Knjižne novosti
Na domačo stran CTK


Knjižne novosti št. 2
marec - april 2000

VSEBINA

 • NASLOVNO KAZALO
 • IMENSKO KAZALO
 • PREDMETNO KAZALO

  • 001 ZNANOST IN ZNANJE NASPLOH.
  • 02 KNJIŽNIČARSTVO.
  • 06 DRUŠTVA. ZBOROVANJA. RAZSTAVE. MUZEJI.
  • 3 DRUŽBENE VEDE. SOCIOLOGIJA. STATISTIKA.
  • 33 GOSPODARSTVO. VARSTVO (VARNOST) PRI DELU.
  • 50 ŠTUDIJ IN VARSTVO OKOLJA.
  • 51 MATEMATIKA.
  • 519.68 RAČUNALNIŠTVO. RAČ.(MAT.) PROGRAMIRANJE.
  • 52 ASTRONOMIJA. GEODEZIJA.
  • 53 FIZIKA.
  • 54 KEMIJA.
  • 55 GEOLOGIJA. METEOROLOGIJA IN SORODNE VEDE.
  • 57 BIOLOGIJA. EKOLOGIJA.
  • 61 MEDICINA.
  • 62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH.
  • 620.1/.2 PREISKAVA MATERIJALA. NAUK O MATERIJALIH.
  • 620.9 ENERGETIKA.
  • 621 SPLOŠNO STROJNIŠTVO. JEDRSKA TEHNIKA. ELEKTROTEHNIKA. MEHANSKA TEHNOLOGIJA.
  • 621.3 ELEKTROTEHNIKA.
  • 624/625 GRADBENIŠTVO.
  • 628 ZDRAVSTVENA TEHNIKA. VODA. SANITARNE NAPRAVE. SVETLOBNA TEHNIKA.
  • 629 TEHNIKA VOZIL.
  • 63 KMETIJSTVO. GOZDARSTVO.
  • 65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA V INDUSTRIJI TRGOVINI IN PROMETU.
  • 66 KEMIJSKA IN SORODNE INDUSTRIJE.
  • 669 METALURGIJA.
  • 67/68 RAZNE INDUSTRIJE IN OBRTI. MEHANSKA TEHNOLOGIJA.
  • 681.3 RAČUNALNIKI.
  • 69 GRADBENI MATERIJAL. GRADBENA DELA.
  • 7 UMETNOST.
  • 72 ARHITEKTURA.
  • 74 RISANJE. OBLIKOVANJE. UPORABNA UMETNOST.
  • 8 JEZIKOSLOVJE. SLOVARJI. LITERATURA.
  • 9 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA. BIOGRAFIJE. ZGODOVINA.
  • 92 BIOGRAFIJE IN SORODNE ŠTUDIJE.


 • 001 ZNANOST IN ZNANJE NASPLOH.


  1.
          EVALUATING science and scientists : an East-West dialogue on research evaluation in post-communist Europe / edited by Mark S. Frankel and Jane Cave. - Budapest : Central European University Press, 1997. - X, 226 str. : graf. prikazi ; 23 cm

  Bibliografija na koncu večine prispevkov. - Kazalo
  ISBN 1-85866-080-7 (broš.) ISBN 1-85866-079-3 (vezano)
  a) znanost b) evalvacija c) vrednotenje znanosti d) evalvacija znanstvenikov e) evalvacija programov f) raziskovalni programi g) razvojni programi h) tehnike vrednotenja i) kvantitativne tehnike j) scientometrija k) etični vidiki l) politični vidiki m) Zahodna Evropa n) Vzhodna Evropa o) Poljska p) Madžarska q) Češka r) Slovaška s) pregledno delo

  001.89.001.37(4)
  COBISS-ID 17712989

  2.
  FASCHING, Gerhard
          Das Kaleidoskop der Wirklichkeiten : uber die Relativitat naturwissenschaftlischer Erkenntnis / Gerhard Fasching. - Wien ; New York : Springer, 1999. - XV, 239 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 3-211-83390-0
  a) znanost b) naravoslovne vede c) tehnične vede d) znanstvena spoznanja e) relativnost spoznanj f) pluralizem resničnosti g) primeri h) astronomija i) pregledno delo

  001.89:<5+62>
  COBISS-ID 21493253

  3.
  WHITFIELD, Peter
          Landmarks in Western science : from prehistory to the atomic age / Peter Whitfield. - London : The British Library, cop. 1999. - 256 str., <16> str. pril. : ilustr. ; 27 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7123-4640-6
  a) Science - History b) znanost c) filozofija d) matematika e) fizika f) astronomija g) medicina h) zgodovinski pregled i) Babilon j) Egipt k) stara Grčija l) islamske države m) srednji vek n) renesansa o) 18.st. p) 19.st. q) 20.st r) pregledno delo

  001(091)
  COBISS-ID 21906437


  02 KNJIŽNIČARSTVO.


  4.
          ACADEMIC library surveys and statistics in practice : proceedings of a seminar held at Loughborough University, 2-3 June 1997 / edited by David Spiller. - Loughborough : Library and Information Statistics Unit, Loughborough University, 1998. - III, 93 str. : ilustr. ; 30 cm. - (LISU occasional paper ; no. 16)

  Kazalo
  ISBN 1-901786-01-3
  a) Academic libraries - Use studies - Congresses b) Academic libraries - Evaluation - Statistical methods - Congresses c) Academic libraries - Use studies - Congresses d) Academic libraries - Evaluation - Statistical methods - Congresses e) knjižničarstvo f) univerzitetne knjižnice g) statistični pregledi h) evalvacija storitev i) Velika Britanija j) zborniki

  027.8:519.23(410)
  COBISS-ID 21997573

  5.
  CHAPMAN, Ann
          Trend analysis of monograph acquisitions in public and university libraries in the UK / Ann Chapman and David Spiller. - Loughborough : Library and Information Statistics Unit, Loughborough University, 2000. - IV, 66 str. : ilustr. ; 30 cm. - (LISU occasional paper ; no. 25)

  Kazalo
  ISBN 1-901786-29-3
  a) knjižničarstvo b) knjižnice c) nabava monografij d) Velika Britanija e) analiza trendov

  025.2(410)
  COBISS-ID 21998085

  6.
  CREASER, Claire
          Electronic publishing : statistics of supply and library use / Claire Creaser ; preface by Clive Bradley and Brian Lang ; foreword and summary by John Sumsion ; current developments summarised by David J Brown. - Loughborough : Library and Information Statistics Unit, Department of Information and Library Studies, Loughborough University for the British Library, the Confederation of Information and Communication Industries and the Publishers Association, 1996. - V, 54 str. : ilustr. ; 30 cm. - (LISU occasional paper ; no. 13)

  ISBN 0-948848-83-9
  a) Libraries and electronic publishing - Great Britain - Statistics b) knjižničarstvo c) knjižnice d) elektronski dokumenti e) statistika uporabe f) Velika Britanija g) statistični pregled

  025.4.036:681.3(410)
  COBISS-ID 21997317

  7.
          ISBD(ER) : mednarodni standardni bibliografski opis elektronskih virov / Mednarodna zveza bibliotekarskih združenj in ustanov ; . - Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 2000 (Ljubljana : Pleško). - V, 79 str. ; 30 cm

  Prevod dela: ISBD(ER) : international standard bibliographic description for electronic resources. - Predelano po ISBD(CF): Mednarodni standardni opis računalniških datotek. - Po priporočilu Komisije za revizijo ISBD(CF)
  ISBN 961-6162-49-7
  a) Elektronski viri - Bibliografski opis - Mednarodni standardi b) knjižničarstvo c) katalogizacija d) mednarodni standardi e) bibliografski opis f) neknjižno gradivo g) ISBD(ER) h) elektronski viri

  025.31/.32(035)
  COBISS-ID 103814912

  8.
          PERFORMANCE measurement in further education libraries : proceedings of a seminar held at Loughborough University, 9-10 March 1999 / edited by David Spiller. - Loughborough : Library and Information Statistics Unit, Loughborough University, 2000. - II, 101 str. : ilustr. ; 30 cm. - (LISU occasional paper ; no. 23)

  Kazalo
  ISBN 1-901786-26-9
  a) knjižničarstvo b) knjižnice c) uspešnost poslovanja d) merjenje učinkovitosti e) univerzitetne knjižnice f) Velika Britanija g) zborniki

  027.7:65.011/.012(410)
  COBISS-ID 21997829

  9.
  SCHMIDT, William D.
          Managing media services : theory and practice / William D. Schmidt, Donald A. Rieck. - 2nd ed. - Englewood : Libraries Unlimited, 2000. - XXIII, 418 str. : ilustr. ; 26 cm

  Kazali
  ISBN 1-56308-530-5
  a) knjižničarstvo b) knjižnice c) avdio-vizuelno gradivo d) knjižnične zbirke e) izbor gradiva f) programska oprema g) strojna oprema h) informacijska tehnologija i) finansiranje j) komunikacije k) učenje na daljavo l) izobraževanje personala

  025.4.036:681.3
  COBISS-ID 18967557

  10.
          SMERNICE za predmetne normativne in napotilne vpise / Delovna skupina za "Smernice za predmetne normativne datoteke" Sekcije za klasifikacijo in indeksiranje Oddelka za bibliografsko kontrolo pri IFLA ; . - Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 2000 (Ljubljana : Pleško). - V, 38 str. ; 30 cm

  Prevod dela: Guidelines for subject authority and reference entries. - Bibliografija: str. 38
  ISBN 961-6162-47-0
  a) Katalogizacija - Bibliografski opis - Značnica - Normativne datoteke - Priročniki b) Katalogizacija - Kazalke - Priročniki c) Katalogizacija - Vodilke - Priročniki d) knjižničarstvo e) katalogizacija f) bibliografski opis g) značnice h) normativni vpis i) kazalke j) vodilke k) priročniki

  025.3(035)
  COBISS-ID 100455424


  06 DRUŠTVA. ZBOROVANJA. RAZSTAVE. MUZEJI.


  11.
  LEVIČAR, Robert
          Vodnik po civilnodružbenih, človekoljubnih, prostovoljnih, neprofitnih, kulturnih, športnih, gasilskih, stanovskih, sindikalnih, okoljevarstvenih nevladnih organizacijah v Sloveniji / . - Ljubljana : ADI - Agencija za razvojne iniciative, 1999 ( : Optima). - XVII, 694 str. : ilustr. ; 30 cm

  Avtor naveden na hrbtu nasl. str. - Kazalo
  ISBN 961-90750-0-5
  a) Nevladne organizacije - Slovenija - Adresarji b) nevladne organizacije c) Slovenija d) adresar

  061.2(497.4)(058.7)
  COBISS-ID 102926080


  3 DRUŽBENE VEDE. SOCIOLOGIJA. STATISTIKA.


  12.
  CVETKO, Aleksej
          Pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja po novem zakonu / Aleksej Cvetko. - Ljubljana : Bonex, 2000 (Ljubljana : Skušek). - 435 str. ; 21 cm

  ISBN 961-6019-13-9
  a) Pokojninsko zavarovanje - Pravna ureditev - Slovenija b) Invalidsko zavarovanje - Pravna ureditev - Slovenija c) pravo d) zakonodaja e) Slovenija f) pokojninsko zavarovanje g) invalidsko zavarovanje h) zakoni

  369(497.4)(094.5)
  COBISS-ID 105933312


  33 GOSPODARSTVO. VARSTVO (VARNOST) PRI DELU.


  13.
          VARNO delo v šolskem laboratoriju : priročnik za učitelje in tehnike pri pouku kemije, biologije in fizike / ; prevod Riko Jerman>. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 1999 (Ljubljana : "Tone Tomšič"). - 107 str. : ilustr. ; 24 cm

  Prevod dela: Safeguards in the school laboratory, 10th ed. - Avtorji navedeni na hrbtu nasl. str. - Kazalo
  ISBN 86-341-1911-4
  a) Šolski laboratoriji - Varnost - Priročniki b) kemija c) fizika d) tehnika e) šolski laboratorij f) varnost pri delu g) varno delo h) požarna varnost i) segrevanje j) zaščitna oprema k) komprimirani plini l) mehanske naprave m) električni tok n) svetloba o) sevanje p) biološke nevarnosti q) nevarne kemikalije r) skladiščenje kemikalij s) prva pomoč t) priročniki

  54:371.621.5:331.45(035)
  COBISS-ID 104728576


  50 ŠTUDIJ IN VARSTVO OKOLJA.


  14.
          ECO-Design : effiziente Entwicklung nachhaltiger Produkte mit euroMat / Gunter Fleischer (Hrsg.) ; mitherausgegeben von J. Becke ... . - Berlin : Springer, 2000. - XX, 372 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 3-540-65814-9
  a) ekologija b) industrijska proizvodnja c) izbira materialov d) recikliranje e) delovno okolje f) stroški proizvodnje g) študije primerov h) avtomobili i) embalaža pijač j) hladilna tekočina k) priročniki

  504.03+504.05
  COBISS-ID 21285381

  15.
          INDOOR air quality : a comprenhensive reference book / edited by M. Maroni, B. Seifert, T. Lindvall. - Amsterdam : Elsevier, 1995. - IL, 1049 str. : ilustr. ; 1995. - (Air quality monographs ; vol. 3)

  Bibliografija na koncu posameznih delov. - Kazalo
  ISBN 0-444-81642-9
  a) ekologija b) onesnaževanje zraka c) zaprti prostori d) notranja klima e) kvaliteta zraka f) polutanti g) toksikologija h) učinki na zdravje i) ocena tveganja j) sindrom bolne hiše k) smernice l) regulativa m) WHO n) NATO/CCMS o) EPA p) Evropska skupnost q) priročniki

  504.3.006.2
  COBISS-ID 3611175

  16.
  INTERNATIONAL Association on Water Quality. Biennial conference (19 ; 1998 ; Vancouver)
          Water quality international '98 : selected proceedings of the 19th Biennial Conference of the International Association on Water Quality, held at Vancouver, BC, Canada, 21-26 June 1998. Pt. 6, Water quality : environmental contamination and restoration / editors W. O. K. Grabow ... . - Oxford : Pergamon, 1998. - IX, 280 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (Water science & technology, ISSN 0273-1223 ; vol. 38, no. 7)

  Kazalo
  ISBN 0-08-043394-4 (zv. 9)
  a) ekologija b) odpadne vode c) kvaliteta vode d) onesnaževanje okolja e) obnavljanje okolja f) ekološki onesnaževalci g) ocena nevarnosti h) kontrola onesnaževanja i) zborniki

  628.1:504.05/.06
  COBISS-ID 21586693

  17.
  JENSEN, John R.
          Remote sensing of the environment : an earth resource perspective / John R. Jensen. - New York : Prentice Hall, 2000. - XVI, 533 str., <32> str. pril. : ilustr. ; 29 cm. - (Prentice Hall series in geographic information science)

  Kazalo
  ISBN 0-13-489733-1
  a) ekologija b) geodezija c) satelitsko fotografiranje d) fotogrametrija e) vegetacija f) voda g) urbana pokrajina h) zemljine i) minerali j) geomorfologija

  629.783:504
  COBISS-ID 19713285

  18.
          MERCURY contaminated sites : characterization, risk assessment and remediation / eds. R. Ebinghaus ... . - Berlin : Springer, 1999. - XIV, 538 str. : ilustr. - (Environmental science)

  "... Included are papers which were initially presented at the 4th International Conference on Mercury as a Global Pollutant held in Hamburg, Germany, August 4-8, 1996 ..." --> predgovor. - Bibliografija v vsakem prispevku. - Kazalo
  ISBN 3-540-63731-1
  a) ekologija b) onesnaževanje okolja c) živo srebro d) naravni viri e) antropogeni viri f) učinek na zdravje g) rudniki h) emisije i) industrijski viri onesnaženj j) tehnike onesnaževanja k) študije primerov l) vodni ekosistemi m) zborniki

  504.054:546.49
  COBISS-ID 13558823

  19.
  SHEN, Thomas T.
          Industrial pollution prevention / Thomas T. Shen. - 2nd completely revised and enlarged ed. - Berlin : Springer, cop. 1999. - XIV, 428 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Environmental engineering)

  Kazalo
  ISBN 3-540-65208-6
  a) ekologija b) onesnaževanje okolja c) industrijska proizvodnja d) preprečevanje onesnaženj e) nevarne snovi f) industrijski odpadki g) nove tehnologije h) regulativa i) preventivni ukrepi j) ekološka politika k) priročniki

  504.03+504.05
  COBISS-ID 21310213

  20.
  SLOVENIJA. Ministrstvo za okolje in prostor
          Poročilo o jedrski in sevalni varnosti v Sloveniji v letu 1998 / . - Ljubljana : Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost, 1999. - 178 str. : tabele, graf. prikazi ; 28 cm

  Nasl. na ov.: Jedrska in sevalna varnost v Sloveniji. - URSJV-RP-040
  a) ekologija b) jedrska energija c) jedrske elektrarne d) Slovenija e) varnost f) poročila

  504.064:621.039(497.12)
  COBISS-ID 3141201


  51 MATEMATIKA.


  21.
  AYYUB, Bilal M.
          Uncertainty analysis in engineering and sciences : fuzzy logic, statistics, and neural network approach / Bilal M. Ayyub, Madan M. Gupta ; with a foreword by H.-J. Zimmermann. - Boston ; Dordrecht ; London : Kluwer, 1998. - XXIV, 370 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (International series in intelligent technologies ; 11)

  Kazalo
  ISBN 0-7923-8030-4
  a) Engineering - Statistical methods b) Uncertainty - Mathematical models c) Reliability (Engineering) d) Fuzzy logic e) Neural networks (Computer science) f) matematika g) statistične metode h) inženiring i) tehnika j) nezanesljivost k) analize nezanesljivosti l) matematični modeli m) pravila fuzzy aritmetike n) fuzzy morfologija o) analize zanesljivosti p) odkrivanje fuzzy signalov q) statistične metode r) fuzzy logika s) nevronske mreže t) optimizacija u) merilne metode v) pregledno delo

  519.248:519.873
  COBISS-ID 21901061

  22.
  BROCKWELL, Peter J.
          Introduction to time series and forecasting / Peter J. Brockwell, Richard A. Davis. - Corrected 3rd printing. - New York ; Berlin ; Heidelberg : Springer, 1998. - XIII, 420 str. : graf. prikazi ; 24 cm + 1 disketa. - (Springer texts in statistics)

  Kazali
  ISBN 0-387-94719-1
  a) matematika b) statistika c) porazdelitve d) časovne vrste e) analize vrst f) stacionarni procesi g) spektralna analiza h) modeliranje i) napovedovanje j) modeli ARMA k) učbeniki

  519.246.8:681.5.012
  COBISS-ID 21319941

  23.
  COOLIDGE, Julian Lowell
          The mathematics of great amateurs / Julian Lowell Coolidge ; with an introductory essay by Jeremy Gray. - 2nd ed. - Oxford : Clarendon Press, 1990. - XXIV, 211 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Oxford science publications)

  ISBN 0-19-853939-8
  a) matematika b) matematiki c) Plato d) Omar Khayyam e) Pietro dei Franceschi f) Leonardo da Vinci g) Albrecht Durer h) John Napier i) Baron of Merchiston j) Blaise Pascal k) Antoine Arnauld l) Jan de Witt m) Johann Heinrich Hudde n) William Brouncker o) Marquis de Sainte-Mesme p) Guillaume L'hospital q) Buffon r) Denis Diderot s) William George Horner t) Bernard Bolzano u) priročniki

  51(081)
  COBISS-ID 20381957

  24.
          FINITE Elemente : eine Einfuhrung fur Ingenieure / Klaus Knothe, Heribert Wessels . - 3., uberarbeitete und erweiterte Aufl. - Berlin : Springer, 1999. - XIV, 582 str. : graf. prikazi ; 25 cm

  ISBN 3-540-64491-1
  a) matematika b) metode končnih elementov c) strukturna mehanika d) uporaba metod e) opisi metod f) končni elementi g) numerični problemi h) naloge i) rešitve j) pregledno delo

  51-7
  COBISS-ID 21285637

  25.
  GRAY, Alfred
          Introduction to ordinary differential equations with Mathematica : an integrated multimedia approach / Alfred Gray, Michael Mezzino, Mark A. Pinsky. - New York : Springer ; Santa Clara : The Electronic Library of Science, 1997. - XXII, 890 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Kazalo
  - - Multimedia resource kit for Introduction to ordinary differential equations with Mathematica . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-387-94481-8
  a) matematika b) računalniška algebra c) diferencialne enačbe d) aplikacije e) obdelava podatkov f) programska oprema g) Mathematica h) učbeniki

  517:681.3.06 Mathematica
  COBISS-ID 21323269

  26.
  KANTZ, Holger
          Nonlinear time series analysis / Holger Kantz, Thomas Schreiber. - Cambridge : Cambridge University Press, 1997. - XVI, 304 str. : graf. prikazi ; 26 cm. - (Cambridge nonlinear science series ; 7)

  Bibliografija: str. 288-299. - Kazalo
  ISBN 0-521-55144-7 (vezano) ISBN 0-521-65387-8 (broš.)
  a) matematika b) analize časovnih vrst c) nelinearne teorije d) linearna orodja e) prostorske metode f) faze metod g) napovedljivost h) Lypunovi eksponenti i) vgrajene metode j) kaos k) pregledno delo

  519.2:530.1
  COBISS-ID 2328859

  27.
          The MATHRESOURCE interactive math dictionary . - Version 1.0. - Halifax (Nova Scotia) : MathResources, <1997>. - 1 optični disk (CD-ROM) : zvok, barve ; 12 cm, v škatli 24 x 22 x 4 cm

  Sistemske zahteve: osebni računalnik 486; vsaj 8 MB RAM-a; 15 MB prostora na trdem disku; Windows 3.1 ali Windows 95; monitor SVGA; CD-ROM pogon. - Nasl. s CD-ROM-a
  - - User's guide. - 27 str. ; 18 cm
  ISBN 1-8969-7700-6 ISBN 3-540-14650-4 (na nalepki)
  a) Mathematics - Dictionaries - Databases b) matematika c) slovar izrazov d) angleški

  51(038)=111
  COBISS-ID 21761797

  28.
  MEYER, Walter
          Geometry and its applications / Walter Meyer. - San Diego : Academic Press : Harcourt, cop. 1999. - XVIII, 531 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 461-463. - Kazalo
  - - Geometry and its applications . - 1 optični disk (CD-ROM), 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-12-493270-3
  a) matematika b) geometrija c) aksiomatične metode d) evklidska geometrija e) ne-evklidska geometrija f) transformacije g) vektorji h) grafi i) preslikave j) poliedri k) aplikacije l) učbeniki

  514:62(075.8)
  COBISS-ID 21829893

  29.
          MICROSOFT Windows 2000 server resource kit / Microsoft Corporation. - Redmond : Microsoft Press, 2000. - 7 zv., 1 CD-ROM : ilustr. ; 23 cm, v skupni škatli 24 x 30 x 19 cm

  Nasl. s skupne škatle. - Kazalo
  Vsebina:
  Microsoft Windows 2000 server. Internetworking guide. - XXXI, 1016 str. - Glossary
  Microsoft Windows 2000 server. Operations guide. - XXIX, 739 str.
  Microsoft Windows 2000 server. TCP/IP core networking guide. - XXXVII, 1041 str.
  Microsoft Windows 2000 server. Distributed systems guide. - XLVII, 1650 str.
  Microsoft Windows 2000 server. Deployment planning guide. - XLVI, 1202 str.
  Microsoft Internet information services 5.0 resource guide. - XXI, 707 str.
  Microsoft Internet Explorer 5 resource kit. - XIV, 651 str.
  Microsoft Windows 2000 server resource kit : tools and utilities for Windows 2000 server. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm + 1 plakat. - Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 1-57231-805-8
  a) Microsoft Windows 2000 server b) Operating systems (Computers) c) računalništvo d) operacijski sistemi e) Windows 2000 Server f) računalniške mreže g) namestitev h) konfiguracija i) upravljanje sistema j) vzdrževanje sistema k) porazdeljeni sistemi l) TCP/IP protokoli m) informacijski sistemi n) programska oprema o) Internet Explorer 5.0 p) priročniki

  681.3.066
  COBISS-ID 21882629

  30.
  PENTECOST, Allan
          Analysing environmental data / Allan Pentecost. - Harlow : Longman, 1999. - IX, 214 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. <179>-181. - Kazalo
  ISBN 0-582-31058-X
  a) ekologija b) obdelava podatkov c) statistične metode d) deskriptivna statistika e) porazdelitve f) predstavitev podatkov g) primerjava vzorcev h) analiza variance i) korelacije j) matematično modeliranje k) testiranje toksičnosti l) multivariantna analiza m) učbeniki

  574:519.2
  COBISS-ID 10831970

  31.
          WAVELETS : a tutorial in theory and applications / edited by Charles K. Chui. - San Diego : Academic Press, cop. 1992. - X, 729 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Wavelet analysis and its applications ; vol. 2)

  ISBN 0-12-174590-2
  a) matematika b) valčna analiza c) ortogonalni valčki d) neortogonalni valčki e) aplikacije f) obdelava signalov g) numerična analiza h) teorija vzorčenja i) interpolacija j) priročniki

  517.518.8
  COBISS-ID 779803

  32.
  ZAKRAJŠEK, Egon
          Analiza III / Egon Zakrajšek. - 2. popravljena izd. - Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 2000 (Ljubljana : Migraf). - 321 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Matematični rokopisi ; 21)

  150 izv. - Kazalo. - Bibliografija: str. 315
  ISBN 961-212-103-6
  a) Matematična analiza - Učbeniki za visoke šole b) matematika c) matematična analiza d) diferencialne enačbe e) variacijski račun f) specialne funkcije g) eksistenčni izreki h) učbeniki za visoke šole

  517.9(075.8)
  COBISS-ID 105836544

  33.
  ZAKRAJŠEK, Egon
          Uvod v numerične metode / Egon Zakrajšek. - 2. popravljena izd. - Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 2000. - 117 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Matematični rokopisi ; 22)

  150 izv. - Kazalo. - Bibliografija: str. 113-114
  ISBN 961-212-104-4
  a) Numerične metode - Učbeniki za visoke šole b) matematika c) numerična analiza d) polinomska interpolacija e) numerično odvajanje f) numerično integriranje g) reševanje nelinearnih enačb h) numerična linearna algebra i) diferencialne enačbe j) učbeniki za visoke šole

  519.6(075.8)
  COBISS-ID 105836800


  519.68 RAČUNALNIŠTVO. RAČ.(MAT.) PROGRAMIRANJE.


  34.
          ALGORITHMS and computation : 10th international symposium, ISAAC '99, Chennai, India, December 16-18, 1999 : proceedings / Alok Aggarwal, C. Pandu Rangan (eds.). - Berlin : Springer, 1999. - XIII, 448 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1741)

  "... tenth Annual International Symposium on Algorithms and Computation ..." --> predgovor. - Kazalo
  ISBN 3-540-66916-7
  a) računalništvo b) strukture podatkov c) paralelno računanje d) porazdeljeno računanje e) aproksimacijski algoritmi f) računska inteligenca g) online algoritmi h) teorija kompleksnosti i) računska geometrija j) risanje grafov k) zborniki

  519.681:510.5(061.3)
  COBISS-ID 21936901

  35.
  ALSPACH, Jennifer
          PhotoDeluxe home edition 4 for Windows / Jennifer Alspach, Ted Alspach. - Berkeley : Peachpit Press, cop. 2000. - XI, 204 str., <8> str. barvnih pril. : ilustr. ; 24 cm. - (Visual quickstart guide)

  Kazalo
  ISBN 0-201-35479-9
  a) računalništvo b) programska oprema c) PhotoDeluxe 4 d) računalniška grafika e) digitalna fotografija f) prenos datotek g) obdelava slik h) Windows okolje i) priročniki

  681.3.06:77.04
  COBISS-ID 21379333

  36.
  ALTMAN, Rick
          Mastering CorelDraw 9 / Rick Altman. - San Francisco : Sybex, cop. 1999. - XXXII, 909 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7821-2520-4
  a) računalništvo b) programska oprema c) CorelDRAW 9 d) objektno orientirano sistemi e) računalniška grafika f) risanje g) urejanje risb h) posebni efekti i) priročniki

  681.3.06
  COBISS-ID 21515525

  37.
  AMTRUP, Jan Willers
          Incremental speech translation / Jan Willers Amtrup. - Berlin : Springer, 1999. - XII, 200 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1735. Lecture notes in artificial intelligence)

  ISBN 3-540-66753-9
  a) računalništvo b) umetna inteligenca c) inkrementalno prevajanje d) prevajanje govora e) razpoznavanje govora f) obdelava govora g) naravni jeziki h) pregledno delo

  007.5:681.3.068
  COBISS-ID 21700869

  38.
          ANNUAL multimedia / W. Lippert, Hrsg. - Regensburg : Metropolitan, 1998

  ISBN 3-89623-139-1
  a) računalništvo b) informatika c) multimedija d) multimedijski sistemi e) on-line f) CD-ROM g) terminali h) zborniki

  659.2:681.3(063)
  COBISS-ID 20401157

  39.
  ANNUAL Symposium on Theoretical Aspects of Computer Science (17 ; 2000 ; Lille)
          STACS 2000 : proceedings / 17th Annual Symposium on Theoretical Aspects of Computer Science, Lille, France, February 17-19, 2000 ; Horst Reichel, Sophie Tison (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - XIV, 662 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1770)

  ISBN 3-540-67141-2
  a) računalništvo b) matematično programiranje c) kode d) grafi e) algebraična kompleksnost f) algoritmi g) komunikacijski protokoli h) strukture podatkov i) logika j) kriptografija k) zborniki

  519.85(061.3)
  COBISS-ID 22010373

  40.
  AULT, Michael R.
          Oracle 8 black book / Michael R. Ault. - Albany : Coriolis, 1997, cop. 1998. - XIX, 906 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  - - Oracle 8 black book . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 1-57610-187-8
  a) Oracle (Computer file) b) Oracle (Computer file) c) Relational databases d) računalništvo e) relacijske baze podatkov f) kreiranje baz g) upravljanje baz h) obdelave podatkov i) programska oprema j) Oracle 8 k) priročniki

  681.3.06/.07
  COBISS-ID 21742341

  41.
  BARKAKATI, Naba
          Red Hat Linux secrets / Naba Barkakati. - 2nd ed. - Foster City : IDG, 1998. - XXX, 895 str. : ilustr. ; 24 cm + CD

  ISBN 0-7645-3175-1
  a) računalništvo b) operacijski sistemi c) Linux d) konfiguracija e) namestitev f) strojna oprema g) aplikacije h) priročniki

  681.3.066
  COBISS-ID 2312979

  42.
  BIGUS, Joseph P.
          Data mining with neural networks : solving business problems from application development to decision support / Joseph P. Bigus. - New York : McGraw-Hill, 1996. - XVII, 220 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 0-07-005779-6
  a) Neural networks (Computer science) b) Database management c) Knowledge acquisition (Expert systems) d) računalništvo e) nevronske mreže f) baze podatkov g) upravljanje baz h) zajemanje znanja i) odkrivanje podatkov j) rudarjenje podatkov k) aplikacije l) pregledno delo

  681.3.01:007.52
  COBISS-ID 21900037

  43.
  BLOCH, Sylvan Charles
          Excel for engineers and scientists / S. C. Bloch. - New York : J. Wiley & Sons, cop. 2000. - XVII, 257 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  - - Excel for engineers and scientists . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-471-32169-9 ISBN 0-555-11843-6 (CD-ROM)
  a) Microsoft Excel (Computer file) b) Engineering - Data processing c) Science - Data processing d) Electronic spreadsheets e) računalništvo f) programska oprema g) Excel h) elektronske preglednice i) aplikacije j) znanost k) tehnika l) računanje s formulami m) prikazovanje podatkov n) analiziranje podatkov o) grafikoni p) priročniki

  681.3.06
  COBISS-ID 21865989

  44.
  BOARDMAN, Ted
          Inside 3D Studio MAX 3 : modeling, materials, and rendering / Ted Boardman and Jeremy Hubbell. - : New Riders, 1999. - XXVI, 707 str., <16> str. barvnih pril. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  - - Inside 3D Studio MAX 3 . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-7357-0085-0
  a) 3D Studio MAX (Computer file) b) računalništvo c) računalniška grafika d) računalniška animacija e) modeli f) materiali g) efekti prikazovanja h) programska oprema i) 3D animacije j) 3D Studio MAX 3 k) priročniki

  681.3.087
  COBISS-ID 21792005

  45.
  CELIJA, Nada D.
          Interaktiven poslovni zajtrk na World Wide Webu / Nada D. Celija. - Ljubljana : samozal. NDC, 2000. - XXI, 740 str. : ilustr. ; 21 cm

  Ov. in hrbtni nasl.: Poslovni zajtrk na World Wide Webu. - O avtorici: str. IV. - Citiranje elektronskih virov: str. 693-700. - Bibliografija: str. 715-740
  ISBN 961-6302-77-9
  a) Internet (računalniško omrežje) - Priročniki b) Svetovni splet - Priročniki c) Poslovne informacije - Priročniki d) računalništvo e) računalniške mreže f) sistem WWW g) poslovne informacije h) Internet i) navidezna pisarna j) globalno poslovanje k) elektronski plačilni sistemi l) diskusijske skupine m) konferenčni sistemi n) strežniki o) iskalna orodja p) interaktivni prevajalci q) priročniki

  681.324
  COBISS-ID 100470272

  46.
  CHAMBRE, Michele, 1969-
          Instrument flight techniques with Microsoft Flight Simulator 98 / Michele Chambre, Ben Chiu. - Redmond : Microsoft Press, 1997, cop. 1998. - XII, 306 str. : ilustr. ; 24 cm

  Includes index. - Kazalo
  ISBN 1-57231-628-4 (broš.)
  a) Microsoft Flight simulator (Computer file) b) Instrument flying - Computer simulation c) računalništvo d) programska oprema e) Flight Simulator 98 f) navigacijska tehnika g) računalniške simulacije h) priročniki

  681.3.06:629.7.07
  COBISS-ID 21741317

  47.
          COLLABORATION betweeen human and artificial societies : coordination and agent-based distributed computing / Julian A. Padget (ed.). - Berlin : Springer, 1999. - XIV, 300 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1624. Lecture notes in artificial intelligence)

  ISBN 3-540-66930-2
  a) računalništvo b) navidezni večračunalniki c) umetna inteligenca d) sodelovanje človek-umetna družba e) jeziki f) objektno-orientirani sistemi g) paralelni sistemi h) programski jeziki i) LISP j) prevajalni sistemi k) porazdeljeno programiranje l) zborniki

  519.681:007.5(061.3)
  COBISS-ID 21937157

  48.
          COMPUTING in object-oriented parallel environments : third international symposium, ISCOPE 99, San Francisco, CA, USA, December 8-10, 1999 : proceedings / Satoshi Matsuoka, Rodney R. Oldenhoeft, Marydell Tholburn (eds.). - Berlin : Springer, 1999. - VIII, 203 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1732)

  "This volume contains the proceedings of the International Symposium on Computing in Object-Oriented Parallel Environments (ISCOPE '99) ..." --> predgovor. - Kazalo
  ISBN 3-540-66818-7
  a) računalništvo b) programiranje c) objektno orientirano okolje d) kompleksna števila e) linearne relaksacijske metode f) paralelne simulacije g) komunikacijska omrežja h) aplikacije i) generični algoritmi j) zborniki

  519.683(061.3)
  COBISS-ID 21730053

  49.
          COOPERATIVE buildings : integrating information, organization, and architecture : second international workshop, CoBuild '99, Pittsburgh, USA, October 1-2, 1999 , proceedings / Norbert A. Streitz ... (eds.). - Berlin : Springer, 1999. - X, 229 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1670)

  "This volume constitutes the proceedings of the Second International Workshop on Cooperative Buildings ..." --> predgovor
  ISBN 3-540-66596-X
  a) računalništvo b) integracija informatike c) integrirana delovna mesta d) načrtovanje delovnih mest e) sodelujoče zgradbe f) kakovost interierja g) digitalne informacije h) okolje sestankov i) okolje konferenc j) infrastruktura k) metodologija l) hišna omrežja m) zborniki

  659.2:681.3(061.3)
  COBISS-ID 21460997

  50.
  CRANG, Mike
          Virtual geographies : bodies, space and relations / Mike Crang, Phil Crang, Jon May. - First published. - London ; New York : Routledge, 1999. - 322 str. ; 24 cm. - (Sussex studies in culture and communication)

  Bibliografija: str. 284-314. - Kazalo
  ISBN 0-415-16828-7 (pbk) ISBN 0-415-16827-9 (cloth)
  a) računalništvo b) računalniške mreže c) psihološki vidiki d) navidezna resničnost e) socialni vidiki f) sociologija komunikacij g) pregledno delo

  681.324:316.77
  COBISS-ID 517005

  51.
  DEL Bimbo, Alberto
          Visual information retrieval / Alberto Del Bimbo. - San Francisco : M. Kaufmann, cop. 1999. - X, 270 str., <12> str. pril. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo
  ISBN 1-55860-624-6
  a) računalništvo b) multimedia c) informacijski sistemi d) informacijska tehnologija e) slikovne informacije f) vizualne informacije g) iskanje informacij h) slikovne podatkovne zbirke i) pregledno delo

  659.2:681.3
  COBISS-ID 1503060

  52.
          DISCOVERY science : second international conference, DS '99, Tokyo, Japan, December 6-8, 1999 : proceedings / Setsuo Arikawa, Koichi Furukawa (eds.). - Berlin : Springer, 1999. - XI, 374 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1721. Lecture notes in artificial intelligence)

  "... papers presented at the Second International Conference on Discovery Science (DS '99) ..." --> predgovor
  ISBN 3-540-66713-X
  a) računalništvo b) odkrivanje znanosti c) aplikacije d) nove informacije e) raziskovalno delo f) predstavitev znanja g) sklepanje h) učeči algoritmi i) heuristična iskanja j) znanstvena odkritja k) baze podatkov l) iskanje podatkov m) omrežja n) logično programiranje o) strojno učenje p) statistične metode q) zborniki

  681.3:001.8(061.3)
  COBISS-ID 21729541

  53.
  DODGE, Mark
          Running Microsoft Excel 2000 / Mark Dodge, Craig Stinson. - Redmond : Microsoft Press, 1999. - XXIII, 994 str. : ilustr. ; 24 cm, v škatli 25 x 19 x 7 cm

  Nasl. nas skupni škatli: Microsoft Excel 2000 learning kit. - Kazalo
  - - Microsoft Excel 2000 : step by step interactive. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 1-57231-935-6 ISBN 1-57231-945-3 ! ISBN 0-7356-0914-4 (komplet)
  a) računalništvo b) programska oprema c) Excel 2000 d) elektronske preglednice e) delovni listi f) analiziranje podatkov g) diagrami h) učbeniki

  681.3.06(075)
  COBISS-ID 349973

  54.
  DOWDY, Shirley
          Statistics for research / Shirley Dowdy and Stanley Wearden. - 2nd ed. - New York : J. Wiley & Sons, 1991. - XVII, 629 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Wiley series in probability and mathematical statistics)

  ISBN 0-471-85703-3
  a) statistika - uporaba statistike - raziskave - vzorčenje - porazdelitve verjetnosti - porazdelitev Poissonova - porazdelitev Chi kvadratov - varianca - analize variance - modeli - analize kovariance - regresija - korelacije

  519.2:519.68(076.1)
  COBISS-ID 279067

  55.
  DUTCHER, Bill, 1946-
          Managing IP addresses : how to number your network for growth and change / Bill Dutcher. - New York : J. Wiley & Sons, cop. 2000. - XXIV, 310 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-471-25484-3
  a) TCP/IP (Computer network protocol) b) Internet addresses c) računalništvo d) komunikacijska omrežja e) komunikacijski protokoli f) TCP/IP g) računalniške mreže h) IP naslovi i) IP - Internet Protocol j) TCP - Transmision Control Protocol k) IP naslovi l) Internet povezovanje m) zamenjava številk n) podomrežja o) naslovi omrežij p) ISP - Internet Service Provider q) priročniki

  681.324
  COBISS-ID 21877509

  56.
  ECKSTEIN, Robert
          Using Samba / Robert Eckstein, David Collier-Brown, and Peter Kelly. - Beijing : O'Reilly, 2000. - XV, 398 str. : ilustr. ; 24 cm

  Na ov. tudi: A file and print server for heterogeneous networks. - Kazalo
  - - Using Samba . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 1-56592-449-5
  a) Computer networks b) Computer network protocols c) računalništvo d) računalniške mreže e) mrežni protokoli f) računalniško orodje g) Samba h) Unix aplikacije i) SMB - Server Message Block j) priročniki

  681.3.06
  COBISS-ID 21789445

  57.
          ECOMMERCE development : business to consumer / . - Redmond : Microsoft Press, cop. 1999. - XVI, 394 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Microsoft mastering)

  Kazalo
  - - ECommerce development : business to consumer. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-73560-891-1
  a) Business - Computer programs b) Electronic commerce c) računalništvo d) računalniške mreže e) elektronsko poslovanje f) elektronske trgovine g) WWW strani h) WWW trženje i) prodajni katalogi j) obdelava naročila k) preverjanje naročila l) prodaja po internetu m) priročniki

  681.334:658.81
  COBISS-ID 21888773

  58.
  EUROPEAN Summer School in Logic, Languages, and Information (9 ; 1997 ; Aix-en-Provence)
          Generalized quantifiers and computation : revised lectures / 9th European Summer School in Logic, Language, and Information, ESSLI '97 Workshop, Aix-en-Provence, France, August 11-12, 1997 ; Jouko Vaananen (ed.). - Berlin : Springer, 1999. - 139 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1754)

  ISBN 3-540-66993-0
  a) računalništvo b) posplošeni kvantifikatorji c) končne strukture d) štetje e) računanje f) Lindstromov kvantifikator g) logični programi h) teorija kompleksnosti i) Ramseyeva teorija j) zborniki

  519.683.8(061.3)
  COBISS-ID 21936645

  59.
          EVOLUTION of engineering and information systems and their applications / edited by Lakhmi C. Jain. - Boca Raton : CRC Press, 1999, cop. 2000. - 315 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (International series on computational intelligence)

  Kazalo
  ISBN 0-8493-1965-X
  a) računalništvo b) razvojno programiranje c) inženirstvo d) informacijski sistemi e) razvojne tehnike f) genetsko programiranje g) genetski algoritmi h) samoreproduktivne strukture i) robotski senzorji j) nevronske mreže k) pregledno delo

  519.681
  COBISS-ID 21295109

  60.
          EVOLUTIONARY design by computers / Peter J. Bentley ; . - San Francisco : M. Kaufmann, cop. 1999. - XVI, 446 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  - - Evolutionary design by computers . - 1 optični disk (CD-ROM), 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 1-55860-605-X
  a) računalništvo b) umetna inteligenca c) razvojno načrtovanje d) uporaba računalnika e) razvoj f) razvojna optimizacija načrtovanja g) oblike umetnega življenja h) mehansko načrtovanje i) genetski algoritmi j) diferenciacija celic k) Lindenmayerjev sistem l) genetsko programiranje m) strukture genov n) pregledno delo

  519.688:007.5
  COBISS-ID 21008901

  61.
  FARKAS, Bart
          Microsoft Flight Simulator 2000 / Bart Farkas. - Redmond : Microsoft Press, 1999. - XXVI, 271, <14> str. : ilustr. ; 24 cm

  Includes index. - Kazalo
  ISBN 0-7356-0547-5
  a) Microsoft Flight simulator (Computer file) b) Computer flight games c) računalništvo d) programska oprema e) Flight Simulator 2000 f) navigacijska tehnika g) računalniške simulacije h) računalniške igre i) priročniki

  681.3.06:629.7.07
  COBISS-ID 21917701

  62.
          FOUNDATIONS of genetic algorithms 4 / edited by Richard K. Belew and Michael D. Vose. - San Francisco : Morgan Kaufmann, cop. 1997. - 463 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  "The fourth Foundations of Genetic Algorithms workshop (FOGA) was held August 2 through August 5, 1996, in Alcala Park, San Diego ..." --> predgovor. - Kazalo
  ISBN 1-55860-460-X
  a) Genetic algorithms - Congresses b) Combinatorial optimization - Congresses c) Machine learning - Congresses d) računalništvo e) prilagodljivi sistemi f) genetski algoritmi g) modeli Markovih verig h) analiziranje algoritmov i) dinamika algoritmov j) analitična orodja k) razvojni algoritmi l) zborniki

  519.688(061.3)
  COBISS-ID 21900293

  63.
          FOUNDATIONS of information and knowledge systems : first international symposium, FoIKS 2000, Burg, Germany, February 14-17, 2000 : proceedings / Klaus-Dieter Schewe, Bernhard Thalheim (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - X, 303 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1762)

  "This volume contains the papers presented at the First International Symposium on Foundations of Information and Knowledge Systems ..." --> predgovor
  ISBN 3-540-67100-5
  a) računalništvo b) informatika c) sistemi znanja d) diskrepanca e) baze podatkov f) multimedijske poizvedbe g) ažuriranje baz h) relacijske baze i) izguba informacije j) zborniki

  659.2:681.3(061.3)
  COBISS-ID 22009605

  64.
          FOUNDATIONS of software technology and theoretical computer science : 19th conference, Chennai, India, December 13-15, 1999 : proceedings / C. Pandu Rangan, V. Raman, R. Ramanujam (eds.). - Berlin : Springer, 1999. - XII, 452 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1738)

  Kazalo
  ISBN 3-540-66836-5
  a) računalništvo b) tehnologija programske opreme c) hibridna znanja d) programski jeziki e) aproksimacijski algoritmi f) prenosni sistemi g) sintetiziranje sistemov h) genetski algoritmi i) Kripkejeva struktura j) zborniki

  519.85(061.3)
  COBISS-ID 21730565

  65.
  FOXALL, James D.
          Practical standards for Microsoft Visual Basic programmers / James D. Foxall. - Redmond : Microsoft Press, 2000. - XIII, 381 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Microsoft programming series)

  Kazalo
  - - Practical standards for Microsoft Visual Basic programmers . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-7356-0733-8
  a) Microsoft Visual BASIC b) BASIC (Computer program language) c) računalništvo d) programski jeziki e) Visual Basic f) standardi programiranja g) načrtovanje modulov h) kreiranje objektov i) projektni vzorci j) konstrukcija kod k) razvoj vmesnikov l) priročniki

  519.681/.682
  COBISS-ID 21896197

  66.
  FUJIMOTO, Richard M.
          Parallel and distributed simulation systems / Richard M. Fujimoto. - New York : J. Wiley & Sons, 2000. - XVII, 300 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Wiley series on parallel and distributed computing)

  Bibliografija: str. 277-291. - Kazalo
  ISBN 0-471-18383-0
  a) Computer simulation b) Parallel processing (Electronic computers) c) Electronic data processing - Distributed processing d) Computer simulation e) Parallel processing (Electronic computers) f) Electronic data processing - Distributed processing g) računalništvo h) računalniške simulacije i) simulacijski sistemi j) paralelne obdelave k) elektronske obdelave podatkov l) osnove simulacij m) diskretne simulacije n) pregledno delo

  519.876.5
  COBISS-ID 21789957

  67.
  GOSPODARSKI vestnik (Ljubljana)
          Navodila za uporabo Pravnega in poslovnega informacijskega sistema IUS-INFO / nosilca Gospodarski vestnik IUS Software. - , 1998 ( : Grafika Soča). - 85 str. : ilustr. ; 25 cm

  Sistem IUS-INFO dostopen na: http://ius-info.ius-software.si ali http://ius-info.gvestnik.si
  a) Poslovna informatika - Priročniki b) IUS-INFO - Priročniki c) računalništvo d) informatika e) poslovni sistemi f) informacijski sistemi g) baze podatkov h) IUS INFO i) priročniki

  659.23:681.3
  COBISS-ID 72856320

  68.
  GRAY, Daniel, 1961-
          Looking good on the Web / Daniel Gray. - Scottsdale : Coriolis, 1999. - XXI, 200 str. : ilustr. ; 26 cm

  Kazalo
  ISBN 1-57610-508-3
  a) Web sites - Design b) računalništvo c) računalniške mreže d) namizno založništvo e) Web strani f) načrtovanje g) navigacijski sistemi h) interaktivnost i) priročniki

  681.324
  COBISS-ID 21880837

  69.
  HAGGARD, Mary
          Survival guide to Web site development / Mary Haggard. - Redmond : Microsoft Press, 1998. - XVIII, 180 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 1-57231-851-1
  a) Web sites - Design b) Microsoft software c) Web publishing d) računalništvo e) računalniške mreže f) namizno založništvo g) Web strani h) načrtovanje i) prodaja na internetu j) upravljanje strani k) razvoj l) programska orodja m) varnost n) priročniki

  681.324
  COBISS-ID 21888517

  70.
  HEIN, Jochen
          Linux companion for system administrators / Jochen Hein. - Harlow : Addison-Wesley, 1999. - XVII, 501 str. ; 25 cm

  ISBN 0-201-36044-6
  a) računalništvo b) operacijski sistemi c) Linux d) namestitev e) konfiguracija f) upravljanje sistema g) X Window sistem h) Unix orodja i) TEX j) LATEX k) TCP/IP protokoli l) računalniške mreže m) priročniki

  681.3.066
  COBISS-ID 4629270

  71.
  HERZUM, Peter, 1963-
          Business component factory : a comprehensive overview of component-based development for the enterprise / Peter Herzum, Oliver Sims. - New York : J. Wiley & Sons, 1999, cop. 2000. - XXVII, 579 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 0-471-32760-3
  a) Component software b) Business - Data processing c) Object-oriented programming (Computer science) d) računalništvo e) programska oprema f) deli programske opreme g) objektno orientirano programiranje h) obdeleve podatkov i) aplikacije j) organizacija proizvodnje k) organizacija poslovanja l) proizvodnja programske opreme m) ekonomski vidik n) pregledno delo

  681.3.06.002.2
  COBISS-ID 21790469

  72.
          HIGH performance computing - HiPC '99 : 6th international conference, Calcutta, India, December 17-20, 1999 : proceedings / Prith Banerjee, Viktor K. Prasanna, Bhabani P. Sinha (eds.). - Berlin : Springer, 1999. - XXII, 412 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1745)

  "... the International Conference on High Performance Computing ..." --> predgovor
  ISBN 3-540-66907-8
  a) računalništvo b) superračunalniki c) migracija podatkov d) prevajalniki e) strnjeno računanje f) razvrščanje g) paralelni algoritmi h) mobilno računanje i) medsebojno povezovanje omrežij j) zborniki

  519.681:681.324(061.3)
  COBISS-ID 21731077

  73.
  HOLZNER, Steven
          Java black book / Steven Holzner. - Scottsdale : Coriolis, 2000. - XXXI, 1143 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Black book series)

  Kazalo
  - - Java black book . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 1-57610-531-8
  a) Java (Computer program language) b) računalništvo c) programski jeziki d) Java 2.0 e) objektno orientirano programiranje f) priročniki

  519.682
  COBISS-ID 21878789

  74.
  HUNT, Craig
          Linux network servers 24 seven / Craig Hunt. - San Francisco : Network Press, cop. 1999. - XXVI, 626 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7821-2506-9
  a) Linux b) Operating systems (Computers) c) Client/server computing d) računalništvo e) računalniške komunikacije f) operacijski sistemi g) Linux h) računalniške mreže i) strežniki j) varnost omrežij k) zanesljivost l) namestitev m) konfiguracija n) X Windows o) priročniki

  681.324.066
  COBISS-ID 21913349

  75.
  HUSS, David
          Corel PHOTO-PAINT 8 : the official guide / David Huss. - Berkeley : McGraw-Hill, 1998. - XXXIV, 676 str. : ilustr. ; 23 cm

  ISBN 0-07-882445-1
  a) računalništvo b) programska oprema c) Photo-Paint 8 d) računalniška grafika e) digitalne slike f) digitalne ilustracije g) urejanje slik h) tehnike urejanja i) filtri j) uporaba filtrov k) priročniki

  681.3.06:681.3.08
  COBISS-ID 157480

  76.
  HYDE, John, 1952-
          USB design by example : a practical guide to building IO devices / John Hyde. - New York : J. Wiley & Sons, 1999. - XIV, 368 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  - - USB design by example . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-471-37048-7
  a) računalništvo b) strojna oprema c) USB sistemi d) računalniška vodila e) input - output oprema f) načrtovanje g) konstrukcija h) priročniki

  681.325-181.4
  COBISS-ID 21793285

  77.
          INSIDE 3D Studio MAX 3 / by Jeffrey Abouaf. - Indianapolis : New Riders, 1999, cop. 2000. - XLI, 1349 str., <16> str. barvnih pril. : ilustr. ; 24 cm

  Includes CD-ROM. - Kazalo
  - - Inside 3D Studio MAX 3 . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-7357-0905-X
  a) 3D Studio MAX (Computer file) b) računalništvo c) računalniška grafika d) računalniška animacija e) 3D animacije f) programska oprema g) 3D Studio MAX 3 h) detajli i) posebni efekti j) priročniki

  681.3.087
  COBISS-ID 21792517

  78.
  INTERNATIONAL Andrei Ershov Memorial Conference (3 ; 1999 ; Novosibirsk)
          Perspectives of system informatics : proceedings / third International Andrei Ershov Memorial Conference, PS '99, Akademgorodok, Novosibirsk, Russia, July 6-9, 1999 ; Dines Bjorner, Manfred Broy, Alexandre V. Zamulin (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - XII, 540 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1755)

  ISBN 3-540-67102-1
  a) računalništvo b) informacijski sistemi c) algebrske specifikacije d) razvoj programske opreme e) delno ovrednotenje f) super prevajanje g) optimalni algoritmi h) logika i) objektno orientirano programiranje j) baze podatkov k) umetna iteligenca l) zborniki

  <659.2:681.3> :519.681(061.3)
  COBISS-ID 22009349

  79.
  INTERNATIONAL Online Information Meeting (21 ; 1997 ; London)
          Proceedings / 21st International Online Information Meeting, London, 9-11 December 1997 ; edited by David I. Raitt, Paul Blake and Ben Jeapes. - Oxford : Learned Information Europe, cop. 1997. - XVI, 330 str. : graf. prikazi ; 30 cm

  Na vrhu nasl. str.: Online information 97. - Abstract in bibliografija pri večini prispevkov. - Kazali
  ISBN 1-900871-21-1
  a) računalništvo b) informatika c) on-line informacije d) informacijske tehnologije e) nove tehnologije f) poslovne komunikacije g) zborniki

  659.2:681.324(061.3)
  COBISS-ID 21125381

  80.
  INTERNATIONAL Workshop on Practice and Theory in Public Key Cryptography (3 ; 2000 ; Melbourne)
          Public key cryptography : proceedings / third International Workshop on Practice and Theory in Public Key Cryptography, PKC 2000, Melbourne, Victoria, Australia, January 18-20, 2000 ; Hideki Imai, Yuliang Zheng (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - XI, 483 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1751)

  ISBN 3-540-66967-1
  a) računalništvo b) javni ključi c) kriptografija d) varnost e) signature f) identifikacija signatur g) izmenjevalni protokoli h) kriptografski sistemi i) kodiranje j) protokoli overovljanja k) Schoofov algoritem l) zborniki

  681.3.05:621.391.7(061.3)
  COBISS-ID 21936133

  81.
  ISEMINGER, David, 1969-
          Active directory services for Microsoft Windows 2000 : technical reference : the practical guide to planning and deploying Active Directory services / David Iseminger. - Redmond : Microsoft Press, 1999, cop. 2000. - XIV, 464 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7356-0624-2
  a) Microsoft Windows (Computer file) b) Directory services (Computer network technology) c) računalništvo d) računalniške mreže e) servis imenika f) aktivni imeniki g) razvoj imenikov h) varnost i) nadgradnja j) upravljanje k) Windows 2000 okolje l) priročniki

  681.324
  COBISS-ID 21887237

  82.
  KIRCH, Olaf
          Linux network administrator's guide / Olaf Kirch. - 1st ed. - Sebastopol : O'Reilly & Associates, 1995. - XXXI, 335 str. : ilustr. ; 24 cm

  Foreword / Matt Welsh: str. XIX-XX. - Bibliografija: str. 311-317. - Kazalo
  ISBN 1-56592-087-2
  a) operating system - reference book b) računalništvo c) operacisjki sistemi d) LINUX e) računalniške mreže f) upravljanje omrežij g) TCP/IP protokoli h) konfiguracija mrež i) strojna oprema j) informacijski sistemi k) priročniki

  681.324.066
  COBISS-ID 2532681

  83.
  KIRCH, Olaf
          Linux system administration white papers / Olaf Kirch, Lars Wirzenius. - Scottsdale : Coriolis, 1999. - XXII,378 str. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 1-57610-474-5
  a) računalništvo b) operacijski sistemi c) Linux d) upravljanje sistema e) računalniške mreže f) upravljanje mrež g) informacijski sistemi h) TCP/IP i) konfiguracija strojne opreme j) priročniki

  681.3.066:65.012.4
  COBISS-ID 21891589

  84.
  KNUTH, Donald E.
          MMIXware : a risc computer for the third millennium / Donald E. Knuth. - Berlin : Springer, 1999. - VIII, 550 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1750)

  ISBN 3-540-66938-8
  a) računalništvo b) računalnik c) MMIX d) programiranje e) strojni jeziki f) MIX g) računalniški programi h) navidezna resničnost i) pregledno delo

  519.681/.682
  COBISS-ID 21697029

  85.
  KONAR, Amit
          Artificial intelligence and soft computing : behavioral and cognitive modeling of the human brain / Amit Konar. - Boca Raton : CRC Press, 1999, cop. 2000. - 786 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  - - Artificial intelligence and soft computing : behavioral and cognitive modeling of the human brain. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-8493-1385-6
  a) računalništvo b) umetna inteligenca c) mehnko računanje d) človeški možgani e) vedenje možganov f) kognitivno modeliranje g) računalniške simulacije h) logično programiranje i) predstavitev znanja j) inteligentna iskanja k) inteligentno planiranje l) strojno učenje m) genetski algoritmi n) nevronske mreže o) inteligentni sistemi p) pregledno delo

  519.876.5:611.81:007.5
  COBISS-ID 21296389

  86.
  KYLANDER, Karin
          GIMP : the official handbook / Karin Kylander & Olof S. Kylander. - The Gimp user's manual version 1.01. - Scottsdale : Coriolis, 1999. - XXIV, 895 str., <32> str. barvnih pril. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  - - GIMP . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 1-57610-520-2
  a) GIMP (Computer file) b) Computer graphics c) računalništvo d) računalniška grafika e) računalniška datoteka f) GIMP - GNU Image Manipulation Program g) barve h) filtri i) animacije j) urejanje slik k) obdelovanje slik l) digitalna fotografija m) priročniki

  681.3.087.6
  COBISS-ID 21917957

  87.
  LEE, Thomas
          Microsoft Windows 2000 TCP/IP protocols and services technical reference / Thomas Lee and Joseph Davies. - Redmond : Microsoft Press, 1999, cop. 2000. - XXXI, 537 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  - - Microsoft Windows 2000 TCP/IP protocols and services technical reference . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-7356-0556-4
  a) Microsoft Windows (Computer file) b) TCP/IP (Computer network protocol) c) Operating systems (Computers) d) računalništvo e) računalniške mreže f) omrežni vmesniki g) WAN - Wide Area Network h) LAN - Local Area Network i) ARP - Address Resolution Protocol j) Internet protokoli k) TCP/IP l) Windows 2000 okolje m) priročniki

  681.324
  COBISS-ID 21886981

  88.
          The LEGAL aspects of digital signatures / European Commission. - : Mys & Breesch, 1998. - 6 zv. (XXII, 108, 94, 125, 33, 106 str.) : ilustr., tabele ; 30 cm

  ISBN 90-5462-354-3
  a) računalništvo b) elektronsko poslovanje c) digitalni podpisi d) elektronski podpisi e) alternativni podpisi f) šifriranje g) upravljanje s ključi h) aplikacije i) pregledno delo

  091.5:681.327.8
  COBISS-ID 21822213

  89.
          LINUX programming white papers / David A. Rusling ... . - Scottsdale : Coriolis, 1999. - XXII, 538 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 1-57610-473-7
  a) Linux b) Operating systems (Computers) c) računalništvo d) operacijski sistemi e) Linux f) programiranje g) upravljanje spomina h) računalniške mreže i) moduli programiranja j) priročniki

  681.3.066:519.681
  COBISS-ID 21741061

  90.
  LITWAK, Kenneth
          Pure Java 2 / Kenneth Litwak. - Indianapolis : Sams, 1999, cop. 2000. - XIX, 790 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 0-672-31654-4
  a) Java (Computer program language) b) računalništvo c) programski jeziki d) Java 2 e) objektno orientirano programiranje f) priročniki

  519.682
  COBISS-ID 21793541

  91.
  LOKAR, Matija
          Prvi koraki v programski jezik C / Matija Lokar. - Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije ; DMFA - založništvo, 2000 (Ljubljana : Kurir). - 166 str. : graf. prikazi ; 23 cm. - (Učbeniki in priročniki / Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije)

  500 izv. - Kazalo. - Bibliografija: str. 163
  ISBN 961-212-099-4
  a) C (programski jezik) - Učbeniki za visoke šole b) računalništvo c) programski jeziki d) C e) vaje f) učbeniki za visoke šole

  519.682(075.8)
  COBISS-ID 105443328

  92.
  LOWE-Norris, Alistair G.
          Windows 2000 active directory / Alistair G. Lowe-Norris. - Beijing : O'Reilly, 2000. - XIX, 621 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 1-56592-638-2
  a) Operating systems (Computers) b) Microsoft Windows (Computer file) c) Directory services (Computer network technology) d) računalništvo e) operacijski sistemi f) Windows 2000 g) aktivni direktorij h) upravljanje sistema i) hierarhija direktorija j) priročniki

  681.3.066:65.012.4
  COBISS-ID 21790981

  93.
  MACLEAN, Ian, 1946-
          Windows 2000 security little black book / Ian McLean. - Scottsdale : Coriolis, 2000. - XXVII, 415 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 1-57610-387-0
  a) Microsoft Windows (Computer file) b) Computer security c) računalništvo d) operacijski sistemi e) Windows 2000 f) varnost sistema g) zanesljivost sistema h) varnostni protokoli i) kodiranje j) priročniki

  681.3.066.004.4
  COBISS-ID 21881861

  94.
          MICROSOFT BackOffice small business server 4.5 resource kit / Microsoft Corporation. - Redmond : Microsoft Press, 1999. - LVII, 882 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  - - Microsoft BackOffice small business server 4.5 resource kit . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-7356-0577-7
  a) Client/server computing b) računalništvo c) strojna oprema d) računalniške mreže e) sistemi odjemalec strežnik f) programska oprema g) Back Office h) poslovna omrežja i) aplikacije j) Small Business Server 4.5 k) priročniki

  681.324.06
  COBISS-ID 21740549

  95.
  MICROSOFT certified systems engineer
          MCSE online training kit networking essentials plus : MCSE training for exam 70-058. - Redmond : Microsoft Press, 1998. - 1 zv., 1 CD-ROM ; v skupni škatli 24 x 19 x 6 cm

  Nasl. na skupni škatli. - Kazalo
  Vsebina:
  MCSE readiness review : exam 70-058 networking essentials / . - XIX, 393 str. ; 24 cm + 1 CD-ROM. - Avtor naveden na ov.
  MCSE online training kit networking essentials plus . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm. - Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-7356-0880-6 (set) ISBN 0-7356-0536-X (knjiga)
  a) računalništvo b) računalniške mreže c) topologija mrež d) arhitektura mrež e) strokovno usposabljanje f) naloge g) elektronska obdelava podatkov h) standardi i) terminologija j) planiranje k) odprava napak l) implementacije m) učbeniki

  681.324(076.1)
  COBISS-ID 21899013

  96.
  MICROSOFT certified systems engineer
          MCSE training kit Microsoft Windows 2000 server / Microsoft. - Redmond : Microsoft Press, 2000. - LI, 1033 str. : ilustr. ; 24 cm

  Ovojni nasl.: Self-paced MCSE training kit : Microsoft Windows 2000 Server. - Hrbtni nasl.: Self-paced MCSE training kit, IT professional: Microsoft Windows 2000 server. - Na ovoju tudi: Microsoft certified professional MCSE study guide for exam 70-215. - Kazalo
  - - MCSE training kit Microsoft Windows 2000 server . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 1-57231-903-8
  a) Microsoft Windows 2000 server b) Electronic data processing personnel - Certification c) Microsoft software - Examinations - Study guides d) računalništvo e) operacijski sistemi f) Windows 2000 g) elektronska obdelava podatkov h) namestitev i) konfiguracija j) omrežni protokoli k) varnost l) aplikacije m) priročniki

  681.3.066
  COBISS-ID 21887749

  97.
          MICROSOFT SQL Server 7.0 database implementation training kit. - Redmond : Microsoft Press, 1999. - XV, 593 str. : ilustr. ; 23 cm, v skupni škatli 24 x 19 x 6 cm

  Kazalo
  - - Microsoft SQL Server 7.0 database implementation training kit : supplemental course materials. - 2 optična diska (CD-ROM-a) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 1-57231-826-0
  a) SQL server b) Client/server computing c) računalništvo d) odjemalec - strežnik sistemi e) SQL strežniki f) upravljanje baz podatkov g) elektronske obdelave podatkov h) sistemi vodenja baz i) implementacije baz j) naloge k) učenje l) priročniki

  681.3.01(075)
  COBISS-ID 21740805

  98.
          MICROSOFT Web Publishing step by step interactive : maximize the Web publishing potential in Microsoft Office 2000 Premium. - : Microsoft Press, cop. 1999. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm, v škatli 24 x 20 x 5 cm + navodilo (31 str.)

  Sistemske zahteve: Pentium 75 ali več; vsaj 16 MB RAM-a; 20 MB prostora na trdem disku; Windows 95, 98 ali NT; Internet Explorer 4.0 ali višji; grafična kartica VGA z 256 barvami; CD-ROM pogon. - Nasl. s CD-ROM-a
  a) računalništvo b) namizno založništvo c) računalniške mreže d) Web strani e) Front Page 2000 f) PhotoDraw 2000 g) interaktivno učenje h) učenje i) učbeniki

  681.324:655.53(075)
  COBISS-ID 21884165

  99.
          MICROSOFT Windows 2000 professional resource kit / . - Redmond : Microsoft Press, 2000. - XXXV, 1767 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  - - Microsoft Windows 2000 professional resource kit . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 1-57231-808-2
  a) Microsoft Windows (Computer file) b) Operating systems (Computers) c) računalništvo d) operacijski sistemi e) Windows 2000 f) namestitev g) upravljanje h) konfiguracija i) računalniške mreže j) priročniki

  681.3.066
  COBISS-ID 21883397

  100.
          MICROSOFT Windows 2000 professional step by step / ActiveEducation. - Redmond : Microsoft Press, 1999, cop. 2000. - XXVI, 274 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Step by step series)

  Kazalo
  - - Microsoft Windows 2000 professional step by step . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 1-57231-847-3
  a) Microsoft Windows (Computer file) b) Operating systems (Computers) c) računalništvo d) operacijski sistemi e) Windows 2000 f) računalniške mreže g) komunikacije h) priročniki

  681.3.066
  COBISS-ID 21883141

  101.
  MIHALIČ, Robert
          Žepni vodnik po Wordu 2000 : za slovensko različico / Robert Mihalič. - Ljubljana : Pasadena, 2000 (Ljubljana : Hren). - IX, 173 str. : ilustr. ; 17 cm

  Nasl. na ov.: Microsoft Word 2000. - Kazalo
  ISBN 961-6065-87-4
  a) Microsoft Word (računalniški program) - Priročniki b) Urejevalniki besedil c) računalništvo d) programska oprema e) Word 2000 f) urejevalniki besedil g) priročniki

  681.3.06
  COBISS-ID 105362176

  102.
  MILLER, Stewart S.
          ASAP : implementation at the speed of business / Stewart S. Miller. - New York : McGraw-Hill, 1998. - XXII, 408 str. : ilustr. ; 24 cm

  Ovojni nasl.: AcceleratedSAP. - Kazalo
  - - ASAP : implementation at the speed of business. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-07-913756-3 (broš.) ISBN 0-07-043413-1
  a) AcceleratedSAP b) SAP R/3 c) Business - Computer programs d) Client/server computing e) Project management - Computer programs f) računalništvo g) računalniški programi h) organizacija poslovanja i) poslovanje podjetja j) upravljanje projektov k) sistemi odjemalec-strežnik l) SAP R/3 m) ASAP - AcceleratedSAP n) pospešeni sistemi o) sistemi upravljanja p) priročniki

  681.3.06:65.012
  COBISS-ID 21912837

  103.
          MOBILE data access : first international conference, MDA '99, Hong Kong, China, December 16-17, 1999 : proceedings / Hong Va Leong ... (eds.). - Berlin : Springer, 1999. - X, 239 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1748)

  "... First International Conference on Mobile Data Access ..." --> predgovor. - Kazalo
  ISBN 3-540-66878-0
  a) računalništvo b) računalniške mreže c) brezžična omrežja d) komunikacijske naprave e) mobilni uporabniki f) dostop do podatkov g) informacijski servisi h) istočasni servisi i) zborniki

  681.324(061.3)
  COBISS-ID 21730821

  104.
  NELSON, Stephen L., 1959-
          Microsoft help desk for Microsoft Office 2000 / compiled by Stephen L. Nelson. - Redmond : Microsoft Press, 2000. - XXXVIII, 1249 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  - - Microsoft help desk for Microsoft Office 2000 . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-7356-0850-4
  a) Microsoft Office b) Business - Computer programs c) računalništvo d) programska oprema e) Office 2000 f) odpravljanje napak g) popravljanje dokumentov h) strojna oprema i) priročniki

  681.3.06.004.67
  COBISS-ID 21894405

  105.
  PACIFIC Rim International Workshop on Multi-Agents (2 ; 1999 ; Kyoto)
          Approaches to intelligent agents : proceedings / second Pacific Rim International Workshop on Multi-Agents, PRIMA '99, Kyoto, Japan, December 2-3, 1999 ; Hideyuki Nakashima, Chengqi Zhang (eds.). - Berlin : Springer, 1999. - XII, 240 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1733. Lecture notes in artificial intelligence)

  ISBN 3-540-66823-3
  a) računalništvo b) inteligentni sistemi c) mobilnost d) načrtovanje sistemov e) uporabniški vmesniki f) inteligentni agenti g) komunikacije med agenti h) iskanje informacij i) zborniki

  681.324:007.52(061.3)
  COBISS-ID 21730309

  106.
          PARTIAL evaluation : practice and theory : DIKU 1998 international summer school, Copenhagen, Denmark, June 29 - July 10, 1998 / John Hatcliff, Torben A. Mogensen, Peter Thiemann (eds.). - Berlin : Springer, 1999. - VIII, 432 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1706)

  Kazalo
  ISBN 3-540-66710-5
  a) računalništvo b) programska oprema c) delno vrednotenje d) specializacija programske opreme e) programske zahteve f) aplikacije g) rešitve h) zborniki

  681.3.06:65.011.2(063)
  COBISS-ID 21729029

  107.
  PERLMUTTER, Bruce
          Virtual private networking : a view from the trenches / Bruce Perlmutter. - Upper Saddle River : Prentice Hall, 1999, cop. 2000. - XII, 268 str. : ilustr. ; 24 cm. - (The Prentice Hall PTR internet infrastructure series)

  Kazalo
  ISBN 0-13-020335-1
  a) Extranets (Computer networks) b) Extranets (Computer networks) c) računalništvo d) računalniške mreže e) navidezna privatna omrežja f) Extranet g) upravljanje omrežij h) privatne mreže i) navidezne privatne mreže j) priročniki

  681.324
  COBISS-ID 21802757

  108.
  PHAM, Hoang
          Software reliability / Hoang Pham. - Singapore : Springer, 2000. - XVIII, 339 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm + 1 disketa

  Kazalo
  ISBN 981-3083-84-0
  a) računalništvo b) programska oprema c) zanesljivost programske opreme d) sistemi programske opreme e) inženiring zanesljivosti f) mere zanesljivosti g) modeliranje zanesljivosti h) NHPP - Non-Homogeneous Poisson Process i) priročniki

  681.3.06.004.15
  COBISS-ID 21285893

  109.
  PITTS, David
          Red hat Linux 6 unleashed / David Pitts, Bill Ball, et al. - : Sams, 1999. - XXXVI, 1252 str. : ilustr. ; 25 cm + 2 CD-ROM-a

  ISBN 0-672-31689-7
  a) operacijski sistemi b) Linux c) računalništvo d) operacijski sistemi e) Linux 6 f) namestitev g) konfiguracija h) upravljanje sistema i) programiranje j) priročniki

  681.3.066
  COBISS-ID 4873494

  110.
  PLOTKIN, David N.
          Visio 2000 visual insight / David N. Plotkin. - Scottsdale : Coriolis, 2000. - XVIII, 294 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 1-57610-532-6
  a) Visio b) Mechanical drawing c) računalništvo d) programska oprema e) Visio 2000 f) računalniška grafika g) risanje h) grafični diagrami i) aplikacije j) priročniki

  681.3.06 Visio 2000
  COBISS-ID 21880581

  111.
          PRACTICAL aspects of declarative languages : second international workshop, PADL 2000, Boston, MA, USA, January 17-18, 2000 : proceedings / Enrico Pontelli, Viktor Santos Costa (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - X, 323 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1753)

  "... papers presented at the second Workshop on the Practical Applications of Declarative Languages ..." --> predgovor
  ISBN 3-540-66992-2
  a) računalništvo b) programski jeziki c) deklarativni jeziki d) funkcionalno programiranje e) logično programiranje f) grafični uporabniški vmesniki g) omejeno programiranje h) sistemske aplikacije i) zborniki

  519.682.8(061.3)
  COBISS-ID 21936389

  112.
  PRITCHARD, Kara J.
          RHCE Linux exam cram / Kara J. Pritchard. - Scottsdale : Coriolis, 1999. - XXVII, 380 str. : ilustr. ; 23 cm

  Ov. nasl.: Linux : exam RH-302. - Na ov. tudi: Red hat certified engineer. - Kazalo
  ISBN 1-57610-487-7
  a) Linux b) Electronic data processing personnel - Certification c) Operating systems (Computers) - Examinations - Study guides d) računalništvo e) operacijski sistemi f) Linux g) elektronska obdelava podatkov h) učenje i) vaje j) učbeniki

  681.3.066(075)
  COBISS-ID 21880325

  113.
          PROFESSIONAL Active Server Pages 3.0 / Richard Anderson ... . - Birmingham : Wrox Press, cop. 1999. - XXIII, 1277 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Programmer to programmer)

  Kazalo
  ISBN 1-861002-6-10
  a) Active server pages b) Microsoft Internet information server c) Internet programming d) Web sites - Design e) Web servers - Computer programs f) Web publishing g) računalništvo h) računalniške mreže i) Web aplikacije j) Web strani k) načrtovanje l) izdelava m) programska oprema n) ASP o) Active Server Pages 3.0 p) ADO 2.5 q) ADO - Activex Data Objects r) CDO - Collaboration Data Objects s) priročniki

  681.324
  COBISS-ID 21914885

  114.
  ROBBINS, John, 1964-
          Debugging applications / John Robbins. - Redmond : Microsoft Press, 2000. - XXVIII, 466 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Microsoft programming series)

  Kazalo
  - - Debugging applications . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-7356-0886-5
  a) Microsoft Windows (Computer file) b) Application software - Development c) Debugging in computer science d) računalništvo e) programska oprema f) aplikacije programske opreme g) razvoj aplikacij h) odkrivanje napak i) čiščenje programov j) odpravljanje napak k) priročniki

  519.686:681.3.06
  COBISS-ID 21894661

  115.
  ROWLEY, Jennifer E.
          Designing public access systems / Jennifer Rowley and Frances Slack. - Aldershot ; Brookfield : Gower, 1998. - XVII, 251 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija in summary na koncu poglavij. - Kazali
  ISBN 0-566-08070-2
  a) Online katalogi - Iskanje informacij - OPAC b) iskanje informacij c) on-line katalogi d) OPAC e) računalništvo f) on-line informacijski sistemi g) uporabniški vmesniki h) načrtovanje i) konstrukcija j) javni dostopi k) interakcija človek-računalnik l) uporabniki m) potrebe uporabnikov n) načini iskanja o) potrebe uporabnikov p) priročniki

  659.2:681.324
  COBISS-ID 76063232

  116.
  RUBIN, Charles L.
          Running Microsoft Word 2000 / Charles Rubin. - Redmond : Microsoft Press, cop. 1999. - XXXVI, 917 str. : ilustr. ; 23 cm, v škatli 24 x 19 x 7 cm

  Nasl. na skupni škatli: Microsoft Word 2000 learning kit. - Kazalo
  - - Microsoft Word 2000 : step by step interactive. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 1-57231-943-7 ISBN 0-7356-0913-6 (komplet)
  a) Microsoft Word 2000 (računalniški program) - Priročniki b) Urejevalniki besedil - Priročniki c) računalništvo d) programska oprema e) Word 2000 f) urejevalniki besedil g) učenje h) uporaba

  681.3.06(075)
  COBISS-ID 21745925

  117.
  RUSSELL, Charlie
          Microsoft Windows 2000 Server administrator's companion / . - Redmond : Microsoft Press, 2000. - XLVI, 1464 str. : ilustr. ; 24 cm

  Avtorja navedena v CIP-u. - Kazalo
  - - Microsoft Windows 2000 Server administrator's companion . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 1-57231-819-8
  a) Microsoft Windows 2000 server b) Operating systems (Computers) c) računalništvo d) operacijski sistemi e) Windows 2000 f) upravljanje strežnika g) namestitev h) konfiguracija i) upravljanje mrež j) vzdrževanje sistema k) popravila l) priročniki

  681.3.066
  COBISS-ID 21883653

  118.
          SCHEDULING under fuzziness / Roman Slowinski, Maciej Hapke (eds.). - Heidelberg ; New York : Physica-Verlag, cop. 2000. - XII, 308 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Studies in fuzziness and soft computing ; vol. 37)

  Bibliografija na koncu poglavij
  ISBN 3-7908-1249-8
  a) računalništvo b) operacijske raziskave c) razvrščanje d) fuzzy sets e) sistemi razvrščanja f) omejitve g) razvrščanje operacij h) razvrščanje obdelovancev i) projektno razvrščanje j) razvrščanje na strojih k) zborniki

  519.8()61.3)
  COBISS-ID 21299461

  119.
  SCHWARTZ, Richard, 1967-
          Windows 2000 active directory survival guide : planning and implementation / Richard Schwartz. - New York : J. Wiley & Sons, 2000. - XVIII, 491 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  - - Windows 2000 active survival guide . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-471-35600-X
  a) Microsoft Windows (Computer file) b) Operating systems (Computers) c) Directory services (Computer network technology) d) računalništvo e) operacijski sistemi f) Windows 2000 g) računalniške mreže h) servis imenika i) aktivni imeniki j) arhitekture imenikov k) gradnja omrežij l) priročniki

  681.3.066
  COBISS-ID 21790213

  120.
          SECURE networking - CQRE (secure) '99 : international exhibition and congress, Dusseldorf, Germany, November 30 - December 2, 1999 : proceedings / Rainer Baumgart (ed.). - Berlin : Springer, 1999. - IX, 258 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1740)

  ISBN 3-540-66800-4
  a) računalništvo b) računalniške mreže c) varnost omrežij d) načrtovanje varnosti e) upravljanje tveganja f) elektronska plačila g) pametne kartice h) kriptografija i) biometrika j) zborniki

  681.324.004.4(061.3)
  COBISS-ID 21701893

  121.
  SEMICK, James
          Microsoft MCSE readiness review : exam 70-087 Microsoft Internet information server 4.0 / . - Redmond : Microsoft Press, 1999. - XXII, 463 str. ; 24 cm

  Avtor naveden na ov. - Kazalo
  - - Microsoft MCSE readiness review . - 1 CD-ROM : barve ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-7356-0541-6
  a) računalništvo b) računalniške mreže c) programska oprema d) Internet Information Server 4.0 e) namestitev f) konfiguracija g) optimizacija h) nadzorovanje i) upravljanje j) naloge k) učbeniki

  681.324.06(075)
  COBISS-ID 21913861

  122.
          SHAPE, contour and grouping in computer vision / David A. Forsyth ... (eds.). - Berlin : Springer, 1999. - VIII, 345 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1681)

  ISBN 3-540-66722-9
  a) računalništvo b) računalniški vid c) zaznavanje d) prepoznavanje objektov e) oblike f) obrisi g) razvrstitev h) senčenje i) predstavitev j) zborniki

  681.327.12(061.3)
  COBISS-ID 21701381

  123.
  SHELDON, Robert
          MCSE readiness review, exam 70-029 : designing and implementing databases with Microsoft SQL Server 7.0 / Robert Sheldon. - Redmond : Microsoft Press, 1999, cop. 2000. - XVII, 475 str. : ilustr. ; 23 cm, v škatli 24 x 19 x 6 cm

  Nasl. na skupni škatli: Microsoft SQL Server 7.0 database implementation online training kit. - Kazalo
  - - MCSE readiness review, exam 70-029 : designing and implementing databases with Microsoft SQL Server 7.0. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  - - Microsoft SQL Server 7.0 database implementation online training CD-ROM . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm. - Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-735-60673-0 ISBN 0-7356-0679-X (komplet)
  a) SQL server b) računalništvo c) upravljanje baz podatkov d) SQL strežniki e) načrtovanje baz f) elektronske obdelave podatkov g) sistemi vodenja baz h) naloge i) rešitve j) učbeniki za visoke šole

  681.3.01(075.8)
  COBISS-ID 21745669

  124.
  SHELDON, Robert
          MCSE readiness review, exam 70-059 : internetworking with TCP/IP on Microsoft Windows NT 4.0 / Robert Sheldon. - Redmond : Microsoft Press, cop. 1999. - XVII, 420 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  - - MCSE readiness review, exam 70-059 . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-7356-0540-8
  a) SQL server b) računalništvo c) računalniške mreže d) Internet protokoli e) TCP/IP f) povezovanje med omrežji g) okolje Windows NT 4.0 h) namestitev i) konfiguracija j) optimiranje k) naloge l) priročniki

  681.324(075)
  COBISS-ID 21914117

  125.
  SHEPHERD, George
          Inside ATL / George Shepherd, Brad King. - Redmond : Microsoft Press, 1999. - XXII, 444 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Microsoft programming series)

  ISBN 1-57231-858-9
  a) računalništvo b) programska oprema c) ATL - Active Template Library d) aplikacije programske opreme e) razvoj aplikacij f) programiranj programskih orodij g) C++ h) porazdeljene rešitve i) priročniki

  681.3.06:519.681
  COBISS-ID 4816406

  126.
  SHERMAN, Erik B.
          Home networking! : I didn't know you could do that --- / Erik B. Sherman. - San Francisco : Sybex, cop. 2000. - XVIII, 295 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  - - Home networking! : I didn't know you could do that ---. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-7821-2631-6
  a) Computer networks b) Computer interfaces c) računalništvo d) računalniške mreže e) hišna omrežja f) širokopasovna omrežja g) povezovanje omrežij h) medsebojne komunikacije i) tehnična izvedba omrežij j) varnost omrežij k) zanesljivost omrežij l) priročniki

  681.324
  COBISS-ID 21876229

  127.
  SIMPSON, Alan
          Mastering Access 2000 / Alan Simpson, Celeste Robinson. - San Francisco : SYBEX, cop. 1999. - XXXVI, 1162 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  - - Mastering Access 2000 . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-7821-2628-6
  a) računalništvo b) programska oprema c) Access 2000 d) podatkovne baze e) izmenjava podatkov f) načrtovanje baz g) poizvedbe h) priročniki

  681.3.06
  COBISS-ID 21719557

  128.
  SMITH, Bud
          Oblikovanje spletnih strani za telebane / Bud Smith, Arthur Bebak ; . - Ljubljana : Pasadena, 2000 (Ljubljana : Hren). - XIV, 281 str. : a ; 24 cm

  Prevod dela: Creating web pages for dummies. - Kazalo
  ISBN 961-6065-85-8
  a) Spletne strani - Oblikovanje - Računalniški programi - Priročniki b) računalništvo c) računalniške mreže d) namizno založništvo e) spletno založništvo f) programska oprema g) FrontPage Express h) Netscape Composer i) PageMill j) Web TV k) grafika l) večpredstavnost m) multimedia n) osnove HTML o) Web strani p) načrtovanje q) oblikovanje r) priročniki

  681.324:519.688
  COBISS-ID 105509632

  129.
          SOFT computing in engineering design and manufacturing / P. K. Chawdhry, R. Roy and R. K. Pant (eds.). - London : Springer, 1998. - XIX, 454 str. : ilustr. ; 30 cm

  ISBN 3-540-76214-0
  a) računalništvo b) mehko računanje c) računalniško podprto inženirstvo d) CAE - Computer Aided Engineering e) razvojno računanje f) nevronske mreže g) fuzzy logika h) genetski algoritmi i) inženirsko načrtovanje j) podpora odločitev k) zborniki

  519.681:007.5(061.3)
  COBISS-ID 18819333

  130.
          SOFTWARE process technology : 7th European workshop, EWSPT 2000, Kaprun, Austria, February 21-25, 2000 : proceedings / Reidar Conradi (ed.). - Berlin : Springer, 2000. - IX, 248 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1780)

  "The European Workshop on Software Process Technology ..." --> predgovor
  ISBN 3-540-67140-4
  a) računalništvo b) programska oprema c) procesna tehnologija d) CMM - Capability Maturity Model e) porazdeljeni procesi f) programski inženiring g) modelni jeziki h) aplikacije i) zborniki

  681.3.06:519.86(061.3)
  COBISS-ID 22009861

  131.
  SPEALMAN, Jill
          MCSE readiness review, exam 70-028 : administering Microsoft SQL server 7.0 / . - Redmond : Microsoft Press, 1999. - XX, 416 str. : ilustr. ; 23 cm

  Avtorica navedena na ov. - Kazalo
  - - MCSE readiness review, exam 70-028 . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-7356-0672-2
  a) SQL server b) računalništvo c) upravljanje baz podatkov d) elektronska obdelava podatkov e) SQL strežniki f) programska oprema g) SQL Server 7.0 h) informacijska omrežja i) varnost j) naloge k) učbeniki

  681.3.01(075)
  COBISS-ID 21914629

  132.
  STAAB, Steffen
          Grading knowledge : extracting degree information from text / Steffen Staab. - Berlin : Springer, 1999. - XIV, 187 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1744. Lecture notes in artificial intelligence)

  ISBN 3-540-66934-5
  a) računalništvo b) umetna inteligenca c) znanje d) ocenjevanje znanja e) ekstrakcija znanja besedil f) sintaktične analize g) leksikalna semantika h) predstavitve i) inference j) primerjave k) besedila v naravnih jezikih l) naravni jeziki m) razumevanje n) stopnje izrazov o) nizi izrazov p) stopnje informacij q) pregledno delo

  165:159.95:81'322.2
  COBISS-ID 21937669

  133.
  STRAZNITSKAS, Matt
          Mastering Photoshop 5.5 for the Web / Matt Straznitskas. - San Francisco : SYBEX, cop. 2000. - XXIII, 647 str., <14> str. barvnih pril. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7821-2605-7
  a) Adobe Photoshop b) Adobe Photoshop (Computer file) c) World Wide Web (Information retrieval system) d) računalništvo e) programska oprema f) Photoshop 5.5 g) urejanje bitnih slik h) obdelava slik i) prikaz slik j) posebni učinki k) digitalizacija slik l) aplikacije m) Web strani n) načrtovanje o) priročniki

  681.3.06
  COBISS-ID 21876485

  134.
  SYMPOSIUM on Graph Drawing (7 ; 1999 ; Štirin Castle)
          Graph drawing : 7th International Symposium, GD '99, Štirin Castle, Czech Republic, September 15-19, 1999 : proceedings / Jan Kratochvil, ed. - Berlin : Springer, 1999. - XIII, 422 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1731)

  Bibliografija pri posameznih prispevkih
  ISBN 3-540-66904-3
  a) računalništvo b) računalniška grafika c) risanje grafov d) ortogonalnost e) nivoji f) skupine g) planarnost h) simetrje i) aplikacije j) zborniki

  681.3:514.18:744(061.3)
  COBISS-ID 9296217

  135.
  ŠULER, Aleš
          Spoznajmo Excel 2000 : Naj ostane preprosto! / Aleš Šuler. - 1. izd. - Šempeter pri Gorici : Flamingo, 2000. - 77 str. : graf. prikazi ; 27 cm

  Podnasl. na ov.
  ISBN 961-6176-40-4
  a) računalništvo b) programska oprema c) Excel 2000 d) elektronske preglednice e) urejanje preglednic f) formule g) grafikoni h) priročniki

  681.3.06
  COBISS-ID 8499101

  136.
  TAIT, William, 1959-
          Official Microsoft Image Composer book / . - Redmond : Microsoft Press, 1997, cop. 1998. - XII, 286 str., <12> str. barvnih pril. : ilustr. ; 24 cm

  Avtorja navedena na ovoju. - Kazalo
  - - Official Microsoft Image Composer book . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 1-57231-593-8
  a) Microsoft Image Composer b) Computer graphics c) Web sites - Design d) računalništvo e) računalniška grafika f) programska oprema g) Image Composer h) Web strani i) načrtovanje strani j) priročniki

  681.3.06
  COBISS-ID 21888261

  137.
  TAYLOR, Paul
          Windows NT 4 administrator's black book / Paul Taylor. - Scottsdale : Coriolis, cop. 1997. - XIX, 474 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 1-57610-114-2
  a) Microsoft Windows NT b) Operating systems (Computers) c) Client/server computing d) Microcomputer workstations e) računalništvo f) operacijski sistemi g) Windows NT 4 h) upravljanje mrež i) varnost sistema j) priročniki

  681.324.066
  COBISS-ID 21879557

  138.
  THIEM, Uwe
          KDE application development : / Uwe Thiem ; . - : MacMillian, 1999. - XIII, 189 str. : ilustr. ; 23 cm

  Prevod dela: KDE Pragrammierung. - Dodatek k nasl. na ov. - Kazalo
  ISBN 1-57870-201-1
  a) računalništvo b) programiranje c) programska orodja d) KDE - K Desktop Enwironment e) KDE 1.1 f) namizno oklje g) Linux okolje h) grafični uporabniški vmesniki i) Qt 1.42 j) Qt 1.44 k) Qt - class library l) KDE programi m) KTsp n) priročniki

  681.3.06
  COBISS-ID 21796613

  139.
  TOOGOOD, Roger
          Pro/engineer advanced tutorial : a click-by-click primer / Roger Toogood. - (Release 20/2000i). - Shawnee-Mission : Schroff Development, cop. 1999. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 30 cm. - (Pro/engineer books from SDC publications)

  ISBN 1-887503-91-9
  a) računalništvo b) računalniški programi c) ProEngineer d) opisi programov e) uporaba programa f) primeri uporabe g) konstruiranje h) računalniška grafika i) priročniki

  681.3.06:747
  COBISS-ID 21594629

  140.
  TOOGOOD, Roger
          Pro/engineer tutorial and multimedia CD : a click by click primer / text by Roger Toogood ; multimedia CD by Jack Zecher. - Release 20/2000i. - : SDC, 1999. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 30 cm

  Ov. nasl.
  - - Pro/engineer tutorial and multimedia CD . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 1-887503-93-5
  a) računalništvo b) računalniški programi c) ProEngineer d) opisi programov e) uporaba programa f) primeri uporabe g) konstruiranje h) izdelava risb i) priročniki

  681.3.06:747
  COBISS-ID 21593861

  141.
  TOOGOOD, Roger
          Pro/mechanica structure tutorial : a click-by-click primer / Roger Toogood. - 2nd ed. (includes integrated mode), release 20. - : SDC, cop. 1998. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 30 cm. - (Pro/engineer books from SDC publications)

  Ov. nasl.
  ISBN 1-887503-96-X
  a) računalništvo b) metoda končnih elementov c) modeliranje d) uporaba programov e) računalniški programi f) ProMechanica Structure 2.0 g) opisi programov h) primeri uporabe i) analize napetosti j) tanke plošče k) optimiranje l) lupine m) paličja n) okvirji o) priročniki

  681.3.06:519.876.5
  COBISS-ID 21594373

  142.
  TSUJI, Hidenori, 1973-
          Setting up a Linux intranet server visual black book / Hidenori Tsuji, Takashi Watanabe. - Scottsdale : Coriolis, 2000. - XX, 247 str. : ilustr. ; 23 cm

  Includes index. - Kazalo
  ISBN 1-57610-568-7
  a) Linux b) Client/server computing c) računalništvo d) operacijski sistemi e) Linux f) sistem odjemalec-strežnik g) računalniške mreže h) Internet i) priročniki

  681.324.066
  COBISS-ID 21743109

  143.
  TUMA, Tadej
          Mikrokrmilniški sistemi - programiranje v realnem času : delovno gradivo za laboratorijske vaje pri predmetih Mikroprocesorji v elektroniki in Uporaba mikroprocesorja / Tadej Tuma. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo, 1997 ( : Kopija Mavrič). - 70 str. : ilustr. ; 30 cm

  ISBN 961-6210-18-1
  a) računalništvo b) programiranje v realnem času c) mikroprocesorji d) mikrokrmilniki e) RT 68-01 f) RT 68-02 g) sistemski gonilniki h) gonilniki zunanjih enot i) učbeniki za visoke šole

  519.681:681.326.32(075.8+076.1)
  COBISS-ID 67985152

  144.
  VAZIRGIANNIS, Michalis
          Interactive multimedia documents : modeling, authoring, and implementation experiences / Michalis Vazirgiannis. - Berlin : Springer, 1999. - XIII, 161 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1564)

  ISBN 3-540-66711-3
  a) računalništvo b) informatika c) informacijski sistemi d) multimedijski sistemi e) multimedijski dokumenti f) modeliranje interaktivnih dokumentov g) avtoriziranje dokumentov h) verifikacija dokumentov i) pregledno delo

  659.2:681.3
  COBISS-ID 21702149

  145.
  VOGEL, Nathan
          Maya 2 character animation : <3d story concept development & modeling> / Nathan Vogel, Sherri Sheridan, Tim Coleman ; contributions by Alex Alvarez ... . - Indianapolis : New Riders, 1999, cop. 2000. - XXI, 470 str. : ilustr. ; 26 cm

  Dodatek k nasl. na ov. - Kazalo
  - - Maya 2 character animation . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-7357-0866-5
  a) računalništvo b) programska oprema c) Maya 2 d) računalniška grafika e) 3D animacije f) modeliranje g) NURBS - Non Uniform Relational B - Spline h) priročniki

  681.3.06
  COBISS-ID 21795589

  146.
  WALLACE, Nathan
          COM/DCOM blue book / Nathan Wallace. - Albany : Coriolis, 1999. - XXIV, 747 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  - - COM/DCOM blue book . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 1-57610-409-5
  a) COM (Computer architecture) b) DCOM (Computer architecture) c) Electronic data processing - Distributed processing d) Object-oriented programming (Computer science) e) računalništvo f) računalniške arhitekture g) COM h) DCOM - Distributed Component Object Model i) elektronska obdelava podatkov j) objektno orientirano programiranje k) priročniki

  519.681
  COBISS-ID 21741829

  147.
  WALLACE, Nathan
          Windows 2000 registry little black book / Nathan Wallace. - Scottsdale : Coriolis, 2000. - XXXIII, 453 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 1-57610-348-X
  a) Microsoft Windows (Computer file) b) Microsoft Windows NT c) Operating systems (Computers) d) računalništvo e) operacijski sistemi f) Windows 2000 g) upravljanje sistema h) računalniške mreže i) registracija sistema j) priročniki

  681.3.066
  COBISS-ID 21882373

  148.
          WEB applications with Microsoft Visual InterDev 6.0 MCSD training kit : for exam 70-152 / Microsoft Corporation. - Redmond : Microsoft Press, 2000. - XXVII, 519 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  - - Web applications with Microsoft Visual InterDev 6.0 MCSD training kit . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-7356-0967-5
  a) Microsoft Visual InterDev b) Web sites - Design c) računalništvo d) računalniške mreže e) Web aplikacije f) programska oprema g) Visual InterDev 6.0 h) načrtovanje Web strani i) HTML j) implementacija varnosti k) priročniki

  681.324.06
  COBISS-ID 21741573

  149.
  WELLS, Nicholas D.
          Linux! : I didn't know you could do that --- / Nicholas D. Wells. - San Francisco : SYBEX, cop. 2000. - XIV, 283 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  - - Linux! : I didn't know you could do that ---. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-7821-2612-X
  a) Linux b) Operating systems (Computers) c) računalništvo d) operacijski sistemi e) Linux f) priročniki

  681.3.066
  COBISS-ID 21876997

  150.
  WILLIAMS, Al, 1963-
          Active server pages black book / Al Williams, Kim Barber, and Paul Newkirk. - Albany : Coriolis, 1998. - XXII, 579 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Black book series)

  Hrbtni nasl.: Active server pages. - Kazalo
  - - Active server pages black book . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 1-57610-247-5
  a) Active server pages b) Web sites - Design c) računalništvo d) računalniške mreže e) Web strani f) načrtovanje g) ASP - Active Server Pages h) programiranje strani i) HTML j) VBScript - Visual Basic Script k) objektno orientirano programiranje l) priročniki

  519.681/.682:681.324
  COBISS-ID 21879301

  151.
  WILLIAMS, Al, 1963-
          Windows 2000 systems programming black book / Al Williams. - Scottsdale : Coriolis, 2000. - XXIII, 615 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  - - Windows 2000 systems programming black book . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 1-57610-280-7
  a) Microsoft Windows NT b) Systems programming (Computer science) c) računalništvo d) operacijski sistemi e) Windows 2000 f) sistemsko programiranje g) ActiveX h) upravljanje spomina i) varnost sistema j) priročniki

  681.3.06:519.681
  COBISS-ID 21881093

  152.
  WORKSHOP on Wide Area Networks and High Performance Computing (1998 ; Essen)
          Workshop on wide area networks and high performance computing / G. Cooperman. E. Jessen, G. O. Michler (eds.). - London : Springer, cop. 1999. - VIII, 335 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in control and information sciences ; 249)

  ISBN 1-85233-642-0
  a) računalništvo b) računalniške mreže c) WAN - Wide Area Networks d) javna komunikacija omrežja e) visoko zmogljivo računanje f) hitra omrežja g) Internet protokoli h) uporabniški nivoji komunikacij i) multimedijski dokumenti j) aplikacije k) zborniki

  681.324(061.3)
  COBISS-ID 21289733

  153.
  ZAHAVI, Ron
          Enterprise application integration with CORBA : component and Web-based solutions / Ron Zahavi. - New York : J. Wiley & Sons, 1999, cop. 2000. - LXI, 496 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-471-32720-4
  a) računalništvo b) programska oprema c) razvoj aplikacij d) računalniška arhitektura e) CORBA f) aplikacijske integracije g) principi načrtovanja h) priročniki

  681.3.012
  COBISS-ID 21793029


  52 ASTRONOMIJA. GEODEZIJA.


  154.
          The NEW solar system / edited by J. Kelly Beatty, Carolyn Collins Petersen, Andrew Chaikin ; . - 4th ed. - Cambridge (Mass.) : Sky Publishing Corporation ; Cambridge : Cambridge University Press, 1999. - VIII, 421 str. : ilustr. ; 28 cm

  Glossary: str. 399-402. - Kazalo
  ISBN 0-521-64587-5 (Cambridge Univ. Press ed., broš.)
  a) Sončni sistem b) astronomija c) sončni sistemi d) Sonce e) planeti f) Lune g) atmosfere planetov h) planetarni obroči i) kometi j) asteroidi k) meteoriti l) izvenzemeljsko življenje m) učbeniki

  523
  COBISS-ID 3468318

  155.
  TRIGLAV, Mihaela
          Meteorji / Mihaela Triglav ; . - Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 2000 (Ljubljana : Migraf). - 207 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Knjižnica Sigma, ISSN 1408-1547 ; 68)

  1.000 izv. - Bibliografija: str. 204-207. - Kazalo
  a) Meteorji b) astronomija c) meteorji d) meteorski roji e) zgodovinski pregled f) mitologija g) opazovanja h) izračun mase i) opisi j) priročniki

  523.68
  COBISS-ID 106113024


  53 FIZIKA.


  156.
  CEBECI, Tuncer
          An engineering approach to the calculation of aerodynamic flows / Tuncer Cebeci. - London ; Heidelberg : Horizons ; Berlin : Springer, 1999. - XV, 396 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 0-9668461-2-5 (Horizons) ISBN 3-540-66181-6 (Springer)
  a) fizika b) aerodinamika c) aerodinamični tok d) izračuni e) zračni tok f) matematični modeli g) obdelava podatkov h) metode mejnih vrednosti i) pregledno delo

  533.6:629.73
  COBISS-ID 21490693

  157.
  CENGEL, Yunus A.
          Introduction to thermodynamics and heat transfer / Yunus A. Cengel. - . - New York : McGraw-Hill, 1997. - XXVII, 922 str. : ilustr. ; 24 cm. - (McGraw-Hil series in mechanical engineering)

  ISBN 0-07-114109-X
  a) fizika b) termodinamika c) prevajanje toplote d) vrste prevajanja e) osnove f) zakoni termodinamike g) entropija h) ohlajevalni cikli i) konvekcije j) izmenjevalci toplote k) hlajenje l) učbeniki za visoke šole

  536(075.8)
  COBISS-ID 3056150

  158.
          The CRC handbook of thermal engineering / editor-in-chief Frank Kreith. - Boca Raton ; Heidelberg : Springer : CRC Press, 1999, cop. 2000. - <870> str. : ilustr. ; 26 cm. - (The mechanical engineering handbook series)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-540-66349-5 ISBN 0-8493-9581-X
  a) fizika b) termodinamika c) inženiring termodinamike d) mehanika fluidov e) toplota f) snovni prenosi g) termični sistemi h) ekonomske analize sistemov i) cevovodi j) hidravlika cevovodov k) konvekcija l) aplikacije m) prevajanje toplote n) izmenjevalci toplote o) kompresorji p) črpalke q) hladilni sistemi r) kriogenski sistemi s) toplotni procesi t) numerične analize u) računalniško podprt inženirig v) priročniki

  536:532(035)
  COBISS-ID 21491205

  159.
  HEINEMANN, Hilmar
          Kleine Formelsammlung Physik mit Mathcad 5.0 / Heinemann, Kramer, Zimmer. - Leipzig : Fachbuchverlag, 1998. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm, v skupni škatli 22 x 15 x 2 cm + navodilo. - (! Switch on CD-ROM)

  Sistemske zahteve: IBM kompatibilni PC 80386 ali več; najmanj 4 MB RAM; 17 MB prostora na disku; Microsoft Windows 3.1x ali več oz. Windows NT; CD-ROM pogon. - Nasl. s CD-ROM-a
  - - Kleine Formelsammlung Physik . - 2., verbesserte Aul. - 1997. - 176 str. : ilustr. ; 17 cm
  ISBN 3-446-19170-4 (CD-ROM) ISBN 3-446-19279-4 (knjiga)
  a) fizika b) osnove c) mehanika d) nihanja e) valovanja f) termodinamika g) elektrika h) magnetizem i) fotometrija j) optika k) uporaba računalništva l) MathCAD 5.0

  53(075)
  COBISS-ID 21748741

  160.
  JANNA, William S.
          Engineering heat transfer / William S. Janna. - 2nd ed. - Boca Raton : CRC Press, 2000. - 683 str. : graf. prikazi ; 26 cm

  Kazalo
  ISBN 0-8493-2126-3
  a) fizika b) termodinamika c) prehod toplote d) prevajanje toplote e) dovajanje toplote f) konvekcija g) konvekcijski sistemi h) izmenjevalci toplote i) sevanje toplote j) izhlapevanje k) kondenzacija l) priročniki

  536.2
  COBISS-ID 21485573

  161.
          MAGNETO-optics / S. Sugano, N. Kojima (eds.). - Berlin : Springer, 2000. - IX, 334 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Springer series in solid-state sciences ; 128)

  Kazalo
  ISBN 3-540-65961-7
  a) fizika b) trdne snovi c) elektronika d) fizikalna kemija e) mikroskopija f) magnetooptika g) optične aplikacije h) materiali redke zemlje i) Ramanova spektroskopija j) magnetne zlitine k) neferomagnetne zlitine l) Faradayev efekt m) Kerrov efekt n) redki magnetni polprevodniki o) pregledno delo

  539.2:<621.318.1:543.4:537.637>
  COBISS-ID 21490437

  162.
          MOLECULAR constants : mostly from microwave, molecular beam, and sub-doppler laser spectroscopy. Subvol. B, Rotational, centrifugal distortion and related constants of diamagnetic asymmetric top molecules / editor W. Huttner. - Berlin : Springer, cop. 2000. - 525 str. : ilustr. ; 28 cm + 1 CD-ROM. - (Numerical data and functional relationships in science and technology. New series. Group 2. Molecules and radicals ; vol. 24, suppl. to vol. II/4, II/6, II/14, and II/19)

  Na vrhu nasl. str.: Landolt-Bornstein
  ISBN 3-540-65345-7
  a) atomska fizika b) molekularna fizika c) molekule d) radikali e) molekularne lastnosti f) tabele g) priročniki

  539.1(083.5+035)
  COBISS-ID 22010885

  163.
          PRODUCTION of radionuclides at intermediate energies. Subvol. I, Interactions of protons, deuterons, tritons, <sup&lg; 3 He-nuclei and -particles with nuclei : (supplement to I/13 A to D and F to H) / editor H. Schopper ; contributors V. G. Semenov, M. P. Semenova, N. M. Sobolevsky. - Berlin : Springer, cop. 1999. - 293 str. : ilustr. ; 28 cm + 1 CD-ROM. - (Numerical data and functional relationships in science and technology. New series. Group 1. Elementary particles, nuclei and atoms ; vol. 13)

  Na vrhu nasl. str.: Landolt-Bornstein
  ISBN 3-540-63646-3
  a) fizika delcev b) jedrska fizika c) tvorba radionuklidov d) interakcije delcev e) tabele f) priročniki

  539.163
  COBISS-ID 21763845

  164.
  RABINOVICH, Semyon G.
          Measurement errors and uncertainties : theory and practice / Semyon G. Rabinovich ; translated by M. E. Alferieff. - 2nd ed. - New York : Springer : AIP Press, cop. 2000. - XII, 296 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Prevod dela: Pogreshnosti izmerenii. - Bibliografija: str. <289>-291. - Kazalo
  ISBN 0-387-98835-1
  a) fizika b) metrologija c) merilne metode d) vrednotenje meritev e) napake f) analize napak g) merilni instrumenti h) lastnosti instrumentov i) statistične metode j) obdelave podatkov k) direktne meritve l) indirektne meritve m) kombinirane meritve n) kombiniranje rezultatov meritev o) izračuni napak p) kalibriranje q) pregledno delo

  53.08
  COBISS-ID 21296645

  165.
  SCHLICHTING, Herrmann
          Boundary-layer theory / Herrmann Schlichting, Klaus Gersten ; with contributions from Egon Krause and Herbert Oertel ; translated by Katherine Mayes. - 8th revised and enlarged ed. - Berlin : Springer, 2000. - XXIII, 799 str. : ilustr. ; 25 cm

  Prevod dela: Grenzschicht-Theorie. - Bibliografija: str. <715>-791. - Kazalo
  ISBN 3-540-66270-7
  a) hidrodinamika b) viskozne tekočine c) laminarni tok d) mejne plasti e) fizika f) mehanika fluidov g) mejne plasti h) teorija mejne plati i) tok ob telesu j) tok fluida k) viskozni tok l) Navier-Stokesove enačbe m) reševanje enačb n) turbulentni tok o) toplotne plasti p) uporaba q) pregledno delo

  532/533
  COBISS-ID 693603

  166.
          SEMICONDUCTORS : supplements to vols. III/17, 22 (print version), revised and updated edition of vols. III/17, 22 (CD-ROM). Subvol. B, II-VI and I-VII compounds, semimagnetic compounds : supplement to vols. III/17b, 22a (print version), revised and updated edition of vols. III/17b, 22a (CD-ROM) / edited by O. Rossler ; authors R. Blachnik ... . - Berlin : Springer, cop. 1999. - XXVI, 721 str. : ilustr., tabele ; 28 cm + 1 CD-ROM. - (Numerical data and functional relationships in science and technology. New series. Group 3. Condensed matter ; vol. 41)

  Na vrhu nasl. str.: Landolt-Bornstein
  ISBN 3-540-64964-6
  a) fizika trdne snovi b) polprevodniki c) semimagnetne spojine d) tabele e) grafi f) priročniki

  539.1(083.5+035)
  COBISS-ID 21787397

  167.
  WAGNER, Wolfgang
          Wasser und Wasserdampf : interaktive Software zum Industriestandard IAPWS-IF97 / W. Wagner. R. Span, C. Bonsen. - Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, 2000. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm, v skupni škatli 24 x 21 x 5 cm

  Sistemske zahteve: osebni računalnik 486 ali več; 16 MB RAM-a; 10 MB prostora na trdem disku; Windows 95, 98 ali NT 4.0; grafična kartica z resolucijo 800 x 600; CD-ROM pogon. - Nasl. s CD-ROM-a
  - - Wasser und Wasserdampf : interaktive Software zur Berechnung der thermodynamischen Zustandsgrosen auf der Basis des Industriestandards IAPWS-IF97. - 36 str. : ilustr. ; 24 cm
  ISBN 3-540-14797-7
  a) fizika b) termodinamika c) sistem voda/vodna para d) termodinamične veličine e) preračunavanje f) interaktivna programska oprema

  536.7:546.212:681.3.06
  COBISS-ID 21288197

  168.
  WHITE, Frank M.
          Fluid mechanics / Frank M. White. - 4th ed. - Boston : McGraw-Hill, 1999. - XIV, 826 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (McGraw-Hill international editions) (McGraw-Hill series in mechanical engineering)

  Kazalo
  ISBN 0-07-069716-7
  a) fizika b) mehanika fluidov c) osnove fluidov d) lastnosti fluidov e) viskoznost f) pretoki g) porazdelitev pritiskov h) fizikalni zakoni i) nadzor volumna j) dimenzionalne analize k) turbinski stroji l) hidromehanika m) mejni sloji n) tok v slojih o) tok v kanalu p) stisljivost q) priročniki

  532
  COBISS-ID 21595909

  169.
          X-ray and neutron reflectivity : principles and applications / Jean Daillant, Alain Gibaud. - Berlin : Springer, 1999. - XXIII, 331 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in physics. New series M. Monographs, ISSN 0940-7677 ; 58)

  ISSN glavne zbirke: 0075-8450. - Kazalo
  ISBN 3-540-66195-6
  a) fizika b) rentgenski žarki c) nevtroni d) odboj e) hrapave površine f) razprševanje g) reflektometrija h) eksperimenti i) statistična fizika j) pregledno delo

  539.12:<537.531:539.39>
  COBISS-ID 21458693


  54 KEMIJA.


  170.
          ATSDR'S toxicological profiles on CD-ROM : CRCnetBASE. - Boca Raton : CRC Press, 1999. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm, v skupni škatli 25 x 18 x 4 cm

  Sistemske zahteve: IBM kompatibilni PC 486 ali več; najmanj 8 MB RAM; Microsoft Windows 3.1x ali več oz. Windows NT; CD-ROM pogon. - Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-8493-9763-4
  a) kemija b) nevarne snovi c) toksikološki profili d) kemijske lastnosti e) fizikalne lastnosti f) nevarnost za zdravje g) proizvodnja h) uporaba i) odstranjevanje odpadkov j) analitske metode k) regulativa l) priročniki

  54
  COBISS-ID 21319173

  171.
  BAUER, Kurt
          Common fragrance and flavor materials : preparation, properties and uses / Kurt Bauer, Dorothea Garbe, Horst Surburg. - 3rd completely revised ed. - Weinheim : Wiley-VCH, 1997. - XII, 278 str. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 227-254. - Kazalo
  ISBN 3-527-28850-3
  a) organska kemija b) dišave c) arome d) alifatske spojine e) aromatske spojine f) terpeni g) fenoli h) derivati fenolov i) heterociklične spojine j) parfumi k) naravne surovine l) eterična olja m) ekstrakti n) industrija dišav o) industrija parfumov p) kontrola kvalitete q) regulativa r) bibliografija s) učbeniki

  547.52/.59
  COBISS-ID 13623591

  172.
  BELITZ, Hans-Dieter
          Food chemistry / H.-D. Belitz, W. Grosch ; translation from the fourth German edition by M. M. Burghagen ... . - 2nd ed. - Berlin : Springer, 1999. - XLII, 992 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

  Prevod dela: Lehrbuch der Lebensmittelchemie. - Kazalo
  ISBN 3-540-64704-X (vezano) ISBN 3-540-64692-2 (broš.)
  a) Food analysis b) živilska kemija c) živila d) kemijska sestava e) voda f) aminokisline g) peptidi h) proteini i) encimi j) lipidi k) ogljikovi hidrati l) arome m) eterična olja n) esence o) vitamini p) minerali q) dodatki k hrani r) strupene snovi s) težke kovine t) toksini u) pesticidi v) sledovi zdravil w) organske spojine x) mlečni izdelki y) jajca z) meso š) ribe đ) morski sadeži ć) maščobe č) olja &127;) žitarice !) stročnice #) zelenjava Ž) slaščičarski proizvodi o) med A) alkoholne pijače A) kava A) kakav A) čaj A) začimbe A) kis A) mineralne vode A) bibliografija A) priročniki

  543:641.1
  COBISS-ID 221669

  173.
  HARRIS, Daniel C.
          Quantitative chemical analysis / Daniel C. Harris. - 5th ed. - New York : W. H. Freeman, cop. 1999. - XIX, 899, <111> str. : ilustr. ; 27 cm

  Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo
  - - Quantitative chemical analysis 5.0 : supplementary material / Daniel C. Harris, Robert Balahura. - 1 CD-ROM : barve ; 12 cm
  Nasl. iz enote
  ISBN 0-7167-2881-8 (vezano) ISBN 0-7167-3272-6 ISBN 0-7167-3426-5 (CD-ROM)
  a) analizna kemija b) analitske metode c) kemijska analiza d) metode spektralne analize e) vzorčevanje f) statistika g) analitska kemija h) kvantitativna analiza i) meritve j) laboratorijski pribor k) obdelava podatkov l) kalibracijske metode m) kemijsko ravnotežje n) titracije o) elektrokemijske metode p) spektrofotometrija q) atomska spektroskopija r) kromatografske metode s) gravimetrija t) priprava vzorca u) učbeniki

  543.062/.6(075.8)
  COBISS-ID 20390405

  174.
  HAZEN, Robert M.
          The diamond makers / Robert M. Hazen. - Cambridge : Cambridge University Press, 1999. - XIV, 244 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 0-521-65474-2
  a) kemijska tehnologija b) sinteza diamantov c) tehnologija z visokim pritiskom d) zgodovinski pregled

  546.26-162
  COBISS-ID 21372165

  175.
  MEILGAARD, Morten
          Sensory evaluation techniques / Morten Meilgaard, Gail Vance Civille, B. Thomas Carr. - 3rd ed. - Boca Raton : CRC Press, 1999. - 387 str. : graf. prikazi ; 26 cm

  Kazalo
  ISBN 0-8493-0276-5
  a) prehrambena industrija b) analitska kemija c) senzorična analiza d) tehnike e) senzorične lastnosti f) senzorične sodbe g) faktorji vpliva h) meritve i) testi razlik j) določevanje mejnih vrednosti k) deskriptivne tehnike analize l) potrošniški testi m) testi sprejemljivosti n) statistične metode o) izbira tehnike p) predstavitev rezultatov q) učbeniki

  543.92
  COBISS-ID 21022213

  176.
          NUCLEAR magnetic resonance (NMR) data. Subvol. C, Chemical shifts and coupling constants for hydrogen-1 / editors R. R. Gupta, M. D. Lechner. - Berlin : Springer, 2000-. - Zv. <1> : graf. prikazi ; 28 cm + 1 CD-ROM. - (Numerical data and functional relationships in science and technology. New series. Group 3. Condensed matter ; vol. 35)

  Hrbtni nasl.: NMR data for hydrogen-1. - Na vrhu nasl. str.: Landolt-Bornstein
  Dosedanja vsebina:
  Pt. 1: Aliphatic and aromatic hydrocarbons, steroids, carbohydrates. - 2000.- 310 str.
  ISBN 3-540-66780-6
  a) fizika trdne snovi b) jedrska magnetna resonanca c) spektroskopski podatki d) kemijski premiki e) sklopitvene konstante f) alifatski ogljikovodiki g) aromatski ogljikovodiki h) steroidi i) ogljikovi hidrati j) tabele k) priročniki

  544.17
  COBISS-ID 22010629

  177.
          PLASTIC packaging materials for food : barrier function, mass transport, quality assurance, and legislation / edited by O.-G. Piringer and A. L. Baner. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2000. - XXX, 576 str. : graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 3-527-28868-6
  a) fizikalna kemija b) materiali c) plastična embalaža d) prehrambena industrija e) lastnosti f) aditivi g) porazdelitveni koeficienti h) difuzija i) permetacija plinov j) migracija polimernih konstituent k) regulativa l) Evropska skupnost m) senzorični učinki n) študije primerov o) tabele

  678:641.1:664.004.3:544.2
  COBISS-ID 21377285

  178.
          PROBLEM težkih kovin v Zgornji Mežiški dolini : zbornik referatov / uredniki Cvetka Ribarič-Lasnik, Boštjan Pokorny, Leopolda Pačnik ; . - Velenje : ERICo, 1999 (Velenje : Tiskarna Velenje). - IV, 134 str. : fotograf., graf. prikazi ; 30 cm

  Kazalo: III-IV
  ISBN 961-90729-1-X
  a) Težke kovine - Mežiška dolina - Zborniki b) ekologija c) onesnaževanje okolja d) težke kovine e) Mežiška dolina f) zborniki

  546.3/.9(497.4 Mežiška dolina)(082)
  COBISS-ID 104335872

  179.
  SAUNDERS, Nigel
          CALPHAD : calculation of phase diagrams : a comprehensive guide / by N. Saunders and A. P. Miodownik. - Cambridge : Pergamon, 1998. - XVI, 479 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Pergamon materials series ; vol. 1)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali
  ISBN 0-08-042129-6
  a) procesna kemija b) fazna ravnotežja c) CALPHAD - Calculation of Phase Diagrams d) fazni diagrami e) osnove termodinamike f) termodinamični modeli g) fazne stabilnosti h) magnetna Gibbsova energija i) računalniške metode j) aplikacije k) termodinamika l) kinetika m) pregledno delo

  544.344:66.01:681.3.06
  COBISS-ID 21407237

  180.
          SICHERHEITSDATEN-Gefahrgut : SIDAT / . - Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2000. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm, v skupni škatli 24 x 21 x 7 cm

  Sistemske zahteve: osebni računalnik 486; vsaj 64 MB RAM-a; 20 MB prostora na trdem disku; Windows 3.11, 95, 98 ali NT 4.0; grafična kartica z 65.000 barvami in resolucijo 800 x 600; CD-ROM pogon. - Nasl. s CD-ROM-a
  - - Sicherheitsdaten-Gefahrgut : SIDAT / Paul Giger. - 35 str. : ilustr. ; 24 cm
  ISBN 3-540-14794-2
  a) kemija b) nevarne snovi c) kemikalije d) kemijska imena e) osnovni podatki f) transportna klasifikacija g) sistemi oštevilčevanja h) varnostni simboli i) opozorilni stavki j) obvestilni stavki

  54:366.647:614.878
  COBISS-ID 21292549

  181.
          STRUCTURES and structure determination / with contributions by C. Baerlocher ... ; . - Berlin : Springer, 1998, cop. 1999. - VIII, 216 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Molecular sieves : science and technology ; 2)

  Kazalo
  ISBN 3-540-64333-8
  a) strukturna kemija b) določevanje strukture c) molekularna sita d) zeoliti e) rentgenska difrakcija f) nevtronska difrakcija g) mikroporozni materiali h) strukturne napake i) adsorbcijski procesi j) zborniki

  549.67:661.183.6
  COBISS-ID 21434885

  182.
          THEORY and problems of organic chemistry / Herbert Meislich ... . - 3rd ed. - New York : McGraw-Hill, cop. 1999. - 469 str. : graf. prikazi ; 28 cm. - (Schaum's outline series)

  ISBN 0-07-134165-X
  a) organska kemija b) organske spojine c) lastnosti d) struktura e) organske reakcije f) kemijska reaktivnost g) alkani h) stereokemija i) alkil halidi j) alkini k) dieni l) ciklični ogljikovodiki m) aromatske spojine n) areni o) spektroskopija p) alkoholi q) etri r) glikoli s) epoksidi t) karbonilne spojine u) amini v) fenolne spojine w) aromatske heterociklične spojine

  547(076.3)
  COBISS-ID 44468225


  55 GEOLOGIJA. METEOROLOGIJA IN SORODNE VEDE.


  183.
          FLOODS and landslides : integrated risk assessment / Ricardo Casale, Claudio Margottini (eds.). - Berlin : Springer, 1999. - XX, 373 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Environmental science, ISSN 1431-6250)

  Kazalo
  ISBN 3-540-64981-6
  a) ekologija b) geologija c) naravne nesreče d) udori e) zemeljski plazovi f) poplave g) Evropa h) ocena nevarnosti i) preventivni ukrepi j) klimatske spremembe k) meteorologije l) napovedovanje m) numerični modeli n) socio-ekonomski aspekt o) študije primerov

  <556.166+551.3> :614.87
  COBISS-ID 21310725

  184.
  NICHOLS, Gary
          Sedimentology and stratigraphy / Gary Nichols. - Oxford : Blackwell Science, 1999. - X, 355 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. 329-340. - Kazalo
  ISBN 0-632-03578-1
  a) geologija b) sedimentologija c) vrste sedimentov d) področja nastajanja e) kontinenti f) ledeniki g) reke h) jezera i) morja j) obale k) vulkani l) stratigrafija m) biostratigrafija n) določevanje starosti o) učbeniki

  551.3.051
  COBISS-ID 13004077

  185.
  ROBINSON, Peter J.
          Contemporary climatology / Peter J. Robinson & Ann Henderson-Sellers. - 2nd ed. - Harlow, Essex : Longman, 1999. - XIII, 317 str., <8> str. pril. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm

  Bibliografija: str. <304>-311. - Kazalo
  ISBN 0-582-27631-4
  a) klimatologija b) osončenost zemlje c) atmosfera d) temperatura e) vlaga f) padavine g) vetrovi h) zračni pritisk i) zemeljska klima j) vrtenje zemlje k) tropska klima l) zmerna klimatska območja m) lokalna klima n) učinki reliefa o) človeški vplivi p) paleoklimatska opazovanja q) klimatski modeli r) klimatske spremembe s) učbeniki

  551.58
  COBISS-ID 44441345


  57 BIOLOGIJA. EKOLOGIJA.


  186.
  EMMECHE, Claus, 1956-
          The garden in the machine : the emerging science of artificial life / Claus Emmeche ; translated by Steven Sampson. - Princeton : Princeton University Press, cop. 1994. - XIV, 199 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Princeton science library)

  Prevod dela: Det levende spil. - Kazalo
  ISBN 0-691-03330-7 ISBN 0-691-02903-2 (broš.)
  a) Biological systems - Computer simulation b) Biology - Philosophy c) Life d) biologija e) filozofija f) biološki sistemi g) računalniška simulacija h) umetna inteligenca

  57:007.5:681.3.012
  COBISS-ID 21902597

  187.
  SPALLHOLZ, Julian E.
          Nutrition : chemistry and biology / Julian E. Spallholz, L. Mallory Boylan and Judy A. Driskell. - 2nd ed. - Boca Raton : CRC Press, 1998, cop. 1999. - 345 str. : ilustr. ; 24 cm. - (CRC series in modern nutrition)

  Kazalo
  ISBN 0-8493-8504-0
  a) kemija b) biokemija c) prehrana d) metabolizem e) ogljikovi hidrati f) lipidi g) proteini h) vitamini i) minerali j) voda k) prebava l) adsorbcija m) celični metabolizem n) nukleinske kisline o) geni p) sinteza proteinov q) prosti radikali r) antioksidanti s) interakcije zdravila/hrana t) učbeniki

  57.017.7:641
  COBISS-ID 21318405


  61 MEDICINA.


  188.
  DRUSANY, Vladimir
          Varnostnotehniški priročnik / Vladimir Drusany. - <4. natis>. - Logatec : V. Drusany : VZA grafično oblikovanje, 1999. - 718 str. : ilustr. ; 23 cm + popravki

  ISBN 961-90735-0-9
  a) varstvo pri delu b) zgodovinski pregled c) smernice evropske zveze d) etika e) obvladovanje tveganja f) varnostne definicije g) varnostne analize h) varnostni znaki i) varnostne zahteve j) zavarovanje naprav k) človek-stroj l) mikroklima m) nevarne snovi n) osebna varovalna oprema o) označevanje p) predpisi q) priročniki

  614.8:331.4(035)
  COBISS-ID 100335872

  189.
  FINUCANE, Edward W.
          Concise guide to environmental definitions, conversions, and formulae / Edward W. Finucane. - Boca Raton : Lewis, 1998, cop. 1999. - 206 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 1-56670-315-8
  a) ekološka tehnologija b) industrijska higiena c) varstvo pri delu d) fizikalne meritve e) kemijske meritve f) standardi g) kalibracija h) onesnaženost zraka i) ventilacija j) termični stresi k) hrup l) sevanje m) statistično vrednotenje podatkov n) priročniki

  613.6
  COBISS-ID 21305349

  190.
  SIMPOZIJ Okužbe na spodnjih dihalih v ambulantni praksi (1999 ; Brdo pri Kranju)
          / Simpozij Okužbe na spodnjih dihalih v ambulantni praksi, Brdo pri Kranju, oktober 1999 ; Klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik ... ; . - Novo mesto : Krka, 1999 ( : Kočevski tisk). - 76 str. : graf. prikazi, tabele ; 23 cm. - (Krka v medicini in farmaciji, ISSN 0351-6040. Suplement, ISSN 0353-5134 ; 20, 2)

  Bibliografija ter povzetek v angl. in slov. pri vseh prispevkih
  ISBN 961-90280-9-0
  a) Dihala - Infekcije - Posvetovanja b) splošna medicina c) dihala d) infekcije e) pljučnica f) bronhitis g) diagnostika h) zdravljenje i) zborniki

  616.2-022.1(063)(082)
  616.24-002(063)(082)
  COBISS-ID 104417792

  191.
  WALSH, Gary
          Biopharmaceuticals : biochemistry and biotechnology / Gary Walsh. - Chichester : J. Wiley & Sons, 1998. - XVI, 431 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazali
  ISBN 0-471-97788-8 ISBN 0-471-97789-6 (broš.)
  a) biokemija b) farmacevtska biotehnologija c) biofarmacevstki proizvodi d) razvoj zdravil e) zdravila f) proizvodni procesi g) interferoni h) citokini i) interlevkin j) tumorski nekrozni faktor k) rastni faktorji l) hormoni m) krvni produkti n) encimi o) protitelesa p) cepiva q) nukleinske kisline r) tehnologija farmacevtskih dodatkov s) učbeniki

  615.3:661.12
  COBISS-ID 1744666


  62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH.


  192.
          CONTROLLING chaos and bifurcations in engineering systems / edited by Guanrong Chen. - Boca Raton : CRC Press, 1999. - XVII, 648 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  ISBN 0-8493-0579-9
  a) tehnika b) inženirski sistemi c) kaos d) bifurkacije e) dinamični sistemi f) kompleksni sistemi g) mehanski sistemi h) regulacijski sistemi i) časovni sistemi j) ekosistemi k) digitalne komunikacije l) letalske turbine m) pregledno delo

  62:517.91
  COBISS-ID 21293829

  193.
  DE Silva, Clarence W.
          Vibration : fundamentals and practice / Clarence W. de Silva. - Boca Raton : CRC Press, cop. 2000. - 943 str. : ilustr. ; 26 cm

  Kazalo
  ISBN 0-8493-1808-4
  a) tehnika b) inženirski sistemi c) vibracije d) analize e) modeliranje f) nadzorovanje g) vibracijski inženiring h) časovni odzivi i) frekvenčni odzivi j) vibracijski signali k) modalne analize l) instrumenti m) vibracijska testiranja n) dinamični modeli o) pregledno delo

  62-752
  COBISS-ID 21484293

  194.
          HORIZONTE : die RWTH Aachen auf dem Weg ins 21. Jahrhundert / herausgegeben von Ronald Walter und Burkhard Rauhut. - Berlin : Springer, cop. 1999. - XII, 789 str. : večinoma barvne ilustr. ; 27 cm

  ISBN 3-540-66373-8
  a) razvoj tehnike b) razvoj znanosti c) trendi razvoja d) visoke tehniške šole e) Nemčija f) raziskave g) področja raziskovanja h) modeli i) simulacija j) vizualizacija k) materiali l) menedžment m) kakovosti n) izdelki o) postopki p) energijska tehnika q) energijska politika r) komunikacije s) okolje t) zdravje u) gospodarstvo v) kultura w) pregledno delo

  62.001.6:001.8
  COBISS-ID 21286661

  195.
          PLANT oils as fuels : present state of science and future developments : proceedings of the symposium held in Potsdam, Germany, February 16-18, 1997 / N. Martini, J. Schell. - Berlin : Springer, cop. 1998. - IX, 276 str. : ilustr. ; 24 cm

  "... the Symposium on Plant Oils as Fuels ..." --> predgovor
  ISBN 3-540-64754-6
  a) energetika b) alternativni viri goriva c) rastlinska olja d) toksikološki učinki e) onesnaževanje okolja f) izpušni plini g) gojenje rastlin h) ekološki učinki i) zborniki

  620.92"312":665.3
  COBISS-ID 21369605

  196.
  SCHAFT, Arjan van der
          An introduction to hybrid dynamical systems / Arjan van der Schaft and Hans Schumacher. - London : Springer, cop. 2000. - XI, 174 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in control and information sciences ; 251)

  Kazalo
  ISBN 1-85233-233-6
  a) tehnika b) krmilni sistemi c) hibridni sistemi d) sistemski inženiring e) modeliranje hibridnih sistemov f) dinamični sistemi g) komplementarnost sistemov h) analize sistemov i) načrtovanje sistemov j) pregledno delo

  62:681.586
  COBISS-ID 21494021

  197.
          SIMILAR concerns, different styles?. Vol. 2, Technology studies in Europe / edited by Knut H. Sorensen. - Luxemburg : Office for Official Publications of the European Communities, 1999. - V, 96 str. ; 21 cm. - (Social sciences / COST A4 Technical Committee)

  Bibliografija na koncu prispevkov
  ISBN 92-828-7262-9
  a) Tehnološka politika - Družboslovne študije - Evropa b) družboslovje c) tehnološka politika d) Evropa e) nove tehnologije f) znanost g) mednarodno sodelovanje h) študije primerov i) zborniki

  62.334.2(4-011)
  COBISS-ID 19386717


  620.1/.2 PREISKAVA MATERIJALA. NAUK O MATERIJALIH.


  198.
          ACOUSTIC emission : standards and technology update / Sotirios J. Vahaviolos, editor. - West Conshohocken : ASTM, 1999. - VIII, 261 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (STP ; 1353)

  "This publication ... contains papers presented at the symposium of the same name held in Plantation, Florida, on 22-23 January 1999 ..." --> predgovor. - Kazalo
  ISBN 0-8031-2498-8
  a) Acoustic emission testing b) materiali c) presikava materialov d) akustično emisijsko testiranje e) aplikacije f) beton g) detekcija razpok h) senzorji i) industrijske aplikacije j) letalstvo k) plinohrami l) standardi m) zborniki

  620.179.16
  COBISS-ID 21747717

  199.
  BEZJAK, Jožica
          Materiali v tehniki / Jožica Bezjak ; . - 2. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 1999 (Ljubljana : Kurir). - 190 str. : ilustr., tabele ; 28 cm

  ISBN 86-365-0239-X
  a) Materiali - Učbeniki za srednje šole b) materiali c) vrste d) lastnosti e) metalografija f) kovine g) zlitine h) korozija i) korozijska zaščita j) železo k) jeklo l) barvne kovine m) keramika n) surovine o) priprava surovin p) polimeri q) steklo r) kompoziti s) izolacijski materiali t) les u) standardizacija v) učbeniki za visoke šole

  620.1/.2(075.3)
  COBISS-ID 100704768

  200.
  BEZJAK, Jožica
          Tehnologija materiala / Jožica Bezjak ; . - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 1997 (Ljubljana : Kurir). - 193 str. : ilustr. ; 28 cm

  ISBN 86-365-0247-0
  a) materiali b) metalurgija prahov c) vlivanje d) plastično preoblikovanje e) kovanje f) valjanje g) vlečenje h) stiskanje i) spajanje materialov j) lepljenje k) spajkanje l) varjenje m) toplotne obdelave n) kaljenje o) poboljšanje p) žarjenje q) površinske obdelave r) nanašanje prevlek s) preiskave materialov t) preizkušanje kovin u) mehanske preiskave v) preizkus trdote w) tehnološke lastnosti x) preiskave brez porušitve y) defektoskopija z) metalografske preiskave š) radiografska metoda đ) učbeniki za visoke šole

  621.1/.2(075.3)
  COBISS-ID 69612544

  201.
  CARDARELLI, Francois
          Materials handbook : a concise desktop reference / Francois Cardarelli. - London : Springer, cop. 2000. - XI, 595 str. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 579-581. - Kazalo
  ISBN 1-85233-168-2
  a) materiali b) železove kovine c) železove zlitine d) neželezove kovine e) polprevodniki f) superprevodniki g) magnetni materiali h) izolatorji i) dielektriki j) električni materiali k) keramike l) stekla m) polimeri n) elastomeri o) minerali p) žlahtni kamni q) rude r) skale s) meteorji t) les u) gradbeni material v) konstrukcijski material w) priročniki

  620.22(035)
  COBISS-ID 21492741

  202.
  NEMAT-Nasser, Sia
          Micromechanics : overall properties of heterogeneous materials / Sia Nemat-Nasser, Muneo Hori. - 2nd revised ed. - Amsterdam : Elsevier, 1999. - XXIV, 786 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo. - Bibliografija ob posameznih poglavjih
  ISBN 0-444-50084-7
  a) materiali b) trdne snovi c) heterogeni materiali d) lastnosti materialov e) mikromehanske lastnosti f) metode srednjih vrednosti g) elastični materiali h) mikro lomi i) mikro kavitacija j) pregledno delo

  620.1/.2:539.3
  COBISS-ID 13988135

  203.
          RESEARCH trends in solid mechanics : report from the United States National Committee on Theoretical and Applied Mechanics / editor George J. Dvorak. - Oxford : Pergamon, 1999. - XII, 422 str. : ilustr. ; 27 cm

  ISBN 0-08-043572-6
  a) mehanika trdne snovi b) materiali c) preiskava materialov d) nedestruktivno testiranje e) strukturna stabilnost f) plastičnost g) dinamične obremenitve h) mehanika loma i) utrujenost materiala j) modeliranje k) zborniki

  620.1/.2:539.3/.5
  COBISS-ID 21390597


  620.9 ENERGETIKA.


  204.
          CHEMISTRY for the energy future : a chemistry for the 21st century monograph / edited by V. N. Parmon ... . - Oxford : Blackwell, 1999. - XI, 236 str. : ilustr. ; 28 cm

  Na vrhu nasl. str.: International Union of Pure and Applied Chemistry
  ISBN 0-632-05269-4
  a) kemija b) energetika c) obnovljivi viri energije d) kemijski viri energije e) tehnologija izgorevanja f) kemijske metode g) rekuperacija toplote h) varstvo okolja i) kontrola onesnaževanja j) vodik k) biomasa l) termokemična konverzija energije m) učbeniki

  621.35:628.5:620.92
  COBISS-ID 20769541


  621 SPLOŠNO STROJNIŠTVO. JEDRSKA TEHNIKA. ELEKTROTEHNIKA. MEHANSKA TEHNOLOGIJA.


  205.
          BASICS of robotics : theory and components of manipulators and robots / edited by Adam Morecki and Josepf Knapczyk. - Wien ; New York : Springer, cop. 1999. - X, 580 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Courses and lectures / International Centre for Mechanical Sciences ; no. 402)

  ISBN 3-211-83150-9
  a) strojništvo b) osnove robotike c) manipulatorji d) roboti e) mehanika f) sistemizacija g) definicije h) kinematika i) statika j) dinamika k) karakteristike gibanja l) pogoni m) senzorji n) mehanizmi o) dajalniki p) krmiljenje q) aplikacije r) mikrorobotika s) pregledno delo

  621.868.8
  COBISS-ID 21492229

  206.
  BOYCE, Meherwan P.
          Gasturbinen Handbuch = Gas turbine engineering handbook / Meherwan P. Boyce ; Ubesetzung aus dem Englischen Karl Schmidt. - Berlin : Springer, 1998, cop.1999. - XV, 593 str. : ilustr. ; 24 cm. - (VDI-Buch)

  Kazalo
  ISBN 3-540-63216-6
  a) strojništvo b) plinske turbine c) dimenzioniranje d) načrtovanje e) izdelava f) delovni cikli g) Braytonov cikel h) kompresorji i) karakteristike j) vrste kompresorjev k) vrste turbin l) materiali m) goriva n) izgorevanje o) ležaji p) tesnila q) pogoni r) mazanje s) sklopke t) krmilni sistemi u) priročniki

  621.438
  COBISS-ID 20597765

  207.
  BURTON, Ralph A.
          Heat, bearings, and lubrication : engineering analysis of thermally coupled shear flows and elastic solid boundaries / Ralph A. Burton. - New York : Springer, 1999, cop. 2000. - X, 217 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-387-98798-3
  a) strojništvo b) strojni elementi c) ležaji d) sifoni e) pregrevanje ležajev f) tribologija g) mazanje ležajev h) maziva i) termoviskozni fluidi j) termična ekspanzija k) turbulentni pretoki l) viskozno gretje m) konvekcija n) pregledno delo

  621.822:621.89
  COBISS-ID 21011717

  208.
          COMPUTER applications in near net-shape operations / A. Y. C. Nee, S. K. Ong and Y. G. Wang (eds.). - London : Springer, 1999. - XIII, 321 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Advanced manufacturing)

  ISBN 1-85233-186-0
  a) strojništvo b) obdelovalni postopki c) oblikovanje kovin d) avtomatizacija obdelav e) CAD/CAM sistemi f) Near Net Shape tehnologija g) dimenzijska točnost h) masivno preoblikovanje i) metode končnih elementov j) pregledno delo

  621.9:681.5
  COBISS-ID 21288965

  209.
  CROSER, P.
          Pneumatik : Grundstufe / P. Croser, F. Ebel. - 2. Aufl. - Berlin : Springer, 1999. - 276 str. : ilustr. ; 30 cm

  Kazalo
  ISBN 3-540-66444-0
  a) strojništvo b) pnevmatična energija c) pnevmatika d) pnevmatični sistemi e) simboli f) predpisi g) razvoj h) krmiljenej i) regulacija j) aktuatorji k) priročniki

  621.54-52
  COBISS-ID 21297157

  210.
  CZOLCZYNSKI, Krzysztof
          Rotodynamics of gas-lubricated journal bearing systems / Krzysztof Czolczynski. - New York : Springer, 1999. - X, 152 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Mechanical engineering series)

  Kazalo
  ISBN 0-387-98677-4
  a) strojništvo b) strojni elementi c) ležajni sistemi d) plinski ležaji e) zračni ležaji f) mazanje ležajev g) koeficient togosti h) vibracije rotorjev i) stabilnost sistemov j) matematični modeli k) modeli sistemov l) pregledno delo

  621.82
  COBISS-ID 21281541

  211.
  DICKENSON, T. Christopher
          Valves, piping and pipelines handbook / T. Christopher Dickenson. - 3rd ed. - London : Elsevier, 1999. - XV, 871 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 1-85617-252-X
  a) strojništvo b) cevovodi c) ventili d) vrste ventilov e) načrtovanje f) konstrukcija g) pritiski h) krmiljenje ventilov i) avtomatizacija ventilov j) cevi k) izračuni l) priročniki

  621.643/.646(035)
  COBISS-ID 21406981

  212.
  DILTHEY, Ulrich
          Schweistechnische Fertigungsverfahren. Bd. 1, Shweis- und Schneidtechnologien / Ulrich Dilthey ; unter Mitarbeit von Markus Grave ... . - 2. Aufl. - Berlin : VDI, 1994. - XIV, 279 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Studium und Praxis)

  Kazalo
  ISBN 3-540-62285-3
  a) strojništvo b) obdelovalni postopki c) varilna tehnika d) varjenje e) postopki varjenja f) tehnologije g) rezanje h) opisi postopkov i) plinsko varjenje j) obločno varjenje k) varjenje pod praškom l) plazemsko varjenje m) varjenje pod plinom n) varjenje s stiskanjem o) uporovno varjenje p) varjenje z elektronskim snopom q) lasersko varjenje r) navarjanje s) termično rezanje t) naprave za varjenje u) robotsko varjenje v) pregledno delo

  621.791
  COBISS-ID 37742081

  213.
  DILTHEY, Ulrich
          Schweistechnische Fertigungsverfahren. Bd 2, Verhalten der Werkstoffe beim Schweisen / Ulrich Dilthey ; unter Mitarbeit von Markus Grave ... . - 2. Aufl. - Dusseldorf : VDI, 1995. - XIV, 372 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Studium und Praxis)

  ISBN 3-18-401399-5
  a) strojništvo b) obdelovalni postopki c) varilna tehnika d) varjenje kovin e) postopki varjenja f) varjeni materiali g) obnašanje materiala h) varivost i) napetost v varih j) varjenje jekel k) nelegirana jekla l) legirana jekla m) korozija varov n) varjenje zlitin o) varjenje aluminija p) toplotne obdelave q) varilne napake r) preskušanje spojev s) varjeni spoji t) pregledno delo

  621.791
  COBISS-ID 42875905

  214.
          ENGINE coolant testing. Vol. 4 / Roy E. Beal, editor. - West Conshoshocken : ASTM, cop. 1999. - 431 str. : ilustr. ; 24 cm. - (STP ; 1335)

  "The Symposium on Engine Coolant Testing was held 5-7 November 1997 in Scottsdale ... " --> predgovor. - Kazalo
  ISBN 0-8031-2610-7
  a) Anti-freeze solutions - Congresses b) Corrosion and anti-corrosives - Congresses c) strojništvo d) motorji z notranjim zgorevanjem e) hlajenje motorjev f) hladilne naprave g) hladilne tekočine h) korozija motorjev i) recikliranje tekočin j) zborniki

  621.43-715.4(061.3)
  COBISS-ID 21747973

  215.
  GOTZ, Werner
          Hydraulics : theory and applications / . - 2nd ed. - Ditzingen : Bosch, cop. 1998. - 291 str. : graf. prikazi ; 30 cm. - (Bosch-quality-training)

  ISBN 0-7680-0242-7
  a) strojništvo b) hidravlika c) hidravlični cilindri d) hidravlične črpalke e) hidravlični motorji f) hidravlični ventili g) regulatorji tlaka h) hidravlični akumulatorji i) hidravlični fluidi j) oljni filtri k) cevovodi l) simboli m) hidravlična vezja n) diagrami delovanja o) meritve p) priročniki

  621.22:621.646
  COBISS-ID 20865797

  216.
  HODGES, David
          A-Z of formula racing cars : <1945-1990> / David Hodges ; edited and with contributions by Mike Lawrence. - Bideford : Bay View Books, 1999. - 279 str. : ilustr. ; 28 cm

  Dodatek k nasl. na ov. - Kazalo
  ISBN 1-901432-17-3
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) avtomobilizem d) tekmovalni športi e) avtomobilske dirke f) Formula g) zgodovinski pregled h) seznam voznikov i) pregledno delo

  796.71(091)
  COBISS-ID 21030917

  217.
  KOŽUH, Mitja
          Varčno z energijo pri rabi komprimiranega zraka : informativni program učinkovite rabe energije / . - Ljubljana : Agencija za učinkovito rabo energije pri Ministrstvu za gospodarstvo, 1999 (Ljubljana : Ozimek). - 38 str. : ilustr. ; 30 cm

  Bibliografija: str. 38
  ISBN 961-6303-10-4 (Institut "Jožef Stefan")
  a) Kompresorski sistemi - Varčevanje z energijo - Priročniki b) strojništvo c) kompresorski sistemi d) kompresorske postaje e) kompresorji f) komprimiran zrak g) energetska poraba h) varčevanje energije i) učinkovita raba energije j) pnevmatika k) priročniki

  621.51:620.9.004
  COBISS-ID 98665984

  218.
  LAWRENCE, Mike
          A to Z of sports cars : 1945-1990 / by Mike Lawrence. - Reprinted. - Bideford : Bay View Books, 1998. - 336 str. : ilustr. (nekatere barvne) ; 28 cm

  Dodatek k nasl. na ov.: The encyclopaedic guide to more than 850 marques and thousands of models. - Kazali
  ISBN 1-870979-81-8
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) avtomobilizem d) športni avtomobili e) zgodovinski pregled f) seznam modelov avtomobilov g) seznam voznikov h) pregledno delo

  796.71(091)
  COBISS-ID 21030661

  219.
  LECHNER, Gisbert
          Automotive transmissions : fundamentals, selection, design and application / Gisbert Lechner, Harald Naunheimer ; in collaboration with Joachim Ryborz. - Berlin : Springer, cop. 1999. - XXII, 448 str. : ilustr. ; 24 cm

  Prevod dela: Fahrzeuggetriebe. - Bibliografija: str. <419>-438. - Kazala
  ISBN 3-540-65903-X
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) prenosi vozil d) prenosni sistemi e) zgodovinski pregled f) razvoj g) inženiring vozil h) pogonski stroji i) moč motorjev j) načrtovanje prenosnih sistemov k) upravljanje prenosa l) pregledno delo

  621.83:629.113
  COBISS-ID 21018117

  220.
  LIMPEL, Ivan
          Metalurško-tehnične osnove varjenja visokolegiranih Cr-Ni jekel / Ivan Limpel. - Ljubljana : Zveza društev za varilno tehniko Slovenije, 1989. - 62 str. : graf. prikazi ; 30 cm

  Bibliografija
  a) strojništvo b) obdelovalni postopki c) metalurgija varjenja d) varjenje e) visokolegirana jekla f) krom-nikljeva jekla g) nerjavna jekla h) dodajni materiali i) varivost jekel j) priprava površin k) priprava robov l) Schafflerjev diagram m) krhkost jekel n) pokljivost jekel o) interkristalna korozija p) priročniki

  621.791:669.14
  COBISS-ID 209601

  221.
          MASCHINENELEMENTE : Gestaltung und Berechnung / von Karl-Heinz Decker ; uberarbeitet von Karlheinz Kabus. - 14., erweiterte Aufl. - Munchen ; Wien : Hanser, 1998. - 679 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Das Fachwissen der Technik)

  - - Tabellen. - 1 zv. (loč. pag.) : graf. prikazi, tabele
  ISBN 3-446-19382-0
  a) strojništvo b) strojni elementi c) konstruiranje d) dimenzioniranje e) uporaba računalnikov f) nerazstavljive zveze g) varjeni spoji h) lotani spoji i) lepljeni spoji j) kovičeni spoji k) razstavljive zveze l) vijaki m) mozniki n) vzmeti o) prenosni elementi p) gredi q) trenje r) mazanje s) drsni ležaji t) kotalni ležaji u) tesnila v) sklopke w) zavore x) gonila y) zobniki z) verižna gonila š) jermenska gonila đ) armature ć) cevi č) tabele &127;) učbeniki za visoke šole

  621.88(075.8)
  COBISS-ID 3532566

  222.
  MULLER, Rolf
          Pneumatics : theory and applications / . - Ditzingen : Bosch, cop. 1998. - 166 str. : graf. prikazi ; 30 cm. - (Bosch-quality-training)

  Ov. nasl.
  ISBN 0-7680-0243-5
  a) strojništvo b) pnevmatika c) pnevmatični cilindri d) pnevmatični ventili e) vakuumska prijemala f) regulatorji pretoka g) regulatorji tlaka h) cevne spojke i) krmiljenje j) pnevmatična vezja k) diagrami delovanja l) definicije m) simboli n) priročniki

  621.5:621.646
  COBISS-ID 20865541

  223.
  NELIK, Lev
          Centrifugal and rotary pumps : fundamentals with applications / Lev Nelik. - Boca Raton : CRC Press, 1999. - 137 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-8493-0701-5
  a) strojništvo b) centrifugalne črpalke c) turbinske črpalke d) rotacijske črpalke e) sistemi črpalk f) osnove g) aplikacije h) pregledno delo

  621.67
  COBISS-ID 20596229

  224.
  NET positive suction head
          NPSH for rotodynamic pumps : a reference guide / European Association of Pump Manufacturers. - Oxford : Elsevier, 1999. - VII, 72 str. : graf. prikazi ; 21 cm. - (The Europump guides to advanced pumping technology)

  ISBN 1-85617-356-9
  a) strojništvo b) rotacijske črpalke c) NPSH - Net Positive Suction Head d) lastnosti e) delovanje f) priročniki

  621.66
  COBISS-ID 21407493

  225.
          ROMANSY 12 : theory and practice of robots and manipulators : proceedings of the twelfth CISM-IFToMM Symposium / edited by Adam Morecki, Giovanni Bianchi, Marek Wojtyra. - Wien ; New York : Springer, cop. 1998. - 461 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Courses and lectures / International Centre for Mechanical Sciences ; no. 405)

  "... Ro.Man.Sy. '98, held July 6-9, 1998 in Paris, France ..." --> predgovor. - Kazalo
  ISBN 3-211-83143-6
  a) Robots - Congresses b) Manipulators (Mechanism) - Congresses c) strojništvo d) roboti e) manipulatorji f) kinematika robotov g) konstrukcije robotov h) konstruiranje robotov i) simulacije robotov j) kontrola gibanja k) kolizije robotov l) robotski senzorji m) roke robotov n) uporaba robotov o) biomehanika p) zborniki

  621.868.8(061.3)
  COBISS-ID 21785349

  226.
  SANDLER, Ben-Zion
          Robotics : designing the mechanisms for automated machinery / Ben-Zion Sandler. - 2nd ed. - San Diego : Academic Press, 1999. - X, 433 str. : ilustr. ; 26 cm

  Bibliografija: str. 423-424. - Kazalo
  ISBN 0-12-618520-4
  a) strojništvo b) avtomatizacija c) industrijska avtomatika d) avtomatske naprave e) robotika f) industrijski roboti g) transport h) kontrolerji i) hidravlika j) kinematika k) pregledno delo

  621.865.8
  COBISS-ID 21010181

  227.
  SCOTT, Graham
          Essential military jeep : Willys, Ford & Bantam models 1941-1945 / Graham Scott. - Bideford : Bay View Books ; Osceola : MBI, 1996. - 79 str. : večinoma barvne ilustr. ; 26 cm

  ISBN 1-870979-76-1
  a) strojništvo b) vojaška tehnika c) vojaška vozila d) terenska vozila e) Jeep f) Willys g) Ford h) Bantam i) zgodovinski pregled

  623.437.41(091)
  COBISS-ID 21030405

  228.
          WERKSTOFF und Automobilantrieb : Tagung Dresden, 28. und 29. Oktober 1999 / VDI-Gesellschaft Fahrzeug- und Verkehrstechnik VDI-Gesellschaft Werkstofftechnik. - Dusseldorf : VDI, 1999. - 456 str. : graf. prikazi ; 21 cm. - (VDI Berichte, ISSN 0083-5560 ; 1472)

  Na vrhu nasl. str.: Verein Deutscher Ingenieure
  ISBN 3-18-091472-6
  a) strojništvo b) motorji z notranjim zgorevanjem c) motorji ZNZ d) vozila e) avtomobilski pogoni f) uporaba materialov g) železove litine h) lahki materiali i) keramika j) postopki izdelave k) obdelava materialov l) zmanjševanje trenja m) simuliranje n) izračuni o) metode končnih elementov p) modeliranje q) utrujanje materialov r) zborniki

  621.43:620.1/.2(061.3)
  COBISS-ID 21922053


  621.3 ELEKTROTEHNIKA.


  229.
  BATES, Regis J.
          Voice and data communications handbook / Regis J. (Bud) Bates, Donald W. Gregory. - Signature ed. - New York : McGraw-Hill, 1997. - XXIII, 902 str. : ilustr. ; 24 cm. - (McGraw-Hill series on computer communications)

  Kazalo
  ISBN 0-07-006396-6
  a) elektrotehnika b) telekomunikacije c) zgodovinski pregled d) karakteristike zvoka e) telefonska omrežja f) digitalni prenosi g) OSI - Open Systems Interconect h) računalniške mreže i) Internet j) Intranet k) LAN l) osebni komunikacijski sistemi m) celični sistemi n) asinhroni način prenosa o) radijski sistemi p) video konference q) priročniki

  621.39:681.324
  COBISS-ID 4722710

  230.
          BROADBAND signalling explained / edited by Dick Knight. - Chichester : J. Wiley & Sons, 2000. - XIX, 426 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-471-97846-9
  a) Broadband communication systems b) Signal processing c) Signal processing d) Broadband communication systems e) elektrotehnika f) komunikacije g) komunikacijski sistemi h) širokopasovni sistemi i) ATM j) signalizacija k) standardi l) protokoli m) B - ISUP - Broadband ISDN User Part n) ITU - T - International o) Telecommunications Union - Telecommunications Standardisation Sector p) pregledno delo

  621.39:681.32
  COBISS-ID 21878277

  231.
  CAULDWELL, Rex
          Wiring a house / Rex Cauldwell. - Newtown : The Taunton Press, 1996. - 226 str. : ilustr. ; 26 cm

  Kazalo
  ISBN 1-56158-113-5
  a) elektrotehnika b) inštalacije v zgradbah c) električne inštalacije d) električna napeljava e) ožičenje f) stikala g) pritrditve h) razvodi i) napeljava j) elementi inštalacije k) instalacijski materiali l) priročniki

  621.3.049.73:696.6
  COBISS-ID 20783365

  232.
          CELLULAR neural networks and analog VLSI / edited by Leon O. Chua ... . - Boston ; Dordrecht ; London : Kluwer, 1998. - 103 str. : ilustr. ; 27 cm

  "A special issue of Analog integrated circuits and signal processing, and international journal, volume 15, no. 3(1998)."
  ISBN 0-7923-8125-4
  a) elektrotehnika b) elektronika c) analogna integrirana vezja d) celične nevronske mreže e) analogna VLSI vezja f) VLSI - Very Large Scale Integration g) zborniki

  621.382.049.7(061.3)
  COBISS-ID 4451350

  233.
          The ELECTRONIC packaging handbook / edited by Glenn R. Blackwell. - Boca Raton : CRC Press ; : IEEE Press, 1999, cop. 2000. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 26 cm. - (Electronics handbook series)

  Kazalo
  ISBN 0-8493-8591-1
  a) hibridna vezja b) medsebojne povezave c) preskušanja d) testiranja e) analize napak f) zanesljivost ohišij g) priročniki

  621.38.049
  COBISS-ID 21484549

  234.
          ENTWICKLUNGSLINIEN in der Energie- und Kraftwerkstechnik : Tagung Essen, 22. und 23. September 1999 / VDI-Gesellschaft Energietechnik. - Dusseldorf : VDI, 1999. - 642 str. : ilustr. ; 21 cm. - (VDI Berichte, ISSN 0083-5560 ; 1495)

  Na vrhu nasl. str.: Verein Deutscher Ingenieure
  ISBN 3-18-091495-5
  a) elektrotehnika b) energetika c) metode planiranja d) elektrarne e) razvoj procesov f) perspektiva jedrskih elektrarn g) goriva h) termoelektrarne-toplarne i) optimiranje j) parne elektrarne k) tehnologije rjavega premoga l) izkoriščanje biomase m) regulacija elektrarn n) nevronske mreže o) zborniki

  621.311.2(061.3)
  COBISS-ID 21868293

  235.
          FLEXIBLE ac transmission systems (FACTS) / edited by Yong Hua Song and Allan T. Johns. - London : IEE, cop. 1999. - XVIII, 592 str. : ilustr. ; 24 cm. - (IEE power and energy series ; Vol. 30)

  ISBN 0-85296-771-3
  a) elektrotehnika b) energetika c) elektroenergetika d) prenosi moči e) prenosi energije f) regulacije pretokov g) fleksibilni prenosi h) FACTS - Flexibile AC Transmision Systems i) močnostna elektronika j) izmenični prenosi k) enosmerni prenosi l) tehnologije prenosov m) SVC - Static Var Compensator n) kompenzacije o) stabilnost prenosov p) pregledno delo

  621.315/.316
  COBISS-ID 1756756

  236.
          FUZZY model identification : selected approaches / Hans Hellendoorn, Dimiter Driankov (eds.). - Berlin : Springer, 1997. - XXI, 319 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 3-540-62721-9
  a) Automatic control - Mathematical models b) Fuzzy systems c) Neural networks (Computer science) d) System identification e) Soft computing f) elektrotehnika g) avtomatizacija h) avtomatsko krmiljenje i) avtomatski nadzor j) matematični modeli k) fuzzy sistemi l) nevronske mreže m) identifikacijski sistemi n) fuzzy krmilniki o) Takagi-Sugeno modeli p) genetski algoritmi q) pregledno delo

  681.511.4
  COBISS-ID 21900549

  237.
  GE, Shuzhi S.
          Adaptive neural network control of robotic manipulators / S. S. Ge, T. H. Lee, C. J. Harris. - Singapore : World Scientific, 1998. - XIV, 381 str. : ilustr. ; 23 cm. - (World Scientific series in robotics and intelligent systems ; vol. 19)

  Kazalo
  ISBN 981-02-3452-X
  a) Robots - Control systems b) Neural networks (Computer science) c) Adaptive control systems d) elektrotehnika e) avtomatizacija f) krmilni sistemi g) inteligentni sistemi h) roboti i) nevronske mreže j) avtomatsko krmiljenje k) matematične osnove l) dinamični modeli m) nevronski regulatorji n) pregledno delo

  681.52:621.865
  COBISS-ID 21899781

  238.
          GEBAUDESICHERHEIT & Gebaudeautomation : Tagung Wiesbaden, 27. Januar 2000 / VDI-Gesellschaft Technische Ausrustung. - Dusseldorf : VDI, 2000. - 106 str. : ilustr. ; 21 cm. - (VDI Berichte, ISSN 0083-5560 ; 1514)

  Na nasl. str. tudi: Verein Deutscher Ingenieure
  ISBN 3-18-091514-5
  a) elektrotehnika b) upravljanje zgradb c) varnost objektov d) avtomatizacija zgradb e) VDI 6010 f) hišni komunikacijski sistemi g) integracija sistemov h) primeri i) pisarniške zgradbe j) zborniki

  681.513.6:721(061.3)
  COBISS-ID 21875461

  239.
  GIERAS, Jacek F.
          Linear synchronous motors : transportation and automation systems / Jacek F. Gieras and Zbigniew J. Piech. - Boca Raton : CRC Press, 1999, cop. 2000. - 327 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 0-8493-1859-9
  a) elektrotehnika b) električni stroji c) linearni stroji d) sinhronski stroji e) permanentni magnetni motorji f) topologija g) materiali h) konstrukcija i) krmiljenje gibanja j) senzorji k) Maglevjev prenos l) magnetna vezja m) permanentni magneti n) aplikacije o) transportni sistemi p) avtomatizacija industrije q) avtomatski sistemi r) priročniki

  621.313.323
  COBISS-ID 21485061

  240.
  GROVER, Dale
          Digital signal processing and the microcontroller / Dale Grover and John R. Deller ; with illustrations by Jonathan Roth. - Upper Saddle River : Prentice Hall, 1998, cop. 1999. - XXVI, 535 str. : ilustr. ; 24 cm

  - - Digital signal processing and the microcontroller . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-13-081348-6
  a) elektrotehnika b) digitalni krmilni sistemi c) digitalne tehnike d) obdelave signalov e) mikrokrmilniki f) analogni signali g) analogni filtri h) sistemi diskretnih časov i) digitalni filtri j) FIR filtri k) FIR - Finite Impulse Response l) IIR filtri m) IIR - Infinite Impulse Response n) frekvenčne analize o) sintetiziranje signalov p) pregledno delo

  621.39:681.32
  COBISS-ID 4447254

  241.
          INDUSTRIELLE Automation und Internet/Intranet-Technologie : Tagung, 8. und 9. November 1999 / VDI-Gesellschaft Mess und Automationstechnik. - Dusseldorf : VDI, 1999. - 278 str. : ilustr. ; 21 cm. - (VDI Berichte, ISSN 0083-5560 ; 1515)

  Na vrhu nasl. str.: Verein Deutscher Ingenieure
  ISBN 3-18-091515-3
  a) elektrotehnika b) avtomatizacijska tehnika c) industrijska avtomatizacija d) internet e) tehnologija f) komunikacijski sistemi g) teleservisiranje h) diagnosticiranje na daljavo i) manipulacija na daljavo j) krmiljenje na daljavo k) primeri l) CORBA m) zborniki

  681.51:681.3()61.3)
  COBISS-ID 21921285

  242.
          INTELLIGENT observer and control design for nonlinear systems / Dierk Schroder (ed.). - Berlin : Springer, 2000. - XIII, 339 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 3-540-63639-0
  a) elektrotehnika b) avtomatizacija c) nelinearni sistemi d) inteligentni opazovalci e) načrtovanje nadzora f) krmiljenje gibanja g) krmilniki h) elektromehanski sistemi i) identifikacije j) detekcije k) nevronsko krmiljenje l) dinamične nevronske mreže m) pregledno delo

  681.5:007.52
  COBISS-ID 21486597

  243.
  KARR, Charles L.
          Practical applications of computational intelligence for adaptive control / Charles L. Karr. - Boca Raton : CRC Press, 1999. - 254 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (International series on computational intelligence)

  ISBN 0-8493-2069-0
  a) elektrotehnika b) avtomatska regulacija c) krmilni sistemi d) računalniška inteligenca e) fuzzy sistemi f) genetski algoritmi g) računalniško modeliranje h) aplikacije i) pregledno delo

  681.51
  COBISS-ID 20596485

  244.
  KRAUS, John D.
          Electromagnetics with applications / John D. Kraus, Daniel A. Fleisch. - 5th ed. - Boston : McGraw-Hill, 1999. - XIX, 617 str. : ilustr. ; 24 cm. - (McGraw-Hill series in electrical and computer egineering) (McGraw-Hill series international editions)

  Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo
  ISBN 0-07-116429-4
  a) elektrotehnika b) elektromagnetika c) elektrika d) magnetna polja e) prenosni vodi f) širjenje valov g) polarizacija h) antene i) brezžični sistemi j) elektrodinamika k) dielektrika l) magnetni materiali m) valovodi n) resonatorji o) vlaknasta optika p) bioelektromagnetika q) elektromagnetni efekti r) digitalni sistemi s) učbeniki za visoke šole

  621.3:537.8(075.8)
  COBISS-ID 21600005

  245.
  LYSHEVSKI, Sergey Edward
          Electromechanical systems, electrical machines and applied mechatronics / Sergey E. Lyshevski. - Boca Raton : CRC Press, 1999. - 782 str. : ilustr. ; 26 cm + 1 disketa. - (The electric power engineering series)

  Kazalo
  ISBN 0-8493-2275-8
  a) elektrotehnika b) močnostna elektronika c) mehatronika d) elektromehanski sistemi e) električni stroji f) dianmika sistemov g) regulacija sistemov h) mikroelektronska vezja i) enosmerni stroji j) indukcijski stroji k) sinhroni stroji l) simuliranje sistemov m) uporaba računalnikov n) MATLAB o) učbeniki za visoke šole

  621.31:621.38(075.8)
  COBISS-ID 21295365

  246.
  MACDONOUGH, Robert N.
          Detection of signals in noise / Robert N. McDonough, Antony D. Whalen. - 2nd ed. - San Diego : Academic Press, cop. 1995. - XIV, 495 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Prva izdaja 1971. - Bibliografija: str. 483-484. - Kazalo
  ISBN 0-12-744852-7
  a) elektrotehnika b) obdelave signalov c) digitalne obdelave d) signali e) odkrivanje signalov f) naključna teorija šuma g) teorija verjetnosti h) naključni procesi i) ozkopasovni signali j) pregledno delo

  621.391
  COBISS-ID 1176404

  247.
          MAGNETOCUMULATIVE generators / Lary L. Altgilbers ... ; with a foreword by C. M. Fowler. - New York ; Berlin ; Heidelberg : Springer, cop. 2000. - XII, 422 str. : ilustr. ; 25 cm. - (High-pressure shock compression of condensed matter)

  Bibliografija: str. <413>-417. - Kazalo
  ISBN 0-387-98786-X
  a) elektrotehnika b) električni stroji c) magnetokumulativni generatorji d) elektromagnetna energija e) pulzni močnostni sistemi f) kompresija magnetnega pretoka g) MCG - Magneto Cumulative Generator h) FCG - Flux Compression Generator i) eksplozijski pogon j) teorija elektromagnetizma k) pulzno oblikovanje mreže l) električne obremenitve m) načrtovanje n) konstrukcija o) aplikacije p) testiranje q) pregledno delo

  621.313.12:537.6/.7
  COBISS-ID 21283589

  248.
  MEDVED, Sašo
          Varstvo okolja in obnovljivi viri energije / Sašo Medved, Peter Novak. - Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, 2000 (Ljubljana : Present). - VIII, 231 str. : barvne ilustr. ; 26 cm

  500 izv. - Bibliografija: str. 218-223
  ISBN 961-6238-35-3
  a) energije b) raba energije c) fosilna goriva d) emisije e) obnovljivi viri energije f) energija sonca g) biomasa h) energija vetra i) vodna energija j) energija morja k) geotermalna energija l) pregledno delo

  620.92
  COBISS-ID 105920256

  249.
  NAKAYAMA, Wataru
          The Japanese electronics industry / Wataru Nakayama, William Boulton, Michael Pecht. - Boca Raton : Chapman & Hall, 1999. - 139 str. : graf. prikazi ; 23 cm. - (The electronics industry research series)

  Bibliografija: str. 133-135. - Kazalo
  ISBN 1-58488-026-0
  a) elektrotehnika b) elektronska industrija c) Japonska d) tehnološke inovacije e) ekonomski pregled f) zgodovinski pregled g) raziskave h) razvoj i) pregledno delo

  621.38:658.5(520)
  COBISS-ID 21485829

  250.
          NETZREGELUNG und Systemfuhrung : Fuhrungsaufgaben und Interaktionen von Kraftwerken und Netz bei deregulierter Energiewirtschaft / VDI/VDE-Gesellschaft Mes- und Automatisierungstechnik. - Dusseldorf : VDI, 2000. - 358 str. : ilustr. ; 21 cm. - (VDI Berichte, ISSN 0083-5560 ; 1529)

  Na nasl. str. tudi: Verein Deutscher Ingenieure
  ISBN 3-18-091529-3
  a) energetika b) energetsko gospodarstvo c) deregulacija d) elektične mreže e) naloge vodenja f) vodenje sistemov g) delovanje omrežij h) evropske mreže i) nihanja j) regulacija mrež k) zborniki

  621.315(061.3)
  COBISS-ID 21874949

  251.
          NEURAL systems for robotics / edited by Omid Omidvar, Patrick van der Smagt. - San Diego : Academic Press, cop. 1997. - XVII, 346 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
  ISBN 0-12-526280-9
  a) elektrotehnika b) krmiljenje c) krmilni sistemi d) robotika e) nevronske mreže f) mobilni roboti g) senzorji h) manipulatorji i) pregledno delo

  681.5:007.5
  COBISS-ID 2008091

  252.
          OPTIMIERUNG in der Energieversorgung : Planungsaufgaben in liberalisierten Energiemarkten : Tagung Heidelberg, 14. und 15. Oktober 1999 / VDI-Gesellschaft Energietechnik. - Dusseldorf : VDI, 1999. - 410 str. : ilustr. ; 21 cm. - (VDI Berichte, ISSN 0083-5560 ; 1508)

  Na vrhu nasl. str.: Verein Deutscher Ingenieure
  ISBN 3-18-091508-0
  a) elektrotehnika b) energetika c) električna energija d) oskrba z energijo e) optimiranje oskrbe f) trgi energije g) liberalizacija trga h) planerske naloge i) vodenje rizikov j) operativno planiranje k) prognoziranje l) strateško planiranje m) zborniki

  621.311.4(061.3)
  COBISS-ID 21873925

  253.
  PESCHKE, Egon F.
          Cable systems for high and extra-high voltage : development, manufacture, testing, installation and operation of cables and their accessories / by Egon F. Peschke and Rainer von Olshausen. - Erlangen ; Munchen : Publicis MCD, 1999. - 296 str. : ilustr. ; 24 cm

  Prevod dela: Kabelanlagen fur Hoch- und Hochstspannung. - Bibliografija: str. 276-288. - Kazalo
  ISBN 3-89578-118-5
  a) Cables b) High voltages c) elektrotehnika d) energetika e) visoke napetosti f) visokonapetostni kabli g) vrste vodov h) fizikalno delovanje i) prenosni sistemi j) kabelski sistemi k) preskušanje kablov l) dodatna oprema m) pregledno delo

  621.315.2
  COBISS-ID 21803269

  254.
  PROAKIS, John G.
          Digital communications / John G. Proakis. - 3rd ed. - New York : McGraw-Hill, cop. 1995. - XXI, 928 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (McGraw-Hill series in electrical and computer engineering. Communications and signal processing)

  Bibliografija: str. 899-916. - Kazalo
  ISBN 0-07-051726-6 ISBN 0-07-113814-5 (za naročila)
  a) elektrotehnika b) digitalne komunikacije c) verjetnost d) stohastični procesi e) kodiranje virov f) komunikacijski signali g) oddajniki h) AWGN - Additive White Gaussian Noise Channel i) zmogljivost kanalov j) linearni filtri k) izenačevalniki l) priročniki

  621.39:681.323
  COBISS-ID 144468

  255.
          PROGRESS in system and robot analysis and control design / S. G. Tzafestas and G. Schmidt (eds.). - London : Springer, 1998, cop. 1999. - XXVII, 588 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Lecture notes in control and information sciences ; 243)

  Kazalo
  ISBN 1-85233-123-2
  a) elektrotehnika b) avtomatska regulacija c) inteligentni krmilni sistemi d) robotika e) mobilni roboti f) samohodni roboti g) industrijski roboti h) linearni sistemi i) analize sistemov j) stabilnost k) odzivni sistemi l) detekcija napak m) Kalmano filter n) načrtovanje krmilnih sistemov o) zborniki

  681.5(063)
  COBISS-ID 20597253

  256.
          REGELUNGSTECHNIK mit CADCS / Stein ... . - Leipzig : Fachbuchverlag, cop. 1997. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm, v skupni škatli 22 x 15 x 2 cm + navodilo. - (! Switch on CD-ROM)

  Sistemske zahteve: IBM kompatibilni PC 80386 ali več; najmanj 4 MB RAM; 17 MB prostora na disku; Microsoft Windows 3.1x ali več oz. Windows NT; CD-ROM pogon. - Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 3-446-19169-0 (CD-ROM)
  a) elektrotehnika b) regulacijska tehnika c) regulacija d) programska oprema e) računalniški programi f) CADSC g) opisi programov h) simulacijski sistemi i) upravljanje postrojenj j) regulacijske zanke k) procesi l) modeliranje m) regulacijske strukture

  681.5
  COBISS-ID 21758981

  257.
  RIZZONI, Giorgio
          Principles and applications of electrical engineering / Giorgio Rizzoni. - 3rd ed., . - Boston : McGraw-Hill, 2000. - XVI, 976 str. : ilustr. ; 26 cm

  Kazalo
  - - Virtual lab CD-ROM to accompany Principles and applications of electrical engineering . - 1 optični disk (CD-ROM), 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-07-116979-2 (broš.) ISBN 0-256-26116-4
  a) elektrotehnika b) električni inženiring c) električna vezja d) analize mrež e) uporabne mreže f) AC mreže g) prehodne analize h) frekvenčni odzivi i) elektronika j) tranzistorji k) ojačevalniki l) digitalni sistemi m) elektronski instrumenti n) meritve o) elektromehanika p) električni stroji q) komunikacijski sistemi r) priročniki

  621.3
  COBISS-ID 21600261

  258.
  ROSENWASSER, Efim
          Sensitivity of automatic control systems / Efim Rosenwasser , Rafael Yusupov. - Boca Raton : CRC Press, 2000. - 436 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (The CRC Press control series)

  Bibliografija: str. 423-431. - Kazalo
  ISBN 0-8493-2293-6
  a) elektrotehnika b) avtomatizacija c) krmilni sistemi d) avtomatski sistemi e) občutljivost sistemov f) zvezni sistemi g) prekinjeni sistemi h) nečasovne karakteristike i) problemi občutljivosti j) pregledno delo

  681.52/.53.072
  COBISS-ID 21484805

  259.
  ROVITHAKIS, George A.
          Adaptive control with recurrent high-order neural networks : theory and industrial applications / George A. Rovithakis and Manolis A. Christodoulou. - London : Springer, cop. 2000. - XII, 194 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Advances in industrial control)

  Kazalo
  ISBN 1-85233-623-4
  a) elektrotehnika b) avtomatizacija c) krmilni sistemi d) nevronske mreže e) dinamični sistemi f) indirektno krmiljenje g) direktno krmiljenje h) proizvodni sistemi i) RHONN model j) RHONN - Recurrent High Order Nevral Network k) pregledno delo

  681.51:681.3
  COBISS-ID 21494533

  260.
  SCLATER, Neil
          Electronics technology handbook / Neil Sclater. - New York : McGraw-Hill, cop. 1999. - XVI, 573 str. : graf. prikazi, ilustr. ; 24 cm

  ISBN 0-07-058048-0
  a) elektrotehnika b) elektronika c) elektronske komponente d) pasivne komponente e) aktivne komponente f) elektromehanske komponente g) ojačevalniki h) oscilatorska vezja i) antene j) mikrovalovna tehnologija k) UHF tehnologija l) integrirana vezja m) analogna vezja n) linearna vezja o) digitalna logika p) baterije q) instrumenti r) optoelektrični elementi s) komunikacije t) mikroprocesorji u) mikrokrmilniki v) računalniki w) senzorji x) radijski oddajniki y) radijski sprejemniki z) televizija š) telekomunikacije đ) industrijska elektronika ć) vojaški elektronski sistemi č) aeronavtični elektronski sistemi &127;) ladjedelniška elektronika !) polprevodniške naprave #) medicinski instrumenti Ž) znanstveni instrumenti o) priročniki

  621.38(035)
  COBISS-ID 44436993

  261.
          SENSOR based intelligent robots : international workshop, Dagstuhl Castle, Germany, September 28 - October 2, 1998 : selected papers / Henrik I. Christensen, Horst Bunke, Hartmut Noltemeier (eds.). - Berlin : Springer, 1999. - VIII, 325 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; 1724. Lecture notes in artificial intelligence)

  ISBN 3-540-66933-7
  a) elektrotehnika b) avtomatizacija c) avtomatski sistemi d) inteligentni roboti e) robotski sistemi f) navigacija robotov g) mobilni roboti h) interaktivno učenje i) programiranje robotov j) senzorji k) sledenje robota l) lokalizacija robota m) zborniki

  621.865.8(061.3)
  COBISS-ID 21781765

  262.
  SMITH, Jack R.
          Modern communication circuits / Jack R. Smith. - 2nd ed. - Boston (Massachusetts) : McGraw-Hill, cop. 1998. - XVII, 577 str. : ilustr. ; 23 cm. - (McGraw-Hill series in electrical and computer engineering. Communications and signal processing)

  Prva izdaja 1986. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-07-115586-4 (International ed.) ISBN 0-07-059283-7
  a) elektrotehnika b) komunikacijski sistemi c) radijske komunikacije d) komponente e) telekomunikacije f) komunikacijski sistemi g) radijske komunikacije h) načrtovanje vezij i) elektronska vezja j) ojačevalniki k) pretvorniki l) oscilatorji m) sintetizatorji n) modulatorji o) demodulatorji p) učbeniki za visoke šole

  621.396.04(075.8)
  COBISS-ID 1178452

  263.
  TAN, Kok Kiong
          Advances in PID control / Tan Kok Kiong, Wang Qing-Guo, Hang Chang Chieh ; with Tore J. Hagglund. - London : Springer, 1999. - XVII, 264 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Advances in industrial control)

  Bibliografija: str. <251>-262. - Kazalo
  ISBN 1-85233-138-0
  a) elektrotehnika b) avtomatsko vodenje c) PID regulatorji d) industrijska krmiljenja e) PID - Proportional Integral Derivate f) avtomatski krmilni sistemi g) načrtovanje h) sestavni delo i) pregledno delo

  681.5
  COBISS-ID 21492485

  264.
  WANG, Shan X.
          Magnetic information storage technology / Shan X. Wang, Alexander M. Taratorin. - San Diego : Academic Press, cop. 1999. - XXXII, 536 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Academic Press series in electromagnetism)

  Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo
  ISBN 0-12-734570-1
  a) elektrotehnika b) tehnična akustika c) shranjevanje informacij d) shranjevanje podatkov e) tehnologija f) magnetni zapisi g) magnetni trakovi h) magnetni diski i) magnetni rekorderji j) magnetne naprave k) mehanika naprav l) optični diski m) optični zapisi n) holografija o) pregledno delo

  681.846
  COBISS-ID 1522004

  265.
  WATKINSON, John
          The art of sound reproduction / John Watkinson. - Oxford : Focal Press, an imprint of Butterworth-Heinemann, 1998. - XIV, 552 str. : ilustr. ; 24 cm

  ISBN 0-240-51512-9
  a) tehnična akustika b) reprodukcija zvoka c) audio osnove d) zvok e) psihoakustika f) viri zvoka g) mikrofoni h) zvočniki i) stereofonija j) digitalni audio signali k) analogno zapisovanje zvoka l) digitalno zapisovanje zvoka m) optični diski n) obdelava signalov o) kakovost zvoka p) pregledno delo

  681.84
  COBISS-ID 44506113

  266.
  WEINMANN, Alexander
          Computerunterstutzung fur Regelungsaufgaben : mit Beispielen und Losungen / Alexander Weinmann. - Wien ; New York : Springer, 1999. - 279 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (Springer Lehrbuch Technik)

  Kazalo
  ISBN 3-211-83346-3
  a) elektrotehnika b) regulacijska tehnika c) regulacija d) računalniška podpora e) računalniški programi f) Matlab g) Maple h) Scientific Workplace i) Mathematica j) Dymola k) Ana l) bodejevi diagrami m) optimiranje n) nelinearna regulacija o) robustnost p) regulacijske zanke q) nevronske mreže r) primeri s) naloge t) rešitve u) pregledno delo

  681.5:681.3.06
  COBISS-ID 20597509

  267.
          WIRTSCHAFLTICHE Aspekte dezentraler Energieversorgung : Management, Automation, Betrieb : Tagung Nurnberg, 25. November 1999 / VDI-Gesellschaft Energietechnik. - Dusseldorf : VDI, 1999. - 147 str. : ilustr. ; 21 cm. - (VDI Berichte, ISSN 0083-5560 ; 1525)

  Na vrhu nasl. str.: Verein Deutscher Ingenieure
  ISBN 3-18-091525-0
  a) elektrotehnika b) energetika c) oskrba z energijo d) decentralizacija e) energijski sistemi f) hranilniki energije g) hranjenje toplote h) sistemi vodenja i) vodenje procesov j) simuliranje k) primeri l) zborniki

  621.311.4(061.3)
  COBISS-ID 21918213


  624/625 GRADBENIŠTVO.


  268.
  BENJAMIN, Jack R.
          Probability, statistics, and decision for civil engineers / Jack R. Benjamin, C. Allin Cornell. - New York : McGraw-Hill, cop. 1970. - XIV, 684 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Kazali
  ISBN 0-07-004549-6
  a) gradbeništvo b) numerične metode c) statistika d) teorija verjetnosti e) modeliranje f) matematično modeliranje g) analize odločanja h) vzorčenje

  519.21:624
  COBISS-ID 57697

  269.
  CHILTON, John
          Space grid structures / John Chilton. - Oxford : Architectural Press, 2000. - IX, 180 str. : ilustr. ; 29 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7506-3275-5
  a) gradbeništvo b) arhitektura c) prostorske nosilne konstrukcije d) nosilne konstrukcije e) lahke nosilne konstrukcije f) rešetkaste konstrukcije g) mrežaste konstrukcije h) geometrija i) trodimenzionalne konstrukcije j) materiali k) študije primerov l) detajli m) izvedba n) pregledno delo

  624.07
  COBISS-ID 20739589

  270.
  KRUGER, Ulrich
          Stahlbau / Ulrich Kruger. - 2. Aufl. - Berlin : Ernst & Sohn, 1999-2000. - 2 zv. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Bauingenieur-Praxis)

  Vsebina:
  Teil 1: Grundlagen. - 1999. - XIII, 329 str.
  Teil 2: Stabilitatslehre, Stahlhochbau und Industriebau. - 2000
  ISBN 3-433-01807-3 (zv. 1) ISBN 3-433-01808-1 (zv. 2)
  a) gradbeništvo b) jekla c) jeklene konstrukcije d) načrtovanje konstrukcij e) tabele f) lastnosti jekel g) jeklene zveze h) vijačenje i) varjenje j) obtežbe k) nabiranje statične količine l) statika m) nosilci n) plošče o) profili p) pločevine q) priročniki

  624.04
  COBISS-ID 21657349

  271.
  MELCHERS, Robert E.
          Structural reliability analysis and prediction / Robert E. Melchers. - 2nd ed. - Chichester : J. Wiley & Sons, 1999. - XIII, 437 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. <409>-430. - Kazalo
  ISBN 0-471-98324-1 (vezano) ISBN 0-471-98771-9 (broš.)
  a) gradbeništvo b) gradbene konstrukcije c) zanesljivost konstrukcij d) analize zanesljivosti e) simulacijske metode f) transformacijske metode g) časovno odvisna zanesljivost h) modeli upornosti i) teorija zanesljivosti j) pregledno delo

  624.07.004.15
  COBISS-ID 21591813

  272.
  SUMMERHAYES, Stuart
          CDM regulations : procedures manual / Stuart Summerhayes. - Oxford : Blackwell, 1999. - VI, 154 str. : tabele ; 30 cm

  ISBN 0-632-04135-8
  a) gradbeništvo b) inženirske vede c) gradbeno inženirstvo d) gradbene konstrukcije e) gradbena regulativa f) varnostni predpisi g) vodenje projektov h) Velika Britanija i) pregledno delo

  624.01:331.45:65.012(410)(094)
  COBISS-ID 43876353


  628 ZDRAVSTVENA TEHNIKA. VODA. SANITARNE NAPRAVE. SVETLOBNA TEHNIKA.


  273.
  FRANKL, Paolo
          Life cycle assessment in industry and business : adoption patterns, applications and implications / Paolo Frankl, Frieder Rubik ; with contributions by Matteo Bartolomeo ... . - Berlin : Springer, cop. 2000. - X, 280 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Bibliografija: str. <269>-275
  ISBN 3-540-66469-6
  a) ekologija b) varstvo okolja c) varovanje okolja d) vplivi izdelkov e) vplivi na okolje f) LCA - Life Cycle Assesment g) orodja managementa h) ocena ekološkega vpliva i) ekološki vidiki j) metode ocenjevanja k) opisi metod l) primeri uporabe m) uporaba metode n) pregledno delo

  628.5
  COBISS-ID 21490949

  274.
  INTERNATIONAL Association on Water Quality. Biennial conference (19 ; 1998 ; Vancouver)
          Water quality international '98 : selected proceedings of the 19th Biennial Conference of the International Association on Water Quality, held at Vancouver, BC, Canada, 21-26 June 1998. Pt. 1, Wastewater : nutrient removal / editors W. O. K. Grabow ... . - Oxford : Pergamon, 1998. - IX, 399 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (Water science & technology, ISSN 0273-1223 ; vol. 38, no. 1)

  Kazalo
  ISBN 0-08-043389-8 (zv. 8)
  a) ekologija b) odpadne vode c) biološko čiščenje d) tehnološki postopki e) raziskave f) mikrobiologija g) načrtovanje postrojenj h) predelava mulja i) biološki procesi j) kontrola onesnaženosti vode k) uporaba makrofitov l) zborniki

  628.35
  COBISS-ID 21587973

  275.
  INTERNATIONAL Association on Water Quality. Biennial conference (19 ; 1998 ; Vancouver)
          Water quality international '98 : selected proceedings of the 19th Biennial Conference of the International Association on Water Quality, held at Vancouver, BC, Canada, 21-26 June 1998. Pt. 2, Solid wastes : sludge and landfill management / editors W. O. K. Grabow ... . - Oxford : Pergamon, 1998. - VII, 216 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (Water science & technology, ISSN 0273-1223 ; vol. 38, no. 2)

  Kazalo
  ISBN 0-08-043390-1 (zv. 8)
  a) ekologija b) ravnanje z odpadki c) odlaganje odpadkov d) trdni odpadki e) odpadni mulj f) zborniki

  628.336
  COBISS-ID 21586949

  276.
  INTERNATIONAL Association on Water Quality. Biennial conference (19 ; 1998 ; Vancouver)
          Water quality international '98 : selected proceedings of the 19th Biennial Conference of the International Association on Water Quality, held at Vancouver, BC, Canada, 21-26 June 1998. Pt. 3, Wastewater : treatment plants / editors W. O. K. Grabow ... . - Oxford : Pergamon, 1998. - IX, 346 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (Water science & technology, ISSN 0273-1223 ; vol. 38, no. 3)

  Kazalo
  ISBN 0-08-043391-X (zv. 8)
  a) ekologija b) odpadne vode c) čistilne naprave d) delovanje e) konstrukcija f) stroški g) instrumentacija h) kontrola delovanja i) avtomatizacija j) zborniki

  628.32
  COBISS-ID 21587717

  277.
  INTERNATIONAL Association on Water Quality. Biennial conference (19 ; 1998 ; Vancouver)
          Water quality international '98 : selected proceedings of the 19th Biennial Conference of the International Association on Water Quality, held at Vancouver, BC, Canada, 21-26 June 1998. Pt. 4, Wastewater : industrial wastewater treatment / editors W. O. K. Grabow ... . - Oxford : Pergamon, 1998. - XI, 540 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (Water science & technology, ISSN 0273-1223 ; vol. 38, no. 4-5)

  Kazalo
  ISBN 0-08-043392-8 (zv. 9)
  a) ekologija b) odpadne vode c) čiščenje industrijskih odpadnih vod d) kmetijski odpadki e) kemijska industrija f) industrija celuloze g) industrija papirja h) gozdarstvo i) zborniki

  628.3:628.4.038
  COBISS-ID 21586437

  278.
  INTERNATIONAL Association on Water Quality. Biennial conference (19 ; 1998 ; Vancouver)
          Water quality international '98 : selected proceedings of the 19th Biennial Conference of the International Association on Water Quality, held at Vancouver, BC, Canada, 21-26 June 1998. Pt. 5, Water : water treatment / editors W. O. K. Grabow ... . - Oxford : Pergamon, 1998. - IX, 346 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (Water science & technology, ISSN 0273-1223 ; vol. 38, no. 6)

  Kazalo
  ISBN 0-08-043393-6 (zv. 8)
  a) ekologija b) odpadne vode c) čiščenje odpadnih vod d) naravne vode e) priprava pitne vode f) preskrba z vodo g) fizikalno čiščenje h) kemično čiščenje i) zborniki

  628.16:628.3
  COBISS-ID 21587461

  279.
  INTERNATIONAL Association on Water Quality. Biennial conference (19 ; 1998 ; Vancouver)
          Water quality international '98 : selected proceedings of the 19th Biennial Conference of the International Association on Water Quality, held at Vancouver, BC, Canada, 21-26 June 1998. Pt. 7, Wastewater : biological processes / editors W. O. K. Grabow ... . - Oxford : Pergamon, 1998. - IX, 467 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (Water science & technology, ISSN 0273-1223 ; vol. 38, no. 8-9)

  Kazalo
  ISBN 0-08-043395-2 (zv. 8)
  a) ekologija b) odpadne vode c) biološki procesi d) aktivirano blato e) populacijska dinamika f) biofilmi g) anaerobni biološki procesi h) biokorozija i) biološko kvarjenje j) zborniki

  628.355
  COBISS-ID 21588229

  280.
  INTERNATIONAL Association on Water Quality. Biennial conference (19 ; 1998 ; Vancouver)
          Water quality international '98 : selected proceedings of the 19th Biennial Conference of the International Association on Water Quality, held at Vancouver, BC, Canada, 21-26 June 1998. Pt. 8, Wastewater : sewers / editors W. O. K. Grabow ... . - Oxford : Pergamon, 1998. - IX, 347 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (Water science & technology, ISSN 0273-1223 ; vol. 38, no. 10)

  Kazalo
  ISBN 0-08-043396-0 (zv. 8)
  a) ekologija b) odpadne vode c) kanalizacijski sistemi d) meteorne vode e) viri onesnaženj f) kemijski procesi g) morje h) komunalni izpusti i) zborniki

  628.241.2:628.3
  COBISS-ID 21334021

  281.
  INTERNATIONAL Association on Water Quality. Biennial conference (19 ; 1998 ; Vancouver)
          Water quality international '98 : selected proceedings of the 19th Biennial Conference of the International Association on Water Quality, held at Vancouver, BC, Canada, 21-26 June 1998. Pt. 9, Water quality : management / editors W. O. K. Grabow ... . - Oxford : Pergamon, 1998. - IX, 324 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (Water science & technology, ISSN 0273-1223 ; vol. 38, no. 11)

  Kazalo
  ISBN 0-08-043397-9 (zv. 9)
  a) ekologija b) odpadne vode c) vodno gospodarstvo d) onesnaženost usedlin e) jezerska voda f) rečne vode g) zagotavljanje kvalitete h) trajnostni razvoj i) zborniki

  628.19
  COBISS-ID 21334277

  282.
  MANN, James G.
          Industrial water reuse and wastewater minimization / James G. Mann, Y. A. Liu. - New York : McGraw-Hill, 1999. - XIX, 523 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (McGraw-Hill professional engineering)

  Kazalo
  - - Industrial water reuse and wastewater minimization . - 1 optični disk (CD-ROM), 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 0-07-134855-7
  a) ekologija b) industrijske odpadne vode c) minimizacija odpadnih vod d) ponovna uporaba e) čistilni procesi f) regeneririranje vode g) recikliranje vode h) čiste tehnologije i) matematična optimizacija j) priročniki

  628.316
  COBISS-ID 21828357


  629 TEHNIKA VOZIL.


  283.
  AYTON, Cyril
          A-Z guide to British motorcycles from the 1930s to the 1970s / Cyril Ayton. - Reprinted. - Bideford : Bay View Books, 1995. - 152 str. : ilustr. ; 26 cm

  ISBN 1-870979-19-2
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) motociklizem d) motorna kolesa e) Velika Britanija f) zgodovinski pregled g) 1930-1980 h) pregledno delo

  629.118.6(420)(091)
  COBISS-ID 21031173

  284.
  BALDWIN, Nick
          A-Z of cars of the 1920s / Nick Baldwin ; with an introduction by William Boddy. - Paperback ed. - Bideford : Bay View Books, 1998. - 240 str. : ilustr. ; 26 cm. - (The automobile)

  ISBN 1-901432-09-2
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) avtomobilizem d) osebni avtomobili e) zgodovinski pregled f) 1920 - 1930 g) pregledno delo

  629.114.6(091)
  COBISS-ID 21032453

  285.
          INNOVATIVER Kfz-Insassen- und Partnerschutz : Tagung Berlin, 30. September und 1. Oktober 1999 / VDI-Gesellschaft Fahrzeug- und Verkehrstechnik. - Dusseldorf : VDI, 1999. - 404 str. : ilustr. ; 21 cm. - (VDI Berichte, ISSN 0083-5560 ; 1471)

  Na vrhu nasl. str.: Verein Deutscher Ingenieure
  ISBN 3-18-091471-8
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) vozila d) avtomobili e) varnost vozil f) varnostni sistemi g) trki vozil h) varstvo pešcev i) varnostni pasovi j) zračne blazine k) senzorika l) radarji m) simulacijski modeli n) metode o) raziskave nesreč p) zborniki

  629.114.6(061.3)
  COBISS-ID 21867781

  286.
  LEWIS, Martin
          A-Z of cars of the 1980s / Martin Lewis. - Bideford : Bay View Books, 1994. - 158 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Classic and sports car)

  ISBN 1-870979-54-0
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) avtomobilizem d) osebni avtomobili e) športni avtomobili f) zgodovinski pregled g) 1980 - 1990 h) pregledno delo

  629.114.6(091)
  COBISS-ID 21031429

  287.
  NICOLAOU, Stephane
          Flying boats & seaplanes : a history from 1905 / Stephane Nicolaou ; . - Bideford : Ray View Books, 1998. - 191 str. : fotogr. ; 26 cm

  Kazalo
  ISBN 1-901432-20-3
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) aeronavtika d) hidroplani e) zgodovinski pregled f) pregledno delo

  629.735.3(091)
  COBISS-ID 21029637

  288.
          NUTZFAHRZEUGE : mit tragenden Losungen ins Nachste Jahrhundert : Tagung Munchen, 4. und 5. November 1999 / VDI-Gesellschaft Fahrzeug- und Verkehrstechnik. - Dusseldorf : VDI, 1999. - 346 str. : ilustr. ; 21 cm. - (VDI Berichte, ISSN 0083-5560 ; 1504)

  Na vrhu nasl. str.: Verein Deutscher Ingenieure
  ISBN 3-18-091504-8
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) cestna vozila d) gospodarska vozila e) razvoj vozil f) dieselski motorji g) emisije motorjev h) simulacije i) materiali j) SPACECAGE tehnologija k) delovno okolje voznika l) ergonomske zahteve m) zborniki

  629.113:621.43(061.3)
  COBISS-ID 21919493

  289.
          OSEK/VDX open : open systems in automotive networks : Tagung Bad Homburg, 2. und 3. Februar 2000 / VDI/VDE-Gesellschaft Mes- und Automatisierungstechnik. - Dusseldorf : VDI, 2000. - 205 str. : ilustr. ; 21 cm. - (VDI Berichte, ISSN 0083-5560 ; 1528)

  Na nasl. str. tudi: Verein Deutscher Ingenieure
  ISBN 3-18-091528-5
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) avtomobilska elektronika d) odprti sistemi e) avtomobilske komunikacije f) OSEK/VDX - Open Systems and the corresponding Interfaces for Automotive Electronics/Vehicle Distributed eXecutive g) operacijski sistemi h) mrežni menedžment i) programski jeziki j) OIL - Osek Implementation Language k) zborniki

  629.114.066.5(061.3)
  COBISS-ID 21875205

  290.
          REIFEN, Fahrwerk, Fahrbahn : Tagung Hannover, 21. und 22. Oktober 1999 / VDI-Gesellschaft Fahrzeug- und Verkehrstechnik. - Dusseldorf : VDI, 1999. - 398 str. : graf. prikazi ; 21 cm. - (VDI Berichte, ISSN 0083-5560 ; 1494)

  Na vrhu nasl. str.: Verein Deutscher Ingenieure
  ISBN 3-18-091494-7
  a) strojništvo b) transportna tehnika c) tehnika vozil d) cestna vozila e) avtomobili f) plašči g) pnevmatike h) kotaljenje i) hrup vozil j) meritve k) vibriranje vozil l) vzmetenje vozil m) sistemi vzmetenja n) zborniki

  629.113.012.5(061.3)
  COBISS-ID 21921797

  291.
  ROBSON, Graham
          A-Z of cars of the 1970s / Graham Robson. - Reprinted. - Bideford : Bay View Books, 1998. - 183 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Classic & sports car)

  ISBN 1-870979-40-0
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) avtomobilizem d) osebni avtomobili e) športni avtomobili f) zgodovinski pregled g) 1970 - 1980 h) pregledno delo

  629.114.6(091)
  COBISS-ID 21031685

  292.
  SEDGWICK, Michael
          A-Z of cars 1945-1970 / Michael Sedgwick, Mark Gillies ; revised by Jon Pressnell. - Reprinted. - Bideford : Bay View Books, 1998. - 232 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Classic & sports car)

  ISBN 1-870979-39-7
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) avtomobilizem d) osebni avtomobili e) športni avtomobili f) zgodovinski pregled g) 1945 - 1970 h) pregledno delo

  629.114.6(091)
  COBISS-ID 21031941

  293.
  SEDGWICK, Michael
          A-Z of cars of the 1930s / Michael Sedgwick & Mark Gillies. - Reprinted. - Bideford : Bay View Books, 1998. - 216 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Classic and sports car)

  ISBN 1-870979-38-9
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) avtomobilizem d) osebni avtomobili e) športni avtomobili f) zgodovinski pregled g) 1930 - 1940 h) pregledno delo

  629.114.6(091)
  COBISS-ID 21032197

  294.
          TECHNOLOGIEN um das 3-Liter-Auto : Tagung Braunschweig, 16. bis 18. November 1999 / VDI-Gesellschaft Fahrzeug- und Verkehrstechnik. - Dusseldorf : VDI, 1999. - 508 str. : ilustr. ; 21 cm. - (VDI Berichte, ISSN 0083-5560 ; 1505)

  Na vrhu nasl. str.: Verein Deutscher Ingenieure
  ISBN 3-18-091505-6
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) cestna vozila d) avtomobili e) razvoj vozil f) poraba goriva g) zmanjševanje porabe h) pogoni vozil i) avtomobilski motorji j) teža vozil k) udobje l) lahka gradnja m) materiali n) zborniki

  629.113:621.43(061.3)
  COBISS-ID 21919237

  295.
  VANDENHEUVEL, Cornelis
          Pictorial history of Japanese motorcycles / Cornelis Vandenheuvel. - Bideford : Bay View Books, cop. 1997. - 168 str. : barvne ilustr. ; 28 cm

  Kazalo
  ISBN 1-870979-97-4
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) motorna kolesa d) zgodovinski pregled e) Japonska f) pregledno delo

  629.118.6(520)
  COBISS-ID 21029893

  296.
          VOM Feuerpfeil zum Space Shuttle : . - Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2000. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm, v škatli 25 x 21 x 5 cm + navodilo. - (Meilensteine der Naturwissenschaft und Technik)

  Sistemske zahteve: vsaj procesor Pentium 160 MHz; vsaj 48 MB pomnilnika; 30 MB prostora na trdem disku; Windows 95, 98 ali NT (vsaj verzija 4.0); CD-ROM pogon z vsaj 16 x hitrostjo; grafična kartica z 65.000 barvami in ločljivostjo 800 x 600; zvočna kartica. - Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 3-540-14807-8
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) vesoljska tehnika d) vesoljska vozila e) Space Shuttle f) raketna tehnika g) NASA podatki

  629.78
  COBISS-ID 21293061

  297.
  WATSON, David G. M.
          Practical ship design / David G. M. Watson. - 1st ed. - Amsterdam : Elsevier, 1998. - XXV, 531 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Elsevier ocean engineering book series ; vol. 1)

  Bibliografija: str. 519-524. - Kazalo
  ISBN 0-08-042999-8
  a) strojništvo b) tehnika vozil c) ladjedelništvo d) ladje e) načrtovanje f) izračuni g) metode h) dimenzioniranje i) ekonomika j) pregledno delo

  629.12.001
  COBISS-ID 522083


  63 KMETIJSTVO. GOZDARSTVO.


  298.
          NEW trends in tractor and farm machinery. - Warrendale : Society of Automotive Engineers, cop. 1997. - 81 str. : ilustr., tabele ; 30 cm. - (SP / Society of Automotive Engineers ; 1292)

  ISBN 0-7680-0056-4
  a) kmetijstvo b) kmetijski stroji c) traktorji d) traktorski priključki e) načrtovanje f) novi trendi g) priporočila h) pregledno delo

  631.372.072
  COBISS-ID 20866565


  65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA V INDUSTRIJI TRGOVINI IN PROMETU.


  299.
  ADAMS, Bob
          Začetek in rast malega podjetja : izčrpen vodič za načrtovanje in vodenje malega podjetja / Bob Adams ; . - Radovljica : Skriptorij KA, 1999 (Begunje na Gorenjskem : Žbogar). - 336 str. ; 26 cm

  Prevod dela: Adams streetwise small business start-up
  ISBN 961-6121-21-9
  a) Mala podjetja - Management b) drobno gospodarstvo c) zasebna podjetja d) razvoj e) poslovna strategija f) marketing g) prodaja h) menedžment i) računovodstvo j) priročniki

  334.012.64:65.012
  COBISS-ID 105142528

  300.
          BESCHLEUNIGUNG der Produktentwicklung durch EDM/PDM- und Feature-Technologie : Informationsverarbeitung in der Konstruktion '99 : Tagung Berlin, 19. und 20. Oktober 1999 / VDI-Gesellschaft Entwicklung, Konstruktion Vetrieb. - Dusseldorf : VDI, 1999. - 506 str. : ilustr. ; 21 cm. - (VDI Berichte, ISSN 0083-5560 ; 1497)

  Na vrhu nasl. str.: Verein Deutscher Ingenieure
  ISBN 3-18-091497-1
  a) organizacija proizvodnje b) razvoj izdelkov c) integriran razvoj d) distribuiran razvoj e) EDM - Engineering Data Management f) PDM - Product Data Management g) upravljanje podatkov h) EDM/PDM sistemi i) uvajanje sistemov j) VDI 2218 k) PIM - Product Information Management l) izmenjava podatkov m) podatkovni modeli n) zborniki

  658.512(061.3)
  COBISS-ID 21869061

  301.
          COMMON information model : implementing the object model for enterprise management / Winston Bumpus... . - New York : J. Wiley & Sons, cop. 2000. - XVIII, 316 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija na koncu posameznih poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-471-35342-6
  a) UML (Computer science) b) Management information systems c) Object-oriented programming (Computer science) d) organizacija proizvodnje e) organizacija poslovanja f) organizacija dela g) skupni informacijski modeli h) CIM - Common Information Model i) tehnologije vodenja j) informacijsko modeliranje k) informacijski sistemi l) podpora industriji m) modeli n) analize o) pregledno delo

  658.5:681.3
  COBISS-ID 21789701

  302.
  DENNIS, Alan
          Systems analysis and design : / Alan Dennis, Barbara Haley Wixom. - New York : J. Wiley & Sons, cop. 2000. - XI, 516 str. : ilustr. ; 26 cm

  Dodatek k nasl. na ov. - Kazalo
  ISBN 0-471-24100-8
  a) organizacija poslovanja b) računalništvo c) informatika d) sistemske analize e) planiranje f) faze planiranja g) analize faz h) načrtovanje faz i) uporabniški vmesniki j) projektno vodenje k) priročniki

  65.012.12:681.3
  COBISS-ID 21799173

  303.
          ERGONOMIC guidelines and problem solving / edited by Anil Mital, Asa Kilbom and Shrawan Kumar. - 1st ed., reprinted with revisions from the International Journal of Industrial Ergonomics. - Amsterdam : Elsevier, 2000. - IX, 479 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Elsevier ergonomics book series ; vol. 1)

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-08-043643-9
  a) ergonomija b) smernice c) problemi d) delovni sistemi e) delovna mesta f) ponavljajoče delo g) obremenitve človeškega telesa h) poškodbe i) stresi j) osvetljenost k) vid l) vročina m) hrup n) mraz o) počitek ljudi p) zmanjševanje poškodb q) oblikovanje delovnih mest r) ročna orodja s) opozorilni znaki t) opozorilni napisi u) ekonomsko vrednotenje v) pregledno delo

  65.015.11
  COBISS-ID 21409797

  304.
  INTERNATIONAL Federation of Automatic Control. Workshop (5 ; 1999 ; Gramado)
          Intelligent manufacturing systems 1998 : (IMS '98) : a proceedings volume from the 5th IFAC workshop, Gramado - RS, Brazil, 9-11 November 1998 / edited by P. Kopacek and C. E. Pereira. - Oxford : Pergamon Press for the International Federation of Automatic Control, 1999. - VIII, 325 str. : graf. prikazi ; 30 cm

  ISBN 0-08-043239-5
  a) organizacija proizvodnje b) industrijska proizvodnja c) inteligentni sistemi d) proizvodni sistemi e) robotika f) navidezna podjetja g) agenti h) holonomni sistemi i) krmilni sistemi j) transport materiala k) nevronske mreže l) kontrola kakovosti m) montaža n) razvrščanje o) CAD-CAM-CAE p) formalni modeli q) sodelujoči inženiring r) planiranje s) zborniki

  658.5:681.518.2(061.3)
  COBISS-ID 21409541

  305.
  INTERNATIONAL Symposium on Transportation and Traffic Theory (14 ; 1999 ; Jerusalem)
          Transportation and traffic theory : proceedings of the 14th International Symposium on Transportation and Traffic Theory, Jerusalem, Israel, 20-23 July, 1999 / edited by Avishai Ceder. - Amsterdam : Pergamon, an imprint of Elsevier, 1999. - XXI, 796 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  ISBN 0-08-043448-7
  a) organizacija prometa b) transportne usluge c) transport d) teorija prometa e) prometni tokovi f) modeli g) obnašanje prometnih tokov h) varnost na cestah i) cestne mreže j) simulacije prometa k) krmiljenje prometa l) varnost prometa m) zborniki

  656.1.05(061.3)
  COBISS-ID 21410821

  306.
  JAHRESTAGUNG Ladungssicherung (10 ; 1999 ; Koln)
          10. Jahrestagung Ladungssicherung : Tagung Koln, 28. September 1999 / VDI-Gesellschaft Fordertechnik, Materialfluss, Logistik. - Dusseldorf : VDI, 1999. - 59 str. : graf. prikazi ; 21 cm. - (VDI Berichte, ISSN 0083-5560 ; 1506)

  Na vrhu nasl. str.: Verein Deutscher Ingenieure
  ISBN 3-18-091506-4
  a) transportne usluge b) transport c) pritrjevanje tovora d) VDI 2700 e) škode med transportom f) špedicija g) primeri h) svitki papirja i) betonski izdelki j) avtomobilska industrija k) zborniki

  656.025.004.3(061.3)
  COBISS-ID 21869573

  307.
  JAHRESTAGUNG Produktionslogistik (12 ; 1999 ; Fulda)
          Innovation in Struktur und Methode der Produktion / 12. Jahrestagung Produktionslogistik, Tagung Frankfurt, 1. September 1999 ; VDI-Gesellschaft Produktionstechnik (ADB) VDI-Gesellschaft Fordertechnik Materialfluss Logistik. - Dusseldorf : VDI, 1999. - 94 str. : graf. prikazi ; 21 cm. - (VDI Berichte, ISSN 0083-5560 ; 1500)

  Na vrhu nasl. str.: Verein Deutscher Ingenieure
  ISBN 3-18-091500-5
  a) organizacija proizvodnje b) proizvodnja c) proizvodna logistika d) proizvodne strukture e) optimizacija strukture f) logistični procesi g) reorganizacija procesov h) dobavitelji i) verige dobaviteljev j) elektronsko trgovanje k) primeri l) zborniki

  658.51:658.286.2(061.3)
  COBISS-ID 21866245

  308.
  KNOLMAYER, Gerhard
          Supply Chain Management auf Basis von SAP-Systemen : Perspektiven der Auftragsabwicklung fur Industriebetriebe / Gerhard Knolmayer, Peter Mertens, Alexander Zeier. - Berlin : Springer, 2000. - X, 211 str. : ilustr. ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 3-540-65512-3
  a) organizacija proizvodnje b) logistika c) preskrbovalne verige d) upravljanje dobavnih verig e) SCM - Supply Chain Management f) industrijska podjetja g) vodenje podjetij h) koncepti vodenja i) računalniška podpora j) sistemi SAP R/3 k) APO - Advanced Planer and Optimizer l) logistični moduli m) odvijanje naročil n) smeri razvoja o) primeri

  658.286:65.012.34
  COBISS-ID 21018885

  309.
          KNOWLEDGE management handbook / edited by Jay Liebowitz. - Boca Raton : CRC Press, 1999. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 26 cm

  Kazalo
  ISBN 0-8493-0238-2
  a) strateški menedžment b) vodenje podjetij c) organizacija poslovanja d) informatizacija poslovanja e) osebje f) izobraževanje g) upravljanje z znanjem h) aplikacije i) industrija j) vladne službe k) zborniki

  65.016:659.2
  COBISS-ID 21278213

  310.
  LINDQUIST, Bo
          Ergonomie bei Handwerkzeugen / . - Helsingborg : Ergoline, tiskano 1997. - 180 str. : barvne ilustr., tabele ; 21 cm

  Avtor naveden na hrbtu nasl. str. - Kazalo
  ISBN 91-630-5217-2
  a) organizacija proizvodnje b) ročna orodja c) ergonomija d) delovna mesta e) oblikovanje delovnih mest f) vrste orodij g) ročni brusilniki h) ročni vrtalniki i) ročni vijačniki j) vrednotenje orodij k) faktorji rizika l) faktorji vpliva m) ergonomski faktorji n) primeri orodij o) pregledno delo

  65.015.11
  COBISS-ID 20264709

  311.
          MANAGING information technology : what managers need to know / E. Wainright Martin ... . - 3rd ed. - Upper Saddle River : Prentice Hall, 1998. - XX, 716 str. : ilustr. ; 26 cm

  Kazalo
  ISBN 0-13-860925-X
  a) informacijska tehnologija b) informacijski sistemi c) menedžment d) računalniški sistemi e) programska oprema f) aplikacije g) organizacija poslovanja h) podpora odločanja i) računalniške mreže j) študije primerov k) učbeniki

  65.008:681.3
  65:681.3
  COBISS-ID 21487365

  312.
          The NEW international Webster's pocket business dictionary of the English language. - . - : Trident Press, 1998 (). - 318 str. ; 18 cm

  Hrbtni stv. nasl.: The new international Webster's pocket business dictionary
  ISBN 1-888-77720-6 (deluxe ed.) ISBN 1-888-77730-3 (vezano) ISBN 1-888-77738-9 (broš.)
  a) Ekonomija - Terminologija - Slovarji - Angleščina b) gospodarstvo c) podjetništvo d) ekonomija e) pravo f) slovar izrazov g) angleški

  <65+33> (038)=111
  COBISS-ID 78747392

  313.
          PLATTFORMKONZEPTE auch fur Kleinserien und Anlagen? : Tagung Stuttgart, 12. und 13. Oktober 1999 / VDI-Gesellschaft Systementwicklung und Projektgestaltung. - Dusseldorf : VDI, 1999. - 223 str. : ilustr. ; 21 cm. - (VDI Berichte, ISSN 0083-5560 ; 1510)

  Na vrhu nasl. str.: Verein Deutscher Ingenieure
  ISBN 3-18-091510-2
  a) razvoj izdelkov b) male serije c) variantni izdelki d) obvladovanje variant e) obvladovanje stroškov f) planiranje programov g) proizvodni programi h) industrijska podjetja i) projekti j) obvladovanje kompleksnosti k) modulni sistemi l) QFD m) analize vrednosti n) DFMA - Design for Manufacture, Assembly, Service, Environment o) stroškovni management p) zborniki

  658.512.2(061.3)
  COBISS-ID 21873669

  314.
          QUALITATSMANAGEMENT nach der neuen ISO 9000er Serie : prozessorientiert, praxisnah, schnell und einfach umgesetzt / Ian Campbell, Alexander Scheibeler. - Augsburg : WEKA, 1999-. - Zv. <1- : ilustr. ; 32 cm. (WEKA Praxis Handbuch plus)

  Nevezani listi, redna dopolnila. - Zadnje dopolnilo: december 1999
  - - Qualitatsmanagement nach der neuen ISO 9000er Serie . - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
  Nasl. s CD-ROM-a
  ISBN 3-8111-2880-9
  a) organizacija poslovanja b) kakovost c) upravljanje kakovosti d) ISO 9000 e) spremembe standardov f) sistemske zahteve g) sistemi kakovosti h) uvajanje standardov i) odgovornost vodij j) priprava k) zahteve kupcev l) razvoj m) nabava n) preskušanje o) meritve p) analize q) izboljšave r) pregledno delo

  658.562:006.83
  COBISS-ID 21740037

  315.
  ROLIH, Robert
          Kako dobičkonosno poslovati preko interneta : ustvarite spletno stran, ki bo pometla s konkurenco / Robert Rolih. - Ljubljana : Lisac & Lisac, 2000 (). - 114 str. : ilustr. ; 30 cm

  ISBN 961-6312-06-5
  a) Elektronsko poslovanje - Internet (računalniško omrežje) - Priročniki b) Spletne strani - Izdelava - Priročniki c) podjetje d) trgovina e) poslovno komuniciranje f) internet g) izdelava domače strani h) oglaševanje i) priročniki

  65.011.1:681.324(035)
  COBISS-ID 105222656

  316.
  SCHONE, Heralt
          Standortplanung, Genehmigung und Betrieb umweltrelevanter Industrieanlagen : rechtliche Grundlagen / H. Schone. - Berlin : Springer, 2000. - XVII, 299 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 3-540-65293-0
  a) organizacija proizvodnje b) industrijska postrojenja c) industrijske naprave d) tehnične naprave e) planiranje naprav f) zaščita okolja g) varnost naprav h) lokacijsko planiranje i) pravne osnove j) dovoljenja k) delovanje naprav l) pravni predpisi m) evropska zakonodaja n) ekološka zakonodaja o) Nemčija p) pregledno delo

  658.27.012
  COBISS-ID 20172549

  317.
          SERVICEMANAGEMENT mit System : erfolgreiche Methoden fur die Investionsguterindustrie / Holger Luczak (Hrsg.). - Berlin : Springer, 1999. - VIII, 300 str. : graf. prikazi ; 24 cm

  Kazalo
  ISBN 3-540-65282-5
  a) organizacija proizvodnje b) industrija investicijske opreme c) strojegradnja d) izdelava naprav e) servisiranje f) industrijske storitve g) strategije h) cilji i) storitvena kultura j) metode k) informacijski sistemi l) poslovni procesi m) planiranje n) zadovoljnost strank o) zadovoljnost sodelavcev p) praktični primeri q) pregledno delo

  65.012.23
  COBISS-ID 21285125

  318.
  SLOVENIJA. Zakoni itd.
          Temeljna tehnična zakonodaja : z uvodnimi pojasnili. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2000 (v Ljubljani : "Tone Tomšič"). - 132 str. : graf. prikazi ; 20 cm

  Vsebina na nasl. str.: Zakon o splošni varnosti proizvodov (ZSVP) ; Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS) ; Zakon o standardizaciji (ZSta-1) ; Zakon o akreditaciji (ZAkr)
  ISBN 961-204-221-7
  a) pravo b) zakonodaja c) Slovenija d) industrijski izdelki e) priročniki

  658.62:006(497.4)(094.5)
  COBISS-ID 106059264

  319.
  STONEHAM, Derek
          The maintenance management and technology handbook / Derek Stoneham. - 1st ed. - Kidlington : Elsevier Science, cop. 1998. - VII, 390 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 352-354. - Kazali
  ISBN 1-85617-315-1
  a) organizacija poslovanja b) vzdrževanje c) metode vzdrževanja d) uporaba metod e) področja uporabe f) računalniška podpora g) organizacija vzdrževanja h) finance i) priprava vzdrževanja j) kakovost vzdrževanja k) varnost l) vrednotenje vzdrževanja m) proizvodnja n) pregledno delo

  658.58
  COBISS-ID 2525211

  320.
  VDI-Verpackungsformum 2000 (2000 ; Bad Homburg)
          Flexible Verpackungen / VDI-Verpackungsformum 2000, Tagung Homburg, 23. und 24. Februar 2000 ; VDI-Gesellschaft Kunstofftechnik VDI-Gesellschaft Werkstofftechnik. - Dusseldorf : VDI, 2000. - 188 str. : ilustr. ; 21 cm. - (VDI Berichte, ISSN 0083-5560 ; 1512)

  Na nasl. str. tudi: Verein Deutscher Ingenieure
  ISBN 3-18-091512-9
  a) organizacija proizvodnje b) embaliranje c) pakiranje d) industrija embalaže e) trendi razvoja f) inovacije g) oblikovanje h) lepila i) kaširanje j) zapiranje embalaže k) folije l) globiki vlek folije m) embalirni sistemi n) simuliranje procesov o) postopki pakiranja p) avtomatizacija q) zborniki

  621.798(061.3)
  COBISS-ID 21874693

  321.
          WEGE zum Erfolg durch Excellence : Forum Berlin, 17. und 18. November 1999 anlaslich der Verleihung des Ludwig-Erhard-Preises '99 : mit Excellence Borse / VDI-Gesellschaft Systementwicklung und Projektgestaltung. - Dusseldorf : VDI, 1999. - 307 str. : ilustr. ; 21 cm. - (VDI Berichte, ISSN 0083-5560 ; 1519)

  Na vrhu nasl. str.: Verein Deutscher Ingenieure
  ISBN 3-18-091519-6
  a) organizacija proizvodnje b) organizacija poslovanja c) kakovost d) TQM e) ISO 9000:2000 f) menedžment g) kakovosti h) sistemi vodenja i) poslovni procesi j) organizacijski razvoj k) inovacije l) modeliranje procesov m) ABM metoda n) ABM - Activity Based Management o) zadovoljnost strank p) motivacija sodelavcev q) timsko delo r) tehnična dokumentacija s) zborniki

  658.562(061.3)
  COBISS-ID 21920773


  66 KEMIJSKA IN SORODNE INDUSTRIJE.


  322.
          The DOSING handbook / edited by Gerhard Vetter. - 1st ed. - Oxford : Elsevier, 1998. - X, 777 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali
  ISBN 1-85617-342-9 (vezano)
  a) kemijska tehnologija b) procesna kemija c) kontrola procesov d) merilci pretoka e) doziranje tekočin f) doziranje trdnih snovi g) gravimetrične metode h) tehtanje i) senzorji j) kontinuirni polnilci k) diskontinuirni sistemi l) konstrukcije m) aplikacije n) učbeniki

  66.028.2
  COBISS-ID 21405445

  323.
  HAGEN, J.
          Industrial catalysis : a practical approach / Jens Hagen. - Weinheim : Wiley-VCH, 1999. - XIII, 416 str. : ilustr. ; 25 cm

  Bibliografija: str. <397>-404 str. - Kazalo
  ISBN 3-527-29528-3
  a) industrijski procesi b) industrijska kataliza c) katalitski procesi d) kemijska tehnologija e) industrijska kemija f) tehnološki procesi g) homogena kataliza h) kovinski katalizatorji i) heterogena kataliza j) proizvodnja katalizatorjev k) zeoliti l) katalizni reaktorji m) učbeniki

  66.097:544.47
  COBISS-ID 21377541

  324.
          INDUSTRIAL inorganic pigments / edited by Gunter Buxbaum. - 2nd, completely revised ed. - Weinheim : Wiley-VCH, 1998. - XIII, 289 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 3-527-28878-3
  a) anorganska kemija b) anorganski pigmenti c) kemijske lastnosti d) fizikalne lastnosti e) barvne lastnosti f) standardi g) stabilnost h) interakcije pigment/vezivo i) beli pigmenti j) obarvani pigmenti k) surovine l) proizvodnja m) komercialni proizvodi n) toksikologija o) varstvo pri delu p) magnetni pigmenti q) antikorozivni pigmenti r) prozorni pigmenti s) svetleči pigmenti t) luminiscentni pigmenti u) učbeniki

  667.26
  COBISS-ID 21325317

  325.
          PROCESSING foods : quality optimization and process assessment / edited by Fernanda A. R. Oliveira, Jorge C. Oliveira ; with Marc E. Hendrickx, Deitrich Korr, Leon G. M. Gorris. - Boca Raton : CRC Press, 1999. - 415 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (Food engineering and manufacturing series)

  Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo
  ISBN 0-8493-7905-9
  a) Food b) živilska tehnologija c) predelava hrane d) optimizacija procesov e) termični procesi f) metodologije g) zagotavljanje kvalitete h) zmrzovanje hrane i) sušenje j) visokotemperaturni procesi k) zvišan pritisk l) pakiranje hrane m) ionizacijsko sevanje n) zborniki

  664
  COBISS-ID 237285

  326.
  REPIČ, Oljan
          Principles of process research and chemical development in the pharmaceutical industry / Oljan Repič. - New York : J. Wiley & Sons, 1998. - XVI, 213 str. : graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
  ISBN 0-471-16516-6
  a) Farmacevtska kemija - Raziskovalno delo - Metode - Učbeniki za visoke šole b) farmacevtska kemija c) farmacevtska industrija d) procesna kemija e) tehnološki postopki f) razvoj zdravil g) razvoj postopkov h) bibliografija i) učbeniki za visoke šole

  661.12:66.02
  COBISS-ID 74537984

  327.
          SUPERCARBON : synthesis, properties and applications / S. Yoshimura, R. P. H. Chang (eds.). - Berlin : Springer, 1998. - XVI, 250 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Springer series in materials science, ISSN 0933-033X ; vol. 33)

  Kazalo
  ISBN 3-540-64379-6
  a) anorganska kemija b) ogljikovi materiali c) fulereni d) ogljikove nanostrukture e) elektronske lastnosti f) sinteze g) strukture h) lastnosti i) aplikacije j) zborniki

  661.666
  COBISS-ID 21318661

  328.
  WANG, Xue Z.
          Data mining and knowledge discovery for process monitoring and control / Xue Z. Wang. - London : Springer-Verlag, 1999. - XVIII, 251 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Advances in industrial control)

  ISBN 1-85233-137-2
  a) kemija b) kemijska tehnologija c) avtomatizacija d) nadzor procesov e) krmiljenje procesov f) izkopavanje podatkov g) iskanje podatkov h) odkrivanje znanja i) analize podatkov j) avtomatične analize k) metode l) algoritmi m) sistemi nadzora n) sistemi krmiljenja o) razvoj sistemov p) procesiranje podatkov q) multivariantna analiza r) statistična analiza s) ekspertni sistemi t) strojno učenje u) pregledno delo

  66:681.5
  COBISS-ID 21288709


  669 METALURGIJA.


  329.
          ALLOYS : preparation, properties, applications / edited by Fathi Habashi. - Weinheim : Wiley-VCH, 1998. - VI, 314 str. : ilustr. ; 25 cm

  Kazalo
  ISBN 3-527-29591-7
  a) materiali b) zlitine c) priprava d) lastnosti e) aplikacije f) jekla g) barvaste kovine h) lahke kovine i) plemenite kovine j) toplotno obstojne kovine k) alkalne kovine l) učbeniki

  669.018:669.15/.7
  COBISS-ID 21378053


  67/68 RAZNE INDUSTRIJE IN OBRTI. MEHANSKA TEHNOLOGIJA.


  330.
  LADOUCEUR, Norman
          Pro/ENGINEER solutions and plastic design / Norman Ladouceur, John McKeen. - Santa Fe : OnWord Press, 1999. - XVI, 339 str. : ilustr. ; 23 cm

  Kazalo
  ISBN 1-56690-188-X
  a) kemijska tehnologija b) plastika c) oblikovanje plastike d) plastični izdelki e) načrtovanje oblik f) CAD - Computer Aided Design g) računalniško podprto načrtovanje h) analiza plastike i) obdelave podatkov j) računalniški programi k) Pro/ENGINEER l) priročniki

  678.027:681.3.06
  COBISS-ID 21594885

  331.
          TEHNOLOGIJA lesa 2 / Andrej Grošelj ... . - 1. natis. - Ljubljana : Zveza lesarjev Slovenije, Lesarska založba, 1999 (Ljubljana : Littera picta). - 240 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Srednje izobraževanje. Lesarstvo / Lesarska založba)

  1.000 izv. - Bibliografija: str. 239-240
  ISBN 961-6295-05-5
  a) Les - Obdelava - Učbeniki za srednje šole b) lesna industrija c) lesarstvo d) tehnologija lesa e) preoblikovanje f) odrezavanje g) sintetične mase h) lepila i) lepljenje lesa j) učbeniki za srednje šole

  674.02(075.3)
  COBISS-ID 97837824


  681.3 RAČUNALNIKI.


  332.
  TOOR, Marcelle Lapow
          Graphic design on the desktop : a guide for the non-designer / Marcelle Lapow Toor. - 2nd ed. - New York : Wiley, cop. 1998. - XXII, 266 str. : ilustr. ; 28 cm

  V CIP-u l. 1994
  ISBN 0-471-29307-5
  a) računalništvo b) grafično oblikovanje c) tipografija d) namizno založništvo e) World Wide Web f) vizualne komunikacije g) simboli h) blagovne znamke i) logotipi j) procesi načrtovanja k) ilustracije l) Web strani m) priročniki

  681.3-181.4:655.535.5
  COBISS-ID 43873281


  69 GRADBENI MATERIJAL. GRADBENA DELA.


  333.
          KUNSTSTOFF im Brandschutzkonzept : Tagung Wurzburg, 27. und 28. September 1999 / VDI-Gesellschaft Werkstofftechnik VDI-Gesellschaft Bautechnik VDI-Gesellschaft Technische Ausrustung. - Dusseldorf : VDI, 1999. - 278 str. : ilustr. ; 21 cm. - (VDI Berichte, ISSN 0083-5560 ; 1483)

  Na vrhu nasl. str.: Verein Deutscher Ingenieure
  ISBN 3-18-091483-1
  a) gradbeništvo b) polimeri c) zaščita pred požarom d) protipožarni ukrepi e) uporaba polimerov f) toksične emisije g) sanacije h) evropska zakonodaja i) PVC j) primeri k) kabli l) cevi m) zborniki

  691:678.6:614.84(061.3)
  COBISS-ID 21874181

  334.
          SANACIJA in rekonstrukcija objekta / . - 1. izd. - Ljubljana : Gradbeni inštitut ZRMK : Gradbeni center Slovenije, 1999 ( : Potens). - 151 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 150
  ISBN 961-90618-2-9 (Gradbeni inštitut ZRMK)
  a) Gradbeni objekti - Vzdrževanje b) gradbeništvo c) zgradbe d) sanacija e) vzdrževanje stavb f) prenova g) adaptacije h) postopki sanacije i) starejši objekti j) ravne strehe k) energetska prenova l) zunanji zidovi m) novejši armirano betonski objekti n) evropski standardi za projektiranje zidanih zgradb o) popotresna obnova objektov p) sanacija po potresu q) pogoji gradnje v Zgornjem Posočju

  69.059.1/.2
  COBISS-ID 100033024


  7 UMETNOST.


  335.
  BERNIK, Stane
          Oblikovanje: Novi kolektivizem = Design: New Collectivism / ; prevodi, translations Amidas ... ; fotografija, photos Diego Gomez ... . - Ljubljana : NSK Info center, 1999. - 113 str. : ilustr. ; 31 cm

  a) umetnost b) slikarstvo c) kiparstvo d) grafično oblikovanje e) Slovenija f) filozofija umetnosti g) umetniške skupine h) avantgarda i) Novi kolektivizem j) plakati k) informacijski objekti l) estetika m) postavitve razstav n) Neue Slowenische Kunst o) NSK Država

  7.067(497.4)
  COBISS-ID 8498589

  336.
  BOWERS, John
          Introduction to two-dimensional design : understanding form and function / John Bowers. - New York : J. Wiley & Sons, cop. 1999. - XIII, 123 str. : ilustr. (nekatere barvne) ; 26 cm

  Kazalo
  ISBN 0-471-29224-9
  a) umetnost b) teorija c) oblika in funkcija d) vizualne komunikacije e) grafično oblikovanje f) označevanje g) znaki h) plakati i) vizualna percepcija j) dojemanje k) osnovni elementi l) medsebojna razmerja m) kompozicija n) proporci o) kontrasti p) ritem q) sporočilnost r) simboli

  7.01
  COBISS-ID 20874757

  337.
  CHILDERS, Caroline
          Designers of time / by Caroline Childers. - New York : BW : Rizzoli, 1999. - 143 str. : barvne ilustr. ; 28 cm

  ISBN 0-8478-2192-7
  a) umetnost b) uporabna umetnost c) ure d) ublikovanje ur e) moda f) izdelki g) oblikovalci h) zbrana dela avtorjev i) Balmain P. j) Boucheron k) Klein C. l) Chanel m) Chopard n) Piranesi o) Verdura p) Versace

  7.05:681.114(082)
  COBISS-ID 20555525

  338.
  CHILDERS, Caroline
          Master wristwatches / by Caroline Childers and Roberta Naas. - New York : BW : Rizzoli, cop. 1999. - 226 str. : barvne ilustr. ; 28 cm

  ISBN 0-8478-2191-9
  a) umetnost b) uporabna umetnost c) ure d) oblikovanje ur e) moda f) izdelki g) znamke ur h) Audemars Piguet i) Bedat & Co. j) Boucheron k) Breitling l) Chaumet m) Chopard n) Concord o) Daniel Roth p) Gerald Genta q) Girard-Perregaux r) Hamilton s) Hublot t) Longines u) Movado v) Omega w) Parmigiani x) Patek Philippe

  7.05:681.114
  COBISS-ID 20556037

  339.
  HAMILTON, George Heard
          The art and architecture of Russia / George Heard Hamilton. - 2nd ed. - Harmondsworth : Penguin Books, 1975. - XXIV, 342 str., 180 str. pril. : ilustr. ; 27 cm. - (The Pelican history of art)

  Kazalo
  ISBN 0-14-056006-8
  a) arhitektura b) umetnost c) zgodovina d) Rusija e) ikone f) Kijev g) Peterburg h) sakralni objekti i) cerkve j) priročniki

  7+72(47)(091)=20
  COBISS-ID 21374469

  340.
  HILL, Richard
          Designs and their consequences : architecture and aesthetics / Richard Hill. - New Haven ; London : Yale University Press, 1999. - XVIII, 275 str. : ilustr. ; 22 cm

  Kazalo
  ISBN 0-300-07948-6
  a) arhitektura b) estetika c) teorija d) oblikovanje e) zgodovina f) umetnost g) proces načrtovanja h) razlogi za odločitve i) učinki j) posledice k) namen arhitekture l) funkcije m) uporaba

  72.01=20
  COBISS-ID 20622853

  341.
  KOBAYASHI, Shigenobu
          Colorist : a practical handbook for personal and professional use / Shigenobu Kobayashi ; . - Tokyo ; New York ; London : Kodansha, 1998. - 157 str. : barvne ilustr. ; 18 cm

  ISBN 4-7700-2323-5 (Tokyo) ISBN 4-7700-2323-5
  a) umetnost b) industrijsko oblikovanje c) design d) barve e) koloriranje f) barvne sheme g) analize h) barvni učinki i) dojemanje barv j) barvne kombinacije k) barve pokrajin in mest

  159.937.51:74=20
  COBISS-ID 20643077

  342.
  NELSON, John R.
          American folk toys : easy-to-build toys for kids of all ages / John R. Nelson. - Newtown : The Taunton Press, 1997, cop. 1998. - 167 str. : večinoma barvne ilustr. ; 29 cm

  ISBN 1-56158-221-2
  a) umetnost b) oblikovanje c) igrače d) les e) lesene igrače f) materiali g) orodje h) izdelava igrač i) uporabna umetnost

  379.8:688.72
  7.05:62
  COBISS-ID 20604165

  343.
  NOBLET, Jocelyn de
          Dizajn : pokret i šestar / Jocelyn de Noblet ; prevela Jagoda Milinković ; stručna redakcija i pogovor Mirna Cvitan Černelić. - Zagreb : Golden marketing, 1999. - 411 str. : ilustr. ; 26 cm

  Prevod dela: Design - Le geste et le compas. - Bibliografija: str. 406. - Kazala
  ISBN 953-6168-91-X
  a) umetnost b) arhitektura c) industrijsko oblikovanje d) zgodovina e) izvori f) razvoj g) zgodovinske preglednice h) predvidevanja bodočnosti

  7.05=862
  COBISS-ID 1338478

  344.
  PAINE, Robert Treat
          The art and architecture of Japan / Robert Treat Paine, Alexander Soper. - 2nd ed. - Harmondsworth : Penguin Books, 1974. - XVIII, 328 str., 173 str. pril. : ilustr. ; 27 cm. - (The Pelican history of art)

  Kazalo
  ISBN 0-14-056008-4
  a) arhitektura b) umetnost c) zgodovina d) Japonska e) teorija f) zgodovinska obdobja g) religija - budizem h) japonsko slikarstvo i) kiparstvo j) templji k) palače l) pagode m) indijski slog n) kitajski slog o) japonska hiša p) samostani q) priročniki

  7+72(520)(091)
  COBISS-ID 21383429

  345.
  PRING, Roger
          WWW.type : / Roger Pring. - London : Weidenfeld & Nicolson, cop. 1999. - 192 str. : ilustr. (nekatere barvne) ; 24 cm. - (Design directories)

  Dodatek k nasl. na ov. - Kazalo
  ISBN 0-297-82539-9
  a) Web publishing b) Type and type-founding - Digital techniques c) umetnost d) grafično oblikovanje e) tipografija f) spletne strani g) domače strani h) WWW i) Internet j) navodila k) vizualni učinki l) analize primerov m) predstavitvene strani po panogah

  766:681.3=20
  COBISS-ID 21837061

  346.
          USTOLIČEVANJE koroških vojvod : najstarejša upodobitev 1480 / . - Ljubljana : Slovenska knjiga, 1999 (v Ljubljani : Mladinska knjiga). - 24 str. ; 36 cm. - (Monumenta Slovenica ; 9)

  - - Najstarejša upodobitev ustoličevanja koroških vojvod 1480 = The oldest picture of the enthronement of the Dukes of Carinthia <1480> = Die alteste Darstellung der Karntner Herzogseinsetzung <1480> /
  ISBN 961-210-146-9
  a) umetnost b) zgodovina c) upodobitve d) reprodukcije e) faksimili f) Karantanija g) koroški vojvode h) srednji vek i) Gosposvetsko polje j) ilustracije k) Bernski kodeks

  75.044:342.511.2(436.5)
  COBISS-ID 103547648


  72 ARHITEKTURA.


  347.
          ARCHITECTURE theory since 1968 / edited by K. Michael Hays. - Cambridge, Mass. ; London : The MIT Press, cop. 1998. - XV, 807 str. : ilustr. ; 28 cm

  Kazalo
  ISBN 0-262-08261-6 (hc)
  a) arhitektura b) teorija c) zgodovinski pregled d) 1968 - 1993 e) arhitekturna kritika f) ideologija g) arhitekturni jeziki h) antologija

  72.01=20
  COBISS-ID 826756

  348.
  BLUNT, Anthony
          The art and architecture in France, 1500-1700 / Anthony Blunt. - New Haven ; London : Yale University Press, 1999. - XI, 319 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Yale University Press Pelican history of art)

  Kazalo
  ISBN 0-300-07735-1 (pl.) ISBN 0-300-07748-3 (broš.)
  a) arhitektura b) umetnost c) zgodovina d) Francija e) 16.st. f) 17.st. g) kiparstvo h) slikarstvo i) portreti j) gradovi k) palače l) sakralne stavbe m) cerkve n) kapele o) Louvre p) trgi q) Pariz

  72.03(091)+7.034(44)=20
  COBISS-ID 20610565

  349.
  CARROW, Robert
          Energy systems / Robert Carrow. - New York : McGraw-Hill, 1999. - XVIII, 310 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Complete construction : real answers contractors need)

  Kazalo
  ISBN 0-07-014019-7
  a) arhitektura b) energetske hiše c) energetsko varčne zgradbe d) energijski sistemi e) varčevanje z energijo f) viri energije g) odnosi graditelj-pogodbenik-stranka h) konstrukcija stavb i) shranjevanje energije j) standardi k) varnost l) meritve shranjene energije m) mehanski sistemi n) električni sistemi o) avtomatizacija p) sončna energija q) pregledno delo

  728:620.9.004.18
  COBISS-ID 20789509

  350.
  CHIPPERFIELD, David
          David Chipperfield : obra reciente = recent work. - Barcelona : G. Gili, cop. 1997. - 142 str. : ilustr. (nekatere barvne), načrti ; 30 cm. - (2G : revista internacional de arquitectura = international architecture review, ISSN 1136-9647 ; no. 1 = 1997/1)

  Vzpor. špan. in angl. besedilo. - Ov. nasl.
  a) Chipperfield, David b) Architecture, Modern - 20th century. c) arhitektura d) arhitekti e) zbrana dela f) biografije g) bibliografije h) muzeji i) restavracije j) individualne stanovanjske hiše k) hiše l) poslovne stavbe

  72.01:929 Chipperfield D.
  COBISS-ID 21837317

  351.
          CITY icons. - London : Phaidon, cop. 1999. - <180> str. : ilustr. (nekatere barvne) ; 30 cm. - (Architecture 3s)

  Ov. nasl.
  Vsebina:
  Antoni Gaudi : Expianatory Chruch of the Sagrada Familia / Mark Burry. Warren and Wetmore : Grand Central Terminal / Kenneth Powell. Jorn Utzon : Sydney Opera House / Philip Drew
  ISBN 0-7148-3873-X
  a) Sydney Opera House (New York, N.Y.) b) Grand Central Terminal (Barcelona, Spain) c) Expiatory Church of the Sagrada Familia d) Public architecture e) Architecture, Modern - 19th century. f) Architecture, Modern - 20th century. g) arhitektura h) arhitekti i) znamenite stavbe j) mestne ikone k) Gaudi A. l) cerkev Sagrada Familia Barcelona m) Warren in Wetmore n) centralna železniška postaja New York o) Utzon J. p) Sydney opera q) fotografije r) načrti

  72.01=20
  COBISS-ID 21843461

  352.
  CONANT, Kenneth John
          Carolingian and Romanesque architecture : 800 to 1200 / Kenneth John Conant. - 3rd ed. - Harmondsworth : Penguin Books, 1973. - XXXVIII, 345 str., 176, <8> str. pril. : ilustr. ; 27 cm. - (The Pelican history of art)

  Bibliografija: str. 321-328. - Kazalo
  ISBN 14-056013-0 !
  a) arhitektura b) zgodovina c) teorija d) karolinška arhitektura e) romanska arhitektura f) srednjeveška arhitektura g) sakralni objekti h) cerkve

  72.03:7.033.4=20
  COBISS-ID 2471183

  353.
  FIELD, Marcus
          Future Systems / Marcus Field. - London : Phaidon, 1999. - 207 str. : ilustr. (nekatere barvne) ; 30 cm

  Nasl. raztegnjen čez dve strani. - Kazalo
  ISBN 0-7148-3831-4
  a) Future Systems (Firm) b) Future Systems (Firm) c) Architecture, Modern - 20th century - Great Britain d) Architecture, Modern - 20th century. e) arhitektura f) Kaplicky J. g) zbrana dela h) konstrukcije prihodnosti i) stanovanjska gradnja j) javne stavbe k) prostor l) barve m) ideje n) navdihi o) projekti

  72.01
  COBISS-ID 21907205

  354.
          HANDBOOK of sports and recreational building design. Vol. 1, Outdoor sports / The Sports Council, Technical Unit for Sport ; edited by Geraint John and Kit Campbell. - 2nd ed., reprinted. - Oxford : Sports Council, 1997. - XIV, 281 str. : ilustr. ; 30 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7506-1293-2
  a) arhitektura b) načrtovanje c) športni objekti d) šport na prostem e) normativi f) priprava terene g) razsvetljava h) stadioni i) tribune j) paviljoni k) golf igrišča l) umetna smučišča m) motoristični športi n) zračni športi o) vodni športi p) marine q) lokostrelstvo r) kolesarstvo s) igre z žogo t) hokej na travi u) tenis v) balinanje w) kotalkanje x) priročniki

  72.011:796=20
  COBISS-ID 20742405

  355.
          HANDBOOK of sports and recreational building design. Vol. 2, Indoor sports / The Sports Council, Technical Unit for Sport ; edited by Geraint John and Kit Campbell. - 2nd ed., reprinted. - Oxford : Sports Council, 1999. - 362 str. : ilustr. ; 30 cm

  Kazalo
  ISBN 0-7506-1594-0
  a) arhitektura b) načrtovanje c) športni objekti d) šport v zaprtih prostorih e) normativi f) prenova g) borilni športi h) lokostrelstvo i) badminton j) igre z žogo k) atletika l) gimnastika m) ples n) namizni tenis o) športne dvorane p) tribune q) telovadnice r) rekreacijski centri s) biljard t) plezalne stene u) velodromi v) kegljišča w) fitnes x) priročniki

  72.011:796=20
  COBISS-ID 20742917

  356.
          METRIC handbook : planning and design data / edited by David Adler. - : Architectural Press, cop. 1999 (navodilo). - 1 CD-ROM ; 12 cm, v škatli 19 x 24 x 5 cm

  Sistemske zahteve: osebni računalnik 486; Windows 95, 98 ali NT 4.X; vsaj 4 MB prostora na trdem disku; CD-ROM pogon. - Nasl. iz enote
  ISBN 0-7506-3293-3
  a) arhitektura b) načrtovanje c) dimenzioniranje d) knjižnice simbolov e) normativi f) mere g) orodje za CAD programe

  72.011=20
  COBISS-ID 20689925

  357.
  PHOENIX Central Library
          Phoenix Central Library / Bruder DWL Architects ; edited by Oscar Riera Ojeda ; introduction by Nader Tehrani. - Gloucester (Mass.) : Rockport, cop. 1999. - 116 str. : barvne ilustr. ; 26 cm. - (Single building series : process of an architectural workd)

  ISBN 1-56496-525-2
  a) arhitektura b) javne zgradbe c) knjižnice d) načrtovanje e) tlorisi f) postopek gradnje g) vmestitev v prostor h) ZDA

  727.8=20
  COBISS-ID 20567301

  358.
  POWELL, Kenneth
          Graves residence : Michael Graves / Kenneth Powell. - London : Phaidon Press, 1995. - 60 str. : ilustr. (nekatere barvne) ; 30 cm. - (Architecture in detail)

  Kazalo
  ISBN 0-7148-3292-8
  a) Graves, Michael (1934-) b) Graves, Michael (1934-) - Homes and haunts - New Jersey - Princeton c) Graves, Michael d) Graves, Michael - Homes and haunts - New Jersey - Princeton e) Architecture, Postmodern - United States f) Princeton (N.J.) - Buildings, structures, etc g) Princeton (N.J.) - Buildings, structures, etc h) arhitektura i) arhitekti j) Graves M. k) stanovanjske stavbe l) stanovanjska hiša arhitekta m) moderna arhitektura n) načrti o) fotografije p) notranja oprema

  728.3=20
  COBISS-ID 21835269

  359.
          TWENTIETH-century classics. - London : Phaidon, cop. 1999. - <180> str. : ilustr. (nekatere barvne) ; 30 cm. - (Architecture 3s)

  Ov. nasl. - Vsebina: Walter Gropius : Bauhaus, Dessau / Dennis Sharp. Le Corbusier : Unite d'habitation / David Jenkins. Louis I. Kahn : Salk Institute / James Steele
  ISBN 0-7148-3868-3
  a) Gropius, Walter (1883-1969) b) Le Corbusier (1887-1965), Louis I. c) Kahn (1901-1974) d) Bauhaus (Marseilles, France) e) Salk Institute for Biological Sciences f) Unite d'habitation g) Architecture, Modern - 20th century. h) arhitektura i) arhitekti j) znamenite stavbe k) 20.st. l) načrti m) fotografije n) notranja oprema o) skice

  72:7.036=20
  COBISS-ID 21843717

  360.
          TWENTIETH-century houses. - London : Phaidon, 1999. - <184> str. : ilustr. ; 31 cm. - (Architecture 3s)

  Ov. nasl. - Bibliografije pri posameznih prispevkih. - Vsebina: Frank Lloyd Wright / Robert McCarter ; Alvar Aalto / Richard Weston ; Charles and Ray Eames / James Steele
  ISBN 0-7148-3870-5
  a) Wright, Frank Lloyd (1867-1959) b) Eames, Charles c) Eames, Ray d) Aalto, Alvar (1898-1976) e) arhitektura f) arhitekti g) stanovanjska arhitektura h) znamenite stanovanjske stavbe i) hiše j) vile k) 20.st. l) fotografije m) notranja oprema

  728:7.036=20
  COBISS-ID 12847932

  361.
  VLIEGHE, Hans
          Flemish art and architecture 1585-1700 / Hans Vlieghe. - New Haven ; London : Yale University Press, 1998. - 339 str. : ilustr. (nekatere barvne) ; 30 cm. - (Yale University Press Pelican history of art)

  Kazalo
  ISBN 0-300-07038-1
  a) arhitektura b) flamska umetnost c) zgodovina d) 16.st. e) 17.st. f) slikarstvo g) kiparstvo

  72.03(091)+7.03(492)=20
  COBISS-ID 20611589


  74 RISANJE. OBLIKOVANJE. UPORABNA UMETNOST.


  362.
  HIGHTON, Leonie
          Schone Kuchen, Raume fur Gaste / Leonie Highton ; ubertragen aus dem Englischen von Wiebke Krabbe. - Herford : Busse Seewald, 1999. - 207 str. : barvne ilustr. ; 28 cm. - (House & garden)

  Prevod dela: The house & garden book of kitchens & dining rooms
  ISBN 3-512-03191-9
  a) arhitektura b) notranja oprema c) kuhinje d) jedilnice e) bivalni prostori f) nenavadne izvedbe g) skandinavski slog h) sodobne kuhinje i) tradicionalne kuhinje j) harmonija novo in staro k) optični učinki l) zimski vrt

  747:643.3=30
  COBISS-ID 21687557

  363.
  MACALPINE, Alistair
          Schoner Wohnen mit Sammlungen / Alistair McAlpine, Cathy Giangrande ; . - Munchen : Callwey, cop. 1999. - 184 str. : barvne ilustr. ; 33 cm

  Prevod dela: Collecting & display. - Nasl. raztegnjen čez dve strani
  ISBN 3-7667-1364-7
  a) arhitektura b) notranja oprema c) stanovanja d) zbiratelji e) hramba zbirk f) hišni muzeji g) oprema za zbirke h) umetniški predmete

  747:7.074=20
  COBISS-ID 21688325

  364.
  TURNER, Silvie
          The book of fine paper / Silvie Turner. - London : Thames and Hudson, cop. 1998 ( : Mladinska knjiga). - 240 str. : ilustr. ; 31 cm

  Kazali
  - - The book of fine paper. - 1 karton (<4> str. z 20 vzorci) ; 26 cm
  ISBN 0-500-01871-5
  a) Papir - Proizvodnja b) Papir - Vrste c) umetnost d) papir e) ročna izdelava f) zgodovina g) uporaba papirja h) sestava i) vrste papirja j) vodni žig k) industrijska izdelava l) posebne vrste papirja m) umetniški papir n) teža o) formati

  745.54
  COBISS-ID 79297536


  8 JEZIKOSLOVJE. SLOVARJI. LITERATURA.


  365.
  BAILEY, Eileen
          The new international Webster's pocket dictionary of the English language / . - . - : Trident Press, 1998 (). - 668 str. ; 18 cm

  Hrbtni stv. nasl.: The new international Webster's pocket dictionary. - Avorica navedena na hrbtu nasl. str.
  ISBN 1-888-77715-X (deluxe ed.) ISBN 1-888-77725-7 (vezano) ISBN 1-888-77733-8 (broš.)
  a) slovar b) angleški

  (038)=111
  COBISS-ID 78740224

  366.
          ELSEVIER'S dictionary of mathematics : in English, German, French and Russian / compiled by K. Peeva ... . - 1st. ed. - Amsterdam : Elsevier, 2000. - 996 str. ; 25 cm

  Bibliografija: str. <997>
  ISBN 0-444-82953-9
  a) matematika b) slovar c) angleški d) nemški e) francoski f) ruski

  51:81'374.823
  COBISS-ID 20387589

  367.
          The NEW international Webster's pocket computer dictionary of the English language. - . - : Trident Press, 1998 (). - 318 str. ; 18 cm

  Hrbtni stv. nasl.: The new international Webster's pocket computer dictionary
  ISBN 1-888-77721-4 (deluxe ed.) ISBN 1-888-77731-1 (vezano) ISBN 1-888-77739-9 (broš.)
  a) Računalništvo - Terminologija - Slovarji - Angleščina b) računalništvo c) slovar izrazov d) angleški

  681.3(038)=111
  COBISS-ID 78747904

  368.
          The NEW international Webster's pocket grammar, speech & style dictionary of the English language. - . - : Trident Press, 1998 (). - VI, 314 str. ; 18 cm

  Hrbtni stv. nasl.: The new international Webster's pocket grammar dictionary. - Kazalo
  ISBN 1-888-77719-2 (deluxe ed.) ISBN 1-888-77729-X (vezano) ISBN 1-888-77737-0 (broš.)
  a) Angleščina - Slovnica - Priročniki b) Angleščina - Stilistika - Priročniki c) angleščina d) slovnica e) stilistika f) slovar izrazov g) priročniki

  811.111'36(035)
  811.111:808.1(35)
  COBISS-ID 78740992

  369.
          The NEW international Webster's pocket medical & first aid dictionary of the English language. - . - : Trident Press, 1998 (). - 318 str. : ilustr. ; 18 cm

  Hrbtni stv. nasl.: The new international Webster's pocket medical dictionary
  ISBN 1-888-77722-2 (deluxe ed.) ISBN 1-888-77732-X (vezano) ISBN 1-888-77740-0 (broš.)
  a) Prva pomoč - Terminologija - Slovarji - Angleščina b) medicina c) enciklopedični slovar d) angleški

  81'374.3:61=111
  COBISS-ID 78746112

  370.
          The NEW international Webster's pocket quotation dictionary of the English language. - . - : Trident Press International, 1998 (). - 318 str. ; 18 cm

  Hrbtni stv. nasl.: The new international Webster's pocket quotation dictionary. - Kazalo
  ISBN 1-888-77717-6 (deluxe ed.) ISBN 1-888-77727-3 (vezano) ISBN 1-888-77735-4 (broš.)
  a) slovar b) citati c) angleščina

  821-84=111
  COBISS-ID 78745600

  371.
          The NEW international Webster's pocket spelling dictionary of the English language. - . - : Trident Press, 1998 (). - 318 str. ; 18 cm

  Hrbtni stv. nasl.: The new international Webster's pocket spelling dictionary
  ISBN 1-888-77718-4 (deluxe ed.) ISBN 1-888-77728-1 (vezano) ISBN 1-888-77736-2 (broš.)
  a) Angleščina - Pravopis - Slovarji b) angleščina c) pravopis d) slovar

  811.111'35(038)
  COBISS-ID 78745344

  372.
          The NEW international Webster's pocket thesaurus of the English language. - . - : Trident Press, 1998 (). - 318 str. ; 18 cm

  Hrbtni stv. nasl.: The new international Webster's pocket thesaurus
  ISBN 1-888-77716-8 (deluxe ed.) ISBN 1-888-77726-5 (vezano) ISBN 1-888-77734-6 (broš.)
  a) Angleščina - Sinonimi - Slovarji b) slovar c) tezaver d) angleški

  (038)=111
  COBISS-ID 78748416


  9 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA. BIOGRAFIJE. ZGODOVINA.


  373.
          The COMPLETE patents of Nikola Tesla / edited by Jim Glenn. - New York : Barnes & Noble, cop. 1994. - XIII, 535 str. : graf. prikazi ; 28 cm

  ISBN 1-56619-266-8
  a) elektrotehnika b) Nikola Tesla c) patenti d) izumi e) odkritja f) skice g) opisi h) biografija i) pregledno delo

  929 Tesla :347.771
  COBISS-ID 21905925

  374.
  ORTELIUS, Abraham
          Theatrum orbis terrarum / Abrahamus Ortelius ; . - . - Ljubljana : Slovenska knjiga, 1998 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 1 mapa (7 zvd.) : barve ; 46 cm. - (Monumenta slovenica ; 8)

  Faksimili zemljevidov slovenskih dežel. - Zvd. Fori Iulii, vulgo Friuli typus je zavoljo praktičnosti prenešen na drugo mesto kot v izvirniku
  - - Abraham Ortelius in Theatrum orbis terrarum = Abraham Ortelius and Theatrum orbis terrarum /
  ISBN 961-210-131-0
  a) Zgodovina kartografije - Slovenija - 16.st. b) Slovenija - 16.st. - Pregledni zemljevidi - Faksimili c) umetnost d) reprodukcije e) faksimili f) prvi moderni atlas g) listi iz atlasa h) zemljevidi i) 16.st. j) slovenske dežele

  75.04:912.43(497.4)
  COBISS-ID 79733504


  92 BIOGRAFIJE IN SORODNE ŠTUDIJE.


  375.
  ŠTUKELJ, Leon
          Prvih 100 let / Leon Štukelj. - Maribor : Kapital, 1998 ( : Dravska tiskarna). - 216 str. : fotogr. ; 25 cm

  Knjigi na pot / Franček Jauk: str. 3-4
  a) Štukelj, Leon (1898-) - Biografije b) šport c) športna gimnastika d) slovenski športniki e) Leon Štukelj f) biografije

  796.41(497.4):929 Štukelj L.
  COBISS-ID 43010561


  NASLOVNO KAZALO


  • The art and architecture of Japan 344
  • The art and architecture of Russia 339
  • A to Z of sports cars 218
  • A-Z guide to British motorcycles from the 1930s to the 1970s 283
  • A-Z of cars 1945-1970 292
  • A-Z of cars of the 1920s 284
  • A-Z of cars of the 1930s 293
  • A-Z of cars of the 1970s 291
  • A-Z of cars of the 1980s 286
  • A-Z of formula racing cars 216
  • Abraham Ortelius and Theatrum orbis terrarum 374
  • Abraham Ortelius in Theatrum orbis terrarum 374
  • Academic library surveys and statistics in practice 4
  • Acoustic emission 198
  • Active directory services for Microsoft Windows 2000 81
  • Active server pages black book 150
  • Adaptive control with recurrent high-order neural networks 259
  • Adaptive neural network control of robotic manipulators 237
  • Advances in PID control 263
  • ATSDR's toxicological profiles on CD-ROM 170
  • Algorithms and computation 34
  • Alloys 329
  • Die alteste Darstellung der Karntner Herzogseinsetzung <1480> 346
  • American folk toys 342
  • Analiza III 32
  • Analysing environmental data 30
  • Annual multimedia 38
  • Approaches to intelligent agents 105
  • Architecture theory since 1968 347
  • The art and architecture in France, 1500-1700 348
  • The art of sound reproduction 265
  • Artificial intelligence and soft computing 85
  • ASAP 102
  • Automotive transmissions 219

  • Basics of robotics 205
  • Beschleunigung der Produktentwicklung durch EDM/PDM- und Feature-Technologie 300
  • Biopharmaceuticals 191
  • The book of fine paper 364
  • Boundary-layer theory 165
  • Broadband signalling explained 230
  • Business component factory 71

  • Cable systems for high and extra-high voltage 253
  • CALPHAD 179
  • Carolingian and Romanesque architecture 352
  • CDM regulations 272
  • Cellular neural networks and analog VLSI 232
  • Centrifugal and rotary pumps 223
  • Chemistry for the energy future 204
  • City icons 351
  • Collaboration betweeen human and artificial societies 47
  • Colorist 341
  • COM/DCOM blue book 146
  • Common fragrance and flavor materials 171
  • Common information model 301
  • The complete patents of Nikola Tesla 373
  • Computer applications in near net-shape operations 208
  • Computerunterstutzung fur Regelungsaufgaben 266
  • Computing in object-oriented parallel environments 48
  • Concise guide to environmental definitions, conversions, and formulae 189
  • Contemporary climatology 185
  • Controlling chaos and bifurcations in engineering systems 192
  • Cooperative buildings 49
  • Corel PHOTO-PAINT 8 75
  • The CRC handbook of thermal engineering 158

  • Data mining and knowledge discovery for process monitoring and control 328
  • Data mining with neural networks 42
  • David Chipperfield 350
  • Debugging applications 114
  • Design: New Collectivism 335
  • Designers of time 337
  • Designing public access systems 115
  • Designs and their consequences 340
  • Detection of signals in noise 246
  • The diamond makers 174
  • Digital communications 254
  • Digital signal processing and the microcontroller 240
  • Discovery science 52
  • Dizajn 343
  • The dosing handbook 322

  • Eco-Design 14
  • ECommerce development 57
  • Electromagnetics with applications 244
  • Electromechanical systems, electrical machines and applied mechatronics 245
  • The electronic packaging handbook 233
  • Electronic publishing 6
  • Electronics technology handbook 260
  • Elsevier's dictionary of mathematics 366
  • Energy systems 349
  • Engine coolant testing. Vol. 4 214
  • An engineering approach to the calculation of aerodynamic flows 156
  • Engineering heat transfer 160
  • Enterprise application integration with CORBA 153
  • Entwicklungslinien in der Energie- und Kraftwerkstechnik 234
  • Ergonomic guidelines and problem solving 303
  • Ergonomie bei Handwerkzeugen 310
  • Essential military jeep 227
  • Evaluating science and scientists 1
  • Evolution of engineering and information systems and their applications 59
  • Evolutionary design by computers 60
  • Excel for engineers and scientists 43

  • Finite Elemente 24
  • Flemish art and architecture 1585-1700 361
  • Flexible ac transmission systems (FACTS) 235
  • Flexible Verpackungen 320
  • Floods and landslides 183
  • Fluid mechanics 168
  • Flying boats & seaplanes 287
  • Food chemistry 172
  • Foundations of genetic algorithms 4 62
  • Foundations of information and knowledge systems 63
  • Foundations of software technology and theoretical computer science 64
  • Future Systems 353
  • Fuzzy model identification 236

  • The garden in the machine 186
  • Gas turbine engineering handbook 206
  • Gasturbinen Handbuch 206
  • Gebaudesicherheit & Gebaudeautomation 238
  • Generalized quantifiers and computation 58
  • Geometry and its applications 28
  • GIMP 86
  • Grading knowledge 132
  • Graph drawing 134
  • Graphic design on the desktop 332
  • Graves residence 358

  • Handbook of sports and recreational building design. Vol. 1, Outdoor sports 354
  • Handbook of sports and recreational building design. Vol. 2, Indoor sports 355
  • Heat, bearings, and lubrication 207
  • High performance computing - HiPC '99 72
  • Home networking! 126
  • Horizonte 194
  • Hydraulics 215

  • Incremental speech translation 37
  • Indoor air quality 15
  • Industrial catalysis 323
  • Industrial inorganic pigments 324
  • Industrial pollution prevention 19
  • Industrial water reuse and wastewater minimization 282
  • Industrielle Automation und Internet/Intranet-Technologie 241
  • Innovation in Struktur und Methode der Produktion 307
  • Innovativer Kfz-Insassen- und Partnerschutz 285
  • Inside 3D Studio MAX 3 77 , 44 , 77
  • Inside ATL 125
  • Instrument flight techniques with Microsoft Flight Simulator 98 46
  • Intelligent manufacturing systems 1998 304
  • Intelligent observer and control design for nonlinear systems 242
  • Interactive multimedia documents 144
  • Interaktiven poslovni zajtrk na World Wide Webu 45
  • An introduction to hybrid dynamical systems 196
  • Introduction to ordinary differential equations with Mathematica 25
  • Introduction to thermodynamics and heat transfer 157
  • Introduction to time series and forecasting 22
  • Introduction to two-dimensional design 336
  • ISBD(ER) 7

  • The Japanese electronics industry 249
  • Java black book 73

  • KDE application development 138
  • Kako dobičkonosno poslovati preko interneta 315
  • Das Kaleidoskop der Wirklichkeiten 2
  • Kleine Formelsammlung Physik mit Mathcad 5.0 159
  • Kleine Formelsammlung Physik 159
  • Knowledge management handbook 309
  • Kunststoff im Brandschutzkonzept 333

  • Landmarks in Western science 3
  • The legal aspects of digital signatures 88
  • Life cycle assessment in industry and business 273
  • Linear synchronous motors 239
  • Linux companion for system administrators 70
  • Linux network administrator's guide 82
  • Linux network servers 24 seven 74
  • Linux programming white papers 89
  • Linux system administration white papers 83
  • Linux! 149
  • Looking good on the Web 68

  • Magnetic information storage technology 264
  • Magneto-optics 161
  • Magnetocumulative generators 247
  • The maintenance management and technology handbook 319
  • Managing information technology 311
  • Managing IP addresses 55
  • Managing media services 9
  • Maschinenelemente 221
  • Master wristwatches 338
  • Mastering Access 2000 127
  • Mastering CorelDraw 9 36
  • Mastering Photoshop 5.5 for the Web 133
  • Materiali v tehniki 199
  • Materials handbook 201
  • The mathematics of great amateurs 23
  • The MathResource interactive math dictionary 27
  • Maya 2 character animation 145
  • MCSE readiness review, exam 70-028 131
  • MCSE readiness review, exam 70-029 123
  • MCSE readiness review, exam 70-059 124
  • MCSE training kit Microsoft Windows 2000 server 96
  • Measurement errors and uncertainties 164
  • Mercury contaminated sites 18
  • Metalurško-tehnične osnove varjenja visokolegiranih Cr-Ni jekel 220
  • Meteorji 155
  • Metric handbook 356
  • Micromechanics 202
  • Microsoft BackOffice small business server 4.5 resource kit 94
  • MCSE online training kit networking essentials plus 95
  • MCSE readiness review, exam 70-028 131
  • MCSE readiness review, exam 70-029 123
  • MCSE readiness review, exam 70-059 124
  • MCSE training kit Microsoft Windows 2000 server 96
  • Microsoft Excel 2000 53
  • Microsoft Flight Simulator 2000 61
  • Microsoft help desk for Microsoft Office 2000 104
  • Microsoft MCSE readiness review 121
  • Microsoft SQL Server 7.0 database implementation online training CD-ROM 123
  • Microsoft SQL Server 7.0 database implementation training kit 97
  • Microsoft Web Publishing step by step interactive 98
  • Microsoft Windows 2000 professional resource kit 99
  • Microsoft Windows 2000 professional step by step 100
  • Microsoft Windows 2000 Server administrator's companion 117
  • Microsoft Windows 2000 server resource kit 29
  • Microsoft Windows 2000 TCP/IP protocols and services technical reference 87
  • Microsoft Word 2000 116
  • Mikrokrmilniški sistemi - programiranje v realnem času 143
  • MMIXware 84
  • Mobile data access 103
  • Modern communication circuits 262
  • Molecular constants. Subvol. B, Rotational, centrifugal distortion and related constants of diamagnetic asymmetric top molecules 162
  • Multimedia resource kit for Introduction to ordinary differential equations with Mathematica 25

  • Najstarejša upodobitev ustoličevanja koroških vojvod 1480 346
  • Navodila za uporabo Pravnega in poslovnega informacijskega sistema IUS-INFO 67
  • NPSH for rotodynamic pumps 224
  • Netzregelung und Systemfuhrung 250
  • Neural systems for robotics 251
  • The new international Webster's pocket business dictionary of the English language 312
  • The new international Webster's pocket computer dictionary of the English language 367
  • The new international Webster's pocket dictionary of the English language 365
  • The new international Webster's pocket grammar, speech & style dictionary of the English language 368
  • The new international Webster's pocket medical & first aid dictionary of the English language 369
  • The new international Webster's pocket quotation dictionary of the English language 370
  • The new international Webster's pocket spelling dictionary of the English language 371
  • The new international Webster's pocket thesaurus of the English language 372
  • The new solar system 154
  • New trends in tractor and farm machinery 298
  • Nonlinear time series analysis 26
  • Nuclear magnetic resonance (NMR) data. Subvol. C, Chemical shifts and coupling constants for hydrogen-1 176
  • Nutrition 187
  • Nutzfahrzeuge 288

  • Oblikovanje spletnih strani za telebane 128
  • Oblikovanje: Novi kolektivizem 335
  • Official Microsoft Image Composer book 136
  • The oldest picture of the enthronement of the Dukes of Carinthia <1480> 346
  • Optimierung in der Energieversorgung 252
  • Oracle 8 black book 40
  • OSEK/VDX open 289

  • Parallel and distributed simulation systems 66
  • Partial evaluation 106
  • Performance measurement in further education libraries 8
  • Perspectives of system informatics 78
  • Phoenix Central Library 357
  • PhotoDeluxe home edition 4 for Windows 35
  • Pictorial history of Japanese motorcycles 295
  • Plant oils as fuels 195
  • Plastic packaging materials for food 177
  • Plattformkonzepte auch fur Kleinserien und Anlagen? 313
  • Pneumatics 222
  • Pneumatik 209
  • Poročilo o jedrski in sevalni varnosti v Sloveniji v letu 1998 20
  • Practical applications of computational intelligence for adaptive control 243
  • Practical aspects of declarative languages 111
  • Practical ship design 297
  • Practical standards for Microsoft Visual Basic programmers 65
  • Pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja po novem zakonu 12
  • Principles and applications of electrical engineering 257
  • Principles of process research and chemical development in the pharmaceutical industry 326
  • Pro/engineer advanced tutorial 139
  • Pro/ENGINEER solutions and plastic design 330
  • Pro/engineer tutorial and multimedia CD 140
  • Pro/mechanica structure tutorial 141
  • Probability, statistics, and decision for civil engineers 268
  • Problem težkih kovin v Zgornji Mežiški dolini 178
  • Proceedings 79
  • Processing foods 325
  • Production of radionuclides at intermediate energies. Subvol. I, Interactions of protons, deuterons, tritons, <sup> 3 He-nuclei and -particles with nuclei 163
  • Professional Active Server Pages 3.0 113
  • Progress in system and robot analysis and control design 255
  • Prvi koraki v programski jezik C 91
  • Prvih 100 let 375
  • Public key cryptography 80
  • Pure Java 2 90

  • Qualitatsmanagement nach der neuen ISO 9000er Serie 314
  • Quantitative chemical analysis 173
  • Quantitative chemical analysis 5.0 173

  • RHCE Linux exam cram 112
  • Red hat Linux 6 unleashed 109
  • Red Hat Linux secrets 41
  • Regelungstechnik mit CADCS 256
  • Reifen, Fahrwerk, Fahrbahn 290
  • Remote sensing of the environment 17
  • Research trends in solid mechanics 203
  • Robotics 226
  • ROMANSY 12 225
  • Rotodynamics of gas-lubricated journal bearing systems 210
  • Running Microsoft Excel 2000 53
  • Running Microsoft Word 2000 116

  • Sanacija in rekonstrukcija objekta 334
  • Scheduling under fuzziness 118
  • Schone Kuchen, Raume fur Gaste 362
  • Schoner Wohnen mit Sammlungen 363
  • Schweistechnische Fertigungsverfahren. Bd. 1, Shweis- und Schneidtechnologien 212
  • Schweistechnische Fertigungsverfahren. Bd 2, Verhalten der Werkstoffe beim Schweisen 213
  • Secure networking - CQRE (secure) '99 120
  • Sedimentology and stratigraphy 184
  • Semiconductors. Subvol. B, II-VI and I-VII compounds, semimagnetic compounds 166
  • Sensitivity of automatic control systems 258
  • Sensor based intelligent robots 261
  • Sensory evaluation techniques 175
  • Servicemanagement mit System 317
  • Setting up a Linux intranet server visual black book 142
  • Shape, contour and grouping in computer vision 122
  • Sicherheitsdaten-Gefahrgut 180
  • Similar concerns, different styles?. Vol. 2, Technology studies in Europe 197
  • Smernice za predmetne normativne in napotilne vpise 10
  • Soft computing in engineering design and manufacturing 129
  • Software process technology 130
  • Software reliability 108
  • Space grid structures 269
  • Spoznajmo Excel 2000 135
  • STACS 2000 39
  • Stahlbau 270
  • Standortplanung, Genehmigung und Betrieb umweltrelevanter Industrieanlagen 316
  • Statistics for research 54
  • Structural reliability analysis and prediction 271
  • Structures and structure determination 181
  • Supercarbon 327
  • Supply Chain Management auf Basis von SAP-Systemen 308
  • Survival guide to Web site development 69
  • Systems analysis and design 302

  • Tabellen 221
  • Technologien um das 3-Liter-Auto 294
  • Tehnologija lesa 2 331
  • Tehnologija materiala 200
  • Temeljna tehnična zakonodaja 318
  • Theatrum orbis terrarum 374
  • Theory and problems of organic chemistry 182
  • Transportation and traffic theory 305
  • Trend analysis of monograph acquisitions in public and university libraries in the UK 5
  • Twentieth-century classics 359
  • Twentieth-century houses 360

  • Uncertainty analysis in engineering and sciences 21
  • USB design by example 76
  • User's guide 27
  • Using Samba 56
  • Ustoličevanje koroških vojvod 346
  • Uvod v numerične metode 33

  • Valves, piping and pipelines handbook 211
  • Varčno z energijo pri rabi komprimiranega zraka 217
  • Varno delo v šolskem laboratoriju 13
  • Varnostnotehniški priročnik 188
  • Varstvo okolja in obnovljivi viri energije 248
  • Vibration 193
  • Virtual geographies 50
  • Virtual lab CD-ROM to accompany Principles and applications of electrical engineering 257
  • Virtual private networking 107
  • Visio 2000 visual insight 110
  • Visual information retrieval 51
  • Vodnik po civilnodružbenih, človekoljubnih, prostovoljnih, neprofitnih, kulturnih, športnih, gasilskih, stanovskih, sindikalnih, okoljevarstvenih nevladnih organizacijah v Sloveniji 11
  • Voice and data communications handbook 229
  • Vom Feuerpfeil zum Space Shuttle 296

  • Wasser und Wasserdampf 167
  • Water quality international '98. Pt. 1, Wastewater 274
  • Water quality international '98. Pt. 2, Solid wastes 275
  • Water quality international '98. Pt. 3, Wastewater 276
  • Water quality international '98. Pt. 4, Wastewater 277
  • Water quality international '98. Pt. 5, Water 278
  • Water quality international '98. Pt. 6, Water quality 16
  • Water quality international '98. Pt. 7, Wastewater 279
  • Water quality international '98. Pt. 8, Wastewater 280
  • Water quality international '98. Pt. 9, Water quality 281
  • Wavelets 31
  • Web applications with Microsoft Visual InterDev 6.0 MCSD training kit 148
  • Wege zum Erfolg durch Excellence 321
  • Werkstoff und Automobilantrieb 228
  • Windows 2000 active directory 92
  • Windows 2000 active directory survival guide 119
  • Windows 2000 active survival guide 119
  • Windows 2000 registry little black book 147
  • Windows 2000 security little black book 93
  • Windows 2000 systems programming black book 151
  • Windows NT 4 administrator's black book 137
  • Wiring a house 231
  • Wirtschafltiche Aspekte dezentraler Energieversorgung 267
  • Workshop on wide area networks and high performance computing 152
  • WWW.type 345

  • X-ray and neutron reflectivity 169

  • Začetek in rast malega podjetja 299
  • Zakon o akreditaciji 318
  • Zakon o splošni varnosti proizvodov 318
  • Zakon o standardizaciji 318
  • Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti 318
  • 190
  • 10. Jahrestagung Ladungssicherung 306

  • Žepni vodnik po Wordu 2000 101


  IMENSKO KAZALO


  • Aalto, Alvar (1898-1976,umetnik) 360
  • Abouaf, Jeffrey (avtor) 77
  • ActiveEducation 100
  • Adams, Bob 299
  • Adler, David (urednik) 356
  • Agency for Toxic Substances and Disease Registry 170
  • Aggarwal, Alok (urednik) 34
  • Alspach, Jennifer 35
  • Alspach, Ted (avtor) 35
  • Altgilbers, Lary L. (avtor) 247
  • Altman, Rick 36
  • Amtrup, Jan Willers 37
  • Anderson, Richard (avtor) 113
  • Annual International Symposium on Algorithms and Computation (10 ; 1999 ; Chennai) 34
  • Annual Symposium on Theoretical Aspects of Computer Science (17 ; 2000 ; Lille) 39
  • Arikawa, Setsuo (urednik) 52
  • ATSDR glej Agency for Toxic Substances and Disease Registry
  • Ault, Michael R. 40
  • Ayton, Cyril 283
  • Ayyub, Bilal M. 21

  • Baerlocher, C. (avtor) 181
  • Bailey, Eileen 365
  • Balahura, Robert (avtor) 173
  • Baldwin, Nick 284
  • Ball, Bill (avtor) 109
  • Banerjee, Prith (urednik) 72
  • Barber, Kim (avtor) 150
  • Barkakati, Naba 41
  • Bates, Regis J. 229
  • Bauer, Kurt 171
  • Baumgart, Rainer (urednik) 120
  • Beal, Roy E. (urednik) 214
  • Beatty, J. Kelly (urednik) 154
  • Bebak, Arthur (avtor) 128
  • Belew, Richard K. (urednik) 62
  • Belitz, Hans-Dieter 172
  • Benjamin, Jack R. 268
  • Bentley, Peter (urednik) 60
  • Bernik, Stane 335
  • Bezjak, Jožica 199 , 200
  • Bigus, Joseph P. 42
  • Bjorner, Dines (urednik) 78
  • Blachnik, R. (avtor) 166
  • Blackwell, Glenn R. (urednik) 233
  • Bloch, Sylvan Charles 43
  • Blunt, Anthony 348
  • Boardman, Ted 44
  • Boddy, Bill (avtor dodatnega besedila) 284
  • Bonsen, Claus (avtor) 167
  • Bornstein, Richard (začetnik/ustanovitelj) 162 , 163 , 166 , 176
  • Borrows, Peter (avtor) 13
  • Bosch 215 , 222
  • Boulton, William (avtor) 249
  • Bowers, John 336
  • Boyce, Meherwan P. 206
  • Boylan, L. Mallory (avtor) 187
  • Brockwell, Peter J. 22
  • Bruder, Will (umetnik) 357
  • Bumpus, Winston (avtor) 301
  • Burghagen, M. M. (prevajalec) 172
  • Burkhard, Rauhut (urednik) 194
  • Burton, Ralph A. 207
  • Buxbaum, Gunter (urednik) 324

  • Cardarelli, Francois 201
  • Carr, B. Thomas (avtor) 175
  • Carrow, Robert 349
  • Casale, Ricardo (urednik) 183
  • Cauldwell, Rex 231
  • Cave, Jane (urednik) 1
  • Cebeci, Tuncer 156
  • Ceder, Avishai (urednik) 305
  • Celija, Nada D. 45
  • Cengel, Yunus A. 157
  • Chaikin, Andrew (urednik) 154
  • Chambre, Michele (1969-) 46
  • Chapman, Ann 5
  • Chawdhry, Pravir K. (urednik) 129
  • Chen, Guanrong (urednik) 192
  • Childers, Caroline 337 , 338
  • Chilton, John 269
  • Chipperfield, David 350
  • Chiu, Ben (avtor) 46
  • Christensen, Henrik I. (urednik) 261
  • Christodoulou, Manolis A. (avtor) 259
  • Chua, Leon O. (urednik) 232
  • Chui, Charles K. (urednik) 31
  • Civille, Gail Vance (avtor) 175
  • Coleman, Tim (avtor) 145
  • Collier-Brown, David (avtor) 56
  • Collins Petersen, Carolyn glej Petersen, Carolyn Collins
  • Conant, Kenneth John 352
  • Conradi, Reidar (urednik) 130
  • Coolidge, Julian Lowell 23
  • Cooperman, Gene (urednik) 152
  • Cornell, C. Allin (avtor) 268
  • Crang, Mike 50
  • Crang, Phil (avtor) 50
  • Crawford, Sharon (avtor) 117
  • Creaser, Claire 6
  • Croser, P. 209
  • Cvetko, Aleksej 12
  • Cvitan Černelić, Mirna (avtor dodatnega besedila,urednik) 343
  • Czolczynski, Krzysztof 210

  • Čermak, Metka (avtor) 331
  • Černelić, Mirna Cvitan glej Cvitan Černelić, Mirna

  • Daillant, Jean (urednik) 169
  • Davies, Joseph (avtor) 87
  • Davis, Don (ilustrator) 154
  • Davis, Richard A. (avtor) 22
  • Dawkins, Richard (avtor dodatnega besedila) 60
  • De Silva, Clarence W. 193
  • Decker, Karl-Heinz (avtor) 221
  • Del Bimbo, Alberto 51
  • Deller, John R. (avtor) 240
  • Dennis, Alan 302
  • Dickenson, T. Christopher 211
  • Dilthey, Ulrich 212 , 213
  • Dodge, Mark 53
  • Dowdy, Shirley 54
  • Drinovec, Jože (urednik) 190
  • Driskell, Judy A. (avtor) 187
  • Drobnak, Frančiška Trobevšek- glej Trobevšek Drobnak, Frančiška
  • Drusany, Vladimir 188
  • Dutcher, Bill (1946-) 55
  • Dvorak, George J. (avtor) 203

  • Eames, Charles (umetnik) 360
  • Eames, Ray (umetnik) 360
  • Ebel, F. (avtor) 209
  • Ebinghaus, Ralph (urednik) 18
  • Eckstein, Robert 56
  • Emmeche, Claus (1956-) 186
  • European Association of Pump Manufacturers 224
  • European Commision 88
  • European Summer School in Logic, Languages, and Information (9 ; 1997 ; Aix-en-Provence) 58
  • European Workshop on Software Process Technology (7 ; 2000 ; Kaprun) 130

  • Farkas, Bart 61
  • Fasching, Gerhard 2
  • Field, Marcus 353
  • Finucane, Edward W. 189
  • Fleisch, Daniel A. (avtor) 244
  • Fleischer, Gunter (urednik) 14
  • Forsyth, David A. (urednik) 122
  • Foundations of Genetic Algorithms Workshop (4 ; 1996 ; San Diego) 62
  • Foxall, James D. 65
  • Frankel, Mark S. (urednik) 1
  • Frankl, Paolo 273
  • Fujimoto, Richard M. 66
  • Future Systems 353

  • Gaberščik, Boris (1957-,fotograf) 374
  • Garbe, Dorothea (avtor) 171
  • GD'99 glej Symposium on Graph Drawing (7 ; 1999 ; Štirin Castle)
  • Ge, Shuzhi S. 237
  • Geraint, John (urednik) 355
  • Gersten, Klaus (avtor) 165
  • Geršak, Mirko (avtor) 331
  • Giangrande, Cathy (avtor) 363
  • Gieras, Jacek F. 239
  • Gillies, Mark (avtor) 292 , 293
  • Glenn, Jim (urednik) 373
  • Gospodarski vestnik (Ljubljana) 67
  • Gotz, Werner 215
  • Grabow, W. O. K. (urednik) 16 , 274 , 275 , 276 , 277 , 278 , 279 , 280 , 281
  • Grave, Markus (071) 213
  • Graves, Michael (1934-,umetnik) 358
  • Gray, Alfred 25
  • Gray, Daniel (1961-) 68
  • Gregory, Donald W. (avtor) 229
  • Grosch, Werner (avtor) 172
  • Grošelj, Andrej (1948-,avtor) 331
  • Grover, Dale 240
  • Gupta, Madan M. (avtor) 21
  • Gupta, R. R. (urednik) 176

  • Habashi, Fathi (urednik) 329
  • Hademenos, George J. (avtor) 182
  • Hagen, J. 323
  • Haggard, Mary 69
  • Hagglund, Tore J. (avtor) 263
  • Haley Wixom, Barbara glej Haley, Barbara Wixom
  • Haley, Barbara Wixom (avtor) 302
  • Hamilton, George Heard 339
  • Hang, Chang Chieh (avtor) 263
  • Harris, Christopher John (avtor) 237
  • Harris, Daniel C. 173
  • Hatcliff, John (urednik) 106
  • Hays, K. Michael (urednik) 347
  • Hazen, Robert M. 174
  • Hein, Jochen 70
  • Heinemann, Hilmar 159
  • Hellendoorn, Hans (urednik) 236
  • Henderson-Sellers, Ann (avtor) 185
  • Herzum, Peter (1963-) 71
  • Highton, Leonie 362
  • Hill, Richard 340
  • Hodges, David 216
  • Holzner, Steven 73
  • Hori, Muneo (avtor) 202
  • Hubbell, Jeremy (avtor) 44
  • Hunt, Craig 74
  • Huss, David 75
  • Huttner, W. (urednik) 162
  • Hyde, John (1952-) 76

  • IAWQ. Biennial conference (19 ; 1998 ; Vancouver) glej International Association on Water Quality. Biennial conference (19 ; 1998 ; Vancouver)
  • IFAC. Workshop (5 ; 1998 ; Gramado) glej International Federation of Automatic Control. Workshop (5 ; 1999 ; Gramado)
  • Ilich, Bojan (prevajalec) 299
  • Imai, Hideki (urednik) 80
  • InfoChem 180
  • International Andrei Ershov Memorial Conference (3 ; 1999 ; Novosibirsk) 78
  • International Association on Water Quality. Biennial conference (19 ; 1998 ; Vancouver) 16 , 274 , 275 , 276 , 277 , 278 , 279 , 280 , 281
  • International Conference on Discovery Science (2 ; 1999 ; Tokyo) 52
  • International Conference on High Performance Computing (1999 ; Calcutta) 72
  • International Conference on Mercury as a Global Pollutant (4 ; 1996 ; Hamburg) 18
  • International Conference on Mobile Data Access (1 ; 1999 ; Hong Kong) 103
  • International Federation of Automatic Control. Workshop (5 ; 1999 ; Gramado) 304
  • International Federation of Library Associations and Institutions 7 , 10
  • International Online Information Meeting (21 ; 1997 ; London) 79
  • International Symposium on Computing in Object-Oriented Parallel Environments (3 ; 1999 ; San Francisco) 48
  • International Symposium on Transportation and Traffic Theory (14 ; 1999 ; Jerusalem) 305
  • International Union of Pure and Applied Chemistry 204
  • International Workshop on Cooperative Buildings (2 ; 1999 ; Pittsburgh) 49
  • International Workshop on Practice and Theory in Public Key Cryptography (3 ; 2000 ; Melbourne) 80
  • Iseminger, David (1969-) 81
  • IUPAC glej International Union of Pure and Applied Chemistry
  • IUS Software (Ljubljana) 67

  • Jahrestagung Ladungssicherung (10 ; 1999 ; Koln) 306
  • Jahrestagung Produktionslogistik (12 ; 1999 ; Fulda) 307
  • Jain, Lakhmi C. (urednik) 59
  • Janežič, Igor (urednik) 334
  • Janko, Anton (prevajalec) 346
  • Janna, William S. 160
  • Jauk, Franček (avtor dodatnega besedila) 375
  • Javor-Briški, Marija (drugo,prevajalec) 346
  • Jensen, John R. 17
  • Jerman, Riko (prevajalec) 13
  • John, Geraint (urednik) 354
  • Johns, Allan T. (urednik) 235

  • Kabus, Karlheinz (urednik) 221
  • Kanič, Ivan (prevajalec) 7
  • Kantz, Holger 26
  • Karge, Hellmut G. (urednik) 181
  • Karr, Charles L. 243
  • Kelly, Peter (avtor) 56
  • King, Brad (avtor) 125
  • Kirch, Olaf 82 , 83
  • Klinika za pljučne bolezni in alergijo (Golnik) 190
  • Knight, Dick (urednik) 230
  • Knolmayer, Gerhard 308
  • Knothe, Klaus (urednik) 24
  • Knuth, Donald E. 84
  • Kobayashi, Shigenobu 341
  • Konar, Amit 85
  • Kopacek, Peter (urednik) 304
  • Kovačič, Bojan (1952-,avtor) 331
  • Kovačič, Irena (prevajalec) 346
  • Kožuh, Mitja 217
  • Krabbe, Wiebke (prevajalec) 362
  • Kramer, Heinz (avtor) 159
  • Kratochvil, Jan (urednik) 134
  • Kraus, John D. 244
  • Kreith, Frank (urednik) 158
  • Kruger, Ulrich 270
  • Kugonič, Nives (fotograf) 178
  • Kylander, Karin 86
  • Kylander, Olof S. (avtor) 86

  • Ladouceur, Norman 330
  • Landolt, Hans (začetnik/ustanovitelj) 162 , 163 , 166 , 176
  • Lapow Toor, Marcelle glej Toor, Marcelle Lapow
  • Lasnik, Cvetka Ribarič- glej Ribarič-Lasnik, Cvetka
  • Lawrence, Mike 218
  • Lechner, Gisbert 219
  • Lee, Thomas 87
  • Lee, Tong Heng (avtor) 237
  • Leong, Hong Va (urednik) 103
  • Levičar, Robert 11
  • Lewis, Martin 286
  • Liebowitz, Jay (urednik) 309
  • Liemen, Alexander (prevajalec) 138
  • Limpel, Ivan 220
  • Lindquist, Bo 310
  • Lindvall, Thomas (urednik) 15
  • Lippert, W. (urednik) 38
  • Litwak, Kenneth 90
  • Liu, Yih An (avtor) 282
  • Lokar, Matija 91
  • Lovinčič, Davor (urednik) 20
  • Lowe-Norris, Alistair G. 92
  • Luczak, Holger (urednik) 317
  • Lyshevski, Sergey Edward 245

  • MacAlpine, Alistair 363
  • MacDonough, Robert N. 246
  • MacKeen, John (avtor) 330
  • MacLean, Ian (1946-) 93
  • Madelung, O. (urednik) 166
  • Mann, James G. 282
  • Maroni, Marco (urednik) 15
  • Martin, E. Wainright (avtor) 311
  • Martini, Norbert (urednik) 195
  • MathResources Inc 27
  • Matsuoka, Satoshi (urednik) 48
  • May, Jon (avtor) 50
  • McAlpine, Alistair glej MacAlpine, Alistair
  • McCarter, Robert (1955-,avtor) 360
  • McDonough, Robert N. glej MacDonough, Robert N.
  • McKeen, John glej MacKeen, John
  • McLean, Ian glej MacLean, Ian (1946-)
  • Mednarodna zveza bibliotekarskih združenj in ustanov glej International Federation of Library Associations and Institutions
  • Medved, Sašo 248
  • Meilgaard, Morten 175
  • Meislich, Herbert (avtor) 182
  • Melchers, Robert E. 271
  • Mertens, Peter (avtor) 308
  • Meyer, Walter 28
  • Mezzino, Michael (avtor) 25
  • Microsoft Corporation 29 , 57 , 94 , 96 , 97 , 99 , 148
  • Mihalič, Robert 101
  • Mihevc, Slavko (pisec recenzij) 331
  • Mihevc, Vekoslav glej Mihevc, Slavko
  • Milinković, Jagoda (prevajalec) 343
  • Miller, Stewart S. 102
  • Miodownik, A. Peter (avtor) 179
  • Mišič, Matija (pisec recenzij) 331
  • Mišković, Veselin (pisec besedila na spremnem gradivu) 374
  • Mital, Anil (urednik) 303
  • Morecki, Adam (urednik) 205 , 225
  • Muller, Rolf 222

  • Naas, Roberta (avtor) 338
  • Nakashima, Hideyuki (urednik) 105
  • Nakayama, Wataru 249
  • Nasser, Sia Nemat- glej Nemat-Nasser, Sia
  • Naunheimer, Harald (avtor) 219
  • Nechamkin, Howard (avtor) 182
  • Nee, Andrew Yeh Chris (urednik) 208
  • Nelik, Lev 223
  • Nelson, John R. 342
  • Nelson, Stephen L. (1959-) 104
  • Nemat-Nasser, Sia 202
  • Newkirk, Paul (avtor) 150
  • Nichols, Gary 184
  • Nicolaou, Stephane 287
  • Noblet, Jocelyn de 343
  • Novak, Peter (avtor) 248

  • Ojeda, Oscar Riera glej Riera Ojeda, Oscar
  • Oliveira, Fernanda A. R. (urednik) 325
  • Olshausen, Rainer von (avtor) 253
  • Omidvar, Omid (urednik) 251
  • Ortelius, Abraham 374
  • Ortelius, Abrahamus glej Ortelius, Abraham

  • Pacific Rim International Workshop on Multi-Agents (2 ; 1999 ; Kyoto) 105
  • Pačnik, Leopolda (urednik) 178
  • Padget, Julian A. (urednik) 47
  • Paine, Robert Treat 344
  • Parmon, Valentin Nikolaevich glej Parmon, Valentin Nikolaevič
  • Parmon, Valentin Nikolaevič (urednik) 204
  • Pecht, Michael (avtor) 249
  • Peeva, K. (avtor) 366
  • Pentecost, Allan 30
  • Perlmutter, Bruce 107
  • Peschke, Egon F. 253
  • Petersen, Carolyn Collins (urednik) 154
  • Pham, Hoang 108
  • Phoenix Central Library 357
  • Piech, Zbigniew J. (avtor) 239
  • Pinsky, Mark A. (avtor) 25
  • Piringer, Otto G. (urednik) 177
  • Pitts, David 109
  • Plotkin, David N. 110
  • Pokorny, Boštjan (urednik) 178
  • Pontelli, Enrico (urednik) 111
  • Powell, Kenneth 358
  • Pring, Roger 345
  • Pritchard, Kara J. 112
  • Proakis, John G. 254

  • Rabinovich, Semyon G. 164
  • Raitt, David I. (urednik) 79
  • Rangan, C. Pandu (urednik) 64
  • Reichel, Horst (urednik) 39
  • Repič, Oljan 326
  • Ribarič-Lasnik, Cvetka (urednik) 178
  • Rieck, Donald A. (avtor) 9
  • Riera Ojeda, Oscar (urednik) 357
  • Rizzoni, Giorgio 257
  • Robbins, John (1964-) 114
  • Robert Bosch glej Bosch
  • Robinson, Celeste (avtor) 127
  • Robinson, Peter J. 185
  • Robson, Graham 291
  • Roland, Walter (urednik) 194
  • Rolih, Robert 315
  • Rosenwasser, Efim 258
  • Rovithakis, George A. 259
  • Rowley, Jennifer E. 115
  • Rubik, Frieder (avtor) 273
  • Rubin, Charles L. 116
  • Rusling, David A. (avtor) 89
  • Russell, Charlie 117
  • Ryborz, Joachim (avtor) 219

  • Sagman, Stephen W. (avtor) 136
  • Sandler, Ben-Zion 226
  • Saunders, Nigel 179
  • Schaft, Arjan van der 196
  • Schewe, Klaus-Dieter (urednik) 63
  • Schlichting, Herrmann 165
  • Schmidt, William D. 9
  • Schone, Heralt 316
  • Schopper, H. (urednik) 163
  • Schreiber, Thomas (avtor) 26
  • Schroder, Dierk (urednik) 242
  • Schumacher, Hans (avtor) 196
  • Schwartz, Richard (1967-) 119
  • Sclater, Neil 260
  • Scott, Graham 227
  • Sedgwick, Michael 292 , 293
  • Seifert, Bernd (urednik) 15
  • Semick, James 121
  • Sharefkin, Jacob (avtor) 182
  • Sheldon, Robert 123 , 124
  • Shen, Thomas T. 19
  • Shepherd, George 125
  • Sheridan, Sherri (avtor) 145
  • Sherman, Erik B. 126
  • Silva, Clarence W. de glej De Silva, Clarence W.
  • Simpozij Okužbe na spodnjih dihalih v ambulantni praksi (1999 ; Brdo pri Kranju) 190
  • Simpson, Alan 127
  • Sims, Oliver (avtor) 71
  • Slack, Frances (avtor) 115
  • Slovenija 318
  • Slovenija. Ministrstvo za okolje in prostor 20
  • Slowinski, Roman (urednik) 118
  • Smith, Bud 128
  • Smith, Jack R. 262
  • Song, Yong Hua (urednik) 235
  • Soper, Alexander (avtor) 344
  • Sorensen, Knut H. (urednik) 197
  • Spallholz, Julian E. 187
  • Span, Roland (avtor) 167
  • Spealman, Jill 131
  • Spiller, David (avtor) 5
  • Spiller, David (urednik) 4 , 8
  • Sports Council. Technical Unit for Sport 354 , 355
  • Staab, Steffen 132
  • Steele, James (1943-,avtor) 360
  • Stein, Gunter (avtor) 256
  • Stinson, Craig (avtor) 53
  • Stoneham, Derek 319
  • Straznitskas, Matt 133
  • Streitz, Norbert A. (urednik) 49
  • Sugano, Satoru (urednik) 161
  • Summerhayes, Stuart 272
  • Surburg, Horst (avtor) 171
  • Symposium on Engine Coolant Testing (1997 ; Scottsdale) 214
  • Symposium on Foundations of Information and Knowledge Systems (1 ; 2000 ; Burg) 63
  • Symposium on Graph Drawing (7 ; 1999 ; Štirin Castle) 134
  • Symposium on Plant Oils as Fuels (1997 ; Potsdam) 195

  • Špendal, Miha (avtor) 217
  • Štih, Peter (avtor) 346
  • Štukelj, Leon 375
  • Šuler, Aleš 135

  • Tait, William (1959-) 136
  • Tan, Kok Kiong 263
  • Taratorin, Alexander M. (avtor) 264
  • Taylor, Paul 137
  • Tehrani, Nader (avtor dodatnega besedila) 357
  • Tesla, Nikola (oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 373
  • Thiem, Uwe 138
  • Toogood, Roger 139 , 140 , 141
  • Toor, Marcelle Lapow 332
  • Triglav, Mihaela 155
  • Trobevšek Drobnak, Frančiška (prevajalec) 374
  • Tsuji, Hidenori (1973-) 142
  • Tuma, Tadej 143
  • Turner, Silvie 364
  • Tzafestas, S. G. (urednik) 255

  • United States National Committee on Theoretical and Applied Mechanics 203

  • Vaananen, Jouko (urednik) 58
  • Vahaviolos, Sotirios J. (urednik) 198
  • Van der Schaft, Arjan glej Schaft, Arjan van der
  • Vandenheuvel, Cornelis 295
  • Vazirgiannis, Michalis 144
  • VDI-Verpackungsformum 2000 (2000 ; Bad Homburg) 320
  • Verein Deutscher Ingenieure (Dusseldorf) 228 , 234 , 238 , 241 , 250 , 252 , 267 , 285 , 288 , 289 , 290 , 294 , 300 , 306 , 307 , 313 , 320 , 321 , 333
  • Vetter, Gerhard (urednik) 322
  • Vlieghe, Hans 361
  • Vogel, Nathan 145
  • Vrhovšek, Darko (prevajalec) 10
  • Vukovič, Darko (ilustrator) 199 , 200

  • Wagner, Wolfgang 167
  • Wallace, Nathan 146 , 147
  • Walsh, Gary 191
  • Wang, Qing-Guo (avtor) 263
  • Wang, Shan X. 264
  • Wang, Xue Z. 328
  • Watanabe, Takashi (avtor) 142
  • Watkinson, John 265
  • Watson, David G. M. 297
  • Wearden, Stanley (avtor) 54
  • Weinmann, Alexander 266
  • Wells, Nicholas D. 149
  • Welsh, Matt (avtor dodatnega besedila) 82 , 139 , 141 , 257
  • Weston, Richard (avtor) 360
  • Whalen, Antony D. (avtor) 246
  • White, Frank M. 168
  • Whitfield, Peter 3
  • Williams, Al (1963-) 150 , 151
  • Wirzenius, Lars (avtor) 83
  • Workshop on the Practical Applications of Declarative Languages (2 ; 2000 ; Boston) 111
  • Workshop on Wide Area Networks and High Performance Computing (1998 ; Essen) 152
  • Wright, Frank Lloyd (1867-1959,avtor dodatnega besedila) 360

  • Yoshimura, Susumu (urednik) 327
  • Yusupov, Rafael (avtor) 258

  • Zahavi, Ron 153
  • Zakrajšek, Egon 32 , 33
  • Zecher, Jack (avtor dodatnega besedila) 140
  • Zeier, Alexander (avtor) 308
  • Zimmer, Hellmut (avtor) 159
  • Zorman, Mateja (prevajalec) 128


  PREDMETNO KAZALO


  • 16.st. 348 , 361 , 374
  • 17.st. 348 , 361
  • 18.st. 3
  • 19.st. 3
  • 1920 - 1930 284
  • 1930 - 1940 293
  • 1930-1980 283
  • 1945 - 1970 292
  • 1968 - 1993 347
  • 1970 - 1980 291
  • 1980 - 1990 286

  • 20.st 3
  • 20.st. 359 , 360

  • 3D animacije 44 , 77 , 145
  • 3D Studio MAX (Computer file) 44 , 77
  • 3D Studio MAX 3 44 , 77

  • Aalto, Alvar 360
  • ABM - Activity Based Management 321
  • ABM metoda 321
  • AC mreže 257
  • Academic libraries
   • - Congresses - Use studies 4
   • - Evaluation - Statistical methods - Congresses 4
   • - Use studies - Congresses 4
  • AcceleratedSAP 102
  • Access 2000 127
  • Acoustic emission testing 198
  • Active server pages 113 , 150
  • Active Server Pages 3.0 113
  • ActiveX 151
  • adaptacije 334
  • Adaptive control systems 237
  • aditivi 177
  • ADO - Activex Data Objects 113
  • ADO 2.5 113
  • Adobe Photoshop 133
  • Adobe Photoshop (Computer file) 133
  • adresar 11
  • adsorbcija 187
  • adsorbcijski procesi 181
  • aerodinamični tok 156
  • aerodinamika 156
  • aeronavtični elektronski sistemi 260
  • aeronavtika 287
  • agenti 304
  • aksiomatične metode 28
  • aktivirano blato 279
  • aktivne komponente 260
  • aktivni direktorij 92
  • aktivni imeniki 81 , 119
  • aktuatorji 209
  • akustično emisijsko testiranje 198
  • Albrecht Durer 23
  • algebraična kompleksnost 39
  • algebrske specifikacije 78
  • algoritmi 39 , 328
  • alifatske spojine 171
  • alifatski ogljikovodiki 176
  • alkalne kovine 329
  • alkani 182
  • alkil halidi 182
  • alkini 182
  • alkoholi 182
  • alkoholne pijače 172
  • alternativni podpisi 88
  • alternativni viri goriva 195
  • amini 182
  • aminokisline 172
  • Ana 266
  • anaerobni biološki procesi 279
  • analitična orodja 62
  • analitska kemija 173 , 175
  • analitske metode 170 , 173
  • analiza plastike 330
  • analiza trendov 5
  • analiza variance 30
  • analize 193 , 301 , 314 , 341
  • analize časovnih vrst 26
  • analize faz 302
  • analize mrež 257
  • analize napak 164 , 233
  • analize napetosti 141
  • analize nezanesljivosti 21
  • analize odločanja 268
  • analize podatkov 328
  • analize primerov 345
  • analize sistemov 196 , 255
  • analize vrednosti 313
  • analize vrst 22
  • analize zanesljivosti 21 , 271
  • analiziranje algoritmov 62
  • analiziranje podatkov 43 , 53
  • analizna kemija 173
  • analogna integrirana vezja 232
  • analogna vezja 260
  • analogna VLSI vezja 232
  • analogni filtri 240
  • analogni signali 240
  • analogno zapisovanje zvoka 265
  • angleščina 368 , 370 , 371
  • Angleščina
   • - Pravopis - Slovarji 371
   • - Sinonimi - Slovarji 372
   • - Slovnica - Priročniki 368
   • - Stilistika - Priročniki 368
  • angleški 27 , 312 , 365 , 366 , 367 , 369 , 372
  • animacije 86
  • anorganska kemija 324 , 327
  • anorganski pigmenti 324
  • antene 244 , 260
  • Anti-freeze solutions - Congresses 214
  • antikorozivni pigmenti 324
  • antioksidanti 187
  • Antoine Arnauld 23
  • antologija 347
  • antropogeni viri 18
  • aplikacije 25 , 28 , 31 , 41 , 42 , 43 , 48 , 52 , 71 , 88 , 94 , 96 , 106 , 110 , 130 , 133 , 134 , 152 , 158 , 179 , 198 , 205 , 223 , 239 , 243 , 247 , 309 , 311 , 322 , 327 , 329
  • aplikacije programske opreme 114 , 125
  • aplikacijske integracije 153
  • APO - Advanced Planer and Optimizer 308
  • Application software - Development 114
  • aproksimacijski algoritmi 34 , 64
  • Architecture, Modern
   • - 19th century. 351
   • - 20th century. 350 , 351 , 353 , 359
   • - Great Britain - 20th century 353
  • Architecture, Postmodern - United States 358
  • areni 182
  • arhitekti 350 , 351 , 358 , 359 , 360
  • arhitektura 269 , 339 , 340 , 343 , 344 , 347 , 348 , 349 , 350 , 351 , 352 , 353 , 354 , 355 , 356 , 357 , 358 , 359 , 360 , 361 , 362 , 363
  • arhitektura mrež 95
  • arhitekture imenikov 119
  • arhitekturna kritika 347
  • arhitekturni jeziki 347
  • armature 221
  • aromatske heterociklične spojine 182
  • aromatske spojine 171 , 182
  • aromatski ogljikovodiki 176
  • arome 171 , 172
  • ARP - Address Resolution Protocol 87
  • ASAP - AcceleratedSAP 102
  • asinhroni način prenosa 229
  • ASP 113
  • ASP - Active Server Pages 150
  • asteroidi 154
  • astronomija 2 , 3 , 154 , 155
  • ATL - Active Template Library 125
  • atletika 355
  • ATM 230
  • atmosfera 185
  • atmosfere planetov 154
  • atomska fizika 162
  • atomska spektroskopija 173
  • Audemars Piguet 338
  • audio osnove 265
  • Automatic control - Mathematical models 236
  • avantgarda 335
  • avdio-vizuelno gradivo 9
  • avtomatične analize 328
  • avtomatizacija 226 , 236 , 237 , 242 , 258 , 259 , 261 , 276 , 320 , 328 , 349
  • avtomatizacija industrije 239
  • avtomatizacija obdelav 208
  • avtomatizacija ventilov 211
  • avtomatizacija zgradb 238
  • avtomatizacijska tehnika 241
  • avtomatska regulacija 243 , 255
  • avtomatske naprave 226
  • avtomatski krmilni sistemi 263
  • avtomatski nadzor 236
  • avtomatski sistemi 239 , 258 , 261
  • avtomatsko krmiljenje 236 , 237
  • avtomatsko vodenje 263
  • avtomobili 14 , 285 , 290 , 294
  • avtomobilizem 216 , 218 , 284 , 286 , 291 , 292 , 293
  • avtomobilska elektronika 289
  • avtomobilska industrija 306
  • avtomobilske dirke 216
  • avtomobilske komunikacije 289
  • avtomobilski motorji 294
  • avtomobilski pogoni 228
  • avtoriziranje dokumentov 144
  • AWGN - Additive White Gaussian Noise Channel 254
  • ažuriranje baz 63

  • B - ISUP - Broadband ISDN User Part 230
  • Babilon 3
  • Back Office 94
  • badminton 355
  • balinanje 354
  • Balmain P. 337
  • Bantam 227
  • Baron of Merchiston 23
  • barvaste kovine 329
  • barve 86 , 341 , 353
  • barve pokrajin in mest 341
  • barvne kombinacije 341
  • barvne kovine 199
  • barvne lastnosti 324
  • barvne sheme 341
  • barvni učinki 341
  • BASIC (Computer program language) 65
  • baterije 260
  • Bauhaus 359
  • baze podatkov 42 , 52 , 63 , 67 , 78
  • Bedat & Co. 338
  • beli pigmenti 324
  • Bernard Bolzano 23
  • Bernski kodeks 346
  • besedila v naravnih jezikih 132
  • beton 198
  • betonski izdelki 306
  • bibliografija 171 , 172 , 326
  • bibliografije 350
  • bibliografski opis 7 , 10
  • bifurkacije 192
  • biljard 355
  • bioelektromagnetika 244
  • biofarmacevstki proizvodi 191
  • biofilmi 279
  • biografija 373
  • biografije 350 , 375
  • biokemija 187 , 191
  • biokorozija 279
  • Biological systems - Computer simulation 186
  • biologija 186
  • Biology - Philosophy 186
  • biološke nevarnosti 13
  • biološki procesi 274 , 279
  • biološki sistemi 186
  • biološko čiščenje 274
  • biološko kvarjenje 279
  • biomasa 204 , 248
  • biomehanika 225
  • biometrika 120
  • biostratigrafija 184
  • bivalni prostori 362
  • blagovne znamke 332
  • Blaise Pascal 23
  • bodejevi diagrami 266
  • borilni športi 355
  • Boucheron 337 , 338
  • Braytonov cikel 206
  • Breitling 338
  • brezžična omrežja 103
  • brezžični sistemi 244
  • Broadband communication systems 230
  • bronhitis 190
  • Buffon 23
  • Business
   • - Computer programs 57 , 102 , 104
   • - Data processing 71  • C 91
  • C (programski jezik) - Učbeniki za visoke šole 91
  • C++ 125
  • Cables 253
  • CAD/CAM sistemi 208
  • CAD - Computer Aided Design 330
  • CAD-CAM-CAE 304
  • CADSC 256
  • CAE - Computer Aided Engineering 129
  • CALPHAD - Calculation of Phase Diagrams 179
  • CD-ROM 38
  • CDO - Collaboration Data Objects 113
  • celične nevronske mreže 232
  • celični metabolizem 187
  • celični sistemi 229
  • centralna železniška postaja New York 351
  • centrifugalne črpalke 223
  • cepiva 191
  • cerkev Sagrada Familia Barcelona 351
  • cerkve 339 , 348 , 352
  • cestna vozila 288 , 290 , 294
  • cestne mreže 305
  • cevi 211 , 221 , 333
  • cevne spojke 222
  • cevovodi 158 , 211 , 215
  • Chanel 337
  • Chaumet 338
  • Chipperfield, David 350
  • Chopard 337 , 338
  • ciklični ogljikovodiki 182
  • cilji 317
  • CIM - Common Information Model 301
  • citati 370
  • citokini 191
  • Client/server computing 74 , 94 , 97 , 102 , 137 , 142
  • CMM - Capability Maturity Model 130
  • COM 146
  • COM (Computer architecture) 146
  • Combinatorial optimization - Congresses 62
  • Component software 71
  • Computer flight games 61
  • Computer graphics 86 , 136
  • Computer interfaces 126
  • Computer network protocols 56
  • Computer networks 56 , 126
  • Computer security 93
  • Computer simulation 66
  • Concord 338
  • CORBA 153 , 241
  • CorelDRAW 9 36
  • Corrosion and anti-corrosives - Congresses 214

  • čaj 172
  • časovne vrste 22
  • časovni odzivi 193
  • časovni sistemi 192
  • časovno odvisna zanesljivost 271
  • Češka 1
  • čiste tehnologije 282
  • čistilne naprave 276
  • čistilni procesi 282
  • čiščenje industrijskih odpadnih vod 277
  • čiščenje odpadnih vod 278
  • čiščenje programov 114
  • človek-stroj 188
  • človeški možgani 85
  • človeški vplivi 185
  • črpalke 158

  • dajalniki 205
  • Daniel Roth 338
  • Database management 42
  • DCOM (Computer architecture) 146
  • DCOM - Distributed Component Object Model 146
  • Debugging in computer science 114
  • decentralizacija 267
  • defektoskopija 200
  • definicije 205 , 222
  • deklarativni jeziki 111
  • deli programske opreme 71
  • delno ovrednotenje 78
  • delno vrednotenje 106
  • delovanje 224 , 276
  • delovanje naprav 316
  • delovanje omrežij 250
  • delovna mesta 303 , 310
  • delovni cikli 206
  • delovni listi 53
  • delovni sistemi 303
  • delovno okolje 14
  • delovno okolje voznika 288
  • demodulatorji 262
  • Denis Diderot 23
  • deregulacija 250
  • derivati fenolov 171
  • design 341
  • deskriptivna statistika 30
  • deskriptivne tehnike analize 175
  • detajli 77 , 269
  • detekcija napak 255
  • detekcija razpok 198
  • detekcije 242
  • DFMA - Design for Manufacture, Assembly, Service, Environment 313
  • diagnosticiranje na daljavo 241
  • diagnostika 190
  • diagrami 53
  • diagrami delovanja 215 , 222
  • dianmika sistemov 245
  • dielektrika 244
  • dielektriki 201
  • dieni 182
  • dieselski motorji 288
  • diferenciacija celic 60
  • diferencialne enačbe 25 , 32 , 33
  • difuzija 177
  • digitalizacija slik 133
  • digitalna fotografija 35 , 86
  • digitalna logika 260
  • digitalne ilustracije 75
  • digitalne informacije 49
  • digitalne komunikacije 192 , 254
  • digitalne obdelave 246
  • digitalne slike 75
  • digitalne tehnike 240
  • digitalni audio signali 265
  • digitalni filtri 240
  • digitalni krmilni sistemi 240
  • digitalni podpisi 88
  • digitalni prenosi 229
  • digitalni sistemi 244 , 257
  • digitalno zapisovanje zvoka 265
  • dihala 190
  • Dihala - Infekcije - Posvetovanja 190
  • dimenzijska točnost 208
  • dimenzionalne analize 168
  • dimenzioniranje 206 , 221 , 297 , 356
  • dinamične nevronske mreže 242
  • dinamične obremenitve 203
  • dinamični modeli 193 , 237
  • dinamični sistemi 192 , 196 , 259
  • dinamika 205
  • dinamika algoritmov 62
  • Directory services (Computer network technology) 81 , 92 , 119
  • direktne meritve 164
  • direktno krmiljenje 259
  • diskontinuirni sistemi 322
  • diskrepanca 63
  • diskretne simulacije 66
  • diskusijske skupine 45
  • distribuiran razvoj 300
  • dišave 171
  • dobavitelji 307
  • dodajni materiali 220
  • dodatki k hrani 172
  • dodatna oprema 253
  • dojemanje 336
  • dojemanje barv 341
  • določevanje mejnih vrednosti 175
  • določevanje starosti 184
  • določevanje strukture 181
  • domače strani 345
  • dostop do podatkov 103
  • dovajanje toplote 160
  • dovoljenja 316
  • doziranje tekočin 322
  • doziranje trdnih snovi 322
  • drobno gospodarstvo 299
  • drsni ležaji 221
  • družboslovje 197
  • Dymola 266

  • Eames, Charles 360
  • Eames, Ray 360
  • EDM/PDM sistemi 300
  • EDM - Engineering Data Management 300
  • efekti prikazovanja 44
  • Egipt 3
  • ekologija 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 30 , 178 , 183 , 273 , 274 , 275 , 276 , 277 , 278 , 279 , 280 , 281 , 282
  • ekološka politika 19
  • ekološka tehnologija 189
  • ekološka zakonodaja 316
  • ekološki onesnaževalci 16
  • ekološki učinki 195
  • ekološki vidiki 273
  • ekonomija 312
  • Ekonomija - Terminologija - Angleščina - Slovarji 312
  • ekonomika 297
  • ekonomske analize sistemov 158
  • ekonomski pregled 249
  • ekonomski vidik 71
  • ekonomsko vrednotenje 303
  • ekosistemi 192
  • eksistenčni izreki 32
  • eksperimenti 169
  • ekspertni sistemi 328
  • eksplozijski pogon 247
  • ekstrakcija znanja besedil 132
  • ekstrakti 171
  • elastični materiali 202
  • elastomeri 201
  • Electronic commerce 57
  • Electronic data processing - Distributed processing 66 , 146
  • Electronic data processing personnel - Certification 96 , 112
  • Electronic spreadsheets 43
  • elektične mreže 250
  • elektrarne 234
  • električna energija 252
  • električna napeljava 231
  • električna vezja 257
  • električne inštalacije 231
  • električne obremenitve 247
  • električni inženiring 257
  • električni materiali 201
  • električni sistemi 349
  • električni stroji 239 , 245 , 247 , 257
  • električni tok 13
  • elektrika 159 , 244
  • elektrodinamika 244
  • elektroenergetika 235
  • elektrokemijske metode 173
  • elektromagnetika 244
  • elektromagnetna energija 247
  • elektromagnetni efekti 244
  • elektromehanika 257
  • elektromehanske komponente 260
  • elektromehanski sistemi 242 , 245
  • elektronika 161 , 232 , 257 , 260
  • elektronska industrija 249
  • elektronska obdelava podatkov 95 , 96 , 112 , 131 , 146
  • elektronska plačila 120
  • elektronska vezja 262
  • elektronske komponente 260
  • elektronske lastnosti 327
  • elektronske obdelave podatkov 66 , 97 , 123
  • elektronske preglednice 43 , 53 , 135
  • elektronske trgovine 57
  • elektronski dokumenti 6
  • elektronski instrumenti 257
  • elektronski plačilni sistemi 45
  • elektronski podpisi 88
  • elektronski viri 7
  • Elektronski viri - Bibliografski opis - Mednarodni standardi 7
  • elektronsko poslovanje 57 , 88
  • Elektronsko poslovanje - Internet (računalniško omrežje) - Priročniki 315
  • elektronsko trgovanje 307
  • elektrotehnika 229 , 230 , 231 , 232 , 234 , 235 , 236 , 237 , 238 , 239 , 240 , 241 , 242 , 243 , 244 , 245 , 246 , 247 , 249 , 251 , 252 , 253 , 254 , 255 , 256 , 257 , 258 , 259 , 260 , 261 , 262 , 263 , 264 , 266 , 267 , 373
  • elementi inštalacije 231
  • embalaža pijač 14
  • embaliranje 320
  • embalirni sistemi 320
  • emisije 18 , 248
  • emisije motorjev 288
  • enciklopedični slovar 369
  • encimi 172 , 191
  • energetika 195 , 204 , 234 , 235 , 250 , 252 , 253 , 267
  • energetska poraba 217
  • energetska prenova 334
  • energetske hiše 349
  • energetsko gospodarstvo 250
  • energetsko varčne zgradbe 349
  • energija morja 248
  • energija sonca 248
  • energija vetra 248
  • energije 248
  • energijska politika 194
  • energijska tehnika 194
  • energijski sistemi 267 , 349
  • Engineering
   • - Data processing 43
   • - Statistical methods 21
  • enosmerni prenosi 235
  • enosmerni stroji 245
  • entropija 157
  • EPA 15
  • epoksidi 182
  • ergonomija 303 , 310
  • ergonomske zahteve 288
  • ergonomski faktorji 310
  • esence 172
  • estetika 335 , 340
  • eterična olja 171 , 172
  • etični vidiki 1
  • etika 188
  • etri 182
  • evalvacija 1
  • evalvacija programov 1
  • evalvacija storitev 4
  • evalvacija znanstvenikov 1
  • evklidska geometrija 28
  • Evropa 183 , 197
  • Evropska skupnost 15 , 177
  • evropska zakonodaja 316 , 333
  • evropske mreže 250
  • evropski standardi za projektiranje zidanih zgradb 334
  • Excel 43
  • Excel 2000 53 , 135
  • Expiatory Church of the Sagrada Familia 351
  • Extranet 107
  • Extranets (Computer networks) 107

  • FACTS - Flexibile AC Transmision Systems 235
  • faksimili 346 , 374
  • faktorji rizika 310
  • faktorji vpliva 175 , 310
  • Faradayev efekt 161
  • farmacevtska biotehnologija 191
  • farmacevtska industrija 326
  • farmacevtska kemija 326
  • Farmacevtska kemija - Raziskovalno delo - Metode - Učbeniki za visoke šole 326
  • faze metod 26
  • faze planiranja 302
  • fazna ravnotežja 179
  • fazne stabilnosti 179
  • fazni diagrami 179
  • FCG - Flux Compression Generator 247
  • fenoli 171
  • fenolne spojine 182
  • filozofija 3 , 186
  • filozofija umetnosti 335
  • filtri 75 , 86
  • finance 319
  • finansiranje 9
  • FIR - Finite Impulse Response 240
  • FIR filtri 240
  • fitnes 355
  • fizika 3 , 13 , 156 , 157 , 158 , 159 , 160 , 161 , 164 , 165 , 167 , 168 , 169
  • fizika delcev 163
  • fizika trdne snovi 166 , 176
  • fizikalna kemija 161 , 177
  • fizikalne lastnosti 170 , 324
  • fizikalne meritve 189
  • fizikalni zakoni 168
  • fizikalno čiščenje 278
  • fizikalno delovanje 253
  • flamska umetnost 361
  • fleksibilni prenosi 235
  • Flight Simulator 2000 61
  • Flight Simulator 98 46
  • folije 320
  • Food 325
  • Food analysis 172
  • Ford 227
  • formalni modeli 304
  • formati 364
  • Formula 216
  • formule 135
  • fosilna goriva 248
  • fotografije 351 , 358 , 359 , 360
  • fotogrametrija 17
  • fotometrija 159
  • Francija 348
  • francoski 366
  • frekvenčne analize 240
  • frekvenčni odzivi 193 , 257
  • Front Page 2000 98
  • FrontPage Express 128
  • fulereni 327
  • funkcije 340
  • funkcionalno programiranje 111
  • Future Systems 353
  • fuzzy krmilniki 236
  • Fuzzy logic 21
  • fuzzy logika 21 , 129
  • fuzzy morfologija 21
  • fuzzy sets 118
  • fuzzy sistemi 236 , 243
  • Fuzzy systems 236

  • Gaudi A. 351
  • generični algoritmi 48
  • Genetic algorithms - Congresses 62
  • genetski algoritmi 59 , 60 , 62 , 64 , 85 , 129 , 236 , 243
  • genetsko programiranje 59 , 60
  • geni 187
  • geodezija 17
  • geologija 183 , 184
  • geometrija 28 , 269
  • geomorfologija 17
  • geotermalna energija 248
  • Gerald Genta 338
  • gimnastika 355
  • GIMP (Computer file) 86
  • GIMP - GNU Image Manipulation Program 86
  • Girard-Perregaux 338
  • glikoli 182
  • globalno poslovanje 45
  • globiki vlek folije 320
  • gojenje rastlin 195
  • golf igrišča 354
  • gonila 221
  • gonilniki zunanjih enot 143
  • goriva 206 , 234
  • gospodarska vozila 288
  • gospodarstvo 194 , 312
  • Gosposvetsko polje 346
  • gozdarstvo 277
  • gradbena regulativa 272
  • gradbene konstrukcije 271 , 272
  • gradbeni material 201
  • Gradbeni objekti - Vzdrževanje 334
  • gradbeništvo 268 , 269 , 270 , 271 , 272 , 333 , 334
  • gradbeno inženirstvo 272
  • gradnja omrežij 119
  • gradovi 348
  • grafi 28 , 39 , 166
  • grafični diagrami 110
  • grafični uporabniški vmesniki 111 , 138
  • grafično oblikovanje 332 , 335 , 336 , 345
  • grafika 128
  • grafikoni 43 , 135
  • Grand Central Terminal 351
  • Graves M. 358
  • Graves, Michael 358
  • Graves, Michael - Homes and haunts - New Jersey - Princeton 358
  • gravimetrične metode 322
  • gravimetrija 173
  • gredi 221
  • Gropius, Walter 359
  • Guillaume L'hospital 23

  • Hamilton 338
  • harmonija novo in staro 362
  • heterociklične spojine 171
  • heterogena kataliza 323
  • heterogeni materiali 202
  • heuristična iskanja 52
  • hibridna vezja 233
  • hibridna znanja 64
  • hibridni sistemi 196
  • hidravlična vezja 215
  • hidravlične črpalke 215
  • hidravlični akumulatorji 215
  • hidravlični cilindri 215
  • hidravlični fluidi 215
  • hidravlični motorji 215
  • hidravlični ventili 215
  • hidravlika 215 , 226
  • hidravlika cevovodov 158
  • hidrodinamika 165
  • hidromehanika 168
  • hidroplani 287
  • hierarhija direktorija 92
  • High voltages 253
  • hiše 350 , 360
  • hišna omrežja 49 , 126
  • hišni komunikacijski sistemi 238
  • hišni muzeji 363
  • hitra omrežja 152
  • hladilna tekočina 14
  • hladilne naprave 214
  • hladilne tekočine 214
  • hladilni sistemi 158
  • hlajenje 157
  • hlajenje motorjev 214
  • hokej na travi 354
  • holografija 264
  • holonomni sistemi 304
  • homogena kataliza 323
  • hormoni 191
  • hramba zbirk 363
  • hranilniki energije 267
  • hranjenje toplote 267
  • hrapave površine 169
  • hrup 189 , 303
  • hrup vozil 290
  • HTML 148 , 150
  • Hublot 338

  • ideje 353
  • identifikacija signatur 80
  • identifikacije 242
  • identifikacijski sistemi 236
  • ideologija 347
  • igrače 342
  • igre z žogo 354 , 355
  • IIR - Infinite Impulse Response 240
  • IIR filtri 240
  • ikone 339
  • ilustracije 332 , 346
  • Image Composer 136
  • implementacija varnosti 148
  • implementacije 95
  • implementacije baz 97
  • indijski slog 344
  • indirektne meritve 164
  • indirektno krmiljenje 259
  • individualne stanovanjske hiše 350
  • indukcijski stroji 245
  • industrija 309
  • industrija celuloze 277
  • industrija dišav 171
  • industrija embalaže 320
  • industrija investicijske opreme 317
  • industrija papirja 277
  • industrija parfumov 171
  • industrijska avtomatika 226
  • industrijska avtomatizacija 241
  • industrijska elektronika 260
  • industrijska higiena 189
  • industrijska izdelava 364
  • industrijska kataliza 323
  • industrijska kemija 323
  • industrijska krmiljenja 263
  • industrijska podjetja 308 , 313
  • industrijska postrojenja 316
  • industrijska proizvodnja 14 , 19 , 304
  • industrijske aplikacije 198
  • industrijske naprave 316
  • industrijske odpadne vode 282
  • industrijske storitve 317
  • industrijski izdelki 318
  • industrijski odpadki 19
  • industrijski procesi 323
  • industrijski roboti 226 , 255
  • industrijski viri onesnaženj 18
  • industrijsko oblikovanje 341 , 343
  • infekcije 190
  • inference 132
  • informacijska omrežja 131
  • informacijska tehnologija 9 , 51 , 311
  • informacijske tehnologije 79
  • informacijski objekti 335
  • informacijski servisi 103
  • informacijski sistemi 29 , 51 , 59 , 67 , 78 , 82 , 83 , 144 , 301 , 311 , 317
  • informacijsko modeliranje 301
  • informatika 38 , 63 , 67 , 79 , 144 , 302
  • informatizacija poslovanja 309
  • infrastruktura 49
  • inkrementalno prevajanje 37
  • inovacije 320 , 321
  • input - output oprema 76
  • instalacijski materiali 231
  • Instrument flying - Computer simulation 46
  • instrumentacija 276
  • instrumenti 193 , 260
  • inštalacije v zgradbah 231
  • integracija informatike 49
  • integracija sistemov 238
  • integriran razvoj 300
  • integrirana delovna mesta 49
  • integrirana vezja 260
  • inteligentna iskanja 85
  • inteligentni agenti 105
  • inteligentni krmilni sistemi 255
  • inteligentni opazovalci 242
  • inteligentni roboti 261
  • inteligentni sistemi 85 , 105 , 237 , 304
  • inteligentno planiranje 85
  • interakcija človek-računalnik 115
  • interakcije delcev 163
  • interakcije pigment/vezivo 324
  • interakcije zdravila/hrana 187
  • interaktivna programska oprema 167
  • interaktivni prevajalci 45
  • interaktivno učenje 98 , 261
  • interaktivnost 68
  • interferoni 191
  • interkristalna korozija 220
  • interlevkin 191
  • internet 241 , 315
  • Internet 45 , 142 , 229 , 345
  • Internet (računalniško omrežje) - Priročniki 45
  • Internet addresses 55
  • Internet Explorer 5.0 29
  • Internet Information Server 4.0 121
  • Internet povezovanje 55
  • Internet programming 113
  • Internet protokoli 87 , 124 , 152
  • interpolacija 31
  • Intranet 229
  • invalidsko zavarovanje 12
  • Invalidsko zavarovanje - Pravna ureditev - Slovenija 12
  • inženiring 21
  • inženiring termodinamike 158
  • inženiring vozil 219
  • inženiring zanesljivosti 108
  • inženirske vede 272
  • inženirski sistemi 192 , 193
  • inženirsko načrtovanje 129
  • inženirstvo 59
  • ionizacijsko sevanje 325
  • IP - Internet Protocol 55
  • IP naslovi 55
  • ISBD(ER) 7
  • iskalna orodja 45
  • iskanje informacij 51 , 105 , 115
  • iskanje podatkov 52 , 328
  • islamske države 3
  • ISO 9000 314
  • ISO 9000:2000 321
  • ISP - Internet Service Provider 55
  • istočasni servisi 103
  • ITU - T - International 230
  • IUS INFO 67
  • IUS-INFO - Priročniki 67
  • izbira materialov 14
  • izbira tehnike 175
  • izboljšave 314
  • izbor gradiva 9
  • izdelava 113 , 206
  • izdelava domače strani 315
  • izdelava igrač 342
  • izdelava naprav 317
  • izdelava risb 140
  • izdelki 194 , 337 , 338
  • izenačevalniki 254
  • izgorevanje 206
  • izguba informacije 63
  • izhlapevanje 160
  • izkopavanje podatkov 328
  • izkoriščanje biomase 234
  • izmenični prenosi 235
  • izmenjava podatkov 127 , 300
  • izmenjevalci toplote 157 , 158 , 160
  • izmenjevalni protokoli 80
  • izobraževanje 309
  • izobraževanje personala 9
  • izolacijski materiali 199
  • izolatorji 201
  • izpušni plini 195
  • izračun mase 155
  • izračuni 156 , 211 , 228 , 297
  • izračuni napak 164
  • izumi 373
  • izvedba 269
  • izvenzemeljsko življenje 154
  • izvori 343

  • jajca 172
  • Jan de Witt 23
  • Japonska 249 , 295 , 344
  • japonska hiša 344
  • japonsko slikarstvo 344
  • Java (Computer program language) 73 , 90
  • Java 2 90
  • Java 2.0 73
  • javna komunikacija omrežja 152
  • javne stavbe 353
  • javne zgradbe 357
  • javni dostopi 115
  • javni ključi 80
  • jedilnice 362
  • jedrska energija 20
  • jedrska fizika 163
  • jedrska magnetna resonanca 176
  • jedrske elektrarne 20
  • Jeep 227
  • jekla 270 , 329
  • jeklene konstrukcije 270
  • jeklene zveze 270
  • jeklo 199
  • jermenska gonila 221
  • jezera 184
  • jezerska voda 281
  • jeziki 47
  • Johann Heinrich Hudde 23
  • John Napier 23

  • kabelski sistemi 253
  • kabli 333
  • Kahn 359
  • kakav 172
  • kakovost 314 , 321
  • kakovost interierja 49
  • kakovost vzdrževanja 319
  • kakovost zvoka 265
  • kakovosti 194 , 321
  • kalibracija 189
  • kalibracijske metode 173
  • kalibriranje 164
  • kaljenje 200
  • Kalmano filter 255
  • kanalizacijski sistemi 280
  • kaos 26 , 192
  • kapele 348
  • Kaplicky J. 353
  • karakteristike 206
  • karakteristike gibanja 205
  • karakteristike zvoka 229
  • Karantanija 346
  • karbonilne spojine 182
  • karolinška arhitektura 352
  • kaširanje 320
  • katalitski procesi 323
  • katalizni reaktorji 323
  • katalogizacija 7 , 10
  • Katalogizacija
   • - Bibliografski opis - Značnica - Normativne datoteke - Priročniki 10
   • - Kazalke - Priročniki 10
   • - Vodilke - Priročniki 10
  • kava 172
  • kazalke 10
  • KDE - K Desktop Enwironment 138
  • KDE 1.1 138
  • KDE programi 138
  • kegljišča 355
  • kemično čiščenje 278
  • kemija 13 , 170 , 180 , 187 , 204 , 328
  • kemijska analiza 173
  • kemijska imena 180
  • kemijska industrija 277
  • kemijska reaktivnost 182
  • kemijska sestava 172
  • kemijska tehnologija 174 , 322 , 323 , 328 , 330
  • kemijske lastnosti 170 , 324
  • kemijske meritve 189
  • kemijske metode 204
  • kemijski premiki 176
  • kemijski procesi 280
  • kemijski viri energije 204
  • kemijsko ravnotežje 173
  • kemikalije 180
  • keramika 199 , 228
  • keramike 201
  • Kerrov efekt 161
  • Kijev 339
  • kinematika 205 , 226
  • kinematika robotov 225
  • kinetika 179
  • kiparstvo 335 , 344 , 348 , 361
  • kis 172
  • kitajski slog 344
  • Klein C. 337
  • klimatologija 185
  • klimatske spremembe 183 , 185
  • klimatski modeli 185
  • kmetijski odpadki 277
  • kmetijski stroji 298
  • kmetijstvo 298
  • knjižnice 5 , 6 , 8 , 9 , 357
  • knjižnice simbolov 356
  • knjižničarstvo 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10
  • knjižnične zbirke 9
  • Knowledge acquisition (Expert systems) 42
  • kode 39
  • kodiranje 80 , 93
  • kodiranje virov 254
  • koeficient togosti 210
  • kognitivno modeliranje 85
  • kolesarstvo 354
  • kolizije robotov 225
  • koloriranje 341
  • kombinirane meritve 164
  • kombiniranje rezultatov meritev 164
  • komercialni proizvodi 324
  • kometi 154
  • kompenzacije 235
  • kompleksna števila 48
  • kompleksni sistemi 192
  • komplementarnost sistemov 196
  • komponente 262
  • kompozicija 336
  • kompoziti 199
  • kompresija magnetnega pretoka 247
  • kompresorji 158 , 206 , 217
  • kompresorske postaje 217
  • kompresorski sistemi 217
  • Kompresorski sistemi - Varčevanje z energijo - Priročniki 217
  • komprimiran zrak 217
  • komprimirani plini 13
  • komunalni izpusti 280
  • komunikacije 9 , 100 , 194 , 230 , 260
  • komunikacije med agenti 105
  • komunikacijska omrežja 48 , 55
  • komunikacijske naprave 103
  • komunikacijski protokoli 39 , 55
  • komunikacijski signali 254
  • komunikacijski sistemi 230 , 241 , 257 , 262
  • koncepti vodenja 308
  • končne strukture 58
  • končni elementi 24
  • kondenzacija 160
  • konferenčni sistemi 45
  • konfiguracija 29 , 41 , 70 , 74 , 96 , 99 , 109 , 117 , 121 , 124
  • konfiguracija mrež 82
  • konfiguracija strojne opreme 83
  • konstruiranje 139 , 140 , 221
  • konstruiranje robotov 225
  • konstrukcija 76 , 115 , 211 , 239 , 247 , 276
  • konstrukcija kod 65
  • konstrukcija stavb 349
  • konstrukcije 322
  • konstrukcije prihodnosti 353
  • konstrukcije robotov 225
  • konstrukcijski material 201
  • kontinenti 184
  • kontinuirni polnilci 322
  • kontrasti 336
  • kontrola delovanja 276
  • kontrola gibanja 225
  • kontrola kakovosti 304
  • kontrola kvalitete 171
  • kontrola onesnaženosti vode 274
  • kontrola onesnaževanja 16 , 204
  • kontrola procesov 322
  • kontrolerji 226
  • konvekcija 158 , 160 , 207
  • konvekcije 157
  • konvekcijski sistemi 160
  • korelacije 30
  • koroški vojvode 346
  • korozija 199
  • korozija motorjev 214
  • korozija varov 213
  • korozijska zaščita 199
  • kotaljenje 290
  • kotalkanje 354
  • kotalni ležaji 221
  • kovanje 200
  • kovičeni spoji 221
  • kovine 199
  • kovinski katalizatorji 323
  • kreiranje baz 40
  • kreiranje objektov 65
  • krhkost jekel 220
  • kriogenski sistemi 158
  • Kripkejeva struktura 64
  • kriptografija 39 , 80 , 120
  • kriptografski sistemi 80
  • krmiljenej 209
  • krmiljenje 205 , 222 , 251
  • krmiljenje gibanja 239 , 242
  • krmiljenje na daljavo 241
  • krmiljenje procesov 328
  • krmiljenje prometa 305
  • krmiljenje ventilov 211
  • krmilni sistemi 196 , 206 , 237 , 243 , 251 , 258 , 259 , 304
  • krmilniki 242
  • krom-nikljeva jekla 220
  • kromatografske metode 173
  • krvni produkti 191
  • KTsp 138
  • kuhinje 362
  • kultura 194
  • kvaliteta vode 16
  • kvaliteta zraka 15
  • kvantitativna analiza 173
  • kvantitativne tehnike 1

  • laboratorijski pribor 173
  • ladje 297
  • ladjedelniška elektronika 260
  • ladjedelništvo 297
  • lahka gradnja 294
  • lahke kovine 329
  • lahke nosilne konstrukcije 269
  • lahki materiali 228
  • laminarni tok 165
  • LAN 229
  • LAN - Local Area Network 87
  • lasersko varjenje 212
  • lastnosti 177 , 182 , 199 , 224 , 327 , 329
  • lastnosti fluidov 168
  • lastnosti instrumentov 164
  • lastnosti jekel 270
  • lastnosti materialov 202
  • LATEX 70
  • LCA - Life Cycle Assesment 273
  • Le Corbusier, Louis I. 359
  • ledeniki 184
  • legirana jekla 213
  • leksikalna semantika 132
  • Leon Štukelj 375
  • Leonardo da Vinci 23
  • lepila 320 , 331
  • lepljeni spoji 221
  • lepljenje 200
  • lepljenje lesa 331
  • les 199 , 201 , 342
  • Les - Obdelava - Učbeniki za srednje šole 331
  • lesarstvo 331
  • lesene igrače 342
  • lesna industrija 331
  • letalske turbine 192
  • letalstvo 198
  • ležaji 206 , 207
  • ležajni sistemi 210
  • liberalizacija trga 252
  • Libraries and electronic publishing - Great Britain - Statistics 6
  • Life 186
  • Lindenmayerjev sistem 60
  • Lindstromov kvantifikator 58
  • linearna orodja 26
  • linearna vezja 260
  • linearne relaksacijske metode 48
  • linearni filtri 254
  • linearni sistemi 255
  • linearni stroji 239
  • Linux 41 , 70 , 74 , 83 , 89 , 109 , 112 , 142 , 149
  • LINUX 82
  • Linux 6 109
  • Linux okolje 138
  • lipidi 172 , 187
  • LISP 47
  • listi iz atlasa 374
  • logični programi 58
  • logično programiranje 52 , 85 , 111
  • logika 39 , 78
  • logistični moduli 308
  • logistični procesi 307
  • logistika 308
  • logotipi 332
  • lokacijsko planiranje 316
  • lokalizacija robota 261
  • lokalna klima 185
  • lokostrelstvo 354 , 355
  • Longines 338
  • lotani spoji 221
  • Louvre 348
  • luminiscentni pigmenti 324
  • Lune 154
  • lupine 141
  • Lypunovi eksponenti 26

  • Machine learning - Congresses 62
  • Madžarska 1
  • Maglevjev prenos 239
  • magnetizem 159
  • magnetna Gibbsova energija 179
  • magnetna polja 244
  • magnetna vezja 239
  • magnetne naprave 264
  • magnetne zlitine 161
  • magnetni diski 264
  • magnetni materiali 201 , 244
  • magnetni pigmenti 324
  • magnetni rekorderji 264
  • magnetni trakovi 264
  • magnetni zapisi 264
  • magnetokumulativni generatorji 247
  • magnetooptika 161
  • Mala podjetja - Management 299
  • male serije 313
  • Management information systems 301
  • manipulacija na daljavo 241
  • manipulatorji 205 , 225 , 251
  • Manipulators (Mechanism) - Congresses 225
  • Maple 266
  • marine 354
  • marketing 299
  • Marquis de Sainte-Mesme 23
  • masivno preoblikovanje 208
  • maščobe 172
  • matematična analiza 32
  • Matematična analiza - Učbeniki za visoke šole 32
  • matematična optimizacija 282
  • matematične osnove 237
  • matematični modeli 21 , 156 , 210 , 236
  • matematično modeliranje 30 , 268
  • matematično programiranje 39
  • matematika 3 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 31 , 32 , 33 , 366
  • matematiki 23
  • materiali 44 , 177 , 194 , 198 , 199 , 200 , 201 , 202 , 203 , 206 , 239 , 269 , 288 , 294 , 329 , 342
  • Materiali - Učbeniki za srednje šole 199
  • materiali redke zemlje 161
  • MathCAD 5.0 159
  • Mathematica 25 , 266
  • Mathematics - Dictionaries - Databases 27
  • Matlab 266
  • MATLAB 245
  • Maya 2 145
  • mazanje 206 , 221
  • mazanje ležajev 207 , 210
  • maziva 207
  • MCG - Magneto Cumulative Generator 247
  • Mechanical drawing 110
  • med 172
  • medicina 3 , 369
  • medicinski instrumenti 260
  • mednarodni standardi 7
  • mednarodno sodelovanje 197
  • medsebojna razmerja 336
  • medsebojne komunikacije 126
  • medsebojne povezave 233
  • medsebojno povezovanje omrežij 72
  • mehanika 159 , 205
  • mehanika fluidov 158 , 165 , 168
  • mehanika loma 203
  • mehanika naprav 264
  • mehanika trdne snovi 203
  • mehanizmi 205
  • mehanske naprave 13
  • mehanske preiskave 200
  • mehanski sistemi 192 , 349
  • mehansko načrtovanje 60
  • mehatronika 245
  • mehko računanje 129
  • mehnko računanje 85
  • mejne plasti 165
  • mejni sloji 168
  • menedžment 194 , 299 , 311 , 321
  • mere 356
  • mere zanesljivosti 108
  • merilci pretoka 322
  • merilne metode 21 , 164
  • merilni instrumenti 164
  • meritve 173 , 175 , 215 , 257 , 290 , 314
  • meritve shranjene energije 349
  • merjenje učinkovitosti 8
  • meso 172
  • mestne ikone 351
  • metabolizem 187
  • metalografija 199
  • metalografske preiskave 200
  • metalurgija prahov 200
  • metalurgija varjenja 220
  • meteoriti 154
  • meteorji 155 , 201
  • Meteorji 155
  • meteorne vode 280
  • meteorologije 183
  • meteorski roji 155
  • metoda končnih elementov 141
  • metode 285 , 297 , 317 , 328
  • metode končnih elementov 24 , 208 , 228
  • metode mejnih vrednosti 156
  • metode ocenjevanja 273
  • metode planiranja 234
  • metode spektralne analize 173
  • metode srednjih vrednosti 202
  • metode vzdrževanja 319
  • metodologija 49
  • metodologije 325
  • metrologija 164
  • Mežiška dolina 178
  • Microcomputer workstations 137
  • Microsoft Excel (Computer file) 43
  • Microsoft Flight simulator (Computer file) 46 , 61
  • Microsoft Image Composer 136
  • Microsoft Internet information server 113
  • Microsoft Office 104
  • Microsoft software 69
   • - Examinations - Study guides 96
  • Microsoft Visual BASIC 65
  • Microsoft Visual InterDev 148
  • Microsoft Windows (Computer file) 81 , 87 , 92 , 93 , 99 , 100 , 114 , 119 , 147
  • Microsoft Windows 2000 server 29 , 96 , 117
  • Microsoft Windows NT 137 , 147 , 151
  • Microsoft Word (računalniški program) - Priročniki 101
  • Microsoft Word 2000 (računalniški program) - Priročniki 116
  • migracija podatkov 72
  • migracija polimernih konstituent 177
  • mikro kavitacija 202
  • mikro lomi 202
  • mikrobiologija 274
  • mikroelektronska vezja 245
  • mikrofoni 265
  • mikroklima 188
  • mikrokrmilniki 143 , 240 , 260
  • mikromehanske lastnosti 202
  • mikroporozni materiali 181
  • mikroprocesorji 143 , 260
  • mikrorobotika 205
  • mikroskopija 161
  • mikrovalovna tehnologija 260
  • minerali 17 , 172 , 187 , 201
  • mineralne vode 172
  • minimizacija odpadnih vod 282
  • mitologija 155
  • MIX 84
  • mlečni izdelki 172
  • MMIX 84
  • mobilni roboti 251 , 255 , 261
  • mobilni uporabniki 103
  • mobilno računanje 72
  • mobilnost 105
  • moč motorjev 219
  • močnostna elektronika 235 , 245
  • moda 337 , 338
  • modalne analize 193
  • modeli 44 , 194 , 301 , 305
  • modeli ARMA 22
  • modeli Markovih verig 62
  • modeli sistemov 210
  • modeli upornosti 271
  • modeliranje 22 , 141 , 145 , 193 , 203 , 228 , 256 , 268
  • modeliranje hibridnih sistemov 196
  • modeliranje interaktivnih dokumentov 144
  • modeliranje procesov 321
  • modeliranje zanesljivosti 108
  • modelni jeziki 130
  • moderna arhitektura 358
  • modulatorji 262
  • moduli programiranja 89
  • modulni sistemi 313
  • molekularna fizika 162
  • molekularna sita 181
  • molekularne lastnosti 162
  • molekule 162
  • montaža 304
  • morja 184
  • morje 280
  • morski sadeži 172
  • motivacija sodelavcev 321
  • motociklizem 283
  • motoristični športi 354
  • motorji z notranjim zgorevanjem 214 , 228
  • motorji ZNZ 228
  • motorna kolesa 283 , 295
  • Movado 338
  • mozniki 221
  • mraz 303
  • mrežaste konstrukcije 269
  • mrežni menedžment 289
  • mrežni protokoli 56
  • multimedia 51 , 128
  • multimedija 38
  • multimedijske poizvedbe 63
  • multimedijski dokumenti 144 , 152
  • multimedijski sistemi 38 , 144
  • multivariantna analiza 30 , 328
  • muzeji 350

  • nabava 314
  • nabava monografij 5
  • nabiranje statične količine 270
  • načini iskanja 115
  • načrti 351 , 358 , 359
  • načrtovanje 68 , 69 , 76 , 113 , 115 , 128 , 133 , 150 , 206 , 211 , 247 , 263 , 297 , 298 , 354 , 355 , 356 , 357
  • načrtovanje baz 123 , 127
  • načrtovanje delovnih mest 49
  • načrtovanje faz 302
  • načrtovanje konstrukcij 270
  • načrtovanje krmilnih sistemov 255
  • načrtovanje modulov 65
  • načrtovanje nadzora 242
  • načrtovanje oblik 330
  • načrtovanje postrojenj 274
  • načrtovanje prenosnih sistemov 219
  • načrtovanje sistemov 105 , 196
  • načrtovanje strani 136
  • načrtovanje varnosti 120
  • načrtovanje vezij 262
  • načrtovanje Web strani 148
  • nadgradnja 81
  • nadzor procesov 328
  • nadzor volumna 168
  • nadzorovanje 121 , 193
  • naključna teorija šuma 246
  • naključni procesi 246
  • naloge 24 , 95 , 97 , 121 , 123 , 124 , 131 , 266
  • naloge vodenja 250
  • namen arhitekture 340
  • namestitev 29 , 41 , 70 , 74 , 96 , 99 , 109 , 117 , 121 , 124
  • namizni tenis 355
  • namizno oklje 138
  • namizno založništvo 68 , 69 , 98 , 128 , 332
  • nanašanje prevlek 200
  • napake 164
  • napeljava 231
  • napetost v varih 213
  • napovedljivost 26
  • napovedovanje 22 , 183
  • naprave za varjenje 212
  • naravne nesreče 183
  • naravne surovine 171
  • naravne vode 278
  • naravni jeziki 37 , 132
  • naravni viri 18
  • naravoslovne vede 2
  • NASA podatki 296
  • naslovi omrežij 55
  • NATO/CCMS 15
  • navarjanje 212
  • navdihi 353
  • navidezna pisarna 45
  • navidezna podjetja 304
  • navidezna privatna omrežja 107
  • navidezna resničnost 50 , 84
  • navidezne privatne mreže 107
  • navidezni večračunalniki 47
  • Navier-Stokesove enačbe 165
  • navigacija robotov 261
  • navigacijska tehnika 46 , 61
  • navigacijski sistemi 68
  • navodila 345
  • ne-evklidska geometrija 28
  • Near Net Shape tehnologija 208
  • nečasovne karakteristike 258
  • nedestruktivno testiranje 203
  • neferomagnetne zlitine 161
  • neknjižno gradivo 7
  • nelegirana jekla 213
  • nelinearna regulacija 266
  • nelinearne teorije 26
  • nelinearni sistemi 242
  • Nemčija 194 , 316
  • nemški 366
  • nenavadne izvedbe 362
  • neortogonalni valčki 31
  • nerazstavljive zveze 221
  • nerjavna jekla 220
  • Netscape Composer 128
  • Neue Slowenische Kunst 335
  • Neural networks (Computer science) 21 , 42 , 236 , 237
  • nevarne kemikalije 13
  • nevarne snovi 19 , 170 , 180 , 188
  • nevarnost za zdravje 170
  • nevladne organizacije 11
  • Nevladne organizacije - Slovenija - Adresarji 11
  • nevronske mreže 21 , 42 , 59 , 85 , 129 , 234 , 236 , 237 , 251 , 259 , 266 , 304
  • nevronski regulatorji 237
  • nevronsko krmiljenje 242
  • nevtroni 169
  • nevtronska difrakcija 181
  • nezanesljivost 21
  • neželezove kovine 201
  • NHPP - Non-Homogeneous Poisson Process 108
  • nihanja 159 , 250
  • Nikola Tesla 373
  • nivoji 134
  • nizi izrazov 132
  • normativi 354 , 355 , 356
  • normativni vpis 10
  • nosilci 270
  • nosilne konstrukcije 269
  • notranja klima 15
  • notranja oprema 358 , 359 , 360 , 362 , 363
  • nove informacije 52
  • nove tehnologije 19 , 79 , 197
  • novejši armirano betonski objekti 334
  • Novi kolektivizem 335
  • novi trendi 298
  • NPSH - Net Positive Suction Head 224
  • NSK Država 335
  • nukleinske kisline 187 , 191
  • numerična analiza 31 , 33
  • numerična linearna algebra 33
  • numerične analize 158
  • numerične metode 268
  • Numerične metode - Učbeniki za visoke šole 33
  • numerični modeli 183
  • numerični problemi 24
  • numerično integriranje 33
  • numerično odvajanje 33
  • NURBS - Non Uniform Relational B - Spline 145

  • obale 184
  • obarvani pigmenti 324
  • občutljivost sistemov 258
  • obdelava govora 37
  • obdelava materialov 228
  • obdelava naročila 57
  • obdelava podatkov 25 , 30 , 156 , 173
  • obdelava signalov 31 , 265
  • obdelava slik 35 , 133
  • obdelave podatkov 40 , 164 , 330
  • obdelave signalov 240 , 246
  • obdeleve podatkov 71
  • obdelovalni postopki 208 , 212 , 213 , 220
  • obdelovanje slik 86
  • Object-oriented programming (Computer science) 71 , 146 , 301
  • objektno orientirano okolje 48
  • objektno orientirano programiranje 71 , 73 , 78 , 90 , 146 , 150
  • objektno orientirano sistemi 36
  • objektno-orientirani sistemi 47
  • oblika in funkcija 336
  • oblike 122
  • oblike umetnega življenja 60
  • oblikovalci 337
  • oblikovanje 128 , 320 , 340 , 342
  • oblikovanje delovnih mest 303 , 310
  • oblikovanje kovin 208
  • oblikovanje plastike 330
  • oblikovanje ur 338
  • obločno varjenje 212
  • obnašanje materiala 213
  • obnašanje prometnih tokov 305
  • obnavljanje okolja 16
  • obnovljivi viri energije 204 , 248
  • obremenitve človeškega telesa 303
  • obrisi 122
  • obtežbe 270
  • obvestilni stavki 180
  • obvladovanje kompleksnosti 313
  • obvladovanje stroškov 313
  • obvladovanje tveganja 188
  • obvladovanje variant 313
  • ocena ekološkega vpliva 273
  • ocena nevarnosti 16 , 183
  • ocena tveganja 15
  • ocenjevanje znanja 132
  • odboj 169
  • oddajniki 254
  • odgovornost vodij 314
  • odjemalec - strežnik sistemi 97
  • odkritja 373
  • odkrivanje fuzzy signalov 21
  • odkrivanje napak 114
  • odkrivanje podatkov 42
  • odkrivanje signalov 246
  • odkrivanje znanja 328
  • odkrivanje znanosti 52
  • odlaganje odpadkov 275
  • odnosi graditelj-pogodbenik-stranka 349
  • odpadne vode 16 , 274 , 276 , 277 , 278 , 279 , 280 , 281
  • odpadni mulj 275
  • odprava napak 95
  • odpravljanje napak 104 , 114
  • odprti sistemi 289
  • odrezavanje 331
  • odstranjevanje odpadkov 170
  • odvijanje naročil 308
  • odzivni sistemi 255
  • Office 2000 104
  • oglaševanje 315
  • ogljikove nanostrukture 327
  • ogljikovi hidrati 172 , 176 , 187
  • ogljikovi materiali 327
  • ohlajevalni cikli 157
  • OIL - Osek Implementation Language 289
  • ojačevalniki 257 , 260 , 262
  • okolje 194
  • okolje konferenc 49
  • okolje sestankov 49
  • okolje Windows NT 4.0 124
  • okvirji 141
  • olja 172
  • oljni filtri 215
  • Omar Khayyam 23
  • Omega 338
  • omejeno programiranje 111
  • omejitve 118
  • omrežja 52
  • omrežni protokoli 96
  • omrežni vmesniki 87
  • on-line 38
  • on-line informacije 79
  • on-line informacijski sistemi 115
  • on-line katalogi 115
  • onesnaženost usedlin 281
  • onesnaženost zraka 189
  • onesnaževanje okolja 16 , 18 , 19 , 178 , 195
  • onesnaževanje zraka 15
  • online algoritmi 34
  • Online katalogi - Iskanje informacij - OPAC 115
  • OPAC 115
  • opazovanja 155
  • operacijske raziskave 118
  • operacijski sistemi 29 , 41 , 70 , 74 , 83 , 89 , 92 , 93 , 96 , 99 , 100 , 109 , 112 , 117 , 119 , 137 , 142 , 147 , 149 , 151 , 289
  • operacisjki sistemi 82
  • operating system - reference book 82
  • Operating systems (Computers) 29 , 74 , 87 , 89 , 92 , 99 , 100 , 117 , 119 , 137 , 147 , 149
   • - Examinations - Study guides 112
  • operativno planiranje 252
  • opisi 155 , 373
  • opisi metod 24 , 273
  • opisi postopkov 212
  • opisi programov 139 , 140 , 141 , 256
  • opozorilni napisi 303
  • opozorilni stavki 180
  • opozorilni znaki 303
  • oprema za zbirke 363
  • optične aplikacije 161
  • optični diski 264 , 265
  • optični učinki 362
  • optični zapisi 264
  • optika 159
  • optimalni algoritmi 78
  • optimiranje 124 , 141 , 234 , 266
  • optimiranje oskrbe 252
  • optimizacija 21 , 121
  • optimizacija procesov 325
  • optimizacija strukture 307
  • optoelektrični elementi 260
  • Oracle (Computer file) 40
  • Oracle 8 40
  • organizacija dela 301
  • organizacija poslovanja 71 , 102 , 301 , 302 , 309 , 311 , 314 , 319 , 321
  • organizacija proizvodnje 71 , 300 , 301 , 304 , 307 , 308 , 310 , 316 , 317 , 320 , 321
  • organizacija prometa 305
  • organizacija vzdrževanja 319
  • organizacijski razvoj 321
  • organska kemija 171 , 182
  • organske reakcije 182
  • organske spojine 172 , 182
  • orodja managementa 273
  • orodje 342
  • orodje za CAD programe 356
  • ortogonalni valčki 31
  • ortogonalnost 134
  • oscilatorji 262
  • oscilatorska vezja 260
  • osebje 309
  • osebna varovalna oprema 188
  • osebni avtomobili 284 , 286 , 291 , 292 , 293
  • osebni komunikacijski sistemi 229
  • OSEK/VDX - Open Systems and the corresponding Interfaces for Automotive Electronics/Vehicle Distributed eXecutive 289
  • OSI - Open Systems Interconect 229
  • oskrba z energijo 252 , 267
  • osnove 157 , 159 , 223
  • osnove fluidov 168
  • osnove HTML 128
  • osnove robotike 205
  • osnove simulacij 66
  • osnove termodinamike 179
  • osnovni elementi 336
  • osnovni podatki 180
  • osončenost zemlje 185
  • osvetljenost 303
  • ozkopasovni signali 246
  • označevanje 188 , 336
  • ožičenje 231

  • padavine 185
  • PageMill 128
  • pagode 344
  • pakiranje 320
  • pakiranje hrane 325
  • palače 344 , 348
  • paleoklimatska opazovanja 185
  • paličja 141
  • pametne kartice 120
  • papir 364
  • Papir
   • - Proizvodnja 364
   • - Vrste 364
  • paralelne obdelave 66
  • paralelne simulacije 48
  • paralelni algoritmi 72
  • paralelni sistemi 47
  • paralelno računanje 34
  • Parallel processing (Electronic computers) 66
  • parfumi 171
  • Pariz 348
  • Parmigiani 338
  • parne elektrarne 234
  • pasivne komponente 260
  • Patek Philippe 338
  • patenti 373
  • paviljoni 354
  • PDM - Product Data Management 300
  • peptidi 172
  • permanentni magneti 239
  • permanentni magnetni motorji 239
  • permetacija plinov 177
  • perspektiva jedrskih elektrarn 234
  • pesticidi 172
  • Peterburg 339
  • Photo-Paint 8 75
  • PhotoDeluxe 4 35
  • PhotoDraw 2000 98
  • Photoshop 5.5 133
  • PID - Proportional Integral Derivate 263
  • PID regulatorji 263
  • Pietro dei Franceschi 23
  • PIM - Product Information Management 300
  • Piranesi 337
  • pisarniške zgradbe 238
  • plakati 335 , 336
  • planarnost 134
  • planerske naloge 252
  • planetarni obroči 154
  • planeti 154
  • planiranje 95 , 302 , 304 , 317
  • planiranje naprav 316
  • planiranje programov 313
  • plastična embalaža 177
  • plastični izdelki 330
  • plastično preoblikovanje 200
  • plastičnost 203
  • plastika 330
  • plašči 290
  • Plato 23
  • plazemsko varjenje 212
  • plemenite kovine 329
  • ples 355
  • plezalne stene 355
  • plinohrami 198
  • plinske turbine 206
  • plinski ležaji 210
  • plinsko varjenje 212
  • pljučnica 190
  • pločevine 270
  • plošče 270
  • pluralizem resničnosti 2
  • pnevmatična energija 209
  • pnevmatična vezja 222
  • pnevmatični cilindri 222
  • pnevmatični sistemi 209
  • pnevmatični ventili 222
  • pnevmatika 209 , 217 , 222
  • pnevmatike 290
  • poboljšanje 200
  • počitek ljudi 303
  • podatkovne baze 127
  • podatkovni modeli 300
  • podjetje 315
  • podjetništvo 312
  • podomrežja 55
  • podpora industriji 301
  • podpora odločanja 311
  • podpora odločitev 129
  • področja nastajanja 184
  • področja raziskovanja 194
  • področja uporabe 319
  • pogoji gradnje v Zgornjem Posočju 334
  • pogoni 205 , 206
  • pogoni vozil 294
  • pogonski stroji 219
  • poizvedbe 127
  • pokljivost jekel 220
  • pokojninsko zavarovanje 12
  • Pokojninsko zavarovanje - Pravna ureditev - Slovenija 12
  • polarizacija 244
  • poliedri 28
  • polimeri 199 , 201 , 333
  • polinomska interpolacija 33
  • politični vidiki 1
  • Poljska 1
  • polprevodniki 166 , 201
  • polprevodniške naprave 260
  • polutanti 15
  • ponavljajoče delo 303
  • ponovna uporaba 282
  • poplave 183
  • popotresna obnova objektov 334
  • popravila 117
  • popravljanje dokumentov 104
  • populacijska dinamika 279
  • poraba goriva 294
  • porazdelitev pritiskov 168
  • porazdelitve 22 , 30
  • porazdelitveni koeficienti 177
  • porazdeljene rešitve 125
  • porazdeljeni procesi 130
  • porazdeljeni sistemi 29
  • porazdeljeno programiranje 47
  • porazdeljeno računanje 34
  • poročila 20
  • portreti 348
  • posebne vrste papirja 364
  • posebni efekti 36 , 77
  • posebni učinki 133
  • posledice 340
  • poslovanje podjetja 102
  • Poslovna informatika - Priročniki 67
  • poslovna omrežja 94
  • poslovna strategija 299
  • poslovne informacije 45
  • Poslovne informacije - Priročniki 45
  • poslovne komunikacije 79
  • poslovne stavbe 350
  • poslovni procesi 317 , 321
  • poslovni sistemi 67
  • poslovno komuniciranje 315
  • pospešeni sistemi 102
  • posplošeni kvantifikatorji 58
  • postavitve razstav 335
  • postopek gradnje 357
  • postopki 194
  • postopki izdelave 228
  • postopki pakiranja 320
  • postopki sanacije 334
  • postopki varjenja 212 , 213
  • poškodbe 303
  • potrebe uporabnikov 115
  • potrošniški testi 175
  • povezovanje med omrežji 124
  • povezovanje omrežij 126
  • površinske obdelave 200
  • požarna varnost 13
  • praktični primeri 317
  • pravila fuzzy aritmetike 21
  • pravne osnove 316
  • pravni predpisi 316
  • pravo 12 , 312 , 318
  • pravopis 371
  • prebava 187
  • predelava hrane 325
  • predelava mulja 274
  • predpisi 188 , 209
  • predstavitev 122
  • predstavitev podatkov 30
  • predstavitev rezultatov 175
  • predstavitev znanja 52 , 85
  • predstavitve 132
  • predstavitvene strani po panogah 345
  • predvidevanja bodočnosti 343
  • pregledno delo 1 , 2 , 3 , 21 , 24 , 26 , 37 , 42 , 50 , 51 , 59 , 60 , 66 , 71 , 84 , 85 , 88 , 132 , 144 , 156 , 161 , 164 , 165 , 169 , 179 , 192 , 193 , 194 , 196 , 202 , 205 , 207 , 208 , 210 , 212 , 213 , 216 , 218 , 219 , 223 , 226 , 230 , 235 , 236 , 237 , 240 , 242 , 243 , 246 , 247 , 248 , 249 , 251 , 253 , 258 , 259 , 263 , 264 , 265 , 266 , 269 , 271 , 272 , 273 , 283 , 284 , 286 , 287 , 291 , 292 , 293 , 295 , 297 , 298 , 301 , 303 , 310 , 314 , 316 , 317 , 319 , 328 , 349 , 373
  • pregrevanje ležajev 207
  • prehod toplote 160
  • prehodne analize 257
  • prehrambena industrija 175 , 177
  • prehrana 187
  • preiskava materialov 203
  • preiskave brez porušitve 200
  • preiskave materialov 200
  • preizkus trdote 200
  • preizkušanje kovin 200
  • prekinjeni sistemi 258
  • prenos datotek 35
  • prenosi energije 235
  • prenosi moči 235
  • prenosi vozil 219
  • prenosni elementi 221
  • prenosni sistemi 64 , 219 , 253
  • prenosni vodi 244
  • prenova 334 , 355
  • preoblikovanje 331
  • prepoznavanje objektov 122
  • preprečevanje onesnaženj 19
  • preračunavanje 167
  • presikava materialov 198
  • preskrba z vodo 278
  • preskrbovalne verige 308
  • preskušanja 233
  • preskušanje 314
  • preskušanje kablov 253
  • preskušanje spojev 213
  • preslikave 28
  • pretoki 168
  • pretvorniki 262
  • prevajalni sistemi 47
  • prevajalniki 72
  • prevajanje govora 37
  • prevajanje toplote 157 , 158 , 160
  • preventivni ukrepi 19 , 183
  • preverjanje naročila 57
  • prikaz slik 133
  • prikazovanje podatkov 43
  • prilagodljivi sistemi 62
  • primeri 2 , 238 , 241 , 266 , 267 , 306 , 307 , 308 , 333
  • primeri orodij 310
  • primeri uporabe 139 , 140 , 141 , 273
  • primerjava vzorcev 30
  • primerjave 132
  • Princeton (N.J.) - Buildings, structures, etc 358
  • principi načrtovanja 153
  • priporočila 298
  • priprava 314 , 329
  • priprava pitne vode 278
  • priprava površin 220
  • priprava robov 220
  • priprava surovin 199
  • priprava terene 354
  • priprava vzdrževanja 319
  • priprava vzorca 173
  • priročniki 10 , 13 , 14 , 15 , 19 , 23 , 29 , 31 , 35 , 36 , 40 , 41 , 43 , 44 , 45 , 46 , 55 , 56 , 57 , 61 , 65 , 67 , 68 , 69 , 70 , 73 , 74 , 75 , 76 , 77 , 81 , 82 , 83 , 86 , 87 , 89 , 90 , 92 , 93 , 94 , 96 , 97 , 99 , 100 , 101 , 102 , 104 , 107 , 108 , 109 , 110 , 113 , 114 , 115 , 117 , 119 , 124 , 125 , 126 , 127 , 128 , 133 , 135 , 136 , 137 , 138 , 139 , 140 , 141 , 142 , 145 , 146 , 147 , 148 , 149 , 150 , 151 , 153 , 155 , 158 , 160 , 162 , 163 , 166 , 168 , 170 , 172 , 176 , 188 , 189 , 201 , 206 , 209 , 211 , 215 , 217 , 220 , 222 , 224 , 229 , 231 , 233 , 239 , 254 , 257 , 260 , 270 , 282 , 299 , 302 , 315 , 318 , 330 , 332 , 339 , 344 , 354 , 355 , 368
  • pritiski 211
  • pritrditve 231
  • pritrjevanje tovora 306
  • privatne mreže 107
  • Pro/ENGINEER 330
  • problemi 303
  • problemi občutljivosti 258
  • proces načrtovanja 340
  • procesi 256
  • procesi načrtovanja 332
  • procesiranje podatkov 328
  • procesna kemija 179 , 322 , 326
  • procesna tehnologija 130
  • prodaja 299
  • prodaja na internetu 69
  • prodaja po internetu 57
  • prodajni katalogi 57
  • ProEngineer 139 , 140
  • profili 270
  • prognoziranje 252
  • programiranj programskih orodij 125
  • programiranje 48 , 84 , 89 , 109 , 138
  • programiranje robotov 261
  • programiranje strani 150
  • programiranje v realnem času 143
  • programska oprema 9 , 25 , 29 , 35 , 36 , 40 , 43 , 44 , 46 , 53 , 61 , 71 , 75 , 77 , 94 , 101 , 104 , 106 , 108 , 110 , 113 , 114 , 116 , 121 , 125 , 127 , 128 , 130 , 131 , 133 , 135 , 136 , 145 , 148 , 153 , 256 , 311
  • programska orodja 69 , 138
  • programske zahteve 106
  • programski inženiring 130
  • programski jeziki 47 , 64 , 65 , 73 , 90 , 91 , 111 , 289
  • proizvodna logistika 307
  • proizvodne strukture 307
  • proizvodni procesi 191
  • proizvodni programi 313
  • proizvodni sistemi 259 , 304
  • proizvodnja 170 , 307 , 319 , 324
  • proizvodnja katalizatorjev 323
  • proizvodnja programske opreme 71
  • Project management - Computer programs 102
  • projekti 313 , 353
  • projektni vzorci 65
  • projektno razvrščanje 118
  • projektno vodenje 302
  • ProMechanica Structure 2.0 141
  • prometni tokovi 305
  • proporci 336
  • prosti radikali 187
  • prostor 353
  • prostorske metode 26
  • prostorske nosilne konstrukcije 269
  • proteini 172 , 187
  • protipožarni ukrepi 333
  • protitelesa 191
  • protokoli 230
  • protokoli overovljanja 80
  • prozorni pigmenti 324
  • prva pomoč 13
  • Prva pomoč - Terminologija - Angleščina - Slovarji 369
  • prvi moderni atlas 374
  • psihoakustika 265
  • psihološki vidiki 50
  • Public architecture 351
  • pulzni močnostni sistemi 247
  • pulzno oblikovanje mreže 247
  • PVC 333

  • QFD 313
  • Qt - class library 138
  • Qt 1.42 138
  • Qt 1.44 138

  • raba energije 248
  • računalnik 84
  • računalniki 260
  • računalniška algebra 25
  • računalniška animacija 44 , 77
  • računalniška arhitektura 153
  • računalniška datoteka 86
  • računalniška grafika 35 , 36 , 44 , 75 , 77 , 86 , 110 , 134 , 136 , 139 , 145
  • računalniška inteligenca 243
  • računalniška podpora 266 , 308 , 319
  • računalniška simulacija 186
  • računalniška vodila 76
  • računalniške arhitekture 146
  • računalniške igre 61
  • računalniške komunikacije 74
  • računalniške metode 179
  • računalniške mreže 29 , 45 , 50 , 55 , 56 , 57 , 68 , 69 , 70 , 74 , 81 , 82 , 83 , 87 , 89 , 94 , 95 , 98 , 99 , 100 , 103 , 107 , 113 , 119 , 120 , 121 , 124 , 126 , 128 , 142 , 147 , 148 , 150 , 152 , 229 , 311
  • računalniške simulacije 46 , 61 , 66 , 85
  • računalniški programi 84 , 102 , 139 , 140 , 141 , 256 , 266 , 330
  • računalniški sistemi 311
  • računalniški vid 122
  • računalniško modeliranje 243
  • računalniško orodje 56
  • računalniško podprt inženirig 158
  • računalniško podprto inženirstvo 129
  • računalniško podprto načrtovanje 330
  • računalništvo 29 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71 , 72 , 73 , 74 , 75 , 76 , 77 , 78 , 79 , 80 , 81 , 82 , 83 , 84 , 85 , 86 , 87 , 88 , 89 , 90 , 91 , 92 , 93 , 94 , 95 , 96 , 97 , 98 , 99 , 100 , 101 , 102 , 103 , 104 , 105 , 106 , 107 , 108 , 109 , 110 , 111 , 112 , 113 , 114 , 115 , 116 , 117 , 118 , 119 , 120 , 121 , 122 , 123 , 124 , 125 , 126 , 127 , 128 , 129 , 130 , 131 , 132 , 133 , 134 , 135 , 136 , 137 , 138 , 139 , 140 , 141 , 142 , 143 , 144 , 145 , 146 , 147 , 148 , 149 , 150 , 151 , 152 , 153 , 302 , 332 , 367
  • Računalništvo - Terminologija - Angleščina - Slovarji 367
  • računanje 58
  • računanje s formulami 43
  • računovodstvo 299
  • računska geometrija 34
  • računska inteligenca 34
  • radarji 285
  • radijske komunikacije 262
  • radijski oddajniki 260
  • radijski sistemi 229
  • radijski sprejemniki 260
  • radikali 162
  • radiografska metoda 200
  • raketna tehnika 296
  • Ramanova spektroskopija 161
  • Ramseyeva teorija 58
  • rastlinska olja 195
  • rastni faktorji 191
  • ravnanje z odpadki 275
  • ravne strehe 334
  • raziskave 194 , 249 , 274
  • raziskave nesreč 285
  • raziskovalni programi 1
  • raziskovalno delo 52
  • razlogi za odločitve 340
  • razpoznavanje govora 37
  • razprševanje 169
  • razstavljive zveze 221
  • razsvetljava 354
  • razumevanje 132
  • razvodi 231
  • razvoj 60 , 69 , 209 , 219 , 249 , 299 , 314 , 343
  • razvoj aplikacij 114 , 125 , 153
  • razvoj imenikov 81
  • razvoj izdelkov 300 , 313
  • razvoj postopkov 326
  • razvoj procesov 234
  • razvoj programske opreme 78
  • razvoj sistemov 328
  • razvoj tehnike 194
  • razvoj vmesnikov 65
  • razvoj vozil 288 , 294
  • razvoj zdravil 191 , 326
  • razvoj znanosti 194
  • razvojna optimizacija načrtovanja 60
  • razvojne tehnike 59
  • razvojni algoritmi 62
  • razvojni programi 1
  • razvojno načrtovanje 60
  • razvojno programiranje 59
  • razvojno računanje 129
  • razvrstitev 122
  • razvrščanje 72 , 118 , 304
  • razvrščanje na strojih 118
  • razvrščanje obdelovancev 118
  • razvrščanje operacij 118
  • recikliranje 14
  • recikliranje tekočin 214
  • recikliranje vode 282
  • rečne vode 281
  • redki magnetni polprevodniki 161
  • reflektometrija 169
  • regeneririranje vode 282
  • registracija sistema 147
  • regulacija 209 , 256 , 266
  • regulacija elektrarn 234
  • regulacija mrež 250
  • regulacija sistemov 245
  • regulacije pretokov 235
  • regulacijska tehnika 256 , 266
  • regulacijske strukture 256
  • regulacijske zanke 256 , 266
  • regulacijski sistemi 192
  • regulativa 15 , 19 , 170 , 171 , 177
  • regulatorji pretoka 222
  • regulatorji tlaka 215 , 222
  • reke 184
  • rekreacijski centri 355
  • rekuperacija toplote 204
  • relacijske baze 63
  • relacijske baze podatkov 40
  • Relational databases 40
  • relativnost spoznanj 2
  • Reliability (Engineering) 21
  • religija - budizem 344
  • renesansa 3
  • rentgenska difrakcija 181
  • rentgenski žarki 169
  • reorganizacija procesov 307
  • reprodukcija zvoka 265
  • reprodukcije 346 , 374
  • resonatorji 244
  • restavracije 350
  • rešetkaste konstrukcije 269
  • reševanje enačb 165
  • reševanje nelinearnih enačb 33
  • rešitve 24 , 106 , 123 , 266
  • rezanje 212
  • RHONN - Recurrent High Order Nevral Network 259
  • RHONN model 259
  • ribe 172
  • risanje 36 , 110
  • risanje grafov 34 , 134
  • ritem 336
  • roboti 205 , 225 , 237
  • robotika 226 , 251 , 255 , 304
  • Robots
   • - Congresses 225
   • - Control systems 237
  • robotski senzorji 59 , 225
  • robotski sistemi 261
  • robotsko varjenje 212
  • robustnost 266
  • ročna izdelava 364
  • ročna orodja 303 , 310
  • ročni brusilniki 310
  • ročni vijačniki 310
  • ročni vrtalniki 310
  • roke robotov 225
  • romanska arhitektura 352
  • rotacijske črpalke 223 , 224
  • RT 68-01 143
  • RT 68-02 143
  • rudarjenje podatkov 42
  • rude 201
  • rudniki 18
  • Rusija 339
  • ruski 366

  • sakralne stavbe 348
  • sakralni objekti 339 , 352
  • Salk Institute for Biological Sciences 359
  • Samba 56
  • samohodni roboti 255
  • samoreproduktivne strukture 59
  • samostani 344
  • sanacija 334
  • sanacija po potresu 334
  • sanacije 333
  • SAP R/3 102
  • satelitsko fotografiranje 17
  • Schafflerjev diagram 220
  • Schoofov algoritem 80
  • Science
   • - Data processing 43
   • - History 3
  • Scientific Workplace 266
  • scientometrija 1
  • SCM - Supply Chain Management 308
  • sedimentologija 184
  • segrevanje 13
  • semimagnetne spojine 166
  • senčenje 122
  • senzorična analiza 175
  • senzorične lastnosti 175
  • senzorične sodbe 175
  • senzorični učinki 177
  • senzorika 285
  • senzorji 198 , 205 , 239 , 251 , 260 , 261 , 322
  • servis imenika 81 , 119
  • servisiranje 317
  • sestava 364
  • sestavni delo 263
  • sevanje 13 , 189
  • sevanje toplote 160
  • seznam modelov avtomobilov 218
  • seznam voznikov 216 , 218
  • shranjevanje energije 349
  • shranjevanje informacij 264
  • shranjevanje podatkov 264
  • sifoni 207
  • Signal processing 230
  • signali 246
  • signalizacija 230
  • signature 80
  • simboli 209 , 215 , 222 , 332 , 336
  • simetrje 134
  • simulacija 194
  • simulacije 288
  • simulacije prometa 305
  • simulacije robotov 225
  • simulacijske metode 271
  • simulacijski modeli 285
  • simulacijski sistemi 66 , 256
  • simuliranje 228 , 267
  • simuliranje procesov 320
  • simuliranje sistemov 245
  • sindrom bolne hiše 15
  • sinhroni stroji 245
  • sinhronski stroji 239
  • sintaktične analize 132
  • sintetične mase 331
  • sintetizatorji 262
  • sintetiziranje signalov 240
  • sintetiziranje sistemov 64
  • sinteza diamantov 174
  • sinteza proteinov 187
  • sinteze 327
  • sistem odjemalec-strežnik 142
  • sistem voda/vodna para 167
  • sistem WWW 45
  • sistemi črpalk 223
  • sistemi diskretnih časov 240
  • sistemi kakovosti 314
  • sistemi krmiljenja 328
  • sistemi nadzora 328
  • sistemi odjemalec strežnik 94
  • sistemi odjemalec-strežnik 102
  • sistemi oštevilčevanja 180
  • sistemi programske opreme 108
  • sistemi razvrščanja 118
  • sistemi SAP R/3 308
  • sistemi upravljanja 102
  • sistemi vodenja 267 , 321
  • sistemi vodenja baz 97 , 123
  • sistemi vzmetenja 290
  • sistemi znanja 63
  • sistemizacija 205
  • sistemske analize 302
  • sistemske aplikacije 111
  • sistemske zahteve 314
  • sistemski gonilniki 143
  • sistemski inženiring 196
  • sistemsko programiranje 151
  • skale 201
  • skandinavski slog 362
  • skice 359 , 373
  • skladiščenje kemikalij 13
  • sklepanje 52
  • sklopitvene konstante 176
  • sklopke 206 , 221
  • skupine 134
  • skupni informacijski modeli 301
  • slaščičarski proizvodi 172
  • sledenje robota 261
  • sledovi zdravil 172
  • slikarstvo 335 , 348 , 361
  • slikovne informacije 51
  • slikovne podatkovne zbirke 51
  • slovar 365 , 366 , 370 , 371 , 372
  • slovar izrazov 27 , 312 , 367 , 368
  • Slovaška 1
  • Slovenija 11 , 12 , 20 , 318 , 335
   • - 16.st. - Pregledni zemljevidi - Faksimili 374
  • slovenske dežele 374
  • slovenski športniki 375
  • slovnica 368
  • Small Business Server 4.5 94
  • SMB - Server Message Block 56
  • smeri razvoja 308
  • smernice 15 , 303
  • smernice evropske zveze 188
  • snovni prenosi 158
  • socialni vidiki 50
  • socio-ekonomski aspekt 183
  • sociologija komunikacij 50
  • sodelovanje človek-umetna družba 47
  • sodelujoče zgradbe 49
  • sodelujoči inženiring 304
  • sodobne kuhinje 362
  • Soft computing 236
  • Sonce 154
  • sončna energija 349
  • Sončni sistem 154
  • sončni sistemi 154
  • Space Shuttle 296
  • SPACECAGE tehnologija 288
  • spajanje materialov 200
  • spajkanje 200
  • specializacija programske opreme 106
  • specialne funkcije 32
  • spektralna analiza 22
  • spektrofotometrija 173
  • spektroskopija 182
  • spektroskopski podatki 176
  • spletne strani 345
  • Spletne strani
   • - Izdelava - Priročniki 315
   • - Oblikovanje - Računalniški programi - Priročniki 128
  • spletno založništvo 128
  • splošna medicina 190
  • sporočilnost 336
  • spremembe standardov 314
  • SQL server 97 , 123 , 124 , 131
  • SQL Server 7.0 131
  • SQL strežniki 97 , 123 , 131
  • srednjeveška arhitektura 352
  • srednji vek 3 , 346
  • stabilnost 255 , 324
  • stabilnost prenosov 235
  • stabilnost sistemov 210
  • stacionarni procesi 22
  • stadioni 354
  • standardi 95 , 189 , 198 , 230 , 324 , 349
  • standardi programiranja 65
  • standardizacija 199
  • stanovanja 363
  • stanovanjska arhitektura 360
  • stanovanjska gradnja 353
  • stanovanjska hiša arhitekta 358
  • stanovanjske stavbe 358
  • stara Grčija 3
  • starejši objekti 334
  • statika 205 , 270
  • statistična analiza 328
  • statistična fizika 169
  • statistične metode 21 , 30 , 52 , 164 , 175
  • statistični pregled 6
  • statistični pregledi 4
  • statistično vrednotenje podatkov 189
  • statistika 22 , 173 , 268
   • - uporaba statistike - raziskave - vzorčenje - porazdelitve verjetnosti - porazdelitev Poissonova - porazdelitev Chi kvadratov - varianca - analize variance - modeli - analize kovariance - regresija - korelacije 54
  • statistika uporabe 6
  • stekla 201
  • steklo 199
  • stereofonija 265
  • stereokemija 182
  • steroidi 176
  • stikala 231
  • stilistika 368
  • stiskanje 200
  • stisljivost 168
  • stohastični procesi 254
  • stopnje informacij 132
  • stopnje izrazov 132
  • storitvena kultura 317
  • strategije 317
  • strateški menedžment 309
  • strateško planiranje 252
  • stratigrafija 184
  • stresi 303
  • strežniki 45 , 74
  • strnjeno računanje 72
  • stročnice 172
  • strojegradnja 317
  • strojna oprema 9 , 41 , 76 , 82 , 94 , 104
  • strojni elementi 207 , 210 , 221
  • strojni jeziki 84
  • strojništvo 205 , 206 , 207 , 208 , 209 , 210 , 211 , 212 , 213 , 214 , 215 , 216 , 217 , 218 , 219 , 220 , 221 , 222 , 223 , 224 , 225 , 226 , 227 , 228 , 283 , 284 , 285 , 286 , 287 , 288 , 289 , 290 , 291 , 292 , 293 , 294 , 295 , 296 , 297
  • strojno učenje 52 , 85 , 328
  • strokovno usposabljanje 95
  • stroški 276
  • stroški proizvodnje 14
  • stroškovni management 313
  • struktura 182
  • strukture 327
  • strukture genov 60
  • strukture podatkov 34 , 39
  • strukturna kemija 181
  • strukturna mehanika 24
  • strukturna stabilnost 203
  • strukturne napake 181
  • strupene snovi 172
  • super prevajanje 78
  • superprevodniki 201
  • superračunalniki 72
  • surovine 199 , 324
  • sušenje 325
  • SVC - Static Var Compensator 235
  • svetleči pigmenti 324
  • svetloba 13
  • Svetovni splet - Priročniki 45
  • svitki papirja 306
  • Sydney opera 351
  • Sydney Opera House 351
  • System identification 236
  • Systems programming (Computer science) 151

  • šifriranje 88
  • širjenje valov 244
  • širokopasovna omrežja 126
  • širokopasovni sistemi 230
  • škode med transportom 306
  • šolski laboratorij 13
  • Šolski laboratoriji - Varnost - Priročniki 13
  • špedicija 306
  • šport 375
  • šport na prostem 354
  • šport v zaprtih prostorih 355
  • športna gimnastika 375
  • športne dvorane 355
  • športni avtomobili 218 , 286 , 291 , 292 , 293
  • športni objekti 354 , 355
  • štetje 58
  • študije primerov 14 , 18 , 177 , 183 , 197 , 269 , 311
  • Štukelj, Leon - Biografije 375

  • tabele 162 , 163 , 166 , 176 , 177 , 221 , 270
  • Takagi-Sugeno modeli 236
  • tanke plošče 141
  • TCP/IP 55 , 83 , 87 , 124
  • TCP/IP (Computer network protocol) 55 , 87
  • TCP/IP protokoli 29 , 70 , 82
  • TCP - Transmision Control Protocol 55
  • tehnična akustika 264 , 265
  • tehnična dokumentacija 321
  • tehnična izvedba omrežij 126
  • tehnične naprave 316
  • tehnične vede 2
  • tehnika 13 , 21 , 43 , 192 , 193 , 196
  • tehnika vozil 216 , 218 , 219 , 283 , 284 , 285 , 286 , 287 , 288 , 289 , 290 , 291 , 292 , 293 , 294 , 295 , 296 , 297
  • tehnike 175
  • tehnike onesnaževanja 18
  • tehnike urejanja 75
  • tehnike vrednotenja 1
  • tehnologija 241 , 264
  • tehnologija farmacevtskih dodatkov 191
  • tehnologija izgorevanja 204
  • tehnologija lesa 331
  • tehnologija programske opreme 64
  • tehnologija z visokim pritiskom 174
  • tehnologije 212
  • tehnologije prenosov 235
  • tehnologije rjavega premoga 234
  • tehnologije vodenja 301
  • tehnološka politika 197
  • Tehnološka politika - Družboslovne študije - Evropa 197
  • tehnološke inovacije 249
  • tehnološke lastnosti 200
  • tehnološki postopki 274 , 326
  • tehnološki procesi 323
  • tehtanje 322
  • tekmovalni športi 216
  • Telecommunications Union - Telecommunications Standardisation Sector 230
  • telefonska omrežja 229
  • telekomunikacije 229 , 260 , 262
  • teleservisiranje 241
  • televizija 260
  • telovadnice 355
  • temperatura 185
  • templji 344
  • tenis 354
  • teorija 336 , 340 , 344 , 347 , 352
  • teorija elektromagnetizma 247
  • teorija kompleksnosti 34 , 58
  • teorija mejne plati 165
  • teorija prometa 305
  • teorija verjetnosti 246 , 268
  • teorija vzorčenja 31
  • teorija zanesljivosti 271
  • terenska vozila 227
  • termična ekspanzija 207
  • termični procesi 325
  • termični sistemi 158
  • termični stresi 189
  • termično rezanje 212
  • terminali 38
  • terminologija 95
  • termodinamične veličine 167
  • termodinamični modeli 179
  • termodinamika 157 , 158 , 159 , 160 , 167 , 179
  • termoelektrarne-toplarne 234
  • termokemična konverzija energije 204
  • termoviskozni fluidi 207
  • terpeni 171
  • tesnila 206 , 221
  • testi razlik 175
  • testi sprejemljivosti 175
  • testiranja 233
  • testiranje 247
  • testiranje toksičnosti 30
  • TEX 70
  • tezaver 372
  • teža 364
  • teža vozil 294
  • težke kovine 172 , 178
  • Težke kovine - Mežiška dolina - Zborniki 178
  • timsko delo 321
  • tipografija 332 , 345
  • titracije 173
  • tlorisi 357
  • tok fluida 165
  • tok ob telesu 165
  • tok v kanalu 168
  • tok v slojih 168
  • toksične emisije 333
  • toksikologija 15 , 324
  • toksikološki profili 170
  • toksikološki učinki 195
  • toksini 172
  • toplota 158
  • toplotne obdelave 200 , 213
  • toplotne plasti 165
  • toplotni procesi 158
  • toplotno obstojne kovine 329
  • topologija 239
  • topologija mrež 95
  • TQM 321
  • tradicionalne kuhinje 362
  • trajnostni razvoj 281
  • traktorji 298
  • traktorski priključki 298
  • transformacije 28
  • transformacijske metode 271
  • transport 226 , 305 , 306
  • transport materiala 304
  • transportna klasifikacija 180
  • transportna tehnika 290
  • transportne usluge 305 , 306
  • transportni sistemi 239
  • tranzistorji 257
  • trdne snovi 161 , 202
  • trdni odpadki 275
  • trendi razvoja 194 , 320
  • trenje 221
  • trgi 348
  • trgi energije 252
  • trgovina 315
  • tribologija 207
  • tribune 354 , 355
  • trki vozil 285
  • trodimenzionalne konstrukcije 269
  • tropska klima 185
  • tumorski nekrozni faktor 191
  • turbinske črpalke 223
  • turbinski stroji 168
  • turbulentni pretoki 207
  • turbulentni tok 165
  • tvorba radionuklidov 163
  • Type and type-founding - Digital techniques 345

  • ublikovanje ur 337
  • učbeniki 22 , 25 , 28 , 30 , 53 , 95 , 98 , 112 , 121 , 131 , 154 , 171 , 173 , 175 , 184 , 185 , 187 , 191 , 204 , 311 , 322 , 323 , 324 , 329
  • učbeniki za srednje šole 331
  • učbeniki za visoke šole 32 , 33 , 91 , 123 , 143 , 157 , 199 , 200 , 221 , 244 , 245 , 262 , 326
  • učeči algoritmi 52
  • učenje 97 , 98 , 112 , 116
  • učenje na daljavo 9
  • učinek na zdravje 18
  • učinki 340
  • učinki na zdravje 15
  • učinki reliefa 185
  • učinkovita raba energije 217
  • udobje 294
  • udori 183
  • UHF tehnologija 260
  • umetna inteligenca 37 , 47 , 60 , 85 , 132 , 186
  • umetna iteligenca 78
  • umetna smučišča 354
  • umetniške skupine 335
  • umetniški papir 364
  • umetniški predmete 363
  • umetnost 335 , 336 , 337 , 338 , 339 , 340 , 341 , 342 , 343 , 344 , 345 , 346 , 348 , 364 , 374
  • UML (Computer science) 301
  • Uncertainty - Mathematical models 21
  • Unite d'habitation 359
  • univerzitetne knjižnice 4 , 8
  • Unix aplikacije 56
  • Unix orodja 70
  • upodobitve 346
  • uporaba 116 , 165 , 170 , 340
  • uporaba filtrov 75
  • uporaba makrofitov 274
  • uporaba materialov 228
  • uporaba metod 24 , 319
  • uporaba metode 273
  • uporaba papirja 364
  • uporaba polimerov 333
  • uporaba programa 139 , 140
  • uporaba programov 141
  • uporaba računalnika 60
  • uporaba računalnikov 221 , 245
  • uporaba računalništva 159
  • uporaba robotov 225
  • uporabna umetnost 337 , 338 , 342
  • uporabne mreže 257
  • uporabniki 115
  • uporabniški nivoji komunikacij 152
  • uporabniški vmesniki 105 , 115 , 302
  • uporovno varjenje 212
  • upravljanje 81 , 99 , 121
  • upravljanje baz 40 , 42
  • upravljanje baz podatkov 97 , 123 , 131
  • upravljanje dobavnih verig 308
  • upravljanje kakovosti 314
  • upravljanje mrež 83 , 117 , 137
  • upravljanje omrežij 82 , 107
  • upravljanje podatkov 300
  • upravljanje postrojenj 256
  • upravljanje prenosa 219
  • upravljanje projektov 102
  • upravljanje s ključi 88
  • upravljanje sistema 29 , 70 , 83 , 92 , 109 , 147
  • upravljanje spomina 89 , 151
  • upravljanje strani 69
  • upravljanje strežnika 117
  • upravljanje tveganja 120
  • upravljanje z znanjem 309
  • upravljanje zgradb 238
  • urbana pokrajina 17
  • ure 337 , 338
  • urejanje bitnih slik 133
  • urejanje preglednic 135
  • urejanje risb 36
  • urejanje slik 75 , 86
  • urejevalniki besedil 101 , 116
  • Urejevalniki besedil 101
   • - Priročniki 116
  • USB sistemi 76
  • uspešnost poslovanja 8
  • utrujanje materialov 228
  • utrujenost materiala 203
  • Utzon J. 351
  • uvajanje sistemov 300
  • uvajanje standardov 314

  • vaje 91 , 112
  • vakuumska prijemala 222
  • valčna analiza 31
  • valjanje 200
  • valovanja 159
  • valovodi 244
  • varčevanje energije 217
  • varčevanje z energijo 349
  • variacijski račun 32
  • variantni izdelki 313
  • varilna tehnika 212 , 213
  • varilne napake 213
  • varivost 213
  • varivost jekel 220
  • varjeni materiali 213
  • varjeni spoji 213 , 221
  • varjenje 200 , 212 , 220 , 270
  • varjenje aluminija 213
  • varjenje jekel 213
  • varjenje kovin 213
  • varjenje pod plinom 212
  • varjenje pod praškom 212
  • varjenje s stiskanjem 212
  • varjenje z elektronskim snopom 212
  • varjenje zlitin 213
  • varno delo 13
  • varnost 20 , 69 , 80 , 81 , 96 , 131 , 319 , 349
  • varnost na cestah 305
  • varnost naprav 316
  • varnost objektov 238
  • varnost omrežij 74 , 120 , 126
  • varnost pri delu 13
  • varnost prometa 305
  • varnost sistema 93 , 137 , 151
  • varnost vozil 285
  • varnostne analize 188
  • varnostne definicije 188
  • varnostne zahteve 188
  • varnostni pasovi 285
  • varnostni predpisi 272
  • varnostni protokoli 93
  • varnostni simboli 180
  • varnostni sistemi 285
  • varnostni znaki 188
  • varovanje okolja 273
  • varstvo okolja 204 , 273
  • varstvo pešcev 285
  • varstvo pri delu 188 , 189 , 324
  • VBScript - Visual Basic Script 150
  • VDI 2218 300
  • VDI 2700 306
  • VDI 6010 238
  • večpredstavnost 128
  • vedenje možganov 85
  • vegetacija 17
  • vektorji 28
  • Velika Britanija 4 , 5 , 6 , 8 , 272 , 283
  • velodromi 355
  • ventilacija 189
  • ventili 211
  • Verdura 337
  • verifikacija dokumentov 144
  • verige dobaviteljev 307
  • verižna gonila 221
  • verjetnost 254
  • Versace 337
  • vesoljska tehnika 296
  • vesoljska vozila 296
  • vetrovi 185
  • vgrajene metode 26
  • vibracije 193
  • vibracije rotorjev 210
  • vibracijska testiranja 193
  • vibracijski inženiring 193
  • vibracijski signali 193
  • vibriranje vozil 290
  • vid 303
  • video konference 229
  • vijačenje 270
  • vijaki 221
  • vile 360
  • viri energije 349
  • viri onesnaženj 280
  • viri zvoka 265
  • Visio 110
  • Visio 2000 110
  • viskozne tekočine 165
  • viskozni tok 165
  • viskozno gretje 207
  • viskoznost 168
  • visoke napetosti 253
  • visoke tehniške šole 194
  • visoko zmogljivo računanje 152
  • visokolegirana jekla 220
  • visokonapetostni kabli 253
  • visokotemperaturni procesi 325
  • Visual Basic 65
  • Visual InterDev 6.0 148
  • vitamini 172 , 187
  • vizualizacija 194
  • vizualna percepcija 336
  • vizualne informacije 51
  • vizualne komunikacije 332 , 336
  • vizualni učinki 345
  • vladne službe 309
  • vlaga 185
  • vlaknasta optika 244
  • vlečenje 200
  • vlivanje 200
  • VLSI - Very Large Scale Integration 232
  • vmestitev v prostor 357
  • voda 17 , 172 , 187
  • vodenje podjetij 308 , 309
  • vodenje procesov 267
  • vodenje projektov 272
  • vodenje rizikov 252
  • vodenje sistemov 250
  • vodik 204
  • vodilke 10
  • vodna energija 248
  • vodni ekosistemi 18
  • vodni športi 354
  • vodni žig 364
  • vodno gospodarstvo 281
  • vojaška tehnika 227
  • vojaška vozila 227
  • vojaški elektronski sistemi 260
  • vozila 228 , 285
  • vplivi izdelkov 273
  • vplivi na okolje 273
  • vrednotenje meritev 164
  • vrednotenje orodij 310
  • vrednotenje vzdrževanja 319
  • vrednotenje znanosti 1
  • vročina 303
  • vrste 199
  • vrste kompresorjev 206
  • vrste orodij 310
  • vrste papirja 364
  • vrste prevajanja 157
  • vrste sedimentov 184
  • vrste turbin 206
  • vrste ventilov 211
  • vrste vodov 253
  • vrtenje zemlje 185
  • vulkani 184
  • vzdrževanje 319
  • vzdrževanje sistema 29 , 117
  • vzdrževanje stavb 334
  • Vzhodna Evropa 1
  • vzmetenje vozil 290
  • vzmeti 221
  • vzorčenje 268
  • vzorčevanje 173

  • WAN - Wide Area Network 87
  • WAN - Wide Area Networks 152
  • Warren in Wetmore 351
  • Web aplikacije 113 , 148
  • Web publishing 69 , 113 , 345
  • Web servers - Computer programs 113
  • Web sites - Design 68 , 69 , 113 , 136 , 148 , 150
  • Web strani 68 , 69 , 98 , 113 , 128 , 133 , 136 , 150 , 332
  • Web TV 128
  • WHO 15
  • William Brouncker 23
  • William George Horner 23
  • Willys 227
  • Windows 2000 92 , 93 , 96 , 99 , 100 , 117 , 119 , 147 , 151
  • Windows 2000 okolje 81 , 87
  • Windows 2000 Server 29
  • Windows NT 4 137
  • Windows okolje 35
  • Word 2000 101 , 116
  • World Wide Web 332
  • World Wide Web (Information retrieval system) 133
  • Wright, Frank Lloyd 360
  • WWW 345
  • WWW strani 57
  • WWW trženje 57

  • X Window sistem 70
  • X Windows 74

  • začimbe 172
  • zadovoljnost sodelavcev 317
  • zadovoljnost strank 317 , 321
  • zagotavljanje kvalitete 281 , 325
  • Zahodna Evropa 1
  • zahteve kupcev 314
  • zajemanje znanja 42
  • zakoni 12
  • zakoni termodinamike 157
  • zakonodaja 12 , 318
  • zamenjava številk 55
  • zanesljivost 74
  • zanesljivost konstrukcij 271
  • zanesljivost ohišij 233
  • zanesljivost omrežij 126
  • zanesljivost programske opreme 108
  • zanesljivost sistema 93
  • zapiranje embalaže 320
  • zaprti prostori 15
  • zasebna podjetja 299
  • zaščita okolja 316
  • zaščita pred požarom 333
  • zaščitna oprema 13
  • zavarovanje naprav 188
  • zavore 221
  • zaznavanje 122
  • zbiratelji 363
  • zborniki 4 , 8 , 16 , 18 , 34 , 38 , 39 , 47 , 48 , 49 , 52 , 58 , 62 , 63 , 64 , 72 , 78 , 79 , 80 , 103 , 105 , 106 , 111 , 118 , 120 , 122 , 129 , 130 , 134 , 152 , 178 , 181 , 190 , 195 , 197 , 198 , 203 , 214 , 225 , 228 , 232 , 234 , 238 , 241 , 250 , 252 , 255 , 261 , 267 , 274 , 275 , 276 , 277 , 278 , 279 , 280 , 281 , 285 , 288 , 289 , 290 , 294 , 300 , 304 , 305 , 306 , 307 , 309 , 313 , 320 , 321 , 325 , 327 , 333
  • zbrana dela 350 , 353
  • zbrana dela avtorjev 337
  • ZDA 357
  • zdravila 191
  • zdravje 194
  • zdravljenje 190
  • zelenjava 172
  • zemeljska klima 185
  • zemeljski plazovi 183
  • zemljevidi 374
  • zemljine 17
  • zeoliti 181 , 323
  • zgodovina 339 , 340 , 343 , 344 , 346 , 348 , 352 , 361 , 364
  • Zgodovina kartografije - Slovenija - 16.st. 374
  • zgodovinska obdobja 344
  • zgodovinske preglednice 343
  • zgodovinski pregled 3 , 155 , 174 , 188 , 216 , 218 , 219 , 227 , 229 , 249 , 283 , 284 , 286 , 287 , 291 , 292 , 293 , 295 , 347
  • zgradbe 334
  • zimski vrt 362
  • zlitine 199 , 329
  • zmanjševanje porabe 294
  • zmanjševanje poškodb 303
  • zmanjševanje trenja 228
  • zmerna klimatska območja 185
  • zmogljivost kanalov 254
  • zmrzovanje hrane 325
  • značnice 10
  • znaki 336
  • znamenite stanovanjske stavbe 360
  • znamenite stavbe 351 , 359
  • znamke ur 338
  • znanje 132
  • znanost 1 , 2 , 3 , 43 , 197
  • znanstvena odkritja 52
  • znanstvena spoznanja 2
  • znanstveni instrumenti 260
  • zobniki 221
  • zračne blazine 285
  • zračni ležaji 210
  • zračni pritisk 185
  • zračni športi 354
  • zračni tok 156
  • zunanji zidovi 334
  • zvezni sistemi 258
  • zvišan pritisk 325
  • zvočniki 265
  • zvok 265

  • žarjenje 200
  • železo 199
  • železove kovine 201
  • železove litine 228
  • železove zlitine 201
  • žitarice 172
  • živila 172
  • živilska kemija 172
  • živilska tehnologija 325
  • živo srebro 18
  • žlahtni kamni 201
Avtorji spletnih strani CTK CTK Zadnja sprememba: 4.5.2000 Webmaster Pošljite sporočilo uredniku na naslov: webmaster@ctk.uni-lj.si