Knjižne novosti
Na domačo stran CTK


Knjižne novosti št. 5
september - oktober 2000

VSEBINA

 • NASLOVNO KAZALO
 • IMENSKO KAZALO
 • PREDMETNO KAZALO

  • 006 STANDARDIZACIJA.
  • 007 KIBERNETIKA. UMETNA INTELIGENCA.
  • 02 KNJIŽNIČARSTVO.
  • 3 DRUŽBENE VEDE. SOCIOLOGIJA. STATISTIKA.
  • 34 PRAVO.
  • 37 VZGOJA.
  • 50 ŠTUDIJ IN VARSTVO OKOLJA.
  • 51 MATEMATIKA.
  • 519.68 RAČUNALNIŠTVO. RAČ.(MAT.) PROGRAMIRANJE.
  • 52 ASTRONOMIJA. GEODEZIJA.
  • 53 FIZIKA.
  • 54 KEMIJA.
  • 57 BIOLOGIJA. EKOLOGIJA.
  • 59 ZOOLOGIJA. ŽIVALSTVO.
  • 62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH.
  • 620.1/.2 PREISKAVA MATERIJALA. NAUK O MATERIJALIH.
  • 621 SPLOŠNO STROJNIŠTVO. JEDRSKA TEHNIKA. ELEKTROTEHNIKA. MEHANSKA TEHNOLOGIJA.
  • 621.3 ELEKTROTEHNIKA.
  • 624/625 GRADBENIŠTVO.
  • 628 ZDRAVSTVENA TEHNIKA. VODA. SANITARNE NAPRAVE. SVETLOBNA TEHNIKA.
  • 629 TEHNIKA VOZIL.
  • 65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA V INDUSTRIJI TRGOVINI IN PROMETU.
  • 66 KEMIJSKA IN SORODNE INDUSTRIJE.
  • 669 METALURGIJA.
  • 681 FINA MEHANIKA. RAČUNALNIŠTVO.
  • 69 GRADBENI MATERIJAL. GRADBENA DELA.
  • 7 UMETNOST.
  • 71 PROSTORSKO UREJANJE. REGIONALNO PLANIRANJE. URBANIZEM. OBLIKOVANJE KRAJINE.
  • 72 ARHITEKTURA.
  • 74 RISANJE. OBLIKOVANJE. UPORABNA UMETNOST.
  • 77 FOTOGRAFIJA.
  • 8 JEZIKOSLOVJE. SLOVARJI. LITERATURA.


 • 006 STANDARDIZACIJA.


  1.
  WOODSIDE, Gayle
          ISO 14001 auditing manual / Gayle Woodside, Patrick Aurrichio. - New York : McGraw Hill, 1999, cop. 2000. - X, 224 str. ; 24 cm. - (McGraw Hill professional engineering)

  Kazalo
  ISBN 0-07-134907-3
  a) ekologija b) gospodarjenje z okoljem c) ekološka politika d) industrijski menedžment e) varstvo okolja f) standardizacija g) ISO 14001 h) presoja skladnosti i) sistem presoje j) planiranje presoje k) izvedba presoje l) priročniki

  504.05/.06:006(100)
  COBISS-ID 21734661


  007 KIBERNETIKA. UMETNA INTELIGENCA.


  2.
          LEARNING with multiple representations / edited by Maarten W. van Someren, Peter Reimann, Henny P. A. Boshuizen and Ton de Jong. - Amsterdam : Pergamon, 1998. - XIV, 360 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Advances in learning and instruction series)

  Bibliografija: str. 335-357. - Kazalo
  ISBN 0-08-043343-X
  a) matematika b) fizika c) umetna inteligenca d) psihologija učenja e) mnogotere predstavitve f) reševanje problema g) aplikacije h) medicina i) mišljenje j) učenje k) zborniki

  159.953:007.5
  COBISS-ID 13673255

  3.
          MODELLING changes in understanding : case studies in physical reasoning / edited by Daniel Kayser and Stella Vosniadou. - Amsterdam : Pergamon, 1999. - XI, 302 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Advances in learning and instruction series)

  Kazala
  ISBN 0-08-043454-1
  a) Learning, Psychology of b) Change (Psychology) c) Concepts d) Machine learning e) Concepts f) Machine learning g) Change (Psychology) h) Learning, Psychology of i) izobraževanje j) psihologija učenja k) kognitivne znanosti l) umetna inteligenca m) strojno učenje n) koncepti o) zborniki

  159.953:007.5
  COBISS-ID 21999621


  02 KNJIŽNIČARSTVO.


  4.
  CHOWDHURY, G. G.
          Introduction to modern information retrieval / G. G. Chowdhury. - London : Library Association, 1999. - 448 str. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 1-85604-318-5 (broš.)
  a) knjižničarstvo b) informatika c) sistemi iskanja podatkov d) baze podatkov e) bibliografski formati f) analiza vsebine g) reprezentacija h) organizacija datotek i) avtomatsko indeksiranje j) kontrola slovarja k) povzetki l) iskanje podatkov m) uporabniki n) evalvacijski eksperimenti o) online iskanje informacij p) CD-ROMi q) multimedia r) hipermedijski sistemi s) umetna inteligenca t) ekspertni sistemi u) naravni jeziki v) semantična analiza w) internet x) trendi razvoja

  025.4+659.2
  COBISS-ID 105510912

  5.
  HOLLANDS, William D.
          Teaching the Internet to library staff and users : 11 ready-to-run workshops that work / William D. Hollands ; revised and adapted by Phil Bradley. - London : Library Association, 1999. - XVII, 221 str. ; 30 cm

  Kazalo
  ISBN 1-85604-357-6
  a) Library education b) Internet (Computer network) c) Librarians - In-service training d) Information services - User education e) knjižničarstvo f) izobraževanje g) knjižničarji h) uporabniki i) uporaba Interneta j) Internet k) uporaba iskalnih orodij l) informacije m) HTML n) priročniki

  023:327.3:681.324
  COBISS-ID 21961477

  6.
  INTERLENDING and Document Supply International Conference (6 ; 1999 ; Pretoria)
          Interlending and document supply : proceedings of the 6th Interlending and Document Supply International Conference, held Pretoria, 25-29 October 1999 : empowering society through the global flow of information / edited by Sara Gould. - Boston Spa : IFLA Offices for UAP and International Lending, cop. 2000. - 228 str. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo
  ISBN 0-9532439-9-0
  a) Interlibrary loans - Congresses b) Document delivery - Congresses c) knjižničarstvo d) medknjižnična izposoja e) izobraževanje osebja f) elektronski nosilci informacij g) informacijska družba h) globalizacija i) vloga knjižnic j) zborniki

  021.64
  COBISS-ID 401685

  7.
  KONN, Tania
          Guide to business information on central and eastern Europe / Tania Konn. - London : Aslib, 2000. - 235 str. ; 24 cm

  ISBN 0-85142-428-7
  a) poslovne informacije b) viri informacij c) tiskani viri d) elektronski viri informacij e) Vzhodna Evropa f) Centralna Evropa g) pregledno delo

  659.2:681.3(04)
  COBISS-ID 106545664


  3 DRUŽBENE VEDE. SOCIOLOGIJA. STATISTIKA.


  8.
  HAZLER, Vito
          Podreti ali obnoviti? : zgodovinski razvoj, analiza in model etnološkega konservatorstva na Slovenskem / < ilustracije> Vito Hazler ; . - 1. natis. - Ljubljana : Rokus, 1999 ( : Littera picta). - 325 str. : ilustr. ; 30 cm

  1.500 izv. - Bibliografija: str. 307-325. - Povzetek ; Summary
  - - Podreti ali obnoviti?. Priloga. - 49 str. : ilustr.
  ISBN 961-209-126-9
  a) Etnologija - Konservatorstvo b) Konservatorstvo - Zgodovina c) zgodovinski pregledi d) restavriranje e) konservacija f) arhitektura g) etnologija h) konservatorstvo i) prenova j) varstvo kulturne dediščine k) spomeniško varstvo l) zakonodaja m) terminologija n) tipologija dediščine o) določanje gradbene ohranjenosti

  39:7.025(091)
  7.025:39(091)
  COBISS-ID 104123904


  34 PRAVO.


  9.
  PAVLIHA, Marko
          Prevozno pravo : pogodbe o prevozu tovora, potnikov in prtljage / Marko Pavliha ; . - 1. natis. - Ljubljana : Gospodarski vestnik, 2000 (Ljubljana : Delo). - 351 str. : ilustr. ; 25 cm

  Predgovor / Marko Ilešič: str. 15-18. - Bibliografija: str. 327-344. - Kazalo. - Povzetek. - Summary
  ISBN 86-7061-230-5
  a) gospodarsko pravo b) prevozno pravo c) prevozna pogodba d) pomorski prevozi e) letalski prevozi f) železniški prevozi g) cestni prevozi h) multimodalni prevozi i) zakoni

  347.763
  COBISS-ID 107929600

  10.
  SLOVENIJA. Zakoni itd.
          Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju / . - : Gospodarski zbornik, <2000> (Ljubljana : MIDA). - 288 str. ; 24 cm

  a) Pokojninsko zavarovanje - Pravna ureditev - Slovenija - Zakoni b) Invalidsko zavarovanje - Pravna ureditev - Slovenija - Zakoni c) pravo d) pravna ureditev e) Slovenija f) pokojninsko zavarovanje g) invalidsko zavarovanje h) zakoni

  369(497.4)
  COBISS-ID 8595356


  37 VZGOJA.


  11.
          LEARNING sites : social and technological resources for learning / edited by Joan Bliss, Roger Saljo and Paul Light. - Amsterdam : Pergamon, 1999. - XIV, 312 str. ; 25 cm. - (Advances in learning and instruction series)

  Published in association with the European Association for Research on Learning and Instruction. - Bibliografija: str. 259-292. - Kazali
  ISBN 0-08-043350-2
  a) Learning, Psychology of b) izobraževanje c) psihologija učenja d) učinki miselnih povezav e) sklepanje f) uporaba računalnika g) računalništvo h) strojno učenje i) priročniki

  37:681.3:159.95
  COBISS-ID 21999365

  12.
  ZURL, Karl-Heinz
          Modern English training for industry = Englisch fur die Aus- und Weiterbildung von Ingenieuren : 47 zukunftsorientierte Einsatzgebiete der Computertechnologien in der Industrie : / Karl-Heinz Zurl. - 2., verbesserte Aufl. - Munchen ; Wien : C. Hanser, 1999. - 319 str. : ilustr. ; 24 cm

  Besedilo v angl., delno v nem. - Drugi dodtek k nasl. v CIP-u
  ISBN 3-446-21147-0
  a) izobraževanje b) učenje angleščine c) angleški jezik d) industrija e) proizvodnja f) omrežja g) CAD/CAM/CAE h) ergonomija i) prodaja j) ekonomika k) slovnica l) slovarji m) angleški n) nemški o) učbeniki za visoke šole

  372.880.20:62(075.8)
  COBISS-ID 22288389


  50 ŠTUDIJ IN VARSTVO OKOLJA.


  13.
          ACTINIDES and the environment / edited by P. A. Sterne, A. Gonis, A. A. Borovoi. - Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic Publishers, cop. 1998. - XI, 487 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm. - (NATO ASI series. Partnership sub-series 2,. Environment ; vol. 41.)

  "Published in cooperation with NATO Scientific Affairs Division.". - "Proceedings of the NATO Advanced Study Institute on Actinides and the Environment, Maleme, Crete, Greece, July 7-19, 1996"--predgovor. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali
  ISBN 0-7923-4968-7 (vezano)
  a) Actinide elements - Environmental aspects b) Alpha-bearing wastes - Environmental aspects c) ekologija d) onesnaževanje okolja e) aktinidi f) kemijske lastnosti g) fizikalne lastnosti h) jedrski reaktorji i) odstranjevanje odpadkov j) jedrski odpadki k) učinki na okolje l) zborniki

  628.4.047:504.054
  COBISS-ID 22482949

  14.
          AIR pollution and health / edited by Stephen T. Holgate ... . - San Diego : Academic Press, cop. 1999. - XIV, 1065 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo
  ISBN 0-12-352335-4
  a) ekologija b) onesnaževanje zraka c) geografske značilnosti d) atmosferska kemija e) učinki na zdravje f) respiratorni trakt g) biomarkerji h) epidemiološke študije i) dušikovi oksidi j) žveplo k) suspendirani delci l) ogljikov monoksid m) svinec n) kvaliteta zraka o) pravilniki p) standardi q) informacijske mreže r) priročniki

  504.3.054:614.71
  COBISS-ID 661099

  15.
          AIR pollution in the Ural mountains : environmental, health, and policy aspects / edited by Igor Linkov and Richard Wilson. - Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic Publishers, cop. 1998. - XIII, 455 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm. - (NATO ASI series. Partnership sub-series 2,. Environment ; vol. 40)

  "Published in cooperation with NATO Scientific Affairs Division.". - "Proceedings of the NATO Advanced Research Workshop on Air Pollution in the Ural Mountains, Magnitogorsk, Russia, 26-30 May, 1997"--predgovor. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali
  ISBN 0-7923-4967-9 (vezano)
  a) Air - Pollution - Russia (Federation) - Ural Mountains Region b) ekologija c) onesnaževanje okolja d) onesnaževanje zraka e) gorovje Ural f) rudarstvo g) meritve onesnaženja h) merilne metode i) učinki na zdravje j) ekološka politika k) radioaktivno onesnaženje l) zborniki

  504.054:622:504.3
  COBISS-ID 22476293

  16.
          BIOAVAILABILITY of organic xenobiotics in the environment : practical consequences for the environment / edited by Ph. Baveye, J.-C. Block, and V. V. Goncharuk. - Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic Publishers, cop. 1999. - XIII, 503 str. : ilustr. ; 25 cm. - (NATO ASI series. series 2, Environment ; vol. 64)

  "Published in cooperation with NATO Scientific Affairs Division.". - "Proceedings of the NATO Advanced Study Institute on Bioavailability of Organic Xenobiotics in the Environment, Prague, Czech Republic, 18-29 August 1997"--predgovor. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-7923-5944-5 (vezano)
  a) Xenobiotics - Bioavailability b) Bioremediation c) Environmental toxicology d) Bioremediation - Congresses e) Environmental toxicology - Congresses f) Xenobiotics - Bioavailability - Congresses g) ekologija h) onesnaževanje okolja i) nevarne snovi j) organske spojine k) biološka razgradnja l) biološka uporabnost m) evalvacija n) procesi kontrole o) zborniki

  628.4/.5:504.05/.06
  COBISS-ID 22477317

  17.
          BIOMARKERS : a pragmatic basis for remediation of severe pollution in Eastern Europe / edited by David B. Peakall, Colin H. Walker and Pawel Migula. - Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic Publishers, 1999. - XXII, 323 str. : ilustr. ; 24 cm. - (NATO science series. Partnership sub-series 2,. Environmental security ; vol. 54)

  "Published in cooperation with NATO Scientific Affairs Division.". - "Proceedings of the NATO Advanced Research Workshop on Biomarkers: A Pragmatic Basis for Remediation of Severe Pollution in Eastern Europe, Cleszyn, Poland, 21-25 September, 1997"--predgovor. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-7923-5643-8
  a) Biochemical markers - Congresses b) Indicators (Biology) - Congresses c) Environmental monitoring - Congresses d) Biochemical markers - Congresses e) Indicators (Biology) - Congresses f) Environmental monitoring - Congresses g) ekologija h) onesnaževanje okolja i) kontrola onesnaževanja j) biološki indikatorji k) biokemijski indikatorji l) Vzhodna Evropa m) zborniki

  502.5:504.05/.06
  COBISS-ID 22488837

  18.
          CHEMICAL separation technologies and related methods of nuclear waste management : applications, problems, and research needs / edited by Gregory R. Choppin, Mikhail Kh. Khankhasayev. - Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic Publishers, cop. 1999. - XIII, 301 str. : ilustr. ; 25 cm. - (NATO science series. Partnership sub-series, Environmental security, 2 ; vol. 53)

  "Proceedings of the NATO Advanced Study Institute on Chemical Separation Technologies and Related Methods: Applications, Problems, and Research Needs, Dubna, Russia, May 18-28, 1998"--predgovor. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-7923-5638-1
  a) Radioactive wastes - Management - Congresses b) Separation (Technology) - Congresses c) Separation (Technology) - Congresses d) Radioactive wastes - Management - Congresses e) ekologija f) varstvo okolja g) odstranjevanje odpadkov h) radioaktivni odpadki i) separacijske metode j) tehnologije k) zgodovinski pregled l) ekstrakcijske tehnologije m) ekološki učinki n) varnostni ukrepi o) ocena tveganja p) priročniki

  628.4.047:504.054
  COBISS-ID 22475013

  19.
          CONTAMINATED forests : recent developments in risk identification and future perspectives / edited by Igor Linkov and William R. Schell. - Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic Publishers, cop. 1999. - XIII, 430 str. : ilustr. ; 25 cm. - (NATO science series. Series 2, Environmental security ; vol. 58)

  "Proceedings of the NATO Advanced Research Workshop on Contaminated Forests, Kiev, Ukraine, 23-31 May 1998"--predgovor. - "Published in cooperation with NATO Scientifc Affair Division.". - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali
  ISBN 0-7923-5738-8 (vezano)
  a) Forest plants - Radioactive contamination - Congresses b) Contaminated forests - Congresses c) Forest plants - Effect of radioactive pollution on - Congresses d) Forest radioecology - Congresses e) Forest plants - Radioactive contamination - Congresses f) Forest plants - Effect of radioactive pollution on - Congresses g) ekologija h) onesnaževanje okolja i) radioaktivna onesnaženja j) gozdovi k) radionuklidi l) meritve m) modeli transporta n) ocena tveganja o) postopki čiščenja p) raziskave q) zborniki

  504.054:628.4.047:630*1
  COBISS-ID 22493189

  20.
          The EASTERN Mediterranenan as a laboratory basin for the assessment of contrasting ecosystems / edited by Paola Malanotte-Rizzoli and Valery N. Eremeev. - Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic Publishers, 1999. - XVIII, 521 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm. - (NATO science series. Partnership sub-series 2,. Environmental security ; vol. 51)

  "Proceedings of the NATO Advanced Research Workshop on the Eastern Mediterranean as a Laboratory Basin for the Assessment of Contrasting Ecosystems, Kiev, Ukraine, March 23-27, 1998"--predgovor. - "Published in cooperation with NATO Scientific Affairs Division.". - Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 0-7923-5585-7
  a) Marine ecology - Mediterranean Sea - Congresses b) ekologija c) pomorska ekologija d) Sredozemsko morje e) oceanografski podatki f) plankton g) tokovi h) biomasa i) sedimentacijski procesi j) temperatura vode k) evtrofikacija l) zborniki

  502.5:504.42(262.2)
  COBISS-ID 22474501

  21.
          ENVIRONMENTAL degradation of the Black Sea : challenges and remedies / edited by Sukru T. Besiktepe, Umit Unluata and Alexandru S. Bologa. - Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic Publishers, cop. 1999. - VI, 393 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm. - (NATO science series. 2, Environmental security ; vol. 56)

  "Proceedings of the NATO Advanced Research Workshop on Environmental Degradation of the Back Sea: Challenges and Remedies, Constanta-Mamaia, Romania, 6-10 October 1997"--predgovor. - "Published in cooperation with NATO Scientific Affairs Division.". - Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 0-7923-5675-6
  a) Black Sea - Environmental conditions - Congresses b) Black Sea - Environmental conditions c) ekologija d) degradacija okolja e) Črno morje f) geokemijske spremembe g) biogeokemijske spremembe h) evtrofikacija i) sezonske spremembe ekosistema j) zborniki

  550.47:502.2/.5(262.5)
  COBISS-ID 22494213

  22.
          MANAGEMENT of lakes and reservoirs during global climate change / edited by D. Glen George ... . - Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic Publishers, cop. 1998. - XII, 323 str. : ilustr. ; 25 cm. - (NATO ASI series. Partnership sub-series 2,. Environment ; vol. 42)

  "Proceedings of the NATO Advanced Research Workshop on Management of Lakes and Reservoirs during Global Climate Change, Prague, Czech Republic, 11-15 November 1995"--predgovor. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-7923-5055-3 (vezano)
  a) Freshwater ecology - Congresses b) Lakes - Management - Congresses c) Reservoirs - Management - Congresses d) Global temperature changes - Congresses e) Limnology - Congresses f) ekologija g) onesnaževanje zraka h) klimatske spremembe i) jezera j) razvoj planktona k) kvaliteta vode l) študije primerov m) zborniki

  581.54:504.455
  COBISS-ID 22477573

  23.
          MINERAL processing and the environment / edited by G. P. Gallios and K. A. Matis. - Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic Publishers, cop. 1998. - X, 403 str. : ilustr. ; 25 cm. - (NATO ASI series. Partnership sub-series 2,. Environment ; vol. 43)

  "Papers presented at a meeting of the Advanced Study Institute, held Aug. 18-30, 1996 in Varna, Bulgaria"--predgovor. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-7923-5085-5 (vezano)
  a) Mineral industries - Environmental aspects - Congresses b) Environmental protection - Congresses c) rudarstvo d) predelava rudnin e) ekološki učinki f) onesnaževanje okolja g) zmanjševanje emisij h) separacijski procesi i) nove tehnologije j) zborniki

  504.05/.06:622.7
  COBISS-ID 22476805

  24.
  NATO Advanced Research Workshop on Biogeochemical Cycling in Marine Sediments (1997 ; Hel, Poland)
          Biogeochemical cycling and sediment ecology / edited by John S. Gray, William Ambrose and Anna Szaniawska. - Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic Publishers, 1999. - XII, 236 str. : ilustr. ; 25 cm. - (NATO ASI series. Partnership sub-series 2,. Environment ; vol. 59)

  "Published in cooperation with NATO Scientific Affairs Division.". - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-7923-5770-1
  a) Biogeochemical cycles b) Coastal ecology c) Marine sediments d) Coastal ecology e) Marine sediments f) Biogeochemical cycles g) geokemija h) obalna ekologija i) morski sedimenti j) biogeokemijski ciklusi k) organski ogljik l) razkroj organskih snovi m) zborniki

  550.47:502.2/.5
  COBISS-ID 22476037

  25.
  PROFESSIONAL Congress Environment, Climate, Health (2000 ; Hannover)
          Professional Congress Environment, Climate, Health : world engineers' convention, 19-21 June 2000. - Dusseldorf : VDI, 2000. - 118 str. : graf. prikazi ; 21 cm. - (VDI Berichte, ISSN 0083-5560 ; 1521)

  Na nasl. str. spodaj: Verein Deutscher Ingenieure
  ISBN 3-18-091521-8
  a) ekologija b) varstvo okolja c) trajnostni razvoj d) zdravje e) biosfera f) človeški vplivi g) kontrola onesnaževanja h) čiste tehnologije i) ekološki standardi j) mednarodna harmonizacija k) zborniki

  504.05/.06
  COBISS-ID 22532101

  26.
          VARSTVO narave zunaj zavarovanih območij : zbornik mednarodne konference ob evropskem letu varstva narave 1995 pod okriljem Sveta Evrope = Nature conservation outside protected areas : proceedings of the conference on the occasion of the European year of nature conservation 1995 under auspices of the Council of Europe / . - Ljubljana : Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko planiranje = Ministry of Environment and Physical Planning, Office for Physical Planning : Biotehniška fakulteta, Inštitut za krajinsko arhitekturo = Biotechnical Faculty, Institute for Landscape Architecture, 1996 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - 248 str., <5> str. pril. : ilustr. ; 28 cm

  Besedilo v slov., franc., nem. ali angl., vsi tuji prispevki večinoma prevedeni tudi v slov. - Summary in bibliografija pri večini prispevkov
  ISBN 961-90033-9-X (Urad RS za prostorsko planiranje)
  a) Varstvo narave - Mednarodna posvetovanja b) ekologija c) varstvo narave d) ekološka etika e) ekološka politika f) prostorsko planiranje g) krajinsko načrtovanje h) biotska raznovrstnost i) gospodarjenje z gozdovi j) zborniki

  502.3(063)(082)
  COBISS-ID 62520064


  51 MATEMATIKA.


  27.
  GRADŠTEJN, Izrail' Solomonovič
          Table of integrals, series, and products / I. S. Gradshteyn and I. M. Ryzhik ; translated from the Russian by Scripta Technica ; Alan Jeffrey, editor. - 5th ed. - Boston : Academic Press, cop. 1994. - XLVII, 1204 str. ; 25 cm

  Prevod dela: Tablicy integralov, summ, rjadov i proizvedenij
  ISBN 0-12-294755-X
  a) matematika b) analiza c) vrste d) produkti e) funkcije f) integrali g) vektorska teorija polja h) neenakosti i) matrike j) determinante k) norme l) diferencialne enačbe m) transformacije n) priročniki

  517.3/.5
  COBISS-ID 1606166

  28.
  YANG, Wei-Chi, 1959-
          Exploring mathematics with Scientific Notebook / Wei-Chi Yang and Jonathan Lewin. - Singapore : Springer, 1998. - XII, 209 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  - - Exploring mathematics with Scientific Notebook . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 981-3083-88-3
  a) Scientific Notebook b) Mathematics - Data processing c) računalništvo d) programska oprema e) Scientifiv Notebook f) aplikacije g) matematika h) obdelava podatkov i) priročniki

  51:681.3.06
  COBISS-ID 22554117


  519.68 RAČUNALNIŠTVO. RAČ.(MAT.) PROGRAMIRANJE.


  29.
          ADVANCED information systems engineering : 12th international conference, CAiSE 2000, Stockholm, Sweden, June 5-9, 2000 : proceedings / Benkt Wangler, Lars Bergman (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - XII, 524 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1789)

  ISBN 3-540-67630-9
  a) računalništvo b) informacijski sistemi c) rezultati raziskav d) predstavitve e) WEB informacije f) informacijski brokerji g) XIB - eXtensible Information Broker h) skupna uporaba informacij i) pretoki informacij j) CHAOS - Configurable Heterogeneous Active Object System k) aktivni varnostni sistemi l) ponovna uporaba informacij m) zborniki

  659.2:681.3(061.3)
  COBISS-ID 22505989

  30.
  ALBITZ, Paul
          DNS and BIND / Paul Albitz and Cricket Liu. - 3rd ed. - Beijing : O'Reilly, cop. 1998. - XVII, 482 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 1-56592-512-2 (broš.)
  a) računalništvo b) računalniške mreže c) informacijske baze podatkov d) izmenjava podatkov e) DNS- Domain Name System f) programska oprema g) BIND - Barkely Internet Name Domain Software h) porazdeljene baze i) upravljanje storitev j) priročniki

  681.324.06
  COBISS-ID 9431385

  31.
          ALGEBRAIC methodology and software technology : 8th international conference, AMAST 2000, Iowa City, Iowa, USA, May 20-27, 2000 : proceedings / Teodor Rus (ed.). - Berlin : Springer, 2000. - XI, 544 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1816)

  ISBN 3-540-67530-2
  a) računalništvo b) programska oprema c) tehnologije d) programski inženiring e) matematične metode f) vgrajeni sistemi g) začasna logika h) protokoli realnih časov i) prevajalniki j) meta jeziki k) procesna algebra l) modalna logika m) KLAIM - Kernel Language for Agents Interaction and Mobility n) Moudeova modulna algebra o) zborniki

  681.3.06:519.876.5(061.3)
  COBISS-ID 22497285

  32.
          ALGORITHMIC number theory : 4th international symposium, ANTS-IV, Leiden, The Netherlands, July 2-7, 2000 : proceedings / Wieb Bosma (ed.). - Berlin : Springer, 2000. - IX, 613 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1838)

  "The fourth Algorithmic Number Theory Symposium ... " --> predgovor
  ISBN 3-540-67695-3
  a) računalništvo b) programiranje c) teorija števil d) kriptografija e) kompleksnost f) mrežni problemi g) polja števil h) krivulje i) DIFFIE - Hellmanov protokol j) Jacobianova aritmetika k) Shanksove verige l) zborniki

  519.681(061.3)
  COBISS-ID 22501637

  33.
          ALGORITHMS and complexity : 4th Italian conference, CIAC 2000, Rome, Italy, March 1-3, 2000 : proceedings / Giancarlo Bongiovanni, Giorgio Gambosi, Rossella Petreschi (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - VIII, 315 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1767)

  "The papers in this volume were presented at the fourth Italian Conference on Algorithms and Complexity (CIAC 2000) ..." --> predgovor
  ISBN 3-540-67159-5
  a) računalništvo b) neodvisna števila c) naključni intervalni grafi d) on-line strategije e) TSP - Traveling Salesman Problem f) semantika vezij g) triangularnost h) Max2Sat - Maximum Satisfiability i) zborniki

  519.68:519.85(061.3)
  COBISS-ID 22513413

  34.
  AMO, William C.
          Microsoft SQL Server OLAP developer's guide / William C. Amo. - Foster City : IDG Books Worldwide, 2000. - XXII, 357 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  - - Microsoft SQL Server OLAP developer's guide . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-7645-4643-0
  a) SQL server b) Client/server computing c) OLAP technology d) računalništvo e) upravljanje baz podatkov f) SQL strežniki g) SQL Server 7.0 h) OLAP tehnologije i) OLAP - OnLine Analytical Processing j) OLTP - OnLine Transaction Processing k) OLAP okolje l) skladiščenje podatkov m) priročniki

  681.3.01
  COBISS-ID 22463237

  35.
          APPLICATIONS of graph transformations with industrial relevance : international workshop, AGTIVE '99, Kerkrade, The Netherlands, September 1-3, 1999 : proceedings / Manfred Nagl, Andreas Schurr, Manfred Munch (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - XV, 496 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1779)

  "This volume consists of papers selected from the contributions presented at the International Workshop on Applications of Graph Transformation with Industrial Relevance ..." --> predgovor
  ISBN 3-540-67658-9
  a) računalništvo b) zborniki c) računalništvo d) transformacije grafov e) ponovno zapisovanje f) funkcionalni jeziki g) porazdeljeni sistemi h) modeliranje i) enakomerne predstavitve j) transformacijski sistemi k) reinženiring l) vizuelni jeziki m) razvoj orodij n) prepoznavanje slik o) omejene rešitve p) vizualizacija q) zborniki

  681.3:519.17(061.3)
  COBISS-ID 22507781

  36.
          AUTOMATED deduction in classical and non-classical logics : selected papers / Ricardo Caferra, Gernot Salzer (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - VIII, 297 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1761. Lecture notes in artificial intelligence)

  ISBN 3-540-67190-0
  a) računalništvo b) avtomatska dedukcija c) dokazovanje teorem d) logika prvega reda e) teorija nizov f) modalna logika g) odločljivost h) zborniki

  519.68:159.95(061.3)
  COBISS-ID 22518277

  37.
          AUTOMATED reasoning with analytic tableaux and related methods : international conference, TABLEAUX 2000, St. Andrews, Scotland, UK, July 3-7, 2000 : proceedings / Roy Dyckhoff (ed.). - Berlin : Springer, 2000. - X, 440 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1847. Lecture notes in artificial intelligence)

  "... the International Conference on Analytic Tableaux and Related Methods ..." --> predgovor
  ISBN 3-540-67697-X
  a) računalništvo b) avtomatsko sklepanje c) opisna logika d) sistemi primerjanja e) TANCS 2000 f) Godelova logika g) teorija množic h) modalna logika i) zborniki

  519.681:510.6(061.3)
  COBISS-ID 22501893

  38.
  BEETZ, Michael
          Concurrent reactive plans : anticipating and forestalling execution failures / Michael Beetz. - Berlin : Springer, 2000. - XVI, 213 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1772. Lecture notes in artificial intelligence)

  ISBN 3-540-67241-9
  a) računalništvo b) umetna inteligenca c) sočasni plani d) avtonomni roboti e) računalniški modeli f) preprečevanje skupnih napak g) vedenje robota h) SRP - Structured Reactive Plans i) krmiljenje robotov j) upravljanje robotov k) pregledno delo

  007.52
  COBISS-ID 22519301

  39.
  BIDGOLI, Hossein
          Handbook of business data communication : a managerial perspective / Hossein Bidgoli. - San Diego : Academic Press, cop. 2000. - XXIX, 544 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-12-095976-3
  a) Industrial management - Data processing b) Business communication - Computer network resources c) Industrial management - Data processing - Case studies d) Business enterprises - Computer network resources - Management e) Business communication - Computer network resources - Case studies f) Business enterprises - Computer network resources - Management - Case studies g) računalništvo h) računalniške mreže i) prenos podatkov j) prenosni mediji k) standardi l) protokoli m) industrijski management n) obdelave podatkov o) poslovne komunikacije p) pregledno delo

  681.324
  COBISS-ID 22508805

  40.
          BIOLOGICALLY motivated computer vision : first IEEE international workshop, BMCV 2000, Seoul, Korea, May 15-17, 2000 : proceedings / Seong-Whan Lee, Heinrich H. Bulthoff, Tomaso Poggio (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - XIV, 656 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1811)

  ISBN 3-540-67560-4
  a) računalništvo b) računalniški vid c) biološka motivacija d) kategorizacija objektov e) objekti f) segmentacija g) detekcija h) sledenje i) prepoznavanje j) aktiven vid k) pozoren vid l) zborniki

  681.3.07:573.6(061.3)
  COBISS-ID 22490373

  41.
  BLACK, Uyless D.
          IP routing protocols : RIP, OSPF, BGP, PNNI, and Cisco routing protocols / Uyless Black. - Upper Saddle River : Prentice Hall, 2000. - XVI, 287 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Prentice Hall series in advanced communications technologies)

  Kazalo
  ISBN 0-13-014248-4
  a) TCP/IP (Computer network protocol) b) Routers (Computer networks) c) Routers (Computer networks) d) TCP/IP (Computer network protocol) e) računalništvo f) računalniške mreže g) povezovanje omrežij h) IP protokoli i) RIP - Routing Information Protocol j) OSPF - Open Shortest Path First k) BGP - Border Gateway Protocol l) PNNI - Private Network-Network Interface m) CISCO protokoli n) IGRP - Inter Gateway Routing Protocol o) priročniki

  681.324
  COBISS-ID 22609413

  42.
  BLUM, Richard
          Sendmail for Linux / Richard Blum. - Indianapolis : Sams, 2000. - X, 526 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  - - Sendmail for Linux . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-672-31834-2
  a) Sendmail b) Linux c) Electronic mail systems - Handbooks, manuals, etc d) Operating systems (Computers) e) računalništvo f) računalniške mreže g) elektronska pošta h) Linux sistem i) protokoli j) SMTP - Simple Mail Transfer Protocol k) POP 3 - Post Office Protocol l) IMAP - Internet Message Access Protocol m) PPP - Point to Point Protocol n) UUCP - Unix to Unix Copy o) priročniki

  681.324:656.8
  COBISS-ID 22610181

  43.
  BOX, Don, 1962-
          Essential XML : beyond markup / Don Box, Aaron Skonnard, John Lam. - Boston : Addison-Wesley, cop. 2000. - XVIII, 368 str. : ilustr. ; 24 cm. - (The DevelopMentor series)

  Kazalo
  ISBN 0-201-70914-7
  a) XML (Document markup language) b) računalništvo c) programski jeziki d) označevalni jeziki e) XML - Extensible Markup Language f) programiranje g) objektne tehnologije h) računalniške mreže i) priročniki

  519.681/.682
  COBISS-ID 22606597

  44.
          BUSINESS process management : models, techniques, and empirical studies / Wil van der Aalst, Jorg Desel, Andreas Oberweis (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - VIII, 389 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1806)

  ISBN 3-540-67454-3
  a) računalništvo b) poslovni procesi c) opravljanje procesov d) načrtovanje e) pretoki informacij f) ponovna uporaba informacij g) poslovna pravila h) modeli i) simulacije j) analize k) zbiranje informacij l) zborniki

  659.2:681.3:65.012.4(061.3)
  COBISS-ID 22543365

  45.
  BUYENS, Jim
          Step by step web database development / Jim Buyens. - Redmond : Microsoft Press, cop. 2000. - XVII, 490 str. : ilustr. ; 24 cm

  Ov. nasl.: Microsoft step by step web database development. - Kazalo
  - - Step by step web database development . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-7356-0966-7 (broš.)
  a) Web databases b) Database design c) Web sites - Design d) računalništvo e) Web baze podatkov f) računalniške mreže g) Web strani h) načrtovanje i) razvoj j) dostopnost k) ADO - Active Data Objects l) ODBC - Open DataBase Connectivity m) organiziranje Web okolja n) razvojne aplikacije o) načini iskanja p) izmenjava podatkov q) XML - eXtensible Markup Language r) aplikacije s) priročniki

  681.324.01
  COBISS-ID 22464773

  46.
  CANADIAN Society for Computational Studies of Intelligence. Biennial conference (13 ; 2000 ; Montreal)
          Advances in artificial intelligence : 13th biennial conference of the Canadian Society for Computational Studies of Intelligence, AI 2000, Monteal, Quebec, Canada, May 14-17, 2000 : proceedings / Howard J. Hamilton. - Berlin : Springer, 2000. - XII, 450 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1822. Lecture notes in artificial intelligence)

  ISBN 3-540-67557-4
  a) računalništvo b) umetna inteligenca c) računalniške igre d) zadovoljevanje omejitev e) naravni jeziki f) predstavitev znanja g) informacijska teorija h) ALN - teorije i) strojno učenje j) iskanje podatkov k) vmesno življenje l) dokazovanje teoremov m) nevronske mreže n) zborniki

  681.327.12:159.95(061.3)
  COBISS-ID 22499589

  47.
          COLLABORATIVE learning : cognitive and computational approaches / edited by Pierre Dillenbourg. - Amsterdam : Pergamon, 1999. - X, 246 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Advances in learning and instruction series)

  Kazalo. - Bibliografija: str. 219-241
  ISBN 0-08-043073-2
  a) računalništvo b) izobraževanje c) skupinsko učenje d) kognitivne znanost e) psihologija učenja f) priročniki

  37:681.3
  COBISS-ID 13783335

  48.
          COMBINATORIAL pattern matching : 11th annual symposium, CPM 2000, Montreal, Canada, June 21-23, 2000 : proceedings / Raffaele Gincarlo, David Sankoff (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - XI, 422 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1848)

  "The papers contained in this volume were presented at the 11th Annual Symposium on Combinatorial Pattern Matching ..." --> predgovor
  ISBN 3-540-67633-3
  a) računalništvo b) kombinatorično prirejanje vzorcev c) filtriranje podvojenih dokumentov d) obdelava naravnih jezikov e) prepoznavanje govora f) raziskovanje vzorcev g) dvoumnost v programiranju h) Boyer-Moorovi algoritmi i) Ziv-Lempelov tekst j) zborniki

  519.688:681.327.12(061.3)
  COBISS-ID 22499077

  49.
          COMPILER construction : 9th international conference, CC 2000 held as part of the joint European Conferences on Theory and Practice of Software, ETAPS 2000, Berlin, Germany, March 25 - April 2, 2000 : proceedings / David A. Watt (ed.). - Berlin : Springer, 2000. - X, 294 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1781)

  ISBN 3-540-67263-X
  a) računalništvo b) prevajalniki c) jezikovni procesorji d) razvoj jezikov e) navidezni stroji f) optimizacija g) Java h) tehnike prevajalnikov i) zborniki

  681.3.068(061.3)
  COBISS-ID 22494469

  50.
          COMPUTER performance evaluation : modelling techniques and tools : 11th international conference, TOOLS 2000, Schaumburg, IL, USA, March 27-31, 2000 : proceedings / Boudewijn R. Haverkort, Henrik C. Bohnenkamp, Connie U. Smith (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - XIV, 381 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1786)

  "... the 11th International Conference on Modelling Tools and Techniques for Computer and Communication System Performance Evaluation ..." --> predgovor
  ISBN 3-540-67260-5
  a) računalništvo b) računalniški sistemi c) komunikacijski sistemi d) ovrednotenje sistemov e) metode ovrednotenja f) vrste mrežnih modelov g) mobilna omrežja h) optimizacija omrežij i) stohastične Petrijeve mreže j) simulacije k) aplikacije l) zborniki

  681.323/.324(061.3)
  COBISS-ID 22493445

  51.
          COOPERATIVE information agents IV : the future of information agents in cyberspace : 4th international workshop, CIA 2000, Boston, MA, USA, July 7-9, 2000, proceedings / Matthias Klusch, Larry Kerschberg (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - XI, 283 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1860. Lecture notes in artificial intelligence)

  "These are the proceedings of the forth International Workshop on Cooperative Information Agents ..." --> predgovor
  ISBN 3-540-67703-8
  a) računalništvo b) informatika c) informacijski viri d) zbiranje informacij e) agenti znanja f) računalniške mreže g) informatiki h) bioinformatika i) informacijski agenti j) elektronsko poslovanje k) Vickreyev tip l) komunikacije m) zborniki

  659.2:681.3(061.3)
  COBISS-ID 22501381

  52.
          DATABASES in telecommunications : international workshop co-located with VLDB-99, Edinburgh, Scotland, UK, September 6th, 1999 : proceedings / Willem Jonker (ed.). - Berlin : Springer, 2000. - X, 206 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1819)

  ISBN 3-540-67667-8
  a) računalništvo b) telekomunikacijski sistemi c) velike baze podatkov d) telekomunikacije e) upravljanje podatkov f) upravljanje mrež g) TINA omrežja h) CDR - Call Detail Record i) dostopnost baz j) mobilnost komunikacij k) zborniki

  659.2:681.3(061.3)
  COBISS-ID 22504197

  53.
          DISCRETE and computational geometry : Japanese conference, JCDCG '98, Tokyo, Japan, December 9-12, 1998 : revised papers / Jin Akiyama, Mikio Kano, Masatsugu Urabe (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - VIII, 331 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1763)

  "This volume consists of those papers presented at the Japan Conference on Discrete and Computational Geometry '98 ..." --> predgovor
  ISBN 3-540-67181-1
  a) računalništvo b) računska geometrija c) diskretna geometrija d) analiza poligonov e) geometrijske lastnosti skupin f) IRS g) algoritmi h) Veronoijevi diagrami i) zborniki

  514:519.683(061.3)
  COBISS-ID 22513925

  54.
          DISTRIBUTED communities on the Web : third international workshop, DCW 2000, Quebec City, Canada, June 19-21, 2000 : proceedings / Peter Kropf ... (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - XI, 201 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1830)

  ISBN 3-540-67647-3
  a) računalništvo b) računalniške mreže c) porazdeljeni objekti d) komuniciranje e) transparentni dostopi f) mobilni objekti g) komunikacijski protokoli h) WOS - Web Operating System i) elektronsko poslovanje j) sodelovalna iskalna orodja k) informacijski management l) označevalni jeziki m) modeliranje n) povpraševanje o) programski vmesniki p) aplikacije q) GIPSY arhitektura r) on-line algoritmi s) zborniki

  681.324(061.3)
  COBISS-ID 22499333

  55.
          ECOOP 2000 - object-oriented programming : 14th European conference, Sophia Antipolis and Cannes, France, June 12-16, 2000 : proceedings / Elisa Bertino (ed.). - Berlin : Springer, 2000. - XIII, 491 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1850)

  - - ECOOP 1987-2000 : conference proceedings. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 3-540-67660-0
  a) računalništvo b) objektno orientirano programiranje c) UML - Unified Modeling Language d) objektne relacije e) JAM - Java with Mixin f) varnostni sistemi g) načrtovanje šablon h) zborniki

  519.683(061.3)
  COBISS-ID 22510085

  56.
  EUROPEAN Conference on Computer Vision (6 ; 2000 ; Dublin)
          Computer vision - ECCV 2000 : proceedings / 6th European Conference on Computer Vision, Dublin, Ireland, June/July 2000 ; David Vernon (ed.). - Berlin : Springer, 2000. - 2 zv. (XVIII, 877; XVIII, 953 str.) : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1842-1843)

  ISBN 3-540-67686-4 (zv. 1) ISBN 3-540-67685-6 (zv. 2)
  a) računalništvo b) računalniški vid c) prepoznavanje vzorcev d) modeliranje e) stereoskopski vid f) gibanje g) obrisi h) segmentacija i) robotski vid j) kalibracija k) razumevanje slik l) zborniki

  681.327.12:621.397.3(061)
  COBISS-ID 22502661

  57.
  EUROPEAN Conference on Machine Learning (11 ; 2000 ; Barcelona)
          Machine learning : ECML 2000 : proceedings / 11th European Conference on Machine Learning, Barcelona, Catalonia, Spain, May 31 - June 2, 2000 ; Ramon Lopez de Mantaras, Enric Plaza (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - XII, 460 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1810. Lecture notes in artificial intelligence)

  ISBN 3-540-67602-3
  a) računalništvo b) strojno učenje c) induktivno logično programiranje d) področja znanja e) Markovi modeli f) aplikacije g) Rissanenov pristop h) zborniki

  519.684:159.95(061.3)
  COBISS-ID 22498821

  58.
  EUROPEAN Symposium on Programming (9 ; 2000 ; Berlin)
          Programming languages and systems : proceedings / 9th European Symposium on Programming, ESOP 2000 held as part of the Joint European Conferences on Theory and Practice of Software, ETAPS 2000, Berlin, Germany, March 25 - April 2, 2000 ; Gert Smolka (ed.). - Berlin : Springer, 2000. - XIII, 428 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1782)

  ISBN 3-540-67262-1
  a) računalništvo b) programski jeziki c) logični programi d) prevajalniki e) programski vzorci f) integracije vzorcev g) sočasnost h) funkcionalnost i) objektno orientiranost j) programska okolja k) transformacije programov l) zborniki

  519.681/.682(061.3)
  COBISS-ID 22494981

  59.
          EVOLVABLE systems : from biology to hardware : third international conference, ICES 2000, Edinburgh, Scotland, UK, April, 2000 : proceedings / Julian Miller ... (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - X, 286 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1801)

  ISBN 3-540-67338-5
  a) računalništvo b) razvojni sistemi c) genetsko programiranje d) imunotronika e) kombinatorična logična vezja f) strojna oprema g) preskušanje h) simulatorji i) implementacija j) virtex naprave k) FPGA - Field Programmabe Gate Array l) zborniki

  681.3:159.95(061.3)
  COBISS-ID 22490629

  60.
  FEILER, Jesse
          Application servers : powering the Web-based enterprise / Jesse Feiler. - San Diego : Morgan Kaufmann, 2000. - XXV, 302 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-122-51338-X
  a) Web servers - Computer programs b) Internet (Computer network) - Computer programs c) računalništvo d) računalniške mreže e) aplikacijski strežniki f) načrtovanje g) razvoj h) baze podatkov i) podprogrami j) vmesniki k) logika l) COM - Component Object Model m) EJB - Enterprise JavaBean n) CORBA o) povezave p) ODBC - Open DataBase Connectivity q) JDBC - Java DataBase Connectivity r) varnost s) vzdrževanje t) priročniki

  681.324.06/.07
  COBISS-ID 21735685

  61.
  FINKELSTEIN, Ellen
          Biblija AutoCAD-a 2000 / Ellen Finkelstein ; . - Ljubljana : Pasadena, 2000 (Ljubljana : "Tone Tomšič"). - XXXIV, 1287 str. : ilustr. ; 24 cm

  Prevod dela: AutoCAD 2000 bible. - Kazalo
  - - Biblija AutoCAD-a 2000 . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 961-6065-92-0
  a) AutoCAD (računalniški program) b) računalništvo c) programska oprema d) AutoCAD 2000 e) računalniška grafika f) načrtovanje g) aplikacije h) priročniki

  681.3.06:744
  COBISS-ID 108557568

  62.
          FOUNDATIONS of software science and computation structures : third international conference, FOSSACS 2000 held as part of the joint European Conferences on Theory and Practice of Software, ETAPS 2000, Berlin, Germany, March 25 - April 2, 2000 : proceedings / Jerzy Tiuryn (ed.). - Berlin : Springer, 2000. - X, 390 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1784)

  ISBN 3-540-67257-5
  a) računalništvo b) programska znanost c) računalniške strukture d) verjetnostne bisimulacije e) preverjanje lastnosti ekvivalenc f) simulacije g) sistem F h) Plotkinov polimorfizem i) Abadijev polimorfizem j) mobilni procesi k) zborniki

  519.85:681.3.06(061.3)
  COBISS-ID 22493957

  63.
  FREEZE, Wayne S.
          Unlocking OLAP with SQL Server and Excel 2000 / Wayne S. Freeze. - Foster City : IDG Books, 2000. - XXVI, 473 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  - - Unlocking OLAP with Microsoft SQL Server and Excel 2000 . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0764345876
  a) SQL Server b) Microsoft Excel (Computer file) c) OLAP technology d) računalništvo e) OLAP - OnLine Analytical Processing f) skladiščenje podatkov g) poizvedovalni analizatorji h) MapPoint i) baze podatkov j) analize baz k) Excel l) načrtovanje baz m) priročniki

  659.2:681.3
  COBISS-ID 22511109

  64.
          FRONTIERS of combining systems : third international workshop, FroCoS 2000, Nancy, France, March 22-24, 2000 : proceedings / Helene Kirchner, Christophe Ringeissen (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - X, 289 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1794. Lecture notes in artificial intelligence)

  ISBN 3-540-67281-8
  a) računalništvo b) umetna inteligenca c) sestavljivi sistemi d) meje sistemov e) kombiniranje f) logika g) optimizacija h) začasna logika i) planiranje dokazov j) računalniška algebra k) dokazovanje izrekov l) zborniki

  681.3:519.2(061.3)
  COBISS-ID 22495237

  65.
          FUNDAMENTAL approaches to software engineering : third international conference, FASE 2000 held as part of the joint European Conferences on Theory and Practice of Software, ETAPS 2000, Berlin, Germany, March 25 - April 2, 2000 : proceedings / Tom Maibaum (ed.). - Berlin : Springer, 2000. - XIII, 374 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1783)

  ISBN 3-540-67261-3
  a) računalništvo b) programski inženiring c) sistemi realnih časov d) formalni inženirski sistemi e) objektno orientirani Meta modeli f) zborniki

  681.3.06(061.3)
  COBISS-ID 22496261

  66.
  GALIS, Alex
          Multi-domain communications management systems / Alex Galis. - Boca Raton : CRC Press, 2000. - 419 str. : ilustr. ; 26 cm. - (The CRC Press advanced and emerging communications technologies series)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8493-0587-X
  a) računalništvo b) telekomunikacijska omrežja c) telekomunikacije d) računalniške mreže e) prenos podatkov f) sistemi prenosa g) upravljanje komunikacij h) MISA Management of Integrated SDH and ATM Networks i) ASTS Advanced Communications Technologies and Services j) IBCN - Integratd Broadband Communication Network k) Xcoop vmesnik l) varnost m) uporabniški vmesniki n) priročniki

  681.323/.324
  COBISS-ID 21294085

  67.
          GENETIC programming : European conference, EuroGP 2000, Edinburgh, Scotland, UK, April 15-16, 2000 : proceedings / Riccardo Poli ... (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - X, 360 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1802)

  "... the European Conference on Genetic Programming ..." --> predgovor
  ISBN 3-540-67339-3
  a) računalništvo b) genetsko programiranje c) razvojni algoritmi d) krmilniki e) inteligentne mreže f) Boolova klasifikacija g) zborniki

  519.681:575(061.3)
  COBISS-ID 5344534

  68.
          HANDBOOK of image and video processing / editor Al Bovik. - San Diego : Academic Press, cop. 2000. - XV, 891 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Academic Press series in communications, networking and multimedia)

  Kazalo
  ISBN 0-12-119790-5
  a) Multimedia systems b) Image processing - Digital techniques - Handbooks, manuals, etc c) Digital techniques - Digital techniques d) računalništvo e) multimedijski sistemi f) obdelava slike g) tehnike obdelav h) digitalne slike i) analize j) zgoščevanje k) prikazovanje l) shranjevanje m) aplikacije n) priročniki

  681.3:621.397.4
  COBISS-ID 22508549

  69.
  HANKE, Johann-Christian
          Spoznajmo Word 2000 / J. C. Hanke ; . - 1. izd. - Šempeter pri Gorici : Flamingo, 2000. - 64 str. : ilustr. ; 26 cm. - (KnowWare)

  Ov. nasl.
  ISBN 961-6176-39-0
  a) računalništvo b) programska oprema c) Word 2000 d) urejanje teksta e) urejevalniki teksta f) priročniki

  681.3.06
  COBISS-ID 44688129

  70.
          HIGH performance computing and networking : 8th international conference, HPCN Europe 2000, Amsterdam, The Netherlands, May 8-10, 2000 : proceedings / Marian Bubak ... (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - XVIII, 719 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1823)

  ISBN 3-540-67553-1
  a) računalništvo b) računalniške mreže c) visoko zmogljivo računanje d) meta računanje e) razcepljanje f) numerični algoritmi g) delo na daljavo h) analize podatkov i) aplikacije j) zborniki

  681.324:519.681(061.3)
  COBISS-ID 22497541

  71.
  HUNTER, Jason
          Java servlet programming / Jason Hunter with William Crawford. - 1st ed. - Beijing : O'Reilly, cop. 1998. - XVI, 510 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (The Java series)

  Kazalo
  ISBN 1-56592-391-X
  a) računalništvo b) programski jeziki c) Java d) objektno orientirano programiranje e) priročniki

  519.682
  COBISS-ID 358677

  72.
          HYBRID neural systems / Stefan Wermter, Ron Sun (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - IX, 401 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1778. Lecture notes in artificial intelligence)

  ISBN 3-540-67305-9
  a) računalništvo b) nevronski sistemi c) hibridni sistemi d) nevronske mreže e) DIMLP f) umetna inteligenca g) konekcionizem h) pravila predstavitev i) SHRUTI povezovalni model j) fuzzy znanje k) transformacije l) zborniki

  681.34(061.3)
  COBISS-ID 22525957

  73.
          HYBRID systems. Computation and control : third international workshop, HSCC 2000, Pittsburgh, PA, USA, March 23-25, 2000 : proceedings / Nancy Lynch, Bruce H. Krogh (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - XII, 464 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1790)

  "This volume contains the proceedings of the Third International Workshop on Hybrid Systems: Computation and Control ..." --> predgovor
  ISBN 3-540-67259-1
  a) računalništvo b) hibridni sistemi c) simulacije d) programski jeziki e) CHARON f) teorija krmiljenja g) elipsoidne tehnike h) modeliranje i) načrtovanje j) preverjanje k) zborniki

  681.34:519.68(061.3)
  COBISS-ID 22516741

  74.
  IFIP/ACM International Conference on Distributed Systems Platforms and Open Distributed Processing (2000 ; New York)
          Middleware 2000 : proceedings / IFIP/ACM International Conference on Distributed Systems Platforms and Open Distributed Processing ; Joseph Sventek, Geoffrey Coulson (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - XI, 436 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1776)

  ISBN 3-540-67352-0
  a) računalništvo b) porazdeljeni sistemi c) porazdeljene aplikacije d) nadzorovanje e) upravljanje f) kakovost storitev g) objektno orientirana zgradba h) sistemi za pomoč pri odločanju i) zborniki

  681.3.012(061.3)
  COBISS-ID 22491653

  75.
          INFORMATION security and cryptology - ICISC '99 : second international conference, Seoul, Korea, December 9-10, 1999 : proceedings / JooSeok Song (ed.). - Berlin : Springer, 2000. - XI, 277 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1787)

  "The 2nd International Conference on Information Security and Cryptology ..." --> predgovor
  ISBN 3-540-67380-6
  a) računalništvo b) informatika c) informacijski sistemi d) varnost e) kriptografija f) načrtovanje g) analize h) računska zahtevnost i) protokoli j) zborniki

  659.2:681.3.07(061.3)
  COBISS-ID 22544133

  76.
          INTEGRATED spatial databases : digital images and GIS : international workshop ISD '99, Portland, ME, USA, June 14-16, 1999, selected papers / Peggy Agouris, Anthony Stefanidis (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - X, 316 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1737)

  ISBN 3-540-66931-0
  a) računalništvo b) prostorske baze podatkov c) integrirane baze podatkov d) formalizmi e) modeliranje f) dostopnost podatkov g) digitalne slike h) GIS - Geographic Information System i) prostorske informacije j) aplikacije k) geodezija l) medicina m) zborniki

  681.3.01(061.3)
  COBISS-ID 22490117

  77.
          INTELLIGENT agents VI : agent theories, architectures, and languages : 6th international workshop, ATAL '99, Orlando, Florida, USA, July 15-17, 1999, proceedings / eds. Nicholas R. Jennings, Yves Lesperance. - Berlin : Springer, 2000. - XII, 380 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1757. Lecture notes in artificial intelligence)

  ISBN 3-540-67200-1
  a) računalništvo b) inteligentni sistemi c) teorije agentov d) arhitekture sistemov e) orientirani programi f) inženiring g) izmenjava znanja h) OSCAR arhitektura i) regularni agenti j) odločanje k) zborniki

  007.52:681.3
  COBISS-ID 5346070

  78.
          INTELLIGENT tutoring systems : 5th international conference, ITS 2000, Montreal, Canada, June 19-23, 2000 : proceedings / Gilles Gauthier, Claude Frasson, Kurt VanLehn (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - XIX, 675 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1839)

  "... International Conference on Intelligent Tutoring Systems (ITS) ..." --> predgovor
  ISBN 3-540-67655-4
  a) računalništvo b) inteligentni sistemi učenja c) računalniške mreže d) izobraževanje e) LAHYSTOTRAIM sistem f) učeči modeli g) uporaba animacij h) White Rabbit sistem i) okolja učenja j) TEATRIX k) strategije učenja l) strategije poučevanja m) zborniki

  681.3:371.3(061.3)
  COBISS-ID 22510341

  79.
  INTERNATIONAL Conference on Automated Deduction (17 ; 2000 ; Pittsburgh)
          Automated deduction - CADE-17 : proceedings / 17th International Conference on Automated Deduction, Pittsburgh, PA, USA, June 17-20, 2000 ; David McAllester (ed.). - Berlin : Springer, 2000. - XIII, 512 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1831. Lecture notes in artificial intelligence)

  ISBN 3-540-67664-3
  a) računalništvo b) avtomatizirana dedukcija c) dokazovanje izrekov d) logika visokega reda e) procedure odločitev f) Godelov algoritem g) predstavitve znanja h) sistemi sklepanja i) števila s plavajočo vejico j) preverjanje protokolov k) zborniki

  519.68:159.95(061.3)
  COBISS-ID 22508037

  80.
  INTERNATIONAL Conference on Extending Database Technology (7 ; 2000 ; Konstanz)
          Advances in database technology, EDBT 2000 : proceedings / 7th International Conference on Extending Database Technology, Konstanz, Germany, March 27-31, 2000 ; Carlo Zaniolo ... (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - XII, 540 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1777)

  ISBN 3-540-67227-3
  a) računalništvo b) baze podatkov c) indeksiranje d) iskanje e) varnost f) zanesljivost g) skladiščenje h) rudarjenje podatkov i) informacije j) aplikacije k) zborniki

  681.3.012(061.3)
  COBISS-ID 22496005

  81.
  INTERNATIONAL Conference on Industrial and Engineering Applications of Artificial Intelligence and Expert Systems (13 ; New Orleans ; 2000)
          Intelligent problem solving : methodologies and approaches : proceedings / 13th international conference on industrial and engineering applications of artificial intelligence and expert systems, IEA/AIE 2000 New Orleans, Louisiana, USA, June 19-22, 2000 ; Rasiah Loganantharaj, Gunther Palm, Moonis Ali (eds.). - Berlin ; Heidelberg ; New York : Springer, 2000. - XVII, 751 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1821. Lecture notes in artificial intelligence)

  ISBN 3-540-67689-9
  a) računalništvo b) inteligentno reševanje problemov c) resnično življenje d) inteligentni agenti e) umetne nevronske mreže f) iskanje podatkov g) objektno orientirani sistemi h) porazdeljeni sistemi i) odkrivanje znanja j) informacijski management k) metode iskanja l) sinergija m) ekspertni sistemi n) aplikacije v realnih časih o) fuzzy logika p) GIS q) ADDGEO - model r) diagnostika s) deskriptivna logika t) strojno učenje u) SOMULANT algoritem v) prepoznavanje vzorcev w) genetski algoritmi x) informacijski sistemi y) zborniki

  681.3:007.52(061.3)
  COBISS-ID 5516054

  82.
  INTERNATIONAL Conference on Intelligence in Services and Networks (7 ; 2000 ; Atene)
          Telecommunications and IT convergence towards service E-volution : proceedings / 7th International Conference on Intelligence in Services and Networks, IS&N 2000, Athens, Greece, February 23-25, 2000 ; Jaime Delgado ... (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - XIII, 350 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1774)

  ISBN 3-540-67152-8
  a) računalništvo b) telekomunikacije c) elektronsko poslovanje d) multimedijske komunikacije e) ATM omrežja f) paketno komutirana omrežja g) mobilni agenti h) XML i) CORBA j) navidezno okolje k) zborniki

  681.323/.324(061.3)
  COBISS-ID 22512901

  83.
  ISEMINGER, David, 1969-
          Microsoft Win32 developer's reference library : the essential reference to Win32 technologies and APIs / David Iseminger. - Redmond : Microsoft Press, 2000. - 5 zv. : ilustr. ; 23 cm

  Ov. nasl.
  Vsebina:
  Vol. 1: Microsoft Windows base services. - XII, 860 str. + CD-ROM
  Vol. 2: Microsoft Windows user interface. - X, 736 str.
  Vol. 3: Microsoft Windows GDI. - XII, 698 str.
  Vol. 4: Microsoft Windows common controls. - XV, 788 str.
  Vol. 5: Microsoft Windows shell. - X, 790 str.
  ISBN 0-7356-0816-4
  a) Microsoft Win32 b) Operating systems (Computers) c) računalništvo d) operacijski sistemi e) Win 32 f) uporabniški vmesniki g) upravljanje h) administracija i) krmiljenje j) GDI - Graphical Device Interface k) MSDN - MicroSoft Developer Network l) priročniki

  681.3.066
  COBISS-ID 22628357

  84.
  ISEMINGER, David, 1969-
          Networking services developer's reference library : the essential reference set for developing with Microsoft Windows networking technologies / David Iseminger. - Redmond : Microsoft Press, 2000. - 5 zv. : ilustr. ; 23 cm

  Ov. nasl.
  Vsebina:
  Vol. 1: Windows sockets and QOS. - XVII, 892 str. + CD-ROM
  Vol. 2: Network protocols and interfaces. - XIII, 573 str.
  Vol. 3: RPC and Windows networking. - XIV, 690 str.
  Vol. 4: Remote access services. - IX, 467 str.
  Vol. 5: Routing. - X, 581 str.
  ISBN 0-7356-0993-4
  a) Microsoft Windows (Computer file) b) Application software - Development c) Computer networks d) računalništvo e) računalniške mreže f) vzdrževanje g) upravljanje h) protokoli i) vmesniki j) daljinski pristopi k) povezovanje l) usmerjanje m) RPC - Remote Procedure Colling n) QOS - Quality of Service o) Windows okolje p) priročniki

  681.324
  COBISS-ID 22623237

  85.
  ITALIAN Association for Artificial Intelligence. Congress (6 ; 1999 ; Bologna)
          AI*IA 99, advances in artificial intelligence : 6th congress of Italian Association for Artificial Intelligence, Bologna, Italy, September 14-17, 1999 : selected papers / Evelina Lamma, Paola Mello (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - XI, 392 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1792. Lecture notes in artificial intelligence)

  ISBN 3-540-67350-4
  a) računalništvo b) umetna inteligenca c) predstavitve znanja d) Bayesianove mreže e) avtomatsko sklepanje f) Davis-Putnam postopek g) nestavčne formule h) Allenova intervalna algebra i) strojno učenje j) iskanje podatkov k) naravni jeziki l) WWW vmesniki m) zborniki

  681.327.12:159.95(061.3)
  COBISS-ID 22518789

  86.
  KIRCH, Olaf
          Linux network administrator's guide / Olaf Kirch & Terry Dawson. - 2nd ed. - Beijing : O'Reilly, 2000. - XXIX, 474 str. : ilustr. ; 24 cm

  Nasl. prejšnje izd.: Linux system administration. - Kazalo
  ISBN 1-56592-400-2
  a) Linux b) Operating systems (Computers) c) računalništvo d) operacijski sistemi e) Linux f) računalniške mreže g) upravljanje omrežij h) TCP/IP protokoli i) konfiguracija mrež j) strojna oprema k) informacijski sistemi l) priročniki

  681.324.066
  COBISS-ID 22612229

  87.
          KNOWLEDGE discovery and data mining : current issues and new applications : 4th Pacific-Asia conference, PAKDD 2000, Kyoto, Japan, April 18-20, 2000 : proceedings / Takao Terano, Huan Liu, Arbee L. P. Chen (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - XIV, 460 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1805. Lecture notes in artificial intelligence)

  "... the fourth Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining ..." --> predgovor
  ISBN 3-540-67382-2
  a) računalništvo b) odkrivanje znanja c) iskanje podatkov d) rudarjenje podatkov e) razvrščanje v skupine f) aplikacije g) asociativna pravila h) zborniki

  681.3.01(061.3)
  COBISS-ID 22543877

  88.
  LAMBRIX, Patrick
          Part-whole reasoning in an object-centered framework / Patrick Lambrix. - Berlin : Springer, 2000. - XII, 194 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1771. Lecture notes in artificial intelligence)

  ISBN 3-540-67225-7
  a) računalništvo b) umetna inteligenca c) opisna logika d) predstavitve znanja e) komunikacija človek-računalnik f) modeli g) sestavni objekti h) uporaba modelov i) področja uporabe j) zborniki

  159.95(061.3)
  COBISS-ID 22079493

  89.
          LARGE-scale parallel data mining / Mohammed J. Zaki, Ching-Thien Ho (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - VIII, 260 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1759. Lecture notes in artificial intelligence)

  ISBN 3-540-67194-3
  a) računalništvo b) rudarjenje podatkov c) paralelno iskanje d) protokoli prenosa e) sekvence f) sekvenčno iskanje g) razvrščanje v skupine h) zborniki

  659.2:681.3(061.3)
  COBISS-ID 22512389

  90.
          LATIN 2000 : 4th Latin American Symposium, Punta del Este, Uruguay, April 10-14, 2000 : proceedings / Gaston H. Gonnet, Daniel Panario, Alfredo Viola (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - XIV, 484 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1776)

  ISBN 3-540-67306-7
  a) računalništvo b) teoretična informatika c) naključne strukture d) algoritmi e) kombinatorično načrtovanje f) teorija grafov g) kompleksnost h) analize i) teorija števil j) kriptografija k) formalni jeziki l) zborniki

  659.2:681.3(061.3)
  COBISS-ID 22491397

  91.
          LEARNING classifier systems : from foundations to applications / Pier Luca Lanzi, Wolfgang Stolzmann, Stewart W. Wilson (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - X, 347 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1813)

  "... second International Workshop on Learning Classifier Systems (IWLCS99) ... held in Orlando, Florida, July 13, 1999 ..." --> predgovor
  ISBN 3-540-67729-1
  a) računalništvo b) strojno učenje c) genetski algoritmi d) klasifikatorski sistemi e) učenje klasifikatorskih sistemov f) fuzzy sistemi g) XCS model h) Monkovi problemi i) aplikacije j) zborniki

  519.684:005(061.3)
  COBISS-ID 22501125

  92.
  LESSARD, Bill
          Netslaves : true tales of working the web / Bill Lessard, Steve Baldwin. - New York : McGraw-Hill, cop. 2000. - VIII, 246 str. ; 24 cm

  Hrbtni nasl.: Net slaves
  ISBN 0-07-135243-0
  a) Internet service providers b) Internet - Social aspects c) Information society d) računalništvo e) računalniške mreže f) Internet g) delo na internetu h) informacijska družba i) družbeni vidik j) pregledno delo

  681.324
  COBISS-ID 22379269

  93.
          LOGIC-based program synthesis and transformation : 9th international workshop, LOPSTR '99, Venice, Italy, September 22-24, 1999 : selected papers / Annalisa Bossi (ed.). - Berlin : Springer, 2000. - VIII, 312 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1817)

  "This volume contains the proceedings of the ninth International Workshop on Logic-Based Program Synthesis and Transformation ..." --> predgovor
  ISBN 3-540-67628-7
  a) računalništvo b) logično programiranje c) programska oprema d) razvoj e) analize f) specializacije g) transformacije h) preverjanje i) logični programi j) zborniki

  519.683.8:510(061.3)
  COBISS-ID 22503429

  94.
  MARTINSSON, Tobias, 1976-
          ActivePerl with ASP and ADO / Tobias Martinsson. - New York : J. Wiley & Sons, 2000. - XXI, 289 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  - - ActivePerl with ASP and ADO . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-471-38314-7
  a) Active server pages b) ActiveX c) Perl (Computer program language) d) računalništvo e) programski jeziki f) Perl g) ASP - Active Server Pages h) ActiveX i) aktivne strežnikove strani j) programiranje k) računalniške mreže l) Internet m) ADO - ActiveX Data Objects n) Windows okolje o) razvoj p) priročniki

  519.682
  COBISS-ID 22464005

  95.
  MEXICAN International Conference on Artificial Intelligence (2000 ; Acapulco)
          MICAI 2000 : advances in artificial intelligence : proceedings / Mexican International Conference on Artificial Intelligence, Acapulco, Mexico, April 11-14, 2000 ; eds. Osvaldo Cairo ... . - Berlin : Springer, 2000. - XIV, 750 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743. Lecture notes in artificial intelligence ; 1793)

  ISBN 3-540-67354-7
  a) računalništvo b) umetna inteligenca c) predstavitve znanja d) sklepanje e) robotika f) računalniški vid g) strojno učenje h) nevronske mreže i) prepoznavanje govora j) naravni jeziki k) sistemi učenja l) zborniki

  681.3:007.52(061.3)
  COBISS-ID 5344278

  96.
          MICROSOFT Management Console Design and Development Kit / Microsoft. - Microsoft professional ed. - Redmond : Microsoft Press, 2000. - XXVI, 829 str. : ilustr. ; 23 cm

  Bibliografija: str. 9-11. - Kazalo
  - - Microsoft Management Console Design and Development Kit . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-7356-1038-X
  a) Computer software - Development b) Microsoft Visual BASIC c) Microsoft Visual C++ d) računalništvo e) MMC - Microsoft Management Console f) komandna miza g) ukazna miza h) upravljanje i) zgodovinski pregled j) administrativne rešitve k) načrtovanje l) planiranje m) SNAP IN n) upravljanje strežnikov o) upravljenje omrežij p) priročniki

  681.324:65.012.4
  COBISS-ID 22465285

  97.
          MICROSOFT Windows NT server 4.0 resource kit : supplement 4. - : Microsoft Press, cop. 1999. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm, v škatli 23 x 19 x 2 cm. - (IT professional)

  Sistemske zahteve: osebni računalnik Pentium; vsaj 32 MB RAM-a; 15 MB prostora na trdem disku; Windows NT 4.0; monitor VGA; CD-ROM pogon. - Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-7356-0837-7
  a) Microsoft Windows NT b) Computer networks c) Client/server computing d) računalništvo e) operacijski sistemi f) Windows NT g) računalniške mreže

  681.3.066
  COBISS-ID 22564101

  98.
          MOBILE and wireless communications networks : IFIP-TC6/European Commission NETWORKING 2000 international workshop, MWCN 2000, Paris, France, May 16-17, 2000 : proceedings / Cambyse Guy Omidyar (ed.). - Berlin : Springer, 2000. - VIII, 185 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1818)

  ISBN 3-540-67543-4
  a) računalništvo b) računalniške mreže c) mobilne komunikacije d) brezžične komunikacije e) večkraten dostop f) telefonija g) paketno komutirana omrežja h) upravljanje i) IP protokoli j) zborniki

  681.324(061.3)
  COBISS-ID 22496517

  99.
          MODERN compiler design / D. Grune... . - Chichester : J. Wiley & Sons, cop. 2000. - XVIII, 736 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Worldwide series in computer science)

  Bibliografija: str. 720-727. - Kazalo
  ISBN 0-471-97697-0
  a) Compilers (Computer programs) b) računalništvo c) prevajalniki d) konstrukcije e) arhitektura prevajalnikov f) lastnosti g) abstraktno drevo izpeljav h) upravljanje spomina i) objektno orientirani programi j) funkcionalni programi k) logika l) porazdeljenost m) priročniki

  681.3.068
  COBISS-ID 22000133

  100.
  NATO Advanced Study Institute on Foundations of Secure Computation (1999 ; Marktoberdorf)
          Foundations of secure computation : / edited by Friedrich L. Bauer, Ralf Steinbruggen. - Amsterdam : IOS Press : NATO Scientific Affairs Division, cop. 2000. - IX, 319 str. : ilustr. ; 24 cm. - (NATO ASI series. Series F. Computer and systems sciences, ISSN 1387-6694 ; vol. 175)

  Dodatek k nasl. na hrbtu nasl. str.
  ISBN 1-58603-015-9 (IOS Press) ISBN 4-274-90350-8 (Omasha)
  a) računalništvo b) računalniške mreže c) komunikacije d) mobilnost e) varnost f) zanesljivost g) protokoli h) preverjanje i) specifikacije j) izvedljivost k) izločitev l) logika m) kompleksnost n) zborniki

  681.324.004.4(061.3)
  COBISS-ID 22452229

  101.
          NATURAL language processing - NLP 2000 : second international conference, Patras, Greece, June 2-4, 2000 : proceedings / Dimitris N. Christodoulakis (ed.). - Berlin : Springer, 2000. - XII, 438 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1835. Lecture notes in artificial intelligence)

  "This volume contains the papers prepared for the 2nd International Conference on natural Language Processing ..." --> predgovor
  ISBN 3-540-67605-8
  a) računalništvo b) naravni jeziki c) obdelave d) morfološke analize e) predstavitve znanja f) morfosintaktični leksikoni g) stohastična slovnica h) razpoznavanje govornih jezikov i) strojno prevajanje j) zborniki

  519.682:007.52(061.3)
  COBISS-ID 22506501

  102.
          NETWORKING 2000 : broadband communications, high performance networking, and performance of communication networks : IFIP-TC6/European Commission international conference, Paris, France, May 14-19, 2000 : proceedings / Guy Pujolle ... (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - XX, 981 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1815)

  ISBN 3-540-67506-X
  a) računalništvo b) računalniške mreže c) širokopasovne komunikacije d) komunikacijska omrežja e) heterogene mreže f) razpošiljanje na več naslovov g) ATM h) preklapljanje paketov i) optične mreže j) TCP/IP k) hitri brezžični dostopi l) QoS - Quality of Service m) zborniki

  681.324(061.3)
  COBISS-ID 22496773

  103.
  OAKS, Scott
          Java threads / Scott Oaks and Henry Wong. - 2nd ed. - Sebastopol : O'Reilly, 1997, cop. 1999. - XIII, 319 str. : ilustr. ; 24 cm

  Prejšnja izd.: 1997. - Kazalo.
  ISBN 1-56592-418-5
  a) Java (Computer program language) b) Threads (Computer programs) c) računalništvo d) programiranje e) programski jeziki f) Java 2 g) povezave h) povezovanje i) sinhronizacijske tehnike j) priročniki

  519.681/.682
  COBISS-ID 380181

  104.
          PARALLEL and distributed processing : 15 IPDPS 2000 workshops, Cancun, Mexico, May 1-5, 2000 : proceedings / Jose Rolim et al. (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - XXIII, 1311 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1800)

  ISBN 3-540-67442-X
  a) računalništvo b) paralelne obdelave c) porazdeljene obdelave d) omrežja e) delovne postaje f) računalniški modeli g) obdelave h) slike i) video j) multimedia k) programiranje l) iskanje podatkov m) rudarjenje podatkov n) rešitve nepravilnih struktur o) sistemi realnih časov p) HPC - High Performance Computing q) vdelani sistemi r) zborniki

  681.3.012(061.3)
  COBISS-ID 22543109

  105.
          PERFORMANCE evaluation : origins and directions / Gunter Haring, Christoph Lindemann, Martin Reiser (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - X, 527 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1769)

  ISBN 3-540-67193-5
  a) računalništvo b) računalniška znanost c) izhodišča d) smeri e) ovrednotenje zmogljivosti f) sistemi velikih računalnikov g) analize vrednotenja h) pomnilniški sistemi i) omrežja j) sistemi uporabnik-strežnik k) baze podatkov l) zborniki

  681.3(061.3)
  COBISS-ID 22498053

  106.
  PERRY, William E.
          Effective methods for software testing / William E. Perry. - 2nd ed. - New York : J. Wiley & Sons, 1999, cop. 2000. - XX, 812 str. : graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija: str. 803. - Kazalo
  ISBN 0-471-35418-X (vezano)
  a) računalništvo b) programska oprema c) zagotavljanje kakovosti d) kontrola kakovosti e) metode f) testiranja g) priročniki

  681.3.06.004.5
  COBISS-ID 22025477

  107.
  PROFESSIONAL Congress Information and Communication (2000 ; Hannover)
          Professional Congress Information and Communication : world engineers' convention, 19-21 June 2000. - Dusseldorf : VDI, 2000. - 171 str. : graf. prikazi ; 21 cm. - (VDI Berichte, ISSN 0083-5560 ; 1520)

  Na nasl. str. spodaj: Verein Deutscher Ingenieure
  ISBN 3-18-091520-X
  a) računalništvo b) informatika c) informacije d) rast informacij e) izobraževanje f) informacijske tehnologije g) komunikacije h) sodelovanje človek-računalnik i) simbioza človek-stroj j) elektronsko poslovanje k) zborniki

  659.2:681.3(061.3)
  COBISS-ID 22531333

  108.
          REAL-world applications of evolutionary computing : Evo workshops 2000, EvoIASP, EvoSCONDI, EvoTel, EvoSTIM, EvoRob, and EvoFlight, Edinburgh, Scotland, UK, April 17, 2000 : proceedings / Stefano Cagnoni et al. (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - XII, 396 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1803)

  ISBN 3-540-67353-9
  a) računalništvo b) razvojno računanje c) realne aplikacije d) stereoskopski vid e) genetsko programiranje f) človeku podobni roboti g) lokalizacija zvoka h) genetski algoritmi i) fuzzy klasifikacija j) nevronske mreže k) krmiljenje l) TCP/IP mreže m) komunikacije n) zborniki

  681.3.012:575(061.3)
  COBISS-ID 22497797

  109.
          RELIABLE software technologies Ada-Europe 2000 : 5th Ada-Europe international conference, Potsdam, Germany, June 26-30, 2000 : proceedings / Hubert B. Keller, Erhard Plodereder (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - XIII, 304 str. : graf. prikazi ; 30 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1845)

  "The fifth International Conference on Reliable Software Technologies Ada-Europe 2000 ..." --> predgovor
  ISBN 3-540-67669-4
  a) računalništvo b) programska oprema c) programske tehnologije d) zanesljivost tehnologij e) informacijska družba f) razvoj tehnologij g) sistemi realnih časov h) prevajalniki i) API - Application Programming Interface j) ASIS - Ada Semantic Interface Specification k) UML - Unified Modelling Language l) objektno orientirano programiranje m) zborniki

  681.3.06(061.3)
  COBISS-ID 22504965

  110.
  ROSING, Michael, 1954-
          Implementing elliptic curve cryptography / Michael Rosing. - Greenwich : Manning, 1998, cop. 1999. - XIV, 313 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 1-884777-69-4
  a) Computer security b) Data encryption (Computer science) c) Curves, Elliptic - Data processing d) računalništvo e) računalniška varnost f) kodiranje podatkov g) kriptografija h) eliptične krivulje i) teorija števil j) priročniki

  621.391.7:512.77
  COBISS-ID 22608645

  111.
          SECURITY protocols : 7th international workshop, Cambridge, UK, April 19-21, 1999 : proceedings / Bruce Christianson ... (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - XII, 227 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1796)

  "... the seventh Cambridge International Workshop on Security Protocols ..." --> predgovor
  ISBN 3-540-67381-4
  a) računalništvo b) varnostni protokoli c) varnostni sistemi d) preverjanje prisotnosti e) overovljanje f) Yahalom protokol g) šifriranje h) zborniki

  681.3.004.4(061.3)
  COBISS-ID 22544389

  112.
          SELECTED areas in cryptography : 6th annual international workshop, SAC '99, Kingston, Ontario, Canada, August 9-10, 1999 : proceedings / Howard Heys, Carlisle Adams (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - VIII, 241 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1758)

  ISBN 3-540-67185-4
  a) računalništvo b) kriptografija c) kriptografski sistemi d) psevdonaključni številski generatorji e) šifrirani standardi f) kriptografske analize g) bloki šifer h) omrežne aplikacije i) zborniki

  681.3.05:621.391.7(061.3)
  COBISS-ID 22516997

  113.
  SOLINA, Franc
          Projektno vodenje razvoja programske opreme / Franc Solina. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za računalništvo in informatiko, 1997 (Ljubljana : Formatisk). - XIII, 212 str. : ilustr. ; 24 cm

  200 izv. - Bibliografija: str. 207-212
  ISBN 961-6209-12-4
  a) Programska oprema - Projektno vodenje - Učbeniki za visoke šole b) računalništvo c) programsko inženirstvo d) projektno delo e) psihološki vidiki f) sociološki vidiki g) mrežno načrtovanje h) programska oprema i) razvoj j) smeri razvoja k) načrtovanje l) analize zahtev m) kodiranje n) testiranje o) vzdrževanje p) učbeniki za visoke šole

  681.3.06:65.012(075.8)
  COBISS-ID 71196672

  114.
          SPATIAL cognition II : integrating abstract theories, empirical studies, formal methods, and practical applications / Christian Freksa ... (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - XI, 420 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1849. Lecture notes in artificial intelligence)

  ISBN 3-540-67584-1
  a) računalništvo b) prostorska predstavitev c) prostorske strukture d) prostorske komunikacije e) gibanje f) prostorska razmerja g) prostorski spomin h) navigacija i) zborniki

  165.17(061.3)
  COBISS-ID 22506245

  115.
  SPECTOR, David H. M.
          Building Linux clusters / David H. M. Spector. - 1st ed. - Beijing : O'Reilly, 2000. - XVIII, 332 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  - - Building Linux clusters . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 1-56592-625-0
  a) Linux b) Operating systems (Computers) c) Application software - Development d) računalništvo e) operacijski sistemi f) Linux g) programska oprema h) aplikacije i) razvoj j) načrtovanje skupin k) upravljanje l) programiranje skupin m) priročniki

  681.3.06:519.681
  COBISS-ID 22606341

  116.
          STATIC analysis : 7th international symposium, SAS 2000, Santa Barbara, CA, USA, June 29 - July 1, 2000 : proceedings / Jens Palsberg (ed.). - Berlin : Springer, 2000. - VIII, 432 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1824)

  "... papers presented at the 7th International Static Analysis Symposium ... --> predgovor
  ISBN 3-540-67668-6
  a) računalništvo b) statične analize c) objektna logika d) modeli preverjanja e) omejene rešitve f) transformacijski pristopi g) invariante h) FULLDOC - Full Reporting Debugger for Optimized Code i) zborniki

  519.686.4(061.3)
  COBISS-ID 22504709

  117.
  TAPLEY, Rebecca
          Who's afraid of web page design? / Rebecca Tapley. - San Diego : M. Kaufmann, cop. 1999. - XXIII, 422 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  - - Who's afraid of web page design? . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-12-683620-5
  a) računalništvo b) računalniške mreže c) Web strani d) načrtovanje e) osnove sistema f) kreiranje strani g) računalniška grafika h) grafične tehnike i) barve j) programiranje k) HTML l) Multimedia m) priročniki

  681.324:519.682
  COBISS-ID 20299781

  118.
          THEORY and application of graph tranformations : 6th international workshop, TAGT '98, Paderborn, Germany, November 16-20, 1998 : selected papers / Hartmut Ehrig ... (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - IX, 490 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1764)

  "... papers selected from contributions to the sixth International Workshop on Theory and Applications of Graph Transformation ..." --> predgovor
  ISBN 3-540-67203-6
  a) računalništvo b) transformacije grafov c) prepoznavanje vzorcev d) jeziki grafov e) teorija grafov f) umetna inteligenca g) vizuelni jeziki h) programski inženiring i) modularnost j) logično programiranje k) zborniki

  681.3:519.17(061.3)
  COBISS-ID 22490885

  119.
  THIELSCHER, Michael
          Challenges for action theories / Michael Thielscher. - Berlin : Springer, 2000. - XIV, 138 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1775. Lecture notes in artificial intelligence)

  ISBN 3-540-67455-1
  a) računalništvo b) umetna inteligenca c) logika d) logični pristopi e) teorije delovanja f) osnove g) razvrščanje h) problemi razvejanosti i) vzorčni odnosi j) kvalifikacijski problem k) zmanjševanje nesposobnosti l) abnormalna delovanja m) pregledno delo

  519.68:510
  COBISS-ID 22510597

  120.
          TOOLS and algorithms for the construction and analysis of systems : 6th international conference, TACAS 2000 held as part of the joint European Conferences on Theory and Practice of Software, ETAPS 2000, Berlin, Germany, March 25 - April 2, 2000 : proceedings / Susanne Graf, Michael Schwartzbach (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - XIV, 552 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1785)

  ISBN 3-540-67282-6
  a) računalništvo b) programska oprema c) orodja formalnih metod d) PROSPER - Proof and Specification Assisted Design Environments e) programska orodja f) hibridni sistemi g) parametrizirani sistemi h) modeli preverjanja i) zborniki

  681.3.06.004(061.3)
  COBISS-ID 22495749

  121.
  TULLOCH, Mitch
          Microsoft encyclopedia of networking / Mitch Tulloch. - Redmond : Microsoft Press, 2000. - LVIII, 1470 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazalo
  - - Microsoft encyclopedia of networking . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-7356-0573-4
  a) Computer networks - Encyclopedias b) računalništvo c) računalniške mreže d) enciklopedija

  681.324(031)
  COBISS-ID 22612485

  122.
  VANDOME, Nick
          Digital photography in easy steps / Nick Vandome. - Southam : Computer Step, cop. 1999. - 129 str. : ilustr. ; 23 cm. - (In easy steps)

  Kazalo
  ISBN 1-84078-076-2
  a) Photography - Digital techniques b) računalništvo c) digitalne tehnike d) digitalna fotografija e) digitalne kamere f) programska oprema g) obdelava slik h) digitalne knjižnice i) tiskanje j) prenos datotek

  681.3:77.04
  COBISS-ID 22554629

  123.
  WALL, Kurt
          Linux programming unleashed / Kurt Wall, Mark Watson, and Mark Whitis. - Indianapolis, Indiana : SAMS, cop. 1999. - XXIV, 818 str. : ilustr. ; 23 cm

  - - Linux programming unleashed . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-672-31607-2
  a) računalništvo - operacijski sistemi - Linux b) računalništvo c) programiranje d) programska orodja e) programske tehnike f) operacijski sistemi g) Linux h) priročniki

  519.681:681.3.066
  COBISS-ID 44866817

  124.
  WALL, Larry
          Programming Perl / Larry Wall, Tom Christiansen & Jon Orwant. - 3rd ed. - Beijing : O'Reilly, 2000. - XXXIII, 1067 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-596-00027-8
  a) Perl (Computer program language) b) računalništvo c) programiranje d) programski jeziki e) Perl f) operacijski sistemi g) Unix h) Linux i) Windows j) priročniki

  519.682
  COBISS-ID 22607621

  125.
          WEB-age information management : first international conference, WAIM 2000, Shanghai, China, June 21-23, 2000 : proceedings / Hongjun Lu, Aoying Zhou (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - XIII, 462 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1846)

  "... the first International Conference on Web-Age Information Management ..." --> predgovor
  ISBN 3-540-67627-9
  a) računalništvo b) informatika c) informacijski management d) računalniške mreže e) poizvedovalni jeziki f) XML - eXtensible Markup Language g) objektno orientirano modeliranje h) iskanje informacij i) informacijski sistemi j) skladišča podatkov k) informacijske poizvedbe l) zborniki

  659.2:681.3
  COBISS-ID 22503173

  126.
  WOODCOCK, JoAnne
          Introducing Microsoft Exchange 2000 server / JoAnne Woodcock. - Redmond : Microsoft Press, cop. 2000. - XIII, 300 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7356-0960-8 (broš.)
  a) Microsoft Exchange server b) Client/server computing c) računalništvo d) računalniške mreže e) izmenjevalni sistemi f) programska oprema g) Exchange Server h) okolje Windows 2000 i) varnost j) prosta izmenjava k) dokumenti l) video konference m) zvočna sporočila n) E-mail o) slikovna sporočila p) klepet q) priročniki

  681.324.068
  COBISS-ID 22463493

  127.
  ZIEGLER, Robert L.
          Linux firewalls / Robert L. Ziegler. - Indianapolis : New Riders, cop. 2000. - XVI, 470 str. : ilustr. ; 23 cm

  ISBN 0-7357-0900-9
  a) računalništvo b) operacijski sistemi c) Linux d) računalniške mreže e) varnost f) zanesljivost g) varnosti ukrepi h) programska oprema i) Firewall j) nadzorovanje varnosti k) priročniki

  681.3.066.004.4
  COBISS-ID 5640726

  128.
          ZNOTRAJ AutoCAD-a 2000 / Bill Burchard ... ; . - : DESK, 2000. - XVII, 1102 str. : graf. prikazi ; 24 cm + CD-ROM

  O avtorjih: str. . - Kazalo
  - - Znotraj AutoCAD-a 2000 . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 961-6002-76-7
  a) Projektiranje - Računalniški programi b) računalništvo c) programska oprema d) AutoCAD 2000 e) računalniška grafika f) načrtovanje g) aplikacije h) priročniki

  681.3.06:744
  COBISS-ID 5431480

  129.
  ZWICKY, Elizabeth D.
          Building Internet firewalls / Elizabeth D. Zwicky, Simon Cooper & D. Brent Chapman. - 2nd ed. - Beijing : O'Reilly, 2000. - XXI, 869 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 1-56592-871-7
  a) Computer networks - Security measures b) Internet - Security measures c) računalništvo d) računalniške mreže e) varnost f) zanesljivost g) Firewall h) zaščitni ukrepi i) priročniki

  681.324.004.4
  COBISS-ID 22611973


  52 ASTRONOMIJA. GEODEZIJA.


  130.
          ISO surveys of a dusty universe : proceedings of a Ringberg workshop held at Ringberg Castle, Tegernsee, Germany, 8-12 November 1999 / D. Lemke, M. Stickel, K. Wilke (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - XIV, 432 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in physics, ISSN 0075-8450 ; 548)

  ISBN 3-540-67479-9
  a) astronomija b) opazovanje vesolja c) infrardeči vesoljski observatorij d) oddaljene galaksije e) izvengalaktično ozadje f) evolucijski modeli g) objektno orientirane raziskave h) komplementarne raziskave i) raziskave galaksije j) zborniki

  520.35:520.6.05/.07
  COBISS-ID 22499845

  131.
  TIRION, Wil
          SkyAtlas 2000.0 : twenty-six star charts, covering both hemispheres, and seven detailed charts of selected regions / Wil Tirion, Roger W. Sinnott. - 2nd ed., field version. - Cambridge (Mass.) : Sky : Cambridge University Press, 1998. - <4> str., 26, <2> f. : ilustr., zvd. ; 35 x 47 cm + 1 prosojnica (26 x 37 cm)

  Ov. nasl. - Kazalo
  ISBN 0-933346-87-5 ISBN 0-933346-88-3 (Sky, desk version) ISBN 0-933346-91-3 (Sky, desk version, laminated) ISBN 0-521-65433-5 (Cambridge University Press, desk version) ISBN 0-521-65432-7 (Cambridge University Press, desk version, laminated) ISBN 0-933346-89-1 (Sky, field version) ISBN 0-933346-92-1 (Sky, field version, laminated) ISBN 0-521-65431-9 (Cambridge University Press, field version) ISBN 0-521-65430-0 (Cambridge University Press, field version, laminated)
  a) Stars - Atlases b) astronomija c) zvezdne karte d) opazovanje zvezd e) atlas f) priročniki

  524:528.9(084.4)
  COBISS-ID 22417157


  53 FIZIKA.


  132.
  ASME - ZSITS International Thermal Science Seminar (2000 ; Bled)
          Thermal sciences 2000 : proceedings of the ASME - ZSITS International Thermal Science Seminar, Bled, Slovenia, June 11 - 14, 2000 / editors Arthur E. Bergles, Iztok Golobič. - Ljubljana : ZSITS, 2000 (Ljubljana : Bori). - 594 str. : graf. prikazi ; 30 cm

  ISBN 961-6353-26-8
  a) fizika b) termodinamika c) toplotni izmenjevalci d) toplotni sistemi e) upravljanje s toploto f) entropija g) prehod toplote h) modeli i) aplikacije j) entalpija k) numerične metode l) meritve m) senzorji n) pritiski o) energijski sistemi p) menjava faz q) ogrevanje r) hlajenje s) prezračevanje t) zborniki

  536(061.3)
  COBISS-ID 107710208

  133.
  AVRAMIDI, Ivan G., 1957-
          Heat kernel and quantum gravity / Ivan G. Avramidi. - Berlin : Springer, 2000. - X, 149 str. ; 25 cm. - (Lecture notes in physics. New series M. Monographs, ISSN 0940-7677 ; 64)

  ISSN glavne zbirke: 0075-8450. - Kazalo
  ISBN 3-540-67155-2
  a) Quantum gravity b) Quantum field theory c) Kernel functions d) Spectral geometry e) teoretična fizika f) teorija kvantnega polja g) kvantna gravitacija h) kovariantne metode izračuna i) Schwinger-De Wittova asimptonična razširitev j) višji odvodi k) pregledno delo

  530.145:519.23
  COBISS-ID 22520837

  134.
          EINSTEIN'S field equations and their physical implications : selected essays in honour of Jurgen Ehlers / Bernd G. Schmidt (ed.). - Berlin : Springer, 2000. - XIII, 433 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in physics, ISSN 0075-8450 ; 540)

  ISBN 3-540-67073-4
  a) Einstein field equations b) teoretična fizika c) splošna teorija relativnosti d) Einsteinova teorija e) gravitacija f) enačbe polja g) matematična analiza enačb h) Cauchyjev problem i) gravitacijsko sevanje j) skrite simetrije k) elektromagnetna dvojnost l) časovno neodvisna gravitacijska polja m) gravitacijsko lečenje n) astrofizika o) zborniki

  530.12:52-423
  COBISS-ID 22519813

  135.
  HALLIDAY, David, 1916-
          Fundamentals of physics / David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker. - 6th ed., extended. - New York : J. Wiley & Sons, 2001. - XXIV, 1144, <46> str. : ilustr. (nekatere barvne) ; 26 cm

  Kazalo
  ISBN 0-471-39222-7 ISBN 0-471-33235-6
  a) Physics b) fizika c) meritve d) gibanje e) vektorji f) sile g) energija h) delo i) trki j) rotacija k) ravnotežje l) elastičnost m) gravitacija n) fluidi o) nihanje p) valovanje q) termodinamika r) kinetična teorija plinov s) elektrika t) vezja u) magnetizem v) optika w) relativnost x) atomistika y) jedrska fizika z) fizika delcev š) učbeniki

  53(075.8)
  COBISS-ID 22672389

  136.
  INTERNATIONAL Thermal Science Seminar (2000 ; Bled)
          Thermal science 2000 : proceedings of the International Thermal Science Seminar, Bled, Slovenia, June 11 - 14, 2000 / editors Arthur E. Bergles, Iztok Golobič. - Ljubljana : ZSITS, 2000

  ISBN 961-6353-27-6
  a) fizika b) termodinamika c) toplotni izmenjevalci d) toplotni sistemi e) upravljanje s toploto f) entropija g) prehod toplote h) modeli i) aplikacije j) entalpija k) numerične metode l) meritve m) senzorji n) pritiski o) energijski sistemi p) menjava faz q) ogrevanje r) hlajenje s) prezračevanje t) zborniki

  536(061.3)
  COBISS-ID 107849984

  137.
  INTERNATIONALE Universitatswochen fur Kern- und Teilchenphysik (38 ; 1999 ; Schladming)
          Geometry and quantum physics : proceedings of the 38. Internationale Universitatswochen fur Kern- und Teilchenphysik, Schladming, Austria, January 9-16, 1999 / H. Gausterer, H. Grosse, L. Pittner (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - VI, 408 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in physics, ISSN 0075-8450 ; 543)

  ISBN 3-540-67112-9
  a) teoretična fizika b) teorija kvantnega polja c) kvantna gravitacija d) simplektična geometrija e) teorija nizov f) nekomutativna geometrija g) kvantni Hallovi sistemi h) q-deformirana Heisenbergova algebra i) zborniki

  530.145:514.154
  COBISS-ID 22520581

  138.
  LIBOFF, Richard L., 1931-
          Introductory quantum mechanics / Richard L. Liboff. - 3rd ed. - Reading : Addison-Wesley, 1997, cop. 1998. - XIX, 874 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 0-201-87879-8 (vezano)
  a) Quantum theory b) fizika c) kvantna mehanika d) kvantna teorija e) postulati f) razvoj teorije g) valovne funkcije h) perturbacijska teorija i) aplikacije j) tridimenzionalni problemi k) relativistična kvantna mehanika l) učbeniki

  530.14:514.84:514.84
  COBISS-ID 22551813

  139.
          LIGHT scattering from microstructures : lectures of the summer school of Laredo, University of Cantabria, held at Laredo, Spain, Sept. 11-13, 1998 / Fernando Moreno, Francisco Gonzalez (eds.). - Berlin : Springer, cop. 2000. - XII, 300 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in physics, ISSN 0075-8450 ; 534)

  ISBN 3-540-66937-X
  a) Light - Scattering b) Microstructures - Optical properties c) fizika d) optika e) sipanje svetlobe f) mikrostrukture g) optične lastnosti h) teoretični izračuni i) numerične metode j) polarizirana svetloba k) aplikacije l) zborniki

  535.4
  COBISS-ID 22521093

  140.
  MARTIN, James E., 1934-
          Physics for radiation protection / James E. Martin. - New York : J. Wiley & Sons, 2000. - XIX, 713 str. : ilustr. ; 26 cm

  Kazalo
  ISBN 0-471-35373-6
  a) Medical physics b) Radiation - Safety measures c) biofizika d) medicinska radiologija e) varnostni ukrepi f) radioaktivnost g) interakcije delcev h) radioaktivna transformacija i) radioaktivno ozadje j) interakcije s snovjo k) radiološki ščiti l) aktivacijski produkti m) produkti jedrske fizije n) jedrske nesreče o) meritve radiacije p) statistični podatki q) nevtroni r) x-žarki s) učbeniki

  614.876:539.12
  COBISS-ID 22429189

  141.
  MAX Born Symposium (12 ; 1998 ; Wroclaw)
          Theoretical physics, fin de siecle : proceedings of the XII Max Born Symposium held in Wroclaw, Poland, 23-26 September 1998 / A. Borowiec ... (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - XX, 319 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in physics, ISSN 0075-8450 ; 539)

  ISBN 3-540-66801-2
  a) teoretična fizika b) kvantna fizika c) kvantna mehanika d) kvantna dinamika e) statistična mehanika f) kvantni modeli g) supersimetrija h) kvantne deformacije i) delci j) polja k) zborniki

  530.14
  COBISS-ID 22562053

  142.
          NEW developments in high temperature superconductivity : proceedings of the 2nd Polish-US conference held at Wroclaw and Karpacz, Poland, 17-21 August 1998 / J. Klamut ... , (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - VIII, 274 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in physics, ISSN 0075-8450 ; 545)

  "This volume contains the proceedings of the second Polish-US Conference on High Temperature Superconductivity ..." --> predgovor
  ISBN 3-540-67188-9
  a) High temperature superconductivity - Congresses b) fizika kondenziranega stanja c) materiali d) fizikalne lastnosti e) visokotemperaturna superprevodnost f) teoretične raziskave g) zborniki

  538.945
  COBISS-ID 22521861

  143.
          NEW trends in HERA physics 1999 : proceedings of the Ringberg workshop held at Tegernsee, Germany, 30 May -4 June 1999 / G. Grindhammer, B. A. Kniehl, G. Kramer (eds.). - Berlin : Springer, cop. 2000. - XIV, 460 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in physics, ISSN 0075-8450 ; 546)

  ISBN 3-540-67156-0 (acid-free paper)
  a) Nuclear physics - Congresses b) Particles (Nuclear physics) - Congresses c) jedrska fizika d) osnovni delci e) pospeševalnik HERA f) struktura protona g) globoko-neelastično sipanje h) končna stanja i) struktura fotona j) sipanje k) zborniki

  539.186
  COBISS-ID 22545669

  144.
  PERLICK, Volker, 1956-
          Ray optics, Fermat's principle, and applications to general relativity / Volker Perlick. - Berlin : Springer, cop. 2000. - X, 220 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Lecture notes in physics. Monographs. Monographs, ISSN 0940-7677 ; 61)

  ISSN glavne zbirke: 0075-8450
  ISBN 3-540-66898-5
  a) Light - Transmission - Mathematical models b) Maxwell equations c) General relativity (Physics) d) fizika e) žarkovna optika f) splošna relativnost g) emisija svetlobe h) matematični modeli i) Maxwellove enačbe j) pregledno delo

  535.13:530.12
  COBISS-ID 22523141

  145.
  PIQUET, Jean, 1946-
          Turbulent flows : models and physics / Jean Piquet. - Berlin : Springer, 1999. - X, 761 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 708-727. - Kazalo
  ISBN 3-540-65411-9
  a) Turbulence - Mathematical models b) Mathematical physics c) Mathematical physics d) Turbulence - Mathematical models e) fizika f) gibanje tekočin g) enačbe gibanja h) turbulenca i) vrste j) lastnosti k) turbulentni pretoki l) pregledno delo

  532.517.4
  COBISS-ID 22556165

  146.
  PRELOVŠEK, Peter
          Teorija trdne snovi : podiplomski študij fizike / < izdelava slik> Peter Prelovšek. - Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, DMFA - založništvo, 1999 2000 ( : Migraf). - 134 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Zbirka izbranih poglavij iz fizike, ISSN 1408-0451 ; 33)

  200 izv.
  ISBN 961-212-101-X
  a) Fizika trdne snovi - Učbeniki za visoke šole b) fizika trdne snovi c) teorija grup d) simetrija v kristalih e) Bravaisova mreža f) sklopljeni sistemi g) elektroni h) ioni i) mrežna nihanja j) fononski procesi k) dielektrična konstanta l) Fermijeva tekočina m) magnetne lastnosti n) transportne lastnosti o) spinski modeli p) fazni prehodi q) superprevodnost r) učbeniki za visoke šole

  538.9(075.8)
  COBISS-ID 105689856

  147.
          SEMICONDUCTORS : supplement to vols. III/17, 22 (print version), revised and updated edition of vols. III/17, 22 (CD-ROM). Subvol. D, Non-tetrahedrally bonded binary compounds II : supplement to vol. III/17g (print version), revised and updated edition of vol. III/17g (CD-ROM) / edited by O. Madelung ; authors S. Kuck, H. Werheit. - Berlin : Springer, cop. 2000. - XVII, 535 str. : ilustr., tabele ; 28 cm + 1 CD-ROM. - (Numerical data and functional relationships in science and technology. New series. Group 3. Condensed matter ; vol. 41)

  Na vrhu nasl. str.: Landolt-Bornstein
  ISBN 3-540-64966-2
  a) fizika trdne snovi b) polprevodniki c) ne-tetraedrično vezane binarne spojine d) tabele e) grafi f) priročniki

  539.1(083.5+035)
  COBISS-ID 22617093

  148.
  SLOVENSKO društvo za akustiko. Kongres z mednarodno udeležbo in razstavo (2 ; 2000 ; Portorož)
          Zbornik referatov Drugega kongresa Slovenskega društva za akustiko z mednarodno udeležbo in razstavo = Proceedings of the Second Congress of Slovenian Acoustical Society with International Participation and Exhibition, 21. - 22. September 2000, Portorož, Slovenia / Slovensko društvo za akustiko = Slovenian Acoustical Society ; . - Ljubljana : Slovensko društvo za akustiko, 2000 (Ljubljana : Skušek). - VIII, 394 str. : ilustr. ; 24 cm

  Hrbtni nasl.: Zbornik referatov SDA 2000. - Besedilo v slov. ali angl. - Bibliografija in povzetek v slov. ali angl. pri vseh prispevkih. - Kazalo
  ISBN 961-6238-44-2 (Fakulteta za strojništvo)
  a) Akustika - Zborniki b) fizika c) akustika d) akustične zaznave e) hrup f) dušenje hrupa g) vpliv hrupa h) uporaba akustike i) medicina j) zborniki

  534(063)
  COBISS-ID 108954112

  149.
  SZABO, Richard J., 1966-
          Equivariant cohomology and localization of path integrals / Richard J. Szabo. - Berlin : Springer, 2000. - XI, 315 str. ; 24 cm. - (Lecture notes in physics. New series M. Monographs, ISSN 0940-7677 ; m63)

  ISSN glavne zbirke: 0075-8450
  ISBN 3-540-67126-9
  a) Homology theory b) Path integrals c) Mathematical physics d) matematična fizika e) integriranje poti f) teorija lokalizacije g) dinamični sistemi h) kvantna mehanika i) teorija grup j) pregledno delo

  530.145:517.3
  COBISS-ID 22519557

  150.
  ŠOLINC, Hinko
          Skozi fiziko z rešenimi nalogami. Toplota : zbirka nalog / Hinko Šolinc ; . - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2000 (Ljubljana : "Jože Moškrič"). - 322 str. : ilustr. ; 29 cm

  ISBN 86-341-2460-6
  a) Fizika - Vaje za srednje šole b) Toplota - Vaje za srednje šole c) fizika d) toplota e) temperatura f) termične lastnosti snovi g) energijski zakon termodinamike h) prenos toplote i) spremembe agregatnega stanja j) toplotni stroj k) hladilni stroj l) naloge m) rešitve n) učbeniki za srednje šole

  536(075.3)(076.3)
  COBISS-ID 103158784

  151.
  YOUNG, Matt
          Optics and lasers : including fibers and optical waveguides / Matt Young. - 5th completely revised and enlarged ed. - Berlin : Springer, 2000. - XIX, 498 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Physics and astronomy online library) (Advanced texts in physics)

  Kazalo
  ISBN 3-540-65741-X
  a) fizika b) žarkovna optika c) optični instrumenti d) viri svetlobe e) detektorji f) valovna optika g) interferometrija h) holografija i) obdelava slike j) laserji k) elektromagnetni efekti l) polarizacijski efekti m) optična vlakna n) optični vodniki o) integrirana optika p) naloge q) rešitve r) pregledno delo

  535(075.8)
  COBISS-ID 21763333


  54 KEMIJA.


  152.
  BRADY, James E., 1938-
          Chemistry : matter and its changes / James E. Brady, Joel W. Russell, John R. Holum. - 3rd ed. - New York : J. Wiley & Sons, 2000. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 27 cm

  Kazalo
  - - Chemistry . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-471-18476-4
  a) Chemistry b) Chemistry c) Chemistry - Problems, exercises, etc d) kemija e) periodni sistem f) stehiometrija g) kemijske reakcije h) termokemija i) kemijske vezi j) plini k) tekočine l) raztopine m) trdne snovi n) kemijska kinetika o) kemijsko ravnotežje p) topnost q) kovine r) termodinamika s) elektrokemija t) organska kemija u) radiokemija v) učbeniki

  54(075.3)
  COBISS-ID 22430213

  153.
          INTRODUCTION to bioengineering / edited by S. A. Berger, W. Goldsmith, E. R. Lewis. - Oxford : Oxford University Press, 2000. - XIV, 526 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 0-19-856515-1 (broš.) ISBN 0-19-856516-X (vezano)
  a) Bioengineering b) Bioengineering c) fizikalna kemija d) biotehnologija e) biomehanika trdnih snovi f) fiziološka mehanika fluidov g) prenos snovi h) prenos biotoplote i) fiziološki sistemi j) modeli k) teorija mrež l) biomateriali m) gibanje n) mišična biomehanika o) učbeniki

  577.1:544.2
  COBISS-ID 22380037

  154.
  KOKALJ, Anton
          Teoretični študij kemisorpcije in reakcij na površinah kovin prehoda : doktorska disertacija / Anton Kokalj ; . - Ljubljana : , maj 2000. - 183 str. : ilustr. ; 30 cm

  Povzetek. - Bibliografija: str. 173-183. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, fizikalna kemija
  a) fizikalna kemija b) kovine prehoda c) kemisorpcija d) površinske reakcije e) kvantno kemijska modeliranja f) modeli površin g) računalniške metode h) doktorske disertacije

  544.723:681.3.06(043.3)
  COBISS-ID 22252805

  155.
  KRANJC, Krištof
          Cikloadicije nekaterih 2H-piran-2-onov : diplomsko delo / Krištof Kranjc ; . - Ljubljana : , 1999. - 87 f. : ilustr. ; 30 cm

  Povzetek ; Abstract. - Bibliografija: str. 84-86. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
  a) organska kemija b) organske sinteze c) Diels-Alderjeve cikloadicije d) heterociklični sistemi e) derivati pirana f) diplomsko delo

  547.812.057(043.2)
  COBISS-ID 21610757

  156.
  LOVETT, David R.
          Tensor properties of crystals / D. R. Lovett. - 2nd ed. - Bristol ; Philadelphia : Institute of Physics, 1999. - XIII, 166 str. : graf. prikazi ; 22 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7503-0625-4 (vezano) ISBN 0-7503-0626-2 (broš.)
  a) kristalografija b) kristali c) simetrija kristalov d) tenzorske lastnosti e) prevodnost f) elastičnost g) optika kristalov h) optoelektronski efekti i) aplikacije j) učbeniki

  535.58:548.0
  COBISS-ID 1177956

  157.
          OFFICIAL methods of analysis of AOAC International / William Horwitz, editor. - 17th ed. - Gaithersburg : AOAC International, 2000-. - 2 mapi (loč. pag.) : ilustr. ; 30 cm

  Nevezani listi, občasna dopolnila
  Vsebina:
  Vol. 1: Agricultural chemicals, contaminants, drugs
  Vol. 2: Food composition, additives, natural contaminants
  ISBN 0-935584-67-6
  a) analitska kemija b) analitske metode c) AOAC uradne metode d) gnojila e) rastline f) živalska hrana g) dezinfekcijska sredstva h) pesticidi i) nevarne snovi j) voda k) živila l) zdravila m) aditivi n) priročniki

  54.06/.08:543.2/.9
  COBISS-ID 22502149

  158.
          PHYSICAL chemistry and industrial application of gellan gum / volume editor K. Nishinari. - Berlin : Springer, cop. 1999. - X, 131 str. : graf. prikazi ; 28 cm. - (Progress in colloid and polymer science, ISSN 0340-255X ; vol. 114)

  ISBN 3-540-66389-4
  a) kemija polimerov b) fizikalna kemija c) gelan guma d) karakterizacija e) konformacijske lastnosti f) spektroskopija g) fizikalne lastnosti h) industrijske aplikacije i) priročniki

  547.458:54-148
  COBISS-ID 22288133

  159.
  RAZPOTNIK, Polonca
          Uporaba termičnega razpršilnika v ICP optični emisijski spektrometriji : diplomsko delo / Polonca Razpotnik ; . - Ljubljana : , junij 1999. - 47 f. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: f. 46-47. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
  a) analitska kemija b) spektralna analiza c) optična emisijska spektrometrija d) ICP-OES e) termični razpršilnik f) učinkovitost g) stabilnost signalov h) diplomsko delo

  543.423(043.2)
  COBISS-ID 21628677

  160.
  SIMONIČ, Igor
          Sinteze in pretvorbe novih potencialno aktivnih 1,4-dihidropiridinov : disertacija / Igor Simonič ; . - Ljubljana : , 2000. - 131 f., 17 f. pril. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: f. 126-131. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Katedra za organsko kemijo
  a) organska kemija b) organske sinteze c) zdravilne učinkovine d) 1,4-dihidropiridini e) doktorske disertacije

  547.821(043.3)
  COBISS-ID 22259461

  161.
  STARE, Jernej
          Izračun karakteristik intramolekularne vodikove vezi v N-oksidu pikolinske kisline : diplomsko delo / Jernej Stare ; . - Ljubljana : , 1999. - 32 str. : graf. prikazi ; 30 cm

  Povzetek ; Abstract. - Bibliografija: str. 32. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
  a) fizikalna kemija b) kvantna kemija c) N-oksid pikolinske kisline d) intramolekularna vodikova vez e) kvantnomehanski izračuni f) diplomska dela

  544.18:544.142.4(043.2)
  COBISS-ID 20010501

  162.
          THERMODYNAMIC properties of organic compounds and their mixtures. Subvol. G, Densities of alcohols / M. Frenkel ... ; edited by K. R. Hall and K. N. Marsh. - Berlin : Springer, cop. 2000. - 413 str. : graf. prikazi, tabele ; 28 cm + 1 CD-ROM. - (Numerical data and functional relationships in science and technology. New series. Group 4. Physical chemistry ; vol. 8)

  Na vrhu nasl. str.: Landolt-Bornstein. - Kazalo
  ISBN 3-540-66233-2
  a) fizikalna kemija b) organske spojine c) zmesi organskih spojin d) termodinamske lastnosti e) gostota f) alkoholi g) priročniki

  532.14:<547.26+547.36+547.42+547.43>
  COBISS-ID 22616837

  163.
  ŽNIDARŠIČ, Polona
          Peletna oblika glive Rhizopus nigricans kot biokatalizator v procesu 11-hidroksilacije progesterona : doktorsko delo / Polona Žnidaršič ; . - Ljubljana : , 2000. - 100 str. : ilustr. ; 30 cm

  Povzetek ; Summary. - Bibliografija: str. 91-100. - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
  a) biotehnologija b) biotransformacije c) steroidi d) hidroksilacija progesterona e) uporaba mikroorganizmov f) Rhizopus nigricans g) imobilizacija celic h) inertni nosilci i) peletna oblika rasti j) doktorske disertacije

  547.92:615.015.4(043.3)
  COBISS-ID 22249733


  57 BIOLOGIJA. EKOLOGIJA.


  164.
  GROSS, Michael, 1963-
          Travels to the nanoworld : miniature machinery in nature and technology / Michael Gross. - New York ; London : Plenum Trade, 1999. - XIII, 254 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 237-248. - Kazalo
  ISBN 0-3064-6008-4
  a) biotehnologija b) celice c) geni d) makromolekule e) aplikacije f) nanotehnologija g) novi materiali h) mikroelektomehanski sistemi

  62:<575.6/.7+577>
  COBISS-ID 22202117

  165.
  INDGE, Bill
          Dictionary of biology / Bill Indge ; series editor, Ian Marcouse. - London ; Chicago : Fitzroy Dearborn Publishers, cop. 1997, 1999. - 266 str. : ilustr. ; 24 cm

  ISBN 1-57958-128-5
  a) Biology - Dictionaries b) Biology - dictionary c) Biology - Dictionaries d) biologija e) slovar izrazov f) angleški

  57(038)=111
  COBISS-ID 22469637


  59 ZOOLOGIJA. ŽIVALSTVO.


  166.
          HANDBOOK of biological control : principles and applications of biological control / editors Thomas S. Bellows, T. W. Fisher ; associate editors L. E. Caltagirone ... . - San Diego : Academic Press, cop. 1999. - XXI, 1046 str. : ilustr., graf. prikazi ; 29 cm

  Bibliografija za vsakim poglavjem. - Kazali
  ISBN 0-12-257305-6
  a) varstvo rastlin - biološka kontrola - nadzor nad škodljivci - kontrola populacij - naravni insekticidi - naravni pesticidi - boj proti škodljivcem - zatiranje škodljivcev b) kmetijstvo c) ekologija d) biokemija e) biotehnologija f) molekularna biologija g) gospodarska entomologija h) integrirano varstvo rastlin - ekološki vidik - odpornost - naravni sovražniki škodljivcev i) kmetijstvo j) varstvo rastlin k) biološka kontrola l) naravna regulacija populacij m) taksonomija n) molekularne metode o) karantena p) kolonizacija q) evalvacija kontrolnih agensov r) eksperimentalne metode s) genetske izboljšave t) gospodarjenje z okoljem u) aplikacije v) sadjarstvo w) gozdarstvo x) kmetijstvo y) tople grede z) vinarstvo š) zatiranje plevela đ) urbana okolja ć) živalski škodljivci

  591.6:632.9
  COBISS-ID 44571905


  62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH.


  167.
          DIMENSIONING and tolerancing handbook / Paul J. Drake. - New york : McGraw-Hill, cop. 1999. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 25 cm. - (McGraw-Hill handbooks)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-07-018131-4
  a) tehnika b) dimenzioniranje c) upravljanje mer d) standardi e) tehniško risanje f) predstavitve g) tolerance h) primerjave standardov i) matematične definicije j) principi k) analize l) računalniška podpora m) precizne meritve n) aplikacije o) priročniki

  62:744:<389.17+621.753.1>
  COBISS-ID 21731589

  168.
          HEAT transfer enhancement of heat exchangers / edited by S. Kakac ... . - Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic Publishers, 1999. - X, 676 str. : ilustr. ; 25 cm. - (NATO science series. General sub-series E,. Applied sciences ; vol. 355)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-7923-5637-3
  a) Heat exchangers b) Heat - Transmission c) Heat exchangers d) Heat - Transmission e) strojništvo f) prenos toplote g) toplotni izmenjevalci h) meritve učinkovitosti i) nove tehnologije j) eksperimentalne študije k) optimizacija konstrukcije l) energetska učinkovitost m) priročniki

  62-714:536.27
  COBISS-ID 22485509

  169.
          HUTTE : die Grundlagen der Ingenieurwissenschaften / Herausgeber Akademischer Verein Hutte, herausgegeben von Horst Czichos. - 31. neubearbeitete und erweiterte Aufl. - Berlin : Springer, 2000. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 25 cm. - (VDI-Buch)

  Kazalo
  ISBN 3-540-66882-9
  a) tehnika b) inženirstvo c) osnove d) matematika e) statistika f) fizika g) kemija h) materiali i) mehanika j) termodinamika k) elektrotehnika l) merilna tehnika m) regulacijska tehnika n) krmilna tehnika o) računalništvo p) konstruiranje q) razvoj r) proizvodnja s) ekonomika t) normiranje u) pravo v) patenti w) priročniki

  62+5
  COBISS-ID 21763077

  170.
          ISSUES of fault diagnosis for dynamic systems / Ron J. Patton, Paul M. Frank and Robert N. Clark (eds.). - London : Springer, cop. 2000. - XXV, 597 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 3-540-19968-3
  a) tehnika b) diagnostika napak c) dinamični sistemi d) diagnostične metode e) opazovanje f) redundanca g) dekompozicija h) izolacija napake i) matematične metode j) aplikacije k) nadzorovanje napak l) okvare m) odkrivanje napak n) pregledno delo

  62:681.518.54
  COBISS-ID 22301957

  171.
  MEAD, Denys J.
          Passive vibration control / Denys J. Mead. - Chichester : J. Wiley & Sons, <1998?>. - XIV, 540 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazali
  ISBN 0-471-94203-0
  a) Structural control (Engineering) b) Damping (Mechanics) c) tehnika d) vibracije e) nadzor vibracij f) dušenje vibracij g) izolacija vibracij h) konstrukcijski ukrepi i) dinamična togost j) vzbujena nihanja k) vibriranje nosilcev l) vibriranje plošč m) pregledno delo

  62-752
  COBISS-ID 21709573

  172.
          MODELLING and control of adaptive mechanical structures / Ulrich Gabbert, editor. - Warrendale : Society of Automotive Engineers, cop. 1999. - IX, 458 str. : ilustr. ; 28 cm

  P-345
  ISBN 0-7680-0448-9
  a) tehnika b) krmilni sistemi c) prilagodljive strukture d) pametne strukture e) avtonomni sistemi struktur f) prilagodljivi materiali g) aktuatorji h) senzorji i) detekcija poškodb j) modeli končnih elementov k) kompoziti l) večplastne strukture m) optimizacija n) zborniki

  62-503.57(063)
  COBISS-ID 21810693

  173.
          TECHNOLOGIEBEDARF im 21. Jahrhundert : Technikvorausschau und Technologiepolitik in Europa / Gert Kaiser, Katharina Wentzel-Vandai, Arne Claussen (Hg.). - Frankfurt ; New York : Campus, 1999. - 221 str. : ilustr. ; 21 cm

  ISBN 3-593-36227-9
  a) tehnika b) tehnologija c) razvoj tehnologije d) tehnološka politika e) planiranje tehnologije f) informacijska tehnologija g) transport h) energetika i) Evropa j) pregledno delo

  62.001.6(04)
  COBISS-ID 21912069


  620.1/.2 PREISKAVA MATERIJALA. NAUK O MATERIJALIH.


  174.
          FATIGUE crack growth thresholds, endurance limits, and design / J. C. Newman and R. S. Piascik, editors. - West Conshohocken : ASTM, 2000. - XII, 431 str. : ilustr. ; 24 cm. - (STP ; 1372)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali
  ISBN 0-8031-2624-7
  a) Metals - Fatigue b) Metals - Cracking c) Fracture mechanics d) materiali e) kovine f) preiskave materialov g) napake v materialu h) razpoke i) utrujanje materiala j) preskušanje materialov k) analize l) obnašanje razpok m) zborniki

  620.1/.2(061.3)
  COBISS-ID 22461957

  175.
          INTEGRATED life-cycle design of materials and structures ILCDES 2000 : proceedings of the RILEM/CIB/ISO international symposium, Helsinki, Finland, 22-24 May 2000 / local organisers RIL - Association of Finnish Engineers VTT - Technical Research Centre of Finland, Building Technology ; edited by A. Sarja. - . - 549 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Proceedings / RILEM, ISSN 0356-9403 ; pro 14)

  ISBN 951-758-408-3
  a) gradbeništvo b) materiali c) gradbeni materiali d) raziskave materialov e) trajnost materialov f) recikliranje gradbenih materialov g) življenska doba stavbe h) primeri i) analize j) modeliranje k) načrtovanje l) zborniki

  620.1/.2
  COBISS-ID 22565637


  621 SPLOŠNO STROJNIŠTVO. JEDRSKA TEHNIKA. ELEKTROTEHNIKA. MEHANSKA TEHNOLOGIJA.


  176.
  ASTASHEV, Vladimir K.
          Dynamics and control of machines / V. K. Astashev, V. I. Babitsky, M. Z. Kolovsky ; translated by N. Birkett. - Berlin : Springer, 2000. - VII, 233 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (Foundations of engineering mechanics)

  Bibliografija: str. <225>-228. - Kazalo
  ISBN 3-540-63722-2 (vez.)
  a) strojništvo b) stroji c) dinamika strojev d) krmilni sistemi e) strukture sistemov f) stabilnost g) pregledno delo

  62-5
  COBISS-ID 3678747

  177.
  BEOVIČ, Anton
          Hidravlika. Delovni zvezek / Anton Beovič ; . - 2. natis. - Ljubljana Železniki : Jana, 1994. - 38 f. : ilustr., tabele ; 30 cm. - (Srednje izobraževanje / Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport)

  ISBN 1. natisa je 86-7759-168-0. - 1.000 izv.
  ISBN 961-90126-3-1
  a) Hidravlika - Vaje za srednje šole b) strojništvo c) hidravlika d) hidravlične naprave e) črpalke f) ventili g) krmilniki poti h) hidravlični cilindri i) pretvarjanje tlaka j) regulatorji tlaka k) hidromotor l) naloge m) delovni listi n) učbeniki za srednje šole

  621.22(075.3+076)
  COBISS-ID 42661376

  178.
  KOETHER, Reinhard
          Fertigungstechnik fur Wirtschaftsingenieure / Reinhard Koether, Wolfgang Rau. - Munchen ; Wien : C. Hanser, 1999. - 356 str. : ilustr., tabele ; 23 cm. - (Hanser Lehrbuch)

  Kazalo
  ISBN 3-446-21120-9
  a) strojništvo b) obdelovalni postopki c) proizvodna tehnika d) proizvodni postopki e) tehnika odrezavanja f) odrezavanje g) preoblikovanje h) orodni stroji i) krmiljenje strojev j) povečanje produktivnosti k) fleksibilnost l) avtomatizacija proizvodnje m) industrijski roboti n) pregledno delo

  621.7+621.9
  COBISS-ID 21787653

  179.
  KOLERUS, Josef
          Zustandsuberwachung von Maschinen / Josef Kolerus. - 3., erweiterte Aufl. - Renningen-Malmsheim : Expert, 2000. - 336 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Kontakt & Studium ; Bd. 187)

  Kazalo
  ISBN 3-8169-1721-6
  a) strojništvo b) vzdrževanje strojev c) nadzor strojev d) diagnostični sistemi e) gospodarnost sistemov f) diagnoze napak g) avtomatične diagnoze h) razpoznavanje napak i) analize vibracij j) analize signalov k) frekvenčne analize l) Cepstrum analize m) ležaji n) pogoni o) pregledno delo

  62-7
  COBISS-ID 20272645

  180.
  LUMLEY, John Leask
          Engines : an introduction / John L. Lumley. - Cambridge ; New York ; Melbourne : Cambridge University Press, 1999. - XVII, 248 str. : ilustr. ; 25 cm

  ISBN 0-521-64277-9 (vez.) ISBN 0-521-64489-5 (broš.)
  a) strojništvo b) motorji z notranjim zgorevanjem c) termodinamične lastnosti d) delovanje motorja e) hlajenje f) pretoki g) cilindri h) lastnosti i) pregledno delo

  621.43
  COBISS-ID 44828673

  181.
          SCHMIERFETTE : Zusammensetzung, Eigenschaften, Prufung und Anwendung / Wilfried J. Bartz ... . - Renningen-Malmsheim : Expert, 2000. - 384 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Kontakt & Studium ; Bd. 500)

  Kazalo
  ISBN 3-8169-1533-7
  a) strojništvo b) tribologija c) mazanje d) maziva e) masti f) lastnosti maziv g) sestava maziv h) preskušanje maziv i) uporaba maziv j) dodatki k) biološka razgradnja l) primeri uporabe m) hidravlična olja n) finomehanika o) mazanje ležajev p) pregledno delo

  621.89
  COBISS-ID 22458117

  182.
  SCHULZ, Erich J.
          Workbook for Diesel mechanics / Erich J. Schulz, Ben L. Evridge. - 4th ed. - New York : McGraw Hill, cop. 1999. - III, 192 str. : ilustr. ; 28 cm

  ISBN 0-02-803463-5
  a) strojništvo b) motorji z notranjim zgorevanjem c) dizelski motorji d) sestavni deli e) goriva f) maziva g) delovni zvezek h) naloge i) učbeniki za visopke šole

  621.436(075.8+076.1)
  COBISS-ID 21690885

  183.
  WECKENMANN, Albert
          Koordinatenmestechnik : flexible Messtrategien fur Mas, Form und Lage / Albert Weckenmann, Bernd Gawande. - Munchen ; Wien : C. Hanser, 1999. - XIII, 284 str. : graf. prikazi ; 25 cm

  ISBN 3-446-17991-7
  a) koordinatne merilne tehnike b) meritve oblik c) meritve dimenzij d) meritve lege e) meritve geometrije f) merilne strategije g) koordinatni merilniki h) planiranje meritev i) ovrednotenje meritev j) točnost meritev k) obdelave podatkov l) gospodarnost m) pregledno delo

  621:691.786
  COBISS-ID 21786373


  621.3 ELEKTROTEHNIKA.


  184.
  BERGELJ, Franc
          Meritve / Franc Bergelj. - 3. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 1997-2000 ( : Formatisk). - 2 zv. : graf. prikazi ; 24 cm

  Dosedanja vsebina:
  Del 1. - 1997. - IV, 155 str. - Bibliografija: str. 149-150. - Kazalo. - 250 izv.
  Del 2. - 2000. - IV, 186 str. - Bibliografija: str. 181. - Kazalo. - 250 izv.
  ISBN 961-6210-23-8 (zv. 1) ISBN 961-6210-85-8 (zv. 2)
  a) elektrotehnika b) električne meritve c) merilne tehnike d) merski sistemi e) pogreški f) merilni instrumenti g) učbeniki za visoke šole

  621.317(075.8)
  COBISS-ID 69690368

  185.
          CONTROLLER-Area-Network : Grundlagen, Protokolle, Bausteine, Anwendungen / herausgegeben von Konrad Etschberger ; mit Beitragen von Konrad Etschberger ... . - 2., vollig uberarbeitete Aufl. - Munchen ; Wien : C. Hanser, cop. 2000. - XIII, 437 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  - - Controller-Area-Network . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 3-446-19431-2
  a) elektrotehnika b) avtomatizacija c) CAN - Controller Area Network d) krmiljenje področnih omrežij e) TDMA - Time Division Multiple Access f) CSMA - Carrier Sense Multiple Access g) PROFIBUS - Process Field Bus h) INTERBUS S i) LON - Local Operating Network j) FIP - Factory Instrumentation Protocol k) mreže l) topologija mrež m) odkrivanje napak n) mikrokrmilniki o) vrste p) upravljanje q) procesna elektronika r) pregledno delo

  681.5
  COBISS-ID 21907973

  186.
  DORF, Richard C.
          Modern control systems / Richard C. Dorf, Robert H. Bishop. - 8th ed. - Menlo Park (California) : Addison-Wesley, an imprint of Addison Wesley Longman, cop. 1998. - XXIV, 855 str. : ilustr. ; 24 cm. - (World students series)

  Bibliografija: str. 837-848. - Kazalo
  ISBN 0-201-32677-9
  a) elektrotehnika b) krmiljenje c) krmilni sistemi d) osnove e) matematični modeli f) povratne zanke g) povratni sistemi h) stabilnost i) lastnosti j) Root-Locus metoda k) frekvenčni odzivi l) pregledno delo

  681.5
  COBISS-ID 44506369

  187.
  DOUCETTE, Martin
          Digital video for dummies / by Martin Doucette. - Foster City : IDG Books Worldwide, 1999. - 336 str. : ilustr. ; 24 cm. - (--For dummies)

  Kazalo
  - - Digital video for dummies . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-7645-0023-6
  a) Video recording - Amateurs' manuals b) Video tapes - Editing - Amateurs' manuals c) Digital video - Amateurs' manuals d) elektrotehnika e) digitalne komunikacije f) digitalni video g) uporaba računalnika h) popravljanje posnetkov i) urejanje posnetkov j) snemanje k) predvajanje l) priročniki

  621.397:681.327.8
  COBISS-ID 22463749

  188.
  EL-Hawary, Mohamed E.
          Electrical energy systems / Mohamed E. El-Hawary. - Boca Raton : CRC Press, cop. 2000. - 367 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (The power engineering series)

  Kazalo
  ISBN 0-8493-2191-3
  a) elektrotehnika b) energetika c) električni močnostni sistemi d) energijski sistemi e) osnove f) teorija g) sinhronski stroji h) transformatorji i) prenos električne energije j) zaščita energetskih sistemov k) pregledno delo

  621.314/.315
  COBISS-ID 21295877

  189.
  EUROPEAN Solid Oxide Fuel Cell Forum (4 ; 2000 ; Luzern)
          Fourth European Solid Oxide Fuel Cell Forum : 10-14 July 2000, Lucerne, Switzerland : proceedings / edited by Augustin J. McEvoy. - Oberrohrdorf : European Fuel Cell Forum, cop. 2000. - 2 zv. (988 str.) : ilustr. ; 21 cm

  Nasl. na hrbtu nasl. str.: Proceedings of the Fourth European Solid Oxide Fuel Cell Forum
  ISBN 3-905592-04-5
  a) Solid oxide fuel cells - Congresses b) elektrokemija c) gorivne celice d) trdni elektroliti e) elektrolitna keramika f) YSZ/CYO elektroliti g) YSZ - Yttria Stabilised Zirconia h) CYO - Ceria 10 mol % Y2O3 Solid Solution i) gorivni sistemi j) kemija goriv k) diagnostika gorivnih celic l) delovanje m) modeliranje n) anodni materiali o) standardi p) proizvodnja q) zborniki

  621.352(061.3)
  COBISS-ID 22553861

  190.
  FRENZEL, Louis E.
          Communication electronics : principles and applications / Louis E. Frenzel. - 3rd ed. - New York : Glencoe McGraw Hill, 1999. - XII, 532 str. : ilustr. ; 29 cm

  Kazalo
  ISBN 0-02-804837-7
  a) elektrotehnika b) elektronika c) telekomunikacije d) radijske komunikacije e) modolacije f) amplitudne g) frekvenčne h) radijski oddajniki i) radijski sprejemniki j) antene k) prenosne linije l) mikrovalovne tehnike m) satelitske komunikacije n) optična vlakna o) televizija p) telefonija q) priročniki

  621.395/.397:621.38
  COBISS-ID 21689861

  191.
  HAU, Erich
          Windturbines : fundamentals, technologies, application and economics / Erich Hau. - Berlin : Springer, 2000. - XVI, 624 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-540-57064-0
  a) elektrotehnika b) energetika c) elektrarne na veter d) pridobivanje električne energije e) energija vetra f) pretvarjanje energije g) vetrne turbine h) sestavni deli i) matematični modeli j) fizikalne lastnosti k) krmilni sistemi l) zagotavljanje varnosti m) obremenitve stolpov n) vetrni stolpi o) ekonomski vidik p) pregledno delo

  621.311.245
  COBISS-ID 21297669

  192.
          IEEE recommended practice for protection and coordination of industrial and commercial power systems. - Corrected ed., 9th printing. - New York : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 1999. - 588 str. : ilustr. ; 27 cm

  Hrbtni nasl.: IEEE buff book. - Kazalo
  ISBN 0-471-85392-5
  a) Electric apparatus and appliances - Protection b) elektrotehnika c) energetika d) močnostni sistemi e) industrijski f) komercialni g) zaščita sistemov h) vrste zaščit i) zaščitne naprave j) zborniki

  621.316.9(063)
  COBISS-ID 22610437

  193.
  INTERNATIONAL Conference on the Theory and Application of Cryptographic Techniques (2000 ; Bruges)
          Advances in cryptology - EUROCRYPT 2000 : proceedings / International Conference on the Theory and Application of Cryptographic Techniques, Bruges, Belgium, May 14-18, 2000 ; Bart Preneel (ed.). - Berlin : Springer, 2000. - XIII, 608 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1807)

  ISBN 3-540-67517-5
  a) računalništvo b) kriptografija c) diskretni algoritmi d) kriptoanaliza e) digitalne signature f) informacijske poizvedbe g) šifriranje h) informacijska teorija i) javni ključi j) Booleanove funkcije k) zborniki

  621.391.7(061.3)
  COBISS-ID 22489861

  194.
  INTERNATIONAL Conference with Exhibition Fuel Cell 2000 (2000 ; Luzern)
          International Conference with Exhibition Fuel Cell 2000 : 10-14 July 2000, Lucerne, Switzerland : proceedings / edited by Leo Blomen. - Oberrohrdorf : European Fuel Cell Forum, cop. 2000. - 418 str. : ilustr. ; 21 cm

  ISBN 3-905592-05-3
  a) elektrokemija b) gorivne celice c) trdni oksidi d) goriva e) baterije f) aplikacije g) uporabniški izdelki h) PEFC - Polymer Electrolyte Fuel Cells i) PAFC - Phosphoric Acid Fuel Cells j) MCFC - Molten Carbonate Fuel Cells k) zborniki

  621.35(061.3)
  COBISS-ID 22553349

  195.
          LOW-dimensional systems : interactions and transport properties : lectures of a workshop held in Hamburg, Germany, July 27-28, 1999 / Tobias Brandes (ed.). - Berlin : Springer, 2000. - VI, 219 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in physics, ISSN 0075-8450 ; 544)

  ISBN 3-540-67237-0 (acid-free paper)
  a) Low-dimensional semiconductors - Congresses b) Electron transport - Congresses c) fizika snovi d) tanki polprevodniki e) transport elektronov f) interakcije elektronov g) zborniki

  621.315.592:537.311.33:537.12
  COBISS-ID 22544901

  196.
  MIHALIČ, Franc
          Izboljšanje elektromagnetne združljivosti naključno moduliranega usmernika s korekcijo faktorja moči : doktorska disertacija / Franc Mihalič ; mentor Karel Jezernik ; komentorja Franc Bratkovič in Miro Milanović. - Maribor : , 2000. - XIV, 118 f. : graf. prikazi ; 30 cm

  Dokt. dis., Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2000
  a) elektrotehnika b) usmerniki c) pretvorniki navzgor d) naključna pulzno širinska modulacija e) estimacijske metode f) spekter močnostne gostote g) skupno harmonsko popačenje h) faktor moči i) elektromegnetna združljivost j) elektromegnetne motnje k) doktorske disertacije

  621.314:681.5.015
  COBISS-ID 5499414

  197.
  NEHMZOW, Ulrich
          Mobile robotics : a practical introduction / Ulrich Nehmzow. - London : Springer, cop. 2000. - XI, 243 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Applied computing)

  Kazalo
  ISBN 1-852-33173-9
  a) elektrotehnika b) mobilni roboti c) strojna oprema d) učenje robotov e) senzorji f) navigacija g) simulacije h) vedenje robotov i) analize vedenj j) pregledno delo

  007.5
  COBISS-ID 22281477

  198.
  PROFESSIONAL Congress Energy (2000 ; Hannover)
          Professional Congress Energy : world engineers' convention, 19-21 June 2000. - Dusseldorf : VDI, 2000. - 306 str. : graf. prikazi ; 21 cm. - (VDI Berichte, ISSN 0083-5560 ; 1523)

  Na nasl. str. spodaj: Verein Deutscher Ingenieure
  ISBN 3-18-091523-4
  a) elektrotehnika b) energetika c) energija d) potrebe po energiji e) preskrba z energijo f) države v razvoju g) optimizacija porabe h) poraba energije i) fosilna goriva j) jedrska energija k) zborniki

  621.311(061.3)
  COBISS-ID 22532869

  199.
  ROHLFING, Horst
          Priročnik za elektrotehniko in elektroniko / Horst Rohlfing, Harry Schmidt ; ; poglavje Standardizacija sta napisala Blaž Tominc in Kati Tominc ; risbe in tabele po izvirniku>. - 2. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2000. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 22 cm

  Prevod dela: Tabellenbuch Elektrotechnik, Elektronik. - Bibliografija. - Kazalo
  ISBN 86-365-0186-5
  a) elektrotehnika b) matematične osnove c) tabele d) fizikalne osnove e) grafični simboli f) elementi elektrotehnike g) elektronski elementi h) vezja i) digitalne tehnike j) obdelave informacij k) krmilja l) regulacije m) fluidna tehnika n) merilna tehnika o) varnostni predpisi p) električni stroji q) električne naprave r) žice s) vodniki t) kabli u) materiali v) standardiziranje materialov w) tehniško risanje x) strojni deli y) priročniki

  621.3(035)
  COBISS-ID 108187904

  200.
  SINGER, Bertrand B.
          Basic mathematics for electricity and electronics / Bertrand B. Singer, Harry Forster, Mitchel E. Schultz. - 8th ed. - New York : Glencoe McGraw-Hill, 1999, cop. 2000. - XIV, 897 str. : ilustr. ; 26 cm

  Kazalo
  ISBN 0-02-805022-3
  a) Electric engineering - Mathematics b) Electronics - Mathematics c) matematika d) aplikacije e) elektrotehnika f) elektronika g) vezja h) paralelna vezja i) električni tok j) Kirchhoffovi zakoni k) izkoristek l) upor žice m) dimenzije ožičenja n) transformatorji o) induktivnost p) kapacitivnost q) logična kontrola r) porazdelitev signala s) učbeniki

  51:621.3
  COBISS-ID 21712133


  624/625 GRADBENIŠTVO.


  201.
  BROCKENBROUGH, Roger L.
          Structural steel designer's handbook / Roger L. Brockenbrough and Frederick S. Merritt. - 3rd ed. - New York : McGraw-Hill, cop. 1999. - 1 zv. (loč. pag.) : graf. prikazi ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-07-008782-2
  a) Building, Iron and steel b) Steel, Structural c) Steel, Structural d) Building, Iron and steel e) gradbeništvo f) gradbene konstrukcije g) kovinske konstrukcije h) lastnosti konstrukcij i) predizdelava elementov j) konstrukcijski elementi k) povezave elementov l) načrtovanje m) strehe n) tla o) mostovi p) pregledno delo

  624.014
  COBISS-ID 22468613

  202.
          GEOTECHNICS of high water content materials / Tuncer B. Edil and Patrick J. Fox, editors. - West Conshohocken : ASTM, 2000. - X, 392 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (STP ; 1374)

  Bibliografija na koncu pogalvij. - Kazali
  ISBN 0-8031-2855-X
  a) Soil mechanics b) Soil moisture c) Soil-structure interaction d) gradbeništvo e) geomehanika f) zemljina g) materiali h) voda i) vsebnost vode j) hidravlika k) modeliranje l) kosolidacijski model m) laboratorijske preiskave n) geotehnika o) stabilizacija zemljine p) napetosti v zemljini q) brežine r) zborniki

  624.131(061.3)
  COBISS-ID 22460677

  203.
  GRIFFIS, Fletcher Hughes, 1938-
          Construction planning for engineers / F. H. (Bud) Griffis, John V. Farr ; M. D. Morris, editor. - Boston : McGraw-Hill, 2000. - XV, 362 str. : ilustr. ; 25 cm. - (McGraw-Hill series in construction engineering and project management)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-07-303327-8
  a) gradbeništvo b) gradbena operativa c) planiranje d) procesi planiranja e) načrtovanje f) statistične analize g) vodenje projekta h) inženiring

  624:65.012.2
  COBISS-ID 21690373

  204.
  KOTSOVOS, M. D.
          Ultimate limit-state design of concrete structures : a new approach / M. D. Kotsovos and M. N. Pavlović. - London : Thomas Telford, 1999. - X, 164 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 0-7277-2665-X
  a) Concrete construction b) Structural analysis (Engineering) c) Concrete construction d) Structural analysis (Engineering) e) gradbeništvo f) računanje konstrukcij g) beton h) betonske konstrukcije i) mejna stanja j) načrtovanje konstrukcij k) dimenzioniranje l) modeliranje m) materiali n) obnašanje betona o) razpoke p) okviri q) porušitve r) prednapeti beton s) pregledno delo

  624.04
  COBISS-ID 21998341

  205.
          MANAGEMENT of concrete structures for long-term serviceability : proceedings of the international seminar held at the University of Sheffield, England, UK, on 13 November 1997 / edited by Ewan A. Byars and Tony McNulty. - London : T. Telford ; New York : Distributed by American Society of Civil Engineers, 1997. - 133 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 0-7277-2654-4
  a) Concrete construction - Congresses b) gradbeništvo c) beton d) betonske konstrukcije e) gradbeni materiali f) vzdrževanje betona g) vzdrževanje konstrukcij h) življenska doba betonskih konstrukcij i) zborniki

  624.012.4:691.328
  COBISS-ID 21998597

  206.
  THIELE, Albrecht
          Stahlbau. Teil 2 / Thiele, Lohse ; bearbeitet von Wolfram Lohse. - 19., uberarbeitete Aufl. - Stuttgart ; Leipzig : B. G. Teubner, 2000. - 378 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 3-519-15255-X
  a) gradbeništvo b) jeklo c) jeklene konstrukcije d) jekleni nosilni elementi e) oblike jekla f) izračuni g) lastnosti h) konstrukcija jeklenih detajlov i) detajli j) stiki k) nosilnost l) DIN 18800-1-2 m) računanje konstrukcij n) EC o) prerezi p) pregledno delo

  624(035)
  COBISS-ID 22552581


  628 ZDRAVSTVENA TEHNIKA. VODA. SANITARNE NAPRAVE. SVETLOBNA TEHNIKA.


  207.
  NATO Advanced Research Workshop on Security of Public Water Supplies (1998 ; Tihany, Hungary)
          Security of public water supplies / ; edited by R. A. Deininger, P. Literathy and J. Bartram. - Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic Publishers, cop. 2000. - IX, 251 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm. - (NATO science series. Series 2, Environmental security ; vol. 66)

  Avtor naveden na hrbtu nasl. str. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-7923-6121-0
  a) Water quality management - Congresses b) Drinking water - Contamination - Congresses c) preskrba z vodo d) vodovod e) pitna voda f) zagotavljanje kvalitete g) fizikalna kontrola h) kemična kontrola i) biološka kontrola j) čiščenje vode k) varnostna vprašanja l) ekološki aspekt m) zborniki

  628.1:504.4
  COBISS-ID 22489093


  629 TEHNIKA VOZIL.


  208.
  ILLMAN, Paul E.
          The pilot's handbook of aeronautical knowledge / Paul E. Illman. - 4th ed. - New York : McGraw-Hill, cop. 2000. - X, 614 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-07-134519-1 ISBN 0-07-134518-3 (broš.)
  a) Airplanes - Piloting b) Aeronautics c) strojništvo d) tehnika vozil e) aeronavtika f) letala g) principi letenja h) letalski motorji i) navigacijski instrumenti j) navigacija k) vreme l) letališča m) načrtovanje poleta n) piloti o) priročniki

  629.7(035)
  COBISS-ID 21723653

  209.
          The MANCHESTER benchmarks for rail vehicle simulation / edited by S. Iwnicki. - Lisse : Swets & Zeitlinger, cop. 1999. - VI, 199 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Vehicle system dynamics, ISSN 0042-3114 ; vol. 31)

  "Supplement to Vehicle system dynamics volume 31.". - Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 90-265-1551-0
  a) Railroads - Cars - Dynamics - Data processing b) Railroads - Cars - Computer simulation c) strojništvo d) tehnika vozil e) železniška vozila f) računalniške simulacije g) dinamika vozil h) Manchaster primerjalni testi i) rezultati testov j) programi k) Medyna program l) Gensys program m) Nucars n) Simpack o) Vampire p) zborniki

  629.42/.46:<531.3:519.87>(061.3)
  COBISS-ID 21960965

  210.
          VEHICLE performance : understanding human monitoring and assessment / edited by J. P. Pauwelussen. - Lisse : Swets & Zeitlinger, cop. 1999. - VIII, 236 str. : ilustr. ; 25 cm

  Papers presented at the Seminar Understanding Human Monitoring and Assessment, held in Delft, Holland from 20 to 21 November 1997. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 90-265-1542-1
  a) Motor vehicles - Performance - Evaluation b) Motor vehicles - Design and construction - Evaluation c) Human engineering d) strojništvo e) tehnika vozil f) motorna vozila g) podpora vozniku h) potrebe voznika i) krmiljenje vozila j) načrtovanje k) analize občutljivosti l) presojanje voznika m) zmogljivosti vozila n) varnost vozila o) zborniki

  629.113.07(061.3)
  COBISS-ID 21961221


  65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA V INDUSTRIJI TRGOVINI IN PROMETU.


  211.
  GUDEHUS, Timm
          Logistik. 1 : Grundlagen, Verfahren und Strategien / Timm Gudehus. - Berlin : Springer, 2000. - XII, 487 str. : ilustr. ; 24 cm. - (VDI-Buch)

  Kazalo
  ISBN 3-540-66849-7
  a) organizacija proizvodnje b) logistika c) naloge logistike d) logistični sistemi e) planiranje sistemov f) organizacija sistemov g) algoritmi h) matematični postopki i) strategije j) dispozicije k) analize l) logistični stroški m) napovedi n) cene storitev o) pregledno delo

  65.012.34
  COBISS-ID 21767173

  212.
  GUNTHER, Hans-Otto
          Produktion und Logistik / Hans-Otto Gunther, Horst Tempelmeier. - 4., neubearbeitete und erweiterte Aufl. - Berlin : Springer, 2000. - XII, 368 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Springer-Lehrbuch)

  ISBN 3-540-66518-8
  a) organizacija proizvodnje b) industrijska proizvodnja c) logistika d) vodenje proizvodnje e) proizvodni sistemi f) planiranje proizvodnje g) krmiljenje proizvodnje h) logistični procesi i) planiranje procesov j) sistemi planiranja k) strateško planiranje l) izdelki m) izbor lokacije n) proizvodna infrastruktura o) skladiščeni sistemi p) transportni sistemi q) pregledno delo

  65.012.34
  COBISS-ID 21765381

  213.
  MIŠIČ, Vlasta
          Študij dela in časa : / Vlasta Mišič. - 1. natis. - Železniki : Pami, 1998. - 143 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

  Podnasl. v kolofonu. - 150 izv. - Bibliografija: str. 143
  ISBN 961-90613-9-X
  a) Delo - Proučevanje - Učbeniki za srednje šole b) organizacija dela c) proučevanje dela d) delovni čas e) delovna mesta f) ergonomija g) racionalizacija proizvodnje h) organizacija proizvodnje i) tekstilna industrija j) učbeniki

  65.015(075.3)
  COBISS-ID 77275392

  214.
          PRODUKTION und Management "Betriebshutte" / herausgegeben von Walter Eversheim, Gunther Schuh. - 7., vollig neu bearbeitete Aufl. - Berlin : Springer, 1996. - 2 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 25 cm + 1 CD-ROM. - (Hutte)

  Ov. in hrbtni nasl.: Betriebshutte Produktion und Management
  ISBN 3-540-59360-8 (Berlin) ISBN 0-387-59360-8 (New York) ISBN 3-387-59360-8 ! (napačno)
  a) organizacija proizvodnje b) proizvodnja c) management d) koncepti e) organizacijske strukture f) proizvodni sistemi g) sistemi vodenja h) inovacije i) tehnologija j) raziskave k) razvoj izdelka l) kontroling m) strategije n) planiranje tovarn o) planiranje sistemov p) proizvodne tehnologije q) preoblikovanje r) odrezavanje s) spajanje t) oslojevanje u) organizacija dela v) kakovost w) planiranje proizvodnje x) krmiljenje proizvodnje y) logistika z) logistični sistemi š) upravljanje informacij đ) pregledno delo

  658.012
  COBISS-ID 3192598

  215.
  PROFESSIONAL Congress Mobility (2000 ; Hannover)
          Professional Congress Mobility : world engineers' convention, 19-21 June 2000. - Dusseldorf : VDI, 2000. - 274 str. : graf. prikazi ; 21 cm. - (VDI Berichte, ISSN 0083-5560 ; 1522)

  Na nasl. str. spodaj: Verein Deutscher Ingenieure
  ISBN 3-18-091522-6
  a) transportne usluge b) transportni sistemi c) mobilnost d) potrebe po premičnosti e) motorna vozila f) rast g) vozila prihodnosti h) Magleujev sistem i) varnostni ukrepi j) zborniki

  656.07(061.3)
  COBISS-ID 22533125

  216.
  WESTFECHTEL, Bernhard
          Models and tools for managing development processes / Bernhard Westfechtel. - Berlin : Springer, 1999. - XIV, 418 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1646)

  ISBN 3-540-66756-3
  a) organizacija proizvodnje b) tehnika c) računalništvo d) razvojni procesi e) upravljanje procesov f) modeli g) orodja h) dinamika i) sistemi upravljanja j) strojništvo k) SUKITS - Software and Communication Structure in Technical Systems l) modeli upravljanja m) pregledno delo

  65.012.4
  COBISS-ID 22497029


  66 KEMIJSKA IN SORODNE INDUSTRIJE.


  217.
  ARIS, Rutherford
          Mathematical modeling : a chemical engineer's perspective / Rutherford Aris. - San Diego : Academic Press, cop. 1999. - XXI, 479 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Process systems engineering ; vol. 1)

  Kazali
  ISBN 0-12-604585-2
  a) Chemical engineering - Mathematical models b) Mathematical models c) Chemical engineering - Mathematical models d) kemijska tehnologija e) matematični modeli f) uporaba modelov g) metode redukcije h) reševanje enačb i) uporaba reprezentacij j) predstavitev modela k) obnašanje modela l) aplikacije m) disperzija n) pretok o) kemijska kinetika p) kemijske reakcije q) učbeniki

  66.011
  COBISS-ID 22514949

  218.
  CHEREMISINOFF, Nicholas P.
          Handbook of chemical processing equipment / Nicholas P. Cheremisinoff. - Boston : Butterworth-Heinemann, 2000. - IX, 535 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-7506-7126-2
  a) kemijska tehnologija b) procesna kemija c) postopki d) oprema e) toplotna izmenjava f) hlajenje z uparevanjem g) sušenje h) destilacija i) masna separacija j) mehanska separacija k) mešanje l) učbeniki

  66.02(075.8)
  COBISS-ID 21811461

  219.
  JACKSON, Ron S.
          Wine science : principles, practice, perception / Ron S. Jackson. - 2nd ed. - San Diego : Academic Press, cop. 2000. - XV, 648 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Food science and technology)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-12-379062-X
  a) botanika b) vinogradništvo c) vinska trta d) vinogradi e) klimatski vplivi f) grozdje g) vinarstvo h) vino i) kemijska sestava j) fermentacija k) šolanje vina l) vrste vin m) vinska zakonodaja n) senzorično zaznavanje o) ocenjevanje vin p) učinki na zdravje q) bibliografija

  634.8+663.2
  COBISS-ID 20292357


  669 METALURGIJA.


  220.
          EFFECTS of radiation on materials : 19th International Symposium / Margaret L. Hamilton ... , editors. - West Conshohocken : ASTM, cop. 2000. - 1274 str. : ilustr. ; 24 cm. - (STP, ISSN 1050-7515 ; 1366)

  "This publication, Effects of Radiation on Materials: 19th International Symposium, contains papers presented at the Symposium of the same name held in Seattle, Washington on 16-18 June 1998. The symposium was sponsored by ASTM Committee E-10 on Nuclear Technology and Applications."--predgovor. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali
  ISBN 0-8031-2852-5
  a) Materials - Effect of radiation on - Congresses b) Steel - Effect of radiation on - Congresses c) Nuclear pressure vessels - Congresses d) materiali e) jeklo f) tlačne posode g) zvari h) mehanske lastnosti i) kaljenje j) obsevanje k) učinek radiacije

  621.039.536.2:669.14:620.193.6
  COBISS-ID 22461701

  221.
  MARINKOVIĆ, Velibor
          Fizikalna metalurgija. Del 2 / Velibor Marinković. - Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za materiale in metalurgijo, 1999. - VIII, 237 str. : ilustr. ; 29 cm

  Bibliografija: str. 237 <23 enot>
  a) fizikalna metalurgija b) kovine c) kristalne zgradbe d) kristali e) točkaste napake f) difuzija g) dislokacije h) mejne površine i) plastično preoblikovanje j) utrjanje k) mikrostrukturne spremembe l) žarjenje deformiranih kovin m) fazne spremembe n) mehanizmi utrjanja o) martenzitne spremembe p) lezenje q) lom r) utrujanje s) učbeniki za visoke šole

  669:548.7
  COBISS-ID 162911

  222.
  MEETHAM, Geoffrey W.
          Materials for high temperature engineering applications / G. W. Meetham, M. H. Van de Voorde. - Berlin : Springer, 2000. - IX, 164 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (Engineering materials)

  Bibliografija: str. <148>-158. - Kazalo
  ISBN 3-540-66861-6
  a) visokotemperaturni materiali b) proizvodnja c) lastnosti d) kemijska obstojnost e) erozija f) obraba g) mehanske lastnosti h) temperaturne lastnosti i) kovinski materiali j) keramika k) jekla l) lito železo m) nikljeve zlitine n) kobaltove zlitine o) toplotno obstojne kovine p) titan q) intermetalni materiali r) visokotemperaturni kompoziti s) premazi t) pregledno delo

  620.22:669
  COBISS-ID 21776645

  223.
  SPAIĆ, Savo
          Fizikalna metalurgija : binarni sistemi, metalografija zlitin / Savo Spaić. - Ljubljana : Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za materiale in metalurgijo, 2000 (). - 365 str. : ilustr. ; 29 cm

  Bibliografija: str. 364
  ISBN 961-6047-12-4
  a) fizikalna metalurgija b) zlitine c) binarni sistemi d) diagram stanja e) evtektski sistemi f) peritektski sistemi g) zlitinski sistemi h) premene i) metalografija j) Widmannstattenska mikrostruktura k) učbeniki za visoke šole

  669(075.8)
  COBISS-ID 108074496


  681 FINA MEHANIKA. RAČUNALNIŠTVO.


  224.
  RAKUŠA, Franc
          Tehnologija urarstva : / Franc Rakuša. - 1. natis. - Železniki : Pami, 1999 ( : Eurota). - 192 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

  Podnasl. naveden v kolofonu. - 500 izv. - Bibliografija: str. 192
  ISBN 961-6296-05-1
  a) finomehanika b) urarstvo c) mehanske ure d) osnovni deli e) ohišja f) pogonski mehanizmi g) kolesni mehanizmi h) kazalčni mehanizmi i) zaskočni mehanizmi j) nihajni mehanizmi k) dodatni mehanizmi l) velike ure m) male ure n) gradiva o) urarsko orodje p) stroji q) naprave r) vzdrževanje s) popravila t) elektromehanske ure u) elektronske ure v) druge vrste ur w) učbeniki za srednje šole

  681.11(075.3)
  COBISS-ID 104560640


  69 GRADBENI MATERIJAL. GRADBENA DELA.


  225.
  BYE, G. C.
          Portland cement : composition, production and properties / G. C. Bye. - 2nd ed. - London : Thomas Telford, 1999. - XV, 225 str. : ilustr. ; 24 cm

  Prejšnja izd.: Oxford: Pergamon, 1983. - Bibliografija: str. <211>-217. - Kazala
  ISBN 0-7277-2766-4
  a) Portland cement b) gradbeništvo c) gradbeni materiali d) cementi e) portland cement f) surovine g) kompoziti h) izdelava cementov i) lastnosti j) pregledno delo

  691.54
  COBISS-ID 21996293

  226.
          MODERN concrete materials : binders, additions and admixtures : proceedings of the International conference held at the University of Dundee, Scotland, UK on 8-10 September 1999 / edited by Ravindra K. Dhir and Thomas D. Dyer. - London : Thomas Telford, 1999. - XX, 681 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo. - Bibliografija na koncu prispevkov
  ISBN 0-7277-2822-9
  a) Binders (Materials) - Congresses b) Concrete - Chemistry - Congresses c) Concrete - Additives - Congresses d) gradbeništvo e) gradbeni materiali f) cementi g) portland h) eko i) malte j) veziva k) betoni l) tehnične značilnosti m) raziskave materialov n) preskušanje o) dodatki

  691.5
  COBISS-ID 257383

  227.
          UTILIZING ready mix concrete and mortar : proceedings of the international conference held at the University of Dundee, Scotland, UK on 8-10 September 1999 / edited by Ravindra K. Dhir and Mukesh C. Limbachiya. - London : Thomas Telford, 1999. - XIII, 465 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo. - Bibliografija na koncu prispevkov
  ISBN 0-7277-2823-7
  a) gradbeništvo b) gradbeni materiali c) betoni d) malte e) nega betona f) uporabnost g) agregati h) dodatki i) proizvodnja betona j) analize

  691.5
  COBISS-ID 259687

  228.
  WANG, Shan K.
          Air conditioning and refrigeration engineering / Shan K. Wang, Zalman Lavan, Paul Norton. - Boca Raton : CRC Press, 1999, cop. 2000. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 26 cm

  Kazalo
  ISBN 0-8493-0057-6
  a) gradbena dela b) klimatizacija c) hlajenje d) psihometrija e) procesi f) hladilna sredstva g) planiranje naprav h) izračuni obremenitev i) ogrevalni sistemi j) hladilni sistemi k) prezračevalni sistemi l) absorpcijski hladilni sistemi m) klimatizacijski sistemi n) izbor sistemov o) komponente sistemov p) hranilniki toplote q) pregledno delo

  697.97
  COBISS-ID 21742853


  7 UMETNOST.


  229.
          The DICTIONARY of art / . - London : Grove, 1996. - 34 zv. : ilustr. ; 26 cm

  Vsebina:
  1: A to Anckerman. - XXXV, 902 str.
  2: Ancona to Azzolino. - XIII, 913 str.
  3: B to Biard. - XIII, 928 str.
  4: Biardeau to Bruggemann. - XIII, 929 str.
  5: Brugghen, ter to Casson. - XIII, 928 str.
  6: Cassone to China, VII: Ceramics. - XIII, 928 str.
  7: China, VIII: Jade-carving to Cossa. - XIV, 930 str.
  8: Cossiers to Diotti. - XII, 915 str.
  9: Diploma work to Egypt, ancient, X: Painting and draving. - XIII, 909 str.
  10: Egypt, ancient, XI: Writing and books to Ferrant. - XIII, 913 str.
  11: Ferrara to Gainsborough. - XII, 916 str.
  12: Gairard to Goodhue. - XIII, 930 str.
  13: Goodnough to Habsburg, I: Austrian branch. - XII, 925 str.
  14: Habsburg, II: Spanish branch to Hungary, V: Interior decoration and furniture. - XIII, 913 str.
  15: Hungary, VI: Ceramics to Iran, ancient. - XIII, 925 str.
  16: Iraq to Janoušek. - XIII, 911 str.
  17: Jansen to Ketel. - XIII, 927 str.
  18: Kettle to Leathart. - XIII, 910 str.
  19: Leather to Macho. - XII, 900 str.
  20: Machtig to Medal. - XIII, 930 str.
  21: Medallion to Montalbani. - XIII, 912 str.
  22: Montald to Neufforge. - XIII, 928 str.
  23: Neuhuys to Pandit Seu. - XIII, 912 str.
  24: Pandolfini to Pitti. - XIII, 898 str.
  25: Pittoni to Raphael. - XIII, 913 str.
  26: Raphon to Rome, ancient, II: Architecture. - XIII, 928 str.
  27: Rome, ancient, III: Planning to Savot. - XI, 899 str.
  28: Savoy to Soderini. - XIII, 930 str.
  29: Sodermark to Summerson. - XIII, 930 str.
  30: Summonte to Tinne. - XIII, 928 str.
  31: Tinoco to Varna. - XIII, 914 str.
  32: Varnish to Wavere. - XIII, 927 str.
  33: Wax to ZYvele, appendices. - XIII, 987 str.
  34: Index. - XII, 1081 str.
  ISBN 1-884446-00-0
  a) Umetnost - Leksikoni b) Umetniki - Biografski leksikoni c) umetnost d) slikarstvo e) kiparstvo f) grafika g) arhitektura h) kultura i) civilizacije j) zgodovina umetnosti k) umetnostni slogi l) teorija m) industrijsko oblikovanje n) fotografija o) gledališče p) glasba q) konzervatorstvo r) slovarji

  7(031)
  929:7(100)(031)
  COBISS-ID 41851904

  230.
  GNAMUŠ, Marijan
          Oblikovanje = Design : pregledna razstava ob štiridesetletnici dela = retrospective at the 40th anniversary of work : : gradivo za katalog = catalogue material / . - Ljubljana : Arhitekturni muzej, 1996. - 32 str. : ilustr. ; 30 cm

  a) umetnost b) dizajn c) oblikovanje d) industrijsko oblikovanje e) slovensko oblikovanje f) posamezniki

  745/749
  COBISS-ID 626542

  231.
          The OXFORD history of western art / edited by Martin Kemp. - Oxford : Oxford University Press, cop. 2000. - XII, 564 str. : ilustr. (nekatere barvne) ; 29 cm

  Kazalo
  ISBN 0-19-860012-7
  a) Art - History b) umetnost c) slikarstvo d) kiparstvo e) arhitektura f) grafika g) fotografija h) industrijsko oblikovanje i) zgodovina j) umetnostni slogi k) stilna obdobja l) časovne preglednice

  7.03
  COBISS-ID 22235397


  71 PROSTORSKO UREJANJE. REGIONALNO PLANIRANJE. URBANIZEM. OBLIKOVANJE KRAJINE.


  232.
          The ENGLISH urban landscape / edited by Philip Waller. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2000. - 352 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 342-345. - Kazalo
  ISBN 0-1986-0117-4
  a) urbanizem b) mestna krajina c) urbana okolja d) razvoj mest e) zgodovina f) industrijska mesta g) trgovska središča h) predmestja i) transport j) nakupovanje k) rekreacija l) stanovanjska gradnja m) podobe mest v umetnosti n) angleška mesta o) Anglija p) zgodovina mest

  711.424(420)=20
  COBISS-ID 21849861

  233.
  KOŽELJ, Janez
          Degradirana urbana območja / Janez Koželj ; . - Ljubljana : Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko planiranje, 1998 (Ljubljana : Mitcom). - 252 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija: str. 236-237
  ISBN 961-6276-03-4
  a) urbanizem b) stanovanjska območja c) urbana območja d) sive cone e) stanovanjsko gospodarstvo f) Maribor g) Munchen h) Baden i) rudarska območja j) Essen k) Ljubljana l) vojaška območja m) Švedska n) Bottrop o) Amsterdam p) Bremen q) Gelsenkirchen r) Slovenija s) urbanistično načrtovanje t) Velika Britanija u) Nemčija v) industrijska območja w) opuščena območja x) vrednotenje prostora y) metodologija z) statistična obdelava š) reurbanizacija đ) sanacije ć) prenova

  711.4-163(100)
  711.585/.586-163(100)
  COBISS-ID 75519232

  234.
  MARUŠIČ, Ivan
          Načrtovanje in krajinsko oblikovanje koridorjev daljnovodov in cevnih vodov : priročnik / . - Ljubljana : Ministrstvo za okolje in prostor, Urad R Slovenije za prostorsko planiranje, 1998 (Ljubljana : Simčič). - 124 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Krajina)

  Avtor naveden v kolofonu. - Podnasl. v kolofonu: Priročnik za sonaravno urejanje prostora pri različnih posegih v prostor. - 700 izv. - Bibliografija: str. 122
  ISBN 961-6276-06-9
  a) krajinska arhitektura b) sonaravno urejanje prostora c) posegi v krajinski prostor d) infrastrukturni vodi e) iskanje ustreznih koridorjev f) študije vplivov na okolje g) plinovodi h) naftovodi i) elektro daljnovodi j) smernice za postavitev k) sanacije poškodovanega zemljišča l) povrnitev v prvobitno stanje m) nadomestitev povzročene škode n) presoja ustreznosti variant

  711:621.315(035)
  COBISS-ID 76605952


  72 ARHITEKTURA.


  235.
  ABRAMSON, Susan
          Shops & boutiques 2000 : designer stores and brand imagery / Susan Abramson, Marcie Stuchin ; foreword by Kate Spade. - New York : PBC International, cop. 1999. - 176 str. : ilustr. ; 29 cm

  Kazalo
  ISBN 0-86636-687-3
  a) arhitektura b) javne zgradbe c) trgovine d) prodajalne e) butiki f) notranja oprema g) oblačila h) kozmetika i) galanterija

  725.21=20
  COBISS-ID 21970693

  236.
  BAKER, Geoffrey H.
          Design strategies in architecture : an approach to the analysis of form / Geoffrey H. Baker. - 2nd ed. - New York : Van Nostrand Reinhold ; London : E & FN Spon, cop. 1996. - XX, 319 str. : načrti ; 30 x 21 cm

  ISBN 0-419-16130-9
  a) arhitektura b) teorija c) projektiranje d) strategije načrtovanja e) študije f) analize g) umetnost h) forme i) načrtovanje j) projekcije k) makete

  72.013
  COBISS-ID 21946629

  237.
  BAKER, Geoffrey Howard
          Le Corbusier, the creative search : the formative years of Charles-Edouard Jeanneret / Geoffrey H. Baker. - 1st ed. - New York : Van Nostrand Reinhold ; London ; New York : E & FN Spon, 1996. - XVI, 320 str. : ilustr. ; 26 cm

  Kazalo
  ISBN 0-4191-7730-2 ISBN 0-4191-7730-2 (E & FN Spon)
  a) arhitektura b) urbanizem c) arhitekti d) biografije e) Le Corbusier (1887-1965) f) izobraževanje g) kreativno iskanje h) študijska potovanja i) slikanje j) skiciranje k) načrtovanje l) zgodnja dela m) 1901-1920 n) pregledno delo

  75:929 Le Corbusier
  72.013
  COBISS-ID 7473314

  238.
  BUCHANAN, Peter
          Renzo Piano building workshop : samtliche Werke / Peter Buchanan ; . - Stuttgart : Hatje, 1994-. - Zv. <1> : ilustr. ; 30 cm

  Dosedanja vsebina:
  Bd. 1. - 1994. - 240 str.
  ISBN 3-7757-0438-8 (zv. 1) ISBN 3-7757-0515-5 (zv. 2) ISBN 3-7757-0639-9 (zv. 3) ISBN 3-7757-0708-5 (zv. 4)
  a) arhitektura b) arhitekti c) Renzo Piano (1937- ) d) zbrana dela e) biografije f) organska arhitektura

  72:929 Piano R.=20
  COBISS-ID 21638661

  239.
  CASAMASSIMA, Christy
          Restaurant 2000 : dining design III / Christy Casamassima ; foreword by Adam D. Tihany. - Glen Cove : PBC International, 1998. - 170 str. : barvne ilustr. ; 29 cm

  Kazalo
  ISBN 0-86636-586-9 (vezano) ISBN 0-86636-587-7 (broš.)
  a) Restaurants - Decoration - United States b) arhitektura c) notranja oprema d) interieri e) restavracije f) ambient g) karakterno opremljanje h) tlorisi

  747:725.71=20
  COBISS-ID 21969413

  240.
  GALLUP, Joan Whaley
          Wellness centers : a guide for the design professional / Joan Whaley Gallup. - New York : J. Wiley & Sons, 1999. - X, 254 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Wiley series in healthcare and senior living design)

  Kazalo
  ISBN 0-471-25337-5
  a) arhitektura b) zdravstveni centri c) bolnišnice d) okrevališča e) klinike f) sanatoriji g) programi centra h) skrb za zdravje i) telovadnice j) oprema k) bazeni l) načrtovanje m) zdravstveno varstvo

  725.51
  COBISS-ID 21693189

  241.
  HENSLER Fogarty, Kate
          Health clubs : architecture & design / Kate Hensler Fogarty. - Glen Cove : PBC International, 1998. - 175 str. : ilustr. ; 29 cm

  Kazalo
  ISBN 0-86636-643-1 (vezano) ISBN 0-86636-644-X (broš.)
  a) arhitektura b) javne zgradbe c) notranja oprema d) fitnes centri e) športni klubi f) telovadnice g) rekreativni bazeni h) prostori za treninge i) stavbe za zdravje in prosti čas

  725.8=20
  COBISS-ID 21970949

  242.
          INTELLIGENT buildings in South East Asia / edited by Andrew Harrison, Eric Loe and James Read. - London ; New York : E & FN Spon, cop. 1998. - VII, 183 str. : ilustr. ; 28 cm

  Bibliografija: str. 152-154. - Kazalo
  ISBN 0-419-21290-6
  a) arhitektura b) inteligentne stavbe c) nebotičniki d) informacijska tehnologija e) evalvacija vzdrževanja f) vzdrževanje zgradb g) študije primerov h) primerjave

  72
  COBISS-ID 21948165

  243.
  KATSIGRIS, Costas
          Design and equipment for restaurants and foodservice : a management view / Costas Katsigris, Chris Thomas. - New York : J. Wiley & Sons, 1999. - XVIII, 510 str. : ilustr. ; 29 cm

  Kazalo
  ISBN 0-471-09068-9
  a) arhitektura b) načrtovanje c) restavracije d) kuhinje e) gostinstvo f) dimenzioniranje g) oprema h) nabava i) montaža j) programske sheme k) terminski plani l) koncept načrtovanja m) vzdrževanje n) ustvarjanje atmosfere o) pogrinjki

  725.71:640.4=20
  COBISS-ID 21691909

  244.
  KONFERENCA o vernakularni arhitekturi med Alpami in Jadranom (9 ; 1999 ; Gozd Martuljek)
          Vernakularna arhitektura jutri : zbornik povzetkov = Vernacular architecture tomorrow : proceedings / 9. konferenca o vernakularni arhitekturi med Alpami in Jadranom, <21. in 22. oktober 1999> = 9th Conference on Vernacular Architecture Alps Adria, <21st and 22nd October 1999, Gozd Martuljek, Slovenia> ; . - Ljubljana : Fakulteta za arhitekturo, 1999. - 91 str. ; 30 cm + 1 CD

  ISBN 961-6160-09-5
  a) arhitektura b) ljudska arhitektura c) tradicija d) varovanje arhitekturne dediščine e) obnova vasi f) prenova g) staro in novo

  72.031.4(4-014)(063)
  COBISS-ID 104087808

  245.
  LIEBING, Ralph W.
          Architectural working drawings / Ralph W. Liebing. - 4th ed. - New York : J. Wiley & Sons, 1999. - XV, 684 str. : ilustr. ; 29 cm

  Kazalo
  ISBN 0-471-34876-7
  a) arhitektura b) načrtovanje c) proces d) razmerje naročnik-načrtovalec e) projektiranje f) delovna risba g) CAD sistemi h) arhitekturna risba i) tehnično risanje j) označevanje k) kotiranje l) šrafure m) simboli n) situacijski načrti o) zasaditveni načrti p) tlorisi q) fasadni načrti r) prerezi s) načrtovanje detajlov t) načrtovanje interierov

  72.011=20
  COBISS-ID 21693701

  246.
  MONK, Anthony
          The art and architecture of Paul Rudolph / Tony Monk ; with a foreword by Norman Foster. - Chichester : Wiley-Academy, 1999. - 128 str. : ilustr. ; 28 cm

  Bibliografija: str. <126>-127
  ISBN 0-471-99778-1
  a) arhitektura b) arhitekti c) zbrana dela d) Rudolph Paul e) javne zgradbe f) primeri

  72.071:929 Rudolph P.
  COBISS-ID 21977093

  247.
  MOURA, Eduardo Souto de, 1952-
          Eduardo Souto de Moura : obra reciente = recent work. - Barcelona : G. Gili, cop. 1997. - 143 str. : ilustr. (nekatere barvne), načrti ; 31 cm. - (2G : revista internacional de arquitectura = international architecture review, ISSN 1136-9647 ; no. 5 = 1998/1)

  Ov. nasl. - Vzpor. špan. in angl. besedilo
  a) Moura, Eduardo Souto de (1952-) b) Architecture, Modern - 20th century - Portugal c) Architects - Portugal d) arhitektura e) Souto de Moura f) zbrana dela g) adaptacije h) javne zgradbe i) sodišča j) stanovanjska gradnja k) gelerije l) tlorisi m) načrti n) izvedbe

  72.071:929 de Moura Souto
  COBISS-ID 21837573

  248.
  NASH, Eric P.
          Manhattan skyscrapers / Eric P. Nash ; photographs by Norman McGrath. - New York : Princeton Architectural Press, 1999. - XI, 175 str. : barvne fotogr. ; 31 cm

  Kazalo
  ISBN 1-56898-181-3
  a) arhitektura b) nebotičniki c) Amerika d) Manhattan e) javne stavbe f) zgodovina g) zbrana dela

  72.01
  COBISS-ID 20915717

  249.
          NEW environments for working : the re-design of offices and environmental systems for new ways of working / Andrew Laing ... . - Watford : BRE ; London : DEGW, cop. 1998. - X, 156 str. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: str. <138>-139. - Kazalo
  ISBN 0-419-20990-5
  a) arhitektura b) raziskovanje c) modeliranje d) vzorčenje e) tipologija f) okolje g) študije primerov h) pisarne i) projektiranje

  72
  COBISS-ID 21947909

  250.
  QUANTRILL, Malcolm
          The Norman Foster studio : consistency through diversity / Malcolm Quantrill. - London : E & FN Spon, 1999. - IX, 234 str. : ilustr. ; 29 cm

  Kazalo
  ISBN 0-419-19750-8
  a) arhitektura b) arhitekti c) Norman Foster (1935- ) d) zbrana dela e) biografije

  72:929 Foster N.=20
  COBISS-ID 21953797

  251.
  TIMM, Ulrich
          Der Wintergarten Wohnraume unter Glas : optimal planen, klimagerecht bauen, wirkungsvoll bepflanzen / Ulrich Timm. - Munchen : Callwey, cop. 2000. - 199 str. : barvne ilustr. ; 29 cm

  Kazalo
  ISBN 3-7667-1367-1
  a) arhitektura b) zimski vrtovi c) zasteklitve d) zgodovina e) sodobni primeri f) klimatski pogoji g) enodružinske hiše h) večstanovanjske stavbe i) rastline j) steklene stene k) steklene strehe

  728.98=30
  COBISS-ID 21958149


  74 RISANJE. OBLIKOVANJE. UPORABNA UMETNOST.


  252.
  BACZYNSKI, Bernardette
          Bathrooms / Bernardette Baczynski and James W. Krengel ; . - Glen Cove : PBC International, 1998. - 175 str. : ilustr. ; 27 cm

  Kazalo
  ISBN 0-86636-676-8 (vezano) ISBN 0-86636-677-6 (broš.)
  a) arhitektura b) notranja oprema c) stanovanjske stavbe d) stanovanja e) kopalnice f) povezave z zunanjim prostorom g) prostori za oddih h) karakterno opremljanje

  747:643.52=20
  COBISS-ID 21970181


  77 FOTOGRAFIJA.


  253.
          ARCHITECTURE and film II / edited by Bob Fear. - Chichester : Wiley-Academy, 2000. - 112 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Architectural design, ISSN 0003-8504 ; vol. 70)

  Ov. nasl.: Architecture + film II
  ISBN 0-471-62975-8
  a) arhitektura b) film c) fotografija d) teorija e) reprezentacija f) vizualizacija g) montaža h) prostor i) komunikacije v prostoru

  77
  COBISS-ID 21977605


  8 JEZIKOSLOVJE. SLOVARJI. LITERATURA.


  254.
  CLAYTON, Jade
          McGraw-Hill illustrated Telecom dictionary / Jade Clayton. - 2nd ed. - New York : McGraw-Hill, cop. 2000. - XIII, 750 str. : ilustr. ; 23 cm. - (McGraw-Hill telecommunications books of interest)

  Kazalo
  - - McGraw-Hill illustrated Telecom dictionary . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-0713-6037-9
  a) tehniški slovarji b) ilustrirani slovarji c) strokovni izrazi d) terminologija e) telekomunikacije f) angleški

  801.316.4:621.39=20
  COBISS-ID 22197765

  255.
          Das ENGLISCHE Fachwort. - . - 1 mapa (loč. pag.) ; 33 cm. - (Industrieanzeiger)

  Vsebuje nem.-angl. slovarje iz različnih tehniških področij
  a) tehnika b) naravoslovje c) tehniški slovarji d) strokovni slovarji e) preoblikovanje f) štancanje g) orodni stroji h) odrezavanje i) strojni elementi j) vezni elementi k) ozobja l) cevovodi m) varjenje n) termično rezanje o) lotanje p) mazanje q) ogrevanje r) prezračevanje s) hlajenje t) tehniške risbe u) tolerance v) merilna tehnika w) metrologija x) preskušanje materialov y) regulacijska tehnika z) krmilna tehnika š) zvočno snemanje đ) varnost ć) korozija č) polimeri &127;) elastomeri !) guma #) lepila Ž) barve o) laki A) angleški A) nemški A) slovarji

  801.316.4:621=30=20
  COBISS-ID 21096453

  256.
  HASHEMI, Louise
          English grammar in use. Supplementary exercises : with answers / Louise Hashemi with Raymond Murphy. - 7th printing. - Cambridge : Cambridge University Press, 1998. - 126 str. : ilustr. ; 25 cm

  ISBN 0-521-44954-5
  a) angleščina b) slovnica c) učbenik d) vaje

  811.111'36(075)(076.1)
  COBISS-ID 4486545

  257.
  MURPHY, Raymond
          English grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate students : with answers / Raymond Murphy. - 2nd ed., 12th print. - Cambridge : University Press, 1998. - X, 350 str. : ilustr. ; 25 cm

  Rešitve: str. 310-342. - Kazalo
  ISBN 0-521-43680-X (with answers) ISBN 0-521-43681-8 (without answers)
  a) Angleščina - Jezikovni pouk - Učbeniki - Vaje b) gramatika - vaje c) angleščina d) slovnica e) učbenik f) naloge g) rešitve

  811.111'24(075.4)
  COBISS-ID 7732530

  258.
  NAYLOR, Helen
          Essential grammar in use. Supplementary exercises : with answers / Helen Naylor with Raymond Murphy. - 6th printing. - Cambridge : Cambridge University Press, 1997, cop. 1996. - V, 106 str. : ilustr. ; 25 cm

  ISBN 0-521-46997-X
  a) angleščina b) slovnica c) učbenik d) vaje

  811.111'36(075)(076.1)
  COBISS-ID 22605829

  259.
  PHILIPPSBORN, Henry Erwin
          Elsevier's dictionary of cosmetic science : in English, German, French, and Portuguese / compiled by H. E. Philippsborn. - 1st ed. - Amsterdam : Elsevier, 2000. - 628 str. ; 25 cm

  ISBN 0-444-50171-1
  a) Cosmetics - Dictionaries b) kozmetika c) kemijska tehnologija d) materiali e) vitamini f) dišave g) detergenti h) aplikacije i) slovar j) angleški k) nemški l) francoski m) portugalski

  81'374.82:665
  COBISS-ID 22372101

  260.
  TOPORIŠIČ, Jože
          Slovenska slovnica / Jože Toporišič. - 4., prenovljena in razširjena izd., 1. natis. - Maribor : Obzorja, 2000 (Ljubljana : Delo). - 923 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija pri vseh poglavjih. - Kazalo
  ISBN 961-230-171-9
  a) Slovenščina - Slovnica b) slovenščina c) slovnica d) priročniki

  811.163.6'36
  COBISS-ID 44990977


  NASLOVNO KAZALO

  • Actinides and the environment 13
  • ActivePerl with ASP and ADO 94
  • Advanced information systems engineering 29
  • Advances in artificial intelligence 46
  • Advances in cryptology - EUROCRYPT 2000 193
  • Advances in database technology, EDBT 2000 80
  • AI*IA 99, advances in artificial intelligence 85
  • Air conditioning and refrigeration engineering 228
  • Air pollution and health 14
  • Air pollution in the Ural mountains 15
  • Algebraic methodology and software technology 31
  • Algorithmic number theory 32
  • Algorithms and complexity 33
  • Application servers 60
  • Applications of graph transformations with industrial relevance 35
  • Architectural working drawings 245
  • Architecture and film II 253
  • The art and architecture of Paul Rudolph 246
  • Automated deduction - CADE-17 79
  • Automated deduction in classical and non-classical logics 36
  • Automated reasoning with analytic tableaux and related methods 37

  • Basic mathematics for electricity and electronics 200
  • Bathrooms 252
  • Biblija AutoCAD-a 2000 61
  • Bioavailability of organic xenobiotics in the environment 16
  • Biogeochemical cycling and sediment ecology 24
  • Biologically motivated computer vision 40
  • Biomarkers 17
  • Building Internet firewalls 129
  • Building Linux clusters 115
  • Business process management 44

  • Challenges for action theories 119
  • Chemical separation technologies and related methods of nuclear waste management 18
  • Chemistry 152
  • Cikloadicije nekaterih 2H-piran-2-onov 155
  • Collaborative learning 47
  • Combinatorial pattern matching 48
  • Communication electronics 190
  • Compiler construction 49
  • Computer performance evaluation 50
  • Computer vision - ECCV 2000 56
  • Concurrent reactive plans 38
  • Construction planning for engineers 203
  • Contaminated forests 19
  • Controller-Area-Network 185
  • Cooperative information agents IV 51
  • Le Corbusier, the creative search 237

  • Databases in telecommunications 52
  • Degradirana urbana območja 233
  • Design 230
  • Design and equipment for restaurants and foodservice 243
  • Design strategies in architecture 236
  • The dictionary of art 229
  • Dictionary of biology 165
  • Digital photography in easy steps 122
  • Digital video for dummies 187
  • Dimensioning and tolerancing handbook 167
  • Discrete and computational geometry 53
  • Distributed communities on the Web 54
  • DNS and BIND 30
  • Dynamics and control of machines 176

  • The Eastern Mediterranenan as a laboratory basin for the assessment of contrasting ecosystems 20
  • ECOOP 1987-2000 55
  • ECOOP 2000 - object-oriented programming 55
  • Eduardo Souto de Moura 247
  • Effective methods for software testing 106
  • Effects of radiation on materials 220
  • Einstein's field equations and their physical implications 134
  • Electrical energy systems 188
  • Elsevier's dictionary of cosmetic science 259
  • Engines 180
  • Englisch fur die Aus- und Weiterbildung von Ingenieuren 12
  • Das englische Fachwort 255
  • English grammar in use 257
  • English grammar in use. Supplementary exercises 256
  • The English urban landscape 232
  • Environmental degradation of the Black Sea 21
  • Equivariant cohomology and localization of path integrals 149
  • Essential grammar in use. Supplementary exercises 258
  • Essential XML 43
  • Evolvable systems 59
  • Exploring mathematics with Scientific Notebook 28

  • Fatigue crack growth thresholds, endurance limits, and design 174
  • Fertigungstechnik fur Wirtschaftsingenieure 178
  • Fizikalna metalurgija 223
  • Fizikalna metalurgija. Del 2 221
  • Foundations of secure computation 100
  • Foundations of software science and computation structures 62
  • Fourth European Solid Oxide Fuel Cell Forum 189
  • Frontiers of combining systems 64
  • Fundamental approaches to software engineering 65
  • Fundamentals of physics 135

  • Genetic programming 67
  • Geometry and quantum physics 137
  • Geotechnics of high water content materials 202
  • Guide to business information on central and eastern Europe 7

  • Handbook of biological control 166
  • Handbook of business data communication 39
  • Handbook of chemical processing equipment 218
  • Handbook of image and video processing 68
  • Health clubs 241
  • Heat kernel and quantum gravity 133
  • Heat transfer enhancement of heat exchangers 168
  • Hidravlika. Delovni zvezek 177
  • High performance computing and networking 70
  • Hutte 169
  • Hybrid neural systems 72
  • Hybrid systems. Computation and control 73

  • IEEE recommended practice for protection and coordination of industrial and commercial power systems 192
  • Implementing elliptic curve cryptography 110
  • Information security and cryptology - ICISC '99 75
  • Integrated life-cycle design of materials and structures ILCDES 2000 175
  • Integrated spatial databases 76
  • Intelligent agents VI 77
  • Intelligent buildings in South East Asia 242
  • Intelligent problem solving 81
  • Intelligent tutoring systems 78
  • Interlending and document supply 6
  • International Conference with Exhibition Fuel Cell 2000 194
  • Introducing Microsoft Exchange 2000 server 126
  • Introduction to bioengineering 153
  • Introduction to modern information retrieval 4
  • Introductory quantum mechanics 138
  • IP routing protocols 41
  • ISO 14001 auditing manual 1
  • ISO surveys of a dusty universe 130
  • Issues of fault diagnosis for dynamic systems 170
  • Izboljšanje elektromagnetne združljivosti naključno moduliranega usmernika s korekcijo faktorja moči 196
  • Izračun karakteristik intramolekularne vodikove vezi v N-oksidu pikolinske kisline 161

  • Java servlet programming 71
  • Java threads 103

  • Knowledge discovery and data mining 87
  • Koordinatenmestechnik 183

  • Large-scale parallel data mining 89
  • LATIN 2000 90
  • Learning classifier systems 91
  • Learning sites 11
  • Learning with multiple representations 2
  • Light scattering from microstructures 139
  • Linux firewalls 127
  • Linux network administrator's guide 86
  • Linux programming unleashed 123
  • Logic-based program synthesis and transformation 93
  • Logistik. 1 211
  • Low-dimensional systems 195

  • Machine learning 57
  • Management of concrete structures for long-term serviceability 205
  • Management of lakes and reservoirs during global climate change 22
  • The Manchester benchmarks for rail vehicle simulation 209
  • Manhattan skyscrapers 248
  • Materials for high temperature engineering applications 222
  • Mathematical modeling 217
  • McGraw-Hill illustrated Telecom dictionary 254
  • Meritve 184
  • MICAI 2000 95
  • Microsoft encyclopedia of networking 121
  • Microsoft Management Console Design and Development Kit 96
  • Microsoft SQL Server OLAP developer's guide 34
  • Microsoft Win32 developer's reference library 83
  • Microsoft Windows NT server 4.0 resource kit 97
  • Middleware 2000 74
  • Mineral processing and the environment 23
  • Mobile and wireless communications networks 98
  • Mobile robotics 197
  • Modelling and control of adaptive mechanical structures 172
  • Modelling changes in understanding 3
  • Models and tools for managing development processes 216
  • Modern compiler design 99
  • Modern concrete materials 226
  • Modern control systems 186
  • Modern English training for industry 12
  • Multi-domain communications management systems 66

  • Načrtovanje in krajinsko oblikovanje koridorjev daljnovodov in cevnih vodov 234
  • Natural language processing - NLP 2000 101
  • Nature conservation outside protected areas 26
  • Netslaves 92
  • Networking 2000 102
  • Networking services developer's reference library 84
  • New developments in high temperature superconductivity 142
  • New environments for working 249
  • New trends in HERA physics 1999 143
  • The Norman Foster studio 250

  • Oblikovanje 230
  • Official methods of analysis of AOAC International 157
  • Optics and lasers 151
  • The Oxford history of western art 231

  • Parallel and distributed processing 104
  • Part-whole reasoning in an object-centered framework 88
  • Passive vibration control 171
  • Peletna oblika glive Rhizopus nigricans kot biokatalizator v procesu 11-hidroksilacije progesterona 163
  • Performance evaluation 105
  • Physical chemistry and industrial application of gellan gum 158
  • Physics for radiation protection 140
  • The pilot's handbook of aeronautical knowledge 208
  • Podreti ali obnoviti? 8
  • Podreti ali obnoviti?. Priloga 8
  • Portland cement 225
  • Prevozno pravo 9
  • Priročnik za elektrotehniko in elektroniko 199
  • Proceedings of the Second Congress of Slovenian Acoustical Society with International Participation and Exhibition, 21. - 22. September 2000, Portorož, Slovenia 148
  • Produktion und Logistik 212
  • Produktion und Management "Betriebshutte" 214
  • Professional Congress Energy 198
  • Professional Congress Environment, Climate, Health 25
  • Professional Congress Information and Communication 107
  • Professional Congress Mobility 215
  • Programming languages and systems 58
  • Programming Perl 124
  • Projektno vodenje razvoja programske opreme 113

  • Ray optics, Fermat's principle, and applications to general relativity 144
  • Real-world applications of evolutionary computing 108
  • Reliable software technologies Ada-Europe 2000 109
  • Renzo Piano building workshop 238
  • Restaurant 2000 239

  • Schmierfette 181
  • Security of public water supplies 207
  • Security protocols 111
  • Selected areas in cryptography 112
  • Semiconductors. Subvol. D, Non-tetrahedrally bonded binary compounds II 147
  • Sendmail for Linux 42
  • Shops & boutiques 2000 235
  • Sinteze in pretvorbe novih potencialno aktivnih 1,4-dihidropiridinov 160
  • Skozi fiziko z rešenimi nalogami. Toplota 150
  • SkyAtlas 2000.0 131
  • Slovenska slovnica 260
  • Spatial cognition II 114
  • Spoznajmo Word 2000 69
  • Stahlbau. Teil 2 206
  • Static analysis 116
  • Step by step web database development 45
  • Structural steel designer's handbook 201

  • Študij dela in časa 213

  • Table of integrals, series, and products 27
  • Teaching the Internet to library staff and users 5
  • Technologiebedarf im 21. Jahrhundert 173
  • Tehnologija urarstva 224
  • Telecommunications and IT convergence towards service E-volution 82
  • Tensor properties of crystals 156
  • Teoretični študij kemisorpcije in reakcij na površinah kovin prehoda 154
  • Teorija trdne snovi 146
  • Theoretical physics, fin de siecle 141
  • Theory and application of graph tranformations 118
  • Thermal science 2000 136
  • Thermal sciences 2000 132
  • Thermodynamic properties of organic compounds and their mixtures. Subvol. G, Densities of alcohols 162
  • Tools and algorithms for the construction and analysis of systems 120
  • Travels to the nanoworld 164
  • Turbulent flows 145

  • Ultimate limit-state design of concrete structures 204
  • Unlocking OLAP with Microsoft SQL Server and Excel 2000 63
  • Unlocking OLAP with SQL Server and Excel 2000 63
  • Uporaba termičnega razpršilnika v ICP optični emisijski spektrometriji 159
  • Utilizing ready mix concrete and mortar 227

  • Varstvo narave zunaj zavarovanih območij 26
  • Vehicle performance 210
  • Vernacular architecture tomorrow 244
  • Vernakularna arhitektura jutri 244

  • Web-age information management 125
  • Wellness centers 240
  • Who's afraid of web page design? 117
  • Windturbines 191
  • Wine science 219
  • Der Wintergarten Wohnraume unter Glas 251
  • Workbook for Diesel mechanics 182

  • Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 10
  • Zbornik referatov Drugega kongresa Slovenskega društva za akustiko z mednarodno udeležbo in razstavo 148
  • Znotraj AutoCAD-a 2000 128
  • Zustandsuberwachung von Maschinen 179


  IMENSKO KAZALO

  • Aalst, Wil van der (urednik) 44
  • Abramson, Susan 235
  • Agouris, Peggy (urednik) 76
  • Akademischer Verein Hutte (Berlin) 169
  • Akiyama, Jin (urednik) 53
  • Albitz, Paul 30
  • Algorithmic Number Theory Symposium (4 ; 2000 ; Leiden) 32
  • Allen, George (avtor) 218
  • Ambrose, William Gerald (1954-,urednik) 24
  • Amo, William C. 34
  • Annual Symposium on Combinatorial Pattern Matching (11 ; 2000 ; Montreal) 48
  • Aris, Rutherford 217
  • ASME - ZSITS International Thermal Science Seminar (2000 ; Bled) 132
  • Astashev, Vladimir K. 176
  • ASTM Committee D-18 on Soil and Rock 202
  • ASTM Committee E-8 on Fatigue and Fracture 174
  • ASTM Committee on E-10 on Nuclear Technology and Applications 220
  • Aurrichio, Patrick (avtor) 1
  • Avramidi, Ivan G. (1957-) 133
  • Ažman-Momirski, Lučka (avtor) 233

  • Babitsky, V...I. (avtor) 176
  • Baczynski, Bernardette 252
  • Bajaj, Samir (avtor) 128
  • Baker, Geoffrey H. 236
  • Baker, Geoffrey Howard 237
  • Baldwin, Steve (avtor) 92
  • Bartram, Jamie (urednik) 207
  • Bartz, Wilfried J. (avtor) 181
  • Bauer, Friedrich L. (urednik) 100
  • Baveye, Philippe (urednik) 16
  • Beetz, Michael 38
  • Bellows, Thomas S. (urednik) 166
  • Beovič, Anton 177
  • Bergelj, Franc 184
  • Berger, Stanley A. (1934-,urednik) 153
  • Bergles, Arthur E. (urednik) 132 , 136
  • Bertino, Elisa (urednik) 55
  • Besiktepe, Sukru T. (urednik) 21
  • Bidgoli, Hossein 39
  • Bishop, Robert H. (avtor) 186
  • Bizjak, Barbara Železnik glej Železnik Bizjak, Barbara
  • Black, Uyless D. 41
  • Bliss, Joan (urednik) 11
  • Block, J. C. (urednik) 16
  • Blomen, Leo (urednik) 194
  • Blum, Richard 42
  • Bologa, Alexandru S. (urednik) 21
  • Bongiovanni, Giancarlo (urednik) 33
  • Bornstein, Richard (začetnik/ustanovitelj) 147 , 162
  • Borovoi, Aleksandr Aleksandrovich (urednik) 13
  • Borowiec, Andrzej (urednik) 141
  • Boshuizen, Henny P. A. (urednik) 2
  • Bosma, Wieb (urednik) 32
  • Bossi, Annalisa (urednik) 93
  • Bovik, Alan Conrad (1958-,urednik) 68
  • Box, Don (1962-) 43
  • Bradley, Phil (urednik) 5
  • Brady, James E. (1938-) 152
  • Brandes, Tobias (1966-,urednik) 195
  • Bratkovič, Franc (komentor) 196
  • Brockenbrough, Roger L. 201
  • Bubak, Marian (urednik) 70
  • Buchanan, Peter 238
  • Budič, Bojan (komentor) 159
  • Burchard, Bill (avtor) 128
  • Buyens, Jim 45
  • Byars, Ewan A. (urednik) 205
  • Bye, G. C. 225

  • Caferra, Ricardo (urednik) 36
  • Cagnoni, Stefano (urednik) 108
  • Cairo, Osvaldo (urednik) 95
  • Canadian Society for Computational Studies of Intelligence. Biennial conference (13 ; 2000 ; Montreal) 46
  • Casamassima, Christy 239
  • Celestina, Tomaž (komentator) 10
  • CGS d.o.o. (prevajalec) 128
  • Chapman, D. Brent (avtor) 129
  • Cheremisinoff, Nicholas P. 218
  • Choppin, Gregory R. (urednik) 18
  • Chowdhury, G. G. 4
  • Christiansen, Tom (avtor) 124
  • Christianson, Bruce (urednik) 111
  • Christodoulakis, Dimitris N. (urednik) 101
  • Clayton, Jade 254
  • Conference on Vernacular Architecture Alps Adria (9 ; 1999 ; Gozd Martuljek) glej Konferenca o vernakularni arhitekturi med Alpami in Jadranom (9 ; 1999 ; Gozd Martuljek)
  • Cooper, Simon (avtor) 129
  • Crawford, William (avtor) 71
  • Czichos, Horst (urednik) 169

  • Čudina, Mirko (urednik) 148

  • Dawson, Terry (avtor) 86
  • Deininger, Rolf A. (urednik) 207
  • Delgado, Jaime (urednik) 82
  • Demšar, Anka (prevajalec) 26
  • Dhir, Ravindra K. (urednik) 226 , 227
  • Dillenbourg, Pierre (urednik) 47
  • Dorf, Richard C. 186
  • Doucette, Martin 187
  • Drake, Paul J. (urednik) 167
  • Dyckhoff, Roy (urednik) 37
  • Dyer, Thomas D. (urednik) 226

  • Edil, Tuncer B. (1945-,urednik) 202
  • Ehlers, Jurgen (1929-,oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 134
  • Ehrig, Hartmut (urednik) 118
  • El-Hawary, Mohamed E. 188
  • Eremeev, Valerii Nikolaevich (urednik) 20
  • Erlah, Zdenka (prevajalec) 230
  • Etschberger, Konrad (avtor,urednik) 185
  • European Association for Research on Learning and Instruction 3 , 11
  • European Conference on Computer Vision (6 ; 2000 ; Dublin) 56
  • European Conference on Genetic Programming (2000 ; Edinburgh) 67
  • European Conference on Machine Learning (11 ; 2000 ; Barcelona) 57
  • European Solid Oxide Fuel Cell Forum (4 ; 2000 ; Luzern) 189
  • European Symposium on Programming (9 ; 2000 ; Berlin) 58
  • Eversheim, Walter (urednik) 214
  • Evridge, Ben L. (avtor) 182

  • Faculty of Mechanical Engineering. Laboratory for Pumps, Fans, Compressors and Technical Acoustics (Ljubljana) glej Fakulteta za strojništvo. Laboratorij za delovne stroje in tehnično akustiko (Ljubljana)
  • Fakulteta za strojništvo. Laboratorij za delovne stroje in tehnično akustiko (Ljubljana) (izvajalec) 148
  • Farr, John V. (avtor) 203
  • Fear, Bob (urednik) 253
  • Feiler, Jesse 60
  • Finkelstein, Ellen 61
  • Fisher, T. W. (urednik) 166
  • Flere, Darja (prevajalec povzetka) 233
  • Fogarty, Kate Hensler- glej Hensler Fogarty, Kate
  • Forster, Harry (avtor) 200
  • Foster, Norman (avtor dodatnega besedila) 246
  • Fox, Patrick Joseph (1962-,urednik) 202
  • Freeze, Wayne S. 63
  • Freksa, Christian (urednik) 114
  • Frenkel, M. (avtor) 162
  • Frenzel, Louis E. 190

  • Gabbert, Ulrich (urednik) 172
  • Galis, Alex 66
  • Gallios, G. P. (urednik) 23
  • Gallup, Joan Whaley 240
  • Gašper, Tanja (prevajalec) 199
  • Gausterer, H. (urednik) 137
  • Gauthier, Gilles (urednik) 78
  • Gawande, Bernd (avtor) 183
  • George, D. Glen (urednik) 22
  • Gincarlo, Raffaele (urednik) 48
  • Gnamuš, Marijan 230
  • Golobič, Iztok (urednik) 132 , 136
  • Goncharuk, Vladislav Vladimirovich (urednik) 16
  • Gonis, Antonios (1945-,urednik) 13
  • Gonnet, Gaston H. (urednik) 90
  • Gould, Sara (urednik) 6
  • Gradshteyn, I. S. glej Gradštejn, Izrail' Solomonovič
  • Gradštejn, Izrail' Solomonovič 27
  • Graf, Susanne (urednik) 120
  • Gray, John S. (1941-,urednik) 24
  • Griffis, Fletcher Hughes (1938-) 203
  • Grindhammer, Gunter (1946-,urednik) 143
  • Gross, Michael (1963-) 164
  • Grune, Dick (avtor) 99
  • Gudehus, Timm 211
  • Gunther, Hans-Otto 212

  • Hall, K. R. (urednik) 162
  • Halliday, David (1916-) 135
  • Hamilton, Howard J. (urednik) 46
  • Hamilton, Margaret L. (urednik) 220
  • Hanke, Johann-Christian 69
  • Haring, Gunter (urednik) 105
  • Harrington, David (avtor) 128
  • Harrison, Andrew (urednik) 242
  • Hashemi, Louise 256
  • Hau, Erich 191
  • Haverkort, Boudewijn R. (urednik) 50
  • Hazler, Vito 8
  • Hensler Fogarty, Kate 241
  • Heys, Howard (urednik) 112
  • Holgate, Stephen T. (urednik) 14
  • Hollands, William D. 5
  • Holum, John R. (avtor) 152
  • Horwitz, William (urednik) 157
  • Hunter, Jason 71

  • IFIP/ACM International Conference on Distributed Systems Platforms and Open Distributed Processing (2000 ; New York) 74
  • Ilešič, Marko (avtor dodatnega besedila) 9
  • Illman, Paul E. 208
  • Indge, Bill 165
  • Indge, Bill (urednik) 165
  • Interlending and Document Supply International Conference (6 ; 1999 ; Pretoria) 6
  • International Conference on Analytic Tableaux and Related Methods (2000 ; St. Andrews) 37
  • International Conference on Automated Deduction (17 ; 2000 ; Pittsburgh) 79
  • International Conference on Extending Database Technology (7 ; 2000 ; Konstanz) 80
  • International Conference on Industrial and Engineering Applications of Artificial Intelligence and Expert Systems (13 ; 2000 ; New Orleans) 81
  • International Conference on Information Security and Cryptology (2 ; 1999 ; Seoul) 75
  • International Conference on Intelligence in Services and Networks (7 ; 2000 ; Atene) 82
  • International Conference on Intelligent Tutoring Systems (5 ; 2000 ; Montreal) 78
  • International Conference on Modelling Tools and Techniques for Computer and Communication System Performance Evaluation (11 ; 2000 ; Schaumburg) 50
  • International Conference on Natural Language Processing (2 ; 2000 ; Patras) 101
  • International Conference on Reliable Software Technologies Ada-Europe 2000 (5 ; 2000 ; Potsdam) 109
  • International Conference on the Theory and Application of Cryptographic Techniques (2000 ; Bruges) 193
  • International Conference on Web-Age Information Management (1 ; 2000 ; Shanghai) 125
  • International Conference with Exhibition Fuel Cell 2000 (2000 ; Luzern) 194
  • International Static Analysis Symposium (7 ; 2000 ; Santa Barbara) 116
  • International Thermal Science Seminar (2000 ; Bled) 136
  • International Workshop on Applications of Graph Transformation with Industrial Relevance (2000 ; Kerkrade) 35
  • International Workshop on Cooperative Information Agents (4 ; 2000 ; Boston) 51
  • International Workshop on Hybrid Systems (3 ; 2000 ; Pittsburgh) glej International Workshop on Hybrid Systems: Computation and Control (3 ; 2000 ; Pittsburgh)
  • International Workshop on Hybrid Systems: Computation and Control (3 ; 2000 ; Pittsburgh) 73
  • International Workshop on Learning Classifier Systems (2 ; 1999 ; Orlando) 91
  • International Workshop on Logic-Based Program Synthesis and Transformation (9 ; 1999 ; Venezia) 93
  • International Workshop on Security Protocols (7 ; 1999 ; Cambridge) 111
  • International Workshop on Theory and Applications of Graph Transformation (6 ; 1998 ; Paderborn) 118
  • Internationale Universitatswochen fur Kern- und Teilchenphysik (38 ; 1999 ; Schladming) 137
  • Iseminger, David (1969-) 83 , 84
  • Italian Association for Artificial Intelligence. Congress (6 ; 1999 ; Bologna) 85
  • Italian Conference on Algorithms and Complexity (4 ; 2000 ; Roma) 33
  • Iwnicki, Simon (urednik) 209

  • Jackson, Ron S. 219
  • Jakl, Franc (avtor) 234
  • Japan Conference on Discrete and Computational Geometry (1998 ; Tokyo) 53
  • Jeffrey, Alan (urednik) 27
  • Jennings, Nicholas R. (urednik) 77
  • Jezernik, Karel (mentor) 196
  • Jong, Ton de (urednik) 2
  • Jonker, Willem (urednik) 52
  • Juvanec, Borut (urednik) 244

  • Kaiser, Gert (urednik) 173
  • Kakac, Sadik (urednik) 168
  • Katsigris, Costas 243
  • Kayser, Daniel (urednik) 3
  • Keller, Hubert B. (urednik) 109
  • Kemp, Martin (1942-,urednik) 231
  • Khankhasaev, Mikhail Kh. (urednik) 18
  • Kirch, Olaf 86
  • Kirchner, Helene (urednik) 64
  • Klamut, Jan (urednik) 142
  • Klusch, Matthias (urednik) 51
  • Kočevar, Marijan (mentor) 155
  • Koether, Reinhard 178
  • Kokalj, Anton 154
  • Kolerus, Josef 179
  • Koller, Jože (mentor) 154 , 161
  • Kolovsky, M...Z. (avtor) 176
  • Konferenca o vernakularni arhitekturi med Alpami in Jadranom (9 ; 1999 ; Gozd Martuljek) 244
  • Konn, Tania 7
  • Kotsovos, M. D. 204
  • Koželj, Janez 233
  • Kranjc, Krištof 155
  • Krečič, Peter (avtor dodatnega besedila) 230
  • Krengel, James W. (avtor) 252
  • Kropf, Peter (urednik) 54

  • Laing, Andrew (avtor) 249
  • Lam, John (avtor) 43
  • Lambrix, Patrick 88
  • Lamma, Evelina (urednik) 38 , 85
  • Landolt, Hans (začetnik/ustanovitelj) 147 , 162
  • Lanzi, Pier Luca (urednik) 91
  • Lavan, Zalman (avtor) 228
  • Le Corbusier (umetnik) 237
  • Lee, Seong-Whan (urednik) 40
  • Lemke, D. (urednik) 130
  • Lesar, Antonija (komentor) 154
  • Lessard, Bill 92
  • Lewin, Jonathan (avtor) 28
  • Liboff, Richard L. (1931-) 138
  • Liebing, Ralph W. 245
  • Limbachiya, Mukesh C. (urednik) 227
  • Linkov, Igor (urednik) 15 , 19
  • Literathy, Peter (urednik) 207
  • Liu, Cricket (avtor) 30
  • Loe, Eric (urednik) 242
  • Logananatharaj, Rasiah (urednik) 81
  • Lohse, Wolfram (avtor,urednik) 206
  • Lopez de Mantaras, Ramon (urednik) 57
  • Lovett, David R. 156
  • Lu, Hongjun (urednik) 125
  • Lumley, John Leask 180
  • Lynch, Nancy (urednik) 73

  • MacGrath, Norman (fotograf) 248
  • Madelung, O. (urednik) 147
  • Maibaum, Tom (urednik) 65
  • Malanotte-, Paola Rizzoli glej Malanotte-Rizzoli, Paola (1946-
  • Malanotte-Rizzoli, Paola (1946-,urednik) 20
  • Maligoj, Tadej (avtor) 233
  • Mantaras, Ramon Lopez de glej Lopez de Mantaras, Ramon
  • Marinković, Velibor 221
  • Martin, James E. (1934-) 140
  • Martinsson, Tobias (1976-) 94
  • Marušič, Ivan 234
  • Marušič, Janez glej Marušič, Ivan
  • Matis, Kostas A. (1950-,urednik) 23
  • Max Born Symposium (12 ; 1998 ; Wroclaw) 141
  • McAllester, David (urednik) 79
  • McEvoy, Augustin J. (urednik) 189
  • McGrath, Norman glej MacGrath, Norman
  • McNulty, Tony (urednik) 205
  • Mead, Denys J. 171
  • Meador, D. J. (avtor) 171
  • Meetham, Geoffrey W. 222
  • Merritt, Frederick S. (avtor) 201
  • Mexican International Conference on Artificial Intelligence (2000 ; Acapulco) 95
  • Microsoft Corporation 96
  • Migula, Pawel (urednik) 17
  • Mihalič, Franc 196
  • Mihalič, Robert (prevajalec) 61
  • Milanović, Miro (komentor) 196
  • Miller, Julian (urednik) 59
  • Mišič, Vlasta 213
  • Momirski, Lučka Ažman- glej Ažman-Momirski, Lučka
  • Monk, Anthony 246
  • Moreno, Fernando (1957-,urednik) 139
  • Moura, Eduardo Souto de (1952-) 247
  • Murko, Matija (avtor dodatnega besedila) 230
  • Murphy, Raymond 257
  • Murphy, Raymond (avtor) 256 , 258

  • Nagl, Manfred (urednik) 35
  • Najdič, Franc (ilustrator) 177
  • Nash, Eric P. 248
  • NATO Advanced Research Workshop on Biogeochemical Cycling in Marine Sediments (1997 ; Hel, Poland) 24
  • NATO Advanced Research Workshop on Security of Public Water Supplies (1998 ; Tihany, Hungary) 207
  • NATO Advanced Study Institute on Foundations of Secure Computation (1999 ; Marktoberdorf) 100
  • Naylor, Helen 258
  • Nehmzow, Ulrich 197
  • Newman, James C. (urednik) 174
  • Nishinari, K. (urednik) 158
  • North Atlantic Treaty Organization. Scientific Affairs Division 13 , 16 , 17 , 19 , 20
  • Norton, Paul (avtor) 228

  • Oaks, Scott 103
  • Ogrin, Dušan (urednik) 26
  • Omerzu, Borut (avtor) 233
  • Omidyar, Cambyse Guy (urednik) 98
  • Orwat, Jon (avtor) 124

  • Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (4 ; 2000 ; Kyoto) 87
  • Palsberg, Jens (urednik) 116
  • Patton, Ron J. (urednik) 170
  • Pauwelussen, Joop P. (urednik) 210
  • Pavko, Aleksander (mentor) 163
  • Pavliha, Marko 9
  • Pavlović, Milija N. (avtor) 204
  • Peakall, David B. (urednik) 17
  • Perlick, Volker (1956-) 144
  • Perry, William E. 106
  • Peterson, Michael Todd (avtor) 128
  • Philippsborn, Henry Erwin 259
  • Piano, Renzo (umetnik) 238
  • Piascik, Robert S. (urednik) 174
  • Piquet, Jean (1946-) 145
  • Pitzer, David (avtor) 128
  • Poli, Riccardo (urednik) 67
  • Polish-US Conference on High Temperature Superconductivity (2 ; 1998 ; Karpacz) 142
  • Prelovšek, Peter 146
  • Preneel, Bart (urednik) 193
  • Primožič, Aljana (ilustrator) 9
  • Professional Congress Energy (2000 ; Hannover) 198
  • Professional Congress Environment, Climate, Health (2000 ; Hannover) 25
  • Professional Congress Information and Communication (2000 ; Hannover) 107
  • Professional Congress Mobility (2000 ; Hannover) 215
  • Pujolle, Guy (urednik) 102

  • Quantrill, Malcolm 250

  • Rakuša, Franc 224
  • Rau, Wolfgang (avtor) 178
  • Razpotnik, Polonca 159
  • Read, James (urednik) 242
  • Reimann, Peter (urednik) 2
  • Resnick, Robert (avtor) 135
  • RIL 175
  • Rohlfing, Horst 199
  • Rolim, Jose (urednik) 104
  • Rosing, Michael (1954-) 110
  • Rudolph, Paul (umetnik) 246
  • Rus, Teodor (urednik) 31
  • Russell, Joel W. (avtor) 152
  • Ryzhik, I. M. glej Ryžik, Iosif Moiseevič
  • Ryžik, Iosif Moiseevič (avtor) 27

  • Sarja, Asko (urednik) 175
  • Schell, William R. (1932-,urednik) 19
  • Schmidt, Bernd G. (1941-,urednik) 134
  • Schmidt, Harry (avtor) 199
  • Schultz, Mitchel E. (avtor) 200
  • Schulz, Erich J. 182
  • Simonič, Igor 160
  • Simonič, Tanja (ilustrator) 234
  • Singer, Bertrand B. 200
  • Sinnott, Roger W. (avtor) 131
  • Skonnard, Aaron (avtor) 43
  • Slovenian Acoustical Society glej Slovensko društvo za akustiko
  • Slovenian Acoustical Society. Congress with International Participation and Exhibition (2 ; 2000 ; Portorož) glej Slovensko društvo za akustiko. Kongres z mednarodno udeležbo in razstavo (2 ; 2000 ; Portorož)
  • Slovenian Society for Nondestructive Testing glej Slovensko društvo za neporušitvene raziskave
  • Slovenija 10
  • Slovensko društvo za akustiko (založnik,izvajalec) 148
  • Slovensko društvo za akustiko. Kongres z mednarodno udeležbo in razstavo (2 ; 2000 ; Portorož) 148
  • Slovensko društvo za neporušitvene raziskave (izvajalec) 148
  • Smolka, Gert (urednik) 58
  • Solina, Franc 113
  • Someren, Maarten W. van (urednik) 2
  • Song, JooSeok (urednik) 75
  • Souto de Moura, Eduardo glej Moura, Eduardo Souto de (1952-)
  • Spaić, Savo 223
  • Spector, David H. M. 115
  • Stanovnik, Branko (mentor) 160
  • Stare, Jernej 161
  • Sterne, P. A. (urednik) 13
  • Stuchin, Marcie (avtor) 235
  • Sventek, Joseph (urednik) 74
  • Szabo, Richard J. (1966-) 149
  • Szaniawska, Anna (urednik) 24

  • Šolinc, Hinko 150
  • Šolinc, Hinko (ml.,ilustrator) 150

  • Tapley, Rebecca 117
  • Tempelmeier, Horst (avtor) 212
  • Terano, Takao (urednik) 87
  • Thiele, Albrecht 206
  • Thielscher, Michael 119
  • Thomas, Chris (avtor) 243
  • Timm, Ulrich 251
  • Tirion, Wil 131
  • Tiuryn, Jerzy (urednik) 62
  • Tominc, Blaž (avtor dodatnega besedila) 199
  • Tominc, Kati (avtor dodatnega besedila) 199
  • Toporišič, Jože 260
  • Tulloch, Mitch 121
  • Turner, Jane (urednik) 229

  • Universidad de Cantabria 139
  • University of Cantabria glej Universidad de Cantabria
  • Unluata, Umit (urednik) 21

  • Van der Aalst, Wil glej Aalst, Wil van der
  • Vandome, Nick 122
  • VDI (Dusseldorf) glej Verein Deutscher Ingenieure (Dusseldorf)
  • Veber, Marjan (mentor) 159
  • Verein Deutscher Ingenieure (Dusseldorf) 25 , 107 , 198 , 215
  • Vernon, David (urednik) 56
  • Vodovnik, Barbara (prevajalec) 8
  • Voorde, Marcel H. Van de (avtor) 222
  • Vosniadou, Stella (urednik) 3
  • Vuk, Rosana (prevajalec) 8

  • Walker, Colin Harold (1936-,urednik) 17
  • Walker, Jearl (avtor) 135
  • Wall, Kurt 123
  • Wall, Larry 124
  • Waller, Philip (urednik) 232
  • Wang, Shan K. 228
  • Wangler, Benkt (urednik) 29
  • Watson, Mark (avtor) 123
  • Watt, David A. (urednik) 49
  • Weckenmann, Albert 183
  • Wermter, Stefan (urednik) 72
  • Westfechtel, Bernhard 216
  • Whaley Gallup, Joan glej Gallup, Joan Whaley
  • Whitis, Mark (avtor) 123
  • Wilson, Richard (1926-,urednik) 15
  • Wong, Henry (1965-,avtor) 103
  • Woodcock, JoAnne 126
  • Woodside, Gayle 1

  • Yang, Wei-Chi (1959-) 28
  • Young, Matt 151

  • Zaki, Mohammed J. (urednik) 89
  • Zaniolo, Carlo (urednik) 80
  • Ziegler, Robert L. 127
  • Zurl, Karl-Heinz 12
  • Zwicky, Elizabeth D. 129

  • Železnik Bizjak, Barbara (prevajalec) 61
  • Žnidaršič, Polona 163


  PREDMETNO KAZALO

  • 1,4-dihidropiridini 160
  • 1901-1920 237

  • Abadijev polimorfizem 62
  • abnormalna delovanja 119
  • absorpcijski hladilni sistemi 228
  • abstraktno drevo izpeljav 99
  • Actinide elements - Environmental aspects 13
  • Active server pages 94
  • ActiveX 94
  • adaptacije 247
  • ADDGEO - model 81
  • aditivi 157
  • administracija 83
  • administrativne rešitve 96
  • ADO - Active Data Objects 45
  • ADO - ActiveX Data Objects 94
  • Aeronautics 208
  • aeronavtika 208
  • agenti znanja 51
  • agregati 227
  • Air - Pollution - Russia (Federation) - Ural Mountains Region 15
  • Airplanes - Piloting 208
  • aktinidi 13
  • aktivacijski produkti 140
  • aktiven vid 40
  • aktivne strežnikove strani 94
  • aktivni varnostni sistemi 29
  • aktuatorji 172
  • akustične zaznave 148
  • akustika 148
  • Akustika - Zborniki 148
  • algoritmi 53 , 90 , 211
  • alkoholi 162
  • Allenova intervalna algebra 85
  • ALN - teorije 46
  • Alpha-bearing wastes - Environmental aspects 13
  • ambient 239
  • Amerika 248
  • amplitudne 190
  • Amsterdam 233
  • analitska kemija 157 , 159
  • analitske metode 157
  • analiza 27
  • analiza poligonov 53
  • analiza vsebine 4
  • analize 44 , 68 , 75 , 90 , 93 , 167 , 174 , 175 , 211 , 227 , 236
  • analize baz 63
  • analize občutljivosti 210
  • analize podatkov 70
  • analize signalov 179
  • analize vedenj 197
  • analize vibracij 179
  • analize vrednotenja 105
  • analize zahtev 113
  • angleščina 256 , 257 , 258
  • Angleščina - Jezikovni pouk - Učbeniki - Vaje 257
  • angleška mesta 232
  • angleški 12 , 165 , 254 , 255 , 259
  • angleški jezik 12
  • Anglija 232
  • anodni materiali 189
  • antene 190
  • AOAC uradne metode 157
  • API - Application Programming Interface 109
  • aplikacije 2 , 28 , 45 , 50 , 54 , 57 , 61 , 68 , 70 , 76 , 80 , 87 , 91 , 115 , 128 , 132 , 136 , 138 , 139 , 156 , 164 , 166 , 167 , 170 , 194 , 200 , 217 , 259
  • aplikacije v realnih časih 81
  • aplikacijski strežniki 60
  • Application software - Development 84 , 115
  • Architects - Portugal 247
  • Architecture, Modern - Portugal - 20th century 247
  • arhitekti 237 , 238 , 246 , 250
  • arhitektura 8 , 229 , 231 , 235 , 236 , 237 , 238 , 239 , 240 , 241 , 242 , 243 , 244 , 245 , 246 , 247 , 248 , 249 , 250 , 251 , 252 , 253
  • arhitektura prevajalnikov 99
  • arhitekture sistemov 77
  • arhitekturna risba 245
  • Art - History 231
  • ASIS - Ada Semantic Interface Specification 109
  • asociativna pravila 87
  • ASP - Active Server Pages 94
  • astrofizika 134
  • astronomija 130 , 131
  • ASTS Advanced Communications Technologies and Services 66
  • atlas 131
  • ATM 102
  • ATM omrežja 82
  • atmosferska kemija 14
  • atomistika 135
  • AutoCAD (računalniški program) 61
  • AutoCAD 2000 61 , 128
  • avtomatične diagnoze 179
  • avtomatizacija 185
  • avtomatizacija proizvodnje 178
  • avtomatizirana dedukcija 79
  • avtomatska dedukcija 36
  • avtomatsko indeksiranje 4
  • avtomatsko sklepanje 37 , 85
  • avtonomni roboti 38
  • avtonomni sistemi struktur 172

  • Baden 233
  • barve 117 , 255
  • baterije 194
  • Bayesianove mreže 85
  • baze podatkov 4 , 60 , 63 , 80 , 105
  • bazeni 240
  • beton 204 , 205
  • betoni 226 , 227
  • betonske konstrukcije 204 , 205
  • BGP - Border Gateway Protocol 41
  • bibliografija 219
  • bibliografski formati 4
  • binarni sistemi 223
  • BIND - Barkely Internet Name Domain Software 30
  • Binders (Materials) - Congresses 226
  • Biochemical markers - Congresses 17
  • Bioengineering 153
  • biofizika 140
  • Biogeochemical cycles 24
  • biogeokemijske spremembe 21
  • biogeokemijski ciklusi 24
  • biografije 237 , 238 , 250
  • bioinformatika 51
  • biokemija 166
  • biokemijski indikatorji 17
  • biologija 165
  • Biology
   • - Dictionaries 165
   • - dictionary 165
  • biološka kontrola 166 , 207
  • biološka motivacija 40
  • biološka razgradnja 16 , 181
  • biološka uporabnost 16
  • biološki indikatorji 17
  • biomarkerji 14
  • biomasa 20
  • biomateriali 153
  • biomehanika trdnih snovi 153
  • Bioremediation 16
   • - Congresses 16
  • biosfera 25
  • biotehnologija 153 , 163 , 164 , 166
  • biotransformacije 163
  • biotska raznovrstnost 26
  • Black Sea - Environmental conditions 21
    • - Congresses 21
  • bloki šifer 112
  • bolnišnice 240
  • Booleanove funkcije 193
  • Boolova klasifikacija 67
  • botanika 219
  • Bottrop 233
  • Boyer-Moorovi algoritmi 48
  • Bravaisova mreža 146
  • Bremen 233
  • brezžične komunikacije 98
  • brežine 202
  • Building, Iron and steel 201
  • Business communication - Computer network resources 39
   • - Case studies 39
  • Business enterprises - Computer network resources - Management 39
   • - Case studies 39
  • butiki 235

  • CAD/CAM/CAE 12
  • CAD sistemi 245
  • CAN - Controller Area Network 185
  • Cauchyjev problem 134
  • CD-ROMi 4
  • CDR - Call Detail Record 52
  • celice 164
  • cementi 225 , 226
  • cene storitev 211
  • Centralna Evropa 7
  • Cepstrum analize 179
  • cestni prevozi 9
  • cevovodi 255
  • Change (Psychology) 3
  • CHAOS - Configurable Heterogeneous Active Object System 29
  • CHARON 73
  • Chemical engineering - Mathematical models 217
  • Chemistry 152
   • - Problems, exercises, etc 152
  • cilindri 180
  • CISCO protokoli 41
  • civilizacije 229
  • Client/server computing 34 , 97 , 126
  • Coastal ecology 24
  • COM - Component Object Model 60
  • Compilers (Computer programs) 99
  • Computer networks 84 , 97
   • - Encyclopedias 121
   • - Security measures 129
  • Computer security 110
  • Computer software - Development 96
  • Concepts 3
  • Concrete
   • - Additives - Congresses 226
   • - Chemistry - Congresses 226
  • Concrete construction 204
   • - Congresses 205
  • Contaminated forests - Congresses 19
  • CORBA 60 , 82
  • Cosmetics - Dictionaries 259
  • CSMA - Carrier Sense Multiple Access 185
  • Curves, Elliptic - Data processing 110
  • CYO - Ceria 10 mol % Y2O3 Solid Solution 189

  • časovne preglednice 231
  • časovno neodvisna gravitacijska polja 134
  • čiste tehnologije 25
  • čiščenje vode 207
  • človeku podobni roboti 108
  • človeški vplivi 25
  • Črno morje 21
  • črpalke 177

  • daljinski pristopi 84
  • Damping (Mechanics) 171
  • Data encryption (Computer science) 110
  • Database design 45
  • Davis-Putnam postopek 85
  • degradacija okolja 21
  • dekompozicija 170
  • delci 141
  • delo 135
  • Delo - Proučevanje - Učbeniki za srednje šole 213
  • delo na daljavo 70
  • delo na internetu 92
  • delovanje 189
  • delovanje motorja 180
  • delovna mesta 213
  • delovna risba 245
  • delovne postaje 104
  • delovni čas 213
  • delovni listi 177
  • delovni zvezek 182
  • derivati pirana 155
  • deskriptivna logika 81
  • destilacija 218
  • detajli 206
  • detekcija 40
  • detekcija poškodb 172
  • detektorji 151
  • detergenti 259
  • determinante 27
  • dezinfekcijska sredstva 157
  • diagnostične metode 170
  • diagnostični sistemi 179
  • diagnostika 81
  • diagnostika gorivnih celic 189
  • diagnostika napak 170
  • diagnoze napak 179
  • diagram stanja 223
  • dielektrična konstanta 146
  • Diels-Alderjeve cikloadicije 155
  • diferencialne enačbe 27
  • DIFFIE - Hellmanov protokol 32
  • difuzija 221
  • Digital techniques - Digital techniques 68
  • Digital video - Amateurs' manuals 187
  • digitalna fotografija 122
  • digitalne kamere 122
  • digitalne knjižnice 122
  • digitalne komunikacije 187
  • digitalne signature 193
  • digitalne slike 68 , 76
  • digitalne tehnike 122 , 199
  • digitalni video 187
  • dimenzije ožičenja 200
  • dimenzioniranje 167 , 204 , 243
  • DIMLP 72
  • DIN 18800-1-2 206
  • dinamična togost 171
  • dinamični sistemi 149 , 170
  • dinamika 216
  • dinamika strojev 176
  • dinamika vozil 209
  • diplomska dela 161
  • diplomsko delo 155 , 159
  • diskretna geometrija 53
  • diskretni algoritmi 193
  • dislokacije 221
  • disperzija 217
  • dispozicije 211
  • dišave 259
  • dizajn 230
  • dizelski motorji 182
  • DNS- Domain Name System 30
  • Document delivery - Congresses 6
  • dodatki 181 , 226 , 227
  • dodatni mehanizmi 224
  • dokazovanje izrekov 64 , 79
  • dokazovanje teorem 36
  • dokazovanje teoremov 46
  • doktorske disertacije 154 , 160 , 163 , 196
  • dokumenti 126
  • določanje gradbene ohranjenosti 8
  • dostopnost 45
  • dostopnost baz 52
  • dostopnost podatkov 76
  • Drinking water - Contamination - Congresses 207
  • druge vrste ur 224
  • družbeni vidik 92
  • države v razvoju 198
  • dušenje hrupa 148
  • dušenje vibracij 171
  • dušikovi oksidi 14
  • dvoumnost v programiranju 48

  • E-mail 126
  • EC 206
  • Einstein field equations 134
  • Einsteinova teorija 134
  • EJB - Enterprise JavaBean 60
  • eko 226
  • ekologija 1 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 25 , 26 , 166
  • ekološka etika 26
  • ekološka politika 1 , 15 , 26
  • ekološki aspekt 207
  • ekološki standardi 25
  • ekološki učinki 18 , 23
  • ekonomika 12 , 169
  • ekonomski vidik 191
  • eksperimentalne metode 166
  • eksperimentalne študije 168
  • ekspertni sistemi 4 , 81
  • ekstrakcijske tehnologije 18
  • elastičnost 135 , 156
  • elastomeri 255
  • Electric apparatus and appliances - Protection 192
  • Electric engineering - Mathematics 200
  • Electron transport - Congresses 195
  • Electronic mail systems - Handbooks, manuals, etc 42
  • Electronics - Mathematics 200
  • elektrarne na veter 191
  • električne meritve 184
  • električne naprave 199
  • električni močnostni sistemi 188
  • električni stroji 199
  • električni tok 200
  • elektrika 135
  • elektro daljnovodi 234
  • elektrokemija 152 , 189 , 194
  • elektrolitna keramika 189
  • elektromagnetna dvojnost 134
  • elektromagnetni efekti 151
  • elektromegnetna združljivost 196
  • elektromegnetne motnje 196
  • elektromehanske ure 224
  • elektroni 146
  • elektronika 190 , 200
  • elektronska pošta 42
  • elektronske ure 224
  • elektronski elementi 199
  • elektronski nosilci informacij 6
  • elektronski viri informacij 7
  • elektronsko poslovanje 51 , 54 , 82 , 107
  • elektrotehnika 169 , 184 , 185 , 186 , 187 , 188 , 190 , 191 , 192 , 196 , 197 , 198 , 199 , 200
  • elementi elektrotehnike 199
  • elipsoidne tehnike 73
  • eliptične krivulje 110
  • emisija svetlobe 144
  • enačbe gibanja 145
  • enačbe polja 134
  • enakomerne predstavitve 35
  • enciklopedija 121
  • energetika 173 , 188 , 191 , 192 , 198
  • energetska učinkovitost 168
  • energija 135 , 198
  • energija vetra 191
  • energijski sistemi 132 , 136 , 188
  • energijski zakon termodinamike 150
  • enodružinske hiše 251
  • entalpija 132 , 136
  • entropija 132 , 136
  • Environmental monitoring - Congresses 17
  • Environmental protection - Congresses 23
  • Environmental toxicology 16
   • - Congresses 16
  • epidemiološke študije 14
  • ergonomija 12 , 213
  • erozija 222
  • Essen 233
  • estimacijske metode 196
  • etnologija 8
  • Etnologija - Konservatorstvo 8
  • evalvacija 16
  • evalvacija kontrolnih agensov 166
  • evalvacija vzdrževanja 242
  • evalvacijski eksperimenti 4
  • evolucijski modeli 130
  • Evropa 173
  • evtektski sistemi 223
  • evtrofikacija 20 , 21
  • Excel 63
  • Exchange Server 126

  • faktor moči 196
  • fasadni načrti 245
  • fazne spremembe 221
  • fazni prehodi 146
  • fermentacija 219
  • Fermijeva tekočina 146
  • film 253
  • filtriranje podvojenih dokumentov 48
  • finomehanika 181 , 224
  • FIP - Factory Instrumentation Protocol 185
  • Firewall 127 , 129
  • fitnes centri 241
  • fizika 2 , 132 , 135 , 136 , 138 , 139 , 144 , 145 , 148 , 150 , 151 , 169
  • Fizika - Vaje za srednje šole 150
  • fizika delcev 135
  • fizika kondenziranega stanja 142
  • fizika snovi 195
  • fizika trdne snovi 146 , 147
  • Fizika trdne snovi - Učbeniki za visoke šole 146
  • fizikalna kemija 153 , 154 , 158 , 161 , 162
  • fizikalna kontrola 207
  • fizikalna metalurgija 221 , 223
  • fizikalne lastnosti 13 , 142 , 158 , 191
  • fizikalne osnove 199
  • fiziološka mehanika fluidov 153
  • fiziološki sistemi 153
  • fleksibilnost 178
  • fluidi 135
  • fluidna tehnika 199
  • fononski procesi 146
  • Forest plants
   • - Effect of radioactive pollution on - Congresses 19
   • - Radioactive contamination - Congresses 19
  • Forest radioecology - Congresses 19
  • formalizmi 76
  • formalni inženirski sistemi 65
  • formalni jeziki 90
  • forme 236
  • fosilna goriva 198
  • fotografija 229 , 231 , 253
  • FPGA - Field Programmabe Gate Array 59
  • Fracture mechanics 174
  • francoski 259
  • frekvenčne 190
  • frekvenčne analize 179
  • frekvenčni odzivi 186
  • Freshwater ecology - Congresses 22
  • FULLDOC - Full Reporting Debugger for Optimized Code 116
  • funkcije 27
  • funkcionalni jeziki 35
  • funkcionalni programi 99
  • funkcionalnost 58
  • fuzzy klasifikacija 108
  • fuzzy logika 81
  • fuzzy sistemi 91
  • fuzzy znanje 72

  • galanterija 235
  • GDI - Graphical Device Interface 83
  • gelan guma 158
  • gelerije 247
  • Gelsenkirchen 233
  • General relativity (Physics) 144
  • genetske izboljšave 166
  • genetski algoritmi 81 , 91 , 108
  • genetsko programiranje 59 , 67 , 108
  • geni 164
  • Gensys program 209
  • geodezija 76
  • geografske značilnosti 14
  • geokemija 24
  • geokemijske spremembe 21
  • geomehanika 202
  • geometrijske lastnosti skupin 53
  • geotehnika 202
  • gibanje 56 , 114 , 135 , 153
  • gibanje tekočin 145
  • GIPSY arhitektura 54
  • GIS 81
  • GIS - Geographic Information System 76
  • glasba 229
  • gledališče 229
  • Global temperature changes - Congresses 22
  • globalizacija 6
  • globoko-neelastično sipanje 143
  • gnojila 157
  • Godelov algoritem 79
  • Godelova logika 37
  • goriva 182 , 194
  • gorivne celice 189 , 194
  • gorivni sistemi 189
  • gorovje Ural 15
  • gospodarjenje z gozdovi 26
  • gospodarjenje z okoljem 1 , 166
  • gospodarnost 183
  • gospodarnost sistemov 179
  • gospodarska entomologija 166
  • gospodarsko pravo 9
  • gostinstvo 243
  • gostota 162
  • gozdarstvo 166
  • gozdovi 19
  • gradbena dela 228
  • gradbena operativa 203
  • gradbene konstrukcije 201
  • gradbeni materiali 175 , 205 , 225 , 226 , 227
  • gradbeništvo 175 , 201 , 202 , 203 , 204 , 205 , 206 , 225 , 226 , 227
  • gradiva 224
  • grafi 147
  • grafične tehnike 117
  • grafični simboli 199
  • grafika 229 , 231
  • gramatika - vaje 257
  • gravitacija 134 , 135
  • gravitacijsko lečenje 134
  • gravitacijsko sevanje 134
  • grozdje 219
  • guma 255

  • Heat - Transmission 168
  • Heat exchangers 168
  • heterociklični sistemi 155
  • heterogene mreže 102
  • hibridni sistemi 72 , 73 , 120
  • hidravlična olja 181
  • hidravlične naprave 177
  • hidravlični cilindri 177
  • hidravlika 177 , 202
  • Hidravlika - Vaje za srednje šole 177
  • hidroksilacija progesterona 163
  • hidromotor 177
  • High temperature superconductivity - Congresses 142
  • hipermedijski sistemi 4
  • hitri brezžični dostopi 102
  • hladilna sredstva 228
  • hladilni sistemi 228
  • hladilni stroj 150
  • hlajenje 132 , 136 , 180 , 228 , 255
  • hlajenje z uparevanjem 218
  • holografija 151
  • Homology theory 149
  • HPC - High Performance Computing 104
  • hranilniki toplote 228
  • hrup 148
  • HTML 5 , 117
  • Human engineering 210

  • IBCN - Integratd Broadband Communication Network 66
  • ICP-OES 159
  • IGRP - Inter Gateway Routing Protocol 41
  • ilustrirani slovarji 254
  • Image processing - Digital techniques - Handbooks, manuals, etc 68
  • IMAP - Internet Message Access Protocol 42
  • imobilizacija celic 163
  • implementacija 59
  • imunotronika 59
  • indeksiranje 80
  • Indicators (Biology) - Congresses 17
  • induktivno logično programiranje 57
  • induktivnost 200
  • Industrial management - Data processing 39
   • - Case studies 39
  • industrija 12
  • industrijska mesta 232
  • industrijska območja 233
  • industrijska proizvodnja 212
  • industrijske aplikacije 158
  • industrijski 192
  • industrijski management 39
  • industrijski menedžment 1
  • industrijski roboti 178
  • industrijsko oblikovanje 229 , 230 , 231
  • inertni nosilci 163
  • informacije 5 , 80 , 107
  • informacijska družba 6 , 92 , 109
  • informacijska tehnologija 173 , 242
  • informacijska teorija 46 , 193
  • informacijske baze podatkov 30
  • informacijske mreže 14
  • informacijske poizvedbe 125 , 193
  • informacijske tehnologije 107
  • informacijski agenti 51
  • informacijski brokerji 29
  • informacijski management 54 , 81 , 125
  • informacijski sistemi 29 , 75 , 81 , 86 , 125
  • informacijski viri 51
  • informatika 4 , 51 , 75 , 107 , 125
  • informatiki 51
  • Information services - User education 5
  • Information society 92
  • infrardeči vesoljski observatorij 130
  • infrastrukturni vodi 234
  • inovacije 214
  • integracije vzorcev 58
  • integrali 27
  • integrirana optika 151
  • integrirane baze podatkov 76
  • integriranje poti 149
  • integrirano varstvo rastlin - ekološki vidik - odpornost - naravni sovražniki škodljivcev 166
  • inteligentne mreže 67
  • inteligentne stavbe 242
  • inteligentni agenti 81
  • inteligentni sistemi 77
  • inteligentni sistemi učenja 78
  • inteligentno reševanje problemov 81
  • interakcije delcev 140
  • interakcije elektronov 195
  • interakcije s snovjo 140
  • INTERBUS S 185
  • interferometrija 151
  • interieri 239
  • Interlibrary loans - Congresses 6
  • intermetalni materiali 222
  • internet 4
  • Internet 5 , 92 , 94
   • - Security measures 129
   • - Social aspects 92
  • Internet (Computer network) 5
   • - Computer programs 60
  • Internet service providers 92
  • intramolekularna vodikova vez 161
  • invalidsko zavarovanje 10
  • Invalidsko zavarovanje - Pravna ureditev - Slovenija - Zakoni 10
  • invariante 116
  • inženiring 77 , 203
  • inženirstvo 169
  • ioni 146
  • IP protokoli 41 , 98
  • IRS 53
  • iskanje 80
  • iskanje informacij 125
  • iskanje podatkov 4 , 46 , 81 , 85 , 87 , 104
  • iskanje ustreznih koridorjev 234
  • ISO 14001 1
  • izbor lokacije 212
  • izbor sistemov 228
  • izdelava cementov 225
  • izdelki 212
  • izhodišča 105
  • izkoristek 200
  • izločitev 100
  • izmenjava podatkov 30 , 45
  • izmenjava znanja 77
  • izmenjevalni sistemi 126
  • izobraževanje 3 , 5 , 11 , 12 , 47 , 78 , 107 , 237
  • izobraževanje osebja 6
  • izolacija napake 170
  • izolacija vibracij 171
  • izračuni 206
  • izračuni obremenitev 228
  • izvedba presoje 1
  • izvedbe 247
  • izvedljivost 100
  • izvengalaktično ozadje 130

  • Jacobianova aritmetika 32
  • JAM - Java with Mixin 55
  • Java 49 , 71
  • Java (Computer program language) 103
  • Java 2 103
  • javne stavbe 248
  • javne zgradbe 235 , 241 , 246 , 247
  • javni ključi 193
  • JDBC - Java DataBase Connectivity 60
  • jedrska energija 198
  • jedrska fizika 135 , 143
  • jedrske nesreče 140
  • jedrski odpadki 13
  • jedrski reaktorji 13
  • jekla 222
  • jeklene konstrukcije 206
  • jekleni nosilni elementi 206
  • jeklo 206 , 220
  • jezera 22
  • jeziki grafov 118
  • jezikovni procesorji 49

  • kabli 199
  • kakovost 214
  • kakovost storitev 74
  • kalibracija 56
  • kaljenje 220
  • kapacitivnost 200
  • karakterizacija 158
  • karakterno opremljanje 239 , 252
  • karantena 166
  • kategorizacija objektov 40
  • kazalčni mehanizmi 224
  • kemična kontrola 207
  • kemija 152 , 169
  • kemija goriv 189
  • kemija polimerov 158
  • kemijska kinetika 152 , 217
  • kemijska obstojnost 222
  • kemijska sestava 219
  • kemijska tehnologija 217 , 218 , 259
  • kemijske lastnosti 13
  • kemijske reakcije 152 , 217
  • kemijske vezi 152
  • kemijsko ravnotežje 152
  • kemisorpcija 154
  • keramika 222
  • Kernel functions 133
  • kinetična teorija plinov 135
  • kiparstvo 229 , 231
  • Kirchhoffovi zakoni 200
  • KLAIM - Kernel Language for Agents Interaction and Mobility 31
  • klasifikatorski sistemi 91
  • klepet 126
  • klimatizacija 228
  • klimatizacijski sistemi 228
  • klimatske spremembe 22
  • klimatski pogoji 251
  • klimatski vplivi 219
  • klinike 240
  • kmetijstvo 166
  • knjižničarji 5
  • knjižničarstvo 4 , 5 , 6
  • kobaltove zlitine 222
  • kodiranje 113
  • kodiranje podatkov 110
  • kognitivne znanost 47
  • kognitivne znanosti 3
  • kolesni mehanizmi 224
  • kolonizacija 166
  • komandna miza 96
  • kombinatorična logična vezja 59
  • kombinatorično načrtovanje 90
  • kombinatorično prirejanje vzorcev 48
  • kombiniranje 64
  • komercialni 192
  • kompleksnost 32 , 90 , 100
  • komplementarne raziskave 130
  • komponente sistemov 228
  • kompoziti 172 , 225
  • komuniciranje 54
  • komunikacija človek-računalnik 88
  • komunikacije 51 , 100 , 107 , 108
  • komunikacije v prostoru 253
  • komunikacijska omrežja 102
  • komunikacijski protokoli 54
  • komunikacijski sistemi 50
  • koncept načrtovanja 243
  • koncepti 3 , 214
  • končna stanja 143
  • konekcionizem 72
  • konfiguracija mrež 86
  • konformacijske lastnosti 158
  • konservacija 8
  • konservatorstvo 8
  • Konservatorstvo - Zgodovina 8
  • konstruiranje 169
  • konstrukcija jeklenih detajlov 206
  • konstrukcije 99
  • konstrukcijski elementi 201
  • konstrukcijski ukrepi 171
  • kontrola kakovosti 106
  • kontrola onesnaževanja 17 , 25
  • kontrola slovarja 4
  • kontroling 214
  • konzervatorstvo 229
  • koordinatne merilne tehnike 183
  • koordinatni merilniki 183
  • kopalnice 252
  • korozija 255
  • kosolidacijski model 202
  • kotiranje 245
  • kovariantne metode izračuna 133
  • kovine 152 , 174 , 221
  • kovine prehoda 154
  • kovinske konstrukcije 201
  • kovinski materiali 222
  • kozmetika 235 , 259
  • krajinska arhitektura 234
  • krajinsko načrtovanje 26
  • kreativno iskanje 237
  • kreiranje strani 117
  • kriptoanaliza 193
  • kriptografija 32 , 75 , 90 , 110 , 112 , 193
  • kriptografske analize 112
  • kriptografski sistemi 112
  • kristali 156 , 221
  • kristalne zgradbe 221
  • kristalografija 156
  • krivulje 32
  • krmilja 199
  • krmiljenje 83 , 108 , 186
  • krmiljenje področnih omrežij 185
  • krmiljenje proizvodnje 212 , 214
  • krmiljenje robotov 38
  • krmiljenje strojev 178
  • krmiljenje vozila 210
  • krmilna tehnika 169 , 255
  • krmilni sistemi 172 , 176 , 186 , 191
  • krmilniki 67
  • krmilniki poti 177
  • kuhinje 243
  • kultura 229
  • kvalifikacijski problem 119
  • kvaliteta vode 22
  • kvaliteta zraka 14
  • kvantna dinamika 141
  • kvantna fizika 141
  • kvantna gravitacija 133 , 137
  • kvantna kemija 161
  • kvantna mehanika 138 , 141 , 149
  • kvantna teorija 138
  • kvantne deformacije 141
  • kvantni Hallovi sistemi 137
  • kvantni modeli 141
  • kvantno kemijska modeliranja 154
  • kvantnomehanski izračuni 161

  • laboratorijske preiskave 202
  • LAHYSTOTRAIM sistem 78
  • Lakes - Management - Congresses 22
  • laki 255
  • laserji 151
  • lastnosti 99 , 145 , 180 , 186 , 206 , 222 , 225
  • lastnosti konstrukcij 201
  • lastnosti maziv 181
  • Le Corbusier (1887-1965) 237
  • Learning, Psychology of 3 , 11
  • lepila 255
  • letala 208
  • letališča 208
  • letalski motorji 208
  • letalski prevozi 9
  • lezenje 221
  • ležaji 179
  • Librarians - In-service training 5
  • Library education 5
  • Light
   • - Scattering 139
   • - Transmission - Mathematical models 144
  • Limnology - Congresses 22
  • Linux 42 , 86 , 115 , 123 , 124 , 127
  • Linux sistem 42
  • lito železo 222
  • Ljubljana 233
  • ljudska arhitektura 244
  • logična kontrola 200
  • logični pristopi 119
  • logični programi 58 , 93
  • logično programiranje 93 , 118
  • logika 60 , 64 , 99 , 100 , 119
  • logika prvega reda 36
  • logika visokega reda 79
  • logistični procesi 212
  • logistični sistemi 211 , 214
  • logistični stroški 211
  • logistika 211 , 212 , 214
  • lokalizacija zvoka 108
  • lom 221
  • LON - Local Operating Network 185
  • lotanje 255
  • Low-dimensional semiconductors - Congresses 195

  • Machine learning 3
  • Magleujev sistem 215
  • magnetizem 135
  • magnetne lastnosti 146
  • makete 236
  • makromolekule 164
  • male ure 224
  • malte 226 , 227
  • management 214
  • Manchaster primerjalni testi 209
  • Manhattan 248
  • MapPoint 63
  • Maribor 233
  • Marine ecology - Congresses - Mediterranean Sea 20
  • Marine sediments 24
  • Markovi modeli 57
  • martenzitne spremembe 221
  • masna separacija 218
  • masti 181
  • matematična analiza enačb 134
  • matematična fizika 149
  • matematične definicije 167
  • matematične metode 31 , 170
  • matematične osnove 199
  • matematični modeli 144 , 186 , 191 , 217
  • matematični postopki 211
  • matematika 2 , 27 , 28 , 169 , 200
  • materiali 142 , 169 , 174 , 175 , 199 , 202 , 204 , 220 , 259
  • Materials - Effect of radiation on - Congresses 220
  • Mathematical models 217
  • Mathematical physics 145 , 149
  • Mathematics - Data processing 28
  • matrike 27
  • Max2Sat - Maximum Satisfiability 33
  • Maxwell equations 144
  • Maxwellove enačbe 144
  • mazanje 181 , 255
  • mazanje ležajev 181
  • maziva 181 , 182
  • MCFC - Molten Carbonate Fuel Cells 194
  • Medical physics 140
  • medicina 2 , 76 , 148
  • medicinska radiologija 140
  • medknjižnična izposoja 6
  • mednarodna harmonizacija 25
  • Medyna program 209
  • mehanika 169
  • mehanizmi utrjanja 221
  • mehanska separacija 218
  • mehanske lastnosti 220 , 222
  • mehanske ure 224
  • meje sistemov 64
  • mejna stanja 204
  • mejne površine 221
  • menjava faz 132 , 136
  • merilna tehnika 169 , 199 , 255
  • merilne metode 15
  • merilne strategije 183
  • merilne tehnike 184
  • merilni instrumenti 184
  • meritve 19 , 132 , 135 , 136
  • meritve dimenzij 183
  • meritve geometrije 183
  • meritve lege 183
  • meritve oblik 183
  • meritve onesnaženja 15
  • meritve radiacije 140
  • meritve učinkovitosti 168
  • merski sistemi 184
  • mestna krajina 232
  • mešanje 218
  • meta jeziki 31
  • meta računanje 70
  • metalografija 223
  • Metals
   • - Cracking 174
   • - Fatigue 174
  • metode 106
  • metode iskanja 81
  • metode ovrednotenja 50
  • metode redukcije 217
  • metodologija 233
  • metrologija 255
  • Microsoft Excel (Computer file) 63
  • Microsoft Exchange server 126
  • Microsoft Visual BASIC 96
  • Microsoft Visual C++ 96
  • Microsoft Win32 83
  • Microsoft Windows (Computer file) 84
  • Microsoft Windows NT 97
  • Microstructures - Optical properties 139
  • mikroelektomehanski sistemi 164
  • mikrokrmilniki 185
  • mikrostrukture 139
  • mikrostrukturne spremembe 221
  • mikrovalovne tehnike 190
  • Mineral industries - Environmental aspects - Congresses 23
  • MISA Management of Integrated SDH and ATM Networks 66
  • mišična biomehanika 153
  • mišljenje 2
  • MMC - Microsoft Management Console 96
  • mnogotere predstavitve 2
  • mobilna omrežja 50
  • mobilne komunikacije 98
  • mobilni agenti 82
  • mobilni objekti 54
  • mobilni procesi 62
  • mobilni roboti 197
  • mobilnost 100 , 215
  • mobilnost komunikacij 52
  • močnostni sistemi 192
  • modalna logika 31 , 36 , 37
  • modeli 44 , 88 , 132 , 136 , 153 , 216
  • modeli končnih elementov 172
  • modeli površin 154
  • modeli preverjanja 116 , 120
  • modeli transporta 19
  • modeli upravljanja 216
  • modeliranje 35 , 54 , 56 , 73 , 76 , 175 , 189 , 202 , 204 , 249
  • modolacije 190
  • modularnost 118
  • molekularna biologija 166
  • molekularne metode 166
  • Monkovi problemi 91
  • montaža 243 , 253
  • morfološke analize 101
  • morfosintaktični leksikoni 101
  • morski sedimenti 24
  • mostovi 201
  • Motor vehicles
   • - Design and construction - Evaluation 210
   • - Performance - Evaluation 210
  • motorji z notranjim zgorevanjem 180 , 182
  • motorna vozila 210 , 215
  • Moudeova modulna algebra 31
  • Moura, Eduardo Souto de 247
  • mreže 185
  • mrežna nihanja 146
  • mrežni problemi 32
  • mrežno načrtovanje 113
  • MSDN - MicroSoft Developer Network 83
  • multimedia 4 , 104
  • Multimedia 117
  • Multimedia systems 68
  • multimedijske komunikacije 82
  • multimedijski sistemi 68
  • multimodalni prevozi 9
  • Munchen 233

  • N-oksid pikolinske kisline 161
  • nabava 243
  • načini iskanja 45
  • načrti 247
  • načrtovanje 44 , 45 , 60 , 61 , 73 , 75 , 96 , 113 , 117 , 128 , 175 , 201 , 203 , 210 , 236 , 237 , 240 , 243 , 245
  • načrtovanje baz 63
  • načrtovanje detajlov 245
  • načrtovanje interierov 245
  • načrtovanje konstrukcij 204
  • načrtovanje poleta 208
  • načrtovanje skupin 115
  • načrtovanje šablon 55
  • nadomestitev povzročene škode 234
  • nadzor strojev 179
  • nadzor vibracij 171
  • nadzorovanje 74
  • nadzorovanje napak 170
  • nadzorovanje varnosti 127
  • naftovodi 234
  • naključna pulzno širinska modulacija 196
  • naključne strukture 90
  • naključni intervalni grafi 33
  • nakupovanje 232
  • naloge 150 , 151 , 177 , 182 , 257
  • naloge logistike 211
  • nanotehnologija 164
  • napake v materialu 174
  • napetosti v zemljini 202
  • napovedi 211
  • naprave 224
  • naravna regulacija populacij 166
  • naravni jeziki 4 , 46 , 85 , 95 , 101
  • naravoslovje 255
  • navidezni stroji 49
  • navidezno okolje 82
  • navigacija 114 , 197 , 208
  • navigacijski instrumenti 208
  • ne-tetraedrično vezane binarne spojine 147
  • nebotičniki 242 , 248
  • neenakosti 27
  • nega betona 227
  • nekomutativna geometrija 137
  • Nemčija 233
  • nemški 12 , 255 , 259
  • neodvisna števila 33
  • nestavčne formule 85
  • nevarne snovi 16 , 157
  • nevronske mreže 46 , 72 , 95 , 108
  • nevronski sistemi 72
  • nevtroni 140
  • nihajni mehanizmi 224
  • nihanje 135
  • nikljeve zlitine 222
  • Norman Foster (1935- ) 250
  • norme 27
  • normiranje 169
  • nosilnost 206
  • notranja oprema 235 , 239 , 241 , 252
  • nove tehnologije 23 , 168
  • novi materiali 164
  • Nucars 209
  • Nuclear physics - Congresses 143
  • Nuclear pressure vessels - Congresses 220
  • numerične metode 132 , 136 , 139
  • numerični algoritmi 70

  • obalna ekologija 24
  • obdelava naravnih jezikov 48
  • obdelava podatkov 28
  • obdelava slik 122
  • obdelava slike 68 , 151
  • obdelave 101 , 104
  • obdelave informacij 199
  • obdelave podatkov 39 , 183
  • obdelovalni postopki 178
  • objekti 40
  • objektna logika 116
  • objektne relacije 55
  • objektne tehnologije 43
  • objektno orientirana zgradba 74
  • objektno orientirane raziskave 130
  • objektno orientirani Meta modeli 65
  • objektno orientirani programi 99
  • objektno orientirani sistemi 81
  • objektno orientirano modeliranje 125
  • objektno orientirano programiranje 55 , 71 , 109
  • objektno orientiranost 58
  • oblačila 235
  • oblike jekla 206
  • oblikovanje 230
  • obnašanje betona 204
  • obnašanje modela 217
  • obnašanje razpok 174
  • obnova vasi 244
  • obraba 222
  • obremenitve stolpov 191
  • obrisi 56
  • obsevanje 220
  • oceanografski podatki 20
  • ocena tveganja 18 , 19
  • ocenjevanje vin 219
  • ODBC - Open DataBase Connectivity 45 , 60
  • oddaljene galaksije 130
  • odkrivanje napak 170 , 185
  • odkrivanje znanja 81 , 87
  • odločanje 77
  • odločljivost 36
  • odrezavanje 178 , 214 , 255
  • odstranjevanje odpadkov 13 , 18
  • ogljikov monoksid 14
  • ogrevalni sistemi 228
  • ogrevanje 132 , 136 , 255
  • ohišja 224
  • okolja učenja 78
  • okolje 249
  • okolje Windows 2000 126
  • okrevališča 240
  • okvare 170
  • okviri 204
  • OLAP - OnLine Analytical Processing 34 , 63
  • OLAP okolje 34
  • OLAP technology 34 , 63
  • OLAP tehnologije 34
  • OLTP - OnLine Transaction Processing 34
  • omejene rešitve 35 , 116
  • omrežja 12 , 104 , 105
  • omrežne aplikacije 112
  • on-line algoritmi 54
  • on-line strategije 33
  • onesnaževanje okolja 13 , 15 , 16 , 17 , 19 , 23
  • onesnaževanje zraka 14 , 15 , 22
  • online iskanje informacij 4
  • opazovanje 170
  • opazovanje vesolja 130
  • opazovanje zvezd 131
  • operacijski sistemi 83 , 86 , 97 , 115 , 123 , 124 , 127
  • Operating systems (Computers) 42 , 83 , 86 , 115
  • opisna logika 37 , 88
  • opravljanje procesov 44
  • oprema 218 , 240 , 243
  • optična emisijska spektrometrija 159
  • optična vlakna 151 , 190
  • optične lastnosti 139
  • optične mreže 102
  • optični instrumenti 151
  • optični vodniki 151
  • optika 135 , 139
  • optika kristalov 156
  • optimizacija 49 , 64 , 172
  • optimizacija konstrukcije 168
  • optimizacija omrežij 50
  • optimizacija porabe 198
  • optoelektronski efekti 156
  • opuščena območja 233
  • organizacija datotek 4
  • organizacija dela 213 , 214
  • organizacija proizvodnje 211 , 212 , 213 , 214 , 216
  • organizacija sistemov 211
  • organizacijske strukture 214
  • organiziranje Web okolja 45
  • organska arhitektura 238
  • organska kemija 152 , 155 , 160
  • organske sinteze 155 , 160
  • organske spojine 16 , 162
  • organski ogljik 24
  • orientirani programi 77
  • orodja 216
  • orodja formalnih metod 120
  • orodni stroji 178 , 255
  • OSCAR arhitektura 77
  • oslojevanje 214
  • osnove 119 , 169 , 186 , 188
  • osnove sistema 117
  • osnovni delci 143
  • osnovni deli 224
  • OSPF - Open Shortest Path First 41
  • overovljanje 111
  • ovrednotenje meritev 183
  • ovrednotenje sistemov 50
  • ovrednotenje zmogljivosti 105
  • označevalni jeziki 43 , 54
  • označevanje 245
  • ozobja 255

  • PAFC - Phosphoric Acid Fuel Cells 194
  • paketno komutirana omrežja 82 , 98
  • pametne strukture 172
  • paralelna vezja 200
  • paralelne obdelave 104
  • paralelno iskanje 89
  • parametrizirani sistemi 120
  • Particles (Nuclear physics) - Congresses 143
  • patenti 169
  • Path integrals 149
  • PEFC - Polymer Electrolyte Fuel Cells 194
  • peletna oblika rasti 163
  • periodni sistem 152
  • peritektski sistemi 223
  • Perl 94 , 124
  • Perl (Computer program language) 94 , 124
  • perturbacijska teorija 138
  • pesticidi 157
  • Photography - Digital techniques 122
  • Physics 135
  • piloti 208
  • pisarne 249
  • pitna voda 207
  • planiranje 96 , 203
  • planiranje dokazov 64
  • planiranje meritev 183
  • planiranje naprav 228
  • planiranje presoje 1
  • planiranje procesov 212
  • planiranje proizvodnje 212 , 214
  • planiranje sistemov 211 , 214
  • planiranje tehnologije 173
  • planiranje tovarn 214
  • plankton 20
  • plastično preoblikovanje 221
  • plini 152
  • plinovodi 234
  • Plotkinov polimorfizem 62
  • PNNI - Private Network-Network Interface 41
  • podobe mest v umetnosti 232
  • podpora vozniku 210
  • podprogrami 60
  • področja uporabe 88
  • področja znanja 57
  • pogoni 179
  • pogonski mehanizmi 224
  • pogreški 184
  • pogrinjki 243
  • poizvedovalni analizatorji 63
  • poizvedovalni jeziki 125
  • pokojninsko zavarovanje 10
  • Pokojninsko zavarovanje - Pravna ureditev - Slovenija - Zakoni 10
  • polarizacijski efekti 151
  • polarizirana svetloba 139
  • polimeri 255
  • polja 141
  • polja števil 32
  • polprevodniki 147
  • pomnilniški sistemi 105
  • pomorska ekologija 20
  • pomorski prevozi 9
  • ponovna uporaba informacij 29 , 44
  • ponovno zapisovanje 35
  • POP 3 - Post Office Protocol 42
  • popravila 224
  • popravljanje posnetkov 187
  • poraba energije 198
  • porazdelitev signala 200
  • porazdeljene aplikacije 74
  • porazdeljene baze 30
  • porazdeljene obdelave 104
  • porazdeljeni objekti 54
  • porazdeljeni sistemi 35 , 74 , 81
  • porazdeljenost 99
  • portland 226
  • portland cement 225
  • Portland cement 225
  • portugalski 259
  • porušitve 204
  • posamezniki 230
  • posegi v krajinski prostor 234
  • poslovna pravila 44
  • poslovne informacije 7
  • poslovne komunikacije 39
  • poslovni procesi 44
  • pospeševalnik HERA 143
  • postopki 218
  • postopki čiščenja 19
  • postulati 138
  • potrebe po energiji 198
  • potrebe po premičnosti 215
  • potrebe voznika 210
  • povečanje produktivnosti 178
  • povezave 60 , 103
  • povezave elementov 201
  • povezave z zunanjim prostorom 252
  • povezovanje 84 , 103
  • povezovanje omrežij 41
  • povpraševanje 54
  • povratne zanke 186
  • povratni sistemi 186
  • povrnitev v prvobitno stanje 234
  • površinske reakcije 154
  • povzetki 4
  • pozoren vid 40
  • PPP - Point to Point Protocol 42
  • pravila predstavitev 72
  • pravilniki 14
  • pravna ureditev 10
  • pravo 10 , 169
  • precizne meritve 167
  • predelava rudnin 23
  • predizdelava elementov 201
  • predmestja 232
  • prednapeti beton 204
  • predstavitev modela 217
  • predstavitev znanja 46
  • predstavitve 29 , 167
  • predstavitve znanja 79 , 85 , 88 , 95 , 101
  • predvajanje 187
  • pregledno delo 7 , 38 , 39 , 92 , 119 , 133 , 144 , 145 , 149 , 151 , 170 , 171 , 173 , 176 , 178 , 179 , 180 , 181 , 183 , 185 , 186 , 188 , 191 , 197 , 201 , 204 , 206 , 211 , 212 , 214 , 216 , 222 , 225 , 228 , 237
  • prehod toplote 132 , 136
  • preiskave materialov 174
  • preklapljanje paketov 102
  • premazi 222
  • premene 223
  • prenos biotoplote 153
  • prenos datotek 122
  • prenos električne energije 188
  • prenos podatkov 39 , 66
  • prenos snovi 153
  • prenos toplote 150 , 168
  • prenosne linije 190
  • prenosni mediji 39
  • prenova 8 , 233 , 244
  • preoblikovanje 178 , 214 , 255
  • prepoznavanje 40
  • prepoznavanje govora 48 , 95
  • prepoznavanje slik 35
  • prepoznavanje vzorcev 56 , 81 , 118
  • preprečevanje skupnih napak 38
  • prerezi 206 , 245
  • preskrba z energijo 198
  • preskrba z vodo 207
  • preskušanje 59 , 226
  • preskušanje materialov 174 , 255
  • preskušanje maziv 181
  • presoja skladnosti 1
  • presoja ustreznosti variant 234
  • presojanje voznika 210
  • pretok 217
  • pretoki 180
  • pretoki informacij 29 , 44
  • pretvarjanje energije 191
  • pretvarjanje tlaka 177
  • pretvorniki navzgor 196
  • prevajalniki 31 , 49 , 58 , 99 , 109
  • preverjanje 73 , 93 , 100
  • preverjanje lastnosti ekvivalenc 62
  • preverjanje prisotnosti 111
  • preverjanje protokolov 79
  • prevodnost 156
  • prevozna pogodba 9
  • prevozno pravo 9
  • prezračevalni sistemi 228
  • prezračevanje 132 , 136 , 255
  • pridobivanje električne energije 191
  • prikazovanje 68
  • prilagodljive strukture 172
  • prilagodljivi materiali 172
  • primeri 175 , 246
  • primeri uporabe 181
  • primerjave 242
  • primerjave standardov 167
  • principi 167
  • principi letenja 208
  • priročniki 1 , 5 , 11 , 14 , 18 , 27 , 28 , 30 , 34 , 41 , 42 , 43 , 45 , 47 , 60 , 61 , 63 , 66 , 68 , 69 , 71 , 83 , 84 , 86 , 94 , 96 , 99 , 103 , 106 , 110 , 115 , 117 , 123 , 124 , 126 , 127 , 128 , 129 , 131 , 147 , 157 , 158 , 162 , 167 , 168 , 169 , 187 , 190 , 199 , 208 , 260
  • pritiski 132 , 136
  • problemi razvejanosti 119
  • procedure odločitev 79
  • proces 245
  • procesi 228
  • procesi kontrole 16
  • procesi planiranja 203
  • procesna algebra 31
  • procesna elektronika 185
  • procesna kemija 218
  • prodaja 12
  • prodajalne 235
  • produkti 27
  • produkti jedrske fizije 140
  • PROFIBUS - Process Field Bus 185
  • programi 209
  • programi centra 240
  • programiranje 32 , 43 , 94 , 103 , 104 , 117 , 123 , 124
  • programiranje skupin 115
  • programska okolja 58
  • programska oprema 28 , 30 , 31 , 61 , 69 , 93 , 106 , 109 , 113 , 115 , 120 , 122 , 126 , 127 , 128
  • Programska oprema - Projektno vodenje - Učbeniki za visoke šole 113
  • programska orodja 120 , 123
  • programska znanost 62
  • programske sheme 243
  • programske tehnike 123
  • programske tehnologije 109
  • programski inženiring 31 , 65 , 118
  • programski jeziki 43 , 58 , 71 , 73 , 94 , 103 , 124
  • programski vmesniki 54
  • programski vzorci 58
  • programsko inženirstvo 113
  • proizvodna infrastruktura 212
  • proizvodna tehnika 178
  • proizvodne tehnologije 214
  • proizvodni postopki 178
  • proizvodni sistemi 212 , 214
  • proizvodnja 12 , 169 , 189 , 214 , 222
  • proizvodnja betona 227
  • projekcije 236
  • projektiranje 236 , 245 , 249
  • Projektiranje - Računalniški programi 128
  • projektno delo 113
  • PROSPER - Proof and Specification Assisted Design Environments 120
  • prosta izmenjava 126
  • prostor 253
  • prostori za oddih 252
  • prostori za treninge 241
  • prostorska predstavitev 114
  • prostorska razmerja 114
  • prostorske baze podatkov 76
  • prostorske informacije 76
  • prostorske komunikacije 114
  • prostorske strukture 114
  • prostorski spomin 114
  • prostorsko planiranje 26
  • protokoli 39 , 42 , 75 , 84 , 100
  • protokoli prenosa 89
  • protokoli realnih časov 31
  • proučevanje dela 213
  • psevdonaključni številski generatorji 112
  • psihologija učenja 2 , 3 , 11 , 47
  • psihološki vidiki 113
  • psihometrija 228

  • q-deformirana Heisenbergova algebra 137
  • QoS - Quality of Service 102
  • QOS - Quality of Service 84
  • Quantum field theory 133
  • Quantum gravity 133
  • Quantum theory 138

  • racionalizacija proizvodnje 213
  • računalniška algebra 64
  • računalniška grafika 61 , 117 , 128
  • računalniška podpora 167
  • računalniška varnost 110
  • računalniška znanost 105
  • računalniške igre 46
  • računalniške metode 154
  • računalniške mreže 30 , 39 , 41 , 42 , 43 , 45 , 51 , 54 , 60 , 66 , 70 , 78 , 84 , 86 , 92 , 94 , 97 , 98 , 100 , 102 , 117 , 121 , 125 , 126 , 127 , 129
  • računalniške simulacije 209
  • računalniške strukture 62
  • računalniški modeli 38 , 104
  • računalniški sistemi 50
  • računalniški vid 40 , 56 , 95
  • računalništvo 11 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71 , 72 , 73 , 74 , 75 , 76 , 77 , 78 , 79 , 80 , 81 , 82 , 83 , 84 , 85 , 86 , 87 , 88 , 89 , 90 , 91 , 92 , 93 , 94 , 95 , 96 , 97 , 98 , 99 , 100 , 101 , 102 , 103 , 104 , 105 , 106 , 107 , 108 , 109 , 110 , 111 , 112 , 113 , 114 , 115 , 116 , 117 , 118 , 119 , 120 , 121 , 122 , 123 , 124 , 125 , 126 , 127 , 128 , 129 , 169 , 193 , 216
   • - operacijski sistemi - Linux 123
  • računanje konstrukcij 204 , 206
  • računska geometrija 53
  • računska zahtevnost 75
  • Radiation - Safety measures 140
  • radijske komunikacije 190
  • radijski oddajniki 190
  • radijski sprejemniki 190
  • Radioactive wastes - Management - Congresses 18
  • radioaktivna onesnaženja 19
  • radioaktivna transformacija 140
  • radioaktivni odpadki 18
  • radioaktivno onesnaženje 15
  • radioaktivno ozadje 140
  • radioaktivnost 140
  • radiokemija 152
  • radiološki ščiti 140
  • radionuklidi 19
  • Railroads - Cars
   • - Computer simulation 209
   • - Dynamics - Data processing 209
  • rast 215
  • rast informacij 107
  • rastline 157 , 251
  • ravnotežje 135
  • razcepljanje 70
  • raziskave 19 , 214
  • raziskave galaksije 130
  • raziskave materialov 175 , 226
  • raziskovanje 249
  • raziskovanje vzorcev 48
  • razkroj organskih snovi 24
  • razmerje naročnik-načrtovalec 245
  • razpoke 174 , 204
  • razpošiljanje na več naslovov 102
  • razpoznavanje govornih jezikov 101
  • razpoznavanje napak 179
  • raztopine 152
  • razumevanje slik 56
  • razvoj 45 , 60 , 93 , 94 , 113 , 115 , 169
  • razvoj izdelka 214
  • razvoj jezikov 49
  • razvoj mest 232
  • razvoj orodij 35
  • razvoj planktona 22
  • razvoj tehnologij 109
  • razvoj tehnologije 173
  • razvoj teorije 138
  • razvojne aplikacije 45
  • razvojni algoritmi 67
  • razvojni procesi 216
  • razvojni sistemi 59
  • razvojno računanje 108
  • razvrščanje 119
  • razvrščanje v skupine 87 , 89
  • realne aplikacije 108
  • recikliranje gradbenih materialov 175
  • redundanca 170
  • regulacije 199
  • regulacijska tehnika 169 , 255
  • regularni agenti 77
  • regulatorji tlaka 177
  • reinženiring 35
  • rekreacija 232
  • rekreativni bazeni 241
  • relativistična kvantna mehanika 138
  • relativnost 135
  • Renzo Piano (1937- ) 238
  • reprezentacija 4 , 253
  • Reservoirs - Management - Congresses 22
  • resnično življenje 81
  • respiratorni trakt 14
  • Restaurants - Decoration - United States 239
  • restavracije 239 , 243
  • restavriranje 8
  • reševanje enačb 217
  • reševanje problema 2
  • rešitve 150 , 151 , 257
  • rešitve nepravilnih struktur 104
  • reurbanizacija 233
  • rezultati raziskav 29
  • rezultati testov 209
  • Rhizopus nigricans 163
  • RIP - Routing Information Protocol 41
  • Rissanenov pristop 57
  • robotika 95
  • robotski vid 56
  • Root-Locus metoda 186
  • rotacija 135
  • Routers (Computer networks) 41
  • RPC - Remote Procedure Colling 84
  • rudarjenje podatkov 80 , 87 , 89 , 104
  • rudarska območja 233
  • rudarstvo 15 , 23
  • Rudolph Paul 246

  • sadjarstvo 166
  • sanacije 233
  • sanacije poškodovanega zemljišča 234
  • sanatoriji 240
  • satelitske komunikacije 190
  • Schwinger-De Wittova asimptonična razširitev 133
  • Scientific Notebook 28
  • Scientifiv Notebook 28
  • sedimentacijski procesi 20
  • segmentacija 40 , 56
  • sekvence 89
  • sekvenčno iskanje 89
  • semantična analiza 4
  • semantika vezij 33
  • Sendmail 42
  • senzorično zaznavanje 219
  • senzorji 132 , 136 , 172 , 197
  • separacijske metode 18
  • separacijski procesi 23
  • Separation (Technology) - Congresses 18
  • sestava maziv 181
  • sestavljivi sistemi 64
  • sestavni deli 182 , 191
  • sestavni objekti 88
  • sezonske spremembe ekosistema 21
  • Shanksove verige 32
  • shranjevanje 68
  • SHRUTI povezovalni model 72
  • sile 135
  • simbioza človek-stroj 107
  • simboli 245
  • simetrija kristalov 156
  • simetrija v kristalih 146
  • Simpack 209
  • simplektična geometrija 137
  • simulacije 44 , 50 , 62 , 73 , 197
  • simulatorji 59
  • sinergija 81
  • sinhronizacijske tehnike 103
  • sinhronski stroji 188
  • sipanje 143
  • sipanje svetlobe 139
  • sistem F 62
  • sistem presoje 1
  • sistemi iskanja podatkov 4
  • sistemi planiranja 212
  • sistemi prenosa 66
  • sistemi primerjanja 37
  • sistemi realnih časov 65 , 104 , 109
  • sistemi sklepanja 79
  • sistemi učenja 95
  • sistemi uporabnik-strežnik 105
  • sistemi upravljanja 216
  • sistemi velikih računalnikov 105
  • sistemi vodenja 214
  • sistemi za pomoč pri odločanju 74
  • situacijski načrti 245
  • sive cone 233
  • skiciranje 237
  • skladišča podatkov 125
  • skladiščeni sistemi 212
  • skladiščenje 80
  • skladiščenje podatkov 34 , 63
  • sklepanje 11 , 95
  • sklopljeni sistemi 146
  • skrb za zdravje 240
  • skrite simetrije 134
  • skupinsko učenje 47
  • skupna uporaba informacij 29
  • skupno harmonsko popačenje 196
  • sledenje 40
  • slikanje 237
  • slikarstvo 229 , 231
  • slike 104
  • slikovna sporočila 126
  • slovar 259
  • slovar izrazov 165
  • slovarji 12 , 229 , 255
  • Slovenija 10 , 233
  • slovensko oblikovanje 230
  • slovenščina 260
  • Slovenščina - Slovnica 260
  • slovnica 12 , 256 , 257 , 258 , 260
  • smeri 105
  • smeri razvoja 113
  • smernice za postavitev 234
  • SMTP - Simple Mail Transfer Protocol 42
  • SNAP IN 96
  • snemanje 187
  • sociološki vidiki 113
  • sočasni plani 38
  • sočasnost 58
  • sodelovalna iskalna orodja 54
  • sodelovanje človek-računalnik 107
  • sodišča 247
  • sodobni primeri 251
  • Soil mechanics 202
  • Soil moisture 202
  • Soil-structure interaction 202
  • Solid oxide fuel cells - Congresses 189
  • SOMULANT algoritem 81
  • sonaravno urejanje prostora 234
  • Souto de Moura 247
  • spajanje 214
  • specializacije 93
  • specifikacije 100
  • Spectral geometry 133
  • spekter močnostne gostote 196
  • spektralna analiza 159
  • spektroskopija 158
  • spinski modeli 146
  • splošna relativnost 144
  • splošna teorija relativnosti 134
  • spomeniško varstvo 8
  • spremembe agregatnega stanja 150
  • SQL server 34
  • SQL Server 63
  • SQL Server 7.0 34
  • SQL strežniki 34
  • Sredozemsko morje 20
  • SRP - Structured Reactive Plans 38
  • stabilizacija zemljine 202
  • stabilnost 176 , 186
  • stabilnost signalov 159
  • standardi 14 , 39 , 167 , 189
  • standardizacija 1
  • standardiziranje materialov 199
  • stanovanja 252
  • stanovanjska gradnja 232 , 247
  • stanovanjska območja 233
  • stanovanjske stavbe 252
  • stanovanjsko gospodarstvo 233
  • staro in novo 244
  • Stars - Atlases 131
  • statične analize 116
  • statistična mehanika 141
  • statistična obdelava 233
  • statistične analize 203
  • statistični podatki 140
  • statistika 169
  • stavbe za zdravje in prosti čas 241
  • Steel - Effect of radiation on - Congresses 220
  • Steel, Structural 201
  • stehiometrija 152
  • steklene stene 251
  • steklene strehe 251
  • stereoskopski vid 56 , 108
  • steroidi 163
  • stiki 206
  • stilna obdobja 231
  • stohastična slovnica 101
  • stohastične Petrijeve mreže 50
  • strategije 211 , 214
  • strategije načrtovanja 236
  • strategije poučevanja 78
  • strategije učenja 78
  • strateško planiranje 212
  • strehe 201
  • stroji 176 , 224
  • strojna oprema 59 , 86 , 197
  • strojni deli 199
  • strojni elementi 255
  • strojništvo 168 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 , 181 , 182 , 208 , 209 , 210 , 216
  • strojno prevajanje 101
  • strojno učenje 3 , 11 , 46 , 57 , 81 , 85 , 91 , 95
  • strokovni izrazi 254
  • strokovni slovarji 255
  • Structural analysis (Engineering) 204
  • Structural control (Engineering) 171
  • struktura fotona 143
  • struktura protona 143
  • strukture sistemov 176
  • SUKITS - Software and Communication Structure in Technical Systems 216
  • superprevodnost 146
  • supersimetrija 141
  • surovine 225
  • suspendirani delci 14
  • sušenje 218
  • svinec 14

  • šifrirani standardi 112
  • šifriranje 111 , 193
  • širokopasovne komunikacije 102
  • šolanje vina 219
  • športni klubi 241
  • šrafure 245
  • štancanje 255
  • števila s plavajočo vejico 79
  • študije 236
  • študije primerov 22 , 242 , 249
  • študije vplivov na okolje 234
  • študijska potovanja 237
  • Švedska 233

  • tabele 147 , 199
  • taksonomija 166
  • TANCS 2000 37
  • tanki polprevodniki 195
  • TCP/IP 102
  • TCP/IP (Computer network protocol) 41
  • TCP/IP mreže 108
  • TCP/IP protokoli 86
  • TDMA - Time Division Multiple Access 185
  • TEATRIX 78
  • tehnične značilnosti 226
  • tehnično risanje 245
  • tehnika 167 , 169 , 170 , 171 , 172 , 173 , 216 , 255
  • tehnika odrezavanja 178
  • tehnika vozil 208 , 209 , 210
  • tehnike obdelav 68
  • tehnike prevajalnikov 49
  • tehniške risbe 255
  • tehniški slovarji 254 , 255
  • tehniško risanje 167 , 199
  • tehnologija 173 , 214
  • tehnologije 18 , 31
  • tehnološka politika 173
  • tekočine 152
  • tekstilna industrija 213
  • telefonija 98 , 190
  • telekomunikacije 52 , 66 , 82 , 190 , 254
  • telekomunikacijska omrežja 66
  • telekomunikacijski sistemi 52
  • televizija 190
  • telovadnice 240 , 241
  • temperatura 150
  • temperatura vode 20
  • temperaturne lastnosti 222
  • tenzorske lastnosti 156
  • teoretična fizika 133 , 134 , 137 , 141
  • teoretična informatika 90
  • teoretične raziskave 142
  • teoretični izračuni 139
  • teorija 188 , 229 , 236 , 253
  • teorija grafov 90 , 118
  • teorija grup 146 , 149
  • teorija krmiljenja 73
  • teorija kvantnega polja 133 , 137
  • teorija lokalizacije 149
  • teorija množic 37
  • teorija mrež 153
  • teorija nizov 36 , 137
  • teorija števil 32 , 90 , 110
  • teorije agentov 77
  • teorije delovanja 119
  • termične lastnosti snovi 150
  • termični razpršilnik 159
  • termično rezanje 255
  • terminologija 8 , 254
  • terminski plani 243
  • termodinamične lastnosti 180
  • termodinamika 132 , 135 , 136 , 152 , 169
  • termodinamske lastnosti 162
  • termokemija 152
  • testiranja 106
  • testiranje 113
  • Threads (Computer programs) 103
  • TINA omrežja 52
  • tipologija 249
  • tipologija dediščine 8
  • tiskani viri 7
  • tiskanje 122
  • titan 222
  • tla 201
  • tlačne posode 220
  • tlorisi 239 , 245 , 247
  • točkaste napake 221
  • točnost meritev 183
  • tokovi 20
  • tolerance 167 , 255
  • tople grede 166
  • toplota 150
  • Toplota - Vaje za srednje šole 150
  • toplotna izmenjava 218
  • toplotni izmenjevalci 132 , 136 , 168
  • toplotni sistemi 132 , 136
  • toplotni stroj 150
  • toplotno obstojne kovine 222
  • topnost 152
  • topologija mrež 185
  • tradicija 244
  • trajnost materialov 175
  • trajnostni razvoj 25
  • transformacije 27 , 72 , 93
  • transformacije grafov 35 , 118
  • transformacije programov 58
  • transformacijski pristopi 116
  • transformacijski sistemi 35
  • transformatorji 188 , 200
  • transparentni dostopi 54
  • transport 173 , 232
  • transport elektronov 195
  • transportne lastnosti 146
  • transportne usluge 215
  • transportni sistemi 212 , 215
  • trdne snovi 152
  • trdni elektroliti 189
  • trdni oksidi 194
  • trendi razvoja 4
  • trgovine 235
  • trgovska središča 232
  • triangularnost 33
  • tribologija 181
  • tridimenzionalni problemi 138
  • trki 135
  • TSP - Traveling Salesman Problem 33
  • turbulenca 145
  • Turbulence - Mathematical models 145
  • turbulentni pretoki 145

  • učbenik 256 , 257 , 258
  • učbeniki 135 , 138 , 140 , 152 , 153 , 156 , 200 , 213 , 217 , 218
  • učbeniki za srednje šole 150 , 177 , 224
  • učbeniki za visoke šole 12 , 113 , 146 , 184 , 221 , 223
  • učbeniki za visopke šole 182
  • učeči modeli 78
  • učenje 2
  • učenje angleščine 12
  • učenje klasifikatorskih sistemov 91
  • učenje robotov 197
  • učinek radiacije 220
  • učinki miselnih povezav 11
  • učinki na okolje 13
  • učinki na zdravje 14 , 15 , 219
  • učinkovitost 159
  • ukazna miza 96
  • umetna inteligenca 2 , 3 , 4 , 38 , 46 , 64 , 72 , 85 , 88 , 95 , 118 , 119
  • umetne nevronske mreže 81
  • Umetniki - Biografski leksikoni 229
  • umetnost 229 , 230 , 231 , 236
  • Umetnost - Leksikoni 229
  • umetnostni slogi 229 , 231
  • UML - Unified Modeling Language 55
  • UML - Unified Modelling Language 109
  • Unix 124
  • upor žice 200
  • uporaba akustike 148
  • uporaba animacij 78
  • uporaba Interneta 5
  • uporaba iskalnih orodij 5
  • uporaba maziv 181
  • uporaba mikroorganizmov 163
  • uporaba modelov 88 , 217
  • uporaba računalnika 11 , 187
  • uporaba reprezentacij 217
  • uporabniki 4 , 5
  • uporabniški izdelki 194
  • uporabniški vmesniki 66 , 83
  • uporabnost 227
  • upravljanje 74 , 83 , 84 , 96 , 98 , 115 , 185
  • upravljanje baz podatkov 34
  • upravljanje informacij 214
  • upravljanje komunikacij 66
  • upravljanje mer 167
  • upravljanje mrež 52
  • upravljanje omrežij 86
  • upravljanje podatkov 52
  • upravljanje procesov 216
  • upravljanje robotov 38
  • upravljanje s toploto 132 , 136
  • upravljanje spomina 99
  • upravljanje storitev 30
  • upravljanje strežnikov 96
  • upravljenje omrežij 96
  • urarsko orodje 224
  • urarstvo 224
  • urbana območja 233
  • urbana okolja 166 , 232
  • urbanistično načrtovanje 233
  • urbanizem 232 , 233 , 237
  • urejanje posnetkov 187
  • urejanje teksta 69
  • urejevalniki teksta 69
  • usmerjanje 84
  • usmerniki 196
  • ustvarjanje atmosfere 243
  • utrjanje 221
  • utrujanje 221
  • utrujanje materiala 174
  • UUCP - Unix to Unix Copy 42

  • vaje 256 , 258
  • valovanje 135
  • valovna optika 151
  • valovne funkcije 138
  • Vampire 209
  • varjenje 255
  • varnost 60 , 66 , 75 , 80 , 100 , 126 , 127 , 129 , 255
  • varnost vozila 210
  • varnosti ukrepi 127
  • varnostna vprašanja 207
  • varnostni predpisi 199
  • varnostni protokoli 111
  • varnostni sistemi 55 , 111
  • varnostni ukrepi 18 , 140 , 215
  • varovanje arhitekturne dediščine 244
  • varstvo kulturne dediščine 8
  • varstvo narave 26
  • Varstvo narave - Mednarodna posvetovanja 26
  • varstvo okolja 1 , 18 , 25
  • varstvo rastlin 166
   • - biološka kontrola - nadzor nad škodljivci - kontrola populacij - naravni insekticidi - naravni pesticidi - boj proti škodljivcem - zatiranje škodljivcev 166
  • vdelani sistemi 104
  • večkraten dostop 98
  • večplastne strukture 172
  • večstanovanjske stavbe 251
  • vedenje robota 38
  • vedenje robotov 197
  • vektorji 135
  • vektorska teorija polja 27
  • Velika Britanija 233
  • velike baze podatkov 52
  • velike ure 224
  • ventili 177
  • verjetnostne bisimulacije 62
  • Veronoijevi diagrami 53
  • vetrne turbine 191
  • vetrni stolpi 191
  • veziva 226
  • vezja 135 , 199 , 200
  • vezni elementi 255
  • vgrajeni sistemi 31
  • vibracije 171
  • vibriranje nosilcev 171
  • vibriranje plošč 171
  • Vickreyev tip 51
  • video 104
  • video konference 126
  • Video recording - Amateurs' manuals 187
  • Video tapes - Editing - Amateurs' manuals 187
  • vinarstvo 166 , 219
  • vino 219
  • vinogradi 219
  • vinogradništvo 219
  • vinska trta 219
  • vinska zakonodaja 219
  • viri informacij 7
  • viri svetlobe 151
  • virtex naprave 59
  • visoko zmogljivo računanje 70
  • visokotemperaturna superprevodnost 142
  • visokotemperaturni kompoziti 222
  • visokotemperaturni materiali 222
  • višji odvodi 133
  • vitamini 259
  • vizualizacija 35 , 253
  • vizuelni jeziki 35 , 118
  • vloga knjižnic 6
  • vmesniki 60 , 84
  • vmesno življenje 46
  • voda 157 , 202
  • vodenje proizvodnje 212
  • vodenje projekta 203
  • vodniki 199
  • vodovod 207
  • vojaška območja 233
  • vozila prihodnosti 215
  • vpliv hrupa 148
  • vrednotenje prostora 233
  • vreme 208
  • vrste 27 , 145 , 185
  • vrste mrežnih modelov 50
  • vrste vin 219
  • vrste zaščit 192
  • vsebnost vode 202
  • vzbujena nihanja 171
  • vzdrževanje 60 , 84 , 113 , 224 , 243
  • vzdrževanje betona 205
  • vzdrževanje konstrukcij 205
  • vzdrževanje strojev 179
  • vzdrževanje zgradb 242
  • Vzhodna Evropa 7 , 17
  • vzorčenje 249
  • vzorčni odnosi 119

  • Water quality management - Congresses 207
  • Web baze podatkov 45
  • Web databases 45
  • WEB informacije 29
  • Web servers - Computer programs 60
  • Web sites - Design 45
  • Web strani 45 , 117
  • White Rabbit sistem 78
  • Widmannstattenska mikrostruktura 223
  • Win 32 83
  • Windows 124
  • Windows NT 97
  • Windows okolje 84 , 94
  • Word 2000 69
  • WOS - Web Operating System 54
  • WWW vmesniki 85

  • x-žarki 140
  • Xcoop vmesnik 66
  • XCS model 91
  • Xenobiotics - Bioavailability 16
   • - Congresses 16
  • XIB - eXtensible Information Broker 29
  • XML 82
  • XML (Document markup language) 43
  • XML - eXtensible Markup Language 45 , 125
  • XML - Extensible Markup Language 43

  • Yahalom protokol 111
  • YSZ/CYO elektroliti 189
  • YSZ - Yttria Stabilised Zirconia 189

  • začasna logika 31 , 64
  • zadovoljevanje omejitev 46
  • zagotavljanje kakovosti 106
  • zagotavljanje kvalitete 207
  • zagotavljanje varnosti 191
  • zakoni 9 , 10
  • zakonodaja 8
  • zanesljivost 80 , 100 , 127 , 129
  • zanesljivost tehnologij 109
  • zasaditveni načrti 245
  • zaskočni mehanizmi 224
  • zasteklitve 251
  • zaščita energetskih sistemov 188
  • zaščita sistemov 192
  • zaščitne naprave 192
  • zaščitni ukrepi 129
  • zatiranje plevela 166
  • zbiranje informacij 44 , 51
  • zborniki 2 , 3 , 6 , 13 , 15 , 16 , 17 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 29 , 31 , 32 , 33 , 35 , 36 , 37 , 40 , 44 , 46 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 62 , 64 , 65 , 67 , 70 , 72 , 73 , 74 , 75 , 76 , 77 , 78 , 79 , 80 , 81 , 82 , 85 , 87 , 88 , 89 , 90 , 91 , 93 , 95 , 98 , 100 , 101 , 102 , 104 , 105 , 107 , 108 , 109 , 111 , 112 , 114 , 116 , 118 , 120 , 125 , 130 , 132 , 134 , 136 , 137 , 139 , 141 , 142 , 143 , 148 , 172 , 174 , 175 , 189 , 192 , 193 , 194 , 195 , 198 , 202 , 205 , 207 , 209 , 210 , 215
  • zbrana dela 238 , 246 , 247 , 248 , 250
  • zdravila 157
  • zdravilne učinkovine 160
  • zdravje 25
  • zdravstveni centri 240
  • zdravstveno varstvo 240
  • zemljina 202
  • zgodnja dela 237
  • zgodovina 231 , 232 , 248 , 251
  • zgodovina mest 232
  • zgodovina umetnosti 229
  • zgodovinski pregled 18 , 96
  • zgodovinski pregledi 8
  • zgoščevanje 68
  • zimski vrtovi 251
  • Ziv-Lempelov tekst 48
  • zlitine 223
  • zlitinski sistemi 223
  • zmanjševanje emisij 23
  • zmanjševanje nesposobnosti 119
  • zmesi organskih spojin 162
  • zmogljivosti vozila 210
  • zvari 220
  • zvezdne karte 131
  • zvočna sporočila 126
  • zvočno snemanje 255

  • žarjenje deformiranih kovin 221
  • žarkovna optika 144 , 151
  • železniška vozila 209
  • železniški prevozi 9
  • žice 199
  • živalska hrana 157
  • živalski škodljivci 166
  • živila 157
  • življenska doba betonskih konstrukcij 205
  • življenska doba stavbe 175
  • žveplo 14
Avtorji spletnih strani CTK CTK Zadnja sprememba: 7.11.2000 Webmaster Pošljite sporočilo uredniku na naslov: webmaster@ctk.uni-lj.si