Knjižne novosti
Na domačo stran CTK


Knjižne novosti št. 6
november - december 2000

VSEBINA

 • NASLOVNO KAZALO
 • IMENSKO KAZALO
 • PREDMETNO KAZALO

 • 02 KNJIŽNIČARSTVO.
 • 030 ENCIKLOPEDIJE. LEKSIKONI.
 • 51 MATEMATIKA.
 • 519.68 RAČUNALNIŠTVO. RAČ.(MAT.) PROGRAMIRANJE.
 • 53 FIZIKA.
 • 54 KEMIJA.
 • 55 GEOLOGIJA. METEOROLOGIJA IN SORODNE VEDE.
 • 57 BIOLOGIJA. EKOLOGIJA.
 • 61 MEDICINA.
 • 62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH.
 • 621 SPLOŠNO STROJNIŠTVO. JEDRSKA TEHNIKA. ELEKTROTEHNIKA. MEHANSKA TEHNOLOGIJA.
 • 621.039 JEDRSKA TEHNIKA.
 • 621.3 ELEKTROTEHNIKA.
 • 624/625 GRADBENIŠTVO.
 • 628 ZDRAVSTVENA TEHNIKA. VODA. SANITARNE NAPRAVE. SVETLOBNA TEHNIKA.
 • 629 TEHNIKA VOZIL.
 • 63 KMETIJSTVO. GOZDARSTVO.
 • 65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA V INDUSTRIJI TRGOVINI IN PROMETU.
 • 66 KEMIJSKA IN SORODNE INDUSTRIJE.
 • 669 METALURGIJA.
 • 67/68 RAZNE INDUSTRIJE IN OBRTI. MEHANSKA TEHNOLOGIJA.
 • 71 PROSTORSKO UREJANJE. REGIONALNO PLANIRANJE. URBANIZEM. OBLIKOVANJE KRAJINE.
 • 72 ARHITEKTURA.
 • 74 RISANJE. OBLIKOVANJE. UPORABNA UMETNOST.
 • 77 FOTOGRAFIJA.
 • 8 JEZIKOSLOVJE. SLOVARJI. LITERATURA.
 • 9 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA. BIOGRAFIJE. ZGODOVINA.02 KNJIŽNIČARSTVO.


1.
        SEARS list of subject headings / edited by Joseph Miller <17th ed.>. - 17th ed. - New York ; Dublin : H.W. Wilson, cop. 2000. - XLVI, 770 str. ; 26 cm

Urednica prve izdaje (1923) Minnie Earl Sears. - Bibliografija: str. XXXVII
ISBN 0-8242-0989-3
a) Subject headings b) knjižničarstvo c) predmetne oznake d) ZDA e) indeksiranje f) gesla g) priročnik

025.4
COBISS-ID 404245

2.
        UNIVERSAL decimal classification. - Pocket ed. - : British Standards Institution, 1999. - 288 str. ; 18 cm

Kazalo
ISBN 0-580-33045-1
a) Univerzalna decimalna klasifikacija - Tabele b) knjižničarstvo c) univerzalna decimalna klasifikacija d) tabele

025.45(0.046.4)
COBISS-ID 105642240


030 ENCIKLOPEDIJE. LEKSIKONI.


3.
        CAMBRIDGEOV podatkovnik / . - Posodobljena in dopolnjena izd. - Ljubljana : DZS, 2000 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - XXIII, 910 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod in priredba dela: The Cambridge factfinder. - Kazalo
ISBN 86-341-2050-3
a) Leksikoni b) enciklopedije c) vesolje d) zemlja e) okolje f) narava g) človek h) zgodovina i) geografija j) družba k) religija l) mitologija m) komunikacije n) znanost o) umetnost p) kultura q) šport

030.2=163.6
COBISS-ID 106117632


51 MATEMATIKA.


4.
DEMMEL, James W.
        Uporabna numerična linearna algebra / James W. Demmel ; prevod in priredba Egon Zakrajšek. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2000. - 454 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Učbeniki in priročniki / Društvo matematikov, fizikov in astronomov - založništvo)

Prevod dela: Applied numerical linear algebra. - Bibliografija: str. 425-433. - Kazalo
ISBN 961-212-098-6
a) matematika b) numerična linearna algebra c) sistemi linearnih enačb d) problem najmanjših kvadratov e) problem lastnih vrednosti f) interativne metode g) učbeniki za visoke šole

512.64:519.61
COBISS-ID 105226752

5.
GORMALLY, John
        Essential mathematics for chemists / John Gormally. - 1st ed. - Harlow : Prentice Hall, 2000. - X, 149 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Kazalo
ISBN 0-13-086345-9
a) Chemistry - Mathematics b) matematika c) števila d) funkcije e) grafi f) predstavitev podatkov g) algebra h) diferencialni račun i) odvodi j) integrali k) matrična algebra l) aplikacije m) kemija n) naloge o) rešitve p) učbeniki

<51:54> (076.3)
COBISS-ID 22588421

6.
        HANDBOOK of discrete and combinatorial mathematics / Kenneth H. Rosen ... , eds. - Boca Raton : CRC, cop. 2000. - 1232 str. : graf. prikazi ; 26 cm

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo
ISBN 0-8493-0149-1
a) osnove b) diskretna matematika c) kombinatorika d) metode preštevanja e) zaporedja f) teorija števil g) algebrske strukture h) linearna algebra i) diskretna verjetnost j) teorija grafov k) drevesa l) omrežja m) pretoki n) načrti o) diskretna geometrija p) računalniška geometrija q) teorija kodiranja r) kriptologija s) diskretna optimizacija t) teoretično računalništvo u) informacijske strukture v) foundations w) counting methods x) sequences y) number theory z) algebraic structures š) linear algebra đ) discrete probability ć) graph theory č) trees &127;) networks !) flows #) posets Ž) designs o) discrete geometry A) computational geometry A) coding theory A) cryptology A) discrete optimization A) theoretical computer science A) information structures

519.1
MSC 2000:
05-00
68-00
COBISS-ID 8730201

7.
ŠKREKOVSKI, Riste
        Barvanja grafov : doktorska disertacija / Riste Škrekovski ; . - Ljubljana : , 2000. - 83 str. : ilustr. ; 30 cm

Povzetek ; Abstract. - Bibliografija: str. 75-82. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, Matematika - raziskovalna smer
a) matematika b) kromatična teorija grafov c) barvanje grafov d) seznamsko barvanje e) točkovna drevesnost grafa f) hipergraf g) posplošitev Diracovega izreka h) posplošitev Grotzschevega izreka i) doktorska disertacija

519.17(043.3)
COBISS-ID 22264581


519.68 RAČUNALNIŠTVO. RAČ.(MAT.) PROGRAMIRANJE.


8.
        A+ certification training kit. - 2nd ed. - Redmond, Wash. : Microsoft Press, 2000. - XXX, 654 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 CD-ROM

Kazalo
- - A+ certification training kit . - 1 optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
ISBN 0-7356-1109-2
a) Electronic data processing personnel - Certification b) Computer technicians - Certification - Study guides c) računalništvo d) obdelave podatkov e) elektronske obdelave f) računalniške tehnike g) elektronske komunikacije h) CPU i) spominske enote j) strojna oprema k) nadgradnja računalnika l) operacijski sistemi m) učenje n) učbeniki za visoke šole

681.3(075)
COBISS-ID 22840581

9.
ABERNETHY, Randy
        COM/DCOM unleashed / Randy Abernethy, Randy Morin, Jesus Chahin. - : Sams, 1999. - XVIII, 666 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://corpitk.earthweb .com/reference/06723135 29.html (Connect to this title online) . - Kazalo
- - COM/DCOM . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
Nasl. s CD-ROM-a
ISBN 0-672-31352-9
a) COM (Computer architecture) b) DCOM (Computer architecture) c) Electronic data processing - Distributed processing d) Object-oriented programming (Computer science) e) računalništvo f) računalniška arhitektura g) COM h) DCOM - Distributed Component Object Model i) elektronska obdelava podatkov j) porazdeljene obdelave k) objektno orientirano programiranje l) priročniki

519.681
COBISS-ID 22838789

10.
ABITEBOUL, Serge
        Data on the web : from relations to semistructured data and XML / Serge Abiteboul, Peter Buneman, Dan Suciu. - San Francisco : Morgan Kaufmann, cop. 2000. - XIII, 257 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 241-248. - Kazalo
ISBN 1-55860-622-X
a) Database management b) XML (Document markup language) c) World Wide Web d) Databases e) XML (Document markup language) f) računalništvo g) računalniške mreže h) baze podatkov i) upravljanje baz j) informacijski sistemi k) iskanje informacij l) XML m) relacijske baze n) priročniki

659.2:681.324.01
COBISS-ID 22706181

11.
        ABSTRACTION, reformulation, and approximation : 4th international symposium, SARA 2000, Horsehoe Bay, USA, July 26-29, 2000 : proceedings / Berthe Y. Choueiry, Toby Walsh (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - XI, 331 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1864. Lecture notes in artificial intelligence)

"... the fourth Symposium on Abstraction, Reformulations, and Approximation ..." --> predgovor. - Kazalo
ISBN 3-540-67839-5
a) Computer science - Congresses b) Artificial intelligence - Congresses c) računalništvo d) umetna inteligenca e) abstrakcije f) reformulacije g) aproksimacije h) GIS baze podatkov i) razširjanje omejitev j) organizacija znanja k) relacijsko opisovanje l) zborniki

519.65(061.3)
COBISS-ID 22800389

12.
        ADAPTIVE hypermedia and adaptive Web-based systems : international conference, AH 2000, Trento, Italy, August 28-30, 2000 : proceedings / Peter Brusilovsky, Oliviero Stock, Carlo Strapparava (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - XIII, 422 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1892)

Hrbtni nasl.: AH 2000, adaptive hypermedia and adaptive Web-based systems. - Kazalo
ISBN 3-540-67910-3
a) Interactive multimedia - Congresses b) World Wide Web - Congresses c) računalništvo d) informatika e) Web sistemi f) hipermedijski sistemi g) spletni katalogi h) inteligentni učitelji i) hiper povezave j) priporočila k) iskanje informacij l) zborniki

659.2:681.3(061.3)
COBISS-ID 22798853

13.
        ADVANCES in information systems : first international conference, ADVIS 2000, Izmir, Turkey, October 25-27, 2000 : proceedings / Tatyana Yakhno (ed.). - Berlin : Springer, 2000. - XVI, 460 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1909)

Hrbtni nasl.: ADVIS 2000. - "This volume contains the proceedings of the first International Conference on Advances in Information Systems ..." --> predgovor. - Kazalo
ISBN 3-540-41184-4
a) Information technology - Congresses b) računalništvo c) informatika d) informacijski sistemi e) skladiščenje podatkov f) baze podatkov g) računalniške mreže h) internet tehnologije i) omejeno programiranje j) iskanje informacij k) informacijsko poizvedovanje l) zborniki

659.2:681.3(061.3)
COBISS-ID 22831365

14.
        ADVANCES in pattern recognition : joint IAPR international workshops SSPR 2000 and SPR 2000, Alicante, Spain, August 30 - September 1, 2000 : proceedings / Francesc J. Ferri ... (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - XVIII, 901 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1876)

ISBN 3-540-67946-4
a) računalništvo b) razpoznavanje vzorcev c) slovnični vmesniki d) hibridni sistemi e) rokopisni znaki f) pisave g) strukturna ujemanja h) analize oblik i) zborniki

681.327.12(061.3)
COBISS-ID 22793733

15.
        ADVANCES in visual information systems : 4th international conference, VISUAL 2000, Lyon, France, November 2-4, 2000 : proceedings / Robert Laurini (ed.). - Berlin : Springer, 2000. - XII, 542 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1929)

Kazalo
ISBN 3-540-41177-1
a) Information display systems - Congresses b) računalništvo c) informacijski sistemi d) vizuelni sistemi e) slikovni f) video g) poizvedovanje h) baze podatkov i) iskanje slik j) zborniki

659.2:681.3(061.3)
COBISS-ID 22832645

16.
        ALGEBRAIC frames for the perception-action cycle : second international workshop, AFPAC 2000, Kiel, Germany, September 10-11, 2000 : proceedings / Gerald Sommer, Yehoshua Y. Zeevi (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - X, 348 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1888)

"This volume presents the proceedings of the 2nd International Workshop on Algebraic Frames for the Perception and Action Cycle ..." --> predgovor
ISBN 3-540-41013-9
a) računalništvo b) algebrske osnove c) analiziranje delovanja predstavitev d) algoritmi e) modeli gibanja f) sledenje g) geometrične strukture h) 12 D algebra i) Hurwitzionova algebra j) zborniki

681.327:519.68(061.3)
COBISS-ID 22759429

17.
        ALGORITHMS - ESA 2000 : 8th annual European Symposium, Saarbrucken, Germany, September 5-8, 2000 : proceedings / Mike Paterson (ed.). - Berlin : Springer, 2000. - IX, 450 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1879)

"... the 8th European Symposium on Algorithms ..." --> predgovor
ISBN 3-540-41004-X
a) računalništvo b) računalniški algoritmi c) iskanje podatkov d) Web strani e) Minkowskijeve vsote f) on-line algoritmi g) aproksimacijski algoritmi h) hitri algoritmi i) zborniki

519.85(061.3)
COBISS-ID 22789381

18.
        ANALYSIS and visualization tools for constraint programming : constraint debugging / Pierre Deransart, M. Hermenegildo, J. Maluszynski (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - XXI, 363 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1870)

Kazalo
ISBN 3-540-41137-2
a) Constraint programming (Computer science) b) računalništvo c) omejeno programiranje d) analize e) vizualizacijska orodja f) trditve g) logični programi h) iskanje napak i) lokalizacija napak j) diagnoze napak k) CLP - Constraint Logic Programming l) APT orodje m) VIFID/TRIFID orodje n) zborniki

519.681
COBISS-ID 22782213

19.
ANNUAL International Cryptology Conference (20 ; 2000 ; Santa Barbara)
        Advances in cryptology - CRYPTO 2000 : proceedings / 20th Annual International Cryptology Conference, Santa Barbara, California, USA, August 20-24, 2000 ; Mihir Bellare (ed.). - Berlin : Springer, 2000. - XI, 543 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1880)

ISBN 3-540-67907-3
a) računalništvo b) kriptografija c) javni ključi d) XTR sistem e) NTRU ključ f) zasebnost g) varnostni ukrepi h) algebrski kriptografski sistemi i) kodiranje j) kriptoanalize k) zborniki

681.3.05(061.3)
COBISS-ID 22807045

20.
        APPLICATION and theory of Petri nets 2000 : 21st international conference, ICATPN 2000, Aarhus, Denmark, June 26-30, 2000 : proceedings / Mogens Nielsen, Dan Simpson (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - XI, 484 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1825)

"This volume contains the proceedings of the 21st International Conference on Application and Theory of Petri Nets ..." --> predgovor
ISBN 3-540-67693-7
a) računalništvo b) Petrijeve mreže c) asinhrona vezja d) UML e) hibridni sistemi f) uporabniški vmesniki g) ISDN - DSS1 protokol h) CASCADE orodje i) zborniki

519.711.7(061.3)
COBISS-ID 22808837

21.
        APPROXIMATION algorithms for combinatorial optimization : third international workshop, APPROX 2000, Saarbrucken, Germany, September 5-8, 2000 : proceedings / Klaus Jansen, Samir Khuller (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - IX, 273 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1913)

"The Workshop on Approximation Algorithms for Combinatorial Optimization Problems ..." --> predgovor
ISBN 3-540-67996-0
a) računalništvo b) linearno programiranje c) aproksimacijski algoritmi d) kombinatorična optimizacija e) reševanje problemov f) načrtovanje algoritmov g) analize algoritmov h) naključne tehnike i) zborniki

519.852(061.3)
COBISS-ID 22791429

22.
        ARTIFICIAL evolution : 4th European conference AE '99, Dunkerque, France, November 3-5, 1999 : selected papers / Cyril Fonlupt ... (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - X, 291 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1829)

ISBN 3-540-67846-8
a) računalništvo b) umetna evolucija c) genetski operatorji d) razvojni algoritmi e) problemi nahrbtnika f) aplikacije g) zborniki

681.3.012:575(061.3)
COBISS-ID 22805765

23.
        AUTOMATA, languages and programming : 27th international colloquium, ICALP 2000, Geneva, Switzerland, July 9-15, 2000 : proceedings / Ugo Montanari, Jose D. P. Rolim, Emo Wenzl (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - XVI, 941 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1853)

"... 27th International Colloquium on Algorithms, Languages and Programming ..." --> predgovor
ISBN 3-540-67715-1
a) računalništvo b) semantika iger c) aproksimacije neodvisnih števil d) funkcionalni jeziki e) teorija domen f) Kripkejevi modeli g) algoritmi h) vzporedne obdelave i) LTL - Linear Time Logic j) avtomati k) zborniki

519.681/.682(061.3)
COBISS-ID 22803205

24.
BAUMANN, Joachim, 1965-
        Mobile agents : control algorithms / Joachim Baumann. - Berlin : Springer, 2000. - XVIII, 161 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1658)

ISBN 3-540-41192-5
a) Mobile agents (Computer software) b) računalništvo c) mobilni agenti d) krmilni algoritmi e) lastnosti f) sistemi agentov g) krmilni mehanizmi h) čiščenje pomnilnika i) porazdeljeni sistemi j) elektronsko poslovanje k) računalniške mreže l) pregledno delo

681.324
COBISS-ID 22834181

25.
BERRY, Michael J. A.
        Mastering data mining : the art and science of customer relationship management / Michael J. A. Berry, Gordon Linoff. - New York : Wiley, 2000. - XVIII, 494 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-471-33123-6
a) računalništvo b) iskanje podatkov c) rudarjenje podatkov d) metodologije iskanja e) tehnike iskanja f) on-line iskanje g) brezžične komunikacije h) E - trgovina i) pregledno delo

659.2:681.3
COBISS-ID 9424985

26.
        BORLAND JBuilder 3 unleashed / Neal Ford ... . - : Sams, 1999. - XXI, 1072 str. : ilustr. ; 23 cm

Kazalo
- - Borland JBuilder 3 . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
Nasl. s CD-ROM-a
ISBN 0-672-31548-3
a) JBuilder b) Java (Computer program language) c) računalništvo d) vizuelno programiranje e) programski jeziki f) JBuilder 3 g) objektno orientirano programiranje h) baze podatkov i) razvoj baz j) priročniki

519.681/.682
COBISS-ID 22838021

27.
BRITISH National Conference on Databases (17 ; 2000 ; Exeter)
        Advances in databases : proceedings / 17th British National Conference on Databases, BNCOD 17, Exeter, UK, July 3-5, 2000 ; Brian Lings, Keith Jeffery (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - X, 226 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1832)

ISBN 3-540-67743-7
a) računalništvo b) baze podatkov c) obdelave podatkov d) just in time informacije e) uporaba indeksiranja f) veliki sistemi g) potrebe uporabnikov h) porazdeljene transakcije i) zborniki

659.2:681.3(061.3)
COBISS-ID 22794245

28.
BULKA, Dov
        Efficient C++ : performance programming techniques / Dov Bulka, David Mayhew. - Reading : Addison-Wesley, 2000. - XVI, 309 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija: str. 293-295. - Kazalo
ISBN 0-201-37950-3
a) računalništvo b) programski jeziki c) C++ d) priročniki

519.682
COBISS-ID 14705703

29.
CHIU, Ben, 1963-
        Microsoft Flight Simulator 2000 : official strategies & secrets / Ben Chiu with Bruce Williams and Bill Hoscheit. - 1st ed. - San Francisco : SYBEX, cop. 1999. - XIII, 352 str. : ilustr., zvd. ; 23 cm

Kazalo
ISBN 0-7821-2634-0
a) Microsoft Flight simulator (Computer file) b) Computer flight games c) Flight simulators d) računalništvo e) programska oprema f) Flight Simulator 2000 g) navigacijska tehnika h) računalniške simulacije i) računalniške igre j) priročniki

681.3.06:629.7.07
COBISS-ID 22839301

30.
        COMPUTATIONAL logic - CL 2000 : first international conference, London, UK, July 24-28, 2000 : proceedings / John Lloyd ... (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - XIX, 1379 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1861. Lecture notes in artificial intelligence)

"... proceedings of the first International Conference on Computational Logic ..." --> predgovor
ISBN 3-540-67797-6
a) računalništvo b) umetna inteligenca c) računalniška logika d) logično programiranje e) sinteze logičnih programov f) omejitve g) AVAL metoda h) avtomatska dedukcija i) predstavitev znanja j) sklepanje k) zborniki

519.681:<510.21+510.6>(061.3)
COBISS-ID 22770181

31.
        COMPUTER aided verification : 12th international conference, CAV 2000, Chicago, IL, USA, July 15-19, 2000 : proceedings / E. Allen Emerson, A. Prasad Sistla (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - X, 582 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1855)

"This volume contains the proceedings of the Twelfth International Conference on Computer Aided Verification ..." --> predgovor
ISBN 3-540-67770-4
a) računalništvo b) računalniško podprto preverjanje c) strojna oprema d) preverjanje procesov e) protokoli preverjanja f) teorija preverjanja g) modeli sistemov h) modeli preverjanj i) zborniki

519.686(061.3)
COBISS-ID 22803973

32.
        COMPUTER safety, reliability and security : 19th international conference, SAFECOMP 2000, Rotterdam, The Netherlands, October 24-27, 2000 : proceedings / Floor Koornneef, Meine van der Meulen (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - X, 432 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1943)

ISBN 3-540-41186-0
a) računalništvo b) računalniški sistemi c) varnost d) zanesljivost e) varovanje f) standardi g) certifikati h) načrtovanje varnosti i) zborniki

681.3.004.4(061.3)
COBISS-ID 22831877

33.
        COMPUTING and combinatorics : 6th annual international conference COCOON 2000, Sydney, Australia, July 26-28, 2000 : proceedings / Ding-Zhu Du ... (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - XII, 478 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1858)

"... at the sixth Annual International Computing and Combinatorics Conference ..." --> predgovor
ISBN 3-540-67787-9
a) računalništvo b) matematično programiranje c) kombinatorika d) računska geometrija e) risanje grafov f) teorija grafov g) on-line algoritmi h) kompleksnost i) diskretna matematika j) teorija števil k) optimizacija l) kriptografija m) zborniki

519.85:519.1(061.3)
COBISS-ID 22799877

34.
        CONCUR 2000 : concurrency theory : 11th international conference, University Park, PA, USA, August 22-25, 2000, proceedings / Catuscia Palamidessi (ed.). - Berlin : Springer, 2000. - XI, 612 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1877)

"This volume contains the proceedings of the 11th International Conference on Concurrency Theory ... " --> predgovor
ISBN 3-540-67897-2
a) računalništvo b) teorija sočasnosti c) dokazovanje teoremov d) KLAIM - Kernel Language for Agents Interaction and Mobility e) programiranje f) semantika napak g) bisimulacije h) verjetnostni sistemi i) zborniki

519.681(061.3)
COBISS-ID 22807813

35.
        COOPERATIVE information systems : 7th international conference, CoopIS 2000, Eilat, Israel, September 6-8, 2000 : proceedings / Opher Etzion, Peter Scheuermann (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - XI, 336 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1901)

ISBN 3-540-41021-X
a) računalništvo b) informatika c) informacijski sistemi d) kooperativni sistemi e) iskanje informacij f) baze podatkov g) Web iskanje h) porazdeljeni sistemi i) zborniki

659.2:681.3(061.3)
COBISS-ID 22791173

36.
        COORDINATION languages and models : 4th international conference COORDINATION 2000, Limassol, Cyprus, September 11-13, 2000 : proceedings / Antonio Porto, Gruia-Catalin Roman (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - IX, 352 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1906)

"... proceedings of the fourth International Conference on Coordination Models and Languages ..." --> predgovor
ISBN 3-540-41020-1
a) računalništvo b) programski jeziki c) koordinacijski jeziki d) objektno orientirani sistemi e) semantika f) implementacije g) dinamika koordinacij h) mobilnost i) programska oprema j) zborniki

519.682(061.3)
COBISS-ID 22789637

37.
        DATA warehousing and knowledge discovery : second international conference, DaWaK 2000, London, UK, September 4-6, 2000 : proceedings / Yahiko Kambayashi, Mukesh Mohania, A. Min Tjoa (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - XII, 438 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1874)

"The second International Conference on Data Warehousing and Knowledge Discovery ..." --> predgovor
ISBN 3-540-67980-4
a) računalništvo b) skladiščenje podatkov c) odkrivanje znanja d) OLAP sistemi e) OLAP - OnLine Analytical Processing f) generiranje podatkov g) BEDAWA orodje h) BEDAWA Benchmarks for Data Warehouses i) zborniki

681.3.07(061.3)
COBISS-ID 22790661

38.
        DATABASE and expert systems applications : 11th international conference, DEXA 2000, London, UK, September 4-8, 2000 : proceedings / Mohamed Ibrahim, Josef Kung, Norman Revell (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - XIX, 1005 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1873)

ISBN 3-540-67978-2
a) računalništvo b) baze podatkov c) ekspertni sistemi d) objektno orientirane baze e) multimedija f) preoblikovanje algoritmov g) protokoli h) sinhronizacijske metode i) multimedijski sistemi j) varnostni vidiki k) XML l) poizvedovanje m) skladiščenje podatkov n) vidiki znanja o) iskanje podatkov p) odkrivanje znanja q) Web sistemi r) zborniki

659.2:681.3(061.3)
COBISS-ID 22811653

39.
        DISTRIBUTED computing : 14th internatinal symposium, DISC 2000, Toledo, Spain, October 4-6, 2000 : proceedings / Maurice Herlihy (ed.). - Berlin : Springer, 1999. - VIII, 388 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1914)

"... International Symposium on Distributed Computing ..." --> predgovor
ISBN 3-540-41143-7
a) računalništvo b) porazdeljeno računanje c) medsebojno izključevanje d) aproksimacijski algoritmi e) komunikacijski sistemi f) elektronsko založništvo g) zborniki

681.3.019(061.3)
COBISS-ID 22784005

40.
DNEVI slovenske informatike (2000 ; Portorož)
        Zbornik posvetovanja DSI 2000 / Dnevi slovenske informatike, Portorož, Slovenija, 19. - 22. april 2000 ; . - Ljubljana : Slovensko društvo Informatika, 2000 (Kranj : Kopirnica Deu). - 2 zv. (XII, 386; VIII, 387-729 str.) : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 24 cm

Nasl. na hrbtu nasl. str.: Zbornik posvetovanja Dnevi slovenske informatike 2000. - Besedilo v slov., dva prispevka v angl. - 550 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih, razen pri enem. - Povzetek in/ali abstract in/ali summary. - Kazalo
ISBN 961-6165-09-7
a) Informatika - Posvetovanja b) informatika c) informacijska družba d) informacijske tehnologije e) metodologije f) pristopi g) poslovanje podejtij h) informacijski sistemi i) elektronsko poslovanje j) operacijsko raziskovanje k) izobraževanje l) zborniki

659.2:681.3(063)(082)
COBISS-ID 106820352

41.
EAST-European Conference on Advances in Databases and Information Systems (2000 ; Praha)
        Current issues in databases and information systems : proceedings / East-European Conference on Advances in Databases and Information Systems held jointly with International Conference on Databases Systems for Advanced Applications, ADBIS-DASFAA 2000, Prague, Czech Republic, September 5-9, 2000 ; Julius Štuller ... (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - XIII, 396 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1884)

Hrbtni nasl.: ADBIS-DASFAA 2000, current issues in databases and information systems. - Kazalo
ISBN 3-540-67977-4
a) Database management - Congresses b) Information technology - Congresses c) računalništvo d) informacijski sistemi e) baze podatkov f) mobilne komunikacije g) ODBMS h) iskanje podatkov i) organiziranje podatkov j) inteligentna iskalna orodja k) vrste iskanja l) zborniki

659.2:681.3(061.3)
COBISS-ID 22792709

42.
EBERLY, David H.
        3D game engine design : a practical approach to real-time computer graphics / David H. Eberly. - San Francisco : Morgan Kaufmann, 2001. - XXVIII, 561 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 CD-ROM

Vsebuje CD-ROM. - Kazali
ISBN 1-55860-593-2
a) Computer graphics b) Real-time data processing c) Computer games - Programming d) računalništvo e) računalniška grafika f) računalniške igre g) programiranje v realnem času h) 3D grafika i) geometrijske metode j) animacija k) pregledno delo

681.3:794
COBISS-ID 22653701

43.
EFFORD, Nick
        Digital image processing : a practical introduction using Java / Nick Efford. - Harlow : Addison-Wesley, 2000. - XXIII, 340 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 CD-ROM

Bibliografija: str.331-333. - Kazalo
ISBN 0-201-59623-7
a) Image processing - Digital techniques b) računalništvo c) računalniška grafika d) obdelava slik e) digitalna obdelava f) Java g) segmentacija h) priročniki

681.327.11
COBISS-ID 22631685

44.
EISELT, Horst A.
        Integer programming and network models / H. A. Eiselt, C.-L. Sandblom ; with contributions by K. Spielberg ... . - Berlin : Springer, 2000. - XII, 504 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 3-540-67191-9
a) računalništvo b) celoštevilsko programiranje c) linearno programiranje d) analize e) algoritmi f) teorija grafov g) dinamično programiranje h) omrežja i) modeli poti j) modeli mrež k) pregledno delo

519.876.5:681.324
COBISS-ID 22300421

45.
        ELECTRONIC commerce and web technologies : first international conference, EC-Web 2000, London, UK, September 4-6, 2000 : proceedings / Kurt Bauknecht, Sanjay Kumar Madria, Gunther Pernul (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - XII, 488 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1875)

"... first International Conference on Electronic Commerce and Web Technologies ..." --> predgovor
ISBN 3-540-67981-2
a) računalništvo b) računalniške mreže c) elektronska prodaja d) ponudbe e) WEB tehnologije f) načrtovanje g) aplikacije h) intelektualna lastnina i) varnost j) zanesljivost k) uporaba WEB strani l) elektronsko tržišče m) pogajanje n) zborniki

659.23:681.324(061.3)
COBISS-ID 22790405

46.
EMMERICH, Wolfgang
        Engineering distributed objects / Wolfgang Emmerich. - Chichester : J. Wiley & Sons, 2000. - XIII, 371 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-4719-8657-7
a) Object-oriented programming (Computer science) b) Electronic data processing - Distributed processing c) računalništvo d) porazdeljeni sistemi e) elektronski podatki f) obdelave podatkov g) objektno orientirano programiranje h) načrtovanje objektov i) principi j) CORBA k) COM l) Java m) dinamični objekti n) heterogeni jeziki o) sinhronizacija p) varnost q) pregledno delo

519.683
COBISS-ID 22568965

47.
ETHIER, Stephen J.
        Instant AutoCAD : Mechanical Desktop 4.0 / Stephen J. Ethier, Christine A. Ethier. - Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall, 2000. - X, 195 str. : ilustr. ; 27 cm + 1 CD-ROM

Kazalo
ISBN 0-13-016173-X
a) Mechanical desktop b) Autodesk Mechanical Desktop c) Engineering graphics d) Engineering design - Data processing e) Engineering graphics f) Engineering design - Data processing g) računalništvo h) programska oprema i) Mechanical Desktop 4.0 j) AutoCAD k) načrtovanje l) strojništvo m) obdelave podatkov n) priročniki

681.3.06:621
COBISS-ID 22585349

48.
EUROPEAN Association for Computer Science Logic. Annual conference (14 ; 2000 ; Fischbachau)
        Computer science logic : 14th international workshop, CSL 2000, annual conference of the EACSL, Fischbachau, Germany, August 21-26, 2000 : proceedings / Peter G. Clote, Helmut Schwichtenberg (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - XIII, 541 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1862)

ISBN 3-540-67895-6
a) računalništvo b) računalniška logika c) avtomatsko preverjanje d) časovna logika e) deskriptivna kompleksnost f) linearne omejitve g) sočasnost h) interaktivni programi i) modalna logika j) zborniki

519.681:510.6(061.3)
COBISS-ID 22799109

49.
EUROPEAN Conference on Planning (5 ; 1999 ; Durham)
        Recent advances in AI planning : proceedings / 5th European Conference on Planning, ECP '99, Durham, UK, September 8-10, 1999 ; Susanne Biundo, Maria Fox (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - VIII, 372 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1809. Lecture notes in artificial intelligence)

ISBN 3-540-67866-2
a) računalništvo b) umetna inteligenca c) planiranje d) modeli preverjanja e) paralelni algoritmi f) Markovi procesi opdločitve g) časovno sklepanje h) zborniki

519.876(061.3)
COBISS-ID 22805509

50.
EUROPEAN Symposium on Research in Computer Security (6 ; 2000 ; Toulouse)
        Computer security - ESORICS 2000 : proceedings / 6th European Symposium on Research in Computer Security, Toulouse, France, October 4-6, 2000 ; Frederic Cuppens ... (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - X, 323 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1895)

ISBN 3-540-41031-7
a) računalništvo b) varnostni sistemi c) pametne kartice d) elektronsko poslovanje e) protokoli f) preverjanje g) Internet h) analize i) mobilni agenti j) zborniki

681.3.004.4(061.3)
COBISS-ID 22765573

51.
        FIELD-programmable logic and applications : the roadmap to reconfigurable computing : 10th international conference, FPL 2000, Villach, Austria, August 27-30, 2000 : proceedings / Reiner W. Hartenstein, Herbert Grunbacher (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - XVII, 856 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1896)

"... presented at the 10th International Conference on Field Programmable Logic and Applications ..." --> predgovor
ISBN 3-540-67899-9
a) računalništvo b) programska logika c) omrežni procesorji d) prevajalniki e) prototipi f) dinamično preoblikovanje g) FPGA - Field Programable Gate Arrays h) programabilni moduli i) tehnološke preslikave j) povezovanje k) razmestitve algoritmov l) biološke metode m) mobilne komunikacije n) prostorsko raziskovanje o) optimizacija p) aplikacije q) zborniki

681.326/.327(061.3)
COBISS-ID 22811397

52.
FINKELSTEIN, Clive
        Building corporate portals with XML / Clive Finkelstein and Peter H. Aiken. - New York : McGraw-Hill, cop. 2000. - XXVII, 529 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-07-913705-9
a) XML (Document markup language) b) Data warehousing c) računalništvo d) označevalni jeziki e) XML f) skladiščenje podatkov g) načrtovanje portalov h) razvoj i) informacijski specialisti j) dostop do podatkov k) informacijski sistemi l) viri znanja m) pregledno delo

659.2:681.3
COBISS-ID 22706693

53.
        FORMAL methods in computer-aided design : third international conference, FMCAD 2000, Austin, TX, USA, November 1-3, 2000 : proceedings / Warren A. Hunt, Steven D. Johnson (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - XI, 537 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1954)

"The Biannual Formal Methods in Computer-Aided Design Conference ..." --> predgovor. - Kazalo
ISBN 3-540-41219-0
a) računalništvo b) računalniško podprto načrtovanje c) CAD d) načrtovanje vezij e) obdelava podatkov f) preverjanje g) analize h) modeli preskušanja i) zborniki

681.3.01(061)
COBISS-ID 22832901

54.
        FORMAL techniques in real-time and fault-tolerant systems : 6th international symposium, FTRTFT 2000, Pune, India, September 20-22, 2000 : proceedings / Mathai Joseph (ed.). - Berlin : Springer, 2000. - X, 303 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1926)

ISBN 3-540-41055-4
a) računalništvo b) diskretni sistemi c) stabilnost d) porazdeljeni programi e) preverjanje modelov f) neobčutljivi sistemi g) razporejanje h) neobčutljivost za okvare i) potrjevanje j) zborniki

519.688(061.3)
COBISS-ID 22764293

55.
FOROUZAN, Behrouz A.
        Computer science : a structured programming approach using C++ / Behrouz Forouzan, Richard Gilberg. - Pacific Grove : Brooks/Cole, cop. 2000. - XXVII, 881 str. : ilustr. ; 27 cm

Kazalo
ISBN 0-534-95207-0
a) računalništvo b) programski jeziki c) C ++ d) strukturirano programiranje e) funkcije f) strukture g) učbeniki za visoke šole

519.681/.682(075.8)
COBISS-ID 8737369

56.
GAY, Warren W.
        Linux socket programming by example / Warren W. Gay. - Indianapolis, Ind. : Que, 2000. - XV, 558 str. ; 24 cm

Kazali
ISBN 0-7897-2241-0
a) Linux b) Linux (Computer file) c) računalništvo d) računalniške mreže e) programiranje f) Linux okolje g) povezano orientirani protokoli h) UDP - User Diagram Protocol i) varnost omrežij j) I/O standardi k) TCP/IP l) pregledno delo

519.681:681.324
COBISS-ID 22840325

57.
        GENERATIVE and component-based software engineering : first international symposium, GCSE'99, Erfurt, Germany, September 28-30, 1999 : revised papers / Krzysztof Czarnecki, Ulrich W. Eisenecker . - Berlin : Springer, 2000. - VIII, 224 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1799)

Hrbtni nasl.: GCSE'99. - Kazalo
ISBN 3-540-41172-0
a) Software engineering - Congresses b) računalništvo c) programski inženiring d) logično programiranje e) prevajalniki f) orientirani jeziki g) analize območij h) programski sistemi i) avtomatski sistemi j) zborniki

519.681:681.3.06(061.3)
COBISS-ID 22833925

58.
        GRAPHICS recognition : recent advances : third international workshop, GREC '99, Jaipur, India, September 26-27, 1999, selected papers / Atul K. Chhabra, Dov Dori (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - XI, 346 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1941)

"... the third IAPR Workshop on Graphics Recognition ..." --> predgovor
ISBN 3-540-41222-0
a) računalništvo b) obdelava podatkov c) razpoznavanje grafije d) prepoznavanje grafike e) vektorizacija f) segmentacija g) prepoznavanje simbolov h) detekcija simbolov i) obdelava oblik j) inženiring risanja k) aplikacije l) zborniki

681.327.11(061.3)
COBISS-ID 22831109

59.
HAN, Jiawei
        Data mining : concepts and techniques / Jiawei Han, Micheline Kamber. - San Francisco : Morgan Kaufmann, 2001. - XXIV, 550 str. : ilustr. ; 25 cm. - (The Morgan Kaufmann series in data management systems)

Kazala
ISBN 1-55860-489-8
a) Data mining b) računalništvo c) informatika d) iskanje podatkov e) odkrivanje podatkov f) skladiščenej podatkov g) OLAP tehnologije h) obdelovanje podatkov i) grafični vmesniki j) priročniki

659.2:681.3
COBISS-ID 22587653

60.
        HANDHELD and ubiquitous computing : second international symposium, HUC 2000, Bristol, UK, September 25-27, 2000 : proceedings / Peter Thomas, Hans-W. Gellersen (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - X, 247 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1927)

"The papers collected here are those selected for presentation at the Second International Symposium on Handheld and Ubiquitous Computing 2000 ..." --> predgovor
ISBN 3-540-41093-7
a) računalništvo b) istočasno računanje c) ročno računanje d) inteligentna okolja e) izkušnje uporabnikov f) mobilni interaktivni prostori g) informacijske povezave h) multimedijski sistemi i) Web predstavitve j) zborniki

519.681(061.3)
COBISS-ID 22782981

61.
HANKE, J. C.
        Spoznajmo Outlook 2000 : Know ware naj ostane preprosto! : za različici Outlook 98 in Outlook 2000 / J. C. Hanke. - : Flamingo, <2000>. - 62 str. : ilustr. ; 27 cm

Podatki vzeti iz ovojnega naslova
ISBN 961-6176-48-X
a) računalništvo b) programska oprema c) OutLook 2000 d) upravljanje s časom e) osebni informacijski sistemi f) management g) urejanje sporočil h) priročniki

681.3.06
COBISS-ID 7751370

62.
HAROLD, Elliotte Rusty
        Java I/O / Elliotte Rusty Harold. - 1st ed. - Beijing : O'Reilly, 1999. - XXVI, 568 str. : ilustr. ; 24 cm. - (The Java series)

Kazalo
ISBN 1-56592-485-1
a) Java (Computer program language) b) Java (Computer program language) c) računalništvo d) programski jeziki e) Java f) Web programiranje g) I/O - Input/Output h) filtriranje podatkov i) kodiranje j) zgoščevanje k) priročniki

519.682:681.324
COBISS-ID 22837765

63.
        HIGH performance computing : third international symposium, ISHPC 2000, Tokyo, Japan, October 16-18, 2000 : proceedings / Mateo Valero ... (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - XV, 595 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1940)

"... the International Symposium on High Performance Computing ..." --> predgovor
ISBN 3-540-41128-3
a) računalništvo b) visoko zmogljivo programiranje c) objektno orientirano programiranje d) prevajalniki e) algoritmi f) modeli g) arhitektura sistema h) HPC - High Performance Computing i) računalniške mreže j) zborniki

519.681:681.324(061.3)
COBISS-ID 22781957

64.
        HOLOGRAPHIC data storage / Hans J. Coufal, Demetri Psaltis, Glenn T. Sincerbox (eds.) ; with a foreword by Alstair M. Glass and Mark J. Cardillo. - Berlin : Springer, 2000. - XXV, 486 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Springer series in optical sciences, ISSN 0342-4111 ; vol. 76)

Kazalo
ISBN 3-540-66691-5
a) računalništvo b) pomnilniki c) pomnilniške naprave d) optične naprave e) holografski podatki f) holografija g) obdelave podatkov h) zgodovinski pregled i) fizikalne osnove j) zapisovalni mediji k) materiali l) pregledno delo

681.327.2:778.38
COBISS-ID 22300165

65.
HUBBARD, John Rast, 1943-
        Schaum's outline of theory and problems of data structures with C++ / John R. Hubbard. - New York : McGraw-Hill, 2000. - VIII, 407 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Schaum's outline series)

Bibliografija: str. 268-274. - Kazalo
ISBN 0-07-135345-3
a) C++ (Computer program language) b) Data structures (Computer science) c) računalništvo d) programski jeziki e) C ++ f) strukture podatkov g) ANSI/ISO standardi h) naloge i) rešitve j) učbeniki za visoke šole

519.682(075.8+076.1)
COBISS-ID 22612997

66.
IFIP TC6 International Symposium (5 ; 2000 ; Bergen)
        Next generation networks : network services for the information society : proceedings / 5th IFIP TC6 international symposium, INTERWORKING 2000, Bergen, Norway, October 3-6, 2000 ; Sathya Rao, Kaare Ingar Sletta (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - XI, 392 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1938)

ISBN 3-540-41140-2
a) Internet - Congresses b) Computer network architectures - Congresses c) Internetworking (Telecommunication) - Congresses d) računalništvo e) računalniške mreže f) informacijska družba g) perspektive h) prihodnost i) IP omrežja j) zborniki

681.324(061.3)
COBISS-ID 22784261

67.
        IMPLEMENTATION of functional languages : 11th international workshop, IFL '99, Lochem, The Netherlands, September 7-10, 1999 : selected papers / Pieter Koopman, Chris Clack (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - VII, 198 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1868)

"This volume contains a selection of papers presented at the 1999 International Workshop on the Implementation of Functional Languages ..." --> predgovor
ISBN 3-540-67864-6
a) računalništvo b) funkcionalni jeziki c) implementacije d) tehnike preverjanja e) optimizacija rekurzivnih funkcij f) Meta informacije g) funkcijsko programiranje h) zborniki

519.681(061.3)
COBISS-ID 22801669

68.
        INDUCTIVE logic programming : 10th international conference, ILP 2000, London, UK, July 24-27, 2000 : proceedings / James Cussens, Alan Frisch (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - X, 264 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1866. Lecture notes in artificial inteligence)

"... papers presented at the tenth International Conference on Inductive Logic Programming ..." --> predgovor. - Bibliografija ob vsakem prispevku. - Kazalo
ISBN 3-540-67795-X
a) računalništvo b) umetna inteligenca c) induktivno logično programiranje d) deskriptivna logika e) poizvedovalni jeziki f) iskanje podatkov g) Bayesianovo učenje h) logični programi i) zborniki

519.681(061.3)
COBISS-ID 22800133

69.
        INFORMATION security and privacy : 5th Australian conference, ACISP 2000, Brisbane, Australia, July 10-12, 2000 : proceedings / Ed Dawson, Andrew Clark, Colin Boyd (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - XII, 488 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1841)

"The Fifth Australasian Conference on Information Security and Privacy ... " --> predgovor
ISBN 3-540-67742-9
a) računalništvo b) informatika c) varnost d) zasebnost e) računalniške mreže f) javni ključi g) kriptografija h) elektronsko poslovanje i) protokoli j) digitalne signature k) kodiranje l) zborniki

659.2:681.3.004.4(061.3)
COBISS-ID 22803717

70.
        INTEGRATED formal methods : second international conference, IFM 2000, Dagstuhl Castle, Germany, November 1-3, 2000 : proceedings / Wolfgang Grieskamp, Thomas Santen, Bill Stoddart (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - X, 439 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1945)

ISBN 3-540-41196-8
a) Formal methods (Computer science) - Congresses b) računalništvo c) integrirane formalne metode d) povezovanje notacij e) razširjanje notacij f) metodologije g) preverjanje h) potrjevanje i) zborniki

519.683.3(061.3)
COBISS-ID 22833669

71.
        INTELLIGENT systems and soft computing : prospects, tools and applications / Behnam Azvine, Nader Azarmi, Detlef D. Nauck (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - XVII, 357 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1804. Lecture notes in artificial intelligence)

Kazalo
ISBN 3-540-67837-9
a) Expert systems (Computer science) b) Soft computing c) računalništvo d) inteligentni sistemi e) ekspertni sistemi f) mehko računanje g) analize podatkov h) fuzzy pristop i) NEFCLASS - Neuro Fuzzy Clasification System j) sistemi znanja k) zborniki

681.3:007.52(061.3)
COBISS-ID 22800645

72.
        INTERACTIVE distributed multimedia systems and telecommunication services : 7th international workshop, IDMS 2000, Enschede, The Netherlands, October 2000 : proceedings / Hans Scholten, Marten J. van Sinderen (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - XI, 306 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1905)

"... International Workshop on Interactive Distributed Multimedia Systems and Telecommunication Services (IDMS) ..." --> predgovor
ISBN 3-540-41130-5
a) računalništvo b) telekomunikacije c) multimedijski sistemi d) audio kodiranje e) video kodiranje f) multimedijske konference g) sinhronizacija h) komunikacije i) telefonija j) IP omrežja k) zborniki

681.324:621.39(061.3)
COBISS-ID 22782725

73.
INTERNATIONAL Conference of B and Z Users (1 ; 2000 ; York)
        ZB 2000 : formal specification and development in Z and B : first International Conference of B and Z Users, York, UK, August 29-September 2, 2000 : proceedings / Jonathan P. Bowen ... (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - XIV, 510 str. : ilustr. ; 23 cm. - ( Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1878)

"... first International Conference of B and Z users ..." --> predgovor. - Kazalo
ISBN 3-540-67944-8
a) B (Computer program language) - Congresses b) Z (Computer program language) - Congresses c) računalništvo d) objektno orientirano programiranje e) formalne metode f) B metoda g) Z metoda h) teorija znakov i) matematične osnove j) relacijske baze k) programski jeziki l) 3APL m) zborniki

519.683.8(061.3)
COBISS-ID 22792197

74.
INTERNATIONAL Conference on Conceptual Modeling (19 ; 2000 ; Salt Lake City)
        Conceptual modeling - ER 2000 : proceedings / 19th International Conference on Conceptual Modeling, Salt Lake City, Utah, USA, October 9-12, 2000 ; Alberto H. F. Laender, Stephen W. Liddle, Veda C. Storey (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - XV, 588 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1920)

Kazalo
ISBN 3-540-41072-4
a) računalništvo b) shematično modeliranje c) skladiščenje podatkov d) baze podatkov e) integracije f) začasne baze g) aktivne baze h) načrtovanje i) analize vzorcev j) informacijski sistemi k) XML dokumenti l) objektno orientirane tehnologije m) UML n) zborniki

659.2:681.3(061.3)
COBISS-ID 22747653

75.
INTERNATIONAL Conference on Conceptual Structures (8 ; 2000 ; Darmstadt)
        Conceptual structures : standards and practices / 8th International Conference on Conceptual Structures, ICCS 2000, Darmstadt, Germany, August 14-18, 2000 ; Bernhard Ganter, Guy W. Mineau (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - XI, 568 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1867. Lecture notes in artificial intelligence)

ISBN 3-540-67859-X
a) računalništvo b) umetna inteligenca c) konceptualne strukture d) logika e) lingvistika f) programski jeziki g) vzorci h) ontologija i) Meta podatki j) shematični grafi k) predstavitve znanja l) formalna semantika m) relacije n) zborniki

519.68(061.3)
COBISS-ID 22799621

76.
INTERNATIONAL Euro-Par Conference (6 ; 2000 ; Munchen)
        Euro-Par 2000 parallel processing : proceedings / 6th International Euro-Par Conference, Munich, Germany, August 29 - September 1, 2000 ; Arndt Bode ... (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - XXXV, 1368 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1900)

ISBN 3-540-67956-1
a) računalništvo b) paralelne obdelave c) simulacije d) Elbrus tehnologija e) računalniška orodja f) razporejanje g) izenačevanje obremenitev h) prevajalniki i) visoko zmogljivo računanje j) baze podatkov k) teorija kompleksnosti l) algoritmi m) programski jeziki n) zborniki

519.681(061.3)
COBISS-ID 22793221

77.
INTERNATIONAL Seminar on Generic Programming (1998 ; Dagstuhl)
        Generic programming : selected papers / International Seminar on Generic Programming, Dagstuhl Castle, Germany, April 27 - May 1, 1998 ; Mehdi Jazayeri, Rudiger G. K. Loos, David R. Musser (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - X, 267 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1766)

ISBN 3-540-41090-2
a) računalništvo b) generično programiranje c) metodologija primerjav d) orientirano programiranje e) aktivne knjižnice f) metodologije programiranja g) načrtovanje jezikov h) specifikacije i) preverjanje j) zborniki

519.681(061.3)
COBISS-ID 22783749

78.
INTERNATIONAL SPIN Workshop (7 ; 2000 ; Stanford)
        SPIN model checking and software verification : 7th International SPIN Workshop, Stanford, CA, USA, August 30-September 1, 2000 : proceedings / Klaus Havelund, John Penix, Willem Visser (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - X, 342 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1885)

Hrbtni nasl.: SPIN 2000, SPIN model checking and software verification. - Kazalo
ISBN 3-540-41030-9
a) SPIN (Computer file) - Congresses b) Computer software - Verification - Congresses c) računalništvo d) programska oprema e) preverjanje opreme f) modeli preverjanja g) SPIN model h) zborniki

681.3:519.718(061.3)
COBISS-ID 22738437

79.
INTERNATIONAL Symposium on Agent Systems and Applications (2 ; 2000 ; Zurich)
        Agent systems, mobile agents, and applications : proceedings / second International Symposium on Agent Systems and Applications and Fourth International Symposium on Mobile Agents, ASA/MA 2000, Zurich, Switzerland, September 13-15, 2000 ; David Kotz, Friedemann Mattern (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - XII, 274 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1882)

Hrbtni nasl.: ASA/MA 2000, agent systems, mobile agents, and applications. - Kazalo
ISBN 3-540-41052-X
a) Intelligent agents (Computer software) - Congresses b) računalništvo c) informatika d) inteligentni agentje e) mobilni agenti f) Java agent g) NOMADS h) varnost sistemov i) aplikacije j) komunikacije k) krmiljenje mobilnosti l) zborniki

659.2:681.3(061.3)
COBISS-ID 22812933

80.
INTERNATIONAL Workshop on Computer Aided Systems Theory (7 ; 1999 ; Vienna, Austria)
        Computer aided systems theory - EUROCAST'99 : a selection of papers from the 7th International Workshop on Computer Aided Systems Theory, Vienna, Austria, September 29 - October 2, 1999. Proceedings / Franz Pichler, Roberto Moreno-Diaz, Peter Kopacek (eds.). - Berlin ; Heidelberg ; New York : Springer, cop. 2000. - X, 602 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; vol. 1798)

Bibliografija in abstract pri posameznih prispevkih. - Kazalo
ISBN 3-540-67822-0
a) Computer-aided design - Congresses b) Computer-aided engineering - Congresses c) računalništvo d) računalniško podprti sistemi e) opisni jeziki f) računalniško podprte analize g) inteligentni roboti h) krmiljenje i) modeliranje j) simulacije k) sistemski inženiring l) razvoj programske opreme m) zborniki

519.68(061.3)
COBISS-ID 3807259

81.
INTERNATIONAL Workshop on Vision Algorithms (1999 ; Corfu)
        Vision algorithms : proceedings / International Workshop on Vision Algorithms, Corfu, Greece, September 21-22, 1999 ; Bill Triggs, Andrew Zisserman, Richard Szeliski (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - X, 382 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1883)

ISBN 3-540-67973-1
a) računalništvo b) računalniški vid c) algoritmi d) geometrija e) sledenje f) strukture g) gibanje h) sinteze slik i) rekonstrukcije j) zborniki

681.327.8(061.3)
COBISS-ID 22765061

82.
JANKOWSKI, Gregory, 1959-
        SolidWorks for AutoCAD users / Gregory Jankowski and David Murray. - 2nd ed. - Albany : OnWord Press, cop. 2000. - IX, 531 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 1-56690-191-X
a) SolidWorks b) AutoCAD (Computer file) c) Computer graphics d) Engineering models e) Computer-aided design f) računalništvo g) računalniška grafika h) AutoCAD okolje i) 2D j) 3D k) programska oprema l) SolidWorks m) računalniško podprto načrtovanje n) priročniki

681.3.06:744
COBISS-ID 22737669

83.
JOINT ERCIM/Compulog Net Workshop (1999 ; Paphos)
        New trends in constraints : joint ERCIM/Compulog Net workshop, Paphos, Cyprus, October 25-27, 1999 : selected papers / Krzysztof R. Apt ... (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - X, 338 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science ; 1865. Lecture notes in artificial intelligence)

Kazalo
ISBN 3-540-67885-9
a) Constraint programming (Computer science) - Congresses b) računalništvo c) umetna inteligenca d) omejitve e) razširjanja f) programiranje g) programski jeziki h) navidezni agenti i) vrste omejitev j) zborniki

519.68(061.3)
COBISS-ID 22738181

84.
JOINT Modular Languages Conference (2000 ; Zurich)
        Modular programming languages : proceedings / Joint Modular Languages Conference, JMLC 2000, Zurich, Switzerland, September 6-8, 2000 ; Jurg Gutknecht, Wolfgang Weck (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - XII, 298 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1897)

ISBN 3-540-67958-8
a) računalništvo b) programski jeziki c) modularni sistemi d) porazdeljeno progrmiranje e) vzporedno progrmiranje f) načrtovanje vzorcev g) COM - orientirani sistemi h) Oberon i) OXM-FS sistem datotek j) poizvedovalni jeziki k) prevajalniki l) zborniki

519.681/.682(061.3)
COBISS-ID 22810629

85.
JURIČ, Matjaž B.
        Učinkovitost objektnih modelov porazdeljenega procesiranja : doktorska disertacija / Matjaž-Branko Jurič. - Maribor : , 1999. - 254 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 195-207. - Univ. Maribor, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
a) računalništvo b) informacijski sistemi c) objektne tehnologije d) objektni modeli e) porazdeljena procesiranja f) učinkovitost g) zmogljivosti h) analitična modeliranja i) modeli vrednotenja j) optimizacije k) CORBA l) RMI - Remote Method Invocation m) IIOP - Internet Inter ORB Protocol n) Java o) ORB - Object Request Broker p) doktorska disertacija

681.3.06.004.14:681.324.12(043.3)
COBISS-ID 107990272

86.
JUVAN, Martin
        Vaje iz programiranja : C, C ++ in Mathematica / Martin Juvan, Matjaž Zaveršnik. - Ljubljana : Študentska založba, 2000 (Ljubljana : Grafika Tisk). - 117 str. : graf. prikazi ; 30 cm. - (Knjižna zbirka Scripta)

300 izv.
ISBN 961-6356-29-1
a) C (programski jezik) - Vaje za visoke šole b) C++ (programski jezik) - Vaje za visoke šole c) Matematika - Vaje za visoke šole d) računalništvo e) programiranje f) C g) C++ h) Mathematica i) vaje j) učbeniki za visoke šole

519.681/.682(075.8)(076.1)
MSC 2000:
68N15
COBISS-ID 109207552

87.
KERLOW, Isaac Victor, 1958-
        The art of 3-D computer animation and imaging / Isaac Victor Kerlow. - 2nd ed. - New York : J. Wiley & Sons, 2000. - XV, 434 str. : ilustr. ; 23 cm

Kazalo
ISBN 0-4713-6004-X
a) Computer graphics b) Computer animation c) Three-dimensional display systems d) računalništvo e) računalniška grafika f) animacije g) 3D h) digitalne obdelave i) tehnike izdelave j) modeli k) kamere l) osvetlitve m) senčenje n) površine o) priročniki

681.3.087.6
COBISS-ID 22568453

88.
        LANGUAGES and compilers for parallel computing : 12th international workshop, LCPC '99, La Jolla, CA, USA, August 4-6, 1999 : proceedings / Larry Carter, Jeanne Ferrante (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - XII, 500 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1863)

"... the twelfth Workshop on Laguages and Compilers for Parallel Computing ..." --> predgovor
ISBN 3-540-67858-1
a) računalništvo b) računalniški jeziki c) Java d) prevajalniki e) vzporedno programiranje f) transformacije g) modeli h) zborniki

519.681/.682(061.3)
COBISS-ID 22806277

89.
        LANGUAGES, compilers, and run-time systems for scalable computers : 5th international workshop, LCR 2000, Rochester, NY, USA, May 25-27, 2000 : selected papers / Sandhya Dwarkadas (ed.). - Berlin : Springer, 2000. - VIII, 299 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1915)

"... the fifth Workshop on Languages, Compilers, and Run-Time Systems for Scalable Computers ... --> predgovor
ISBN 3-540-41185-2
a) računalništvo b) analize prevajalnikov c) meta programiranje d) statične analize e) sinhronizacija f) DSM - Distributed Shared Memory g) heterogeno programiranje h) zborniki

519.681/.682(061.3)
COBISS-ID 22831621

90.
LERDORF, Rasmus
        PHP pocket reference / Rasmus Lerdorf. - Beijing : O'Reilly, 2000. - VI, 114 str. ; 18 cm. - (Web scripting)

ISBN 1-56592-769-9 (broš.)
a) PHP (Computer program language) b) računalništvo c) programski jeziki d) vgrajeni skriptni jeziki e) PHP f) dinamično kreiranje g) Web strani h) priročniki

519.682:681.324
COBISS-ID 22839557

91.
LIBERTY, Jesse
        XML Web documents from scratch / Jesse Liberty and Mike Kraley. - Indianapolis : Que, 2000. - VI, 272 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Jesse Liberty's from scratch programming series)

Kazalo
ISBN 0-7897-2316-6
a) XML (Document markup language) b) računalništvo c) označevalni jeziki d) XML eXtensible Markup Language e) Web dokumenti f) shranjevanje g) razpoznavanje h) upodabljanje i) upravljanje j) XHTML k) HTML l) transformacija z XSL m) XSL - eXtensible Stylesheet Language n) priročniki

519.681
COBISS-ID 22706949

92.
        LINUX in a nutshell : a desktop quick reference / Ellen Siever ... . - 3rd ed. - Beijing : O'Reilly, 2000. - XV, 797 str. : ilustr. ; 23 cm

Kazalo
ISBN 0-596-00025-1 ISBN 1-565-92025-1 !
a) Linux b) Operating systems (Computers) c) računalništvo d) operacijski sistemi e) Linux f) računalniške mreže g) priročniki

681.3.066
COBISS-ID 22837509

93.
        LINUX z namizjem KDE : priročnik za delo z operacijskim sistemom Linux / Srdjan Cvjetović ... . - Ljubljana : Pasadena, 2000. - XII, 432 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
- - Linux z namizjem KDE . - 2 optična diska (CD-ROM-a) ; 12 cm
Nasl. s CD-ROM-a
ISBN 961-6361-00-7
a) Linux (operacijski sistem) - Priročniki b) računalništvo c) operacijski sistemi d) Linux e) KDE namizno okolje f) KDE - K Desktop Environment g) priročniki

681.3.066
COBISS-ID 108848128

94.
LIPOVSKI, G. Jack
        Embedded microcontroller interfacing for M.CORE systems / G. Jack Lipovski. - San Diego : Academic Press, cop. 2000. - XVI, 438 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Academic Press series in engineering)

Kazalo
- - Embedded microcontroller interfacing for M.CORE systems . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
Nasl. s CD-ROM-a
ISBN 0-1245-1832-X
a) Microcomputers b) Computer interfaces c) računalništvo d) strojna oprema e) mikroračunalniki f) arhitektura g) programiranje h) programski jeziki i) C j) C++ k) operacijski sistemi l) računalniški vmesniki m) vgrajene I/O naprave n) komunikacijski sistemi o) pregledno delo

681.3-181.4
COBISS-ID 22622469

95.
MANN, Scott, 1958-
        Linux system security : an administrator's guide to open source security tools / Scott Mann and Ellen L. Mitchell. - Upper Saddle River : Prentice Hall, cop. 2000. - XXXVII, 564 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Prentice Hall series in computer networking and distributed systems)

Kazalo
ISBN 0-13-015807-0
a) Linux b) Operating systems (Computers) c) Computer security d) Operating systems (Computers) e) računalništvo f) operacijski sistemi g) Linux h) varnost i) zanesljivost j) nadzorovanje varnosti k) priročniki

681.3.066.004.4
COBISS-ID 22837253

96.
MARTIN, Mindy C.
        Programming Collaborative Web Applications with Microsoft Exchange 2000 server / Mindy Martin. - Redmond, Washington : Microsoft Press, 2000. - XLVI, 856 str. ; 23 cm. - (Microsoft programming series)

Kazalo
- - Programming Collaborative Web Applications with Microsoft Exchange 2000 server . - 1 optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
ISBN 0-7356-0772-9
a) računalništvo b) programiranje c) računalniške mreže d) Internet e) izmenjevalni sistemi f) programska oprema g) Microsoft Exchange 2000 server h) Windows 2000 i) spletne strani j) aplikacije k) priročniki

681.324.06
COBISS-ID 45365761

97.
        MATHEMATICAL foundations of computer science 2000 : 25th international symposium, MFCS 2000, Bratislava, Slovakia, August 28 - September 1, 2000 : proceedings / Mogens Nielsen, Branislav Rovan (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - XIII, 710 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1893)

"... 25th Symposium on Mathematical Foundations of Computer Science ..." --> predgovor
ISBN 3-540-67901-4
a) računalništvo b) matematične raziskave c) $Đpi$ račun d) grupe e) abstraktni podatki f) algoritmi g) XML slovnica h) diagrami odločitev i) $Đmu$ račun j) sinteze k) zborniki

519.681:519.85(061.3)
COBISS-ID 22799365

98.
        MATHEMATICS of program construction : 5th international conference, MPC 2000, Ponte de Lima, Portugal, July 3-5, 2000 : proceedings / Roland Backhouse, Jose Nuno Oliveira (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - VII, 255 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1837)

"This volume contains the proceedings of MPC 2000, the fifth International Conference on Mathematics of Program Construction ..." --> predgovor
ISBN 3-540-67727-5
a) računalništvo b) matematične metode c) integrirano programiranje d) kvantno programiranje e) preskušanje programov f) formalne metode g) zborniki

519.681:519.85(061.3)
COBISS-ID 22794757

99.
        MEDICAL data analysis : first international symposium, ISMDA 2000, Frankfurt, Germany, September 29-30, 2000 : proceedings / Rudiger W. Brause, Ernst Hanisch, (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - XI, 316 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1933)

"... first Symposium on Medical Data Analysis ..." --> predgovor. - Bibliografija pri vsakem prispevku. - Kazalo
ISBN 3-540-41089-9
a) računalništvo b) medicinska informatika c) medicinska statistika d) Bayesova omrežja e) podporni sistemi f) nevronske mreže g) strojno učenje h) zajemanje podatkov i) analize podatkov j) genetika k) fuzzy algoritmi l) zborniki

659.2:681.3:61(061.3)
COBISS-ID 15383079

100.
MELONI, Julie C.
        PHP essentials / Julie C. Meloni. - Roseville : Prima, cop. 2000. - XVII, 363 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-7615-2729-X
a) PHP (Computer program language) b) Web sites - Design c) računalništvo d) označevalni jeziki e) PHP 4 f) Linux okolje g) Web strani h) Web dokumenti i) baze podatkov j) upravljanje baz k) priročniki

519.682:681.324
COBISS-ID 22838533

101.
        MICROSOFT Windows 2000 security technical reference. - Redmond, Washington : Microsoft Press, 2000. - XIX, 582 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo
ISBN 0-7356-0858-X
a) Microsoft Windows (Computer file) b) Computer security c) računalništvo d) operacijski sistemi e) Windows 2000 f) varnost g) zanesljivost h) Windows NT 4.0 i) kriptografija j) šifriranje k) priročniki

681.3.066.004.4
COBISS-ID 22842373

102.
        MOBILE agents for telecommunication applications : second international workshop, MATA 2000, Paris, France, September 18-20, 2000 : proceedings / Eric Horlait (ed.). - Berlin : Springer, 2000. - IX, 269 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1931)

ISBN 3-540-41069-4
a) računalništvo b) računalniške komunikacije c) telekomunikacije d) omrežja e) aplikacije f) upravljanje omrežij g) arhitektura mrež h) metodologije i) aktivne mreža j) zborniki

681.324(061.3)
COBISS-ID 22762757

103.
MRHAR, Peter
        Delphi : zvijače in nasveti / Peter Hribar. - Nova Gorica : Flamingo, 2000. - 115 str. : graf. prik. ; 21 cm

Peter Hribar je psevdonim. - Kazalo
ISBN 961-6176-46-3
a) Delphi (programski jezik) - Priročniki b) računalništvo c) programski jeziki d) Delphi e) Windows okolje f) sistemski ukazi g) programska okna h) oblikovanje i) grafika j) programske zvijače k) priročniki

519.682
COBISS-ID 2980403

104.
MRHAR, Peter
        Spoznajmo Delphi 5.0 / Peter Hribar. - 2. dopolnjena izd. - Nova Gorica : Flamingo, 2000. - 211 str. ; 30 cm

ISBN 961-6176-44-7
a) Računalniški programi - Delphi (programski jezik) b) računalništvo c) programski jeziki d) Delphi 5.0 e) Windows okolje f) Turbo Pascal g) programiranje h) priročniki

519.682
COBISS-ID 8831543

105.
        MULTIPLE classifier systems : first international workshop, MCS 2000, Cagliari, Italy, June 21-23, 2000 : proceedings / Josef Kittler, Fabio Roli (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - XII, 404 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1857)

"... proceedings of the First International Workshop on Multiple Classifier Systems, June 21-23, 2000 ..." --> predgovor. - Kazalo
ISBN 3-540-67704-6
a) Machine learning - Congresses b) Neural networks (Computer science) - Congresses c) Pattern perception - Congresses d) računalništvo e) klasifikacijski sistemi f) strojno učenje g) pravila h) matematične osnove i) klasifikacijske kombinacije j) načrtovanje k) aplikacije l) zborniki

519.684:005(061.3)
COBISS-ID 22809349

106.
MUSCIANO, Chuck
        HTML and XHTML, the definitive guide / Chuck Musciano and Bill Kennedy. - 4th ed. - Beijing : O'Reilly, 2000. - XVIII, 660 str. : ilustr. ; 24 cm

Ovojni nasl.: HTML & XHTML, the definitive guide. - Kazalo
ISBN 0-596-00026-X
a) HTML (Document markup language) b) XHTML (Document markup language) c) računalništvo d) programski jeziki e) označevalni jeziki f) XHTML g) HTML h) Web strani i) Web dokumenti j) načrtovanje k) izdelava l) priročniki

519.682
COBISS-ID 22838277

107.
        NETWORK-based parallel computing : communication, architecture and applications : 4th international workshop, CANPC 2000, Toulouse, France, January 8, 2000 , proceedings / Babak Falsafi, Mario Lauria (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - X, 178 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1797)

"... this fourth Workshop on Communication, Architecture and Applications for Network-Based Parallel Computing ..." --> predgovor
ISBN 3-540-67879-4
a) računalništvo b) računalniške mreže c) vzporedno programiranje d) razvoj programa e) REXEC - Remote E Xecution Environment for Clusters f) mrežni povezovalniki g) arhitektura povezovalnikov h) vmesniki i) zborniki

681.324:519.681(061.3)
COBISS-ID 22802181

108.
NEVELN, Bob
        LINUX assembly language programming / Bob Neveln. - Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall PTR, 2000. - XVI, 249 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 CD-ROM. - (Prentice Hall PTR open source technology series)

Kazalo
ISBN 0-13-087940-1
a) Linux b) Assembler language (Computer program language) c) računalništvo d) programiranje e) zbirni jeziki f) X86 jezik g) Linux okolje h) priročniki

519.682
COBISS-ID 22840069

109.
NIELSEN, Michael A.
        Quantum computation and quantum information / Michael A. Nielsen & Isaac L. Chuang. - Cambridge : Cambridge University Press, 2000. - XXV, 676 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo
ISBN 0-521-63235-8 ISBN 0-521-63503-9 (broš.)
a) Quantum logic b) Quantum computers c) računalništvo d) kvantna teorija e) aplikacije f) informatika g) informacijski procesi h) algoritmi i) kvantna mehanika j) vezja k) transformacije l) računalniki m) prgledno delo

681.3:530.145.004.14
COBISS-ID 22667013

110.
        OPEN hypermedia systems and structural computing : 6th international workshop, OHS-6, 2nd international workshop, SC-2, San Antonio, Texas, USA, May 30 - June 3, 2000 : proceedings / Siegfried Reich, Kenneth M. Anderson (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - VIII, 183 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1903)

"... proceedings for the sixth Workshop on Open Hypermedia Systems (OHS6) and the second Workshop on Structural Computing (SC2) ..." --> predgovor
ISBN 3-540-41084-8
a) računalništvo b) strukturno programiranje c) hipermedijski sistemi d) hipertekst e) standardizacija f) Web strani g) vmesniki h) načrtovanje i) zborniki

519.681(061.3)
COBISS-ID 22783237

111.
PACIFIC Rim International Conference on Artificial Intelligence (6 ; 2000 ; Melbourne)
        PRICAI 2000 : topics in artificial intelligence : proceedings / 6th Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence, Melbourne, Australia, August 28 - September 1, 2000 ; Riichiro Mizoguchi, John Slaney (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - XX, 835 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1886. Lecture notes in artificial intelligence)

ISBN 3-540-67925-1
a) računalništvo b) umetna inteligenca c) logika d) logično programiranje e) ojačano učenje f) strojno učenje g) odkrivanje znanja h) Bayesianove mreže i) avtonomni agenti j) genetski algoritmi k) genetsko programiranje l) nevronske mreže m) robotika n) obdelava slik o) prepoznavanje vzorcev p) naravni jeziki q) Web tehnologija r) inteligentni sistemi s) zborniki

681.327.12:159.95(061.3)
COBISS-ID 22810885

112.
PACIFIC Rim International Workshop on Multi-Agents (3 ; 2000 ; Melbourne)
        Design and applications of intelligent agents : proceedings / third Pacific Rim International Workshop on Multi-Agents, PRIMA 2000, Melbourne, Australia, August 28-29, 2000 ; Chengqi Zhang, Von-Wun Soo (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - X, 181 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1881. Lecture notes in artificial intelligence)

ISBN 3-540-67911-1
a) računalništvo b) inteligentni sistemi c) agenti d) pogoji e) učenje f) pogajanja g) arhitektura h) specifikacije i) dodeljevanje j) zborniki

681.324:007.52(061.3)
COBISS-ID 22738693

113.
        PARALLEL problem solving from nature - PPSN VI : 6th international conference, Paris, France, September 18-20, 2000 : proceedings / Marc Schoenauer ... (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - XXI, 914 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1917)

"... proceedings of the sixth International Conference on Parallel Problem Solving from Nature ..." --> predgovor. - Bibliografija pri vsakem prispevku. - Kazalo
ISBN 3-540-41056-2
a) računalništvo b) paralelno procesiranje c) razvojni algoritmi d) analize e) teorija f) genetsko programiranje g) aplikacije h) strojno učenje i) klasifikacijski sistemi j) metafore k) zborniki

681.3.012:575(061.3)
COBISS-ID 15352103

114.
PEČENKO, Nikolaj
        Moj prvi PC, računalnik podjetja Jerovšek Computers : navodila za uporabo računalnika / Nikolaj Pečenko. - 2., spremenjena in dopolnjena izd. - Ljubljana : Pasadena, 2000 (Ljubljana : Hren). - IV, 101 str. : ilustr. ; 24 cm

Podnasl. na ov.: Vse, kar si začetnik želi vedeti o osebnem računalniku, Windows 98 in internetu
ISBN 961-6065-94-7
a) Osebni računalniki - Priročniki b) Windows 98 (operacijski sistem) - Priročniki c) Internet (računalniško omrežje) - Priročniki d) računalništvo e) osebni računalnik f) PC g) sestavni deli h) operacijski sistemi i) namestitev j) Internet k) večpredstavnost l) tiskanje m) priročniki

681.3-181.4
COBISS-ID 107676928

115.
PETERSON, Timothy
        Microsoft OLAP unleashed / Timothy Peterson, James Pinkelman, et al. - 2nd ed. . - Indianapolis : Sams, cop. 2000. - XXIV, 949 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
- - Microsoft OLAP unleashed . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
Nasl. s CD-ROM-a
ISBN 0-672-31671-4
a) OLAP technology b) Microsoft software c) računalništvo d) OLAP - OnLine Analytical Processing e) SQL Server 7.0 f) programiranje strežnika g) baze podatkov h) iskanje podatkov i) generiranje znanja j) poizvedovalni analizatorji k) OLAP tehnologije l) priročniki

659.2:681.3
COBISS-ID 22839045

116.
        PRINCIPLES and practice of constraint programming - CP 2000 : 6th international conference, CP 2000, Singapore, September 18-21, 2000 : proceedings / Rina Dechter (ed.). - Berlin : Springer, 2000. - XII, 556 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1894)

"... the sixth International Conference on Principles and Practice of Constraint Programming ... --> predgovor
ISBN 3-540-41053-8
a) računalništvo b) programiranje z omejitvami c) CBA - Constrain Based Agent d) širjenje omejitev e) programski jeziki f) aplikacije g) prepoznavanje h) avdiovizualni vzorci i) uporabniški vmesniki j) konstrukcija k) časovne omejitve l) Allenova algebra m) zborniki

519.681(061.3)
COBISS-ID 22763525

117.
        PRODUCT focused software process improvement : second international conference PROFES 2000, Oulu, Finland, June 20-22, 2000 : proceedings / Frank Bomarius, Markku Oivo (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - XI, 426 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1840)

"The 2nd International Conference on Product Focused Software Process Improvement ..." --> predgovor. - Kazalo
ISBN 3-540-67688-0
a) Software engineering - Congresses b) računalništvo c) programska oprema d) SPI - Software Process Improvement e) modeliranje f) meritve g) prenosi izboljšav h) izkušnje v industriji i) metode j) orodja k) zborniki

681.3.06.004.67(061.3)
COBISS-ID 22808581

118.
        QUALITY of future internet services : first COST 263 international workshop, QofIS 2000, Berlin, Germany, September 25-26, 2000 : proceedings / Jon Crowcroft, James Roberts, Mikhail I. Smirnov (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - XI, 368 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1922)

Bibliografija pri vsakem prispevku
ISBN 3-540-41076-7
a) računalništvo b) računalniške mreže c) Internet usluge d) kakovost uslug e) uvrščanje f) razvrščanje g) TCP h) transportni inženiring i) zborniki

681.324.001.893(061.3)
COBISS-ID 22769413

119.
        RECENT advances in intrusion detection : third international workshop, RAID 2000, Toulouse, France, October 2-4, 2000 : proceedings / Herve Debar, Ludovic Me, S. Felix Wu (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - X, 225 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1907)

ISBN 3-540-41085-6
a) računalništvo b) računalniški sistemi c) računalniške mreže d) varnostni ukrepi e) motnje f) vdori g) odkrivanje motenj h) tehnologije detekcij i) zborniki

681.324.004.5(061.3)
COBISS-ID 22759173

120.
        RECENT advances in parallel virtual machine and message passing interface : 7th European PVM/MPI Users' Group Meeting, Balatonfured, Hungary, September 10-13, 2000 : proceedings / Jack Dongarra, Peter Kacsuk, Norbert Podhorszki (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - XV, 364 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1908)

ISBN 3-540-41010-4
a) računalništvo b) paralelni navidezni stroji c) prenos sporočil d) heterogeni sistemi e) komunikacije f) MPI - Message Passing Interface g) algoritmi h) diagrami i) grafi j) prepoznavanje slik k) porazdelejni sistemi l) aplikacije m) znanost n) inženiring o) zborniki

519.688(061.3)
COBISS-ID 22812421

121.
        RECENT trends in algebraic development techniques : 14th international workshop, WADT '99, Chateau de Bonas, September 15-18, 1999 : selected papers / Didier Bert, Christine Choppy, Peter Mosses (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - X, 476 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1827)

"... the 14th International Workshop on Algebraic Development Techniques ..." --> predgovor
ISBN 3-540-67898-0
a) računalništvo b) pomnilniški modeli c) preverjanje d) PVS - Prototype Verification System e) programski jeziki f) metodologije g) specifikacijski jeziki h) CASL - Common Algebraic Specification Language i) verjetnostni avtomati j) zborniki

519.85(061.3)
COBISS-ID 22764805

122.
        REFLECTION and software engineering / Walter Cazzola, Robert J. Stroud, Francesco Tisato (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - X, 227 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1826)

ISBN 3-540-67761-5
a) Software engineering b) Object-oriented methods (Computer science) c) računalništvo d) programska oprema e) programski inženiring f) razvoj g) prilagodljivost h) dinamične aplikacije i) zborniki

681.3.06(061.3)
COBISS-ID 22804485

123.
        RESEARCH and advanced technology for digital libraries : 4th European conference, ECDL 2000, Lisbon, Portugal, September 18-20, 2000 : proceedings / Jose Borbinha, Thomas Baker (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - XVII, 513 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1923)

"... the fourth European Conference on Research and Advanced Technology for Digital Libraries ..." --> predgovor
ISBN 3-540-41023-6
a) računalništvo b) digitalne knjižnice c) optično prepoznavanje d) digitalno gradivo e) iskanje informacij f) Meta baze g) multimedija h) uporabniški vmesniki i) internet katalogi j) zborniki

681.3.01:025(061.3)
COBISS-ID 22759685

124.
        REWRITING techniques and applications : 11th international conference, RTA 2000, Norwich, UK, July 2000 : proceedings / Leo Bachmair (ed.). - Berlin : Springer, 2000. - X, 273 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1833)

"This volume contains the proceedings of the 11th International Conference on Rewriting Techniques and Applications ..." --> predgovor
ISBN 3-540-67778-X
a) računalništvo b) ponovno zapisovanje c) logika d) sistemi zapisovanja e) Brujinova notacija f) sistemi zapisovanja g) zborniki

681.3.07(061.3)
COBISS-ID 22802437

125.
RIZZO, Thomas
        Programming Microsoft Outlook and Microsoft Exchange / Thomas Rizzo. - 2nd ed. - Redmond, Washington : Microsoft Press, 2000. - XXV, 1024 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Microsoft programming series)

Kazalo
- - Programming Microsoft Outlook and Microsoft Exchange . - 1 optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
ISBN 0-7356-1019-3
a) računalništvo b) programska oprema c) Outlook 2000 d) Exchange Server 2000 e) aplikacije f) programiranje g) priročniki

681.324.06
COBISS-ID 45363713

126.
ROBOT Soccer World Cup (3 ; 1999 ; Stockholm)
        RoboCup-99 / Robot Soccer World Cup III ; Manuela Veloso, Enrico Pagello, Hiroaki Kitano (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - XIV, 802 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1856. Lecture notes in artificial intelligence)

"... held July 27 to August 6, 1999 ... in Stockholm ..." --> predgovor
ISBN 3-540-41043-0
a) računalništvo b) umetna inteligenca c) robotika d) zmagovalne ekipe e) znanstven izziv f) skupinsko delo g) roboti h) učenje i) ovrednotenje j) simulacije k) igranje nogometa l) igralne ekipe m) simulacija ekip n) zborniki

007.52:796.332(061.3)
COBISS-ID 22791941

127.
SCANDINAVIAN Workshop on Algorithms Theory (7 ; 2000 ; Bergen)
        Algorithm theory - SWAT 2000 : proceedings / 7th Scandinavian Workshop on Algorithms Theory, Bergen, Norway, July 5-7, 2000 ; Magnus M. Halldorsson (ed.). - Berlin : Springer, 2000. - XI, 564 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1851)

ISBN 3-540-67690-2
a) računalništvo b) teorija algoritmov c) strukture podatkov d) dinamične razdelitve e) algoritmi grafov f) on-line g) aproksimacijski algoritmi h) računalniška geometrija i) načrtovanje omrežij j) zborniki

519.688(061.3)
COBISS-ID 22793989

128.
        SEMANTICS, applications, and implementation of program generation : international conference, SAIG 2000, Montreal, Canada, September 20, 2000 : proceedings / Walid Taha (ed.). - Berlin : Springer, 2000. - VIII, 229 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1924)

"... Workshop on Semantics, Applications, and Implementation of Program Generation ..." --> predgovor
ISBN 3-540-41054-6
a) računalništvo b) računalniški programi c) avtomatska izdelava d) semantika e) aplikacije f) implementacije g) razvoj h) programski jeziki i) prevajalniki j) zborniki

519.682(061.3)
COBISS-ID 22764037

129.
SHIH, Randy H.
        Parametric modeling with mechanical desktop 4 : / text by Randy H. Shih ; multimedia CD by Jack Zecher. - Mission : Schroff Development, cop. 1999. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 30 cm

Dodatek k nasl. na ov.
- - Parametric modeling with mechanical desktop : multimedia tutorial. - Version 4. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
Nasl. s CD-ROM-a
ISBN 1-585-03013-9
a) računalništvo b) programska oprema c) Mechanical Desktop 4 d) inženirsko načrtovanje e) 3 D načrtovanje f) strojništvo g) parametrično modeliranje h) priročniki

681.3.06:621.8
COBISS-ID 22552325

130.
        SOFTWARE reuse : advances in software reusability : 6th international conference, ICSR-6, Vienna, Austria, June 27-29, 2000 : proceedings / William B. Frakes (ed.). - Berlin : Springer, 2000. - XI, 450 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1844)

Kazalo
ISBN 3-540-67696-1
a) Computer software - Reusability - Congresses b) računalništvo c) programska oprema d) ponovna uporaba e) formalni jeziki f) objektno orientirane metode g) poslovno modeliranje h) načrtovanje vzorcev i) zborniki

681.3.06(061.3)
COBISS-ID 22809093

131.
ŠULER, Aleš
        Spoznajmo FrontPage 2000 : naj ostane preprosto! / Aleš Šuler. - 1. izd. - Šempeter pri Gorici : Flamingo, 2000. - 57 str. : ilustr. ; 27 cm. - (KnowWare)

Ov. naslov
ISBN 961-6176-45-5
a) računalništvo b) programska oprema c) Front Page 2000 d) elektronsko založništvo e) spletne strani f) domače strani g) oblikovanje h) načrtovanje i) priročniki

681.3.06
COBISS-ID 438984

132.
ŠULER, Aleš
        Visual Basic 5.0/6.0 : Zvijače in nasveti / Aleš Šuler. - Šempeter pri Gorici : Flamingo, 2000. - 129 str. ; 30 cm

Nasl. na ov.: Microsoft Visual Basic
ISBN 961-6176-42-0
a) računalništvo b) programski jeziki c) Visual Basic d) Windows okolje e) objektno orientirano programiranje f) priročniki

519.682
COBISS-ID 8373652

133.
        THEOREM proving in higher order logics : 13th international conference, TPHOLs 2000, Portland, OR, USA, August 14-18, 2000 : proceedings / Mark Aagaard, John Harrison (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - IX, 533 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1869)

"This volume is the proceedings of the 13th International Conference on Theorem Proving in Higher Order Logics ..." --> predgovor
ISBN 3-540-67863-8
a) računalništvo b) dokazovanje teoremov c) logika višjega reda d) programiranje e) programski jeziki f) HOL - High Ordel Logic g) informacijski protokoli h) preverjanje algoritmov i) optimizacije j) INTEL IA-64 k) zborniki

519.68:519.85(061.3)
COBISS-ID 22800901

134.
        THEORETICAL computer science : exploring new frontiers of theoretical informatics : intermational conference IFIP TCS 2000, Sendai, Japan, August 17-19, 2000 : proceedings / Jan van Leeuwen ... (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - XV, 630 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1872)

Kazalo
ISBN 3-540-67823-9
a) Computer science - Congresses b) računalništvo c) računalniška znanost d) teoretična informatika e) algoritmi f) kompleksnost g) modeli programiranja h) logika i) semantika j) specifikacije k) preverjanje l) zborniki

519.681(061.3)
COBISS-ID 22804229

135.
        THEORY and application of diagrams : first international conference, Diagrams 2000, Edinburgh, Scotland, UK, September 1-3, 2000 : proceedings / Michael Anderson, Peter Cheng, Volker Haarslev (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - XII, 504 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1889. Lecture notes in artificial intelligence)

Hrbtni nasl.: Diagrams 2000, theory and application of diagrams. - Kazalo
ISBN 3-540-67915-4
a) Graphic methods - Congresses b) Visual communication - Congresses c) Computer graphics - Congresses d) računalništvo e) teorija diagramov f) aplikacije g) logika h) vizualni jeziki i) diagramske predstavitve j) Venn-Eulerjevi diagrami k) komuniciranje z diagrami l) zborniki

681.3.012.003.63(061.3)
COBISS-ID 22811909

136.
THIERAUF, Thomas
        The computational complexity of equivalence and isomorphism problems / Thomas Thierauf. - Berlin : Springer, 2000. - VIII, 135 str. ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1852)

Kazalo
ISBN 3-540-41032-5
a) Isomorphisms (Mathematics) - Data processing b) Computational complexity - Data processing c) računalništvo d) računska zahtevnost e) izomorfizni problemi f) obdelave podatkov g) Booleanove enačbe h) FNI - Formula non Isomorphism i) FI - Formula Isomorphism j) algoritmi k) programi razvejitve l) pregledno delo

519.681
COBISS-ID 22738949

137.
TRAVIS, Brian E.
        XML and SOAP programming for BizTalk servers / Brian E. Travis. - Redmond, Washington : Microsoft Press, 2000. - XXI, 428 str. ; 23 cm. - (Microsoft programming series)

Kazalo
- - XML and SOAP programming BizTalk servers . - 1 optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
ISBN 0-7356-1126-2
a) računalništvo b) programski jeziki c) dokumentacijski označevalni jeziki d) XML e) informacijska omrežja f) Internet g) spletne strani h) Worl Wide Web i) BizTalk strežniki j) priročniki

519.682:681.324
COBISS-ID 45362689

138.
        TRENDS in distributed systems : towards a universal service market : third international IFIP/GI working conference, USM 2000, Munich, Germany, September 12-14, 2000 : proceedings / Claudia Linnhoff-Popien, Heinz-Gerd Hegering (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - XI, 339 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1890)

Hrbtni nasl.: USM 2000. - Kazalo
ISBN 3-540-41024-4
a) Electronic data processing - Distributed processing - Congresses b) računalništvo c) porazdeljeni sistemi d) elektronske obdelave podatkov e) storitveno tržišče f) avkcija g) izmenjave h) kakovosti storitev i) upravljanje storitev j) zborniki

658.6/659.2:681.3(061.3)
COBISS-ID 22813445

139.
UNIFIED modeling language
        UML 2000 - the unified modeling language : advancing the standard : third international conference, York, UK, October 2-6, 2000 : proceedings / Andy Evans, Stuart Kent, Bran Selic (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - XIV, 572 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1939)

ISBN 3-540-41133-X
a) računalništvo b) združljivi modelni jeziki c) orientirano omejeni jeziki d) interaktivni sistemi e) Meta modeliranje f) metodologije g) OCL - Object Constrain Language h) zborniki

519.682(061.3)
COBISS-ID 22747397

140.
        VIRTUAL worlds : second international conference, VW 2000, Paris, France, July 5-7, 2000 : proceedings / Jean-Claude Heudin (ed.). - Berlin : Springer, 2000. - XI, 314 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1834. Lecture notes in artificial intelligence)

ISBN 3-540-67707-0
a) računalništvo b) navidezni svet c) navidezna resničnost d) tehnologije e) organizacija f) vizualizacija g) animacija h) 3D predstavitve i) zborniki

681.3.087:159.95(061.3)
COBISS-ID 22794501

141.
WANG, Wallace
        Microsoft Office 2000 za Windows za telebane / Wallace Wang, Roger C. Parker ; . - Ljubljana : Pasadena, 2000 (Ljubljana : Hren grafika). - XVI, 429 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Microsoft Office 2000 for Windows for dummies. - Kazalo
ISBN 961-6065-96-3
a) Microsoft Office for Windows (računalniški program) b) računalništvo c) programska oprema d) Office 2000 e) Word 2000 f) Excel 2000 g) PowerPoint 2000 h) OutLook 2000 i) Access 2000 j) Publisher 2000 k) PhotoDraw l) priročniki

681.3.06
COBISS-ID 108378624

142.
WILSON, Scott J.
        Director 8 and lingo : inside macromedia / Scott J. Wilson, Richard Salvatierra. - Africa : OnWord Press, Thomson Learning, cop. 2001. - XX, 636 str., 8 str. barvnih pril. : ilustr. ; 24 cm. - (Macromedia series)

Kazalo
- - Director 8 and lingo . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
Nasl. s CD-ROM-a
ISBN 0-7668-2008-4
a) računalništvo b) programski jeziki c) Director d) Lingo e) multimedijski sistemi f) makromedia g) Web založništvo h) priročniki

519.682
COBISS-ID 22635269

143.
WITTIG, Hartmut
        Intelligent media agents : key technology for interactive television, multimedia and Internet applications / Hartmut Wittig ; . - 1st ed. - Braunschweig ; Wiesbaden : Vieweg, 1999. - XIX, 176 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Multimedia engineering)

Bibliografija: str. 140-151. - Kazalo
ISBN 3-52805-706-8
a) Interactive television b) Intelligent agents (Computer software) c) računalništvo d) komunikacije e) računalniške mreže f) širokopasovne mreže g) hitri prenosi h) interaktivna televizija i) televizijski sistemi j) inteligentni agenti k) MORSE - Movie Recommendation System l) uporabniški profili m) multimedijski standardi n) DAVIC - Digital Audio-Visual Council o) DVB - Digital Video Broadcasting p) multimedija q) Internet aplikacije r) pregledno delo

681.323/.324
COBISS-ID 22581253

144.
WOLFF, Doug
        Mechanical Desktop 4.0 quick reference / Doug Wolff. - New York : McGraw-Hill, 2000. - IX, 366 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-07-135334-8
a) Mechanical desktop b) Engineering graphics c) Engineering design - Data processing d) računalništvo e) programska oprema f) Mechanical Desktop 4.0 g) 3D načrtovanje h) strojništvo i) ukazi j) priročniki

681.3.06:621.8
COBISS-ID 22585861

145.
YOUNG, Michael J.
        XML step by step / Michael J. Young. - Redmond, Washington : Microsoft Press, 2000. - XIV, 382 str. : graf. prikazi ; 23 cm. - (Hands-on self-study kit)

Kazalo
- - XML step by step . - 1 optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
ISBN 0-7356-1020-7
a) računalništvo b) programski jeziki c) XML - Extensible Markup Language d) označevalni jeziki e) hipertekst dokumenti f) računalniške mreže g) Web dokumenti h) priročniki

519.682
COBISS-ID 45362945


53 FIZIKA.


146.
        ADVANCED physics / editor Jonathan Ling ; autors Wendy Brown ... . - Burnt Hill ; Harlow ; Essex : Longman, 1995. - VIII, 723 str. : ilustr. ; 27 cm

ISBN 0-582-35596-6
a) Physics b) Fizika c) fizika d) mehanika e) nihanje f) materiali g) valovanje h) atomska fizika i) radioaktivnost j) učbeniki

53(075.8)
COBISS-ID 2074644

147.
AL Naib, S. K.
        Applied hydraulics, hydrology and environmental engineering / S. K. Al Naib. - . - 152 str. : ilustr. ; 30 cm

Nadaljevanje dela: Fluid mechanics, hydraulics and environmental engineering. - Kazalo
ISBN 1-874536-05-8
a) Hydraulics - Problems, exercises, etc b) Fluid mechanics - Problems, exercises, etc c) Environmental engineering - Problems, exercises, etc d) Hydraulic engineering - Problems, exercises, etc e) fizika f) mehanika tekočin g) hidrologija h) ekološka tehnologija i) aplikacije j) morski valovi k) cevovodi l) talna voda m) modeli n) namakalne naprave o) naloge p) rešitve q) učbeniki

532.3(075.8)(076.3)
COBISS-ID 22643717

148.
AL Naib, S. K.
        Fluid mechanics, hydraulics and environmental engineering / S. K. Al Naib. - Essex : Department of Civil Engineering, University of East London, 1997. - 148 str. : ilustr. ; 30 cm

Kazalo
ISBN 1-8745-3605-8 ISBN 1-874536-06-6 ! (napačno)
a) Hydraulics - Problems, exercises, etc b) Fluid mechanics - Problems, exercises, etc c) Environmental engineering - Problems, exercises, etc d) fizika e) mehanika tekočin f) hidrologija g) ekološka tehnologija h) aplikacije i) cevovodi j) turbine k) vodni stroji l) naloge m) rešitve n) učbeniki

532.3(075.8)(076.3)
COBISS-ID 22646789

149.
BHUSHAN, Bharat
        Mechanics and reliability of flexible magnetic media / Bharat Bhushan. - 2nd ed. - New York : Springer, 2000. - XVI, 636 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-387-98936-6
a) tehnična akustika b) magnetni aparati c) zapisovanje zvoka d) reprodukcija zvoka e) magnetni trakovi f) magnetni diski g) PET substrati h) PET PolyEthylen Terephthalate i) fizikalne osnove j) fizikalne lastnosti k) kemijske lastnosti l) viskoznost m) elastičnost n) zanesljivost trakov o) zanesljivost diskov p) pregledno delo

534.852
COBISS-ID 22299397

150.
BRANSDEN, B. H., 1926-
        Quantum mechanics / B.H. Bransden and C.J. Joachain. - 2nd ed. - Harlow : Prentice Hall, 2000. - XIV, 803 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 787-788. - Kazalo
ISBN 0-582-35691-1
a) Quantum theory b) Quantum theory c) fizika d) kvantna mehanika e) kvantna teorija f) Schroedingerjeva enačba g) aproksimacijske metode h) kvantnai sistemi i) interakcije j) kvantna statistika k) relativistična kvantna mehanika l) učbeniki

530.14
COBISS-ID 22588933

151.
        DIFFUSION in semiconductors and non-metallic solids. Subvol. B1, Diffusion in non-metallic solids (part 1) without volume Diffusion in oxides / editor D. L. Beke ; authors C. E. Allen ... . - Berlin : Springer, cop. 1999. - 1 zv. (loč. pag.) : graf. prikazi ; 28 cm + 1 CD-ROM. - (Numerical data and functional relationships in science and technology. New series. Group 3. Condensed matter ; vol. 33)

Na vrhu nasl. str.: Landolt-Bornstein
ISBN 3-540-62391-4
a) fizika trdne snovi b) nekovinski polprevodniki c) difuzija d) tabele e) grafi f) priročniki

539.219.3:621.315.59
COBISS-ID 22574597

152.
GAD-el-Hak, Mohamed
        Flow control : passive, active, and reactive flow management / Mohamed Gad-el-Hak. - Cambridge : Cambridge University Press, 2000. - XX, 421 str., <4> str. pril. : ilustr. ; 26 cm

Kazalo
ISBN 0-5217-7006-8
a) Fluid mechanics b) fizika c) dinamika fluidov d) koherentne strukture e) krmiljenje pretoka f) pretoki fluidov g) Reynoldsovi efekti h) aerodinamika vozil i) kontrola pretoka j) zmanjševanje upora k) zboljšanje zgorevanja l) pregledno delo

532.517
COBISS-ID 22637317

153.
JOU, David
        Extended irreversible thermodynamics / D. Jou, J. Casas-Vazquez, G. Lebon. - 2nd rev. and enl. ed. - Berlin : Springer, 1998. - XIV, 383 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazali
ISBN 3-540-60789-7
a) Irreversible processes b) fizika c) termodinamika d) radiacija e) ireverzibilni procesi f) neobrnljivi procesi g) plini h) kinetična teorija i) statistična mehanika j) hiperbolično prevajanje toplote k) difuzija l) pregledno delo

536.75
COBISS-ID 22555141

154.
KRAMER, Branko
        Določanje nestabilnih območij nelinearnih nihanj s periodičnim vzbujanjem : doktorska disertacija / Branko Kramer ; mentor Maks Oblak. - Maribor : , 1999. - VII, 91 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Dokt. disertacija, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, 1999
a) fizika b) nihanja c) konstrukcije d) nelinearna nihanja e) periodično vzbujanje f) minimalna teža g) stabilnostna področja h) metoda koračnega harmonskega ravnovesja i) oblika konstrukcije j) resonančna krivulja k) doktorska disertacija l) structural design m) nonlinear oscillations n) periodic excitation o) minimal weight p) stability regions q) incremental harmonic balance method r) structure shape s) resonance curve

534.1:62-11(043.3)
COBISS-ID 5155862

155.
LESNIKA, Aleš
        Optimiranje naključno vzbujanih nelinearnih dinamičnih sistemov : doktorska disertacija / Aleš Lesnika ; mentor Maks Oblak. - Maribor : , 2000. - VI, 89 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Dokt. dis., Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, 2000
a) fizika b) matematično modeliranje c) mehanika sistemov d) optimiranje e) naključno vzbujanje f) nelinearni dinamični sistemi g) stohastična linearzacija h) občutljivostna analiza i) matematično modeliranje j) doktorska disertacija k) mechanical systems l) optimization m) stochastic excitation n) nonlinear dynamic systems o) stochastic linearization p) sensitivity analysis q) mathematical programming

519.85:531.391:519.21(043.3)
COBISS-ID 5535254

156.
        LOW energy neutron physics. Subvol. A, Low energy neutrons and their interaction with nuclei and matter / Yu. A. Aleksandrov ... ; edited by H. Schopper. - Berlin : Springer, 2000-. - Zv. <1-> : ilustr. ; 28 cm + 1 CD-ROM. - (Numerical data and functional relationships in science and technology. New series. Group 1. Elementary particles, nuclei and atoms ; vol. 16)

Na vrhu nasl. str.: Landolt-Bornstein
Dosedanja vsebina:
Pt. 1. - 2000. - 1 zv. (loč. pag.) + CD-ROM
ISBN 3-540-60857-5
a) fizika delcev b) jedrska fizika c) nizkoenergetski nevtroni d) interakcije e) jedra f) snov g) priročniki

539.1
COBISS-ID 22739717

157.
MAJARON, Boris, 1963-
        Kolokvijske naloge iz fizike I / Boris Majaron, Marko Mikuž, Anton Ramšak ; . - 2. popravljena izd. - Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, DMFA - založništvo, 2000 (Ljubljana : Migraf). - 74 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka izbranih poglavij iz fizike, ISSN 1408-0451 ; 32)

300 izv.
ISBN 961-212-109-5
a) Fizika - Vaje za visoke šole b) fizika c) izpitne naloge d) rešitve e) učbeniki za visoke šole

53(075.8)(079.1)
COBISS-ID 108488960

158.
        PHOTON and electron interactions with atoms, molecules and ions. Subvol. A, Interactions of photons and electrons with atoms / S. J. Buckman ... ; edited by Y. Itikawa. - Berlin : Springer, cop. 2000. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr., tabele ; 28 cm + 1 CD-ROM. - (Numerical data and functional relationships in science and technology. New series. Group 1. Elementary particles, nuclei and atoms ; vol. 17)

Na vrhu nasl. str.: Landolt-Bornstein
ISBN 3-540-64296-X
a) fizika delcev b) jedrska fizika c) interakcije d) fotoni e) elektroni f) atomi g) molekule h) ioni i) tabele j) priročniki

539.163
COBISS-ID 22797573

159.
PRELOVŠEK-Komelj, Saša
        Weak decays of heavy mesons : doctoral thesis = Šibki razpadi težkih mezonov : disertacija / Saša Prelovšek Komelj ; mentor Svjetlana Fajfer. - Ljubljana : , 2000. - 153 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 147-153. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko
a) fizika delcev b) težki mezoni c) kvarki d) šibki razpadi e) kiralna perturbacijska teorija f) doktorska disertacija

539.1(043.2)
COBISS-ID 1170788

160.
SAAD, Michel A., 1927-
        Thermodynamics : principles and practice / Michel Saad. - Upper Saddle River : Prentice Hall, 1997. - XXIII, 935 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo
ISBN 0-134-90525-3
a) Thermodynamics b) Statistical thermodynamics c) Engineering d) fizika e) termodinamika f) predstavitev g) definicije h) vrste energij i) zakoni ohranitve j) zakoni termodinamike k) mešanje plinov l) kemijske reakcije m) energijski sistemi n) kinetična energija o) statistična termodinamika p) učbeniki za visoke šole

536.7(075.8)
COBISS-ID 22555653

161.
        SEMICONDUCTORS : supplement to vols. III/17, 22 (print version), revised and updated edition of vols. III/17, 22 (CD-ROM). Subvol. E, Ternary compounds, organic semiconductors : supplement to vol. III/17h, i (print version), revised and updated edition of vol. III/17h, i (CD-ROM) / edited by O. Madelung ; authors H. Dittrich ... . - Berlin : Springer, cop. 2000. - XVIII, 518 str. : ilustr., tabele ; 28 cm + 1 CD-ROM. - (Numerical data and functional relationships in science and technology. New series. Group 3. Condensed matter ; vol. 41)

Na vrhu nasl. str.: Landolt-Bornstein
ISBN 3-540-66781-4
a) fizika trdne snovi b) polprevodniki c) tabele d) grafi e) priročniki

539.1(083.5+035)
COBISS-ID 22832389

162.
STROPNIK, Jože
        Tehniška mehanika I. Delovni zvezek za statiko visokošolskega strokovnega študija / Jože Stropnik ; . - 2. natis. - Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, 2000 (Ljubljana : Littera picta). - 42 str. : ilustr. ; 30 cm

200 izv. - Bibliografija: str. 42
ISBN 961-6238-00-0
a) Statika - Vaje za visoke šole b) fizika c) tehniška mehanika d) statika e) naloge f) rešitve g) učbeniki za visoke šole

531.2(075.8)(076.1)
COBISS-ID 109078784

163.
TRUESDELL, Clifford, 1919-
        An introduction to the mechanics of fluids / C. Truesdell, K.R. Rajagopal. - Boston ; Basel ; Berlin : Birkhauser, 2000. - XII, 277 str. ; 25 cm. - (Modeling and simulation in science, engineering, and technology)

Bibliografija. - Kazalo
ISBN 0-8176-4014-2 (Boston) ISBN 3-7643-4014-2 (Basel)
a) Fluid mechanics b) fizika c) mehanika tekočin d) nestisljive tekočine e) pretoki f) nelinearne tekočine g) Navier-Stokesove tekočine h) Eulerjeve tekočine i) stisljive tekočine j) naloge k) rešitve l) učbeniki

532.5(076.3)
COBISS-ID 22633221

164.
        ULTRASONIC instruments and devices : reference for modern instrumentation, techniques, and technology / edited by Emmanuel P. Papadakis. - San Diego : Academic Press, cop. 1999. - XVI, 809 str. : ilustr. ; 23 cm

Ov. nasl.: Ultrasonic instruments & devices. - Kazalo
ISBN 0-12-531951-7
a) Ultrasonic equipment b) Ultrasonics c) fizika d) akustika e) ultrazvočni instrumenti f) ultrazvočne naprave g) aplikacije h) medicinska diagnostika i) industrijski krmilni sistemi j) tehnologija valovanja k) krmiljenje frekvenc l) neporušitvene preiskave m) mikroskopija n) pregledno delo

534-8(082)
COBISS-ID 22509061

165.
WOLFSON, Richard
        Physics : with modern physics for scientists and engineers / Richard Wolfson, Jay M. Pasachoff. - 3rd ed. - Reading : Addison-Wesley, cop. 1999. - XXXII, 1250, A-36, I-10 str. : ilustr. ; 26 cm. - (World student series)

Kazalo
ISBN 0-321-05603-5
a) fizika b) mehanika c) nihanje d) valovanje e) fluidi f) termodinamika g) elektromagnetizem h) optika i) jedrska fizika j) učbeniki

53(075.8)
COBISS-ID 3319067


54 KEMIJA.


166.
AHLIN, Pegi
        Razvoj in proučevanje trdnih lipidnih nanodelcev z EPR metodo = Preparation and investigation of solid lipid nanoparticels by EPR method : doktorska disertacija / Pegi Ahlin ; Mentor: Julijana Kristl. - Ljubljana : , 2000. - IV, 106 f. : graf. prikazi, ilustr. ; 30 cm. - (Fakulteta za farmacijo, Ljubljana. Doktorske disertacije)

Povzetek : Abstract. - Literatura: f. 102-106. - Univ. v Ljubljani, fakulteta za farmacijo. Mentor: Julijana Kristl
a) farmacija b) nadzorovano dostavljanje učinkovin c) koloidni nosilci učinkovin d) trdni lipidni nanodelci e) biološke membrane f) interakcije g) doktorska disertacija

543.422.27:537.635:615(043.3)
COBISS-ID 684913

167.
BAUR, W. H.
        Microporous and other framework materials with zeolite-type structures. Subvol. B, Zeolite structure codes ABW to CZP / editors and authors W. H. Bauer, R. X. Fischer. - Berlin : Springer, 2000. - 459 str. : graf. prikazi, tabele ; 28 cm + 1 CD-ROM. - (Numerical data and functional relationships in science and technology. New series. Group 4. Physical chemistry ; vol. 14)

Na vrhu nasl. str.: Landolt-Bornstein. - Kazalo
ISBN 3-540-67961-8
a) fizikalna kemija b) mikroporozni materiali c) strukture zeolitnega tipa d) tabele e) priročniki

544.022.4:62-405.8
COBISS-ID 22832133

168.
BERRY, Stephen R.
        Physical chemistry / R. Stephen Berry, Stuart A. Rice, John Ross. - 2nd ed. - New York ; Oxford : Oxford University Press, 2000. - XV, 1064 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Topics in physical chemistry)

Kazala
ISBN 0-19-510589-3
a) fizikalna kemija b) struktura snovi c) statistična mehanika d) termodianmika e) fizikalna kinetika f) kemijska kinetika g) učbeniki

544(075.8)
COBISS-ID 22585093

169.
CERAR, Janez
        Fizikalno kemijske raziskave raztopin nabitih derivatov fulerena : disertacija / Janez Cerar ; . - Ljubljana : , 2000. - 59 f. : ilustr. ; 30 cm

Povzetek ; Abstract. - Bibliografija: f. 58-59. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, oddelek za kemijo
a) fizikalna kemija b) derivati fulerena c) vodne raztopine d) fizikalne lastnosti e) kemijske lastnosti f) doktorska disertacija

546.26-145.2(043.3)
COBISS-ID 22397445

170.
GRABNER, Sabina
        Biološko aktivne Pt(II) koordinacijske spojine : doktorska disertacija / Sabina Grabner ; . - Ljubljana : , 2000. - 135 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 124-135. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
a) anorganska kemija b) PT (II) koordinacijske spojine c) biološka aktivnost d) sinteze kompleksov e) spektroskopske raziskave f) doktorska disertacija

546.922:54-386:615.2(043.3)
COBISS-ID 22257413

171.
LEVART, Alenka
        Določevanje organskih kislin, aldehidov in ketonov v zraku : doktorska disertacija / Alenka Levart ; . - . - 127 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 119-127. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
a) analitska kemija b) atmosferska kemija c) onesnaževanje zraka d) karbonilne spojine e) atmosfera f) viri onesnaženj g) analitske metode h) doktorska disertacija

543.26:543.54:<547-3-32+547-316>(043.3)
COBISS-ID 22414085

172.
        The NEW chemistry / editor-in-chief Nina Hall. - Cambridge : Cambridge University Press, 2000. - XI, 493 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo
ISBN 0-521-45224-4
a) Chemistry b) kemija c) elementi d) atomi e) molekule f) kemijske reakcije g) kemijska sinteza h) kovine i) koordinacijske spojine j) površinska kemija k) molekularni kompleksi l) naravne učinkovine m) pesticidi n) biokemija o) supramolekularna kemija p) novi materiali q) molekularna elektronika r) učbeniki

54(075.8)
COBISS-ID 22665989

173.
        ORGANIC chemistry / Jonathan Clayden... . - Oxford : Oxford University Press, cop. 2001. - 1508 str. : ilustr. ; 28 cm

Kazalo
ISBN 0-19-850346-6 (broš.)
a) Chemistry, Organic b) organska kemija c) struktura molekul d) organske reakcije e) stereokemija f) spektroskopske metode g) biokemija h) organokovinske spojine i) naravne spojine j) polimerizacija k) naloge l) rešitve m) učbeniki

547(075.8)
COBISS-ID 22547461

174.
POLANC, Slovenko
        Določevanje strukture organskih spojin s spektroskopskimi metodami. Problemi / S. Polanc in B. Stanovnik. - 5. ponatis. - Ljubljana : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 1996 (v Ljubljani : Univerzitetna tiskarna). - V, 142 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Večina listov potiskanih samo po eni strani. - 250 izv.
a) Organske spojine - Struktura - Spektroskopska analiza - Učbeniki za visoke šole b) strukturna kemija c) organske spojine d) določevanje strukture e) spektroskopske metode f) naloge g) rešitve h) učbeniki za visoke šole

547:54.022:543.42(076.3)
COBISS-ID 59495424

175.
SMITH, J. V.
        Microporous and other framework materials with zeolite-type structures. Subvol. A, Tetrahedral frameworks of zeolites, clathrates and related materials / editors W. H. Bauer, R. X. Fischer ; author J. V. Smith. - Berlin : Springer, cop. 2000. - 266 str. : graf. prikazi, tabele ; 28 cm + 1 CD-ROM. - (Numerical data and functional relationships in science and technology. New series. Group 4. Physical chemistry ; vol. 14)

Na vrhu nasl. str.: Landolt-Bornstein. - Kazalo
ISBN 3-540-61743-4
a) fizikalna kemija b) mikroporozni materiali c) strukture zeolitnega tipa d) tabele e) priročniki

544.022.4:62-405.8
COBISS-ID 22746373

176.
SMOLA, Nataša
        Kvalitativna in kvantitativna analiza oksitetraciklina dihidrata z metodo bližnje infrardeče spektroskopije in korelacija med spektralnimi področji = Qualitative and quantitative analysis of the oxytetracycline dihidrate by near-infrared spectroscopy and the correlation within spectral ranges : doktorsko delo / Nataša Smola ; Mentor: Uroš Urleb. - Ljubljana : , 2000. - V, 104 f. : graf. prikazi ; 30 cm. - (Fakulteta za farmacijo, Ljubljana. Doktorske disertacije)

Povzetek : Summary. - Litertura: f. 94-104. - Univ. v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo. Mentor: Uroš Urleb
a) analitska kemija b) kvantitativna analiza c) kvalitativna analiza d) oksitetraciklin dihidrat e) infrardeča spektroskopija f) statistično modeliranje g) doktorska disertacija

543.422.3-74:543.061/.062:615.33:519.22(043.3)
COBISS-ID 685169

177.
STRNAD, Mateja
        Uvajanje pojmov kemijske tehnologije v program kemije : univerzitetna diplomska naloga / Mateja Strnad ; , 2000. - 134 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 132-134. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
a) kemijsko izobraževanje b) pouk kemije c) gimnazije d) učni načrt e) uvajanje pojmov f) teoretične osnove g) eksperimentalno delo h) kemijska tehnologija i) kloralkalna elektroliza j) elektroliza vode k) diplomska dela

54:661(072)(075.3)(043.2)
COBISS-ID 22166789

178.
        VAPOR pressure of chemicals. Subvol. B, Vapor pressure and Antoine constants for oxygen containing organic compounds / J. Dykyj ... ; edited by K. R. Hall. - Berlin : Springer, cop. 2000. - 320 str. : graf. prikazi, tabele ; 28 cm + 1 CD-ROM. - (Numerical data and functional relationships in science and technology. New series. Group 4. Physical chemistry ; vol. 20)

Na vrhu nasl. str.: Landolt-Bornstein. - Kazalo
ISBN 3-540-64968-9
a) fizikalna kemija b) organske spojine c) parni tlaki d) Antoine konstante e) tabele f) priročniki

536.422.1:547
COBISS-ID 22796805

179.
WHITTAKER, David, 1936-
        Interpreting organic spectra / David Whittaker. - Cambridge : Royal Society of Chemistry, 2000. - VII, 262 str. : ilustr. ; 30 cm

Kazalo
ISBN 0-85404-601-1
a) Spectrum analysis b) Organic compounds - Spectra c) Spectrum analysis d) Organic compounds - Spectra e) strukturna kemija f) organske spojine g) določevanje strukture h) spektroskopske metode i) naloge j) rešitve k) učbeniki

547:54.022:543.42(076.3)
COBISS-ID 22656261


55 GEOLOGIJA. METEOROLOGIJA IN SORODNE VEDE.


180.
PETRIČ, Metka
        Značilnosti napajanja in praznjenja kraškega vodonosnika v zaledju Vipave : doktorska disertacija / Metka Petrič. - Ljubljana : , 2000. - XI, 151 f., pril. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 144-151. - Izvleček ; Abstract. - Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta
a) geologija b) krasoslovje c) speleologija d) vodonosniki e) kraški izviri f) porečje Vipava g) doktorska disertacija

556.3:551.44(497.4)(043.3)
COBISS-ID 15099181


57 BIOLOGIJA. EKOLOGIJA.


181.
        BIOLOGY. Study guide I / . - Revised ed. 1st publ. - Burnt Mill : Longman, 1985. - IX, 468 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Revised Nuffield advanced science)

ISBN 0-582-35431-5
a) biologija - fiziologija - učbeniki za srednje šole b) biologija c) organizmi d) dihanje e) transport snovi f) krvni obtok g) celice h) kemijske reakcije i) fotosinteza j) rastline k) kontrola organizma l) koordinacija m) komunikacije n) zaznavanje okolja o) obnašanje p) človeški možgani q) učbeniki

57(075.3)
COBISS-ID 35275777

182.
MAWBY, P... J.
        Biology / P. J. Mawby, M. B. Roberts. - 2nd ed. - Burnt Mill : Longman, 1991. - 298 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Longman science ; 11-14)

ISBN 0-582-01866-8
a) Biology b) Biologija c) biologija d) življenski prostor e) celica f) razmnoževanje g) življenski ciklusi h) prehrana i) dihanje j) učbeniki

57(075.3)
COBISS-ID 2074388

183.
NELSON, David Lee
        Lehninger principles of biochemistry / David L. Nelson, Michael M. Cox ; . - 3rd ed. - New York : Worth, cop. 2000. - XXIX, 1152, <79> str. : ilustr. ; 29 cm

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo
- - Understand! Biochemistry : Lehninger principles of biochemistry : 3/e Version. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm
Nasl. s CD-ROM-a
ISBN 1-57259-153-6 ISBN 1-57259-931-6 (iz nalepke) ISBN 0-7167-3867-8 (CD-ROM)
a) Biochemistry b) Biokemija c) biokemija d) biomolekule e) proteini f) beljakovine g) ogljikovi hidrati h) vitamini i) encimi j) lipidi k) metabolizem l) bioenergetika m) genetika n) kromosomi o) učbeniki za visoke šole

577.1(075.8)
COBISS-ID 992648

184.
OBLAK, Marko
        Uporaba računalniških metod za načrtovanje novih flavonskih inhibitorjev : diplomsko delo / Marko Oblak ; . - Ljubljana : , 1999. - 46 f.; 6 f. pril. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 44-45. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
a) biokemija b) strukturna kemija c) struktura molekul d) napoved kemijskih lastnosti e) QSAR modeliranje f) flavonski inhibitorji g) diplomska dela

577.181.3:54.022(043.2)
COBISS-ID 21442821

185.
PODGORNIK, Helena
        Razgradnja nekaterih barvil z ekstracelularnimi encimi glive Phanerochaete chrysosporium : doktorska disertacija / Helena Podgornik ; . - Ljubljana : , 2000. - 122 f., 4 f. pril. : ilustr. ; 30 cm

Summary ; Povzetek. - Bibliografija: str. 115-122. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
a) ekologija b) bioremediacija c) ksenobiotični substrati d) razgradnja e) saprofitske glive f) Phanerochaete chrysosporium g) oksidacija barvil h) ligninolitični encimi i) doktorska disertacija

577.152.3:667.286.2(043.2)
COBISS-ID 22246917


61 MEDICINA.


186.
        DRUGS : synonyms and properties / edited by G.W.A. Milne. - Aldershot : Ashgate, 2000. - XX, 1267 str. ; 26 cm

Na ovitku: An international guide to 10,000 drugs. - Kazala
ISBN 0-566-08228-4
a) Drugs - Dictionaries b) Drugs - Indexes c) Synonyms d) Dictionaries, Pharmaceutic - Dictionary - English e) Drugs - Nomenclature - Handbooks, manuals, etc f) kemija g) farmacija h) slovar zdravil i) imena j) sinonimi k) lastnosti l) CAS števila m) EINECS števila n) proizvajalci o) slovar

<615.2+615.31> (083.72)
COBISS-ID 22657285

187.
        EUROPEAN pharmacopoeia : supplement 2001. - 3rd ed. - Strasbourg : Council of Europe, 2000. - XIV, 1705 str. : graf. prikazi ; 31 cm. - (European Treaty Series ; no. 50)

Ov. naslov.: European pharmacopoeia 2001 supplement. - Kazala
ISBN 92-871-4318-8
a) Pharmacopoeias - Europe b) Farmakopeja - Evropa c) farmacija d) farmakopeja e) zdravilčne učinkovine f) fizikalne lastnosti g) identifikacija h) testi i) nečistoče j) analitske metode k) shranjevanje l) oznake m) priročniki

615.11(03)
COBISS-ID 761457

188.
MENART, Viktor
        Novi analogi faktorja tumorske nekroze (TNF-) - možnosti uporabe v molekularni biologiji ter pri zdravljenju in diagnostiki rakastih bolezni : disertacija / Viktor Menart. - Ljubljana : , 2000. - 119 f. : ilustr., tabele ; 30 cm

Ovojni naslov: Novi analogi faktorja tumorske nekroze (TNF-a) - možnosti uporabe v molekularni biologiji ter pri zdravljenju in diagnostiki rakastih bolezni. - Bibliografija: f. 93-119. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
a) biokemija b) onkologija c) molekularna biologija d) rakaste bolezni e) faktor tumorske nekroze f) termostabilni analogi g) rakaste bolezni h) diagnostika i) zdravljenje j) doktorska disertacija

616-006:577(043.3)
COBISS-ID 2141978

189.
YAN, Xinjian
        Traditional Chinese medicines : molecular structures, natural sources, and applications / compiled by X. Yan, J. Zhou, and G. Xie ; edited by G.W.A. Milne. - Aldershot, England ; Brookfield, Vt., USA : Ashgate, 1999. - XIX, 1024 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 1005-1024. - Kazalo
ISBN 0-566-08210-1
a) Materia medica, Vegetable b) Pharmaceutical chemistry c) Medicine, Chinese d) Formularies - China e) Chemistry, Pharmaceutical - China f) Materia Medica - China g) Medicine, Chinese Traditional - China h) Traditional medicine - China i) kemija j) farmacija k) slovar zdravil l) tradicionalna kitajska zdravila m) molekularne strukture n) viri o) aplikacije p) angleška imena q) kitajska imena r) slovarji

<615.2+615.31> (083.72)
COBISS-ID 22659845


62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH.


190.
CRAVER, W. Lionel
        Introduction to engineering / W. Lionel Craver, Darrell C. Schroder, Anthony J. Tarquin. - Oxford ; New York : Oxford University Press, cop. 1987. - XI, 595 str. : ilustr. ; 24 cm. - (The Oxford series in electrical and computer engineering)

Kazalo
ISBN 0-19-510725-X
a) Engineering b) Engineering mathematics c) tehnika d) inženiring e) ročni računalniki f) števila g) merske enote h) grafi i) statistike j) računalništvo k) kemija l) elektrotehnika m) statika n) dinamika o) mehanika materialov p) termodinamika q) mehanika fluidov r) načrtovanje s) komunikaicje t) priročniki

62(035)
COBISS-ID 22621189


621 SPLOŠNO STROJNIŠTVO. JEDRSKA TEHNIKA. ELEKTROTEHNIKA. MEHANSKA TEHNOLOGIJA.


191.
        1999 ethanol vehicle challenge. - Warrendale : Society of Automotive Engineers, 2000. - 118 str. : ilustr. ; 28 cm. - (SP / SAE ; 1520)

"SAE 2000 World Congress, Detroit, Michigan, USA, March 6-9, 2000"--->uvod
ISBN 0-7680-0570-1
a) Alcohol motors - Congresses b) Alcohol as fuel - Congresses c) strojništvo d) motorji z notranjim zgorevanjem e) pogonska goriva f) alkohol g) razvoj h) aplikacije i) zborniki

621.43:661.722(061.3)
COBISS-ID 22537221

192.
        ADVANCED theory of mechanisms and machines / M. Z. Kolovsky ... ; translated by L. Lilov. - Berlin : Springer, 2000. - X, 394 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Foundations of engineering mechanics)

Kazalo
ISBN 3-540-67168-4
a) strojništvo b) stroji c) mehanizmi d) strukture e) geometrične analize f) kinematika g) parametrične analize h) enačbe gibanja i) dinamične karakteristike j) elastične zveze k) prenosne zveze l) učbeniki za visoke šole

621.83(075.8)
COBISS-ID 22299653

193.
        ADVANCES in diesel fuel injection and sprays. - Warrendale : Society of Automotive Engineers, 2000. - 323 str. : ilustr. ; 28 cm. - (SP / SAE ; 1498)

ISBN 0-7680-0548-5
a) Diesel motor - Fuel systems - Congresses b) Diesel motor exhaust gas - Congresses c) strojništvo d) motorji z notranjim zgorevanjem e) dizelski motorji f) vbrizgavanje g) črpalke h) analize črpalk i) emisije j) naprave za vbrizgavanje k) kavitacija l) zborniki

621.436.03(061.3)
COBISS-ID 22536965

194.
AUNGIER, Ronald H.
        Centrifugal compressors : a strategy for aerodynamic design and analysis / Ronald H. Aungier. - New York : ASME Press, 2000. - XII, 315 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. <301>-308. - Kazalo
ISBN 0-7918-0093-8
a) Compressors - Aerodynamics b) Compressors - Design and construction c) strojništvo d) centrifugalni kompresorji e) termodinamika f) mehanika fluidov g) aerodinamika h) načrtovanje i) razprščevalec j) konstruiranje k) analize pretokov l) pregledno delo

621.51
COBISS-ID 22554885

195.
        DUBBEL interaktiv : das elektronische Taschenbuch fur den Maschinenbau / herausgegeben von W. Beitz und K.-H. Grote. - Version 1.0. - Berlin ; Heidelberg : Springer, cop. 1999. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm, v škatli 25 x 20 x 4 cm

Sistemske zahteve: osebni računalnik Pentium ali kompatibilni procesor (90MHz ali več); 70 MB prostora na trdem disku; 32 MB RAM-a; Windows 95, 98 ali NT 4.0; CD-ROM pogon. - Nasl. s CD-ROMA-a
- - Handbuch zu Dubbel interaktiv : das elektronische Taschenbuch fur den Maschinenbau. - VIII, 54 str. : ilustr. ; 23 cm
ISBN 3-540-14779-9
a) strojništvo b) matematika c) mehanika d) trdnost e) termodinamika f) materiali g) konstruiranje h) strojni elementi i) hidravlični stroji j) pnevmatični stroji k) toplotni stroji l) elektronski elementi m) energetika n) klimatizacijska tehnika o) obdelovalni postopki p) dinamika strojev q) batni stroji r) motorna vozila s) preoblikovanje t) transportne naprave u) avtomatska regulacija v) priročniki

621(035)
COBISS-ID 22743301

196.
        ELECTRONIC engine controls 2000 : controls. - Warrendale : Society of Automotive Engineers, 2000. - 325 str. : ilustr. ; 28 cm. - (SP / SAE ; 1500)

"SAE 2000 World Congress, Detroit, Michigan, USA, March 6-9, 2000"---> uvod
ISBN 0-7680-0550-7
a) Automobiles - Motors - Control systems - Congresses b) Automobiles - Electronic equipment - Congresses c) strojništvo d) motorji z notranjim zgorevanjem e) avtomobili f) elektronska oprema g) elektronsko krmiljenje h) povratne zanke i) vbrizgavanje j) aplikacije k) zborniki

621.432/.436(061.3)
COBISS-ID 22535429

197.
FEYRER, Klaus
        Drahtseile : Bemessung, Betrieb, Sicherheit / Klaus Feyrer. - 2., uberarbeitete und erweiterte Aufl. - Berlin : Springer, 2000. - XI, 468 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 3-540-67829-8
a) strojništvo b) strojni elementi c) žične vrvi d) dimenzioniranje e) obremenitve f) varnost g) elementi vrvi h) dodatni pribor i) pregledno delo

621.86
COBISS-ID 22703877

198.
        FUEL cell power for transportation 2000. - Warrendale : Society of Automotive Engineers, 2000. - 159 str. : ilustr. ; 28 cm. - (SP / SAE ; 1505)

ISBN 0-7680-0595-7
a) Fuel cells - Congresses b) Electric vehicles - Design and construction - Congresses c) Automobiles, Electric - Design and construction - Congresses d) Hydrogen as fuel - Congresses e) Methanol as fuel - Congresses f) strojništvo g) motorji z notranjim zgorevanjem h) gorilne celice i) goriva j) sistemi izgorevanja k) katalizacijski sistemi l) emisije m) zborniki

621.43(061.3)
COBISS-ID 22534405

199.
        GASTURBINEN fur kombinierte Gas- Dampfturbinenanlagen ; und Workshop Advanced Power Plant Processes for Solid Fuels Focussing on Combined Cycles : Tagung Essen, 13. und 14. September 2000 / VDI-Gesellschaft Energietechnik. - Dusseldorf : VDI, 2000. - 311 str. : graf. prikazi ; 21 cm. - (VDI Berichte, ISSN 0083-5560 ; 1566)

Na nasl. str. spodaj: Verein Deutscher Ingenieure
ISBN 3-18-091566-8
a) strojništvo b) pogonski stroji c) plinske turbine d) parne turbine e) elektrarne f) diagnosticiranje turbin g) tele-krmiljenje h) daljinsko upravljanje i) goriva j) izgorevanje k) zborniki

621.438(061.3)
COBISS-ID 22818309

200.
JAHRESTAGUNG Schuttgut fordern und lagern (3 ; 2000 ; Fulda)
        3. Jahrestagung Schuttgut fordern und lagern : Tagung Fulda, 24. Mai 2000 / VDI-Gesellschaft Fordertechnik, Materialflus, Logistik. - Dusseldorf : VDI, 2000. - 133 str. : graf. prikazi ; 21 cm. - (VDI Berichte, ISSN 0083-5560 ; 1548)

Na nasl. str. spodaj: Verein Deutscher Ingenieure
ISBN 3-18-091548-X
a) strojništvo b) transport c) sipki materiali d) tehtanje e) tehtalni sistemi f) doziranje g) dozirne tehtnice h) tračni transporterji i) čiščenje transportnih trakov j) praznjenje silosov k) skladiščenje l) uporaba sistemov m) industrija cementa n) zborniki

621.6.04(061.3)
COBISS-ID 22425605

201.
MURŠEC, Bogomir
        Integralni model izbire optimalnih rezalnih pogojev v računalniško podprtem sistemu upravljanja orodij : doktorska disertacija / Bogomir Muršec ; mentor Franci Čuš. - Maribor : , 2000. - <194> f. : graf. prikazi ; 30 cm

Dokt. disertacija, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, 2000
a) strojništvo b) obdelovalni postopki c) odrezovanje d) struženje e) optimalni rezalni pogoji f) sistem za upravljanje orodij g) baze podatkov h) metoda končnih elementov i) integralni model j) optimiranje k) doktorska disertacija l) cutting with chip formation m) turning n) optimal cutting conditions o) tool management system p) databases q) finite element method r) integral model s) optimization

621.941.02:658.5(043.3)
COBISS-ID 5472022

202.
        NEW diesel engine and component applications. - Warrendale : Society of Automotive Engineers, 2000. - 90 str. : ilustr. ; 28 cm. - (SP / SAE ; 1513)

ISBN 0-7680-0563-9
a) Diesel motor - Congresses b) Diesel motor - Parts - Congresses c) strojništvo d) motorji z notranjim zgorevanjem e) dizelski motorji f) sestavni deli g) vbrizgavanje h) črpalke i) optimalno krmiljenje j) zborniki

621.436(061.3)
COBISS-ID 22535941

203.
STOLARSKI, T... A.
        Tribology in machine design / T. A. Stolarski. - Reprinted. - Oxford : Butterworth-Heinemann, 2000. - XII, 298 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo
ISBN 0-7506-3623-8
a) strojništvo b) tribologija c) mazanje d) principi e) maziva f) aplikacije g) pregledno delo

621.89
COBISS-ID 3558427

204.
        TEHNIČNI predpisi za zaščito in varnost pri varjenju. - Ljubljana : Zveza društev za varilno tehniko Slovenije, ZDVTS, 2000-. - Mapa <1-> ; 32 cm

Ov. nasl.
Dosedanja vsebina:
Tehnični predpisi za zaščito in varnost pri varjenju in sorodnih tehnologijah in navodila za izvajanje. - 2000. - 22 f.
a) strojništvo b) varjenje c) varnost d) zaščita e) tehnični predpisi f) standardi

621.791:331.45(497.12)(094)
COBISS-ID 3816219

205.
WOWK, Victor
        Machine vibration. Alignment / Victor Wowk. - New York : McGraw-Hill, cop. 2000. - IX, 384 str. : ilustr. ; 24 cm. - (McGraw-Hill professional engineering)

Bibliografija: str. 373-375. - Kazalo
ISBN 0-07-071939-X
a) Machinery - Vibration b) Machinery - Alignment c) strojništvo d) naprave e) stroji f) vibracije g) diagnosticiranje h) merjenje i) zmanjševanje vibracij j) sklopke k) pregledno delo

621-752
COBISS-ID 22601989


621.039 JEDRSKA TEHNIKA.


206.
KRIŽMAN, Milko
        Radon in njegovi kratkoživi potomci v okolju kot posledica rudarjenja urana na Žirovskem vrhu : disertacija / Milko J. Križman ; mentor P. Stegnar, somentor A. R. Byrne. - Ljubljana : , 1999. - 117 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 94-107. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko
a) ekologija b) onesnaževanje okolja c) rudarjenje d) Rudnik urana Žirovski vrh e) radon f) kratkoživi razpadni produkti g) meritve h) emisije i) doktorska disertacija

621.039.7:504.05(043.3)
COBISS-ID 1170532


621.3 ELEKTROTEHNIKA.


207.
BELLANGER, Maurice
        Digital processing of signals : theory and practice / Maurice Bellanger ; translated by John C.C. Nelson. - 3rd ed. - Chichester : Wiley, 2000. - XX, 431 str. : ilustr. ; 24 cm

Prev. dela: Traitement numerique du signal - Theorie et Pratique. - Kazalo
ISBN 0-471-97673-3
a) Signal processing - Digital techniques b) elektrotehnika c) signali d) obdelava e) digitalne tehnike f) digitalizacija signalov g) vzorčenje h) kodiranje i) diskretna Fourierova transformacija j) hitri algoritmi k) FFT - Fast Fourier Transform l) DFT - Discrete Fourier Transorm m) DCT - Discrete Cosine Transorm n) linearni sistemi o) FIR filtri p) FIR - Finite Impulse Response q) IIR filtri r) IIR - Infinite Impulse Response s) lestvičasti filtri t) adaptivno filtriranje u) filtrske banke v) pregledno delo

621.391.8.037.7
COBISS-ID 1688133

208.
BIRD, John
        Electrical and electronic principles and technology / John Bird. - 2nd ed. - Oxford : Newnes, 2000. - 384 str. : ilustr. ; 25 cm

Nasl. prejšnje izd.: Electrical principles and technology for engineering, 1995. - Kazalo
ISBN 0-7506-4748-5
a) Electric engineering b) Electric engineering c) elektrotehnika d) elektronika e) principi f) tehnologije g) električna vezja h) upornost i) kapacitivnost j) elektrika k) kemični efekti l) magnetna vezja m) elektromagnetizem n) indukcija o) meritve p) merilni instrumenti q) polprevodniški elementi r) ojačevalniki s) transformatorji t) električni stroji u) učbeniki za visoke šole

621.3(075.8)
COBISS-ID 22604549

209.
BISHOP, Owen, 1927-
        Microelectronics - systems and devices / Owen Bishop. - Oxford : Newnes, 2000. - 288 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo
ISBN 07-506-4723-X
a) Microelectronics b) Microelectronics - Problems, exercises, etc c) elektrotehnika d) mikroelektronika e) mikroelektronski sistemi f) strojna oprema g) CPU - Central Processing Unit h) spominske enote i) vmesniki j) procesorji k) programska oprema l) programski jeziki m) mnemoničnost n) strukturirani programi o) učbeniki za visoko šolo

621.38.049.77(075.8)
COBISS-ID 22614533

210.
BOHM, Jernej
        Elektronika v domači delavnici : oprema, PIC mikroprocesorji, projekti / Jernej Bohm. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2000 ( : Tiskarna Ljubljana). - 116 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Timova knjižnica)

ISBN 86-365-0358-2
a) elektrotehnika b) elektronika c) PIC mikroprocesorji d) simulatorji e) aplikacije f) naredi sam g) priročniki

621.38.049.7
COBISS-ID 109432832

211.
CHARI, M... V. K.
        Numerical methods in electromagnetism / M. V. K. Chari, S. J. Salon. - San Diego : Academic Press, AP, cop. 2000. - XIV, 767 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Academic Press series in electromagnetism)

Kazalo. - Bibliografija: str. 749-758
ISBN 0-12-615760-X
a) elektrotehnika b) elektromagnetizem c) numerične metode d) elektromagnetna polja e) računalniške metode f) diferenčne metode g) Ritzova metoda h) Galerkinova metoda i) metode končnih elementov j) aplikacije k) pregledno delo

537.8:519.61/.64
COBISS-ID 3569179

212.
DAHNOUN, Naim
        DSP implementation using the TMS320C6000 DSP platform / Naim Dahnoun. - 1st ed. - Harlow : Prentice Hall, 2000. - XIV, 234 str. : ilustr. ; 25 cm + 1 CD-ROM

Bibliografija: str. 229-230. - Kazalo
ISBN 0-201-61916-4
a) Signal processing - Digital techniques - Data processing b) Texas Instruments TMS320 series microprocessors c) elektrotehnika d) obdelava signalov e) DSP procesor f) CPU - Central Processin Unit g) centralni procesor h) TMS320C6000 i) arhitektura j) DSP - Digital Signal Processing k) programska oprema l) optimizacija m) FIR filter n) IIR filter o) Goertzelov algoritem p) DMA - Direct Memory Access q) DCT - Direct Cosine Transform r) pregledno delo

621.391:681.32
COBISS-ID 22822405

213.
DIMITRIJEV, Sima, 1958-
        Understanding semiconductor devices / by Sima Dimitrijev. - New York : Oxford University Press, 2000. - XVIII, 574 str. : ilustr. ; 25 cm. - (The Oxford series in electrical and computer engineering)

Kazalo
- - Understanding semiconductor devices . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
Nasl. s CD-ROM-a
ISBN 0-19-513186-X
a) Semiconductors b) Integrated circuits - Design and construction c) elektrotehnika d) elektronika e) polprevodniške naprave f) polprevodniki g) osnove h) lastnosti i) kondenzatorji j) diode k) tranzistorji l) MOSFET m) BJT n) učbeniki za visoke šole

621.382(075.8)
COBISS-ID 22586885

214.
DUDEK, Gregory, 1958-
        Computational principles of mobile robotics / Gregory Dudek, Michael Jenkin. - Cambridge : Cambridge University Press, 2000. - XII, 280 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. <257>-272
ISBN 0-521-56876-5 (vezano) ISBN 0-521-56876-5 (broš.)
a) Mobile robots b) elektrotehnika c) mobilni roboti d) učenje robotov e) računalniška podpora f) strojna oprema g) gibalni sistem h) komunikacije i) senzorji j) upravljanje k) programiranje l) pregledno delo

007.5
COBISS-ID 22600453

215.
        ELEKTROTEHNIKA. Zbirka nalog za maturo z rešitvami / Alojz Juršnik ... . - 2. popravljena in dopolnjena izd. - Ljubljana : Državni izpitni center, 2000 ( : Studio Print). - 413 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Znanje / Državni izpitni center)

1.500 izv.
ISBN 961-6322-05-2
a) Elektrotehnika - Vaje za srednje šole b) elektrotehnika c) izpitne naloge za srednje šole d) zaključni izpiti e) matura f) učbeniki za srednje šole

621.3(075.3)(079.1)
COBISS-ID 104806400

216.
FRANK, Randy
        Understanding smart sensors / Randy Frank. - 2nd ed. - Boston ; London : Artech House, 2000. - XXI, 389 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Artech House sensors library)

Bibliografija: str. 367-371. - Kazalo
ISBN 0-890-06311-7
a) Detectors - Design and construction b) Programmable controllers c) Signal processing - Digital techniques d) Semiconductors e) Application specific integrated circuits f) Programmable controllers g) Detectors - Design and construction h) Signal processing - Digital techniques i) Application specific integrated circuits j) elektrotehnika k) mikroelektronika l) polprevodniki m) polprevodniški elementi n) programabilni krmilniki o) detektorji p) senzorji q) načrtovanje r) aplikacije s) obdelave signalov t) MCU - Microcontroler Units u) komunikacije v) telemetrija w) oddajno-sprejemna enota x) transponderji y) MEMS - MicroElectro Mechanical Systems z) MST - MicroSystems Technology š) mehatronika đ) standardi ć) pregledno delo

681.586:621.382
COBISS-ID 22616069

217.
GERS, Juan M.
        Protection of electricity distribution networks / Juan M. Gers and Edward J. Holmes. - London : The Institution of Electrical Engineers, cop. 1998. - XI, 341 str. : ilustr. ; 24 cm. - (IEE power and energy series ; 28)

Kazalo. - Kazalo
ISBN 0-85296-923-6
a) Electric power systems - Protection b) elektrotehnika c) energetika d) energetski sistemi e) prenos električne energije f) razdelilna omrežja g) zaščitni sistemi h) releji i) transformatorji j) pretokovna zaščita k) diferencialna zaščita l) distančna zaščita m) pregledno delo

621.315.004.4
COBISS-ID 22671621

218.
GERSHENFELD, Neil A.
        The physics of information technology / Neil Gershenfeld. - Cambridge : Cambridge University Press, 2000. - XIV, 370 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo
ISBN 0-521-58044-7
a) Telecommunication - Equipment and supplies - Evaluation b) Physics c) Solid state physics d) Electromagnetism e) Optics f) elektrotehnika g) komunikacije h) informacijske tehnologije i) interakcije j) enote k) redi velikosti l) fizikalni sistemi m) hrup n) informacije o) elektromagnetna polja p) valovi q) vezja r) prenosne linije s) valovodi t) antene u) optika v) leče w) polprevodniški materiali x) polprevodniške naprave y) meritve z) kodiranje š) komunikacije đ) kvantno računanje ć) magnetno zapisovanje č) pregledno delo

621.391.3
COBISS-ID 22667269

219.
GHANBARI, Mohammed
        Video coding : an introduction to standard codecs / Mohammed Ghanbari. - London : The Institution of Electrical Engineers, cop. 1999. - X, 260 str. : ilustr. ; 25 cm. - (IEE telecommunications series ; 42)

Kazalo
ISBN 0-85296-762-4
a) Video compression - Standards b) Digital video c) Digital video d) Video compression e) MPEG (Video coding standard) f) elektrotehnika g) komunikacije h) video telekomunikacije i) video kodiranje j) kodiranje slik k) zgoščevanje slik l) JPEG m) H.261 n) MPEG o) H.263 p) video konference q) mednarodni standardi r) pregledno delo

621.3997.12:681.3.019
COBISS-ID 22671109

220.
GUTIERREZ-D., Edmundo A.
        Low temperature electronics : physics, devices, circuits, and applications / Edmundo A. Gutierrez-D., M. Jamal Dean, C. Claeys. - San Diego : Academic Press, 2001. - XX, 964 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija pri vseh poglavjih. - Kazali
ISBN 0-12-310675-3
a) Cryoelectronics b) elektrotehnika c) elektronika d) kriogenske temperature e) silicij f) fizikalne lastnosti g) zanesljivost h) nizko frekvenčni hrup i) heterostrukture j) fotodetektorji k) laserji l) pregledno delo

621.382
COBISS-ID 22620421

221.
HARRIS, David
        Skew-tolerant circuit design / David Harris. - San Francisco : Morgan Kaufmann ; London : International Thomson, 2000. - 300 str. : ilustr.

ISBN 1-5586-0636-X
a) Logic circuits - Design b) Timing circuits - Design c) Integrated circuits - Very large scale integration d) elektrotehnika e) elektronika f) integrirana vezja g) časovna vezja h) načrtovanje i) konstruiranje j) statična vezja k) spominska vezja l) metodologija vezij m) časovne analize n) priročniki

621.382.049.7
COBISS-ID 22622981

222.
INAN, Umran S.
        Engineering electromagnetics / Umran S. Inan, Aziz S. Inan. - Menlo Park : Addison-Wesley, 1999. - XX, 776, 28 str. : ilustr. ; 25 cm. - (World student series)

Kazali
ISBN 0-201-47473-5
a) Electromagnetic theory b) Electromagnetic theory c) elektrotehnika d) elektromagnetizem e) električna vezja f) prenosne linije g) električna polja h) električna valovanja i) magnetna polja j) Maxwellove enačbe k) vektorske analize l) pregledno delo

537.8
COBISS-ID 22639365

223.
        INTEGRATED circuit design : power and timing modeling, optimization and simulation : 10th international workshop, PATMOS 2000, Gottingen, Germany, September 13-15, 2000 : proceedings / Dimitrios Soudris, Peter Pirsch, Erich Barke (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - XII, 338 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1918)

ISBN 3-540-41068-6
a) elektrotehnika b) integrirana vezja c) načrtovanje vezij d) časovno modeliranje e) optimiziranje vezij f) simulacije g) ocena moči h) modeliranje vezij i) zborniki

621.38.049.7(061.3)
COBISS-ID 22763269

224.
KUFFEL, E.
        High voltage engineering : fundamentals / E. Kuffel, W.S. Zaengl, J. Kuffel. - 2nd ed. - Oxford : Newnes, 2000. - XIII, 239 str. : ilustr. ; 23 cm

Kazalo
ISBN 07-506-3634-3
a) Electric engineering b) High voltages c) Electric insulators and insulation d) Breakdown (Electricity) e) elektrotehnika f) energetika g) visoke napetosti h) transformatorji i) meritve j) elektrostatična polja k) okvare l) prenapetosti m) preskušanja n) testiranja o) izolacije p) pregledno delo

621.31.027
COBISS-ID 22614789

225.
KWATNY, Harry G.
        Nonlinear control and analytical mechanics : a computational approach / Harry G. Kwatny, Gilmer L. Blankenship. - Boston ; Basel ; Berlin : Birkhauser, 2000. - XV, 317 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 CD-ROM. - (Control engineering)

Bibliografija: str. 305. - Kazali
ISBN 0-8176-4147-5 (Boston) ISBN 3-7643-4147-5 (Basel)
a) Automatic control b) Nonlinear control theory c) Mechanics, Analytic d) elektrotehnika e) avtomatizacija f) avtomatska regulacija g) teorija krmiljenja h) dinamični sistemi i) mehanski sistemi j) Lyapunova stabilnost k) diferencialna geometrija l) kinematika m) drevesne strukture n) dinamika o) regulacijski sistemi p) SISO - Single Input Single Output q) MIMO r) Poinarejeve enačbe s) pregledno delo

681.5:621.01
COBISS-ID 22632965

226.
LATHI, Bhagawandas Pannalal
        Signal processing and linear systems / B. P. Lathi. - Carmichael : Berkeley Cambridge Press, cop. 1998. - X, 850 str. : ilustr. ; 27 cm

Kazalo
ISBN 0-941413-35-7
a) Signal processing b) Linear systems c) System analysis d) elektrotehnika e) obdelava signalov f) linearni sistemi g) analize sistemov h) digitalni filtri i) predstavitev signala j) vzorčenje k) Laplaceova transformacija l) diskretni sistemi m) Fourierjeve analize n) Z - transformacija o) učbeniki za visoke šole

621.391(075.8)
COBISS-ID 22621445

227.
LEE, William C. Y
        Lee's essential of wireless communication / William C. Y. Lee. - New York : McGraw-Hill, cop. 2001. - XVI, 318 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Telecommunications)

Kazalo
ISBN 0-07-134542-6
a) elektrotehnika b) brezžične komunikacije c) telefon d) zgodovinski pregled e) radijski sistemi f) mobilni sistemi g) digitalni sistemi h) CDMA - Code Divison Multiple Access i) razvoj v prihodnosti j) pregledno delo

621.395/.396
COBISS-ID 21714181

228.
MILLER, Mark, 1955-
        Voice over IP : strategies for the converged network / Mark A. Miller. - Foster City : M & T Books, 2000. - XX, 297 str. : ilustr. ; 23 cm

Kazalo
- - Voice over IP : strategies for the converged network. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
Nasl. s CD-ROM-a
ISBN 0-7645-4617-1
a) Internet telephony b) TCP/IP (Computer network protocol) c) elektrotehika d) komunikacije e) računalniške mreže f) TCP/IP protokoli g) prenos glasu h) konvergentne mreže i) WAN j) komunikacijske mreže k) pregledno delo

621.395/.396:681.323/.324
COBISS-ID 22632197

229.
NISE, Norman S.
        Control systems engineering / Norman S. Nise. - 3rd ed. - New York : J. Wiley & Sons, 2000. - XXII, 970 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
- - Resource CD-Rom to accompany Control systems engineering . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
Nasl. s CD-ROM-a
ISBN 0-4713-6601-3
a) Automatic control b) Systems engineering c) elektrotehnika d) krmilni sistemi e) avtomatsko krmiljenje f) regulacije g) sistemski inženiring h) zgodovinski pregled i) načrtovanje j) komunikacije k) frekvenčna območja l) časovna območja m) podsistemi n) stabilnost o) frekvenčni odzivi p) Root - Locus q) digitalni sistemi r) uporaba MATLAB s) učbeniki za visoke šole

621.396-5(075.8)
COBISS-ID 22568709

230.
PAUL, Clayton R.
        Fundamentals of electric circuit analysis / by Clayton R. Paul. - New York : John Wiley & Sons, 2001. - XV, 501 str. : ilustr. ; 26 cm

Kazalo
ISBN 0-471-37195-5
a) Electric circuit analysis b) elektrotehnika c) električna vezja d) osnove e) analize f) definicije g) zakoni h) elementi vezij i) tehnike analiz j) operacijski ojačevalniki k) shranjevanje energije l) učbeniki za visoke šole

621.38.049.7(075.8)
COBISS-ID 22577669

231.
PETERSEN, Ian Richard, 1956-
        Robust control design using H-infinity> methods. - London ; Berlin ; Heidelberg : Springer, 2000. - XVI, 451 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Commu
Bibliografija: str. <427>-447. - Kazalo
ISBN 1-85233-171-2
a) Robust control b) elektrotehnika c) krmilni sistemi d) robustne regulacije e) povratni sistemi f) LQR - Linear Qvadratic Regulator g) nezanesljivi sistemi h) stohastični sistemi i) Riccatijeve enačbe j) S procedure k) stabilnost l) pregledno delo

681.5
COBISS-ID 22819333

232.
RANKL, Wolfgang
        Smart card handbook / W. Rankl, W. Effing ; translated by Kenneth Cox. - 2nd ed. 3rd ed. - Chichester : Wiley, 2000. - XVIII, 746 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo
ISBN 0-471-98875-8
a) Smart cards b) elektrotehnika c) mikroelektronika d) inteligentne kartice e) kartice s čipom f) operacijski sistemi g) arhitektura sistemov h) prenos podatkov i) projektiranje sistemov j) varnostni mehanizmi k) zagotavljanje kakovosti l) zanesljivost m) uporaba n) vrste o) lastnosti p) priročniki

621.38.049.774
COBISS-ID 22625797

233.
SADIKU, Matthew N. O.
        Elements of electromagnetics / Matthew N. O. Sadiku. - 3rd ed. - New York ; Oxford : Oxford University Press, 2001. - XVI, 765 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Oxford series in electrical and computer engineering)

Kazalo
ISBN 0-19-513477-X
a) Electromagnetism b) Electromagnetism c) elektrotehnika d) elektromagnetizem e) vektorska algebra f) koordinatni sistemi g) transformacije h) vektorski račun i) elektrostatika j) električna polja k) magnetostatika l) magnetne sile m) magnetni materiali n) magnetne naprave o) valovanja p) prenosne linije q) širjenje valov r) Maxwellove enačbe s) valovodi t) antene u) učbeniki za visoke šole

621.37:537.8(075.8+076.1)
COBISS-ID 22621957

234.
SCIAVICCO, Lorenzo
        Modelling and control of robot manipulators / L. Sciavicco and B. Siciliano. - 2nd ed. - London : Springer, cop. 2000. - XXIII, 377 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Advanced textbooks in control and signal processing)

Bibliografija na koncu večine poglavij. - Kazalo
ISBN 1-85233-221-2
a) elektrotehnika b) avtomatizacija c) robotika d) roboti e) industrijski roboti f) robotski manipulatorji g) kinematika h) načrtovanje gibanja i) modeliranje j) krmiljenje robotov k) vodenje robotov l) kontrolni sistemi m) nadzor n) povratni kontrolni sistemi o) pregledno delo

681.5:007.5
COBISS-ID 1810004

235.
SINGMIN, Andrew, 1945-
        Practical audio amplifier circuit projects / Andrew Singmin. - Boston : Newnes, 2000. - X, 146 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-7506-7149-1 (broš.)
a) Electronics - Amateurs' manuals b) Audio amplifiers - Amateurs' manuals c) Audio amplifiers - Design d) Electronic circuit design e) elektrotehnika f) audio ojačevalniki g) elektronske komponente h) načrtovanje i) izgradnja j) vezja k) sheme l) testiranje m) močnostni ojačevalniki n) predojačevalniki o) priročniki

621.375
COBISS-ID 22605061

236.
        SMALL electric motors / Helmut Moczala, ... ; translated by D. H. Hopewell. - London : The Institution of Electrical Engineers, cop. 1998. - XIV, 291 str. : ilustr. ; 24 cm. - (IEE power and energy series ; 26)

Prevod dela: Elektrische Kleinmotoren. - Kazalo
ISBN 0-85296-921-X
a) elektrotehnika b) električni stroji c) mali motorji d) indukcijski motorji e) polfazni f) več-fazni g) z zasenčenemi poli h) sinhronski i) univerzalni j) enosmerni k) brez ščetk l) koračni m) elektronska vezja n) delovanje o) pregledno delo

621.313.333
COBISS-ID 22672133

237.
        SMART card research and applications : third international conference, CARDIS'98, Louvain-la-Neuve, Belgium, September 14-16, 1998 : proceedings / Jean-Jacques Quisquater, Bruce Schneier (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - XI, 379 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1820)

Hrbtni nasl.: CARDIS'98, smart card research and applications. - "... the third International Conference on Smart Card Research and Advanced Applications ..." --> predgovor. - Kazalo
ISBN 3-540-67923-5
a) Smart cards - Congresses b) računalništvo c) pametne kartice d) čip kartice e) inteligentne kartice f) elektronski denar g) elektronsko poslovanje h) plačilo preko računalniških mrež i) varnost j) avtentičnost k) kriptografija l) standardi m) kodiranje n) zborniki

621.38.049.774(061.3)
COBISS-ID 22813189

238.
SORENSEN, Bent, 1941-
        Renewable energy : its physics, engineering, use, environmental impacts, economy and planning aspects / Bent Sorensen. - 2nd ed. - San Diego : Academic Press, cop. 2000. - XVI, 912 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-12-656152-4
a) Renewable energy sources b) Renewable energy sources c) energetika d) obnovljivi viri energije e) sončna energija f) veter g) valovanje morja h) plima i) biološka konverzija energije j) jedrska energija k) atmosferska elektrika l) fizikalne lastnosti m) izraba virov n) ekološki učinki o) ekonomski aspekt

620.92
COBISS-ID 22508293

239.
STREETMAN, Ben G.
        Solid state electronic devices / Ben G. Streetman and Sanjay Banerjee. - 5th ed. - Upper Saddle River : Prentice-Hall, 2000. - XVIII, 558 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Prentice Hall series in solid state physical electronics)

Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo
ISBN 0-13-025538-6
a) elektrotehnika b) elektronika c) polprevodniške naprave d) polprevodniški materiali e) polprevodniški elementi f) atomi g) elektroni h) spoji i) integrirana vezja j) mikrovalovni elementi k) učbeniki za visoke šole

621.382(075.8)
COBISS-ID 1789780

240.
        The TELECOMMUNICATIONS handbook / editors-in-chief Kornel Terplan, Patricia Morreale. - Boca Raton : CRC Press ; : Springer ; : IEEE Press, 2000. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 26 cm

Kazalo
ISBN 3-540-66356-8 (Springer) ISBN 0-8493-3137-4
a) elektrotehnika b) telekomunikacije c) regulativa d) standardizacija e) komunikacijski principi f) tehnologije g) video komunikacije h) pregledno delo

621.39
COBISS-ID 1691717

241.
TOMAŽIČ, Sašo
        Osnove telekomunikacij I / Sašo Tomažič. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 2000. - 149 str. : graf. prikazi ; 24 cm

ISBN 961-6210-97-1
a) Telekomunikacije - Učbeniki za visoke šole b) elektrotehnika c) telekomunikacije d) prenos informacij e) telekomunikacijski modeli f) varianca g) teorija informacij h) izvorno kodiranje i) teoremi j) analize signalov k) prenos signalov l) Nyquistov kriterij m) učbeniki za visoke šole

621.39(075.8)
COBISS-ID 109467904

242.
TRZYNADLOWSKI, Andrzej M.
        Control of induction motors / Andrzej M. Trzynadlowski. - San Diego : Academic Press, 2001. - XII, 288 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Academic Press series in engineering)

Bibliografija: str. 203-219. - Kazali
ISBN 0-12-701510-8
a) Electric motors, Induction b) Electric motors - Electronic control c) elektrotehnika d) elčektrični stroji e) indukcijski motorji f) krmiljenje motorjev g) vrste krmiljenja h) delovanje krmiljen i) pregledno delo

621.313.333-51
COBISS-ID 22620933

243.
VASEGHI, Saeed V.
        Advanced digital signal processing and digital noise reduction / Saeed V. Vaseghi. - 2nd ed. - Chichester : Wiley, 2000. - XXIII, 473 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 465-466. - Kazalo
ISBN 0-471-62692-9
a) Electric noise b) Signal processing c) Digital filters (Mathematics) d) Electric noise e) Signal processing f) elektrotehnika g) obdelava signalov h) digitalne tehnike i) zmanjševanje šuma j) elektronski hrup k) digitalni filtri l) popačenja m) verjetnostni modeli n) Bayesianove ocene o) Markovi modeli p) korelacije q) interpolacije r) odštevalniki s) pregledno delo

621.372.5
COBISS-ID 22578181


624/625 GRADBENIŠTVO.


244.
        HYDRAULIC design handbook / Larry W. Mays, editor in chief. - New York : McGraw-Hill, 1999. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 24 cm

Kazali
ISBN 0-07-041152-2
a) gradbeništvo b) hidrologija c) hidrotehnika d) vodne zgradbe e) načrtovanje f) kanali g) dolinske pregrade h) hidroelektrarne i) porečja j) odvodnjavanje k) cevovodi l) črpalke m) razdelilna omrežja n) okolska hidrologija o) hidrodinamika p) priročniki

626/627(082)
COBISS-ID 44475393

245.
SCHULITZ, Helmut C.
        Steel construction manual / Schulitz, Sobek, Habermann ; . - Basel ; Boston ; Berlin : Birkhauser ; Munchen : Detail, 2000. - 404 str. : ilustr. ; 31 cm

Prevod dela: Stahlbau-Atlas. - Bibliografija: str. 388-391. - Kazalo
ISBN 3-7643-6181-6
a) Building, Iron and steel b) Steel, Structural - Tables c) Steel, Structural - Specifications d) gradbeništvo e) arhitektura f) jeklene konstrukcije g) računanje konstrukcij h) zgodovina i) nosilni sistemi j) jeklo k) lastnosti jekla l) tehnologija gradnje m) jeklene zveze n) detajli o) nosilnost konstrukcije p) obtežbe in sile q) stiki r) konstrukcijski stiki s) mostovi t) javne zgradbe u) hale v) železniške postaje w) študije primerov

624.07
72.01
COBISS-ID 22624517


628 ZDRAVSTVENA TEHNIKA. VODA. SANITARNE NAPRAVE. SVETLOBNA TEHNIKA.


246.
KLANČIŠAR, Katja
        Ugotavljanje strupenosti potencialno škodljivih snovi v usnjarski odpadni vodi : diplomsko delo / Katja Klančišar roj. Izgoršek ; . - Ljubljana : , junij 1999. - <4>, IV, 78 f. : ilustr. ; 30 cm

Izvleček ; Abstract. - Bibliografija: f. 75-78. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, smer kemijska tehnologija
a) ekologija b) onesnaževanje okolja c) usnjarske odpadne vode d) strupenost e) identifikacija strupenosti f) biološke metode g) Daphnia magna h) Vibrio fischeri i) sinergizem j) diplomsko delo

675.08:628.19:628.31(043.2)
COBISS-ID 20942597

247.
        MESS- und Regelunstechnik in abwassertechnischen Anlagen : Konzepte, Erfahrungen, Trends : Tagung Langen, 22. und 23. November 1999 / VDI-Gesellschaft Mess- und Automatisierungstechnik. - Dusseldorf : VDI, 1999. - 300 str. : ilustr. ; 21 cm. - (VDI-Berichte, ISSN 0083-5560 ; 1516)

Na vrhu nasl. str.: Verein Deutscher Ingenieure
ISBN 3-18-091516-1
a) merilna tehnika b) regulacijska tehnika c) krmiljenje d) krmiljenje naprav e) regulacija naprav f) čistilne naprave g) čiščenje odpadnih vod h) koncepti i) vodenje procesov j) strategije krmiljenja k) primeri l) zborniki

628.3-77(061.3)
COBISS-ID 21919749


629 TEHNIKA VOZIL.


248.
ANDERSON, John David
        Aircraft performance and design / John D. Anderson. - Boston : McGraw-Hill, 1999. - XVI, 512 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 569-571. - Kazala
ISBN 0-07-116010-8
a) Airplanes - Perfomance b) Airplanes - Design and construction c) strojništvo d) tehnika vozil e) aeronavtika f) letala g) lastnosti h) načrtovanje i) konstruiranje j) aerodinamika letal k) pogoni l) karakteristike pogonov m) pregledno delo

629.735
COBISS-ID 22637829

249.
        BERECHNUNG und Simulation im Fahrzeugbau = Numerical analysis and simulation in vehicle engineering : Tagung Wurzburg, 14. und 15. September 2000 / VDI-Gesellschaft Fahrzeug- und Verkehrstechnik. - Dusseldorf : VDI, 2000. - 925 str. : graf. prikazi ; 21 cm. - (VDI Berichte, ISSN 0083-5560 ; 1559)

Na nasl. str. spodaj: Verein Deutscher Ingenieure
ISBN 3-18-091559-5
a) strojništvo b) tehnika vozil c) izdelava vozil d) inženiring e) pogoni f) akustika g) akustične analize h) hrup i) vibracije j) simulacije zavor k) optimizacija trkov l) novi materiali m) zračne blazine n) varnost potnikov o) utrujenost materialov p) analiza karoserije q) simulacijske metode r) konstrukcija vozil s) kontrolni sistemi t) dinamika vozil u) zborniki

629.1(061.3)
COBISS-ID 22818565

250.
DOLE, Charles Edward, 1916-
        Flight theory and aerodynamics : a practical guide for operational safety / Charles E. Dole, James E. Lewis. - 2nd ed. - New York : Wiley, 2000. - XI, 314 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 307-308. - Kazalo
ISBN 0-471-37006-1
a) Aerodynamics - Handbooks, manuals, etc b) Airplanes - Piloting - Handbooks, manuals, etc c) Aeronautics - Safety measures - Handbooks, manuals, etc d) strojništvo e) tehnika vozil f) letenje g) teorija letenja h) aerodinamika i) letala j) pilotiranje k) aeronavtika l) varnost m) varnostni ukrepi n) pregledno delo

629.7.072
COBISS-ID 22580741

251.
        ELEKTRONIK im Kraftfahrzeug = Electronic systems for vehicles : Tagung Baden-Baden, 5. und 6. Oktober 2000 / VDI-Gesellschaft Fahrzeug- und Verkehrstechnik. - Dusseldorf : VDI, 2000. - 1226 str. : graf. prikazi ; 21 cm. - (VDI Berichte, ISSN 0083-5560 ; 1547)

Na nasl. str. spodaj: Verein Deutscher Ingenieure
- - Elektronik im Kraftfahrzeug . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
Nasl. s CD-ROM-a
ISBN 3-18-091547-1
a) strojništvo b) tehnika vozil c) električni sistemi d) elektronski sistemi e) komunikacijski sistemi f) elektromehanski zavorni sistemi g) računalniške mreže h) programska oprema i) MANTRONIC krmilna enota j) senzorji k) informacijski sistemi l) avtomobilske antene m) multimedija n) varnostni sistemi o) udobnost p) zborniki

629.1.066(061.3)
COBISS-ID 22817029

252.
        EXEMPLARISCHE Branchenkonzepte : Tagung Saarbrucken, 24. und 25. November 1999 / VDI-Gesellschaft Fordertechnik, Materialfluss, Logistik. - Dusseldorf : VDI, 1999. - 132 str. : ilustr. ; 21 cm. - (VDI Berichte, ISSN 0083-5560 ; 1501)

Na vrhu nasl. str.: Verein Deutscher Ingenieure
ISBN 3-18-091501-3
a) strojništvo b) tehnika vozil c) logistika d) logistične mreže e) avtomobilska industrija f) e-logistika g) primeri h) zborniki

629.1:164(061.3)
COBISS-ID 21920005

253.
GIECK, Jack
        Riding on air : a history of air suspension / Jack Gieck. - Warrendale, Pa. : Society of Automotive Engineers, 1999. - IX, 261 str. : ilustr. ; 26 cm

Kazalo
ISBN 0-7680-0454-3
a) Motor vehicles - Air suspension - History b) strojništvo c) tehnika vozil d) motorna vozila e) zračno vzmetenje f) vozne lastnosti g) zgodovinski pregled h) pregledno delo

629.113-42(091)
COBISS-ID 22565381

254.
        HUMAN factors in 2000 : driving, lighting, seating comfort and harmony in vehicle systems. - Warrendale : Society of Automotive Engineers, 2000. - 224 str. : ilustr. ; 28 cm. - (SP / SAE ; 1539)

ISBN 0-7680-0589-2
a) Human engineering - Congresses b) Automobile driving - Congresses c) Automobiles - Design and construction - Congresses d) strojništvo e) tehnika vozil f) človeški faktor g) psihološki vidik h) vedenje potnikov i) ergonomija j) biometrični sistemi k) udobnost vozila l) zborniki

629.11.015(061.3)
COBISS-ID 22538757

255.
        INNOVATIVE Fahrzeugantriebe = Innovative power train systems : Tagung Dresden, 26. und 27. Oktober 2000 / VDI-Gesellschaft Fahrzeug- und Verkehrstechnik VDI-Gesellschaft Energietechnik. - Dusseldorf : VDI, 2000. - 759 str. : graf. prikazi ; 21 cm. - (VDI Berichte, ISSN 0083-5560 ; 1565)

Na nasl. str. spodaj: Verein Deutscher Ingenieure
ISBN 3-18-091565-X
a) strojništvo b) tehnika vozil c) pogonski sistemi d) dizelski motorji e) bencinski motorji f) emisije g) motorji z notranjim zgorevanjem h) gorivne celice i) življenska doba j) aplikacije k) zborniki

629.03(061.3)
COBISS-ID 22817285

256.
JAHRESTAGUNG Airport Logistics - Air-Cargo (4 ; 1999 ; Zurich)
        Partner gewinnen im Netz / 4. Jahrestagung Airport Logistics - Air-Cargo, Tagung Zurich, 1. und 2. Dezember 1999 ; VDI-Gesellschaft Fordertechnik, Materialfluss, Logistik. - Dusseldorf : VDI, 1999. - 149 str. : ilustr. ; 21 cm. - (VDI Berichte, ISSN 0083-5560 ; 1502)

Na vrhu nasl. str.: Verein Deutscher Ingenieure
ISBN 3-18-091502-1
a) strojništvo b) tehnika vozil c) logistika d) zračni transport e) tovorni transport f) kakovost storitev g) logistične mreže h) primeri i) zborniki

629.7:164()61.3)
COBISS-ID 21920261

257.
LEISHMAN, J. Gordon
        Principles of helicopter aerodynamics / J. Gordon Leishman. - Cambridge : Cambridge University Press, 2000. - XXXIX, 496 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Cambridge aerospace series ; 12)

Kazalo
ISBN 0-521-66060-2
a) Helicopters - Aerodynamics b) strojništvo c) tehnika vozil d) aeronavtika e) helikopterji f) aerodinamika g) principi h) zgodovinski pregled i) rotor helikopterja j) pregledno delo

629.735.4:533.6
COBISS-ID 22638341

258.
MEYER, Rudolph X.
        Elements of space technology for aerospace engineers / Rudolf X. Meyer. - San Diego : Academic Press, cop. 1999. - XI, 329 str. : ilustr. ; 27 cm

Kazalo
ISBN 0-1249-2940-0
a) Space vehicles - Design and construction b) Aerospace engineering c) Astronautics d) Astronautics e) Aerospace engineering f) Space vehicles - Design and construction g) strojništvo h) tehnika vozil i) astronavtika j) vesoljska vozila k) načrtovanje l) konstrukcija m) sile v vesolju n) orbite o) gravitacija p) pregledno delo

629.78
COBISS-ID 22638853

259.
MONDT, J. Robert
        Cleaner cars : the history and technology of emission control since the 1960s / J. Robert Mondt. - Warrendale, Pa. : Society of Automotive Engineers, 2000. - XVII, 262 str. : ilustr. ; 23 cm

Kazali
ISBN 0-7680-0222-2
a) Automobiles - Pollution control devices - History b) strojništvo c) tehnika vozil d) osebni avtomobili e) izpušni plini f) zmanjševanje plinov g) nadzorovanje izpuha h) katalizatorji i) alternativna goriva j) pregledno delo

629.114.6:621.43.068.4
COBISS-ID 22565125

260.
        SAFETY test methodologies. - Warrendale : Society of Automotive Engineers, 2000. - 151 str. : ilustr. ; 28 cm. - (SP / SAE ; 1516)

ISBN 0-7680-0566-3
a) Automobiles - Safety measures - Testing - Congresses b) Automobiles - Crashworthiness - Testing - Congresses c) strojništvo d) tehnika vozil e) avtomobili f) varnost g) testiranje h) varnostni sistemi i) varnostne naprave j) test trka k) zborniki

629.3.067.072(061.3)
COBISS-ID 22539013

261.
SEMMENS, Peter William Brett, 1927-
        How steam locomotives really work / P. W. B. Semmens and A. J. Goldfinch. - Oxford : Oxford University Press, 2000. - 348 str. : ilustr. ; 23 cm

Kazalo
ISBN 0-19-856536-4
a) Locomotives b) Locomotives - History c) Locomotives d) Locomotives - History e) strojništvo f) tehnika vozil g) parne lokomotive h) delovanje i) gorivo j) gorenje k) izdelava pare l) uporaba pare m) prenos energije n) zavore o) pregledno delo

629.422
COBISS-ID 22620165

262.
SIDI, Marcel J.
        Spacecraft dynamics and control : a practical engineering approach / Marcel J. Sidi. - Cambridge : Cambridge University Press, 1997. - XVII, 409 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Cambridge aerospace series ; 7)

Kazalo
ISBN 0-521-78780-7
a) Artificial satellites - Dynamics b) Artificial satellites - Control systems c) strojništvo d) tehnika vozil e) astronavtika f) vesoljka vozila g) dinamika h) krmiljenje i) nadzorni sistemi j) dinamika orbit k) manevriranje l) kinematika m) gravitacija n) gibanje v vesolju o) pregledno delo

629.78
COBISS-ID 22657797

263.
        VEHICLE aerodynamics. - Warrendale : Society of Automotive Engineers, 2000. - 323 str. : ilustr. ; 28 cm. - (SP / SAE ; 1524)

"The papers in this SAE Special Publication ... were presented in five "Vehicle Aerodynamics" sessions at the SAE 2000 World Congress, held in Detroit in March 2000."--->uvod
ISBN 0-7680-0574-4
a) Automobiles - Aerodynamics - Congresses b) Motor vehicles - Aerodynamics - Congresses c) strojništvo d) tehnika vozil e) motorna vozila f) aerodinamika g) preskušanje h) vetrovnik i) simulacije j) načrtovanje k) zborniki

629.3.015.3(061.3)
COBISS-ID 22538501


63 KMETIJSTVO. GOZDARSTVO.


264.
KOČAR, Tomaž
        Propad turjaške graščine : gozdarstvo turjaške graščine od prehoda v 20. stoletje do 2. svetovne vojne / Tomaž Kočar. - Ljubljana : Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Kronika - časopis za slovensko krajevno zgodovino, 1999 (Ljubljana : Optima). - 273 str., <8> str. zvd., <1>, zganj. f. zvd. : ilustr. ; 25 cm

Spremna beseda / Stane Granda: str. 5-6. - Bibliografija: str. 267-272. - Povzetek
ISBN 961-90315-9-8
a) Auersperg (rodbina) - Veleposest b) Gozdarstvo - Zgodovina - Turjak c) gozdarstvo d) Slovenija e) veleposestvo Turjak f) grofije Auersperg g) zgodovinski pregledi

630(497.4 Turjak)(091)
COBISS-ID 100556288

265.
RITZ, Josip
        Hrvatsko-engleski i englesko-hrvatski agronomski rječnik : s latinsko-hrvatskim indeksom / Josip Ritz. - Zagreb : Školska knjiga, 1996. - 310 str. ; 24 cm

Na vzpor. nasl. str.: Croatian-English and English-Croatian agricultural dictionary
ISBN 953-0-40202-3
a) Kmetijstvo - Terminologija - Slovarji b) Terminološki slovarji - Agronomija c) agronomija d) terminološki slovar e) angleški f) hrvaški

63(038)=111=163.42
COBISS-ID 2598430


65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA V INDUSTRIJI TRGOVINI IN PROMETU.


266.
        CONCEPTUAL modeling for E-business and the web : ER 2000 Workshops on Conceptual Modeling Approaches for E-Business and the World Wide Web and Conceptual Modeling, Salt Lake City, Utah, USA, October 9-12, 2000 : proceedings / Stephen W. Liddle, Heinrich C. Mayr, Bernhard Thalheim (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - X, 177 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1921)

"... 19th International Conference on Conceptual Modeling ..." --> predgovor
ISBN 3-540-41073-2
a) računalništvo b) računalniške mreže c) elektronsko poslovanje d) konceptualno modeliranje e) pristopi f) procesi g) Web aplikacije h) Meta baze i) zborniki

65.012.3:681.3(061.3)
COBISS-ID 22789125

267.
KALPIČ, Branko
        Modeliranje entitet v projektno organiziranem podjetju : doktorska disertacija / Branko Kalpič. - Maribor : , 1999. - XIII, 204 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 200-204. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Maribor, Fakulteta za strojništvo, 1999
a) organizacija podjetja b) dinamična organizacija c) projekti d) poslovni procesi e) odločitveni procesi f) model umetnega sistema g) GERAM h) življenski cikel i) modeliranje entitet sistema j) upravljanje z znanjem k) doktorska disertacija

65.014.1(043.3)
COBISS-ID 5046806

268.
RIBBENS, Jack
        Simultaneous engineering for new product development : manufacturing applications / Jack Ribbens. - New York : Wiley, 2000. - XIX, 332 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Bibliografija: str. 317-318. - Kazalo
ISBN 0-471-25265-4
a) New products b) Concurrent engineering c) Computer integrated manufacturing systems d) Production engineering - Case studies e) New products f) Concurrent engineering g) Production engineering - Case studies h) Computer integrated manufacturing systems i) organizacija proizvodnje j) razvoj izdelkov k) novi proizvodi l) sumultani inženiring m) CIM - Computer Integrated Manufacturing n) razvojni procesi o) raziskava tržišč p) strateško planiranje q) prototipi r) promocija izdelkov s) pregledno delo

658.512
COBISS-ID 22579717


66 KEMIJSKA IN SORODNE INDUSTRIJE.


269.
DROLKA, Marija
        Model biološkega odstranjevanja ogljikovih in dušikovih spojin iz komunalne odpadne vode in primerjava z rezultati realnega procesa na pilotni napravi : magistrsko delo / Marija Drolka ; . - Ljubljana : , 2000. - 114 f., 1 f. tabela : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 112-113. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
a) ekološka tehnologija b) biotehnologija c) čiščenje odpadnih vod d) komunalne odpadne vodew e) čistilne naprave f) aktivno blato g) matematično modeliranje h) pilotna čistilna naprava i) eksperimentalne raziskave j) magistrsko delo

66.098:628.35(043.2)
COBISS-ID 22231045

270.
        EVROPSKI seznam obstoječih snovi : seznam EINECS / uredila Simona Fajfar. - Ljubljana : Ministrstvo za zdravstvo, Urad za kemikalije RS, 2000 (Kranj : Gorenjski tisk). - 2 zv. ; 30 cm

Vsebina: Del 1. - 912 str. ; Del 2. - Str. 913-1803
a) nevarne snovi b) komercialne sponije c) kemikalije d) katalog EU e) EINECS

661(083.8)
COBISS-ID 108475648

271.
GORŠEK, Andreja
        Odločanje med šaržnimi in kontinuiranimi procesi : doktorska disertacija / Andreja Goršek. - Maribor : , 1999. - 157 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 76-79. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Maribor, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
a) kemijska tehnologija b) šaržni procesi c) energetska integracija d) združevanje procesnih operacij e) primerjava f) doktorska disertacija

66-9(043.3)
COBISS-ID 5053462

272.
KRMELJ, Vlasta
        Stabilnost in aktivnost nekaterih lipaz v plinih visoke gostote : doktorska disertacija / Vlasta Krmelj ; . - Maribor : , april 2000. - 80 f. : ilustr. ; 30 cm

Abstract ; Povzetek. - Bibliografija: f. 71-75. - Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
a) biokemija b) biotehnologija c) stabilnost encimov d) lipaze e) visokotlačni reaktorji f) doktorske disertacije

66.081:<577.15:661.91-403.3>(043.3)
COBISS-ID 22397189

273.
NOVAK Tušar, Nataša
        Vgradnja mangana in titana v aluminofosfatna molekulska sita z velikimi porami : doktorska disertacija / Nataša Novak Tušar. - Ljubljana : , 2000. - 89 f. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 77-89. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Kemija
a) anorganska kemija b) zeoliti c) molekulska sita d) aluminofosfati e) hidrotermalna sinteza f) izomorfna substitucija g) sinteza h) spektroskopske raziskave i) doktorska disertacija

661.183.6(043.3)
COBISS-ID 108190976

274.
RIŽNER-Hraš, Andreja
        Izolacija aktivnih učinkovin rožmarina : doktorska disertacija / Andreja Rižner Hraš. - Maribor : , 2000. - 102 f., <11> f. pril. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 99-102. - Povzetek ; Summary. - Univ. Maribor, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2000
a) kemijska tehnologija b) procesna tehnika c) superkritična ekstrakcija d) rožmarin e) antioksidanti f) doktorska disertacija

66.061-987(043.3)
COBISS-ID 108150784

275.
STRLIČ, Matija
        Novi analizni pristopi k študiju oksidacije in depolimerizacije celuloze : disertacija / Matija Strlič. - Ljubljana : , 2000. - 112 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 105-112. - Summary. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
a) analitska kemija b) celuloza c) oksidacija d) depolimerizacija e) analitske metode f) doktorska disertacija

661.788.7:66.095.268(043.3)
COBISS-ID 108191232

276.
ŠKERGET, Mojca
        Koncentriranje vitaminov iz rastlinskih olj : termodinamika in prenos snovi v procesu superkritične ekstrakcije : doktorska disertacija / Mojca Škerget ; mentor Željko Knez. - Maribor : , 2000. - 113 f. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 82-84. - Povzetek ; Summary. - Univ. Maribor, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2000
a) kemijska tehnologija b) procesna tehnika c) ekstrakcija d) superkritični fluidi e) visokotlačna ekstrakcija olja f) koncentriranje vitaminov g) doktorska disertacija

66.061-987(043.3)
COBISS-ID 108150272

277.
ZNOJ, Bogdan
        Vpliv energije na radikalsko polimerizacijo dialil izoftalata v masi : disertacija / Bogdan Znoj. - Ljubljana : , 2000. - 115 f., <42> f. pril. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 110-114. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Katedra za polimerno inženirstvo in organsko kemijsko tehnologijo
a) kemijska tehnologija b) kemija polimerov c) radikalska polimerizacija v masi d) termodinamika radikalske polimerizacije e) vpliv difuzijskih omejitev f) kinetika strukturnih sprememb g) vpliv armosfere h) reaktorski sistem i) kinetični model j) doktorska disertacija

544.433.3:66.095.26(043.2)
COBISS-ID 108191488


669 METALURGIJA.


278.
NEUMANN, Franz
        Guseisen : Schmetztechnik, Metallurgie, Schmeizbehandlung / Franz Neumann. - 2., uberarb. Aufl. - Reningen-Malmsheim : Expert, 1999. - 452 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija: str. 431-440. - Kazalo
ISBN 3-8169-1728-3
a) metalurgija b) lito železo c) industrijske peči d) delovanje peči e) karkateristike železa f) pregledno delo

669.13
COBISS-ID 22742789


67/68 RAZNE INDUSTRIJE IN OBRTI. MEHANSKA TEHNOLOGIJA.


279.
DOBNIK-Dubrovski, Polona
        Vpliv geometrije biaksialnih tkanin na njihovo poroznost : doktorska disertacija / polona Dobnik Dubrovski. - Maribor : , 1999. - 221 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str.217-219. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Maribor, Fakulteta za strojništvo, Oddelek za tekstilstvo, 1999
a) tekstilna tehnologija b) konstruiranje tkanin c) biaksialne tkanine d) geometrija tkanin e) parametri poroznosti tkanin f) napovedovanje poroznosti g) geometrijske metode h) doktorska disertacija

677.074.017(043.3)
COBISS-ID 5050646

280.
ŽAGAR, Ema
        Opredelitev lastnosti raztopin poliuretanov in poliuretanskih ionomerov : doktorska disertacija / Ema Žagar ; . - Ljubljana : , 1999. - 136 f. : ilustr. ; 30 cm

Povzetek. - Bibliografija: f. 132-136. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
a) kemija polimerov b) raztopine poliuretanov c) poliuretanski ionomeri d) fizikalne lastnosti e) doktorska disertacija

<678.664+678.1> (043.3)
COBISS-ID 21587205


71 PROSTORSKO UREJANJE. REGIONALNO PLANIRANJE. URBANIZEM. OBLIKOVANJE KRAJINE.


281.
OGORELEC, Breda
        Prostorski dokumenti pred ustavnim sodiščem / Breda Ogorelec ; . - Ljubljana : Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko planiranje, 1997 (Ljubljana : Simčič). - 159 str. : ilustr. ; 22 cm

700 izv. - Predgovor / Borut Šantej: str. 5-6. - Bibliografija: str. 155. - Kazalo. - Summary: Structure and local planning at the bar of the constitutional court of the Republic of Slovenia
ISBN 961-90555-4-3
a) Ustavno sodišče Slovenije (Ljubljana) - Dokumenti b) Prostorsko urejanje - Pravna ureditev - Slovenija c) urbanizem d) prostorsko urejanje e) prostorsko planiranje f) urbanizem g) dokumenti h) predpisi i) ustavna sodišča j) odločbe k) pravna ureditev l) Slovenija

349.44(094):342.565.2(497.4)
342.565.2(497.4):349.44(094)
711.1(497.4)(094)
COBISS-ID 71663616

282.
        RELATING architecture to landscape / edited by Jan Birksted. - London ; New York : E & FN Spon, 1998. - VIII, 294 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 0-419-23150-1 (broš.)
a) krajinska arhitektura b) urejanje krajine c) teorija d) načrtovanje e) odnos arhitektura - krajinska arhitektura f) japonski vrtovi g) material in detajli h) skandinavski primeri i) arhitekturni elementi v krajini j) skulpture na prostem k) geometrija in oblika l) Plečnikova ureditev Hradčanov m) sodelovanje arhitekta in krajinskega arhitekta n) ureditev zgodovinskih arhitekturnih spomenikov o) ekološki vidik urejanja krajine

712:72.01=20
COBISS-ID 21954309

283.
        ZBORNIK mednarodnega strokovnega posveta ob 30. obletnici organiziranega prostorskega planiranja v Sloveniji na državni ravni (1968-1998). Del 1, Prostorsko planiranje na državni in regionalni ravni / . - Ljubljana : Urad RS za prostorsko planiranje, 1998 (Vrhnika : Schwarz). - 263 str. : ilustr. ; 30 cm

2 izv.
ISBN 961-6276-08-5 (del 1)
a) urbanizem b) regionalno planiranje c) prostorsko načrtovanje

711(497.4)(063)(082)
COBISS-ID 79675648

284.
        ZBORNIK mednarodnega strokovnega posveta ob 30. obletnici organiziranega prostorskega planiranja v Sloveniji na državni ravni (1968-1998). Del 2, Regionalno prostorsko planiranje-praksa in izzivi / . - Ljubljana : Urad RS za prostorsko planiranje, 1998 (Vrhnika : Schwarz). - 263 str. : ilustr. ; 30 cm

2 izv.
ISBN 961-6276-09-3 (del 2)
a) urbanizem b) regionalno planiranje c) prostorsko načrtovanje

711(497.4)(063)(082)
COBISS-ID 7745482


72 ARHITEKTURA.


285.
BAN, Shigeru, 1957-
        Shigeru Ban / introduccion, introduction David N. Buck ; . - Barcelona : G. Gili, cop. 1997. - 63 str. : večinoma barvne ilustr. ; 28 cm. - (GG portfolio)

Vzpor. špan. in angl. besedilo
ISBN 84-252-1721-0
a) Ban, Shigeru (1957-) b) Architects - Japan c) Architecture, Modern - 20th century - Japan d) arhitektura e) arhitekti f) biografije g) bibliografije h) Ban Shigeru (1957 - ) i) Japonska j) gradnja iz papirja k) papirnate konstrukcije l) začasna bivališča m) evakuacije n) Kobe o) papirnata cerkev

72(520):929 Ban S.
COBISS-ID 21841925

286.
NEWHOUSE, Victoria
        Wege zu einem neuen Museum : Museumsarchitektur im 20. Jahrhundert / Victoria Newhouse ; . - Ostfildern-Ruit : Hatje, 1998. - 287 str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: Towards a new museum. - Naslov raztegnjen čez dve strani.
ISBN 3-7757-0749-2
a) arhitektura b) javne zgradbe c) muzeji d) umetnostne galerije e) primeri sodobnih muzejev

727.7=30
COBISS-ID 870532

287.
POPLE, Nicolas
        Experimental houses / Nicolas Pople. - New York : Watson-Guptill, 2000. - 240 str. : barvne ilustr. ; 29 cm

Kazalo
ISBN 0-823-01649-8
a) Architecture, Domestic - 20th century. b) arhitektura c) stanovanjske stavbe d) enodružinske hiše e) sodobne rešitve f) ekološka gradnja g) mobilna bivališča h) začasna bivališča i) prenova j) hiše pod zemljo k) interpolacije l) večstanovanjske stavbe m) eksperimentalne hiše

728=20
COBISS-ID 22753285

288.
        SMALL house designs : elegant, architect-designed homes : 34 award-winning plans : 1.250 square feet or less / edited by Kenneth R. Tremblay, Lawrence Von Bamford. - Pownal, Vermont : Storey Books, 1997. - VI, 201 str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 0-88266-966-4 (broš.) ISBN 0-88266-854-4
a) arhitektura b) načrtovanje c) stanovanjske stavbe d) majhne enodružinske hiše e) stanovanja f) tlorisi g) načrti h) nagrajeni primeri i) sodobne izvedbe

728.3=20
COBISS-ID 353156


74 RISANJE. OBLIKOVANJE. UPORABNA UMETNOST.


289.
MARGOLIUS, Ivan
        Automobiles by architects / Ivan Margolius. - Chichester : Wiley-Academy, 2000. - 160 str. : ilustr. ; 24 x 22 cm

Bibliografija: str. 157-158. - Kazalo
ISBN 0-471-60786-X
a) umetnost b) industrijsko oblikovanje c) design d) avtomobili e) umetniški posegi f) arhitekti g) hiše na kolesih h) mobilna bivališča i) vpliv avtomobilizma na arhitekturo

745/749:629.114.6=20
COBISS-ID 21976581


77 FOTOGRAFIJA.


290.
EVENING, Martin
        Adobe Photoshop 5.5 for photographers : a professional image editor's guide to the creative use of Photoshop for the Macintosh and PC / Martin Evening. - Reprinted. - Oxford : Focal Press, 2001. - XV, 384 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo
- - Adobe Photoshop 5.5 for photographers . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
Nasl. s CD-ROM-a
ISBN 0-240-51591-9
a) Adobe Photoshop b) Computer graphics c) umetnost d) računalništvo e) digitalna fotografija f) računalniška grafika g) programska oprema h) Photoshop 5.5 i) fotografi j) resolucija slik k) barve l) tiskanje m) urejanje slik n) popravila slik o) filtri p) posebni efekti q) priročniki

776:681.3.06:681.3.087
COBISS-ID 22660869


8 JEZIKOSLOVJE. SLOVARJI. LITERATURA.


291.
        DICTIONARY of materials and testing / Joan L. Tomsic, editor ; with contributions by Robert S. Hodder. - 2nd ed. - Warrendale, PA : Society of Automotive Engineers, 2000. - VII, 442 str. ; 23 cm

ISBN 0-7680-0531-0
a) Materials - Dictionaries b) Materials - Testing - Dictionaries c) tehniški slovarji d) strokovni izrazi e) materiali f) preskušanje materialov g) angleški

801.316.4:620.1/.2
COBISS-ID 22547717

292.
GRAF, Rudolf F.
        Modern dictionary of electronics / Rudolf F. Graf. - 7th ed., revised and updated. - Boston : Newnes, 1999. - 869 str. : ilustr. ; 25 cm

ISBN 0-7506-9866-7
a) tehniški slovarji b) strokovni izrazi c) terminologija d) enciklopedični slovarji e) elektronika f) angleški

801.316.4:621.38=20
COBISS-ID 13122605

293.
PETERSEN, Julie K.
        Data & telecommunications dictionary / Julie K. Petersen. - Boca Raton : CRC Press, 1999. - 820 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Advanced and emerging telecommunications technologies)

ISBN 0-8493-9591-7
a) tehniški slovarji b) strokovni izrazi c) terminologija d) telekomunikacije e) podatki f) enciklopedični slovarji g) angleški h) slovarji

801.316.4:621.39=20
COBISS-ID 22281221

294.
ZINGARELLI, Nicola
        Lo Zingarelli 2001. Vocabolario della lingua italiana / di Nicola Zingarelli : . - 13 ed. - Bologna : Zanichelli, 2000. - 2176 str. : ilustr. ; 26 cm + CD ROM

Ilustr. na spojnih listih
ISBN 88-08-03055-5
a) Slovarji - Italijanščina b) enciklopedični slovar c) italijanski d) slovarji

811.131.1'374.81
COBISS-ID 1098081


9 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA. BIOGRAFIJE. ZGODOVINA.


295.
STIENS, Rita
        Ferdinand Piech : der Auto-Macher / Rita Stiens. - Wiesbaden : Gabler, 1999. - 197 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 185-196
ISBN 3-409-11522-6
a) Piech, Ferdinand b) biografija c) Piech Ferdinand d) avtomobilska industrija e) izdelovalec avtomobilov f) tehnik g) vizionar h) manager i) Volkswagen j) VW k) pregledno delo

929 Piech
COBISS-ID 22744581


NASLOVNO KAZALO

 • 1999 ethanol vehicle challenge 191

 • A+ certification training kit 8
 • Abstraction, reformulation, and approximation 11
 • Adaptive hypermedia and adaptive Web-based systems 12
 • Adobe Photoshop 5.5 for photographers 290
 • Advanced digital signal processing and digital noise reduction 243
 • Advanced physics 146
 • Advanced theory of mechanisms and machines 192
 • Advances in cryptology - CRYPTO 2000 19
 • Advances in databases 27
 • Advances in diesel fuel injection and sprays 193
 • Advances in information systems 13
 • Advances in pattern recognition 14
 • Advances in visual information systems 15
 • Agent systems, mobile agents, and applications 79
 • Aircraft performance and design 248
 • Algebraic frames for the perception-action cycle 16
 • Algorithm theory - SWAT 2000 127
 • Algorithms - ESA 2000 17
 • Analysis and visualization tools for constraint programming 18
 • Application and theory of Petri nets 2000 20
 • Applied hydraulics, hydrology and environmental engineering 147
 • Approximation algorithms for combinatorial optimization 21
 • The art of 3-D computer animation and imaging 87
 • Artificial evolution 22
 • Automata, languages and programming 23
 • Automobiles by architects 289

 • Barvanja grafov 7
 • Berechnung und Simulation im Fahrzeugbau 249
 • Biology 182
 • Biology. Study guide I 181
 • Biološko aktivne Pt(II) koordinacijske spojine 170
 • Borland JBuilder 3 26
 • Borland JBuilder 3 unleashed 26
 • Building corporate portals with XML 52

 • Cambridgeov podatkovnik 3
 • Centrifugal compressors 194
 • Cleaner cars 259
 • COM/DCOM 9
 • COM/DCOM unleashed 9
 • The computational complexity of equivalence and isomorphism problems 136
 • Computational logic - CL 2000 30
 • Computational principles of mobile robotics 214
 • Computer aided systems theory - EUROCAST'99. Proceedings 80
 • Computer aided verification 31
 • Computer safety, reliability and security 32
 • Computer science 55
 • Computer science logic 48
 • Computer security - ESORICS 2000 50
 • Computing and combinatorics 33
 • Conceptual modeling - ER 2000 74
 • Conceptual modeling for E-business and the web 266
 • Conceptual structures 75
 • CONCUR 2000 34
 • Control of induction motors 242
 • Control systems engineering 229
 • Cooperative information systems 35
 • Coordination languages and models 36
 • Current issues in databases and information systems 41

 • Data & telecommunications dictionary 293
 • Data mining 59
 • Data on the web 10
 • Data warehousing and knowledge discovery 37
 • Database and expert systems applications 38
 • Delphi 103
 • Design and applications of intelligent agents 112
 • Dictionary of materials and testing 291
 • Diffusion in semiconductors and non-metallic solids. Subvol. B1, Diffusion in non-metallic solids (part 1) without volume Diffusion in oxides 151
 • Digital image processing 43
 • Digital processing of signals 207
 • DSP implementation using the TMS320C6000 DSP platform 212
 • Director 8 and lingo 142
 • Distributed computing 39
 • Določanje nestabilnih območij nelinearnih nihanj s periodičnim vzbujanjem 154
 • Določevanje organskih kislin, aldehidov in ketonov v zraku 171
 • Določevanje strukture organskih spojin s spektroskopskimi metodami. Problemi 174
 • Drahtseile 197
 • 3. Jahrestagung Schuttgut fordern und lagern 200
 • Drugs 186
 • Dubbel interaktiv 195

 • Efficient C++ 28
 • Electrical and electronic principles and technology 208
 • Electronic commerce and web technologies 45
 • Electronic engine controls 2000 196
 • Electronic systems for vehicles 251
 • Elektronik im Kraftfahrzeug 251
 • Elektronika v domači delavnici 210
 • Elektrotehnika. Zbirka nalog za maturo z rešitvami 215
 • Elements of electromagnetics 233
 • Elements of space technology for aerospace engineers 258
 • Embedded microcontroller interfacing for M.CORE systems 94
 • Engineering distributed objects 46
 • Engineering electromagnetics 222
 • Essential mathematics for chemists 5
 • Euro-Par 2000 parallel processing 76
 • European pharmacopoeia 187
 • Evropski seznam obstoječih snovi 270
 • Exemplarische Branchenkonzepte 252
 • Experimental houses 287
 • Extended irreversible thermodynamics 153
 • XML and SOAP programming for BizTalk servers 137
 • XML step by step 145

 • Ferdinand Piech 295
 • Field-programmable logic and applications 51
 • Fizikalno kemijske raziskave raztopin nabitih derivatov fulerena 169
 • Flight theory and aerodynamics 250
 • Flow control 152
 • Fluid mechanics, hydraulics and environmental engineering 148
 • Formal methods in computer-aided design 53
 • Formal techniques in real-time and fault-tolerant systems 54
 • Fuel cell power for transportation 2000 198
 • Fundamentals of electric circuit analysis 230

 • Gasturbinen fur kombinierte Gas- Dampfturbinenanlagen 199
 • Generative and component-based software engineering 57
 • Generic programming 77
 • Graphics recognition 58
 • Guseisen 278

 • Handbook of discrete and combinatorial mathematics 6
 • Handbuch zu Dubbel interaktiv 195
 • Handheld and ubiquitous computing 60
 • High performance computing 63
 • High voltage engineering 224
 • Holographic data storage 64
 • How steam locomotives really work 261
 • Hrvatsko-engleski i englesko-hrvatski agronomski rječnik 265
 • Human factors in 2000 254
 • Hydraulic design handbook 244
 • HTML and XHTML, the definitive guide 106

 • Implementation of functional languages 67
 • Inductive logic programming 68
 • Information security and privacy 69
 • Innovative Fahrzeugantriebe 255
 • Innovative power train systems 255
 • Instant AutoCAD 47
 • Integer programming and network models 44
 • Integralni model izbire optimalnih rezalnih pogojev v računalniško podprtem sistemu upravljanja orodij 201
 • Integrated circuit design 223
 • Integrated formal methods 70
 • Intelligent media agents 143
 • Intelligent systems and soft computing 71
 • Interactive distributed multimedia systems and telecommunication services 72
 • Interpreting organic spectra 179
 • Introduction to engineering 190
 • An introduction to the mechanics of fluids 163
 • Izolacija aktivnih učinkovin rožmarina 274

 • Java I/O 62

 • Kolokvijske naloge iz fizike I 157
 • Koncentriranje vitaminov iz rastlinskih olj 276
 • Kvalitativna in kvantitativna analiza oksitetraciklina dihidrata z metodo bližnje infrardeče spektroskopije in korelacija med spektralnimi področji 176

 • Languages and compilers for parallel computing 88
 • Languages, compilers, and run-time systems for scalable computers 89
 • Lee's essential of wireless communication 227
 • Lehninger principles of biochemistry 183
 • LINUX assembly language programming 108
 • Linux in a nutshell 92
 • Linux socket programming by example 56
 • Linux system security 95
 • Linux z namizjem KDE 93
 • Low energy neutron physics. Subvol. A, Low energy neutrons and their interaction with nuclei and matter 156
 • Low temperature electronics 220

 • Machine vibration. Alignment 205
 • Mastering data mining 25
 • Mathematical foundations of computer science 2000 97
 • Mathematics of program construction 98
 • Mechanical Desktop 4.0 quick reference 144
 • Mechanics and reliability of flexible magnetic media 149
 • Medical data analysis 99
 • Mess- und Regelunstechnik in abwassertechnischen Anlagen 247
 • Microelectronics - systems and devices 209
 • Microporous and other framework materials with zeolite-type structures. Subvol. A, Tetrahedral frameworks of zeolites, clathrates and related materials 175
 • Microporous and other framework materials with zeolite-type structures. Subvol. B, Zeolite structure codes ABW to CZP 167
 • Microsoft Flight Simulator 2000 29
 • Microsoft Office 2000 za Windows za telebane 141
 • Microsoft OLAP unleashed 115
 • Microsoft Windows 2000 security technical reference 101
 • Mobile agents 24
 • Mobile agents for telecommunication applications 102
 • Model biološkega odstranjevanja ogljikovih in dušikovih spojin iz komunalne odpadne vode in primerjava z rezultati realnega procesa na pilotni napravi 269
 • Modeliranje entitet v projektno organiziranem podjetju 267
 • Modelling and control of robot manipulators 234
 • Modern dictionary of electronics 292
 • Modular programming languages 84
 • Moj prvi PC, računalnik podjetja Jerovšek Computers 114
 • Multiple classifier systems 105

 • Network-based parallel computing 107
 • The new chemistry 172
 • New diesel engine and component applications 202
 • New trends in constraints 83
 • Next generation networks 66
 • Nonlinear control and analytical mechanics 225
 • Novi analizni pristopi k študiju oksidacije in depolimerizacije celuloze 275
 • Novi analogi faktorja tumorske nekroze (TNF-) - možnosti uporabe v molekularni biologiji ter pri zdravljenju in diagnostiki rakastih bolezni 188
 • Numerical analysis and simulation in vehicle engineering 249
 • Numerical methods in electromagnetism 211

 • Odločanje med šaržnimi in kontinuiranimi procesi 271
 • Open hypermedia systems and structural computing 110
 • Opredelitev lastnosti raztopin poliuretanov in poliuretanskih ionomerov 280
 • Optimiranje naključno vzbujanih nelinearnih dinamičnih sistemov 155
 • Organic chemistry 173
 • Osnove telekomunikacij I 241

 • Parallel problem solving from nature - PPSN VI 113
 • Parametric modeling with mechanical desktop 4 129
 • Parametric modeling with mechanical desktop 129
 • Partner gewinnen im Netz 256
 • PHP essentials 100
 • Photon and electron interactions with atoms, molecules and ions. Subvol. A, Interactions of photons and electrons with atoms 158
 • PHP pocket reference 90
 • Physical chemistry 168
 • Physics 165
 • The physics of information technology 218
 • Practical audio amplifier circuit projects 235
 • Preparation and investigation of solid lipid nanoparticels by EPR method 166
 • PRICAI 2000 111
 • Principles and practice of constraint programming - CP 2000 116
 • Principles of helicopter aerodynamics 257
 • Product focused software process improvement 117
 • Programming Collaborative Web Applications with Microsoft Exchange 2000 server 96
 • Programming Microsoft Outlook and Microsoft Exchange 125
 • Propad turjaške graščine 264
 • Prostorski dokumenti pred ustavnim sodiščem 281
 • Protection of electricity distribution networks 217

 • Qualitative and quantitative analysis of the oxytetracycline dihidrate by near-infrared spectroscopy and the correlation within spectral ranges 176
 • Quality of future internet services 118
 • Quantum computation and quantum information 109
 • Quantum mechanics 150

 • Radon in njegovi kratkoživi potomci v okolju kot posledica rudarjenja urana na Žirovskem vrhu 206
 • Razgradnja nekaterih barvil z ekstracelularnimi encimi glive Phanerochaete chrysosporium 185
 • Razvoj in proučevanje trdnih lipidnih nanodelcev z EPR metodo 166
 • Recent advances in AI planning 49
 • Recent advances in intrusion detection 119
 • Recent advances in parallel virtual machine and message passing interface 120
 • Recent trends in algebraic development techniques 121
 • Reflection and software engineering 122
 • Relating architecture to landscape 282
 • Renewable energy 238
 • Research and advanced technology for digital libraries 123
 • Resource CD-Rom to accompany Control systems engineering 229
 • Rewriting techniques and applications 124
 • Riding on air 253
 • RoboCup-99 126
 • Robust control design using H-infinity> methods 231

 • Safety test methodologies 260
 • Schaum's outline of theory and problems of data structures with C++ 65
 • Sears list of subject headings 1
 • Semantics, applications, and implementation of program generation 128
 • Semiconductors. Subvol. E, Ternary compounds, organic semiconductors 161
 • Shigeru Ban 285
 • Signal processing and linear systems 226
 • Simultaneous engineering for new product development 268
 • Skew-tolerant circuit design 221
 • Small electric motors 236
 • Small house designs 288
 • Smart card handbook 232
 • Smart card research and applications 237
 • Software reuse 130
 • Solid state electronic devices 239
 • SolidWorks for AutoCAD users 82
 • Spacecraft dynamics and control 262
 • SPIN model checking and software verification 78
 • Spoznajmo Delphi 5.0 104
 • Spoznajmo FrontPage 2000 131
 • Spoznajmo Outlook 2000 61
 • Stabilnost in aktivnost nekaterih lipaz v plinih visoke gostote 272
 • Steel construction manual 245

 • Šibki razpadi težkih mezonov 159

 • Tehnični predpisi za zaščito in varnost pri varjenju 204
 • Tehniška mehanika I. Delovni zvezek za statiko visokošolskega strokovnega študija 162
 • The telecommunications handbook 240
 • Theorem proving in higher order logics 133
 • Theoretical computer science 134
 • Theory and application of diagrams 135
 • Thermodynamics 160
 • 3D game engine design 42
 • Traditional Chinese medicines 189
 • Trends in distributed systems 138
 • Tribology in machine design 203

 • Učinkovitost objektnih modelov porazdeljenega procesiranja 85
 • Ugotavljanje strupenosti potencialno škodljivih snovi v usnjarski odpadni vodi 246
 • Ultrasonic instruments and devices 164
 • und Workshop Advanced Power Plant Processes for Solid Fuels Focussing on Combined Cycles 199
 • Understand! Biochemistry 183
 • Understanding semiconductor devices 213
 • Understanding smart sensors 216
 • UML 2000 - the unified modeling language 139
 • Universal decimal classification 2
 • Uporaba računalniških metod za načrtovanje novih flavonskih inhibitorjev 184
 • Uporabna numerična linearna algebra 4
 • Uvajanje pojmov kemijske tehnologije v program kemije 177

 • Vaje iz programiranja 86
 • Vapor pressure of chemicals. Subvol. B, Vapor pressure and Antoine constants for oxygen containing organic compounds 178
 • Vehicle aerodynamics 263
 • Vgradnja mangana in titana v aluminofosfatna molekulska sita z velikimi porami 273
 • Video coding 219
 • Virtual worlds 140
 • Vision algorithms 81
 • Visual Basic 5.0/6.0 132
 • Voice over IP 228
 • Vpliv energije na radikalsko polimerizacijo dialil izoftalata v masi 277
 • Vpliv geometrije biaksialnih tkanin na njihovo poroznost 279

 • Weak decays of heavy mesons 159
 • Wege zu einem neuen Museum 286
 • Workshop Advanced Power Plant Processes for Solid Fuels Focussing on Combined Cycles 199

 • XML and SOAP programming BizTalk servers 137
 • XML step by step 145
 • XML Web documents from scratch 91

 • ZB 2000 73
 • Zbornik mednarodnega strokovnega posveta ob 30. obletnici organiziranega prostorskega planiranja v Sloveniji na državni ravni (1968-1998). Del 1, Prostorsko planiranje na državni in regionalni ravni 283
 • Zbornik mednarodnega strokovnega posveta ob 30. obletnici organiziranega prostorskega planiranja v Sloveniji na državni ravni (1968-1998). Del 2, Regionalno prostorsko planiranje-praksa in izzivi 284
 • Zbornik posvetovanja DSI 2000 40
 • Lo Zingarelli 2001. Vocabolario della lingua italiana 294
 • Značilnosti napajanja in praznjenja kraškega vodonosnika v zaledju Vipave 180


IMENSKO KAZALO

 • Aagaard, Mark (urednik) 133
 • Abernethy, Randy 9
 • Abiteboul, Serge 10
 • Ahlin, Pegi 166
 • Aiken, Peter (avtor) 52
 • Al Naib, S. K. 147 , 148
 • Alexandrov, Yu. A. (avtor) 156
 • Allen, C. E. (avtor) 151
 • Anderson, John David 248
 • Anderson, Michael (1951-,urednik) 135
 • Annual International Computing and Combinatorics Conference (6 ; 2000 ; Sydney) 33
 • Annual International Cryptology Conference (20 ; 2000 ; Santa Barbara) 19
 • Apt, Krzysztof R. (1949-,urednik) 83
 • Aungier, Ronald H. 194
 • Australasian Conference on Information Security and Privacy (5 ; 2000 ; Brisbane) 69
 • Azvine, Benham (urednik) 71

 • Bachmair, Leo (urednik) 124
 • Backhouse, Roland (urednik) 98
 • Balič, Jože (komentor) 267
 • Bamford, Lawrence Von (urednik) 288
 • Ban, Shigeru (1957-) 285
 • Banerjee, Sanjay (avtor) 239
 • Banovec, Tomaž (član uredniškega odbora) 40
 • Bauknecht, Kurt (urednik) 45
 • Baumann, Joachim (1965-) 24
 • Baur, W. H. 167
 • Beitz, Wolfgang (urednik) 195
 • Beke, Dezso L. (urednik) 151
 • Bellanger, Maurice 207
 • Bellare, Mihir (urednik) 19
 • Berry, Michael J. A. 25
 • Berry, Stephen R. 168
 • Bert, Didier (urednik) 121
 • Bhushan, Bharat 149
 • Biannual Formal Methods in Computer-Aided Design Conference (3 ; 2000 ; Austin) 53
 • Bird, John 208
 • Birksted, Jan (urednik) 282
 • Bishop, Owen (1927-) 209
 • Biundo, Susanne (urednik) 49
 • Bizjak, Barbara Železnik glej Železnik Bizjak, Barbara
 • Blankenship, Gilmer L. (1945-,avtor) 225
 • Bode, Arndt (urednik) 76
 • Bohm, Jernej 210
 • Bomarius, Frank (urednik) 117
 • Borbinha, Jose (urednik) 123
 • Bornstein, Richard (začetnik/ustanovitelj) 151 , 156 , 158 , 161 , 167 , 175 , 178
 • Bowen, Jonathan Peter (1956-,urednik) 73
 • Brajkovič, Stojan (prevajalec) 141
 • Bransden, B. H. (1926-) 150
 • Brause, Rudiger W. (urednik) 99
 • British National Conference on Databases (17 ; 2000 ; Exeter) 27
 • Brown, Wendy (avtor) 146
 • Brusilovsky, Peter (urednik) 12
 • Buck, David N. (avtor dodatnega besedila) 285
 • Buckman, S. J. (avtor) 158
 • Bukovec, Nataša (mentor) 170
 • Bulka, Dov 28
 • Buneman, Peter (1943-,avtor) 10
 • Byrne, Anthony R. (komentor) 206

 • Carter, Larry (urednik) 88
 • Casas-Vazquez, Jose (avtor) 153
 • Cazzola, Walter (1969-,urednik) 122
 • Cerar, Janez 169
 • Chahin, Jesus (avtor) 9
 • Chari, M... V. K. 211
 • Chhabra, Atul K. (urednik) 58
 • Chiu, Ben (1963-) 29
 • Choueiry, Berthe Y. (1963-,urednik) 11
 • Chuang, Isaac L. (avtor) 109
 • Claeys, Cor (avtor) 220
 • Clayden, Jonathan (avtor) 173
 • Clote, Peter G. (urednik) 48
 • Coufal, Hans J. (urednik) 64
 • Council of Europe 187
 • Cox, Kenneth (prevajalec) 232
 • Cox, Michael M. (avtor) 183
 • Craver, W. Lionel 190
 • Crowcroft, Jon (urednik) 118
 • Cuppens, Frederic (urednik) 50
 • Cussens, James (urednik) 68
 • Cvjetović, Srdjan (avtor) 93
 • Czarnecki, Krzysztof (urednik) 57

 • Čuš, Franc (mentor) 201
 • Čuš, Franci glej Čuš, Franc

 • Dahnoun, Naim 212
 • Dawson, Ed (urednik) 69
 • Debar, Herve (urednik) 119
 • Dechter, Rina (urednik) 116
 • Deen, Jamal M. (avtor) 220
 • Demmel, James W. 4
 • Deransart, Pierre (urednik) 18
 • Diaz, Roberto Moreno- glej Moreno-Diaz, Roberto
 • Dimitrijev, Sima (1958-) 213
 • Dittrich, H. (avtor) 161
 • Dnevi slovenske informatike (2000 ; Portorož) 40
 • Dobnik-Dubrovski, Polona 279
 • Dole, Charles Edward (1916-) 250
 • Dongarra, Jack (urednik) 120
 • Drolka, Marija 269
 • DSI 2000 glej Dnevi slovenske informatike (2000 ; Portorož)
 • Du, Ding-Zhu (urednik) 33
 • Dudek, Gregory (1958-) 214
 • Dwarkadas, Sandhya (urednik) 89
 • Dykyj, J. (avtor) 178

 • EACSL. Annual conference (14 ; 2000 ; Fischbachau) glej European Association for Computer Science Logic. Annual conference (14 ; 2000 ; Fischbachau)
 • East-European Conference on Advances in Databases and Information Systems (2000 ; Praha) 41
 • Eberly, David H. 42
 • Effing, Wolfgang (avtor) 232
 • Efford, Nick 43
 • Eiselt, Horst A. 44
 • Emerson, E. Allen (urednik) 31
 • Emery, Terry (avtor) 146
 • Emmerich, Wolfgang 46
 • Ethier, Christine A. (avtor) 47
 • Ethier, Stephen J. 47
 • Etzion, Opher (urednik) 35
 • EUROCAST Conference (1999 ; Vienna, Austria) 80
 • EUROCAST'99 glej EUROCAST Conference (1999 ; Vienna, Austria)
 • European Association for Computer Science Logic. Annual conference (14 ; 2000 ; Fischbachau) 48
 • European Conference on Planning (5 ; 1999 ; Durham) 49
 • European Conference on Research and Advanced Technology for Digital Libraries (4 ; 2000 ; Lisboa) 123
 • European Research Consortium for Informatics and Mathematics 83
 • European Symposium on Algorithms (8 ; 2000 ; Saarbrucken) 17
 • European Symposium on Research in Computer Security (6 ; 2000 ; Toulouse) 50
 • Evans, Andy (urednik) 139
 • Evening, Martin 290

 • Fajfar, Simona (urednik) 270
 • Fajfer, Svjetlana (mentor) 159
 • Falsafi, Babak (urednik) 107
 • Ferri, Francesc J. (urednik) 14
 • Feyrer, Klaus 197
 • Finkelstein, Clive 52
 • Fischer, R. X. (avtor,urednik) 167
 • Fonlupt, Cyril (urednik) 22
 • Ford, Neal (avtor) 26
 • Forouzan, Behrouz A. 55
 • Frakes, William Bruce (1952-,urednik) 130
 • Frank, Randy 216

 • Gabršček, Metka Uršič- glej Uršič-Gabršček, Metka
 • Gad-el-Hak, Mohamed 152
 • Ganter, Bernhard (urednik) 75
 • Gay, Warren W. 56
 • Gers, Juan M. 217
 • Gershenfeld, Neil A. 218
 • Ghanbari, Mohammed 219
 • Gieck, Jack 253
 • Gilberg, Richard F. (avtor) 55
 • Glavič, Peter (mentor) 271
 • Goldfinch, A. J. (avtor) 261
 • Golob, Janvit (mentor) 277
 • Gormally, John 5
 • Goršek, Andreja 271
 • Grabner, Sabina 170
 • Grad, Janez (odgovorni urednik) 40
 • Graf, Rudolf F. 292
 • Granda, Stane (avtor dodatnega besedila) 264
 • Grieskamp, Wolfgang (1960-,urednik) 70
 • Gubenšek, Franc (mentor) 188
 • Gutierrez-D., Edmundo A. 220
 • Gutknecht, Jurg (urednik) 84

 • Habermann, Karl J. (avtor) 245
 • Hall, K. R. (urednik) 178
 • Hall, Nina (urednik) 172
 • Halldorsson, Magnus M. (urednik) 127
 • Han, Jiawei 59
 • Hanke, J. C. 61
 • Harold, Elliotte Rusty 62
 • Harris, David 221
 • Hartenstein, Reiner W. (urednik) 51
 • Havelund, Klaus (1955-,urednik) 78
 • Herlihy, Maurice (urednik) 39
 • Hes, Barbara (prevajalec) 286
 • Heudin, Jean-Claude (urednik) 140
 • Holmes, Edvard J. (1928-,avtor) 217
 • Horlait, Eric (urednik) 102
 • Hoscheit, Bill (avtor) 29
 • Hraš, Andreja Rižner- glej Rižner-Hraš, Andreja
 • Hribar, Peter glej Mrhar, Peter
 • Hubbard, John Rast (1943-) 65
 • Hunt, Warren A. (urednik) 53

 • IAPR Workshop on Graphics Recognition (3 ; 1999 ; Jaipur) 58
 • Ibrahim, Mohamed (urednik) 38
 • IFIP TC6 International Symposium (5 ; 2000 ; Bergen) 66
 • Inan, Aziz S. (avtor) 222
 • Inan, Umran S. 222
 • International Colloquium on Algorithms, Languages and Programming (27 ; 2000 ; Geneve) 23
 • International Conference of B and Z Users (1 ; 2000 ; York) 73
 • International Conference on Advances in Information Systems (1 ; 2000 ; Izmir) 13
 • International Conference on Application and Theory of Petri Nets (21 ; 2000 ; Aarhus) 20
 • International Conference on Computational Logic (1 ; 2000 ; London) 30
 • International Conference on Computer Aided Verification (12 ; 2000 ; Chicago) 31
 • International Conference on Conceptual Modeling (19 ; 2000 ; Salt Lake City) 74 , 266
 • International Conference on Conceptual Structures (8 ; 2000 ; Darmstadt) 75
 • International Conference on Concurrency Theory (11 ; 2000 ; University Park) 34
 • International Conference on Coordination Models (4 ; 2000 ; Limassol) 36
 • International Conference on Data Warehousing and Knowledge Discovery (2 ; 2000 ; London) 37
 • International Conference on Database Systems (2000 ; Praha) 41
 • International Conference on Electronic Commerce and Web Technologies (1 ; 2000 ; London) 45
 • International Conference on Field Programmable Logic and Applications (10 ; 2000 ; Villach) 51
 • International Conference on Inductive Logic Programming (10 ; 2000 ; London) 68
 • International Conference on Mathematics of Program Construction (5 ; 2000 ; Ponte de Lima) 98
 • International Conference on Parallel Problem Solving from Nature (6 ; 2000 ; Paris) 113
 • International Conference on Principles and Practice of Constraint Programming (6 ; 2000 ; Singapore) 116
 • International Conference on Product Focused Software Process Improvement (2 ; 2000 ; Oulu) 117
 • International Conference on Rewriting Techniques and Applications (11 ; 2000 ; Norwich) 124
 • International Conference on Smart Card Research and Advanced Applications (3 ; 1998 ; Louvain-la-Neuve) 237
 • International Conference on Theorem Proving in Higher Order Logics (13 ; 2000 ; Portland) 133
 • International Euro-Par Conference (6 ; 2000 ; Munchen) 76
 • International Seminar on Generic Programming (1998 ; Dagstuhl) 77
 • International SPIN Workshop (7 ; 2000 ; Stanford) 78
 • International Symposium on Abstraction, Reformulations, and Approximation (4 ; 2000 ; Horseshoe Bay) 11
 • International Symposium on Agent Systems and Applications (2 ; 2000 ; Zurich) 79
 • International Symposium on Distributed Computing (14 ; 2000 ; Toledo) 39
 • International Symposium on Handheld and Ubiquitous Computing 2000 (2 ; 2000 ; Bristol) 60
 • International Symposium on High Performance Computing (3 ; 2000 ; Tokyo) 63
 • International Symposium on Medical Data Analysis (1 ; 2000 ; Frankfurt) 99
 • International Symposium on Mobile Agents (4 ; 2000 ; Zurich) 79
 • International Workshop on Algebraic Development Techniques (14 ; 1999 ; Chateau de Bonas) 121
 • International Workshop on Algebraic Frames for the Perception and Action Cycle (2 ; 2000 ; Kiel) 16
 • International Workshop on Computer Aided Systems Theory (7 ; 1999 ; Vienna, Austria) 80
 • International Workshop on Interactive Distributed Multimedia Systems (7 ; 2000 ; Enschede) 72
 • International Workshop on Multiple Classifier Systems (1 ; 2000 ; Cagliari) 105
 • International Workshop on Open Hypermedia Systems (6 ; 2000 ; San Antonio) 110
 • International Workshop on the Implementation of Functional Languages (11 ; 1999 ; Lochem) 67
 • International Workshop on Vision Algorithms (1999 ; Corfu) 81
 • Internet Security Systems 101
 • Itikawa, Y. (urednik) 158

 • Jahrestagung Airport Logistics - Air-Cargo (4 ; 1999 ; Zurich) 256
 • Jahrestagung Schuttgut fordern und lagern (3 ; 2000 ; Fulda) 200
 • Jančič, Margarita (urednik) 283 , 284
 • Jankowski, Gregory (1959-) 82
 • Jansen, Klaus (urednik) 21
 • Jazayeri, Mehdi (urednik) 77
 • Jenkin, Michael Richard MacLean (1959-,avtor) 214
 • Jernejčič, Lilijana (član uredniškega odbora) 40
 • Joachain, Charles Jean (avtor) 150
 • Joint ERCIM/Compulog Net Workshop (1999 ; Paphos) 83
 • Joint Modular Languages Conference (2000 ; Zurich) 84
 • Joseph, Mathai (urednik) 54
 • Jou, David 153
 • Jurič, Branko-Matjaž glej Jurič, Matjaž B.
 • Jurič, Matjaž B. 85
 • Jurič, Matjaž-Branko glej Jurič, Matjaž B.
 • Juršnik, Alojz (avtor) 215
 • Juvan, Martin 86

 • Kalpič, Branko 267
 • Kambayashi, Yahiko (urednik) 37
 • Kamber, Micheline (avtor) 59
 • Kaučič, Venčeslav (mentor) 273
 • Kennedy, Bill (avtor) 106
 • Kerlow, Isaac Victor (1958-) 87
 • Kittler, Josef (1946-,urednik) 105
 • Klančišar, Katja 246
 • Klemenčič, Marija (avtor) 215
 • Knez, Željko (mentor) 272 , 274 , 276
 • Kočar, Tomaž 264
 • Koloini, Tine (avtor) 269
 • Kolovsky, M. Z. (avtor) 192
 • Komelj, Saša Prelovšek- glej Prelovšek-Komelj, Saša
 • Končan, Jana Zagorc- glej Zagorc-Končan, Jana
 • Koopman, Pieter (urednik) 67
 • Koornneef, Floor (urednik) 32
 • Kopacek, Peter (urednik) 80
 • Kotz, David (1964-,urednik) 79
 • Kraley, Mike (avtor) 91
 • Kramer, Branko 154
 • Kristl, Julijana (mentor) 166
 • Križman, Milko 206
 • Krmelj, Vlasta 272
 • Kuffel, E. 224
 • Kuffel, J. (avtor) 224
 • Kwatny, Harry G. 225

 • Laender, Alberto H. F. (urednik) 74
 • Landolt, Hans (začetnik/ustanovitelj) 151 , 156 , 158 , 161 , 167 , 175 , 178
 • Lathi, Bhagawandas Pannalal 226
 • Laurini, Robert (urednik) 15
 • Lebez, Mira (prevajalec) 270
 • Lebon, Georgy (avtor) 153
 • Lee, William C. Y 227
 • Leeuwen, Jan van (urednik) 134
 • Lehninger, Albert L. (bibliografski predhodnik) 183
 • Leishman, J. Gordon 257
 • Lerdorf, Rasmus 90
 • Lesnika, Aleš 155
 • Levart, Alenka 171
 • Lewis, James E. (1946-,avtor) 250
 • Liberty, Jesse 91
 • Liddle, Stephen W. (urednik) 266
 • Lilov, L. (prevajalec) 192
 • Lings, Brian (urednik) 27
 • Linnhoff-Popien, Claudia (urednik) 138
 • Linoff, Gordon (avtor) 25
 • Lipovski, G. Jack 94
 • Lloyd, John (urednik) 30

 • Maček, Jadran (mentor) 177
 • Madelung, O. (urednik) 161
 • Majaron, Boris (1963-) 157
 • Malavašič, Tatjana (mentor) 280
 • Mann, Scott (1958-) 95
 • Margolius, Ivan 289
 • Martin, Mindy C. 96
 • Mawby, P... J. 182
 • Mayhew, David (avtor) 28
 • Mays, Larry W. (urednik) 244
 • Meden, Anton (komentor) 273
 • Meloni, Julie C. 100
 • Menart, Viktor 188
 • Meyer, Rudolph X. 258
 • Microsoft Corporation 8
 • Mikuž, Marko (avtor) 157
 • Miller, Joseph (1946-,urednik) 1
 • Miller, Mark (1955-) 228
 • Milne, George W. A. (1937-,urednik) 186
 • Milne, George William Anthony (1937-,urednik) 189
 • Mitchell, Ellen L. (avtor) 95
 • Mizoguchi, Riichiro (urednik) 111
 • Moczala, Helmut (avtor) 236
 • Mohar, Bojan (mentor) 7
 • Mondt, J. Robert 259
 • Monger, Grace (urednik) 181
 • Montanari, Ugo (urednik) 23
 • Moreno-Diaz, Roberto (urednik) 80
 • Morin, Randy (avtor) 9
 • Mrhar, Peter 103 , 104
 • Murray, David (avtor) 82
 • Muršec, Bogomir 201
 • Musciano, Chuck 106

 • Nelson, David Lee 183
 • Nelson, John C.C. (prevajalec) 207
 • Neumann, Franz 278
 • Neveln, Bob 108
 • Newhouse, Victoria 286
 • Nielsen, Michael A. 109
 • Nielsen, Mogens (urednik) 20 , 97
 • Nise, Norman S. 229
 • Novak Tušar, Nataša 273
 • Novak, Jože (urednik) 283 , 284

 • Oblak, Maks (mentor) 154 , 155
 • Oblak, Marko 184
 • Ogorelec, Breda 281

 • Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence (6 ; 2000 ; Melbourne) 111
 • Pacific Rim International Workshop on Multi-Agents (3 ; 2000 ; Melbourne) 112
 • Palamidessi, Catuscia (urednik) 34
 • Papadakis, Emmanuel P. (urednik) 164
 • Parker, Roger C. (avtor) 141
 • Pasachoff, Jay M. (avtor) 165
 • Paterson, Mike (urednik) 17
 • Paul, Clayton R. 230
 • Pečenko, Nikolaj 114
 • Perdih, Anton (mentor) 185
 • Petersen, Ian Richard (1956-) 231
 • Petersen, Julie K. 293
 • Peterson, Timothy 115
 • Petrič, Metka 180
 • Pichler, Franz (urednik) 80
 • Pihlar, Boris (mentor) 275
 • Pinkelman, James (avtor) 115
 • Podgornik, Helena 185
 • Pogačnik, Aleš (urednik) 3
 • Polajnar, Andrej (mentor) 267
 • Polanc, Slovenko 174
 • Pople, Nicolas 287
 • Popović, Milan (avtor) 215
 • Porto, Antonio (urednik) 36
 • Prelovšek-Komelj, Saša 159
 • Puc, Katarina (član uredniškega odbora) 40

 • Quisquater, Jean-Jacques (1945-,urednik) 237

 • Rajagopal, Kumbakonam Ramamani (avtor) 163
 • Ramšak, Anton (avtor) 157
 • Rankl, Wolfgang 232
 • Rao, Sathya (urednik) 66
 • Reich, Siegfried (urednik) 110
 • Ribbens, Jack 268
 • Rice, Stuart Alan (avtor) 168
 • Ritz, Josip 265
 • Rizzo, Thomas 125
 • Rižner-Hraš, Andreja 274
 • Roberts, M... B. (avtor) 182
 • Robot Soccer World Cup (3 ; 1999 ; Stockholm) 126
 • Rosen, Kenneth H. (urednik) 6
 • Ross, John (avtor) 168
 • Rozman, Ivan (mentor) 85

 • Saad, Michel A. (1927-) 160
 • Sadiku, Matthew N. O. 233
 • Sajovic, Irena (prevajalec) 270
 • Salon, S... J. (avtor) 211
 • Salvatierra, Richard (avtor) 142
 • Sandblom, C.-L. (avtor) 44
 • Savkin, Andrey V. (avtor) 231
 • Scandinavian Workshop on Algorithms Theory (7 ; 2000 ; Bergen) 127
 • Schoenauer, Marc (urednik) 113
 • Scholten, Hans (urednik) 72
 • Schopper, H. (urednik) 156
 • Schroder, Darell C. (avtor) 190
 • Schulitz, Helmut C. 245
 • Sciavicco, Lorenzo 234
 • Sears, Minnie Earl (1873-1933,z enoto povezano ime) 1
 • Semmens, Peter William Brett (1927-) 261
 • Shih, Randy H. 129
 • Shreshta, Olga (prevajalec) 270
 • Siciliano, Bruno (avtor) 234
 • Sidi, Marcel J. 262
 • Siever, Ellen (avtor) 92
 • Singmin, Andrew (1945-) 235
 • Slovenija. Urad za prostorsko planiranje 283 , 284
 • Smith, J. V. 175
 • Smola, Nataša 176
 • Sobek, Werner (avtor) 245
 • Society of Automotive Engineers 191 , 193 , 196 , 198 , 202 , 254 , 260 , 263
 • Sommer, Gerald (urednik) 16
 • Sorensen, Bent (1941-) 238
 • Soudris, Dimitrios (urednik) 223
 • Splinter, Renate (prevajalec) 286
 • Stanič, Ivan (ilustrator) 281
 • Stanovnik, Branko (avtor) 174
 • Stegnar, Peter (mentor) 206
 • Stiens, Rita 295
 • Stolarski, T... A. 203
 • Streetman, Ben G. 239
 • Strlič, Matija 275
 • Strnad, Mateja 177
 • Stropnik, Jože 162
 • Suciu, Dan (avtor) 10
 • Symposium on Mathematical Foundations of Computer Science (25 ; 2000 ; Bratislava) 97

 • Šantej, Borut (avtor dodatnega besedila) 281
 • Škerget, Mojca 276
 • Škerjanc, Jože (mentor) 169
 • Škrekovski, Riste 7
 • Štuller, Julius (urednik) 41
 • Šujica, Milena Žiberna- glej Žiberna-Šujica, Milena
 • Šuler, Aleš 131 , 132

 • Taha, Walid (urednik) 128
 • Tarquin, Anthony J. (avtor) 190
 • Terplan, Kornel (urednik) 240
 • Thierauf, Thomas 136
 • Thomas, Peter (urednik) 60
 • Tomažič, Sašo 241
 • Tomsic, Joan L. (urednik) 291
 • Travis, Brian E. 137
 • Tremblay, Kenneth R. (urednik) 288
 • Triggs, Bill (urednik) 81
 • Truesdell, Clifford (1919-) 163
 • Trzynadlowski, Andrzej M. 242
 • Tušar, Nataša Novak glej Novak Tušar, Nataša

 • Ugronovskii, Valery A. (avtor) 231
 • Urleb, Uroš (mentor) 176
 • Uršič-Gabršček, Metka (urednik) 215

 • Valero, Mateo (urednik) 63
 • Van Leeuwen, Jan glej Leeuwen, Jan van
 • Vaseghi, Saeed V. 243
 • Vazquez, Jose Casas- glej Casas-Vazquez, Jose
 • VDI (Dusseldorf) glej Verein Deutscher Ingenieure (Dusseldorf)
 • Veber, Marjan (mentor) 171
 • Veloso, Manuela (urednik) 126
 • Verein Deutscher Ingenieure (Dusseldorf) 199 , 200 , 247 , 249 , 251 , 252 , 255 , 256
 • Veselič, Miran (mentor) 180
 • Vrtačnik, Margareta (mentor) 177
 • Vukadinovič, Nada (prevajalec) 270

 • Wang, Wallace 141
 • Whittaker, David (1936-) 179
 • Wiethuchter, Annette (prevajalec) 286
 • Williams, Bruce (avtor) 29
 • Wilson, Scott J. 142
 • Wittig, Hartmut 143
 • Wolff, Doug 144
 • Wolfson, Richard 165
 • Workshop Advanced Power Plant Processes for Solid Fuels Focussing on Combined Cycles (2000 ; Essen) 199
 • Workshop on Approximation Algorithms for Combinatorial Optimization Problems (3 ; 2000 ; Saarbrucken) 21
 • Workshop on Communication, Architecture and Applications for Network-Based Parallel Computing (4 ; 2000 ; Toulouse) 107
 • Workshop on Laguages and Compilers for Parallel Computing (12 ; 1999 ; La Jolla) 88
 • Workshop on Languages, Compilers, and Run-Time Systems for Scalable Computers (5 ; 2000 ; Rochester) 89
 • Workshop on Semantics, Applications, and Implementation of Program Generation (2000 ; Montreal) 128
 • Wowk, Victor 205

 • Xie, Guirong (avtor) 189

 • Yakhno, Tatyana (1953-,urednik) 13
 • Yan, Xinjian 189
 • Young, Michael J. 145

 • Zaengl, W. S. (avtor) 224
 • Zagorc-Končan, Jana (mentor) 246
 • Zajec, Andrej (ilustrator) 162
 • Zakrajšek, Egon (prevajalec,avtor) 4
 • Zaveršnik, Matjaž (avtor) 86
 • Zdovc, Ciril (avtor) 215
 • Zecher, Jack (avtor) 129
 • Zhang, Chengqi (urednik) 112
 • Zhou, Jiaju (avtor) 189
 • Zingarelli, Nicola 294
 • Znoj, Bogdan 277
 • Zorič, Tine (avtor) 215
 • Zupan, Jure (mentor) 184

 • Žagar, Ema 280
 • Železnik Bizjak, Barbara (prevajalec) 141
 • Žerdin, Franc (član uredniškega odbora) 40
 • Žiberna-Šujica, Milena (mentor) 279


PREDMETNO KAZALO

 • $Đmu$ račun 97
 • $Đpi$ račun 97

 • 12 D algebra 16

 • 2D 82

 • 3 D načrtovanje 129
 • 3APL 73
 • 3D 82 , 87
 • 3D grafika 42
 • 3D načrtovanje 144
 • 3D predstavitve 140

 • abstrakcije 11
 • abstraktni podatki 97
 • Access 2000 141
 • adaptivno filtriranje 207
 • Adobe Photoshop 290
 • aerodinamika 194 , 250 , 257 , 263
 • aerodinamika letal 248
 • aerodinamika vozil 152
 • Aerodynamics - Handbooks, manuals, etc 250
 • Aeronautics - Safety measures - Handbooks, manuals, etc 250
 • aeronavtika 248 , 250 , 257
 • Aerospace engineering 258
 • agenti 112
 • agronomija 265
 • Airplanes
  • - Design and construction 248
  • - Perfomance 248
  • - Piloting - Handbooks, manuals, etc 250
 • aktivne baze 74
 • aktivne knjižnice 77
 • aktivne mreža 102
 • aktivno blato 269
 • akustične analize 249
 • akustika 164 , 249
 • Alcohol as fuel - Congresses 191
 • Alcohol motors - Congresses 191
 • algebra 5
 • algebraic structures 6
 • algebrske osnove 16
 • algebrske strukture 6
 • algebrski kriptografski sistemi 19
 • algoritmi 16 , 23 , 44 , 63 , 76 , 81 , 97 , 109 , 120 , 134 , 136
 • algoritmi grafov 127
 • alkohol 191
 • Allenova algebra 116
 • alternativna goriva 259
 • aluminofosfati 273
 • analitična modeliranja 85
 • analitska kemija 171 , 176 , 275
 • analitske metode 171 , 187 , 275
 • analiza karoserije 249
 • analize 18 , 44 , 50 , 53 , 113 , 230
 • analize algoritmov 21
 • analize črpalk 193
 • analize oblik 14
 • analize območij 57
 • analize podatkov 71 , 99
 • analize pretokov 194
 • analize prevajalnikov 89
 • analize signalov 241
 • analize sistemov 226
 • analize vzorcev 74
 • analiziranje delovanja predstavitev 16
 • angleška imena 189
 • angleški 265 , 291 , 292 , 293
 • animacija 42 , 140
 • animacije 87
 • anorganska kemija 170 , 273
 • ANSI/ISO standardi 65
 • antene 218 , 233
 • antioksidanti 274
 • Antoine konstante 178
 • aplikacije 5 , 22 , 45 , 51 , 58 , 79 , 96 , 102 , 105 , 109 , 113 , 116 , 120 , 125 , 128 , 135 , 147 , 148 , 164 , 189 , 191 , 196 , 203 , 210 , 211 , 216 , 255
 • Application specific integrated circuits 216
 • aproksimacije 11
 • aproksimacije neodvisnih števil 23
 • aproksimacijske metode 150
 • aproksimacijski algoritmi 17 , 21 , 39 , 127
 • APT orodje 18
 • Architects - Japan 285
 • Architecture, Domestic - 20th century. 287
 • Architecture, Modern - Japan - 20th century 285
 • arhitekti 285 , 289
 • arhitektura 94 , 112 , 212 , 245 , 285 , 286 , 287 , 288
 • arhitektura mrež 102
 • arhitektura povezovalnikov 107
 • arhitektura sistema 63
 • arhitektura sistemov 232
 • arhitekturni elementi v krajini 282
 • Artificial intelligence - Congresses 11
 • Artificial satellites
  • - Control systems 262
  • - Dynamics 262
 • asinhrona vezja 20
 • Assembler language (Computer program language) 108
 • Astronautics 258
 • astronavtika 258 , 262
 • atmosfera 171
 • atmosferska elektrika 238
 • atmosferska kemija 171
 • atomi 158 , 172 , 239
 • atomska fizika 146
 • Audio amplifiers
  • - Amateurs' manuals 235
  • - Design 235
 • audio kodiranje 72
 • audio ojačevalniki 235
 • Auersperg (rodbina) - Veleposest 264
 • AutoCAD 47
 • AutoCAD (Computer file) 82
 • AutoCAD okolje 82
 • Autodesk Mechanical Desktop 47
 • Automatic control 225 , 229
 • Automobile driving - Congresses 254
 • Automobiles
  • - Aerodynamics - Congresses 263
  • - Crashworthiness - Testing - Congresses 260
  • - Design and construction - Congresses 254
  • - Electronic equipment - Congresses 196
  • - Motors - Control systems - Congresses 196
  • - Pollution control devices - History 259
  • - Safety measures - Testing - Congresses 260
 • Automobiles, Electric - Design and construction - Congresses 198
 • AVAL metoda 30
 • avdiovizualni vzorci 116
 • avkcija 138
 • avtentičnost 237
 • avtomati 23
 • avtomatizacija 225 , 234
 • avtomatska dedukcija 30
 • avtomatska izdelava 128
 • avtomatska regulacija 195 , 225
 • avtomatski sistemi 57
 • avtomatsko krmiljenje 229
 • avtomatsko preverjanje 48
 • avtomobili 196 , 260 , 289
 • avtomobilska industrija 252 , 295
 • avtomobilske antene 251
 • avtonomni agenti 111

 • B (Computer program language) - Congresses 73
 • B metoda 73
 • Ban Shigeru (1957 - ) 285
 • Ban, Shigeru 285
 • barvanje grafov 7
 • barve 290
 • batni stroji 195
 • Bayesianove mreže 111
 • Bayesianove ocene 243
 • Bayesianovo učenje 68
 • Bayesova omrežja 99
 • baze podatkov 10 , 13 , 15 , 26 , 27 , 35 , 38 , 41 , 74 , 76 , 100 , 115 , 201
 • BEDAWA Benchmarks for Data Warehouses 37
 • BEDAWA orodje 37
 • beljakovine 183
 • bencinski motorji 255
 • biaksialne tkanine 279
 • bibliografije 285
 • Biochemistry 183
 • bioenergetika 183
 • biografija 295
 • biografije 285
 • biokemija 172 , 173 , 183 , 184 , 188 , 272
 • Biokemija 183
 • biologija 181 , 182
  • - fiziologija - učbeniki za srednje šole 181
 • Biologija 182
 • Biology 182
 • biološka aktivnost 170
 • biološka konverzija energije 238
 • biološke membrane 166
 • biološke metode 51 , 246
 • biometrični sistemi 254
 • biomolekule 183
 • bioremediacija 185
 • biotehnologija 269 , 272
 • bisimulacije 34
 • BizTalk strežniki 137
 • BJT 213
 • Booleanove enačbe 136
 • Breakdown (Electricity) 224
 • brez ščetk 236
 • brezžične komunikacije 25 , 227
 • Brujinova notacija 124
 • Building, Iron and steel 245

 • C 86 , 94
 • C (programski jezik) - Vaje za visoke šole 86
 • C ++ 55 , 65
 • C++ 28 , 86 , 94
 • C++ (Computer program language) 65
 • C++ (programski jezik) - Vaje za visoke šole 86
 • CAD 53
 • CAS števila 186
 • CASCADE orodje 20
 • CASL - Common Algebraic Specification Language 121
 • CBA - Constrain Based Agent 116
 • CDMA - Code Divison Multiple Access 227
 • celica 182
 • celice 181
 • celoštevilsko programiranje 44
 • celuloza 275
 • centralni procesor 212
 • centrifugalni kompresorji 194
 • certifikati 32
 • cevovodi 147 , 148 , 244
 • Chemistry 172
  • - Mathematics 5
 • Chemistry, Organic 173
 • Chemistry, Pharmaceutical - China 189
 • CIM - Computer Integrated Manufacturing 268
 • CLP - Constraint Logic Programming 18
 • coding theory 6
 • COM 9 , 46
 • COM (Computer architecture) 9
 • COM - orientirani sistemi 84
 • Compressors
  • - Aerodynamics 194
  • - Design and construction 194
 • Computational complexity - Data processing 136
 • computational geometry 6
 • Computer animation 87
 • Computer flight games 29
 • Computer games - Programming 42
 • Computer graphics 42 , 82 , 87 , 290
  • - Congresses 135
 • Computer integrated manufacturing systems 268
 • Computer interfaces 94
 • Computer network architectures - Congresses 66
 • Computer science - Congresses 11 , 134
 • Computer security 95 , 101
 • Computer software
  • - Reusability - Congresses 130
  • - Verification - Congresses 78
 • Computer technicians - Certification - Study guides 8
 • Computer-aided design 82
  • - Congresses 80
 • Computer-aided engineering - Congresses 80
 • Concurrent engineering 268
 • Constraint programming (Computer science) 18
  • - Congresses 83
 • CORBA 46 , 85
 • counting methods 6
 • CPU 8
 • CPU - Central Processin Unit 212
 • CPU - Central Processing Unit 209
 • Cryoelectronics 220
 • cryptology 6
 • cutting with chip formation 201

 • časovna logika 48
 • časovna območja 229
 • časovna vezja 221
 • časovne analize 221
 • časovne omejitve 116
 • časovno modeliranje 223
 • časovno sklepanje 49
 • čip kartice 237
 • čistilne naprave 247 , 269
 • čiščenje odpadnih vod 247 , 269
 • čiščenje pomnilnika 24
 • čiščenje transportnih trakov 200
 • človek 3
 • človeški faktor 254
 • človeški možgani 181
 • črpalke 193 , 202 , 244

 • daljinsko upravljanje 199
 • Daphnia magna 246
 • Data mining 59
 • Data structures (Computer science) 65
 • Data warehousing 52
 • Database management 10
  • - Congresses 41
 • databases 201
 • Databases 10
 • DAVIC - Digital Audio-Visual Council 143
 • DCOM (Computer architecture) 9
 • DCOM - Distributed Component Object Model 9
 • DCT - Direct Cosine Transform 212
 • DCT - Discrete Cosine Transorm 207
 • definicije 160 , 230
 • delovanje 236 , 261
 • delovanje krmiljen 242
 • delovanje peči 278
 • Delphi 103
 • Delphi (programski jezik) - Priročniki 103
 • Delphi 5.0 104
 • depolimerizacija 275
 • derivati fulerena 169
 • design 289
 • designs 6
 • deskriptivna kompleksnost 48
 • deskriptivna logika 68
 • detajli 245
 • Detectors - Design and construction 216
 • detekcija simbolov 58
 • detektorji 216
 • DFT - Discrete Fourier Transorm 207
 • diagnosticiranje 205
 • diagnosticiranje turbin 199
 • diagnostika 188
 • diagnoze napak 18
 • diagrami 120
 • diagrami odločitev 97
 • diagramske predstavitve 135
 • Dictionaries, Pharmaceutic - English - Dictionary 186
 • Diesel motor
  • - Congresses 202
  • - Fuel systems - Congresses 193
  • - Parts - Congresses 202
 • Diesel motor exhaust gas - Congresses 193
 • diferencialna geometrija 225
 • diferencialna zaščita 217
 • diferencialni račun 5
 • diferenčne metode 211
 • difuzija 151 , 153
 • Digital filters (Mathematics) 243
 • Digital video 219
 • digitalizacija signalov 207
 • digitalna fotografija 290
 • digitalna obdelava 43
 • digitalne knjižnice 123
 • digitalne obdelave 87
 • digitalne signature 69
 • digitalne tehnike 207 , 243
 • digitalni filtri 226 , 243
 • digitalni sistemi 227 , 229
 • digitalno gradivo 123
 • dihanje 181 , 182
 • dimenzioniranje 197
 • dinamična organizacija 267
 • dinamične aplikacije 122
 • dinamične karakteristike 192
 • dinamične razdelitve 127
 • dinamični objekti 46
 • dinamični sistemi 225
 • dinamično kreiranje 90
 • dinamično preoblikovanje 51
 • dinamično programiranje 44
 • dinamika 190 , 225 , 262
 • dinamika fluidov 152
 • dinamika koordinacij 36
 • dinamika orbit 262
 • dinamika strojev 195
 • dinamika vozil 249
 • diode 213
 • diplomska dela 177 , 184
 • diplomsko delo 246
 • Director 142
 • discrete geometry 6
 • discrete optimization 6
 • discrete probability 6
 • diskretna Fourierova transformacija 207
 • diskretna geometrija 6
 • diskretna matematika 6 , 33
 • diskretna optimizacija 6
 • diskretna verjetnost 6
 • diskretni sistemi 54 , 226
 • distančna zaščita 217
 • dizelski motorji 193 , 202 , 255
 • DMA - Direct Memory Access 212
 • dodatni pribor 197
 • dodeljevanje 112
 • dokazovanje teoremov 34 , 133
 • doktorska disertacija 7 , 85 , 154 , 155 , 159 , 166 , 169 , 170 , 171 , 176 , 180 , 185 , 188 , 201 , 206 , 267 , 271 , 273 , 274 , 275 , 276 , 277 , 279 , 280
 • doktorske disertacije 272
 • dokumentacijski označevalni jeziki 137
 • dokumenti 281
 • dolinske pregrade 244
 • določevanje strukture 174 , 179
 • domače strani 131
 • dostop do podatkov 52
 • doziranje 200
 • dozirne tehtnice 200
 • drevesa 6
 • drevesne strukture 225
 • Drugs
  • - Dictionaries 186
  • - Indexes 186
  • - Nomenclature - Handbooks, manuals, etc 186
 • družba 3
 • DSM - Distributed Shared Memory 89
 • DSP - Digital Signal Processing 212
 • DSP procesor 212
 • DVB - Digital Video Broadcasting 143

 • E - trgovina 25
 • e-logistika 252
 • EINECS 270
 • EINECS števila 186
 • ekologija 185 , 206 , 246
 • ekološka gradnja 287
 • ekološka tehnologija 147 , 148 , 269
 • ekološki učinki 238
 • ekološki vidik urejanja krajine 282
 • ekonomski aspekt 238
 • eksperimentalne hiše 287
 • eksperimentalne raziskave 269
 • eksperimentalno delo 177
 • ekspertni sistemi 38 , 71
 • ekstrakcija 276
 • elastične zveze 192
 • elastičnost 149
 • Elbrus tehnologija 76
 • elčektrični stroji 242
 • Electric circuit analysis 230
 • Electric engineering 208 , 224
 • Electric insulators and insulation 224
 • Electric motors - Electronic control 242
 • Electric motors, Induction 242
 • Electric noise 243
 • Electric power systems - Protection 217
 • Electric vehicles - Design and construction - Congresses 198
 • Electromagnetic theory 222
 • Electromagnetism 218 , 233
 • Electronic circuit design 235
 • Electronic data processing - Distributed processing 9 , 46
   • - Congresses 138
 • Electronic data processing personnel - Certification 8
 • Electronics - Amateurs' manuals 235
 • elektrarne 199
 • električna polja 222 , 233
 • električna valovanja 222
 • električna vezja 208 , 222 , 230
 • električni sistemi 251
 • električni stroji 208 , 236
 • elektrika 208
 • elektroliza vode 177
 • elektromagnetizem 165 , 208 , 211 , 222 , 233
 • elektromagnetna polja 211 , 218
 • elektromehanski zavorni sistemi 251
 • elektroni 158 , 239
 • elektronika 208 , 210 , 213 , 220 , 221 , 239 , 292
 • elektronska obdelava podatkov 9
 • elektronska oprema 196
 • elektronska prodaja 45
 • elektronska vezja 236
 • elektronske komponente 235
 • elektronske komunikacije 8
 • elektronske obdelave 8
 • elektronske obdelave podatkov 138
 • elektronski denar 237
 • elektronski elementi 195
 • elektronski hrup 243
 • elektronski podatki 46
 • elektronski sistemi 251
 • elektronsko krmiljenje 196
 • elektronsko poslovanje 24 , 40 , 50 , 69 , 237 , 266
 • elektronsko tržišče 45
 • elektronsko založništvo 39 , 131
 • elektrostatična polja 224
 • elektrostatika 233
 • elektrotehika 228
 • elektrotehnika 190 , 207 , 208 , 209 , 210 , 211 , 212 , 213 , 214 , 215 , 216 , 217 , 218 , 219 , 220 , 221 , 222 , 223 , 224 , 225 , 226 , 227 , 229 , 230 , 231 , 232 , 233 , 234 , 235 , 236 , 239 , 240 , 241 , 242 , 243
 • Elektrotehnika - Vaje za srednje šole 215
 • elementi 172
 • elementi vezij 230
 • elementi vrvi 197
 • emisije 193 , 198 , 206 , 255
 • enačbe gibanja 192
 • enciklopedični slovar 294
 • enciklopedični slovarji 292 , 293
 • enciklopedije 3
 • encimi 183
 • energetika 195 , 217 , 224 , 238
 • energetska integracija 271
 • energetski sistemi 217
 • energijski sistemi 160
 • Engineering 160 , 190
 • Engineering design - Data processing 47 , 144
 • Engineering graphics 47 , 144
 • Engineering mathematics 190
 • Engineering models 82
 • enodružinske hiše 287
 • enosmerni 236
 • enote 218
 • Environmental engineering - Problems, exercises, etc 147 , 148
 • ergonomija 254
 • Eulerjeve tekočine 163
 • evakuacije 285
 • Excel 2000 141
 • Exchange Server 2000 125
 • Expert systems (Computer science) 71

 • faktor tumorske nekroze 188
 • farmacija 166 , 186 , 187 , 189
 • farmakopeja 187
 • Farmakopeja - Evropa 187
 • FFT - Fast Fourier Transform 207
 • FI - Formula Isomorphism 136
 • filtri 290
 • filtriranje podatkov 62
 • filtrske banke 207
 • finite element method 201
 • FIR - Finite Impulse Response 207
 • FIR filter 212
 • FIR filtri 207
 • fizika 146 , 147 , 148 , 150 , 152 , 153 , 154 , 155 , 157 , 160 , 162 , 163 , 164 , 165
 • Fizika 146
  • - Vaje za visoke šole 157
 • fizika delcev 156 , 158 , 159
 • fizika trdne snovi 151 , 161
 • fizikalna kemija 167 , 168 , 169 , 175 , 178
 • fizikalna kinetika 168
 • fizikalne lastnosti 149 , 169 , 187 , 220 , 238 , 280
 • fizikalne osnove 64 , 149
 • fizikalni sistemi 218
 • flavonski inhibitorji 184
 • Flight Simulator 2000 29
 • Flight simulators 29
 • flows 6
 • Fluid mechanics 152 , 163
  • - Problems, exercises, etc 147 , 148
 • fluidi 165
 • FNI - Formula non Isomorphism 136
 • Formal methods (Computer science) - Congresses 70
 • formalna semantika 75
 • formalne metode 73 , 98
 • formalni jeziki 130
 • Formularies - China 189
 • fotodetektorji 220
 • fotografi 290
 • fotoni 158
 • fotosinteza 181
 • foundations 6
 • Fourierjeve analize 226
 • FPGA - Field Programable Gate Arrays 51
 • frekvenčna območja 229
 • frekvenčni odzivi 229
 • Front Page 2000 131
 • Fuel cells - Congresses 198
 • funkcije 5 , 55
 • funkcijsko programiranje 67
 • funkcionalni jeziki 23 , 67
 • fuzzy algoritmi 99
 • fuzzy pristop 71

 • Galerkinova metoda 211
 • generično programiranje 77
 • generiranje podatkov 37
 • generiranje znanja 115
 • genetika 99 , 183
 • genetski algoritmi 111
 • genetski operatorji 22
 • genetsko programiranje 111 , 113
 • geografija 3
 • geologija 180
 • geometrične analize 192
 • geometrične strukture 16
 • geometrija 81
 • geometrija in oblika 282
 • geometrija tkanin 279
 • geometrijske metode 42 , 279
 • GERAM 267
 • gesla 1
 • gibalni sistem 214
 • gibanje 81
 • gibanje v vesolju 262
 • gimnazije 177
 • GIS baze podatkov 11
 • Goertzelov algoritem 212
 • gorenje 261
 • gorilne celice 198
 • goriva 198 , 199
 • gorivne celice 255
 • gorivo 261
 • gozdarstvo 264
 • Gozdarstvo - Zgodovina - Turjak 264
 • gradbeništvo 244 , 245
 • gradnja iz papirja 285
 • grafi 5 , 120 , 151 , 161 , 190
 • grafični vmesniki 59
 • grafika 103
 • graph theory 6
 • Graphic methods - Congresses 135
 • gravitacija 258 , 262
 • grofije Auersperg 264
 • grupe 97

 • H.261 219
 • H.263 219
 • hale 245
 • Helicopters - Aerodynamics 257
 • helikopterji 257
 • heterogeni jeziki 46
 • heterogeni sistemi 120
 • heterogeno programiranje 89
 • heterostrukture 220
 • hibridni sistemi 14 , 20
 • hidravlični stroji 195
 • hidrodinamika 244
 • hidroelektrarne 244
 • hidrologija 147 , 148 , 244
 • hidrotehnika 244
 • hidrotermalna sinteza 273
 • High voltages 224
 • hiper povezave 12
 • hiperbolično prevajanje toplote 153
 • hipergraf 7
 • hipermedijski sistemi 12 , 110
 • hipertekst 110
 • hipertekst dokumenti 145
 • hiše na kolesih 289
 • hiše pod zemljo 287
 • hitri algoritmi 17 , 207
 • hitri prenosi 143
 • HOL - High Ordel Logic 133
 • holografija 64
 • holografski podatki 64
 • HPC - High Performance Computing 63
 • hrup 218 , 249
 • hrvaški 265
 • HTML 91 , 106
 • HTML (Document markup language) 106
 • Human engineering - Congresses 254
 • Hurwitzionova algebra 16
 • Hydraulic engineering - Problems, exercises, etc 147
 • Hydraulics - Problems, exercises, etc 147 , 148
 • Hydrogen as fuel - Congresses 198

 • I/O - Input/Output 62
 • I/O standardi 56
 • identifikacija 187
 • identifikacija strupenosti 246
 • igralne ekipe 126
 • igranje nogometa 126
 • IIOP - Internet Inter ORB Protocol 85
 • IIR - Infinite Impulse Response 207
 • IIR filter 212
 • IIR filtri 207
 • Image processing - Digital techniques 43
 • imena 186
 • implementacije 36 , 67 , 128
 • incremental harmonic balance method 154
 • indeksiranje 1
 • indukcija 208
 • indukcijski motorji 236 , 242
 • induktivno logično programiranje 68
 • industrija cementa 200
 • industrijske peči 278
 • industrijski krmilni sistemi 164
 • industrijski roboti 234
 • industrijsko oblikovanje 289
 • informacije 218
 • informacijska družba 40 , 66
 • informacijska omrežja 137
 • informacijske povezave 60
 • informacijske strukture 6
 • informacijske tehnologije 40 , 218
 • informacijski procesi 109
 • informacijski protokoli 133
 • informacijski sistemi 10 , 13 , 15 , 35 , 40 , 41 , 52 , 74 , 85 , 251
 • informacijski specialisti 52
 • informacijsko poizvedovanje 13
 • informatika 12 , 13 , 35 , 40 , 59 , 69 , 79 , 109
 • Informatika - Posvetovanja 40
 • Information display systems - Congresses 15
 • information structures 6
 • Information technology - Congresses 13 , 41
 • infrardeča spektroskopija 176
 • integracije 74
 • integral model 201
 • integrali 5
 • integralni model 201
 • Integrated circuits
  • - Design and construction 213
  • - Very large scale integration 221
 • integrirana vezja 221 , 223 , 239
 • integrirane formalne metode 70
 • integrirano programiranje 98
 • INTEL IA-64 133
 • intelektualna lastnina 45
 • inteligentna iskalna orodja 41
 • inteligentna okolja 60
 • inteligentne kartice 232 , 237
 • inteligentni agenti 143
 • inteligentni agentje 79
 • inteligentni roboti 80
 • inteligentni sistemi 71 , 111 , 112
 • inteligentni učitelji 12
 • Intelligent agents (Computer software) 143
  • - Congresses 79
 • Interactive multimedia - Congresses 12
 • Interactive television 143
 • interakcije 150 , 156 , 158 , 166 , 218
 • interaktivna televizija 143
 • interaktivni programi 48
 • interaktivni sistemi 139
 • interativne metode 4
 • Internet 50 , 96 , 114 , 137
  • - Congresses 66
 • Internet (računalniško omrežje) - Priročniki 114
 • Internet aplikacije 143
 • internet katalogi 123
 • internet tehnologije 13
 • Internet telephony 228
 • Internet usluge 118
 • Internetworking (Telecommunication) - Congresses 66
 • interpolacije 243 , 287
 • inženiring 120 , 190 , 249
 • inženiring risanja 58
 • inženirsko načrtovanje 129
 • ioni 158
 • IP omrežja 66 , 72
 • ireverzibilni procesi 153
 • Irreversible processes 153
 • ISDN - DSS1 protokol 20
 • iskanje informacij 10 , 12 , 13 , 35 , 123
 • iskanje napak 18
 • iskanje podatkov 17 , 25 , 38 , 41 , 59 , 68 , 115
 • iskanje slik 15
 • Isomorphisms (Mathematics) - Data processing 136
 • istočasno računanje 60
 • italijanski 294
 • izdelava 106
 • izdelava pare 261
 • izdelava vozil 249
 • izdelovalec avtomobilov 295
 • izenačevanje obremenitev 76
 • izgorevanje 199
 • izgradnja 235
 • izkušnje uporabnikov 60
 • izkušnje v industriji 117
 • izmenjave 138
 • izmenjevalni sistemi 96
 • izobraževanje 40
 • izolacije 224
 • izomorfizni problemi 136
 • izomorfna substitucija 273
 • izpitne naloge 157
 • izpitne naloge za srednje šole 215
 • izpušni plini 259
 • izraba virov 238
 • izvorno kodiranje 241

 • Japonska 285
 • japonski vrtovi 282
 • Java 43 , 46 , 62 , 85 , 88
 • Java (Computer program language) 26 , 62
 • Java agent 79
 • javne zgradbe 245 , 286
 • javni ključi 19 , 69
 • JBuilder 26
 • JBuilder 3 26
 • jedra 156
 • jedrska energija 238
 • jedrska fizika 156 , 158 , 165
 • jeklene konstrukcije 245
 • jeklene zveze 245
 • jeklo 245
 • JPEG 219
 • just in time informacije 27

 • kakovost storitev 256
 • kakovost uslug 118
 • kakovosti storitev 138
 • kamere 87
 • kanali 244
 • kapacitivnost 208
 • karakteristike pogonov 248
 • karbonilne spojine 171
 • karkateristike železa 278
 • kartice s čipom 232
 • katalizacijski sistemi 198
 • katalizatorji 259
 • katalog EU 270
 • kavitacija 193
 • KDE - K Desktop Environment 93
 • KDE namizno okolje 93
 • kemični efekti 208
 • kemija 5 , 172 , 186 , 189 , 190
 • kemija polimerov 277 , 280
 • kemijska kinetika 168
 • kemijska sinteza 172
 • kemijska tehnologija 177 , 271 , 274 , 276 , 277
 • kemijske lastnosti 149 , 169
 • kemijske reakcije 160 , 172 , 181
 • kemijsko izobraževanje 177
 • kemikalije 270
 • kinematika 192 , 225 , 234 , 262
 • kinetična energija 160
 • kinetična teorija 153
 • kinetični model 277
 • kinetika strukturnih sprememb 277
 • kiralna perturbacijska teorija 159
 • kitajska imena 189
 • KLAIM - Kernel Language for Agents Interaction and Mobility 34
 • klasifikacijske kombinacije 105
 • klasifikacijski sistemi 105 , 113
 • klimatizacijska tehnika 195
 • kloralkalna elektroliza 177
 • Kmetijstvo - Terminologija - Slovarji 265
 • knjižničarstvo 1 , 2
 • Kobe 285
 • kodiranje 19 , 62 , 69 , 207 , 218 , 237
 • kodiranje slik 219
 • koherentne strukture 152
 • koloidni nosilci učinkovin 166
 • kombinatorična optimizacija 21
 • kombinatorika 6 , 33
 • komercialne sponije 270
 • kompleksnost 33 , 134
 • komunalne odpadne vodew 269
 • komuniciranje z diagrami 135
 • komunikacije 3 , 72 , 79 , 120 , 143 , 181 , 214 , 216 , 218 , 219 , 228 , 229
 • komunikacijske mreže 228
 • komunikacijski principi 240
 • komunikacijski sistemi 39 , 94 , 251
 • komunikaicje 190
 • koncentriranje vitaminov 276
 • koncepti 247
 • konceptualne strukture 75
 • konceptualno modeliranje 266
 • kondenzatorji 213
 • konstruiranje 194 , 195 , 221 , 248
 • konstruiranje tkanin 279
 • konstrukcija 116 , 258
 • konstrukcija vozil 249
 • konstrukcije 154
 • konstrukcijski stiki 245
 • kontrola organizma 181
 • kontrola pretoka 152
 • kontrolni sistemi 234 , 249
 • konvergentne mreže 228
 • kooperativni sistemi 35
 • koordinacija 181
 • koordinacijske spojine 172
 • koordinacijski jeziki 36
 • koordinatni sistemi 233
 • koračni 236
 • korelacije 243
 • kovine 172
 • krajinska arhitektura 282
 • krasoslovje 180
 • kraški izviri 180
 • kratkoživi razpadni produkti 206
 • kriogenske temperature 220
 • Kripkejevi modeli 23
 • kriptoanalize 19
 • kriptografija 19 , 33 , 69 , 101 , 237
 • kriptologija 6
 • krmiljenje 80 , 247 , 262
 • krmiljenje frekvenc 164
 • krmiljenje mobilnosti 79
 • krmiljenje motorjev 242
 • krmiljenje naprav 247
 • krmiljenje pretoka 152
 • krmiljenje robotov 234
 • krmilni algoritmi 24
 • krmilni mehanizmi 24
 • krmilni sistemi 229 , 231
 • kromatična teorija grafov 7
 • kromosomi 183
 • krvni obtok 181
 • ksenobiotični substrati 185
 • kultura 3
 • kvalitativna analiza 176
 • kvantitativna analiza 176
 • kvantna mehanika 109 , 150
 • kvantna statistika 150
 • kvantna teorija 109 , 150
 • kvantnai sistemi 150
 • kvantno programiranje 98
 • kvantno računanje 218
 • kvarki 159

 • Laplaceova transformacija 226
 • laserji 220
 • lastnosti 24 , 186 , 213 , 232 , 248
 • lastnosti jekla 245
 • leče 218
 • Leksikoni 3
 • lestvičasti filtri 207
 • letala 248 , 250
 • letenje 250
 • ligninolitični encimi 185
 • linear algebra 6
 • Linear systems 226
 • linearna algebra 6
 • linearne omejitve 48
 • linearni sistemi 207 , 226
 • linearno programiranje 21 , 44
 • Lingo 142
 • lingvistika 75
 • Linux 56 , 92 , 93 , 95 , 108
 • Linux (Computer file) 56
 • Linux (operacijski sistem) - Priročniki 93
 • Linux okolje 56 , 100 , 108
 • lipaze 272
 • lipidi 183
 • lito železo 278
 • Locomotives 261
  • - History 261
 • Logic circuits - Design 221
 • logični programi 18 , 68
 • logično programiranje 30 , 57 , 111
 • logika 75 , 111 , 124 , 134 , 135
 • logika višjega reda 133
 • logistične mreže 252 , 256
 • logistika 252 , 256
 • lokalizacija napak 18
 • LQR - Linear Qvadratic Regulator 231
 • LTL - Linear Time Logic 23
 • Lyapunova stabilnost 225

 • Machine learning - Congresses 105
 • Machinery
  • - Alignment 205
  • - Vibration 205
 • magistrsko delo 269
 • magnetna polja 222
 • magnetna vezja 208
 • magnetne naprave 233
 • magnetne sile 233
 • magnetni aparati 149
 • magnetni diski 149
 • magnetni materiali 233
 • magnetni trakovi 149
 • magnetno zapisovanje 218
 • magnetostatika 233
 • majhne enodružinske hiše 288
 • makromedia 142
 • mali motorji 236
 • management 61
 • manager 295
 • manevriranje 262
 • MANTRONIC krmilna enota 251
 • Markovi modeli 243
 • Markovi procesi opdločitve 49
 • matematične metode 98
 • matematične osnove 73 , 105
 • matematične raziskave 97
 • matematično modeliranje 155 , 269
 • matematično programiranje 33
 • matematika 4 , 5 , 7 , 195
 • Matematika - Vaje za visoke šole 86
 • Materia Medica - China 189
 • Materia medica, Vegetable 189
 • material in detajli 282
 • materiali 64 , 146 , 195 , 291
 • Materials
  • - Dictionaries 291
  • - Testing - Dictionaries 291
 • Mathematica 86
 • mathematical programming 155
 • matrična algebra 5
 • matura 215
 • Maxwellove enačbe 222 , 233
 • mazanje 203
 • maziva 203
 • MCU - Microcontroler Units 216
 • Mechanical desktop 47 , 144
 • Mechanical Desktop 4 129
 • Mechanical Desktop 4.0 47 , 144
 • mechanical systems 155
 • Mechanics, Analytic 225
 • Medicine, Chinese 189
 • Medicine, Chinese Traditional - China 189
 • medicinska diagnostika 164
 • medicinska informatika 99
 • medicinska statistika 99
 • mednarodni standardi 219
 • medsebojno izključevanje 39
 • mehanika 146 , 165 , 195
 • mehanika fluidov 190 , 194
 • mehanika materialov 190
 • mehanika sistemov 155
 • mehanika tekočin 147 , 148 , 163
 • mehanizmi 192
 • mehanski sistemi 225
 • mehatronika 216
 • mehko računanje 71
 • MEMS - MicroElectro Mechanical Systems 216
 • merilna tehnika 247
 • merilni instrumenti 208
 • meritve 117 , 206 , 208 , 218 , 224
 • merjenje 205
 • merske enote 190
 • mešanje plinov 160
 • Meta baze 123 , 266
 • Meta informacije 67
 • Meta modeliranje 139
 • Meta podatki 75
 • meta programiranje 89
 • metabolizem 183
 • metafore 113
 • metalurgija 278
 • Methanol as fuel - Congresses 198
 • metoda končnih elementov 201
 • metoda koračnega harmonskega ravnovesja 154
 • metode 117
 • metode končnih elementov 211
 • metode preštevanja 6
 • metodologija primerjav 77
 • metodologija vezij 221
 • metodologije 40 , 70 , 102 , 121 , 139
 • metodologije iskanja 25
 • metodologije programiranja 77
 • Microcomputers 94
 • Microelectronics 209
  • - Problems, exercises, etc 209
 • Microsoft Exchange 2000 server 96
 • Microsoft Flight simulator (Computer file) 29
 • Microsoft Office for Windows (računalniški program) 141
 • Microsoft software 115
 • Microsoft Windows (Computer file) 101
 • mikroelektronika 209 , 216 , 232
 • mikroelektronski sistemi 209
 • mikroporozni materiali 167 , 175
 • mikroračunalniki 94
 • mikroskopija 164
 • mikrovalovni elementi 239
 • MIMO 225
 • minimal weight 154
 • minimalna teža 154
 • Minkowskijeve vsote 17
 • mitologija 3
 • mnemoničnost 209
 • Mobile agents (Computer software) 24
 • Mobile robots 214
 • mobilna bivališča 287 , 289
 • mobilne komunikacije 41 , 51
 • mobilni agenti 24 , 50 , 79
 • mobilni interaktivni prostori 60
 • mobilni roboti 214
 • mobilni sistemi 227
 • mobilnost 36
 • močnostni ojačevalniki 235
 • modalna logika 48
 • model umetnega sistema 267
 • modeli 63 , 87 , 88 , 147
 • modeli gibanja 16
 • modeli mrež 44
 • modeli poti 44
 • modeli preskušanja 53
 • modeli preverjanj 31
 • modeli preverjanja 49 , 78
 • modeli programiranja 134
 • modeli sistemov 31
 • modeli vrednotenja 85
 • modeliranje 80 , 117 , 234
 • modeliranje entitet sistema 267
 • modeliranje vezij 223
 • modularni sistemi 84
 • molekularna biologija 188
 • molekularna elektronika 172
 • molekularne strukture 189
 • molekularni kompleksi 172
 • molekule 158 , 172
 • molekulska sita 273
 • MORSE - Movie Recommendation System 143
 • morski valovi 147
 • MOSFET 213
 • mostovi 245
 • motnje 119
 • Motor vehicles
  • - Aerodynamics - Congresses 263
  • - Air suspension - History 253
 • motorji z notranjim zgorevanjem 191 , 193 , 196 , 198 , 202 , 255
 • motorna vozila 195 , 253 , 263
 • MPEG 219
 • MPEG (Video coding standard) 219
 • MPI - Message Passing Interface 120
 • mrežni povezovalniki 107
 • MST - MicroSystems Technology 216
 • multimedija 38 , 123 , 143 , 251
 • multimedijske konference 72
 • multimedijski sistemi 38 , 60 , 72 , 142
 • multimedijski standardi 143
 • muzeji 286

 • načrti 6 , 288
 • načrtovanje 45 , 47 , 74 , 105 , 106 , 110 , 131 , 190 , 194 , 216 , 221 , 229 , 235 , 244 , 248 , 258 , 263 , 282 , 288
 • načrtovanje algoritmov 21
 • načrtovanje gibanja 234
 • načrtovanje jezikov 77
 • načrtovanje objektov 46
 • načrtovanje omrežij 127
 • načrtovanje portalov 52
 • načrtovanje varnosti 32
 • načrtovanje vezij 53 , 223
 • načrtovanje vzorcev 84 , 130
 • nadgradnja računalnika 8
 • nadzor 234
 • nadzorni sistemi 262
 • nadzorovanje izpuha 259
 • nadzorovanje varnosti 95
 • nadzorovano dostavljanje učinkovin 166
 • nagrajeni primeri 288
 • naključne tehnike 21
 • naključno vzbujanje 155
 • naloge 5 , 65 , 147 , 148 , 162 , 163 , 173 , 174 , 179
 • namakalne naprave 147
 • namestitev 114
 • napoved kemijskih lastnosti 184
 • napovedovanje poroznosti 279
 • naprave 205
 • naprave za vbrizgavanje 193
 • narava 3
 • naravne spojine 173
 • naravne učinkovine 172
 • naravni jeziki 111
 • naredi sam 210
 • navidezna resničnost 140
 • navidezni agenti 83
 • navidezni svet 140
 • Navier-Stokesove tekočine 163
 • navigacijska tehnika 29
 • nečistoče 187
 • NEFCLASS - Neuro Fuzzy Clasification System 71
 • nekovinski polprevodniki 151
 • nelinearna nihanja 154
 • nelinearne tekočine 163
 • nelinearni dinamični sistemi 155
 • neobčutljivi sistemi 54
 • neobčutljivost za okvare 54
 • neobrnljivi procesi 153
 • neporušitvene preiskave 164
 • nestisljive tekočine 163
 • networks 6
 • Neural networks (Computer science) - Congresses 105
 • nevarne snovi 270
 • nevronske mreže 99 , 111
 • New products 268
 • nezanesljivi sistemi 231
 • nihanja 154
 • nihanje 146 , 165
 • nizko frekvenčni hrup 220
 • nizkoenergetski nevtroni 156
 • NOMADS 79
 • Nonlinear control theory 225
 • nonlinear dynamic systems 155
 • nonlinear oscillations 154
 • nosilni sistemi 245
 • nosilnost konstrukcije 245
 • novi materiali 172 , 249
 • novi proizvodi 268
 • NTRU ključ 19
 • number theory 6
 • numerična linearna algebra 4
 • numerične metode 211
 • Nyquistov kriterij 241

 • občutljivostna analiza 155
 • obdelava 207
 • obdelava oblik 58
 • obdelava podatkov 53 , 58
 • obdelava signalov 212 , 226 , 243
 • obdelava slik 43 , 111
 • obdelave podatkov 8 , 27 , 46 , 47 , 64 , 136
 • obdelave signalov 216
 • obdelovalni postopki 195 , 201
 • obdelovanje podatkov 59
 • Oberon 84
 • Object-oriented methods (Computer science) 122
 • Object-oriented programming (Computer science) 9 , 46
 • objektne tehnologije 85
 • objektni modeli 85
 • objektno orientirane baze 38
 • objektno orientirane metode 130
 • objektno orientirane tehnologije 74
 • objektno orientirani sistemi 36
 • objektno orientirano programiranje 9 , 26 , 46 , 63 , 73 , 132
 • oblika konstrukcije 154
 • oblikovanje 103 , 131
 • obnašanje 181
 • obnovljivi viri energije 238
 • obremenitve 197
 • obtežbe in sile 245
 • ocena moči 223
 • OCL - Object Constrain Language 139
 • ODBMS 41
 • oddajno-sprejemna enota 216
 • odkrivanje motenj 119
 • odkrivanje podatkov 59
 • odkrivanje znanja 37 , 38 , 111
 • odločbe 281
 • odločitveni procesi 267
 • odnos arhitektura - krajinska arhitektura 282
 • odrezovanje 201
 • odštevalniki 243
 • odvodi 5
 • odvodnjavanje 244
 • Office 2000 141
 • ogljikovi hidrati 183
 • ojačano učenje 111
 • ojačevalniki 208
 • okolje 3
 • okolska hidrologija 244
 • oksidacija 275
 • oksidacija barvil 185
 • oksitetraciklin dihidrat 176
 • okvare 224
 • OLAP - OnLine Analytical Processing 37 , 115
 • OLAP sistemi 37
 • OLAP technology 115
 • OLAP tehnologije 59 , 115
 • omejeno programiranje 13 , 18
 • omejitve 30 , 83
 • omrežja 6 , 44 , 102
 • omrežni procesorji 51
 • on-line 127
 • on-line algoritmi 17 , 33
 • on-line iskanje 25
 • onesnaževanje okolja 206 , 246
 • onesnaževanje zraka 171
 • onkologija 188
 • ontologija 75
 • operacijski ojačevalniki 230
 • operacijski sistemi 8 , 92 , 93 , 94 , 95 , 101 , 114 , 232
 • operacijsko raziskovanje 40
 • Operating systems (Computers) 92 , 95
 • opisni jeziki 80
 • Optics 218
 • optične naprave 64
 • optično prepoznavanje 123
 • optika 165 , 218
 • optimal cutting conditions 201
 • optimalni rezalni pogoji 201
 • optimalno krmiljenje 202
 • optimiranje 155 , 201
 • optimizacija 33 , 51 , 212
 • optimizacija rekurzivnih funkcij 67
 • optimizacija trkov 249
 • optimizacije 85 , 133
 • optimization 155 , 201
 • optimiziranje vezij 223
 • ORB - Object Request Broker 85
 • orbite 258
 • Organic compounds - Spectra 179
 • organizacija 140
 • organizacija podjetja 267
 • organizacija proizvodnje 268
 • organizacija znanja 11
 • organiziranje podatkov 41
 • organizmi 181
 • organokovinske spojine 173
 • organska kemija 173
 • organske reakcije 173
 • organske spojine 174 , 178 , 179
 • Organske spojine - Struktura - Spektroskopska analiza - Učbeniki za visoke šole 174
 • orientirani jeziki 57
 • orientirano omejeni jeziki 139
 • orientirano programiranje 77
 • orodja 117
 • osebni avtomobili 259
 • osebni informacijski sistemi 61
 • osebni računalnik 114
 • Osebni računalniki - Priročniki 114
 • osnove 6 , 213 , 230
 • osvetlitve 87
 • Outlook 2000 125
 • OutLook 2000 61 , 141
 • ovrednotenje 126
 • OXM-FS sistem datotek 84
 • označevalni jeziki 52 , 91 , 100 , 106 , 145
 • oznake 187

 • pametne kartice 50 , 237
 • papirnata cerkev 285
 • papirnate konstrukcije 285
 • paralelne obdelave 76
 • paralelni algoritmi 49
 • paralelni navidezni stroji 120
 • paralelno procesiranje 113
 • parametri poroznosti tkanin 279
 • parametrične analize 192
 • parametrično modeliranje 129
 • parne lokomotive 261
 • parne turbine 199
 • parni tlaki 178
 • Pattern perception - Congresses 105
 • PC 114
 • periodic excitation 154
 • periodično vzbujanje 154
 • perspektive 66
 • pesticidi 172
 • PET PolyEthylen Terephthalate 149
 • PET substrati 149
 • Petrijeve mreže 20
 • Phanerochaete chrysosporium 185
 • Pharmaceutical chemistry 189
 • Pharmacopoeias - Europe 187
 • PhotoDraw 141
 • Photoshop 5.5 290
 • PHP 90
 • PHP (Computer program language) 90 , 100
 • PHP 4 100
 • Physics 146 , 218
 • PIC mikroprocesorji 210
 • Piech Ferdinand 295
 • Piech, Ferdinand 295
 • pilotiranje 250
 • pilotna čistilna naprava 269
 • pisave 14
 • plačilo preko računalniških mrež 237
 • planiranje 49
 • Plečnikova ureditev Hradčanov 282
 • plima 238
 • plini 153
 • plinske turbine 199
 • pnevmatični stroji 195
 • podatki 293
 • podporni sistemi 99
 • podsistemi 229
 • pogajanja 112
 • pogajanje 45
 • pogoji 112
 • pogoni 248 , 249
 • pogonska goriva 191
 • pogonski sistemi 255
 • pogonski stroji 199
 • Poinarejeve enačbe 225
 • poizvedovalni analizatorji 115
 • poizvedovalni jeziki 68 , 84
 • poizvedovanje 15 , 38
 • polfazni 236
 • polimerizacija 173
 • poliuretanski ionomeri 280
 • polprevodniki 161 , 213 , 216
 • polprevodniške naprave 213 , 218 , 239
 • polprevodniški elementi 208 , 216 , 239
 • polprevodniški materiali 218 , 239
 • pomnilniki 64
 • pomnilniške naprave 64
 • pomnilniški modeli 121
 • ponovna uporaba 130
 • ponovno zapisovanje 124
 • ponudbe 45
 • popačenja 243
 • popravila slik 290
 • porazdelejni sistemi 120
 • porazdeljena procesiranja 85
 • porazdeljene obdelave 9
 • porazdeljene transakcije 27
 • porazdeljeni programi 54
 • porazdeljeni sistemi 24 , 35 , 46 , 138
 • porazdeljeno progrmiranje 84
 • porazdeljeno računanje 39
 • porečja 244
 • porečje Vipava 180
 • posebni efekti 290
 • posets 6
 • poslovanje podejtij 40
 • poslovni procesi 267
 • poslovno modeliranje 130
 • posplošitev Diracovega izreka 7
 • posplošitev Grotzschevega izreka 7
 • potrebe uporabnikov 27
 • potrjevanje 54 , 70
 • pouk kemije 177
 • povezano orientirani protokoli 56
 • povezovanje 51
 • povezovanje notacij 70
 • povratne zanke 196
 • povratni kontrolni sistemi 234
 • povratni sistemi 231
 • površine 87
 • površinska kemija 172
 • PowerPoint 2000 141
 • pravila 105
 • pravna ureditev 281
 • praznjenje silosov 200
 • predmetne oznake 1
 • predojačevalniki 235
 • predpisi 281
 • predstavitev 160
 • predstavitev podatkov 5
 • predstavitev signala 226
 • predstavitev znanja 30
 • predstavitve znanja 75
 • pregledno delo 24 , 25 , 42 , 44 , 46 , 52 , 56 , 64 , 94 , 136 , 143 , 149 , 152 , 153 , 164 , 194 , 197 , 203 , 205 , 207 , 211 , 212 , 214 , 216 , 217 , 218 , 219 , 220 , 222 , 224 , 225 , 227 , 228 , 231 , 234 , 236 , 240 , 242 , 243 , 248 , 250 , 253 , 257 , 258 , 259 , 261 , 262 , 268 , 278 , 295
 • prehrana 182
 • prenapetosti 224
 • prenos električne energije 217
 • prenos energije 261
 • prenos glasu 228
 • prenos informacij 241
 • prenos podatkov 232
 • prenos signalov 241
 • prenos sporočil 120
 • prenosi izboljšav 117
 • prenosne linije 218 , 222 , 233
 • prenosne zveze 192
 • prenova 287
 • preoblikovanje 195
 • preoblikovanje algoritmov 38
 • prepoznavanje 116
 • prepoznavanje grafike 58
 • prepoznavanje simbolov 58
 • prepoznavanje slik 120
 • prepoznavanje vzorcev 111
 • preskušanja 224
 • preskušanje 263
 • preskušanje materialov 291
 • preskušanje programov 98
 • pretoki 6 , 163
 • pretoki fluidov 152
 • pretokovna zaščita 217
 • prevajalniki 51 , 57 , 63 , 76 , 84 , 88 , 128
 • preverjanje 50 , 53 , 70 , 77 , 121 , 134
 • preverjanje algoritmov 133
 • preverjanje modelov 54
 • preverjanje opreme 78
 • preverjanje procesov 31
 • prgledno delo 109
 • prihodnost 66
 • prilagodljivost 122
 • primeri 247 , 252 , 256
 • primeri sodobnih muzejev 286
 • primerjava 271
 • principi 46 , 203 , 208 , 257
 • priporočila 12
 • priročnik 1
 • priročniki 9 , 10 , 26 , 28 , 29 , 43 , 47 , 59 , 61 , 62 , 82 , 87 , 90 , 91 , 92 , 93 , 95 , 96 , 100 , 101 , 103 , 104 , 106 , 108 , 114 , 115 , 125 , 129 , 131 , 132 , 137 , 141 , 142 , 144 , 145 , 151 , 156 , 158 , 161 , 167 , 175 , 178 , 187 , 190 , 195 , 210 , 221 , 232 , 235 , 244 , 290
 • pristopi 40 , 266
 • problem lastnih vrednosti 4
 • problem najmanjših kvadratov 4
 • problemi nahrbtnika 22
 • procesi 266
 • procesna tehnika 274 , 276
 • procesorji 209
 • Production engineering - Case studies 268
 • programabilni krmilniki 216
 • programabilni moduli 51
 • programi razvejitve 136
 • programiranje 34 , 56 , 83 , 86 , 94 , 96 , 104 , 108 , 125 , 133 , 214
 • programiranje strežnika 115
 • programiranje v realnem času 42
 • programiranje z omejitvami 116
 • Programmable controllers 216
 • programska logika 51
 • programska okna 103
 • programska oprema 29 , 36 , 47 , 61 , 78 , 82 , 96 , 117 , 122 , 125 , 129 , 130 , 131 , 141 , 144 , 209 , 212 , 251 , 290
 • programske zvijače 103
 • programski inženiring 57 , 122
 • programski jeziki 26 , 28 , 36 , 55 , 62 , 65 , 73 , 75 , 76 , 83 , 84 , 90 , 94 , 103 , 104 , 106 , 116 , 121 , 128 , 132 , 133 , 137 , 142 , 145 , 209
 • programski sistemi 57
 • proizvajalci 186
 • projekti 267
 • projektiranje sistemov 232
 • promocija izdelkov 268
 • prostorsko načrtovanje 283 , 284
 • prostorsko planiranje 281
 • prostorsko raziskovanje 51
 • prostorsko urejanje 281
 • Prostorsko urejanje - Pravna ureditev - Slovenija 281
 • proteini 183
 • protokoli 38 , 50 , 69
 • protokoli preverjanja 31
 • prototipi 51 , 268
 • psihološki vidik 254
 • PT (II) koordinacijske spojine 170
 • Publisher 2000 141
 • PVS - Prototype Verification System 121

 • QSAR modeliranje 184
 • Quantum computers 109
 • Quantum logic 109
 • Quantum theory 150

 • računalniki 109
 • računalniška arhitektura 9
 • računalniška geometrija 6 , 127
 • računalniška grafika 42 , 43 , 82 , 87 , 290
 • računalniška logika 30 , 48
 • računalniška orodja 76
 • računalniška podpora 214
 • računalniška znanost 134
 • računalniške igre 29 , 42
 • računalniške komunikacije 102
 • računalniške metode 211
 • računalniške mreže 10 , 13 , 24 , 45 , 56 , 63 , 66 , 69 , 92 , 96 , 107 , 118 , 119 , 143 , 145 , 228 , 251 , 266
 • računalniške simulacije 29
 • računalniške tehnike 8
 • računalniški algoritmi 17
 • računalniški jeziki 88
 • računalniški programi 128
 • Računalniški programi - Delphi (programski jezik) 104
 • računalniški sistemi 32 , 119
 • računalniški vid 81
 • računalniški vmesniki 94
 • računalniško podprte analize 80
 • računalniško podprti sistemi 80
 • računalniško podprto načrtovanje 53 , 82
 • računalniško podprto preverjanje 31
 • računalništvo 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71 , 72 , 73 , 74 , 75 , 76 , 77 , 78 , 79 , 80 , 81 , 82 , 83 , 84 , 85 , 86 , 87 , 88 , 89 , 90 , 91 , 92 , 93 , 94 , 95 , 96 , 97 , 98 , 99 , 100 , 101 , 102 , 103 , 104 , 105 , 106 , 107 , 108 , 109 , 110 , 111 , 112 , 113 , 114 , 115 , 116 , 117 , 118 , 119 , 120 , 121 , 122 , 123 , 124 , 125 , 126 , 127 , 128 , 129 , 130 , 131 , 132 , 133 , 134 , 135 , 136 , 137 , 138 , 139 , 140 , 141 , 142 , 143 , 144 , 145 , 190 , 237 , 266 , 290
 • računanje konstrukcij 245
 • računska geometrija 33
 • računska zahtevnost 136
 • radiacija 153
 • radijski sistemi 227
 • radikalska polimerizacija v masi 277
 • radioaktivnost 146
 • radon 206
 • rakaste bolezni 188
 • rastline 181
 • razdelilna omrežja 217 , 244
 • razgradnja 185
 • raziskava tržišč 268
 • razmestitve algoritmov 51
 • razmnoževanje 182
 • razporejanje 54 , 76
 • razpoznavanje 91
 • razpoznavanje grafije 58
 • razpoznavanje vzorcev 14
 • razprščevalec 194
 • razširjanja 83
 • razširjanje notacij 70
 • razširjanje omejitev 11
 • raztopine poliuretanov 280
 • razvoj 52 , 122 , 128 , 191
 • razvoj baz 26
 • razvoj izdelkov 268
 • razvoj programa 107
 • razvoj programske opreme 80
 • razvoj v prihodnosti 227
 • razvojni algoritmi 22 , 113
 • razvojni procesi 268
 • razvrščanje 118
 • reaktorski sistem 277
 • Real-time data processing 42
 • redi velikosti 218
 • reformulacije 11
 • regionalno planiranje 283 , 284
 • regulacija naprav 247
 • regulacije 229
 • regulacijska tehnika 247
 • regulacijski sistemi 225
 • regulativa 240
 • rekonstrukcije 81
 • relacije 75
 • relacijske baze 10 , 73
 • relacijsko opisovanje 11
 • relativistična kvantna mehanika 150
 • releji 217
 • religija 3
 • Renewable energy sources 238
 • reprodukcija zvoka 149
 • resolucija slik 290
 • resonance curve 154
 • resonančna krivulja 154
 • reševanje problemov 21
 • rešitve 5 , 65 , 147 , 148 , 157 , 162 , 163 , 173 , 174 , 179
 • REXEC - Remote E Xecution Environment for Clusters 107
 • Reynoldsovi efekti 152
 • Riccatijeve enačbe 231
 • risanje grafov 33
 • Ritzova metoda 211
 • RMI - Remote Method Invocation 85
 • roboti 126 , 234
 • robotika 111 , 126 , 234
 • robotski manipulatorji 234
 • Robust control 231
 • robustne regulacije 231
 • ročni računalniki 190
 • ročno računanje 60
 • rokopisni znaki 14
 • Root - Locus 229
 • rotor helikopterja 257
 • rožmarin 274
 • rudarjenje 206
 • rudarjenje podatkov 25
 • Rudnik urana Žirovski vrh 206

 • S procedure 231
 • saprofitske glive 185
 • Schroedingerjeva enačba 150
 • segmentacija 43 , 58
 • semantika 36 , 128 , 134
 • semantika iger 23
 • semantika napak 34
 • Semiconductors 213 , 216
 • senčenje 87
 • sensitivity analysis 155
 • senzorji 214 , 216 , 251
 • sequences 6
 • sestavni deli 114 , 202
 • seznamsko barvanje 7
 • shematični grafi 75
 • shematično modeliranje 74
 • sheme 235
 • shranjevanje 91 , 187
 • shranjevanje energije 230
 • Signal processing 226 , 243
  • - Digital techniques 207 , 216
   • - Data processing 212
 • signali 207
 • sile v vesolju 258
 • silicij 220
 • simulacija ekip 126
 • simulacije 76 , 80 , 126 , 223 , 263
 • simulacije zavor 249
 • simulacijske metode 249
 • simulatorji 210
 • sinergizem 246
 • sinhronizacija 46 , 72 , 89
 • sinhronizacijske metode 38
 • sinhronski 236
 • sinonimi 186
 • sinteza 273
 • sinteze 97
 • sinteze kompleksov 170
 • sinteze logičnih programov 30
 • sinteze slik 81
 • sipki materiali 200
 • SISO - Single Input Single Output 225
 • sistem za upravljanje orodij 201
 • sistemi agentov 24
 • sistemi izgorevanja 198
 • sistemi linearnih enačb 4
 • sistemi zapisovanja 124
 • sistemi znanja 71
 • sistemski inženiring 80 , 229
 • sistemski ukazi 103
 • skandinavski primeri 282
 • skladiščenej podatkov 59
 • skladiščenje 200
 • skladiščenje podatkov 13 , 37 , 38 , 52 , 74
 • sklepanje 30
 • sklopke 205
 • skulpture na prostem 282
 • skupinsko delo 126
 • sledenje 16 , 81
 • slikovni 15
 • slovar 186
 • slovar zdravil 186 , 189
 • slovarji 189 , 293 , 294
 • Slovarji - Italijanščina 294
 • Slovenija 264 , 281
 • slovnični vmesniki 14
 • Smart cards 232
  • - Congresses 237
 • snov 156
 • sočasnost 48
 • sodelovanje arhitekta in krajinskega arhitekta 282
 • sodobne izvedbe 288
 • sodobne rešitve 287
 • Soft computing 71
 • Software engineering 122
 • Solid state physics 218
 • SolidWorks 82
 • sončna energija 238
 • Space vehicles - Design and construction 258
 • specifikacije 77 , 112 , 134
 • specifikacijski jeziki 121
 • Spectrum analysis 179
 • spektroskopske metode 173 , 174 , 179
 • spektroskopske raziskave 170 , 273
 • speleologija 180
 • SPI - Software Process Improvement 117
 • SPIN (Computer file) - Congresses 78
 • SPIN model 78
 • spletne strani 96 , 131 , 137
 • spletni katalogi 12
 • spoji 239
 • spominska vezja 221
 • spominske enote 8 , 209
 • SQL Server 7.0 115
 • stability regions 154
 • stabilnost 54 , 229 , 231
 • stabilnost encimov 272
 • stabilnostna področja 154
 • standardi 32 , 204 , 216 , 237
 • standardizacija 110 , 240
 • stanovanja 288
 • stanovanjske stavbe 287 , 288
 • statična vezja 221
 • statične analize 89
 • statika 162 , 190
 • Statika - Vaje za visoke šole 162
 • Statistical thermodynamics 160
 • statistična mehanika 153 , 168
 • statistična termodinamika 160
 • statistično modeliranje 176
 • statistike 190
 • Steel, Structural
  • - Specifications 245
  • - Tables 245
 • stereokemija 173
 • stiki 245
 • stisljive tekočine 163
 • stochastic excitation 155
 • stochastic linearization 155
 • stohastična linearzacija 155
 • stohastični sistemi 231
 • storitveno tržišče 138
 • strategije krmiljenja 247
 • strateško planiranje 268
 • stroji 192 , 205
 • strojna oprema 8 , 31 , 94 , 209 , 214
 • strojni elementi 195 , 197
 • strojništvo 47 , 129 , 144 , 191 , 192 , 193 , 194 , 195 , 196 , 197 , 198 , 199 , 200 , 201 , 202 , 203 , 204 , 205 , 248 , 249 , 250 , 251 , 252 , 253 , 254 , 255 , 256 , 257 , 258 , 259 , 260 , 261 , 262 , 263
 • strojno učenje 99 , 105 , 111 , 113
 • strokovni izrazi 291 , 292 , 293
 • structural design 154
 • structure shape 154
 • struktura molekul 173 , 184
 • struktura snovi 168
 • strukture 55 , 81 , 192
 • strukture podatkov 65 , 127
 • strukture zeolitnega tipa 167 , 175
 • strukturirani programi 209
 • strukturirano programiranje 55
 • strukturna kemija 174 , 179 , 184
 • strukturna ujemanja 14
 • strukturno programiranje 110
 • strupenost 246
 • struženje 201
 • Subject headings 1
 • sumultani inženiring 268
 • superkritična ekstrakcija 274
 • superkritični fluidi 276
 • supramolekularna kemija 172
 • Synonyms 186
 • System analysis 226
 • Systems engineering 229

 • šaržni procesi 271
 • šibki razpadi 159
 • šifriranje 101
 • širjenje omejitev 116
 • širjenje valov 233
 • širokopasovne mreže 143
 • šport 3
 • števila 5 , 190
 • študije primerov 245

 • tabele 2 , 151 , 158 , 161 , 167 , 175 , 178
 • talna voda 147
 • TCP 118
 • TCP/IP 56
 • TCP/IP (Computer network protocol) 228
 • TCP/IP protokoli 228
 • tehnična akustika 149
 • tehnični predpisi 204
 • tehnik 295
 • tehnika 190
 • tehnika vozil 248 , 249 , 250 , 251 , 252 , 253 , 254 , 255 , 256 , 257 , 258 , 259 , 260 , 261 , 262 , 263
 • tehnike analiz 230
 • tehnike iskanja 25
 • tehnike izdelave 87
 • tehnike preverjanja 67
 • tehniška mehanika 162
 • tehniški slovarji 291 , 292 , 293
 • tehnologija gradnje 245
 • tehnologija valovanja 164
 • tehnologije 140 , 208 , 240
 • tehnologije detekcij 119
 • tehnološke preslikave 51
 • tehtalni sistemi 200
 • tehtanje 200
 • tekstilna tehnologija 279
 • tele-krmiljenje 199
 • Telecommunication - Equipment and supplies - Evaluation 218
 • telefon 227
 • telefonija 72
 • telekomunikacije 72 , 102 , 240 , 241 , 293
 • Telekomunikacije - Učbeniki za visoke šole 241
 • telekomunikacijski modeli 241
 • telemetrija 216
 • televizijski sistemi 143
 • teoremi 241
 • teoretična informatika 134
 • teoretične osnove 177
 • teoretično računalništvo 6
 • teorija 113 , 282
 • teorija algoritmov 127
 • teorija diagramov 135
 • teorija domen 23
 • teorija grafov 6 , 33 , 44
 • teorija informacij 241
 • teorija kodiranja 6
 • teorija kompleksnosti 76
 • teorija krmiljenja 225
 • teorija letenja 250
 • teorija preverjanja 31
 • teorija sočasnosti 34
 • teorija števil 6 , 33
 • teorija znakov 73
 • terminologija 292 , 293
 • terminološki slovar 265
 • Terminološki slovarji - Agronomija 265
 • termodianmika 168
 • termodinamika 153 , 160 , 165 , 190 , 194 , 195
 • termodinamika radikalske polimerizacije 277
 • termostabilni analogi 188
 • test trka 260
 • testi 187
 • testiranja 224
 • testiranje 235 , 260
 • Texas Instruments TMS320 series microprocessors 212
 • težki mezoni 159
 • theoretical computer science 6
 • Thermodynamics 160
 • Three-dimensional display systems 87
 • Timing circuits - Design 221
 • tiskanje 114 , 290
 • tlorisi 288
 • TMS320C6000 212
 • točkovna drevesnost grafa 7
 • tool management system 201
 • toplotni stroji 195
 • tovorni transport 256
 • tračni transporterji 200
 • tradicionalna kitajska zdravila 189
 • Traditional medicine - China 189
 • transformacija z XSL 91
 • transformacije 88 , 109 , 233
 • transformatorji 208 , 217 , 224
 • transponderji 216
 • transport 200
 • transport snovi 181
 • transportne naprave 195
 • transportni inženiring 118
 • tranzistorji 213
 • trditve 18
 • trdni lipidni nanodelci 166
 • trdnost 195
 • trees 6
 • tribologija 203
 • turbine 148
 • Turbo Pascal 104
 • turning 201

 • učbeniki 5 , 146 , 147 , 148 , 150 , 163 , 165 , 168 , 172 , 173 , 179 , 181 , 182
 • učbeniki za srednje šole 215
 • učbeniki za visoke šole 4 , 8 , 55 , 65 , 86 , 157 , 160 , 162 , 174 , 183 , 192 , 208 , 213 , 226 , 229 , 230 , 233 , 239 , 241
 • učbeniki za visoko šolo 209
 • učenje 8 , 112 , 126
 • učenje robotov 214
 • učinkovitost 85
 • učni načrt 177
 • udobnost 251
 • udobnost vozila 254
 • UDP - User Diagram Protocol 56
 • ukazi 144
 • Ultrasonic equipment 164
 • Ultrasonics 164
 • ultrazvočne naprave 164
 • ultrazvočni instrumenti 164
 • umetna evolucija 22
 • umetna inteligenca 11 , 30 , 49 , 68 , 75 , 83 , 111 , 126
 • umetniški posegi 289
 • umetnost 3 , 289 , 290
 • umetnostne galerije 286
 • UML 20 , 74
 • univerzalna decimalna klasifikacija 2
 • Univerzalna decimalna klasifikacija - Tabele 2
 • univerzalni 236
 • upodabljanje 91
 • uporaba 232
 • uporaba indeksiranja 27
 • uporaba MATLAB 229
 • uporaba pare 261
 • uporaba sistemov 200
 • uporaba WEB strani 45
 • uporabniški profili 143
 • uporabniški vmesniki 20 , 116 , 123
 • upornost 208
 • upravljanje 91 , 214
 • upravljanje baz 10 , 100
 • upravljanje omrežij 102
 • upravljanje s časom 61
 • upravljanje storitev 138
 • upravljanje z znanjem 267
 • urbanizem 281 , 283 , 284
 • ureditev zgodovinskih arhitekturnih spomenikov 282
 • urejanje krajine 282
 • urejanje slik 290
 • urejanje sporočil 61
 • usnjarske odpadne vode 246
 • ustavna sodišča 281
 • Ustavno sodišče Slovenije - Dokumenti 281
 • utrujenost materialov 249
 • uvajanje pojmov 177
 • uvrščanje 118

 • vaje 86
 • valovanja 233
 • valovanje 146 , 165
 • valovanje morja 238
 • valovi 218
 • valovodi 218 , 233
 • varianca 241
 • varjenje 204
 • varnost 32 , 45 , 46 , 69 , 95 , 101 , 197 , 204 , 237 , 250 , 260
 • varnost omrežij 56
 • varnost potnikov 249
 • varnost sistemov 79
 • varnostne naprave 260
 • varnostni mehanizmi 232
 • varnostni sistemi 50 , 251 , 260
 • varnostni ukrepi 19 , 119 , 250
 • varnostni vidiki 38
 • varovanje 32
 • vbrizgavanje 193 , 196 , 202
 • vdori 119
 • več-fazni 236
 • večpredstavnost 114
 • večstanovanjske stavbe 287
 • vedenje potnikov 254
 • vektorizacija 58
 • vektorska algebra 233
 • vektorske analize 222
 • vektorski račun 233
 • veleposestvo Turjak 264
 • veliki sistemi 27
 • Venn-Eulerjevi diagrami 135
 • verjetnostni avtomati 121
 • verjetnostni modeli 243
 • verjetnostni sistemi 34
 • vesolje 3
 • vesoljka vozila 262
 • vesoljska vozila 258
 • veter 238
 • vetrovnik 263
 • vezja 109 , 218 , 235
 • vgrajene I/O naprave 94
 • vgrajeni skriptni jeziki 90
 • vibracije 205 , 249
 • Vibrio fischeri 246
 • video 15
 • Video compression 219
  • - Standards 219
 • video kodiranje 72 , 219
 • video komunikacije 240
 • video konference 219
 • video telekomunikacije 219
 • vidiki znanja 38
 • VIFID/TRIFID orodje 18
 • viri 189
 • viri onesnaženj 171
 • viri znanja 52
 • viskoznost 149
 • visoke napetosti 224
 • visoko zmogljivo programiranje 63
 • visoko zmogljivo računanje 76
 • visokotlačna ekstrakcija olja 276
 • visokotlačni reaktorji 272
 • Visual Basic 132
 • Visual communication - Congresses 135
 • vitamini 183
 • vizionar 295
 • vizualizacija 140
 • vizualizacijska orodja 18
 • vizualni jeziki 135
 • vizuelni sistemi 15
 • vizuelno programiranje 26
 • vmesniki 107 , 110 , 209
 • vodenje procesov 247
 • vodenje robotov 234
 • vodne raztopine 169
 • vodne zgradbe 244
 • vodni stroji 148
 • vodonosniki 180
 • Volkswagen 295
 • vozne lastnosti 253
 • vpliv armosfere 277
 • vpliv avtomobilizma na arhitekturo 289
 • vpliv difuzijskih omejitev 277
 • vrste 232
 • vrste energij 160
 • vrste iskanja 41
 • vrste krmiljenja 242
 • vrste omejitev 83
 • VW 295
 • vzorci 75
 • vzorčenje 207 , 226
 • vzporedne obdelave 23
 • vzporedno programiranje 88 , 107
 • vzporedno progrmiranje 84

 • WAN 228
 • Web aplikacije 266
 • Web dokumenti 91 , 100 , 106 , 145
 • Web iskanje 35
 • Web predstavitve 60
 • Web programiranje 62
 • Web sistemi 12 , 38
 • Web sites - Design 100
 • Web strani 17 , 90 , 100 , 106 , 110
 • Web tehnologija 111
 • WEB tehnologije 45
 • Web založništvo 142
 • Windows 2000 96 , 101
 • Windows 98 (operacijski sistem) - Priročniki 114
 • Windows NT 4.0 101
 • Windows okolje 103 , 104 , 132
 • Word 2000 141
 • Worl Wide Web 137
 • World Wide Web 10
  • - Congresses 12 • X86 jezik 108
 • XHTML 91 , 106
 • XHTML (Document markup language) 106
 • XML 10 , 38 , 52 , 137
 • XML (Document markup language) 10 , 52 , 91
 • XML - Extensible Markup Language 145
 • XML dokumenti 74
 • XML eXtensible Markup Language 91
 • XML slovnica 97
 • XSL - eXtensible Stylesheet Language 91
 • XTR sistem 19

 • Z (Computer program language) - Congresses 73
 • Z - transformacija 226
 • Z metoda 73
 • z zasenčenemi poli 236
 • začasna bivališča 285 , 287
 • začasne baze 74
 • zagotavljanje kakovosti 232
 • zajemanje podatkov 99
 • zaključni izpiti 215
 • zakoni 230
 • zakoni ohranitve 160
 • zakoni termodinamike 160
 • zanesljivost 32 , 45 , 95 , 101 , 220 , 232
 • zanesljivost diskov 149
 • zanesljivost trakov 149
 • zapisovalni mediji 64
 • zapisovanje zvoka 149
 • zaporedja 6
 • zasebnost 19 , 69
 • zaščita 204
 • zaščitni sistemi 217
 • zavore 261
 • zaznavanje okolja 181
 • zbirni jeziki 108
 • zboljšanje zgorevanja 152
 • zborniki 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 27 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 45 , 48 , 49 , 50 , 51 , 53 , 54 , 57 , 58 , 60 , 63 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71 , 72 , 73 , 74 , 75 , 76 , 77 , 78 , 79 , 80 , 81 , 83 , 84 , 88 , 89 , 97 , 98 , 99 , 102 , 105 , 107 , 110 , 111 , 112 , 113 , 116 , 117 , 118 , 119 , 120 , 121 , 122 , 123 , 124 , 126 , 127 , 128 , 130 , 133 , 134 , 135 , 138 , 139 , 140 , 191 , 193 , 196 , 198 , 199 , 200 , 202 , 223 , 237 , 247 , 249 , 251 , 252 , 254 , 255 , 256 , 260 , 263 , 266
 • ZDA 1
 • zdravilčne učinkovine 187
 • zdravljenje 188
 • združevanje procesnih operacij 271
 • združljivi modelni jeziki 139
 • zemlja 3
 • zeoliti 273
 • zgodovina 3 , 245
 • zgodovinski pregled 64 , 227 , 229 , 253 , 257
 • zgodovinski pregledi 264
 • zgoščevanje 62
 • zgoščevanje slik 219
 • zmagovalne ekipe 126
 • zmanjševanje plinov 259
 • zmanjševanje šuma 243
 • zmanjševanje upora 152
 • zmanjševanje vibracij 205
 • zmogljivosti 85
 • znanost 3 , 120
 • znanstven izziv 126
 • zračne blazine 249
 • zračni transport 256
 • zračno vzmetenje 253

 • železniške postaje 245
 • žične vrvi 197
 • življenska doba 255
 • življenski cikel 267
 • življenski ciklusi 182
 • življenski prostor 182
Avtorji spletnih strani CTK CTK Zadnja sprememba: 4.1.2001 Webmaster Pošljite sporočilo uredniku na naslov: webmaster@ctk.uni-lj.si