtovanje n) sheme o) priročniki

621.375.4
COBISS-ID 23442437

151.
STROKOVNI seminar Optične komunikacije (2001 ; Ljubljana)
        Optične komunikacije : zbornik / Strokovni seminar Optične komunikacije, Ljubljana, 24. - 26. januar 2001 ; uredil Jožko Budin. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 2001 (Ljubljana : Kopija Mavrič). - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 29 cm

ISBN 961-6371-07-X
a) Optične komunikacije - Zborniki b) Optika - Zborniki c) elektrotehnika d) telekomunikacije e) optične komunikacije f) optična vlakna g) ojačevanje h) dostopovna omrežja i) žične infrastrukture j) optična omrežja k) kodno razvrščanje l) nelinearni pojavi m) multipleksiranje n) optoelektrične komponente o) električne komponente p) zborniki

621.39
COBISS-ID 110638592

152.
WATKINSON, John
        Convergance in broadcast and communications media : the fundamentals of audio, video, data processing and communications technologies / John Watkinson. - Oxford : Focal Press, 2001. - XIV, 747 str. : ilustr. ; 26 cm

Kazalo
ISBN 0-240-51509-9
a) elektrotehnika b) video sistemi c) avdio sistemi d) konvergentni sistemi e) digitalne obdelave f) principi obdelav g) filtri h) pretvorniki i) vzorčenje j) zvok k) barve l) predstavitve m) zgoščevanje n) pomnilniške naprave o) komunikacijski sistemi p) pregledno delo

621.397:681.84
COBISS-ID 23320837


624/625 GRADBENIŠTVO.


153.
        ARBEITSSTATTEN mit Arbeitsstattenverordnung, Anhang II der 1. EG-Einzelrichlinie uber Mindestvorschriften fur Sicherheit und Gesundheitsschutz in Arbeitsstatten (89/654EWG) ... : Textausgabe mit Einfuhrungen / von Rainer Opfermann, Wilhelm Streit. - 3. aktualisierte Aufl. - Heidelberg : Forkel, 1998. - 321 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Praxis Technikrecht)

Kazalo
ISBN 3-7719-9928-6
a) gradbeništvo b) standardi c) normativi d) delovna mesta e) 89/654/EWG f) funkcionalne mere g) prostori h) gradbeni elementi i) priporočila j) sanitariji k) vrata l) zasilni izhodi

624(083.1)
72(083.1)
COBISS-ID 20458757

154.
        CENING. 16, Strojne inštalacije / Inženiring biro Marinko. - Ljubljana : Inženiring biro Marinko, 2000. - 265 str. ; 30 cm

a) gradbeništvo b) popisi del c) cenik d) strojne inštalacije e) vodovodne inštalacije f) ogrevanje g) prezračevanje h) katalogi

624:338.5
COBISS-ID 23533573

155.
        CENING. 18, Zaključna dela / Inženiring biro Marinko. - Ljubljana : Inženiring biro Marinko, 2000. - 214 str. ; 30 cm

a) gradbeništvo b) cenik zaključnih del c) zaključna dela d) krovska dela e) kleparska dela f) kamnoseška dela g) ključavničarska dela h) mizarska dela i) steklarska dela j) tlakarska dela k) slikopleskarska dela

624:330.1
COBISS-ID 23533829

156.
        GRADBENIŠKI priročnik / napisali Andrej Berdajs ... ; redaktor Davorin Žitnik. - 1. ponatis 2., predelane in razširjene izd. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2001 ( : Delo). - XVII, 509 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija: str. 509. - Kazalo
ISBN 86-365-0273-X
a) Gradbeništvo - Priročniki b) gradbeništvo c) matematika d) statika e) trdnost f) geodezija g) gradiva h) visoke zgradbe i) lesene konstrukcije j) materiali k) beton l) jeklene konstrukcije m) ogrevanje n) prezračevanje o) fundiranje p) regionalno planiranje q) urbanizem r) komunalna ureditev s) urejanje hudournikov t) plazovi u) priročniki

624/628(035)
COBISS-ID 109799424

157.
INTERNATIONAL Conference on Mobile and Rapidly Assembled Structures (3 ; 2000 ; Madrid)
        Mobile and rapidly assembled structures III / ; edited by C. A. Brebbia, A. Samartin, F. P. Escrig. - Southampton ; Boston : WIT Press, 2000. - 205 str. : ilustr. ; 23 cm. - (International series on advances in architecture, ISSN 1368-1435)

ISBN 1-85312-817-1
a) Structural engineering - Congresses b) gradbeništvo c) načrtovanje d) mobilne nosilne konstrukcije e) sestavljive konstrukcije f) pnevmatske konstrukcije g) prostorske mreže h) načrtovanje i) računanje konstrukcij j) zborniki

624.9
624.04
COBISS-ID 22654469

158.
INŽENIRING biro Marinko (Ljubljana)
        Cening. 19, Gradbena dela / Inženiring biro Marinko. - Ljubljana : Inženiring biro Marinko Ljubljana, 2000. - 386 str. ; 30 cm

a) gradbeništvo b) gradbena dela c) cenik gradbenih del d) zemeljska dela e) betonska dela f) zidarska dela g) tesarska dela h) fasaderska dela i) kanalizacija j) zunanja dela k) zidarska pomoč

624:330.1
COBISS-ID 9470

159.
NAWY, Edward G.
        Prestressed concrete : a fundamental approach / Edward. G. Nawy. - 3rd ed. - Upper Saddle River : Prentice Hall, 2000. - XXII, 938 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Prentice Hall international series in civil engineering and engineering mechanics)

Posameznim poglavjem sledi bibliografija. - Kazala
ISBN 0-13-020593-1
a) gradbeništvo b) prednapeti beton c) mostovi d) metodologija prednapenjanja e) obtežbe f) napetosti g) delno napenjanje h) betonski elementi i) računanje konstrukcij j) numerično modeliranje k) pregledno delo

624.012.46
COBISS-ID 833889

160.
        RECOMMENDATIONS for the design, calculation, construction and monitoring of ground anchorages / edited by P. Habib. - Rotterdam ; Brookfield : A. A. Balkema, 1989. - XX, 115 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Recomendations concernant la conception, le calcul, lžexecution et controle des tirants džancrage
ISBN 90-6191-737-9 (plat. vez.) ISBN 90-6191-736-0 (broš.)
a) gradbeništvo b) nizke gradnje c) zavarovanje brežin d) sidranje e) načrtovanje f) pregledno delo

624.13
COBISS-ID 154983

161.
STEIN, Alfred
        Fassaden aus Natur- und Betonwerkstein : Konstruktion und Bemessung nach DIN 18516 / Alfred Stein. - Munchen : Callwey, 2000. - 702 str. : graf. prikazi, tabele ; 25 cm

Kazala
ISBN 3-7667-1407-4
a) gradbeništvo b) fasade c) fasadni elementi d) fasadne plošče e) računanje konstrukcij f) obtežbe g) izračuni h) tabele i) betonski elementi j) jeklene konstrukcije k) umetni kamen l) jekleni profili m) pritrjevanje n) izvedbe o) primeri p) DIN 18516 q) pregledno delo

624.04/.07
COBISS-ID 21958917

162.
TALY, Narenda
        Design of reinforced masonry structure design / Narenda Taly. - New York : McGraw-Hill, cop. 2001. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 24 cm. - (Professional engineering)

Kazalo
ISBN 0-07-063366-5
a) gradbeništvo b) zidne konstrukcije c) opečne konstrukcije d) nosilne konstrukcije e) zidaki f) betonski zidaki g) opečni zidaki h) stene i) stebri j) plošče k) zidi l) strižna stena m) analize n) raziskave o) primerjave p) izvedbe q) računanje konstrukcij r) pregledno delo

624.04
COBISS-ID 21690117

163.
XANTHAKOS, Petros P.
        Ground anchors and anchored structures / Petros P. Xanthkakos. - New York : J. Wiley & Sons, cop. 1991. - XVI, 686 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo
ISBN 0-471-52520-0
a) Anchorage (Structural engineering) b) Engenharia civil (estruturas) c) Fundacoes e escavacoes d) gradbeništvo e) geomehanika f) nizke gradnje g) utrjevanje tal h) sidranje i) zemeljska sidra j) izračuni

624.13
COBISS-ID 23479813


628 ZDRAVSTVENA TEHNIKA. VODA. SANITARNE NAPRAVE. SVETLOBNA TEHNIKA.


164.
KAWAMURA, Susumu
        Integrated design and operation of water treatment facilities / Susumu Kawamura. - 2nd ed. - New York : J. Wiley & Sons, cop. 2000. - XVII, 691 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo
ISBN 0-471-35093-1
a) Water treatment plants - Design and construction b) ekologija c) odpadne vode d) čiščenje odpadnih vod e) čistilne naprave f) delovanje g) vzdrževanje h) metode čiščenja i) priročniki

628.16
COBISS-ID 23380485


629 TEHNIKA VOZIL.


165.
        ADVANCED microsystems for automotive applications 2000 / Sven Kruger, Wolfgang Gessner (eds.). - Berlin : Springer, cop. 2000. - IX, 310 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Engineering online library)

ISBN 3-540-67087-4
a) Automotive computers b) Microprocessors c) Programmable controllers d) Automobiles - Electronic equipment e) strojništvo f) tehnika vozil g) avtomobilska industrija h) elektronska oprema i) mikroprocesorji j) računalnik v avtomobilu k) programambilni krmilniki l) senzorji m) senzorski sistemi n) varnostni sistemi o) zborniki

629.3.06(061.3)
COBISS-ID 23384837

166.
BRAMWELL, A. R. S.
        Bramwell's helicopter dynamics / A. R. S. Bramwell, George Done, David Balmford. - 2nd ed. - Oxford : Butterworth-Heinemann, 2001. - XXVII, 373 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo
ISBN 0-7506-5075-3
a) Helicopters - Aerodynamics b) strojništvo c) tehnika vozil d) aeronavtika e) helikopter f) dinamika g) aerodinamika h) letenje i) rotor j) pregledno delo

629.735.4
COBISS-ID 22977797

167.
CURTIS, Todd, 1959-
        Understanding aviation safety data : using the Internet and other sources to analyze air travel risk / Todd Curtis. - Warrendale : Society of Automotive Engineers, cop. 2000. - X, 209 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 179-185. - Kazalo
ISBN 0-7680-0602-3
a) Aeronautics - Safety measures - Computer network resources b) Aircraft accidents - Computer network resources c) Risk assessment - Computer network resources d) strojništvo e) tehnika vozil f) aeronavtika g) varnost poletov h) zagotavljanje varnosti i) varnostni ukrepi j) letalske nesreče k) računalniška podpora l) prgledno delo

629.7:351.814
COBISS-ID 23497477

168.
FERGUSON, Daniel L.
        Car stereo speaker projects illustrated / Daniel L. Ferguson. - New York : McGraw-Hill, cop. 2000. - XV, 250 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija: str. 241-242. - Kazalo
ISBN 0-07-135968-0
a) Automobiles - Audio equipment b) Loudspeakers c) strojništvo d) tehnika vozil e) osebni avtomobili f) avdio oprema g) stereo zvočniki h) namestitve i) priročniki

629.314.6.06
COBISS-ID 23451141

169.
HELFRICK, Albert D.
        Principles of avionics / Albert Helfrick. - Leesburg : Avionics Communications, cop. 2000. - VIII, 329 str. : ilustr. ; 28 cm

Kazalo
ISBN 1-885544-10-3
a) Avionics b) Airplanes - Electronic equipment c) strojništvo d) tehnika vozil e) aeronavtika f) letala g) elektronska oprema h) navigacijski sistemi i) pristajalni sistemi j) komunikacijski sistemi k) avtopiloti l) podatki o ozračju m) pregledno delo

629.73.05/.07
COBISS-ID 23308293

170.
HOWE, Denis
        Aircraft conceptual design synthesis / by Denis Howe. - London ; Bury St. Edmunds : Professional Engineering, 2000. - XXXII, 448 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 disketa

Bibliografija: str. 289-292. - Kazalo
ISBN 1-86058-301-6
a) Airplanes - Design and construction b) strojništvo c) tehnika vozil d) aeronavtika e) letala f) načrtovanje g) procesi načrtovanja h) ekonomski vidik i) oblikovanje letala j) pogonski sistemi k) pregledno delo

629.73.001.63
COBISS-ID 23304709

171.
        INTELLIGENT vehicle technology. - Warrendale : Society of Automotive Engineers, cop. 2000. - 76 str. : ilustr. ; 28 cm. - (SP-1558)

"This SAE Special Publication ... is a collection of papers from the "ITS" sessions of the 2000 SAE Future Transportation Technology Conference."
ISBN 0-7680-0660-0
a) Automobiles - Electronic equipment - Congresses b) Motor vehicles - Electronic equipment - Congresses c) strojništvo d) tehnika vozil e) avtomobili f) inteligentna vozila g) elektronska oprema h) multimedijska oprema i) krmilni sistemi j) varnostni sistemi k) zborniki

629.3(063)
COBISS-ID 23486981

172.
MUNDAY, Frank
        Custom auto electronics and auto electrical reference manual / by Choco Munday. - Castlemaine : Graffiti, 1998. - 264 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Graffiti hot rod handbooks)

Kazalo
ISBN 0-949398-73-X
a) Hot rods - Handbooks, manuals, etc b) Automobiles - Electric equipment - Handbooks, manuals, etc c) Automobiles - Electronic equipment - Handbooks, manuals, etc d) strojništvo e) tehnika vozil f) motorna vozila g) električna oprema h) elektronska oprema i) zaščitna vezja j) sestavni deli vezij k) akumulatorji l) alternator m) zaganjalniki n) vžigalni sistemi o) pregledno delo

629.3
COBISS-ID 23451909

173.
        ON- and off-board diagnostics / edited by Ronald K. Jurgen. - Warrendale : Society of Automotive Engineers, cop. 2000. - XI, 566 str. : ilustr. ; 28 cm. - (PT ; 81. Automotive electronics series)

ISBN 0-7680-0647-3
a) Automobiles - Electronic equipment b) Automobiles - Computer control systems c) strojništvo d) tehnika vozil e) motorna vozila f) elektronska oprema g) računalniški sistemi h) diagnostika okvar i) krmilni sistemi j) objektno orientirani sistemi k) fuzzy sistemi l) pregledno delo

629.3.004.64/.67(063)
COBISS-ID 23484933

174.
THURSTON, David B.
        The world's most significant and magnificent aircraft : evolution of the modern airplane / David B. Thurston. - Warrendale : Society of Automotive Engineers, cop. 2000. - XIX, 262 str. : ilustr. ; 26 cm

Kazalo
ISBN 0-7680-0537-X
a) Airplanes - History b) Aeronautics - History c) strojništvo d) tehnika vozil e) aeronavtika f) letala g) zgodovinski pregled h) 1902-2000 i) pregledno delo

629.7(091)
COBISS-ID 23485189

175.
        TRANSITIONING to 42-volt electrical systems . - Warrendale : Society of Automotive Engineers, cop. 2000. - 108 str. : ilustr. ; 28 cm. - (SP-1556)

Kazala
ISBN 0-7680-0658-9
a) Automobiles - Electric generators b) Automobiles - Electrical equipment c) strojništvo d) tehnika vozil e) avtomobili f) električni generatorji g) električna oprema h) električni pogoni i) 42 V sistemi j) baterije k) DC/DC pretvorniki l) zborniki

629.3(063)
COBISS-ID 23485701


65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA V INDUSTRIJI TRGOVINI IN PROMETU.


176.
        INDO 2000 : posvetovanje vseh, ki se v ministrstvih, vladnih službah, državnem zboru, sodstvu, upravnih enotah, lokalni samoupravi in javnih službah srečujejo z informatiko : zbornik referatov, Bernardin, od 11. - 13. decembra 2000. - (). - 384 str. : ilustr. ; 23 cm

Prispevki v slov., eden v angl. - Bibliografija in/ali povzetek pri večini prispevkov
- - Indo 2000 . - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
a) Elektronsko poslovanje - Javna uprava - Slovenija b) javna uprava c) javne finance d) elektronsko poslovanje e) informacijski sistemi f) elektronski podpis g) elektronski plačilni sistemi h) varnost poslovanja i) projektne pisarne j) zborniki

004.6/.7:659.2:<336+35>(497.4)(063)
COBISS-ID 1172142

177.
LIPIČNIK, Bogdan
        Organizacija podjetja / Bogdan Lipičnik. - 6. natis. - Ljubljana : Ekonomska fakulteta, 2000 (Ljubljana : Copis). - X, 243 str. : ilustr., tabele ; 24 cm. - (EF. Učbenik)

600 izv. - O avtorju: str. 243. - Bibliografija: str. 240-242. - Kazalo
ISBN 961-6273-23-X
a) Podjetja - Organizacija - Učbeniki za visoke šole b) Organizacija dela - Učbeniki za visoke šole c) podjetje d) organizacija e) organizacijske strukture f) organizacija dela g) vrednotenje dela h) organizacijska klima i) uspešnost j) učbeniki za visoke šole

658(075.8)
65.01(075.8)
COBISS-ID 109044992

178.
SLOVENIJA. Zakoni itd.
        Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP) / . - Ljubljana : Vlada Republike Slovenije, Center za informatiko, <2001> (Ljubljana : Multikop). - 60 str. ; 24 cm

Vsebuje tudi: Uredba o pogojih za elektronsko poslovanje in elektronsko podpisovanje
a) Elektronsko poslovanje - Pravna ureditev - Slovenija - Zakoni b) Elektronski podpis - Pravna ureditev - Slovenija - Zakoni c) informacijske tehnologije d) elektronsko poslovanje e) elektronsko podpisovanje f) poslovno komuniciranje g) gospodarstvo h) javna uprava i) pravna ureditev - Slovenija j) zakoni

004.6/.7:659.23:35(497.4)(094.5)
COBISS-ID 111840768

179.
        TELECOMMUTING and virtual offices : issues and opportunities / Nancy J. Johnson. - Hershey ; London : Idea Group, cop. 2001. - III, 255 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo
ISBN 1-878289-79-9
a) Telecommuting b) Virtual reality in management c) organizacija dela d) komunikacije e) informatika f) komuniciranje na daljavo g) navidezne pisarne h) delo na daljavo i) teledelo j) zborniki

65.012.3:004
COBISS-ID 23381509


66 KEMIJSKA IN SORODNE INDUSTRIJE.


180.
        SAE fuels and lubricants standards manual. - 2000 ed. - Warrendale : Society of Automotive Engineers, cop. 2000. - V, 340 str. : ilustr. ; 28 cm. - (SAE HS, ISSN 1522-4139 ; 23)

ISBN 0-7680-0601-5
a) goriva b) maziva c) priročniki d) standardi e) tehnična poročila f) SAE g) specifikacije h) preskušanje i) motorji z notranjim zgorevanjem j) motorna olja k) olja za gonila l) dieselska goriva m) bencin n) plinska goriva o) pregledno delo

662.7+621.892
COBISS-ID 23484677


678 INDUSTRIJA MAKROMOLEKULARNIH SNOVI.


181.
        POLYMER handbook / editors J. Brandrup, E. H. Immergut, and E. A. Grulke ; associate editors A. Abe, D. R. Bloch. - 4th ed. - New York : Wiley, 1999. - 1 zv. (loč. pag.) ; 29 cm : ilustr.

Kazalo
ISBN 0-471-16628-6
a) kemija polimerov b) polimerizacija c) depolimerizacija d) monomeri e) oligomeri f) polimeri g) topila h) fizikalne lastnosti i) fizikalne konstante j) trdne snovi k) raztopine l) priročniki

678:66:54
COBISS-ID 233319


681 FINA MEHANIKA. RAČUNALNIŠTVO.


182.
MACLEOD, Hugh Angus
        Thin-film optical filters / H. A. Macleod. - 3rd ed. - Bristol ; Philadelphia : Institute of Physics, cop. 2001. - XXVI, 641 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-7503-0688-2
a) Light filters b) Thin films - Optical properties c) precizna mehanika d) tanki filmi e) optični filtri f) premazi g) zrcala h) filtri i) materiali j) proizvodni postopki k) kontrola kvalitete l) aplikacije m) karakteristike dielektričnih materialov

681.7.064.45
COBISS-ID 23497733


69 GRADBENI MATERIJAL. GRADBENA DELA.


183.
BROWN, Robert Wade
        Foundation repair manual / Robert Wade Brown. - New York : McGraw-Hill, cop. 1999. - 1 zv. (loč pag.) : ilustr. ; 20 cm

ISBN 0-07-008244-8
a) gradbeništvo - temeljenje - temelji - poškodbe - popravilo temeljev - sanacije - zemeljska dela - utrditev tal - piloti

624.15.004.67+692.1
COBISS-ID 44891393

184.
        CENING. 17, Elektro inštalacije / Inženiring biro Marinko. - Ljubljana : Inženiring biro Marinko, 2000. - 153 str. ; 30 cm

a) gradbeništvo b) cenik c) elektroinštalacije d) materiali e) strelovod f) telefon g) antenski sistemi h) domofon i) ozvočenje j) informacijsko ožičenje k) katalogi

696.6:725(497.4)(085.7)
COBISS-ID 23533317

185.
GRIFFIN, Charles William, 1925-
        Manual of low-slope roof systems / C. W. Griffin, R. L. Fricklas. - 3rd ed. - Boston : McGraw-Hill, cop. 1996. - XIII, 609 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-07-024784-6
a) Flat roofs b) Roofing c) gradbeništvo d) gradbena dela e) obrtniška dela f) strehe g) ravne strehe h) izolacija i) materiali j) tehnika k) izvedba l) vodotesnost m) stiki n) analize o) raziskave p) meritve q) izvedbe r) detajli s) pregledno delo

69
COBISS-ID 23275781

186.
KLUGE, Uwe
        Kachelofen und thermische Solaranalgen : Haiezungsunterstutzung und Wassererwarmung mit Kachelofen- und Kaminheizeinsatzen sowie Sonnenkollektoren / Uwe Kluge und Nicole Kuhlmann. - LandsbergĐLech : Moderne Industrie, 1998. - 70 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Die Bibliothek der Technik ; Bd. 164)

ISBN 3-478-93187-8
a) ogrevanje b) lončene peči c) procesi zgorevanja d) kuriva e) solarne neprave f) komponentne naprave g) sončni kolektorji h) ogrevanje vode i) pregledno delo

72:697.2
COBISS-ID 22749445

187.
        NUTZERVEHALTEN in Gebauden : Tagung Nierstein, 25. Mai 2000 / VDI-Gesellschaft Technische Gebaudeausrustung. - Dusseldorf : VDI, 2000. - 115 str. : graf. prikazi ; 21 cm. - (VDI Berichte, ISSN 0083-5560 ; 1531)

Na nasl. str. spodaj: Verein Deutscher Ingenieure
ISBN 3-18-091531-5
a) gradbeništvo b) vzdrževanje zgradb c) standardi d) regulativa e) energetika f) poraba g) stroški h) gradbena fizika i) zborniki

69.059.1
COBISS-ID 22813701

188.
SANITARTECHNIK-Tagung (12 ; 2000 ; Bochum)
        Sanitarraume : die neuen Richtlinien VDI 3818 und VDI 6000 / 12. Sanitartechnik-Tagung, Bochum 16. november 2000 ; VDI-Gesellschaft Technische Gebaudeausrustung. - Dusseldorf : VDI, 2000. - 99 str. : graf. prikazi ; 21 cm. - (VDI Berichte, ISSN 0083-5560 ; 1561)

Na nasl. str. spodaj: Verein Deutscher Ingenieure
ISBN 3-18-091561-7
a) gradbeništvo b) gradbena dela c) sanitarna tehnika d) standardi e) regulativa f) obrtniška dela g) armature h) fuge i) odvodni sistemi j) ogrevanje k) prezračevanje l) zborniki

696.14
COBISS-ID 22842117


7 UMETNOST.


189.
        AKT na Slovenskem. 3, Fotografija : Galerija Cankarjevega doma, Jakopičeva galerija, 6. februar - 25. marec 2001 = The nude in Slovenia. 3, Photography : February 6 - March 25, 2001 / . - Ljubljana : Cankarjev dom, 2001 ( : "Jože Moškrič"). - 227 str. : fotogr. ; 25 cm

a) Slovenska fotografija - Razstavni katalogi b) Akt (um.) - Fotografski motivi - Razstavni katalogi c) umetnost d) fotografija e) pregledne razstave f) slovenska umetnost g) biografije

77.04(497.4)"19"(064)
77.041.3(497.4)(064)
COBISS-ID 110844160

190.
BELL, Julian
        Five hundred self-portraits / . - London : Phaidon, 2000. - 548 str. : ilustr. ; 20 cm

ISBN 0-7148-3959-0
a) umetnost b) slikarstvo c) portreti d) analize e) zgodovinski pregled f) tehnike

7.01/.02
COBISS-ID 1457518

191.
BREDIN, Hugh
        Philosophies of art and beauty : introducing aesthetics / Hugh Bredin and Liberato Santoro-Brienza. - Edinburgh : University Press, cop. 2000. - XIV, 226 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 210-220. - Kazalo
ISBN 0-7486-1191-6
a) Estetika - Zgodovina b) Filozofija umetnosti - Zgodovina c) umetnost d) filozofija e) teorija f) definicije g) lepota

7.01=20
COBISS-ID 110332672

192.
GETTENS, Rutherford John
        Painting materials : a short encyclopaedia / by Rutherford J. Gettens and George L. Stout. - New York : Dover Publications, cop. 1966. - ix, 333 str. : ilustr. ; 22 cm

"Corrected republication of the work originally published ... in 1942." --> predgovor. - Bibliografija na koncu vsakega poglavja
ISBN 0-486-21597-0
a) Artists' materials b) Pigments c) Slikarstvo - Slikarski materiali - Enciklopedije d) umetnost e) slikarstvo f) slikarski materiali g) pigmenti h) orodje

75.023=20
COBISS-ID 8305202

193.
GLOOR, Peter Andreas, 1961-
        Elements of hypermedia design : techniques for navigation & visualization in cyberspace / Peter Gloor. - Boston ; Basel ; Berlin : Birkhauser, cop. 1997. - XVII, 400 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm

Bibliografija: str. 367-384. - Kazalo
ISBN 0-817-63911-X ISBN 3-764-33911-X (Basel, Berlin)
a) Interactive multimedia b) Cyberspace c) umetnost d) informatika e) grafično oblikovanje f) računalniška grafika g) objavljanje na internetu h) WWW i) multimedija j) CD-ROM k) informacijski sistemi

766:681.3.06=20
COBISS-ID 23480069

194.
HUFTON, Susan
        Step-by-step calligraphy : a complete guide with creative projects / Susan Hufton ; photography by Anna Ravenscroft, special photography by Marie-Louise Avery. - 1st paperback editon. - London : Phoenix, cop. 1995. - 144 str. : barvne ilustr. ; 26 cm

Kazalo
ISBN 0-75380-240-6
a) Calligraphy b) umetnsot c) grafično oblikovanje d) kaligrafija e) pisave f) kaligrafski izdelki g) priročniki

76:003.07=20
COBISS-ID 23357189

195.
KOCJANČIČ, Karlo
        Karlo Kocjančič, 1901-1970 : književnik in fotograf = writer and photographer : 4. februar - 4. marec 1999, Jakopičeva galerija, Ljubljana / ; izbor del, biografski in bibliografski podatki, selection of works, biographical and bibliographical notes Drago Kocjančič, Primož Lampič ; prevod, translation Amidas>. - Ljubljana : Arhitekturni muzej, 1999 (Ljubljana : Delo). - 121 str. : ilustr. ; 30 cm

500 izv. - Prispevki k bibliografiji in filmografiji Karla Kocjančiča, ... viri in literatura: str. 114-119. - Povzetek v angl. pri uvodnih tekstih
ISBN 961-90417-2-0
a) Kocjančič, Karlo (1901-1970) - Monografije b) umetnost c) fotografija d) pregledna dela e) katalogi razstav

77.04(497.4):929 Kocjančič K.
821.163.6.09 Kocjančič K.
929 Kocjančič K.
012 Kocjančič K.
016:929 Kocjančič K.
COBISS-ID 97365760

196.
KOS, Peter, 1950-
        Leksikon antične numizmatike : s poudarkom na prostoru jugovzhodnih Alp in Balkana / Peter Kos. - Ljubljana : Narodni muzej Slovenije, 1997 (Ljubljana : "Jože Moškrič"). - 385 str. : ilustr. ; 28 cm

Seznam vladarjev posameznih obdobij in področij, ki jih zajema leksikon: str. 381-385
ISBN 961-6169-06-8
a) Numizmatika - Leksikoni b) Grški novci - Zgodovina - Antika - Leksikoni c) Rimski novci - Zgodovina - Antika - Leksikoni d) arheologija e) numizmatika f) zgodovinski razvoj g) rimski novci h) denar - antika i) kovnice j) Balkan k) leksikoni l) stari vek m) rimska doba n) enciklopedije

737.1(37/38)(031)
COBISS-ID 66228736

197.
OLIVEIRA, Nicolas de
        Installation art / Nicolas de Oliveira, Nicola Oxley, Michael Petry ; with texts by Michael Archer. - Reprinted. - London : Thames and Hudson, 2000, cop. 1994. - 208 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija: str. 188-194. - Kazalo
ISBN 0-500-27828-8
a) art - 20th cent. b) umetnost - 20. stol. c) umetnost d) kiparsto e) prostorske inštalacije f) arhitektura g) angažirana umetnost h) muzeji i) umetnostne galerije j) zgodovinski pregledi k) razstave l) dogodki

7=20
COBISS-ID 3798601

198.
PLESNIČAR-Gec, Ljudmila
        Antične freske v Sloveniji I = The Roman frescoes of Slovenia I / Ljudmila Plesničar-Gec ; sodelavec, with a contribution by Veljko Toman ; ; fotografija, photo Srečo Habič ... ; prevod, translation Barbara Smith Demo, Martin Creegen>. - Ljubljana : Narodni muzej Slovenije, 1997-1998 (Ljubljana : "Jože Moškrič"). - 2 zv. (359 str.) : ilustr. ; 34 cm. - (Katalogi in monografije = Catalogi et monographiae / Narodni muzej Slovenije ; 31/1; 31/2)

Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod. - Ilustr. na spojnih listih. - Bibliografija: str. 356-359
ISBN 961-6169-10-6
a) Stensko slikarstvo - Antika - Slovenija b) Freske - Arheološke najdbe - Slovenija c) Slovenija - Arheološke najdbe - Antika d) zgodovinski razvoj e) antična arhitektura f) stanovanjska arhitektura g) Slovenija - Rim h) rimsko stensko slikarstvo i) ometi j) kolorit k) stenske poslikave l) barve - pridobivanje

75.052(37):904(497.4)
COBISS-ID 98986496

199.
ROGONDINO, Michael
        Process color manual : 24,000 CMYK combinations for design, prepress, and printing / Michael and Pat Rogondino. - San Francisco : Chronicle Books, cop. 2000. - 256 str. : večinoma barvne ilustr. ; 26 x 28 cm

ISBN 0-8118-2757-7
a) Color computer graphics b) Color printing c) Colors d) Color computer graphics e) umetnost f) grafično oblikovanje g) dizajn h) barve i) barvne lestvice j) nianse k) mešanje barv l) računalniška grafika

7.017
COBISS-ID 22611205

200.
ROWLAND, Ingrid Drake
        The ecstatic journey : Athanasius Kircher in Baroque Rome / by Ingrid D. Rowland ; with an introduction by F. Sherwood Rowland. - Chicago : University of Chicago Library, 2000. - XIII, 109 str. : ilustr. ; 28 cm

Kazalo
ISBN 0-943056-25-X
a) Kircher, Athanasius (1602-1680) - Exhibitions b) Science - Italy - Rome - History - 17th century - Exhibitions c) Rome (Italy) - Intellectual life - 17th century - Exhibitions d) umetnost e) arhitektura f) znanost g) zgodovina h) Rim - Atanazijeva cerkev i) barok j) začetki znanosti k) misionarski znanstveniki l) grafične zbirke m) 17.stol.

7.074
COBISS-ID 23361029

201.
WENZEL, Marian
        Bosanski stil na stećcima i metalu = Bosnian style on tombstones and metal / Marian Wenzel ; . - Sarajevo : Sarajevo, 1999. - 312 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Biblioteka "Kulturno nasljeđe BiH")

Besedilo v srb. hrv. in angl.
ISBN 9958-21-106-8
a) arhitektura b) zgodovina umetnosti c) nagrobniki d) Bosna in Hercegovina e) zgodovina f) ornament - kamen g) dekoracija - kovina

7.03(497.15)
COBISS-ID 23469317


71 PROSTORSKO UREJANJE. REGIONALNO PLANIRANJE. URBANIZEM. OBLIKOVANJE KRAJINE.


202.
ARCHER-Wills, Anthony
        Water power : a unique approach to designing water gardens / . - London : Conran Octopus, 1999. - 190 str. : ilustr. (večinoma barvne ilustr.) ; 29 cm

Avtor naveden na hrbtu. - Kazalo
ISBN 1-84091-021-6
a) Water gardens b) Water in landscape architecture c) krajinska arhitektura d) vodni elementi e) parki f) pokrajina g) vodni vrtovi h) vodometi i) vrtni bazeni j) ribniki k) slapovi

712.5
COBISS-ID 23486213

203.
        COUNTRY profiles on the housing sector. Slovakia. - New York ; Geneva : United Nations, 1999. - XXI, 39 str. : graf. prikazi ; 30 cm. - (United Nations publication)

Na vrhu nasl. str.: Economic Commission for Europe Geneva. - Bibliografija: str. 39
ISBN 92-1-116722-1
a) urbanizem b) prostorsko planiranje c) stanovanjska gradnja d) priporočila Evropske skupnosti e) Slovaška - prostorski razvoj

711.4=20
COBISS-ID 512029290

204.
        ČAR kamna / Silvo Fatur ... ; . - Ljubljana : samozal. D. Kunaver, 2000 (Ljubljana : Prograf). - 168 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Pod lipo domačo)

Na ov., hrbtu in v kolofonu navedba avtorstva: Dušica Kunaver s soavtorji. - Bibliografija: str. 164-167
ISBN 961-6179-29-2
a) Kamen - Slovensko ljudsko izročilo b) zgodovina c) Slovenija - naravni kamen d) domoznanstvo e) kamnite znamenitosti f) kamen g) uporaba h) lastnosti i) Kras j) kamnolomi k) varstvo naravne in kulturne dediščine

719:691.2
COBISS-ID 109861376

205.
DRUŠTVO arhitektov (Ljubljana). Pregledna razstava
        Arhitektura inventura : 1995-2000 / Pregledna razstava članov Društva arhitektov Ljubljana ; . - Ljubljana : Društvo arhitektov, 2001 ( : Mat-format). - 98 str. : ilustr. ; 26 cm

700 izv.
a) Slovenska arhitektura - 20.st. - Razstavni katalogi b) arhitektura c) društva arhitektov d) pregledne razstave e) katalog

72(497.4)"19"(064)
COBISS-ID 1729475

206.
        GEOGRAPHICAL information systems / edited by Paul A. Longley ... . - 2nd ed. - New York : J. Wiley & Sons, 1999. - 2 zv. : ilustr. ; 26 cm

Vsebina: Vol. 1: Principles and technical issues. - XXV, 580, XCV str., <24> str. barvnih pril. ; Vol. 2: Management issues and applications. - XXIII str., str. 583-1101, str. XXV-XCIII, <16> str. barvnih pril.
ISBN 0-471-32182-6
a) Geographic information systems b) Information storage and retrieval systems - Geography c) Geography - Data processing d) informatika e) računalništvo f) prostorsko planiranje g) prostorski modeli h) GIS - geografski informacijski sistemi i) elektronsko upodabljanje prostora j) obdelava podatkov

71:681.3=20
COBISS-ID 23381253

207.
JACOBS, Steven
        Works in architecture, Paul Robbrecht & Hilde Daem / Steven Jacobs ; with contributions by Juan Munoz and Farshid Moussavi. - Ghent : Ludion, 1998. - 159 str. : ilustr. ; 31 cm. - (Architectural monographs ; 1)

ISBN 90-5544-098-1
a) arhitektura b) zbrana dela c) nizozemska arhitektura d) skupine arhitektov e) bibliografije

71.01=20
COBISS-ID 20016901

208.
KOMAN, Dušan
        Crngrob / Dušan Koman ; . - Ljubljana : Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino, 2000 ( : Studio CTP). - 50 str. : ilustr. ; 17 cm. - (Kulturni in naravni spomeniki Slovenije : zbirka vodnikov ; 201)

Zvd. in ilustr. na notr. str. ov. - 2.000 izv. - Bibliografija: str. 47-48
ISBN 961-6037-48-X
a) Crngrob - Cerkev - Umetnostni vodniki b) arhitektura c) kulturna dediščina d) domoznanstvo e) cerkve f) vodniki

726.5(497.4 Crngrob)
COBISS-ID 109911296

209.
        Al- MADRASA al-Gawhariya : a restoration project in Cairo / . - Copenhagen : Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Architecture, 1996. - 185 str. : ilustr., zvd. ; 23 cm

Vzpor. angl. in arab. besedilo
ISBN 87-87136-15-5
a) Jamiž al-Azhar. Madrasa al-Gawhariya b) Jamiž al-Azhar - Buildings c) Architecture, Mameluke - Conservation and restoration - Egypt - Cairo d) Cairo (Egypt) - Buildings, structures, etc e) urbanizem f) gradbeništvo g) arhitektura h) arhitekturna dediščina i) prenova - Kairo j) restavratorstvo

711.168=20
COBISS-ID 23521285

210.
POGAČNIK, Andrej
        Urejanje prostora za tretje tisočletje / Andrej Pogačnik. - Ljubljana : Študentska založba, 2000. - 178 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Knjižna zbirka Scripta)

Bibliografija: str. 177-178. - Povzetek ; Synopsis
ISBN 961-6356-25-9
a) Prostorsko urejanje - Slovenija - 21.st. b) urbanizem c) urbanizacija d) krajinska arhitektura e) prostorsko planiranje f) prostorski razvoj g) urbana disperzija h) trajnostni razvoj

711(497.4)
COBISS-ID 108818432

211.
READ, Helen J.
        Woodland habitats / Helen J. Read and Mark Frater ; illustrations by Jo Wright. - London ; New York : Routledge, 1999. - XVII, 177 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Habitat guides)

Bibliografija: str. <163>-169. - Kazali
ISBN 0-415-18090-2 (broš.) ISBN 0-415-18089-9
a) Forest ecology - Great Britain b) Forests and forestry - Great Britain c) krajinska arhitektura d) urejanje krajine e) gozdni habitati f) ekologija gozdov g) upravljanje h) varovanje i) primeri j) Velika Britanija

712.23=20
COBISS-ID 22665477

212.
RJAZANCEV, Aleksander
        Od fužin do železarne / tekst Aleksander Rjazancev ; risbe Jaka Torkar ; . - Jesenice : Muzejsko društvo, 1997 (Radovljica : Medium). - XII, 103 str. : ilustr. ; 25 cm

1.000 izv.
a) Torkar, Jaka (1932-) - Ilustracije - Albumi b) Železarstvo - Zgodovina - Slovenija c) zgodovina d) domoznanstvo e) arhitektura f) železarstvo g) fužinarstvo h) železarne i) Gorenjska

711.454:669.1
COBISS-ID 67701248

213.
SADLER, Simon
        The situationist city / Simon Sadler. - Cambridge (Mass.) ; London : The MIT Press, 1999. - 233 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. <201>-207. - Kazalo
ISBN 0-262-19392-2 (broš.) ISBN 0-262-69225-2
a) Internationale situationniste - Influence b) International situationniste - Influence c) Architecture - Philosophy d) Avant-garde (Aesthetics) - Europe - History - 20th century. e) urbanizem f) mesto g) načrtovanje mest h) urejanje prostora i) teorija j) situacionizem k) psihogeografija l) urbani prostor m) pregledno delo

71/72
COBISS-ID 23556101

214.
TAGUNG Stadterneuerung und Kultur (1992 ; Bernburg)
        Alte Stadte sind unsere Heimat : Stadterneuerung in Mittel- und Ostdeutschland / Deutsche UNESCO-Kommission ; Verein Kulturstiftung Bernburg ; . - Bonn : Dt. UNESCO-Komm., cop. 1993. - 152 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Architektur und Denkmalpflege ; Bd. 31)

ISBN 3-927907-34-0
a) arhitektura b) prenova arhitekturne dediščine c) umetnost d) spomeniško varstvo e) stara mestna jedra f) zgodovinska mesta g) materiali h) urbanizem

711.168=30
COBISS-ID 129722


72 ARHITEKTURA.


215.
        ARCHITECTS of the new millennium. - Mulgrave, Victoria : Images, 2000. - 204 str. : barvne ilustr. ; 28 cm

Kazalo
ISBN 1-8647007-9-3
a) Architects b) Architecture, Modern - 20th century. c) arhitektura d) zbrana dela e) sodobna arhitektura f) skupine arhitektov g) novo tisočletje

72.011=20
COBISS-ID 22605573

216.
        ARCHITECTURAL guides : Florence / project and photographs by Lorenzo Capellini ; editorial co-ordination by Domenico Cardini and Carlo Cresti ; . - 2. ed. - Torino : Umberto Allemandi, cop. 1998. - 267 str. : ilustr., zvd. ; 23 cm. - (Allemandi's architectural guides)

Ovojni nasl.: Firenze. - Kazalo
ISBN 88-422-0790-X
a) Architecture - Italy - Florence - Guidebooks b) Florence (Italy) - Buildings, structures, etc - Guidebooks c) arhitektura d) arhitekturni vodniki e) Firence f) zgodovina g) arhitekturni spomeniki

72(036)=20
COBISS-ID 23530245

217.
        ARHITEKTURA 17. stoletja na Slovenskem : obdobje med pozno renesanso in zrelim barokom : katalog razstave Arhitekturnega muzeja v fužinskem gradu v Ljubljani od 10. januarja do 10. februarja 2001 / avtor spremne študije in kataloga arhitekturnih spomenikov Nace Šumi ; fotografija Miran Kambič, fotografija maket Božidar Dolenc ; . - Ljubljana : Arhitekturni muzej, 2000 ( : Pleško). - 179 str. : ilustr. ; 31 cm

Na vzpor. nasl. str.: 17th century architecture in Slovenia. - Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod. - 1.200 izv. - Bibliografija: str. 153-157. - Kazala
a) Slovenska arhitektura - 17.st. b) Slovenija - Arhitekturna dediščina - 17.st. c) arhitektura d) renesančna arhitektura e) baročna arhitektura f) arhitekturni spomeniki g) zgodovina h) stavbna dediščina i) gradovi j) dvorci k) cerkve l) barok - Slovenija m) 17.st. n) makete o) katalogi p) albumi

72.034(497.4)
728.8(497.4)"16"
726.5(497.4)"16"
COBISS-ID 109974528

218.
        ATELIER 5 / Einfuhrung von, introduction by Friedrich Achleitner. - Basel ; Berlin ; Boston : Birkhauser, cop. 2000. - 216 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Studio paperback)

Vzpor. nem. in angl. besedilo. - Kazalo
ISBN 3-7643-6243-X
a) Atelier 5 (Firm) b) Architecture, Modern - 20th century - Switzerland c) Architecture, Domestic - Switzerland d) arhitektura e) predstavitve del f) skupine arhitektov g) švicarska arhitektura

72.011=20=30
COBISS-ID 23521029

219.
BAUMSCHLAGER, Carlo
        Carlo Baumschlager, Dietmar Eberle / Liesbeth Waechter-Bohm (Hg.) = Liesbeth Waechter-Bohm (ed.) ; mit einem Essay von Dietmar Steiner ; >. - Wien ; New York : Springer, cop. 1996. - 152 str. : ilustr. ; 33 cm. - (Portraits osterreichischer Architekten, ISSN 0948-8685 ; Bd. 2 = Portraits of Austrian Architects ; vol. 2)

Vzpor. nem. in angl. besedilo. - Bibliografija: str. 150
ISBN 3-211-82725-0
a) arhitektura b) arhitekti c) zbrana dela d) Baumschlager Carlo (1956- ) e) Eberle Dietmar (1952- )

72:929=20=30
COBISS-ID 354436

220.
        CARING for your historic house / Heritage Preservation and National Park Service ; Charles E. Fisher and Hugh C. Miller, general editors ; Clare Bouton Hansen, project director ; preface by Robert Stanton and Lawrence L. Reger ; foreword by Hillary Rodham Clinton ; introduction by Richard Hampton Jenrette ; with essays by Gordon Bock ... . - New York : H. N. Abrams, 1998. - 256 str. : ilustr. ; 29 cm

Nasl. raztegnjen čez dve str. - Bibliografija: str. 246-249. - Kazalo
ISBN 0-81-094087-6 ISBN 0-81-092779-9 (broš.)
a) Dwellings - Maintenance and repair b) Historic buildings - Conservation and restoration c) arhitektura d) stanovanjske stavbe e) vile f) historične stavbe g) vzdrževanje h) prenova

728.37:69.059=20
COBISS-ID 22647557

221.
COHN, David
        Young Spanish architects = Junge spanische Architekten / David Cohn ; . - Basel ; Berlin ; Boston : Birkhauser, cop. 2000. - 144 str. : ilustr. ; 28 cm

Vzpor. angl. in nem. besedilo
ISBN 3-7643-6043-7 (Basel) ISBN 0-8176-6043-7 (Boston)
a) arhitektura b) mladi arhitekti - Španija c) izbrana dela

72(460)
72.036/.038
COBISS-ID 1058436

222.
CROSBIE, Michael J.
        Architecture for the gods / Michael J. Crosbie. - Mulgrave : Images, cop. 1999. - 192 str. : barvne ilustr. ; 31 cm

Kazalo
ISBN 1-86470-005-X
a) Church architecture - United States b) Synagogue architecture - United States c) Architecture - United States - 20th century. d) Church architecture e) Architecture, Modern f) Architecture and religion g) arhitektura h) javne zgradbe i) sakralne stavbe j) cerkve - ZDA

726.54=20
COBISS-ID 23514885

223.
ČELIĆ, Džemal
        Stari mostovi u Bosni i Hercegovini / Džemal Čelić, Mehmed Mujezinović. - 2. izd. - Sarajevo : Sarajevo, 1998. - 344 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka "Kulturno nasljeđe")

Kazalo
ISBN 9958-21-059-2
a) arhitektura b) gradbeništvo c) mostovi d) Bosna in Hercegovina e) zgodovina f) srednji vek g) turška doba h) kamniti mostovi i) leseni mostovi

72:624.2/.8
COBISS-ID 23469829

224.
DAZA, Ricardo
        Looking for Mies / Ricardo Daza ; . - Barcelona : ACTAR ; Basel ; Boston ; Berlin : Birkhauser, cop. 2000. - 188 str. : ilustr. ; 16 cm

Prevod dela: Auf der Suche nach Mies; izv. stv. nasl.: Buscando a Mies. - Kazalo
ISBN 3-7643-6239-1 (Basel) ISBN 3-7643-6238-3
a) Mies van der Rohe, Ludwig (1886-1969) - Criticism and interpretation b) Crown Hall (Chicago, Ill.) c) Modern movement (Architecture) - United States d) Chicago (Ill.) - Buildings, structures, etc e) arhitektura f) arhitekti g) zbrana dela h) teorija i) kritika

72.01=20
COBISS-ID 23530501

225.
DIN, Rasshied
        New retail / Rasshied Din ; with contributed text by Jackie Wills. - London : Conran Octopus, 2000. - 224 str. : ilustr. ; 32 cm

ISBN 1-84091-042-9
a) arhitektura b) teorija c) notranja oprema d) trgovina na drobno e) prodajalne f) sodobno oblikovanje g) trendi h) nove oblike i) globalni trg

725.21:747=20
COBISS-ID 45543169

226.
DROSTE, Magdalena
        Bauhaus, 1919-1933 / Magdalena Droste ; . - Koln : Taschen, cop. 1998. - 256 str. : ilustr. (nekatere barvne) ; 31 cm

Na vrhu nasl. str. tudi: Bauhaus Archiv
ISBN 3-8228-7627-5
a) Bauhaus - History b) Art, Modern - 20th century - Germany c) Art - Study and teaching - Germany d) arhitektura e) zgodovina f) teorija g) Bauhaus h) industrijsko oblikovanje i) izobraževanje arhitektov

72.01=20
COBISS-ID 23517445

227.
FICH, Morgens
        Old people's houses : an architectural guide to housing for the elderly in Greater Copenhagen / Mogens Fich, Peder Duelund Mortensen, Karen Zahle. - Kobenhavn : Kunstakademiets forlag, cop. 1995. - 227 str. : ilustr., zvd. ; 22 cm

ISBN 87-87136-11-2
a) Aged - Dwellings - Denmark - Copenhagen b) Architecture and the aged - Denmark - Copenhagen c) arhitektura d) javne zgradbe e) domovi za ostarele f) Danska g) zgodovinski pregled h) uspešni primeri - Kopenhagen

725.56=20
COBISS-ID 23529221

228.
        HEALTH spaces : a pictorial review. Vol. 1. - Melbourne : The Images, cop. 2000 : 2001. - 208 str. : barvne ilustr. ; 31 cm

Ov. in hrbtni nasl.: Health spaces of the world. - Kazalo
ISBN 1-8647003-5-1
a) Architecture, Modern - 20th century. b) Health facilities - Design and construction c) Architecture, Modern - 20th century. d) Health facilities - Design and construction e) arhitektura f) načrtovanje g) bolnišnice h) notranja oprema i) psihoterapija j) intenzivna nega k) rehabilitacija l) čakalnice m) hodniki

72.01
COBISS-ID 23357957

229.
JENRETTE, Richard Hampton
        Adventures with old houses / by Richard Hampton Jenrette ; foreword by HRH The Prince of Wales ; principal photography by John M. Hall. - Charleston : Wyrick, cop. 2000. - 223 str. : barvne ilustr. ; 29 cm

Kazalo
ISBN 0-941-71146-3
a) Architecture, Domestic - Conservation and restoration - United States b) Historic buildings - Conservation and restoration - United States c) Neoclassicism (Architecture) - United States d) Furniture - United States - History - 19th century. e) arhitektura f) stanovanjske stavbe g) vile h) prenova i) restavratorsto j) neoklasicizem - ZDA

728.37=20
COBISS-ID 22648581

230.
JODIDIO, Philip
        Architecture now! = Architektur heute = L' architecture d'aujourd'hui / Philip Jodidio. - Koln : Taschen, cop. 2001. - 576 str. : večinoma barvne ilustr. ; 26 cm

Vzpor. angl., nem. in franc. besedilo
ISBN 3-8228-6065-4
a) arhitektura b) zbrana dela c) sodobni avtorji d) realizirani prejekti e) novo tisočletje

72.011=20
COBISS-ID 23527429

231.
KADA, Klaus
        Klaus Kada / mit einem Essay von, with an essay by Otto Kapfinger ; . - Wien ; New York : Springer, cop. 2000. - 254 str. : ilustr. ; 32 cm. - (Portraits osterreichischer Architekten, ISSN 0948-8685 ; Bd. 4 = Portraits of Austrian Architects ; vol. 4)

Vzpor. nem. in angl. besedilo
ISBN 3-211-83070-7
a) arhitektura b) arhitekti c) zbrana dela d) Kada Klaus (1940- )

72:929=20=30 Kada K.
COBISS-ID 22683653

232.
KONFERENCA o vernakularni arhitekturi Alpe Adria (10 ; 2000 ; Gozd Martuljek)
        Deset let naporov : zbornik povzetkov = Ten years of efforts : proceedings / 10. konferenca o vernakularni arhitekturi Alpe Adria, <5. in 6. oktober 2000> = 10th Conference on Vernacular Architecture Alps Adria, <5th and 6th October 2000, Gozd Martuljek, Slovenia> ; . - Ljubljana : Fakulteta za arhitekturo, 2000. - 113 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v slov. in angl.
ISBN 961-6160-19-2
a) Ljudska arhitektura - Alpe-Jadran - Zborniki b) stavbna dediščina c) arhitekturna dediščina d) arhitekturni detajli e) arhitekturna tipologija f) mednarodna posvetovanja

72.031.4(4 Alpe-Jadran)(063)(082)
COBISS-ID 108736000

233.
KONFERENCA o vernakularni arhitekturi med Alpami in Jadranom (10 ; 2000 ; Gozd Martuljek)
        Deset let naporov : zbornik = Ten years of efforts : proceedings / 10. konferenca o vernakularni arhitekturi med Alpami in Jadranom, Gozd Martuljek, 2000 = 10th Conference on Vernacular Architecture Alps Adria, Gozd Martuljek, 2000 ; . - Ljubljana : Fakulteta za arhitekturo, 2000. - 1 optični disk (CD-ROM) : zvok ; 12 cm

Sistemske zahteve: Netscape Navigator verzija 4.0 ali novejša
ISBN 961-6160-18-4
a) Ljudska arhitektura - Alpe-Jadran - Zborniki b) stavbna dediščina c) arhitekturna dediščina d) arhitekturni detajli e) arhitetkruna tipologija f) mednarodna posvetovanja

72.031.4(4 Alpe-Jadran)(063)(082)
COBISS-ID 108736256

234.
KOOLHAAS, Rem
        OMA Rem Koolhaas : living = vivre = Leben / editor Michel Jacques ; . - Bordeaux : Arc en Reve Centre d'Architecture ; Basel ; Boston ; Berlin : Birkhauser, 1998. - 96 str. : ilustr. ; 33 cm

Vzpor. angl., franc. in nem. besedilo. - Katalog razstave v Arc en Reve Centre d'Architecture v Bordeauxu.
ISBN 3-7643-5638-3 (Basel) ISBN 0-8176-5638-3 (Boston)
a) Koolhaas, Rem (1944-) b) arhitektura c) arhitekti d) izbrana dela e) Koolhaas Rem (1944-) f) OMA g) biografije h) bibliografije

72:929 Koolhaas R.=20=30=40
COBISS-ID 786052

235.
KOOLHAAS, Rem
        Small, medium, large, extra-large : Office for Metropolitan Architecture / Rem Koolhaas and Bruce Mau ; edited by Jennifer Sigler ; photography by Hans Werlemann. - New ed. - Koln : B. Taschen, 1997. - XXXI, 1344 str. : ilustr. ; 24 cm

Ov. in hrbtni nasl.: S, M, L, XL
ISBN 3-8228-7743-3
a) arhitektura - arhitekturna teorija - moderna arhitektura - krajevno planiranje - arhitekti - projekti - svetovni pregledi - 20.st. - albumi

725.036(100)
72.01
COBISS-ID 43511041

236.
MACK, Gerhard
        Herzog & de Meuron, 1992-1996 / Gerhard Mack ; . - Basel ; Boston ; Berlin : Birkhauser, 2000. - 269 str. : večinoma barvne ilustr. ; 34 cm. - (Das Gesamtwerk = The complete works / ; Bd. 3 = vol. 3)

Vzpor. besedilo v nem. in angl.
ISBN 3-7643-6264-2 (Basel, Berlin) ISBN 0-8176-5187-X (Boston)
a) Herzog, Jacques (1950-) b) Meuron, Pierre de (1950-) c) arhitektura d) zbrana dela e) Herzog & De Meuron f) 1989-1991 g) urejanje prostora h) načrtovanje i) objekti za transport j) izvedeni projekti k) železniške postaje l) poslovne zgradbe m) stanovanjska gradnja n) parki o) športni objekti p) razstavni prostori q) cerkve r) univerze s) študentski domovi t) kulturni centri u) urbanistične študije v) skice w) načrti x) fotografije

72.071:929
COBISS-ID 23518469

237.
MARTUCCI, Roberto
        Florence : guide to the principal buildings : history of architecture and urban form / Roberto Martucci, Bruno Giovannetti. - New revised and extended ed. - Venezia : Canal & stamperia editrice, cop. 1997. - 159 str. : ilustr. ; 24 cm. - (The canal guides. Architecture)

ISBN 88-86502-17-6
a) Firence - mesta - arhitektura - znamenitosti - zgodovina - umetnostna zgodovina - stilna obdobja - Italija - umetnostni vodniki b) arhitektura c) arhitekturni vodniki d) Firence e) zgodovina f) načrti stavb g) arhitekturni spomeniki

72(036)=20
COBISS-ID 43754497

238.
MELVIN, Jeremy, 1964-
        Young British architects / Jeremy Melvin. - Basel ; Berlin ; Boston : Birkhauser, cop. 2000. - 128 str. : ilustr. (nekatere barvne) ; 28 cm

ISBN 3-7643-6153-0 (Basel) ISBN 0-8176-6153-0 (Boston)
a) Architecture - Great Britain b) Architecture, Modern - 20th century. c) arhitektura d) mladi arhitekti e) Velika Britanija f) 20.stol. g) konec tisočletja

72.01=20
COBISS-ID 23515141

239.
        MILLENNIUM architecture : / edited by Maggie Toy and Charles Jencks. - Chichester : Wiley-Academy, cop. 2000. - 112 str. : ilustr. ; 31 cm. - (Architectural design, ISSN 0003-8504 ; vol. 69)

Dodatek k nasl. naveden na ov.
ISBN 0-471-72024-0
a) arhitektura b) zbrana dela c) sodobni arhitekti d) novo tisočletje e) teorija

72.011=20
COBISS-ID 21976837

240.
MIRALLES, Enric
        Time architecture : architecture monograph = Arquitecturas del tiempo : monografico arquitectura / Miralles, Tagliabue ; editors, direccion Anatxu Zabalbeascoa, Javier Rodriquez Marcos ; translation, traduccion Paul Hammond. - Barcelona : G. Gili, cop. 1999. - 63 str. : ilustr. (nekatere barvne) ; 30 cm. - (Section / Editorial Gustavo Gili ; 4)

Nasl. iz zavihka ovoja. - Vzpor. angl. in špan. besedilo
ISBN 84-252-1754-7
a) Miralles, Enric b) Tagliabue, Benedetta c) Architecture, Modern - 20th century. d) Space and time e) arhitektura f) skupine arhitektov g) zbrana dela h) umetnost i) prostorske inštalacije j) pregledno delo

72.01=20=60
COBISS-ID 21842181

241.
MITCHELL, William J.
        Digital design media / William J. Mitchell and Malcolm McCullough. - 2nd ed. - New York : J. Wiley & Sons, cop. 1995. - XVI, 494 str. : ilustr. ; 26 cm

Posameznim poglavjem sledi bibliografija. - Kazalo
ISBN 0-471-28666-4
a) arhitektura b) gradbeništvo c) digitalno načrtovanje d) digitaliziranje procesov - zgodovina e) teksti f) slike g) animacije h) virtualni načrtovalski studio i) delo na daljavo

72.011:519.68
COBISS-ID 766817

242.
        OKOLOGISK byggeri i Danmark = Danish ecological building / . - : Arkitektens forlag = The Danish Architectural Press, 1994. - 127 str. : ilustr. (nekatere barvne) ; 31 cm

Vzpor. dan. in angl. besedilo
ISBN 87-7407-148-3
a) Organic architecture - Denmark b) Architecture, Modern - 20th century - Denmark c) Denmark - Buildings, structures, etc d) arhitektura e) urbanizem f) ekološka gradnja g) Danska h) stanovanjska gradnja i) prenova j) okoljska vprašanja k) trajnostna gradnja

72:574(489)=20=398
COBISS-ID 23516421

243.
ORTNER, Laurids, 1941-
        Ortner & Ortner : Worterbuch der Baukunst = primer of architecture / mit Beitragen von, with texts by Laurids Ortner, Liesbeth Waechter-Bohm, Gerwin Zohlen ; . - Basel ; Boston ; Berlin : Birkhauser, cop. 2001. - 240 str. : ilustr. (nekatere barvne) ; 32 cm

Nasl. raztegnjen čez dve strani. - Vzpor. nem. in angl. besedilo
ISBN 3-7643-6068-2
a) Architecture - Dictionaries b) English language - Dictionaries - German c) Architecture - Dictionaries - German d) German language - Dictionaries - English e) arhitektura f) teorija g) terminologija h) dojemanje i) percepcija j) učinki k) izražanje

72.01=20=30
COBISS-ID 23515397

244.
PELLI, Cesar
        National airport terminal / Cesar Pelli ; edited by Oscar Riera Ojeda ; introduction by Paul Goldberg. - Gloucester : Rockport, cop. 2000. - 104 str. : večinoma barvne ilustr. ; 26 cm. - (Single building series. Process of an architectural work)

ISBN 1-56496-545-7
a) arhitektura b) javne zgradbe c) letališča d) letališki terminali e) Washington

725.394=20
COBISS-ID 20566789

245.
PHILLIPS, Derek, 1923-
        Lighting modern buildings / Derek Phillips. - Oxford : Architectural Press, 2000. - XI, 234 str. : ilustr. ; 28 cm

Kazala
ISBN 0-7506-4082-0
a) Interior lighting b) arhitektura c) energetika d) osvetlitev prostorov e) dnevna svetloba f) umetna svetloba g) načini osvetlitve h) svetila i) študije primerov j) stanovanja k) javne stavbe l) izobraževalne stavbe m) bolnišnice n) cerkve o) trgovine p) galerije q) pregledno delo

729.022
628.91
COBISS-ID 22615557

246.
PIRANESI, Giovanni Battista
        Giovanni Battista Piranesi : selected etchings = eine Aushwal der Kupferstiche = une selection des eaux-fortes / Luigi Ficacci ; . - Koln : Taschen, cop. 2001. - 190 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Icons)

Vzpor. angl., nem. in franc. besedilo. - Kazalo
ISBN 3-8228-5530-8
a) arhitektura b) zgodovina c) Piranesi Giovanni Batista (1720-1778) d) jedkanica e) upodobitve arhitekture f) biografije

72:762=20=30=50=40
COBISS-ID 1750845

247.
        PORPHYRIOS Associates recent work. - London : A. Papadakis, cop. 1999. - 207 str. : barvne ilustr. ; 30 cm. - (NA monographs)

ISBN 1-901092-14-3 (vezano) ISBN 1-901092-13-5 (broš.)
a) Demetri Porphyrios Associates b) Architecture, Modern - 20th century - Pictorial works c) arhitektura d) skupine arhitektov e) zbrana dela f) stanovanjska naselja g) turistična naselja h) Porphyrios Demetri (1949-)

72.01=20
COBISS-ID 21842693

248.
RAMOVŠ, Anton
        Podpeški in črni ter pisani lesnobrdski apnenec skozi čas / Anton Ramovš ; . - Ljubljana : Mineral, 2000 (Ljubljana : Delo). - 115 str. : fotogr. ; 30 cm

1.500 izv. - Razcveteni kamen / Emilijan Cevc: str. 5-6. - Bibliografija: str. 115. - Povzetek v angl. in nem.
a) Kamnoseštvo - Podpeč b) Kamnoseštvo - Lesno Brdo c) Slovenija - Arhitekturna dediščina d) arhitektura e) gradbeni materiali f) kamen - Slovenija g) marmor h) kamnolomi i) uporaba j) portali k) oltarji l) stopnišča m) spomeniki

679.854(497.4 Podpeč)(091)
679.854(497.4 Lesno Brdo)(091)
72.04:691.215(497.4)
COBISS-ID 108990976

249.
ROTH, Leland M.
        Understanding architecture : its elements, history and meaning / Leland M. Roth. - London : Westview Press, cop. 1998. - XXXI, 542 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 1-871569-61-3
a) arhitektura b) teorija c) arhitekturni elementi d) arhitekturni prostor e) percepcija f) zgodovinska obdobja

72.01=20
COBISS-ID 23338501

250.
SANKT
        St. Hallvard kirke og kloster / Lund & Slaato ; foto Jiri Havran ; tekst Christian Norberg-Schulz ... ; English translation Richard Nelson. - Oslo : Arfo, 1997. - 83 str. : večinoma barvne ilustr. ; 30 cm

Vzpor. besedilo v angl. in norv.
ISBN 82-91399-06-9
a) arhitektura b) javne zgradbe c) sakralne stavbe d) cerkve e) samostani f) norveška arhitektura

726.54=396=20
COBISS-ID 20011781

251.
SCHNEBLI, Dolf
        Sam, Schnebli, Ammann, Menz : neue Bauten und Projekte = recent buildings and projects / Dolf Schnebli. - Basel ; Boston ; Berlin : Birkhauser, 1998. - 205 str. : ilustr. (nekatere barvne) ; 31 cm

Vzpor. nem. in angl. besedilo
ISBN 3-7643-5898-X (Berlin) ISBN 0-8176-5898-X (Boston)
a) arhitektura b) urbanizem c) skupine arhitektov d) zbrana dela e) sodobne izvedbe f) biografije g) Schnebli Dolf (1928-)

72.01=30
COBISS-ID 21496837

252.
SHELLEY, Steven Louis
        A practical guide to stage lighting / Steven Louis Shelley. - Boston : Focal Press, cop. 1999. - XXIV, 280 str. : ilustr. ; 29 cm

Bibliografija: str. 271. - Kazalo
ISBN 0-240-80353-1 (broš.)
a) Stage lighting b) Stage lighting c) arhitektura d) osvetlitev e) načrtovanje f) gledališča g) odri h) dvorane i) scena

725.82:792.022=20
COBISS-ID 23277829

253.
        STUDIO works 6 / . - Cambridge (Mass.) : Harvard University Graduate School of Design, cop. 1999. - 183 str. : ilustr. ; 31 cm

a) arhitektura b) izobraževanje arhitektov c) urbanizem d) krajinska arhitektura e) študentska dela f) univerza Harvard

72.011:377=20
COBISS-ID 20918533

254.
SUSANKA, Sarah
        Creating the not so big house : insights and ideas for the new American home / Sarah Susanka ; photographs by Grey Crawford. - Newtown : The Taunton Press, cop. 2000. - 258 str. : barvne ilustr. ; 26 cm

Kazalo
ISBN 1-56158-377-4
a) Architecture, Domestic - United States b) Architecture, Modern - 20th century - United States c) Space (Architecture) d) Interior architecture - United States e) arhitektura f) notranja oprema g) načrtovanje prostorov h) stanovanjska gradnja i) hiše j) urejanje prostorov k) tlorisi l) primeri m) priporočila n) pregledno delo

72.01
COBISS-ID 23358981

255.
SZALAPAJ, Peter
        CAD principles for architectural design : analytical approaches to computational representation of architectural form / Peter Szalapaj. - Oxford : Architectural Press, 2001. - XIV, 242 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 226-233. - Kazalo
ISBN 0-7506-4436-2
a) Architectural design - Data processing b) Computer-aided design c) arhitektura d) načrtovanje e) CAD programi f) proces načrtovanja g) izvedeni primeri

72.011:681.3.06=20
COBISS-ID 23362309

256.
TESAR, Heinz
        Heinz Tesar / Liesbeth Waechter-Bohm (Hg.) = Liesbeth Waechter-Bohm (ed.) ; mit einem Essay von Friedrich Achleitner = with an essay by Friedrich Achleitner ; . - Wien ; New York : Springer, 1995. - 152 str. : ilustr. ; 33 cm. - (Portraits osterreichischer Architekten, ISSN 0948-8685 ; Bd. 1 = Portraits of Austrian Architects ; vol. 1)

Vzpor. nem. in angl. besedilo. - Bibliografija: str. 150
ISBN 3-211-82724-2
a) arhitektura b) arhitekti c) zbrana dela d) Tesar Heinz (1939-)

72:929 Tesar H.=20=30
COBISS-ID 354180

257.
THOMSEN, Christian W.
        Architekturphantasien : von Babylon bis zur virtuellen Architektur / Christan W. Thomsen. - Munchen : Prestel, 1994. - 191 str. : ilustr. ; 31 cm

Bibliografija: str. 189-190. - Kazalo
ISBN 3-7913-1397-5 (nem. izd.) ISBN 3-7913-1425-4 (angl. izd.)
a) arhitektura b) domišljijska arhitektura c) Babilonski stolp d) virtualna arhitektura e) zgodovina f) umetniške upodobitve g) iluzionistične stavbe h) bizarna arhitektura i) dekonstruktivizem j) znanstvena fantastika k) albumi

72.03(091)
COBISS-ID 59622144

258.
VALVASOR, Johann Weikhard, 1641-1693
        Topografija Kranjske : 1678-79 : skicna knjiga / Janez Vajkard Valvasor. - Faksimiliran natis / nosilec projekta, urednik in oblikovalec Lojze Gostiša ; spremna študija Branko Reisp. - Ljubljana : Valvasorjev odbor pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, 2001 (Ljubljana : Tiskarna Mladinska knjiga). - <360> f., 32 str. : tonirano ; 20 x 31 cm

Skicna knjiga za: Topographia Ducatus Carnioliae modernae, 1679. - Faksimiliran natis originala iz Metropolitanske knjižnice v Zagrebu. - 200 oštevilčenih, od notarja overovljenih, in 20 neoštevilčenih izv. - Spremna študija / Branko Reisp: str. 1-32. - Izvod št. 170: NMLJ: XXVI 48
a) Kranjska b) arhitektura c) umetnost d) zgodovina e) etnologija f) popotne skice g) risbe h) mesta i) grajske stavbe j) vedute k) 17.st. l) pokrajina m) faksimile

728.8:74
COBISS-ID 2040672

259.
VITRUVIUS Pollio, Marco
        On architecture / Vitruvius ; edited and translated by Frank Granger. - Reprinted with corrections. - Cambridge (Mass.) ; London : Harvard University Press, 1998-1999. - 2 zv. (XXXVI, 322, <6> str; XLVI, 384, <12> str.> : ilustr. ; 17 cm. - (The Loeb classical library ; no. 251; 280)

Vzporedno besedilo v lat. in ang. jeziku. - Kazali
ISBN 0-674-99277-6 (1) ISBN 0-674-99309-8 (2)
a) Vitruvius Pollio, Marco (ok. 50-26 p.n.št.) - Teorija arhitekture b) Arhitektura - Estetika c) arhitektura d) teorija e) zgodovina f) rimska arhitektura

72.01=71=20
COBISS-ID 111440896

260.
VON Gerkan, Marg und Partner (Hamburg)
        Architektur / Von Gerkan, Marg und Partner. - Basel : Birkhauser, 2001. - 7 zv. : ilustr. ; 17 cm

Vzpor. nem. in angl. besedilo
Vsebina:
Bd. 1: 1966-1978. - 286 str.
Bd. 2: 1978-1983 / Meinhard von Gerkan. - 335 str.
Bd. 3: 1983-1988 / Meinhard von Gerkan. - 295 str.
Bd. 4: 1988-1991 / Meinhard von Gerkan. - 346 str.
Bd. 5: 1991-1995 / Meinhard von Gerkan. - 512 str.
Bd. 6: 1995-1997 / Meinhard von Gerkan. - 351 str.
Bd. 7: 1997-1999 / Meinhard von Gerkan. - 335 str.
ISBN 3-7643-6457-2
a) arhitektura b) arhitekti c) zbrana dela d) skupine arhitektov e) nemška arhitektura

72.011=20=30
COBISS-ID 23531269

261.
WALKER, Derek
        Happold : the confidence to build / Derek Walker, Bill Addis. - London : E & FN Spon, 1997. - 176 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 174-175
ISBN 0-419-24060-8 (vezano) ISBN 0-419-24070-5 ISBN 0-9532096-0-1
a) arhitektura b) načrtovanje c) nosilni sistemi d) lahke konstrukcije e) viseče konstrukcije f) šotoraste strehe g) sodobna arhitektura h) biografije i) bibliografije j) Happold Edmund (1930-1996)

72.011:929 Happold E.=20
COBISS-ID 21948677

262.
WERNER, Frank, 1944-
        Covering + exposing : the architecture of Coop Himmelb(l)au / Frank Werner ; . - Basel ; Berlin ; Boston : Birkhauser, cop. 2000. - 206 str. : ilustr. (nekatere barvne) ; 32 cm

Kazalo
ISBN 3-7643-6079-8 (angl. izd.) ISBN 3-7643-6075-5 (nem. izd.)
a) Coop Himmelblau b) Group work in architecture - Austria c) Architecture - Austria - 20th century. d) Architectural firms - Austria e) arhitektura f) teorija g) arhitekti - Avstrija h) Prix Wolf D, (1944-) i) Swiczinsky Helmut (1944-) j) skupine arhitektov k) Coop Himmelblau l) zbrana dela

72.01=20
COBISS-ID 23517189

263.
WINDHOFEL, Lutz
        Architectural guide Basel 1980-2000 : a guide through the trinational city / Lutz Windhofel ; . - Basel ; Boston ; Berlin : Birkhauser, cop. 2000. - 101 str. : ilustr. ; 18 cm

Prevod dela: Architekturfuhrer Basel 1980-2000. - Kazalo
ISBN 3-7643-6285-5 ISBN 3-7643-6284-7 (nem. izd.) ISBN 3-7643-6286-3 (franc. izd.)
a) Architecture - Switzerland - Basel - Guidebooks b) Architecture, Modern - 20th century - Switzerland - Basel - Guidebooks c) Basel (Switzerland) - Buildings, structures, etc - Guidebooks d) arhitektura e) arhitekturni vodniki f) sodobna arhitektura g) 20.stol. h) Švica-Bazel

72(494)(036)=20
COBISS-ID 23530757

264.
        WORLD architecture 1900-2000 : a critical mosaic. Vol. 10, Southeast Asia and Oceania / general editor Kenneth Frampton ; volume editors William S. W. Lim, Jennifer Taylor. - Wien ; New York : China Architecture & Building Press : Springer, 2000. - XL, 288 str. : barvne ilustr. ; 30 cm

Kazalo
ISBN 3-211-83293-9
a) arhitektura b) teorija c) kritika d) zgodovinska obdobja e) 20.st. f) geografska območja g) izbrana dela h) značilni predstavniki i) jugozahodna Azija j) Oceanija k) Avstralija l) Nova Zelandija

72.01=20
COBISS-ID 22687749

265.
        WORLD archtiecture 1900-2000 : a critical mosaic. Vol. 2, Latin America / volume editor J. Glusberg. - Wien ; New York : Springer, cop. 2000. - XXXVIII, 231 str. : barvne ilustr. ; 30 cm

Kazalo
ISBN 3-211-83285-8
a) arhitektura b) teorija c) kritika d) zgodovinska obdobja e) 20.st. f) geografska območja g) izbrana dela h) značilni predstavniki i) Latinska Amerika

72.01=20
COBISS-ID 22685701

266.
        WORLD archtiecture 1900-2000 : a critical mosaic. Vol. 3, Northern Europe, Central Europe and Western Europe / general editor Kenneth Frampton ; volume editor Wilfried Wang. - Wien ; New York : Springer, cop. 2000. - XXXIX, 311 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 3-211-83286-6 ISBN 3-211-83283-1 (zbirka)
a) arhitektura b) teorija c) kritika d) zgodovinska obdobja e) 20.st. f) geografska območja g) izbrana dela h) značilni predstavniki i) severna Evropa j) centralna Evropa k) zahodna Evropa

72.01=20
COBISS-ID 22685957

267.
        WORLD archtiecture 1900-2000 : a critical mosaic. Vol. 5, The Middle East / general editor Kenneth Frampton ; volume editor Hasan-Uddin Khan. - Wien ; New York : Springer, cop. 2000. - XLIII, 285 str. : barvne ilustr. ; 29 cm

Kazalo
ISBN 3-211-83288-2
a) arhitektura b) teorija c) kritika d) zgodovinska obdobja e) 20.st. f) geografska območja g) izbrana dela h) značilni predstavniki i) bližnji vzhod

72.01=20
COBISS-ID 22686469

268.
        WORLD archtiecture 1900-2000 : a critical mosaic. Vol. 6, Central and Southern Africa / general editor Kenneth Frampton ; volume editor Udo Kultermann. - Wien ; New York : Springer, cop. 2000. - XXXVI, 237 str. : barvne ilustr. ; 30 cm

Kazalo
ISBN 3-211-83289-0
a) arhitektura b) teorija c) kritika d) zgodovinska obdobja e) 20.st. f) geografska območja g) izbrana dela h) značilni predstavniki i) centralna Afrika j) južna Afrika

72.01=20
COBISS-ID 22686725

269.
        WORLD archtiecture 1900-2000 : a critical mosaic. Vol. 7, Russia, USSR, CIS / general editor Kenneth Frampton ; volume editor Yuri P. Gnedovsky. - Wien ; New York : China Architecture & Building Press : Springer, cop. 2000. - XXIV, 251 str. : barvne ilustr. ; 30 cm

Kazalo
ISBN 3-211-83290-4
a) arhitektura b) teorija c) kritika d) zgodovinska obdobja e) 20.st. f) geografska območja g) izbrana dela h) značilni predstavniki i) Rusija j) Sovjetska zveza k) republike bivše SZ

72.01=20
COBISS-ID 22686981

270.
        WORLD archtiecture 1900-2000 : a critical mosaic. Vol. 8, South Asia / general editor Kenneth Frampton ; volume editor Rahul Mehrotra. - Wien ; New York : China Architecture & Building Press : Springer, cop. 2000. - XXXXI, 259 str. : barvne ilustr. ; 30 cm

Kazalo
ISBN 3-211-83291-2
a) arhitektura b) teorija c) kritika d) zgodovinska obdobja e) 20.st. f) geografska območja g) izbrana dela h) značilni predstavniki i) južna Azija

72.01=20
COBISS-ID 22687237

271.
        WORLD archtiecture 1900-2000 : a critical mosaic. Vol. 9, East Asia / general editor Kenneth Frampton ; editor Guan Zhaoye. - Wien ; New York : Springer, cop. 2000. - LVIII, 255 str. : barvne ilustr. ; 29 cm

Kazalo
ISBN 3-211-83292-0
a) arhitektura b) teorija c) kritika d) zgodovinska obdobja e) 20.st. f) geografska območja g) izbrana dela h) značilni predstavniki i) vzhodna Azija

72.01=20
COBISS-ID 22687493

272.
YEANG, Ken
        Service cores / Ken Yeang. - Chichester : Wiley-Academy, 2000. - 96 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Detail in building)

ISBN 0-471-97904-X
a) arhitektura b) javne zgradbe c) načrtovanje d) nebotičniki e) funkcionalna jedra

721=20
COBISS-ID 1011076

273.
ZUCCONI, Guido, 1950-
        Florence : an architectural guide / Guido Zucconi ; with an essay by Pietro Ruschi ; . - 1st ed. - Venice : Arsenale, 1995. - 147 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Itineraries ; 2)

Kazalo
ISBN 88-7743-147-4
a) Architecture - Italy - Florence - Guidebooks b) Florence (Italy) - Buildings, structures, etc - Guidebooks c) Florence (Italy) - Guidebooks d) arhitektura e) arhitekturni vodniki f) Firence g) zgodovina

72(450.52)(036)=20
COBISS-ID 23520517


73 KIPARSTVO IN SORODNE UMETNOSTI.


274.
BIRKS, Tony, 1937-
        The complete potter's companion / Tony Birks ; special photography by Peter Kinnear. - New ed., reprinted. - London : Conran Octopus, 2000. - 192 str. : ilustr. ; 28 cm

Previous ed.: 1993. - Kazalo
ISBN 1-85029-917-X
a) Pottery - Handbooks, manuals, etc b) umetnost c) keramika d) žgana glina e) postopki f) vreteno g) orodje h) glazure i) priročniki

738=20
COBISS-ID 23458565

275.
GASPARI, Maksim
        Bogastvo razglednic / Maksim Gaspari ; besedilo Janez Bogataj ; podatki o razglednicah < izbor> Stanislav Čičerov ; . - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2000 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 183 str. : ilustr. ; 29 cm

ISBN 86-11-15342-1
a) Gaspari, Maksim (1883-1980) - Likovne monografije b) Slovensko ljudsko izročilo - Slikarski motivi - Razglednice - Albumi c) Razglednice - Zgodovina d) umetnost e) slikarstvo f) grafika g) etnologija h) ljudski motivi i) kmečki ambient

75.04:39(497.4)(084.1)
779(497.4):908(497.4)
COBISS-ID 109327872

276.
RICHERSON, David W., 1944-
        The magic of ceramics / David W. Richerson ; with a foreword by Bonnie J. Dunbar. - Westerville : American Ceramic Society, 2000. - VII, 290 str. : barvne ilustr. ; 29 cm

Kazalo
ISBN 1-57498-050-5
a) Ceramics b) umetnost c) tehnika d) industrijsko oblikovanje e) dizajn f) keramika g) možnost uporabe

738.8:666.3=20
COBISS-ID 14855463


74 RISANJE. OBLIKOVANJE. UPORABNA UMETNOST.


277.
        GRADOVI minevajo, fabrike nastajajo : industrijsko oblikovanje v 19. stoletju na Slovenskem / Mateja Kos, Matija Žargi ; . - Ljubljana : Narodni muzej, 1991 (Ljubljana : Delo). - 198 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v slov. in angl. prevod. - Razstavni katalog. - Opombe z bibliografijo ob posameznih prispevkih
a) zgodovinski razvoj b) industrijski obrati c) kovina d) keramika e) steklo f) pohištvo - ukrivljen les g) tekstil h) tiskarstvo i) knjižna oprema j) razstavni katalogi

745/749(497.12)"18"(064)
658.512.2(497.12)"18"(064)
338.45(497.12)"18"(064)
061.4(497.12 Lj.)NG
COBISS-ID 26941184

278.
HARVEY, Michael
        Creative lettering today : calligraphy in the graphic arts, drawing and design, digital letterforms, carving letters in stone and wood / Michael Harvey. - New York : Design Books, cop. 1996. - 224 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 221. - Kazalo
ISBN 1-55821-453-4
a) Calligraphy b) Lettering c) umetnost d) grafično oblikovanje e) kaligrafija f) pisave g) postopki h) ročne tehnike i) računalniške tehnike j) vrezovanje črk

74:003.07=20
COBISS-ID 23356933

279.
LOVETT, Patricia
        Calligraphy & illumination : a history and practical guide / Patricia Lovett. - New York : H. N. Abrams, 2000. - 320 str. : ilustr. ; 27 cm

Kazalo
ISBN 0-8109-4119-8
a) Calligraphy b) Illumination of books and manuscripts c) umetnost d) grafično oblikovanje e) kaligrafija f) manuskripti g) zgodovina h) pisave i) zlatenje j) heraldika

74:003.07=20
COBISS-ID 23356677

280.
SEO, Audrey Yoshiko
        The art of twentieth-century Zen : paintings and calligraphy by Japanese masters / Audrey Yoshiko Seo with Stephen Addiss ; with a chapter by Matthew Welch. - 1st paperback ed. - Boston ; London : Shambhala, 2000. - XII, 220 str. : ilustr. ; 31 cm

Nasl. raztegnjen čez dve str. - Izšlo ob razstavi
ISBN 1-57062-495-X
a) Painting, Zen - Japan - Exhibitions b) Calligraphy, Zen - Japan - Exhibitions c) Painting, Japanese - 20th century - Exhibitions d) umetnost e) grafično oblikovanje f) japonska kaligrafija g) zen umetnost

74(520)=20
COBISS-ID 23357445

281.
SMITH, John
        The art of calligraphy : mastering techniques through practical projects / John Smith ; . - London : Southwater, cop. 2001. - 96 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 1-84215-121-5
a) Pisava - Lepopis - Priročniki b) umetnost c) grafično oblikovanje d) kaligrafija e) pisave f) sodobna uporaba-primeri

74:003.07=20
COBISS-ID 8297010

282.
SWEET, Fay
        Home.work : setting up an office at home / Fay Sweet. - London : Conran Octopus, 2000. - 160 str. : barvne ilustr. ; 28 cm

Nasl. raztegnjen čez dve str. - Kazalo
ISBN 1-84091-155-7
a) Home offices - Design b) Home-based businesses c) Home offices - Equipment and supplies d) arhitektura e) notranja oprema f) stanovanja g) delo doma h) delovni prostori i) domače pisarne

747:725.2=20
COBISS-ID 23475717

283.
        The ULTIMATE home design sourcebook / Anoop Parikh ... . - Reprinted. - London : Conran Octopus, 2000. - 352 str. : večinoma barvne ilustr. ; 29 cm

Kazalo
ISBN 1-84091-157-3
a) arhitektura b) notranja oprema c) stanovanjske stavbe d) interieri e) stanovanja f) dekoriranje g) tehnike h) vzorci i) barve j) svetila k) pohištvo l) priročniki

747=20
COBISS-ID 23475461


77 FOTOGRAFIJA.


284.
BILLUPS, Scott
        Digital moviemaking : a butt-kicking, pixel twisting vision of the digital future, or how to make your next movie on your credit card / Scott Billups. - Studio City : Michael Wiese Productions, cop. 2000. - XII, 238 str. : ilustr. ; 23 cm. - (The filmmaker's guide to the 21st century)

ISBN 0-941188-30-2
a) Cinematography b) Digital video c) umetnost d) digitalna kinematografija e) digitalni video f) izdelava filmov g) formati h) digitalne kamere i) snemanje j) obdelava slike k) pregledno delo

778.5:004
COBISS-ID 23327493

285.
HORENSTEIN, Henry
        Photography / Henry Horenstein, Russell Hart ; contributors Thomas Gearty, Vicki Goldberg. - New Jersey : Prentice Hall, 2001. - VIII, 435 str. : ilustr. ; 28 cm

Kazala
ISBN 0-13-617580-5
a) umetnost b) fotografija c) fotografska tehnika d) postopki e) oprema f) fotografske zvrsti g) razvijanje h) digitalna fotografija

77=20
COBISS-ID 21807877


8 JEZIKOSLOVJE. SLOVARJI. LITERATURA.


286.
SECO, Manuel, 1928-
        Diccionario del espanol actual / Manuel Seco, Olimpia Andres, Gabino Ramos. - Madrid : Aguilar, 1999. - 2 zv. (XXVII, 4638 str.) ; 26 cm

Vsebina:
Vol. 1: A-F
Vol. 2: G-Z
ISBN 84-294-6472-7 (set) ISBN 84-294-5831-X (zv. 1) ISBN 84-294-6471-9 (zv. 2)
a) slovar b) španski

(038)=134.2
COBISS-ID 12029026


9 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA. BIOGRAFIJE. ZGODOVINA.


287.
ISTENIČ, Janka
        Poetovio, zahodna grobišča I : grobne celote iz Deželnega muzeja Joanneuma v Gradcu = Poetovio, the western cemeteries I : grave-groups in the Landesmuseum Joanneum, Graz / Janka Istenič ; prispevek, contribution Malgorzata Daszkiewicz, Gerwulf Schneider ; . - Ljubljana : Narodni muzej Slovenije, 1999 (Ljubljana : Delo). - 244 str. : ilustr. ; 33 cm. - (Katalogi in monografije = Catalogi et monographiae / Narodni muzej Slovenije, ISSN 1318-4407 ; 32)

Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod. - Bibliografija: str. 212-223
- - Priloge = Appendices. - 1 mapa (5 zganj. načrtov)
ISBN 961-6169-12-2
a) Landesmuseum Joanneum (Graz) b) arheologija c) Ptuj d) Poetovio e) zgodovinski razvoj f) grobovi - izkop g) grobna arhitektura h) rimska doba i) grobišča j) topografija k) materialna kultura l) keramika - posoda m) lončarstvo n) trgovina o) fibule p) stekleni predmeti q) jantar - predmeti r) kosti - predmeti s) oljenke t) kemijska analiza u) petrološka analiza v) tehnološka analiza w) tipologija x) grobne parcele y) arhivski viri

904(497.4 Ptuj)
COBISS-ID 1114464

288.
ISTENIČ, Janka
        Poetovio, zahodna grobišča II : grobne celote iz Deželnega muzeja Joanneuma v Gradcu : katalog = Poetovio, the western cemeteries II : grave-groups in the Landesmuseum Joanneum, Graz : catalogue / Janka Istenič ; ; prevod, translation Janka Istenič, Philip F. J. Mason>. - Ljubljana : Narodni muzej Slovenije, 2000 (Ljubljana : Delo). - 437 str. : ilustr. ; 33 cm. - (Katalogi in monografije = Catalogi et monographiae / Narodni muzej Slovenije, ISSN 1318-4407 ; 33)

Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod
ISBN 961-6169-13-0
a) Landesmuseum Joanneum (Graz) b) arheologija c) Ptuj d) Poetovio e) zgodovinski razvoj f) grobovi - izkop g) grobna arhitektura h) rimska doba i) grobišča j) topografija k) materialna kultura l) keramika - posoda m) lončarstvo n) trgovina o) fibule p) stekleni predmeti q) jantar - predmeti r) kosti - predmeti s) oljenke t) kemijska analiza u) petrološka analiza v) tehnološka analiza w) tipologija x) grobne parcele y) arhivski viri

904(497.4 Ptuj)
COBISS-ID 1114720


92 BIOGRAFIJE IN SORODNE ŠTUDIJE.


289.
FEYNMAN, Richard P.
        " Surely you're joking, Mr. Feynman!" : adventures of courious character / R. P. Feynamn as told to Ralph Leighton ; edited by E. Hutchings. - New York ; London : W. W. Norton, 1997. - 350 str. ; 21 cm

ISBN 0-393-31604-1
a) Feynman, Richard P. - biografija b) znanost c) fizika d) Richard Feynman e) biografija f) anekdote

53:929 Feynman Richard
COBISS-ID 33531


93 ZGODOVINSKA ZNANOST.


290.
PROCOPIUS Caesariensis
        Procopius : in seven volumes / with an english translation by H. B. Dewing. - Reprinted. - Cambridge (Mass.) : Harvard University Press ; London : W. Heinemann, 1968-1979. - 7 zv. ; 17 cm. - (The Loeb classical library ; no. 48, 81, 107, 173, 217, 343)

Vzporedno besedilo v grškem in angl. jeziku. - Kazala
Vsebuje:
1: History of the wars, books I and II. - 1979. - XV, 583, 8 str.
2: History of the wars, books III and IV. - 1979. - V, 487, 8 str.
3: History of the wars, books V and VI. - 1968. - V, 451, 8 str.
4: History of the wars, books VI (continued) and VII. - 1979. - V, 489, 8 str.
5: History of the wars, books VII (continued) and VIII. - 1978. - V, 441, 8 str.
7: Buildings ; General index to Procopius / with the collaboration of Granville Downey. - 1971. - XX, 542, 8 str.
ISBN 0-674-99054-4 (American, 1) ISBN 0-434-99048-5 (British, 1) ISBN 0-674-99090-0 (American, 2) ISBN 0-434-99081-7 (British, 2) ISBN 0-674-99191-5 (American, 4) ISBN 0-434-99173-2 (British, 4) ISBN 0-674-99239-3 (American, 5) ISBN 0-434-99217-8 (British, 5) ISBN 0-674-99378-0 (American, 7) ISBN 0-434-99343-3 (British, 7)
a) Procopius Caesariensis (500-562) b) zgodovina c) 6.stol. d) perzijske vojne e) rimske stavbe f) ceste g) mostovi

930.1=75=20
COBISS-ID 7492099


NASLOVNO KAZALO
 • Absolute beginner's guide to programming 79
 • Adaptive technology for the Internet 10
 • Advanced microsystems for automotive applications 2000 165
 • Adventures with old houses 229
 • Aircraft conceptual design synthesis 170
 • Akt na Slovenskem. 3, Fotografija. 3, Photography 189
 • ALEKS user's guide 28
 • Alte Stadte sind unsere Heimat 214
 • Analog interfacing to embedded microprocessors 40
 • Antične freske v Sloveniji I 198
 • Appendices 287
 • Applied manufacturing process planning 134
 • Arbeitsstatten mit Arbeitsstattenverordnung, Anhang II der 1. EG-Einzelrichlinie uber Mindestvorschriften fur Sicherheit und Gesundheitsschutz in Arbeitsstatten (89/654EWG) ... 153
 • Architects of the new millennium 215
 • Architectural guide Basel 1980-2000 263
 • Architectural guides 216
 • L' architecture d'aujourd'hui 230
 • Architecture for the gods 222
 • Architecture now! 230
 • Architektur 260
 • Architektur heute 230
 • Architekturphantasien 257
 • Arhitektura 17. stoletja na Slovenskem 217
 • Arhitektura inventura 205
 • Arquitecturas del tiempo 240
 • The art of calligraphy 281
 • The art of twentieth-century Zen 280
 • Astronomy 93
 • Atelier 5 218
 • Audio amplifier projects 150
 • The Avid handbook 42

 • Bauhaus, 1919-1933 226
 • Becoming a fundraiser 12
 • Biometrics 122
 • Bogastvo razglednic 275
 • Bosanski stil na stećcima i metalu 201
 • Bosnian style on tombstones and metal 201
 • Bramwell's helicopter dynamics 166
 • Building electronic library collections 7
 • Buildings 290

 • CAD principles for architectural design 255
 • Calligraphy & illumination 279
 • Car stereo speaker projects illustrated 168
 • Caring for your historic house 220
 • Carlo Baumschlager, Dietmar Eberle 219
 • Cening. 16, Strojne inštalacije 154
 • Cening. 17, Elektro inštalacije 184
 • Cening. 18, Zaključna dela 155
 • Cening. 19, Gradbena dela 158
 • Combustion 117
 • The complete potter's companion 274
 • Concepts of genetics 125
 • Configuring exchange server 2000 49
 • Convergance in broadcast and communications media 152
 • CorelDRAW! 10 87
 • Country profiles on the housing sector. Slovakia 203
 • Covering + exposing 262
 • Creating motion graphics with After Effects 74
 • Creating the not so big house 254
 • Creative lettering today 278
 • Crngrob 208
 • Crystals, defects and microstructures 114
 • Custom auto electronics and auto electrical reference manual 172

 • Čar kamna 204

 • Damage and fracture of disordered materials 101
 • Danish ecological building 242
 • Data mining explained 57
 • Data mining with Microsoft SQL server 2000 technical reference 83
 • Deset let naporov 232 , 233
 • Design modeling with Pro/ENGINEER 45
 • Design of molecular materials 115
 • Design of reinforced masonry structure design 162
 • Design techniques for engine manifolds 137
 • Designing easy-to-use websites 58
 • Developing library and information center collections 6
 • Developing reference collections and services in an electronic age 5
 • Diccionario del espanol actual 286
 • Dickstoffpumpen 139
 • Dictionary of monitor technology 72
 • Diesel aftertreatment 129
 • Differential equations and dynamical systems 32
 • Digital design media 241
 • Digital moviemaking 284
 • Dugopolski SMART CD-ROM to accompany Intermediate algebra 28

 • The ecstatic journey 200
 • Electrical installations handbook 140
 • Electronic properties of materials 99
 • Elements of hypermedia design 193
 • Engineering materials technology 127
 • Engineering rheology 104
 • Environmental impact statements 18
 • Environmental microbiology 126
 • Environmental pollution and plant responses 19
 • Environmental science 22
 • Environmentalism unbound 20
 • Essential guide to food additives 107

 • Fassaden aus Natur- und Betonwerkstein 161
 • Fiber optic technician's manual 146
 • Fibre optic communication devices 142
 • Filtertechnologie fur Hydrauliksysteme 131
 • Finding order in nature 124
 • The finite element method. Vol. 1, The basis 36
 • The finite element method. Vol. 2, Solid mechanics 37
 • The finite element method. Vol. 3, Fluid dynamics 38
 • Finite mathematics & its applications 29
 • Five hundred self-portraits 190
 • Flash 5 cartooning 48
 • Flash 5 f/x and design 81
 • Flash 5 interactivity and scripting 47
 • Flash 5 studio 60
 • Flash Web design 54
 • Florence 273 , 237
 • Foundation ActionScript 43
 • Foundation repair manual 183

 • Gasdruckregelung 130
 • General chemistry for engineers 110
 • Genes and the environment 123
 • Genetic algorithms in search, optimization, and machine learning 61
 • Geographical information systems 206
 • Geometry civilized 30
 • Giovanni Battista Piranesi 246
 • Global warming 17
 • Gradbeniški priročnik 156
 • Gradovi minevajo, fabrike nastajajo 277
 • Graph theory 26
 • Ground anchors and anchored structures 163
 • Guide to Webcams 46

 • Handbook of small electric motors 145
 • Happold 261
 • Harley Hahn's Internet & Web yellow pages 64
 • Health spaces. Vol. 1 228
 • Heinz Tesar 256
 • Herzog & de Meuron, 1992-1996 236
 • History of the wars 290
 • Home.work 282
 • How electronic things work --- and what to do when they don't 144
 • How to design programs 65

 • INDO 2000 176
 • Indo 2000 176
 • Information security management 66
 • Information technology standards and standardization 67
 • Inside C# 39
 • Installation art 197
 • Instant AutoCAD 59
 • Integrated design and operation of water treatment facilities 164
 • Intelligent vehicle technology 171
 • Interactive journey through physics 97
 • Intermediate algebra 28
 • Introduction to chemical engineering thermodynamics 116
 • Introduction to computer numerical control 136
 • Introductory mathematics 25

 • JavaServer pages application development 68
 • Junge spanische Architekten 221

 • Kachelofen und thermische Solaranalgen 186
 • Kaj naj rešujemo? 24
 • Karlo Kocjančič, 1901-1970 195
 • Klaus Kada 231

 • Langenpruftechnik 3. Messgerate, Messverfahren 2
 • Leksikon antične numizmatike 196
 • Libraries without walls 3 8
 • Library evaluation 9
 • Life cycle engineering of plastics 21
 • Lighting modern buildings 245
 • Listje, regrat in vijolice jezika HTML 91
 • Looking for Mies 224

 • Machine learning 76
 • Al- Madrasa al-Gawhariya 209
 • The magic of ceramics 276
 • Manual of low-slope roof systems 185
 • Manufacturing engineering and technology 132
 • Manufacturing processes amd equipment 135
 • Marine geochemistry 121
 • Mass spectrometry of natural substances in foods 113
 • Mass transport in solids and fluids 118
 • Matematika III 35
 • Microcontroller cookbook 147
 • Microsoft SQL Server 2000 programming by example 63
 • Microsoft SQL Server 2000 resource kit 75
 • Millennium architecture 239
 • Mobile and rapidly assembled structures III 157
 • Modern advanced mathematics for engineers 31
 • Moj prenosnik 78
 • Multimedia 73
 • Multimedia communications 149

 • Naloge iz algebre I 27
 • National airport terminal 244
 • The nature of statistical learning theory 89
 • New masters of flash 77
 • New retail 225
 • The non-designer's Web book 92
 • Nonlinear fracture and damage mechanics 102
 • Novosti in spremembe, ki jih prinaša standard ISO 9001:2000 3
 • The nude in Slovenia 189
 • Nutzervehalten in Gebauden 187

 • OCP 86 , 69 , 56
 • Od fužin do železarne 212

 • Okologisk byggeri i Danmark 242

 • Old people's houses 227
 • OMA Rem Koolhaas 234
 • On architecture 259
 • On- and off-board diagnostics 173
 • Optične komunikacije 151
 • Oracle 8i backup & recovery handbook 90
 • Oracle8 Certified Professional DBA certification exam guide 50
 • Oracle8 certified professional DBA practice exams 51
 • Oracle8i certified professional DBA certification exam guide 52
 • Oracle8i certified professional DBA practice exams 53
 • Oracle8i for Linux starter kit 44
 • The organic chem lab survival manual 119
 • Organizacija podjetja 177
 • Ortner & Ortner 243

 • Painting materials 192
 • Parametric modeling with pro/ENGINEER 84
 • Partial differential equations in mechanics 34
 • Philosophies of art and beauty 191
 • Photography 285
 • Photoshop 6 visual jumpstartTM 82
 • Physical chemistry 112
 • Physics 95 , 96 , 97 , 94 , 100
 • The physics of everyday phenomena 98
 • The physics of solids 105
 • Pitfalls and triumphs of information technology management 70
 • Planning document access 11
 • Podpeški in črni ter pisani lesnobrdski apnenec skozi čas 248
 • Poetovio, the western cemeteries I 287
 • Poetovio, the western cemeteries II 288
 • Poetovio, zahodna grobišča I 287
 • Poetovio, zahodna grobišča II 288
 • Polymer handbook 181
 • Polymers at surfaces and interfaces 111
 • Porphyrios Associates recent work 247
 • Power systems in emergencies 148
 • A practical guide to stage lighting 252
 • Prestressed concrete 159
 • Priloge 287
 • Principles of avionics 169
 • Priporočila za načrtovanje tehnologij preoblikovanja 133
 • Process color manual 199
 • Procopius 290
 • Professional ASP data access 80
 • Protect yourself online 55

 • Qualitative research in IS 88

 • Reactions and characterization of solids 106
 • Reading, writing and reasoning 1
 • Recommendations for the design, calculation, construction and monitoring of ground anchorages 160
 • Robots, androids, and animatrons 4
 • The Roman frescoes of Slovenia I 198

 • SAE fuels and lubricants standards manual 180
 • Sam, Schnebli, Ammann, Menz 251
 • Sanitarraume 188
 • St. Hallvard kirke og kloster 250
 • Self-checking and fault-tolerant digital design 71
 • Service cores 272
 • The situationist city 213
 • Small, medium, large, extra-large 235
 • Smart structures 128
 • The social life of information 13
 • Special edition using Adobe Illustrator 9 41
 • Stari mostovi u Bosni i Hercegovini 223
 • Statistika 2 33
 • Step-by-step calligraphy 194
 • Strategic information technology 85
 • Structure and interpretation of classical mechanics 103
 • Studio works 6 253
 • " Surely you're joking, Mr. Feynman!" 289
 • Systems analysis and modeling 23
 • Systems and signals 143

 • Telecommuting and virtual offices 179
 • Ten years of efforts 232 , 233
 • Theory of engine manifold design 138
 • Thin-film optical filters 182
 • Time architecture 240
 • Topografija Kranjske 258
 • Transitioning to 42-volt electrical systems 175
 • Transmission electron microscopy and diffractometry of materials 109

 • The ultimate home design sourcebook 283
 • Understanding architecture 249
 • Understanding aviation safety data 167
 • Uredba o pogojih za elektronsko poslovanje in elektronsko podpisovanje 178
 • Urejanje prostora za tretje tisočletje 210

 • Vizija davčnega, bančnega in kreditnega sistema XXI. stoletja ali Kje so optimalni viri napajanja vseh družbenih potreb? 14

 • Water 108
 • Water power 202
 • Water-resources engineering 120
 • Web-based learning and teaching technologies 16
 • Woodland habitats 211
 • Word 2000 za Windows za telebane 62
 • Works in architecture, Paul Robbrecht & Hilde Daem 207
 • World architecture 1900-2000. Vol. 10, Southeast Asia and Oceania 264
 • World archtiecture 1900-2000. Vol. 2, Latin America 265
 • World archtiecture 1900-2000. Vol. 3, Northern Europe, Central Europe and Western Europe 266
 • World archtiecture 1900-2000. Vol. 5, The Middle East 267
 • World archtiecture 1900-2000. Vol. 6, Central and Southern Africa 268
 • World archtiecture 1900-2000. Vol. 7, Russia, USSR, CIS 269
 • World archtiecture 1900-2000. Vol. 8, South Asia 270
 • World archtiecture 1900-2000. Vol. 9, East Asia 271
 • The world's most significant and magnificent aircraft 174

 • Young British architects 238
 • Young Spanish architects 221

 • Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP) 178
 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu 15
 • Zbornik devete Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2000, 21. - 23. september 2000, Portorož, Slovenija 141


IMENSKO KAZALO
 • Abbott, Michael M. (avtor) 116
 • Achleitner, Friedrich (1930-,avtor dodatnega besedila) 218
 • Achleitner, Friedrich (avtor dodatnega besedila) 256
 • Adamič, Milan Orožen glej Orožen Adamič, Milan
 • Addis, Bill (avtor) 261
 • Addiss, Stephen (avtor) 280
 • Adkoli, Anand (avtor) 90
 • Adnani, Nikhil (avtor) 60
 • Aggarwal, Anil (1949-,urednik) 16
 • Agrawal, Madhoolika (urednik) 19
 • Agrawal, Shashi Bhushan (urednik) 19
 • Aliabadi, M. H. (urednik) 102
 • Ammann, Tobias (umetnik) 251
 • Andres, Olimpia (avtor) 286
 • Appleton, Tom (prevajalec) 256
 • Archer, Michael (avtor dodatnega besedila) 197
 • Archer, Tom 39
 • Archer-Wills, Anthony 202
 • ARGO 131
 • Ashbourn, Julian (1952-) 122

 • Ball, Stuart R. (1956-) 40
 • Balmford, David (avtor) 166
 • Bassoul, Pierre (avtor) 115
 • Bauer, Peter J. 41
 • Baumschlager, Carlo 219
 • Bayes, Steve (1959-) 42
 • Bell, Julian 190
 • Berdajs, Andrej (avtor) 156
 • Bhangal, Sham 43
 • Billups, Scott 284
 • Birks, Tony (1937-) 274
 • Bitenc, Polona (ilustrator) 288
 • Bobrowski, Steven M. 44
 • Bock, Gordon (urednik) 220
 • Bogataj, Janez (1947-,avtor dodatnega besedila) 275
 • Bohm, Liesbeth Waechter- glej Waechter-Bohm, Liesbeth
 • Bolluyt, James E. 45
 • Boyd, Donald W. 23
 • Boyle, Joseph 94
 • Brajkovič, Stojan (prevajalec) 62
 • Bramwell, A. R. S. 166
 • Brandrup, J. glej Brandrup, J...
 • Brandrup, J... (urednik) 181
 • Bredin, Hugh 191
 • Breeden, John (avtor) 46
 • Brienza, Liberato Santoro- glej Santoro, Liberato
 • Brophy, Peter (1950-,urednik) 8
 • Brown, John Seely 13
 • Brown, Robert Wade 183
 • Buderus Heiztechnik 186
 • Budin, Jožko (urednik) 151
 • Burdon, Roy Hunter 123
 • Byrne, Jason 46

 • Camloh, Alenka (prevajalec) 248
 • Capellini, Lorenzo (urednik) 216
 • Cassell, Kay Ann 5
 • Cevc, Emilijan (avtor dodatnega besedila) 248
 • Chapman, Nigel P. 47
 • Chin, David A. 120
 • Cigler, Gregor (prevajalec) 24
 • Clarkson, Mark Alan (1960-) 48
 • Cofman, Judita 24
 • Cohn, David 221
 • Conference on Vernacular Architecture Alps Adria (10 ; 2000 ; Gozd Martuljek) glej Konferenca o vernakularni arhitekturi Alpe Adria (10 ; 2000 ; Gozd Martuljek)
 • Conference on Vernacular Architecture Alps Adria (10 ; 2000 ; Gozd Martuljek) glej Konferenca o vernakularni arhitekturi med Alpami in Jadranom (10 ; 2000 ; Gozd Martuljek)
 • Cook, Nigel P. (1961-) 25
 • Coop Himmelblau 262
 • Couchman, Jason S. 50 , 51 , 52 , 53
 • Creegen, Martin glej Cregeen, Martin
 • Cregeen, Martin (prevajalec) 198
 • Crosbie, Michael J. 222
 • Culp, Lynda (prevajalec) 277
 • Cummings, Michael R. (avtor) 125
 • Curtis, Hillman 54
 • Curtis, Todd (1959-) 167
 • Cutnell, John D. 95

 • Čelić, Džemal 223
 • Čičerov, Stanislav (avtor dodatnega besedila) 275

 • Daem, Hilde (umetnik) 207
 • Danda, Matthew (1971-) 55
 • Dann, Sandra E. 106
 • Daszkiewicz, Margorzata (avtor dodatnega besedila) 287
 • Dawes, Chip 56
 • Daza, Ricardo 224
 • De Meuron, Pierre glej Meuron, Pierre de
 • Delmater, Rhonda 57
 • Demo, Barbara Smith glej Smith Demo, Barbara
 • Demo, Barbara Smith- glej Smith-Demo, Barbara
 • Dešman, Miha (avtor dodatnega besedila) 205
 • Deutsches Institut fur Normung 2
 • Dewing, H... B. (prevajalec) 290
 • Dhillon, Gurpreet (1963-,urednik) 66
 • Dibble, Robert W. (avtor) 117
 • Diestel, Reinhard 26
 • DIN Deutsches Institut fur Normung e.V. (urednik) 2
 • DIN glej Deutsches Institut fur Normung
 • Din, Rasshied 225
 • Dirckinck-Holmfeld, Kim (urednik) 242
 • Dobovišek, Mirko 27
 • Done, George (avtor) 166
 • Donnelly, Vanessa (1963-) 58
 • Dornauf, Harald 130
 • Drake, Frances 17
 • Droste, Magdalena 226
 • Društvo arhitektov. Pregledna razstava (Ljubljana) 205
 • Dugopolski, Mark 28
 • Duguid, Paul (avtor) 13
 • Dunbar, Bonnie J. (avtor dodatnega besedila) 276
 • Dyroff, Hans-Dieter (urednik) 214

 • Eberle, Dietmar (umetnik) 219
 • Eccleston, Charles H. 18
 • Elder, Stephen D. (avtor) 12
 • Electrotechnical and Computer Science Conference (9 ; 2000 ; Portorož) glej Elektrotehniška in računalniška konferenca (9 ; 2000 ; Portorož)
 • Elektrotehniška in računalniška konferenca (9 ; 2000 ; Portorož) 141
 • Elster Mess- und Regeltechnik 130
 • ERK 2000 glej Elektrotehniška in računalniška konferenca (9 ; 2000 ; Portorož)
 • Escrig, F. (urednik) 157
 • Esposito, Dino (avtor) 80
 • Ethier, Christine A. (avtor) 59
 • Ethier, Stephen J. 59
 • Evans, G. Edward (1937-) 6

 • Fairbairn, Gavin J. 1
 • Farber, Paul Lawrence (1944-) 124
 • Fatur, Silvo (avtor) 204
 • Felleisen, Matthias (avtor) 65
 • Ferguson, Daniel L. 168
 • Feynman, Richard P. 289
 • Ficacci, Luigi (urednik) 246
 • Fich, Morgens 227
 • Fields, Darell (urednik) 253
 • Foitzik, Bernhard 131
 • Forta, Ben (avtor) 68
 • Franks, Felix 108
 • Frater, Mark (avtor) 211
 • Freeman, John (fotograf) 281
 • Fricklas, Richard (avtor) 185
 • Fultz, Brent 109

 • Gaspari, Maksim 275
 • Gec, Ljudmila Plesničar- glej Plesničar-Gec, Ljudmila
 • Gerba, Charles P. (avtor) 126
 • Gerkan, Meinhard von (umetnik) 260
 • Gettens, Rutherford John 192
 • Giancoli, Douglas C. 96 , 97
 • Giancoli, Douglas C. (avtor) 94
 • Gibson, Jerry D. (urednik) 149
 • Giovannetti, Bruno (avtor) 237
 • Girod, Bernd 143
 • Glanville, James O. 110
 • Gloor, Peter Andreas (1961-) 193
 • Glusberg, Jorge (urednik) 265
 • Gnedovsky, Yuri P. (urednik) 269
 • Goldberg, David Edward (1953-) 61
 • Goldenberg, Joseph (avtor) 136
 • Goldstein, Larry Joel 29
 • Goodman, Robert L. 144
 • Gookin, Dan 62
 • Gorjup, Jože (fotograf) 208
 • Gostiša, Lojze (urednik) 258
 • Gottlieb, Robert (1944-) 20
 • Granger, Frank (prevajalec) 259
 • Griffin, Charles William (1925-) 185
 • Griffith, W. Thomas 98
 • Grote, Norbert (1950-,urednik) 142
 • Grulke, E. A. glej Grulke, E... A.
 • Grulke, E... A. (urednik) 181
 • Guerrero, Fernando G. 63

 • Habib, Pierre (urednik) 160
 • Habič, Marko (fotograf) 277
 • Habič, Srečo (fotograf) 198 , 277
 • Hahn, Harley (1952-) 64
 • Hancock, Monte (avtor) 57
 • Hart, Russell (avtor) 285
 • Harvey, Michael 278
 • Havran, Jiri (fotograf) 250
 • Hayes, Jim (1946-) 146
 • Heilbron, John Lewis 30
 • Helfrick, Albert D. 169
 • Heritage Preservation 220
 • Herzog, Jacques (umetnik) 236
 • Holmfeld, Kim Dirckinck- glej Dirckinck-Holmfeld, Kim
 • Horenstein, Henry 285
 • Howe, Denis 170
 • Howe, James M. (1955-,avtor) 109
 • Hribar, Roman (ilustrator) 277 , 287
 • Hufton, Susan 194
 • Hummel, Rolf E. (1934-) 99
 • Hutchings, Edward (urednik) 289

 • Immergut, E. H. glej Immergut, E... H.
 • Immergut, E... H. (urednik) 181
 • International Centre for Mechanical Sciences 101
 • International Conference on Mobile and Rapidly Assembled Structures (3 ; 2000 ; Madrid) 157
 • Inženiring biro Marinko (Ljubljana) 154 , 155 , 158 , 184
 • Iovine, John 4
 • Istenič, Janka 287 , 288

 • Jacobs, James A. (1942-) 127
 • Jacobs, Neil (avtor) 11
 • Jacobs, Steven 207
 • Jacques, Michel (urednik) 234
 • Jakobs, Kai (1957-) 67
 • James, Mike (1953-) 147
 • Janežič, Adriano (ilustrator) 204
 • Jankowski, Tomasz (avtor) 77
 • Jencks, Charles (urednik) 239
 • Jenrette, Richard Hampton 229
 • Jeraša, Jakob (fotograf) 204
 • Jessen, Curt von (urednik) 209
 • Jodidio, Philip 230
 • Johnson, Joseph C. 69
 • Johnson, Kenneth W. (avtor) 95
 • Johnson, Nancy J. (1951-,urednik) 179
 • Jones, Richard A. L. 111
 • Jurgen, Ronald K. (urednik) 173
 • Jurman, Cirila (prevajalec) 277
 • Juvan, Martin (prevajalec) 24
 • Juvanec, Borut (urednik) 232 , 233

 • Kada, Klaus 231
 • Kalpakjian, Serope 132
 • Kambič, Miran (fotograf) 208 , 217
 • Kampuš, Zlatko (avtor) 133
 • Kapfinger, Otto (avtor dodatnega besedila) 231
 • Kawamura, Susumu 164
 • Khan, Hasan-Uddin (urednik) 267
 • Khosrowpour, Mehdi (1951-) 70
 • Kiduff, Thomas F. (1924-,avtor) 127
 • Kirkpatrick, Larry D. (1941-) 100
 • Klančar, Ljubica (prevajalec) 217
 • Klug, William S. 125
 • Kluge, Uwe 186
 • Knight, Upton George 148
 • Kobal, Damjan (avtor) 27
 • Kocjančič, Drago (avtor dodatnega besedila) 195
 • Kocjančič, Karlo 195
 • Koman, Dušan 208
 • Konferenca o vernakularni arhitekturi Alpe Adria (10 ; 2000 ; Gozd Martuljek) 232
 • Konferenca o vernakularni arhitekturi med Alpami in Jadranom (10 ; 2000 ; Gozd Martuljek) 233
 • Konobelj, Tone (urednik,avtor dodatnega besedila) 212
 • Koolhaas, Rem 234 , 235
 • Kos, Mateja (1958-,urednik) 277
 • Kos, Peter (1950-) 196
 • Kovacs, Diane 7
 • Kovač, Monika (ilustrator) 3
 • Krajcinovic, Dusan 101
 • Krečič, Asja (avtor) 217
 • Kruger, Sven (urednik) 165
 • Kuhlmann, Nicole (avtor) 186
 • Kultermann, Udo (urednik) 268
 • Kunaver, Dušica (avtor) 204
 • Kuzman, Karl 133

 • Lala, Parag K. (1948-) 71
 • Lampič, Primož (avtor dodatnega besedila) 189
 • Lampič, Primož (urednik,avtor dodatnega besedila) 195
 • Lauko, Tomaž (fotograf) 277 , 287
 • Levine, Ira N. 112
 • Lim, William S. W. (urednik) 264
 • Lipičnik, Bogdan 177
 • Longley, Paul (urednik) 206
 • Lovett, Patricia 279
 • Lowe, Dominic (prevajalec) 77
 • Lund & Slaatto 250
 • Lund, Kjell (umetnik) 250
 • Lundquist, Lars (avtor) 21

 • Maas, Ulrich (1959-,avtor) 117
 • Mack, Gerhard 236
 • Macleod, Hugh Angus 182
 • Magajna, Bojan (avtor) 27
 • Maier, Raina M. 126
 • Marg, Volkwin (umetnik) 260
 • Martucci, Roberto 237
 • Mason, Philip F. J. (prevajalec) 287 , 288
 • Mates, Barbara T. 10
 • Matičič, Cene 14
 • Matschulat, Holger 72
 • Mau, Bruce (avtor) 235
 • Mayer, Meinhard Edwin (1929-,avtor) 103
 • McCullough, Malcolm (avtor) 241
 • McFarland, D. Michael (1965-,avtor) 128
 • McGloughlin, Stephen 73
 • Mehrotra, Rahul (urednik) 270
 • Mellon, Fred A. 113
 • Melvin, Jeremy (1964-) 238
 • Menz, Sascha (umetnik) 251
 • Meuron, Pierre de (umetnik) 236
 • Meyer, Chris (avtor) 74
 • Meyer, Trish 74
 • Mier, Jan van (avtor) 101
 • Mies van der Rohe, Ludwig (1886-1969,oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 224
 • Miralles, Enric 240
 • Mitchell, Tom Michael 76
 • Mitchell, William J. 241
 • Mitin, Vladimir V. 31
 • Moche, Dinah L. (1936-) 93
 • Mortensen, Peder Duelund (avtor) 227
 • Mujezinović, Mehmed (avtor) 223
 • Munday, Frank 172
 • Murgelj, Ida (ilustrator) 287
 • Murrow, Mary B. (prevajalec) 256

 • Nawy, Edward G. 159
 • Nebel, Bernard J. 22
 • Nelson, Donald H. 134
 • Ness, Hendrick C. Van glej Van Ness, Hendrick C.
 • Norberg-Schulz, Christian (avtor) 250
 • Novak, Rajko 3

 • Office for Metropolitan Architecture 235
 • Ojeda, Oscar Riera glej Riera Ojeda, Oscar
 • Oliveira, Nicolas de 197
 • OMA glej Office for Metropolitan Architecture
 • Opfermann, Rainer (urednik) 153
 • Orožen Adamič, Milan (umetnik) 189
 • Ortner, Laurids (1941-) 243
 • Oxley, Nicola (avtor) 197

 • Papp, Raymond (1966-,urednik) 85
 • Parikh, Anoop (avtor) 283
 • Pearson, Richard J. (avtor) 137 , 138
 • Pečenko, Nikolaj 78
 • Pelli, Cesar 244
 • Penfold, R. A. 150
 • Pepper, Ian I. (avtor) 126
 • Perko, Lawrence 32
 • Perry, Greg 79
 • Pertot, Ivan (ilustrator) 204
 • Petry, Michael (avtor) 197
 • Phillips, Derek (1923-) 245
 • Phillips, Robert Brooks (1960-) 114
 • Pipan, Janez (1945-,avtor) 133
 • Piranesi, Giovanni Battista 246
 • Pirnat-Spahić, Nina (urednik) 189
 • Plesničar-Gec, Ljudmila 198
 • Pogačnik, Andrej 210
 • Polis, Michael P. (avtor) 31
 • Poniž, Denis (avtor dodatnega besedila) 195
 • Porphyrios, Demetri (umetnik) 247
 • Prešern, Dušan (avtor dodatnega besedila) 212
 • Pretnar, Vitomir (avtor dodatnega besedila) 212
 • Procopius Caesariensis 290
 • Prokopij iz Cezareje glej Procopius Caesariensis
 • Pukšič, Janez (fotograf) 275
 • Putzmeister 139

 • Ramos, Gabino (avtor) 286
 • Ramovš, Anton 248
 • Read, Helen J. 211
 • Reisp, Branko (avtor dodatnega besedila) 258
 • Richards, Randal W. (avtor) 111
 • Richerson, David W. (1944-) 276
 • Riera Ojeda, Oscar (urednik) 244
 • Rjazancev, Aleksander 212
 • Robbrecht, Paul (umetnik) 207
 • Rogelj, Roman 33
 • Rogondino, Michael 199
 • Rogondino, Pat (avtor) 199
 • Rohe, Ludwig Mies van der glej Mies van der Rohe, Ludwig (1886-1969
 • Rojas, Carlos Eduardo (avtor) 63
 • Romanov, Dmitri A. (avtor) 31
 • Rosenthal, Georg (urednik) 214
 • Rotar, Aleš (avtor dodatnega besedila) 212
 • Roth, Leland M. 249
 • Rowland, Ingrid Drake 200

 • Sadler, Simon 213
 • Saltmarsh, Michael (urednik) 107
 • Sanders, Bill glej Sanders, William B.
 • Sanders, William B. 81
 • Sanitartechnik-Tagung (12 ; 2000 ; Bochum) 188
 • Santoro, Liberato (avtor) 191
 • Santoro-Brienza, Liberato glej Santoro, Liberato
 • Schmid, Steven R. (avtor) 132
 • Schnebli, Dolf 251
 • Schneider, David I. (avtor) 29
 • Schneider, George (avtor) 134
 • Schneider, Gerwulf (avtor dodatnega besedila) 287
 • Schrand, Richard 82
 • Schulz, Christian Norberg- glej Norberg-Schulz, Christian
 • Schulz, Horst D. (urednik) 121
 • Schwinn, Ulrike (avtor) 52
 • Seco, Manuel (1928-) 286
 • Seidman, Claude (1964-) 83
 • Seip, Gunter G. (urednik) 140
 • Self, Ron (avtor) 113
 • Selvadurai, A. P. S. 34
 • Seo, Audrey Yoshiko 280
 • Shelley, Steven Louis 252
 • Shih, Randy H. 84
 • Siegel, Martha J. (avtor) 29
 • Sigler, Jennifer (urednik) 235
 • Silič, Marin (urednik) 178
 • Simon, Andreas (prevajalec) 221
 • Simon, Jacques (1947-) 115
 • Slivnik, Tomaž (avtor) 35
 • Slovenija 15 , 178
 • Smith Demo, Barbara (prevajalec) 287
 • Smith, John 281
 • Smith, Joseph Mauk (1916-) 116
 • Smith-Demo, Barbara (prevajalec) 198
 • Society of Automotive Engineers 129 , 175
 • Spahić, Nina Pirnat- glej Pirnat-Spahić, Nina
 • Srinivasan, A. V. 128
 • St. Hallvard kirke (Oslo) 250
 • Startin, James R. (avtor) 113
 • Steele, Victoria 12
 • Stein, Alfred 161
 • Steiner, Dietmar (avtor dodatnega besedila) 219
 • Stout, George L. (avtor) 192
 • Strokovni seminar Optične komunikacije (2001 ; Ljubljana) 151
 • Stuns, Doug 86
 • Susanka, Sarah 254
 • Sussman, Gerald Jay 103
 • Sweet, Fay 282
 • Szalapaj, Peter 255

 • Šuler, Aleš 87
 • Šumi, Nace (avtor) 217

 • Tagliabue, Benedetta (avtor) 240
 • Tagung Stadterneuerung und Kultur (1992 ; Bernburg) 214
 • Taly, Narenda 162
 • Tanner, Roger I. 104
 • Taylor, R... L. (avtor) 36 , 37 , 38
 • Tesar, Heinz 256
 • Thomas, Biju (avtor) 56 , 86
 • Thomsen, Christian W. 257
 • Thurston, David B. 174
 • Tlusty, Jiri 135
 • Tollett, John (avtor) 92
 • Toman, Veljko (avtor,ilustrator) 198
 • Tomšič, Gabrijel 35
 • Torkar, Jaka (umetnik) 212
 • Toy, Maggie (urednik) 239
 • Trauth, Eileen Moore 88
 • Turton, Richard John 105

 • United Nations. Economic Commission for Europe 203

 • Vakselj, Marko (avtor dodatnega besedila) 15
 • Valentino, James 136
 • Valvasor, Janez Vajkard glej Valvasor, Johann Weikhard (1641-1693)
 • Valvasor, Johann Weikhard (1641-1693) 258
 • Van Mier, Jan glej Mier, Jan van
 • Van Ness, Hendrick C. (avtor) 116
 • Vapnik, Vladimir Naumovich 89
 • VDI (Dusseldorf) glej Verein Deutscher Ingenieure (Dusseldorf)
 • Velpuri, Rama 90
 • Verein Deutscher Ingenieure (Dusseldorf) 187 , 188
 • Verein Kulturstiftung (Bernburg) 214
 • Vitruvius Pollio, Marco 259
 • Von Gerkan, Marg und Partner (Hamburg) 260
 • Vujanovič, Slobodan (prevajalec) 62

 • Waechter-Bohm, Liesbeth (avtor) 243
 • Waechter-Bohm, Liesbeth (urednik) 219 , 256
 • Walker, Derek 261
 • Wallace, Danny P. (urednik) 9
 • Wang, Wilfried (urednik) 266
 • Warnatz, Jurgen 117
 • Watkinson, John 152
 • Wechtersbach, Rado 91
 • Weishan, Matthew (avtor) 69
 • Wenzel, Marian 201
 • Werner, Frank (1944-) 262
 • Wheeler, Gerald F. (1941-,avtor) 100
 • Wilkinson, David S. (1950-) 118
 • Williams, Robin (1953-) 92
 • Wills, Jackie (avtor dodatnega besedila) 225
 • Winch, Christopher (avtor) 1
 • Windhofel, Lutz 263
 • Winterbone, Desmond E. 137 , 138
 • Wisdom, Jack (avtor) 103
 • Wright, Jo (ilustrator) 211
 • Wright, Richard T. (avtor) 22

 • Xanthakos, Petros P. 163

 • Yeadon, William H. (urednik) 145
 • Yeang, Ken 272

 • Zabel, Matthias (urednik) 121
 • Zahle, Karen (avtor) 227
 • Zajc, Baldomir (urednik) 141
 • Zarnosky, Margaret R. (avtor) 6
 • Zey, Wolfgang 139
 • Zhaoye, Guan (urednik) 271
 • Zienkiewicz, Olgierd Cecil 36 , 37 , 38
 • Zohlen, Gerwin (avtor) 243
 • Zubrick, James W. 119
 • Zucconi, Guido (1950-) 273
 • Zupan, Renata (avtor dodatnega besedila) 189
 • Zupančič, Blaž (fotograf) 248
 • Zupanec, Urška (prevajalec) 189

 • Žagar, Janja (urednik) 277
 • Žargi, Matija (urednik) 277
 • Žitnik, Davorin (1928-,avtor,urednik) 156


  PREDMETNO KAZALO
 • 17.st. 217 , 258
 • 17.stol. 200
 • 1902-2000 174
 • 1989-1991 236

 • 20.st. 264 , 265 , 266 , 267 , 268 , 269 , 270 , 271
 • 20.stol. 238 , 263

 • 3D aplikacije 60
 • 3D grafika 73

 • 42 V sistemi 175

 • 6.stol. 290

 • 8051 147
 • 89/654/EWG 153

 • absorberji vibracij 128
 • AC vezja 96 , 97
 • ActionScript 43 , 47
 • ActionScript (Computer program language) 43
 • Adaptive control systems 128
 • administracija 9
 • Adobe After Effects 74
 • Adobe Illustrator (Computer file) 41
 • Adobe Photoshop (Computer file) 82
 • adresar naslovov 64
 • aerodinamika 166
 • Aeronautics
  • - History 174
  • - Safety measures - Computer network resources 167
 • aeronavtika 166 , 167 , 169 , 170 , 174
 • Aged - Dwellings - Denmark - Copenhagen 227
 • Aircraft accidents - Computer network resources 167
 • Airplanes
  • - Design and construction 170
  • - Electronic equipment 169
  • - History 174
 • Akt (um.) - Fotografski motivi - Razstavni katalogi 189
 • akumulatorji 172
 • akustika 100
 • albumi 217 , 257
 • algebra 25 , 27 , 28
 • algebrajske strukture 31
 • alternator 172
 • aminokisline 113
 • amorfne trdne snovi 105
 • Amplifiers (Electronics) 150
 • analitični prostori 32
 • analitske metode 113
 • analiza 27
 • analize 102 , 162 , 185 , 190
 • analize napak 127
 • analize zahtev 58
 • analogni vmesniki 40
 • Anchorage (Structural engineering) 163
 • androidi 4
 • anekdote 289
 • angažirana umetnost 197
 • animacija 87
 • animacije 73 , 241
 • antenski sistemi 184
 • antična arhitektura 198
 • aplikacije 23 , 30 , 34 , 36 , 37 , 38 , 68 , 104 , 122 , 182
 • Architects 215
 • Architectural design - Data processing 255
 • Architectural firms - Austria 262
 • Architecture
  • - Austria - 20th century. 262
  • - Dictionaries 243
  • - German - Dictionaries 243
  • - Great Britain 238
  • - Italy - Florence - Guidebooks 216 , 273
  • - Philosophy 213
  • - Switzerland - Basel - Guidebooks 263
  • - United States - 20th century. 222
 • Architecture and religion 222
 • Architecture and the aged - Denmark - Copenhagen 227
 • Architecture, Domestic
  • - Conservation and restoration - United States 229
  • - Switzerland 218
  • - United States 254
 • Architecture, Mameluke - Conservation and restoration - Egypt - Cairo 209
 • Architecture, Modern 222
  • - 20th century - Pictorial works 247
  • - 20th century. 215 , 228 , 238 , 240
  • - Denmark - 20th century 242
  • - Switzerland
   • - 20th century 218
   • - Basel - 20th century - Guidebooks 263
  • - United States - 20th century 254
 • arheologija 196 , 287 , 288
 • arhitekti 219 , 224 , 231 , 234 , 256 , 260
 • arhitekti - Avstrija 262
 • arhitektura 30 , 86 , 90 , 197 , 200 , 201 , 205 , 207 , 208 , 209 , 212 , 214 , 215 , 216 , 217 , 218 , 219 , 220 , 221 , 222 , 223 , 224 , 225 , 226 , 227 , 228 , 229 , 230 , 231 , 234 , 236 , 237 , 238 , 239 , 240 , 241 , 242 , 243 , 244 , 245 , 246 , 247 , 248 , 249 , 250 , 251 , 252 , 253 , 254 , 255 , 256 , 257 , 258 , 259 , 260 , 261 , 262 , 263 , 264 , 265 , 266 , 267 , 268 , 269 , 270 , 271 , 272 , 273 , 282 , 283
  • - arhitekturna teorija - moderna arhitektura - krajevno planiranje - arhitekti - projekti - svetovni pregledi - 20.st. - albumi 235
 • Arhitektura - Estetika 259
 • arhitektura mrež 49
 • arhitekturna dediščina 209 , 232 , 233
 • arhitekturna tipologija 232
 • arhitekturni detajli 232 , 233
 • arhitekturni elementi 249
 • arhitekturni prostor 249
 • arhitekturni spomeniki 216 , 217 , 237
 • arhitekturni vodniki 216 , 237 , 263 , 273
 • arhitetkruna tipologija 233
 • arhivski viri 287 , 288
 • armature 188
 • arome 113
 • art - 20th cent. 197
 • Art - Study and teaching - Germany 226
 • Art, Modern - Germany - 20th century 226
 • Artists' materials 192
 • astrofizika 94 , 96 , 97
 • astronomija 93
 • Astronomy 93
 • Atelier 5 218
 • ATM mreže 149
 • atom 100
 • atomi 95 , 96 , 97 , 98
 • atomska struktura 112
 • atomski spektri 110
 • Audio amplifiers 150
  • - Handbooks, manuals, etc 150
 • AutoCAD 59
 • Automobiles
  • - Audio equipment 168
  • - Computer control systems 173
  • - Electric equipment - Handbooks, manuals, etc 172
  • - Electric generators 175
  • - Electrical equipment 175
  • - Electronic equipment 165 , 173
   • - Congresses 171
   • - Handbooks, manuals, etc 172
 • Automotive computers 165
 • Avant-garde (Aesthetics) - History - Europe - 20th century. 213
 • avdio 144
 • avdio ojačevalniki 150
 • avdio oprema 168
 • avdio sistemi 152
 • avdiovizualno gradivo 6
 • AVID 42
 • Avionics 169
 • Avstralija 264
 • avtomatika 141
 • avtomatizacija 135
 • avtomatska identifikacija 122
 • avtomatska regulacija 141
 • avtomobili 171 , 175
 • avtomobilska industrija 165
 • avtopiloti 169

 • Babilonski stolp 257
 • Balkan 196
 • bančni sistemi 14
 • Bančništvo 14
 • banke 14
 • baročna arhitektura 217
 • barok 200
 • barok - Slovenija 217
 • barvanje 26
 • barve 152 , 199 , 283
 • barve - pridobivanje 198
 • barvila 41
 • barvne lestvice 199
 • Basel (Switzerland) - Buildings, structures, etc - Guidebooks 263
 • baterije 175
 • Bauhaus 226
 • Baumschlager Carlo (1956- ) 219
 • baze podatkov 44 , 50 , 51 , 52 , 53 , 56 , 57 , 69 , 80 , 86 , 90
 • bencin 180
 • bentoški tokovi 121
 • beton 156
 • betonska dela 158
 • betonski elementi 159 , 161
 • betonski zidaki 162
 • bibliografije 207 , 234 , 261
 • bifurkacijska teorija 32
 • biharmonična enačba 34
 • bioaktivne snovi 113
 • biogeokemijski ciklus 126
 • biografija 289
 • biografije 189 , 234 , 246 , 251 , 261
 • biokemija 108
 • biologija 124
 • biološka raznovrstnost 123
 • biološke funkcije 108
 • biomedicinska tehnika 141
 • biometrične metode 122
 • biometrija 122
 • Biometry 122
 • biomimetika 128
 • Biosensors 128
 • biotehnologija 123
 • biotska raznovrstnost 19
 • bitne slike 41
 • bizarna arhitektura 257
 • bližnji vzhod 267
 • BLOD - Binary Large Object 75
 • bolnišnice 228 , 245
 • Bosna in Hercegovina 201 , 223
 • branje 1
 • brušenje 134

 • C 79
 • C # 39
 • C++ 79
 • CAD programi 255
 • Cairo (Egypt) - Buildings, structures, etc 209
 • Calligraphy 194 , 278 , 279
 • Calligraphy, Zen - Japan - Exhibitions 280
 • Capital Financing 12
 • CD - predvajalniki 144
 • CD-ROM 193
 • cenik 154 , 184
 • cenik gradbenih del 158
 • cenik zaključnih del 155
 • centralna Afrika 268
 • centralna Evropa 266
 • cenzoriranje 6
 • Ceramics 276
 • cerkve 208 , 217 , 236 , 245 , 250
 • cerkve - ZDA 222
 • ceste 290
 • cevovodi 120
 • Chemical engineering 116
 • Chemistry, Organic - Laboratory manuals 119
 • Chicago (Ill.) - Buildings, structures, etc 224
 • Church architecture 222
  • - United States 222
 • Cinematography 284
  • - Special effects - Data processing 74
 • CNC - Computer Numerical Control 136
 • CNC programiranje 136
 • Collection development (Libraries) - United States 6
 • Color computer graphics 199
 • Color printing 199
 • Colors 199
 • Combustion 117
 • Competition 85
 • Computational learning theory 89
 • Computer animation 43 , 47 , 48 , 74 , 81
 • Computer graphics 41 , 47 , 59
 • Computer input-output equipment - Dictionaries 72
 • Computer interfaces - Dictionaries 72
 • Computer network protocols 149
 • Computer networks
  • - Examinations - Study guides 69
  • - Security measures 55
 • Computer programming 65
 • Computer security 55
  • - Management 66
 • Computer vision 122
 • Computer-aided design 255
 • Coop Himmelblau 262
 • Corel Draw 10 (računalniški program) - Računalniška grafika 87
 • CorelDraw 10 87
 • Crngrob - Cerkev - Umetnostni vodniki 208
 • Crown Hall 224
 • Crystal lattices 114
 • Crystals 114
 • Cyberspace 193

 • čakalnice 228
 • časovne domene 143
 • čiste tehnologije 20
 • čisti fluidi 116
 • čistilne naprave 139 , 164
 • čiščenje odpadnih vod 164
 • čiščenje steklovine 119
 • črpalke za beton 139
 • črpalke za tekočine 139

 • Danska 227 , 242
 • Data mining 57 , 83
 • Data protection 90
 • Data recovery (Computer science) 90
 • Data transmission systems 149
 • Database management 44
 • davčni sistemi 14
 • davek na dodano vrednost 14
 • Davki 14
 • DC/DC pretvorniki 175
 • DC vezja 96 , 97
 • dednost 125
 • definicije 191
 • dekonstruktivizem 257
 • dekoracija - kovina 201
 • dekoriranje 283
 • delne simulacije 101
 • delno napenjanje 159
 • delo 94 , 96 , 97
 • delo doma 282
 • delo na daljavo 179 , 241
 • delo z datotekami 87
 • delovanje 144 , 164
 • delovna mesta 153
 • delovni prostori 282
 • Demetri Porphyrios Associates 247
 • demografija 22
 • demografska aksplozija 22
 • denar - antika 196
 • denarništvo 14
 • Denmark - Buildings, structures, etc 242
 • depolimerizacija 181
 • detajli 185
 • determinante 27
 • deterministični modeli 23
 • dezinfekcija 126
 • Deželni muzej Joanneum glej Landesmuseum Joanneum
 • DHTML 79
 • diageneza 121
 • diagnostika okvar 173
 • didaktika 141
 • dielektriki 105
 • Diesel motor exhaust gas - Congresses 129
 • dieselska goriva 180
 • diferencialna geometrija 35
 • diferencialne enačbe 29 , 32
 • Differentiable dynamical systems 32
 • Differential equations, Nonlinear 32
 • Differential equations, Partial 34
 • difraktometrija 109
 • difuzija trdnega stanja 118
 • Digital cameras 46
 • Digital communications 149
 • Digital video 46 , 284
 • digitaliziranje procesov - zgodovina 241
 • digitalna fotografija 285
 • digitalna kinematografija 284
 • digitalne kamere 46 , 284
 • digitalne komunikacije 149
 • digitalne obdelave 152
 • digitalne slike 82
 • digitalni video 46 , 54 , 73 , 74 , 284
 • digitalni zvok 73
 • digitalno načrtovanje 241
 • digitalno-analogni pretvorniki 40
 • DIN 2
 • DIN 18516 161
 • dinamična teorija 109
 • dinamični sistemi 32
 • dinamika 94 , 95 , 96 , 97 , 166
 • dinamika fluidov 38
 • direktive 107
 • dislokacije 114
 • dizajn 199 , 276
 • dizelski motorji 129
 • dizli 129
 • DNA 125
 • DNA damage 123
 • DNA Damage 123
 • DNA repair 123
 • DNA Repair 123
 • dnevna svetloba 245
 • Document delivery 11
 • dodatna oprema 146
 • dodatne naprave 78
 • dogodki 197
 • dojemanje 243
 • domače pisarne 282
 • domišljijska arhitektura 257
 • domofon 184
 • domovi za ostarele 227
 • domoznanstvo 204 , 208 , 212
 • dostop do gradiva 11
 • dostopnost baz 80
 • dostopnost podatkov 10 , 75
 • dostopovna omrežja 151
 • drevesa 26
 • društva arhitektov 205
 • duktilnost 102
 • dušilniki hrupa 137
 • dvorane 252
 • dvorci 217
 • Dwellings - Maintenance and repair 220

 • Eberle Dietmar (1952- ) 219
 • Education - Computer network resources 16
 • ekologija 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 123 , 126 , 164
 • ekologija gozdov 211
 • ekološka gradnja 242
 • ekološka politika 20
 • ekološki aspekt 21
 • ekološko prenosljivi patogeni 126
 • ekonomika porabe 108
 • ekonomski razvoj 70
 • ekonomski vidik 170
 • ekosistemi 22
 • eksperimentalna kemija 119
 • eksperimentalne metode 119
 • eksperimentalni podatki 117
 • eksponencialne funkcije 28
 • eksponenti 28
 • ekstremna okolja 126
 • elastičnost 94 , 96 , 97
 • Electric engineering - Materials 99
 • Electric motors 145
 • Electric power systems - Reliability 148
 • Electronic data processing 65
  • - Research 88
 • Electronic data processing personnel - Certification 50 , 51 , 56 , 69 , 86
 • Electronic digital computers - Design and construction 71
 • Electronics - Materials 99
 • elektična polja 94
 • električna energija 94 , 96 , 97 , 140
 • električna oprema 172 , 175
 • električna polja 96 , 97
 • električne instalacije 140
 • električne komponente 151
 • električne lastnosti 105
 • električne lastnsoti 99
 • električne meritve 2
 • električne obdelave 134
 • električni generatorji 175
 • električni motorji 145
 • električni pogoni 175
 • električni potencial 94 , 96 , 97
 • električni tok 96 , 97
 • elektrika 94 , 95 , 96 , 97 , 98 , 100
 • elektroenergetika 148
 • elektroinštalacije 184
 • elektrokemija 110
 • elektrokemijski sistemi 112
 • elektroliti 108
 • elektromagnetizem 94 , 96 , 97 , 98
 • elektromagnetna združljivost 140
 • elektromagnetno valovanje 96 , 97
 • elektronika 141 , 144
 • elektronska dobava gradiva 8
 • elektronska oprema 165 , 169 , 171 , 172 , 173
 • elektronska pošta 55
 • elektronske lastnosi 106
 • elektronske obdelave 88
 • elektronski digitalni računalniki 71
 • elektronski materiali 127
 • elektronski mikroskop 109
 • elektronski plačilni sistemi 176
 • elektronski podpis 176
 • Elektronski podpis - Pravna ureditev - Slovenija - Zakoni 178
 • elektronski viri 10
 • elektronsko gradivo 6 , 7
 • elektronsko podpisovanje 178
 • elektronsko poslovanje 70 , 176 , 178
 • Elektronsko poslovanje
  • - Javna uprava - Slovenija 176
  • - Pravna ureditev - Slovenija - Zakoni 178
 • elektronsko upodabljanje prostora 206
 • elektrostatske interakcije 106
 • elektrotehnika 140 , 141 , 142 , 143 , 144 , 145 , 146 , 147 , 148 , 149 , 150 , 151 , 152
 • Elektrotehnika - Posvetovanja 141
 • elementarni delci 95 , 96 , 97 , 98 , 100
 • Embedded computer systems - Design and construction 40
 • Emergency management 148
 • enačbe 25
 • enciklopedije 72 , 196
 • energetika 187 , 245
 • energetski sistemi 148
 • energetski trakovi 99
 • energetski viri 22
 • energija 94 , 96 , 97 , 98 , 100
 • Energy-band theory of solids 99
 • Engenharia civil (estruturas) 163
 • Engineering mathematics 36 , 37 , 38
 • English language - German - Dictionaries 243
 • enosmerni motorji 145
 • entalpija 106
 • Environmental impact statements - United States 18
 • Environmental justice - United States 20
 • Environmental Pollutants - adverse effects 123
 • Environmental sciences 22
 • Environmentalism - United States 20
 • Estetika - Zgodovina 191
 • etnologija 258 , 275
 • evalvacija 6 , 9
 • evolucija 123 , 125
 • evolucija zvezd 93
 • evolucijske spremembe 22
 • Exchange 2000 Server 49
 • Exhaust systems - Design and construction 137
 • External use of libraries - Great Britain 8
   • - Congresses 8


 • faksimile 258
 • fasade 161
 • fasaderska dela 158
 • fasadne plošče 161
 • fasadni elementi 161
 • Fault-tolerant computing 71
 • fazne prostorske strukture 103
 • fazni diagrami 110
 • fazno ravnotežje 112
 • fenotip 125
 • Feynman, Richard P. - biografija 289
 • Fiber optics - Handbooks, manuals, etc 146
 • fibule 287 , 288
 • filmi 42 , 74
 • filozofija 191
 • Filozofija umetnosti - Zgodovina 191
 • filtri 150 , 152 , 182
 • filtrirni elementi 131
 • filtrirni sistemi 131
 • finance 29
 • finansiranje 6 , 12
 • Finite element method 36 , 37 , 38
 • Firence 216 , 237 , 273
  • - mesta - arhitektura - znamenitosti - zgodovina - umetnostna zgodovina - stilna obdobja - Italija - umetnostni vodniki 237
 • fizika 94 , 95 , 96 , 97 , 98 , 100 , 103 , 289
 • fizika tekočin 104
 • fizika trdne snovi 105
 • fizika trdnega stanja 99
 • fizikalna kemija 111 , 112 , 117 , 118
 • fizikalne konstante 181
 • fizikalne lastnosti 108 , 181
 • fizikalne lastnsoti 121
 • fiziologija 123
 • fiziologija rastlin 19
 • fiziološke metode 126
 • fiziološki ciklus vode 108
 • Flash (Computer file) 43 , 47 , 48 , 81
 • Flash 5 47 , 48 , 54 , 60 , 77 , 81
 • Flat roofs 185
 • Florence (Italy)
  • - Buildings, structures, etc - Guidebooks 216 , 273
  • - Guidebooks 273
 • fluidi 94 , 96 , 97 , 98 , 118
 • fluidna tehnika 131
 • Food additives - Handbooks, manuals, etc 107
 • Forest ecology - Great Britain 211
 • Forests and forestry - Great Britain 211
 • formati 284
 • formati zapisa 149
 • formule 25
 • fotodetektorji 142
 • fotografija 189 , 195 , 285
 • fotografije 236
 • fotografska tehnika 285
 • fotografske zvrsti 285
 • fotokemija 112
 • Fourierjeva transformacija 143
 • Fourierove transformacije 31
 • Fourierove vrste 31
 • Fracture mechanics 101 , 102
  • - Mathematical models 102
 • frekvenčne porazdelitve 33
 • Freske - Arheološke najdbe - Slovenija 198
 • frezanje 134
 • fuge 188
 • fulereni 106
 • Fund Raising - methods 12
 • Fundacoes e escavacoes 163
 • fundiranje 156
 • funkcije 28
 • funkcionalna jedra 272
 • funkcionalne mere 153
 • Furniture - History - United States - 19th century. 229
 • fuzzy sistemi 173
 • fužinarstvo 212

 • galaksije 93
 • galerije 245
 • Gas dynamics - Mathematical models 138
 • Gaspari, Maksim - Likovne monografije 275
 • Gene Expression Regulation - physiology 123
 • Genetics 123
 • genetika 123 , 125
 • Genetika - Učbeniki za visoke šole 125
 • genetski algoritmi 61 , 76
 • genomi 125
 • genska ekspresija 125
 • geodezija 156
 • geografska območja 264 , 265 , 266 , 267 , 268 , 269 , 270 , 271
 • Geographic information systems 206
 • Geography - Data processing 206
 • geokemija 121
 • geomehanika 163
 • geometrija 30
 • geometrijska struktura 114
 • geometrijski liki 30
 • geometrijski vzorci 30
 • Geometry, Plane 30
 • German language - English - Dictionaries 243
 • gibajoče slike 42
 • gibanje 94 , 95 , 98 , 100
 • GIS - geografski informacijski sistemi 206
 • glazure 274
 • gledališča 252
 • globalni trg 225
 • Gorenjska 212
 • goriva 180
 • gospodarstvo 178
 • goste tekočine 139
 • gozdni habitati 211
 • gradbena dela 158 , 185 , 188
 • gradbena fizika 187
 • gradbeni elementi 153
 • gradbeni materiali 248
 • gradbeništvo 153 , 154 , 155 , 156 , 157 , 158 , 159 , 160 , 161 , 162 , 163 , 184 , 185 , 187 , 188 , 209 , 223 , 241
  • - temeljenje - temelji - poškodbe - popravilo temeljev - sanacije - zemeljska dela - utrditev tal - piloti 183
 • Gradbeništvo - Priročniki 156
 • gradiva 156
 • gradnja 92
 • gradovi 217
 • grafi 25 , 28 , 29
 • grafične zbirke 200
 • grafično oblikovanje 193 , 194 , 199 , 278 , 279 , 280 , 281
 • grafika 275
 • grajske stavbe 258
 • Graph theory 26
 • gravitacija 94 , 96 , 97 , 100
 • grobišča 287 , 288
 • grobna arhitektura 287 , 288
 • grobne parcele 287 , 288
 • grobovi - izkop 287 , 288
 • Group work in architecture - Austria 262
 • Grški novci - Zgodovina - Antika - Leksikoni 196
 • GT 134

 • Hamiltonove enačbe 103
 • Hamiltonovi cikli 26
 • Happold Edmund (1930-1996) 261
 • Health facilities - Design and construction 228
 • Helicopters - Aerodynamics 166
 • helikopter 166
 • heraldika 279
 • Herzog & De Meuron 236
 • Herzog, Jacques 236
 • hidratacija 108
 • hidravlična olja 131
 • hidravlični sistemi 131
 • hidrologija 120
 • hidrotehnika 120
 • hidrotermalna aktivnost 121
 • Hilbertova transformacija 143
 • Hilbertovi prostori 31
 • hipertekst dokumenti 91
 • Hipertekst dokumenti - Priročniki 91
 • Historic buildings - Conservation and restoration 220
   • - United States 229
 • historične stavbe 220
 • hiše 254
 • hodniki 228
 • Home offices
  • - Design 282
  • - Equipment and supplies 282
 • Home-based businesses 282
 • honanje 134
 • Hot rods - Handbooks, manuals, etc 172
 • Household electronics 144
 • Housing - Slovakia 203
 • Housing policy - Slovakia 203
 • HTML 79 , 91
 • HTML glej Hipertekst dokumenti

 • Identification - Automation 122
 • identifikacije 141
 • Illumination of books and manuscripts 279
 • Illustrator 9 41
 • iluzionistične stavbe 257
 • imunološke metode 126
 • indikatorski mikroorganizmi 126
 • indukcijski 145
 • industrija plastičnih mas 21
 • industrijska območja 19
 • industrijska proizvodnja - proizvodni procesi - materiali - lastnosti - kovine - jekla - zlitine - keramika - polimeri - kompoziti - preoblikovalni procesi - obdelovalni stroji - površinska obdelava 132
 • industrijske aplikacije 115
 • industrijski obrati 277
 • industrijsko oblikovanje 226 , 276
 • informacijska družba 13
 • informacijska tehnologija 13 , 46 , 56 , 67 , 70 , 85 , 88
 • informacijska teorija 89
 • informacijske službe 6 , 9
 • informacijske tehnologije 178
 • informacijski centri 5
 • informacijski modeli 58
 • informacijski sistemi 66 , 70 , 85 , 88 , 176 , 193
 • informacijski viri 7
 • informacijsko ožičenje 184
 • informatika 66 , 67 , 85 , 89 , 141 , 179 , 193 , 206
 • Information display systems - Dictionaries 72
 • Information resources management 11
 • Information services - United States 6
 • Information society 13
 • Information storage and retrieval systems - Geography 206
 • Information technology - Management 85
   • - Case studies 70
  • - Research 88
  • - Social aspects 13
  • - Standards 67
 • infrastruktura 16
 • inštalacije v zgradbah 140
 • integracije 49
 • inteligentna vozila 171
 • intenzivna nega 228
 • interacije 24
 • Interactive multimedia 193
 • interakcije 115
 • interaktivnost 47
 • interieri 283
 • Interior architecture - United States 254
 • Interior lighting 245
 • Internal combustion engines 138
  • - Design and construction 137
 • International situationniste - Influence 213
 • Internationale situationniste - Influence 213
 • Internet 7 , 10 , 64 , 78 , 79
  • - Directories 64
 • Internet in education 16
 • inženirski materiali 135
 • ioni 110
 • ipmulzni odzivi 143
 • ISDN 149
 • iskanje 61
 • iskanje informacij 57
 • iskanje podatkov 57 , 75 , 80 , 83
 • iskanje vzorcev 24
 • ISO 9001:2000 3
 • izbira gradiva 6
 • izbira metod 88
 • izboljšave 3
 • izbor črpalk 139
 • izbor strojev 134
 • izbrana dela 221 , 234 , 264 , 265 , 266 , 267 , 268 , 269 , 270 , 271
 • izdelava filmov 284
 • izdelava navojev 134
 • izdelava vlaken 104
 • izjeme 24
 • izkovki 133
 • izločanje gradiva 6
 • izmenični 145
 • izmenjevalni sistemi 49
 • izobraževalne stavbe 245
 • izobraževanje 1 , 16
 • izobraževanje arhitektov 226 , 253
 • izobraževanje kadrov 5
 • izobraževanje uporabnikov 5
 • izolacija 185
 • izpušne cevi 137 , 138
 • izračuni 161 , 163
 • izražanje 243
 • iztiskavanje 133
 • izvedba 185
 • izvedbe 161 , 162 , 185
 • izvedeni primeri 255
 • izvedeni projekti 236
 • izvenzemeljsko življenje 93

 • Jamiž al-Azhar - Buildings 209
 • Jamiž al-Azhar. Madrasa al-Gawhariya 209
 • jantar - predmeti 287 , 288
 • japonska kaligrafija 280
 • Java 79
 • JavaScript 79
 • JavaServer Pages 1.2 68
 • javna uprava 176 , 178
 • javne finance 14 , 176
 • javne stavbe 245
 • javne zgradbe 222 , 227 , 244 , 250 , 272
 • jedkanica 246
 • jedrska energija 94 , 98 , 100
 • jedrska fizika 94 , 95 , 96 , 97
 • jeklene konstrukcije 156 , 161
 • jekleni profili 161
 • jugozahodna Azija 264
 • južna Afrika 268
 • južna Azija 270

 • Kada Klaus (1940- ) 231
 • kakovostne metode 88
 • kakovostne raziskave 88
 • kaligrafija 194 , 278 , 279 , 281
 • kaligrafski izdelki 194
 • kamen 204
 • Kamen - Slovensko ljudsko izročilo 204
 • kamen - Slovenija 248
 • kamnite znamenitosti 204
 • kamniti mostovi 223
 • kamnolomi 204 , 248
 • kamnoseška dela 155
 • Kamnoseštvo
 • kanalizacija 158
 • karakteristike dielektričnih materialov 182
 • karakteristike omrežij 142
 • karakterizacija 106
 • karbonati 121
 • kartezijski koordinatni sistem 28
 • katalog 205
 • katalogi 154 , 184 , 217
 • katalogi razstav 195
 • kazalo 64
 • kemične obdelave 134
 • kemija 107 , 110
 • kemija elementov 110
 • kemija morja 121
 • kemija polimerov 181
 • kemija trdnega stanja 106 , 115
 • kemija vode 108
 • kemijska analiza 287 , 288
 • kemijska kinetika 110 , 117
 • kemijska termodinamika 110
 • kemijske reakcije 108 , 110 , 116
 • kemijske vezi 105 , 110
 • kemijsko ime 107
 • kemijsko inženirstvo 116
 • keramični materiali 127
 • keramika 274 , 276 , 277
 • keramika - posoda 287 , 288
 • Kinematics 104
 • kinematika 94 , 95 , 96 , 97
 • kinetično-molekularna teorija 112
 • kinetika reakcij 112
 • kiparsto 197
 • Kircher, Athanasius - Exhibitions 200
 • kisik 121
 • kisli dež 19
 • klasična mehanika 103
 • klasična relativnost 100
 • kleparska dela 155
 • klimatske spremembe 17 , 19
 • ključavničarska dela 155
 • kmečki ambient 275
 • kmetijstvo 126
 • knjižna oprema 277
 • knjižnice 5 , 6 , 8 , 9 , 10 , 12
 • knjižnice podatkov 10
 • knjižničarstvo 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12
 • Knjižničarstvo - Referenčne zbirke - ZDA 5
 • Kocjančič, Karlo - Monografije 195
 • kodiranje 55
 • kodno razvrščanje 151
 • kolorit 198
 • kometi 93
 • kompleksna analiza 35
 • kompleksne analize 143
 • komponentne naprave 186
 • kompoziti 127
 • komunalna ureditev 156
 • komuniciranje na daljavo 179
 • komunikacija človek-robot 4
 • komunikacije 179
 • komunikacijska omrežja 142
 • komunikacijski sistemi 143 , 152 , 169
 • komutatorski 145
 • koncept učenja 76
 • konec tisočletja 238
 • konektorji 146
 • konstruiranje 45 , 71 , 84 , 137 , 138
 • konstrukcija 40
 • kontrola kvalitete 182
 • konvergentni sistemi 152
 • konvolucija 143
 • Koolhaas Rem (1944-) 234
 • Koolhaas, Rem 234
 • kooperativni sistemi 6
 • kopirni stroji 144
 • korekcijske kode 71
 • kosti - predmeti 287 , 288
 • kovanje 134
 • kovina 277
 • kovine 105
 • Kovine - Obdelava - Projektiranje - Tabele 133
 • kovinski materiali 127
 • kovnice 196
 • kozmologija 94 , 96 , 97
 • krajinska arhitektura 202 , 210 , 211 , 253
 • Kranjska 258
 • Kras 204
 • kreativno pisanje 1
 • krediti 14
 • kreditiranje 14
 • kreiranje objektov 50 , 51 , 52 , 53
 • kriptografija 55
 • kristali 105 , 109 , 114
 • kristalna struktura 106
 • kristalne strukture 105
 • kristalografija 109 , 114
 • kriteriji izbora 130 , 139
 • kritika 224 , 264 , 265 , 266 , 267 , 268 , 269 , 270 , 271
 • krivulje plastičnosti 133
 • krivuljni integrali 35
 • krmiljenje 145
 • krmiljenje črpalk 139
 • krmiljenje proizvodnje 136
 • krmilni sistemi 171 , 173
 • krovska dela 155
 • kulturna dediščina 208
 • kulturni centri 236
 • kuriva 186
 • kvadratne enačbe 28
 • kvantna mehanika 96 , 97 , 99 , 110 , 112
 • kvantna teorija 94

 • laboratorijska oprema 119
 • laboratorijski priročniki 119
 • Lagrangejeve enačbe 103
 • lahke konstrukcije 261
 • laminarni plamen 117
 • Landesmuseum Joanneum 287 , 288
 • Laplaceova transformacija 143
 • Laplaceove transformacije 31
 • lastnosti 127 , 135 , 204
 • lastnsoti 114
 • Latinska Amerika 265
 • leksikoni 196
 • lepanje 134
 • leplenje 111
 • lepota 191
 • lesene konstrukcije 156
 • leseni mostovi 223
 • letala 169 , 170 , 174
 • letališča 244
 • letališki terminali 244
 • letalske nesreče 167
 • letenje 166
 • Lettering 278
 • Libraries
  • - economics 12
  • - Evaluation 9
   • - United States 9
   • - Special collections - Electronic information resources - United States 7
 • Libraries and adult education 8
  • - Congresses 8
 • Library administration 9
  • - United States 9
 • Library Administration 12
 • Library fund raising - United States 12
 • Library outreach programs - Great Britain 8
   • - Congresses 8
 • Light filters 182
 • Linearna algebra - Vaje za visoke šole 27
 • linearne enačbe 28 , 29
 • linearni sistemi 32
 • linearno programiranje 29
 • Linux 44
 • Linux (Computer file) 44
 • linux okolje 44
 • lipidi 113
 • Ljudska arhitektura - Alpe-Jadran - Zborniki 232 , 233
 • ljudski motivi 275
 • logaritmi 25
 • logaritmične funkcije 28
 • Logic design 71
 • logično načrtovanje konstrukcij 71
 • logika 29
 • lom 102
 • lomna mehanika 102
 • lončarstvo 287 , 288
 • lončene peči 186
 • Loudspeakers 168
 • LTI - Linear Time - Invariant 143
 • LTI sistemi 143
 • luna 93

 • Machine-tools - Numerical control 136
 • Macromedia Flash (Computer file) 54
 • magnetizem 94 , 95 , 96 , 97 , 100
 • magnetizem sedimentov 121
 • magnetne lastnosti 105
 • magnetne lastnsoti 99 , 106
 • makete 217
 • makromedia 54
 • mali motorji 145
 • mangan 121
 • Manufacturing processes - Planning 134
 • manuskripti 279
 • Markovi procesi 29
 • marmor 248
 • masna spektroskopija 113
 • Mass transfer 118
 • matematična logika 31
 • matematična statistika 33
 • matematični modeli 23
 • matematično modeliranje 102
 • matematika 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 34 , 35 , 156
 • Matematika - Učbeniki za visoke šole 35
 • materiali 99 , 101 , 106 , 109 , 114 , 127 , 145 , 156 , 182 , 184 , 185 , 214
 • materiali s spominom 128
 • materialna kultura 287 , 288
 • Materials 127
 • Mathematical models 23
 • Mathematics 25 , 29
 • matrike 27 , 29 , 31
 • mazanje 104
 • maziva 134 , 180
 • Mechanics 103
 • Mechanics, Analytic 34
 • medknjižnična izposoja 11
 • mednarodna posvetovanja 232 , 233
 • mehanika 34 , 36 , 37 , 145
 • mehanika kontinuuma 104
 • mehanika loma 101 , 102
 • mehanika poškodb 101
 • mehanske lastnosti 105 , 114
 • mejne plasti 111
 • mejni pogoji 102
 • menedžment 11
 • merilna tehnika 141
 • merilni postopki 2
 • merilni pripomočki 2
 • merilniki geometrije 2
 • meritve 9 , 17 , 131 , 185
 • meritve geometrijskih veličin 2
 • meritve parametrov 101 , 137
 • merjenje dolžin 2
 • merski sistemi 25
 • mesta 258
 • mesto 213
 • mešalne naprave 150
 • mešanje barv 199
 • Metal-cutting 134
 • Metal-work 134
 • meteorji 93
 • meteorologija 17
 • metoda končnih elementov 36 , 37 , 38
 • metode 1
 • metode čiščenja 164
 • metode iskanja 83
 • metodologija prednapenjanja 159
 • metrika 31
 • Meuron, Pierre de 236
 • Microactuators - Materials 128
 • Microbial ecology 126
 • Microprocessors 40 , 165
 • Microsoft SQL Server (Computer file) 63
 • Mies van der Rohe, Ludwig - Criticism and interpretation 224
 • mikro lomi 101
 • mikroaktuatorji 128
 • mikrobiologija 126
 • mikrofonski 150
 • mikrokrmilni sistemi 147
 • mikrokrmilniki 147
 • mikroorganizmi 126
 • mikroprocesorji 165
 • mikroskopske metode 126
 • mikrostruktura 114
 • Miralles, Enric 240
 • misionarski znanstveniki 200
 • mizarska dela 155
 • mladi arhitekti 238
 • mladi arhitekti - Španija 221
 • mnogoterni integrali 35
 • mobilne nosilne konstrukcije 157
 • mobilne tehnologije 70
 • mobilni roboti 4
 • močnostni ojačevalniki 150
 • modeli 5
 • modeli sistemov 143
 • modeliranje 45
 • modeliranje tokov 137 , 138
 • Modern movement (Architecture) - United States 224
 • molekularna biologija 125
 • molekularna elektronska struktura 112
 • molekularne simulacije 101
 • molekularni dielektiki 115
 • molekularni materiali 115
 • molekularni polprevodniki 115
 • molekule 110
 • monetarna politika 14
 • monitoring 19
 • monitorji 72
 • monomeri 181
 • morski sedimenti 121
 • mostovi 159 , 223 , 290
 • Motion pictures - Editing - Data processing 42
 • Motor vehicles
  • - Electronic equipment - Congresses 171
  • - Pollution control devices - Congresses 129
 • motorji z notranjim zgorevanjem 129 , 137 , 138 , 180
 • motorna olja 180
 • motorna vozila 172 , 173
 • možnost uporabe 276
 • MPEG 149
 • multimedia 73
 • Multimedia systems 81 , 149
 • multimedija 193
 • multimedijska oprema 171
 • multimedijski sistemi 73 , 77 , 81 , 149
 • multipleksiranje 151
 • mutacije 123
 • Mutation 123
 • Mutation (Biology) 123
 • muzeji 197

 • nabava 6
 • nabava gradiva 7 , 11
 • načela vodenja kvalitete 3
 • načini osvetlitve 245
 • načrti 236
 • načrti stavb 237
 • načrtovanje 40 , 43 , 48 , 58 , 59 , 60 , 65 , 71 , 77 , 81 , 92 , 146 , 150 , 157 , 160 , 170 , 228 , 236 , 252 , 255 , 261 , 272
 • načrtovanje baz 63
 • načrtovanje dokumentov 10
 • načrtovanje mest 213
 • načrtovanje prostorov 254
 • nadzorovanje emisij 129
 • nagrobniki 201
 • naključni grafi 26
 • nakrčevanje 133
 • naloge 24 , 50 , 51 , 52 , 53 , 86 , 90
 • namestitve 168
 • napake 127
 • napake kristalov 106 , 114
 • napetosti 102 , 159
 • naravne snovi 113
 • naravoslovje 124
 • naredi sam 4
 • Natural history - History 124
 • navidezne pisarne 70 , 179
 • navigacijski sistemi 169
 • nebotičniki 272
 • nečistoče 131
 • nelinearna mehanika 102
 • nelinearne analize 102
 • nelinearni pojavi 151
 • nelinearni sistemi 32
 • nemška arhitektura 260
 • Neoclassicism (Architecture) - United States 229
 • neoklasicizem - ZDA 229
 • nestabilna stanja 108
 • nestacionarni tok 137 , 138
 • nevronske mreže 4 , 76
 • Newtonovi zakoni 98
 • nianse 199
 • nihanja 94
 • nihanje 100
 • nitrati 121
 • nizi 29
 • nizke gradnje 160 , 163
 • nizozemska arhitektura 207
 • Non-Newtonian fluids 104
 • Nonlinear mechanics 102
  • - Mathematical models 102
 • normalne porazdelitve 33
 • normativi 153
 • norveška arhitektura 250
 • nosilne konstrukcije 162
 • nosilni sistemi 261
 • notacija 31
 • notranja oprema 225 , 228 , 254 , 282 , 283
 • Nova Zelandija 264
 • nove oblike 225
 • novo tisočletje 215 , 230 , 239
 • novosti 3
 • nukleinske kisline 126
 • numerične metode 36 , 37 , 38 , 137 , 138
 • numerične simulacije 137
 • numerično modeliranje 102 , 159
 • numizmatika 196
 • Numizmatika - Leksikoni 196

 • obdelava kovin 135
 • obdelava podatkov 42 , 88 , 206
 • obdelava signalov 143
 • obdelava slik 41 , 82
 • obdelava slike 87 , 284
 • obdelave podatkov 65
 • obdelovalni postopki 133 , 134
 • obdelovalni stroji 134 , 136
 • obdelovalnost kovin 134
 • obdelovanje brez odrezavanja 135
 • obdelovanje z odrezavanjem 135 , 136
 • objavljanje na internetu 193
 • objekti baz 50 , 51 , 52 , 53
 • objekti za transport 236
 • objektno orientirani jeziki 39
 • objektno orientirani sistemi 173
 • objektno orientirano programiranje 39
 • oblika roke 122
 • oblikovanje 68 , 92
 • oblikovanje besedil 62
 • oblikovanje kovin 135
 • oblikovanje letala 170
 • oblikovni spomin 128
 • obnovitve 86 , 90
 • obnovljivi resursi 22
 • obnovljivi viri energije 22
 • obratni problemi 24
 • obrtniška dela 185 , 188
 • obtežbe 159 , 161
 • Occupational health - Legislation - Slovenia 15
 • Oceanija 264
 • ocena tveganja 126
 • OCP - Oracle Certified Professional 56
 • odddajniki 142
 • odkrivanje napak 71
 • odkrivanje znanja 57 , 83
 • odločitveno drevo 76
 • odpadne vode 164
 • odpadno blato 139
 • odrezavanje 134
 • odri 252
 • odstranjevanje odpadkov 126
 • odvodni sistemi 188
 • ogljikov dioksid 19
 • ogljikvi hidrati 113
 • ogrevanje 154 , 156 , 186 , 188
 • ogrevanje vode 186
 • ohlajevanje 116
 • ojačevanje 151
 • okoljska vprašanja 242
 • oligomeri 181
 • olja za gonila 180
 • oljenke 287 , 288
 • oljni filtri 131
 • oltarji 248
 • OMA 234
 • ometi 198
 • onesnaževanje okolja 19 , 20 , 22 , 123
 • onesnaževanje zraka 17
 • Online information services - Congresses 8
 • Online library catalogs - Remote access - Congresses 8
 • opečne konstrukcije 162
 • opečni zidaki 162
 • operacijski sistemi 78
 • operatorske enačbe 31
 • oprema 285
 • Optical communications
  • - Equipment and supplies 142
  • - Handbooks, manuals, etc 146
 • optična omrežja 151
 • optična vlakna 128 , 142 , 146 , 151
 • optične komunikacije 142 , 146 , 151
 • Optične komunikacije - Zborniki 151
 • optične lastnsoti 99
 • optične naprave 142
 • optični filtri 182
 • optični instrumenti 95 , 96 , 97
 • optični ojačevalniki 142
 • optika 94 , 95 , 96 , 97 , 98
 • Optika - Zborniki 151
 • optimizacija 61
 • Optoelectronic devices 142
 • optoelektrične komponente 151
 • optoelektronske meritve 2
 • Oracle (Computer file) 44 , 51 , 56 , 69 , 86 , 90
 • Oracle 8 50 , 51
 • Oracle 8i 44 , 52 , 53 , 56 , 69 , 86 , 90
 • Organic architecture - Denmark 242
 • Organic solid state chemistry 115
 • organizacija 177
 • organizacija dela 177 , 179
 • Organizacija dela - Učbeniki za visoke šole 177
 • organizacijska klima 177
 • organizacijska učinkovitost 9
 • organizacijske strukture 177
 • organska kemija 113 , 115 , 119
 • organske snovi 121
 • organski polutanti 126
 • ornament - kamen 201
 • orodja 87
 • orodja za obdelavo 82
 • orodje 192 , 274
 • orodni materiali 134
 • orodni stroji 135
 • oscilacije 98
 • osebni avtomobili 168
 • osebni računalniki 78
 • oskrba z energijo 140
 • osnove 79
 • osnove magnetizma 145
 • osnovni dokumenti 10
 • osvetlitev 252
 • osvetlitev prostorov 245
 • označevalni jeziki 91
 • oznaka 107
 • ozon 19
 • ozvočenje 184

 • Painting, Japanese - 20th century - Exhibitions 280
 • Painting, Zen - Japan - Exhibitions 280
 • parametri poškodb 101
 • parametrični modeli 84
 • parcialne diferencialne enačbe 31 , 34
 • parki 202 , 236
 • Pattern recognition systems 122
 • Pattersonove funkcije 109
 • pehanje 134
 • percepcija 243 , 249
 • periodni sistem 110
 • permanentno učenje 8
 • perturbacijska teorija 103
 • perzijske vojne 290
 • petrološka analiza 287 , 288
 • Photoshop 6 82
 • Physics 95 , 98 , 100
  • - Problems, exercises, etc 95
 • PIC 147
 • Piezelectric devices 128
 • piezoelektrični materiali 128
 • pigmenti 192
 • Pigments 192
 • Pipe - Fluid dynamics 138
 • Piranesi Giovanni Batista (1720-1778) 246
 • Pisava - Lepopis - Priročniki 281
 • pisave 194 , 278 , 279 , 281
 • PL/SQL 56
 • plamen 117
 • planarni grafi 26
 • planeti 93
 • planiranje 5
 • planiranje procesov 134
 • planiranje proizvodnje 134
 • Plastics 21
 • plastične mase 21
 • plazovi 156
 • plini 110
 • plinska goriva 130 , 180
 • pločevine 133
 • ploskovni integrali 35
 • plošče 162
 • pnevmatične meritve 2
 • pnevmatske konstrukcije 157
 • podatki o ozračju 169
 • podatkovne baze 44 , 50 , 51 , 52 , 53 , 56 , 69 , 86 , 90
 • podatkovni vmesniki 2
 • Podjetja - Organizacija - Učbeniki za visoke šole 177
 • podjetje 177
 • podtalnica 120
 • Poetovio 287 , 288
 • pogon 4
 • pogoni 40
 • pogoni črpalk 139
 • pogonski sistemi 170
 • pohištvo 283
 • pohištvo - ukrivljen les 277
 • Poissonova enačba 34
 • poizvedovanje 63
 • pokrajina 202 , 258
 • polaganje instalacij 146
 • polarne molekule 108
 • polimeri 21 , 105 , 111 , 127 , 181
 • polimerizacija 181
 • polinomi 27 , 28
 • Pollution prevention - United States 20
 • polnila 41
 • polprevodniki 105
 • polprevodniške naprave 105
 • pomnilniške naprave 152
 • popisi del 154
 • popotne skice 258
 • popravila 144
 • populacije 22
 • populacijska genetika 125
 • poraba 187
 • porazdelitev stabilnih izotopov 121
 • porazdeljevanje energije 140
 • porna voda 121
 • Porphyrios Demetri (1949-) 247
 • portali 248
 • portreti 190
 • posebni efekti 74
 • posebni primeri 24
 • posebni učinki 87
 • poslovna logika 63
 • poslovne zgradbe 236
 • poslovno komuniciranje 178
 • posploševanje problemov 24
 • posredniki 6
 • postopki 274 , 278 , 285
 • poškodbe 102
 • poškodbe DNA 123
 • poškodbe rastlin 19
 • Pottery - Handbooks, manuals, etc 274
 • povezovanje 26
 • površine 111
 • površinska kemija 112
 • površinske vode 120
 • površinski vodotoki 120
 • povrtavanje 134
 • pravila učenja 76
 • pravna ureditev 15
 • pravna ureditev - Slovenija 178
 • precizna mehanika 182
 • prednapeti beton 159
 • predojačevalniki 150
 • predstavitve 152
 • predstavitve del 218
 • predvajalniki slike 144
 • predvajalniki zvoka 144
 • pregledna dela 195
 • pregledne razstave 189 , 205
 • pregledno delo 10 , 13 , 16 , 40 , 47 , 49 , 57 , 61 , 66 , 67 , 68 , 71 , 74 , 75 , 76 , 80 , 83 , 85 , 88 , 99 , 101 , 102 , 116 , 122 , 127 , 128 , 130 , 131 , 134 , 135 , 136 , 137 , 138 , 139 , 142 , 143 , 147 , 148 , 149 , 152 , 159 , 160 , 161 , 162 , 166 , 169 , 170 , 172 , 173 , 174 , 180 , 185 , 186 , 213 , 240 , 245 , 254 , 284
 • prehrambeni aditivi 107
 • prekinitev v sistemih 148
 • premazi 182
 • prenos podatkov 149
 • prenos snovi 118
 • prenosni računalniki 78
 • Prenosni računalniki - Priročniki 78
 • prenova 220 , 229 , 242
 • prenova - Kairo 209
 • prenova arhitekturne dediščine 214
 • preoblikovane karakteristike 133
 • preoblikovanje 41 , 134
 • preoblikovanje kovin 133
 • preprečevanje onesnaženj 20
 • preprečevanje onesnaženja 22
 • preskrba z vodo 108 , 120
 • preskušanje 145 , 146 , 180
 • preslikave 31
 • prestrukturiranje industrije 20
 • pretok informacij 13
 • pretok tekočin 104
 • pretoki 26 , 120
 • pretvorniki 152
 • prezračevanje 154 , 156 , 188
 • prgledno delo 167
 • pridobivanje 107
 • priključki 78
 • prilagodljive tehnologije 10
 • primeri 29 , 137 , 161 , 211 , 254
 • primeri robotov 4
 • primeri uporabe 139
 • primerjave 162
 • principi obdelav 152
 • pripomočki za risanje 41
 • priporočila 153 , 254
 • priporočila Evropske skupnosti 203
 • priprava pitne vode 126
 • priprava vzorca 126
 • prirejanje 26
 • priročniki 1 , 3 , 4 , 5 , 7 , 8 , 11 , 12 , 39 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 58 , 60 , 62 , 65 , 69 , 73 , 77 , 78 , 81 , 82 , 84 , 86 , 87 , 90 , 91 , 92 , 107 , 119 , 140 , 144 , 145 , 146 , 150 , 156 , 164 , 168 , 180 , 181 , 194 , 274 , 283
 • pristajalni sistemi 169
 • pristopi k iskanju 83
 • pritrjevanje 161
 • Prix Wolf D, (1944-) 262
 • Pro/Engineer 45 , 84
 • proces načrtovanja 255
 • procesi načrtovanja 170
 • procesi vžiga 117
 • procesi zgorevanja 117 , 186
 • Procopius Caesariensis 290
 • prodajalne 225
 • Product life cycle 21
 • programambilni krmilniki 147 , 165
 • programiranje 63 , 91
 • programiranje strani 80
 • Programmable controllers 147 , 165
 • programska oprema 41 , 42 , 44 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 56 , 59 , 60 , 62 , 65 , 68 , 69 , 77 , 78 , 81 , 82 , 86 , 87 , 90
 • programski inženiring 65
 • programski jeziki 39 , 43 , 56 , 91
 • proizvodne metode 145
 • proizvodni postopki 182
 • proizvodni procesi 134
 • proizvodni sistemi 135
 • proizvodnja 134
 • proizvodnja hrane 20
 • projektne pisarne 176
 • projektno planiranje 18
 • Prokopij iz Cezareje glej Procopius Caesariensis
 • Prokopios glej Procopius Caesariensis
 • prostori 153
 • prostorske inštalacije 197 , 240
 • prostorske mreže 157
 • prostorski modeli 206
 • prostorski razvoj 210
 • prostorsko planiranje 203 , 206 , 210
 • Prostorsko urejanje - Slovenija - 21.st. 210
 • proteini 113
 • prstni odtisi 122
 • psihogeografija 213
 • psihoterapija 228
 • Ptuj 287 , 288
 • Public libraries - Finance - United States 12

 • računalnik v avtomobilu 165
 • računalniki 71 , 144
 • računalniška animacija 43 , 47 , 48 , 54 , 60 , 81
 • računalniška grafika 41 , 43 , 45 , 47 , 48 , 54 , 59 , 60 , 74 , 77 , 81 , 82 , 84 , 87 , 193 , 199
 • računalniška podpora 167
 • računalniška reologija 104
 • računalniške mreže 10 , 16 , 46 , 49 , 55 , 58 , 64 , 68 , 69 , 77 , 80 , 91 , 92 , 149
 • računalniške tehnike 278
 • računalniški 72
 • računalniški algoritmi 76
 • računalniški katalogi 8
 • računalniški modeli 17 , 121
 • računalniški programi 45 , 84
 • računalniški sistemi 40 , 173
 • računalniški virusi 55
 • računalniško numerično krmiljenje 136
 • računalniško programiranje 65 , 79
 • računalništvo 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71 , 72 , 73 , 74 , 75 , 76 , 77 , 78 , 79 , 80 , 81 , 82 , 83 , 84 , 85 , 86 , 87 , 88 , 89 , 90 , 91 , 92 , 122 , 141 , 206
  • - multimedia - računalniški programi - Flash 5 - računalniška grafika - računalniške igre 77
  • - podatkovne baze - Internet - ASP 3.0 80
 • Računalništvo
  • - Internet 5
  • - Posvetovanja 141
 • računanje konstrukcij 157 , 159 , 161 , 162
 • radiacija 96 , 97
 • radio 144
 • radioaktivnost 94 , 95 , 96 , 97
 • radiokemija 110
 • rakasta obolenja 123
 • rast bakterij 126
 • rast razpok 102
 • ravnanje z odpadki 21 , 126
 • ravne strehe 185
 • razdelilni sistemi 140
 • Razglednice - Zgodovina 275
 • raziskave 162 , 185
 • raziskovalna dejavnost 88
 • raziskovanje 1
 • raziskovanje narave 124
 • različna okolja 79
 • razpoke 102 , 114
 • razpoznavanje glasu 122
 • razpoznavanje obraza 122
 • razpoznavanje vzorcev 89 , 141
 • razstave 197
 • razstavni katalogi 277
 • razstavni prostori 236
 • raztopine 110 , 111 , 181
 • razvijanje 285
 • razvoj 58
 • razvoj aplikacij 122
 • razvoj izdelka 21
 • razvoj teorij 124
 • razvoj zbirk 5 , 6
 • razvojna genetika 125
 • razvojne hipoteze 76
 • reakcijske hitrosti 112
 • reakcijski mehanizmi 117
 • reakcijsko ravnotežje 112
 • realizirani prejekti 230
 • realna števila 28
 • realni plini 112
 • Reasoning 89
 • recikliranje plastike 21
 • reduciranje 133
 • referenčne zbirke 5
 • regionalno planiranje 156
 • regulacija tlaka 130
 • regulacijski principi 130
 • regulativa 107 , 187 , 188
 • rehabilitacija 228
 • rekorderji 144
 • relacijske baze 44 , 56 , 69 , 80 , 86 , 90
 • relacijske baze podatkov 63 , 75
 • Relational databases 44 , 90
  • - Examinations - Study guides 86
 • relativnost 98
 • relativnostna teorija 96 , 97
 • renesančna arhitektura 217
 • reologija 104
 • republike bivše SZ 269
 • restavratorsto 229
 • restavratorstvo 209
 • rešitve 24 , 27 , 29 , 33
 • rezervne kopije 86 , 90
 • Rheology 104
 • ribniki 202
 • Richard Feynman 289
 • Rim - Atanazijeva cerkev 200
 • rimska arhitektura 259
 • rimska doba 196 , 287 , 288
 • rimske stavbe 290
 • rimski novci 196
 • Rimski novci - Zgodovina - Antika - Leksikoni 196
 • rimsko stensko slikarstvo 198
 • risani film 48
 • risanje 48
 • risbe 258
 • Risk assessment - Computer network resources 167
 • robni pogoji 137 , 138
 • Robotics - Amateurs' manuals 4
 • robotika 4 , 141
 • ročne tehnike 278
 • Rome (Italy) - Intellectual life - 17th century - Exhibitions 200
 • Roofing 185
 • rotacija 96 , 97
 • rotor 166
 • RS232 147
 • rudarjenje podatkov 83
 • Rusija 269

 • SAE 180
 • saje 117
 • sakralne stavbe 222 , 250
 • samo-preverjanje 71
 • samostani 250
 • sanitariji 153
 • sanitarna tehnika 188
 • satelitski sistemi 144
 • scena 252
 • Schnebli Dolf (1928-) 251
 • Schrodingerjeva enačba 99
 • Science - History - Italy - Rome - 17th century - Exhibitions 200
 • segrevanje ozračja 17
 • sekvenčna teorija 71
 • senzorji 4 , 40 , 165
 • senzorski sistemi 165
 • Sequential machine theory 71
 • serijske publikacije 6
 • Servlets 2.2 68
 • sesalne cevi 137 , 138
 • sesalni kolektorji 137 , 138
 • sestavljive konstrukcije 157
 • sestavni deli 78 , 150
 • sestavni deli vezij 172
 • severna Evropa 266
 • Shape memory alloys 128
 • sheme 150
 • sidranje 160 , 163
 • simetrija 115
 • simplex metoda 29
 • simulacije 141
 • simuliranje motorjev 137
 • simuliranje tokov 137 , 138
 • sinhronski 145
 • sipanje 109
 • sistemi filtrov 129
 • sistemi prenosa 149
 • sistemi razpoznavanja vzorcev 122
 • sistemi za upravljanje baz 50 , 51 , 52 , 53
 • sistemska analiza 23
 • situacionizem 213
 • skeniranje mrežnice 122
 • skeniranje šarenice 122
 • skice 236
 • skladiščenje podatkov 75
 • sklepanje 89
 • skupine arhitektov 207 , 215 , 218 , 240 , 247 , 251 , 260 , 262
 • sladkorji 113
 • slapovi 202
 • slikarski materiali 192
 • slikarstvo 190 , 192 , 275
 • Slikarstvo - Slikarski materiali - Enciklopedije 192
 • slike 241
 • slikopleskarska dela 155
 • slovar 286
 • Slovaška - prostorski razvoj 203
 • Slovenija 15
  • - Arheološke najdbe - Antika 198
  • - Arhitekturna dediščina 248
 • Slovenija - naravni kamen 204
 • Slovenija - Rim 198
 • Slovenska arhitektura
  • - 17.st. 217
  • - 20.st. - Razstavni katalogi 205
 • Slovenska fotografija - Razstavni katalogi 189
 • slovenska umetnost 189
 • Slovensko ljudsko izročilo - Slikarski motivi - Razglednice - Albumi 275
 • Smart materials 128
 • smeri razvoja 131 , 139
 • snemanje 284
 • socialni aspekt 13
 • sodobna arhitektura 215 , 261 , 263
 • sodobna uporaba-primeri 281
 • sodobne izvedbe 251
 • sodobni arhitekti 239
 • sodobni avtorji 230
 • sodobno oblikovanje 225
 • solarne neprave 186
 • Solid mechanics 37
 • Solid state chemistry 106
 • Solid-state physics 99 , 105
 • Solution (Chemistry) 108
 • sonaravno gospodarjenje 22
 • sonce 93
 • sončni kolektorji 186
 • sončni sistem 93
 • Sound - Recording and reproducing - Amateurs' manuals 150
 • Sovjetska zveza 269
 • Space (Architecture) 254
 • Space and time 240
 • specialna relativnost 95 , 100
 • specifikacije 180
 • spektroskopske metode 106
 • spletne strani 68
 • splošna relativnost 100
 • spojke 146
 • spomeniki 248
 • spomeniško varstvo 214
 • sponzoriranje 12
 • spremembe 3
 • SQL 56
 • SQL (Computer program language) 56
 • SQL - Structured Query Language 56
 • SQL server 83
 • SQL Server 2000 63 , 75
 • SQL strežniki 83
 • srednji vek 223
 • stabilnost pretoka 104
 • Stage lighting 252
 • standardi 2 , 67 , 147 , 149 , 153 , 180 , 187 , 188
 • standardi za kvaliteto 3
 • standardizacija 3 , 67
 • stanovanja 245 , 282 , 283
 • stanovanjska arhitektura 198
 • stanovanjska gradnja 203 , 236 , 242 , 254
 • stanovanjska naselja 247
 • stanovanjske stavbe 220 , 229 , 283
 • stara mestna jedra 214
 • staranje 123
 • stari vek 196
 • statika 156
 • statistična mehanika 112
 • statistično raziskovanje 33
 • statistika 29
 • Statistika - Učbeniki za visoke šole 33
 • stavbna dediščina 217 , 232 , 233
 • stebri 162
 • stehiometrija 110
 • steklarska dela 155
 • stekleni predmeti 287 , 288
 • steklo 277
 • steklovina 119
 • stene 162
 • stenske poslikave 198
 • Stensko slikarstvo - Slovenija - Antika 198
 • stereo zvočniki 168
 • stiki 185
 • stiskalnice 134
 • stohastični modeli 23
 • stopnišča 248
 • Strategic planning 85
 • strateško planiranje 18 , 85
 • strehe 185
 • strelovod 184
 • stresne reakcije 123
 • strižna stena 162
 • stroji za kovanje 133
 • strojna oprema 40 , 72 , 78
 • strojne inštalacije 154
 • strojništvo 129 , 130 , 131 , 133 , 134 , 135 , 136 , 137 , 138 , 139 , 165 , 166 , 167 , 168 , 169 , 170 , 171 , 172 , 173 , 174 , 175
 • strojno učenje 61 , 76 , 89
 • stroški 187
 • Structural engineering - Congresses 157
 • struktura 108
 • struktura snovi 100
 • strukture 127
 • strukturna analiza 36
 • struženje 134
 • substrukture 26
 • sulfati 121
 • super prevodnost 106
 • supernasičene raztopine 108
 • superprevodnost 105
 • Supramolecular chemistry 115
 • supramolekularni kovinski kompleksi 115
 • sušilna sredstva 119
 • svetila 245 , 283
 • svetloba 94 , 96 , 97 , 100
 • Swiczinsky Helmut (1944-) 262
 • Synagogue architecture - United States 222
 • System analysis 23
 • System theory 143

 • širokopasovni sistemi 144
 • šotoraste strehe 261
 • španski 286
 • športni objekti 236
 • števila 25
 • študentska dela 253
 • študentski domovi 236
 • študij 1
 • študije primerov 9 , 21 , 245
 • Švica-Bazel 263
 • švicarska arhitektura 218

 • tabele 161
 • Tagliabue, Benedetta 240
 • taline 111
 • tanki filmi 104 , 182
 • Teaching - Computer network resources 16
 • tehnična matematika 36 , 37 , 38
 • tehnična poročila 180
 • tehnika 23 , 36 , 37 , 38 , 185 , 276
 • tehnika vozil 165 , 166 , 167 , 168 , 169 , 170 , 171 , 172 , 173 , 174 , 175
 • tehnike 1 , 190 , 283
 • tehnike učenja 16
 • tehniški slovarji 72
 • tehnologija materialov 127
 • tehnologija monitorjev 72
 • tehnološka analiza 287 , 288
 • tekoči kristali 115
 • tekočine 110 , 112
 • teksti 241
 • tekstil 277
 • Telecommunication cables - Handbooks, manuals, etc 146
 • Telecommuting 179
 • teledelo 179
 • telefon 184
 • telefonske tajnice 144
 • telefonski aparati 144
 • telefonski sistemi 144
 • telekomunikacije 57 , 141 , 149 , 151
 • telekomunikacijski vodi 146
 • teleskopi 93
 • televizijski 72
 • temperaturni učinki 104
 • teoretične osnove 138
 • teorija 191 , 213 , 224 , 225 , 226 , 239 , 243 , 249 , 259 , 262 , 264 , 265 , 266 , 267 , 268 , 269 , 270 , 271
 • teorija elektronov 99
 • teorija evolucije 124
 • teorija grafov 26
 • teorija iger 29
 • teorija mikrostrukture 104
 • teorija nizov 31
 • teorija porazdelitev 33
 • teorija relativnosti 96 , 97
 • teorija reltivnosti 94
 • termične lastnosti 105 , 114
 • termične lastnsoti 99
 • terminologija 243
 • termodianmika 94
 • termodinamika 95 , 96 , 97 , 98 , 112 , 116 , 117
 • Tesar Heinz (1939-) 256
 • tesarska dela 158
 • težke kovine 126
 • Thermodynamics 116
 • Thin films - Optical properties 182
 • tipologija 287 , 288
 • tiskalniki 144
 • tiskarstvo 277
 • tlačni regulatorji 130
 • tlakarska dela 155
 • tlaki plinov 130
 • tlorisi 254
 • tok v ceveh 137 , 138
 • tolerance 134
 • topila 181
 • toplota 94 , 95 , 96 , 97 , 98
 • topografija 287 , 288
 • Topographia Ducatus Carnioliae modernae - Skicna knjiga - Faksimili 258
 • topološke lastnosti 31
 • Torkar, Jaka - Ilustracije - Albumi 212
 • trajnostna gradnja 242
 • trajnostni razvoj 210
 • transformacije 27 , 41 , 103
 • transmisijska elektronska mikroskopija 109
 • Transmission electron microscopy 109
 • transport mikrobov 126
 • transportni mehanizmi 118
 • transportni pojavi 117
 • transportni procesi 112 , 120
 • trdna telesa 103
 • trdne snovi 110 , 112 , 118 , 181
 • trdne vodne raztopine 108
 • trdnost 94 , 156
 • trendi 225
 • trgovina 287 , 288
 • trgovina na drobno 225
 • trgovine 245
 • trigonometrija 25
 • turbinsko polnjenje 137 , 138
 • turbulenca 104
 • turbulentni plamen 117
 • turistična naselja 247
 • turška doba 223
 • TV 74 , 144
 • tvorba dušikovih oksidov 117
 • tvorba ogljikovodikov 117

 • učbenik za visoke šole 36 , 37 , 38
 • učbeniki 22 , 24 , 26 , 31 , 32 , 34 , 63 , 79 , 93 , 95 , 100 , 103 , 104 , 105 , 106 , 108 , 110 , 111 , 114 , 115 , 117 , 120 , 123 , 125 , 126
 • učbeniki za visoke šole 25 , 28 , 29 , 33 , 35 , 59 , 94 , 96 , 97 , 98 , 133 , 177
 • učbeniki za visoko šolo 27
 • učenje na daljavo 8 , 16
 • učinki 243
 • učinki na okolje 18
 • ukrepi 148
 • umetna inteligenca 4 , 61 , 76 , 89 , 141
 • umetna svetloba 245
 • umetni kamen 161
 • umetniške upodobitve 257
 • umetnost 189 , 190 , 191 , 192 , 193 , 195 , 197 , 199 , 200 , 214 , 240 , 258 , 274 , 275 , 276 , 278 , 279 , 280 , 281 , 284 , 285
 • umetnostne galerije 197
 • umetnsot 194
 • univerza Harvard 253
 • univerze 236
 • univerzitetne knjižnice 11
 • Unsteady flow (Fluid dynamics) 137
  • - Mathematical models 138
 • upodobitve arhitekture 246
 • uporaba 29 , 61 , 107 , 145 , 204 , 248
 • uporaba biometrije 122
 • uporaba metod 137 , 138
 • uporabna matematika 31 , 32
 • upravljanje 85 , 211
 • upravljanje baz 44 , 50 , 51 , 52 , 53 , 56 , 63 , 69 , 86 , 90
 • upravljanje informacijskih sistemov 88
 • upravljanje informatike 70
 • upravljanje mrež 69
 • upravljanje omrežij 49
 • upravljanje podatkovnih baz 75
 • upravljanje znanja 57
 • urbana disperzija 210
 • urbani prostor 213
 • urbanistične študije 236
 • urbanizacija 210
 • urbanizem 156 , 203 , 209 , 210 , 213 , 214 , 242 , 251 , 253
 • urejanje hudournikov 156
 • urejanje krajine 211
 • urejanje prostora 213 , 236
 • urejanje prostorov 254
 • urejanje slike 87
 • urejevalniki besedil 62
 • Urejevalniki besedil - Priročniki 62
 • uspešni primeri - Kopenhagen 227
 • uspešnost 177
 • utrjevanje tal 163
 • utrujanje 102

 • vaje 27 , 33
 • valjanje 133
 • valovanje 95 , 96 , 97 , 98 , 100
 • valovne enačbe 138
 • varnost 44 , 49 , 55 , 66 , 80
 • varnost poletov 167
 • varnost poslovanja 176
 • varnostne naprave 130
 • varnostni sistemi 165 , 171
 • varnostni ukrepi 55 , 140 , 167
 • varovanje 211
 • varovanje podatkov 66
 • varstvo naravne in kulturne dediščine 204
 • varstvo okolja 22
 • varstvo pri delu 15
 • Varstvo pri delu - Pravna ureditev - Slovenija - Zakoni s komentarjem 15
 • vbrizgavanje 129
 • večpredstavnost 73 , 78 , 149
 • vedute 258
 • vektorska analiza 35
 • vektorski prostori 27
 • Velika Britanija 211 , 238
 • ventili 130
 • verificiranje podpisa 122
 • verjetnost 29 , 33
 • vesolje 93
 • vezja 94
 • vgrajeni mikroprocesorji 40
 • vibracije 94 , 96 , 97
 • video sistemi 144 , 152
 • Video tapes - Editing - Data processing 42
 • video trakovi 42
 • vile 220 , 229
 • viri eneergije 140
 • viri informacij 119
 • Virtual reality in management 179
 • virtualna arhitektura 257
 • virtualne knjižnice 8
 • virtualne zbirke 9
 • virtualni načrtovalski studio 241
 • viseče konstrukcije 261
 • viskoznost 104
 • visoke zgradbe 156
 • vitamini 113
 • Vitruvij glej Vitruvius Pollio, Marco
 • Vitruvius Pollio, Marco - Teorija arhitekture 259
 • vlečenje 133
 • vlečenje pločevine 134
 • vloga mikroorganizmov 121
 • vmesniki 147
 • voda 108 , 126
 • vodenje zapiskov 119
 • vodikova vez 108
 • vodne raztopine 108
 • vodni elementi 202
 • vodni resursi 120
 • vodni vrtovi 202
 • vodniki 208
 • vodometi 202
 • vodotesnost 185
 • vodovodne inštalacije 154
 • volumske lastnosti 116
 • vpenjanje obdelovancev 134
 • vpliv okolja 123
 • vpliv tlaka 104
 • vplivi na okolje 129
 • vplivi na rastline 19
 • vrata 153
 • vrednotenje dela 177
 • vreteno 274
 • vrezovanje črk 278
 • vrste aditivov 107
 • vrste črpalk 139
 • vrste filtrov 131
 • vrtanje 134
 • vrtni bazeni 202
 • vzdrževanje 78 , 131 , 144 , 164 , 220
 • vzdrževanje naprav 130
 • vzdrževanje zgradb 187
 • vzgoja kultur 126
 • vzhodna Azija 271
 • vzorci 283
 • vzorčenje 152
 • vzorčevanje 126
 • vžigalni sistemi 172

 • Washington 244
 • Water 108
 • Water gardens 202
 • Water in landscape architecture 202
 • Water treatment plants - Design and construction 164
 • WBL - Web Based Learning 16
 • Web 64
 • Web animacija 77
 • Web programiranje 75
 • Web sites - Design 43 , 58 , 81 , 92
 • Web strani 43 , 47 , 54 , 58 , 60 , 68 , 77 , 80 , 81 , 92
 • WEB strani 91
 • Windows Me 78
 • windows okolje 62
 • Word 2000 62
 • Word 2000 for Windows - Priročniki 62
 • World Wide Web 46
  • - Directories 64
 • WWW 92 , 193

 • X-ray diffractometer 109
 • x-žarkovni praškasti difraktomer 109
 • XML 79

 • z - transformacija 143
 • začetki znanosti 200
 • zaganjalniki 172
 • zagotavljanje varnosti 75 , 167
 • zahodna Evropa 266
 • zahteve 58
 • zaključna dela 155
 • zakon termodinamike 116
 • zakoni 15 , 178
 • zakonodaja 15 , 107
 • zakonodajni aspekt 6
 • zanesljivost 44 , 55 , 66 , 71 , 80
 • zanesljivost sistemov 148
 • zasebnost 55
 • zasilni izhodi 153
 • zaščita gradiva 6
 • zaščita sistemov 140
 • zaščitna vezja 172
 • zavarovanje brežin 160
 • zbirke 9
 • zborniki 9 , 19 , 70 , 129 , 141 , 151 , 157 , 165 , 171 , 175 , 176 , 179 , 187 , 188
 • zbrana dela 207 , 215 , 219 , 224 , 230 , 231 , 236 , 239 , 240 , 247 , 251 , 256 , 260 , 262
 • ZDA 18
 • Zdravje pri delu - Zakonodaja - Slovenija 15
 • zemeljska dela 158
 • zemeljska sidra 163
 • zemljine 126
 • zen umetnost 280
 • zeoliti 106
 • zgodovina 200 , 201 , 204 , 212 , 216 , 217 , 223 , 226 , 237 , 246 , 257 , 258 , 259 , 273 , 279 , 290
 • zgodovina umetnosti 201
 • zgodovinska mesta 214
 • zgodovinska obdobja 249 , 264 , 265 , 266 , 267 , 268 , 269 , 270 , 271
 • zgodovinski pregled 17 , 30 , 124 , 174 , 190 , 227
 • zgodovinski pregledi 197
 • zgodovinski razvoj 196 , 198 , 277 , 287 , 288
 • zgoščevanje 149 , 152
 • zidaki 162
 • zidarska dela 158
 • zidarska pomoč 158
 • zidi 162
 • zidne konstrukcije 162
 • zlatenje 279
 • zlitine 118 , 128
 • zlomi 96 , 97
 • zmanjševanje prekinitev 148
 • zmesi 110
 • značilni predstavniki 264 , 265 , 266 , 267 , 268 , 269 , 270 , 271
 • znanost 200 , 289
 • znanstvena fantastika 257
 • zrak 126
 • zrcala 182
 • zunanja dela 158
 • zunanje naprave 78
 • zvezde 93
 • zvok 94 , 95 , 96 , 97 , 152

 • žaganje 134
 • železarne 212
 • železarstvo 212
 • Železarstvo - Zgodovina - Slovenija 212
 • železniške postaje 236
 • železo 121
 • žgana glina 274
 • žične infrastrukture 151
 • živilska tehnologija 107 , 113
 • življenski ciklus izdelka 21
 • žveplov dioksid 19
 • Avtorji spletnih strani CTK CTK Zadnja sprememba: 18.6.2001 Webmaster Pošljite sporočilo uredniku na naslov: webmaster@ctk.uni-lj.si