Knjižne novosti
Na domačo stran CTK


Knjižne novosti št. 3
maj - junij 2000

VSEBINA

 • NASLOVNO KAZALO
 • IMENSKO KAZALO
 • PREDMETNO KAZALO

  • 001 ZNANOST IN ZNANJE NASPLOH.
  • 02 KNJIŽNIČARSTVO.
  • 31 STATISTIKA.
  • 32 POLITIKA.
  • 33 GOSPODARSTVO. VARSTVO (VARNOST) PRI DELU.
  • 34 PRAVO.
  • 37 VZGOJA.
  • 50 ŠTUDIJ IN VARSTVO OKOLJA.
  • 51 MATEMATIKA.
  • 519.68 RAČUNALNIŠTVO. RAČ.(MAT.) PROGRAMIRANJE.
  • 52 ASTRONOMIJA. GEODEZIJA.
  • 53 FIZIKA.
  • 54 KEMIJA.
  • 55 GEOLOGIJA. METEOROLOGIJA IN SORODNE VEDE.
  • 57 BIOLOGIJA. EKOLOGIJA.
  • 58 BOTANIKA.
  • 61 MEDICINA.
  • 620.1/.2 PREISKAVA MATERIJALA. NAUK O MATERIJALIH.
  • 620.9 ENERGETIKA.
  • 621 SPLOŠNO STROJNIŠTVO. JEDRSKA TEHNIKA. ELEKTROTEHNIKA. MEHANSKA TEHNOLOGIJA.
  • 621.039 JEDRSKA TEHNIKA.
  • 621.3 ELEKTROTEHNIKA.
  • 622 RUDARSKA TEHNIKA.
  • 624/625 GRADBENIŠTVO.
  • 628 ZDRAVSTVENA TEHNIKA. VODA. SANITARNE NAPRAVE. SVETLOBNA TEHNIKA.
  • 629 TEHNIKA VOZIL.
  • 63 KMETIJSTVO. GOZDARSTVO.
  • 65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA V INDUSTRIJI TRGOVINI IN PROMETU.
  • 656 TRANSPORTNE USLUGE. ORGANIZACIJA IN KONTROLA PROMETA.
  • 66 KEMIJSKA IN SORODNE INDUSTRIJE.
  • 669 METALURGIJA.
  • 67/68 RAZNE INDUSTRIJE IN OBRTI. MEHANSKA TEHNOLOGIJA.
  • 69 GRADBENI MATERIJAL. GRADBENA DELA.
  • 7 UMETNOST.
  • 71 PROSTORSKO UREJANJE. REGIONALNO PLANIRANJE. URBANIZEM. OBLIKOVANJE KRAJINE.
  • 72 ARHITEKTURA.
  • 8 JEZIKOSLOVJE. SLOVARJI. LITERATURA.


 • 001 ZNANOST IN ZNANJE NASPLOH.


  1.
  ALLEY, Michael
          The craft of scientific writing / Michael Alley. - 3rd ed., corrected 3rd printing. - New York : Springer, 1998, cop. 1996. - XV, 282 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo. - Slovarček: str. 274-276. - Kazalo
  ISBN 0-387-94766-3
  a) znanstveni dokumenti b) tehnika sestavljanja c) oblikovanje teksta d) struktura pisanja e) stil pisanja f) priročniki

  001.816/818
  COBISS-ID 13583143

  2.
  BOUTELLIER, Roman
          Managing global innovation : uncovering the secrets of future competitiveness / Roman Boutellier, Oliver Gassmann, Maximilian von Zedtwitz. - 2nd revised ed. - Berlin : Springer, cop. 2000. - VIII, 629 str. : ilustr. ; 24 cm

  ISBN 3-540-66832-2
  a) inovacije b) upravljanje inovacij c) konkurenca d) konkurenčnost e) globalizacija f) prihodnost g) primeri h) farmacija i) kemijska industrija j) prehrambena industrija k) elektrotehnika l) strojništvo m) računalništvo n) pregledno delo

  001.891:338.45(100)
  COBISS-ID 21778437

  3.
          CLASSIFICATION in the information age : proceedings of the 22nd annual GfKl conference, Dresden, March 4-6, 1998 / Wolfgang Gaul, Hermann Locarek-Junge, editors. - Berlin : Springer, 1999. - XI, 608 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Studies in classification, data analysis, and knowledge organization)

  "Selected papers presented at the 22nd Annual Conference of the German Classification Society GfKl (Gesellschaft fur Klassifikation) ..." --> predgovor
  ISBN 3-540-65855-6
  a) knjižničarstvo b) informatika c) znanstveni informacijski sistemi d) klasifikacija informacij e) aplikacije f) finance g) analiza podatkov h) statistika i) konceptualna analiza j) učenje k) novi mediji l) multimedija m) internet n) ekonomija o) arheologija p) bioinformatika q) biologija r) zdravstvo s) zborniki

  001.818:519.25
  COBISS-ID 21303301

  4.
  MOORE, Nick
          How to do research : the complete guide to designing and managing research projects / Nick Moore. - 3rd ed. - London : Library Association, 2000. - XV, 173 str. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 1-85604-358-4
  a) znanstvenoraziskovalno delo b) metodologija

  001.8(035)
  COBISS-ID 21494789

  5.
  MORAN, Gordon
          Silencing scientists and scholars in other fields : power, paradigm controls, peer review, and scholarly communication / by Gordon Moran. - Greenwich ; London : Ablex, 1998. - 187 str. ; 23 cm. - (Contemporary studies in information management, policy, and services)

  ISBN 1-56750-342-X ISBN 1-56750-343-8 (broš.)
  a) znanost b) komuniciranje c) akademska svoboda d) cenzura e) etična vprašanja

  001.3.009.14
  COBISS-ID 103090176


  02 KNJIŽNIČARSTVO.


  6.
  COOKE, Alison
          A guide to finding quality information on the Internet : selection and evaluation strategies / Alison Cooke. - Reprinted. - London : Library Association, 1999. - 169 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 1-85604-267-7
  a) knjižničarstvo b) informatika c) Internet d) iskanje informacij e) iskalna orodja f) informacijski viri g) ocena kvalitete

  681.324:025.5
  COBISS-ID 21277445

  7.
          INTERNATIONAL directory of libraries for the blind / edited by Misako Nomura and Mayu Yamada ; under the auspices of the IFLA Section of Libraries for the Blind. - 4th ed. - Munchen : Saur, 2000. - XXIII,252 str. ; 22 cm. - (IFLA publications, ISSN 0344-6891 ; 90)

  Kazali
  ISBN 3-598-21816-8
  a) knjižničarstvo b) knjižnice za slepe c) adresarj d) IFLA

  027.6-056.262(058.7)
  COBISS-ID 398613

  8.
  INTERNATIONAL Federation of Library Associations and Institutions. Conference (63 ; 1997 ; Copenhagen)
          Adapting marketing to libraries in a changing and world-wide environment = Le marketing des bibliotheques a l'heure du changement et de la mondialisation : papers presented at the 63rd IFLA Conference, Copenhagen, September 1997 / edited by Rejean Savard. - Munchen : K.G.Saur, 2000. - 89 str. : ilustr. ; 22 cm. - (IFLA publications ; 89, ISSN 0344-6891)

  Besedilo angl. ali franc.
  ISBN 3-598-21811-7
  a) knjižničarstvo b) knjižnice c) marketing d) študije primerov e) zborniki

  :339.13
  COBISS-ID 105387264

  9.
  INTERNATIONAL Federation of Library Associations and Institutions. Section on Library Buildings and Equipment. Seminar (10 ; 1999 ; Den Hague)
          Intelligent library buildings : proceedings of the tenth seminar of the IFLA Section on Library Buildings and Equipment, The Hague, Netherlands, 24-29 August 1997 / edited by Marie-Francoise Bisbrouck and Marc Chauveinc. - Munchen : Saur, 1999. - VIII, 294 str. ; 22 cm : ilustr. - (IFLA publications, ISSN 0344-6891 ; 88)

  Bibliografija na koncu nekaterih prispevkov. - Kazali. - Povzetki pri nekaterih prispevkih
  ISBN 3-598-21810-9
  a) knjižničarstvo b) knjižnice c) inteligentne zgradbe d) avtomatizacija poslovanja e) študije primerov f) zborniki

  022
  COBISS-ID 341781

  10.
          The INTERNET and acquisitions : sources and resources for development / Mary E. Timmons, editor. - New York ; London ; Oxford : Haworth Press, 1999. - 137 str. ; 23 cm

  Izšlo tudi v The acquisitions librarian, no. 23, 2000. - Kazalo
  ISBN 0-7890-0687-1
  a) knjižničarstvo b) informatika c) iskanje informacij d) Internet e) založniki f) elektronske revije g) informacijski viri h) zborniki

  025.5:681.324
  COBISS-ID 21278981

  11.
  KREIZMAN, Karen
          Establishing an information center : a practical guide / Karen Kreizman. - London  : Bowker-Saur, cop. 1999. - XVI, 256 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Information services management series)

  Kazalo
  ISBN 1-85739-286-8
  a) informatika b) knjižničarstvo c) informacijski centri d) ustanavljanje centra e) poslovni plan f) izgradnja zbirk g) definiranje storitev h) trženje storitev i) informacijska tehnologija j) osebje k) študije primerov

  02
  COBISS-ID 100529408

  12.
  PANTRY, Sheila
          Your successful LIS career : planning your career, CVs, interviews and self-promotion / Sheila Pantry and Peter Griffiths. - London : Library Association, 1999. - XII, 115 str. ; 22 cm. - (The successful LIS professional)

  Kazalo
  ISBN 1-85604-329-0
  a) knjižničarstvo b) informatika c) informacijski specialisti d) profesionalna kariera e) iskanje zaposlitve

  025:659.2
  COBISS-ID 21689093

  13.
  PENFOLD, Sharon
          Change management for information services / Sharon Penfold. - London : Bowker-Saur, cop. 1999. - XVI, 205 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Information services management series)

  Bibliografija: str. <181>-200. - Kazalo
  ISBN 1-85739-281-7
  a) informatika b) informacijska tehnologija c) upravljanje z znanjem d) informatizacija poslovanja e) organizacija dela f) informacijsko delo g) informacijski specialisti h) izobraževanje i) študije primerov

  659.2
  COBISS-ID 20999685

  14.
  REŠČIČ Rihar, Tatjana
          Biblioterapija / Tatjana Reščič Rihar, Jože Urbanija. - Ljubljana : Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, 1999 (Ljubljana : Present). - 82 str. ; 23 cm. - (BiblioThecaria, ISSN 1580-1586 ; 4)

  300 izv. - Bibliografija: str. 76-82
  ISBN 961-227-048-1
  a) Biblioterapija - Učbeniki za visoke šole b) branje c) bralna kultura d) knjige e) psihoterapija f) osebnostni razvoj g) duševna rast h) učbeniki za visoke šole

  028.8:615.85(075.8)
  COBISS-ID 105182976


  31 STATISTIKA.


  15.
  ARTENJAK, Janez
          Poslovna statistika / Janez Artenjak. - Maribor : Ekonomsko-poslovna fakulteta, 2000. - 323 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

  "Izdaja dotisa učbenika" --> v CIP-u. - 500 izv. - Kazalo
  - - Obrazci. - 31 str.
  ISBN 86-80085-78-2
  a) matematika b) poslovna statistika c) obdelava podatkov d) porazdelitve e) korelacija f) regresija g) časovne vrste h) statistično sklepanje i) večrazsežnostna linearna regresija j) učbeniki za visoke šole

  311:65(075.8)
  COBISS-ID 44718081


  32 POLITIKA.


  16.
  KEANE, John
          Civilna družba : stare podobe, nova videnja / John Keane ; . - Ljubljana : Znanstveno in publicistično središče, 2000 (Ljubljana : "Tone Tomšič"). - VIII, 208 str. ; 21 cm. - (Zbirka Alternative / Znanstveno in publicistično središče, ISSN 1580-3953 ; 2000, 1)

  Kazalo
  ISBN 961-6294-20-2
  a) Civilna družba b) politika c) politični sistemi d) država e) demokracija f) civilna družba

  321.011.5
  COBISS-ID 107175168


  33 GOSPODARSTVO. VARSTVO (VARNOST) PRI DELU.


  17.
  CVIKL, Milan M.
          Zakon o javnih financah (ZJF) : s komentarjem / Milan M. Cvikl, Petra Zemljič ; . - 1. natis. - Ljubljana : Bonex, 2000 (Ljubljana : Bori). - 333 str. ; 21 cm

  Bibliografija: str. 302-306. - Kazalo
  ISBN 961-6019-15-5
  a) javne finance b) javni izdatki c) upravljanje izdatkov d) reforme upravljanja e) cilji reforme f) elementi reforme g) pravna ureditev reforme h) ZJF i) zakon o javnih financah j) zakoni

  336.1/.5(497.4)(094.5.072)
  COBISS-ID 106966016

  18.
  FISHER, Roger
          Kako doseči dogovor : umetnost pogajanja / Roger Fisher, William Ury in Bruce Patton ; prevedla Tina Česen. - 1. natis. - Ljubljana : Gospodarski vestnik, 1998 (Ljubljana : Delo). - 214 str. : graf. prikazi ; 21 cm. - (Zbirka Manager)

  Prevod dela: Getting to yes : negotiating agreement without giving in, 2nd ed.
  ISBN 86-7061-177-5
  a) Pogajanje b) verbalne komunikacije c) pogajanje d) reševanje konfliktov e) reševanje problemov f) priročniki

  331.106.42:316.772.4
  COBISS-ID 78333184

  19.
  WALTERS, David, 1936-
          Retail strategy : planning and control / David Walters and Jack Hanrahan. - Basingstoke : Macmillan, 2000. - XI, 436 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu nekaterih poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-333-75234-1 ISBN 0-33-375235-X (broš.)
  a) Retail trade - Management b) ekonomija c) trgovska mreža d) trgovina na drobno e) strategija razvoja f) menedžment g) planiranje h) razvoj tržne strategije i) storitve j) promocija izdelkov k) ponudba l) osebje m) zagotavljanje kvalitete n) učbeniki

  339.37
  COBISS-ID 22033157

  20.
  WILLIAMS, Stephen
          Dangerous waters : strategies for improving wellbeing at work / Stephen Williams and Lesley Cooper. - Chichester : J. Wiley & Sons, 1999. - XI, 227 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Wiley series in work, well-being, and stress)

  Kazalo
  ISBN 0-471-98265-2
  a) organizacija dela b) menedžment c) medicina dela d) industrijska higiena e) poklicne bolezni f) varovanje zdravja g) delovno okolje

  616-057:331.47:613.6
  COBISS-ID 21692165


  34 PRAVO.


  21.
  KNIGHT, H. Jackson
          Patent strategy for researchers and research managers / H. Jackson Knight. - Chichester : J. Wiley & Sons, 1996. - XIV, 166 str. : ilustr. ; 24 cm

  ISBN 0-471-96095-0
  a) pravo b) patentna zakonodaja c) intelektualna lastnina d) patentna strategija e) raziskave f) priprava dokumentacije

  347.77
  COBISS-ID 680218


  37 VZGOJA.


  22.
  BENEDETIČ, Ana
          Poti do univerze : 1848-1898-1909-1919 / Ana Benedetič ; . - Ljubljana : Studia humanitatis, 1999 (Maribor : Dravska tiskarna). - 297, 67 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Studia humanitatis. Apes. Posebna izd.)

  Oba dodatka sta faksimile iz leta 1909. - Predgovor / Alja Brglez: str. 13-30. - Bibliografija: str. 287-289. - Kazalo. - Vsebuje tudi: Slovenska visoka šola v Ljubljani / Mirko Černič. Boj za slovensko vseučilišče / Andrej Veble
  ISBN 961-6262-23-8
  a) Visoko šolstvo - Zgodovina - Slovenija b) visoko šolstvo c) Slovenija d) zgodovinski pregledi

  378(497.4)(091)
  COBISS-ID 104044800

  23.
          INFORMATION technologies : teaching to use, using to teach / Frank B. Raymond, Leon Ginsberg, Debra Gohagan, editors. - New York ; London : The Haworth Press, 1998. - 236 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7890-0679-0
  a) izobraževanje b) poučevanje c) socialni delavci d) informacijska tehnologija e) uporaba računalnika f) učenje na daljavo g) izobraževalni programi h) metode dela i) priročniki

  373.66:681.3
  COBISS-ID 21279237


  50 ŠTUDIJ IN VARSTVO OKOLJA.


  24.
          ADVANCES in environmental measurement methods for asbestos / Michael E. Beard and Harry L. Rook, editors. - West Conshohocken : ASTM, 2000, cop. 1999. - X, 416 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (STP ; 1342)

  "This publication ... contains papers presented at the symposium of the same name held 13-17 July 1997 on Boulder, Colorado ..." --> predgovor. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali
  ISBN 0-8031-2616-6
  a) ekologija b) varstvo pri delu c) onesnaževanje okolja d) azbestni prah e) meritve f) analiza g) notranja klima h) gradbeni material i) voda j) zborniki

  677.511:628.511.133:504.054
  COBISS-ID 21894917

  25.
  BAKR, M.
          Elsevier's dictionary of environment : in English, French, Spanish and Arabic / compiled by M. Bakr. - Amsterdam : Elsevier, 1998. - 467 str. ; 25 cm

  ISBN 0-444-82966-0
  a) ekologija b) varstvo okolja c) slovar d) angleški e) francoski f) španski g) arabski

  81'374.82:504
  COBISS-ID 43846657

  26.
  CLAYTON, Anthony
          Policies for cleaner technology : a new agenda for government and industry / Anthony Clayton, Graham Spinardi and Robin Williams. - London : Earthscan, 1999. - X, 310 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 1-85383-519-6 (broš.) ISBN 1-85383-518-8
  a) ekologija b) varstvo okolja c) čiste tehnologije d) industrijska proizvodnja e) študije primerov f) zborniki

  504.06:628.51
  COBISS-ID 20413189

  27.
          ENVIRONMENTAL impacts of mining activities : emphasis on mitigation and remedial measures / Jose M. Azcue (ed.). - Berlin : Springer, 1999. - XX, 300 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Environmental science)

  Kazalo
  ISBN 3-540-64344-3
  a) ekologija b) rudarjenje c) učinki na okolje d) jalovina e) odpadki f) težke kovine g) biološka kontrola h) ribe i) divjačina j) onesnaževanje zraka k) dnevni kop l) varstvo pri delu m) rastlinske čistilne naprave n) čiščenje odpadnih vod o) študije primerov

  622:504.05
  COBISS-ID 21310469

  28.
          ENVIRONMENTAL toxicology and risk assessment : standardization of biomarkers for endocrine disruption and environmental assessment. Vol. 8 / Diane S. Henshel, Marsha C. Black, Michael C. Harrass, editors. - 8th ed. - West Conshohocken : ASTM, 1999. - X, 494 str. : ilustr. ; 24 cm. - (STP ; 1364)

  "This publication ... contains papers presented at the eighth Symposium on Environmental Toxicology and Risk Assessment: Standardization of Biomarkers for Endocrine Disruption and Environmental Assessment, held 20-22 April 1998 in Atlanta, GA ..." --> predgovor. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali
  ISBN 0-8031-2618-2
  a) ekologija b) onesnaževanje okolja c) toksikologija d) ocena onesnaženja e) žleze z notranjim izločanjem f) prekinitev delovanja g) standardizacija biomarkerjev h) zborniki

  504.054:616.4
  COBISS-ID 21897477

  29.
  FORSTNER, Ulrich
          Integrated pollution control / Ulrich Forstner ; translated and edited by A. Weissbach and H. Boeddicker. - Berlin : Springer, 1998. - XII, 505 str. : ilustr. ; 25 cm

  Prevod dela: Umweltschutztechnik. - Kazalo
  ISBN 3-540-61700-0
  a) ekologija b) onesnaževanje okolja c) kontrola onesnaževanja d) ekonomski aspekti e) onesnaževalci f) energija g) klimatske spremembe h) onesnaževanje zraka i) onesnaževanje vode j) odpadne vode k) pitna voda l) zemlja m) odstranjevanje odpadkov n) recikliranje

  504.05/.06
  COBISS-ID 21306117

  30.
  GODISH, Thad
          Air quality / Thad Godish. - 3rd ed. - Boca Raton ; New York : Lewis, 1997. - 448 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 1-56670-231-3
  a) ekologija b) onesnaževanje zraka c) onesnaževalci d) disperzija e) učinki na zdravje f) ocena emisij g) kvaliteta zraka h) regulativa i) kontrola emisij j) notranja atmosfera k) kontrola hrupa

  504.05/.06:504.3
  COBISS-ID 21309701

  31.
          INTERNATIONAL environmental management benchmarks : best practice experiences from America, Japan and Europe / David M. W. N. Hitchens, Jens Clausen, Klaus Fichter (eds.). - Berlin : Springer, cop. 1999. - VIII, 293 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  ISBN 3-540-65296-5
  a) ekologija b) varstvo okolja c) trajnostni razvoj d) ekološko prijazna podjetja e) gospodarjenje z okoljem f) strateško planiranje g) regulativa h) upravljanje i) evalvacija poslovanja j) revizija poslovanja k) ekološka politika l) študije primerov m) mednarodne organizacije n) zborniki

  504.06:65.01
  COBISS-ID 21306629

  32.
          MANAGING risks of nitrates to humans and the environment / edited by W. S. Wilson, A. S. Ball, R. H. Hinton. - Cambridge : Royal Society of Chemistry, cop. 1999. - IX, 347 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Special publication / Royal Society of Chemistry ; no. 237)

  "... Masterclass Conference on Managing the Risks of Nitrates to Humans and the Environment ... 1-2 September at the University of Essex --> predgovor. - Kazalo
  ISBN 0-85404-768-9
  a) ekologija b) onesnaževanje okolja c) ekosistemi d) kmetijstvo e) umetna gnojila f) nitrati g) učinek na zdravje h) zborniki

  504.054:546.175
  COBISS-ID 21314565

  33.
          NATURAL resource and environmental economics / Roger Perman ... . - 2nd ed. - Harlow : Longman, 1999. - XXVI, 564 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. <537>-553. - Kazali
  ISBN 0-582-36876-6
  a) ekologija b) ravnanje z okoljem c) varovanje okolja d) naravni resursi e) učinkovita raba f) trajnostni razvoj g) etika h) ekonomika blaginje i) socioekonomski aspekt j) tržna ekonomija k) ekološka politika l) neobnovljivi resursi m) kontrola onesnaževanja n) mednarodni ekološki problemi

  504.062.2.003.1
  COBISS-ID 21647365

  34.
          NUCLEAR test explosions : environmental and human impacts / edited by Frederick Warner, Rene J. C. Kirchmann. - Chichester : J. Wiley & Sons, 1999, cop. 2000. - XXVIII, 275 str. : ilustr. ; 24 cm. - (SCOPE ; 59)

  "Published on behalf of the Scientific Committee on Problems of the Environment (SCOPE) of the International Council of Science (ICSU). - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-471-97848-5
  a) Nuclear weapons - Testing - Environmental aspects b) Nuclear weapons - Testing - Social aspects c) Nuclear explosions d) Nuclear explosions - Environmental aspects e) ekologija f) onesnaževanje okolja g) jedrsko oržje h) jedrski poskusi i) učinki na zdravje j) socialni aspekt

  621.039.58:623.454.8:614.73:504.054
  COBISS-ID 22000901

  35.
          PLANTS for environmental studies / edited by Wuncheng Wang, Joseph W. Gorsuch, Jane S. Hughes. - Boca Raton : Lewis, cop. 1999. - 563 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  ISBN 1-56670-028-0
  a) ekologija b) varstvo okolja c) kontrola onesnaževanja d) biološka kontrola e) rastlinski indikatorji f) ekološke študije g) učinki sevanja h) kvaliteta vode i) fotosinteza j) vodne rastline k) vodni ekosistemi l) težke kovine m) organske spojine n) bioakumulacija o) fitotoksični testi p) zborniki

  504.064
  COBISS-ID 21307397

  36.
          PROTECTING the ozone layer : lessons, models, and prospects / edited by Philippe G. Le Prestre, John D. Reid, E. Thomas Morehouse. - Boston ; Dordrecht ; London : Kluwer, 1998. - XVIII, 232 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7923-8245-5
  a) ekologija b) varstvo okolja c) ozonska plast d) mednarodna regulativa e) učinek UV žarkov f) kemijske reakcije g) zmanjševanje onesnaženj h) zborniki

  504.05:504.3
  COBISS-ID 21489157

  37.
  QUEVAUVILLER, Philippe
          Method performance studies for speciation analysis / Philippe Quevauviller. - Cambridge : The Royal Society of Chemistry, cop. 1998. - XVIII, 271 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Bibliografija: str. 232-239. - Kazalo
  ISBN 0-85404-467-1
  a) analitska kemija b) speciacijska analiza c) ekološki vzorci d) onesnaženost okolja e) živo srebro f) svinec g) arzen h) selen i) krom j) aluminij k) ekstrakcija l) sekvenčna ekstrakcija m) priročniki

  504.064:543
  COBISS-ID 13638951

  38.
  SELLERS, Kathleen
          Fundamentals of hazardous waste site remediation / Kathleen Sellers. - Boca Raton : Lewis, 1998, cop. 1999. - 326 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 1-56670-281-X
  a) ekologija b) onesnaževanje okolja c) nevarni odpadki d) sanacija odlagališč e) vrste odpadkov f) hidrogeologija g) regulativa h) ocena stroškov i) čiščenje podtalnice j) čiščenje zemljin k) procesi čiščenja

  628.19+628.516
  COBISS-ID 21307909

  39.
          SUSTAINABILITY perspectives for resources and business / Orie L. Loucks ... . - Boca Raton : Lewis, 1998, cop. 1999. - 373 str. : ilustr. ; 26 cm

  Kazalo
  ISBN 1-57444-058-6
  a) ekologija b) varstvo okolja c) naravni resursi d) trajnostni razvoj e) industrijska proizvodnja f) ekonomski razvoj g) študije primerov h) zborniki

  504.06:658.5.01
  COBISS-ID 21306885

  40.
  WONG, Jimmy H. C.
          Design of remediation systems / Jimmy H. C. Wong, Chin Hong Lim, Greg L. Nolen. - Boca Raton : CRC Press, 1997. - 263 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 1-56670-217-8
  a) ekologija b) onesnaževanje okolja c) zemljine d) podtalnica e) naftni proizvodi f) razlitje g) postopki čiščenja h) geologija i) hidrogeologija j) ekstrakcijski sistemi k) biološko samočiščenje l) priročniki

  <504.43+504.53> :504.058:628.515/516
  COBISS-ID 21309189


  51 MATEMATIKA.


  41.
  ARTMANN, Benno
          Euclid - the creation of mathematics / Benno Artmann. - New York : Springer, cop. 1999. - XVI, 343 str. : graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija: str. 329-339. - Kazalo
  ISBN 0-387-98423-2
  a) matemetika b) zgodovina matematike c) Euklid d) elementi e) geometrija f) števila g) aritmetika h) simetrija

  51(091)
  COBISS-ID 8983897

  42.
  BATAGELJ, Vladimir
          DS2. Algebra in teorija grafov. Naloge / Vladimir Batagelj, Sandi Klavžar. - 3. natis. - Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 2000 ( : Migraf). - 141 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Izbrana poglavja iz matematike in računalništva, ISSN 1408-0850 ; 27)

  300 izv.
  ISBN 961-212-056-0
  a) Algebra - Vaje za visoke šole b) Teorija grafov - Vaje za visoke šole c) algebra d) teorija grafov e) algebrajske strukture f) grupe g) permutacijske grupe h) kolobarji i) mreže j) obsegi k) grafi l) naloge m) rešitve n) učbeniki za visoke šole

  <512+519.17> (076.3)
  MSC 2000:
  05-01
  05C
  06-01
  12-01
  20-01
  COBISS-ID 105965312

  43.
  BRILEJ, Roman, matematik
          Matematika na maturi. Primeri maturitetnih izpitov z izdelanimi rešitvami / Roman Brilej. - Ljubljana : Ataja, 1999 ( : Itagraf). - 229 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  ISBN 961-6225-05-7
  a) Matematika - Vaje za maturo b) matematika c) maturitetne naloge d) rešitve e) učbeniki za srednje šole

  51(075.3)(079.1)
  COBISS-ID 104414464

  44.
  BRILEJ, Roman, matematik
          Rešene naloge iz matematike 2 : za drugi razred srednjih šol / Roman Brilej ; . - Ljubljana : Ataja, 1999 2000 ( : Itagraf). - 258 str. : ilustr. ; 24 cm

  ISBN 961-6225-00-6
  a) Matematika - Vaje za srednje šole b) matematika c) vektorji d) funkcije e) kompleksna števila f) geometrija g) naloge h) rešitve i) učbeniki za srednje šole

  51(075.3)(076.1)
  COBISS-ID 106685184

  45.
  BRILEJ, Roman, matematik
          Rešene naloge iz matematike 3 : za tretji razred srednjih šol / Roman Brilej ; . - Ljubljana : Ataja, 1999 ( : Itagraf). - 251 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  ISBN 961-6225-02-2
  a) Matematika - Vaje za srednje šole b) matematika c) kotne funkcije d) polinomi e) krivulje drugega reda f) zaporedja g) naloge h) rešitve i) učbeniki za srednje šole

  51(075.3)(076.1)
  COBISS-ID 104415232

  46.
  BRILEJ, Roman, matematik
          Rešene naloge iz matematike 4 : za četrti razred srednjih šol / Roman Brilej ; . - Ljubljana : Ataja, 2000 ( : Itagraf). - 243 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  ISBN 961-6225-01-4
  a) Matematika - Vaje za srednje šole b) matematika c) odvodi d) integrali e) kombinatorika f) verjetnostni račun g) statistika h) naloge i) rešitve j) učbeniki za srednje šole

  51(075.3)(076.1)
  COBISS-ID 105154048

  47.
  CALTER, Paul A.
          Technical mathematics with calculus / Paul A. Calter, Michael A. Calter. - 4th ed. - New York : J. Wiley & Sons, 2000. - XVIII, 1195, <110> str. : graf. prikazi ; 29 cm

  Kazala
  ISBN 0-471-36887-3
  a) matematika b) algebra c) geometrija d) funkcije e) števila f) statistika g) vrste h) naloge i) rešitve j) učbeniki

  51(076.3)
  COBISS-ID 21700101

  48.
  CICOGNA, Giampaolo
          Symmetry and perturbation theory in nonlinear dynamics / Giampaolo Cicogna, Giuseppe Gaeta. - Berlin : Springer, 1999. - XI, 208 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in physics. New series M. Monographs, ISSN 0940-7677 ; 57)

  ISSN glavne zbirke: 0075-8450
  ISBN 3-540-65904-8
  a) kvantna fizika b) perturbacijska teorija c) simetrija d) nelinearni sistemi e) dinamični sistemi f) pregledno delo

  517.957:530.145
  COBISS-ID 21555973

  49.
          COMPUTATIONAL geometry : algorithms and applications / Mark de Berg ... . - 2nd, revised ed. - Berlin : Springer, 2000. - XII, 367 str. : graf. prikazi ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 3-540-65620-0
  a) matematika b) računska geometrija c) računalniška grafika d) linearno programiranje e) triangulacije f) lokacija točke g) podatkovne strukture h) obdelava podatkov i) gibanje robota j) učbeniki

  681.3.06:514.7
  COBISS-ID 21776901

  50.
          DISCONTINUOUS Galerkin methods : theory, computation and applications / Bernardo Cockburn, George E. Karniadakis, Chi-Wang Shu (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - XI, 470 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computational science and engineering ; 11)

  ISBN 3-540-66787-3
  a) uporabna matematika b) metode končnih elementov c) Galerkinove metode d) nezvezne metode e) aeroakustika f) polprevodniške naprave g) turbulentni pretoki h) obdelava slik i) zborniki

  517.962.2(061.3)
  COBISS-ID 21766917

  51.
  GALE, David
          Tracking the automatic ant and other mathematical explorations : and other mathematical explorations : a collection of mathematical entertainments columns from the Mathematical intelligencer / David Gale. - New York : Springer, cop. 1998. - XI, 241 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Bibliografija pri posameznih prispevkih
  ISBN 0-387-98272-8
  a) rekreativna matematika b) teorija iger c) kombinatorika d) elementarna geometrija

  51
  MSC 91:
  00A05
  00A07
  00A08
  00B10
  51M04
  90-01
  COBISS-ID 8295257

  52.
  GALILEI, Galileo, 1564-1642
          Dialogues concerning two new sciences / Galileo Galilei ; translated by Henry Crew and Alfonso de Salvio. - Buffalo : Prometheus, 1991. - IX, 294 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Great minds series)

  Prevod dela: Discorsi e dimostrazioni matematiche. - Faks. izd.: New York : Macmillan, 1914
  ISBN 0-87975-707-8
  a) Galilei, Galileo (1564-1642) b) Discirsi e dimonstrazioni matematiche. c) Mechanics - Early works to 1800 d) Physics - Early works to 1800 e) Galileo Galilei f) dialogi g) matematika h) mehanika

  <51+52+53> Galileo Galilei
  COBISS-ID 21939717

  53.
  JUVAN, Martin
          Teorija grafov in kombinatorika : primeri in rešene naloge / Martin Juvan in Primož Potočnik. - Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 2000. - VI, 173 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Izbrana poglavja iz matematike in računalništva, ISSN 1408-0850 ; 39)

  Bibliografija: str. 169. - Kazalo
  ISBN 961-212-105-2
  a) Teorija grafov - Učbeniki za visoke šole b) Kombinatorika - Učbeniki za visoke šole c) matematika d) teorija grafov e) izomorfizmi f) invariante g) drevesa h) grafi i) kombinatorika j) rekurzivne enačbe k) naloge l) rešitve m) učbeniki za visoke šole

  519.17(076.3)
  COBISS-ID 106210560

  54.
  KNIGHT, Keith
          Mathematical statistics / Keith Knight. - Boca Raton : CRC Press, cop. 2000. - 481 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Texts in statistical science)

  Kazalo
  ISBN 1-584-88178-X
  a) matematika b) statisitka c) verjetnost d) porazdelitve e) konvergenca f) ocene g) testiranje hipoteze h) linearni modeli i) ujemanje

  519.21/.24
  COBISS-ID 21738245

  55.
  KOBLITZ, Neal
          Algebraic aspects of cryptography / Neal Koblitz. - Corrected 2nd printing. - Berlin : Springer, 1999. - IX, 206 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Algorithms and computation in mathematics ; vol. 3)

  Appendix on hyperelliptic curves / by Alfred J. Menezes, Yi-Hong Wu, and Robert J. Zuccherato: str. 155-178. - Kazalo
  ISBN 3-540-63446-0
  a) matematika b) računalništvo c) prenos podatkov d) kriptografija e) algebra f) vrste kriptosistemov g) skriti monomski kriptosisem h) kombinatorični algebrajski kriptosistem i) eliptični kriptosistem j) hiperbolični kriptosistem

  621.391.7:51
  COBISS-ID 21323525

  56.
  KONIG, Heinz
          Measure and integration : an advanced course in basic procedures and applications / Heinz Konig. - Berlin : Springer, 1997. - XXI, 260 str. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 249-254. - Kazalo
  ISBN 3-540-61858-9
  a) matematika b) funkcijska teorija c) teorija integracije d) teorija razširitve e) aplikacije f) sistemi množic g) funkcije množic h) mere

  517.518
  COBISS-ID 21324037

  57.
  KRAMAR, Edvard
          Rešene naloge iz linearne algebre / Edvard Kramar. - 4. natis. - Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 2000 (Ljubljana : Migraf). - 94 str. ; 24 cm. - (Izbrana poglavja iz matematike in računalništva, ISSN 1408-0850 ; 24)

  ISBN 961-212-038-2
  a) Linearna algebra - Vaje za visoke šole b) matematika c) linearna algebra d) algebrajske strukture e) vektorski prostor f) determinante g) matrike h) sistemi linearnih enačb i) vektorji j) analitična geometrija k) linearne transformacije l) naloge m) rešitve n) učbeniki za visoke šole

  512.64(076.3)
  MSC 2000:
  MAT
  COBISS-ID 106158592

  58.
  KYD, Charles W.
          Complete guide to Microsoft excel macros / Charles W. Kyd and Chris Kinata. - Washington : Microsoft Press, 1991. - XX, 454 str. : ilustr. ; 24 cm

  ISBN 1-55615-250-7
  a) računalništvo b) programska oprema - Microsoft EXCEL 3 - makroji c) Windows okolje d) Apple okolje

  519.688
  COBISS-ID 12462597

  59.
  MICHALEWICZ, Zbigniew
          How to solve it : modern heuristics / Zbigniew Michalewicz, David B. Fogel. - Berlin : Springer, 2000. - XV, 467 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. <445>-464. - Kazalo
  ISBN 3-540-66061-5
  a) matematika b) hevristika c) reševanje problemov d) matematični modeli e) reprezentacija f) evalvacijska funkcija g) iskanje h) algoritmi i) numerična optimizacija j) nevronske mreže k) fuzzy sistemi l) učbeniki

  519.6
  COBISS-ID 21284613

  60.
  MIZORI-Oblak, Pavlina
          Matematika za študente tehnike in naravoslovja. Del 2 / Pavlina Mizori-Oblak. - 6. izd. - Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, cop. 1997 (Ljubljana : Planprint). - VII, 396 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Bibliografija: str. 396
  ISBN 86-7217-125-X (zv. 2)
  a) matematika b) vrste c) funkcije d) diferencialne enačbe e) integrali f) vektorska analiza g) diferencialna geometrija h) naloge i) rešitve j) učbeniki za visoke šole

  517(075.8)(076.1)
  COBISS-ID 8440409

  61.
  MRAMOR-Kosta, Neža
          Zbirka nalog iz matematike II / Neža Mramor Kosta, Borut Jurčič Zlobec. - 7. dopolnjena izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 1998 (Ljubljana : Kopija Mavrič). - 105 str. : ilustr. ; 24 cm

  450 izv.
  ISBN 961-6210-39-4
  a) Matematika - Vaje za visoke šole b) matematika c) linearna algebra d) vrste e) funkcije f) diferencialne enačbe g) naloge h) rešitve i) učbeniki za visoke šole

  517(076.3)
  COBISS-ID 73756672

  62.
  NAHIN, Paul J.
          An imaginary tale : the story of / Paul J. Nahin. - Princeton : Princeton University Press, 1998. - XVI, 257 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 0-691-02795-1
  a) Numbers, Complex b) Numbers, Complex c) matematika d) zgodovina matematike e) kompleksna števila f) aplikacije

  <511.11+511.14> (092)
  COBISS-ID 21940485

  63.
  SHAKARCHI, Rami
          Problems and solutions for Complex analysis / Rami Shakarchi. - New York : Springer, 1999. - XI, 246 str. : ilustr. ; 24 cm

  ISBN 0-387-98831-9
  a) Mathematical analysis - Problems, exercises, etc b) Functions of complex variables - Problems, exercises, etc c) matematika d) matematične anlize e) kompleksne funkcije f) kompleksne analize g) kompleksne spremenljivke h) kompleksna števila i) Cauchyev teorem j) Cauchyev integral k) Riemanov teorem l) Jensenova formula m) gama funkcije n) teta funkcije o) pregledno delo

  517.5
  COBISS-ID 22018309

  64.
  STEWART, Ian
          Life's other secret : the mathematics of the living world / Ian Stewart. - London : Penguin, cop. 1998. - XIII, 285 str. : ilustr. ; 18 cm

  Kazalo
  ISBN 0-14-028386-2
  a) matematika b) matematični vzorci c) biologija d) biološki pojavi e) pregledno delo

  58/59:510
  COBISS-ID 43486721

  65.
  STILLWELL, John
          Mathematics and its history / John Stillwell. - New York : Springer, cop. 1989. - X, 371 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Undergraduate texts in mathematics)

  Bibliografija: str. 333-362
  ISBN 0-387-96981-0 (New York) ISBN 3-540-96981-0 (Berlin)
  a) matematika b) zgodovina matematike c) geometrija d) teorija števil e) polinomske enačbe f) integrali g) vrste h) kompleksna števila i) teorija grup j) topologija k) logika l) množice

  51(091)
  COBISS-ID 4043609

  66.
          TEKMUJMO za Vegova priznanja : zbirka rešenih nalog iz matematike za učence šestih, sedmih in osmih razredov osnovne šole od 1983. do 1991. leta / naloge je pripravila delovna skupina Komisije za popularizacijo matematike v osnovni šoli ; za objava uredila Pavle Zajc in Aleksander Potočnik ; . - Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 2000 ( : Kurir). - 116 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Presekova knjižnica, ISSN 1318-3761 ; 36)

  ISBN 961-212-022-6
  a) Matematika - osnovne šole - tekmovalne naloge - zbirka b) matematika c) osnovne šole d) Vegova priznanja e) tekmovalne naloge

  51(079.1)(075.2)
  COBISS-ID 106416640

  67.
          TRANSPORT and structure : their competitive roles in biophysics and chemistry / Stefan C. Muller, Jurgen Parisi, Walter Zimmermann (eds.). - Berlin : Springer, 1999. - XIV, 398 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in physics, ISSN 0075-8450 ; 532)

  ISBN 3-540-66632-X
  a) teoretična kemija b) biofizika c) nevrobiologija d) nelinearni sistemi e) lastna organizacija f) tvorba vzorcev g) vizualno zaznavanje h) transportni procesi i) kemotaksija j) celični procesi k) dinamika kompleksnih fluidov l) pregledno delo

  517.957:<53+54+57>
  COBISS-ID 21937925

  68.
  URŠIČ, Stanko
          Matematične tabele in formule : / Stanko Uršič ; . - 7. natis. - Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1998 (Ljubljana : Planprint). - 94 str. : graf. prikazi, tabele ; 17 cm. - (Učbeniki in priročniki / Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije)

  Podnasl. naveden v kolofonu. - 10.000 izv.
  ISBN 961-212-004-8
  a) Matematika - Tabele b) matematika c) matematične tabele d) matematične formule e) priročniki

  51(083.53)
  519.66
  COBISS-ID 74401792

  69.
  WEBER, Donald C.
          A first course in the design of experiments : a linear models approach / Donald C. Weber, John H. Skillings. - Boca Raton : CRC Press, cop. 2000. - 680 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-8493-9671-9
  a) matematična statisitka b) statistične metode c) linearni modeli d) teorija porazdelitev e) načrtovanje poskusov f) analize poskusov g) regresija h) varianca i) kovarianca j) naključni modeli k) mešani modeli l) faktorski poskusi m) bloki n) latinski kvadrati o) primerjalne metode p) matrična algebra q) računalniški programi r) naloge s) rešitve t) učbeniki za visoke šole

  <519.2+512.64> (075.8)
  COBISS-ID 21764613


  519.68 RAČUNALNIŠTVO. RAČ.(MAT.) PROGRAMIRANJE.


  70.
          ADVANCES in distributed systems : advanced distributed computing, from algorithms to systems / Sacha Krakowiak, Santosh Shrivastava (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - VIII, 508 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1752)

  ISBN 3-540-67196-X
  a) računalništvo b) porazdeljeni sistemi c) porazdeljeni algoritmi d) skupinske komunikacije e) topologija f) arhitektura sistemov g) odzivni protokoli h) mrežne aplikacije i) CORBA j) zborniki

  681.324(061.3)
  COBISS-ID 22078981

  71.
  BALDI, Pierre
          Bioinformatics : the machine learning approach / Pierre Baldi, Soren Brunak. - Cambridge : MIT, 1998. - XVIII, 351 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Adaptive computation and machine learning)

  Bibliografija: str. 319-346. - Kazalo
  ISBN 0-262-02442-X
  a) računalništvo b) molekularna biologija c) bioinformatika d) računalniške simulacije e) matematični modeli f) strojno učenje g) nevronske mreže h) Markovi procesi i) sekvenčne anlize j) hibridni sistemi k) verjetnostni modeli l) statistike m) informacijska teorija n) pregledno delo

  <659.2:681.3> :577
  COBISS-ID 2594067

  72.
  BRUNS, Beate
          Multimediales Lernen im Netz : Leitfaden fur Entscheider und Planer / Beate Bruns, Petra Gajewski. - 2. Aufl. - Berlin : Springer, 2000. - X, 262 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 3-540-66911-6
  a) računalništvo b) računalniške mreže c) multimedijsko učenje d) metode učenja e) sistemi učenja f) didaktične metode g) načrtovanje metod h) realizacija učenja i) koncepti učenja j) pregledno delo

  681.324:371.3
  COBISS-ID 21781509

  73.
  CUMBERLAND, Brian Craig
          Microsoft windows NT server 4.0 terminal server edition : technical reference / . - Redmond (Wash.) : Microsoft Press, 1999. - XXIV, 392 str. : ilustr. ; 24 cm. - (IT professional)

  Kazalo
  - - Microsoft windows NT server 4.0 terminal server edition : technical reference. - 1 CD-ROM
  ISBN 0-7356-0645-5
  a) računalništvo b) operacijski sistemi c) Windows NT d) strežniki e) programska oprema f) lastnosti g) aplikacije h) priročniki

  681.324.066
  COBISS-ID 368405

  74.
  DEITEL, Harvey M.
          Java : how to program / H. M. Deitel, P. J. Deitel. - 3rd ed. - Upper Saddle River (New Jersey) : Prentice Hall, cop. 1999. - LX, 1355 str. : graf. prikazi ; 24 cm + 1 CD-ROM

  Kazalo
  ISBN 0-13-012507-5
  a) računalništvo b) Java c) učbeniki za visoke šole d) računalništvo e) programski jeziki f) Java g) Java 2 h) objektno orientirano programiranje i) Web programiranje j) aplikacije k) priročniki

  519.682
  COBISS-ID 1759828

  75.
  DOHERTY, Gillian
          Sto in ena stvar, ki jo lahko naredite z računalnikom / Gillian Doherty ; . - Radovljica : Didakta, 1999 (Španija). - 64 str. : ilustr. ; 26 cm

  Prevod dela: 101 things to do with your computer. - Uporabni naslovi spletnih lokacij: str. 62. - Kazalo
  ISBN 961-6214-69-1
  a) Osebni računalniki - Priročniki b) Internet (računalniško omrežje) - Priročniki c) računalništvo d) operacijski sistemi e) Windows 95 f) delo z datotekami g) enostavno programiranje h) organizacija i) računanje j) zvok k) video l) svetovni splet m) Internet n) priročniki

  681.3.06
  COBISS-ID 98841600

  76.
  GETZ, Ken
          Access 2000 developer's handbook / Ken Getz, Paul Litwin, Mike Gilbert. - San Francisco : SYBEX, 1999-2000. - 2 zv. : ilustr. ; 24 cm, v škatli 23 x 20 x 15 cm

  Nasl. na škatli: Access 2000 developer's handbook set
  Vsebina:
  Vol. 1: Desktop edition. - 1999. - XLVIII, 1613 str. + 1 CD-ROM
  Vol. 2: Enterprise edition. - 2000. - XLVII, 1071 str. + 1 CD-ROM
  ISBN 0-7821-2371-6 (komplet) ISBN 0-7821-2370-8 (zv. 1) ISBN 0-7821-2372-4 (zv. 2)
  a) računalništvo b) programska oprema c) Access 2000 d) baze podatkov e) izmenjava podatkov f) SQL programiranje g) priročniki

  681.3.06
  COBISS-ID 22233605

  77.
  HORTON, William Kendall
          Designing web-based training : how to teach anyone anything anywhere anytime / by William Horton. - New York : J. Wiley & Sons, cop. 2000. - 607 str. : ilustr. ; 23 cm

  Bibliografija: str. 581-588. - Kazalo
  ISBN 0-471-35614-X
  a) Web sites - Design b) Employees - Training of - Interactive multimedia - Computer programs c) računalništvo d) računalniške mreže e) izobraževanje f) načrtovanje izobraževanja g) načrtovanje lekcij h) WBT metoda učenja i) WBT - Web Based Training j) priročniki

  681.324:324.7
  COBISS-ID 22000389

  78.
          INFORMATION hiding : third international workshop, IH '99, Dresden, Germany, September 29 - October 1, 1999 : proceedings / Andreas Pfitzmann (ed.). - Berlin : Springer, 2000. - IX, 492 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1768)

  ISBN 3-540-67182-X
  a) računalništvo b) informatika c) zaščita d) tehnologija zaščite e) šifriranje f) skrivanje informacij g) steganografija h) avtorsko pravo i) označevanje avtorstva j) vodni znaki k) zborniki

  659.2:681.3(061.3)
  COBISS-ID 22078213

  79.
  INTERNATIONAL Workshop on Foundations of Models and Languages for Data and Objects (8 ; 1999 ; Dagstuhl)
          Transactions and database dynamics : selected papers / 8th International Workshop on Foundations of Models and Languages for Data and Objects, Dagstuhl Castle, Germany, September 27-30, 1999 ; Gunter Saake, Kerstin Schwarz, Can Turker (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - VIII, 245 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1773)

  ISBN 3-540-67201-X
  a) računalništvo b) baze podatkov c) dinamika podatkovnih baz d) transakcije baz e) protokoli f) krmiljenje sočasnosti g) teorija združevanja h) razvoj informacijskih sistemov i) preverjanje integritete j) zborniki

  681.3.01(061.3)
  COBISS-ID 22079237

  80.
  KOSTREVC, Ljubomir
          Uvod v programiranje v programskem okolju Delphi / Ljubomir Kostrevc. - Ljubljana : Pasadena, 2000 ( : Hren). - X, 406 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 961-6065-78-5
  a) Delphi (programski jezik) - Priročniki b) računalništvo c) programski jeziki d) DELPHI e) programiranje f) uporabniški vmesniki g) predmetni Pascal h) blokovna zgradba programov i) gradniki j) oblikovanje vmesnika k) priročniki

  519.682(035)
  COBISS-ID 106836480

  81.
  MENA, Jesus
          Data mining your website / Jesus Mena. - Boston : Digital Press, 1999. - XIV, 368 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 1-55558-222-2
  a) računalništvo b) informatika c) informacijske tehnologije d) računalniške mreže e) iskanje podatkov f) odkrivanje podatkov g) internet trgovanje h) poslovna podjetnost i) poslovne odločitve j) priročniki

  659.2:681.3.012
  COBISS-ID 20770821

  82.
  MIHALIČ, Robert
          Hitri vodnik po Microsoft Windows 2000 Professional / Robert Mihalič. - Ljubljana : Pasadena, 2000 (Ljubljana : Hren). - XIV, 291 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 961-6065-90-4
  a) Microsoft Windows (operacijski sistem) - Priročniki b) računalništvo c) operacijski sistemi d) Windows 2000 e) novosti f) namestitev g) osnove dela h) prilaganje namizja i) delo z datotekami j) zagon programov k) računalniške mreže l) večpredstavnost m) priročniki

  681.3.066
  COBISS-ID 107323392

  83.
  MORELLI, Ralph
          Java, java, java! : object-oriented problem solving / Ralph Morelli. - Upper Saddle River (New Jersey) : Prentice Hall, cop. 2000. - XVIII, 964 str. : graf. prikazi ; 24 cm + 1 CD-ROM

  Bibliografija: str. 941-942. - Kazalo
  ISBN 0-13-011332-8
  a) računalništvo b) programski jeziki c) Java d) objektno orientirano programiranje e) WWW programiranje f) priročniki

  519.681/.682
  COBISS-ID 1759572

  84.
  PATTERSON, Jeff
          Audio on the Web : / Jeff Patterson, Ryan Melcher ; . - Berkley : Peachpit press, cop. 1998. - XIX, 203 str. : ilustr. ; 23 cm

  Ov. dodatek k nasl.
  - - Audio on the Web . - 1 CD-ROM ; 12 cm
  ISBN 0-201-69613-4
  a) računalništvo b) računalniške mreže c) Internet d) WWW e) informacijska omrežja f) komunikacije g) avdio tehnika h) obdelave zvoka i) računalniški govor j) priročniki

  681.324:621.391
  COBISS-ID 43660545

  85.
  PAVEŠIĆ, Nikola
          Razpoznavanje vzorcev : uvod v analizo in razumevanje vidnih in slušnih signalov / Nikola Pavešić. - 2. razširjena izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 2000. - VIII, 698 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 961-6210-81-5
  a) Razpoznavanje vzorcev - Govor - Učbeniki za visoke šole b) Razpoznavanje vzorcev - Slike - Učbeniki za visoke šole c) računalništvo d) informatika e) umetna inteligenca f) razpoznavanje vzorcev g) predobdelava vzorcev h) razčlenjevanje vzorcev i) zapisi vzorcev j) razvrščanje vzorcev k) področja uporabe l) diskretne funkcije m) učbeniki za visoke šole

  681.327.12(075.8)
  COBISS-ID 105529344

  86.
  PHAM, Duc Truong
          Intelligent optimisation techniques : genetic algorithms, tabu search, simulated annealing and neural networks / D. T. Pham and D. Karaboga. - Berlin : Springer, cop. 2000. - X, 302 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Kazali
  ISBN 1-85233-028-7
  a) računalništvo b) računalniško podprt inženiring c) inteligentni genetski algoritmi d) nevronske mreže e) hevristično programiranje f) nevronske mreže g) iskalni algoritem tabu h) tabu iskanje i) nestandardno matematično programiranje j) pregledno delo

  519.681
  COBISS-ID 21758469

  87.
  SCHEER, August-Wilhelm
          ARIS - business process modeling / August-Wilhelm Scheer. - 3rd ed. - Berlin : Springer, 2000. - XIX, 218 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 3-540-65835-1
  a) računalništvo b) informacijski sistemi c) integralni sistemi d) arhitekture sistemov e) baze podatkov f) razvoj sistemov g) organizacija h) poslovni procesi i) optimizacija procesov j) modeli k) ARIS - Architecture of Integrated Information Systems l) pregledno delo

  659.2:681.3
  COBISS-ID 21778693

  88.
  SHENK, David
          The end of patience : cautionary notes on the information revolution / David Shenk. - Bloomington : Indiana University Press, 1999. - XII, 161 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-253-33634-1
  a) informacijska tehnologija b) telekomunikacije c) informacijska družba d) mediji e) Internet f) elektronska pošta g) prenos informacij h) manipuliranje z informacijami i) socialni aspekt j) etični aspekt

  681.3:316.7
  COBISS-ID 21277957

  89.
  SHI, Yun Q.
          Image and video compression for multimedia engineering : fundamentals, algorithms, and standards / Yun Q. Shi, Huifang Sun. - Boca Raton : CRC Press, 1999, cop. 2000. - 480 str. : graf. prikazi ; 26 cm. - (Image processing series)

  Kazalo
  ISBN 0-849-33491-8
  a) računalništvo b) multimedijski sistemi c) obdelava slike d) video zgoščevanje e) zgoščevanje slik f) kvantizacija g) kodiranje h) kompresija signalov i) pregledno delo

  681.3:621.397.4
  COBISS-ID 21738757

  90.
  SIROCKMAN, Jason
          MCSE + I complete / Jason Sirockman. - Version 1.2. - : New Riders, cop. 1999. - 2 CD-ROM : zvok, barve ; 12 cm, v škatli 24 x 19 x 8 cm

  Sistemske zahteve: osebni računalnik 486; Windows 95, 98 ali NT 4.X; 20 MB prostora na trdem disku; 16 MB RAM; resolucija z 256 barvami; zvočna kartica; CD-ROM pogon. - Nasl. iz enote. - Nasl. na skupni škatli: MCSE + Internet complete. - Nasl. na drugem CD-ROM-u: MSCE + I complete audio quizzes
  - - MCSE + Internet complete user guide / Jason Sirockman. - VIII, 248 str. : ilustr. ; 24 cm
  - - MCSE core NT exams : includes coverage of the TCP/IP exam : essential reference / Matthew Shepker. - XXII, 230 str. : ilustr. ; 24 cm
  ISBN 0-7357-0853-3 (CD-ROM) ISBN 0-7357-0072-9 (skupna škatla) ISBN 0-7357-0006-0 (MCSE core NT exams)
  a) računalništvo b) računalniške mreže c) Internet d) programska oprema e) TopScore navigator f) učenje g) naloge h) učbeniki

  681.324(075)
  COBISS-ID 20689157

  91.
  ŠULER, Aleš
          Adobe Photoshop 5.0/5.5 / Aleš Šuler. - Nova Gorica : Flamingo, 2000. - 148 str. : ilustr. ; 30 cm

  Kazalo
  ISBN 961-6176-41-2
  a) računalništvo b) programska oprema c) Photoshop 5.0/5.5 d) računalniška grafika e) digitalne slike f) obdelava slik g) skeniranje h) tiskanje i) priročniki

  681.3.06
  COBISS-ID 7482274

  92.
  TERPLAN, Kornel
          Intranet performance management / Kornel Terplan. - Boca Raton : CRC Press, 1999. - 316 str. : ilustr. ; 24 cm. - (The CRC Press advanced and emerging communications technologies series)

  Kazalo
  ISBN 0-849-39200-4
  a) računalništvo b) računalniške mreže c) notranje mreže d) Intranet e) upravljanje omrežij f) Internet g) Extranet h) Web tehnologija i) pregledno delo

  681.324:65.012.4
  COBISS-ID 21738501


  52 ASTRONOMIJA. GEODEZIJA.


  93.
          ADAPTIVE optics in astronomy / edited by Francois Roddier. - Cambridge : Cambridge University Press, 1999. - 411 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-521-55375-X (vezano)
  a) Imaging systems in astronomy b) Astronomical instruments c) Optics, Adaptive d) Optical instruments - Design and construction e) Astronomical instruments - Design and construction f) astronomija g) teleskopi h) nehomogenost atmosfere i) popačenost slike j) korekcija napak k) adaptivni optični sistemi l) aplikacije

  520.2.03/.06
  COBISS-ID 22310405

  94.
  BRUNIER, Serge
          Majestic universe : views from here to infinity / Serge Brunier ; translated by Storm Dunlop. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 1999. - 216 str. : ilustr. ; 37 cm

  Prevod dela: l'Univers. - Bibliografija: str. 213. - Kazalo
  ISBN 0-521-66307-5 (vezano)
  a) Cosmology b) Cosmology - Pictorial works c) Astronomy d) Astronomy - Pictorial works e) Astronomy f) Astronomy - Pictorial works g) astronomija h) kozmologija i) veliki pok j) galaksije k) rimska cesta l) nastanek zvezd m) gravitacijske leče

  524
  COBISS-ID 22311429

  95.
  BURNHAM, Robert
          Great comets / Robert Burnham ; foreword by Havid H. Levy. - Cambridge : Cambridge University Press, 2000. - VIII, 228 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 0-521-64600-6
  a) astronomija b) kometi c) Hyakutake d) Hale-Bop e) vesoljske raziskave f) zgodovinski pregled

  523.64
  COBISS-ID 21373445

  96.
  DICK, Steven J.
          Life on other worlds : the 20th-century extraterrestrial life debate / Steven J. Dick. - Cambridge : Cambridge University Press, 1998. - XIII, 290 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 274-278. - Kazalo. - Vsebuje tudi: From the physical world to the biological universe: Democritus to Lowell ; Life in the solar system ; Solar systems beyond ; Extraterestrials in literature and the arts: The role of imagination ; The UFO controversy and the extraterrestrial hypothesis ; The origin and evolution of life in the extraterrestrial context ; SETI: The search for extraterrestrial intelligence ; The meaning of life: Implicationos of extraterrestrial intelligence ; Summary and conclusion: The biological universe
  ISBN 0-521-62012-0 (vezano)
  a) Life on other planets b) Exobiology c) astronomija d) eksobiologija e) mars f) izvenzemeljsko življenje g) zgodovinski pregled

  575.8:523.43(091)
  COBISS-ID 22310917

  97.
  FEYNMAN, Richard Phillips, 1918-1988
          Feynman lectures on gravitation / Richard P. Feynman ; edited by Brian Hatfield. - London : Penguin, 1999. - XL, 230 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-14-028450-8
  a) Gravitation b) Celestial mechanics c) fizika d) astronomija e) nebesna mehanika f) gravitacija g) kvantna gravitacija h) kozmologija i) predavanja Richarda Feynmana j) učbeniki

  531.51:521.1(042.3)
  COBISS-ID 21940229

  98.
  GLASS, Ian S.
          Handbook of infrared astronomy / I.S. Glass. - Cambridge ; New York ; Melbourne : Cambridge University Press, 1999. - X, 185 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Cambridge observing handbooks for research astronomy ; 1)

  Bibliografija: str. 169-179. - Kazalo
  ISBN 0-521-63311-7 (vez.) ISBN 0-521-63385-0 (broš.)
  a) astronomija b) infrardeča fotometrija c) zvezde d) spektroskopija e) medzvezdna snov f) instrumentacija g) priročniki

  <52-6+52-76> :520.22/.25
  COBISS-ID 44897281

  99.
  INTERNATIONAL Winter School on Theoretical Physics (35 ; 1999 ; Polanica)
          Towards quantum gravity : proceedings of the XXXV International Winter School on Theoretical Physics, held in Polanica, Poland, 2-11 February 1999 / Jerzy Kowalski-Glikman (ed.). - Berlin : Springer, 2000. - XII, 376 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in physics, ISSN 0075-8450 ; 541)

  ISBN 3-540-66910-8
  a) teoretična fizika b) kvantna fizika c) gravitacija d) supersimetrija e) kozmologija f) črne luknje g) zborniki

  514.82:531.111.4/.5:52-17
  COBISS-ID 22011653

  100.
  JONES, Barrie William
          Discovering the solar system / Barrie W. Jones. - Chichester : J. Wiley & Sons, 1999. - XVI, 416 str. : ilustr. ; 25 cm

  ISBN 0-471-98648-8 (broš.) ISBN 0-471-98243-1 (pl.)
  a) astronomija b) sončni sistem c) planeti d) sateliti e) asteroidi f) kometi g) meteoriti h) površine planetov i) površine satelitov j) atmosfere k) učbeniki

  523(075.8)
  COBISS-ID 21692677

  101.
  KANIPE, Jeff
          A skywatcher's year / Jeff Kanipe. - Reprinted. - Cambridge : Cambridge University Press, 2000. - XIV, 189 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 0-521-63405-9
  a) astronomija b) opazovanje zvezd c) zima d) pomlad e) poletje f) jesen g) sonce h) luna i) planeti j) priročniki

  52-13
  COBISS-ID 21373701

  102.
  KRIELE, Marcus
          Spacetime : foundations of general relativity and differential geometry / Marcus Kriele. - Berlin : Springer, 1999. - XIV, 432 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in physics. New series M. Monographs, ISSN 0940-7677 ; 59)

  ISSN glavne zbirke: 0075-8450
  ISBN 3-540-66377-0
  a) fizika b) splošna teorija relativnosti c) diferencialna geometrija d) čas-prostor e) mnogoterosti f) Robertson-Walkerjeva kozmologija g) sferična simetrija h) vzročnost i) teoremi singularnosti j) pregledno delo

  514.82:531.111.4/.5:52-17
  COBISS-ID 21556485

  103.
  MURRAY, Carl D.
          Solar system dynamics / Carl D. Murray, Stanley F. Dermott. - Cambridge : Cambridge University Press, 1999. - XIII, 592 str. : graf. prikazi ; 26 cm

  Kazalo
  ISBN 0-521-57295-9 (vezano) ISBN 0-521-57597-4 (broš.)
  a) astronomija b) sončni sistemi c) nebesna mehanika d) plimovanje e) rotacija f) oblika g) spin-orbitalna sklopitev h) motilna funkcija i) perturbacije j) kaos k) evolucija l) planetarni obroči

  521.13/.18:523
  COBISS-ID 21374725

  104.
          NORTON'S star atlas and reference handbook : (epoch 2000.0) / edited by Ian Ridpath. - 19th ed. - Harlow : Longman, 1998. - XII, 180 str. : ilustr. ; 28 cm

  ISBN 0-582-31283-3 (csd) ISBN 0-582-35655-5 (ppr)
  a) astronomija b) opazovanje zvezd c) zvezdne karte d) sončni sistem e) zvezde f) meglice g) galaksije h) astronomski instrumenti i) tabele j) priročniki

  524
  COBISS-ID 43508737

  105.
  PEACOCK, John A.
          Cosmological physics / J.A. Peacock. - Cambridge : Cambridge University Press, 1999. - XII, 682 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija: str. <647>-662. - Kazalo
  ISBN 0-521-42270-1 (vezano) ISBN 0-521-42270-1 (broš.)
  a) Cosmology b) Astrophysics c) Cosmology d) Astrophysics e) astrofizika f) astronomija g) kozmologija h) gravitacija i) relativnost j) izotropno vesolje k) gravitacijske leče l) kvantna mehanika m) teorija kvantnega polja n) nastanek vesolja o) veliki pok p) topološke napake q) snov r) vesolje s) evolucija galaksij

  524.8
  COBISS-ID 22310661

  106.
          The RADIO galaxy messier 87 : proceedings of a workshop held at Ringberg Castle, Tegernsee, Germany, 15-19 September 1997 / Hermann-Josef Roser, Klaus Meisenheimer (eds.). - Berlin : Springer, 1999. - XI, 342 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in physics, ISSN 0075-8450 ; 530)

  Kazalo
  ISBN 3-540-66209-X
  a) astronomija b) galaksije c) radio galaksija M87 d) struktura e) dinamika zvezd f) emisije g) opazovanja h) zborniki

  524.74
  COBISS-ID 21388805

  107.
  ROSE, William K.
          Advanced stellar astrophysics / William K. Rose. - Cambridge : Cambridge University Press, 1998. - XIV, 480 str. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 472-477. - Kazalo
  ISBN 0-521-58188-5 ISBN 0-521-58833-2
  a) astrofizika b) astronomija c) evolucija zvezd d) struktura zvezd e) notranjsot zvezd f) atmosfera g) zvezdni veter h) termonuklearne reakcije i) stabilnost zvezd j) hidrodinamika k) binarne zvezde l) akrecija mase m) zvezdna magnetna polja n) bele pritlikavke o) supernove p) splošna relativnost q) nevtronske zvezde r) črne luknje

  52-4/-5+524.3
  COBISS-ID 1147492

  108.
  SAMOS Meeting on Cosmology, Geometry and Relativity (2 ; 1998 ; Pythagoreon)
          Mathematical and quantum aspects of relativity and cosmology : proceedings of the second Samos Meeting on Cosmology, Geometry and Relativity, held at Pythagoreon, Samos, Greece, 31 August - 4 September 1998 / Spiros Cotsakis, Gary W. Gibbons (eds.). - Berlin : Springer, cop. 2000. - VI, 251 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in physics, ISSN 0075-8450 ; 537)

  ISBN 3-540-66865-9
  a) General relativity (Physics) - Congresses b) Cosmology - Congresses c) Space and time - Congresses d) fizika e) kozmologija f) splošna teorija relativnosti g) čas-prostor h) ukrivljenost prostora i) črne luknje j) črvine

  514.82:531.111.4/.5:52-17
  COBISS-ID 22012165

  109.
  TAYLOR, Stuart Ross, 1925-
          Destiny or chance : our solar system and its place in the cosmos / Stuart Ross Taylor. - Cambridge : Cambridge University Press, 1998. - XVII, 229 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. <217>-221. - Kazalo
  ISBN 0-521-48178-3 (vezano)
  a) Planets b) Astrophysics c) Planets d) Astrophysics e) Solar system f) Solar system g) astronomija h) sončni sistem i) sonce j) planeti k) kometi l) asteroidi m) evolucija življenja

  523.3/.43:575.8
  COBISS-ID 22311173


  53 FIZIKA.


  110.
  BAK, Per
          How nature works : the science of self-organized criticality / Per Bak. - 1st softcover printing. - New York : Copernicus, 1999. - XIII, 212 str., <8> str. barvnih pril. : graf. prikazi ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-387-98738-X
  a) fizika b) filozofija c) kompleksnost d) kritični pojavi e) kaos f) model kupa peska g) potresi h) črne luknje i) evolucija vrst j) masovna izginotja vrst k) možgani l) prometni zastoji

  544.431.8:140.8:530.1
  COBISS-ID 21299973

  111.
  BOLDYREVA, Ludmila B.
          A theory of light without special relativity ? / L. B. Boldyreva, N. B. Sotina ; . - Moscaw : Logos, 1999. - 62 str. ; 21 cm

  ISBN 5-93124-15-2 !
  a) fizika b) kritika specialne relativnosti c) energija fotona d) superfluidi e) vakuum

  531.18:530.12:165.4
  COBISS-ID 106447360

  112.
  BROWN, Andrew
          The neutron and the bomb : a biography of Sir James Chadwick / Andrew Brown. - Oxford ; New York ; Tokyo : Oxford University Press, 1997. - XIV, 384 str. : črnobele fotogr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo
  ISBN 0-19-853992-4
  a) James Chadwick b) biografija c) jedrska fizika d) odkritje nevtrona e) razvoj atomske bombe

  53:929 CHADWICK
  COBISS-ID 21379589

  113.
  BUB, Jeffrey
          Interpreting the quantum world / Jeffrey Bub. - Cambridge : Cambridge University Press, 1999. - XVI, 290 str. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 268-285. - Kazalo
  ISBN 0-521-56082-9 (vezano) ISBN 0-521-65386-X (broš.)
  a) fizika b) mehanika c) fizika d) kvantna mehanika e) kvantna teorija f) Einstein-Podolsky-Rosenov paradoks g) Kochen-Speckerjev teorem h) interpretacija i) bibliografija

  530.14
  COBISS-ID 117755

  114.
          CHARACTERIZATION of nanophase materials / edited by Zhong Lin Wang. - Weinheim ; Chichester : Wiley-VCH, 2000. - XVII, 406 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali
  ISBN 3-527-29837-1
  a) Nanostructure materials b) materiali c) nanomateriali d) karakterizacija e) spektroskopske preiskave f) mikroskopske preiskave g) polprevodniške nanostrukture h) nanomagnetizem i) zborniki

  53.08
  COBISS-ID 22001669

  115.
          CONFINED photon systems : fundamentals and applications : lectures from the summerschool held in Cargese, Corsica, 3-15 August 1998 / Henri Benisty ... (eds.). - Berlin : Springer, 1999. - X, 496 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in physics, ISSN 0075-8450 ; 531)

  "... lectures notes of the Summerschool on Confined Photon Systems, Fundamentals and Applications ..." --> predgovor
  ISBN 3-540-66435-1
  a) fizika snovi b) kvantna optika c) interakcije svetloba-snov d) fotonski kristali e) optični polprevodniki f) raziskave g) meritve h) aplikacije i) zborniki

  535.14:538.9:548
  COBISS-ID 21546245

  116.
          CREEP and damage in materials and structures / edited by Holm Altenbach, Jacek J. Skrzypek. - Wien ; New York : Springer, cop. 1999. - 348 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Courses and lectures / International Centre for Mechanical Sciences ; no. 399)

  ISBN 3-211-83321-8
  a) materiali b) mehanika materialov c) inženirski materiali d) poškodbe materialov e) analize napak f) lezenje materialov g) modeli lezenja h) časovno odvisni materiali i) termomehanske lastnosti j) zborniki

  539.376(061.3)
  COBISS-ID 21784581

  117.
          DECOHERENCE, theoretical, experimental, and conceptual problems : proceedings of a workshop held at Bielefeld, Germany, 10-14 November 1998 / Ph. Blanchard ... (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - XII, 345 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in physics, ISSN 0075-8450 ; 538)

  ISBN 3-540-66899-3
  a) teoretična fizika b) kvantna mehanika c) dekoherenca d) osnovni delci e) kvantna stanja f) matematični aspekt g) eksperimentalne raziskave h) konceptualni aspekt i) epistemološki aspekt j) zborniki

  530.145
  COBISS-ID 22011397

  118.
          ELEKTRIKA, svetloba in snov : fizika za 3. in 4. letnik srednjih šol / Marjan Hribar ... ; . - 2. izd. - Ljubljana : Modrijan, 1999 (Ljubljana : Schwarz). - 253 str. : ilustr. ; 26 cm

  Nasl. na ov.: Elektrika, svetloba, snov. - 2.000 izv.
  ISBN 961-6183-48-6
  a) Fizika - Učbeniki za srednje šole b) fizika c) elektrika d) svetloba e) zgradba snovi f) učbeniki za srednje šole

  53(075.3)
  COBISS-ID 98844416

  119.
          FLUID mechanics / edited by Frank Kreith. - Boca Raton : CRC Press, 1999, cop. 2000. - 223, <92> str. : graf. prikazi ; 26 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-8493-0055-X
  a) fizika b) mehanika fluidov c) statika fluidov d) podobnost e) hidravlika f) cevni sistemi g) odprti kanali h) stisljiv pretok i) nestisljiv pretok j) tribologija k) mazanje l) uležajenje m) črpalke n) meritve pretoka o) zborniki

  532
  COBISS-ID 21492997

  120.
          HANDBOOK of accelerator physics and engineering / edited by Alexander Wu Chao, Maury Tigner. - Singapore : World Scientific, cop. 1999. - XV, 650, XVII str. : graf. prikazi ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 981-02-3500-3 ISBN 981-02-3858-4 (broš.)
  a) jedrska fizika b) pospeševalniki c) dinamika žarka d) elektromagnetne interakcije e) jedrske interakcije f) delovanje pospeševalnika g) mehanski aspekt h) električni aspekt i) podsistemi j) učinki radiacije k) protiradiacijska zaščita l) priročniki

  539.1
  COBISS-ID 20337925

  121.
  HAUSSMANN, Rudolf
          Self-consistent quantum field theory and bosonization for strongly correlated electron systems / Rudolf Haussmann. - Berlin : Springer, 1999. - VIII, 175 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in physics. New series M. Monographs, ISSN 0940-7677 ; 56)

  ISSN glavne zbirke: 0075-8450
  ISBN 3-540-65812-2
  a) kvantna kemija b) kvantna teorija polja c) močno korelirani elektronski sistemi d) superprevodnost e) bozonizacija f) pregledno delo

  530.145
  COBISS-ID 21400069

  122.
  HERWIG, Heinz
          Warmeubertragung A-Z : systematische und ausfuhrliche Erlauterungen wichtiger Grosen und Konzepte / Heinz Herwig. - Berlin : Springer, 2000. - XII, 407 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (VDI-Buch)

  Kazalo
  ISBN 3-540-66852-7
  a) fizika b) termodinamika c) prevajanaje toplote d) prenos toplote e) entropija f) Biotov račun g) Eckertov račun h) Fourierov račun i) Froudejev račun j) Grashofov račun k) Nusseltov račun l) Brinkmanov račun m) Colburnov račun n) Graetzov račun o) Meritov račun p) Pacletov račun q) Prandtlov račun r) Rayleighov račun s) Reynoldsov račun t) Richardsonov račun u) Stantonov račun v) kondenziranje w) latentna toplota x) Levequeove izgube y) Peltierov efekt z) Benardova konvekcija š) Seebeckov efekt đ) Soretov efekt ć) toplotni aparati č) toplotne naprave &127;) priročniki

  536
  COBISS-ID 21754373

  123.
  HORVAT, Darja
          Računske vaje iz fizike / Darja Horvat in Janez Možina. - Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, 1999 (Ljubljana : Littera picta). - <4>, 74 str. : tabele ; 24 cm

  600 izv.
  ISBN 961-6238-18-3
  a) Fizika - Vaje za visoke šole b) fizika c) kinematika d) termodinamika e) elektrika f) nihanje g) valovanje h) optika i) relativnost j) atomika k) naloge l) učbeniki za visoke šole

  53(075.8)(076.1)
  COBISS-ID 98206976

  124.
  INTERNATIONAL Centre for Mechanical Sciences. Anniversary conference (30 ; 1999 ; Udine)
          Environmental applications of mechanics and computer science : proceedings of CISM 30th anniversary conference, Udine, May 29, 1999 / edited by Giovanni Bianchi. - Wien ; New York : Springer, cop. 1999. - 135 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Courses and lectures / International Centre for Mechanical Sciences ; no. 409)

  ISBN 3-211-83152-5
  a) mehanika b) računalniški modeli c) aplikacije d) ekologija e) morfologija rek f) jedrski odpadki g) podzemna odlagališča h) mehanika fluidov i) onesnaževanje voda j) ekološka geomehanika k) zborniki

  531/533:504
  COBISS-ID 21297925

  125.
  KAPITANIAK, Tomasz
          Chaos for engineers : theory, applications, and control / Tomasz Kapitaniak. - 2nd, revised ed. - Berlin : Springer, 2000. - XII, 142 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Springer series in photonics ; 3)

  Kazalo
  ISBN 3-540-66574-9
  a) fizika b) kaos c) nelinearna dinamika d) aplikacije v inženirstvu e) dinamični sistemi f) zvezni sistemi g) diskretni sistemi h) fraktali i) pregledno delo

  530.16
  COBISS-ID 21775877

  126.
          KINETIC and continuum theories of granular and porous media / edited by Kolumban Hutter and Krzysztof Wilmanski. - Wien ; New York : Springer, cop. 1999. - 308 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Courses and lectures / International Centre for Mechanical Sciences ; no. 400)

  ISBN 3-211-83146-0
  a) mehanika materialov b) granulati c) porozni materiali d) urejenost materiala e) lastnosti f) statistična mehanika kontinuuma g) zborniki

  531/533:<62-492.3+62-405.8>
  COBISS-ID 21023237

  127.
  LONDERGAN, J. Timothy, 1943-
          Binding and scattering in two-dimensional systems : applications to quantum wires, waveguides, and photonic crystals / J. Timothy Londergan, John P. Carini, David P. Murdock. - Berlin ; Heidelberg : Springer, 1999. - X, 222 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Lecture notes in physics. New series. Monographs, ISSN 0940-7677 ; 60)

  Kazalo
  ISBN 3-540-66684-2
  a) Low-dimensional semiconductors b) Nanowires c) Wave guides d) teoretična fizika e) kvantna mehanika f) dvodimenzionalni sistemi g) kemijske vezi h) sipanje i) aplikacije j) kvantni vodniki k) fotonski kristali l) polprevodniki

  530.145:538.9
  COBISS-ID 21729285

  128.
  LUDVIGSEN, Malcolm, 1946-
          General relativity : a geometric approach / Malcolm Ludvigsen. - Cambridge : Cambridge University Press, 1999. - XII, 217 str. : ilustr. ; 27 cm

  Bibliografija: str. 213-214. - Kazalo
  ISBN 0-521-63019-3 (vezano) ISBN 0-521-63976-X (broš.)
  a) General relativity (Physics) b) Space and time c) Geometrodynamics d) Space and time e) Geometrodynamics f) General relativity (Physics) g) fizika h) splošna teorija relativnosti i) prostor j) čas k) ukrivljenost prostora-časa l) gravitacija m) kozmologija n) učbeniki

  530.12
  COBISS-ID 22310149

  129.
  MATEJIČEK, Franjo
          Uvod u statiku : sa zbirkom zadataka / Franjo Matejiček, Damir Semenski, Zdravko Vnučec. - Zagreb : Golden marketing, cop. 1999. - 266 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Biblioteka Tehnička mehanika ; knj. 1)

  Kazalo
  ISBN 953-6168-88-X
  a) fizika b) tehnična mehanika c) statika d) sestavljanje sil e) razstavljanje sil f) ravnotežja teles g) nosilci h) geometrijske lastnosti i) telesa j) ploskve k) naloge l) rešitve m) učbeniki

  531.2(075.8+076.1/.2)
  COBISS-ID 22086405

  130.
  MORETTI, Peter M.
          Modern vibrations primer / Peter M. Moretti. - Boca Raton : CRC Press, cop. 2000. - 421 str. : ilustr. ; 24 cm + popravki

  Kazalo
  ISBN 0-8493-2038-0
  a) fizika b) vibracije c) nedušeno nihanje d) vzbujanje nihanja e) dušeni sistemi f) periodično vzbujanje g) naključne vibracije h) sistemi več prostornih stopenj i) kontinuirni sistemi j) parametrična ekscitacija k) nelinearne vibracije l) učbeniki

  534.01+534-16
  COBISS-ID 21485317

  131.
  NENADOVIĆ, Tomislav M.
          Fizika i tehnika tankih slojeva / Tomislav M. Nenadović, Tomislav M. Pavlović. - 1. izd. - Beograd : Institut za nuklearne nauke Vinča, 1997. - 244 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Vzpor. nasl. na preliminarni str.: Physics and technics of thin films
  ISBN 86-7306-006-0
  a) fizika vakuuma b) vakuumski sistemi c) tanki sloji d) strukturne lastnsoti e) električne lastnosti f) mehanske lastnosti g) optične lastnosti h) materiali podloge i) aplikacije

  533.5:62
  COBISS-ID 22158853

  132.
          NEW developments in contact problems / edited by Peter Wriggers, Panagiotis Panatiotopoulos. - Wien ; New York : Springer, cop. 1999. - 246 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Courses and lectures / International Centre for Mechanical Sciences ; no. 384)

  ISBN 3-211-83154-1
  a) mehanika b) kontaktni problemi c) mehanski modeli d) trenje e) matematično programiranje f) metoda končnih elementov g) zborniki

  531:519.61/.64
  COBISS-ID 21784837

  133.
          NONLINEAR MHD waves and turbulence : proceedings of the workshop held in Nice, France, 1-4 December 1998 / Thierry Passot, Pierre-Louis Sulem (eds.). - Berlin : Springer, 1999. - X, 385 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in physics, ISSN 0075-8450 ; 536)

  ISBN 3-540-66697-4
  a) fizika plazme b) dinamika fluidov c) širjenje plazme d) turbulenca e) solitonske strukture f) magnetohidrodinamski pretoki g) magnetosfere planetov h) heliosfera i) sončni veter j) sonča korona k) medplanetarna snov l) medzvezdna snov m) zborniki

  533.9.1
  COBISS-ID 21728517

  134.
  OBLAK, Maks
          Rešene naloge iz dinamike : zbrano gradivo / Maks Oblak. - 1. izd. - Maribor : Fakulteta za strojništvo, 1999 ( : Tiskarna tehniških fakultet). - I, 201 str. : graf. prikazi ; 30 cm

  150 izv.
  ISBN 86-435-0274-X
  a) fizika b) dinamika togega telesa c) delo d) energija e) moč f) gibanje materialne točke g) vpliv centralne sile h) vztrajnostni moment mase i) zakoni j) ohranitev gibalne količine k) ohranitev vrtilne količine l) trki m) kinetični pritiski n) gibanje telesa o) Lagrangeove enačbe p) virtualni pomiki q) nihanje r) naloge s) rešitve t) učbeniki za visoke šole

  531.3(075.8)(076.2)
  COBISS-ID 43909889

  135.
  OBLAK, Maks
          Rešene naloge iz statike : zbrano gradivo / M. Oblak, B. Kramer, I. Gubenšek. - 1. izd. - Maribor : Fakulteta za strojništvo, 1999 ( : Tiskarna tehniških fakultet). - I, 260 str. : ilustr. ; 30 cm

  150 izv.
  ISBN 86-435-0300-2
  a) Statika - Vaje za visoke šole b) fizika c) mehanika d) statika e) vaje f) rešitve nalog g) učbeniki za visoke šole

  531.2(075.8)(076.1)
  COBISS-ID 44486913

  136.
  OBLAK, Maks
          Rešene naloge iz trdnosti : zbrano gradivo / M. Oblak, I. Gubenšek, B. Kramer. - 1. izd. - Maribor : Fakulteta za strojništvo, 2000 (Maribor : Fakulteta za strojništvo). - I, 297 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

  150 izv.
  ISBN 86-435-0310-X
  a) Trdnost - Vaje za visoke šole b) fizika c) mehanika d) trdnost e) vaje f) rešene naloge g) učbeniki za visoke šole

  539.4(075.8)(076.2)
  COBISS-ID 44625153

  137.
          PARTICLES and nuclei : an introduction to the physical concepts / Bogdan Povh ... ; translated by Martin Lavelle. - 2nd, revised and enlarged ed. - Berlin : Springer, 1999. - XII, 389 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Prevod dela: Teilchen und Kerne. - Kazalo
  ISBN 3-540-66115-8
  a) jedrska fizika b) elementarni delci c) jedro d) nukleoni e) sipanje f) interakcije g) sestavljeni sistemi h) jedrska sila i) struktura jeder j) vzbujanje jeder k) jedrska termodinamika l) many-body sistem m) močne interakcije

  539.125
  COBISS-ID 21471493

  138.
  RAMESH, K.
          Digital photoelasticity : advanced techniques and applications / K. Ramesh. - Berlin : Springer, 2000. - XX, 410 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  - - Digital photoelasticity . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 3-540-66795-4
  a) fizika b) optika c) digitalna fotoelastičnost d) digitalne slike e) tehnike obdelave f) pridobivanje podatkov g) TDI - Time Delay and Integration h) digitalne kamere i) dinamične analize j) DIP tehnike k) DIP - Digital Image Processing l) računalniška grafika m) robni vzorci n) CCD kamere o) aplikacije p) mehanika q) analize deformacij r) pregledno delo

  535.551:681.32
  COBISS-ID 21777413

  139.
  STRNAD, Janez
          Fizika. Del 4, Molekule, kristali, jedra, delci / Janez Strnad ; . - 2. spremenjena izd. - Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 2000 (Ljubljana : Migraf). - 313 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Matematika-fizika : zbirka univerzitetnih učbenikov in monografij, ISSN 1408-1571 ; 18)

  300 izv. - Kazalo
  ISBN 961-212-106-0
  a) Fizika - Učbeniki za visoke šole b) fizika c) molekule d) kvantna statisitka e) kristali f) laserji g) jedrska fizika h) osnovni delci i) prehod skozi snov j) učbeniki za visoke šole

  539(075.8)
  COBISS-ID 106115584

  140.
  STRNAD, Janez
          Odkritje razcepa / Janez Strnad. - Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 2000 ( : Migraf). - 39 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka izbranih poglavij iz fizike, ISSN 1408-0451 ; 34)

  200 izv. - Bibliografija: str. 33
  ISBN 961-212-102-8
  a) Jedrska fizika - Zgodovina b) jedrska fizika c) razcep uranovega jedra d) zgodovinski pregledi e) učbeniki za visoke šole

  539.14/.17(091)
  COBISS-ID 105690368

  141.
          THERMODYNAMIC optimization of finite time processes / R. S. Berry ... . - Chichester : J. Wiley & Sons, 1999, cop. 2000. - XVIII, 471 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-471-96752-1 (alk. paper)
  a) Thermodynamics - Mathematical models b) Thermodynamics c) Thermodynamics - Mathematical models d) fizika e) termodinamika f) matematični modeli g) termodinamični sistemi h) masa i) energija j) entropija k) optimizacijske metode l) krmilne metode m) izmenjavanje toplote n) toplotni sistemi o) prenos toplote p) termodinamične analize q) separacija r) kemijske reakcije s) pregledno delo

  536:519.61/.64
  COBISS-ID 21710597

  142.
  TILLEY, Richard J. D.
          Colour and optical properties of materials : an exploration of the relationship between light, the optical properties of materials and colour / Richard J. D. Tilley. - Chichester : J. Wiley & Sons, cop. 2000. - XII, 335 str. : ilustr. ; 25 cm

  Ovojni nasl.: Colour and the optical properties of materials. - Kazala
  ISBN 0-471-85197-3 ISBN 0-471-85198-1 (broš.)
  a) Light b) Optics c) Color d) fizika e) optika f) barve g) odboj svetlobe h) sipanje svetlobe i) polarizacija svetlobe j) spektroskopija k) učbeniki

  535-1/-3:535.1/.6
  COBISS-ID 22001925


  54 KEMIJA.


  143.
  COPPING, Leonard G.
          Chemistry and mode of action of crop protection agents / Leonard G. Copping, H. Geoffrey Hewitt. - Cambridge : The Royal Society of Chemistry, cop. 1998. - XII, 145 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-85404-559-7
  a) kmetijstvo b) kmetijski pridelki c) zaščita pridelkov d) herbicidi e) insekticidi f) fungicidi g) regulatorji rasti h) kemijska sestava i) biokemija delovanja j) naravne spojine k) biološka kontrola

  632.9:547
  COBISS-ID 21315077

  144.
  FITTS, Donald D.
          Principles of quantum mechanics : as applied to chemistry and chemical physics / Donald D. Fitts. - Cambridge ; New York ; Melbourne : Cambridge University Press, 1999. - IX, 351 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-521-65841-1 (broš.) ISBN 0-521-65124-7
  a) kvantna kemija b) valovanje c) Schrodingerjeva valovna mehanika d) kvantna teorija e) harmonski oscilator f) kotni moment g) vodikov atom h) spin i) sistemi delcev j) aproksimacijske metode k) molekularne strukture l) učbeniki

  544.18
  COBISS-ID 21434373

  145.
  GRIFFIN, Brian
          Laboratory design guide : for clients, architects and their design team : the laboratory design process form start to finish / Brian Griffin. - Oxford : Architectural Press, 1998. - XI, 172 str., <12> str. barvnih pril. : graf. prikazi

  Kazalo
  ISBN 0-7506-3858-3
  a) kemija b) arhitektura c) laboratoriji d) projektiranje e) notranja oprema f) pohištvo g) ventilacija h) digestoriji i) laboratorijska oprema j) instrumentacija k) študije primerov

  542.1/.2:721
  COBISS-ID 20738053

  146.
          KEMIJA. Naloge z razlago / uredila Alec Thompson, Lambros Atteshlis ; . - 1. izd. - Ljubljana : DZS, 1998. - 227 str. : graf. prikazi ; 30 cm

  Prevod dela: Advanced chemistry calculations
  ISBN 86-341-1847-9
  a) kemija b) kemijske naloge c) rešitve nalog d) zbirka računskih nalog e) razlaga f) eksperimentalna kemija g) stehiometrija h) množina snovi i) volumetrične analize j) masna spektrometrija k) jedrske reakcije l) termokemija m) plini n) kemijsko ravnotežje o) vodne raztopine p) redoks reakcije q) parni tlak r) koligativne lastnosti s) reakcijska kinetika t) učbeniki za srednje šole

  54(075.8)(076.3)
  COBISS-ID 76458496

  147.
          PESTICIDE residues in foods : methods, techniques, and regulations / W. George Fong ... . - New York : J. Wiley & Sons, 1999. - XIV, 358 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Chemical analysis : a series of monographs on analytical chemistry and its applications ; vol. 151)

  Kazalo
  ISBN 0-471-57400-7
  a) analitska kemija b) živilska kemija c) hrana d) kemijska anliza e) ostanki pesticidov f) ekstrakcija g) čiščenje h) frakcionacija i) masna spektrometrija j) elisa k) regulativa l) kemijska imena m) priročniki

  <641+661.16> :543.064
  COBISS-ID 21487877

  148.
          PHYSICAL methods in bioinorganic chemistry : spectroscopy and magnetism / edited by Lawrence Que. - Sausalito : University Science Books, 2000. - VII, 556 str. : ilustr. ; 26 cm

  Kazalo
  ISBN 1-891389-02-5
  a) bioanorganska kemija b) fizikalne metode c) spektroskopske metode d) molekularni magnetizem e) elektronska absorbcijska spektroskopija f) ramska spektroskopija g) elektronska paramagnetna resonanca h) cirkularni dihroizem i) Mossbaverjeva spektroskopija j) jedrska magnetna resonanca k) x-žarkovna kristalografija

  543.4
  COBISS-ID 20389125

  149.
  TUREL, Iztok
          Kemija : skripta za študente Fakultete za strojništvo / Iztok Turel. - Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, 2000 (Ljubljana : Planprint). - 97 f. ; 30 cm

  450 izv. - Bibliografija: str. 97
  ISBN 961-6238-36-1
  a) Kemija - Učbeniki za visoke šole b) Anorganska kemija - Učbeniki za visoke šole c) kemija d) kemijski zakoni e) plini f) termokemija g) zgradba atoma h) periodni sistem elementov i) kemijske vezi j) tekočine k) trdne snovi l) kemijsko ravnotežje m) kemijska kinetika n) voda o) vodne raztopine p) kemija atmosfere q) redoks reakcije r) kovine s) učbeniki za visoke šole

  54(075.8)(076.3)
  546(075.8)
  COBISS-ID 106097408


  55 GEOLOGIJA. METEOROLOGIJA IN SORODNE VEDE.


  150.
  BOLT, Bruce A.
          Earthquakes / Bruce A. Bolt. - 4th ed. - New York : W.H. Freeman, 1999. - XII, 366 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 345-347. - Kazalo
  ISBN 0-7167-3396-X
  a) geologija b) tektonika c) potresi d) zgodovinski pregled e) meritve f) raziskave g) vulkani h) Tsunami i) napovedovanje potresov j) preventivni ukrepi k) zmanjševanje tveganja

  550.34
  COBISS-ID 10829922

  151.
  COURTILLOT, Vincent
          Evolutionary catastrophes : the science of mass extinction / Vincent Courtillot ; translated by Joe McClinton. - Cambridge : Cambridge University Press, 1999. - XIV, 173 str. : ilustr. ; 24 cm

  Prevod dela: Vie en catastrophes. - Kazalo
  ISBN 0-521-58392-6
  a) geologija b) geofizika c) katastrofe d) asteroidi e) vulkani f) vroče točke g) tektonika h) biologija i) izumiranje vrst

  <550.3+551.2+551.7> :575.85
  COBISS-ID 20300805


  57 BIOLOGIJA. EKOLOGIJA.


  152.
          GLOBAL plant genetic resources for insect-resistant crops / edited by Stephen I. Clement, Sharron S. Quisenberry. - Boca Raton : CRC Press, 1998, cop. 1999. - 295 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-8493-2695-8
  a) biotehnologija b) poljščine c) genetika d) žlahtnenje rastlin e) odpornost proti insektom f) genetski material g) žitarice h) stročnice i) zelenjava j) gomoljnice

  631.523:575.17
  COBISS-ID 21368837

  153.
  GOODSELL, David S.
          The machinery of life / David S. Goodsell. - New York : Copernicus, an imprint of Springer-Verlag, 1998. - XIV, 140 str. : ilustr. ; 24 cm

  ISBN 0-387-98273-6 ISBN 0-387-97846-1 ISBN 3-540-97846-1
  a) molekularna biologija b) biokemija c) nukleinske kisline d) proteini e) lipidi f) polisaharidi g) encimatika h) življenski procesi i) razmnoževanje j) zaščita k) zaznavanje okolja l) zgradba celice m) citoplazma n) mitohondriji o) fotosinteza p) jedro q) kri r) živci s) vitamini t) virusi u) strupi v) zdravila

  577(075.8)
  COBISS-ID 21371141

  154.
  KATEBI, Reza
          Control and instrumentation for wastewater treatment plants / Reza Katebi, Michael A. Johnson and Jacqueline Wilkie. - London : Springer, cop. 1999. - XXIV, 278 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Advances in industrial control)

  Kazalo
  ISBN 1-85233-054-6
  a) ekologija b) čiščenje odpadnih vod c) čistilne naprave d) avtomatizacija e) modeliranje procesov f) simulacijske metode g) kontrola procesov h) instrumentacija i) senzorji j) prenos podatkov k) sistemi znanja l) ekspertni sistemi m) nevronske mreže n) fuzzy logika

  574.63:628.3:621.3
  COBISS-ID 14243623

  155.
  LARSON, Douglas W.
          Cliff ecology : pattern and process in cliff ecosystems / Douglas W. Larson, Uta Matthers, Peter E. Kelly. - Cambridge : Cambridge University Press, 1999. - XVI, 340 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Cambridge studies in ecology)

  Kazalo
  ISBN 0-521-55489-6
  a) ekologija b) ekosistemi c) skalne stene d) klifi e) geologija f) geomorfologija g) mikroklima h) flora i) favna j) geološki procesi k) interakcije organizmov l) biogeografija m) človeški vpliv

  627.222.21:574.4
  COBISS-ID 21373189

  156.
  PAYNE, Scott M.
          Strategies for accelerating cleanup at toxic waste sites : fast-tracking environmental actions and decision making / Scott M. Payne. - Boca Raton : Lewis, 1997, cop. 1998. - 432 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 1-56670-237-2
  a) ekologija b) ravnanje z odpadki c) nevarni odpadki d) saniranje odlagališč e) ZDA f) strateško planiranje g) vladne organizacije h) nevladne organizacije

  628.516:620.26:061.1(73)
  COBISS-ID 21308933

  157.
  RIFKIN, Jeremy
          The biotech century : how genetic commerce will change the world / Jeremy Rifkin. - London : Phoenix, cop. 1998. - XVI, 271 str. ; 18 cm

  Kazalo
  ISBN 0-75380-848-X
  a) Biotechnology - Risk assessment b) Biotechnology - Environmental aspects c) Biotechnology - Moral and ethical aspects d) Genetic engineering - Moral and ethical aspects e) biotehnologija f) genetski inženiring g) ekološki aspekt h) etični aspekt i) ocena tveganja

  575:17
  COBISS-ID 21939461

  158.
  SCRAGG, Alan
          Environmental biotechnology / Alan Scragg. - Harlow : Longman, 1999. - IX, 249 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-582-27682-9
  a) biotehnologija okolja b) varstvo okolja c) kontrola onesnaževanja d) čiščenje odpadnih vod e) čiste tehnologije f) komunalni odpadki g) industrijski odpadki h) biodegradacija i) bioremediacija j) alternativni viri energije k) biološki viri energije l) naravni resursi m) kmetijska biotehnologija n) transgene rastline o) transgene živali

  628.4/5+577+620.92
  COBISS-ID 21488901

  159.
  SITGES Conference (15 ; 1998 ; Sitges)
          Statistical mechanics of biocomplexity : proceedings of the XV Sitges conference, Sitges, Barcelona, Spain, 8-12 June 1998 / D. Reguera, J. M. G. Vilar, J. M. Rubi (eds.). - Berlin : Springer, 1998. - XI, 318 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in physics, ISSN 0075-8450 ; 527)

  ISBN 3-540-66245-6
  a) molekularna biologija b) statistična mehanika c) aplikacije d) kompleksni biološki sistemi e) membrane f) mehurčki g) DNA h) mikrotubule i) gibanje proteinov j) fazni prehodi k) dinamika populacij l) zborniki

  577.3:531.19
  COBISS-ID 21546501

  160.
  SLACK, John Michael Wyndham
          Egg and ego : an almost true story of life in the biology lab / J. M. W. Slack. - New York : Springer, 1998, cop. 1999. - XI, 195 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-387-98560-3 (broš.) ISBN 0-387-98559-X
  a) znanost b) raziskave c) biologija d) razvojna biologija e) genetski inženiring f) humor

  575:82-84
  COBISS-ID 21370629

  161.
  WILMUT, Ian
          The second creation : the age of biological control by the scientists who cloned Dolly / Ian Wilmut, Keith Campbell and Colin Tudge. - London : Headline, 2000. - 362 str., <8> str. pril. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7472-2135-9
  a) Cloning b) biologija c) genetika d) kloniranje živali e) ovca Dolly f) biološka kontrola g) biotehnologija h) kloniranje ljudi

  575.117:575.2
  COBISS-ID 21940741


  58 BOTANIKA.


  162.
  CULLEY, William C.
          Environmental and quality systems integration / William C. Culley. - Boca Raton : Lewis, 1998. - 303 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 1-56670-288-7
  a) menedžment b) industrijska proizvodnja c) ekologija d) varstvo pri delu e) standardizacija f) ISO 14000 g) ISO 9000 h) regulativa i) zakonodaja j) ekološka politika k) planiranje l) implementacija m) operacionalizacija n) priročniki

  658.5:006 ISO
  COBISS-ID 43644161

  163.
          HANDBOOK of cellular manufacturing systems / edited by Shahrukh A. Irani. - New York : J. Wiley & Sons, 1999. - XIII, 762 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-471-12139-8
  a) organizacija proizvodnje b) celični proizvodni sistemi c) proizvodnja d) proizvodne celice e) layout celic f) kontrola kakovosti g) analiza toka h) lean proizvodnja i) ekonomsko vrednotenje j) fleksibilnost k) primeri l) skupinska tehnologija m) proizvodne celice n) zborniki

  658.51(061.3)
  COBISS-ID 21699333

  164.
  HUDSON, Ray
          Production, places and environment : changing perspectives in economic geography / Ray Hudson. - Harlow : Prentice Hall, 2000. - XVIII, 354 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 315-339. - Kazalo
  ISBN 0-582-36940-1
  a) industrijska proizvodnja b) trajnostni razvoj c) prestrukturiranje d) ekonomska geografija e) regionalna ekonomija f) trg delovne sile g) novi proizvodni koncepti h) ekološki učinki i) zaposlovanje j) Velika Britanija k) Evropska skupnost l) pregledno delo

  658.5.003.1
  COBISS-ID 21647109


  61 MEDICINA.


  165.
          ASTM'S role in performance-based fire codes and standards / John R. Hall, editor. - West Conshohocken : ASTM, 1999. - X, 122 str. : graf. prikazi ; 23 cm. - (STP ; 1377)

  "... contains papers presented at the symposium of the same name held in Nashville, Tennessee, on 8 December 1998 ..." --> predgovor. - Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 0-8031-2620-4
  a) požari b) protipožarna zaščita c) standardi d) varnostni ukrepi e) planiranje f) preprečevanje požarov g) zborniki

  614.84
  COBISS-ID 21903365

  166.
          COMPUTER technology in biomaterials science and engineering / edited by Jos Vander Sloten. - Chichester ; New York : Wiley, 2000. - XIII, 304 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Wiley series in biomaterials science and engineering)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-471-97602-4
  a) Biomedical materials - Computer simulation b) Medical instruments and apparatus - Computer-aided design c) medicina d) biomateriali e) medicinski instrumenti f) medicinski aparati g) računalniške simulacije h) zborniki

  615.46:681.3.01
  COBISS-ID 22001157

  167.
  DREWS, Jurgen
          In quest of tomorrow's medicines / Jurgen Drews ; translated from the German by David Kramer. - New York : Springer, 1998, cop. 1999. - 272 str. : ilustr. ; 24 cm

  Prevod dela: Die verspielte Zukunft. - Kazalo
  ISBN 0-387-98547-6
  a) farmacija b) farmacevtska industrija c) razvoj novih zdravil d) farmakologija e) kemija f) nove tehnologije g) inovacije h) zgodovinski pregled

  <615.011+615.015> :001.891(091)
  COBISS-ID 21369093

  168.
          DRUG discovery from nature / S. Grabley, R. Thiericke (eds.). - Berlin : Springer, 1999. - XIX, 347 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija pri vsakem poglavju. - Kazalo
  ISBN 3-540-64844-5
  a) farmacija b) farmakologija c) naravne spojine d) farmacevtski proizvodi e) mikrobni sekundarni metaboliti f) biotehnologija g) biokemijske metode h) molekularna biologija i) biosinteze antibiotikov

  615.31/.33
  COBISS-ID 464497


  620.1/.2 PREISKAVA MATERIJALA. NAUK O MATERIJALIH.


  169.
  CALLISTER, William D., Jr.
          Materials science and engineering : an introduction / William D. Callister. - 5th ed. - New York : J. Wiley & Sons, 1999, cop. 2000. - XXI, 871 str., <4> str. pril. : ilustr., graf. prikazi ; 26 cm

  Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo
  ISBN 0-471-32013-7
  a) materiali b) trdne snovi c) kristalne strukture d) struktura atoma e) kovine f) zlitine g) kompoziti h) keramika i) polimeri j) defekti k) fazni diagrami l) dislokacije m) korozija materialov n) mehanske lastnosti o) termične lastnosti p) optične lastnosti q) fizikalne lastnosti r) degradacija s) učbeniki za visoke šole

  620.1/.2(075.8)
  COBISS-ID 14564391

  170.
  CHAKRABARTY, J.
          Applied plasticity / J. Chakrabarty. - Berlin : Springer, 1999, cop. 2000. - XIII, 682 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Mechanical engineering series)

  Kazalo
  ISBN 0-387-98812-2
  a) materiali b) mehanika materialov c) plastičnost d) analize plastičnosti e) osnovni principi f) asimetričnost g) anizotropija h) dinamična plastičnost i) plastičnost upogiba j) pregledno delo

  539.374
  COBISS-ID 21786117

  171.
          COBALT-base alloys for biomedical applications / John A. Disegi, Richard L. Kennedy, and Robert Pilliar, editors. - West Conshohocken : ASTM, 1999. - X, 225 str. : ilustr. ; 24 cm. - (STP ; 1365)

  "... contains 17 papers presented at the symposium of the same name, held on November 3 and 4, 1998, in Norfolk, Virginia ..." --> predgovor. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali
  ISBN 0-8031-2608-5
  a) materiali b) kovine c) kobaltove zlitine d) mehanske lastnosti e) obdelava f) obraba g) aplikacije h) medicina i) klinične izkušnje

  615.461:669.255
  COBISS-ID 21903877

  172.
  CRAIG, Roy R., 1934-
          Mechanics of materials / Roy R. Craig ; with MDSolids software by Timothy A. Philpot. - 2nd ed. - New York : J. Wiley & Sons, 1999, cop. 2000. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 26 cm

  Kazalo
  - - Mechanics of materials . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-471-33176-7
  a) Strength of materials b) materiali c) fizika trdne snovi d) mehanika materialov e) deformacije f) trdnost g) izračuni h) napetosti i) natezanje j) Mohrsov ciklus k) naloge l) izračuni m) rešitve n) učbeniki za visoke šole

  620.1:539.3/.5(075.8)(076.1)
  COBISS-ID 21711109

  173.
          DESIGNING cathodic protection systems for marine structures and vehicles / Harvey P. Hack, editor. - West Conshohocken : ASTM, 1999. - VIII, 111 str. : ilustr. ; 23 cm. - (STP ; 1370)

  "The Symposium on Designing Cathodic Protection Systems for Marine Structures and Systems was held 3 Nov. 1998 in Norfolk, Virginia ..." --> predgovor. - Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 0-8031-2623-9
  a) materiali b) korozija c) vpliv morske vode d) ladje e) marine f) plavajoče konstrukcije g) ploščadi h) katodna zaščita i) zborniki

  <627.211+629.563> :620.197.5
  COBISS-ID 21901829

  174.
  GAURI, K. Lal
          Carbonate stone : chemical behavior, durability, and conservation / K. Lal Gauri, Jayanta K. Bandyopadhyay. - New York : J. Wiley & Sons, 1999. - XIII, 284 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-471-17977-9
  a) materiali b) karbonatne kamnine c) gradbeni kamen d) propadanje e) atmosferski učinki f) onesnaženost okolja g) biološko razgrajevanje h) zaščita spomenikov

  691.214:620.171.3
  COBISS-ID 21693957

  175.
  HAUPT, Peter
          Continuum mechanics and theory of materials / Peter Haupt ; translated from German by Joan A. Kurth. - Berlin : Springer, cop. 2000. - XVI, 583 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Advanced texts in physics)

  Kazalo
  ISBN 3-540-66114-X
  a) mehanika kontinuuma b) teorija materialov c) lastnosti materialov d) termodinamika e) eksperimentalna opazovanja f) matematično modeliranje g) elastičnost h) visokoelastičnost i) plastičnost j) visokoplastičnost k) termomehanika

  620.17
  COBISS-ID 21489925

  176.
  MASE, G. Thomas
          Continuum mechanics for engineers / G. Thomas Mase, George E. Mase. - 2nd ed. - Boca Raton : CRC Press, 1999. - 377 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-8493-1855-6
  a) mehanika kontinuuma b) obremenitve c) kinematika d) deformacije e) gibanje f) linearna elastičnost g) klasični fluidi h) nelinearna elastičnost i) linearna visokoelastičnost

  620.17
  COBISS-ID 21012229

  177.
          MECHANICS and materials : fundamentals and linkages / edited by Marc Andre Meyers, Ronald W. Armstrong, Helmut O. K. Kirchner. - New York : J. Wiley & Sons, 1999. - XXXIII, 613 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-471-24317-5
  a) materiali b) mehanske lastnosti c) anizotropija d) strukture e) preiskava materialov f) elastičnost g) deformacije h) pregledno delo

  620.17:539.3/.5
  COBISS-ID 21703429

  178.
  SCHWEITZER, Philip A.
          Atmospheric degradation and corrosion control / Philip A. Schweitzer. - New York ; Basel : M. Dekker, cop. 1999. - V, 264 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Corrosion technology ; 12)

  Kazalo
  ISBN 0-8247-7709-3
  a) materiali b) atmosferska korozija c) mehanizmi korozije d) kovine e) odpornost proti koroziji f) zlitine g) premazi h) plastične mase i) elastomeri j) gradbeni materiali k) keramika l) les m) notranja atmosfera n) protikorozijska zaščita

  620.193
  COBISS-ID 21472005


  620.9 ENERGETIKA.


  179.
          INTEGRIERTE Energiesysteme : Chancen im Wettbewerb : Tagung Nurnberg, 4. und 5. April 2000 / VDI-Gesellschaft Energietechnik. - Dusseldorf : VDI, 2000. - 424 str. : ilustr. ; 21 cm. - (VDI Berichte, ISSN 0083-5560 ; 1539)

  Na nasl. str. tudi: Verein Deutscher Ingenieure
  ISBN 3-18-091539-0
  a) elektrotehnika b) energetika c) energijski sistemi d) integrirani sistemi e) poraba energije f) toplotne analize g) toplarne h) elektrarne i) naravni viri energije j) aplikcije k) redukcija stroškov l) toplotne postaje m) zborniki

  620.9(061.3)
  COBISS-ID 22219013

  180.
  ISES-Europe Solar Congress (2 ; 1998 ; Portorož, Slovenia)
          EuroSun 98 : book of abstracts / the Second ISES-Europe Solar Congress, ; edited by Aleš Krainer, Rudi Perdan, Živa Kristl. - Ljubljana : International Solar Energy Society, Slovenian Section, 1998. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  a) energetika b) alternativni viri c) obnovljivi viri energije d) sončna energija e) aplikacije f) arhitektura g) ogrevanje h) hlajenje i) sončni kolektorji j) priprava tople vode k) shranjevanje energije l) materiali m) naprave n) zborniki

  697.392:697.7:620.92
  COBISS-ID 13390375


  621 SPLOŠNO STROJNIŠTVO. JEDRSKA TEHNIKA. ELEKTROTEHNIKA. MEHANSKA TEHNOLOGIJA.


  181.
  BASU, Prabir
          Boilers and burners : design and theory / Prabir Basu, Cen Kefa, Louis Jestin. - Berlin : Springer, 1999, cop. 2000. - XIII, 563 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Mechanical engineering series)

  Kazalo
  ISBN 0-387-98703-7
  a) strojništvo b) parni pogonski stroji c) parni kotli d) oljni gorilniki e) načrtovanje f) konstrukcija g) goriva h) zgorevanje i) priprava premoga j) ogrevanje s konvekcijo k) vrtinčne komore l) regulacija zgorevanja m) korozija kotlov n) zaščita kotlov o) učbeniki za visoke šole

  621.18(075.8)
  COBISS-ID 21785861

  182.
  BHUSHAN, Bharat
          Principles and applications of tribology / Bharat Bhushan. - New York : J. Wiley & Sons, 1999. - XIX, 1020 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 0-471-59407-5
  a) Tribology b) Tribology c) strojništvo d) tribologija e) topografija površin f) trenje g) obraba materialov h) mikro tribologija i) nano tribologija j) maziva k) priročniki

  621.89
  COBISS-ID 21711621

  183.
  HATAMURA, Yotaro
          The practice of machine design / Yotaro Hatamura ; translated by Yoshio Yamamoto. - Oxford : Clarendon Press ; New York : Oxford University Press, 1999. - XIV, 336 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Oxford series on advanced manufacturing ; 14) (Oxford science publications)

  Kazalo
  ISBN 0-19-856560-7
  a) Machine design b) Machine design c) strojništvo d) strojegradnja e) načrtovanje strojev f) procesi načrtovanja g) dimenzije h) oblike i) funkcije j) mehanizmi k) materiali l) orodja m) strojni elementi n) pregledno delo

  621.001.63
  COBISS-ID 21771781

  184.
  JUVINALL, Robert C.
          Fundamentals of machine component design / Robert C. Juvinall, Kurt M. Marshek. - 3rd ed. - New York : J. Wiley & Sons, 1999, cop. 2000. - XXIII, 888 str. : graf. prikazi ; 26 cm

  Kazalo
  - - Fundamentals of machine component design . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-471-24448-1
  a) strojništvo b) strojni elementi c) materiali d) strojno inženirstvo e) obremenitve materialov f) deformacije g) utrujenost materialov h) poškodbe površin i) aplikacije j) učbeniki za visoke šole

  621.8(075.8)
  COBISS-ID 21703173

  185.
  KILLING, Robert
          Lichtbogenschweissverfahren / Killing. - 3., uberarbeitete und erweiterte Aufl. - Dusseldorf : DVS-Verlag, 1999. - 286 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Handbuch der Schweisverfahren ; Teil 1) (Fachbuchreihe Schweisstechnik ; Bd. 76)

  Kazalo
  ISBN 3-87155-184-8
  a) strojništvo b) obdelovalni postopki c) varilne tehnike d) obločno varjenje e) varilne naprave f) vrste varov g) varjenje pod praškom h) električno varjenje i) pregledno delo

  621.791
  COBISS-ID 22235141

  186.
  LENARD, John G.
          Mathematical and physical simulation of the properties of hot rolled products / J.G. Lenard, M. Pietrzyk, L. Cser. - 1st ed. - Amsterdam ; New York : Elsevier, 1999. - XI, 364 str. : ilustr. ; 23 cm

  Bibliografija: str.329-351. - Kazalo
  ISBN 0-08-042701-4
  a) Rolling (Metal-work) - Mathematical models b) Metals - Hot working - Mathematical models c) obdelovalni postopki d) vroče valjanje e) lastnosti f) fizikalne simulacije g) matematične simulacije h) tribologija i) robni pogoji j) metode končnih elementov k) pregledno delo

  621.771:519.21
  COBISS-ID 21771269

  187.
          MECHANISCHE Verbindungselemente. 2 : Bolzen, Stifte, Niete, Keile, Sicherungsringe : Normen : Stand der abgedruckten Normen Januar 1999 / Herausgeber DIN - Deutsches Institut fur Normung. - 8. Aufl. - Berlin ; Wien ; Zurich : Beuth, 1999. - XVI, 450 str. : ilustr., tabele ; 21 cm. - (DIN-Taschenbuch, ISSN 0342-801X ; 43)

  ISBN 3-410-12851-4
  a) strojništvo b) strojni elementi c) zatiči d) zagozde e) kovice f) varovalni obročki g) podložke h) zatiči i) standardi j) DIN norme k) pregledno delo

  621.88:006.7 DIN
  COBISS-ID 21911557

  188.
          MECHATRONIK - mechanisch/elektrische Antriebstechnik : Tagung Wiesloch, 29. und 30. Marz 2000 / VDI-Gesellschaft Entwicklung Konstruktion Vertrieb. - Dusseldorf : VDI, 2000. - 602 str. : ilustr. ; 21 cm. - (VDI-Berichte, ISSN 0083-5560 ; 1533)

  Na nasl. str. tudi: Verein Deutscher Ingenieure
  ISBN 3-18-091533-1
  a) strojništvo b) konstruiranje c) krmilni sistemi d) mehatronika e) avtomatizacija sistemov f) pogonski sistemi g) aplikacije h) hibridini pogoni i) zborniki

  621-52(061.3)
  COBISS-ID 22227205

  189.
  MORAN, Michael J.
          Fundamentals of engineering thermodynamics / Michael J. Moran, Howard N. Shapiro. - 4th . - New York : J. Wiley & Sons, 1999. - XV, 918 str. : graf. prikazi ; 26 cm

  Kazalo
  ISBN 0-471-31713-6
  a) strojništvo b) termodinamika c) toplotna energija d) entropija e) prenos energije f) zakoni termodinamike g) parni sistemi h) plinski sistemi i) toplotne črpalke j) idealne zmesi plinov k) kemijsko ravnotežje l) fazno ravnotežje m) učbeniki za visoke šole

  <621.1+621.4> :536.7(075.8)
  COBISS-ID 21703685

  190.
  SCHAPERMEIER, Egbert
          Zerspanungsoptimierung beim Drehen von Stahlen / Egbert Schapermeier. - Munchen ; Wien : C. Hanser, 1999. - XIV, 95 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Kazalo
  - - Zerspanungsoptimierung beim Drehen von Stahlen . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 3-446-21238-8
  a) strojništvo b) obdelovalni postopki c) obdelave z odrezavanjem d) rezalne razmere e) struženje jekla f) pregledno delo

  621.941
  COBISS-ID 21911301

  191.
          TROCKENBEARBEITUNG : Drehen, Frasen, Bohren : Tagung Dortmund, 29. und 30. Marz 2000 / VDI-Gesellschaft Produktionstechnik. - Dusseldorf : VDI, 2000. - 245 str. : ilustr. ; 21 cm. - (VDI-Berichte, ISSN 0083-5560 ; 1532)

  Na nasl. str. tudi: Verein Deutscher Ingenieure
  ISBN 3-18-091532-3
  a) strojništvo b) obdelovalni postopki c) obdelava z odrezavanjem d) suhe obdelovalne tehnike e) obdelovanje na suho f) vrtanje g) struženje h) frezanje i) zborniki

  621.9.016.4(061.3)
  COBISS-ID 22226181


  621.039 JEDRSKA TEHNIKA.


  192.
          NATIONAL competent authorities responsible for approvals and authorizations in respect of the transport of radioactive material. List no.31 = Autorites nationales competentes pour la delivrance d'approbations et d'attestations concernant le transport des matieres radioactives. Liste no.31 = Nacional'nye kompetentnye organy, otvetstvennye za utverždenie i razpešenie perevoski radioaktivnnyh veščestv. Perečenj no.31 = Autoridades nacionales competentes para conceder aprobaciones y autorizaciones para el transporte de materiales nucleares. Lista no.31. - 2000 ed. - Vienna : International Atomic Energy Agency, 2000. - 36 str. ; 21 cm

  a) International Atomic Energy Agency - Seznami b) jedrska tehnika c) transport d) radioaktivne snovi e) regulativa f) odgovorne inštitucije g) adresar

  621.039.58.002.71(058)(100)
  COBISS-ID 21822469

  193.
          ZIRCONIUM in the nuclear industry : twelfth international sysmposium / George P. Sabol and Gerry D. Moan, editors. - West Conshohocken : ASTM, cop. 2000. - XIII, 953 str. : ilustr. ; 24 cm. - (STP ; 1354)

  "... contains papers presented at the symposium of the same name held in Toronto, Canada, on 15-18 June 1998 ..." --> predgovor. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali
  ISBN 0-8031-2499-6
  a) jedrska tehnika b) atomska industrija c) cirkonij d) materiali e) lastnosti f) učinki sevanja g) temperaturni učinki h) vpliv vodika i) deformacije j) študije loma k) zlitine l) korozija m) zborniki

  621.039:669.296
  COBISS-ID 21895941


  621.3 ELEKTROTEHNIKA.


  194.
          ANALYSIS and design of integrated circuit-antenna modules / edited by K. C. Gupta, Peter S. Hall. - New York : J. Wiley & Sons, 2000. - XIV, 424 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-471-19044-6
  a) elektrotehnika b) komunikacije c) mikrovalovne antene d) integrirana vezja e) mikrovalovna vezja f) analize g) računalniško podprto načrtovanje h) simulatorji vezij i) sprejemna vezja j) oddajna vezja k) zborniki

  621.396.67.049
  COBISS-ID 21704965

  195.
  BEDELL, Paul
          Cellular/PCS management / Paul Bedell. - New York : McGraw-Hill, 1999. - XXIII, 335 str. : ilustr. ; 25 cm. - (McGraw-Hill telecommunications)

  Kazalo
  ISBN 0-07-134645-7
  a) Cellular radio b) Personal communication service systems c) Wireless communication systems d) Cellular telephone systems e) Wireless communication systems f) Personal communication service systems g) elektrotehnika h) telekomunikacije i) osebni komunikacijski sistemi j) radijski sistemi k) brezžične komunikacije l) radijske komunikacije m) celična mobilna omrežja n) zgodovinski pregled o) osnove brezžičnih sistemov p) načrtovanje sistemov q) sestavni elementi r) povezovanje omrežij s) pregledno delo

  621.395/.396
  COBISS-ID 22089477

  196.
          COMPUTATIONAL intelligence im industriellen Einsatz : fuzzy Systeme, neuronale Netze, evolutionare Algorithmen, Data Mining : Tagung Baden-Baden, 11. und 12. Mai 2000 / VDI-Gesellschaft Mess- und Automatisierungstechnik, Gesellschaft fur Informatik GI. - Dusseldorf : VDI, 2000. - 392 str. : ilustr. ; 21 cm. - (VDI Berichte, ISSN 0083-5560 ; 1526)

  Na nasl. str. tudi: Verein Deutscher Ingenieure
  ISBN 3-18-091526-9
  a) elektrotehnika b) avtomatizacija c) krmilni sistemi d) računalniška inteligenca e) optimizacija sistemov f) aplikacije v industriji g) fuzzy sistemi h) umetne nevronske mreže i) fuzzy krmilniki j) zborniki

  681.51:007.5(061.3)
  COBISS-ID 22221573

  197.
          CONTROL system applications / edited by William S. Levine. - Boca Raton : CRC Press, 1999, cop. 2000. - 347 str. : 29 cm

  Kazalo
  ISBN 0-849-30054-1
  a) elektrotehnika b) krmilni sistemi c) teorija krmiljenja d) avtomatsko krmiljenje e) aplikacije f) kontrolni sistemi g) toaletni kotliček h) nivo vode i) zgradbe j) krmiljenje temperature k) nadzor pH vrednosti l) proizvodnja polprevodnikov m) izdelava papirja n) mehanski krmilni sistemi o) električni krmilni sistemi p) elektronski krmilni sistemi q) zborniki

  681.5(061.3)
  COBISS-ID 21739269

  198.
          CONTROL system fundamentals / edited by William S. Levine. - Boca Raton : CRC Press, 1999, cop. 2000. - 466 str. : graf. prikazi ; 29 cm

  Kazalo
  ISBN 0-849-30053-3
  a) elektrotehnika b) krmilni sistemi c) avtomatska regulacija d) matematične osnove e) dinamični sistemi f) modeli g) načrtovanje h) analize i) digitalne regulacije j) zborniki

  681.51(061.3)
  COBISS-ID 21739525

  199.
  DAVIS, Artice M., 1943-
          Linear circuit analysis / Artice M. Davis. - Boston : PWS, 1998. - XIX, 1108 str. : ilustr. ; 26 cm

  Kazalo
  - - Linear circuit analysis . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-534-95095-7
  a) Electric circuit analysis b) Electric circuits, Linear c) elektrotehnika d) linearna vezja e) analize vezij f) uporovna vezja g) podvezja h) SPICE i) aktivna vezja j) časovni odzivi vezij k) shranjevanje energije l) akumulacijski elementi m) vozliščne analize n) zančne analize o) frekvenčni odzivi p) filtriranje q) transformacije r) učbeniki za visoke šole

  621.38.049.7(075.8)
  COBISS-ID 22086149

  200.
  DEROSE, James F.
          The wireless data handbook / James F. Derose. - 4th ed. - New York : J. Wiley & Sons, 1999. - XXI, 388 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-471-31651-2
  a) elektrotehnika b) komunikacijski sistemi c) brezžične komunikacije d) komunikacijske mreže e) privatni sistemi f) javni sistemi g) satelitski sistemi h) ekonomski vidik i) tržišče j) pregledno delo

  621.395/.396
  COBISS-ID 21698565

  201.
          ELECTRONIC instrument handbook / Clyde F. Coombs, editor-in-chief. - 3rd ed. - New York : McGraw-Hill, 1999. cop. 2000. - 1 zv. (loč. pag.) : graf. prikazi ; 25 cm. - (McGraw-Hill handbooks)

  Kazalo
  ISBN 0-07-012618-6
  a) elektrotehnika b) merilna tehnika c) elektronski instrumenti d) merilni instrumenti e) meritve f) signali g) frekvence h) oblike valov i) čas j) svetlobni valovi k) digitalni instrumenti l) pregledno delo

  621.38:621.317.7
  COBISS-ID 21689349

  202.
          ELEKTRISCHE und warmetechnische Messungen. - 11. Aufl. - Frankfurt am Main : Hartmann & Braun, 1963. - 316 str. : ilustr. ; 15 cm

  a) elektrotehnika b) merilna tehnika c) električne meritve d) toplotne meritve e) merilni instrumenti f) tehnične tabele g) priročniki

  621.317
  COBISS-ID 1575958

  203.
          FUTURE trends in microelectronics : the road ahead / Serge Luryi, Jimmy Xu, Alexander Zaslavsky. - New York : J. Wiley & Sons, 1999. - XIII, 485 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-471-32183-4
  a) elektrotehnika b) elektronika c) mikroelektronika d) bodoči razvoj e) perspektive f) polprevodniške tehnologije g) nanotehnologija h) proizvodnja hibridnih vezij i) spominski materiali j) integrirana vezja k) elektromagnetni sistemi l) zborniki

  621.38.049.77(061.3)
  COBISS-ID 21691653

  204.
          GATE dielectric integrity : material, process, and tool qualification / Dinesh C. Gupta and George A. Brown, editors. - West Conshocken : ASTM, 2000. - XI, 169 str. : ilustr. ; 23 cm. - (STP ; 1382)

  "The Conference on Gate Dielectric Integrity was held on January 25, 1999 in San Jose, California ..." --> predgovor
  ISBN 0-8031-2615-8
  a) Semiconductor wafers - Reliability - Congresses b) Integrated circuits - Wafer-scale integration - Reliability - Congresses c) Gate array circuits - Materials - Congresses d) Silicon oxide films - Testing - Congresses e) Dielectrics - Testing - Congresses f) elektrotehnika g) integrirana vezja h) polprevodniške rezine i) WSI integracija j) WSI Wafer Scale Integration k) silicij-oksidne plasti l) dielektriki m) karakteristike n) aplikacije o) integriteta p) zanesljivost q) zborniki

  621.382:532.226(061.3)
  COBISS-ID 22087685

  205.
  ILIĆ, Marija D.
          Dynamics and control of large electric power systems / Marija Ilić & John Zaborszky. - New York : J. Wiley & Sons, 2000. - XVIII, 838 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-471-29858-1
  a) elektrotehnika b) energetika c) veliki energetski sistemi d) dinamika sistemov e) krmiljenje sistemov f) navidezno stalne faze g) analitični dinamični model h) močnostni sistem i) računalniško podprte analize j) Lumpedov model k) pregledno delo

  621.315:681.5
  COBISS-ID 21691397

  206.
  IRWIN, J. David
          Basic engineering circuit analysis / J. David Irwin, Chwan-Hwa Wu. - 6th ed. - New York : J. Wiley & Sons, 1998, cop. 1999. - XIII, 976 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-471-36574-2
  a) elektrotehnika b) električna vezja c) uporovna vezja d) analizne tehnike e) analize vozlišč f) analize zank g) kapacitivnost h) induktivnost i) prehodna vezja j) polfazna vezja k) omrežja l) Laplaceova transformacija m) Fourierova analiza n) učbeniki za visoke šole

  621.38.049(075.8)
  COBISS-ID 21691141

  207.
  KASPER, Manfred
          Mikrosystementwurf : Entwurf und Simulation von Mikrosystemen / Manfred Kasper. - Berlin : Springer, 2000. - XV, 382 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 3-540-66497-1
  a) elektrotehnika b) elektronika c) mikroelektronika d) mikro sistemi e) tehnologije sistemov f) materiali g) makromodeli h) simulacije sistemov i) integracije sistemov j) optimiranje sistemov k) pregledno delo

  621.38.049.77
  COBISS-ID 21491717

  208.
  KIENCKE, Uwe
          Automotive control systems / Uwe Kiencke, Lars Nielsen. - Berlin : Springer, 2000. - XV, 412 str. : ilustr. ; 24 cm

  Dodatek k nasl. na ov.: For engine, driveline, and vehicle
  ISBN 3-540-66922-1
  a) elektrotehnika b) avtomatizacija c) krmilni sistemi d) avtomatska regulacija e) aplikacije f) prevozna sredstva g) stroji h) pogonske linije i) pogonski sistemi j) upravljanje sistemov k) pregledno delo

  681.5
  COBISS-ID 21779973

  209.
  MESSENGER, Roger
          Photovoltaic systems engineering / Roger Messenger, Jerry Ventre. - Boca Raton : CRC Press, 1999. - 400 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-8493-2017-8
  a) elektrotehnika b) energetika c) sončna energija d) sončne celice e) sončna svetloba f) fotoelektrične celice g) fizika celic h) ekonomika celic i) pregledno delo

  621.311.243
  COBISS-ID 21766405

  210.
          MICROELECTRONICS / edited by Jerry C. Whitaker. - Boca Raton : CRC Press, 1999, cop. 2000. - 403 str. : ilustr. ; 27 cm

  Kazalo
  ISBN 0-849-30050-9
  a) Microelectronics b) elektrotehnika c) elektronika d) mikroelektronika e) integrirana vezja f) načrtovanje vezij g) digitalna logika h) spominske naprave i) mikroprocesorji j) digitalni filtri k) chip tehnologije l) ohišja vezij m) standardi n) kontakti o) pregledno delo

  621.382.049.7
  COBISS-ID 21737477

  211.
  MITRA, Sanjit M.
          Digital signal processing : a computer-based approach / Sanjit K. Mitra. - New York : McGraw-Hill, 1998. - XVII, 864 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (McGraw-Hill series in electrical and computer engineering)

  Kazalo
  ISBN 0-07-115793-X ISBN 0-07-042953-7
  a) elektrotehnika b) obdelava signalov c) digitalne tehnike d) signali e) transformacija f) LTI sistemi g) LTI - Linear Time Invariant h) digitalni filtri i) načrtovanje j) DSP algoritmi k) DSP - Digital Signal Processing l) aplikacije m) priročniki

  621.391:681.32
  COBISS-ID 4783126

  212.
          MODELLIERUNG und Simulation von Dampferzeugern und Feuerungen = Modelling and simulation of steam generators and firing systems : Tagung Braunschweig, 14. und 15. Marz 2000 / VDI-Gesellschaft Energietechnik. - Dusseldorf : VDI, 2000. - 237 str. : ilustr. ; 21 cm. - (VDI-Berichte, ISSN 0083-5560 ; 1534)

  Na nasl. str. tudi: Verein Deutscher Ingenieure
  ISBN 3-18-091534-X
  a) elektrotehnika b) energetika c) termoelektrarne d) parni generatorji e) parne elektrarne f) gorilni sistemi g) modeliranje h) dinamične simulacije i) Boiler Dynamic Program j) principi izgorevanja k) procesi izgorevanja l) zborniki

  621.311.22(061.3)
  COBISS-ID 22227461

  213.
  O'HANDLEY, Robert C.
          Modern magnetic materials : principles and applications / Robert C. O'Handley. - New York : J. Wiley & Sons, 1999, cop. 2000. - XXVII, 740 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-471-15566-7
  a) elektrotehnika b) magnetni materiali c) magnetna polja d) magnetizem e) vrste magnetizma f) magnetostatika g) kvantna mehanika h) magnetna anizotropija i) magnetizacija j) magnetno zapisovanje k) učbeniki za visoke šole

  621.318.1:537.6/.8
  COBISS-ID 21699589

  214.
  PADMANABHAN, Tattamangalam R.
          Industrial instrumentation : principles and design / Tattamangalam R. Padmanabhan. - London : Springer, 1999, cop. 2000. - XXII, 643 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 1-85233-208-5
  a) elektrotehnika b) merilna tehnika c) industrijski instrumenti d) merilni instrumenti e) elektronski instrumenti f) krmiljenje procesov g) sekundarni pretvorniki h) operacijski ojačevalniki i) aktivni filtri j) obdelava signalov k) vmesniki l) aplikacije m) pregledno delo

  621.317
  COBISS-ID 21762053

  215.
  POPOVIĆ, Zoya B.
          Introductory electromagnetics / Zoya Popović, Branko D. Popović. - Upper Saddle River : Prentice Hall, cop. 2000. - XIX, 556 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 0-20-132678-7
  a) Electromagnetism b) elektrotehnika c) elektromagnetizem d) osnove e) teorija vezij f) električna polja g) električni potencial h) Coulombov zakon i) Gaussov zakon j) dielektričnost k) elektrostatika l) kapacitivnost m) energija n) magnetna polja o) materiali p) indukcija q) Faradayev zakon r) aplikacije s) prenosni sistemi t) Maxwellove enačbe u) kožni efekt v) valovodi w) antene x) širjenje valov y) učbeniki za visoke šole

  537.2/.8(075.8)
  COBISS-ID 21708805

  216.
  Mednarodno POSVETOVANJE Komunalna energetika (8 ; 1999 ; Maribor)
          Zbornik = Proceedings / Osmo mednarodno posvetovanje Komunalna energetika, 11.-13. maj 1999, Maribor, Slovenija = Eighth International Expert Meeting Power Engineering ; Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Zveza inženirjev in tehnikov Slovenije ; . - V Mariboru : Univerza, 1999 (v Mariboru : Založniško tiskarska dejavnost Univerze). - 3 zv. : ilustr. ; 23 cm

  Besedilo v slov. in angl. ali nem. - Na dnu nasl. str.: EE2000, Energy Efficiency 2000. - 300 izv.
  Vsebina:
  Zbornik A: Program = Programme ; Odpadki kot energetski vir = Waste as energy source. - 149 str.
  Zbornik B: Ekonomske in pravne rešitve = Economic and legal solutions ; Nove tehnologije = New technology. - 214 str.
  Zbornik C: Drugačni viri = Renewable sources ; Meritve = Measurements. - 232 str.
  ISBN 86-435-0270-7
  a) elektrotehnika b) komunalna energetika c) nove tehnologije d) ekonomske rešitve e) pravne rešitve f) vodenje porabe g) obnovljivi viri h) analize porabe i) onesnaženost zraka j) meritve onesnaženosti k) zborniki

  620.9(063)
  COBISS-ID 43774977

  217.
  RAZAVI, Behzad
          RF microelectronics / Behzad Razavi. - Upper Saddle River : Prentice Hall, 1998. - XIV, 335 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Prentice Hall communications engineering and emerging technologies series ; 2)

  ISBN 0-13-887571-5
  a) elektrotehnika b) mikroelektronika c) radijska vezja d) načrtovanje e) konstrukcija f) integrirana vezja g) brezžične tehnologije h) RF - Radio Frequency i) modulacije j) oddajniki k) sprejemniki l) ojačevalniki m) mešalniki n) oscilatorji o) frekvenčni sentitezatorji p) pregledno delo

  621.396:621.38.049.7
  COBISS-ID 44435969

  218.
  ROY, Kaushik
          Low-power CMOS VLSI circuit design / Kaushik Roy, Sharat Prasad. - New York : J. Wiley & Sons, 2000. - XV, 359 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 0-471-11488-X
  a) Low voltage integrated circuits - Design and construction b) Metal oxide semiconductors, Complementary - Design and construction c) Integrated circuits - Very large scale integration - Design and construction d) elektrotehnika e) elektronika f) CMOS VLSI vezja g) načrtovanje vezij h) integrirana vezja i) nizkonapetostna vezja j) kovinskooksidni polprevodniki k) CMOS FET naprave l) arhitektura vezij m) pregledno delo

  621.382.049.7
  COBISS-ID 22085893

  219.
  SAUNDERS, Simon R.
          Antennas and propagation for wireless communication systems / Simon R. Saunders. - Chichester : J. Wiley & Sons, 1999. - XVI, 409 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-471-98609-7
  a) elektrotehnika b) brezžične komunikacije c) komunikacijski sistemi d) brezžični sistemi e) komunikacijski kanali f) elektromagnetna valovanja g) lastnosti valovanj h) antene i) sateliti j) pregledno delo

  621.396.67
  COBISS-ID 21705477

  220.
          SENSOREN und Messysteme 2000 : Tagung Ludwigsburg, 13. bis 14. Marz 2000 / VDI/VDE-Gesellschaft Mess- und Automatisierungstechnik. - Dusseldorf : VDI, 2000. - 1087 str. : ilustr. ; 21 cm. - (VDI-Berichte, ISSN 0083-5560 ; 1530)

  Na nasl. str. tudi: Verein Deutscher Ingenieure
  ISBN 3-18-091530-7
  a) elektrotehnika b) merilne tehnike c) merilni sistemi d) senzorji e) mikrosistemi f) aplikacije g) kemija h) kemijske analize i) kemijski senzorji j) biosenzorji k) senzorji plina l) nanomerilni sistemi m) diagnoze sistemov n) vzdrževanje o) senzorski sistemi p) energetika q) avtomobilska industrija r) akustika s) temperature t) zborniki

  621.317:681.5(061.3)
  COBISS-ID 22225157

  221.
  STERN, Thomas E.
          Multiwavelength optical networks : a layered approach / Thomas E. Stern, Krishna Bala. - Reading (Mass.) : Addison-Wesley, 1999. - XXX, 766 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-201-30967-X
  a) elektrotehnika b) optične komunikacije c) optične mreže d) optična omrežja e) valovno multipleksiranje f) valovno razdeljevanje g) omrežne povezave h) statične večtočkovne mreže i) pregledno delo

  621.39:681.385.2
  COBISS-ID 21706245

  222.
  STEUERNAGEL, Robert A.
          The cellular connection : a guide to cellular telephones / Robert A. Steuernagel. - 4th ed. - New York : J. Wiley & Sons, 2000. - X, 132 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 0-471-31652-0 (broš.)
  a) elektrotehnika b) radijske komunikacije c) radijski sistemi d) brzžične komunikacije e) mobilne komunikacije f) celična mobilna omrežja g) celični telefoni h) telefonska oprema i) pregledno delo

  621.395/.396
  COBISS-ID 21705989

  223.
          TECHNISCHE Regeln zur Photovoltaik : Bestand und Bedarf : Workshop Dusseldorf, 4. April 2000 / VDI-Gesellschaft Energietechnik. - Dusseldorf : VDI, 2000. - 99 str. : ilustr. ; 21 cm. - (VDI Berichte, ISSN 0083-5560 ; 1538)

  Na nasl. str. tudi: Verein Deutscher Ingenieure
  ISBN 3-18-091538-2
  a) elektrotehnika b) energetika c) sončna energija d) sončne celice e) fotoelektrični sistemi f) tehnični predpisi g) razvoj h) sestavni deli i) zborniki

  621.311.243:621.383.5(061.3)
  COBISS-ID 22218757

  224.
  VIDMAR, Matjaž
          Laboratorijske vaje iz radiokomunikacij / Matjaž Vidmar. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 2000 (Ljubljana : Kopija Mavrič). - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 24 cm

  200 izv.
  ISBN 961-6210-79-3
  a) Radiotelekomunikacije - Vaje za visoke šole b) elektrotehnika c) radijske komunikacije d) laboratorijske vaje e) meritve f) satelitske komunikacije g) antene h) razširjanje valov i) radarji j) navigacija k) učbeniki za visoke šole

  621.396(075.8)(076.5)
  COBISS-ID 105195520

  225.
  VIDMAR, Matjaž
          Vaje iz elektromagnetike / Matjaž Vidmar. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 1997 ( : Kopija Mavrič). - 204 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Ov. in hrbtni nasl.: Vaje iz teorije elektromagnetike. - 200 izv.
  ISBN 961-6210-19-X
  a) Elektromagnetizem - Vaje za visoke šole b) elektrotehnika c) magnetizem d) elektromagnetizem e) naloge f) rešitve g) učbeniki za visoke šole

  537.8(075.8)(076.1)
  COBISS-ID 69131008

  226.
          WIRBELSCHICHTFEUERUNG und -vergasung : Erfahrungen und Perspektiven = Fluidized bed combustion and gasification : experience and prospects : Tagung Cottbus, 28. und 29. Marz 2000 / VDI-Gesellschaft Energietechnik. - Dusseldorf : VDI, 2000. - 399 str. : ilustr. ; 21 cm. - (VDI-Berichte, ISSN 0083-5560 ; 1535)

  Na nasl. str. tudi: Verein Deutscher Ingenieure
  ISBN 3-18-091535-8
  a) elektrotehnika b) energetika c) plinifikacija d) vrtinčasto kurjenje e) zvrtinčene plasti f) zgorevanje v zvrtinčeni plasti g) simulacije h) goriva i) parni kotli j) biomasa k) plinski motorji l) zborniki

  621.311.238(061.3)
  COBISS-ID 22227973


  622 RUDARSKA TEHNIKA.


  227.
  STANKOVIĆ, Momčilo
          Rudarsko-topioničarski basen Bor / autor teksta Momčilo Stanković. - Beograd : Turistička štampa, 1970. - 36 str., <48> str. pril. : ilustr. ; 32 cm. - (Biblioteka Velike foto-monografije)

  a) Copper industry and trade - Yugoslavia - Bor (Serbia) b) Bor (Yugoslavia) c) rudarstvo d) Rudnik Bor e) zgodovinski pregled

  622.2(091) Bor
  COBISS-ID 22158597


  624/625 GRADBENIŠTVO.


  228.
          CONSTITUTIVE modelling of granular materials / Dimitrios Kolymbas (ed.). - Berlin : Springer, 2000. - XIII, 554 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 3-540-66919-1
  a) gradbeništvo b) geomehanika c) geotehnika d) modeliranje e) zemljine f) inženirstvo g) numerično modeliranje h) matematično modeliranje i) granuliran material j) hipoplastično modeliranje k) elastoplastično modeliranje l) simulacije obremenitve zemljin m) pregledno delo

  624.15.04:539.3
  624.13
  COBISS-ID 21779205

  229.
  ENGEL, Heino
          Tragsysteme = Structure systems / Heino Engel ; mit einem Vorwort von Ralph Rapson ; with a preface by Ralph Rapson. - 2. Aufl. - Ostfildern-Ruit : G. Hatje, 1999. - 352 str. : ilustr. ; 30 cm

  Nasl. raztegnjen čez dve strani. - Vzpor. nem. in angl. besedilo. - Bibliografija: str. 352
  ISBN 3-7757-0706-9
  a) gradbeništvo b) nosilne konstrukcije c) konstrukcijski sistem d) nosilni sistem e) tipologije f) geometrija konstrukcijskih struktur g) ravninski sistem h) prostorski sistem

  624.07
  692
  COBISS-ID 870788

  230.
          FIELD instrumentation for soil and rock / Gary N. Durham and W. Allen Marr, editors. - West Conshohocken : ASTM, 1999. - X, 416 str. : ilustr. ; 24 cm. - (STP ; 1358)

  "This publication ... contains papers presented at the symposium of the same name held in Atlanta, Georgia, on June 18-19, 1998 ..." --> predgovor. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali
  ISBN 0-8031-2604-2
  a) gradbeništvo b) geomehanika c) mehanika zemljin d) zemljine e) skala f) analize g) raziskave h) meritve i) opazovanje j) metodologije meritev k) analize podatkov l) numerično modeliranje

  624.131
  COBISS-ID 21896965

  231.
  GAs, Siegfried, 1955-
          Experimente : = Experiments : / Siegfried Gas ; mit einem Vorwort von, with a preface by Frei Otto und, and Wolfgang Weidlich. - Stuttgart : Institut fur leichte Flachentragwerke, 1990. - <284> str. : ilustr. ; 21 x 27 cm. - (IL : Mitteilungen des Institut fur leichte Flachentragwerke = Information of the Institute for Lightweight Structures ; 25) (Form, Kraft, Masse = Form, force, mass ; 5)

  Vzpor. nem. in angl. besedilo. - Dodatka k nasl. na hrbtu nasl. str. - Kazalo. - Disertacija - Univerza Stuttgart, Fakultat fur Architektur und Stadtplanung
  ISBN 3-7828-2025-8
  a) Lightweight construction b) Architectural models c) gradbeništvo d) nosilne konstrukcije e) lahke nosilne konstrukcije f) modeliranje g) mreže h) preskušanje konstrukcij i) Frei Otto j) organske strukture k) obtežbe l) obremenitve m) napetosti n) natezne napetosti o) upogib p) študije primerov

  624.07
  COBISS-ID 22012421

  232.
          GRIPS, clamps, clamping techniques, and strain measurement for testing of geosynthetics / Peter E. Stevenson, editor. - West Conshohocken : ASTM, 1999, cop. 2000. - X, 147 str. : ilustr. ; 23 cm. - (STP ; 1379)

  "... contains papers presented at the symposium of the same name held in Memphis, Tennessee, on 28 January 1999 ... --> predgovor. - Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 0-8031-2854-1
  a) gradbeništvo b) geomehanika c) geotehnika d) analize rezultatov e) meritve f) preskušanje g) ojačitev zemljine h) zemljina i) geosintetični materiali j) geotekstil k) spenjalne tehnike l) gips

  624.131
  COBISS-ID 21905669

  233.
          LUFTHALLENHANDBUCH = Air hall handbook / bearbeitet von, presented by Heide Drusedau, Michael Dickson, Jurgen Hennicke ; Autoren, authors Frei Otto ... . - Stuttgart : Institut fur leichte Flachentragwerke, 1983. - 438 str. : ilustr. ; 21 x 27 cm. - (IL : Mitteilungen des Institut fur leichte Flachentragwerke = Information of the Institute for Lightweight Structures ; 15)

  Vzpor. nem. in angl. besedilo. - Kazalo
  ISBN 3-7828-2015-0
  a) Air-supported structures - Handbooks, manuals, etc b) Lightweight construction - Handbooks, manuals, etc c) gradbeništvo d) arhitektura e) organske strukture f) nosilnost g) pnevmatske konstrukcije h) hale i) zrak j) obtežbe k) izračuni l) obremenitve

  624.07
  72.01
  COBISS-ID 22023173

  234.
  OTTO, Frei, 1925-
          Prinzip Leichtbau = Lightweight principle / Frei Otto ; bearbeitet von, presented by Frieder Klenk ; mit weiteren Beitragen von, with further contributions by Rolf Reiner, Eberhard Haug ; . - Stuttgart : Institut fur leichte Flachentragwerke, 1998. - 288 str. : ilustr. ; 21 x 27 cm. - (IL : Mitteilungen des Institut fur leichte Flachentragwerke = Information of the Institute for Lightweight Structures ; 24) (Form, Kraft, Masse = Form, force, mass ; 4)

  Vzpor. nem. in angl. besedilo
  ISBN 3-7828-2024-X
  a) Lightweight construction b) arhitektura c) gradbeništvo d) lahka gradnja e) obtežbe f) optimizacija BIC in TRA g) delovanje sil h) konstrukcija i) konstruiranje j) sferne obtežbe k) nategi l) obremenitev konstrukcije

  624.07
  COBISS-ID 22065157


  628 ZDRAVSTVENA TEHNIKA. VODA. SANITARNE NAPRAVE. SVETLOBNA TEHNIKA.


  235.
  COONEY, David O.
          Adsorption design for wastewater treatment / David O. Cooney. - Boca Raton : Lewis, 1998, cop. 1999. - 190 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 1-56670-333-6
  a) ekologija b) čiščenje vode c) čiščenje odpadnih vod d) organska onesnaženja e) aktivni ogljik f) lastnosti g) adsorbcija h) adsorbcijsko ravnotežje i) konstrukcija adsorberjev j) priročniki

  628.349:661.183.2
  COBISS-ID 21308165

  236.
  HAGER, Willi H.
          Wastewater hydraulics : theory and practice / Willi H. Hager. - Berlin : Springer, 1999. - XIX, 628 str. : ilustr. ; 24 cm

  Prevod dela: Abwasserhydraulik. - Kazali
  ISBN 3-540-62998-X
  a) strojništvo b) hidravlika c) kanalizacija d) dinamika fluidov e) izgube pretoka f) konstrukcija cevovodov g) črpalke h) enakomeren pretok i) kritični pretok j) vsedalni bazeni k) sifoni l) kanali m) komponente kanalizacije n) učbeniki

  628.21
  COBISS-ID 21021957

  237.
          HIGHWAY pollution / edited by Ronald S. Hamilton, Roy M. Harrison. - Amsterdan : Elsevier, 1991. - XII, 510 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (Studies in environmental science ; 44)

  Kazalo
  ISBN 0-444-88188-3
  a) ekologija b) onesnaževanje okolja c) avtoceste d) odvodnjavanje avtocest e) emisije f) onesnaževanje vode g) onesnaževanje zemlje h) hrup i) kontrola onesnaževanja j) priročniki

  625.7:628.514/.517
  COBISS-ID 21330181

  238.
          RESERVOIRS for wastewater storage and reuse : ecology, performance, and engineering design / Marcelo Juanico, Inka Dor (eds.). - Berlin : Springer, 1999. - XXIII, 394 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Environmental science, ISSN 1431-6250)

  ISBN 3-540-65598-0
  a) ekologija b) odpadne vode c) ponovna uporaba d) shranjevanje e) čistilni bazeni f) namakanje g) rastlinske čistilne naprave h) modeliranje i) sedimenti j) nitrifikacija k) fitoplankton l) favna m) organske spojine n) sledovi kovin o) kvaliteta vode p) študije primerov

  628.357
  COBISS-ID 21310981


  629 TEHNIKA VOZIL.


  239.
          ENTWICKLUNGEN im Karosseriebau = Developments in chassis engineering : Tagung Hamburg, 11. und 12. Mai 2000 / VDI-Gesellschaft Fahrzeug- und Verkehrstechnik. - Dusseldorf : VDI, 2000. - 402 str. : graf. prikazi ; 21 cm. - (VDI Berichte, ISSN 0083-5560 ; 1543)

  Na vrhu nasl. str.: Verein Deutscher Ingenieure
  ISBN 3-18-091543-9
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) avtomobilska industrija d) karoserije e) razvoj f) novi trendi g) ergonomija h) aplikacije i) zborniki

  629.11.011.5/.7(061.3)
  COBISS-ID 22223365

  240.
          VOM Storchenflug zum Jumbo . - Berlin ; Heidelberg : Springer, cop. 1999. - 1 CD-ROM : zvok, barve ; 12 cm, v škatli 25 x 20 x 4 cm + navodilo. - (Meilensteine der Naturwissenschaft und Technik)

  Sistemske zahteve: osebni računalnik Pentium 133 MHz; vsaj 32 MB RAM; 26 MB prostora na trdem disku; Windows 95, 98 ali NT 4.0; monitor SVGA z 65.000 barvami; zvočna kartica; CD-ROM pogon. - Nasl. iz enote
  ISBN 3-540-14716-0
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) aeronavtika d) letala e) zgodovinski razvoj

  629.73(091)
  COBISS-ID 20226821


  63 KMETIJSTVO. GOZDARSTVO.


  241.
          CROP protection agents from nature : natural products and analogues / edited by Leonard G. Copping. - Cambridge : Royal Society of Chemistry, cop. 1996. - XXVIII, 501 str. : ilustr. ; 24 cm + popravki. - (Critical reports on applied chemistry ; vol. 35)

  ISBN 0-85404-414-0
  a) organska kemija b) agrokemija c) zaščitna sredstva d) molekularna biologija e) naravne spojine f) biološko aktivne spojine g) pesticidi h) fungicidi i) herbicidi j) fitotoksini k) obrambni mehanizmi rastlin l) mikroorganizmi m) alge n) višje rastline o) živalski strupi p) strupi žuželk q) virusi r) registracija naravnih pesticidov s) zborniki

  632.95
  COBISS-ID 21317381

  242.
          PRESKUŠANJE sort poljščin in vrtnin v Sloveniji v letu 1999 = Testing varieties of field crops and vegetables in Slovenia in 1999 / ; uredila Zoran Čergan, Valentina Povše> ; urednica zbirke Lili Marinček. - Ljubljana : Kmetijski inštitut Slovenije, 2000 (Ljubljana : Bori). - graf. prikazi, tabele. - 215 str. - (Prikazi in informacije ; 208)

  Kazalo
  ISBN 961-6224-54-9
  a) kmetijstvo b) poljščine c) zelenjava d) preskušanje sort e) introdukcija poljščin

  633(497.4)
  COBISS-ID 882536

  243.
          SADNI izbor : za Slovenijo : 1998 / Kmetijski inštitut Slovenije ; Zbral in uredil Boštjan Godec. - Ljubljana : Kmetijski inštitut Slovenije, 1999 (Ljubljana : Birografika BORI d.o.o.). - 82 str. : fotogr. - (Raziskave in študije ; 75)

  ISBN 961-6224-47-6
  a) kmetijstvo b) sadjarstvo c) sadni izbor Slovenije

  634.1/.7(497.4)
  COBISS-ID 802152


  65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA V INDUSTRIJI TRGOVINI IN PROMETU.


  244.
  BLANCHARD, Benjamin S.
          Systems engineering and analysis / Benjamin S. Blanchard, Walter J. Fabrycky. - 3rd edition. - Upper Saddle River : Prentice-Hall International Inc., 1998. - XIV, 738 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Prentice-Hall International series in industrial and systems engineering)

  ISBN 0-13-135047-1
  a) organizacija poslovanja b) industrijska proizvodnja c) sistemski inženiring d) načrtovanje sistemov e) oblikovanje sistemov f) sistemske analize g) ekonomičnost h) management sistemskega inženiringa i) pregledno delo

  658.5.01
  COBISS-ID 949166

  245.
          DOSJE : velika knjiga slovenskega oglaševanja = Dossier : the Slovenian advertising book : 1999-2000 / . - Ljubljana : MM - Marketing magazin, 1999 (Ljubljana : Delo). - 199 str. : ilustr. ; 33 cm

  Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod. - Kazali
  a) Oglaševanje - Slovenija - Katalogi b) Oglaševalske agencije - Slovenija c) umetnost d) uporabna umetnost e) oglaševanje f) reklama g) adresarji h) medijska scena i) Slovenija j) oglaševalska zbornica k) marketing l) festivali m) katalog

  659.1(497.4)(085)
  766
  COBISS-ID 100380416

  246.
  GUDEHUS, Timm
          Logistik. 2, Netzwerke, Systeme und Lieferketten / Timm Gudehus. - Berlin : Springer, 2000. - XI, 443 str. : ilustr. ; 24 cm. - (VDI-Buch)

  Kazalo
  ISBN 3-540-66850-0
  a) organizacija proizvodnje b) industrijska proizvodnja c) logistika d) logistični sistemi e) logistične mreže f) skladiščni sistemi g) komisioniranje h) transportni sistemi i) transportne verige j) optimiranje k) pregledno delo

  658.286.2:658.78
  COBISS-ID 21753605

  247.
          Der INGENIEUR im Internet : erfolgreiche Anwendungen in der Industrie : Tagung Karlsruhe, 27. und 28. Marz 2000 / VDI-Gesellschaft Entwicklung Konstruktion Vertrieb, Kompetenzfeld Informationstechnik. - Dusseldorf : VDI, 2000. - 312 str. : graf. prikazi ; 21 cm. - (VDI Berichte, ISSN 0083-5560 ; 1537)

  Na nasl. str. tudi: Verein Deutscher Ingenieure
  ISBN 3-18-091537-4
  a) organizacija proizvodnje b) organizacija poslovanja c) računalniške mreže d) Internet e) Intranet f) sistemi upravljanja g) procesi ustvarjanja vrednosti h) sodelovanje inženirjev i) iskanje podatkov j) informacijski sistemi k) optimiranje proizvodov l) zborniki

  658.5:681.324(061.3)
  COBISS-ID 22228229

  248.
          MAINTENANCE ideas : von der technischen Diagnose zur betriebswirtschaftlichen Prognose, VDI/VDEh-Forum Instandhaltung & AKIDA 2000 : Tagung Aachen, 16. und 17. Mai 2000 / VDI-Gesellschaft Produktionstechnik. - Dusseldorf : VDI, 2000. - 692 str. : ilustr. ; 21 cm. - (VDI Berichte, ISSN 0083-5560 ; 1554)

  Na nasl. str. tudi: Verein Deutscher Ingenieure
  ISBN 3-18-091554-4
  a) organizacija proizvodnje b) proizvodna tehnika c) analize d) vzdrževanje e) tehnična diagnostika f) merilne tehnike g) diagnozni sistemi h) nadzor pogojev i) aplikacije j) zborniki

  658.58(061.3)
  COBISS-ID 22222597

  249.
  MENNE, Rudolf Josef
          Optimierte Prozesse fur die Grosserie : reduzierte Entwicklungszeiten bei Verbrennungsmotoren / Rudolf Josef Menne, Manfred Rechs. - Berlin : Springer, 1999. - VIII, 228 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 3-540-64742-2
  a) organizacija poslovanja b) razvojni procesi c) razvoj izdelkov d) velikoserijska proizvodnja e) organizacijski vidiki f) razvoj serij g) proizvodni programi h) analiza konstrukcije i) pregledno delo

  658.512.2
  COBISS-ID 21788165

  250.
  MIHELČIČ, Miran
          Ekonomika poslovanja za inženirje / Miran Mihelčič. - 5. dopolnjena izd. - Ljubljana : Fakulteta za računalništvo in informatiko, 1999 (Ljubljana : Formatisk). - XI, 370 str. : ilustr., tabele ; 24 cm

  500 izv. - Bibliografija: str. 364-370. - Kazalo
  ISBN 961-6209-15-9
  a) poslovni proces b) delovna sredstva c) stroški d) finančno poslovanje e) analiza poslovanja f) organizacija poslovanja g) ekonomika poslovanja h) poslovanje združbe i) okolje združb j) poslovni procesi k) podjetja l) poslovna sodelovanja m) stroški n) prodajne cene o) prihodki p) odhodki q) poslovni izid r) sredstva s) viri sredstev t) vrednostni papirji u) vrednotenej podjetij v) računovodstvo w) analiziranje poslovanja x) učbeniki za visoke šole

  658(075.8)
  COBISS-ID 97842432

  251.
  O'CONNOR, Patrick D. T.
          Practical reliability engineering / Patrick D. T. O'Connor with David Newton, Richard Bromley. - 3rd ed. revised, , reprinted. - Chichester : J. Wiley & Sons, 1999. - XXIV, 431 str. : graf. prikazi ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 0-471-95767-4 (vezano) ISBN 0-471-96025-X (broš.)
  a) organizacija dela b) zanesljivost inženiringa c) tehnološki procesi d) matematični modeli e) statistika f) slučajnost g) krmiljenje h) management i) matematična zanesljivost j) zanesljivost načrtovanja k) aplikacije l) strojništvo m) elektronski sistemi n) računalništvo o) analize zanesljivosti p) vzdrževanje q) učbeniki za visoke šole

  65.015.1(075.8)
  COBISS-ID 21694469

  252.
          QUALITATSMANAGEMENT fur Ingenieure / Ekbert Hering, Jurgen Triemel, Hans-Pete Blank (Hrsg.) ; unter Mitarbeit von Johannes Braun ... . - 4., uberarbeitete Aufl. - Berlin : Springer, 1999. - XIX, 539 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 3-540-65092-X
  a) organizacija proizvodnje b) kakovost c) vodenje kakovosti d) sistemi kakovosti e) sistemske zahteve f) matematične osnove g) meritve h) preskušanje i) metode zagotavljanja kakovosti j) stroški kakovosti k) CAQ l) kakovost programske opreme m) pospeševanje kakovosti n) certificiranje o) CE znaki p) primeri q) pregledno delo

  658.562
  COBISS-ID 21788421

  253.
  SCHONSLEBEN, Paul
          Integrales Logistikmanagement : Planung und Steuerung von umfassenden Geschaftsprozessen / Paul Schonsleben. - 2. uberarbeitete uund erweiterte Aufl. - Berlin : Springer, 2000. - XXV, 778 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 3-540-66844-6
  a) organizacija proizvodnje b) logistika c) poslovni procesi d) inženiring e) strategije f) analize poslovanja g) JIT - Just In Time h) integralni transport i) organizacijske strukture j) strateško upravljanje k) pretok blaga l) transport m) prometno omrežje n) krmiljenje o) avtomatizacija p) planiranje q) uporaba računalnika r) materialno poslovanje s) učbeniki za visoke šole

  65.011/.012(075.8)
  COBISS-ID 21783557

  254.
  SHAKER, Steven M.
          The warRoom guide to competitive intelligence / Steven M. Shaker, Mark P. Gembicki. - New York : McGraw-Hill, cop. 1999. - XI, 255 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 241-248. - Kazalo
  ISBN 0-07-058057-X
  a) Business intelligence b) Competition c) Competition d) Business intelligence e) organizacija poslovanja f) inteligentne organizacije g) poslovna inteligenca h) poslovna strategija i) konkurenca j) inteligentni procesi k) strategije trženja l) pregledno delo

  658.8.012.12:339.13
  COBISS-ID 21772549

  255.
  TEKAVČIČ, Metka
          Ekonomika podjetja 1 : študijsko gradivo / Metka Tekavčič, Adriana Rejc. - 4. izd. - Ljubljana : Ekonomska fakulteta, 1999 (Ljubljana : Copis). - Str. 26-96, <24>, 18 str. : graf. prikazi, tabele ; 29 cm. - (EF. Študij na daljavo. Zapiski predavanj)

  500 izv. - Gradivo za predmet "Ekonomika podjetja 1" z naslovom Teorija produkcije vsebuje del skript "Ekonomika podjetja: tehnično-tehnološki vidiki reprodukcijskega procesa" avtorice Drage Stepko
  ISBN 961-6273-80-9
  a) Proizvodnja - Teorija - Učbeniki za visoke šole b) Proizvodni procesi - Tehnologija - Učbeniki za visoke šole c) Proizvodnja - Stroški - Učbeniki za visoke šole d) ekonomija e) ekonomika podjetja f) proizvodnja g) produkcijski proces h) tehnologija proizvodnje i) produktivnost j) stroškovno računovodstvo k) finančno poslovanje l) učbeniki za visoke šole

  658.5:338.58:657.47(075.8)
  COBISS-ID 104128512

  256.
  WU, Bin
          Manufacturing and supply systems management : a unified framework of systems design and operation / B. Wu. - Berlin : Springer, 2000. - XI, 536 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Advanced manufacturing)

  Kazalo
  ISBN 1-85233-254-9
  a) organizacija proizvodnje b) upravljanje proizvodnje c) proizvodni sistemi d) preskrba materialov e) sistemi dobave f) proizvodne strategije g) analize strategij h) MSA/MSD - Manufacturing and Supply Strategy Analysis / Manufacturing and Supply System Design i) MSM - Manufacturing and Supply System Management j) pregledno delo

  65.027:65.012
  COBISS-ID 21783301


  656 TRANSPORTNE USLUGE. ORGANIZACIJA IN KONTROLA PROMETA.


  257.
          GESAMTVERKEHRSFORUM 2000 : Tagung Braunschweig, 6. und 7. April 2000 / VDI-Gesellschaft Fahrzeug- und Verkehrstechnik. - Dusseldorf : VDI, 2000. - 300 str. : graf. prikazi ; 21 cm. - (VDI Berichte, ISSN 0083-5560 ; 1545)

  Na nasl. str. tudi: Verein Deutscher Ingenieure
  ISBN 3-18-091545-5
  a) organizacija prometa b) načrtovanje prometa c) upravljanje prometa d) centri za upravljanje e) prometni pretoki f) simulacije g) javni transport h) transportni sistemi i) signalizacija j) komunikacije k) zborniki

  656(061.3)
  COBISS-ID 22219269

  258.
          An INTEGRATED model of transport and urban evolution : with an application to a metropole of an emerging nation / Wolfgang Weidlich, Gunter Haag (eds.). - Berlin : Springer, 1999. - XII, 186 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 3-540-66331-2
  a) promet b) urbanizem c) razvoj mest d) razvoj prometa e) Kitajska f) matematični model

  656.051:711.4
  COBISS-ID 21287685

  259.
  PETRINJA, Danilo
          Gradnja Luke Koper in železniške proge Koper - Prešnica / Danilo Petrinja - Primož. - Koper : : Luka Koper, 1999 (Koper : Gepard). - 142 str. : ilustr. ; 22 cm

  3.500 izv. - Uvod / Jože Kranjc: str. 3-4. - Summary
  a) Luka Koper - zgodovinski pregledi b) prostorsko planiranje c) urbanizem d) Slovenska obala e) gospodarstvo f) luke g) obluške dejavnosti h) pristanišča i) podjetja j) Koper k) Obala l) železnice m) železniške proge n) železniški promet o) razvoj p) Prešnica

  711.7:656.6
  COBISS-ID 6354225


  66 KEMIJSKA IN SORODNE INDUSTRIJE.


  260.
  BUDINSKI, Kenneth G.
          Engineering materials : properties and selection / Kenneth G. Budinski, Michael K. Budinski. - 6th ed. - Upper Saddle River (New Jersey) : Prentice Hall, cop. 1999. - XI, 719 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-13-904715-8
  a) materiali b) kemijska struktura c) kristalna struktura d) kemijske lastnosti e) fizikalne lastnosti f) mehanske lastnosti g) polimerni materiali h) kompoziti i) keramika j) cement k) steklo l) jekla m) zlitine n) orodna jekla o) korozija p) vlivanje q) praškasti materiali r) barvne kovine s) izbira materiala t) napake

  66.017
  COBISS-ID 44474881

  261.
  CIRAJ, Marta
          Zakon o kemikalijah (ZKEM) : s komentarjem / . - 1. natis. - Ljubljana : Gospodarski vestnik, 2000 (Ljubljana : Delo). - 220 str. : graf. prikazi, tabele ; 21 cm. - (Zbirka Nova slovenska zakonodaja)

  Avtorica navedena v CIP-u in na preliminarni str. - Bibliografija: str. 215 in 217-218
  ISBN 86-7061-219-4
  a) Kemikalije - Pravna ureditev - Slovenija - Zakoni s komentarjem b) pravo c) zakonodaja d) Slovenija e) zakon o kemikalijah f) komentar

  661(497.4)(094.5.072)
  COBISS-ID 105452800

  262.
  FELDER, Richard M.
          Elementary principles of chemical processes / Richard M. Felder, Ronald W. Rousseau. - 3rd ed. - New York : J. Wiley & Sons, 1999. - XXVI, 675 str. : ilustr. ; 27 cm

  Kazalo
  - - Interactive chemical process principles . - 1 optični disk (CD-ROM), 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-471-53478-1
  a) kemijska tehnologija b) kemijski procesi c) tehnološki procesi d) kemijsko ravnotežje e) stehiometrija f) energetska bilanca procesov g) transport snovi h) študije primerov i) naloge j) rešitve k) učbeniki za visoke šole

  66.01(075.8)(076.2)
  COBISS-ID 21704453

  263.
          FUNGICIDAL activity : chemical and biological approaches to plant protection / edited by David Hutson and Junshi Miyamoto. - Chichester : John Wiley & sons, 1998. - XII, 254 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Wiley series in agrochemicals and plant protection)

  ISBN 0-471-96806-4
  a) organska kemija b) fitofarmacevtska sredstva c) fungicidi d) kemijska sredstva e) uporaba f) delovanje g) naravne spopjine h) biološka kontrola i) zborniki

  632.95+661.163.2
  COBISS-ID 21378309

  264.
          OCCUPATIONAL toxicants : critical data evaluation for MAK values and classification of carcinogens / edited by Helmut Greim. - Weinhein : VCH, 1999. - 349 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Occupational toxicants, ISSN 0944-4459 ; vol. 13)

  Na vrhu nasl. str.: Commission for the Investigation of Health Hazards of Chemical Compounds in the Work Area. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali
  ISBN 3-527-27047-7
  a) Carcinogens b) Toxicity testing c) Industrial safety d) Industrial hygiene e) kemija f) kemikalije g) nevarne snovi h) industrijska higiena i) varnost pri delu j) testiranje toksičnosti k) vrste lesa l) alergenski učinki m) priročniki

  620.26:615.9:661
  COBISS-ID 22001413

  265.
  PYBUS, David H.
          The chemistry of fragrances / compiled by David Pybus and Charles Sell. - Cambridge : Royal Society of Chemistry, cop. 1999. - XVI, 276 str. : ilustr. ; 22 cm. - (RSC paperbacks)

  Kazalo
  ISBN 0-85404-528-7
  a) organska kemija b) parfumerija c) zgodovinski pregled d) tehnologija dišav e) sestavine f) naravni materiali g) zaznavanje dišav h) senzorična analiza i) aplikacije j) toksikologija k) hlapnost l) analitika m) kreiranje parfuma n) kemorecepcija o) elektronski senzorični sistem

  665.57
  COBISS-ID 21317637

  266.
  THOMA, Jean
          Modeling and simulation in thermal and chemical engineering : a bond graph approach / J. Thoma, B. Ould Bouamama. - Berlin : Springer, 2000. - XIV, 219 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 3-540-66388-6
  a) kemijska tehnologija b) termodinamika c) matematično modeliranje d) povezovalni grafi e) termofluidi f) kemijski sistemi g) fazne spremembe h) procesno inženirstvo i) industrijske aplikacije j) simulacijski programi

  <66.0:544-971> :519.673
  COBISS-ID 21764357

  267.
  UHLIG, Helmut
          Industrial enzymes and their applications / Helmut Uhlig ; translated and updated by Elfride M. Linsmaier-Bednar. - New York : J. Wiley & Sons, 1998. - XII, 454 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Prevod dela: Enzyme arbeiten fur uns. - Kazalo
  ISBN 0-471-19660-6
  a) kemijska tehnologija b) biotehnologija c) encimi d) industrijske aplikacije e) kinetika delovanja f) vrste encimov g) metode imobilizacije h) industrija sladkorja i) pivovarska industrija j) proizvodnja alkohola k) pekarstvo l) vinarstvo m) mlekarstvo n) detergenti o) tekstilna industrija p) regulativa q) ekonomski aspekt r) učbeniki

  557.15:66
  COBISS-ID 21325573


  669 METALURGIJA.


  268.
  INTERNATIONAL Workshop on Rare-Earth Magnets and their Applications (15 ; 1998 ; Dresden)
          Rare-earth magnets and their applications : proceedings of the fifteenth International Workshop on Rare-Earth Magnets and their Applications, 30 August - 30 September 1998, Dresden, Germany / edited by L. Schultz, K. -H. Muller. - Frankfurt : Werkstoff-Informationsgesellschaft, cop. 1998. - 2 zv. (1136 str.) : ilustr. ; 23 cm

  ISBN 3-88355-264-X
  a) materiali b) permanentni magneti c) kovine redkih zemelj d) surovine e) proizvodnja f) lastnosti g) nanokristalinični magneti h) HDDR i) aplikacije j) korozija k) karakterizacija l) zborniki

  621.318.1:669.85/.86
  COBISS-ID 13409063


  67/68 RAZNE INDUSTRIJE IN OBRTI. MEHANSKA TEHNOLOGIJA.


  269.
          LIMITATIONS of test methods for plastics / James S. Peraro, editor. - West Conshohocken : ASTM, cop. 2000. - IX, 223 str. : ilustr. ; 24 cm. - (STP ; 1369)

  "... contains papers presented at the symposium of the same name held in Norfolk, Virginia, on 1 November 1998..." --> predgovor. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali
  ISBN 0-8031-2850-9
  a) matertiali b) plastične mase c) testiranje d) mehanski preizkusi e) trki f) lom g) kemijske metode h) reološke metode i) zborniki

  678.01
  COBISS-ID 21901573

  270.
  TRAUBEL, Harro
          New materials permeable to water vapor / Harro Traubel. - Berlin : Springer, 1999. - XII, 355 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 3-540-64946-8
  a) industrija polimerov b) mikroporozni materiali c) permeabilni materiali d) umetno usnje e) postopki izdelave f) oplemenitenje g) barvanje h) kemija polivretanov i) aplikacije j) patenti

  675.92
  COBISS-ID 21472261


  69 GRADBENI MATERIJAL. GRADBENA DELA.


  271.
  FISCH, Klaus
          Selbst Garagen, Stellplatze und Carports bauen / Klaus Fisch. - Munchen : Compact, cop. 1999. - 96 str. : večinoma barvne ilustr. ; 20 cm. - (Compact Praxis "do it yourself")

  Kazalo
  ISBN 3-8174-2275-X
  a) gradbeništvo b) izvedbena dela c) naredi sam d) garaže e) carport f) parkirna mesta g) vrtne lope h) nadstreški i) les j) navodila za izdelavo

  694:689=30
  728.9:689=30
  COBISS-ID 21036037

  272.
  HEIMANN, Erich H.
          Obnovimo si staro hišo / Erich H. Heimann ; . - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2000 ( : "Jože Moškrič"). - 95 str. : barvne ilustr. ; 20 cm. - (Domača delavnica)

  Prevod dela: Selbst einen Altbau renovieren. - Kazalo
  ISBN 86-365-0332-9
  a) Hiše - Vzdrževanje - Popravila - Naredi sam b) gradbeništvo c) arhitektura d) izvedbena dela e) naredi sam f) prenova stanovanja g) popravila h) fasada i) stena j) tlaki k) izolacija l) priročniki

  379.826:693/699.8
  64.004.67
  COBISS-ID 106264576

  273.
  HELLMUTH, Bernhard
          Izdelajmo si pohištvo iz plinobetona / Bernhard Hellmuth ; . - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2000 ( : "Jože Moškrič"). - 96 str. : barvne ilustr. ; 20 cm. - (Domača delavnica)

  Prevod dela: Selbst attraktive Mobel aus Porenbeton gestalten. - Kazalo
  ISBN 86-365-0334-5
  a) Pohištvo - Priročniki b) gradbeništvo c) arhitektura d) izvedbena dela e) naredi sam f) notranja oprema g) pohištvo h) plinobeton i) priročniki

  684.4:691.327.33(035)
  COBISS-ID 106374400

  274.
  HUBER, Erwin
          Selbst Gartenhauser, Lauben und Pavillons bauen / Erwin Huber. - Munchen : Compact, cop. 1999. - 96 str. : večinoma barvne ilustr. ; 20 cm. - (Compact Praxis "do it yourself')

  Kazalo
  ISBN 3-8174-2244-X
  a) gradbeništvo b) izvedbena dela c) naredi sam d) les e) nadstreški f) senčnice g) vrtne lope h) vrtni paviljoni i) pergole j) navodila za izdelavo

  694:689=30
  712.6:689=30
  COBISS-ID 21035781

  275.
  ZAKONJŠEK, Niko
          Prispevka k razumevanju področja prezračevanja in toplote / avtorja Niko Zakonjšek, Peter Knez. - Celje Ljubljana : ZSTI Slovenije, 2000. - 109 str. : ilustr. ; 24 cm

  1.000 izv. - Bibliografija: str. 109
  ISBN 961-6310-05-4
  a) Zgradbe - Ogrevanje - Klimatizacija b) gradbena dela c) zračenje d) prezračevanje e) ogravanje f) toplota g) vrste prezračevanja h) vrste ogrevanja i) priročniki

  697(035)
  COBISS-ID 106153728


  7 UMETNOST.


  276.
          ANCIENT Egyptian materials and technology / edited by Paul T. Nicholson and Ian Shaw. - Cambridge ; New York ; Melbourne : Cambridge University Press, 1999, cop. 2000. - XVIII, 702 str. : ilustr. ; 29 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-521-45257-0 (vezano)
  a) umetnost b) etnologija c) arheologija d) zgodovina e) Egipt f) domače obrti g) rokodelstvo h) gradbeni materiali i) proizvodnja prehrane j) pridobivanje k) delovni proces l) kemična sestava m) tehnologija n) kamen o) opeka p) barvila q) keramika r) kovine s) glaziranje t) steklo u) papirus v) pletarstvo w) tekstilstvo x) usnjarstvo y) les z) mumificiranje š) veziva đ) lasje ć) pivovarstvo č) vinarstvo &127;) sadjarstvo !) predelava mesa

  745(32)=20
  COBISS-ID 20295941

  277.
  COHEN, Luanne Seymour
          Design essentials : / Luanne Seymour Cohen. - 3rd ed. - San Jose : Adobe Press, 1999. - VII, 122 str. : ilustr. (nekatere barvne) ; 23 x 31 cm. - (Professional studio techniques)

  Dodatek k nasl. na ov. - Kazalo
  ISBN 1-56830-472-2
  a) umetnost b) fotografija c) oblikovanje d) grafično oblikovanje e) fotomontaža f) računalniška grafika g) računalniška obdelava h) obdelava slike i) tipologija j) vizualne komunikacije k) 3 D

  766
  COBISS-ID 21489669

  278.
  FISHEL, Catharine
          Minimal graphics : the powerful new look of graphic design / Catharine Fishel. - Gloucester : Rockport, cop. 1999. - 192 str. : večinoma barvne ilustr. ; 29 cm

  Kazalo
  ISBN 1-56496-628-3
  a) umetnost b) grafično oblikovanje c) celostne podobe d) oglaševanje e) tipologije f) logotipi g) napisi h) vabila i) plakati j) oblikovanje embalaže

  766
  7.05
  COBISS-ID 20563205

  279.
  FISHEL, Catharine
          Redesigning identity : graphic design strategies for success / Catharine Fishel. - Gloucester (Mass.) : Rockport, cop. 2000. - 160 str. : barvne ilustr. ; 29 cm

  ISBN 1-56496-624-0
  a) umetnost b) grafično oblikovanje c) design d) logotipi e) zaščitni znaki f) marketing g) primeri uspešnih oblikovalskih projektov h) celostne popdobe i) ustvarjanje nove identitete j) posodabljanje zaščitnih znamk

  76=20
  COBISS-ID 20561925

  280.
  FORBES, Thom
          Webworks advertising / Thom Forbes. - Gloucester (Mass.) : Rockport, cop. 2000. - 191 str. : barvne ilustr. ; 28 cm

  ISBN 1-56496-564-3
  a) umetnost b) grafično oblikovanje c) oglaševanje d) celostna podoba e) interaktivni pristop f) WEB oglaševanje g) internet h) digitalna obdelava

  766
  COBISS-ID 20561157

  281.
  MACKENNA, Anne T.
          Digital portfolio : 26 graphic design portfolios unzipped / Anne T. McKenna. - Gloucester (Mass.) : Rockport, cop. 2000. - 157 str. : barvne ilustr. ; 32 cm

  Nasl. raztegnjen čez dve strani. - Kazalo
  - - Digital portfolio . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 1-56496-467-1
  a) umetnost b) oblikovanje c) celotne podobe d) portfolio e) identiteta f) zbrana dela g) oblikovalci

  766
  COBISS-ID 20562181

  282.
  SIDLES, Constance J.
          Printing : building great graphic design through printing techniques / . - Gloucester (Mass.) : Rockport, cop. 1999. - 95 str. : barvne ilustr. ; 28 cm. - (Graphic idea resource)

  Avtorica navedena na ov.
  ISBN 1-56496-601-1
  a) umetnost b) grafično oblikovanje c) tiskanje d) tehnike tiskanja e) knjige f) naslovnice g) celostne podobe h) embalaža i) vizitke j) pisemske glave k) vrečke

  7.05
  766
  COBISS-ID 20563973

  283.
  SPALTER, Anne Morgan
          The computer in the visual arts / Anne Morgan Spalter. - Reading (Mass.) : Addison-Wesley, 1999. - XXIV, 500 str., <32> barvnih pril. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-201-38600-3
  a) umetnost b) računalnik v umetnosti c) vizualna umetnost d) zaznavanje svetlobe e) svetloba f) senčenje g) barve h) kompozicija i) skeniranje j) barvne lestvice k) animacija

  7.01/.02:681.3.087.6
  COBISS-ID 20725509


  71 PROSTORSKO UREJANJE. REGIONALNO PLANIRANJE. URBANIZEM. OBLIKOVANJE KRAJINE.


  284.
          BAMBUS = Bamboo. - 4. unveranderte Aufl. - Stuttgart : Institut fur leichte Flachentragwerke, 2000. - 432 str. : ilustr. ; 21 x 27 cm. - (IL : Mitteilungen des Institut fur leichte Flachentragwerke = Information of the Institute for Lightweight Structures ; 31)

  Vzpor. nem. in angl. besedilo
  Vsebina na nasl. str.:
  Bambus als Baustoff = Bamboo as a building material / von, by Klaus Dunkelberg. Bauen mit pflanzlichen Staben = Building with vegetal rods / Johannes Fritz ...
  ISBN 3-7828-2031-2
  a) Bamboo b) Reed (Building material) c) regionalno planiranje d) urbanizem e) tradicionalna arhitektura f) gradbeni materiali g) bambus h) tradicionalni materiali i) bivališča iz bambusa j) tehnika gradnje

  71/72
  COBISS-ID 22017797

  285.
  BAUMANN, Barbara
          Orientierungen zwischen Architektur und Parlament Deutscher Bundestag Bonn / Baumann & Baumann. - Stuttgart : Hatje, cop. 1995. - 127 str. : ilustr. ; 29 cm

  Ov. nasl.: Lechts rinks
  ISBN 3-7757-0587-2
  a) vizualne komunikacije b) urejanje prostora c) označevanje d) oblikovanje ulic e) mesto f) ulica g) parki h) stavbe i) oprema ulic j) ulično pohištvo k) podoba ulice l) oznake m) napisi

  7.05/347.772/.774
  711.4
  COBISS-ID 21634821

  286.
  BRAUER, Sigrid
          Velika knjiga o urejanju stanovanja : kako lahko vse prostore lepo uredimo in kar najbolje izrabimo / ; ilustracije Heiner O. Neuendorf, Harald Ophuls, Uwe Seidel>. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2000 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 159 str. : ilustr. ; 29 cm

  Prevod dela: Das grosse Buch vom Einrichten
  ISBN 86-11-15480-0
  a) Stanovanja - Notranja oprema - Priročniki b) arhitektura c) urejanje prostora d) notranja ureditev e) stanovanje f) stanovanjska oprema g) tlorisi h) tipologija i) priročniki

  728:643/645
  643/645:728
  747:643/645
  COBISS-ID 97561856

  287.
  CHILDS, Mark C.
          Parking spaces : a design, implementation, and use manual for architects, planners, and engineers / Mark C. Childs. - New York : McGraw-Hill, 1999. - XXIV, 289 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 269-279. - Kazalo
  ISBN 0-07-012107-9
  a) urbanizem b) urbano planiranje c) urejanje prostora d) mesta e) parkirišča f) parkirni prostori g) načrtovanje h) smernice načrtovanja i) javni prostor j) fleksibilnost prostora k) večnamembnost parkirišč l) priročniki

  712.25
  COBISS-ID 21829125

  288.
  DEBEVEC, Leon
          Prenova in gradnja bogoslužnih stavb / Leon Debevec. - Ljubljana : Inštitut za sakralno arhitekturo, 1999 ( : Povše). - 154 str. : ilustr. ; 35 cm + 1 zvd.

  Bibliografija: str. 147-149. - Povzetek v slov. in angl.
  a) Cerkvena arhitektura - Slovenija - 20.st. b) Cerkve - Prenova - Gradnja c) arhitektura d) sakralne stavbe e) cerkve f) Slovenija g) zgodovina h) cerkveni prostor i) načrtovanje j) oprema k) ureditev l) določila rimskokatoliške cerkve m) prenova bogoslužnih stavb n) spomeniško varstvo o) organiziranost

  726.54(497.4)
  COBISS-ID 104287488

  289.
  DINES, Nicholas T.
          Site construction details manual : <350 ready-to-use details> / Nicholas T. Dines & Kyle D. Brown. - New York : McGraw-Hill Publishing Comapany, cop. 1999. - XIII, 398 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Time-saver standards)

  ISBN 0-07-017039-8
  a) krajinska arhitektura b) zunanje ureditve c) urejanje vrtov d) športna igrišča e) parki f) atletske steze g) urbana oprema h) detajli i) tlaki j) odvodnjavanje k) ograje l) luči m) rampe n) zaščite dreves o) jezerca p) bazeni q) škarpe r) podporni zidovi s) zunanje stopnice

  712=20
  COBISS-ID 44525569

  290.
          INTERNATIONALER Jugendwettbewerb, Natur und Bauen = International youth competition, nature and architecture / ; Ubersetzung, translation Marta Gondos, Dominique Thywissen>. - Stuttgart : Institut fur leichte Flachentragwerke, 1980. - 270 str. : ilustr. (nekatere barvne) ; 21 x 27 cm. - (IL : Mitteilungen des Institut fur leichte Flachentragwerke = Information of the Institute for Lightweight Structures ; 26)

  Vzpor. nem. in angl. besedilo. - Nepopolni vzpor. nasl. tudi v franc. in špan.
  ISBN 3-7828-2026-6
  a) Architecture - Environmental aspects - Competitions b) Architecture - Human factors - Competitions c) Architecture and youth d) arhitektura e) urbanizem f) teorija g) organske strukture h) harmonija bivanja

  71/72
  COBISS-ID 22023941

  291.
  KOLLOQUIUM Intelligent Bauen (1993 ; Stuttgart)
          Intelligent Bauen : Aspekte einer anderen Baukultur : eine Veroffentlichung der Beitrage zum Kolloquium "Intelligent Bauen" vom 10. bis 12. November 1993 am IL = Building with intelligence : aspects of a different building culture : a publication of the contributions to the colloquium "Building with intelligence" from November 10 to 12, 1993 at IL / herausgegeben von, edited by Eda Schaur ; Beitrage, contributions Raymund Boing ... ; Ubersetzung, translation Miriam Magall. - Stuttgart : K. Kramer : Freunde & Forderer der Leichtbauforschung, 1995. - 272 str. : ilustr. ; 21 x 27 cm. - (IL : Mitteilungen des Institut fur leichte Flachentragwerke = Information of the Institute for Lightweight Structures ; 41)

  Besedilo vzporedno v nem. in angl.
  ISBN 3-7828-2041-X
  a) urbanizem b) regionalno planiranje c) urejanje prostora d) človekova pričakovanja e) urejanje krajine f) načrtovanje skupnosti g) bivalna kultura h) tipologija gradnje i) organske strukture j) naravne strukture k) mesta l) večfunkcijsko mesto m) zborniki

  71/72(100)(082)
  COBISS-ID 40997889

  292.
  KORZ, Jutta
          Garten umgestalten : praktische Vorschlage fur alle Gartenbereiche / Jutta Korz. - Munchen ; Wien ; Zurich : BLV, 1999. - 167 str. : barvne ilustr. ; 25 cm

  ISBN 3-405-15678-5
  a) urejanje krajine b) krajinarstvo c) urejanje vrtov d) krajinska arhitektura e) rastlinstvo f) načrtovanje vrtov g) ograje h) tlakovanje poti i) voda v vrtovih j) priročniki

  712.6
  COBISS-ID 21688837

  293.
          PROJEKTSTUDIE Stadt in der Arktis = Project study city in the Arctic / Redaktion, editor ... fur dieses Heft, Bernd Oleiko, Einar Thorsteinn A. ; Fotos, Fritz Dressler, Ilse Schmall ; Ubersetzung, translation W. Woodson Hand, Gary L. Bostwick, Bernd Oleiko. - 2. Aufl. - Stuttgart-Vaihingen : Institut fur leichte Flachentragwerke, 1974. - 56 str. : ilustr. ; 22 x 29 cm. - (IL : Mitteilungen des Institut fur leichte Flachentragwerke = Information of the Institute for Lightweight Structures ; 2)

  Vzpor. nem. in angl. besedilo
  ISBN 2002-9 !
  a) Cities and towns - Planning - Research - Arctic regions b) Frei O. c) urbano planiranje d) mesto pod streho e) konstrukcijski problemi f) strehe g) spreminjajoče strehe h) lahke konstrukcije i) viseče strehe j) organske strukture k) membrane

  71/72
  624
  COBISS-ID 22017285

  294.
  RASCH, Bodo, 1943-
          Die Zeltstadte des Hadsch = The tent cities of the Hajj / Bodo Rasch. - Stuttgart : Institut fur Leichte Flachentragwerke, cop. 1980. - 240 str. : ilustr. ; 22 x 27 cm. - (IL : Mitteilungen des Institut fur leichte Flachentragwerke = Information of the Institute for Lightweight Structures ; 29)

  Vzpor. nem. in angl. besedilo, delno arab. - Vzpor. nasl. tudi v arab. - Disertacija - Univerza Stuttgart, Fakultat fur Architektur und Stadtplanung
  ISBN 3-7828-2029-0
  a) Muslim pilgrims and pilgrimages - Saudi Arabia - Mecca b) City planning - Saudi Arabia - Mecca c) Tourist camps, hostels, etc - Saudi Arabia - Mecca d) Tents - Saudi Arabia - Mecca e) Tourism and city planning - Saudi Arabia - Mecca f) urbanizem g) tradicionalna bivališča h) šotoraste konstrukcije i) naselja j) regionalno planiranje k) masta l) šotorasta mesta m) urbanizacija n) šotori

  71/72
  COBISS-ID 22018565

  295.
  SCHAUR, Eda, 1945-
          Ungeplante Siedlungen : charakteristische Merkemale - Wegesystem, Flachenteilung = Non-planned settlements : characteristic features, path system, surface subdivision / Eda Schaur ; mit einem Vorwort von, with a preface by Frei Otto. - Stuttgart : Institut fur leichte Flachentragwerke, 1992, cop. 1991. - 256 str. : ilustr. ; 21 x 27 cm. - (IL : Mitteilungen des Institut fur leichte Flachentragwerke = Information of the Institute for Lightweight Structures ; 39)

  Vzpor. nem. in angl. besedilo. - Includes bibliographical references (p. 250-252). - Disertacija - Univerza Stuttgart, Fakultat fur Architektur
  ISBN 3-7828-2039-8
  a) Human settlements b) Human geography c) Human beings - Effect of environment on d) Trails e) urbano planiranje f) urbanizem g) naselja h) delitev površin i) strukturne sheme j) organske strukture k) prehodi l) povezave m) sistemi n) podsistemi o) grupacije p) študije primerov q) vas r) tipologija

  71/72
  COBISS-ID 22048517


  72 ARHITEKTURA.


  296.
          ARCHITEKTUR und Demokratie : Bauen fur die Politik von der amerikanischen Revolution bis zur Gegenwart / Ingeborg Flagge, Wolfgang Jean Stock, Herausgeber ; herausgegeben fur den Deutschen Bundestag mit einem Vorwort von Rita Sussmuth. - 2., revidierte Aufl. - Ostfildern-Ruit : Hatje, 1996. - 295 str. : večinoma barvne ilustr. ; 29 cm

  ISBN 3-7757-0402-7
  a) arhitektura b) javne zgradbe c) parlamenti d) vladne palače e) ministrstva f) uradi političnih služb g) zgodovinski pregled h) tipologija zgradb i) pregledno delo

  725=30
  COBISS-ID 21635845

  297.
  DEUTSCHE Bibliothek (Frankfurt am Main)
          Deutsche Bibliothek Frankfurt am Main : ein Dialog zwischen Architekten und Bibliothekaren / herausgegeben von Klaus-Dieter Lehmann und Ingo Kolasa in Zusammenarbeit mit Arat-Kaiser-Kaiser. - Ostfildern-Ruit : Hatje, cop. 1997. - 130 str. : barvne ilustr. ; 27 cm

  ISBN 3-7757-0705-0
  a) arhitektura b) javne zgradbe c) knjižnice - Frankfurt d) načrtovanje e) vmestitev v mestni prostor f) interier g) skladišča h) spremljajoče dejavnosti i) Arat M. j) Kaiser H. D. k) Kaiser G.

  727.8=30
  COBISS-ID 21636101

  298.
          DIATOMEEN = Diatoms / wissenschaftliche Redaktion und Koordination, scientific editorship and coordination Klaus Bach, Berthold Burkhardt ; . - Stuttgart : Institut fur leichte Flachentragwerke, Universitat Stuttgart, 1985-. - Zv. <1> : ilustr. ; 21 x 27 cm. - (IL : Mitteilungen des Institut fur leichte Flachentragwerke = Information of the Institute for Lightweight Structures ; 28)

  Vzpor. nem. in angl. besedilo. - Bibliography: v. 1, p. 325
  Dosedanja vsebina:
  1: Schalen in Natur und Technik = Shells in nature and technics
  ISBN 3-7828-2028-2 ISBN 3-7682-1395-1
  a) Diatoms b) Shells (Engineering) c) arhitektura d) organske strukture e) teorija f) celične strukture g) lupine h) naravne strukture i) eksperimentalne osnove j) razmerja k) naravni procesi l) razvoj oblike m) sferične konstrukcije

  72.01
  COBISS-ID 22048261

  299.
  FUCHS, Dorthe
          Bauen in der Gruppe : kostengunstig, innovativ, okologisch / Dorthe Fuchs, Jutta Orth. - Munchen : Callwey, cop. 2000. - 128 str. : barvne ilustr. ; 28 x 25 cm. - (--- rund ums Haus)

  ISBN 3-7667-1389-2
  a) arhitektura b) stanovanjska gradnja c) poselitveni vzorci d) hiše v gručah e) večstanovanjske stavbe f) vrstne hiše g) ekološka gradnja h) situacija i) načrti

  728
  COBISS-ID 21956869

  300.
  GLAESER, Ludwig
          The work of Frei Otto and his teams, 1955-1976 : IL special issue devoted to the exhibition organized in 1971 by the Museum of Modern Art, New York / Ludwig Glaeser. - Stuttgart : Institut fur leichte Flachentragwerke, 1978. - 64 str. : ilustr. ; 21 x 29 cm. - (IL ; 17)

  "Published on the occasion of the exhibition's international tour, organized by the Institut fur Auslandsbeziehungen, Stuttgart, with the support of the Ministry of Foreign affairs of the Federal Republic of Germany" --> nasl. str. spodaj
  ISBN 3-7828-2017-7 ISBN 0-8150-0747-7
  a) Otto, Frei (1925-) b) Architecture, Modern - 20th century. c) arhitektura d) gradbeništvo e) Frei Otto f) lahke konstrukcije g) strehe h) strešne konstrukcije i) zložljive strehe j) šotoraste konstruklcije k) lahke strehe

  72.01
  COBISS-ID 22022917

  301.
  ISPHORDING, Stephan
          Hauser am Hang : beispielhafte Losungen aus Deutschland, Osterreich und der Schweiz / Stephan Isphording. - Munchen : Callwey, cop. 2000. - 191 str. : večinoma barvne ilustr. ; 29 cm

  ISBN 3-7667-1402-3
  a) arhitektura b) hiša na bregu c) stanovanjska gradnja d) načrtovanje e) tipologija zgradb f) izvedbe g) tlorisi h) projekt i) Nemčija j) Avstrija k) Švica l) notranja oprema m) zunanja ureditev

  72.01
  COBISS-ID 21957637

  302.
  KAJZELJ, Miroslav
          Bovška hiša po velikonočnem potresu : nasveti glede obnove in prenove / < fotografije> Miroslav Kajzelj ; . - Ljubljana : Debora, 1999 (Ljubljana : "Tone Tomšič"). - 111 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Skrita Slovenija)

  Iz preteklosti za prihodnost / Živa Dev: str. 6. - Bibliografija: str. 109. - Kazalo
  ISBN 961-6122-37-1
  a) Kmečke hiše - Arhitekturna tipologija - Bovško b) Ljudska arhitektura - Bovško c) Bovško - Arhitekturna dediščina - Prenova d) arhitektura e) stanovanjska gradnja f) ljudsko stavbarstvo g) bovška hiša h) zasnova i) značilnosti j) arhitekturni členi k) prenova l) popotresna obnova

  728.6(497.4 Posočje)
  COBISS-ID 98899456

  303.
          KITCHEN & bath sourcebook, 1999/2000. - New York : Sweet, a division of McGraw-Hill, cop. 1999. - 1 zv. (loč. pag.) : barvne ilustr. ; 29 cm

  ISBN 0-07-134272-9
  a) arhitektura b) notranja oprema c) kuhinje d) kopalnice e) proizvajalci f) pohištvo g) oprema kopalnic h) oprema kuhinj i) obloge j) stenske obloge k) talne obloge l) stavbno pohištvo

  728:643/645
  COBISS-ID 20790277

  304.
  KUŠAR, Jože, 1940-
          Konstruiranje in dimenzioniranje. Osnove : učbenik za arhitekte / Jože Kušar. - Ljubljana : Fakulteta za arhitekturo, 1999. - 231 str. : ilustr. ; 30 cm

  Ov. nasl. - 300 izv. - Bibliografija: str. 219-222
  ISBN 961-6160-11-7
  a) Konstruiranje - Učbeniki za visoke šole b) Dimenzioniranje - Učbeniki za visoke šole c) arhitektura d) gradbeništvo e) zgodovina f) gradiva g) zasnova konstrukcij h) statika i) dimenzioniranje j) tehnični predpisi k) standardi l) učbeniki za visoke šole

  72.011:69.04
  COBISS-ID 104384256

  305.
  LENZE, Veronika
          Stahl im Wohnungsbau / Veronika Lenze, Klaus Th. Luig. - Berlin : Ernst & Sohn, cop. 1998. - 223 str. : ilustr. ; 30 cm

  ISBN 3-433-01632-1
  a) arhitektura b) stanovanjska gradnja c) jeklena hiša d) jekleni skelet e) zgodovina f) gradbeno jeklo g) proizvodnja h) lastnosti i) enodružinske hiše j) večstanovanjske stavbe k) izvedeni primeri l) načrti m) detajli

  728:624.014.2=30
  COBISS-ID 22075397

  306.
          MODERNE Architektur in Deutschland 1900 bis 2000. Macht und Monument / herausgegeben von Romana Schneider und Wilfried Wang. - Ostfildern-Ruit : Hatje, cop. 1998. - 299 str. : ilustr. ; 31 cm

  Izšlo ob razstavi; Moderne Architektur in Deutschland 1900 bis 2000 - Macht und Monument im Deutschen Architektur-Museum, Frankfurt am Main, 24. Januar bis 5. April 1998. - Kazalo
  ISBN 3-7757-0713-1
  a) arhitektura b) urbanizem c) moderna arhitektura - Nemčija d) zgodovinski pregled e) 20.st. f) pregledno delo

  72.01:7.036=30
  COBISS-ID 21638149

  307.
  OTTO, Frei, 1925-
          Form : ein Vorschlag zur Entwicklung einer Methode zur Ordnung und Beschreibung von Formen = a proposal for developing a method of classifying and describing forms / von, by Frei Otto ; . - Stuttgart : Institut fur leichte Flachentragwerke, 1988. - 96 str. : ilustr. ; 21 x 27 cm. - (IL : Mitteilungen des Institut fur leichte Flachentragwerke = Information of the Institute for Lightweight Structures ; 22) (Form, Kraft, Masse = Form, force, mass ; 2)

  Vzpor. nem. in angl. besedilo
  ISBN 3-7828-2022-3
  a) Lightweight construction b) arhitektura c) gradbeništvo d) teorija e) organske strukture f) zaznavanje oblike g) proporci h) razmerja i) večpovršinske strukture j) deli elementov

  72.01
  COBISS-ID 22065413

  308.
  OTTO, Frei, 1925-
          Pneu und Knochen : Johann-Gerhard Helmcke gewidmet (03. 05. 1908 - 18. 07. 1993) = Pneu and bone : dedicated to Johann-Gerhard Helmcke (03. 05. 1908 - 18. 07. 1993) / Frei Otto. - Stuttgart : Institut fur leichte Flachentragwerke, 1995. - 256 str. : ilustr. ; 21 x 27 cm. - (IL : Mitteilungen des Institut fur leichte Flachentragwerke = Information of the Institute for Lightweight Structures ; 35)

  Vzpor. nem. in angl. besedilo
  ISBN 3-7828-2035-5
  a) Lightweight construction b) Bones c) Air-supported structures d) Nature (Aesthetics) e) arhitektura f) teorija g) načrtovanje h) pnevmatske konstrukcije i) napihnjene konstrukcije j) koncept delovanja k) organske strukture l) gradbeni sistemi

  72.01
  COBISS-ID 22022661

  309.
  OTTO, Frei
          Konstruktion : ein Vorschlag zur Ordnung und Beschreibung von Konstruktionen = Structure : a proposal for the classification and description of structures / von, by Frei Otto ; an den Untersuchungen zum Thema Konstruktion waren beteiligt, the following researchers collaborated in the structures project Klaus Bach ... . - Stuttgart : Institut fur leichte Flachentragwerke, 1992. - 190 str. : ilustr. ; 21 x 27 cm. - (IL : Mitteilungen des Institut fur leichte Flachentragwerke = Information of the Institute for Lightweight Structures ; 23) (Form, Kraft, Masse = Form, force, mass ; 3)

  Vzpor. nem. in angl. besedilo
  ISBN 3-7828-2023-1
  a) Lightweight construction b) Architectural models c) arhitektura d) teorija e) organske strukture f) oblike g) nosilnost h) sile i) biološke forme j) materiali

  72.01
  COBISS-ID 22017541

  310.
          A PATTERN language : towns, buildings, construction / Christopher Alexander ... . - New York : Oxford University Press, 1977. - 1171 str. : ilustr. ; 21 cm

  Kazalo
  ISBN 0-19-501919-9
  a) oblikovanje b) teorija oblikovanja c) notranje oblikovanje d) oblikovanje okolja e) arhitektura f) mesto g) zgradbe h) arhitektura i) urbanizem j) sociologija k) teorija l) bivanjski vzorci m) prostorske zasnove n) medsebojni odnosi o) tipologija p) prostori mesta q) arhitekturni členi r) elementi mestnega prostora

  72.011=20
  COBISS-ID 1005166

  311.
  PFEIFER, Gunter
          Der neue Holzbau : aktuelle Architektur, alle Bausysteme, neue Technologien / Pfeifer, Liebers, Reiners. - Munchen : Callwey, 1998. - 255 str. : ilustr. ; 30 cm

  Kazalo
  ISBN 3-7667-1281-0
  a) arhitektura b) načrtovanje c) lesena hiša d) gradbeni les e) lastnosti f) lesene konstrukcije g) lesne zveze h) leseni nosilci i) skelet j) leseni konstrukcijski sistemi k) lesene fasade l) izvedeni primeri m) načrti n) detajli

  72.011:694.=30
  COBISS-ID 830852

  312.
          SAKRALNA arhitektura v slovenskem prostoru - danes / Krščanska kulturna zveza Celovec ; prevodi v nemški jezik Marija Spieler>. - Velenje : Pozoj, 1999 (Ljubljana : Optima). - 188 str. : ilustr. ; 21 cm

  Bibliografija pri nekaterih prispevkih. - Povzetek in Zusammenfassung pri vseh prispevkih
  ISBN 961-6258-16-8
  a) Sveto b) Cerkvena arhitektura - 20.st. - Slovenija - Posvetovanja c) arhitektura d) umetnost e) sakralne stavbe f) cerkve g) teorija h) zborniki

  726(497.4)"19"(063)(082)
  246.6(063)(082)
  COBISS-ID 100495104

  313.
  STOPAR, Ivan
          Grajske stavbe v osrednji Sloveniji. 1, Gorenjska. Knj. 4, Ljubljana, grad in dvorci / Ivan Stopar. - Ljubljana : Viharnik : Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1999 (Ljubljana : Littera picta). - 159 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Grajske stavbe ; 9)

  Bibliografija: str. 156-158
  ISBN 961-6057-22-7 (Viharnik)
  a) Dvorci - Ljubljana b) Ljubljana - Grad c) arhitektura d) grajske stavbe e) gradovi f) Slovenija g) Ljubljana h) Ljubljanski grad i) ljubljanski dvorci j) topografija k) dokumentarni posnetki l) načrti

  728.8(497.4 Ljubljana)
  COBISS-ID 104325120

  314.
  STOPAR, Ivan
          Grajske stavbe v osrednji Sloveniji. 1, Gorenjska. Knj. 5, Med Goričanami in Gamberkom / Ivan Stopar. - Ljubljana : Viharnik : Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2000 (Ljubljana : Littera picta). - 159 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Grajske stavbe ; 10)

  Bibliografija: str. 154-156. - Kazalo
  ISBN 961-6057-23-5 (Viharnik)
  a) Gradovi - Gorenjska b) arhitektura c) grajske stavbe d) gradovi-Slovenija e) dvorci f) topografija g) dokumentarni posnetki h) načrti

  728.8(497.4-16)
  COBISS-ID 106027008

  315.
          SUBJEKTIVE Standorte in Baukunst und Naturwissenschaft : eine Veroffentlichung zum zwanzigjahrigen Bestehen des IL, zusammengestellt aus den Beitragen, die zum Kolloquium "Subjektive Standorte ---" vom 14. bis 18. Mai 1984 am IL eingereicht oder vorgetragen wurden = Subjective standpoints in architecture and science : a publication to celebrate the twentieth anniversary of the IL, compiled from papers submitted for or given at the colloquium "Subjective standpoints ---" from 14th to 18th May, 1984, at the IL / Beitrage, contributions Regina Arnold-Fritz ... . - Stuttgart : Institut fur Leichte Flachentragwerke, Universitat Stuttgart, 1984. - 232 str. : ilustr. ; 21 x 27 cm. - (IL : Mitteilungen des Institut fur leichte Flachentragwerke = Information of the Institute for Lightweight Structures ; 36)

  Vzpor. nem. in angl. besedilo
  ISBN 3-7828-2036-3
  a) Architecture - Congresses b) Lightweight construction - Congresses c) arhitektura d) teorija e) umetnost f) znanost g) organske strukture h) lahke konstrukcije

  72.01
  COBISS-ID 22017029

  316.
  TOMLOW, Jos, 1951-
          Das Modell : Antoni Gaudis Hangemodell und seine Rekonstruktion : neue Erkenntnisse zum Entwurf fur die Kirche der Colonia Guell = The modell : Antoni Gaudi's hanging model and its reconstruction : new light on the design of the Church of Colonia Guell = El modelo : el modelo Colgante de Antoni Gaudi y su reconstruccion : nuevos conocimientos para el diseno de la iglesia de la Colonia Guell / Jos Tomlow ; mit einem Vorwort von Rainer Graefe und Frei Otto und einem Beitrag von Harald Szeemann. - Stuttgart : Institut for leichte Flachentragwerke, 1989. - 272 str. : ilustr. ; 21 x 27 cm. - (IL : Mitteilungen des Institut fur leichte Flachentragwerke = Information of the Institute for Lightweight Structures ; 34)

  Vzpor. nem. angl. in špan. besedilo. - Disertacija - Univerza Stuttgart, Fakultat fur Architektur und Stadtplanung
  ISBN 3-7828-2034-7
  a) Gaudi, Antoni (1852-1926) b) Cripta de la Colonia Guell (Santa Coloma de Cervello, Spain) c) Architectural models d) arhitektura e) teorija f) Frei O. g) modeliranje h) Gaudi A. i) viseči model j) rekonstrukcija k) Colonia Guel

  72.01
  COBISS-ID 22018053

  317.
          WACHSENDE und sich teilende Pneus = Growing and dividing pneus / bearbeitet von, presented by Cornelius Thywissen ; mit Beitragen von, with contributions by Hans-Peter Baatz ... ; . - Stuttgart-Vaihingen : Institut fur leichte Flachentragwerke, cop. 1979. - 164 str. : ilustr. ; 21 x 28 cm. - (IL : Mitteilungen des Institut fur leichte Flachentragwerke = Information of the Institute for Lightweight Structures ; 19)

  Vzpor. nem. in angl. besedilo
  ISBN 3-7828-2019-3
  a) Membranes (Biology) b) Membranes (Technology) c) arhitektura d) teorija e) načrtovanje f) pnevmatske konstrukcije g) organske strukture h) viseče strehe i) mrežaste konstrukcije j) celice k) biološki procesi

  72.01
  COBISS-ID 22023429

  318.
          WOHNUNGEN in Holzbauweise : Wohnmodelle Bayern. Bd. 2, Beispiele des sozialen Wohnungsbaus, neue Wege zum kostengunstigen Bauen / . - Stuttgart ; Zurich : K. Kramer, cop. 1997. - 222 str. : večinoma barvne ilustr. ; 26 cm

  ISBN 3-7828-1133-X
  a) arhitektura b) stanovanjska gradnja c) lesena hiša d) leseni konstrukcijski sistemi e) enodružinske hiše f) večstanovanjske stavbe g) socialna gradnja h) stanovanjska naselja i) izvedbeni primeri j) situacije k) načrti l) detajli

  728:694=30
  COBISS-ID 22075141


  8 JEZIKOSLOVJE. SLOVARJI. LITERATURA.


  319.
  CHAPPLE, Michael
          Dictionary of physics / Michael Chapple. - London ; Chicago : Fitzroy Dearborn, 1999. - 264 str. : ilustr. ; 25 cm

  ISBN 1-57958-129-3
  a) Physics - Dictionaries b) Physics - Dictionaries c) fizika d) slovar izrazov e) angleški

  53(038)=111
  COBISS-ID 22086917

  320.
  ČERNIGOJ, Boris
          Angleško-slovenski slovar za študij strojništva / Boris Černigoj. - Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, 2000 (Ljubljana : Littera picta). - <5>, 189 str. : ilustr. ; 21 cm

  600 izv. - Bibliografija: str. 189
  ISBN 961-6238-33-7
  a) Strojništvo - Terminologija - Slovarji - Angleščina - Slovenščina b) tehniški slovarji c) strokovni izrazi d) terminologija e) strojništvo f) angleški g) slovenski

  801.316.4:621=20=863
  COBISS-ID 105655552

  321.
          DICTIONARY of mathematics / John Berry ... . - London ; Chicago : Fitzroy Dearborn, 1999. - 260 str. : graf. prikazi ; 25 cm

  ISBN 1-57958-157-9
  a) Mathematics - Dictionaries b) Mathematics - Dictionaries c) matematika d) slovar izrazov e) angleški

  51(038)=111
  COBISS-ID 22086661

  322.
          FACHWORTERBUCH industrielle Elektrotechnik, Energie- und Automatisierungstechnik = Dictionary of electrical engineering, power engineering and automation / Heinrich Bezner (Bearbeiter). - Munchen : Publicis MCD, cop. 1999. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

  Sistemske zahteve: osebni računalnik 486; vsaj 16 MB RAM-a; 15 MB prostora na trdem disku; Windows 3.11, 95, 98 ali NT 3.51/4.0; CD-ROM pogon. - Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 3-895-78137-1
  a) tehniški slovarji b) strokovni izrazi c) elektrotehnika d) energetika e) avtomatizacija f) inženiring g) nemški h) angleški

  801.316.4:621.3=30=20
  COBISS-ID 21701125

  323.
          FRENCH glossary of car and driving terms : French-English, Enlish-French. - London : Impact Books, cop. 1994. - 186 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Eurolexus series)

  ISBN 1-874687-41-2
  a) Automobiles - Dictionaries b) English language - Dictionaries - French c) Automobiles - Dictionaries - French d) French language - Dictionaries - English e) avtomobili f) motor g) prestave h) šofiranje i) prenosi j) karoserija k) slovar izrazov l) francoski m) angleški

  629.3(038)=133.1=111
  COBISS-ID 22316293

  324.
          FRENCH glossary of construction industry terms : French-English, English-French / . - London : Impact Books, cop. 1996. - 184 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Eurolexus series) (Impact reference)

  ISBN 1-874687-50-1
  a) Construction industry - Dictionaries b) English language - Dictionaries - French c) French language - Dictionaries - English d) Construction industry - Dictionaries - French e) gradbeništvo f) načrti g) deli stavbe h) zemeljska dela i) opeka j) slovar izrazov k) francoski l) angleški

  624(038)=133.1=111
  COBISS-ID 22315525

  325.
          FRENCH glossary of information technology : French-English, English-French. - London : Impact Books, cop. 1993. - <185> str. : ilustr. ; 18 cm. - (Eurolexus series)

  ISBN 1-874687-24-2
  a) Information technology - Dictionaries - French b) French language - Glossaries, vocabularies etc c) Information technology - Dictionaries d) English language - Glossaries, vocabularies etc e) informacijska tehnologija f) osebni računalnik g) laserski printer h) računalniške mreže i) modem j) tipkovnice k) slovar izrazov l) francoski m) angleški

  681.3(038)=133.1=111
  COBISS-ID 22315781

  326.
  GERSTNER, Angela
          Fachworterbuch der Logistik, Mikroelektronik und Datenverarbeitung / Angela Gerstner. - Beijing : Publishing House of Electronics Industry, 1999. - VII, 509 str. ; 19 cm

  Besedilo v nem. in kit. - Vzpor. nasl. v kit. - Vzpor. nasl. na ov.: Dictionary of logistics, microelectronics and data processing
  ISBN 7-5053-4796-9
  a) tehniški slovarji b) strokovni izrazi c) logistika d) mikroelektronika e) obdelava podatkov f) nemški g) angleški h) kitajski

  801.316.4:621.3=30=20=951
  COBISS-ID 21702405

  327.
  HORNBY, Ashby Michael
          Oxford advanced learner's dictionary of current English / A. S. Hornby. - 6th ed. / edited by Sally Wehmeier ; phonetics editor Michael Ashby. - Oxford : Oxford University Press, cop. 2000. - XII, 1539 str. : ilustr. ; 24 cm

  ISBN 0-19-431424-3 (vezano) ISBN 0-19-431510-X (broš.) ISBN 0-19-431550-9
  a) slovar izrazov b) angleški c) slovarji

  81'374.81=111
  COBISS-ID 9927432

  328.
  HUNT, James Andrew, 1942-
          Dictionary of chemistry / Andrew Hunt. - London ; Chicago : Fritzroy Dearborn, 1999. - 365 str. : ilustr. ; 25 cm

  ISBN 1-57958-140-4
  a) Chemistry - Dictionaries b) kemija c) slovar izrazov d) angleški

  54(038)=111
  COBISS-ID 22087173

  329.
  KLADNIK, Drago
          Leksikon geografije podeželja / Drago Kladnik. - Ljubljana : Inštitut za geografijo, 1999 (Ljubljana : Littera picta). - XX, 318 str. ; 25 cm

  Predgovor / Lojze Gosar: str. V-VI. - Bibliografija: str. 311-318. - Kazalo
  ISBN 961-90443-3-9
  a) Podeželje - Geografija - Leksikoni b) geografija c) podeželje d) kmetijstvo e) gozdarstvo f) biologija g) hidrogeografija h) urbanizem i) ekologija j) leksikon

  81'374.3:<63+504+58/59>
  COBISS-ID 104043264

  330.
  MOLLERKE, Georg
          Modern English for mechanical engineers : ein kurzweiliges Trainingsbuch / Georg Mollerke. - Munchen ; Wien : C. Hanser, 1999. - 120 str. : ilustr. ; 23 cm

  Besedilo v angl., delno v nem.
  - - Modern English for mechanical engineers . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 3-446-21246-9
  a) angleščina b) tehnični jezik c) poslovni jezik d) učbeniki

  811.111:62
  COBISS-ID 21908229

  331.
          The NEW Oxford dictionary of english / edited by Judy Pearsall. - 1st published. - Oxford : Oxford University Press, cop. 1998. - XXI, 2152 str. ; 28 cm

  ISBN 0-19-861263-X ISBN 0-19-860285-5
  a) slovar izrazov b) angleški

  81'374.81=111
  COBISS-ID 5046065

  332.
          SLOVAR slovenskega knjižnega jezika / izdala Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ; . - Ljubljana : DZS, 2000 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - XLVI, 1714 str. ; 30 cm. - (Slovarji DZS)

  ISBN 86-341-1111-3
  a) Slovarji - Slovenščina b) slovar c) slovenščina

  811.163.6'374
  COBISS-ID 105905664

  333.
          SLOVENSKI elektrotehniški slovar. Področje Elektroenergetika. Poglavje 321, Instrumentni transformatorji / uredil Anton Ogorelec ; . - Ljubljana : Sloko-CIGRE, 1999 ( : Medium). - VI, 26 str. ; 23 cm

  Prevod in priredba dela: International electrotechnical vocabulary. Chapter 321, Instrument transformers. - Nasl. izd. slv. standarda: SIST IEC 60050(321) 1999 Instrumentni transformatorji. - 500 izv. - Abecedni seznami v slov., angl., franc. in nem.
  ISBN 961-6265-10-5
  a) Elektroenergetika - Terminologija - Slovarji - Slovenščina b) Instrumentni transformatorji - Terminologija - Slovarji - Slovenščina c) tehniški slovarji d) strokovni izrazi e) terminologija f) instrumentni transformatorji g) slovenski h) angleški i) francoski j) nemški

  801.316.4:621.314=00
  COBISS-ID 104518144

  334.
          SLOVENSKI elektrotehniški slovar. Področje Elektroenergetika. Skupina 371, Daljinsko vodenje / uredil Anton Ogorelec ; . - Ljubljana : Sloko-CIGRE, 1997 ( : Medium). - V, 32 str. ; 23 cm

  Prevod in priredba dela: International electrotechnical vocabulary, 2nd ed. Chapter 371, Telecontrol. - Nasl. izd. slv. standarda: SIST IEC 50(371) 1997 Daljinsko vodenje. - Besedilo v slov., angl., franc. in nem. - 500 izv.
  ISBN 961-6265-00-8
  a) Elektroenergetika - Terminologija - Slovarji - Slovenščina b) Daljinsko vodenje - Terminologija - Slovarji - Slovenščina c) elektrotehnika d) elektroenergetika e) daljinsko vodenje f) terminološki slovarji g) slovenščina h) poliglotski slovarji i) tehniški slovarji j) strokovni izrazi k) terminologija l) energetika m) energetski sistemi n) daljinsko vodenje o) slovenski p) angleški q) francoski r) nemški

  801.316.4:621.31=00
  COBISS-ID 70811392

  335.
          SLOVENSKI elektrotehniški slovar. Področje Elektroenergetika. Poglavje 411, Rotacijski stroji / uredil Anton Ogorelec ; . - Ljubljana : Sloko-CIGRE, 1999 ( : Medium). - VI, 164 str. ; 23 cm

  Prevod in priredba dela: International electrotechnical vocabulary, 2nd ed. Chapter 411, Rotating machines. - Abecedni seznami v slov., angl., franc. in nem. - 500 izv.
  ISBN 961-6265-05-9
  a) Elektroenergetika - Terminologija - Slovarji - Slovenščina b) Rotacijski stroji - Terminologija - Slovarji - Slovenščina c) tehniški slovarji d) strokovni izrazi e) terminologija f) rotacijski stroji g) slovenski h) angleški i) francoski j) nemški

  801.316.4:621.313=00
  COBISS-ID 98972928

  336.
          SLOVENSKI elektrotehniški slovar. Področje Elektroenergetika. Poglavje 421, Močnostni transformatorji in dušilke / uredil Anton Ogorelec ; . - Ljubljana : Sloko-CIGRE, 1999 ( : Medium). - IV, 38 str. ; 23 cm

  Prevod in priredba dela: International electrotechnical vocabulary. Chapter 421, Power transformers and reaktors. - Abecedni seznami v slov., angl., franc. in nem. - 500 izv.
  ISBN 961-6265-04-0
  a) Elektroenergetika - Terminologija - Slovarji - Slovenščina b) Transformatorji - Terminologija - Slovarji - Slovenščina c) Dušilke - Terminologija - Slovarji - Slovenščina d) tehniški slovarji e) strokovni izrazi f) terminologija g) močnostni transformatorji h) dušilke i) slovenski j) angleški k) francoski l) nemški

  801.316.4:621.314=00
  81'373.46:621.314=00
  COBISS-ID 98972672

  337.
          SLOVENSKI elektrotehniški slovar. Področje Elektroenergetika. Poglavje 436, Močnostni kondenzatorji / uredil Anton Ogorelec ; Bakič ; sodelovali Krešmir Bakič ... et al.>. - Ljubljana : Sloko-CIGRE, 1999 ( : Medium). - VI, 20 str. ; 23 cm

  Prevod in priredba dela: International electrotechnical vocabulary. Chapter 436, Power capacitors. - Nasl. izd. slv. standarda: SIST IEC 60050(436) 1999 Močnostni kondenzatorji. - 500 izv. - Abecedni seznami v slov., angl., franc. in nem.
  ISBN 961-6265-08-3
  a) Elektroenergetika - Terminologija - Slovarji - Slovenščina b) Močnostni kondenzatorji - Terminologija - Slovarji - Slovenščina c) tehniški slovarji d) strokovni izrazi e) terminologija f) močnostni kondenzatorji g) slovenski h) angleški i) francoski j) nemški

  801.316.4:621.319.4=00
  COBISS-ID 104481536

  338.
          SLOVENSKI elektrotehniški slovar. Področje Elektroenergetika. Poglavje 461, Električni kabli / uredil Anton Ogorelec ; . - Ljubljana : Sloko-CIGRE, 1999 ( : Medium). - VI, 54 str. ; 23 cm

  Prevod in priredba dela: International electrotechnical vocabulary. Chapter 461, Electric cables. - Nasl. izd. slv. standarda: SIST IEC 60050(461) 1999 Električni kabli. - 500 izv. - Abecedni seznami v slov., angl., franc. in nem.
  ISBN 961-6265-09-1
  a) Električni kabli - Terminologija - Slovarji - Slovenščina b) tehniški slovarji c) strokovni izrazi d) terminologija e) električni vodniki f) električni kabli g) slovenski h) angleški i) francoski j) nemški

  801.316.4:621.315.2=00
  COBISS-ID 104481792

  339.
          SLOVENSKI elektrotehniški slovar. Področje Elektroenergetika. Poglavje 471, Izolatorji / uredil Anton Ogorelec ; . - Ljubljana : Sloko-CIGRE, 1999 ( : Medium). - IV, 17 str. ; 23 cm

  Prevod in priredba dela: International electrotechnical vocabulary. Chapter 471, Insulators. - Abecedni seznami v slov., angl., franc. in nem. - 500 izv.
  ISBN 961-6265-03-2
  a) tehniški slovarji b) strokovni izrazi c) terminologija d) izolatorji e) slovenski f) angleški g) francoski h) nemški

  801.316.4:621.315.6=00
  COBISS-ID 98972416

  340.
          SLOVENSKI elektrotehniški slovar. Področje Elektroenergetika. Skupina 603, Proizvodnja, prenos in razdeljevanje električne energije. Načrtovanje in vodenje elektroenergetskih sistemov / uredil Anton Ogorelec ; . - Ljubljana : Sloko-CIGRE, 1997 ( : Medium). - VI, 42 str. ; 23 cm

  Prevod in priredba dela: International electrotechnical vocabulary, 2nd ed. Chapter 604, Generation, transmission and distribution of electricity. Power system planning and management. - Nasl. izd. slv. standarda: SIST IEC 50(603) 1997 Proizvodnja, prenos in razdeljevanje električne energije - načrtovanje in vodenje elektroenergetskih sistemov. - Besedilo v slov., angl., franc. in nem. - 500 izv. - SIST IEC 50(603)
  ISBN 961-6265-02-4
  a) tehniški slovarji b) strokovni izrazi c) terminologija d) energetika e) električna energija f) proizvodnja g) prenos h) razdeljevanje i) elektroenergetski sistemi j) načrtovanje k) vodenje l) slovenski m) angleški n) francoski o) nemški

  801.316.4:621.31=00
  COBISS-ID 70813184

  341.
          SLOVENSKI elektrotehniški slovar. Področje Elektroenergetika. Skupina 604, Proizvodnja, prenos in razdeljevanje električne energije. Obratovanje / uredil Anton Ogorelec ; ; sodelovali Maks Babuder ... et al.>. - Ljubljana : Sloko-CIGRE, 1997 ( : Medium). - 51 str. ; 23 cm

  Prevod in priredba dela: International electrotechnical vocabulary, 2nd ed. Chapter 604, Generation, transmission and distribution of electricity. Operation. - Nasl. izd. slv. standarda: SIST IEC 50(604) 1997 Proizvodnja, prenos in razdeljevanje električne energije - obratovanje. - Besedilo v slov., angl., franc. in nem. - 500 izv.
  ISBN 961-90028-9-X
  a) Električna energija - Terminologija - Slovarji b) Elektrotehnika - Terminologija - Standardi c) tehniški slovarji d) strokovni izrazi e) terminologija f) energetika g) električna energija h) proizvodnja i) prenos j) razdeljevanje k) obratovanje l) slovenski m) angleški n) francoski o) nemški

  801.316.4:621.31=00
  COBISS-ID 70810880

  342.
  THOMSON, A. J.
          A practical English grammar. Exercises 1 / A.J. Thomson, A.V. Martinet. - 3rd ed., 15th impr. - Oxford : Oxford university press, 1999. - 181 str. ; 22 cm

  ISBN 0-19-431349-2
  a) angleščina - slovnica - jezikovni pouk - vaje b) angleščina c) slovnica d) jezikovni pouk e) naloge f) rešitve g) priročniki

  81'36(076.3)
  COBISS-ID 8736677

  343.
  THOMSON, A. J.
          A practical English Grammar. Exercises 2 / Thomson A. J., Martinet A. V. - 3rd ed., 14th impr. - Oxford : Oxford University Press, 1999. - 199 str. ; 22 cm

  ISBN 0-19-431350-6
  a) angleščina b) slovnica c) jezikovni pouk d) naloge e) rešitve f) priročniki

  81'36(076.3)
  COBISS-ID 6308766


  NASLOVNO KAZALO


  • Access 2000 developer's handbook 76
  • Adapting marketing to libraries in a changing and world-wide environment 8
  • Adaptive optics in astronomy 93
  • Adobe Photoshop 5.0/5.5 91
  • Adsorption design for wastewater treatment 235
  • Advanced stellar astrophysics 107
  • Advances in distributed systems 70
  • Advances in environmental measurement methods for asbestos 24
  • Air hall handbook 233
  • Air quality 30
  • Algebraic aspects of cryptography 55
  • Analysis and design of integrated circuit-antenna modules 194
  • Ancient Egyptian materials and technology 276
  • Angleško-slovenski slovar za študij strojništva 320
  • Antennas and propagation for wireless communication systems 219
  • Applied plasticity 170
  • ARIS - business process modeling 87
  • Architektur und Demokratie 296
  • ASTM's role in performance-based fire codes and standards 165
  • Atmospheric degradation and corrosion control 178
  • Audio on the Web 84
  • Automotive control systems 208
  • Autoridades nacionales competentes para conceder aprobaciones y autorizaciones para el transporte de materiales nucleares 192
  • Autorites nationales competentes pour la delivrance d'approbations et d'attestations concernant le transport des matieres radioactives 192

  • Bamboo 284
  • Bambus 284
  • Bambus als Baustoff 284
  • Basic engineering circuit analysis 206
  • Bauen in der Gruppe 299
  • Bauen mit pflanzlichen Staben 284
  • Biblioterapija 14
  • Binding and scattering in two-dimensional systems 127
  • Bioinformatics 71
  • The biotech century 157
  • Boilers and burners 181
  • Boj za slovensko vseučilišče 22
  • Bovška hiša po velikonočnem potresu 302
  • Building with intelligence 291

  • Carbonate stone 174
  • Cellular/PCS management 195
  • The cellular connection 222
  • Change management for information services 13
  • Chaos for engineers 125
  • Characterization of nanophase materials 114
  • Chemistry and mode of action of crop protection agents 143
  • The chemistry of fragrances 265
  • Civilna družba 16
  • Classification in the information age 3
  • Cliff ecology 155
  • Cobalt-base alloys for biomedical applications 171
  • Colour and optical properties of materials 142
  • Complete guide to Microsoft excel macros 58
  • Computational geometry 49
  • Computational intelligence im industriellen Einsatz 196
  • The computer in the visual arts 283
  • Computer technology in biomaterials science and engineering 166
  • Confined photon systems 115
  • Constitutive modelling of granular materials 228
  • Continuum mechanics and theory of materials 175
  • Continuum mechanics for engineers 176
  • Control and instrumentation for wastewater treatment plants 154
  • Control system applications 197
  • Control system fundamentals 198
  • Cosmological physics 105
  • The craft of scientific writing 1
  • Creep and damage in materials and structures 116
  • Crop protection agents from nature 241

  • Dangerous waters 20
  • Data mining your website 81
  • Decoherence, theoretical, experimental, and conceptual problems 117
  • Design essentials 277
  • Design of remediation systems 40
  • Designing cathodic protection systems for marine structures and vehicles 173
  • Designing web-based training 77
  • Destiny or chance 109
  • Deutsche Bibliothek Frankfurt am Main 297
  • Developments in chassis engineering 239
  • Dialogues concerning two new sciences 52
  • Diatomeen 298
  • Diatoms 298
  • Dictionary of chemistry 328
  • Dictionary of electrical engineering, power engineering and automation 322
  • Dictionary of mathematics 321
  • Dictionary of physics 319
  • Digital photoelasticity 138
  • Digital portfolio 281
  • Digital signal processing 211
  • Discontinuous Galerkin methods 50
  • Discovering the solar system 100
  • Dosje 245
  • Dossier 245
  • Drug discovery from nature 168
  • DS2. Algebra in teorija grafov. Naloge 42
  • Dynamics and control of large electric power systems 205

  • Earthquakes 150
  • Egg and ego 160
  • Ekonomika podjetja 1 255
  • Ekonomika poslovanja za inženirje 250
  • Electronic instrument handbook 201
  • Elektrika, svetloba in snov 118
  • Elektrische und warmetechnische Messungen 202
  • Elementary principles of chemical processes 262
  • Elsevier's dictionary of environment 25
  • The end of patience 88
  • Engineering materials 260
  • Entwicklungen im Karosseriebau 239
  • Environmental and quality systems integration 162
  • Environmental applications of mechanics and computer science 124
  • Environmental biotechnology 158
  • Environmental impacts of mining activities 27
  • Environmental toxicology and risk assessment. Vol. 8 28
  • Establishing an information center 11
  • Euclid - the creation of mathematics 41
  • EuroSun 98 180
  • Evolutionary catastrophes 151
  • Experimente 231
  • Experiments 231

  • Fachworterbuch der Logistik, Mikroelektronik und Datenverarbeitung 326
  • Fachworterbuch industrielle Elektrotechnik, Energie- und Automatisierungstechnik 322
  • Feynman lectures on gravitation 97
  • Field instrumentation for soil and rock 230
  • A first course in the design of experiments 69
  • Fizika i tehnika tankih slojeva 131
  • Fizika. Del 4, Molekule, kristali, jedra, delci 139
  • Fluid mechanics 119
  • Fluidized bed combustion and gasification 226
  • Form 307
  • French glossary of car and driving terms 323
  • French glossary of construction industry terms 324
  • French glossary of information technology 325
  • Fundamentals of engineering thermodynamics 189
  • Fundamentals of hazardous waste site remediation 38
  • Fundamentals of machine component design 184
  • Fungicidal activity 263
  • Future trends in microelectronics 203

  • Garten umgestalten 292
  • Gate dielectric integrity 204
  • General relativity 128
  • Gesamtverkehrsforum 2000 257
  • Global plant genetic resources for insect-resistant crops 152
  • Gradnja Luke Koper in železniške proge Koper - Prešnica 259
  • Grajske stavbe v osrednji Sloveniji. 1, Gorenjska. Knj. 4, Ljubljana, grad in dvorci 313
  • Grajske stavbe v osrednji Sloveniji. 1, Gorenjska. Knj. 5, Med Goričanami in Gamberkom 314
  • Great comets 95
  • Grips, clamps, clamping techniques, and strain measurement for testing of geosynthetics 232
  • Growing and dividing pneus 317
  • A guide to finding quality information on the Internet 6

  • Handbook of accelerator physics and engineering 120
  • Handbook of cellular manufacturing systems 163
  • Handbook of infrared astronomy 98
  • Hauser am Hang 301
  • Highway pollution 237
  • Hitri vodnik po Microsoft Windows 2000 Professional 82
  • How nature works 110
  • How to do research 4
  • How to solve it 59

  • Image and video compression for multimedia engineering 89
  • An imaginary tale 62
  • In quest of tomorrow's medicines 167
  • Industrial enzymes and their applications 267
  • Industrial instrumentation 214
  • Information hiding 78
  • Information technologies 23
  • Der Ingenieur im Internet 247
  • Integrales Logistikmanagement 253
  • An integrated model of transport and urban evolution 258
  • Integrated pollution control 29
  • Integrierte Energiesysteme 179
  • Intelligent Bauen 291
  • Intelligent library buildings 9
  • Intelligent optimisation techniques 86
  • Interactive chemical process principles 262
  • International directory of libraries for the blind 7
  • International environmental management benchmarks 31
  • International youth competition, nature and architecture 290
  • Internationaler Jugendwettbewerb, Natur und Bauen 290
  • The Internet and acquisitions 10
  • Interpreting the quantum world 113
  • Intranet performance management 92
  • Introductory electromagnetics 215
  • Izdelajmo si pohištvo iz plinobetona 273

  • Java 74
  • Java, java, java! 83

  • Kako doseči dogovor 18
  • Kemija 149
  • Kemija. Naloge z razlago 146
  • Kinetic and continuum theories of granular and porous media 126
  • Kitchen & bath sourcebook, 1999/2000 303
  • Konstruiranje in dimenzioniranje. Osnove 304
  • Konstruktion 309

  • Laboratorijske vaje iz radiokomunikacij 224
  • Laboratory design guide 145
  • Leksikon geografije podeželja 329
  • Lichtbogenschweissverfahren 185
  • Life on other worlds 96
  • Life's other secret 64
  • Lightweight principle 234
  • Limitations of test methods for plastics 269
  • Linear circuit analysis 199
  • Logistik. 2, Netzwerke, Systeme und Lieferketten 246
  • Low-power CMOS VLSI circuit design 218
  • Lufthallenhandbuch 233

  • The machinery of life 153
  • Maintenance ideas 248
  • Majestic universe 94
  • Managing global innovation 2
  • Managing risks of nitrates to humans and the environment 32
  • Manufacturing and supply systems management 256
  • Le marketing des bibliotheques a l'heure du changement et de la mondialisation 8
  • Matematične tabele in formule 68
  • Matematika na maturi. Primeri maturitetnih izpitov z izdelanimi rešitvami 43
  • Matematika za študente tehnike in naravoslovja. Del 2 60
  • Materials science and engineering 169
  • Mathematical and physical simulation of the properties of hot rolled products 186
  • Mathematical and quantum aspects of relativity and cosmology 108
  • Mathematical statistics 54
  • Mathematics and its history 65
  • MCSE + I complete 90
  • MCSE + Internet complete user guide 90
  • MCSE core NT exams 90
  • Measure and integration 56
  • Mechanics and materials 177
  • Mechanics of materials 172
  • Mechanische Verbindungselemente. 2 187
  • Mechatronik - mechanisch/elektrische Antriebstechnik 188
  • Method performance studies for speciation analysis 37
  • Microelectronics 210
  • Microsoft windows NT server 4.0 terminal server edition 73
  • Mikrosystementwurf 207
  • Minimal graphics 278
  • Modeling and simulation in thermal and chemical engineering 266
  • Das Modell 316
  • The modell 316
  • Modellierung und Simulation von Dampferzeugern und Feuerungen 212
  • Modelling and simulation of steam generators and firing systems 212
  • El modelo 316
  • Modern English for mechanical engineers 330
  • Modern magnetic materials 213
  • Modern vibrations primer 130
  • Moderne Architektur in Deutschland 1900 bis 2000. Macht und Monument 306
  • Multimediales Lernen im Netz 72
  • Multiwavelength optical networks 221

  • Nacional'nye kompetentnye organy, otvetstvennye za utverždenie i razpešenie perevoski radioaktivnnyh veščestv 192
  • National competent authorities responsible for approvals and authorizations in respect of the transport of radioactive material. List no.31. Liste no.31. Perečenj no.31. Lista no.31 192
  • Natural resource and environmental economics 33
  • Der neue Holzbau 311
  • The neutron and the bomb 112
  • New developments in contact problems 132
  • New materials permeable to water vapor 270
  • The new Oxford dictionary of english 331
  • Non-planned settlements 295
  • Nonlinear MHD waves and turbulence 133
  • Norton's star atlas and reference handbook 104
  • Nuclear test explosions 34

  • Obnovimo si staro hišo 272
  • Obrazci 15
  • Occupational toxicants 264
  • Odkritje razcepa 140
  • Optimierte Prozesse fur die Grosserie 249
  • Orientierungen zwischen Architektur und Parlament Deutscher Bundestag Bonn 285
  • Oxford advanced learner's dictionary of current English 327

  • Parking spaces 287
  • Particles and nuclei 137
  • Patent strategy for researchers and research managers 21
  • A pattern language 310
  • Pesticide residues in foods 147
  • Photovoltaic systems engineering 209
  • Physical methods in bioinorganic chemistry 148
  • Plants for environmental studies 35
  • Pneu and bone 308
  • Pneu und Knochen 308
  • Policies for cleaner technology 26
  • Poslovna statistika 15
  • Poti do univerze 22
  • A practical English grammar. Exercises 1 342
  • A practical English Grammar. Exercises 2 343
  • Practical reliability engineering 251
  • The practice of machine design 183
  • Prenova in gradnja bogoslužnih stavb 288
  • Preskušanje sort poljščin in vrtnin v Sloveniji v letu 1999 242
  • Principles and applications of tribology 182
  • Principles of quantum mechanics 144
  • Printing 282
  • Prinzip Leichtbau 234
  • Prispevka k razumevanju področja prezračevanja in toplote 275
  • Problems and solutions for Complex analysis 63
  • Proceedings 216
  • Production, places and environment 164
  • Project study city in the Arctic 293
  • Projektstudie Stadt in der Arktis 293
  • Protecting the ozone layer 36

  • Qualitatsmanagement fur Ingenieure 252

  • Računske vaje iz fizike 123
  • The radio galaxy messier 87 106
  • Rare-earth magnets and their applications 268
  • Razpoznavanje vzorcev 85
  • Redesigning identity 279
  • Reservoirs for wastewater storage and reuse 238
  • Rešene naloge iz dinamike 134
  • Rešene naloge iz linearne algebre 57
  • Rešene naloge iz matematike 2 44
  • Rešene naloge iz matematike 3 45
  • Rešene naloge iz matematike 4 46
  • Rešene naloge iz statike 135
  • Rešene naloge iz trdnosti 136
  • Retail strategy 19
  • RF microelectronics 217
  • Rudarsko-topioničarski basen Bor 227

  • Sadni izbor 243
  • Sakralna arhitektura v slovenskem prostoru - danes 312
  • The second creation 161
  • Selbst Garagen, Stellplatze und Carports bauen 271
  • Selbst Gartenhauser, Lauben und Pavillons bauen 274
  • Self-consistent quantum field theory and bosonization for strongly correlated electron systems 121
  • Sensoren und Messysteme 2000 220
  • Silencing scientists and scholars in other fields 5
  • Site construction details manual 289
  • A skywatcher's year 101
  • Slovar slovenskega knjižnega jezika 332
  • Slovenska visoka šola v Ljubljani 22
  • Slovenski elektrotehniški slovar. Področje Elektroenergetika. Poglavje 321, Instrumentni transformatorji 333
  • Slovenski elektrotehniški slovar. Področje Elektroenergetika. Skupina 371, Daljinsko vodenje 334
  • Slovenski elektrotehniški slovar. Področje Elektroenergetika. Poglavje 411, Rotacijski stroji 335
  • Slovenski elektrotehniški slovar. Področje Elektroenergetika. Poglavje 421, Močnostni transformatorji in dušilke 336
  • Slovenski elektrotehniški slovar. Področje Elektroenergetika. Poglavje 436, Močnostni kondenzatorji 337
  • Slovenski elektrotehniški slovar. Področje Elektroenergetika. Poglavje 461, Električni kabli 338
  • Slovenski elektrotehniški slovar. Področje Elektroenergetika. Poglavje 471, Izolatorji 339
  • Slovenski elektrotehniški slovar. Področje Elektroenergetika. Skupina 603, Proizvodnja, prenos in razdeljevanje električne energije. Načrtovanje in vodenje elektroenergetskih sistemov 340
  • Slovenski elektrotehniški slovar. Področje Elektroenergetika. Skupina 604, Proizvodnja, prenos in razdeljevanje električne energije. Obratovanje 341
  • Solar system dynamics 103
  • Spacetime 102
  • Stahl im Wohnungsbau 305
  • Statistical mechanics of biocomplexity 159
  • Sto in ena stvar, ki jo lahko naredite z računalnikom 75
  • Strategies for accelerating cleanup at toxic waste sites 156
  • Structure 309
  • Structure systems 229
  • Subjective standpoints in architecture and science 315
  • Subjektive Standorte in Baukunst und Naturwissenschaft 315
  • Sustainability perspectives for resources and business 39
  • Symmetry and perturbation theory in nonlinear dynamics 48
  • Systems engineering and analysis 244

  • Technical mathematics with calculus 47
  • Technische Regeln zur Photovoltaik 223
  • Tekmujmo za Vegova priznanja 66
  • The tent cities of the Hajj 294
  • Teorija grafov in kombinatorika 53
  • Testing varieties of field crops and vegetables in Slovenia in 1999 242
  • A theory of light without special relativity ? 111
  • Thermodynamic optimization of finite time processes 141
  • Towards quantum gravity 99
  • Tracking the automatic ant and other mathematical explorations 51
  • Tragsysteme 229
  • Transactions and database dynamics 79
  • Transport and structure 67
  • Trockenbearbeitung 191

  • Ungeplante Siedlungen 295
  • Uvod u statiku 129
  • Uvod v programiranje v programskem okolju Delphi 80

  • Vaje iz elektromagnetike 225
  • Velika knjiga o urejanju stanovanja 286
  • Vom Storchenflug zum Jumbo 240

  • Wachsende und sich teilende Pneus 317
  • Warmeubertragung A-Z 122
  • The warRoom guide to competitive intelligence 254
  • Wastewater hydraulics 236
  • Webworks advertising 280
  • Wirbelschichtfeuerung und -vergasung 226
  • The wireless data handbook 200
  • Wohnungen in Holzbauweise. Bd. 2, Beispiele des sozialen Wohnungsbaus, neue Wege zum kostengunstigen Bauen 318
  • The work of Frei Otto and his teams, 1955-1976 300

  • Your successful LIS career 12

  • Zakon o javnih financah 17
  • Zakon o javnih financah (ZJF) 17
  • Zakon o kemikalijah 261
  • Zakon o kemikalijah (ZKEM) 261
  • Zbirka nalog iz matematike II 61
  • Zbornik 216
  • Die Zeltstadte des Hadsch 294
  • Zerspanungsoptimierung beim Drehen von Stahlen 190
  • Zirconium in the nuclear industry 193


  IMENSKO KAZALO


  • Alexander, Christopher (avtor) 310
  • Alley, Michael 1
  • Altenbach, Holm (urednik) 116
  • Arnold-Fritz, Regina (urednik) 315
  • Artenjak, Janez 15
  • Artmann, Benno 41
  • Atteshlis, Lambros (urednik) 146
  • Avsec, Sašo (prevajalec) 272 , 273
  • Azcue, Jose M. (urednik) 27

  • Baatz, Hans-Peter (avtor) 317
  • Babič, Lidija (urednik) 118
  • Babuder, Maks (avtor,prevajalec) 341
  • Bach, Klaus (1940-,urednik) 298
  • Bach, Klaus (avtor) 309
  • Bajec, Anton (urednik) 332
  • Bak, Per 110
  • Bakič, Krešimir (avtor) 339
  • Bakič, Krešimir (prevajalec,avtor) 337
  • Bakič, Krešmir glej Bakič, Krešimir
  • Bakr, M. 25
  • Bala, Krishna (avtor) 221
  • Baldi, Pierre 71
  • Bandyopadhyay, Jayanta K. (avtor) 174
  • Basu, Prabir 181
  • Batagelj, Vladimir 42
  • Baumann, Barbara 285
  • Baumann, Gerd (avtor) 285
  • Bayerisches Staatsministerium des Innern. Oberste Behorde (Munchen) 318
  • Beard, Michael E. (urednik) 24
  • Bedell, Paul 195
  • Benedetič, Ana 22
  • Benisty, Henri (urednik) 115
  • Berg, Mark de (avtor) 49
  • Berry, John (avtor) 321
  • Berry, Stephan R. (avtor) 141
  • Bezner, Heinrich (urednik) 322
  • Bhushan, Bharat 182
  • Bianchi, Giovanni (urednik) 124
  • Bisbrouck, Marie-Francoise (urednik) 9
  • Blanchard, Benjamin S. 244
  • Blanchard, Philippe (urednik) 117
  • Blunck, Reiner (fotograf) 286
  • Boing, Raymund (avtor) 291
  • Boldyreva, Ludmila B. 111
  • Bolt, Bruce A. 150
  • Bouamama, Belkacem Ould glej Ould Bouamama, Belkacem
  • Boutellier, Roman 2
  • Brauer, Sigrid 286
  • Brglez, Marjan (avtor) 339
  • Brglez-Uranjek, Alja (avtor dodatnega besedila) 22
  • Brilej, Roman (matematik) 43 , 44 , 45 , 46
  • Bromley, Richard (avtor) 251
  • Brown, Andrew 112
  • Brown, Kyle D. (avtor) 289
  • Brunak, Soren (avtor) 71
  • Brunier, Serge 94
  • Bruns, Beate 72
  • Bub, Jeffrey 113
  • Budinski, Kenneth G. 260
  • Budinski, Michael K. (avtor) 260
  • Burkhardt, Berthold (1941-,urednik) 290
  • Burnham, Robert 95

  • Callister, William D. (Jr.) 169
  • Calter, Michael A. (avtor) 47
  • Calter, Paul A. 47
  • Campbell, Keith (avtor) 161
  • Carini, John P. (avtor) 127
  • Carius, Gavin (avtor) 73
  • Chakrabarty, J. 170
  • Chao, Alexander Wu (urednik) 120
  • Chapple, Michael 319
  • Childs, Mark C. 287
  • Cicogna, Giampaolo 48
  • CIGRE. Sloko. Terminološka komisija (Ljubljana) 333 , 334 , 335 , 336 , 337 , 338 , 339 , 340 , 341
  • Ciraj, Marta 261
  • CISM. Anniversary conference (30 ; 1999 ; Udine) glej International Centre for Mechanical Sciences. Anniversary conference (30 ; 1999 ; Udine)
  • Clayton, Anthony 26
  • Clement, Stephen I. (urednik) 152
  • Cockburn, Bernardo (urednik) 50
  • Cohen, Luanne Seymour 277
  • Colloquium Building with Inteligence (1993 ; Stuttgart) glej Kolloquium Intelligent Bauen (1993 ; Stuttgart)
  • Conference on Gate Dielectric Integrity (1999 ; San Jose) 204
  • Cooke, Alison 6
  • Coombs, Clyde F. (urednik) 201
  • Cooney, David O. 235
  • Cooper, Lesley (avtor) 20
  • Copping, Leonard G. 143
  • Copping, Leonard G. (urednik) 241
  • Cotsakis, Spiros (1963-,urednik) 108
  • Courtillot, Vincent 151
  • Craig, Roy R. (1934-) 172
  • Cser, L. (avtor) 186
  • Culley, William C. 162
  • Cumberland, Brian Craig 73
  • Cvikl, Milan M. 17

  • Čergan, Zoran (avtor,urednik) 242
  • Černič, Mirko 22
  • Černigoj, Boris 320
  • Česen, Tina (prevajalec) 18

  • Davis, Artice M. (1943-) 199
  • De Berg, Mark glej Berg, Mark de
  • Debevec, Leon 288
  • Debevec, Leon (urednik) 312
  • Deitel, Harvey M. 74
  • Deitel, Paul J. (avtor) 74
  • Dermott, Stanley F. (avtor) 103
  • DeRose, James F. 200
  • Deutsche Bibliothek (Frankfurt am Main) 297
  • Deutsche Forschungsgemeinschaft. Kommission zur Prufung Gesundheitsschadlicher Arbeitsstoffe 264
  • Deutsches Institut fur Normung 187
  • Dev, Živa (avtor dodatnega besedila) 302
  • Dick, Steven J. 96
  • DIN glej Deutsches Institut fur Normung
  • Dines, Nicholas T. 289
  • Disegi, John A. (urednik) 171
  • Dobnikar, Meta (urednik) 245
  • Doherty, Gillian 75
  • Dolničar, Peter (avtor) 242
  • Drews, Jurgen 167
  • Drusedau, Heide (1938-,urednik) 233
  • Dunkelberg, Klaus 284
  • Durham, Gary N. (urednik) 230

  • Engel, Heino 229

  • Fabrycky, Wolter J. (avtor) 244
  • Felder, Richard M. 262
  • Feynman, Richard Phillips (1918-1988) 97
  • Fisch, Klaus 271
  • Fishel, Catharine 278 , 279
  • Fisher, Roger 18
  • Fitts, Donald D. 144
  • Flagge, Ingeborg (urednik) 296
  • Fogel, David B. (avtor) 59
  • Fong, W. George (avtor) 147
  • Forbes, Thom 280
  • Forstner, Ulrich 29
  • Frei, Otto (oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 300
  • Fritz, Johannes (avtor) 284
  • Fritz, Regina Arnold- glej Arnold-Fritz, Regina
  • Fuchs, Dorthe 299

  • Gaeta, Giuseppe (avtor) 48
  • Gajewski, Petra (avtor) 72
  • Gale, David 51
  • Galilei, Galileo (1564-1642) 52
  • Gas, Siegfried (1955-) 231
  • Gass, Siegfried glej Gas, Siegfried (1955-)
  • Gassmann, Oliver (avtor) 2
  • Gaudi, Antoni (1852-1926,umetnik) 316
  • Gaul, Wolfgang (urednik) 3
  • Gauri, K. Lal 174
  • Gembicki, Mark. P. (avtor) 254
  • German Classification Society. Annual conference (22 ; 1998 ; Dresden) 3
  • Gerstner, Angela 326
  • Getz, Ken 76
  • Gilbert, Mike (avtor) 76
  • Glaeser, Ludwig 300
  • Glass, Ian S. 98
  • Glikman, Jerzy Kowalski- glej Kowalski-Glikman, Jerzy
  • Godec, Boštjan (urednik) 243
  • Godish, Thad 30
  • Golob, Robert (avtor,prevajalec) 340 , 341
  • Goodsell, David S. 153
  • Gorišek, Janez (prevajalec,avtor) 333
  • Gosar, Lojze (avtor dodatnega besedila) 329
  • Grabley, Susanne (urednik) 168
  • Graunar, Mojca (prevajalec) 146
  • Greim, Helmut (urednik) 264
  • Griffin, Brian 145
  • Griffiths, Peter (avtor) 12
  • Gubenšek, Ivan (1966-,avtor) 135 , 136
  • Gubenšek-Vezočnik, Marija (prevajalec) 146
  • Gubina, Ferdinand (avtor) 340 , 341
  • Gudehus, Timm 246
  • Gupta, Dinesh C. (urednik) 204
  • Gupta, K. C. (urednik) 194
  • Gustman, Kurt glej Gustmann, Kurt
  • Gustmann, Kurt (avtor) 286

  • Hack, Harvey P. (urednik) 173
  • Hager, Willi H. 236
  • Hall, John R. (urednik) 165
  • Hamilton, Ronald S. (urednik) 237
  • Hanrahan, Jack (avtor) 19
  • Hanžič, Andrej (prevajalec) 216
  • Hatamura, Yotaro 183
  • Hatfield, Brian (urednik) 97
  • Haupt, Peter 175
  • Haussmann, Rudolf 121
  • Heimann, Erich H. 272
  • Hellmuth, Bernhard 273
  • Helmcke, Johann-Gerhard (oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 308
  • Henshel, Diane S. (urednik) 28
  • Hering, Ekbert (urednik) 252
  • Herwig, Heinz 122
  • Hewitt, H. Geoffrey (avtor) 143
  • Hitchens, David M. W. N. (urednik) 31
  • Hornby, Ashby Michael 327
  • Horton, William Kendall 77
  • Horvat, Darja 123
  • Hostnik, Janez (avtor) 338
  • Hribar, Marjan (avtor) 118
  • Huber, Erwin 274
  • Hudson, Ray 164
  • Hunt, James Andrew (1942-) 328
  • Hutson, David (urednik) 263
  • Hutter, Kolumban (urednik) 126

  • IAEA glej International Atomic Energy Agency
  • IFLA. Section of Libraries for the Blind 7
  • IFLA. Section on Library Buildings and Equipment. Seminar (10 ; 1999 ; Den Hague) glej International Federation of Library Associations and Institutions. Section on Library Buildings and Equipment. Seminar (10 ; 1999 ; Den Hague)
  • Iglič, Mladen (avtor,prevajalec) 341
  • Ileršič, Jože (avtor) 242
  • Ilić, Marija D. 205
  • Ilovar, Andrej (avtor) 242
  • International Atomic Energy Agency 192
  • International Centre for Mechanical Sciences. Anniversary conference (30 ; 1999 ; Udine) 124
  • International Council for Science 34
  • International Council of Scientific Unions. Scientific Committee on Problems of the Environment 34
  • International Expert Meeting Power Engineering (8 ; 1999 ; Maribor) glej Mednarodno posvetovanje Komunalna energetika (8 ; 1999 ; Maribor)
  • International Federation of Library Associations and Institutions glej IFLA. Section of Libraries for the Blind
  • International Federation of Library Associations and Institutions. Conference (63 ; 1997 ; Copenhagen) 8
  • International Federation of Library Associations and Institutions. Section on Library Buildings and Equipment. Seminar (10 ; 1999 ; Den Hague) 9
  • International Solar Energy Society glej ISES-Europe Solar Congress (2 ; 1998 ; Portorož, Slovenia)
  • International Winter School on Theoretical Physics (35 ; 1999 ; Polanica) 99
  • International Workshop on Foundations of Models and Languages for Data and Objects (8 ; 1999 ; Dagstuhl) 79
  • International Workshop on Rare-Earth Magnets and their Applications (15 ; 1998 ; Dresden) 268
  • Iona, Silvia Pugliese glej Pugliese Iona, Silvia
  • Irani, Shahrukh A. (urednik) 163
  • Irwin, J. David 206
  • ISES glej ISES-Europe Solar Congress (2 ; 1998 ; Portorož, Slovenia)
  • ISES-Europe Solar Congress (2 ; 1998 ; Portorož, Slovenia) 180
  • Isphording, Stephan 301

  • Jakl, Franc (avtor,prevajalec) 339
  • Jereb, Peter (prevajalec,avtor) 335 , 336
  • Jerman, Iztok (avtor) 333 , 335 , 336
  • Jestin, Louis (avtor) 181
  • Johnson, Michael Arthur (avtor) 154
  • Jones, Barrie William 100
  • Juanico, Marcelo (urednik) 238
  • Jurčič-Zlobec, Borut (avtor) 61
  • Juvan, Martin 53
  • Juvinall, Robert C. 184

  • Kajzelj, Miroslav 302
  • Kanipe, Jeff 101
  • Kapitaniak, Tomasz 125
  • Kaplan, D. I. (urednik) 160
  • Karaboga, Dervis (avtor) 86
  • Kasper, Manfred 207
  • Katebi, Reza 154
  • Keane, John 16
  • Kefa, Cen (avtor) 181
  • Kelly, Peter E. (avtor) 155
  • Kiencke, Uwe 208
  • Killing, Robert 185
  • Kinata, Chris (071) 58
  • Kirchmann, R. (urednik) 34
  • Kladnik, Drago 329
  • Klavžar, Sandi (avtor) 42
  • Klenk, Frieder (urednik) 234
  • Knez, Peter (avtor) 275
  • Knight, H. Jackson 21
  • Knight, Keith 54
  • Koblitz, Neal 55
  • Kocijančič, Slavko (avtor) 118
  • Kocjančič, Slavko glej Kocijančič, Slavko
  • Kolloquium Intelligent Bauen (1993 ; Stuttgart) 291
  • Kolymbas, Dimitrios (urednik) 228
  • Konig, Heinz 56
  • Korz, Jutta 292
  • Kosmač, Janko (avtor,prevajalec) 341
  • Kosta, Neža Mramor- glej Mramor-Kosta, Neža
  • Kostrevc, Ljubomir 80
  • Kowalski-Glikman, Jerzy (urednik) 99
  • Koželj, Marijan (avtor) 340 , 341
  • Krainer, Aleš (urednik) 180
  • Krakowiak, Sacha (urednik) 70
  • Kramar, Edvard 57
  • Kramer, Branko (avtor) 135 , 136
  • Kranjc, Jože (avtor dodatnega besedila) 259
  • Kreith, Frank (urednik) 119
  • Kreizman, Karen 11
  • Kriele, Marcus 102
  • Kristl, Živa (urednik) 180
  • Krušič, Bogdan (avtor dodatnega besedila) 60
  • Kušar, Jože (1940-) 304
  • Kyd, Charles W. 58

  • Larson, Douglas W. 155
  • Le Prestre, Philippe G. (urednik) 36
  • Leban, Ivan (avtor) 341
  • Lehmann, Klaus-Dieter (urednik) 297
  • Lenard, John G. 186
  • Lenze, Veronika 305
  • Levine, William S. (urednik) 197 , 198
  • Levy, David H. (avtor dodatnega besedila) 95
  • Lexus (Firm) 325
  • Liebers, Antje (avtor) 311
  • Likar, Andrej (avtor) 118
  • Lim, Chin Hong (avtor) 40
  • Litchfield, Diane (avtor) 324
  • Litwin, Paul (avtor) 76
  • Londergan, J. Timothy (1943-) 127
  • Loucks, Orie L. (avtor) 39
  • Ložar, Boštjan (avtor) 338
  • Ludvigsen, Malcolm (1946-) 128
  • Luig, Klaus Th. (avtor) 305
  • Lunder, Tomaž (fotograf) 118
  • Luryi, Serge (urednik) 203

  • MacKenna, Anne T. 281
  • Marinček, Lili (urednik) 242 , 243
  • Marshek, Kurt M. (avtor) 184
  • Martinet, A. V. (avtor) 343
  • Martinet, A.V. (avtor) 342
  • Mase, G. Thomas 176
  • Mase, George E. (avtor) 176
  • Masterclass Conference on Managing the Risks of Nitrates to Humans and the Environment (1997 ; Essex) 32
  • Matejiček, Franjo 129
  • Matthes, Uta (avtor) 155
  • Maučec, Matija (prevajalec) 338
  • McKenna, Anne T. glej MacKenna, Anne T.
  • Melcher, Ryan (avtor) 84
  • Mena, Jesus 81
  • Menne, Rudolf Josef 249
  • Messenger, Roger 209
  • Meyers, Marc Andre (urednik) 177
  • Michalewicz, Zbigniew 59
  • Mihalič, Robert 82
  • Mihelčič, Miran 250
  • Mikula, Ladislav (avtor) 333
  • Mitra, Sanjit M. 211
  • Mizori-Oblak, Pavlina 60
  • Moan, Gerry D. (urednik) 193
  • Mollerke, Georg 330
  • Moore, Nick 4
  • Moran, Gordon 5
  • Moran, Michael J. 189
  • Morelli, Ralph 83
  • Moretti, Peter M. 130
  • Morgan Spalter, Anne glej Spalter, Anne Morgan
  • Možina, Janez (avtor) 123
  • Mramor-Kosta, Neža 61
  • Muha, Tatjana (prevajalec,avtor) 334
  • Muir, Andrew (avtor) 73
  • Muller, Stefan C. (urednik) 67
  • Murdock, David P. (avtor) 127
  • Murray, Carl D. 103

  • Nahin, Paul J. 62
  • Nedeljković, David (avtor) 335 , 336
  • Nenadović, Tomislav M. 131
  • Neuendorf, Heiner O. (ilustrator) 286
  • Newton, David (avtor) 251
  • Nicholson, Paul T. (urednik) 276
  • Nielsen, Lars (avtor) 208
  • Nolen, Greg L. (avtor) 40
  • Nomura, Misako (urednik) 7
  • Novak, Tončka Požek- glej Požek-Novak, Tončka

  • Obal, Andrej (avtor) 242
  • Oblak, Maks 134 , 135 , 136
  • Oblak, Pavlina Mizori- glej Mizori-Oblak, Pavlina
  • Oblak, Seta (avtor) 118
  • O'Connor, Patrick D. T. 251
  • Ogorelec, Anton (avtor,urednik) 333 , 334 , 335 , 336 , 337 , 338 , 339 , 340 , 341
  • O'Handley, Robert C. 213
  • Okršlar, Maša (ilustrator) 118
  • Oleiko, Bernd (urednik) 293
  • Ophuls, Harald (ilustrator) 286
  • Orth, Jutta (avtor) 299
  • Otto, Frei 309
  • Otto, Frei (1925-) 234 , 307 , 308
  • Otto, Frei (avtor) 233
  • Ould Bouamama, Belkacem (avtor) 266

  • Padmanabhan, Tattamangalam R. 214
  • Pajk, Bojan (avtor) 118
  • Pantry, Sheila 12
  • Passot, Thierry (urednik) 133
  • Patterson, Jeff 84
  • Patton, Bruce (avtor) 18
  • Pavešić, Nikola 85
  • Pavlović, Tomislav M. (avtor) 131
  • Payne, Scott M. 156
  • Peacock, John A. 105
  • Pearsall, Judy (urednik) 331
  • Penfold, Sharon 13
  • Peraro, James S. (urednik) 269
  • Perdan, Rudi (urednik) 180
  • Perman, Roger (avtor) 33
  • Petrinja, Danilo 259
  • Petruna, Vincenc (avtor) 118
  • Pfeifer, Gunter 311
  • Pfitzmann, Andreas (urednik) 78
  • Pham, Duc Truong 86
  • Pietrzyk, Maciey (avtor) 186
  • Pihler, Jože (avtor) 339
  • Plešej, Jože (prevajalec) 286
  • Popović, Branko D. (avtor) 215
  • Popović, Zoya B. 215
  • Mednarodno posvetovanje Komunalna energetika (8 ; 1999 ; Maribor) 216
  • Posvetovanje Komunalna energetika (8 ; 1999 ; Maribor) glej Mednarodno posvetovanje Komunalna energetika (8 ; 1999 ; Maribor)
  • Potočnik, Aleksander (urednik) 66
  • Potočnik, Primož (1971-,avtor) 53
  • Povh, Bogdan (avtor) 137
  • Povše, Valentina (avtor,urednik) 242
  • Požek-Novak, Tončka (prevajalec) 146
  • Prasad, Sharat (avtor) 218
  • Prestre, Philippe G. Le glej Le Prestre, Philippe G.
  • Primož glej Petrinja, Danilo
  • Prosen, Anton (član uredniškega odbora) 329
  • Pugliese Iona, Silvia (fotograf) 118
  • Pybus, David H. 265

  • Que, Lawrence (urednik) 148
  • Quevauviller, Philippe 37

  • Ramesh, K. 138
  • Rapson, Ralph (avtor dodatnega besedila) 229
  • Rasch, Bodo (1943-) 294
  • Raymond, Frank B. (urednik) 23
  • Razavi, Behzad 217
  • Razpet, Nada (avtor) 118
  • Rechs, Manfred (avtor) 249
  • Reguera, D. (urednik) 159
  • Reiners, Holger (avtor) 311
  • Rejc, Adriana (avtor) 255
  • Reščič Rihar, Tatjana 14
  • Ridpath, Ian (urednik) 104
  • Rifkin, Jeremy 157
  • Rihar, Tatjana Reščič glej Reščič Rihar, Tatjana
  • Roblek, Branko (avtor) 118
  • Roddier, Francois (urednik) 93
  • Rose, William K. 107
  • Roser, Hermann-Josef (urednik) 106
  • Rousseau, Ronald W. (avtor) 262
  • Roy, Kaushik 218
  • Rundgren, Todd (avtor dodatnega besedila) 84

  • Saake, Gunter (urednik) 79
  • Sabol, George P. (urednik) 193
  • Samos Meeting on Cosmology, Geometry and Relativity (2 ; 1998 ; Pythagoreon) 108
  • Saunders, Simon R. 219
  • Savard, Rejean (urednik) 8
  • Schapermeier, Egbert 190
  • Schaur, Eda (1945-) 295
  • Schaur, Eda (urednik) 291
  • Scheer, August-Wilhelm 87
  • Schneider, Romana (urednik) 306
  • Schonsleben, Paul 253
  • Schultz, Ludwig (urednik) 268
  • Schweitzer, Philip A. 178
  • Scragg, Alan 158
  • Sedmak, Marjan (prevajalec) 16
  • Seidel, Uwe (ilustrator) 286
  • Sell, Charles S. (avtor) 265
  • Sellers, Kathleen 38
  • Semenski, Damir (avtor) 129
  • Seymour Cohen, Luanne glej Cohen, Luanne Seymour
  • Shakarchi, Rami 63
  • Shaker, Steven M. 254
  • Shapiro, Howard N. (avtor) 189
  • Shaw, Ian (urednik) 276
  • Shenk, David 88
  • Shepker, Matthew 90
  • Shi, Yun Q. 89
  • Sidles, Constance J. 282
  • Sirockman, Jason 90
  • Sitges Conference (15 ; 1998 ; Sitges) 159
  • Skillings, John H. (avtor) 69
  • Slack, John Michael Wyndham 160
  • Slovenija 17 , 261
  • Sotina, Nina B. (avtor) 111
  • Spalter, Anne Morgan 283
  • Spieler, Marija (prevajalec povzetka) 312
  • Spinardi, Graham (avtor) 26
  • Stanković, Momčilo 227
  • Stepko, Draga (avtor dodatnega besedila) 255
  • Stern, Thomas E. 221
  • Steuernagel, Robert A. 222
  • Stevenson, Peter E. (urednik) 232
  • Stewart, Ian 64
  • Stillwell, John 65
  • Stopar, Ivan 313 , 314
  • Strnad, Janez 139 , 140
  • Summerschool on Confined Photon Systems, Fundamentals and Applications (1998 ; Cargese) 115
  • Sun, Huifang (avtor) 89
  • Symposium on Designing Cathodic Protection Systems for Marine Structures and Systems (1998 ; Norfolk) 173
  • Symposium on Environmental Toxicology and Risk Assessment: Standardization of Biomarkers for Endocrine Disruption and Environmental Assessment (1998 ; Atlanta) 28

  • Šinigoj, Vojko (prevajalec) 75
  • Škof, Mojca (avtor) 242
  • Štajdohar, Nada (ilustrator) 44 , 45 , 46
  • Štalec, Miha (ilustrator) 66 , 68
  • Šuler, Aleš 91

  • Taylor, Stuart Ross (1925-) 109
  • Tekavčič, Metka 255
  • Terplan, Kornel 92
  • Thoma, Jean 266
  • Thompson, Alec (urednik) 146
  • Thomson, A. J. 342 , 343
  • Thywissen, Cornelius (urednik) 317
  • Tilley, Richard J. D. 142
  • Timmons, Mary E. (urednik) 10
  • Tomažič, Fedor (avtor) 118
  • Tomlow, Jos (1951-) 316
  • Trampuš, Miro (avtor) 118
  • Traubel, Harro 270
  • Tudge, Colin (avtor) 161
  • Turel, Iztok 149

  • Ugrinović, Kristina (avtor) 242
  • Uhlig, Helmut 267
  • Univerza (Ljubljana) 216
  • Univerza (Maribor) 216
  • Unk, Jože (avtor) 333 , 335 , 336 , 337 , 338 , 339 , 340 , 341
  • Uranjek, Alja Brglez- glej Brglez-Uranjek, Alja
  • Urbanija, Jože (1941-,avtor) 14
  • Uršič, Stanko 68
  • Ury, William (avtor) 18

  • Vander Sloten, Jos (urednik) 166
  • Veble, Andrej (1887-?) 22
  • Ventre, Jerry (avtor) 209
  • Verbič, Janko (avtor) 242
  • Verein Deutscher Ingenieure (Dusseldorf) 179 , 188 , 191 , 196 , 212 , 220 , 223 , 226 , 239 , 247 , 248 , 257
  • Vezočnik, Marija Gubenšek- glej Gubenšek-Vezočnik, Marija
  • Vidmar, Matjaž 224 , 225
  • Vnučec, Zdravko (avtor) 129
  • Voršič, Jože (avtor) 337 , 338 , 340 , 341
  • Voršič, Jože (odgovorni urednik) 216

  • Walters, David (1936-) 19
  • Wang, Wuncheng (urednik) 35
  • Wang, Zhong Lin (urednik) 114
  • Warner, Frederick (Sir 1910-,urednik) 34
  • Weber, Donald C. 69
  • Weidlich, Wolfgang (urednik) 258
  • Whitaker, Jerry C. (urednik) 210
  • Wilkie, Jacqueline (avtor) 154
  • Williams, Robin (avtor) 26
  • Williams, Stephen 20
  • Wilmut, Ian 161
  • Wilson, W. S. (urednik) 32
  • Wong, Jimmy H. C. 40
  • Wriggers, Peter (urednik) 132
  • Wu, Bin 256
  • Wu, Chwan-Hwa (avtor) 206

  • Yamada, Mayu (urednik) 7

  • Zaborszky, John (avtor) 205
  • Zagradišnik, Ivan (avtor) 335 , 336
  • Zajc, Pavle (urednik) 66
  • Zakonjšek, Niko 275
  • Zedtwitz, Maximilian von (avtor) 2
  • Zemljič, Andrej (avtor) 242
  • Zemljič, Martin (ilustrator) 66 , 139
  • Zemljič, Petra (avtor) 17
  • Zlobec, Borut Jurčič- glej Jurčič-Zlobec, Borut
  • Zorc, Dušan (avtor) 337
  • Zrnec, Janez (fotograf) 118
  • Zveza inženirjev in tehnikov Slovenije 216


  PREDMETNO KAZALO


  • 20.st. 306

  • 3 D 277

  • Access 2000 76
  • adaptivni optični sistemi 93
  • adresar 192
  • adresarj 7
  • adresarji 245
  • adsorbcija 235
  • adsorbcijsko ravnotežje 235
  • aeroakustika 50
  • aeronavtika 240
  • agrokemija 241
  • Air-supported structures 308
   • - Handbooks, manuals, etc 233
  • akademska svoboda 5
  • akrecija mase 107
  • aktivna vezja 199
  • aktivni filtri 214
  • aktivni ogljik 235
  • akumulacijski elementi 199
  • akustika 220
  • alergenski učinki 264
  • alge 241
  • algebra 42 , 47 , 55
  • Algebra - Vaje za visoke šole 42
  • algebrajske strukture 42 , 57
  • algoritmi 59
  • alternativni viri 180
  • alternativni viri energije 158
  • aluminij 37
  • analitična geometrija 57
  • analitični dinamični model 205
  • analitika 265
  • analitska kemija 37 , 147
  • analiza 24
  • analiza konstrukcije 249
  • analiza podatkov 3
  • analiza poslovanja 250
  • analiza toka 163
  • analize 194 , 198 , 230 , 248
  • analize deformacij 138
  • analize napak 116
  • analize plastičnosti 170
  • analize podatkov 230
  • analize porabe 216
  • analize poskusov 69
  • analize poslovanja 253
  • analize rezultatov 232
  • analize strategij 256
  • analize vezij 199
  • analize vozlišč 206
  • analize zanesljivosti 251
  • analize zank 206
  • analiziranje poslovanja 250
  • analizne tehnike 206
  • angleščina 330 , 342 , 343
   • - slovnica - jezikovni pouk - vaje 342
  • angleški 25 , 319 , 320 , 321 , 322 , 323 , 324 , 325 , 326 , 327 , 328 , 331 , 333 , 334 , 335 , 336 , 337 , 338 , 339 , 340 , 341
  • animacija 283
  • anizotropija 170 , 177
  • Anorganska kemija - Učbeniki za visoke šole 149
  • antene 215 , 219 , 224
  • aplikacije 3 , 56 , 62 , 73 , 74 , 93 , 115 , 124 , 127 , 131 , 138 , 159 , 171 , 180 , 184 , 188 , 197 , 204 , 208 , 211 , 214 , 215 , 220 , 239 , 248 , 251 , 265 , 268 , 270
  • aplikacije v industriji 196
  • aplikacije v inženirstvu 125
  • aplikcije 179
  • Apple okolje 58
  • aproksimacijske metode 144
  • arabski 25
  • Arat M. 297
  • Architectural models 231 , 309 , 316
  • Architecture
   • - Congresses 315
   • - Environmental aspects - Competitions 290
   • - Human factors - Competitions 290
  • Architecture and youth 290
  • Architecture, Modern - 20th century. 300
  • arheologija 3 , 276
  • arhitektura 145 , 180 , 233 , 234 , 272 , 273 , 286 , 288 , 290 , 296 , 297 , 298 , 299 , 300 , 301 , 302 , 303 , 304 , 305 , 306 , 307 , 308 , 309 , 310 , 311 , 312 , 313 , 314 , 315 , 316 , 317 , 318
  • arhitektura sistemov 70
  • arhitektura vezij 218
  • arhitekture sistemov 87
  • arhitekturni členi 302 , 310
  • ARIS - Architecture of Integrated Information Systems 87
  • aritmetika 41
  • arzen 37
  • asimetričnost 170
  • asteroidi 100 , 109 , 151
  • astrofizika 105 , 107
  • Astronomical instruments 93
   • - Design and construction 93
  • astronomija 93 , 94 , 95 , 96 , 97 , 98 , 100 , 101 , 103 , 104 , 105 , 106 , 107 , 109
  • astronomski instrumenti 104
  • Astronomy 94
   • - Pictorial works 94
  • Astrophysics 105 , 109
  • atletske steze 289
  • atmosfera 107
  • atmosfere 100
  • atmosferska korozija 178
  • atmosferski učinki 174
  • atomika 123
  • atomska industrija 193
  • Automobiles - Dictionaries 323
  • avdio tehnika 84
  • Avstrija 301
  • avtoceste 237
  • avtomatizacija 154 , 196 , 208 , 253 , 322
  • avtomatizacija poslovanja 9
  • avtomatizacija sistemov 188
  • avtomatska regulacija 198 , 208
  • avtomatsko krmiljenje 197
  • avtomobili 323
  • avtomobilska industrija 220 , 239
  • avtorsko pravo 78
  • azbestni prah 24

  • Bamboo 284
  • bambus 284
  • barvanje 270
  • barve 142 , 283
  • barvila 276
  • barvne kovine 260
  • barvne lestvice 283
  • baze podatkov 76 , 79 , 87
  • bazeni 289
  • bele pritlikavke 107
  • Benardova konvekcija 122
  • bibliografija 113
  • Biblioterapija - Učbeniki za visoke šole 14
  • binarne zvezde 107
  • bioakumulacija 35
  • bioanorganska kemija 148
  • biodegradacija 158
  • biofizika 67
  • biogeografija 155
  • biografija 112
  • bioinformatika 3 , 71
  • biokemija 153
  • biokemija delovanja 143
  • biokemijske metode 168
  • biologija 3 , 64 , 151 , 160 , 161 , 329
  • biološka kontrola 27 , 35 , 143 , 161 , 263
  • biološke forme 309
  • biološki pojavi 64
  • biološki procesi 317
  • biološki viri energije 158
  • biološko aktivne spojine 241
  • biološko razgrajevanje 174
  • biološko samočiščenje 40
  • biomasa 226
  • biomateriali 166
  • Biomedical materials - Computer simulation 166
  • bioremediacija 158
  • biosenzorji 220
  • biosinteze antibiotikov 168
  • Biotechnology
   • - Environmental aspects 157
   • - Moral and ethical aspects 157
   • - Risk assessment 157
  • biotehnologija 152 , 157 , 161 , 168 , 267
  • biotehnologija okolja 158
  • Biotov račun 122
  • bivališča iz bambusa 284
  • bivalna kultura 291
  • bivanjski vzorci 310
  • bloki 69
  • blokovna zgradba programov 80
  • bodoči razvoj 203
  • Boiler Dynamic Program 212
  • Bones 308
  • Bor (Yugoslavia) 227
  • bovška hiša 302
  • Bovško - Arhitekturna dediščina - Prenova 302
  • bozonizacija 121
  • bralna kultura 14
  • branje 14
  • brezžične komunikacije 195 , 200 , 219
  • brezžične tehnologije 217
  • brezžični sistemi 219
  • Brinkmanov račun 122
  • brzžične komunikacije 222
  • Business intelligence 254

  • CAQ 252
  • Carcinogens 264
  • carport 271
  • Cauchyev integral 63
  • Cauchyev teorem 63
  • CCD kamere 138
  • CE znaki 252
  • Celestial mechanics 97
  • celice 317
  • celična mobilna omrežja 195 , 222
  • celične strukture 298
  • celični procesi 67
  • celični proizvodni sistemi 163
  • celični telefoni 222
  • Cellular radio 195
  • Cellular telephone systems 195
  • celostna podoba 280
  • celostne podobe 278 , 282
  • celostne popdobe 279
  • celotne podobe 281
  • cement 260
  • centri za upravljanje 257
  • cenzura 5
  • cerkve 288 , 312
  • Cerkve - Prenova - Gradnja 288
  • Cerkvena arhitektura - Slovenija - 20.st. 288
     • - Posvetovanja 312
  • cerkveni prostor 288
  • certificiranje 252
  • cevni sistemi 119
  • Chemistry - Dictionaries 328
  • chip tehnologije 210
  • cilji reforme 17
  • cirkonij 193
  • cirkularni dihroizem 148
  • Cities and towns - Planning - Research - Arctic regions 293
  • citoplazma 153
  • City planning - Saudi Arabia - Mecca 294
  • civilna družba 16
  • Civilna družba 16
  • Cloning 161
  • CMOS FET naprave 218
  • CMOS VLSI vezja 218
  • Colburnov račun 122
  • Colonia Guel 316
  • Color 142
  • Competition 254
  • Construction industry
   • - Dictionaries 324
   • - French - Dictionaries 324
  • Copper industry and trade - Yugoslavia - Bor (Serbia) 227
  • CORBA 70
  • Cosmology 94 , 105
   • - Congresses 108
   • - Pictorial works 94
  • Coulombov zakon 215
  • Cripta de la Colonia Guell 316

  • čas 128 , 201
  • čas-prostor 102 , 108
  • časovne vrste 15
  • časovni odzivi vezij 199
  • časovno odvisni materiali 116
  • čiste tehnologije 26 , 158
  • čistilne naprave 154
  • čistilni bazeni 238
  • čiščenje 147
  • čiščenje odpadnih vod 27 , 154 , 158 , 235
  • čiščenje podtalnice 38
  • čiščenje vode 235
  • čiščenje zemljin 38
  • človekova pričakovanja 291
  • človeški vpliv 155
  • črne luknje 99 , 107 , 108 , 110
  • črpalke 119 , 236
  • črvine 108

  • daljinsko vodenje 334
  • Daljinsko vodenje - Terminologija - Slovenščina - Slovarji 334
  • defekti 169
  • definiranje storitev 11
  • deformacije 172 , 176 , 177 , 184 , 193
  • degradacija 169
  • dekoherenca 117
  • deli elementov 307
  • deli stavbe 324
  • delitev površin 295
  • delo 134
  • delo z datotekami 75 , 82
  • delovanje 263
  • delovanje pospeševalnika 120
  • delovanje sil 234
  • delovna sredstva 250
  • delovni proces 276
  • delovno okolje 20
  • DELPHI 80
  • Delphi (programski jezik) - Priročniki 80
  • demokracija 16
  • design 279
  • detajli 289 , 305 , 311 , 318
  • detergenti 267
  • determinante 57
  • diagnoze sistemov 220
  • diagnozni sistemi 248
  • dialogi 52
  • Diatoms 298
  • didaktične metode 72
  • Dielectrics - Testing - Congresses 204
  • dielektričnost 215
  • dielektriki 204
  • diferencialna geometrija 60 , 102
  • diferencialne enačbe 60 , 61
  • digestoriji 145
  • digitalna fotoelastičnost 138
  • digitalna logika 210
  • digitalna obdelava 280
  • digitalne kamere 138
  • digitalne regulacije 198
  • digitalne slike 91 , 138
  • digitalne tehnike 211
  • digitalni filtri 210 , 211
  • digitalni instrumenti 201
  • dimenzije 183
  • dimenzioniranje 304
  • Dimenzioniranje - Učbeniki za visoke šole 304
  • DIN norme 187
  • dinamična plastičnost 170
  • dinamične analize 138
  • dinamične simulacije 212
  • dinamični sistemi 48 , 125 , 198
  • dinamika fluidov 133 , 236
  • dinamika kompleksnih fluidov 67
  • dinamika podatkovnih baz 79
  • dinamika populacij 159
  • dinamika sistemov 205
  • dinamika togega telesa 134
  • dinamika zvezd 106
  • dinamika žarka 120
  • DIP - Digital Image Processing 138
  • DIP tehnike 138
  • Discirsi e dimonstrazioni matematiche. 52
  • diskretne funkcije 85
  • diskretni sistemi 125
  • dislokacije 169
  • disperzija 30
  • divjačina 27
  • DNA 159
  • dnevni kop 27
  • dokumentarni posnetki 313 , 314
  • določila rimskokatoliške cerkve 288
  • domače obrti 276
  • drevesa 53
  • država 16
  • DSP - Digital Signal Processing 211
  • DSP algoritmi 211
  • dušeni sistemi 130
  • duševna rast 14
  • dušilke 336
  • Dušilke - Terminologija - Slovenščina - Slovarji 336
  • dvodimenzionalni sistemi 127
  • dvorci 314
  • Dvorci - Ljubljana 313

  • Eckertov račun 122
  • Egipt 276
  • Einstein-Podolsky-Rosenov paradoks 113
  • ekologija 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 38 , 39 , 40 , 124 , 154 , 155 , 156 , 162 , 235 , 237 , 238 , 329
  • ekološka geomehanika 124
  • ekološka gradnja 299
  • ekološka politika 31 , 33 , 162
  • ekološke študije 35
  • ekološki aspekt 157
  • ekološki učinki 164
  • ekološki vzorci 37
  • ekološko prijazna podjetja 31
  • ekonomičnost 244
  • ekonomija 3 , 19 , 255
  • ekonomika blaginje 33
  • ekonomika celic 209
  • ekonomika podjetja 255
  • ekonomika poslovanja 250
  • ekonomska geografija 164
  • ekonomske rešitve 216
  • ekonomski aspekt 267
  • ekonomski aspekti 29
  • ekonomski razvoj 39
  • ekonomski vidik 200
  • ekonomsko vrednotenje 163
  • ekosistemi 32 , 155
  • eksobiologija 96
  • eksperimentalna kemija 146
  • eksperimentalna opazovanja 175
  • eksperimentalne osnove 298
  • eksperimentalne raziskave 117
  • ekspertni sistemi 154
  • ekstrakcija 37 , 147
  • ekstrakcijski sistemi 40
  • elastičnost 175 , 177
  • elastomeri 178
  • elastoplastično modeliranje 228
  • Electric circuit analysis 199
  • Electric circuits, Linear 199
  • Electromagnetism 215
  • elektrarne 179
  • električna energija 340 , 341
  • Električna energija - Terminologija - Slovarji 341
  • električna polja 215
  • električna vezja 206
  • električne lastnosti 131
  • električne meritve 202
  • električni aspekt 120
  • električni kabli 338
  • Električni kabli - Terminologija - Slovenščina - Slovarji 338
  • električni krmilni sistemi 197
  • električni potencial 215
  • električni vodniki 338
  • električno varjenje 185
  • elektrika 118 , 123
  • elektroenergetika 334
  • Elektroenergetika - Terminologija - Slovenščina - Slovarji 333 , 334 , 335 , 336 , 337
  • elektroenergetski sistemi 340
  • elektromagnetizem 215 , 225
  • Elektromagnetizem - Vaje za visoke šole 225
  • elektromagnetna valovanja 219
  • elektromagnetne interakcije 120
  • elektromagnetni sistemi 203
  • elektronika 203 , 207 , 210 , 218
  • elektronska absorbcijska spektroskopija 148
  • elektronska paramagnetna resonanca 148
  • elektronska pošta 88
  • elektronske revije 10
  • elektronski instrumenti 201 , 214
  • elektronski krmilni sistemi 197
  • elektronski senzorični sistem 265
  • elektronski sistemi 251
  • elektrostatika 215
  • elektrotehnika 2 , 179 , 194 , 195 , 196 , 197 , 198 , 199 , 200 , 201 , 202 , 203 , 204 , 205 , 206 , 207 , 208 , 209 , 210 , 211 , 212 , 213 , 214 , 215 , 216 , 217 , 218 , 219 , 220 , 221 , 222 , 223 , 224 , 225 , 226 , 322 , 334
  • Elektrotehnika - Terminologija - Standardi 341
  • elementarna geometrija 51
  • elementarni delci 137
  • elementi 41
  • elementi mestnega prostora 310
  • elementi reforme 17
  • eliptični kriptosistem 55
  • elisa 147
  • embalaža 282
  • emisije 106 , 237
  • Employees - Training of - Interactive multimedia - Computer programs 77
  • enakomeren pretok 236
  • encimatika 153
  • encimi 267
  • energetika 179 , 180 , 205 , 209 , 212 , 220 , 223 , 226 , 322 , 334 , 340 , 341
  • energetska bilanca procesov 262
  • energetski sistemi 334
  • energija 29 , 134 , 141 , 215
  • energija fotona 111
  • energijski sistemi 179
  • English language
   • - Dictionaries - French 323
   • - French - Dictionaries 324
   • - Glossaries, vocabularies etc 325
  • enodružinske hiše 305 , 318
  • enostavno programiranje 75
  • entropija 122 , 141 , 189
  • epistemološki aspekt 117
  • ergonomija 239
  • etična vprašanja 5
  • etični aspekt 88 , 157
  • etika 33
  • etnologija 276
  • Euklid 41
  • evalvacija poslovanja 31
  • evalvacijska funkcija 59
  • evolucija 103
  • evolucija galaksij 105
  • evolucija vrst 110
  • evolucija zvezd 107
  • evolucija življenja 109
  • Evropska skupnost 164
  • Exobiology 96
  • Extranet 92

  • faktorski poskusi 69
  • Faradayev zakon 215
  • farmacevtska industrija 167
  • farmacevtski proizvodi 168
  • farmacija 2 , 167 , 168
  • farmakologija 167 , 168
  • fasada 272
  • favna 155 , 238
  • fazne spremembe 266
  • fazni diagrami 169
  • fazni prehodi 159
  • fazno ravnotežje 189
  • festivali 245
  • filozofija 110
  • filtriranje 199
  • finance 3
  • finančno poslovanje 250 , 255
  • fitofarmacevtska sredstva 263
  • fitoplankton 238
  • fitotoksični testi 35
  • fitotoksini 241
  • fizika 97 , 102 , 108 , 110 , 111 , 113 , 118 , 119 , 122 , 123 , 125 , 128 , 129 , 130 , 134 , 135 , 136 , 138 , 139 , 141 , 142 , 319
  • Fizika
   • - Učbeniki za srednje šole 118
   • - Učbeniki za visoke šole 139
   • - Vaje za visoke šole 123
  • fizika celic 209
  • fizika plazme 133
  • fizika snovi 115
  • fizika trdne snovi 172
  • fizika vakuuma 131
  • fizikalne lastnosti 169 , 260
  • fizikalne metode 148
  • fizikalne simulacije 186
  • fleksibilnost 163
  • fleksibilnost prostora 287
  • flora 155
  • fotoelektrične celice 209
  • fotoelektrični sistemi 223
  • fotografija 277
  • fotomontaža 277
  • fotonski kristali 115 , 127
  • fotosinteza 35 , 153
  • Fourierov račun 122
  • Fourierova analiza 206
  • frakcionacija 147
  • fraktali 125
  • francoski 25 , 323 , 324 , 325 , 333 , 334 , 335 , 336 , 337 , 338 , 339 , 340 , 341
  • Frei O. 293 , 316
  • Frei Otto 231 , 300
  • frekvence 201
  • frekvenčni odzivi 199
  • frekvenčni sentitezatorji 217
  • French language
   • - Dictionaries - English 323
   • - English - Dictionaries 324
   • - Glossaries, vocabularies etc 325
  • frezanje 191
  • Froudejev račun 122
  • Functions of complex variables - Problems, exercises, etc 63
  • fungicidi 143 , 241 , 263
  • funkcije 44 , 47 , 60 , 61 , 183
  • funkcije množic 56
  • funkcijska teorija 56
  • fuzzy krmilniki 196
  • fuzzy logika 154
  • fuzzy sistemi 59 , 196

  • galaksije 94 , 104 , 106
  • Galerkinove metode 50
  • Galilei, Galileo 52
  • Galileo Galilei 52
  • gama funkcije 63
  • garaže 271
  • Gate array circuits - Materials - Congresses 204
  • Gaudi A. 316
  • Gaudi, Antoni 316
  • Gaussov zakon 215
  • General relativity (Physics) 128
   • - Congresses 108
  • Genetic engineering - Moral and ethical aspects 157
  • genetika 152 , 161
  • genetski inženiring 157 , 160
  • genetski material 152
  • geofizika 151
  • geografija 329
  • geologija 40 , 150 , 151 , 155
  • geološki procesi 155
  • geomehanika 228 , 230 , 232
  • geometrija 41 , 44 , 47 , 65
  • geometrija konstrukcijskih struktur 229
  • geometrijske lastnosti 129
  • Geometrodynamics 128
  • geomorfologija 155
  • geosintetični materiali 232
  • geotehnika 228 , 232
  • geotekstil 232
  • gibanje 176
  • gibanje materialne točke 134
  • gibanje proteinov 159
  • gibanje robota 49
  • gibanje telesa 134
  • gips 232
  • glaziranje 276
  • globalizacija 2
  • gomoljnice 152
  • gorilni sistemi 212
  • goriva 181 , 226
  • gospodarjenje z okoljem 31
  • gospodarstvo 259
  • gozdarstvo 329
  • gradbena dela 275
  • gradbeni kamen 174
  • gradbeni les 311
  • gradbeni material 24
  • gradbeni materiali 178 , 276 , 284
  • gradbeni sistemi 308
  • gradbeništvo 228 , 229 , 230 , 231 , 232 , 233 , 234 , 271 , 272 , 273 , 274 , 300 , 304 , 307 , 324
  • gradbeno jeklo 305
  • gradiva 304
  • gradniki 80
  • gradovi 313
  • Gradovi - Gorenjska 314
  • gradovi-Slovenija 314
  • Graetzov račun 122
  • grafi 42 , 53
  • grafično oblikovanje 277 , 278 , 279 , 280 , 282
  • grajske stavbe 313 , 314
  • granulati 126
  • granuliran material 228
  • Grashofov račun 122
  • gravitacija 97 , 99 , 105 , 128
  • gravitacijske leče 94 , 105
  • Gravitation 97
  • grupacije 295
  • grupe 42

  • hale 233
  • Hale-Bop 95
  • harmonija bivanja 290
  • harmonski oscilator 144
  • HDDR 268
  • heliosfera 133
  • herbicidi 143 , 241
  • hevristično programiranje 86
  • hevristika 59
  • hibridini pogoni 188
  • hibridni sistemi 71
  • hidravlika 119 , 236
  • hidrodinamika 107
  • hidrogeografija 329
  • hidrogeologija 38 , 40
  • hiperbolični kriptosistem 55
  • hipoplastično modeliranje 228
  • hiša na bregu 301
  • Hiše - Vzdrževanje - Popravila - Naredi sam 272
  • hiše v gručah 299
  • hlajenje 180
  • hlapnost 265
  • hrana 147
  • hrup 237
  • Human beings - Effect of environment on 295
  • Human geography 295
  • Human settlements 295
  • humor 160
  • Hyakutake 95

  • idealne zmesi plinov 189
  • identiteta 281
  • IFLA 7
  • Imaging systems in astronomy 93
  • implementacija 162
  • indukcija 215
  • induktivnost 206
  • Industrial hygiene 264
  • Industrial safety 264
  • industrija polimerov 270
  • industrija sladkorja 267
  • industrijska higiena 20 , 264
  • industrijska proizvodnja 26 , 39 , 162 , 164 , 244 , 246
  • industrijske aplikacije 266 , 267
  • industrijski instrumenti 214
  • industrijski odpadki 158
  • informacijska družba 88
  • informacijska omrežja 84
  • informacijska tehnologija 11 , 13 , 23 , 88 , 325
  • informacijska teorija 71
  • informacijske tehnologije 81
  • informacijski centri 11
  • informacijski sistemi 87 , 247
  • informacijski specialisti 12 , 13
  • informacijski viri 6 , 10
  • informacijsko delo 13
  • informatika 3 , 6 , 10 , 11 , 12 , 13 , 78 , 81 , 85
  • Information technology - Dictionaries 325
  • informatizacija poslovanja 13
  • infrardeča fotometrija 98
  • inovacije 2 , 167
  • insekticidi 143
  • instrumentacija 98 , 145 , 154
  • instrumentni transformatorji 333
  • Instrumentni transformatorji - Terminologija - Slovenščina - Slovarji 333
  • integracije sistemov 207
  • integrali 46 , 60 , 65
  • integralni sistemi 87
  • integralni transport 253
  • Integrated circuits
   • - Very large scale integration - Design and construction 218
   • - Wafer-scale integration - Reliability - Congresses 204
  • integrirana vezja 194 , 203 , 204 , 210 , 217 , 218
  • integrirani sistemi 179
  • integriteta 204
  • intelektualna lastnina 21
  • inteligentne organizacije 254
  • inteligentne zgradbe 9
  • inteligentni genetski algoritmi 86
  • inteligentni procesi 254
  • interakcije 137
  • interakcije organizmov 155
  • interakcije svetloba-snov 115
  • interaktivni pristop 280
  • interier 297
  • International Atomic Energy Agency - Seznami 192
  • internet 3 , 280
  • Internet 6 , 10 , 75 , 84 , 88 , 90 , 92 , 247
  • Internet (računalniško omrežje) - Priročniki 75
  • internet trgovanje 81
  • interpretacija 113
  • Intranet 92 , 247
  • introdukcija poljščin 242
  • invariante 53
  • inženiring 253 , 322
  • inženirski materiali 116
  • inženirstvo 228
  • iskalna orodja 6
  • iskalni algoritem tabu 86
  • iskanje 59
  • iskanje informacij 6 , 10
  • iskanje podatkov 81 , 247
  • iskanje zaposlitve 12
  • ISO 14000 162
  • ISO 9000 162
  • izbira materiala 260
  • izdelava papirja 197
  • izgradnja zbirk 11
  • izgube pretoka 236
  • izmenjava podatkov 76
  • izmenjavanje toplote 141
  • izobraževalni programi 23
  • izobraževanje 13 , 23 , 77
  • izolacija 272
  • izolatorji 339
  • izomorfizmi 53
  • izotropno vesolje 105
  • izračuni 172 , 233
  • izumiranje vrst 151
  • izvedbe 301
  • izvedbena dela 271 , 272 , 273 , 274
  • izvedbeni primeri 318
  • izvedeni primeri 305 , 311
  • izvenzemeljsko življenje 96

  • jalovina 27
  • James Chadwick 112
  • Java 74 , 83
  • Java 2 74
  • javne finance 17
  • javne zgradbe 296 , 297
  • javni izdatki 17
  • javni prostor 287
  • javni sistemi 200
  • javni transport 257
  • jedro 137 , 153
  • jedrska fizika 112 , 120 , 137 , 139 , 140
  • Jedrska fizika - Zgodovina 140
  • jedrska magnetna resonanca 148
  • jedrska sila 137
  • jedrska tehnika 192 , 193
  • jedrska termodinamika 137
  • jedrske interakcije 120
  • jedrske reakcije 146
  • jedrski odpadki 124
  • jedrski poskusi 34
  • jedrsko oržje 34
  • jekla 260
  • jeklena hiša 305
  • jekleni skelet 305
  • Jensenova formula 63
  • jesen 101
  • jezerca 289
  • jezikovni pouk 342 , 343
  • JIT - Just In Time 253

  • Kaiser G. 297
  • Kaiser H. D. 297
  • kakovost 252
  • kakovost programske opreme 252
  • kamen 276
  • kanali 236
  • kanalizacija 236
  • kaos 103 , 110 , 125
  • kapacitivnost 206 , 215
  • karakteristike 204
  • karakterizacija 114 , 268
  • karbonatne kamnine 174
  • karoserija 323
  • karoserije 239
  • katalog 245
  • katastrofe 151
  • katodna zaščita 173
  • kemična sestava 276
  • kemija 145 , 146 , 149 , 167 , 220 , 264 , 328
  • Kemija - Učbeniki za visoke šole 149
  • kemija atmosfere 149
  • kemija polivretanov 270
  • kemijska anliza 147
  • kemijska imena 147
  • kemijska industrija 2
  • kemijska kinetika 149
  • kemijska sestava 143
  • kemijska sredstva 263
  • kemijska struktura 260
  • kemijska tehnologija 262 , 266 , 267
  • kemijske analize 220
  • kemijske lastnosti 260
  • kemijske metode 269
  • kemijske naloge 146
  • kemijske reakcije 36 , 141
  • kemijske vezi 127 , 149
  • kemijski procesi 262
  • kemijski senzorji 220
  • kemijski sistemi 266
  • kemijski zakoni 149
  • kemijsko ravnotežje 146 , 149 , 189 , 262
  • kemikalije 264
  • Kemikalije - Pravna ureditev - Slovenija - Zakoni s komentarjem 261
  • kemorecepcija 265
  • kemotaksija 67
  • keramika 169 , 178 , 260 , 276
  • kinematika 123 , 176
  • kinetični pritiski 134
  • kinetika delovanja 267
  • Kitajska 258
  • kitajski 326
  • klasični fluidi 176
  • klasifikacija informacij 3
  • klifi 155
  • klimatske spremembe 29
  • klinične izkušnje 171
  • kloniranje ljudi 161
  • kloniranje živali 161
  • Kmečke hiše - Arhitekturna tipologija - Bovško 302
  • kmetijska biotehnologija 158
  • kmetijski pridelki 143
  • kmetijstvo 32 , 143 , 242 , 243 , 329
  • knjige 14 , 282
  • knjižnice 8 , 9
  • knjižnice - Frankfurt 297
  • knjižnice za slepe 7
  • knjižničarstvo 3 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12
  • kobaltove zlitine 171
  • Kochen-Speckerjev teorem 113
  • kodiranje 89
  • koligativne lastnosti 146
  • kolobarji 42
  • kombinatorični algebrajski kriptosistem 55
  • kombinatorika 46 , 51 , 53
  • Kombinatorika - Učbeniki za visoke šole 53
  • komentar 261
  • kometi 95 , 100 , 109
  • komisioniranje 246
  • kompleksna števila 44 , 62 , 63 , 65
  • kompleksne analize 63
  • kompleksne funkcije 63
  • kompleksne spremenljivke 63
  • kompleksni biološki sistemi 159
  • kompleksnost 110
  • komponente kanalizacije 236
  • kompozicija 283
  • kompoziti 169 , 260
  • kompresija signalov 89
  • komunalna energetika 216
  • komunalni odpadki 158
  • komuniciranje 5
  • komunikacije 84 , 194 , 257
  • komunikacijske mreže 200
  • komunikacijski kanali 219
  • komunikacijski sistemi 200 , 219
  • koncept delovanja 308
  • koncepti učenja 72
  • konceptualna analiza 3
  • konceptualni aspekt 117
  • kondenziranje 122
  • konkurenca 2 , 254
  • konkurenčnost 2
  • konstruiranje 188 , 234
  • Konstruiranje - Učbeniki za visoke šole 304
  • konstrukcija 181 , 217 , 234
  • konstrukcija adsorberjev 235
  • konstrukcija cevovodov 236
  • konstrukcijski problemi 293
  • konstrukcijski sistem 229
  • kontakti 210
  • kontaktni problemi 132
  • kontinuirni sistemi 130
  • kontrola emisij 30
  • kontrola hrupa 30
  • kontrola kakovosti 163
  • kontrola onesnaževanja 29 , 33 , 35 , 158 , 237
  • kontrola procesov 154
  • kontrolni sistemi 197
  • konvergenca 54
  • kopalnice 303
  • Koper 259
  • korekcija napak 93
  • korelacija 15
  • korozija 173 , 193 , 260 , 268
  • korozija kotlov 181
  • korozija materialov 169
  • kotne funkcije 45
  • kotni moment 144
  • kovarianca 69
  • kovice 187
  • kovine 149 , 169 , 171 , 178 , 276
  • kovine redkih zemelj 268
  • kovinskooksidni polprevodniki 218
  • kozmologija 94 , 97 , 99 , 105 , 108 , 128
  • kožni efekt 215
  • krajinarstvo 292
  • krajinska arhitektura 289 , 292
  • kreiranje parfuma 265
  • kri 153
  • kriptografija 55
  • kristali 139
  • kristalna struktura 260
  • kristalne strukture 169
  • kritični pojavi 110
  • kritični pretok 236
  • kritika specialne relativnosti 111
  • krivulje drugega reda 45
  • krmiljenje 251 , 253
  • krmiljenje procesov 214
  • krmiljenje sistemov 205
  • krmiljenje sočasnosti 79
  • krmiljenje temperature 197
  • krmilne metode 141
  • krmilni sistemi 188 , 196 , 197 , 198 , 208
  • krom 37
  • kuhinje 303
  • kvaliteta vode 35 , 238
  • kvaliteta zraka 30
  • kvantizacija 89
  • kvantna fizika 48 , 99
  • kvantna gravitacija 97
  • kvantna kemija 121 , 144
  • kvantna mehanika 105 , 113 , 117 , 127 , 213
  • kvantna optika 115
  • kvantna stanja 117
  • kvantna statisitka 139
  • kvantna teorija 113 , 144
  • kvantna teorija polja 121
  • kvantni vodniki 127

  • laboratoriji 145
  • laboratorijska oprema 145
  • laboratorijske vaje 224
  • ladje 173
  • Lagrangeove enačbe 134
  • lahka gradnja 234
  • lahke konstrukcije 293 , 300 , 315
  • lahke nosilne konstrukcije 231
  • lahke strehe 300
  • Laplaceova transformacija 206
  • laserji 139
  • laserski printer 325
  • lasje 276
  • lastna organizacija 67
  • lastnosti 73 , 126 , 186 , 193 , 235 , 268 , 305 , 311
  • lastnosti materialov 175
  • lastnosti valovanj 219
  • latentna toplota 122
  • latinski kvadrati 69
  • layout celic 163
  • lean proizvodnja 163
  • leksikon 329
  • les 178 , 271 , 274 , 276
  • lesena hiša 311 , 318
  • lesene fasade 311
  • lesene konstrukcije 311
  • leseni konstrukcijski sistemi 311 , 318
  • leseni nosilci 311
  • lesne zveze 311
  • letala 240
  • Levequeove izgube 122
  • lezenje materialov 116
  • Life on other planets 96
  • Light 142
  • Lightweight construction 231 , 234 , 307 , 308 , 309
   • - Congresses 315
   • - Handbooks, manuals, etc 233
  • linearna algebra 57 , 61
  • Linearna algebra - Vaje za visoke šole 57
  • linearna elastičnost 176
  • linearna vezja 199
  • linearna visokoelastičnost 176
  • linearne transformacije 57
  • linearni modeli 54 , 69
  • linearno programiranje 49
  • lipidi 153
  • Ljubljana 313
  • ljubljanski dvorci 313
  • Ljubljanski grad 313
  • Ljudska arhitektura - Bovško 302
  • ljudsko stavbarstvo 302
  • logika 65
  • logistične mreže 246
  • logistični sistemi 246
  • logistika 246 , 253 , 326
  • logotipi 278 , 279
  • lokacija točke 49
  • lom 269
  • Low voltage integrated circuits - Design and construction 218
  • Low-dimensional semiconductors 127
  • LTI - Linear Time Invariant 211
  • LTI sistemi 211
  • luči 289
  • Luka Koper - zgodovinski pregledi 259
  • luke 259
  • Lumpedov model 205
  • luna 101
  • lupine 298

  • Machine design 183
  • magnetizacija 213
  • magnetizem 213 , 225
  • magnetna anizotropija 213
  • magnetna polja 213 , 215
  • magnetni materiali 213
  • magnetno zapisovanje 213
  • magnetohidrodinamski pretoki 133
  • magnetosfere planetov 133
  • magnetostatika 213
  • makromodeli 207
  • management 251
  • management sistemskega inženiringa 244
  • manipuliranje z informacijami 88
  • many-body sistem 137
  • marine 173
  • marketing 8 , 245 , 279
  • Markovi procesi 71
  • mars 96
  • masa 141
  • masna spektrometrija 146 , 147
  • masovna izginotja vrst 110
  • masta 294
  • matematična statisitka 69
  • matematična zanesljivost 251
  • matematične anlize 63
  • matematične formule 68
  • matematične osnove 198 , 252
  • matematične simulacije 186
  • matematične tabele 68
  • matematični aspekt 117
  • matematični model 258
  • matematični modeli 59 , 71 , 141 , 251
  • matematični vzorci 64
  • matematično modeliranje 175 , 228 , 266
  • matematično programiranje 132
  • matematika 15 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 49 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 68 , 321
  • Matematika
   • - osnovne šole - tekmovalne naloge - zbirka 66
   • - Tabele 68
   • - Vaje za maturo 43
   • - Vaje za srednje šole 44 , 45 , 46
   • - Vaje za visoke šole 61
   • - Zgodovina matematike 65
  • matemetika 41
  • materiali 114 , 116 , 169 , 170 , 171 , 172 , 173 , 174 , 177 , 178 , 180 , 183 , 184 , 193 , 207 , 215 , 260 , 268 , 309
  • materiali podloge 131
  • materialno poslovanje 253
  • matertiali 269
  • Mathematical analysis - Problems, exercises, etc 63
  • Mathematics - Dictionaries 321
  • matrična algebra 69
  • matrike 57
  • maturitetne naloge 43
  • Maxwellove enačbe 215
  • mazanje 119
  • maziva 182
  • Mechanics - Early works to 1800 52
  • Medical instruments and apparatus - Computer-aided design 166
  • medicina 166 , 171
  • medicina dela 20
  • medicinski aparati 166
  • medicinski instrumenti 166
  • mediji 88
  • medijska scena 245
  • mednarodna regulativa 36
  • mednarodne organizacije 31
  • mednarodni ekološki problemi 33
  • medplanetarna snov 133
  • medsebojni odnosi 310
  • medzvezdna snov 98 , 133
  • meglice 104
  • mehanika 52 , 113 , 124 , 132 , 135 , 136 , 138
  • mehanika fluidov 119 , 124
  • mehanika kontinuuma 175 , 176
  • mehanika materialov 116 , 126 , 170 , 172
  • mehanika zemljin 230
  • mehanizmi 183
  • mehanizmi korozije 178
  • mehanske lastnosti 131 , 169 , 171 , 177 , 260
  • mehanski aspekt 120
  • mehanski krmilni sistemi 197
  • mehanski modeli 132
  • mehanski preizkusi 269
  • mehatronika 188
  • mehurčki 159
  • membrane 159 , 293
  • Membranes (Biology) 317
  • Membranes (Technology) 317
  • menedžment 19 , 20 , 162
  • mere 56
  • merilna tehnika 201 , 202 , 214
  • merilne tehnike 220 , 248
  • merilni instrumenti 201 , 202 , 214
  • merilni sistemi 220
  • Meritov račun 122
  • meritve 24 , 115 , 150 , 201 , 224 , 230 , 232 , 252
  • meritve onesnaženosti 216
  • meritve pretoka 119
  • mesta 287 , 291
  • mesto 285 , 310
  • mesto pod streho 293
  • mešalniki 217
  • mešani modeli 69
  • Metal oxide semiconductors, Complementary - Design and construction 218
  • Metals - Hot working - Mathematical models 186
  • meteoriti 100
  • metoda končnih elementov 132
  • metode dela 23
  • metode imobilizacije 267
  • metode končnih elementov 50 , 186
  • metode učenja 72
  • metode zagotavljanja kakovosti 252
  • metodologija 4
  • metodologije meritev 230
  • Microelectronics 210
  • Microsoft Windows (operacijski sistem) - Priročniki 82
  • mikro sistemi 207
  • mikro tribologija 182
  • mikrobni sekundarni metaboliti 168
  • mikroelektronika 203 , 207 , 210 , 217 , 326
  • mikroklima 155
  • mikroorganizmi 241
  • mikroporozni materiali 270
  • mikroprocesorji 210
  • mikrosistemi 220
  • mikroskopske preiskave 114
  • mikrotubule 159
  • mikrovalovna vezja 194
  • mikrovalovne antene 194
  • ministrstva 296
  • mitohondriji 153
  • mlekarstvo 267
  • mnogoterosti 102
  • množice 65
  • množina snovi 146
  • mobilne komunikacije 222
  • moč 134
  • močne interakcije 137
  • močno korelirani elektronski sistemi 121
  • močnostni kondenzatorji 337
  • Močnostni kondenzatorji - Terminologija - Slovenščina - Slovarji 337
  • močnostni sistem 205
  • močnostni transformatorji 336
  • model kupa peska 110
  • modeli 87 , 198
  • modeli lezenja 116
  • modeliranje 212 , 228 , 231 , 238 , 316
  • modeliranje procesov 154
  • modem 325
  • moderna arhitektura - Nemčija 306
  • modulacije 217
  • Mohrsov ciklus 172
  • molekularna biologija 71 , 153 , 159 , 168 , 241
  • molekularne strukture 144
  • molekularni magnetizem 148
  • molekule 139
  • morfologija rek 124
  • Mossbaverjeva spektroskopija 148
  • motilna funkcija 103
  • motor 323
  • možgani 110
  • mrežaste konstrukcije 317
  • mreže 42 , 231
  • mrežne aplikacije 70
  • MSA/MSD - Manufacturing and Supply Strategy Analysis / Manufacturing and Supply System Design 256
  • MSM - Manufacturing and Supply System Management 256
  • multimedija 3
  • multimedijski sistemi 89
  • multimedijsko učenje 72
  • mumificiranje 276
  • Muslim pilgrims and pilgrimages - Saudi Arabia - Mecca 294

  • načrti 299 , 305 , 311 , 313 , 314 , 318 , 324
  • načrtovanje 181 , 198 , 211 , 217 , 287 , 288 , 297 , 301 , 308 , 311 , 317 , 340
  • načrtovanje izobraževanja 77
  • načrtovanje lekcij 77
  • načrtovanje metod 72
  • načrtovanje poskusov 69
  • načrtovanje prometa 257
  • načrtovanje sistemov 195 , 244
  • načrtovanje skupnosti 291
  • načrtovanje strojev 183
  • načrtovanje vezij 210 , 218
  • načrtovanje vrtov 292
  • nadstreški 271 , 274
  • nadzor pH vrednosti 197
  • nadzor pogojev 248
  • naftni proizvodi 40
  • naključne vibracije 130
  • naključni modeli 69
  • naloge 42 , 44 , 45 , 46 , 47 , 53 , 57 , 60 , 61 , 69 , 90 , 123 , 129 , 134 , 172 , 225 , 262 , 342 , 343
  • namakanje 238
  • namestitev 82
  • nano tribologija 182
  • nanokristalinični magneti 268
  • nanomagnetizem 114
  • nanomateriali 114
  • nanomerilni sistemi 220
  • Nanostructure materials 114
  • nanotehnologija 203
  • Nanowires 127
  • napake 260
  • napetosti 172 , 231
  • napihnjene konstrukcije 308
  • napisi 278 , 285
  • napovedovanje potresov 150
  • naprave 180
  • naravne spojine 143 , 168 , 241
  • naravne spopjine 263
  • naravne strukture 291 , 298
  • naravni materiali 265
  • naravni procesi 298
  • naravni resursi 33 , 39 , 158
  • naravni viri energije 179
  • naredi sam 271 , 272 , 273 , 274
  • naselja 294 , 295
  • naslovnice 282
  • nastanek vesolja 105
  • nastanek zvezd 94
  • nategi 234
  • natezanje 172
  • natezne napetosti 231
  • Nature (Aesthetics) 308
  • navidezno stalne faze 205
  • navigacija 224
  • navodila za izdelavo 271 , 274
  • nebesna mehanika 97 , 103
  • nedušeno nihanje 130
  • nehomogenost atmosfere 93
  • nelinearna dinamika 125
  • nelinearna elastičnost 176
  • nelinearne vibracije 130
  • nelinearni sistemi 48 , 67
  • Nemčija 301
  • nemški 322 , 326 , 333 , 334 , 335 , 336 , 337 , 338 , 339 , 340 , 341
  • neobnovljivi resursi 33
  • nestandardno matematično programiranje 86
  • nestisljiv pretok 119
  • nevarne snovi 264
  • nevarni odpadki 38 , 156
  • nevladne organizacije 156
  • nevrobiologija 67
  • nevronske mreže 59 , 71 , 86 , 154
  • nevtronske zvezde 107
  • nezvezne metode 50
  • nihanje 123 , 134
  • nitrati 32
  • nitrifikacija 238
  • nivo vode 197
  • nizkonapetostna vezja 218
  • nosilci 129
  • nosilne konstrukcije 229 , 231
  • nosilni sistem 229
  • nosilnost 233 , 309
  • notranja atmosfera 30 , 178
  • notranja klima 24
  • notranja oprema 145 , 273 , 301 , 303
  • notranja ureditev 286
  • notranje mreže 92
  • notranje oblikovanje 310
  • notranjsot zvezd 107
  • nove tehnologije 167 , 216
  • novi mediji 3
  • novi proizvodni koncepti 164
  • novi trendi 239
  • novosti 82
  • Nuclear explosions 34
   • - Environmental aspects 34
  • Nuclear weapons - Testing
    • - Environmental aspects 34
    • - Social aspects 34
  • nukleinske kisline 153
  • nukleoni 137
  • Numbers, Complex 62
  • numerična optimizacija 59
  • numerično modeliranje 228 , 230
  • Nusseltov račun 122

  • Obala 259
  • obdelava 171
  • obdelava podatkov 15 , 49 , 326
  • obdelava signalov 211 , 214
  • obdelava slik 50 , 91
  • obdelava slike 89 , 277
  • obdelava z odrezavanjem 191
  • obdelave z odrezavanjem 190
  • obdelave zvoka 84
  • obdelovalni postopki 185 , 186 , 190 , 191
  • obdelovanje na suho 191
  • objektno orientirano programiranje 74 , 83
  • oblika 103
  • oblike 183 , 309
  • oblike valov 201
  • oblikovalci 281
  • oblikovanje 277 , 281 , 310
  • oblikovanje embalaže 278
  • oblikovanje okolja 310
  • oblikovanje sistemov 244
  • oblikovanje teksta 1
  • oblikovanje ulic 285
  • oblikovanje vmesnika 80
  • obločno varjenje 185
  • obloge 303
  • obluške dejavnosti 259
  • obnovljivi viri 216
  • obnovljivi viri energije 180
  • obraba 171
  • obraba materialov 182
  • obrambni mehanizmi rastlin 241
  • obratovanje 341
  • obremenitev konstrukcije 234
  • obremenitve 176 , 231 , 233
  • obremenitve materialov 184
  • obsegi 42
  • obtežbe 231 , 233 , 234
  • ocena emisij 30
  • ocena kvalitete 6
  • ocena onesnaženja 28
  • ocena stroškov 38
  • ocena tveganja 157
  • ocene 54
  • odboj svetlobe 142
  • oddajna vezja 194
  • oddajniki 217
  • odgovorne inštitucije 192
  • odhodki 250
  • odkritje nevtrona 112
  • odkrivanje podatkov 81
  • odpadki 27
  • odpadne vode 29 , 238
  • odpornost proti insektom 152
  • odpornost proti koroziji 178
  • odprti kanali 119
  • odstranjevanje odpadkov 29
  • odvodi 46
  • odvodnjavanje 289
  • odvodnjavanje avtocest 237
  • odzivni protokoli 70
  • oglaševalska zbornica 245
  • Oglaševalske agencije - Slovenija 245
  • oglaševanje 245 , 278 , 280
  • Oglaševanje - Slovenija - Katalogi 245
  • ograje 289 , 292
  • ogravanje 275
  • ogrevanje 180
  • ogrevanje s konvekcijo 181
  • ohišja vezij 210
  • ohranitev gibalne količine 134
  • ohranitev vrtilne količine 134
  • ojačevalniki 217
  • ojačitev zemljine 232
  • okolje združb 250
  • oljni gorilniki 181
  • omrežja 206
  • omrežne povezave 221
  • onesnaženost okolja 37 , 174
  • onesnaženost zraka 216
  • onesnaževalci 29 , 30
  • onesnaževanje okolja 24 , 28 , 29 , 32 , 34 , 38 , 40 , 237
  • onesnaževanje voda 124
  • onesnaževanje vode 29 , 237
  • onesnaževanje zemlje 237
  • onesnaževanje zraka 27 , 29 , 30
  • opazovanja 106
  • opazovanje 230
  • opazovanje zvezd 101 , 104
  • opeka 276 , 324
  • operacijski ojačevalniki 214
  • operacijski sistemi 73 , 75 , 82
  • operacionalizacija 162
  • oplemenitenje 270
  • oprema 288
  • oprema kopalnic 303
  • oprema kuhinj 303
  • oprema ulic 285
  • Optical instruments - Design and construction 93
  • Optics 142
  • Optics, Adaptive 93
  • optična omrežja 221
  • optične komunikacije 221
  • optične lastnosti 131 , 169
  • optične mreže 221
  • optični polprevodniki 115
  • optika 123 , 138 , 142
  • optimiranje 246
  • optimiranje proizvodov 247
  • optimiranje sistemov 207
  • optimizacija BIC in TRA 234
  • optimizacija procesov 87
  • optimizacija sistemov 196
  • optimizacijske metode 141
  • organizacija 75 , 87
  • organizacija dela 13 , 20 , 251
  • organizacija poslovanja 244 , 247 , 249 , 250 , 254
  • organizacija proizvodnje 163 , 246 , 247 , 248 , 252 , 253 , 256
  • organizacija prometa 257
  • organizacijske strukture 253
  • organizacijski vidiki 249
  • organiziranost 288
  • organska kemija 241 , 263 , 265
  • organska onesnaženja 235
  • organske spojine 35 , 238
  • organske strukture 231 , 233 , 290 , 291 , 293 , 295 , 298 , 307 , 308 , 309 , 315 , 317
  • orodja 183
  • orodna jekla 260
  • oscilatorji 217
  • osebje 11 , 19
  • osebni komunikacijski sistemi 195
  • osebni računalnik 325
  • Osebni računalniki - Priročniki 75
  • osebnostni razvoj 14
  • osnove 215
  • osnove brezžičnih sistemov 195
  • osnove dela 82
  • osnovne šole 66
  • osnovni delci 117 , 139
  • osnovni principi 170
  • ostanki pesticidov 147
  • Otto, Frei 300
  • ovca Dolly 161
  • označevanje 285
  • označevanje avtorstva 78
  • oznake 285
  • ozonska plast 36

  • Pacletov račun 122
  • papirus 276
  • parametrična ekscitacija 130
  • parfumerija 265
  • parki 285 , 289
  • parkirišča 287
  • parkirna mesta 271
  • parkirni prostori 287
  • parlamenti 296
  • parne elektrarne 212
  • parni generatorji 212
  • parni kotli 181 , 226
  • parni pogonski stroji 181
  • parni sistemi 189
  • parni tlak 146
  • patenti 270
  • patentna strategija 21
  • patentna zakonodaja 21
  • pekarstvo 267
  • Peltierov efekt 122
  • pergole 274
  • periodično vzbujanje 130
  • periodni sistem elementov 149
  • permanentni magneti 268
  • permeabilni materiali 270
  • permutacijske grupe 42
  • Personal communication service systems 195
  • perspektive 203
  • perturbacije 103
  • perturbacijska teorija 48
  • pesticidi 241
  • Photoshop 5.0/5.5 91
  • Physics
   • - Dictionaries 319
   • - Early works to 1800 52
  • pisemske glave 282
  • pitna voda 29
  • pivovarska industrija 267
  • pivovarstvo 276
  • plakati 278
  • planetarni obroči 103
  • planeti 100 , 101 , 109
  • Planets 109
  • planiranje 19 , 162 , 165 , 253
  • plastične mase 178 , 269
  • plastičnost 170 , 175
  • plastičnost upogiba 170
  • plavajoče konstrukcije 173
  • pletarstvo 276
  • plimovanje 103
  • plini 146 , 149
  • plinifikacija 226
  • plinobeton 273
  • plinski motorji 226
  • plinski sistemi 189
  • ploskve 129
  • ploščadi 173
  • pnevmatske konstrukcije 233 , 308 , 317
  • podatkovne strukture 49
  • podeželje 329
  • Podeželje - Geografija - Leksikoni 329
  • podjetja 250 , 259
  • podložke 187
  • podoba ulice 285
  • podobnost 119
  • podporni zidovi 289
  • področja uporabe 85
  • podsistemi 120 , 295
  • podtalnica 40
  • podvezja 199
  • podzemna odlagališča 124
  • pogajanje 18
  • Pogajanje 18
  • pogonske linije 208
  • pogonski sistemi 188 , 208
  • pohištvo 145 , 273 , 303
  • Pohištvo - Priročniki 273
  • poklicne bolezni 20
  • polarizacija svetlobe 142
  • poletje 101
  • polfazna vezja 206
  • poliglotski slovarji 334
  • polimeri 169
  • polimerni materiali 260
  • polinomi 45
  • polinomske enačbe 65
  • polisaharidi 153
  • politični sistemi 16
  • politika 16
  • poljščine 152 , 242
  • Poljščine - Sorte - Preizkušanje 242
  • polprevodniki 127
  • polprevodniške nanostrukture 114
  • polprevodniške naprave 50
  • polprevodniške rezine 204
  • polprevodniške tehnologije 203
  • pomlad 101
  • ponovna uporaba 238
  • ponudba 19
  • popačenost slike 93
  • popotresna obnova 302
  • popravila 272
  • poraba energije 179
  • porazdelitve 15 , 54
  • porazdeljeni algoritmi 70
  • porazdeljeni sistemi 70
  • porozni materiali 126
  • portfolio 281
  • poselitveni vzorci 299
  • poslovanje združbe 250
  • poslovna inteligenca 254
  • poslovna podjetnost 81
  • poslovna sodelovanja 250
  • poslovna statistika 15
  • poslovna strategija 254
  • poslovne odločitve 81
  • poslovni izid 250
  • poslovni jezik 330
  • poslovni plan 11
  • poslovni proces 250
  • poslovni procesi 87 , 250 , 253
  • posodabljanje zaščitnih znamk 279
  • pospeševalniki 120
  • pospeševanje kakovosti 252
  • postopki čiščenja 40
  • postopki izdelave 270
  • poškodbe materialov 116
  • poškodbe površin 184
  • potresi 110 , 150
  • poučevanje 23
  • povezave 295
  • povezovalni grafi 266
  • povezovanje omrežij 195
  • površine planetov 100
  • površine satelitov 100
  • požari 165
  • Prandtlov račun 122
  • praškasti materiali 260
  • pravna ureditev reforme 17
  • pravne rešitve 216
  • pravo 21 , 261
  • predavanja Richarda Feynmana 97
  • predelava mesa 276
  • predmetni Pascal 80
  • predobdelava vzorcev 85
  • pregledno delo 2 , 48 , 63 , 64 , 67 , 71 , 72 , 86 , 87 , 89 , 92 , 102 , 121 , 125 , 138 , 141 , 164 , 170 , 177 , 183 , 185 , 186 , 187 , 190 , 195 , 200 , 201 , 205 , 207 , 208 , 209 , 210 , 214 , 217 , 218 , 219 , 221 , 222 , 228 , 244 , 246 , 249 , 252 , 254 , 256 , 296 , 306
  • prehod skozi snov 139
  • prehodi 295
  • prehodna vezja 206
  • prehrambena industrija 2
  • preiskava materialov 177
  • prekinitev delovanja 28
  • premazi 178
  • prenos 340 , 341
  • prenos energije 189
  • prenos informacij 88
  • prenos podatkov 55 , 154
  • prenos toplote 122 , 141
  • prenosi 323
  • prenosni sistemi 215
  • prenova 302
  • prenova bogoslužnih stavb 288
  • prenova stanovanja 272
  • preprečevanje požarov 165
  • preskrba materialov 256
  • preskušanje 232 , 252
  • preskušanje konstrukcij 231
  • preskušanje sort 242
  • prestave 323
  • prestrukturiranje 164
  • Prešnica 259
  • pretok blaga 253
  • prevajanaje toplote 122
  • preventivni ukrepi 150
  • preverjanje integritete 79
  • prevozna sredstva 208
  • prezračevanje 275
  • pridobivanje 276
  • pridobivanje podatkov 138
  • prihodki 250
  • prihodnost 2
  • prilaganje namizja 82
  • primeri 2 , 163 , 252
  • primeri uspešnih oblikovalskih projektov 279
  • primerjalne metode 69
  • principi izgorevanja 212
  • priprava dokumentacije 21
  • priprava premoga 181
  • priprava tople vode 180
  • priročniki 1 , 18 , 23 , 37 , 40 , 68 , 73 , 74 , 75 , 76 , 77 , 80 , 81 , 82 , 83 , 84 , 91 , 98 , 101 , 104 , 120 , 122 , 147 , 162 , 182 , 202 , 211 , 235 , 237 , 264 , 272 , 273 , 275 , 286 , 287 , 292 , 342 , 343
  • pristanišča 259
  • privatni sistemi 200
  • procesi čiščenja 38
  • procesi izgorevanja 212
  • procesi načrtovanja 183
  • procesi ustvarjanja vrednosti 247
  • procesno inženirstvo 266
  • prodajne cene 250
  • produkcijski proces 255
  • produktivnost 255
  • profesionalna kariera 12
  • programiranje 80
  • programska oprema 73 , 76 , 90 , 91
   • - Microsoft EXCEL 3 - makroji 58
  • programski jeziki 74 , 80 , 83
  • proizvajalci 303
  • proizvodna tehnika 248
  • proizvodne celice 163
  • proizvodne strategije 256
  • Proizvodni procesi - Tehnologija - Učbeniki za visoke šole 255
  • proizvodni programi 249
  • proizvodni sistemi 256
  • proizvodnja 163 , 255 , 268 , 305 , 340 , 341
  • Proizvodnja
   • - Stroški - Učbeniki za visoke šole 255
   • - Teorija - Učbeniki za visoke šole 255
  • proizvodnja alkohola 267
  • proizvodnja hibridnih vezij 203
  • proizvodnja polprevodnikov 197
  • proizvodnja prehrane 276
  • projekt 301
  • projektiranje 145
  • promet 258
  • prometni pretoki 257
  • prometni zastoji 110
  • prometno omrežje 253
  • promocija izdelkov 19
  • propadanje 174
  • proporci 307
  • prostor 128
  • prostori mesta 310
  • prostorske zasnove 310
  • prostorski sistem 229
  • prostorsko planiranje 259
  • proteini 153
  • protikorozijska zaščita 178
  • protipožarna zaščita 165
  • protiradiacijska zaščita 120
  • protokoli 79
  • psihoterapija 14

  • računalnik v umetnosti 283
  • računalniška grafika 49 , 91 , 138 , 277
  • računalniška inteligenca 196
  • računalniška obdelava 277
  • računalniške mreže 72 , 77 , 81 , 82 , 84 , 90 , 92 , 247 , 325
  • računalniške simulacije 71 , 166
  • računalniški govor 84
  • računalniški modeli 124
  • računalniški programi 69
  • računalniško podprt inženiring 86
  • računalniško podprte analize 205
  • računalniško podprto načrtovanje 194
  • računalništvo 2 , 55 , 58 , 70 , 71 , 72 , 73 , 74 , 75 , 76 , 77 , 78 , 79 , 80 , 81 , 82 , 83 , 84 , 85 , 86 , 87 , 89 , 90 , 91 , 92 , 251
  • računanje 75
  • računovodstvo 250
  • računska geometrija 49
  • radarji 224
  • radijska vezja 217
  • radijske komunikacije 195 , 222 , 224
  • radijski sistemi 195 , 222
  • radio galaksija M87 106
  • radioaktivne snovi 192
  • Radiotelekomunikacije - Vaje za visoke šole 224
  • rampe 289
  • ramska spektroskopija 148
  • rastlinske čistilne naprave 27 , 238
  • rastlinski indikatorji 35
  • rastlinstvo 292
  • ravnanje z odpadki 156
  • ravnanje z okoljem 33
  • ravninski sistem 229
  • ravnotežja teles 129
  • Rayleighov račun 122
  • razcep uranovega jedra 140
  • razčlenjevanje vzorcev 85
  • razdeljevanje 340 , 341
  • raziskave 21 , 115 , 150 , 160 , 230
  • razlaga 146
  • razlitje 40
  • razmerja 298 , 307
  • razmnoževanje 153
  • razpoznavanje vzorcev 85
  • Razpoznavanje vzorcev
   • - Govor - Učbeniki za visoke šole 85
   • - Slike - Učbeniki za visoke šole 85
  • razstavljanje sil 129
  • razširjanje valov 224
  • razvoj 223 , 239 , 259
  • razvoj atomske bombe 112
  • razvoj informacijskih sistemov 79
  • razvoj izdelkov 249
  • razvoj mest 258
  • razvoj novih zdravil 167
  • razvoj oblike 298
  • razvoj prometa 258
  • razvoj serij 249
  • razvoj sistemov 87
  • razvoj tržne strategije 19
  • razvojna biologija 160
  • razvojni procesi 249
  • razvrščanje vzorcev 85
  • reakcijska kinetika 146
  • realizacija učenja 72
  • recikliranje 29
  • redoks reakcije 146 , 149
  • redukcija stroškov 179
  • Reed (Building material) 284
  • reforme upravljanja 17
  • regionalna ekonomija 164
  • regionalno planiranje 284 , 291 , 294
  • registracija naravnih pesticidov 241
  • regresija 15 , 69
  • regulacija zgorevanja 181
  • regulativa 30 , 31 , 38 , 147 , 162 , 192 , 267
  • regulatorji rasti 143
  • reklama 245
  • rekonstrukcija 316
  • rekreativna matematika 51
  • rekurzivne enačbe 53
  • relativnost 105 , 123
  • reološke metode 269
  • reprezentacija 59
  • rešene naloge 136
  • reševanje konfliktov 18
  • reševanje problemov 18 , 59
  • rešitve 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 53 , 57 , 60 , 61 , 69 , 129 , 134 , 172 , 225 , 262 , 342 , 343
  • rešitve nalog 135 , 146
  • Retail trade - Management 19
  • revizija poslovanja 31
  • Reynoldsov račun 122
  • rezalne razmere 190
  • RF - Radio Frequency 217
  • ribe 27
  • Richardsonov račun 122
  • Riemanov teorem 63
  • rimska cesta 94
  • Robertson-Walkerjeva kozmologija 102
  • robni pogoji 186
  • robni vzorci 138
  • rokodelstvo 276
  • Rolling (Metal-work) - Mathematical models 186
  • rotacija 103
  • rotacijski stroji 335
  • Rotacijski stroji - Terminologija - Slovenščina - Slovarji 335
  • rudarjenje 27
  • rudarstvo 227
  • Rudnik Bor 227

  • sadjarstvo 243 , 276
  • sadni izbor Slovenije 243
  • sakralne stavbe 288 , 312
  • sanacija odlagališč 38
  • saniranje odlagališč 156
  • sateliti 100 , 219
  • satelitske komunikacije 224
  • satelitski sistemi 200
  • Schrodingerjeva valovna mehanika 144
  • sedimenti 238
  • Seebeckov efekt 122
  • Seizmologija - Potresi 150
  • sekundarni pretvorniki 214
  • sekvenčna ekstrakcija 37
  • sekvenčne anlize 71
  • selen 37
  • Semiconductor wafers - Reliability - Congresses 204
  • senčenje 283
  • senčnice 274
  • senzorična analiza 265
  • senzorji 154 , 220
  • senzorji plina 220
  • senzorski sistemi 220
  • separacija 141
  • sestavine 265
  • sestavljanje sil 129
  • sestavljeni sistemi 137
  • sestavni deli 223
  • sestavni elementi 195
  • sferična simetrija 102
  • sferične konstrukcije 298
  • sferne obtežbe 234
  • Shells (Engineering) 298
  • shranjevanje 238
  • shranjevanje energije 180 , 199
  • sifoni 236
  • signali 201 , 211
  • signalizacija 257
  • sile 309
  • silicij-oksidne plasti 204
  • Silicon oxide films - Testing - Congresses 204
  • simetrija 41 , 48
  • simulacije 226 , 257
  • simulacije obremenitve zemljin 228
  • simulacije sistemov 207
  • simulacijske metode 154
  • simulacijski programi 266
  • simulatorji vezij 194
  • sipanje 127 , 137
  • sipanje svetlobe 142
  • sistemi 295
  • sistemi delcev 144
  • sistemi dobave 256
  • sistemi kakovosti 252
  • sistemi linearnih enačb 57
  • sistemi množic 56
  • sistemi učenja 72
  • sistemi upravljanja 247
  • sistemi več prostornih stopenj 130
  • sistemi znanja 154
  • sistemske analize 244
  • sistemske zahteve 252
  • sistemski inženiring 244
  • situacija 299
  • situacije 318
  • skala 230
  • skalne stene 155
  • skelet 311
  • skeniranje 91 , 283
  • skladišča 297
  • skladiščni sistemi 246
  • skriti monomski kriptosisem 55
  • skrivanje informacij 78
  • skupinska tehnologija 163
  • skupinske komunikacije 70
  • sledovi kovin 238
  • slovar 25 , 332
  • slovar izrazov 319 , 321 , 323 , 324 , 325 , 327 , 328 , 331
  • slovarji 327
  • Slovarji - Slovenščina 332
  • Slovenija 22 , 245 , 261 , 288 , 313
  • Slovenska obala 259
  • slovenski 320 , 333 , 334 , 335 , 336 , 337 , 338 , 339 , 340 , 341
  • slovenščina 332 , 334
  • slovnica 342 , 343
  • slučajnost 251
  • smernice načrtovanja 287
  • snov 105
  • socialna gradnja 318
  • socialni aspekt 34 , 88
  • socialni delavci 23
  • socioekonomski aspekt 33
  • sociologija 310
  • sodelovanje inženirjev 247
  • Solar system 109
  • solitonske strukture 133
  • sonce 101 , 109
  • sonča korona 133
  • sončna energija 180 , 209 , 223
  • sončna svetloba 209
  • sončne celice 209 , 223
  • sončni kolektorji 180
  • sončni sistem 100 , 104 , 109
  • sončni sistemi 103
  • sončni veter 133
  • Soretov efekt 122
  • Space and time 128
   • - Congresses 108
  • speciacijska analiza 37
  • spektroskopija 98 , 142
  • spektroskopske metode 148
  • spektroskopske preiskave 114
  • spenjalne tehnike 232
  • SPICE 199
  • spin 144
  • spin-orbitalna sklopitev 103
  • splošna relativnost 107
  • splošna teorija relativnosti 102 , 108 , 128
  • spomeniško varstvo 288
  • spominske naprave 210
  • spominski materiali 203
  • sprejemna vezja 194
  • sprejemniki 217
  • spreminjajoče strehe 293
  • spremljajoče dejavnosti 297
  • SQL programiranje 76
  • sredstva 250
  • stabilnost zvezd 107
  • standardi 165 , 187 , 210 , 304
  • standardizacija 162
  • standardizacija biomarkerjev 28
  • Stanovanja - Notranja oprema - Priročniki 286
  • stanovanje 286
  • stanovanjska gradnja 299 , 301 , 302 , 305 , 318
  • stanovanjska naselja 318
  • stanovanjska oprema 286
  • Stantonov račun 122
  • statične večtočkovne mreže 221
  • statika 129 , 135 , 304
  • Statika - Vaje za visoke šole 135
  • statika fluidov 119
  • statisitka 54
  • statistična mehanika 159
  • statistična mehanika kontinuuma 126
  • statistične metode 69
  • statistično sklepanje 15
  • statistika 3 , 46 , 47 , 251
  • statistike 71
  • stavbe 285
  • stavbno pohištvo 303
  • steganografija 78
  • stehiometrija 146 , 262
  • steklo 260 , 276
  • stena 272
  • stenske obloge 303
  • stil pisanja 1
  • stisljiv pretok 119
  • storitve 19
  • strategija razvoja 19
  • strategije 253
  • strategije trženja 254
  • strateško planiranje 31 , 156
  • strateško upravljanje 253
  • strehe 293 , 300
  • Strength of materials 172
  • strešne konstrukcije 300
  • strežniki 73
  • stročnice 152
  • strojegradnja 183
  • stroji 208
  • strojni elementi 183 , 184 , 187
  • strojništvo 2 , 181 , 182 , 183 , 184 , 185 , 187 , 188 , 189 , 190 , 191 , 236 , 239 , 240 , 251 , 320
  • Strojništvo - Terminologija - Angleščina - Slovenščina - Slovarji 320
  • strojno inženirstvo 184
  • strojno učenje 71
  • strokovni izrazi 320 , 322 , 326 , 333 , 334 , 335 , 336 , 337 , 338 , 339 , 340 , 341
  • stroški 250
  • stroški kakovosti 252
  • stroškovno računovodstvo 255
  • struktura 106
  • struktura atoma 169
  • struktura jeder 137
  • struktura pisanja 1
  • struktura zvezd 107
  • strukture 177
  • strukturne lastnsoti 131
  • strukturne sheme 295
  • strupi 153
  • strupi žuželk 241
  • struženje 191
  • struženje jekla 190
  • suhe obdelovalne tehnike 191
  • superfluidi 111
  • supernove 107
  • superprevodnost 121
  • supersimetrija 99
  • surovine 268
  • svetloba 118 , 283
  • svetlobni valovi 201
  • Sveto 312
  • svetovni splet 75
  • svinec 37

  • šifriranje 78
  • širjenje plazme 133
  • širjenje valov 215
  • škarpe 289
  • šofiranje 323
  • šotorasta mesta 294
  • šotoraste konstrukcije 294
  • šotoraste konstruklcije 300
  • šotori 294
  • španski 25
  • športna igrišča 289
  • števila 41 , 47
  • študije loma 193
  • študije primerov 8 , 9 , 11 , 13 , 26 , 27 , 31 , 39 , 145 , 231 , 238 , 262 , 295
  • Švica 301

  • tabele 104
  • tabu iskanje 86
  • talne obloge 303
  • tanki sloji 131
  • TDI - Time Delay and Integration 138
  • tehnična diagnostika 248
  • tehnična mehanika 129
  • tehnične tabele 202
  • tehnični jezik 330
  • tehnični predpisi 223 , 304
  • tehnika gradnje 284
  • tehnika sestavljanja 1
  • tehnika vozil 239 , 240
  • tehnike obdelave 138
  • tehnike tiskanja 282
  • tehniški slovarji 320 , 322 , 326 , 333 , 334 , 335 , 336 , 337 , 338 , 339 , 340 , 341
  • tehnologija 276
  • tehnologija dišav 265
  • tehnologija proizvodnje 255
  • tehnologija zaščite 78
  • tehnologije sistemov 207
  • tehnološki procesi 251 , 262
  • tekmovalne naloge 66
  • tekočine 149
  • tekstilna industrija 267
  • tekstilstvo 276
  • tektonika 150 , 151
  • telefonska oprema 222
  • telekomunikacije 88 , 195
  • telesa 129
  • teleskopi 93
  • temperature 220
  • temperaturni učinki 193
  • Tents - Saudi Arabia - Mecca 294
  • teoremi singularnosti 102
  • teoretična fizika 99 , 117 , 127
  • teoretična kemija 67
  • teorija 290 , 298 , 307 , 308 , 309 , 310 , 312 , 315 , 316 , 317
  • teorija grafov 42 , 53
  • Teorija grafov
   • - Učbeniki za visoke šole 53
   • - Vaje za visoke šole 42
  • teorija grup 65
  • teorija iger 51
  • teorija integracije 56
  • teorija krmiljenja 197
  • teorija kvantnega polja 105
  • teorija materialov 175
  • teorija oblikovanja 310
  • teorija porazdelitev 69
  • teorija razširitve 56
  • teorija števil 65
  • teorija vezij 215
  • teorija združevanja 79
  • termične lastnosti 169
  • terminologija 320 , 333 , 334 , 335 , 336 , 337 , 338 , 339 , 340 , 341
  • terminološki slovarji 334
  • termodinamične analize 141
  • termodinamični sistemi 141
  • termodinamika 122 , 123 , 141 , 175 , 189 , 266
  • termoelektrarne 212
  • termofluidi 266
  • termokemija 146 , 149
  • termomehanika 175
  • termomehanske lastnosti 116
  • termonuklearne reakcije 107
  • testiranje 269
  • testiranje hipoteze 54
  • testiranje toksičnosti 264
  • teta funkcije 63
  • težke kovine 27 , 35
  • Thermodynamics 141
   • - Mathematical models 141
  • tipkovnice 325
  • tipologija 277 , 286 , 295 , 310
  • tipologija gradnje 291
  • tipologija zgradb 296 , 301
  • tipologije 229 , 278
  • tiskanje 91 , 282
  • tlaki 272 , 289
  • tlakovanje poti 292
  • tlorisi 286 , 301
  • toaletni kotliček 197
  • toksikologija 28 , 265
  • toplarne 179
  • toplota 275
  • toplotna energija 189
  • toplotne analize 179
  • toplotne črpalke 189
  • toplotne meritve 202
  • toplotne naprave 122
  • toplotne postaje 179
  • toplotni aparati 122
  • toplotni sistemi 141
  • topografija 313 , 314
  • topografija površin 182
  • topologija 65 , 70
  • topološke napake 105
  • TopScore navigator 90
  • Tourism and city planning - Saudi Arabia - Mecca 294
  • Tourist camps, hostels, etc - Saudi Arabia - Mecca 294
  • Toxicity testing 264
  • tradicionalna arhitektura 284
  • tradicionalna bivališča 294
  • tradicionalni materiali 284
  • Trails 295
  • trajnostni razvoj 31 , 33 , 39 , 164
  • transakcije baz 79
  • transformacija 211
  • transformacije 199
  • Transformatorji - Terminologija - Slovenščina - Slovarji 336
  • transgene rastline 158
  • transgene živali 158
  • transport 192 , 253
  • transport snovi 262
  • transportne verige 246
  • transportni procesi 67
  • transportni sistemi 246 , 257
  • trdne snovi 149 , 169
  • trdnost 136 , 172
  • Trdnost - Vaje za visoke šole 136
  • trenje 132 , 182
  • trg delovne sile 164
  • trgovina na drobno 19
  • trgovska mreža 19
  • triangulacije 49
  • tribologija 119 , 182 , 186
  • Tribology 182
  • trki 134 , 269
  • trženje storitev 11
  • tržišče 200
  • tržna ekonomija 33
  • Tsunami 150
  • turbulenca 133
  • turbulentni pretoki 50
  • tvorba vzorcev 67

  • učbeniki 19 , 47 , 49 , 59 , 90 , 97 , 100 , 128 , 129 , 130 , 142 , 144 , 236 , 267 , 330
  • učbeniki za srednje šole 43 , 44 , 45 , 46 , 118 , 146
  • učbeniki za visoke šole 14 , 15 , 42 , 53 , 57 , 60 , 61 , 69 , 74 , 85 , 123 , 134 , 135 , 136 , 139 , 140 , 149 , 169 , 172 , 181 , 184 , 189 , 199 , 206 , 213 , 215 , 224 , 225 , 250 , 251 , 253 , 255 , 262 , 304
  • učenje 3 , 90
  • učenje na daljavo 23
  • učinek na zdravje 32
  • učinek UV žarkov 36
  • učinki na okolje 27
  • učinki na zdravje 30 , 34
  • učinki radiacije 120
  • učinki sevanja 35 , 193
  • učinkovita raba 33
  • ujemanje 54
  • ukrivljenost prostora 108
  • ukrivljenost prostora-časa 128
  • uležajenje 119
  • ulica 285
  • ulično pohištvo 285
  • umetna gnojila 32
  • umetna inteligenca 85
  • umetne nevronske mreže 196
  • umetno usnje 270
  • umetnost 245 , 276 , 277 , 278 , 279 , 280 , 281 , 282 , 283 , 312 , 315
  • upogib 231
  • uporaba 263
  • uporaba računalnika 23 , 253
  • uporabna matematika 50
  • uporabna umetnost 245
  • uporabniški vmesniki 80
  • uporovna vezja 199 , 206
  • upravljanje 31
  • upravljanje inovacij 2
  • upravljanje izdatkov 17
  • upravljanje omrežij 92
  • upravljanje proizvodnje 256
  • upravljanje prometa 257
  • upravljanje sistemov 208
  • upravljanje z znanjem 13
  • uradi političnih služb 296
  • urbana oprema 289
  • urbanizacija 294
  • urbanizem 258 , 259 , 284 , 287 , 290 , 291 , 294 , 295 , 306 , 310 , 329
  • urbano planiranje 287 , 293 , 295
  • ureditev 288
  • urejanje krajine 291 , 292
  • urejanje prostora 285 , 286 , 287 , 291
  • urejanje vrtov 289 , 292
  • urejenost materiala 126
  • usnjarstvo 276
  • ustanavljanje centra 11
  • ustvarjanje nove identitete 279
  • utrujenost materialov 184

  • vabila 278
  • vaje 135 , 136
  • vakuum 111
  • vakuumski sistemi 131
  • valovanje 123 , 144
  • valovno multipleksiranje 221
  • valovno razdeljevanje 221
  • valovodi 215
  • varianca 69
  • varilne naprave 185
  • varilne tehnike 185
  • varjenje pod praškom 185
  • varnost pri delu 264
  • varnostni ukrepi 165
  • varovalni obročki 187
  • varovanje okolja 33
  • varovanje zdravja 20
  • varstvo okolja 25 , 26 , 31 , 35 , 36 , 39 , 158
  • varstvo pri delu 24 , 27 , 162
  • vas 295
  • večfunkcijsko mesto 291
  • večnamembnost parkirišč 287
  • večpovršinske strukture 307
  • večpredstavnost 82
  • večrazsežnostna linearna regresija 15
  • večstanovanjske stavbe 299 , 305 , 318
  • Vegova priznanja 66
  • vektorji 44 , 57
  • vektorska analiza 60
  • vektorski prostor 57
  • Velika Britanija 164
  • veliki energetski sistemi 205
  • veliki pok 94 , 105
  • velikoserijska proizvodnja 249
  • ventilacija 145
  • verbalne komunikacije 18
  • verjetnost 54
  • verjetnostni modeli 71
  • verjetnostni račun 46
  • vesolje 105
  • vesoljske raziskave 95
  • veziva 276
  • vibracije 130
  • video 75
  • video zgoščevanje 89
  • vinarstvo 267 , 276
  • viri sredstev 250
  • virtualni pomiki 134
  • virusi 153 , 241
  • viseče strehe 293 , 317
  • viseči model 316
  • visoko šolstvo 22
  • Visoko šolstvo - Zgodovina - Slovenija 22
  • visokoelastičnost 175
  • visokoplastičnost 175
  • višje rastline 241
  • vitamini 153
  • vizitke 282
  • vizualna umetnost 283
  • vizualne komunikacije 277 , 285
  • vizualno zaznavanje 67
  • vladne organizacije 156
  • vladne palače 296
  • vlivanje 260
  • vmesniki 214
  • vmestitev v mestni prostor 297
  • voda 24 , 149
  • voda v vrtovih 292
  • vodenje 340
  • vodenje kakovosti 252
  • vodenje porabe 216
  • vodikov atom 144
  • vodne rastline 35
  • vodne raztopine 146 , 149
  • vodni ekosistemi 35
  • vodni znaki 78
  • volumetrične analize 146
  • vozliščne analize 199
  • vpliv centralne sile 134
  • vpliv morske vode 173
  • vpliv vodika 193
  • vrečke 282
  • vrednostni papirji 250
  • vrednotenej podjetij 250
  • vroče točke 151
  • vroče valjanje 186
  • vrste 47 , 60 , 61 , 65
  • vrste encimov 267
  • vrste kriptosistemov 55
  • vrste lesa 264
  • vrste magnetizma 213
  • vrste odpadkov 38
  • vrste ogrevanja 275
  • vrste prezračevanja 275
  • vrste varov 185
  • vrstne hiše 299
  • vrtanje 191
  • vrtinčasto kurjenje 226
  • vrtinčne komore 181
  • vrtne lope 271 , 274
  • vrtni paviljoni 274
  • vsedalni bazeni 236
  • vulkani 150 , 151
  • vzbujanje jeder 137
  • vzbujanje nihanja 130
  • vzdrževanje 220 , 248 , 251
  • vzročnost 102
  • vztrajnostni moment mase 134

  • Wave guides 127
  • WBT - Web Based Training 77
  • WBT metoda učenja 77
  • WEB oglaševanje 280
  • Web programiranje 74
  • Web sites - Design 77
  • Web tehnologija 92
  • Windows 2000 82
  • Windows 95 75
  • Windows NT 73
  • Windows okolje 58
  • Wireless communication systems 195
  • WSI integracija 204
  • WSI Wafer Scale Integration 204
  • WWW 84
  • WWW programiranje 83

  • x-žarkovna kristalografija 148

  • zagon programov 82
  • zagotavljanje kvalitete 19
  • zagozde 187
  • zakon o javnih financah 17
  • zakon o kemikalijah 261
  • zakoni 17 , 134
  • zakoni termodinamike 189
  • zakonodaja 162 , 261
  • založniki 10
  • zančne analize 199
  • zanesljivost 204
  • zanesljivost inženiringa 251
  • zanesljivost načrtovanja 251
  • zapisi vzorcev 85
  • zaporedja 45
  • zaposlovanje 164
  • zasnova 302
  • zasnova konstrukcij 304
  • zaščita 78 , 153
  • zaščita kotlov 181
  • zaščita pridelkov 143
  • zaščita spomenikov 174
  • zaščite dreves 289
  • zaščitna sredstva 241
  • zaščitni znaki 279
  • zatiči 187
  • zaznavanje dišav 265
  • zaznavanje oblike 307
  • zaznavanje okolja 153
  • zaznavanje svetlobe 283
  • zbirka računskih nalog 146
  • zborniki 3 , 8 , 9 , 10 , 24 , 26 , 28 , 31 , 32 , 35 , 36 , 39 , 50 , 70 , 78 , 79 , 99 , 106 , 114 , 115 , 116 , 117 , 119 , 124 , 126 , 132 , 133 , 159 , 163 , 165 , 166 , 173 , 179 , 180 , 188 , 191 , 193 , 194 , 196 , 197 , 198 , 203 , 204 , 212 , 216 , 220 , 223 , 226 , 239 , 241 , 247 , 248 , 257 , 263 , 268 , 269 , 291 , 312
  • zbrana dela 281
  • ZDA 156
  • zdravila 153
  • zdravstvo 3
  • zelenjava 152 , 242
  • Zelenjava - Sorte - Preizkušanje 242
  • zemeljska dela 324
  • zemlja 29
  • zemljina 232
  • zemljine 40 , 228 , 230
  • zgodovina 276 , 288 , 304 , 305
  • zgodovina matematike 41 , 62 , 65
  • zgodovinski pregled 95 , 96 , 150 , 167 , 195 , 227 , 265 , 296 , 306
  • zgodovinski pregledi 22 , 140
  • zgodovinski razvoj 240
  • zgorevanje 181
  • zgorevanje v zvrtinčeni plasti 226
  • zgoščevanje slik 89
  • zgradba atoma 149
  • zgradba celice 153
  • zgradba snovi 118
  • zgradbe 197 , 310
  • Zgradbe - Ogrevanje - Klimatizacija 275
  • zima 101
  • ZJF 17
  • zlitine 169 , 178 , 193 , 260
  • zložljive strehe 300
  • zmanjševanje onesnaženj 36
  • zmanjševanje tveganja 150
  • značilnosti 302
  • znanost 5 , 160 , 315
  • znanstveni dokumenti 1
  • znanstveni informacijski sistemi 3
  • znanstvenoraziskovalno delo 4
  • zračenje 275
  • zrak 233
  • zunanja ureditev 301
  • zunanje stopnice 289
  • zunanje ureditve 289
  • zvezde 98 , 104
  • zvezdna magnetna polja 107
  • zvezdne karte 104
  • zvezdni veter 107
  • zvezni sistemi 125
  • zvok 75
  • zvrtinčene plasti 226

  • železnice 259
  • železniške proge 259
  • železniški promet 259
  • žitarice 152
  • živalski strupi 241
  • živci 153
  • živilska kemija 147
  • življenski procesi 153
  • živo srebro 37
  • žlahtnenje rastlin 152
  • žleze z notranjim izločanjem 28
Avtorji spletnih strani CTK CTK Zadnja sprememba: 31.7.2000 Webmaster Pošljite sporočilo uredniku na naslov: webmaster@ctk.uni-lj.si